VJEŽBA „DODATNE FUNKCIJE U EXCEL-U“

TABLIČNI PRORAČUNI U EXCEL-U - DODATNE FUNKCIJE -

UVOD Program za tablične kalkulacije Excel sadrži više od dvjesto funkcija rasporeñenih u nekoliko cjelina: logička, financijska, matematičko-trigonometrijska, tehnička i druge. U ovoj vježbi objasnit će se sljedeće funkcije: COUNTA, COUNTIF, SUMIF, IF, IF (ugniježñeni), ROUND i funkcije baze podataka (DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNTA, DAVERAGE). Takoñer objasnit će se pojam apsolutne i relativne adrese te kako automatizirati označavanje odreñenih vrijednosti (tzv. uvjetno oblikovanje). Navedene funkcije po mišljenju autora u mnogome mogu olakšati i ubrzati rješavanje praktičnih problema s kojima se susreću zaposlenici u raznim područjima djelatnosti (računovodstvo, tajništvo, razni administrativni poslovi, prodavači i sl.). Za lakše savladavanje ove tematske jedinice preporuča se korisniku prethodno usvojiti osnovna znanja rada s programom Excel, kao i rad s formulama i osnovnim funkcijama: SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT te osnovnim aritmetičkim funkcijama (+, -, *, /). UPUTE ZA RAD U ovoj vježbi kratko je opisana navedena funkcija s tekstualnim i slikovnim objašnjenjem. Uz ovu uputu dolazi i Excel-ova datoteka naziva ExcelDodatneFunkcije u kojoj se nalaze praktični primjeri sa zadacima za svaku funkciju. Funkcije s primjerima zasebno su rasporeñene u radne listove knjige Excel-a. Zamišljeno je da korisnik čitajući ovu uputu paralelno rješava zadatke u datoteci ExcelDodatneFunkcije. OBJAŠNJENJE KORIŠTENIH POJMOVA U TEKSTU • Niz brojeva – predstavlja raspon ćelija od npr. B6 do B20 (B6:B20) – neprekinut niz ili prekinut niz (npr. A4;D7;H100). APSOLUTNE I RELATIVNE ADRESE Prosječan korisnik programa Excel uglavnom pri radu s formulama koristi tzv. relativne adrese (npr. A10, D522, CL1000). Kako bi se u pojedinim situacijama pri rješavanju praktičnih problema u potpunosti iskoristile mogućnosti Excel-a potrebno je koristiti tzv. apsolutne adrese ćelija. Primijeniti u odreñenim trenucima pojedinu vrstu adrese važno je osobito pri korištenju opcije automatske ispune ćelija s ćelijom u kojoj je upisana funkcija. Ukoliko se radi o relativnoj adresi ćelije tada je ta ispuna moguća tzv. povlačenjem miša i rezultat će biti ispravan za svaki redak ili stupac, no ukoliko se radi o apsolutnoj adresi tada će u funkciju biti uključena adresa ćelije s navedenom apsolutnom adresom bez obzira na trenutni položaj miša odnosno oznaku ćelije. Uvjetno rečeno možemo napraviti sljedeću podjelu apsolutnih adresa: • apsolutna adresa ćelije $A$6, • apsolutna adresa po retku A$6, • apsolutna adresa po stupcu $A6. Oznaka za apsolutnu adresu (znak $) upisuje se putem tipkovnice (tipka Shift+4) i uvijek mora biti ispred oznake (slova, brojke) željenog stupca ili retka.

Pravilno (početno) upisana formula u ćeliju C4 omogućuje samoispunu po horizontali i po vertikali zahvaljujući navedenoj apsolutnoj adresi za drugi redak (C$2) te apsolutnoj adresi za stupac B ($B).

Izradio: MSomek

str. 1 od 4

VJEŽBA „DODATNE FUNKCIJE U EXCEL-U“

UVJETNO OBLIKOVANJE Kod uvjetnog oblikovanja kao što i sama riječ kaže ćelija će poprimiti željeni izgled (boja slova, pozadine i sl.) ako njena vrijednost (sadržaj) ispunjava odreñeni uvjet, npr. sadrži brojeve veće (>) od 15,3 ili sadrži odreñenu riječ. Ova mogućnost pogodna je pri posebnom označavanju željenih vrijednosti koje vam mogu biti važne za daljnji rad (pri tome se ne gubi vrijeme na dodatno traženje tih vrijednosti dobivenih npr. nekim izračunom). U primjeru, postavljeno je uvjetno oblikovanje pri kojem će ćelije koje sadrže vrijednosti izmeñu 300 i 500 (uključujući granične vrijednosti) poprimiti izgled podloge u zelenu boju. Postupak je sljedeći: 1. označite ćelije na koje želite primijeniti uvjetno oblikovanje, 2. iz izbornika Oblikovanje (Format) odaberite naredbu Uvjetno oblikovanje, 3. postavite željene parametre za Uvjet 1, 4. ukoliko želite da ćelije koje ispunjavaju postavljeni uvjet poprime odreñen izgled tada „klikom“ na gumb Oblikovanje izvršite i te postavke.

FUNKCIJA COUNTA Omogućuje evidentiranje pojave (znaka) bilo kojeg oblika, za razliku od funkcije COUNT koja predstavlja brojač koji evidentira samo pojavu brojeva u navedenom nizu.

Funkcija primijenjena u ćeliji B6 (izgled prikazan u B7) pogodna je u slučaju kada korisnik neku evidenciju obavlja bilo kojim znakom (stupac POTVRDA UPLATE, znak plusa), a ako se evidencija obavlja brojem to može biti i funkcija COUNT.

FUNKCIJA COUNTIF Brojač točno navedenih pojava u nekom nizu (brojeva, slova, znakova). Pri brojanju znakova u obliku riječi potrebno je znak navesti u navodne znake (Excel ga na taj način „tumači“ kao riječ). Posebno je korisna mogućnost traženja željene vrijednosti korištenjem tzv. operatora usporedbe: Pri tome se operator zajedno s brojem stavlja u navodne znake.

Operatori usporedbe: • veće (>) ili veće i jednako (>=), • manje (<) ili manje i jednako (<=), • različito (<>), • jednako (=).

Izradio: MSomek

str. 2 od 4

VJEŽBA „DODATNE FUNKCIJE U EXCEL-U“

FUNKCIJA SUMIF Ova funkcija zbrojit će odreñene vrijednosti u nizu brojeva. Vrijednosti mogu biti brojevi ili znakovi (u tom slučaju funkcija će obaviti isto što i COUNTIF funkcija). Takoñer funkcija omogućuje zbrajanje pripadajućih vrijednosti (primjer u ćeliji D7).

FUNKCIJA IF Funkcija IF predstavlja tzv. uvjetnu funkciju kojom se ispituje neka tvrdnja odnosno stanje ili sadržaj u ćeliji. U navedenim primjerima funkciju bismo mogli tumačiti („prevesti“) na sljedeći način: • (funkcija u B7) ako je vrijednost u ćeliji B3 jednaka 10 ispiši DA, u protivnom ispiši NE i • (funkcija u C7) ako je vrijednost u ćeliji C3 manja od vrijednosti u ćeliji C6 ispiši 10% u protivnom ispiši 15%.

FUNKCIJA IF (UGNJEŽðENI) Često se funkcija IF koristi za ugnježñivanje drugih funkcija pri čemu možemo dobiti složenije i vrlo korisne formule. Pri tome takvu funkciju zovemo ugnježñena IF funkcija (unutar formule nalazi se funkcija IF unutar koje, da bi se ispitala istinitost neke tvrdnje, nalazi se neka druga funkcija). U Excel-u moguće je ugnijezditi do 7 razina funkcija. U primjeru prikazano je jednostavno ugnježñivanje.

Izradio: MSomek

str. 3 od 4

VJEŽBA „DODATNE FUNKCIJE U EXCEL-U“

FUNKCIJA ROUND Često je u nekim konačnim izračunima potrebno zaokružiti vrijednosti, rezultat na točno odreñen broj decimala. U tu svrhu koristi se ova funkcija.

Potrebno je prvo izvršiti željeni proračun, a tada s funkcijom odrediti prikaz odreñenog broja decimala tj. izvršiti zaokruživanje vrijednosti.

FUNKCIJE BAZE PODATAKA Funkcija baze podataka ima više, no kada se usvoji način na koji one rade lagano ih je primijeniti s obzirom da su povezane s osnovnim funkcijama: SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX. Ispred se samo dodaje veliko slovo D. Kod nekog niza brojeva (u ovom slučaju govori se o bazi podataka, a tu je uključeno i zaglavlje tablice) potrebno je uvijek predvidjeti područje uvjeta ili kriterija (sivo obojano područje). To područje korisnik jednostavno sam kopira uvijek iznad tablice (baze) točno prema položaju naziva stupaca. U području uvjeta odrede se željeni uvjeti na osnovu kojih se dobiju rješenja (u primjeru želimo vidjeti dugovanja veća od 100 za Ime1).

Ćelije sa žutom podlogom su dobiveni rezultati. Pri tome koristili smo funkciju DCOUNT, dok je zeleno obojana ćelija rezultat funkcije DMIN.

Izradio: MSomek

str. 4 od 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful