You are on page 1of 18

zhnggu

gdi de 1-158
ybnngy

bi chngwi
1. ____

bikqunsh

nngzhngqunsh

A.

tingngkiw
B.

fshng zi zhngu shq de zhnzhng sh


2.

zhul zh zhn

A.

B.

wiy dngbi pngyun bibde


3.

shnghu

B.

chunghu ybn sh

B.

ynghu

sh tiwndo lshn de sd ts

tohu

nin fmng ddngy zhnqu ybo dzhn de rn

138

B.

sh

_____

gngyun
6.

zupn

snln ynhi rch

A.

jinzh

A.
5.

____

lrn

shhilngjing shng de

chngchn

A.

____

h'rbn

4.

______

mlng zh zhn

____

zhngzhngjng
A.

zhnghng
B.

niwipng sh zhmng de
7.

xingq

A.

wiq

xunshu

____

B.

nin zhnggu jir le shji moy zzh

8. ____

A.2002 rn yu
B. y2001
zngz
g dt de ly jish jing yzhng tzh de
9.

bis chngjn xin gi krn zhzhng chngjn jio


1 / 18

____

hd

dupng

A.

B.

sngu shq
10.

tch le wi cish j de yngrn fngzhn

____

zhgling

A.

coco

B.

qngmngji sh rnmen xhun zh y gn


11.

zhch zi

____

tu shang rnwi ky qch gugui h zinn

yngsh

A.

lish

B.

zhng gush shji shang zu xinjn zu fd de guji

12. _____

zhy

mngcho qinq

A.

yuncho qinq
B.

zhnggu rdi jngjzuw de zhyo chnd zi


13.

hinn

ynnn

A.

B.

mp dufu sh

14.

ci

schun

A.

B.

____

zhng de mngci

____

hnn

zhnggu de s ge zhxish shbijng tinjn shnghi h


15.

_chngqng
A.

B.

de bishang

_____

wntinxing

A.

xinggng

jngzhng bogu czi

16.

yufi

B.

y s hu t de rz dit le t de wizh zhsh


17.

shnrngzh

A.

shxzh

B.

bn tujing sh fshng zi

18.

zhungj

2 / 18

____

shq de yngxing

_____

____

kngr zhnzhng
A.

jifng zhnzhng
B.

bisng de dchng zi jntin zhnggu de


19.

kifng

A.

B.

hngzhu

____

guln yu shnshujitinxi de michng t wiy


20.

dngbib

gungx

A.

shng

____

gungdng
B.

zu chngjin de xingsheng bioyn fngsh sh


21.

A.

dnku xingsheng

B.

zhnggu hib zud de hp sh


22.

tlfn pnd

A.

____

duku xingsheng

de idngh

____

tlm pnd

B.

zi rn fichun fsh chng gng biozhzhe wgu

23. ____

tp h zhngw le zirn hngtin de j bn jsh


shnzhu liho

A.

B.

yngu goyun sh shji shang


24.

dq zh y

kst

shnzhu who

B.

____

zhunbiwishng

A.

dmo fy zu dinxng de

fishuzhzhn sh lsh shng yumng

bngchun

A.
25.

yshoshngdu

B.

de

dezhny

______

hncho fnwi xhn h dnghn qzhng dnghn dngd y jn


26.

____
luyng
A.

x'n
B.

shji zrn jjnhu


27.

y zhnggu tyu de dngw

WWF

3 / 18

wi

____

hubio

dxingmo

A.

dndngh
B.

ln jn xinggng sh zhnggu shl zuzo de

28. ____

jngj tq zh y

gungzhu

A.

shnzhn

B.

sh qungu kngzhn bof yli zhnggu jndu de d y

29. ____

cshngl

ti'r zhung zhny

A.

pngxng gun dji

B.

fmng huz ynshu sh de sh bisng de


30.

bshng

A.

ciln

______

B.

zhnggu hu n huf fn zhyo yugngbhu h


31.

xiyhu

A.

B.

qng zng goyun de


32.

zhu

A.

B.

____

lshndf zi
35.

B.

shnghi

A.

tihdin

d ji oynhu zi
34. 29

zhnghdin

A.

yu jio jnlundin sh zhnggu zud

de dintng

moni

ggng de
33.

____

bichng wi goyunzh

____

lngyng

shnshuhu

____

bijng
B.

de lshnsh sh shji shngzud

____

de shk fxing

jxng

4 / 18

gungx
A.

schun
B.

zhjing lngqun yo zhyo chchn


36.

bic

A.

qngc

____

B.

zhnggu zu r de dfang sh
37.

A.

schun pnd

B.

bichngwi
38.

boqngtin

sngcho

A.

yuncho

B.

chngbishn

A.

rn

____

sh yn hushnku jshu r

tinshn

B.

_____

xngchng de hp

de bozhng sh

bitushn tinch zi
39.

____

tlfn pnd

sngu shq libi sngmol zho de sh


40.

zhgling

A.

schun de
41.

B.

____

nin lir shji zrn y wnhu ychn

____ 1996

mi shn lshndf

A.

zhuy

yhyun

B.

nzho gnzh jnin de fngf cng y ge jiz do lng y


42.

gejiz sh

nin

____

sh'r nin

A.

lish nin

B.

wsngdh de gsh chz gdin mngzh

43.

snguyny

A.

shuhzhun

B.

____

zhnggu gngtng jinzhde wdng ybn du psh


44.

liliw

ls

A.

jnhungs
B.

5 / 18

de

____

xunzh sh chchn y
45.

nhu

A.

de shngdng zhzhng

_____

zhjing

B.

zichbzhzhn zhng zhgling h zhuy du xing yng


46.

de fngsh gngd coco

shugng

A.

_____

hugng

B.

hungdop chnggng de zhchng le dngsh shji shang zu


47.

xinjn de fngsh gngj

_____

rdng jiot fngmin ch

A.

sndng jiot fngminch

B.

sh yunln zhng linx jinzh de tngdo

48. _____

xi

lng

A.

B.

zhnggurn de shnhu chunshu zhng shngtin do le yu


49.

lingshng de nxng sh

chng'
50. A.

de zuzh sh

_____

snw

B.

zhnggu desyun ybn y

A.

B.

fdin

B.

A.
52.

xwngm

snbn

____

snz bngf

51.

wi zhngxn

____

qnshhung xilng tngy wnz b jinhu le de zt


53.

zuwi biozhn zt

xiozhun

A.

_____

dzhun

B.

sh zhnggu zu zhngyo de nih hngyn ddngmi

54. ____

6 / 18

hungh
A.

chngjing
B.

zhngbnqio shshnchng hu
55.

zhzi

A.

zhunx dk yo shn

_____

ynd

____

yxi

B.

wd sh zh
56.

de huji

hungd

A.

B.

zhnggu dy b shg zngj sh


57.

shjng

A.

B.

wiy gnsshng de
58.

____

chc

sh mng chngchng de zu xdun y

_____

shchngchng sn dgun zhy

jiygun

shnhigun

A.

B.

nin smyn chngd j jnwd guho wi

59. 265

chng

_____

dngjn
A.

jn

sh

xjn
B.

chidm pnd bi chngwi


60.

jbopn

A.

_____

sishngjingnn

B.

zhnggu zud de pb sh guzhu de


61.

hku

B.

hunggush

A.

pb

_____

zhnggu de shosh mnz zhyo fnb zi xbi xnn h


62.

dq

dngbi

A.

_____

dngnn

B.

shji wnmng de sn d huhush zhw sh shushn


63.

ynshn

tmen zi zhng gudo yu fnb

7 / 18

____

wtng

ynxng

A.

B.

nnsng jinl hu chxin le sng


64.

yun

A.

nin

A.1918

yu r

_____5 4

nin

shng

_____

jingx

B.1919

hungshn wiy

A.

_______

yndng fshng zi

65.

B.

ws

66.

jn

duzh de jmin

nhu

B.

bi chngwi hnwd

67. ______

lich

libng

A.

B.

lum ydin kilu hchng wi shji sd gchng

68. _____

x'n

A.

B.

minin
69.

bijng

_____

70.

bijng

A.

B.

jinl le zhngqun

______

nnjng

A.

B.

cng lyu

r q zhnggurn ji zhnbi kishguninle

____

chb

rshsn

A.

B.

xilng fnshkngr kngsh shsh


qnshhung

A.

shq B.1-2
zhyunzhng zi

gn

73.

zi zhshu sh sngu jimn br

71. ______

72.

yu zhnggu jinghui dq chngchng xiy y

shmizi chngsh sh suy chngwi miy


A.6-7
mngcho

suyngd

B.

8 / 18

de sh

______

zhnggu jnjn yko zhn shji bz


74.

ynghu le zhn shji

____

de rnku

20%

de gngd

B.15%wi yshng
bi znchng

A.10%

75. ______

lshzhn

zhngzhngjng

A.

B.

bijng lguqio qioshn lingc gng dio yu d xio sh


76.

sh

____

zh

B.585

shnx de

gchng y

____

mngl

fnghung

B.

de chngho

hlng

A.

lngdo de dsjn yngd le tijn

_____

dqng

yutin

____

B.

chngwi zhnggu snd gngdin jinzhqn

fzmio

A.

zhnggu de
81.

til

B.

A.

bi

____

gnxin ky fnwi nnbi gnxin h dngx

____

dimio

gnxin ling dz

ytng

bijng de ggng qf de kngmio h tishnxi de


80.

B.

shngl

A.

zhnggu ninchnling zud de yutin sh


79.

pngyo

bif zhnzhng zhng


78.

nin lir shji wnhu ychn

1997


A.

zh

A.485
77.

gngl

B.

9 / 18

hnn

de sholns sh zhnggu fjio chnzng fyund

82. ____

sholn wgng bi chngwi

sngshn

A.

B.

fzh

______

A.

dzh

hilngjing

B.

smqin

smgung

B.

zhukudin

yzh y

nin lir shji wnhu ychn

____ 1987

mngl

bijng rn

A.

____

A.
86.

de zuzh sh

85.

bib de mh

____

A.

shj

B.

nimngg

zhnggu zu lng de dfang sh


84.

hngshn

hnfiz zhzhng
83.

wlnzhzn

shndng dngrn
B.

wiy shndngshng de tishn shy w y u zhng de


87.

dngyu

A.

hny mqin yu
88.

biyu

_____

B.

fngyn

___

qdli

A.

bdli

B.

mqin fxin de zu glo de hnz sh jjn snqindunin


89.

qin de

____

jnwn

B.

hndi zhmng de wijioji

xdu dq de schuzhl

A.

dtng le tngwng uzhu xy

____

sw

jigwn

A.
90.

zhngqin

B.

10 / 18

bijng de
91.

sh wnshu shn h knmngh de zngchng sh

_____

zhnggu zud de gdi yunln

yhyun

yunmngyun

A.

B.

smwdng sh zhmng de
92.

shngdi

A.

ninjin de

chnqi

A.

shush

305

shjng shul le cng xzhu chnin do


93.

qngtngq

zhudi

B.

____

zhngy dyu

____

500

zhngu

B.

shyng zu gungfn de zhunk cilio sh


94.

xingy

A.

shlio

B.

______

hnyund shq
95.

____

zhdng tch yo y xingn hqn


tudngle xingn y hncho de hpng yuho de gunx

mxingln

A.

B.

wngzhojn

bi chngwi zhshzhnngchn lunshzh


96.

jinxing de sh

coco

A.

____

zhgling

B.

shnzhuwho de fsh chnggng sh zhnggu chngwi shji


97.

shng d

guji

____

sn

A.

kngz sh
98.

s
B.

shq de sxingji

______

chnqi

A.

ge nnggu dlzzh kizhn zi rn hngtin de

zhngu

B.

11 / 18

nnshubidio dngxin cng chngjing xiyu t


99.

shu wi

____

hubi pngyun

A.

dngb bshu

B.

hn

A.

sh

B.

103.

____

de dod mngyn

B.

h goyungchng zh chng

____

de chngsh sh zh

ls

____

B.

coco

yu rgungchng

jinkng y chngshu

102.
A.

dngw xingzhng

jinyyngd sh sngu shq

zhgling

w sngu

_______

mid h lliang

A.

gdi gu sh jxing

101.

hungt goyun

sngudngl zh de sh wi

100.

A.

yn chun
B.

zchngzh tusun ch de yunzhul bi rbn kxuji

104.

znchngwi

____

ml

chng' sh shnhu chunshu zhng

A.

png

zl

A.

B.
105.

huy

de qzi
____

B.

lionngshng zhngnnb sh zhnggu zhyo de

106.

qnggngy

A.

B.

qingjnji sh

107.

lbi

df

B.

_____

qnghih gdi chngwi

108.

de zhmng shpin

_____

A.

zhnggngy

jd

wiy qnghishng dngbib

____

12 / 18

xhi

dnghi

A.

B.

shyng dzh shq de sh

109.

jishq

A.

____

xnshq

shdi

B.

zi zhngbio miyu fmng zhqin yng tiyng li cdng

110.

shk de jsh gngj jiozu


lupn

____

rgu

A.

B.

zhnggu de gug sh

111.

____

jifngjn jnxngq

A.

yyngjn jnxngq

B.

rnshng zg shu w s liq dnxn zho hnqng

112.

nnsngmnz yngxing

yufi

mgu sh

B.

choxinz

A.

B.

mnz

yuy hmnxioyn chng le zhnggu jndish shang de

114. ____

mnzyngxing

zhngchnggng

A.

B.

shnx

lnzx

hungdlngzi

115.

de chuntng fzhung

____

wntinxing

A.
113.

_____

de shj

sh

__ __

shnx

A.

B.

116.

mngcho huq goyngxing shu qyjn yzh yu lz

chngshuilng

zhngxinzhng
A.

lngy zh yu

shuilng

_____

hngxiqun

B.

sh zhnggu lsh shang zhmng de kngw yngxing

117. _____

13 / 18

hiru

qjgung

A.

B.

shji shang zuzo de zhnnzhn jio

118.

sbi

A.

snn

______

B.

hilngjing h wsljing zhhngdo zhngxnxin huhch

119.

shzhnggu lngt de zu

A.

dun

____

dng

B.

sh huz jj de dq

120. ____

jln

nngxi

A.

B.

whn de

sh zhnggu de s dmng lu zhy

121. ____

yuynglu

A.

B.

hunghlu

shngbolu jiotng pifng yu jio dsnb sh

122.

chngshxingzhng

xinggng

A.

de

____

omn
B.

zhnghng sh shji shang zhmng de tinwn xuji t

123.

fmng le

_____

ddngy

A.

B.

ysh

hungshn

A.

xing q xin xi

wnmng

B.

whn nnjng xitin ynr bi chngwi chngjing

ynnchngsh de sndhul

gungzhu

A.

lshn

125. ____

zhnnzhn

wiy jingxshng bib y

124. ____

chngqng

B.

14 / 18

zi

dngj chngchng jxng bngdng dnghu

126. ____

h'rbn

A.

knmng

B.

jngj zhng shng zhge hngdang subnyn de sh

127.

nnxng

A.

nxng

rnw

____

B.

sh zhnggu chunshu zhng de binio zh

128. ____

wng

fnghung

A.

kngqu
B.

zhmng de gdinyunln zhuzhngyun wiy

129.

szhu

B.

dng zhyo nngzuw du qyun y

A.

____

yngzhu

zhnggu sh shji shang nngy fzhn l sh zu yuji

130.

deguji zhy

____

zhnggu

shudo
A.

ym
B.

pi zi shngxio shxing dywi de sh

131.

ni

A.

sh

____

B.

chngyngji zh tin rnmen du xhun

132.

pshn

A.

wsh

zhnggu

A.

ynd

B.

qnlng sh zhnggu

fnjixin

____

zhzhng jinzh qyun y

133.

134.

B.

dngx

A.

____

zhjin y tio zhngyo de dl

____

nnbi
B.

15 / 18

bisng mnin zhnnzhn yngyng do


135.

B.

hngkng

A.

dngjn

136.

hnghi

d shfji

B.

ynnn knmng de

137.

dgunlu

A.
138.

z de tinxi dy chng

180

dgunyun

xushu dngwi gunfng sxing tchng hn

_____

wnhu

B.

kngx b

y q chngd

____

lin r wnmng

ynzhnqng

A.

_____

bi chngwi shshng

_____

wngxzh

shng

rji

doji

A.

B.

bnb le tincho tinm zhd

139. ____

tipng tingu

A.

140.

B.

qngzhngf

zhngu shq zhnggu rn yng li zhsh fngxing de yq

jio

_____

snn

B.

zngz zhyo fnb zi


yng

goyun bi chngwi goyunzh

____

qngzng

A.

zhnnzhn

A.

141.

yngu
B.

dxing le wzhung fnkng gumndng fndngpi de dy

142. ____

qing

nnchng qy
A.

hunghugng qy
B.

yn hmn xioyn r wnmng de qngdi zhngzhji

143.

16 / 18

sh
_____

wiyun

A.

lnzx
B.

nin yu zhnggu gumndng dyc qungu dibio d

144. 1924 1

hu zi

_____

zhoki

gungzhu

A.

____

binqu

A.

____

l shzhn
B.

zhnggu gngchndng chngl y

147.

A.1919
gns

qinfdng

_____

____

xinrndng

A.

B.

bijng shnghi gungzhu

149.

omn

____

B.

zhnggu zud de jngj

bijng

A.

sh zhnggu

xinggng

150. A.
151.

nin

B.1921yu jio
dnhung mgok

148.

B.

_____

zhnggu de dsh zngt shang chng

152.

x go dng d

A.

153.

ynd

A.

bi go nn d

B.

sngdi zhnnzhn

lb

jngyu

zhngxn sh

shnghi

B.

liozhizhy

bnco gngm de zuzh sh

146.

hnglumng

A.

zhng de gsh shngdng qt ddu y

gugui huxin hxin yugun

shnghi

B.

gdin xioshu

145.

17 / 18

_____

chundo

____

B.

zh sh

uzhu

sh zhnggu zuzhngyo de nih hng yn d


154. ____

dngmi

chngjing
A.

hungh
B.

hnyuf mng ddush sh

155.

A.

____

shqngsh

xshsh
B.

nin zhnggu dyc y dgu shnfn cnji le zi

156. 1954

jxngde zhngyo guj huy


ynn wnlng

A.

____

rush rniw

B.

nimngg goyun sh zhnggu zhmng de tinrn

157.

mchng

A.

lnchng

B.

____

shyng rnku zudu de hny fngyn sh

158.

bifng fngyn

A.

B.

tngsnci sh

159.

toq

A.

mn fngyn

y zhng

cq

____

B.

hnmnz de biozhny sh

160.

yuy

A.

ptnghu

B.

18 / 18

____

____