Autodesk Revit 2013 – Phần 1 – Tổng quát, Công cụ dùng chung

1

A-1.1 CÁC PHÍM TẮT TRONG REVIT
Ngoài việc ghi phím tắt tại các lệnh cụ thể, chúng tôi giới thiệu bảng phím tắt tương đối đầy đủ để các bạn tham khảo nhanh.

A-1.1.1 Các phím tắt mặc định
Cửa sổ màn hình: "WC" - "Window-Cascade": cho các khung màn hình hiển thị ngang. "WT" - "Window-Tile": cho các khung màn hình hiển thị trải đều. 2- Tệp - File: "ER" - "File-Editing Requests" "RL" - "File-Reload Latest" 3- Chỉnh sửa các đối tượng - Edit: "RW" - "File-Reload Latest" "DE" - "Edit-Delete": xóa các đối tượng. "MD" - "Edit-Modify": lệnh Modify. "SA" - "Edit-Select All Instances": chọn tất cả các đối tượng. "MV" - "Edit-Move": di chuyển. "CO" hoặc CC" - "Edit-Copy": sao chép. "RO" - "Edit-Rotate": xoay hình. "AR" - "Edit-Array": tạo dãy. "MM" - "Edit-Mirror": lấy đối xứng. "RE" - "Edit-Resize": thay đổi kích thước. "GP" - "Edit-Group-Create Group": tạo nhóm. "EG" - "Edit-Group-Edit Group": sửa nhóm. "UG" - "Edit-Group-Ungroup": "LG" - "Edit-Group-Link Group" "EX" - "Edit-Group-Exclude Member" "MP" - "Edit-Group-Move Member to Project" "RB" - "Edit-Group-Restore Excluded Member" "RA" - "Edit-Group-Restore All" "AP" - "Edit-Group-Add to Group" "RG" - "Edit-Group-Remove from Group" "AD" - "Edit-Group-Attach Detail" "PG" - "Edit-Group-Group Properties" "FG" - "Edit-Group-Finish Group" "CG" - "Edit-Group-Cancel Group" "PP" - "Edit-Pin Position" "UP" - "Edit-Unpin Position" "CS" - "Edit-Create Similar" "PR" - "Edit-Properties" 4- Khung nhìn – View: "ZR" - "View-Zoom-Zoom In Region" "ZZ" - "View-Zoom-Zoom In Region" "ZO" - "View-Zoom-Zoom Out (2x)" "ZV" - "View-Zoom-Zoom Out (2x)" 1Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

2

Autodesk Revit 2013 – Phần 1 Tổng quát, Công cụ dùng chung

"ZF" - "View-Zoom-Zoom To Fit" "ZE" - "View-Zoom-Zoom To Fit" "ZX" - "View-Zoom-Zoom To Fit" "ZA" - "View-Zoom-Zoom All To Fit" "ZS" - "View-Zoom-Sheet Size" "ZP" - "View-Zoom-Previous Pan/Zoom" "ZC" - "View-Zoom-Previous Pan/Zoom" "VP" - "View-View Properties" "VG" - "View-Visibility/Graphics" "VV" - "View-Visibility/Graphics" "HH" - "View-Temporary Hide/Isolate-Hide Element" "HI" - "View-Temporary Hide/Isolate-Isolate Element" "HC" - "View-Temporary Hide/Isolate-Hide Category" "IC" - "View-Temporary Hide/Isolate-Isolate Category" "HR" - "View-Temporary Hide/Isolate-Reset Temporary Hide/Isolate" "EH" - "View-Hide in view-Elements" "VH" - "View-Hide in view-Category" "EU" - "View-Unhide in view-Elements" "VU" - "View-Unhide in view-Category" "WF" - "View-Wireframe" "HL" - "View-Hidden Line" "SD" - "View-Shading with Edges" "AG" - "View-Advanced Model Graphics" "RR" - "View-Rendering Dialog" "TL" - "View-Thin Lines" F5 - "View-Refresh" 5- Dựng mô hình – Modelling: "WA" - "Modelling-Wall”: vẽ tường. "DR" - "Modelling-Door" "WN" - "Modelling-Window" "CM" - "Modelling-Component" "LI" - "Modelling-Lines" "RP" - "Modelling-Ref Plane" "RP" - "Drafting-Ref Plane" "RP" - "Modelling-Ref Plane" "DI" - "Drafting-Dimension" "EL" - "Drafting-Spot Dimension-Spot Elevation" "TX" - "Drafting-Text" "GR" - "Drafting-Grid" "LL" - "Drafting-Level" "TG" - "Drafting-Tag-By Category" "RM" - "Drafting-Room" "RT" - "Drafting-Room Tag" "DL" - "Drafting-Detail Lines" F7 - "Tools-Spelling" "MA" - "Tools-Match" "LW" - "Tools-Linework" "PT" - "Tools-Paint" Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2013 – Phần 1 – Tổng quát, Công cụ dùng chung

3

"SF" - "Tools-Split Face" "AL" - "Tools-Align" "SL" - "Tools-Split Walls and Lines" "TR" - "Tools-Trim/Extend" "OF" - "Tools-Offset" "SU" - "Settings-Sun and Shadows Settings" "UN" - "Settings-Project Units" "SI" snapcode:"Intersections" "SE" snapcode:"Endpoints" "SM" snapcode:"Midpoints" "SC" snapcode:"Centers" "SN" snapcode:"Nearest" "SP" snapcode:"Perpendicular" "ST" snapcode:"Tangents" "SW" snapcode:"Work Plane Grid" "SQ" snapcode:"Quadrants" "SX" snapcode:"Points" "SR" snapcode:"Snap to Remote Objects" "SZ" snapcode:"Close" "SO" snapcode:"Snaps Off" "SS" snapcode:"Turn Override Off" "ZZ" - "View-Zoom-Zoom In Region" "ZX" - "View-Zoom-Zoom To Fit" "ZC" - "View-Zoom-Previous Pan/Zoom" "ZV" - "View-Zoom-Zoom Out (2x)" "VV" - "View-Visibility/Graphics".

A-1.1.2 Tạo phím tắt tùy ý
1. Ra lệnh Option.

2. 3.

Hộp thoại hiện ra. Tiếp tục công việc. Nhấn mục User Interface tại ô bên trái hộp thoại. Nội dung như hình dưới. Nhấn nút Customize tại thông số Keyboad Shortcuts.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

4

Autodesk Revit 2013 – Phần 1 Tổng quát, Công cụ dùng chung

4.

Hộp thoại tiếp theo hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2013 – Phần 1 – Tổng quát, Công cụ dùng chung

5

5.

Lưu trữ tệp:  Để bảo toàn phím tắt mặc định của Revit, sau này nếu cần lấy lại, nhấn nút Export…  Hộp thoại hiện ra, nhấn Save.

6.

Sử dụng lại tệp đã lưu trữ:  Muốn gọi lại, nhấn nút Import…  Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn tên tệp, nhấn Open.

7.

Thực hiện tạo phím tắt:  Nhấn vào tên lệnh cần tạo phím tắt.  Gõ phím tắt tại Press new keys. Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

6

Autodesk Revit 2013 – Phần 1 Tổng quát, Công cụ dùng chung

 

Nhấn nút + Assign Phím tắt được thêm vào.

8.

Xóa phím tắt:  Nhấn vào tên lệnh đã có phím tắt.   Nhấn nút - Remove Phím tắt được xóa đi.

1. 2.

Nhấn OK, trở lại hộp thoại trước. Nhấn OK, kết thúc lệnh.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Command Name Modify Wall:Architectural ▼ Wall:Structural ▼ Wall by Face ▼ Wall Sweep ▼ Wall Reveal Door Window Component ▼ Model In-Place Structural Column ▼ Structural Column ▼ Column: Architectural Roof ▼ Roof by Footprint ▼ Roof by Extrusion ▼ Roof by Face ▼ Roof: Soffit ▼ Roof: Facia ▼ Roof: Gutter Ceiling Floor ▼ Floor: Architectural ▼ Floor: Structural ▼ Floor by Face ▼ Floor: Slab Edge Curtain System by Face Curtain Grid Curtain Wall Mullion

Icon

Short cut

Ribbon Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture

Panel Select Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build Build

Command Name ▼ Tag All Not Tagged Area ▼ Area Plan ▼ Area Area Boundary Tag Area ▼ Tag All Not Tagged Colour Schemes Area & Volume Computations

Icon

Short cut

Ribbon Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture

Panel Room & Area Room & Area Room & Area Room & Area Room & Area Room & Area Room & Area ▼ Room & Area ▼ Room & Area

MD WA

DR WN CM

Architecture Architecture Architecture Architecture

CL CL

Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture

Opening by Face Shaft Opening Wall opening Vertical Opening Dormer Opening

Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture

Opening Opening Opening Opening Opening

Autodesk® Revit 2013

Level Grid

LL GR

Architecture Architecture

Datum Datum

Set Work Plane Show Work Plane Reference Plane Work Plane Viewer

Architecture Architecture Architecture Architecture

Work Plane Work Plane Work Plane Work Plane

Railing ▼ Place on Host Ramp Stair ▼ Stair by Component ▼ Stair by Sketch

Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture Architecture

Circulation Circulation Circulation Circulation Circulation Circulation

Model Text Model Line Model Group ▼ Create Group ▼ Load as Group into Open Projects

Architecture

Model Model Model Model Model

LI

Architecture Architecture

GP

Architecture Architecture

Room Room Separator Tag Room

RM

Architecture Architecture Architecture

Room & Area Room & Area Room & Area

Autodesk® Revit 2013

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful