You are on page 1of 1

Joanna Byliska

Dorota Markiewicz
Szymon Osowski
Bartosz Wilk
Do: Prezydent Miasta Szczecina
WNIOSEK
na podstawie art. 241 Kodeksu postpowania administracyjnego1 wnosimy o:
odwoanie z funkcji czonkw zarzdw oraz czonkw rad nadzorczych szczeciskich spek
komunalnych oraz przeprowadzenie na te funkcje otwartych konkursw.
UZASADNIENIE
Dorota Markiewicz w Raporcie z monitoringu spek komunalnych wskazaa, e w Szczecinie nie
ma procedur wyaniania czonkw rad nadzorczych i zarzdw spek miejskich.
Pragniemy zwrci uwag, e kontrola NIK ju w 2010 roku zalecaa stworzenie przejrzystych
zasad doboru czonkw rad nadzorczych. Z zalece NIK dotyczcych organw zarzdczych
wprowadzono jedynie uzalenienie wysokoci wynagrodzenia dla czonkw rad nadzorczych
od liczby spotka i frekwencji na spotkaniach.
Jak wskazuje Najwysza Izba Kontroli w sytuacjach, gdzie wadza ma moliwo podejmowania
jednoosobowych, uznaniowych decyzji, zawierane s kontrakty z podmiotami prywatnymi
i sprawowane funkcje nadzorcze i kontrolne, wystpuje podwyszone ryzyko korupcji (NIK
Delegatura we Wrocawiu: Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych spek
z udziaem samorzdu gminnego na terenie Dolnego lska, str. 30).
W Szczecinie czonkowie zarzdu spek nie s wyaniani w drodze otwartych konkursw.
W ocenie niej podpisanych taka sytuacja nie konweniuje z ide dobrego rzdzenia oraz zasadom
transparentnoci i uczciwoci.
Z uwagi na powysze wnosimy o uwzgldnienie niniejszego wniosku, to bdzie stanowio krok
w kierunku realizacji idei dobrego rzdzenia w Szczecinie.
Joanna Byliska czonkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska,
Dorota Markiewicz czonkini Sieci Obywatelskiej Watchdog
Polska, autorka Raportu z monitoringu spek komunalnych
Szymon Osowski - czonek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
Bartosz Wilk czonek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
Zacznik:

Dorota Markiewicz, Raport z monitoringu spek komunalnych, Szczecin 2015

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).