ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός

1.α) Τι ονομάζεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α;
β) Ποιοί αριθμοί ονομάζονται άρρητοι;
γ) Ποιοί αριθμοί ονομάζονται πραγματικοί;
2. α) Ποιά γωνία λέγεται εγγεγραμμένη σέ κύκλο;
β) Τι γνωρίζετε για την εγγεγραμμένη γωνία, που βαίνει σε ημικύκλιο;
γ) Τι γνωρίζετε για τις εγγεγραμμένες γωνίες ενός κύκλου που βαίνουν στο
ίδιο τόξο;
3.Στο διπλανό σχήμα έχουμε τον κύκλο (Ο.ρ) με ρ=2cm
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΟΑΒ
β) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ
γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου
τμήματος.

4.Δίνεται η υπερβολή
α) Να βρείτε τις τιμές του λ, ώστε η υπερβολή να βρίσκεται στο 2 και 4
τεταρτημόριο.
β) Αν η υπερβολή διέρχεται από το σημείο Α(-1, 2), να υπολογίσετε το λ.
γ) Για λ= -1,5 να βρείτε το σημείο Β της υπερβολής με τετμημένη -1 και να
υπολογίσετε την απόσταση των σημείων Α και Β.
5. Να βρείτε τις κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων:
ο

ο

6)α)Τι ονομάζεται συνάρτηση;
β)Από ποιο τύπο υπολογίζεται η απόσταση δύο σημείων A(χ1,ψ1) ;Να βρείτε
την
απόσταση ΑΒ όταν Α(-2,1) και Β(2,-2)
γ)Να συμπληρωθούν τα κενά
i. Το συμμετρικό του σημείου Α(x,y) ως προς τον άξονα x’x είναι το σημείο
……………..
ii. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx είναι μια ….….….που
διέρχεται από την
αρχή των αξόνων
iii. Η ευθεία y=0 παριστάνει τον άξονα ……………
iv. Ο αριθμός α λέγεται ………….της ευθείας y=αx+β
v. Αν δυο ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα, τότε το …………. των
αντίστοιχων τιμών τους
είναι …………..

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός

vi. Κάθε σημείο του άξονα x’x έχει ………..μηδέν ενώ κάθε σημείο του άξονα
y’y έχει
…………….μηδέν
vii. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx+β, β≠0 είναι μια……….
παράλληλη της
ευθείας με εξίσωση …………….,που διέρχεται από το σημείο…… του άξονα
y’y.
viii. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ=α/χ
όπου α ≠ 0 λέγεται ……………… και
αποτελείται από δύο κλάδους που βρίσκονται στο …………και ……………
τεταρτημόριο των αξόνων, όταν α>0.
7)α)Τι ονομάζεται ημίτονο οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου και τι
ονομάζεται
συνημίτονο οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου;
β) Αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (A = 90 ) είναι εφΓ=1, ποιο είναι το
συμπέρασμα σας
για το είδος του τριγώνου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
γ)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ(σωστό) ή Λ(λανθασμένο)
0

8)Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων

9)Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο με βάση 16cm και περίμετρο 36cm.
α)Να βρείτε καθεμία από τις ίσες πλευρές του
β)Να βρείτε το ύψος που αντιστοιχεί στη βάση του τριγώνου
γ)Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου
10.Α) Να γράψετε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός θετικού αριθμού α.
Β) Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιο σας ως Σωστή ή Λάθος καθεμία από τις
παρακάτω προτάσεις.
1. Αν ο αριθμός α είναι θετικός τότε και ο a είναι θετικός αριθμός.
2. Κάθε πραγματικός αριθμός είναι και άρρητος.
3. Ρητοί είναι οι αριθμοί που μπορούν να γραφούν στη μορφή

µ
v

όπου το μ είναι ακέραιος και το ν φυσικός διαφορετικός του μηδενός.
4. Για κάθε αριθμό α≥0 ισχύει a ≥ 0
11.Α) Να γράψετε το αντίστροφο του πυθαγορείου θεωρήματος.
Β) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός

12.Α) Να λυθεί η εξίσωση

Β) Να λυθεί η ανίσωση
13.Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( A= 90 ) έχουμε ΑΒ=6cm και AΓ=8cm.
A) Να υπολογίσετε το μήκος της υποτείνουσας
B) Να υπολογίσετε τα παρακάτω
1. ημΒ= Γ
2. συνΒ=
3. εφΓ=
4. εφΒ=
0

14.Α. Πια γωνία ονομάζεται εγγεγραμμένη σε κύκλο (Ο,ρ); Τι είδους γωνία
είναι κάθε εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο; Πιά σχέση έχει
μια εγγεγραμμένη γωνία με την επίκεντρη που έχουν το ίδιο
αντίστοιχο τόξο;
Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην
κόλλα των απαντήσεων δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η
πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Το ημίτονο μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου
ισούται με το λόγο που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την
απέναντι κάθετη πλευρά από τη γωνία ω, με την προσκείμενη
κάθετη πλευρά της γωνίας ω.
β. Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο με ορθή τη γωνία Γ, τότε
για τις πλευρές του α, β, γ ισχύει η σχέση: α +β =γ
γ. Όταν μια οξεία γωνία αυξάνεται, τότε αυξάνεται το ημίτονό της,
ελαττώνεται το συνημίτονό της και αυξάνεται η εφαπτομένη της.
δ. Η γωνία φ ενός κανονικού πολυγώνου και η κεντρική του
γωνία ω είναι παραπληρωματικές
ε. Το εμβαδόν ενός τραπεζίου είναι ίσο με το πηλίκο του
ημιαθροίσματος των βάσεών του με το ύψος του.
2

2

2

15.Α)Να δώσετε τον ορισμό του συνημίτονου μιας οξείας γωνίας ορθογωνίου
τριγώνου.
Β)Να δικαιολογήσετε την ανίσωση 0 <ημω < 1
Γ)Αν ω, φ οξείες με ω > φ να συμπληρώσετε τη σχέση εφφ.....εφω
16.Να λύσετε την ανίσωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός

και στη συνέχεια, να παραστήσετε τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών
17.Δίνεται ημικύκλιο ΒΓ και οι χορδές ΑΓ=16 cm και ΑΒ=12 cm.
Α. Να δικαιολογήσετε γιατί η Α = 90
Β. Να υπολογίσετε την ακτίνα ρ του κύκλου.
Γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του μέρους του ημικυκλικού δίσκου που
βρίσκεται
εκτός του τριγώνου.
0

18.Α) Τι λέγεται τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού α ;
Β) Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστό
και (Λ) αν είναι λάθος.

19.Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

20.Αν στο διπλανό σχήμα είναι ΑΒ = 1200 και ΑΓ = 600
Α) Να βρεθούν οι γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.
Β) Αν ΑΒ=8cm και ΑΓ=6cm να βρεθεί η
ακτίνα του κύκλου.

21.α) Πότε δυο ποσά χ και ψ λέγονται ανάλογα και πότε αντιστρόφως ανάλογα , ποια
είναι
η σχέση που υπάρχει μεταξύ των δυο ποσών χ και ψ , σε κάθε περίπτωση ;
β) Να συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις :
1. Η γραφική παράσταση η οποία αντιστοιχεί σε μια συνάρτηση ανάλογων ποσών
είναι
μια …………….. η οποία διέρχεται από την …………………….
2. Η γραφική παράσταση η οποία αντιστοιχεί σε μια συνάρτηση αντιστρόφως
ανάλογων
ποσών ονομάζεται ….…………….. και αποτελείται από …………………….
γ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ( Σωστό ~ Λάθος )
1 . Η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ = α χ + β όπου το β ‡ 0 , είναι μια
ευθεία η
οποία διέρχεται από το σημείο ( 0 , - β ) του άξονα ψ΄ψ .
2 . Η γραφική παράσταση της υπερβολή έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των
αξόνων
και άξονες συμμετρίας τις διχοτόμους των γωνιών των αξόνων ;

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός
22.α) Να κατασκευάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο η γωνία Β είναι
ορθή , να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα και να γράψετε με βάση το
τρίγωνο που κατασκευάσατε την σχέση που υπάρχει ~ αντιστοιχεί στις
πλευρές του τριγώνου ΑΒΓ .
β) Να συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις :
1. Το εμβαδόν ενός τετραγώνου του οποίου η πλευρά είναι ίση με α είναι ίσο με
……..
2 Το εμβαδόν ενός τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου μιας βάσης του
τριγώνου επί το ………………………………
γ ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ( Σωστό ~ Λάθος )
1 . Το εμβαδόν κάθε επίπεδης επιφάνειας είναι πάντα θετικός αριθμός ;
2 . Όταν θέλουμε να μεταφερθούμε από την μονάδα του τετραγωνικού μέτρου ( m 2
),
σε μια μικρότερη τότε την τιμή που έχομε την πολλαπλασιάζουμε με την δύναμη του
100 που αντιστοιχεί στην νέα μονάδα ;
23.Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ , του οποίου οι πλευρές είναι : ΑΒ = 12 cm , ΑΓ = 13 cm
και
ΒΓ = 5 cm .
α ) Να αποδείξετε ότι το παραπάνω τρίγωνο ΑΒΓ , είναι ορθογώνιο .
β ) Να υπολογίσετε στο παραπάνω τρίγωνο τους επόμενους τριγωνομετρικούς
αριθμούς :
ημΑ ~ συνΑ και εφΑ , για την γωνια Α του τριγώνου
24.Στο παρακάτω τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΔ είναι ύψος του τριγώνου.
Αν ΑΓ=10cm, η γωνία Γ= 28ο και η γωνία Β=64ο Να υπολογίσετε:
α) το ΑΔ το τμήμα ΔΓ και το τμήμα ΔΒ β) το εμβαδόν του τριγώνου
ΑΒΓ. ( Δίνονται ημ28ο=0,46 συν28ο=0,88 εφ28ο=0,53 και ημ64ο=0,89
συν64ο=0,43 και εφ64ο=2)

25.Δίνεται η εξίσωση 3μχ-(μ-χ)=χ-3(2μ-1).
Να βρείτε την τιμή του μ ώστε η εξίσωση να έχει λύση την χ = -1.
26.Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην ευθεία ε: y=5x και
διέρχεται
από το σημείο Μ(2,-3)

27.Το εμβαδόν ενός κυκλικού δίσκου είναι 314cm .
α) Να βρεθεί το εμβαδόν ενός κυκλικού του τομέα επικέντρου γωνίας 36 .
β) Να βρεθεί το μήκος του τόξου του ιδίου κυκλικού τομέα.
2

ο

28.α) Να αναφέρετε τι ονομάζουμε εγγεγραμμένη γωνία.
β) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλλα
σας τη λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση:
β1) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο έχει
πλευρές κάθετες μεταξύ τους.
β2) Κάθε επίκεντρη γωνία είναι διπλάσια από κάθε εγγεγραμμένη
γωνία του ίδιου κύκλου .

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός

β3) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου
του αντίστοιχου τόξου της.
β4) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό όταν όλες οι πλευρές του είναι
ίσες μεταξύ τους και όλες οι γωνίες του είναι ίσες μεταξύ τους.
β5) Το εμβαδόν κυκλικού τομέα με αντίστοιχη επίκεντρη γωνία
μ δίνεται από τον τύπο:
0

29.α) Να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την γραφική παράσταση της συνάρτησης
.
β) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλλα
σας τη λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση:
β1) Έστω η συνάρτηση ψ=αχ+β με β≠0. Ο αριθμός β λέγεται
κλίση της ευθείας ψ=αχ+β
β2) Η γραφική παράσταση της ψ=αχ διέρχεται από την αρχή Ο
των αξόνων
β3) Κάθε σημείο του άξονα x'x έχει τεταγμένη 0.
β4) Αν δίνονται δύο σημεία

η απόστασή

τους δίνεται από τον τύπο:
.
β5) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης

30.Να λύσετε την παρακάτω εξίσωση:
Έστω η συνάρτηση Ψ=(3λ-1)χ+4
α) Αν η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο A(2,-4) να βρεθεί ο
συντελεστής διεύθυνσης της.
β) Αν λ=-1 να γίνει η γραφική της παράσταση
31.Στο διπλανό σχήμα δίνεται ότι ΒΓ= 16cm , AΓ= 12cm και
ότι η ΑΒ είναι διάμετρος του κύκλου.
α) Να δικαιολογήσετε γιατί το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο.
β) Να βρεθεί η ακτίνα του κύκλου.
γ) Να βρεθεί το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου χωρίου.

32.α) Τι ονομάζεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α;

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός
β) Να σημειώσετε αν είναι σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) οι παρακάτω
προτάσεις:

33.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση :
I. Η εξίσωση 2χ=2χ έχει:
1) Λύση μόνο το χ=1
2) Είναι ταυτότητα
3) Είναι αδύνατη
4) Έχει λύση μόνο τους θετικούς αριθμούς

34.Να λύσετε την εξίσωση

35.Στο σχήμα που ακολουθεί έχουμε κύκλο (0,ρ) με ΒΓ= 2 2 cm. Να
υπολογίσετε:
α) Τη γωνία BOΓ
β)Το εμβαδό του κύκλου
γ) Το εμβαδό του κυκλικού τμήματος (τ)

36.Να λυθεί η εξίσωση

37.Στο παρακάτω τρίγωνο έχουμε ΑΒ=10,ΒΔ=6 και ΑΓ=17.Αφού βρείτε
πρώτα τις πλευρές ΑΔ και ΓΔ να εξετάσετε εάν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι
ορθογώνιο.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός

38.Να λύσετε την εξίσωση:

39.Να λύσετε την παρακάτω ανίσωση και να παραστήσετε
τις λύσεις της, στην ευθεία των αριθμών:

40.Στο παραπάνω σχήμα δίνεται κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ= 2cm . Τα
σημεία Α, Β , Γ ανήκουν
στον κύκλο και η γωνία ΑΟΓ είναι 90ο . Να βρείτε
α/ Το μήκος του τόξου ΑΒΓ και το μήκος της χορδής ΑΓ
β/ Το εμβαδόν του κυκλικού τομέα Ο.ΑΒΓ και το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΓ
γ/ Το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου επίπεδου χωρίου

41.Σ τ ο δ ι π λ α ν ό σ χ ή μ α ε ί ν α ι : Α Β = 6 cm , Α Γ = 8 cm κ α ι Α Β τ ό ξ ο = 74 μ ο ί ρ ε ς . Ν α υ π ο λ
ογίσετε:
α)τιςγωνίεςτουτρίγωνουΑΒΓ
β)τηνακτίνατουκύκλου
γ)το μήκοςL καιτοεμβαδόν Ε τουκύκλου

42.α ) Ν α σ υ μ π λ η ρ ω θ ε ί ο π α ρ α κ ά τ ω π ί ν α κ α ς τ ι μ ώ ν

β)Ναεκφράσετετοψωςσυνάρτησητουχ
γ ) Ν α ε ξ ε τ ά σ ε τ ε α ν τ ο σ η μ ε ί ο ( -2, -4) α ν ή κ ε ι σ τ η γ ρ α φ ι κ ή π α ρ ά σ τ α σ η τ η ς σ υ ν ά ρ τ
ησης αυτής

43.Στο ορθογώνιο τρίγωνο του σχήματος ΒΓ=10cm
Γ=38
Να υπολογίσετε τις άγνωστες πλευρές x,y
Δίνονται ημ38 ≈ 0,62 ημ52 ≈ 0,79
συν38 ≈ 0,79 συν52 ≈ 0,62
ο

ο

ο

ο

ο

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός

44.α. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α και πώς
συμβολίζεται;
β. Χαρακτηρίστε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) κάθε μία από τις ισότητες

45.Να λύσετε την παρακάτω εξίσωση :

46.Το εμβαδόν της διπλανής κυκλικής πλατείας, που έχει περιμετρικό
ποδηλατόδρομο
είναι 144π m .
α) Ένας ποδηλάτης έκανε το γύρο της πλατείας 100 φορές. Μπορείτε να
βρείτε πόσα Km έγραψε ο χιλιομετρητής (κοντέρ) του ποδηλάτου;
β) i. Να βρείτε το εμβαδόν του κυκλικού τομέα (Ο,ΑΒ) με ΑΒ=60ο.
ii. αν το γραμμοσκιασμένο κυκλικό τμήμα το αποκόπτει, κατά μια μελέτη,
δρόμος, μπορείτε να βρείτε το εμβαδόν της πλατείας που γίνεται δρόμος;
( Δίνεται : 3 =1,7)
2

47.Το διπλανό σχήμα είναι η κάτοψη
μιας πισίνας ξενοδοχείουβάθους 2,5 m (πρίσμα).

Αν το Ο σημείο της πλευράς ΑΒ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός

με ΑΟ = 17m και ΟΒ = 4m.
Επίσης είναι ΒΓ = 3m,
ΓΔ = 13m, ΕΔ = 9m και OEA=90 , OΔA=90 ΔOΓ =90 και OΒΓ =90 .
α) Να βρείτε τα τμήματα ΟΓ = α, ΟΔ = β, ΟΕ = γ και ΑΕ = δ.
β) i. Να βρείτε το εμβαδόν της κάτοψης, δηλαδή το (ΑΒΓΔΕ)
ii. Τον όγκο του νερού που χρειάζεται για να γεμίσει η πισίνα.
ο

ο

ο

ο

48.Να λυθεί η εξίσωση

49.Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων και να τις παραστήσετε στον
άξονα των αριθμών:

50.Στο παρακάτω σχήμα η ΒΓ είναι διάμετρος του κύκλου, Β=30 και
ΑΓ=10cm.
Να βρεθούν α) η ακτίνα R β) το μήκος του τόξου ΑΓ γ) το εμβαδόν του
κυκλικού τομέα γωνίας ΑΟΒ.

51.Nα βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

52.Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ του παρακάτω σχήματος είναι ορθογώνια με
ΑΒ=3cm,AΓ=4 cm,ΑΕ=6
και ΔΕ=10 cm. Nα υπολογίσετε:
Β ι)Τα ευθύγραμμα τμήματα ΒΓ και ΑΔ
ιι) τα ημω, συνφ και εφφ.

53.Στο παρακάτω σχήμα η διαγώνιος ΑΓ του ορθογωνίου ΑΒΓΔ είναι 29cm
και η ΒΓ=21 cm.
ι) Να δείξετε ότι η διάμετρος ΑΒ του ημικυκλίου είναι 20cm.
ιι) Να υπολογίσετε την περίμετρο του γραμμοσκιασμένου σχήματος.
ιιι) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου σχήματος.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ ΒΑΘΗΣ Μαθηματικός

54.Στο παρακάτω σχήμα έχουμε τον κύκλο με κέντρο Ο. Να υπολογίσετε τις
γωνίες
θ ,ΑΒΓ, ω και το τόξο ΒΓ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful