INHOUD voorschriften

I artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel 9 artikel 10 artikel 11 begripsbepalingen wijze van meten werking van bouwgrenzen bestaande afstanden en andere maten percentages en dubbeltelbepaling algemene vrijstellingen algemene wijzigingsbevoegdheid nadere eisen procedurevoorschriften gecombineerde bestemmingen uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

I

algemene bepalingen

1

II
artikel 12 artikel 13 artikel 14 artikel 15 artikel 16 artikel 17

bestemmingsbepalingen
bedrijfsdoeleinden (b) uit te werken gebied voor bedrijfsdoeleinden (ub) militaire doeleinden (md) verkeersdoeleinden (v) water groenvoorzieningen

6
6 7 9 10 10 11

III
artikel 18 artikel 19

zonevoorschriften
waterstaatsdoeleinden (ws) zone bovengrondse hoogspanningsleiding

12
12 12

IV
artikel 20 artikel 21 artikel 22 artikel 23 artikel 24 artikel 25

slotbepalingen
bescherming van het plan algemene gebruiksbepaling strafbaarstelling overgangsbepalingen voor bouwwerken overgangsbepaling voor het gebruik titel

14
14 14 14 14 15 15

bijlage
Staat van Bedrijfsactiviteiten

de plankaart
plankaart met verklaring tekeningnummer: VL-II-031

I ALGEMENE BEPALINGEN

artikel 1

begripsbepalingen
het plan het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Poortersweg" van de gemeente Vlissingen, vervat in de plankaart en deze voorschriften met bijlagen; de plankaart de kaart met de bijbehorende verklaring met tekeningnummer VL-II-031, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen; bouwen het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; bouwwerk elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; gebouw elk bouwwerk, dat (een) voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte(n) vormt; bouwvlak een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waarop gebouwen zijn toegelaten; bestemmingsgrens een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een bestemmingsvlak; bestemmingsvlak een op de plankaart door bestemmingsgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangegeven met zelfde bestemming; bouwgrens een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak; (bouw)perceel een aaneengesloten perceel grond, waarop krachtens de bepalingen van het plan bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan; bebouwingspercentage een op de plankaart aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het bouwperceel dat ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen; bedrijf het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen; bedrijfswoning/dienstwoning een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bestemd voor (het huishouden van) een persoon wiens huishouding daarin, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is; sex- en/of pornobedrijf een inrichting bestemt voor het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van erotische aard en/of pornografische aard. Onder sex- en/of pornobedrijf wordt mede begrepen:

1
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

2
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

seksbioscoop: een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van film- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard; seksclub: een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van vertoningen van erotische aard en/of pornografische aard; seksautomaat: een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van films- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard; sekswinkel: een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van seksartikelen aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker; escortbedrijf: een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend; prostitutiebedrijf een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie; prostitutie is het tegen betaling hebben van seksuele omgang met anderen op een naar buiten toe kenbare wijze; staat van bedrijfsactiviteiten de van de voorschriften van het bestemmingsplan deel uitmakende lijst met bedrijven en instellingen.

artikel 2

wijze van meten
Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten. goothoogte van een bouwwerk vanaf het peil tot het eerste snijpunt of het eerste denkbeeldige snijpunt van het gevelvlak met het oplopende dakvlak. bouwhoogte van een bouwwerk vanaf het peil tot het hoogste punt van een bouwwerk; voor wat betreft gebouwen worden ondergeschikte uitspringende bouwelementen, zoals antennes, schoorstenen, liftopbouwen en trappenhuizen niet meegerekend; inhoud van een gebouw tussen de buitenwerkse gevelvlakken (en/of de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren) en de dakvlakken, zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen en boven peil; oppervlakte van een gebouw tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren) en boven peil. afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van een op dat bouwperceel voorkomend gebouw, waar die afstand het kortst is; peil de gemiddelde hoogte van het laagstgelegen aansluitende en afgewerkte terrein ter plaatse van het bouwperceel.

artikel 3

werking van bouwgrenzen
De bouwgrenzen mogen in afwijking van de plankaart en hoofdstuk II uitsluitend worden overschreden door: 1 tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1.50 meter; 2 andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1.00 meter.

3
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

artikel 4 1

bestaande afstanden en andere maten
In die gevallen dat afstanden op de dag van de terinzagelegging van het ontwerpplan minder bedragen dan in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande afstanden in afwijking daarvan als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. In die gevallen dat nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud op de dag van terinzagelegging van het ontwerpplan meer bedragen dan op de plankaart en/of in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud in afwijking daarvan als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

2

artikel 5 1

percentages en dubbeltelbepaling
percentages Een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percentage, geeft aan hoeveel van het bouwvlak van het desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen en overkappingen. Bij het ontbreken van een percentage mag het bouwvlak volledig worden bebouwd, tenzij in hoofdstuk II anders is bepaald. dubbeltelbepaling Gronden welke in aanmerking zijn genomen bij het verlenen van een bouwvergunning waaraan uitvoering is of kan worden gegeven, blijven bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

2

artikel 6 1

algemene vrijstellingen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het plan ten behoeve van: a de bij recht in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; b het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen op de plankaart in het horizontale vlak, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien dit uit oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is, het stedenbouwkundig beeld niet wordt geschaad en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen op de plankaart is aangegeven niet meer dan 10 meter bedraagt. Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften.

2

artikel 7 1 4
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

algemene wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het plan te wijzigen ten behoeve van: a het afwijken van bestemmingsgrenzen tot een maximum van 10 meter, indien en voor zover deze afwijkingen noodzakelijk zijn in verband met de uitmeting van het terrein, dan wel indien uit oogpunt van doelmatig gebruik van de grond gewenst is; b het in geringe mate afwijken van bestemmingsgrenzen en overige aanduidingen op de plankaart in het horizontale vlak, indien dit noodzakelijk is ter aanpassing van de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, het stedenbouwkundig beeld niet wordt geschaad en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten; c het oprichten van antennes, zend- en ontvangstmasten en antenne-opstelpunten, gericht op het gebruik ten behoeve van zend- en ontvangstinstallaties voor radiocommunicatie, het gebruik door radiozendamateurs en het gebruik ten behoeve van openbare veiligheid zoals sirenes. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften.

2

artikel 8 1

nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van de ruimtelijkstedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied of ten behoeve van het behoud van de stedenbouwkundige vormgeving of inrichting van een gebied of ten behoeve van dringende belangen van derden, nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en maatvoering van de bebouwing om te voorkomen dat: a blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende terreinen, de woonsituatie of het straat- en bebouwingsbeeld; b verkeersonveilige of sociaal onveilige situaties ontstaan. Bij toepassing van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld vooraf hun zienswijze naar voren te brengen.

2

artikel 9

procedurevoorschriften
Bij het nemen van een beslissing omtrent het verlenen van een vrijstelling, aanlegvergunning dan wel een ontwerpwijzigingsbesluit is de openbare voorbereidingsprocedure op grond van afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

artikel 10 1

gecombineerde bestemmingen
Wanneer blijkens de bestemmingsaanduidingen op de plankaart gronden voor meerdere doeleinden zijn bestemd, zijn de desbetreffende bestemmingsartikelen gezamenlijk van toepassing voor het toelaatbare gebruik en de toelaatbare bebouwing; Wanneer de meerdere doeleinden waarvoor gronden worden bestemd per niveau van elkaar verschillen zijn de bestemmingsaanduidingen op de plankaart per bouwlaag aangegeven.

2

artikel 11

uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
De voorschriften van de Bouwverordening van de Gemeente Vlissingen, zoals deze luiden op het tijdstip van terinzagelegging van het plan, ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard, blijven, overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2, van de Woningwet, buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: a de richtlijnen voor de verlening van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen (paragraaf 5, artikel 2.5.1); b de anti-cumulatiebepaling (paragraaf 5, artikel 2.5.2); c de bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer; brandblusvoorzieningen (paragraaf 5, artikel 2.5.3); d de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (paragraaf 5, artikel 2.5.4); e de ruimte tussen bouwwerken (paragraaf 5, artikel 2.5.17); f de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen (paragraaf 5, artikel 2.5.30).

5
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

II BESTEMMINGSBEPALINGEN

6
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

artikel 12 1

bedrijfsdoeleinden (b)
doeleinden De op de plankaart voor Bedrijfsdoeleinden (B) aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de kaart aangegeven aanduidingen, bestemd voor: a ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(4b): bedrijven en instellingen, zoals vermeld in de categorieën 2, 3a, 3b, 4a en 4b van de bij deze voorschriften behorende staat van bedrijfsactiviteiten; b ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(5a): bedrijven en instellingen, zoals vermeld in de categorieën 2, 3a, 3b, 4a, 4b en 5a van de bij deze voorschriften behorende staat van bedrijfsactiviteiten; c ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(5b): bedrijven en instellingen, zoals vermeld in de categorieën 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a en 5b van de bij deze voorschriften behorende staat van bedrijfsactiviteiten; d ter plaatse van de aanduiding “a”; tevens voor een kunstenaarsatelier; e ter plaatse van de aanduiding "baggerspeciedepot"; tevens voor de opslag van baggerspecie; f interne ontsluitingswegen van 1 x 2 rijstroken en een berm aan weerszijden, met een totaal profiel van ten minste 15 m tot aan de perceelsgrenzen; g tussen de trajectaanduidingen X en Y; een calamiteitenontsluiting; een en ander met dien verstande, dat niet zijn toegestaan: 3 sex- en/of pornobedrijven en/of prostitutiebedrijven; 4 zelfstandige detailhandelsbedrijven, zelfstandige kantoren en zelfstandige horecabedrijven; 5 benzineservicestations met LPG-verkoop; 6 dienst-/bedrijfswoningen. inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bedrijfsgebouwen; b bouwwerken, geen gebouwen zijnde; c erf- en terreinafscheidingen; d ontsluitingswegen en wegen voor calamiteitenontsluiting; e bijbehorende voorzieningen zoals erven, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen, water en parkeervoorzieningen. bouwvoorschriften De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: voor gebouwen geldt: a een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; b de maximale bouwhoogte staat aangegeven op de plankaart. c voor gebouwen geldt dat de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste het op de plankaart aangegeven percentage van de oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen; voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte ten hoogste 8,00 meter mag bedragen.

2

3 1

2

4 1

2

5

strijdig gebruik Onder een met deze bestemming strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 21, lid 1 (Algemene gebruiksbepaling), wordt in ieder geval verstaan: a een gebruik voor bedrijven als bedoeld in artikel 2.4. van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer; b een gebruik van de bedrijfsgebouwen als woning.

artikel 13 1

uit te werken gebied voor bedrijfsdoeleinden (ub)
doeleinden De op de plankaart voor Uit te werken gebied voor bedrijfsdoeleinden (UB) aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de kaart aangegeven aanduidingen, bestemd voor: a ter plaatse van de bestemmingsaanduiding UB (4a): bedrijven en instellingen, zoals vermeld in de categorieën 2, 3a, 3b en 4a van de bij deze voorschriften behorende staat van bedrijfsactiviteiten; b ter plaatse van de bestemmingsaanduiding UB(4b): bedrijven en instellingen, zoals vermeld in de categorieën 2, 3a, 3b, 4a en 4b van de bij deze voorschriften behorende staat van bedrijfsactiviteiten; c interne ontsluitingswegen van 1x2 rijstroken en een berm aan weerszijden met een totaal profiel van ten minste 15 m totaal de perceelsgrenzen; met dien verstande dat niet zijn toegestaan: 1 sex- en/of pornobedrijven en/of prostitutiebedrijven; 2 zelfstandige detailhandelsbedrijven, zelfstandige kantoren en zelfstandige horecabedrijven; 3 benzineservicestations met LPG-verkoop; 4 dienst- bedrijfswoningen.

sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

vrijstelling bedrijfsactiviteiten Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1: a teneinde bedrijven toe te laten die voorkomen in één categorie hoger dan genoemd in lid 1, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; b teneinde bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; een en ander mits het desbetreffende bedrijf of bedrijfsactiviteit geen blijvende onevenredige afbreuk doet aan het heersende woon- en leefmilieu. Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in lid 4 onder 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften.

7

2

8
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bedrijfsgebouwen; b bouwwerken, geen gebouwen zijnde; c erf- en terreinafscheidingen; d bijbehorende voorzieningen zoals erven, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen, water en parkeervoorzieningen. uitwerkingsregels Burgemeester en wethouders werken de in lid 1 genoemde bestemming nader uit, met inachtneming van de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: voor gebouwen geldt: a een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; b de maximale bouwhoogte staat aangegeven op de plankaart. c voor gebouwen geldt dat de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste het op de plankaart aangegeven percentage van de oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen; voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte, ten hoogste 8,00 meter mag bedragen; bij uitwerking worden (delen van) de in lid 1 bedoelde gronden tevens bestemd voor de bescherming van archeologische waarden, voorzover uit een nader archeologisch onderzoek - uit te voeren voorafgaand aan de uitwerking - mocht blijken, dat deze waarden op of in deze gronden voorkomen. Alsdan dient de uitwerking te voorzien in een op de geconstateerde waarden afgestemde bescherming voor wat betreft bouwen en gebruik, gehoord de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Archeologie (SCEZ archeologie). voorlopig bouwverbod Op de gronden met de in lid 1 genoemde bestemming mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een uitwerkingsplan dat rechtskracht heeft verkregen en krachtens de in een zodanig plan gestelde eisen. vrijstelling voorlopig bouwverbod In afwijking van het bepaalde in lid 4 mag op de gronden met de in lid 1 genoemde bestemming, voordat een uitgewerkt plan rechtskracht heeft verkregen, uitsluitend worden gebouwd indien de op te richten bebouwing naar zijn bestemming en voorgenomen gebruik, alsmede naar zijn afmetingen en zijn plaats binnen het plangebied in overeenstemming zal zijn met, dan wel op verantwoorde wijze kan worden ingepast in een reeds vastgesteld uitgewerkt plan of een daarvoor gemaakt ontwerp. Onder de in lid 5 onder 1 bedoelde omstandigheden mag slechts bouwvergunning worden verleend nadat belanghebbenden gedurende twee weken in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun zienswijze kenbaar te maken en Gedeputeerde Staten vooraf schriftelijk hebben verklaard, dat zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben. Een verklaring van geen bezwaar is niet noodzakelijk indien bij goedkeuring van het bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten is verklaard dat de uitwerking geen goedkeuring behoeft en indien, gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen tegen het ontwerpuitwerkingsplan zijn kenbaar gemaakt. Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in lid 5 onder 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften.

3

1

2 3

4

5 1

2

3

6 1

2

artikel 14 1

militaire doeleinden (md)
doeleinden De op de plankaart voor Militaire doeleinden (MD) aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven aanduidingen, bestemd voor landverdediging en de daaraan gelieerde instellingen met bijbehorende voorzieningen met uitzondering van munitie opslag. inrichting Op deze gronden zijn toegestaan: a gebouwen, geen dienstwoning zijnde; b bouwwerken, geen gebouwen zijnde; c bijbehorende voorzieningen zoals erven, bermen, water, groen, ontsluitingspaden en parkeervoorzieningen. bouwvoorschriften De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: voor gebouwen geldt: a een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; b de maximale bouwhoogte staat aangegeven op de plankaart; c voor gebouwen geldt dat de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste het op de plankaart aangegeven percentage van de oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen; voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte, ten hoogste 8,00 meter mag bedragen. wijzigingsbevoegdheid Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming van de gronden genoemd in lid 1 kan worden gewijzigd naar bedrijfsdoeleinden, mits:

2

3 1

2

4 1

sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

vrijstelling bedrijfsactiviteiten Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1: a teneinde bedrijven toe te laten die voorkomen in één categorie hoger dan genoemd in lid 1, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; b teneinde bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. een en ander mits het desbetreffende bedrijf of bedrijfsactiviteit geen blijvende onevenredige afbreuk doet aan het heersende woon- en leefmilieu. Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in lid 6 onder 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften.

9

10
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

2

a de bedrijfsactiviteiten op de betreffende gronden behoren tot de categorie 2, 3a, 3b, 4a, 4b en 5a van de staat van bedrijfsactiviteiten; b de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 12 meter; c het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan 75%. Bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld lid 4 onder 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften.

artikel 15 1

verkeersdoeleinden (v)
doeleinden De op de plankaart voor Verkeersdoeleinden (V) aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven aanduidingen, bestemd voor verkeer en vervoer, groenvoorzieningen, parkeerplaatsen en bermen. inrichting Op deze gronden zijn toegestaan: a bouwwerken, geen gebouwen zijnde; b bijbehorende voorzieningen zoals fiets- en voetpaden, bermen, groen- en parkeervoorzieningen. bouwvoorschriften De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 10,00 meter bedragen. vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3; Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in lid 4 onder 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 9 van de voorschriften.

2

3

4 1 2

artikel 16 1

water
doeleinden De op de plankaart voor Water (WA) aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven aanduidingen, bestemd voor de wateraanvoer en –afvoer, alsmede voor de waterberging. inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a een brug ten behoeve van een calamiteitenontsluiting; b andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en artistieke kunstwerken; c watergangen en waterpartijen; d talud en bermen met beplanting. bouwvoorschriften De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 10,00 meter bedragen.

2

3

artikel 17 1

groenvoorzieningen
doeleinden De op de plankaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn, met inachtneming van eventueel op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor groene ruimte en recreatief medegebruik. inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder artistieke kunstwerken; b plantsoenen, groenstroken en bermen met beplanting; c fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, uitritten, waterlopen en –partijen en recreatieve speel-, sport- en ontmoetingvoorzieningen, afvalverzamelsystemen en overige bijbehorende voorzieningen. bouwvoorschriften De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 8,00 meter bedragen. vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale hoogte van 12 meter; Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid gelden de procedurevoorschriften zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften.

11
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

2

3

4

III ZONEVOORSCHRIFTEN

12
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

artikel 18 1

waterstaatsdoeleinden (ws)
doeleinden De op de plankaart voor "Waterstaatsdoeleinden" aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven subbestemmingen en aanduidingen, primair bestemd voor de waterkering en waterbeheersing alsmede voor verkeers-, verblijfs- en groenvoorzieningen en secundair voor de op de plankaart binnen dit gebied aangegeven bestemmingen. bouwvoorschriften Uitsluitend ten behoeve van de primaire bestemming "Waterstaatsdoeleinden" mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd moet een hoogte van niet meer dan 8.00 meter. vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2, voor het oprichten van bebouwing die is toegestaan overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: a op het moment dat een bouwvergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een bouwwerk op de op de plankaart voor "Waterstaatsdoeleinden" aangewezen gronden dient de beheerder van de waterkering hierover te worden geïnformeerd; b de bebouwing dient aanvaardbaar te zijn vanuit een oogpunt van het belang van de waterkering. procedure Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in lid 3 geldt de procedure, zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften.

2

3

4

artikel 19 1 1

zone bovengrondse hoogspanningsleiding
150 kV hoogspanningsleiding De gronden gelegen binnen de op de plankaart aangegeven "zone bovengrondse hoogspanningsleiding" zijn tevens bestemd voor de bescherming van een 150 kV hoogspanningsleiding. Op de onder 1 bedoelde gronden mogen in afwijking van het bepaalde in de voorafgaande artikelen geen bouwwerken worden opgericht, met uitzondering van masten ten behoeve van de hoogspanningsleiding. Vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1, onder 2, voor wat betreft het oprichten van bebouwing, welke is toegestaan overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemming, met uitzondering van dienstwoningen, in verband waarmee de Delta Nutsbedrijven worden gehoord.

2

2

3

vrijstelling Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld onder 2 geldt de procedure zoals vervat in artikel 9 van deze voorschriften. 13
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

IV SLOTBEPALINGEN

14
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

artikel 20

bescherming van het plan
Geen bouwwerk mag worden opgericht dan wel werken en/of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, indien hierdoor op enig terrein of bouwperceel een toestand zou ontstaan, waardoor aan deze voorschriften niet langer meer zou worden voldaan dan wel een reeds bestaande afwijking van deze voorschriften zou worden vergroot.

artikel 21 1

algemene gebruiksbepaling
Het is verboden de in dit plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken, te laten gebruiken of mede te gebruiken voor een doel of op een wijze strijdig met de in dit plan aan de gronden gegeven bestemming. Onder een strijdig gebruik als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan: a een gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud; b een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een sex- en of pornobedrijf en/of prostitutiebedrijf. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1, indien strikte toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

2

3

artikel 22

strafbaarstelling
Overtreding van het bepaalde in artikel 21, lid 1, wordt aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delicten.

artikel 23 1

overgangsbepalingen voor bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestaat, dan wel nadien wordt gebouwd of kan worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, en dat afwijkt van het in dit plan (bestemmingen en/of voorschriften) mag, behoudens onteigening, gedeeltelijk worden vernieuwd en/of veranderd. Bij een gedeeltelijke vernieuwing en/of verandering als bedoeld in lid 1 mag geen nieuwe afwijking van het plan ontstaan noch een bestaande afwijking naar de aard en omvang worden vergroot. In geval een bouwwerk tenietgaat door een calamiteit mag het bouwwerk in afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2 geheel worden vernieuwd, mits: a de bouwaanvraag binnen 1 jaar na het tenietgaan geschiedt; b de bouwgrenzen aan de wegzijde zo mogelijk in acht worden genomen. De bouwvergunning kan slechts worden geweigerd in verband met onteigening, indien de gemeenteraad voor de dag, waarop de aanvraag is ontvangen, een onteigeningsbesluit heeft genomen.

2

3

4

5

Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in lid 1 en 2 voor wat betreft de vergroting van de inhoud van de afwijkende gebouwen van 10% van de oorspronkelijke inhoud op het in lid 1 genoemde tijdstip en met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, mits deze vergroting niet reeds eerder krachtens deze overgangsbepaling heeft plaatsgevonden.

15
sab•eindhoven | bestemmingsplan bedrijventerrein poortersweg |

artikel 24 1

overgangsbepaling voor het gebruik
Een gebruik van de onbebouwde grond en/of de opstallen, dat op het tijdstip van het van kracht worden van het plan bestond en dat afwijkt van de bestemming en/of de voorschriften mag worden voortgezet en/of gewijzigd, mits het gewijzigde gebruik niet in meerder mate gaat afwijken van het plan. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

2

artikel 25

titel
Dit plan kan worden aangehaald als het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Poortersweg’’ van de gemeente Vlissingen.

BAch/SAB Eindhoven B.V. 27 januari 2005