You are on page 1of 29

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG QUẢN

TRỊ MAGENTO
Technical Specification, Version 1.0
October 2012

Contents
1.

2.

Menu CMS ................................................................................................................................ 4
1.1.

Menu Page ......................................................................................................................... 4

1.2.

Menu Block: ...................................................................................................................... 6

1.3.

Menu Widgets .................................................................................................................... 7

1.4.

Menu Poll .......................................................................................................................... 8

Menu System ............................................................................................................................. 9
2.1.

Menu My account .............................................................................................................. 9

2.2.

Menu Notifications ............................................................................................................ 9

2.3.

Menu tool ........................................................................................................................ 10

www.dvms.vn

2.3.1.

Menu backups .......................................................................................................... 10

2.3.2.

Menu Compilation .................................................................................................... 10

2.4.

Menu Design.................................................................................................................... 10

2.5.

Menu Import/export ......................................................................................................... 11

2.5.1.

Import ...................................................................................................................... 11

2.5.2.

Menu export ............................................................................................................. 11

2.5.3.

Dataflows-profile ..................................................................................................... 12

2.5.4.

Dataflows-advance profile ........................................................................................ 12

2.6.

Manage Currency ............................................................................................................. 12

2.6.1.

Rates ........................................................................................................................ 12

2.6.2.

Symbol ..................................................................................................................... 12

2.7.

Transactional Emails ........................................................................................................ 12

2.8.

Custom Variables ............................................................................................................. 12

2.9.

Cache management .......................................................................................................... 12

2.10.

Permissions .................................................................................................................. 13

2.10.1.

Users ........................................................................................................................ 13

2.10.2.

Roles ........................................................................................................................ 13

2.11.

Management store ........................................................................................................ 14

2.12.

Order status .................................................................................................................. 14

2.13.

Index Management ....................................................................................................... 15

2.14.

Magento connect .......................................................................................................... 16

2.14.1.

Magento connect manager ........................................................................................ 16

2.14.2.

Package extension .................................................................................................... 16

2.15.

Web service ................................................................................................................. 16

2.15.1.

soap/xml-rpc- role .................................................................................................... 16

2.15.2.

soap/xml-rpc- user .................................................................................................... 17

2.15.3.

Rest role .................................................................................................................. 17

2.15.4.

Rest OAuth Consumers ............................................................................................ 18

2.15.5.

Rest attribute ............................................................................................................ 18

2.15.6.

Rest OAuth Authorized ............................................................................................ 18

2.16.

Configuration ............................................................................................................... 19

2.16.1.

Current configuration Scope ..................................................................................... 19

2.16.2.

General..................................................................................................................... 19

2.16.3.

Advance ................................................................................................................... 24

2.16.4.

Catalog ..................................................................................................................... 25

2.16.5.

Inventory .................................................................................................................. 26

www.dvms.vn

2.16.6.

Customers ................................................................................................................ 27

2.16.7.

Sales......................................................................................................................... 28

www.dvms.vn

1. Menu CMS
Đây là menu chứa các trình đơn về việc thiết lập và quản lí các page(các trang web hiển thị ra front
end), block(các block tĩnh của hệ thống ví dụ như block giỏ hàng, block các sản phẩm gần đây, block
so sánh sản phẩm…), widget(giống như block nhưng thiên về cho end user tạo ra các block để phục
vụ cho việc bán hàng của mình http://www.magentocommerce.com/blog/comments/introducingmagento-widgets/) và các poll

1.1.

Menu Page

Đây là menu cho phép tạo, chỉnh sửa các trang để hiển thị ra front end:

Để tạo ra một trang ta vào chọn: add new page

Khi vào tạo trang sẽ có các thẻ như: page information, content, design, meta data
 Thẻ page information
Đây là thẻ để thiết lập các thong tin cơ bản của trang gồm có: page title: tên của trang, url key: định
danh của trang này khi hiển thị lên trình duyệt, store view: cửa hàng mình chọn để hiển thị trang này,
và status: kích hoạt(enable) hay không kích hoạt(Disable)

 Thẻ content
Đây là thẻ chứa thông tin về nội dung mà trang này sẽ hiển thị ra front end

www.dvms.vn

Nhập thông tin về header title và nhập nội dung bạn muốn trang này hiển thị ra front end.
 Thẻ design:
Đây là thẻ cho phép chúng ta thiết kế lại trang theo cách hiển thị riêng của mình(đoạn này dung thẻ
xml để custom, chức năng này chỉ dành cho lập trình viên). ở trong thẻ này có 2 kiểu design là design
layout fix và design layout cho một khoảng thời gian
Layout fix:

Kiểu tạo layout theo thời điểm:

Thực chất nếu sửa ở đây ta sẽ override các code ở bên dưới, để hiểu các custom layout ta xem thêm
phần tạo layout trong phần tạo template và tạo module
 Thẻ meta data
Đây là thẻ chứa thông tin meta data chứa các key word để phục vụ cho quá trình search

www.dvms.vn

Sau khi tạo hết các thông tin ta nhấn nút save
Tham khảo thêm:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/managing-cms-pages

1.2.

Menu Block:

Đây là menu cho phép ta tạo, cấu hình các block hiển thị ra ngoài front end ví dụ như: block header,
footer, contact …

Để tạo một block ta chọn add new block :

Ta điền vào các thông tin: block title: tên của block, Identifier: định danh của block để khi gọi block
ta dùng định danh này, store view: chọn store muốn hiển thị, status: tình trạng là kích hoạt(enable)
hoặc không kích hoạt(disable), content: chưa thông tin hiển thị của block(thường là thẻ html)
Tham khao thêm:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/how-do-i-create-and-edit-static-blocks

www.dvms.vn

1.3.
Menu Widgets
Widget cho phép những user không rành về mặt kĩ thuật có thể tùy biến những block nội dung một
cách dễ dàng ví dụ như các block như các link đến những mặt hàng đặc biệt nào đó, thay đổi vị trí các
block như các sản phẩm gần đây….
Để tạo một widgets ta chọn Add New Widgets Instance

Điền thông tin: Type: loại widget, Design Package/Theme: chọn theme cho widget này rồi nhấn
continue
 Thẻ frontend properties:

Chọn các thông tin cấu hình cho widget: Type và Design package/Theme đã chọn ở bước 1, giờ ta
điền tên, chọn store view và cấu hình layout, ở bước cấu hình layout: Display on: bạn chọn trang mà
bạn muốn widget này được hiển thị, Block reference: vị trí của widget trên layout chính của trang,
Template: chọn template muốn hiển thị
Sau đó save lại

www.dvms.vn

 Thẻ widget option:

Anchor custom text: text mà mình muốn hiển thị lên title của block, cms page chọn trang mà bạn
muốn widget này hiển thị
Tham khảo thêm: http://magebase.com/magento-tutorials/banners-anywhere-with-magento-widgetinstances/
http://www.magentocommerce.com/blog/comments/introducing-magento-widgets/

1.4.

Menu Poll

Poll là một hình thức thăm dò nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng

Tạo một poll ta vào Add new poll:
 Thẻ poll information:

Điền thông tin sau: Poll question: tên câu hỏi bạn muốn đặt, Status: trạng thái mở hay đóng, Visible
in: bạn muốn poll này hiển thị ở store nào?

www.dvms.vn

 Thẻ Poll answer:

ở thẻ này chúng ta add các câu hỏi và số lượng vote
sau đó ấn nút save, sau đó ra front end của store được chọn cho poll này chúng ta có kết quả sau:

Tham khảo thêm:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/how-do-i-configure-and-use-polls

2. Menu System
2.1.

Menu My account

Đây là menu để xem và cập nhật thông tin của user admin

2.2.

Menu Notifications

Đây là menu dùng để xem tất cả những thông báo từ magengo: cập nhật phiên bản, có cập nhật mới
….

www.dvms.vn

2.3.

Menu tool

Trong menu này có 2 menu con là backups và compilation

2.3.1. Menu backups

Đây là menu thực hiện chức năng backup, có 3 loai backup data : system backup : backup toàn bộ hệ
thống, backup Dabase and media là chỉ backup database và toàn bộ những thông tin về media của các
product.., Database backup là chỉ backup database .

2.3.2. Menu Compilation
Đay là menu thực hiện chức năng index lại hệ thống để tăng performance

Khi muốn index lại hệ thống thì ta chỉ việc nhấn Run configuration Process và chờ tiến trình kết thúc

2.4.

Menu Design

Đây là menu thực hiện chức năng thay đổi giao diện trong một khoảng thời gian

www.dvms.vn

Chọn store, template muốn đỏi, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của giao diện

2.5.

Menu Import/export

2.5.1. Import
Dây là menu cho phép ta import data vào hệ thống(product và customer)

Chọn entity type : product hay customer; chọn Import Behavior: chọn kiểu import bao gồm: them
toàn bộ(append complex data), xóa những cái đã tồn tại(replace existing complex data), xóa
data(Delete entity); chọn file import(CSV)
Sau khi chọn xong ta ấn check data, hệ thống sẽ check và nếu check ok thì báo thành công và hiển thị
nút import,

Nhấn import và chờ quá trình hoàn thành

2.5.2. Menu export
Đây là menu cho phép export dữ liệu(khách hàng, product) ra file.
Cách export:

Chọn Entity Type: là product hay customer; chọn kiểu file export: ở đây hiện tại chỉ là csv, phần filter
ta có thể bỏ qua những phần mà mình hok muốn export
Sau khi chọn xong ta ấn continue và chờ hệ thống thực hiện tiến trình export

www.dvms.vn

2.5.3. Dataflows-profile
2.5.4. Dataflows-advance profile

2.6.

Manage Currency

2.6.1. Rates
Đây là menu cho phép cấu hình tỉ giá tiền tiền tệ(USD  VND …)

ở ví dụ trên thì tiền tệ mặc định của website là VND nên VND sẽ là đơn vị chuẩn và không sửa được,
ta chỉ sửa giá usd, theo ví dụ trên 1 vnd = 0.00005USD

2.6.2. Symbol
Đây là menu cho phép custom các kí từ về tiền tệ trong hệ thống của mình

Để custom ta bỏ dấu check use standard và điền kí tự thay thế rồi nhấn save currency symbol
Tham khảo thêm: http://go.magento.com/support/kb/entry/name/managing-currency/

2.7.

Transactional Emails

Khi bạn chạy store bạn cần đến những email giao dịch như: email báo đơn đặt hàng, email chào khách
hàng mới… ở phần này cho phép ta cấu hình các template để gửi mail cho những tình huống này.
Tham khảo thêm:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/customizing-transactional-emails

2.8.

Custom Variables

Khi cấu hình Transactional Email chúng ta cần những biến tĩnh để áp dụng cho những cấu hình cho
email transactional ta dùng variable. Variable là tập hợp những nội dung mà ta muốn hiển thị ở một vị
trí nào đó, để tạo một variable:

Tham khảo thêm:
http://www.lotusseedsdesign.com/blog/custom-variables
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/defining-transactional-variables

2.9.

Cache management

Đây là nơi để bật , tắt, refresh cache của hệ thống

www.dvms.vn

2.10.

Permissions

2.10.1. Users
Đây là menu xem, xóa, sửa, thêm user admin cho hệ thống

Để tạo một user ta nhấn Add New User

 Thẻ user info
Điền đủ thong tin muốn tạo
 Thẻ user role:

Chọn role gán cho user muốn tạo
 Thẻ Rest role

Chọn role can thiệp trên web service api cho user này
Sau khi chọn xong tất cả ta nhấn Save user

2.10.2. Roles
Đây là menu cho phép người dùng xem,thêm, xóa, sửa role của hệ thống

www.dvms.vn

Để thêm một role ta nhấn Add new role:
 Thẻ Role info

Ta điền tên của role
 Thẻ Role resource

Ta chọn những đặc quyền cho user này, sau khi điền dủ thông tin ta án Save role, từ bây giờ ta có thể
dùng role này để gán cho user.

2.11.

Management store

Đây là nơi quán lí các giang hang của hệ thống, tạo, thêm, xóa và sửa các giang hang

Xem tài liệu: multi site magento trên

2.12.

Order status

Dây là nơi để quản lí các nhãn được đánh dấu trong quá trình xử lí đơn hàng : pending, complete ..
Hệ thống đã định nghĩa sẵn các nhãn mặc định

www.dvms.vn

Để thêm một nhãn mới ta nhấn chọn Create new status :

Ta điền tên nhãn muốn tạo, code là code để sử dụng khi gán cho order status. Ta có thể định nghĩa
label cho từng website khác nhau:
Để gán nhãn vừa tạo ta chọn Assign status to state

Chọn Order status: là status mình vừa tạo, Order state: trạng thái của hệ thống mà bạn muốn mapping
với nhãn mới

2.13.

Index Management

Đây là nơi để index data lại cho hệ thống

www.dvms.vn

Ta có thể chọn các phần tử muốn index, chọn reindex và submit hệ thống sẽ được index lại, ngoài ra
còn có thêm option là change index mode thành: manual update(reindex bằng tay), update on
save(reindex ngay sau khi lưu).

2.14.

Magento connect

2.14.1. Magento connect manager
Đây là menu cho phép cài đặt, gỡ bỏ các module cho magento

Chúng ta có thể cài đặt extension từ Magento connect hoặc từ source file có sẵn

2.14.2. Package extension
2.15.

Web service

2.15.1. soap/xml-rpc- role
Role là một tập hợp các quyền hạn để can thiệp tài nguyên của hệ thống như: truy suất vào sản phẩm,
tạo category……….

www.dvms.vn

Để tạo role ta chọn Add new role:

Điền vào tên của role muốn tạo

Chọn resource cho role
Save role

2.15.2. soap/xml-rpc- user
Đây là nơi cho phép xem, xóa, sửa, cập nhật user cho web service dạng Soap

Để tạo một user thì ta chọn Add new user :

Username là tên truy cập của user, api key là mật khẩu để truy cập khi gọi web service
Sau điền dủ thông tin ta chọn role cho user và lưu lại
Để xem thông tin kết nối web service thì đọc thêm tài liệu web service ksoap magento

2.15.3. Rest role
Đây là role cung cấp cho web service dạng REST

www.dvms.vn

Tạo Rest role cũng tương tự như soap role

2.15.4. Rest OAuth Consumers
Đây là nơi tạo một tài khoản cho web service để cho người dung bên ngoài có thể gọi vào hệ thống
thong qua REST web service:

Để tạo một user ta chọn Add new:

Ta nhập vào Name , rồi nhập vào call back url và rejected callback url nếu muốn

2.15.5. Rest attribute
Đây là nơi quản lí các attribute của rest webservice, ở đây chỉ cho phép ta xem và cấu hình lại các
resource đã có sẵn hok được tạo thêm:

Để custome resource ta chọn vào một attribute :

Chọn những resource cho attribute này rồi chọn save

2.15.6. Rest OAuth Authorized
Chứa những token đang kết nối của hệ thống, ta chỉ được phép xem

www.dvms.vn

2.16.

Configuration

2.16.1. Current configuration Scope
Đây là nơi để chọn store để config

2.16.2. General
Đây là nơi cấu hình thong tin chung của store:

2.16.2.1. General

Tham khảo:
http://www.magentocommerce.com/wiki/modules_reference/english/mage_adminhtml/system_config
/edit/general_group
 Countries options:
Đây là nơi cấu hình về quốc gia cho strore như: quốc gia mặc định, cho phép những quốc gia nào
được phép vào store,..

 Locale option
Đây là nơi cấu hình ngôn ngữ cho store

www.dvms.vn

 Store information
Đây là nơi cấu hình thông tin về store như tên store, địa chỉ, quốc gia, mã số thuế …

2.16.2.2. Web
Đây là nơi cấu hình thông tin chung cho website: một số cái cần lưu ý:
 Unsecure

Đây là nơi cấu hình thông tin site ở chế độ không security, ở đây ta chỉ ra đường dẫn đến các thư mục
cần thiết để hệ thống chạy
 Secure
Cấu hình cho việc chạy website ở chế độ secure mode

www.dvms.vn

Ta chỉ ra đường của web site và các thư mục cần thiết để website chạy
 Default pages
Đây là nơi cho phép cấu hình các trang mặc định khi truy cập vào website:

ở đây có 1 định nghĩa:
Breadcrumb là tập hợp các đường link giúp người dùng định vị được vị trí của trang hiện thời trong
cấu trúc site.
Breadcrumb rất quen thuộc với đa số người dùng Internet, chúng ta có thể chưa nghe tên nhưng thực
ra vẫn đang sử dụng hàng ngày.
Ví dụ:
Thế Giới SEO > Thủ thuật SEO > Thông tin về các bộ máy tìm kiếm
 Poll
Đây là nơi cấu hình cho việc thăm dò 1 ý kiên nào đó chi tiết ở đây

2.16.2.3. Design
Đây là nơi thiết kế các giao diện cơ bản cho một website

Một số cái cần để ý
 Themes
Đây là nơi cấu hình theme cho store

www.dvms.vn

ở đây mình muốn chọn theme nào thì mình điền tên mình muốn apply vào hệ thống(tên theme này
phải là theme có sẵn trên hệ thống)
Hiểu về exception: http://magebase.com/magento-tutorials/magento-design-exceptions-explained/
Cấu hình một số phần còn lại:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-general-design/

2.16.2.4. Currency Setup
Đây là nơi thiết lập tiền tệ cho store

Mộ số tùy chọn cần để ý:
 Currency option
Đây là nơi cấu hình tiền tệ mặt định và cho phép những tiền tệ nào trong store

 Webservicex
Đây là nơi cấu hình thời gian cho việc giữ tiến trinh update tiền tệ của hệ thống

 Scheduled import setting
Đây là nơi cấu hình lịch cho việc update tiền tệ vào hệ thống

www.dvms.vn

2.16.2.5. Store email addresses
Đây là nơi cấu hình những tài khoản email để gửi cho khách hàng từ website của mình

ở những trường: Sender Email ta điền tương ứng những email muốn gửi rồi save lại

2.16.2.6. Contacts
Đây là nơi định nghĩa email để khách hàng có thể gửi về trong mục contact us(lien hệ với chúng tôi)

Enable tính năng, ở ô send email to: nhập email để nhận feeback từ khách hàng, sender name: chọn
trong dropdown, đây là những email đã được cấu hình ở bước Store email addresses còn template
chọn template được cấu hình ở phần Transactional Emails

2.16.2.7. Reports
Đây là nơi cấu hình xem report(dashboard)

www.dvms.vn

2.16.2.8. Content Management
Đây là nơi cấu hình cho việc nhập liệu nội dung

Enable WYSIWYG để thực hiện chỉnh sửa nội dung dễ dàng hơn
Tìm hiểu thêm về WYSIWYG: http://vi.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG

2.16.3. Advance
2.16.3.1. Admin

 Admin user email:

Đây là group cấu hình email gửi link reset tài khoản khi quên mật khẩu
 Startup page
Đây là group cấu hình startup page cho admin page
 Admin base url
Đây là nơi cấu hình url để vào trang admin
 Security
Đây là nơi cấu hình việc hiển thị secreckey trên url, thời gian sống trong 1 phiên làm việc
 Dashbord
Đây là nơi cấu hình cho việc có hiển thị chart hay không
 Capcha
Đây là nơi cấu hình có hiện capcha ở admin site hay không

www.dvms.vn

2.16.3.2. Advanced

Đây là nơi cho phép cấu hình bật và tắt module

2.16.3.3. Developer

Đây là nơi cấu hình một số thông tin về developer
 Developer client restrictions
Cấu hình những ip được phép,
 Debug
Bật, tắt chế độ debug
 Log setting
Bật, tắt chế độ log
 Javascripts setting
Kết hợp các file javascripts lại thành 1 file
 Css setting
Kết hợp các file css lại thành 1 file
Tham khảo thêm:
http://www.magentocommerce.com/wiki/modules_reference/english/mage_adminhtml/system_config
/edit/dev

2.16.4. Catalog
2.16.4.1. Catalog
 Frontend
Đây là nơi cấu hình thông tin chung của product để hiển thị ra front end
Tham khảo: http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalogfrontend
 Site map
Đây là nơi chứa những cấu hình cho việc hiển thị các product dưới dạng sitemap
Tham khảo thêm:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-sitemap
 Product review
Bật tắt tính năng comment cho sản phẩm
 Product alerts
Cấu hình alert khi một đặc tính của hàng hóa thay đổi: ví dụ khi thay đổi giá thì gửi email cho khách
hàng biết

www.dvms.vn

 Product alert setting
Cấu hình lịch để chạy product alert
Tham khảo thêm: http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalogproduct-alerts-run-settings
 Product image placeholder
Đây là nơi cấu hình image mặc định cho product khi product đó chưa có image
Tham khảo thêm:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-product-imageplaceholders
 Recently viewed /compared product
Đây là nơi cấu hình cho việc hiển thị danh sách các product đã xem và đã so sánh
Tham khảo thêm:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-recently-viewedcompared-products
 Price
Đây là nơi cấu hình phạm vi ảnh hưởng của giá cả cho catalog (global hay chỉ ảnh hưởng cho từng
website)
Tham khảo: http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-price
 Layered navigation
Đây là nơi cho phép bạn cấu hình số lượng product và khoảng giá của product
Tham khảo:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-layered-navigation
 Category top navigation
Cho phép cấu hình độ sâu của từng menu trên thanh top menu navigation
Tham khảo:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-category-topnavigation
 Search engine optimization
 Catalog search
Đây là nơi cho phép điều chỉnh kích thước và độ chính xác của những từ gợi ý trong khung search
Tham khảo:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuring-catalog-search/
 Date and time custom option
Đây là nơi cho phép cấu hình format của ngày tháng
Tham khảo thêm:
http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/configuration-catalog-catalog-date-andtime-custom-options

2.16.5. Inventory
2.16.5.1. Stock options
Đây là nơi cấu hình điều khiển việc giảm số lượng hang hóa khi hàng hóa được đặt hàng hoặc tăng số
lượng hàng hóa khi đặt hàng được hủy

2.16.5.2. Product stock options
Đây là nơi cấu hình một số tham số về số lượng hàng hóa
Tham khảo:

www.dvms.vn

http://www.magentocommerce.com/wiki/modules_reference/english/mage_adminhtml/system_config
/edit/cataloginventory

2.16.5.3. Google sitemap
Đây là nơi cấu hình cho việc search trang của mình trên các web search engine như google
Tham khảo:
http://www.magentocommerce.com/wiki/modules_reference/English/Mage_Adminhtml/system_confi
g/edit/sitemap

2.16.5.4. Rss feed
Đây là nơi cấu hình bật, tắt RSS để báo cho các web tập hợp về buôn bán biết về sản phẩm của
website mình
Tham khảo: http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/enable-rss-feeds-in-your-store

2.16.5.5. Email to a friends
Đây là nơi cấu hình cho việc cho phép người dung gửi email cho bạn bè về 1 product

2.16.6. Customers
2.16.6.1. Newsletter
Đây là nơi cấu hình cho phép bạn gửi thông tin mới đến cho khách hàng
Tham khảo thông tin tại đây: http://go.magento.com/support/kb/entry/name/configuration-customersnewsletter/

2.16.6.2. Customer Configuration
 Account sharing options
Đây là nơi cấu hình tài khoản được share giữa các website hay trên toàn hệ thống
 Online customer options
Đây là nơi cấu hình thời gian online giới hạn cho khách hàng khi vào trang web
 Create new account options
Đây là nơi cấu hình một số thông số cho việc tạo mới một customer.
Tham khảo:
http://go.magento.com/support/kb/entry/name/customer-configuration-create-new-account-options/
 Password options
Đây là nơi cấu hình thông tin về việc reset lại password
Tham khảo: http://go.magento.com/support/kb/entry/name/customer-configuration-password-options/

2.16.6.3. Wishlist
Đây là nơi cho phép cấu hình một số thông số liên quan đến wishlist
Tham khảo:
http://go.magento.com/support/kb/entry/name/configuration-customers-wishlist/

2.16.6.4. Promotions
Đây là nơi cấu hình cho việc sinh ra các mã giảm giá

2.16.6.5. Persistent Shopping Cart
Đây là nơi cấu hình cho phép lưu thông tin shopping cart

www.dvms.vn

Tham khảo: http://www.magentocommerce.com/blog/comments/persistent-shopping-cart-customersegmentation-just-getting-better/

2.16.7. Sales
2.16.7.1. Sales email
Đây là nơi cấu hình dùng email để xác nhận những giao dịch liên quan đến bán hàng, thanh toán..

2.16.7.2. PDF Print-outs
Đây là nơi cấu hình cho phép hiển thị id của produt lên trên header hay là không

2.16.7.3. Payment Methods
Đây là nơi cho phép cấu hình bật tắt các phương thức thanh toán có trong hệ thống

2.16.7.4. Google api
 Google analytic
Đây là nơi cho phép cấu hình google analytic vào website mình

2.16.7.5. Shipping settings
Đây là nơi cấu hình thông tin chung về địa điểm ship hàng của store

2.16.7.6. Shipping methods
 Flat rate
Đây là nơi cấu hình phí vận chuyển hàng hóa

2.16.7.7. Checkout
Đây là nơi cấu hình thông tinh checkout hàng hóa
 Checkout options
Đây là nơi cấu hình thông tin chung về checkout
 Shopping cart
Đây là nơi cấu hình product trong giỏ hàng(shopping cart)
 My cart link
Đây là nơi cấu hình cách thể hiện số lượng hàng hóa trên link giỏ hàng ở header của page

 Shopping cart sliderbar
Đây là nơi cấu hình cho phép hiển thị giỏ hàng lên sliderbar

www.dvms.vn

 Payment failed email
Đây là nơi cấu hình email notify khi thanh toán thất bại

2.16.7.8. Tax
2.16.7.9. Sales

CHÚC THÀNH CÔNG!
THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

DVMS
(08) 360 289 37 info@dvms.vn
www.DVMS.vn

www.dvms.vn