ΚΕΦ 4Ο Συγκέντρωση δ/των

Χημεία Α’ Λυκείου

Πέτρος Καραπέτρος

(ο VΔ/τος εκφρασμένος σε L)

Η συγκέντρωση ενός διαλύματος παραμένει η ίδια είτε από το διάλυμα πάρουμε 1ml είτε 200ml
είτε 1000ml. Προφανώς ισχύει η παραπάνω πρόταση γιατί αν πάρει κάποιος 100ml από ένα
διάλυμα θα υπάρχουν για παράδειγμα n mol διαλυμένης ουσίας, αν πάρουμε 200ml από το ίδιο
διάλυμα θα υπάρχουν διπλάσια mol διαλυμένης ουσίας(2n mol).Η συγκέντρωση στην 1η
περίπτωση θα είναι n/0,1 ενώ στη 2η περίπτωση θα είναι 2n/0,2=n/0,1.

1

ΚΕΦ 4Ο Συγκέντρωση δ/των

Χημεία Α’ Λυκείου

Πέτρος Καραπέτρος

Λύση:
3,4% w/w NH3: Σε 100g διαλύματος περιέχονται 3,4g NH3 (Mr=17)

Πρέπει να μετατρέψουμε τα g
σε όγκο (μέσω της πυκνότητας)

Μετατροπή της μάζας της
διαλυμένης ουσίας σε mol

2

ΚΕΦ 4Ο Συγκέντρωση δ/των

Χημεία Α’ Λυκείου

Πέτρος Καραπέτρος

1. Αραίωση: Γίνεται με προσθήκη διαλύτη σ’ ένα διάλυμα και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
συγκέντρωση του διαλύματος

c

nουσίας
Vδ /τος

↑  c↓

, nουσίας=σταθ. Vδ/τος

Για τη διαλυμένη ουσία ισχύει: nαρχικά=nτελικά 

C1.V1=C2.V2

όπου

V2=V1+VH2O

2. Συμπύκνωση: Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
α. Με απομάκρυνση(π.χ. εξάτμιση) ποσότητας διαλύτη: Η συγκέντρωση του διαλύματος
αυξάνεται εφόσον μειώνεται ο όγκος του διαλύματος ενώ η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας
παραμένει σταθερή.

c

nουσίας
Vδ /τος

↓  c↑

, nουσίας=σταθ. Vδ/τος

Για τη διαλυμένη ουσία ισχύει: nαρχικά=nτελικά 

C1.V1=C2.V2

όπου

V2=V1-VH2O
3

ΚΕΦ 4Ο Συγκέντρωση δ/των

Χημεία Α’ Λυκείου

Πέτρος Καραπέτρος

Η νέα συγκέντρωση θα είναι ανάμεσα στις συγκεντρώσεις των διαλυμάτων που αναμείχθηκαν:
C1 < Cτελ < C2 , αν C1 < C2
ή

C2 < Cτελ < C1

, αν

C1 > C2

Ασκήσεις
9. Σε 800ml νερού προσθέτουμε 8g ΝαΟΗ(s). Ποια η συγκέντρωση του δ/τος(Δ1) που προκύπτει;
Σε 200ml από το δ/μα Δ1 προσθέτουμε 50ml νερού ποια είναι η νέα συγκέντρωση του δ/τος που
προκύπτει;
10. Διαθέτουμε 250ml δ/τοςΝΗ3 με περιεκτικότητα 374%w/ν(Δ1). Σε πόσα ml από το δ/μα Δ1
πρέπει να προσθέσουμε 750ml νερού έτσι ώστε η συγκέντρωση του νέου δ/τος να γίνει 0,5Μ;

11. Σε δ/μα H2SO4 που έχει περιεκτικότητα 4%w/w και πυκνότητα d=1,2g/ml αφαιρούμε 200ml
νερού και προκύπτει δ/μα με συγκέντρωση 1,2Μ. Ποιος ο όγκος του αρχικού δ/τος;
12. Σε 800 mL υδατικού δ/τος ΝΗ3 το οποίο έχει περιεκτικότητα 0,17%w/w και πυκνότητα
d=1,25g/ml προσθέτουμε 6,72 L αέριας ΝΗ3 μετρημένα σε stp.Ποια είναι η συγκέντρωση του
δ/τος που προκύπτει;

13. Διαθέτουμε ορισμένο όγκο διαλύματος HI με συγκέντρωση 1Μ. Αν σ’ αυτό το διάλυμα
προσθέσουμε τετραπλάσιο όγκο διαλύματοςτος Η| με περιεκτικότητα 0,2Μ, ποια θα είναι η νέα
συγκέντρωση του δ/τος που προκύπτει;
4

ΚΕΦ 4Ο Συγκέντρωση δ/των

Χημεία Α’ Λυκείου

Πέτρος Καραπέτρος

14. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε ένα υδατικό δ/μα ΚΟΗ με περιεκτικότητα
5,6% w/v(Δ1) σε ΚΟΗ με υδατικό δ/μα ΚΟΗ (Δ2) που έχει συγκέντρωση 0,4Μ για να προκύψει
δ/μα με περιεκτικότητα 2%w/w και πυκνότητα d=1,4g/mL;

15. Διαλύσαμε 5,6L αερίου HCI μετρημένα σε stp σε νερό και παρασκευάσαμε 500mL διαλύματος
Δ. Σε 1OOmL του διαλύματος Δ προσθέσαμε νερό και πήραμε διάλυμα Δ1 με συγκέντρωση 0,2Μ.
Άλλα 100mL του διαλύματος Δ τα αναμείξαμε με 400mL διαλύματος HCl συγκέντρωσης 1Μ και
προέκυψε διάλυμα Δ2. Στα υπόλοιπα 300mL του διαλύματος Δ διαλύσαμε ακόμα μία ποσότητα
HCI και παρασκευάσαμε διάλυμα Δ3 όγκου 300 mL και συγκέντρωσης 0,9Μ. Να βρεθούν:
α) η συγκέντρωση του διαλύματος Δ.
β) πόσα mL νερού προσθέσαμε στα 100mL του διαλύματος Δ για την παρασκευή του Δ1.
γ) η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2.
δ) η μάζα του HCI που προστέθηκε στα 300mL του διαλύματος Δ για την παρασκευή του
διαλύματος Δ3.

16. Διαθέτουμε δύο διαλύματα H2SO4 συγκεντρώσεων 0,5Μ και 2Μ.
α) Πόσα mL από το καθένα από αυτά τα διαλύματα πρέπει να αναμείξουμε για να παρασκευάσουμε 600 mL διαλύματος συγκέντρωσης 1Μ;
β) Πόσα mL του ενός από τα δύο διαλύματα που διαθέτουμε πρέπει να αραιώσουμε για να
παρασκευάσουμε 400 mL ενός άλλου διαλύματος συγκέντρωσης 1,5Μ.

5