By

Ahmad Baqavi
மி

லைச

ஆ க
தா

ஆன

by Ahmad Baqavi
ஆன
வசன


கிேற

1. அ

லா

தி ப

! உ
’எ

ைமய

கிற

(

உத

,அவ க

காத க

.

லாத க

.

லா

ெகா

ைறய ேல
றி (அ

7. அளைவ

ெகா

பவ

, நி

10. அ

ேவ என

வழிையவ

ள எவைர

ெகா

கிேறா .

லாத க

.

ச தி

ேம

தா

ஒ ப த

கைள

தாேல தவ ர
உபேதச

வமைட

.

ேப

நா

ேபா

சிரம ப

வதி

நதிையேய ேப

கைள நிைறேவ

.ந

உபேதசி கிறா

.அைவ அவன

கிறா

.

.

ைல.

.

. 6:152.

. எனேவ இதைனேய

ப றாத க

ெச

வைர நியாயமான

, Nhைமயாக நிைறேவ

.பலவழிகைள ப

இைதேய அவ

.

உ ைமய

காத க

ேநரான வழியா

டா

ழ ைதகைள

வ ைத அவ

9. உறவ னராகேவ இ

வராக! அைவ:-

தவ ைற

,இரகசியமானைத

ைவைய

அவர

க டைளகைள ப

தைடெச

கள

க) ெந

8. எவைர

லா

.

வத காக இைதேய உ

ெச

நாேம உணவள

தைடெச

ந க
6:151
6. அநாைதய

இைணைவ க

காரணமாக உ

ெவள பைடயானைத

5. அ

ஹ மேத)

4. ெவ க ேகடான கா ய
ெந

கள

:-

இைறவ

எைத

2. ெப ேறா
3. வ

வ த ேவத

6:151,152

மா

‘வா

க டைளக

(ஒேர)

(இைறவைன)அ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

வத காக

ஸா நப ய

க டைளக

ஸா நப ய

க டைளக

ஸா(அைல) அவ க

ேநா

(

ேநா றப

ேவத

ஆச ப

வழ

கள

வழ

இ த ப

ெகா

கள

கிேறா .ப

கால தி

தன

எனேவ என

2. எ

ெபய

4. உ

தா

3. வார தி

8. தி

9. ப ற
10.அ

வள

ெசா

ேயா

வழ

ெகாைடக
யாத !

வழ

ைன தவ ர ேவ

ச திய

ெச

கி

ெகா

.

கப

டா

ம யாைத ெச

மி

.

வாயாக!

றி ெச

லா

பைத

ளன.

க ப

எவ

. இதிலி

தாய தின

ைல.

கிழைமைய வண கநாளாக

கிற

றன. எ

அ த த ச

ேபா .

டா

ல ப

சி,ேதைவகைள அ

, க டைளக

நாளான சன

ெச

த கிறி தவ

ெத

வான உபேதச

ஏ றவா

பா

, த ைதய

டாத !

ஆன

இைணைவ க

6. ெகாைல ெச
7. வ ப சார

றி

ெபா

ப றி

பைத நா

ஸா(அைல) அவ க

க டைளக

ேவத

நா க

ளன.

நிைல

நப

நா ப

இ றாஹ (அைல) அவ க

மன தன

தன யாக ேவத

1. வண

5. என

ளன எ

ஒேர மாதி யாகேவ காண ப

ேவத க டைளகைள

ரா

ேச

இைற க டைள

ற ப

க ப

ேதைவயான ெபா

,

இ ேபா

ள ப டன.

க ப ட ப

க டைளக

மன த இன தி
ேவத

கிேறா . இைத ேபா

க டைளக

7:142) இைறவனா

இைற க டைளக
அவ க

ெகா

.

வாயாக!

யாத !

எதிராக ெபா

ைட வ டா

சா சி

மைனவ ைய

ேவைல கார அ ைம,அ ைம ெப

றாத !

பா

,கா

கேவா ஆைச படேவா ெச
நைடக

ஆைச

Visit: www.tamilislam.webs.com

யாத !

றாத !

(ெபாறாைம படாத !) ஆதார

: இ

ப யா. அறிவ

இ த ப

லி

ஸா நப ய
1. வண

2. என

அதனா

ேபா

4. எ

,ந

5. ெசவ யா
எத

ட ஆ

. ெகா

.

ெபா

9. அ
ெப

ெச

றாத .

அள

ைன தவ ர ேவ

எவ

க படாத எ த பலி

10.ந வ

ம றவ

பாவமா

இைவ தி

.

வா

லா

இ க டைளக

என

.

ைல.
பாயாக

ள எவைர

இடமி

லாம

ெதள யாத

ெகாைடகைள ப றி

பலிய டாத ! எ

ஏ க படமா டா
ஆைச

ள 6:151,152-வ

,அராய ஸு

ெகா

யாத .

டாத !ெச

பாயாக!

உன

த அ

வைத ம றவ
ஆன

தி

மி

காணாத, இதய தா

மைனவ ம

ெவ

றி ெச
.

ெச

ணா

கிறா க

எவ

.

மிய

யாத ! தி

ைட வ டா

ச திய

ெபாறாைம படாத .

8. எ

றா

, கஸஸு

!

டா

) அவ க

றி ப

ைன தவ ர ேவ

ெப

ேகளாத, க

ம றவ க

7. வ ப சார

ைள

டா

சா சி

6. நா

மா

க டைளக

ெப ேறா

லாத க
ெபய

கத )

தஹப (ர

இைணைவ க

லேவ

ேயா

எனேவ என

ெகா

: இமா

க டைளகைள இமா

மஜாலி

3. ெகா

பவ

: கஸஸு

.

கத

ெபய

றாத ! அ

ைரயாள க

கள

என

றி

பாவ திெல

வாயாக! நெவ
வசன

ட ப

.

லா

பைத

ெபாதி

கி

ளைவேய

றன .

Visit: www.tamilislam.webs.com

இ றாஹ

இ றாஹ

நப ய

1. வ

ேப

3. பாவ

;கைள தவ

2. ஹலாலான உணைவ

5. உலேகா

அைனவ

ேத

வா

ேபராைச கார

ெச

9. உ

பற

10. உ

வண

களா

.

ெபா

வதி

க ப

க தா

(ஆதார

இ றாஹ

ெதா

னான ேநர

. பற

உண

ேதா

,இைற

ெகா

7. உறவ ன கைள அரவைண
8. அநியாய

.

மன

வழ

ெகா

ைல ஏ ப

கைள அ

வதி

க ப

நடவாத க

.உேலாப

ெபா

.

. தைமெச

வதி

ப யா, கஸஸு

ேக

வதி

,தம

ெசலவ

.

ேதாைர

லாஹைவ

.

,

.6. ஏைழகைள ேமலாக மதி

கடைமகைள நிைறேவ

: கஸஸு

க டைளக

க டைளக

ேபசாத .

4. நதி ேந ைமேயா

நப ய

.

மைனவ ,ம க

,

.

)

(அைல) நிைறேவ றிய க டைளக
êŽjèĆ …đ ƒŁ <àŽÚæÿ <ÿÙ^şÎ ^Ú
⁄ ^ÿÚc <Œ^Ćß׎Ö<şÔ₣×Â
Ž ^ÿq<êđÞc<ÿÙ^şÎ<ĆàŁãÛĆ iÿ `şÊş <žl^ÿÛ׎ Óş eŽ <Łäeć ÿ…<ÿÜéŽâ]ÿ†łec<îş×ÿjłe]<Žƒcÿæ
°
ÿ ÛŽ ÖŽ ^¿Ö]<ëŽ‚ãł Â
ÿ <ŁÙ^ÿßèÿ <ş÷<ÿÙ^şÎ

Visit: www.tamilislam.webs.com

இ த வசன தி
மா

இைறவ

ைப வ வ

கிறா

நிைறேவ றிவ

டதா

அவ கைள ஆ கி
பல க டைளக
றிய

(இைற

மிக

ேசாதி தைத எ

வத

க டைளய
இ றாஹ

ைம வழிய

வராக இ

இைறவன

வவ

நி

ததி

க ைத ஏ

வராக இ

ப றிேயா

நி

ததி

தாயமாக

, இைறவ

றவராக

ைல.

ேத

றி ெச
ெத

கைடப

லிமாக இ

ைல.இ றாஹ

மாதி

அறிவ

ேடா

பைத

’கலிமா ”‫ ’آﻠﻤﺎت‬எ

தா

, தைடக

(அைல) அவ க

தா க

ேசாதி தைத

இைறவ

தவராக

,

பவராக

.ேநரான வழிய

, நமப

. அைதய

பா

ததி

மிக ெந

ைக ெகா
காவல

கமான ம க

ேடா

ஆவா

றி க இ த 124-வ
ெசா

ஆள ப

ஆகியவ ைற

தைலவராக உ ைம நா

தா .அ

லா

. (3:67,68)

வசன தி

அவைர

. மா

க வ திக

றி

. அவ ைற

ப ற படேவ

நிைறேவ றினா க
‘ம களா

ைல, மாறாக,அவ

தா . இைணைவ பவ கள

(அைல) நிைறேவ றிய க டைளக

இ றாஹ

. (16:120,121)

இ றாஹ

இைற க டைளக

இைணைவ ப

தா

ைக ெகா

ல தி

அ பண

தா .அவ

இைறந ப

லா

.

, இ த நப

பல க டைளக

, இைணைவ ேபா

) அவ க

தராகேவா,கிறி தவராகேவா இ

ைம வழிய

’எ

ெகா

தைடக

நப (ஸ

ெகாைடக

தினா

ைடய இைறவ

பல க டைளக

ட ேவத கார க

தா .(ஆகேவ) அவைர அவ

இ றாஹ

அவைர ெச

இைறவ

லா

ைமயாக நிைறேவ றினா . 2:124

ஹ ம

ளா

தைலவராக அ

பா

.

ைடய மா

சில க டைளக

நிைன

சி தி க த கதா

இ றாஹ (அைல) அவ க
‘ இைறவ

மாதி

. இைதேய ‘இ றாஹைம அவ

அவ ைற அவ

ன அதிலி

இ றாஹ (அைல) அவ கள

ஏக இைறவன

த ) இ றாஹைம அவர

ேசாதி தேபா

ேதாழ

. இைற க டைளகைள அவ க

ளா

தம

.

ழைமயாக

ேவா ’ என அ

லா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

இைறேநச

இ றாஹ

ேசாதி தா
நில

கி

றன.

அ பா

றினா க

(ரலி) அவ க

திய

ேபண ேவ

ேபணேவ

2. வா

ெகா பள

4. ப

5. தைலவா
உடலி
1. நக

ைப

த ேசதன

4. அ

5. இய ைக

வலி

தி

றி

தேசதன

2. ம ம உ

3. மைசைய

ேம

க த

கைள ெவ

ஆகியனவா

5889

றி

ெச

கடைன

இய ைக மர க

5. அ

.

ைய அக

கைள

தா

அைவ’ எ

,இதர உ

ைமக

கள

தன.
!

.

ய ஐ

.

ைமக

ைய மழி த
.

த ப

ேபா

மலஜல

.

ப டப

திைய த

ைமகைள ப றி நப (ஸ

ளன .அவயாவைன:-

ஐ தா

ெச

பா

ணரா

.

.(அறிவ

.

) அவ க

. அைவ:
,

ைய

ைய அக

லி : 430)

ேவ

கைளய சவர க திைய உபேயாகி த

.

பவ : அ ஹுைரரா(ரலி)ஆதார :

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

லா

.

அவ றி

சீ )

ள ேவ

தா
ைமக

ய ஐ

(தி

ஆகியனவா

இேத க

4. நக

.

கி ையக

.

ெச

ெகா

கைள ெவ

3. வ

1. வ

.

ேம

2. ம ம உ

பற ப

ய ஐ

ள ேவ

க டைளகளா

ைம ெதாட பான சில க டைளகைள

ைமக

ேம ெகா

1. மைசைய க த

இைறவ

ய ஐ

தைலய

,‘ னத ஹ

அறிவ

அவ க

தைல ப

எ த

ெதாட பாக அறிஞ கள ைடேய க

. ம ெறா

இ றாஹ

3. நாசி

(அைல) அவ க

ம ெறா

நப ெமாழிய

கா ,

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

இய ைக மர க
1. மைசைய

க த

3. ப

ப தா

2. தா ைய வளரவ

4. நாசி

ெச

5. நக

கைள ெவ

6. ைகவ ர

:

.

ெச

கிறா க

களா

:-

திைய இ

1. ம ம உ

2. நக

கைள ெவ

4. மி

வா

ெச

3. மைசைய

க த

ெச

நா

1. தவா

ெச

3. ஸபா ம வா

.

4. (மினாவ ல) க
மா (ர

கைடப

அ பா

(ரலி) அவ க

ஹா த

.

.


.

கைள மழி த

தவ

மா

ஆகியைவ ப

.

என இ

ஹுைபரா(ர

)

கிறா க

.

.

.

கிைடேய ஸய ெச
எறித

) அவ க

க தி

:-

வள க

,

தா

அவ க

ெதாட பான

ன த ஹ ஜு கி ையகள

2. ஸய ெச

இைறமா

5. ஜு ஆ நாள

றி

ைய அக

தேசதன

இ த

.

சிெய

ைம ெதாட பான

ைப

3. வ

வண க

.அவ றி

மன தன

2. அ

கைள மழி த

ணைர உறி

ைம ெதாட பான

வ சய

.

வசன தி

றி ப

லி .)

124 -வ

அள

( தி சீ

.

றி

ெகா பள

(ஆதார

ைப

கழி தப

10. வா

.

ைய அக

8. ம ம உ

கைள ேகாதி

7. அ
9. சி

.

. அைவ:

வ தி

இ றாஹ

.

றியதாவ

ைறகள

ேபா

நிைறேவ ற ேவ

யைவ:-

.

:-

அவ ைற

ழைமயாக

(அைல) அவ கைள தவ ர ேவ

யா

Visit: www.tamilislam.webs.com

மி

ைல.

‘இ றாஹைம அவ

பா

லா

அ ேபா

நா

ைடய இைறவ

. அவ

றி

ளா

,எ த

அத

அவ க

ெகா

லா

ேகா ) ம

மா

ேநா ற
(

6. சிரவண க

ெப

:-

.

கைள

டாவ

ஃமி

.

1. பண
2. வ

வ ைளயா

3. ஸகா

வழ

4. க ைப கா ப
5. அமான த
6. வா ைக

இ றாஹ

ைமயாக

தா க

(அைல)

ேக ேட


.

.

.

ெதாட

கைள
.

கைள (ப ற
.

.

அவ றி

) என

(’பாவம
ெதாட

9:112-வ

.

23-வ

.

கா ப

பவ க

.

.

பா) அ தியாய தி

களாவன :-

ளன.

ெதா

ேப

ெவ றி ெப றன ’ என
அைவ:-

அள

றினா க

.

) வண

10. இைற ந கி ைக ெகா

ெப

லா

(ரலி) அவ கள ட

ளன.

.

ைமைய ஏவத

9. இைற வர

பதி

(ஸ தா) ெச

8. தைமைய

இர

(ரவ ) அவ க

(அ

ேகா

4. ேநா

7. ந

, (இைறவைன வழிப

அ பா

அ பா

.

5.

பராஅ

2. வழிபா
3. இைற

ேசாதி தைத

.

இட

1. பாவம

?எ

டவ க

வசன தி

ைமயாக நிைறேவ றினா ’ எ

? எவ ைற அவ க

ெமா த

டதா

க டைளக

அவ கைள ேசாதி தா
நிைறேவ றினா க

அ ைற

பல க டைளக

அ தியாய தி

ற கண

‘ இைற ந ப

வசன

கள

இட

.

உைடைமைய ) கா ப

ைகயாய க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

7. நிைலயாக

8. த

ெதா

நாைள ந

9. இைறவ

அள

( கா

க 23:2-9)

ேவதைன

றி

(70:26)

10. சா சிகைள நிைல நி

றாவ

-அஹஸா

அ பண
இட

ெப

அ த
1. இ

ெப

ளன.

லா ைத ஏ ற

3. க

5. ெபா

ைம கா த

6. இைறய ச
8. ேநா
10. அ

.

ேநா ற
ேப

லா

.

ெகா

ெச

9. க ைப

(இைறவ

என

ெதாட

வசன தி

.

.

.

ைவ அதிகமதிக

க ப ட

(நிைன த

இ றாஹ

. அதனா

) தி

அவ க

.இைதேய இைறவ

க படவ

‘அ

ைலயா?) (53:57) எ

ெப

லா

மானா

) அவ க

அரபா

நரகவ

(ஏ

றி

…. ஹி ப தா

மானா (ஸ

ெச

(அைல) அவ க

ைமயாக நிைறேவ றிய இ றாஹமி

1417 ஆ

33:35-வ

;.

நிைறேவ றினா க

அறிவ

றி

.

இைவயைன ைத

ெப

நட த

ைம ேப த

7. த ம

.

ைக ெகா

4. உ

(70:27)

களாவன:-

2. இைற ந ப

வழ

அ தியாய தி

(70:33)

களாவன:-

ெப

கள
ளா

. (கா

க: 33:35)

ைமயாக

தைல

க டைளகைள

ளைவ அவ

.

க டைளக

….

ெவள ய

உைர நிக

Visit: www.tamilislam.webs.com

தினா க

:-

அதி

வ சய

ைவ தா க

.

கைள தம

1.( ம கேள! ) ந

றாக

இ த நா

(இ

கவன

இேத நாள

ேபனாெவ

திநா

உய

என

நிைனவ

லா

ைள த

பம தின

ைள ேகா,ப

த ைதய

3.( ம கேள! ) அ
ெச

நி

திவ

ேட

ெச

ெகா

ய ப

அ பா

மடைம

ெச

கி

ேட

மைனவ ய

மைனவ ய

க ப

லா

உ ைம

அவ கள

அவ கைள உ
கடைம, ந

.

அவ றி

பைத

டைன அவர

. த ைத த
ெச

யேவ

ைளய

டா .

ற தி காக

ஏ ப ட)

உ ைம இ

ப ைத சா

தைல ம

தலாவ

மன

பழி

க ப
தி

என

ஞான

ெப ய த ைதயா

ெகாெகா

சி
;ள

). அவ க

மைனவ யராக ெபா
பாதவ கைள உ

. அ

ைவ அ

ெபா

வமாக

உ ைம உ

த ரபஆ

கிற

ெதாைகயைன

ஒ பைட க ப ட (அமான த ) அைட கல

ெபயரா

நிலவ ய பழி

இன உ

.)

ற தி

வைத நா

.)

ப டவ க

றி

க திேல

யதி

என

டா

ய வ

.

ெதாைகயைன

மான

. யா

, பழிவா

பழிவா

தலி

வரேவ

5.ம கேள! ெப

ேபா

க ேவ

ேபாலேவ

தமானைவயா

லா தி

தலாவ

றன. (கட

டா

(இ

இன

வா

,அ

.

.(அறியாைம கால தி

ஏ ப டவ

அவ க

.

நா

தமானைவ. அ

ைளையேயா,ப

ெகாைல

4.( ம கேள! ) வ
கால தி

. ஏெனன

.

க படமா டா

க ேவ

ேக வழ

ெசய

ம திய

த ைத ேகா அநியா

,ெகா
ய ப

ெகா

.)இைறவன

தா

ஞான கால தி

ஹா தி

உய ேபா

ெச

ற தி காக ப

த ைதையேயா த

ெகாைலக

டா

ல.,அவ

.

ணய

கண கள

தமாக இ

ெகா

2.( ம கேள! ) ஒ

,க

கேவா

ைவ

ேக

, இ த நகர

வைர அைவ ப

இவ றி ெக

ெத யா

, உைடைம

தைலய டேவா, அபக

க டைளகளாக உலகி

இேத இட தி

, இ த மாத

கள

ேபா

,உ

ேப றி

ைககள ேல

களாவ . அ

லா

கிற க

ல தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.

மதி கலாகா

. மறினா

வ ல கிைவ கேவா,காய
(அ

ேபால) உ

கள

,உைடகைள வழ

வா

6.ம கேள! என

வா

ெகா

பைத

கள!

கி (அ

ெத

.எ

லா

ெகா

ைடய ெபா
ெகா

பய

ைள அவ

.

கிற

மன

வைரய

வழி தவறமா

என

ேவதமான தி

7.ம கேள! என

ெகா

வண

ெபா கிஷ

இைறவன

!உ

.உ

எ த ஒ

எ த ஒ

ெச

(எ

தைலவ க
சி த ப

என

ெசய

பற

ெகா

அவைன வண

வ ைத

ெகா

ெச

கா

அைன ைத

றி

தவ க

றி, ம றவ
கவன

கிேற

. அைவகைள

(ஸு

) இ

வர ேபாவதி

. உ

) உ

ன )!

ைல.

ைல. ெத

இைறவைனேய

ேநா

ெதா

வா

ைள

இைறவன

. இவ றா
ெச

வ க

.

ைககைள

கிைடேய ெகாைல
டா .

(ஏமா றமைட

கள
)

.உ

. உ

வா

இ த
றி

ல தி

கைள ஆ
காக

ச தி ப க

ப றி வ சாரைண ெச

! நி சயமாக ைச தா

வைத

சேகாதரேர

ேச

வதிலி

(நப

ேநா

வன திற:

றாக

.

இைறவைன மிக வ ைரவ

தால

ெச

ேபண

.

கி வா

வழிேகட களாக மாறிவ டேவ
அறி

ெகா

கடைமையைய நிைறேவ றி வா

த ப

8.ம கேள! உ

, ேக

வா ைக ெநறிக

இைற

ய ஸகா ைத (கண கி

ஹ ஜு

ைமகைள

ஆன!

ன த) மாத தி

வத காக வழ

ெச

நட

கடைமயா க ப ட ஐேவைள

ச வர நிைறேவ றி வா
ரமளா

தாய

கைள பைட

வமாக

தரான என

பற

)ந

கைள வ

டாவ

ேக

. அநியாய

தி

. ஒேர சேகாதர

கள ட

இர

ெப

க ப

ைண

.

;க

ேவ

அவ கள

லி க

தலாவ

கால

கேவா ெச

அவ க

சிறி

ைதகைள கவன

(ஹரா ) த

வ லகி

ஏ படாதவா

. இைறவ

.

ைகைய வ

கடைம ந

உண
ெகா

. அவ

.

மிய

Visit: www.tamilislam.webs.com

நிராைசயைட
ெசய

கள

தைலவண

லா

வ க

எ தவைகய

. ஆய

. அத

வேர!

வ ட உய

ேதா

நிற தவ

ெவ

ெகா

ெசய

கள!. உ

ல. அ

ல. ெவ

ேபா

ேதா

ஆத

ைடய ம கேள! அ த ஆத
மிதி கிேற

.)

ல திமி

த வ

பதி

ேடனா? இைறவ

ைன ப றி உ
வ க

என கள

கள ட

வ சா

ைரகைள

இ த

ேக

திகைள

(ஆதார

ணா

லாதா )கைள

ல. அைனவ

பைட க ப டவேர.
இேதா என

மானா (ஸ

) ெவ

காலி

ள ேபா

ேக டன .

ேபா

), இ

தி

அறிவ

ேடனா? என

நாள

) அறிவ

வ ைத (நப

வ ைத)

ேதைவயான அைன

. எ

சா சிய

) அவ க

ைமயாக

ட எ

வான ைத ேநா கி த

லாஹு ம

!அ

ேவா .!’

கமாக வா

சா சி! இறiவா!நேய இத
சா சி! எ

ெத வ
:

லாஹு ம

கள

!!

!!!

வ தி

ேவா

(ஸ

தி,’ அ

கைள உய

லாஹு ம

)

வேன! உ

ைத நிைற ேவ றிவ

வா

கிவ

இைறவா! நேய இத

ெச

! எ

தி

இைறவா!நேயஇத

ேம

கிய

ேபெராலி.

கர

)

நிற தவைர வ டேவா, க

க டைளகைள) எ

மன த கடலிலி

இைத ேக ட இ
தி

வழ

வழ

அ த மாெப

?

நிைறேவ றிவ
அறி

அரப கைளவ ட

க டைளகைள நா

‘நி சயமாக (இைறவன
இைறவ

ெப

. (

அஜமி (அரப ய

அைன ைத

ட தினைர ேநா கி

10.( ம கேள! ) இைறவன

(உட

வ டாதhக

இைறவ

ைள நிற ைத வ டேவா சிற ேதா

ெசா ெபாழிைவ

மகி சியைடவா

ைச தா

இைச

ைள நிற தவ

(ஜாதி திமி , நிற திமி ,

திர

யைவ

அஜமிக

உய

ேபா

அவ

மிக இேலசாக

ேடாைர தவ ர, ‘அரப க

ெச

ெகா

த ைத

மா

ைச தான ய

9.ம கேள! அறி
இைறய ச

டா

பவ க

சில

கா ,

ைற

, வராதவ க

. ஏெனன

வள க

லி ,அ தா

சா சி!

ேந

கினா க

ைடய இ த

ேக ேபாைரவ ட

ைடேயாராக இ
,தி மிதி,

.

ப .

Visit: www.tamilislam.webs.com

,இ

!

ஹிஷh ,ரஹம

,இ

பைட வர க

கலபாவ

உபேதசி பா க

வர

ெப

ம கைள ஒ

. 1. தளபதி

2. நதிெநறிய லி

3. ப றைர ஏமா றாத க
4. ெப

, வேயாதிக ,

5. பய

பழமர

6. ஆ

, மா

7. ல

வ ைளநில

கைறப

வா

கி உ

8. ேகாைழ தன தி

இைரயாகாத க
மி

லா

10. ம கைள இ

ெமாழிகளா

வா

ரஸூ

லா

)

தாத க

கள தி

, ேதா
றி உ

லா தி

அைழ

பா

.

.

கைள

,ச

வ மன பா
உண

அைழ

தா

ெகா

.

மா

,

காத க

.

,
றி ேவ

தாய ைத

ைம

கைள உ ெகா

வத

லாத க

நைடகைள உண

, வைத காத க

. காப க

ெநறிேபாதைன அள

வழி அ

, அவ ைற எ

தலான கா

கர

அ ப க (ரலி) அவ க

ஆகிேயாைர

.

லாத க

.

.

ஹ ம

த வா ைக மறாத க

ழ ைதக

பா ப

ெகா

தாத க

கைள ெவ டாத க

, ஒ டைகக

எ த ேநா ேகா

க டைளக

.

, ெகா

யாத க

கைள

அ பண

ப றழாத க

சி திரவைத ெச

,

த கலபா ஹ

லாமிய பைட வர கைள ேபா
னா

ஆலம

க டைளக

லாமிய ஆ சிய

9. ‘ப

லி

ேபா

ைண

லாமிய

பா

கா

.

ெம

.

ைமயான

பைடவர கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள தி

ப ைவ தா க

த கள

“இைற

இைற

த க

இைறவனா

நப மா க

ள ப

அவசியமா

.அைவகள

நிைலநா

நம

அவ க
(57:25)

உைழ

)

வா

ெமன

லவ ைற ெச
மா

4.இைற }த
ெதா

ைகைய

ேவத ைத

மாய

அவ கைள

, ெதா

ப ேனா .

ெகா

ள ேவ

. ந

ள ேனா .’

.

ைறய

ப றியவ க

ளன .

ேபா

ைகைய நிைல நா

அறிவ

(அைல)அவ க

, ஸகா ைத

, வண க

க டைளய ட ப

அவ க

. (23:51)

ல அம

மா

, நதிைய

, நதிைய நிைல நா ட தராைச

.

ஹலாலான உணைவ ேத

ெசயலா

கிய மானவ ைற

ைமயானவ ைற உ

வரேவ

ெகா

க டைள ப

..

த நப மா க

கைடப

ெகா

நம

ேவத ைத

த கேள!

3.

‘ந

யாவ

ன ேவத க டைளக

அறி

மிக

க டைளக

த கைள ெதள வான சா

(உைழ

ென

கிற

வரேவ

2.அவ க

பைத நா

யலி

த க

1.இைற
‘நா

.

ேவத க டைளக

ள ப ட ேவத

மா

கலபா அவ க

ேபாதி

ேதா .(
தம

நா

றவ ைற

மா

ெச

,ஸகா

-21: 73)

ம க

வர க டைளய ட ப டா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

‘அவ க

தம

ப தா

ெதா

ஏவ

ய வராக இ

5. நப

ஸா (அைல) அவ கள ட

ைன ந

‘எ
நா

தா க

வண

வராக. (

வராக. எ

பவனாக

ெகா
என

6. ேநா
வா
‘ந ப

கடைமயா க ப
7. இ றாஹ

ேடாேர! ந

ெச

ேறா

. (

(அைல) அவ க

ெமலி த ஒ க தி

கைள

, வண க

‘ஒ

தி

ெவா

அைத அவ க
ஏக

.

தாய தி

கிய க டைளக

அேத ேவைளய

க டைளய ட ப

கி

ைக,ேநா
அைன

இைறவ

எதி ;

மா

டா

-22:34)

. (

வத காக ேநா

வழிபா

,

த ஹ ஜு கி ைய

கியத காக அ
வழிபா

ைறைய ஏ ப

றன . (

நட

-22:27.)

கடைமயா க ப

தாய தி

அவ க

உ மிட

(அைல) ெச

வழ

-19: 31.32)

.

வா க

, ஸகா

”. (

ைம

ேற நம

பராக! அவ க

ேலா

லா

தி

.

ைறகைள
ேளா .

-22:67)

,ஸகா ,ஹ ஜு ஆகிய இைறவன

,வண க வழிபா

ெநறிய ற வா ைவ

ேபா

தாயா

க டைளய

இ றாஹ

ெவா

கைடப

கைள

வ ெநறி, ெதா

லற

ைகைய நிைல

-2:183)

நைடகைள அவ க

க டைளகளாகேவ இ

ெதா

கஃபாைவ க

ேளா . (

.

கடைமயா க ப டவாேற உ

கைள

ெபயைர நிைன பத
ஏ ப

லா

(இைறவைன) அ

ள அைனவ

வான கா

‘சா

ஹ ைஜ ப றி அறிவ

8. உலகி

டன

கடைமயா க ப ப

ஹ ஜு கடைமயா க ப ட
‘ம க

றினா

கடைமயா க ப டைத

தவ க

ைக ெகா

லா

உய

) என

.

ந ம

-19: 55)

ைன நிைன பத காக ெதா

காலெம

(இைறவ

றினா க

“நா

,இ

மா

, ஸகா ைத

-20: 14)

5. நப ஈஸா(அைல) அவ க
ெச

. (

ைகைய

ேலா

ளன. ஏக
கைள

இைணக ப

ெபா

வ ெநறிைய

ெச

மா

தைல

ேபாராடேவஇைற

வான
,

க டைளய ட ப

அச திய வழிைய

த க

ளன .

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ஆகாதைவகைள

உலகி

இைற

இைறவ

, மன த இய ைக
ெகதிராக இ

த கைள எதி

அழி

மைற அழகாக

ஆ கிய

பைத

கால தா

நி

ம க

நி

பட

பணமாகிவ

மா

ற ெகா

ேகா

வா

த ஆ

ேகால கைள

பாடமாக


கிற

மாறாக வா

கா

ம கைள
,த

,தடயமாக

. அவ

ம கைள

வ ேபா

இைறவ
றியவாேற யா

..

VV us!
Visit
www.tamilislam.webs.com
For Free Islamic E books

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful