You are on page 1of 43

L

Jhx.ks'kk; ue%
x.kkuka Roka x.kifra gokegs dfoa dohukeqqieJoLree~ A
T;s"Bjkta cz.kka cz.kLir vk u% 'k`.o=wfrfHk% lhn lknue~ AA

uoxzgLrks=
tikdqlqeladk'ka dk';is;a eg;qfre A
reksfja loZiki?kza iz.krksflfnokdje~AA AA
nf/k'krq"kkjkHka {khjksnk.kZolaHkoe A
uekfe 'kf'kua lksea 'kaHkkseqZdqVHkw"k.keAA 2 AA
/kj.khxHkZlaHkwra fo/kqRdkfUrleizHke~ A
dqekja'kfgLrapexayaI.kekE;ge~AA AA
fiz;axqdfydk';kea :is.kkizfrea cq/ke~ A
lkSE;alkSE;xq.kksisraraoq/kaiz.kekE;ge~ AA AA
nsokuka p _"kh.kka p xq:a dkM+oulafuHke~A
cqf)Hkwraf=yksds'karauekfec`gLifre~ AA AA
fgedqUne`.kkykHka nSR;kuka ijea xq:e~
loZ'kkizokjaHkkxZoaiz.kekE;ge~ AA AA
uhykatulekHkkla jfoiq=a ;ekxzte~ A
Nk;kekrZ.MlqHkwrarauekfe'kuS'oje~ AA AA
v/kZdk;a egkoh;Z pUnzkfnR;foenue~A
flafgdkxHkZlaHkwrarajkgqaiz.kekE;ge~AA AA
iyk'kiq"iladk'ka rkjdkxzgeLrde~A
jkSnza jkSnzkReda ?kksja ra dsrqa iz.kekE;ge~ AA AA

QyJqfr
bfr O;kleq[kksnzhra ;% iBsRlqlekfgr%A
fnok ok ;fn ok jk=kS fo?kz'kkfUrHkZ;fo";fr AA AA
ujukjhu`ik.kka p Hkosgq% Loizuk'kue
,s'o;Zerqyars"kkekjksX;aiqf"Vo/kZue~ AA 2 AA
xzgu{k=tk% ihMLrLdjkfxzleqnzok% A
rk% lokZ% iz'kea ;kfUr O;klks ozwrs u la'k;% AA AA
bfr Jh O;klfojfpra vkfnR;kfnuoxzgLrks=a laiw.kZe~ AA
Pro

Red Astro

Version - 6.0

BRIJ

~c
-

15:16:14 hrs

15 September 1976
(Wednesday)
04:00:00PM

~-

06:10:46AM

S-

New Delhi , INDIA

06:22:50PM

~w-

077:13:00E

S-

028:39:00N

~-

-05:30:00 hrs

- -

~-

00:00:00 hrs

- -

$$$ -

10:30:00 hrs

S S-

-00:21:07 hrs

S -

15:38:52 hrs

N.C.Lahiri (023:31:54)

vodgM+k p
yXu %
yXukf/kifr %
jkf'k pUnzek %
jkf'kifr %
u{k= %
u{k=ifr %
u{k= pj.k %
ik;k %
_rq %
ekl %
i{k %
frfFk %
frfFk Js.kh %
frfFk ifr %
dj.k %
dj.k Js.kh %
dj.kifr %
x.k %
o.kZ %
;ksfu %
lw;Z fl)kUr ;ksx %
jTtq %
o'; %
rRo %
rRokf/kifr %
fogx %
ukM+h %
ukM+h in %
os/k %
vk|k{kj %

edj
'kfu
o`"k
'kqq
~
pUnzek
2
jtr
c"kkZ
z
d`".k
lIreh
Hknzk
'kfu
fo"Vh
pj
;e
euq";
oS';
liZ iq0
otz
daB
prq'in
i`Foh
oq/k
Hkkj/kad
vUr
e/;
S
ok

?kkr p
jkf'k lw;Z %
ekl %
frfFk %
okj %
u{k= %
izgj %
yXu %
lw;Z fl)kUr ;ksx %
dj.k %

dU;k
vxzg.k

'kfuokj
gLrk

o`"k
lqdeZu
'kdqfu

ik'pkR; T;ksfr"kh; lkfj.kh


okjs'k %
okjs'k %
Qsl %
pUnz jkf'k ik'pkR; %
yXu ik'pkR; %
lw;Z dk vof/kifr %
pUnzek dk vof/kifr %
vof/k cnyko %

dU;k

V
feFkqu
dqEHk
'kfu
o`gLifr
oq/k] 'kfu ] 'kfu] oq/k

BRIJ


yXu

dsrq 12:02

9
10

1
'kfu

yXu

12:29

11

12

pUnz 14:52
c`g 07:38

jkgq

8
dsrq

12:02

eax-

18:52

20:51

6 cq/k 12:01
5
'kqq 23:17

10

jkgq
eax-

'kfu

pUnz
c`g

12
11

9 cq/k
8
'kqq

lw;Z 29:09

lw;Z

~c ~ ~ S
xzg
yXu
lw;Z
pUnzek
eaXky
oq/k
o`gLifr
'kqq
'kfu
jkgq
dsrq

fn'kk
&&
ekx
ekx
ekx
oh
ekx
ekx
ekx
oh
oh

jkf'k
edj
flga
o`"k
dU;k
dU;k
o`"k
dU;k
ddZ
rqyk
es"k

jkf'ki0
'kfu
lw;Z
'kqq
oq/k
oq/k
'kqq
oq/k
pUnzek
'kqq
eaXky

fMXkzh
0%%
0%0%
0%%
00%%0
0%0%0
00%%0
0%%
0%%0
0%0%
0%0%

u{k= & pj.k


(1)
} (1)
~ (2)
S (4)
S (1)
} (4)
S (4)
~c (1)
S (2)
(4)

u0 ifr
pUnzek
lw;Z
pUnzek
pUnzek
pUnzek
lw;Z
pUnzek
oq/k
jkgq
dsrq

dkjd

fo'ks"k
rVLFk Hkko esa
Loxzgh
ewyf=dksu
rVLFk Hkko esa
mPpLFk
rVLFk Hkko esa
uhpLFk
rVLFk Hkko esa
fe= ds Hkko esa
fe= ds Hkko esa

vkRe
viR;k
Hkzkf=
Kkfr
nkjk
vekR;
ekf=

'kqHk
'kqHk
'kqHk
nq"V
'kqHk

fo'ks"k
&&
&&
xzg ds
xzg ds
xzg ds
xzg ds
xzg ds
&&
&&
&&

lkFk
lkFk
lkFk
lkFk
lkFk

~ ~ S
xzg

koLFk

kos'k

izko iDdk j k0 dk xzzg lkFkh xzg dk;e kehZ

lw;Z
pUnzek
eaXky
oq/k
o`gLifr
'kqq
'kfu
jkgq
dsrq

v"Ve~
iape~
uoe~
uoe~
iape~
uoe~
lIre~
n'ke~
prqFkZ

8
7
4 ] 11
6]9
12 ] 3
5 ] 10
1]2

jkf'k
jkf'k
jkf'k
jkf'k
xzzg
jkf'k
xzzg
xzzg
jkf'k

lks;k

gkWa
gkWa

fo'ks"k

fo'ks"k

mPPkLFk
uhPkLFk

'kq ko esa
'kq ko esa
'kq ko esa
v'kq ko esa
'kq ko esa
v'kq ko esa
'kq ko esa
v'kq ko esa

gkWa
gkWa
gkWa

gkWa

gkWa
gkWa
gkWa
gkWa

gkWa
gkWa

gkWa

~ z~ (w~) S
[kkuk u

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(c) Red Astro v.6.0 pro

[kkuk u

~
, S

, ,

ekfyd

iDdk j

lks;k

mPp

uhp

S
~


S

fdLer dks tXkkus okyk

BRIJ

dsrq

pUnz

jkgq

12

'kfu

cq/k
'kqq

yXu
'kfu

eax-

yXu

c`g
lw;Z

5
6

eaxcq/k
'kqq

2
8

11

10

12
11

lw;Z

1
7

10

c`g
pUnz

dsrq

jkgq

z $

8
5
9
9
5
9
7
10
4

~ z

( )

SS

zc
S , ~ ~~
~ , L
~ ~ w ~ ~
~
~ -M , s

, ~

~ ~ } ~ SS ~

foa'kkskjh n'kk
tUe ds le; foa'kkskjh ksX ; n'kk ,u lh ygjh v;uk'k
% 0%% % pUnzek % o0 ek0 fn0
dz0

xzg n'kk
pUnzek n'kk
eaXky n'kk
jkgq n'kk
o`gLifr n'kk
'kfu n'kk
oq/k n'kk
dsrq n'kk
'kqq n'kk
lw;Z n'kk

vof/k
o0 ek0
o0 0 ek0
o0 0 ek0
o0 0 ek0
o0 0 ek0
o0 0 ek0
o0 0 ek0
0 o0 0 ek0
o0 0 ek0

ls &&&&&&&&& rd
%0% ls %0%
%0% ls %0%0
%0%0 ls %0%00
%0%00 ls %0%0
%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%00
%0%00 ls %0%0
%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%0

o`gLifr egkn'kk
%0%00 ls %0%0
vUrnZ'kk
ls &&&
o`gLifr
%0%00
'kfu
0%0%00
oq/k
%0%0
dsrq
%%0
'kqq
0%%0
lw;Z
0%0%0
pUnzek
%0%0
eaXky
%0%00
jkgq
%0%0

oq/k vUrnZ'kk
%0%0 ls %%0
izR;UrnZ'kk
ls &&&
oq/k
%0%0
dsrq
%0%0
'kqq
0%0%0
lw;Z
0%0%0
pUnzek
0%0%0
eaXky
0%%0
jkgq
%%0
o`gLifr
%0%0
'kfu
%0%0

BRIJ


15091976 ~ 15092011
6 c

6 c

%0% ls %0% rd
%0% ls %0%0 rd
%0%0 ls %0% rd

S 6 c

%0% ls %0% rd
%0% ls %0% rd
%0% ls %0% rd

~ 3 c

2 c

~
S

%0% ls %0% rd
%0% ls %0% rd
%0% ls %0% rd

%%000 ls %%00 rd
%%00 ls %%00 rd
%%00 ls %%00 rd

3 c

%0% ls %0% rd
%0% ls %0% rd
%0% ls %% rd

1 c
S

%% ls %0%000 rd
%0%000 ls %0%000 rd
%0%000 ls %%000 rd

%%00 ls %0%00 rd
%0%00 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

6 c

%%00 ls %%00 rd
%%00 ls %%00 rd
%%00 ls %%00 rd

%0% ls %0% rd
%0% ls %0%0 rd
%0%0 ls %0% rd

2 c

m 15092011 ~ 15092046
6 c

6 c

%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

%0%0 ls %0%00 rd
%0%00 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

%0%0 ls %%0 rd
%%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

S 6 c

~ 3 c

2 c

~
S

%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

3 c

1 c
S

%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %%0 rd
%%0 ls %0%0 rd

%0%0 ls %0%00 rd
%0%00 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

6 c

%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

2 c

15092046 ~ 15092081
6 c

%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

6 c

S 6 c
~
S

%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%%0 ls %%0 rd
%%0 ls %%0 rd
%%0 ls %%0 rd

~ 3 c

2 c

3 c

%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%00 rd
%0%00 ls %%00 rd

1 c
S

%%00 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %%0 rd

%%00 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd
%0%0 ls %0%0 rd

6 c

%%0 ls %%0 rd
%%0 ls %%0 rd
%%0 ls %%00 rd

2 c

BRIJ

~ ~ c
c
0

h h

h h

~ c
0

0 ~0

0 ~0

0 ~0

0 ~0

0
0

0 ~0

~ c
0

0
0

0
0

~ c
0

~ c
0

~ ~ c

0
0

~ v c

0 ~0

0
0
0
0
0

~ S ~ c
0

0
0
0
0
0

0 ~0

0 ~0

BRIJ

~ ~w~ ~

~ z ~

~ z ~

~ z ~

~ z ~

S ~ z ~

~ z ~

~ z ~

~ z ~

~ ~ z ~

BRIJ DOB-15:09:1976 TOB-04:00:00PM POB-New Delhi

foa'kkskjh n'kk
tUe ds le; foa'kkskjh ksX ; n'kk ,u lh ygjh v;uk'k % 0%% % pUnzek % o0
ek0 fn0
dz0 l0
xzg n'kk
1 1 pUnzek egkn'kk
eaXky egkn'kk
2
3 < jkgq egkn'kk
o`gLifr egkn'kk
4
'kfu egkn'kk
5
oq/k egkn'kk
6
dsrq egkn'kk
7
'kqq egkn'kk
8
9 0 lw;Z egkn'kk

vof/k

ls &&&&&&&&& rd

o0 ek0 fn0
o0 0 ek0 0 fn0
o0 0 ek0 0 fn0
o0 0 ek0 0 fn0
o0 0 ek0 0 fn0
o0 0 ek0 0 fn0
o0 0 ek0 0 fn0
0 o0 0 ek0 0 fn0
o0 0 ek0 0 fn0

%0% &&& %0%


%0% &&& %0%0
%0%0 &&& %0%00
%0%00 &&& %0%0
%0%0 &&& %0%0
%0%0 &&& %0%00
%0%00 &&& %0%0
%0%0 &&& %0%0
%0%0 &&& %0%0

foa'kkskjh vUrnZ'kk
pUnzek egkn'kk
%0% && %0%
vUrnZ'kk
pUnzek
eaXky
jkgq
o`gLifr
'kfu
oq/k
dsrq
'kqq
lw;Z

ls &&& rd

%0% ls 0%0%
0%0% ls %%
%% ls 0%0%0
0%0%0 ls %%0
%%0 ls %0%
%0% ls %0%

o`gLifr egkn'kk
%0%00 --- %0%0
vUrnZ'kk
o`gLifr
'kfu
oq/k
dsrq
'kqq
lw;Z
pUnzek
eaXky
jkgq

ls &&& rd

%0%00 ls 0%0%00
0%0%00 ls %0%0
%0%0 ls %%0
%%0 ls 0%%0
0%%0 ls 0%0%0
0%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%00
%0%00 ls %0%0
%0%0 ls %0%0

dsrq egkn'kk
%0%00 --- %0%0
vUrnZ'kk
dsrq
'kqq
lw;Z
pUnzek
eaXky
jkgq
o`gLifr
'kfu
oq/k

ls &&& rd

%0%00 ls %0%00
%0%00 ls %0%0
%0%0 ls %%0
%%0 ls %0%0
%0%0 ls 0%%0
0%%0 ls 0%0%0
0%0%0 ls %%0
%%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%0

eaXky egkn'kk
%0% --- %0%0
vUrnZ'kk
eaXky
jkgq
o`gLifr
'kfu
oq/k
dsrq
'kqq
lw;Z
pUnzek

ls &&& rd

%0% ls %0%
%0% ls 0%0%
0%0% ls %0%
%0% ls %0%
%0% ls %0%
%0% ls %%
%% ls %0%
%0% ls 0%0%
0%0% ls %0%0

'kfu egkn'kk
%0%0 --- %0%0
vUrnZ'kk
'kfu
oq/k
dsrq
'kqq
lw;Z
pUnzek
eaXky
jkgq
o`gLifr

ls &&& rd

%0%0 ls %0%0
%0%0 ls 0%0%0
0%0%0 ls 0%%00
0%%00 ls 0%0%0
0%0%0 ls %%0
%%0 ls %0%0
%0%0 ls 0%0%0
0%0%0 ls 0%0%00
0%0%00 ls %0%0

'kqq egkn'kk
%0%0 --- %0%0
vUrnZ'kk
'kqq
lw;Z
pUnzek
eaXky
jkgq
o`gLifr
'kfu
oq/k
dsrq

ls &&& rd

%0%0 ls %0%00
%0%00 ls %0%0
%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %%0
%%0 ls %0%0
%0%0 ls %%0
%%0 ls %0%0

jkgq egkn'kk
%0%0 --- %0%00
vUrnZ'kk
jkgq
o`gLifr
'kfu
oq/k
dsrq
'kqq
lw;Z
pUnzek
eaXky

ls &&& rd

%0%0 ls 0%0%
0%0% ls %0%
%0% ls 0%0%
0%0% ls 0%0%000
0%0%000 ls 0%0%00
0%0%00 ls 0%0%00
0%0%00 ls 0%0%00
0%0%00 ls 0%0%00
0%0%00 ls %0%00

oq/k egkn'kk
%0%0 --- %0%00
vUrnZ'kk
oq/k
dsrq
'kqq
lw;Z
pUnzek
eaXky
jkgq
o`gLifr
'kfu

ls &&& rd

%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%00
%0%00 ls %0%0
%0%0 ls %0%0
%0%0 ls 0%0%0
0%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%00

lw;Z egkn'kk
%0%0 --- %0%0
vUrnZ'kk
lw;Z
pUnzek
eaXky
jkgq
o`gLifr
'kfu
oq/k
dsrq
'kqq

ls &&& rd

%0%0 ls 0%0%0
0%0%0 ls 0%%0
0%%0 ls %0%0
%0%0 ls 0%0%0
0%0%0 ls %%0
%%0 ls 0%%00
0%%00 ls %0%0
%0%0 ls %0%0
%0%0 ls %0%0

c~
() - 1
12 11

pUnz
c`g

dsrq 1 10 7
4
'kfu
3

~ - 2
dsrq 'kfueax- 'kqq
jkgq
lw;Z pUnz
cq/k c`g
6 5

98
jkgq

5
lw;Z

'kqq
eaxcq/k

dsrq 4 1 10
7
6

8 7

jkgq

jkgq

- 10
jkgq
c`g

'kqq

12 11

98
10

1
lw;Z
pUnz

7
6
5
dsrq

c~ - 16
lw;Z eaxc`g
'kqq

jkgq dsrq

9 8

10
'kfu

7
1

65

11
12
pUnz

cq/k

1
2
eax- 3
4
7
9
cq/k
'kfu 10
12
16
20
24
27
30
40
cq/k 45
60

c`g 9 6 3
12

10
11
lw;pUnz
Z

eax-

10

cq/k

cq/k
'kfu

c`g
cq/k

3 2

dsrq eax- 4 1 10
'kqq
7
5

1211
jkgq

lw;Z
'kfu

m - 12
'kqq
lw;Z

eax-

4 3
dsrq
6

c`g 5 2 11
8

7
pUnz

1 12
'kfu
jkgq
9

10

cq/k

- 20
'kqq
jkgq dsrq

11 10

12
cq/k
'kfu

- 27

lw;Z 4 1 10
7
'kfu
6

1211
c`g

pUnz
jkgq

9
8
eax-

lw;Z

5 4

'kqq

w~ - 40

9
3

87
pUnz
eax5
4
lw;Z

2
c`g

- 30

21
'kqq

cq/k

12
11
10
eax-c`g

dsrq

~ - 45

pUnz 2 11 8
5
c`g
3
ds
r
q
4
jkgq

109
'kfu

9 8

'kqq jkgq
dsrq
10

12
6

9
c`g

1110
jkgq

eax'kqq

dsrq
8
7
lw;Z

cc - 60
eax-

'kqq

pUnz cq/k
'kfu

2 1

eax-

lw;Z

cq/k 'kfu
cq/k

1 12

pUnz

54
dsrq

jkgq dsrq
3 2

dsrq 5 2 11
8
'kfu

1 12
jkgq

- 9

w , z ~ ~
~
~~ SS
z

SS
~ z ~
- SS
~ ~
M
,

,
z-z
z ~ ~
z ~ ~

- 24
pUnz

pUnz

'kqq

1211
'kfu

eax- c`g
'kqq

4 3

12
11

eax-

3 2

32

- 7

lw;Z

pUnz
c`g

10

lw;Z

- 4
'kqq

~c - 3

11
12
lw;Z

7
1

65
eax-

'kfu

12 11

c`g
2

pUnz
cq/k

dsrq 1 10 7
4
'kqq
3
lw;Z

Printed by - MindSutra Software Technologies, New Delhi , www.mindsutra.com

98
pUnz
jkgq
cq/k
6
5
c`g 'kfu

~ ~ ~ ~
{~ v ~~ ~ ~ ~ ~ z~ ~ ~~ S ~
{~ ~ } ~~ ~ {~ z ~ ~ ~ ~~ w~ ~ ~ v c~ w~~
~ ~~ ~ v ~~
S~ ~ z ~~ ~ z ~ ~ { ~ ~
~ z ~ ~ ~ ~~, ~ ~ ~~ ~ ~ ~
S~ ~-~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~
~ w ~~
~ ~ ~ S ~ M ~ w ~ ~ ~
~ ~ ~ v~ ~ ~ ~ ~
z ~ ~ c ~
w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ z c~ ~ ~ ~ c ~ w ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ z ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ z ~ ~ M M~ w
~~ -M ~ w ~ ~ ~ z ~
w ~ w~ ~ w ~ ~ w ~~
~ ~ ~ ~c ~ ~ ~
~ z ~ ~ ~ ~ ~ ~ w~ ~
z ~ ~ , , S ~, ~ ~ z ,
, , ~ ~ ~ ~ z ~
~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ S ~ ~ ~ ~ -S ~
~ ~ ~ } ~ ~c ~ ~ ~ z ~
~ ~ ~ , ~ ~~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ }
~ , ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ w ~~, ~ ~~ ~
~~, ~ ~ ~ ~w ~~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ ~ c , ~~
z z , ~ ~ ~ , ~ ~
~ {~ ~ z ~ w ~ ~~
~ ~ z ~ ~, ~ z ~

~ ~ ~~, ~ ~ z~ ~ ~ ~,
~
~ ~ z ~ ~~ ~, ~ ~ z ~
~ Sz ~ ~ SS z ~ ~ m
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ S-w ~ ~ ~
~ ~ w ~ ~ S, w ~ ~
w z~ ~
~ ~ z ~ ~~ ~, w ~ w
~ SS ~ c ~
c , ~ } ~ ~ ~ ~ z ~
~ ~ z ~ ~~ ~, ~ ~ ~ ~ z z
z w~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sc
~~ ~ ~ z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~
~ ~ z ~ , ~ ~ ~- ~ v ~ ~ ~ ~ ~ ~
z ~~ z
~ ~ z ~ ~~ ~, ~ ~ S ~ z
~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ z ~
~ ~ z ~ ~~ ~, ~ , z ~~ S ~
~ ~ ~ ~ ~~, ~ ~ ~ ~
z ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ z ~

BRIJ

c (38) ~ ~ c
%0%0 ls %0%0 rd
c
0

~ c
0

0 ~0

0
0
0

~ v c
0

0 ~0

0
0
0

~ c

0 ~0

~ c

0 ~0

0
0

0 ~0

0
0
0
0

0
0

0
0

0 ~0

0
0

0
0

0 ~0

0
0

~ S ~ c
0

0
0

~ c
0

~ ~ c
0

0 ~0

0
0
0

0
0

~ ~ z ~ ~
~ zc ~
~ ~ ~, ~ z S z ~, S~
~~, ~ ~ } ~~
~
~ ~ z
108 ~
c ~
~ ~
~ ~ ~~ ~ ~ } l ~

M H
~

~ ~ 108 ~ ~ } l
~
h ~,
h l~ ~ ~
~ v ~~ (108) ~ ~ h S v ~
h ~
L ~
l
(108) ~ l ~ ~ ~ ~
~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
z ~
S ~ ~ ~ ~ 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w M ~ ~ ~
w M ~ ~ S ~ ~
~ ~ {z ~~ ~ ~, ~ ~ ~

~~ ~ S ~ ~ ~
~ , ~ ~ ~, S ~ ~ ~ ~,
~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ c ~ c z ~ ~ 17 ~ ~
w ~ ~ ~ ~ w~

SS ~ ~
~ ~ z ~ S ~ , ~
~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ z ~ S ~ , ~
~ z ~ SS ~ ~ ~ ~ ~ ~ S , ~
~ ~-~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~
S ~ ~ , }~ ~ w , ~ ~ ~
w~w~ (~) ~ S , ~ ~ ~ ~ , ~
M~ v w ~ ~, ~ ~ , ~ ~ ~
M~ ~ v~ M ~~

, , ~ ~ ~
~ ~ z ~ S ~ ~~, ~ z ~~
~ ~ z ~ S ~ , ~ ~ ~ ~
z ~
~ ~ z ~ S ~ , ~ 25c ~ ~ ~
, ~ ~
~ ~ z ~ S ~ , ~ z ~ w~~ S~ ~ ~ , ~ ~ z ~
~ ~ z ~ ~ ~ z ~ ~
, ~ ~ ~ z ~~
~c, ~ , S ~~,
~ ~~
~ S ~ ~ ~

~ , ~ ~ , ~ ~
~ ~
~ S ~ z ~ S , ~ c
~ , ~w ~ ~ ~ {} ~~
~ ~ z ~ S ~ , ~, ~S~~,
~ ~ , ~ z ~~
~ ~ z ~ S ~ , w~ ~ v , w~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ z S ~ ~~

~ ~ ~
~ ~ z ~ S ~ , ~ ~
, ~ ~ , ~ ~ ~ z ~ ~ ~c ~ z ~
~ ~
~ w , ~ ~ ~ ~
~ S S ~ ~ ~ ~--~ c ~ z z
~ ~ , ~ ~ z z ~ c ~
~ ~ w ~ , ~ ~ {}
~ z z ~ ~
~ ~ S , ~ ~ , ~ ~
z ~ ~~ ~ z ~
~ S(, S, Lm) , ~ ~
~ ~
~ ~ w ~ ~~ S ~ ~ , ~
~ ~ ~ ~~ S~ ~ ~ w ~
~ ~~ ~, ~ - ~ ~
~ ~ - ~ ~~ ~ ~
~ w m ~ , ~ S S ~ ~ S~ ~ ~ ~~
~ ~ Mc w ~ w m ~ ~, ~ S w
~ } ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ w~,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
~

~ ~ ~ S , ~ ~ S~ ~ ~ ,
{} z ~ { ~ ~ S w ~
~ w~ ~ M ~ , ~ M w~ ~ ~~-~~ ~ ~
w~
~ ~ w~ ~ ~, w , ~ ~ w w~
~ w ~
~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ w~~
~ ~ , ~ ~ S ~ ~
~ , ~ w m ~ ~ ~ S ~
~ ~ } ~
~ , ~ ~ v ~ ~
~
~ ~ - , ~ ~ z z - ~ ~ ~ ~
~
~ ~ ~
w m }- ~ ~
- c, ~ w m ~ z ~, ~ ~ ~
~
~ , ~ ~ ~ ~ z ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ z~ ~ ~ ~ S ~ ~
~ w ~ , ~ ~ ~ ~ ~
~ w m ~ , ~ ~ , ~ ~ ~
~ w m } ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ w m ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ w m - ~ , ~ ~ ~ ~ ~
~ w m - ~ , ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ w m }- ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ w m ~ ~ S~ ~ w ~ w m
~ ~ , ~ ~ z ~ w m w , ~ z
~
~ ~ ~ } ~ ~ w S w
~ ~ ~ ~ w
}, }- ~ ~
~ ~ ~ ~ }- ~ w w~
~ w } ~ ~
~ } ~ ~ ~~ (w) }- z ~ ~
~ ~ , ~ ~ - ~ ~
~ - ~ S~ ~ w ~ ~
~ } }- ~ ~
~ w~ w } ~ ~ ~ w~ w ~
, w 10, 20 ~ ~
~ ~ ~ ~ z ~ w c ~
~ ~
~ ~ ~ , ~ ~ }- ~ ~, z ~
w ~ , ~ ~ }- ~ w~ ~
~ ~
~ S , } ~ ~ z w } ~ w~
S w~ ~ ~ ~ ~ ~
, ~ w~
~ ~ - ~ ~ w ~ w ~ w~ ~
w ~ ~
~ z~ ~ w~ w~ ~ ~
~ S , } }- z ~ w~
~ ~ ~

~ ~ z ~ S ~ ~ ~ w z ~
~ ~, ~ ~ ~ ~ ~

, S S-w ~ ~
~ ~ z ~ S ~ , ~ ~ ~ 25~ c ~
, ~ ~ ~~ ~ ~ , z z
~ ~ z ~ S ~ , ~ 22~ c ~ ~ ~
, w~ ~
~ ~, ~ ~ z ~ S ~ , ~ ~ ~ 25~ c
~
~ z z~ ~ S ~ , S , ~
~ ~ z ~ S ~ , ~ 25~ c ~
~ ~ c ~ , ~
~ 3~, 4~, 5~ 6~, 9~ ~ z ~ S ~ ,
~
~ -, S-, - - ~ z ~ ~
, S ~ c ~ ~- - S~ ~
~-S ~ ~ ~ ~ ~ ~ z ~w ~
~-~ S ~ ~ S ~ ~ ~
~ { ~ , ~ ~ - ~ 73 43
~
~ ~ ~~ 43 ~
~ ~ ~

~ zc ~
~ , S ~ ~ z~ ~ S ~ , ~ ~
~

~ ~ ~ z ~ S ~ , ~ ~ { ~ ,
~ ~ ~ ~ S, ~ ~ ~
~ S ~ z ~ S ~ , ~ ~
~ , ~ ~
~ S ~ z ~ ~, ~ ~ z ~ S ~
, ~ ~, ~ m ~c ~ {
~ S ~ ~ ~ z ~ S , ~ , ~ {
~, ~ w ~
~ S ~ , ~ ~ ~ z
, z ~
~ ~ ~ , ~ ~ ~~ ,
~ { ~ ~ ~ S ~ 43 ~

S ~ S , ~ ~ ~ ~ z
}~ ~ ~ ~ ~ w~ , ~ ~ ~
~ ~ z ~
~ ~ S , ~ ~ }~ ~ ~ ~ w w w
~ ~ ~
S ~ ~ ~, ~ ~ ~ S ~ ~
- S ~ z ~~ ~ ~, ~~ ~
~ ~ ~ ~, S ~ ~ S ~ 18 ~

~ , S ~ - z ~ ~, ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
~ , , ~ ~
wl
~ , ~ S ~ c ~ ~ ~ SS ~
~ ~ ~ ~ ~ S ~ ~ z ~ S ~ ~ S ~ w
, ~ ~ ~ S ~
~ , ~, ~ ~ S ~ ~ ~

~ , ~ c ~, ~ , }~ ~ ~ z~ S ~
~ , ~ ~ ~ ~, ~ ~~ z ~

~ , ~ ~ ~ ~, ~ ~~ z ~

~ ~ ~

~ ~ z ~ x~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ z ~
~ x~ ~ z

~ z~ ~ ~ ~
~ z ~ S S
z S v z ~ S ~ -M v
, -Mc ~ , ~ z ~ ~~ ~ ~ v
S ~
S ~ ~ , ~ ~ ~~
~ S ~ z ~ ~ ~ , ~
~ z ~ ~~ ~ z ~~
~ S ~ , ~ -{ ~ h ~ S
z z ~
~ z ~ S S
1-} ~
2-~ ~
3-S ~ ~
4- ~ ~ ~
5-~ z ~
6-~ ~ ~ ~
7- ~ ~
8-~ w~
9-- ~ ~
10- w~
11- S ~
12-S w~
13- ~ ~ ~ ~
14-c z ~
15-w ~, w ~ z ~ ~
16-~ ~ ~ w ~
~ z ~ S
~ , ~ z ~ z ~ Sz
~ w~ ~ ~ ~ ~ S ~
~ ~ , ~ z ~ z , ~
~, z ~ ~
w~ z ~ ~ ~~, ~
~ ~ ~

~ z ~ S
1- ~ z ~ ~ ~ ~ 800 ~ 8 8 S ~
~, ~ ~ ~ ~
2- w ~ ~
3-~~ ~ v ~
4-/ ~ ~
5-z-z ~ ~ ~
6- ~ ~
7-~ ~ ~
8-~ ~ ~ ~ ~
9- - w~
10-~ - ~ ~~
11-~ z ~ ~
12-~ ~ ~ ~
13- w~
14-- ~
15- w w~
~ z ~ S
~ ~ S ~ z ~ ~ ~ ~

~~ ~ ~ z ~ Sz
} ~, ~ ~ ~~ v ~~
-~ ~ ~~, ~ ~~, ~ ~,
~ ~ z ~ ~ z ~ ~ ~, ~
~ z ~
~ w ~
~ ~ ~ z ~ ~ ~ ~ , ~
~- z ~ ~ ~ - ~, ~
z ~ , ~
~ z ~ S
1-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2- ~ ~
3-~ ~ - ~ w~
4- ~
5-~ ~ z ~
6- ~ ~ M ~
7- ~ ~

8- S~ ~
9-~ z ~ ~ ~
10- ~
11- S ~
12- ~ ~ ~
~ z ~ S
~ ~ z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ S~ ~, ~ , ~
z ~ h ~~, ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ z ~
~ ~ SS ~ c ~
~ z ~ S
1- ~ ~
2- ~ ~ ~ 43 ~ } ~
3-~ ~ ~
4- ~ ~ ~ ~ ~
5-25~ c ~ ~
6- w~
7- ~ ~~ ~ ~
8-, , S ~
9-~ ~ ~
~ z ~ S
~ ~ z ~ ~ ~ ~ ~ w ~
~- S ~ ~ ~ z ~ ~, ~ z ~ ~
w~-~ ~ ~ ~ ~ z ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ 28 ~ ~ ~~
~ z ~ S
1-~ M w~
2- ~ ~ ~
3-~ ~ ~
4-~ z ~
5-~ zz ~ w~
6-S ~
7- S ~ , , ~
8-w~ ~ ~~ ~ w~

~ z ~ S
~ z ~ z ~ ~~ ~ ~ ~ ~
w ~ z ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ 34 ~ 34 ~ ~ ~ ~ z
~ ~ ~ , ~ w~
~ ~ ~ z ~ ~ ~ , ~ -
~w
~ z ~ S
1- ~ }
2-~ 43 ~ ~ ~
3-~~ ~ ~ ~ ~ ~
4-~~ ~ ~ ~ ~ w~
5- ~
6- ~ ~ w~
7-~ ~ S~ ~
8- ~ ~ M z S ~ ~
9-- ~ ~- ~
10- ~ z ~~ ~ ~
11- ~
12- ~
13- ~
~ z ~ S
~ z ~ ~ ~ ~ , v~ ~ z ~
~ ~ ~, ~ z ~ ~ ~
22 ~ , ~ ~ z ~ ~ ~
~~ ~ ~ z ~ ~ ~ ~ z ~ ~ ~
Sz , ~ ~ z ~~
~ S~ ~ , ~ ~ {}
z c ~ ~ { ~, ~ ~ ~
~ - ~ , ~ z ~
~ z S ~ ~ , ~ {} z~ ~,
~
~ S ~ ~ , 27
~ ~ ~ ~ z -

~ z w ~ , ~ ~ ~ z w~ , ~
~ ~ w ~
~ z ~ S
1- ~ ~
2- z w ~ ~ z ~ w~
3-w~ ~ ~ ~
4-~ ~ ~ z ~
5-- ~ ~
6-~ ~
7- ~~
8-~ , ~
~ z ~ S
~ z ~ ~ ~ ~ ~ v
~ z ~ ~ v z ~ z ~ , ~
~ - ~
~ z , ~ ~ ~ } ~ ~ w
w
~ z ~ S
1- w~
2-~ ~ ~ ~, ~ ~
3- ~ ~ ~
4-4 ~ ~ ~ ~ ~
5-~ ~~ ~ w~
6- ~
7-z-z ~
8-~~ ~ ~ ~
9-~ { ~
10- ~
11- ~ w~
12- ~ ~
~ z ~ S ~
~ z ~ ~ z ~
~ z ~ ~ ~ w ~ ~ ~
z ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~~
~ , ~ ~ z v ~ ~ ~~ ~ ~
~ ~ z ~

~ S z S ~ ~ , ~ z ~,
Mc ~ ~
~ ~ ~ z ~ ~ ~ , ~ ~ z z
~ ~ ~ z-z ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~
S~ ~ ~
~ z ~ S ~
1-~ ~ ~ ~, S ~ ~ ~ ~ ~
2-~ ~ ~
3- z ~ ~ ~ ~ c , ~ } ~
4- ~ ~
5- ~ w~
6- ~ ~ ~ ~~ ~
7-, , ~ ~ ~ ~
8-~ }~ ~ ~ z~ S ~

~ zc
~ ~ (~)
~ , ~ ~ z ~ ~ ~ ~, ~ ~ ~
~ ~ (~) ~ ~ z S , ~
z , ~~ z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, ~ ~ ~
S ~ ~ ~ ~ S ~ z ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ z~
cc - ~ ~ (~)
~ ~ ~ (~)
~ , ~ z ~ ~ z ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ S ~ S z ~
~ z ~ S w z , S ~
S w ~ z ~ z ~
cc - ~ ~ ~ (~)
~ ()
~ , ~ S ~ , ~ ~ ~ (~)
~ ~~ ~ ~ z z ~ S , ~ ~ - ~
c ~ ~ ~ ~
cc - (~)
(~)
~ , ~ ~, ~, ~ ~ z (~ S) ~ ~ z
~ ~ ~ , ~ () S ~
S ~ ~ ~ ~
~ , ~ ~ c~ ~ c - z { M~
~ ~ z ~ { z S
(1) ~ ~ ~ ~ z ~
(2) ~ ~ ~ ~ z ~
(3) ~ ~ ~ ~ z ~
(4) ~ ~ ~ ~ z ~
(5) ~ ~ ~ ~ z ~
(6) ~ ~ ~ ~ z ~
(7) ~ ~ ~ ~ z ~
(8) ~ ~ ~ ~ z ~

(9) ~ ~ ~ ~ z ~
(10) ~ ~ ~ ~ z ~
(11) ~ ~ ~ ~ z ~
(12) ~ ~ ~ ~ z ~
~ ~ z~ (1,4,7,10) ~ ~ ( , , ~) ~
cc - (~) ~
~ ~
~ z ~ z ~ ~ S ~ w ~ ~
~ l , z z, , , ~ ~ ~
z w z~ S ~ S ~c
SS w , S z~ ~ w ~ - ~
- ~w~ ~ ~ , z c ~
~ z ~ z-z ~ ~ ~ w ~
c ~ ~w ~ ~ z ~ ~ ~ z w z S
~ ~ z v~ ~ ~ ~ S
~
~ ~ ~ ~ z ~~ ~ ~ , ~ z w~ , ~
{
1- ~
2-~ ~ z~ ~
3-~ ~ ~
4-z ~ ~ h h ~
5- ~ ~
6- ~ ~ SM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ v S ~
7- ~ ~ m w SS ~
8- ~ ~ ~ ~, ~ ~
9- ~ ~ z ~ ~ ~
10- ~ ~~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ w ~
11-c ~ ~ ~ w ~ ~ ~
12-z ~ ~ ~ ~
13-~ ~ ~ ~ ~ ~ z~ ~ ~
~
14- ~ ~ S ~ ~
15- ~ ~ w ~
16- ~ ~ ~
17- ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ , , , ~ ~ ~,
~ ~ ~ ~
18- ~ ~ z ~
19- ~ ~ ~ z ~

~ ~
~ ~ ~ ~ , c ~,
~ ~ ~ ~ - S ~ M ~
~ ~ ~ z S ~
~ ~
~ ~ ~ z ~ S , ~ ~ ~
, ~ ~ ~
~ 1- ~ ~ ~w-z ~
2-~ ~ ~
3- w ~ ~, ~ w ~ ~ ~ ~
4- ~ - , w ~ ~ ~ - z ~
5- ~ - ~ ~ c ~, ~ - ~ ~
z S ~ ~ , v {} ~ SS z
~ ~ , v ~ ~~ ~ ~ w~ M
~ ~ v w ~~
~ ~ ~ ~ S~ ~ ~ ~ ~
~ ~c
~ , ~ ~, ~, ~, ~ ~ z ~
~ , S ~ ~ ~c ~
~
(1) ~ , ~ ~ S~
(2) ~ , ~ ~ S~ ~

(3) ~ ~ z ~ S ~ , ~ ~ ~
~ ~ x ~ S~, -w ~ ~ , c ~
~ ~
(4) ~ ~ ~ z ~ ~ , ~ ~
~ z
(5) ~ ~, ~, ~ ~ z ~ ~ , ~ ~
~ ~ }~ ~ ~ ~ , ~ SS z
~
(6) ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ ~ z
~ ~ ~ ~ ~ w w~ ,

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
(7) ~ ~ ~~ ~ ~ M~-~ w~ ~ ~, , ~ , ~ ~
z z w w~
(8)~ ~ S~ ~ S w~
(9)w ~ ~
(10) ~~
(11) ~
(12)y ~~
(13) ~ ~
(14) ~
(15) w~
(16)~- ~~ h ~
(17)- w~
(18) ~
(19)~ ~ ~ ~
(20)- ~

(21) w~
(22)v ~ ~
(23) ~ w~
(24)~ ~ ~ ~ S, } z~ ~ w~
(25)-~ ~ S~ ~
(26) ~ ~ , z ~wz ~
(27)zz (~ z ) ~ ~
(28) ~ S~ ~
(29)x ~ ~ ~
(30) } ~
(31)~ ~ S ~ ~
(32) z w ~ ~
(33) ~ ~ w~
(34) ~ ~ w~
(35)~ ~ z~ ~, ~
(36)~ ~ ~ ~ ~ ~
(37)c~ ~ - , }, , ~ z~ ~
(38)~ ~ ~ ~
(39) ~ ~ w~

~ ~ ~
~ S ~ z ~ S ~ ,
~ ~~ z ~~ ~ z ~~ ~
~~ ~ ~ SS ~ ~ } z ~~
~ ~~, ~ ~ ~~ ~ ~ z ~
~ ~ z ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ S z ~ ~ {} ~ z , ~
~ S- ~ z ~~ ~ z ~~ ~ ~ z ~
c ~ ~ w - ~ z z ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v
z ~ ~ w~ ~ ~ ~ ~ }~ z ~ ~ w ~
~~ ~
~ ~ z ~ S ~ , ~ S ~~
w ~ ~ Q w ~~
~ ~ z ~ ~~ ~ ~ ~ ~
~~ SS ~ w - S ~ ~
~ ~ z ~ ~ ~ w w ~

~ ~ z ~ S h ~~ ~
c , ~ ~ z ~ ~~ ~ ~ , ~ ~~
Q ~ ~~ 44 c ~ ~~, ~ ~ S
z ~ ~ SS } ~ ~ ~
~ ~ ~~ ~ ~ ~, ~ ~ ~ } ~~
~ ~, 3~, 4~, 6~, 7~, 9~ 11~ z ~ ~ S S , ~ ~ ~ z
~~ z , ~ ~ 17 c ~ ~ ~ ~
zc~ ~ {z ~ ~ z , ~ ~
z ~ ~ ~ c ~ wl ~ ~ ~ ~
~ ~ 34 c ~ z ~~

~ , z z ~ , ~ , ~
~ z ~~

~ ~ M
~
~ z S , S ~ ~
~ v ~
~ z ~ S ~
~ ~ S z S , ~ ~ S ~
v
~ ~
~ ~-
~ ~- S , ~~ zcv
~ ~
~ ~
~ ~-
~- S , z ~ ~
~ ~~ M z, ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ v ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ~ , ~ z ~

~ { ~ ~
~ ~
wcz ~{z
~ {z~zc

~ ~

~ ~ ~

M ~
~ , ~ w M v w
M , ~ w~ ~ w ~
M ~ c ~
M , ~ -~ ~ w~
M ~ ~ ~ { ~ ~
M ~
~
M ~
~ q

M ~ ~
~ S , ~ ~ w M v
M ~ ~
() - M w~ ~ ~ M , ~
, ~ M
() - M c ~ l { ~ ~ ~ ~
c M ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~-~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
( - z z M ~ , ~~ ~ )
() - ~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ w~ w
~ ~ ~ w ~ ~
- M ~ , h M ~ ~ v , ~ M
~ z
z z M ~ ~ ~~ ~ ~
~ } SS ~ ~S~ ~ ~ ~ z

z ~ -

z ~ z ~ ~ ~
~ {~ S~

BRIJ

c -38

(~)

eax-

'kfu

cq/k
'kqq

yXu

12
11

4
5

12 11

10

pUnz
c`g

jkgq

dsrq 1 10 7
4
'kfu
3

98
jkgq
'kqq
eaxcq/k

5
lw;Z

c
lw;Z

lw;Z

dsrq

pUnz c`g

3 2

dsrq

pUnz c`g
5

jkgq

%0%0 ls %0%0 rd

1211

10
eax'kqq
cq/k
7

'kfu

~ c ~ ~ S
xzg
lw;Z
pUnzek
eaXky cn
oq/k cn
o`gLifr
'kqq
'kfu
jkgq
dsrq

koLFk
lIre~
"k"Ve~
}kn'k
}kn'k
"k"Ve~
}kn'k
f}rh;
n'ke~
v"Ve~

izko iDdk j kX;ksn; dk xzzg


xzzg
jkf'k
jkf'k
xzzg
jkf'k
xzzg
jkf'k
xzzg
jkf'k

lkFkh xzg dk;e Xkzg kehZ lks;k


gkWa
gkWa

uhPkLFk

mPPkLFk

gkWa

uhPkLFk

fo'ks"k
v'kq ko esa
v'kq ko esa
'kq ko esa
v'kq ko esa
v'kq ko esa
'kq ko esa
'kq ko esa
v'kq ko esa

gkWa

~ c (c ~)

gkWa
gkWa

c (c ~)

fo'ks"k
uhPkLFk

0
0
0

0
0

0
0
0
0

~ c ~ z~ (w~) S
[kkuk u

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

[kkuk u

, S

, ,

ekfyd

iDdk j

lks;k

mPp

uhp

S
~


S

fdLer dks tXkkus okyk

BRIJ

c -38

(~)

eax-

'kfu

cq/k
'kqq

yXu

12
11

4
5

12 11

10

pUnz
c`g

jkgq

dsrq 1 10 7
4
'kfu
3

98
jkgq
'kqq
eaxcq/k

5
lw;Z

c
lw;Z

lw;Z

dsrq

pUnz c`g

3 2

dsrq

pUnz c`g
5

jkgq

%0%0 ls %0%0 rd

1211

10
eax'kqq
cq/k
7

'kfu

~ c ~ ~ S
xzg
lw;Z
pUnzek
eaXky cn
oq/k cn
o`gLifr
'kqq
'kfu
jkgq
dsrq

koLFk
lIre~
"k"Ve~
}kn'k
}kn'k
"k"Ve~
}kn'k
f}rh;
n'ke~
v"Ve~

izko iDdk j kX;ksn; dk xzzg


xzzg
jkf'k
jkf'k
xzzg
jkf'k
xzzg
jkf'k
xzzg
jkf'k

lkFkh xzg dk;e Xkzg kehZ lks;k


gkWa
gkWa

uhPkLFk

mPPkLFk

gkWa

uhPkLFk

fo'ks"k
v'kq ko esa
v'kq ko esa
'kq ko esa
v'kq ko esa
v'kq ko esa
'kq ko esa
'kq ko esa
v'kq ko esa

gkWa

~ c (c ~)

gkWa
gkWa

c (c ~)

fo'ks"k
uhPkLFk

0
0
0

0
0

0
0
0
0

~ c ~ z~ (w~) S
[kkuk u

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

[kkuk u

, S

, ,

ekfyd

iDdk j

lks;k

mPp

uhp

S
~


S

fdLer dks tXkkus okyk

~ c
c - 38
(15092013 ~ 15092014 )
~ z ~ S
~ c z z ~
~ c ~ z z ~

~ z z ~
~ ~ ~ v~ ~
c ~ ~ ~ v c ~ ~ z ~ ~ ,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SS ~
c ~ ~~ ~ S z ~
~ ~ ~ ~
c ~

c ~ z ~ ~ h z ~ ~ ~ ~ ~ {

(1) ~ z w M ~
(2) ~ ~
(3) w~
(4) ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ z ~ S
~ c z z ~
~ c ~ z z ~

~ z z ~
~ ~ ~ v~ ~
c ~ ~ ~ v c ~ ~ z ~ ~ ,
~ S ~ ~ w ~ SS z ~
c ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~ ~~

c ~

c ~ z ~ ~ h z ~ ~ ~ ~ ~ {


(1) ~ ~ ~ ~ ~ ~
(2) ~ z~ ~ ~ ~
(3) w~ ~
(4) ~ ~ ~
(5) x ~ ~
~ z ~ S
~ c z z ~
~ c ~ z z ~

~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~ v c ~ ~ z ~ ~ ,
~ S SS c ~ c ~ ~ z ~
~ ~ ~ S~ w~ ~ S
z w ~
c ~

c ~ z ~ ~ h z ~ ~ ~ ~ ~ {

(1) ~ ~ ~, }~ ~ z w~
(2) S ~ ~ ~
(3) ~ ~ ~
(4) ~ ~ ~ w~
~ z ~ S
~ c z z ~
~ c ~ z z ~

~ z z ~
~ ~
~ c ~ ~ ~ v c ~ ~ z ~ ~ ,
~ ~ S~ w ~ , ~
~ ~ z ~ ~ ~ z ~ ~
~ ~ ~ ~
c ~

c ~ z ~ ~ h z ~ ~ ~ ~ ~ {

(1) ~ ~
(2) ~ ~ ~
(3) S ~ h zc ~ ~
(4) ~ ~ S ~ ~
~ z ~ S S
~ c S z z ~
~ c ~ S z z ~

~ S z z ~
~ S ~
c ~ S ~ ~ v c ~ ~ z ~ c ~
~ ~ z~ ~ ~ SS ~ S c ~ ~
z ~, x ~ ~ z ~ c ~ ~~
~ ~ c ~ ~ ~~ z
c ~ S

c S ~ z ~ ~ h z ~ ~ ~ ~ ~ {

(1) ~ S ~ ~
(2) c ~ -~ z ~ ~ S ~
(3) ~ ~ ~
(4) ~ z x ~ z S ~
~ z ~ S
~ c z z ~
~ c ~ z z ~

~ z z ~
~ ~ ~
~ ~ ~
c ~ z S ~ ~ z ~ ~ , c ~
~ ~ ~ w ~ h ~
~ ~ z ~ ~ c ~ ~ ~ ~c M ~ S ~ ~

~ ~ ~ ~ z ~ ~ ~wz ~~ ~ ~~ S~ ~} ~
c ~

c ~ z ~ ~ h z ~ ~ ~ ~ ~ {

(1) ~ ~ ~ ~ ~
(2) - w~
(3) ~wz ~
(4) ~ ~ ~
(5) ~ ~
~ z ~ S
~ c z z ~
~ c ~ z z ~

~
~ z z ~
c ~ z S ~ ~ ~ z ~ ~ , c
~ ~ ~ ~ ~ ~~ -~ ~ - S ~~ ~, ,
z S~ ~ ~ ~ z ~ ~ - ~ h ~ ~
~ ~ z z~ h ~ ~ ~ h ~~
c ~

c ~ z ~ ~ h z ~ ~ ~ ~ ~ {

(1) c ~ ~ ~ ~
(2) ~
(3) ~ ~, ~ ~
(4) ~ S ~ ~
~ z ~ S
~ c z z ~
~ c ~ z z ~

~ z z ~

c ~ ~ ~ v c ~ ~ z ~ ~ ,
c S~ ~ ~~ z ~ ~ ~ S~ ~
w ~ ~ ~ ~ ~ z c ~ z c
~~ ~ SS ~ c {} ~
z
c ~

c ~ z ~ ~ h z ~ ~ ~ ~ ~ {

(1) ~ ~ w~
(2) ~ ~ ~ w~
(3) ~ ~ S~ ~
(4) ~ ~ z~ ~
(5) 4 ~ (w) ~ ~ ~
~ z ~ S ~
~ c ~ z z ~
~ c ~ ~ z z ~

~ ~
c ~ ~ z S ~ ~ ~ z ~ ~ , c
~ ~ ~~ c ~ - w ~, ~ ~
~ c ~ ~~ z
c ~ ~

c ~ ~ z ~ ~ h z ~ ~ ~ ~ ~ {

(1) ~ }~ ~ ~ ~
(2) , ~
(3) { S ~ ~
c zc
c ~ ~ z ~ , z w ~ ,
c ~ z ~
~ c ~ ~ z ~ ~ z ~ S ~ , c
~ ~~ z SS ~ c ~ S ~

~ ~
~ ~, ~, ~, ~ ~ z ~ S ~ , S
z ~ ~, ~ ~ ~
~ c ~ ~ z ~ ~ z ~ S ~ , ~
c ~ , ~ ~ - ~ , ~ ~ -{}
~ ~
~ c ~ ~ z ~ ~ , c ~ M
~ ~ ~ ~ ~ ~

Related Interests