You are on page 1of 4

1

BAØI THÖÙ 211


TÌNH YEÂU THA NHAÂN
II. Tính Caùch Baét Buoäc
KHÍA CAÏNH TIEÂU CÖÏC CUÛA LUAÄT
Tình yeâu tha nhaân nhö Lôøi Chuùa Gieâsu coâng boá maø chuùng ta vöøa suy nieäm haøm
chöùa moät boån phaän. Khoâng chu toaøn boån phaän naøy laø moät loãi phaïm. Loãi phaïm
naëng nheï tuøy theo tính chaát söï thieáu soùt. Sau naøy, laàn laàn chuùng ta seõ suy ñeán
caùc lôøi khuyeân, rieâng hoâm nay thì chuùng ta chæ taäp trung chuù yù ñeå suy gaãm veà söï
vi phaïm caùc giôùi raên. Ngöôøi ta thöôøng loãi phaïm luaät yeâu thöông nhieàu hôn ngöôøi
ta töôûng. Toâi töï hoûi chaúng leõ toâi khoâng coù ñieàu gì ñaùng cheâ traùch veà vaán ñeà naøy
sao? Phaûi chaêng toâi ñaõ khoâng bò muø quaùng vì nhöõng aûo töôûng do taäp quaùn vaø
moâi tröôøng chung quanh ñem laïi?
Laïy Chuùa Gieâsu, con saép ñaøo saâu tìm hieåu moät lôøi cuûa Chuùa maø hoâm qua
con môùi chæ suy nieäm caùch ñaïi cöông, nhöng con seõ khoâng theå thaáu hieåu ñöôïc taát
caû yù nghóa, neáu Chuùa khoâng noùi laïi laàn nöõa vaøo traùi tim con. Con xin laéng nghe
Chuùa ñaây.
‘Vaø Thày, Thày noùi cho con bieát, ai noåi giaän vôùi anh em mình, seõ bò daãn ra
tröôùc toøa Thieân Chuùa.’ Moïi côn giaän döõ, moïi bieåu loä khinh bæ, moïi lôøi ñay
nghieán , moïi lôøi xuùc phaïm, moïi caùch nhuïc maï, taát caû ñeáu laø loãi phaïm! Hoàn toâi
hôõi, neáu ngươi ngaïc nhieân cho ñoù laø quaù nghieâm khaéc, thì ngươi haõy nghó xem
ñòa vò cao quyù cuûa moät con ngöôøi, nhaát laø cuûa moät Kitoââ höõu ñoøi phaûi coù nhöõng
gì!
Hai lyù do bieän minh cho ñoøi hoûi khoân ngoan treân:
1. Thieân Chuùa thaáy roõ tình caûm cuûa chuùng ta cuõng nhö thaáy caùc haønh vi
beân ngoaøi cuûa chuùng ta vaäy; vaø nhöõng tình caûm ñoù cuõng laøm maát loøng Ngaøi nhö
caùc haønh vi. Toâi löu yù tôùi caùi nhìn cuûa Thieân Chuùa thaáu suoát taâm tö toâi.
2. Tình caûm laø nguoàn maïch phaùt sinh moïi haønh ñoäng. Chuùng luoân coù aûnh
höôûng aâm thaàm vaø luoân ñeø naëng treân chuùng ta: ñoù chính laø keû thuø ôû ngay trong
chuùng ta.
Haõy deïp boû moïi haèn hoïc, moïi öôùc muoán traû thuø vì chuùng nhö nhöõng lieàu
thuoác ñoäc huûy hoaïi ñöùc aùi thaàn linh. Ñöùc aùi sieâu nhieân chæ coù moät chöù khoâng coù
hai: moät daønh ñeå yeâu Thieân Chuùa, vaø moät daønh ñeå yeâu tha nhaân. Taát caû nhöõng

2
gì lieân quan ñeán tinh yeâu tha nhaân thì ñoàng thôøi cuõng lieân heä ñeán chính Thieân
Chuùa.
Neáu toâi nghó ñeán haäu quaû ñoù, toâi seõ töï traùch mình toâi vì nhöõng laàm loãi nhoû
nhaët nhaát khi phaïm ñeán tha nhaân. Nhöng than oâi! Ñaõ bao laàn toâi queân laõng vaø ñaõ
laàm töôûng bieát bao! Ít khi toâi traùch mình veà nhöõng thieáu soùt ñoù; neáu toâi coù xöng
ra trong toøa caùo giaûi, thì cuõng chì vì thoùi quen, vaø toâi khoâng bao giôø söûa chöõa.

KHÍA CAÏNH TÍCH CÖÏC CUÛA LUAÄT


Khoâng xuùc phaïm ñeán tha nhaân, khoâng khinh bæ hoï, khoâng gheùt boû hoï, ñoù laø khía
caïnh tieâu cöïc cuûa luaät. Khía caïnh tích cöïc daïy phaûi yeâu thöông hoï.
Yeâu thöông moät ngöôøi ñaày nhöõng khuyeát ñieåm, yeâu thöông moät ngöôøi maø
toâi khoâng coù chuùt thieän caûm, yeâu thöông keû luoân chæ trích toâi, hoaëc ngöôøi muoán
thoáng trò hay tìm caùch traùnh xa toâi nhö theá thöïc quaù söùc toâi! Chòu ñöïng hoï, laïi
giuùp ñôõ hoï nöõa, maø vaãn khoâng ñeå loä veû khoù chòu, nhö theá ñaõ chaúng ñuû laém sao!
Chöa, ngaøn laàn chöa ñuû, coøn phaûi yeâu thöông hoï nöõa, luaät môùi cho ñoù laø moät
boån phaän. Khoâng, ñoù laø ñieàu khoâng theå laøm ñöôïc!
Phaûi, coù leõ laø khoâng theå ñöôïc, neáu baïn giaûi thích tieáng ‘yeâu’ naøy theo
chieàu höôùng tình caûm nhaân loaïi, luoân muoán tìm caûm giaùc dòu eâm: vì chæ coù caùc
thaùnh môùi coù theå ñaït ñeán choã ñoù! Tình yeâu Thieân Chuùa cuûa caùc Ngaøi bao boïc caû
tha nhaân yeâu quyù. Chæ tình yeâu môùi ñem ñeán thaùi ñoä daâng hieán; ñoù laø tình yeâu
cuûa yù chí, khoâng laáy ñoäng löïc ôû phaåm tính con ngöôøi. Phaåm tính cuûa tình yeâu ñoù
laø trôû neân trung thöïc vaø luoân hoaït ñoäng. Tình yeâu ñoù coù theå ñích thöïc, baát chaáp
nhöõng aán töôïng traùi ngöôïc maø tình yeâu phaûi chieán ñaáu choáng laïi ngay ôû beân
trong, coøn beân ngoaøi noù vaãn toû loä loøng khoan nhaân thaønh thaät.

SÖÏ DÖÕ VAØ PHÖÔNG DÖÔÏC


Giôùi luaät baùc aùi naøy coù hieän dieän nôi moïi moâi tröôøng Kitoââ giaùo khoâng? Noù coù
luoân ngöï trò giöõa nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc khoâng? Toâi coù cho ñoù laø moät giôùi luaät vaø
ñem thöïc haønh khoâng?
Tieác thay, söï thöïc laïi khoâng nhö vaäy! Khaép nôi ngöôøi ta soáng theo baûn tính
töï nhieân . Söï döõ thì quaù lôùn lao, ngöôøi ta khoâng nhaän thaáy nhöng vaãn phaûi ñau

3
khoå vì noù: ngöôøi ta töï maõn, ngöôøi ta tìm kieám baûo ñaûm vaø haøi loøng vôùi caùc moái
lieân laïc, vôùi coân g vieäc thònh ñaït vaø tieáng taêm ñaïo ñöùc.
Nhaän thaáy söï döõ to taùt thoâi thì chöa ñuû, nhöng vieäc phaûi laøm thì tìm caùch
chöõa trò, vaø ñeå chöõa trò thì vieäc ñaàu tieân laø phaûi nhaän bieát nguyeân do. Ñaây laø
nhöõng nguyeân do chính:
1. Nhöõng loái giaûi thích quaù phaøm tuïc daàn daàn ñöa ñeán quan nieäm sai laïc
veà luaät môùi: chuùng ta haõy gaït boû nhöõng loái giaûi thích haøm yù xaáu; ñoù laø moät thaønh
phaàn phaù hoaïi maïnh nhaát.
2. Nhöõng tö töôûng cuûa theá gian, ít thaám nhieãm tinh thaàn Kitoââ giaùo ñaõ aâm
thaàm laøm sai leäch tö töôûng cuûa chuùng ta.
3. Chuùng ta caøng bò loâi keùo thì taäp quaùn caøng ñöa ñeán thaùi ñoä voâ taâm, và
aûo töôûng thường đóng caùnh cöûa hoái haän, trong khi chæ coù vieäc töï hoái môùi coù theå
ñöa ñeán thöïc haønh lôøi Chuùa Gieâsu.
Toâi caàn xeùt laïi tö töôûng vaø taâm tình cuûa toâi veà khía caïnh naøy. Toâi cuõng
caàn söûa ñoåi caùc tö töôûng khoâng ñuùng vaø nhöõng taâm tình traùi nghòch vôùi ñoøi hoûi
cuûa luaät môùi.
Ñeå kieåm ñieåm, toâi töï nhuû: Thaày Chí Thaùnh ñaùnh giaù caùch quan saùt vaø
haønh ñoäng cuûa toâi nhö theá naøo?
Khi thaáy khoâng theå töï mình thay ñoåi tö töôûng hay tình caûm naøo ñoù, toâi caàn
luoân nhôù ñeán chaân lyù naøy: ôn thaùnh coù theå laøm ñöôïc taát caû, vaø ñoù laø söùc maïnh
thaàn linh. Toâi coù ñöôïc ôn thaùnh do caàu nguyeän vaø coá gaéng? Neáu cho ñeán nay toâi
chöa bieát töï thaéng mình, ñoù laø vì toâi chöa caàu nguyeän vaø chöa muoán ñuû.
Hoái tieác - Öôùc ao - Doác quyeát.

----------o0o----------