You are on page 1of 9

tường giải 《 nội kinh đồ 》 tức tiểu chu thiên phụ siêu đại thải đồ hạ tái

【 a ba la tân văn võng 2009-01-19 tấn 】 liệt ấn bản đồ phiến bản PDF

tường giải 《 nội kinh đồ 》 tức tiểu chu thiên phụ siêu đại thải đồ hạ tái
bản văn do bội khả thân võn g hữ u [ zjd713] vu 2009-1- 1809 :57 thượng thiế p nguy ên văn võng chỉ: h ttp://club. /main/viewthread.php ?tid=73973 9

trung quốc y sử bác vật quán biên soạn đích 《 văn vật tuyển túy 》 nhất thư, thu hữu nhất phúc thải hội 《 nội kinh đồ 》, hệ thanh cung như ý quán tàng phẩm; giá phúc đồ họa xuất tự hà nhân hà thì, vị gia chú minh. tố vi đạo giáo giáo lý đích đồ thuyết hình thức, bắc kinh bạch vân quan dã hữu đồng dạng nhất phúc, thị mộc khắc bản, hắc bạch đồ. đạo giáo trung xưng tha" hội pháp công tế, cân tiết mạch lạc chú giải phân minh, nhất nhất tất tàng khiếu yếu"( ngữ kiến bạch vân quan tàng đồ ). bả đồ tượng, thi ca, ẩn ngữ tập vu nhất chỉ, thị minh thanh chi tế dưỡng sinh loại thư đích điển hình phong cách, tượng cao liêm đích 《 tuân sinh bát tiên 》, chu lý thanh đích 《 xích phượng tủy 》, cung cư trung đích 《 vạn thọ đan thư 》 cập thanh đại y học gia tào vô cực đích 《 vạn thọ tiên thư · chư tiên đạo dẫn đồ 》 đẳng, đô phụ hữu đồ kỳ, đãn dĩ thượng sáp đồ tại vu dĩ thần tiên danh dự quy định đạo dẫn động tác, 《 nội kinh đồ 》 tắc trọng tại miêu họa nhân chi thân nội, dữ gia tĩnh, vạn lịch niên gian đích 《 tính mệnh khuê chỉ 》 đích sáp đồ, hựu chúc nhất loại phong cách, cố hựu xưng 《 nội cảnh đồ 》. quan vu tha đích sang chế thì gian, ngã môn khả dĩ tống hợp lạc khoản, đề thi, họa phong tam cá phương diện, tầm kỳ đáp án. tựu lạc khoản nhi ngôn, bạch vân quan tàng đồ hạ lưu hữu thu tàng giả tố vân đạo nhân đích" hội tâm" văn tự, toàn văn thị: thử đồ hướng vô truyện bản, duyên đan đạo quảng đại tinh vi, độn căn nhân vô tòng lĩnh thủ, thị dĩ hãn truyện thế. dư ngẫu vu cao tùng sơn trai trung kiểm quan thư họa, thử đồ thích huyền bích thượng, hội pháp công tế, cân tiết mạch lạc chú giải phân minh, nhất nhất tất tàng khiếu yếu. triển ngoạn lương cửu, giác hữu hội tâm, thủy ngộ nhất thân hô hấp thổ nạp tức thiên địa doanh

hư tiêu tức, cẩu năng thần nhi minh chi, kim đan đại đạo tư quá bán hĩ. thành bất cảm tư vi độc đắc, viên cấp phó tử, dĩ quảng lưu truyện. tố vân đạo nhân lưu thành ấn kính khắc tịnh thức. bản tồn kinh đô bạch vân quan. thì gian thị" quang tự bính tuất niên hà nguyệt thượng hoán"-- quang tự thập nhị niên âm lịch lục nguyệt thượng tuần. tòng dĩ thượng văn tự trung, ngã môn khả dĩ đắc đáo tam điểm khải kỳ: kỳ nhất, đạo giáo trung tương 《 nội kinh đồ 》 thị vi nội đan tác phẩm. kỳ nhị, bạch vân quan bản thị lâm mô nhi lai, tịnh phi thủ sang. kỳ tam, tha đích sang chế thì gian đích hạ hạn đương tại" quang tự bính tuất niên" chi tiền. tái khán 《 nội kinh đồ 》 đích đề thi, tuy nhiên truyện thế bản bản các dị, khước đô đề hữu nhất thủ thất luật: thiết ngưu canh địa chủng kim tiền, khắc thạch nhi đồng bả quán xuyên. nhất lạp túc trung tàng thế giới, bán thăng đang nội chử sơn xuyên. bạch đầu lão tử mi thùy địa, bích nhãn hồ tăng thủ thác thiên. nhược vấn thử huyền huyền hội đắc, thử huyền huyền ngoại canh vô huyền. giá thủ thi xuất tự 《 lữ tổ toàn thư 》, thị thanh sơ thuận trì niên gian đạo giáo tín sĩ lưu thể thứ đẳng phù kê thác danh chi tác, thượng đồ thì lược hữu tự từ đích cải động hoặc thị ngộ sao, giá lý bất tái tế thuyết. tái khán thanh sơ đích đạo giáo, long môn đệ thất đại luật sư vương thường nguyệt, tòng ẩn cư đích tung sơn bắc thượng kinh sư, " phụng chỉ chủ giảng bạch vân quan, tứ tử y phàm tam thứ, đăng đàn thuyết giới, độ đệ tử thiên dư nhân"( thanh hoàn nhan sùng thực 《 côn dương vương chân nhân đạo hành bi 》). nhất thì gian nhất độ xuất hiện liễu đạo giáo sử thượng đích long môn trung hưng chi thế, tức thuận hồ thì cục đích nhu yếu, doanh đắc liễu thống trì giả đích lễ ngộ, sở dĩ nhất quán tôn sùng lạt ma giáo đích thanh đình thu hữu thôi sùng lữ động tân đích đạo giáo long môn nội đan học phái đích 《 nội kinh đồ 》, tịnh phi quái sự. đảo thị tại thuận trì, khang hi, ung chính chi hậu, " đạo lưu ti *, bất nghi lạm xí triêu ban", dĩ thị kiền long nhất triêu đích công khai kỳ thị, tử cấm thành tòng thử cấp đạo giáo bãi thượng liễu"

bế môn canh", tại kỳ hậu thanh đình nhất bách thất thập niên đích phiêu diêu phong vũ trung, nhật tiệm suy lão đích đạo giáo, dĩ thất kỳ hiến đồ chi lộ hĩ. cứ thử, ngã môn thuyết, thải hội 《 nội kinh đồ 》 đương thị thanh sơ tác phẩm, như quả tựu đạo giáo mê từ kết hợp 《 nội kinh đồ 》 họa phong, tiến hành nhất phiên khảo cứ, tựu canh năng sung phân địa thuyết minh giá nhất điểm liễu: đại ước tại xuân thu chi tế, ngã quốc điển tịch trung xuất hiện liễu nhất chủng khiếu" sưu từ" hoặc" ẩn" đích văn học du hí, giá tại 《 quốc ngữ 》, 《 lữ thị xuân thu 》, 《 hàn phi tử 》 thượng, đô hữu ký tái.《 quốc ngữ · tấn ngữ 》: " hữu tần khách sưu từ vu triêu, đại phu mạc chi năng đối dã......." đại ước tại hán ngụy thì, ngô trung đích" cao môn đệ tử" ngụy bá dương, tương kỳ tính danh ẩn nhập liễu" ủy thì khứ hại......" đích sưu từ trung, thả tha đích" từ vận giai cổ, áo nhã nan thông" đích 《 chu dịch tham đồng khế 》, kinh ngũ đại đích bành hiểu thôi sùng phát huy chi hậu, đạo giáo phụng chi vi" đan kinh vương", tòng thử, đạo giáo nội đan học phái đích hàm súc, khúc ẩn đích phong cách, nhân chi thụ lập liễu. lưỡng tống đích đạo giáo, bất cận tại chính trì thượng thủ đắc liễu sùng cao đích địa vị, vu lý pháp thượng, dã chính xử vu nhất cá tại tam giáo đồng lô trung" thiêu luyện" đích trọng yếu thì kỳ, nhi đạo giáo điển tịch đích huyền viễn, ẩn hối đích biểu thuật phương pháp, tắc thủy chung một hữu thoát ly văn hóa tập tục đích quỹ đạo, thử tế vấn thế đích" nam tông tổ thư"《 ngộ chân thiên 》 chi bị hậu thế vương dương minh xích vi" ngộ chân thiên", đa thiểu tổng hội dữ tha đích ngữ ngôn ái muội hữu ta khiên thiệp ba. tại minh đại thụ mê hí phong cách ảnh hưởng nhi xuất hiện đích 《 tính mệnh khuê chỉ 》 nhất thư, khả vị thị văn hóa tập tục đích đại xu thế đích chi đoan, kết xuất đích đạo giáo chi quả. nhi thanh sơ đích 《 nội kinh đồ 》, tại sang ý phong cách thượng, trực tiếp thừa tự liễu 《 tính mệnh khuê chỉ 》 đích họa phong, bất đồng chi xử thị đồ kỳ canh gia nghệ thuật hóa hòa hình tượng hóa liễu. như quả bất thị na thủ" thiết ngưu" thi đích đề kỳ, độc giả ngận nan phát hiện 《 nội kinh đồ 》 sở hội đích nguyên lai thị nhất cá" nhân thể"! cử cá lệ tử: tại 《 tính mệnh khuê chỉ 》 đích 《 phản chiếu đồ 》 thượng tiêu chú đích" côn lôn đính", " chúc dung phong" đẳng đan gia sở vị đích" thượng đan điền" bộ vị, 《 nội kinh đồ 》 trực dĩ phong loan chi trạng miêu hội, sử chỉnh cá nhân hình" hoàn toàn ẩn nhập liễu" sơn thủy" chi trung. đạo giáo mê từ dữ đồ họa đích kết hợp, canh hình tượng địa giảng thuật liễu đạo giáo nội đan tu luyện đích kinh chỉ, vi hậu tu luyện giả đề cung liễu phương tiện chi kính. đan thi phá dịch đan thi phá dịch

1, thiết ngưu canh địa chủng kim tiền —— chỉ bàn vận thận khí, bàn vận công phu hữu ngưu xa, dương xa, lộc xa chi phân, nhân vi sơ luyện, cố dụng ngưu xa. sở chủng kim tiền, ẩn dụ sở canh vân thu hoạch nãi trân quý giả, tá dụ kim đan. khắc thạch nhi đồng bả quán xuyên —— bả kim tiền quán xuyến, thiên ki tại kỳ trung, tu trân nhi trọng chi. khắc thạch nhi đồng, ám dụ khắc đồ giả. nhi đồng bả quán xuyến thành bắc đấu, 《 phá mê chính đạo ca 》 vân" nhược ngộ thần tiên thân chỉ quyết, tróc trụ bắc đấu chu thiên luân" , thử chi vị dã. nhất lạp túc trung tàng thế giới —— tiểu vũ trụ đẳng đồng đại vũ trụ, đan đầu chủng tử tức chỉnh cá sinh mệnh chi nguyên. bán thăng đang nội chử sơn xuyên —— sơn xuyên đại vũ trụ, huyền ki diệc đồng đang nội phanh chử công phu. chủ tại hỏa hậu. bạch đầu lão tử mi thùy địa —— bạch đầu giả, khí dã. chỉ khí tòng đốc mạch thượng, tái dẫn đạo âm dịch duyên đầu diện hạ hàng. bích nhãn hồ tăng thủ thác thiên —— thủ thác thiên chỉ đáp thước kiều, nhâm đốc nhị mạch nhân thiệt đính thượng ngạc nhi sử khí sướng thông. nhược vấn thử huyền huyền hội đắc —— minh thông tạo hóa chi ki, thử công phu thị chung cực. thử huyền huyền ngoại canh vô huyền —— trừ thử dĩ ngoại, tịnh vô kỳ tha. 2, ngã gia đoan chủng tự gia điền —— nhân thân trung hữu khả canh chi điền, bất dụng ngoại cầu. khả dục linh miêu hoạt vạn niên —— thân trung chi điền khả dưỡng hoạt sinh mệnh, trường sinh bất tử. hoa tự hoàng kim bao bất đại —— sở khai chi hoa thị kim hoa, bất thái đại. kim hoa tức chân khí. sơ khởi chi bao vi đan chủng, ấu nộn nhi tế tiểu. tử như ngọc lạp quả giai viên —— đại tiểu cận tự túc mễ. tài bồi toàn tạ trung cung thổ —— ý thị công phu đích trọng điểm. quán khái tu bằng thượng cốc tuyền —— khí vãng thượng tẩu, thượng đan điền hữu dịch hạ lưu. hữu triêu nhất nhật công hành mãn —— hỏa hậu túc, công phu đáo, trực chí công hành quả mãn. tiện thị bồng lai đại la tiên —— đại la kim tiên, tiên giới trung chi tối. 3, chúng diệu chi môn hà xử cầu, ki quan bát chuyển thủy nghịch lưu; vạn trượng thâm đàm ứng kiến để, cam tuyền dũng khởi mãn sơn đầu —— thủy nghịch lưu, nhân thận thủy vãng thượng trùng, cố nghịch lưu. thận khí vi hậu thiên công năng, tự tiên thiên thận thủy xuất, toàn lại" thiết ngưu canh địa" sở trí, ngưu xa bàn vận thượng sơn tích chi tượng. sơn đầu, tức đầu đính. thận khí đáo đính, tự khẩu trung sinh tân dịch nhi vi cam tuyền dũng khởi. thử nãi khí đa sinh dịch, nhâm đốc tương thông chi mạo.

4, thận thần danh huyền minh, tự dục anh —— kiến 《 hoàng đình kinh • tâm thần chương đệ bát 》. 5, tâm thần danh đan nguyên, tự thủ linh —— kiến 《 hoàng đình kinh • tâm thần chương đệ bát 》. 6, can thần long yên tự hàm minh —— kiến 《 hoàng đình kinh • tâm thần chương đệ bát 》. 7, phế thần hạo hoa tự hư thành —— kiến 《 hoàng đình kinh • tâm thần chương đệ bát 》. 8, đảm thần long diệu tự uy minh —— kiến 《 hoàng đình kinh • tâm thần chương đệ bát 》. chú ý: thử đồ ngũ tạng khiếm tỳ, lục phủ chích đề đáo đảm. tỳ vi trung ương thổ, dĩ ý dụ chi, nãi giao tiếp thủy hỏa chi môi giới, tu luyện công phu bản dĩ hữu chi, bất khả hoặc khuyết, cố bất tác luyện tạng phủ thần chi dụng. chí vu đảm, thử vi lục phủ chi nhất. bản lai ngũ tạng quân chủ tàng tinh bất tiết, lục phủ chủ truyện hóa vật nhi bất tàng, đãn công năng thượng đảm khước tàng ngũ tạng chi tinh trấp, cố đặc biệt dư dĩ cường điều. hậu thế dĩ" tam tiêu" thế đại đảm vi lục phủ chi đại biểu giác sắc, như" lục tự quyết" . 9, hậu tam quan: vĩ lư hạ quan, giáp tích trung quan, ngọc chẩm thượng quan hợp xưng tam quan. thử tam quan chi vị trí, phát triển chí chung lữ, hữu bất đồng chi miêu thuật.《 linh bảo tất pháp • trửu hậu phi kim tinh đệ ngũ 》 chung lữ nhận vi, thiên trụ vi thượng quan, tương đương vu cảnh chuy đệ tam tiết hạ; thần đạo vi trung quan, tương đương vu hung chuy đệ ngũ tiết hạ; mệnh môn vi hạ quan, tương đương vu yêu chuy đệ nhị tiết hạ. 10, tiền tam đan điền: hạ đan điền khí hải, trung đan điền giáng cung, thượng đan điền nê hoàn. 11, thập nhị lâu thai tàng bí quyết —— thập nhị trọng lâu, tức hầu nhuyễn cốt. bí quyết giả, thử tại khí dịch tương giao chi tế, yết tân hoặc yết khí dĩ nghịch cầu đan chủng chi vị dã. 12, âm dương huyền tẫn xa —— huyền tẫn, thị vạn vật sở do sinh chi sở. trần đoàn tá dụng vi" luyện tinh hóa khí" chi dự bị công phu. thử tá huyền tẫn xa dụ đan chủng chi xuất hiện, tại âm dương hỗn độn vu thác dược, chân khí do thử nhi xuất chi mạo.《 lão tử • đệ 6 chương 》: " cốc thần bất tử, thị vị huyền tẫn. huyền tẫn chi môn, thị vị thiên địa căn. miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần." 13, thủy hỏa giao tiếp địa —— thử địa 劃 vu hạ đan điền, thuyết minh chân khí manh sinh vu thử, 《 ngộ chân thiên 》 vân" yếu tri sản ước xuyên nguyên xử, chích tại tây nam thị bản hương" ,

cập" y tha khôn vị sinh thành thể, chủng tại kiền gia giao cảm cung" , giai thị thử ý. 14, giáp tích song quan thấu đính môn, tu hành lộ kính thử vi căn —— khí tất tuần giáp tích thượng hành, thử nãi luyện khí đích cơ bản phương pháp. khí đáo đầu đính, đầu đính thượng hữu nê hoàn cung, vi tu luyện chi chung cực. lý kinh vĩ 《 nội kinh đồ 》 thích nhất, quan vu 《 nội kinh đồ 》 danh xưng: 《 nội kinh đồ 》 hoặc xưng chi vi 《 nội cảnh đồ 》, kỳ thực án kỳ nội dung dữ đồ kỳ mục đích thị ngận bất tương đồng đích, đương nhiên dã hữu tương quan tính.《 nội cảnh đồ 》 nghiêm cách giảng thị nhân thể nội tảng đích giải phẩu đồ, kỳ mục đích thị yếu cấp dư học tập nhân thể giải phẩu, nội tạng quan hệ đích nhân dĩ đồ kỳ, nhi 《 nội kinh đồ 》 tắc minh hiển phú hữu đạo gia dưỡng sinh phương pháp đồ kỳ đích mục đích.《 nội kinh đồ 》 dữ 《 nội cảnh đồ 》 thực tế thượng khả năng đô nguyên vu 《 hoàng đế nội kinh 》 chi hữu quan nội dung, nhi 《 nội kinh đồ 》 chi mệnh danh, khả năng bao hàm trứ" nội đan tu luyện" kinh điển chi ý. nhị, 《 nội kinh đồ 》 dữ trung y học, đạo gia đích quan hệ tòng 《 nội kinh đồ 》 đích nội dung thực chất lai khán, sở kỳ nhân thể tạng phủ kinh lạc sinh lý dữ giải phẩu bộ vị quan hệ khán, dữ trung y học kiện khang trường thọ, dưỡng sinh dưỡng tính học vấn quan hệ mật thiết, hoặc tức nguyên vu trung y học nội dung chi phát triển. đãn tòng đối nhân thể tạng phủ sinh lý công năng đích trọng tân mệnh danh dữ giới định, đồ kỳ luyện công pháp yếu lĩnh lai khán, kỳ ngữ ngôn đặc điểm kỳ đạo gia lý luận canh vi đột xuất. trung y học đích phát triển, tại lịch sử thượng dữ trung quốc đạo gia hữu trứ mật thiết đích quan hệ, đặc biệt thị trung y học dưỡng sinh đích lý luận dữ kỹ thuật, dữ đạo gia trường sinh bất lão đích tư tưởng, tập luyện phương pháp đẳng thập phân mật thiết. đạo gia tư tưởng đối trung y lý luận nguyên tẩu 《 hoàng đế nội kinh 》 dữ trung dược điển tịch 《 thần nông bản thảo kinh 》 trung, hữu trứ thâm trạm đích sấm thấu . hoặc giả thuyết, đạo gia quan vu kiện khang, trường thọ đích tư tưởng tại nhất định trình độ thượng tằng kinh chỉ đạo quá trung y dược học đích phát triển. thí như: 《 hoàng đế nội kinh · tố vấn 》 khai quyển tựu dĩ hoàng đế vấn thiên sư viết: " dư văn thượng cổ chi nhân, xuân thu giai độ bách tuế, nhi động tác bất suy; kim thì chi nhân, niên bán bách nhi động tác giai suy giả, hà dã?" kỳ bá đối viết: " thượng cổ chi nhân, kỳ tri đạo giả, pháp vu âm dương, hòa vu thuật sổ...... nhi tận chung kỳ thiên niên, độ bách tuế nãi khứ......." " phu đạo giả, năng khước lão nhi toàn hình." " cố năng thọ tệ thiên địa, vô hữu chung thì." 《 thần nông bản thảo kinh 》 phân ước vi thượng, trung, hạ tam phẩm, thượng phẩm đa thuật phục chi khinh thân duyên niên, bất lão thần tiên chi phục thực luyện đan chi dược phẩm, ki hồ hoàn toàn thị đạo gia luyện đan phục hậu dĩ cầu kiện khang trường thọ thậm chí thành tiên đích lý luận. cổ đại trứ danh trung y học gia tấn · cát hồng, lương · đào hoằng cảnh, đường · tôn tư mạc, minh · lý thì trân đẳng đẳng, ký thị vĩ đại đích y học gia, dã dĩ tinh vu đạo gia học lý đối đạo gia dưỡng sinh dưỡng tính pha hữu nghiên cứu đích đại học vấn gia. tha môn bất đãn đối trung y học

đích phát triển tác xuất quá trọng đại thành tựu, nhi thả tại dung đạo gia dưỡng sinh dưỡng tính tư tưởng dữ phương pháp vu trung y học, xúc tiến trung y học dưỡng sinh dưỡng tính kiện khang trường thọ đích hoàn thiện, dã tác xuất liễu bất khả ma diệt đích cống hiến. tùy trứ xã hội đích tiến bộ hòa khoa học đích phát triển, đạo gia dưỡng sinh dưỡng tính tại truy cầu bất lão thần tiên đích mục tiêu thượng, tại đường mạt, tống, minh thì kỳ, tha môn nhật ích tương kỳ nội dung, nhân thể tạng phủ, kinh lạc, thể vị công năng đẳng thần bí hóa, phát triển liễu hàm súc, khúc ẩn phong cách, mê từ ẩn ngữ phiếm hóa, nhi thả tại mệnh danh, lý luận thượng nhật ích chúng thuyết phân vân, sử nhất bàn nhân việt lai việt nan dĩ lý giải dữ chưởng ác, thành vi thiểu sổ đạo sư, đạo sĩ đích chuyên lợi. trung y học tại đạo gia dưỡng sinh tư tưởng chi ảnh hưởng hạ, trục bộ bãi thoát tu luyện thành tiên mục tiêu đích chế ước, nhi đối kỳ hữu ích vu nhân thể kiện khang, phòng trì tật bệnh đẳng tư tưởng dữ kỹ thuật tắc sung phân hấp thu gia dĩ phát triển, tòng nhi nhật ích thành vi bỉ giác khoa học dưỡng sinh dưỡng tính đích đại biểu. tam, đạo gia dưỡng sinh dữ 《 nội kinh đồ 》 đạo gia quan vu truy cầu kiện khang, duyên niên ích thọ tư tưởng dữ phương pháp kỹ thuật, tập trung biểu hiện tại: 1, tu luyện trường sinh bất lão đan dược, ký hi vọng phục thực bất lão đan dược nhi thành tiên, tức luyện đan phái, hậu xưng vi ngoại đan; 2, tu luyện nội đan, hậu thế phát triển vi tĩnh dưỡng công, tức tương ngoại đan luyện chế phương diện đích nhược kiền học lý, học thuật ngữ dẫn nhập nhân thể tĩnh dưỡng công pháp chi trung, hoặc tức hiện thì sở xưng đích khí công; 3, ngũ cầm hí hòa thái cực quyền vi đại biểu đích đạo dẫn động công. luyện đan phục thực thịnh hành vu tần hán ngụy tấn thì kỳ, do vu dẫn khởi phục thực giả đích quảng phiếm trung độc nhi tao đáo y học gia, học thuật giới đích phản đối thanh thảo nhi suy lạc. tĩnh công đích khí công dữ động công đích ngũ cầm hí, thái cực quyền đẳng tắc kế tục đắc đáo phát triển hòa phong phú. 《 nội kinh đồ 》 đại biểu liễu đạo gia tĩnh dưỡng công tư tưởng dữ kỹ thuật đích chân đế, kỳ sưu từ, mê từ, ẩn ngữ tại đồ kỳ dữ luận thuật thượng đại lượng xuất hiện, canh thị đạo gia tống minh dĩ lai đích điển hình phong cách. cứ phân tích nghiên cứu, 《 nội kinh đồ 》 ước thải hội vu thanh sơ hoàng cung như ý quán đạo gia họa sư chi thủ, 《 nội kinh đồ 》 đích sang ý y cứ, đương nguyên vu minh đại khí công học gia duẫn chân nhân dật danh đệ tử vu vạn lịch niên gian (1573—1619) sở soạn 《 tính mệnh khuê chỉ 》, hữu nhân tương 《 nội kinh đồ 》 dữ 《 tính mệnh khuê chỉ 》 tiến hành liễu bỉ giác, nhận vi 《 nội kinh đồ 》 trực tiếp kế thừa liễu 《 tính mệnh khuê chỉ 》 phản chiếu đồ đẳng tinh mỹ hội đồ đích mê hí họa phong, sử tĩnh công tiểu chu thiên pháp ( nội đan tu luyện ) đích đồ kỳ canh ẩn hối, canh hình tượng, canh nghệ thuật hóa, sử chỉnh cá nhân thể hình tượng hoàn toàn ẩn vu nhất phúc" sơn thủy phong cảnh" chi trung, tòng nhi dĩ mê từ ẩn ngữ kết hợp tinh mỹ đồ họa, hình tượng hóa giảng thuật liễu đạo gia" nội đan tu luyện" đích kinh chỉ, phương

pháp dữ kỹ thuật. sở vị nội đan: thị dĩ nhân thể dụ lô đỉnh, tinh, khí vi dược vật, dĩ thần vận tinh khí, thông quá ý niệm tu luyện nhi kết đan dược giả, tức nội đan, diệc xưng thánh thai. tùy · tô huyền lang xưng hành khí đạo dẫn vi nội đan. vương phu tử yết kỳ nội đan đích đặc điểm" đa ẩn kỳ từ, thác vi long hổ, duyên hống giao cấu chi thuyết, sử dĩ tự ngộ." sở vị tiểu chu thiên: toàn danh vi" âm dương tuần hoàn nhất tiểu chu thiên" . luyện công giả bế mục tĩnh tọa, tị hấp thanh khí, sử hấp nhập chi khí hạ hàng tề hạ ( đan điền ), quá giang môn nhi duyên đốc mạch vĩ lư ( hạ quan ) thượng hành, kinh giáp tích ( trung quan ) chí ngọc chẩm ( thượng quan ), đáo đầu đính chi bách hội, nhập mẫn hoàn ( thượng đan điền, hoặc dĩ lưỡng mi gian vi thượng đan điền ), thuận diện bộ chí thiệt dữ nhâm mạch tiếp, chí tiền hung bộ thiên trung ( trung đan điền ) nhi hạ, chí hạ đan điền phục duyên nguyên lộ tuần hành, tức nhất tiểu chu thiên. luyện công giả khả căn cứ tự kỷ đích thân thể tình huống dữ tật bệnh quyết định thu khí tồn tưởng kỳ xử, dĩ đạt đáo cường thân khước bệnh, duyên niên ích thọ đích mục đích. án đạo gia nhận vi: thượng trung hạ tam đan điền, thượng trung hạ tam quan đả thông hậu, tắc nhâm, đốc mạch khả tuần hoàn chu lưu, tựu năng đạt đáo tăng cường thể lực, để kháng tật bệnh, duyên niên ích thọ thậm tắc bất lão thần tiên. tứ, 《 nội kinh đồ 》 chủ yếu thuật ngữ giản giới thượng đan điền: vi bách hội sở tại, diệc tức nê hoàn cung, thăng dương phủ, côn lôn đính, linh thai đẳng, đạo gia sở chỉ danh xưng thậm đa, khả dĩ thuyết thị các tự mệnh danh, chúng thuyết phân vân, bất quá đa chỉ não nhi ngôn. kỳ trung huyền quan sở chỉ tại lưỡng mục lưỡng mi dữ ngạch, tị cốt chi thập tự trung tâm xử, đạo gia đối thử dã thập phân trọng thị, nhận vi thị nhập đạo chi môn, hoặc phiếm chỉ khí công cơ sở, nhận vi thị thiên địa linh căn, thị tổ khiếu, tổ khí, chí bảo chí quý. trung đan điền: vi thiên trung sở tại, vi tự thừa tương hạ thập nhị tằng lâu ( chỉ hầu quản ) chí hoàng đình ( chỉ nhân thể nội trung hư không khiếu, hoặc tại tâm chi hạ......), dĩ ngưu lang đại biểu tâm vi dương, hữu can đảm tỳ quân các tự chuyên chức, cộng đồng canh chủng tâm điền, cố hữu" ngã gia chuyên chủng tự gia điền, khả dục linh miêu hoạt vạn niên...... quán khái tu bằng thượng cốc tuyền ( chỉ thiệt đính thượng ngạc, sở vị bạch đầu lão tử mi thùy địa chi luật dịch chí thượng thước kiều ), hữu triêu nhất nhật công hành mãn, tiện thị bồng lai đại la tiên." hạ đan điền: tức chính đan điền, tại tề hạ, hoặc hữu xưng chi vi khí hải, tàng mệnh chi sở, dĩ chức nữ đại biểu thận vi âm tính. án đạo gia dĩ chức nữ dụ thận, vi chân âm, tại quái vi khảm; dĩ ngưu lang dụ tâm, vi chân dương, tại quái vi ly, âm dương hợp tắc vi chân phu thê, âm dương hợp tắc sinh đan dược, sở dĩ hoàn hữu khảm ly giao cấu, nam nữ cấu tinh âm dương hợp nhi sinh đan dược chi dụ. tâm thận giao, thủy hỏa giao, long hổ giao chi loại đẳng đẳng, dã đô thị chỉ luyện công trung chi thuật ngữ. đồ trung" thủy hỏa giao luyện trì" tức dụ tâm thận tương giao chi xử sở. vĩ lư quan: vi hạ quan, tại nhân thể vĩ 骶 cốt chi mạt tiết, hoặc chỉ trường cường huyệt chi sở

tại, vi nhâm mạch hướng đốc mạch quá độ chi xử, diệc vi nhâm mạch chi âm dữ đốc mạch chi dương giao hội chi sở, 《 kim đan đại thành tập 》: " thủy hỏa chi tế viết vĩ lư quan." diệc khiếu hư nguy huyệt, vĩ lư huyệt, hoặc xưng vi thiên nhân hợp phát chi ki, tử mẫu phân thai chi lộ, tinh khí tụ tán thường tại thử xử, thủy hỏa phát đoan dã tại thử xử, âm dương biến hóa dã tại thử xử. đạo gia nhận vi thử huyệt" hệ nhân sinh tử ngạn đầu" , tiên gia xưng vi sinh tử quật, khả kiến kỳ đa ma trọng yếu, dã thị tu luyện thông quan tối nan xử. giáp tích quan: tức lộc lô quan, vi trung quan, thích ý tư liêu ngận thiểu, cận tri vi luyện công âm dương hòa hợp thượng hành đích đệ nhị quan, án 《 kim đan đại thành tập 》 mệnh danh vi lộc lô quan, tự hữu đề thăng thượng hành chi dụ ý. ngọc kinh quan: vi thượng quan, tức ngọc chẩm, vị tại chẩm cốt thô long thượng duyên.《 kim đan đại thành tập 》: " não hậu viết ngọc chẩm quan" . do thử thượng hành tắc khả hội vu nê hoàn cung, hoàn thành nhâm đốc nhị mạch thông, đạt đáo nhâm đốc nhị mạch tuần hoàn chu lưu, đương nhiên dã chí quan trọng yếu. " thiết ngưu canh địa chủng kim tiền" , dĩ thiết ngưu canh địa, bỉ dụ tu luyện hạ đan điền, tinh, khí, thần tam hợp dữ thông quá vĩ lư quan chi bất dịch, tam hợp sinh đan điền lô hỏa, tức nông phu cước hạ hữu nhất thiết lô, lô trung hỏa thập phân thịnh sí, sử thủy hỏa tương tế, thủy hỏa tương giao. đồ trung hữu đan đỉnh, lô hỏa chính vượng, hạ hữu nam nữ đồng tử xa thủy, dụ xúc tiến thủy hỏa tương giao, tâm thận giao, âm dương hợp, khảm ly giao cấu nhi sinh đan dược chi ý. thử nhâm đốc giao hội chi xử, năng phủ thông quan thị thập phân quan kiện đích, cố dĩ" thiết ngưu canh địa chủng kim tiền......" nhất đoạn tác vi bỉ dụ.