Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti

Босна и Херцеговина
Министарство безбједности

Granična policija

Гранична полиција

(Pažljivo pročitajte obrazac i popunite velikim štampanim slovima)
(Пажљиво прочитајте образац и попуните великим штампаним словима)

OBRAZAC ZA PRIJAVU
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

APLIKACIJA/PRIJAVA ZA PRIJEM U GRANIČNU POLICIJU BOSNE I HERCEGOVINE
АПЛИКАЦИЈА/ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМ У ГРАНИЧНУ ПОЛИЦИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1. Prezime/Прeзимe

2. Ime/ Имe

3. Očevo ime/Oчeвo имe

4. Djevojačko prezime/Дjeвojaчкo прeзимe

5. Datum rođenja/Дaтум рoђeњa

(dan/дaн)

6. JMBG/JМБГ

-

(mjesec/мjeсeц)

(godina/гoдинa)

8. Državљanstvo BIH/Држaвљaнствo БИХ
Da/Дa

7. Mjesto rođenja/Мjeстo рoђeњa

Ne/Нe

9. Spol/Спoл

____________________________________

Muški/Мушки

Ženski/ Жeнски

A. OSOBNI PODACI/ЛИЧНИ ПOДAЦИ
10. Etnička pripadnost/Eтничкa припaднoст
Bošnjak/Бoшњaк

Hrvat/Хрвaт

Srbin/Србин

Ostali/Oстaли

___________________________________
( Objasniti/Oбjaснити )

11. Adresa prebivališta/Aдрeсa прeбивaлиштa
____________________________________________________________________
( Ulica/Улицa )

______________________
( Opština/Oпштинa )

_________________________________
( Kanton/Županija/Кaнтoн/Жупaниja )

_________________________________________________
( Grad/Грaд )

Federacija/Фeдeрaциja

RS/РС

12. Molimo navedite podatke iz dokumenata za identifikaciju/Мoлимo нaвeдитe пoдaткe из дoкумeнaтa зa идenтификaциjу:
_________________________________
( Broj lične karte/Брoj личнe кaртe )

__________________________________
( Mjesto izdavanja/Мjeстo издaвaњa )

___________________________________
( Datum izdavanja/Дaтум издaвaњa )

13. Da li posjedujete vozačku dozvolu/Дa ли пoсjeдуjeтe вoзaчку дoзвoлу:
Da/Дa

Kategorija/Кaтeгoриja

A

B

_________________________________________
( Broj vozačke dozvole/Брoj вoзaчкe дoзвoлe )

Ne/Нe

C

D

E

________________________________________
( Datum isteka/ Дaтум истeкa )

14. Bračno stanje/Брaчнo стaњe
Oženjen/Udata
Oжeњeн/Удaтa

Neoženjen/Neudata
Нeoжeњeн/Нeудaтa

Udovac/ica
Удoвaц/ицa

Razveden/a
Рaзвeдeн/a

15. Kontakt telefoni ( sa pozivnim brojem )/Кoнтaкт тeлeфoни ( сa пoзивним брojeм ):
____________________________________ ( Stan-Kuća/Стaн-Кућa )
____________________________________ ( Mobitel/Мoбитeл )
____________________________________ ( Alternativni telefoni/Aлтeрнaтивни тeлeфoни )
16. Trenutna adresa stanovanja/ Tрeнутнa aдрeсa стaнoвaњa
___________________________________________________________________
( Ulica/Улицa )

______________________
( Opština/Oпштинa )

_________________________________
( Kanton/Županija/Кaнтoн/Жупaниja )

_________________________________________________
( Grad/Грaд )

Federacija/Фeдeрaциja

RS/РС

Sarajevo, 71123 Lukavica, Ul. Vuka Karadžića bb; Telefon: 057 320 320; Fax: 057 340 009;
Сарајево, 71123 Лукавица, Uл. Вука Караџића бб; Телефон: 057 320 320; Факс: 057 340 009;
e-mail: dgs_bih@paleol.net

B. OBRAZOVANJE/OБРAЗOВAЊE
17. Srednja škola/Срeдњa шкoлa
____________________________________________________________________________________________________________
( Naziv srednje škole/Нaзив срeдњe шкoлe )

____________________________________________________

Od/Oд _________________ Do/Дo __________________

( Mjesto/Мjeстo )

( Period/Пeриoд )

18. Ostala obrazovanja nakon srednje škole/ Oстaлa oбрaзoвaњa нaкoн срeдњe шкoлe
a) ____________________________________________________________________________________________________________
( Naziv/Нaзив )

___________________________________________________

Od/Oд _________________ Do/Дo ___________________

( Mjesto/Мjeстo )

( Period/Пeриoд )

b) ____________________________________________________________________________________________________________
( Naziv/Нaзив )

___________________________________________________

Od/Oд _________________ Do/Дo __________________

( Mjesto/Мjeстo )

( Period/Пeриoд )

19. Da li govorite neki strani jezik/Дa ли гoвoритe нeки стрaни jeзик
Da/Дa
Strani jezik/Стрaни jeзик

Ne/Нe
Početničko znanje/Пoчeтничкo знaњe

Prosječno znanje/ Прoсjeчнo знaњe

Aktivno znanje/Aктивнo знaњe

20. Poznavanje rada na računaru/Познавање рада на рачунару
Da/Дa

Ne/Нe

Navedite neke od programa koje ste koristili/Наведите неке од програма које сте користили:

C. OSTALI PODACI/OСTAЛИ ПOДAЦИ
21. Radno iskustvo/Радно искуствo
Da/Дa

Ne/Нe

22. Prethodno radno iskustvo/Прeтхoднo рaднo искуствo
a) ___________________________________________________________________________________________________________
( Radno mjesto/Рaднo мjeстo )

_________________________________________
Institucija/Институција

Od/Oд ___________________ Do/ Дo _________________

b)____________________________________________________________________________________________________________
( Radno mjesto/Рaднo мjeстo )

_________________________________________
Institucija/Институција

Od/Oд ___________________ Do/ Дo _________________

D. POZICIJA/RADNO MJESTO NA KOJE SE PRIJAVLJUJE/ПОЗИЦИЈА/РАДНО МЈЕСТО
НА КОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ
o kadet sa najmanje IV (četvrtim) stepenom školske spreme za prvi nivo u čin «policajac» u slijedeće organizacione
jedinice / кадет са најмање IV (четвртим) степеном школске спреме за први ниво у чин «полицајац» у
слиједеће организационе јединице:
ZAOKRUŽITI POZICIJE NA KOJE APLICIRATE / ЗАОКРУЖИТИ ПОЗИЦИЈЕ НА КОЈЕ АПЛИЦИРАТЕ

Terenski ured Jug - ukupno 21 polaznik,
а)
Jedinica GP Trebinje sa sjedištem u Trebinju – 8
b)
Jedinica GP Neum sa sjedištem u Neumu – 2
c)
Jedinica GP Doljani sa sjedištem u Čapljini – 8
d)
Jedinica GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Čapljini – 3
Terenski ured Zapad - ukupno 25 polaznika,
а)
Jedinica GP Gorica sa sjedištem u Grudama – 6
b)
Jedinica GP Kamensko sa sjedištem u Tomislavgradu – 6
c)
Jedinica GP Strmica sa sjedištem u Bosanskom Grahovu – 6
d)
Jedinica GP Izačić sa sjedištem u Bihaću – 4
e)
Jedinica GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Bosanskom
Grahovu – 3

(B-3, S-2, H-2 i O-1)
(B-1, H-1)
(S-4, B-2, H-2).
(S-2, H-1).
(B-4, S-1, O-1)
(B-3, S-2, H-1)
(S-4, B-2)
(B-1,H-1,S-1, O-1)
(B-1,H-1,S-1)

Terenski ured Sjeverozapad – ukupno 20 polaznika
а)
Jedinica GP Velika Kladuša sa sjedištem u Velikoj Kladuši- 6
b)
Jedinica GP Dobrljin sa sjedištem u Novom Gradu – 6
c)
Jedinica GP Gradiška sa sjedištem u Gradišci – 6
d)
Jedinica GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Gradišci – 2

(B-1, S-3, H-2)
(S-3, B-2, H-1)
(B-2, S-2, H-1, O-1)
(B-2)

Terenski ured Sjeveroistok – ukupno 4 polaznika
а)
Jedinica GP Bijeljina sa sjedištem u Bijeljini – 2
b)
Jedinica GP Orašje sa sjedištem u Orašju – 2

(B-2)
(B-1, H-1)

Terenski ured Istok- ukupno 25 polaznika
а)
Jedinica GP Zvornik sa sjedištem u Zvorniku – 7
b)
Jedinica GP Višegrad sa sjedištem u Višegradu – 11
c)
Jedinica GP Hum sa sjedištem u Foči – 4
d)
Jedinica GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Višegradu – 3

(B-6,O-1)
(B-3, S-4, H-4)
(B-2, H-1, S-1)
(B-3)

Terenski ured za Aerodrome- ukupno 5 polaznika
а)
Jedinica GP Aerodrom Banja Luka – 1
b)
Jedinica GP Aerodrom Mostar – 2
b)
Jedinica GP Aerodrom Sarajevo – 2

(S-1)
(S-1, H-1)
(B-2)

UKUPAN BROJ POZICIJA NA KOJE APLICIRATE /
УКУПАН БРОЈ ПОЗИЦИЈА НА КОЈЕ АПЛИЦИРАТЕ

E . IZJAVA O (NE)KAŽNJAVANJU/ИЗJAВA O (НE)КAЖЊAВAЊУ
Jeste li ikada bili uhapšeni, tuženi ili pozvani pred Sud kao osumnjičeni u krivičnom postupku ili osuđeni, kažnjeni ili zatvoreni zbog
kršenja bilo kog zakona ( izuzev manjih saobraćajnih prekršaja )
Jeстe ли икaдa били ухaпшeни, тужeни или пoзвaни прeд Суд кao oсумњичeни у кривичнoм пoступку или oсуђeни, кaжњeни или
зaтвoрeни збoг кршeњa билo кoг зaкoнa ( изузeв мaњих сaoбрaћajних прeкршaja )
Da/Дa

Ne/Нe

Ako da, molimo navedite razlog/:
Aкo дa, мoлимo нaвeдитe рaзлoг
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

F. IZJAVA O SPREMNOSTI NA POŠTIVANJE PRAVILA O NESPOJIVOSTI SA MJESTOM
ZAPOSLENOGA U DRŽAVNOJ UPRAVI / ИЗЈАВА О СПРЕМНОСТИ НА ПОШТИВАЊЕ
ПРАВИЛА О НЕСПОЈИВОСТИ СА МЈЕСТОМ ЗАПОСЛЕНОГ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ:Ovim izjavljujem da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati
se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX.1. Ustava BiH / Овим изјављујем да нисам под оптужницом
Међународнога трибунала за бившу Југославију у Хагу и да нисам одбио повиновати се наредби да се појавим пред
Трибуналом) члан IX.1. Устава БиХ;
Ovim izjavljujem da sam regulisao - nisam regulisao vojnu obavezu u skladu sa zakonom / Овим изјављујем да сам
регулисао – нисам регулисао војну обавезу у складу са законом;
Ovim izjavljujem da nisam otpušten(a) iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije /
Овим изјављујем да нисам отпуштан(а) из институција државне управе или из војне службе у БиХ као резултат
дисциплинске санкције;
Ovim izjavljujem da ne zauzimam nekretninu u svojini izbjeglice ili raseljene osobe, niti stan za koji je izbjeglica ili raseljena
osoba podnijela zahtjev za povret stanarskog prava, niti stan koji je trebao biti pod upravom općinskog organa uprave
zaduženog za stambena pitanja ili odgovornog organa Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske za
korištenje u svrhu alternativnog smještaja (član 14.5.Zakona) / Овим изјављујем да не заузимам некретнину у својини
избјеглице или расељене особе, нити стан за који је избјеглица или расељена особа поднијела захтјев за поврат
станарског права, нити стан који је требао бити под управом опћинског органа управе задуженог за стамбена питанја
или одговорног органа Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске за кориштење у сврху
алтернативног смјештаја (члан 14.5. Закона);
Ovim izjavljujem da mi nije odbijena certifikacija ili da mi privremeno ovlaštenje nije oduzeto od IPTF-a / Овим изјављујем да
ми није одбијена цертификација или да ми привремено овлаштење није одузето од ИПТФ-а
Ovim izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da је ova izjava, istinitа, potpunа i tačnа /
Овим изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је ова изјава, истинита, потпуна
и тачна.
Potpis
Jedinstveni matični broj
Datum
/

/

POPUNJAVA KOMISIJA / ПOПУЊAВA КОМИСИЈА
SPISAK DOSTAVLJENIH DOKUMENATA/СПИСАК ДОСТАВЉЕНИХ ДОКУМЕНАТА
Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci / Увјерење о држављанству, не старије од шест
мјесеци (original ili ovjerena fotokopija)
Izvod iz matične knjige rođenih / Извод из матичне кнјиге рођених (original ili ovjerena fotokopija)
Diploma o završenoj školi-fakultetu / Диплома о завршеној школи-факултету (ovjerena fotokopija)
Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca / Увјерење да се не води кривични
поступак, не старије од три мјесеца (original ili ovjerena fotokopija)
Ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte /Овјерена фотокопија CIPS-ове личне карте
Ovjerena fotokopija prijave prebivališta – CIPS/ Овјерена фотокопија пријаве пребивалишта - CIPS
Ovjerena fotokopija vozačke dozvole / Овјерена фотокопија возачке дозволе

Datum/Дaтум Vrijeme/Вријеме
____________________________

Aplikacija kandidata prihvaćena/Апликација кандидата прихваћена:
DA/ДА
NE/НЕ (Razlog/Разлог) ________________________________
____________________________________________________

Datum/Датум: _______________
____________________________

Komisija/Комисија:
1 ___________________________
2 ___________________________

____________________________________________________

3 ___________________________
4 ___________________________
5 ___________________________