You are on page 1of 131

Vardet i Volvo Original

Det spelar ingen roll am din Volvo ar helt ny, en valbevarad klassiker eller "bara" Din bil. Hos oss i Volvobutiken kan du alltid firma personliga losningar som gor din bil bade mer praktisk oeh vaekrare - samtidigt sam du okar dess varde.

Volvo Original Tillbehor oeh Reservdelar ar de enda som verkligen ar konstruerade, nllverkade oeh testade for att passa bara Volvo - inget annat. Det ar darfor de fungerar sa perfekt i din bill

Givetvis staller vi samma hoga kvalitets-, sakerhets- oeh rniljokrav pa dessa delar sam pa vara bilar, Valjer du Volvohandlaren som leverantor till din bil kan du vara saker pa att din Volvo fortsatter att vara just Volvo till 100%.

Passa pa oeh bladdra fram lite inspiration oeh personliga tillbehor i denna katalog - den enda reserverad bara for Volvo-agare. Sprid sedan ut kostnaderna for bade sma oeh stora inkop av tillbehor oeh reservdelar med hjalp av det kostnadsfria Volvokortet. Betala helt rantefritt pa fyra manader - i stallet for alIt pa en gang!

Volvokort ,. •

Betala pi fyra manader, ingen ranta, inga avgifter.

2

Innehill

Styling

940/960 4~5 J 8-9

7401760 6-9

96095- 10-11

850 12-15

S40/V 40 16-17

440/460/480 18-21

240 22-25

Vaghallning

Chassi-kit 26~27

Trimningssatser 28-29

Last & Drag

Taklast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30-31 Drag/Nivareglering . . . . . . . . . . . . . . . .. 32-33 In terior/Komf ort

Rattar/Larm/Instrument 34-39

El-tillbehor/Vindavvisare 40-41

. Arrnstod/Praktiska tillbehor 42-43

Mattor/Bagagetrllbehor . . . . . . . . . . . . .. 44-49 Barnsakerhet . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 50~51

Vintertillbehor 52-53

Bilstereo/Hogtalare/ Antenner 54~65

Bilkadslar 66-69

Comshop 70- 73

GDS/Reservdelar 7 4~83

Farg/Rostskydd/Bilvard . . . . . . . . . . . . . . .. 84

Modellbilar/Presentartiklar/Klader 86-91

TakboxarlKompletta hjul 92-95

Extraljus 96-97

Tavlingsdelar/BTCC . . . . . . . . . . . .. . . . 98-107 Verktyg/Bilfornodenheter . . . . . . . . . .. 1 08 -12 3

Slapvagnsdelar 124~ 125

Aterforsaljare 126-127

Innehallsforteckning . . . . . . . . . . . . .. 128-129

3

1. Bodykit (frontspoiler, tr6skelbreddare ocn bakre insynsskydd)

Chassi-kit se sid 26, Rails se sid 30

Vardefull!

Volvo 940 fran 1991 oeh framat samt Volvo 960 arsmodellerna 1991-94 ar troligen de bilar som ger "mest bil for pengarna" idag:

Stor bil med hogsta sakerhet, maximal flexrbilitet oeh hog komfort. Start utbud av tillbehor oeh reservdelar till konkurrenskraftiga priser. Redan i standardutforande ar de valutrustade, men sam alla bilar tjanar de pa en per onlig proftl.

2. "Snow-Cap" 94091-

3. Spoilervinge med eller ulan brornsljus

4. Dekorramp

4

5, Panel i vatnotsstruktur

Rattar, se sld 34

6. Takspoiler med bromsljus

1. Bodykit

Bestar av trarnre spoiler och bakre insynsskydd (und re spoil e r) samt t roskelbreddare. Tillverkade av polyurstanplast, ell t~ligt och underhallsfritt material. Salis i separata detar 94091-, 96091-94

Frontspoiler" 6820 460 2.175:-

Troskelbreddare, VIH"

levereras parvis . 6820 727 885;-

SarFeTnsyns:---' -r-

skydd'" 6820 461 2.550;-

., Passar 940 91-, 960 91-94

•• , Passar 944 91-, 964 9 t -94

7. Stri pesats

2. "Snow-Cap"

Skyddsk~pa for luftintag, ett praktiskt tillbeMr som hindrar sno, regn, lov rn.m, att komma in I ventilationssystemet och orsaka imma pa vindrutan. Dessutom ger den din bit ell elegantare utssende. Latt all montera. Tillverkad i slagtMg plast.

Kan lackeras I bllens fargo

940 91- 3529 534 139:-

3. Spoilervinge

Minskar luttmotstsndet och okar stabilite ten i hogrs farter. Finns med eller uta n inbyggt b romslj us.

9441964 91- 3529 685 1.935;-

+ Brornsljes all. Tacklock

3529844 3529 ~29

370:- 44:-

4. Dekorramp

Ger en enhellig design med bakljusen. Ej reflekterande. Enkel monlering mad beflntliga skruvar for nummarplaten. 94491-,

96491-94 6820273 675:-

5. Panel I valnotsetruktur

I naturtrogen rnorkrod valn6tsstruktur. Satserna innehallar inre och yllre reglagepansl. Lattmonterad genom enkslt byte av bilens befintliga plastpaneler. Lev. kornplett med monteringsanvisning,

940 91-, 7401760-<37

9192242 395:-

6. Takspoiler med bromsljus Elegant f6rlangnlng av taklinjen. Enkel rno nterlng Ulan ,ngrepp i karossen. Lavereras obehandlad, bor lackeras i bilens fargo

96591-94,94591-

745176582- 9192035 2.075:-

7. Stripe

Elegant stripe for bilens sidor i hOjd med dorrhandtaqen, Stripen formar tv~ parallella tinjer vllkst ger ett ele· gant och sportigt intryck. Lev. I sats for van ste r -, hoge rs id a

940 Silver 1188887

Svart 1188886

320:- 320:-

Delala pi fyra mAnader, II iugan rania, inga avgifter. ~

5

1 Bodykit

2. Spoilerljussats

Streamline!

Volvo 740 oeh 760 har skapat en egen trend i bilvarlden. Med sin karaktaristiska design, hoga sakerhetsniva oeh praktiska anvandbarhet ar de Foregangare pa manga satt, Vi foreslar ett urval av bodykits oeh spoilers for att ytterligare framhava linjerna. Samtidigt ger dessa ttllbehor bilen ett modernare utseende oeh en personlig pragel,

Genom att montera ett "Add-on" bodykit skapar du en hogs! personlig 740

3. Spoilerljus for s!andardspoiler

4. "Add-on" bodykit

6

1. Bodykil

Bestar av frontspoiler, noskelbreddare och bakre insynsskydd. Inga hi!ll behover be rras, monte ras i belintl i 9 a hal. Saljs i S9 pa rata delar:

740 90- (GL, GL T 16Vj1

Frontspoiler 3524 949 4.800:-

T rOskelb reddare V IH,

levereras parvis 3524950 4.800:Bakre insynsskydd 3524951 4.800:., Passar aven 740 Turbo 90-,

efter modifiering.

2. Spoilerljussats

For bodykitspoiler (3524 949). Levereras kompleH med alia erforderliga monteringsdetaljer sasorn glodlampor, kabelmatta (anpassad till bilens elsystem) sarnt utforlig monterinqsanvis-

ning. 7401990 91-

+ Mont.sals 91- + Retasats 91-

3529 408 1 ,655:- 6820 355 1 ,005:-

6S20 655 4G3:-

3523615 316:-

3. Spoilerljussats For standardspoller.

74084-89 1394 946 740:-

1990 3529140 1.490:-

91- 6820653 1,240:-

+ Rela 91- 3!s23 61'5 316:-

4, "Add-on"- bodykit

Tillverkat av polyuretanplast, ett slagtaligt material som dessutom ar okansligt for ternperaturvaxlinqar. De separata delarna ar latta all montera med hjalp av clips, lim, dubbelhaltande tape sarnt skruv i Iram- och bakspoiler, Levereras obebanolad, men bor lackeras i bilens fiirg. Speciallim tillkommer vid montering

740 -89,760 -87

Siiljs i separata delar:

Sats lor frontspoiler 6820251 436:-

Troskelbreddare VIH,

levereras parvis 6820727 885:-

Bakre insynsskydd 6820253 885:-

5, "Snow-Cap"

Skyddskapa for luftintag, elt praktiskt tillbehor som hindrar sno, regn, 16v rn.m, att komma in I ventilationssystemet och orsaka imma pa vlndrutan, Dessutom ger den din bil ett elegantare utseende. Uill att montera. Tillverkad I slagtalig prast.

Kan lackeras i bilens larg.

74084-,760 -87 3529534 139:-

6. Stripe

Elegant stripe tor bilens sidor i hOjd med dorrhandtaqen, Stripen lormar tva parallella finjer vilket ger ett elegant och sportigt i ntryc k, Lev, i sats tor vanster-, h6gersida

700 Silver 1188887 320:-

Svart 1188 886 320:-

7, Spoilervinge

Fastes enkelt med clips runt bakluckan 5 kanter och med dubbelhi:iftan de

te j p under stodpun ktsrna, Tillve rkad av stalarmerat integralskum, Levereras obehandlad men bor lackeras i bilens fa rg. Leve reras med tva krafti gare qasfjiidrar som motverkar att bakluckan faller ne r av den Okade tyngden.

744f76482- 9166209 1,565:-

8. Dekorramp

Ell sportigt och modernt tillbeh6r for bakstammen, som ger en enhetlig dekorativ linje med bakliusen. Ej rellekterande. Enkel monterinq med befintliga skruvar for nurnrnerplaten.

744 -89 1394 392 318:-

90- 6820344 318:-

764 -87 1394392 318:-

Betala pi fyra mlnader, r---I ingen ranta, inga avgiftef. ~

7. Spoilervinge

8. Dekorramp

7

"Jag rullar"

t. "Polaris" 7 x 17"

Till Volvo 700 oeh 900 har du verkligen manga falgar att valja median hos din Volvo-handlare, Samtliga konstruerade oeh tiliverkade for just dessa bilar. Med sarnma hcga sakerhetskrav som bilen i sig

- vilket innebar varldsledandel

Det ar har en av de frarnsta skillnaderna rnellan vara oeh andras falgar Iigger Andras sags "passa aven till" Volvo, men de ar oeh forblir en kompromiss - de ska ju ocksa passa en lang rad andra bilar,

1 "Polaris" 7 x 17", Silver

2. "Galaxy" 7 x 16", Sliver

3. "Hydra" 6,5 x 16·, Silver

4. "Auriga" 6,5 x 16", Champagne

8

00/000

5. 'Orion" 7 )( 15", Silver

1. "Polaris" 7)( 17"

Rek. dackdim, 215145 ZR 17. Inkl. navkapa och ventil. Kromade hjulrnuttrar tillkommer. Finns aven scm kompletthjul, se sid 95.

900"1l00 3529 608 2.995:-/sl

+ Kmmade

hJulmutlra, (10sl) 6820010 223:-/saIS

6. "Adhara" 6 x 15", Silver

2_ "Gala.xy" 7 x 16"

Rek. dackdim. 205/55 R16. Inkl. navk~pa. Kromade hjulrnuttrar tiIIkommer. Finns aven som kompletthjul,

se Sid 95.

900"/l00 6820 001 1.995:-/s1

+ Kromade

hjulmutt,a, (lOst) 6820010 223:-/saIS

7. "Draco" 6 x 15", Silver

3. "Hydra" 6,5 x 16"

Rek. dackdim. 205155 R16 Falgkapsellillkommer.

900"1l00 3516 422 1.995:-lsl

+ Falgkapsel

118:-lsl

1343663

9. "Pholus" 6 x 15", Silver8. "Pulsar" 6,5 x 15", Silver

4. "Auriga" 6,5 x 16"

Rek. dackdirn, 205155 R 16. Inkl. navkapa. Finns avon so m kompletlh i u I, sa sld 95.

900'11l00 9166427 1.995:-

+ Kromade

hjulrnuttrar (10sl) 6820010 223;-/5als

5. "Orion" 7 x 15"

Rek dackdim. 195/60 Rl 5 ellar 205160 R t 5. Falgkapsel lillkommer.

900"'1l00 3524 845 1.695:-lsl

+ Falgkapsel

1343663

118:-Isl

6. "Adhere" 6x 15"

Rek. dackdtm. 185/65 R15 all. lQ5I60 R15. Falgkapsel tillkommer.

900"1700 6819680 1.495:-/s1

+ Falg kapss I

1343663

118:-Isl

7. "Draco" 6 x 15"

Rek. dackdirn 185/65 R15 alt. 195/60 Rt 5. Falgkapsel tillkommer.

900"nOo 1330 400 1.495:-151

+ Falgkapsel

1343663

118:-lsl

8. "Purser" 6,5 xIS"

Rek dackdim. 195/60 R15. Inkl. navkapa. Kromade hjulmuttrar Iillkommer. Finns aven som kompletthjul, se sid 95. 900"1l00

Silver Anlracil

9166445 1.195:-/st 1399 317 1.195: -/sl

+ Kromade

hjulmuttrar (1 051) 6820 01 0 223 :-Isals

9. "Pholus" 6 x 15"

Rek. dackdirn. 185165 R 15 alt. 195160 R15. Falgkapsel tillkommer.

900"nOo 9173603 1.695:-ls1

... F~lgkapsel

118:-/s1

6819708

Lasbar hjulmuttersats

Sats fOr fyra hjul och Iva specialnycklar. OBS! Reservnycklar kan ej til I handahallas.

9001100

Lag i komb. mad tackande kapsel 1387160 495:-lsals Hog i komb. mad kromade hjulmutlrar 1188841 495:-/sals

., PaS5a, e; 960 95-

Delala pa lYra mlnader, ~ ingen rania, inga avgifter. ~

9

FUird med fooktioo!

Volvo 960 fran arsmode1l95- och Irarnat ar till storsta delen en, i Jamforelse med tidigare arsmodeller. helt ny extremt komfortabel bilkonstruktion. Givetvis kraver denna bil - med inbyggd verklig klass=liven kvalitetst illbehor pa en Iikvardrg niva. Ett sparsmakat urval Iinner du pa detta uppslag, Alit fran "Good-Wood" unik t rarat t med diskret inbyggd kroekkudde till flardfulla falgar, byggda for langa

farder utan utmattning.

1. Spoilerljus

2. Spoilervinge

3. Lasbar hjulmuttersats

10

4. Traratt "Good-Wocc"

6. "Titan" 7 x 17". Antracit

1. Spoilerljus (dimljus)

Ett I~gl ptacerat Ijus !6rbanrar sikten i dis, dimma ocn snotail. Spoilerljusen ar desi.gnade an passa ii befinUiga M.I i spoilem {ett.tacklock las bort).

960 95- 9166 757 1.510:-

+ St<omst!illare

91'26536

+ Kablage tillkomm. r 10" 964 95- Ch. nr ·8515g.

96595- Ch. rtr ·31367 9171 095 104:-

2. Spoilervinge

Minskar luttmotstandet ocn okar stabilltetsn i hoqre tarter. Finns med siler ulan inbyggl brornslius.

964 95- 3529685 1.935:-

+ Bromslius

al t. Tiickloc~

3529844 3529329

3. La sba r h j u 1m utte rsats

Sats 16 r lyra h j u I oc h tva specialnycklar. 08 S !Reservnyck I a r kan e j Ii Ilhandahallas.

96095-

Lag; i komb. med tackands

kapsel 1387 160 495:-

Hog i komb. med kromade

hjulmuttrar 1188 841 495:-

7. ·'Aquila" 7 x 17". Champagne

5. Vaxelvaljarknopp i Ira

8. "Uranus" 6,5 x 16", Silver

173:-

9. "Marcurius" 6.5 x 16". Silver

11. "Spica" 6.5 xIS", Sil:ver

10. "Carrne" 6,5 x 16", Champagne

12. ·'Miranda" 6 x 15", Silver

4. Traratt "Good'-Wood" fo r kroc kkudde

Tillverkad av odlad mahogny i samrna trakulor som den fabriksmonlerade tralnrednlnqen. Den standardmonterade krockku dd srnodele n ~teri n stall eras i traratten,

96095- Beige Svart

9134826 9134537

2.995:- 2.995:-

5. Vaxelviiljarkno,pp i Ira Vaxelvaljarknopp i exklusiv r6d valnotsrot. Knoppen narmonlsrar med ovrig trainredning. Tlllverkad av odlad valnot. V axe lspaksk n oppen ar avss dd for automatvaxsltador och ar myeket enkel att rnontera.

9609G- 9166797 1.140:-

6. "Titan" 7 x 17"

lnkl, navkapa, Rek. dllckdim. 205150 ZR17.

96095-

Antracilgr~ 3529650 2.995:-/st

+ Kromade

hlu 1m UUTar (10 $1) S 1>20 01 0 223 :4sats

7. "Aquila" 7 x 17"

I nkl. navka pa. R ek. dackdl m. 205150 R17. Finns aven sam kornplett hjul, se sid 95.

96095- 91'66450 2.995:-/S1

+ Kromade

bjul mu ttra r (10 SI) 6820 01 0 223: ·/sals

8. "Uranus" 6,5 X' 16"

In kl. navkapa, Rek. dackc i m, 205/55 R16

960 95- 9134 364 1.995:-/sl

+ Kromade

hjulmullrar (lOst) 682001'0 223:·/sais

9. "Mercurius" 6,5 x 16"

lnkl, navkapa, Rek. dackdlm. 205/55 R16.

960 95- 9134 363 1.995:-/st

+ Kromade

,hjul muttra r (10 SI) 6820 01 0 223: ·/sats

10. "Carme" 6,5 x 16"

lokI. navkapa, Rek. dackdim, 205155 Rl,S.

960 95- 9184 863 1.995: -1st

+ Kromade

hjul monra r (10 stl 6820 01' 0 223: ·/sals

1:1. "Spi.c.a" 6,.5 x 1 5"

In kl. n avkapa, Rek. dackdlrn, 195/65 R15

96 n 95- 1394 935 1.695; -lSI

... Krornade

hjulmuU,ar (1 0 SI) 6820 n10 223 :·/sats

12. "Miranda," 6 x 15" Rek. dackd i m. 195/65 R 15

960 95- 9157 412 1.695:-151

+ Fi\lgkapsel

£819708 118:4sats

Betala pa lYra manader, ing~n rania, inga avgifter_

1 1

1. Fro ntspoi I er

4. Stripe

Form oeh fart!

850-moclellen har tillfort varurnarket Volvo ytterlrgare posit iva varderingar, utover de redan valkanda begreppen sakerhet, komfort och kvalitet. Med hogsta korgladje baserad pa extremt god vaghallning och fantastiska prestanda har Volvo 850 med sin spannande profi! ytterIigare forstarkt Volvos anseeride - inte rninst i konkurrens med andra rnarken. Vara tillbehor till 850 avspeglar och frarnhaver den innebcende korupplevelsenl

\PNG~04S\ 0

2. Spoilerljus, rektanqutart

2. Spoilerljus, runt

3. Spoilervinge med bromsljus

12

5_ Takspoiler

1_ Fronlspoi.ler

Aemdynamiskl utprovad, Tlllvsrkad av slagtalig Pu-Rim-plast. Levereras obahandlad. Bor lacksras ,i samma fiirg sorn bllen,

850 GLE/GL T -93,. GUSE 1994

3542 2.52 1.890:·

2. Spoilerljus (dimljus)

Etllagt placerat Ijus scm 16rMurar siklen i dis, dimma och snotaa. lev. kornplett med alia mont. detaljer 850 10 rb eredd 10 r reklangula ra

spo i lerl] us GLE.GLT -93 GUSE 1994

9124984 9134593

1.680:- 1.680:-

850 16rberedd for ruoca spoilerljus GLTiTurbo 1994 3542979 1.68ll:SISElGL TiTurbo

1995 (-ch nr)"l 3529 098 1.6Bll:-

95- (ch nr-)" 3524 954 1.68ll:-

~ Cnessmr. !3vgransning, hr3r med din votvonenatsre

3. Spoilervinge med bromsljus F6rbatlrar aerodynamlken, F6rsedd med inbyggt minptacerat brornsjus. Mo nteras utan illg rs pp i karosse n. Spoi I erving en ar stan dard pa tu rbo, Bor lackeras i bi len s fa rg.

85492- 9124921 2.ll75:-

4. Stripe

Elegant stripe lor bilens sidor ihOjd med dorrnandtaqen, Stripen formar tva parallella llnjer vilk.el ger ell eleganl och s p ortigl in tryck, Lev. i sa Is lOr vanster-, hogersida

850 Silver 3542845

Svart 3542 261

5. Takspoiler

Med euer utan brornshus. spouern ar ulformad med en luftstyrning sorn gor att den har god ellekt mot nedsmutsning pa bakrutan. Monteras mea clips

6_ Re'klangularl slutrcr

och dubbethattande tejp. Ingen

h allagn i n 9 i karosse n. Ti IIverkad i torrnblast ABS"plasl. Levereras obehandlad.

85593-

Ulan brornsljus Mea brornsljus

9134941 9184639

1.870:- 2.075:·

6. Rekla flgu I art sl ulro r

Ell spo rI i 9 t sl u Iror lor a vgassystem e 1_ Tillverkat i svartlackerad aluminium, Sitler standardmontarat pa Turbo.

854 3529 341 280:-

855 9134 520 280:-

464:- 464:·

7. Trdskelskoninq

En troskeldekor sorn ger elt elegant intryck aa do rrarna oppnas, Mattpolerad rosttri sla'iplatta inlagd, i gummiram med praqtat 850·emblem. Enkel monlering med dubbelhaltande lejp och styrklackar fOr sxakt tastsatt-

7. TrOskelskoning

ni ng. Leve reras i sats om 4 st to r tram- och bakdorrar,

850 92-95 9134 539

96- 9166356

830:- 830:-

8. Triiratt "Good-Wood" fOr krockkudde

Tillverkad <IV odlad mahogny i samma trakulor som den tabrlksrnonterade trainredningen. Den standardrnontarade krcckkuddsrnodulen atertnstaueras i tr(lratten

85094--

9134 537 2.995:-

9. Vaxelvaljarknopp i tra (Automat) Vaxetspaksknopp j exkluslv rod valnotsrot. Knoppen harrnonisrar mad 6vrig trainredning. Tillverkad av odlad valnot Vaxelspaksknoppen ar avssdo for eutornatvaxellador och ar myckel enkel att rnornera.

85092- 9166798 1.140:-

8. Traratl"Good·Wood"

9_ Vaxelvaljarknopp i Ira

13

1. "Ti tan" 7x 1 7"

1. 'Titan" 7 x 17·, Antradt

14

Prestige och power!

Volvo 850 har verkligen utstralning. I USA anses 850 vara en "sexy car", men trots detta firms de verkl igt vardefulla kvalitetema under ytan. Dessa kvali teter och egenska pe r a terfinns aven i vara till behor. Givetvis galler aven detta de special trllverkade precisionsfalgarna i lattmetall. Byggda for att hantera krafter i anda upp till 250 km/tim, Da vill du inte ta risker rned dolda gjutsprickor eller dahg centrering. Ta darfor till dig vart rad och byt inte lit den inbyggda korgladjen och sakerheten i din Volvo 850 mot kortsiktig vinning!

2. "Aquila" 7 x 17", Champagne

3. "Columba" 6,5 K 16" Silver.

Hoger roterande

3. "Columba" 6,.5 x 16" Antracit, Vanster roterande

4. "Persus" 6,5 x 16", Champagne

6 "Chiron" 6,5 x 15", Silver

5. "Cetus" 6,5 x 15", Silver

7. "Spica" 6,5 x 15", Silver

1. "Tilan" 7 x 17" (5-bullhal)

InkL navkapa oeh ventil. Rek_ clackdim. 205/45 R17. Finns aven 100m kompl etthj ul, sa si d 95_

85094- (S-hal)

Antracit 3529650 2.995:-Ist

+ Kromade

~ju Ibullar j 1 0 st) 9134 560 244 :.,I.ats

2. "Aquila" 7 x 17" (5-bulthal)

Ink!. navkapa ooh ventil.Rek. dackdim, 205/45 ZR17 Finns aven sam kcrnplettnjul, S8 sld 9S.

85094- (5-hal) 9166450 2.995;-151 + Kromada

hiul bullar (10 .,) 9134 560 244 :.,I.at.

3. "Columba" 6,5 l( 16" (S-bultMI)

In kl. n avkapa, Rek. dackc i m. 205/50 R16. Finns i hoger- resp. vanster-

rote rand e u tforande.

85094- (S-hal)

Hoger-rolerande

Silver 91 :i4 402') 1.995; -1st

Antracit 9166 116 1_995: -lSI

Van ste r-rolerande

Silver 9166 315 1.995;-/sl

An Iraci I 9166 314 1.995:-151

+ Kromade

hjulbullar (10 SI) 9134560 244:.Jsats

., Siandard pa Turbo

4. "Persus" 6,5 x 16" (5-bullhal) Inkl. navkapa. Rek. cackclm. 205/55 R I. 6 .. Finns aven som kornpletthjul, sa sid 95_

650 94- (5-hAI) 9166 378 1.995:-/sl

+ Ktomade

h julbult8 r (1 0 st) 9,134 560 244: -Isals

S. "Celus"6,5 x 15" (4- all 5-buItMI) Rek_ dackdirn. 185165 R15

aiL 195160 R 15.

850 -93 (4-hiil) 3546 581 1.695:-/s1 94-- (S-hal) 9140 545 1.695;-Isl

+ Falgkapse I

165:.,1.1

9140405

6. "Chiron" 6,5 xIS" (5-buIIM.I)

I nkl. na v kApa _ R ek cackctm. 1 95/60 R15 alt. 205155. Finns aven sam kernpletthjul, se sid 95_

850 94- (5-hal) 9184 864 l' .695:-Isl + Kromade

hjulbultar (10 SI) 9134560 2.44:.,I5al$

7_ "Splca" 6,5 x 15'" (S-buIIM.I)

Inkl. navkapa, Rek. dackotm. 1'85/65 R15 alt. 195160 R15. Finns aven sam komplett:hjul, se sid9S.

850 94- (5-MI) 1394 935 1.695: -/51 + Kromade

hjulbtJllar (10 51) 9134560 244:-I"al.

Utsbar hjulbullsals

F6 randrar e i hi u I bal a n sen. Leve re ras i sats lor lyra hju I och m ed tvA speci alnycklar. OBSIReserunycklar kan ej tillh andah alias.

85092-

U.g: .komo. med tackande kapsel 9124654 495:-/sats Hog i kornb med kromads hjulbultar 9166952 495:-fsats

Belala pa lYra manader, ~ ingen ritnla" iuga avgifler. ~

15

Rails och lasttillbeh6r se sid 30-31, Drag se sid 32-33

1. Spoilerljus

Underhillning pi allvar!

Volvo S40 och V40 ar vara underhallande korrnaskiner i den ovr e mellanklassen Med hogsta allvar inbyggcl for att skydda dig oeh dina passage rare - sa effektivt art den blivit sakerhetsledande i klassenl Med dessa egenskaper inbyggda redan fran fodseln ar det sjalvklart att dina personliga val till S/V40 rnaste leva upp till denna mycket hoga sakerhetsntva Volvos specialtillverkade ttllbehorsfalgar hailer darfor samrna hoga sakerhetsniva sorn standardutforandet Underhallningsvardet far samtidigt toppnoter irigar!

2. Spoilervinge

3. Takspoiler

16

4, Trapanel

1. Spoilerljus (dimljus)

Ett Iligi placerat Ijus torbanrar sikten i dis, dimma och snotall, Spoilerljusen ar designade att passa i befintliqa hlll i spoilern. Monteringssats tillkommer.

S40N40 96- 30805442 1.355:·

+ Monteringssats 30813283 325:·

2. Spoilervinge

Minskar luttrnctstandet ocn okar stabilitelen i hiigre farter. 4 hlll masts borras, specialverktyq vid hattagning.

S40 96- 308 05408 1.870:·

3. Takspoiler

Foljer bllens prolil och ger elt sportiga· re utseende. Monteras med tva skruvar och dubbelhii.ftande tejp. Tva hal maste borras. Bor tackeras i bilens

6. "Acamar" 6,5 x 16", Silver

larg, Lev. komplett med rnonteringsan visni ng.

V40 96- 308 05409 1.870:·

4. Triipanel

Triiinredning i polerad valnotsrot. Satsen oestar av handskfackspanel, askkoppslock, vaxetspakspanel och dorrtlster Iram och bak. Befintliga instrumentpaneler byts ut.

S40N40 96-

Man vxl. Automat vxl,

308 54358 2.995:·

308 54359 2.995:·

5. Vaxelviiljarknopp (Automat) Knopp med inlagg av rod valnotsrot, som kommer fran odlad skog. Harmoniserar med ovriga lradetaljer.

S40N4096- 9166798 1.140:-

7, "Phobos" 6 x 15", Silver

5. Vaxalvaljarknopp (Automat)

6. "Acamar" 6,5 x 16"

Inkl. navkapa. Rek, dackdirn. 205145 R16, Finns aven som kornplett hjul, se sid 95.

S40N40 96- 30818497 1,995:·/S1

7. "Phobos" 6 xIS"

Inkl. navkapa. Rek. diickdim. 195/55 all, 205/50 R15.

S40N40 96- 30818356 1.695:-/st

8. "Delrnos" 6 xIS"

Inkl, navkaoa, Rek, diickdim. 195155 alt. 205150 R15.

S40N40 96- 3345 593 1.695:·/sl

8, "Deimos" 6 x 15", Silver

Sportratt se sid 34

9. "Arcturus"6 x 15"

I nkl. na vkA pa. R e k. dackdim. 1 95/55 alt. 205150 R15.

S40N40 96- 3345592 1.695:·/51

Lilsbar hjulmutlersals (Ej i bild) Volvos lattmetallfalgar ar begarliga, sa las fast dina talgar vid bilen, Foriindrar ej hjulbalansen. Lavereras i sats lor tyra hjul ocn med tva spacialnycklar. OBS! Reservnycklar kan ej tillhandahallas.

S40N40 96- 30816651 495:-/sats

Belala pa ijra manader, II ingen rima, inga avgifter. ~

9. "Arcturus" 6 x 15", Silver

17

Rails och lasttillbehOr se sid 30-31, Drag sa sid 32-33

1 Spoilerljus 440/460

Koncentrerad Volvo!

Volvo 440, 460 och 480 har det gemensamt att de alla erbjuder det basta av Volvos viktigaste egenskaper i koncentrat. Saval sakerhet, kvalitet sorn korgladje finns inbakat i kompakt form i 400-familjen. Tillbehoren till 400 har kornpakta pr iser ocksa. Snabbt inser du att 400-agare har rad med fler personliga detaljer

2. Spoilerljus 480 ES

3. Troskelskoninq

18

4. Frontspoiler 480 ES

5. Siripesats "Elegant"

1. Spoilerljus (dimljus) Fbr standardspoilsr.

440/460 92-93 3465 426

620:- 1.200:-

440/46094-

3471 347

2. Spoilerljus aso ES Dim-/kurvljussats som torbanrar sikten i dis, dimma och snotau.

480 ch 92- 3471 347 1.200:-

3. Tr6skeldekor

G er ell elegant int ryck n ar do rrarna oppnas, samtidigl som trosklama skyddas mot slitage. DekoraUv design i silver och svart med Volvo emblem. Lev. i sats om 4 51.

440 3485 077 625:-

460 3485 080 625:-

4. Frontspoiler 480 ES

F<\r din 480 alt se annu sportigare ut och f6rbattrar bilens redan goda vagegenskaper. Frontspoilern sitter standardmonterad pa Volvo 480 Turbo.

480 E S 3436 511 960:-

Belala pa fyra manader, ingen ranta, inga avgifter.

5. Stripesats "Elegant"

440 Svart 3340026

Silver 3340 027

Rod 3449785

Gr<\ 3212504

106:- 106:- 106:- 106:-

106:-

460 Gra

3456888

6. Spoilervinge 440

BOr lackeras i bilens fargo Minskar bromsande luftvirvlarlbkar stabiliteten.

440 -93 3345387 1.535:-

7.0ekorramp

Ger en enhetlig dekorativ linje mellan bakljusen. Ej relle kterano e.

Enkel all montera.

440f460 -93 3450102 311:-

1994 3471 345 560:-

95- 3474488 560:-

8. Spoilervinge 460

Med ener utan bromsljus. 65r lackeras i bilens larg. Minskar bromsande lullvirvlarlbkar sta.biliteten.

460 3474 111 1.535:-

+ Bromstjus

3456385

120:-

6. Spoilervinge 440

7. Dekorramp

8. Spoilervinge 460 med eller utan bromsljus

7. Dekorramp

19

3. "Pictor' 5,5 x 15"

Tuff Deh sportig!

Volvo 440, 460 oeh 480 har i si t t "grundrecept" rikliga matt av vaghallning, sakerhe t oeh anvandarvanlighet.

Till detta lyckade recept vill vi dtirfor rekommendera nagor som mer an nagct annat ytterligare forstarker utseendet och vaghallningen:

Narnligen nya falgar och dack. Vart breda utbud av original tillbehorsfalgar har sarnrna hoga kvalitet som din bil Detta innefattar saval tekniska krav, sakerhet som design.

1. "Taurus" 6 x 15",Silver

2. "Vesa" 6 x 15",Silver

3. "Piclor" 5,5 x 15",Silver

4. "Canis" 5,5 x 15",Silver

20

5. "Cetus" 5,5 x 15'

1. "Taurus" 6 x 15"

Rek. dackdlrn, 195/50 R 15. Falgkapsel ingAr.

400 3462 739 1.695:'/81

2. "Vesa" 6 x 15"

Rek dackdirn, 195/50 R15. Falgkapsel ingar.

400 3465 082 1.695:-/sl

3. "Plctor" 5,5 x 15"

Rek. dackdim. 185/55 RIS. Falgkapsel ingar.

400 3485 551 1.695:-/51

4. "Canis" 5,5 x 15"

Rek. dackdlrn 185/55 R15. Fiilgkapsel ingAr.

400 3485 552 1 .695: ,/st

5. "Cetus" 5,5 x 15"

Rek. dackdim 185/55 R15. Falgkapsel ing;k

400 3471 352 1.695:-/51

5. "Cetus" 5,5 x 15",5ilver 6. "Antares" 6 x 14",5ilver

6. "Antares" 6 x 14"

Rek. dackdlrn, 185165 R14. Fiilgkapsel ingar.

400" 3345 438 1.195:-/st

., Passar aven 300

7. "Atlas" 5,5 x 14"

Rek. dackdtrn. 185/60 R14 all. 175/65 R14. Falgkapsel Ingar.

400" 3344 651 1.450:-/51

'I Passar aven 300

7. "Atlas" 5,5 x 14",Silver

8. Lashar hjulbultsats

Volvos latlmetallfalgar ar bega~iga, sA forebygg genom au lasa fast dina falgar vid bllen, Fora n d ra rei hi ulbalansen. t.evereras i sats for lyra hjul och tva spsclalnycklar.

OBS! Reservnycklar kan ej lillhandahallas.

400

300

3463863 3457256

495:- 495:.-

Belala pa fyra mAnader. Cl ingen ranta, inga avgilhr. ~

a. Lasbar hi u Ibultsats

21

1, Spoilarljus

2. St6tffmgarraflex

3, GTX-Listsats

Alurniniumfalger se sld 24-25

Nyttliv!

Volvo 240 ar varldens popularaste oeh darrned hittills mest producersde Volvo. Med var hjalp kan du enkelt - oeh med ganska srna medel"b lasa nytt liv" i 240:ans in nebocnde egenskaperna Utan att riskera vare sig sakerheten, an vanda rva 111 i gil et e n e lIer ovr iga varden,

Se din hil leva upp med hjalp av sma praktiska oeh snygga detaljer - till en brakdel av kostriaden for en nyare bi!...

2. Stotf,§,ngarreflax,

3. GTX-Listsats

B am sake met sa sid 50- 51

22

4. Frontspoiler 240. 75-80.

S. Backspegel 74-85

1. SpoilerljllS (dimljus)

Spcilerljusen ar inte bara en fraga om sakerhet. De IAgt placerade Ijusen "sanksr" ntlen och ger den etl nyll. tutfare oeh sportigare utseende. Satse n innehaller dimljus, glodlampor, ledningsmatta, strombrytare, lela och ut- 10 rl ig a m on leri ngsanvi sn ingar.

240./260. 75- 3529070 740:-

2. Stotfirngarref lex - stripe Sjiilvhi!tftande retlexband, rnonteras i' stottangargummits lordjupning. 240./260. 74-80., 1'401160

2401260. 81-

283306 1129633

3. GTX"Lislsals

Breda prvcnaosnster. lika de scm Sitter standa rd IrAn 83· ars m odell. In klusive 3 st GTX·emblem.

244 1333900 1.345.:-

4. Fronlspoiler

Frontspoiler med samma utseende sam 81-. Med frontspoiler monterad kan dock brornsamas kylning mlnska, Montering av luftstyming avhj.:ilper delta. Monteringssats tiltkommer,

240. 75-80.

Frontspoiler + Luflstyming

+ Monleringsats

1'30.4101 1246 767 274074

6. Hogt placeral bromsfjus

7. Slenskotlsskydd

153:- 194:-

995:- 2£1:- 7~:-

9 Spoi I erving e

10.. Dekorramp

5.lnvandigt juslerbar backspegel 74-85

8ackspeglar i samma uttorande sam sitter stanoaromcnterade pir 240. 86-. Kompl'ett spsqelsats tor en slca mad utforlig mont. anvisning. Kan dessutam utrustas med omtJyggnadssats lill el manovrerad backspegel, SOl sld 41 . 240./26075-85.140.11,6074-

v« vi dvinkel 210 80.3 1.320:-

Hi).konve~ 270. 80.2 1.225:-

6. Hogt placerat brornslius

ExIra b romslj us, Monte ras cen trsrat i bakrutans nederkant. Komplett sats mad alia mont.detaljer.

2421244 75-86 1394 821 216:-

245126575-86 1394822 276:-

7. Slen skottsskvdd

Skyddar bakskarmsns framkant mot stensprut. Sjiilvhiiftande. svart PVCplast, Latt att montara.

2401260, 1401160. 1159 919 143:-

B. "Snow-Cap"

Skyddskirpa fo r I u fti ntag, att p raktiskt Ii II b e hor so m hi nd rar sno. regn ,. lov m.m. att kornma in i ventilafionssystemet oeh orsaka lrnma pa vmdrutan. G.er di n b i I ell eleganta re utse en de. Liitt att montera. Tillverkad i slagtalig plast. Kan lackeras ibilens fargo 24111260 -85, 140116073- 240 86- (2 st)

1128848 3524979

1:39:- 139:-

9. Spoilervinge

Minskar bilens luttrnotstanc och okar stabiliteten i. Mgre tarter, Oessutom

g e r den bilen elt sportiqare utsee nd e. Enkel att montera. Fasles med clips

o ch d u bbe 1 haftande te jp. Ti live rkad av SIAl arm e rad inlegralsk u m. 80 r lacksras j bilens tarq,

242/2.44 79- 3529 522 1.565:-

+ Di.tans-

plattesats 79--85 6820 140 80:-

1 O. Oeko rram p

Med en de korrarnp ge r du s n abbt din 200 en personlip, elegant cch sportiq pra.gel. Oekorrampen g.er en enhetlig dekorativ linje med bakljusen. Ej reo flekJe rande En ke I mon tering med bafintJiga skruvar for nummerplAten.

242/24483- 1394852 318:-

Bemla pi fyra mloader, r-I ingen ranta, inga avgifter... ~

23

1, "Galaxy" 7 x 16"

En klassiker - i toppform!

Volvo 240 ar nagot sa ovanligt sam en akta klassiker. Denna status har den uppnatt genom att under m~lnga ar givit sina agare otaliga bevis pa sakerhet, kvalitet och anvandbarhci. Nu kan denna klassiker ge dig bevis pa sin egen ododlighet genom a t t genornga den forvandling ett par av vara nya snygga Falgar astadkollllllcr Aven du kommer att forvanas - oeh gladjas - over "forvandl i ngst ricker".

1'. "Galaxy" 7 x 16",Silver

2. "Orion" 7 x 15",Silver

24

4. "Virgo" 6 x 15", Silver

1. "Galaxy" 7 x 16"

Rek. dackdlm. 205/55 R16. Ink!. navkapa. Kromade hjulmullrar tiIIkommer. Finns aven sorn kornpletthjul, se sid 95. 240/260 6820 001 1.995:-/st + Kromade

hjulrnuttrar (1 Ost) 112.9 273 223:-Isals

2. "Orion" 7 x 15"

Rek. dackclm, 195160 R 15 eller 205160 R15. Fi:\lgkapsel Iillkommer.

240/260 3524845 1.695:-/sl

+ F~lgkapsel

1343663

118:·1$1

3. "Pulsar" 6,5 x 15"

Rek. dackdlrn 195/60 R15. lnkl, navkapa. Kromade hjulmuttrar tiIIkommer. Finns aveo sorn kompletthjul, se sid95. 240/260 Silver 9166445 1.195:-/sl

Antracit 1399317 1.195:-/51 + Krornada

hju 1 mutl rar (1 Osl) 1129 273 223 :-Isals

4. "Virgo" 6 x 15"

Rek. dackdim. 195160 R15. Navkapsel och kromade hjulmuttrar lillkommer.

240/260 1128867 1.495:-/51

+ N avkApa 1272 604 118: -zst

+ Kromade

hjulmullra, (10 $1) '129 273 223: -zsats

5. "Scorplus" 6 x 14"

Rek. dackdirn, 185170 R14 all 185 R14. Inkl. navkapa. Kromade multrar tillkommer.

240/260 75- 3529 180 1.495:-/51

+ Kromade

hjulmutlrar (1051) 1129 273 223:-isals

6. Ul.sbar hjulmuttersals

Las fast dina lalgar vid bilen. Forandrar ej hjulbalansen. Levereras I sats lor lyra hjul och med tva specialnycklar. 08S1 Reservnycklar kan ej tillhandaha!las. 240/260

Lag i komb. med taekande kaosel 3529830 495:-lsals Hog i komb. mad kromade hjulmuttrar 1333 684 495:-/saIS

Belala pi. fyra manader, II ingen rttllla, inga a~gifter. ~

5. "Sccrpius" 6 x 14", Silver

6. t.asbar hjulmuttersats

3. "Pulsar" 6,5 x 15", Antracit

25

Anpassa bilen!

Beroende pa vem du sr oeh h urdu kor, nar du troligen [orr eller senare gransen for din bils vaghallrungscgenskaper. En del nar gransen - oavsiktligt - for snabbt, andra utrnanar fram gransen efter en tid bakom ratten. Volvo har som en sakerhetsatgard alltid inbyggda breda marginaler i din bils vaghallnmg - saval for korgladjen som sakerheten.

Du kan sjalv forstarka dessa egenskaper oeh ytterligare flytta gran en bortat - med hjalp av olika typer av chassi-kit oeh krangnmgsharnmare - speciellt anpassade efter din bil och ditt korsatt,

Chassi-kil850

For basta vagnsanpassning ar sat sen uppdelad i sats for framvagn resp, bakvagn, (beroende pa all j vlssa modsller anvancs standardstotdarnparna. se tabell ned an) samt i ohassjfjadersats och stotdarnparsats. Den bakre satsen finns i tva alternatlv, den ena med nivareglering och den anora utan nivareglering

850 Fram

Turbomed S/GUSE. GLE GL TfTurbo"fTDI" automat"fTDI')

Framfjadersats 9134618
Stotdamparsats 9134620
854 Bak - ulan
nivareglering
Bakfj adersats 9134622
Stotdamparsats 9134623
850 Bak- med
nivareglering
Sals 4-d 9134624
Sats 5-d 9134625
26 9134618 Std

9134619 Sid

905:- 1.645:-

9134622 Sid

9134622 Sid

9134624 9134625

9134624 9134625

4.705:- 4.705:-

Krangningshammarsats 850

For optimal va.gh,Mlning rekommenderas krangningshammare sam komplement lill chassi-kltet,

850

S/GUSE, GLE GLT

TurbofTDI

Pris! Krangningshammar-

sats sats fram och bak 9134621

9134621

Std

1.605:-

"OBS! Olika framfjadrar torekommer pA TurbofTDI med eiler ulan automatvaxellada,

950:- 755:-

Chassi-kit 960

For basta vagnsanpassni ng ar satsen uppdelad i sats for framvagn resp. bakvagn.

FOr optimal vagh!Jllning, kompiettera med krangningshammare. se nedan 96095-

Fram (automat) Fram (manuell)

Bak (4-d)

Bak (Sod)

(I nkl. niv~regleri ng)

9134930 1394862

3529921 1394 858

2.590:- 2.590:-

4.755:- 4.755:-

Krangningshammare bak 960

Ge r harda re k ra ngni ng sdarno n ing an standard. Komplement till ehassi-kitet, men kan aven rnontsras separat.

960 95- 1343 274 965:-

Chasst-klt 940(700

Sanker bilen max 25 mm samt ger for· Mltrad vaghMning. For basta vagnsanpassn i n 9 ar satse n u ppd elaxl i eats fOr Iramvagn resp, bakvagn. Det linns tva utfo rande n, mad OC h uta n n ivareglering.

For oprimal vtigMllning, «omptettet» mad kriingningshiimmare. 94091-,76085-87,74085-

Mad nivareglering

Fram (tung bil)"' 9134 286 Fram (latt .bil')'" 9134285

Bak (4-d) 9134084

Bak (5"d) 9134 085

2.075:-

2.075:-

4.470:- 4.470:·

Uta n n i),lii regie ri ng

Fram och bak 3529 086 ., Mad AC + Aulorn attaoa

., Med AC + .lIulomatiada + Turbo ., Med AC + Turbo

.. , Ovriga van ante,

4.405:·

Krangningshammarsats 940040 Ger en piitagligt nardars kranqninqsdampning an std. Sitter sorn standard pa 740 Turbo oeh 940 93-_ utmarkt kornplernent till chasslkltet, men kan rned fordel aven monteras separat. 940 -92,

74085- 9134925 585:-

... KonS<l'lsllts

94, -92. 745 as- 3,29' 542 71 :50

Chassi-kit 240

Ger en lagre tyngdpunkt oeh torbattrar vag hldlningen. F yra gasdampare ge r bilen bra dampning (komfort) avsn vld torcerad korninq, Sanker ca 20 mm.

<I kortare fjildrar. mont detaljer sam! detaljerad mont. anvisning ingAr.

24075- 3529918 2.480:-

... Fjaderlaste (2 '_t~M

245 1221883

366:-/st

Krangningshammarsats 240

Etl viktigl komplement till chassi-kit 240, for all ge bllen annu battre vagegenskaper Okar bitens stabilitel och kranqninqstendensen rninskar,

24075- 3530779 1.380:-

Sankningssats 440/460

B ssta r av 2 gasfyllda fjad'erb e n tram, 2 gasfyllda stotdarnpare oak. 2 progressiva framfjiidrar med 13.5 mm:s traddiameter. 2 progressiva bakljadrar rned 11.0 mm:s !rMdiameter. Fjiidram a ar torsedda med ett not n i ngsbestandigl gummih6Ije" sa att lindningama lnte utsatts lor lnbordes skavning Sanker bilan ea 30 rnrn.

440/460 ,3460148 3.095:-

27

Prestanda Plus!

En trrrnsats ar inte bara rol.g Visst gor den praktisk nytta ocksa. T.ex. genom sakrare omkorrungar med kortare exponering i den farligare omkorrungsfilen.

Ett hogre vridmoment och hogre effekt ger aven dig sam kor med tung last, t.ex. husvagn, en helt annan korupplevelse. Vara trirnsatser ar speciellt sammansatta och avpassade till vara motcrer Med dessa riskerar du inte att fa felaktiga varden eller skadliga bieffekter i onodan i din motor. Oeh visst gor trimsatsen bilkomingen roligare!

28

1. Trimningssals 740

1. Trimningssats 740/240 B230F med manuell vaxellada Trimningssats som med bibehatlna lagvarvsegenskaper okar elfekten kraftigt i mellan- ocn hOgvarvsregistret. Effekten okar till 136 hk vid 5.400 v/min. vii ken ar 20 hk mer an standardmotom Vridmomentet 185 Nm vid 3,000 v/mln. upp till maxeffekt, d v s hog drag kraft aver hela varvtalsregist ret. Satsen bestar av ell topplock med stora insug- ocn avgaskanaler, komplett med monterad kamaxal (VX) och eU turbo avqassystern.

740 8230F 89-90 8360 270 6.255:- 240 B230F 90-92 8360 530 6.255:-

EFfEKT

'~Thk ~

VFilDM""",T lB,81'\f11ft

Faktaruta
8230 FT 87-89
Effekt 136 kW (180 hk)
Vridmomenl Max 253 Nm
Acc 0-100 8,3 sek
8230 FT 91-95, 97-
Effekl 140 kW (190 hk)
Vridmomenl Max 280 Nm
Acc 0-100 8,3 sek
8230 FK 95-
Effekt 125 kW (170 hk)
Vridmoment Max 250 Nm
Acc 0-100 9,3 sek __ -- 3, Differentialbroms

Differentialbroms med hog brornsverkan 130-170 Nm (for tavling eller Mrdare karfarhallanden)

740 -88, 764 -87, 765 -88,

260f240 -91 8360722*' 7.400:-

.j Ej Turbo och ej i komo. mad ABS

-" Ej Turbo men kan kombinaras mad ABS

OBS! Samtliga trimningssatser skall monteras av aukloriserad Volvoverkstad och bilen maste daretter registreringsbesiktigas. Meddela aven dilt torsakringsbolag at! trimsats monterals.

Betala pA fyra manader, ingen rania, i nga avgifter.

.+-------------~~

ill 54(IO'i'Jrn1rl

3. Differentialbroms (Antisptnn)

Vid karning i vag lag som ger olika friklion lor drivhjulen - eller nar ena drivhjulet inte ar i kontakt mad vagbanan, kommer hjulat med den lagsla frlktionen atl bestarnma hur stor drivkraft som kan ovsrtoras fran hjul lill vagbana och darrned vilken acceleration man kan uppna. Genom all montera en differentialbrorns okar man den kraft man kan averfora till drivhjulet med den hogre friktionen och darrned erhalles battre acceleration och tramkomlighet.

Differentialbroms for norrnala kortorMllanden. Moment 60-100 Nm 940196591-,74089-,76589-,

24092- 8360725'" 7.400:-

740 -88,764 -87. 765 -88,

240 -91 8360724*' 7.400:-

2. Trimningssats Turbo Plus

1.74089-90,24090-92

2. Trimningssats Turbo Plus Elektronisk kontroll av turbotrycket okar saval effek! som vridmoment vid fu III gas pad ra g, se fakta ruta, En dast man, vx-lada,

94091-95,97- med 230 FT,

95- mad 230 FK*',

9134 817 4.675:-

·740n60 87-89 med B230FT

8360325 2.865:-

" Bilen rnaste vara utrustad med dack

I markta) mad haslighetsindex H 10 r att gookannas vid rogis\reri ngsbesiklni ng.

29

Dehill dina laster - pa ta'ket!

Med Volvo Lasthallarsystem [';:; r du med dig din last sakert oeh effektivt. Grunden i systemet ar an t ing n takmonterade rails eller lasthallare. Pa dessa kan du sedan bygga pa med vilket, eller vilka, system du sjalv onskar. Snabbt oeh enkclt skiftar du mellan t.ex. cykelhallare, windsurferhallare, lastkorg cller skidhallare. Du valjer sjalv om du onskar komplettera med tis.

Komplettera med lassats

1, Lastnallare 850

2. "Rails" 945/965, 745/765

2. "Rails" 855

3, Lasthall are fOr "Ra i I s"

30

1. Lasthallare 850, S40N40, 440/460 Tillverkade av krafligl galvaniserade, plastoverdraqna statprofiler. Haliaren kan kornpletteras med en lassals.

85492- 9134647 775:-

85593- 9134654 775:-

Lilssals 4 las 9124983 130:-

8 las 9134605 214:-

+ Adaptersats

1394263

840 96- 308 05400 775:-

V40 96- 308 06698 775:-

t.assats 4 las 9124983 130:-

8 las 9134605 214:-

440/460 ch 90- (ch 161255--).

S kruv as i 16 me red da

hal i billaket. 3457578 775:-

L:1jssats ch 90- 3460531 234:-

440/460 -ch 90 (-ch 161254) Konventionell tastsattninq,

95070002 625:-

2. "Rails"

Tva langsgaende stag som tastes i taket. Aerodynarniskt utformat vilkel ger minimalt vindbrus och luttrnotstand. Antracitlackerad aluminium. Kan kernpletteras med lastnallare (se 3). 945/96591-, 745n6586-

3.325:-

6820800 9166643 30805401

3529105

85593- V4096-

245/265

3.635:- 3.635:-

3.325:-

3. Lasthallare for "Rails"

Gor dei m6jligt all utnyttja Volvos lasttillbehar. l.astkapacitet 100 kg 945/965, 855,

745n65 9124982

LAssats 4 las 9124 983

8 las 9134605

V4096- 30805402

4. Lasthatlare 900nOO/200

78:-

6. Cykelhallare

7. Hiulhallare

8. CykelhAliare med Iyftanordning

'."r--.. -~ _~~~:_"~"'__ .. ' •. ' ::c.."....... '.

,_,". '. '."".

~ .

. .

9. Windsurlerhallare

10. Lastkorg

750:- 130:- 214:-

750:-

11. Snowboardhallare

12. t.asbar skiohallare

4 .. Lasthallare for bilar med dropplist

Grunden i Volvos lastMllarsystem. Hallarens langd ar exakt avpassad lor all den e] ska ga utantor taklinjen. Med svarta stOdf611er och svart gummibelaggning som skyddar bilens tak. Lasthallama bestar av tva kraftiga galvaniserade, plast6verdragna stalprofiler. Stodl6ttema kan komptetleras med 1<\.5, se 5.

900n001200

(2 st) Svart lot 3524 961 (1 51) 9134805

465:- 298:-

300

(2 st) Blank fot 3213 321 450:-

5. Us lor laslhallare

Rallsats med hal for las.

Nyare utf6rande

med muller 1343267 260:-

Aldre utf6rande

mad skruv 1343233 260:-

+ Lilssals, 4 I~s 9124 983 130:-

a I~s 9134 605 214:-

6. CykelMllare lor gaifelmontering Elegant cykelhallare med hjulskena i eloxerad aluminium. Passar de fiesta cyklar.

Las rnedfoljer, 9134943 810:-

7. Hjulhilllare for separat hjul Komplettering till ovanstaenoe cykelhallare. Hallaren kan sattas var som heist pa lasthallaren. Nar den inte anvands kan den tallas nero

9134945 291:-

8. Cykelhililare med tyftanordning For montering pa lasthallare, Gasdampare gor att cykeln tastes pa stt enkelt och smidigt salt ulan belast-

ning. 9184126 3.115:-

Cykelhallare (ei i bild)

Anpassat for all stalla cykelns hiul i en profit. T re fastpunkter lor god stabili-

tet. Las ingar. 6820 699 605:-

9. Windsurferhilllare

Bestar av tva fjadrande gummilister som monteras pa lasthAiiarna. Spannband i smidig terylene och masmalla-

re ingik 3436 681 488:-

10, Laslkorg

POlyetenkliidd lastkorg med stomme av galvaniserat material. Med rattar lor snabb montering pa lastMllaren. 900/800nOO/200 (1020 x 970 mm)

9134599 670:-

S40N40/400/300 (1020 x 650 mm)

308 22425 880:-

11. 8nowboardMilare

Hallars for 2 snowboards. Vinklar snowboarden i hartarna, vilkel minskar risken att bindningen skadar take!

Lev. parvis. 9441 340 925:-1par

L8sbar skidhallare (ej i bild)

Lascar skidMllare for montering pa lasthaltare, med plats lor tre par skidor ooh stavar, Lev. i par for en sida. Las

ingar. 1399316 459:-/par

12. Diagonal skidhilllare

For transport av 2 par skidor. Las ingar. Vinklar skidorna i hallarna sa att bind n ingen i nte skadar taket. Leve-

reras parvis. 9441 336 675:-lpar

31

Vilket drag!

Visst ar det fantastiskt Sarnma bil som du till vardags anvander till komfortabel persontransport , kan med hjalp av en enkel dragkrok forvandlas till en mindre tunglasrare for slapkarra, eller en 1110bil husclragare pol semestern, eller en del av ett komplett amfiblesystem med battrailern pa slap, eller...

Det ar bara din fantast och gallande lagstiftnmg som begransar dina anvandningsmojligherer All L tack vare en liten krok..

1. Delbart drag so 0/800nO 0/2 00

S kyddas a v tackka pa

Skyddas av tackkapa

1. Delbar dragkrok

Alternativet for dig sorn sallan anvander drag och viii slippa att srnutsa ner dig pa dragkroken, sla i benen, osv. Demontering av kuldelen sker med ett enkelt handgrepp. Du fbrvarar den sedan i bagageutrymmet i en fett~it paS€! av polyuretanbehandlad nyionvav. Pa sa vis utsatts den inte for grussprut,

korrosion, rn m. En tackkapa skvcdar draget da kuldelen ej ar monlerad. Kabelsals tillkommer. se nedan.

900nOO 9192360" 3.495:-

+ Tackkapa

740/76082-.94591-,

96591-94 9166076 130;-

944196491-.

965 95-- 9166 051 130;-

130;- 3.895:- 130:-

9192362

3.595:-

85492-

+ Tackkapa 9166076 130:-

'. Monteringssats lor 1992 ars model I

854 1992 9124 962 1 00:-

85593- 9192361 3.595:-

+ Tackkapa 9166 076 855 AWD 96- 9192365 + Tiickkapa 9166 076

32

2, F as! drag krok

3. Kcrnaktdosa

S40N40 96-
u nivareg, 30810446 3.595:-
m. nlvareq. 30852047 3.595:-
440/46094- 3472 228 3.395:-
+ Tackkapa 440 3472542 210:-
+ Tackkapa 460 3472543 210:-
48088- 3460987 2.595:-
240/26081- 6820587 3.595:- 4. Nivaregleringssats

6. Tillsalsfjadrar 440/460

2. Fast dragkrok

Dragel pasear exakt pa torbsreoo plats. Dragkmkarna levareras mad erforderiiga bultar och rnuttrar sarnt monteringsanvisning. Kabelsats for enkel och snabb montering tillkommer, se nedan.

001700

85492-

3529305" 9134937

1.595:-

1.195:-

+ M onte ringssats 10 r 1992 ars m odell

854 1992 9124 962

855 93- 9134 938

100,- 1.595:-

S40N40 96--
u. nivareg. 30810445 1.595:-
m. nivareg. 30852046 1.595:-
440/46089- 3472121 1.160:-
+ Sake rhets krok 3462178 50:-
300 315-d 81- 33402.28 1.270:-
3004-d 84- 3340058 1.115:-
240/26081- 9134644 790:- OBS!Godkiiod dragvikt lor just din bilmodell linner du i bilens registreringsbevis.

7. Husvagnsbackspegel

Kabelsats for dragkrok

KompleU 7-pols kabelsats och kontaktdosa med skraddarsydd kabelmaUa.

94091-92 1188229 495:-

960 91 -92 9134 961 655:-

940/960 93-- 9134 962 275:-

MO 92- 9124951 595:-

S40N40 96- 30818529 440:-

740 84-, 760 -87 1188 2.29 495:-

76488-90 1394537 760:-

765 88-90 9134 961 655:-

440/460 -93 3447 814 298:-

440/460 94- 3471 389 298:-

480 3447 814 298:-

30081- 3213104 335:-

200 -92, 140/160 1333 716 495:-

24093- 6820730 336:-

.) Kan kompletteras med torstarkningssats sorn okar bilens qodkanda dragvikl Iran 1600 till 1800 kg etter reg istreringsbes i ktn i n g.

Forstar'kn.sats 6820 174 484:-

Passar till fast- och delbar krok for 9001700.

3. Kontaktdosa med kabelmatta 7·polig kontaktdosa av nylonplast med ingjuten kabelmatta for maximal hallbarnet. Ingar i kabelsatsen.

9001700/200 3529816 159:-

Stickkontakt lor kontaktdosan ovan 7-polig stlckkontakt. Tillverkad i nylonplast, 1128 873 85:50

4. Nivareglering

Automatisk

Anpassar automauskt darnpninqstrycket efter hur tungt bilen lastas. Ha.ller bilen i konstant niva upp till rnaxlmal lasttormaqa. Satsen innehaller fjadrar, stotdarnpare, gummikuddar och monteringsanvisning. Lim att montera.

96495- 9134259 4.605:-

965 95- 9134 270 4.605:-

94491-, 744 84-,

764 -87 9134 054

4.605:-

94591-, 7451765 86--

9134055

4.605:-

85492-
ch 50'-16499 3542283 4.605:-
ch 16500- 9124837 4.605:-
85593- 9124841 4.605:-
S4096-
Sid chassi 30817822 4.605:-
Sportchassi 30850974 4.605:-
V4096-
Std chassl 30817823 4.605:-
Sportchassi 30850975 4.605:-
245/26579- 1128791 4.850:- Automatisk nivareglering med cneesi-tat, se sta 26-27.

Halvautomatisk

Med en kornpresscr, monterad i bagag 8 utrym m et, okas e lie r min skas

t rycket i de ba kre stotdampa rna. Trycket avtases pa manometern, som monteras tillsammans med rnanoverknappen i instrumentpanelen. For 700 IiIIkommer en panel. Komplett sats med kornpressor.

240/26075- 283631 4.580:-

740 -90,760 -87 1394564 4.580:+ Panel for reglage 1188 47Q 181:·

Manuell

Genom luftnippel med manometer rnonterad i motorrummet reglerar du ratt I ufttryc k till stotda m parna bak sa bakvagnen hailer ratt niva. Komplett sats,

94091-, 74084-

300814

6820601

2.570:-

2401260 75--

3340110 283632

2.635:-

1.460:-

5. Oljekylare for automatvaxetlada Vid Lex. husvagnsdragning under en langre tid kan oljetemperaturen i autornatladan sliga till hoga varden. For

att nedbringa oljetemperaluren rekomrnenderas monlering av oljekylare.

960 1991 6820 536 3.110:-

92- B6304F,

86254F 6820 556 2.075:-

9401740" 819, 21, 23,

8200, 230 1333839 2.075:-

2404-cyl

1333839 2.075:-

'J Pol. 940/740 Turbo med 8230 ET/FTIFK ooh AC 92-, kompletteras befinllig oljekylare i bilen med rorsats

Rorsats 6820 604 61 0:-

6. Tilisatsfjadrar 440/460 Fbrstarker bakfjadringen ocb ger en forbaUrad vaghallning vid tung last eller slap. I ex husvagn. Levereras i sats om tva fjadrar och monterings· detaljer.

Tillsatsfjadrar 3467035 560:-

+ Hallare -91 3467186 98:-

7. Husvagnsbackspegel Husvagnsbackspegel av tradition ell typ sorn lastes mellan hjulhuset och ovre skarmkanten. Passar de fiesta Volvomodeller. Saljes styckvis for vanster resp hager sida.

9001700, 850, S40N40,

440/460, 300, 200

Vanster 3472 316 319:-

Hoger 3472317 319:-

Betala pa lYra manader, ~ ingen ranta, iuga avgifter_ ~

33

1. Traratt "Good-Wood" 850

Din basta van!

Rarten ar din narmaste kontakt med bilen. Da borde det vara en sjslvklarhet att du har en ratt du vcrkligen trivs med. Varfor inte passa pi'! att valja en ratt som ger dig lite mer an den gamla vanliga standardratt en. Kanske du ar typen som gi Iia r en kraftrg laderratt? Eller kanske en elegant sak i adeltra och inbrgat lader? Oavsett vilket har vi varianter saval med som utan krockkuddc Passa pa att komplettera med matchande vaxelvaljarknopp, oeh kanske en kraftbesparande servostyrning.

1. Traratt "Good-Wood" 960

34

2. Sportratt 840, V40

3 laderkladd ratt "Bison"

5. Sportratt "Haag"

1. Traratt "Good-Wood"

E xkl usiv d esig n som ar 9 re ppvanl i 9 genom Ijockare rattkrans med anatomisk utformning. Tillverkad av odlad mahogny i samma irakulor som den fabriksmonterade trainredninqen, Den standardmonterade krockkuddsmadulen alerinslalleras i trarattsn. Diameter 374 mm.

960 95- Beige Svart

850 94-- Svart

9134826 2.995:- 9134 537 2.995,·

9134 537 2.995:-

2. S po rlratt

Sportratt i trMader. Tradslaqet harmonierar med tabnksrnontsrad trai nre d n i ng, ej sta ndard. Den standardm onlerad e Krock kud dsmodulen il. teri nstajleras i traratten. Diameter 380 mm. S40N40 96-

ljusgrll Morkgra Nougat

30819679 30805452 30819680

2.995:- 2.995:- 2.995:-

8etala pA fyra manader, r-J ingen ranta, inga avgiftllr. ~

6. Sportratt "Roma"

3. laderkllidd ratt "Bison"

Som originalralten men kladd i sxklusivt oxlader vilket ger ett skont grepp. Krockkudden ll.lerinslalieras i rattan. Diameter 385 mm.

940 93- 9134 852 1.970:-

4. "Le Mans"

Greppvanlig sportratt i akta lader. Diameter 365 mm. Rattnav tillkommer "le Mans" 3542 290 1 .585:-

+ Ratlnav for: 960,850,760 88- 74084-. 760--£7

3542994 6820230

5. "Haag"

ExkJ uslv Ire ek rad spa rtra tt i sva rtlad e r med I acke r d ekor. K ra ftig rattk rans 9 er ett skont grepp. Diameter 375 mm. l.evereras med olika fargdekorer. i Ire nyanser. Raltnav tillkommer,

se nedan.

"Haag" 3448 721 1.480:-

.. Signal knapp

90017001200 271 738 116:·

4. t.aderratt "le Mans'"

7. Sportratt "Palm-Beach"

6. "Roma"

Handsydd, svart laderratt med rtid scm. Den kraftiga kringlan ger elt skont grepp. Signalen sitter latt lItkomlig i rattkuddsn. Diameter 360 mm. Raltnav tiIIkommer, sa nedan,

"Roma" 3524 558 1 .480:-

340:- 281:-

Rattnav for "Roma" saml "Haag" 94091-,74084-,

760 82-87 8360 876

400 3456748

30079- 3212517

242124481- 8360873

7. "Palm-Beach"

Greppvanlig sportratt i akta lader. Diameter 365 mm. Raltnav kopes seoarat.

400 3471427 1.510:-

-+ RaUnav

3471 425 276:-

3471427 1.510:-

1394 827 281 ;-

200

+ Ratlnav

8. Viixelvaljarknopp i Irii, Automal Vaxelvaliarknopp i exklusiv rod valnotsrot, Knoppen harrnonlerar med 6vrig trainredning.

8. Vaxelvaljarkncpp i tra

Ti II ve rkad av 0 d I ad val not.

V axe Ivalja rkno p pen a r avsedd lor autcrnatvaxeuacor och ar mycket enkel att montera.

96093- 9166797 1.140:-

85092-,

S40N40 96- 9166798 1.140:-

281:- 276:- 340:-

Vaxelspaksdamask 2001700 (ej i bild) Damasken i kraftigt oxtaosr.

740 84- Svart 1322 561

200 75- Svart 3540600

Beige 3540 638

370:-

349:- 349:-

281:-

Servoslyrning

Med servostyming far du en hell ny kiln sla i b i I kern ingen. De proble m du tidigare haft med trog styrning vld t ex fickparkerinq f6rsvinner direkt. Levereras komplett med utf6rlig monterinqsanvisninq.

440/460"

Bassats

+ Mont. sats

24079-"

3344662 3344663

3529500

1.410:- 3.200:-

4.745:-

OJ Vansterstyrda vagnar utan AG.

35

Glaskrossenscm utloser larmet

Blinkers och signalhom aktiveras

Volvo Guard II och III bevakar alia dorrar, huv och baklucxa.

St~pp, stang oeh hall fart!

Komplettera bilen med e t t eFfektivt skydd. Sa att du for behalla din ogonsten sam just din. Sarrutdrgt far du med Volvo Guard Alarm, Ijar rstyrning av bilens centrallas - mycket bekvarnt!

Guard Alarm III kan dessu torn skydda dina falgar genom komplettering av en nivasensor sam reagcrar am bilen lutas:

For den verklige "glidaren" kan vi dessutom erbjuda konstantfarthallare. Gillas av saval dina passagcrn re, polisens fartkontrollanter sarnt bensinkoritot!

Volvo Guard Alarm II, "GA II"

GA II ar en vidareutveckling av Volvo Guard Alarm I, med nydesignade fjarrkontroller, forandrade programmeringsrutiner och ny kodleknik.

Programmering

Statuspanelen ar ersall av en diod, 30m rnonteras i hogtaiargallret pi'! instrurnentoradan. Dioden anvands i kombination mad tandnlnqsnyckeln och Ijarrkontrollen lor att programmera foljande funktioner:

• Deaktivering av sensorer (Tillfallig, aterslalls vid tandninqspaslaq)

• Service-laqe (Tillfallig daaklivering av larmel, atarstalls vid nasra aktivering)

• Programmering av ylterligare fjarrkontroller (Ytterligare Iva fjarrkonI roll er ka n adde ras utove r medfoljande par)

FjiirrkontroII

Den nydesignade fjarrkontrollen har for att hoja sakerneten forsetts med en nyhet: Roterande kod. Detta innebar att det ar omojligt att "spela in" (kopiera) koden. Den av fjarrkonlrollen

36

anvanda koden andres vid varje Iryck. Della innebar ingen olagenhel euer spsciell hantering for agaren ulan istallet en vasern I iglhOgre sa kerhe I Tekniken ger ett hogrs anlal koder, ca. 300000 miljarder. Rackvidd upp lill 15 m.

For din bekvamlighet

850 och 960 95- ar torberedca med rnotorer i samtiiga dorrar for Ijarrkontroll av centratlaset via larrnet. Alia 960, 940, 700, 400 modeller samt 200 upp till och med arsrnodeu 1994 benover komplelteras med elmo tor i torardorren.

Volvo Guard Alarm II, "GA "" Passar 9001800nOOl4001200

Grundsats 9134 160 2.395:-

Prisexempel: 85094-

+ Monleringssals + Signalhom

alt. Siren m back-up

9134170 9134563 9124557

Volvo Guard Alarm III, "GA III"

GA III ar en vidareulveckling av GA II avsedd for bilar fran 1996 och trarnat dar forberedelsegraden oxats yHerliga re 10 r a It sa kers tall a fu nk! i on och kvalitet, samtidigt scm installationen blir enklare och tar mindre tid. Rackvidd upp lill 5 rn,

Volvo Guard Alarm III, "GA III" 960 96-, 940 95--, 85095--

Gruncsats 9166817 2.395:-

Prisexempel: 85096- chnr

+ Monleringssats 9166821 453:-

+ Signal hom 9134 563 178:-

all. Siren m back-up 9166 8.23 895:-

453:- 178:- 895:-

Volvo Guard Alarm III, kan kompletteras med en nivasensor som reagerar om bilens lulning forandras da larmet ar aktiverat. Detta skydd torhlndrar

bl a stold av hjulen.

Prisexempel:

85496-

Nivasensor

9166824 1.350:-

Volvo Guard Alarm II & III ar godkanda av stoldskyddstoreningen SSF.

Fjarrkonlroll och diod lill Guard II / III

For monteringssatser lill just din VolVO, har med din Volvobulik, dar kan du ocksa fa prisuppgiter om montering i Vo Ivove rkstade n.

Betala ~li lYra manader, ingen riinta, inga avgifter,

1. Farddator 850

Visar alternativt ytlertemperatur. medelhaslighet, aktuell eller genom· snittlig branslelbrbrukning. Nar branslet i lanken ar under 7 liler lands en varningslampa p~ instrumentbradan och displayen visar korstrackan pa atersl~ende bransls. Om ytlsrtsmperaturen ar sa I~g att del finns risk for halka +2 till ·SoC sa visas yttertemperaturen automanskt saml all en Iysdiod lands. I samdiga tau visas aven klockan. Onskad uppgift valjs bskvamt med hjalp av ett vred pi! instrumentpaneien,

OSS! Fran 94- passar tarddatorn endast VDO·instrumenl (Sid i

SElGL TfTurbo)

850 -95 (-ch nr)" 9134 169 2.545:-

9S- (ch nr-)*' 9166 688 2.545:-

+ Givare lor )llIertemperatur·

matare 9124780 128;·

"Ch nr avqransnlnq, ncr med din Vclvohandlars

2 .. Konstantfarthllllare 940nOO Konslantfarthatlaren linns till de fiesta 700/940 och i en mangd olika varianter beroende pa motortyp och arsrnodelt,

1. Farddator 850

3. Konstanttarthallare 960/850

Hor med din Volvobutik

sa du far ratt konstarutarthanare lill just Din Volvo.

Prisexempel: 740 B230 F. FB 87-

Bassats 3501276 2.780:-

+ Mont.sats

3501 279

3. Konstantfarthillare 960/850 09S! Pa 850 av 1994 ars modell passer konsta n tta rtha 11 aren en dast p~ bilar som har AC, elhissar eller eltaklucka. 9609S- 85092-

9146338 1390906

3.395:- 3.395:-

620;·

4. Kon sta ntta rthii lla re S40N 40 Monteringssals tilikommer beroende pa om del ar automat eller rnanuell vaxellada.

S40, V40 96- 30813053 2.780:-

+ Mont.sats Man 3081 6747 620:-

+ Mont.sats Aut 3081 6746 620:-

5. Kon sta ntfarthii lIa re 400 91-

Finns till 400 ch 91-, i olika kornbinalioner, beroende p~ bil- ocn rnotorvarlant. Hor med din Volvobutik.

6. Kon sta ntfartha ua re Konstanftartballaren finns lill 240 med F-motor fran 86'~rs modell

24086- 6842476 3.495:·

2. Konstantfarthallare 940nOO

5. Konslanttarthil.llare 480/460/440

6. Konstanttarthallare 240

37

AnvMd yttertemneraturrnataren scm en halkvarnare, da klarar du vintervaqama.

I I- ~I- 1

I 1It~:li·1

Informalionscenlral!

Det ar all tid battre att vara en aktiv bilforare an passiv. Med hjalp av vara tillbehorsinstrument kan du halla dig maximalt valinformerad am brlens oeh omgivningens status. Till exempel genom en yttertemperaturrnatare som kan ge dig vardefull information am nar temperaturen faller till farliga nivaer med risk for halka,

1. Yttertemperaturmatarenqocka 850

2. Ytterternperaturmatare/ Kassettfac k 4601440

38

3. Kombinationsinslrument 440/460

1. yttertemperaturmiitare/Klocka For instrumentpanelen. Visar tid och yttertemperatur. Vid risk for halka, +2 till -5°C lands en Iysdiod. 85095- (ch nr-)"

9166691 1.190:-

+ 850 -9S'J Lad.malta914B 836 99:·

S40N40 96· 30805447

1.190:-

'j Ch n r avgransning, hOr mad din Volvohandlare

2. Yttertemperaturmatarel Kassettfac k 440/460 Tempsraturmatarsn visar tempera-

t u re n st rax ovanto r vagbana n ocn indikerar rlsk lor halka. Permanent angivelse av yttertemperaturen med O,soC tntervall. Mataren med kassettlack monleras i mittkonsolen. Kassettlacket har plats lor lyra kasseUer.

For kassettfack utan yttertsmperatur-

6, Oljetemperaturmatare 700 -90

7.0ljetrycksmatare

Visar rnotorns sm6rjoljetryck. LlIgt tryck uppkommer eller hard belast-

n i n g, hog tempe ra tu r elle r vid lackage i smorjoljesystemel. Givare bestalles separat. 20081-88 24089-

1333929 1394754

(Ej avsedd f6r F-tu rbo moo 70A generator -84)

+ Glvare for cljetrycksmalare:

B1912112312001230-molore r

Givare 1333 930

B27128-molorer

Givare 1333 930

Adapter 464 592

740 84-90, 760 84-87

For montering i ovrs vanstra

positionen 1333 766

rnatare se sid 57.

440/460 -93 3344 819 780:-

94- 3471 344 885:-

3. Kombinationsinstrument Voltmeter och oljetrycksrnatare. Satssn bestar av Instrument, kabelrnatta, tryckg ivare.

440/460 -93 3436 632 1.035:-

3. KombinationSinstrument Voltmeter och vakuummeter. Satsen bestar av: Instrument, kabelrnatta, vak u u rnstanq.

440/460 -93 3465 425 1.035:.-

4. Vttertemperaturmiitare med digital visning

Vid risk for halka, +2 till -5°C tancs en Iysdiod. Miitare for montering i ovre vanstra position en.

7. Oljetrycksmatare 700 -90

For montering i ovre hoqra

position en 1333767 371:-

+ Gillare fOr oljetrycksmatara

74084-90,760 -87 1333930 454:-

+ Adapter fOr oljetrycksgivaren

76084-87. (6-cyl) 464592 123:-

276:- 500:-

8. Quartzur

Installeras i extraoaneten da standardurst har ersans av 121 80 mm varvraknare.

20081-88 24089-

454:·

1188269 1394753

454:- 123:·

9. Varvraknare 121 80 mm

Gor de! enkel! att bsvaka motorvarvet, utnytlja motom ratt, undvika overvarvningar och carm ed san ka be nsinkostnaden.

371:-

4, Yttertemp. 700 -90,20081-

960 1995 9128 759

960 96- 9166 580

940 93- 9S, 960 93-94

9130198 94096- 9166579

Malare fOr 940/96091-92, 74091-76088- 9130198 + Monteringssals -92 9134 088

74084-90,76084-87

3515882

20081- 3529824

1.190:- 1_190:-

1.145:- 1.145:-

1.145:.325:,

5. Voltmeter

Fo r ko ntroll av lad d n i n gssyste met och batte rlets kon d i Ii on.V oltmete rn mate r batterispanninqen nar tMdningen ar paslagen och systernspannlnqen nar motom ar igang.

8, Quartsur 200 81-

Varvraknare lor monte ring i huvudinstrumenteL

20081-88'

med svart hast vire

1129310 mad guldmarkt hast. vire (Galler 81-84 ars modeller) 1129337

24089-

398:- 1.040:-

3524776

308:- 575:-

Varvraknare 121 52 mm

for montering i lnstrurnerupanelen.

20081-88 1343594 478:-

5. Voltmeter 700 -90

740 84-90,76084-87

For montering i ovre vanstra

posilionen 1333937 265:-

20081-88 1129314 276:-

24089- 1394750 393:-

795:- 795:-

6.0ljetemperaturmatare

Visar oijetemperaturen i motorns oljetrag. Matomrade 50°C-1S0·C. Givaren bestalles separat beroenoe pa motortyp.

740 84-90, 760 84-87

For montering i ovra vanstra

positionen 1333 762 371 :-

200 81-88 1343 324 286:-

240 89- 1394 751 369:-

+ Givara f6r oljelemperalurmatare

74084--90 1307535 193:-

760 84--87 1324 624 193:-

200

4·cyl 6'011

1307535 1324624

193:· 193:·

9. Varvriiknare 200 81-

398:-

Paneler fOr extra instrument Avsedda for 052 mm instrument. 20081-

Panel for ett instrument

1259730

18:80

Panel for tre instrument 1129661

Tacklcck fOr de hal som inte

utn yttjas 1308 472

100:-

26:50

Betala p;i fyra manader, II ingen ranta, inga avgifter. ~

39

1. Vindavvisare - taklucka

2. I me vindavv i sare

t. Vindavvisare - taklucka

Minskar vindbruset nar takluckan ar oppen. Skyddar aven mot lrriterande solljus, samtidigt sorn den ger din

Vo I vo ett e lega ntare utse e n de. 900,800,700

Rokfargad 9134 806 650;-

+ Clipssats

700 -89 9187 067 30:-

440/460 Rokfargad

200 R6kfargad

3462676

1188546

40

Bekvam Iyx!

Har du nagon gang raknat lit hUI" mycket tid du tillbringar i bilen pa ett ar? Om du gor det kornmer du forrnodligen ham till att den tiden ska vara, inte bara sa sa sake I- ~OIl1 mojligt, utan ocksa kul, bekvarn oeh garna lite lyxig Vi rekomrncnderar darfor en tur bland hyllorna i din Volvohandlares tillbehorssor t irncnt. Har hittar du alit fran elrnotorsats till takluckan, till kupefrlt - r - :111 t for din bekvarnlighet]

3. Vindavvisare - sidorutor

4. Kupefilter

2. Inre vindavvisare

Hindrar vinddrag p~ huvud och nacke. Monteras med dubbelhaftande tejp pa do rrbaqen in slda,

900, 700 352.9 373 170:-

Framre/bakre slcorutor: 900,700

Kromade dorrlistsr

Fram 1394015

Bak 352.4977

Svarta dorruster

Fram 1394488

Bak 352.4978

850

Fram 3542250

Bak 3542251

4, Kupefilter

Elsktrostatlskt laddat fifter for kupeluftintaget, minimerar potten ocn damm i kupeluften,

Bytesi ntervatt 1.500 mi I.

850

Komplett filter 9134575 590:-

Filterinsats 1343 232 219:-

For bilar mad ECC - 1194

+ Konsol 6849 320 3():50

S40N40 96-0) 30818694 2.19:-

., Endast for bilar utan AC/ECC

400 Filterinsats 3465418 219;-

Filterhus 3485660 174:-

615;- 615:-

630:-

3. Vindavvisare - sidorutor l.attmonterade. Tillverkada i r6kfiirgad euer klar acrylplast. t.evereras parvis. Frarnre sidorutor:

S40N40 96- (klar)

308 05404 595:-

615:- 615:-

615:- 615:-

650:-

440/460 480

595:- 595:-

3465024 3432723

200 4/5-d 74-,

140/160 1128 752

+ Vattenawisare 480 3468 926

42:50

615:-

5. Solgardin for bakdorr

8. Ombyggnadssats Iill elspeglar

5. Solgardin for bakdorrar

Skyddar eNektivt mot varrns och miterande solljus. Gardinen ar upprullad i en kassatt som placeras i nsderkanten av rutan ovanpa dorrpanelen.

Sna p p es fast i dorrpan ele n. G ard i nen hakas fast i ovankanten pa rutan och fbljer rutan da den oppnas eller stanqes. Tacker hela glasytan. Levereras parvis for vanstar och .hoger bakdorr,

9001700 6820 828 810:-

850 6820 829 810:-

440/460 3485 656 530:-

6. Solgardin for bakrulan

Sanke r tem peratu ren i kUPE!n vi d sta rid solskan och skyddar fran irriterande solljus. Hindrar ej bakatsikten. Till 854 och S40N40 ar gardinens kassett farganpassad till hatthyllans kladset,

9441964 3529 477 1.015:-

850 Beige Bla Gra

9406949 9406948 9406947

S40 96- Ljusgra3085 0661

Mb rkg ra 3085 0662

Nougat 30850663

7441764 1394154

9. Elfansterhissar

440 3474170 339:-
460 Delad 3474036 339:-
480 Persienn 3436368 630:-
3404-d 3340102 625:-
200 2/4-d, 140/160
1128304 245:- 7. Elmolorsats for lakluck.a

Fbr manuell taklucka. Med el-rnotorsatsen kan luckan rnanovreras i tre liigen, oppen/ slangd eller ventllationslaqe. Tackkapa for motor lillkommer.

940/440 91-94 1394 718 1.730:-

740-90 1188522 1.730:-

+ Tilckkapa, beige 1311 816 20075- 1333687 + Tackkapa, svart 1188 469

viI 1333758

124:· 1.730:- 100:· 100:-

915:- 915:- 915:-

915:- 915:- 915:-

610:-

8. Ombyggnadssatser till elspeglar Ombyggnadssatsen levereras i tva dalar, en bassats for elinstallningen och en tillaggssats far eluppvarmningen. 240 levereras i sats per sida. Passar iiven 140/24074-85 am du byter spegelhus, se sid 20. Uppvarmningen av glasen sker via varrn esl i ngo r och regleras med sarnma strombrytare

som elbakrutan. Befintliga spegelhus anvandes. Manoverpanel och f argan-

7. ElmotorsalS tor taklucka

10. Fjarrmanavrerat baqaqerurnslas

passad ram levereras ssparat. EHnstiillning: 24086-91

Vansler 3529004

Hoger 3529005

El-instiillning. bassats: viilho 740/94092.-94 68202.66

940 1991, 740 88-91

3529074

24092-

6820380

EI-uppviirmning. tilliiggsats: viilhii

940/740 1991 3542 760 635:-

940/74092-94 6820267 910:-

740/76088-90 3542759 635:-

24092- 6820 381 855:-

9. Elfonsterhissar

Manoverpanelerna placeras i avsedd plats i dorrarna, Panel till torardorr lev. sap, hOr med din VOlvobutik.

Grundsats trarncorrar

940174088-91 1394872 92-94 9124 679

740/760 -87 1188509

2,200:- 3.305:- 2.200:-

20075·

3529006

Grundsats bakdorrar 9401740 88-91 1394 873 92-94 6820 265

7401760 -87 1188510

20075- 3529007

650:- 650:-

10. Fjarrmanovreral bagagerumsilis Bagageluckan oppnas bekvarnt lnifran, med en knapp placerad inuti det I asba ra ha nd sktaeket,

24481-B5 1129317 690:-

1.575:-

Ceniralliissalser (ej i bild)

Oorrarna lases av en el-motor utorn farardarren som lases/appnas med nyckel. Satserna bestar av grundsats for frarn- och bakdorrar plus olika satser far bagageluckan pa 4-d resp. 5-d. Fram- och bakdorrar,

74084-87 1343725

1988 1394649

89-91 3524 575

92- 6820270

200 80- 3529 035

880:- 1.575:-

1.650:- 1.650:- 1.650:- 1.960:-

1.350:-

1.655:-

Bagagelucka 4-d

744 84-87 1343727 326:-

88-91 3524 577 326:-

92- 6820 271 425:-

244 86- 1343 742 276:-

BakJucka S-d

74586-87 88-91 92-

3524741 3529001 6820272

326:- 326:- 580:-

436:-

1_320:- 2.725:- 1.655:- 1.855:-

245/26580-

3529036

41

1 Arrnstod 960 95-

Sma saker 80m gor helheten!

Det ar in te alltid de stora dy rbara ingreppen sam skapar ratt trivsel. Ta t.ex. en san liten detalj sam mugghallare - i USA rankas detta sam en av de viktigaste detaljerna i en ny bil, Har hemrna tycker vi val att det ar narrnast fanigt? Men efter att ha provat detta Iilla tillbehor kommer du inte att vilja vara utan det nasta gang du byter bil!

Samma sak galler myntfacket och papperskorgen

2. Armst6d 940/740

1 . Armstod med mugghallare 96095-

ArmslOd med inbyggd mugghallare, plats for tva m u gga r /fIa.skar for tramsatespassagerare i en hallars sam dragss ut Iran armstodet och vecklar ut sig i sidled. Arrnstodst ar delbart med ell mincre lack under "topplocket", Locket kan fiillas bakat. undersidan ger da plats for tvA muggarlflas· kor for baksatespassaqerarna. Arrnstodet ar liirganpassat och klatt med bilans intertorkladsel,

42

3. Armstoc 850
96095-
Lader, Beige 9134500 1.555:-
ljusbeige 9134502 1.555:-
Gra 9134501 1.555:-
Ljusgra 9134503 1.555:-
Svart 9134510 1.555:-
Madison plysch
Beige 9134843 1.400:-
Gra 9134844 1.400:-
Svart 9134845 1.400:- 4. FaUbart armsl6i:l440/460 95-

2. Armstod med mugghAliare 940,740

Armstod i nytt uttorande med inbyggd mugghAllare for bAde Iram- och baksataspassaperare. Varje muggM.llare har plats for tvA muggar/flasker och skjuts in i armstodet nar den inte anvands. Befintligt lock tililunnelfacket srsatts av arrnstodet. Tillverkat av inlegralskum, klatt med vinyl. 940,74090- Beige

Bla

Gra

9134886

Svart

9134883 9134885 9134884

5. Arrnsl6d 200 81-

860:- 860:- 860:- 860:-

3. Armstod med mugghallare 85092-

Armstod med mugghallare fOr rramsates passaq erarn a. M ugg ha II aren har plats for tva muggar eller Ilaskor. Arrnstcost ar mjukt stop pat for basta kemfort samt larganpassal och klatt rned akta lader.

850 92-96 utan styrpinnar

Beige 9421 384 1.035:-

Ljusbeige') 9421 385 1.035:-

Bla 9421 383 1.035:-

Gra 9421 387 1.035:-

Ljusgrs" 9421 386 1.035:·

'j Avsedd for Ijusbeigeiljusgrlt IMerkladsel.

6. Forvaringshylla 740

850 96-- "med styrpinnar"

Beige 9421 389 1.035:-

Ljusbeige"' 9421 390 1.035:-

Bla 9421 388 1.035:-

Gra 9421 392 1.035:-

Ljusgni."' 9421 391 1.035;-

., Avsedd fOr Ijusooige1ljusgr!t laderkladsel.

4. FaUbart arrnstod 440/460 Armstodst har tva positioner: Uppoch nectano. Forborrade hal i ryggstbdsramen for direkt montage. Gra kladsel. Standardmonterad pa vlssa modeller.

440/460 95- 3474034 665:-

5. Armstod med mugghAUare Armsl6d med inbyggd mugghAllare for bade fram- och baksatospassaqerare. vane mugghallare har plats for tva mug 9 arfflas ko r och skj u ts in i arm SIodel n ar den i nte anvands.

740 -89, 760 -87

Beige 6820329

Bla 9134883

Svart 9134884

9 Mynlfack 850

12. Stiinkskydd

Skyddar effektivt kaross en och bakomvarande tratikanter fran hjulsp rut An passat efte r bil'ens hj u I h us. Levereras parvis for Iram- resp, bakhjul med mont. detaljer.

Fram

9001100 90-' 9166 457

96095- . 9184642

S40N40"

30816655

., Passar ej bilar med sponpaket,

700 -89 1394 037 221 :-

440/460 3468 949 175;-

480 3416429 175:-

76088-,960 -94
Beige 9134100 860;·
Bla 9134103 860:-
Gra 9134101 860;-
ROd 9134102 860:-
Svart 9134099 860;-
440/460/480 -94
Gra 3464663 860:-
240/26081-
Svart 9122855 760:- 6. F6rvaringshylla 7401160

Praktisk och farganpassad f6rvaringshylla

740 84-90, 760 -87

Beige -89 1188512 83;-

Beige 90- 3529 228 83:-

Bla 1188513 83;-

Gra 90- 3529 229 83:-

Red -89 1188514 83:-

Rod 1990 3529227 83:-

Svart 1188511 83:-

860:- 860:- 860:-

181 :- 221:- 219;-

'0. Papparskorg
300 284668 175:-
Bak
944,964 9134335 181:-
96095- 9134612 221:-
945/965, 740 90-,
76086- 9134332 181:-
850
GLElGL T -93,
GUSE 1994 9124856 221:-
GL Trrurbo 94-,
Samlliga 95- 3542924 221:-
S40N40 30816653 219:-
740-89,760-871188836 175:-
440/460 3471 435 178:- 7. Myntfack 940n40

7. Myntfack 9401140

Monleras ovantor Ijusvredet pa in· strumentbradan, Hirganpassat till instrumsntbradans unoerdel. 94091-,74091-

Beige 3529 457

Bla 3529456

Gr.!l 3529458

Svart 3529 455

8. Myntfack 9401140 Myntfacksinsats lill trarnre askkopp. 940,740, 760 -87

960,76088-,

9166785 9166786

Myntfack 700/200 (Ej i bild) Monteras i det fbrberedda utrymmel p<l. instrumentbradan tlll vanster om ratten. Fjaderbelastat lock med taste tor biljetter m m,

74084-90,760 -87

Svart 1188375 130:-

20081-

Svart

1129605

8 Myntfack 940n 40

74:50 74:50 74:50

9. Myntfack 850

Monteras framtor vaxelspaken. Tillverkat av svart plast med flockad mslda. UiU au rnontera med dubbelh attande tej p.

850

11. Papperskorg 44/460

480 3003/5 4·d

3416430 284669 3340103

Svart

3542722

74:50

13. Usbart lanklock

Lasbart tanklock stoppar effektrvt ben sinlj uven.

Lasbart tanklocki krornuttorande

1401160 -73 281 007 155:-

t.asbart tanklock i plastutferande

90091-,70082- 9142606 155:-

440/460 3471 829 155:-

30076-81 82-

284 430 284678

74;50

10. Papperskorg

Enkel att montera p.!l olika platser i bilen. Fasles med kardborreband. Rymmer 1 liter.

Svart 9166348 80;-

Gra 9166349 80:-

Beige 9166350 80;-

80:- 80:-

11. Papperskorg 440/460 Papperskorg passance nedre delen av mittenkonsolen. Korginsatsen kan latt tas ut lor rengering.

440/460 94- 3471 965 2.25:-

116:-

ParkeringskvitiohAllare 200 (Ej i bild) Monleras under kantlisten p.!l insidan av vindrutan. En praktisk och Iydlig plats for parkeringskvitton.

200 1333 688 29:50

12. Stankskydc

175:- 175:- 175:-

140/1601974,

200 -77 "1 283954 155:-

78-"J 9142606 155:-

.) Tomch nr:

242 ·130643, 244 '315494,

264 ·5213-5, 245 ·181315, 265 '12595, •• , Fro m ovanstaende ch nr

155:- 155:-

43

1 Gummimatta med halplatta i te~1iI. Mattans uppdragna kant hindrar smuts, vattsn att triinga nsr under mattan, 850

Fotriktigt mode!

Snyggt oeh/eller praktiskt - valet ar dittl

Det ar utan tvekan sa att art de forrngjutna oeh skalade gumrnimattorna med halplatta i textil i:ir det Illest praktiska, Har halls smuts oeh slask pa plats, bara att lyfta ut hcla mattan vid rengoring

Men plysehmattorna har a anclra sidan en alldeles speciell kansla oeh ar en frojd for ogat:

Valet ar ditt - men latt ar det inte!

2. Gummimatta, S401V40

3, Formgjutna golvmattor i plast, 9001700

44

4. "Plyschrnattor" i myckel hOg. kvalltet av nylontexlil, mad helgjulen gummibaksida, 850

4. Plyschmattor. S40N40

Skalade golvmattor

1. Gummimallor

Formgjuten golvmattsats i nyU utforanee. av gummi med halplatta i textil

850 92- Pris/sats

Beige 9422004 485:-

BI~ 9422 001 485:-

ra 9421 998 485:-

t FaSlsalS 650 -96 9166926 31 :50

2, Gummlmallor

Formgjuten golvmaUsats av gummi .

S40N40 Prislsats

M6rkgra 30850577 485:-

Ljusgra 308 50582 485:-

Nougat 30850572 485:-

4. Plyschmattor, 9001700

3_ Plaslmallor

Formgjuten golvmattsats i Ihermoplasl med up pdragen kant P ri s/sa ts 74084-*', 760 -87

Bla 6820905

Svart

6820904

-, Passar e] Turbo ocn katalysatorbuar. 740 KatalysatorlTwbo 86--, 940 91-

Beige 90- 6820 911 390:-

Bla 68.20 909 390:-

Gra 6820910 390:-

Svart 6820 908 390:-

96091-, 7608a.--

Beige -94 6820923 390:-

Beige 95- 6820595 390:-

Bla 6820 921 390:-

Gra 6820922 390:-

390:-

Svart 6820920
~ 440/460
lIotala pa fyra mAnader, Markgra 3452411
ingen r~ota, inga avgifter. 480
Morkgra 3433351
30080-
Morkgra 3340017
20075-
Beige 1129302
Bla 1129301
Gra 1129303
Svart 1129300 Textilgolvmattor

4. "Plyschmallor"

Matta av hog kvalitet med upphojd praglad kant. Helgjuten gummibaksida med nabbar sorn hailer rnattan sakert pa plats.

940,740,760 -87

Beige 9134 680

Bla 9134438

Gra 9134440

Svart 9134 437

960,76088- Beige -94

95-

+ Faslsats 850 -96 9166926 31:50

S40N40 Nougat Ljusgra Morkgrs.

20075-

390:- 390:-

390:-

Bis.

Gr~ Svart

85092- Beige Bis.

Gra

390:-

390:-

390:- 390:- 390:- 390:-

Beige Bla Svart

9134689 9134475 9134474 9134.476 9134473

9166898 9166893 9166888

30850080 30850089 30850098

3529748 3529746 3529747

Prislsats 715:-

5. Nalfillmatlor

5. Nalfillmallor

Matta i en kl are uttorands me d baksida i vinylskum ocn langetterad kant. =orarmattan ar forsedd mad halfarstiirkning. 850

Gm

9166921

Prislsats 485:-

715:- 715:-

+ Fbl.ats 850 -96 9166926 31:50
S40N40
Gra 30813058 485:-
400
Gni. 3485533 685:- 715:-

715:- 715:- 715:- 715:- 715:-

6. Tunnelmatta 200

Gummimatta som skyddar originalm attan Dve r ka rdant u n ne In.

200

Svart

1128278

210:-

715:- 715:- 715:-

715:- 715:- 715:-

715:- 715:- 715:-

6. Tunnelmatta 200

4S

1. Formgjuten bagagerumsmatta 944/964

Var sak pi sin plats!

Lit oss erbjuda ett par smarta Iosningar for de dar sakerna som alltid ligger och aker runt i bagagerummet

Formgjuten bagagerumsmatta med basta mojliga kontaktyta mellan last och matta. Lastlador, latta att rengora, i svart ABS-plast Skyddar effektivt mot nedsmutsning Natkasse som ger enkel och genial losnirig pa ovanstaende problem. Bara for att narnna nagra losningar,

Volvobu tiken har fler T

3. Formgjulen lastrurnsrnatta

46

4. vancbar lastrurnmsmatta

5. Lastlada, kort eller langt uttorande

1. Formgjuten bagagerumsmatta Skyddsmatta av polypropylenplast lor bagagerummet. Ger basta mojliga kontaktyta mellan last och matta, sa at! godset ej glider omkring. Uppfyller Volvos krav pa brandhardighel samt bestandighel mol olia och bansin. 944/964

Gra 9166634 495:-

854
Gra 9166629 495:-
540
Mbri<gra 30805427 495:-
7441764
Svart 3529964 495:-
440 3460825 495:-
2421244/264
Svart 3529965 495:- 2. Bagagerumsmatta,

Skyddar golvel i bagagarummet mot sl itage och sm uts. Latt all Iyfta u r.

440 3447 807 453:-

460 3447808 453:-

300 4-d 3210 714 333:-

s-o 82- 3210715 333:-

3_ Formgjuten lastrumsmatta Praktisk skyddsmatta av svart polypropylenplast fOr lastrummet. Belagd

6. Natkasse

med en speciell friklionshOjande plast, sa att godset ej glider omkring. Hindrar ej anvandande av lastsakringsband i de befintliga lastsakrinqsoqlorna. Bakkantens lagre kant f6renklar i- och urlastning. M6nstret ph mallan harmonierar med de formgjutna matter scm tinns for kupen. Uppfyller Volvos harda krav pa brandhiirdighet samt bestandiqhet mot olja ocn bensin. 945/965,7451765 Gra

Beige

855

Gra

ninqsornradet. Vid "normal" last har man textilsidan upp och med smutsig last gummisidan.

9451965, 7451765 6820 840 595:-

855 9124 733 595:-

540 30813277 595:-

V40 30805416 595:-

495:-

5. Lasllada, lastulrymme

Formgjuten lastlada i svart ASS-plast. Liill an rengora och skyddar den ordlnarie mattan i lastutrymmet. Speciellt larnpad tOr dig som ofta kor tungt eller smutsigt gods. Finns for lastutrymme med baksatet upplallt (kort IAda) eller nedlallt (lang lada).

945/965, 7451765 Kort

Lang

855

9166632 9166633

495:-

Beige V40 Morkgra Ljusgra Nougat

2451265 Svart

9166630 9166631

495:- 495;-

30850638 30850639 30850640

495:- 495:- 495:-

1394660 1_925:- 1394 659 3_225:-

3529469 424:-

Korl 9184734 1.925:-
2451265
Kart 1394662 1.925;-
Lang 1394661 3.225:- 4. Lastrumsmatta/bagagerumsmalta - vandbar

Vandbar lastrumsmatta med textil pa ena sidan och gummi (latex) pa den andra. En praktisk och snygg losning gjord lOr att skydda lastutrymmet vid transport av olika typer av last och bagage. Vandbarheten okar anvanc-

6. Niitkasse

Praktisk natficka. Monteras langs sidopanelen i bagageutrymmel. Monteras med krokar som nakas i oglor.

900,850 Gra 9166885 295:-

Beige 9166886 295:-

7. Barbar korg for bagagerummet

7_ Barbar korg - for bagagerummet En praktisk torvannqskorq, avsedd att placeras i vanster hjulhusbalja i bagagerummet pa 744/764, men kan aven anvandas i andra modeller. Korgen ar fiirsedd med ell stabilt handtag, vilket gor den lalt all Iyfta ur b i I en.

1188709 213:-

Transparent skyddstejp (Ej i bild) En transparent skyddstejp i kraftigt uttorande tor att skydda bakre stOMngare vid i- och urlastning.

96495- 9166850 286:-

96595- 9166360 286:-

8. UniversalkorglAliroundbox

Hall ordning pa prylarna i bagageutrymmet. Du kan talla ihop en sektion eller hela boxen. 1128721 161:·

47

1 Extrasate

Dyrbara laster!

Givetvis ar det sa att det d II vardesatter extra mycket far den uppmarksarnhet och det skydd sam kravs Men hur ar det egentligen med ditt och dina rnedpassagerares skycld cia du fraktar tung men mindre vardefull last?

Kunde tro det! Lat oss darfor var mr rekommendera lasrsakrtngsband, bagagenat, skyddsgaller och/cller lastrurnsvagg. Medaris tid ar. ..

2. Lastsakringsband. tastes i befintli 9 a oglor i b i I en

48

3.8agagenat

4. I nsynsskydd

6. Hundbur (delningsvagg i bagagerum)

1. Extrasiite

Lattrnonterat, bakaMint sate. god kant for tva personer upp till 40 kg vardera. Forsert med Irepunktsbalten och inte- 9 rerade nackskydd , Falls enkell ihop under bagageru m sg 0 Ivet i befintl i gt utrymme. Vinylkladsel sorn ar latt att halla reno Kan sammanteras med skyddsqallsr.

OBS! Te ul skyddsga/lrel, om della ar monterst, nsr bam fardas i extresstet. Vid ev, pak6ming bakifran masle del finnas en a/lemaliv ulrymningsvag. 96595-

Beige 9166128 5.415:-

Gra 9166 119 5.415:-

Svart 9166 121 5.415:-

945/965 -94"', 745n65 86-

Beige 9166120 5.415:-

Grll 9166119 5.415:-

Svart 9166 121 5.415:-

85593-"'
Beige 9124892 4.815:-
61a 9124891 4.815:-
Gra 9124555 4.815:-
24578-
Beige 6820818 4.815:-
Svart 6820222 4.815:- "OBS! Vagnar med Sian reservhJul (storre an 185165,15) m~s!e byta delta mot minireseP"llhjul vld mont av extrasate.

2. Lastsiikringsband

Justerbart med 4 krokar scm hakas i lastoglar i lastutrymmet pil. herrgard· svagnarna. Langd 7 m.

700/900, 850, 200 1129 004 365:-

Lastsiikringsband 440/460 .Justerbart oeh med 4 krokar. Golvband och tastsattninqsdetejier ingar.

440/46095- 3474033 303:-

3. Bagagenat

Elastiskt lastnat som tastes i golveL Golvband, tastsanrunqsdetalier Ingar.

944/964,854 Gra 9166882 495:-

945/965, 855 Gra

Beige

440/46095-

9166881 9166883

3474035

4. Insynsskydd utan hatthylla Insynsskyddet Jigger i en kassen som monteras bakom ryggslOdet. Oras ut som en rullgardin och tacker lastutrymmet.

94591-,965 -94, 74Sn65 86-

Beige"' 9134059 1.660:·

Bla 9134 057 1.660:-

Gnl, 9134 058 1.660:-

Svart 9134 056 1.660:-

'j 745 89-, 765 88-
965 95- Beige 9134633 1.660:-
Gra 9134058 1.660:-
Svart 9134056 1.660:-
855 93- Beige 9134830 1.660:-
Ljusgra 9134828 1.660:-
Morkgra 9134831 1.660;-
Bla 9134829 1.660;-
245/265 -86
Beige"' 1333946 1.485:-
Bla"' 1333944 1.485:-
Svart" 1333671 1.485:-
., Ej uttaq Iii r mitlplace rat b rornslius 5. Upptallbart skyddsgaller

7, Hundgrind

24587- Beige') Bill"'

1394245 1.485;- 1394241 1.485:- 1394 238 1 .485:-

Svart"'

., Mad ultag for minplacerat bromsljus

495:- 495:-

495:-

5. U ppfall ba rt skydd sg all er

Stabilt skyddsgaller i laekerat stal sorn enkelt kan lallas upp i taket. Fungerar ocksa som hundgaller. Bilar utan bakre nackskydd kan kom p I etteras med komfortnaekkudde oeh kladseloverdrag. Kan kampletteras med lastrumsvaqq, se 7_

945/965 91-92,

745n6586- 6820 337 1.295;-

945/96593-

Svart 9134038 1.295;-
Gra 9134030 1.375:-
965 95-
Beige 9134031 1.375:-
855 93-
Svart 9134904 1.295;-
S40N40"'
Gra 30805422 845:-
24578- 6820016 1.035:-
., Gbr ej all Hilla upp. Enkel att la bon, Faslsats for monte ring bakom tramstolarna

945/965,745n65 1343558 276;-

855 Beige Grft

9124789 9166934

Skydd sg aller 300/400 (ej pa b i Id) Siabill skyddsgaller i svartlackerat stal, Kan med ett enkell handgrepp tas bo rt nar del i nte be hovs. Forh i nd rar

8_ Lastrumrnsvaqq

los last Iran at! kastas Iram i kupen vid en kraftig inbromsning. Kamplett med mont.anvisning.

440 3457 935 845:-

340/360 3f5·d 78- 3213 154 795;-

6. Hundbur till 850 Sedan

Ger mojlighet atl transportera hunden i 850 4 -d pft ett p ra ktiskt ocn sake rt satt, Hell avskild fran bag age oeh passagerare. Bestar av ett langsgaende galler sorn monteras i bagageutrymmet oeh ett upptallbart galler som monteras pa baksidan av den Iilla delen pa den fallbara baksiitesryggen. Vid transport av hund masts derma ryggdel vara tramtalld,

854 92- 9162 503 1.460:-

7. Hundqrind

I kom bina tio n med s kydd sga II er oc h laslrumsvagg f~s ett siler tva separata hundutrymmen. Mont.sats tillkommer. 945/965, 745n65

Vanster grind 9187250 695;-

Hogergrind 9192186 695:-

855 vanster grind 9187240 695:-

Hoger grind 9184 72.6 695:-

+ Monterin.gssals

9184728

69:50

298:- 298:-

8_ Lastrumsviigg for Herrg~rdsvagn Ell langsgaende galler sam fungerar sam en skiljevagg och hAIler t ex hunden fran rnatkassarna eller som stod for emtalig last Skall rnonteras ihop med skyddsgaller, se 5_

Passar alia Volvo Herrgardsvagnar.

9134275 995:-

49

1. Volvo Bilbarnstol, uPP lill 4 ar

Vardetransport!

Volvo har tagit fram ett eget barnsakerhetssystern. Detta syst m far kontinuerligt hogsta betyg vi I oberoende tester. Vad som ar annu viktigare ar att vi, till skillnad mot andra tillverkare, testar barn akerhet i bi! under verkliga Iorhallan len. All tsa inte bara i sirnulerade situationer pa specialbyggda krocksladar.

Givetvis vill vi ge vara sma rnaxi rnalt skydd Volvos barnsakerhetssystem hailer darjor mi nst sarnma hoga niva som gjort Volvos sakerhetstankande kant over hela varl den

Viktigtl Placera aldrig barn i passagerarstol fram om krockkudde ar monterad. Sidokrockkudden paverkar dock inte barnet. Galler bade barnstol, bilbalteskudde oeh ryggstod.

3. S parkskydd

4. Po I strad sovkudde

50

2. Poistrad babyinsats

6. Solskydd

7. Volvos bi I balte skud d e och ryg 9 stod for bam 3-1 0 ~r

1. Volvo bilbarnstol, upp lill 4 ar (3-18 kg). Avlorrnblast HD-polyeten (utan treoner). vilket gar den stark, stabi: och latt, endast 4.5 kg Kraltiga sidostycke n g er mycket goll sl dokollisionsskvcc. Kladseln ar av att taligt och slitstarkt material som ar latt all walta (40·). Va rme rell e ktera nd e si II· dyna unde r kl adsel n fo r forbattrao korntort. Monteras bakatvand med specie lie monte ri ngsdetalje r for veri e bilrnodell, sarnt med bitens ordlnarle bilbiilte_ I nyare Volvobilar lei 400. 850 bak) sitter lastoglor lor barnstolen standardmonterade. For lastoglor till aldre modeller och 400, se labell nedan. Fastband (9134 557) ingar i bam-

stolen, 6820 980 " .460:-

2., Potstrad ba byi n sats

For baby 0-9 rnanader. Mjuk lnsats for de allra rmnsta, i tyg scm rnatchar stolen. Stall bar Krage fOr i usterl n g ti II barne!slang d'. Med msatseo i barnstole n bl ir det stabi It at sldorn a oeh barnet ka n aka bekvarn t och sakert i

bilen. 6820992 280:-

Monteringsdetaljer till VolVO bilbarnsto! (fastoglor och stoc ben) 900nOO

Fastoglor fram 940n40, 760 -87 960 -92.76088--- 96093-

F astoglo r ba k • SIOdben

9134606 9134602 6848365

9134561 ·6820988

7. B i Iba lteskud de

9. ] nteg re 'fad bil balteskudde

8, Ryggstod ocn bllbalteskudde

lOT re- punktsbiilte. n ac kskydd me d, ove rd rags klads el

850
Fastoglor
tram 9134653 99:-
F ilstl:iglor bak 9134555 99:-
+ 5lMb.n 66209BB 165:·
S40N40 96--
Mont. sats tram 30808429 99:-
44014601480
Fastoglor fram 3471 418 99:-
Fastoglor ,bak 3471 419 99:-
+SIMb<on 6B20 988 1'65:-
240/2.60
Fa.stOglor tram 9134757 99:-
F astog I orba k 9134600 99:-
+StMben 6820988 j'6S,-, 3. Sparkskydd

Hangs ove r fram stotens rygg _ F orsett m ed Ii ckor tor ba mets s masaker.

9134 571 175>

4. Poistrad sovkudde

Tvattbar i 40°, 68.20990 11'0:.-

5. Lekbord

Praktiskt Ie kb ord lor barn sorn fardas i volvos nya barnstol Ger barnet storre mo] I i 9 h et all sysselsatta sig un der lard med att rita. mala. leka rned saker etc. Forse!! med tva skatar tor srnaprylar eller lor placerlnq av mugglflaska. Placeras pa bamsto I ens sicostoc.

3529453 299:·

6. Solskydd

Fastes i bamstolen med kardborreband cch kiln stallas in sa alt barnet skyddas mot sol Iran alia h~lI, I rnatchands tyg, Tvattbar i 40·. 6820989 150:-

7. 'Bilba'iteskudde, 3-10 Ar (15-36 kg,) Barn et och ku dde n f xeras med hja I p av ,bilens ordlnarie bilbalte. Tack vare kud den sl lie r ba met h.ogre upp oeh !ballet lar en ri ktig place ring ave r kro ppen. Kan placeras pa samtl i ga pi atser som har 3-punkts bilbii I te. tilll an flytta rnsllan olika bilar, Kladseln ar masklnMittbar.40·C, 9134550 410:oes! Far ei montetes pA passagerarplals Imm om pBssag~rarkrockkrJdd" lir mOllie' ad.

8. Ryggst6d (fOr balteskudden evan) Stallban i fem hOjdlagen. ger okat skydd fo r barn ets nacke oeh rygg.

Up plyller Volvos ha rdak rav pa brandhardiqhet, Kliidseln ar maskin-

tvattbar, 40·C. 9134551 545:-

9_ Integ rerad bi I baltes ku dde

94419:64 91-, 9451965 93--. 850 92- Lamplig for barn mellan 3-1 0 ~r

(15-36 kg). N ar ku dden i nte anva nds

I igger den infalld i baksatets a rmstod

Bestiilles efler kladse Iko d. 1.355:-

Skyddskladsel tin ovan

9441964 95- 9184 748 500:-

'945/96593- 9184750 500:-

Overdrng' nackkudde

944196491- 91'84760 250:-.

945/96593- 9184762 250:-

10. Tre-punkts mittrullbiilte bak lkornbination med rninre nackskydd con balteskudds hi i r den n a plats bllens sakraste lor barn rnellan 4 och 1 0 aL

744n6482-88 9166269 965:-

89- 91'66270 965:-

1'0. Mittre bakre nackskydd 744n64 For extra korntort oeh sakerhet, Skall kompletteras med ell nackskyddsovsrdrag, nor med din Volvohandlare.

1.394 831 560:-

51

• J i !

Tanker du bli overraskad igen!

Visst blir det vinter igen. Normalt sett blir det vinter, varje ar!

Om du Iyckats Iortranga snodrivorna, de stelfrusna fingrarna, den varkande ryggen oeh de slirande hjulen tvingas vi tyvarr att parninna dig om verkligheten igen. Dessbattre kan vi hjalpa dig att rada bot pa de varsta effekterna oeh krarnporna genom att vara lite Forutseende Basta bot mot vinterkylan heter narnligen varrne och varrne. Samt varrne oeh eventuellt Iirskydd.

1. Slirskydd

52

2. Kylarskydd

3. Elektriskt kupeelernent - 1600W

4. Elektrisk rnotorvarrnare

5. Branslsdriven rnotorvarrnare

1. Slirskydd

Speciettt framtaget for storre dacksdim. 195160 R15, 205155 R15, 205150 R16. Enkel montering.

85092- 9134299 2.2.00:-

2. Kylarskydd

Forkortar molorns uppvarmningstid, hojer motortemperaturen och skyddar motorrummet mol korrosion som annars kan uppsta dol sno, salt och fuk1 tranqer in.

aBS! Passar ej rulmonstrade grillar. 940 -94, 960 -94, 76088-

85092-

1394486 3542249

7401990 GL 3529054 185:-
74091- 3529684 185:-
760 -87, 740 -89, 1343 741 185:-
440-91 3436684 346:-
460/440 92-93 3468503 398:-
480 3433509 360:-
24086- 1343752 185:- 3. Elektriskt kupeelement -1600 W Varmer snabbt och eftektivt upp kupen, Placeras pit golvet och kopplas till kupekontakten. varrnarsn kan stallas in i Ire efte k1lagen, 800, 1200 och 1600 W.

Kupeelernent

1129306

3. Elektriskt kupeelemsnt -1 100 W Kupeelemenl med tva effekUagen, 550 och 1100W

Kupeelemenl

3529272

185:- 185:-

4, Eleklrisk motorviirmare

Finns i tva uttoranden beroende pol rnotortyp. For aluminiummolorer, en utanpaliqqande varmare avanliggninqstyp ccn till gjutjarnsmotorer en

in sticksvarm are. Bada typern a levereras i sats inneMllande: elvarmare, frontinlag samt en 2,5 rn anslulningskabel menan iorcat vagguttag (220 V) ocn frontintagel. Komplettera med kupekontakt och kupeetement, se 3

6. Digjtaillidur, typ 4

och 4. Hor med din Volvohandlare. Prisexempel: 940/74091- B230F, FB

El-varrnare 9184691 785:-

865:-

5. Briinsledriven motorvarmara Varrner kylvattnet oeh pumpar runt

del i bllens varrnesystem. Kupeflaklen kopplas pa aulomatiskt och lordelar varmen i hela kupen.

Prisexempel: 940/740 92- B230FB

varmare, 091 3728 740 6.450:-

Monleringssats 3728736 3.110:-

Tidur, Typ 4 3544 554 1.325:-

6. Digital! tidur, typ 4

Tidur som reglerar varmarens starttid, med hansyn lill kupeternperaiuren. Kan programmeras med tva avresetider per dyg n.

Tidur, typ 4 3544 554 1.325:-

7. Elvarmartillbehor

7. Elviirmartillbehor

Monteringssats till tidur typ 4, fOr start

av elvarmare. 9177927 750:-

Batteriunderhallsladdare

6820697 995:-

,. Monte ringssalS

9177 928

8. Frontintag

Frontintaget ing~r i rnotorvarmarsatserna se 4 (galler ej 850). For 960 95- och alia 850 monteras fronlintaget bakorn numrnerplatsn, till 850 med nyare stottanqare finns aven ell uttallbart frontintaq.

Belala pa fyra mlnader, ingen ranta, i nga avgifter.

8. Fro nli ntag

270:-

53

1 RDS, SC-805

Intelligent valUud!

Vi kan erbjuda dig ett par verk I iga valljudsanlaggningar - specielJ t framtagna for att passe Just din Volvos unika ljudrurn,

Med alia smarta funktioner j dell senaste tekruken inbyggela - utan att aka dit pa rena knapphysterm. Vi forsoker namligen anvanda tekniken intelligent, utan knappar oeh funktioner bara for sin egen skull. Resultatet blir lattrnanovrerade oeh extrernt valljudande anlaggningar.

2. CD-vaxlare

54

3, Monteringssats till CD-vaxlare, 855

4. RDS, SC-802

1. RDS, SC-805 Big front stereo Storfrontsstereo med stora ergonom i skt u tformad e knap p ar lor en kelt och traflksakert hanohavands.

• ROS funktion som autornatiskt

soker upp den starkaste sandaren.

• Elektronisk bandspelare,

• Singel CD-spelare

• Inbyggd CO-vaxlarstyrning.

• Inbyggd torstarkars p~ 4 x 25 W med mojlighet all driva upp till 8 hoqtalare,

• Stoldkodad

• Telelonrnute.

• Fjarrstyrning (Tillbehbr)

Radian har bl a:

Trafikinformation (TP) som bryter igenom bade radio och band- och ev. CD-spelare, autornatisk bevakninq av kanaler med trafikinfo. (EON), PTY, som ger mojlighet att prioritera prograrntyp enligt egna onskem~l, Autostore. 24 snabbval, Seek, Autoloudness, inbyggd fader, batans samt separat basfdiskant, tstsfondampning, ingi!mg lor Co-vaxlare och lagniv~utgang 16r extra torstarkare.

Bandspelaren har bl a:

Fullogisk manovrerlnq, Dolby B, Autoreverse, Pinch-oil, snabbspolning, musiksensor.

CD-spelaren har bl a:

Singel CD-spelare med autoparkering. Co-styrning av separat CO-vaxlare Me j I ig h at till h astiq h etsbe roende volym (Kablage lordraget fran 96-. OBS galler ej S40N40). SC-80S kan efter viss modiliering av radiofacket efte rmo nte ras i 850 -93 och 760 88-.

SC-B05 Svart 3533959 6.290:-

Gra 3533776 6_290,-

Fjarrkontroll 3533 715 695:-

2_ CD-vaxlare

Perfekt, brusfritt Ijud lar du bara med CD. Volvos CO-vaxlare rymmer 6 skivor och ar mycket enkel att hantara - en viktig aspekt i bilen. Skivoma laddas i ell magasin i CO-vaxlaren, som av sakerhetsskal placeras i bag ageutrymmet cch manovreras direkt Iran stereo SC-805, SC-802, SC-801 och CR-906, CT-906 inne i bilen. Skivorna kan spelas i turordning, men du kan ocks~ soka musik pa olika salt; Manuellt, SCAN (scm ger prov pa varjs rnusikstycks] eller Random (slumpval tran de ohka skivorna).

cn-va xl are 3533 937 3.750:-

+ Monteringssals Ijllkommer.

Exira magasin 3533 851 22.5:-

CD paket

CR-906 (~id 56) och CD-viixlare Panelsats tiIIkommer. Monteringskonsol far 480/440 tillkommer.

CR-906 + CD 1399249 7.290:-

3. Monteringssats till CO-vaxlare S p ecia I d esig n ad man leringssa ts 10 r CD-vaxlare i 850 s-o. Vanster golvpanel byts rnot CO kapa i golvkladselns originalfarg.

855 95- 3533 736 90:-

+Mpa Gra B'~ Beige

9164225 9164229 9164232

I voivobutlken lar du hjalp med eventuellt tillkommande radio- och h09tala rka blage.

5. RDS, CT-906

6. Forstarkare HA-4240

4_ RDS, SC-802 Big Iront stereo Storfrontsstereo med stora ergonomiskt utformade knappar lor enkelt och t ra Ii ksake rt han dhavande.

• RDS lunktion sam autornatiskt

soker upp den starkasts sandaren.

• Elektronisk bandspelare.

• I nbyg 9 d C D- vax I arstyrn i ng.

• I nbyggd torstarkare pa 4 x 25 W med mojlighet at! drive upp till 8 hagtalare.

• Stoldkodad,

• Telelonmute.

• F j a rrsty ming (Till b e h or)

Radion har bl a:

Tralikinformation (TP) som bryter igenom bade radio och band- och ev. CD-spelare, autornatisk bevakning av kanaler rned trafikinfo. (EON), PTY, som ger mojlighet all priorilera programtyp enligl egna onsksmal, Aulostore, 24 snabbval, Seek, Auto loudness, inbyggd fader, balans samt separat bas/diskant, teletondarnpning, in gang far CD-vaxlare och lagnivautg~ng fer extra 10rstarkare.

740,- 740:- 740:-

Bandspelaren har bl a:

Fullogisk man6vrering, Dolby B. Autoreverse, PinCh-off, snabbspolning, musiksensor. CD-styrning av separat CD-vaxlare. Mojlighet till hastiqhatsberoende volym (Kablage lordragel fran 96-. OBS galler ej S40N40). SC-802 kan efter viss modifiering av radiofacket eftermonteras i 850 -93 och 760 88-.

SC-802 Svart 3533 961

Gra 3533744

FjarrkontroH 3533 715

4.990:- 4.990:- 695:-

5_ RDS, CT-906

Singel-CO med RDS och inbyggd CD-vaxtarstyrning. Inbyggd fOrstarkare 4x20 W med majlighet att criva upp lill 8 h09lalare. L,1;gnivaulgang for torstarkars 4x40 W, se 6.

Radian har bl a:

Autostore, 24 snabbval: Autoloudness, telelonmule, Utrustad med bl a:

Trafikinfo. (TP) som bryter b~de radio, band- ccn CD-spelare, autornatisk bavakninq av kanaler med trafikinlo. (EON), ocn PTY sam autornatiskt soker upp lavoritprogrammet. ingang for Co-vaxlare och lagnivautgang lor extra torstarkare.

CD-spelaren har bl a:

Singe I CD-spelare med autoparkering. Tar bade 3" och 5" CD-skivor. Stoldkodad samt blinkande Iysdiod mm. Panel tillkommer.

CT-906 Svart 9452159 4.990:-

Gra 9452186 4.990:-

6. Forstarkare HA-4240fHA4140 Spec i a I utfo rm ad hogeffektsforsta rkare for dorr - och h atth yll ehOgta I are. Ger okac elfekt och annu battre Ijudkvalitet. Inbyggt overhettnmqsskydd. Tillaggsferstarkare som ger 4x40 W (10% THO), 4x32 W (1% THO)

- Frekvensomfang: 20-30 000 Hz

96091- 3533808 2.890:-

85092- 3545314 2.890:-

Betala p~ fyra rnanader, ingen ranta, iuga avgifter.

55

1 RDS. CR-906

ROS "Automatvaxlad" radio!

Slut pa rattandet och knappandet, i vart fall pa din stereo. Med RDS valjer du bara favoritkanal och din radio hailer sjalv reda pa den starkaste sandaren langs din fardvag [foru tsatt att du lyssnar pa en rikstackande kanal).

Du kan till och med lata din bilstereo avbryta lyssnandet fran kassett eller en annan kanal for aktuella traf ikmeddelanden i ornradet Vi har RDS-anlaggningar i flera prrsklasser - fraga O$S garna om did i butikenl

2. RDS, CR-902

3. Kasseltfack 900nOO

3. Kassettfack S40N40

56

4. RDS, DP-550

5, DP'530

1. RDS, CR-906

Kassettraoio med RDS och inbyggd CD·vaxlarstyrning. Inbyggd Iorstarkare 4x20 W med mojtighet att driva upp till 8 hoqtalare, Liignivautgang for torstarkare 4x40 W,

Autoloudness, telefonmute, Dolby B. Utrustad med bl a: Trafikinto. (TP) som bryter bade radio, band- och CD·spelare, automatisk bevakning av kanaler med tralikinlo, (EON), och PTY som automatiskt soker upp tavorttproqrammet. Sttildkodad samt blinkande Iysdiod mm. Panel tillkommer CR-906 3533783 4.290:-

2. RDS, CR-902

Kassettradio med RDS. Inbyggd torstarkare 4x20 W rned mojlighet at! driva upp till 8 hOgtalare. Autoloudness, telefonmute. Stoldkodad. samt blinkande Iysdiod, Ulruslad med bl a:

Tralikinfo. (TP) som bryter igenom bade radio, bandspelare, automatisk bevakning av kanaler med trafikinlo (EON). Panel tiIIkommer

CR·902 3533 539 3.390:-

3. Kassettfack 940 91-, 760 -87,

740 84- 1343 023 165:-

S40N40 96- 30805421 165:-

440f460f480 94-*' 3471 343 165:-

440f460/480 -93" 3435 686 165:-

2401260

81- (ov.tack) 75- (ne.fack)

1343020 1343168

., KasseUlack med inbyggd yttertemp. matars, se sid;]8.

Panelen gar latt all demontera och rnonterat

4. RDS, DP-550

Kassettradio med RDS. Inbyggd torstarkare 4xl0W, Autoloudness, telefonmute. Stoldkodad, samt blinkande Iysdiod. Utrustad med bl a: Trafikinfo. (TP) som bryter bade radio och band· spela re, auto mali sk beva kning av kanaler rned trafikinfo. (EON), och PTY sam automatiskt soker upp favoritprograrnrnet. t.ostaqbar frontpanel. Box lor separal panel, 1810rval (12 FM, 6AM). Syntestuner med autostore, Inbyggd balanskontroll. Fader Enknappslagring av stationer.

Sepa rat bas och d i ska nt. Stereo/Mono omkopplare. Autcreverss, logisk snabbspolninq.

DP-550 3070 080 2.540:-

(Panelsals for 94on401240 lillkommer)

165:- 165:-

5. DP-530

Kassettradio mad inbyggd f6rstarkare 4x5W. l.ostaqbar Irontpanel. Box for separat panel. 30lorval (18 FM, 12 AM), Synlestuner med autostore. Inbyggd balanskontroll. Fader. Enknappslagring av stationer.

Sepa rat bas 0 ch dis kant Lo ud n e 5S. StereofMono omkopplare. 5,llinkande rod diod vid borttagen frontpanel. Autoreverse, logisk snabbspolning,

DP-530 3070 079 1.590:-

(Panelsats for 9400401240 lillkommer)

I Volvobutiken lar du hjalp mad eventuelll tillkommande radio- och hOgtalarkablage.

Betala ~a fyra IDanader, ingan riinla, inga avgifter.

57

1, Diskantncqtalare 960 95-

Hogtalare till 960 95-

Vara komponenter iir speciellt konstruerade och utvalda for att passa just de, u n ika ljudrum sorn utgors av din Volvos kupe, inget annat. De flesta andra anlaggningar ar kompromisser for an passa nagorlunda i de fiesta bilar AJ!tsa inte riktigr bra i niigon J

1. Diskanthogtalare for instrumentpanelen 960 95-

Bilmodell 96095-

Watt (max) 30 (90)

MAttlmm 050

Pris 490:·

Hoqtalare HT·213/sats

Frekv.omf. Hz 2000-20000

Typ" 1

Art.nr 9128127

2_ Dorrhogtalare 960 95-
Bilmodell Hogtalare Watt (max) Frekv.oml. Hz Typ') Mattlmm Art.nr Pris
96095- F HT-265/sals 40 (120) 40·20000 3 0160 3533531 990:-
96095- B HT -275lsats 40 (120) 80-20000 3 0160 3533532 890:- F = Passa r I rarndorr B = Passar bakdo rr

3. Bakre hogtalare 960 95-

Bilmodell Hogtalare Watt (max) Frekv.omf. Hz Typ" MAttlmm Art.nr Pris
2. DorrhOglalare 960 95- Halthylla
96495- HT-370 45 (140) 20-20000 3 127 x 228 3533865 1.160:-
+ G allersats for HT -370: Grii 3533 830, Beige 3533 831, Svar1 3533 832 164:-
D-stolpe
96597-') HT-590 Gra 30 (90) 2-20000 050 9187475 490:-
Beige 30 (90) 2-20000 050 9187478 490:-
" Chassi num meravg ransn i n g, h or med din Volvoh and lare. 3, Hatthyllenoqtalare 960 95-

58

"Typ:

1, Diskanthoqtalare, endast

i komb. med dorrhoqtalare

2. Dubbelkonhoptalare

3. Coaxialhiiglalare

4. Bashoqtalare. endast i kornb, med diskant t.

5. Sats med ba!ide clskantoch dorrnoqtalare

4. H6gtalare, lnstrurnentpanelen 940

5. 06rrhbgtalare 940

6. Diskaruhoqtalare O"stolpe 945

Art.nr Pris

Hogtalare til190017UO!

Instumentpanel, dorr, hatthylla eller D-stolpe - oavsett placering har vi speciell t anpassade hcgtalare till din Volvo 9001700 Valier du vara anpassade hogtaiare kommer din bil att fyllas av optimerat valljudl

4. H6gtalare for instrumentpanelen 9001700

Bilmodell H6gtalare Watt (max)

96091-,76088-90 HT-2131sats 30 (90)

96091-,76088-90 HT·221/sats 25 (90)

94091-.74091- HT-211lsats 25 (75)

Frekv.omf. Hz 2000·20000 80·20000 4000-20000

Typ" Mittllmm

---- ---- ,_-

1 050

3 0100

1 040

9128 127 490:-

3545 310 790:-

3533 406 490:·

5. Dor.rhOgtalare 700/900
Bilmodell Hogtalare Watt (max) Frekv.,omf. Hz Typ" MMtJmm Art.nr
900nOO 89- F HT -228lsats 25 (75) 50-15000 2 121150 1384 925
900/70089- F HT-229lsals 30 (90) 40-20000 3 121150 1384814
900nOO 89- B HT -2301sals 25 (75) 50·15000 2 121 130 1384944
900nOO 89- B HT·231lsats 30 (90) 40·20000 3 0130 1384943
760 -87,740-88 C HT·219lsats 30 (90) 50·19000 3 121 130 3070030 F ~ Pasaar frarnoorr B ~ Passar bakdorr C _ Passar bIIde tram- och bakdorr

6. Bakre hogtalare 900 Bilmodell HatthyHa 944/964 92-94 + Gaffersats lor HT -3 70:

O-stolpe 94597-·)

Hogtalare Watt (max) Frekv.oml. Hz Typ') Miltllmm Art.nr
HT-370 45 (140) 20·20000 3 127 x 228 3533865
Gra 3533 830, 8eige 3533 a 31 , svart 3533 832
HT·S90 Gra 30 (90) 2·.20 000 050 9187475
Svart 30 (90) 2·20000 050 9187476 ·1 Chassinummer,avgr'§nsning, hor med din vorvcnamnare.

''Typ:

1. Dis kanth6g tala re .endasl

i komb. rned d6rrhogtalare

2. DubbelkonhOgtalare

3. Coaxialh6glalare

4. Bashoqtatare, endast i kornb, med dlskant I.

5. SOliS med bAde dlskantoch dorrhoqtalare

Prls 690:- 890:· 590:- 690:· 690:-

Pris

1.160:- 164,-

490:- 490;·

59

2_ Dorrhoqtatare 850

3. Hatthy'lleMgtalare 850

60

Hogtalare till 850!

Dessa hogtalare far e] saljas till andra an Volvo SSO-agare:

Vi onskar att vi kunde Forbjuda andra att kopa hogtalare sorn specralanpassats ti II en viss btlmcdell Sa ar fallet med hogtalarna pa denna sida - de ar speciellt framtagna for att passa saval urtag som det unika ljudrumrnet i Volvo 8501

1. Hogtalare for instrumentpanelen 850
Bilmodell Hogtalare Watt (max) Frekv.oml. Hz T'yp" MattJmm Art.nr Pris
85092- HT-213lsats 30 (90) 2000·20000 1 050 91.28127 490:·
85092- HT -.221 /sats 25 (90) 80-20000 3; 0100 3545310 790:-
2. Dorrhogtalare 850
'Bilmodell H6gtalare Watt (max) Fr·ekv.oml. Hz Typ" M~ltJmm Art.nr Pris
8501992 F HT-249lsats 30 (90) 40-20000 3 0130 3545402 990:·
85093- F HT-247lsats 30 (90) 40-20000 3 01'30 9128140 990:.-
85093- F HT-246/sal$ 30 (90) 40·8000 4 0130 91:28126 790:·
8501992 B HT-251/sats 30 (90) 40-20000 3; 0150 3545312 890:-
85093- e HT-2S3/sats 30 (90) 40·20000 3 0150 91.28125 890;-
oF = P as.s.a r framdorr a = Passa r bakdorr 3. HatthyliehOgtalare 854, DiskanthOgtalare D-stolpe 855

Bilmodell Hoglalare Watt (max) Fre·kv.omf. Hz Typ·' MaWmm Art.nr

85492- HT-2S9lsats 40(120) 40-19000 3 127 x 228 9128124

855 94- HT-215/sats 30 (90) 2000·20000 (2) 50 3533440

Pris 2.190:- 490:-

"Typ;

1. DiskantMgtalare, endast

i kornb. med d6rrh6gtalare 2_ Dubbelkonhoqtalare

3. Coaxialhoqtalare

4. Bashoqtalare, endast i komb. med diskant 1.

5. sais med bade diskantocn d orrh oglala re

4. lnstrumeruhoqtalare 540, V40

Hogtalare till S40, V40!

Skillnaden mellan bara vanligt bra ljud oeh superbt Ijud ligger oftare an vad du tror i hogtalarna. Superbt valljud fran hogtalare som speeialkonstruerats for sitt unika ljudrum. Och med en kvalitet sam hailer for de extrema pafrestningar de utsatts for i en bil,

4. lnstrumenthoqtalarsats S40, V40

Bilmodell 54096-, V40 96-

MaWmm 0100

Pris 690:-

Typ*' Enkelkon

Hogtalare HT·420lsats

Watt (max) 40 (120)

Art.nr 30805387

Frekv.omf. Hz 20-20000

5. Dorr- och diskanthOgtalarsals S40, V40 (innehaller 4 hoqtalare + galier)
Bllmodell Hogtalare Watt (max) Frekv.omf. Hz Typ" Maltlmm Art.nr Prls
540 96-, V40 96- HT-421/sats 40 (120) 20-20000 5 130/100
FArg Ljusgr<:\. 30857248 890:-
Nougat 30857249 890:-
MorkgrA 30857250 890:-
6. Hatthyllehoqtalare S40, D-stolpe hogtaiare V40
5. H6gtalarsats S40, V40 Bilmodell Hogtalare Watt (max) Frekv.omf, Hz Typ·] Mattlmm Art.nr Prls
54096- HT -4221sals 40 (120) 20-20000 2 0130
FArg Ljusgra 30850034 890:-
Nougat 30850035 890:-
Morkgra 30850036 890:-
V4096- HT -423/sals 40 (120) 20-20000 2 0130 30805391 790:- 6. Hatthyllehoqtalare S40, V40

'rryp:

1. Diskanthoqtalare. endast

i komb. med dorrh6gtalare

2. Dubbelkonhoqtalare

3. Coaxialh6gtalare

4. Bashoqtalare, endast

i kornb. med diskant 1.

5. Sats med bade diskantoch d6rrh6gtalare

61

2. Framre dorrhOgtalare 400
Bilmodell Hogtalare Watt (max) Frekv.omf. Hz Typ*' Matt/mm Art.nr
440 ch90·93, 460-93 HT-401/sals 25 (75) 40-20 000 2 0130 3457605
440/46094- HT -4 08/sa I s 25 (75) 40-20000 2 0130 3471927
440 ch90-93. 460-93 HT-404/sals 40 (120) 50-20000 5 0130/20 3465122
440/46094- HT-409/sals 40 (120) 50-20000 5 0130/20 3471928
480 HT-405/sa1S 25 (75) 40-20000 2 0130 3436098
480 HT-406/sats 40 (120) 50-20 000 5 0130/20 3457640
2. Frarnre dorrMgtalare 440/460 3_ Bakre hogtalare 440/460/480
Bilmodell Hogtalare Watt (max) Frekv.omf. Hz Typ" Matt/mm Art.nr
44089- HT-414/sals 40 (120) 50-20000 2 0130 3457065
46090- HT-415/sals 40 (120) 50-20000 2 0180 3456724
48087- HT-416/sats 25 (75) 60-20000 3 0130 3451 829 1 Oiskanthoqtatare 440/460

3. HallhylleMgtalare 460

62

Hogtalare till 400!

Du ser dem knappt. 0 [ta til' det forst nar de inte gor sitt jobb vi borjar Fundera kring bilstereons verkhga hardjobbar ~ hogralarna I del hal' lager rekornmenderar vi ett byte till Volvos hogtalare ~ anpassade till din btl pa alla satt: Ljud, kvali tet , oeh till ljudrurnmet storlek ~ alit for en maxirnal Ijudupplevcise!

1. Dlskanthcqtalare for dorrstojpe 480/460/440

Bilmodell Hogtalare Watt (max) Frekv.omf. Hz

440,46089- HT-402lsats 15 (45) 4000-20000

48087- HT-407/sats 15 (45) 4000-20000

MiiUimm 020 020.

Typ" 1

1

Art.nr 3463534 3433070

*JTyp:

1 Diskanthoqtalare, endast

i komb. mad d6rrh6gtalare

2. Dubbelkonncqtalare

3. Coaxialhdgtalare

4. 8ash6gtalare, endasl

i komb. med diskant 1.

5. Sats med b~de diskantoch d6rr116gtalare

Pris 490:- 490:-

Pris 690:· 690:- 890:- 890:- 690:- 890:-

Prig 890:- 890:- 890:-

4. Framrs dorrhoqtalars 200

Hogtalare till 300/200!

Jarnfor garna priset. Jii m for Funktion, design och kenstruktion. Men jarnfor inte ljudet i Volvos hogtalare med andra hogtalare Vara hogurlare ar narnligen speciellt framtagna efrer de forhJlbn Ie sam de ska arbeta i. Det ar darfor de later sa bra i cI i n Volvo.

4. Dorrhogtalare 200,140/160
Bilmodell Hogtalare Watt (max) Frekv.omf. Hz Typ" Milttlmm Art.nr Pris
24089- B HT·173/sats 20 (60) 70-12000 enkelkon 0100 1343101 590:-
24089- B HT-168/sats 30 (90) 50-15000 2 0100 1343040 650:-
20075-, 1401160 F HT·168/sats"J 30 (90) 50·15000 2 0100 1343040 650:-
200 93-, 140/160, B HT-20S/sats 30(90) SO-19 000 3 0130 3533413 880:-
•• , Pass", §ven i bakdorra rna pa 240 93-
F ;: Passar iramcorr B ~ Pass;)' I:>akdorr
5. Bakre hoqtalare 300
Bilmodell Hoqtalare Watt (max) Frekv.omf. Hz Typ" Art.nr Pris
3003/5·d Sats 25 (75) 70-15000 2 3213092 740:-
300 3/4/S-d Iram, 4-d bak Sats 25 (75) 70-15000 2 3213092 740:-
5. Bakre hogtalare 300 'JTyp:

1. Diskantho qtala re, en dasr i kornb. med d6rrhbglalare

2. Dubbelkonboqtalare

3. Coaxlalhoqtalare

4. Bashbgtalare, endast i komb. med oiskant t.

5. Sats med bi!Jde diskantoeh dorrnoqtalare

63

Himlen kan vanta!

Med hjalp av vara val avpussade antenner riktade mot him len 121 ter det nam ligen sorn om du tar ner en bit av anglakoren varje gang du sa tter pi! bilstereon.

Vi kan erbjuda dig Fasta antcnner , teleskopantenner eller motordrivna teleskopan ten ner. Teleskopantenner har den fordelen att du far ha dem i fred fran Iorstorelse avert vrd parkering pi! morka bakgator. tv'!ed motordrivning minskar risken att du glomrner den i Fel lage.

64

Fasta antenner Toppantenn 4-d

9001700,20086- 1384773 235;-

.. Adapter 9441904 95- JSJJ 551 28:-

854 9128 079 235:-

440 3456881 260:-

460 3459 420 260:-

300 (inkl antennkabel)

284 507 260:-

200 -85, 140/160 1384 773 235:-

+ Anlennkabel

1235834

Toppantenn 5-d

945/965, 7451765 3533 095 260:-

24589- 3533094 260:-

.. F M~ngni n 9 skabel

945/96593- 9128774 53:·

AntennforsUirkare 855 Forstarkare for den inbyggda rutantennen i bakre sidorutan.

85593- 9128241 435:-

Teleskopantenner Stolpanlenn for montering p<\ vanster trarnre dorrstolpe,

245 -88, 244 -85,

140/160 1128483 250:-

140:·

Teleskopantenn for monlering pa vanster bakskarrn,

944/96491- 3533554 360:-

+ Adapter 944/964 -94 3533 552 22:-

945/965,

7451765 kromad 1398303 360:-

Takanlenn 300

Teleskopanlenn for taket. Avtagbart antannsprct. Langd 1000 mm. Levereras mad antennkabel .

300 Svart 3340203 160;-

Kromad 3340202 160:-

Motordriven teleskopantenn

360:- 360:- 360:- 260:- 260:- 260:-

260:- 260:- 250:- 140:-

Gar autornanskt upp nar radion slas pa och ner igen nar radian slas av. Eiantennkabeilillkommer for 244 4-d samllill 700 -87, se nedan. Efantennkabel sitter torrncnterad i 700 88-, 854 och 900.

Motordriven antenn, kromad 4·d . 944/964,744176488-,

244 86- 3533 550

854 92- 3545 693

54096- 3081 6173

+ Monl.ringssals for elantenn lill 4·"

944/96491- 3533 189 140:-

+ Adapter 9441964 -94 3533 552 22:-

854 92· 3545 337 I 40:-

744/76482- 3533 188 t 40:-

+ Adapter 744/764 -94 3533 552 22;·

244 S5- 3533 190 140;-

.. Adapter 244 -94 3533 552 22:-

.. Elantennkabel 744/764 -87 745/765 -87

200 4-d, 1401160

1258180 1323804

1259532

245:- 245:-

245;·

854 3545338
54096- 3081 6172
7441764 1384649
440 3450950
460 3450974
430 3344 797
300 4-d Svart 3340218
Kromad 3340104
2404-d ,140/160 1384500
+ Anlennkabel-85 1235834 Motordriven antenn komplell med monteringsdetaljer 5-d.

7451765 86-90 3533 338 990:-

920:- 920:-

Motordriven antenn med elk.abel

440 3452 176 990:-

920:-

+ Tackkapa,
Beige 345222.2 188:-
Gra 3452221 188:-
Morkgr892- 3463671 188;-
460 3454000 990:-
480 3344798 920:-
3004·d 84-
Svart 3340236 990:-
Kromad 3340313 990:- 8elala ~a fyra manader, ~ ingan rania, inga avgffter. ~

65

"Sport" - kladsel, grAlsvart

"Sport" - bilkladsel!

"Sport" - kladsel for dorrpaneler

"Sport" - ktadsel, bla

"Sport" - kladsel, svarVbeige

ar du kommit en bit pa vag mcd personl ig profiler tng av din bil tekniskt och utvandigt ar det hog tid att agna insidan, kupen, ett par Fundermgar.

For dig sorn gillar sportig b.Ikornmg, med sidostod inbyggda i stolarna pa ratt stalle, ar var kladsel "Sport" vard en stunds efter tanke. Med enkla och inte alltfor kostsamrna medel far du en "ny" forar- och innerrniljo i din bil, med "grepp" p~ r-ij tt sta lie,

66

"Sport" - bilkladsel 85492- 245 86-, 265 80- "Sport" - bllkladsel S40N40, 440/460
Av manchester och rnockairnltatlon j BI~ 9124596 3.135:- Bla 6820503 2.565:- Komplell "Sport'vkladsel med nack-
100% polyester laminerad mad brand- SvartiBeige 9124595 3.135:- SvarllBeige 6820501 2.565:- kuddsoverdraq Iram och bak.
hardig polyeten. Har foljer nagra pns- Multicolour 9124597 3.345:- Multicolour 6820505 2.775:- S40N40 96-
exsmpel. Skulle du inte nitta kladseln GratSvart 9124594 3.135:- GralSvart 6820499 2.565:- Bla 1399408 3_100:-
till just din bil, sa hor med din Beige/Svart 1399410 3.100:-
Volvobutik Godkand for bilar med 85593- Dorrpaneler till "Sport" bilkliidsel GratSvart 1399409 3_100:-
sidokrockkudde. BI~ 9124825 2.775:- Sats for Iram- och bakd6rrar.
Nackkuddar och d6rrpaneler lill- SvarllB ei ge 9124824 2.775:- 94091-,960 -94, 7401760 440 SIGUSE,
kommer. Viii du «omptenere med Multicolour 9124826 2.975:- Bla 6820386 489:- 460 SIGUSE, GLE, Turbo
kiiidsellill nackst6den, kOnlakta din GraiSvart 9124823 2.775:- SvartiBeige 6820398 489:- BlatBla 95070075 2.895:-
Volvobutik Multicolour 6820631 505:- Beige/Svart 95070077 2.895:-
94491-,96491- 744 -92, 764 -90 GraJSvart 6820392 489:- Multicolour 95070078 2.895:-
Bla 6820483 3.190:- Bla 6820474 2.565:- GratSvart 95070076 2.895:-
SvartlBeige 6820481 3,190:- SvarVBeige 6820471 2.565:- 85092-
Multicolour 6820485 3.400:- Multicolour 6820477 2.775:- Bla 9407736 489:- 440 GLTfTurbo
GraiSvart 6820479 3.190:- GratSvart 6820468 2.565:- SvartiBeige 9407739 489:- BlatBla 95070079 2.895:-
Multicolour 9124758 505:- Beige/Svart 95070081 2.895:-
945/95593- 24278-,24478-,26478- GratSvart 9407733 489:- Multioolour 95070082 2.895:-
Bla 6820186 2.565:- Bla 6820494 2.565:- GratSvart 95070080 2.895:-
SvarV8eige 6820192 2.565:- SvartiBeige 6820491 2.565:-
Multicolour 6820195 2,775:- Multicolour 6820497 2.775:- 8etala pa fyra mAnader, ~
GratSvart 6820189 2.565:- GratSvart 6820488 2.565:- ingan ranta, inga avgifter, ' "Sport" - kladsel, rnulticotour

67

"Prisrna" - kiadse! bl<\

Eleganta "Prisma"!

"Prisma" heter V~H eleganta kladsel som ger din bil en helt ny invandig karaktar. Och som effektivt skycldar originalkladseln fran onodigt slitage. Skulle originalkladseln r Ian ha tagit stryk doljer "Prisma" skonsarnr verkningarna fran tidens tand,

"Prisma" finns anpassad till de fiesta Volvo-bilar fran 240/260 arsmodell 78- oeh frarnat.

"Prisma" - bilkladsel 945196593- S40N40 96- 440 GL TfTut1Jo
Formsydd heltackanda overdraqsklad- Beige 1399221 (5 nackkuddar ingar) (Nackkuddar ingar)
sel. Polyester och bomull. 3 mm Bla 1399174 Beige 1399406 Beige 1399217
branohammande larninat pa baksidan Gra 1399175 Bla 1399404 Bla 1399162
av polyacrylskum samt fixerad back- Svart 1399176 1.495:- Gra 1399405 Gra 1399163
ning. Go!;!l!.iim! for bilar med sido- Svart 1399407 2.595:- Svart 1399164 1.695:-
kr.Qckkudde. Nackkuddar tiIIkommer, 85492-
se labell. Beige 1399220 744n6482-92 244/26476-
94491-.96491- Blil. 1399171 Beige 1399213 Beige 1399215
Beige 1399219 Gra 1399172 Bla 1399150 Bla 1399156
Bla 1399168 Svart 1399173 1.495:- Gr<\ 1399151 Gra 1399157
Gra 1399169 Svart 1399152 1.245:- Svart 1399158 1.245:-
Svart 1399170 1.245:- 85593- 440 SIS E1G L,
Beige 1399222 460 S/sElGUGLEfTurbo 24580-
945/965 -92, 745n65 86- Bla 1399177 (Nackkuddar Ingar) Beige 1399216
Beige 1399214 Gnl, 1399178 Beige 1399218 Bla 1399159
Bla 1399153 svart 1399179 1.495:- Bla 1399165 Gra 1399160
Gfa 1399154 Gfa 1399166 Svart 1399161 1.245:-
svart 1399155 1.365:- Svart 1399167 1.695:-
68 Overdrag.skliidsel for nackkuddar liII "Prisma" - bilkliidsel 940f960, 850, 740n60 "Prisrna" - kladsel, beige
Modell Farg Fram Prislpar: Bak Pris: 1 stl2 sti3 st Millen bak Pr;s/st: Komfortnackkudde~ Prlslsl:
744 -91, Beige 1399223 220:-lpar 1399225 110:-151 1399225 110:-/51
764 -90 Bla 1399180 220:-lpar 1399186 110,",51 1399186 110:-/51
Gm 1399181 220:-lpar 1399187 110:-151 1399187 110:-/51
Svart 1399182 220:-lpar 1399188 110:-151 1399188 110:-1.,
7441992 Beige 1399258 220:-Ipar 1399225 110:-1" 1399225 110:-1S!
Bla 1399192 220:-Ipar 1399186 110:-/51 1399186 110:-151
GnI 1399193 220:-Ipar 1399187 110:-lsl 1399187 110:-151
Svart 1399194 220:-Ipar 1399188 110:-lsl 1399188 110:-ls1
944 1991 Beige 1399223 220:-lpar 1399262 330:-13 $1
9641991 Bla 1399180 22Q:-/par 1399204 330:-13 $1
Gra 1399181 220:-/par 1399205 330:-/3 51
SVart 1399182 220:-/par 1399206 330:-/3 51
745 -91, Seige 1399223 220:-lpar 1399257 2:20:-lpar 1399261 110:-151
765 -90, Bla 1399180 220:-lpar 1399189 2.20:-lpar 1399201 110:-151
9451991, Gra 1399161 220:-lpar 1399190 220:-/par 1399202 110:-/51
9651991 Svart 1399182 220:-lpar 1399191 220:·lpar 1399203 110:-/sl "Prisma" - kliidsel, gra
94492-94, Beige 1399258 220:-lpar 1399262 330:-1351
96492-94 Bla 1399192 220;-lpar 1399204 330;-1351
Gra 1399193 220:-lpar 1399 20~ 330;-/351
Svart 1399194 220:-lpar 1399206 330:-1351
7451992, Beige 1399256 220:·Ipar 1399257 220:-Ipar 1399261 110:·ls\
9451992, BIA 1399192 2.20:·/par 1399169 220:-Ipar 1399201 110:-15\
965 1992 GrA 1399193 220:-/par 1399190 220:-/par 1399202 110:-ISI
svart 1399194 220:-/par 1399191 220:-/par 1399203 110:·/sl
94593-, Beige 1399258 220:-lpar 1399264 330:-13 sl
96593- Bla 1399192 220:·lpar 1399210 330:-/351
Gm 1399193 220:-lpar 1399211 330:-13 $1
Svart 1399194 220:·lpar 1399212 330:-/3 $1
850 Beige 1399258 220:·lpar 1399263 330:-1351
I3la 1399192 220:-lpar 1399207 330:-/3 st
GnI 1399193 220:-lpar 1399208 330:-1351
Svart 1399194 220:-fpar 1399209 330:-1351
l' Pns/st, 2' Prislpar 3' Prisi3 st
" Komtortnackkuddestomme 3529 ()33 tastes pi!. skyddsgaller (Sid 48) for HerrgArdsvagnar som ej har mittkudde bak
"Prisma" - ktadsel, svart Overdragskliidsel for nackkuddar tili "Prisma" - bilkliidsel 2401260
Modell Farg Pram Prislpar: Bak 214-<1 Sak 5-<1 Prlslpar: Ko mlo rtnackku dds" Prislsl:
24478-85, Beige 1399224 220:· 1399259 220:· 1399261 110:-
24580-85, BI~ 1399163 220:· 1399195 220:· 1399201 110:-
26580-85 Gra 1399184 220:- 1399196 220:· 1399202 110:-
Svart 1399185 220:- 1399197 220:- 1399203 110:·
24485-, Beige 1399223 220:- 1399259 220:· 1399261 110:·
24585-88 BIA 1399180 220:- 1399195 220:· 1399201 110:·
Gra 1399181 220:- 1399196 220:- 1399202 110:·
S"art 1399182 220:- 1399197 220:- 1399203 110:·
24589- Beige 139922'3 no:- 1399260 220:- 1399261 110:·
Bla 1399180 220:- 1399198 220:- 1399201 110:-
Gra 1399181 220:- 1399199 220:· 1399202 110:-
Svart 1399182 220:- 1399200 2.20:· 1399203 110:-
., Komfortnackkuddeslomme 3529 033 taSteS pA skyddsgaller (sid 48) for Herrgardsvagnar scm ej har millkudde bak Vila nackskyddsoverdrag

Ger en Ijus och behaglig atmostar i kupen. Tillverkad i collegeplysch. FinMitI40°C.

Fram

24075-85 95070102" 200:-/2-s1

20086-,700,850,

gOO 95070 101 140:-/2-51

Sak
24475- 95070103" 260:-/2-51
744176482- 95070101 140:-/2-s1
745176586- 95070104 75:-/s!
850 95070100 210:-/3-s1
944{96491- 95070105 210:-/3-s1
945/96593- 95070106 210:-/3-s1
., med skum kropp 69

Kan du konsten att kora bil och prata i mobiltelefon samtidigt?

Oet finns bara tva satt att kora hela vagen fram med bada handerna pit ratten

- utan att missa nsgra viktiga samtal. Skaffa dig en komplett utrustning for Hands Free.

Eller ri 9 133 oe lat MobilSvar pass lefon

F6rvandla din ficktelefon till en riktig biltelefon - med mikrofon och hoqtalars. booster

och yttre antenn, och till och med en extra lur for dina passagerare eller nar du viii tala ostort. Da okar du inte bara trafiksakerheten utan far sarntidiqt mycket hogre effekt med battre samtalskvalitet och storre framkomlighet.

Eller koppla av helt fran telefonen och koncentrera dig pa bilkorninqen. MobilSvar passar din telefon under resan - nar du val kommer fram kan du I lugn och ro Iyssna av dina meddelanden. MobilSvar inqar kostnadsfntt i samtliga GSM- och NMT-abonnemang fran Telia. Du betalar endast halv samtalstaxa nar du ringer MobilSvar fran din egen mabiltelefon.

Vand dig till Comshop has din Valvohandlare am du viII undvika att hamna i diket. De vet hur man kor bil och pratar I mobiltelefon samtidigt - utan att slappa ratten.

I !I!!! t .I~*~ e la

Din Volvohandlare kan ...

Det ar inte vern som heist som kan utveckla en bil till en saker och effektiv arbetsplats. Och det ar definitivt inte vern som heIst som har resurser na att vidar eutveckla den. Volvohandlarna runt om i landet besitter den kompetens som kravs for att tacka di tt behov av mobil kommunikation - med all t vad det innebar, Comshop finns hos din Volvohandlare pa foljande platser:

Borlange l.mkoping Solna
Boras Lu lea [Haga Nor ra]
Falun Malmo Stockholm
Goteborg Marrestad (Sege I [0 r p)
{Slsjon] Mora [Kisra]
Helsingborg Mota[a Sunne
Kar lsharnn Nacka Varberg
Karlstad Nor rkoping Var narno
Katrinehol m Pitea Vasteras
Krrstianstad Skelleftea Vaxjo
Kopmg Skbvde Orebro
Or nskcldsvik
Ostersund 71

I···· ... I I

I I ..

_- ~ ••• 1111

• I I I •

E-t{IH I L [)RTR

I···· t 1· .. ··

IL~~: t .:::a:1

Med din ficktelefon kan du gora mycket mer an bara prata F6rutsatt att du valjer ratt GSM-nat. lett Europolitan Distansabonnemang ingar alia tianster som gor din ficktelefon battre. Du kan skicka

och ta emot fax, textmeddelanden och data. Eller fa ett meddelande sam

,

berattar att ditt e-mail via Internet aterforsaliarc for mer information eller

anlant. Dessutom far du basta tackning nng Kundtianst 020-222222, dygnet

ach framkomlighet i det ornrade dar runt, aret om.

96% av alia svenskar bor. Enligt Sveriges Kundbarometer 1996 var Europolitan @

detGSM-nat som hade flest nojda EUROPOLITAN

kunder. Tala med di n n arrnaste Volvo- Gar din ficktelefon battre,

Volvo hands-free, mikrofon och hogtalare inbyggt i nackstodet lOr Nokia 2110,2010

... mobil kommunikation!

Det Finns goda skal att valja hog kvalitet pa den utrustning duinstallerar i din bil. Hos Comshop har vi begransat urvalet av leverantorer, val medvetna om kraven vid professionellt bruk oeh dagligt utnyttjande. Eriessons oeh Nokias kompletta program av mobiltelefoner hittar du hos Comshop. Tillbehor, som antenner, handsfree mrn, ar utvalda for att passa ihop.

En stort urval av telefoner och tillbehor fran Ericsson ..

Hands-free - No'kia GSM (NMn

Ny un i k Hands-tree utrustn i n 9 m ed mikrofon och hoqtalare inbyggdai forare n s nackstod (b i lens original

n ackku ddsk I adsel anvanc es). Utrustningen ar torsedd med sk, "duplex" tunktion, cvs bMa kan prata samtidigt. Narheten tifl mikrofon och hOgtalare medfor god sarntalskvalitet aven vld motorvaqsfart, dessutom anvancs an specialmlkroton sorn reoucerar bakgrundsljud. Autornatisk radio-mute for Volvos radioapparater (ej CR-603!60B). Automatisk laddning, av teletonens batteri. Snabb montering i bil. Krockgodkiind. Avsedd for Nokia 2110, 2010, 250 och 350 saml rnotsvarance ficklalefoner tillverkade av Nokia, t ex Mobira, Technophone, Philips och Hitachi.

Grundsals 3533878 2.570:-

.. Mon!. sats

9&1 3533893 1'.367:-

940 3533 884 1.367:-

850 3533688 1.367:-

54ON40 30550 014 1'.367:-

Betalapa fyra manader, ~ ingen r~nla.inga avgifter. ~

. .. ocn ifran Nokia nittar du hos din Volvo!landlare.

73

74

Originaldelar till halva priset.

1. Bromsok

Volvo Original 8ytesdelar

lOO-procentig funktion - garanterat. Varje Bytesdel har i och med renoveringen aterfatt funktion och driftsakerhet till lOO-procent.

Kylarna levererar vi fabriksnya. Du far 12 manaders garanti pa Bytesdelen - precis som pa

en ny del. Som bytesdel erbjuder vi bl.a. generatorer, startrnotorer, vaxellador (man. aut.}, overvaxlar och mycket annat - till nastan halva pr iset. Fraga i Volvobutiken efter gor-det-sjalvoeh servicehandbocker. Verktygen du behover hi ttar du pa sidorna 110-111.

2, Generator

3. Start motor

4. Kylare

1. Bromsok

Levereras utan bromsklotsar. Finns till nastan samUiga rnooeller.

Prisex. Iram 740 -90 915:-

3. Startmotor

Startmotorer finns till nastan samtliga rnooelter.

Prisex. 7404-cyl 1,4 kW 1.585:-

2. Generator

Vaxelstr6msgenerator komplett med tlakt ach remskiva. Finns till nastan samtliga madeller.

Prisex. 740 8230 AlK 55 Amp. 1.905:-

4. Kylare

volvos fabriksnya aturruoiumkvtare, for battre karrosionsegenskaper och baure M.lllasthet.

Prisex.lram 7401240 4-cyl man.

1.310:-

Genom narmaste Volvo-aterforsaljare kan du kopa vissa begagnade ortginaldelar til] halva priset, ibland mindre. Samtidigt gar du en insats far m iljon genom att ateranvanda full t funktionsdugliga delar. Finns inte delen du soker i lager tar din Volvo-handlare hem den fran narrnaste atervinII i ngsanlaggning.

Kontakta din Volvo-handlare far mer information om sortiment, pr iser sarnt garantivillkor.

Bilia AB, Krossgatan 37-39, Valhngby, 08-620 OS 90 • Dernia AB, Gunnarsvagen 6, Smedjebackeri, 0240-760 50

Bil &. Traktor Lulea AB, Stur egaran 10, Boden, 0921-558 80 • Liljas Bil Kalmar AB, Servicegatan I, ybro, 0481-444 38 Bilia Almedal, Alrnedalsvagen 13, Goreborg, 031-703 3360 • Bilia Kungalv, Bultgatan 38, Rollsbo Ind. Omr. 0303-2081 60 JB Jbnkoping Bildernontering AB, Backarnarken, Jonkoping 036-931 40

Vattenpumpsats Bilmod Arsmod MOlortyp Anm Best nr Prisist Termostat
Oljud frAn vattenpumpen ar elt sakert tecken pa 700, 940 85- 230A, K 2 remmar 973537 143:- Levereras med gummitatning. Om ternperaturrnata-
kommande lackage eller haveri. Byt ut pumpen in- 85- 230E 2remmar 973 537 143:- ren visar all rnotorn har onormalt lag eller hog tempe-
nan den gar sonder, sa slipper du bekymmer. 82- B27f628 2remmar 968936 164:- ratur tmns felet oltast i termostaten. Genom dubbel-
IlrSmod 87- B230F 1 rem" 973487 115:- verkande s k by pass ventil erhalles snabb uppvarm-
Bilmodell Motolt)lp Best nr Prisisats ning sarnt maximal kylning av molom. Termostaler av
pv, '"l seNopump - na_kt ~ vf3Ivaxel annat fabrikat saknar oltast denna detalj.
Amazont
140 62-74 81a12O 271602 308:- Bilmod Arsmod Motortyp Plac Bestnr Prislst
240 75-76 820 270680 313:- Kylarslang PV, 62-74 B18-30 82· 273 342 95:-
75--84 819121123 270681 585:- Kolla kylarslangama dA och d,t Spruckna slangar Amazon, 87" 273458 95:-
85- 8201)1230 271975 585:- eller otata fasten ar vanliga orsaker till lackaqe i kyl- 1401160 92· 273277 95:-
300 82- B14 3344250 725:- systernet. Volvo Original kylarslangar 1Ir armerade 240 75-76 B20 57" 273 458 95:-
81-83 Bl9A 270681 S85:- for lang nvslanqd ocn med exakt passform. 92' 2732n 95:-
84- BI9A. E 3344 253 725:- Bilmod Arsmod MOIOrlyp Plac Best nr Prisisl 240,740, 75- 619121123, 87' 95:-
6200 3344 252 725:- 273459
940 2001230 92' 273307 95:-
400 B18 3345626 725:- Amazon 62-86 B18 Ovre 273189 131:-
Ned, e 273189 131:- 79- 024 87" 273728 194:-
7001940 6 823Ml234 271975 585:- med 200, 760 75- 827/281280 87" 273480 194;-
slutel 67-70 B18120 6Vfe 273190 131:- 92· 273364 194;e
kYlsyslem Nedra 273191 139;- 9&0 91- B6304F 67' 271664 133:-
Haktrern "Longlife"
140 67-78 B18 Ovre 273190 131:-
Ha alltid en uppsattninq Volvo Originalflaklremmar Nedra 273191 139:- 300 76- 614 89' 3267235 SS:-
med i reserv i bilen. 92' 3293501 9S:·
69-70 B20 Ovre 273193 139:- 81-84 819 92' 273 307 95:-
Bilmod Arsmod Molortyp Anm Best nr Prisist Nedre 273194 131:-
71-74 820 OVfe 273236 139:- 85- 8200 87" 273459 95:-
PV, 1971 Nedra 273 237 131:- 92· 273307 95:-
Amazon, 72-74 Nedra 273279 ;31 :- 400 89· 3345628 95:-
140 62-76 BI8120 976411 66:50 92· 3344 616 95:-
240 75-76 820 bvre 460517 166:-
200 75-76 B20 976411 66:50 Nedra 460&18 166:-
75-76 B19121 1 rem 966908 66:50
75--84 619121/23 2remmar 966965 143:- 75- Bl9121/23/ Ovre 270615 166:- \8\
85- 8201)1230 2remmar 973 537 143:- 201)1230 Nedre 270616 166:-
75- 827128 21125mm 966980 164:- 300 76-81 B14 bvre 3290771 160:-
:21100mm 968936 164:- Nedre 3290770 160:- "I~
82- 814 0"", 321>5477 160,- Volvo Original kylarvatska,
200 Den enda kyla rviitska som
Diesel 79- 024 E]AC 973 541 164:- Nedre 3207963 160,- --:;:!d
81-84 819 Qvra 3293561 160,- ar godkiind for och av
300 76-81 614 3290730 94:- Volvo.
82- B14 32tO 827 94:- Nedra 3203164 160:-
81- B191200 2 rammar 973537 143:- 85- B200 Ovre 3293561 160:-
Nedre 3203164 160:-
76 Vattenpumpsats, naktrem, kylarslang oeh termostat

Volvo Original!

Vi ska bjuda dig pa det basta rad du sam Volvo-agare kan fa: Byt inte bart din Volvo bit for bit! Varna om din bils funktion, gararitier oeh ekonomi. For vern skulle kornrna pa iden att medvetet bit for bit byta bart sakerheten eller andrahandsvardet mot nagot okant och osakert? Fragan ar am du kor Volvo, eller bara nastan? Byt inte bart originalkvaliteterna i din bil!

IPUUr.P "po f>uJn! phP." "U;)JI ~:1PI.n .. sd ua~uw~!!!.r ""llulJd

1. Servicesats 2. Luftfilter
1. Servicesats for ekonomitrimning Tillaggservice 2. luftfilter
Modellanpassade servicesatser mad ratt delar for TiMggssatsen in ne hall er: Luftfil terl n sats, ventil k~ps- Bllmod Arsmod Moto rtyp Anm Bestn, Pris
verkningsfull ekonomitrimning, I sateen firms alia de- packn i n g, flams kydd sarnt e rtord erI I g a lain I n gar och
lar som atgar vlo en "tusenmjla-servios''. - Oljefiller, slangar. Amazon 67-68 B1M" 679260 228:·
kocparbncka. tandstltt, erforderliga packninqar samt 67-66 B1SA" 679261 228:·
i Iorekomrnande fall aven brytarspetsar. Bilmodell A,smod MOIOrtyp Bestnr Pris 69-70 B20A" Pial 684663 228:-
69-70 B20A" 3-hal 1277 775" 176:-
Bllmedell Arsmed 240,360 81-84 819121f23A 270624 361:-
Molortyp Bestnr Pris 8H7 B200K, B230A, K 270714 389:- 140 67-£8 819A" 679260 228:-
Amazon! B200E, F, 230E, F 270715 341:· 67-£8 81M21 679261 228:-
69-74 B2M" 3-hAi 1277 775" 176;-
140 69-74 B20A 273831 231;· 740 8H7 B23M, K 270716 396:- 71-73 B20A~ Pial 6134663 228;-
200,700, 75-76 620A 273831 231;- B230E, F 270717 361:- 74- B2M' 4-hal 1277776" 176:-
940 7H4 819121123A 273832 231;- 240 75-76 B20A" -t-har 1277776" 176;-
7H7 B19E.21 E.21 ET, Oljefilter 75-76 B20A" 3-h< I 1277 775" 176;-
B23E,200E, 75-78 BI9121A" 12n778~ 230:-
230E,B230K 1987 273845 186:- Vid byte av oljelilter bor avsn kopparbrickan bylas 75-78 B19121A" 1277 777~ 230:-
75-87 821 F ,21 FT ,23F, for att eliminera risk for oljelackage. 79- B19-230 lnsals 4(;3505 140:-
23FT,B230F, 75- BI9-230E,F lnsats 463505 140:-
230FT exkl eur, 274062 243:- Bilmodell Arsmod Motortvp Best nr P,isis! 81- B21ET lnsals 1276825 270:-
Diesel 79- 020/24 Insals 1328047 171;-
-£6187 B2ooK,200ET, Amazon]
23OA. B230K -86, 1401160 62-75 Bl8120130 3517 857 75:· 300 76-<30 B14 insais 3100 127 176:-
B230ET 274086 186:· 81- B14 InS31$ 3287936 151:-
200, 700, 75- BI9-B280 3517857 75;- 81- Bl9A,
8&- B2ooE,200F 900,850 200K rnsats 463505 140:·
23OE,B23OFT 81- BI91200E lnsats 1276825 270;-
eur.,230K 270888 243:· Diesel 79- 024 Ei Turbo 1257492 158:-
86- 8200ET,200K 79- 024 Turbo 13281&2 185:- 400 818E,F 3434495 186:·
230ET. B230F. 300 76-£4 614 3517857 75:- 818FT 3434495 186:·
230FT exkl. eur. 270889 243:· 300.400 85- B14, 81SE, F 34(;7632 75;- 700,940 8:2- 823E,
75- 627.628,6280E B28" Insats 1276389 159;-
81- 8191B200 3517857 75;- 84- B23E",
(S,N,DK,F),6280F 274063 315:-
B23OI8234 lnsats 1336397 170:·

300 76-78 B14CVT 273 833 243:-
700 82- B23/
79-53 614 Manuell 273 e34 243:- G Specialverktyg for byte av 23OET,FT lnsals 12,7546 159:-
-84 614 Bryla,'6s 274022 2.43:- oljefilter, se sid. 111. Diesel 82- 024,
85-86 814 BryUn16s 274087 243:· D24Turoo insats 1257,46 159;-
81-84 619A 273835 243:- 850 9186262 151:·
84- 819A.8200K Insatsfilter till Volvos oppningsbara, kompletta 960 91- B6304,
Brylar'los 274022 243:- luftfilter for B20AlB21 A B6254 tnsats 9161033 180:-
83- 819,200E 274088 243:- Filterpappret I Volvo Originalluftfilter ar inoljat. Det . ) Komplell 6ppnl~gsbart filter 1) utan veW1usventilation
87- 814 3270507 253:- ar en dyrare metod, men ar i konkurrentteslen hell 2) med vevhusven~latiQn 3) m ed SU·forgasare
400 90- BI8FP.U 3270510 253:- avg6rande lor an fillrel skall fa riktiga prestanda. 4) med Zenilh-Slromi>e rg fo rgasare 5) B23E ch -49()63
-87 B18E, FT 3270514 253:- Volvo Original har stor pappersaraa men del ar ock- 6) B23E ch 49054-
sa veckat korrekt (har stor akliv pappersarea) lor all Insatsfilter 140, 240 B20AJB21 A
ge maximal reningskapacitet.
Til! de oppnlnqsbara luflliltren med art.nr, 1277775. Arsmod MOlonyp Passar luftfilter BeSln, Pris
1277776,1275777 och 1275778 (tabellen till no- 69-76 B20A 1277775,
ger) finns losa insatsfilter QCh bottenlock. Har du na- 1277776 1277747 73:·
got av dessa komplettfiller monterat sa benover du B21A 1277 777,
vid nasta filterbyte bara kopa insatsfiltret. 75-78
1277 778 1277 748 94:50 78

3. Fordela~ock

6. Kondensalor

3. Fordelarlock

Volvo Original tordelarlock ar av Fenolharts (osrnaltbar M.rdplaSI) sam la.1 extrema lemperaturer i motorrummel. Vo lvos forde la rlock har i me kontaktytor och ledare av massing. De yttre anslulningama av kopparbelagd massing. Locken har Iva lager smuts- och fuktavstotande lack, vilkel innebar at! de till och med klarar kvafitetskraven for anvandninq i marin millo. Ytbehandlingen i kombinalion rned materialet ger myckel goda isolationseqenskaper. Kabelintagen ar anpassade till matt oeh tatning hos Volvo Original tandkabelsats vilket minskar risken for overslag ccn gor bilen lattstartad.

Bllmod Arsmod Motortyp Best nr Prislst
PV, 1277720" 107;-
Amazon] 62-74 BI8120A, B, D 870690 102:-
140 71-73 B20E 870690 102:-
1974 B20E 243 797 95:-
240 75- 819/20121123
820(ll230A.
E.F.K 243797 95:-
700,900 85- B230E, F, K 1346788" 310:-
-86 B23,6230A 243797 95:-
300 76-83 B14 Due 3213391 118;-
84- B14 3213392 118:-
81- Bl9/200 243797 95:-
400 3342862 250:- 1) Fordelarlocl<. med en unag i nederkant lor viss a 61 8 molorer.

2) F6rdelarlock filr direkldriven lordelsre.

4. Tandspole

Om tandstaten Iftr dalig gnista och om tandspolen ar net (skall normalt vara handljummen) kan du misslanka lei pa tandspolen. Kontrollera eller by! de ovnga delama i h6gspanningskrelsen forst. Anvand Volvo Original tandspole som ar rat! anpassad,

Bilmod Arsmod Motortyp 8est nr Pris/st
Amazon, 67-78 B 18-B21 (Ej E] 35254 381:-
140,240 71-78 E-motofer 1219230 476:-
240 79-84 6211823 1219230 476:-
85- B200K, 623M 1317810 570;-
B230E 1317810 570;-
300 76-84 B14 3294054 374:-
81-84 B19A 1219230 476:-
-84 B19E 3285229 705:-
B4- 614. B19, B200 3287677'J 705:-
85- B200K 1317 810 570:-
" For bilar med elektroniskt tanosystern, 4. Tandspole

7. Brytarspetsar 8. Tandstittssats
5. Rotor 8. Tandstittsats
Sritna eller branda kontaktytor pa rotorn ger ojarnn Volvo PI u s Tandstlft ha r kop parkarna i m itte I e ktro-
ga n g. Roto rn bor bytas samt.d i gl me d lord e I arlo eket. den ocn langre isolatorfot. - Vilkel gOI att motorn
snabbt uppnar ratt arbelstsmperatur (kort chokekor-
Bilmod Arsmod Motortyp Bestnr Pris/st ning)
PV,
Amazon, 6ilmod Arsmod MOIOrtyp 6est nr Pristst
140 65-74 Bl8120 243 903 55:- PV, 62-74 618120A 271412 110:-
240 75-84 Bl9/2(l121123 243 903 55:- Amazon~ 62-74 Bl8120B. D 271411 110:·
140 71-74 B20E 271410 110:·
3401360 zs-ss Bl~ 284509 65:-
1984 3213390 65:- 160 6$- B30A 271414 165:-
81-84 619 243903 55:- 73- 630E 271413 165:-
400 3449620 60:- 240,700, 75-76 B20A 271412 110:-
940 75-85 B19121123A 273597 110:-
75- B 19/21123E ,ET 273596 110:-
6. Kondensator 86- B200K, B230A. K 273597 110:-
Du kan testa konosnsatorn genom att ta av tordelar- 1987 B230K 273596 110:-
locket och siS. pa 103 ndningen mec b ry1arkontakterna j 88- B230E. rr 270747" 171:.-
-87 B230F 271 409~ 171:-
kontakt mad varandra. Om du nu oppnar kontakterna 88- B230F 270746" 171:-
med en liten skruvmejsel skall du se en enda gnista 88- BZ30K 270747" 171:-
hoppa mellan kontakterna. Bildas det manga gnistor BB- BZ34F 270747" 171:-
ar det dags at! byta. Byt otta I ex var 2.500 mil. <60,760 75- B271281280 (6-CYL) 273599 256:'
Bilmod Arsmod Motortyp Best nr Pris/sl 960 91- 86304 F (6-cyl) 271 636~ 256:-
PV, 62-68 61 SA. 6 241397 55:- 550 92- exld. turbo 2717.27 213:-
Amazon, 69-74 620A.6 241650 12:- 300 76-79 614CVT 271412 110:-
140 71-73 820E 243013 112:- 79-83 614 Manuell 273 597 110:-
1974 B20E 243795 1)2:- 84-86 B14 Manuefl 271 409~ 171:-
240 75-76 B20A 243795 82:- 87- B14 Manuefl 3344 473 175:·
1975 B21A 243500 82;- 80-83 B19A 273597 110:-
76-84 B19/21123A 1306223 59;- 84- BI9A, B200K 271409-' 171:·
300 76-84 B14 3277441 82:- 81- BI9E1200E 271415" 164:-
Bl-84 619A 1306223 59:- 400 618F,U 3344 473~' 175:-
61SE. FT 3344 899'" 175:-
7. Brytarspetsar ,; Resisl0rstifl
Byte bor ske var 1.000:e mil. Kontakterna skall vara .. , Resistorslift mod dubbla kopparkarnor
Ijusgra. Om kcntaktvtorna ar branda, ojarnna skall
brytarspetsarna bytas. ilr kontakterna blaanlopta el-
ler detorrnerace behover avsn kondensatom bytas. ., Specia/verktyg for byte av
Bilmod Arsmod Motortyp Best nr Pris/st tendstitt, se sta. 111_
,
PV, 62-88 618A 238859 46:-
Amazon, 624 6186,D 238859 46:- Retala pa fyra mauader, ~
140 65-88 6186, D 240 149 46:-
69-74 B20A. D 241652 46:- ingen ranta, inga avgifter,
69-74 6206 1306169 46:-
71-73 620E 1306169 46:-
1974 B20E 241 652 46:·
240 75-76 B20A 241652 46:-
75-84 819121123A 1306169 46:-
300 76-84 B14 3100134 46:-
81-84 B19A 1306169 46:- 79

Brornsskiva
Asbestlria sklvbromsbelagg
Bilmod flac Markn Anm Best nr Prislsl
Amazon Fram B18 270987 181:-
Amazon Fram 820 271 739 2a2,·
1401160, Fram Girling 271739 282,·
20067- Bak Girting 270164 200:'
71)- Flam Ate 270165 282:-
Bak Ate 271702 200:-
30075--79 Pram 3343597 335:·
80- Fram 3344996 335:·
440 Fram -ch 6386 3343433 335:'
440,460 Fram ch6387- 3344 787 335:-
440,460 Bak 3342534 353:·
700 82-91 "Fram Girling TX4005 271184 368:-
Fram Girling LongUfe 270195 461:-
Fram DBA TX400S 271179 368:-
Fram DBA LongL~e 271182 461:-
Bak Ate 271824 268:-
Bak Mullilink 271829 285:- " Utom 740 1991 med ABS-bromsar

Specialverktyg for byte av bromsbeliJgg, se sid, 111.

Monleringssats for bromsbelagg Levereras i sats for tvA hjul, inneheiliande erforderliga mont.delaljer.

Bromsvatska

Tank pa aft byta brornsvatska vartannat ar. Volvo Original

bro rnsvatska h ar beleckningen DOT 4+ vilket lnnsbar att den vata kokpunkten ar hela 180"C. Innehaller amnen som forhindrar rostbildning i brornssvstemst och som suger al sig vatten ..

0,25 liter 1381 071

1 liter 1381 073

80

Bromsskiva

Materialsammansallningen i volvos bromsskivor har vails med hansyn lill en rad taktorer, sam I ex Iriktionsegenskaper, rostkansliqhet, varmeledninqstormaga och benaqsnhet for bromsskrik.

Bilmod Arsmod Pia" Anm

Bes! nr

Prist$!

140

67-74

Frnm (ei E.F) 270732
Bak 270731
Frain ej venUlerad 270737
Pram veniilerad 270739"
Bak 270736
Frarn 14' vent 270876"
Fram 14' vent, 1359906"
Fram 1S·venl. 270877"
Fram 15'venl. 1359908"
Fram 15' ejvenl. 270875"
Fram 15" ej vent 3516130"
Fram 3265880
Frarn 3210674 200

75--

2001740
700 -<l7
68-
-<l7
88-
-87
-<l7
340 76-79
300 SO- .. Ulom 2401260 1975 Ate ventilerad.

"OmbyggnadssaIS. Har au en gang monterat oenna omb. sats racker del med nedanstaence b<omsskiva vid nasla byle.

.. Enba.rt bromsskiva

48:- 126:-

ASbestiria bromsbacksatser
Levereras i sats am lyra backar 16r tva hjul (en axel)
Bilmodell Arsmod Plac Bestnr Pris/sats
Amaz,on 61-<l4 Fram 271 812 403:-
Bak 271813 404:-
65-70 Bak 271814 404:-
300 B14 78- Bak 3342329 480:-
300 B191200 81- Bak 3342305 590:- 244:- 251:-

Asbest1ria handbromsbackar
Fyra backar algar per bil. Volvo Originalbroms-
oackar har limmade brornsbelaqq.
Bilmodell, chasslnurnmer Arsmod 8estnr Prislst
142 -ch 259142
utorn 258867 ·25S907 67-71 3<i16112 82:-
144 -ch 272837
utorn 272425-272437 67-71 3516112 82:-
1.45 -ch 110298
uiom 1 I 0192-110243 67-71 3516112 82:-
142 ch 259143·
aamt 258867-258907 72-74 3516113 82:·
144 en 272838·
samI272425·Z5$143 72-74 3516113 82:-
145 ch 110299-
samI110192-110243 72-74 3516113 82:-
160 -ch 55507 67-ch72 3516112 82:·
ch 55508- en 72-74 3516 113 82,·
200, 700, 900 exel. Mu~ilink 75- 272289 164:-
2 SI. inkl. lixeringsfjiidrar 3'34:· 595:·

339:-

885:- 800:-

885:- 8(10:·

885:- 800:-

510:- 510:-

VolvokortBYTE BROMSKLOSSAR 139:-/MAN

BETALA pi FYRA MINADER.

INGEN RANTA, INGA AYGIFTER.

Fram Volvo 240, 340/360, 440/460.

Ord pris 625:- Prls med Volvokort 555:-

Giiller alia verkstadsarbeten som betalas med Volvokort.

Ansok om Volvokort p~ 020-67 67 00.

Stopp oeh belagg!

Billiga bromsar kan stA dig dyrt

Bromsbelagg,

Oeh hur kul ar det att lasa om sad ana?

Sma, svarta oeh till synes simpla grejor som regelbundet kostar pengar att byta.

HAll ut kare lasare, sa far du atminstone veta vad det ar du betalar for.

Sedan urminnes tider bar Volvo, med en druekes envishet, talat om att det ar viktigt att vaIja originaldelar till bilen. Bromsbelagg ar en typisk sadan detalj, viktig for sakerheten, men dar det ocksa finns alternativa delar att vlilja pa, sa kallade piratdelar - till ett lagre pris.Shvbromsar pa alla fyra bjuIen bar funnits pa Volvos bilar sedan 140,serien introducerades 1966. I dag ar de en sjaIvklarbet.

3(l ARS ERFARENHET

Det finns alltsa 30 .irs erfarenhet av att utveckla bromsar pA Volvo. Diirfor borde det val rimligtvis varaenkelt, snabbt oeb billigt au gora det 1996?

Nja inte riktigt.

- Till en ny bilmodell tar det ungefar 18 mAnader att utveekla belaggen, sager JanOlof Selborn, ansvarig for bromsprov pa Volvo Personvagnar,

De faktorer som framst paverkar ett bromsbelaggs egenskaper ar bilens topphastighet, vikt oeb motorstyrka, Nar Volvo bar bestamt sig for vilka krav man staller pa det nya belagget, gar uppdraget till den systemleverantor som Ievererar bela bromssystemet till en modell. Denne vander sig i sin tor till ett antal beIaggleverantorer oeb ber dem ta fram bromsbelagg som uppfyller Volvos krav.

- Sedan vidtar ett stort antal prov under en lang tid, hade hos leverantoren oeb bar i Volvos bromslaboratorium, berattar Jan-Olaf Selborn. Huvudkraven iir tvA:

L Att bilen kan bromsas pa tillrackligt kart stracka,

2. Att den kan bromsas tyst, bekvamt och rent (bade for miljon och falgama).

- Det ar det sistnamnda sam iiI det svara, Komfort blir allt viktigare for kunderna, De vill inte ha nagra vibrationer, det ska inte tjuta om bromsama och varken miljon eller alumioinmflilgama far bliallt fOr smutsiga. Belaggen fAr beller inte slitas for fort och far

inte forstora andra delar i bromssystemet, till exempel andra skivor.

- Vi later ocksa vara bromsbelagg testkoras i taxibilar, bade i Sverige oeb USA. ChauffOrerna rapporterar regelbundet sina erfarenheter, sager Jan-Olof Selbom.

STOR OVERKAPACITET

Under bela den har lAnga processen fOrandras bela tiden olika egenskaper bas bromsbelagget for art allt skall bli sa perfekt som mojligt.

- FA bar en aning om vilka oerhorda krav det stalls pa en Iiten och till synes obetydlig detalj som ett bromsbelagg, tror Malte Blomqvist, som arbetar med lagkrav pa Volvos bromsavdelning.

- Hur ofta bromsar en vanlig bilist fran 100· o kin/tim med full bromskraft1lnte sarskilt ofta och det kan tillverkarna av piratbelagg utgA ifran, Vara belagg skall klara det dubbla och dessutom upprepade ganger.

- Bromsama pa en ny Volvo har stor overkapacitet gentemot de krav som stalls pA dem i vardagskorning. Men vi maste ta bela teknikansvaret for bilens prestanda, ansvaret fOr vad som bander vid inbromsningar langt over 100kmltim.

2000 IlAS·TKRAFfER

Aven om vardagsbilisten inte planerar att utnyttja sin Volvos resurser maximalt, kan det uppsta situatiouer dar bromsarnas hela kapacitet behovs.

Att bromsa en Volvo 850 fran 100 kmltim till stillastaende tar ca tre sekunder vid maximalt tryck pA pedalen, Nar motom ska gora det motsatta, accelerera till 100 kmltim tar det 8-10 sekunder, Det innebar att bromsarna gor ett arbete motsvarande ca 2000 hastkrafter vid maximal inbromsning ..

- Deb det ska belaggen klara av under inflytande av grus, vatten, salt och hog varme, konstaterar Malte Blomqvist.

AlIt det vi nu bar berattat klarar Volvos original bromsbelagg, de iiI utveeklade att passa just din bit.

Om piratbelagg for 99:90 klarar det? Det vet vi inte, Vet du?

2000 hiatlctafter I en Volvo 8501 NeJ Intel motor.n, ,men I bromsar,na ••• SA sloT effekt motsva!1!f nimllgen bromsamas aktlvltet vld maximal Inbromsnlng frAn 100 kmltlm till 0.

81

Dynamisk sakerhet!

Stotdarnparen skall darnpa hjulens och karossens rorelser i forhallande till varandra och till vag 11, sa 'let hjulen far basta kontakt med

vagen under Iard. Detta ar speciellt viktigt vid vat vagbana, Stetdamparna ingar som en aktiv del i den dynamiska sakerhetcn, och tillmats darfor stor betydelse vid utvecklingen av Volvobilarna. De enda stotdampare sam motsvarar Volvos sarntliga krav ar Volvo Original'

stotdampare

Levereras per styck, komplett med ertordarhqa gummibussningar. Till vtssa 140-modeller kravs darutover en ombyggnadssals, se nedan.

Bilmod ,a.,smod Plac Anm Best nr
1401160 67-74 Fram Std 273354
Bak Std 273355
145 Fiirst.'irkl 273349
F~sals·1 282761
200 75- Fram Std 271579
Frarn Forstiirkt 273393
Frarn Gaslryck tid uti. 3529819
Fram G as lrycksen utl. 3530082
Bak 2I4-(jorr OL,GL 1206641
Bak 5·d.orr 120S 641
Bak" GIE.GL T B211231'l28 794
Bakl' GLE,GL T 827126 1272 649 Prislst

Specialverktyg for byte av stotdiimpare, se sid. 111.

82

I tabsllen nedan linner du vMa standardstotdarnpare. OBS! Stiitdampare bor bylas parvis.

175:- 158:- 193:- 119:-

Bilmod Arsmod Plac A'Uri Best nr Prlsisl
340 76-- Frarn 814 3213454 605:-
Bak 3344972 395:-
300 Gl,GLS,GlE Fram 3213457 605:-
Bak 3344973 395:-
300 GLT Fram 3213455 605:-
Bak 3344 974 446;-
740 G l, 85~90 Fram 744,745 274040 625:-
Gl.E Bak 744 1329500 390:-
Bak 745 1330702 390:- 410:- 530:- 665:- 665:- 244:- 244:- 466:- 585:-

1) Gaslrycks-Slo\d$mpare

.) Modilie rlnqssats for 140·modeller UPD lill nedansthnde en-or (under 1972), tillkommer lorntarkt fastsats titl en sida for modifiering av nadra stoldamparfaste, om delta' ej tidigare uttorts I'a din 140 67-72.

14267-72 tom oh 260327.144 57-72t 0 mch 274585 14568-72 10m ch 116029.

Volvokort

BYTE STDTOAMPARE BAK 130:-/MAN

BElALA pi FYRA MANAOER.

INGEN RANTA, INGA AVGlFTER.

Bak Volvo 240. Ord pris 570:Pris med Volvokort 520:-

Galler alla verkstadsarbeten som betalas med vetvckort.

Ansiik om Volvokort pa 020-67 67 00_

Setin att synas!

Tillhor du de ljusskygga bilforare som hukar bakorn repiga vindrutor, med gulnade stralkastarljus oeh konstant tomt i spolarbehallaren?

Nej, tankte val det - tack oeh lov' Givetvis har du da upptackt vara konkurrenskraftiga priser pa kvalitetstorkarblad. Samt fordelen med att alltid ha ett komplett set av reservglodlampor latttrllgangllga ....

Vindrulelorkarblad

Volvo Original torkarblad har ell absotut jamnt anlag.gningstryck, vilket ger en perfekl svepning av rutan. "5i kt a r s 1i kerhet! ".

Bjlmodell ;'.-smod Anm Bestnr Prlslst
1401160 67-75 9139524 76:-
~OO rs-eo 913952!! 76:-
51- 9139524 76:-
343 -0113221>81 76---eh77 SWF 3269125 77:-
343 2-pack 3344 004 202:-
340 83-. 360 8G---84 2-pack 3344 718 202:-
360 ss- 2-pack 3344 719 235:-
400 2·pack 3344900 235:·
740 84-, all. 1 1392518 11'3:-
7£0 -87 alt2 6846246 130:-
760 Sa- 1392 219 130:··
850 2 pack 6pkt 271651 260;-
2 pack 8pkt 271857 260;-
940 91- 2·pack 271491 260:·
t-pack 6646246 130:- alt, 1 ::::; otan vi nge all " ~ med vinge

Bakre torkarblad

"Sikl1ir s1ikerhel! lIVen bakal"

Bilmodell

Arsmod

Bestnr

140, 245/265 68-

274065

74517&5, 9451965 88-

271334

855

93-

3512314

965

95-

9171' 1'09

Bestnr Prisist
1254571 76:· Bilmodell Best nr Prislst
124632.8 85:· 1401160, 200, 300
1247326 98:· 4GO -94, 700, 940, 960 -94 271780 134:-
1247326 98:· 850 H41nsats 271 960 134:·
1247:126 98:· 850 Ht lnsats 271 980 144:-
3269271' 88:· 96095- 271 990 144:-
1369326 88:·
3344736 176:· <1(1095- 272170 134:-
1369326 88;- S4ON<I(I 272 290 134:·
3345146 176:·
1369326 88:·
1369675 88:·
1369326 as:-
1369326 88:-
9133824 89:- Stn'ilkasta rtorka rb lad

Lika efta sam du byter torkarolad till vlncrutan, lika otta b6 r d u kontrolle ra lorkarblade n Ii II stralkastarn a. "Del a r Ii ka vi kli gt attsyna s som att se!"

Blhnodall Ar$mod
200L, DL, GL 75-78
200DL 79----80
240GL, GLE 79---BO
240 alia 81-
2.60 75-
300 71'>-78
197$
80-81
82-
400 94-
740 82-89
740 GL,GlE.GL T 90-
740 Turbo 90-
760,. 9401960 82-
850 Anm

S1ikringssals

Ligger torpackad i praktlsk 6ppnings· och aterliirslutningsbar! knappblistsr fOr saker f6IVaring i

han dsktacket, Inn e hil.lle r de vanl i gaste sakringa rna,

Bestnr

Prislsl

Pr.is/st

89:-

Am""o n, 1401160, 200, 300

273598

700,900

270927

99:-

99:-

GI6dlampsei

Volvo glodlampsats ar torpackade i ett praktiskt och hi'! II bar! plaststu i och inn ehall e r de van I i gasle glodlarnporna (f6r stralkastare, hardglas och vissa av srnalampoma ar av LongLife·typ) sarnt sakrlnqar.

38:-

Glodlampsel

83

LACK

Fargpenna - Touch-Up

For MItring av mindre repor ccb stan-

skottsskador, F iirg ko d

Solid 42;50

Metallic

MetalliC med klarlack

Sprayburk - Ulen elier stor

For bekvam battring av mindrelack· ytor. Tva stortekar: 150 ml och 400 mL

liten sprayburk 150 ml

Originalfiirg Fargkod 53;-

Originalfiirg, metallic baslack

ocn klarlack F iirg kod 113; 42brk

Stor sprayburk ca 400 m'l

Originalfiirg" Fargkod 113:-

Grundfiirg

Riid/brun 1381 015 113:-

Mattsvart 9434616 113;-

Fiilgfarg 2001700'"

300· .. •

9434617 3343118

., Ei metanic-tack,

.~ Av.edd fOr tackerade aluminiumfalgar. ••• , A vsedo lor lackerade platlal ga r.

84

For bUens basta!

Rent och snyggt, even t uella st enskott snabbt atgardade och aterkommandc oversyn av din bils rostskydd skapar en skon kansla av valbefinnande saval imagen som i planboken den dagen det ii 1- dags a tt byta till n y bil.

Du har energin - vi har de ratta grejorna for jobbetl

55;- 69:-

113;- 113;-

"Car & Eco Care"

Volvos miljoanpassade 'bilvardsprodukter

FiiI g-iMolol1viitt

Fo' kraftigt nedsmutsade parlier. Loser effeklivl olja, astaltstank, vag· smuts mm och skonar samtidigt miljiin. Pumpspray.

400 ml 1161 475 48;-

Schampo

Milt oeh skonsaml schampo som 031-

Ie ktivt rengo r sm uts i ga ytor. I nneh!! II er e] petroleumoaserade losningsmedel e lie, sil i kone r

400 ml 1161 476 36;50

Vax

LatlarbBtat flylande vaxpolish for saval solid- sorn metatllctack, Rengiir polerar och vaxar i etl moment.

400 ml 1161 478 84;50

AViettningsmedel

l.ossr effektivl olja, aslaitstank, vagsmuts mm och skonar sarntidiqt miljon. Pumpsprav.

400 ml 1161 414 20:-

Plasl-/Gummirengoring:

Loser effektivt smuts samt ger fornyad finish al instrumentbrador, dorrpaneler, stiitfimgare mm.

400 ml 1161 411 48:-

ROSTSKYDD

Slenskottsskydd - body Speciellt iampad fiir synliga parlier som t ex fronlplatar, triiskellador och spoiler. En effeklivt, snabbtorkande rostskydc med mycket g.ocl vidhaftningsfiirmaga.

500 ml 1381 064 78;-

Tunnllylancle Ml'rostskyclclsolja Tunnflytande rostskydd som bildar en vaxl i knande 03 I asnsk s kyddsfil m. For I. ex, halrurn, pratskarrnar, skarrntarsar, dorrstolpar oeh dorrar,

500 ml 1381 065 52;-

Tjockflytande rostskydd

Tjockflyta n d'e rosts kydd sam a I avsett for bilens underrede. For stallen som uts a tts fii r ko rros i on, sasorn h j ul h us och balkar. Sprayas pa hi lens underrede, s na bbtorkancs och 9 e, ett etastis kt rosts kydd,

500 ml 1381 063 70:-

Underredsmassa

Den rcstskyddande un derredsm assa n a r i h uvu dsak avsedd fiir bile n s u nd er" rede cch skarrnar.

1 lit 1'381 061 55:-

3 lit 1:381 062 130:-

Hiir finner du bilens fiirgkod 200 1979(hO dorrstotpe)

20075-78 81-

2001980

300 76- Amazon

700,900 850

1 850 Trampbil

Ocksa originaldelar!

I var Volvo-bunk hit tar du all ud den perfekta presenten. Yare sig mottagaren ar flickvannen, barnen, maken eller rent av du sjalv, Har firmer du alltid "origtnal-delar" med Volvo-identitet pa det personhga planet.

1. 850 Trampbil

Av qenorntarqad slagtalig plast, linns i tva larger. Gjuten i et! stadigt stycke. Svarta hjul av hardplast, Backspeglar. Langd 100 em. Bredd: 45 em.

Hojd: 30 em.

Bla 95020359 950:-

Rod 9502 0360 950;-

3.Sportbag

2. Paraply

Trahandtag. Diameter 100 em.

9502 0471 59:-

4. Ryggsiick

I daypackmodell. Stort huvuotack med lock. Tva rejala ytterfack med blixtl{)'s. Kraftiga barremmar,

95070594 159:-

3.Sportbag

Stor modell av kraltig polyester. Rejala handtag con axelrem. Stort huvudlack med Ivavags blbdlas. Praktiska ytterlack rned blixllas pa gavlarna.

9507 0595 199;-

86

5. Sportig nylonjacka

Team Volvo Origina.1 brodyr pA ryggen. Vindtat ocn varmfodrad. Jackan har manchesterkrage, knappninq och tvavags drag kedja sa mt j usterbar vidd i

4. Ryggsack

nederkant. Tva sidfickor mad karoborre-stangning och lrmerticka med blixtlas. Armarna ar justerbara vid handleden mad ka rdborrelAs n i n g.

5 95070597

M 95070598

L 95070599

XL 95070600

XXL 95070601

595;-

595:- 595;- 595;- 595;-

3.SpoTtbag

5, S P ortl 9 nylo njacka

87

1. BMA35

2. Tillbeh6r till Volvo BM L70C

3. BM L70C

Siora sma bilar!

Yare sig du foredrar tunga transporter, tuffa truckar, snabba bilar eUer klassiska veteraner sa har vi svaret pa din last. Till ett pris alia kan klara. Aven om finansieringen masre ske med hjalp av veckopengen.

4. Hot classic cars

88

5_ Volvo FL 10 Intercooler

6_ 240 GL 5-dorrar

8. Volvo S40

1. Volvo BM A35

Detaljrlk modell i hOg rnetallkvalltet,

Skala 1 :50 (22 em). 280 950 210:-

2. Tillbehor till Volvo BM L70C

4 st lillbehor 280 952 85:-

3. Volvo BM L70C

Lastare som kan kompletteras med tillbehor. Detaljrlk modell I hog metallkvalltet.

Skala 1 :50 (15 em). 280951 179:-

4. Hot classic cars

Av gift!rl, barn- och miljovanlig rnjuk plast. Hojnlngsbara hjul.

Uingd 13,5 em. Pris/st

PV 444· 280944 25:-

Amazon 280946 25:-

Volvo 850 280947 25:-

9. Volvo V40

5. Volvo FL 10 Tankbil

Detaljrlk modell, kan fyllas med vauen OGh tornrnas med en utdragbar slang.

Skala 1 :25 (60 em). 280 887 355:-

6. Volvo 240 GL 5-dorrar Av plast. Skala 1 :20 (24 em)

Presenttorp, 280 261 70:-

7. Volvo 1927 Jakob

Av plast. storiek 19 x 7 em.

Presenttorp. 280 542 55:-

8. Volvo 540

Detaljrik modell I hog metallkvalitel.

Skala 1 :43. 280 585 165:-

9. Volvo V40

Detaljrik modell I hOg metallkvalitel.

Skala 143. 280 586 165:-

10. Volvo 850

10. Volvo 850

Detaljrik rnodelt I hog metatlkvalitel. Liingd 11 em. Finns i farge rna gul, rod och svart. 95021 329 25:-

11 . 850 byggsats

Byggsats av Volvos 850 som tavlat i engelska standardvaqnsmasterskapet BTCC_ aBS! Farg och lim tiIIkommer.

95021 260 225:-

11 BTCC byggsats

12. Volvo FH16 Globetrotter Tlmmerbil I plast av mycket hog kvalilet. Skala 1 :25 280 870 375:-

B etala pA fyFa mAn ader. ingen rania, inga avgifter.

13. Volvo FL 10 Dumper

Detaljrik modell i plast med tippliak.

Skala 1 :25 (29 ern). 280 260 110:-

12. Volvo FH 16 Globetrotter

13. Volvo FL10 Dumper

89

Accessoarer

Valkornmen till val" exklusiva avdelning. Visst ar det val harligt nar man hrttar den perfekta prescnten till den som redan har alit - den perfekta prylen sorn inte gar att undvaral? Visst behover du en ny klocka, eller en reservoarpenna .. _7

4. Armbandsur

90

5. Reservoarpenna

6. Bordsur

7. Planbok

1. All-round bag

Bag i elegant miirkblatt nylonmalerial. Sidfiekor, dragkedja pll locket sarnt avtagbar axel rem. 57 x 29 x 30 em. Brodyr "Volvo" pA ytterfickan.

280144 215:-

2. Necessar

Rymlig necessar i elegant markblatt nylon material. 25 x 10 x 40 em. Brodyr "Volvo" pa yt1ersidan.

280150 70:-

3. Ryggsack

Ryggsack i elegant markbli:itl nylonmaterial. Plats for pennor, visltkort sarnt mobillelefon i ytterficka. Midjerem. 29 x 16 x 40,5 cm. Brodyr

"VolvO". 280149 170:-

9. Reseplanbok

4. Armbandsur

Sportigt armbandsur med chrornad, kraftig boett. Quartzur med 2 ars funk· lion sg aranti. Vattenskyddad Mineralglas. Blatt laderarmband, Markt "Volvo". Levereras i presenttorpackning. Finns scm herr- och darnur,

Herr 280137 475:-

Dam 280138 475:-

5. Reservoarpenna

Blamelerad med detaljer i qulmetall. Mark! ''VOLVO", Presentforpackning,

280406 80:-

6. Bordsur

med alarm. Blamelerad med massingsdetaljer_ Urtavlan mark! "VOLVO". BaUeri medfiiljer. Hojd 10 em, Presentfarpaekning. 280 405 185:-

10, Planbok 11_ Nyekelring

8, Reseplanbok

7. Plimbok i iilgskinn

Planbok i i:ilgskinn rnarkt "Volvo", 6 kontokortstack, korkortstack, myntlack med drag kedja samt tv<l. styeke n ryg gfickor, 12,5 x 9,5 ern. Svensktlllverkad.

280 120 360:-

8. Reseplanbok i iilgskinn

Mi:irkt "Volvo" 10 kontokortsfaek, visitkortsticka. biljettfack, pennhallare i slejfen samt sedeltack, 21,5 x 11,5 em, Svensktiltverkad,

280 119 435:-

9. ReseplEmbok

Reseplanbok i kraftigt, vavt miirkblatt nylonmalerial. Faek for mynt, kort och sedlar. Inkluderar hanqsnore och battesnana. 16 x 13 x 3 em.

Brodyr "Volvo" pa yttersidan.

280167 95:-

tz. Lysriirslampa

10. Planbok

Enkel och praktisk planbok i nylonmaterlal. Plats for kart, mynt och seolar sarnt korkort, 15 x 10 ern.

Brodyr "Volvo" 2801 152 29:-

11. Nyckelring

Nyckelring i forsiivrad oxiderad mas-

sing. 280 169 20:-

12. Lysrorslampa

Lysror, ficklampa oeh varningsljus. Drivs med 6 batterier (R20),

Langd 28 em. 280291 145:-

13.lsskrapa

Praktisk isskrapa med infallbar borste.

280745 20:-

8etala pa lYra m~nader, r--I ingen ranta, inga avgifter. ~

13,1 ss krapa

91

Takboxar som hAiler mattet!

De takbcxar vi saljer i Volvo-butiken har ratt material, uppstyvande och forstarkande balkar pa ra tt plats, tillrackligt kraftiga las och fastanordningar sarnt g:h att lasta utan att ta knacken pa dig.

Kart och gott - kvali tet!

2, Free Time Exclusive

92

3. Paekline - 102

3. Paekline - 115

1. Free Time 90

En stor oeh rymlig takbox, Av handupplagd glasliber, med genomfargad gelcoatyla som lillsammans med in· plastads rambalkar ger en extra M.IIbar och stabjl konstruktion. Beslag av rostlrill sial, levereras med ett dyrkfritt eylinderlas sarnt tva exentsrtas som aven kan lorses med hi:lnglas. Tva gasfjadrar underlattar bppning oeh slangning.

Bredd Hojd

87 em 35 em

ViI svan Gra Rbd

liingd 21gem

3679000 3679 001 3679002 3679 003

Vikt 26 kg

2. Free Time Exclusive

Free Ti mes sib rsta och rnest gen e rosa takbox. Elegant lormgiven av industncesignem Pelle Pettersson. Tillverkad av handupplaqd glasliber, med genomfargad gelcoatyta sam tillsammans med inplaslade rambalkar ger en hallbar och exIra stabil konstruklion. Draneringsh8.J for srnaltvatten. Beslag av rostfritt SIal. lstallet for gangjam anvands genomgaen de bultar sorn ger baltre stabilitel och

en tatare framre boxdel. Levereras med ell dyrklritt eylinderlas samt tva exenterl as so m ave n kan tors es m Old han g. I as . Tva. gaslj ad rar underta ttar op p ning och stangn i ng.

Bredd Hojd Uingd Vikl

93 em 33 em 223 em 28 kg

Vit

Svart

Gra

Rod Diplornatbla

3679020 3679021 3679022 3679023 3679024

• • • •

3. Packline Takbox

For att svara mot olika transportee-

h ov, Ii n ns P ackl ine' s takboxa r i 4 oli ka storlekar. Tillverkad av handuppJagd glasliber, med genomfiirgad gelcoalyta, del tillsammans med inplaslade melalllbrstiirkningar ger en hallbar

o ch myeket stabil kon st rukt i on.

Tva gasfjiidrar underlattar oppninq oeh stanpninq. Beslagen av rostfri!t stat, boxen ar torsedd med ett eylinderlas oeh kan kompletteras med tva hiinglas. Paekline takboxar linns i folJande stor1ekar och farger

Paekline Mini
Bredd Hojd langd Vikt
90 em 30em 155em 19 kg
Vit 95070046 ...
Svart 95070047 ...
Packline 90
Bredd Hojd Uingd Vikt
90 em 30 em 220 em 29 kg
Vit 95070030 •
Svart 95070031 ...
Gra 95070032 •
Rod 95070033 ... Packline 102

Bredd Hojd

102 em 30 em Vit

Svart

Gra

Rod

Packline 115

Bredd Hojd

115em 30em ViI

Svart

Liingd Vikt

220 em 33 kg

95070050 ...

95070051 •

95070052 ...

95070053 ...

Uingd Vikl

220 em 34 kg

95070038 ...

95070039 •

Betala pa fyra manadgr, II iogen ranta, inga avgifler, ~

4. Boxlift De Luxe

Mont eras i ga rag e taker. Fun ge ra r ave n vid mo nleri ng i ett I utan de tak. T ra Ii no rna un d e r boxen oeh hlssa upp med hjalp av veven .

Max last 50 kg. 95070099 1,125:-

5. Upphiingningsband for takbox Monteras enkell i tak med sxruv. Anvands tililastboxen, surfingbradan eller andra saker som kan haAgas i tak. 2 x 4 m band, 400 kg surrnings-

styrka 4472 0320 109:-

... Bestallningsvara, aktuellt pris liir du hos din Volvohandlare.

5. Upphiingningsband for takbox

93

falg uch dack!

I Volvo-handeln saljer vi kompletta hjul- optimal a sammansattnmgar av Original falgar och dack, Verklig kvalitet speciellt anpassad till din Volvo ti II konkurrenskraftiga priser.

Onskar du kan du dessutom dela upp betalningen pa fyra manader >helt rantefr it t med hjalp av Volvokortet. Har du inte Volvokort redan finns ansoknmgshandlingar hos oss i Butiken.

94

2. "Polaris" 7 x 17"

3. "Aquila" 7 x 17"

4. 'Parsus" 6,5 x 16"

1. ''Titan'' 7 x 17"

7. "Acarnar" 6,5 x 16"

8. "Pulsar" 6,5 x 15"

9. "Spica" 6,5 x 15"

1. "Titan" 7 x 17" inkl. kapse! (sid 10). Komplett med Pirellidack 205/45 R17 P-ZERO.

4. "Persus" 6,5 x 16" inkl. kapsel (sid 10). Komplett mad Pirellidack 205/50 R16 P-SOOO.

850 94- 950;34 046 ...

B. "Pulsar" 6,5 x 15" inkl. kapsel (s 18, 22). Komplett med Pirellidack 195/60 R15 P6000.

900/7001200 Silver 95034029 ...

Finns aven med 185165 R15 P2000.

900/700/200 Silver 95034 043 ...

Gn\ 95034 044 ...

I VaNQk~t t:l

B.ETALA pi FYRA MANIDER.

INGEN RINTA, INGA AVGlnER.

85094-

3529653

2. "Polaris" 7 x 17" inkl. kapsel (sid 18). Komplett med Pirellida.ck 215/45 R17 P7000.

90onOO 9122 600 ...

5. "Galaxy" 7 x 16" inkl. kapsel

(sid 18,22). Komplett mad Pirellldack 205/55 R16 P6000.

9001700/200 95034 024 ...

9. "Spica" 6,5 x 15" inkl. kapsel (sid 11). Komplett med Pirellidack 195/60 R15 eller 205/55 R15 P6000.

85094- (195/60) 95034027 ...

850 94- (205l55) 95034 028 ...

3. "Aquila" 7 x 17" inkl. kapsel

(sid 10, 12). Komplett med Pirellidaok. 205/45 R17 P-ZERO till 850

205/50 R17 P·ZERO till 960.

850 94- (205/45) 95034 025 ...

960 95- (205/50) 95034 026 ...

6. "Auriga" 6,5 x 16" inkl. kapsel (sid 8). Komplett med Pirellidack 205/55 R16 P6000.

9001700 95034 047 ...

... = Aktuellt pris far du hos din Volvohandlare

7. "Acamar" 6,5 x 16" ink!. kapsel (sid 16). Komplett med Pirellidack 205/45 R16 P7000.

S40N40 95034 048 ...

Ansok om VOlvokort pa 020·67 67 00.

95

96

2. Big Knick 225

4. Rallye 1000

Tal du att bli synad?

Hur manga ganger har rna 11 i nte tackat det kraftiga [jarrljuset for att viltet vid vagen syntes redan pa langt avstand? Eller fotgangarna? Eller den ovantade kurvan?

Lat; dig inte overraskas av rno rkre t - ge "mcteld" med extraljus'

3. Prof 210

5 Rallye 3000 FF

6. Jumbo 220

7. GI6dlampor

1. Extraljus "ALPHA 175" Extraljuset har battre Ijusstyrka an de fiesta jaml6rbara extraljus av samma storlek. Extraljusel bade ferlanger och breddar det norrnala helljusel lor att eka saksrneten nar du basi behOver den. Monleringssats tillkommer,

se 10. Lamplyp: H3 12V155W.

"Alpha 175" 9166 090 345:-/sl

2. Big Knick 225

Komplell fjiirrslralkaslare rned skyddskapa. GI6dlampa H 3.

Mall Bradd 225 rnrn, djup 120 mm.

Bred, lang Ijusbild 3680 674 ...

Srnal, lang Ijusbild 3680 675 ...

3, Profi 210

Komplett fjiirrstralkastare med skyddskapa. Finns avsn som dlrnstralkastare. Reklangular. Gledlampa H 3. Mati: Hojd 133 mm, bredd 242 mm, djup 62 mm.

Bred, lang Ijusbilc! 3680255 ...

Smal, lang Ijusbild 3680552 ...

Dimstralkaslare

(vitt 9las) 3680 256 ...

4. Rallye 1000

Komplelt fjarrstril.lkaslare med skyddskapa, Glodlampa H 2.

Malt: Bredd 187 mm, djup 87,S mm.

Bred, langljusbild 3680746 ...

5. Rallye 3000 FF

Kompletl fjarrslralkaslare rned skyddskapa. Rund. Glodlampa H 1. Mall: Bredd 222 mm, djup 126 mm.

Bred, lang Ijusbild 3680268 ...

6. Jumbo 220

Kornplatt fjarrstralkastare med skyddskapa. Hektangular, Gliidlampa H 3 Matt: Bredd 242 mm, hojd 133 mm, djup 92 mm.

Bred, lang Ijusbild 3680228 ...

... = Akluelll pris far du hos din

Volvohandlare

10. Monleringssats, fjiirrljus 7001900

7. Glodlampor
HI 12 V SSW 3638702 41:-
HI 12V WOW 3638715 66:-
H2 12V SSW 3638704 47:-
H2 12V !OOW 3638717 67:-
H3 12V SSW 3638705 33:-
H3 12 V 100 W 3638709 43:- 8. Stabiliseringsstag (2-punklsfasle)

F6rhindrar all stralkastama vibrerar sa att Ijuset inte fladdrar.

Blankf6rkromat 3680164 50:-

Mattlackerat, svart 3680 253 51:-

9. Fastjiirnssatser for fjiirrljus Hallare och slabiliseringsslag (2-punktsslag), gor extraljusen slabila.

440 -93" 3683 034 331:-

460 -93" 3683035 331:-

300 81-85 3683032 281:-

86- 3683033" 231:-

200 75-80 1128 272" 125:-

81-85" 1188 486 u 85:-

140 -73 3683030 206:-

140 1974 3683031 181:-

., For senare rncdeller se 10.

u Ett fasljam mad stabiliseringsstag och monl.anvlsnlnp.

• Tv'; fast jam med staotlistenngsstag och mont.anvisning.

10. Monl..sals for extraljus 2001700/900

Sals for tva staende extraljus. Innehailer tastiarn, slabiliseringsslag, leoningsmalta, strornbrytare, H3-glodlampor 55 W. Mont. pa st6t1Angaren utan ingrepp eller hAltagning.

960 -94,94091- 96095-

74090-,76088- 740 -89, 760 -87

24086-

9134663 3529080 1188599

3529371

. For ovrlg information angaende exIra/jus, se Simas JjuskalaJog.

11. Ledningssals fOr 1401160,200

Mont, sats, extraljus 850, S40N40, 440/460

Komplett monterings-Iledningssats for staende Ijus framl6r grillen. Ljuset stab i lise ras med spec i ell konso I pa baks idan av Ijusel. 85092-93

1994

9124830 9134679

-ch 95" ch 95-*'

S40N40 96- 440/460 94--

3529101 3524957

30851407 3472215

"ch nr avgransning, hor med din Volvobutik.

11. Ledningssals for extraljus Inneh3l1er ledningar, rela med inbyggd sakrlnq och kabelskor. Str6mbrytare !illkommer se 12.

400,340/360 -93 3680165 144:-

200, 140/160 73-85 1129 305 395:-

12. Strombrytare, 140/160, 200,300 Vippslrombrytare med symboler lor placering i inslrumentpanelen pa 300 76-,20075-,140116073-.

Fjarrljus 1258500 138:-

Dimljus 1258499 138:-

13. Hogi placera! bromsljus

Extra bromsljus. Monleras centrerat i bakrutans nederkant. Komplett sats med alia rnonterinqsdetalier.

7441764 82-86 1394 819

7451765 1986 1394 820

2421244 7S-86 1394821

2451265 75-~6 1394822

725:·

645:- 451:-

451:-

835:- 835:- 835:- 835:-

14. Sloth\ngarreflex - stripe
Sjiilvhaltande reflexband, monteras i
st6tfi1ngargummits fOrdjupning.
944/964 91- 3529689 309:-
945/965 91- 1394471 309:-
74084-89 1394204 186:·
90- 3529269 309:-
Turbo 90- 1394471 309:-
760 -87 1394204 309:-
88- 1394471 309:-
460/440 3449550 453:-
480 3453409 453:-
30086- 3213316 453:-
20081- 1129633 186:-
1401160,
20074--80 283306 140:- 910:- 835:-

Furverkliga din drum - bli lavlingsflirare!

Med Volvo Original Cup far du chansen.

Receptet ar enkelt: ta en vanlig Volvo 240 - vilken sam helst - dock utan turbo. 2- eller 4-dorrars spelar ingen roll. Oppna huven, montera i en insprutningsmotor, de flesta forare foredrar Volvos B23E-motorer som tillsammans med Volvos 60 mm avgassystem ger 160-165 hk. Montera darefter skyddsbur, tavlingsstolar och styva upp hjulupphangningen. Alit pa bilen rna te vara original, men det ar tillatet att kornbinera olika arsmodeller Ror sa ihop ingredienserna oeh du har en taviingsbil!

Volvo Original Cup ar en forhallandevis billig tavlingsklass, det ar latt att bygga tavlingsbilen och man kan med sam rna bil tavla i rnanga olika dicipliner - pa bana, i rallyskogen, pa is, i backe och nu aven i rallyeross. Eller varfor in te tavla i All Championship dar du maste beharska samtliga discipliner)

Detta ar nagra av forklaringarna till att Volvo Original Cup blivit en succel Klassen har vaxt explosionsartat under 90-talet oeh det tillkommer standigt nya forare. Fornarvarande firms ca 500 bilar registrerade, vilket gor VOC till Sveriges, ja en av varldens, storsta motorsportklasser _

Forarna tavlar i rikstackande serier oeh i lokalrnasterskap. 1996 vann Morgan Olsson fran Kil Svenska Rally Ser ien, Fredrik Norberg, Hassleholrns MK vann Nordic Rally Cup och Anders "Sniffen" Johans on, Hyllinge MS segrade i All Championship - en serie som innefattar tavling pa alia underlag. Nordic Racing Cup vanns av Marcus Nyberg, Almhults MK, i Svenska racingserien segrade Reine Carlsson, Goteborgs MF, Svenska isbaneserien vanns av Per-Erik Niemi, Lulea MS oeh Daniel Berglund, Sjobo MK segrade i Svenska Rallycrosserien, Norska Tone Slattland tog hem titeln som basta racingtjej.

Nationella klassen

Volvo 240 ar stark, stabil oeh saker Darfor ar den ocksa

en vinnare i Nationella klassen i rally - Sveriges storsta tavlingsklass, I ar har volvoforarna Mats Karlsson fran Saffle och Tomas "Langen" Pettersson tillhort toppnamnen i klassen. 1995 tog Mats SM-guld oeh i ar fortsatte han medalj-jakten med ett SM- ilver. Tomas slutade pa attonde plats i SM-tabellen och gjorde en fin avslutning genom att vinna sista deltavlmgen. Hog tillforlitlighet, bra vaghallning och stark motor ar forarnas frarnsta forklaringar till Volvons frarngang.

Volvo S40 och Rickard Rydell!ir 1997 ars vinnande kombination i BTCC.

Framtidens svenska raeingsljarnor kor Volvo S40

Nu drar Svenska Bilsportforbundet igang en storsatsning pa ungdornar. Malsattningen ar att fordubbla antalet licenserade unga Iorare fram till sekelskiftet. Satsningen, sam gors tillsammans med Volvo, omfattar tre klasser:

Klass 1: 15-18 ar med Volvo Original Cup i rally, rallycross oeh racing.

Klass 2: Samma sam evan, men for 18-24 ar.

Klass 3: En ny racmgklass med Volvo S40, alder 18-24 ar

Det sportsliga och tekniska reglementet i S40 klassen ar liknande det sam anvants under manga ar i Volvo Original Cup. Det innebar att bilarna i start sett kors i standard-

STCC ar den svenska motsvarigheten till BTCC. 1996 vanns SM-guldet av Janne "Flash" Nilsson och Valvo 850.

Framgangar i det tuffa engelska BTCC-masterskapet

Infer sasongsstarten av 1996 ars BTCC, British Touring Car Championship, hade Volvos TWR-preparerade Volvo 850 blivit ytterligare vassad oeh malsattningen var att ta guld. Men konkurrensen visade sig vara annu tuffare an tidigare ar, framforallt genom att Audi ater fanns med i masterskapet oeh tavlade med 4-hjulsdrift. Volvo slutade for andra aret i rad pa tredje plats i markesmasterskapet och blev darrned basta framhjulsdrivna bil. Rickard Rydell upprepade det fina resultatet fran -95 och tog annu en bronsmedalj i forarmasterskapet. Nu fortsatter Volvo/ TWR satsningen genom att byta modell- till Volvo S40. Under hosten oeh vintern har den Iaga, smackra, svarta prototyp-bilen genorngatt ett omfattande testprogram med mycket lyckat resultat. Med erfarenheterna fran tre ar i toppen av BTCC, utvecklar nu Volvo oeh TWR en ny vinnarbil sam konkurrenterna far se upp med under I997~

Framtidens racingforare kommer under 1997 at! tavra med Volvo S40 i ett nytt svensrt mii.sterskap for ungdomar.

version och att forutsattningarna blir lika for a11a.

Den nya klassen kors tillsammans med STCC (Swedish Touring Car Championship). Slutpriset for den baste S40- foraren ar att fa kora en TWR-preparerad Volvo 850 i det sista STCC-loppet.

8M-guld till Janne "Flash" Nilsson oeh Volvo 850

1996 atervande publiken till svenska racingbanor. Anledningen heter STCC, Swedish Touring Car Championship, ett svenskt standardvagnsmasterskap byggt pa samma framgangsrjka recept sorn foregangaren BTCC i England. BMW, Mercedes, Opel, Ford och Volvo - sida vid sida, skarrn mot skarm i kamp am forstaplatsen.

Janne "Flash" Nilsson vann sju av nio deltavlingar. Uppgorelsen i masterskapet kom dock inte forran i sista deltavlingen. Men da visade Janne "Flash", hans team och Volvo 850 sin styrka och tog hem SM-guldet i svensk motorsports nya kungaklass.

1997 ger sig fler duktiga forare oeh bilmarken in i kampen am medaljerna. STCC kommer garanterat bjuda pa manga rata oeh spannande dueller innan malflaggan faller och nasta SM-guld skall utdelas.

99

/' '

f"",,-· .~," __ .,' .~"' ~- ... -=--" - '", '.'" ~ ""'_-_"