You are on page 1of 68

3/2012

cena 5 €

Rotujúce solárne kužely Efektívne investície do solárnych systémov Fotovoltika nie je strašiak

Foto: SolarCity Malmö

Ďalšie periodiká vydavateľstva TechPark

Adresa redakcie: TechPark, o. z. Pltnícka č. 4, 010 01 Žilina tel.: +421 41 500 16 56 – 8 mobil: +421 905 206 227 e–mail: redakcia@techpark.sk redakcia@solartechnika.sk Šéfredaktorka: Ing. Dana Tretiníková tretinikova@techpark.sk Redakcia: Miriam Magáthová magathova@techpark.sk Roald Tretiník redakcia@techpark.sk Mgr. Zuzana Augustínová augustinova@techpark.sk Ladislav Repčík repcik@techpark.sk Inzercia: tel.: +421 41 500 16 56 – 8, e–mail: inzercia@techpark.sk Grafika: Grafické štúdio Techpark Rozširuje: vlastná distribučná sieť, MEDIA PRINT KAPA, pressgrosso, Bratislava, Registrované: MK SR pod. reg. číslom 3036/2003 ISSN 1338–0524

www.techpark.sk

www.solartechnika.sk

www.solartechnika.sk

www.tribotechnika.sk

časopisy, ktoré sa oplatí čítať

SolarTechniku vydáva: Techpark, o. z. registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1–900/90–22538

Chcete sa dozvedieť ako pracujú prenosné solárne systémy v praxi?

Praktické ukážky a viac informácií získate, ak navštívite našu expozíciu na výstave Solar Praha 2013. Tešíme sa na Vás redakcia časopisu SolarTechnika

SolarTechnika 3/2012

Střecha ve střeše Centrum hyperbarické oxygenoterapie, tak zní název nestátního zdravotnického zařízení v Ústí nad Labem, jehož střecha získala v květnu letošního roku zcela nový, netradiční kabát. Původní střešní krytina tvořená tvarovaným plechem byla demontována a nahrazena fotovoltaickými moduly s instalovaným výkonem 20,16 kWp.

strana 24 - 25

Rotujúce solárne kužele vyrobia 20krát viac elektriny Klasické fotovoltické panely sú ploché a statické. Otočný kužeľ Spin cell oproti nim dokáže z rovnakej plochy vyprodukovať až dvadsaťnásobne viac elektriny. Americká spoločnosť V3Solar vyvinula prelomovú technológiu, ktorá významne zvýši celkový energetický výstup z panelov.

strana 39

Obsah: Efektívne a trvalo udržateľné energetické hospodárstvo.......................................................................................... 8 Fotovoltika nie je strašiak ..................................................................................................................................................... 9 Úspech Fire Energy na výstave Intersolar 2012 v Mníchove a prehĺbenie spolupráce s Canadian Solar............................................................................................ 11 Fotovoltaika – výhodná investice, ale i úspory! ................................................................................................... 12, 13 Solárny desaťboj ....................................................................................................................................... 14, 15, 16, 17, 18 Projekty CONCERTO předvádějí sílu solární energie.......................................................................................... 20, 21 Výkonné a flexibilní panely se systémy snadné instalace................................................................................. 22, 23 Střecha ve střeše – ideální řešení pro novostavby a rekonstruované střechy ............................................................................................................ 24, 25 Solárne riešenia pre rodinné domy .......................................................................................................................... 26, 27 Velký efekt v malém balení ......................................................................................................................................... 28, 29 Akým smerom sa bude uberať fotovoltika ............................................................................................................ 30, 31 Speciální relé pro solární zařízení .................................................................................................................................... 31 Overenie výnosov fotovoltických elektrární ......................................................................................................... 32, 33 Význam elektrotechniky a fotovoltiky neustále narastá .................................................................................................................................... 34, 35 Mapa fotovoltických elektrární Slovenska ............................................................................................................. 36, 37 Koncentrátorový solární článek s účinností 43,5 procent ....................................................................................... 38 Rotujúce solárne kužele vyrobia 20krát viac elektriny ............................................................................................. 39
6

SolarTechnika 3/2012

Solárny desaťboj 2012 Pod názvom Solárny desaťboj alebo Solar Decathlon sa skrýva medzinárodná súťaž vysokých škôl zameraná na podporu výskumu, vývoja a výstavby energeticky úsporných budov. Hlavnou úlohou zúčastnených tímov je navrhnúť a postaviť dom, ktorý používa len prírodné zdroje a produkuje minimálny odpad. Osobitný dôraz je kladený na zníženie spotreby energie a všetky potrebné energetické potreby sa bude využívať iba slnečná energia.

strana 14 - 19

Výkonné a flexibilní panely se systémy snadné instalace Společnost SoloPower usiluje o přeměnu solární energie na hlavní zdroj energie pro komerční a průmyslové budovy na celém světě. Tyto budovy spotřebují 40 % elektrické energie z integrovaných solárních systémů.

strana 22 - 23

Vykurovací systém Duo–Plus slávi úspechy ......................................................................................................... 40, 41 Jedinečný koncept domu má brzy jít do sériové výroby ....................................................................................... 42 Provozní náklady starých VN transformátorů a návratnost investic při výměně za moderní typ ..................................................................................................... 43 Siestorage – modulární akumulační systém ....................................................................................................... 44, 45 Testo SuperResolution - Patentovaná metóda vyhodnocovania termogramov ........................................................................................................ 46, 47, 48 Flexibilní propojovací vodiče...................................................................................................................................... 50, 51 Priemyselné podlahy ...................................................................................................................................... 52, 53, 54, 55 Bezpečnostný systém re strategické objekty........................................................................................................ 56, 57 SolarPraha opět na Letňanech ......................................................................................................................................... 58 Infotherma 2013 setkání oboru už po dvacáté ............................................................................................................. 59 Veľtrh AMPER – jednotka v oblasti elektrotechniky ......................................................................................... 60, 61 Kempovanie pre náročných .............................................................................................................................................. 62 Solární sekačka ...................................................................................................................................................................... 64 Nanofarba, ktorá vyrába elektrinu .................................................................................................................................. 64 Lavička s integrovaním svietidlom ................................................................................................................................. 65 Solárny stôl ............................................................................................................................................................................. 65 Koncentrátor dokáže zvýšiť solárny výkon o 400 percent ............................................................................................................................................ 66
7

SolarTechnika 3/2012

Efektívne a trvalo udržateľné energetické hospodárstvo
ASENEM – Asociácia energetických manažérov si na naplnenie cieľov svojho predmetu činnosti, krátko po svojom vzniku, pripravila nosný projekt medzinárodnú konferenciu "enef" – energetická efektívnosť. Ten začal v roku 1993 rok po založení ASENEM. Prvá konferencia "enef ´94" sa konala na strednom Slovensku, v Banskej Bystrici, v r. 1994. Jej miesto reflektovalo potrebu reálnej dostupnosti pre každého účastníka zo Slovenska.

Hlavnými organizátormi boli ASENEM - Asociácia energetických manažérov, Slovenská energetická inšpekcia - Energetická agentúra (SEI-EA) a reklamná agentúra MEEN. Po úspešnej odozve sa organizátori rozhodli založiť tradíciu pravidelných stretnutí energetických manažérov a spriaznených osôb v dvojročnej periodicite s tematickým zameraním na efektívne využívanie energie, znižovanie energetickej náročnosti, energetické služby, financovanie projektov na medzinárodnej úrovni a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Počet spoluorganizátorov konferencie sa postupne rozšíril o Slovenský výbor Svetovej energetickej rady, Energetické centrum Bratislava, Združenie priemyselných odberateľov energie a Asociáciu priemyselnej ekológie, teda neziskové subjekty. Uplatňuje sa zásada, že výška účastníckych poplatkov nesmie byť bariérou pri zabezpečení účasti.
8

Nezanedbateľným významom konferencie je, že na predchádzajúcich ročníkoch "enef" sa prvýkrát na území Slovenska prezentovali myšlienky, ktoré tvoria základ podpory zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania energetickej náročnosti v priemysle, sektore služieb a bytovokomunálnej sfére. Sú nimi zásady financovania projektov treťou stranou (napr. metóda „Energy performance contracting“, miesto a úloha energetických služieb) a význam energetických auditov. Organizátori v tematickom zameraní konferencie akcentujú na potreby tých, ktorí energetický trh financujú, teda konečných spotrebiteľov energie. Konferencií “enef “ sa priemerne zúčastňovalo 150 - 300 účastníkov, okrem slovenských aj odborníci z celej Európy, USA a Kanady. Na jednotlivých konferenciách “enef“ odznelo v každom ročníku okolo 80 odborných prednášok.

Cieľom 10. ročníka konferencie je prispieť ku zvýšeniu odborného poznania pri zabezpečení efektívneho a trvalo udržateľného energetického hospodárstva na Slovensku. Medzinárodná konferencia "enef 12" je rozčlenená na tri základné okruhy, a to na rozvoj obnoviteľných foriem energie v regiónoch, energetická efektívnosť a jej praktické pozitívne dopady na energetickú infraštruktúru a energetické zdroje a zariadenia z pohľadu ochrany životného prostredia. Program konferencie spestrí exkurzia a prehliadka energetického zdroja na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, kde základným palivom je tuhá biomasa. Veríme, že ponuka organizátorov konferencie, partnerov a nimi získaných lektorov, bude pre jej účastníkov motivačná a témami dostatočne obsiahla. Ing. Miroslav Kučera, prezident ASENEM

SolarTechnika 3/2012

Fotovoltika nie je strašiak
Už najbližšie roky prinesú do energetiky zásadné zmeny – predovšetkým prechod od centralizovaných sietí k distribuovaným a tiež čoraz väčší záujem spotrebiteľov o energetickú sebestačnosť. Hybnou silou tohto procesu je pritom čoraz väčší vplyv fotovoltiky a ďalších obnoviteľných zdrojov energie. Aj takéto posolstvo vyplynulo z odborného seminára Fotovoltika na Slovensku v roku 2013, ktorý 4. októbra v Bratislave usporiadala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu. „V elektrickej sieti bude pribúdať stále viac menších zdrojov a tým sa bude meniť jej architektúra,“ avizoval v diskusii na seminári Marcel Šúri zo spoločnosti GeoModel Solar. Podľa neho tomuto vývoju pomáhajú dva významné faktory. Prvým je rast cien elektriny, ktoré už dnes na Slovensku patria k najvyšším. Druhým faktorom je naopak pokles cien technológií v oblasti fotovoltiky a obnoviteľných zdrojov energie vôbec. Okrem predstaviteľov fotovoltického odvetvia prijali na seminár pozvanie aj zástupcovia dvoch distribučných spoločností – Západoslovenskej energetiky a Výchoslovenskej distribučnej – a tiež Juraj Novák, hlavný štátny radca Ministerstva hospodárstva SR. Podľa jeho názoru sú zásadnejšie zmeny v energetike otázkou dlhšieho časového horizontu. „Trend ku decentralizácii tu je, ale nepredpokladám, že pred rokom 2030 nadobudne významnejší rozmer,“ povedal J. Novák. Naopak, M. Šúri predpokladá rýchlejší vývoj: „Do roku 2020 nastanú procesy, na ktoré by sme mali byť pripravení.“ Predpovedať nie je problém Marcel Šúri na seminári prezentoval model SolarGis umožňujúci predpovedať nielen množstvo a intenzitu slnečného žiarenia, ale spolu s tým aj očakávaný výkon solárnych zariadení a v konečnom dôsledku teda aj ich vplyv na prenosovú sústavu, čo býva často predmetom polemík a pochybností. Fotovoltické zdroje sa dokonca sa na Slovensku ocitli spolu s veternými elektrárňami v nelichotivej kategórii nepredikovateľnýchobniviteľných zdrojov. „Pojem nepredikovateľný by som zakázal,“ uviedol na konferencii M. Šúri s tým, že vplyv fotovoltických zariadení na sieť je predpovedateľný a stabilný. Jeho predvídateľnosť sa odvíja od predpovedí počasia – a to vieme predpovedať už sto rokov. Ostrovné riešenia zaujali Popri diskusii o súčasnom zákone upravujúcom využívanie obnoviteľných zdrojov energie prezentoval Martin Kretter z firmy Fronius aj v zahraničí osvedčený model podpory obnoviteľných zdrojov tzv. Net metering. Zakladá sa na jednoduchom princípe, keď producent energie bezplatne odovzdá do siete elektrinu, ktorú nespotreboval, pričom rovnaké množstvo energie má právo zo siete odobrať. J. Novák z MH SR avizoval, že sa pripravuje vznik novej spoločnosti, ktorá bude vykupovať elektrickú energiu špeciálne z obnoviteľných zdrojov. Pri súčasnej administratívnej aj technickej záťaži predstavujú veľmi nádejnú alternatívu ostrovné riešenia, ktoré na seminári predstavil Ján Otčenáš zo spoločnosti SolarTime. Oprávnená podpora Napriek súčasnému stavu, keď sa fotovoltika a obnoviteľné zdroje vo všeobecnosti netešia priazni, odborný seminár zaznamenal porozuhodnú účasť. „Prišlo viac než 70 účastníkov, čo nás úprimne teší a motivuje, aby sme pripravili aj ďalší, v poradí tretí ročník tohto podujatia,“ uviedla výkonná riaditeľka SAPI Veronika Galeková. Vnímanie fotovoltiky dnes ovplyvňujú kritické názory, ktoré tomuto odvetviu vyčítajú podporu v minulých rokoch. Ako však zaznelo v diskusii, štát dodnes podporuje aj iné energetické odvetvia – napríklad ťažbu hnedého uhlia či jadrovú energetiku. Ide pritom o časový horizont desiatok rokov. Oproti tomu si fotovoltika vyžaduje relatívne krátkodobú podporu, môže však dlhodobo zohrať nesmierne významnú úlohu pri pokrývaní energetického dopytu, posilňovaní energetickej nezávislosti každého jednotlivca, ale tiež pri ochrane životného prostredia a klímy. „Nehľaďme na fotovoltiku ako na strašiaka, ale ako na technológiu, ktorá nám môže pomôcť riešiť aktuálne problémy,“ vyzval v závere diskusie Marcel Šúri. Text: Márius Kopcsay

9

SolarTechnika 3/2012

Úspech Fire Energy na výstave Intersolar 2012 v Mníchove a prehĺbenie spolupráce s Canadian Solar
Tento rok je pre spoločnosť Fire Energy a jej zahraničné pobočky celosvetovo rušný a bohatý na udalosti a s blížiacim sa novým rokom bude určite ešte rušnejší. Fire Energy na výstave Intersolar 2012 Jednou z veľmi dôležitých udalostí pre spoločnosť Fire Energy bolo úspešné vystúpenie na tohtoročnom veľtrhu Intersolar v nemeckom Mníchove. Použitie iPads s aplikáciou pre interaktívne prehliadanie katalógov, predstavenie pestrej zmesi produktov Fire Energy od fotovoltických modulov, inovatívnych solárnych technológií až po inteligentné riešenia LED osvetlenia, malo obrovský úspech, návštevníci spoznali Fire Energy z blízka a k spokojnosti obohatili svoje znalosti. Do pozornosti sa dostali najmä nový fotovoltický modul FE-250P, polykryštál 250 Wp, s účinnosťou modulu až 15,3 % a InteLED, dcérska spoločnosť, ktorá sa zaoberá exteriérovým a interiérovým osvetlením LED a ktorá sa predstavila na tomto veľtrhu spoločne s Fire Energy. V poslednom štvrťroku 2012, bude spoločnosť Fire Energy vstupovať na nové a perspektívne trhy ako Brazília a juhovýchodná Ázia, je ale odhodlaná zachovať charakteristicky vysoko kvalitné služby a servis v krajinách, kde už pôsobí. Fire Energy je “Authorized Reseller” pre Canadian Solar Ďaľšou významnou udalosťou je, že spoločnosť Fire Energy sa stala partnerom programu „Authorized Reseller” renomovaného a celosvetovo známeho výrobcu fotovoltických modulov Canadian Solar. V pozadí tohto nedávneho rozhodnutia sú vzájomné výhody už dlhoročnej spolupráce týchto dvoch lídrov na fotovoltickom trhu jasné. Účasť Fire Energy v „Authorized Reseller” programe iba potvrdzuje, že partnerstvo s Canadian Solar prináša už niekoľko rokov veľa úspechov pre obe zúčastnené strany a že táto spolupráca sa každým rokom stáva užšou a silnejšou. Spoločnosť Fire Energy tak môže ponúkať svojim klientom prístup k vysoko kvalitným, spoľahlivým a výkonným fotovoltickým modulom, čo na druhej strane pre Canadian Solar prináša, že moduly môžu byť vynikajúco a široko distribuované vďaka rozsiahlej obchodnej sieti a spoľahlivej, flexibilnej a rýchlej logistike spoločnosti Fire Energy na Slovensku, v Českej republike a aj po celom svete. Canadian Solar, uznávaná značka fotovoltických modulov vďaka svojej kvalite, spoľahlivosti a inovácii, vstúpil do úzkej spolupráce so spoločnosťou Fire Energy v roku 2009. Slovenskí obchodní manažéri spoločnosti Fire Energy, Juraj Turček a Peter Kolár, veria, že tento program autorizovanej distribúcie je ďalším významným krokom k dlhodobej stále rastúcej vzájomnej spolupráci medzi Fire Energy a Canadian Solar. Rovnako veria, že tento program pomôže vybudovať stabilné a dôveryhodné predajné siete, ktoré dajú mnohým klientom kvalitný servis, technickú podporu, investičnú bezpečnosť a istotu. „Účasťou v tomto programe autorizovanej distribúcie budeme schopní poskytnúť ešte lepší servis pre potreby našich klientov. Ako „Authorized Reseller” pre Canadian Solar dávame našim klientom 100 % bezpečnosť a istotu svojej kúpy, ktorá spolu s poistením materiálovej a výkonovej záruky modulov Canadian Solar je jednou z najlepších možných volieb spomedzi mnohých aktuálnych ponúk na trhu.” Canadian Solar má celosvetovo inštalovaných viac ako 3 GW svojich produtkov, patrí medzi päť najväčších výrobcov na svete a dokázal, že je robustnou a solventnou značkou.

11

SolarTechnika 3/2012

Fotovoltaika – výhodná investice, ale i úspory!
Konkrétní příklad fotovoltaické elektrárny
Fotovoltaická elektrárna je přirozenou volbou, pokud chcete využívat nejpřirozenější zdroj energie kolem nás - sluneční záření. Pokud si na střechu svého domu necháte nainstalovat fotovoltaické panely, téměř okamžitě máte k dispozici vlastní zdroj energie naprosto nezávislý na veřejné síti. Abychom Vám přiblížili průběh stavby takovéto elektrárny, přichystali jsme pro Vás krátký přehled.

Konkrétní realizace FVE na Slovensku Pro jasnou a názornou představu jsme vybrali malou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 4,32 kWp, nainstalovanou na střeše rodinného domu poblíž Bratislavy. Realizaci s námi uskutečnila jedna z našich partnerských firem sídlící v Bratislavě. Žádost o připojení výrobny k distribuční síti byla podána na přelomu srpna a září roku 2011. Tímto začala první fáze pro úspěšné zprovoznění nové elektrárny – nutná administrativa. Všechny dokumenty, tedy smlouvu o připojení FVE, zajištění projektové dokumentace, její schválení a zaslání distributorovi, ohlášení na stavebním úřadě … to zabralo následující 3 měsíce. Na začátku prosince bylo konečně vše zařízeno a schváleno, mohli jsme tedy přistoupit k samotné realizaci. Po přivezení panelů, držáků a ostatních potřebných komponent byla práce velmi rychlá. Během několika následujících dní byla elektrárna na svém místě a 9.12. 2011 jsme ji uvedli do provozu. Skutečná výroba sice začala až koncem měsíce, to ale opět pouze díky administrativě. Bylo totiž ještě nutné podat žádost o 1. paralelní připojení a až po obdržení schváleného protokolu mohly být veškeré dokumenty včetně revizní zprávy, potvrzení ze stavebního úřadu apod., podány na URSO. To už bylo ale pouze pomyslnou třešinkou na dor12

tu, protože hlavní účel, tedy stihnout vše včas, abychom zákazníkovi zachovali výkupní ceny z roku 2011, byl splněn. Od podpisu první smlouvy tedy uběhly necelé 4 měsíce a vše proběhlo naprosto hladce. Celková investice do tohoto řešení vyšla v té době na cca 11 900 €. Komfort a přehled Stejně jako u dalších našich realizací byl zákazníkovi nabídnut náš systém péče o fotovoltaické elektrárny JoyCare. V tomto případě si majitelé nejdřív nebyli jisti, zda systém potřebují, proto jim byla nabídnuta možnost demo přístupů do JoyCare, díky kterým po krátkém odzkoušení nebylo pochyb o nenahraditelném přínosu softwaru.

JoyCare je zde používán především pro vzdálený dohled nad elektrárnou a také podrobné statistiky a přehledy o výrobě elektrárny. Celá realizace totiž

SolarTechnika 3/2012

byla navržena tak, aby výkon elektrárny pokryl Kontaktujte nás a my Vám pošleme zdarma náš maximální spotřebu elektřiny v domácnosti a neby- katalog pro SR, který Vás provede tématem lo tak nutné ani do budoucna nakupovat drahou Fotovoltaika. elektřinu zvenčí. Optimalizace spotřeby V případě tohoto rodinného domku se jedná o nízkoenergetickou stavbu. Snahou majitele bylo, aby výroba FVE pokrývala co největší část spotřeby domácnosti – je to logicky nejlevnější a nejvýhodnější řešení. Optimalizace spotřeby vlastní vyrobené energie je řešena pomocí měření přetoků energie do sítě a návazných inteligentních výkonových prvků (tzv. Wattrouter). Ten automaticky připojuje vybrané spotřebiče tak, aby byly zapnuty jen po dobu, kdy elektrárna vyrábí víc elektrické energie, než zbytek domu aktuálně spotřebovává. Pokud jsou k dispozici vhodné spotřebiče (bojler, elektrická topná tělesa, tepelné čerpadlo, klimatizace atd.), je takto možné udržet po většinu dne téměř nulový tok elektrické energie elektroměrem. Díky úsporám, které vznikají při optimalizaci spotřeby vlastní elektrické energie, se v případě této realizace doba návratnosti nákladů vložených do stavby FVE zkrátila o celý 1 rok! Proč stavět FVE s námi? Garance a jistota - jsme na trhu již 15 let, za tu dobu jsme si vybudovali velmi dobrou pozici i silné zázemí, abychom Vaši elektrárnu nejen kvalitně a rychle postavili, ale také zajišťovali péči po celou dobu provozu. Realizace na klíč od nás zahrnuje vyřízení veškeré legislativy, zprovoznění FVE a připojení do distribuční sítě. Po vzájemné dohodě Vám můžeme tuto nabídku realizovat i prostřednictvím některého z našich prověřených slovenských partnerů.

Chcete stavět FVE? V tom případě nepropásněte naši akci! Pokud si od nás objednáte do 30. 11. 2012 instalaci fotovoltaické elektrárny na klíč, získáte od nás jako součást řešení optimalizace spotřeby WATTrouter a 2 hodiny instalačních prací zdarma. Proto s námi! Jana Pešová Chcete vědět více o nabídce našich služeb?

13

SolarTechnika 3/2012

Solárny desaťboj 2012

Pod názvom Solárny desaťboj alebo Solar Decathlon sa skrýva medzinárodná súťaž vysokých škôl zameraná na podporu výskumu, vývoja a výstavby energeticky úsporných budov. Hlavnou úlohou zúčastnených tímov je navrhnúť a postaviť dom, ktorý používa len prírodné zdroje a produkuje minimálny odpad. Osobitný dôraz je kladený na zníženie spotreby energie a na všetky potrebné energetické potreby sa bude využívať iba slnečná energia. V roku 2012 sa európska časť súťaže uskutočnila v Madride, kde na otvorenom priestore s názvom Villa Solar inštalovali a postavili jednotlivé vybrané naprojektované domy, ktoré vznikli na pôde Japonska a Brazílie. Všetky tímy boli z jednej alebo viacerých univerzít z príslušnej krajiny. Finančnú a technickú podporu získali aj od spoločnosti pracujúcich v odbore solárnych technológií. Hlavnými účastníkmi celého procesu od počiatočného návrhu až po konečnú prezentáciu domov fáze súťaže v Madride boli vysokoškolskí študenti. Súťaž mala dva ciele: vzdelávanie a výskum, pri ktorom sa študenti v reálnej praxi naučia pracovať v interdisciplinárnych tímoch a dokážu integrovať do budovy inovatívne technológie, ktoré vedú k energetickej nezávislosti užívateľov budov. Rovnako verejnosť sa na konkrétnych príkladoch mohla naučiť ako sa dajú znížiť škodlivé účinky ich domovov na životné prostredie pri zachovaní tradičnej úrovne komfortu a kvality dizajnu. Na druhej strane zúčastnená odborná verejnosť sa vďaka takejto prezentácii dostala k novým metódam, technológiám a konkrétnym aplikáciám v súťažiacich budovách, ktoré budú môcť zase ďalej aplikovať vo svojej praxi. Okrem toho, dobrovoľníci, ktorí sú tiež dôležitými účastníkmi Solárneho desaťboja sa mohli podieľať svojimi nápadmi pri práci súťažiacich tímov a sami kariérne podrásť. Navyše, univerzity a spolupracujúce firmy mali jedinečnú príležitosť uplatniť svoj výskum a vývoj v reálnom prostredí a mohli priniesť na trh vyspelejšie produkty a riešenia. Prvú cenu získali francúzski vývojári z Rhône Alpes pre ich poňatie modulárneho eko-domu Canopéa.

univerzít a boli prevezené na miesto finálnej prehliadky. Všetky domy boli k dispozícii verejnosti. Súťaž sa konala v desiatich kategóriách (preto desaťboj): architektúra, projektovanie a stavebníctvo, energetická účinnosť, energetická bilancia, komfort, funkčnosť, komunikácia, spoľahlivosť (stabilita), inovácie a orientácia na reálne prírodné podmienky. Kumulatívne výsledky v jednotlivých kategóriách napokon určili víťaza. V roku 2012 sa súťaže zúčastnilo 18 tímov, z Európy - Nemecko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Veľká Británia a Rumunsko a mimoeurópske tímy boli z Egypta, Číny,
14

SolarTechnika 3/2012

V každej z desiatich kategórií súťaže Solárny desaťboj mohli súťažiaci získať 100 bodov, takže maximálny možný počet bodov mohol byť 1000. V Solar Decathlon 2012 získal so 908 bodmi prvé miesto francúzsky tím s domom Canopea, druhé s 897 španielsky tím s konceptom Patio2.12 a tretie talianski architekti s ich budovou Med in Italy.

Španielsky solárny koncept Patio2.12
Španielsky tím mladých dizajnérov a architektov zo štyroch španielskych univerzít združených do skupiny Andalúzia si odniesol zo súťaže druhé miesto. Výsledok ich práce je nápaditá kombinácia oddelených orefabrikovaných modulov, ktoré sú umiestnené na nízkych pilónoch. Takáto inštalácia umožňuje stavbu premiestniť alebo odstrániť bez toho, aby po nej ostali akékoľvek stopy. Všetky štyri moduly sú umiestnené tak, že v ich strede je dostatok volného priestoru, ktorý je zakrytý tieniacimi žalúziami. Pôsobivá kombinácia uzavretého a volného priestoru s prirodzeným osvetlením umožnila na jednej strane dostatok svetla a na druhej chráni obyvateľov pred priamym slnečným žiarením. Samozrejmou súčasťou konceptu sú fotovoltické panely, ktoré vyrobia dostatok energie nielen na osvetlenie a bežné spotrebiče, ale predovšetkým na netradičný spôsob klimatizácie. Vnútorné a vonkajšie chladenie sa vykonáva systémom odparovania a prepúšťania vody vo vodných nádržkách a úžitková voda je vodozberným systémom sťahovaná do nádrže vnútri stavby. Vkusné, vzdušné, nápadité a ekologické – také je bývanie v Patio2.12.

15

SolarTechnika 3/2012

Dom, ktorý vyrobí o pätinu viac energie ako spotrebuje
V tomto roku sa prvýkrát do súťaže zapojili Rumuni, ktorí svojim konceptom prírodných a recyklovaných materiálov príjemne prekvapili. V konkurencii majstrov na dizajn jednoduchý tvar ich domu zvlášť vynikol. Dom s názvom Prispa je určený do podobných klimatických pomerov ako sú u nás a azda aj preto je pre našinca sympatický. LETNÉ SLNKO Víkendový dom s názvom PRISPA je prefabrikovaná budova, ktorá invenčne kombinuje tradičné materiály s inovatívnymi nápadmi. Dom má zabudované solárne panely, vďaka ktorým všetku potrebnú energiu produkuje i spotrebováva sám, ba dokonca jej vyrobí až o jednu pätinu viac ako sám spotrebuje. Sendvičové panely majú dokonalú izoláciu a aj vďaka nim je dom úplne energeticky sebestačný a preto aj nezávislý. Vonkajšie a aj vnútorné priečky sú vyrobené z kombinácie dreva a drevotriesky, samozrejme s integrovanou izoláciou a pokryté dreveným obkladom. Všetky materiály sú prírodné, čo znižuje celkovú uhlíkovú stopu. Aj keď Prispa môže na prvý pohľad pripomínať „jednoduché bývanie na chate“ súčasťou sú všetky moderné prvky technickej bytovej infraštruktúry, napríklad HVAC systém, čo je kombinovaný systém vykurovania, ventilácie a klimatizácie. Cena prototypu je 120 tisíc euro, ale pokiaľ sa začne vyrábať masovo jeho cena môže klesnúť o viac ako tretinu zhruba na 70 tisíc. Keď si uvážite že Prispa vyrobí 9500 kWh za rok a spotrebuje iba 7 500 kWh, určite je dobré riešenie ako si zabezpečiť ekologické a finančne dostupné bývanie. Zdroj: Prispa.org

ZIMNÉ SLNKO

16

SolarTechnika 3/2012

Víťazný projekt mestského ekosystému

Víťazom súťaže sa stal tím mladých francúzskych architektov zo Štátnej vysokej školy architektúry v Grenobli. Budova s názvom Canopéa má výrazný dizajn a zaujímavé riešenie vrchného poschodia s radom solárnych panelov na streche. Spoločne majú výkon 10,7 kW, čo je dosť nielen na chod domácností, ale aj na dobíjanie elektrických vozidiel. Okrem celkového víťazstva v súťaži, víťazi tiež prevzali špeciálne ocenenie za architektúru a dizajn budovy. Dom má nadzemné podlažia a nad nimi je outdoor priestor alebo tzv. zelená zóna, ktorá poskytuje prirodzené vetranie. Okrem toho je to ideálne miesto na odpočinok. Budova má všetko, čo potrebujete k životu, vrátane kuchyne a práčovne. Francúzi zo svojho víťazného projektu mestského ekosystému s trpasličími vežami na Solárnom desaťboji vystavili iba posledné dve poschodia svojho konceptu – vrchný spoločný priestor osvetlený zo stropu fotovoltickým sklom a nižšie poschodie poňaté ako obydlie s vonkajšími spojovacími chodbami, nádobami na pestovanie kvetín a vnútorným priestorom s posuvnou stenou, ktorá umožňuje zväčšiť podľa potreby kuchyňu alebo salón, či vytvoriť ďalšiu izbu.

17

Chcete sa dozvedieť ako pracujú prenosné solárne systémy v praxi?

Praktické ukážky a viac informácií získate, ak navštívite našu expozíciu na výstave AMPER Brno 2013. Tešíme sa na Vás redakcia časopisu SolarTechnika

SolarTechnika 3/2012

Projekty CONCERTO předvádějí sílu solární energie
Intersolar Europe je předním globálním obchodním veletrhem zaměřeným na sektor fotovoltaických a solárních tepelných energetických systémů, tradičně pořádaným v červnu v Mnichovu. Letos je zde opět patrný vývoj, který ovlivní stavební a rekonstrukční projekty realizované v příštích letech.

Možnosti, jak lze nápady představené na veletrhu uvést do praxe, ukazují již projekty iniciativy EU nazvané CONCERTO. Pod záštitou iniciativy CONCERTO spolupracuje 58 měst a komunit ve 23 evropských zemích na vývoji udržitelných, energeticky efektivních městských okresů. Při práci využívají různorodá spojení efektivních technologií a obnovitelné energie, což závisí na konkrétních místních podmínkách. Komunity CONCERTO již vyrábějí elektřinu z obnovitelných energetických zdrojů v rozsahu 200 GWh ročně. K tomu lze přičíst 300 GWh tepelné energie. Příklady využití solární technologie Iniciativa CONCERTO nabízí celou řadu příkladů využití solární technologie. Jedním z nich je sídliště Lehen v rakouském Salzburgu jakožto součást projektu Zelená solární města. Lehen je městským
20

obvodem s vysokou hustotou obyvatel. Transformace probíhá od roku 2006. Jedním ze stavebních projektů je sídliště Stadtwerk Lehen, kde se na místě bývalých obchodních prostor nachází 289 bytů, školka a studentské koleje. Tento projekt byl dokončen v listopadu roku 2011. Obzvláště zajímavým vývojem je nejmodernější kombinace různých postupů výroby tepla. Malé sítě tepelných rozvodů v domácn os tech j so u zá s ob ov á n y z e so l ár n í te p e lné jednotky, která má objem 2 000 m² a je vybavena tepelným čerpadlem, poháněným elektřinou ze střechy. „Máme největší akumulátor, který je i nyní schopen přepravy, s kapacitou 200 m³,“ oznamuje pan Inge Strassl, vedoucí projektu, Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen (SIR). Tepelné čerpadlo zabudované

do solárního tepelného systému bylo vyvinuto speciálně pro tento projekt. „Zákazník, společnost GSWB, jej přezkoušela v předchozím projektu a dosáhla v procesu 50 % podílu solární energie,“ uvedl dále Strassl. To znamená, že polovinu objemu energie potřebné k vytápění a ohřevu vody tvoří solární energie. Za účelem minimalizace ztrát elektrické energie na cestě k domácnostem jsou v Salzburgu použity tzv. mikrosítě. Dodávají horkou vodu o teplotě 60 stupňů do retranslačních stanic v domech, kde je horká voda také vyráběna decentralizovaně. „Díky tomu nemáme problém s nemocí způsobenou Legionellou,“ dodává Strassl. Cílem projektu CONCERTO ve Zlíně, v Česke republice, je rovněž snížení spotřeby fosilních paliv o jednu třetinu díky využití solární tepelné energie a fotovoltaiky. Solární tepelná energie bude podle projektu zásobo-

SolarTechnika 3/2012

vat velkokapacitními fotovoltaickými elektrárnami ve fázi výstavby 20 rodinných obydlí, průmyslový závod a městské koupaliště. Významnou pozoruhodností ekosídliště Jižní Chlum u Zlína jsou tzv. domy chráněné zemí. Jejich energetická spotřeba 60 - 90 % tepla odebíraného z obnovitelných zdrojů se blíží spotřebě pasivních domů. Sluneční energii nevyužívají pouze jižní státy EU, ale také země na severu, které rovněž potřebují snížit spotřebu vyčerpatelných zdrojů fosilních paliv. V Dánsku je jedním z příkladů projekt CONCERTO ve Valby. Ve Vigerslev Vænge / Hornemanns Vænge je cílem tohoto projektu rekonstrukce 330 bytových jednotek v panelových domech a využití 66 nových, klimaticky optimalizovaných, prefabrikovaných střešních nástaveb snižujících energetickou spotřebu, vybavených fotovoltaickými články a solárním vytápěním. V harmonogramu projektu Concerto lze renovovat 3 z 6 budov se 144 byty. Stavební práce byly zahájeny v srpnu r. 2011 a nové střechy s fotovoltaickými panely byly položeny na 3 budovách v dubnu 2012, informuje vedoucí projektu Jakob Klint. Nově vybudované veřejné koupaliště o rozloze 3 230 m² s obslužnými prostorami bylo postaveno podle dánské normy, kde spadá do energetické třídy 2. Část spotřebovávané energie dodává fotovoltaický systém s výkonem 19,1 kWp a teplo je dodáváno místní sítí zásobování teplem. Stavba byla zahájena v březnu roku 2010 a do provozu byla uvedena 15. března 2012.

Na financování iniciativy CONCERTO Premium se podílí Evropská komise prostřednictvím Evropského rámcového programu pro výzkum. Iniciativa Evropské unie DG

institucí pro malé a střední podniky v Bádensku-Württembersku z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a technologií. Působí také jako kontaktní místo EU pro vysoké

Príklad vyuzití solární energie v projektu Zelená města na sídlišti Stadtwerk Lehen v rakouském Salzburgu Energy se podílela na financování 58 komunit u 22 projektů ve 23 zemích a byla zahájena v roce 2005. Steinbeis - Europa - Zentrum – Váš partner pro inovace v Evropě Evropský komisař Ministerstva financí a hospodářství spolkové země Bádensko -Wür ttembersko a jeho provozní jednotka Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ) poskytují od roku 1990 podporu podnikům, vysokým školám a výzkumným zařízením v Bádensku-Württembersku při zajišťování finančních prostředků z evropských dotací, při vývoji nápadů vhodných pro projekty, dále také při podávání žádostí, zavádění a řízení evropských projektů. Steinbeis-EuropaZentrum je národní kontaktní školy v zastoupení Ministerstva vědy, výzkumu a umění s p o l k o v é z e m ě BádenskoWürttembersko. Evropská komise pověřila Steinbeis-EuropaZentrum jakožto partnera v síti Enterprise Europe Network k podpoře inovací a mezinárodního přenosu technologií. Karlsruhský technologický institut Karlsruhský technologický institut (KIT) je veřejná společnost podle zákonů spolkové země Bádensko-Württembersko. Plní funkce univerzity a národního výzkumného střediska Helmholtzovy asociace. KIT se zaměřuje na koncepci znalostního trojúhelníku založeného na propojení vzdělávání, výzkumu a inovací. -red21

SolarTechnika 3/2012

Výkonné a flexibilní panely se systémy snadné instalace
Společnost SoloPower usiluje o přeměnu solární energie na hlavní zdroj energie pro komerční a průmyslové budovy na celém světě. Tyto budovy spotřebují 40 % elektrické energie z integrovaných solárních systémů.

Na jedné z největších solárních průmyslových výstav na světě, Intersolar v Mnichově v Německu, firma SoloPower letos uvedla svou novou generaci integrovaných solárních řešení. Řešení SoloPower zahrnuje šest modelů fotovoltaických panelů a tři lehké, nepenetrační instalační sady, které jsou první svého druhu: SoloSaddle, SoloWedge a SoloBridge. Tyto sady zvyšují univerzálnost použití při optimalizaci výkonu modulů pro komerční a průmyslové střechy po celém světě. „U nás v SoloPower prosazujeme přístup k trhu na základě potřeb našich zákazníků. Nabízíme řešení, která lze rychle nasadit na staré i nové střechy a přizpůsobit specifickým místním podmínkám," řekl Bruce Khouri, prezident a obchodní ředitel společnosti SoloPower. „Kombinace našich panelů příští generace SoloPanels s montážními sadami nám umožňuje proniknout na trh solárních řešení a nabízet snadný a hospodárný přístup k solární energii kdekoliv a pro jakýkoli typ střechy." Nová sada solárních řešení SoloPower zahrnuje následující panely SoloPanels a instalační systémy, které poskytují optimální výkon a integraci modulů do různých střešních systémů v rámci všech geografických oblastí: SoloPanel(R) SF1 a SP1, optimalizované pro integraci do kovové střechy s dvanáctipalcovými a šestnáctipalcovými pevnými švy.

SoloPanel(R) SP3L a SP3S, velkoformátové moduly optimalizované pro komerční a průmyslové aplikace v budovách s nízkým sklonem. SoloSaddle, nepenetrační sada navržená pro snadnou integraci SP3S do membránových střešních systémů. Křivka s nízkým sklonem poskytuje samočištění a vysoký výkon v horkém podnebí. SoloWedge, nepenetrační sada navržená pro snadnou integraci SP3L do membránových střešních systémů. Pětistupňový sklon nabízí samočištění a maximální výkon v chladném podnebí. SoloBridge, nepenetrační sada navržená pro snadnou integraci SP3L do systémů kovových střešních krytin. Uvedení nové generace solárních řešení SoloPower přichází v době, kdy společnost najímá pracovníky pro svůj nejmodernější velkoobjemový výrobní závod v Portlandu ve státě Oregon. Komerční výroba bude zahájena ještě letos. Provoz společnosti SoloPower v Portlandu by v konečné fázi měl mít kapacitu 400 MW a zaměstnávat 450 lidí. „Důvodem pro výstavbu nového výrobního závodu SoloPower v Oregonu je naše vizionářské vedení, podpora státu Oregon, ministerstva energetiky státu Oregon a města Portland," řekl Tim Harris, výkonný ředitel společnosti SoloPower. „Vysoce kvalifikovaná pracovní síla města Portland nám umožní získávat velmi silné místní talenty, vytvářet

22

SolarTechnika 3/2012

pracovní místa a podporovat výrazný růst pracovních příležitostí v odvětví energetiky." Patentovaný postup společnosti SoloPower ztělesňuje kritické technologické, výrobní a nákladové výhody, které umožňují masovou výrobu vysoce účinných fotovoltaických článků na bázi CIGS. Články CIGS jsou pak zabaleny do jedinečných, flexibilních a lehkých solárních modulů, které vyžadují méně vyrovnávacích hardwarových systémů a jejichž instalace je snadnější, než u tradičních solárních panelů. Články a moduly SoloPower podléhají neustálým přísným ekologickým kontrolám a zrychlenému testování životnosti, které přesahují rámec oborových norem. Články a moduly SoloPower jsou navrženy pro vysoký výkon za všech světelných podmínek. Moduly mají také nízkoprofilové bypass diody, které umožňují maximální výkon při stinných podmínkách. Nejnovější řešení společnosti rozšíří možnosti solární energetické integrace.

Nový typ solárnej termálnej elektrárne

Japonská priemyselná skupina Mitsubishi Heavy Industries oznámila, že do roku 2015 vybuduje ako prvá na svete nový typ solárneho termálneho energetického systému, ktorý pri prevádzke nebude potrebovať vodu. Tento systém sa bude schopný obísť vo všetkých fázach výroby ekologickej energie bez potreby vody. Tieto systémy nájdu uplatnenie v púšťach a ďalších prostrediach, kde z rôznych dôvodov nie je možný stály prístup k vode. Dnešné konvenčné solárne systémy vyžadujú na výrobu elektrickej vodu, pretože slnečná energia sa koncentruje prostredníctvom špeciálnych zrkadiel a fotovoltických panelov. Pri tom sa zohrieva na teplotu varu a vzniknutá para poháňa turbíny, ktoré vyrábajú elektrinu. Nový systém bude pracovať na princípe vyhriateho stlačeného vzduchu dodávaného pod tlakom. Vzhľadom k tomu, že nový systém nevyžaduje vodu stáva sa viac univerzálnym a jednoducho využiteľným. Okrem toho bude mať vyššiu účinnosť, ktorá bude presahovať hodnotu dnešných modelov 20 - 30 %. Prvá verejná demonštrácia nových systémov výroby elektrickej energie v roku 2013. -red23

Osvědčená technologie, která překonává nedostatky jiných tenkovrstvých solárních modulů, nabízí skutečnou flexibilitu pro působivě široký rozsah aplikací. John Keaten Zdroj: SoloPower

SolarTechnika 3/2012

Střecha ve střeše –
ideální řešení pro novostavby a rekonstruované střechy

Centrum hyperbarické oxygenoterapie, tak zní název nestátního zdravotnického zařízení v Ústí nad Labem, jehož střecha získala v květnu letošního roku zcela nový, netradiční kabát. Původní střešní krytina tvořená tvarovaným plechem byla demontována a nahrazena fotovoltaickými moduly s instalovaným výkonem 20,16 kWp. Netradiční střešní krytina, která vyrábí energii ze slunce a na první pohled působí skleněným dojmem Důvodem k odstranění původní střešní krytiny byla velmi lehká konstrukce z vlnitého plechu, která instalaci modulů tradiční kotvící technikou vyloučila. Proto se investor rozhodl pro realizaci tzv. střechy ve střeše. Konstrukční systémy s fotovoltaickými moduly realizační firma upevnila přímo na střešní latě a vytvořila tak celistvý a originální vzhled střechy. Budova anesteziologického pracoviště je v podstatě novostavbou, původní vlnitý plech značky Satjam celý objekt zastřešoval přibližně dva roky. Přesto se investor rozhodl pro jeho odstranění a upřednostnění fotovoltaické instalace.„Naše pracoviště má poměrně vysokou spotřebu elektrické energie, kterou nelze snižovat. Poloha objektu i optimální sklon střechy nás proto inspirovaly k optimalizaci těchto fixních energetických nákladů právě prostřednictvím fotovoltaické instalace,“ přibližuje první kroky projektu MUDr. Peter Kriška, jednatel firmy ALMEDEA s. r. o. Celá stavba byla navržena s ohledem na co nejefektivnější využívání energie, ideálně z obnovitelných zdrojů. Dle slov investora je do budoucna v plánu objekt vytápět a klimatizovat využitím odpadního tepla z kompresorů či prostřednictvím rekuperační jednotky. Původní lehká střešní konstrukce předurčila atypickou instalaci Realizaci fotovoltaické instalace, která je s využitím zeleného bonusu připojena do distribuční sítě, zajistila firma SolarBest spol. s r.o. „Přestože se speciálními instalacemi zabýváme poměrně často,
24

SolarTechnika 3/2012

tento systém instalace tzv. střechy ve střeše je pro české prostředí unikátní,“ vysvětluje jednatel realizační firmy Petr Gabriel. Po demontáži lehké plechové konstrukce, která neumožňovala instalaci modulů tradiční kotvící technikou, byly přímo na střešní latě spolu s nosnými profily upevněny speciální plechové šablony montážního systému Schüco „Indach“ (do střechy). Vzniklá vana z aluminiového plechu byla na hranách vytvarována a zaizolována tak, aby veškerou srážkovou vodu odváděla směrem do okapů. Přes plechovou vanu se do svislých nosných profilů upevnily fotovoltaické moduly značky Schüco. Okraje střechy, oblasti hřebene i okapu jsou zakončeny plechovým límcem a ve spolupráci s klempíři napojeny na stávající oplechování a ponechanou střešní krytinu. Z celkové plochy cca 170 m2 zabírají fotovoltaické moduly rozlohu +/- 150 m2. Fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 20,16 kWp Z hlediska použitých materiálů a komponentů uveďme aluminiové plechové šablony, svislé hliníkové nosné profily, krajní, horní a spodní koncové lemy, nerezové šrouby s podložkou, upínací systém pro moduly či spojovací tmel na nosný profil. Klíčový prvek systému však představují fotovoltaické moduly Schüco MPE ze série PS 09 o výkonu 240 Wp spolu s měniči SMA SB 3x 6000TL. Jedná se o polykrystalické solární články s vysokou účinností, umocněnou třemi sběrnicemi. Panely jsou vybaveny prodlouženou 10letou zárukou. Výrobce navíc u modulů tohoto typu garantuje ještě po 12 letech dosažení minimálně 90 % a po 25 letech minimálně 80 % jmenovitého výkonu. Efektivní a jednoduché řešení pro novostavby i rekonstruované střechy Instalace tohoto typu je ideální především pro novostavby, kde odpadá koupě a montáž tradiční střešní krytiny. „Je-li s fotovoltaikou plánováno dopředu, ušetří se nejen na pořízení a montáži nové krytiny, ale zároveň se zjednoduší proces instalace,“ podotýká Petr Gabriel. Potenciál samozřejmě nabízejí i rekonstrukce starých střešních krytin, které již objektům, jak se říká, dosloužily. I zde dochází k úsporám z koupě a montáže nové střešní krytiny, uvažuje-li tedy investor o fotovoltaické střešní instalaci. Projekt přináší i designový benefit, moduly lze efektně zapustit a docílit tím téměř neviditelného překrytí střechy. Z dálky a na první pohled fotovoltaická

střecha působí lesklým, jako skleněným dojmem. Záměrem investora bylo snížit výdaje za nakupovanou energii Z pohledu ekonomického vyhodnocení realizace jsou základní ukazatele následující. V rámci využití "zeleného bonusu" se návratnost investice předpokládá do 7 let. I po dvou desítkách let provozu

je, jak již bylo naznačeno, garantován výkon panelů ještě minimálně velmi dobrých 80 %. Primárním cílem investice není samotný ukazatel výnosů, spíše je záměrem co možná nejvíce snížit náklady na spotřebovanou elektrickou energii, ročně cca o 200 000 Kč. Přičemž investor zdůrazňuje, že výhled na příštích 20 let bohužel z hlediska očekávaných cen pravděpodobně nebude příliš optimistický. Zpětným pohledem třeba upozornit na všestranně komplikované vyřizování registrace, potřebných povolení i související dokumentace. Nicméně vynaložené úsilí se jistě vyplatilo a efektivita realizace se bude prokazovat řadu let. Text a foto: Ing. Petr Herynek, Jana Holinková
25

SolarTechnika 3/2012

Solárne riešenia pre rodinné domy

Energia získavaná zo Slnka predstavuje potenciál a budúcnosť vo svete energetiky. Slnečná energia sa dá využívať mnohými spôsobmi napr. na prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch, resp. aj chladenie objektov. Nevyhýba sa ani problematike podpory vykurovania objektov a pri dnešnom technologickom progrese a dodržaní určitých podmienok je možné dosiahnuť v tejto oblasti naozaj zaujímavé výsledky.

Ako to funguje? Slnečné lúče dopadajú na slnečné kolektory na streche. Tam ohrievajú cirkulujúcu solárnu tekutinu, ktorá sa následne transportuje do solárneho zásobníka, ktorý je zároveň výmenník. V zásobníku-výmenníku sa teplo odovzdáva pitnej vode a alternatívne aj vode na vykurovanie. Pomocou solárnych termických panelov (slneč-

šuje hodnota a atraktívnosť nehnuteľnosti. Pomocou slnečných kolektorov na ohrev pitnej vody je možné dosiahnuť zisk až do 70 % energie, ktorá je na to potrebná. Pri dodatočnej podpore vykurovania je to až do 30 a viac percent z celkovej energie potrebnej na vykurovanie. Pre zákazníka to znamená veľkú mieru nezávislosti od ropy a zemného plynu. Rovnakou mierou klesajú emisie CO2 produkované domom. Návratnosť celého solárneho zariadenia sa začína už od 7 rokov, aj keď celá ekonomika prevádzky samozrejme závisí od spôsobu aktívneho využívania zariadenia. No nezanedbateľným faktorom je životnosť takéhoto systému, ktorá je min. 30 rokov. Schüco ponúka riešenia so slnečnými kolektormi pre každý dom, na ktorý slnečné lúče dopadajú. Solárne zariadenie môže byť naprojektované pre novostavbu, realizované v rámci rekonštrukcie domu alebo vykurovania, prípadne inštalované hocikedy na už existujúce vykurovacie zariadenie. Všetko, čo je k tomu potrebné, je len vlastná strecha. Solárne termické systémy môžu byť rovnako montované do strechy ako fotovoltické systémy na výrobu elektrickej energie. Premena slnečného svetla na elektrický prúd S pomocou fotovoltického systému od Schüco je

ných kolektorov) Schüco sa môže v každom dome na získavanie tepla efektívne využiť slnko. Tým sa trvalo znižujú vykurovacie náklady a súčasne zvy26

SolarTechnika 3/2012

možné premeniť slnečné svetlo na solárny elektrický prúd, pričom sa efektívne chráni ovzdušie a prírodné zdroje surovín. Fotovoltickým systémom môže byť užívateľ úplne nezávislý od dodávok

nových panelov sa v každom prípade dosiahne, alebo prekročí. To môže viesť k výrazne vyššiemu výkonu systému a tým aj k jeho atraktívnemu efektívnemu zúročeniu. Schüco ponúka rôzne druhy fotovoltických panelov vhodných pre každú strechu či fasádu budovy. Mono a polykryštalické panely - pre najvyššie zisky z najmenšej plochy, tenkovrstvové panely aj pre neoptimálne nasmerované plochy a fotovoltické systémy určené na fasády a integráciu do fasád (Building integrated photovoltaics). Vyhodnotenie údajov solárneho systému prostredníctvom dotykového displeja Schuco efektívne premieňajú solárne jednosmerné zisky na striedavý prúd. Na vyhodnotenie solárnych ziskov sú včlenené komunikačné rozhrania. Tak možno údaje systému preniesť na Schüco Sunalyzer a prehľadne vyhodnotiť energetické zisky. Schüco Sunalyzer Web vyhodnocuje údaje solárneho systému z viacerých meničov súčasne pri PV-zariadeniach na veľkých strechách. Pohodlné vyhodnotenie a vizualizácia údajov je pritom umožnená prostredníctvom dotykového displeja. Ďalej možno preniesť údaje na Schüco Sunalyzer webportál, aby sa z každého interneto-

elektriny zo siete a pritom znížiť spotrebu uhlia alebo zemného plynu a tým aj produkciu CO2, pretože elektrický prúd sa z veľkej časti získava spaľovaním fosílnych palív. Fotovoltické články vyrábajú solárnu elektrinu ako jednosmerný prúd. V striedačoch (meničoch) sa tento elektrický prúd zmení na striedavé napätie. Takto vyrobenú elektrinu možno okamžite spotrebovať a prebytok (nespotrebovanú energiu) výhodne dodať (predať) do verejnej siete. Elektromer dodávok do siete zaznamenáva množstvo kilowatthodín, ktoré prúdia do nej. Prúd z fotovoltických systémov možno pri správnom nadimenzovaní zariadenia využiť aj na samozásobovanie. Na tento účel sa jednosmerný prúd z fotovoltických článkov ukladá cez regulátor nabíjanie do akumulačných batérií. Pre bežné 230voltové prístroje sa potom elektrický prúd mení v ostrovnom striedači (meniči). Špeciálne prístroje (spotrebiče) na 12 alebo 24 V jednosmerný prúd, ako sú lampy a chladničky, možno prevádzkovať priamo elektrickým prúdom z batérií. Takýchto jednosmerných spotrebičov je v dnešnom modernom dome stále viac a viac. Fotovoltické panely sa skladajú z rôznych solárnych článkov, ktoré sú chránené pred poveternostnými vplyvmi sklom a väčšinou sú obrúbené rámom. V solárnych článkoch sa slnečné svetlo priamo mení na elektrický prúd. Výkon panelov sa meria vo Watt peakoch (Wp). Panel s 170 Wp dodá za štandardných podmienok výkon 170 Wattov. Všetky panely majú výlučne kladnú prípustnú odchýlku výkonu. To znamená, že čistý výkon

vého prístupu dali zistiť informácie o energetických ziskoch, výkone a hlásenia o udalostiach. S montážnymi systémami Schüco je možné mimoriadne rýchlo a bezpečne namontovať všetky bežné kryštalické fotovoltické panely a tenkovrstvové panely na šikmú aj plochú strechu, na fasády budov, na voľnom priestranstve, ale aj integrovať do strechy. Spoločnosť Schüco spolu so svojimi montážnymi partnermi môže po zoznámení sa so stavebnými pomermi a okolím budovy spoľahlivo naplánovať rozsah montážnych prác. Predloží návrh systému a prepočet návratnosti, poradí aj v otázkach financovania. Text: Schüco
27

SolarTechnika 3/2012

Velký efekt v malém balení
Představením mikro-střídače Sunny Boy 200/240 na letošním veletrhu Intersolar v Mnichově rozšířila společnost SMA své portfolio výrobků o specifické střídačové řešení pro nejmenší výkonové třídy. Způsob fungování solárních systémů řízených mikro-střídači je jednoduchý: každý FV panel je řízen svým vlastním mikro-střídačem.

Jednoduchý, originální a flexibilní: nový systém s mikro-střídači SMA Společnost SMA přináší nový způsob řízení FV elektráren. Mikro-střídače představují optimální řešení pro všechny domácí FV systémy, zejména pak ty v malých výkonových řadách, případně ty s něja-

systémy na střechách domů tak lze rozšiřovat a přidat např. několik panelů na jinak „nevýhodná“ místa v okolí vikýřů nebo v částečně zastíněných oblastech (např. v blízkosti komína nebo stromu). Mikro-střídače se hodí i k řízení FV systémů, jejichž generátor se rozkládají po obou stranách střechy s orientací východ / západ. Díky mikro-střídačům lze také dodatečně FV panelem vybavit např. balkón nebo stříšku nad vchodovými dveřmi. Kombinací stávajícího FV systému a FV systému řízeného mikro-střídači lze dosáhnout především vyššího výkonu, flexibility a maximálního využití prostoru pro FV systém. Stručně řečeno lze mikro-střídače využít jako samostatné řešení nebo také jako doplněk, především v kombinaci s běžnými stringovými střídači. Oba způsoby použití jsou velmi jednoduché na technickou realizaci. V České republice a na Slovensku budou k zakoupení od roku 2013. Sunny Boy 200/240 Ten pravý střídač pro libovolný FV panel: mikrostřídač Sunny Boy 200/240 uzavírá spektrum produktů společnosti SMA v těch nejnižších výkonových hodnotách. FV systémy se střídačem Sunny Boy 200/240 lze vzhledem k jejich modulární struktuře kdykoliv přeorganizovat či rozšířit – v závislosti na stavebních úpravách, v případě rozšíření výkonu nebo podle finančních možností. Kromě toho lze mikro-střídače SMA perfektně kombinovat s klasickými stringovými střídači. Sunny Multigate Spojovací článek mezi mikro-střídačem a veřejnou rozvodnou sítí Přístroj Sunny Multigate je jakousi “inteligentní bránou” pro připojení FV systému řízeného mikrostřídači k veřejné rozvodné síti. FV systém je komunikací přes Ethernet přímo spojen s portálem

kou “komplikací”. Zprovoznění FV systému řízeného mikro-střídači je navíc velice jednoduché. Nainstalovat kombinaci nového mikro-střídače Sunny Boy 200/240 a přístroje Sunny Multigate je totiž možné i bez širších znalostí potřebných pro návrh a zprovoznění větších FV systémů. Mezi další výhody tohoto systému patří samostatné sledování MPP pro každý FV panel a možnost libovolného postupného rozšiřování FV systému. Jednoduše přikoupíte jeden panel, jeden mikro-střídač… a hotovo! Perfektní doplněk stringové koncepce Mikro-střídače od společnosti SMA je možné používat nejen samostatně,tzn. jako jediný způsob řízení FV elektrárny, ale perfektně je lze kombinovat s běžnými stringovými střídači. Stávající FV

28

SolarTechnika 3/2012

Sunny Portal, a lze tak sledovat jeho činnost. Zákazník má pohodlný přístup k nejdůležitějším údajům FV systému – především zde v reálném čase může sledovat a analyzovat svou fotovoltaickou elektrárnu až na úrovni výnosů z jednotlivých FV panelů. Přístroj Sunny Multigate je se svým bezplatným standardním přístupem na portál Sunny Portal optimálním a naprosto dostačujícím řešením pro monitorování rezidenčních FV systémů. K jednomu přístroji Sunny Multigate lze připojit až 14 mikro-střídačů Sunny Boy 200, resp. 12 mikro-střídačů Sunny Boy 240. Typické příklady využití mikro-střídačů

Různá orientace panelů: Nyní je možné provozovat i FV panely na střeše s orientací východ / západ a s nestejnoměrným slunečním svitem.

Členité střešní plochy: Díky použití mikro-střídače lze osadit FV panelem I méně “výhodná” místa – např. stříšky nad vikýři.

Částečné zastínění: Každý FV panel je řízen vlastním mikro-střídačem se sledovačem MPP. Díky tomu získáte z každého FV panelu maximální možný výnos, bez ohledu např. na postupné zastínění posouvající se po střeše během dne. Text: Barbora Majzlíková

Velmi malé FV systémy: S mikro-střídačem není ani ten nejmenší FV systém příliš malý. Nainstalujte si třeba jen jeden FV panel na svém balkóně!

29

SolarTechnika 3/2012

Akým smerom sa bude uberať fotovoltika
Inovácie vo fotovoltike, tak ako aj v ostatných progresívnych odvetviach, sú trhom veľmi žiadané. Na trhu poly a monokryštalických panelov sa pracuje najmä s čoraz vyššou účinnosťou.

Väčšie výkony jednotlivých modulov umožňujú využívať menej plochy, konštrukcií a káblovania. Okrem rozvoja kryštalického systému sa však neustále vyvíjajú aj iné technológie, pracujúce na rozličnom základe. Jednak ide o amorfný kremík, pri ktorom sa jednotlivé vrstvy kremíka nanášajú na pás ušľachtilej ocele vákuovým vrstvením. Novinkou na trhu sú však fotovoltaické panely využívajúce technológiu CIGS. Ide o zlúčenie štyroch prvkov Copper (Meď), Indium (Indium), Gallium (Gálium) a Selenide (Selén). Práve tieto prvky znamenajú veľký pokrok vo vývoji fotovoltaiky a umožňujú jednoduchšiu inováciu a rýchlejšie napredovanie vo zvyšovaní účinnosti. Technológia CIGS, pochádzajúca z USA sa radí medzi tenkovrstvé a jej hrúbka je necelý milimeter. Aj túto hrúbku však tvorí najmä ochranné polymérové puzdro, v ktorom je účinná vrstva zaliata. Hmotnosť modulov CIGS je len 2,4 kg/m2. Podobne ako niektoré ďalšie tenkovrstvé moduly sú aj tieto dodávané s celoplošne
30

samolepiacou zadnou časťou. Je tak veľmi jednoduchá ich inštalácia na všetky hladké a čisté povrchy. Najviac sa odporúča inštalácia na kov, ktorý má s modulom podobné vlastnosti a zaručuje dlhotrvajúci a odolný spoj. Vhodným podkladom je však napríklad aj strešná fólia TPO (thermoplastic polyolefin), alebo syntetická guma EPDM (ethylene propylene diene monomer). Pri výbere vhodného podkladu ide najmä o to, aby vrstva,

nebolo potrebné po niekoľkých rokoch meniť. Záruka je štandardne 25 rokov, bolo by preto nevhodné využívať ako podklad krytinu so životnosťou 10 - 15 rokov. Moduly sú vďaka svojej hrúbke a charakteru flexibilné a je ich možné aplikovať na všetky druhy striech, teda aj na oblúkové. Strecha ostáva aj po inštalácii takýchto modulov prístupná a prehľadná, pretože vďaka odolnému puzdru sú panely pochôdzne. Moduly CIGS nájdu najlepšie uplatnenie najmä na

ktorá má byť zlepená s modulom vydržala čo najdlhšie, nedegradovala v dôsledku chemických procesov a reakcií a aby ju

strechách so subtílnejšou konštrukciou, na oblúkových strechách, šikmých strechách s plechovou krytinou, ale aj na všet-

SolarTechnika 3/2012

kých ostatných priemyselných, hospodárskych, skladových a administratívnych, nových alebo rekonštruovaných, budovách s vhodnou strešnou krytinou. CIGS je najvhodnejšou voľbou aj pre ploché strechy s obmedzenou využiteľnou plochou, pretože potrebuje o cca 30 % menšiu plochu ako amorfné alebo kryštalické systémy. Štandardných 100 kWp vyžaduje necelých 1 000 m2 (amorfný systém vyžaduje približne 1600 m2 plochy pre lepenie, približne rovnaká plocha je potrebná aj pre kryštalický kremík - napriek takmer dvakrát vyššej účinnosti je totiž potrebné panely na konštrukciách stavať v dostatočných odstupoch kvôli tieneniu). Napriek tomu, že táto technológia vstúpila na komerčný trh len pred necelým rokom, je veľmi žiadaná a objavujú sa stále nové inštalácie nielen v USA, ale čoraz častejšie aj v európskych krajinách. Spoločnosť vyrábajúca tieto revolučné fotovoltaické panely už má svoje distribučné kanály aj na Slovensku. Vzhľadom na nedávne finančné ťažkosti najväčšej konkurenčnej spoločnosti vyrábajúcej tenkovrstvú technológiu, zakončené konkurzom, je momentálne CIGS najperspektívnejším hráčom na trhu. Udržateľnosť si CIGS sľubuje najmä od nenáročného výrobného postupu, pri ktorom sa zužitkuje 100 % použitých surových materiálov a nižších nákladov na zmenu výrobných postupov. Zatiaľ čo pri amorfnej technológii je pri nových paneloch s vyšším výkonom potrebné meniť celú výrobnú linku, pri CIGS je to len malá zmena, nevyžadujúca zmenu výrobného príslušenstva. Text: Juraj Pekara, Tegola

Speciální relé pro solární zařízení
Pod hesly "eco ideas for products", "eco ideas for manufacturing" a "eco ideas for everybody, everywhere" nabízí Panasonic zákazníkům produkty s nejvyšší energetickou účinností, snižuje ve všech svých výrobních provozech spotřebu energie a na celém světě podporuje aktivity na ochranu životního prostředí.

Jednou z nejdůležitějších oblastí ekologických činností Panasonic Electric Works je program "zelená automatizace", v rámci kterého se vyvíjejí a nabízejí inovační automatizační řešení pro zvyšování energetické účinnosti a úspory energií, pro lepší využití obnovitelných zdrojů energie nebo pro ekologicky šetrné vodní hospodářaství, jehož hlavním cílem je přispět k omezení emisí oxidu uhličitého. Do této kategorie výrobků patří také nové výkonové relé ALFG speciálně připůsobené náročným požadavkům, které kladou vývojáři na moderní střídače pro solární fotovoltaická zařízení. Se vzdáleností otevřeného kontaktu >1,5 mm zajišťuje relé ALFG společně s předřazeným transformátorem izolační vzdálenost 3 mm mezi stejnosměrnými a střídavými proudovými okruhy, tak jak to požaduje předpis VDE 0126 pro fotovoltaické systémy. Základem výkonového relé ALFG se spínacím výkonem 5500 VA je úspěšná řada výkonových relé LF, se kterou má nové relé stejné rozměry (d x š x v) 30,1 x 15,7 x 23,3 mm a hmotnost jen asi 23 g. Monostabilní výkonové relé, určené pro montáž do desek s plošnými spoji, má jeden pracovní spínací kontakt. Přes kompaktní provedení je mezi kontaktem a vývodem cívky vzduchová vzdálenost 8 mm a povrchová vzdálenost 6,5 mm zaručující velkou elektrickou pevnost (6 kV). Vedle vysoké životnosti až 30 000 spínacích cyklů při maximálním zatížení kontaktu 250 V AC / 22 A / cos # 0,8 je pozoruhodný nepatrný přidržovací příkon budící cívky kolem 280 mA, přičemž nominální příkon budicí cívky je 1,4 W. Relé spolehlivě pracuje při teplotě okolí od -40 do +60 °C a relativní vlhkosti vzduchu 5 až 85 %. -red31

SolarTechnika 3/2012

Overenie výnosov fotovoltických elektrární

Po takmer dvoch rokoch prevádzky väčšiny fotovoltických elektrární na Slovensku sa v nich začínajú prejavovať prvé chyby a skryté vady. V zhone, ktorý sprevádzal koniec obdobia „veľkej fotovoltiky“, nebol časový priestor na testovanie parametrov dodaných panelov, ktoré výrobcovia deklarovali. V júni 2011 bolo hlavným cieľom investorov sprevádzkovanie elektrární v stanovenom prípadné opravy a výmeny znášal výrobca či dodávateľ za to zodpovedný. Kontrolné meranie výroby Najpresnejší spôsob overenia reálnej produkcie a efektivity výroby (Performance Ratio) je kontrolné meranie výroby fotovoltickej elektrárne (Performance Ratio test). Ide o priame nezávislé meranie v zmysle IEC normy, ktorého cieľom je kontrola správnej výroby elektrárne. Štandardne sa meria desať slnečných dní, no vyhodnotiť výrobu je možné už z jedného nameraného bezoblačného dňa. Dôležitú úlohu tu hrajú presné a certifikované meracie zariadenia. Z takto získaných dát sa stanoví objektívna efektivita výroby elektrárne. Výstupom pre klienta je správa z kontrolného merania, ktorá obsahuje posúdenie meteorologických a goegrafických podmienok lokality, stanovenie teoretického i reálneho výkonu elektrárne, ako aj vyhodnotenie odchýlky medzi týmito dvoma údajmi. Klient tak získa posúdenie aktuálnej funkčnosti elektrárne založené na reálnych faktoch, ako aj prognózu vývoja produkcie počas ďalšej životnosti elektrárne. V prípade zistení výrazných odchýlok medzi predpokladanou a reálnou výrobou je súčasťou hodnotenia aj návrh opatrení na eliminovanie nedostatkov.

termíne, kým odhaľovanie skrytých chýb, optimalizácia výroby či zvyšovanie výkonu elektrární sa presunuli do obdobia ich prevádzky. Tieto nedostatky boli v prvých rokoch kryté zárukami výrobcov a dodávateľov. Záručné lehoty komponentov väčšiny fotovoltických elektrární sa pomaly končia. Pred ich vypršaním je vhodné overiť efektivitu výroby elektrárne a deklarované parametre jednotlivých jej súčastí, aby náklady na
32

SolarTechnika 3/2012

Príklad z praxe Majiteľ fotovoltickej elektrárne na južnom Slovensku sa chcel pred uplynutím záručnej doby uistiť, či jednotlivé komponenty elektrárne fungujú tak, ako to v záručných listoch deklarujú ich výrobcovia. Po vzájomnej konzultácii a zhodnotení aktuálnej produkcie na základe faktúr za dodávku elektrickej energie ako aj informácií z vlastného monitoringu elektrárne sa klient rozhodol pre realizáciu kontrolneho merania (Performance Ratio test). Test sa začal realizovať inštaláciou meracích senzorov a zariadení v objekte elektrárne. Meranie v dĺžke 10 slnečných dní trvalo celkovo dva týždne. Na základe výsledkov merania bola

Transparentné solárne panely namiesto okien
Výskumníci z Univerzity v Kalifornii vytvorili priehľadné solárne panely, ktoré môžu viesť k elektrinu, ako štandardné okná. Tím vedcov dúfa, že jedného dňa, budú okná inštalované v domoch a iných budovách tak, aby boli určené okrem svojej primárnej funkcie aj na výrobu elektriny. Vo svojej štúdii vytvorili polymérne solárne články (PSC), ktoré produkujú energiu prostredníctvom absorpcie infračer-veného žiarenia, ktoré robia panely na 70 percent transparentné pre ľudské oko. Priehľadné solárne panely sú vyrobené z ľahkých citlivých plastov, ktoré premieňajú infračervené žiarenie na elektrický prúd. Vedúci štúdie, profesor Univerzity v Kalifornii, Katedry náuky o materiáloch uviedol v tlačovej správe o novej technológii: „Doterajšie výsled-

stanovená reálna výroba elektrickej energie a jej efektivita. V zmysle teoretického modelu bol určený predpokladaný objem výroby a predpokladaná efektivita výroby. Porovnaním predpokladaných a reálnych výsledkov sme dospeli k záveru, že reálne vyrobené množstvo energie vo fotovoltickej elektrárni nedosahovalo predpokladané hodnoty. Počas našej niekoľkoročnej skúsenosti s kontrolnými meraniami nás tento výsledok, žiaľ, neprekvapil. Podobných negatívnych výsledkov sme za túto dobu zaznamenali niekoľko. Na základe výsledkov Performance Ratio testu si klient uplatnil reklamáciu na chyby diela u dodávateľa, ktoré spočívali v neadekvátnych parametroch dodaných fotovoltických panelov, ako aj v ich chybnom zapojení a v niekoľkých prípadoch aj v použití nesprávnych komponentov rozvádzačov. Peter Socháň

ky vývoja a váskumu nám poskytli širokú škálu transparentných polymérov využiteľných na výrobu slnečných panelov. Môžu byť použité na množstvo jednotlivých zložiek nových okenných solárnych panelov, ako stavebnointegrované prvky okna. Naďalej sa intenzívne pracuje na vyrovnávaní rozdielu medzi efektivitou okien a ich transparentnosťou.“ -red-

33

SolarTechnika 3/2012

Význam elektrotechniky a fotovoltiky neustále narastá
Elektrotechnika má v celosvetovom meradle osobitné postavenie. Jej význam sa neustále zvyšuje a najmä v súvislosti s komunikačným a technickým rozvojom bude v budúcnosti stále narastať. Preto aj v ekonomike Slovenska má elektrotechnika významné postavenie a od jej rozvoja bude závisieť miera participácie na ekonomickom začlenení nielen do európskeho, ale aj celosvetového ekonomického priestoru. Významnú úlohu pri jej rozvoji, riešení aktuálnych problémov na všetkých úrovniach, organizovaní rozličných podujatí a aktivít, zvyšovaní odbornej úrovne pracovníkov v odbore, výmene skúseností a pod. má Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (ďalej len SEZ-KES). Viac informácii o činnosti SEZ-KES poskytol Ing. František Kinčeš, prezident SEZKES.

Ing. František Kinčeš, prezident SEZ-KES

Slovenský zväz elektrotechnikov bol založený pred dvadsiatimi rokmi. Aké boli dôvody jeho vzniku a aké ciele ste si dali?

Slovenský elektrotechnický zväz (SEZ) vznikol dňa 23. 3. 1992 zaregistrovaním na
34

Ministerstve vnútra SR. SEZ ako občianske, neziskové, nezávislé, profesijné združenie odborníkov a podnikateľov v oblasti elektrotechniky vznikol na základe prirodzeného vývoja po roku 1989 a nadviazal na tradície a odkaz „Elektrotechnického zväzu československého“ (ESČ), ktorý bol garantom roz voja elektrotechnik y v začiatkoch vytvárania štruktúr elektrotechnického priemyslu a energetiky, pôsobiaceho do roku 1950. Na základe rozhodnutia členov SEZ na valnom zhromaždení v roku 2007 sa premenoval na Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES).

Môžete spomenúť najvýznamnejšie aktivity, ktorým sa vo svojej činnosti venujete? Aké akcie usporiadavate pre svojich členov resp. na ktorých participujete?

Za celé 20-ročné obdobie činnosti zväz zaznamenal lepšie, ale aj horšie obdobia. Činnosť SEZ-KES bola zameraná prevažne na zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov a ostatnej elektrotechnickej a elektroenergetickej verejnosti. SEZ-KES zorganizoval 36 konferencií (niektoré s medzinárodnou účasťou), desiatky odborných seminárov a školení, ktoré sa zaoberali širokou škálou aktuálnych problémov v elektrotechnike

SolarTechnika 3/2012

a elektroenergetike, hlavne normami a legislatívnymi predpismi. Bolo vydané množstvo odborných publikácií, zborníkov a odborných titulov.
Aká je členská základňa zväzu a aké povinnosti a výhody z členstva vyplývajú?

nom. V súčasnej dobe túto službu využíva 577 členov. Ide o prístup s možnosťou tlače cca 358 noriem a k nim prislúchajúcich neplatných noriem a zmien.
Na akú činnosť v najbližšom období upriamujete svoju pozornosť?

SEZ bol jedným z iniciátorov a jedným zo siedmich signatárov zakladajúcej listiny vzniku Časopisu EE. Našou hlavnou úlohou bola spolupráca s redakciou práve z dôvodu rozširovania informácií.

Členská základňa sa z pôvodného počtu 180 členov z roku 1992 postupne zvyšovala a v roku 2011 dosiahol počet evidovaných členov 1428.
Pomáhate svojim členom aj pri výmene skúseností, vytváraní obchodných možností a príležitostí či uzatváraní nových vzťahov a kontaktov?

Od roku 2001 sme zaviedli, a to nielen pre členov zväzu, ale pre celú elektrotechnickú verejnosť SEZ-FÓRUM, na ktorom je v súčasnej dobe zapojených online 310 účastníkov. Účastníci SEZ-FÓRA môžu sledovať diskusiu na všetk y odborné otázk y a odpovede, ktoré sa na SEZFÓRE prezentujú. Ďalej chcem upozorniť na službu „Prístup STN ONLINE“, ktorú v spolupráci zo SÚTN ponúkame našim platiacim čle-

Aby činnosť v oblasti elektrotechniky dostala profesionálny základ, je prvoradou úlohou SEZ-KES prijatie zákona o Komore elektrotechnikov a elektrotechnických inžinierov, na základe ktorého bude zriadená komora garantujúca technickú úroveň nielen členov komory, ale všetkých, ktorí pracujú v oblasti elektrotec hniky a elektro-energetiky. Práve zákon o Komore elektrotechnikov a elektrotechnických inžinierov by mal určovať nielen technickú úroveň elektrotechnikov a trvalo garantovať úroveň osôb činných v oblasti elektrotechniky a elektroenergetiky, ale bude garantovať osobnú zodpovednosť za bezpečnú prevádzku všetkých elektrických zariadení.

SEZ je taktiež jedným zo zakladajúcich členov a súčasne jedným z odborných garantov najvýznamnejšieho veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, elektroenergetiky a telekomunikácií na Slovensku – ELO SYS v Trenčíne. Počas veľtrhu ELO SYS SEZKES pravidelne organizuje stretnutia s elektrotechnickou a elektroenergetickou verejnosťou v rámci panelovej diskusie na témy, ktoré sú práve aktuálne. SEZ-KES vo svojom stánku každoročne ponúka odborné publikácie a poskytuje poradenstvo z oblasti elektrotechniky. -red-

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA 811 07 Bratislava, Radlinského č. 28 Tel./ Fax: +421 (2) 555 63 938 E-mail: asistent@sez-kes.sk

www.sez-kes.sk
35

SolarTechnika 3/2012

Mapa fotovoltických elektrární Slovenska
Cieľom článku je predstaviť dielo “Mapa obnoviteľných zdrojov energie” a jej časť - mapa fotovoltických elektrární. Táto mapa vznikla ako aktivita niekoľkých osôb. V súčasnosti prerastá do komplexnejšieho celku a okrem pôvodných autorov sa na jej ďalšom rozširovaní podieľajú aj Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska, o. z. (www.sporops.sk) a Aliancia Energetickej Neazávislosti n. o. Systém zistí pre zvolenú oblasť na mape výskyt zdrojov obnoviteľnej energie zvoleného druhu v našom prípade fotovoltické elektrárne. Na mape sa zobrazia značky vyjadrujúce prítomnosť FVE. Štatistika o zdrojoch je vľavo od mapy. Zisťuje sa počet zdrojov v zvolenej oblasti na mape (N), minimálna, priemerná, maximálna a celková hodnota číselného ukazovateľa zdroja (min, avg, max, Celkom). V danom prípade je číselným ukazovateľom inštalovaný výkon [kW]. Preto značky na mape zodpovedajú veľkosti zdroja energie. Zelená farba vyjadruje, že výkon je v 20-percentom okolí priemeru, modrá pod a červená nad okolím priemeru. Rozvinutím filtra sa ukáže možnosť nastaviť podmienku pre výber podmnožiny fotovoltických elektrární. Veľmi jednoducho sa tak získajú číselné údaje z úvodu článku (obr. 2). Je na ňom ukázaná iba časť okna s filtrom a štatistikou. Na mape sa prirodzene ukáže zodpovedajúca podmnožina elektrární. Kliknutím na značku elektrárne v mape sa vyvolá informačné okno. V ňom môže byť fotografia a stručný opis elektrárne. DoplňuObr. 1. Mapa fotovoltických elektrární Slovenska v okne webového prehliadača júce údaje sú aj vedľa mapy. Podklady z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Okrem iného je tam aj meno vlastníka a ak je získala Slovenská asociácia fotovoltického prie- k dispozícii aj stručný komentár (obr. 3). Vidieť, že myslu. Niekoľkí “nadšenci” z občianskeho združe- k základným údajom o fotovoltických elektrárňach nia Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slo- z ÚRSO je možné pridružiť doplňujúce obrázky venska údaje najskôr skúmali v tabuľkovom proce- aj texty. Ich súčasťou môžu byť linky na stránky sore. Ukázalo sa, že zaujímavé by bolo spojiť ich s s podrobnými dokumentami o zdroji energie mapami. To by umožnilo vidieť kde, koľko a akého alebo aj linky na ľubovoľné iné stránky. výkonu sú fotovoltické elektrárne. Overovacia pre- V spodnej časti ovládacieho panela sú odkazy na vádzka vytvorenej webovej aplikácie prebieha od stránky, ktoré tvoria súčasť webovej aplikácie. Sú začiatku septembra 2012. Ukázaná je na obr. 1. to textové dokumenty, prezentácie a mapy vytvo36

Do roku 2010 bolo na Slovensku 20 fotovoltických elektrární (FVE) s celkovým inštalovaným výkonom 2,16 MW. Najmenšia z elektrární mala inštalovaný výkon 2 kW, najväčšia 999 kW. Inštalovaný výkon 100 kW a viac, mali iba tri elektrárne - 100 kW FVE FMFI, Mlynská dolina v Bratislave, 950.4 kW FVE Buzitka - Ipeľka, 999.0 kW FVE Ostrov pri Novom meste nad Váhom. V priebehu roku 2010 bolo postavených 282 elektrární s inštalovaným výkonom od 1 do 3 999 kW, celkom viac než 194 MW. Tieto a mnohé ďalšie čísla a súvislosti je možné získať prostredníctvom Mapy fotovoltických elektrární Slovenska.

SolarTechnika 3/2012

- voľne upravovateľná mapa pre pripomienky, návrhy, fotografie, krátke opisy, · Prispeli - voľne čitateľná mapa propagujúca riešiteľov, autorov, sponzorov. Pre vlastníka účtu Google (stačí gMail) sú voľne upravovateľné mapy prostriedkom pre aktívne prispievanie do “studnice vedomostí” o fotovoltických elektrárňach a perspektívne aj o iných druhoch obnoviteľných zdrojoch energie na Slovensku. Cieľom overovacej verzie Mapy OZE na komplentnej vzorke údajov o fotovoltických elektrárňach, ktorá sa začala v septembri 2012 je: · Skontrolovať údaje, ktoré boli získané zo zdrojov URSO a transportované do databázy. · Upresniť geolokáciu - zemepisné súradnice FVE. Automatická geolokácia podľa adries nie je vždy úspešná a nie je vždy presná. Dôvodom je napr. chyba alebo preklep v adrese. · Overiť funkcionalitu systému, dosiahnuť čo možno najjednoduchšie ovládanie so súčasným zabezpečením potrieb používateľov. · Overiť postupy pri dopĺňaní údajov od širšieho okruhu prispievateľov. · záujem o takto podané informácie o OZE Zistiť z radov odborníkov aj širšej verejnosti. Riešenie mapy fotovoltických elektrární vychádza z presvedčenia, že prospech z obnoviteľného zdroja energie môže mať jeho vlastník, aby úžitok mala verejnosť. Obnoviteľné zdroje energie sú na Slovensku dotované. Verejnosť si môže uplatniť nárok na podrobné údaje o nich. Prostriedky sústredené na www.solarweb.sk dávajú možnosť zaznamenať údaje z verejných zdrojov aj možnosť dopĺňať ich obrazovými, textovými a inými dokumentami. Celé dielo je riešené s úmyslom čo najväčšej otvorenosti. Otvorenosť v zmysle prístupu k údajom čo najširšia základňa záujemcov o informácie. Avšak aj otvorenosť v zmysle úprav, modifikácií a rozširovania. Budúci vývoj sa môže uberať mnohými smermi, ale ako najpravdepodobnejšie sú tieto dva: a) rozširovanie údajov a ich implementácia priamo na www.solarweb.sk a b) klonovanie a vytváranie čiastočne otvorených a čiastočne uzavretých diel s dátami z verejných, ale aj privátnych zdrojov. Autori sa samozrejme nebránia ani jednej ceste rozvoja a sú pripravení na akékoľvek úpravy, ktoré povedú k zlepšeniu. Imrich Buranský, Pavel Šimon

· Pomoc

Obr. 2. Nastavenie filtra pre výber podmnožiny FVE

rené prostriedkami, ktoré poskytuje cloud Google - Google Apps nasadené na doméne solarweb.sk: · Ovládanie - stručný návod na ovládanie webovej aplikácie, · Novinky - postup tvorby webovej aplikácie, · - poznámky k projektu, Mapa · Sponzori - prehľad tých, ktorí prispeli k vytvoreniu, prevádzke, propagácii mapy, · Spolupráca - možnosti, ako sa zapojiť do tvorby mapy, · - webové stránky wenované obnoviteľným Wiki zdrojom energie. Google mapy: · Podpora - voľne upravovateľná mapa na vyjadrenie podpory či stanovísk k mape,

Obr. 3. Informačné okno a doplňujúce informácie

37

SolarTechnika 3/2012

Koncentrátorový solární článek s účinností 43,5 procent
Společnost Sharp dosáhla nejvyšší účinnosti přeměny slunečního svitu na energie na světě*1: 43,5 procent*2 za použití koncentrátorového vícevrstvého solárního článku. Tyto solární články využívají koncentrátorový systém obsahující čočku, která směruje sluneční záření na články za účelem výroby elektrické energie. Složené solární články využívají fotoabsorpční vrstvy vyrobené z materiálů složených ze dvou nebo více prvků, jako jsou indium a galium. Základní struktura těchto nejnovějších složených třívrstvých solárních článků využívá patentovanou technologii společnosti Sharp, která umožňuje efektivní skládání tří fotoabsorpčních vrstev, se spodní vrstvou tvořenou sloučeninou india, galia a arsenu (InGaAs). Sharp k dosažení nejnovějšího zvýšení účinnosti elektrodami na povrchu koncentrátorového článku a minimalizovat elektrický odpor článku. Tohoto nejnovějšího pokroku společnosti Sharp bylo dosaženo díky výzkumnému a vývojovému úsilí v rámci projektu “R&D inovativních solárních článků” podporovaného japonskou organizací NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) zaměřenou na nové energie*3. Naměřená hodnota 43,5 procent, která je nejvyšší na světě v oblasti koncentrované účinnosti konverze, byla potvrzena německým Fraunhoferovým institutem pro solární energetické systémy (ISE – Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems) *4. Vzhledem k jejich vysoké účinnosti konverze bývají složené solární články používány především na vesmírných družicích. Cílem společnosti Sharp do budoucna je aplikovat tento nejnovější vývojový úspěch do koncentrátorových fotovoltaických systémů, které mohou efektivně vyrábět elektřinu pomocí malé povrchové plochy solárních článků, aby byly prakticky využitelné i pro pozemské účely. -red-

využil schopnosti těchto článků účinně přeměňovat na elektřinu sluneční záření shromážděné prostřednictvím tří fotoabsorpčních vrstev. Optimalizoval také prostory mezi

*1 Údaje k 30. květnu 2012, pro koncentrátorové solární články v laboratorních podmínkách (podle průzkumu společnosti Sharp) *2 Účinnost přeměny potvrdil Fraunhoferův institut pro solární energetické systémy (ISE, jedna z několika organizací po celém světě, která oficiálně certifikuje naměřenou účinnost solárních článků) v dubnu 2012, světlo koncentrované 306krát (plocha článku: přibližně 0,167 cm2). Stejné účinnosti konverze slunečního svitu na energii 43,5 procent dosáhly pomocí vícevrstvých solárních článků i Spojené státy v březnu 2011. *3 Organizace pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) je největší japonskou veřejnou organizací, která podporuje výzkum a vývoj stejně jako rozvoj nových průmyslových, energetických a ekologických technologií. *4 ISE byl jeden ze zúčastněných členů ze strany EU v projektu "NGCPV: Nová generace koncentrátorových fotovoltaických článků, modulů a systémů". Spolupráce je součástí projektu "Výzkum a vývoj inovativních solárních článků".
38

SolarTechnika 3/2012

Rotujúce solárne kužele vyrobia 20krát viac elektriny
Klasické fotovoltické panely sú ploché a statické. Otočný kužeľ Spin cell oproti nim dokáže z rovnakej plochy vyprodukovať až dvadsaťnásobne viac elektriny. Americká spoločnosť V3Solar z kalifornského Los Angeles vyvinula prelomovú technológiu, ktorá významne zvýši celkový energetický výstup z panelov. Ich solárne zariadenie Spin Cell bolo vyvinuté vo výskumných laboratóriách tímom inžinierov pod vedením Chrisa La Due, ktorý je autorom novej patentovanej technológie.

Zariadenie Spin Solar v preklade otáčajúca sa bunka by mala vyprodukovať dvadsaťkrát viac elektrickej energie oproti bežným panelom umiestneným na vodorovnej podložke. S nápadom, ktorý umožní lepšie využitie energie zo Slnka prišiel Chris la Due. So svojím tímom vyvinul

tento spôsob zvyšovania účinnosti vždy narážal na problém, ktorým je narastanie teploty. Teplota dokáže nielen znížiť životnosť zariadenia, ale dokonca ho znefunkčniť. Tento problém konštruktéri Spin Cell vyriešili rotáciou kužeľa. Okrem toho jednoduché rovnomerné otáča-

špeciálny typ slnečných kolektorov, ktoré majú tvar kužeľa. Okrem toho obsahujú prvky, ktoré koncentrujú energiu, vďaka čomu majú vyššiu účinnosť. Zvyšovanie účinnosti solárnych článkov pomocou šošoviek alebo zrkadiel nie je žiadna novinka, ale pri bežnom statickom spôsobe montáže

nie kužeľa nahradilo zložité natáčanie klasických panelov špeciálnymi systémami navádzania a riadenia (tzv. trakery), ktoré sú na optimálne fungovanie rovinných článkov potrebné. Kužeľ s článkami rotuje pod stojacimi pásmi zvislých sklených koncentrátorov. Majú tvar polvalca, čo im umožňuje účinne zachytávať

a následne lámať slnečné lúče zo všetkých smerov. Na rozdiel od bežných slnečných článkov, pri ktorých sa prehrievaním znižuje účinnosť má Spin Cell výborný pomer medzi výsledným elektrickým príkonom a nízkym zahrievaním. Keď sa na klasický plochý panel sústredí dvadsaťnásobné množstvo slnečnej energie za cca desať sekúnd teplota stúpne na 127 stupňov Celzia. V prípade, ak rovnaké množstvo slnečnej energie dopadá na kužeľovitú plochu, ktorá sa otáča, trojuholníkovité panely absorbujú koncentrovanú slnečnú energiu iba po krátky čas. Preto, kým na ne zase začnú dopadať silné slnečné lúče stačia vychladnúť. Vďaka tomuto systému teplota nikdy nepresiahne 95 stupňov Celzia. Podľa Michaela Neistasa, konateľa spoločnosti ich riešenie má veľkú budúcnosť. Podľa neho je kľúčom ako získať najväčší podiel na trhu solárnych technológií pre priemyselné aplikácie znížením nákladov za panely v troch smeroch – minimalizáciou plochy ktorú pokryjú, jednoduchou inštaláciou a minimálnou údržbpu pri zvýšenom energetickom výstupe. Pramen: V3Solar
39

SolarTechnika 3/2012

Vykurovací systém Duo–Plus slávi úspechy

Svetová novinka firmy THERMO|SOLAR - vykurovací systém Duo–Plus, ktorá využíva výhody spojenia tepelného čerpadla s plochými vákuovými slnečnými kolektormi, získala zvláštnu dotáciu za inovatívne riešenie od nemeckého Spolkového úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu BAFA. Vykurovací systém Duo-Plus je vhodný hlavne pre vykurovanie energeticky úsporných domov. Informoval o tom riaditeľ spoločnosti, Ing. Milan Novák. ,,Nemecký BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) je obdobou slovenskej SIEA (Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry) a organizuje, okrem iného, aj programy zvyšovania energetickej efektívnosti a podpory vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energií. Tento úrad umožnil čerpať zvláštnu dotáciu za inovatívne riešenie iba druhýkrát vo svojej histórii a to práve pre vykurovací systém Duo–Plus spoločnosti THERMO|SOLAR. Považujeme to preto za významné ocenenie výsledkov práce, ktoré sa dostalo spoločnosti THERMO|SOLAR v Nemecku. Pri Duo-Plus vďaka tepelnému čerpadlu je možné zvýšiť tepelný výkon slnečných kolektorov v zimnom období, keď potrebujeme najviac tepla a intenzita slnečného žiarenia je najnižšia, na cca trojnásobok. „Ak slnečné kolektory boli doteraz v štandardných riešeniach iba podporným tepelným zdrojom, v spojení s tepelným čerpadlom v Duo–Plus systéme, sa v energeticky úsporných domoch stávajú dominantnými. V domoch s normovanými tepelnými stratami pri podlahovom, alebo stenovom vykurovaní, sa stávajú hlavným

40

SolarTechnika 3/2012

zdrojom tepla pre prípravu teplej vody i pre vykurovanie“, konštatoval M. Novák. Doplnil, že v Nemecku výška dotácie pre systém Duo-Plus predstavuje 5 300 eur. Systém pritom pozostáva zo 6 ks vákuových kolektorov TS 400, tepelného čerpadla s výkonom 2 kW, dvoch akumulátorov tepla a malého zemného kolektora špirálového typu v tvare koša. ,,Na Slovensku a v Čechách chce spoločnosť THERMO|SOLAR dať Duo–Plus systém do predaja začiatkom roku 2013. Aj keď ani v jednej z týchto krajín aktuálne nie je aktívny žiadny dotačný program, dúfame, že aj tu si Duo–Plus systém a jeho varianty nájdu svojich zákazníkov. Veď ide o svetovú novinku, ktorá využíva všetky výhody spojenia tepelného čerpadla s plochými vákuovými slnečnými kolektormi, ktoré žiarski výrobcovia vyrábajú priemyselným spôsobom, doposiaľ ako jediní na svete. Výhodou tohto riešenia je, že hermetickým oddelením absorbéra kolektora od vonkajšieho prostredia nedochádza pri ochladení pod rosný bod ku kondenzácii vody v interiéri kolektora“, uzavrel riaditeľ firmy M. Novák. Nemecko je svetovým lídrom vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Nemecký trh je pre THERMO|SOLAR najdôležitejším, lebo tam tradične umiestňuje cca tretinu produkcie a zaujíma na ňom popredné postavenia v rebríčkoch namontovaných slnečných kolektorov. THERMO|SOLAR v súčasnosti predáva na Slovensku iba malú časť svojej produkcie, hlavná časť smeruje na európske trhy. Veľmi silnú pozíciu má aj na českom a maďarskom trhu a vo Veľkej Británii. Významný je aj predaj v Španielsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Lotyšsku, Švajčiarsku, Srbsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine, Rusku i v ďalších európskych krajinách. THERMO|SOLAR vyváža okrem iného i do Nepálu, Maroka, Južnej Afriky, Mexika a ďalších afrických a ázijských štátov. Firma je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe a patrí do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu

selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami, alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami, prípadne zahraničnými inštitúciami. Kolektory zo Žiaru sú vysoko spoľahlivé a za ich exportom je tradične výborná kvalita výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny.

Potvrdzujú to státisíce niekedy aj viac ako 30 rokov spoľahlivo pracujúcich slnečných kolektorov, v takmer päťdesiatich krajinách na celom svete. Pracujú často vo veľmi extrémnych podmienkach, či už v Patagónii blízko Antarktídy, alebo na najvyššej nemeckej hore Zugspitze, či v Nepále v Kátmandú. Ako kontrast k týmto mrazivým podmienkam možno uviesť aj ich používanie pri odsoľovaní morskej vody v Ománe, alebo v marockom Marákeši, či v alžírskej púšti. -red41

SolarTechnika 3/2012

Jedinečný koncept domu má brzy jít do sériové výroby
Nizozemská dceřiná společnost koncernu IBC SOLAR AGje sponzorem plovoucího pasivního domu „AUT-ARK Home“. Výrobu elektrické energie na ekologickém domu „AUT-ARK Home“ zajišťuje celkem 24 fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 6 360 Wp (watt peak) s měničem a solární bateriíi. Dům postavený podle návrhu architekta Pietera Kromwijka (Architectur Coenegracht and Kromwijk, Maastricht), který se soustředí na minimalizaci spotřeby energie, v současnosti kotví v Maastrichtu. Tento typ domu se brzy začne stavět sériově. „Dům AUT-ARK Home je vzorový příklad budoucí bytové výstavby“, říká s neskrývaným nadšením Peter Meijers, jednatel společnosti IBC SOLAR B.V. v Nizozemí. Když pasivní dům dorazí do svého kotviště, nepotřebuje žádné pobřežní přípojky: elektřinu a vodu si dům vyrobí a zajistí sám. „Toto Prototyp domu „AUT-ARK Home“ je vybaven 24 fotovoltaickými panely (typ Yingli Panda YL265 WP) a jedním měničem (model SMC 6000A). Systém solárního zásobníku složený z 24 baterií kumuluje vyrobenou solární elektřinu, kterou pak zásobuje dům po dobu čtyř dnů. Potřebné síťové napětí 230 V zajišťuje obousměrný měnič Sunny Island 5048. Pro stálý přehled o aktuálním výkonu fotovoltaického zařízení mohou obyvatelé domu využít monitorovací systém IBC SolGuard umístěný v obývací místnosti. V případě nepříznivého počasí je dům zásobován elektřinou z generátoru na bionaftu. Masivní plášť domu z polystyrenu dává 130 tun těžkému plovoucímu domu dodatečný vztlak. Potřebná pitná voda, jakož i voda na mytí nádobí a praní, se získává osmózou. Odpadní voda se čistí ve sklepní nádrži a jako z 90 % čistá voda se vypouští zpět do povrchové vody. Různé nádrže na vodu umístěné na palubě se starají o dodatečnou stabilitu plovoucího domu. Teplou vodu zajišťuje šest nainstalovaných kolektorů pro ohřev vody. Teplá voda vytápí kompletní obytný prostor prostřednictvím zabudovaného podlahového topení. Tento systém se v letních měsících používá pro chlazení domu, kdy se napouští studenou vodou z vyhrazené nádrže. Postavení prototypu domu trvalo 9 měsíců. Dům AUT-ARK Home v současnosti kotví v Maastrichtu a svojí nekonvenční stavební koncepcí láká v otevírací době mnoho zájemců. Na základě tohoto živého zájmu půjde plovoucí pasivní dům brzy do sériové výroby. Doba výstavby pak bude pouze 4 měsíce na jeden dům. -red-

řešení je zajímavé zejména pro území, kde na malý obydlený prostor připadá hodně řek a jezer. Tyto oblasti by pro bydlení mohl zpřístupnit právě koncept tohoto pasivního domu“, říká dále Peter Meijers. Díky inovativní konstrukci a koncepci soběstačnosti je pasivní dům desetkrát méně energeticky náročný než běžná obydlí srovnatelné velikosti Peter Meijers byl myšlenkou domu AUT-ARK Home okamžitě nadšen a od samého počátku nabídl své poradenské služby při řešení zásobování energiemi. Projekt byl v plánovací fázi velice komplexní. Například stavební plány pasivního domu se několikrát měnily. Společnost IBC SOLAR B.V. pro každý návrh upravila energetický koncept.

42

SolarTechnika 3/2012

Provozní náklady starých VN transformátorů a návratnost investic při výměně za moderní typ
Víte, že všichni distributoři elektřiny Vám automaticky připočítají maximální přípustnou ztrátu transformátoru ve výši 4 % z naměřeného odběru? Že na každé faktuře je spotřeba elektřiny automaticky povýšena o 4 %, aniž si toho všimnete? Skutečná ztráta u nových transformátorů SGB se přitom pohybuje mezi 1 - 1,5 % dle typu transformátoru. Pokud odběratel věrohodným způsobem prokáže nižší skutečnou hodnotu ztrát, je distributor povinen při vyúčtování spotřeby elektřiny uplatnit nižší ztráty. Reální příklad z praxe fotovoltaické elektrárny Aby studie byla věrohodná, spojili jsme síly s poradenskou a konzultační firmou Euro Energie CZ, s.r.o., která pro tento účel vyvinula matematický model RealLossCalc. Prostřednictvím tohoto nástroje umí stanovit skutečné ztráty konkrétního
Fotovoltaická elektrárna jm. příkon roční dodávka vč. ztrát kWh 441 020 452 595 452 917 roční z toho ztráty ztráty příjmy z transfor- transfor- dodávky mátoru mátoru elektřiny kWh 18 376 6 801 6 479 % 4,00 1,48 1,41 Kč 5 962 596 6 119 088 6 123 440 zvýšení příjmu z dodávky Kč x 156 492 160 844 x 1,6 let 1,3 let návratnost investice za dobu

transformátoru. Protokol, který provozovateli transformátoru vystaví, distributoři elektřiny plně akceptují. Po jeho předložení účtují, namísto původních 4 % ztrát, ztráty skutečné, tedy podstatně nižší. Ověřit si, kolik ušetříte snížením ztrát je tak zcela prosté (viz. www.euroenergie.cz)

varianta

typ

kVA stávající stav výměna za moderní trafo TOHn 374/22 DOTEL-30 630H/20 630 630 400

optimalice výko- DOTEL-30 nu nového trafa 400H/20

Tabulka: Zákazník má nainstalovaný transformátor o výkonu 630 kVA. Dle ročního výrobního maxima 377 kW by mu dnešní výrobu pokryl transformátor o výkonu 400 kVA. Za elektřinu dnes dostane zaplaceno 6 mil. Kč ročně. Pokud by si nechal nainstalovat nový transformátor SGB 630 kVA s úrovní ztrát 1,48 %, vydělá navíc 156 tis. Kč ročně a investice se mu vrátí za 1,6 roku. Pokud by výkon transformátoru zoptimalizoval na 400 kVA, tak se mu investice vrátí do 1,3 roku.

Na základě odběrové křivky zákazníkovi navrhneme nejvhodnější typ transformátoru. Pro zákazníky, vlastnící fotovoltaickou elektrárnu, jsme na konci roku 2009 vyvinuli řadu DOTXL. Tato řada má nejnižší sériově vyráběné ztráty na trhu. Tak jako každý kontroluje u nového auta spotřebu, tak je potřeba u transformátorů kontrolovat ztráty.

Každý transformátor má vlastní spotřebu i bez zatížení a bude sloužit daleko déle, než automobil. Pokud budete mít v souvislosti s tímto článkem jakýkoliv dotaz, zavolejte +420 558 999 331. Na Slovensku se účtuje dokonce 6 % navíc, bez možnosti uplatnění nižších ztrát a zatím neexistuje platná legislativa, která by to změnila.
43

SolarTechnika 3/2012

Siestorage –
modulární akumulační systém
Trh zaměřený na distribuci elektrické energie se posouvá kupředu. Využití elektrické energie vyrobené v lokálních energetických zdrojích společně s energií z fluktuujících obnovitelných zdrojů je důležitým příspěvkem k udržitelné výrobě elektrické energie a ochraně přírodních zdrojů. Její využití v rozsáhlém měřítku ovšem vede k novým výzvám v oblasti stability elektrické rozvodné sítě, což je důsledek závislosti některých výrobních kapacit obnovitelných zdrojů na přírodních podmínkách, jako je vítr či intenzita slunečního svitu.

Společnost Siemens představuje nové řešení pro akumulaci elektrické energie. Modulární akumulační systém SIESTORAGE zajišťuje dostatečné množství rezervního výkonu potřebného pro stabilizaci a regulaci lokální distribuční sítě, a tím tak přispívá k větší spolehlivosti jejího provozu. Akumulační systém pro distribuční sítě se stává čím dál tím víc důležitý Vzájemné propojení distribuční sítě a elektráren využívajících obnovitelných zdrojů elektrické energie je důležitým příspěvkem k udržitelné výrobě elektrické energie v budoucnu a k ochraně našich neobnovitelných přírodních zdrojů. Větrné a zejména solární elektrárny se stávají důležitou součástí dne44

šního energetického mixu, ale jejich široká škála využití vede k novým výzvám pro stabilitu elektrické sítě. Jelikož provoz těchto elektráren je závislý na přírodních podmínkách, jakými

Siestorage zajišťuje stabilitu lokálních distribučních soustav Společnost Siemens spolu s jedním z největších světových výrobců Li-ion baterií vyvinula

jsou vítr a intenzita slunečního svitu, vede tato závislost ke zřetelné fluktuaci toků elektrické energie v sítích a k významnější nerovnováze mezi její okamžitou výrobou a spotřebou.

modulární systém pro uchování elektrické energie, který zvyšuje stabilitu lokálních distribučních soustav s podílem dodávek elektrické energie z obnovitelných zdrojů a možnosti jejich efektiv-

SolarTechnika 3/2012

ního řízení. Siestorage obsahuje nejnovější elektroniku pro omezení výkonových špiček v síti. Mezi další možnosti systému Siemens Siestorage patří zajiště-

jsou zabudovány do skříní jako zásuvné moduly, což usnadňuje jejich údržbu a výměnu. Jedna společná skříň pro řízení a připojení k rozvodné síti, se používá

Výhody SIESTORAGE
Bezpečné dodávky Pomáhá zajišťovat nepřetržitou dodávku elektrické energie. Kvalita elektrické energie Eliminuje neočekávané výpadky a odchylky v dodávkách a kvalitě elektrické energie z hlavní distribuční sítě.

ní bezpečného napájení pro výrobní procesy v průmyslu citlivé na kvalitu napájecí sítě, počítačová centra a nemocnice. Existují i řešení pro akumulaci elektrické energie v obchodních a bytových komplexech, menších elektrizačních soustavách nebo aplikacích pro elektromobilitu. Díky kompaktnímu řešení skříně výkonové elektroniky a vyvedení výkonu, která je společně s bateriovou skříní základní jednotkou zařízení, je možné zvyšovat celkovou kapacitu systému Siemens Siestorage až na 2 MWh a výkon na 8 MVA. Výhody Li-ion baterií · Nabíjení a vybíjení konstantním výkonem · Nabíjení a vybíjení vysokým faktorem C-rates · Vys o k á h u s to t a e n e rgi e [kWh/kg] · Šetrné k životnímu prostředí · Optimální teplota okolí mezi 25 - 45 °C · Možnost hlubokého vybití, velmi nízké samovybíjení · Minimální paměťový efekt v době deklarované životnosti Modulární konstrukce Baterie a řídicí elektronika modulárního akumulačního systému

pro ovládání a řízení až čtyř bateriových skříní. Pro aplikace vyžadující připojení 5 až 12 bateriových skříní se již používají samostatné skříně jak pro řízení, tak i pro připojení k lokální distribuční síti NN. Pro vyšší výkony se provádí instalace jednotlivých skříní do kontejnerových celků, což zajišťuje jejich obzvláště jednoduché použití, jelikož tyto kontejnery lze snadno převážet a instalovat na místo dle aktuálních potřeb. Připojení je možné do sítě NN nebo s využitím VN transformátoru i do sítě VN. Pilotní projekt v Itálii První projekt systému Siemens Siestorage o jmenovitém výkonu 1 MVA a kapacitě 500 kWh byl uveden do provozu v únoru 2012 do sítě VN společnosti ENEL, největší energetické společnosti v Itálii. Úlohou systému je integrovat fotovoltaickou elektrárnu do lokální sítě společně s nabíjecí stanicí pro elektromobily a zajišťovat napěťovou stabilizaci a regulaci zátěže. V případě výpadku hlavní napájecí sítě je systém Siemens Siestorage schopen uvést lokální síť do opětovného provozu. -red-

Užitečnost a spolehlivost díky modulární koncepci Modulární koncept zajišťuje optimální využití možností již při návrhu funkčnosti samotného systému a dále účelnost a spolehlivost po celou dobu jeho životnosti. Ochrana personálu díky speciální konstrukci nízkonapěťových bateriových modulů Bateriové skříně obsahují moduly, kde každý bateriový modul má maximální napětí menší než 60V DC. Toto napětí umožňuje bezpečnou manipulaci s jednotlivými moduly, jako je jejich vyjmutí či zasunutí. Šetrné k životnímu prostředí Systém je navržen a vyvinut v souladu s příslušnými mezinárodními platnými standardy řady DIN VDE, IEC a EN a tzv. endto-end recyklačním konceptem platným pro zacházení s bateriemi po jejich životnosti.
45

SolarTechnika 3/2012

Testo SuperResolution

-

Patentovaná metóda vyhodnocovania termogramov
V priemysle alebo v stavebníctve je často potrebné zosnímať termogramy veľmi malých alebo veľmi vzdialených objektov. Pritom platí: čím je väčšie rozlíšenie snímky a čím viac je nameraných hodnôt na termograme, tým detailnejšie a zreteľnejšie je znázornenie meraného objektu.
Metóda Testo SuperResolution zlepšuje využiteľné geometrické rozlíšenie termogramov o faktor 1,6 a poskytuje štyrikrát viac nameraných hodnôt v porovnaní s rozlíšením detektora. Algoritmus metódy SuperResolution inštalovanej v počítači ako súčasť analyzačného programu termogramov, kombinuje metódy super-sampling a dekonvolúcie, ktoré sú implementované v termografických kamerách firmy Testo. snímky z termokamier limitované technologickými medzerami detektorov.

Obr. 2 Schématická konštrukcia mikrobolometrického bodu (zdroj: www.sofradir-ec.com)

Metóda SuperResolution výrazne zlepšuje kvalitu termogramov. Termogramy zhotovené s podporou uvedenej metódy majú štyrikrát viac nameraných hodnôt a geometrické rozlíšenie (IFOVgeo) zlepšené o faktor 1,6. Preto je na každom termograme podstatne viac detailov a meranie je teda presnejšie a spoľahlivejšie. Super-sampling Bolometrické detektory infračervených kamier sa skladajú z jednotlivých meracích bodov, ktoré snímajú tepelné vyžarovanie obrazového bodu a menia ho na elektricky užitočný signál. Meracie body sú zostavené do matice.

Obr. 1 Bolometrický detekor termografickej kamery (www.research.unt.edu)

Technológia SuperResolution využíva prirodzený pohyb ruky na záznam niekoľkých snímok s malým posunutím v rýchlom slede za sebou. Pri dokonalej znalosti vlastnosti optiky a s využitím niekoľkých snímok zaznamenaných v sekvencii umožňuje algoritmus transformovať individuálne termogramy do výsledného termogramu s vysokým rozlíšením. Pracovníci v stavebníctve, priemyselnej údržbe, elektrotechnike alebo vo výskumných laboratóriách často stoja pred podobným problémom: musia analyzovať teplotu veľmi malých alebo veľmi vzdialených objektov. Pritom je rozlíšenie
46

Obr. 3 Posunutie snímok pri snímaní metódou Super-sampling

SolarTechnika 3/2012

Z dôvodu tepelnej izolácie je matica meracích bodov uložená vo vákuovom puzdre. Medzi jednotlivými meracími bodmi sú malé odstupy – rovnako tiež z dôvodu tepelnej izolácie. Izolácia zabraňuje prenosu tepla z jedného meracieho bodu na druhý, avšak súčasne tak medzi jednotlivými bodmi vznikajú miesta, v ktorých nie je možné detegovať žiadne žiarenie. Dokonca ani celá plocha meracieho bodu nie je pre vyžarovanie citlivá. Každý merací bod je tvorený miniatúrnou membránou, upevnenou na tenkých nožičkách. Žiarenie je detegované len vo vnútornej časti membrány meracieho bodu, čo predstavuje asi 75 % plochy samotného meracieho bodu. Keď je teda objekt veľmi malý, môže sa stať, že emitované žiarenie dopadne mimo citlivú časť membrány, čím sa stratí.

Obr. 4. Rozdiel medzi interpoláciou (vľavo) a metódou super-sampling (vpravo)

Klasický super-sampling problém rieši tým, že celú maticu detektorov postupne posúva o zlomok šírky meracieho bodu do všetkých smerov a vzniknutú sekvenciu snímkov zloží do jedného obrazu. Slepé miesta medzi bodmi sú tak vyplnené dodatočnými informáciami a hraničná frekvencia detektora sa zlepší. Pre názornosť je princíp metódy často ilustrovaný na posunutí o polovicu šírky rozstupu medzi obrazovými bodmi v smere osi x a v smere osi y. V skutočnosti nie je potrebné posunutie presne o polovicu rozstupu. Je využívané náhodné prirodzené trasenie ruky. Jednotlivé snímky sa potom matematicky zložia na seba a výsledkom je termogram so štyrikrát vyšším počtom meraných hodnôt, ako by odpovedalo rozlíšeniu detektora. Dôležité je, že sú snímané skutočné hodnoty – nejde o proces jednoduchej interpolácie alebo bikubickej interpolácie. Interpoláciou sa vytvárajú umelé medzihodnoty bez ďalšieho zisku informácií. Takéto umelé dopočítané hodnoty nikdy nemôžu prekročiť susedné hodnoty, z ktorých bola

nová hodnota dopočítaná – čo je nevyhnutné najmä u malých objektov, aby sa dali rozoznať napr. horúce body. Naproti tomu super-sampling zväčšuje rozlíšenie merania a presnosť v detaile. Názorne to ilustruje obr. 4. Na ňom je čiernou krivkou znázornený skutočný priebeh teploty (v jednom vybranom reze objektu). Biele stĺpce sú zmerané hodnoty. Vľavo sú šedou označené interpolované hodnoty medzi meranými hodnotami. Vpravo sú oranžovo vyznačené zmerané hodnoty získané metódou super-sampling. Je zrejmé, že termogram vpravo odpovedá skutočnému priebehu teploty oveľa lepšie než interpolovaný termogram vľavo. Technológia SupeResolution zvyšuje rozlíšenie merania a presnosť detailu – približuje sa ku skutočnému priebehu teploty. Na termogramoch sú teda skutočne namerané hodnoty – nedopočítava sa teplota, ale poloha meraných bodov. Vypočítané hodnoty zo skutočne nameraných sú porovnateľné so snímkami zhotovenými s termografickou kamerou s detektorom s vyšším rozlíšením. Technológia SuperResolution ponúka možnosť zobraziť viac skutočne nameraných hodnôt teploty a tým možnosť správne merať menšie objekty. V praxi to tiež znamená, že najmenší merateľný objekt sa pri danej vzdialenosti medzi kamerou a snímaným objektom zreteľne zmenší. Osoba vykonávajúca snímanie sa nemusí k meranému objektu priblížiť a aj napriek tomu je pri analýze termogramov v PC možné rozpoznať podstatne viac detailov (obr. 5).

Obr. 5 Termogram zosnímaný kamerou so snímačom s rozlíšením 320 ×240 bodov; vľavo klasický, vpravo s využitím metódy SuperResolution (odpovedá detektoru s rozlíšením 640 ×480 bodov)

47

SolarTechnika 3/2012

Dekonvolúcia Druhou použitou metódou je dekonvolúcia. Dekonvolúcia je matematická metóda, ktorá využíva znalosť vlastnosti objektívu, matematicky koriguje jeho optické poruchy a odstraňuje z obrazu to, o do neho nepatrí: šum, nezaostrené rozmazané obrazy predmetov mimo obrazovú rovinu atď. Rekonštruuje skutočné infračervené vyžarovanie meraného objektu a výsledný termogram je potom zreteľne ostrejší ako pôvodný – zlepšuje sa jeho geometrické rozlíšenie. Obidve metódy, super-sampling a dekonvolúcia, sa používajú aj samostatne. Sila metódy SuperResolution, vyvinutej firmou Testo, je v tom, že dokázala obidve metódy skombinovať do jediného algoritmu vyhodnotenia termogramov. Elektrotechnika a priemyslová údržba Metóda SuperResolution uľahčuje detailnú termografiu u zariadení nízkeho, stredného a vysokého napätia. Termografické snímky s vysokým rozlíšením umožňujú včas rozpoznať chybné súčasti alebo spoje, takže je možné cielene vykonať potrebné preventívne opatrenia. To minimalizuje riziko zahorenia a eliminuje nákladné odstávky vo výrobe. SuperResolution umožňuje tiež včas detegovať nadmerné ohrievanie súčastí výrobných strojov vplyvom zvýšeného trenia, spôsobeného začínajúcou poruchou ložiska pri nadmernom namáhaní, nesprávnom zoradení, degradácii maziva a pod. Dostupnosť metódy SuperResolution Metóda Testo SuperResolution je k dispozícii u všetkých modelov kamier konštrukčnej rady testo 875, testo 876, testo 881, testo 882, testo 885 a testo 890. Dokonca už predané termografické kamery týchto modelov je možné uvedenou metódou dodatočne vybaviť za použitia aktualizácie firmvéru kamery. Zhrnutie Metóda Testo SuperResolution zaisťuje so štyrikrát viac nameranými hodnotami a geometrickým

rozlíšením zlepšeným o faktor 1,6 podstatne viac detailov a tým väčšiu istotu pri každom termografickom meraní. Technicky sa to dosiahne kombináciou dvoch metód: super-sampling a dekonvolúcia. Využíva sa pritom prirodzený pohyb ruky pri súčasnom zázname niekoľkých termogramov do pamäti kamery a súčasne sa redukuje rozostrenie

0br. 6 Termografická kamera testo 890 s technológiou SuperResolution dosahuje jedinečné megapixelové rozlíšenie termogramov a nájde široké uplatnenie najmä pri meraniach v oblasti mikroelektroniky, ale aj veľmi vzdialených objektov, napr. vn a vvn zariadení.

optiky. Tieto metódy sú kombinované pomocou špeciálneho algoritmu. Vďaka tejto technológie je možné zobraziť termogramy s vyšším rozlíšením bez použitia väčšieho detektora. Dôkaz o prínose metódy SuperResolution sa dá poskytnúť experimentom so štrbinovou clonou. Výrazne podrobnejšie termogramy z termogarfických kamier testo uľahčujú v stavebnej a priemyslovej termografií často skoré rozpoznanie porúch a detailnejšie analýzy teplotných anomálií. Ing. Dušan Kiseľ CSc. K - TEST, s. r. o., Letná 40, 042 60 Košice 055 6253633, 6255150 ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk www.ktest.sk, www.testo.sk

48

Výrobce vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

Hledá obchodní zastoupení pro Slovenskou republiku
Technickou podporu zajistí zastoupení pro ĊR: Frivent CZ, s. r. o. České Budějovice Kontakty: Frivent GmbH na www.frivent.com Frivent CZ s.r.o. na www.frivent.cz

Frivent GmbH Salzburger Straße 20b A-6380 St. Johann in Tirol Austria Tel. +43-5352-62527 Fax +43-5352-63599 E-mail: andreas-friedl@frivent.com Homepage: www.frivent.com

SolarTechnika 3/2012

Flexibilní propojovací vodiče

Měděné neizolované vodiče různých provedení nacházejí uplatnění v mnoha odvětvích elektrotechnického průmyslu (např. při výrobě rozvaděčů,

pohyblivých součástí různých zařízení, pro uzemnění nebo vodivé propojení kovových součástí, a to i v obvodech s vysokým proudovým zatížením.

vysoce flexibilním, splétané nebo kroucené, v holém nebo pocínovaném provedení, příp. i s různými typy izolací. Uvedené vodiče se dodávají v metráži nebo již jako spojky o různých délkách a s nalisovanými koncovkami různého provedení. Vodiče v metráži jsou dodávány na cívkách, v kruzích nebo na dřevěných bubnech různých velikostí a provedení. Při výrobě flexibilních vodičů se používá Cu-OF (s minimálním obsahem kyslíku) drát o průměru 0,16 nebo 0,20 mm, u vysoce flexibilních vodičů pak 0,05 až 0,10 mm. U vodičů s požadavkem na větší mechanickou stabilitu může být použit drát silnější až o průměru 0,85 mm, příp. i jiný dle konkrétního požadavku zákazníka. Rozsah průřezů splétaných nebo kroucených vodičů je velmi široký a pohybuje se v rozmezí od 1 mm2 až do 168 mm2 u běžných plochých vodičů a do 1 000 mm2 u kulatých vodičů. Zajímavým výrobkem jsou i splétané holé nebo pocínované trubičky pro ochranu a stínění

svářecí techniky), dopravních systémech apod., pro propojení
50

Vyrábí se v provedení plochém nebo kulatém, flexibilním nebo

SolarTechnika 3/2012

vodičů a kabelů, a to od 0,25 mm2 (vnější průměr 0,7- 3 mm) do 51 mm2 (vnější průměr 25 - 90 mm). Spojky - vyráběné z výše uvedených plochých nebo kulatých vodičů je celá řada, a to s nalisovanými koncovkami (holými, pocínovanými nebo postříbřenými) s různou velikostí a počtem otvorů v závislosti na proudovém zatížení a požadavcích zákazníka. Sériově jsou vyráběny spojky v celé řadě délek, případně dle konkrétního požadavku zákazníka, vycházejícího z projektu. Velmi zajímavé z pohledu využití pro přenos proudu jsou vysoce flexibilní spojky bez koncovek, avšak se slisovanými konci kontaktní zóny po ponoření do bezolovnaté pájky. Mohou se vyrábět např. se speciální izolací pro pracovní teplotu do 105 °C a napětí do 1 000 V AC ne-

bo 1 500 V DC, nebo být izolovány smršťovací trubičkou. Pro vysoká proudová zatížení (do 1 800 A) mohou sloužit i vzduchem chlazené kroucené spojky s koncovkami lisovanými pod vysokým tlakem, vyráběné do

lací, vyráběné do průřezu 850 mm2. Výrobce se u většiny popsaných výrobků dovede přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníků jak po technické stránce, tak

průřezu až 1 000 mm2, nebo podobné spojky pro svářecí stroje s perforovanou pryžovou izo-

výrobou minimálního množství a krátkými dodacími lhůtami. Text: Rudolf Hanák

S našimi tromfami vyhráváte…
Varia s. r. o. – dodavatel flexibilních propojovacích vodičů, vodičů pro vinutí, kabelů, izolačních materiálů, rozvaděčů atd.
Česká republika Varia s. r. o. Poděbradská 786/65a 198 00 Praha 9 - Hloubětín Tel.: +420 266 610 685-86 Mob: +420 606 612 666 Fax: +420 266 610 689-90 info@variapraha.cz Slovenská republika: Varia s. r. o. organizačná zložka, Harmónia 3492, 90001 Modra tel.: 00421 903 720 443 valuch@variapraha.cz

www.variapraha.cz

51

SolarTechnika 3/2012

Bezpečnostný systém pre strategické objekty
V súčasnosti žijeme v globalizovanej spoločnosti, kde pre strategické objekty prichádza výzva čeliť novým rizikám a hrozbám. Riešením je komplexný systém bezpečnosti od spoločnosti QUADRIQ, a.s. QUADRIQ, a.s. – expert na bezpečnosť Spoločnosť QUADRIQ, a.s. patrí medzi tvorcov riešení, dodávateľov a integrátorov na slovenskom trhu v oblasti komplexných bezpečnostných technológií. V ponímaní spoločnosti QUADRIQ, a.s. pozostáva integrovaný bezpečnostný systém z niekoľkých nevyhnutných súčastí, ktoré spolu tvoria kooperujúci celok. Na jednej strane je to fyzická a na druhej objektová bezpečnosť. Čiže ochrana objektu prostredníctvom kamerových systémov, mechanických zábran, alebo požiarnej signalizácie. Kamerové systémy sú tvorené otočnými, alebo statickými exteriérovými kamerami. Spolu s ostatnými zariadeniami kamerového systému zabezpečujú nepretržité monitorovanie priestorov, ako aj odradenie zlodejov a vandalov. Súčasťou je aj identifikácia trestných činov a detekcia pohybu. Ak detekčný systém na plote zaznamená narušenie, najbližšia kamera k miestu narušenia zobrazí aktuálny obraz na monitore v hlavnej riadiacej miestnosti, v prípade otočnej kamery táto sa k miestu narušenia natočí a zazoomuje na miesto narušenia. Podľa nárokov a rizík ohrozenia strategického objektu sa používa, na zabezpečene bezpečnosti, od jednej kamery s monitorom a nahrávaním až po rozsiahle systémy so stovkami kamier. Nevyhnutnou súčasťou efektívneho kamerového systému sú monitorovacie pracoviská a dátové úložiská, kde kompetentní pracovníci vedia vyhodnotiť riziko hrozby narušenia bezpečnosti. Fyzická bezpečnosť nezahŕňa len strážnu službu, ale je to celý systém určený na komunikáciu, ochranu a kontrolu strážneho na určenom stanovišti, ktorý umožňuje okamžitý prehľad o polohe a stave strážnych, pričom komunikácia s riadiacou jednotkou sa vykonáva pomocou rádiostaníc vo vyhradenom frekvenčnom pásme. Fyzická bezpečnosť zahŕňa aj riadenie ľudských zdrojov, ktoré zahŕňa diagnostika a školenie zodpovedných pracovníkov, ale aj ich preskúšanie a neustále zdokonaľovanie. Dynamický vývoj IT technológii si vyžaduje aj ochranu informačných a komunikačných systémov ako ďalšej zložky komplexnej ochrany. V tomto prípad ide o riešenie optických káblových trás, mikrovlnových prepojov, pokrytie územia signálom mobilných operátorov, ale aj dodávka a prevádzkovanie špeciálnych audio a video systémov. QUADRIQ, a.s. vníma ochranu strategických objektov komplexne, preto súčasťou bezpečnosti je aj ochrana Know-How a obchodného tajomstva, osobných údajov, prípadne utajovaných skutočností, ale aj ochrana kľúčového Know-How a rozhodujúceho manažmentu organizácie. Komplexná ochrana Efektívny integrovaný bezpečnostný systém je kombináciou všetkých uvedených skutočností. Na to, aby jednotlivé prvky boli optimálne rozhrnuté slúži bezpečnostný audit. QUADRIQ, a.s. tak vytvorí analýzu rizík a potencionálnych hrozieb pre konkrétny strategický objekt. Súčasťou je aj návrh použitia techniky. Vrátane rozmiestnenia kamier, zoznamových médií, detektorov, alebo ovládačov. Výsledkom je vyvážený a efektívne fungujúci systém detekcie a eliminácie hrozieb strategického objektu. Aj tu platí známa fráza: Systém je tak bezpečný, ako je bezpečná jeho najslabšia časť. -red-

56

SolarTechnika 3/2012

Solar Praha opět na Letňanech
Přípravy 15. ročníku veletrhu Střechy Praha a 9. ročníku výstavy Solar Praha jsou v plném proudu. Ve dnech 6. – 9. 2. 2013 se tedy setkáme podruhé v PVA EXPO PRAHA Letňany, opět v souběhu s veletrhem dřevostaveb For Wood.
Předchozí 14. ročník veletrhu Střechy Praha a 8. ročníku výstavy Solar Praha znamenal pro veletrh první velký přelom v dosavadní historii, kdy se nově místem konání stalo výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Přesun do Letňan se ukázal velmi dobrým krokem, který zdroje energie vyzdvihne téma Tepelné izolace. Velmi užitečné se ukázaly být služby Stavebního poradenského centra Střechy Praha, které mělo na veletrhu premiéru. Pokračuje spolupráce s partnery, které služby poradenského nabízí produkty a služby z oblasti solární techniky - fotovoltaiky, solární termiky, hybridních systémů, příslušenství solárních systémů, větrné elektrárny, využití biomasy, kogenerační jednotky, tepelná čerpadla a ostatní alternativní zdroje energie. Celou výstavou se vždy prolíná téma úspor energií. Na výstavě Solar Praha jsou k dispozici bezplatná poradenská centra: · Stavební poradenské centrum - garant ČKAIT, ČVUT Praha, VUT Brno · Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) - poradenství v oblasti energetických úspor se zaměřením na ekonomické a účinné zateplování domů · Informační centrum ČKAIT · EkoWATT - centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie · Česká fotovoltaická asociace Přihláškové materiály jsou k dispozici na webových stránkách veletrhu. Včasné zaslání vyplněných přihlášek k účastibude zvýhodněno nižší cenou za výstavní plochu. Na shledanou 6. – 9. 2. 2013 v Letňanech! www.strechy-praha.cz

pozvedl úroveň celého veletrhu. Zásadních změn a novinek bylo mnoho, a jistě i jejich důsledkem byla i přes extrémně mrazivé počasí rekordní návštěvnost za celou dobu trvání veletrhu - přes 18 600 návštěvníků především z odborné, ale i širší veřejnosti. Jedním z nových témat veletrhu Střechy Praha budou Obvodové pláště budov, jejich zateplení, povrchové úpravy, fasádní systémy a doplňkové pr vk y. Výstava Solar Praha zaměřená na úspory energií a alternativní

centra zajišťovaly - ČKAIT, Fakulta stavební ČVUT Praha a Fakulta stavební VUT Brno. Připravuje se rozsáhlý odborný doprovodný program ve spolupráci s renomovanými institucemi, tradiční prestižní soutěže, katalog veletrhu s průvodcem světem střech i další nové aktivity. Specializovaná výstava Solar Praha zahrnuje vše o úsporách energií a alternativních zdrojích energie. Je nedílnou součástí veletrhu Střechy Praha (od jeho 6. ročníku). Výstava Solar Praha

58

SolarTechnika 3/2012

Infotherma 2013
setkání oboru už po dvacáté
Jubilejní XX. ročník naší největší specializované výstavy k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů – Infotherma 2013, se uskuteční ve dnech 14. – 17. ledna 2013 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. V těchto dnech je uzávěrka přihlášek na tuto výstavu a jednotliví zájemci o prezentaci domlouvají s organizátory této výstavy, Agenturou Inforpres, rozsah a umístění svých expozic v jednotlivých pavilonech. Po zkušenostech z minulých ročníků a výsledků návštěvnických anket bude Infotherma 2013 směrována do tří hlavních oblastí. Největší část výstavy bude pochopitelně věnovaná domácím a zahraničním novinkám v otopných systémech. Řada z nich bude představena v provozu na venkovních výstavních plochách. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu cen nejen ušlechtilých paliv, je stále větší zájem návštěvníků o nejrůznější možné formy úspor paliv a energií. Představeny zde budou nejen novinky v měřící a regulační technice, izolačních materiálech, ale i v nízkoenergetické výstavbě, zateplovacích systémech, termoregulačních oknech, kogeneračních jednotkách a větracích systémech. Ve třetí části bude snaha představit smysluplné možnosti využívání obnovitelných zdrojů, které budou stále více technicky a ekonomicky konkurenčně schopné s ostatními zdroji energie. Největší zastoupení zde budou mít opět tepelná čerpadla, výroba a využívání biomasy, sluneční energie apod. Objektivizaci získaných informací z jednotlivých expozic bude návštěvníkům garantovat odborný doprovodný program s jednačtyřiceti přednáškami a semináři a rozsáhlé poradenské středisko. V rámci Infothermy 2013 jsou také vyhlášeny soutěže: - TOP ENERGIE 2013 - internetová hlasovací soutěž k vytápění, úsporám energie, alternativním zdrojům a nízkoenergetické a pasivní výstavbě. - TOP DESIGN 2013 o nejzdařilejší návrh a realizaci krbů, kachlových kamen a kachlových sporáků. - Fotografická soutěž ZKROCENÁ A NEZKROCENÁ ENERGIE Podrobnosti o výstavě, odborném doprovodném programu a vyhlášených soutěžích najdete na stránkách www.infotherma.cz Autor: Agentura Inforpres

59

SolarTechnika 3/2012

Veľtrh AMPER –
jednotka v oblasti elektrotechniky
Medzinárodný veľtrh AMPER je najvýznamnejším elektrotechnickým veľtrhom nielen v Českej republike a na Slovensku, ale svojím rozmerom, tradíciou a prestížou sa radí medzi jeden z najuznávanejších priemyslových veľtrhov v strednej a východnej Európe. Pravidelne sa ho zúčastňuje viac než 600 vystavovateľov a 40 000 návštevníkov. Zahraničnú účasť tvorí viac ako 20 % prezentujúcich firiem a 9 % návštevníkov. Profesnú štruktúru návštevnosti tvoria odborníci a množstvo technikov a elektrotechnikov, projektantov, konštruktérov, obchodníkov a viac než 25 % návštevníkov s rozhodovacími právomocami z radu managementu firmy. Prípravy 21. ročníka naberajú tempo Organizátor veľtrhu - spoločnosť Terinvest, už plne odštartovala prípravy 21. ročníka veľtrhu. Tento každoročný sviatok všetkých elektrotechnikov sa bude konať v termíne 19. - 22. 3. 2013 na brnenskom Výstavisku, ktoré vystavovateľom už po tretí raz ponúka kvalitný veľtržný servis na európskej úrovni a zázemie najmodernejších hál P, F a V. Hlavnými oblasťami veľtrhu je elektrotechnika, elektronika, automatizácia, komunikácie a odbory úzko súvisiace. Okrem týchto tradičných a kľúčových napríklad o sekciu prenosu elektrickej energie (smart grid), napáMOBIL ROKA, v ktorej odborná komisia hodnotila a testovala

jacích sústav, elektrických pohonov vozidiel, organickej a tlačenej elektroniky, špeciálnych elektrotepelných zariadení, identifikačných a kamerových systémov v priemysle alebo okruh

priemyselných oblastí veľtrhu bolo v spolupráci s renomovanými odborníkmi rozšírené odborové rozloženie veľtrhu

služieb v oblasti osvetľovania (výpočty, návrhy, revízie, zber a recyklácia). Pilotný projekt súťaže ELEKTRO-

autá čisto s elektrickým pohonom, zaznamenal u laickej i odbornej verejnosti značný úspech. Preto bude téme e-mobility na veľtrhu AMPER 2013 venovaná opäť špeciálna pozornosť. V spolupráci s Asociáciou elektromobilového priemyslu, v čele s predsedom Ing. Jaromírom Marušincom, Ph.D., sa pripravuje súťaž o najlepší automobil s elektrickým pohonom elektromobil ROKA 2013. Pre odborníkov je tu navyše aj tematicky zameraná konferencia týkajúca sa všetkých aktuálnych tém z tejto rozvíjajúcej sa oblasti. Sprievodný program veľtrhu budú opäť tvoriť odborné semináre, konferencie, školenia, špecializované fóra a stretnutia. Pripravuje sa pokračovanie tradičnej konferencie "Energia pre

60

SolarTechnika 3/2012

budúcnosť" a bude sa venovať znovu tiež priemyselnej automatizácii, ktorej každoročný rast (v r. 2012 nárast čistej výstavnej plochy o 15 %) predikuje jej ďalší rozvoj. Pre vystavovateľov z tejto oblasti je vyhradená prestížna hala V. Pripravuje sa tiež tematicky orientovaný seminár mapujúci aktuálne trendy a novinky v odbore. V rámci veľtrhu AMPER prebehne tradičná súťaž o najprínosnejší exponát veľtrhu ZLATÝ AMPER 2013. Súťaž je určená pre exponáty prezentované na medzinárodnom veľtrhu AMPER, ktoré sú svojimi parametrami porovnateľné so svetovou úrovňou a reflektujú súčasné trendy vývoja vo svojom odbore. Na základe odborného hodnotenia, pod vedením Prof. Ing. Radimíra Vrbu, CSc., komisia udelí až 5 prestížnych ocenení ZLATÝ

AMPER 2012 a 5 čestných uznaní najprínosnejším exponátom veľtrhu. Účasť na veľtrhu už potvrdili najväčší lídri z odvetvia Aktuálne je na veľtrhu AMPER

2013 prihlásených viac ako 300 vystavovateľov. Svoju účasť potvrdila napríklad celosvetovo pôsobiaca spoločnosť WAGO Elektro, ktorá vyniká predovšetkým v oblasti Prepojenia Interconnection (svorky, konektory, relé a interfacové moduly) a Automatizácie (distribuované I/O systémy pre automatizáciu priemyslu a budov). Svoj inovatívny sortiment elektrotechniky pre priemysel bude prezentovať aj spoločnosť PHOENIX CONTACT a tento rok nebude chýbať ani expozícia spoločnosti OBO BETTERMANN, ktorá vlani oslávila 100 rokov svojej pôsobnosti na svetovom trhu. Tradične neprehliadnuteľným vystavovateľom veľtrhu AMPER bude tiež výrobca káblov a vodičov pre množstvo odvetví a trhov - spoločnosť LAPP KABEL. V sekcii vodičov a káblov nájdete aj expozíciu spoločnosti KABEX. Svoje novinky predstaví aj tradičný český výrobca elektroinštalačného úložného materiálu spoločnosť KOPOS KOLÍN a na veľtrhu nebude chýbať ani expozícia spoločnosti ABB, ktorá je poprednou svetovou firmou v oblasti automatizácie a energetiky a poskytuje služby priemyselným podnikom, výrobcom a distribútorom energií. Širokú paletu výrobkov z oblasti senzoriky, automatizácie, elektroinštalácie, rozvodnej techniky, pohonov a energetických zdrojov bude prezentovať spoločnosť SCHMACHTL CZ. Priemyselná automatizácia bude zastúpená napríklad spoločnosťou TURCK, BALLUFF CZ, DYGER, AUTOCONT CONT-

ROL SYSTEMS, BLUMENBECKER a SICK. V oblasti elektroenergetiky sa bude prezentovať spoloč-

nosť ELCOM, ENSTO Czech, GHV Trading, Kočí - Valášek, LABARA, Synflex Elektro či Power Energo. Novinky predstavia aj spoločnosti z odboru elektronického zabezpečenia budov, napr. tradičný český výrobca JABLOTRON ALARMS či popredný distribútor IP kamerových systémov KOUKAAM a. s. V oblasti elektroniky sa bude prezentovať napr. aj distribútor súčiastok FISCHER ELEKTRONIK. www.amper.cz

Stále sa môžete prihlásiť! Všetci záujemcovia o účasť na 21. ročníku veľtrhu AMPER 2013 majú ešte stále možnosť zaslať prihlášku a stať sa tak súčasťou tejto významnej udalosti. Viac informácií nájdete na www.amper.cz

61

SolarTechnika 3/2012

Kempovanie pre náročných

Takmer všetci obyvatelia súčasných veľkých miest sa zhodujú v názore, že z času na čas treba aspoň na jeden deň opustiť betónové džungle dnešných sídlisk. Dobrým riešením pre tých, ktorí sa radi zobúdzajú v prírodnom prostredí naplnenom čerstvým lesným vzduchom a spevom vtákov a uprednostňujú aktívne trávenie voľného času je kempovanie. Odhliadnuc od príjemného okolitého prostredia ľudia sa neradi vzdávajú pohodlia, na ktoré si zvykli v svojich domácnostiach. Napríklad málokto chce pri kempovaní rozkladať oheň, aby si mohol uvariť jedlo. Podobne je to s množstvom úkonov, ktoré nám v domácnostiach pomáhajú riešiť spotrebiče fungujúce na elektrinu. Pre tých, ktorým sa kempovanie páči, ale nechcú sa vzdať svojho komfortu dávame do pozornosti vysoko sofistikovaný stan s názvom Leav. Celý stan predstavuje komplexnú, zložitú mnohoúrovňovú štruktúru, ktorá sa viac ako na klasický stan podobá na projekty Loyda Wrighta, jedného na Vysokej škole dizajnu v Nantes. Toto výnimočné obydlie určené na rekreáciu vo voľnej prírode dokonale vyhovuje potrebám cestovateľov, ktorí majú radi pohodlie. Stan je vybavený fotovoltickými panelmi, ktoré počas dňa vyrábajú a ukladajú energiu na osvetlenie stanu vo večerných hodinách. Okrem toho sa panely využívajú na ohrev vody potrebnej v kuchyni a dokonca aj v integrovanej kúpeľni. V zadnej časti stanu sú suché kompostovateľné toalety - moderné zázraky techniky, ktoré nepotrebujú vodu a sú úplne bez zápachu. V stane sú umiestnené aj ďalšie elektrospotrebiče samozrejme pracujúce v energetickej triede A a tiež špeciálna ventilácia, ktorá zabezpečuje vysokú úroveň tepelnej izolácie. Benjamir Cark prišiel prvýkrát s myšlienkou stanu Leav v roku 2008, ako projektu zameraného na ”zelené” trávenie voľného času, s tým, že nesmie zanechať žiadnu negatívnu stopu v oblasti, kde sa nachádza. Tento solárny príbytok nevypadá ako klasický stan, ale skôr pripomína rekvizity, ktoré by mala americká armáda využiť na úspešnú realizáciu energeticky úsporného programu Energy for Warfighter ohláseného v marci tohto roku. V každom prípade môže vynález nájsť svoje uplatnenie v mnohých odvetviach činnosti obyvateľstva. Zdroj: Treehugger Foto: Orlando De Urrutia

z priekopníkov tzv. organickej architektúry. Autorom stanu Leav je 27-ročný Benjamin Carl, obyvateľ Paríža a magister priemyselného dizajnu
62

Chcete sa dozvedieť ako pracujú prenosné solárne systémy v praxi?

Praktické ukážky a viac informácií získate, ak navštívite našu expozíciu na výstave Infotherma Ostrava 2013 a AQUA therm Nitra 2013. Tešíme sa na Vás redakcia časopisu SolarTechnika

zaujímavosti zo solárnej techniky

Hezký trávník se solání sekačkou
která je částečně poháněna sluneční energií. Brilantní pro váš trávník, skvělá pro vaše svědomí, lepší pro naši planetu. Výrobek využívá podstatně méně energie než kterákoli konvenční sekačka na trávu. A to z toho důvodu, že mimo nabíjecí stanice má k dispozici ještě velký, integrovaný solární panel. Pokud je k dispozici denní světlo, umožní sluneční články prodloužit délku sečení do té doby, než bude nezbytné její dobití. Znamená to, že poseká trávu v kratším čase, při nižší spotřebě energie a prodloužené životnosti baterie. Sekačka je vhodná pro plochy o rozloze 2 200 m² v závislosti na světelných podmínkách. Text a foto: Husqvarna

Krásně upravená a udržovaná zahrada přináší s sebou mnoho užitku a práce na ní by pro vás měla být co nejvíce zábavná. Proto jsme vytvořili výrobky s výjimečným výkonem, trvanlivostí a novými řešeními. Sekačka Automower® Solar Hybrid je první plně automatickou sekačkou na světě,

Nanofarba, ktorá vyrába elektrinu
Nanášanie farieb na fasádu, ktorá bude vyrábať elektrinu z dopadajúcich slnečsvetlocitlivú farbu z polovodičových nanočastíc. Jej tvorcovia Prashant Kamat spolu s Johnem A. Zahmem si dali za cieľ prekonať hranice klasických fotovoltických materiálov a vytvoriť materiál, ktorý sa jednoducho nastrieka na stenu a stane sa jednoduchým zdrojom energie. Súčasný problém je nízka účinnosť systému, ktorý podľa slov Kamata dosahuje iba jedno percento v porovnaní s cca 15 percentami produkujúcimi aktuálnymi kremíkovými článkami. „ Toto je dôvod nezvyčajného pomenovania novej solárnej farby SunBelievable (unbelievable – neuveriteľný)“ dodáva Kamat. Text: Arnie Phifer, Foto: University of Notre Dame

ných lúčov už nie je iba sci-fi. Francúzski vedci z Univerzity v Notre Dame vytvorili

SolarTechnika 3/2012

Lavička s integrovaním svietidlom
Koncept solárnych lavičiek navrhlo dizajnérske štúdio Voda. Táto viacfunkčná univerzálna kombinácia pouličného osvetleniach a lavičiek využíva slnečnú energiu na napájanie vstavaného úsporného LED osvetlenia. Solárne panely zabudované do lavičiek umožňujú, aby tieto moderné solárne zariadenia mohli byť umiestnené kdekoľvek v meste nezávisle od možnosti napojenia na verejnú elektrickú sieť. Integrované batérie môžu byť použité aj ako verejné nabíjacie stanice pre noteboky, mobilné telefóny alebo iné elektronické prístroje. Text: Voda design

Solárny stôl
Spoločnosť Intelligent Forms navrhla a skonštruovala solárny stolík. Je to nielen unikátny dizajnérsky majsterský kúsok, ale aj užitočný a praktický doplnok domácnosti alebo vonkajších priestorov – terás či záhrad. Stôl je vyrobený zo skla a ocele. Solárne články integrované v ňom vyrábajú dostatok elektrickej energie, aby dokázali poháňať notebook alebo iné elektrické spotrebiče. Okrem toho vďaka LED podsvieteniu v tme, stôl ponúka pohodlné

príjemné prostredie. Panely vyrobia približne 73 kilowatthodín energie ročne, čo umožňuje 12 hodín denne pracovať na notebooku. Text: Intelligent Forms

65

SolarTechnika 3/2012

Koncentrátor dokáže zvýšiť solárny výkon o 400 percent
Zvyšovanie výkonu solárnych panelov a znižovanie ich ceny je jedinou cestou, ktorou sa môže zabezpečiť ich masové využívanie. Firmy zaoberajúce sa vývojom nových solárnych technológií pracujú na výskume a vývoji viacerými alternatívami. Californská firma HyperSolar si uvedomila, že najdrahšou časťou každého solárneho panelu sú solárne články, takže pokiaľ by panely mohli produkovať rovnaké množstvo elektriny s menším počtom buniek, ich cena by sa výrazne znížila. konci vertikálnych tyčí ich dostane bližšie k Slnku, čo je jedna z možností, ktorá však môže fungovať v meste Bedrock alebo na Gilligandovom ostrove. Lepší nápad je aplikácia jasnej vrstvy slnečného koncentrátoru na povrch panelu. Práve toto je cesta, ktorou chce ísť HyperSolar. Prototyp solárneho koncentrátora Vedci z firmy HyperSolar tvrdia, že práve dokončili prototyp prvého tenkého plochého solárneho koncentrátoru určeného na priame umiestnenie na vrchole existujúcich solárnych článkov. Každý panel má v hornej vrstve umiestnený optický koncentrátor, ktorý je schopný sústreďovať slnečné svetlo do úzkeho svetelného kužeľa. Na tento cieľ je určená “fotonická sieť” umiestnená pod koncentrátormi, ktorá nasmeruje svetlo zo všetkých zberných miest na hornej vrstve do výstupných bodov na dne. Táto sieť bude tiež schopná oddeliť slnečné svetlo do rôznych spektrálnych rozsahov, takže môžu byť smerované do špeciálnych buniek určených na ich zachytávanie. Zjednodušene povedané - koncentrátor plní funkciu veľkej sofistikovanej lupy, vďaka ktorej svetlo dopadá na solárne články so zvýšenou intenzitou. Navyše navrstvený solárny panel obsahuje intregrovaný termálny systém riadenia, ktorý všetky nevyužiteľné časti svetelného spektra bude držať mimo dosahu buniek. Týmto spôsobom by sa panel mal chrániť proti prehriatiu. Zdroj:HyperSolar

Aby panely mohli využiť bunkovú technológiu, potrebovali by

dostať viac svetla na menej buniek. Montáž panelov na

HyperSolar plánuje vyrábať tenký, plochý koncentrátor, ktorý by mohol zvýšiť výkon solárnych článkov až o 400 percent. Vďaka tomu sa počet článkov v každom paneli zníži o 75 percent.

66