You are on page 1of 54

.~

';."

СРБСКИ HAPO;~
и

ИСТОЧНО ПИТ!ЊК.

ВА•• С".

В~ЛАИМНРtОВЛНОВИЪ

.. --..
'76ЕОГРАА'7·

" А р ас А

• Н О ~ Ш т А. JI АР В {- Во

1_.
Digltized

Ьу GoogIe

,
Г'"
\

!.
HARVARD
UNIVERSIТY

LIBRARY
ЈАН 30 1958
о',

w

<', ~., { \

,.;""'~

:'

<:\"

"....

.
Digltized

Ьу GoogIe

.)

СРВСКН НАРОА и ИСТОЧНО ЦBTAIЬE.

Грађанска Аруштва

дињена

i.ош небеху тако

за наРОАНОМ с~оБОАОМ и независности.
внше

yi.e-

,као што су уiеАив.ена Аанас у тежљи

,

свеза између

засебних ~Иl\а,

r.ro HHie

већ

то

свеза народа, у,врђена оним ~ што се зове А)'Х
време.,а. СВИ ,наРОАНИ покрети у ово доба, 'би­

~o У Нта.шiи и.tи у Грчкоi н АРyrим источнltм
зеМ.... ама, бu~о У Р)'сиiи 11 По.... скоi, у Прускоi
у XecellcKoi, и~и у m~езвику и ,Хо.tштаiну: сви

-

ти покрети Ilепосrеi\НII су ИЗР~ЗII ,едне, 06ште
тежв.е.

Но АОк.1е
иарода,

т~жња

.

за

..

(".1060Аа непоставе обш...а ("удба

вазда оста1.е важно Пlfтаље:

наРОАНОМ

с~оБОД01lI

н

како

t,a

се

незаВИСНОСТl1

штn подпуниiе постигне.

По себи се увиђа

'.

да .се то питаље може

решити у кругу разних'" .народности

ако се

само тако,

братска тежња претвори у ,ствар ••у ("а­

г.. асност, у узаi.миу ПОАПОРУ и заi.едfillЧКУ раАЊУ,

СВј\КИ народ треба Аа испита себе, па Аа
каже, RО.tико
сарадв.у

о

.. а

i.e

Аорастао за ИСТIIНСКУ братеку

OCTa~BM

народима.

Као Србин ,а liу

аорас.10СТ србског

покуша ти

Rарода аа

,

да OCBeT~IIM

тесну свеау ('а сво­

'ом ~ибера~ном (с.toбодв.а-tком) браћом, као што
се

та

дopaC~OCT

orde",a

у историi.и

и

ПО.lИти­

Ч ИОМ животу Срба.

1

Digltized

Ьу GoogIe

.

.'

1.

у 0110 време, каА C~ у историiи саЗllаАе за

Србе, ми на.tазимо србски наРОА ПОАеље11 на п.tе­
мена. Та П.1еме~а непредстављаху само фами.tи';'

ie, већ она беху и iединице i.О.tиТич~е Це.titне,
Ma.te државе у ве",икоi, држави. Свако п ... е".е и­
маl7.аше· свог с ... ободно 'изабраног пог.tавара, KO~
1.и се зваше ж у п а н. Tai ПОl·... авар био 1.е само
изврши:rељ ОНОI'а, што 'е. с'во ~ыeMe с",ожно ~Te­
~tO, а cBoiy ВО""У п ... еме ie изiаВЉllва ... о АОГОВО­
ром, у коме ,е сваки ч ... ан његов имао ,еднако
уЧешће. Пщ·... авари П.lемена преАстав;ьа ... и су у­

купно. иарод, и они су АОГО·ВОРОМ. ВОДИ"'II брнгу
о- наро,i(tlим стварима, у скупштнни,

Koia

c~ зва­

A~ в е ћ а lLtи с б о р. Па че.'IУ те скупштине био

ie

старешина,

изабран из средине њене;

он ,е

РУКОВОАИО домаће ПОС.tdве народа и звао се в е'­

А и к И ж у п а н. У врем..е

ко п ... еме има ... о

ie

BniHe са туђином сва­
свог' собственог вођу, КО\.II·

се -ввао б а 'и, а народна скупштина ОАређива ... а

ie г...авног

вођу, ко1.н се звао

BoiBoAa. Док ... е i.e
BoiBoJ\a ie имао дикта'ЈОРСКУ
(неограничену) в ... аСт, а бани су с...уша ... и љегове заповес1.·Н. По чим би BoiHa преС1.·а ... а, преста ... а би и та в ... ает диктатора, и наРОАна'скуп­
ШТИI'8 наново б. ~реАузе ... а сву ПО~ИТИ'IНУ в ... ас..т.
Таки ie био ПО.'ИТИ'Јии .живот Срба пре ХИ.­
.iЬaдy ГОАина', каА они жнвљаs:у у Б е ... о i С рво1.на тр~Ш ...а,

Digltized

Ьу GoogIe

~I
.. и ,

и,

у ОНОIII преАе.,у АанаШlloе

IlpYCKe,

"·!Ји

ее пружа пре.а севериом мору "О рек-е А.бе.

Као што

oaOAIfO'CTB

.'pet\IIoer века' .~t>бех'у

УГОАие аа ут.,Ье .. е наРОАне независности у том

"Р'6ДеАУ, Сpfи потраме 1I08У отач6...у. И· у пр-­
ВО' 1IOJI00000и свАIIIО': века,

ОНИ се пресеАе JI3

.еАе СP'tПе у зе...у ИЗlllеl;у Дунава, Саве, т

•••

мока JI аАPffiaтичког .ора. '''у seмљy добн". су
Србll ОА чара ИраК.lнiа за иаrpаАУ,' И'ТО су .У
оомо".&и противу Авара • дрУГ"Х АИВ.љих чета,
кЩ.е оиустошаваху н.erOBe оБАастн. Стањуiућв
ее на земљу Византиiе, Срби пристану А8 зависе од
цара IIстока,

.... он. то у ....не ПОА ус.ю~.,

Аа са­

IIIВ иа cBoie среАине ба,аi.у c~oie' HapoAHQ JJ~
ХАаваре. По СМРТВ; цара ИРЈЩАНјаСрCiJ;lма II.CJ.la ...

Аве за руком, те обнове CBOi.y ПОАпун)r ваРОАНУ
независност.

у то аре.е BIly\IIМO у србqкоl Армави прве

.КАице монарха"не (С8110ВАај\8АаЧlсе) B.I~e, ка­
ква

ie

би.. а у Внаантмiи.

Сва ПОАитична В.laCT~

у миру као и у воiви, fiеше сведена у руке в е,.

.А и к О г ис у Ј' а н а, коi.и С .TIЦI Ј10ста ОАеудни

1'0-

,CnОАар наА ЖУП;8llима и бавима засебних ПА&­
мена.

Први вtМИКИ жупани беху с.&оБОАНИ ОА Аи­
настиске ·в.taСТО"'убивости, те ее непротив.љаху
ономе, щто сав ЩlРОА хоће. У том стаљу Срби

имаАоще Аоста снаге, Аа ОАбиiу свачиi.и наср ...а'
с поља;

ОНИ вримише ХРИСТО8У веру и знаТllО

иапреАоваху У .сваКОIII Аруштвеном по.... еАУ. ААН

ПОАбуљени сусеАВИМ Аворовнма, Грчке и Бугар­
ске, в8.tики исупаии наiПОСАе се изопаче, те за'­

иемаре наРОАНО БА~ГО и .оДмету се ОА наРОАне

1"

Digltized

Ьу Goo~I е

.

I

~-.

сl}Тllње.

У том

све

мах у Србиill, и

Belill
rуб... аше

C4Faay

страве сп.. етке )'зимаху

...а«'

се све э·натниiе.

ве •• икJIS. .упаиа

Брарски ,цвор наро­

чито по,цба,цаше оие, KOiн се rpаб;,.аху око срб­
ског престо .. а и по,цпомагаwе JlX ieoЦHor
.У oЦpyror. Напос.. е,цку Бугарска
ше иа

06.. асти

србске

и

BoieKa

np.w.напад.­

ооустоmаваше их.

С

друге стране Грчки двор под«,ицаше непреста­

но кавгу ВЗllеt;у Срба и Буrара, тако ·Да та' два
братска народа у ..iмвим не6ратством ос.. а6ИDlе
те оба подп_доше ПОА господар­

teAaH Apyror,

ство Виsаитвiе.

И тако у првоi ,по"овини "есетоl' века срб­
ски

ве"ики

жупаи

ианово

призиаде

I'осоо"а,­

ство ВизаН1'иiе. А .. и србски народ немогаше "у1'0 зависити о" туђина, и у iедаиаiестом веку он

обнови

cBoiy

I(езависну в.. аАУ,

ЖУl\ав~; храброг В о и с

у "нцу ве"иког

.. а в а.

На измаку ,еАа­

Haiecтof' и у првој, по"овини дваиаiестог века
Срби опет беху ПОl\епани

"омаliим

ратом

што

Bo~axy онн, KoiH се граб...аху око престо.. а. На
у оос .. еЈ\ЉО' по"овини J\BaHaiecTor века
ве"нки жупан С т е в а н Н е м а љ а успео ,е не

cpeliy,

само "а уч~ни

Icpai "oMalieM

рату око престо .. а

и опет уiе"ини раЗЈ\воiене србске'об.. асти,

Beli

и Ј\а укроти спо ... ашљег непрнiате...а, освоивши

више градова ОЈ\ Внзантиiе. Што је Немаљ&:, ОЈ\­
почео, то су љеrОВИ потомци сретно наставн"и,

Т8ICО ,ца љеrов син

rl\оби име:

"П р в и

Ii р а ..

С Р б с к н;" а у ЈlРВОј, по""винн четрнаiестог ве­
ка Србнiа

постаде си"на

С т е в а I1 о М

-

Д У ш а н о \1.

царевина под
То

царе,.

србско време

р а н. к е овако опнсује:

Digltized

Ьу GoogIe'

'-

,"

.. /\ушанова В"8Аа 06ухааташе IlecaMO "р­
.аш .. е .еl;е HeмalWlHe ....аАе, т. '. об.,а~ти .на
rop ..oi Рamки (оо 80&о' се ае.... ава..а Рассм­

ia), веli се проствраше АО Саве. Пошто ври...
-"..агосов од србсаог С8ештеНСТII&; Аушаи хра­
бро уабк беси е Ма);аре, .0'. се ПОА Аауше.. 1.
.беху ОСUUИ. ОН иабави БQСИУ ОА са"ОВОАНОг

. ·'ана

и АаАе

io'

неаапсиу 1U1ЦY. У

1347. Сте­

ван AY~H наЬе се у АуБРQВИII.У, ГАе га пр.­
мише са

еаропсан.

~окров.теАа.

••••

почаст

СКlUlеТ.р'l

.по" љеговим барiако.;

у

призиаше

A.lбаннi.

Арта

и

аа

e.ty••we .

ta.Иllа беху у

.. егово' в..аст.. Његове HoiBoAe размножirwе се
.. о сво, об..асти Ру.е.. иiе на ВаРАару • Марици,
.па и Бугарска се сматраще као об.. аст србеЈСе
..краАеВИllе. пао србскк краА Душаи иемогawе
. нк захтевати ин очекнвати, Аа му се Грци по­
ЈСорава1.у; 011 АаК.lе бн прог.ааwеи за цара Руме­

.Iиiе

-

МакеАониiе

ХРИСТОАубивог 4&ра

ОАпоче носитн КРУНУ- (тнару).

-

Царска ·в.ааст

н
н

~paaHaвalLe страног патркц.рха би..а бн He~aГ.la­

сност (аоомацш); а.. и Аушан и томе .Iако АО­

скочн. У Жнчи би сазван саИОА н' србско све­
.DJ.теиС7ВО нзабра на cBoie собствене сре"нне ('рб­
.е.ог патрнiарха. - Србима. беше урОђена те. . .,

-Аа еачуваiу

cBoiy

Јlезавнсно(,'Т у сукобу кзмеl;у
CTpallaRa хриwJiаиства, и 0-

источних и запаАНИХ

.нн се· DOdИТНЧНО ОАупнраху првим, ,а ~\р."В~НС.И

-АРУГЈIМ.

На томе ,основу беще утврt,еиа србска

.независltОСТ

•.. "

На .a.l~'Т,

иа

на.аау четрнаieстог

веаа

.е.lика Ауш.но" Ј-\арев••а б. С88Ј\ена на .В"У,

-А6СООТИIIУ,

Koi.a .Турцимв

'Авна.; о.tаliаше; а у
-1

Digltized

Ьу GoogIe

..\руго1. ПО.ШВИИИ петнаiес'l'ОГ Jlell8 нспаЈЏ~ за ру­
ком Cy.tT8HY 118"I'Y.i\Y, Ј\а. србс.ку царевину пре­
ТВО,I' У С8ме паша.'уне турске!
ОДICУЈ\ тако

H8r.ta

меиа е,дбlше'!

То се може вбiаснит. само

IIIAO

Tll!lle

што нни,

ЗЈ\раве по.tllТlIЧне свести у среда.ем веку.

ВиЗ8И'МIја граltlзаше ваЗАа Ј\а се рашири о тро­

шку СУСfЏ,НIIХ иерОАа, и нарочито Срба и Буга­
ра, То 1.е даАО повоАВ оним во1.наиа изиеЬу Ви ..
аантиiе

И Србиiе ва време Немањине Ј\инастиie"

Диmуliи ДУХОМ освете противу Срба, ГрI\И ПОА
1Ьнховим

стише
ху

l\арем

{ованом

..TYPl,Se -

liантакузеном

невернике

мах у Ма.ш1. Аанiи"

(Р 8 Н

OO,ll,lly-

ко1.и таЈ\а УЭИМ8к е), да УП8ДНУ у

Европу. На том путу 1"рци Н'стина ИМ8Ј\оше за-·

Ј\ОВОЉСТВО, Ј\8 ВИЈ\е Србе наiпос.tе ООА ТУРСКIЈМ
'8рМОМ; ~ЫИ IЈ ГРЦII,

наскоро ПОС.1е србске ие­

cpet.e, Аosкивише 'Olt8KY исту СУi\бу, какву су

спрема:t'К Србима.

-

Међутим ва.ља признаТIf, Ј\а ,е србска про­
'паст )-скорена.и тиме, што lе У Србиiу уведен
ВизаНТflСIСИ начин (система)
-рннске нарОЈ\не самоуправе.

И81\lесто СТ8-

B.t8J\e,
То

3.10 ниiе

пре-

ста.10 НИ аОЈ\ CaMlfJlt ДУШ8НОМ. Истнна Д"шан -1.е
много учинио за С8чување ,,'истог србског духа.

Тако 1е ОН у логовору са наРОАНОМ скупшти110.. ИЗЈ\ао заlсоне,

на основу наРОАННХ обичаlа.
Ои 1.е завео и СУАове У Н8РОЈl,lЈОlll АУХУ, У ко1.и­

"Ма СуЈ\и1.е нерешаваху С.1уча1.е, веli

само РУКО­

вођаху п о р о т у. На неере];у, пореА све" свог
'nатрио'('!иама ,Душан .,чини ве., ••у noгрешку у
томе ~

ЗОве

--

што уаеЈ\е'у Србију оно,

што се -Аанас'

"В.1аАина децеlfТРВ.1нааl\иiа." (распарчаlье

Digltized

Ьу GoogIe

,
в .. а",е). Србска Ј,ареВИR8 fJН nоде... ена на Авана­

iecт вo1.BoAa, од
део по.tитичпе

...уБИ80

K01.n сва.а н ..аl;аlD~
B.taCTII. Тиме се пробуДII

'e.'H••

~

в.нюrо­

rрамэеље у ВО\ВОАаJllа а СТ80РII иеl;у Ср.;

бима реА п.t е

)1

и

Ii а 1 .taf\Y Boi.вЏAa. 3.te по­

С.tеАице тor стаља верно су ОDJI('ане У србски..
iуначким песмама

ново'

-

Be.te

доше питаље:

Tor

IIремена. По смрти Ауша­

наРОАне песме

-

BoiBOAe

пове­

"На коме 1.е царство?" Наравно.

Mor..o решнти без рата на­
Boi8(Ma. Tai рат око в.tасти напраВИАtЮ­
проваollУ, ieAHY међу саИIhI во1.ЈЮдам., а APY~

то ПlIтаље нте се

иet;у

шку

ГУ измеl;у Boi.ВOAa и народа. У С.1еА тога Турци

се си.tише У своме продираљу У СрБИi.у. Аа б"
Kpai свима нево... ама Aowalier р а". , ве
.1I1КИ део срБСl\оr народа састав.. а lIаiПОСdе скуп­

учинио
штину

и

ПРОГ.tашуiе

А. а 3 а р а -г р е б

... а и 0-

в и Ji а, ieAHor ОА иаi.си.tииiиХ 801.80Аа, за cpC5cкor­
в .. аАаОI\а. А.азару испаАе за руком, Аа"ј.ош

ie",-

~OM уi.еАИНИ србски наРОА противу спо.ьашљеr
иеприi.атеЈЬа. Меl;утим ШlемиJiи, rpамзеJiн за B.ta-

шJiу, Аоговараху се
АН,

T.1.HO

са ТУрl\виа, у ИВАеж­

Аа ће се они Аочепати B.taCТH,

аар паАне.

Поступак тих

оаро"но предаље у
В у к а 6 р а н RО В И

ПJlемиJiа

пошто А.а­

пре.,\ставља

О" стране
а, као наiпокварениi.ег во1.­

Ae.ty a8Aai.cne
Ji

ВОАе; као што t~e с Аруге стране храброст и по­

.ртвоваље србског

наро"а

or.teAa

у

iунаЧRОIII

де..у м и .t О Ш а О б и .. и Ji а, K01.H се о.,оа.'I, те
усред Турске
~TaAe .У

BoicKe

распори' цара

Мурата

и

ногом за врат.

Накратко, по наРОАНОМ, пре"аљу

,

Срби бе­

sy с ..абиi.в ОА Турака зато, што.1.е србска ~Ha-

Dig,tized

Ьу GoogIe

га

6... а

поцепана "".t8!I\HHOIII Ј\ецентраdиsацио."

(Аеобом ВА8Ј\е на

••ше

господара), а Турци су

би... уiеди..ени сви под \еАНКМ ГОСООАарOlll. С

.тога ,е A~JC .. e србс.. BoicKa 1~. на Косову побеl;ена,

и србска Ар.ава

1459.

у турске паша­

"уке претворена.

11.
Турчи lIогоше сурватн србеку царевнну, а­

.. и

не6еше те СII.. е

бима ДУХ

.. и

('..060де.

, Kota

бll мог.. а убити у Ср:­

Да бн сачува .. и н"и 06110ВИ­

cвoiy нарОАНУ независност, 'Србн ПОАношаху

свеко"ике жртве. Та.со, пошто пропаАе србска
царевина, цвет србских 'унака ОАрече се свога
Аомаliег огљишта и
че у Црву Гору,

cBoie
само

имаовине, па се пову­
Аа

не6у",е

ПОА ТУР­

ским 'армом. У историiи света нема ПРlIмера, да
"е ико!и варо", у ,еАнакнм око"ностима показао

ТО.IИКО .!}'ваштва, као Ц Р н о г о р Ц и. Од чети­
ри века 60ре се они као прави .ученици, ",а са­

':Jy.aiy

народну .llезависност,

несрављено веliег

ОСКУАостнзе1llJЬе,

нееамо противу

6poi.a 'Гура ка , веli и противу
на Koioi cтaHyiy. Непрестана

бор6а са таким неприi.атељима ниi.е им остави.,а
времена да

га на
ва.IИ
"нма
вот.

IJPOMaTpaiy еВРОПСIШ напреАак и да
cBoiy земљу ПРИllењуi.у. A.tи они су сачу­
CBo1.a· п.. еменита народна CBoiCТBa, п.а у
IIMaiy све основе за крепа., DО"ИТИЧЈIИ жи­
ПореА свог начина самоуправе OHII су у

мнру ОЈЈако незавнснн· на- свом огљишту, "ао што

.

у рату npeAcTaBJЬaiy ПОДПУНО С"ОЖНУ ДРУЖИНУ
ПОА i·Р.АНИМ старешином. {l . ИСТИllа они HeMaiy

(1

1\0

с.ршетка 1851. цриоrорс.и ... аА ..... ац 6еше ... аА.-

Digltized

Ьу GoogIe

.

9
;,зеАеИИ]t сто..о...., ии .ЦрвеIJИХ књнга"', . а..и и­
сво1. соfk-твени начин Аоговора н Аржавнor

.aiy

,ада, ко1.и еiеi\и ..а.. у себн брзииу тe..erpa.a
са ПОАробноwliу

.•ина,

тако А8 го

н

..е

ПОАDуноwliу незавнсних НО­
стене

У "нховим по",н

..а с..у­

.е верни1.е обштек б..аrу, иеrо сia1.ни са"онн ..
ПОЗ.tаt.вни
О

. кабипети попеких европских зе.......
.,

..АИП"О••ТСИИХ та"ии", а.. и .оове
и iaтагаии ОА веliе ...у 1C0ристи за наЈМ,)­

ни иема1.У

аУШ1Се
АНУ

ствар, него обесаеliева пера иавнкапn ,.по­

.tитичара". Они нис-у iош преАузе.tи ".ИАитарске
реформе" (преобрааса1. во1.ске), аАИ 5,000 Црно­
roраца ваЗАа

38,000

.оrу разбнти Турску

BoicKY

од

воiника (као што се то за,~веДОЧИАО САа­

вном битном у

.aiy среliе, да

1796).

Накратко, Црногорци ие­

се користе нзмаi.сторисаним стаље.

европског Аруштва, аАИ они и.аiу свте природно
небо и суице; и почем узвишење-сваког варода

аависи ОА развнтка. љегових урОђених' -.eaoicтaa
и карактера: то се .Ора признати, да еу Црио~
горци способни аа свеко"нки иапрвАак,

iep

су

ОIIИ сачува.,н ЗАра ву к"ицу своје иаРОАИОСТИ,

Но Аа скратимо наш разговор. ДОICАе 'уна­
ци србеноr иаР"Аа, као што ско .. аоомену"и,
иађоше своје прибежнште У И8АОСtoупинк виси­

нима Црllе Горе, АРУГН део србскоr иаРОАа пре­
ее .. и се У

Ауетриiу,

тек Аа се избави 0,11, тур-'

ског 'арма. То се Дnl'~AНdO

1600., IlаА и цару Ае­
'0"

ООО'"'дУ l'розаше оп.еност; ОА Турака, те'ОН

беJiа уiемчити в е р о. спо в е А И'1 С " о§:-о А Ј
.а, коiи је •• ао
ааведе
.ве80

се

У

.. "
"'. ,
АУ:lО •• У • 00".'I'•• Н1 ... аn.718&2.

ЦРВОL Г.р. УС'l'авна

....А.

са нас.:.еАНН8

••

Digltized

ь. GoogIe

10
и н.а р о А

" о с т он.... Србима, aoi.. би ('6 HaC'l'a..
AyeTp.i,y. Више хи.љаАа .србсквх .амн",.­
i.a преltоше таАа у Аустр'n'у. ГАе АО Аанае са чу..
- ваше CBOi.y варОА.Оет. У среАИНИ ТОг Ае.Ја срб..
ског наРОАа ОАпочета 1.е србска иlЬнасеIl80ст.......
И('ти~а аН'I'....ибера ... На (противна с ...оБОАО) по­
dнтика заАа.... ie много тешки УАараца во",ити..
ч.ом ЖИВО'l'у Срба у Аустр.'и. но опет се 1110ме pet.a, Аа су они у г... авиоме еачува... и СВoi'
.....8

у

"'РОАНУ свест, тако Аа У обштем наРОАНОМ ВО­
.с.1.У ови ааиста неће бити norde.,JЬH.

i.e

Трећк и наiвећи Аео србског наРОАа остао
НЗ.1.0.ен свина грозама турског ГОСПОil,арства.

Но

ни ТУРСIЮ угље'l'ава ..е

RН чеете обмане ОА стране

..агаше Cpfe

кроа

више векова,

APyrJIX cHda, Koi.e

на..

нрварсаюi. осве'l'И Т, рчина пос... е

сваке .о1.ие, у коioi. еу се они уз те сн.. е 60РО- .. И прот~ву Турске, ннти ико1.а Аруга а .. а мога­

ХУ угу.nиrи у Срби.а i.унач ••

1".1". УсреА небро­

,еllllX несрећа, ПОА 801.8.а би неки .аРОАИ ~TP­

.љelЬe иагуби... и у очаiаље Dа ... и,

Ср6и него­

ваху CJIOie OAYJцeB.љelЬe за с... оБОАУ ('во1.011 "на­
АеЈНАОМ у Бога" • сВо .... песмама, у коi.ииа У8.осаху с..... Ну IIрОШ.lОСТ И преАстав.љаху БУАућ­

ност .У.У

.аАе....е,

АОСНУ С8А8ШIЬOСТ.

наместо Аа

Србскн

oO.laKyiy аса­
..... астири, усам.љеии

Ауб.љ'ии. шуме 8 у. гр..у п.tанина, ('iel\lIlЬaBaxy

у ce~. и веРОИСII08еАне Ј. Dо.tнтичне о",таре.
Сва.Ј. манастир има свог свеца, кога с.. ав •. у­
.чи тог свеца

на Аан .егов

cKYnJЬai.y КОА манастнра..
се с а б о р и.

Срби се об.чно

те ~IСУПШ'i'ине зову

ОашвотвореНЈI мо.штвом Срби на

таlСИМ саборима певаху Ае ... а своiих 1.Уllа,ЧКИХ пре-

Digltized

Ьу GoogIe

11
дана

н

AoroBapaxy

се,

шта

и

како Аа се 'JIIНИ

ПРО'lиву србскоl' Аушманнна. ЈунаЧRе песме но­

ie ~e Ј.еваху iaBUo уз ry·c.te, буђаху спомене про..
ш.tОСТlf, но не Аа ~e У љнма нађе утеха, веЈ\ Аа
се љнма овеновечи

cp4k-Ha ПОС.tовнца: "ЈЈ..а м у­
i у i у н а Ц И." На тai начин сабор. створише Ару.ине а i А У К'а, .а основу
п о (i р а т н и с т в а. ПобратlltfСТВО ,е С во1.­
етве'Ја устапова «'р6ско!' народа. То ie свеэа

Ц н се по

а

измеl;у Срба ОА разних фаIlR.tиiа, утврl;еиа за­
вештаљем, Аа Ј\е се ,еАан за

2Iсртвовати,

Apyrnr

к освештана зак.tе'l'ВО. "у нме Боrа

н св. .Јо­

вана," Аа Ј\е ieAaH APYl'o1lle АО rроба вераи бн­
ти. Тако срођеиа .tица З0ВУ се п о б р а т 11 • П.

j\aK.te побратимн, одушев.. еllИ свешћу, да има­

iy

право Удру.итн се као аi.,УЦII противу ОtЈИХ,

ноiи су њиховоi браЈ\и ОАузе.ш свако хришЈ\аи­
ено

н човечаllСНО

право,

ПОСТ8Ј1,оше vчеИIЩН

3~ 'наРОАИУ ствар, и тако прави iунаци.
ОJl,.етуше

у

..

"зе.tе у

ropy,"

па

Они се

ту васкрснуше

Jl,УХ народне' С.tоБОАе. Из- ае.tеие I'оре изнl;оше
оне храбре че .. е, што раsориmе с...у "невернн­
ка," који се беху з4iн.tи у .арошн R гpat,oвe.

111.
ааilста .HlIIIIТa 'киte Аивнuiе ОА IЈачн~а, ка­
'ко србски иароJl"

rљечеи

четир. века, иеса.о

и опустошаван крЬа

пре.иве

сво1.у

Recpet.y,
II.a-

Rеооказавшн ВII анака 118.talссаља, већ iош

IjalRe

у се&. сиаrе, да ОАРаси побеАУ у ВtМИНОi.

4Юр4Ји ва 8с..060I;е..е, Koiy uOBef,e у ПО'Јетку
ОВОI' века. Пос.tедице те борбе тим су ваасии\е,
што су оне нов доказ у нсториi.и; Аа су Срби

.....
Digltized

Ьу GoogIe

,

11

способни за ве"ика

,l,е •• а ~ "ВА независно Р8Ае
и неспречно развиiаiу своје с... е; а напротив

Аа су У назаАНУ, кад ту1;инсlCИ УП"ИII. узму мах,

и .. и КВА
свотс.у)

AOMaha'IIAaAB присвоiu
... аст иаА љима.

НВСН"НИЧКУ(Ае­

Као што смО иапрвА Ifаговести"., Срби сваг­
Аа беху ИЗАаваии 'Гурцнма,

ше за КОioМ сиои, те

KaдroA се nOJleAo1.01. nOMaras.y у рату про­

тиву Турске. ПОС.1е таког ис.уства, Срби се ОА­

вате, Аа се

callO. у

себе УЗАа1.у, и ;са таком

.ваЖIIOСТИ он .. ОJ\Dочеше
боt,ење

У почетку

Be.... lcy борбу
овог ве .. а. Турци

0,1\-

за ОС.lО­
имаl;аху

.. асти све варошн и градове, са ору­
ЈКИЈщама R џебаном; а Срби жив... аху у усаМ .... е­
таАа у в

ним се.1има, без сваких ратинх припрема

ства;

а"н

Србн посташе побеАIIТе....I,

I(

среА­

,ер и­

- прво у Бога, па он",а у се­
0,\ свега. што ,е туl;иН.~ко, Србн
CacTaBlnue аiАучне чете, .oie ie,l,HHe могоше 0,1\0љети з6.иiено1. (qeUTpa.1HcauoL). си"н ,Турака. Ва
том путу cpfiCKH наРОА НЈlкаио Ilепреста,\е б"нти
Malias.y

иа,l\ежду

бе саме. Ове1.аии

сам сво... АiДУЧllе чете беs.у у непрестаиоi. све­

зн са оста"им иаРОАОIII. Свака та чета имаt,аше
свог воl;у, IС.О1.и се зваше

арамба

cacTaiaxy се и
!Сако ,\8 се раАИ ва

w

а. Све те

вође, арамбаше,

AOГOBapas.y С.Io­

жио, lll'l'a и

наРОј\". Па 11

ai-

АУЦН, у свако, засе61101. чети, CaвeтeBas.y се нао

,браћа, щта "е љихов арамбаwа .прeд.tarа'l'И, иаА

CaCTalle са оста.1ИМ арамбашама. С Аруге стра­
aiAYK IlмаЬаше cBoie i а т а к е, који
.посредоваху скоро, Непре ....д ..у '('везу иамеl;у на­
.РОАНОГ миш..еи.а и р."а и заАат"а а"',·ка. Је­

,се

'не- сваки

ДНОIII .ре'ЈИ, србсни аil\УЦИ беху прави 'Јувари к

Digltized

Ьу GoogIe

1.

--

4ЈранИте .... И србског народа. ТИМ путем Срби за
вратко време постиroше еве корнсти победе,
па

ОНАа

узеше

на

ум потребу реАовне в.,аАе.

ОНI' таАа нетраЖНlUе туl;е "CIfCTelle," ве. об­
НОВllше сво1.у старинеlCУ С а М о у' п р а ву. Оии
саставнше·

И а р о А и У

ставише

заА.так, Аа она

io1.

с к у п ш т и и у

11

по­

води бригу о иа­

РОАНИМ стварима. Скупштина изабра

Ii а р

а ђ о р- .

Ј; а. "еАНОГ ОА и.i.бољих арамбаша, и постаВIК га

за "в е р х о в Н о г в о • А а" Срба, KoiH се боза наРОАНУ c.:IоБОАУ; Olla суl;аше завце­
иим 4ВоiВОАама; она вонтро.1Нсаше АржаВllе тро-­

. раху

шкове н имађаше сву в".ст,

Koia

припаАа иаро­

АУ суверену (иаiвншеи в.,астинку). ,у том ста­
љу Србll извоieваше

cBoie ос.lОбођење у почет­
C.,aBlle побеАе паА Тур_
а А у и иа М и ш а р у ; љихо­

ку овог века. Љихове·
цнма на А е

во

.. н г р

Б еогр а А а, Шабца 11 у,ж IIЧ а,
као и највеliег Ае .. а Аапашље к и е ж е в 11 н е С р­

oCBoi.e.. e

б и i е; покрет В у г а р с к е, С т а р·е С р б И ј е
и Б о с н е;

ро"",

cieAHILeILe са Црно"" roузак Rpai. Босне разt,ваiа

и иа1.пос.. е.

ко1.у само "еАак

ОД Србиiе: сва та. де.. а почииише Срби за вре­
ме

Н а р о Д и е

с а н о у п р а в е.

На несреliу, ПОВОДОIII узруiаЙОСТll (агита­
чиiе), кој.у заАаАе Европи НаПО.1еон 1., 11 ус..1еА
љегових приiaте.ьскю, ОАиошаiа са Турскон. Ср­

б.1 се иаl;оше прииуl}еНl1 тражити оомоЈ1 са стра­
не.

У то време

PycHia

беше

i.eAHHa

ска држава иаl'.tољеllа Србаlма,

If

ХРlfстиiаи­

Србн се са­

евин природно ILОј, управише.

Уко.\ико

СИ"I треба~tO ОС.lабити ~ypCKY,

0118

понагаше Србе. Једн.о

i.e

Ру­

занста пОД­

oAe.te.. eBoicкe

бн по-

...... ,
Digltized

Ьу GoogIe

1.
CdaQO,

",а

се

при",ружи

веустраwпвим

четаиа

срБСКIIII. А у' 1 81 2. Русиia уговори са TYP(~KOM,
IJРИdИКОII БукуреwlCОГ мира, да се уiемча Ср­
бима' и е з а в

il с

Н а

у н у т р а ш в. а

у п р а в а.,

АdИ Руска јыада ииi.е учини.,а све, што
бa.tо учинити за ПОАПуно

ос ...обођев.е

ie

тре­

Срба

0,1\

турсиог iарма .. Вапротив употребљен ie сав у­
ПdИВ, Аа СрбииеАОСПУ до .своје подпуне по .. и­
тичне независности.

Наравно НИUlта ниiе

1II0r.to

.боље пристати у таlеав посао, н.его установа не­
народне в.taдe у' Србиi.и. И заиста већ први срб­
ски ПОС.tаuици

Bpat.aiy

се

нз

Св. ПеТРОГР8Аа

(~a пред"огом: Аа се "организнра

вите .. ~во.~ По себи се разуме,

pery.tapHo пр а­
Аа "пр а BHTe..t-

ство, организирано' и регу.. ирано" ПО УПУТСТВll­

.ма руске ВА.Ае,

~eћ о"' и Г а р х в

ниiе

i

MOГ.'1~ битн ништа друго

а .Р) иАн д е с П о т и з а м

(')

('а б и Р о к Р а т и о м, (') све удешено тако, I'а­
ко "е с& отровати сав ПОАНТИЧНИ ск"оп Србиiе.

На ОСIIОВУ таких упутства, AaKAe~ IlаРОАоа CKY~

штина би HainoC.te заlfемарема ПОД IiараЬорlJеи,
11 ·на место

.. ено установљен ".с о в i е т" са Ава­
иаiест "с о в i е т н и ка" (на 12 нахиiа). Беше
утврЬено Аа совјет пр.еАставља сву земљу. а
сваки совi.е'l'llИК

CBOi.y

I.ахиiу, која ће га изабра­

ти. Но избор совiетника никако иебеш~ с.tобо­
Аан.

У оно време тај, избор зависаl11е пре све­

га од "верх.оввог ВОЈКАа," IЮ\II \~ би«? о..бщте .у­
ватен.

Па ОНАа

П.tИВ

споменутом избору.

у

и.

BoiBOAe

имаЬаху

Yc.teA

Be.tHI,"

у.­

тога избор

(1) В.. аАа, ГАе ,е наiв&ша в.. ас" у рукама &е & о .. И Ц &Н е.
(') В".А., ГАе i е А. н оо СВО\О\ "УАИ ГОСВОА.РВ.,
(а) Само ... а1ll"ВИQМ .&И08ll&". .

,
Digltized

Ьу GoogIe

co.i.eTHIIBa ареАсТа ....ше суко' ивмеljу ...у6И11а­
ца Бараl,орђеВRХ и ".~ових, супарника тако:· А8

COBieT наi.пос.tе би саста.љен мешоаито, иеunrо
ОА првих, неШ70 ОА ПОСАеАЉИХ. Такав COBi.eT
беше пра.о разбоi.н~7е(арена}з~.борбу разних
партаiа, и љиме се створи нес",ога .и. Ao~ћB рат

у Србиiи баш ОИЈ\8, ...аА ,е треба.lО, ОУ' се У тој,
аеlll.loИ

САОЖНОМ

СИАОм

ОАупре

СПОЈЬ8Шљеjll ие~

прNте.iЬУ, Ниiе АаНАе ИИВ8JlВО ЧУАО, што УСР8А
тавог унутраш~ег раЗАQра,

ПОАстицаног ПОIJ~

реиии руским агентима, ~ao што . беше г; Р в­
АО ф и н и

IC И н, И ПОШ70 Русиi.а ОС7ави Србију

у 1 81 !., маАакса .. и 'унак Ii а р а Ij О Р Ij е ЈЈ по­
кварени совiе7НИЦИ пре6егоше у Аустриiу, ,.
1 81 3., а Турци успеше да обнове cBoiy 4~Tapy

в..аАУ у Србиiи.

'

IV
У 1815. Срби се опет Аигоше ПрО'мву Ту­
рака, коi.и таАа беху свирепиiи него икаА пре(!).
CBOi.OM народном скупштииом Срби прог..асише

аа наро,il,НОГ вођу М и .. о ш а О б р е ir О в и t. а,
наiЗнатниi.ег ОА BoiBOAa (коi.и небеху ОАбег.. и ва
,cBoie зеМАе са Карађорђем). АОКАе се наРОАНО'
СКУПJIIТИНВ признаваше lLена ВАасТ", Срби беху

побе,il,итеЈЬИ на све стране, тако ,il,а са,il,а.iшьа Ср­
биiа би за кратко време очншt.еиа 1>А Турака.

Та, брзи успех ПРНАа,il,е ОАСУ,iI,НУ важно('Т наРОА(1) ТаАаш •• турс.а т.р ••.е..... у СрО.'в ,..-еввја с"811-

8ory: "'УАВ беsу ••• В .......е н.­
•• , .еве "руАН8 вараие • Аец••••• waa: у",о·
о •• ateBa, па у баре"в.е бацава, Аа 6в се обесве­
C1'IIAO .pawe., • ·Т. А. '
ro

што се оинс.тв

"ца

Digltized

Ьу GoogIe

1
16
ИОIII 801;и, те у
BOr

кнеза

18t7.

181 V.

Србиie -

он бll изабран за Hac.teAи та, избор би оБНов.... еи

и признат хатишер •• ом 0#\

1830.

Да 'е· нова КИ~ЈКевин'Ь настави.. а РУИОВОА~.
ТЈI покрет за обште ос..обоl;еЈЬе Срба,

на lIIе.

сто што се ОАа.. ана АНIL10118ШТИНУ,

заlЈСта

(1)

би Аанас бо.... е cTaia..a ('рб~ка ствар. А.tи абсо •

•1утне (неограннчене) СИ.1е успеше, Аа србс.о
питаЈЬе пренесу са боiног поља на "зе.. ени CТO.t."
7c.teA тога србска сnар би ..уреГУ.1ана" ОВИIII
Аип"оматским аитима:

·-1) ОСМИ1ll ч .. аниом БУRуреШIЮГ уговора, у
1812..
.
!) Петим ч.tаНR~ АиiериаНСRе конвенциie,
у' 1826.
3) Шестим ч.. аНК01ll ААриiанопољског уго­
вора, у 1829.
': 4).~атишериФ"ма су.tтановим, ИЗАат.,м овим реАО1ll:

а) У месецу Септ.емвру

I 8! 9.

б)

..

ABrycTY 1 830.

В)

..
..
..

Декембру

г)

А) .

Новембру 18~3.

Деке.бру

1838.
1853.

5) СеАамнаiёСТИ1ll, оса1llнаiестим, АваАесет
ОС1llИИ и АваАесет АевеТИ1ll ч.tанкои паРIЈСКОГ у­

говора ОА

30.

Марта, г.

1856.

Наравно, Аа тим а.,тима

ilHie Аато Србима
Beli

иишта, што они неби ору.аНО1ll руком би .. и
ааАоби.. и.

(1)

А8П"0 ••8I'I'&&8 ,е 'l'ai&a & •• iC'l'op.ta АР. а •• А. АОе •••, 'еАВ. APyroi. 1 .е.,еоБIlВ. пр .......а.

Digltized

Ьу GoogIe

пСпоменутим актима признато је у

..е

r.taBHo-

ово:

Ј) Србиi.а ,е кнежевина,

KOi.a

пoltаliа Аанаи

ТУРЦlDlа, а.tи има cBOi.y неза8ИСНУ наРОАНУ у­
. . .ву, као и ПОАВУИУ e.to60AY веРОиt:повеџ,
nКОН4Џ,авства, тpr0811He и БРОАарства.

2)
су

Србиiа остаЈе у оним веђама, у

коiима

Срби oру.1.ем осoltоБОАИ.tи ОА Турака;

а

имено: она оБУХ8ата триуrа.t нзмеђу Саве, АУиа8а, Тнмока и Дрине, коiи износи око

3)

Изузимаi.yliи турске.

1000 ICВ."\lи.ља.
посаАе У rpaA081(-

ма, у Србиiи неllо.е CTaHOBaТII

8И 1.еАаи Тур.

чин. ТО иареl;е.е остаАе МРТ80 С"080 на артиiи.-

4) AKiepMaBcKo. конвеицио. у 1826. ста- "...ени су Срби ПОА протекторат (заштнту) i е­
А и е 8е .. и.е европске cк.te (Русиie); но ПО па­
риском уоовору o~ 1156. за.е.ен ,е та, про·
те.торат ааi.еАНRЧКИ. протекторатом yroBapaiyliкх си.. а. Таки су П"ОА08И ,i,ип.tOватских уси..ьавања

ине.е8ине србске. ГАе ,е србска 8oi.cкa обуста-

8 .... а

С80\ побеЈ\ОНОСНИ ПОХОА:

ту \е

заста .. а и

АIIВ"оватиiа са СВОвм пос"ом. - Па онда, само­
C'I9.tHOCТ (аВТОRОМИi.a) Србиiе, yieM'IeHa АНП.Ш­
"'!'СкНм мера.а, бв порушена тиме, што саАа­

љи Уста8

Србиi~

скупmтИ1t а

,

веИЗАаАе С.tоБОАна наРОАна

8е" он би састав.љен у Царвrраf\Y

('а ана.ем Руске 8АаАе,
Ми.. ошу,

у

и

ОТУА наметут кнезу

1838.

.-

Digltized

Ьу GoogIe

V.
Иеториiа тог устава ваља д~ буде обште
~ОЗllата ~ ,ер њоме се обiасњаваiу све оне не­
ср eJie , што Је Србиiа IIрепати.. а, одкапо ,е по­
ста

.. а

I,нежевина.

Абсо"утие сн .. е IIНСУ HHK~ мари .. е, да ви­
де Србе и

oCTa..le

ИСТО'lНе ХрншJiане ТО.IИКО сна­

Жllе: да 'ОНИ могу извоiеватн cBoiy подпуну по­
-,ИТКЧНУ самоСта"ност. Први покушаiн ТНХ си.. а
llрОТИВУ Србнiе беху сведени на то, да се у­
тврди У Србиiи систе.,.а Д е с п о т и з м а, коiим

бк се убио у Србима ДУХ с.. ободе. Так. систе­
ма беше завс'..а несносна; а ... Србски народ н­
M.aд~ на уму, цко i е НУ.ДНО iедииство у 3еltUtИ,
ЈIа се покораваше абсо"утиом К8е8У; Абсо.. у-'
тие си.. е' довише се тада да
гу установом 0.11 и Г а р х и

1. е.

oc..a(fe

србсну сна­

Ту Турска игра-

ше Г.l1aBHY ро .. у (игру). Аа се дос.очи 'Ј.'оие:

.

у

Србнi.н се направи опозициiа (одпор), K~ioi. бе-.
пiе ..озника У с т а ~. Ми.. ош обеliа' народ ..о1.
скупштнин у Фебруару

1835.. ,.Аа Jie

се Rма~и

уётав и поставити .министарс~во, Koie lie битм,
одговорно lIародно" скупш~ин~. И заиста такав
устав би на скоро издан. А..и Beli у iесеи исте
године

(,1835.)

читамо у званични. новинама кце­

жеву прок .. амациiу (ПРОГ-.'lас) У Koioi. се каже: да
1.е Ми.. ош iедиии' господар у Србиiи, цочем. су

аБСО"У'l'не Си.. е одбаци.. е

.... ибера..ан устав! У

то време ИRг.. еСIC8 1.е ради.. а, да ступи у трго­

...

ilaчну свезу са Србнiом

н

пос.. а .. а у

Digltized

6еограА

Ьу GoogIe

19
<СIЮГ консу.. а. Tai 1i0HCY., б••О ie добро примљен
у Беоrpаду, те ie Инг •• еC1tа оодпомага.tа Кllезз.
А •• и веliина

ве.tиких европских

си.tа

беше

му

противна. И тако Порта са руском В.Јадом усое,

Аа у 1838. намете Србиiи садашљв устав.
Г.1авни

створ

. CTa·.tHor COBieTa,

тог устава

беше

.

устаноЩt

коiи 11е имати учешћа у

B.taAI(

и' бити ов.tашћен да ограНllчава кнез&. Би наре-.

Ьено, да у

седе

cOBi.eTY

еовiеТНИIШ

ceAaMHai.ecT

(lIa сваки округ по i~дап). Ти совiетницм 611ра­

ху се са~ш, а кнез само одобраваше љнхов из:
бор. Да би се оВР.ковечио унутращњн раздор, .

би даље нареЬено (1'7. ч.tаНком устава), да IIИ lе-.'
Аан совiетних песме БНТ'1 збачен, ДОI:.,е се код
Порте недокаже
по

COOllleHYTOM

љегова

уставу,

кривица.

кнез

Осим

.

тога,

пемогаlllе узимаТII

З~ министра дpyг~ ЉУАе, ве}; само оне, )юiи су
БИdИ совiеТНИЦII,

и.

BJlaC,- Koia

тако да

11

заКОllOАаИllа в.,аст

извршуiе заКОllе (административна)

.

б~ХЈТ сведене у ру"е извесног броiа сов\етника!

О HapoAHoi скупщтини' небих Нl' епоМена у ,:ставу. - Тим начином абсо.tУТllе CllJle претво~

-

рише србеlСИ cOBieT и Мllнистарст~о у ОРЈЬе ТУ­
Ј;ищ~ких уп.,ива.

Ми.tош учини ве.tику погрешку, те прИII~
не,-ставни устав.

На основу тога он )"реди ми­

нистарство и соиiет, УС1.'ано.и разна званиiа, о ...
АреДIЈ

n.taTe,.

уведе ЧИllOве и титуле И Т.А ...На­

скоро затим, у 'ЈУИlliу 1839. он се наliе ПРJlНу.­
l;eи, да се одрече кнежеве ВJlасти " на кори"-т
СВОг стариiег сина, М и

.. е

.t а н

а, оа Аа у исто. аре."

и из Србнiе иде.

.

...

.

_

Digltized

Ьу GoogIe

.It

...

Мп...ощев пас... 6,4ИИIC, .меа Ми ... н

,

биица •.

оо ан У оно ,,06а, у.. ре i.oш "рВО(' месеца сво­
i.e В.1аАе. У то вре..е стр"'и уп.аиви посташе
си"нији у Србlli.н него нкв" пре. Уc.te" тога три
совiетника беху Ов.tашt.ена, да уаму на себt'!
ВdaAY,

не на ОСНОВУ зан"учеl6а HapO"Hj~

n.тине,

веli ПО' паре"би Порте.

.

CKJ-JI-

-

По смртп I\lи.tана доЬе на престо... ср6сни,
У Марту

1840. , M.tab .. сии Мн.аошев, М Н'Х Ц н .. о.

Порта постави та"а "ва совi.етнина, коп ioi 6е­
ху вј,ан", за .. Rа6инеТ~Rе Совiетнике ," н по­
зва м.. аАОГ кнеза, "а се It.има У руке баци. Та­
.а повреАа наРОАННХ

.. рава

ОГОР'IИ

рОА IIРОТIIВУ Портаних .ьубимаца.
ше у БеограАСНУ ТВРАИЉУ

и узе ПОА eBoi.y заштиту.

,

ербски на­

ОВII одбего­

ГАе их паша дочека
У .,ето 1840. иеки о"

ти бегуна!,а о"оше у Видни, а АРУГИ у Цари­
граА ~ а 4оЈве IIX Порта о љеном трошку ИЗАржа­

ваше.

ОА

TOI'

Аоба они су

познати

у Србиill

ПОА имеНОll1 "В н А и н .. и i е" н Ц а Р и г р а д­
.. и i е." У по .. етку 18l&!. Оорти исцаАе га ру­
ком, ла помири I'рбског кнеза са ~ВИАI'И.tиiама"

и .. ЦариграА.tиiaма;" ·И ови се тада вратише у
~рf)ПiУ. МИRИС'l.'арство l\... адог кнеза БИ.10 ie У
ТО доба састав.ьено 0,\ "'УАИ, коiи су чрпе.. и
ClIOiy DО.tИтиЧНУ .мудрост .из извора i.еАие туЬе
в.. ,."е, те

CBoiOJlJ

иеll0пу.tарношliу (иеиаро,\нош­

I\у) 11 с.. абошt.у ПРИАаваше све веt.и мах OD031f~

ци1,lI. кој.у

.. Царигрч..иi.е" и "ВllAиtt.tиi.е" непре­
.' противу кнеза. ВаЗАа него.ака
nOAno~lal'al(a Турском , та оаеа.и.\иiа .\ати се

сташе води",и

и

-

иаiПО I '.Iе (lfl"7'О""'''.U:С .lIер" 11: "Р"" Аи к.ве88,,.а
у ABryt::T.V 1842. остави Србиi..)·. - У Сеатемвру

Diglt\zed

Ьу GoogIe

I

.. I

Ј8!&'!. би пttстаВАеН

с

'и Л е Р К а р а

на ope~TO"

1;. р 1; е :iI и Ii

србсмк А

..

е К­

(СИН' Кapal;opl;a)

Јавио 'МИПL6еае беше уве.О"вратио 0,\ ..... Ае, Koi.a поетаАе тим путем. Л.. и та ... аАа не·
,аатезаше се нима.lO Аа спречи с..обо.<\иу изi.а.у
ваРОАНОГ г.. аса, и е.. у.еliи се CB~Koi.aIUlM, иас .... tlНЧННII и грозни .. мерама, ова свеАе на liутав.е

јавио .иш..е .. е.

Me~YT.M ttHa беше таrю CoIаба,
.Ј\а ииlCaA неаадоби ...убав Срба. ВаiПОColе кнеа

1\ара\орl;евнli миuu.aше,

Аа *у ва..а

траatИТII

изван зе...е ПО.џЈОРУ, aoiy иемо.rаше наliи К....
куће. Уc.teA тога он с почетка попушташе П~
ти, Koi.a веми.. ице иапаА8Ulе ма caMoCTa"Hocr
'Ср6иiе; а АОЦНиi.e,
м..е.. а са

старнм

пошто Аоl;е Ао меспо,а31-

портиинм

...убllиц.... ,

он ~e

-баци у рЈ'не Аустриi,н. ПОАпомаган ПОРТО", 00,.ieT наново ОАПО'le стару ненаРОАНУ 0003""'"
UpOTII.y кнеза, и у 1"0А. 1858. он успе то.......,

Аа АовеАе у Србlli.у i.eAIIOT порт.иог ЦDc..ta•••• ,
Е т е м П а ш У: као cyl;ai,Y у .. нховој, ст. ., .
ПРОТИ,в кнеза. Г.. авна брига томе ТУ~lЮм . .САаннку беше, Аа састав н ново министарство.

7

соевщи у 'томе, Турски вос.. анн• •рати се у

.ЦарнгрВА; а њего.о министарство у Србнiи т,у"аше се, Аа оБНОВII н УТВРАII це".ну оног .уста-,
Jlа ОА 1838., .оiи i.е"нзр.JiеН у ЦарнграАУ н УА8·шен прот.нву наРОАне самоста"иости. У ере" TII~
сп.lетана,· за .. у се, ttаРОl\НИ г.. ас UPOT!QlY сваног
туJiинсног пача .. а у I\oMalie србске П01мове. Са
eBlli.y страна CpSвi.e захтеваfпе се, "~ се ОАма
сазове наРОАна снуоштина, тако 1\. ии ICffез, 811

Пор?, са: извесним соВi.етиицима и МИlIнстрима
у Beorp.I\Y, иеillогоше успети у своме Ol\yOH'

Dig~iZed Ьу GoogIe

рању. T~..e наРОАНОJII ;Јахтевц ...у.

Та,кО 6_ И3А8К
закон о наро.\Щ)i С;КУUШТIUIU, KOi.e никако нme
6и.•1O у Србll.iи за 10 го"и"а оре '!'Ога.

VI.
НаРОАна

~ICУRшт"на

саета се у ВеограАУ

на ~B" Анлриiу (30." Нове!'lбра) 1858., збо~ чега

би назваll~ "Cbeto-АНАреiс ка Сиупштн­

" а."

Њоi беше орви посао, Аа обори неиаРОА­

"у ВАаАУ, као и све

и ~овiеТника.

ненарО,lJ,ие

мере

МllИистра.

liнез liараl;ор-I)евиli би .lишеll ICне­

асевскеВJlасти, и
В И Ii а опет

"ве"икаши"

K'IM

RaC.leAHa Аинастнiа О 6 Р е R 0.. воспостав..ьена." У Tai мах неки
покушаше' iош ieA"oM ~ Аа воiни'l­

,,\eM()I'CтpaqlfiaMa

покваре оно,

што беше­

о'шта "вро{\на оо ... а: а.. и ноiltици иаiаос.. е ПРУ­
жише братс'Ку РУКУ паТРllOТСIШМ БеограђаНI,ма,.
Мtiи

6t>xy

уста .. и на оружје, Аа бране скупшти­

.., 0,,\ саког' иапа"а.

В тако' ве~1Икаши нема­

Аоше КУ", ии камо, веli паетll на· ми"ост и иеми­

"ост наРОАНОј, СICУПШТИНII, У часу каА се на\а­
ху растерати "е 8 поту"'и све патриоте, кон бе·
ху изиШ.. и на ВИАе.tO са своим Оi\ушевљењем ~a

иаРОА"У ствар. Ве"IIICОАУШНИ наРОА ОПР~СТII T~
ве.t8Iсашима, Н, у иаАеЖА8 Аа се ОНI' иа1.у за
грехове, раl;аше Аа обезбеАИ

(,.l060AY
1)

("рбека

cBoie.

права

и

овим све'lаtfим иiеАRОАуmиим изiаоама:

Србсии. иаро;\ захоаJlан ,е ве.'

KIIM

си •• а­

ма, што olfe заiеi\НИЧICН iе\lче (rapaHTyiy) за ('p~­

clca права и с.юБОi\е.

!)
неможе

_.

Страно мешање у ,\омаliе пос.юве Србиie.
се

IшкаЈ\

трпеТIf.

Digltized

Ьу GoogIe

'3) Уctoyпие, ШТО ,е стара маАа' Порти у.....
11."., IIIcJpaiy t'e УИИDn'Нти и П~Ј\п,.itа, нородна
. саМОСТаАНоёт (аIl'l'ОИOll1l\а) УТ8Р;\Ити.

") 'ilаРОАна СIСУП~1'ина, на основу
ног us(fopa наРОt'ИНХ пос.. аинка,

са.........

:Р.АН обее6е1;esa

.ени:х. права уза­

ко ••Ье ~e cdo(foda шrа.llnе. ' - 'Ово
освештано

ie

c.ao(foJ.

мора се 'ре;,\овно

\l8RA>учев.е

нарочнт.м заКОН'ОIll, нз;,\атнм под ,

приврем:еИОIII В.1аАОIII, i1ЫУ

ie

постаВll.1а наро;\на

екупmтнна иа место збачене ВАаАе.(1)

.

'

5) B.lat'T

,

кнеасеву иеllоасе ИН Аоати ни ОА"

)зимати ннко АРУГН, осим наРОАа србског, ПreA­
-ста ..... еиог С.10БОАНОМ СКУ~ШТИНОIII.

\

6)' У CTaB~ KoiHM ('е совiеТНII,'\И c'I·aB..aiy по.\
iУ.рисди!СцИi.у (C~j'CKY ... ас...) Порте, неll~асе HJla·
ти никак ве законите вреЈ\НОСТИ, ,почеll 1.е пра­
lUieR

,изван

ТО ван т

'1,

зеМ.I!>е Н противан у1.емченоi. (гаран­

) )"иутрашв.оi.

самоста.lИОСТl1 И.РОАа.

"

Сво ааlЮНOf'\аастlЮ и 1iJ\MIIRJlcтpaqllia .0-

ра С-8 uоП;tlв....11

НарО'IИТО

....а

и Аотерати у иаРОАН.ОII Ау:х.у

узети на, у. веодо""иву потре4у

аа"он.. "а ,11 ЈЮСТу..иа у eyl;eВoY ",...ич ...:х. ства- •
, . ; Аа.Јое ,по"ре'у ...ног 11 )'CIleHOI' cyl;e ... ' у
ИРИ8I1Ч8I1М И rpаljаи"ини парницама; вотребу тр­
roва'IИоr СУАа; ,11 нашоме uoт,е''', А8 ее еи-­
етема финаае.ie и народне OA',aRe' преобрази

11 поврави.

HaUleIi..

Аео ти,. установа ве" '"

ааЈЮЧИТ.М ва"ОRииа оеве.штаи.

8)

Бао што {е Србиiи

и R04\Dyнa e.a~A.

yie!lf'laBa

самоуправа

aaKOBOA8trМ'88,

Jt вао што

(1) Кве. М ... о.. бвt. ie "'8"'. у В......о"

Digltized

Ьу GoogIe

'('У у Срба'lI си ,e"lIalSll 8pfIA H1I08e8':

таме н

C7p~HЦH, IIOН ..у ••ве, ЈЮpai., I18JЏ1acТII -ОА 'у­
РНСАвка,н,у e,feмe ","Н, lЮia се ,аа.,. .ује
О"" ма1юмеАанске 36.... е, у Hoi.oi "невернн· ннсу'
~peTHII, Аа БУ'\1 в.taA08. заWТ8It.ени.

-=-

Такн 6еху'.... а... ilеиевв СВ. щ,eiсае
c.ymвTBHe у

1858-9.

VII.
6нез Мв.lОШ врати се
Ареi.сиа

('куиштина бн

у Србиi.у

распуштена

11 СВ. ан­

у Јануару

.858.у Ју",иiу 18б9. бн Hapel;6He, те се .. еТРАе­
.... alloB8 ев. allApe\CRe rкупштине састаше
у Веограl\Y, Ј\а као. "о А 6 о Р с в. а н Ј\ р е \ с к е

сет

с к у п ш т и н е" ("преме преА.tоге за имt.у на­
рО.\"1 сКупштину. По.. итично-економна пи­
таља 6еху ГАавна 6рига томе ОАl(ору. Он узе
иа. ум потре6у ycвoie"a и узаконеља

Оdоdоде, као и потребу Ј\а се

6"""",

OCHyte

па обl.U'l'er.. аСIIО за ....учи.

за имt.у нареАИУ

e1l0ll0.flHtI

у Ср6иtи

Аа се

спреми

СКУПШТИIIУ преААОГ,

по 18011

'е се B.IIЦa ·по•• ати, Аа у.а.е свено"нку па...
• У ти.. е80ИОМННII потребам•. У исто .реме бе­
-s.y ианово изiaВАеllИ н 06mти основи no.,.ru.,,,e
.cdO(Jo" • 6. за ..., .. ено, А. се спреми преА.lоr
по KOM'·-t.e. ("8 'ОIlИ узаКОIIИТИ онако, 'као што- нж

ев. aHApeicKa' екупшт... а .усво\...... O",,~p
вol;awe точан Аневннк cвoi.e раАље н тај, Аиев­
..,на ~ "пре,,-ан јавностн, у 8е ..., Аа се ОАбор­

ie

rки преЈ\.tО3И путе.

1авие

KOHTpo.le спреме за

реUlеlЬ~ на 11"yt.Oi. СК,·ПШТ.I•••

.....
Digltized

Ьу GoogIe

То -СЈн ков

110.'- за

'.

а«Юо;аyrие СИАе, да се

'О,\lDР1- САо60.дној, рад .. и ('''еке "ро.дНР. ellУИ­
Оне пре све... нападо.ше' на cpt1tJ"e,·.....

-штиие~

*"~ffll (е ..о.бо.ДlЬаке).

Аа бв •••у"'и СУ••У
..и6ер",ном Е~по., равни
-агеllТИ afko.lYTHllX cllAa по.n.lавише неке эаrpа­
IIИЧllе новнве Ао.писвма, у aoiB.a иреиовеАаху,
,l\а ср6скн .Iн6ер...ци нису нншта ,l\P1ro, BeIi
a'\ВOKaТR неко. .. PycHor принца. но.iи rpа.ЭИ':Ја
epfcKB. иреСТОАОМ. RезаЈ\ОВо....ии т_, исти а...... т. и"оше ioш и' Аа...е и радише, "а подоlви.
IIЗIIIIw ...а....а d.Jiше наро.А симоатиiа (бра'l"CТ8а)
аапаАне BBpo.ne. RаiпОС.lе о.НII поповаХ1 о.ванО:
"Срби ..у iо.ш прост ("вецив....знра..) RаlЮl\,
,.а ,е су... а иесаllO 'ес,. .111 0.811 AopaCdH 'lIacdo.'ва

те "уде иред

,бо.АНУ И~РОАНУ СIlУИШТIIНУ,

ве"

в .оме dИ ,.Ь

иачии 6ити ко.ристан и .а но. АРУТО. lIаро.А1.·

Таие Ао.писе 11 така по.по.. . .а србска nyБАнка са гауша.ем о.Абиi.аше. А «'рБСКII .Iибе­

,а';qи преАадо.ше i.авНО«:ти у разии. приа.вава,
по.чиљу". о.д 'есенlI.
ЈЈо..IИТИЧRо. уве,е.е,

1859., па Ао. о.ВОI' до.ба, cвoie
Ro.ie се .о..е свести на 08е

о.сно.ве:

1) Сваки иаРОА 'е в.. астан о.А се6е; па И
срБС80.м.наро.АУ припаАа право., да ВОАИ бригу
'о.

себи

fI -да са. собо.м упраВАа

на о. .....ищту,

,Ko.ie ,е CB~jo~ ~рв"уис.супио.. .'
.1) 7'с..ав, ~рбвiе .о.ра бити" 88'.;1
,те во.ъе србског иарода.;, а таиа в ....а

. ,о'

:

38K~o"­
.~,~

изiaвити саllо. Сdо.БОАНо.м ваРОДIlOll сиупш~.

.....

и Н.а ie, А8 су С,.. "DOHai••UJe прости-;
8dИ ието.ри'а снеАо.чи,,~ се Србll 9А·,икуiу АУ-

Digltized

Ьу C;oogIe

ха"

c.tOCiOAe

.11

свеКО.ЦlЈСОII ('1I0('обности за 00-

·.tитичну резаВIIС"ОСТ.

оставите .. х саво, ив. .

ра" е по своiим, 'JY84-'ТВИма И Ha .... OHOCTI[..a'; ве­
ка џоБОАНО развнiаiу cBoi собствеИII Kap8fWoeP
и расп.!ОЬаваiу св~ш U.lеllеикта CBoiCTBa; н'ена
неспре,ЧНО употреб.iь.уiу С801.а права:. ,па I;e'l'e вв­
Аети, како

су они у

сваКОМ,ПОГdеАУ A~pa~H за

(.!Ободиу, иаРОАНУ, СКУПШТIIНУ.,

, .
, ' 3) .ПО'leМ ie сВ. aHAPeicKa СКУПlJlТlIна" во ..

.i~ ~o заКOIfУ састаВАоена биа, ВРОГdаСИdа ОНО,
,lUтe, се зове ..уетаана квежевииа", т. i.. ВАаАа
"аС,.. еАНОГ KHe~a у АОЈ'ОВОРУ са HapOAJIOM скуп­
ШТIIRО.: ~ се Tai иа.,нр 8.t8Ae 1[IIa поштовати
1 СрС5иiн.
4) ,C .. 06ol\a србctcог наРОАа" нора се yie...
'чаТI[ тако, Аа министри ва сваки поступак в•• а­
Ае ОАГЩUiраiу HapOAHoi СКУDШТН~И.

..

5) с ОБО"а штаlllпе~ Iсао и сва иаuре" спо­
менута. аа""'учев.а св. аlfдреi(,fCе ('к,-оштине, и­
Maiy

се ОАржати,

6)

Пореза,

ШТО

('е '1Iзискуiе за трошкове

110 0,,0страие иаро"iiе сrcУПШТИRе," ј\аiе"иа
в.ta4\a, Koia би се .,акоми.,а "а ГОСВОАарн без.
B~laAe, може се купити о,, паро". само

.брев.у "0#\
наРОАие

скупштине,

и

Аапротивно

закону

'арчи 8арО.\ьо 6..аго, Аа ТВ1Са в.,а"а иеби "IIЮ­
r.ta уПОТребити BoicKY 8а гњечен.е Н' г.10бење
наро"а, ва...а узаic91lИТИ, .,а BoicKa irеБУАе Аужна
с.tушати свО;.е стареПllIНе, већ Ј\а се с.атра као

'раCIIуштеиа~ у с..учаiу 8КО се неби наРО"Н8 СКУО"m'l'lПl8 peJ\oВRo APIК8~,a.

"

,7)ПатрвотоlЮi. цмнн.стра.,иiи Ва ....а I'аро­

,-

_ЧIl1'О" ВОАИТИ

бригу О усвоiењу

11

Digltized

()стварен.у

Ьу GoogIe

0-

~11?Ba еlСОИО)IJне

~"tll.

и ПО.ЩТII'•.,е С.tОБОАе .,у

.

.•

C~-

.

.8) Потреба) да свакц дар БУАе. употребљ~н
на ~o....y .Јржавuе .сdу~кбе, lIeCRI,e се НIЈкако CMe~
,тнути Ј; ума ,а.18 пр~ 'l'Щ( ваља особ'IТО паЗIIТИ

H~ УС.1Ове ста.1НОГ .,омаliег ie;\HHCT~a и шв~о"
ре.,а: ,
. 9) У спољашlЬИU ОАношаi.има. мора .се 'те­

жити за АобрнJ'I споразумљеlЬеu '~a .iнбера.1НИ.
нарО,i\има,· HapO'{~TO в......а неговаТI[ Сllмпати'iе
(братск~ Осећањ.а) Јlзмеhу ~рб а и оёта'.1ИХ C,t ~':"
В е н с к и Х Iыемеаа

~lIleHO: ~ р к а,
р у му н а

10)

и

Србll

,.

као 11 cyceAIIII~ наРОАа,

Ита

Ј е р Ме

.1 и 1. а 11 а Ц ~,
н а.
.

Mopai.y, бlIТ~1

а

1\1 а 1; а р а,

на опрезу према сва,­

ко1. наиерll OCBoi.elЬa, па ма О'"\"УА она t,О.lази­
.,а.

Они се м,ОГУ радовати трговачкоi.

ТИ&IНО1. свеЗl1 са другим наРОl\има само

и

по.1И­

9Hf,a, а­

ко 1.е та свеза проникнута АУХОМ с.tоБОЈ1е.

Та

ua'fe.ta .1ибера.1НИХ Срба Д~Hac су 06-

ште у'!ерење у Срби1.н.

Посdе.,н.и ДИП.10м'атски акт киеза МИ.1Оша
беше OAaC.laJЬe (еАне изванреАне

АепутаЧ11i.е у

Царllград, Аа ради, Аа се 1.еАНО. ИЗВРIЏ.е ~aT~­
шеРllФИ о Il3се.1еlЬУ Турака Н8 Србиiе. Та де­
путачиiа врати се из Цариграда. без сваког у­
-спеха: а Кllез МИ.10Ш умре у Септемвру 1860. г.

VIII.
,
Кнез ~lихаи.tO I\оl;е

тада на

СICи, п? аакону о .laC.1eAf?TBY.

престо.t

срб-

У cBoioi ПР.
11 3 а-

ПРОlыа'llачи1.11 Оlf из1.аВIf, .\ а Ii е.у С р б и i

....

Digltized

Ьу GoogIe

I

18
о .... в Jt. .а А а т и, Д () к .. е 1, е о и

..

у.

4.:е,

DУНИТИ.

-

!!.А!!то

Ае се

C4.i

на

iI р е С? т 0-

речIW@

!&iC-

DO.t4.i4.i4.iKe.

4.iиче

-г. Г а Р а ш а н и н би пос.. а" у Цариграf'\, да на-

;:::.

p:e~p4.i:: ;:#!!:::~:oe 4.i~::::РiiШ4.i,:~;р~:::::::=

а.аше

701, .СDеqиiаJt.ноi мнсвiи" (осо.6итом по­
CJt.~!t%H:lk·BY) ",свирепим н нензвзваним .. убарда.е,r

(1) ' ' ' ' '--ако
'

• .. ·,..··. ·ПИ1"·'"
пр ~"c",%",.-.
'Ъ"'~"

ска сатисфаlщиiа" (заJl,ово .... е.е),
инново
.де

министарство прнми,

;tlfП ""''''"%$'==
" .. =.. тKoiy Гараша­
#1f'9..,.

да .. еко

0<,\

накна-

ште4.iР

. тor

,~убаРД4.ilki4.i,

а

-се МОГЈЈО сматрати као гарантиiа за ста .. ан МI"
на

"Ш ето ку

.
IХ.

"аоре..!! смо тежн"и, . да ОПИlllемо досадаlUIW@.4.i nOJlН4.ii'·"%И Ж%%'4.i4:ЙТ
ie П~Ш4.·еi>.е,
ка',н су h:ЈГ.lеди за будуt.иост тог иарQАа.
Често се ГОВОРНJlО, да Хрншt.ани на истоку

[Ш4.i4.iогу

жа1f1tIW@. Ту

>.а

се

Н4.iж.у

?{'-4.iпаАН>'>'

.Iр-

нита4.i~i 4.io~e iШlkJl.еСКi.ш ZfZfОJlИТ4.i3Ш на

истоку: заЈllТО се ОНИ вазда одупиру ОСJluбоЬе~IЬY 4.i4.iточн4.i4.i ii.ришАе%4а 0-' lk'PPCKO>' iftpMa
Аует зван>.'ПШХ ЈНП'.iЕ.·СКИХ

ТWt(ЈПlIна ш П*'~же

се одговорити: "С тога, што Ииг.tеска иа

lIalll

. ;пазИ cBoiYHa\Uet.y КОРИСТ У' сачуsа.у Typr.-Ke.' qаршwтwне,
cpej\ei'Ba ор,-$;ПИВУ Р€".пире.а

северне СИJt.е,

IW@ervi.
]86;:;.

.I'Шl\dоu.

раширења

the .I",t",i.lli.

опасног

по

е-

the

205-IW@i7А.

·1

..

вропе у раВlIотеж'у' и нарочито 'по ННГАесну тр­

гова'JlСУ свезу са ИНАИio ... "
Рецимо, А" te тО тако;

.1И

IIOгyt.80

сачувати

па сезапитаiмо:

турско

rnCDOAapCTBO

Ha~ Хрншtiанима'l

l\aKBa

i~ царевина

Турска царевина

та турска

.,.peJНIHa?

ниiе ништа АРУГО,

ГОМИАа (конrАомерат)
(неСРОАННХ) стихиi.а,

веЈ; само

сКрп.... ена ОА ПРОТИВIIНХ
ко1.е

су у вечитоi. борби

'e~'Ha с АРУГОМ. То ,е царевина основана на ора­
ву 0,\ песнице; АРУШТВО М)'су"маНСIСИХ угљета­

ча и хрИшt.анских страАаАнниа. Bapaiy се, коi.и
lIис.1t!, Аа у

шt.у защтите.

TypcKOi. има какве BdaAe са в..а­
TaKt'! в.t8Ae тамо "икВА бити не,

може; тамо (.у' само робови, коi.и с.l1ЈКе t.УАИ
с.воi.иi ГОСПОА.ра.

Тамо

нема 1111 трага ОА оне

веАике друштвеве науке: ,;teди твој, Аеб у зно­

'у твог

.. ица."

Напротив,

грабеж If

r .. оба

тамо

су iеАИНИ' званичии ПОС.I0ВИ "iавних зваНIIЧника".

leAH<»t

ре·ш,

TypclCa

царевина. може се карак­

терисати само собствеНОII турском пос.ЈОвицом:

. "Г Д е О с м а н А и 1. а с в о i. о м в о r о JII с Т а н е,
т у в и ш е тра в а
вина

oCHoBalla ie

н е н и ч е." Заиста, та царе­
пре чеТllРИ стотине ГОДИllа, па

шта 1.е она Аанас'!' Непрестано све 1.еАИО те i.~­
АНО,

иепрестано

об.,ас~ ,

ко1.а обухвата више

ОА 200,000.000 Аана орања ПРИРОАНО ПАОАОВIIТ"
зе...е; ко1.а Аежи у среАИНИ тргова'Јкоr обрта
измеl;у ТрИ части света; кош IIMa у ВАасти

r ...а­

виа еВРОПt~ка пристаништа, ваiзllатниia ПРНII~'
pia, ·АаРАанеАе и 60c.W)p, JI наi.ВВЈКIIИi.e тргова­
'.ке ТОЧlсе: ЦapllгpaA и СО.IУН, У Европи; СIIИР­
"у, ААеоо, 6ai.p)-T, 6,:сору, ТреБНЗ0НТ, Сансу .. ,

Digltized

Ьу GoogIe

6аr1\8А, -Брусу Ii Дамаск у Азиiи; А.tексаtll\риiу,.

"анро, Су.ец и т, 1\.
б.tаст преимуtшо

i.а:.ШИII) 1C0ристима
европских си.tа.

'1

А.рнки;

0Aapella
и

А.tи

ieAHOM· ре.. И

,

0-

преАе.tIIИ\l (територи­

обасута l\lи.tошJiу ['.tавних
ако потражимо ра-ЈУИ

0,<\

свиiу тих ПрИРОl\fIИХ: и по.tитичних потпора, шта

);емо на);И'l Наliиt.емо више' ОА 12,000.000 .c.tyгy ,
са ПРИНОСОIf веliим

01\ 7,000.000

.УН. cтep.t., (пре­

ко 14ми.tиона Ау.ата) ИЗlfуЬеllИХ уви I\У порезе,

AaflQ

и т. А., прИIIОСОМ коi.и с,- У ствари заку­

п·и.ш управитељ и отоманске банке и Аруrих' та­

ких б.iаrаi.ница, те су тапо позвани, I\а ПОI\ПО-.
мажу ствар хришliанскоr l\ушмаННllа;
АаАе, Аа

су те

c.tyre

llаliиt.Сl\1O

Јl3.tожене тнранству

"сен­

зуа.tIIИХ и ИПI\Оdентних" (СdаАострасних и flебри­

жних)

roclloAapa; па ОНАа "емо иаћи, Аа ,е пољ­
CYdTaHoBoi, царевини занемаре­

ска привреАа у

на, Аа за!'атскоi ревности (ИНАустриiи) ,еАва и тра­

га има,

Aaie сва Аомаliа трговина У рукама етра- .

Ilal~a, Аа ес о 'БРОАаретву Сdабо штО споменути'
може, и Аа су основи Аржавне привреАе ('асвим

непознати у TyPCKoi. Накратко, пог.tеАаiте Т>,рску, С

.

Koie хоЈ..етс странс, па liете свуrАе наliк'
"Heypel)eHe BdaAe," "замршене ФИН8tIСИ-'
ie," "неfl8учене Ј' и,аdосне BoiCKe." ~ То су З"8,

АОI,азе

пореА Koiнx неможе бит., ни разговора о В,'ВАн
и народу у

TypCKoi, и К8А iош УЗМСl\1O
Aalt ~анашљи непоказ,iу

како Турци ни

на ум,

во­
ље ни СПОt:обности ~ Аа се поправе: заиста ie··
rпусно, говорити О ОАржаљу qe.tOCTaBIIOCTR Тур­
CRe, IШt.a се тако буiно.аИМ-Уdа у Аивљачку
чаревину. Та.;а ie си.tа корана! А шта би MOr.tO

АР)'rо изи~и из вере,по IЮЮi. "О см а tf

Digltized

d

Н

1111

i

е су

Ьу GoogIe

1I

..

H~'

• I

i.еАНИН ,"УА" У'свету, ОIIИ еу iСАИНИ'
В о г о м Н,3 б Р а 11 и А а п о з н а АУ 11 с т и н у, l
П а т р с б а А а с а у ж а с о м, r љ е 'в о м, и п р 'е;;. ,
3 Р е IЬ е м ' с 111 8 т Р а i у с в е "р У r е, н а р о А е"?
(Коран.)
",- 1I8зда _lКa"oCT! што оне С.Ае ,_ иоiп се ве­
".чина предста .... а пorАавито у ве.,.КИIII У,спе-.
снва ПОСТНГНУ~НМ на

IiНХ

основу 3ДР~ВИХ еКОD~М~Ч­

и "руштвеннх наче .. а,

да сачуваiу царевину, у

Ш'l'O

те

ся.tе

ра"е

Koioi. се ПОАаничи вре­

l;а1.у и гљече, наместо да се руково"е и зашти- .
Ji~Baiy, и у КО1оЬ се еаие заАУАНО и непроизво­
расипаiу новци, што се прикупљаi.у од на­
,о"а, и.tи путем aaiMa са (траНе. Са" ,е питаље, до чега бll се наiпос .. е АО­

A!f0

ш

.. о

ПО.tнтиком

ПОАУDираља

турске

чаревине,

КОlа никаквог теме... HeMa'r

Почем Тур',и могу живети само О ТРОШI(У

APyrOl': то и ПРОдУасаваље љихове царев.,не не- ,
би MOr.tO Аонети ништа друго, већ изчрп.ltене
и Турака, као roСПОАара, и Хрвшћана, као САУ­

гу. Т. ' .. Турци иаiеАице дотерa.tи би иаiilОСАе
Хришliаие "ра1'" Ао просiачке торбе.: а пошто би
,еАНОМ САуге просiаци постаАИ, по себи се разу­
ме, да и lьюtови ГОСПОАари неби .м:ог.tи· Ауасе об-

стати.

,

И ОНАа,. КО би наСАедио '"цариградског

бо.1ника"?

Исцрпљени 'Ј'урски DОАаници занета
иебн би.ilН кадри, да се по"игну на гр06у ('вог
уг.е'l'ача.

А неби поста.tи господари Царигра­

да ин, они, коiи са" t'Boie б.. аго capaJЬYi.y у са­
чувви.е онога, што се сачувати неможе. Абсо­
""тае европске си.tе наiбоље

8Haiy, шта бн би­

.. о

ОА Турске, пошто би се упропасти"и и го­
en0JЏtptl и IЮлаIПIЦИ а.ени. MotiIe tCO 38iИ1'l'ати,

.

-Digltized

Ьу GoogIe

••

I

а Јота би раАИoUlЧУварк и браlште..и еврооске

равноте.е, кад би се каква аБСОd)тиа СИdа'у­
к.аз ...а пре.\ ЦаРИГР8АОИ '? На Т9 питаље иоиtе

се иаtaк наi.бо.t.К

У по.аИТИI,и абсо.аУТНJlХ

Oy\I"OBOP

c~... a. Те СИdе ",обро зна1.у, да турске обd8~ТК
H . .ory постати п..toeи ии ieAH01. абсо.tутноi. си-'ll, ",о ...е IIСТОЧНК ХрllШliаи. и.а"у у себи снаre, ",а ocnyiy cBoiy независност на разваАинама

Турске.
",06а

С тога "е аБСОdУТНИМ си.tа1llа у свако

",обродоm.tо

uiIiaBaiy

и

Typl'.

('ве

0110,

чиме

се

упропа­

'И ХриmJiани, и уза1.мно иClW­

п:"'иваље Хришt.ана и Тура"а оне ваз",а пред­
пОста...аiу иаГd08 иападаљу 'иа Цариград.
ко

иsцрПAtев.е

НИЧIIМ

се

то.tико

Та-:-

иепо",пома.е

к

иеускорава, КО.tиkо ПОdИТНК01ll Koi01ll се о",ржава турска царевина.

иrpаiу увек

И

po.ty, KoioM

за~ста

абсо.tутне СИ.lе

се изазива така по.tи-

тика. Тим путем абсо.tутие СИdе користе се ",во­

\ако:

1)

Турска царевииа пропада иесамо о тро­

шку уiaр.....еиих Хришtaаиа, већ к О трошку 0иих си.tа,

ко1.е ~Jai"oM н ",ру гим иаЧИИО~1 ПОАУ­
1C0ia се еур вати мора.

пиру царевииу

.

2) Носеt.и име "оротектора иад cTpa",aiy-

ћим Хришt.анима,"

противно онима,

по.tИТIIКУ да сачуваiу т) рски

iapaM,

коiи

во",е

абсо.tутне

си.tе распа.ъуiу све више и више узаiмну ОА­
вратност (антипатнiу) и гљев изнеl;у оиих, . коiи

YTBpl;yiy ТурсlCИ \араи, и хриmt.аllа, 1C0i.и уз",ишу
по'" тик 1.8P1ll01ll. Са ПРОАужавањеи стра",а ... а Хриш.

Ъана, љихова братсlC~ осећаља «'llмпатиiе) према
љиховом "протектору" иораi.у бити све iача. Mel;y·

T!I~ оие СИdе,

Koi.e су се зауsеdе "'. ОАР.иtе T'ypcny,

Digltized

by'GoogIe

. i

неМОГ1 lIикако бити раВНОАУwие према тиМ СИМ':'
патиiама ХришJiа'иа; као што С APyre corpaHe •

уrљетаии ХРИUJJiани немогу ~И8аА разуметн, ка­
ао И8вес.iе хришJiанеке

с,ме

бити проти­

'lIfory

ане хрншJiапскоi ствари па истоку, н"н, као
ОНИ

Be.te,

UJro

"како ОНИ, коi.и об03;80аiу Хри~та на

•• а ИСТOIсу."
KoioM се по,:,упире

аапаАУ, МОГУ пљуваТII на љега

CBaKoiaKO,

ПО.1ИТИКОМ

ТУРСК8 царевнна, QОдtарм ... еНII ХРllшJiанн lIаiпо­
с.. е би се ПРИНУАИ.Ш, Аа се ('.1епо баl\е у руке

С80ме "протектору". А ка" б- ie"HoM више 0.\
1% 1111[.11101'8 o'laiallHX ПОАаl.ика поста.tИ сви ('Jl.Y-'

re ieJ\Hor oCBoia'la, MII

('е .,емоз;емо на",ати, .\а

бн у том c"y,,~iy би.,а у с.,ави (триiУ1l1ФУ) ('по­
Mellyтa

ПО.tllТика.

tacHO
СКОГ

,

.

Аак.,е,

да ('е' ПР()ЛУlкавање Тур­

госпо.,арстиа "а истоку 1111' С

ПО.1ИТИЧНО оправ;'\ати' неАа.

80ie

стране'

А ioш маље 1IIоже

се и 'о р а .1'11 о оправдати 'така по.1Итик8,· ко1.ш.
се ИСТО'ЈНП ХриmJiаНR намораиаiу Аа

lioce iapaM,
-- ia':'

.01.и Инг.tеэи пикаА :Ја себе неби ще.,е.1.И

рам,

кoiи ,е "Аесет пута ГОРИ о'"

сваlCОГ ОIlОГ

з .. а, Ш'l'О су ИТ8 .. нiаНJtтрпе.1И" и коiи НlIка;,\ ие':'

може с,'у.ити
ва.l"

Ila
oc.10601;eILY

част

oHlOIa, "Koi..
....)

су се ра.\о­

Ита.шiана."
Х.

А.. 1. како Аа се разреши

Ilсточна заГОllет­

та, ако не сачувањем Турске чаревине?

,

MII IIИСМО први, ко,н lе.IИ1ll0, ",а ('е то ПII­
тање

може

реUJИТИ

основањем

с

d

о 'б о Ј\ и и х.

*) т ь е Т i ID е 1, Saturday, ~ovelDb8r 1 th. 1862.

3
Digltized

Ьу GoogIe

-

и .е.а~ •• скиs хрншlaаlltКИХ Ар.а.8:
IIA

НСТО.У,

Ту ио.е битн ПlIТање,

иа.;о Аа се пости­

tlle та.и резу oI1'&т, ...... ,е ..ПРОТ8ИТОР" YI'..eт8·

..их
....

Хрll1.l1li.aиа uасто..убив,

.....ero.u

.,..1Iб8рU­

суп.рници ОА.lИ8,'iу се cвoioll .НТК.lибер• .I-

ном ПОolити"ом према исто.у?
ШТО та "ore"'I'(J'I'a (о",")

1Iela. (}а 1I'1и1It!! 1116
'1'0 !/e16e'l'e"" хр"- .

mpallllanllC 1'1/ C'I""l' 1111 ""'1'0';',
",ltn1l""" 1Inро()и ""орај!l со""и 9'lUllu'I'u.
То ie наша и ..... 8ау,а, а ми смо у
праВАати ie оаии:

(~Ta ..y

3асвеАочено ,е у внше ПрlL'''.,
с.ест о

II.POABoi.

С.lобо"и

0-

•••0

неаа8((СНОСТII у ис..

ТО'lних Хришћан. наiбо.... е 1емство прот.ву ...а­
сто..убивости

....ховог

проте.тора, Аа су у вре­

ме ИРИ~IС.О'" рата Срби бuк уста.lИ,

е80 б.:tканско ПО"'уострово.

YCT8.lO 6.
Hut;aSY
руске ........е, у

A.tи Срб.

у ,Јкама з.анИ'lни акт ОНАаШlLе

89ме ее каже ,,,а .. рус.а u8дa има прец Ср­
б.iи онаие исте ВНАове као н aYL'ТptlCK.," ва

Срб. Н8наЬоше за . потребно, Аа турска ,арам
руси... замену.

3a.u.CTa,

Аа

,е руска .ll.lЩ\а би­

.Iа истин"кн ОА1шев.t.ен а за sр.шliаиску с.lо.бо­

АУ

на

исто.у,

з8П8АН8

по"кт.ка

Кt!бll

г..а спРеч.тн обшти покрет у Турско!. -

МО­

за

време свог ратоваља са Турцима Црногорци НС­

••ше

ПОIlО" ,еАНОМ у Аустриiе, АРУГИ цут У
Француске. ПореА све cBoie CPOAHO(~H н .еро­
исповеАне iеАиаlСОСТ' са PYC.iOM, њихов &taAa"ац, храбри кнез Ааии.lО, преАпостав.ъ_аШ8 пот..

пору iеАИ8 западне СИ.lе ООТООР'I ееверне сие.
'Го ie Аоста., па Аа се у.вИАК, .... 0 Срби у

-

Digltized

byGoogIe

~80i.31 ПО"'tI'Нчнпм .()АЈЮшaiииа IIАУ ~ за ~
lItrre)Ntсима.

i - ..~

ГРl1И су У И0811\8 време такође показаА.,

.са,," су' симпатиi.е источннх Хpкwћаlfа ваЗАа у
"раницама ::'.ибераАННХ н адежда.
lед.комречи, .оже се као DO~п,.иа ИСТИ8~
~азати, да, Хрвшliан.и

..аКАо ... енн.

~a JlCTO~1' цсу 1111Il8.10

ОСВQiаЧII.II иа.ера..а, 11 ако .... a~

кве опасности ца 'Всто.у ПО Еврову,
сност АО.l8ЗН

заузимаiу

callO

та о...

ОА пр8ltf&суда ~инs, Щ)И се

А8. ОАрже турско rQCD.O.AapCТBo.

l.iaA

fiи се тим преАраСУААМа \еАН811 .pa~ У"ВИllо, ИС~

"очне ХрlVUlaaве з.аиста JtJIICaА не'н на..иа.аа нe~
ВО.... , Аа се баце у 'У
АаЈЬе

ie

••• ..

Bвoi. с..раноЈ. сн.... -

пнта-.е; (всу

н источии, XptUЦlaa­

ии ТOoIliKO i.aки, да се МQI"уос.. оБОЈ\НТ~ ОА ту,"
еКОr ~,ИТ.Ска?
tьeMO

~ao QJЏ'oвop на то МII НUЮМН­

ово:

ТУ~П8
IIIМIaKa.
она и.иiе

Boiclca

tlеfrррiи

Аа рвК1lемо,

."tfJе

да ,е та

ОА 3'Ю._

Boicsa

оно, nrrо

н НИII8J\

8е1l08,е ·битк ПОД uеуре#\IЮ1Ii

R

поред аса.юСllе турс.е .инан­

"'УРС.ОII ВМАО.

сиie, па ДР се 2fапИТ8\110: UlТa , . радв",а она у .
ареме оБШ'l'е..

nORpe'Nt

иа ием.у? Ова бв се мо.

ра .. а поде.lНТИ иа ТptI .... авна одеАеља: i8A80 &.

~e... eae, са 14)();" Турака иаiмаае, IIOр8"'0 би

fJ 8; Apyro, бар «:,.. 80._
в01.8ка, противу r р fI 8; н треће, са 80.000 .0м&на uaiM ...e, противу &. У r 8 р а. С.а та OAe~
- .аења мораАа би бн'fII непрестано у paAIblt (а...
_ тнвна), па Аа ОАрасе сво], по .. ожаi.. Осим 'I'ora
изискуiе ett Haiмaae 80.000 во...... .џ чуваi, к
се ОПр88llТи против, е р

3'"

Digltized

Ьу GoogIe

-,

. 'Ране "nеке ГРЬАове Н тако турска разер­
ва (1) ieABa би броia •• а·, и 5О:С)8О втинка. То .б~
б.~о .з~и.ста жа.lOстан ба.зие (теме... ) за турску
ратну операЦlliу (ра" ..у)! Така i.e тек заМИIU.ье­
на турска ратна си.. а. Но ако узмемо Турску,
као што ,е: нема се ку А, Beli се мора призиа­
ти,ј\а- њена BoicKa ПОА .. очаiанОм B.ilaAoM", .. пре­
••Ауженом финаНсиiо .... , и па ту"'еи о....иmту ieдва БВ се R Три месеца мЬг ... а "ржати, и то тек
у Сolучаiу новог Иllг.. есltОг заillfа.
Напротив источип ХришtiаИl1 има.lIl би све
аоi.НИЧlсе користи на СВОioј, страllИ,

ве.'и

BOtHY

противу Cilo~ уг ... етача.

. каА

6.и по­

Да узмемо

за пример само iеА8.И ОА ТЈп. наРОАа, С р () е.

6poiy

има више ОД

5,000._

Il.

Срба, коiи живе у

Ц р н о i Г о р и, у ICftеасеВИIIИ С р б и i и, У С .. а­
'. о и и i и, у У r а р С к о i и Х р в а т с It О i, . У
А а ... м а Ц и i 11, У Х е Р ц е r О в и и Н, у '6. о с 11 И
У А .. б а н и i. и, С т а р о i С р б 11 i и и 1\1 а к е А о­
н .н i lf4 А.III caMf) С Р 6 н i а, Ц р и а Г. о р а и
X.~ р це r О в Н·И а могу иреllУТИ око 280.000 ao~
lllIU. Иет.. ,.а 9НII инсу сви .. реfУ.ЈарIIИ со.""атн,·
80IВ су сви ......... у opyaci.y, JJO'teM се ••М8 ОА
детиљства баве, тако А8 се они· 38 npalie Bp~Me
неrо "ва меееца· ногу АQтерати у еваlЮi. воiнич­
аеШТИИII. То "lIie 00..0 38.IIIIL68..e Beli i.e
'1'0 осведочена IIстииа. Прош..ог .. еТ8 Оме, па-

..i

1118 .. JЮiеll8wе·

са 100.080- воiника проВву 20.000

Цр"оroраца.

Л"К ЦРИОГОРЧ11 DОltаааше, ,1,0 еу
ОНИ искусннi.и у _те....у. него Турцв, и Haiцo~
СА.е, DoPt"A Сво.. Ile('paBМteHO .... ег броiа, Црно. (1) Во'са • .но се "У••• 8 DOc.l·Cf,J,w.Y .У.АУ.

Digltized

Ьу ~oogIe

~.

~

~p
ВЈ

че

I

f")

'r-",

~~~ \'.--~.

11

~eY~T1BJB~ Турско, ВoiеЦII,lIеli у('ту....

_ра'''о' ОСКl"ОСТИ у сре"стввма И раНII, по.

ауетраека ВАа"а

беше забра81LН1,

N1 се ~

Aa",Mal~ate никавв~ потребе у Црну. Гору нео.­
АНосе. Но. пошто Црноrорqи то,

IleBo.".

)'неко;­

.IIииО ЈЈО;\.IIегоше, Турци нађоще за нужно, А(а
oАустаl.У ОА намишљеllОГ И одпочетог грађења
.воil'НЧИОГ друма са поеа"аиа кроз Црну Гору,
и они ОА.Усташе

од

,"ога само Аа би оста.llИ

миру са .побеl;еНИllа"!

у

- . Херцеговци су тако­

ђе покааа.llИ, у. наillов.иiеJl рату у Херцеговини,

да cBoi~M храброшt.у наАмашуiу. воiН~ЧRУ C"'f
Турсие. - Па т!> су АQlщза.llИ и Срби у С'р~И''''
~ecцo у вреве свог ОC.llоБQl;ен.а,. веli и у Вре.>

~e .IIуб~р"а ..а Београда, по .. е. овои при.tИКОW
~e реДОВI'И ВОWIIЩИ србски, веli деца и ГОАобра­
ди ио.чи, понаiвиwе без

сие
ГРВА·

opyacia,

отераще TY~

"rperY.llaHe .оiник~" из србске вароти у
-

Домаћо" воiсци Срfиiе, Цр" г.оре н Хе,..
чеГОВИI.е, Koia износи преко !6О.еоо ,ВО'Н08а, ва­
ља "одати ЮJU воје8У ellAY Б О с 1. е и С т а р •
С Р б и i е, што бро'. паi.ање 80.000 'унака. По­
ре" оста.llИХ корист., 80ie су на страни србске

80iClce .,

lа.етреб'а сиетути с ука ви то, како с,

Срби коА cBOi.e собствепе куће и позна', сван,
точку
110

cBoie

доба О

зе .... е, так" Аа r.рбска
..а

Boic.ca.l сва..

С88I1О" III6СТУ моме ра"l1ftиа иа

потпору. o~ 'с_у o&naтe..a

у К8юi ба

3eII.IIoe;

~e' ва""а C1II8Тp8.18 ••0: народни "lУ.Р

• fpalflllo
'1'8", HaiRoCA8 ва"'8 lЗeoI>И на· ум If то, Јсако Ср..
У сво1.lII. 'Рука ..а еве ПРОКЗВОАне 8ЗВО­
ре aeмaACIМt) а ТУРЈ~И oCTai" ус8 .....еи.. у Bap~

_. ......1

-1

Digltized

Ьу GoogIe

1.
__а

п ГРВАОВ'" и .а...,.еНII

c...oi

oвacBO('''.''Ir,

на ие,у само могу ивиttll ОНИ, 8011 су уг .. етв",

,.

туl;о, 3eII.t.1I.

у таким оио ...IOСТВllа

Србlliа сама може,

каД1'ОД xOlie, изас.. ати на бoi.но по.ље 080
воiilика; а

100.000

100.000
ioi као ре­
paTHoi ен"и "

момака о('та.1И би

зерва, KOia би с.IУ.ЖИ.lа за базис

... боiнон по ....у. Пореt\ те КОРИСТII и почем с"е
ана, "иако су се Срби у ИОВlliе време Jl,обро на­
IleMa сумње, да би и 50.000 србскIOt
воiНИRа БИ.ЈИ у стању узБИТlt турску Boicl;Y 0.\
Ору.а.\и ~

100.000 80\НlIKa, која би им се пРоТlIвставити
МОг.'8.

Узмемо ".ш у рачуи iош и Црногорце u

Херчerовче ~ те опитне BoiHlllce: OIIAa без сва1\01' зазора можемо реttи, i\a би <'рбеl;а, црно'­
горсиа

и херчеговачка

бити туре.:у
С"Ј'раllе ~

па

BoiCRY,
.,а

а

tlезаВlfС~

воiсиа би.,а ка"ра

t,a
ии

0.\

Срба из Босне и Старе Србн\~,

..y~KBM

Hal\-

lIетраа,и поwnttll ('а
ратне сарадље

Koill

су iош по.\

i.aPIIO •.

ТаЈЮ и('то можемо рачунаТIЈ, ;\а би 11 rpl~"

«и.tи у стаљу да ое..оБОАе Епир и 'Гееа.lиiу.
А

Ка.\ су Срби

11

Грци iаЧII од свог угље­

тача: OlfJl,a ,е сва прн..ШGа, "а бll и Бугари, ко­
iих вма пре"о 4 ми"иона, праста.. R .на заi.eдничву

(rорбх ва ОС.tобоl;ев.е ОА

'fypa.a.
Ra.paTHo,кaA , . 91 X~aHBBa,HaCTO ис­
'fOЧИ_ обитате.а.а, уi.eJl,в ..еIlИ саеаом заi.e.\нич.
ае SJNIP1U~1&e 11 нарОоАНе ст"рм н на сва.. е ~O,­
CТIIeHOll OI"м.IIIlIТУ, уета.... JlРОТМВУ '1 ТуреВ.

8.

М сто; HCTOitIlllX.ofIlTa.t'fJ.118 0IIА8
И8311811О, ВО
б.u ВОI'Щ) раЧУlаат~ на 04\р• • е ТУРСве цapeBBlte'l

Digltized

Ьу GoogIe

. ХI.
_

tтn ее MOlКв пата .._: JJ8WТO ~K ее всто".
Х}МIWliаии ос.юб.А..... ОА 'l'пенг шрма,'

_•

.1. они

lIIor.tll

Амати енамиу uзм;

се он. ~угии

• .аи

НСУ 01.

TYPCln.lJII притиt'RО. тo.tRO вецр_

~.. и., Аа неби 1II0rolH ОАpвtати cвoiy незаВRСИос.'
нротuу'СПОАааШ8ИХ: опас .... Сти·?

,

да УЗllемо .за прйlllер С рб е раАН ОАГОВОра

'1'0 Dитав.е.

Наравно, органи ОRИХ, "о1.и су npотивн'й
основа ..у С.10боt\ншt хриwliаlfСRИХ Аржава .. а 1(:'
СТОВ,·. Hetie никад престати проповеАати, Аа Ср4Sи НlICY У стаљу собом управљати. А.ЈИ alCo "1
ти оргаНl1 Dоп.tаВАаеннпрiiчаиа о
е т и'" ('Р'еног. ",ро"а:

.. пеАораС.ЈО­

.II1II8 ('џааити
KO\d грамае за "т'У'" О Р о в 8. е М·

,.уКУ ОН.Х,

Аако

,~ у

-А Србиiом.

MebYTlfIII,
ШТО

Ila

lIаi.пре

пр.

"lIа и Apyra'lIli.Hx ПРОРOliIтва, "ао
СRорашње ОппсаВ8в.е ОА неког,

гариба.l;ЏIНО·Г

па OIЈД8

омер

- паwино~

Аругара, коiи, преМАа ('е ('8М назива _непознат

.

у непознатоi земљн"'"
'РОАУ

npllDoHeAa

о србском И8-

све противно ОН6ме, што су пре љега пи­

са ..и Р а н R е, Е н г е.1, Ц И П Р и t а н Р о б е р т
R П а т о Н. Ог. А Р б у T~H О Т У МИ неже.tИAlО гО­
ворити. Он се .. аи направио кана.' за страсти
JI

предрасуде непомирнвих Ilеприi.ите..ь8 србскоr

народа

-

он, КО1И нн\е

•• ао

при.tике,

Аа про­

ао1'р1& С.там.е .зв-...е, к. ~'" У LeAIIOi. .... у Аве­
ма таВflИIII причама xotie Аа пре,\Стави АРуштве-

.... 1

Digltized

Ьу GoogIe

ни .\ИК Србиiе.
когу

вер .. иiе

Извеwтаiи србске по.tнциiе не-,
преАстав.ьатн

06Ш1'е

",РУUtтвеиq

c'l.·aae Срба,

Ilero што навести,а из Bow Street
а (1) преАстав..аiу Инг.. еску нора"ност. 'а не­
каае.,..,а у"Србвiв нец тра.. а од четl.р••е'lвоr
."peJier (..,мора .. иауiyJiеr) rae'leн.a;' а... ево801.110 оста....а. вена оцеве мо1.1 ота"". .у н&.!
првстрастив путници, .нао што ~y Н. пр. (". П а­
т о R И 1'. А е li т о Н, KOi.н ,е у евоМ ..,е..у о Ср+
биiи ааиета аеРIIО, нацртао с.р6скв "ик. (.а. рав.·

A.fШНО одврамн поr.... е.\ 0,\ споне.утог Ае .. а г.
Ар б ути о т а.

ЕГ.lеllисање

са iеАИО

турс.им

цашо. пореА Ba:rpe 1 табору, неноасе С.tужитв
као rpaba за очеиу стаља. Србиiе.

"

Нег .. еАећи ,,,а,,.Iе на тако прИС1'ра С., е, в

граНl(чеllе кљиге,

ја "У покуwати,

0-

Аа опише.

г.. авие ОСlIове срБСIЮГ наРОАНОГ ~ивота.

ПОР6А ('вег турског гае'lеаа КЈЮ3 'I'O.UlKO
векова, fр6ски 1I&р0,\ са"увао ie .)' себи 3А,.ВУ
... ицу за ~,аТf!'риiа"ни и нора"ни раз_..ак. Пр. .•

да ie и ,\анас ipщ IIО"ВТВЧИО ПОАс..еи, upe3lJ\a

ie

званичи.о,г_,об.. еи и опустошаван,

се АУГИМ

ратnанма, ПРОТI18У

и ~peMAa

љеговог у

CKOPQ ,препо.t08ИО 6poi ... егов:

... е1'а'lа,

ОН ,е ипак ОАПО­

чео Иflпре"овати У ",РУЈџтвеиом развитку. Вм_

се приписати УllутраШlЬоi ја~И(IИ наРnАНОГ ЖИ-,
вота, што Срби иити угииуше, иити се И~РО",JI­
ше, n~1'и Ј.()Ј~вар'ИlЦе. ПО,\ ТО.'ИЈ~М 'г .. е'lе ... еlll Beli

шта више, YCpf."A cBuiy иесреt.а иаi.еАанпут, у:
поч.еТISУ

Ollor

'века .Н8скрruуџ(е

11.

ПОј\'I.IRАИШ~

~--~

(Iа ПОА

,.. •••ево.' р • .,.е

се је" ••

o.pyl' AOIfAO.C"

8o.a1lЦ8ie.

Diglti~ed Ьу GoogIe

('... ~ CBOi.e! Тана cвara .Н80та србеноr.: .о.е
~ 06iасн.ти -са.о засебнн. еlЮit01lНЧН~. • ПО •
.IJIТRЧннм

oCHO.Вlla.

у еI&ОНО.....ИО" пог.аеЈ\У, о6..астк у HoUnм.
Срби ж.ве нстина су приролно 'orате. .л... .а
lIако ",а ,е ~aTa 1IJNIIЮЈ\8· аеиu.cка, опет ома
п"fНlОСВ

е а ~ а о Д, е е б е

треба за

'C".IfJ\8W • • • •вот

ИВ OHO.tH80 .1Ю".ICf)
ваРОАа, _ . . .0 ...

ОЈЮ.1Н.О .0.1H~0 се НIИ'I'e ЮIН

• аа неD)ЮнаВОАИО

раснпав.е наРОАНОГ УГl&4Wача. Ту

ie

ваа",_ Hy.~a

ра", .. а наРОА·а. НОICаlЮ,\8 се раАН o~e,ГA.

....

се ae.~co .ап.Т
И

6..а

вао

што

'1'0

С8УГАе ГАе Typц~ "ОCllO",аре·1 Ту ,е срб­

СКИ наро", I.а",iачао
у

све неПРОН3ВОАНО трош.

РААне ClUе непрестано аат.ру,

• H8,\aIlCJlO

СиОГ т.ранеllОЕ"

...... еТача.

Таноиаа....а 3 а А р У r а cBoi.cт.a8lla ае у­
отанnва у C,~. То ,е aai.e",Bira у -.о_нв И"'•
• alioi ври.реЈ\И у .,yrf 18",_· 8СТе' фаlllClU­
Свака

ааАруга ~aв...8 собом

. .о .аН8,а иа...
о...... eвor с т а ,р е 111 • " У ~ а ...
• ...... ~та,еUIII_ вем .......е· BAaCrII иц '"АРУ"

1'«8yf.t••a.

,гом, .еli

HaB'Dlyie ('8.0

ово што 38Аругар. «МЈ.

НlТИ8 ",ОГ080Р08 . . . .уче. ~pyгa,. ('~

01н....

саа .. о .ече cacтaiy в "'OI'088"'\Y, JD'I'& ће се ра­

",1IТИ ИАуhег t\8Вa и.tи ,веАеА08; _

ОНАа Старе).... . p8AJn'11', ya. .aiyJui • са.
Аео у раА"Н. 0(;. . топ cra,etlllIIfII nр.. е . . .
cy",y'~y c.tY'l8iy ...tnBOI' ..M88p83,.....-е. . 1W.· кеу...
ре-AIIOI" иаА" ••аeefJaп 311rfQtyгapa, ..... oew......
118 о",реl;уае,

orra

liе

",ругари D,итом(~ваг",а преАста ....'у iIoроту.·.....

nec..te"'8Y, cтapfJUl1l8.
ц_а 38Апге';

u8.ie

ао"... р....у...

• P'Y.yie. 110.-

он в ·JtO.НIII'И.... · ааету.нв.

Digltized

Ьу GoogIe

-

..ен.

llро,

aaApyrapa у.. ;'eAнof. заЈ\РУrи
10, 8 поВе.аА tr ДО '60; па 11

чес-m иpetcе

ИЗIIОСИ
АО

101,

Т8КО Аа иереАКО заАруrа l~peAcтa8"blt' читаву у.

".Ц,. са Т'f)чно. деа6018 раА.. ·70ста ..о. 3еАРУ­
..а је'
~t1IfIa, :да . ЬМа са.. взрађуi.е и пре"
, n.oAI( C'Ropo еве ШТО 'о' ре«а, те немора ва.ие....... ОА "'ће" DJt08:rJIot"\c.... a. А Аа Sи се .6-

"'''0

..

...ае

су'"J\IIТИ, dSO заА".rари '""У собом lКиве,
~....a .о"и, Аа ie у C~a СИ.'"0 "lУВСТВО бр.....
е.е

СесУр.нсве

1I

љубави.

Свети...

свезе 11 1з.1.".01' ВО*Р.,.lЮваRfа: т()
»рео'Џ'.... е .. е (Ае ••ницN) ftt'~80nfaia
liе М' сестара

cetorpa'ce

,

ирвие

i.e i.eAIIHO

(~

између бр....

Срба. ..Врат ее JU)иоси сестром,

аа ......е ffpaTOM.- (Србске IlapO,\lle ~ ..

~e.) 3в~]fRУТИ' тmr чувством "СВИ 'ЈАанови "е­
Ане фаlllll.tиiе ас.ве заiеАRО; заi.еЈ\НО раде и ,е­

АУ, В ,..,.е
е8Н. се

..е 01SlO

зеiе,l\НlPIке

.ep88Aвaiai"

lIWI'Pe

сиуп.....i.у:

Аnи.tе се .roА ·ненаllно.е

~ _те Ilell000y сва :l8i.e".o .иве...,
-НАА се o~y... (I- ••• ео)

'1'0• • • • '

..

Н.раlJllO,

('8

ре.внтко.

-а,оАН. IIJ'ИlIP"JI,е,

а све'

_
• 11

......

...рош.ог •• 80'1'А

н'н ЗItAР"га JI УН­

8IIUIe в 8нше.~ -on ...x АРУШТН4 .

устаlЮ",·.811В8 ('~ к у ec~..oi ЕВрIШII;

~lUe 3fDI.Io8' беше с••бо

мтor

yt'an-e&8'

ОС.УАаа "У

..

••еАе ••а, 11

усАе.А

lса-.-а.tиua

•• В....

.vcТ'и.....а .• тpl'O_"_
~узе"., ааАРУГ.8. са
еМи. у~..еаеll (Ц8....,8.1I1f'а..,к) .K801l'l'8..
Аа, рвд••]( СЈЫа

11 _1'1111., •

са СllOio~ eBe'l'O~

Jaliy . .кп,;анia,.." саеае, с-...у. . . .е . .о аАра- те­

... '~,cн;APYr~

ва""IJОС9В,.

....'l8iJюст

Срба .ре.\став.а. . . .~

. . уэаi••о .ОАВ.......в у .\088" .............08_••

Digltized

Ьу GoogIe

То су

.... I~

.. аз.....

.
..

iI м·о,
"rи. lIа.,И80. СВ" ''1'ееА" ....К евк О'ИIМ'е.6И }е.
f'tНor ~'Юг 'мec'19 f'~aiy се А8 "р8А8 '7 раамеиус
"А. нас мени,

сутра

ПО 8"8 1;м 8Ц а

..... М

На ....... IIfМIC • •

hoс.юви, .84& а8еТМ, floew",ба: .уаљење R . . . .-:-

.•,...,.. , и ...

~ еена,
уааi
ЈСО

... ИIl

д. ар..,Ју се Т8II8

DOJ\D01Iara..eM.· Н '1'8 се с8е Р8АИ _ ви...

RetlRtMR ... . . . . , .

a.-ry,

08l1li

права,

Аа

тражи tеАиаиу ,c~yt)· :0,\ ""'''8 'у с.а"""у сво.

. ,е

потребе.

Ако

-

ie

Аомаћкн, КОА 801'8 се ра.

Ј\8, нмyliан, он аа РАОвау а08К. cвoi" 6раћу
раАниие, да ад· pa~e • руча., ••Д .....8: . .о....

ie . еИРOllа,

"'.

'ОМА- еу р.,,_. ,аАOnИ, што

Il0l'1

раДИ"'И З8 СВО" 6ра... , .ет,.....,
8. 08 I'ocтil.
ШТf) су DelaiWlllp 1[" ~ •• АО-, при",

.ре.,у,

...0 ie

88 Ha}t8.ЏI'.Y· .,ивреАУ

OU·.8i:· Nk'~

.-*1

оlJtll'l'llllсltи, срее_, -о.ру...и .... Н.'.о..... И$С.ю·

_

е .. 'о •

К 11 раА..

ва јеАне обиn'ММ,

ПО 'l'ОН

е8И .... ано"!'

, ....

~
це.. е ае...е ycтaiy AIIIМ'8II, ... р8Ае CwUN8lCи за

1Jfuи-у це....

На' тем· ..ОН08, "CnПWJW!' су B~

."IICe "~'

во

CpfHill.

к.аи q688 11.111 011)1У".

... , . .• ..,.., 11190 ое

Т. . . еу

11'.'" *"'1....

801'11 "et'08Iml.

И 'крш"~

.

вити ОRРУаи нзмрежaмu добри. ",румовима, ВУ­

ТOBIIIIa • ~ocтo ...a. А.ш корн.СТ!Ј, Koie се .има­

'" ОЈ\ 'Юr8 e.108UIor o&кTer рада у време рата,
иеераВ~IIО'" Jte.tIIII8 8' диа.е.

•• ,

..-

дУша,

.УШ80 .• _"с
ста,о .....АО·, .i~lIO. речи
.. СИ8КIr, 80 ае ~ р 6'11 .~. _.,т...е се, r\a' што

."ше ПрllвреЈ\В у вреJlе рата. Радља ie тако пора.,и оно, што Itаiбо... е мо.е.
он П)·ШКу' носи. Сваки воiииlt
Jf"e на воi.иу у <' . . .8IIOМ. ~e.ly и ~ вaiC)0.....

. AeJЬe~~, ;\8 сваlСИ
Jio ае аа пyw.у,

Digltized

Ьу GoogIe

.

Op):.iell CBoi..... .-:... Жене спремаiу 11 щиАоУ р.­
НУ воiНIЩИ88, носе IIOКУАе раљеНIЩИ8.

и

иа,,·

r.te,~8iy IR . .о 'праве сестре. (1) ~ С.rарци, аоi. нису cpeTJI., Аа .orу DР~ОАИТи. ,унаае ,. ~
Аечацн

(') '.ве. се око преllOС& ра31111Х ратиџ

noтре6а,

080 Jlоиоmе.а и ОАllо.шења J".lacoaa ка
UtAHOr .. мест. у APyrO н·т. А. - BaapaT.O~ "А
се за "С" о б о А у" рат поведе: o ..~ се JlОАП.У~
нО остар. ва .о8.' oc~oв: "С в а R и

i -е

Србнн

в.оiИН8."

Та 06шта сара"•• у паТРИ()ТСICОII рату у­

век ie САру.исева са обшт.~ А06,о80... И88 по­

. ,...ова"ом

.рlUl8Ти." ."терееа ia8Hoi потре6...
у вре.е рата -еда. Срб... ,. као воi.ииlC. iц.~
т. тра..

UJlTK пр

•• а

п..t8ТУ.

BO,cЏIYHa заiеА"'. у _а08И...

Т.ца

ie

у .Србиiк

НИlCоrа Та,да нео­

liете чут., ",а к. .е: "OB~ ,е' .oi.e.~ ОНО ie 'I'IЩ.
,е," аеli се саа .. сматра

38

('p~THor, што моаке

реЈа.: ..Све ,е наше, еве ie наlЮАttО." 3начаiмнм C.OiCT..... Срба ПрИП8,\& .....SOBa Те. . . . за просветом, .их.о.а ое(4)ита
Р08ИТОСТ 11

048-

• •хоио. ПOlЦто....е научио нап,..­

Ј\8Вв, и I.аро..ито ~рIIС(IП прОlI8.IAЭаН8. Та cuot(1) Црноrорк. пуне \ош • lIушке, до ... е ЦРWОl'орqw
пуq.tу •• ·Турке; • 80" ••А .... веПОР.А8 с. ц,.

..... ..... '.1,

Р
s,...... c••r .ea,.i"..... ·
(') у .У8",. Ае..... се ••tta.\8 OA.II&.'1, .....
4ра. "е • О!lИ., • 01Ull ....у А' се Jope~ у .pe.e:e.~14 ..:А"а. Beorp8Aa ~,бсIl.И, ~~"!,Ц. ~8Аоб.~е .~Ia ту':­
ска тоаа • по •• аате •• ше ОА ••• НОСП иеrо аоне­
•• "Ве .... Кашв."· У Цјiво\ rOpB реАКО l\eTe ВII'И ... е ...
••, КО\И ic ареш.О tO-у rCtABBY, .... а 'се .иiе 'ор ••
• ро" ••,. вепри'.. "е.\- •.eti'•••I'.

888..

o.igltizea

Ьу GoogIe

,

~T8a

Срба aa~Beд(,~eHa

су, IICTOpHC.~ дe.tНЦ

(Ф8IIТU.). Тано ".".З811О, ;1\•

. "С",авна ~p'eKa ие811!8ИСIЮ~ у. ·АУШ8l.0ВО­
Ао6а' ниiе бп..а протtlвна АРУDlтвеном н.преА.У.·
Ни та"а Србma ниie б.",. и~кључеаа. од свезе
~a запаАО.. ЊеН8 .аiЛ8НВ са сВ9_ 4f•• aroм .рн..
вувоше трговце из Аубровни.а, ко1.и ОСИ088111е
станице '1 В о в о .. 6 Р д у. К.1 а А о • у н С ~ е­
А е Р е 8 у, И 'еше lfепреКlIдна свеза са ·lIр.... ороо

1.е.

Aa"Maqlli.e. KOia

TNniallcкor

у.иваПiе ·Аобро,..орство и·

Ap,."1it.TBeHor развитка."

4').

Па и у Н08иtе Аоба освеАочава се Т(IIЖJt>а

Срба за l.aBpeAHoM' тнме, што свака народна
скупmтilirа у

CphiR

в.,аАа II1нље србе ку

пред •• аме-

.....a ....yie,

Аа

м .. аАеж у просвеt.ене ае...

М.ъе, раАИ проматраља обштег напредна

l'

ј\ОНУ­

"Је .. а ЗАраве ВНАУстряia .."е. ПрНВре'АII6 и по.l"­
тичне науке. Ради еуђења,

KO.l080 'е добротвор.
HayaYt ми "'ево на..
('•• eAeliy записпу ieAHor ("нора.; .

но то иаРОАllO' saузика .. е за

поменути

. ов"е

Шlьег Внг.. еског п,.-тоина:

.'3,

"С.. оБОАа, Roiy 1.е Србиiа крваво извоiева·
моасе се ('ачувати само тако, ако се БУАУ

lПIа •• а средств. за ОЈ\8раиу њену, Да би. сузи .. а

ту е .. ободу
н~заВRСНОСТ

'1

..
,.

што внше (.·кучи .. а новодобивену
туре.а В"-Аа поста,.... се, да ее

Србиiу немогу )'носити ратне потребе. Међу-

тим поред своi.их до~аliих

биiа може да никад

l!aiAaHa и шума Ср­

нетрааш барут са CTpalle,

као ШТО и поред домаliих ГВОЗАених РУАнина·
земаљсне BeWTllHe

cBoiHX

8

синова нема потребе,

*) Ашi- Вао'" L. Тurчuiе d' l:uI'Op•• :

Digltized

Ьу GoogIe

'

А8 са CТJt8II" ~. ,...... ·0JteA.....• .'7 . . . . . .
пеку се пра•• скоро С88, 111'1!8 1'Р. ;iJ8·"T Ј •
1'0 CIIe ПОА JIIр._. ер6с.п ~..ц.... ,. .niи се
СА.е l'8J\и.е· у .".n08 6poi.y ......., 1 А. . .
(у 8e.trвiy), ..... у АРре .о....... ,..,..авоае ...

....,.....8"'001.".,.
.,..еае,

P8AII "CВIIpDI'" У

Cll811 .~i.eнo. за ..

)".

'рао и 3И8Т1IO на.....ме.е ш.о­

• • • • • •е.lЮ~и ..

А8, напр

so

AJYIRТII8RIIX

c,&tW.

.. ау.а

аа п~..еА.~
rONlнa У
1'а.оЈје ie АО­
каа, А8 су CpCill епосоCNIи, А8 се раааиiу IIOA'еАна..о са Qcra.... напр~.. свето ...
Кармте,,,ст.џ (caoie<JRIIOCТК) Срба 88.,.а
.-едат. i.ow .. на IIО.tити'tна • _ро,\ва ,ире­
аа

н устано.е:

.

Ј) С1'а....о

y'.l;e.8, да

су с_ .у". 'e~lI_a

створе.а: N1 с в а • и С l' f и в и. а ;, е А и а н а
D р а в а, и Аа су мe~y '1''' пра.....: D О .. И ТВЧ­
.. а с .. обода и пра.о народа, Аа АР­
а и • 11 О С И О Р f ЈИ i е, неоспориаа и ..ellplllW-

...а.
2) П 4) 6 р а т ... с т в о, ~ao што ,е напре А
оп....о. Моаае се ре"и, Аа ie побраТ8.С1'80 пра­
сно

во ПЈЮА)'1Кеае

oHOr

свеТО&" чуастма, Hoi.e ~aAa
- У .peate pa~a

8311еl;у ро1;ене браt.е у Срба.

са 1',I;"'О!ll С811 су .Срби побрати.н.

ia

'увачи

..

НaiC.la8J1J[­
паТр801'Ска Ае..а по'I8НВ.tН еу "0-

6рат•• и,

3)
свеца,

-)

С .. а 8 а. С.ака србсна Фа!ll.Анiа . .а е.о ..
Hor с.tави. 70'111 '1'Or eBel,a позиваi.у се

S~rvi. аll"
О.'llоа.

the S.rviапs
LOllcloo 1862.

(р.

12').

в,

Digltized

the

п

...Ј.

Ьу GoogIe

_

W.

,

.

на CJlaBY. ('8И цриi..те.... • .....иi.е, .11& lI,8.КO ,Аа­
.. еко они 6••1И. На с.аа•• се p.eui.y iукачке пе­
сме уз г у с .. е • 8ОАИ се рааговор о србскоi
6умlШо сти. Наиратко, с.. ава ,е пра.. пО".т."·

ив скуп (митинг) у кругу ср6с..х Ф.~
Са

LJ)

6ор

И. ТО еl W.ви саJIIОВII (1IJIТI1 ....

ги), ICOi.н се Ар.е

••

цри

11

70""

JI ва АЦ с.. аве србсllU.

.анаетира, вао што сво навреА UЗ ... ~ •.

То. орll......О. c.cтaiy се иесамо Срб.... Срб.·

ie,

иеli љима

,\0..88е

гости IIЗ Старе Србвiа, 113.

Восне R Херцеговине, из Црне Горе 11 Србске

B~iBOARHe;

као и 06ратнС?

И аа т.. сабор.ва

rYCJle су наiзиачаiuia аа6а.а.
K...,·.,ie побрати.стао измеt;у
иреАе.. а.
5) Саме Г у с .. е. Оие се
сvбскоi к,'liи, и ГУАе У сваком,

iaBHoM,

Уз ".Х' се :Ја.
Срба вз paalUlX.
Ар.е у c.a.o~

ЦopaUTIIOB •

србском АР1Штву:

6) Срби.а ie уроЈјена с .. О б о А а Р е ... •
с.ес.... о потреб .. о б ОI Т Н И С • е а • е С т н .. са­

м о у п р а в е, В'О." потреба р е А о в q е с .. 0, о А н е н а р о А • е е. у п ш т .. н ео. У Ср6а ама
08. по~.аО.llца: • Н • с а т. ..· е А а 11 D а _ е т- •
н • i. ~ А с в е г а н а р () А а." Зааста, ОООIТОв ••е наРОАНОI' г ... са та.о ie С."НО У Срба, Аа
се ОIlИ свакаА с.. ошlUl 0.\УПИР1 са,аао. ""'lНО.
наАмета ...у .. аА иаРОАОМ, а вааАа С1 rото •••р.
Т80вати се .iеА8И за АРУГОГ, и.. и i.eAaH за све.
свн за ieAHor," са.о Аа се ОАР•• оно, ш'l'о се 06шта .. "оговором 1Т8Р"8"0.
7) 1.ако 'Be~e.e: "а су. .. у А 11 П О С Т а­
..... в .. а.Ау,Аа"м 98а Ч18а прав&, што

в. прнпаАаiу оо .а.оау ПР.РОАе;Аа

Digltized

Ьу GoogIe

cёo·IICТtf..ca

...аст .... Ае оенива 1IаОI\обре.у ОIlИS,

и8А .0'...8 ее,"'8;,.; А8 ,е иарод ...... '1'8. ,·бац"т.
О.У uaAy, .oia 111 .. 01'•• 3dоуttотреСЈ.ьењи •• пока­

'1'0, Аа наРОА "опаше у "ниу," па 110.. ено lIIес'l'О но.у ...аАУ, .. '1'0 онану, у
.ак.о' варод па.,аан иаi •••uе ,е8lства за cBoiy бу­
JU'lшост. .Ово увереље 06e.tOA8..eHO "е и по.'
же, Аа НАе на
CтanТH на

тврl;еllО у више СВltчаНIIХ При".ка у Србиiи.

, -,8) Ср6и . c.aTpaiy као 'Д8 се по себи увиl;а
088 истина: у м е ђ у к 8 Р f) А fI О.. б Р а т с т в .1
и т о .. е р. н Ц и i и (трпе .... Нвости), тим истин­
CIClilll УС"ОВНllа светског IIIцра, lIIора1.у се паliи 11
И8i.ПОУЗАаниiи ОСНОВИ В8 будуJiност Србиie, као 11
сваке Аруге Аракаве. .
'.

Ето таки су освовв <'р6('IIОГ наро.\ноl' .,иво­

та: АУХ с.. 060Ае, АУХ YAp,-жења <'а >заiмннм ПО,/\­
nомагаљем в поасрТ80ваљем, О.иноТвораван СН"­

ним ЧУВСТ801ll братства; 'несatlо измеl;у. ч.. аН08а

1.eAflOГ истог народа веЈ> в према странвм наРОАН1118, .. снажен теакЉОIII З8 обштим човечаtiсitим Ha~
преА'КОМ: то ,е У неко.tико реЧ.. ,\УХ' <'рБСКОI' Ha~
• РОАа.
'

.

'Ва срећу, СВУI'Ае I'Ае Србн живе сачувана

'е ;драва K"HI~a такоl' Ауха.

IIзузет,," Се C~OAe'

,Iа стране е.tемеите,

Koi .. стаиуi.у у оним "зианич­
иасм" круговима што HeMaiy у ствари иикаква
уп.tива на србски ·паРОА.
'.
'
:
Поред споменутих ·оенОва србског HapOДHO~,
.нвОта, IIИ lIIиC.tН810, да ,е Tai' народ кадар по­

стати подпуноИt'зависан ОА сваке С1'ране

l\leI;YTRJI,

CH.te.

,едан ИНI'.tески путник ве .. и овако:

Аа се по'иа ваРОА, коiи жнв.
иа.i".н". ООО"'М8 АуиаВа. а Аа се иеВИАе у њему·

"Ullie .oryt.no

Digltized

Ьу GoogIe

-1'

'.
св.. qcQO", ко,.: ~,.......\y Bap~"H' ~e ........~
Нв1.е lI.oryliио, А. се uтrуи &0 ае ......·, у 1IDu..a
Србв

••.."

а

".

се .,е"в•• "'РОАУ, 'У .о.е се .Р­

.,Јнне В8 МетВ"8ечв •• рает.,.ае. неllоtоше ра80Р.ВТ8,. • Аа се ~BAol;e 1р у.ереа., А8

..........-

РОА cwНa буюЋ.ост .е...• ... )
ХII.

OCTaie

в.. још Аа .амево неКО....О речи о

П0.8ВТIЩН ....ер8 .. н.х СlI.lа

npell8: .ето.у.
Аанашае .oBeilrrllo поде .. е".о ,е на иепрнia.
'I'8..е н ПР8W'l"eArе .. апреАка. ~piti.Te... напред­
......о.еНи СУ Н8П8да .., о" стране тесно' те"
.аеВ8Х ПРo'l'''.''''18. Kpailloe ,е 8реме А8к.. е, Д8 се
8 ...iaTe.... вапредна yie"8He, B~
у\вА ... еИ08
ewarOll'p8Ae lа 04шту C.l040"Y. " "",
. На .ас'l' ИНI'.. ескоi, 1I0ра се ПРllават., "а се
ова CIIaтpa нао ета .. ав np8iaTe.. • 4раии..е ... на·
ре"не с.. обо"е. М. у Србиiн "оКро '811880, шта
,е ИВI'.. есна учин... а аа неаависиоСт ШliаiЦ8рске,
Вe.. rai~ it У BaiB08'ne вре .. е Нт.".!е. : "
Мв се Н8Д8.0Ј "а Инr.. еск8 не.оме ОСТ8Т.
,.аев ОАврат•• од ОН.Х, .oi••а тpefa аеиа ПО,,­
пора прот ••у т.р.вст.а ва .cTOIIIIY..
У '1'011 поr..еА1 i.a се П08. .а.~ 1 Blle lIoiax
8e."8.~, на ове Инr..еае, но. а е . . . . . . у у Вр.е

•.

"*

Т8нс.е весаОАе С• • О н.

110"

. ..

е'8"'ве. спе (евер­

r.ie)
с.оИ ."е, 'већ (е ......ре 1 БР8тетау
(e_8TBi8.8) са осТ....... и4.,8.1 ••• 88рО,,8.а.
Ја осе'••, .ано '. "palO 88 '.АИОI' СрftlИ8, 110-

11.1'' .111 {l'refа••),Ь,

*) ••П'iа ant th.
Оеаtoо. LoodoD. 1862.

tlt.

Digltized

К ....

W .

Ьу GoogIe

-

.

КУШlt'." Аа он Иllr.. еSllltа

Jflpeofp •• aieM

Оliасни,

!Само 'И се,

"прое7раве Турске царевине; '(aoia

ПР8Сtща .1Hlllli.y Ииr..еСRе све8е (ИОМУRи!Сациiе)
(·а Иllдиi(ЈAI)·

б ()- А .. е х,

11

,. с н а нс н е,: d е з а и 11 С Н е и с .. 0-'
Iа h а 11 с К ё '~p вс а 11 е, са ~oraT811

IIзворнма зе.а"'ско" преИ8ВОАСТ8а.8 с'веКОАВКНМ
ђеОl'раФИЧКIfМ користима,

' како

би се тим прео­

браasаiем несамо постигао ПОУЗАаниiи

теме ... за

Инr.lеску свезу (комуникацнi.у) са ИСТОИОit, већ

/.

бв се ЉlIме отвор."о

...

ље виr еСКIIХ капи......

много

шире по... е а. упоТре'....
и аа раа8I1Т..

тprОИlIве

КОРJlсниi.е, не .. о IUТО се 110. О'lеквиаТII

ОА таке, ae.... ~, Boi.a се опустошав. IiУАВ тур·
ских ГОСПОАара. Све те 'ВОРlfСТИ очеВИАlIнiе су
и непосреАниiе ОА свега оног, што б .. се .~и.

1'.10

баш и каА бн се

1'0СПОАарство

штат. у

1101'.10

на истоку.

са'.увати
Но

юбi.aсњавање. истих,

ia

се

варварсао
иеt.у уоу­

веli ОСТ811Ј1оа1l тај,

посао све~ниtl пуб..tИI,.СТII.а (.)''I8HH. Ар.авин­
цнма) ин .... веК.м, са

001.

н сретаој, зем",и

yaepen.eM, А8 у oaoi, C.tоБОА-

.0eJie

бити више ПОАООре аа

~Н(ЩО" у .. љетачава исто.у, иако ,С" '\оС.А' иuiе

,.~aa"'8a.. a п~~ ..а ореа страАаiytaим ,ХРllшt.aвнма.

7' АО,ВАОН,., 14.

_арта,

1863.

Digltized

Ьу GoogIe

Digltized

Ьу GoogIe

Digltized

Ьу GoogIe