You are on page 1of 42

Integraal waterbeleid

sectorale beleidsnota 2007-2012

Water is één van de krachtigste natuurelementen. In het integraal waterbeleid streven we er naar om dit in goede banen te leiden, zowel voor het gebruik – ten gunste van de mens - als voor het voorkomen en beperken van schade. West-Vlaanderen is de voorbije jaren enkele keren getroffen door hevige neerslag met bijhorende wateroverlast. Heel wat knelpunten zijn hierdoor aan het licht gekomen. Mensen hebben schade geleden. In een meerjarenplan is er een planning opgemaakt om hier stap voor stap een oplossing aan te bieden. De eerste projecten zijn reeds afgerond. De komende jaren zal hier nog verder hard aan gewerkt moeten worden om uitvoering te geven aan de diverse projecten. We hanteren het principe: het water vasthouden, bufferen en afvoeren. Mensen en goederen moeten beschermd worden tegen wateroverlast.

last. Cruciaal is een correct onderhoud van de waterlopen. Op deze manier kan de waterloop te allen tijde zijn waterbergend en afvoerend vermogen behouden. Indien het onderhoud dreigt verwaarloosd te worden, dan creëert men problemen, veeleer dan ze te vermijden of op te lossen. De provincie zet ook andere instrumenten in om preventief te werken om wateroverlast te vermijden, zoals het vergunningenbeleid, de watertoets, machtigingen, verordeningen. Bij de inrichting en het beheer van waterlopen is er ook aandacht voor de mensgerichte en ecologische functies van de waterlopen. Verschillende projecten voor natuurlijke inrichting en beheer worden uitgewerkt. Ook recreatieve voorzieningen kunnen hun plaats krijgen. Watervoorziening voor land- en tuinbouw door de aanleg van

De provincie neemt hier haar verantwoordelijkheid op als beheerder van de waterlopen van tweede categorie. Nog beter dan knelpunten op te lossen is het vermijden van waterover-

waterspaarbekkens is een ander aspect. Parallel hiermee wordt werk gemaakt van een rationeel watergebruik in land- en tuinbouw en industrie. Onderzoek en advisering, maar ook ingrij-

2

voorwoord
pen via de vergunningen, moeten bijdragen in het realiseren van deze doelstelling. De voorbije decennia heeft de provincie een sterk netwerk uitgebouwd met de andere waterbeheerders, in het bijzonder met de lokale besturen (gemeenten en polders). Deze samenwerking situeert zich op diverse vlakken: inrichting en beheer van waterlopen, aanleveren van deskundigheid, bestrijding van ratten en exoten, erosiebestrijding… Het provinciebestuur wenst deze goede samenwerking verder te zetten. Het decreet integraal waterbeheer heeft deze samenwerking formeel gestalte gegeven. In de waterschappen, waarvan de provincie het secretariaat voert, komen de verschillende waterbeheerders van één of meerdere deelbekkens samen. De samenwerking en afspraken worden vastgelegd in de deelbekkenbeheerplannen. Deze instrumenten van overleg en samenwerking moeten het integraal waterbeheer efficiënter en effectiever maken. Bart Naeyaert, gedeputeerde voor integraal waterbeleid Integraal waterbeleid kent vele aspecten en mag geen dode letter blijven. De provincie engageert zich om hier werk van te maken samen met de partners.

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

3

4

3 5 7 11 15 19 21 22 26 29 33 42

Voorwoord Inhoud 1. Inleiding 2. Maatschappelijke en bestuurlijke context 3. Missie en visie 4. Strategie 4.1 Analyse van de interne en externe omgeving (SWOT) 4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen 4.3 Toelichting 5. Tenslotte 6. Bijlagen Colofon

inhoud

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

5

6

inleiding

deel1

8

De provincie West-Vlaanderen bouwt haar beleidscyclus verder uit. Het provinciedecreet heeft hiervoor een kader gecreëerd. Dit inleidende hoofdstuk wil deze sectorale beleidsnota duiden binnen dit kader. De basis voor het beleid tijdens de legislatuur vormt het meerjarenplan. Het meerjarenplan bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota bevat de beleidsinitiatieven die de provincie voor de komende periode wil realiseren. Ze zijn opgebouwd vanuit de 12 strategische doelstellingen en verder geconcretiseerd in tactische doelstellingen. De tactische doelstellingen zijn doelstellingen op middellange termijn en kunnen worden beschouwd als de grote bouwblokken van het provinciale beleid voor de legislatuur. De financiële consequenties van de beleidsnota wordt berekend en verantwoord in de financiële nota. Deze beide documenten vormen op die manier het kader voor de verdere legislatuur. De provincieraad heeft in haar zitting van 23 oktober 2007 goedkeuring verleend aan het meerjarenplan 2007-2012. Na het meerjarenplan volgt het tweede document: de sectorale beleidsnota. Deze sectorale beleidsnota is bedoeld om per bevoegdheid meer duiding te geven over de vooropgestelde beleidsinitiatieven. Het is, met andere woorden, een meer gestoffeerde verantwoording voor de genomen beleidskeuzes in het meerjarenplan omdat daar in het meerjarenplan weinig ruimte voor is voorzien. De sectorale beleidsnota focust zich op de maatschappelijke en bestuurlijke context per bevoegdheid om vervolgens

via een sterkte- en zwaktenanalyse een verantwoording te geven voor de genomen beleidsinitiatieven. De sectorale beleidsnota geeft met andere woorden een uitvoerige verantwoording voor het gekozen beleid en legt prioriteiten. Indicatief is een inschatting van de personeelsinzet en de financiële inzet toegevoegd die de prioriteiten onderstrepen. Het derde document is het budget, bestaande uit een beleidsplan en een financiële nota. Het budget is de jaarlijkse concretisering van de beleidsinitiatieven zoals die in grote blokken zijn gedefinieerd in het meerjarenplan, en verantwoord in de sectorale beleidsnota. Het provinciedecreet legt de provincies de verplichting op om het budget af te leiden uit het meerjarenplan. Concreet wordt in het budget verdere invulling gegeven aan de tactische doelstellingen uit het meerjarenplan. Jaarlijks wordt dus bepaald op welke manier de grote bouwblokken van het provinciale beleid vorm zullen krijgen. Dat gebeurt via een beleidsplan waarin alle initiatieven worden omschreven. Net zoals bij het meerjarenplan worden ook hier de financiële gevolgen bepaald en opgenomen in de financiële nota bij het budget. Deze concretisering gebeurt aan de hand van het verder invullen van de tactische doelstellingen via operationele doelstellingen. Hieraan worden de verschillende budgetaanvragen (initiatieven) gekoppeld. Op die manier worden beiden componenten (beleid en financiële impact) gekoppeld.

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

9

10

maatschappelijke en bestuurlijke context

deel2

12

De wet betreffende de onbevaarbare waterlopen (28 december 1967) deelt de onbevaarbare waterlopen in verschillende categorieën in, afhankelijk van de grootte van het waterbekken. Het Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor de eerste categorie, dit zijn de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen, stroomafwaarts van het punt waar het waterbekken ten minste 5000 ha bedraagt. De gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor de derde categorie waterlopen, dit zijn de onbevaarbare waterlopen, stroomafwaarts van hun oorsprong, zolang zij de grens niet hebben bereikt van de gemeente waar die oorsprong zich bevindt. De provincie is door deze wet verantwoordelijk voor de tweede categorie waterlopen, de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan die noch in de eerste noch in de derde categorie gerangschikt zijn. De provincie West-Vlaanderen staat in voor het onderhoud en het beheer van 955 kilometer waterlopen , gelegen buiten het poldergebied (230.000 hectare). Binnen het West-Vlaamse

poldergebied (100.000 hectare) moet de provincie de onderhoudskosten financieren van 648 kilometer waterlopen van tweede categorie met 25 bijhorende pompgemalen. Deze onderhoudskosten moeten terugbetaald worden aan de polderbesturen die zelf instaan voor het beheer. Concreet betekent dit dat de Dienst Waterlopen instaat voor enerzijds het uitvoeren van gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken en anderzijds het uitvoeren van de noodzakelijke infrastructuurwerken. Het decreet betreffende het integraal waterbeleid (18 juli 2003) deelt Vlaanderen in volgens geografische bekkens. Op lokaal niveau zijn er waterschappen opgericht waarbij elke waterbeheerder (Vlaams Gewest, provincie, gemeenten en polderbesturen) deelgenoten zijn. Het secretariaat van de waterschappen is toegewezen aan de provincies. De belangrijkste taak is het opstellen en opvolgen van de uitvoering van de deelbekkenbeheerplannen.

Overzichtstabel: Indeling en beheer onbevaarbare waterlopen in de provincie West-Vlaanderen Categorie Lengte NG 3° 2° 1° categorie 1457 km categorie 1834 km categorie 1603 km categorie 299 km 5193 km BUITEN POLDER circa 230000 ha beheer gemeente 1141 km provincie 955 km Vlaams Gewest 151 km 2247 km onderhoudskosten gemeente provincie Vlaams Gewest, VMM BINNEN POLDER circa 100000 ha beheer polder 1457 km polder 683 km polder 648 km Vlaams Gewest 2936 km onderhoudskosten polder gemeente* provincie* Vlaams Gewest, VMM

* wettelijke terugbetaling onderhoudskosten aan de polderbesturen

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

13

14

missie en visie

deel3

16

De provincie West-Vlaanderen is een partnerbestuur. Ze wil bovenlokale doelstellingen realiseren en vanuit haar bevoorrechte plaats als verkozen bestuur een efficiënte samenwerking met andere overheden, organisaties en instellingen bevorderen. Ze wil West-Vlaanderen, via een specifieke aanpak in verschillende streken, verder uitbouwen tot een ondernemende, recreatieve en kwaliteitsvolle topregio. Zo verbetert de provincie het welzijn van àl haar inwoners en versterkt ze duurzame ontwikkeling op haar grondgebied. Als gebiedsgericht regiobestuur en als kennispartner wil de provincie expertise bieden in complexe materies. Met oog voor beleidsvernieuwing speelt ze hiermee alert in op maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen. Ze garandeert een kwalitatieve, servicegerichte en verantwoordelijke organisatie die alle West-Vlamingen zoveel mogelijk bij het beleid betrekt. De faire en stimulerende werkomgeving waarin de provinciale medewerkers hun competenties verder kunnen ontwikkelen, draagt hiertoe bij. Specifiek vanuit de bevoegdheid integraal waterbeleid wil de provincie West-Vlaanderen zorgen voor het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen. Dit met het oog op enerzijds het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem als zodanig, en anderzijds op het multifunctioneel gebruik, waarbij de

behoeften van de huidige en de komende generaties in rekening worden gebracht. De Provincie heeft een voortrekkersrol wat betreft het waterbeheer. Via een duurzaam waterlopenbeheer wordt er naar gestreefd hinder en schade door overstromingen te vermijden of te minimaliseren. Daar waar ruimte voor water nodig is, wordt deze beschermd of gecreëerd. Door de coördinerende rol die de provincie heeft bij de opmaak van de deelbekkenbeheerplannen en de goede relaties die bestaan tussen de Dienst Waterlopen en de lokale besturen kan de Provincie zijn sturende rol in het integraal waterbeleid blijven vervullen. Het integrale waterbeleid van de Provincie is er ten eerste op gericht om wateroverlast en watertekort in samenhang aan te pakken. Het beperken en waar mogelijk voorkomen van schade ten gevolge van wateroverlast blijft een grote uitdaging waar de Provincie blijvend aandacht voor heeft. Ten tweede wordt een goede kwalitatieve toestand van het oppervlaktewater en de waterbodems nagestreefd. Ten derde worden de waterafhankelijke ecosystemen verder beschermd en waar mogelijk hersteld. Ten slotte leent het watersysteem zich uitstekend voor het ontwikkelen van mensgerichte functies in afstemming met de draagkracht ervan.

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

17

18

strategie

deel4

20

4.1 Analyse van de interne en externe omgeving (SWOT)
STERKTEN • De Provincie heeft in het kader van het waterbeheer de verplichte medebewindstaak voor de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie en de terugbetalingsplicht voor het onderhoud uitgevoerd door de polders. • De vele lokale contacten zorgen voor een sterk netwerk waardoor projecten goed voorbereid zijn en een breed draagvlak hebben. • De Dienst Waterlopen heeft de technische ervaring en knowhow in huis om zelf projecten van ontwerp tot uitvoering te realiseren. ZWAKTEN • De regelgeving die uitgewerkt is zorgt voor een administratieve last, intern gaat veel tijd naar het adviseren (watertoets, machtigingen, allerhande planvorming,…). Ook extern is de provincie onderworpen aan vertragende administratieve stappen (bouwvergunning, advies, watertoets, …) die het moeilijk maken om snel in uitvoering te gaan. • Beperktheid van middelen zorgt ervoor dat er keuzes moeten gemaakt worden en dat de provincie gedeeltelijk afhankelijk is van subsidies van de hogere overheid (onder andere Europese subsidies) • Verschillende waterbeheerders staan in voor het waterbeheer, met een eigen visie op de praktische uitvoering van het waterbeheer.

• Mensen met veel praktijkervaring binnen de Dienst Waterlopen gaan binnenkort op pensioen, waardoor veel opgedane kennis en knowhow uit de dienst zal verdwijnen. OPPORTUNITEITEN • Het decretaal vastgelegd waarnemen van het secretariaat van de waterschappen bevestigt de coördinerende rol van de Provincie in het lokaal waterbeheer. Door de kennis en de ervaring met het waterbeheer wordt de Dienst Waterlopen veelvuldig gevraagd ter ondersteuning van de lokale gemeente- en polderbesturen. • Er worden meer eisen en taken opgelegd aan de polderbesturen, een rationalisering van het aantal polderbesturen kan voor een efficiënter, integraal waterbeheer zorgen. • Door de klimaatsverandering en de recente overstromingen is het bewustzijn en het draagvlak gegroeid dat het watersysteem niet in een keurslijf te dwingen is en er ruimte voor water nodig is. BEDREIGINGEN • De procedurelast (zowel voor het bekomen van subsidies als voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen) wordt alsmaar groter en ingewikkelder, het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn gerationaliseerd zal worden. • Het decreet integraal waterbeleid biedt de ruimte om over bevoegdheidsherverdelingen van het beheer van de waterlopen te onderhandelen, binnen de waterschappen. De Provincie zal zich hierin moeten blijven profileren.

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

21

4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen
Nr: 1 Garanderen van het behoud en het multifunctioneel gebruik van de watersystemen door een integrale benadering van het gevoerde waterbeleid rekening houdend met betrokken besturen en wensen van verschillende sectoren. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 1 – Dienstbaar voor alle West-Vlamingen. Als secretaris van 12 waterschappen die samen 18 deelbekkens omvatten staat de Provincie in voor onder meer de opmaak en de opvolging van de uitvoering van de deelbekkenbeheerplannen. De Provincie zal ondermeer via de waterschapswerking ondersteuning bieden aan de partners van het waterschap en ijveren voor de naleving van de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid. Dit is belangrijk zowel bij de planvorming als bij de concretisering en uitvoering van maatregelen. In samenwerking tussen de diensten Milieu, natuur en waterbeleid, Waterlopen en Gebiedswerking worden inspanningen geleverd voor natuurinrichting langs provinciale waterlopen. Deze projecten slaan op het ecologisch beheer en inrichten van waterlopen op plaatsen waar dit om veiligheidsredenen mogelijk is en er een meerwaarde voor de natuur te realiseren is. Specifieke

aandacht gaat onder meer uit naar hermeandering, opheffen van vismigratieknelpunten, ecologische en recreatieve inrichtingen van bufferbekkens, oevers en oeverzones. Bijzondere aandacht gaat naar het realiseren van meer en meer natuurverbindingen, hetgeen een decretale opdracht is van de Provincie.

Nr: 2 van

Ondersteunen van het lokaal waterbeleid in functie een samenhangende, efficiënte en kwaliteitsvolle

beleidsvoering. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 3 – Kennis delen, kennis vermeerden. De Provincie zal de muskusratbestrijding langs de waterlopen van tweede en derde categorie in samenwerking met de gemeenteen polderbesturen op een efficiënte wijze verderzetten. Daartoe coördineert de provincie met behulp van vier provinciale rattenvangers de rattenbestrijding via acht regionale comités die gefinancierd worden door de Provincie voor onder andere de aankoop van vangstmaterialen (fuiken, klemmen,…) en de verbetering van de gemeentelijke mobiliteit (medefinanciering dienstwagens). Binnen de regionale werking zal meer aandacht besteed worden aan de problematiek van de bruine rat en ook aan de opsporing en de verdelging van exotische waterplanten (grote waternavel,

22

parelvederkruid,…) die de waterafvoer kunnen hinderen. Naar het grote publiek kan informatie verspreid worden over het bestrijden van exoten die problemen kunnen veroorzaken. Binnen het West-Vlaamse poldergebied (100 000 ha) moet de Provincie de onderhoudskosten financieren van 648 km waterlopen tweede categorie, met 25 bijhorende pompstations. Deze onderhoudskosten moeten worden terugbetaald aan de polderbesturen die zelf instaan voor het beheer. De polderbesturen krijgen hierbij technische ondersteuning vanuit de dienst Waterlopen onder meer bij de opmaak van de bestekken. Ook de Gemeenten doen een beroep op de deskundigheid van de dienst Waterlopen voor hun problemen op de waterlopen van derde categorie. De provinciale erosieambtenaar heeft de gemeenten begeleid bij de opmaak van een gemeentelijk erosiebestrijdingplan. De kleinschalige erosiebestrijdingprojecten die daar uit voortvloeien worden op het terrein gerealiseerd en mee gefinancierd door toepassing van het “Provinciaal subsidiereglement inzake erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden (1 juni 2006)”. Om te vermijden dat in de toekomst vervuild slib blijft ontstaan, is het van groot belang dat lozingsknelpunten die verontreiniging van de 2de categorie waterlopen en de waterbodems ervan tot gevolg hebben, gesaneerd worden.

De Provincie zal in aandachtsgebieden die naar voor geschoven worden in de deelbekkenbeheerplannen de lozingsknelpunten onderzoeken en een instrumentarium uitwerken ter ondersteuning van het saneren ervan.

Nr: 3

Gebiedsgericht

ontwikkelen

van

watersystemen

in functie van waterbevoorrading, kwaliteit, ecologische, landschappelijke en recreatieve ontwikkeling en verminderde wateroverlast. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 4 – Maatwerk leveren. In de deelbekkenbeheerplannen worden algemeen geldende doelstellingen m.b.t. het waterbeleid gebiedsgericht vertaald. De grote uitdaging is om snel tot zichtbare acties op het terrein te kunnen overgaan. Met gebiedsgerichte integrale projecten kan ingespeeld worden op de vele verwachtingen vanuit de samenleving. Projecten kunnen beschouwd worden als een groep van acties, die al dan niet betrekking hebben op verschillende krachtlijnen en die een ruimtelijke samenhang vertonen. Door deze ruimtelijke samenhang is er een reden om die acties als groep te benaderen met als doel om af te stemmen tussen de verschillende betrokkenen en het zoeken naar mogelijke verruiming van de acties binnen het projectgebied. In die zin betekent een projectmatige integrale aanpak een evolutie naar een interbestuurlijke aanpak

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

23

waarbij rekening gehouden wordt met de wensen, behoeften en mogelijkheden van verschillende sectoren. De Provincie wenst gebiedsgerichte projecten integraal waterbeleid op te zetten en de uitvoering van (bovenlokale) acties m.b.t. integraal waterbeleid opgenomen in de deelbekkenbeheerplannen te stimuleren.

Nr: 5

Terugdringen van de risico’s voor wateroverlast door

het zorgvuldig inrichten en onderhouden van (de omgeving van) het waterlopenstelsel. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 7 – De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren. Jaarlijks weerkerende kosten zijn de onderhoudswerken aan de 955 km onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, gelegen

Nr: 4

Zorgen voor voldoende water voor land- en tuinbouw en

buiten het poldergebied (230 000 ha), waarvan de provincie de beheerder is volgens de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967. Het onderhoud betreft het uitmaaien van bodem- en taludvegetatie om de normale doorstroming te waarborgen, plaatselijke ruimingswerken, het periodiek ruimen van bufferbekkens en slibvangen (20 tal), herstellingswerken aan de oevers en aanpassingswerken op tientallen plaatsen verspreid over de provincie en dringende oproepen bij schadegevallen waarbij onmiddellijk dient opgetreden te worden zoals o.a. verstoppingen, afschuivingen, beveiligingen van bebouwing en wegenis… Onder de ecologische inrichting van onbevaarbare waterlopen vallen onder meer het manueel onderhoud in natuurgebieden, wegwerken van knelpunten voor vismigratie, natuurvriendelijke oeverwerken… Het waterlopenstelsel op zich is niet overal voldoende om lokale wateroverlast te voorkomen. Er is op verschillende plaatsen

industrie door het voorzien van alternatieve watervoorraden. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 6 – West-Vlaanderen verder laten groeien. Via de verschillende instrumenten waarover de Provincie beschikt, wordt gestreefd naar een oordeelkundige en billijke verdeling van het water, in de eerste plaats voor die sectoren (ook industriële) waarvoor het water van groot economisch belang is. Tegelijk worden deze sectoren ook mee verantwoordelijk gemaakt en dient meer aandacht besteed te worden aan waterbesparing en alternatieve vormen van waterbevoorrading. De Provincie zal verder waterspaarbekkens aanleggen of waar mogelijk inschakelen voor het opslaan van oppervlaktewater voor de watervoorziening van land- en tuinbouw en industrie.

24

extra ruimte nodig voor water door de aanleg van bufferbekkens en het inrichten van overstromingszones. Net als in de vorige jaren wordt een antwoord uitgewerkt op de historische watersnood van 4 juli 2005 en van 24 juli 2007. Voorkomen van wateroverlast is beter dan het zoeken naar oplossingen. Dit kan onder meer door het consequent toepassen van de wettelijke instrumenten: watertoets, machtigingen, vergunningen, verordeningen (vb. in verband met baangrachten).

Als verlener van milieuvergunningen kan de Provincie ook de impact van land- en tuinbouw en bedrijfsleven op de waterkwaliteit en op de grondwatervoorraden beperken of aan strikte voorwaarden verbinden. Met de POM heeft de Provincie een nieuwe hefboom om specifieke bedrijfssectoren waarvoor water een belangrijke productiefactor vormt te begeleiden.

Nr: 7 Nr: 6 Beschermen van de watervoorraden door het stimulevoeren.

Beschikken over gegevens teneinde op een onderbouw-

de en planmatige wijze een integraal waterbeleid te kunnen ren van (projecten rond) duurzaam waterbeheer. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 7 – De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren. De problemen in de waterketen zullen mede via de waterschapDe Provincie heeft een sterke werking rond waterbeleid uitgebouwd naar de doelgroep landbouw. Via voorbeeldprojecten en individueel advies worden landbouwers ondersteund om aandacht te besteden aan de gehele bedrijfsinterne waterketen met aandacht voor hemelwateropvang, rationeel watergebruik, minimale verontreiniging en kleinschalige zuivering. Het kenniscentrum water voor land- en tuinbouw adviseert land- en tuinbouwers rond rationeel watergebruik in de bedrijfsvoering. Een bijzonder aandachtspunt is het zoeken naar alternatieven voor diepe grondwaterwinningen (landeniaanwinningen). Met diverse indicatoren (ondermeer gegevens van waterbodemanalyses uit de waterbodemdatabank, conclusies van calamiteiten,…) zullen de resultaten van het gezamenlijk gevoerde integraal waterbeleid opgevolgd worden. Waar nodig worden bijkomende gegevens verzameld ter onderbouwing van het beleid. pen en met de deelbekkenbeheerplannen als leidraad op een integrale planmatige manier aangepakt worden. Looptijd: 2007 – 2012 Draagt bij tot strategische doelstelling 10 – Beter voorbereiden, beter uitvoeren.

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

25

4.3 Toelichting
Onderstaand vindt u een overzicht van de tactische doelstellingen per legislatuur waar voor elk van de legislatuurjaren een inschatting wordt gegeven van de financiële middelen (F) en de personele middelen (P) die per doelstelling ingezet zullen worden. Deze inschattin is procentueel en is bedoeld om de inzet en de evolutie weer te geven. De verdeling is voor 2008 ook visueel voorgesteld.
Integraal waterbeleid Nr. TD 10.1 TD Garanderen van het behoud en multifunctioneel gebruik van de watersystemen door een integrale benadering van het gevoerde waterbeleid rekening houdend met betrokken besturen en wensen van verschillende sectoren Ondersteunen van het lokaal waterbeleid in functie van een samenhangende, efficiënte en kwaliteitsvolle beleidsvoering Gebiedsgericht ontwikkelen van watersystemen in functie van waterbevoorrading, kwaliteit, ecologische, landschappelijke en recreatieve ontwikkeling en verminderde wateroverlast Zorgen voor voldoende water voor land- en tuinbouw en industrie door het voorzien van alternatieve watervoorraden Terugdringen van de risico's voor wateroverlast door het zorgvuldig inrichten en onderhouden van (de omgeving van) het waterlopenstelsel. Beschermen van de watervoorraden door het stimuleren van (projecten rond) duurzaam waterbeheer Beschikken over gegevens teneinde op een onderbouwde en planmatige wijze een integraal waterbeleid te kunnen voeren totaal 2008 F 1 P 6,25 2009 F 1 P 6,25 2010 F 1 P 6,25 2011 F 1 P 6,25 2012 F 1 P 6,25

10.2 10.3

32 0

37,5 0

32 0

37,5 0

32 0

37,5 0

32 0

37,5 0

32 0

37,5 0

10.4 10.5

8 59

9,38 46,88

8 59

9,38 46,88

8 59

9,38 46,88

8 59

9,38 46,88

8 59

9,38 46,88

10.6 10.7

0 0 100

0 0 100

0 0 100

0 0 100

0 0 100

0 0 100

0 0 100

0 0 100

0 0 100

0 0 100

* Pro memorie: in te zetten middelen voor de tactische doelstellingen (in het bijzonder voor de doelstellingen 10.3, 10.6 en 10.7) die gevat worden door doelstellingen van andere bevoegdheden dan integraal waterbeleid zijn niet opgenomen.

26

Personele en financiële inzet per tactische doelstelling (2008)
60

50

40

F P

30

20

10

0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

27

28

tenslotte

deel5

30

De Provincie moet in haar nieuwe rol van secretariaat van de waterschappen het juiste evenwicht vinden tussen trekkerschap enerzijds en daadwerkelijk partnerschap anderzijds. Deze nieuwe rol zal heel wat eisen stellen op het vlak van financiële, technische en administratieve capaciteiten. De verdere opbouw van eigen knowhow is daarbij noodzakelijk en de inbreng van externe deskundigheid kan welkom zijn. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar een intense wisselwerking en communicatie om de betrokkenheid van de lokale waterbeheerders te verzekeren.

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

31

32

bijlagen

deel6

34

NUTTIGE ADRESSEN EN LOCATIES
Provinciale overheid Zetel van de provincieraad en de deputatie Kabinetten van gedeputeerden Durnez, Van Gheluwe, De fauw, Titeca-Decraene, Pertry en Naeyaert Kabinet van de provinciegriffier Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 11 – F 050 40 31 00 Kabinet van de gouverneur Burg 3, 8000 Brugge T 050 40 58 11 – F 050 40 58 00 Provinciale administratie Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 11 – F 050 40 31 00 • Organisatie en HRM • Griffie • Financiën (boekhouding, budgettering en interne controle) • Personeel

• Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk • Externe relaties en gebiedsgerichte werking • Communicatie • Internetontwikkeling • Huishoudelijke dienst • Milieu, natuur en waterbeleid • Groendienst • Vergunningen • Ruimtelijke planning en mobiliteit • Welzijn • Cultuur Provinciehuis Boeverbos – Filiaal I Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 11 – F 050 40 31 01 • Grafische dienst Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 66 – F 050 71 94 06 Provinciehuis Abdijbeke Abdijbekestraat 9, 8200 Sint-Andries T 050 40 71 12 – F 050 40 71 00 • Beheerscontrole-audit • Financiën (provinciebelastingen) • Datawarehousing • ICT-projectcoördinatie

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

35

• Informatietechnologie • Contracten, overheidsopdrachten en patrimonium • Gebouwen • Wegen (district noord) • Waterlopen (district noord) Doornstraat 114, 8200 Sint-Andries T 050 40 76 86 – F 050 40 76 87 • Sport

Provinciaal Noord-Zuidcentrum (PNZC) Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare T 051 26 50 50 – F 051 20 43 49 Streekhuis Kasteel Tillegem Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels T 050 40 35 44 – F 050 40 31 41 • Gebiedsgerichte werking Brugge-Oostende Streekhuis Esenkasteel

Gistelse Steenweg 528, 8200 Sint-Andries T 050 40 72 90 – F 050 34 90 79 • Archiefdienst Tolhuis Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge T 0800 20 021 – F 050 40 74 75 • Provinciaal informatiecentrum • Europe Direct • Provinciale bibliotheek en documentatiecentrum Provinciehuis Potyze Zonnebeekseweg 361, 8900 Ieper T 057 20 00 27 – F 057 21 84 28 • Wegen (district zuid) • Waterlopen (district zuid)

Woumenweg 100, 8600 Diksmuide T 051 51 93 50 – F 051 51 93 51 • Gebiedsgerichte werking Westhoek Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk T 056 46 16 63 – F 056 24 99 90 • Gebiedsgerichte werking Kortrijk Streekhuis Midden-West-Vlaanderen Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare T 051 27 55 50 – F 051 27 55 51 • Gebiedsgerichte werking Midden-West-Vlaanderen (Roeselare-Tielt)

36

Provinciaal Ankerpunt Kust (PAK) Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende T 059 34 21 47 – F 059 34 21 31 • Coördinatiepunt duurzaam kustbeheer Provinciaal onderwijs en wetenschappelijke instellingen Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke T 051 27 32 00 – F 051 24 00 20 Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu vzw (Proclam) Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke T 051 27 33 80 – F 051 24 00 20 Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) Meiboomstraat 8, 8870 Izegem T 051 30 04 28 – F 051 32 01 08 Campus Karel de Goedelaan Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk T 056 22 13 41 – F 056 22 53 52

Vormingscentra School voor Bestuursrecht van West-Vlaanderen (SBR) Provinciehuis Boeverbos – Filiaal I Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries T 050 40 34 51 – F 050 40 31 01 WIVO, schakel tussen mens en bestuur Provinciehuis Boeverbos – Filiaal I Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 84 – F 050 40 31 01 EduWEST.be vzw Korte Meersstraat 6, 8900 Ieper T 057 21 45 17 – F 057 21 29 35 West-Vlaamse Politieschool (WPS) Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries T 050 40 45 40 – F 050 39 38 79 West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA) Burg 4, 8000 Brugge T 050 40 57 83 West-Vlaams Agrarisch Vormingsinstituut vzw (WAVI) Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke T 051 27 32 00 – F 051 24 00 20

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

37

Natuureducatieve en bezoekerscentra • Bezoekerscentrum Bulskampveld Bulskampveld 9, 8730 Beernem T 050 55 91 00 – F 050 81 69 76 • Bezoekerscentrum De Palingbeek Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke T 057 23 08 40 – F 057 23 08 51 • De Gavers, Sport en NME Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke T 056 22 21 19 – F 056 22 75 68 • Provinciaal Natuurpark Zwin Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist T 050 60 70 86 – F 050 62 20 00 Provinciale sportaccommodatie Provinciaal Olympisch Zwembad (Olympiabad) Doornstraat 110, 8200 Sint-Andries T 050 39 02 00 – F 050 40 20 70 Watersport- en avonturensportcentrum De Gavers Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke T 056 22 21 19 – F 056 22 75 68

Provinciemusea • Kunstmuseum aan Zee Romestraat 11, 8400 Oostende T 059 50 81 18 – F 059 80 56 26 • PMCP – Museum Constant Permeke Gistelsteenweg 341, 8490 Jabbeke T 050 81 12 88 – F 050 81 55 40 • Museum van het Bulskampveld (wagenpark) Provinciedomein Lippensgoed – Bulskampveld 8730 Beernem – T 050 55 91 00 • PMSS – Museum Stijn Streuvels ‘Het Lijsternest’ Stijn Streuvelsstraat 25, 8570 Ingooigem T 056 77 72 14 GESLOTEN VOOR ONBEPAALDE DUUR WEGENS RESTAURATIE • Memoriaal Prins Karel, Openluchtmuseum Atlantikwall, Walraversijde 1465 Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende T 059 70 22 85 – F 059 51 45 03 • BE-PART Westerlaan 17, 8790 waregem T 056 62 94 10 – F 056 62 17 95

38

Provinciedomeinen Raversijde Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende T 059 70 22 85 – F 059 51 45 03 • Cafetaria Walrave – T 059 30 62 44 Lippensgoed-Bulskampveld Bulskampveld 9, 8730 Beernem • Algemeen nummer – T 050 55 91 10 • Cafetaria – T 050 78 95 65 D’Aertrycke Zeeweg 42, 8820 Torhout • Hotel – T 050 23 07 70 Conciencestraat 18a, 8820 Torhout • Domeinwachter – T 050 22 22 76 of 0800 20 021 Provinciaal Natuurpark Zwin Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist T 050 60 70 86 – F 050 62 20 00

’t Veld Bloemgatstraat, 8850 Ardooie • Domeinwachter – T 051 74 52 85 of 0800 20 021 • Cafetaria De Keunepupe – T 051 63 39 95 De Palingbeek Verbrande Molenstraat 5, 8902 Zillebeke • Domeinwachter – T 057 20 34 72 of 0800 20 021 • Cafetaria – T 057 20 56 72 Tillegembos Tillegemstraat 83, 8200 Sint-Michiels • Domeinwachter – T 050 38 24 16 of 0800 20 021 • Kasteel – T 050 40 35 44 • Bistro De Trutselaar – T 050 38 89 00 De Gavers Meersstraat 5, 8530 Harelbeke • Domeinwachter – T 056 21 35 02 of 0800 20 021 • Cafetaria – T 056 72 55 22 Wallemote-Wolvenhof

Sterrebos Sterrebosdreef 66, 8800 Roeselare • Domeinwachter – T 051 20 11 80 of 0800 20 021 • Restaurant – T 051 21 17 96

Kokelarestraat 85, 8870 Izegem • Huisbewaarder – T 051 30 09 44 Ieperse Gasthuisbossen Ieper-Zonnebeke-Heuvelland • Domeinwachter – T 057 20 34 72 of 0800 20 021

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

39

De Kemmelberg Heuvelland • Domeinwachter – T 057 20 34 72 of 0800 20 021 Fort van Beieren Damme-Koolkerke • Domeinwachter – T 050 38 24 16 of 0800 20 021 • Cafetaria – T 050 67 95 80 Zeebos Koning Albert I-laan, 8370 Blankenberge • Domeinwachter – T 050 38 24 16 of 0800 20 021 De Baliekouter Ommegangstraat, 8720 Wakken-Dentergem • Domeinwachter – T 050 78 91 76 of 0800 20 021 Bergelen Hemelhofweg, 8560 Gullegem-Wevelgem • Domeinwachter – T 051 20 11 80 of 0800 20 021 • Cafetaria – T 056 40 01 30 Gassbekeduinen De Panne Damse Vaart Brugge-Damme

Provinciale uitleendiensten voor audiovisueel materiaal • Brugge Doornstraat 112, 8200 Sint-Andries T 050 40 76 76 – F 050 40 76 75 • Ieper Provinciehuis Potyze Zonnebeekseweg 361, 8900 Ieper T 057 21 56 06 – F 057 21 84 28 • Kortrijk Emiel Clauslaan 3, 8500 Kortrijk T 056 22 56 22 – F 056 22 28 89 • Oostende Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende T 059 80 22 96 – F 059 51 18 08 Sociale dienstverlening Provinciale dienstverleningscentra vzw • Centrum Ons Erf Chartreuseweg 53, 8200 Sint-Michiels T 050 40 69 60 – F 050 40 69 61 • Centrum De Waaiberg Koolskampstraat 22d, 8830 Gits T 051 26 30 80 – F 051 24 45 45 • Centrum ’t Venster Willem Elsschotstraat 19/1, 8870 Emelgem T 051 31 84 72 – F 051 31 90 34

40

Technisch adviesbureau en meldpunt omtrent toegankelijkheid Westkans vzw Provinciehuis Boeverbos – Filiaal II Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries T 050 40 73 73 – F 050 40 71 00 POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 66 – F 050 71 94 06 Autonoom provinciebedrijf Westtoer apb Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels T 050 30 55 00 – F 050 30 55 90 Provinciebedrijf TiNCK – Ticket Informatie Cultuur Knooppunt Provinciehuis Boeverbos – Filiaal II Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries T 070 22 50 05 – F 070 22 50 06

Paraprovinciale instellingen Monumentenwacht West-Vlaanderen vzw Provinciehuis Boeverbos – Filiaal I Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries T 050 40 31 36 – F 050 40 31 01 Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende T 059 34 21 30 – F 059 34 21 31

sectorale beleidsnota 2007-2012 integraal waterbeleid

41

colofon
Opdrachtgever De deputatie van West-Vlaanderen Paul Breyne, provinciegouverneur Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca Decraene, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, gedeputeerden Hilaire Ost, provinciegriffier Eindedactie en coördinatie dienst Griffie, Provincie West-Vlaanderen Kabinet Gedeputeerde Naeyaert Grafische vormgeving en druk Provincie West-Vlaanderen, Grafische Dienst

Informatie en contactadres Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge 0800 20 0 21 (gratis nummer) provincie@west-vlaanderen.be

Depotnummer D/2008/0248/39

42