You are on page 1of 0

wita Magia

Maga Abramelina
spisana przez
Abrahama yda
W trzech Ksigach zawarta,
tumaczona na jzyk angielski i
Wprowadzeniem opatrzona przez
S.L. Mac Gregor Mathersa

W spolszczeniu Jarosawa M. Domiskiego,
opatrzona KomentarzemKsiga Magii Maga Abramelina

Opracowanie: Jarosaw M Domiski

Wykorzystano materiay pochodzce z opracowania Bena Rowe`a, 1998
Copyright for the Polish edition and translation Jarosaw M. Domiski 2003

Ewentualne uwagi i komentarze prosz kierowa na adres: aether@wp.pl
Materia nie moe by rozprowadzany bez zgody kompi-
latora, dopuszczalne jest jednak wykonanie jednego wy-
druku - na uytek wasny.

podstawa prawna Dz.U. 1994r. Nr 24, poz. 83

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Wprowadzenie


zi trudno jest ju jednoznacznie powiedzie dlaczego
synny Baedeker
1
zawiera jedynie trzy, czy cztery krt-
kie linijki tekstu, odnoszce si do Bibliothque de lAr-
senal jedynie nieliczni angielscy i amerykascy turyci
odwiedzajcy Pary zaznajomieni s z t nazw, do rzec, i zdecydowa-
nie lepiek kojarzone s takie miejsca, jak Bibliothque Nationale, czy
Bibliothque Mazarin.
Wspomniana Bibliothque de l`Arsenal, jak si j obecnie nazywa, zo-
staa zaoona jako prywatna kolekcja przez Antoine Ren Voyer
D`Argenson, Markiza de Paulny i po raz pierwszy udostpniona publicz-
nie 9-tego Floral
2
, pitego roku Republiki Francuskiej
3
, lub mwic bar-
dziej oglnie wiek temu. Zaoyciel jej, Markiz de Paulny, urodzi si w
1722 roku, zmar za w 1787, z powodzeniem peni urzd Ministra Woj-
ny, ambasadora w Szwajcarii, w Polsce i w Republice Wenecji, dopiero w
pniejszych latach swego ycia powici si tworzeniu rzeczonej biblio-
teki, o ktrej bez przesady mona powiedzie, i jest jedn z najbogatszych
znanych prywatnych kolekcji. Zostaa ona przejta przez hrabiego
D`Artois, dzi za naley do Stanu. Usytuowana jest ona na prawym
brzegu Sekwany przy Rue de Sully, w pobliu rzeki, niedaleko Bastylii.
Oglnie szacujc zbiory biblioteki licz 700,000 drukw i okoo 8,000 r-
kopisw, wiele z nich o znacznej wartoci. Pord tych ostatnich wanie,
znajdujemy Ksig witej Magii Maga Abra-Melina
4
, ktra miaa by

1
Baedeker to linia na w czas niezwykle popularnych przewodnikw po wszystkich
prawie stronach wiata. Wydawc ich, a zarazem pomysodawc by ksigarz, Karol Ba-
deker (1801 - 1859). Pierwszy taki przewodnik zawierajcy wskazwki dla podrujcych
Renem wydany by w Koblencji w 1828 roku.
2
Z francuskiego kwietny miesic, smy dzie we francuskim kalendarzu rewolucyj-
nym.
3
Czyli 28 kwietnia 1797.
4
Pozostawiam w miejscu tym pisowni, jak stosowa Mathers.
WPROWADZENIE


przekazana przez jej autora, Abrahama yda synowi jego Lamechowi, co
warte podkrelenia jest ona po raz pierwszy wydana dla ogu odbiorcw.
O istnieniu tego manuskryptu dowiedziaem si wiele lat temu od pew-
nego sawnego okultysty, na krtko przed jego mierci, nie tak dawno za
uwag moj zwrci na mj bliski przyjaciel, znany francuski pisarz,
mwca i poeta, Jules Bois
5
, ktry to przez czas jaki zajmowa si zagad-
nieniami powizanymi wanie z okultyzmem. Mj pierwszy informator
powiedzia mi, i osobami obeznanymi z dzieem byli midzy innymi Bul-
wer Lytton
6
i Eliphas Levi
7
. Ten pierwszy opar na nim cz Sage Rosi-
crucian Mejnour, take cz opisu tak zwanego Obserwatorium Sir Phi-
lipa Dervala w Strange Story bya w pewnym stopniu przeniesiona i
oparta na wskazwkach tyczcych si Magicznego Oratorium, ktrego
opis znale mona w Jedenastym Rozdziale Ksigi Drugiej, co wicej w

5
Jules Bois, urodzony w 1871 roku pisarz francuski, zwolennik okultyzmu i ruchu kobie-
cego, autor poezji lirycznych i dramatw wierszem.
6
Prawdopodobnie chodzi tu o Edwarda George`a Lyttona - Bulwer, barona Lytton z
Knebworth, angielskiego pisarza (1803 - 1873). Edward Lytton - Bulwer by honorowym
Wielkim Patronem Societas Rosicruciana in Anglia, zdoby poczytno powieciami krymi-
nalnymi i historycznymi. Gonym byo te jego opowiadanie baniowe Pilgrims on the
Rhine (1834). Lytton czy w nich romantyzm z prdami doby wiktoriaskiej. Styl jego,
cho porywajcy nie by pozbawiony wiadomie wprowadzonej sztucznoci. Jego roz-
wiedziona z nim ona Rosina z domu Wheeler napisaa przeciwko niemu skandaliczn
powie Cheveley etc.
7
Faktycznie nazywa si Alphonse Louis Constant (1810 - 1875) urodzi si w rodzinie
ubogiego szewca, pierwsze powane nauki pobiera w seminarium Saint-Nicolas-du
Chardonnet, pniej uczy si w wyszej szkole seminaryjnej Saint-Sulpice w Issy, tu te
pod wpywem miejscowego ksidza zainteresowa si magi. Tu przed wywiceniem
zrezygnowa z zostania ksidzem. Zbliy si do idei socjalistycznych, komunistycznych i
anarchistycznych epoki, podkreli jednak trzeba, i nigdy nie wyrzek si wiary rzym-
skokatolickiej. W 1839 roku napisa swe pierwsze dzieo Bibli Wolnoci, szybko skonfi-
skowane ze wzgldu na treci. Dwa lata pniej publikuje kolejne dwie prace Nauki
religijne i spoeczne i Wniebowstpienie kobiety, za ktre spdzi jedenacie miesicy
w wizieniu Sainte-Pelagie. Po wyjciu z wizienia publikuje kolejn ksik Matk
Boga, gdzie zdaniem wadz kocielnych mio bosk postawi w zbyt bliskim zwizku z
mioci fizyczn. Podczas rewolucji 1848 jako mwca republikaski omal nie zostaje
rozstrzelany, staje si to przeomem w jego yciu. Ju kiedy w 1839 roku przebywa w
opactwie Solesmes mia czas na studia nad pismami staroytnych gnostykw, wczesnych
Ojcw Kocioa i innymi. Okultystycznym mentorem Leviego okaza si polski filozof
mesjanista Jzef Hoene Wroski (1776 - 1853). Pierwsze dzieo okultystyczne Leviego to
Dogmat i Rytua Magii Wysokiej, cztery lata pniej wydaje Histori Magii, za w
1897, po mierci autora ukazuje si Klucz do wielkich tajemnic. Zasyn mia tym, i w
obecnoci Edwarda Lyttona - Bulwera ewokowa Apoloniusza z Tyany. W okultyzmie
upatrywa Levi korzeni wszelkich form religijnoci, magi definiowa za jako tradycyjn
nauk o tajemnicach natury, ktr przekazuj nam magowie, dziki ktrej adept zostaje
obdarzony wzgldn wszechmoc i moe dziaa w sposb nadludzki.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


oczywisty sposb take pouczenia Mejnour w Zanoni do Neofity Glyn-
dona, wraz z prb pozostawienia go w odosobnieniu, po to by wyruszy
w drog a pniej nieoczekiwanie powrci, s nad wyraz podobne do tego,
co zastosowa Abra-Melin wobec Abrahama, z t rnic jednak, i ten
drugi przeszed z powodzeniem przez prb, podczas gdy Glyndon jej nie
podoa. To samo odnosi si w szczeglnoci do eksperymentw, ktrych
opisy znajdujemy w Ksidze Trzeciej, take i tutaj autor Strange Story
mg znale inspiracj opisujc histori ycia Sir Philipa Dervala, wspo-
minajc rwnie o pewnych ksigach opisujcych okultystyczne ekspery-
menty, z ktrych bohater mia cz przeprowadzi i ku swemu zdumieniu
odkry ich skuteczno.
Jest rkopis witej Magii Maga Abra-Malina dzieem niezwykle rzadkim,
egzemplarz, z ktrego przygotowano niniejsze tumaczenie by francusko-
jzyczn wersj przygotowan z oryginalnego hebrajskiego tekstu Abra-
hama yda. Styl jego jest typowy dla schyku siedemnastego i pocztku
osiemnastego wieku i jest, jak si wydaje, pisany t sam rk, co inny
manuskrypt powicony magii - Magia Picatrix
8
, ktry take moemy
odnale w Bibliothque de l`Arsenal Nie syszaem jednak o adnej
innej kopii owego dziea, nie znalazem go nawet w zbiorach British Mu-
seum, ktrego ogromn kolekcj manuskryptw powiconych okultyzmo-
wi bardzo gruntownie przestudiowaem, co wicej, chciabym podkreli,
i nie spotkaem si te z adnym tradycyjnym przekazem potwierdzaj-
cym istnienie teje ksigi
9
. Z tego te powodu jest mi niezmiernie milo
zoy na rce angielskich, a w szczeglnoci amerykaskich badaczy okul-
tyzmu dzieo magiczne o nieocenionej wprost wartoci, z punktu widzenia
teje dziedziny.
Manuskrypt podzielony jest na trzy czci, kada z nich opatrzona jest
odrbn stron tytuow otoczon prostym motywem dekoracyjnym, wy-
rysowanym czerwono czarnym inkaustem, motyw ten pozbawiony jest

8
Prawdopodobnie rk Gio Peccatricx Maga, autora licznych manuskryptw powico-
nych magii. Sama ksiga Picatrix jest z najstarszych aciskich grimoires. Przetumaczony z
greki w 1256 roku przez Alfonsa Mdrego, krla Kastylii, jest kompendium arabskiej
magii hellenistycznej, a zarazem podrcznikiem, z ktrego korzystali wszyscy pniejsi
autorzy, w szczegowy sposb omwiona jest w nim idea czowieka mikrokosmosu, w
ktrego monoci jest wpyw na rzeczywisto makrokosmos, za spraw zmian dokony-
wanych w sobie samym. Dzieo to jest niezwykle wane take i dla tej przyczyny, i jest
ono w zasadzie wolne od wpyww chrzecijaskich.
9
Krtko po tym jak napisaem te sowa, dowiedziaem si przypadkowo o tym, i cz
jego, a by moe i cao znajdowa by si miaa take w Holandii.
WPROWADZENIE

jednak znaczenia symbolicznego i w oczywisty sposb jest dodatkiem
umieszczonym tutaj przez sumiennego kaligrafa, ktry dziki temu chcia
nada stronom owym wraenia czystoci i kompletnoci. Sowa widniejce
na stronach tytuowych s identyczne Livre Premier (Second lub Tro-
isime, odpowiednio) de la Sacre Magie que Dieu donna Moyse,
Aaron, David, Salomon et dautres Saints Patriarches et Prophetes
qui enseigne la vraye sapience Divine laisse par Abraham La-
mech son Fils traduite de lhebreu 1458 Z tego te powodu tytu w
tumaczeniu jest dla kadej z ksig identyczny.
Na stronie przedtytuowej oryginalnego rkopisu znajduje si przypis po-
chodzcy z koca osiemnastego wieku: -
Wolumin ten zawiera trzy ksigi, z ktrych ta jest pierwsz - Abraham i
Lamech, o ktrych jest tutaj mowa byli ydami z pitnastego wieku, jak
oglnie wiadomo nawczas byli ydzi obznajomieni z Kaba Salomona
umoliwiajc osignicie sukcesw w Czarnoksistwie i Astrologii. Da-
lej dopisek inn rk: -
Wolumin z trzech czci zoony-

Pierwsza cz 102 strony
Druga 194
Trzecia 117
----------
413
Czerwiec, 1883.

Styl jzyka francuskiego, jakim pisano tekst jest z pewnych wzgldw nie-
precyzyjny i niejasny, dwa powody nieszczliwie czyni go takim: pomi-
nicie znakw punkcyjnych w niemal caym tekcie, oraz pominicie para-
grafw. Bardzo czsto zdarza si, i koniec sentencji nie jest wyranie
oznaczony, nie dotyczy to jednak rozpoczynajcych stron ozdobnych li-
ter. Poniszy przykad pochodzi z kocwki Trzeciej Ksigi: Cest po-
urquoy la premiere chose que tu dois faire principalement ates
esprits familiers sera de leur commander de ne tedire jamais aucu-
ne chose deuxmemes que lorsque tu les interrogeras amoins queles
fut pour tavertir des choses qui concerne ton utilite outon prejudice
parceque situ ne leur limite pas leparler ils tediront tant etdesi
grandes choses quils tofusquiront lentendement et tu ne scaurois
aquoy tentenir desorte que dans la confusion des choses ils pourro-
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


ient te faire prevariquer ettefaire tomber dans des erreurs irrepara-
bles ne te fais jamais prier en aucune chose ou tu pourras aider et
seccourir tonprochain et nattends pas quil tele demande mais tache
descavoir afond, etc., moe on by ilustracj take zoonoci tekstu, z
jakim mamy tu do czynienia. Podkreli jednak naley, i jzyk uyty w
Ksidze Pierwszej jest znacznie bardziej potoczny, ni ten, z jakim mamy
do czynienia w Ksidze Drugiej i Trzeciej, tekst jest tam adresowany
przez Abrahama yda do jego syna Lamecha. Zaznaczy trzeba, i uy-
wana jest tu druga osoba liczby pojedynczej. Cz Czytelnikw, nie zna-
jcych jzyka francuskiego, moe si nie orientowa w tym, i francuskie
tu uywane jest wobec osb, z ktrymi czy nas duy stopie zayoci,
jak dla przykadu midzy mem a on, czy kochankami, etc., podczas
gdy vous jest uywane, kiedy mwimy do wiata w ogle. I tak, w wi-
tych ksigach, modlitwach, etc., vous byo uywane wszdzie tam gdzie
daem thou
10
. Pierwsza Ksiga zawiera szereg wskazwek odnonie magii,
zawiera te opis podry, jakie odby Abraham, oraz jego wczeniejszych
dowiadcze
11
, wspomina te o szeregu cudownych dzie, jakich by on
dokona przy uyciu wanie witej Magii. Druga i Trzecia Ksiga w
istocie zawieraj Magi Abra-Melina i s oparte na manuskryptach, jakie
powierzy on Abrahamowi ydowi, zawieraj jednak dodatkowe komenta-
rze tego ostatniego, rni si od ksigi pierwszej w sposb zasadniczy.
Frazeologia jest tutaj ciekawa i nierzadko wieloznaczna, w wikszoci
przypadkw zastosowano tutaj drug osob liczby mnogiej vous zamiast
powszechniejszego w Ksidze Pierwszej tu.
Dzieo to moe by z grubsza podzielone na:

Ksig Pierwsz: Zawierajc wskazwki i autobiografi Abrahama y-
da, ksiga ta jest adresowana do Lamecha.
Ksig Drug: Zawierajc oglny, lecz kompletny, opis znacze
przypisanych okrelonym magicznym mocom.
Ksig Trzeci: Przedstawiajc zastosowanie owych magicznych mo-
cy w celu wytworzenia magicznych efektw.


10
W polskim przekadzie nie bdzie moliwe zastosowanie tego zabiegu. Stosujc wielo-
krotnie zaimek ty pozbawibym tekst wszelkich pozorw stylistyki. Po zapoznaniu si z
caoci jestem przekonany, i zamienne stosowanie zaimka przez autora dziea nie od-
grywa szczeglnej roli dla znaczenia samego tekstu.
11
Uyte tutaj sowo (ang. experiences), naley rozumie w sensie dowiadczenia yciowe-
go, nie eksperymentw magicznych.
WPROWADZENIE


Jest to te powodem, dla ktrego poszczeglne rozdziay Ksigi Drugiej i
Trzeciej opatrzone zostay komentarzami wprowadzajcymi w ich tre.
12
.
System witej Magii zawdzicza Abraham temu, i Abra-Melin przeka-
za mu wszelkie niezbdne po temu wskazwki. Twierdzi on niezmiennie,
i pozna on Abra-Melina osobicie, ponad to przekonuje, i przeprowadzi
wikszo cudownych efektw magicznych opisanych w Trzeciej Ksidze.
Warto zapyta o to, kim by Abraham. Jest moliwym, mimo i nie ma o
tym adnej wzmianki w caym manuskrypcie, e jest on potomkiem tego
Abrahama yda, ktry by autorem osawionego dziea alchemicznego,
zoonego z dwudziestu jeden papirusw, ktre pniej znalazo si w r-
kach Nicholasa Flamela
13
, ktry to, po dokadnym jego przestudiowaniu,
doszed do wniosku, i umoliwia ono otrzymanie tzw. Kamienia Filozo-
ficznego.
Warto tu nadmieni, i pozostaoci po Kociele Saint Jaques de la Bo-
ucherie, ktra ostaa si do dnia dzisiejszego jest wiea, ktra stoi w pobli-
u Place du Chatelet, mniej wicej dziesi minut drogi od Bibliotheque de
l`Arsenal, opodal wiey znajduje si uliczka Rue Nicolas Flamel. Pa-
mi tego alchemika jest wci ywa w Paryu, i trwa podobnie jak pozo-
staoci kocioa, opodal ktrego y i gdzie po uzyskaniu kamienia filozo-
ficznego wraz ze sw on Pernelle wznis pikny grobowiec.
Autor witej Magii Maga Abra-Melina podaje, i urodzi si AD
1362, za manuskrypt spisa dla swojego syna Lamecha w roku 1458, czyli
w wieku dziewidziesiciu szeciu lat. Jak zatem wida, by on wspcze-
snym zarwno Nicholasowi Flamelowi i jego onie Pernelle jak i mistycz-

12
Podobny zabieg zastosowaem dla poszczeglnych rozdziaw Ksigi Pierwszej.
13
Nicolas Flamel (1330 - 1418), by on jednym z najwikszych alchemikw wiata. Prowa-
dzi sklep z ksikami przez dugi czas marzc o sekrecie Kamienia Filozofw. Jak podaje
legenda pewnej nocy mia ujrze anioa, ktry powiedzia mu, i otrzyma on ksig z
tajemnic, ktrej nie bdzie mg poj, jednak kiedy stanie si ona dla niego zrozumia
wtedy przejrzy. Jaki czas pniej do jego ksigarni przyby tajemniczy czowiek, chcia
sprzeda stary hebrajski rkopis - jak si okazao by to rkopis Abrahama yda. Pniej
przez lata prbowa Flamel pozna tajemnic manuskryptu, a w kocu spotka si on z
Mistrzem Canches. Ten sysza o Abrahamie ydzie, by on podobno jednym z najwik-
szych mistrzw Kabay, filozofem, i kapanem, dzieo jego miao kry z rk do rk,
zawsze trafiajc do tego, komu byo to przeznaczone, Canches cae ycie pragn odnale
t ksig, przyczy si wic do Flamela. Maestro Canches przez lata wraz z nim prbo-
wa przejrze przez enigm rkopisu, w imi tego wyrzek si nawet swojej religii, zmar
nim pozna tajemnic. Flamel zdoa jednak rozwiza zagadki rkopisu, reszt ycia
spdzi prowadzc swj sklep z ksikami, wraz z on pomagajc ubogim. Odnowi te
po czci Cmentarz Niewinitek, oraz wznis grobowiec dla siebie i swej ukochanej o-
ny.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


nemu Christianowi Rosenkreuzowi, ktry mia by zaoycielem sawnego
Rokrzyowego Zakonu lub jak chc niektrzy Konfraterni Rokrzyo-
wej w Europie
14
. Podobnie jak w przypadku tego ostatniego mona do-
mniemywa, i autor dziea stosunkowo wczenie odda si studiom pro-
wadzcym do zgbienia i opanowania Magicznej Wiedzy; podobnie te do
powyszych, wczenie opuci swj dom by podrowa poszukujc Wie-
dzy Wtajemniczonych, podobnie te do nich, z wdrwki swej powrci
jako cudotwrca. Jest faktem znanym, i nawczas powszechnym byo
przekonanie, e Wiedz Tajemn mogli posi jedynie ci, ktrzy omielili
si porzuci swe domy i kraje by wyruszy w pen niebezpieczestw i
trudw drog
15
. Idea ta przetrwaa do dzi, czego przykadem moe by
ycie Madame Blavatsky.
Czasy, w ktrych dane byo y autorowi byy okresem, kiedy powszechnie
wierzono w Magi, jej profesorzy cieszyli si powszechnie zaszczytami,
czego przykadem moe by choby Faust
16
, ktry by prawdopodobnie

14
Christian Rosenkreutz (1378 - 1484), rycerz, ktry mia jakoby bra udzia w wyprawach
krzyowych do Ziemii witej, w niektrych pracach na temat Rokrzya dowodzi si,
i miaby by on zaoycielem Zakonu, jego historyczno jest wtpliwa. A.M.O.R.C po-
daje, i jest to symboliczny tytu nadawany z chwil rozpoczcia ekspansji do jakiego
kraju i otwarcia grobu, w ktrym znajdowa si miao ciao Wielkiego Mistrza C.R.C.,
wraz z klejnotami i manuskryptami, ktre upowaniay odkrywc do rozpoczcia nowe-
go cyklu aktywnoci.
15
Mathers zastosowa tutaj praktycznie nieprzetumaczalne na jzyk polski ang. quest.
Sowo to oznacza drog, jest to jednak droga powicenia, droga, na ktrej poznaje si
nauczycieli, przetkana symbolicznym znaczeniem tworzca mit danego czowieka histo-
ria, podczas ktrej musia on bdzie zmierzy si ze swoimi lkami i sabociami, podczas
ktrej bdzie musia skonfrontowa si z odpowiedzialnoci za swoje czyny.
16
Iohannes (Georg?) Faust (ok.1480 - 1540), urodzony w Knittlingen w Wirtembergii, tam
te przez krtki czas uczszcza do szk, pniej pod przybranym imieniem Georga
Sabellicusa i Fausta modszego (Faust junior) okoo roku 1505 uda si jako student w-
drowny do Gelnhausen i Wurzburga. W tym czasie czynnie zajmowa si magi i wyst-
powa publicznie, jako mag i cudotwrca. W Heidelbergu rozpocz on studia z teologii,
ktre ukoczy 15 I 1509. uzyskujc stopie bakaarza. W Krakowie studiowa on czarno-
ksistwo i magi, co wicej Johannes Wierus dla przykadu podtrzymywa, i dopiero
tam, mia si zetkn Faust z edukacj w zakresie magii. Pdzi Faust ycie hulaszcze i
pene awantur i skandali, lekcewaenie norm obyczajowych czsto stawiao go w konflik-
cie z wczesnym spoeczestwem. Faustowi przypisuje si szereg dzie magicznych, jak
Hollenzwang (Zmuszenie pieka) czasem nazywana Magia Innaturalis, czy Praxis Magia Fau-
sti, ktre zawiera miay magiczne formuy, do jakich mia si on odwoywa w czasie
swoich dzie. Jakkolwiek nie wyrniaj si one pod wzgldem treci spord innych
dzie tego typu, ktrych nawczas nie brakowao byy one bardzo cenione, szczeglnie
Hollenzwang, dla pieczci jakie byy w nim zawarte, za ktre to nekromanta Johann Georg
Schrepfer (1730 - 74) mia zapaci a 8,000 dukatw. Jak podaje legenda Fausta koniec
kocw mia zabra ze sob Mefistofeles, rzeczywisto jednak wygldaa tak, i naj-
WPROWADZENIE


wspczesnym Abrahama yda
17
, Cornelius Agrippa
18
, Sir Michael Scott
19

i wielu innych, ktrych mgbym wymieni, nie wyczajc take sawne-
go Dra Dee
20
z czasw pniejszych. Sawa tego ostatniego, jego powiza-

prawdopodobniej na skutek przepracowania i napicia nerwowego, nastpia choroba
psychiczna, na skutek ktrej wrd widziade, upiorw i demonw, zagubi Faust siebie i
poczucie prawdy. [Opracowane na podstawie: Bugaj R. (1986), Nauki tajemne w dawnej
Polsce - Mistrz Twardowski, Ossolineum, Wrocaw]
17
Nie mog zgodzi si tutaj z Mathersem, aden z nich nie mg by stricte wspcze-
snym autorowi. W chwili napisania dziea, czyli w 1458 roku mia on dziewidziesit
sze lat, Faust za, urodzi si w 1480 roku, Agrippa w sze lat pniej, Michael Scott,
y za ponad sto lat wczeniej.
18
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486 - 1535) jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli okultyzmu redniowiecznego. Studiowa prawo i medycyn w Kolonii i
Paryu, pniej zgbia filozofi kabalistyczn,, a w 1509 uzyska tytu teologii w Aka-
demii w Dole w Burgundii. Oskarony w 1510 o kacerstwo schroni si do Anglii, pniej
wykada teologi w Pawii i we Woszech oraz w Kolonii. W dalszym cigu swego nie-
spokojnego ycia by kapitanem w wojsku cesarza Maksymiliana, syndykiem w Metzu,
lekarzem nadwornym Ludwiki z Angouleme, matki krla franc. Franciszka I i archiwa-
riuszem Magorzaty Parmeskiej. Przez swe umiowanie prawdy i poczucie sprawiedli-
woci popada nieraz w trudne pooenia, co miao miejsce na przykad, kiedy broni
Lutra, gdy wystpowa przeciw procesom czarownic, lub walczy z filozofi scholastycz-
n, do ktrej upadku znaczco si przyczyni. Wyobrania ludu otoczya go nimbem
tajemniczoci, jako alchemika i czarnoksinika jego najsynniejszym dzieem jest Filozofii
Okultnej. Dzieo to jest wspaniaym kompendium wikszoci wczeniejszych nauk ma-
gicznych ujtych przez pryzmat filozofii neoplatoskiej, kabay i ptolomejskiego systemu
astronomicznego. Wedug tez tam przedstawionych wszelkie magiczne dziaanie jest
jedynie naturalnym sposobem zmiany rzeczywistoci, mimo tego znajdujemy tu szereg
pieczci i charakterw, za w tzw. czwartej ksidze liczne koniuracje. Jdrem tez Agrippy
s dwa prawa: wszystko, co jest ma dusz i w kadej z nich zawiera si duch wiata (po-
dobnie jak w Poimandresie, ktry wchodzi w skad Corpus hermeticum), oraz wszystkie
rzeczy pozostajce na tym samym poziomie wpywaj na siebie tak, e podobne ciga do
siebie podobne i oddziauje na nie. Pojmowa on wiedz magiczn jako dyspozycj wro-
dzon czowiekowi, swego rodzaju dar. Dziaania magiczne rozpatrywa w kontekcie
wpyww gwiazd, ktre to mona rozumie jako nauk mechaniki przyrody. Adept,
ktry wpywa na natur pozostawa mia z ni w zwizku, poprzez jej poznanie i opa-
nowanie dozna mia wyniesienia.
19
Michael Scott zwany Czarodziejem (ang. wizard), (? - 1236?) - by on filozofem na dwo-
rze Cesarza Rzymskiego, jego pisma byy znane i bardzo cenione w XIII wieku. Jego zain-
teresowania alchemi, astrologi i astronomi sprawiy, i otrzyma on przydomek Cza-
rodziej, ktry to, po napisaniu przez niego dziea The Lay of the Last Minstrel tylko si
utwierdzi. Mimo e data jego narodzin jest nieznana mona o niej wnioskowa na pod-
stawie daty jego przybycia na dwr cesarski, co byo w roku 1220, by on ju wtedy uczo-
nym scholastykiem, mona wic w uprawniony sposb domniemywa, i urodzi si pod
koniec XII wieku. Nie jest te pewnym jego nazwisko Scott lub Scot, ktre mogo zosta
mu nadane podczas jego podry po Europie.
20
John Dee (1527 - 1608), urodzony w Londynie synny matematyk i astrolog, prawdopo-
dobnie spadkobierca starego walijskiego rodu. Sam utrzymywa, i w prostej linii jest
potomkiem Roderyka Wielkiego, Ksicia Walii. Ojciec Dee jak si wydaje suy na dwo-
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


nia z Edwardem Kelly
21
i rol, jak odegrali w europejskiej polityce tego
czasu, s doskonale znane i nie wymagaj w miejscu tym odrbnego opisu.

rze Henryka VIII, dziki temu mg wic zapewni swemu synowi nauki. W wieku lat
pitnastu trafia wic John Dee do Cambridge, gdzie po dwch latach zdobywa tytu Ba-
chelor of Arts (poziom naszego licencjata w dziedzinie humanistycznej). Dopiero pniej
zainteresowania jego skupiaj si na astronomii, wtedy tez decyduje si on opuci Angli
i podj nauk zagranic. W roku 1547 przybywa do Niderlandw, tam te poznaje wielu
uczonych, wrd nich Gerarda Merkatora. W 1550 spdza kilka miesicy w Paryu, uczc
si geometrii. Odrzuca posad na Sorbonie i wraca do Anglii, gdzie w 1551 rekomendo-
wany Edwardowi VI, otrzymuje rektorstwo w Upton - upon - Severn, w hrabstwie Wor-
cester. W roku 1555 zostaje oskarony i osadzony w wizieniu za rzekome stosowanie
zaklina przeciwko yciu krlowej Mary I, przywrcony do ask przez Elbiet w roku
1558 nigdy ju nie osign pozycji, jaka pozwoliaby mu by finansowo niezalenym.
Przez nastpne wierwiecze Dee y w Mortlake, gdzie napisa dwa soje najwaniejsze
teksty, (1564) Monas Hieroglyphica, (1570) Matematyczna przedmowa do przekadu Euklidesa,
przez Bilingsleya postpionego, w niej te w elokwentny sposb broni stanowiska wedle
ktrego matematyka jest podstaw wszelkiego praktycznego dziaania, uwypukli on te
jej wpyw, jaki wnosi ona w mechanik i rozwj naukowego instrumentarium. Mimo
swego znacznego dorobku naukowego i wpywu politycznego, jaki wywar na klimat
wczesnej epoki wielu osobom kojarzy si Dee dziki jego eksperymentom z zakresu
krystalomancji. I tak studiowa on alchemi, rozmyla nad misteriami Talmudu i teoriami
Ry i Krzya. W jego pamitniku znajdujemy informacje o tym, i po raz pierwszy skon-
taktowa si on z istnoci poza materialn 25 maja, 1581 roku, zapiskach o rok pniej-
szych znajdujemy nastpujc informacj ...21 listopada 1582, kiedy byem zatopiony w
rozmylniach i modlitwie nagle okno mego muzeum zajaniao racym blaskiem i zjawi
si przede mn anio Uriel. [...] Wrczy mi kryszta o wypukym ksztacie i rzek, e kiedy
zapragn mie rozmow z duchami powinienem silnie wpatrywa si w kryszta a one
ukarz mi si i odsoni tajemnice przyszoci. Eksperymenty te wymagay wielkiej kon-
centracji i uwagi, ktre o poprzedza miay nadejcie ducha, najprawdopodobniej to wa-
nie byo powodem, dla ktrego Dee nie by w stanie spamita tego, co zdradzay mu
duchy - potrzebowa wic medium, tak osob sta si pniej Edward Kelly. Wraz z nim
podrowa pniej po Europie prezentujc swe umiejtnoci z zakresu alchemii i magii
midzy innymi na dworze cesarza Rudolfa II w Pradze.
21
Edward Kelly, sawny XVI wieczny alchemik, teurg i jasnowidz. Sw karier zacz,
jako prawnik, wkrtce jednak oskarono go o faszerstwo i skazano na kar obcicia uszu.
Zawstydzony i upokorzony udaje si do Walii, gdzie wdruje przez jaki czas pod przy-
branym nazwiskiem Edwarda Talbota. Tu natrafia na stary rkopis, dziki swej znajomo-
ci aciny odkrywa, i pisany jest on przez chrzecijaskiego alchemika witego Dunsta-
na z Glastonbury. Zafascynowany alchemi i hermetyzmem Kelly zdecydowa uda si
do Londynu, aby zaprezentowa go Dr-owi Johnowi Dee, tak miaa si rozpocz ich
duga wsppraca, podczas ktrej mieli oni zarwno przywoywa anielskie istnoci, jak i
wytwarza znaczne iloci zota. Oglnie rzecz wygldaa tak, i siedzc przy stole, na
ktrym znajdoway si narzdzia i symbole Kelly wpatrywa si w krysztaow kul i
opisywa swoj wizje Johnowi Dee, ktry je spisywa. W ten sposb mia on pozna jzyk
anielski. Jzyk ten bez znaczenia, czy by uywany przez staroytn ras, jest jednak
prawdziwym, jego sownik jest rozbudowany, podobnie jak i skadnia, dysponuje te
wasn gramatyk. Mimo tego, i nie tylko nim si zajmowali, jzyk ten jest najwiksz
spucizn po Dee i Kellym.
WPROWADZENIE


To, i Abraham yd mg by jednym z tych magw, ktrzy mieszali si w
polityczne ruchy jest oczywiste dla kadego, kto choby pobienie zapozna
si z jego dzieem. Jawi si on jednak jako stojca na uboczu, raczej skryta
w cieniu posta, ktra nie braa bezporedniego udziau w niebahych
wszak rozgrywkach politycznych, jakie wczenie miay miejsce. Trzech
konkurentw roszczcych sobie prawo do dwch najwikszych si ksztatu-
jcych spoeczestwo owej epoki - czyli papiestwo i cesarstwo niemieckie,
zazdrosne roszady biskupw, upadki dynastii, wstrzsy u podstaw Kocio-
a Rzymskokatolickiego, z chwil, kiedy ujrzay wiato dzienne rycho
obiegy Europ i zasiay ziarna strachu i niepokoju, ktre to zawsze po-
przedzaj przemiany spoeczne. W ten sposb zerwa si dziki huragan
wstrzsw narodowych, ktre pochony cywilizacj dnia wczorajszego,
po to by przygotowa jutrzejszy nowy porzdek. Niezwyka wano hi-
storyczna takich postaci jak nasz autor jest najczciej niedoceniona, nic
dziwnego wic, e podobnie jak w przypadku inskrypcji na murze w czasie
uczty Belshazzara
22
, ich manifestacja na arenie politycznej i historycznej
pojawia si jedynie jako ostrzeenie, Mene Mene Tekel, Upharsin, ktrego
adresatem miaby by gupi i zadufany w sobie wiat.
Pena i prawdziwa historia jakiegokolwiek adepta moe by spisana jedy-
nie przez niego samego, jednak nawet jeli zostanie ona przedstawiona
ogowi, jak wiele osb da jej wiar? Jak si wydaje, nawet owo krtkie i
niekompletne owiadczenie godnych uwagi wydarze, jakie miay miejsce
w yciu autora, a ktre przedstawione s w Ksidze Pierwszej, bd dla
wikszoci odbiorcw niewiarygodne. W kadym razie suszno odda
naley temu jak wielk bya wiara tego czowieka w obliczu niebezpiecz-
nych podry, ktre przez lata podejmowa przemierzajc dzikie i srogie
regiony i miejsca, dotarcie do ktrych jest bardzo trudne nawet dzi, kiedy
mamy ju rozwinite rodki transportu, z ktrych moemy korzysta. Ta
wiara w kocu doprowadzia go do nagrody, nawet mimo tego, i bya
chwila, kiedy straci on odwag, zgas ogie jego serca a nadzieja jego zda-
a si ama. Podobnie jak jego wielki imiennik, ojciec narodu ydowskiego
nie powrci on daremnie do domu, odnalaz swoje Ur Chaldei, gdzie
mg wreszcie pozna wiato Wiedzy Wtajemniczonych, za ktrym dusza
jego przez tak wiele lat tsknia. Kulminacja jego wdrwek to spotkanie z
magiem egipskim, Abra-Melinem. Otrzyma on od niego system magicz-
nych poucze i praktyk, ktre stanowi sedno czci Drugiej i Trzeciej.

22
Polska wersja imienia to Belzacar.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Samo imi Abra-Melin w oryginalnym rkopisie wyraane jest na kilka
sposobw, co jest podane w tekcie, i tak wystpuj wersje: Abra-Melin,
Abramelin, Abramelim, i Abraha-Melin. Z nich wybraem zapis Abra-
Melin, ktry te umieciem na stronie tytuowej i przy ktrym obstaj w
tym Wprowadzeniu.
Tak daleko jak siga tekst, ostatecznym miejscem pobytu Abrahama yda
mia by Wurzburgh, lub odwoujc si do jego nazwy w Wiekach red-
nich Herbipolis. Jak si wydaje, mia on poj za on swoj kuzynk, z
ktr mia pniej dwch synw, starszego Jzefa, ktrego wtajemniczy w
Misteria witej Kabay i modszego, Lamecha, ktrego dziedzictwem sta
si System witej Magii i do ktrego adresowana jest caa Ksiga Pierw-
sza. Wspomina on te o trzech crkach, ktrym kadej mia on da w posa-
gu 100,000 florenw. W sposb wyrany daje on w tekcie do zrozumie-
nia, i posiad on i majtek w wysokoci 3,000,000 zotych florenw za
spraw jednej z magicznych operacji, ktre opisane s w Trzeciej Ksidze.
Wspomina dalej, i jego pierwotne zainteresowanie studiami kabalistycz-
nymi i magicznymi zawdzicza swojemu ojcu Szymonowi, ktry pouczy
go, kiedy Abraham by jeszcze modziecem, o tajemnicach Kabay. Po
mierci ojca Abraham wyruszy w podr, ktra miaa na celu odnalezie-
nie Wtajemniczonego Mistrza.
Dla powanego badacza okultyzmu dzieo to ma nieocenion warto, su-
y moe zarwno jako zachta do wyksztacenia w sobie rzadkiej, ale nie-
odzownej cnoty, jak jest niezachwiana wiara, jak te jako pomoc w roze-
znaniu midzy prawdziwymi i faszywymi systemami magii, czy wreszcie
jako prezentacja zgromadzonych tu przepisw niezbdnych do wytworze-
nia magicznych efektw, ktre autor ksigi mia z sukcesem przeprowa-
dzi.
Niezwykle wartociowe s take uwagi samego Abrahama yda, jakie po-
czyni on odnonie rnych profesorw sztuk, z ktrych adna nie po-
winna by nazwana, a ktrych pozna on w czasie swoich podry, a po-
nad to, liczne przykady cudw, jakie wypracowa oraz uwana klasyfika-
cja magicznych eksperymentw, zawarta w Ksidze Trzeciej, wraz z jego
obserwacjami i wskazwkami.
Warto wspomnie take i o tym, i wymienia on liczne godne uwagi oso-
by, przed ktrymi mia on prezentowa swoje umiejtnoci, i tak mia by
WPROWADZENIE


to
23
: Cesarz Zygmunt z Niemiec, hrabia Fryderyk Ktliwy
24
, biskup jego
miasta (prawdopodobnie mg by to Jan I., ktry znaczco przyczyni si
do utworzenia w Wurzburghu uniwersytetu, co miao miejsce okoo 1403
roku, za zgod papiea Bonifacego IX., lub te Echter von Mespelburn,
ktry rwnie by jedn z osobistoci zaangaowanych w utworzenie uni-
wersytetu), Hrabia Warwick, Henryk VI. z Anglii, konkurujcy papiee -
Jan XXIII., Marcin V., Grzegorz XII. i Benedykt XIII., osoby biorce
udzia w Soborze w Konstancji, Diuk Bawarii, Diuk Leopold z Saksonii,
Cesarz Konstantyn Palaeologos i prawdopodobnie arcybiskup Albert z
Magdeburga, a take kilku Husyckich przywdcw - kilku z nich nawet
znanych w owym czasie
25
.
Rozwaajc oglny klimat epoki, w ktrej y autor dziea, specyfik naro-
du, z ktrego pochodzi, przyzna trzeba, i mia on stosunkowo szerokie
spojrzenie na sprawy religijne; wnioskowa o tym moemy nie tylko z
tego, i utrzymywa, e System witej Magii moe by osigalnym za-
rwno przez ydw, chrzecijan, mahometan, jak i pogan, ale take z fak-
tu, i ostrzega on Lamecha przed bdem zmiany religii, w ktrej dorasta,
podkrela, i byo to powodem sporadycznych niepowodze maga Jzefa z
Parya (jedynej osoby, ktra oprcz niego i samego Abra-Melina bya obe-
znana z tym szczeglnym systemem magii), ktry pierwotnie dorasta jako
chrzecijanin, lecz ktry wyrzek si wiary i sta si ydem. Na pierwszy
rzut oka nie jest to jasne z okultystycznego punktu widzenia, nie jest te
oczywist niekorzy, jak moe nie taka zmiana. Pamita jednak nale-
y, i nawczas, zmiana religii nieodmiennie oznaczaa ostateczn, uro-
czyst i gruntown przemian, wyrzeczenie i zaprzeczenie kadej praw-
dzie religii, jak bya wczeniej wyznawana. Mona byo upatrywa w tym
niebezpieczestw, a to dla tej przyczyny, i midzy bdem, przekama-
niami i pomykami kadej szczeglnej formy religii znajduj si rwnie
elementy zesane przez Najdoskonalsze Boskie Moce. Dlatego zaprzeczenie
religii, (zamiast osdzenia jej od pomyek i bdw) jest porwnywalne z
odrzuceniem w sposb formalny i ceremonialny prawd, na ktrych pier-
wotnie bya ona ustanowiona, dlatego te, kiedykolwiek osoba, ktra tego
dokonaa podejmie si praktyki Operacji witej Magii bdzie musiaa
zwrci szczegln uwag, aby dziki swej sile woli odkry te formuy,

23
Imiona z wersji angielskiej przeoyem na jzyk polski opierajc si na materiaach
historycznych.
24
Uyto tu (ang. quarreller.)
25
Obszerniejsze przypisy umieszczam w Ksidze Pierwszej.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

ktre wczeniej magicznie i ceremonialnie (przez swoj niewiedz) odrzu-
cia, a kiedykolwiek bdzie prbowaa je przeprowadzi ukryte Prawo Re-
akcji zadziaa jako ceremonialne przeszkody przeciwko efektom, jakie miay
by wywoane. Dzieje si tak albowiem pami owego ceremonialnego za-
przeczenia, zostaa zasadzona w jego atmosferze [duchowej] poprzez po-
przednie wyrzeczenie. A sia owych przeszkd bdzie dokadnie taka, jaki
wielki by stopie, w jakim wyrzekano si pierwotnych prawd. Ze wzgldu
na te wszystkie przeszkody dla magicznego dziaania najbardziej szkodli-
wa jest niewiara, gdy sprawdza ona i stopuje dziaania woli. Zauway
to moemy nawet we wsplnych operacjach. Tak jak adne dziecko nie
nauczyoby si chodzi, tak aden badacz magii nie opanowaby adnej
formuy, gdyby w umyle jego tkwia myl o niemoliwoci czy niedo-
rzecznoci wykonania tego. Dlatego te wszyscy adepci i wielcy nauczy-
ciele religii i magii niezmiennie wskazuj na wielkie znaczenie wiary.
Przyzna jednak trzeba, i mimo wyranie szerokich horyzontw w przy-
znawaniu doskonaoci rnym religiom, niestety prezentuje autor zwyk
niesprawiedliwo i zazdro, jaka charakteryzowaa mczyzn wobec ko-
biet przez tak wiele lat i ktra, jak sdz, powstaa po prostu z wrodzonej
wiadomoci, e kobiety raz dopuszczone do rywalizacji z nimi na dowol-
nym planie i bez utrudnie, jakie miay przez tyle lat mogyby szybko
udowodni swoj przewag, podobnie jak to niegdy uczyniy Amazonki,
te ostatnie (jak znajdujemy nawet w pismach ich wrogw Grekw, ktrzy
niechtnie do tego si przyznaj) zostay podbite przez przewaajce siy
nie za przewyszajce je zalety. Warto wspomnie jednak o tym, i Abra-
ham cokolwiek niechtnie przyznaje, e wita Magia moe by opanowa-
na przez dziewice, w tym samym momencie odwodzc kadego od jej ich
nauczania. Znaczna liczba zaawansowanych kobiet - okultystek w czasach
obecnych jest najlepsz odpowiedzi na jego sowa.
Mimo wspomnianego wyej, nazwijmy to niedostatku, wskazwki jego, co
do zasad uycia magicznej mocy, ktr czowiek naby moe na chwa
Bo, dla dobra i ku poytkowi ssiadw i dla korzyci caego oywionego
stworzenia, warte s najwyszego szacunku. Nie mona zaprzeczy wra-
eniu, i najwyszym pragnieniem [Abrahama] byo dostosowanie si do
jego przekona.
Jednakowo jego rada odnocie wycofania si z ycia po nabyciu magicz-
nych mocy za spraw jego systemu (a nie mam tu na uwadze wycofania
si podczas szeciomiesicznych przygotowa) nie odnosi si nawet do
niego samego, gdy dowiadujemy si o jego udziale w rnych ruchach
WPROWADZENIE


tego czasu. Tym sposobem okres ycia, ktry spdzi jako eremita jawi si
jako zalecany, sam za niezwykle rzadko zauwaaem by byo to zalecenie
dopenione przez tych adeptw, ktrych mgbym by moe nazwa wta-
jemniczonymi, czy cudotwrcami. Stanowi oni raczej swoiste medium
midzy Wielkimi Wtajemniczonymi adeptami i wiatem Zewntrznym.
Jako przykad tych ostatnich moemy wskaza u naszego autora posta
samego Abra-Melina.
Szczegowy w plan, czy te system magii zalecany w obecnym dziele
jest rozlegy (sui generis) lecz nie nieskoczony. Jak si wydaje to raczej
sposb jego przedstawienia czyni go unikalnym. W magii, czy jak si m-
wi inaczej nauce kontroli ukrytych si natury, byy zawsze dwie wielkie
szkoy, jedna z nich oddawaa si
26
dobru, druga zu; pierwsza bya magi
wiata, druga za magi ciemnoci, pierwsza polegaa z reguy na wiedzy
z zakresu inwokacji istnoci anielskich, druga na ewokacji bytw demo-
nicznych. Z reguy ta pierwsza nazywana bya Bia Magi, podczas gdy
ta druga Magi Czarn.
Inwokacja si anielskich bya powszechn ide w pracach magicznych, po-
dobnie te ceremonia zawarcia paktu z i poprzez propozycj siom za. Jed-
nake system przedstawiony w owym dziele oparty jest na nastpujcej
koncepcji: a) duchy dobre i Anielskie Moce wiata maj wiksz moc ni
upade duchy ciemnoci, b) te drugie zostay skazane na kar suenia
Wtajemniczonym Magii wiata, (ide tak moemy odnale rwnie w
Koranie, czy prawdopodobnie bardziej poprawnie Quar-an), g) konse-
kwencj tej doktryny jest to, i wszystkie zwyke materialne efekty i feno-
meny s wytworzone przez prace zych duchw pod kontrol Dobra, d) w
rezultacie kiedykolwiek zy demon zdoa uciec spod kontroli Dobra, nie ma
niczego zego, czy niezwykego w tym, i nie bdzie pracowa choby ze
wzgldu na zemst, e) dlatego te, zanim wyka one posuszestwo
czowiekowi bd one prboway uczyni z niego swojego niewolnika, na-
kaniajc go do zawarcia paktu, czy umowy z nimi, f) w celu zrealizowa-
nia tego zamierzenia uciekn si do wszystkiego, czym tylko mogliby go
znci, g) dlatego te aby by adeptem naley podporzdkowa je sobie, co
uczyni mona poprzez stanowczo woli, szlachetno duszy i zamiarw
oraz moc samokontroli, ktra jest konieczna, h) co mona osign jedy-
nie przez samopowicenie si na kadym z planw, i) dlatego te czowiek
ma natur poredni, i jako tak w naturalny sposb jest umieszczony mi-

26
Mona to tumaczy te jako ...powicona bya.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


dzy Anioami a Demonami, dlatego te kady czowiek ma swojego anioa
stra i wrogiego demona, a take szereg duchw, ktre mog sta si jego
familiarami
27
, przebywaj one wok niego i przyczaj si do jego zamie-
rze, j) dlatego te aby osi wadz nad tym, co nisze i Ze, naley po-
si wiedz o tym, co wysze i Dobre (to jest w jzyku wspczesnej teo-
zofii wiedz o Wyszym Ja).
Z tego wynika, i magnum opus przedstawione w tym dziele osigalnym
jest dziki: czystoci i samopowiceniu, ktre prowadz do wiedzy i osi-
gnicia konwersacji z Anioem Strem, dziki czemu mona uzyska
prawo uywania Zych Duchw jako sug we wszelkich materialnych
sprawach.
Oprcz jednoznacznie okrelanych jako czarnomagiczne grimoires ko-
nieczno inwokacji boskich i anielskich mocy w celu kontrolowania de-
mona bya wspominana take w operacjach ewokacji opisywanych w re-
dniowiecznych rkopisach i pismach drukowanych.
Tutaj te naley upatrywa przyczyny, o czym ju wczeniej wspomnia-
em, swego rodzaju powodu, dla ktrego koniecznym by miao owo sze-
ciomiesiczne przygotowanie, ktre nie jest typowym dla wczesnych
pism
28

Osobno naley rozpatrywa same opisy podry, uwane zasady, wedle
ktrych Abraham przygotowa zapiski na temat rnych osb, ktre po-
zna, a ktre to miay zajmowa si magicznymi mocami, co z tego co czy-
niy byo prawdziwe, co za nie, oraz powody sukcesw lub poraek w ich
eksperymentach, ju same w sobie posiadaj szczegln warto.

27
Familiary czasem mona spotka si z bardziej fantastyczn nazw chowace, lub bar-
dziej opisowo duchy podlege (ang. familiar spirits, lat. spiritus familiares) s to duchowe
istoty suce adeptom, mog by to rwnie zwierzta i roliny, przy czym s one pod
wieloma wzgldami lepsze ni ich zwyczajni odpowiednicy, s to istoty nadnaturalne.
Trudno jest okreli wi, jaka powstaje midzy adeptem a jego familiarem, moim zda-
niem w pewnym sensie, s oni jedn istot.
28
Zwyke postpowanie wygldao mniej wicej tak: 40 dni przed operacj naley
wstrzymywa si od stosunkw seksualnych z kobiet, 9 dni przed operacj, wszyscy,
ktrzy maj wzi w niej udzia powinni ywi si wycznie pokarmami rolinnymi.
Nadto modlitwa magiczna powinna by odmawiana jeden raz rano i dwa razy wieczorem
wedug obrzdku wyej podanego, 3 ostatnie dni poywienie winno si skada jedynie z
chleba, wody i gotowanych owocw. Wreszcie w wigili przed operacj i w dzie po-
przedzajcy wigili, naley odby spowied generaln przed Bogiem, przy czym rodzaj i
charakter tej spowiedzi zaley cakowicie od uznania samego operatora. - - I.K.R. (1922),
Magia Praktyczna, Cieszyn - opracowana m.in. na podstawie Grimoirium Verum.
WPROWADZENIE


Pomys zatrudnienia dziecka jako jasnowidza w czasie inwokacji Anioa
Stra nie jest niczym niezwykym, w Mendal rodzaju wschodniej dy-
winacji, ktr znaj jak sdz wszyscy Czytelnicy Wilkie Collins
29
, ktry
w powieci The Moonstone dokadnie przedstawi metod, ktra wygl-
daa tak, i atrament jest nalany na do dziecka, ktre to po pewnej cyta-
cji dokonanej przez operatora ma wizje jasnowidza w tym miejscu. Synna
ewokacja redniowiecznego rzebiarza Benvenuto Celliniego
30
podobno
bya w pewnej czci asystowana przez dziecko, penice rol jasnowidza
wanie. Cagliostro
31
mia rwnie korzysta z usug dziecka w tej szcze-
glnej sytuacji. Sam jednak nie mog zrozumie narzuconej koniecznoci
zatrudniania dziecka w czasie anielskiej ewokacji, jeli tylko Operator jest
zdrowy na umyle i wyksztaci w sobie dar jasnowidzenia
32
, ktry w isto-
cie jest waciwy kademu czowiekowi i bazuje na wykorzystaniu mylo-
ksztatw
33
. Owe myloksztaty s wykorzystywane niemal niewiadomie
przez kadego w czasie mylenia o miejscu, osobie, czy rzeczy, ktr do-
brze znaj, niemal natychmiast bowiem zaczyna wspistnie z myl ob-
raz rozwijajcy si przed wewntrznym wzrokiem, jest to podwalin do
wiadomego i dokonanego z wyboru rozwoju tego, co oglnie nazywamy
jasnowidzeniem.
Niestety Abraham yd, podobnie jak, nie szukajc daleko, wielu wspcze-
snych okultystw, przyjmuje postaw nietolerancji wobec magicznych
systemw innych ni jego wasny, nawet sawne imi Petrusa di Abano
34


29
William Wilkie Collins ( 1824 - 1889), przyjaciel Karola Dickensa, autor ponad 23 powie-
ci i 50 krtkich opowiada, wrd ktrych najsynniejsze to The woman in white (1860) i
The Moonstone (1868), zaliczane s do pierwszych wspczesnych powieci detektywi-
stycznych.
30
Cellini Benvenuto (1500 - 1571) by woskim rzebiarzem i zotnikiem. Pdzi awantur-
nicze ycie, o czym dowiedzie si mona z jego autobiografii i zapisw historycznych.
Modo sw spdzi na terminowaniu fachu zotniczego, w 1523 roku osiedli si on w
Rzymie by dalej uczy si takich technik, jak cicie pieczci, trybowanie, odlewanie, ema-
lierstwo. Zamordowawszy pewnego zotnika zmuszony jest ucieka z Rzymu. W 1537
krtko przebywa we Francji na dworze Franciszka I. Po powrocie do Rzymu zostaje ska-
zany na doywotnie wizienie za kradzie szlachetnych metali ze skarbca papieskiego, po
dwch latach zostaje jednak uwolniony. Zasyn jako twrca tzw. nimfy z Fontainebleau
i Perseusza z Gow Meduzy.
31
Patrz Dodatek B
32
We wszystkich przypadkach gdzie w tumaczeniu znajduj si wyraenia jasnowidze-
nie, jasnowidz znajdoway si angielskie sowa Clairvoyance, Clairvoyant.
33
Uyto tutaj ang. thoughtvision
34
Peter de Abano, urodzony okoo 1250 roku, zmar najprawdopodobniej w 1316 roku,
filozof. Przypisuje mu si, prawdopodobnie faszywie, autorstwo Heptemeronu, lub ma-
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


nie jest wystarczajce do uchronienia Heptameronu lub Magicznych
Elementw od potpienia w podsumowujcej czci Trzeciej Ksigi. Prace
z magi, pisanie zakl, pentakle, pieczci i symbole, rysowanie krgw
ochronnych, uywanie wielu jzykw wraz z jzykiem ojczystym, na
pierwszy rzut oka wydaje si on potpia w caym wymiarze. Po bardziej
dokadnym zapoznaniu si z tekstem myl jednak, i moemy odkry, e
chodzi tu raczej o ich naduywanie spowodowane nieznajomoci ich zna-
cze, jego krytyka miaby si wic w tym przypadku odnosi nie tyle do
inteligentnego i waciwego ich zastosowania, co do ignorancji i bdu.
Warto spojrze na t spraw dokadniej opierajc si na okultystycznym
punkcie widzenia. Abraham w kilku miejscach obstaje przy tym, i baz
jego systemu witej Magii jest Kabaa. Opisuje te to, jak pouczy on w
niej swojego starszego syna Jzefa jako swego pierworodnego, podobnie jak
sam zosta pouczony przez swojego ojca Szymona. Sam system Magii po-
wierzy on jednak modszemu Lamechowi, powodem miao by to, i
chcia, jak sam podaje, zrekompensowa mu fakt, i nie by on uczony Ka-
bay, jego status, jako modszego by bowiem w oczywisty sposb dyskwa-
lifikujcy. W istocie mogo sta si to te powodem, dla ktrego ostrzega on
Lamecha przed uywaniem Pieczci, Pentakli, niezrozumiaych sw etc.;
poniewa wikszo z nich bazowaa na tajemnicach Kabay, ich uycie
przez osob nieobznajomion z nimi mogo by nadmiernie niebezpieczne,
a to z powodu nie tylko moliwej ale do prawdopodobnej opcji wypacze-
nia Tajemnych Formu tam zawartych.
Kady zaawansowany badacz okultyzmu, ktry zajmuje si redniowiecz-
nymi pracami powiconymi magii, bez znaczenia jest czy chodzi tu o r-
kopisy czy druki, zna olbrzymi i niemoliw wprost liczb bdw w Sy-
gillach, Pentaklach, hebrajskich czy chaldejskich imionach, ktre powstay
na skutek niewiedzy tych, ktrzy przepisywali i reprodukowali dziea, do
tego stopnia, e w niektrych przypadkach uycie wypaczonych formu
dawao rezultaty odwrotne od tych, ktrych naleao si spodziewa.
(Zwrciem na to uwag ju w notatkach do mojej wczeniejszej pracy
Klucza Salomona). Dlatego te, jak si mi wydaje, niepokj Abrahama
yda wynika z tego raczej, i chcia on ocali syna od niebezpiecznych
bdw, jakie mona popeni w czasie magicznych prac, wola wic nape-
ni go pogard do innych systemw i metod operacji. Prcz owego niein-

gicznych Elementw. Dzieo to w istocie oparte jest bardziej na tekstach tak zwanych salo-
monowych, a wrcz jak podaje J. H. Peterson stanowi tre Mafteah Shelomoh.
WPROWADZENIE

tencjonalnego wypaczenia magicznych symboli, o ktrym wspomniaem
wyej bya jeszcze jedna okoliczno, to, i wrd licznych ksig czarno-
magicznych, jakie niewtpliwie mg Abraham pozna, wypaczenia Bo-
skich Imion i Pieczci, mogy by dokonywane celowo, aby przycign ze
duchy i aby odepchn dobro.
Ksiga Trzecia zawiera liczne Kabalistyczne Kwadraty, ktre w istocie
traktowa moemy jako Pentakle i w ktrych imiona umieszczone s jako
czynniki, ktre nadaj im warto. Pord nich znajdujemy take synny
Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, ktry jest jednym z pentakli w Kluczu
Salomona. Formua Abrahama jest jednak nieco inna: --I jest uywana, aby cign mio dziewicy.
Pentakl w mojej wersji Klucza Salomona przypisany jest Saturnowi,
ten powyej za odnosi si ma do natury Wenus. Poniej podaj hebrajsk
jego form (Patrz te Dodatek A, Tabela Hebrajskich i Chaldejskich Zna-
kw)Inna wersja z zastosowaniem liter aciskich:

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINAW Kluczu Salomona znajduje si on na jednym z pentakli wypisanych
midzy podwjnym krgiem, na ktrym wypisano sowa z LXII psalmu,
werset 8: Niech panuje od morza do morza, od Wielkiej Rzeki a po kra-
ce ziemi
35
. W jzyku hebrajskim ustp ten zawiera dokadnie 25 liter, co
odpowiada iloci liter w kwadracie. Naley dodatkowo podkreli take i to,
e zarwno forma podana przez Abrahama yda, jak i ta z Klucza ... s
przykadami podwjnego akrostychu
36
, co oznacza, i mona je czyta tak
samo w obie strony, poziomo i pionowo. Forma pentakla danego w Klu-
czu Salomona jak jest tam powiedziane posiada znaczn warto dla
wszelkich przeciwnoci i nkania Dumy Duchw.
Przykad ten pokazuje te dokadnie, i nie tyle samemu stosowaniu pen-
takli przeciwstawia si Abraham, co nieumiejtnemu wypaczeniu i nie-
waciwemu ich uyciu. Warto zwrci take uwag, i mimo, e wiele z
Symbolicznych Kwadratw znajdujcych si w Ksidze Trzeciej utworzo-
nych zostao z uyciem wspomnianej wczeniej metody, w przypadku wie-
lu tak si nie stao, co wicej ze wzgldu na stosunkowo niewielk liczb
liter nie wypeniaj one nawet caego kwadratu tworzc rne ukady, z
ktrych cz wypenia centrum, cz za pozostawia je wolnym.
W Dodatku C doczonym do tego Wprowadzenia dla porwnania przyta-
czam kilka przykadw ewokacji aniow, ktre to przykady zaczerpnem
z innych rde.
Abraham yd niejednokrotnie podkrela, co ju wspominaem, i ten
szczeglny system witej Magii Abra-Melina ma swoje rda w Kabale,
warto wic w miejscu tym zastanowi si nad znaczeniem tego faktu. Ka-
baa sama w sobie podzielona jest na wiele czci, z ktrych gwne miejsce
stanowi mistyczna doktryna, przekazujca tajemne znaczenie ydowskich

35
Cytat podaj za -- Ksig Psalmw: w przekadzie z jzykw oryginalnych w opracowaniu
Kazimierza Romaniuka, Gaudium, Lublin 2001
36
Uyto tutaj (ang. acrostics), polski odpowiednik akrostych wedle ustale sowniko-
wych oznacza utwr pisany w ten sposb, e pierwsze litery w sowach czytane osobno
utworz now tre.
WPROWADZENIE


pism. Zawiera ona take numeryczn warto hebrajskich liter, pomocn
w celu nakrelenia analogii midzy sowami, gdzie pena numeryczna
warto owych sw pozostaje ta sama; ta jej ga jest najbardziej skom-
plikowana do poznania i nie bd w miejscu tym si ni zajmowa, wicej
na ten temat znale mona w innej mojej pracy Kabbalah Unveiled,
ktra w caoci powicona jest tym zagadnieniom. Tak zwana praktyczna
kabaa doczona jest do mistycznych nauk w celu produkowania magicz-
nych efektw. Zawiera ona klasyfikacj Boskich i Anielskich Imion, wi-
tych i Hierarchii Anielskich, Duchw i Demonw, poszczeglnych imion
Archaniow, Aniow, Geniuszy
37
i Demonw, mona w niej znale
szczegowe poznanie, zrozumienie powiza sympatii i antypatii wyst-
pujcych w Niewidzialnym wiecie. Dlatego te, co mia na uwadze
Abraham, system owej witej Magii jest bardzo wiarygodny, poniewa
jednoznaczn jest poprawno uchwyconych tu powiza, nie ma adnej
szansy by operator uy Imion czy Formu w niewaciwych sytuacjach
czy w bdzie.
Godnym uwagi pozostaje take i to, i Abraham yd (prawdopodobnie
znw w tym celu by jak najmniej zaciemni Lamechowi widzenie tej mate-
rii) mwi jedynie o dwch wielkich klasach duchw: anioach i diabach, z
ktrych te pierwsze powstay po to by kontrolowa, drugie by by kontro-
lowanymi. Rozwaania na temat opisu rodzajw istnoci, duchw elemen-
tw, ktre to same w sobie s podzielone na niezliczone klasyfikacje autor
porzuca lub nie podejmuje ich wcale. Co ciekawe, najwyraniej wiele wy-
nikw omwionych w Ksidze Trzeciej sugerowa moe uycie Duchw
Elementw raczej, nili demonw. aden z zaawansowanych (wyszych)
adeptw, jakim niewtpliwie by Abraham, nie mgby nie wiedzie o ich
istnieniu, mocy i wartoci, dlatego te czuj si zmuszony niemal do wy-
cignicia wniosku, ze nie chcia on odsoni tej wiedzy Lamechowi, lub
te, co jest daleko bardziej prawdopodobne, nie chcia mu zamci w go-
wie wprowadzajc ogromn liczb dodatkowych instrukcji, ktre byyby
konieczne, by gruntownie pozna on wiedz o nich, obejmujc ich klasyfi-
kacj, natur i urzdy. Dziaanie takie nie jest koniecznym, jeli dysponuje
si dokadnymi symbolami, jakie zawarte s w Ksidze Trzeciej, a ktre
minimalizuj szans bdu. W istocie to, czego Abraham podj si na-
uczy Lamecha to umiejtno, moliwo uzyskiwania magicznych efek-
tw, nie za wiedza o tajemnicach kabay.

37
Uyto tutaj sowa (ang. Intelligences).
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

W wietle powyszych wywodw wydaje si uzasadnionym to by dalsza
cz tego Wprowadzenia powicona bya dysertacji na temat natury tak
dobrej jak i zej owych istnoci. Z tego tez przedstawi zasadnicze rnice
midzy anioami, elementalami i diabami.
Moemy powiedzie, i anioy same w sobie podzielone s na znaczn licz-
b porzdkw i klas, posiadaj jednak oglnie zblion charakterystyk. S
to istoty z gruntu dobre, zarwno ich natura, jak i dziaanie podporzd-
kowane s dobru, mona rzec, i s wiadomymi wykonawcami Boskiej
Woli na planie materialnego uniwersum, s to istnoci obdarzone odpo-
wiedzialnoci, dlatego te mog upa, s one niezalene od obecnych i
nieskoczonych ukrytych si natury, dlatego te dziaaj poza nimi, ze
wzgldu na ich klasyfikacj i przymioty mog by one zwizane z jednymi
siami natury bardziej ni z innymi, co wicej, stopie owego powizania
take moe by rny. Podobnie rzecz si ma w przypadku ich zwierzchno-
ci wobec ludzi, Duchw, Elementali i Diabw.
Elementale s zoone z niezliczonych klas, s one Siami Elementw na-
tury, swego rodzaju bytami zarzdzajcymi obecnym porzdkiem, dlatego
te nigdy nie dziaaj poza, czy niezalenie od przypisanych im szczegl-
nych domen. W tym sensie nie s one odpowiedzialne za aktualne dziaa-
nia jako cao, odpowiedzialno ich ogranicza si do przynalenej im
czci. Z tego te powodu s one w tym samym czasie podmiotami ogl-
nych si natury, w ktrych yj, poruszaj si i z ktrych maj swoj isto-
t; w ten sposb dysponuj one wyszoci w najbliszej im szczeglnej
czci uniwersum, ktra im przynaley, podlega im ta cz natury, ktra
osadzona jest w ich Elemencie. Wyobraenia o nich powtarzaj si w ka-
dej staroytnej mitologii. Krasnoludy i elfy Skandynaww, nimfy i driady
oraz duchy natury u Grekw, feerie dobre i ze, tak dobrze znane z naszego
dziecistwa, zastpy syren, satyrw, faunw, sylfw i innych, si, ktre
stay si fetyszami czarnej rasy, ktre s w przewaajcej czci niczym
wicej, jak le zrozumian manifestacj tej wielkiej klasy. Pord nich, jak
wczeniej dane mi byo zaobserwowa cz jest dobra, jak Salamandry,
Ondyny, Sylfy i Gnomy, wedug filozofii Rokrzya, wiele za, jest wy-
jtkowo zoliwych, lubujcych si w kadym rodzaju za - przez niewta-
jemniczonego atwo mog by pomylone z Diabami, szczliwie ich sia
jest mniejsza, jednak liczba zarwno jednych jak i drugich jest nieprzebra-
na. Dziaaj one nieracjonalnie, podobnie jak zachowuje si mapa lub pa-
puga, w istocie ich natura jest blisko powizana ze zwierztami. Zauwa-
WPROWADZENIE

alne jest to szczeglnie w kombinacjach zwierzcych form, ktre wypa-
czone i pomieszane le u podstaw ich zwierzcej manifestacji.
Kolejn bardzo du klas, jak moemy tutaj wyrni, ktra dziaa nie-
racjonalnie, cho celowo, i ktra poda za dominujc w nich si dobra
lub za, jest niejako wita tych reprezentacji. Dla przykadu mona powie-
dzie, i s to duchy gromadzce si przy dobrych osobach, ktre usiuj
pobudza ich idee w kierunku dobra, osoby, przy ktrych znajduj si owe
duchy, ktrych charakter jednak jest zy prowadzone s na drog przestp-
stwa. Jake wielu przestpcw prbowao wymwi si tym, i syszeli
co, co mwio im by popeni zbrodni! Pamita jednak naley, i suge-
stie takie nie zawsze pochodz od elementali, czstokro rdem ich s
zdeprawowane astralne pozostaoci po umarych osobach.
Diaby s, jak ju pisaem o wiele potniejsze od elementali, ich dziaanie
w kierunku za jest podobne do tego, jakim charakteryzoway si istoty
anielskie w stosunku do dobra, ich wrogo za, jest daleko wiksza i bar-
dziej przeraajca ni w przypadku zych elementali. Sfera ich dziaania
rozchodzi si na daleko wikszym obszarze, nie s one uzalenione od ak-
tualnoci i wpywu praw natury, zo za, ktrego si dopuszczaj nigdy
nie jest irracjonalne czy mechaniczne, jest za to w peni wiadome i celo-
we.
Nie zgadzam si jednak ze sposobem postpowania wobec tych istot, jaki
przedstawi Abraham, przeciwnie, prawdziwi Wtajemniczeni zawsze
utrzymywali, i Egzorcysta powinien postpowa wobec tych istot
uprzejmie i stosownie, jedyna za sytuacja, kiedy naley zachowywa si
w sposb ostry ma miejsce wtedy, kiedy duchy te upieraj si, czy s
krnbrne, nawet postpujc z Diabami nie powinnimy odrzuca teje
zasady, baczc jednak by nie ulec ich warunkom, podobne zachowanie
prowadzi bowiem maga do bdu. Moliwym jest jednak to, i Abraham
mia na uwadze ostrzeenie Lamecha przed niebezpieczestwem ulegania
im podczas Egzorcyzmu, ktrego nawet w najmniejszym stopniu nie po-
winno si dopuci.
Sowo Demon bardzo czsto w dziele uywane zamiennie ze sowem
Diabe pochodzi od greckiego daimon (Daimon), ktre w staroytnoci
oznaczao po prostu ducha, dobrego lub zego.
Chciaem zwrci uwag Czytelnika na fakt, i dzieem, ktre wypenione
jest bardzo sugestywnymi magicznymi odniesieniami jest dobrze znana
Ba z Tysica i Jednej Nocy, interesujce i warte odnotowania jest to,
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


i znaczna liczba znajdujcych si tam przykadw podobna jest do tych,
jakie odnajdujemy w Ksidze Trzeciej.
Dla przykadu dziewity rozdzia wspomnianej Ksigi podaje symbole
suce przemianie czowieka w zwierz, podobne odniesienie znajdujemy
w szeregu opowieci jak Opowiadanie pierwszego starca
38
, Opowiada-
nie drugiego ebraka
39
, Opowie o zaczarowanym modziecu etc.,
etc., niewtpliwym przykadem przeksztacenia maga w inn form jest
ten, jaki znajdujemy w Opowiadanie trzeciego ebraka, podobny symbol
znajdujemy w dwudziestym pierwszym rozdziale Ksigi Trzeciej.
Co wicej znaczna liczba moich Czytelnikw sygnalizowaa ju, e tre
rozdziaw Ksigi Trzeciej przypomina niezwyke efekty, jakie mia wy-
tworzy Faust, ktry jak ju wczeniej wspomniaem mia by wspcze-
sny Abrahamowi ydowi.
Przyzna jednak na miejscu tym naley, i oglna zasada dziea nie odnosi
si do praktyk czarnomagicznych, przeciwko ktrym autor stale wystpu-
je, lecz do systemu Kabalistycznej Magii, podobnego do tego z Klucza
Salomona i Kluczy Rabina Salomona. Jest to zauwaalne nawet mimo
rnic w okolicznociach wczeniejszej inwokacji Anioa Stra, ktra ma
tutaj miejsce raz na ca operacj, podczas gdy we wspomnianych przed
chwil dzieach anioy s inwokowane jak si wydaje przed kad ewoka-
cj, co jest czynione przez stworzenie magicznego krgu. Takie prace, jak
te i im podobne nie mogy by potpiane przez Abrahama, szczeglnie bio-
rc pod uwag to, i podobnie jak jego system s one oparte na tajemnej
Wiedzy Kabay, nie zapominajc i o tym, i wszystkie te systemy oparte s
na Staroytnej Mdroci Wtajemniczonych Magii Egiptu. Dla kadego
zaawansowanego badacza Kabay i wspczesnej egiptologii korzenie i po-
chodzenie systemu witej Magii w sposb oczywisty znajdowa si mu-
sz w tyme kraju Wtajemniczenia, domu Bogw, ktrych symbole i klasy-
fikacje zwracaj na siebie uwag w czci powiconej witym Rytom;
skd czerpie si nawet wspczenie wiele rytw i formu magicznych.
Dlatego te naley by bardzo ostronym czynic rozrnienie midzy
prawdziw Magi Staroytnego Egiptu a arabskimi naleciaociami, ide-
ami i tradycjami panujcymi w Egipcie nam wspczesnym. Myl, e
uczony Lenormant, ktry wykaza w swej pracy na temat magii chaldej-

38
Podaj tutaj polskie tytuy bani, rdo: Ksiga tysica i jednej nocy (1973), [red.] A.
Miodoska-Susowa, PIW, Warszawa
39
Jest to przykad bazujcy nie tyle na systemie witej Magii, co na operacjach podob-
nych do tych, jakie znajdujemy choby w Wikszym Kluczu Salomona.
WPROWADZENIE

skiej, e ogromna rnica midzy t szko a szko egipsk zawieraa si
do tego, i magowie tej pierwszej w istocie inwokowali duchy, za tej dru-
giej zawierali z nimi sojusze i umieszczali na sobie ich charaktery i imiona
Bogw, po to, by podporzdkowa sobie duchy za pomoc Egzorcyzmu, ten
ostatni sposb pracy nie tylko sugerowa mgby krytyczn wiedz o na-
turze i boskiej mocy, ale take byby potwierdzeniem zawierzenia w nich i
zwrcenia si ku nim po to by kontrolowa ewokowane siy, innymi sowy
miaby stanowi najgbszy system Biaej Magii, jaki jest moliwy do
utworzenia.
Nastpn spraw, jak warto tutaj poruszy jest to, i w kontekcie tego,
co Abraham chcia podkreli odnonie preferencji uywania jzyka ojczy-
stego zarwno w modlitwie, jak i ewokacji jego najwaniejszym argumen-
tem byo to, i jest cakowicie koniecznym dla zupenego zrozumienia,
dusz ca i sercem caym, tego, co formuuj usta. Jest to jednoznaczne
stanowisko, chciabym jednak poda kilka powodw, ktre przemawiaj na
korzy stosowania jzykw obcych. Pierwszym i najwaniejszym jest to,
i pomagaj one osign umysowi wyszego aspektu Operacji, kiedy
stosowany jest jzyk inny ni ojczysty, jzyk, ktry osoba postrzega jako
wity, frazy w nim wypowiadane traktowane s jako inne ni te, ktre
stosuje w codziennym yciu. Nastpnym argumentem jest to, i jzyk
hebrajski, chaldejski, egipski, grecki, aciski etc., jeli s waciwie wy-
mawiane wywouj specyficzne wibracje, wybrzmiewaj bardziej ni
wikszo wspczesnych jzykw, dziki czemu podkrelaj donioso
chwili. Kolejnym argumentem jest to, i w istocie Magicznej Operacji
zawiera si jej odseparowanie od powszednioci. Chciabym jednak podkre-
li, i cakowicie zgadzam si z Abrahamem, co do tego, i najwaniej-
szym jest to by Operator gruntownie poj wszystkie obce zwroty, ktre
ewentualnie mog pojawi si w jego modlitwie czy zaklciu.
Inn bardzo wartociow waciwoci jest to, i sowa wypowiadane w
tych staroytnych jzykach mog zasugerowa formu powizania z
wiksz atwoci ni te we wspczesnych jzykach.
Pentakle i symbole maj znaczn warto jako rwnowanik i baza po-
strzegania magicznej siy, jednoczenie, dopki Operator nie bdzie mg
naprawd przycign do nich tej siy nie bd one niczym innym jak
martwymi i bezwartociowymi diagramami. Jednake uywane przez wta-
jemniczonych, ktrzy w peni rozumiej ich znaczenie staj si potn
ochron i pomoc, swoist soczewk skupiajc jego Wol na dziele.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Ryzykujc powtrzenie tego, co ju powiedziaem na innym miejscu mu-
sze ostrzec badaczy okultyzmu przed formuowaniem faszywych sdw
odnonie tego, co Abraham yd powiedzia o uywaniu Magicznych Kr-
gw i operacji Odprawienia Duchw. Jest prawd, i w operacji zawoa-
nia
40
duchw, jak przedoy nie jest koniecznym otaczanie si Magicz-
nym krgiem dla obrony i ochrony - warto jednak zapyta dlaczego? - Po-
niewa caa grupa - komnata sypialna, Oratorium i Taras jest konsekro-
wana w czasie przygotowawczych ceremonii, jakie maj miejsce przez
pierwszych sze miesicy, cae miejsce jest chronione i mag tak dugo, jak
jest wewntrz nich stale przebywa w swoistym magicznym krgu. Z tego
te powodu Operacja Odpdzenia moe by pominita, duchy nie mog
przekroczy wywiconych granic skraju murw domostwa. Ten jednak,
kto przeprowadza zwyke ewokacje pamita, i jeli wspomnianych wyej
czynnoci si poniecha, a zawoania odbd si w niekonsekrowanym miej-
scu, bez magicznego krgu wytyczonego dla obrony, inwokowanie do wi-
dzialnej postaci takich przeraajcych potg jak Amaymon, Egyn i Beelze-
bub prawdopodobnie zakoczy si mierci Egzorcysty, symptomy za
przypomina bd epilepsj, apopleksj lub uduszenie, zalenie od warun-
kw panujcych w tym czasie. Podobnie rzecz si ma w przypadku nakre-
lenia krgu, raz wyznaczony nie moe by przekroczony, nie mona te
wysun si poza granice, jakie wyznacza (np. schylajc si), co dotyczy
caego czasu egzorcyzmu, a do momentu odprawienia duchw. Jest tak
midzy innymi dla tej przyczyny, i cay krg, oraz efekt, jaki przynosi
sprowadza si do wytworzenia niezwykych warunkw w atmosferze miej-
sca, co powstaje za spraw rnego statusu mocy midzy tym, co istnieje
wewntrz krgu, a tym, co jest na zewntrz, dlatego te nawet pozbawio-
na zych wpyww duchw naga i nieprzygotowana zmiana owej atmos-
fery moe powanie zagrozi Egzorcycie, co zaowocuje znacznym nadwe-
reniem napicia nerwowego w jakim si on znajduje. Oczywistym jest
take i to, i nie mona pomin Odprawienia, poniewa Ze siy bd
bardzo zadowolone z moliwoci wywarcia zemsty na Operatorze za to, i
zakci on ich bytno, co moe sta si, jeli przekroczy on krg uprzed-
nio ich nie odsyajc, jeli jest to koniecznym naley zmusi je do odejcia
stosujc dodatkowe zaklcia.
Nie podzielam opinii Abrahama, jakoby koniecznym byo zatajenie [sekre-
tu?] operacji tej witej Magii przed ksitami, czy monowadcami.

40
Uyto ang. sowa (ang. convocation).
WPROWADZENIE

Kady wielki system okultystyczny ma swoich ukrytych stranikw, kt-
rzy bd wiedzieli jak pomci ewentualne prby ich naduywania.
Chciabym rwnie przestrzec badaczy okultyzmu przed niebezpieczn
automatyczn natur pewnych magicznych kwadratw, jakie s przed-
stawione w Ksidze Trzeciej, porzucone niedbale mog one przeladowa
osoby wraliwe, dzieci, a nawet zwierzta.
Abraham napomina odnonie bdw Astrologii we wspczesnym zna-
czeniu, podkrela niezwyk wano Godzin Planetarnych. Odkryem, e
zwyke przypisanie Planetarnych godzin jest wystarczajce.
We wszystkich przypadkach, gdzie w tekcie znalazem co trudnego lub
niejasnego doczyem komentarze. Szczeglnie te odnoszce si do imion
duchw kosztoway mnie wiele pracy, a to ze wzgldu na trudnoci w
ustaleniu ich pochodzenia. To samo mog powiedzie o symbolach znajdu-
jcych si w Ksidze Trzeciej.
W niektrych miejscach dodaem do tekstu wtrcenia, ktre odnosz si do
pewnych sw czy fraz, a ktre czyni go bardziej zrozumiaym.
Koczc, chciabym w miejscu tym powiedzie, i napisaem to wyjania-
jce wprowadzenie wycznie jako pomoc dla badaczy okultyzmu, opinia
zwykych literatw i krytykw, ktrzy tych zagadnie ani nie rozumiej,
ani nie wierz nic mnie nie obchodzi.

87 Rue Mozart, Auteuil, Paris
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Dodatek A

Tabela wartoci literowych
brzmienie

litery
hebrajskie i
chaldejskie

warto
liczbowa

wyraenie za
pomoc liter
rzymskich

hebrajska
nazwa litery

przypisane im znacze-
nie
1 a (mikko
brzmice)

1 A Alef w, przywdca,
(czowiek)
2 b, bh, (v)

2 B Beth dom
3 g (twarde),
gh

3 G Gimel wielbd
4 d, dh
(paskie th)

4 D Daleth drzwi
5 h (szorstkie)

5 H He okno (tchnienie)
6 v, u, o

6 V Vau hak, gwd
7 z, dz, c

7 Z Zayin bro, miecz
8 ch (gardo-
wy)

8 Ch Cheth zagroda
9 t (silne)

9 T Teth w, mija
10 i, y (podob-
nie jak w
sowie jest)

10 I Yod rka
11 k, kh
, k.
20, 500 K Kaph do, (palma)
12 l

30 L Lamed ocie
13 m
, k.
40, 600 M Mem woda
14 n
, k.
50, 700 N Nun ryba
15 s

60 S Samekh ostoja, podpora
16 o, aa, ng
(gardowe)

70 O Ayin oko, (renica)
17 p, ph
, k.
80, 800 P Pe usta, (mowa)
18 ts, tz, j
, k.
90, 900 Tz Tzaddi haczyk na ryby
19 q, qh
(gardowe)

100 Q Qoph ty gowy, (ucho)
20 r

200 R Resh gowa, (ty gowy)
21 sh, s

300 Sh Shin zb, (ogie)
22 th, t

400 Th Tau Znak Krzya (znak)

Tysice oznaczane s wikszymi literami, i tak dla przykadu, alef, ktra w zapi-
sie jest wiksza ni inne litery nie oznacza 1 a 1000. Kocowe litery nie zawsze
musz zawiera wysz warto liczbow. W nawiasach dodaem znaczenia
przypisane literom, ktre zaczerpnem z innych rde.
WPROWADZENIE: UZUPENIENIA


Dodatek B

O jasnowidzcym dziecku
w eksperymentach Cagliostro
41
.

Dobrze znany Jzef Balsamo, hrabia Cagliostro mia urodzi si w
Palermo w 1743. Na procesie w Rzymie w 1780 i Zurichu w 1791
by on oskarony o praktykowanie wszelkich rodzajw narzuca-
nia; przygotowania zota, i posiadania tajemnicy przeduajcej
ycie; nauczania Sztuk Kabay, wzywania i egzorcyzmowania Du-
chw, przewidywania przyszoci szczeglnie na maych i tajem-
nych zgromadzeniach, i gwnie o wykorzystywanie maego
chopca, ktrego zabiera do osobnego pokoju by przysposobi go
do dywinacji
Z wielk uwag dla sposobu, w jaki mia on zatrudnia owe dziec-
ko, dokumenty procesowe podaj nastpujc informacj:- Dziec-
ko to miao klcze przed maym stolikiem, na ktrym znajdowa

41
Cagliostro (1743 - 1795), w istocie mimo bogatej literatury na jego temat nic pewnego o
nim nie wiadomo. Jak sam podaje urodzi si mia na Malcie, dziecistwo mia spdzi w
Medynie pod imieniem Acharat. Tam te mia pobiera nauki od arabskich filozofw. W
wieku dwudziestu lat mia przenie si do Mekki, gdzie przedstawiony zosta szarifowi,
w ktrym jak Cagliostro przekonywa pniej rozpozna ojca.. Inna wersja mwi, i uro-
dzi si on jako Jzef Balsamo 8 VI 1743. w Palermo, w skromnej rodzinie mieszczaskiej.
Uciek z klasztoru, do ktrego oddany by na nauki i gdzie nauczy si troch o lekach. W
wyniku jego ajdactw zmuszony zostaje opuci Sycyli. Zwiedza Bliski Wschd w towa-
rzystwie mczyzny o imieniu Altolas, w kocu trafia na Malt, gdzie wielki mistrz zako-
nu przyjmuje go do siebie. Nastpnie udaje si do Rzymu, gdzie polubia pikn Lorenz
Feliciani, ktra odtd towarzyszy mu w jego awanturniczym yciu. Przez pewien czas
podruj po Europie, by w 1777 pojawi si w Londynie i przystpi do loy wolnomu-
larskiej, tu zacza si jego prawdziwa historia, pena magii, oszustwa, afer i tajemnic.
Podruje on po Europie jako tajemniczy wysannik l wolnomularskich. Leczy chorych,
przepowiada przyszo, wywouje duchy i trwoni majtki swoich gospodarzy. Punktem
zwrotnym w jego yciu by proces o naszyjnik krlowej Marii Antoniny, w tym momencie
koczy si bowiem jego dobra passa. Jego za sawa sza zanim gdziekolwiek si uda,
wraz z ni kroczya ndza. W 1789 zosta w Rzymie pojmany i osadzony w Zamku Anio-
a. W 1791 roku Trybuna Inkwizycji wydaje na niego wyrok - doywocie, bya to i tak
agodna kara, wieckie sdy przeznaczyyby dla niego kar mierci jako dla satanisty i
heretyka. Caglliostro prbowa jeszcze ucieczki, pod pozorem spowiedzi chcia pojma
ksidza i w jego przebraniu opuci wizienie - ucieczka si nieudaa. Rzd papieski kaza
wywie go do wizienia w ksistwie Urbino, tam te wszelki lad po nim ginie.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

si zbiornik z wod i kilka zapalonych wiec. Cagliostro instruowa
wtedy chopca by ten patrzy w zbiornik wody i w tedy rozpoczy-
na swe zaklinanie; nastpnie kad swoj rk na gowie dziecka i
wymawia modlitw do Boga za pomylno eksperymentu. Wtedy
dziecko stao si jasnowidzem i rzeko na pocztek, i widziao co
biaego; pniej chopiec mia wizj anioa etc.
Dalej dokumenty mwi, W ten sposb przeprowadza dalej
zwyke ceremonie, i wszystko to byo cudownie potwierdzone
przez pojawienie si anioa.
Mwi si, i Cagliostro w Mediolanie korzysta z usug sieroty,
panny w wieku lubnym, take jako jasnowidzki. Wartym zazna-
czenia jest to, i modus operandi jego operacji rni si znaczco od
tego, co wspczenie uzyskuj mesmeryci i hypnotyci ze swoimi
jasnowidzcymi. Tu bowiem caa sia Operatora jest skoncentro-
wana na magicznym rytuale ewokacji rka uoona na gowie
dziecka stanowi jedynie poczenie, i nie wydaje si wcale by
dziecko byo sprowadzone do aosnego stanu automatycznego
transu, ktry te zaawansowany okultysta nasamprzd potpia
znajc jego niebezpieczestwo.
Z drugiej strony, wydaje si, i istnieje wyrane podobiestwo
midzy metod Cagliostro a wschodnim systemem dywinacji,
zwanym Mendal, o ktrym wspominaem ju wczeniej.
WPROWADZENIE: UZUPENIENIA


Dodatek C

Przykady innych metod anielskiej ewoka-
cji.

Na poytek ludzi poznajcych tajniki okultyzmu podaj tutaj dwa
inne systemy anielskiej Ewokacji. Pierwszy z nich wzity jest z cz-
ci Drugiej Ksigi Maga, Francisa Barreta
42
(1801), ktra to nosi ty-
tu Klucz do Ceremonialnej Magii, przykad drugi za jest podjty z
mojego opracowania Klucza Salomona.

Z
Doskonaoci i Klucza . . . Magii Ceremonialnej
ktra stanowi drug cz ksigi Drugiej
Maga lub
Niebiaskiego Mdrca
43

przez Francisa Barreta, F.R.C.

Dobre duchy mog by inwokowane w nas lub przez nas na rne
sposoby, ofiaruj si nam przybierajc rne ksztaty, nierzadko te
w rny sposb, niektre z nich mog otwarcie zwrci si do tych,
ktrzy patrz, przybierajc widzialn posta, inne mog nawiza z

42
O yciu Francisa Barretta wiemy dzi, mimo wielkiej roli, jak odegra w okultyzmie,
niezwykle mao. Prawdopodobnym jest, i urodzi si w Londynie, midzy 1770 a 1780
rokiem. Postpi kilka nieudanych prb lotu balonem (lato i jesie roku 1802), jednak w
istocie znany jest jako autor, czy moe raczej kompilator dzie The Magus. Uwaa si, i
by on take zaoycielem szkoy okultystycznej, wniosek ten umotywowany jest jego
wasn wypowiedzi, jak znale mona w jego dziele. I tak: ... Autor pracy tej uprzej-
mie informuje, tych ktrzy zainteresowani s studiami nad Sztuk i Natur, szczeglnie
za Naturaln i Ukryt Filozofi [...], i daje prywatne pouczenia i lektur odnonie wyej
wymienionych Nauk... (The Magus, Ksiga II, strona 140, ed. 1801). Dzieo jego skadao si
z wybranych wyjtkw z Trzech Ksig Filozofii Okultnej Agrippy, Ksigi Czwartej , take
przypisywanej Agrippie, i Heptameronu Petera de Abano. Barret wprowadzi tam kilka
istotnych do modyfikacji, uwspczeni wymow i poprawi skadni, niestety jednak
w kompilacji swej powieli kilka bdw, jak choby ten w imionach z XXXIV rozdziau
Ksigi Trzeciej Agrippy.
43
The Magus, or Celestial Intelligencer. - - Pierwotnie wydane przez Lackington & Allen,
London 1801; ale wznowione i ponownie zredagowane przez Bernarda Quaritcha, Picca-
dilly, kilka lat temu (przypis ten doda Mathers).
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

nami kontakt przez sny, lub przez wyrocznie zdradzajc nam to,
czego zapragniemy si dowiedzie. Dlatego te ktokolwiek bdzie
wzywa jakiegokolwiek dobrego ducha by z nim si rozmwi lub
przywoa go do widzialnej postaci, musi w szczeglnoci skupi
si na dwch sprawach: pierwsz z nich s skonnoci inwokujce-
go, druga za dotyczy tych spraw, ktre niejako zewntrznie przy-
pisane s do inwokacji, po to, by wzywany duch by posuszny.
Z tej te przyczyny jest koniecznym, aby inwokujcy sumiennie
wyzby si siebie
44
ju na wiele dni przed ow tajemnic, i aby by
przez ten czas czysty, winien przestrzega abstynencji, wanym jest
te by odseparowa si on od obcych
45
i wieckich interesw; powi-
nien on zatem skupi si na pocie, tak dugo jak dugo to bdzie
dla niego dogodnym, niechaj codziennie, midzy wschodem a za-
chodem soca, ubrany w czyste, biae ptno, wzywa siedmiokrot-
nie Boga i przez Imiona Jego zrwna si
46
z Anioami, ktre bdzie
wzywa i inwokowa, wszystko stosownie do regu o ktrych uczy-
limy si wczeniej. Tak wic liczba dni postu i przygotowa obej-
muje z reguy jeden miesic, tj. czas penego cyklu ksiycowego.
W Kabale jednak oglnie rzecz biorc przygotowania rozpoczynaj
si na czterdzieci dni przed operacj.
Dalej, jeli chodzi o miejsce, musi by ono czyste i wysprztane,
niech jest zamknite i ciche, wolne od jakichkolwiek haasw, nie-
dostpne te dla postronnych. Miejsce to musi na pocztek by eg-
zorcyzmowane i konsekrowane, niechaj bdzie tam St lub Otarz,
okryty biaym pciennym obrusem, winien on by ustawiony w
kierunku wschodnim; z kadej strony tego miejsca winny pali si
dwie konsekrowane wiece woskowe, ktrych pomie nie powi-
nien usta przez wszystkie te dni. Na rodku Otarza umieci na-
ley napierniki
47
lub wicony papier, ktry opisalimy ju wcze-
niej, niechaj okryte bd one piknym lnianym materiaem, nie
mona ich otworzy a do koca konsekracji. Powiniene mie w

44
Chodzi tutaj o opanowanie swoich skonnoci i popdw.
45
Obcych (ang. foreign) odnosi si tutaj prawdopodobnie do samej operacji, czyli chodzi
by mogo o czynnoci, ktre nie s z ni zwizane.
46
Oryginalnie uyto tutaj wyraenia ...seven times call upon God, and make deprecation unto
the Angels....
47
Uyto tu angielskiego sowa lamen, jest ono w zasadzie nieprzetumaczalne na jzyk
polski i oznacza moe zarwno napiernik (przy ktrej to formie obstaj), jak i tabliczk,
na ktrej umieszcza si symbole i imiona.
WPROWADZENIE: UZUPENIENIA

gotowoci cenne perfumy i czysty olejek do namaszczania. Niechaj bd
one wywicone. Dalej przygotuj kadzielnic, ktr ustaw u wez-
gowia Otarza, tam rozpalisz wity ogie, podsycany perfumami
co czyni bdziesz kadego dnia, w czasie modlitwy.
Twj habit przygotowany bdzie z biaego ptna, ktre nie po-
winno by zbyt lune, powinien on siga stp; powiniene nosi
pas - troch ponad ldwiami. Powiniene mie te kiesze ukryt,
przygotowan z biaego ptna, gdzie spocznie na pozacanym na-
pierniku wypisane imi Tetragrammaton; wszystkie z tych rzeczy
winny by konsekrowane i uwicone wedle znanych zasad. Pa-
mitaj jednak o tym, i nie moesz przekroczy progu tego przy-
bytku dopki nie bdziesz wykpany i odziany w czyste nowe sza-
ty, dopiero wtedy bdziesz mg to zrobi, bacz jednak na to by
by boso, a kiedy ju wejdziesz, pokrop [si] wod wicon, p-
niej za zapal kadzido na Otarzu i klczc mdl si jak bye ju
pouczony.
A kiedy czas bdzie dobieg koca, ostatniego dnia powiniene
bardziej poci, podobnie jak bdzie to miao miejsce w dniu opera-
cji, o wschodzie soca wejd do witego miejsca odpraw ceremo-
nie, o ktrych ju wczeniej mwilimy, po pierwsze wic, pokrop
si wod wicon, rozpal kadzido, gowni krzya nama olej-
kiem, nama nim te swoje oczy, mdl si w czasie wszystkich
konsekracji. Pniej odwi napiernik lecy na Otarzu i mdl si
w pozycji klczcej:

Inwokacja dobrych duchw

W Imi Bogosawionej Trjcy witej zaklinam Ci, wielki i potny
Aniele (podaj imi anioa), aby z mocy Boskiej Woli, Tego, Ktry jest na-
zywany Tetragrammaton, etc., Boga witego, Ojca, przyby i obra po-
sta wyraajc tw niebiask natur, co niech si stanie w tym miejscu,
tak abym mg Ci zobaczy. I odpowiedz na moje pytania dotd a nie
przekrocz granic dobroci i litoci Boej, a nie zadam rzeczy niepra-
wych, uka jednak to, o czym wiedza bdzie dla mnie dobra, co niech si
stanie na chwa Jego Boskiego Majestatu, ktry yje i krluje przez
wszystkie wieki wiekw. Amen.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

O Panie, bd Wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi - oczy serca na-
sze i nie oddalaj od nas Twego witego Ducha. O Panie, przez Imi Two-
je wzywamy Anioa Twego i dopuszczamy, aby nami pokierowa. Aby
wszystkie rzeczy istniay na chwa Twoj, w imi Ojca i Syna i Ducha
witego, ktry jest potg, boskim majestatem i krlestwem bez koca.
Amen.

A kiedy przeprowadzisz Inwokacj pojawi si Anio, ktrego pra-
gne wezwa, bdziesz mg z nim rozmawia, i w twojej gestii
bdzie leao odprawienie go.
Sw kilka o napierniku, ktry uywany jest do inwokowania do-
brych duchw, powinien on by przygotowany wedug poniszych
zasad: albo z odpowiedniego metalu, albo z nowego wosku zmie-
szanego z odpowiednimi przyprawami i barwnikami; moe by te
przygotowany z czystego biaego papieru, na ktry nanie naley
odpowiednie kolory, ksztat jego moe by kwadratowy, okrgy
lub trjktny, lub inny, wszystko wedug reguy liczb; w nich te
powinny by wypisane Boskie Imiona, zarwno te oglne, jak i
szczegowe. Na rodku napiernika wyznacz heksagon
48
lub cha-
rakter majcy sze rogw, w jego centrum umie Imi i charakter
Gwiazdy, lub Wadcy Duchw, ktremu to wzywany podlega.
Oprcz tego charakteru umie tam tak wiele figur o piciu ktach
lub te pentakli
49
, jak wiele duchw zechcesz wezwa na raz. Jeli
jednak wezwany ma by tylko jeden duch naley przygotowa
cztery pentagony tam, gdzie umieszczone s imiona ducha lub du-
chw oraz ich charaktery. Napiernik ten winien by przygotowa-
ny wtedy, kiedy Ksiyc ronie, w tych dniach i godzinach, ktre
przynale do danego ducha; a jeli wybierzesz jeszcze szczliw
planet bdzie to korzystniejsze dla uzyskania efektu. Kiedy na-
piernik bdzie przygotowany wedug powyszych zasad naley
go konsekrowa wedug tego, o czym ju wczeniej bya mowa.
Oto jest oglny sposb przygotowania Otarza i Lamenu, koniecz-
nych do inwokacji duchw; formy pentakli i, pieczci znajdziesz na
doczonych rycinach.
50


48
Jest to prawdopodobnie bd, chodzi bowiem o heksagram.
49
Jest to prawdopodobnie bd, chodzi moe bowiem o pentagram.
50
Mathers nie umieci tutaj adnych rycin, podaj przykadow ze zbiorw wasnych.
WPROWADZENIE: UZUPENIENIA


Niej przedstawiony zostanie inny rytua, atwiejszy do przepro-
wadzenia a odnoszcy si do podobnych efektw: Niech czowiek,
ktry pragnie otrzyma wyroczni od ducha opanuje swoje dze,
niechaj bdzie czysty i uwicony; dalej, miejsce, ktre wybierze
niechaj bdzie czyste i wysprztane, pokryte wszdzie czystym,
biaym ptnem, w dniu Pana, w czasie nowego Ksiyca, niechaj
przekroczy prg tego miejsca, niech je egzorcyzmuje, bogosawi i
nakreli w nim krg konsekrowanym wglem, na zewntrznej jego
stronie naley wypisa imiona Aniow, na wewntrznej Potne
Imiona Boga, w Czterech Stronach wiata
51
i umieci misy z perfu-
mami. A kiedy obmyty i po okresie postu przejdzie on przez prg
tego miejsca, niechaj zwrcony ku Wschodowi modli si sowami
psalmu: - Szczliwi, ktrzy chodz prostymi drogami...
52
, Psalm
CXIX. Dalej przygotowa winien kadzido i zrwna si z Anioami
wypowiadajc Boskie Imiona, a one pojawi si przed nim i odso-
ni przed mu wszystko, czego szczerze zapragnie, czyni to winien
stale przez sze dni zawsze bdc umytym i poszczc. Sidmego
dnia postu, umyty wej powinien do krgu, okadzi go wonno-
ciami, namaci olejkiem swe czoo, oczy, donie i stopy, dalej ugi-
najc kolana niech wypowie psalm wspomniany wyej, oraz Boskie
i Anielskie Imiona. A kiedy wszystko odmwi, wstanie i obejdzie
krg od Wschodu ku Zachodowi, co czyni winien dopki, dopty nie
bdzie mia zawrotw gowy, wtedy niechaj padnie na rodek kr-
gu, gdzie bdzie mg odpocz i popa w ekstaz; duch za po-
jawi si i powie mu o wszystkim, co bdzie konieczne. Pamitaj
jednak i o tym, i w krgu znajdowa si winny cztery wiece, kt-
re winny pon w Czterech Stronach wiata, nie powinny by one
zapalane przez owe wczeniej wspomniane siedem dni.
Naley te wspomnie o pocie: naley wstrzymywa si od wszel-
kich rzeczy echccych zmysy, oraz tych, jakie za nimi podaj,
naley pi jedynie czyst wod, nie naley te spoywa pokarmu
ani wina a do zachodu soca.
Niechaj wonnoci i wity olej do namaszczania bd przygotowa-
ne tak jak to ma miejsce w Exodusie lub innych ksigach Biblii.
Warto zaznaczy, i adept tak czsto, jak wkracza do krgu powi-

51
Chodzi tutaj o kierunki N,E,S,W.
52
Cytat podaj za -- Ksig Psalmw: w przekadzie z jzykw oryginalnych w opracowaniu
Kazimierza Romaniuka, Gaudium, Lublin 2001
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

nien mie na czole zot obrcz, na ktrej wypisane winno by imi
Tetragrammaton, co naley przygotowa wedug zasad, o ktrych
ju wczeniej wspominalimy.

Rycina przedstawiajca charaktery Planet i ich geniuszy. [za:] Barret F. (1801) The
Magus or..., Lackington & Allen, London

WPROWADZENIE: UZUPENIENIA

W Kluczu Krla Salomona
53
(Ksiga II. - Rozdzia XXI.) znajdu-
jemy inne wskazania odnonie inwokowania duchw, s one jak
nastpuje:
Przygotuj ma Ksig zawierajc Modlitwy niezbdne dla
wszystkich Operacji, Imiona Aniow spisane w formie litanii, ich
Pieczci i Charaktery, ktre kiedy ju wszystko przygotujesz powi-
niene konsekrowa, w imi Boga i czystych Duchw, wedug po-
niszej zasady:
Powiniene ustawi w przeznaczonym do tego celu miejscu may
st okryty biaym obrusem, na ktrym powiniene umieci Ksi-
g, otwart na stronie zawierajc Wielki Pentakl, ktry powinien
by wyrysowany na pierwszej stronnicy rzeczonej Ksigi. Rozpal
lamp, ktra powinna by zawieszona nad rodkiem stou, st za
powiniene otoczy bia kurtyn
54
. Przebierz si w odpowiednie
szaty i trzymajc otwart Ksig powtrz pokornie klczc nast-
pujc modlitw:

Modlitwa

ADONAI, ELOHIM, EL, EHEIEH ASHER EHEIEH, Ksi Ksit,
Istnienie wszelkich Istnie, miej lito nade mn i zwr swe oczy na su-
g swego (podaj swoje imi), ktry wzywa Ci w powiceniu i cze Ci
oddaje przez Twoje wite i wspaniae Imi, Tetragrammaton, i naka
swym Anioom i Duchom, aby przybyy tu z miejsc, w ktrych przebywa-
j, O Anioy i Duchy Gwiazd, O Anioy i Elementale, O duchy, ktre je-
stecie przed obliczem Pana, ja suga Najwyszego zaklinam was, przez
Boga Jedynego, przez Istnienie wszelkich Istnie zaklinam abycie przyby-
li i byli obecni podczas tej Operacji, ja suga Boga, w pokorze zanosz swo-
je bagania. Amen.

Po tym powiniene rozpali kadzido z zapachem odpowiednim do
Planety i Dnia, wtedy od Ksig tam gdzie winna ona spocz, i
bacz pilnie by Ogie w Lampie pon przez cay czas Operacji,
bacz rwnie na to, by zasony byy zasunite. Powtarzaj t cere-
moni przez siedem dni, zaczynajc w sobot. Kadego dnia oka-

53
Wydany przez G. Redway, Londyn 1889.
54
Tak, aby stworzy co na ksztat maego tabernakulum.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

dzaj te ksig stosujc do tego wonnoci przypisane Planecie rz-
dzcej dniem i godzin, bacz na to by Lampa pona i we dnie i w
nocy, a kiedy wszystkiego dokonasz zamknij Ksig w maej Szka-
tule pod stoem, winna by ona przygotowana specjalnie do tego
celu, w innym razie nie powinna by w ogle uywana. Zawsze,
kiedy zapragniesz jej uy odziej si w stosowne szaty, zapal lamp
i powtrz klczc wspomnian wyej modlitw, ADONAI, ELO-
HIM, etc.
W czasie konsekracji Ksigi jest koniecznym wezwanie wszystkich
Aniow, ktrych Imiona s w niej zapisane w formie Litanii, co
czyni powiniene z oddaniem i nawet jeli Anioy i Duchy nie po-
jawi si podczas konsekracji Ksigi, nie dziw si, wiedz bowiem,
i ich natura jest czysta, konsekwencj tego jest to, e trudno jest im
zaznajomi si z czowiekiem, ktry jest niestay i nieczysty, jednak
Ceremonie i Charaktery dokadnie wykonane, z oddaniem i w wy-
trwaoci, wymusz ich przybycie, tak, e koniec kocw w czasie
twej pierwszej inwokacji bdziesz w stanie ujrze ich i z nimi roz-
mawia. Radz ci jednak aby nie podejmowa si niczego, co jest
nieczyste albowiem niemoliwe bdzie ich przywoanie, su oni
jedynie tym, ktrych cele s czyste, co wicej, pniej, nawet jeli
zamiar Twj bdzie czysty i chwalebny moesz mie trudnoci z
ich przywoaniem.

Pierwsza Ksiga

witej Magii,
ktr
powierzy Pan Nasz Mojeszowi,
Aaronowi, Dawidowi, Salomonowi i
innym witym,
Patriarchom i Prorokom; ktra uczy
Prawdziwej Boskiej Mdroci.


Przekazana przez Abrahama
synowi jego Lamechowi.

Tumaczona z jzyka hebrajskiego.

1458
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Pierwsza Ksiga witej Magii
Prolog


hocia Ksiga Pierwsza jest bardziej wprowadzeniem
ni zbiorem regu i zasad niezbdnych do zdobycia
Boskiej i witej Magii niemniej jednak O, Lamechu,
synu mj, znajdziesz tutaj pewne przykady i inne
rzeczy
55
, ktre nie bd mniej uyteczne i korzystne
dla ciebie ni przepisy i dogmaty, ktre s przedstawione w Ksi-
dze Drugiej i Trzeciej. Dlatego te nie wolno ci poniecha studiw
take i nad t Ksig, ktra suy ci bdzie jako wprowadzenie
56
w
Prawdziw i wit Magi, w praktyk, ktr ja, ABRAHAM, SYN
SZYMONA nauczyem si po czci od ojca mego, po czci za od
innych Mdrych i wiernych Ludzi, ktrych zaprawd powiadam ci,
i poznaem, na co skadam ten dowd i przepis eksperymentu. A
spisaem to moj wasn rk, i ukryem w tej szkatule i zamkn-
em jako skarb najcenniejszy; po to by tobie j przekaza, kiedy
osigniesz wiek stosowny by podziwia i rozumie, oraz cieszy si
cudami Pana, tak jak twj starszy brat Jzef, ktrego jako pierwo-
rodnego syna wprowadziem w wit Tradycj Kabay.
57
.


55
Wersja francuska: .Des exemples et des circonstances, wersja angielska: thou wilt therein find
certain examples and other matters, etc..
56
Wersja francuska miaaby jakoby wyglda: D`acheminement, angielska za brzmi, Intro-
duction.
57
Przypis Mathersa: -- zastpiem czsto uywane sowo Cabala innym,, Qabalah., ktre jak
sdz jest poprawniejsz form.
KSIGA PIERWSZA


Rozdzia Pierwszy
Pouczenie Lamechaamechu, jeli pragniesz pozna powd, dla ktrego
powierzam ci t Ksig, oto on. Rozumiesz warunki,
jakie przypisane s ostatniemu dziecku pci mskiej,
aby unikn bdu, jaki popenibym unie-
moliwiajc ci poznanie aski, ktr Bg obdarzy
mnie obficie i hojnie, zdecydowaem si powierzy ci t oto Ksig.
Doo wszelkich stara by unikn wszelkich niejasnoci w so-
wach, jakie bd w niej zawarte, tak by mg dojrze staroytno
tej godnej czci najwyszej i niepodwaalnej Nauki. I ujrzysz, i
PRAWDA nie potrzebuje owiecenia i wyniesienia, jest ona bowiem
prosta i waciwa. Bd wic posuszny we wszystkim, co ci po-
wiem, zadowalajc si prostot tego, bd wic dobry i prawy
58
,
dziki temu posidziesz wicej bogactwa ni mgbym ci obiecy-
wa. Niechaj Jedyny i Najwitszy Bg wszystko ci wynagrodzi,
albowiem aska Jego jest konieczn by poj i przenikn najwy-
sze Misteria Kabay i Prawa. Pamitaj o tym, i ci, ktrzy jej dost-
puj winni by zadowoleni z tego, czym Pan ich obdarzy gdy,
jeli na przekr Jego Boskiej Woli zapragn wzbi si wyej, tak jak
uczyni to Lucyfer, sprowadzi to na nich haniebny i miertelny
upadek. Dlatego te jest koniecznym, aby by rozwany, i przej-
rza INTENCJ, jak si kierowaem opisujc t metod operacji; po-
niewa przez wzgld na twoj modo nie prbuj przedstawia ci
adnych innych rzeczy, pragn jedynie zainteresowa ci badania-
mi w dziedzinie tej witej Magii. Zasada nabywania tych umiejt-
noci przyjdzie pniej, w penej doskonaoci i w czasie stosow-

58
Uyto tu (ang. Reel).
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


nym. Do tej chwili bdziesz uczony przez lepszych Mistrzw ni ja,
jak powiadaj, przez wite Anioy Pana. Nikt nie przychodzi na
wiat jako Mistrz, z tego te powodu jestemy zobowizani cigle
si uczy. Ten, ktry dostosuje si do tego zalecenia, studiujc i na-
bywajc wiedzy, nie bdzie okryty hab, czy z saw
59
, los ina-
czej traktuje Ignorantw.

59
Zastosowano tutaj ang. wyraenie and a man can have no more shameful and evil title... Jak
si wydaje zauwaalne jest tutaj podobiestwo do orientalnej doktryny, w myl ktrej
ignorancja jest sama w sobie zem i nieszczciem.
KSIGA PIERWSZA


Rozdzia Drugi
O tym, jak Abraham wyruszy na ciek


miejscu tym wyznaj, i nigdy nie urodziem si jako
MISTRZ, nie odkryem te tej nauki za spraw jakoby
przyrodzonego mi Geniuszu, prawd jest, i uczyem
si jej od innych, wedug zasad, o ktrych ca prawd
wyjawi ci w dalszej czci.
Mj ojciec Szymon, na krtko przed swoj mierci powierzy mi
pewne znaki i wskazwki dotyczce sposobw, jakie s konieczne
by posi wit Kaba, prawd jednak jest, i nie dostpi on
witego Misterium za spraw prawdziwej cieki. Nie mogem
jednak poj jak zrozumie w sposb zarwno wystarczajcy jak i
dokadny ow Przyczyn, jaka bya po temu koniecznym. Ojciec
mj by zawsze zadowolony i usatysfakcjonowany metod zrozu-
mienia, jak posiad, nie odnalaz jednak Prawdziwej Nauki i Sztu-
ki Magicznej, ktrej podjem si ciebie uczy i tobie wyoy.
Z chwil mierci jego miaem lat dwadziecia, i wielki zapa ku po-
znaniu Prawdziwych Misteriw Paskich, jednak o wasnych siach
nie byem w stanie dotrze do koca, jaki zamierzyem osign.
Uczyem si, i w Mayence by rabin, ktry by znakomitym Mdr-
cem, mwiono o nim, i posiad on ca Bosk Wiedz. Moje pra-
gnienie nauki skonio mnie do tego by go odszuka, chciaem sta
si jego uczniem. Jednak czowiek ten nie otrzyma od Pana adne-
go DARU, ani doskonaej aski. I chocia prbowa on pokaza
przede mn pewne gbokie Misteria witej Kabay nie doszed
celu; w swojej Magii nie czyni on uytku z Mdroci Pana. Zamiast
tego korzysta z pewnych sztuk i zabobonw niewiernych i poga-
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


skich narodw, po czci czerpic od Egipcjan
60
, przejmujc pewne
wyobraenia od Medw i Persw, stosujc zioa Arabw, razem z
moc Gwiazd i Konstelacji, co wicej, odwoywa si te do obec-
nych we wszystkich tych narodach, nawet wrd chrzecijan, pew-
nych diabolicznych Sztuk. W tym wszystkim Duchy zalepiy go
do tego stopnia, i suc mu w niedorzecznych i pozbawionych
konsekwencji sprawach, sprawiy, i uwierzy on, i jego zalepie-
nie i bdy byy Prawdziw Magi, przez co zarzuci on badania,
ktre mogyby doprowadzi go do Prawdziwej i witej Magii.
Sam rwnie uczyem si jego wydumanych eksperymentw i
przez dziesi lat zagrzebywaem si w bdach, co trwao do chwi-
li, kiedy dotarem do Egiptu i odnalazem dom Staroytnego Mdr-
ca, ktry by nazywany ABRAMELIM. On za wprowadzi mnie na
prawdziw ciek, o czym opowiem ci dalej, on te przekaza mi
instrukcje i doktryn lepsz ni wszyscy inni. aska ta bya mi jed-
nak dana za spraw Wszechmocnego Ojca wszelkiego Miosier-
dzia, jak powiadaj, Boga Wszechmogcego, ktry powoli owieci
moje rozumienie i otworzy moje oczy by ujrze i podziwia, by
kontemplowa i odnale Jego Bosk Mdro. W ten sposb stao
si dla mnie moliwe pniejsze zrozumienie i opanowanie wi-
tych Misteriw, dziki ktrym poznaem wiedz o witych Anio-
ach, mogem cieszy si ich widokiem i dostpi witej konwersa-
cji, dziki ktrej
61
w kocu poznaem podstaw Prawdziwej Magii,
oraz zasady rozkazywania i panowania nad Zymi Duchami. Tak
wic, podsumowujc ten rozdzia nie mog powiedzie inaczej ni
to, e Prawdziwe Pouczenie otrzymaem od Abramelima
62
za
Prawdziw i Nieskalan Magi od witych Aniow Boga.

60
Pamitajmy jednak, i dzi powszechnie uwaa si, e Kabaa zaczerpnita jest od Egip-
cjan wanie i Mdrcw Wschodu.
61
Czyli od Aniow
62
Imi to jest zapisane Abramelin w niektrych miejscach i Abramelim w innych,
pozostawiam pisowni, jaka oryginalnie znajdowaa si w rkopisie.
KSIGA PIERWSZA


Rozdzia Trzeci
O tym jak Abraham poznaje Samuela, za
po mierci jego kontynuuje swe poszuki-
wania w Arabii


owiedziaem ju w poprzednim rozdziale, i na
krtko po mierci mojego ojca powiciem si
badaniom, ktre miay doprowadzi do Prawdziwej
Mdroci i poznania Misterium Paskiego. W tym
rozdziale w wielkim skrcie wymieni miejsca i kraje,
ktre przemierzyem usiujc pozna to, co jest dobre. Czyni to po
to, by stao si to dla ciebie przykadem i zasad, wedle ktrej nie
bdziesz traci swej modoci na nieistotne i nieuyteczne zajcia,
jak choby mode biaogowy siedzce naok kominka. Nie ma
bowiem niczego bardziej aosnego i niegodnego w mczynie ni
bycie niewiadomym we wszelkich dziedzinach. Ten, ktry praco-
wa i podrowa wiele, lecz ktry nie wiedzia jak postpowa i
jak rzdzi sob samym, kiedy by daleko od ziemi swojej, po po-
wrocie wci niewiele bdzie o tym wiedzia. Mieszkaem tedy, po
mierci ojca mego, przez cztery lata, wraz z brami moimi i sio-
strami. Studiowaem z uwag jak z poytkiem wykorzysta to, co
ojciec mj po mierci mi powierzy, zauwayem wtedy, i moje
pomysy byy niewystarczajce do zrwnowaenia wydatkw, kt-
re byem zmuszony podj. Dopiero po tym, jak ustaliem wszelkie
moje sprawy i interesy na tyle, na ile pozwolia mi sia moja, porzu-
ciem dom swj i udaem si do Wormacji
63
do Mayence. Celem
moim byo odszukanie starego rabina nazywanego Mojeszem,

63
Vormatie, czyli dystrykt podlegy miastu Worms, nazywanego w acinie Vormatia.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


miaem nadziej, i znajd u niego to, czego szukaem. Jak ju po-
wiedziaem w poprzednim rozdziale jego Nauka nie pochodzia
jednak z tego samego rda, co Prawdziwa Boska Mdro. Pozo-
staem u jego boku przez okres czterech lat
64
, bezsensownie marnu-
jc czas swj i wmawiajc sobie, i oto ucz si tego wszystkiego,
co pragnem pozna. Mylaem ju o powrocie do domu swego,
kiedy przypadkowo poznaem modego czowieka naszego wy-
znania, imi jego byo SAMUEL, pochodzi on z Czech. Jego zacho-
wanie i styl ycia dowodziy niezbicie, i pragnie on przej przez
ycie i umrze na ciece Pana i wedle Jego witego Prawa. Stali-
my si sobie przyjacimi, czuem si z nim tak zwizany, i wy-
jawiem mu wszystkie swoje uczucia i zamiary. Postanowiem
przyczy si do niego w podry do Konstantynopola, ktr za-
planowa, aby spotka si tam z bratem swego ojca i pniej uda
si do Ziemi witej gdzie yli nasi pradziadowie, i skd wyszli-
my po wielu bdach i zbrodniach, za ktre bylimy cigani i od-
rzuceni przez Boga. Taki by bowiem Jego
65
plan, z chwil kiedy
da
66
mi zna o swoim zamierzeniu, poczuem niezwyke pragnie-
nie by towarzyszy mu w tej podry, wierz, i Wszechmogcy
Bg w ten sposb mnie przebudzi. I nie zaznaem spokoju do
chwili, kiedy wsplnie podjlimy obustronn umow i przysigli-
my sobie, i odbdziemy t podr razem.
13 lutego, w roku 1397, rozpoczlimy nasz podr, przemierzajc
ziemie niemieckie, czeskie, Austri, dalej Wgry i Grecj, a dotarli-
my do Konstantynopola, gdzie bylimy przez dwa lata. Pewnie
nigdy bym ju nie opuci tej ziemi gdyby nie niespodziewana
mier Samuela. A kiedy byem znw sam w moim sercu zaczo
narasta nowe pragnienie podry. Bdziem od miejsca do miej-
sca a dotarem do Egiptu, tam za stale podrowaem cigle
zmieniajc kierunek swej podry przez okres czterech lat. Im wi-
cej jednak praktykowaem owe magiczne eksperymenty rabina
Mojesza, tym mniej mnie one zadowalay. Skierowaem si wic w
kierunku naszych staroytnych ziem, gdzie spdziem rok nie

64
W poprzednim rozdziale rzek Abraham, i okres ten obejmowa dziesi lat, moe
chodzio wic oto, i cztery lata terminowa, jeli mona tak powiedzie, a przez kolejnych
sze praktykowa owe sztuki.
65
W tym momencie mowa jest o Bogu.
66
Mowa tutaj o Samuelu.
KSIGA PIERWSZA

znajdujc nic prcz niedoli, nieszcz i zmartwie. Na krtko po
tym spotkaem tam chrzecijanina, ktry take podrowa by po-
zna to, czego i ja poszukiwaem. Szybko doszlimy do porozu-
mienia i postanowilimy wsplnie wyruszy w kierunku pustyn-
nych czci Arabii, wierzc, i by moe tam odnajdziemy to, czego
tak arliwie pragnlimy, bylimy tego pewni. Powiedziano nam,
i jest tam wielu sprawiedliwych i uczonych mw, ktrzy osiedli
tam, by bez jakichkolwiek przeszkd mc odda si studiom i po-
wici si Sztuce, ktrej i my szukalimy. Nie znalelimy jednak
w kraju tym nic, co byoby choby rwnowane z trudem, jaki pod-
jlimy, nie znalelimy niczego, co byoby godne uwagi. W mojej
gowie pojawi si pomys zarzucenia podry i powrotu do domu.
Oznajmiem swe zamiary towarzyszowi, jednak on pragn dalej
kontynuowa swoje przedsiwzicie i szuka swego dobrego losu.
Powziem tedy przygotowania do powrotu.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Czwarty
O tym, jak Abraham odnajduje Abra-
melina, i jak otrzymuje Dwie Ksigi


czasie mojej podry powrotnej rozwaaem jak
wiele ju czasu powiciem na wdrwki i jak
wielkie koszta bezpowrotnie poniosem, nie zbliajc
si ani o pid do tego, co pragnem osign i co
skonio mnie do podjcia podry. Podjem decyzj
powrotu do domu opuszczajc Pustynie Arabii przez Palestyn i
dalej w kierunku Egiptu; przez p roku byem w podry. W ko-
cu dotarem do maego miasta ARACHI, pooonego nad brzegiem
Nilu, gdzie mieszkaem u starego yda, ktry nosi imi AARON, co
wicej u niego mieszkaem te przed swoj podr, opowiedzia-
em mu o swoim postanowieniu powrotu. Zapyta mnie, co znala-
zem i czy byo to tym, czego szukaem. Zasmucony odpowiedzia-
em mu, i nie znalazem absolutnie niczego, i opowiedziaem do-
kadnie o pracach i problemach, jakie byy moim udziaem. W cza-
sie tej opowieci nie mogem powstrzyma ez wywoujc wsp-
czucie w starym czowieku. Prbowa on mnie ukoi opowiadajc,
i w czasie mojej podry sysza on, i w pustynnym miejscu nie-
daleko rzeczonego miasta ARACHI osiad m uczony i pobony,
ABRAMELINO, napomnia mnie, i skoro uczyniem ju tak wiele,
powinienem sprbowa odwiedzi i jego, by moe Miosierny Bg
zlituje si nade mn i wynagrodzi mnie tym, czego zaprawd pra-
gnem. Zdao mi si, i sysz Gos nie tyle ludzki, co niebiaski, i
poczuem niewyraaln rado w sercu swoim. Nie mogem zazna
spokoju, dopki AARON nie znalaz mi przewodnika, z ktrym
udaem si przez pustyni. Podr trwaa trzy i p dnia, podczas
KSIGA PIERWSZA

niej nie widziaem adnego ladu ludzkiej bytnoci. Koniec kocw
pieszo dotarlimy do niewysokiego, poronitego drzewami wzg-
rza. Mj Przewodnik rzek wtedy: - W tym maym lesie yje czo-
wiek, ktrego poszukujesz pokazujc kierunek. Nie chcia jednak
dalej mi towarzyszy. Odszed t sam drog, ktr przyszlimy
zabierajc swego mua, ktry nis nasz ywno. Kiedy znala-
zem si w tej sytuacji nie mogem myle o adnej innej rzeczy ni
o oddaniu si w opiek Boskiej Opatrznoci, co uczyniem przez
inwokacj najwitszego Imienia Tego, Ktry obdarzy mnie Sw
najwitsz ask. Kiedy zwrciem swe oczy we wspomnianym
kierunku ujrzaem idcego ku mnie starca, ktry pozdrowi mnie w
jzyku chaldejskim, zapraszajc bym uda si z nim do miejsca jego
pobytu. Jego przyjazn postaw przyjem z wielk radoci jedno-
czenie uzmysawiajc sobie jak wspania jest Boa Opatrzno.
Dobry stary czowiek by bardzo uprzejmy i traktowa mnie bardzo
yczliwie. Przez wszystkie dni, kiedy u niego byem nie mwi o
niczym innym ni o Bojani Boej, napominajc mnie bym prowa-
dzi spokojne i uregulowane ycie, od czasu do czasu ostrzega
mnie przed pewnymi bdami, jakie czowiek popenia ze wzgldu
na przyrodzon mu sabo. Sprawi, i zrozumiaem, e nienawi-
dzi on gromadzenia bogactw i dbr, czym stale zajmujemy si w
naszych miastach, a ktre lichwiarze wycigaj pniej niosc cier-
pienie naszym blinim. Zada on ode mnie uroczystej i dokadnej
przysigi, i zmieni swoje ycie i nie bd opiera si na faszy-
wych dogmatach a jedynie na ciece i Prawie Pana. Obietnicy tej
nigdy nie zamaem, nawet pniej pord moich krewnych i in-
nych ydw, wrd ktrych wielu jest niegodziwcw i gupcw,
mwiem wtedy sobie: Niech si dzieje Wola Pana, i niech nie
oszczdzi ona tych, ktrzy cigaj nas z waciwej cieki, widz,
i czowiek ten jest oszustem. ABRAMELIN wiedzia o arliwym
pragnieniu, jakie miaem do nauki, da mi on dwa manuskrypty,
bardzo podobne do tych, jakie teraz ci powierzam o Lamechu, synu
mj, byy one jednak pene niejasnoci. Zaleci mi bym skopiowa je
z wielk uwag, co uczyniem i bym przestudiowa dokadnie za-
rwno jeden, jak i drugi. A stao si to tak: pewnego dnia zapyta
mnie, czy mam jakiekolwiek pienidze, odpowiedziaem mu
Tak. Powiedzia, i wymaga on dziesiciu zotych florenw, kt-
re musi, stosownie do woli Pana, rozdzieli jako jamun pord
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


siedemdziesiciu dwiema biednymi osobami, ktre zostan zobli-
gowane do powtrzenia pewnych Psalmw
67
. Poszczc w sobot,
ktra jest dniem Szabatu wyruszy do ARACHI, albowiem mia on
osobicie rozda te pienidze. Zaleci mi bym poci przez trzy dni,
czyli w rod, czwartek i pitek, co uczyni miaem zadowalajc si
jednym skromnym posikiem, w ktrym nie powinno by ani krwi,
ani martwych rzeczy
68
. Zaleci mi take bym rozpocz to z wielk
dokadnoci i nie uchybi w najmniejszym stopniu, albowiem, jeli
ktokolwiek bdzie chcia co dobrze przeprowadzi, winien dobrze
to rozpocz. Pouczy mnie bym powtrzy siedem psalmw Da-
wida raz jeden w cigu tych siedmiu dni i nie podejmowa adnej
posugi. I nadszed dzie, kiedy wyruszy zabierajc ze sob pie-
nidze, ktre mu daem. Peen wiary i posuszestwa wypeniem
kolejno wszystko, co mi nakaza. Powrci po pitnastu dniach, i
nakaza mi dnia nastpnego (to jest we wtorek), przed wschodem
soca, odby w wielkiej pokorze i oddaniu spowied przed Bo-
giem, z mocnym i prawdziwym postanowieniem suenia Mu i
lku przed Nim inaczej ni miao to miejsce w przeszoci, z pra-
gnieniem ycia i mierci w Jego najwitszym Prawie i w posu-
szestwie wobec Niego. Uwanie odbyem ca spowied jak byo
to ode mnie wymagane. Trwaa ona a do zachodu soca. Nastp-
nego dnia stawiem si przed ABRAMELINEM, ktry z umiechni-
tym obliczem rzek do mnie: Jest, jakobym mia ciebie od zawsze.

67
Czytelnicy obeznani z Kabaa orientuj si w symbolice liczb dziesi i siedemdziesit
dwa, z ktrych ta pierwsza oznacza liczb sefirot, druga za przypisana jest Schemaham-
phorasch. Czytelnikom, ktrzy nie orientuj si w znaczeniu tyche w skrcie wyjani
owe terminy. Dziesi Sefirot to najbardziej abstrakcyjne idee i koncepcje zarazem przypi-
sane do zwykej skali dziesitnej, w Kabale przypisane s im abstrakcyjne, idealne zna-
czenia wyjaniajce rne Emanacje i Atrybuty przypisane Boskoci. Warto zwrci uwa-
g na to, e ju Pitagoras w swoich metafizycznych naukach przypisywa abstrakcyjne
idee cyfrom. Schemahamphorasch lub inaczej Podzielone Imiona oznacza kabalistyczn
metod dochodzenia natury Imienia I H V H (Jehovah), w ktrym jak si uwaa, zawarte
s wszystkie Siy Natury. W Ksidze Wyjcia s trzy wersy w czternastym rozdziale opi-
sujce kolumn ognia i chmur, jakie uformoway si by chroni dzieci Izraela przed Egip-
cjanami. Kady z tych trzech wersw zawiera w jzyku hebrajskim siedemdziesit dwie
litery, zapisanie ich jeden nad drugim daje siedemdziesit dwie kolumny po trzy litery
kada, kada z tych kolumn traktowana jest jako Trzyliterowe Imi, ich wyjanienie za
znale mona w niektrych wersach Psalmw, ktre zawieraj te imiona, litery te znajd
si w wersach owych Psalmw, ktre bd wyrecytowane przez owe siedemdziesit dwie
biedne osoby.
68
To niekoniecznie wyklucza jaja i mleko.
KSIGA PIERWSZA


Pniej poprowadzi mnie do swojej siedziby skd wziem dwa
mae manuskrypty, ktre skopiowaem. Zapyta mnie, czy za-
prawd i bez lku pragn Boskiej Nauki i Prawdziwej Magii. Od-
powiedziaem mu, i jedynym celem i motywem, jaki skoni mnie
do podjcia tak dugiej i penej niewygd podry, bya nadzieja na
otrzymanie aski Pana. I ja, rzek ABRAMELIN, ufam miosier-
dziu Boemu, i skadam na twoje rce t wit Nauk, ktr po-
sidziesz wedle zasad, jakie spisane s w tych dwu maych Ksi-
gach, nie pomijajc w tym nawet najbardziej niewyobraalnych
rzeczy, jakie s w nich zawarte. Nie wtp w to, co tam znajdziesz i
nie mw nic o tym, czy jest to moliwe, czy nie, albowiem Twrc,
ktry postpi to dzieo jest sam Bg, Ktry z Nicoci uksztatowa
wszelkie stworzenie. Nie wolno Ci uywa tej witej Nauki po to,
by obraa Wielkiego Boga lub czyni na szkod swoim ssiadom.
Nie wolno ci wyjawi jej nikomu, kogo nie poznae w trudzie i
rozmowie, o kim jednoznacznie moesz powiedzie, czy suy Do-
bru czy te Zu. Jeli jednak pragn bdziesz mu j powierzy, te-
dy bacz by dokona tego w ten sam sposb, w jaki ja przekazaem
j tobie. Albowiem, gdy postpisz inaczej, ten, kto j otrzyma nie
bdzie mia z niej adnego poytku. Bacz na podstpy Wa aby
nigdy nie sprzeda tej Nauki ni handlu adnego ni nie czyni, al-
bowiem aska Paska dawana jest nam szczodrze nie oczekujc
niczego w zamian, bacz by nieroztropnie jej nie sprzeda. Praw-
dziwa Nauka, jak ci przekazuj powinna osta si w twoim rodzie
przez siedemdziesit dwa lata, pniej nie bdzie ju wicej nale-
e do naszego wyznania. Niechaj twa ciekawo nie prbuje prze-
nikn przyczyny tego, wiedz jedno, i jestemy tak doskonali
69
, i
nard nasz stanie si niemiym nie tylko dla rodzaju ludzkiego, ale
nawet dla samego Boga! Kiedy otrzymaem owe dwa manuskryp-
ty chciaem pa przed nim na kolana, on jednak powstrzyma
mnie przed tym, mwic, i winnimy to czyni jedynie przed Bo-
giem. I powiadam ci, i Dwie te Ksigi
70
spisaem z wielk dbao-
ci, O, Lamechu, synu mj, i bdziesz mg je ujrze po mojej

69
W wyrany sposb powiedziane jest to ironicznie.
70
Ma on tutaj na uwadze kopie, ktre przygotowa na polecenie Abramelina, nie za ory-
ginay.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


mierci, wtedy poznasz jak wielki szacunek mam dla ciebie
71
.
Prawd jest, i przed moim odejciem gruntownie je przeczytaem i
przestudiowaem, zawsze, jak tylko znalazem cokolwiek trudnego
lub niejasnego pytaem ABRAMELINA, ktry z wyrozumiaoci i
cierpliwoci wszystko mi objania. Dokadnie pouczony, opuci-
em go zabierajc ze sob jeszcze jego ojcowskie bogosawiestwo,
symbol, ktry jest uywany nie tylko wrd chrzecijan, ale ktry
by take zwyczajem dziadw naszych. Odszedem kierujc si w
kierunku Konstantynopola, gdzie zapadem na zdrowiu. Choroba
moja trwaa przez dwa miesice jednak Pan w swej Dobroci ucho-
wa mnie od niej i wkrtce odzyskaem siy. Niedugo po tym zna-
lazem okrt gotowy do wypynicia w kierunku Wenecji, na ktry
te si zaokrtowaem. Po przybyciu na miejsce odpoczywaem
przez kilka dni by pniej wyruszy w kierunku Triestu, po jego
osigniciu skierowaem si do Dalmacji i w kocu dotarem do
swego rodzinnego domu, tam te spdziem reszt ycia pord
swych krewnych i braci.

71
Wersja francuska: Et tu connoiteras la deference dont je me sers avec toy, wersja angielska:
and thou shalt thus recognise how much respect I have for thee, etc..
KSIGA PIERWSZA


Rozdzia Pity
O Mistrzach, ktrych spotka Abrahamie wystarczy odby liczne podre przemierzajc
obce ziemie, nie wystarczy ujrze obce krainy, jeli nie
zdobdzie si tam adnych uytecznych
dowiadcze. Dlatego te pragn da ci na miejscu
tym dobry przykad, i w rozdziale tym bd mwi o Mistrzach
72

Sztuk, ktrych poznaem w ten, czy inny sposb, podczas moich
podry, chciabym te powiedzie ci o wartoci i rozumieniu ich
jake rnych nauk. W Szstym Rozdziale wylicz wszystko to,
czego si od nich nauczyem i co widziaem, sprbuj si te usto-
sunkowa do tego przez pryzmat swoich dowiadcze. Ju ci m-
wiem, i moim pierwszym Mistrzem by RABIN MOJESZ z MAY-
ENCE, ktry w istocie by dobrym czowiekiem, jednak cakowicie
nieobeznanym z Prawdziwym Misterium i Prawdziw Magi. Po-
wici si on pewnym zabobonnym praktykom, ktre zebra
wrd niewiernych i ktre przepenione byy nonsensem i gupot
obyczajw Pogan i bawochwalcw. Z tej te przyczyny najpraw-
dopodobniej Dobre Anioy i wite Duchy osdziy go jako czo-
wieka niegodnego ich obecnoci i konwersacji, Ze za Duchy
zwiody go cakowicie. Czasem bywao, i dla kaprysu rozmawiay
z nim i suchay go w sprawach podych, blunierczych i nieodpo-
wiedzialnych -- w ten sposb omamiy go, odwodzc jednoczenie
od dalszych poszukiwa prawdziwych Podstaw Wielkiej Nauki. W
ARGENTYNIE
73
poznaem chrzecijanina zwanego JAMES, ktry mia

72
Tekst, z ktrego postpiem tumaczenie zawiera w miejscu tym ang. Mysteries, czyli
Misteria -- znajdujce si w oryginale franc. Misteres, jest w sposb oczywisty pomyk,
gdy winno by Maistres, co oznacza Mistrzw.
73
Prawdopodobnie chodzi tutaj o francuskie miasto Argenteuil.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


reputacj czowieka uczonego i bardzo uzdolnionego, niestety jego
Sztuka bya Sztuk onglera i gracza
74
nie za maga. W miecie
PRADZE poznaem podego czowieka o imieniu ANTONI, mia on
dwadziecia pi lat. Zaprawd pokaza mi on rzeczy cudowne i
nadnaturalne jednak niech Bg broni nas przed tak wielkimi b-
dami, jakie on popeni. Nieszcznik w wyjawi mi, i zawar
Pakt z DEMONEM i odda mu swe ciao i dusz, odrzuci on Boga i
witych, w zamian zwodniczy LEVIATHAN obieca mu czterdzieci
lat ycia, przez ktre bdzie czyni mu przyjemno. Dooy on
wszelkich stara by przekona mnie i pocign ze sob w t prze-
pa ndzy i niedoli, albowiem by on do tego zobowizany przez
Pakt, jaki zawar. Z pocztku trzymaem si od niego z daleka,
pniej jednak zdecydowaem si uciec. Po dzi dzie piewaj tam
na ulicach o strasznym kocu, jaki go spotka, niech Bg Litociwy
ustrzee nas przed takim nieszczciem. To powinno suy nam
jak zwierciado ostrzegajce nas przed wszelkimi zymi przedsi-
wziciami i zgubn ciekawoci. W AUSTRII spotkaem znaczn
liczb ludzi, ktrzy mienili si magami, byli oni jednak albo igno-
rantami albo postpowali tak jak w Czech. W Krlestwie WGIER-
SKIM spotkaem osoby, ktre nie znay ani Boga ani Diaba i byli oni
gorsi nili dzikie bestie. W GRECJI spotkaem wielu mdrych i roz-
wanych ludzi jednak wszyscy oni byli niewiernymi, pord nich
za byo trzech, ktrzy mieszkali gwnie w pustynnych ostpach,
pokazali mi oni wspaniae rzeczy, jak choby to, jak w jednej chwili
sprowadzi burze, jak sprawi by soce zajaniao w nocy, jak
wstrzyma bieg rzek, czy to jak sprawi by w rodku dnia nastay
ciemnoci, a wszystko to za spraw zaklina
75
i zabobonnych cere-
monii. Nieopodal KONSTANTYNOPOLA w miejscu zwanym EPHIHA,
by pewien czowiek, zamiast zawoywa stosowa on pewne licz-
by, ktre zapisywa na ziemi. Za spraw ich ukrytych znacze
wywoywa on pewne niezwyke i przeraajce wizje. W adnej ze
wszystkich tych Sztuk nie znalazem praktycznego poytku a jedy-
nie zatrat duszy i ciaa, poniewa wszystkie one dziaay za spra-
w szczeglnego Paktu, ktry nie mia adnych prawdziwych pod-
staw, co wicej wszystkie te sztuki wymagay dugiego czasu i byy

74
Chodzi tutaj o popularn gr hazardow Trzy Kubki.
75
W miejscu tym uyto (ang. enchantments), ktre oznacza zaklinanie i zawoywanie, za-
piew, w odrnieniu od conjuration, ktre oznacza zaklcie w postaci modlitwy.
KSIGA PIERWSZA


faszywe, a kiedy ludzie ci nie uzyskiwali zadowalajcych wyni-
kw zaraz mieli przygotowane tysice kamstw i wymwek. W
samym miecie KONSTANTYNOPOLU spotkaem dwch mw na-
szego Prawa, nazywali si oni SZYMON i RABIN ABRAHAME, mona
ich zaliczy do tej samej kategorii, co RABINA MOJESZA z MAYEN-
CE. W EGIPCIE z pocztku znalazem pi osb, ktre cieszyy si
szacunkiem i byy uwaane za mdrcw, pord nich czterech,
HORAY, ABIMECH, ALCAON i ORILACH, ktrzy przeprowadzili swo-
je operacje z pomoc kursu Gwiazd i ukadu Konstelacji oraz dia-
bolicznych zaklina
76
i bezbonych, blunierczych modw, w ko-
cu z trudem udao im si uzyska zamierzony efekt. Pity ABIMEL,
przeprowadzi operacj z pomoc Demonw. Przygotowa on im
posgi, ktre pniej wywici, one za suyy mu swymi odraa-
jcymi sztukami. W ARABII uywano rolin, zi i kamieni, zarw-
no tych szlachetnych jak i zwykych. Miosierdzie Boe sprowadzi-
o mnie jednak z tej drogi, tak dotarem do ABRAMELINA, ktry sta
si tym, ktry pokaza mi Tajemnic i otwar przede mn krynic i
prawdziwe rdo witego Misterium i Prawdziwej i Staroytnej
Magii, ktr Bg powierzy naszym praojcom. Pniej w PARYU
spotkaem czowieka o imieniu Jzef, ktry odrzuci sw wiar
chrzecijask stajc si ydem. Zaprawd powiadam ci, i czo-
wiek ten czyni Magi wedle tych samych zasad, co ABRAMELIN,
by on jednak daleki od doskonaoci, a to dla tej przyczyny, i Bg,
ktry jest sprawiedliwy nigdy nie powierza doskonaego, praw-
dziwego i najwaniejszego skarbu tym, ktrzy si Go wyparli, bez
znaczenia, czy reszt ycia spdz jako najwitsze i najdoskonal-
sze osoby na wiecie. Zaiste zdumiewam si, kiedy zdaj sobie
spraw z zalepienia tak wielu ludzi, ktrzy s prowadzeni przez
Zych Mistrzw, ktrzy czerpi przyjemno z faszu, czy jak by-
my rzekli inaczej, przez DEMONY, ktre oddaj si Czarnoksini-
kom i Bawochwalcom, jednemu w taki sposb, drugiemu w inny,
czego skutkiem jest zatrata duszy. Jednak Prawda jest tak wspania-
a, za Diabe tak zwodniczy i zy, wiat za tak wty i niesawny,
i musz przyzna, i nie moe by innego porzdku. Pozwl nam
tedy otworzy oczy nasze i pody za tym, co znajdziesz w dal-
szych rozdziaach, nie dopu abymy zbdzili na inne cieki, tak

76
Uyto tu w (ang. conjurations).
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Diabelskie, jak ludzkie, czy te, ktre odnajdziemy w Ksigach, kt-
re chepi si sw Magi. I cho mwiem ci, i poznaem wiele
spord tych Sztuk, stao si tak, gdy nie znaem magii ABRAME-
LINA, teraz mog ci j przekaza. Jednak pamitaj o tym, i jako jest
jeden Bg, tak adna z tych Ksig nie jest warta obola. S jednak
ludzie, ktrzy kupuj je pacc czsto niebotyczne sumy w ten spo-
sb tracc majtki, swj czas, i co gorsze bardzo czsto swe dusze.
KSIGA PIERWSZA


Rozdzia Szsty
O Mistrzach i Sztukach magicznych


oja przed Panem jest Prawdziw Mdroci, ten, kto
jej nie posidzie nie bdzie zdolen przejrze
Prawdziwych Sekretw Magii, bdzie wznosi swe
dziea na piasku i nic z tego, co stworzy nie bdzie
trwao. RABIN MOJESZ przekonywa mnie bym kierowa si
mdroci, podczas gdy on sam sowami, ktrych ni on, ni nikt in-
ny nie by w stanie zrozumie, posugujc si niezwykymi symbo-
lami sprawia, i naok rozbrzmieway dzwonki
77
, swymi ohyd-
nymi zaklciami sprawia, i pojawia si w szkle wizerunek tego,
ktry dopuci si kradziey, czyni wod, ktra sprawiaa, i sta-
rzec wyglda jak czowiek mody (jednak tylko przez dwie godzi-
ny, nie duej). Wszystkich tych rzeczy i mnie nauczy, jednak byy
one prne, powodowane nisk ciekawoci, sowem, czystym
oszustwem DEMONA, mar tylko i niczym poytecznym, a wszyst-
ko to na zatracenie Duszy. Z chwil, kiedy posiadem Prawdziw
Wiedz i wit Magi naraz zapomniaem o nich i wyrzuciem z
mego serca. Bezbony w Czech, o ktrym wspominaem w po-
przednim rozdziale z pomoc i przy udziale swego Wsplnika do-
kona zadziwiajcych wyczynw. Oblek si w niewidzialno,
zwyk lata w powietrzu, przechodzi przez dziurki od klucza do
zamknitych pokoi, zna nasze najwiksze tajemnice i raz opowie-
dzia mi o tym, co tylko Bg mg wiedzie. Jednak Sztuka jego

77
Z wasnego dowiadczenia wiem, i jest to do typowe zjawisko podczas przechodze-
nia w sfery astralne. Moliwe jest jeszcze jedno tumaczenie angielskiego wyraenia, jakie
si w miejscu tym znajduje (...made bells to sound) - przygotowywa dzwonki - w istocie w
niektrych operacjach magicznych uywa si dzwonkw (np. otwierajc ceremoni),
tworz one co na ksztat granic rytuaw, niektrzy wierz te, e dwik ich, dziki
odpowiednim wibracjom przyciga pewne istnoci.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

o 200 staj
79
. Obiecaa mi, i uczyni to w cigu godziny. Natara si

kosztowaa zbyt wiele, przed DIABEM bowiem dokona w Pakcie
przysigi, i uywa jej bdzie habic Boga i ze szkod dla swych
ssiadw. Ostatecznie znaleziono jego ciao walajce si po ulicy, a
gowa jego pozbawiona jzyka leaa w rynsztoku. Oto jest cay
poytek, jaki wycign z Diabelskiej Nauki i Magii. W AUSTRII
spotkaem wielu magw, ktrzy zajmowali si zabijaniem i okale-
czaniem ludzi, wywoywaniem niezgody midzy mami i ich o-
nami, powodujc rozwody, zawizujcych wiedmowskie wzy w
ozinie lub na gaziach wierzbowych by wstrzyma mleko w pier-
siach kobiety
78
lub dopuszczajcych si innych habicych czynw.
Ndzni ci nieszcznicy zawarli Pakty z Diabem i stali si jego
niewolnikami, przysigli przed nim, i bd dziaa na szkod
wszelkiego ywego stworzenia. Niektrym z nich pozostay (wedle
Paktw, jakie zawarli) jeszcze dwa lub trzy lata ycia, po ktrych
czeka ich los podobny do tego, co spotkao Czecha. W LINTZ pra-
cowaem z mod kobiet, ktra jednego wieczoru zaprosia mnie
bym si z ni uda, zapewniajc mnie, i bez jakiegokolwiek ryzyka
poprowadzi mnie tam, gdzie pragn si znale. Pozwoliem si
przekona jej obietnicom. Daa mi wtedy mazida, ktrym natarem
nadgarstki i kostki stp, ona za uczynia podobnie. Z pocztku
zdao si mi, i lec w powietrzu i znalazem si w miejscu, w kt-
rym pragnem by, o ktrym jednak nic jej wczeniej nie
wspomniaem. Przemilcz z pewnych wzgldw to, co widziaem,
lecz widok ten by zachwycajcy i trwa nieprzerwanie przez do
dugi czas, a w kocu si ocknem, jakby z gbokiego snu. Bolaa
mnie gowa i ogarniaa mnie melancholia. Obrciem si i
spostrzegem, i siedzi ona obok mnie. Zacza opowiada mi
wszystko, co widziaa, moje widzenie byo jednak cakowicie
rne. Byem bardzo zdumiony, gdy wszystko ukazao si tak wy-
ranie, jakbym sam si tam znajdowa. Poprosiem j pewnego dnia
by udaa si ona do pewnego miejsca i przyniosa mi wieci od
przyjaciela, o ktrym z ca pewnoci wiedziaem, i by oddalony

78
W szeregu prac, jak choby Malleus Maleficarum, Disqusitiorum Magicarum etc, znajduje-
my informacje, i podobne wzy wizane byy take by wywoa niemoc seksualn u
mczyzn. Jest to przykad do powszechnego nawczas przekonania o spisku przeciw
rodzajowi ludzkiemu, jaki miayby czarownice, tak mczyni, jak i kobiety zawrze z
Diabem.
79
Ang. 200 leagues
KSIGA PIERWSZA

Misterium, z ich spraw czowiek moe dokonywa wszelkich

mi, i uczyni to w cigu godziny. Natara si tym samym mazi-
dem, byem pewny, i oto w jednej chwili wzleci ona by uda si
we wspomniane miejsce, lecz ona pada na ziemi gdzie leaa
przez okoo trzy godziny, zupenie, jakby bya martwa - po pew-
nym czasie pomylaem nawet, i moe tak si stao. W kocu jed-
nak zacza si porusza jak osoba, ktra budzi si ze snu, pniej
podniosa si i z wielk radoci zacza opowiada mi o swojej
wyprawie. Powiedziaa, i bya w miejscu, w ktrym znajdowa si
mj przyjaciel, opowiedziaa mi te o wszystkim, co robi, a byo to
cakowicie sprzeczne z jego profesj. W jednej chwili zdaem sobie
spraw, i wszystko, czego si dowiedziaem byo jedynie snem,
za mazido to byo rodkiem go wywoujcym, pniej wyznaa
mi ona, i otrzymaa je od Diaba. Wszystkie, jakie poznaem, Sztu-
ki Grekw to Zaklinania bd Fascynacje. Za spraw tych przekl-
tych sztuk ptano i wykorzystywano Demony, przez to rdo
Prawdziwej Magii pozostawao przed adeptami zakryte, przyzna-
wali oni bowiem demonom wiksz moc, ni byo w istocie. Z ca
stanowczoci bd podtrzymywa swe zdanie albowiem ich ope-
racje nie miay praktycznego wymiaru, co wicej, nierzadko
powodoway cikie urazy u tych, ktrzy prbowali je
przeprowadzi, wielu z nich powiedziao mi o tym wprost, kiedy
ju posiadem Prawdziw i wit Magi. Jest tam rwnie wiele
operacji, o ktrych powiadaj, i zaczerpnito je ze Staroytnych
Sybilli. Jest tam sztuka zwana Bia i Czarn
80
, inna Anielska,
TEATIM, o ktrych powiadam ci, i widziaem oracje, tak pikne i
uczone, e nie dostrzegem jadu w nich ukrytego. Mwi o tym
wszystkim albowiem atwo jest zbdzi temu, kto si nie strzee.
Pewien stary skryba przekaza mi wiele zaklina
81
, ktre mogy
wywoa jedynie zo. Inne operacje przeprowadza w oparciu o
nieparzyste liczby, uoone w potrjnych proporcjach w aden
sposb do siebie nie podobne. By udowodni mi swoje umiejtno-
ci posugujc si tym sposobem sprawi, i opodal mego domo-
stwa pojawio si pikne drzewo, w jednej chwili za opady z nie-
go licie i owoce. Zdradzi mi on, i w liczbach ukryte jest Wielkie

80
? the Book Ambrosius -- niezrozumiay dla mnie przypis Mathersa, pozostawiam w
jego pierwotnej formie.
81
Na jego okrelenie uy Mathers sw (ang. scribbler of symbols), przypis jego podaje
francuskie sowo grifas.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

czowiek moe dokonywa wszelkich operacji, dla przyjani, dla
bogactw, dla zaszczytw i wszelkich innych rzeczy tak dobrych,
jak i zych. Zapewni mnie, i wiele z nich wyprbowa, niektre
jednak, o ktrych z ca pewnoci wiedzia, i s waciwe jak do-
td nie przyniosy skutku. Jeli chodzi o te szczeglne przypadki
zrozumiaem je za spraw Mdroci ABRAMELINA, ktry powie-
dzia mi, i pochodzi to i jest uzalenione od Boskiego Ukadu, by
tak rzec od Kabay, bez ktrej czowiek nie osignie sukcesu.
Wszystkie z tych sztuk ujrzaem na wasne oczy, a take wiele in-
nych, ci za, ktrzy posiedli ich tajemnice przekazali mi je wraz ze
swoj przyjani. Spaliem pniej wszystkie te przepisy w domu
ABRAMELINA, albowiem rzeczy te byy dalekie od Woli Boej, go-
dzc w dobro, jakie winnimy nie naszym ssiadom. Kady
uczony i roztropny czowiek moe upa nisko, jeli nie jest strze-
ony i prowadzony przez Boego Anioa, ktry pomg mi, i
ustrzeg od upadku w nikczemno, uchowa od bagna ciemnoci i
doprowadzi do wiata Prawdy. I poznaem dobroczynno M-
droci ABRAHA MELINA, ktry z wasnej woli, nim nawet zapyta-
em przyj mnie na ucznia. I zanim zdradziem mu swoje pragnie-
nia wypeni je wszystkie, wszystko za, czego mogem od niego
sobie yczy wiedzia prdzej ni mogem otworzy usta. Wyliczy
te wszystko, czego dokonaem i co wycierpiaem od chwili mierci
mojego ojca a do tamtego momentu. Sowa jego byy niejasne i
jakby prorocze, tak, e w pierwszej chwili nie pojem ich, zrozu-
mienie przyszo jednak pniej. Zdradzi mi wiele odnonie mojego
przeznaczenia, jednak, co byo najwaniejsze odsoni przede mn
rdo Prawdziwej Kabay, ktr zgodnie z naszym zwyczajem
przekazaem twemu starszemu bratu JZEFOWI, po tym, jak speni
on wszystkie wymagane warunki, bez ktrych dopenienia Kabaa
ani ta wita Magia nie mog by wiczone, a ktre wylicz w dwu
nastpnych Ksigach. Po tym wszystkim przedstawi mi Regu
Misterium i witej Magii, ktra bya wiczona i praktykowana
przez naszych pradziadw, NOEGO, ABRAHAMA, JAKUBA, MOJE-
SZA, DAWIDA i SALOMONA, spord ktrych ten ostatni uczyni z
niej zy uytek, za co zosta ju za ycia ukarany. W Ksidze Dru-
giej opisz [wszystkie zasady] wiernie i dokadnie, tak jak pokieru-
je mn Pan Bg, aby kiedy osigniesz wiek stosowny mg odna-
le te trzy mae rkopisy, w tej samej chwili znajdujc nieoceniony
KSIGA PIERWSZA


skarb i wiernego mistrza i nauczyciela. Znajdziesz tu wiele tajem-
nic, ktre ukryte s wrd Symboli zawartych w Ksidze Trzeciej.
Sam zawiadczam ci, i widziaem na wasne oczy jak ABRAMELIN
z ich pomoc dokona szeregu eksperymentw, ktre pniej i ja
przeprowadziem. Prcz niego nie spotkaem nikogo, kto zaprawd
posugiwaby si tym systemem. Albowiem chocia JZEF z Parya
kroczy t sam ciek, Bg jako sdzia sprawiedliwy nie powie-
rzy mu penej aski tej witej Magii, stao si tak, gdy wzgardzi
on Prawem Chrzecijan. Z tego pynie wniosek niewtpliwy, i ten,
kto urodzi si Chrzecijaninem, ydem, Poganinem, Turkiem, czy
Niewiernym lub jakiegokolwiek innego wyznania, moe osign
biego w Pracy i Sztuce i sta si Mistrzem, jednak ten, kto odrzu-
ci Prawo dane mu z przyrodzenia i przyjmie inn religi, przeciw-
n do jego wasnej, ten nigdy nie posidzie biegoci w tej witej
Nauce
82
.

82
Wielu okultystw niewtpliwie nie zgodzi si z t opini. Jedn rzecz jest porzucenie
zdegradowanej do poziomu materialnego formy religijnoci, inn za poszukiwanie
prawdziwej religii, ktra bya by podstaw wszystkich innych. Niestety ta alternatywa te
moe okaza si nie cakiem prawdziwa, zawiera przecie moe pewne naleciaoci
wczeniejszego wyznania.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Sidmy
Jak Abraham przeprowadzi operacj


an Bg, Ojciec Miosierdzia obdarzy mnie ask
bezpiecznego powrotu do mego kraju, odpaciem Mu
wedle swojej nikej mocy, t ma czstk, ktr jestem
Mu winien, dziki Mu skadajc za wszelkie dobro, jakie
od Niego dostaem, w szczeglnoci za, za Kaba, ktr
poznaem w domu ABRAMELIMA
83
, i ktra mi pozostaa, kiedy
ograniczyem Praktyk witej Magii, co stao si z wielu wanych
powodw, wrd ktrych najwikszym byo moje maestwo. Posta-
nowiem tedy odroczy wszelkie eksperymenty, a gwnym powo-
dem mojej decyzji byy przeszkody i niedogodnoci zwizane z miej-
scem mojego zamieszkania. Zdecydowaem, i udam si do Lasw
Hercyskich i tam pozostan przez czas niezbdny do przeprowadze-
nia operacji prowadzc tam samotne ycie, lecz nie mogem tego zro-
bi z wielu powodw i niebezpieczestw, wrd ktrych byo take
ryzyko zwizane z samym miejscem, poza tym byoby konieczne bym
porzuci swoj on, ktra bya moda i w rzeczy samej enceinte. W
kocu, postanowiem jednak pj za przykadem ABRAMELINA i
podzieliem swj dobytek
84
na dwie czci. Wynajem jeszcze jeden
dom, po czci go wyposayem i przekazaem w opiek jednemu z
moich wujw, mia on przypilnowa dostarczenia wszelkich rzeczy
niezbdnych do ycia i zaspokojenia podstawowych potrzeb. W tym
te czasie wraz ze swoj on i sub mieszkaem we wasnym domu,
tam te powziem przygotowania do samotnego ycia, co byo dla
mnie bardzo trudne ze wzgldu na melancholi, jaka mnie ogarna.

83
Francuska wersja ma brzmie: D`embrasser le parti d`Abramelin, angielska za przyjmuje
posta: et the house of Abramelim.
84
W wersji angielskiej znajduje si sowo house - dom. Podaj na miejscu tym przypis
Mathersa, tyczcy si oryginau francuskiego -- prawdopodobnie mia tutaj na myli go-
spodarstwo (ang. household).
KSIGA PIERWSZA

Tak spdziem czas do Wielkanocy, ktr te witowaem wraz z ca
rodzin, jak nakazuje obyczaj. Dnia nastpnego w Imi i na chwa
Boga Wszechmogcego, Stwrcy Nieba i Ziemi rozpoczem t wit
operacj. Prowadziem j przez sze miesicy nie uchybiajc nawet
najdrobniejszym szczegom, co poznasz i zrozumiesz pniej. A kie-
dy okres szeciu miesicy dobieg koca Pan obdarzy mnie Sw Mio-
siern ask, tak jak obieca naszym pradziadom. I kiedy zanosiem
do Niego sw modlitw On zesa na mnie wizj i wysa do mnie
swych witych Aniow, poczuem wielk rado, a dusza moja bya
pocieszona. Nie umiem wyrazi sowami ani napisa tego, co czuem.
Przez trzy dni, kiedy cieszyem si t sodk i zachwycajc obecno-
ci w niewypowiedzianej bogoci, mj wity Anio, ktrego Bg
Miosierny przeznaczy na mojego Stra mwi do mnie z najwspa-
nialsz dobroci i uczuciem, nie tylko przekaza mi Prawdziw Magi,
lecz take uczyni prostszym jej opanowanie. Potwierdzi prawdzi-
wo Symboli Kabay, jakie otrzymaem od ABRAMELINA, a take
powierzy mi podstawowe zasady, dziki ktrym mogem stworzy
nieprzebran ilo innych, wedle mej woli, zapewni mnie take o
tym, i mgby mnie dokadnie w nich pouczy. (Symbole te s iden-
tyczne z tymi, ktre znajduj si w Ksidze Trzeciej.) Da mi pniej
bardzo uyteczne wskazwki i rady, jakie tylko Anio mgby da,
odnonie tego, jak zachowa si wobec Zych Duchw, jak te zmusi
je do posuszestwa. Rad tych wysuchaem uwanie i zawsze peen
wiary wypeniaem je krok po kroku, jak byo mi nakazane. Dziki
asce Boej, zmusiem owe duchy do posuszestwa, tak, i pojawiay
si one w miejscu przeznaczonym na operacj i zobowizay si by
mnie posusznymi i podlegymi. Od tej chwili, nie umniejszajc Bogu i
witym Anioom, miaem ich w mocy swojej i na swoje rozkazy,
zawsze jednak z mocy Pana i Jego witych Aniow. Jednak mimo
powodzenia naszego domu, musz wyzna, i trzymaem si z daleka
od wielkich bogactw, ktre mgbym zgromadzi, cho nawet mimo
tego posiadam do by by uznanym za bogacza, o czym si przeko-
nasz, kiedy bdziesz w odpowiednim wieku. Niechaj aska Pana,
ochrona i obrona Jego witych Aniow nigdy nie odstpuje ode
mnie, ABRAHAMA ani od mych dwch synw, JZEFA i LAME-
CHA, ani od wszystkich tych, ktrzy z twojego zamysu i Woli Pa-
skiej otrzymaj t operacj! Niech si stanie!
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia smy
Jak Abraham wykorzystywa Sztuk


celu pokazania, i Czowiek powinien czyni dobro
Pana przez stosowanie jej w dobrym celu, jak jest
powiedziane, na chwa Jego, ale take na wasny
poytek i swoich ssiadw, opisz w kilku sowach w
tym rozdziale najznaczniejsze operacje, jakich postpiem, i jakie z
pomoc Wszechmogcego Pana i jego witych Aniow za spraw
teje Sztuki z atwoci doprowadziem do koca, jaki pragnem
uczyni. Nie spisuj tych sw by si wychwala, nie pragn te
prnej sawy albowiem jest to wystpkiem przeciwko Bogu, gdy
to on wszystko sprawi, nie za ja sam. Pisz te sowa gdy mog
one posuy innym jako pouczenie by wiedzieli, i mog ze Sztuki
tej korzysta, jak rwnie w niej wielbi Boga i czyni z niej uytek
na chwa Tego, ktry przekaza t mdro czowiekowi. Pisz te
sowa by wiedzieli, jak wielkie i niewyczerpane s skarby Pana, by
dzikowali Mu za tak wspaniay podarunek. Sam za dziki Mu
skadam szczeglnie za to, i powierzy mi, ktry jestem jako ten
robak na ziemi, za spraw zamysu ABRAMELINA, moc przekazania
innym tej witej Nauki. Ksiga ta bdzie odnaleziona ju po mojej
mierci. Pisaem j odkd zaczem praktyk tej Sztuki, co byo,
rachujc lata, od roku 1409, a po dzi dzie, kiedy mam lat 96
85
i
wszystkie ycie za sob. W Ksidze tej mona odczyta w najdrob-
niejszych szczegach wszystko to, czego dokonaem, w miejscu
tym jednak, o czym ju mwiem opisz jedynie swoje najbardziej
niezwyke czyny. Po dzi dzie uleczyem z choroby lub optania
nie mniej ni 8413 osb, rnych wyzna, bez adnego wyjtku.

85
Na rkopisie umieszczono rok 1458, Abraham musia wic urodzi si w 1362 roku, w
rezultacie w 1409 roku mia on 47 lat.
KSIGA PIERWSZA


Powierzyem swemu Cesarzowi ZYGMUNTOWI
86
, bardzo askawe-
mu wadcy, Familiara, Ducha Drugiej Hierarchii, tak jak mnie o to
prosi, i korzysta on z jego usug z rozwag. Chcia take, bym wy-
jawi mu tajemnic caej operacji, ja jednak jako byem pouczony
przez Pana wiedziaem, i nie jest to Jego Wol, zadowoli si tym,
do czego by dopuszczony, nie jako Cesarz, lecz jako prywatna
osoba. Dziki swojej Sztuce uatwiem mu wejcie w zwizek z o-
n jego i sprawiem, i obszed on wszelkie trudnoci, jakie stay na
drodze maestwa. Hrabiemu FRYDERYKOWI
87
dostarczyem 2000

86
Zygmunt Luksemburski, cesarz Niemiec, urodzi si 14 II 1368. zmar za, 9 XII 1437.
Syn cesarza Karola IV i Anny lskiej. Otrzyma staranne wychowanie i doskona naw-
czas wiedz. W wieku dziesiciu lat ojciec jego pozostawi mu Brandenburgi, dwa lata
pniej zosta on zarczony Marii, crce Ludwika Wielkiego, krla Wgier, ktr pniej
polubi. Przez swojego tecia zostaje on nominowany jako sukcesor tronu Polski. Szlachta
jednak wybraa Wadysawa II. W roku 1386, przejmuje we wadanie Wgry odpierajc
Polakw przezwycia rebeli szlachty, i wyrusza przeciwko Turkom, gdzie jednak zosta-
je pobity i pniej mimo pomocy Francji i Anglii doznaje klski w bitwie pod Nicopolis w
roku 1396. Zdoa jednak uciec na pokadzie okrtu pyncego na Morze Czarne, bdc
przez osiemnacie miesicy zbiegiem w swym wasnym krlestwie. Z chwil, kiedy po-
wrci na Wgry zosta osadzony w cytadeli Ziklos przez niezadowolon szlacht. Stam-
td uciek do Czech i odbudowa swoj potg odzyskujc utracone krlestwo. W 1410
staje si jednym z reprezentantw do tronu cesarskiego. Wartym odnotowania jest fakt, i
w tym samym czasie, kiedy toczy si spr o ziemi midzy trzema kandydatami do tytu-
u cesarza (prcz Zygmunta Luksemburczyka byli to jeszcze syn Karola IV, Wacaw i
margrabia Moraw, Jost) podobna sytuacja miaa miejsce w Kociele (tzw. Wielka Schi-
zma), byli to papiee: Jan XXIII (Baltazar Cossa) Neapolitaczyk, Grzegorz XII (Ange
Conrario) z Wenecji, Benedykt XIII (Pierre de Lune), Hiszpan. mier Josta i rezygnacja
Wacawa, uczynia Zygmunta Luksemburskiego jedynym kandydatem do korony. Po
otrzymaniu srebrnej korony w Aix - la - Chapelle w roku 1414, wyruszy by przewodni-
czy Soborowi w Konstancji, na ktrym to potpiono Jana Husa. Znaczco przyczyni si
do pooenia kresu schizmie. Pniej pod pozorem pojednania stron odwiedzi Francj i
Angli, prawdziwym powodem byo jednak najprawdopodobniej zawarcie sojuszu z
Angli przeciwko Francji, w celu odzyskania Krlestwa Arles. mier jego brata Wacawa
w 1409 uczynia go panem Czech, co miao miejsce z chwil, kiedy rewolta husytw miaa
swe apogeum. Zarzdzi on przeciwko nim wojn wyniszczajc jednak zosta pokonany
przez Jana ik. W 1431, kiedy by koronowany na Krla Woch w Mediolanie jego woj-
ska doznay tylu klsk i poraek, i by on zmuszony do ustpienia cokolwiek wygro-
wanym warunkom buntownikw. Pord nich jednak coraz czciej miay miejsce spory,
ktre w kocu Zygmunt wykorzysta czynic Czechy podlegymi. Jako cesarz niemiecki
wada przez dwadziecia siedem lat, przez osiemnacie jako krl Czech i pidziesit
jeden jako krl Wgier.
87
Fryderyk I, Ktliwy, Diuk i Elektor Saksonii, urodzony w Altenburgu w 1369 roku,
zmar w 1428. By on synem burgrabi norymberskiego Fryderyka Hohenzollerna i hrabiny
Katarzyny Hermeberg. Kiedy mia zaledwie cztery lata zosta zarczony z Ann, crk
cesarza Karola IV, tytuem czego mia pniej kilka powanych konfliktw z Wacawem
(bratem wspomnianej), ktry skonny by odda jej rk raczej innemu, ktry jednak w
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


jazdy, (ktr za spraw swej Sztuki wywoaem dziki wskazw-
kom zawartym w Rozdziale Dwudziestym Dziewitym Ksigi
Trzeciej), wolnej od rki Diuka Leopolda z Saksonii, beze mnie
Hrabia Fryderyk straciby zarwno ycie, jak i swoje ziemie, (ktre
pniej nie byyby dziedziczone) przez jego spadkobiercw. BISKU-
POWI NASZEGO MIASTA pokazaem zdrad jego rzdu w Orember-
gh, na rok przed tym, jak si ona wydarzya. Nie mog powiedzie
nic wicej na ten temat, poniewa jest on reprezentantem Kocio-
a
88
, przemilcz wic to wszystko, co uczyniem dla niego pniej.
HRABIA WARWICK
89
zosta wydobyty przeze mnie z wizienia w
Anglii, w nocy poprzedzajcej egzekucj. Wspomagaem take

kocu zgodzi si w 1397 roku, odpaci Fryderykowi odszkodowanie. W 1388 walczy
jako sojusznik burgrabi norymbergu w wojnie niemieckich miast, swe rycerskie ostrogi
zdoby w 1391 roku w wojnie, w ktrej wraz z Krzyakami najecha Litwinw. Pniej
walczy przeciwko Wacawowi. W 1402 polubi Katarzyn Brunszwick i po rnych
wojnach i konfliktach, w jakich bra udzia sta si jednym z zaoycieli Uniwersytetu w
Lipsku w roku 1409. Niestrudzona postawa, jak prezentowa ten wadca przeciwko
wszelkim ruchom Husytw, ktrzy zagraali jego ziemiom, uczynia go wartociowym
sojusznikiem cesarza Zygmunta Luksemburskiego, ktrego pozycja bya wtedy mocno
nadwtlona. W dowd tego, i traktuje go jako sojusznika, cesarz przekaza mu tytu
Diuka Saksonii, ktrym jednak Fryderyk nie mg si zbyt dugo cieszy, gdy wraz z
tytuem cesarz przerzuci na niego odpowiedzialno prowadzenia wojny z Husytami.
Podobnie jak i inni niemieccy ksita nie przywizywa on szczeglnej uwagi do tego, o
co prosili go jego wasale, prawdopodobnie to przyczynio si do tego, i straci znaczn
cz armii niedaleko Brux w roku 1425. Jednak ona jego Katarzyna zawezwaa, cae
Katolickie Niemcy by ruszyli na krucjat przeciwko Husytom. Nieoczekiwanie okoo
20,000 wojownikw zza granic Niemiec przybyo by stan pod sztandarem Fryderyka.
Warto wspomnie, i Abraham yd mia przekaza mu 2,000 jazdy (by moe pomyli si
podajc liczb w swoim rkopisie) pogoski za szybko zwielokrotniy t liczb. Elektor
zosta jednak pokonany w katastrofalnej bitwie pod Aussig w roku 1426, kiedy to kwiat
rycerstwa niemieckiego leg. Kolejny rok by wiadkiem koca Fryderyka. Nastpc jego
zosta jego syn Fryderyk II, zwany Dobrym, urodzony w roku 1411, obj wadz w
1428, zmar za w 1464.
88
W oryginale zarwno francuskim, jak i angielskim pojawia si w miejscu tym niejasno
czy, milczcym jest sam Abraham, czy te w Biskup, ktry nad wszystkim przeszed w
milczeniu. Podaj obie wersje, ang.: and I say no more concerning this because he is an Ecclesi-
astic passing over in silence all that I have further done to render unto him service. franc.: Et je
n`en dis pas davantage acuse quil est un eclesiastique passant sous silence ceque joy fait deplus
pour luy rendre service. (Zachowana jest oryginalna ortografia)
89
Hrabia Warwick to tytu hrabiowski powizany z posiadaniem zamku Warwick, nalea
od 1267 do rodu Beauchamp. Przedstawicielem tego rodu na soborze w Konstancji by
Richard Beauchamp, w miejscu tym chodzi jednak najprawdopodobniej o Henriego de
Beauchamp, syna Richarda Beauchampa. Henri Beauchamp zosta pozbawiony swych
dbr przez Henryka VI, jednak w 1444 ten sam monarcha uczyni go Diukiem Warwick a
pniej Krlem wysp Wight, Jersey i Guernsey.
KSIGA PIERWSZA


ucieczk DIUKA
90
i PAPIEA JANA
91
na Soborze w Konstancji
92
, kt-
rzy w innym razie wpadliby w rce rozwcieczonego Cesarza. Ten
ostatni pniej poprosi mnie o to, bym przepowiedzia mu, ktry z
dwu papiey, Jan XXIII., czy Marcin V., zajm tron papieski, moja
przepowiednia si sprawdzia, wydarzyo si wszystko, co mu
przepowiedziaem w Ratisbon. Kiedy nocowaem w domu DIUKA
BAWARII
93
, pana mego, co miao miejsce ze wzgldu na sprawy do-

90
Prawdopodobnie mowa tutaj o Albercie V z Austrii.
91
Papie Jan XXIII. (Baltazar Cossa), papie od 1410 do 1415, urodzony w Neapolu. W
modoci by korsarzem i z pocztku po tym jak wstpi na drog duchownego by znany
jedynie ze wzgldu na jego rozpust, podliwo i przemoc. Papie Bonifacy IX, mimo
tego wyznaczy go na kardynaa w 1402 roku a po tym, na Legata Bolonii, gdzie odda si
takim ekscesom, i Grzegorz XII uzna za konieczne ekskomunikowa go. Nie bez zna-
czenia pozostaje fakt, i Cossa zosta wybrany na papiea w tym czasie, kiedy koci
przeywa wewntrzny rozam. Z pocztku obieca zrzec si swojego pontyfikatu, jeli ze
swej strony Grzegorz XII i Benedykt XIII porzuc swoje roszczenia. Jednak obj on tron
papieski i opowiedzia si po stronie Ludwika d`Anjou w jego wojnie przeciwko Wady-
sawowi o tron Neapolu. W kocu, po przejciu Rzymu przez Wadysawa zosta zmu-
szony do bagania Zygmunta Luksemburskiego o pomoc. Ten ostatni zgodzi si mu po-
mc, pod warunkiem jednak, i ogoszony zostanie Sobr w Konstancji. Po dugich wa-
haniach i po podjciu wszelkich rodkw ostronoci, papie Jan XXIII zdecydowa si
zwoa sobr, ktry otwar 7 listopada 1414. Tam wezwano go do oddania papieskiej
korony, rozwanie postpi zgadzajc si, jednak pniej uciek w przebraniu podczas
turnieju wydanego przez Diuka Austrii. Wycofa si do Lauffembourgu i odwoa swoj
abdykacj, deklarujc, i bya ona wymuszona na nim si. Sobr zamar, jednak silna
postawa cesarza Zygmunta wraz z deklaracj, synnego na w czas teologa Jana Gersona,
i sobr ma wyszy autorytet ni sam papie, pomylnie dobieg koca. Jan XXIII zosta
wezwany by stan przed soborem, jednak odmwi, i wkrtce po tym, opuszczony przez
Diuka Austrii, ktry by zbyt saby by oprze si potdze cesarza, zosta aresztowany we
Fribourgu i eskortowany do Rudolfcell. 29 maja, 1415, jego pontyfikat zosta stanowczo
odrzucony przez Sobr Konstancjeski, co umotywowane byo tym, i nie moe urzdu
tego piastowac osoba zuchwaa, truciciel i marnotrawca majtku Kocioa. Jan XXIII zosta
uwiziony w Zamku Heidelberg. Po czterech latach odzyska wolno za wykup w wiel-
koci 30,000 zotych koron i powrci do Rzymu, gdzie odda tron Marcinowi V, sam za
obj stanowisko Kardynaa Frascati i Seniora witego Kolegium. Zmar kilka miesicy
pniej we Florencji, przyczyn jego mierci byo prawdopodobnie otrucie.
92
Sobr Konstancjeski odby si w Konstancji w latach 1414 - 1418, uznawany jest za
najwikszy kocielny zjazd redniowiecza, uczestniczyo w nim wielu ksit i przedsta-
wicieli szlachty. Zaj si trzema sprawami: 1. causa unionis (przywrcenie kocielnej jed-
noci) przez zdetronizowanie trzech wzajem si zwalczajcych papiey, 2. causa fidei
(zwalczanie herezji), co zaowocowao spaleniem Husa, 3. causa reformationis (reforma
kocielna), ktrej tak naprawd nie przeprowadzono. Sobr Konstancjeski ogosi take
tzw. teori koncyliarn o wyszoci soboru nad papieem. Sobr ten zakoczy swoje
obrady jedynie poowicznym sukcesem. Schizma zostaa zaegnana, jednak reforma ko-
cielna tak naprawd nie miaa miejsca.
93
Prawdopodobnie chodzi tutaj o Ernesta lub Williama I z Bawarii. Byli oni brami i rzdy
prowadzili wsplnie. Z tego, i Abraham pisze Diuka Bawarii, pana mego... mona
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


niosego znaczenia, drzwi mojego pokoju otwarto, a miaem okoo
83,000 wgierskich sztuk, skradzionych mi tak w klejnotach, jak i w
zocie. Jak tylko wrciem, zodziej (chocia by biskupem!) zosta
zmuszony by przynie osobicie, i wasn rk odda mi pieni-
dze, klejnoty i ksigi rachunkowe, oraz poda mi w szczeglny
powd, dla ktrego dopuci si on kradziey. Sze miesicy temu
napisaem do GRECKIEGO CESARZA
94
, i ostrzegem go, i sprawy w
jego cesarstwie maj si bardzo le, za samo cesarstwo jest na
skraju ruiny
95
, co si bdzie si pogbia, jeli nie przebaga on
Gniewu Boga. Mnie nie pozostao ju wiele ycia, jednak ci, ktrzy
y bd po mnie oceni moj przepowiedni. Operacj z Trzyna-
stego Rozdziau
96
Ksigi Drugiej, przeprowadziem dwukrotnie,
raz w domu Savonia
97
, drugim za razem w domu MARKIZY MAG-
DEBURGHA, w ten sposb przyczyniem si do tego, i jej majtki
przeszy w rce jej dzieci. Kiedy za raz zostanie opanowana zdol-
no do czerpania korzyci ze witej Magii, jest dopuszczalnym
domaga si od Anioa pewnej sumy monet proporcjonalnej do
twego urodzenia, cnt i siy
98
, ktre to bez najmniejszego kopotu
zostan ci dostarczone. Pienidze te s zabrane z Ukrytych Skar-
bw. Naley jednak wspomnie, i spord wszelkich Skarbw
mona czerpa jedynie pit ich cz, na co zezwala Bg, chocia
jest kilku samochwaw paplajcych
99
, i s tam nieprzebrane skar-
by, ktre s przeznaczone dla Antychrysta. Nie zaprzeczam, e
moe by to prawd, jednak z tych samych Skarbw niewtpliwie
mona take zaczerpn pit ich cz. Jest te wiele innych, ktre
przeznaczone s innym. Mj wasny skarb jest mi przypisany w

wnioskowa w jakim dominium y. Co ciekawe, do tego miejsca nie poda on adnej
wskazwki, co do miejsca, z ktrego mia pochodzi.
94
Konstantyn Palaeologos, by trzynastym i ostatnim greckim cesarzem. Zosta zabity, za
Konstantynopol przejli Turcy pod wodz Mahometa II. Spadkobierczyni Konstantyna
Palaeologosa bya ksiniczka Eugenie di Cristoforo-Palxologae-Nicephorae-Comnenae.
95
Uyto tu sformuowania franc. A deux doigts de sa perte, wersja angielska ma posta: on
the brink of ruin.
96
Rozdzia ten jest opatrzony tytuem O zawoaniu Dobrych Duchw.
97
Moliwym, i chodzio w miejscu tym o Saxoni, lub te, biorc pod uwag, i w caym
manuskrypcie autor nie stosowa litery w zastpujc j przez v o Sawoni, ktra to
nazwa niestety nic mi nie mwi.
98
Uyte tutaj (ang. capacity), oznacza udwig.
99
Orygina zawiera wyraenie ang. braggart chatters i franc. quelques hableurs.
KSIGA PIERWSZA


Herbipolis
100
. Przeprowadziem operacj z smego Rozdziau
Ksigi Trzeciej
101
, nie by on w aden sposb strzeony i by bardzo
staroytny. Byo to zoto, ktre nie byo nigdy przekute w sztaby,
pniej sprawiem, i si za spraw Duchw przekuo w stosownej
wagi zote floreny. A trwao to zaledwie kilka godzin, (i byem na-
ocznym tego wiadkiem). Moje wasne dobra byy tak nieliczne i
tak mao warte, sowem byem tak biedny, e aby wzi lub z oso-
b o znacznym posagu zmuszony byem uczyni uytek ze swej
Sztuki i przygotowaem Czwarty Znak z Ksigi Trzeciej i Trzeci
Znak z Dziewitnastego Rozdziau
102
. I pojem za on sw ku-
zynk, ktrej posag liczy 40,000 zotych florenw, ktra to suma
suya jako zasona mojej fortuny. Wszystkie Znaki, ktre znajduj
si w Osiemnastym Rozdziale
103
, byy przeze mnie wielokrotnie
uywane, tak czsto, i nie umiem poda ci liczby, wszystkie one s
przedstawione w Ksidze
104
, o ktrej ju wspomniaem. Przepro-
wadziem te wiele cudownych i wspaniaych eksperymentw ze
Znakami z Drugiego
105
i smego Rozdziau
106
Ksigi Trzeciej.
Pierwszy Znak
107
z Pierwszego Rozdziau Ksigi Trzeciej jest jed-
nak najdoskonalszy. Jest koniecznym, aby by bardzo skrupulat-
nym i zrcznym w tych operacjach, wiedzc, i w rzeczach, ktre
przynale Bogu moemy popeni wiksze jeszcze bdy ni te,
ktre popeni SALOMON. Ze wszystkimi z tych Znakw pracowa-
em z wielk uwag i przyjemnoci, byy one uyteczne (tak dla
mnie, jak i dla innych). Wszystkie te operacje i inne jeszcze w nie-

100
Herbipolis jest acisk, redniowieczn nazw Wurzbourga w Bawarii. Wydaje si, i
jest to prawdopodobne miejsce zamieszkania Abrahama yda, co wydaje si potwierdza
te ustp, w ktrym wspomina on o biskupie swojego miasta. Wurzbourg i tereny oko-
liczne byy biskupstwem i w czasach Abrahama, byy aren, na ktrej toczyy si zaarte
rozgrywki midzy biskupami i monowadcami. W czasach pniejszych miay tam miej-
sce budzce groz przeladowania przeciwko ydom, zapado te tam wiele wyrokw o
wiedmostwo i czary.
101
Jest to w oczywisty sposb bd, gdy podobna operacja opisana jest w Szstym, Szes-
nastym i Dwudziestym smym Rozdziale.
102
Znaki te su pomoc w uczynieniu kogo zakochanym.
103
Rozdzia Osiemnasty nosi tytu Jak leczy rne dolegliwoci.
104
Czyli w Ksidze Trzeciej, jak sdz.
105
Drugi Rozdzia nosi tytu Jak otrzyma informacje i by owieconym we wszelkich
rodzajach twierdze i w penych wtpliwoci naukach.
106
Rozdzia smy nosi tytu Jak sprowadza burze
107
Aby wiedzie o wszelkich rzeczach tak przeszych, jak i tych, co nadejd, ktre nie s
jednakowo przeciwne Panu i witej Woli Jego.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

przebranej liczbie przeprowadziem dziki Znakom, ktre znajduj
si w Ksidze Trzeciej, nigdy mnie nie zawiody. Wszelkie duchy
zawsze byy mnie posuszne a wszystko przeprowadzane byo
przeze mnie pomylnie, gdy oddaem si Przewodnictwu Boga.
Suchaem wszystkiego, co Anio mj mi doradzi i nakaza, do-
kadnie trzymajc si tego, czego nauczy mnie ABRA - MELIN, i co
tutaj jest przedstawione i wyjanione w sposb janiejszy, poucze-
nia, ktre sam otrzymaem byy spisane w bardzo niejednoznacz-
nych sowach, pismem hieroglificznym. I chocia forma ich bya
niejasna, nigdy nie zbdziem, ani nie popadem w pogaskie ba-
wochwalstwo czy zabobony. zawsze trzymaem si cieki Pana,
Ktry jest Prawd, Jedynego, Nieomylnego, od Kogo pochodzi ta
wita Magia.
KSIGA PIERWSZA


Rozdzia Dziewity
Pouczenie Abrahama odnonie Sztuki


iesawny BELIAL nie mia innego pragnienia nad
posiadanie mocy ukrywania i czynienia niejasn
Prawdziwej Boskiej Mdroci, dziki temu mg mie
wikszy udzia w zalepianiu ludzi i wodzeniu ich za
nos, z tego powodu byli oni czsto prostakami,
bdzcymi po omacku - nigdy nie znajd cieki, ktra prowadzi
do Prawdziwej Mdroci. Wiedz jednak o tym, i w przeciwnym
razie pewnym jest, e zostaby on sptany, a jego krlestwo by pa-
do i straciby tytu, jakim si obwoa - tytu Ksicia tego wiata,
staby si niewolnikiem czowieka. Oto jest powd, dla ktrego
pragnie zniszczy on i zetrze zupenie t wit Wiedz. Ja, jak-
kolwiek modl si tak oglnie, jak i w tym konkretnym wypadku,
by sta na ich stray, by w adnym razie nie wzgardzi ciek i
Mdroci Pana i nie dopuci by DEMON lub jego poplecznicy
uwiedli mnie, albowiem jest on kamc i bdzie przez wieczno.
Niechaj Prawda na zawsze janieje, a ten, kto wiernym i posusz-
nym bdzie temu, co w Ksigach tych Trzech jest zapisane, nie tyl-
ko dotrze do upragnionego celu, ale w sposb rozumny pozna i
odczuwa bdzie ask Pana i prawdziw pomoc Jego witych
Aniow. I niewypowiedziana przyjemno ogarnie czowieka, gdy
ujrzy jak s mu one posuszne i czyni wszystko zgodnie z jego
intencj, lecz w imi Boskiego Planu. I stanie si, kiedy uczyni to
wszystko, na co nalegam. Mdro ta ma swoje rdo w Wysokiej i
witej Kabale, ktra powierzana jest jedynie pierworodnemu, wy-
jtkiem za moe by jedynie przykaz Boga, tak czynili nasi po-
przednicy. Z tego powodu narosy rnice, niech i wymiana
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


zda
108
midzy JAKUBEM i EZAWEM
109
. Kabaa jest zawsze najpierw-
sza, jest szlachetniejsza i wspanialsza, ni wita Magia
110
. Za
spraw Kabay moesz pozna wit Magi, jednak za spraw tej
ostatniej nie poznasz Kabay. Nie naley objawia Kabay dziecku,
ktre narodzio si ze zwizku ze sug, ani z oa nieprawego,
moe by ona powierzona jedynie prawowitemu pierworodnemu
dziecku, podobnie, jak miao to miejsce w przypadku IZAAKA i
IZMAELA. wit Magi, za spraw Boego Miosierdzia, posi
moe kady pod jednym tylko warunkiem, e kroczy on praw
ciek, kady jeden bdzie mg cieszy si Darami i ask Pana.
A nie stanie si to za spraw ciekawoci, czy niezwykych i niedo-
rzecznych zachcianek, czy pragnie prnych by pozna wicej, ni
jest przyrodzone. Wiedz to, i zuchwao taka jest przez Boga ka-
rana. Bg, bowiem, pozwala nie tylko na to, by peen pychy i aro-
gancji czowiek zawrcony by z Prawdziwej cieki przez Drugie
Przyczyny
111
, ale take by by on we wadzy DEMONA, ktry znisz-
czy go w taki sposb, i bdziemy mogli powiedzie, e jedynie
czowiek w winien jest swego upadku i ndzy. Jest oczywistym, i
Stary W bdzie prbowa zatru t Ksig swym jadem, a nawet
zniszczy j zupenie, jednak O, LAMECHU! jako wierny ojciec ba-
gam ci, przez Prawdziwego Boga, Ktry stworzy tak ciebie, jak i
wszelkie stworzenie, bagam te kad inn osob, ktra z rnych
wzgldw otrzyma t metod dziaania, by wyzbya si ona wszel-
kich opinii i wrae na jej temat, i aby nie uwierzya w to, co jest jej
przeciwne. Mdl si do Boga i pro Go o Jego wsparcie, z w Nim
ca swoj nadziej. I chocia nie moesz posi Kabay, poznasz
witego Anioa Stra. A kiedy upynie Sze Ksiycw lub Mie-
sicy
112
objawi ci on to wszystko, co jest koniecznym do opanowa-
nia witej Magii. Wszelkie Znaki i Symbole pokazane w Ksidze

108
Uyto tu wyraenia ang. the truck or exchange, i franc. troque ou change.
109
Nienawi Ezawa wzgldem Jakuba wynika z powodu tego, i ten drugi podstpnie
odebra przywilej bogosawiestwa (czytaj wtajemniczenia). [por. Gen. 25, 33 do Gen. 27,
41]
110
Chodzi tutaj, co warto wspomnie, o Prawdziw Niepisan Kaba, ktra miaaby by
Staroytn Egipsk Magiczn Mdroci, nie za o pniejsze hebrajskie jej wypaczenia.
111
Czyli przez Wykonawcw Woli Boga, ktry jest Pierwsz Przyczyn, chodzi tutaj wic
o Boskie Moce, Anioy, ale take i Ze Duchy, etc..
112
Abraham czyni w miejscu tym aluzj do wymaganego od Neofity czasu, jaki jest nie-
zbdny na przygotowanie si do tej operacji, o czym bdzie mowa dalej.
KSIGA PIERWSZA


Trzeciej s spisane Literami Czwartej Hierarchii
113
, jednak Tajemni-
cze Sowa zawierajce Sekret
114
, pochodz i spisane zostay z he-
brajskiego, aciskiego, greki, z jzyka Chaldei, perskiego i arab-
skiego, [a wszystko to] przez jedno tylko Misterium i stosownie do
Woli Najmdrzejszego Architekta i Budowniczego Wszechwiata,
Ktry wada nim za spraw swej Wszechmocy, a wszelkie monar-
chie i krlestwa wiata s podlege Jego Nieskoczonej Mocy, po-
przez wit Magi i Bosk Mdro.

113
Odnonie samych Hierarchii, patrz koniec Ksigi Trzeciej.
114
Podobnie jak w indyjskich mantrach sia i tajemnica sowa zawarta jest w nim samym.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Dziesity
O Diable i jego kamstwach


est zrozumiaym, i w trakcie tej operacji mamy do
czynienia z Wielkim i Potnym Wrogiem, ktrego ze
wzgldu na nasz sabo i to, i w ludzkiej mocy i
nauce nie ley by opiera mu si bez szczeglnej
pomocy i wsparcia od witych Aniow i od Pana
Dobrych Duchw. Jest koniecznym, by kady przystpujcy do
operacji mia przed swymi oczyma obraz Boga, by w aden sposb
Mu nie uchybi. Z drugiej jednak strony, musi on si zawsze pil-
nowa i wstrzymywa od miertelnego grzechu pochlebiania, po-
suszestwa, czy okazywania szacunku DEMONOM i ich mijowej
Rasie, nie wolno im ustpowa w adnej kwestii, gdy w ten spo-
sb najatwiej sprowadzi na siebie ruin i zatracenie duszy. A stao
si tak ze spadkobiercami NOEGO, LOTA, IZMAELA i innych, ktrzy
posiedli bogosawione ziemie (przed naszymi pradziadami), i
dziedziczyli t Wiedz z ojca na syna, z rodziny na rodzin. Jednak
z czasem usuchali oni Zdradzieckiego Wroga, i zeszli z Prawdzi-
wej cieki, stracili sw Prawdziw Nauk, ktr otrzymali od Bo-
ga, a pniej od ojcw swoich. I oddali si Zabobonnym Naukom,
Diabelskim Zaklinaniom i Odraajcemu Bawochwalstwu, ktre
to sprowadziy na nich upomnienia Pana, jego gniew
115
i wreszcie
wygnanie. Te same bdy stay si pnej przyczyn naszej obecnej
ndzy i poddastwa, ktre bd trwa a po Dzie Sdu, chyba, e
zmienimy swe postpowanie pragnc pozna Dar, jaki Bg nam
powierzy. Zamiast tego jednak, id oni wci za zwodniczymi
szeptami DEMONA. Oto powd, dla ktrego nikt nie powinien

115
Uyto tu (ang. defy), i (franc. les deffits).
KSIGA PIERWSZA

im ca swoj nadziej.

mu
116
si oddawa ni w czynach, ni sowach, ni mylach, jest on,
bowiem, tak sprytny i uwany, i moe niespodzianie osaczy
czowieka, tak jak Pajk osacza maego Ptaka
117
. Niech ten
nieszczliwy Czech i inni, o ktrych wspominaem wczeniej,
su ci za przykad, jakiego naley unika (podobnie, jak to byo w
moim przypadku). Z chwil rozpoczcia si Operacji przybdzie
Mczyzna o penym Majestatu Wygldzie, ktry z wielk
przyjani obieca ci cudowne rzeczy. Wiedz jednak, i jest to
jedynie czysta prno, gdy bez dopuszczenia Boego nie jest on
w stanie niczego uczyni, czyni on to jednak na szkod i ku
wiecznemu potpieniu tego, ktry da mu wiar i uwierzy w niego.
Jak moemy zobaczy w Biblii, FARAON i jego poplecznicy, ktrzy
wzgardzili Prawdziw i pewn Mdroci MOJESZA i AARONA,
zostali okrutnie ukarani przez Boga, ktry zesa na nich plagi, by
w kocu zatopi ich w Morzu Czerwonym. Oddawali cze Diabu,
ktry pokaza im sposoby zaklina, tak by mogli oni czyni rzeczy
podobne do tych, jakie czyni wici mowie. Zasia jednak w ich
sercach taki upr i zalepienie, i nie byli w stanie przejrze przez
swoje wasne bdy i kamstwa DEMONA. Koczc ten rozdzia
chciabym jeszcze raz krtko ci upomnie, i musisz zawierzy
Bogu, i pokada w n

116
Chodzi tu rzecz jasna o Demona.
117
Istnieje pewien gatunek pajkw, ktre s na tyle due, i mog chwyta i zabija mae
ptaki, spotykane s one w tropikalnych lasach, szczeglnie w Ameryce rodkowej i na
Martynice, jego nazwa gatunkowa to Hygak.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Jedenasty
O tym, w imi czego naley stosowa
Sztuk i komu broni do niej dostpug jest mi wiadkiem, i nie nauczyem si tej Nauki z
ciekawoci, czy dla zych celw, a raczej na chwa
Pana
118
mego, na swj uytek i na uytek moich s-
siadw. Nigdy nie pragnem wykorzysta jej do ce-
lw prnych i nikczemnych, zawsze z caych swoich si pracowa-
em by nie pomoc wszelkiemu stworzeniu, mym przyjacioom i
wrogom, wiernym i niewiernym, zarwno wszystkim, w dobrej
wierze i z dobroci serca. I czyniem z niej te uytek dla zwie-
rzt
119
. Wczeniej przytoczyem pewne przykady, z ktrych wyni-
kao, i Bg Wszechmogcy nie powierza tej Sztuki czy Nauki, z
przykazaniem by czyni z niej poytek jedynie dla siebie, a raczej
by suy ni kademu w potrzebie, szczeglnie tym, ktrzy nie
posiadaj tej witej Magii. Z tego te powodu modl si by kady
szed za mym przykadem, a jeli tak nie uczyni i dopuci si czy-
nw zych i wystpnych, niechaj Bg wywrze na nim pomst, ja
sam jestem oczyszczony i niewinny, tak przed Bogiem, jak i przed
rodzajem ludzkim. W Ksidze Trzeciej odnajdziesz bardzo pikny
ogrd
120
, jakiego z pewnoci nikt jeszcze nie postpi i jakiego a-
den krl, czy cesarz, nigdy nie posiad. Ten, kto bdzie jako ta pra-

118
Wersja angielska zawiera nastpujce wyraenia ...it for the honour and glory of my, for
mine own use, and for that of my neighbour. Opatrzone jest to przypisem Mathersa, ktry
mwi, i dokonano tego pominicia prawdopodobnie przez pomyk ju w oryginalnym
rkopisie.
119
Powtrzenie, wyej bowiem znajdowao si wyraenie to aid all creatures, ktre tuma-
czyem jako by nie pomoc wszelkiemu stworzeniu
120
Jest to bardzo czsto stosowane w Ksigach powiconych Kabale wyraenie opisujce
cenny zbir okultystycznych lub magicznych informacji.
KSIGA PIERWSZA

cowita Pszczoa, temu bdzie dane spija mid, ktry jest tu w obfi-
toci zawarty. Ten za, kto w zym zamiarze zapragnie by Paj-
kiem, ten pi bdzie jeno trucizn. Wiedz tedy, i aska Boa po-
wierzona jest Dobru nie za Zu. A jeli wydawa by si mogo ina-
czej, przez wzgld na pewne rozdziay Ksigi Trzeciej, ktre mog
by zaliczone raczej do Za, gdy ucz one tego jak krzywdzi s-
siadw, a nie czyni co na ich poytek, wiedz, i umieciem je
tam by kady mg zrozumie, i Nauka ta moe by wykorzysta-
na zarwno dla Za, jak i Dobra, co w bardziej peny sposb bdzie
pokazane w dalszych Ksigach. Naley wic nauczy si tego jak
omija Zo i czy si ze wszystkimi Siami Dobra. Ten, kto bdzie
tego przestrzega przez wszystkie dni swego ywota, ten otrzyma
wstawiennictwo i wsparcie wiernych, dobrych i witych Aniow.
Ten za, kto wykorzysta to dla Zego celu, zostanie opuszczony i
potpiony przez Anioy, bdzie w mocy Zdradzieckiego Wroga,
ktry nie poniecha posusznych szeptw by dziaa w Zym celu,
by uczyni czowieka niewolnikiem. Koniecznym jest, kiedy po-
znasz czowieka, ktry paa pragnieniem poznania sekretu tej ope-
racji by zawsze kierowa si pewn regu, i jeli zapragniesz mu
go przekaza, pierwej sprawdzi musisz jego szczero i jego za-
miary, odwlekaj ten moment stosownie do instrukcji, jakie ci daem
w tych Trzech Ksigach. A jeli bdzie on prbowa posi j za
spraw nieczystych metod, jeli bdzie mwi, i operacja ta moe
by prawdziwa lub nie, udawa wtpliwoci, co do tego, czy prze-
kaesz mu t wiedz, lub ucieknie si do innych forteli, wtedy, mo-
esz by pewnym, i czowiek ten nie idzie ciek Pana. Jeli jaka-
kolwiek osoba w sposb inny ni nakaza to Bg prbowa bdzie
posi t wiedz, przez sw arogancj nie bdzie jej godna. A jeli
jakakolwiek osoba prbowaa bdzie posi t wiedz nie dla sie-
bie, (a raczej) dla dziecka lub krewnego, ktry nie jest taki, jakim
winien by ten, kto otrzymuje tak wielki skarb, jeli mu j przekae,
tedy winna bdzie wielkiego za, i straci ask i Mdro Pana, i
pozbawi jej swych nastpcw na wieki. Jeli czowiek, ktry pdzi
zy ywot przybdzie do ciebie by pozna sekret tej witej Nauki,
bd pewnym, i raczej nie porzuci on swej drogi, ni zapragnie
wykorzysta j z dobrych i prawych pobudek, pewniej wyrzdzi z
jej pomoc jeno zo. Ja sam w podobnych razach widziaem i czu-
em, i Bg, Ktry przenika tajemnice naszych serc, usuwa wszelkie
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

trudnoci na drodze do sukcesu jednego czowieka, innemu za
stawia na drodze coraz to wicej przeszkd. Tak wic, ten, kto na-
samprzd pragnie posi t Nauk by uczyni z niej uytek prze-
ciwko swym ssiadom, by oddawa si odraajcym wystpkom,
w oczach tego kto, decydowa bdzie o tym, czy przekaza ow
wiedz, bdzie niegodny. Unikaj wszelkich handlw i rozmw z
tymi, ktrzy poszukujc nauki mwi i czyni rzeczy, ktre umac-
niaj Diaba. Dowiesz si reszty z kolejnych Ksig. Pisz o tym tak
rozwlekle i wyolbrzymiam to wszystko, poniewa kiedy raz prze-
kazany zostanie sekret tej Operacji, w jego waciwej formie, bdzie
to NIEODWOALNE.
Musisz dokada wszelkich stara, by wprowadzi pokj pord
tych, ktrzy trwaj w niezgodzie, musisz godzi zaprzysigych
wrogw, najwaniejszym jednak jest aby by dobrym dla wszyst-
kich, jest to bowiem jedyny i prawdziwy sposb, w jaki zjednasz
sobie przychylno Boga, Aniow, i Ludzi, sposb, dziki ktremu
uczynisz DEMONA sug swoim posusznym we wszystkim, co mu
nakaesz. W ten sposb przejdziesz przez ycie z dobrym i pra-
wym sumieniem, z godnoci i w pokoju, ku zadowoleniu i na po-
ytek wszystkiego istnienia. Bagam tych, ktrzy posid tak wielki
skarb by czynili z niego uytek jedynie we waciwym celu i nie
rzucali go przed winie. Ty za powiniene pozna go dla siebie, O
LAMECHU, mj synu, bacz na to by owoce, jakie bdziesz z niego
czerpa spoywali te ci, ktrzy tego potrzebuj, a bdzie to miao
znaczenie wiksze ni mylisz. To samo uczyni powinien ten, ko-
mu to przekaesz. W tych rejonach i krajach jestemy niewolnikami
sprawiedliwie naznaczonymi za nasze grzechy i grzechy naszych
ojcw, winnimy jednak posuszestwo Panu, co czyni trzeba naj-
lepiej jak tylko jest to moliwe. Z tego te powodu, Skarb ten musi
by trzymany w tajemnicy i przekazywany tylko spadkobiercom,
jeli tylko bdzie to moliwe, a warunkiem niech bdzie wydzie-
dziczenie ich, jeli odstpi go innym w ten sposb przyczyniajc
si do tego, i wpadnie on w rce niegodnych lub optanych nie-
godziwoci.
KSIGA PIERWSZA


Rozdzia Dwunasty
Pouczenia i rady tyczce si operacji


ie byo moim zamiarem tak bardzo rozwleka si w
tej Ksidze, jednak czeg nie czyni mio
rodzicielska? Wano owych kwestii usprawiedliwia
mnie. Niechaj ten, kto przeprowadzi owe wspaniae
przedsiwzicie yje w pokoju i ze spokojem, al-
bowiem w tych Trzech Ksigach jest zawarte wszystko, co moe
by koniecznym do operacji. Spisaem to z wielk trosk i uwag,
wyjaniajc wszystko tak dokadnie, i nie uwiadczysz tu frazy,
ktra nie daje pouczenia czy rady. Modl si jednak o mio Boga,
Ktry krluje na wieki, by nikt nie rozpocz operacji dopki nie
poprzedzi jej szeciomiesicznymi przygotowaniami, i nie bdzie
przez ten czas czyta i wgbia si w t Ksig, by pniej uczyni
to raz jeszcze i jeszcze, z wielk trosk i uwag, rozwaajc wszyst-
ko w najdrobniejszych szczegach. Jestem wicej ni pewny, i nie
natrafi tam na adne wtpliwe kwestie, ktrych nie byby w stanie
rozwiza samodzielnie, przez co pniej z dnia na dzie wemie
na siebie wielkie i arliwe pragnienie, rado i wol by dokona tej
cudownej operacji, ktra moe by przeprowadzona przez dowol-
n osob, dowolnego wyznania
121
. Przez okres owych szeciu mie-
sicy nie moe on dopuci si jednak adnego grzechu przeciwko
Prawu i Woli Boej. W miejscu tym nie pozostaje mi, O LAMECHU,
mj synu, ju nic nad przekazanie ci mej ojcowskiej czuoci, co
czyni dajc ci dwie podstawowe rady, przez znaczenie, ktrych i
pami wszystkich innych, jakie ju tobie daem (i wszystkim in-
nym osobom, ktrym powierzysz t wit Nauk) osigniesz
niewtpliwie doskonao w teje Mdroci. Jest koniecznym by

121
Warto zwrci uwag, jak czsto Abraham podkrela t wanie kwesti.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


zrozumie, i wielu prbowao dokona tej operacji, z nich garstka
tylko osigna, to, co byo jej celem, inni za nie podoali. Powo-
dem tego byo to, i ich Dobry Anio nie pojawi si przed nimi w
dniu Koniuracji
122
. Istota ich anioa bya Amphiteron
123
, anielska na-
tura rni si w caej rozcigoci od ludzkiej tak bardzo, i nie jest
moliwym zrozumienie, naukowe opisanie lub jej wyraenie, po-
wodem tego jest wspaniaa czysto, jak s Anioy obdarzone. Nie
jest moim yczeniem by ty, LAMECHU, mj synu, ni twoi nastpcy,
czy przyjaciele byli pozbawieni tak wielkiego skarbu. W aden
sposb jednak nie chc porzuci ciebie w tak istotnej materii. Drug
spraw jest Psalm, ktry ci powiem ty za powierzajc operacj in-
nej osobie przemilczysz go, i nawet, jeli bdzie on twym przyjacie-
lem, nie wyjawisz mu sw jego, albowiem Psalm ten suy ci b-
dzie, jako ochrona przeciw tym wszystkim, ktrzy uywajc wi-
tej Magii, zapragn ci zaszkodzi. Z niego uczynisz przeciw temu
doskonay uytek. By on powierzony przez Pana DAWIDOWI, jako
jego rkojmia. A kiedy nadejdzie dzie, kiedy bdzie koniecznym
przeprowadzi Oracje, Modlitwy i Zawoania na twego Anioa
Stra, powiniene mie ze sob mae Dziecko w wieku szeciu,
siedmiu lub omiu lat, ktre odziane bdzie w biel i umyte od go-
wy a po same stopy. Okryjesz jego czoo biaym jedwabiem, tak
by zasonite byy oczy, wanym jest by wczeniej wasnorcznie
wyszy na jedwabiu zot nici pewien Znak, dokadnie tak, jak jest
to pokazane w Ksidze Trzeciej. Znak ten suy do pojednania i
zesania aski na mierteln i ludzk istot tak, by moga ona ujrze
twarz Anioa. Ten za, ktry dokonuje operacji powinien uczyni to
samo, z t rnic, i okryje si czarnym jedwabiem. Przygotowa
go naley tak samo jak ten dla Dziecka. Po tym naley powiedzie
dziecku by weszo do Oratorium, i zapalio ogie oraz kadzido,
wtedy niechaj klknie ono przed Otarzem. Ten, kto przeprowadza
operacj winien przy drzwiach lee twarz do ziemi, mwic swo-
j Oracj i zaklinajc swego witego Anioa by ten raczy przyby i
ukaza si temu niewinnemu istnieniu
124
, dajc mu kolejny Znak,

122
Uyte w tym miejscu (ang. conjuration), oznacza zaklinanie, ktre ma posta modlitw.
123
Sowo to w grece oznacza wykoczonego jak, tylko jest to moliwe, lub otoczonego
ze wszech stron przeszkodami.
124
W miejscu tym autor mia na myli Dziecko.
KSIGA PIERWSZA


jeli bdzie koniecznym ukazujc si mu
125
na przestrzeni dwu ko-
lejnych dni. Jest wymaganym, by ten, ktry dokonuje operacji
wzi pod uwag, i nie jest rozwanym patrze wtedy na Otarz,
naley lee twarz ku ziemi i powtarza sowa Oracji. Powiniene
przykaza dziecku ju wczeniej, i jak tylko ujrzy ono Anioa po-
winno ci o tym powiedzie, wzi lamen lub tabliczk srebrn, kt-
r wczeniej powiniene umieci na Otarzu i przynie ci po
wszystkim, jeli bdzie to koniecznym, cokolwiek wity Anio ci
na niej napisze. Pamitaj jednak o tym, by nawet, kiedy si to stanie
przez nastpne dwa dni w pracy nie ustawa i czyni jak jest naka-
zane. A kiedy wszystko si dokona Anio zniknie, o czym powie ci
Dziecko (powinno by ono o wszystkim pouczone wczeniej), ty
za powiniene nakaza mu przynie sobie ow tabliczk. A kiedy
j otrzymasz bdziesz wiedzia c Anio poleci ci czyni. I powi-
niene umieci j z powrotem na Otarzu i opuci Oratorium,
powiniene zamkn je, i nie przekracza progu jego, pierwszego
dnia po operacji, Dziecko za, odelesz. A kiedy przeprowadzisz
Operacj powiniene podj przygotowania przez reszt dnia, a
po poranek dnia nastpnego, by cieszy si wspania obecnoci
witego Anioa Stra, i aby doprowadzi ku kocowi, wszystko,
co byo szczerym pragnieniem. I nic w tym ci nie zawiedzie, jeli
idziesz ciek, ktr On ci objawi. A te dwa znaki s Kluczem
caej Operacji. Na chwa Najwitszego Imienia Boga i Jego wi-
tych Aniow.

Oto koczy si Ksiga Pierwsza


125
Chodzi tutaj o Operatora.Druga Ksiga

witej Magii,
ktr
powierzy Pan Nasz Mojeszowi,
Aaronowi, Dawidowi, Salomonowi i
innym witym,
Patriarchom i Prorokom; ktra uczy
Prawdziwej Boskiej Mdroci.


Przekazana przez Abrahama
synowi jego Lamechowi.

Tumaczona z jzyka hebrajskiego.

1458

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Druga Ksiga witej Magii
Prologdro Pana jest jak niewyczerpana krynica, ktrej
prawdziwego rda nie przenikn nigdy aden
czowiek. Mdrcy i wici Ojcowie wod tego zdroju
gasili swe pragnienie, jednak aden z nich nie pozna
i nie poj nigdy Przyczyn Ostatecznych, Stwrca
wszechrzeczy zachowa to dla Siebie, yczc sobie, bymy cieszyli
si owocami, i zabraniajc tykania si samego Drzewa i jego Korze-
ni. Nie tylko to jest nam nakazane, zobowizani jestemy czyni
Wol Jego i idc ciek, ktr szli nasi poprzednicy porzuci
wszelk prn ciekawo tego, jak Bg wada i jak jest Jego Boska
Mdro, a byoby to niczym prcz arogancji i zarozumiaoci
126
.
Pozwoli nam cieszy si bogosawiestwami, jakie da nam,
Grzesznikom, i wadz nad wszelkimi rzeczami, jak zoy na rce
nas, miertelnych - w ten sposb pozwolono nam czyni z nich
uytek. Pozwoli nam cieszy si tym wszystkim, odkadajc na
bok ciekawo innego, i przyjmij to bez adnych komentarzy, al-
bowiem wszystko w Ksidze tej wiernie bdzie spisane. A jeli pj-
dziesz za moj rad, niechybnie osigniesz swj cel
127
.

126
Angielskie wyraenie uyte w tym miejscu naleaoby waciwie przetumaczy, jako
... bestialsk zarozumiao..., zarozumiao bestii (ang. bestial conceit), ten pierwszy
czon miaby si odnosi do biblijnej Bestii i upadku Szatana.
127
Styl tego zapisu jest znacznie ciekawszy, jednoczenie te bardziej niejasny, ni ten z
Pierwszej Ksigi, w oczywisty sposb jest to tumaczenie Abrahama, jakie postpi on na
podstawie bardziej staroytnego autora.
KSIGA DRUGA


Rozdzia Pierwszy
O tym, jakie i jak wiele jest rnych form
Prawdziwej Magii


en, ktry zapragn poznania wszelkich Sztuk i
Operacji, ktre w naszych czasach uwaane s i
wszem goszone, jako Mdro i Magiczne Tajemnice,
ten mgby rwnie dobrze zlicza fale Mrz i wszelki
piasek ziemi. Wiedz, i rzecz tak si zwykle skada, i owe pene
pychy sztuki gawied za Magi bierze. Wszelkie ohydne i bezbo-
ne zaklinania, wszelkie diabelskie iluzje, wszelkie pogaskie ba-
wochwalstwo i zabobon wszelki, fascynacje, pakty diabelskie i
wreszcie caa ta raca lepota, jakiej peno na wiecie, uwaana
jest za Mdro i Magi! Znachorzy, astrolodzy, zaklinacze i czar-
noksinicy, bawochwalcy i witokradcy, wszyscy oni przez po-
splstwo obwoywani s Magami! Miano to nosz take ci, ktrzy
czerpi Magi sw ze soca i z mocy ksiyca, od duchw zych,
kamieni, zi, zwierzt i bydlt wszelakich, czy wreszcie z tysica
innych rde, tak, e same Niebiosa zdumiayby si t rnoci.
Pord nich znajdziesz take tych, co Magi sw czerpi z Powie-
trza, z Ziemi, z Ognia i z Wody, z fizjonomii czowieczej, z rki, ze
zwierciada lub szkie, z lotu ptakw, z okruchw chleba, z wina, a
nawet z wasnych ekskrementw, wszyscy oni ciesz si powag, a
wszystko to nazywane jest Nauk!
Napominam ci, ty, ktry czytasz to dzieo, by mia w sercu swym
Boja Bo, by bacznie studiowa Sprawiedliwo, albowiem tyl-
ko ona otworzy przed tob Bram Prawdziwej Mdroci, ktr Bg
powierzy NOEMU i jego spadkobiercom JAFETOWI, ABRAHAMOWI i
ISMAELOWI, tej Mdroci, ktra ocalia LOTA z ognia Sodomy. MOJ-
ESZ nauczy si tej samej Mdroci na pustyni, od Pana, ktry by
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

pod postaci Krzewu Ognistego, i przekaza j bratu swemu
AARONOWI. JZEF, SAMUEL, DAWID, SALOMON, ELIASZ i Aposto-
owie a wity JAN w szczeglnoci (tene sam, ktry spisa Obja-
wienia), take j posiedli. Niechaj tedy kady si dowie, i to, czego
tutaj nauczam, jest t sam Mdroci i Magi, wszystko za, co w
Ksigach tych si zawiera wolnym jest od wszelkiej innej Nauki,
Mdroci, czy Magii. Jednakowo prawd jest, i owe cudowne
operacje maj wiele wsplnego z Kaba, jest take prawd, e s
jeszcze inne Sztuki, ktre nosz znami Mdroci, cho same w so-
bie nie byyby nic warte, gdyby nie to, i powizane s z podstaw
witego Planu, z czego pniej wyonia si Mieszana Kabaa
128
.
Sztuk tych jest dwanacie, Cztery zawieraj si w liczbach 3, 5, 7, 9,
pord liczb Mieszanej Kabay. Druga jest najdoskonalsz i tyczy
si Znakw i Wizji. Dwie z liczb parzystych, mianowicie 6 i 2, tycz
si Gwiazd i Ruchw Cia Niebieskich, ktre nazywamy Astrono-
mi. Trzy zawieraj si w Metalach i 2 w Planetach
129
. Co do
wszystkich tych Sztuk, ktre s ze sob zwizane i wzajem si
przenikaj wraz ze wit Kaba. Ci, ktrzy czyni z nich uytek,
tak osobno, jak czc je z innymi rzeczami, ktre nie wywodz si
z Kabay, ci, ktrzy bd chcieli wywiczy si w przygotowywa-
niu operacji z pomoc tyche Sztuk, wszyscy oni atwo mog by
zwiedzieni przez DEMONA. Pamitaj przeto, o tym, i nie posiadaj
oni adnej cnoty, nad te ktre s im przyrodzone w naturze, i nie
mog stworzy nic ponad moliwe
130
efekty, nie maj oni mocy w
duchowych, czy nadnaturalnych dziedzinach. Jeli jednak w pew-
nych sytuacjach sprawi, i ujrzysz niezwyke efekty
131
, bd one

128
Uyto tu ang. wyraenia Mixed Qabalah, by moe autor mia tu na myli tradycj ustn
i pisan.
129
Fragment tyczcy si znacze tych liczb jest oryginalnie bardzo niejasny. Rozumiem
jego znaczenie nastpujco: Jest oto Dwanacie Sztuk, czy te metod Magicznych operacji,
i moemy przypisa je dwunastu znakom Zodiaku. Druga liczba z wyej wspomnianych
to pi, jets ona doskonaa przez analogi do pentagramu, symbolu Ducha i czterech Ele-
mentw, szstka jest liczb planet (jak wiemy staroytnym nie bya znana pena liczba
planet w ukadzie). Dla przykadu chaldejska wyrocznia Zoroastra mwi: Uczyni ich
sze, jako sidme rzuci midzy nie ognie soneczne. Dwjka tyczy si gwiazd i planet i
reprezentuje ich Dobry lub Zy wpyw, innymi sowy ich dualistyczn natur, trjka od-
nosi si za do metali dla tej przyczyny, i staroytni alchemicy doszukiwali si prawdy w
trzech zasadach, ktre nazywali, sulfurem, merkuriuszem i sol, niestety nie wiadomo, co
mogli rozumie pod tymi nazwami.
130
Moliwe naley rozumie tu jako przeciwstawne do pewnych.
131
...oni, czyli parajcy si Magi, Magowie.
KSIGA DRUGA

stworzone za spraw bezbonych i diabelskich Paktw i Zaklina,
ktre z punktu widzenia naszej Nauki nazywa winnimy Czarno-
ksistwem. Wreszcie bacz na to, i z Boskiego Misterium wywodz
si trzy rodzaje Kabay: Mieszana Kabaa, Prawdziwa Mdro, i
wreszcie (Prawdziwa) Magia. Przedstawi ci t ostatni, a wraz z
ni zasady niezbdne w jej opanowaniu, co niech si stanie w Imi
Boga i Jego Zastpw!
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Drugi
O tym, co powinnimy rozway nim
przystpimy do operacjiowiedziaem
132
ju, czym jest Nauka, ktr zamierzam
ci uczy. Nie pochodzi ona od czowieka ni od diaba
nie pochodzi, jest ona Prawdziw i Bosk Mdroci i
Magi, ktra bya przekazana naszym poprzednikom, a
oni przekazali j, jako dziedzictwo swym nastpcom.
Tak samo i ja czyni, rozwa tedy, nim wgbisz si w owe zagadnie-
nia
133
, i nim posidziesz skarb w wielki, to, jak bardzo Dar ten jest
wzniosy i cenny. Rozwa, podo sw i nikczemnoci, O ty, ktry go
otrzymujesz. Uczy tak, albowiem pocztek tej Mdroci jest w Boja-
ni Boej i Sprawiedliwoci. Oto s, Tablice Prawa, Kabaa i Magia, one
bd ci suy jako zasada. Zaprawd, powiadam ci, jeli pragniesz
pozna Mdro Prawdziw koniecznym jest by powici si jej ju
od pocztku, dziki temu bdziesz kroczy ciek praw i dziea
swego dokonasz. A wszystko to jest zawarte w tych Ksigach, i
wszystko to znajdziesz tu opisane. Bacz jednak na to, i przeprowa-
dzanie Operacji w zamyle nieszczerej, zej i prowadzcej do celw
niegodziwych nie jest ani sprawiedliwe ani rozumne. Oto jest powie-
dziane, i naley czyni z niej uytek ku chwale Pana, na poytek, dla
zdrowia i dobrobytu ssiadw swoich, tak przyjaci jak i wrogw, i
dla caego wiata. Dalej, wanym jest by wzi pod rozwag rzeczy,

132
W oryginale francuskim fragment ten ma posta nastpujc: ...Nous avons deja dit
quelle est la science que je dois vous enseigner cest adire quelle nest point humane..., wersja
angielska podaje: We have already said what is the Science which I am to teach you, that is to say,
that is neither in any way human nor diabolical, etc..
133
W wersji francuskiej przyjmuje zdanie to ma posta: ...Comme je suis apresent vous devez
donc penser avant que d`entrer dans ce bal..., wersja angielska za: In like manner as I myself at
present, so even should ye think, before entering into this matter, etc..
KSIGA DRUGA


ktre cho mniej moe wane wci s nieodzowne, kwestie tego, czy
zdolen jeste nie tylko rozpocz swe dzieo, ale take czy moesz prze-
prowadzi je do koca. Jest bardzo wanym nim zdecydujesz si podj
dziea by zwrci na to szczegln uwag, rozmawia bdziesz nie z
czowiekiem, a z Bogiem, za porednictwem Jego witych Aniow, i
wszelkich Duchw, tak dobrych jak i zych. Nie bd tutaj ni witym,
ni Hipokryt nie bd, kiedy powiem, i koniecznym jest by serce twe
byo czyste i oddane. Dzieo swe wykonywa bdziesz przed Bogiem,
ktry widzi nie tylko czowieka, ale przenika te najgbsze dale serca
jego. A gdy podejmiesz mocne postanowienie i oddasz si Woli Boej,
dotrzesz do swego celu i nie napotkasz adnej trudnoci. Czsto by-
wa, i czowiek jest zmiennym, a gdy dzieo swe zaczyna dobrze, ko-
czy je le, gubic gdzie swe postanowienia, przemyl to dokadnie
nim przystpisz do Operacji, i rozpocznij j dopiero wtedy, gdy pew-
nym bdziesz, i wszystkiemu podoasz - nikt bowiem nie bdzie
szydzi
134
z Boga bezkarnie. Dalej rozwa te to, czy dobra twe i do-
chody bd wystarczajce, oraz to, czy twoja zaleno wobec ludzi i
obowizki wzgldem nich pozwol ci wszystkiego dokona. Zasta-
nw si te nad tym, czy ona twa lub dzieci twoje nie bd ci w tym
wszystkim przeszkadza. Rozwa to wszystko by jak lepiec nie pod-
j si owych rzeczy. Wan spraw jest to, by by w dobrym zdro-
wiu, ciao bowiem sabe i chore jest rdem nieporadnoci, braku wy-
trwaoci i braku si niezbdnych dla przeprowadzenia Operacji. Cho-
ry czowiek nie jest czysty, nie powinien te y w samotnoci, w ta-
kiej sytuacji lepiej jest wic rzecz ca poniecha. Rozwa te dla wa-
snego bezpieczestwa, by zacz Operacj w miejscu spokojnym,
gdzie aden nieprzyjaciel ni adna nieyczliwo ludzka nie zmusi ci
by przerwa, musisz dokoczy to, co zacz. Jednak najwaniejsza
jest pierwsza cz tego rozdziau, pamitaj o wszystkim, co byo tam
powiedziane i nie poniechaj niczego, wszelkim niedogodnociom z
gry przewidzianym zawsze mona bdzie zaradzi. Pewnym bd,
i Bg pomaga tym, ktrzy ufno sw w Nim i w Jego Mdroci po-
kadaj. Bd prawym czowiekiem, krocz z godnoci przez kamli-
wy wiat i kamstwo miej w pogardzie. Nie przywizuj te uwagi do

134
Uyto tutaj (ang. mock of God), co dosownie znaczy - kpi z Boga. Jest to nawizanie do
pierwszego psalmu, gdzie szydercami nazwano tych, ktrzy drwi sobie z prawa Pa-
skiego, i stanowi przykad, archetyp niejako typowych grzesznikw. W dalszej czci
tekstu, w kadym miejscu, w ktrym bdzie mowa o szyderstwie wobec Boga, wystpo-
wao to wyraenie.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

tego, co bd o tobie mwili, albowiem osigniesz doskonao w
swym dziele, i bdziesz wada
135
wit Magi.

135
Uyto tutaj (ang. possessor) - posiadacz.
KSIGA DRUGA


Rozdzia Trzeci
O wieku i zdolnociach osoby, ktra chce
przystpi do Operacjiy dokadnie zilustrowa to, co ju powiedziaem, ale
te i inne jeszcze kwestie, w oglny sposb streszcz
tutaj pewne sprawy, ktre przynie mog pewne
trudnoci w osigniciu celu. Koniecznym jest tedy, by
czowiek, ktry do Operacji przystpi pragnie, ycie
prowadzi ciche, za w zwyczajach swych i nawykach by powci-
gliwy, nade wszystko przedkadajc spokj. Chciwo wszelk winien
precz odrzuci i lichw si nie para, (to za, by by dzieckiem pocho-
dzcym z prawego maestwa dobr rzecz jest, lecz nie konieczn,
w przeciwiestwie do Kabay, ktrej aden czowiek pochodzcy z
oa nieprawego
136
posi nie moe.) Nie powinien mie on mniej ni
dwadziecia pi lat jednak nie wicej ni pidziesit, nie powinien
by on obciony adn dziedziczn chorob, tak jak na przykad
trd jadowity
137
, powinien by on stanu wolnego, w innym razie ma-
estwa swego nie powinien traktowa jako rzeczy najwaniejszej.
Osoba podlega, jak lokaj, czy inna suba z wielk trudnoci moe do-
trze do wymaganego koca, zwizana jest bowiem z innymi, nie dyspo-
nujc tym samym w sposb swobodny moliwoci swego wycofania si
z ycia, co jest koniecznym warunkiem wymaganym w trakcie tej Opera-
cji. Jeli chodzi o kobiety, jedynie dziewice s odpowiednie, sam jednak
stanowczo odradzam wprowadzenia ich w materi tak wan, mog one
wywoa wiele szkody swoj ciekawoci i skonnoci do rozmw.

136
W miejscu tym znajduje si przypis Mathersa, ktrego tre jest nastpujca: W co
szczerze wtpi.
137
Chodzi tutaj najprawdopodobniej o trd guzowaty, zoliwsz jego form. Pierwotnie
uwaano, i jest trd dziedziczny, co zwizane byo z atwoci przenoszenia si tej cho-
roby zakanej, w Europie utrzymywa si od okoo XIII do XVII wieku.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Czwarty
O tym, jak wiele ksig magicznych
prnych jest i faszywychchocia ujrzaby efekty niezwyke za ich spraw uzy-
skane, wiedz, i wszystkie ksigi traktujce o
charakterach, niesamowitych figurach, krgach,
zawoaniach, zaklciach, inwokacjach i sprawach z
nimi zwizanych, winny by precz odrzucone, gdy pene s one
side diabelskich
138
. Zawsze miej tedy w pamici, i DEMON czyni
uytek z metod nieprzebranych by usidli i zwie rodzaj czowie-
czy - tego nie wolno ci zapomnie. Dowd tego znajduj w tym, i
kiedy operowaem za spraw Prawdziwej Mdroci, wszelkie za-
klinania, ktrych wczeniej si wyuczyem straciy sw moc, nigdy
ju nie mogem za ich spraw uzyskiwa efektw. I przeprowadzi-
em szereg bardzo dokadnych prb z tym, czego nauczyem si od
RABINA MOJESZA, przekonaem si, e nie byo tam nic prcz
oszustwa i zwodniczych sztuk DEMONA, ktre nie mogy objawi
si w obliczu Boskiej Mdroci. Dalej, najbardziej oczywistym chy-
ba, znakiem ich faszywoci jest konieczno wyboru dni odpo-
wiednich, a przecie prcz tych, ktre Pan Nasz nakaza wici,
wolni winnimy by w wyborach swych, tak tyczcych si dni jak i
godzin, wszelkie za rnice midzy nimi, jak Znaki Niebieskie, i

138
Wanym jest by dobrze zrozumie te sowa, chodzi tutaj o ksigi czarnej magii, ktre
pene s poprzekrcanych i przeinaczonych sw i charakterw, ktre nie ucz niczego
prcz zbrodniczych i samolubnych praktyk, i ktre w istocie sprowadzaj si najczciej
do tego, jak zawrze pakt ze Zymi Duchami. Prawdziwe charaktery reprezentuj Formu-
y tak uzewntrznionych, jak i ukrytych si Natury, prawdziwe za ceremonie staj si
Kluczem, dziki ktremu mona je powoa do istnienia.
KSIGA DRUGA


inne sprawy
139
, w aden sposb nie powinny zaprzta naszej
uwagi. Nie znajdziesz tam nic prcz grzechu
140
ukrytego, nic prcz
oszustw DEMONA, jest to bowiem jeden z wielu jego sposobw,
ktre doprowadzi maj do zmieszania Prawdziwej Mdroci Pa-
skiej ze zem. Prawdziwa i Boska Mdro dziaa kadego dnia, i
kadego dnia mona za jej spraw otrzyma podane efekty, ka-
dego dnia, w kadej chwili i w kadej sekundzie. Wrota aski Pa-
skiej s zawsze otwarte, albowiem On pragnie nie nam pomoc,
tak dzi jak i jutro, nie moe by prawd by Jego yczeniem byo
przypisanym by do dnia i godziny, ktr pomyla Mu czowiek.
Wiedz, i to On jest Panem, ktry wybiera te dni, ktre wybra
pragnie, i one bd uwicone! Odrzu, przeto wszelkie Ksigi za-
wierajce zaklcia, niesamowite i niewytumaczalne figury i sowa
nieznane
141
, ktrych nie sposb zrozumie, a ktre tylko Diabe lub
potpiony mg wymyli. Warto przywoa te na uwag to, o
czym mwiem w Ksidze Pierwszej, i w przewaajcej mierze
zaklcia te nawet w najmniejszym stopniu nie odnosz si do Boga
Wszechmogcego i s jedynie Inwokacjami Diaba i cigami nieja-
snych chaldejskich sw. Niewtpliwie jest rzecz dalece nieroz-
wan myle, i czowiek moe odwoywa si do Boga za po-

139
W oczywisty sposb Abraham yd wyciga zbyt daleko idce wnioski. Prawd jest, i
Anielska Magia wysz jest od Talizmanicznej, ktra bazuje wanie na astrologicznych
pozycjach cia niebieskich, z tego te powodu pozwala uzyskiwa efekty potniejsze i
wolne od astrologicznych ukadw, przypisana jest bowiem do innego planu ni ten,
prawa fizyki do niej si ju nie odnosz. Oczywicie, kiedy pracujemy, dla przykadu, z
wpywami Soca, jego ukryta sia ciepa bdzie dla nas atwiej osigaln, jeli bdzie
dziaaa bezporednio na ziemi tj., kiedy jest ono w znaku Lwa, kiedy za bdzie w zna-
ku Byka, ta sama sia reprezentowaa bdzie raczej Kiekowanie i Wzrost i tak dalej. Po-
dobnie rzecz si ma w przypadku innych Planet. W ten sposb dochodzimy do odpowie-
dzi, dlaczego Abraham nie mg osign dnego efektu, korzystajc ze sztuk Rabina
Mojesza, nie byo to moliwe, gdy zastpi prawa obowizujce na tym, danym kon-
kretnie planie swoimi wasnymi prawami.
140
Odnosi si to oczywicie do Anielskiej Magii, jednoczenie bdem jest, ktry, cho ju
nie tak wielki, wci naraa na niepowodzenie, przypisywanie pewnych praw odnosz-
cych si do planu Anielskiego, eksperymentom, ktre w oczywisty sposb bazuj na fi-
zycznym wpywie Planet, nawet mimo zaoenia, i Anio danej Planety wada jej wpy-
wem. Dla przykadu, anio Marsa, wada Marsem lecz nie Jowiszem i vice - versa.
141
Chodzi tutaj niewtpliwie o rnego rodzaju czarnomagiczne grimoires. Nie mniej jed-
nak owe niezwyke sowa, wypaczenia hebrajskich, chaldejskich czy egipskich imion
Bogw i Aniow, nie zawsze musza by celowe. Jakkolwiek zym jest korzystanie z kary-
katur witych Imion, czy wykorzystywanie ich dla zych celw, to ju Zoroaster pisa:
Nie zamieniaj barbarzyskich Imion Ewokacji, s one Imionami Boskimi, i maj w wi-
tych Rytach moc niezwyk.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

rednictwem Jego witych Aniow, korzystajc z dziwnego
sownictwa, wrcz argonu, ktrego sam nie rozumie, albowiem
nie zrozumie tego, co mwi, ni tego, o co prosi. Nie jest wic czy-
nem szaleca obraa Boga i Jego wite Anioy! Krocz przeto
praw ciek i sta przed Bogiem z sercem otwartym i ustami
mwicymi w jzyku ojczystym
142
. Odkd to ask Pask otrzy-
muje ten, kto nie wie nawet, o co prosi? Liczba tych, ktrzy zgubili
si w tej prnoci jest nieprzebrana. Wielu mwi, i to jzyk grecki
jest szczeglnie upodobany przez Boga, moe by prawd, i w
pewnym okresie tak byo, dzi jednak, jak wielu z nas bezbdnie
jzyk ten rozumie, z tego powodu te nie jest sensownym jego
uywanie. Powtarzam wic raz jeszcze: - Niechaj kady mwi
swym wasnym jzykiem, albowiem dopiero w zrozumieniu tego,
o co si prosi, ley aska Paska. A gdyby oczekiwa tego, co jest
nieprawe i niesprawiedliwe, pewnym bd, i nigdy jej nie otrzy-
masz.

142
Niekoniecznie musi by to regu, jak si wydaje bowiem w Operacji tej warto zasto-
sowa jzyk, ktry wnosi mniej znacze, mniej myli dotyczcych codziennoci ni jzyk,
jaki kadego dnia uywamy, dziki temu w sposb peniejszy bdziemy mogli przey
ow granic, jaka dzieli rytua od rzeczywistoci, pamita jednak musimy o regule, jak
podaje Abraham, i to co jest najistotniejsze to zrozumienie znacze, ktrymi operujemy.
KSIGA DRUGA


Rozdzia Pity
O tym, i w Operacji tej nie jest koniecz-
nym by przestrzega czasu stosownego,
ni dnia, ni godziny


ie ma adnych innych dni (ktrych naleaoby pilno-
wa), nad te, ktre Bg przykaza naszym Ojcom, jak
choby wszystkie Soboty, ktre s dniem Szabatu,
dni Pesach i Sukot, z ktrych to pierwsze wito
wypada pitnastego dnia pierwszego z naszych
miesicy, to drugie za rozpoczyna si pitnastego dnia sidmego
miesica
143
. Przystpujc do tej Operacji, kada osoba, niezalenie
od przyjtego przez siebie Prawa, pod warunkiem jednak, i wy-
znaje jednego Boga
144
, winna zwrci uwag na owe wita. Jedna-
kowo prawdziwym czasem rozpoczcia tej Operacji jest pierwszy

143
Pesach przypada na okolice rwnonocy wiosennej, i jest dla ydw tym, czym dla
chrzecijan jest Wielkanoc, rozpoczyna si 15 - 16 dnia pierwszego miesica wg kalenda-
rza ydowskiego (Nisan lub Abib) wito to jest niejako zejciem do pocztku historii,
jeeli wyjcie z Egiptu symbolizuje wtajemniczenie, Pesach przypomina o przygotowa-
niach, jakie byy po temu konieczne, jest to tak jakby, alef i taw pocztek i koniec, jest to
czas oywania, symbol niejako granica midzy tym co pozostao w domu niewoli, a tym
co zostaje na nowo urzdzone. Sukot, lub inaczej wito Namiotw rozpoczyna si mniej
wicej w poowie sidmego miesica - Tiszri, jest to radosne wito, ktre ma jednak
przypomina o tym, i ziemia, na ktrej yjemy i doczesno nie jest w ostatecznoci ce-
lem ycia, wito to przypomina o tym, i Bg daje bezpieczestwo i e jest nawet w
ndznym szaasie, a gdzie Bg tam rado i szczcie. wito to przypomina, i mimo
tego, i doczesno nie jest celem samym w sobie, naley si ni radowa i radowa si
ask i darami Pana, skada si Mu ofiar mwic: od ciebie dla ciebie, tak jak i to, tak i
wszdy w wiecie - na pamitk tego, i wszystko od niego pochodzi. wito to trwa
siedem dni i koczy si woaniem o ratunek do Boga, z tego te powodu ostatni dzie
nazywany jest Hoszana Raba.
144
Co nie ma tak naprawd znaczenia gdy wyznawana koncepcja bdzie panteistyczna.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

dzie po wicie wielkiej nocy. I byo to powiedziane NOEMU, i
czas ten jest dogodnym. W ten sposb koniec Operacji przypada
dokadnie z pocztkiem Sukot.
145
Nasi praojcowie fakt ten zanoto-
wali, za Anio
146
go potwierdzi. Warto wic poda za wskaza-
nym przykadem i rad dobr, ni upiera si przy wasnych za-
chciankach w tej kwestii. Jednoczenie odrzuci naley pogaskie
pomysy tyczce si wyborw dni szczeglnych, podobnie te cza-
su stosownego i Elementw. Pamitaj tedy o tym, i szacunek win-
nien jeste jedynie Temu, ktry czas w ustanowi
147
. W okresie tym
znajdziemy czowieka, ktry bdzie obdarzony ask i z Bogiem
bdzie pogodzony, ktry czystszym jest ni w innym czasie, oto
jest najistotniejsza sprawa, ktr powiniene rozway. Prawd
jest, i Elementy i konstelacje przydatnymi s w przeprowadzeniu
pewnych operacji, jednak naley rozumie, naturalne warunki i
dyspozycje mog si rni z dnia na dzie, rnica taka nie moe
mie miejsca w Duchowych i Nadnaturalnych kwestiach, co czyni
je [Elementy ...] bezuytecznymi w (wyszych) Magicznych Opera-
cjach. Wybieranie dnia pod ich ktem jest wic bezuyteczne, po-
dobnie jak godzin, czy minut, co z namaszczeniem czyni ignoran-
ci, i jest to powanym bdem. Dlatego te, zdecydowaem si na-
pisa ten rozdzia, szczeglny nacisk kadc na objanienie tych
kwestii, wierzc, i bdy, jakie tutaj zostay omwione stan si
oczywiste dla tego, kto go przeczyta, tak, e bdzie on mg wyci-
gn pewne korzyci i dziaa majc wspomniane kwestie grun-
townie przemylane.

145
Wtajemniczeni w Mdro Ro Krzya wiedz, i pewne siy staj si szczeglnie
zauwaalne w okresie przesile.
146
Abraham ma tutaj na myli niewtpliwie Anioa Stra.
147
Chodzi tutaj o Boga.
KSIGA DRUGA


Rozdzia Szsty
O planetarnych godzinach i innych
bdach astrologw


aprawd uczeni astrologowie okrelili ruchy gwiazd i
potrafi wykorzysta je czynic rne efekty w materii
niszej i podstawowej, jednak jak ju powiedziaem
rzeczy te s naturalnymi operacjami w Elementach, nie
maj tedy mocy adnej nad duchami, czy rzeczami nadnaturalny-
mi, nigdy te takiej mie nie bd. Zamiast tego wiadomo, i za
przyzwoleniem Wielkiego Boga to duchy zarzdzaj firmamentem.
C za gupot jest wic baganie o przychylno Soca, Ksiyca,
czy Gwiazd, jeli w istocie celem miaaby by konwersacja z anio-
ami i duchami. Czy nie jest niezwykym pomys oczekiwa od
dzikich bestii pozwolenia na polowanie? C jeszcze jednak ma
miejsce, kiedy owi uczeni wybieraj pewne dni, kiedy dalej dziel
je na wiele rnych czci, jak godziny i minuty, etc. Oto, powia-
daj, mamy godziny planetarne, i planety waciwe kadej godzi-
nie. C za planety! C za wspaniay porzdek! Powiedz mi
przeto, c za korzy masz z takich podziaw. I odpowie: Bar-
dzo duy, gdy pokazuje to nam we wszelkich kwestiach tak do-
bry, jak i zy los! Powiem ci, i raz jeszcze powtrz, i w adnej
mierze nie jest to prawd, cho z tym, i powoduj oni zmiany cza-
su lub Powietrza, po czci si zgodz. Bd askaw jednak powie-
dzie mi jak dzielisz owe Planetarne Godziny. Wiem, i rozpoczy-
nasz od pierwszej godziny dnia, ktrej odpowiada planeta mu
przypisana, i tak, niedziela jest dniem Soca, poniedziaek Ksiy-
ca, wtorek dniem Marsa, roda Merkurego, czwartek Jowisza, pi-
tek Wenus, i wreszcie sobota, dzie Saturna. Dalej dugo dnia
dzielisz na dwanacie rwnych czci, ktre nazywasz godzinami,
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

kadej z nich za przypisujesz odpowiedni planet. Wedug po-
dobnej zasady postpujesz dla godzin nocy. Godziny te nie musz
by sobie rwne, zale bowiem od dugoci dnia i dugoci nocy,
jak w tym przykadzie: niech bdzie to niedziela, dzie Soca,
wschd soca mia miejsce o godzinie sidmej, zachd za o pitej,
dzie liczy wic 10 godzin, kada godzina planetarna miaa wic
pidziesit minut. I tak, pierwsza godzina planetarna, godzina
Soca, druga, po pidziesiciu minutach bya godzin Wenus,
trzecia Merkurego i tak dalej, wreszcie sma godzina znw jest go-
dzin Soca, dziewita Wenus i dziesita, z ktr dzie si koczy,
godzin Merkurego
148
. Oto nadchodzi noc, jest ona dusza od dnia
i liczy czternacie godzin, ktre dzielimy na dwanacie rwnych
czci, w ten sposb, kada planetarna godzina nocy liczya bdzie
siedemdziesit minut, pierwsz za godzin nocy bdzie Jowisz
149
,
drug Mars, trzeci Soce, a do poniedziaku, ktrego (wedle tej
zasady) planet pierwszej godziny bdzie ksiyc. Teraz jednak
zapytuj, czy zawsze w poniedziaki, dni Ksiyca, jak powiadaj,
jest tak, i Soce wschodzi wraz z Ksiycem i wraz z nim zacho-
dzi? Nie umiej na takie pytanie odpowiedzie. Dlaczego wic ten
dzie jest dniem Ksiyca? Nie umiej poda adnego wytuma-
czenia, nad to, jakim jest podobiestwo nazwy dnia
150
. Jake po-
wszechnymi s owe bdy! Powiedz mi kiedy to planeta ma naj-
wiksz wadz nad Elementami, kiedy jest ona powyej, czy kiedy
jest ona poniej horyzontu lub hemisfery? Przyzna tutaj trzeba, i

148
Kolejno przypisywanych godzin wyglda nastpujco: Soce, Wenus, Merkury,
Ksiyc, Saturn, Jowisz, Mars, znajdujemy j midzy innymi w tabeli godzin planetarnych
w Wikszym Kluczu Salomona.
149
Jeli trzyma si reguy byby to Ksiyc. Nawet przy zaoeniu, e skoro dzie liczy
dziesi godzin, po podzieleniu ich i przypisaniu odpowiednich planet, z chwil przejcia
w godziny nocy odrzuca si dwie planety (niejako owe brakujce wczeniej jedenast i
dwunast godzin, ktre notabene w planetarnych godzinach byy zapisane), zasada ta nie
moe si utrzyma, gdy przypadby nam na godzin sidm (wszak jednego dnia nie
bdzie skoku godzinnego) Saturn. Pomieszane zostay tutaj jak sdz dwie metody, jedna
ze wspomnianego Wikszego Klucza Salomona, gdzie kolejno po sobie postpujce planety
przypisane s kolejnym dniom w sposb cigy (s jednak podzielone na godziny od
wschodu do zachodu soca i od pnocy do pnocy), drug za metod jest przypisy-
wanie odpowiednich planet godzinom, wedug metody jak podaje Abraham, z tym
zaoeniem jednak, i kolejnego dnia powtarza si ca operacj.
150
Nazwy te wywodz si jeszcze z czasw rzymskich, i tak, poniedziaek - dies Lunae,
wtorek - dies Martis, roda - dies Mercuriis, czwartek - dies Iovis, pitek - dies Veneris, sobota
- dies Saturni, niedziela - dies Solis.
KSIGA DRUGA


to, co jest powyej winno mie wiksz si oddziaywania ni to,
co jest niej, czemu nie pozostaje adna wadza jak tylko ratunek
Woli Boej. Dlaczeg wic, majc to na uwadze powinnimy
przypisywa Planetom dni i godziny, skoro przez cay dzie nie
pojawiaj si one nad horyzontem? ABRAMELIN najwikszy MISTRZ
w zagadnieniach tyczcych si natury nauczy mnie cakiem innych
form klasyfikacji (ktre gruntownie poznaem, zauwaajc, i nie
bazuj na wspomnianych wyej zasadach astrologw), ktre po-
zwoliy mi zrozumie prawdziwe Godziny Planetarne. Kiedy pla-
neta ukazuje si nad horyzontem, wtedy zaczyna si jej dzie (obo-
jtnie czy jest jasno czy ciemno, biao czy czarno), i trwa w dzie
dopki, dopty znw nie zejdzie
151
poza horyzont, by rozpocz si
z chwil ponownego jej wzejcia. A kiedy planeta schodzi za hory-
zont wtedy noc jej nastaje. I jest tak zarwno dla dni Soca, Ksiy-
ca, jak i wszystkich innych planet, a dni owe przeplataj si ze sob,
stosownie do ich natury przeplataj si rwnie ze znakami Zodia-
ku. Teraz powiem ci czyme s godziny planetarne! Suchaj tedy i
bacz uwanie, kada planeta jedynie przez godzin wada moc
szczegln, jest to wtedy, kiedy gruje. Zdarza si wic czasami, i
mamy do czynienia z dwiema godzinami planetarnymi rwnocze-
nie, jako e dwie planety gruj, tworz wtedy efekt zgodny z ich
natur i jakoci owych gwiazd
152
. Pamitaj jednak, i maj one moc
jedynie w kwestii spraw naturalnych. Oto wic dowiodem i om-
wiem przed tob bdy (wsplne) astrologom, trzymaj si tedy z
dala od nieprzytomnych szalestw, owych dni i godzin, ktre wy-
znaczaj, czy tak, gdy jeli zapragniesz wykorzysta sztuki tych
faszywych magw i zaklinaczy, Bg surowo ci pokara, i zapa-
cisz. I wszystko si dokona, ty za czeka bdziesz na godzin Sa-
turna lub Marsa. Kocz ten rozdzia z nadziej, i w peny i wy-
czerpujcy sposb opisaem fasz i bezuyteczno metod wybiera-
nia dni i godzin, jakie stosuj owi astrolodzy.

151
W wersji angielskiej and until its bath passed its elevation, za we francuskiej: Et jusqua
cequil tremonte son jour dure jusqua cequil se leve derechef.
152
Podobne idee odnajdujemy we wtajemniczeniach Ry i Krzya.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Sidmy
Tyczcy si tego, co jest koniecznym pod-
czas dwu pierwszych miesicy
153
od rozpo-
czcia Operacji tej Prawdziwej i witej
Magiien, kto do Operacji przystpuje winien dokadnie roz-
way wszystko, o czym mwilimy wczeniej, winien
te szczegln uwag skierowa na to, co zostanie
wnet opisane. Odrzuc natenczas wszelkie inne
rozwaania, tak bym mg skupi si jedynie na Operacji, ktr
rozpoczniesz nazajutrz po wicie Wielkanocy (lub Paschy). Po
pierwsze: nasamprzd dokadnie si umyj i za wiee ubranie:
dokadniej za, wier godziny przed wschodem soca wejd do
Oratorium, otwrz okno, i uklknij przed Otarzem, twarz zwr
ku oknu, i pokornie acz miao inwokuj Imi Pana, dziki mu ska-
dajc za ask, jak ci obdarzy, od twych narodzin, a do chwili
obecnej, dalej w pokorze pokajaj si przed Nim, i wyznaj wszystkie
grzechy swoje, proszc by ci je wybaczy i odpuci. I pro Go by w
chwili nadejcia by litociwy by zesa ask sw i dobro, i powie-
rzy ci witego Anioa, ktry bdzie twym Przewodnikiem, pro-
wadzc ci wit ciek Woli Paskiej, by nigdy nie popad w
grzech, tak nieumylnie, jak przez niewiedz, czy z przyrodzonej
saboci. Tak powiniene zacz Oracj i powtarza j kadego ran-
ka przez pierwsze dwa miesice. Zdaj sobie spraw, e wielu mo-
e teraz zapyta: Dlaczeg wic nie wypiszesz sw lub formuy

153
Znajdujemy tu wyraenie (ang. two moons) dalej w tekcie spotykamy (ang. during the
first two moons or months).
KSIGA DRUGA


owej modlitwy. Mam to rozumie, e nie jest ona dla mnie, nie je-
stem do uczony, brak mi pobonoci, a moe mdroci mi nie
staje? Wiedz tedy, i chocia pocztek twej modlitwy moe by
saby, wystarczy to by dowid, i rozumiesz jak prosi o ask
Pask z mioci i czystym sercem, z ktrego tak naprawd modli-
twa powinna wypywa. Co wicej, nie suy niczemu, moe i na-
bone ale pozbawione uwagi i rozumu odmwienie sw, ktre
tylko usta powtarzaj, intencja za ktrych nie jest prawdziwa -
czyni tak jedynie ignoranci i ludzie bezboni. Jest wic absolutnie
koniecznym, by modlitwa twa pyna z gbi twego serca, puste
odczytanie spisanych modlitw, w aden sposb nie uzmysowi ci,
jak naley si modli i czym jest modlitwa
154
. Oto powd, dla kt-
rego nie umieszczam tutaj adnych specjalnych formu modlitw i
oracji, w ten sposb sam bdziesz mg nauczy si, jak naley si
modli i jak inwokowa wite Imiona Paskie. Nie chciaem by
polega jedynie na mnie i na tym, co ci tutaj zalec. Masz Pismo
wite, tam znajdziesz wiele piknych i potnych modlitw i aktw
aski. Poznaj je i z nich si ucz, a nie zabraknie ci wskazwek, ku
temu, jak owocnie si modli. I chocia pocztek twej modlitwy
moe by nieudolny, wystarczy tylko by serce byo czyste, a wyra-
zisz Panu twe oddanie. On za rozpali w tobie ogie swego wite-
go Ducha, ktry stanie si twym nauczycielem i owieci Ducha
twego, tak, i poznasz modlitw i bdziesz mia moc jej czynienia.
A kiedy oracje twe dobiegn koca, tedy zamknij okno i opu Ora-
torium, zabezpieczajc je tak, by nikt nie by zdolny si do niego
dosta, ty sam rwnie nie powiniene przekroczy progu jego, a
do wieczora, kiedy soce zajdzie. Wtedy odwie si i odpraw
wszystko wedug tej samej reguy, co rano. Jeli chodzi o reszt
dnia, czy, co zostanie ci przedstawione w dalszej czci. Co si
tyczy Komnaty Sypialnej i Oratorium, oraz tego, jak powinny one
wyglda, wszystko to omwione zostanie w Rozdziale Jedena-
stym. Wymagane jest jednak by Komnata Sypialna przylegaa do
Oratorium, lub innego miejsca twojego codziennego zamieszkiwa-
nia, Koniecznym jest to, by bya ona gruntownie wysprztana i
okadzona wonnociami, oe winno by nowe i czyste. Szczegln

154
Warto zaznaczy tutaj, i jest to podstawowy warunek kadej magicznej ceremonii.
Jeeli umys, serce i dusza nie s oddane Operacji, nie mona oczekiwa, i uzyskane bd
jakiekolwiek wyniki.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

uwag winiene przykada do czystoci we wszelkiej materii, czy-
ni to naley, albowiem wstrtem napenia Pana wszystko, co jest
skalane. W Komnacie tej powiniene spa i w niej te spdza czas
cay, czynic to, co bdzie do ciebie naleao, wszelkich zbdnych
spraw unikajc. Moesz spa ze sw on, jeli jest ona czysta tak
duchowo, jak fizycznie, jednak kiedy bdzie miaa swj miesiczny
czas, nie dozwolisz jej by wesza do oa twego ni do Komnaty.
Zawsze na dzie przed Szabatem naley zmieni przecierada i
okrycie pocieli. Kadej soboty Komnat naley okadzi wonno-
ciami. I nie dozwolisz adnemu zwierzciu, ni psu, ni kotu, ni
adnemu innemu przebywa w Komnacie, one bowiem mog j
zanieczyci. Co si tyczy obowizkw maeskich, znajdziesz tu
niewinno ale te i obowizek dawania potomstwa, wszystko jed-
nak powinno by robione w Bojani Boej, a ponad wszystko, kie-
dy ona twa nie bdzie nieczyst. Jednak podczas pierwszych czte-
rech miesicy unikaj kontaktw seksualnych jak Plagi. A jeli masz
dzieci, sprbuj je odprawi do innego miejsca jeszcze przed (rozpo-
czciem Operacji), nie bd one ci niepokoiy, wyjtkiem jest
dziecko pierworodne i to, ktre jeszcze piersi wymaga. Przez po-
szanowanie porzdku swego ycia i wszelkich czynnoci, jakich si
podejmujesz, zyskasz szacunek dla swego statusu i roli. Jeli jest
swym panem, jak tylko jest to moliwe zaatw wszelkie swe po-
winnoci, porzu wszystko, co doczesne, prne dziaania i bezce-
lowe rozmowy, tak by mg w samotnoci prowadzi ycie ciche,
spokojne i uczciwe. Jeli wczeniej postpowae niegodziwie, ycie
pdzc ndzne, pene chciwoci, zepsucia i pychy, odrzu wszyst-
kie te saboci. Miej na uwadze, i byo to jednym z gwnych po-
wodw, dla ktrych ABRAHAM, MOJESZ, DAWID, ELIASZ, JAN i
inni wici mowie odeszli w miejsca pustynne i samotne, i tam
posiedli ow wit Nauk i Magi. Pamitaj przeto, i gdzie jest
wiele ludzi, tam wiele skandali powstaje, a gdzie skandal jest wraz
za nim Grzech biey. Wszelki grzech obraz Anioom Boga czyni i
sprowadza czowieka ze cieki, ktra prowadzi do Mdroci, czy-
nic j zamknit. Unikaj o ile moesz rozmw, szczeglnie z
wczeniejszymi towarzyszami owych wystpnoci, lub tymi, kt-
rzy wodz ci na pokuszenie. Dlatego te, o ile to moliwe szukaj
spokoju i odosobnienia, dopty dopki nie otrzymasz aski Pana, o
ktr prosisz. Suga, ktry zobowizany jest do posugi panu swe-
KSIGA DRUGA


mu, nie dysponuje takimi luksusami (jakie s niezbdne dla dziea i
przeprowadzenia owej Operacji). Szczegln uwag powi
wszelkim interesom, jakich bdziesz si podejmowa, czy to bdzie
sprzeda czy kupno, nigdy nie wpadnij w gniew, bd za skrom-
ny i cierpliwy w swoim dziaaniu. I powiniene wyznaczy, kade-
go dnia po obiedzie, dwie godziny, podczas ktrych z uwag czyta
bdziesz Pismo wite i inne wite Ksigi, one naucz ci modli-
twy i bojani przed Panem, dziki nim z kadym dniem bdziesz
lepiej poznawa swego Stwrc. Inne zadania, jakich mo esz si
dopuszcza zostan szczegowo omwione w Jedenastym Roz-
dziale. Co do jedzenia i spania, winny by one czynione z umiarem
i bez zbytku, jest szczeglnie wanym by unika pijastwa i
ucztowania w miejscach publicznych. Jedz w domu swym, z rodzi-
n, w ciszy i pokoju, jaki Bg tobie powierzy. Nie powiniene za-
sypia w cigu dnia, moesz jednak po porannych modlitwach
pj na spoczynek by odzyska siy. Jeli jednak zdarzy si, i nie
wstaniesz wystarczajco wczenie, czyli przed wschodem soca,
nie martw si tym zbytnio, bo nie jest to najistotniejsze, (jeli nie
zrobie tego ze zych pobudek), odmw wtedy swa zwyk poran-
n modlitw
155
, jednak nie powiniene pozwala sobie na lenistwo i
opieszao, zawsze jest bowiem lepiej zanosi mody do Boga we
wczesnych godzinach.

Odnonie szat i rodziny

Suknia twoja winna by czysta i schludna, stosowna do zwyczajw,
jakie panuj. Porzu wszelk prno. Powniene mie dwa prze-
brania by mc je zmienia, co czyni naley w kad wigili Szaba-
tu, w ten sposb jedn nosi bdziesz przez tydzie, te za ktre
zakada bdziesz, bd uprane, czyste i okadzone wonnociami.
Co za si tyczy rodziny, im mniej ich bdzie tym lepiej, spraw te
by suba bya skromna i cicha. Wszystkie te wskazwki maj y-
wotne znaczenie i powiniene dobrze je rozway. Co si tyczy

155
Chodzi tutaj o to, by utrzyma sfer astraln woln od wszelkich zych wpyww, by
uczyni Aspiranta duchowo czystym, myli jego skierowa na sprawy zwizane ze wi-
toci i wywiczy tak wol jego, jak i samokontrol. Naley te pamita o szczeglnej
wartoci medytacji przeprowadzonej ze wschodem soca.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

reszty powiniene zawsze mie na uwadze Dziesicioro Przyka-
za
156
, teraz i zawsze, one bowiem winny sta si regu twego po-
stpowania. I niech rka twa zawsze bdzie gotowa do tego, by da
jamun, by udzieli pomocy twym ssiadom w potrzebie, niechaj
serce twe zawsze otwartym bdzie na proby maluczkich, ktrych
Bg umiowa. A jeli podczas owego czasu zachorujesz, co nie po-
zwoli ci wej do Oratorium, musia bdziesz porzuci swe przed-
siwzicie. Pamitaj tedy, by pilnowa si, tak by by cigle w naj-
lepszej formie. W chwili tej winiene uda si na spoczynek, i ou
odprawi wszelkie oracje, proszc Pana o przywrcenie zdrowia,
tak by mg kontynuowa to, co zacze, poczy Panu ofiar, tak
by mg z wiksz jeszcze si do dziea swego przystpi i Jego
Mdro pozna. Oto wszystko, co naley czyni przez pierwsze
dwa miesice.

156
Uyto tutaj (ang. Tables of the Law)
KSIGA DRUGA


Rozdzia smy
Tyczcy si dwch kolejnych miesicy


to dwa pierwsze miesice upyny i dwa kolejne
nastaj, podczas nich modli si powiniene tak rano,
jak i wieczorem w godzinach, do ktrych powiniene
ju przywykn. Pamitaj jednak, by przed wejciem
do Oratorium dokadnie obmy w wodzie czystej twarz sw i rce
swoje. A modlitwy swe odmawiaj z wielkim oddaniem i pokor,
bagajc Pana Boga by przysa do ciebie Swych witych Aniow,
by prowadziy ci Prawdziw ciek, ku Mdroci i Wiedzy, a
przez pracowite badania nad witymi Pismami, w sercu twym
(Mdro) zagoci. Korzystanie z praw maeskich jest dopusz-
czalnym, nie naley jednak tego naduywa, ani nie czyni tego
(podczas szczeglnych dni). W dzie przed Szabatem powiniene
obmy cae swe ciao. Jeli chodzi o wszelkie interesy i sprawy z
yciem zwizane, jestem przekonany, i dostatecznie jasno ju si
wyraziem. Jedynym, co jest tutaj absolutnie koniecznym to wyco-
fanie si ze spraw wiatowych i oddanie caych swych zdolnoci
modlitwie. Jeli chodzi o jedzenie, picie i ubir, postpowa naley
dokadnie tak, jak w podczas dwu pierwszych miesicy, wyjtkiem
jest to, i musisz poci (czynic kabalistyczny post) w kad wigi-
li Szabatu. DOKADNIE ZAPAMITAJ: ydzi obchodz Szabat w
sobot, chrzecijanie za, w niedziel i dla nich to sobota jest wigili
wita.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Dziewity
O ostatnich dwu miesicach


ano i wieczorem przed wejciem do Oratorium winie-
ne obmy sw twarz i rce, nasamprzd jednak,
wyznaj swe grzechy przed Panem i w arliwej
modlitwie ubagaj go o w dar szczeglnej aski,
ktry pozwoli ci cieszy si i znie
157
obecno Jego
witych Aniow, pro Go te o ask Tajemnej Mdroci, dziki
ktrej bdziesz zdolny wada tak Duchami, jak i wszelkim ywym
stworzeniem. To samo naley czyni w poudnie, przed obiadem i
wieczorem, tym sposobem modlitw odmawia bdziesz trzy razy
dziennie, podczas tego obrzdku zawsze na Otarzu powinny
znajdowa si wonnoci. Co wicej na koniec swych Oracji powi-
niene modli si do witych Aniow, proszc by poniosy twe
powicenie przed Oblicze Pana i proszc o wstawiennictwo, one
za powinny wspiera ci podczas tych dziaa. Czowiek, ktry
jest swym panem, powinien porzuci wszelkie interesy, wyjtkiem
jest tutaj dobroczynno na rzecz ssiadw. Powinien unika caego
spoeczestwa, wyjtkiem s tutaj jego ona i Sugi jego. Wiksz
cz czasu powinien spdza na rozprawianiu o Prawie Boym i
czytaniu pism, ktre mdrze o nim traktuj. Dziki temu jego oczy
otworz si na to, czego dotychczas nie zauwaa, o czym nie po-
myla i w co nie wierzy. W kad wigili Szabat, powinien poci,
obmy cae swe ciao i zaoy now bielizn. Ponadto powiniene
mie pcienn koszul i tunik, ktre powiniene nakada zaw-
sze, kiedy wchodzisz do Oratorium. Nim zaczniesz powiniene
umieci Perfumy w Kadzielnicy, o czym dokadnie ci poucz.

157
W wersji francuskiej wyraenie to ma posta: Que vous puissiez et resister a la presense, w
wersji angielskiej za: that you may enjoy and be able to endure...
KSIGA DRUGA

Powiniene mie rwnie kosz, lub inne podobne naczynie z mie-
dzi, ktre wypenisz wglem drzewnym, by umieci tam kadziel-
nic, kiedy bdzie to konieczne. Naczynie owo bdziesz mg wy-
nosi z Oratorium, nigdy jednak nie wolno ci tego zrobi z Ka-
dzielnic. Pamitaj, i kiedy dokonasz swych modlitw, musisz wy-
nie owo naczynie z Oratorium, w szczeglnoci podczas dwu
ostatnich miesicy, umieszczajc je w miejscu, ktrego nie mona
zanieczyci, jak choby w ogrodzie.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Dziesity
O tym, czego czowiek moe si uczy
podczas owych dwu miesicy.


chocia najlepsz rad, jak mog ci powierzy jest to
by uda si na pustyni, czy w inne miejsce, gdzie
bdziesz przebywa w samotnoci przez okres owych
szeciu miesicy, jakie poprzedzaj Operacj, dziki
ktrej posidziesz to, co pragniesz, co czynili Staroytni. zdaj so-
bie spraw, i jest ona dzi niemal niemoliwa do zrealizowania,
naley wic dostosowa j do czasw, (w ktrych przyszo nam
y), nie mogc za utrzyma pewnych warunkw, powinnimy
dooy wszelkich stara by podoa innym , tak by skupi si tyl-
ko na Boskich Sprawach. Z pewnoci s te tacy, ktrzy nie bd
mogli nawet tego przeprowadzi z naleyt dbaoci, nawet, jeli
szczerze bd tego pragn, jest tak z powodu rnych zawodw i
penionych funkcji, ktre uniemoliwiaj im realizacj ich zamie-
rzenia, oni wic zmuszeni bd do dwigania obowizkw ich za-
wodu. I bd mogli oni dalej prowadzi swoje interesy, jeli nie
bd one godziy bezporednio w samo Dzieo. W kilku sowach
nakrel takie sytuacje, dla przykadu, medycyna i wszystkie inne
profesje zwizane z podobnymi funkcjami, ktre najprociej mo-
emy okreli, jako dobroczynne i niosce pomoc blinim. Jeli
chodzi o sztuki wyzwolone, moemy zajmowa si Astronomi,
etc. porzucajc jednak wszelkie sztuki i operacje, ktre w najmniej-
szym choby stopniu tycz si magii i czarnoksistwa, pamitaj by
nigdy nie czy tego, co pochodzi od Boga z tym, co przynosi Be-
lial. Bg jest jedynym, i jemu wszelka cze i chwaa. Powysze
rozwaania odnosz si do dwch pierwszych miesicy i dwch po
nich nastpujcych. Moesz spacerowa po ogrodzie, dla odpo-
KSIGA DRUGA


czynku, jednak nie wolno wykonywa ci adnej pracy, moesz je-
dynie zbiera kwiaty i owoce, moesz te odda si medytacji,
rozwaajc wspaniao
158
Boga. Jednak w czasie dwu ostatnich
miesicy, powiniene porzuci wszelkie sprawy doczesne, oddajc
si jedynie wypoczynkowi i rozwaaniom nad sprawami Ducho-
wymi i Boskimi. Jeli pragniesz uczestniczy w Konwersacji Anioa
i w Boskiej Mdroci, porzu wszelk prn ciekawo
159
, z sza-
cunkiem i przyjemnoci traktuj owe dwie lub trzy godziny, w kt-
rych studiowa bdziesz Pismo wite, a przyniesie ci to nieocenio-
n korzy, i chocia wiedza twa niewielk bya, znajdziesz tam
mdro i wszelkie zdolnoci. I bdzie to wystarczajce, by swe
Oracje nawet ze snu wyrwany powtrzy
160
, i w dziele swym nie
pobdzi, ani dobrowolnie, ni przez zaniedbanie.

158
W tekcie francuskim, prawdopodobnie przez nieuwag sowo to powtarza si dwu-
krotnie: la grandeur la grandeur de Dieu.
159
W wersji angielskiej: lay aside all indiscreet, w wersji francuskiej: laissez apart touttes les
choses curieuses.
160
W miejscu tym natrafiem na problem z tumaczeniem, podaj wersj angielsk: It is
sufficeth that in the performance of your Orisons ye shall not give way unto sleep...
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Jedenasty
O Wyborze Miejsca


yboru Miejsca (dla Operacji) dokona naley przed jej
rozpoczciem, i przed witem Paschy, celem tego jest
to, by mona byo bez adnych przeszkd nad
wszystkim si zastanowi i wszystko dokadnie
przygotowa. Ten, kto Dziea tego, pragnie dokona w
samotnoci moe wybra swe miejsce wedle uznania, i tak, niech
bdzie to may lasek, na rodku ktrego przygotujesz may Otarz,
cao obudowujc altan (lub solidnym szaasem), z najlepszych
gazi, tak aby deszcz nie mg na pada i zagasi Lamp i Ka-
dzielnic. Naok Otarza w odlegoci siedmiu krokw, przygotu-
jesz grzdk kwiatw, rolinek i zielonych krzeww, tak by podzie-
liy one wejcie
161
na dwie czci, wewntrzn, gdzie znajdowa si
bd Otarz i miejsce modlitw i zewntrzn, ktra stanowia bdzie
co na ksztat portyku
162
do prowadzcego
163
. Jeli jednak dziea
swego nie bdziesz przeprowadza w miejscu odludnym a w mie-
cie, czy miejscu zamieszkania, powiem ci wszystko, co bdzie ko-
niecznym by stosownie je przygotowa
164
. Powiniene wybra
mieszkanie, ktre bdzie miao okno, do ktrego przylega bdzie
taras (lub balkon) i zadaszona strwka (lub may pokoik), co jest
istotne, okna powinny by skierowane we wszystkie cztery strony

161
Mathers uy w tym miejscu sowa (ang. entrance), podajc jednoczenie przypis, i w
oryginale francuskim znajdowao si wyraenie (franc. L`avenue), ktre oznacza drog z
dwu stron wysadzon drzewami.
162
Portyk (z ac. porticus, -i) jest to hala kolumnowa, obejcie odgraniczone szeregiem
kolumn, od dziedzica.
163
Biorc pod uwag ukad przestrzenny caego tego dziea zauwaalne s analogie do
krgu magicznego, przed ktrym notabene Abraham tak si zapiera.
164
Poniszy opis mona porwna z opisem, tak zwanego, Obserwatorium Sir Philipa
Dervala w Strange Story, Bulwera Lyttona.
KSIGA DRUGA


wiata, z miejsca tego wchodzi bdziesz do Oratorium. Co wicej,
w miejscu tym
165
, w przeciwiestwie do Oratorium bd mogy
pojawia si Ze Duchy. Od pnocy przylega do niego bdzie
Oratorium, ktre powinno mie przylegy pokj, tak by mona by-
o z niego dosta si do rodka. Sam miaem w Oratorium dwa du-
e okna, w czasie konwokacji Duchw zwykem je otwiera, wraz
ze drzwiami [prowadzcymi do przylegego pokoju], dziki czemu
mogem z atwoci patrze we wszystkich kierunkach i przymu-
sza duchy do posuszestwa. Oratorium zawsze winno by
utrzymywane w czystoci i porzdku, podoga jego winna by z
jasnych sosnowych desek, powinno by tak przygotowane by ka-
dy mg powiedzie, i jest to miejsce, ktre przeznaczone jest na
modlitw. Taras i przylegajcy pokj powinnimy wyoy rzecz-
nym piaskiem, przynajmniej na wysoko dwch palcw. Otarz
powinien by ustawiony w samym centrum Oratorium, a jeli
przygotowywane jest ono w miejscu odludnym, naley zbudowa
go
166
z kamieni, ktre nigdy nie byy ciosane i na ktrych nie wida
ladu mota. Komnata
167
powinna by wyoona drzewem sosno-
wym, powinna by tam zawieszona Lampa wypeniona Oliw z
oliwek, w niej za kadym razem, kiedy bdziesz kontynuowa ora-
cje pali bdziesz wonnoci, wraz z kocem wszystko ugasisz. Ka-
dzielnica z brzu lub srebra, jeli kto woli powinna by umiesz-
czona na Otarzu, skd pod adnym pozorem nie naley jej zabie-
ra, a do momentu ukoczenia caej Operacji, niezalenie od tego,
czy dziaa dokonuje si w mieszkaniu czy na powietrzu. Oto kolej-
ny z powodw, dla ktrych powinnimy wszystko gruntownie
przemyle pod ktem naszych moliwoci. Otarz, ktry powinien
by przygotowany z drewna powinien by w rodku pusty, po-
dobnie jak szafa, bdziesz mg tam trzyma niezbdne rzeczy, jak
dwie alby, koron lub mitr, rdk, wite olejki, pas, wonnoci i
wszystkie inne rzeczy, ktre mog okaza si niezbdne. Kolejne
szaty to obszerna, lniana koszula lub alba z dobrze zrobionymi r-

165
Chodzi tutaj wspomniany wczeniej taras.
166
Otarz
167
Chodzi tutaj oczywicie o komnat Oratorium, nie za Sypialn, omwion w Rozdzia-
le Sidmym.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

kawami. Dalmatyka
168
wykonana z jedwabiu w kolorze szkaratu,
ze zotymi dodatkami nie powinna by dusza ni do kolan, jej
rkawy powinny by dobrze skrojone. Jeli chodzi o te szaty, nie
ma tutaj adnej reguy, czy szczeglnych poucze, jedyn zasad
jest to, aby byy one wyjtkowe, lepsze i czystsze, to wystarczy.
Powiniene przygotowa rwnie jedwabny pas tego samego kolo-
ru, co dalmatyka, zaoysz go wraz z ni. Na gowie swej bdziesz
mia koron lub jedwabn wstk wyszywan zotem. I przygotu-
jesz wity Olejek wedug poniszej metody: we mirry w olejku
169
,
jedn cz, dobrego cynamonu, dwie czci, p czci galangalu
170

i poow wagi wszystkich skadnikw najlepszej oliwy z oliwek.
Zmieszaj to dokadnie, wedle regu Sztuki Aptecznej, i przygotuj z
tego Balsam, ktry umie w szklanym naczyniu i schowaj w szafce
(przygotowanej wewntrz) Otarza. Wonnoci przygotujesz wedle
innej zasady: we kadzida w olejku
171
, jedn cz, p czci sty-
raksu, wier czci sproszkowanego aloesu, a jeli nie jeste w sta-
nie tego zdoby moesz zastpi go cedrem, r, cytryn lub do-
wolnym innym pachncym drzewem. Powiniene skadniki te do-
kadnie sproszkowa i zmiesza ze sob, poczy razem i schowa
w pudeku lub innym odpowiednim naczyniu. Jako e zuyjesz
znaczn ilo owych wonnoci susznym jest przygotowa ich wi-
cej w wigili Szabatu, tak by starczyo na cay tydzie. Powiniene
mie te rdk z drzewa migdaowego, gadk i prost, dug od
p okcia do szeciu stp
172
. Powiniene trzyma owe rzeczy w do-
brym porzdku w szafie wewntrz Otarza, gotowe do uycia we
waciwym czasie i miejscu. Dalej omwione bd zasady odpo-
wiedniego zachowania si w trakcie Operacji i waciwego jej prze-
prowadzenia.

168
Oryginalnie mowa tu o tunice, jednak w dalszej czci szata ta bdzie nakadana na
alb, podobnie jak czyni to duchowni katoliccy z ornatem, lub dalmatyk.
169
Uyto tutaj (ang. myrrh in tears), (franc. mirrhe en larmes)
170
(Ang. galangal), Galanca, galanga, korze indyjski, uywany w celach leczniczych.
171
Olibanum
172
Brasse w jzyku francuskim znaczy se, tutaj jednak chodzi najprawdopodobniej o
dugo ramienia: Lune brasse enveron ou demi aulne.
KSIGA DRUGA


Rozdzia Dwunasty
O tym, co naley czyni by dobrze
przeprowadzi ow Operacj


aprawd powiadam ci, Operacja ta jest Bosk. I jest
koniecznym na miejscu tym, by raz jeszcze zwrci
uwag na rnice w przeprowadzaniu Konsekracji
w rnych momentach czasu. Powiniene
zrozumie, i podczas dwch pierwszych i dwu
nastpujcych po nich miesicy, adna inna Konsekracja nie moe
mie miejsca, wyjtkiem jest ta, ktr omawiaem ju w Sidmym i
smym Rozdziale
173
, do ktrych to, nie chcc zanadto si rozwle-
ka, ci odsyam. W miejscu tym powiem jedynie tyle, i podczas
owych czterech miesicy, w kad sobot, kiedy odmawia b-
dziesz Oracj, powiniene pali wonnoci tak rano, jak i wieczorem,
podczas ostatnich dwu miesicy, modlitw sw i okadzanie powi-
niene czyni trzy razy podczas caego dnia. Oto bowiem jest ostat-
nia cz wyznaczonego czasu, dlatego otwrz oczy i bd czujny,
czy wszystko, o czym zostae pouczony. A wszelkie wtpliwoci
od nadziej sw pokadajc w Bogu, albowiem jeli wiernie
pilnowa wszystkiego, co ci zaleciem, i jeli Oracje swe mwie
szczerze i z oddaniem, nie ma adnej moliwoci by rzeczy, ktre
zamierzy si nie dokonay. I duch twj i rozumienie twoje naucz
ci i przeprowadz przez wszystko, co stanie si dla tej przyczyny,
i twj Anio Str jest przy tobie, cho jest Niewidzialny, i popro-
wadzi ci on i sercem twym pokieruje, tak, i nie pobdzisz. A
kiedy okres dwu ostatnich miesicy dobiegnie koca wtedy wyko-
nasz wszystko, o czym zostaniesz pouczony w Rozdziale Dziewi-

173
Podane tam byy wskazania, jakie odnosiy si do owego czasu.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

tym
174
, i czego dowiesz si jeszcze z tego rozdziau. Po pierwsze,
kiedy wchodzisz do Oratorium powiniene zdj buty, otworzy
okno
175
, w kadzielnicy umiecisz rozpalone wgle, ktre powinie-
ne przynie ze sob, powiniene zapali Lamp i z szafki pod O-
tarzem wzi swe obie szaty, koron, pas i rdk, ktre umiecisz
na Otarzu. We tedy wity Olej w sw lew rk i rzu odrobin
wonnoci w Ogie. Uklknij
176
i gorliwie zacznij modlitw do Boga.

Oracja

O PANIE BOE Miosierdzia, Boe, Cierpliwoci, agodnoci i Szczodro-
bliwoci, Ktry niezliczonym pokoleniom powierzye sw ask, Ktry
odpuszczasz nasze winy, nasze grzechy i wszelkie wykroczenia, przed
Twoim Obliczem nikt nie jest bez winy, ktry znasz wystpki ojca wobec
dzieci i bratankw jego a po trzecie i czwarte pokolenie
177
. Znam sw n-
dz i nie jestem godzien by stan przed Twoim Boskim Majestatem, ni
baga Twej Dobrotliwoci i Miosierdzia o ask. Jednak o Panie, rdo
Twej Szczodrobliwoci jest nieprzebrane i wzywa do siebie tych, ktrzy
okryci wstydem swych grzechw nie omielaj si zbliy, zaprasza ich by
pili tej aski. Dlatego te, O Panie Boe mj, miej nade mn lito, i
ustrze mnie od wszelkiej niegodziwoci i od za wszelkiego, oczy m
dusz od wszelkiego grzechu, i umocnij mego Ducha, tak by mg przyj
Misterium aski Twojej i Skarbnic Twej Boskiej Mdroci. I naznacz
mnie Balsamem Uwicenia, jako postpie ze swymi Prorokami, i oczy
mnie ze wszystkiego, co mnie skalao, tak bym sta si godnym dostpienia
Konwersacji Twych witych Aniow i Twej Boskiej Mdroci, i z na

174
Tyczcym si dwu ostatnich miesicy.
175
Warto zwrci uwag na to, jak duy nacisk na t czynno kadzie Abraham.
176
Chciabym doda od siebie, i z pewnych mistycznych powodw warto klkn po
Zachodniej stronie Otarza, zwracajc si w kierunku Wschodu, co wicej, warto zwrci
uwag na to by szafka otwieraa si w kierunku Zachodnim.
177
Znajdujemy tu nawizanie do kabalistycznej wizji planu, jaki przeznaczony jest czo-
wiekowi. Tradycja podaje, i kady czowiek na tym wiecie zjawia si po to, by wypeni
swoje zadanie, ale te spaci niejako poprzednie swoje bycie, jest to swoista idea reinkar-
nacji gilgulim. Wolna wola czowieka prowadzi do samowoli, bezwoli, lub dziaania wol-
nego, w konsekwencji skadaj si one na ide, ktra podobna jest do idei karmy w hindu-
izmie, kabaa ujmuje to jako nagrod i kar, jest to jednoczenie do czsto pojawiajce
si w Kabale wyraenie, ktre nawizuje rwnie do poczwrnej struktury wiatw.
KSIGA DRUGA


mnie Moc, jak powierzye swym Prorokom, moc wadzy nad wszelkimi
Zymi Duchami. Amen.

Oto jest modlitwa, z ktrej czyniem uytek w czasie swojej Konse-
kracji. Nie podaj jej jednak by ograniczy ci w wyborze (tej jedy-
nej formy), czy by nakoni ci do jej stosowania, podobnie jak si
czyni z papug chcc nauczy j mowy, powodem, jakim si kie-
rowaem bya ch pokazania ci jednej z drg, tak by mg sam
wybra. A kiedy zakoczysz sw Oracj, powsta, nama swe czo-
o odrobin witego Oleju
178
, po tym, zanurz swj palec w tym
samym Oleju i naznacz kady z czterech rogw Otarza. Dotknij te
tym witym Olejem Szat, Pasa, Korony i Rdki, z obu stron.
Powiniene naznaczy take Drzwi i Okna Oratorium. Po tym, na-
pisz na Otarzu, zanurzajc palec w witym Oleju, dokadnie i
wyranie, tak by mona byo je odczyta, nastpujce sowa: -
Gdziekolwiek by by, ilekro wici bdziesz Imi Moje, bd
tam i bd ci bogosawi. A kiedy ju wszystko wykonasz, Kon-
sekracja bdzie dokonana, wtedy powiniene odoy bia tunik i
wszystkie inne rzeczy do szafki wewntrz Otarza. Uklknij i od-
mw sw zwyk modlitw, o czym pisaem w Trzecim Rozdzia-
le
179
. Pamitaj o tym, by nie wynosi adnej z konsekrowanych rze-
czy poza Oratorium, i zawsze wchodzi do Oratorium i celebrowa
stosowne obrzdy boso.

178
W miejscu trzeciego oka, jakie czsto widnieje na indyjskich wyobraeniach.
179
Prawdopodobnie jest to pomyka i chodzi o Rozdzia Sidmy, jako e Trzeci jest bardzo
krtki i traktuje o tym, jak powinna by osoba przystpujca do Operacji.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Trzynasty
O zawoaniu Dobrych Duchw


otarlimy wreszcie do punktu, w ktrym
powiniene wszystko jasno ogarn, dokadnie
przegldajc wskazwki i pouczenia, jakie ci
powierzyem, suc Bogu, swemu Stwrcy z ser-
cem czystym i oddanym. Dotarlimy do momentu,
kiedy to wstaniesz rano, a nie myj si ni wdziewaj szat swych co-
dziennych, miast to za sw Szat aobn, i boso wejd do Ora-
torium, podejd do Kadzielnicy, we popiou i posyp nim sw
gow, i zapal Lamp, a w Kadzielnicy i umie w niej gorce w-
gle. Po tych przygotowaniach otwrz okno i podejd do drzwi, po-
si twarz do ziemi i naka Dziecku
180
umieci w Kadzielnicy
potrzebne Wonnoci, po czym niechaj klknie przed Otarzem,
przestrzegaj w tym wszystkich poucze, jakie daem ci w ostatnim
rozdziale Ksigi Pierwszej, do ktrych czyni tutaj odniesienie
181
.
Ukorz si przed Bogiem i jego Niebiask wit, i mdl si z odda-
niem, tak by zapon ogniem modlitwy, ujrzysz wtedy jak poja-
wia si niezwyka i nadnaturalna Wspaniao, ktra wypeni cae
pomieszczenie i otoczy ci niewyraalnym zapachem, ktry bdzie
ci pocieszeniem i balsamem dla serca twego, tak jak nieskoczenie
szczliwy jest Dzie Paski. Podobnie jak ty, take Dziecko
182
od-
czuje zachwycajce uczucie zadowolenia pynce z obecnoci Anio-

180
vide Ksiga Pierwsza, Rozdzia XII.
181
Jako, e poczyniono ju odniesienie do ostatniego rozdziau Ksigi Pierwszej, moe
tutaj chodzi o inny jeszcze, znajdujcy si ju w Ksidze Drugiej.
182
Jeli operator wyksztaci w sobie zdolno do jasnowidzenia, ktr dodatkowo wspo-
moe szeciomiesiczne przygotowanie, umys za jego bdzie czystym, jak si wydaje nie
bdzie wtedy koniecznym wczanie do przebiegu operacji dziecka, ktre miao by suy
jako medium.
KSIGA DRUGA

a. Powiniene tedy kontynuowa sw Modlitw, z dwakro wik-
szym oddaniem, modlc si do witego Anioa by zesa ci Znak i
napisa na maym kawaku srebra (ktry powiniene wczeniej do
tego celu przygotowa i umieci na Otarzu), lub zoy inny Znak,
jeli bdziesz takowego potrzebowa by go [anioa] ujrze, i uczy
wszystko, co powiniene uczyni. A kiedy tylko Anio przekae ci
Znak, moliwe, i dajc jeszcze dodatkowe pouczenia, ktre bd
dla ciebie konieczne, odejdzie, jednak wspaniao pozostanie. Co
spostrzee Dziecko i da ci znak, wtedy naka mu, by co rychlej
przynis ci srebrn tabliczk, wtedy wszystko, co zobaczysz sko-
piuj i naka dziecku umieci j z powrotem na Otarzu. Wtedy
powiniene opuci Oratorium, pozostawiajc jednak otwarte
Okno i zapalon Lamp, przez cay ten dzie nie wolno ci wej do
Oratorium, miast tego, poczy niezbdne przygotowania do ju-
trzejszych dziaa. Przez cay dzie nie wolno ci do nikogo si od-
zywa, czy udziela jakichkolwiek odpowiedzi, obojtnie czy b-
dzie to twoja ona, czy suba, wyjtkiem jest tutaj jeno Dziecko,
ktre moesz odesa. Wczeniej powiniene tak urzdzi wszelkie
swe sprawy i interesy, by aden kopot nie mg zakci twej
uwagi. Wieczorem za, kiedy Soce chyli si bdzie ku zachodo-
wi, zjesz odrobin, i udasz si na spoczynek, i przez te dni y b-
dziesz oddzielony od ony. Podczas Siedmiu Dni odprawisz Ce-
remonie, nie pomijajc niczego, poczwszy od Dnia Konsekracji,
przez Trzy Dni Zawoywania Dobrych i witych Duchw i Trzy
Dni Zawoywania Duchw Zych. Drugiego poranka powiniene
przygotowa si do przeprowadzenia wszystkiego, co poleci ci
Anio. Wczenie przekroczysz prg Oratorium, w Kadzielnicy
umiecisz rozpalony wgiel drzewny i wonnoci, raz jeszcze zapa-
lisz Lamp (jeli do tego czasu) bya ona zgasa. A zaoysz t sam
aobn Szat, jak miae na sobie dnia poprzedniego, padnij twa-
rz do ziemi i pokornie mdl si i bagaj Pana, by mia on nad tob
lito, i speni twe modlitwy, by zasa ci wizj Jego witych Anio-
w, i by Wybrane Duchy zechciay podj z tob przyjazn roz-
mow. I mdl si wtedy tak arliwie, jak tylko potrafisz, z najwik-
szym oddaniem, jakie znajdziesz w swym sercu, czyni to powi-
niene przez dwie, trzy godziny. Po tym opu Oratorium by po-
wrci do w poudnie, na kolejn godzin i wedle teje samej za-
sady na wieczr, po czym moesz spoy posiek, jednak wedle
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

regu, o ktrych mowa bya wczeniej, po tym za udaj si na spo-
czynek. Pomnij te na to, i zapach cudowny i wspaniao wielka
nie odstpi od Oratorium. Trzeciego dnia, czy jak nastpuje.
Wieczorem (dnia poprzedniego) dokadnie obmyj swe ciao, naza-
jutrz o poranku, przybrany w swe normalne odzienie wejd do
Oratorium, lecz niechaj nogi twe bd bose. Rozpal Ogie w Ka-
dzielnicy i umie tam Wonnoci, zapal Lamp, wtedy wdziej Bia
Szat i uklknij przed Otarzem, dziki Bogu skadajc za wszelkie
Jego dobro, przede wszystkim za to, i powierzy ci Skarb tak
wspaniay i cenny. Powiniene dzikczyni rwnie witemu
Anioowi Strowi, modlc si do nich by mieli ci w swej opiece
przez cae twoje ycie, take o to by nigdy ci nie opuci
183
, i pro-
wadzi ci ciek Pana, pilnie baczc na ciebie i suc sw pomo-
c, by zgodzi si by przy tobie podczas tej Operacji, tak by mia
Si i Cnot
184
, ktre s niezbdne by zwiza Duchy przeklte
przez Boga, na Chwa twego Stwrcy i dla poytku twego i twoich
ssiadw. Z chwil t bdziesz mg si rwnie przekona o tym,
czy przez okres owych Szeciu Miesicy naleycie si spisae, jak
wan i wartociow bya praca twoja w obliczu Mdroci Pana. W
jednej chwili ujrzysz pojawiajcego si w niewypowiedzianym
piknie Anioa Stra, zwrci si on do ciebie sowami penymi
mioci i dobroci i takiej sodyczy, e aden ludzki jzyk nie jest w
stanie ich wyrazi, i bdziesz mg z nim odby rozmow. Wzbu-
dzi on w tobie wielkie zadowolenie i boja Bo, przynoszc bo-
gosawiestwa, jakimi obdarzy ci Bg, i wspomni grzechy twoje,
jakich dopucie si przeciw Niemu na przestrzeni caego swego
ycia, pouczy ci i wskae sposb, dziki ktremu bdziesz mg
Go ubaga, czystym, oddanym i spokojnym yciem, szczerymi i
dobrymi czynami, czynic take to, co bdzie ci przykazane przez
Boga. Po tym pokae ci Prawdziw Mdro i wit Magi oraz
wszelkie miejsca, w ktrych podczas swej Operacji pobdzie,
oraz to wszystko, wedle czego bdziesz mg pokona Ze Duchy, i
osign wreszcie to, co sobie zamierzye. Obieca, i nigdy ci nie
opuci, miast tego bdzie broni ci i wspiera przez cae ycie two-
je, pod tym jednak warunkiem, i sucha bdziesz jego zalece i

183
Chodzi tutaj o przypisanego konkretnej osobie jej Anioa Stra.
184
Cnota (ang. virtue, od ac. virtus) - pojcie to winno by rozumiane w szerokim sensie,
jako rozumno, zdolno do decyzji, mstwo, przymioty.
KSIGA DRUGA


nigdy wiadomie nie uwaczysz swemu Stwrcy. Jednym sowem
otrzymasz od niego to, przy czym opis, jaki tutaj ci przedstawiam
bdzie drobiazgiem tylko. Teraz ju w pisaniu swym bd si ha-
mowa, wiedzc, i dziki asce Pana powiodem ci przed oblicze
MISTRZA, ktry nigdy nie pozwoli ci bdzi. Pamitaj, i trzeciego
dnia przyjanie bdziesz rozmawia
185
ze swym Anioem Strem.
Powiniene opuci Oratorium na krtki czas po poudniu, pozo-
stajc poza nim przez okoo godzin, reszt dnia spdzi jednak w
nim powiniene. A od witego Anioa otrzymasz wyrane i ob-
szerne informacje odnoszce si do Zych Duchw wraz z nimi za-
sad, dziki ktrej zmusisz je do ulegoci, dokadnie i z uwag
wszystko spisz i zrb notatki tyczce si tych spraw. Kiedy Soce
bdzie zachodzi powiniene przeprowadzi Wieczorn Oracj,
spal wtedy zwyke Wonnoci, dzikczynic Bogu szczeglnie za
wielk ask jak obdarzy On ciebie tego dnia, proszc Go jedno-
czenie o przychylno i wsparcie jakie miaby ci on da w cigu
twego caego ycia, ty za nie wystpisz przeciw Niemu. Powinie-
ne dzikowa rwnie swemu Anioowi Strowi, proszc go by
nigdy ci nie odstpi. Kiedy zakoczysz sw Modlitw ujrzysz, i
wszelka wspaniao odesza. Wtedy opucisz Oratorium, za-
mkniesz drzwi, jednak okna pozostawisz otwarte i Lamp zapalo-
n. I wrcisz do swego pokoju podobnie jak przez poprzednie dni,
tam za, skromnie odpoczniesz posilisz si wedle miary i udasz si
na spoczynek, ktry trwa bdzie a do dnia nastpnego.

185
Ang. ...you should remain familiar conversation with your Guardian Angel... Franc. En la
familiarite et conversation delange.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Czternasty
O zawoaniu Duchw
186hocia wiem, e nastpujce dalej wskazwki mog
nie by ju dla ciebie tak istotne odkd wyjaniem ci
wszystko, co jest niezbdne do wykonania [Operacji],
i chocia wiem i to, i twj Anio Str wystarczajco
ci pouczy we wszystkim, co powiniene zrobi, nie
mniej jednak zdecydowaem si je tutaj w sposb wyczerpujcy
przytoczy. Sprawy te objaniam z zamiarem przedstawienia w
Ksidze tej penego obrazu Operacji
187
oraz po to, by da ci szans
gruntownego poznania tych spraw, dziki wielokrotnemu ich
przeczytaniu, dziki czemu otrzymujc Wizj Anioa odkryjesz, i
jeste dokadnie pouczony we wszystkich istotnych punktach. A
spoczywajc przez noc obudzisz si rano i wsta jeszcze przed wi-
taniem, wejd do Oratorium, w Kadzielnicy umie zapalony W-
giel Drzewny i zapal Lamp. Odziej si tedy w pierwsz ze swych
Biaych Szat, na ni za na
188
z Jedwabiu i Zota, dalej Pas, na
gow za w Koron, a na Otarzu po Rdk. I umie w
swej Kadzielnicy Wonnoci, po czym padnij na kolana i mdl si
do Wszechmogcego Boga o ask, bez ktrej nie ukoczysz swej
Operacji na Chwa i Potg Jego witego Imienia i na poytek
twj i caego rodzaju ludzkiego. I bagaj swego Anioa Stra o
pomoc, by pokierowa twoim sercem wedle jego poucze i wszyst-
kich twoich zamysw. Po tym wszystkim w sw praw rk ujmij
Rdk i mdl si do Boga by zesa na ni owe cnoty, si i moc,

186
Chodzi tutaj o materialne siy, w znacznej liczbie ze, po czci za dobre, przewanie
jednak mieszanej natury, w pewnym stopniu dobre, jednak przewanie jednak prezentu-
jce ze usposobienie czy skonnoci.
187
Chodzi tutaj o Drug Ksig z trzech stanowicych cao.
188
Chodzi tutaj o Czerwon Dalmatyk.
KSIGA DRUGA


jak by On przekaza lasce MOJESZA, AARONA, ELIASZA i innych
Prorokw, ktrych liczba jest nieprzebrana. Sta obok Otarza pa-
trzc przez Drzwi i otwarty Taras, jeli jest na wolnym powietrzu
patrz na Zachd
189
, rzecz ca rozpocznij od przywoania Wadcw
Duchw i Ksit. Anio twj dokadnie pouczy ci o tym, jak ich
konwokowa i sprawi, i rzecz ca w sposb wystarczajco jasny
odczujesz swym sercem. I podobnie jak w przypadku Oracji nie
wolno ci przeprowadzi konwokacji wymawiajc sowa, ktrych
nie bdziesz rozumia i czu, nie wolno ci ich odczytywa, jeeli nie
porusza to twego serca, ktre winno by wolne i przepenione nie-
ustraszon odwag, jest bowiem oczywistym, i konwokacja Zych
Duchw
190
jest daleko bardziej trudna, ni tych Dobrych, z ktrych
te ostatnie s bardziej skore przyby jeli wzywajca je osoba ma
dobre zamiary, Ze Duchy unikaj o ile to tylko moliwe wszelkich
sytuacji wymuszajcych na nich ulego wobec czowieka. Z tego
te powodu kady, kto zapragnie przymusi je do czego winien
by swym wasnym stranikiem i wypenia po kolei wszelkie
wskazania, jakie powierzy mu Anio Str mocno utwierdzajc je
w pamici, wiedz jedno, i wszelkie duchy tak Dobre, jak i Ze nie
znaj sekretw serca twego dopki ty sam nie wyniesiesz ich na
wiato dnia, chyba, e przed tob zrobi to sam Bg wszechwiedz-
cy, niemniej jednak (Duchy) mog przenikn i pozna to, co jest
twoim zamiarem, patrz bowiem na pomylane przez ci znaczenie
czynw twych i sw twoich
191
. Oto powd, dla ktrego ten, kto
pragnie waciwie zawoywa i zaklina Duchy winien nasam-

189
Ou si vous estez en Campagne mettes vous ducoste, du ponant. Sowo ponant jest archa-
izmem w jzyku francuskim, uywane obecnie jedynie w kontekcie nawigacji morskiej a
i to bardzo rzadko. Oznacza Zachd lub dokadniej Ocean po stronie Zachodniej.
Nawet w wiekach rednich owo wyraenie nie byo szeroko stosowane. Badacz okulty-
zmu moe w miejscu tym zauway id, wedle ktrej modlc si zwracasz si ku
Wschodowi, inwokujesz za ku stronie Zachodniej. Zwykle jednak w Magii susznym
jest zwrcenie si w kierunku tej wierci, ktra przynaley naturze Ducha, jakiego pragnie
si przywoa.
190
Jeli przeprowadzasz konwokacj by duchy te ci suyy. Wszystkie redniowieczne
tradycje przyznaj jednak, i duchy te z atwoci mog by wzywane przez osoby ze z
natury, ktre pragn zawrze z nimi pakt po to by posi magiczne siy, jak dla przyka-
du Magowie Goeccy w przeciwiestwie do Wtajemniczonych Adeptw.
191
Oto dlaczego w pismach religijnych i magicznych tak wielki nacisk kadziony jest na
kontrol myli, ktre s jako ta mowa nasza pierwsza i czyn najpierwszy we wszelkich
sprawach podjty. Wspczeni jasnowidze mog o tym zawiadczy wszystkim osobom
niedowiadczonym w Okultyzmie.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

przd dobrze zastanowi si nad swym Zaklciem, i po tym dopie-
ro odprawi je z wielkim uczuciem i wolnym sercem, nie posikujc
si pismem, poniewa w tym, i uywa bdziesz czego, co zostao
uoone przez innych Duchy osdzi mog, i jeste ignorantem,
stan si w jednaj chwili uparte i nieustpliwe
192
. Ze Duchy bd z
pocztku niewidoczne, bd ywo baday kt to je przywoa, czy
jest on odwany, czy raczej miaoci mu nie staje, czy jest on roz-
wany i czy jego wiara w Boga, Ktry moe uczyni wszystko z
atwoci. Moesz zmusi (owe Duchy) i zakl do pojawienia si,
jednak kilka opatrznie wypowiedzianych sw przez osob, ktrej
zamiary nie bd jednoznaczne wywoa jedynie przeciwny efekt,
ktry ugodzi w tego, ktry je przywoa, osoba taka nie bdzie w
stanie ukoczy Operacji, moga by to by prawdziwa droga do
szyderstwa Bogu i do pokuszenia.

O zaklciach

Wielokrotnie powtarzaem, i boja Boa jest podstawowym wa-
runkiem poucze twego Anioa Stra, przeciw ktrej nie wolno ci
nigdy dopuci si jakiegokolwiek uchybienia nawet w najdrob-
niejszych sprawach. Po pierwsze powiniene odmwi zaklcie w
swej ojczystej mowie
193
, lub w jzyku, ktry dobrze rozumiesz, za-
klinajc za spraw powagi witych Patriarchw i ich posusze-
stwa wobec nich, przytaczajc przykady ich [Zych Duchw]
upadku, wraz ze sowami, ktre wypowiedzia Bg przeciw nim,
przypominajc im o ich zobowizaniu do suebnej roli, i przypo-
minajc jak zostali zwycieni przez Aniow i przez Mdrcw, o
wszystkim tym bdziesz mia wiele sposobnoci by si wywiedzie
czytajc wite Pisma podczas twojego szeciomiesicznego okresu
(przygotowa). Po tym zagrozisz im, i w przypadku ich nieposu-

192
Les Esprits jugent parla denostre ignoranse et serendent plus reveches et ostinez., fragment
ten w wersji angielskiej ma posta: ... the Spirits thence judge that we ourselves are ignorant,
and render themselves straightway more intractable and stubborn. Wtajemniczeni znaj warto
Inwokacji spisanej wasnorcznie i w harmonii ze sob, wyraajc dokadnie to, co jest
jego wol i zamierzeniem. Nie wyklucza to jednak wartoci tradycyjnych zakl, jakie
znale mona w wielu ksigach.
193
Pamitaj wszake i o tym, i zastosowanie jzyka, ktry w aden sposb nie jest po-
wizany z codziennym yciem jest nieocenione, pod warunkiem wszake, i zawsze b-
dziesz rozumie sowa a powtarza je bdziesz w kolejnoci stosownej i poprawnie wymawiajc.
KSIGA DRUGA


szestwa, wzywajc Potg witych Aniow. Twj Anio Str
pouczy ci dokadnie o tym jak przeprowadzi ow Konwokacj ze
skromnoci, ale i odwanie, z umiarem i bez prnej hardoci i
brawury. A jeli kiedy bd si one opieray, nie chcc okaza ci
posuszestwa, nie moesz pozwoli sobie na gniew, poniewa w
ten sposb skrzywdzisz jedynie siebie, nie uzyskujc niczego nad
to, co wicej, zrobisz dokadnie to, czego bd one chciay, (w prze-
ciwiestwie do tego) powiniene ze spokojnym sercem pokadajc
ca sw nadziej w Bogu napomnie ich by podday si woli, po-
kazujc im jednoczenie, i ca sw pewno zoye w ywym i
Jedynym Bogu, przypominajc im o tym, jak wielkim i potnym
On jest, postpuj wobec nich kierujc si nasamprzd rozwag. I
naka im Form
194
w jakiej chcesz aby si pojawiy, formy tej nie
bdziesz wybiera i one jej nie wybior, powiniene wywiedzie si
poprzedniego wieczora od swego Anioa Stra, ktry zna lepiej
ni ty sam twoj natur i moliwoci, i ktry jest w stanie rozrni
formy, ktre mogyby ci przerazi i ktre jeste zdolny znie.
195

Nie wolno ci myle nawet, i rzeczy te dokonaj si wedle innych
regu, jak podaj pisma Przekltych Ludzi, czyli za spraw Piecz-
ci, Zakl, Zabobonnych Poskw, Pentakli czy innych Bezbono-
ci spisanych przez oddajcych cze diabu Zaklinaczy
196
, s to
bowiem monety, za ktre ohydny SZATAN pragnie ci kupi by
sta si jego niewolnikiem. Pokadaj ca sw ufno w Bogu, w jego
silnym Ramieniu w Mocy i Sile Pana Wszechmogcego, a bdziesz
bezpieczny, a Anio twj obroni ci od wszystkiego zego. Oto po-
wd, dla ktrego powiniene mie odwane serce i pewno tego,
i adne przeciwnoci ci nie dotkn. Bacz pilnie na to by dopeni
wszystkiego, o czym pouczy ci twj Anio, nie tracc ufnoci i
wiary w Pana, w kocu uka si one na Tarasie przybierajc naka-
zan im posta, wtedy, zgodnie z tym, o czym pouczy ci twj
wity Anio i tym, co podaj w kolejnym rozdziale przedstawisz

194
Odnosi si to do czstej w zaklciach formuy uka si przyjmujc ludzk form bez
adnych znieksztace i szpetnoci.
195
Niektre postacie demonw s tak okropne i straszliwe, i sam ich widok mgby
przyprawi osob o nerwowym temperamencie o utrat zmysw.
196
Raz jeszcze zwracam uwag Czytelnika na to, i zymi nazwa moemy tu owe wypa-
czone symbole tak potpiane przez Abrachama yda, pamitajmy przecie, e owe Pen-
takle i Pieczci s Symbolami i Sygillami Boskich i Anielskich Imion.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

im swoje oczekiwania i przyjmiesz od nich ich przysig.
197
Duchy,
ktre powiniene wezwa pierwszego dnia to Czterej Najwysi
Ksita
198
, ktrych imiona wyszczeglniem w Rozdziale Dzie-
witnastym, oto wszystko, co si tyczy Zaklinania podczas Pierw-
szego Dnia.

Zaklinanie podczas Drugiego Dnia

Kolejnego dnia przeprowad zwyke Oracje i wspomniane wyej
Ceremonie, powiniene te krtko powtrzy Zaklinanie rzeczo-
nych Duchw, przypominajc im o ich obietnicach i Przysigach,
jakie zoyli ci dnia poprzedniego, i naka im by przysali do ciebie
Omiu Niszych Ksit
199
, a Zaklinanie skieruj do wszystkich
Dwunastu, w niedugim czasie uka si przyjmujc narzucon im
posta, obiecaj przyrzec ci (lojalno), co dokadniej bdzie om-
wione w nastpnym rozdziale. Imiona owych Omiu Niszych
Ksit zostan przytoczone w Rozdziale Dziewitnastym
200
.

Zaklinanie Trzeciego Dnia

Zaklinanie majce miejsce podczas Trzeciego Dnia jest w zasadzie
takie samo jak to podczas Drugiego Dnia, z t uwag, i to Omiu
Niszym Ksitom przypomina bdziemy o ich Obietnicach i
Przyrzeczeniach (Lojalnoci), powiniene wzywa ich i zaklina
wraz ze wszystkimi ich stronnikami, wtedy znw uka si oni
przybierajc widzialn posta, reszta przybdzie niewidzialna ota-
czajc Omiu Niszych Ksit. Jednak podczas inowkowania Boga
twego Pana dla siy i pewnoci i twego witego Anioa dla rady
jego i pomocy nigdy nie zapomnij tego, czego ten ostatni ci na-
uczy, s to sprawy wielkiej wagi. Oto nastpuje Rozdzia Pitna-
sty, ktry uczy o tym, czego powiniene da od Duchw, ktre
podzielone s na trzy klasy.

197
Chodzi tutaj o posuszestwo i lojalno wzgldem ciebie.
198
A s to Lucifer, Leviathan, Satan i Belial.
199
S to Astaroth, Magoth, Asmodeus, Beelzebuth, Oriens, PAimon, Ariton i Amaymon.
200
Mathers podaje, i w oryginale w miejscu tym znajduje si pomyka Chapitre IX, miast
XIX.
KSIGA DRUGA


Rozdzia Pitnasty
O tym, czego powiniene da od Du-
chw, ktre s podzielone na trzy rne
klasy i s zawoywane przez trzy dni,
kady dla stosownej grupyto s dania, jakie naley wystosowa wobec
Duchw trzech rnych rodzajw.

Pierwsze danie

Pierwszego Dnia, kiedy Czterech Najwyszych Ksit przybdzie
przybierajc widzialn posta powiniene postpi wedle Zalece
Anioa: po pierwsze Owiadcz wszem, za spraw jakich to Cnt,
Mocy i w imi jakiego Autorytetu czynisz wobec nich swe dania,
czyli jako byo rzeczone, w Imi Boga, Pana naszego, Ktry uczyni
ich podlegymi wszelkiemu Jego stworzeniu, Ktry sprowadzi je
do stp
201
twych. Po drugie
202
: Rzeknij o tym, i celem twym nie jest

201
Fragment ten w jzyku angielskim ma posta: ...hath made them subject unto all His crea-
tures, and brought them to your feet., w oryginale francuskim za: Qui les asoumis atouttes ses
Creatures et avos pieds.
202
Przypis Mathersa cay ten fragment jest trudny do czystego przeoenia, podaj wic
dla odniesienia cao w jzyku francuskim: Secondement que vostre fin nest point curiosit
maligne mais alhonneur et gloire de Dieu et alutilit propre et acelle de tout le genre humain et
Pourtant toutte ces Jois que vous les appellerez avec quelquesoit signe ou parole etenquelquesoit
temps et Lieu etpourquelle soit occasion etservile dabort sans aucunement retarder ayent a aparoi-
tre etobeissent avos commandemens etaucas quils eussent un empechemen Legitime quils ayent
avous envoyer dautres esprits enles nommant presentement ceux quiseront capable etpuissan
pourobeir etaccomplir vostre volonte et vostre demande en leur place etquils vous promeltent et
Jurent dobserver cela par le tresrigoureux Jugement de Dieu etpar latres grande peine et chatiment
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

zaspokojenie prnej ciekawoci, (jedynym za powodem) jest czy-
nienie na Chwa i Potg Boga i dla dobra twojego i caego Rodza-
ju Ludzkiego. Dalej poucz je, i kiedykolwiek bdziesz ich wzywa,
za spraw jakiegokolwiek Znaku czy Sowa, w jakimkolwiek Miej-
scu i Czasie i dla jakiegokolwiek powodu, winni oni bez zwoki si
pojawi i wypeni twoje polecenia. Z chwil za, gdy mie bd po
temu jakie suszne powody by si nie pojawi, niechaj przyl ci
inne Duchy, na tyle silne jednak i potne by mogy posusznie
wypeni tw wol i dania zamiast owych Czterech. I niechaj
przysign, e bd mie na rzecz ca bacznie, na straszliwy sd
Boy przez najsurowsze kary i upomnienia witych Aniow, ja-
kie byy i bd w nich wymierzone. I zgodz si oni, i suy ci
bd, i Czterech Najwyszych przyle w miejsce swe Omiu Ksi-
t, i zo ci Przysig tak, jak o tym mwiem wczeniej, i naza-
jutrz o poranku uka si, tak jak tego zadasz, i posusznie przy-
bd wraz z Omiu, ktrzy s im podlegli. Dla wikszej pewnoci
odejd od Otarza i udaj si w kierunku Drzwi, ktre otwieraj si
na Taras i wysu ostronie poza nie sw praw rk
203
. I powiedz
im by kady jeden dotkn Rdki i zoy na ni swe Przyrzecze-
nie.

dessts anges sur eux ils consentiront dobeir et Les 4 princes souverains vous nommeront les 8
sousprinces quils vous enveront enleurplase aleurfaire preter le serment comme Jelay deja dit de-
paroitre dabort, etc. Szczegln trudno nastrcza tu brak interpunkcji i podziau na pa-
ragrafy. Wersja angielska przyjmuje nastpujc posta: Secondly: That your object is not at
all a malign curiosity, but (one tending) unto the Honour and Glory of God, and to your own good
and that of all the Human Race. That further, every time that you shall summon them, by whatever
Sign or Word, and in whatever Time and Place, and for whatever occasion and service, they shall
have to appear immediately without any delay, and obey your commands. And that in case they
shall have some legitimate hindrance hereto, they are to send unto you some other Spirits assigning
then and there such as shall be capable and potent to accomplish and obey your will and your de-
mand in their place. And that they shall promise and swear to observe this by the most rigorous
judgment of God, and by the most severe punishment and chastisement of the Holy Angels, in-
flicted upon them. And that they will consent to obey, and that the Four Sovereign Princes will
name unto you the Eight Sub-Princes, whom they will send in their place to take the Oath as I have
already said, to appear at once on the following morning when commanded by you; and that they
will duly send the Eight Sub-Princes.
203
Baczc pilnie by samemu nie wyj na Taras.
KSIGA DRUGA


Drugie danie

Kiedy bdziesz inwokowa Omiu Niszych Ksit postaw im te
same dania i w ten sam sposb ich upomnij, dokadnie tak jak
postpie w przypadku Czterech Najwyszych. Dalej, od czterech
z nich, od ORIENSA, PAIMONA, ARITONA i AMAIMONA, zadaj by
kady przysa do ciebie Familiara, do czego zobowizani oni byli
ju od chwili twoich narodzin. I bdzie ci dane wraz z im podle-
gymi i bd tobie posuszni. Moesz od nich zada te innych
Duchw, wedle swego yczenia, pamitaj jednak, i jest ich nie-
przebrana liczba, jedne bardziej zdolne do posugi ni inne, jedne
lepsze do pewnych spraw ni inne i odwrotnie, powiniene doko-
na spord nich wyboru, na Tarasie powiniene pooy list ich
imion, tak by Omiu Ksit (mogo j zobaczy), i zadaj (od tych
ostatnich) Przyrzeczenia, podobnie jak uczynie wobec Czterech
Najwyszych, i nastpnego ranka przybd stajc przed twoim
obliczem wraz z Duchami, ktrych imiona podae na licie i two-
imi Familiarami.

Trzecie danie

Omiu Ksit przybdzie wraz z tymi Duchami, jakie im nakaza-
e sprowadzi, wtedy powiniene rozkaza ASTAROTOWI
204
, wraz
wszystkimi mu podlegymi by ukaza si przyjmujc widzialn
posta, jak wczeniej opisa ci Anio i w jednej chwili ujrzysz
Wielk Armi, a wszyscy oni bd jako ta jedna posta. Im rwnie
przedstawisz to samo danie, jakie postawie Ksitom, odbie-
rzesz ich Przyrzeczenie, i bd oni mie baczenie na to, co byo ju
powiedziane, by kiedykolwiek zawoasz ich przez imiona im na-
dane pojawili si przyjmujc t Posta i w tym Miejscu, jakie bdzie
dla ciebie odpowiednie i w wyznaczonym czasie wykonaj wszyst-
ko to, co im polecisz. Po zoeniu przysigi na zewntrz
205
umie-
cisz wszystkie Znaki z Ksigi Trzeciej, ktre przypisane s ASTA-

204
W wersji francuskiej Atarot, jak podaje Mathers, w sposb nie budzcy wtpliwoci jest
to pomyka.
205
Czyli na Tarasie
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

ROTOWI
206
i polecisz mu by na nie przysig, to samo polecajc in-
nym
207
, i niech przysign, i chwilach, gdy nie bdzie ci wygodnie
wydawa im polecenia za pomoc sw, kiedy tylko wemiesz do
rk jeden z tych Znakw, Duch na nim opisany wykona wszystko,
co Znak w prezentuje wraz z tym, co jest twoim zamiarem
208
, oraz
to, i w przypadku, gdy na Znaku
209
aden z nich nie bdzie w
szczeglny sposb wyrniony wszyscy oni bd zobowizani
przeprowadzi nakazan Operacj, oraz to jeszcze, i jeli z czasem
dojd inne (Znaki lub) Symbole, ktre przygotujesz, a ktre w tej
chwili si tu nie znajduj
210
, i bd one (Duchy podlege Astaroto-
wi) zobowizane dokadnie wypeni ich znaczenie. A kiedy Przy-
rzeczenie bdzie zoone, ka Ksiciu w Imi caej reszty dotkn
Rdki. Po tym wszystkim zabierz Symbole sprzed Drzwi i we-
zwij MAGOTA, po nim za ASMODEEA i w kocu BELZEBUDA, po-
stpuj z nimi tak jak postpie z ASTAROTEM, a kiedy zo przy-
rzeczenia klnc si na owe Symbole zbierz je i umie w specjalnie
przygotowanym miejscu, tak by mg z atwoci odrni jedne
od drugich, zarwno pod wzgldem ich podmiotu, operacji, czy
efektu, dla ktrego zostay one przygotowane, jak i tego, do kogo
s one przypisane. A kiedy wszystko to bdzie dokonane wezwij
wraz ASTAROTA i ASMODEEA oraz ich podlegych, poka im ich
Symbole, niechaj przyrzekn tak, jak byo to mwione wczeniej,
wedug tej samej reguy wezwij ASMODEEA
211
i MAGOTA wraz zim
podlegymi, odbierz ich przyrzeczenie. Dalej przeprowadzisz rzecz
ca wobec Czterech kolejnych Ksit
212
, nasamprzd jednak
przywoaj ich wraz z im podlegymi i odbierz ich przysig na
Znaki, dalej AMAIMONA i ARITONA razem, by wreszcie wzywa
kadego z osobna, podobnie jak to miao miejsce w pierwszym

206
Raz jeszcze ta sama pomyka, patrz przypis wyej.
207
Chodzi tutaj o podlegych Astarotowi.
208
Wyraonym bd sownie, bd myl, bd gestem.
209
Mathers raz jeszcze zwraca tu uwag na to, i Znaki owe stanowi istot operacji
Abramelina i Abrahama yda, nie potpia wic on Pentakli i Symboli Tajemnych a raczej
ich wypaczenie.
210
Wrd tych ktre Operator umieci na Tarasie bd to uprzednio przepisujc je z
Ksigi Trzeciej, bd te przygotowujc je wedle reguy.
211
Jak sdz powinno by w tym miejscu BELZEBUDA.
212
Czyli wobec Oriensa, Paimona, Aritona i Amaimona. Ariton czsto nazywany jest Egin
lub Egyn w innych dzieach powiconych Magii.
KSIGA DRUGA


przypadku
213
. A kiedy wszystkie Symbole odoysz we waciwe
miejsce o d kadego z tej Czwrki zadaj swego Familiara, i nie-
chaj powtrz ich Imiona, ktre spiszesz wraz z czasem, przez kt-
ry bd one zobowizane ci suy. Dalej poka im Znaki z Pitego
Rozdziau Ksigi Trzeciej
214
, niechaj zo oni na nie przysig, nie
tylko (wsplnie) ale te kady z osobna, i od tego czasu bd oni
bacznie i jak naley pilnowa przypisanych im szeciu godzin
215
.
Niechaj obiecaj ci, i suy bd wiernie, czynic dokadnie
wszystko to, do czego bd zobowizani i co im nakaesz, i e w
najmniejszym nawet stopniu nie bd oni faszywi i kamliwi
wzgldem ciebie, a jeli zdarzy si, i przekaesz ktrego z nich
innej osobie, wobec niej postpowa bd tak, jak wobec ciebie i
wreszcie, i wypeni wszystko to do czego Bg ich zobowiza
podczas Sdu nad nimi. Pilnie bacz by przeprowadzi t formu z
kadym z Czterech Ksit a wszystkie Symbole bd zaprzysi-
one, wszystkie z Czterech Familiarw i inne jeszcze (Duchy), ktre
(nad nimi) wadaj.

213
Przestrzegajc porzdku klasyfikacji przedstawionego w Rozdziale Dziewitnastym
Ksigi Drugiej.
214
Tytu tego rozdziau brzmi: O tym, jak mona nada Familiarom, tak tym zwizanym,
jak i tym, ktre wolno zachoway, posta dowoln.
215
Wynika z tego, i kady z tych duchw wada jedn z czterech czci dwudziestoczte-
rogodzinnej doby.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Szesnasty
Omawiajcy sprawy zwizane
z odsyaniem Duchwzecz tu opisana tyczy si zagadnie zwizanych z
odsyaniem Duchw, regua niej przedstawiona
odnosi si do kadego z Trzech Dni, i jest jak
nastpuje: Nie jest spraw konieczn gruntowne po-
znanie i przeprowadzenie wielkiej liczby Ceremonii, ktre miayby
suy odesaniu Duchw
216
, s one [owe Duchy] bowiem same z
siebie bardziej skore po temu by trzyma si z dala od Ciebie. Dla
tego te nie jest koniecznym by czyni specjalne starania ku ich
odprawieniu przez owe Trzy Dni, czyli kiedy wzywa bdziesz
Czterech Najwyszych, Omiu Ksit i kiedy otrzymasz od nich
Przyrzeczenie (lojalnoci), powiniene im rzec to jeno, i mog
odej do miejsc im przeznaczonych, kiedykolwiek jednak zostan
wezwani, przypomnij im ich Przyrzeczenie, ktre zoyli na swe
Symbole. Familiary i inne Duchy (odelesz) wedle teje samej zasa-

216
Jednakowo nie oznacza to, i sprawy te nie s istotne. We wszystkich niemal Dzieach
Magicznych wielki nacisk kadziony jest na prawidowe odesanie inwokowanego Ducha,
co wicej wskazuje si, i w przypadku gdyby nie chcia tego uczyni naley go do tego
przymusi. W miejscu tym pamita musimy o tym, i w Operacji Abrahama yda nie
tylko Oratorium, ale take i Komnata s konsekrowane i utrzymywane w czystoci, z tego
te powodu wtargnicie w ich przestrze i zaatakowanie operatora przez Ze Duchy gra-
niczy z niemoliwoci. Inaczej rzecz wyglda w przypadku Magicznych Ewokacji prze-
prowadzanych w Krgu, tu bowiem Mag nigdy nie moe poniecha odprawienia Zych
Duchw, nierzadko nawet zmuszajc je do tego, poniechanie tej czynnoci moe grozi
nawet mierci. Sam byem niegdy wiadkiem Ewokacji, podczas ktrej Mag niefraso-
bliwie wystpi poza Krg, dozna on w chwili tej poraenia, ktre pod pewnymi wzgl-
dami przypominao poraenie prdem elektrycznym, byo to na tyle silne, i wytrcio
mu z rki Magiczny Miecz, adept w zamroczony powrci na rodek Krgu. Podobne
zdarzenie spotkao Allana Fenwicka w Strange Story, kiedy to wysun on rk poza
obszar krgu by uzupeni Lampy podczas Ewokacji.
KSIGA DRUGA

dy. Prawd jest jednak to, i jeli chodzi o twe Familiary powinie-
ne rzec im to jeszcze, iby byli przy tobie, kiedy czas ich nastanie,
tak niewidzialni lub widzialni, wtedy jednak przyjmujc posta
mi tobie, i suy ci bd przez wyznaczone im Sze Godzin.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Siedemnasty
O tym, co naley odpowiedzie na pytania
Duchw i jak oprze si ich daniom


y Diabe doskonale zdaje sobie spraw z tego, i w a-
den sposb nie ma on nad tob wadzy, i e Operacj
sw przeprowadzasz dziki asce i Miosierdziu
Boemu i pod ochron witych Aniow, mimo to
jednak prbowa bdzie zwie ci z Prawdziwej cieki, ty bd jed-
nak niewzruszony a serce twe niechaj bdzie odwane i bacz pilnie
by z raz obranej cieki nie zszed ni w prawo, ni w lewo. A jeli b-
dzie dumnie wobec ciebie sobie poczyna i ty oka mu sw dum. Jeli
bdzie pokorny nie oka mu wzgardy ni surowoci i miarkuj si w
swych postpkach wzgldem niego. A jeli zapyta ci o cokolwiek, ty
mu odpowiesz stosownie do poucze swego Anioa Stra. Wiedz
tedy, i owych Czterech Najwyszych Ksit, bardziej ni wszyscy
inni bd wodzi ci na pokuszenie, i pyta bd Kime jest ten, ktry
dae ci tak wadz? I bd ci zarzuca tw czelno i to, e ich we-
zwae, z jednej strony dowodzi bd jake s potni, z drugiej za,
jake ty sam jeste grzeszny i saby. I zarzuc ci grzechy twoje, szcze-
glnie te prbujc sprowokowa dyskurs na temat twej religii i wiary
w Boga: jeli jest ydem bd ci dowodzi, i wiar tw sam Bg oba-
li, e Prawa nie przestrzegasz tak jak to winno mie miejsce, jeli jest
Poganinem zapytaj c Bg ma z tob uczyni i ze Stworzeniem
wszelkim, skoro ty nie znasz owego Boga? A jeli jest Chrzecijani-
nem zapytaj si ciebie jaki to interes skoni ci by para si Hebraj-
skimi Ceremoniami, ktre splamione s bawochwalstwem? Ty za nie
niepokj si tymi pytaniami, w kilku sowach odpowiedz im, i to nie
ich rzecz dyskutowa z tob na ten temat i wykada swoje opinie jego
si tyczce, i e cho moesz by skoczonym ndznikiem i zapami-
taym grzesznikiem, masz nadziej, i Prawdziwy i Jedyny Bg, ktry
KSIGA DRUGA


stworzy Niebo i Ziemi i ktry pokara ich i wymg na nich ulego
cisnwszy ich do stp twych, przebaczy ci grzechy twoje, tak teraz jak
i w przyszoci, jakakolwiek by nie bya religia, ktr wyznajesz. Po
tym wszystkim rzeknij, i nie wyznajesz niczego nad Wspaniaego i
Jedynego Boga, Pana wiatoci, za spraw ktrego Mocy, Cnt i Po-
tgi nakazujesz im posuszestwo. A kiedy tylko im to powiesz, spr-
buj inaczej, mwic, i jeli chcesz by ci suyli i byli ci posuszni,
musisz najpierw si z nimi uoy. Wtedy mdrze im odpowiedz:
Bg Pan nasz nakaza wam
217
bycie byli mnie posuszni, nie wdaj
si w ukady z tymi, ktrzy winni s mi posuszestwo. Wtedy za-
czn domaga si ofiary lub uprzejmego traktowania jeli bdziesz
chcia by w jednej chwili zaczli ci suy i okazywali posuszestwo.
Ty za odpowiesz im, i ofiary godzi si czyni jeno przed Bogiem.
Wtedy zaczn ci baga by nie przeszkadza w rzemiole i nie uj-
mowa jego znaczeniu dziki swej Mdroci ich Wyznawcom i Zakli-
naczom, ich operacjom i zaklinaniom wszelakim. Ty za odpowiesz
im, i zobowizany jeste niszczy Wrogw Boga i Pana, i czyni
przeszkod ich niegodziwoci, oraz by broni swych ssiadw i
wszystkich innych, ktrzy mogliby od nich ucierpie. Wtedy w zgie-
ku wielkim i zamieszaniu sprbuj ci zaatakowa i nawet Familiary
powstan przeciw tobie, kiedy ich czas nastanie. Ci ostatni bd do-
maga si i baga by nie odda ich innemu (do posugi). Ty za si
nie lkaj i stj twardo, niczego te nie obiecuj adnej klasie (Duchw),
odpowiedz jeno, i kady odwany i prawy czowiek winien jest po-
moc swym przyjacioom, ktr nie trzeba wedle swej miary i mo-
liwoci, wedle ktrych take i one stoj. A kiedy w kocu przekonaj
si, i ich nadzieja stracona i e nie zdoaj ci omota i e oczekiwania
ich nie bd spenione, wtedy si poddadz. I nie bd ju o nic pyta,
jeli w niczym im nie ujmiesz i nie bdziesz ich obraa wydajc im
polecenia. Ty za wszystkiego dopenisz by traktowa ich jak naley,
jeli dowiod, i w subie swej s posuszni i rzetelni. A moe by i
tak, e Anio twj, wedle ktrego poucze postpujesz powie ci, i nie
powiniene by a tak surowy wobec nich jeli bd oni posuszni, w
sytuacjach takich uczynisz wszystko jak naley.

217
Wszelkim Demonom
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Osiemnasty
O tym jak ten, ktry dokonuje Operacji
powinien postpowa wobec Duchwiesz ju jak wiza Duchy, o co je prosi, jak je bez
szkody dla siebie odprawi i co odpowiada im na ich
mow i dania
218
. Wszystko, co podaj dalej mona
rzec, i jest zbytecznym albowiem pewnym jest, e ten,
ktry z czystym sercem i mocnym zamiarem przestrzega bdzie
poucze, jakie mu daem odnonie owych Szeciu Miesicy, ten
otrzyma nauki od swego Anioa Stra, a bd one tak jasne i wy-
czerpujce, i kady punkt owej operacji nie bdzie ju budzi wt-
pliwoci, kad bowiem w sposb atwy bdzie mg wyjani ju
sam. Mwiem te i o tym, i jak w kadym szczeglnym przypad-
ku, tak w oglnoci ten, kto dokonuje operacji winien postpowa
wobec Duchw, czyli by winien ich Panem nie za ich Sug. We
wszelkich sprawach powiniene dokadnie rozway ich znaczenie,
wiedz, i nie postpujesz wobec czowieka, a wobec Duchw, z
ktrych kady jeden wie wicej ni cae Uniwersum. Teraz, jeli
chcia bdziesz zada czego od Ducha, on za odmwi, nasam-
przd dokadnie zbadaj i rozwa, czy rzecz caa ley w naturze
onego Ducha i czy Moc jego jest wystarczajca by wypeni owo
danie. Duchy bowiem maj przypisane im domeny, w ktrych
dziaaj, to co dla jednego jest moliwym, dla innego by takim nie
musi. Z tego te powodu powiniene dokadnie wszystko rozwa-
y zanim jeszcze prbowa bdziesz przymusi go do wykonania
rzeczonej sprawy. Jeli jednak Podlegy Duch wci bdzie si

218
Wersja angielska: unto their demands and presentments, francuska: demandes etapparitions.
(to ostatnie pisane cznie)
KSIGA DRUGA


opiera, tedy wezwij jego Namiestnikw i przypomnij im przyrze-
czenia, jakie ci dali, upomnij ich te o potpieniu, jakie zamanie
takich lubw przyniesie. A gdy spostrzeg twoje zdecydowanie, w
jednej chwili bd ci posuszni, jeli jednak tak by si nie stao in-
wokuj swego Anioa Stra, rycho poczuj upomnienie, jakie im
zada. Jednak pamitaj o tym, by nigdy nie stosowa srogich sposo-
bw do tego, co mona osign delikatnoci i uprzejmoci
219
.
Jeli zdarzy si, i podczas Inwokacji pojawi si oni bezczelnie i w
cibie wielkiej, nie lkaj si niczego, i nie daj upustu swemu zgnie-
waniu, czy jakby nic ci to nie wadzio. Poka im jedynie Konse-
krowan Rdk a jeli dalej czyni bd zamieszanie, uderz ni
w Otarz dwa lub trzy razy a wszystko si uspokoi. Naley pami-
ta, i po tym, jak je odprawisz i znikn ju one, powiniene wzi
z Otarza Kadzielnic, umieci w niej wonnoci i wynie j z Ora-
torium na Taras, gdzie Duchy si pojawiy, i okadzisz cae to miej-
sce, w przeciwnym razie Duchy mogyby zoczyni osobom, ktre
przypadkiem by si tam znalazy. Teraz dopiero zajmij si Symbo-
lami, ktre znajduj si w Ksidze Trzeciej, nazajutrz za wybierz
cay Piasek z Tarasu i wyrzu go w miejscu tajemnym, pilnie ba-
czc jednak by nie bya to rzeka ni morze eglowne. Moe si zda-
rzy jednak, i zapragniesz przygotowa sobie rne inne Symbole
i Tajemnice, we tedy Piasek i umie w miejscu tajemnym, jak byo
wyej ju powiedziane, i wszystkie inne rzeczy od wedle ich
miejsca im przypisanego, Znaki za zachowaj wedle reguy, ktra
dokadniej zostanie opisana w ostatnim rozdziale. A jeli tego sobie
yczysz moesz zatrzyma wszystkie przedmioty w miejscu im
waciwym, ca za Komnat utrzymujc w czystoci i porzdku,
tyczy si to take Otarza, ktry jeli wadzi ci bdzie na rodku
moesz ustawi w kcie pokoju. Jeli miejsce to nie bdzie zanie-
czyszczone ni sprofanowane, kadej Soboty moesz cieszy si tam
obecnoci Anioa Stra, ktry to jest najwspanialszym cudem,
jaki osigniesz dziki tej witej Sztuce.

219
Wart raz jeszcze zwrci w miejscu tym uwag na to, jak wanym jest w pracy Okulty-
stycznej bycie uprzejmym nawet wobec Zych Duchw, Operator, ktry jest bezczelny i wad-
czy, szybko zostanie opanowany obsesj sprowadzon przez Ducha o podobnej naturze,
to za przyczyni si do jego ostatecznego upadku.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Dziewitnasty
Tyczcy si imion Duchw, ktre mona
wzywa by osign to, co si zamierzyo


Czterech Najwyszych
LUCIFER LEVIATAN SATAN BELIAL
Omiu Ksit

STAROT MAGOT ASMODEE BELZEBUD
am ci tutaj dokadny opis wielu Duchw, ktrych
(imiona) tak razem, jak i osobno, w takiej liczbie,
jakiej tylko zapragniesz, napiszesz na skrawku
papieru i oddasz Omiu Ksitom podczas Drugiego
Dnia Operacji. I wszystkie te (Duchy) pojawi si Trzeciego Dnia i
przybd wraz ze swymi Ksitami. I nie bdzie wrd nich ad-
nego, ktry by by pody, zatwardziay i nieuyty, miast tego, bd
one pracowite i zdolne wykona nieprzebran liczb rzeczy. Imio-
na ich zostay wyjawione i odkryte przez Anioy a jeli zdarzy si,
i zapragniesz pozna ich wicej, Anio wyliczy ci ich tak wiele, jak
tylko sobie zayczysz, wiedz jednak, i liczba ta jest nieprzebrana.A
ORIENS PAIMON ARITON AMAIMON

KSIGA DRUGA

Duchy im podlege
ORIENS PAIMON ARITON AMAIMON
OSEN SERAPH PROXOSOS HABHI
AY
H M NS I S N N
CH D
A


I
P
E
N L
S I G
R S I
R
AN
N
N
A N
S M L
RP M N
Z
Duchw ch)


H
ACUAR TIRANA ALLUPH NERCAM
NILEN MOREL TRACI ENAIA
MULAC ALUTE PARKA UDITO
MELNA MELHAER RUACH APOLHUN
SCHABUA MERMO MELAMU POTER
SCHED EKDULON MANTIENS OBEDAM
SACHIEL MOSCHEL PEREUCH DECCAL
ASPERIM KATINI TOREFORA BADAD
COELEN CHUSCH TASMA PACHID
PAREK RACHIAR NOGAR ADON
TRAPIS NAGID ETHANIM ATID
PAREHT MPHASTISON PARASEH GEREVIL
ELMIS ASMIEL IRMINON ASTUREL
NUTHO OMIOL IMINK PLIROK
TAGNON PARMATU ARESIN ORILON
LIRION PLEGIT OGILEN TARADOS
LOSIMON AGARA GILON GOSEGAS
ASTREGA PARUSUR IGIS AHEROM
IGARAK GELOMA KILIK EMORON
EKALIKE ISEKEL ELZEG IPAKOL
HARIL KADOLO IOGION ZARAGIL
IRRORO ILAGAS BALALOS OROIA
LAGASUF ALAGAS LPAS SOTERIO
ROMAGES PROMAKO ETAFE DARASCON
KELEN ERENUTES NAJIN TULOT
PLATIEN ATLOTON AFARO ORILE
RAMARAT NOGEN MOLIN
(= 111 Podlegy
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

ASTAROT ASMODEE

AMANIEL ORINEL TIMIRA DRAMAS
B
A A ES

H S
R
IN G N

LOS R M

LA
X
(= 53 Duchy Podlege)
AMAIMON ARITON

HAUGES AGIBOL RIGOLEN GRASEMIN

uchw Podlegych)
Duchy podlege zarwno A DEE jak i MAGOTOWI.

OUN MAGOG DIOPOS DISOLEL

AKIM A
Duchw ych)

AMALIN KIRIK BUBANA UK
RANER SEMLIN MBOLIN BUT
EXTERON LABOUX CORCARON ETHAN
TARET DABLAT BURIUL
220
OMAN
CARASC DIMURGO ROGGIOL LORIOL
ISIGI TIORON DAROKIN HORANA
ABAH OLEG GUAGAMO LAGINX
ETALIZ AGEI LEMEL UDAMAN
BIALOT GAGA AGALI FINAXOS
AKANEF OMAGES AGRAX SAGARES
AFRAY UGALES HERMIA HALIGAX
GUGONI OPILM DAGULER PACHEI
NIMALON

ELAFON TRISAGA GAGALIN CLERACA
ELATON PAFESLA
(= 10 D


SMO
T
BIRIEL SIFON KELE MAGIROS
SARTAB POT OPUN
(= 15 Podleg

220
Podobne imi Buriol przytoczone jest pord Duchw podlegych Amaymonowi.
KSIGA DRUGA

ASTAROT
AMAN CAMAL TOXAI KATARON
S GON
ON S
R
S IX B
NOS

32 Duchy
Oto Duchy podlege AGOTOWI i KORE.
NACHERAN KATOLIN LUESAF MASAUB
S
B
N
N S N
EN N

N I N SEM
N
K IL
L
N
N
ON
S
IS
(= 65 Duchw Podlegych)

RAX GONOGIN CHELA GINAR
ISIAM BAHAL DAREK ISCHIGA
GOLEN GROMENIS IGIOS NIMERIX
HERG ARGILON OKIRI FAGANI
HIPOLO ILESON CAMON AFAMAL
ALAN APORME OMBALAT QUARTAS
UGIRPEN ARAEX LEPACA KOLOFE
(= Podlege)


M

URIGO FATURAB FERSEBU BARUEL
UBARIN UTARAB ISCHIRON ODAX
ROLER AROTOR HEMIS ARPIRO
ARRABI UPIPAS FORTESO DULID
SORRIOLEN MEGALAK ANAGOTOS SIKASTI
PETUNOF MANTAN MEKLBOC TIGRAFON
TAGORA DEBAM TIRAIM IRIX
MADAIL ABAGIRO PANDOL ENI
COBEL SOBEL LABONETO ARIOTH
MARAG AMUS KAITAR SCHARAK
MAISADU AGILAS KOLAM KILIGIL
CORODON HEPOGO DAGLAS HAGION
EGAKIREH PARAMOR OLISERMO RIMOG
HORMINOS HAGOG MIMOSA AMCHIS
ILARAX MAKALO LOCATER COLVAM
BATTERN

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

ASMODEE
ONEI ORMION PRECHES MAGGID
AK M R

Podlegych Duchw)
BELZEBUD
ALCANOR AMATIA BILIFARES LAMARION

L I
I
O P
221

AST
N
(= 49 Podlegych Duchw)
ORIENS
SARISEL GASARONS SOROSMA TURITEL

chw P


SCLAV EBBESSE BACARON HOLBA
HIFARION GILARION ENIURI ABADIR
SBARIONAT UTIFA OMET SARRA
(= 16DIRALISEN LICANEN DIMIRAG ELPONEN
ERGAMEN GOTIFAN NIMORUP CARELENA
LAMALON IGURIM AKIUM DORAK
TACHAN IKONOK KEMAL BILICO
TROMES BALFORI AROLEN IROCH
NOMINON IAMAI AROGOR HOLASTR
HACAMULI SAMAL LISON RADERAF
BOROL SOROSMA CORILON GRAMON
MAGAL ZAGALO PELLIPIS NATALIS
NAMIROS ADIRAEL KABADA KIPOKIS
ORGOSIL ARCON AMBOLON LAMOLO
BILIFORBALAKEN GAGISON MAFALAC AGAB
(= 8 Du odlegych)
221
To samo imi znale mona te wrd Duchw podlegych Oriensowi, patrz trzecia
kolumna, wiersz pierwszy.
KSIGA DRUGA

PAIMON
AGLAFOS AGAFALI DISON ACHANIEL

S A T R
odlegych Duchw)
ARITON
ANADER EIKOROK SIBOLAS SARIS
S
N
ON

Duch e)
AMA ON
ROMEROC RAMISON SCRILIS BURIOL
E
D N
odlegych Duchw)

SUDORON KABERSA EBARON ZALANES
UGOLA CAME ROFFLES MENOLIK
TACARO STOLI UKUM
(= 15 PSEKABIN CAROMOS ROSARAN APASON
NOTISER FLAXON HAROMBRUB MEGALOSI
MILIOM ILEMLIS GALAK ANDROCOS
MARANT CARON REGINON ELERION
SERMEOT IRMENOS
(= 22 y Podleg


IM

TARALIM BURASEN AKESOLI REKIA
ILLIRIKIM LABISI AKOROS MAMES
GLESI VISION EFFRIGIS APELKI
DALEP RESOP HERGOTIS ILIMA
(= 20 P

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Pod czyim wadaniem Suma Duchw Podlegych
Oriens, Paimon, Ariton, Amaymon - 111
Ashtaroth i Asmodeus - 53
Amaymon i Ariton - 10
Asmodeus i Magoth - 15
Ashtaroth - 32
Magoth i Kore - 65
Asmodeus - 16
Beelzebub - 49
Oriens - 8
Paymon - 15
Ariton - 22
Amaymon - 20

Cakowita liczba Duchw Podlegych - 316

Nieprzebrana jest liczba Duchw, ktre mgbym w miejscu tym
wymieni, nie chcc jednak czyni niepotrzebnego zamieszania
zdecydowaem si opisa te tylko, ktre sam wezwaem i o ktrych
z ca pewnoci wiem, i s dobrymi i wiernymi sugami we
wszelkich Operacjach, do ktrych miaem sposobno je wykorzy-
sta. Prawd jest jednak i to, i ten, kto przeprowadzi t Operacj
bdzie w stanie posi znacznie wicej (imion).
KSIGA DRUGA


Notatki S.L. MacGregor Mathersa
Tyczce si imion, ktre znajduj si
w Rozdziale Dziewitnastymelem moim byo dokonanie moliwie przejrzystego ob-
janienia Znacze imion Duchw, ktre to w przewaajcej
mierze pochodz z jzyka hebrajskiego i chaldejskiego, ale
take z greki, aciny i koptyjskiego, etc.

NAJWYSI KSITA

LUCIFER: Od aciskiego Lux, wiato i Fero, nie, - Nioscy wia-
to. W niektrych pismach znajdujemy czasem inne jeszcze imi
Lucifuge, ktre wywodzi si od Lux, wiato i Fugio, lecie od
strony, - Ten, ktry oddala si od wiata.
LEVIATAN: Od hebrajskiego LVIThN (zwykle te zapisywany
Leviathan miast obecnego w tekcie Leviatan) - Poskrcany W
lub Smok
222
.
SATAN: Od hebrajskiego ShTN - Przeciwnik
BELIAL: Od hebrajskiego BLIOL - Ten, ktry jest niegodziwy

OMIU KSIT

ASTAROT: Od hebrajskiego OShThRVTh - stada, tumy, zgroma-
dzenia. Zwykle pisane Ashtaroth. Take Bogini Astarte, Esther
wywodzi si od tego samego rdzenia.

222
Nie mog w peni si tu zgodzi z Mathersem, ten morski potwr o dziwnych kszta-
tach kilkukrotnie jest wspominany w Biblii, w pismach talmudycznych przedstawiany
jest za, jako ogromna ryba, przeznaczona na uczt sprawiedliwych po przyjciu Mesja-
sza.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

MAGOT: By moe od hebrajskiego MOVTh - mae kamienie, lub
od MG - zmiana obozu lub miejsca, moliwym te, i chodzi tu o
greckie MAGOS, mag. Zwykle zapisywany jako Maguth. Mona
take porwna z francuskim sowem Magot, ktre oznacza ro-
dzaj pawiana, ale take ohydnego kara, owo znaczenie czsto spo-
tykamy w bajkach, gdzie okrela ono zoliwego kara lub elfa.
Duch ten mieby zajmowa si rwnie ukrytymi skarbami. Laro-
usse wywodzi to imi od staroytnego francuskiego lub niemiec-
kiego.
ASMODEE: Zwykle zapisywany Asmodeus lub rzadko Chash-
modai. Wywodzi si od hebrajskiego sowa Asmod, zniszczy,
eksterminowa, lub przez niektrych od perskiego czasownika
Azmonden, kusi, prbowa, udowadnia. Niektrzy Rabini
utrzymuj, i Asmodeus by kazirodczym dzieckiem Tubal - Cain i
jego siostry Naafrfah. Inni za, i by to Demon nieczystoci. Nie-
ktrzy znw wi go z demonami wykorzystanymi przez Salo-
mona do budowy wityni Jerusalem, mia on podj si prby
obalenia Salomona, by samemu zaj jego miejsce, jednak Krl
zwyciy go, za Anio Gabriel przegna go do Egiptu i uwizi w
Grocie. Rabini ci utrzymuj, i kiedy Asmodeus pracowa przy bu-
dowie wityni, nie uywa przy tym adnych narzdzi z metalu,
miast tego za pewnego kamienia, ktry ci zwyke bloki tak, jak
diament tnie szko.
BELZEBUD: Najczciej zapisywany jako Beelzebub, Baalzebub,
Beelzebuth lub Beelzeboul. Od hebrajskiego BOL, wadca,
ZBVB, mucha lub muchy, - Wadca Much. Niektrzy wywodz to
imi od syryjskiego Beel d`Bobo - Mistrz Oszczerstwa, czego
znaczeeie podobne jest do greckiego DIABOLOS, ktre we wsp-
czesnym francuskim i angielskim funkcjonuje jako Diable i
Devil.
ORIENS: Owe cztery imiona, tj.: Oriens, Paimon, Ariton i Amaymon
s zwykle przypisywane czterem Zym Wadcom, czterech Stron
wiata. Oriens, od aciskiego Oriens, wschd (soca) lub Wschd.
Imi to zapisywane jest take jako Uriens, od aciskiego Uro, po-
n lub by trawionym przez pomienie. Prawdopodobnie to wa-
nie od imienia Uriensa wzi si redniowieczny tytu Diaba, Sir
Urien. Imi to zapisywane jest czasem jako Urieus, od aciskie-
go Urios, tytuu nadawanego Jowiszowi jako wadajcemu Wia-
KSIGA DRUGA

trem. Urieus moe by wyprowadzony take od greckiego przy-
miotnika Eurus, Eureia, Euru, ktry oznacza bezmiar. Przez Rabi-
nw nazywany take Samaelem, SMAL, co wywodzi si od hebraj-
skiego SML, ktre oznacza posta, obraz, lub boka. W Kabale imi
to nadane jest jednemu z Czterech Wadcw Zych Duchw.
PAIMON: Czsto zapisywany jako Paymon i czasem Paimonia,
prawdopodobnie od hebrajskiego POMN, brzczenie, lub dwik
maego dzwonka. Wyprowadzi mona to imi take od hebraj-
skiego POM, porusza, zmusza, uderza. Samo sowo POMN zna-
le mona w Ksidze Wyjcia 28, 33; 28, 34; 39,25. Paimon przez
Rabinw tytuowany jest czsto jako Azazel, OZAZL, ktre to imi
odnosi si do Koza Ofiarnego, OZ, kozio, AZL, odej. Jest
przedmiotem cigej dyskusji czy chodzi tutaj o koza ofiarnego,
czy raczej o Demona, ktremu miaby by on ofiarowany. W ka-
dym razie tradycja rabiniczna zawsze uywa tego imienia odnocie
jednego z wadcw pord demonw.
ARITON: Czsto nazywany Egyn lub Egin. Imi to wyprowa-
dzi mona od hebrajskiego ORH, lee nagim, rozebra. Mona
te podobne sowo znale w jzyku greckim ARHRETON - tajem-
nica, misterium, poza dobrem i zem. EGIN z kolei odnosi si mo-
e do hebrajskiego OGN, co oznacza opni, przeszkodzi. Za-
uwaalnym jest te podobiestwo do greckiego AIGOS, kozio.
Duch ten w tradycji rabinicznej nazywany jest Azael, OZAL, od
OZ, co oznacza tak koza jak i witalno i gwatowno, w ten spo-
sb dzielc czciowo swe pochodzenie z Azazelem.
AMAIMON: Czsto zapisywany te jako Amaymon, moliwe, i
od greckiego MAIMON, imiesw czynny od MAIMAO, z A jako
partyku, tak AMAIMON oznaczaby straszn przemoc i gwa-
towno. Duch ten przez Rabinw nazywany jest Mahazaelem,
MHZAL, moliwe, i od MZ, poera. Amaymon wspominany jest
w wielu magicznych dzieach okresu redniowiecza jako bardzo
potny Duch, co wicej wspomina si te, o tym, i naley zaopa-
trzy si w piercie magiczny, ktry uchroni adepta przed zabj-
czym ognistym i trujcym oddechem tego Ducha.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

DUCHY PODLEGE ORIENSOWI, PAYMONOWI, ARITONOWI,
AMAYMONOWI

HOSEN: Od chaldejskiego CHVSN, chosen, - silny, ywotny, pot-
ny.
SARAPH: Od hebrajskiego ShRP, - pon, by trawionym przez
pomienie.
PROXOSOS: Moliwe, i od greckiego PROX, PROXOKOS, - kozio.
HABHI: Od chaldejskiego ChBA lub hebrajskiego ChBH, - ukryty.
ACUAR: Od hebrajskiego AKR, - tncy ziemi.
TIRANA: Moliwe, i od hebrajskiego ThRN, Maszt, lub te Jabo.
ALLUPH: Od hebrajskiego ALVP, przywdca, diuk, take byk pro-
wadzcy stado.
NERCAMAY: Moliwe, i od hebrajskiego NOR, - chopiec, ChMH, -
towarzysz.
NILEN: Moliwe, i imi to pochodzi od rzeki Nil.
MOREL: Prawdopodobnie od hebrajskiego MRH, buntownik.
TRACI: Od greckiego TRACHUS, etc. - ostry, bezczelny.
ENAIA: Moliwe, i z hebrajskiego ONIH, - biedny, napitnowany.
MULACH: Prawdopodobnie tak jak Moloch, od hebrajskiego
MLK, - wada.
MALUTENS: Moliwe, i od hebrajskiego MOL, - kama, zwodzi.
IPARKAS: Prawdopodobnie od greckiego HIPPARCHES, - dowd-
ca konnicy.
NUDITON: Jak si wydaje od aciskiego NUDITAS, - nago.
MELNA: Moliwe, i od hebrajskiego LN, - mieszka, wypoczywa.
MELHAER: Prawdopodobnie od hebrajskiego ML, - odci, dzieli, i
ChR, czysto.
RUACH: Od hebrajskiego RVCh, - Duch.
APOLHUN: Od greckiego APOLLUON, Apollyon, - niszczyciel.
SCHABUACH: Z arabskiego uciszy, umierzy.
MERMO: Z koptyjskiego, MER, - w poprzek, MOOU, - Woda.
MELAMUD: Od hebrajskiego MLMD, - bodziec do wysiku.
POTER: Od greckiego POTER, naczynie.
SCHED: Od hebrajskiego ShDD, imi niszczycielskiego demona.
Jednak podkreli tu naley, i hebrajskie ShD wprowadza to samo
znaczenie, co w jzyku angielskim to shed (przelewa, wylewa,
karmi), i odnosi si do piersi kobiecej.
KSIGA DRUGA

EKDULON: Prawdopodobnie od greckiego, EKDUO, - rabowa.
MANTIENS: Od aciskiego MANTIENS i greckiego MANTEIA,
prorokowa, wry.
OBEDAMA: Od hebrajskiego OBD, - suga, AMA, - matka, AMH,
znaczy jednak suc, i tak OBEDAMA oznacza moe suc.
SACHIEL: Jest to imi stosunkowo czsto spotykane w magicznych
dzieach, przypisane Anioowi planety Jowisz. SKK, - okrywa,
ochrania, za SChH, - zdepta.
MOSCHEL: Od hebrajskiego MVSh, - ruszy si.
PEREUCH: Moliwe, i od greckiego PER i EUCHE, - dotyczcy
modlitwy lub dany modlitwie.
DECCAL: Od hebrajskiego DChL, - ba si.
ASPERIM: Moliwe, i od aciskiego Aspera, - gwatowny, wy-
magajcy, niebezpieczny.
KATINI: Od hebrajskiego KThN, - tunika, podobnie grecki CHI-
TON.
TORFORA: Od hebrajskiego ThOR, - may n, lancet.
BADAD: Od hebrajskiego BDD, - samotny.

Do tego momentu przedstawiaem pene derywacje, przez wzgld
na brak miejsca skupi si teraz tylko li na podaniu znacze, pomi-
jajc ich pochodzenie i uwagi na ich temat, i tak:

COELEN: aciskie, - niebiosa.
CHUSCHI: hebrajskie, - cisza.
TASMA: hebrajskie i chaldejskie, - sabo.
PACHID: hebrajskie, - strach.
PAREK: hebrajskie, - szorstko, dziko.
RACHIAR: greckie, - morze rozbijajce si o skay.
NOGAR: hebrajskie, - pyn.
ADON: hebrajskie, - Pan.
TRAPIS: greckie, - odwracanie.
NAGID: hebrajskie, - przywdca.
ETHANIM: hebrajskie, - osio, piec.
PATID: hebrajskie, - topaz.
PAREHT: hebrajskie, - owoc.
EMPHASTISON: greckie, - obraz, przedstawienie czego.
PARASEH: chaldejskie, - podzielony.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

GEREVIL: hebrajskie, - wry.
ELMIS: koptyjskie, - lata.
ASMIEL: hebrajskie, - gromadzi.
IRMINON: greckie, - wspiera.
ASTUREL: hebrajskie, - mie autorytet, wadz.
NUTHON: prawdopodobnie koptyjskie, - podobny do Boga, lub
greckie, - przeszywajcy.
LOMIOL: prawdopodobnie hebrajskie, - wicy, zgorzkniay.
IMINK: prawdopodobnie koptyjskie, - poera.
PLIROK: prawdopodobnie koptyjskie, - rozpala.
TAGNON: prawdopodobnie greckie, - ciepo.
PARMATUS: greckie i aciskie, - ten, ktry niesie tarcz.
IARESIN: hebrajskie, - owadnicie.
GORILON: koptyjskie, - topr, ktry rozbija, lub rozdziera w ka-
waki; koci.
LIRION: greckie, - lilia.
PLEGIT: moliwe, i greckie, - oczarowanie.
OGILEN: hebrajskie, - okrgy, koo.
KSIGA DRUGA


Rozdzia Dwudziesty
O tym, jak naley przeprowadzi Operacj


ym sposobem rzeczona Operacja jest skoczona, by
jednak opis jej by peen, koniecznym jest rzec sw
kilka o tym, dziki czemu zdoasz przeoy wszystkie
wskazwki, jakie ci daem na praktyk. Po pierwsze,
kiedy doprowadzisz rzecz ca do koca i posidziesz
ju wszystko, co posi dziki temu mona, sw ci zbraknie by
modli si do Boga na chwa Jego oraz Jego Najwitszego Imie-
nia, nawet gdyby mia tysic jzykw i tego nie stanie. I wobec
Anioa Stra twego sw ci zabraknie by wyrazi wdziczno, na
jak zasuguje. Jednake nie poniechaj dzikczynienia stosownego
do twych moliwoci i Wielkiego Skarbu, jaki otrzymae. Koniecz-
nym jest te, by w peni zrozumia, jak powiniene korzysta z
ogromnego bogactwa, tak by w rkach twych nie zmarniao, albo
wrcz nie stao si szkodliwe. Sztuka ta jest jako ten Miecz w doni
twojej, ktry [tak jak moe ich ochroni], tak moe czyni wszelkie
zo i krzywd twoim ssiadom. Jeli jednak dzieo swe doprowa-
dzisz do zamierzonego koca, mianowicie do zwycistwa nad DE-
MONEM i Wrogami, wtedy nie lkaj si poytek dobry z niego b-
dzie. Pragn da ci jeszcze pewne wakie wskazwki tyczce si
caego dziea. Kiedy zakoczysz ju wszelkie dziaania z Duchami,
powiniene jeszcze przez cay tydzie zanosi swe modlitwy do
Boga, co si za tyczy spraw twoich nie wolno ci podejmowa
przez ten czas adnej suebnej pracy, nie wolno ci te przeprowa-
dza adnego Zawoywania Duchw, tak w oglnoci, jak i twych
Familiarw. A kiedy Siedem Dni upynie, wtedy rozpoczniesz wi-
czenie si w swej mocy, tak jak bdzie niej powiedziane.

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

(1) Dokadnie rozwa wszystko, co przemawia za tym, by nie
przeprowadzi Magicznej Operacji. Miej na uwadze take to, by nie
przeprowadza Inwokacji Duchw w Szabat, albowiem dzie ten
powicony jest Panu, winiene wtedy wypoczywa, wici go i
uroczycie obchodzi oddajc si modlitwie.

(2) Pilnuj si jak Wiecznego Ognia, wyjawienia jakiemukolwiek
ywemu stworzeniu tego, co powierzy ci twj Anio Str, wyjt-
kiem jest jeno ten, ktry powierzy ci [sekret] Operacji i ten, wobec
ktrego masz wiksze jeszcze zobowizanie, nili wobec wasnego
ojca.

(3) Jeli tylko jest to w mocy twojej uwaaj na to by nie uy Sztuki
przeciwko swoim ssiadom, wyjtkiem jest tutaj tylko suszna Ze-
msta, jednak nawet wtedy, radz ci naladowa raczej Boga, ktry
wybacza, albowiem nie ma na wiecie bardziej szlachetnego
uczynku nad przebaczenie.

(4) Jeli Anio twj odradza ci bdzie jak Operacj, czy nawet ci
jej zakazywa, pilnuj si, jeli bowiem j przeprowadzisz, bdziesz
tego aowa.

(5) Odrzu wszelkie (Ze) Nauki, Magi, Zaklinanie, albowiem s
one Wynalazkami Diaba, i nie pokadaj ufnoci w ksigach, ktre
je objaniaj, cho z pozoru mog wydawa si wiarygodne, s to
sieci, ktre podstpny BELIAL rozstawi by ci schwyta.

(6) Rozmawiajc tak z Dobrymi Duchami, jak i ze Zymi, nigdy nie
uywaj sw, ktrych znaczenia nie rozumiesz, albowiem przynie-
sie ci to jeno szkod i bl.

(7) Nigdy nie daj od swego Anioa Stra adnego Symbolu,
dziki ktremu osign mona Ze cele, wiedz, i w ten sposb
zasmucisz go. A pomnij i na to, e spotkasz na swej drodze wielu,
ktrzy bd ci o podobn przysug bagali, ty jednak bd nie-
wzruszony.

KSIGA DRUGA

(8) Wyrb w sobie nawyk utrzymywania w czystoci ciaa i odzie-
y, wiedz, i wszelkie Duchy, i te Dobre i te Ze, lubuj si w czy-
stoci.

(9) Jak tylko to moliwe unikaj tego, by Mdroci swej uycza in-
nym dla zych celw, nasamprzd dokadnie rozwa to, komu po-
wierzasz swe usugi, albowiem czstym jest to, i kiedy jeden czyni
komu przysug, niesie krzywd komu innemu.

(10) W adnym razie nie podejmuj si przeprowadzenia Operacji
witego Anioa jeli nie masz wanego po temu powodu, wiedz,
i [rodzaj] witych Aniow jest tak daleko nad tob, e nawet
marzy nie powiniene by czyni midzy nimi a tob porwnanie,
jeste niczym przy Tych, ktrzy s Anioami Boga.

(11) Jeli Operacja moe by pomylnie zakoczona z pomoc Fa-
miliara nie jest koniecznym by korzysta z pomocy innych Du-
chw.

(12) Moe si okaza, i jest oto wyjtkowo prost spraw by z po-
moc Familiarw czyni szkod ssiadom, pilnuj si jednak chyba,
e chcesz w ten sposb ukrci ich bezczelno lub usilne kroki,
jakie przeciw tobie podejm. Nigdy nie trzymaj Familiarw w bez-
czynnoci, moesz jednego z nich przekaza dowolnej osobie, bacz
jednak na to by bya ona godna takiego wyrnienia, duchy owe
nienawidz bowiem suenia tym, ktrych wzrok daleko nie siga.
Osoba taka powinna jednak zawrze jasny i wyrany Pakt (z Du-
chami), wtedy Familiary rusz by mu suy.

(13) Owe Trzy Ksigi tyczce si Operacji winny by czytane wie-
lokrotnie, dobrym po temu czasem jest okres owych Szeciu Mie-
sicy przed przeprowadzeniem dziea. Ten, kto zamierza go doko-
na winien by dokadnie pouczony i obeznany z tematem, a jeli
nie jest on ydem, nasamprzd powinien si obezna z wieloma
zwyczajami i ceremoniami, jakie s podczas tej Operacji wymaga-
ne, tak by nie byy mu one obce i jawiy si raczej jako konieczne i
uyteczne.

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

(14) A jeli ten, kto przeprowadza t Operacj przez Sze Miesicy
popeni z wasnej woli jakikolwiek grzech miertelny zabroniony w
Dziesiciu Przykazaniach, niechaj pewnym bdzie, i nigdy nie
otrzyma tej Mdroci.

(15) Sen w cigu dnia jest cakowicie zabroniony, wyjtkiem jest
tutaj jaka wysza konieczno, jak choroba, znaczny ju wiek lub
osabienie, Bg jest miosierny
223
dla rodzaju ludzkiego i dla ich sa-
boci.

(16) Jeli nie masz w sobie silnego przekonania by przeprowadzi
ca Operacj radz ci si jej nie podejmowa poniewa nie mona
szydzi z Pana, ten za kto tego si dopuci przez niego pokarany
bdzie srogimi chorobami. Jeli jednak Operacji nie mona doko-
czy z powodu wypadkw nieszczliwych i nie ze swojej winy,
nic zego ci nie spotka.

(17) Niemoliwym jest by ten, ktry przekroczy ju wiek pidzie-
siciu lat podoa caej Operacji. Podobny zwyczaj znajdujemy w
prawdziwym i staroytnym Prawie ydowskim odnonie Kapa-
stwa. Ta sama regua odnosi si do tych, ktrzy nie ukoczyli jesz-
cze lat dwudziestu piciu.

(18) I nie dopucisz by twoje Familiary zbyt si z tob zaprzyjani-
y, i nie bdziesz z nimi dyskutowa zanadto, wyniknie bowiem z
tego tyle spraw wszelakich, i atwo bdzie mona si w nich za-
plta i zatraci rozum.

(19) Jeli chodzi o Familiary nie wolno ci czyni na nich uytku z
Symboli, ktre znajduj si w Ksidze Trzeciej, wyjtkiem s te
znajdujce si w Rozdziale Pitym
224
, cokolwiek od nich zapra-
gniesz starczy, eby im to powiedzia. I nigdy nie przeprowadzaj
wielu Operacji w jednym czasie, kiedy ukoczysz jedn podejmij
si dopiero drugiej, czy tak a osigniesz we wszystkim doskona-

223
W org. manuskrypcie: User d`humanite, w wersji angielskiej: to employ mercy.
224
Tytu tego rozdziau brzmi: O tym, jak mona nada Familiarom, tak tym zwizanym,
jak i tym, ktre wolno zachoway, posta dowoln.
KSIGA DRUGA


o. Pamitaj jeno, i Pocztkujcy Artysta nie staje si nagle Mi-
strzem, ale dochodzi do wszystkiego po trochu.

(20) Jeli nie masz szczeglnie wanych powodw nie wzywaj
Czterech Najwyszych i Omiu Ksit, naley odrni ich od in-
nych (ktrzy im s podlegli).

(21) Kiedy czynisz swe dzieo staraj si nie wymusza na Duchach
by przybieray widzialn posta
225
, rzecz caa bdzie sza ci skad-
niej jeli zadowolisz si tylko tym, i odpowiedz na twe pytania i
uczyni to, czego od nich wymagasz.

(22) Wszelkie Modlitwy, Oracje, Inwokacje i Zaklcia, w istocie
wszystko, co zamierza bdziesz powiedzie winno by wymawia-
ne gono, czysto, jednak bez wrzaskw, jakie czyni szaleni
226
, ja-
sno i wyranie, w sposb naturalny i dostojny.

(23) A podczas owych Szeciu Miesicy, w kad wigili Szabatu
wymieciesz cae Oratorium i utrzymywa je bdziesz w czystoci,
albowiem miejsce to jest przeznaczone witym i Czystym Anio-
om.

(24) Pilnie bacz na to by nie przeprowadza Operacji noc, wyjt-
kiem s tu sytuacje, kiedy wyranie zaistnieje taka potrzeba.

(25) Przez cae swoje ycie staraj si unika zego prowadzenia, w
szczeglnoci rozpusty, obarstwa i opilstwa.
227


(26) A kiedy przeprowadzisz Operacj i posidziesz Prawdziw
Mdro powiniene trzy dni poci nim przystpisz do praktyki.


225
Nie tylko wymaga to przymuszenia ich i wielokrotnego powtarzania zakl, co bardziej
istotne Duchy te musz skd czerpa niezbdne skadniki, z ktrych zbuduj ciao, ktre
maj zamanifestowa.
226
W oryginale: Sanspourtant crier comme unfou, w wersji angielskiej: shouting like a madman.
227
Zdanie to w oryginale ma posta: Le vice de crapul, w wersji angielskiej Mathers wyrazi
j jako: the vices of debauchery, gluttony, and drunkenness.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

(27) Kadego roku powiniene upamitni w dar, jaki otrzymae
od Pana, w tym czasie poci bdziesz, modli si i cze oddawa
swemu Anioowi Strowi.

(28) Podczas owych Trzech Dni, kiedy wzywa bdziesz Duchy
powiniene poci, jest to bardzo wane, dziki temu bowiem b-
dziesz bardziej wolny i spokojny, tak na ciele jak i na umyle.

(29) I zwa na to, i posty winny by rozpoczte wraz z pojawie-
niem si pierwszej nocnej Gwiazdy, nigdy inaczej.

(30) Regua, od ktrej nie ma odstpstwa, nigdy nie przeka tajem-
nicy tej Operacji adnemu Monarsze
228
albowiem Salomon by
pierwszym, ktry jej naduy. A jeli to uczynisz, tak ty, jak i twoi
nastpcy utracicie ask. Sam do reguy tej si zastosowaem, kiedy
to cesarzowi Zygmuntowi daem najlepszego Familiara, jakiego
miaem lecz odmwiem mu sekretu Operacji, nie powinien on do-
sta si w rce cesarzy, krlw czy innych wadcw.

(31) Sekret tej Operacji moesz dalej przekaza, w adnym razie nie
wolno ci go jednak sprzeda, byoby to naduyciem aski Pana,
ktry ci j powierzy, jeli jednak nie zastosujesz si do tej reguy
utracisz ca kontrol nad t Sztuk.

(32) A kiedy przeprowadza bdziesz Operacj w miecie, wybierz
sobie dom, ktry gruje nad innymi, wiedz bowiem, i w dzisiej-
szych czasach
229
Ciekawo jest tak silna, i musisz sam sta na
swojej stray, do domu powinien przylega ogrd, gdzie bdziesz
mg wiczy.


228
Raczej jak si wydaje jest to zwyke uprzedzenie Abrahama.
229
Pamita naley, i wyraenie w obecnych czasach odnosi si do lat wspczesnych
Abrahamowi, wtedy, kiedy pisa on swe dzieo, tj. 1458 rok. Jak si wydaje jednak ten
szczeglny rodzaj ciekawoci zmieni si nieco od tego czasu. [Pamita naley, i Ma-
thers pisa swj przypis w czasach daleko rnicych si od naszych, kto wie, czy nie
bardziej ni czasy Abrahama miayby rni si od epoki wiktoriaskiej, rzekbym raczej,
i, w kadym razie w Polsce, ten rodzaj ciekawoci jest jak najbardziej obecny.]
KSIGA DRUGA


(33) Pilnuj si te by podczas owych Szeciu Miesicy nie utraci
ani kropli krwi, wyjtkiem s sytuacje, kiedy wydalana jest ona w
sposb naturalny.

(34) Przez okres ten nie dotkniesz adnego martwego ciaa.

(35) I przez cay ten czas nie bdziesz jad ni misa ni krwi adnego
martwego zwierzcia, i czyni to bdziesz dla pewnych wanych
powodw
230
.

(36) Nim przekaesz ow Sztuk komukolwiek odbierzesz jego
Przyrzeczenie [i przestrzega bdzie regu, jakie s tu przedsta-
wione]. I nie przekaesz jej temu, ktry jest Ateist ani temu, ktry
bluni Bogu.

(37) Bdziesz poci trzy dni nim komukolwiek przekaesz t Ope-
racj, on za poci bdzie wraz z tob. Winien on ci przekaza jesz-
cze Dziesi Zotych Florenw lub ich rwnowarto, ktre ty sam
rozdasz pord biednych, ktrym nakaesz powtrzy Psalmy Mi-
serere Mei Deus, etc., i De Profundis
231
, etc..

(38) Dobr rzecz, ktra wspomc moe ca Operacj jest powta-
rzanie Psalmw Dawida, maj one bowiem wielk moc, naley
powtarza je dwa razy w tygodniu. I unikaj gier jak plagi najgor-
szej, albowiem zawsze jest to dobra okazja do blunierstwa. Take
w czasie, kiedy modli si bdziesz i studiowa wite Ksigi nie
bdziesz wolny od tej pokusy
232
.

Wszystkie te wskazania i wiele innych jeszcze, ktre otrzymasz od
swego Anioa Stra w miejscu tym ci przekazuj. Dokadnie ich

230
Prawdopodobnym wytumaczeniem jest, i Ze Duchy z atwoci mogyby opta
takie zwierz, po to, by dziaa na szkod Operatora z chwil gdy ten by je zjad.
231
Psalm 51 (Wlg. 50), Zmiuj si nade mn, etc., Psalm 130 (Wlg. i Septuaginta 129) Z gbo-
koci woam do Ciebie o Panie, etc..
232
W oryginalnym manuskrypcie jest: Vosjuirez lejeu comme la peste parcequil occasione toujo-
urs du blaspheme outreque dans ce temps la leveritable jeu est loraison et la lecture des livres sa-
crez. Jeu w miejscu tym w sposb oczywisty wskazuje na to, i chodzi tutaj o gry hazar-
dowe, nie o zwyk rozrywk i zabaw, ktra jak si wydaje konieczna jest w tym czasie,
by da mzgowi wytchnienie i odpry nerwy, ktre s w staym napiciu.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

przestrzegajc i nie ujmujc w najdrobniejszym szczegle dotrzesz
do koca Operacji i poznasz jej prawdziw warto. Teraz wic
chc przej do informacji na temat tego jak czyni uytek z Symbo-
li i jak postpowa by otrzyma inne. Nasamprzd musisz zrozu-
mie, i ten, kto przeprowadzi Operacj posiad moc i nie jest ju
[dla niego] konieczne uywanie spisanych Symboli, wystarczaj-
cym jest bowiem gone wymwienie Imienia Ducha i postaci w
jakiej miaby si pojawi, jest tak poniewa zoyy one Przyrzecze-
nie. Symbole te przygotowywa bdziesz po to, by mc skorzysta
z pomocy Duchw wtedy, kiedy bdziesz w towarzystwie innych
osb, bdziesz musia mie je wtedy przy sobie, tak by dotykajc je,
lub trzymajc w prosty sposb wyrazi swoje yczenie. W jednej
chwili Duch, ktremu przypisany jest Symbol bdzie ci posuszny,
jeli jednak zapragniesz czego specjalnego, co nie jest powizane,
lub wyraone Symbolem, koniecznym bdzie by to okreli wyra-
ajc swe pragnienie, co najmniej w dwu, trzech sowach. Warto
wic zauway, i jeli postpisz rozumnie, bdziesz mg zwrci
si do osb z ktrymi jeste w taki sposb, i Duchy, wczeniej
przez ciebie inwokowane zrozumiej c maj uczyni, to co jest
najwaniejsze to wyraenie swojego yczenia sowem. S to istoty o
tak wielkiej inteligencji, i z jednego sowa, jednego pojedynczego
motywu mog odtworzy ca konstrukcj rzeczy, jednak mimo
tego nie s one w stanie przenikn najgbszych zakamarkw
ludzkiego umysu, s jednak w stanie dziki swej bystroci i wra-
liwoci zrcznie dziki zauwaalnym oznakom odkry zamys oso-
by. Jednak bardzo istotn i wan spraw jest, by uda si w miej-
sce tajemne, gdy takie bdzie najodpowiedniejsze mimo tego, i
tak naprawd kade miejsce jest dobre dla inwokowania dobrych
Duchw w trakcie Operacji. Tam te przeka im swoje dania od-
nonie tego, co chcesz by wykonay, a one to wykonaj, bd w tej
chwili bd te nazajutrz. I zawsze znak im daj sowem lub te w
inny sposb, ktry ci zadowala kiedy tylko bdziesz chcia by za-
czy dziaa. Tak czyni ABRAMELIN w Egipcie, JZEF w Paryu i ja
sam czyniem wedle teje zasady. I sprawiem, i staem si wiel-
kim czowiekiem, ktry suy u Ksit i wielkich Panw. Tak
wic opowiedziaem ci w sposb jasny jakie Operacje do czego si
odnosz i jak naley je przeprowadza. Teraz naucz ci tego, jak
wszystkie te (Symbole), ktre znajdziesz w Ksidze, jak i te, ktre
KSIGA DRUGA


pniej otrzymasz od Duchw winny by zapisane i nabyte. Jako
e liczba Operacji jest nieprzebrana i nie jest moliwym spisanie ich
wszystkich w tym dziele. Dlatego te, jeli zechcesz przeprowadzi
Operacj uywajc Symbolu, ktry nie figuruje w Ksidze Trzeciej
[a mwi tutaj o dobrych i dopuszczalnych Operacjach]
233
, tyme
sposobem przedoysz swe oczekiwanie Anioowi Strowi: Dzie
wczeniej winiene poci, nazajutrz za, porzdnie umyty wej-
dziesz do Oratorium, zaoysz Bia Szat, rozpalisz Lamp i w
Kadzielnicy umiecisz Wonnoci, wtedy umie Srebrny Lamen na
Otarzu, ktrego dwa Kty winny by namaszczone witym Olej-
kiem, padnij na kolana i z Panu sw Modlitw, skadajc Mu
dziki za dobro, jakie od Niego otrzymae. Dalej pro Go by za-
chcia zesa ci twego witego Anioa, ktry rozproszy twa nie-
wiedz i speni tw prob. Po tym inwokuj swego witego Anioa
Stra i mdl si do niego by wyrni ci wizj i pouczy jak po-
winiene uoy i przygotowa Symbole, ktre posu przepro-
wadzeniu Operacji, jak zechciae przeprowadzi. I mdl si do-
pki twj pokj nie wypeni Wspaniao twego Anioa. Czekaj
wtedy czy pouczy ci lub nakae cokolwiek odnonie Symbolu,
ktry ci interesuje. A kiedy ju skoczysz, wsta i podejd do
Srebrnej Tabliczki, tam za powiniene znale wypisany jakby
kropl rosy Symbol, ktry powiniene przygotowa, wraz z nim
znajdziesz tam Imi Ducha, ktry winien suy ci podczas tej Ope-
racji oraz imi jego Ksicia. Nie dotykajc ani nie przesuwajc La-
menu skopiuj ten Symbol, Metalow Tabliczk pozostaw na Ota-
rzu a do wieczora, wtedy te po zwykej Oracji i dzikczynieniu
odoysz j na miejsce zawijajc uprzednio w czysty kawaek je-
dwabiu. Dniem najbardziej odpowiednim do otrzymania Symbolu
jest Szabat, jest tak, poniewa taka Operacja w aden sposb nie
narusza (jego witoci), ni w aden sposb go nie kala. Niezbdne
sprawy moemy przygotowa w dzie poprzedzajcy. Jeli Anio
nie przybdzie i w aden sposb nie objawi ci Symbolu wtedy mo-
esz by pewny, i cho w twych oczach operacja wydaje si by
dobr nie jest tak dla Boga i twego Anioa Stra, w takim razie
powiniene zmieni swoje oczekiwania. Teraz, co si tyczy Symbo-
li, jakie wykorzystuje si w Zych Operacjach, te mona posi w

233
Wtrcenie Abrahama.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

prostszy sposb, wiedz, i po (umieszczeniu) wonnoci w Kadziel-
nicy nic wicej nie trzeba robi odmwi tylko Oracj. Po tym za
stojc w Biaej Szacie, na na ni Jedwabn Tunik i Pas, po tym
za Koron a w do sw ujmij Rdk i sta po tej stronie Ota-
rza, jaka wypada naprzeciw Tarasu. Wtedy trzymajc sw Rdk
zaklinaj wedle tej samej reguy, jak czynie Drugiego Dnia. A kie-
dy uka si Duchy, zabro im opuszczenia miejsca a nie wyjawi
ci Symboli Operacji, jak zamierzye przeprowadzi, oraz Imion
Duchw, ktre zdolne s wykona twoje postanowienia, wraz z ich
Pieczciami. A wtedy ujrzysz Ksicia, ktry jest do tej Operacji
przypisany, wykrel tedy na Piasku Symbol oraz Imi Ducha, ktry
ma wypeni cel Operacji. Wtedy przyjmiesz Zapewnienia i Przy-
sig Ksicia, ktr zoy na Symbol, a take jego Ministrw, co ju
wczeniej moge przeprowadzi stosownie do wskazwek danych
ci w Rozdziale Czternastym
234
. A jeli s tam rne Symbole, nie-
chaj na wszystkie zo Przysig. Dopiero po tym moesz je od-
prawi, tak, jak o tym byo ju wczeniej mwione, wczeniej jed-
nak zadbaj o to, by wykona dokadn kopi Symboli wyrysowa-
nych na Piasku, odchodzc bowiem Duchy mog je zniszczy. A
kiedy odejd we sw Kadzielnic i okad miejsce dokadnie, tak
jak to byo ju wczeniej dokadnie omwione. Nie pisz tego po to
by za pomoc pewnych Symboli opisanych w Ksidze Trzeciej
czyni Zo, taki cel nigdy nie by moim zamierzeniem, chodzi mi o
to, by zrozumia Doskonao tej Sztuki i uzmysowi sobie do-
kadnie to, co za jej pomoc mona osign. Ze Duchy przede
wszystkim s posuszne w czynieniu Za, jeli jednak tego si od
nich da tyle samo Dobra mog one uczyni. Bd tedy na swej
stray i pilnuj si. I pamitaj, i to Bg spisa owe Symbole, i nie
potrzeba po temu adnych specjalnych przygotowa jak Pira,
Atrament czy Papier, nie jest te konieczne by wybiera jaki
szczeglny Dzie, czy pilnowa innych rzeczy, o ktrych przeko-
nuj Faszywi Magowie i Zaklinacze Diaba, wystarczy jeno, by
Symbol ten by dokadnie przepisany, dowolnym rodzajem Atra-
mentu i jakimkolwiek Pirem. Dziki i temu z atwoci mona
rozezna si, w jakiej to Operacji otrzymano w Znak i przygoto-
wa ich Zbir, ktry pniej bdzie mona wykorzysta. Wiksz

234
Chodzi o Rozdzia Czternasty, Ksigi Drugiej, zatytuowany: O zawoaniu Duchw.
KSIGA DRUGA

jednak cz Symboli, ktre znajduj si w Ksidze Trzeciej radz ci
przygotowa przed Operacj i trzyma je w wewntrznej czci
Otarza. Po tym jednak, jak Duchy zo na nich swe Przyrzeczenia
powiniene zadba by ukry je w miejscu, do ktrego nikt prcz
ciebie nie bdzie mia dostpu by nikt prcz ciebie ich nie dotyka,
moe to bowiem przynie takiej osobie bl i cierpienie. Dalej
przedstawi ci, ktre Symbole wyjawione zostay przez Dobre
Anioy, ktre za przez Ze i do ktrej Operacji przypisany jest jaki
Ksi, wreszcie to, jakiego rezultatu moemy si spodziewa od-
nonie danego Symbolu.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Uwagi odnonie tego, przez kogo
objawione zostay Symbole zawarte
w Ksidze Trzeciej
235
ymbole znajdujce si w nastpujcych rozdziaach
Ksigi Trzeciej zostay objawione bd to przez
Anioy, bd te przez Anioa Stra, oto lista
rozdziaw, w ktrych s one zawarte:

Rozdzia I. (Aby wiedzie o wszystkich rzeczach, tak przeszych,
jak i tych, co nadejd, ktre nie s jednakowo przeciwne Panu i
witej Woli Jego).

Rozdzia III. (Jak sprawi by dany Duch si pojawi przyjmujc
dowoln posta, jak choby czowieka, zwierzcia, czy ptaka etc.).

Rozdzia IV. (Jak uzyska rne wizje).

Rozdzia V. (O tym, jak mona nada Familiarowi, tak temu, ktry
jest zwizany, jak i temu, ktry wolno zachowa, posta dowol-
n).

Rozdzia VI. (Jak sprawi by zoa wnet stay si widoczne i ku
pomocy we wszelkich pracach w kopalni).

Rozdzia VII. (Jak sprawi by Duchy rycho a dokadnie przepro-
wadziy wszelkie prace z chemi zwizane i dziaania wszelkie,
szczeglnie te, ktre tycz si metali).

Rozdzia X. (Jak przeszkodzi efektom dowolnym, ktre powstay
za spraw operacji nekromanckich lub magicznych, za wycze-
niem tych, ktre wywoano z pomoc Kabay lub witej Magii).

235
Mathers doda w miejscu tym tytuy rozdziaw.
KSIGA DRUGA


Rozdzia XI. (Jak odnale Ksigi, ktre zaginy, i te ktre skra-
dziono).

Rozdzia XVI. (O tym, jak znale i obj w posiadanie wszelkie
rodzaje skarbw, ktre nie s (magicznie) strzeone).

Rozdzia XVIII. (Jak leczy rne dolegliwoci).

Rozdzia XXV. (Jak chodzi po wodzie i pod wod).

Rozdzia XXVIII. (Jak sprawi by mie tyle zota i srebra ile si pra-
gnie, by zapewni sobie wszystko, co konieczne i y w bogactwie).

Ponisze (Symbole) objawione zostay po czci przez Anioy, po
czci za przez Ze Duchy, dlatego te nie powinnimy z nich
korzysta bez zgody witego Anioa, oto one:

Rozdzia II. (Jak otrzyma informacje i by owieconym we wszel-
kich rodzajach twierdze i niepewnych Naukach
236
).

Rozdzia VIII. (Jak sprowadza burze).

Rozdzia XII. (By pozna sekrety dowolnej osoby).

Rozdzia XIII. (Jak oywi Umarego
237
, tak by wykonywa wszyst-
kie funkcje, jak czyni to czowiek ywy, a to przez Siedem Lat i za
spraw Duchw).

Rozdzia XIV. (O Dwunastu Symbolach Godzin Dnia i Nocy, ktre
mog uczyni czowieka Niewidzialnym).
Rozdzia XV. (Jak sprawi by Duchy przyniosy wszystko, czego
mona zapragn do jedzenia i picia).

Rozdzia XVII. (Jak lata w Powietrzu i czyni podre).

Rozdzia XIX. (Jak wywoa afekt i mio).

Rozdzia XX. (Jak wywoa nienawi i wrogo, spory, ktnie,
niezgod, walki bitwy, klski i zniszczenie).

Rozdzia XXIV. (Jak odkry kady rodzaj zodziejstwa, jakie miao
miejsce).


236
Uyto tu (ang. doubtful), co mona tumaczy rwnie jako penych wtpliwoci, jak
si wydaje zwrot ten odnosi si do ludzkiej nauki.
237
(ang. Dead Body)
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Rozdzia XXVI. (Jak otworzy dowolny rodzaj zamka, a to bez klu-
cza i nie czynic haasu).

Rozdzia XXIX. (Jak sprawi by pojawili si uzbrojeni ludzie).

Ponisze Symbole zostay objawione przez Ze Duchy:

Rozdzia IX. (Jak przeksztaci zwierzta w ludzi i ludzi w zwierz-
ta, etc.).

Rozdzia XXI. (Jak przeksztaci siebie przyjmujc rne twarze i
postaci).

Rozdzia XXII. (O tym, jak czyni Zo: rzuca uroki
238
i czyni kady
rodzaj Za i niegodziwoci).

Rozdzia XXIII. (Jak niszczy budynki i umocnienia).

Rozdzia XXVII. (Jak zsya wizje).

Rozdzia XXX. (Jak sprawi by wraz si pojawiy teatry
239
, opery, i
kady rodzaj muzyki i tacw).

238
Rzeczownik (ang. spell), oznacza zarwno urok jak i zaklcie.
239
Uyto tutaj (ang. comedies).
KSIGA DRUGA


O tym, jakie Symbole przynale
ktremu Ksiciu
240razem, ASTAROT i ASMODEE

Rozdzia VI. (Jak sprawi by zoa wnet stay si widoczne i ku
pomocy we wszelkich pracach w kopalni).

Rozdzia VII. (Jak sprawi by Duchy rycho a dokadnie przepro-
wadziy wszelkie prace z chemi zwizane i dziaania wszelkie,
szczeglnie te, ktre tycz si metali).

Rozdzia IX. (Jak przeksztaci zwierzta w ludzi i ludzi w zwierz-
ta, etc.).

razem, ASTAROT i MAGOT

Rozdzia XV. (Jak sprawi by Duchy przyniosy wszystko, czego
mona zapragn do jedzenia i picia).

ASTAROT i ARITON, mog wykona, co nast-
puje niej, czyni to za spraw sobie podle-
gych, nie razem jednak a osobno

Rozdzia XVI. (O tym, jak znale i obj w posiadanie wszelkie
rodzaje skarbw, ktre nie s magicznie strzeone).

240
Mathers przytoczy tutaj dodatkowo tytuy rozdziaw Ksigi Trzeciej, chcia w ten
sposb, jak sam pisze nakreli co na ksztat Klucza do charakteru, natury i urzdu Ksi-
t, ktrzy wadaj danymi dziedzinami.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

ORIENS, PAIMON, ARITON, AMAIMON, ra-
zem wykonaj wszystko, co nastpuje niej,
czyni to za spraw podlegych sobie Duchw
i wraz z nimi

Rozdzia I. (Aby wiedzie o wszystkich rzeczach, tak przeszych,
jak i tych, co nadejd, ktre nie s jednakowo przeciwne Panu i
witej Woli Jego).

Rozdzia II. (Jak otrzyma informacje i by owieconym we wszel-
kich rodzajach twierdze i niepewnych Naukach).

Rozdzia III. (Jak sprawi by dany Duch si pojawi przyjmujc
dowoln posta, jak choby czowieka, zwierzcia, czy ptaka etc.).

Rozdzia IV. (Jak uzyska rne wizje).

Rozdzia V. (O tym, jak mona nada Familiarowi, tak temu, ktry
jest zwizany, jak i temu, ktry wolno zachowa, posta dowol-
n).

Rozdzia XIII. (Jak oywi Umarego, tak by wykonywa wszystkie
funkcje, jak czyni to czowiek ywy, a to przez Siedem Lat i za
spraw Duchw).
Rozdzia XVII. (Jak lata w Powietrzu i czyni podre).

Rozdzia XXVII. (Jak zsya wizje).

Rozdzia XXIX. (Jak sprawi by pojawili si uzbrojeni ludzie).

razem AMAIMON i ARITON

Rozdzia XXVI. (Jak otworzy dowolny rodzaj zamka, a to bez klu-
cza i nie czynic haasu).

ORIENS

Rozdzia XXVIII. (Jak sprawi by mie tyle zota i srebra ile si pra-
gnie, by zapewni sobie wszystko, co konieczne i y w bogactwie).
KSIGA DRUGA


PAIMON

Rozdzia XXIX. (Jak sprawi by pojawili si uzbrojeni ludzie). Za-
znaczy tu naley, i sztuka ta przypisana bya rwnie do operacji
wykonywanych przez Oriensa, Paimona, Aritona i Amamiomona
razem.

ARITON

Rozdzia XXIV. (Jak odkry kady rodzaj zodziejstwa, jakie miao
miejsce).

AMAIMON

Rozdzia XVIII. (Jak leczy rne dolegliwoci).

ASTAROT

Rozdzia VIII. (Jak sprowadza burze).

Rozdzia XXIII. (Jak niszczy budynki i umocnienia).

MAGOT
241


Rozdzia X. (Jak przeszkodzi efektom dowolnym, ktre powstay
za spraw operacji nekromanckich lub magicznych, za wycze-
niem tych, ktre wywoano z pomoc Kabay lub witej Magii).

Rozdzia XI. (Jak odnale Ksigi, ktre zaginy, i te ktre skra-
dziono).

Rozdzia XXI. (Jak przeksztaci siebie przyjmujc rne twarze i
postaci).


241
Czyni on te czowieka Niewidzialnym, jak podaje sam Abraham w komentarzach do
Rozdziau Czternastego.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Rozdzia XXIV. (Jak odkry kady rodzaj zodziejstwa, jakie miao
miejsce).

Rozdzia XXX. (Jak sprawi by wraz si pojawiy teatry, opery, i
kady rodzaj muzyki i tacw).

ASMODEE

Rozdzia XII. (By pozna sekrety dowolnej osoby).

BELZEBUD

Rozdzia IX. (Jak przeksztaci zwierzta w ludzi i ludzi w zwierz-
ta, etc.).

Rozdzia XX. (Jak wywoa nienawi i wrogo, spory, ktnie,
niezgod, walki bitwy, klski i zniszczenie).

Rozdzia XXII. (O tym, jak czyni Zo: rzuca uroki i czyni kady
rodzaj Za i niegodziwoci).
KSIGA DRUGA


Ponisze operacje w caej rozcigoci
mog by przeprowadzone
przez Familiary
242Rozdzia II. (Naukowe informacje).

Rozdzia IV. (Wizje).

Rozdzia XII. (Tajemnice innych osb).

Rozdzia XVIII. (Leczenie rnych dolegliwoci).

Rozdzia XIX. (Afekt i Mio).

Rozdzia XXIII. (Niszczenie budynkw)

Rozdzia XXIV. (Wykrycie zodziejstwa)

Rozdzia XXVII. (Zsyanie wizji).

Rozdzia XXVIII. (Pozyskanie pienidzy).

Rozdzia XXX. (Wizje teatru, opery, muzyki etc.).

Jeli z pocztku duchy te bd si wymawiay, bdzie w tym
prawdopodobnie jaka ukryta przyczyna, w takim wypadku powi-
niene wykorzysta inne Duchy, w kadym innym razie familiary
winne s tobie posuszestwo we wszystkim, co im nakaesz.

242
Orygina nie mia osobnego rozdziau powiconego Familiarom, by on czci po-
przedniego.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Pouczenia i wyjanienia tyczce si te-
go, na co naley zwrci uwag odno-
nie rozdziaw Ksigi Trzeciej, a w
szczeglnoci I., II., IV., VI., VII., X.,
XXIII., XXVII., XXIX., XXX.
243ozdzia I. (Aby wiedzie o wszystkich rzeczach, tak
przeszych, jak i tych, co nadejd, ktre nie s
jednakowo przeciwne Panu i witej Woli Jego).
Nasamprzd we w rk sw Symbol i po go na
gowie, pod czapk, kiedy tak uczynisz Duch bdzie
tajemnie ci ostrzega i zrobi wszystko, co mu nakaesz.

Rozdzia II.
244
We w rk Symbol i wypowiedz imi Ducha, ktry
przybdzie przyjmujc posta, jak mu nakazae.

Naley zrozumie
245
, i kady czowiek moe mie nie wicej ni
cztery Familiary lub inaczej Duchy Wewntrzne
246
. Duchy te bd

243
Nietrudno zauway, i mimo, e podano tutaj numery poszczeglnych rozdziaw,
owe pouczenia ich nie obejmuj, wrcz przeciwnie brak jakiejkolwiek o nich wzmianki,
wyjtkiem jest tutaj jedynie Rozdzia Pierwszy.
244
Instrukcja ta w oryginale francuskim jak podaje Mathers odnosi si do Rozdziau Dru-
giego, tre jej jest jednak bardziej adekwatna dla Rozdziau Trzeciego (Jak sprawi by
dany Duch si pojawi przyjmujc dowoln posta, jak choby czowieka, zwierzcia, czy
ptaka etc.), z tego te powodu pomijam wyej tytu rozdziau.
245
Poniszy tekst w sposb oczywisty odnosi si do Pitego Rozdziau (O tym, jak mona
nada Familiarowi, tak temu, ktry jest zwizany, jak i temu, ktry wolno zachowa,
posta dowoln), nie ma jednak przypisanego do niego adnego numeru czy odsyacza,
jak to ma miejsce w dalszej czci dziea.
246
Uyto tutaj (ang. Domestic Spirits)
KSIGA DRUGA


mogy ci suy na rne sposoby, a otrzymasz je od Omiu. Pierw-
szy z nich, wada od wschodu soca do poudnia, drugi, od pou-
dnia do zachodu soca, trzeci od zachodu soca do pnocy a
czwarty od pnocy do wschodu soca dnia nastpnego. Ten, kto
je posidzie moe dowolnie korzysta z ich usug, i bdzie z nich
zadowolony. Jest Duchw tego rodzaju liczba nieprzebrana, a
wszystkie one od czasu swego upadku zostay skazane na sub
czowiekowi, a kademu przypisano czterech z nich, s one zobo-
wizane suy przez Sze Godzin. Pamitaj, jeli ktrego z nich
oddasz innej osobie, nie bdziesz ju mg korzysta z jego usug,
moesz jednak w tym czasie wzywa inne Duchy. Jeli tego zapra-
gniesz moesz odesa familiara jeszcze zanim upynie owe Sze
Godzin, podczas ktrych jest on na Stray, starczy jeno by da mu
znak, i moe odej, a on w jednej chwili usucha. Jednak kiedy
owe Sze Godzin upynie, Duch odejdzie nie pytajc o zgod, a
jego miejsce zajmie kolejny. Jeli jednak przekazae jednego z nich
innej osobie bdziesz mg przywoa innego podobnego rodzaju
na jego miejsce
247
.

Rozdzia VIII. (Jak sprowadza burze). Jeli zapragniesz sprowa-
dzi burz, uczy znak nad gow i dotknij (umieszczonego na
gowie) Symbolu, a kiedy bdziesz chcia by wszystko ustao do-
tknij jego spodniej czci.

Rozdzia IX. (Jak przeksztaci zwierzta w ludzi i ludzi w zwierz-
ta, etc.). Pozwl by czowiek lub zwierz zobaczyo Symbol, po tym
dotknij go nim niespodzianie, wtedy bdzie wydawa si prze-
obraone, bdzie to jednak tylko rodzaj Fascynacji. Kiedy bdziesz
chcia by rzecz ustaa, po Symbol na gowie tej istoty i uderz go
Rdk, a Duch przywrci materii jej waciw form.

Rozdzia XI. (Jak odnale Ksigi, ktre zaginy, i te ktre skra-
dziono). Nasi przodkowie, kiedy wiat si zaczyna, napisali wiele
rnych i doskonaych Ksig o Kabale, ktrych warto przewy-
sza wszelkie bogactwa wiata. Ksigi te w wikszoci zaginy, co

247
Liczba Familiarw rwna si liczbie Elementw, z ktrych zoony jest czowiek, nad
nimi wada wite Imi zoone z Czterech Liter (Tetragrammaton), I H V H.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

stao si za spraw Woli Boej, albowiem Pan nie zezwoli by Jego
Wysokie Misteria w ten sposb zwulgaryzowano
248
, w ten sposb
Ksigi mogyby trafi zarwno do ludzi godnych, jak i do niego-
dziwcw, dajc im jednak rado posiadania misteriw Pana.
Reszta z nich spona w poarach, zniszczya je woda lub inne
wypadki (wywoane) przez Ze Duchy, ktre zazdrosne s o to, i
czowiek posiada takie wielkie skarby, i zostay one bowiem zobo-
wizane do bycia mu posusznym. Jednak Trzecia Cz (tej Ksi-
gi), ktra zwie si wit Magi, nie zagina, i w wikszoci zosta-
a ukryta i zamurowana w cianie. A stao si to za poduszczeniem
Dobrych Duchw, ktre nie dozwoliy by Sztuka ta pord innych
zostaa zniszczona. Ich wol byo by ten, (kto pragnie owych skar-
bw) za spraw chwalebnych rodkw i dziki Prawdziwemu i
Jedynemu Bogu, dziki Niemu je osign, nie za za spraw Kam-
cy i Zwodziciela, dziki Diabu i jego poplecznikom. A kiedy prze-
prowadzisz waciwie ca Operacj bdziesz mg obejrze i prze-
czyta owe Ksigi, ale nie bdzie ci wolno kopii z nich uczyni ni w
pamici zachowa. Sam podjem prb skopiowania ich, jednak
obojtnie jak szybko pisaem, wszystko znikao i przede mn bya
jeno pusta karta, wiedz, i Pan, znajc nasz natur, ktra skonna
jest do Zego, nie chce by tak wielkie skarby prowadziy do takiego
koca
249
i zagady rodzaju ludzkiego.

Rozdzia XII. (By pozna sekrety dowolnej osoby). Dla tej Operacji
wystarczajcym jest by dotkn Symbolu, a wnet Duch zacznie
szepta na ucho odpowied. Nawet, jeli poznasz rzeczy pode i
niegodziwe, czy wolno ci czyni z nich uytek? Jako, e kochasz
ask Pana, wiedz, i nie powiniene nikomu wyjawi tego, (co
poje za spraw) Symbolu, czynic tak moesz bowiem sprowa-
dzi cierpienie na swych ssiadw. Zawsze, kiedy bdziesz dotyka
Symbolu, powiniene wymieni z imienia osob, ktrej tajemnice
chcesz pozna.

Rozdzia XIII. (Jak oywi Umarego, tak by wykonywa wszystkie
funkcje, jak czyni to czowiek ywy, a to przez Siedem Lat i za

248
Dosowne tumaczenie brzmi: by w ten sposb stay si jawne/publiczne, w wersji
angielskiej: be made public by such means.
249
Czyli do Za, zych cew.
KSIGA DRUGA


spraw Duchw). Zaprawd powiadam ci i twierdz niezbicie, i
czowiek, ktry umar jest podzielony na Trzy Czci, mianowicie:
Ciao, Dusz i Ducha. Ciao powraca do ziemi, Dusza idzie do Boga
lub Diaba, za Duch ma swj czas, okrelony przez Stwrc, by tak
rzec, wit Liczb Siedmiu Lat, przez ktre moe wdrowa to tu,
to tam, w dowolnym kierunku, pozbawiony jest jednak w tym de-
cyzji
250
i idzie wprost do miejsca skd przyby (do swego pocztku).
Nie mona wpyn na Dusz, jednak aska Paska, w niektrych
wypadkach i dla niektrych powodw, o ktrych nie mog w miej-
scu tym mwi, dopuszcza by z pomoc Duchw zmusi Ducha do
powrotu i ponownego poczenia si z Ciaem, dziki czemu przez
okres Siedmiu Lat bdzie ono mogo y jeszcze i funkcjonowa.
Dziki temu, Duch i Ciao wraz poczone mog wykonywa
wszelkie funkcje i wiczenia, jakie zwyk czyni czowiek, kiedy

250
Se resout, w manuskrypcie Resoudre podobnie jak (ang. resolve), [rozwizywa],
moe oznacza redukcj, a do poziomu chemicznego, w budowie. Owe trzy czci osoby,
o ktrych pisze Abraham, nazywajc je Ciaem, Dusz i Duchem s w Kabale okrelane
przez nawracajce stany Nephesch (Nefesz), czyli zwierzca cz Neschamah, lub
Dusza, co mona nazwa Wyszymi Deniami, Aspiracjami, i Ruach Umys, Duch.
Poza tymi jednak, Kabaa wyrnia szereg jeszcze wyszych przyczynkw, o ktrych
Abraham yd w miejscu tym nie mwi, podobnie jak i o moliwoci ich reinkarnacji.
Reinkarnacja jest czstym podmiotem pojawiajcym si w witych pismach Orientu, i
niewtpliwie jest fundamentaln doktryn Staroytnej Magii Egiptu, skd jak wiadomo
miaa wywodzi si Kabaa. Ezoteryka buddyjska dzieli z drugiej strony byt osobowy na
siedem poziomw, miast trzech przedstawionych wyej. - - Warto do tego komentarza
doda, i trjdzielno czowieka nawizywa moe do terminologii, jak stosowa w.
Pawe. Owe, nazwijmy to poziomy, wpywaj na siebie wzajemnie a w kadym z nich
znajduj si odbicia innych, od (9) czystego ducha, (8) astral w duchu, (7) fizyczno w
duchu, (6) duch w astralu, (5) czysty astral, (4) fizyczno w astralu, (3) ducha w fizyczno-
ci, (2) astral w fizycznoci po (1) czyst fizyczno. W istocie jednak wszystkie te elemen-
ty czlowieka, s rnymi postaciami ducha, ktry manifestuje si na rnych paszczy-
znach - jest to rozwinicie Reguy Trjjednoci. Sama idea gilgulim, czyli cyklu reinkarnacji
jest oglnie akceptowan czci Kabay, jednak sama wdrwka duszy przez kolejne
wcielenia zarysowuje si ju mniej jednolicie, miaaby ona suy udoskonaleniu duszy
(w jej sensie rozwojowym), bd spenieniu jej przeznaczenia, i cho rzeczy te nie wyklu-
czaj si wzajemnie, nie s ze sob tosame. Owa droga moe zosta wic zaprzepaszczo-
na przez niegodne ycie, gdzie pojawia si wspomniana take w Ksidze Magii Maga
Abramelina (Ks. 2, Rdz. 12., Oracja) boska kara, a po trzecie i czwarte pokolenie (por. te
Eksodus 20:5), dziki ktrej mog zosta zmazane niegodziwoci i zo, jakie zostao wy-
rzdzone. Kabalici utrzymuj, i z chwil mierci czowiek rozpada si na czworo, tak jak
s cztery wiaty, ciao (wiat asija) gnije i rozkada si, dusza witalna (zwierzcy poziom),
unosi si czas jaki jeszcze nad grobem, czysta dusza unosi si do wiata formy (jecira),
gdzie kontempluje swe wcielenia i przeywa raj lub czyciec. Duch (wiat berija) moe
wznie si do poziomu wiata kreacji by znw zstpi (albo z koniecznoci, albo z wybo-
ru) i powrci razem z dusz w ziemskie ciao.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Ciao, Dusza i Duch stanowiy jedno. Ciao to bdzie jednak niedo-
skonae, w tym wypadku bowiem pozbawione jest Duszy. Opera-
cja ta jest jedn z najwikszych i mona j przeprowadzi tylko w
wyjtkowych przypadkach, by jej dokona trzeba przywoa Naj-
wysze Duchy. Naley czuwa wtedy przy konajcym, a z chwil,
kiedy wyda tchnienie ostatnie, umieci na nim Symbol zwracajc
go w Cztery Strony wiata
251
, w jednej chwili [zmary] podniesie si
i zacznie si rusza, powinien by wtedy ubrany, za Symbol po-
dobny do tego, jaki zosta na nim umieszczony winien by zaszyty
w jego ubraniu. Wiedz take, i kiedy Siedem Lat upynie, Duch
opuci ciao i nie bdzie moliwym przeduenie jego bytnoci.
Przeprowadziem tak Operacj w miecie Morea, dla Diuka Sak-
sonii, ktry mia zbyt mode dzieci, najstarsze miao midzy dwu-
nastym a trzynastym rokiem ycia, a nie by to wiek stosowny do
wadania ziemi, ku ktrej krewni ju wycigali rce, dziki tej
sztuce udao mi si doprowadzi do tego, i ziemie, ktre naleay
si jego nastpcy nie wpady w inne rce.

Rozdzia XIV. (O Dwunastu Symbolach Godzin Dnia i Nocy, ktre
mog uczyni czowieka Niewidzialnym). Uczyni si niewidzial-
nym mona bez wielkiego trudu, jednak jest to w pewnym sensie
niedopuszczalne
252
, mona bowiem w ten sposb zaniepokoi s-
siadw i zburzy ich (codzienne) ycie, wszak dziki niewidzialno-
ci mona czyni wiele zadziwiajcych efektw, lecz wrd nich
znaczn liczb prowadzcych do zych celw, co w istocie jest
przez Boga zabronione. Oto dlaczego, prosz ci by korzysta z
nich tylko w imi dobra, nigdy za z myl o czynieniu za. W roz-
dziale tym znajdziesz Dwanacie Symboli, dla Dwunastu rnych
Duchw podlegych MAGOTOWI, ich moc jest taka sama. Dany
Symbol powiniene umieci na gowie pod czapk lub innym na-
kryciem gowy, gdy to uczynisz, staniesz si niewidzialny, a gdy
zabierzesz Symbol z miejsca jego, na powrt staniesz si widzial-
nym.


Uyto tutaj (ang. Four Quarters of the World)
251
252
Chodzi o to, i nie naley dowolnie przeprowadza tego typu eksperymentw.
KSIGA DRUGA

Rozdzia XV. (Jak sprawi by Duchy przyniosy wszystko, czego
mona zapragn do jedzenia i picia). Co si tyczy Symboli znajdu-
jcych si w tym rozdziale, kiedy zapragniesz uczyni z nich uy-
tek, umie je midzy dwoma talerzami, naczyniami, lub dzbana-
mi, razem cinite i postaw za oknem a nim upynie wier godzi-
ny, znajdziesz tam wszystko, czego dae. Musisz jednak zdawa
sobie spraw, i tak zdobytymi wiktuaami czowiek nie powinien
ywi si duej ni przez dwa dni, a to dla tej przyczyny, i jado
to, cho wyglda na sycce, i jest takim dla oczu i ust, ciaa nie syci,
gd tylko zwodzi a ten wraz nawraca i nie daje adnej siy dla o-
dka. Nie utrzyma si te widzialne, po dwudziestu czterech go-
dzinach, trzeba bdzie przeprowadzi operacj od nowa.

Rozdzia XVI. (O tym, jak znale i obj w posiadanie wszelkie
rodzaje skarbw, ktre nie s magicznie strzeone). Jeli zapra-
gniesz odkry skarb musisz wybra Symbol, taki, jaki bdzie wa-
ciwy, zdecydowa czy bdzie to operacja dla wsplnoty czy dla
ciebie samego, w jednej chwili Duch wszystko ci pokae, bez zna-
czenia, jakiego rodzaju miaby to by skarb i jak miaby wyglda.
Wtedy powiniene pooy na nim Symbol, w ten sposb sprawisz,
i nie zniknie on na powrt w ziemi, ni bdzie zabrany, a wszystkie
Duchy, jakie miay owego skarbu broni wraz ulec i bdziesz
mg uczyni z nim, co zechcesz.

Rozdzia XVII. (Jak lata w Powietrzu i czyni podre). Wypo-
wiedz nazw miejsca, do ktrego chcesz si uda i umie na go-
wie Symbol, pod czapk dla przykadu, pilnie bacz jednak by na
skutek zaniedbania lub braku uwagi nie spad. Nie podruj te
noc, chyba, e jest to konieczne lub pewne powody do tego ci
ponaglaj, miast tego wybierz raczej dzie jasny i spokojny.

Rozdzia XVIII. (Jak leczy rne dolegliwoci). Zdejmij bandae z
ciaa chorej osoby i oczy je, przygotuj kompres i maci dodaj, po
czym opatrz nimi chorego, na nich umieszczajc Symbol, pozostaw
tak na okoo wier godziny, kiedy czas ten upynie zabierz go (by
wykorzysta przy innej okazji). Jeli jednak bdzie to wewntrzna
dolegliwo, wtedy umie Symbol na goej gowie chorego. Sym-
bole te mog by ogldane bez adnego niebezpieczestwa, w ka-
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

dym razie jednak zawsze jest lepiej by nie widzia ich i nie dotyka
aden inny czowiek.

Rozdzia XIX. (Jak wywoa afekt i mio). i Rozdzia XX. (Jak wy-
woa nienawi i wrogo, spory, ktnie, niezgod, walki bitwy,
klski i zniszczenie). Za spraw Duchw, kiedy zostan o to pro-
szone, moesz posi mio i ask Ksit i Suzerenw, osi-
gniesz to wedle tej zasady: Powiedz gono imi osoby lub osb,
przez ktre pragniesz by kochany i poka Symbol stosowny temu,
kto ma zapa w w stan. A jeli bdziesz czyni to dla siebie w
sprawach takich jak mio czy przyja, etc., powiniene wym-
wi gono imi osoby i ukaza
253
Symbol. Jeli czynisz t sztuk na
dwu osobach, bez znaczenia czy zesa chcesz midzy nie mio
czy nienawi, powiniene okreli z imienia obie te osoby, poka
tedy Symbol odpowiedni po temu, co ma si wydarzy. Jeli tylko
to jest moliwe dotknij tym Symbolem, tego, kto jest celem operacji,
co staraj si uczyni w kadym z obu wymienionych przypadkw.
W ten sposb moesz osign wszelkie aski, z ktrych najtrudniej
jest jednak osign mio od osb religijnych
254
.

Rozdzia XXI. (Jak przeksztaci siebie przyjmujc rne twarze i
postaci). W tej Transmutacji, ktra jest raczej Fascynacj, metoda
postpowania jest, jak nastpuje: We w lew rk Symbol i po-
gad nim sw twarz. A jeli zdarzy si, i jaki (zwyky) Nekro-
manta przeobrazi si za spraw swych Diabolicznych Sztuk, rycho
zostanie odkryty (przez ciebie). Pewnym jest rwnie, i jeli ten,
ktry operacj sw przeprowadza pozna Prawdziw i wit Ma-
gi, tak jak ty poznae, aden Zy Mag nie wywrze na nim efektu,
a stanie si tak, poniewa przeciw asce Pana, od ktrego wszystko
si wzio, adna Operacja nie jest moliwa, ani ta prowadzca do
Dobra, ani ta, ktra do Za prowadzi, i rycho sromem okryjesz owe
Diaboliczne Operacje, pakty i inne podobne Czarnoksistwo.

253
Uyto tutaj (ang. to move Symbol), czyli poruszy, przesun, etc. jak si wydaje chodzi
tu raczej o to, i adept stoi trzymajc w rce odpowiedni, a niejako na znak, ukazuje go
Duchom w chwili gonego wymawiania imienia osoby, ktra jest celem operacji.
254
Religious persons, w oryginalnym manuskrypcie: despersonnes religieuses. Wyraenie to
mogoby by cokolwiek kontrowersyjne, piesz jednak z wyjanieniem, chodzi tutaj o to,
i osoby te zwracaj sw mio w kierunku Boga, byoby wic blunierstwem odwraca-
nie jej za spraw witej Magii.
KSIGA DRUGA


Rozdzia XXII. (O tym, jak czyni Zo: rzuca uroki i czyni kady
rodzaj Za i niegodziwoci). Kady spord tych Symboli winien
by zakopany albo pod drzwiami, albo pod progiem, czy schoda-
mi, pod ciekami lub innymi miejscami gdzie chadzaj ludzie albo
gdzie wypoczywaj, w tym ostatnim wypadku wystarczy jedynie
dotkn (owe miejsce) Symbolem. Warto tutaj zaznaczy, i mona
uczyni wiele za przeciw wrogom swoim, jeli wiesz z pewnoci,
i nastaj na twoje ycie, nie ma bowiem grzechu w korzystaniu z
tych Symboli (dla ochrony). Jeli jednak wykorzystasz je by sprawi
komu przyjemno, nie unikniesz bezkarnie gniewu swego Anio-
a. Uywaj wic tej Wiedzy jako Miecza przeciw Wrogom swoim,
nigdy za przeciw swym ssiadom, albowiem nie uzyskasz niczego
prcz cierpienia, ktre cigniesz na siebie.

Rozdzia XXVI. (Jak otworzy dowolny rodzaj zamka, a to bez klu-
cza i nie czynic haasu). Gdy zapragniesz otworzy cokolwiek b-
dzie zamknite, jak dla przykadu, zwyke zamki
255
(rygle), kdki,
szkatuy, szafy, skrzynie, czy drzwi, starczy, i dotkniesz je t stro-
n Symbolu, ktra jest zapisana a w jednej chwili bezgonie si
otworz, nie bd te uszkodzone i podejrze nie bd budziy po
temu, i je kto otworzy. Kiedy zechcesz znowu je zamkn, do-
tknij je drug stron Symbolu, czyli t, ktra nie jest zapisana, w
jednej chwili przyjm takie pooenie, jak wczeniej. Jednak adn
miar nie da si przeprowadzi tej Operacji w Kocioach lub dla
popenienia Morderstwa. (Pamitaj) take, i Operacja ta moe su-
y niegodziwym celom, dlatego te, naley najpierw dosta (przy-
zwolenie) od Anioa Stra, tak by gniewu jego nie odczu i aski
Boej nie naduywa aski. I nie dopucisz by Operacja ta pomoga
gwatom czy przemocy na kobietach popenionej, suy moe je-
dynie w sprawach (chwalebnych) i innych (dopuszczalnych) ce-
lach.

Dziecko, z ktrego usug korzysta bdziesz koczc ca Operacj
nie powinno by starsze ni Siedem Lat, powinno mwi wyranie,
by ywe i mie zdolno pojmowania tego, o czym je pouczysz.
Nie lkaj si, i wyjawi ono innym to wszystko, co czynie, nie b-

255
Francuskie Serrures, oznacza zarwno zamki (ang.lock) jak i rygle, zasuwy (ang.bolt).
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

dzie bowiem pamita niczego, co moesz nawet sprawdzi prbu-
jc si czego dowiedzie, kiedy minie [owe] siedem dni, zoba-
czysz, i nie bdzie w stanie powiedzie niczego, co miao miejsce,
a jest to rzecz wart odnotowania.

Kiedy zdecydujesz si powierzy komu t Operacj pamitaj, i
moe to tylko czysty dar, co ju wczeniej mwiem, pamitaj by
osoba owa daa ci Siedem Florenw, ktre osobicie rozdasz Sied-
miu
256
ubogim, ktrzy zaprawd bd ich potrzebowali. I zalecisz
im by powtarzali przez Siedem Dni, Siedem Psalmw, lub Pater
noster lub Ave, siedem razy dziennie, modlc si do Pana za osob,
ktra im daa (florena), by raczy On wesprze j i da jej si by
nigdy nie wykroczya Jego Boskich Przykazw. Z chwil, kiedy ju
pozna t Operacj, bd pewnym, i kada osoba (jej si podejmu-
jca) bdzie wystawiona na wielkie pokuszenie by wymwi si od
regu, a umys jej nie zazna spokoju, zmuszajc wci do zarzuce-
nia Operacji. A stanie si tak albowiem al ponie w sercu miertel-
nego Wroga rodzaju Ludzkiego, bo nie posiad tej witej Nauki,
ktr [adept] otrzyma od Boga. I zamkn Bg drog DEMONOWI
drog do tej Mdroci, i uczyni go jedynym przedmiotem i ko-
cem tej witej Nauki. Dlatego te wszelkie Oczarowania, ktre li
Zaklinacze i Czarnoksinicy dokonuj, nie wywodz si z praw-
dziwej metody, ich moc za zaley od Trybutw, Ofiar i Paktw,
zawartych w zamian, ktre pniej w sposb oczywisty sprowa-
dzaj zatracenie Duszy, a bardzo czsto take Ciaa. Pamitaj, i to
duma (DEMONA) wygnaa go z Niebios i pomyl jake rozdziera
mu serce widzie czowieka ulepionego z ndznego kawaka gliny,
ktry nakazuje mu, ktry jest Duchem, i ktry zosta stworzony
jako szlachetniejszy, ktry spord Aniow pochodzi, gdy jedno-
czenie jasnym i koniecznym jest, i musi si on podporzdkowa i
by posusznym Czowiekowi, nie za spraw wasnej woli, a za
spraw siy i mocy, jak Bg powierzy rodzajowi ludzkiemu, wo-
bec ktrego jest oto upokorzony, i winny posuszestwo, ten, ktry
z najwiksz trudnoci podporzdkowywa si Stwrcy. I oto, w
najgbszym upokorzeniu i cierpieniu musi suy Czowiekowi,

256
W Ksidze Pierwszej, Rdz. IV. bya mowa o dziesiciu florenach i siedemdziesiciu
dwu biednych osobach, co pojawia si rwnie w kocowej czci tej Ksigi.
KSIGA DRUGA


ktremu przeznaczone jest Niebo, ktre on sam straci na Wiecz-
no. Dlatego te nie wolno przerwa raz podjtej Operacji, wiedz
jednak, i w Panu jest oparcie, i odstpi od ciebie wszelkie niepo-
koje i wszelk trudno przezwyciysz wszelk, albowiem Pan
nigdy nie zawid tych, ktrzy w Nim pokadaj sw ufno. T
wit Operacj moesz przekaza jedynie dwm osobom, a jeli
zdarzy si, i przekaesz j trzeciej, i tej bdzie dobrze suy, lecz
ty sam, zostaniesz jej pozbawiony. Prosz ci, i zaklinam, by do-
brze otworzy swe oczy i dokadnie pozna tego, komu powierzy
zapragniesz tak wielki Skarb, by nie wykorzysta on tej sztuki szy-
dzc sobie z Boga, co jest grzechem tak wielkim, e chyba tylko my
ydzi jestemy tego przykadem. Odkd nasi dziadowie zaczli
czyni uytek z tej witej Magii dla Zych celw, Bg powierzy j
tylko nielicznym spord nas, tak, e w czasie caego swojego y-
cia, wliczajc w to mnie samego, poznaem Siedem osb, ktre za
spraw aski Boej posiedli t Sztuk. Kiedy Dziecko ostrzee ci,
i oto pojawi si twj Anio Str, powiniene, nie ruszajc si z
miejsca, powtrzy cichym gosem Psalm CXXXVII., ktry zaczyna
si od sw: Confitebor Tibi Domine, in toto corde meo,
257
Sercem
caym dzikowa Ci bd, etc.. Z drugiej strony, kiedy bdziesz po
raz pierwszy konwokowa Czterech Najwyszych Ksit, powi-
niene wyrecytowa Psalm XC., Qui habitat in adjutorio Altissi-
mi,
258
Kto przebywa pod opiek Najwyszego etc., co uczynisz
nie cicho, jak to miao miejsce w poprzednim przypadku, a nor-
malnym swym gosem, tak jak zwyke mwi, i bdziesz sta tam,
gdzie sta w tym czasie powiniene.

Rozdzia XXVIII. (Jak sprawi by mie tyle zota i srebra ile si pra-
gnie, by zapewni sobie wszystko, co konieczne i y w bogactwie).
I chocia chciaem pomin w rozdzia nie wspominajc nic o nim
oto jednak uwagi na jego temat. Umie Symbol odpowiedni do
rodzaju tego, co chcesz otrzyma w swoim trzosie, niech pozosta-
nie tam przez chwil, i w praw rk a znajdziesz tam Siedem
sztuk, tego, co miao si tam pojawi. Bacz jednak na to, by Opera-
cj t przeprowadzi jeno trzy razy na dzie. Pienidze za, ktrych

257
Psalm 138 (Wlg. 139), cytaty podaj za -- Ksig Psalmw: w przekadzie z jzykw orygi-
nalnych, w opracowaniu Kazimierza Romaniuka, Gaudium, Lublin 2001
258
Psalm 91 (Wlg. 90)
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

nie bdziesz ju potrzebowa znikn, dlatego te, kiedy bdziesz
potrzebowa maej ich iloci, nie daj wiele. Mgbym spisa niej
inne wartoci jeszcze i Symbole, zdecydowaem jednak da tylko te,
gdy, z jednej strony s one wystarczajce dla pocztkujcego, z
drugiej za, chciaem w ten sposb unikn zbdnego mcenia ci w
gowie. C nad to, kime jestem, miertelnikiem tylko, a miabym
dawa pouczenia, kiedy ty ju poznae Anioa Stra, ktry sta si
twym Mistrzem i Przewodnikiem.

Powiedziaem ju, i jeli dowiedzie, e szanuje Boga, dowolny
czowiek, wierzcy w jakkolwiek Religi, moe posi t Praw-
dziw Mdro i Magi, jeli czyny jego bd prawe a cieki
sprawiedliwe. Powiem wicej, w jakiekolwiek Prawo
259
bdzie wie-
rzy, ten ktry przeprowadzi operacj, rycho spostrzee, i wszel-
kie wita etc., nie przeszkadzaj Operacji, jeli tylko silne ywi
bdzie przekonanie, e od swego Anioa otrzyma wspaniae wia-
to, ktre nie pozwoli mu pobdzi. Dlatego te naley by goto-
wym by bdy swe naprawi a we wszelkich sprawach i sytuacjach
by mu posusznym i przestrzega jego zalece. Powiniene przeto
dokadnie i w niczym nie uchybiajc przestrzega wszystkiego co
tyczy si dyscypliny ycia, praktyki i innych spraw, jakie w Ksi-
dze tej zostay poruszone. Jak ju powiedziaem jeli w jaki sposb
stanie si tak, i zachorujesz ju po rozpoczciu Operacji, tedy jeli
bdzie to drobnostka, trzymaj si tego, co postanowie, o czym ju
wczeniej z reszt mwiem, jeli jednak choroba bdzie powana,
tak e koniecznym bdzie leczenie i upusty krwi, tedy nie upieraj
si przeciw Woli Pana, lecz pomdl si przez chwil, i podzikuj
Mu, e w ten sposb ci naszed. I zayj lekarstw bez obaw, bo
zwalnia ci to od Operacji, ktr ju rozpocze a gwatu sobie nie
zadawaj, cho serce twe smutek wypeni, podporzdkuj si Jego
witej Woli. A kiedy zdrowie odzyskasz, kiedy On dozwoli, po-
wrcisz do operacji, pewnym, i On bdzie nis ci pomoc. Taka
wymuszona zwoka, niech nie odwiedzie ci od oczekiwania na
czas stosowny, kiedy bdziesz mg rzecz ca ponowi, albowiem
zwoka taka nie jest wywoana celowo i wiadomie, wymuszona
jest koniecznoci. Jeli jednak zwoka wynikaby ze zwykego ka-

259
Co mona rozumie: jakiekolwiek bdzie wyznania.
KSIGA DRUGA


prysu, nigdy ju nie myl o tym, by ponownie rozpocz Operacj,
nie mona bowiem szydzi wobec Boga. S dwa rodzaje grzechw,
ktre s Bogu nieskoczenie niemie. Jednym jest Niewdziczno,
drugim za Niedowierzanie. Mwi o tym, gdy Diabe nie ponie-
cha budzenia tysica myli w twojej gowie, (co do tego), i Opera-
cja ta moe by (prawdziwa) i moe tak nie by, e symbole mog
by bdnie nakrelone, etc., tak by zacz si nad tym zastana-
wia. Oto dlaczego musisz mie Wiar i musisz wierzy. Nie zag-
biaj si w dyskusje o sprawach, ktrych nie pojmujesz, pamitaj, i
Bg wszystko uksztatowa z nicoci a wszystko w Nim si zawie-
ra, patrz i pracuj a bdzie ci dane zobaczy.

W Imi Najwitszego ADONAI, Prawdziwego i Jedynego Boga,
kocz t Ksig w najlepszym porzdku i dajc najlepsze wska-
zwki, na jakie mnie sta. Wiedz, i jedynie w Bogu jest jedyna i
pewna cieka, ku poznaniu Prawdziwej Mdroci i Magii, ale te-
raz, take (znajdziesz j) przestrzegajc tego, co dokadnie spisaem
w tej Ksidze. A kiedy zapragniesz cokolwiek przeoy na prakty-
k, pomnij jak wielk i niezmierzon jest moja ojcowska mio, e
po prawdzie omielam si mwi, i zrobiem z mioci do ciebie
to, czego nikt jeszcze nie dokona, w szczeglnoci tym, i daj ci
dwa Symbole, dla Dziecka i dla twojego wasnego uytku
260
, bez
ktrych, przysigam przed Bogiem Prawdziwym, e na stu, ktrzy
mog si podj tej Operacji, byoby dwch lub trzech tylko, ktrzy
faktycznie by jej podoali. Postaraem si jednak usun wikszo
przeszkd, bd wic spokojny i nie gard moj rad. Nie powinno
dziwi, i Ksiga ta nie jest podobna do tych, ktre posiadam, ktre
spisane s stylem wzniosym i subtelnym zarazem. Spisaem to
(dzieo) w ten sposb po to wanie by oszczdzi ci pracy, i rozja-
ni wtpliwoci, na jakie mgby natrafi prbujc zrozumie je-
go znaczenie. Z tego tez powodu nie jest koniecznym, by trafio
ono w inne rce. Spisujc t Ksig nie pozwalaem sobie na wy-
mowne i osobliwe zwroty, jakie ci, ktrzy pisz takie prace zwykle
czyni, cho nawet wtedy, kiedy to robi, uciekaj si jeszcze do

260
Owe dwa Symbole to prawdopodobnie te, ktre znajduj si na kocu Ksigi Trzeciej,
s to Magiczne Kwadraty z Imionami ADAM i URIEL, po drugiej stronie najwyraniej
znajduj si przypisane im wartoci liczbowe. ADAM, odnosi si do dziecka, URIEL za
do Anioa Stra Lamecha.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

mistyfikacji. Postaraem si raczej uoy j, czynic swego rodzaju
mieszanin rnych rzeczy tyczcych si dziea, rozpraszajc je to
tu, to tam w poszczeglnych rozdziaach, by by zmuszony wielo-
krotnie czyta cao, co wyjdzie tylko z korzyci dla ciebie, by
musia sam w pamici swej wszystko uporzdkowa i zapamita.
Z dziki Panu Bogu Wszechmogcemu i nigdy nie zapomnij
moich rad, nawet w dniu mierci swojej. A Boska Mdro bdzie
twym bogactwem i nigdy nie znajdziesz wspanialszego Skarbu na
wiecie. Bd posuszny temu, ktry uczy ci tego, co posiad
przez dowiadczenie swoje. I modl si i zaklinam ci przez tego
Boga, Ktry jest moim Bogiem, by dokadnie przestrzega tych
trzech poucze, ktre bd ci suy jako cay twj przewodnik i
sowo, a opucisz ten wiat Marnoci:

Niechaj Bg, Jego Sowo, wszystkie Jego Zalecenia i Rady twego Anioa,
nigdy nie opuszcz serca twego i myli twojej.

Bd wrogiem wszelkich Zych Duchw, Sug ich i Poplecznikw przez
cae ycie swoje. Panuj nad nimi i oczekuj od nich Poddastwa
261
. A jeli
zdarzy si, i bd oni czyni ci jakie propozycje, oczekujc paktu, ofiar,
posuszestwa, czy suby nawet, tedy odmw im z pogard i grob.

Tylko Bg i nikt prcz Niego, zna wszelkie, nawet najbardziej tajemne
pragnienia ludzkiego serca.

Dlatego te, powiniene dokadnie sprawdza tego, komu zechcesz
przekaza t (wiedz). Powiniene dokadnie pozna jego ycie i
nawyki, powiniene rzecz ca dokadnie z nim omwi, prbujc
si dowiedzie najdokadniej, jak to tylko moliwe, czy uyje on jej
dla czynienia Dobra czy Za. A kiedy ju zdecydujesz si by prze-
kaza t sztuk, tedy winiene poci, jedzc jedynie raz na dzie,
ten za, ktry ma j otrzyma winien uczyni tak samo, co jest do-
kadnie omwione w Rozdziale Trzecim i w innych jeszcze miej-
scach. Jeli dana osoba nie bdzie moga uczyni postu, albowiem

261
Odnosi si do Adepta, nie za do zwykego czowieka, ktry nie moe wada Demo-
nami, jako e nie poj on, nie zrozumia i nie posiad kontroli nad swymi mylami. Jedy-
nie Adept dziki wiedzy o swoim Wyszym Ja, i za spraw swego Anioa Stra moe to
uczyni.
KSIGA DRUGA


zagraaoby to jej zdrowiu, moe zastpi to pacc komu, lub
nawet grupie osb by pocili w jej miejsce i w jej intencji
262
. Celem
tego wszystkiego jest by przekaza t operacj na Chwa Wspania-
ego Pana i dla dobra tak tej osoby i jej ssiadw, tak przyjaci, jak
i wrogw i caego stworzenia. Dziesi zotych Florenw naley
wasnorcznie rozda
263
pomidzy siedemdziesit dwie biedne
osoby, ktre znaj Psalmy, co omwione jest w jednym z wcze-
niejszych rozdziaw, pilnie bacz by niczego tu nie zaniedba,
albowiem jest to rzecz wielkiej wagi. Dalej, powiniene oczekiwa
od tego, komu powierzysz t Sztuk, jakiej miej gratyfikacji, ktra
bdzie w harmonii z Operacj, wedle twojego uznania. Pamitaj
jednak, i nie wolno ci da pienidzy, gdy w ten sposb cako-
wice pozbawisz si owej witej Mdroci. Zawsze, kiedy zapra-
gniesz wyda nowe polecenie
264
powiniene trzykrotnie powtrzy
Psalm XC., Qui habitat in adjutorium Altissimi, etc.
265
, Kto prze-
bywa pod opiek Najwyszego, etc. poniewa posiada on tak
wielk moc, i bdziesz zdumiony, kiedy j pojmiesz. Jeli wiesz, i
jako czowiek, uchybie swemu Stwrcy, w czymkolwiek, co si
tyczy Dziesiciu Przykaza, nie przeprowadzaj adnej operacji a
nie odbdziesz penego wyznania swych grzechw przed Bogiem, i
powiniene tego przestrzega a do dnia swej mierci - czynic tak
Miosierdzie Paskie, nigdy ci nie odstpi.

Przez Chwa Pana, do ktrego zanosimy swe Modli-
twy, przez Dary, jakimi nas obdarza.

Niech si stanie!262
Jak sdz, taka metoda zastpowania powinna by stosowana niezwykle rzadko. Mu-
siaaby to by cakowicie pozbawiona ducha osoba, by zniechcia si perspektyw dwu
lub trzech dni postu. - Mathers.
263
Jeszcze przed przekazaniem tej sztuki.
264
Odnosi si to do wydawania polece Demonom, nie za do Aspiranta witej Magii.
265
Psalm 91 (Wlg. 90), cytat podaj za -- Ksig Psalmw: w przekadzie z jzykw oryginal-
nych, w opracowaniu Kazimierza Romaniuka, Gaudium, Lublin 2001Trzecia Ksiga

witej Magii,
ktr
powierzy Pan Nasz Mojeszowi,
Aaronowi, Dawidowi, Salomonowi i
innym witym,
Patriarchom i Prorokom; ktra uczy
Prawdziwej Boskiej Mdroci.


Przekazana przez Abrahama
synowi jego Lamechowi.

Tumaczona z jzyka hebrajskiego.

1458
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Prologen, kto wiernie dokona wszystkiego, o czym go tutaj
pouczono i w dobrej wierze posuszny bdzie
Przykazom Boskim, ten niechaj pewnym jest, i
prawdziwa i zaprawd, suszna
266
Mdro bdzie mu
powierzona, za podstpny BELIAL nie bdzie mg mu nic uczyni i
bdzie sug jego i niewolnikiem, a wraz z nim cay jego Plugawy
267

Rodzaj. Jednakowo modl si do Prawdziwego Boga, ktry wada
wszystkim, swym stworzeniem, by O, Lamechu, mj synu, lub ty,
kimkolwiek jeste, ktry otrzymae sekret tego witego Dziea, czy-
ni je zawsze w Bojani Boej i nie korzysta z niego dla Zych celw,
chocia Bg Wieczny pragnie pozostawi nam woln wol, biada te-
mu, kto naduyje Jego Boskiej aski. Pamitaj, i, oby tak si nigdy nie
stao, kiedy czas nadejdzie, gdy wrg zacznie czyha na ycie twoje,
dopuszczalnym jest by, jeli to bdzie konieczne, zniszczy go, bacz
jednak, by w kadym innym wypadku nie ka rki na mieczu, lecz
uywa bardziej agodnych rodkw bdc miym i przyjaznym dla
kadego. I pomoc wszelk nie moesz przyjacioom swoim, lecz nie
czy w tym szkody drugiemu. Dawid i Krl Salomon mogli zniszczy
swych wrogw w jednej chwili, lecz nie uczynili tego naladujc w
tym Boga, ktry nie wywiera pomsty, chyba, e jest w gniewie. Jeli
dokadnie bdziesz przestrzega tych zasad, wszystkie dalej nastpu-
jce Symbole i wielka liczba innych jeszcze, bd ci dane przez twego
witego Anioa Stra i odtd y bdziesz na Chwa Prawdziwego
i Jedynego Boga, dla dobra swego i swoich ssiadw.
Niechaj Boja Boa bdzie zawsze przed oczyma i w sercu tego, kt-
ry posidzie t Bosk Mdro i wit Magi.

266
W wersji angielskiej znajduje si tutaj (ang. loyal), wierna, lojalna, w domyle Bogu, jak
sdz, zdecydowaem si wic nie tumaczy tego dosownie a zastpi powyszym zwro-
tem.
267
(ang. pestiferous) moe oznacza zarwno plugawy, jak i szkodliwy.
KSIGA TRZECIA


Notatki S. L. MacGregor Mathersa,
do rozdziaw zawierajcych
Magiczne Symbole


Ponisze uwagi dotyczce tych rozdziaw zestawiem wedug planu,
ktry, w moim zamierzeniu uatwi rozeznanie w tekcie, ponad to,
dodaem wyjanienia wikszoci Magicznych Imion wpisanych w
Symbole. Jestem przekonany, i zabieg ten moe okaza si pomocny
dla badacza Okultyzmu, dziki niemu bowiem, bdzie mona jednym
spojrzeniem ogarn wszystkie niezbdne [informacje]. Odnosz si
one szczeglnie do tego, co sam Abraham yd podaje w innych cz-
ciach swojego dziea, szczeglnie za, pod koniec Ksigi Drugiej:

Punkt (a)
dotyczy tego, przez jakie Moce dany Symbol zosta ob-
jawiony, jakie istnoci go przekazay.
Punkt (b)
Imiona Ksit lub Zych Duchw, na ktrych, przed
wszystkimi innymi, spoczywa odpowiedzialno do-
prowadzenia operacji do zamierzonego celu.
Punkt (c)
podaje, czy Operacje przedstawione w danym rozdziale
mog by przeprowadzone z pomoc Familiarw.
Punkt (d)
stanowi skrt, specjalnych zalece Abrahama, ktre
znajduj si w innych czciach dziea.
Punkt (e)
podaje znaczenia wikszoci Imion wpisanych w kwa-
draty, a take dodatkowe uwagi, ktre mog okaza si
przydatne.

Owe Magiczne Symbole w Ksidze Trzeciej skadaj si jedynie z
Kwadratw, w ktre wpisane s Litery, ktre mog by z grubsza po-
dzielone na cztery odmienne klasy.

Klasa (I)
Te, w ktrych zapisano wszystkie pola w kwadrat.
Szczeglnym ich przypadkiem s takie, w ktrych
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

zastosowano podwjny akrostych, warto zwrci tu
jednak uwag, i w niektrych przypadkach ukad ten
jest nieznacznie zmieniany przez wprowadzenie in-
nego imienia.
Klasa (II)
Te, w ktrych pozostawiono w kwadracie wolne miej-
sca, tak, i oglny ukad przypomina znany w geome-
trii gnomon.
Klasa (III)
Te, w ktrych centralna cz kwadratu pozostaa
pusta, litery za uoone s na obrzeach pustej prze-
strzeni.
Klasa (IV)
Te, ktre przyjmuj nieregularn posta, w niektrych
przypadkach pojedyncze litery rozmieszczone s w
rnych miejscach wolnej przestrzeni w kwadracie.

Warto zwrci uwag, i niemal we wszystkich przypadkach Imiona
uoone w kwadratach reprezentuj oglny efekt, jaki ma by osi-
gnity, innymi sowy s po prostu hebrajskim lub innym okreleniem
wyniku, do jakiego przypisana jest dana figura. Na pocztku kadego
rozdziau jest umieszczona ponumerowana lista efektw, jakie mona
uzyska za spraw danego Symbolu, dalej nastpuj same kwadraty.
W oryginalnym manuskrypcie kwadraty te s rwnie ponumerowa-
ne, dziki czemu koresponduj z list znajdujc si na pocztku ka-
dego z rozdziaw. Owe numery zostay jednak dopisane pniej, co
mona pozna po barwie atramentu, charakter pisma jednak pozostaje
bez zmian. Zauwaalnym jest, e w niektrych miejscach numeracja
poszczeglnych kwadratw zostaa niewaciwie opisana, miast zwy-
kej kolejnoci 1, 2, 3, 4, 5, 6, jak przewanie zwyko si stosowa, w
niektrych wypadkach pojawia si nieregularny porzdek, jak dla
przykadu w Rozdziale Pitym, gdzie przyjmuje posta: 3, 4, 5, 6, 1, 2,
7, 8, 9, 10, 11, 12.
Kwadraty w oryginalnym manuskrypcie wszystkie maj jednakowy
rozmiar, podzielone s jednak na odpowiedni liczb przegrdek,
wymogi druku uniemoliwiaj przeniesienie tej reguy do obecnego
opracowania. W wikszoci przypadkw gnomony i granice s zakre-
skowane, jednak regua ta nie odnosi si do wszystkich przypadkw
w oryginale. Litery w kwadratach s pisane wielkimi literami alfabetu
rzymskiego. W niektrych przypadkach dwie litery s umieszczone w
tej samej komrce wikszego kwadratu.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Pierwszy
Aby wiedzie o wszystkich rzeczach, tak
przeszych, jak i tych, co nadejd, ktre
nie s jednakowo przeciwne Panu
i witej Woli Jego


(1)
By pozna rzeczy tak przesze jak i te, ktre dopiero nastan
(2)
By pozna rzeczy, ktre nadejd w przyszoci
(3)
By pozna rzeczy, ktre nadejd w przyszoci
(4)
By wiedzie o tym, co nastpi podczas Wojny
(5)
By wiedzie o rzeczach minionych i zapomnianych
(6)
By wiedzie o troskach i kopotach, ktre nadejd
(7)
By wiedzie o rzeczach, ktre niechybnie nastan
(8)
By pozna rzeczy przesze, ktre odnosz si do wrogw
(9)
By pozna Znaki Burz
(10)
By pozna wszelkie Tajemnice Wojny
(11)
By pozna prawdziwych i faszywych Przyjaci

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

KSIGA TRZECIA

Uwagi do Rozdziau I

(a) Symbole znajdujce si w tym Rozdziale mog by przekazane
bd to przez Anioy, bd te przez Anioa Stra.

(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, AMAYMON przeprowadzaj
Operacj dziki podlegym im duchom.

(c) Familiary nie s w stanie we waciwy sposb przeprowadzi tej
Operacji.

(d) We Symbol i umie go na gowie pod kapeluszem lub czapk
-- w sposb tajemny Duch udzieli ci odpowiedzi na twoje pytania.
(Ten sposb operacji jest jak si wydaje stosowany w wielu roz-
dziaach).

(e) Numer 1 jest dwudziestopiciopolowym kwadratem przykadem
podwjnego akrostychu. MILON, jak si wydaje sowo greckie, moe
by wyprowadzony od MILOS, owoc lub drzewo, od MEILON,
co wartociowego, w istocie jednak pochodzi od hebrajskiego
MLVN - rno rzeczy i spraw. IRAGO, jest prawdopodobnie od
greckiego EIRA - pytanie lub wywiad i AGO prowadzi, decydo-
wa, co wicej w jzyku hebrajskim RGO - przerywa, analizowa.
LAMAL, prawdopodobnie od chaldejskiego MLA - peno, cao.
OGARI, od hebrajskiego OGR - jaskka, lub co, co szybko leci.
NOLIM, od hebrajskiego NOLIM - rzeczy ukryte, tajemne. Moemy
z tego wic wycign formu: Rne pytania, w peni poznane i
przeanalizowane, bardzo szybko, nawet jeli rzeczy s ukryte. We-
dug tej samej reguy moemy postpowa przy odkrywaniu zasady
innych kwadratw.

Numer 2 jest kwadratem liczcym czterdzieci dziewi pl stanowi
kolejny przykad akrostychu. THIRAMA, od chaldejskiego TIRM -
miejsca dokadnie bronione, cytadele. HIGANAM, od hebrajskiego
lub chaldejskiego GNN lub GNM - broni. IGOGANA, prawdopo-
dobnie od hebrajskiego GG - dach, okrycie, obrona spoza. RAGI-
GAR, moe od chaldejskiego ROO (naley pamita, i dokonaem
transliteracji Ayin przez O, w rzeczywistoci ma ona take brzmienie
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

GH, trudno wyobrazi sobie ten dwik, jeli nie miao si stycznoci z
tym jzykiem) - rozpada si, przeamywa. ANAGOGI, prawdo-
podobnie od greckiego ANAGOGE, uwzniolanie, wyniesienie.
MANAGIH, od hebrajskiego MNO, powstrzymywa, ogranicza,
zahamowa prze bariery, granice. AMARIHT, od hebrajskiego
AMRTH - sowo lub mowa. Caa idea tej formuy wydaje si zawie-
ra w tworzeniu przemoc drogi do bronionej rzeczy, miejsca lub
sprawy.

Numer 3 to kwadrat dwudziestopiciopolowy, ma posta podwjnego
akrostychu. DOREH, od hebr. DVR - domostwo. ORIRE, moliwe, i
od aciskiego ORIOR - by wzniesionym, narodzonym. RINIR, mo-
liwe, i od hebr. NIR - ponowi, odnowi. ERIRO, prawdopodobnie
od ARR - przekl. HEROD, od hebrajskiego ChRD - trzsc, drc.

Numer 4 jest kwadratem dwudziestopiciopolowym, znw w postaci
podwjnego akrostychu. NABHI, od hebrajskiego NBA - proroko-
wa. ADAIH, moliwe, i od hebrajskiego DIH - ptak, ktry jest
omenem. BAKAB, od hebrajskiego KAB - w kopocie. HIADA, od
hebrajskiego IDH - wysany do przodu, lub rzucony. IHBAN, od
hebrajskiego IHB - da lub przynie. Z tego mona wycign for-
mu: Wyrocznia, ktra w omenach odkrywa problemy, ktre nadej-
d. Jak si wydaje bardziej odnosi mogoby si do numeru 6, ktry
w licie nosi nazw O troskach i kopotach, ktre nadejd, ni do
numeru czwartego, ktry nosi tytu O tym, co nastpi podczas Woj-
ny

Numer 5 jest podwjnym akrostychem, liczcym czterdzieci dziewi
pl. NVDETON, od hebrajskiego ND - zabra i ATHN - silnie.
VSILARO, od hebrajskiego BSHL - dojrzewa i chaldejskiego ARO -
ziemia. DIREMAT, od hebrajskiego DR - obejmowa, zawiera i
MT - rzeczy zapomniane lub gdzie przesunite. ELEMELE, od he-
brajskiego ALIM i ALH - Bg Potnych. TAMERID, od hebraj-
skiego THMR - prosty jak drzewo palmowe i ID - wysunity.
ORALISV, od hebrajskiego ORL - zbyteczny i ISh - substancja,
istota. NOTEDVN, od NTH - wyciga i DN - boryka si z
czym, wada.

KSIGA TRZECIA

Numer 6 jest to podwjny akrostych liczcy trzydzieci sze pl. SA-
RAPI, od hebrajskiego ShRP - pon. ARAIRP, od hebrajskiego AR
- rzeka i RPH - sabn, traci si. RAKKIA, od hebrajskiego RKK
- omdlewa, mikn. AIKKAR, od hebrajskiego OKR - przeszka-
dza, kopota. PRIARA, od PRR - rujnowa, rozpada si. IPA-
RAS, od hebrajskiego PRS - rozpa si w kawaki, dzieli, lub cz
pord innych czci. Wynikiem jest formua, ktrej oglna wymowa
odpowiada rnym kopotom.

Numer 7 trzydziestoszeciopolowy akrostych. MALACH, od hebraj-
skiego MLCh - sl, ale take to, co z atwoci si rozpuszcza, lub
rozpuszcza. AMANEC, od MNK - acuch, lub AMN - stabil-
no. LANANA, od LNN - mieszka, zajmowa czyje mieszkanie.
ANANAL, od AN - pracowa w trudzie, mozoli si, i NLH - za-
koczy, doprowadzi do koca. CENAMA, moe od QNM - won-
ny. HCALAM, moliwe, i od HCL - przestronny (jak paac).

Numer 8 podwjny akrostych, dwadziecia pi pl. KOSEM, od he-
brajskiego QSM - wieszczy, prognozowa. OBODE, od hebrajskie-
go OBD - suga. SOFOS, od greckiego SOPHOS - mdry, uczony,
wprawny. EDOBO, moe od DB - szemra, mrucze. MESOK, od
hebrajskiego MSK - bywa wrd ludzi, miesza si.

Numer 9 jest przykadem podwjnego akrostychu na trzydziestu sze-
ciu polach. ROTHER, moe od RTT - drcy, wystraszony, i HRR -
pocz, doprowadzi. ORORIE, od hebrajskiego OROR - obnay,
ujawni. TOARAH, od hebrajskiego THVRH - Prawo, Powd, Po-
rzdek. HARAOT, od hebrajskiego HRH, doprowadzi, lub od
CHRTH - wypisa, przeceni. REHTOR, od RTT i ThVR - powd
do strachu. Caa formua odnosi si do ujawniania powodw do lku
i niepokoju z jakiego strasznego kopotu.

Numer 10 jest kolejnym przykadem podwjnego akrostychu, rozo-
ony jest na szedziesiciu czterech polach.

Numer 11 na czterdziestu dziewiciu polach.

Przedstawiem tutaj dostatecznie starann analiz znacze kombinacji
utworzonych przez ukad liter w poprzedzajcych [ten tekst] figurach,
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


w ten sposb przedstawiajc Czytelnikowi ogln ide, jaka jest w
nich zawarta. By unikn zbytecznego przeduania tych uwag, nie
bd analizowa kadego imienia znajdujcego si w nastpujcych
dalej symbolach, ograniczajc si jedynie w wikszoci przypadkw
do przedoenia dostatecznie jasno znacze gwnych sw, lub ich
oglnej wymowy. Czytelnik musi pamita, i takie uoenie liter
[akrostych] powoduje, i poowa z nich jest po prostu inwersj gw-
nych sw tame zawartych. Dla przykadu, w numerze jedenastym
REAHBEM jest MEBHAER pisane od tyu. ELIAILE daje to samo czy-
tane tak wprzd jak i wspak, podobnie rzecz si ma w przypadku
HAOROAH, BIKOSIA pisane od tyu daje AISOKIB. Niewtpliwie
niektre z tych sw s do pewnego stopnia przetumaczalne, w tych
wypadkach nios one [dalsze] powizania z gwn treci kwadra-
tu
268
. Hebrajski jest jzykiem, w ktrym metoda taka moe by do
powszechnie stosowana, w odrnieniu od zwykych jzykw euro-
pejskich, jest tak dla tej przyczyny, i alfabet hebrajski oparty jest je-
dynie na spgoskach, nawet takie litery jak Aleph, Vau i Yod s ra-
czej odpowiednio: zapisem wdechu ni litery, A, V bardziej ni U, i Y
bardziej ni I. Take podobnie jak w innych staroytnych jzykach
system rdzeni sownych, od ktrych wyprowadzane jest dopiero dane
sowo, powoduje taki stan rzeczy, i wikszo kombinacji dwu lub
trj literowych mona traktowa wanie jak w rdze, ktry zawiera
w sobie konkretne znaczenie, [od ktrego mona dalej wyprowadza
kolejne]. Poza tym, w Kabale, kada litera hebrajskiego alfabetu jest
traktowana jak pena sfera hieroglificznych znacze, ktre s jej przy-
pisane, w ten sposb najwaniejsze Imiona i Sowa staroytnego he-
brajskiego mog by traktowane przez wtajemniczonego kabalist
jako formuy Duchowej siy. Jak sdz podaem tutaj dostateczn ilo
informacji by Czytelnik zorientowa si w oglnej idei, czy powodzie,
dla ktrego zbudowano i uywano owe magiczne kwadraty.

268
Maj wicej znacze, ni to jedno gwne, jakie zostao wytumaczone.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Drugi
Jak otrzyma informacje i by owieconym
we wszelkich rodzajach twierdze
i niepewnych Naukach


(1)

(2)
Wszystkie symbole su pozyskaniu powyszego efektu.
(3)
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau II

(a) Symbole opisane w tym rozdziale s przekazywane po czci
przez Anioy, po czci za, przez Ze Duchy.

(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, i AMAYMON przeprowadzaj
ow Operacj za spraw podlegych im Duchw

(c) Familiary mog w znacznym stopniu przeprowadza t Opera-
cj.

(d) We symbol w rk, i powiedz, jakiej informacji potrzebujesz.
(W Ksidze Drugiej, uwagi przypisane do tego rozdziau zdecy-
dowanie bardziej odnosz si do Rozdziau Trzeciego, dlatego te
zdecydowaem si przedoy je wanie w tamtym rozdziale miast
na tym miejscu.)

(e) Numer 1 jest dwudziestopiciopolowym akrostychem. ALLUP,
od hebrajskiego ALUP - Doktor, Nauczyciel, Przywdca, osoba,
ktra w tym samym czasie prowadzi i poucza swych naladow-
cw, oznacza rwnie Byka, jako przywdc stada. URIEL, he-
brajskie AURIEL - wiato Boga, jest dobrze znanym imieniem
jednego z Archaniow. PULLA, w acinie znaczy zarwno pta-
ka, jak rwnie wiato otaczajce ziemi, prawdopodobnie jed-
nak wywodzi si od hebrajskiego PLH, co oznacza ukada, klasy-
fikowa.

Numer 2 jest szedziesicioczteropolowym akrostychem. ME-
LAMMED, wywodzi si najwyraniej od hebrajskiego MLMD -
bodziec, zachta do wysiku.

Numer 3 jest liczcym czterdzieci dziewi pl akrostychem.
EKDILUN, moe pochodzi od greckiego Ekdeilon, co oznacza nie
obawia si [czego] od ek- zoenie, i deilon, przeraony,
tchrzliwy.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Trzeci
Jak sprawi by dany Duch si pojawi
przyjmujc dowoln posta, jak choby
czowieka, zwierzcia, czy ptaka etc..


(1)
By duch obra posta wa
(2)
By ukaza si pod postaci dowolnego zwierzcia
(3)
By obra ludzk posta
(4)
By duch ukaza si pod postaci ptakaWITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau III

(a) Symbole opisane w tym rozdziale przekazywane s jedynie
przez Anioa lub Anioa Stra.

(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, i AMAYMON przeprowadzaj
ow Operacj za spraw podlegych im Duchw.

(c) Familiary nie mog przeprowadzi tej Operacji.

(d) We symbol w rk, i wypowiedz imi Ducha, ktry ma si po-
jawi, ten za, przybdzie obierajc nakazan mu posta.

(e) Warto w miejscu tym zauway, i spord wszystkich Symboli,
pierwszy zawiera imi archanioa Uriela, trzy pozostae zawieraj
imiona Wadcw Demonw, czyli Lucifera, Leviathana i Satana.

Numer 1 jest dwudziestopiciopolowym akrostychem. URIEL, od
hebrajskiego AURIEL - wiato Boga. RAMIE, od hebrajskiego
RMIH - fasz, oszustwo. IMIMI, pochodzi albo od IMM - mo-
rze, ogromne wody, lub od IMIM - mu. EIMAR, prawdopo-
dobnie od AMR lub IMR - mwi. LEIRU, jest odwrotnoci
URIEL, tj. odwrotnym zapisem. Formua, jak dziki temu moemy
uzyska sugeruje bardziej, i cao odnosi si bardziej do Numeru
2 ni do Numeru 1.

Numer 2 jest akrostychem, liczy czterdzieci dziewi pl. LUCI-
FER, pochodzi z aciny, znaczy - Ten, ktry niesie wiato. Kwa-
drat ten prawdopodobnie powinien mie numer 3.

Numer 3 ma szedziesit cztery pola i jest przykadem akrostychu.
LEVIATAN, od hebrajskiego - poskrcany lub przebijajcy W.
Ten kwadrat prawdopodobnie powinien by oznaczony numerem
pierwszym.

KSIGA TRZECIA

Numer 4 jest dwudziestopiciopolowym akrostychem. SATAN, od
hebrajskiego ShTN - Przeciwnik. ADAMA, od hebrajskiego
ADMH - czerwonawa gleba, glina.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Czwarty
Jak uzyska rne wizje.


(1)
By wywoa [wizje] w szklanych zwierciadach i krysztaach
(2)
By wywoa wizje w jaskiniach lub pod ziemi
(3)
By wywoa wizje w powietrzu
(4)
By wywoa wizje w krgach
(5)
By wywoa wizje w wosku
(6)
By wywoa wizje w ogniu
(7)
By wywoa wizje w [wietle] Ksiyca
(8)
By wywoa wizje w wodzie
(9)
By wywoa wizje w doni


KSIGA TRZECIA
Uwagi do Rozdziau IV

(a) Symbole opisane w tym rozdziale przekazywane s jedynie
przez Anioy lub Anioa Stra.

(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, i AMAYMON przeprowadzaj
ow Operacj za spraw Duchw, ktre im podlegaj.

(c) Spiriti Familiares mog do pewnego stopnia przeprowadza t
Operacj.

(d) Ksiga Druga nie zawiera adnych dodatkowych instrukcji i
poucze, ktre dotyczyyby w sposb szczeglny tego rozdziau.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

(e) Numer 1 jest gnomonem opisanym na szedziesicioczteropo-
lowym kwadracie. GILIONIN, od chaldejskiego GLIVNIM - lu-
stra.

Numer 2 to gnomon opisany na czterdziestodziewiciopolowym
kwadracie. ETHANIM, od ATHVNIM, hebr. - krypty, jamy.

Numer 3, gnomon wpisany w kwadrat liczcy czterdzieci dzie-
wi pl. APPARET, z aciny - niech si pojawi.

Numer 4 kwadrat liczcy trzydzieci sze pl. BEDSER, od he-
brajskiego BTzR - zoty ornament. ELIELE, od hebr. ALI ALI - w
moim kierunku. SEPPED, od hebrajskiego SPD - uderzy. RES-
DEB, moliwe, i od hebrajskiego RSh DB - gwny temat roz-
mowy.

Numer 5 to kwadrat liczcy dwadziecia pi pl. NEGOT, praw-
dopodobnie od hebr. NHG - on prowadzi. ERASO, prawdopo-
dobnie od greckiego Eromai ~ Eiromai - da, przesuchiwa.
GARRAG, moliwe, i od hebr. GRO - zmniejsza, pomniejsza.
OMARE, prawdopodobnie z greckiego, monta lub synteza.
TOGEN, moliwe, i od greckiego Toge, dlaczego lub gdziekol-
wiek, kiedy uywane jest w znaczeniu przyswka.

Numer 6 jest szesnastopolowym kwadratem. NASI, od hebrajskie-
go NSI - mj sztandar lub symbol. APIS - egipski wity byk.
SIPA, moliwe, i od SPH - pochania. ISAN, hebr. IShN -
spa.

Numer 7, dwudziestopiciopolowy kwadrat. GOHEN, prawdopo-
dobnie powinno by COHEN - ydowski kapan. ORARE, z a-
ciny - modli si. HASAH, od hebrajskiego HSH - zachowa
milczenie. ERARO, moliwe, i od hebr. ARR - przekl. NE-
HOG, prawdopodobnie od hebrajskiego NHG - prowadzi, prze-
wodzi.

KSIGA TRZECIA

Numer 8 gnomon opisany w kwadrat dwudziestopiciopolowy.
ADMON, moliwe, i od hebr. DMO - zy, ale take pyny czy
inne fluidy.

Numer 9 gnomon opisany na dwudziestopiciopolowym kwadra-
cie. LELEH, od hebr. LILH - noc, ciemno.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Pity
O tym, jak mona nada Familiarowi, tak
temu, ktry jest zwizany, jak i temu,
ktry wolno zachowa, posta dowoln.


(1)
By ukaza si pod postaci lwa.
(2)
By ukaza si pod postaci pazia
(3)
By ukaza si pod postaci kwiatu
(4)
By ukaza si pod postaci jedca
(5)
By ukaza si pod postaci ora
(6)
By ukaza si pod postaci psa
(7)
By ukaza si pod postaci niedwiedzia
(8)
By ukaza si pod postaci onierza
(9)
By ukaza si pod postaci starego czowieka
(10)
By ukaza si pod postaci Maura
(11)
By ukaza si pod postaci wa
(12)
By ukaza si pod postaci mapyKSIGA TRZECIA
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Uwagi do Rozdziau V

(a) Symbole opisane w tym rozdziale przekazywane s jedynie
przez Anioa lub Anioa Stra.

(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, i AMAYMON przeprowadzaj
ow Operacj dziki pomocy Duchw, ktre s im podlege.

(c) Familiary, cho niewiele jest o nich powiedziane, mog prze-
prowadzi t operacj tak samo, jak wspomniane wyej Duchy.

(d) Kada osoba ma cztery Spiritum Familiarum, nie wicej i nie
mniej; pierwszy z nich suy od wschodu soca do poudnia, dru-
gi, od poudnia do zachodu soca, trzeci od zachodu do pnocy,
czwarty za, od pnocy do witu. Duchy te mona powierzy
przyjacioom, w takim wypadku, mona korzysta z pomocy zwy-
kych Duchw.

(e) Symbol numer 1 w oryginalnym manuskrypcie umieszczony
by na pitym miejscu. Jest to gnomon opisany na trzydziestosze-
ciopolowym kwadracie. ANAKIM, od hebrajskiego ONQIM - ol-
brzymy, rzeczy gigantyczne, rdze ONQ, oznacza rwnie
naszyjnik lub obro
269
. Jak si wydaje sowo Anakim ma nie-
wiele wsplnego z postaci lwa, [jak symbol ten miaby sprowa-
dza na ducha].

Numer 2 to gnomon opisany na kwadracie, ktry liczy trzydzieci
sze pl, w oryginalnym manuskrypcie jest szsty w kolejnoci.
CEPHIR, w jzyku hebrajskim KPIR oznacza modego lwa,
prawdopodobnie ten symbol winien mie numer 1.

Numer 3, gnomon opisany na czterdziestodziewiciopolowym
kwadracie, w oryginale jest pierwszy w kolejnoci. OIKETIS, w
grece oznacza suk lub dziewcz. Prawdopodobnie powinien
mie numer 2.


269
Uyto tutaj (ang. torque), co dosownie znaczy konierz lub konierzasty.
KSIGA TRZECIA


Numer 4, gnomon wpisany w dwudziestopiciopolowy kwadrat.
PARAS, od hebr. PRSh - ko, jedziec, ale z drugiej strony hebr.
PRS - rybow
270
, [lub inny] ptak podobny do jastrzbia lub ora.
Kwadrat ten jest najprawdopodobniej waciwie oznaczony, mimo
e w oryginale zajmuje drugie miejsce.

Numer 5 to znowu gnomon, opisany jest na kwadracie, ktry liczy
dwadziecia pi pl. RACAH, najwyraniej od hebr. RQH - pr-
ny, pusty, jak si wydaje w aden sposb nie odnosi si to do ad-
nej z wczeniej wspomnianych postaci, czy form.

Numer 6, podobnie jak wyej, gnomon opisany na dwudziestopi-
ciopolowym kwadracie, w oryginalnym manuskrypcie zajmuje
czwart pozycj. CUSIS, moe by wyprowadzony od celownika
liczby mnogiej greckiego KUON - pies, w hebrajskim znaczy tyle,
co zliczanie, opracowywanie.

Numer 7, opisany na obrzeach czterdziestodziewiciopolowego
kwadratu. PERACHI, moliwe, i od PRK - brutalno, okrucie-
stwo. W jzyku hebrajskim niedwiedzia oznacza DB.

Numer 8 jest symbolem wpisanym w dwudziestopiciopolowy
kwadrat. RISIR, moliwe, i od aciskiego RISOR - kpiarz lub
bazen. ISERI, prawdopodobnie od hebrajskiego lub chaldejskie-
go rdzenia ISR - ukara lub wysmaga [biczem]. SEKES, niewy-
kluczone, e od SCHSH - odrodzi si przez nadziej.

Numer 9, kolejny kwadrat liczcy dwadziecia pi pl. NESER, od
hebr. NShR - orze, co mogoby sugerowa, i kwadrat ten wi-
nien nosi numer pity. ELEHE, prawdopodobnie od ALHI, hebr. -
mj Bg. SEPES (?), ShPS - wosy na wardze, wsy. RESEN, od
hebr. RSN - uzda lub wdzido.

Numer 10 to gnomon opisany na kwadracie trzydziestoszeciopo-
lowym. PETHEN, od hebrajskiego PThN - jadowity w, co

270
Uyte tutaj (ang. ossifrage) tumaczy mona jako ryboowa (ang. osprey).
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Numer 12 jest gnomonem opisanym na kwadracie liczcym dwa-
dziecia pi pl. KOBHA, moliwe, i od hebrajskiego KBH - ni-
weczy.
oznaczaoby, i kwadrat ten prawdopodobnie winien mie numer
11.

Numer 11 jest dwudziestopiciopolowym kwadratem. KALEF, od
hebrajskiego KLP - mot. ARARE, od hebr. ARR - przekl,
przeklty. LAMAL, prawdopodobnie znaczy w mowie od he-
brajskiego MLL - mwi.

KSIGA TRZECIA


Rozdzia Szsty
Jak sprawi by zoa wnet stay si wi-
doczne i ku pomocy we wszelkich
pracach w kopalni


(1)
Aby zapobiec zawaleniu si jaski.
(2)
Aby odsoni kopalni zota.
(3)
Aby wszelkie prace w kopalniach byy zrobione.
(4)
Aby w miejscach niedostpnych praca bya wykonana.
(5)
Aby [Duchy] zrobiy tunel przez wntrze gry.
(6)
Aby [zalane] wod kopalnie wyschy.
(7)
Aby Duchy dostarczyy drewna.
(8)
Aby odnalazy i oczyciy [rud] metalu i oddzieliy zoto i
srebro


WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau VI

(a) Symbole opisane w tym rozdziale mog by objawione jedynie
przez Anioy lub Anioa Stra.

(b) ASTAROTH i ASMODEUS dziaajc razem mog przeprowa-
dzi t operacj.

(c) Familiary nie s w stanie przeprowadzi operacji przedstawio-
nych w tym rozdziale.

(d) Brak szczeglnych instrukcji tyczcych si tego rozdziau.

(e) Numer 1 opisany jest na obrzeach trzydziestoszeciopolowego
kwadratu. TELAAH, moliwe, i od THVLOH - robak, ktry dr-
y w ziemi dziury.

KSIGA TRZECIA


Numer 2, jest opisany na obrzeu kwadratu liczcego osiemdziesit
jeden pl. ALCBRUSI, moe znaczy tyle, co wspierany przez
deski, belki lub dwigary, jeli wic jest to waciwe rozumienie
symbol ten winien by oznaczony numerem 1.

Numer 3, jest opisany na obwodzie trzydziestoszeciopolowego
kwadratu. CADSAR, pochodzi prawdopodobnie od QTzR - skr-
cona lub ukrcona materia lub praca.

Numer 4 to czterdziestodziewiciopolowy kwadrat. PELAGIM, od
hebrajskiego PLGIM - podziay, warstwy, etc..

Numer 5 to kwadrat liczcy trzydzieci sze pl. KILOIN, od
hebr. QLOIM - wykopy.

Numer 6 to gnomon opisany na dwudziestopiciopolowym kwa-
dracie. NAKAB, od hebrajskiego NQB - dziurawienie, perforacja.

Numer 7 to kwadrat liczcy trzydzieci sze pol. KITTIK moe
znaczy - organizowa magazyn. TINNAT przypomina imi
uyte na pewnych gnostycznych magicznych gemmach. TANNIT
jest imieniem tyryjskiej
271
bogini.

Numer 8 jest gnomonem opisanym na dwudziestopiciopolowym
kwadracie. MARAK, od hebrajskiego MRQ - czyci, oczyci,
rafinowa.

271
(ang. Tyrian) -- Tinnit lub Thinit, gwna bogini kartagiska; jej staym przydomkiem
jest oblicze Baala. Wadczyni niebiaska uwaana za dziewic i matk miaaby obda-
rza podnoci. Szczeglnym jej symbolem mia by tzw. trjkt Tinnit, trjkt i nad nim
pozioma poprzeczka, na ktrej spoczywa krek. Imi to pozostaje jednak nie wyjanione,
w macierzystej Fenicji go nie wykryto. [Przypis postpiem na podst.: Lurker M. (1999),
Leksykon bstw i demonw, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa]
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Sidmy
Jak sprawi by Duchy rycho a dokadnie
przeprowadziy wszelkie prace z chemi
zwizane i dziaania wszelkie, szczegl-
nie te, ktre tycz si metali


(1)
Aby uczyniy wszelkie metale
(2)
Aby przeprowadziy [dane] Operacje
(3)
Aby nauczay chemiiKSIGA TRZECIA

Uwagi do Rozdziau VII

(a) Symbole opisane w tym rozdziale mog by objawione jedynie
przez Anioy lub Anioa Stra.

(b) ASTAROTH i ASMODEUS dziaajc razem mog przeprowa-
dzi t operacj.

(c) Familiary nie s w stanie przeprowadzi operacji przedstawio-
nych w tym rozdziale.

(d) Brak szczeglnych instrukcji tyczcych si tego rozdziau.

(e) Numer 1 jest gnomonem, liczcym jedenacie elementw, opi-
sanym na trzydziestoszeciopolowym kwadracie. METALO, od
greckiego metallon - praca w metalu, mineraach lub kopalni.

Numer 2 jest symbolem opisanym na trzydziestoszeciopolowym
kwadracie. TABBAT, chaldejskie THIBVTH - nagwki lub sekcje
w klasyfikacji [odpowiednich] operacji. ARUUCA, moliwe, i od
ARUQ - zastosowanie.

Numer 3 jest kwadratem opisanym na kwadracie liczcym czter-
dzieci dziewi pl. IPOMANO, prawdopodobnie od greckiego
hippomanes - skadnik uywany w filtrach etc., prawdopodobnie
odnosi si to w miejscu tym do chemicznych rodkw w ogle.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia smy
Jak sprowadza burze


(1)
By wywoa grad
(2)
By wywoa nieyce
(3)
By wywoa deszcze
(4)
By sprowadza piorunyKSIGA TRZECIA

Uwagi do Rozdziau VIII

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy po czci za, przez Ze Duchy.

(b) ASHTAROTH przeprowadza Operacje [opisane] w tym roz-
dziale.

(c) Spiriti Familiares nie s w stanie przeprowadzi operacji om-
wionej w tym rozdziale.

(d) By sprowadzi burz daj znak nad sw gow i dotknij z gry
symbolu, aby j rozpdzi, dotknij go od spodu.

(e) Numer 1 jest czterdziestodziewiciopolowym kwadratem. CA-
NAMAL, od hebr. CINML - ciki grad.

Numer 2 opisany jest na obrzeach kwadratu liczcego dwadzie-
cia pi pl. TAKAT, od hebrajskiego TKO - by zanurzonym,
zatopionym.

Numer 3 to gnomon liczcy jedenacie pl, opisany na trzydziesto-
szeciopolowym kwadracie. SAGRIR, od hebr. SGRIR - najgwa-
towniejszy deszcz i burza.

Numer 4, liczy dwadziecia pi pl. HAMAG, moliwe, i od he-
brajskiego MOK - uciska, miady.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Dziewity
Jak przeksztaci zwierzta w ludzi
i ludzi w zwierzta, etc..


(1)
By przeobrazi ludzi w osy
272

(2)
[By przeobrazi] w jelenie i [wszelk] zwierzyn pow
(3)
[By przeobrazi ludzi] w sonie
(4)
[By przeobrazi ludzi] w dziki
(5)
[By przeobrazi ludzi] w psy
(6)
[By przeobrazi ludzi] w wilki
(7)
[By przeobrazi] zwierzta w kamienie


272
Jak si wydaje formuy te dziaaj take w przeciwnym kierunku, suc do transfor-
macji osw w ludzi, jeleni w ludzi, etc..
KSIGA TRZECIA

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau IX

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s przekazywane jedy-
nie przez Ze Duchy.

(b) ASHTAROTH i Asmodeus przeprowadzaj operacje opisane za
pomoc znakw znajdujcych si w tym rozdziale.

(c) Familiary nie s w stanie przeprowadzi operacji przedstawio-
nych w tym rozdziale.

(d) Nasamprzd niechaj zwierz bd czowiek zobaczy Symbol
waciwy, tedy dotknij go nim niespodzianie, on za bdzie si wy-
dawa przeobraony, pamitaj jednak, i jest to tylko rodzaj fascy-
nacji. A kiedy zapragniesz w efekt w odwrci, tedy umie sym-
bol na gowie danego stworzenia i uderz go ostro Rdk, za
spraw Duchw, dana istota obierze sobie waciw posta.

(e) Numer 1 jest kwadratem czterdziestodziewiciopolowym. IE-
MIMEI, pochodzi z hebrajskiego IMIM - mu. Jest to rwnie
pikny przykad akrostychu.

Numer 2 podobnie jak w powyszym przypadku jest to kwadrat
liczcy czterdzieci dziewi pl. AIACILA, od hebrajskiego AILH
- jele.

Numer 3 jest symbolem zbudowanym na obwodzie czterdziesto-
dziewiciopolowego symbolu. CHADSIR, od hebrajskiego KZR -
dziki, brutalny. ChTzR - kie sonia. CHIZIZ - dzik, moli-
wym wic, i symbol ten winien mie numer 4.

Numer 4, nieregularny symbol zbudowany na czterdziestodzie-
wiciopolowym kwadracie, co ciekawe w jednej z komrek zawiera
dwie litery SI. BEDASEK, moliwe, i od BD - koczyna, cz
ciaa, i SK - okryty, chroniony, tak jak chroni gruba skra. Ca-
o moe odnosi si do sonia, ktrego ciao okryte jest wanie
grub skr, w tym wypadku kwadrat ten powinien nosi numer 3.
KSIGA TRZECIA

Numer 5 jest kwadratem opisanym na czterdziestu dziewiciu po-
lach. KALTEPH, jak si wydaje od hebrajskiego KLB - pies. Jest
to niedokadny akrostych.

Numer 6, jest to kwadrat liczcy szedziesit cztery pola. DISE-
EBEH, jest prawdopodobnie wyprowadzone od hebrajskiego ZA-
BH - wilk. Kwadrat ten podobnie jak wczeniejszy nie jest pe-
nym, dokadnym przykadem akrostychu.

Numer 7 liczy sto czterdzieci cztery pola. ISICHADAMION,
prawdopodobnie od hebrajskiego DMIVN - podobiestwo do,
SIG - uel, lawa. SQ - kamie, rdzeniem jest tutaj SQL - [prze-
obrazi si] w kamie.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Dziesity
Jak przeszkodzi efektom dowolnym, kt-
re powstay za spraw operacji nekro-
manckich lub magicznych, za wycze-
niem tych, ktre wywoano z pomoc
Kabay lub witej Magii


(1)
By cofn kade magiczne dziaanie
(2)
By leczy zaczarowanych
(3)
By magiczne burze ustay
(4)
By odsoni kade magiczne [dziaanie]
(5)
By utrudni czarnoksinikom wszelkie operacje
KSIGA TRZECIAUwagi do Rozdziau X

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s przekazywane albo
przez Anioy, albo przez Anioa Stra.

(b) Operacje przedstawione w tym rozdziale przeprowadzane s
przez MAGOTHA

(c) Spiriti Familiares nie s w stanie przeprowadzi operacji om-
wionej w tym rozdziale.

(d) Brak szczeglnych wskazwek dotyczcych tego rozdziau.

(e) Numer 1 jest nieregularnym symbolem wpisanym w siedemna-
cie pl, lecz liczcym osiemnacie liter, (LI w Codselim zajmuje
jedn komrk), na kwadracie czterdziestodziewiciopolowym.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

CODSELIM i COHABIM mog pochodzi od KSILIM - gupcy i
KABIM - okryci aob (hebrajskie).

Numer 2 jest symbolem opisanym na trzydziestoszeciopolowym
kwadracie. LACHAT, moliwe, i od hebrajskiego LCHSH - ocza-
rowywa.

Numer 3 kwadrat liczcy osiemdziesit jeden pl. PARADILON,
prawdopodobnie od greckiego, para - przeciwko, deilon - prze-
kora, ndza, sromota, nieszczcie.

Numer 4 kwadrat dwudziestopiciopolowy. HORAH, od hebraj-
skiego ChRH - by rozwcieczonym, lub HRH - pocz, spro-
wadzi.

Numer 5 to symbol liczcy czterdzieci dziewi pl. MACANEH,
od hebrajskiego MCHNH - fortyfikacja, zamek, obrona. MADA-
SUL, od MATzL - o mnie, przede mn, po mojej stronie.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Jedenasty
Jak odnale Ksigi, ktre zaginy,
i te ktre skradziono


(1)
Ksigi tyczce si Astrologii
(2)
Ksigi tyczce si Magii
(3)
Ksigi tyczce si Chemii


WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau XI

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s przekazywane albo
przez Anioy, albo przez Anioa Stra.

(b) Operacje przedstawione w tym rozdziale przeprowadzane s
przez MAGOTHA

(c) Familiary nie s w stanie przeprowadzi operacji przedstawio-
nych w tym rozdziale.

(d) Wiele spord staroytnych ksig powiconych magii zagino
i wiele z nich zostao bezpowrotnie zniszczonych, po czci stao
si to z woli Dobrych Duchw, po czci za przez machinacje Du-
chw Zych. Dziki tym symbolom zdoasz wiele spord owych
zaginionych dzie do siebie sprowadzi, jak podaje Abraham, doda-
jc jednak, i nigdy nie by w stanie skopiowa ich, znaki bowiem,
ktre kreli znikay w tym samym tempie, w jakim je stawia, mi-
mo tego jednak, mg on zapozna si z treci owych ksig.

(e) Numer 1 jest kwadratem szesnastopolowym. COLI, prawdopo-
dobnie od hebrajskiego KLI - cao, w sensie Uniwersum.

Numer 2 jest liczy trzydzieci sze pl. SEARAH, moliwe, i od
hebrajskiego SORH - trba powietrzna, lub od SHORH - strasz-
ny, uywane czsto by okreli koza, lub kudatego podobnego
do satyra demona, od sowa uywanego na okrelenie wosw.

Numer 3, to gnomon liczcy trzynacie pl, opisany na czterdzie-
stodziewiciopolowym kwadracie. KEHAHEK, prawdopodobnie
od hebrajskiego KHCh - ukryty, niejasny, uciszony.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Dwunasty
By pozna sekrety dowolnej osoby


(1)
By pozna listy tajemne
(2)
By pozna ukryte sowa
(3)
By pozna tajemne dziaania
(4)
By pozna wojenne plany dowdcw
(5)
By pozna tajemnice mioci
(6)
By pozna, jakie bogactwa posiada dana osoba
(7)
By pozna sekrety wszelkich sztuk

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Uwagi do Rozdziau XII

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy po czci za, przez Ze Duchy.

(b) ASMODEUS przeprowadza Operacje [opisane] w tym rozdzia-
le.

(c) Spiriti Familiares mog do pewnego stopnia przeprowadza t
Operacj.

(d) Dotknij Symbolu i powiedz imi osoby, ktrej tajemnice chcesz
pozna a Duch wyjawi ci j szepczc do ucha.

KSIGA TRZECIA

(e) Numer 1 opisany jest na czternastu polach kwadratu liczcego
pl czterdzieci dziewi. MEGILLA, od hebrajskiego MGLH -
odsoni, ujawni.

Numer 2 jest opisany na kwadracie czterdziestodziewiciopolo-
wym, liczy dziewitnacie pl. MARCARA, moliwe, i od KRH -
pojawia si, hebrajskie SIMBASI, prawdopodobnie od BASH -
zo, i ZMH - zamys, myl.

Numer 3 jest gnomonem opisanym na czterdziestodziewiciopo-
lowym kwadracie. MAABHAD, od hebrajskiego MOBD - czyni,
dziaa.

Numer 4 jest opisany na kwadracie liczcym osiemdziesit jeden
pl. MILCHAMAH, od hebrajskiego MLCHMH - wojna.
ADIRACHI, od hebr. DRK - plan, zamys. ELIM -potni
hebr.). (
Numer 5 to dwudziestopiciopolowy symbol opisany na kwadra-
cie liczcym czterdzieci dziewi pl. CEDIDAH, pochodzi albo
od KDID - iskra, przebysk, albo od DID - rdze takich sw, jak
mio, zachwyt, take piersi. DERARID, od hebrajskiego DRR -
wolno. HADIDEC, od DDIK - zakochany, uradowany.

Numer 6 liczy szesnacie pl. ASAMIN, od hebrajskiego ASMIM -
skarbce, komory, [w ktrych si co zbiera]. MAPIDE, moliwe,
i od PID - ucisk, nieszczcie.

Numer 7 to liczcy trzynacie pl gnomon opisany na kwadracie
czterdziestodziewiciopolowym. MELABAH, od MLABH - sztu-
ka lub nauka.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Trzynasty
Jak oywi Umarego, tak by wykonywa
wszystkie funkcje, jak czyni to czowiek
ywy, a to przez Siedem Lat
i za spraw Duchw


(1)
Od wschodu soca do poudnia
(2)
Od poudnia do zachodu soca
(3)
Od zachodu soca do pnocy
(4)
Od pnocy do wschodu socaKSIGA TRZECIA

Uwagi do Rozdziau XIII

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy po czci za, przez Ze Duchy.

(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, AMAYMON przeprowadzaj
Operacj dziki podlegym im duchom.

(c) Familiary nie s w stanie przeprowadzi tej Operacji.

(d) W kilku miejscach Abraham przestrzega czytelnika, i jest to
jedna z najtrudniejszych Operacji, a to dla tej przyczyny, i dla jej
przeprowadzenia, naley jednoczenie panowa nad wszystkimi
Wadcami Duchw. Naley pilnie baczy na moment, w ktrym
dana osoba umrze, w tej chwili za umieci na nim wymagany
Symbol, zwracajc go kolejno w cztery strony wiata. Te same
Symbole winny by wszyte, bd umieszczone na ubraniu, ktre
bdzie dana osoba nosi. Abraham dodaje jeszcze i to, i w ten spo-
sb mona przeduy ycie jedynie o siedem lat, nie wicej.

(e) Numer 1 jest kwadratem liczcym szedziesit cztery pola.
EZECHIEL, od hebrajskiego ICHZQAL - jest to imi jednego z pro-
rokw, pochodzi ono od ChZQ - wiza.

Numer 2, kwadrat liczcy czterdzieci dziewi pl. Wartym uwagi
jest fakt, i w kadym wierszu, w kocowym polu dodano ma
liter o. AMIGDEL, od MGDL - silna, mocna wiea.

Numer 3 to dwudziestopiciopolowy symbol. IOSUA, dobrze zna-
ne imi ydowskie, oznacza tego, ktry winien ocali.

Numer 4 to symbol liczcy dwadziecia pi pl. PEGER, od PGR -
martwe szcztki tak ludzkie, jak i zwierzce.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Czternasty
O Dwunastu Symbolach Godzin Dnia i
Nocy, ktre mog uczyni czowieka
Niewidzialnym


(1)

(2)
Kolejne Symbole przypisane s poszczeglnym Godzinom
...KSIGA TRZECIAWITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau XIV

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Ze Duchy, po czci za przez Dobre Anioy.

(b) MAGOT wada Operacj przedstawion w tym rozdziale.

(c) Familiary nie s w stanie przeprowadzi operacji na tym miejscu
omwionych.

(d) Okrycie si niewidzialnoci jest, jak podaje Abraham, spraw
stosunkowo prost. Owych Dwanacie Symboli przypisanych jest
Dwunastu Duchom podlegym Ksiciu MAGOTOWI, wszystkie
one dysponuj podobn si. Umie Symbol na gowie (pod jej
okryciem) wtedy staniesz si niewidzialny, kiedy Symbol w na
powrt stamtd zabierzesz staniesz si znw widzialny.

(e) Numer 1 to kwadrat liczcy czterdzieci dziewi pl, z ktrych
zapisanych jest dziewitnacie, tak, e ukad ich przypomina liter
F. ALAMALA, prawdopodobnie od greckiego ALE - wdrowa i
MELAS - czer, ciemno, czyli wdrowa w ciemnociach.

Numer 2 to dwadziecia pi pl opisanych na kwadracie czter-
dziestodziewiciopolowym. TSAPHAH, od TzPH - okrywa, ca-
un.

Numer 3 to kwadrat liczcy dwadziecia pi pl. CASAH oznacza
uformowany przez zakrzepnicie.

Numer 4 opisany jest na trzydziestoszeciopolowym kwadracie.
ALATAH oznacza cile przylega.

Numer 5, gnomon opisany na dwudziestopiciopolowym kwadra-
cie. CODER, oznacza ciemno lub wszelk niejasno.

KSIGA TRZECIA

Numer 6 zawiera si w siedemnastu polach opisanych nieregular-
nie na kwadracie trzydziestoszeciopolowym. SIMLAH, oznacza
zawiera, dotyka lub otacza z wszystkich stron.

Numer 7 to dziewiciopolowy gnomon opisany na kwadracie li-
czcym dwadziecia pi pl. CEHAH, ograniczenie, sprenie.

Numer 8 gnomon liczcy dziewi pl, opisany na kwadracie
dwudziestopiciopolowym. ANANA jest sowem wyraajcym
najwczeniejsze pragnienie czego, co pniej bdzie zaspokojone,
prowadzce do owego zaspokojenia.

Numer 9 opisany jest na kwadracie dwudziestopiciopolowym,
liczy dziewitnacie pl. TAMAN, ukrywa, ukry, przypomina
znajdujce si w Biblii imi Teman. NEDAC, oznacza nagroma-
dzenie ciemnoci.

Numer 10 jest trzynastopolowym gnomonem opisanym na kwa-
dracie liczcym czterdzieci dziewi pl. BEROMIN oznacza
ukrywanie, osanianie, chowanie.

Numer 11 jest opisany na obwodzie dwudziestopiciopolowego
kwadratu. TALAC oznacza okrytego mg.

Numer 12 opisany jest na kwadracie liczcym czterdzieci dziewi
pl. ALAMPIS pochodzi od greckiego przymiotnika alampes, co
oznacza pozbawiony sonecznego wiata. ISIL, jest pochodzenia
hebrajskiego, oznacza on rozpuci.

Warto zwrci uwag, i wszystkie te sowa dotycz rnych kwe-
stii zwizanych z ide niewidzialnoci.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Pitnasty
Jak sprawi by Duchy przyniosy
wszystko, czego mona zapragn
do jedzenia i picia


(1)
By przyniosy chleb
(2)
By przyniosy misiwo
(3)
By przyniosy wino wszelkiego rodzaju
(4)
By przyniosy ryb
(5)
By przyniosy sera

KSIGA TRZECIAUwagi do Rozdziau XV

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy, po czci za przez Ze Duchy.

(b) ASMODEE i MAGOT wadaj Operacjami, ktre omwione
zostay w tym rozdziale.

(c) Familiary nie s w stanie we waciwy sposb przeprowadzi
omwionych tu operacji.

(d) Kiedy tylko zapragniesz uczyni uytek z symboli przedsta-
wionych w tym rozdziale umie odpowiedni z nich midzy tale-
rzami, misami lub dzbanami i umie je razem cinite za oknem,
nim upynie wier godziny zobaczysz, i otrzymae wszystko,
czego dae. Pamitaj jednak, i tak straw nie moesz nikogo
ywi duej ni przez dwa dni. Jado to, cho wyglda na sycce, i
jest takim dla oczu i ust, ciaa nie syci, gd tylko zwodzi a ten wraz
nawraca i nie daje adnej siy dla odka, nie utrzyma si te jego
widzialna posta i po dwudziestu czterech godzinach, trzeba b-
dzie przeprowadzi operacj od nowa.

(e) Rozdzia ten przypomina opisy magicznych posikw, jakie od-
najdujemy w Bani tysica i jednej nocy oraz w innych jeszcze
miejscach.

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Numer 1 to gnomon liczcy dziewi pl, opisany na kwadracie
dwudziestopiciopolowym. IAIIN, znaczy niechaj bdzie wino,
rozdzia ten, najwyraniej, winien mie numer 3.

Numer 2 opisany jest na kwadracie dwudziestopiciopolowym.
BASAR, oznacza ciao, miso.

Numer 3 zoony jest z dwudziestu jeden pl, w ukadzie przypo-
minajcym liter E, opisany jest na kwadracie liczcym trzydzie-
ci sze pl. LECHEM, oznacza chleb, CNOHAH - kukury-
dz, MECHEL - ciasto. Jak si wic wydaje rozdzia ten winien
mie numer 1. MECHEL, oznacza rwnie okno.

Numer 4 jest kwadratem liczcym dwadziecia pi pl. DACAD,
powinno by wymawiane z G zamiast C, oznacza oto przynie
ryb. CAMAC, oznacza posiek lub mk. AFARA, moe pocho-
dzi od greckiego przyswka aphar - bezporednio, niezwocz-
nie, jeli jednak pochodzi od hebrajskiego rdzenia moe oznacza
przynie owocw.

Numer 5 to pitnastopolowy gnomon, uzupeniony dodatkowo
trzema polami, opisany na kwadracie szedziesicioczteropolo-
wym. LEBHINAH, od LBA - mleko, i INH - wycisn [wydo-
i?].
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Szesnasty
O tym, jak znale i obj w posiadanie
wszelkie rodzaje skarbw, ktre nie s
(magicznie) strzeone


(1)
By znale srebro, (lub srebrne monety)
(2)
By znale zote monety
(3)
By znale wielki skarb
(4)
By znale may skarb
(5)
By znale niestrzeony skarb
(6)
By znale miedziane monety
(7)
By znale zote sztaby
(8)
By znale srebrne sztaby
(9)
By znale klejnoty
(10)
By znale staroytne medale i monety
(11)
By znale skarb ukryty przez konkretn osob
(12)
By znale pery
(13)
By znale diamenty
(14)
By znale rubiny
(15)
By znale rubiny winne
273

(16)
By znale szmaragdy
(17)
By znale wyroby ze zota
(18)
By znale srebrn zbroj
(19)
By znale poski
(20)
By znale przedmioty staroytnej sztuki273
(ang. Balassius Ruby)
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

KSIGA TRZECIAWITA MAGIA MAGA ABRAMELINA
Uwagi do Rozdziau XVI

(a) Symbole opisane w tym rozdziale mog by objawione jedynie
przez Anioa lub Anioa Stra.

(b) ASTAROT i ARITON przeprowadzaj owe Operacje za spraw
podlegych im Duchw, nie czyni tego jednak [dziaajc] razem,
kady z nich, bowiem, [czyni wszystko] osobno.

(c) Spiriti Familiares nie s w stanie we waciwy sposb przepro-
wadzi operacji omwionych w tym rozdziale.

(d) Wybierz symbol reprezentujcy rodzaj skarbu, jakiego pra-
gniesz, a Duchy w jednej chwili ci go poka. Umie tedy symbol
na owym skarbie, dziki temu, nie bdzie mg on ju na powrt
skry si w ziemi, i nie bdzie zabrany, co wicej, Duchy, ktre go
pilnoway oddal si, ty sam za bdziesz mg dysponowa owym
skarbem wedle wasnego uznania.

(e) Numer 1 opisany jest na szedziesicioczteropolowym kwa-
dracie. TIPHARAH, oznacza chwa, pikno, i rzeczy lnice. ITI
to w jzyku chaldejskim jest, s.

Numer 2 to gnomon opisany na kwadracie dwudziestopiciopolo-
wym. CESEP, oznacza Srebro. Kwadrat ten powinien by praw-
dopodobnie oznaczony numerem 1, 8 lub 18.
KSIGA TRZECIANumer 3 opisany jest na kwadracie czterdziestodziewiciopolo-
wym, liczy dwadziecia cztery pola. SEGILAH, oznacza Skarb.

Numer 4 opisany jest na kwadracie dwudziestopiciopolowym.
NECOT, oznacza prawdopodobnie wybite pienidze.

Numer 5 liczy tylko pi pl, opisany jest na kwadracie dwudzie-
stopiciopolowym. MAGOT to imi jednego z Ksit.

Numer 6 jest gnomonem opisanym na kwadracie liczcym szesna-
cie pl. AGIL, moe oznacza stos, stert ale take kropl ro-
sy.

Numer 7 to dziewiciopolowy gnomon opisany na kwadracie li-
czcym dwadziecia pi pl. COSEN, moe oznaczy zot czar-
k lub puchar.

Numer 8 to gnomon opisany na kwadracie dwudziestopiciopolo-
wym. OTSAR, oznacza umiar, ograniczenie.

Numer 9 jest symbolem opisanym na kwadracie trzydziestosze-
ciopolowym. BELIAL to imi jednego z Najwyszych Wadcw.

Numer 10 to kwadrat liczcy dwadziecia pi pl. ORION to
osawiony w mitologii grecki owca, take nazwa jednej z konstela-
cji, by moe w tym wypadku jako imi Ducha.

Numer 11 opisany jest na dwudziestopiciopolowym kwadracie.
KERMA oznacza zarwno odcinanie, jak i powodowanie
274
.

Numer 12 to symbol liczcy szesnacie pl. -- Brak dalszych ko-
mentarzy --


274
Uyto tu (ang.superinducing), co oznacza przyczyn, ktra jest niejako powodem czego
w kadej sytuacji -- nadpowodowanie jako twr, ktry mgby odda sens tego sowa.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Numer 13 to kwadrat liczcy czterdzieci dziewi pl. BICELON,
pochodzi prawdopodobnie od IHLM - diamenty. Rdze IChL
oznacza wytrzymujcy wielk si i twardo.

Numer 14 opisany jest na obrzeach dwudziestopiciopolowego
kwadratu. SEGOR, oznacza odpowiednio przeama lub za-
mkn zalenie od rdzenia zaczynajcego si od S lub Sh.

Numer 15 opisany jest na kwadracie liczcym czterdzieci dziewi
pl, liczy dwadziecia elementw. -- Brak dalszych komentarzy --

Numer 16 opisany jest na kwadracie czterdziestodziewiciopolo-
wym. ASTAROT to imi jednego z omiu Ksit Zych Duchw.

Numer 17 opisany jest na kwadracie dwudziestopiciopolowym.
KONEH, oznacza dobra, posiadanie.

Numer 18 to gnomon opisany na dwudziestopiciopolowym kwa-
dracie. CAHIL, oznacza zgromadzone, zebrane razem.

Numer 19 to kwadrat liczcy trzydzieci sze pl. ARITON to
imi jednego z omiu Ksit Zych Duchw.

Numer 20 to trzydziestoszeciopolowy kwadrat. ORIMEL jest uy-
te tutaj najwyraniej jako imi Ducha. OIRIN to chaldejskie sowo
oznaczajce Anielskich Stranikw
275
Krlestw Ziemskich. ORION
rwnie moe pochodzi od tego sowa.

275
Obserwatorw (ang. Watchers).
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Siedemnasty
Jak lata w Powietrzu i czyni podre


(1)
W czarnej chmurze
(2)
W biaej chmurze
(3)
Pod postaci ora
(5)
* Pod postaci wrony (lub kruka)
(4)
Pod postaci spa
(6)
Pod postaci urawia

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau XVII

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy, po czci za przez Ze Duchy.

(b) ORIENS, PAIMON, ARITON, i AMAIMON przeprowadzaj
ow Operacj za spraw Duchw, ktre im podlegaj.

(c) Familiary nie s w stanie we waciwy sposb przeprowadzi
operacji omwionych w tym rozdziale.

(d) Wypowiedz gono nazw miejsca, do ktrego chcesz odby
podr i umie na swej gowie pod czapk lub kapeluszem Sym-
bol, upewnij si te czy nie moe on spa, mogoby to by bowiem
niebezpieczne dla ciebie. I nie czy podry noc, wybieraj raczej
dzie, cichy i spokojny.

(e) Numer 1 to kwadrat dwudziestopiciopolowy. TASMA, ozna-
cza ochron. TRMS, to hebrajskie sowo uyte w wersie I pj-
dziesz na [grzbiecie] lwa i mii.

Numer 2 to omiopolowy Symbol opisany na kwadracie liczcym
szesnacie pl. ANAN, oznacza wielk prac.

Numer 3 to Symbol liczcy dwadziecia pi pl. HOLOP, oznacza
podrowa.

Numer 4 zawiera si w szesnastopolowym kwadracie. ODAC,
oznacza przej od jednego miejsca do drugiego.

Numer 5 kwadrat dwudziestopiciopolowy. ROLOR, prawdopo-
dobnie od ROL porusza si w popiechu.

Numer 6 dwudziestopiciopolowy kwadrat. NATSA, oznacza
ucieka lub lecie szybko.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Osiemnasty
Jak leczy rne dolegliwoci


(1)
Na trd
(2)
Na spkane rce, etc..
(3)
Na stare wrzody i ropienie
(4)
Na rne zarazy
(5)
Na uporczywy parali
(6)
Na gorczk i poty
(7)
Na ble ciaa
(8)
Na chorob morsk
(9)
Na zawroty gowy (i zamroczenie)
(10)
Na Miserere
276

(11)
Na czyraki, owrzodzenia, i obrzki
277

(12)
Na wszelkie rodzaje ran276
Jest to, czy raczej bya to, jedna z najbardziej niebezpiecznych odmian kolki, towarzy-
szyy jej spazmy i bolesne wymioty.
277
Uyte tutaj (ang. dropsy), puchlina wodna, obrzk, mona rozumie jako synonim inne-
go angielskiego sowa (ang. edema), ktre ma charakter bardziej opisowy, a oznacza mi-
dzykomrkowy wyciek osocza i pynu komrkowego, ktry towarzyszy rnym rodza-
jom chorb, lecz ktry winien by traktowany bardziej jako symptom choroby ni ona
sama.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

KSIGA TRZECIAUwagi do Rozdziau XVIII

(a) Symbole opisane w tym rozdziale mog by objawione jedynie
przez Anioa lub Anioa Stra.

(b) AMAIMON przeprowadza opisane tu Operacje.

(c) Spiriti Familiares mog przeprowadza przedstawione tu Opera-
cje.

(d) Naley odwiza i zdj bandae chorej osoby, po czym oczy-
ci je, po czym przygotowa kompresy i maci i naoy wszystko
na powrt. Na tym naley umieci Symbol i pozostawi go tak
przez okoo wier godziny, po czym zabra go i zatrzyma do in-
nego razu. Jeli jednak bdziesz mia do czynienia z wewntrzn
chorob, tedy musisz umieci Symbol (zapisan czci do dou)
na nie okrytej gowie pacjenta. Pamitaj jednak o tym, i mimo te-
go, e Symbole te mog by ogldane bez adnego niebezpiecze-
stwa, zawsze to lepiej by nie widzia ich i nie dotyka nikt prcz
ciebie samego.

(e) Numer 1 opisany jest na kwadracie czterdziestodziewiciopo-
lowym. TSARAAT, - wylew, plaga, trd.

Numer 2 opisany na kwadracie liczcym szesnacie pl. BUAH,
oznacza oczyci co.

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Numer 3 to symbol opisany na kwadracie liczcym szedziesit
cztery pola. METSORAH, oznacza oczyci wrzody lub czyraki.

Numer 4 kwadrat trzydziestoszeciopolowy. RECHEM, co blisko
wzite

Numer 5, kwadrat liczcy dwadziecia pi pl. ROKEA - oglnie
co zego.

Numer 6, dwadziecia pi pl. BETEM - narzdy wewntrzne.

Numer 7, trzydzieci sze pl. BEBHER - oczyci, przemy.

Numer 8, kwadrat dwudziestopiciopolowy. ELEOS, od greckiego
Hals - sone wody morskie. Elos - spokojna woda stojca.

Numer 9, czterdzieci dziewi pl. KADAICAT - przemin za-
wroty gowy

Numer 10, kwadrat czterdziestodziewiciopolowy. ROGAMOS od
aciskiego Rogamus - modlimy si.

Numer 11 liczy dwadziecia pi pl. SITUR, oznacza tajemnic.

Numer 12 to kwadrat trzydziestoszeciopolowy. HAPPIR, oznacza
rujnowa, ama.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Dziewitnasty
Jak wywoa afekt i mio


(1)
By by kochanym przez czyj on (ma)
(2)
By by darzonym szczegln mioci
(3)
By by kochanym przez krewnego
(4)
Przez dziewice w szczeglnoci
(5)
By zyska przychylno sdziw
(6)
By by kochanym przez polubion osob
(7)
By by kochanym przez wdow
(8)
Przez dziewczyn ju zarczon
(9)
Przez dziewice i panny w ogle
(10)
Przez niektrych Ksit
(11)
Przez niektrych Krlw
(12)
By pozyska przyja poszczeglnych osb
(13)
By pozyska to samo od wspaniaych ludzi
(14)
By by kochanym przez kobiety
(15)
By uczyni si kochanym przez duchowiestwo
(16)
By uczyni si kochanym przez swego pana
278

(17)
By uczyni si kochanym przez pani
279

(18)
By uczyni si kochanym przez niewiernych
(19)
Przez papiea, przez cesarza, przez krla
(20)
By by kochanym przez wszystkich, ktrzy cudzoo
280
278
Uyto tutaj (ang. by a Master)
279
(ang. Mistress), oznacza pani, ale take kochank.
280
Uyto na tym miejscu wyraenia (ang. for Adulteries in general).
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINAKSIGA TRZECIA

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau XIX

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy, po czci za przez Ze Duchy.

(b) Jak si wydaje to BELZEBUD przeprowadza pokazane tu Ope-
racje. Wnioskuj o tym, z tego, i przypisany jest mu Dwudziesty
Rozdzia, Abraham yd opisa oba te rozdziay na jednym miejscu
zaznaczajc jednoczenie, i s one swoj odwrotnoci.

(c) Spiriti Familiares nie s w stanie we waciwy sposb przepro-
wadzi operacji omwionych w tym rozdziale.

(d) Wypowiedz na glos imi osoby, ktra miaaby ciebie pokocha i
wybierz Symbol, odpowiedni do tego. Jeli jednak nie czynisz tego
dla siebie, ale dla dwu lub wicej innych osb, obojtnie czy miao-
by to wywoa mio, czy nienawi, tedy wypowiedz gono ich
imiona i wybierz Symbole odpowiednie do tego, kim s owe osoby.
Jeli jest to moliwe, dobrze jest dotkn ich nagiego ciaa owym
znakiem. W tym rozdziale zawarte s wszelkie rodzaje mioci i
przychylnoci, jednoczenie Abraham podkreli, i najtrudniej jest
sprawi by kogo pokochay osoby szczerze religijne.

(e) Numer 1 to gnomon opisany na kwadracie dwudziestopiciopo-
lowym. DODIM, znaczy mio, przyjemno.

Numer 2 to siedemnacie liter uoonych na ksztat litery E, opisa-
nych na dwudziestopiciopolowym kwadracie. RAIAH oznacza
kobiet - towarzyszk.

Numer 3 opisany jest na kwadracie dwudziestopiciopolowym,
liczy trzynacie pl. MODAH - przygotowany, ozdobiony jak do
lubu.

Numer 4 liczy dwadziecia pi pl, opisany jest na czterdziesto-
dziewiciopolowym kwadracie. -- Brak dalszych komentarzy --

KSIGA TRZECIA

Numer 5 zawiera dwadziecia dziewi liter opisanych na kwadra-
cie czterdziestodziewiciopolowym. ALMANAH - dziewica. Jak
si wydaje Symbol ten powinien by oznaczony numerem 4, nie za
5, podczas gdy ten, ktry na ten moment opatrzony jest numerem 4
winien znale si na tym miejscu.

Numer 6 zawiera si w dwudziestu szeciu literach opisanych na
kwadracie trzydziestoszeciopolowym. CALLAH oznacza polu-
bion kobiet, szczeglnie za pann mod.

Numer 7 gnomon opisany na kwadracie szesnastopolowym.
ELEM, oznacza wdow.

Numer 8, kwadrat dwudziestopiciopolowy. NAQUID - niedo-
stpne potomstwo.

Numer 9 kwadrat ten jest bardzo podobny do dobrze znanego SA-
TOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS, liczy dwadziecia pi pl.
SALOM - pokj, AREPO - czerpie, [pynie ku czemu], LE-
MEL - by wypeni, OPERA - ow such ziemi, MOLAS - w
krtkim ruchu, oywieniu, lub jak si wydaje lepsza forma poru-
szon przez chwil (chodzi tu o ycie, oywienie). Pena sentencja
jak si wydaje przypomina swobodne aciskie tumaczenie:

SATOR - Stwrca
AREPO - Nierychliwy
TENET - Utrzymuje
OPERA - Swe stworzenie
ROTAS - Jako te wichry.

Numer 10 kwadrat dwudziestopiciopolowy. DEBAM, oznacza
wpywowe osoby.

Numer 11, zwiera si w omiu polach szesnastopolowego kwadra-
tu. AHHB, oznacza kocha. BEAR, w jzyku hebrajskim oznacza
zatraci, pochon.

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Numer 12 kwadrat liczcy trzydzieci sze pl. IALDAH, oznacza
dziewczyn.

Numer 13 dziewitnacie liter opisanych w ksztat litery F, na
czterdziestodziewiciopolowym kwadracie. BETULAH - dziewi-
ca.

Numer 14 opisany na czterdziestodziewiciopolowym kwadracie
liczy dwadziecia pi pl. IEDIDAH, od hebrajskiego rdzenia opi-
sujcego obiekt mioci. DILOQUAH, oznacza z zapaem reali-
zowa co lub pon jak w gorczce. DOQARCA - przebity.

Numer 15 kwadrat dwudziestopiciopolowy, w ktrym opisano
dwanacie liter. SAQAL oznacza tego, ktry jest uczony, mdry.

Numer 16 trzydziestoszecioliterowy Symbol. QEBHIR - ten, kt-
ry ochrania.

Numer 17, czternacie liter opisanych na kwadracie dwudziesto-
piciopolowym. EFEHA oznacza namitny.

Numer 18 gnomon opisany na kwadracie trzydziestoszeciopolo-
wym. TAAFAH - poczy, zebra wszystko razem.

Numer 19 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopiciopolo-
wym. SARAH, oznacza potny, o wielkim autorytecie.

Numer 20 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopiciopolo-
wym. CATAN - blisko przylega.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Dwudziesty
Jak wywoa nienawi i wrogo, spory,
ktnie, niezgod, walki bitwy,
klski i zniszczenie


(1)
By wywoa ktnie i walki
(2)
By wywoa ogln wrogo
(3)
By wywoa wrogo krlw i wielkich ludzi
(4)
By wywoa wrogo w szczeglnoci
(5)
By wywoa wrogo pord kobietami
(6)
By wywoa wielkie wojny
(7)
By sprawi by kto nie mia szczcia w walce
(8)
By zasia niezgod w armii
(9)
By sia niezgod
(10)
By zasia niezgod pord duchowiestwa
(11)
By wywoa wszelk zemst i zawi
(12)
By sprowadza bitwy i wszelkie straty etc..


WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

KSIGA TRZECIAUwagi do Rozdziau XX

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy, po czci za przez Ze Duchy.

(b) BELZEBUD przeprowadza Operacje [opisane] w tym rozdziale.

(c) Spiriti Familiares nie s w stanie przeprowadzi operacji om-
wionych w tym rozdziale.

(d) Zobacz wskazwki przedstawione w Rozdziale Dziewitna-
stym, ktre rwnie dobrze odnosz si take do tego rozdziau.

(e) Numer 1 nieregularnie wpisanych, w dwudziestopiciopolowy
kwadrat, dziewitnacie liter. KANNA, oznacza zazdrosny.

Numer 2 opisany na kwadracie dwudziestopiciopolowym, zawie-
ra trzynacie liter. SELAK - poniony, zaamany.

Numer 3 rwnie opisany na dwudziestopiciopolowym kwadra-
cie. ROQEN, okrela osoby obdarzone wadz.

Numer 4 opisany na czterdziestodziewiciopolowym kwadracie.
ATLITIS, jest wypaczeniem greckiego przymiotnika atletos, nie-
znony, nie do zniesienia.

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Numer 5 dziewitnacie liter opisanych na kwadracie czterdziesto-
dziewiciopolowym. OTSAMAH - fizycznie silny.

Numer 6 opisany na kwadracie liczcym dwadziecia pi pl. SI-
NAH - znienawidzony.

Numer 7 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopiciopolo-
wym. SATAN, to imi jednego z Najwyszych Wadcw Zych
Duchw, oznacza przeciwnika.

Numer 8 dziewitnacie liter uoonych na ksztat litery F wpisa-
nych w kwadrat czterdziestodziewiciopolowy. LOFITOS, pocho-
dzi najwyraniej od greckiego lophesis - odpoczynek, wycofanie z
dziaania (w tym wypadku z dziaa wojennych)

Numer 9 zoony jest z trzynastu liter uoonych na ksztat litery F
i wpisanych w kwadrat dwudziestopiciopolowy. GIBOR - sia,
potga, surowo

Numer 10 to kwadrat dwudziestopiciopolowy. NOKAM, oznacza
zemst.

Numer 11 kwadrat liczcy dwadziecia pi pl. KELIM - dla
wszelkich rodzajw rzeczy.

Numer 12 opisany jest na kwadracie liczcym czterdzieci dziewi
pl. KERABAH - napa, atak.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Dwudziesty Pierwszy
Jak przeksztaci siebie przyjmujc rne
twarze i postaci


(1)
Aby obra wygld starca
(2)
Aby oblec si w posta starej kobiety
(3)
Aby wyglda modo
(4)
Aby wyglda jak dziewcz
(5)
Aby obra ciao maego dzieckaWITA MAGIA MAGA ABRAMELINAUwagi do Rozdziau XXI

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione jedynie
przez Ze Duchy.

(b) Operacje omwione w tym rozdziale przeprowadza MAGOT.

(c) Familiary nie s w stanie przeprowadzi Operacji omwionych
w tym rozdziale.

(d) Sztuka ta jest bardziej fascynacj ni czymkolwiek innym. We
w lew rk Symbol odpowiedni i potrzyj nim swoj twarz. Abra-
ham zaznacza, i podobn Operacj przeprowadzon przez zwy-
kego maga z atwoci przejrzy ten, ktry posiad wit Magi, z
drugiej za strony ten ostatni moe czu si bezpieczny, aden
czarnoksinik sztuce jego nie moe zagrozi.

(e) Jak sdz badacz okultyzmu zauway, i w kwadratach tych
wyrane rozmieszczenie litery Q podobnie jak w innych wypad-
kach, w ktrych wystpuje podobny efekt stanowi raczej swego
rodzaju podstp, czy oszustwo zaciemniajce ich znaczenia.

Numer 1 zawiera szesnacie elementw opisanych na dwudziesto-
piciopolowym kwadracie. ZAKEN - stary.

Numer 2 to gnomon opisany na prostokcie liczcym siedemdzie-
sit dwa pola (8x9). DISKENAH - na podobiestwo starej kobie-
ty.
KSIGA TRZECIA


Numer 3 zawiera dwadziecia elementw opisanych na kwadracie
czterdziestodziewiciopolowym. DISAKAN - okry co, ukry
jednak DISAKAR - jak kto mody.

Numer 4 opisany jest na kwadracie dwudziestopiciopolowym.
IONEK - jak gobek.

Numer 5 to szesnastoliterowy Symbol opisany na kwadracie dwu-
dziestopiciopolowym. BACUR - pierworodny.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Dwudziesty Drugi
O tym, jak czyni Zo: rzuca uroki i czy-
ni kady rodzaj Za i niegodziwoci


(1)
By rzuca zaklcia na ludzi
(2)
By zaczarowa zwierzta
(3)
By rzuci urok na wtrob
(4)
Ten Symbol nigdy nie powinien by uyty
(5)
By rzuci urok na [czyje] serce
(6)
By rzuci urok na gow lub inn cz ciaa.
KSIGA TRZECIAUwagi do Rozdziau XXII

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione jedynie
przez Ze Duchy.

(b) BELZEBUD przeprowadza Operacje [opisane] w tym rozdziale.

(c) Spiriti Familiares nie s w stanie przeprowadzi operacji om-
wionej w tym rozdziale.

(d) Naley tu podkreli, i Abraham sprzeciwia si wykorzysty-
waniu omwionych tu operacji. Odpowiedni Symbol winien by
zakopany lub ukryty w miejscu, przez ktre zwyka chadza osoba,
ktrej chcesz zaszkodzi, jeli jest to moliwe dotknij jej owym
Symbolem.

(e) Numer 1 opisany jest na kwadracie czterdziestodziewiciopo-
lowym. QELADIM - ci, ktrzy podstpnie si skradaj.

Numer 2 opisany na kwadracie czterdziestodziewiciopolowym,
liczy dziewitnacie liter. BEHEMOT - Bestie, zwierzta.

Numer 3 opisany na kwadracie liczcym czterdzieci dziewi pl.
MEBASIM - ci, ktrzy brutalnie s powaleni.

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Numer 4 opisany jest na kwadracie dwudziestopiciopolowym.
CASED, z hebrajskiego (jeli uywany w zym znaczeniu) - prze-
peniony niepohamowana dz.
AZOTE, hebrajskie - co trwaego
BOROS, greckie - poerajcy, aroczny
ETOSA, greckie - bezczynny, bezuyteczny
DEBAC, hebrajskie - wyprzedzi i sta w pobliu

Numer 5 opisany jest na kwadracie trzydziestoszeciopolowym,
liczy czternacie znakw. LEBHAH oznacza - agoni serca.

Numer 6 zoony jest z siedemnastu znakw. QARAQAK - ysie-
nie ale take rozbijanie w kawaki.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Dwudziesty Trzeci
Jak niszczy budynki i umocnienia


(1)
By zburzy dom
(2)
By zniszczy miasto
(3)
By zniszczy umocnienia
(4)
By zrujnowa dobra i majtkiWITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau XXIII

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione jedynie
przez Ze Duchy.

(b) ASTAROT przeprowadza Operacje [opisane] w tym rozdziale.

(c) Spiriti Familiares mog przeprowadza przedstawione tu Opera-
cje.

(d) Brak szczeglnych komentarzy tyczcych si tego rozdziau.

(e) Numer 1 to dwunastoliterowy symbol opisany na dwudziesto-
piciopolowym kwadracie. NAVEH - dom lub miejsce zamiesz-
kania.

Numer 2 opisany jest na dwudziestopiciopolowym kwadracie.
QAQAH - oprni co, uczyni pustym.

Numer 3 liczy pitnacie liter, opisany jest na czterdziestodziewi-
ciopolowym kwadracie. COMAHON - umocnienia.

Numer 4, gnomon opisany na trzydziestoszeciopolowym kwadra-
cie. BINIAM - nieszczcie, zy los.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Dwudziesty Czwarty
Jak odkry kady rodzaj zodziejstwa,
jakie miao miejsce


(1)
Jak odkry skradzione klejnoty
(2)
Jak odkry skradzione pienidze
(3)
Jak odkry skradzione zote przedmioty
(4)
Jak odkry skradzione srebrne przedmioty
(5)
Jak odkry skradzione dobra, jak dla przykadu meble
(6)
Jak odkry skradzione konie i inne zwierztaWITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau XXIV

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy, po czci za przez Ze Duchy.

(b) ARITON przeprowadza Operacje omwione w tym rozdziale,
MAGOT rwnie, czyni to jednak osobno.

(c) Familiary mog w znacznym stopniu przeprowadzi t Opera-
cj.

(d) Brak szczeglnych poucze tyczcych si tego rozdziau.

(e) Numer 1 opisany jest na czterdziestodziewiciopolowym kwa-
dracie, liczy dwadziecia dwie litery. Znaczenie sowa KIXALIS
nie jest jednoznaczne.
KSIGA TRZECIANumer 2 opisany jest na kwadracie liczcym czterdzieci dziewi
pl. QENEBAH prawdopodobnie oddaje ide gromadzenia lub
posiadania.

Numer 3 opisany jest na osiemdziesiciojednopolowym kwadracie,
liczy trzydzieci pi elementw. QEDESELAN moe oznacza
rzeczy majce znaczn warto.

Numer 4 to gnomon opisany na dwudziestopiciopolowym. TA-
LAH oznacza ma owieczk, lub koza, zalenie od tego, czy
rdze koczy si na Aleph, czy na He.

Numer 5 opisany jest na kwadracie dwudziestopiciopolowym.
CERAC oznacza zawiera, pakowa take garderoba, etc..

Numer 6
281
liczy czternacie elementw, opisany jest na kwadracie
dwudziestopiciopolowym. MOREH - stawia si, buntowa
przeciw czemu, by nieposusznym.

281
Kolejno komentarzy tu si znajdujcych bya nastpujca: 1, 2, 3, 6, 5, 4.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Dwudziesty Pity
Jak chodzi po wodzie i pod wod


(1)
By pywa przez dwadziecia cztery godziny nie czujc
zmczenia
(2)
By pozosta pod wod przez dwie godziny
(3)
By odpoczywa na wodzie przez dob


KSIGA TRZECIA

Uwagi do Rozdziau XXV

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy, po czci za przez Anioa Stra.

(b) Abraham nie wspomina o adnym z Ksit, ktrzy mieliby by
przypisani do tych operacji.

(c) Spiriti Familiares nie s w stanie przeprowadzi operacji om-
wionej w tym rozdziale.

(d) Brak szczeglnych instrukcji tyczcych si tego rozdziau.

(e) Numer 1 opisany jest na osiemdziesiciojednopolowym kwa-
dracie, liczy dwadziecia trzy elementy. NAHARIAMA - rzeka
wd.

Numer 2 jest kwadratem liczcym szedziesit cztery pola. -- Brak
dalszych komentarzy.

Numer 3, gnomon opisany na kwadracie dwudziestopiciopolo-
wym. MAIAM - obfite wody, jak morza.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Rozdzia Dwudziesty Szsty
Jak otworzy dowolny rodzaj zamka,
a to bez klucza i nie czynic haasu


(1)
By otworzy drzwi
(2)
By otworzy kdki
(3)
By otworzy spiarnie (lub skady wgla)
(4)
By otworzy szkatuy i szuflady
(5)
By otworzy wizienia

KSIGA TRZECIAUwagi do Rozdziau XXVI

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy, po czci za przez Ze Duchy.

(b) AMAIMON i ARITON razem przeprowadzaj Operacje tego
rozdziau.

(c) Familiary nie s w stanie przeprowadzi operacji omwionej w
tym rozdziale.

(d) Dotknij zamek, ktry chcesz otworzy odpowiednim Symbo-
lem, t jego stron, ktra jest zapisana, a w jednej chwili si otwo-
rzy, cicho i bez uszkodzenia. Jeli zapragniesz na powrt go za-
mkn, tedy dotknij go t stron Symbolu, ktra nie jest zapisana,
zamek zamknie si, w taki sposb, i nie bdzie mona pozna, e
by otwierany.

(e) Numer 1 opisany jest na kwadracie dwudziestopiciopolowym.
SAGUB oznacza wysoko postawiony, podniesiony (jak dla
przykadu kraty).

Numer 2 opisany jest na kwadracie liczcym dwadziecia pi pl.
RATOK oznacza acuch spinajcy lub okalajcy co.

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Numer 3 opisany jest na kwadracie czterdziestodziewiciopolo-
wym, liczy pitnacie elementw. BARIACA - miejsce, w ktrym
trzyma si ywno.

Numer 4 zoony jest z trzynastu elementw opisanych na kwadra-
cie liczcym dwadziecia pi pl. SEQOR moe oznacza albo
zadowalanie albo nieuczciwe postpowanie, zalenie od tego,
czy zapisane jest przez Q czy przez K.

Numer 5 opisany jest na kwadracie liczcym osiemdziesit jeden
pl, liczy dwadziecia pi elementw. -- Brak dalszych komenta-
rzy.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Dwudziesty Sidmy
Jak zsya wizje


(1) Aby zobaczy treja
(2) Wspaniay paac
(3) Aby ujrze ukwiecone ki
(4) Jeziora i strumienie
(5) Winogrona i kicie pene owocw
(6) Wielkie pomienie
(7) Rne gry
(8) Mosty i rzeki
(9) Drewna i rne rodzaje drzew
(10) urawie
(11) Gigantw
(12) Pawie
(13) Ogrody
(14) Dziki
(15) Jednoroce
(16) Pikne krainy
(17) Sady
(18) Ogrd z wszystkimi rodzajami kwiatw
(19) nieg
(20) Rne rodzaje dzikich zwierzt
(21) Miasta i Zamki
(22) Dziwne kwiaty
(23) Fontanny i czyste rda
(24) Lwy
(25) piewajce ptaki
(26) Konie
(27) Ory
(28) Byki
(29) Smoki
(30) Jastrzbie i sokoy
(31) Lisy
(32) Zajce
(33) Psy
(34) Gryfy
(35) Rogacze

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINAKSIGA TRZECIA

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

KSIGA TRZECIAWITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Uwagi do Rozdziau XXVII

(a) Symbole przedstawione w tym rozdziale objawione s przez Ze
Duchy.

(b) ORIENS, PAIMON, ARITON i AMAIMON przeprowadzaj
Operacje omwione w tym rozdziale, czyni to dziki podlegym
im duchom.

(c) Spiriti Familiares mog przeprowadza przedstawione tu Opera-
cje.

(d) Brak szczeglnych poucze tyczcych si tego rozdziau.

(e) Numer 1 liczy trzynacie elementw opisanych na kwadracie
dwudziestopiciopolowym. SELAC, znaczy odrzuci, odci
(jak si odcina co od drzewa), by moe dotyczy to citego drze-
wa, z ktrego zrobiony jest treja
282
.

Numer 2 zoony jest z trzynastu elementw opisanych na kwadra-
cie dwudziestopiciopolowym. HESEB - otoczenie danego miej-
sca.

Numer 3 liczy dziewitnacie elementw opisanych na kwadracie
czterdziestodziewiciopolowym. AODONIA, od hebrajskiego
rdzenia ODN - Eden, zachwycajce miejsce.

Numer 4 to kwadrat czterdziestodziewiciopolowy. ATSARAH,
oznacza bd to magazyn lub skarbiec, bd te pyn zale-
nie od derywacji
283
sowa.


282
Treja, lub trelia (fr. treillage krata) aurowa, przewanie drewniana kratownica
obronita pnczami, tworzca ciany wntrz i cigw ogrodw barokowych i rokoko-
wych. Na podstawie: Jarosz M, et al. (2001), Sownik Wyrazw Obcych, Warszawa, Wydaw-
nictwo Europa.
283
Derywacja (ac. derivatio - odchyla), jest to tworzenie wyrazw pochodnych podsta-
wowych. (na podstawie: [red.] Tokarski J. (1980), Sownik Wyrazw Obcych, PWN, War-
szawa)
KSIGA TRZECIA


Numer 5
284
zoony jest z pitnastu elementw opisanych na czter-
dziestodziewiciopolowym kwadracie. AGAMAGA - zbiorniki
wody, prawdopodobnie Symbol ten powinien mie numer 4.

Numer 6 liczy osiemnacie elementw opisanych na kwadracie
dwudziestopiciopolowym. SELEG - nieg, prawdopodobnie
kwadrat ten powinien mie numer 19.

Numer 7 to symbol opisany na kwadracie dwudziestopiciopolo-
wym. SOREK - zwin si.

Numer 8 zoony jest z dziewitnastu liter wpisanych w kwadrat
osiemdziesiciojednopolowy. AKROPOLIS to greckie sowo okre-
lajce cytadel.

Numer 9 liczy dziesi elementw opisanych na kwadracie dwu-
dziestopiciopolowym. CHAIOTH - ywe stworzenia, moe te
oznacza ukryte [miejsca], ktre s zamieszkiwane przez ywe
stworzenia, moliwym jest, i symbol ten powinien mie numer 20.

Numer 10 zoony jest z jedenastu liter opisanych na kwadracie
dwudziestopiciopolowym. IAQEB, jak si wydaje, oznacza ptaka
z rodziny urawi.

Numer 11 to siedemnacie liter opisanych na czterdziestodziewi-
ciopolowym kwadracie. MELUNAC - miejsce twego zamieszka-
nia, prawdopodobnie winien mie numer dwudziesty pierwszy.

Numer 12 liczy jedenacie elementw opisanych na kwadracie
dwudziestopiciopolowym. PERAC, moe oznacza ukwiecone
ogrody. Symbol ten jak si wydaje powinien mie numer 13.

Numer 13 to kwadrat liczcy czterdzieci dziewi pl. KIKAION -
miejsce, w ktrym rosn tykwy.


284
Porzdek omwie poszczeglnych Symboli zosta tu zmieniony, orygina zawiera
nastpujc kolejno: 7, 8, 6, 5, 9, 10, 11,12, 15, 14, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (...), 33.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Numer 14 gnomon opisany na kwadracie trzydziestoszeciopolo-
wym. OLELAH moe oznacza zwierzta majce rogi lub zwie-
rzta majce ky.

Numer 15 zoony jest z szesnastu liter opisanych na kwadracie
czterdziestodziewiciopolowym. -- Brak dalszych komentarzy.

Numer 16 gnomon opisany na kwadracie liczcym dwadziecia
pi pl. MAKOR - wykopane, przekopane miejsca.

Numer 17 liczy dwadziecia jeden elementw opisanych na kwa-
dracie czterdziestodziewiciopolowym. MIGIRAS - miejsce, w
ktrym rosn roliny, ktre mona wykorzysta.

Numer 18 zoony jest z dwunastu liter opisanych na trzydziesto-
szeciopolowym kwadracie. ESAHEL - bogaty.

Numer 19 prawdopodobnie winien mie numer 24. Jest to gnomon
opisany na kwadracie dwudziestopiciopolowym. ARIEH - lew.

Numer 20 liczy dziewitnacie elementw, opisany jest na kwadra-
cie czterdziestodziewiciopolowym. LIMIKOS - dzikie (zwierz-
ta).

Numer 21 zoony jest z trzynastu liter opisanych na kwadracie
dwudziestopiciopolowym. SASAS, prawdopodobnie oznacza
konie, w tym wypadku, kwadrat ten powinien mie numer 26.

Numer 22 liczy osiemnacie elementw, opisany jest na czterdzie-
stodziewiciopolowym kwadracie. KIKIMIS - oset ale te nie-
ktre rodzaje kwiatw.

Numer 23 zoony jest z pitnastu liter opisanych na kwadracie
czterdziestodziewiciopolowym. NESIKER opisuje rnego rodza-
ju pyny, czy fluidy.

KSIGA TRZECIA

Numer 24 kwadrat dwudziestopiciopolowy, w ktry wpisanych
jest dziewi liter. DOBIH - niedwied, kwadrat ten najwyra-
niej powinien mie inny numer.

Numer 25 czternacie elementw opisanych na kwadracie liczcym
czterdzieci dziewi pl. -- Brak dalszych komentarzy.

Numer 26 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopiciopolo-
wym. PARAH - jawka, ale take owoc, pody rolne.
Numer 27 zoony jest z pitnastu liter opisanych na czterdziesto-
dziewiciopolowym kwadracie. -- Brak dalszych komentarzy.

Numer 28 liczy dziesi elementw opisanych na kwadracie dwu-
dziestopiciopolowym. FANIN, prawdopodobnie od BN, w zna-
czeniu miasta i wsie. Jak si wydaje powinien mie numer 21.

Numer 29 zoony jest z omiu elementw opisanych na szesnasto-
polowym kwadracie. REEM - jednoroce, ale take inne zwierz-
ta majce rogi, bawoy etc. Kwadrat ten moe rwnie odpowiada
numerowi 15.

Numer 30 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopiciopolo-
wym. AIIAH - ptaki drapiene.

Numer 31 dziesi liter opisanych na kwadracie dwudziestopicio-
polowym. SUHAL - czarnawy lew, prawdopodobnie kwadrat
ten winien mie numer 24.

Numer 32 zoony jest z osiemnastu elementw opisanych na kwa-
dracie liczcym czterdzieci dziewi pl. GIRIPES moe oznacza
mae zwierzta, ktre si szybko poruszaj.

Numer 33 dziesi liter opisanych na dwudziestopiciopolowym
kwadracie. ARNEP, prawdopodobnie powinno by ARNEB - za-
jc. Kwadrat ten jak si wydaje powinien mie numer 32.

Numer 34 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopiciopolo-
wym. AIIAL prawdopodobnie oznacza kozice.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Numer 35 zoony jest z dwunastu elementw opisanych na kwa-
dracie liczcym dwadziecia pi pl. KELEF - pies, prawdopo-
dobnie kwadrat ten powinien mie numer 33.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Dwudziesty smy
Jak sprawi by mie tyle zota i srebra ile
si pragnie, by zapewni sobie wszystko,
co konieczne i y w bogactwie


(1) By mie zote monety
(2) By mie srebrne monety
(3) By mie drobne srebrne monety
(4) By mie drobne pienidze, miedziaki lub z brzu


Uwagi do Rozdziau XXVIII

(a) Symbole omwione w tym rozdziale s objawione przez Anioy
lub przez Anioa Stra.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

(b) ORIENS przeprowadza omwione tu Operacje.

(c) Familiary mog w znacznym stopniu przeprowadzi t Opera-
cj.

(d) Umie Symbol odpowiedni do pienidzy, jakie chcesz pozy-
ska, w swoim trzosie i zostaw go tam na jaki czas. A kiedy po
tym signiesz do trzosa swego praw rk znajdziesz w nim sie-
dem sztuk tego, czego oczekiwae. Nie mona jednak Operacji tej
przeprowadza wicej ni trzy razy na dzie. Pienidze, ktrych
nie wykorzystasz znikn, dlatego te nie naley prosi o rne ro-
dzaje pienidzy w tym samym czasie. A kiedy zechcesz je wyda,
bd one prawdziwe, tak dla ciebie, jak i dla tych, w czyje rce
przejd.
W innym jeszcze miejscu Abraham podaje, i raz w yciu mona
poprosi Anioa Stra o wiksz sum pienidzy, ktra bdzie
stanowi fortun, za przykad podaje on siebie, gdy proba jego
zostaa speniona.

(e) Numer 1 Symbol zoony z siedemnastu liter opisanych na
dwudziestopiciopolowym kwadracie. SEQOR, prawdopodobnie
tu w sensie pienidzy.

Numer 2 liczy dziesi elementw, opisany jest na dwudziestopi-
ciopolowym kwadracie. KESER, oznacza zbir, stert.

Numer 3 zoony jest z dziewitnastu liter opisanych na dwudzie-
stopiciopolowym kwadracie. PESEP, prawdopodobnie od BESPR
- wiele, duo.

Numer 4 gnomon opisany na kwadracie liczcym dwadziecia pi
pl. MATBA, prawdopodobnie oznacza niechaj nadejdzie, niech
bdzie przyniesione.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Dwudziesty Dziewity
Jak sprawi by pojawili si
uzbrojeni ludzie


(1) By pojawia si armia
(2) By pojawili si uzbrojeni ludzie, ktrzy bd kogo broni
(3) By wywoa oblenie


WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

Uwagi do Rozdziau XXIX

(a) Symbole znajdujce si w tym rozdziale s objawione po czci
przez Anioy, po czci za przez Ze Duchy.

(b) ORIENS, PAYMON, ARITON i AMAIMON przeprowadzaj
Operacj dziki podlegym im duchom. PAIMON rwnie prze-
prowadza j sam.

(c) Spiriti Familiares nie s w stanie przeprowadzi operacji om-
wionej w tym rozdziale.

(d) Brak szczeglnych komentarzy, ktre odnosiyby si do tego
rozdziau, jednakowo w Ksidze Pierwszej, Abraham wspomina o
tym, i sam zdoa przywoa uzbrojon armi.

(e) Numer 1 to gnomon opisany na kwadracie czterdziestodziewi-
ciopolowym. MACANEH - obozowisko.

Numer 2 liczy dziewitnacie elementw opisanych na kwadracie
osiemdziesiciojednopolowym. MAHARACAH, moliwe, i ozna-
cza zasadzk, puapk.

Numer 3 zoony jest z dwudziestu jeden liter opisanych na osiem-
dziesiciojednopolowym kwadracie. -- Brak dalszych komentarzy.
KSIGA TRZECIA


Rozdzia Trzydziesty
Jak sprawi by wraz si pojawiy teatry,
opery, i kady rodzaj muzyki i tacw


(1) By usysze kady rodzaj muzyki
(2) By wywoa muzyk i wspaniae bale
(3) By zagray wszelkie instrumenty
(4) By ujrze komedie, farsy i opery

WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Uwagi do Rozdziau XXX

(a) Symbole przedstawione w tym rozdziale s objawione przez Ze
Duchy.

(b) MAGOT przeprowadza opisane tu Operacje.

(c) Spiriti Familiares mog przeprowadzi operacji omwionej w
tym rozdziale.

(d) Brak szczeglnych poucze powiconych temu rozdziaowi.

(e) Numer 1 opisany jest na czterdziestodziewiciopolowym kwa-
dracie, liczy osiemnacie elementw. NAGINAH - instrument
strunowy.

Numer 2 gnomon opisany na kwadracie czterdziestodziewiciopo-
lowym. MEKOLAH - piewajcy.

Numer 3 gnomon opisany na kwadracie liczcym czterdzieci
dziewi pl. NIGIGIN, prawdopodobnie chodzi tutaj o muzycz-
ne instrumenty.

Numer 4
285
zoony jest z dwudziestu jeden liter, ktre opisane s
na kwadracie czterdziestodziewiciopolowym. MECASEF - ocza-
rowywa.

To koczy list Symboli wypisanych przez Abrahama yda, ktre
w caoci tu podaem. Chciabym jednak ostrzec kadego, kto spr-
buje uy tych Znakw, i jeli nie bdzie kierowany najczystszymi
pobudkami i najlepszymi chciami, nie osignie celu, a wrcz dzia-
a bdzie na swoj szkod, nie osignie go rwnie wtedy, kiedy
wstpny szeciomiesiczny okres przygotowa zalecanych przez
Abramelina nie bdzie dopeniony, w tym razie, Symbole bd
praktycznie bezuyteczne. Raz jeszcze pragn podkreli, i Imiona

285
Symbole numer 3 i 4 maj wewntrz wpisane dodatkowe sowa (franc. Fin des Signes),
(ang. End of the Symbols).
KSIGA TRZECIA

znajdujce si w owych kwadratach w wikszoci s po prostu opi-
sem efektu, do jakiego miayby doprowadzi.

Koczc chciabym zacytowa fragment, ktry pochodzi z [Wik-
szego] Klucza Krla Salomona -

PRZEKLTY NIECHAJ BDZIE TEN, KTRY WZYWA IMIENIA
BOGA NADAREMNO! PRZEKLTY, KTRY WYKORZYSTUJE
T WIEDZE DO ZEGO. NIECHAJ BDZIE PRZEKLTY NA
TYM WIECIE I NA TYM, KTRY NADEJDZIE! NIECH BDZIE
PRZEKLTY W IMI TEGO, PRZECIWKO KTREMU BLUNI!
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


Istotne uwagi na temat omwionych w
poprzednich rozdziaach Symboli


Pewnym jest, i pord Symboli, ktre tutaj spisaem wiele jest ta-
kich, ktre mona wykorzysta dla zych (celw). Przyznaj, i (w
pierwszej chwili) chciaem zrezygnowa z ich przedstawienia, p-
niej jednak zdaem sobie spraw, e cho nie czyniem za, tajemne
zamysy Pana dopuszczaj czynw haniebnych, zawad, wszelkiej
saboci i innych zych wypadkw, jakie mog zdarzy si mier-
telnym, budz ich one z letargu, w ktrym pogreni nie widz
swego Stwrcy, bd te przez nieszczcia wszelakie nios im od-
kupienie. I chocia Bg nie czyni w aden sposb za, a tylko do-
bro, nie moemy zaprzeczy, i czasem pozwala on dziaa Drugim
Przyczynom, w ten sposb katami i wykonawcami Boych wyro-
kw staj si Ze Duchy. I cho nie jest susznym i rozumnym, jak
ju pisaem, wykorzystywanie tej sztuki dla zych celw, s pewne
sytuacje, ktre dopuszczaj tego, jak (dla przykadu), kiedy ko-
niecznym jest chroni i broni swego ycia, lub, gdy dziki temu
dziaaniu mona zapobiec wielkiemu zu, albo zapobiec atakom,
jakie mog by skierowane na kogo, take wtedy gdy zapobiec
mona wszelkim blunierstwom przeciw Bogu, czy krzywdzie
czynionej ssiadom, mona te uy tych sztuk w prawych Woj-
nach i innych podobnych wypadkach. W takich razach susznym
jest by poczyna sobie wedle zalece witego Anioa Stra. Poda-
j to wszystko, take i dla tej przyczyny, i Bg powierzy czowie-
kowi woln wol, ktra umoliwia mu tak odkupienie, jak i pot-
pienie wieczne. A jeli po skoczeniu Operacji zapragniesz (modl
si do Boga by do tego nie dopuci)
286
za spraw niej osign Ze

286
Jest to wtrcenie Abrahama (franc. Qua Diem neplaise), (ang. which I pray God not to per-
mit).
KSIGA TRZECIA

[cele] i naduy aski, ktr Bg ci powierzy, Duchy bd wyjt-
kowo skore by objawi ci wszelkie Symbole, i chtnie wypeni
wszystko, czego bdziesz od nich wymaga. Odnonie tych spraw,
raz jeszcze powtrz: Bj si Boga, kochaj Go i szanuj Jego zalece-
nia, a serce twe niechaj bdzie w tym czyste, dziki temu bdziesz
y w szczciu i radoci na ziemi. Jeli w sposb dojrzay rozwa-
ysz wszystko to, co jest istotne [dla przeprowadzenia] tej Operacji
odkryjesz, i najpierwsz spraw jest uczyni mocne i szczere po-
stanowienie by y i wytrwa w skromnoci, tak dugo, jak tylko
bdzie moliwym. Samotno jest rdem wielu bogosawiestw,
jak choby modlitwy i kontemplacji rzeczy Boskich, moliwoci
uniknicia podszeptw za, czy okazji do grzechu, pozwala te
przyzwyczai si do regularnoci i porzdku w yciu. A jeli zda-
rzy ci si by przedstawionym Krlowi, nie wolno ci stan przed
nim w chwale i wspaniaoci, do tego nie przykadaj adnej troski.
Musisz zrozumie, i rado pynca z moliwoci ogldania Anio-
w Boych jest czym daleko wikszym ni wszelkie wadztwo na
ziemi, ktre jest niczym nad marno, cie tylko i py pody. Ten
wic, ktry doprasza by si aski owych miertelnych Ksit, do-
puciby si bawochwalstwa, jakiego nie wolno postpi przed
witym Anioem Boga, ktry reprezentuje Wielko Majestatu
Boego. Bd tedy pewnym, i aska, ktr Bg nam powierzy
dajc nam t wit Nauk za spraw porednictwa Jego witych
Aniow, jest tak wspaniaa, i nikt nie zdoa jej wyrazi. Jest oczy-
wistym, i kiedy posidziesz t wit Mdro bdziesz mg po-
wierzy j swym trzem przyjacioom, pamitaj jednak by prze-
strzega tej witej Liczby Potrjnej, w przeciwnym razie wraz z
nimi si jej pozbawisz. Jednym z najszlachetniejszych postpkw w
oczach Pana jest dzieli si z ssiadami dobrem, jakim Bg nas ob-
darzy. Dalej trzeba mie baczenie na to, co Bg przykaza MOJE-
SZOWI, kiedy poleci mu powierzy Operacj AARONOWI, bratu
jego - na Symbol Dziesiciu Zotych Florenw, ktre wasnorcznie
naley rozda siedemdziesiciu dwu biednym osobom, zalecajc
im powtrzenie Psalmw, o ktrych wspomniaem ju w Ksidze
Drugiej, a winno by ich siedemdziesit i dwa. A jeli ten, ktry
otrzyma t Operacj nie wykona tej Ofiary, zda si mu ona pozba-
wion wszelkiej wartoci. I nie powierzysz tej sztuki nikomu, nim
nie otrzymasz owych Dziesiciu Florenw, musisz czyni tak, jak
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


czyni to MOJESZ, ktremu Pan powierzy to pod tym samym wa-
runkiem, i ktry wedle tej samej reguy przekaza j bratu swemu
AARONOWI. Opisaem te [rodki] ostronoci, jakie naley przed-
sibra nim komukolwiek powierzona zostanie owa wita Nauka,
raz jeszcze wic podkrelam, i upyn musi przynajmniej p ro-
ku, kiedy to czsto sprawdza naley dan osob, nim powierzona
jej zostanie owa sztuka. Naley dokadnie wybada, czy jest to
pewna osoba, czy moe ma jakie powody by otrzyma ow Nauk
- czy nie jest tak, i jej poda. Rycho mona spostrzec, i kto taki
jest saby, zmienny, e zamysy jego s mgliste, a zwyczaje i nawyki
ze. A jeli cokolwiek wzbudzi twoj wtpliwo, wtedy nie wahaj
si zwleka, a dokadnie poznasz, czy moesz przekaza mu ow
sztuk, jeli cokolwiek wzbudzi tw wtpliwo poniechaj wszyst-
kiego, nawet jeli obiecywa inaczej. Lepiej jest bowiem narazi si
na nieprzychylno miertelnego Czowieka, ni Wiecznego Boga,
od ktrego ow wspania ask otrzymae. Sam kiedy (raz je-
den) popeniem omyk, mylc, i powierzam sztuk dla dobrej
sprawy i pewnej osobie, ktr zreszt darzyem szacunkiem, Bg
wtedy przeszkodzi wszystkiemu i nie dopuci by zamys mj si
dokona. Osoba owa zacza si zastanawia nad tym, czy sztuka ta
jest prawdziwa, czy nie, i wtpia w ni, wierzc, i s to bajki tyl-
ko, i nie pokadaa w niej swej ufnoci -- przekonao mnie to do te-
go, i nie jest on tym, za kogo go uwaaem. Pniej zapad on na
niebezpieczn chorob, ja sam za byem ukarany przez swego
Anioa Stra, ktry wini mnie za wybr, jakiego dokonaem. Cae
Uniwersum jest podtrzymywane przez Wiar, ten, ktry nie wierzy
skazuje si na cierpienie tak na tym, jak i na przyszym wiecie.
Mgbym rzec tutaj o wiele wicej, jednak [wkrtce] ty sam znaj-
dziesz si pod wpywem
287
swego witego Anioa Stra i zosta-
niesz w swoim czasie pouczony, przez niego, o wszelkich spra-
wach, ktre s subtelnie, [ale te] i zazdronie strzeone
288
. Ze Du-
chy s tak subtelne, tak przenikliwe i przebiege, e nie mogc pa-
nowa w czasie Zaklinania, bd szukay innych [po temu] okazji
oferujc ci swoje usugi. Oto dlaczego ju pierwsz rzecz, jak na-

287
W oryginale (franc. Passerpar les mains de) - przejdziesz w rce, tumaczenie te brzmia-
oby cokolwiek niewaciwie. (ang. to pass under the influence)
288
W oryginale (franc. Qui sont jalouses et delicates), (ang. be both delicate and to be jealousy
guarded). Jest to nawizanie jak si wydaje do zawistnoci Boga (II Moj. 20, 5 i 34, 14).
KSIGA TRZECIA


ley podj wobec Familiarw jest nakazanie im, by nigdy nie m-
wiy do ciebie niczego z wasnej woli, a jedynie wtedy, kiedy im to
nakaesz, wyjtkiem s tutaj sytuacje, kiedy zwraca ci bd uwag
na sprawy, ktre mog przynie ci korzy lub krzywd. Jeli za
nie ograniczysz ich wolnoci w mowie, powiedz ci tak wiele wa-
nych rzeczy, i cakowicie zmc
289
twe rozumienie i nie bdziesz
wiedzia, w co wierzy, a w tym zamcie rnych idei bd mogy
ci zwodzi, a by moe nawet doprowadzi do nieodwracalnych
bdw. Nigdy nie czekaj na baganie o pomoc w dowolnej spra-
wie, w jakiej nie j moesz, nie czekaj a bd ci prosi o wspar-
cie, ale wypatruj tych, ktrych moesz wspomc w potrzebie, czy
jest ona widoczna czy ukryta, czy wszystko, co jest w twojej mocy.
I nie zwaaj na to, czy jest to Turek, poganin, czy bawochwalca,
czy dobro wszystkim, ktrzy wierz w Boga. Bd szczeglnie
wyrozumiaym i dobrym
290
dla tych, ktrzy s w szczeglnej po-
trzebie, dla winiw, dla chorych, niech wzruszy si serce twoje
291
,
niosc im nadziej i hojne wspomoenie, albowiem jest to mie Pa-
nu. W Rozdziale Dwudziestym smym, znajdziesz pouczenia o
tym, jak uzyska srebro i zoto w iloci wystarczajcej do zrealizo-
wania potrzeb, jakie mog si w danym momencie nadarzy, nie
wolno ci jednak zapomnie, i cho ilo zota lub srebra, jakiej b-
dziesz w danym momencie potrzebowa w jednej chwili zostanie ci
dostarczona, bdziesz musia zuytkowa j wanie na realizacj
owych potrzeb. A jeli nie zuyjesz jej w cigu doby, caa suma
zniknie i nie bdziesz ju mg jej wykorzysta. Nie myl jednak, i
owe zoto jest jedynie fantazmem, prnym zudzeniem tylko, jeli
bowiem zuytkujesz je na cel, ku jakiemu byo przeznaczone, nie
prbujc go gromadzi, ten, ktry otrzyma je z rk twoich, take
bdzie mg z niego korzysta, stosownie do swoich pragnie, a
pienidze te bd prawdziwe, tak dla niego, jak i dla innych ludzi.
Raz jeden moesz jednak poprosi swego witego Anioa o [tak]
ilo zota lub srebra, jaka wedug ciebie jest stosowna do twej za-

289
W oryginale (franc. Quils tofusqueront Lentendement), dosownie oni zasoni, zatr twe
rozumienie, (ang. overcloud).
290
Uyto tutaj (ang. charitable).
291
Uyto tutaj (ang. let thine heart be touched), dosownie, niech serce twoje bdzie do-
tknite. Jest to nawizanie do Psalmu Czwartego, serce zatwardziae nie jest w stanie
reagowa ani na sowo Boe, ani na adne sygnay Boej mioci.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


sobnoci i stanu. Sam nie posiadaem wiele, poprosiem swego
anioa o trzy tysice tysicy zotych florenw
292
, i dostaem to, o co
prosiem. Pniej za uczyniem tak dobry uytek ze witej Nauki,
i pojem dobrze jak gromadzi swe dobra, i w chwili obecnej, po
zampjciu trzech crek, ktrym kadej daem sto tysicy (zo-
tych florenw), co znajdziesz te w testamencie, jaki przygotowa-
em, pozostawiam ponad milion zotych florenw, pomijajc bar-
dzo wartociowe meble. Gdybym by szlachetnie urodzony, mg-
bym da wicej i mniej dba o zyski. A gdyby ktokolwiek zapyta
mnie: Ech, jak to jest e zdoa tak wiele zgromadzi? mgbym
mu odpowiedzie, i dobrze jest wiedzie jakie rzeczy jak wiele s
warte w jednym miejscu, a jak to wyglda w innym, dla przykadu,
tego roku pszenica, jczmie i inne roliny uprawne bd tanie w
Italii, drogie za bd we Francji, etc., etc.. Dziki takim zabiegom,
dobrze prowadzonym, wzbogaci si moe kady. Co si za tyczy
tego, jak traktowa Duchy i tego, jak wydawa im polecenia, bdzie
to spraw bardzo prost dla tego, ktry kroczy waciw ciek,
za niezwykle trudn dla tego, kogo niewiedza skoni wobec nich
do poddastwa. Syszaem, jak powiadano o mach, ktrzy ucho-
dzili za sawnych [w owej sztuce], jak pewien lepiec DACALI, BE-
ARLI, PETER DABANO
293
i wielu innych jeszcze. Ach! jake wielu z
nich nie czyni niczego nad zwodzenie samych siebie! Nie twierdz
tu, i mowie ci nie czynili rzeczy niezwykych, istotnym jest jed-
nak by zwrci uwag na to, dziki czemu dokonywali owych cu-
downoci, Nauka ich jest niedoskonaa, za ich Wadza nie pocho-
dzi od Boga, nie otrzymali jej dziki porednictwu Jego witych
Aniow, a w prostej drodze wyraona jest przez Pakty i pochodzi
od Diaba
294
, (realizowana za jest) z pomoc Konsekrowanych
Ksig penych tysicy Diabelskich Zaklina i bezbonych Egzorcy-
zmw, w kadym jednym sowie przeciwnych Przykazaniom Bo-
ym i pokojowi czowieka. Prcz tego wszystkiego Operacje ich
przypisane s pewnym okresom i godzinom, na koniec za prowa-

292
W oryginale znajduje si wyraenie (franc. 3000 mil florins dor), w wersji angielskiej za
(ang. Three Thousand Thousand Golden Florins).
293
Z nich wszystkich to wanie Peter de Abano lub z Apony jest szczeglnie znany jako
potny mag.
294
Nie wydaje mi si by Heptameron lub Magiczne Elementy Piotra de Abano w jaki-
kolwiek sposb dotyczy Paktw, czy innych oskare, jakie wysun Abraham yd.
KSIGA TRZECIA


dz do tego, i Demon odbiera im ich ndzne Dusze, co dzieje si
a nazbyt czsto. Oto jest Nauka owych ludzi, ktra miaa uczyni
ich Mdrcami. W Ksidze Pierwszej wspomniaem o tych, ktrych
poznaem podczas moich podry po Europie. Prawdziwe Przyka-
zania to te, ktre pochodz od Boga, i nie ma w nich nic, co uzale-
nione byoby od jakiegokolwiek Ducha. Z chwil ich wizania
295
,
bowiem, jeli w najmniejszym stopniu poczynisz wobec nich ustp-
stwo, nieznaczn modlitw tylko, choby cie czci im okaesz, sta-
niesz si ich niewolnikiem, one za nigdy nie bd ci posuszne.
Duchy wadaj tak potn wiedz, i s w stanie poj nasze czy-
ny i skonnoci, jakie mamy, zrozumie nasze upodobania, dziki
ktrym mog doprowadzi nas do upadku. Jeli tedy odkryj, i
czowiek ma skonno do Prnoci i Pychy, bd si przed nim
korzy wielce, a mog si w tym posun do tego, i bd trakto-
wa go jak boga, czowiek w bdzie si tym napawa do granic,
zarozumiao zatruje jego serce, i bdzie to trwao tak dugo, a w
kocu zada on od nich jakiego czynu wielce szkodliwego, kt-
rego natura pyna bdzie wanie z owego grzechu, ktry uczyni
Czowieka Niewolnikiem Demona. Inny czowiek z kolei skonny
bdzie do Skpstwa, ni si spostrzee a Ze Duchy przedo mu
tysice drg, jakie pomog mu gromadzi bogactwa - jednak, cho
uczyni go bogatym, stanie si to za spraw niesprawiedliwoci i
krzywdy, odkupienie [grzechu] jest trudne, czsto wrcz niemo-
liwe, w ten sposb czowiek w staje si Niewolnikiem Duchw.
[Pamitaj i o tym, i nie tylko skonno do rzeczy grzesznych wie-
dzie czowieka na zatracenie,] inny bowiem znajdujc upodobanie
w Nauce i Wiedzy, natchniony przez Duchy w arogancji swej moe
uwierzy, i mdrszym jest nad Prorokw, Duchy bd zwodzi go
w najdrobniejszych kwestiach tyczcych si Boga, i czowiek w
legnie pord tysicy bdw, ktre doprowadz go do wyparcia
si Boga i Jego Wielkich Tajemnic. Sposoby owe i skonnoci ludz-
kie, dla ktrych (Duchy) mog wystawi na prb czowieka s
nieprzebrane, szczeglnie wtedy, kiedy czowiek prbuje nakaza
im posuszestwo wzgldem swoich nakazw, oto jest powd, dla
ktrego szczeglnie wanym jest by sta na swej stray i nie poka-

295
Uyto tutaj (ang. employment) - zatrudnianie, wykorzystanie. Zdecydowaem si uy
polskiego sowa wizanie, gdy w istocie chodzi o to by Duch wykona dane mu przez
Operatora polecenie.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

sam i w ten sposb wyostrzy swe zdolnoci. W pierwszym swym
da ufnoci w sobie, prawdziwe Przykazanie bdzie bowiem tym,
ktre bdzie dane wtedy, kiedy ten, ktry je wyda zastanowi si i
rozway to, kim jest i kim jest ten, ktremu winien jest posusze-
stwo. A jeli miertelnik nie bdzie mia za sob Potgi i Woli Boej
jake miaby posi si do tego by nakazywa Duchom i wiza je
do posuszestwa? Maj one bowiem te tylko przymioty i moce,
jakie Bg im powierzy, nic za nad to, i Duchami s rwnie z [wo-
li] Boej i rni si od tych, ktrzy s uczynieni z gliny, jako zoto
rni si od oowiu, ich grzech za jest wieczny przez niego to zo-
stali wypdzeni z Nieba. Pilnie bacz na to, i Duch, ktremu z na-
tury przypisana jest wszelka prno nie bdzie skory do
posuszestwa wobec tego, za ktrym nie stoi najwysza moc,
(ktrej sam nie bdzie mg si oprze), nie bdzie wic chcia by
ci posusznym ni suy tobie
296
. Ten, kto dokadnie zastanowi si
nad tymi sprawami przekona si, i tak naprawd wszystko
pochodzi od Boga i On jest Tym, ktry pragnie i nakazuje by Ze
Duchy byy nam posuszne. Jeli wic wszystkie rzeczy zale od
Pana, jake ty sam, Czowiecze, miaby by tym, ktry sam jeden
miaby wada Duchami? Jest oczywistym, i takie przedsiwzicie
nie mogoby mie miejsca bez utraty twej wasnej duszy. I tylko za
spraw przymiotw tego Boga, ktry rzuci Duchy do stp twoich
moesz nimi wada, o czym dokadniej pouczony zostaniesz przez
swego witego Anioa. Donec ponam inimicos tuos scabellum Pedum
tuorum
297
. I nie wolno ci zaprzyjani si z nimi, bo nie s to mae
pieski. Przyjmij wic ton powany i odetchnij wadz, uczy ich
sobie posusznymi, lecz bacz na to by nie przyj najmniejszej
nawet z ich strony propozycji, traktuj ich tak jak ich Pana, bez
powodu nigdy ich nie nkaj, a kiedy dasz czego, pole im by
wykonali wszystko tak, jak im nakazae, nie pomijajc niczego,
niczego te nie dodajc. Jeli zdarzy si, i twe dania speni mo-
g Nisze Duchy, nie wzywaj tych, ktre stoj nad nimi. We te
pod uwag to, e nie dysponuj one tymi samymi mocami, bacz by
nie wzywa (Ducha), ktry miaby wykona to, co przynaley
(dziedzinom) drugiego. Nie mog w tym miejscu spisa wasnoci,
przymiotw i dziedzin kadego Ducha, powiniene wyszuka tego

296
Przypis Mathersa -- Cay ten fragment jest w oryginale niezwykle zagmatwany, pr-
bowaem odda go tak wiernie jak to tylko moliwe.
297
Co znaczy mniej wicej: Kiedy rzuc nieprzyjaci twoich do twych ng.
KSIGA TRZECIA

sposb wyostrzy swe zdolnoci. W pierwszym swym daniu
wobec Czterech Duchw, (ktre s) Najwyszymi Wadcami, i wo-
bec Omiu Ksit, powiniene zada najbardziej uzdolnionych
spord Duchw, powiniene poczyni ich list, dla pewnoci
przeprowadzenia praktyki, ktr opisz ci w Trzeciej Ksidze, tam
te znajdziesz Symbole wielu Duchw. Wiedz, i z przyczyny r-
nych zudnych stanw (umysu) czy innych powodw, jakie co
dzie mog by inne, kady czowiek zdobywa dla si te (Duchy),
ktre odpowiaday bd jego naturze i inteligencji, dziki czemu
moe je wykorzysta. A kiedy natrafisz na szczeglny opr pod-
czas przeprowadzania operacji, ze strony dowolnego Ducha, po
tym, jak ju dae mu niezbdne instrukcje, on za nie bdzie czyni
tego, co mu nakazae, powiniene tedy przywoa wyszego Du-
cha i da od niego innych, ktre bd mogy lepiej ci suy w
potrzebie. We wszystkich tych wypadkach korzystaj z mocy i wa-
dzy swego witego Anioa. Przed swymi oczyma miej zawsze Bo-
ja Bo, pilnie bacz na to by by posusznym Jego Przykazaniom,
bacz te na to, co nakazuje ci twj wity Anio, w sercu swym
zawsze zachowuj jego wite pouczenia, nigdy za nie ustpuj
Zym Duchom, nawet w najmniejszym stopniu nie okazuj im po-
suszestwa, uczynisz tak zarwno dla dobra swego, jak i twoich
ssiadw. Co si tyczy reszty, upewnij si, i bd ci one naprawd
posuszne, w najmniejszym nawet stopniu nie uchybiajc twym
poleceniom, tak, i nie bdzie operacji, tak wielkiej czy tak trudnej,
by nie mg doprowadzi jej do chwalebnego koca, jaki i ja sam
osignem. Odnonie posugi, jak nie powiniene swoim ssia-
dom, czy j z zapaem i z oddaniem, nie czekajc a bd ci pro-
si, pilnie bacz by pomc tym, ktrzy tego najbardziej potrzebuj,
bd uwany, by dostrzeg wszystko tak wyranie, jakby kto ci o
tym powiedzia. Wszystkich, ktrzy s sabi i chorzy winiene
wspomaga i leczy, i pamitaj, i nie wolno ci czyni tego by wy-
sawiali ci ni dla rozgosu w wiecie. Powiniene sprawia pozory,
i twoje dziaanie niesie ulg za spraw modlitwy, zwykych le-
karstw, czy cytacji psalmw lub innych sposobw, [nie za za
spraw tej witej Nauki]. Szczegln ostronoci powiniene
wykaza si w tym, by nie wyjawi tych spraw Ksitom czy
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


wadcom, w tym wypadku nie wolno ci czyni niczego bez roz-
mwienia si ze swym Dobrym Anioem, jest to bowiem stan
298
,
ktry nigdy nie jest zaspokojony, poza tym, to co pynie ze zwykej
ciekawoci tylko, Ksita owi chc mie wraz zaspokojone, bior
to za obowizek twj lub twoj powinno. Pewnym jest, i ten, kto
posiad t wit Magi nikogo z nich nie bdzie potrzebowa. Co
wicej, w naturalny sposb skonni s oni pyta ci zawsze bdc
uprzedzonymi, jeli powierzysz im owe rzeczy bdzie to obraz
wobec Pana, nawet jeli [dziki temu] nie stan si oni twoimi wro-
gami. Moje zdanie jest takie, i bardziej podanym jest odda im
wszelkie usugi, ktre moesz im odda - dobrze jednak jest czyni
to na odlego. Nie ma nic bardziej bogiego i cudownego w Anio-
ach, nad otrzymywanie od nich wiedzy, ze swej strony myl, e
nie ma wikszej przyjemnoci nad stawanie si mdrszym, uczc
si od takich mistrzw. Tak jak si przekonaem, tak przekonuj do
samotnego ycia
299
, ktre jest rdem wszelkich korzyci. Prawd
jest, i trudno w nim wytrwa, z chwil jednak, kiedy posidziesz
ow wit Nauk i Magi zamiowanie do spokoju i oddalenia
przyjdzie do ciebie samo i dobrowolnie ograniczysz wszelkie kon-
takty z ludmi, tak interesy, jak i zwyke rozmowy. Zadowolenie i
szczcie, jakim bdziesz si cieszy, kiedy poznasz t Nauk b-
dzie tak wielkie, i wzgardzisz wszystkimi rozrywkami, wyciecz-
kami, bogactwami i wszelkimi innymi, jakkolwiek byyby one
atrakcyjne. Jeden jest tylko powd, dla ktrego dopuszczalnym jest
posiadanie dbr stosownych do urodzenia - wykorzystywanie ich
dla potrzeb wasnych i swoich ssiadw, dzielenie si w potrzebie
wszystkim tym, co powierzy nam Bg. Czowiek, ktry wykorzy-
sta to wszystko do zych celw, ten nie bdzie godzien aski i do-
pustw Boych. Dziecko, wybierzesz by mie wiksz pewno
odnonie sukcesu (w poznaniu) tej witej Nauki, powinno by
urodzone w prawym maestwie, za tak ojciec, jak i matka winni
by prawi. Powinno mie od szeciu do siedmiu lat, powinno by
ywe i bystre, jego mowa winna by czysta i wyrana. Powiniene
przygotowa je na jaki czas przed rozpoczciem Operacji, tak by

298
Uyto tutaj (ang. generation) - pokolenie.
299
W istocie Abraham nie prowadzi owego samotnego ycia, o jakim na tym miejscu
pisze, jak podaje bowiem w innych czciach swego dziea miesza si w szereg spraw o
wydwiku politycznym, jakie wczenie wstrzsny Europ.
KSIGA TRZECIA


byo gotowe, kiedy czas stosowny nastanie. Sam jestem przekona-
ny, i powinno by dwoje dzieci, na wypadek czegokolwiek, co
mogoby si wydarzy, jak choby choroba, mier czy jakakolwiek
inna niedogodno. Powiniene zdoby je dajc mu rne dziecinne
rzeczy, ktre by je zabawiy, tak by byo ono gotowe, kiedy zajdzie
taka potrzeba, w adnym razie nie wolno ci jednak zdradzi mu,
do czego bdzie ci posugiwa, tak by, kiedy bdzie wypytywane
przez rodzicw, nie mogo nic im powiedzie. Jeli dziecko to jest
dobrze wychowane tym lepiej. Mona by pewnym, i przestrzega-
jc tych rodkw dotrzemy do witej Nauki, i nawet, kiedy ten,
ktry przeprowadza operacj w czym uchybi, niewinno dziecka
go wspomoe, (co jest podane), a wite Anioy znajd rado w
jego czystoci. Nie wolno ci jednak dopuci kobiety do tej Opera-
cji
300
. Wszystkie ubrania i rzeczy, jakie byy uywane podczas
owych Szeciu Miesicy powiniene zachowa, jeli zamierzasz
kontynuowa w tym samym domu, w ktrym przeprowadzie
Operacj, poniewa bd one zawsze dobre. Jeli za zdarzy si, i
nie bdziesz chcia ju wykorzysta tak rzeczy owych, jak i swego
Oratorium, powiniene spali je a prochy zakopa w miejscu ta-
jemnym. Oto jest miejsce i czas stosowny by rzuci nieco wiata i
przedoy ci rodzaj i wag Duchw, wraz z tym, do czego do-
kadnie moesz je wykorzysta, pewnym bdc powodzenia. Jed-
nakowo pamitaj i o tym, i kady Duch ma wielk liczb Ni-
szych Duchw, ktre s mu podlege, to jeszcze chciabym powie-
dzie, i co si tyczy elementarnych i mao wanych spraw Wysze
Duchy nie przeprowadz ich, spowoduj jednak, i bd one prze-
prowadzone z ca dokadnoci przez Duchy Nisze. Nie ma to
znaczenia dla tego, kto przeprowadza operacj i daje polecenia,
albowiem s one wypenione tak dokadnie, jakby Duchy owe jemu
wanie byy posuszne.

Pierwsza Hierarchia
301

( SERAFINY, CHERUBINY, TRONY
302
)

300
Abraham najwyraniej przez to rozumie, i nie naley wprowadza tu kobiety na miej-
sce dziecka.
301
Te i ponisze tytuy hierarchii s z reguy przypisane Dobrym Anioom, czasami jednak
spotka mona ich uycie w odniesieniu do Duchw Zych i Upadych Aniow.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINASERAPHIM su czynic ci powaanym, szanowanym i kochanym
dla wszelkich dzie Dobroczynnych, z ktrymi wi si zaszczyty
i inne podobne rzeczy. Dziaaj one w sprawach szczeglnej wagi,
w rzeczach bardziej podstawowych, wrcz zmysowych, ciele-
snych, su ich podlegli.

Druga Hierarchia
(PANOWANIA, CNOTY, WADZE)

Podstawow cech PANOWA jest panowanie, zdobywanie wolno-
ci, zwycianie nieprzyjaci, nadawanie wadzy nad Ksitami i
wszelkimi innymi osobami, nawet nad duchownymi.
CNOTY mog da si i moc we wszelkich sprawach tak tyczcych
si wojny jak i pokoju, su tez pomoc we wszelkich sprawach
zwizanych ze zdrowiem ludzi, ktrzy cierpi choroby, lecz kt-
rych ostatnia godzina nie zostaa jeszcze zapisana.
WADZE maj swe dominium nad wszystkimi Niszymi Ducha-
mi, jest to tez powd, dla ktrego mog suy we wszelkich spra-
wach, tak dobrych, jak zych, i s one oddane wszystkiemu, co do-
bre i co ze, s one dokadne i prawe w wykonywaniu tego, co zo-
stao im powierzone.

Trzecia Hierarchia
(ZWIERZCHNISTWA, ARCHANIOY, ANIOY)

ZWIERZCHNICTWA w ich liczb wchodz Duchy zdolne dawa
Skarby i Bogactwa, tak one, jak i im podlegli su we wszelkich
Operacjach, ktre w istocie zoone s z rnych polece, s one
wystarczajco godne zaufania.

302
Kwestia klas anielskich nie ma ujednoliconego polskiego nazewnictwa, dlatego te
zdecydowaem si wprowadzi nazwy oryginalne. Niej podaj dwie stosowane w pol-
skim pimiennictwie wersje, odpowiednio: 1. Serafiny, 2. Cherubiny, 3. Trony, 4. Panowa-
nia, 5. Cnoty, 6. Wadze, 7. Zwierzchnictwa, 8. Archanioy, 9. Anioy, inna wersja a) Sera-
finy, b) Cherubiny, c) Trony, d) Pastwa, e) Ksistwa, f) Zwierzchnoci, g) Mocarstwa, h)
Archanioowie, i) Anioowie.
KSIGA TRZECIA


ARCHANIOY s najlepsze w odkrywaniu wszelkich rzeczy okult-
nych i wszelkich rodzajw tajemnic, jak choby niejasnoci w Teo-
logii lub Prawie. Su z wielk pilnoci.
ANIOY najoglniej ujmujc kady z nich przeprowadza to, co jest
mu przypisane. Jest ich nieprzebrana liczba, we wszelkich opera-
cjach wadaj Czterema Najwyszymi i Omioma Ksitami - od-
bierzesz przysig tych ostatnich
303
, pilnie uwaaj jednak, czy dana
Operacja ley w ich mocy.
Sprawienie by Duch na powrt wszed w martwe ciao jest wielk i
trudn sztuk, ktrej dokona mona tylko dziki wspdziaaniu
Czterech Najwyszych Wadcw
304
. Koniecznym jest rwnie sku-
pienie szczeglnej uwagi, na tym, i dopki chora osoba nie znaj-
dzie si na skraju mierci, nie wolno rozpocz Operacji. Zacz j
naley na krtko przed ostatnim tchnieniem danej osoby, dopenia-
jc wszystkiego, co omwione zostao w Ksidze Drugiej. Nie wol-
no jej przeprowadza by zmieni przeznaczenie swoje czy kadej
innej osoby, a jedynie w sytuacjach najwyszej potrzeby i koniecz-
noci. Operacj t przeprowadziem dwa razy w yciu, raz dla
Diuka Saksonii, innym razem dla kobiety, ktr miowa cesarz
Zygmunt.
SPIRITI FAMILIARES s one niezwykle szybkie, w jednej chwili zdol-
ne s wykona w najdrobniejszych szczegach wszelkie sprawy,
ktre maj mechaniczn natur, czym dobrze jest je zaj, jak cho-
by malowaniem historycznych obrazw, przygotowywaniem po-
sgw, zegarw, broni wszelkiego rodzaju, i innych jeszcze spra-
wach, take w chemii, oraz prowadzeniu interesw, co czyni win-
ny pod postaci innych ludzi, mog wic transportowa towary i
inne dobra z jednego miejsca do innego, mog te wywoywa
ktnie, bjki, zabjstwa i wszelkie rodzaje za i czynw szkodli-
wych, mog rwnie przewozi listy i wiadomoci z jednego kraju
do drugiego, mog te dostarczy winiw i zrobi jeszcze tysic
innych rzeczy, do ktrych czsto je wykorzystywaem. Duchy te
winny by traktowane stosownie do ich moliwoci i rodzaju, nale-
y uczyni rozrnienie midzy Duchem wielkim a jakim nik-
czemnym i mao znaczcym, zawsze jednak naley zachowa ow

303
Chodzi tutaj najwyraniej o Czterech Najwyszych i Omiu Ksit, o ktrych bya
przed chwil mowa.
304
Czyli LUCIFER, LEVIATHAN, SATAN i BELIAL.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


wadz, ktr winien si cechowa si ten, ktry operuje. Mwic
do nich nie naley ich tytuowa a zwraca si do nich czasami
przez ty, czasami wy, nigdy za nie wolno ci czyni nic, czym
chciaby si im przypodoba, czy sprawi im przyjemno, wobec
nich naley postpowa dumnie i wadczo
305
.
Jest te pewna stosunkowo mao liczna grupa ziemskich Duchw,
ktre s po prostu wstrtne i obrzydliwe, Czarnoksinicy i Ne-
kromanci powszechnie pomagaj sobie ich usugami, jako e czyni
one zo, niegodziwo wszelk i szkod, w czym innym za nie ma
z nich uytku. Ten, ktry para si takimi sprawami, wedle swego
yczenia moe mie ich nawet milion, wita Nauka, ktra dziaa
wedug innych regu ni Nekromancja w adnym razie nie pozwa-
la wykorzystywa takich Duchw, jeli nie bd zwizani przysi-
g posuszestwa. Wszystko to, co zostao tu wyoone jest wystar-
czajce - niewtpliwym tedy jest, i ten, ktry przeprowadzi
wszystko, dokadnie jak opisano, krok po kroku, a ktrego zamysy
bd szczere, i ktry pragn bdzie wykorzysta te wit Nauk
na chwa Boga Wszechmogcego, dla dobra swego i swoich ssia-
dw, ten z atwoci jej dostpi, a rzeczy najbardziej nawet trudne i
zawie wraz stan si dla niego atwe. Lecz Natura Czowiecza jest
zepsuta i pokrtna, tak rna od tego, co Bg stworzy, i niewielu
tylko, jeli ktokolwiek, kroczy waciw ciek. Jake atwo jest
zbdzi, jake trudno za podoa Operacji, ktra wymaga caej
(duszy) i penego jej oddania. Nie jest tu moim zamiarem zniech-
ci tych, ktrzy postanowi podj si tej Operacji, lecz zdecydowa-
em, i spisz dalej wszelkie trudnoci, pokusy i kopoty, jakie mo-
g wystpi w relacjach z bliskimi, a wszystkie owe sytuacje spo-
wodowane s przez Ze Duchy, ktre w ten sposb chc unikn
posuszestwa, pokory i poddania si czowiekowi, ich najwik-
szemu wrogowi, wiedz bowiem, i ma on moc wielk i Wieczn
Chwa, ktr one same w gupi sposb straciy, a wcieko jest
tak wielka a al tak dojmujcy, i nie ma na wiecie za, ktrego nie
byliby w stanie dokona, gdyby Bg im na to pozwoli, ich denia
zawsze bd nakierowane na zniszczenie Rodzaju Ludzkiego. Dla-
tego tez tak bardzo wanym jest by uzbroi si w odwag i po-

305
Inaczej ni na tym miejscu poczyni Abraham yd chciabym powiedzie, i stosowne,
wrcz dworne zachowanie wobec Duchw jest wskazane, w przeciwnym bowiem razie
Operator szybko wyprowadzony zostanie na manowce bdw.
KSIGA TRZECIA

wzi mocne postanowienie by wytrwa we wszystkim niewzru-
szenie i bez strachu, gorliwie pragnc aski Boej, na przekr
[wszystkim] ludziom nawet i na przekr Demonom. Naley rw-
nie duo wczeniej wszystko tak zaplanowa i uoy, by nikt ci
nie przeszkadza ni niepokoi przez okres owych Szeciu Miesicy,
podczas ktrych zdarzy si mog najbardziej nawet uciliwe
prby szkodzenia tobie, jakie sprytni i subtelni Wrogowie bd
prbowali na ciebie sprowadzi. I tak moesz spotka si ze zymi
ksikami i podymi osobami, ktrzy za spraw diabelskich metod
i sztuk bd prbowali odwie ci od tego, co postanowie, nawet
kiedy ju rozpoczniesz, bd pitrzyli przed tob rzeczy, ktre z
pozoru bd niezwykle wane, po prawdzie za zbudowane na
faszu i (zych) podstawach. Takim irytujcym wypadkom powi-
niene mocno si opiera, dokadnie i z uwag trzymajc si po-
ucze, jakie ci daem, dziki temu wszystko odpdzisz w ciszy i
spokoju, nie dajc Wrogom adnej szansy na oszukacze sztuki,
ktre miayby ci zakci. Take twoje relacje zdumiewajce z po-
wodu stylu ycia i wycofania si, bd pretekstem do prb odnale-
zienia ich przyczyny. Koniecznym wic bdzie zadowolenie ich
sowami penymi uczucia, przekona ich, e jest to czas, ktry rodzi
zmian, e jest to powd dla ktrego ludzie, ktrzy nie s niewia-
domi postanawiaj czasem y sami z sob. Oto jest te przyczyna,
dla ktrej tak wielu uczonych mw wycofao si w odludne miej-
sca, gdzie oddzieleni od swych krewnych i od wiata mogli wie
ycie spokojne, oddane modlitwom i oracjom, ktre czyniy ich
godniejszymi otrzymania aski Paskiej i Daru tak wspaniaego i
doskonaego. Dalej zalecam ci, by zdoby Biblie napisan w swym
ojczystym jzyku, take Psalmy Dawida, na swj wasny uytek.
Niektrzy mogliby teraz rzec: Znam acin i nie widz potrzeby
by uywa zwykego jzyka. Odpowiadam im, i kiedy si mo-
dlimy nie powinnimy trudzi swego Umysu interpretacj, czy
przekadem Psalmw, w tej chwili bowiem powinnimy by tak
oddani i tak zjednoczeni z Bogiem, jak to tylko moliwe, co wicej
Psalmy spisane w ojczystej mowie, kiedy bd czytane znacznie
szybciej wryj si w pami, oto jest prawdziwa regua jaka tyczy
si modlitwy, a jeli zdarzy si, i osoba jest niepimienna, mwic
Psalmy w acinie nie bdzie wiedziaa nawet i rozmawia z Bo-
giem. W owych trzech Ksigach nie znajdziesz najdrobniejszej na-
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA


wet rzeczy, ktra nie ma prawdziwych i wanych zaoe, pod-
staw. Powiniene z najwiksz dbaoci i uwag, jak od miertel-
nej trucizny, trzyma si od rozpoczynania tej Operacji, jeli nie
poczynisz silnego zamiaru doprowadzenia jej do koca. W prze-
ciwnym razie wielkie zo dotknie tego, ktry niedbale rozpocz
Operacj, wtedy zrozumie, i nie powinnimy szydzi z Pana. Mo-
e zdarzy si te i tak, e ju po rozpoczciu Operacji, Bg za
spraw Woli Jego i Przykaza nawiedzi ci i dotknie jak chorob,
ktra sprawi, i nie bdziesz mg ukoczy Operacji zgodnie ze
swoim zamysem, wtedy powiniene jak posuszny suga podpo-
rzdkowa si w pokorze Jego witej Woli i Przykazaniom, od-
kadajc ask Jego na czas, kiedy Boski Majestat mu j powierzy. I
poniechasz swej Operacji, by doprowadzi j do koca w innej, lep-
szej sytuacji, na ten czas za bdziesz mg w peni powici si
leczeniu ciaa. I nie czuj si dotknity, albowiem Tajemnice Boe s
niezgbione, Jego to wola podtrzymuje wszystko, On to wszyst-
kiego dozwala i On wszystko czyni we wszystkich rzeczach i dla
dobra naszego, lecz plan Jego poza rozumieniem czowieczym. Oto
powierzam ci Klucz do Operacji, ktry uatwi osignicie Wizji
witych Aniow. Umieci naley w Symbol
306
na czole dziecka i
tego, ktry przeprowadza Operacj, dokadnie tak, jak ju powie-
dziaem w Ksidze Pierwszej. Powiem wrcz, i spord setki led-
wie pi lub sze jest takich osb, ktre mog posi ow wit
Magi nie posiadajc Klucza, a powodu tego nikt nie przeniknie.
Naley powtrzy te Psalm VI
307
. Domine, ne in furore tuo arguas
me
308

Nie ma niczego na tym wiecie, czego moglibymy pragn bar-
dziej nad prawdziw Nauk, nie ma te niczego bardziej trudnego
do osignicia ni ona - jake czsto prdzej mier spotka mona
ni zrozumienie jej caoci. Oto prawdziwa i jedyna cieka owej
witej Nauki i Magii, ktr Pan powierzy nam w miosierdziu
swoim, ona te podczas Szeciu Miesicy pozwoli nam pozna
najwysze i najbardziej tajemne dary Pana, jakie tylko mona sobie

306
Patrz Symbole podane na kocu z wpisanymi w nie imionami ADAMA i URIELA.
307
Psalm 6, (Wlg. 6)
308
O Panie, racz mnie nie kara w swoim gniewie. Cytat podaj za -- Ksig Psalmw: w
przekadzie z jzykw oryginalnych w opracowaniu Kazimierza Romaniuka, Gaudium, Lu-
blin 2001
KSIGA TRZECIA


wyobrazi. Oto jest Prawdziwa Nauka, ktra pozwoli pozna
wszystkie inne Nauki, gdy tylko kto j posidzie. Och! jake wiele
jest ksig, ktre wydaj si cudowne! Nie ley w mojej monoci
ujawnia nawet czci drobnej tej Nauki i jej wasnoci i przywasz-
czy sobie to, co naley do osoby o wielkim umyle i o wiele god-
niejszej ni ja
309
, lecz uczc jej i powierzajc ci dwa ostatnie Symbo-
le, daleko przekroczyem to, co powinienem zrobi, czeg to nie
czyni mio ojcowska? Sprbuj tylko dokadnie i po kolei prze-
strzega tego, co spisaem, zachowujc w sercu swym Boja Bo.
I nie zapomnij nawet najdrobniejszej rzeczy pord tych, ktre opi-
saem w tych trzech ksigach, co stao si z pomoc Boga, ktry
yje i krluje ponad wszystkim, ktry wada w Niebiosach i na
Ziemi, i ktrego Boska sprawiedliwo gore w Piekle, a jeli uciek-
niesz si pod jego obron i zoysz w Jego Boskim Miosierdziu ca
ufno swoj - posidziesz t wit Nauk i Magi, a moc jej jest
niewyraalna. Dalej, o synu mj! lub ty, komukolwiek zostao to
powierzone, pamitaj by modli si wielbic Pana, i mdl si do
Niego za mnie by raczy powierzy mi sw wit Chwa, wiecz-
ny odpoczynek, tak jak teraz w tej Dolinie Niedoli powierzy mi
Dobro sw i Miosierdzie, ja sam modlitwy swe zanosz do Pana
by raczy i tobie wszystko to powierzy wraz ze swym witym
Bogosawiestwem, a wraz z tob wszystkim tym, ktrym powie-
rzysz tajemnic owej witej Magii i ktrzy bd czyni z niej uy-
tek zgodnie z Wol Bo.

Niechaj Bg zele ci wszelkie dobro doczesne, dobr mier i Kr-
lestwo wite!

Niech si stanie!


309
Przypis Mathersa -- Cay ten fragment w oryginale jest bardzo niewygodny w tuma-
czeniu i bardzo niejasny. Piszc person of great mind, jak przypuszczam, mia Abraham
na myli Abramelina.
WITA MAGIA MAGA ABRAMELINA

310


Finis310
Powysze Symbole odpowiadaj tym, ktre zostay wspomniane w Ksidze Drugiej
(Rdz. XX) i na kartach uwag moich, jakie poczyniem wzgldem caego dziea. Naley
umieci je na gowie Operatora (URIEL) i Dziecka (ADAM) podczas Anielskiej Inwokacji.
Najwyraniej te, kwadraty znajdujce si nad nimi a zawierajce liczby s im przypisane.
aciskie sowo HOMO jest tumaczeniem sowa ADAM, w znaczeniu Czowieka.
Kwadraty zawierajce liczby nie s zwykymi magicznymi zestawieniami.