SADRŽAJ

:
SADRŽAJ:......................................................................................................................................................................1 1.UVOD...........................................................................................................................................................................1 2. POREZNI OBVEZNIK I REGISTRACIJA..........................................................................................................3 3. OSNOVICA TROŠARINA.......................................................................................................................................4 4. NASTANAK OBVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA TROŠARINA....................................................5 4.1. PLAĆANJE TROŠARINA .........................................................................................................................................5 5. TROŠARINSKI PROIZVODI.................................................................................................................................6 5.1. NAFTNI DERIVATI...............................................................................................................................................7 5.2. DUHANSKE PRERAĐEVINE....................................................................................................................................7 5.3. BEZALKOHOLNI NAPITCI.....................................................................................................................................8 5.4. ALKOHOL, ALKOHOLNI NAPICI I PRIRODNA VOĆNA RAKIJA.........................................................................................9 5.5. PIVO I VINO.......................................................................................................................................................9 5.6. KAVA...............................................................................................................................................................9 6. IZNOSI I STOPE TROŠARINA...........................................................................................................................10 6.1. IZNOSI TROŠARINE ZA NAFTNE DERIVATE..............................................................................................................10 6.2.IZNOSI TROŠARINE ZA BEZALKOHOLNE NAPITKE, PIVO I VINA.....................................................................................10 6.3. IZNOSI TROŠARINE ZA ALKOHOL I ALKOHOLNE NAPITKE I PRIRODNU VOĆNU RAKIJU.....................................................11 6.4. IZNOSI TROŠARINE ZA KAVU...............................................................................................................................11 6.5. IZNOSI TROŠARINE ZA DUHANSKE PRERAĐEVINE.....................................................................................................11 7. OBILJEŽAVANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA.......................................................................................12 7.1.TROŠARINSKE MARKICE......................................................................................................................................12 7.2. OBILJEŽAVANJE KAVE TROŠARINSKIM MARKICAMA.................................................................................................13 7.3. OBILJEŽAVANJE TROŠARINSKIM MARKICAMA DUHANSKIH PRERAĐEVINA, ALKOHOLNIH PIĆA, VOĆNE PRIRODNE RAKIJE I VINA ............................................................................................................................................................................14 8. OSLOBOĐENJE PLAĆANJA TROŠARINA.....................................................................................................14 9. ZAKLJUČAK...........................................................................................................................................................16 LITERATURA.............................................................................................................................................................17

1.UVOD

2. 3. do niza nefiskalnih ciljeva (ekonomskih. derivati nafte. 1 http://hr. Trošarinskim proizvodima.alkoholna pića i prirodna voćna rakija 5. 4. Trošarinama se oporezuju proizvodi sa neelastičnom potražnjom. ekoloških i drugih). socijalnih. a porezni obveznici su proizvođači i uvoznici. Naziv (akcize) datira iz 16. a na taj zbrojeni iznos se onda još obračunava PDV. alkoholna pića. Široka je lepeza razloga i opravdanja za uvođenje posebnih poreza-trošarina od fiskalnog kao osnovnog cilja uvođenja poreza. U okviru poreznih reformi koje se provode u Bosni i Hercegovini uključeni su i posebni porezi-trošarine. pravilnika i odluka koji su regulirali ovu oblast.2005. u Bosni i Hercegovini smatraju se: 1.org/wiki/Trošarine 2 . Trošarine su veoma izdašan proračunski prihod. bezalkoholna pića.01. Kod većine teoretičara fiskalnog sistema prisutno je stajalište da je prikupljanje financijskih sredstava najvažniji razlog uvođenja trošarina u porezni sustav neke zemlje. stoljeća kada su u Nizozemskoj oporezivali pivo.wikipedia. kava (sirova.Kao vrsta selektivnih poreza na potrošnju proizvoda uvode se zbog potrebe većeg oporezivanja određenih ili specifičnih proizvoda. Na cijenu proizvoda se dodaje iznos trošarine. U praksi se sve više potvrđuje opravdanost stajališta da su pojedinačni porezi „zlatni rudnik“ državnih financija . mljevena i ekstrati kave).Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Trošarine (akcize) su poseban oblik poreza na promet i jedan od najstarijih poreznih oblika. Porezna osnovica je određena mjernom jedinicom (kg. zdravstvenih. te se Zakonom o trošarinama u Bosni i Hercegovni uređuje oporezivanje određenih vrsta proizvoda posebnim oblikom poreza-trošarinama koji se primjenjuje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i stupanjem na snagu ovog zakona (01. litar i sl. alkohol. a iznosi su u apsolutnim vrijednostima (npr. 3 KM na 1 kg kave). pivo i vino 6. duhanske prerađevine.godine) stavljeni su van snage dotadašnjih tridesetak zakona. sol i šećer posebni porezom kojeg su zvali excijsen1. odnosno proizvodima koji se oporezuju posebnim porezomakcizom.). pržena.

Zbog činjenice da se Zakon o trošarinama u BiH primjenjuje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i da njegovu primjenu. a koja je do donošenja ovog zakona bila regulirana entitetskim propisima. Na taj način na državnom nivou osiguravaju se značajni prihodi za financiranja javne potrošnje kako na državnom tako i na entitetskim i drugim nivoima vlasti. broj 62/04) i Pravilnikom o primjeni Zakona o trošarinama u BiH („Službeni glasnik BiH“. stvaraju se uslovi za nesmetan promet akciznih proizvoda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. stavka 3 3 . motorni benzin-bezolovni motorni benzin). Pravna osoba ili poduzetnik koji nabavi alkoholne napitke. Prihodi po osnovu trošarina uplaćuju se na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru U Bosni i Hercegovini oporezivanje posebnim porezima regulirano je Zakonom o trošarinama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". Zakonom o trošarinama u BiH propisana je i obaveza obračunavanja i plaćanja putarine koja se obračunava po litru naftnih derivata (dizel-goriva. kao i pravna osoba ili poduzetnik dužni su se registrirati kod Uprave za neizravno oporezivanje prije početka obavljanja djelatnosti iz koje može proizići porezna obveza. Porezni obveznik koji se bavi proizvodnjom i/ili uvozom trošarinskih proizvoda.2 2 Zakon o trošarinama u BiH članak 12. POREZNI OBVEZNIK I REGISTRACIJA Porezni obveznik je pravna osoba ili poduzetnik koji trošarinske proizvode uvozi i/ili proizvodi na teritoriju BiH. broj 63/04 i 18/05 i 45/05). bez potrebe propisivanja posebnih procedura za promet istih u međuentitetskom prometu. prirodne voćne rakije i vina neposredno od građanina . kako je bilo ranije. odnosno kontrolu obračuna i plaćanja akcize vrši Uprava za indirektno oporezivanje. 2. a njihova raspodjela vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH" broj 55/04).proizvođača koji nije trošarinski obveznik smatra se poreznim obveznikom. Porezni obveznik za sve proizvode kave prema Zakonu o trošarinama smatra se uvoznikom.

Ako se kava stavlja u promet u pakiranjima većim ili manjim od jednog kilograma. odnosno količinom rashoda (kalo. OSNOVICA TROŠARINA Osnovica trošarine određena je: a) količinom za trošarinske proizvode za koje se trošarina plaća po mjernoj jedinici.Upravni odbor nadležan je za propisivanje uvjeta za registraciju i prestanak registracije poreznog obveznika. Porezni obveznik . Trošarina na kavu plaća se za jedan kilogram neto težine kave. Na promet alkohola. trošarina se plaća razmjerno količini 4 . Osnovica trošarine u slučaju utvrđivanja manjka i rashoda određena je količinom manjka koji se ne može pravdati višom silom.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Registracija se provodi upisom u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza prema propisima kojima se uređuje taj upis. trošarina se plaća razmjerno količini u pakiranju. Porezni obveznik je dužan UNO-u prijaviti skladište u kojem se skladište trošarinski proizvodi i/ili sirovine za proizvodnju trošarinskih proizvoda. Ako se proizvodi stavljaju u promet u pakiranjima većim ili manjim od jednog litre.proizvođač trošarinskih proizvoda dužan je UNO-u (Uprava za neizravno oporezivanje) prijaviti pogon u kojem će proizvoditi trošarinske proizvode. alkoholnih napitaka i prirodne voćne rakije trošarina se plaća po litri apsolutnog alkohola. rasip. b) maloprodajnom cijenom i količinom po mjernoj jedinici za duhanske prerađevine. 3. kvar i lom) iznad količine određene posebnim aktom Upravnog odbora. Trošarina na naftne derivate plaća se po litri derivata na količinu utvrđenu pri temperaturi +15°C.

4. e) utvrđivanja manjka koji se ne može pravdati višom silom. f) rashodovanja (kalo. NASTANAK OBVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA TROŠARINA Obveza obračunavanja trošarine na temelju prometa trošarinskih proizvoda nastaje u trenutku: a) izdavanja računa proizvođača pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda ako je isporuka obavljena prije izdavanja računa.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru apsolutnog alkohola u pakiranju. c) podnošenja zahtjeva za tiskanje trošarinskih markica za duhanske prerađevine. rasip. Plaćanje trošarina Obračunatu trošarinu porezni obveznik dužan je uplatiti u rokovima: a) U slučajevima izdavanja računa proizvođača pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda ako je isporuka obavljena prije izdavanja 5 . g) korištenja trošarinskih proizvoda od strane proizvođača za vlastitu potrošnju. 4. prirodne voćne rakije i vina. osim za duhanske prerađevine. kvar i lom) iznad količine određene aktom Upravnog odbora koji se zasnivati na općim trgovinskim načelima. b) uvoza trošarinskih proizvoda na teritorij BiH. prirodne voćne rakije i vina koja podliježu obvezi obilježavanja trošarinskim markicama. Trošarina se obračunava i plaća u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici i/ili po proporcionalnoj stopi. te alkoholne napitke. d) preuzimanja trošarinskih markica za alkoholne napitke.1.

TROŠARINSKI PROIZVODI Trošarinskim proizvodima smatraju se: a) naftni derivati. te alkoholne napitke. d) Za duhanske prerađevine porezni obveznik dužan je platiti trošarinu u trenutku preuzimanja trošarinskih markica. osim za duhanske prerađevine. e) U slučajevima utvrđivanja manjka koji se ne može pravdati višom silom. obveznik je dužan platiti trošarinu u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kojem je nastala obveza obračunavanja trošarine. b) U slučajevima uvoza trošarinskih proizvoda na teritorij BiH. porezni obveznik dužan je platiti trošarinu u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kojem je došlo do izdavanja računa proizvođača pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda ako je isporuka obavljena prije izdavanja računa.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru računa. rasip. prirodne voćne rakije i vina porezni obveznik dužan je platiti trošarinu u roku propisanom za plaćanje uvoznih davanja. 5. 6 . kvar i lom) iznad količine određene aktom Upravnog odbora koji se zasnivati na općim trgovinskim načelima te korištenja trošarinskih proizvoda od strane proizvođača za vlastitu potrošnju porezni obveznik dužan je platiti trošarinu u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kojem je nastala obveza obračunavanja trošarine. rashodovanja (kalo. c) U slučajevima preuzimanja trošarinskih markica za alkoholne napitke. prirodne voćne rakije i vina koja podliježu obvezi obilježavanja trošarinskim markicama i kod uvoza trošarinskih proizvoda preuzimanja trošarinskih markica za alkoholne napitke. prirodne voćne rakije i vina koji ne podliježu plaćanju trošarine prema navodu pod b).

e) pivo i vino. stavak (2) točka a) Zakona o trošarinama u BiH smatraju se: a) motorni benzini. 5.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru b) duhanske prerađevine. 5. b) proizvodi slični cigaretama koji se sastoje od smotuljaka duhana obavijenih jednostrukim i dvostrukim omotačem. Vanjski omotač izrađen je 7 .2. ekstra lako i lako specijalno (EL i LS). c) bezalkoholni napici. uključujući i bezolovni. Duhanske prerađevine Duhanskim prerađevinama prema članku 4. d) alkohol. d) loživo ulje. b) dizel-goriva i ostala plinska ulja. stavak (2) točka b) Zakona o trošarinama u BiH smatraju se cigarete i ostali duhanski proizvodi. alkoholni napici i prirodna voćna rakija. obavijeni omotačem koji nije od prirodnog duhana. Cigaretama se smatraju: a) smotuljci duhana prikladni za pušenje. c) petrolej (kerozin). f) kava.1. neovisno o oktanskoj vrijednosti i komercijalnom nazivu. Naftni derivati Naftnim derivati prema članku 4.

d) duhanski proizvodi stavljeni u promet pod nazivom cigarete. 8 . b) 100% prirodni sokovi od voća i povrća i njihovih mješavina.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru od materijala koji nije list prirodnog duhana i postavljen je u pravoj liniji uzdužno. gazirane i negazirane vode. 5. žitarica i sirutke. stavak (2) točka c) Zakona o trošarinama u BiH smatraju se osvježavajući bezalkoholni napici od voćnog soka. s ili bez CO2. voćne baze. c) sokovi od voća i povrća te njihove mješavine s ili bez dodatka vode. s ili bez konzervansa. izvorske domaće i uvozne vode i stolne vode. s ili bez umjetnih aroma i drugih umjetnih dodataka.3. b) duhan za lulu i duhan za pušenje. sa stvarnim i deklariranim udjelom od 50% i više voća i/ili povrća u suhoj tvari. biljnih ekstrakata. žvakanje i drugi duhanski proizvodi. prašci i pastile namijenjeni pripravi bezalkoholnih napitaka razblaživanjem u vodi. Ostalim duhanskim proizvodima smatraju se: a) cigare i cigarilosi. s ili bez dodanog šećera. d) sirupi. s ili bez umjetnih boja. c) duhan za šmrkanje. umjetni osvježavajući bezalkoholni napici i niskoenergetski osvježavajući bezalkoholni napici. c) duhanski štapići koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom stavljaju u papirnati omot za cigarete ili se umataju u papirnate listiće. Pod bezalkoholnim napicima smatraju se: a) prirodne mineralne. Bezalkoholni napitci Bezalkoholnim napicima prema članku 4.

4. kvasca. alkoholni napici i prirodna voćna rakija Alkoholom se prema članku 4. ječmenog slada. Alkoholnim napicima smatraju se napici koji sadrže više od 2% alkohola. 5. masulja ili koma grožđa ili drugog voća na manje od 86% vol. stavak (2) točka e) Zakona o trošarinama u BiH smatra osvježavajući pjenušavi napitak dobiven od vode. Alkohol. Kava 9 . nezaslađenih žitarica i hmelja. Vinom se smatra vino od grožđa (uključujući pojačana vina). kojem se ne smiju dodavati arome niti etilni alkohol poljoprivrednog porijekla. alkohola. vermut i ostala vina od grožđa aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima. šećer i drugi ugljični hidrati.5. 5.6. stavak (2) točka d) Zakona o trošarinama u BiH smatraju sve vrste alkohola neovisno o sirovini iz koje se dobiva i postupku dobivanja. u kojem se ne smije osjetiti miris i okus drugačiji od onoga koji potječe od upotrijebljenih sirovina.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru 5. bez obzira na koncentraciju ekstrakta u sladu ili koncentraciju alkohola u pivu. Prirodnom voćnom rakijom smatra se proizvod dobiven destilacijom prevrelog soka. Pivo i vino Pivom se prema članku 4.

25 KM.20 KM.2. c) motorni benzin . c) vino 0.30 KM. i to na: a) dizel-gorivo i ostala plinska ulja 0. stavak (2) točka f) Zakona o trošarinama u BiH smatra: a) sirova kava (s ili bez kofeina).Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Kavom se prema članku 4. b) pržena kava (s ili bez kofeina) u zrnu ili mljevena.30 KM. pivo i vina Za sljedeće trošarinske proizvode trošarina se plaća po litri. c) ljuske i opne pržene kave.bezolovni 0. 6.Iznosi trošarine za bezalkoholne napitke. Iznosi trošarine za naftne derivate Za naftne derivate trošarina se plaća po litri. i to: a) bezalkoholni napici 0. 6.40 KM. d) motorni benzin 0. IZNOSI I STOPE TROŠARINA Trošarina se obračunava i plaća u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici i/ili po proporcionalnoj stopi. e) loživo ulje.35 KM. 6. 10 .10 KM. ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0.1. b) petrolej (kerozin) 0. b) pivo 0.30 KM. d) ostali proizvodi od kave koji u sebi sadrže 50% i više kave.

00 KM.4. 6. • Ukoliko je ukupna trošarina na cigarete (proporcionalna + posebna). plaća se minimalna trošarina u iznosu 11 .000 komada.3. c) ljuske i opne pržene kave i ostali proizvodi od kave 3. i to za: a) sirovu kavu 1. godinu.00 KM. i to: a) alkohol 15.60 KM za pakiranje od 20 komada. Iznosi trošarine za kavu Za kavu trošarina se plaća prilikom uvoza po kilogramu. alkoholne napitke i prirodnu voćnu rakiju trošarina se plaća po litri apsolutnog alkohola. 6. Iznosi trošarine za alkohol i alkoholne napitke i prirodnu voćnu rakiju Za alkohol. c) prirodna voćna rakija 8.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru 6.00 KM.01. b) prženu kavu (u zrnu ili mljevena) 3. 2012.50 KM. koja se primjenjuje od 01. b) alkoholni napici 15. trošarina na cigarete obračunavati će se na sljedeći način: • proporcionalna trošarina po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu sukladno Zakonu o trošarinama i posebna trošarina u iznosu od 30 KM za 1.5.00 KM. broj 98/11) . Iznosi trošarine za duhanske prerađevine Odlukom Uprave za neizravno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”. koja je obračunata po gore navedenim stopama. odnosno 0. godine. manja od minimalne trošarine. a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete za 2012.50 KM.

moraju biti obilježene trošarinskim markicama. 7. proizvode i/ili stavljaju u promet na teritoriji BiH. ali na ambalaži ili na posebnoj markici moraju imati utisnute riječi „samo za izvoz“ („for export only“).Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru od 1.alkoholna pića. voćna prirodna rakija. Trošarinske markice izdaje UNO. sadržaj i zaštita trošarinskih markica. Deklaracija ili drugi dokument mora pratiti i trošarinske proizvode koji se prometuju u rinfuzi.broj 50/09). kava i vino. Duhanske prerađevine. 12 . voćnu prirodnu rakiju. OBILJEŽAVANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA Trošarinski proizvodi. bilo uvezeni ili proizvedeni u Bosni i Hercegovini. Za pakiranja različita od pakiranja od 20 komada trošarina se plaća razmjerno broju komada u pakiranju. u pakiranjima predviđenim za prodaju na malo. vrsta. Trošarinski ne proizvodi biti koji se prodaju u bescarinskim prodavaonicama moraju obilježeni trošarinskim markicama. Obilježavanju ne podliježu ni trošarinski proizvodi koji se u nepromijenjenom stanju vraćaju iz inozemstva pošiljatelju.1. 7.Trošarinske markice Pravilnikom o trošarinskim markicama za duhanske prerađevine. koji je donio Upravni odbor UNO. Uvozom se podrazumijeva stavljanje robe u slobodan promet. alkoholna pića. glasnik BiH”. kavu i vino (“Sl. neto masa.65 KM po kutiji cigareta za pakiranje od 20 komada. kvaliteta i druga svojstva bitna za utvrđivanje porezne obveze. koji se uvoze u carinsko područje BiH. mogu se stavljati u promet samo u pakiranju na kojem mora biti deklaracija ili drugi dokument koji prati trošarinske proizvode na kojem je istaknut proizvođač ili uvoznik. sirovinski sastav. propisani su: • oblik.

obilježava se trošarinskom markicom koja se pričvršćuje na gornji desni kut na prednju stranu pakiranja (vreće ili druga pakiranja). Trošarinska markica mora biti vidljiva i neoštećena sve dok se proizvod u cijelosti ne prometuje. trošarinske markice lijepe se na vidljivo mjesto na skupnom pakiranju i moraju se nalaziti na pakiranju sve dok se proizvod u cijelosti ne prometuje. obilježavanje proizvoda trošarinskim markicama. izdavanje trošarinskih markica.00 kg.2. mora biti obilježena trošarinskom markicom. Ako se kava stavlja u promet u skupnom pakiranju. Kava koja se stavlja u promet (prodaja na malo) u maloprodajnom objektu na teritoriji Bosni i Hercegovini u rasutom stanju (rinfuza). povrat neiskorištenih i oštećenih markica i njihovo uništavanje Trošarinske markice se tiskaju u sljedećim bojama: PLAVA – za duhanske prerađevine proizvedene u BiH CRVENA – za duhanske prerađevine iz uvoza SMEĐA – za alkoholna pića proizvedena u BiH ŽUTA – za alkoholna pića iz uvoza LJUBIČASTA – za voćnu prirodnu rakiju proizvedenu u BiH ROZA – za voćnu prirodnu rakiju iz uvoza NARANČASTA – za vina proizvedena u BiH ZELENA – za vina iz uvoza CRNA – za kavu 7. 13 . Kavom pakiranom za prodaju na malo smatraju se pojedinačna pakiranja kave i proizvoda od kave neto težine od 0.021 kg do 10. Obilježavanje kave trošarinskim markicama Kava koje se stavlja u promet u pakiranjima predviđenim za prodaju na malo u Bosni i Hercegovini. vođenje evidencija i iznošenje iz carinskog područja BiH.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru • • • • procedura tiskanja i čuvanja trošarinskih markica.

8. a koji su prema carinskim propisima oslobođeni plaćanja uvoznih davanja. 14 . OSLOBOĐENJE PLAĆANJA TROŠARINA Sljedeći su trošarinski proizvodi oslobođeni plaćanja trošarina: a) proizvodi koji se izvoze. 7. Pored navedenih osoba. alkoholna pića. prirodna voćna rakija i vina koja sadrže manje od 5% alkohola ne moraju biti obilježena trošarinskim markicama. a na temelju akta Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. unose ili primaju iz inozemstva. d) proizvodi koji se isporučuju diplomatskim i konzularnim predstavništvima i njihovom osoblju po načelu reciprociteta. Obilježavanje trošarinskim markicama duhanskih prerađevina. Iznimno od odredaba zakona. c) proizvodi koji se uvoze. Trošarinska markica mora biti nalijepljena na pakiranja predviđena za prodaju na malo na mjestu otvaranja tako da se prilikom otvaranja ista ošteti. voćna prirodna rakija i vino moraju biti obilježeni trošarinskim markicama. voćne prirodne rakije i vina Prilikom stavljanja u promet u pakiranjima predviđenim za prodaju na malo u BiH duhanske prerađevine. obvezu obilježavanja kave trošarinskim markicama imaju i osobe koje već obilježenu kavu pakiraju u manja ili veća pakiranja. alkoholnih pića. Obvezu obilježavanja kave trošarinskim markicama.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Pod skupnim pakiranjem smatra se samo ono pakiranje koje sadrži pojedinačna pakiranja od 0. alkoholni napici. b) proizvodi koji se isporučuju u bescarinske prodavaonice radi prodaje putnicima koji odlaze u inozemstvo.020 kg i manje. imaju osobe koje kavu uvoze i/ili stavljaju u promet.3.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru e) proizvodi koji se isporučuju osobama koje su na temelju Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni I Hercegovini i aneksa uz taj Sporazum te ratificiranih međunarodnih ugovora i konvencija oslobođene plaćanja ove vrste poreza. 15 . f) gorivo za zrakoplove i brodove u međunarodnom prometu. g) na uvoz i/ili isporuku alkohola koji se koristi kao repromaterijal za proizvodnju alkoholnih napitaka osobi registriranoj za proizvodnju.

te etilni alkohol koji koriste kao repromaterijal u proizvodnji sredstava za čišćenje i pranje.5 KM za pakiranje od 20 komada.bez dobre političke strukture. UNO je dužna izvršiti povrat uplaćene trošarine najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Bitno je navesti da prema potpisanom ugovoru s Europskom unijom trošarine na cigarete u BiH do 2015. Budući da porezni sustav je velika poluga koja je gotovo osnovni pokretač gospodarskog rasta i razvoja. kozmetičkih proizvoda i ostalih proizvoda na koje se ne plaća trošarina • pravna osoba koja je izvezla trošarinske proizvode za koje je prethodno plaćena trošarina Zahtjev za povrat uplaćene trošarine podnosi se Regionalnom centru Uprave za neizravno oporezivanje (UNO).Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru 9. Mora se spomenuti i politička situacija koja je još uvijek nerazriješena. 16 .g. na 1. porezni sustav BiH pa tako i sustav obračuna trošarina će i dalje biti u zaostatku.000 komada trebaju iznositi 125 KM ili 2. ZAKLJUČAK Prema navedenom u prethodnom tekstu vidimo da su trošarine jako važan i izdašan porez za državu. kao i objekata za poljoprivrednu proizvodnju (staklenici i plastenici) poduzetnici i pravne osobe koje koriste alkohol za proizvodnju lijekova i/ili u medicinske svrhe. neophodne su što brže reforme poreznog sustava BiH. kako za Europom tako i svijetom. Pravo na povrat uplaćenog iznosa trošarine imaju: • • fizičke i pravne osobe koje koriste ulje za loženje za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata.

gov.12.ba/h/Porezi/PDV/Zakon_o_akcizama.gov.html.ba/h/Porezi/PDV/Pravilnici_akcize. 2011.) 17 . Uprava za neizravno oporezivanje UNO http://www. (27.wikipedia.) 3.2011.uino. (27.gov.) 4.) 5. http://www. (06.12.12.ba/h/Porezi/PDV/Odluke_akcize. 12.uino. 2011.12.uino. http://www.2011.) 2. http://www.) 6.org/wiki/Trošarine.2011.ba/h/Porezi/Akcize. 2011.gov. http://hr.html .html.html.12. (06.ba/h/.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru LITERATURA 1.gov.uino. http://www.uino. ( 27. (27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful