You are on page 1of 290

1455 Tarihli Kirmast

Tahrir Defteri'neGore

OsmanlKuruluDevri
Vakflar
^1

-J?ii

i^

rX3V

A.

(Giri-Tpkbasm-eviriyaz)

-*r
--^

'iyj]^^ji/^^/,^

..,,,,.
V ^

, .
^if

.fl
r

% ^ ^ ^ V |

Raif Kaplanolu
Niyazi Topu
Hseyin Delil

4i<^ V- ^.*

. k ^ l ' i ^ ^ ^jt^. ^

Avrasya Etnografya Vakf Yaynlar

1455 Tarihli Kirmast Tahrir Defteri'ne


Gre
Osmanl Kurulu Devri Vakflar
Giri-Tpkbasm-eviriyaz

Raif Kaplanolu
Niyazi Topu
Hseyin Delil

Avrasya Etnografya Vakf Yaynlar No: 24

Kitabn Ad
1455 Tarihli Kirmast Tahrir Defteri'ne Gre Osmanl
Kurulu Devri Vakflar
Yazar
Raif Kaplanolu
Niyazi Topu
Hseyin Delil
Yayn Editr
Ozan Kaplanolu
Avrasya Etnografya Vakf Yaynlar
Gemlik Cad. No:22, Orhangazi/B URSA 16800
Basm Tarihi: Mays 2014
Basm Yeri:
stanbul Ofset Basm Yayn San. Tic. A..
obaneme Mal. Gneli Sk. No:21/2
Yenibosna/Bahelievler - STANBUL

ISBN: 978-975-6738-26-9

nsz

Bu kitapta yaynladmz ve Kirmast Defteri'nin paralar olan iki


defter, Osmanl Devleti'nin kurulu devrini daha iyi anlamamz salayacak
deerli bilgiler iermektedir. Kitapta 1455 tarihli Kirmast Defteri'nin sadece
iki paras yaynlanmtr. Bu defterin dier paralarn bulduka yaynla
may dnyoruz.
Kirmast Defteri'nin yaynlanan paralarnda, Osman Gazi, Orhan
Gazi ve Sultan . Murad vakflar younluktadr. Bu nedenle kitabmzn
adn, "Osmanl Kurulu Devri Vakflan" koymakta saknca grmedik. Ancak
elbette yaynladmz paralarda; Osman Gazi, Orhan Gazi ve Sultan 1.
Murad devri vakflarnn hepsi yer almamaktadr. Bu nedenle, bahse konu
devirlere ait.tm vakflar hakknda 1530 tarihli icmal defterini esas alarak
yaptmz aratrmay da kitabmza koymay uygun bulduk. Bylece, yayn
ladmz defterin eksikleri bir lde tamamlanm oldu.
Her ne kadar sadece Hdavendigar Livasn iine alsa da, Osmanl
Devleti'nin ilk tahririne ait Halil Bey Defteri'ni temel almas asndan Kir
mast Defteri'nin ok nemli olduunu dnyoruz.
Yaynladmz defterle ilgl geni bir etd yapmadk. Biz sadece
tespitle yetinip aratrmaclar iin etdlk bir zemin oluturmaya altk.
Kitabmzda tahrir defterlerinin tpkbasm ve eviriyazsn yanyana
yaynlayarak, okuyucuya eviriyazy daha rahat kontrol etmesi iin ortam
saladk. Bir taraftan belge satr okunurken, dier taraftan eviriyaz kon
trol edilebilir. Bu adan, gelecekte yaplacak tpkbasm ve eviriyazlar iin
bir neri ortaya atm olduk. Okuyucu asndan son derece kullanl olan
bu yntemin sonraki yaynlara model olmasn umuyoruz.
lgilenenlere faydal olmas dileiyle...

Raif Kaplanolu-Niyazi Topu-Hseyin Delil

1455 Tarihli Kirmast Tahrir Defteri


Raif Kaplanolu
Giri
Osmanl Devleti, bata yeni fethedilen yerler olmak zere zaman zaman
lke topraklan zerinde yaayan halkn saym ve yazmn yaptrmt. Tahrir (yazm)
en bata timar sisteminin bir gerei olarak, blgedeki gelir kaynaklarnn belirlen
mesi amacna dayanyordu. Ama, kylnn elinde bulundurduu toprak ve
kazanlar belirlemek, vergi ve askerlik ilerini kayt altna almakt. Bu yazmlarda
ehir, kasaba, ky ve iftlikler birer birer dolalarak, yerinde bu verilerin tespiti esas
alnmt. Bu yazmlar srasnda vergi mkellefleri dnda, vergiden muaf olanlar
da belirlenmekte olup sadece belli bir yaa gelmi, eli silah tutabilen, evli veya bekr
vergi mkellefleri kayda alnmaktayd. Toprakl-topraksz kyller, evli-mcerred
(bekar) veya bive (dul kadn) mkellefler ayr ayr gsterilirdi.
Tahrir ilemi merkezi brokraside "Nianc" gzetiminde yrtlmekteydi.
Blgede tahrir ilemini idare edene il yazcs, tahrir emini veya muharrir denirdil yazcsnn riyasetinde defterin yazlmas ve dzenlenmesini zerine alan, iin
tekniini iyi bilen ktipler bulunmaktayd. Ayrca tahrr ilemi her blgenin kadsnn
gzetimi ve denetimi altnda yrtlmekteydi. Tahrir srasnda devletin mali idari
ve adli tekilat il yazcsnn istedii btn yardm yapmaa mecburdu. l yazcs
ve ktiplerden oluan tahrir kuruluna, yerel eraf (ehl-i rf) da yardmc olurdu.
Diriik sahiplerinin huzurunda vergi mkellefi rey deftere kaydedilir, eski defter
deki veriler bylece gncelletirilir, lenler kayttan silinirken, mcerredler evlen
mise hane olarak, bulu ana gelen ocuklar da mcerred olarak deftere
eklenirdi. Vergi muafiyeti tannan kiiler ve kylerde, bu durumu kantlanarak yeni
deftere ylece kaydedilirdi.
Tahrir defterier, Osmanllarn 'klasik devri' denilen XV ve XVI. yzylda,
timar sistemini uyguladklar blgelerde, vergi mkelleflerine ait eitli vergilerin
hangi kii veya kurumlarn tasarrufunda bulunduunu tespit eden ve genelde san
cak esasna gre dzenlenen resm belgelerdi (Barkan 1988; nalck 1954). XVI.
yzylda yaygn bir ekilde yaplan bu toprak yazm daha sonraki yllarda baz ak
samalara uramt.
Tahrir defterieri iki nsha yazlp biri Eyalet Beylerbeyine, dieri ise Padiaha
gnderilmekteydi. Bu defterler, defteri dzenleyen kiinin adyla anlmaktayd. En
son yazlan deftere "Defter-i Cedid" (Yeni Defter), ondan ncekine "Defter-i Atik",
onunda eskisine "Defter-i Khne" denilmekteydi. Tahrir eminleri Mevlana Kir-

mast, bn-i Kemal, Ebussu'ud gibi ulema yannda akr Aa veya Cebe Ali gibi sub
a veya sancakbeylii yapm kiilerden olumaktayd.
Bu tr saymlarn Osmanl dneminde hangi tarihte balad kesin olarak
bil i nne m ektedir. Gnmze ulaan en eski defter olan 1431 tarihli Arvanid Sanca
Defteri Halil nalck tarafndan 1954 ylnda yaynlanmtr.
Tahrir defterierinin bir baka tr olan rznme ya da derdest ad verilen
defterler ise, bir blgede iki tahrir arasndaki idari deiiklikler, timar tevcihleri ve
vergi muafiyetleri gibi hususlarn ilendii defterlerdi. Bu defterler bir tr icmal/zet
defterieri olup Dvn- Hmyn'un tahvil kaleminde korunduu iin, sonralar
tahvil defterieri olarak anlmt.
Bu kitapta yaynladmz ve Kirmast Defteri'nin paralar olan iki deftere
ilk olarak 1988 ylndaki kitabmda deinmi, ardndan "Osmanl Devleti'nin Kuru
luu" adl kitabmda sklkla bu defterlerden atflarda bulunmutum. Bu dnemde
nemini farkettiim bu iki defterin transkripsiyon olarak yaynlanmas gereini
uzun sredir dillendirmekteydim. Kimse bu ie yanamaynca kendim yapmaya
kararverdim. Ancak sonra Niyazi Topu'nun zellikle Sultan I. Murad'n imaret vakf
zerinde younlatn ve zaman zaman bu defterieri kullandn grnce al
may birlikte yapmay nerdim. Daha sonra da Hseyin Delil projemize katld.
Byk ounluu Osmanl Devleti'nin kurulu devri vakflarndan oluan bu defter
lerin yaynlanmas ile Osmanl Devleti'nin kurulu devrinin daha iyi anlalacana
inanyorum.

lk Tahriri (andarh) Halil Bey mi Hazrlad?


Ariv'in eski uzmanlarndan Kamil Kepeciolu; Hdvendigr Livas'nn emlk ve
arazisi XV. yzyl banda. Sultan II. Murad devrinde yazlmaya balandn savunur:
"Sakl ve silintisiz olan bu defterlerden Baveklet Arivi'nde biroklar vardn Bursa'nn ilk emlk, arazi ve vakf defterlerini Halil Bey, akr Aa, Mevln Kirmast,
Ali elebi, ibl-zde, Karagzolu Hasan, Hseyin elebi ve Muailimzde Mehmed
Efendi hazrlamt/' (Ktk, V/249)^
Ancak Kepeciolu'nun verdii bu sralamann doru olmad, defterlerdeki
atflardan anlalmaktadr. Osmanl Devleti'nde belgelerde ad geen en eski tahrir
emini Halil Bey'dir. Yaynladmz vakf defterierinde klasik dnem defterierindeki
gibi ncekilere atf yaplrken, "der defter-i khne", "der defter-i atik" gibi ifadelerin
hibirine rastlanlmaz. Bu adan klasik tahrir defteri gibi deeriendirilmemelidir.
Zira bu defterlerde kendinden nce sadece bir deftere atf yaplmaktadr. O da "Halil
1- Kepeciolu bir yazsnda kaynak gstermeden Halil Bey'le birlikte Snbl-zde Defteri'nden de
sz eder ki, bu bilgiyi destekleyecek hibir belgeye rastlayamadm.

Bey Defteri"dir. Yaynladmz iki defterde Halil Bey Defteri'ne toplam 7 atf bulun
maktadr. Bu Halil Bey, olaslkla andarl Halil olmaldr. Nitekim Halil Bey'in, tpk
Sultanlar gibi vakf iin nian verdii de kaytldr:
"Karye- Karadona ki vakfdr. Kadmden yerleri zayi' olmu ve tanuklk ve
rahli ve Halil Bey merhum nianyla eyh mer tasarruf edermi." (BOA, MAD
16016:17)
"Karye-i Barcnlu, Timr- Hatun. Evvelde dahi Hatun yermi. Halil Bey Defteri'nde bu suretledir." (MC. 117/1: 48a)
"Karye-i Abdi olanlar vakfdr. Gazi Hndgr'dan Mahmud Fak ve
Mehmed Fak tasarruf ederlermi. Halil Bey defterinde bu resme kayd olunmu."
(MC. 117/1: 63b)
XVI. yzyl tahrir defterlerinde de Halil Bey Defteri'nden atflar bulunmak
tadr. rnein 1521 tarihli defterde unlar yazlmaktadr:
"Mezre'a-i Gl-z'nde Ahi Ali tasarruf ettii yir vakfdr. Sleyman
Paa'dan, Bayezid Hdavendigr nianyla tasarruf eder imi. Sonra Ahi Ali evldn
dan Ahi Mahmud olu Ahi Ahmed ve Ahi Mehmed olu Ahi Ahmed vakfiyet zere
mterek tasarruf ederlermi, Halil Bey Defteri'nde bulunmad, amma Bayezid H
davendigr ve Murad Han Hdavendigr nianlartyla tasarruf iderler, der-Def-teri Kirmast." (BOA, TT. 453: v. 208)
"(Gl kazasna bal) Karye-i Aa-Kavak ki timar- Aydn kads di, dey
naklolunmu Halil Bey Defteri'nde. Amma merhum Sultan Murad Han bu ky
Edirne'deki lmeki ky ile, ki Abdullah Bey kz Hundi Hatun'un mlk imi, istibdl cihetiyle temlik olunmu ve ekncisi dahi balanm." (BOA, TT. 453: v.214)
"Karye-i Sarayak, vakfdr. Kadmden Poladeyh olu mmideyh olu Ali
tasarruf etmi. Elinde Sleyman Paa'dan hkm-i hmayun var imi. Halil Bey Def
teri'nde mesturdur ve cema'at- kesre vakfiyetine ehadet ettiler, dey kayd ol
unmu der-Defter-i Kirmast." (BOA, TT 453: v.165)
"Kavak'da Segid yeri vakfdr. Sleyman Paa'dan, Halil Bey Defteri'nde mastrdur. Mezkr Segid olanlanndan Sendul ve Hamza tasarruf ederlermi, derDefter-i Kirmast." (BOA, TT 453: v.203)
1573 yl mufassal tahrir defterinde de, Kirmast Defteri'nden yaplan alnt
srasnda Halil Bey Defteri'nden sz edilmektedir:
"Karye-i Karalar ki, Halil Bey defteri'nde hassa Suba yazm ve kadimden
Pazarla olu Murad Bey'in vakf ebns imi." (TKG. KK., 580: v.180)
Grld ve tahrir defteri verilerinden anlald zere Osmanl Devleti'nin kurulu devrindeki en eski tahriri Halil Bey yapmtr. Halil Bey defterinden

nce hi bir deftere atfta bulunulmamtr. Halil Bey'den sonra Kirmast tahriri
gelir. Halil Bey, bu tahriri olaslkla I. Murad devrinde yapmt. Sultan Murad Hdavendigr 1385 yl Temmuz ortalarnda dzenledii Bursa'daki Kaplca Vakfiyesi'nin
tevliyet ve gzetimini Hayreddin Paa'ya vermiti. Olaslkla, bu tarihte Kaplca
Vakf'nn tahriri bittikten sonra dier vakflarn ve timariarn tahririni yapmt. Bu
fikrimizi destekleyecek en nemli iaret, 1455 tarihli. Kirmast Defteri'nn Osman
Gazi ye Orhan Gazi vakflarndan deil, I. Murad vakfndan balamasdr. Molla Kir
mast, olaslkla Halil Bey Defteri'ni dikkate alarak tahririni yapmaya balad.
Halil Bey tahririnden sonra Kirmast Defteri'ne kadar baka bir saym ve
defter grlmemektedir. Bu kadar uzun sre yeni bir tahrir yaplmama sebebinin
Rumeli'ndek fetihler ve devletin yaad gaileler olduu dnlebilinir. Bu
dnemde olaslkla Halil Bey Defteri esas alnp defter zerinde yaplan deiikliklerieyetinilmiti.

1455 Tarihli Valtf Defterleri, Kirmast Defterine m Ait?


Bu kitabmzda Osmanl kurulu devri vakflarnn yer ald iki vakf tahrir
defteri yaynlanmtr. Bunlardan biri stanbul BB Atatrk Kitapl MC.O 117/1
nolu defter, dieri Babakanlk Osmanl Arivi MAD.16016 nolu defterdir. Defter
lerin sadece ilkinde 1455 tarihi bulunmakta olup her ikisinde de kim tarafndan
yazld kaytl deildir. Ancak biz bu defterierin mehur Kirmast Defteri'nn
paralar olduunu tespit ettik. yle ki; 1573 tarihli mufassal tahrir defterinde
(TKG. KK. TT. 580) yzlerce Kirmast Defteri atf bulmak mmkndr. Atf yaplan
belge varak numaralarndan bazlar unlardr; 3, 5, 8, 9, 23, 24, 25, 27, 28, 29,
31, 33, 36, 54, 62, 186, 189, 200, 201, 202, 204, 205, 217, 218, 222, 224 vb. en
sk atfta bulunulan defter Kirmast Defteri'dir. Atf sras ve saysndan anlald
kadaryla, Osmanl Devleti'nin ilk dnem tahririerinin temel dayana Kirmast
Defteri'dir. Daha az sayda akr Aa, Ali elebi ve iblizde defterinden sz
edilmektedir. Sonraki yllara ait defterlerdeki Kirmast Defteri'nden yaplan
atflaria, bizim yaynladmz defterier karlatrldnda hemen tm defterierde
Kirmast Defteri'ne atfedilen kaytlarn aynsnn bizim yaynladmz defterierde
yer ald grlmektedir. Bu, nedenle yaynladmz defterierin, Kirmast Defter
i'nn paralar olduuna dair hi bir kukumuz yoktur ve bu ki defteri artk Kirmast
Defteri olarak adlandrmakta saknca grmyoruz.^ rnek ve mukayese asndan
yaynladmz defterierdeki kaytlaria bahse konu dier atflarn bir ksm aada
gsterilmitir:
1- Beldiceanu da, bu defterin Kirmast Defteri olduunu dnmektedir. (Beldiceanu-Steinherr, rene
"Bithynia'da Gayrimasllm Nfus", Osmanl Beylii, 1997, s.8-22) Barkan da, yaynladmz her iki
defteri de kullanmtr. Bak. Barkan, mer Ltf-Enver Merili: Hdvendigr Uvas Tahrir Defterleri,
1. Ankara: 1988

1455 tarihli Kirmast Defteri {MC 117/1: 32b)

"Karye-i Mede/Mide ki vakfdr, Sleyman Paa'dan. Kpri-n verilmitin Ahi


Hamza olu tasarruf edermi. imdi Ahi Hamza olanlar Turhan veMuhammed
ve iskender tasarruf ederler. Ellerinde Pdihmz nian- hmayun var."
1521 tarili tahrir defteri {BOA, TT. 453: v.169)

"Karye-i Mede/Mide ki vakfdr, Sleyman Paa'dan kpri in. Ahi Hamza olu
tasarruf idermi. imdi Ahi Hamza olanlar Turhan ve Muhammedi ve skender
tasarruf iderler. Ellerinde Pdihmuz nian vardr, der defter-i Kirmast. {..}"
1455 tarihli Kirmast Defteri (MC. 117/1: 30a)

"Mezra'a-i Taslak Mustafa ki vakfdr, Sleyman Paa'dan. imdi


Muhiddin, Pdihmz nianyla tasarruf eder."

Mevlana

10
1521 ve 1573 tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v. 177; TKG. KK. TT. 570: 29)

"Mezra'a-i Taslak Mustafa ki vakfdr, Sleyman Paa'dan. Evvelden Mevtana


Mufiddn nam kimesne, nian- Pdihi ile tasarruf etmi," der defter-i Kirmast.

1455 tarihli Kirmast Defteri (BOA, Mad. Cilt 16016: v.lO)

"Karye-i Nk-ide/Yiid Baba vakfdr, Sultan'dan. Bursa'da Naib Hac vaz Paa'nn
Medresesi'ne kim mderris olursa ol tasarruf eder."
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v.244)

"Karye-i Yiit-Baba vakfdr, Sultan'dan. Bursa'da Hac vaz Paa Medresesi'ne her
kim mderris olursa tasarruf ider, dey naklolunmu 'an Defter-i Kirmast. (..)"

1455 tarihli Kirmast Defteri (BOA, Mad. Cilt 16016: v.8)


^^ljillLi
l i jf^* < *
- ^
- ^ ^ -^'^^C^Vy^t^if^

* /

^JiSjkU^jJia'jj^^yi.^H.
' ^^-'^'^'{y'^^tJr^i^
^->'1'J.>^L-^(^V^J^^
* j
^ '
*
W J ^A}C^4^Cfj^tJ>^

"Karye-i Baba Ky'nde shak


. Ede iftlii vakfdr. Gazi Hundgr
'W"' W" nianyla, be iftlik
yerdir. imdi Elvan eydi evldn'^" ^-f^s^yif^ olu Hamza ve karda Arif tasarruf iderler, atalar
v^ dedeleri tasarruf ettii zere."

11
1521 tarihli tahrir defteri {BOA, TT. 453: v.247)

"Karye-i Baba kynde shak Ede iftlii vakfdn Gazi Hdavendigar'dan, Murad
Han nianyla, be iftlik yerdir. imdi Elvan eydi evldndan Hseyin olu Hamza
ve karnda Arif tasarruf iderler, atalar ve dedeleri tasarruf ettgi gibi, 'an Defter Kirmast. (..}"

1455 tarihli Kirmast Defteri (BOA, IVlad. 16016 : v.lO)

"Baba kynde eyh


Yusuf elinde bir iftlik
vakf imi, kadmden.
Merhum Sultan Murad
Han Hundgr nianyla.
Mezkr eyh Yusuf vefat
etmi. imdi olu Ahmed
ve Ehad olu Davud
tasarruf derler ve el
lerinde Sultanmz nian
vardr."

1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT, 453: v. 247)

^ j i - ^^CM. i ^ j ^^yw^^. oJJ ^J =ri L v X ^

"Mezraa-i der Karye-i Baba, eyh Yusuf elinde bir iftlik yer, kadmden vakf mi.
Mezkr eyh Yusuf, merhum Murad Hdavendigr nianyla tasarruf ider imi.
Mteveffa oldukdan sonra olu Ahmed ve Evhad olu Davud tasarruf ider, dey
naklolunmu 'an Defter-iKirmast. {..}"

12
1455.tarihli Kirmast Defteri (BOA, Mad. Cilt 16016: v.9)

"Karye-i Ada-yk'de Kzl Murad Zaviyesi'nin bir iftlik vakf yeri vardr, merhum
Gazi Hundgr'dan."
1521;tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v.248)

"Mezraa~i Ada-y*nde Kzl Murad Zaviyesi'nin bir iftlik yeri vardr, vakfdr.
Merhum Gazi Hdavendigr'dan, dey nakl olunmu 'an Defter-i Kirmast. (..)"
1455 tarihli Kirmast Defteri (BOA, Mad. Cilt 16016: v.3)
> ,

jO/l^L

t*

/v

f- s

,
"

-fiJ/jAM-

* /\V*'^\

'V

,
-

Gkesu;

Beg'den. eyh Ishak

tasarruf

^
-. #

"Karye-i

u**

^ ' < ^ ! ^ j J * i * d ' * C ^ C > ^ j J C P 1 > ^


A* t < I
WU*J^J2^

edermi.

Mezkr Hac Mehmed

fen olmu. imdi Haa


Mehmed olu Ishak
tasarruf
eder, Sultanmz nianyla."

1521 ve 1573 tarihli tahrr defteri (BOA, TT. 453: v. 237; TKG. KK. TT 585: 295)

"Karye-i Gkesu; vakfdr, Osman Beg'den, eyh Ishak Zaviyesi'ne. eyh Ishak
olu. Hac Mehmed tasarruf ider mi. Andan sonra Hac Mehmed olu Ishak tasar
ruf ider, dey naklolunmu 'an Defter-i Kirmast. (..)"

13
1455 tarihli Kirmast Defteri (BOA, Mad. Cilt 16016: v.3)

"Korye- Bokluca, Al'eddin Beg'n vakfdr. Bursa'da zurbesne ve Orhan Beg


Medresesi'ne hasl sarf olunur."
1521 tarihli tahrir defteri (BOA/TT. 453: ?Y^

"Karye-i Bokluca ve Kendir, Al'eddin Beg'n vakfdr. Hasl Bursa'daki zaviyesine


ve Orhan Beg Medresesi'ne sarf olunur, dey nakl olunmu 'an Defter-i Kirmast.

(r
1455 tarihli Kirmast Defteri (BOA, Mad. Dit 16016- ".5)

^tt
(f^J^jii^^^^/
"Baba kynde Ermeni Baha'nn bir ftliK vaKifyer var, Ornan Beg nianyla.
imdi Ermeni Baba evldndan eyh Mahmud olu Musa tasarruf ider."
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v.239)

"Baba kynde Ermeni Baha'nn bir iftlik vakf yeri var, Orhan Beg'den. imdi Er
meni Baba evldndan eyh Mahmud olu Musa Fak tasarruf ider, dey nakl ol
unmu 'an Defter-i Kirmast. (..}"

14
1573 tarihli tahrir defteri {TKG. KK. TT. 585; v.297)

"Baba kynde Ermeni Baba'nn bir iftlik vakf yeri var, Orhan Beg'den. imdi Er
meni Baba evldndan eyh Mahmud olu Musa Fak tasarruf ider, deyu nakl ol
unmu 'an Defter-i KirmasH. (..)"

1455 tarihli Kirmast Defteri (IVIC Cilt 117/1: 47a)

"Karye-I Baranlu, Timar- Hatun. Evvelde dahi Hatun yer mi, Halil Beg Defteri'nde bu suretledir. Mezkr ky merhum Sultan, ahzde Hatun'a mlklge vir
mi, nian- hmayun var ve merhum Sultan Murad Han Hdvendigr mlkiyetin
mukarrer dutub tecdd hkm virmi. Sonra ahzde Hatun bu ky eri Sinan
Beg'e balam. Sinan Beg dahi kabz idb Edirne'de imaretine vakfetmi."

15

1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v.256)

"Karye-i Barcmlu; karye-i mezkreyi evvelde merhum Sultan, ahzde Hatun'a


mlklge virb nian- hmayun virmi ve merhum Sultan Murod Han mlkiyeti
mukarrer dutub mukarrer-nme virmi. Sonra 'ahzde Hatun bu ky Sinan Beg'e
balam, Sinan Beg dahi kabul ve kabz idb Edirne'de olan 'imaretine vakf
etmi, der-Defter-i Kirmast. Andan sonra merhum Sultan Mehmed mceb-i
mezkr zere hkm-i hmayun virmi. El-hlet hzih mukarrer, vakfiyet zere
tasarruf olunur, mahsult zikrolan 'imarete sarf olunur. Padiahmz hullidet
hilfetuhu hazretlerinden dahi nian- erif var, dey kayd olunmu der Defter-i
Khne. (..)"
1573 tarihli tahrir defteri (TKG. KK. TT. 580: v.24)
j

sa*'

__^^

"

1521 tarihli tahrir defterindeki kayt tekrar edilmitir.

16
Grld gibi, sonraki defterlerde yaplan tm atflar yaynladmz
defterlerin Kirmast Defteri'nin paralar olduunu aka ortaya koymaktadr.
Mevln Kirmast, Mevln Sinaneddin Yusuf'un hretidir. Babas eski
Bursa kadlarndan Hseyin Fakih'tir. Kirmastl (M.Kemalpaal) olup burada bir
okulu, stanbul Fatih civarnda da mektep ve medresesi vard. 1494 ylnda
ldnde okulunun haziresine gmld. (akaik-i Numanye 224; BKS. 17/18,
27/195). 1455 tarihinde Hudvendigr Sanca'nn tahrir eminliinde bulunduu
dnlrse, olduka yal iken lm olmaldr. Kepeciolu, arivlerde bu deftere
rastlayamadn yazmaktadr. (Ktk, 111/120)

akr Defteri
nceleri, Kepeciolu'nun verdii bilgilere dayanarak 1455 tarihli defterinin,
bu dnemde yaayan ve Bursa'da subalk grevi yapan akr Aa tarafndan
yazldn dnmtm. nk Kepeciolu, IVlevlana Kirmastfnin hazrlad def
terin, akr Aa defterinden sonra hazrlandn yazmaktayd. Oysa 1521 ve 1573
tarihli mufassal defterlerde 1573 tarihli mufassal tahrir defterinde (TKG. KK. TT.
580) akr Defteri'nden sz eden atflarn yer ald baz varak numaralar unlar
dr; 22, 24, 26, 27, 29, 30, 208, 223,224 vb. Bu tahrir defterlerinde defalarca, Kir
mast defterinden sonra akr Defteri'nden atflar yapld grlmektedir. Bu
konuda bazt rnekler vermek istiyorum:
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v.247)
"Karye-i Orta. Karye-i mezbre. Beylerbeyi Karaca Bey satn alm
mlkdr. Nian- hmayun var, dey nakl olunmu 'an Defter-i Kirmast. Andan
sonra mezkr Karoca Bey, Mihal'de olan imaretine vakfetmi. Ylda bir ekn verir
ler, dey kayd olmu, der-Defter-i akr, dey kayd olunmu der Defter-i Atik. (..)"
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT 453: v.256)
"Karye-i Sart-olu vakfdr, Orhan Bey'den. Asl-Bey Suba olu tasarruf
ider imi. Andan sonra Sinan olu Sleyman ve mer tasarruf etmiler. Alt iftlik
yerdir, dey kayd olmu der Defter-i Kirmast. Andan sonra vakf- mezkr, Sart-olu
Zaviyesi'ne vakfolub, tevliyeti evldna art oldu, dey kaydolunmu der-Defter-i
akr. (..)'"
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT 453: v. 192)
"(Akyaz kazasna bal) Karye- Puna'da Savc iftlii ki, iki mdiik yer imi.
Din-sz-suyu Kprs meremmeti-n Orhan Bey'den vakf imi. Kim kpryi
1- "Karye-i Sart-olu vaiiifdr, Orhan Beg'den. Asl-Beg Suba-olu tasarruf edermi. imdi mezkr
Sinan Beg olu Sleyman ve mer tasarruf derler. Alt iftlik yerdir." (MC. Cilt 117/1: v.46b)

17
merem-met iderse ol tasarruf ide, dey kayd olunmu der Defter-i Kirmast. Sonra
brahim Fak ve Uyas nm kimesneler tasarruf ider imi. Mezkurun himmette taksir
iddik-leri sebebden almub, el-hlet hzih Hzr Fak'ya ve Ali Fak'ya sadaka olun
mu. Ellerinde padiahmz hullidet hilfetuhu hazretlerinin hkm-i hmayun var.
Mezkr iftlik alt mdlik dey kayd olunmu der-Defter-i akr Kadmden vakfiyet
zere tasarruf olunan yer dahi alt mudluk imi, dey kayd olunmu der Defter-i
Khne. (..}"
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v.l67)
"Karye-i Ylanda, vakfdr, (Sleyman) Paa'dan, Ahi lyas'a. Hasl olan za
viyede sarf olunur, kprl hizmetin virilmi. Ahi yas'n olu Ali tasarruf ider, dey
naklolunmu an Defter-i Kirmast. Kubelye Lala vakfetmi, Ahi Hamza'ya. Merhum
Sleyman Paa dahi mukarrer klub mektub vermi. El'n neslinden Dervi Mustafa
ve karnda Halil mutasarrflardr. Ellerinde padiahmz hkmi var, dey kayd ol
unmu der-Defter-i akr. (..)"^
Aktardmz tahrir l<aytlarndan akr Defteri'nin Kirmast Defteri son
rasnda hazrlanm ilk defter olduu net biimde anlalmaktadr. Bu, olaslkla Fatih
devri devlet adamlanndan ve Bursa subalanndan akr Aa olmaldr. 1455 ylndan
sonra yazlm ve eldeki tek defter 1487 yl defteridir. Ancak, 1487 defterinde de
akr Defteri'ne atflar yapld gz nne alnrsa akr Defteri'nin 1455-1487 yl
lar arasnda hazrland ve bugn elde olmad ortaya kmaktadr. 1530 yl cmal
defterinde de akr Defteri'nden baz atflar bulunmaktadr. {BOA. TT. 166: 63,
113,114)
Bursa Tophane yolunda rapazar'ndaki hamamyla nl akr Aa'nn yap
t en nemli hizmetlerin banda, Hdvendigr Sanca'nn esasl bir nfus ve
emlk tahriri gelmekteydi. Zira yukarda belirttiimiz gibi hazrlad defter, bugn
bulunmayan ve 1487 tarihli tahrir defterinden nceki defterdi. Kepeciolu da bu
defterin arivde bulunamadn ifade etmektedir. akr Defteri'nin Fatih Sultan
Mehmed devrinde hazrland kesin olarak bilinmektedir. Fatih, arazilerin byk
blmnn vakflara ayrlmas sunucu, devletin geliri azald iin, ok sayda vakf
kaldrarak timara balam, geliri vakflara ait olan saysz kyn statlerini iptal
edip timar ve zeamet sahiplerine datmt. Birbuuk asrdan beri sren vakflarn
birden kaldrlmasnn youn tepki ekeceini iyi bilen Sultan Mehmed bu nemli
tahrir iini akr Aa'ya havale etmi. akr Aa da hibir ikyete meydan vermeye
cek ekilde bu ii tamamiamt.{Ktk, 1/326) akr Aa, stanbul'un fethinden
sonra stanbul Subalnda bulunmutu. Silivri'de gelip geenlerin iaeleri ve is-

1- "Karye-i Ylanda ki vakfdr. Sleyman Paa'dan Ahi lyas'a. Hsl zaviyede timur kpr hizmeti iin
verilmi. imdi Ahi lyas ki, olu Ahi Ali tasarruf eder. Elinde Sultanmz nian- hmayun var." (MC.
Cilt 117/1: 29b}

18
tirahatlar iin bir misafirhane ve bir de imaret ina ettirmiti. akr Aa, bu m
essesenin masraflarn karlamak zere Bursa'dan akr Aa Hamam'n, drd
debbahane ve biri yahane olmak zere 11 dkkan ve birtakm yerleri vakfeylemiti. Edirne'de Eski Kapan ve Tahtakale yaknnda dkkanlar, evler, tabakhane,
bahane ve Bursa'da rapazar'ndaki ifte Hamam yannda birbirine bitiik yedi
dkkan da vakflar arasndayd. Silivri'deki zaviyesinden baka stanbul'da, Aksaray
kurbnde, Kadky'nde, Yenikap civarnda Yalklar ierisinde, Laleli kurbnde
Edirriekap'snda (BAVD. 20057) birer cami yaptrmt. stanbul'da Aksaray'da, Galata'da, Edirne'de Sarahaneba'nda birer mahalle, halen bu akr Aa'nn adn
tanaktadr. Bursa'da hamamdan baka bir de Mecnun Dede Camii'ni ve yine
orada bir de mektep yaptrmt. akr Aa, Silivri'de gmldr. 1479'da sa ol
duu anlalmaktadr. Bursa'nn Balkl kynde bir iftlii vard. (Ktk, 1/326)
akr Aa'dan sonra Cebe Ali Bey Bursa'ya suba olmutu.

akr Defteri Sonras Hdvendigr Vilayeti Talrrleri


893/1487 tarihli (BOA, TT. 23) tapu defteri de, nemli defterlerden biridir.
Nitekim bu defter, Fatih devrinde el konulan vakflarn geri verildii ve bu halleriyle
kaydedildii bir defter olmutu. Bu nedenle, bata Halil Bey ve Kirmast defterleri
olmak zere nceki defterlere atflar yaplarak tahrir tamamlanmt. Bu defter
eksik olduu iin detayl bir inceleme yapamadk. 1487 yl tahrir defterini, Ali
elebi Defteri olduunu farzedersek 1521 tarihine kadar iki tahririn daha yapld
anlalmaktadr. Ancak olaslkla Ali elebi Defteri, Fatih devrinde hazrlanmt. 1487
yl tahrir defteri, iblzade tarafndan hazrlanm olmas da mmkndr. Bu du
rumda 1455-1521 yllar arasnda veya drt defter olduu ortaya kmaktadr.
Bunlarn ilkinin aitr Deften olduunu kantlamtk. akr Defteri'nden sonra
srasyla Ali elebi ve iblizde defterlerinden atflar vardr. Ali elebi Defteri'nin
akr Defteri'nden sonra, iblizde Defteri'nden nce hazrlandn gsteren ok
sayda rnek bulunmaktadr. Bu konuda da rnekler vermek istiyoruz:
1521 tarihli tahrir deften (BOA, TT. 453: v.38)
"Irmiyaz'da ldeniz iftlii vakfdr, Orhan Bey'den, immetlik in. Sbk, kadlar
immetlik idb tasarruf iderler imi." Buraya kadarki ksm Kirmast Defteri'nden
alnmtr; "Irmiyaz'da ldeniz-olu iftlii, kad tasarruf eder, mmetlii-n bir
iftlik yerdir, Orhan Bey'den vakfdr." (BOA, MAD. 16016: v . l l ) "Sonra timara emr
olundu," dey kayd olmu der Defter-iAli elebi. Amma timar-eri tasarruf etmeyb
imam olanlar tasarruf iderler imi. El'n Mevln Kasm mutasarrfdr, dey kayd
olunmu der Defter- Khne. (..}"
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT 453: v.219)
"Mezra'a-i Kun-yk'de argan tasarruf etti yer Sleyman Paa'dan

19
vakfdr. imdi timar olmu, Ktahyalu bir hisar erine, der-Defter- akr ve Ali elebi
Deftercinde. (..)"
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v.224)
"Mezra'a-i Srm, kadmden vakfdr, dey Kad tefti edb mektub virml.
Yatya nm kimesne mutasarrf imi. Fevt olub sonra olu mutasarrf imi, haric-ezdef-ter, dey kayd olunmu der-Defter-i akr. Amma Ali elebi Defteri'nde tmara
kayd olunub Tmar Defteri'nde hisar-erine timara virilmi imi. (..)"
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v.l40)
"(Geyve kazasna bal) Toka nm mteferrika yerler ve orman vardn
Mevlon Abdi elinde, mezri' dey kayd olunmu, der-Defter-i Mevln Ali elebi
ve Def-ter-i ibli-zde."^
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v.l41)
"Geyve tevbi'inde Sakar kenarnda Byk-Bk dimekle ma'ruf klay
Mustafa ve Mehmed nm kimesneler tapulayub tasarruf iderler imi. Be-mceb-i
mek-tub- Kad, dey kayd olunmu der-Defteri akr ve Defter-i ibli-zde. (..)"
1521 tarihli tahrir defteri (BOA, TT. 453: v.l64)
"Geyve tevbi'inde Yahi Fak'nn dedesi Aliar'dan mutasarrf olduu vakf
yer ki, Aluk-arg ve Krantarla ve Amruddibi dimekle ma'ruf pare yer, ki berat-
ahide masturdur, der-Defter-i akr ve Alt elebi Defteri'nde. (..)"^
Grld gibi yaplan atflarda. akr Defteri sonrasndaki defterlerden
lki Ali elebi, ikincisi ise ibli-zde Defteridir. ibli-zde, Bursa'da nl bir ailedir.
334/945 ylnda Badad'da lm, sfi eyhlerinin nllerinden ve byk evliyalar
dan olan eyh ibl neslinden Mahmud elebi olu Bayezid elebi, 1458 ylnda
Bursa kads olmutu. Sonra Galata kads iken stanbul'da yaamn yitirdi.^ Bayezid
elebi'nin olu Ahmed elebi, Bursa'da Yeil'den EmirSultan'a giden yolun tam
ortasnda bir mescid yaptrd. Buras halen ibli Mahallesi olarak anlmaktadr.
(Ktk, IV/237; BOA. TT. 166:86). 1487 yl ile 1521 yl arasnda hazrlad sanlan
defterden bir eser kalmad sanlmaktadr.

1- "Ve Toka nm vakfda mteferrika yerler ve orman vardr. Davar mesllhi in Mevln Abdi
elinde, be-mceb-i mektub- kad, dey kayd olunmu der-Defter-i akr."
2- "Zikroian mezre'atar mdlik yerdir, dey kayd olunmu. Orhan Beg'den ve Bayezid Hdavendigr'dan ve Sultan Mehmed Gaz'den vakfiyet zere nian- hmayunlar var, dey kayd olunmu
der-Defter-i Kirmast."
3- Bayezid elebi'nin olu Ahmed elebi, Bursa'da Yeil'den Emir Sultan'a giden yolun tam ortasnda
bir mescid yaptrd. Buras halen ibli Mahallesi olarak anlmaktadr. {BOA. TT 166:86)

20

918/1511 ylnda Paal/Paa Ali Bey'in olu Sasa Bey/elebi'nin hazrlad^ bir
tahririn varl bilinse de, bu defterle ilgili bir belge bulamadk. Sadece 1530 tarihli
defterde bu defterden atflar yer almaktadr. (BOA. TT. 166:136)
I 1521 tarihli Hdavendigar Livas'nn tahrir defteri, bugn neredeyse tam
olarak bulunmaktadr. Bandaki Arapa mukaddimede; "bu tahrir Sultan Sley
man'n emriyle ve babas za'lm olan Hasan bin Karagz marifetiyle 1-10 Muharrem
928 (M.1-10 Aralk 1521) tarihinde tamamlanmtr" denilmektedir.^ (BOA. TT.
n o . l , 113 ve 453) Bu defterde daha ok maliye ve vakf kaytlar yer alr. Daha
sonra yine Kanuni dneminde, 1530 ylnda Hdavendigar Livas'nn Ahmet ve Kemal
Paa'lar ile Katip Abdrrahman tarafndan tahrir yapldn Kepeciolu yazmak
tadr (BOA, TT. 166, 438)
981/1573 ylnda Hseyin elebi tarafndan hazrianan tahrir defteri de
bugn aynen korunmaktadr.^ 1591 ylnda Muallimzde Mehmed Efendi,
Kadasker Yusuf ve 1776 ylnda Veziri Osman Paa tahrir yaplmt. 1801 Byk
Bursa yangnndan sonra, yklan vakflar Molla Davut tahrir etmiti. Kepeciolu
1830 ylnda, lke genelinde yaplan saymn Bursa blmnn Hafz Ahmet Aa
tarafndan yapldn yazar. Bu tarihte binba ve kaymakam rtbelerinde er subay
ile ktiplerden oluan kurullar tarafndan bir anlamda modern anlamda lk nfus
saym yaplmt.*^ 1844 ylnda yaplan saymda ise vergi ykmls kadn-erkek
tm nfus saylmt.^

Kirmast Tahrir Defterinin zellikleri


Bu kitapta yaynladmz iki defterden MC.0117/1 nolu defter 76 varak
olup yle balamaktadr:

1- Olu alapverdi Bey, 1479'da Bursa'da oturuyordu. (Ktl<, V/127} Paa Ali Bey'in olu Sasa
Bey'in Akhisar'da hamam ile baz mlkleri vard. lm zerine olu Calabverdi Beg vakfna mtev
elli olmutu. Manisa'da Syler(?) kyleri bu aileye aitmi. Kepeciolu da bu Calabverdi'nn Bursa'nm
emlkini yazan Sasa Bey'in olu olduunu yazmaktadr. 1479'da Bursa'da oturuyordu. elebi Sultan
Mehmed, bunun byk babas "Paal Bey (Paaolu Bey)"e Manisa taraflarndaki Akhisar tevabiinden Sob kyn vermi. (Belleten, 11/12; Ktk 1/313)
2- Kamil Kepeciolu, Bursa Kt 11, s.198
3-Tapu Kadostro Genel Md. Arivi, no. 67, 68, 75, 80, 570, 580, 585 nolu defterler.
4- Bak. Raf Kaplanolu, Nfus Defterlerine Gre: Bursa'nm Sosyal ve Ekonomik Durumu, stanbul:
2013. Bursa tahrirleri konusunda Kepeciolu'nun Ktk' {C.1V, v.249} ile Uluda Dergis'nde yayn
lanan bir makalesinde deerli bilgiler bulunmaktadr.
5- Bak. Raf Kaplanolu, Temettuat Defterlerine Gre: Deiim Srecinde Bursa'nm Sosyal ve
Ekonomik Durumu, stanbul 2011; Bursa tahrir defterleri konusunda baz aratrmaclar ettler yap
mtr. Bunlardan en nemlisi, . L. Barkan ile E. Merili'nin hazrlad, ancakyars yaynlanan al
mayla, zer Ergen'in "XVI. Yzylda Bursa," (Ank.2006) doentlik tezi vardr.

21
"Evkf- Kapluca
Merhum mafur, said, ehid. Gazi Hndgr nevverallohu kabruh imretinn ve medresesinn evkaflarn hsln ve masrifi beyan iden Mevcib- sene tis'a
ve hamsn ve semni mie'. (859/1455)"
Defterin baka bir yerinde tarih yer almaz. Bu defterin bann eksik olma
mas ve tarihinin bulunmas byk bir anstr. Ancak defterin sonu eksiktir. nce
bu ikisinin ayn defterin paralan olduu anlalmtr. Ayrca, ilk defterimiz olan
MC.0117/1 nolu defterin ortasnda da biraz eksiklik olduu belirlenmitir. Defterin
orijinal sayfa numaralar yoktur. Sonradan konulmu yeni rakamlar bulunmaktadr.
Bu numaralara gre defterde eksik yok gibi grlse de, aradaki baz sayfalarn
kopuk olduu, dikkatli inceleme sonrasnda anlalmaktadr. Nitekim Yeniehir
vakflarnn yazld 50. varan (b) yz yle biter;
"Evkf-I Zaviye-i Reyhan Paa
Mezra'a-i Yourdukara, Vakf- Zaviye-i Reyhan Paa, ki "Merhum Sultan"
mlktie vermi. Elinde nian- hmayunu van imdi mukarrer vakfdr."
Ancak takip eden 51. sayfas ise Alifak Mahallesi ile balamaktadr. Ki bu
mahalle Kirmast(MK.Paa)'ya aittir. Bu mahallenin ardndan ahin Paa'nn Kirmast'daki vakf kyleri olan Ateri, Yenicekyi, mleki, rdk, beyi, Behram,
Geredeli kyleri gelir. Sonraki vakf kyleri deyine Krmast'ya aittir. Oysa Kirmast,
Mihal'in bir nahiyesidir. Bu durumda defterde Mihalive Kirmast'nin bann
eksik olduu Kirmast nahiyesinin ortadan balayarak devam ettii anlalmaktadr.
Barkan, bu defterin sayfalarnn koptuunu ve sayfa atladn farketmeyerek, Kirmasti'nin Ali Fakih Mahallesi ile ahin Bey vakf babanlarn, Yeniehir Yourdu
kara kyne dahil etmitir. Oysa, sonraki defterierde bu eksiklikler aka
grlmektedir..
Defterde srasyla Kete, Ada, Karagz/Pamukova, znik, Yala kova/Yal ova,
Grle/Orhangazi ve Yeniehir vakflar yazlm, yukarda belirttiimiz gibi Yeniehir
vakflar bitmeden Kirmast^ nahiyesi, yani Mihali kazas balamtr. Kirmast'dan
sonra Mihali'in dier nahiyeleri olan Ulubat, Toyhisar/Tophisar gelmekte, ardn
dan Aydnck/Edincik, Gnen, Tarhala, Bergama, ve Behram kazalar dier tahrir
defterierindeki srayla yer almaktadr.^
1- Nitekim 1521 tarihli tahrir defterinde; ahin Bey vakflar anlatlrrken nce Kirmast'nin Cami Ma
hallesi, sonra da Ali Fakih Mahallesi kaydedilmitir. {BOA, TT. 453; 32a)
2- Nitekim 1487 tarihli mufassal tahrir defterinde {BOA, TT. 23:} Bursa, negl, St, Yeniehir, Do
mani, Kirmi, Yarhisar, Ermenipazar, Glpazan, Geyve, Yenice Taraklu, Akyaz, Karagz/Pamukova,
Gynk, Beypazar... diye tahrirler srerken, 1521 tarihli {BOA, TT. 111:) tahrir defterinde; Bursa,
Karagz/Pamukova, Gynk, Beypazar, Karahisar- Na'llu, Mihali-hisar, Akaehr, Sefrihisar, Kete,
Mihali/Karacabey, Ulubad, Kirmast/M.Kemapaa, Toy/Tophisar, Aydnck/Edincik, Kapuda,
Gnen, Behram, Adranos, Kzlca-Tuzla, Kepsud, Tarhala ve Bergama biimiyle yer alr.

22

Babakanlk Osmanl Arivi MAD.16016 nolu defterde ise tarih yoktur, hem ba
hem sonu eksiktir. Bu defter de yeni rakamlarla 24 sayfa olarak numaralandrlmtr.
Biz bu defterin nceki defterin bir paras olduunu dnmekteydik. Yaptmz in
celemede de ncekinin ortadan kopan paras olduunu belirledik. Bu defter; Halil
nalcik, E. Radushev ve Uur Altu'un hazrlad Sultan II. Murad ve ve II. Mehmet
devri tahrir defterleri projesinin ilk yayn olan "1445 Tarihli Paa Livas cmal Defteri"i'nde (Ank. 2013) hatal olarak II. Murad devrine ait gsterilmitir.^
' Nitekim 16016 nolu defter, tam da MC.117/1 nolu defterin koptuu yer
den balamaktadr: Zira defter; "Karye-i Koky ve Akalar ve Lagoz ve Balklagu'da iftlik yer ki, Arab iftlii ky ve iftlik Hadm Sungur Paa'dan."
eklnde balamakta olup zikredilen yerler Yeniehir'e aittir. Bu blmler, sonraki
tahrirlerde aka izlenmektedir. 1521 tarihli tahrir defterinde, Yeniehir'deki Sun
gur Paa vakflar anlatlrken Koky ve Akalar ve Lagoz ve Balklagu mezraalar
yazlmtr. Reyhan Paa vakf olan Yourdukara kynden sonra ise Al! Fak Ma
hallesi yoktur. (BOA, TT. 453: 259b)
16016 nolu defter, Yeniehir'in ardndan onun nahiyesi olan Yarhsar ile
srer. Sonra da corafi olarak yanyana olan; Ermeni-ili/Pazarck, negl, St, Kirmi, Adranos, Kebsud ile devam eder. Ancak bu kopuk para da tam deildir. Mihali
ve Krmast'nm ba bu defterde de yoktur. Olaslkla bu defterin eksik paralan
zellikle BOA. MAD. tasnifi iindeki tahrir paralarndan kacaktr. Yaynladmz
her iki defterde olmayp sonraki tahrir defterlerinde olan vakf kyleri unlardr:
Bursa kazasnda; Krcahasan, Balu, Barakfak, Dikencik, Bedreddin zaviye
sine vakf olan Kozca ky. Sultan I.Murad'n kz Erhundu Hatun'a ait iki ky;
Fidyekzk, shak Paa Kzk', Derekzk, eyhler mezraas, Gliek Hatun vakflar,
Kelesen, Kprba, Kirvasl, Kl, Bademli, Hasboa, aran, Timurta Vakf olan
Hatun ve Hacky le Kara Musa, Dudakl kyleri, Hafsa Sultan Vakf'na ait Kara
calar/Kumla, brahim/Aspora Vakf'na ait Narl ve Frenkli, Kapakl, Burunhisar. Yine
Mihali kazas da yoktur.
Kirmast Defteri'nin gerek arivde, gerekse ktphanelerde ok sayda
paras bulunmaktadr. Bu defterin bir paras da, tarafmdan bildiri olarak sunul
mu ve metin transkripsiyonu yaynlanmtr.^ Kirmast Defteri'nin baka paralarn
da tespit ettike yaynlamay dnyoruz.

1- Ayrca benim ve baka birok aratrmacnn sklkla kulland MC.0117/1 nolu defter 11. Murad
ve Fatih devri tahrirleri iinde hi gsterilmemitir.
2- "Tahrir Defterlerine Gre elebi Sultan Mehmed Vakf Kyleri", Sultan Mehmet elebi Dnemi,
Osman Gazi Sempozyumu, (stanbul 2014) ss.334-375. Babakanlk Osmanl Arivi'nde Ali Emiri
tasnifi 71 numarada kaytl bulunan bu defter 14 varaktr.

23
elebi Mehmed vakflanndan oluan bu defter paras, her adan bizim
bu kitapta yaynladmz defterlere benzemektedir Bu defterin, hem dil ve imla,
hem de hat asndan ayn katibin elinden kt anlalmaktadr.^

KirmastDefteri'nin Dil zellikleri


Mevlana Kirmast, aslnda eserlerinin byk blmn Arapa yazan bir
alim idi. Ancak Kirmast Tahrir Defteri'nin en nemli zellii ar Trke olmasdr
Defter, dneminin dil zelliklerini tamaktadr. Sonraki tahrir defterlerinde rastlan
mayacak lde youn Trkeyle yazlmtr Hatta birok arkaik Trke kelimeye de
rastlanmaktadr rnein sonraki tahrir defterlerinde geen hnta, a'ir gibi kelimeler,
bu defterlerde ounlukla buday, arpa olarak yazlmtr Arapa tabir ve szck
ler olduka azdr.
Defterlerde yeralan isimler dikkate alndnda z Trke isimlerin yaygn
olduu anlalmaktadr. Nitekim; Yahi (36), Eyne/Eyne Bey (34), Bayram/Bayram
Bey (31), Oru (22), Umur (20), Turab ve Tural (18), Turud (17), Saruca (17), Dur
sun/Tursun (15), Kulfal (15), Sle (14), Bali/ Bali Bey (13), Pazarlu (12), Firuz (9),
Sevindik (9), Timurta (8), Aslhan (8), Bahayi (5), Klavuz (5), Gvendik (4), Durak
(4), Timurhan (3), Turgud (3) ve Geri (3) gibi Trke adlar gemektedir.
slam etkisiyle verilmi isimler olarak; Mustafa (178), Ahmed (129), Hzr
(100), Mehmed (91), Mahmud (75) isimleri karmza kmaktadr. Ska geen
Muhammedadnm ise (140) daha ok sonradan Mslman olanlara verildii tah
min edilmektedir Yine Ramazan (27), Resul (19), vaz (15), Habib (8), Nasuh (44)
ile zaman zaman unvan olarak da kullanlan eydi (19) ve Segid (14) isimlen
yaygndr Halifelerden ise Ali (342), Osman (29) ve mer (32) ad yer alr
Elbette Kirmast Defteri'nde ak ara en yaygn isim Ali'dir (342). Yine ehli beytten Ali'nin ocuklan Hseyin (48) ve Hasan (73) da en yaygn isimler olmu
tur
Tahrir defterlerinde yaptmz aratrmada kle kkenli veya ihtida edip
Mslman olanlarn genellikle tm ilahi dinler iin yaygn isimler olan peygamber
adlarn ald grlmektedir. Yusuf (153), Musa (120), brahim (91), lyas (89), Halil
(79), Sleyman (74), smail (59), Yakub (59), sa (46), shak (34), Yunus (19), Davud
(19), Salih (17), Yahya (12), dris (11) ve skender (7) bu meyandaki isimlerdendir
Yine kle kkenli veya ihtida etmi kiilerin yaygn olarak kulland isimlerin banda
gelen Hamza (168), ahin (47), Doan (34), Sungur (11), Tanrvermi (29), Karaca
1- Babakanlk Osmanl Arivi'nde Ali Emiri tasnifi 71 numarada kaytl bulunan bu defter 14 varaktr.
Eksiz olduu anlalan defterin baz varaklarnn ularnn kopuk olmas nedeniyle, bir ka kelime
okuna nam tr. (Bak. Raif Kaplanolu/'Tahrr Defterlerine Gre elebi Sultan Mehmed Vakf Kyleri",
Sultan Mehmet elebi Dnemi, Osman Gazi Sempozyumu, (stanbul 2014) ss.334-375

24

(27), Balaban (14), Hokadem (8), Abdi (5) adlar da yaygn isimlerdir. Nitekim def
terde 70 azadlu ad gemekte olup bu azatllarn adlan; Tanrvermi, smail, Hoka
dem, ahin, Kutluca, Firuz, irmerd, Saruca, Atmaca, Doan, Karaca, Eflak, Sungur,
Yusuf, Balaban, shak, Sevindik'tir. 15 kadar da Abdullah olu yani kle kkenli kii
vardr.
Unvanlara bakldnda basit dini bilgileri bilen ve uygulayan kiiler an
lamnda 147 "fak" varken, medrese eitimi grm ve Osmanl Devleti'nin kurulu
devrinin en nemli din adamlar olan "mevlana" unvanl 29 kii vardr. 134 "eyh"
unvanl kii bulunmaktadr. Defterlerde ok az "bey" ve "elebi" unvanl kiiye rast
lanr. Esnaf lideri olduu kadar ehirlerde ynetici olduu anlalan "ahi" unvanl
27 kii belirlenmitir.

Tahrirlerde Sultanlarn Unvanlar


Erken dnem Osmanl sultanlannn herbirinin ayrdedici unvanlar olduu
gzlenmitir. Asya ve Avrupa krallarnda da grlebilen bu unvanlar, ou kez sultan
isimlerinin nne gemitir. Devletin en temel kaytlan olan tahrir defterlerinde
de, karkl nlemek zere sultanlarn bilinen unvanlaryla yazld grlmtr.
lk sultanlara verilen unvanlar da erken dnem tahrir defterlerinden alnd iin
aynen kaydedilmitir. rnein Osman ve Orhan Bey'in "sultan" unvan alp almad
aratrmaclarca srekli tartlmtr. Aslnda bunun yantn, erken dnem tahrir
defterlerinden renmek olasdr. 1455 tarihli tahrir defterinin hi bir yerinde
Osman ve Orhan iin "Bey" ve "Gazi" unvanlar dnda unvan kullanlmamtr. Bu
ikisi iin "sultan", "padiah" veya "hdvendigr" unvanlarnn ancak sonraki yl
larda kullanld grlmtr.
Tahrir defterlerinde zellikle ayn ad tayan I. Mehmed (elebi) ile II.
Mehmed (Fatih) ve I. Murad ile tt. Murad vakflar kartrlmaktadr. rnein; elebi
Mehmed'e, XV-XVI. yzyl tahrir defterlerinin hi birinde "elebi" unvannn ver
ilmedii grlmektedir. elebi Mehmed tahrir defterlerinde; "Merhum Sultan" ya
da "Sultan Han" biimiyle anlmtr. yle anlalyor ki, "Sultan" unvann ilk kulla
nan padiah elebi Mehmed olduundan, yaynladmz defterlerde de tek ba
na "Sultan" unvan sadece bu padiah iin kullanlmtr. Zira, birok belgede,
elebi Mehmed'in ismine bile gerek duyulmamtr. Bursa'da "Sultan" denildi
inde, "elebi Mehmed" anlalmaktadr. Nitekim "elebi Mehmed"in yaptrd
imarete "Sultan imareti"; medreseye ise "Sultan/Sultaniye Medresesi" ad veril
mitir. "elebi Mehmed"in klliyesinin bulunduu Yeil Mahallesi de kad sicille
rinde ounlukla "Sultan/Sultaniye Mahallesi" olarak zikredilmektedir. Yine Bursa
ars'nda, "elebi Mehmed"in yaptrd pek Han banisinin sfat nedeniyle "Sul
tan Han" olarak anlmaktadr.. "Sultan Mehmed" unvan da "Fatih Suttan
Mehmed" iin kullanlmtr. Defterlerde II.Murad her zaman "Sultan Murad"

25
olarak anlm, I.Murad iin "Gazi Hndkr/Gazi Hdvendigr" unvan kul
lanlmtr.
"Hndkr" unvan baka padiahlar in de kullanlmasna ramen
I.Murad in bana mutlaka "Gazi" unvan eklenmitir. Ayrca "Hndkr" ke
limesinin zamanla "Hdvendigr" ekline dnt de grlr. Zira, yaynn
yaptmz 1455 tarihli Kirmasti Defteri'nde "Hdvendigr" kelimesi sadece iki
yerde bu haliyle gemektedir.

Yayn Kurallar
Defterlerin transkripsiyonunda kullandmz yntem u ekildedir: Defter
lerde herhangi bir nedenle meydana gelmi olan eksik ibareleri keli parantez
iinde "[ake]" belirttik. Genellikle rakamlar verilirken yazlmayan "[ake]" ifadesi
okuma kolayl iin tarafmzdan konulmutur. Okunuundan emin olamadmz
ifadelerin sonuna "[?]" iaretini koyduk. Okunamayan ifadeleri ise "(...)" iaretiyle
gsterdik.
Transkripsiyonda mmkn olduka ktibin yaz stilini belirginletiren
harflerin (b-p, c-, -u, i-u, i-, vb.) kullanlna sadk kaldk. Bunun yan sra ke
limelerin erken 15. yzyl Osmanl Trkesi'ndeki ifade ve kullan ekillerini
(geldgi, itdgi, vb.) olduu gibi yanstmaya altk. Ancak 'ogl', 'kyi', 'deirmen',
'iftlii' ve 'beg' kelimelerini sylendii gibi 'olu', 'ky', 'deirmen', 'iftlii', ve
'bey' eklinde yazmay tercih ettik.
Her "elif" harfini "" gibi yazmadk, sadece okurken anlam deieceinden
endie ettiimiz, ya da yaygn kabul gren kelimelerde "" ve "" harfini kullandk.
Transkripsiyonda, kiilerin mesleklerini veya "ift", "bernak" gibi zelliklerini
yazarken daha anlalr klmak amacyla parantez iinde; (ift), (bennak) yazmay
tercih ettik. zel isimleri, farkl okuma tercihlerini veya yaygn bilinen adn gstere
cek ekilde yazdk. rnein "Kete/Kite/rnl" gibi. Bu kelimede; ilk ikisi farkl
okuma tercihlerini, sonuncusu ise bugn bilinen ismi yanstmaktadr.

26

Kaynaka
Ariv Belgeleri
stanbul BB Atatrk Kitapl Muallim Cevdet (M.C.) Ktp. No. 0.89
stanbul BB Atatrk Kitapl Muallim Cevdet (M.C.) Ktp. No. 0.117/1
starbul BB Atatrk Kitapl Muallim Cevdet (M.C.) Ktp. No. 0.117/2
Bakanlk Osmanl Arivi Tapu Tahrr Defter (BOA. TT.) No. 12
BOA, Tapu Tahrir Defter No.43
BOA, Tapu Tahrir Defter N o . l l l
BOA, Tapu Tahrir Defter N o . l l 3
BOA; Tapu Tahrir Defter No. 166
BOA, Tapu Tahrir Defter No.308
BOA, Tapu Tahrir Defter No.453
BOA, Tapu Tahrir Defter No. 1082
BOA, Ali Emiri Defter No. 71
BOA, MAD. No. 4
BOA, MAD. No. 14
BOA, MAD. No. 1117
BOA, MAD. No. 16016
Tapu Kadastro Kuyud- Kadime Arivi: TKG. KK. TT. 67
Tapu Kadastro Kuyud- Kadime Arivi: TKG. KK. TT. 570
Tapu Kadastro Kuyud- Kadime Arivi:TKG. KK. TT. 580
Tapu Kadastro Kuyud- Kadime Arivi: TKG. KK. TT. 585

Aratrmalar
Afyoncu, Erhan: Osmanl Devlet Tekiltnda Defterhne-i mire: XVI-XVIII. Yzyl
lar (doktora tezi, 1997)
"Trkiye'de Tahrir Defterierine Dayal Olarak Hazrianm almalar Hakknda
Baz Grler", Trkiye Aratrmalar Literatr Dergisi, 1/1, stanbul: 2003, v. 267286

27

Altu, Uur: "II. Murad Dnemine Ait Tahrir Defterlerinin Yayna Hazrlanmas ve
Bu Malzemeye Gre Tmar Sistemi, Demografi, Yerleme ve Topografya zerinde
Aratrmalar" Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits (baslmam) Doktora Tezi,
Ankara: 2010
Arkan, Zeki: XV - XVI. Yzyllarda Hamit Sanca, zmir 1988 Ege niversitesi Yayn
lar
--"Tahrir Defterlerinde Geen Deyimler", Osmanl Aratrmal, S: 16 (1996) v. 1-13
Ayverdi, Ekrem Hakk: Osmanl Mimarisinin ilk Devri, 630-805 (1230-1402), I, s
tanbul: 1966
Osmanl Mimarisinde elebi ve II. Sultan Murad Devri 806-855 (1403-1451), II,
stanbul: 1972
Barkan, mer Ltfi: "Osmanl mparatorluu'nda Toprak Vakflarnn dari-Mali
Muhtariyeti Meselesi", Trk Hukuk Tarihi Dergisi, I, Ank.1944, s. 15. XV ve XVI.
Asrlarda Osmanl mparatorluunda Zira Ekonominin Hukuk ve Mal Esaslar. Ka
nunlar, stanbul: 1945.
"Trkiye'de mparatorluk Devirlerinin Byk Nfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana
Mahsus statistik Defterleri I", stanbul niversitesi ktisat Fakltesi Mecmuas, l l / l ,

(1940) ss. 20-59


"Trkiye'de mparatorluk Devirlerinin Byk Nfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana
Mahsus statistik Defterleri M", stanbul niversitesi ktisat Fakltesi Mecmuas,

(1941) 11/2, ss. 214-247


Barkan, mer Ltfi-Enver Merili: Hdvendigr Livas Tahrir Defterleri, I. Ankara:
1988
Barkan, mer Lutf-Ayverdi, Ekrem Hakk; stanbul Vakflar Tahrr Defteri (953/
1546Trhli), stanbul: 1970
Baol, Samettin: "Kentleme, Ekonomi ve Sosyal Hayat Ynleriyle 17. Yzyl Bursa
Vakflar" Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Doktora Tezi, Ankara: 2008
Bayatl, Nilfer: XVI. Yzylda Musul Eyaleti, Ankara: 1999, TTK.
Beldiceanu-Stenherr, rene "Bithyna'da Gayrimaslim Nfus", Osmanl Beylii,
1997, s.8-22
Bilge, Mustafa: lk Medereseler, stanbul 1984
aatay, Neet: "Sultan Murad Hdvendigr Adna Dzenlenmi Bir Vakfiye", VD.
XII, Ankara: 1978, s. 7-15
David, Geza: Osmanl Macaristan'nda Toplum, Ekonomi ve Ynetim 16. Yzylda

28

Simontornya Sanca, stanbul: 1999, Tarih Vakf Yurt Yaynlar Delilba, MelekMzaffer Arkan: Hicr 859 Tarihli Sret-i Defter- Sancak- Trhala, Ankara: 2001,
TTK.
Delilba, Melek: "1564 Tarihli Mufassal Yanya Livas Tahrir Defterine Gre Yanya
Kenti ve Kyleri", Belgeler (1997) XVII/21:171-223
Demirel, Hale: Mahkeme Sicillerine Gre XVI. Yzyl lk Yarsnda Bursa Vakflar,
Uluda niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Yaymlanmam Yksek Lisans Tezi,
Bursa: 2005
Doru, Halime: XVI. Yzylda Eskiehir ve Sultann Sanca, stanbul: 1992, AFA
Yaynlar
XV ve XVI. Yzyllarda Sivrihisar Nahiyesi. Ankara: 1997, TTK. Emecen, Feridun:
XVI. Asrda Manisa Kazas, Ankara: 1989 TTK Yayn
-Dou Karadeniz'de ki Ky Kasabasnn Tarihi: Bulancak-Piraziz, stanbul: 2005,
Ktabevi
-"Sosyal Trih Kayna Olarak Tahrir Defterleri", Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29
Mays 1990: Bildiriler, stanbul 1991, v. 149-155
Ergen, zer: XVI. Yzyln Sonlarnda Bursa, Ankara: 2006, TTK Yayn
Erdoru, IVI. Akif: Beyehir Sancann 1584 Tarihli Nfus Saym, zmir: 2004, Ege
niversitesi Yaynlar
-"Erturul Gazi'nin Bilecik'teki Vakflar", VD. XXI, stanbul 1990, s. 81-115;
Gen, Nevin: XVI. Yzyl Sofya Mufassal Tahrir Defteri'nde Sofya Kazas, Eskiehir:
1998, Anadolu niversitesi Yaynlar
Gkbilgin, M. Tayyib: "Murad I. Tesisleri ve Bursa mareti Vakfiyesi", Trkiyat Mec
muas, X, Ankara: 1951, s. 217-234
XV-XVI. Asrlarda Edirne ve Paa Livas: Vakflar-Mlkler-Mukataalar, stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Yaynlar, 508. stanbul: 1952 Gke, Turan: XVI ve
XVII. Yzyllarda Lzkyye (Denizli) Kazas, Ankara: 2000, TTK.
Gyn, Nejat: XVI. Yzylda Mardin Sanca, stanbul: 1969, Edebiyat Fakltesi
Basmevi
Gm, Osman: XVI. Yzyl Larende (Karaman) Kazasnda Yerieme ve Nfus,
Ankara: 2001, TTK.
Gndz, Ahmet: Osmanl daresinde Musul (1523-1639), Elaz: 2003, Frat niver
sitesi Yaynlar
Halaolu, Yusuf: Tapu-Tahrr Defterierine Gre XVI. Yzyln lk Yarsnda Sis San-

29
ca, stanbul: 1979, Edebiyat Fakltesi Basmevi
lhan, M. Mehdi: Amid (Diyarbakr): 1518 Tarihli Defter-i Mufassal, Ankara: 2000,
TTK.
"Erbil Vilayeti Mufassal ve Mcmel Tahrir Defteri (H. 949/M. 1542)" Belgeler
(1994-95) Cilt XVI, Say 20
nalck, Halil: Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-1 Arvanid, TTK Yayn, 14. seri,
no. 1: Tahrir Defterleri, Ankara: 1954, Trk Tarih Kurumu Basmevi
-"Osmanllarda Raiyyet Rsumu", TTK Belleten, XXIII (1959), v. 575-610
nalck Halil, E. Radushev, Uur Altu: 1445 Tarihli Paa Livas cmal Defteri, Ankara:
2013
Kaldy-nagy, Gyula: Kanuni Devri Budin Tahrir Defteri (1546-1562), Ankara: 1971,
Ankara niversitesi Dil Tarih-Corafya Fakltesi Yaynlan No. 77
Kaplanolu, Raif: "Tahrir Defterlerine Gre elebi Sultan Mehmed Vakf Kyleri",
Sultan Mehmet elebi Dnemi, Osman Gazi Sempozyumu, (stanbul 2014) ss.334375
"1487 Ylna Ait Tahrir Defteri'ne Gre: 15. Yzylda Bursa ehrinde Toplumsal ve
Ekonomik Yap", Bursa Aratrmalar Dergisi, 32 (2011) ss.3-15
"Tahrir Defterlerine Gre: Bursa'da i/Bekar Odalan", Bursa Aratrmalar Der
gisi, Say: 33 (2011) ss.31-43
-"1573 Tarihli Tahrir Defteri'ne Gre: Bursa'nn Eski Kleleri",' Bursa Aratrmalar
Dergisi, Say: 34 (2011) ss.5-14
Karaca, Behet: XV. ve XVI. Yzyllarda Teke Sanca, sparta: 2002, Faklte Kitabevi
Kepecioglu, Kamil; "Bursa'nn Eski Devirlerine Ait Kayt Defterleri", Uluda, say 7,
Temmuz 1936,42-45
Bursa Kt, Bursa 2009
Kh, Orhan: XVI. ve XVI. Yzyllarda Van (1548-1648), Van: 1997, Belediye Bakan
l Yaynlar
Ko, Yunus: XVI. Yzylda bir Osmanl Sancann skan ve Nfus Yaps, Ankara:
1989, Kltr Bakanl Yayn
Kurt, Ylmaz: "1525 Tarihli Adana Sanca Mufassal Tahrir Defteri", ukurova Tari
hinin Kaynaklar (1) Ankara: 2004, TTK Yayn
Lowry, Heath W.: On Beinci Yzyl Osmanl Gerekleri-Limnos(Umni) Adasnda
Yaam, stanbul: 2013, Baheehir nv.Yaynlar

30

McGovvan, Bruce W.: Sirem Sanc Mufassal Tahrir Defteri, Ankara: 1983, TTK
Yayn
Mirolu, smet: XVI. Yzylda Bayburt Sanca Anadolu Yakas, stanbul: 1975, ler
Matbaas
Kemah Sanca ve Erzincan Kazas (1520-1566), Ankara: 1990, TTK Yayn
z, Mehmet: XV-XVI. Yzyllarda Canlk Sanca, Ankara: 1999, TTK Yayn
"Tahrir Defterlerinin Osmanl Tarihi Aratrmalarnda Kullanlmas Hakknda Baz
Dnceler", VD, sy. 22 (1991), v. 429-439; zdeer, Hseyin: Onaltnc Asrda
Ayntab Livas, stanbul 1988 zdeer, Mehtap: 15-16. Yzyl Ariv Kaynaklarna Gre
Uak Kazasnn Sosyal ve Ekonomik Tarihi, stanbul: 2001, Filiz Kitapevi
ztrk, Mustafa: 16. Yzylda Kilis Urfa Adyaman ve evresinde Cemaatler-Oymaklar, Elaz: 2004, Frat nv. Yayn
Tuncer, Yakup: "Kentleme, Ekonomi Ve Sosyal Hayat Ynleriyle 17. Yzyl Bursa
Vakflar", Gazi nv. Sosyal Bilimler Enstits Doktora Tezi, Ankara: 2008
Turan Ahmet Nezihi: XVI. Asrda Ruha (Urfa) Sanca, Baslmam Doktora Tezi,
Ankara nv. Tarih Blm, Ankara 1993
Uzunarl, . Hakk: "andarlzde Ali Paa Vakfiyesi", Belleten, V, (20), Ankara
1941, s, 549-575
Fatih Mehmed II Vakfiyesi, {Nereden: K. Edip Krkolu), stanbul 1938;
nal Mehmet Ali: XVI. Yzylda emigezek Sanca, Ankara: 1999, TTK. Yayn
XVI. Yzylda Harput Sanca (1518-1566), Ankara: 1989, TTK Yayn
Yediyldz, Bahaettin: Ordu Kazas Sosyal Tarihi (1455-1613), Ankara 1985
Yediyldz, Bahaeddin-nal stn: Ordu Yresi Tarihinin Kaynaklar 1.1455 Tarihli
Tahrir Defteri, Ankara 1992
Ordu Yresi Tarihinin Kaynaklar II: 1485 Tarihli Tahrir Defteri, Ankara : 2002, TTK
Yayn
Yediyldz, Bahaeddin, Mehmet z, nal stn: Ordu Yresi Tarihinin Kaynaklar,
III. 387 Numaral Defter-i Karaman ve Rum'un Canik Livasna Ait Blm (1520),
Ankara 2002, TTK Yayn
Yinan, Rafet-Mesut Elibyk: Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri (1560), Ankara
1983 -Mara Tahrir Defteri (1563), 2 cilt Ankara 19

31

stanbul BB Atatrk Kitapl MC.O 1 1 7 / 1 nolu defter

Tpkbasm-eviriyaz
s.1b
r^i^^A^jJ^r^yb^'^'^

/ EVKF-IKAPLUCA

A^^J^f^eMi^

" " ' ' ' " " ' mafur said ehid Gazi Hndgr
nevverallhu kabruh imretinn ve medresesinn
evkaflarn hsln ve masrifi
beyan ider..

--^dtr.

Mevcib'i sene tis'a ve hamsn ve semni mie'.


(859/1455)
^--T^'?7^?'^^*^f^^^^^^^

Karye-i Mudanya vakfdr, Gazi Hndgr Imreve medresesine, bavn kfirlerdir.

cT'-i^y J^y i;(:H ^ tf^^^

Dlmidri, Arslan, olu Yani, Yorgi, Todoros,


Bve Tumay, Fotinos, Afalados, Karda Mihal,
Kuyra/Kavra,

" ^ ^

t^J&ter^s;;

'^0

*H? ^pte^

^^^^^^^^ Bve engar, Kamakari, Alauma. Kosta,

^^"'-yy;.
^ -^
*.

Serduku, Yani, OvalIna, Vestori, Dier Yorgi,


Mihal, Avram, Manolck, Halyori, Toros,
Bedros, bveHoros, Movakine, Dier Mihal, Can-

X^^*~1^
a ^ J .^ ' -

^ ^ x m 3 ^
Jsenabve.
^
^ ^ - j ^ j ^ Todoros,
Katadoionos, Dier Mihal, Dlmitri, Kaynatas,
:Ezkeros, Lefteri, Aalava, Kabelyanos, Klnar-

^
:

S ? ^ 1^-^"-ks^-^lK^
.
^

""'
Dier Mihal,

olu Yani, Efmeki, Canos, Erekla-

- nos,
Y ^ - ^ ,. Bve Revf, Papaz, Dier Canos, Todoros, olu Di-

"^

.-. mltri,

32

s.2a
Eflakolu, Pandonolaolu, Ksve, Berud
Papaz,
olu Kzhatanos, Koos, Dier Mihal, Yorgl,
Manol, Gavaler, Korofnos, Kosta, Oragene,
Manc
Lukai, Dranos, Dier Kosta, Nikola, Kosta,
Lank
Lankori, Dier Papas, Aarbutos, Nikolaolu,
Kondostafanos,

^*^\

* _ ., -A. ^ ^ T - : ^ > ,

rft>%^'j4ii"

^ ^
- T ^
*^ ^ ' " ^ ^ "S^^r

Brakos, Turabi, Yani, Katalobab, olu Yorgi,


Dier Yorgi, Yorgiolu, Kalkovasu, Papas,
Dier Yorgi,
Manol, Larnos, olu Lagaribitos, Kalogeri,
Karda Kosta, Dimitri, Imrosti bve, Malita,
Yani, Dimitri, olu Zoka, Nikola,
olu Kosta, Kalkaras, Aleksi, Girane bve,
Ermiros, iki oluyla, Yorgi, Kostabuios,
^mnn.r. ^
olu Kayrani (mcerred), Karda Yorgii (mcer
red), Manol, olu Yani (mcerred),

"

' ' ^ ^ 1 ^ ^ ^

bir olu Yorgi, Nikola, olu Kosta, Fukaras,

^
olu Yorgl, Todoros, Kiryakos, Kar,
olu Manol, Todoros, Zamari, Kosta,
Todlsra, olu Manol (mcerred), Ularas, Kati
(bve),
Urane, olu Yorgi (mcerred), bir olu Kosta
(mcerred), Azarkar, olu Kosta (mcerred),

L ^a^ J?*tl^ S^f'f


,t

^jyj'

33

s.2b
^j^ds^^ (ykx^

'^^^^

^ f j f f r j C j ' ' ^' ^(f"


ipJ^^T'Sf^

"^r-

J ^

' * ^ T i r ' ^^"'' *^^"''' 1^3"'' ^'9^'' Manol,

fp^k^'^""p^

'^fe?' t S S ^ 6 ^ ^

'^-^^fer Balladr, Yorgi, Ensonru, l\1anol, oluDimitri

t P o C W Aslthan, Madran, olu Manol, Todore (bve), Cuvaz,

J ^ ' ^ f t t = t 5 ? < ^ ^ - ^
f

A j j r r -"-^z^

ii^
^ - ^
,

' ^ ^ ^

.^

^'"^^"^' ""^' "^^y"*'"'- P^''^"'- Aarbetos,

. - Papas, Nikola, Lonkanos, Burleno,

3 ^ o^^yr i^tfer "''''' "^"'''"*' ^'''''' "'^"'^''^'


2 J J I ^ _ , ^

, 2 ^

M^"o'. Papas. dier Manol, Yanko,

.^

. -^

Kesarnos, Mlnomalos, Kosta, Yani,

^-.

*^

r"

- 5 ^ 8 ^ ^ " j ^ v y g "'
.'F

lff<hr

j j ^

Yorgi, Kiryas, Srandinos, Muskaliyos,

.^

"iu'

f*.

I. , ^

^J^jty ^

j j j j L _ L p r-

^;2i^

"TJ^^
'^

. t j ^aair'

' ^ . - f-alM

/ 1 ^ (^

< .

Hersunkalos olu, Huma(bve), Yani, Hallaharnos,

Dgene(bve). Yani, Manikiryotl, olu Dimidri,


Manol, Yani, Lublos, olu Yani,
'^''"9'"^^9'' " ' ^ ^ 1 , dier Yani, Kapaduka,
Katakalos, Papas, Sirmerd, Andriyanakos,

Hne: 167, mcerred 23 [Nefer: 191]

- , ^
^ * ' ^ ^ ^ ~ - H a r c - l Imret-ii Amire'ye,
A
mezkrun gvurlardan
f^J/^^j
15.000 ake.

34

s.3a

Ve stanbul Tekfryer ki hsin imdi Altun-

"ISS^^CS?:

boa olu smail ve Kenek mterek yirler. ra


bahs ve iskele balndan ve kurudan gelen

if^CJ^f
IA!^^I^^^^
) / . . ts?". ^--'^^

balklve
kerevit ve yer tapusundan ve crmden

j^^f""!
^^^JV
' ^ z * ^ ^ - ^ - ^ <J>^

ksttutarlar.
2.800 ake.

M^Jt^i^jT

karye-i Kuruniu vakfdr, Gazi Hndgr mreti'ne.

^
/^ ^ ,
^. . t -^TFTT^feCS^T^T-

babn gavurlardr.

MtjiUl

Yorgi, Baban, Zoka. Yani.

Yani, Limbo, Mihai, Srdeoz,

' ^ap"

Def'aYani, Segofloz, Yorgi, Dimidrl,


Tezedod, Efteri, Defa Mihai, Nikola,

^ .

'^c^fe^ "" j

'"^t^ i^^^*^

^5Ct^

'~p5
^^^^^

Dier Yani, IWanoi, Vatino, Dier Mihai,

U ^ ^ t^T *

Vasll, dier Tedozor, dier Mlhal, dier Yorgi,

^ - t i ^ ^ J#^*5"3i>y.^ ' c ^ f e r

dier Yorgi, dier Yani, Lembozi, dier Mihai,

^Jk^^

dier Petroz, Nkira, Mihai, dier Tedozor,


dier Mihai, Srat, Tamari, dier Yorgi,

Ogrl, Halazari, Minas, Kosta,

^ *? ^ p -

" " ^ 5 3 ^ ' - ^ 5 ' ' '^>*A


^

Zt^C" f ^jC/

^ o a ^

' * * 5 ^ ' ^ 3 ^

C ^ ^

-'H*' ^ ^ ^ .

^J^^^T^

J,J^

^ ^

9 > ^

Manpl{yaya), Elyo(yaya), dier Yani, Manol, *^ J ^ f r *^Ojt,^

*y*Jli

'"^^f.. "

35
s.3b

^--^^ '^J^jh"

.,

Kunduz, Terindeflor, Darnor, Sava,

^J^'^/''^U^A!^
dier Mlhal, Kumtanor, ve iki dul avrat, Kornur,
Papahame, dier iVliiai, stornos, Karaca,

r - ^ ip^yi^

3^:^'^^'^^

,
ym^-^^^^'^^

Pananot, Tereniyekllos, dier Dlmidri, dier Tedezor,


dier Kostl, stimati, dier Tereniyekllos, dier

' 4 i W - r-J^/Jf^

-p,-.-

Tedezor,

Hne 73 [Nefer: 71].

^'^r-'^^UlMi^J^^U^

"''*
'

"^'^^*^'' '"^^'^"'^ babnlardan ki gvurlardr,


12.000 ake.

Mid^j
- .,

,1

-'_^--t^j,^v^--'

^^^^^^-iB^yJU^oJ^^b

^\' * > C _ - J J J ^ ^

Ve nezret ki niyabetdir.

Ve stanbul Tekfryer ki lsl ki Kenek


ve Altunboa olu smail timr yerler: Emir Polad
olu Yni kist tutar. 650 ake.

36

s.4a
Karye-I Tuzakluky vakfdr, Gazi Hndgr ma

reti'ne,
Kapluca'yat

' . ,

Babahan(lmm), Sleyman (ift-vakf), olu


Hamza (vakf), Hzr v. Futa,
TurudV.sa, Mustafav.Uurlan(ift), Turasn

-i-^

v. Seldan (ift), olu Musa,


Mehmed v. braiim (ift), karda Doan (ift),

IJJM

"^j^^^^

.!^^^

^ ^

J3^ j^fj^

J^^n^ o^^S^jr

olu Mahmud, Begde v. bri (ift),


Mehmed v. Fak (ift), Karda Klauz (ift),
Turakan v. Mehmed, la'eddin Tarakan (ift),
AzadluTanrvermi (ift), Yusuf V.Abdullah,
Hamza v. Keteki (ift-yaya), karda Hzr
(yaya),
bir karda Veli, Azadlu smail, Azadlu smail,
AzadluTanrvermi.

0^&^^^,J^P*!ff!^J^^^

Hne;
B-ift 11, haymana 10 [Nefer: 24].
Hsl:
Buday 4 md 7 [kile], arpa 15,5 kile, yulaf 3
md 10 kile, yemi akesi 320 ake

Ve mezkr kyde Aslhn evldndan Hzr


olu Sleyman elinde dutadurdu iftlik baesiyle,
Gazi Hndgr'un vakfdr. Elinde Sultnmz
nian vardr.

C_-*,

<J / ^ r ) / J

- ^ ^

*j>^^

37

s.4b

~ iiipJiil-tij^.3L^9

h-jJ
^^i^U'^Tfi.

J , ^ ^ ' ^ ^ " ' Kavack vakfdr, merhum Gazi Hndgr


mreti'ne, Kapluca'ya.
Mustafa v. Turali (ift), Mahmud v. Hamza (ift), Aii

T^^

' y d ^

^mE^^y^fp^

v.Ahmed(ift), Halil V. Yahi (ift),

^-^ ,"
<
* ;'
. ^^ j ^
' ^ ^ *J>-T^ 4^;^&-

;
tj52^

^iJ

a ^

t^^

<^^
juAfi

J^l^^^

Gvendik
v.Bahayi
buvenaiKV.
anay (ift),
(nj, karda
Karaa Hseyin
Museym (m^r
cerred), Gk Dede (ift), Yakub v. Yusuf eyh

(ift,.
(n),

Nasuh V. Karlu, Hasan v. Karaca (yaya) [Nefer:


10],
Hne: B-ift 8, haymana 2.
Hsl:

'^'^

^
^

'

T ^ i . Buday md sekiz kile, arpa bir buuk md

- / . , /jj-jg,,^L>lU-C^JJ

't*Q^Alf

Karye-i Domal ki, vakfdr, merhum Gazi Hndgr


mreti'ne, Kapluca'ya,
Hamza V. Kara Hac, olu Muhammed, Musav.

t ^ t e ^ JpMis'J^'cJUftJ^
_;_
d ^ ^

'tMfi^

...
^ - i l - ^ ' ^
' ^ m ? ? ^*^

Sl(ft), Demurci Sleyman (ift),


Olu Hzr (ift), Musav. Segid, Mehmed (ift),
Avrat, olu Aydn (halla),

''

"V^-H'

U^?3p^ W g 5 r

vaz(cllah), slam v. Kanberhan (ift), BveAie


[Nefer: 11].
Hne:
B-ift 5, haymana 3, bve 1.

38

s.5a
Hsl:
Buday 2 md 19 tile, arpa 14 kile, yemi ak
esi 30 ake.

r
cK

Karye-i Evciler, tb-i Adranos vakfdr, merhum


GziHndgr

/ , .
%
-z^^TmA^fJ^^CSbi^h^^r^ ^
f^^;3\J j ^ ^

Imretl'ne, Kapluca'ya.

Yahya v.la'eddin (ift), olu Bayezld, Halil v. J^^


/-i^^ ^ ^ J
la'eddin (ift), Ali v. smail (ift),
0>*
^^L^

Gl ve meyyiz (ift), lyasv. Koca (ift), Halil v.

p^^j)^)-^

Sevin (ift), [Nefer: 7].


Hne: B-lft 6, haymana 1.

' ^ ' ^ ^ ,
^ ^ ^

' ^ h ^ /
tS^^

*.\i'*
. ;

Hsl:

^u

Buday 3 md 5 kile, arpa 14 kile, ize 18 kile.


Karye-i Yamalarky tbl- Adranos, vakfdr,
merhum Gazi Hndgr [maretl'ne]

/
.,
,
,
^
-Jli^^ji^^U^jjy^ia^pjt^j^^

Kulfal v. Temur (ift), Ali v. Hamid (ift), Bve


Fatma v. Eynebeg [Nefer: 3],

Hsl:
Buday 1 md 6,5 kile, arpa 3 kile.

Karye-i Derekby, tbl-i Adranos, vakfdr, merGzI Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya-

c^
fit.}

^jj, j'__^__,^

^J'tr;

t -^

39

s.5b
(P^^ir-^"
T

^^y^^
'-*-^

"^7:^^^ Hasan Fak (imm-ift), olu Resul (ift), Karda


t^^,.^ Musa, Ahmed v. Hasan (nim ift),

t C k ^ j f e ^ <5=^5^
" ca.
^i^
r-^

brahim V.Halil (ift), karda Ramazan (terzi). Eynedeen V. Nusret (ift), Aydodu (ift),

U^

:^^f^ ' CAM-. ^ ^ ^ g ^ j^^f^


-^.
*-i^ - ^
j u ^

olu Mustafa (mcerred), Yakub v. Eynedeen (ift).


Balam (ift), Karda Piri (ift) [Nefer: 12].
Hne:

b-ift 9, haymana 1, mcerred 1.

ih-

^^ Hsl:

^ A
^^

^jSv
^^-

'

^M
.A\

Buday 3 md 11 buuk kile, arpa 1 md buuk kile,


ize8kile

j 6 ^ t i ^ p t i O * - 4 ^ ^ 1 4 * ^ -* Karye-I Gneyl, tbi-i Adranos vakfdr, merhum


' ^ ^ ^ ^
. *
"r^^
V

^jhh^
c ^

GziHndgrmreti'ne.KapIuca'ya

{^^S^^JS::^
0'JJJ3

Yakub V. Uzun (ift), olu Devlethan, Pazarluv.Gk


jyjygg ^.fjj_ Q-|y ^gg^^, (^^^^Brr6d),

* : 5 ^ "^^^^?? - ^ j . r jife/'Li> ^ ^
2 ^
^tt^^
J^^J"^^
''^^.

'^^^^

'f^

olu Nasuh (yaya). Yaylac v. Yani (ift), nikllerin

"

Hasan, Nusret v. Ak Koca (ift),

J f c ^ t ^ P ^ < 5 3 g ^ . "^^g^
*'^
1

,*""^

* ^

"^^
^^^^h:^
^cJ

'

^S^

''" ''9'" ^y"*'^9' ve bir olu Mustafa, ve karnda,


Eynedeen, Dede Bal (ift-yaya),

^ ^

'"jTjy- J 5 # ^
Ai^
. ^_^
'}jM-,l^* -

Hac V. Adil (ift), Ahmed v. Yunus (ift), olu smail, karda Melmad (ift),

o'" Aydn (mcerred) ve bir olu Buber(?) (terei),


Klaguzv. Firuz(lft),
karda shak (ift), Musa eyh (ift), Ahmed v.
Yayc brahim (ift),
ve karda Halil (msellem).
[Nefer: 23, hne: b-ift 12, mcerred 2]

40

s.6a
Ve iki harclu deirmen vardr.

(-^^M^^<1.
^ ^

Hsl:

d~ '

Buday 6 md 4 kile, arpa 1 md 16 kile, ize 18


kile,
burak 9 kile,
Kie,DuraKyKie,
ayr akesi 30 ake, deirmen muktaas 15

~~

[ake]

Karye-i Ggez/Gez vakfdr, merhum Gazi

' ^*

J
^
y-J ^.,__Jj'\^.l
t?-i*/
^tfj
J;^^.
i/J^
/^ ^Jx)jJ '^-b'-'^y;
^^^U
.-

'^^

^
oM%^tA^jg^^Jj3!Jp'y

'MifS^ih^

Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya.


Turudv.Kzk(ift), olu Muhammedi, karda ' ^ ^ ' ^ ' ^
Turabeg(ift). Hasanv.lyas(ift),
^
'.
Hamza V. Nusret (ift), karda Hasan (ift),
Yamur v. Kulak (ift), karda Bayrambeg,

*"

^-^"^ C^fe^.
^^

U >

-^

^_;^

Azadlu smail, bve Leyla v. Nasuh [Nefer: 10,


hne: B-ift 6]

J^w___

Hsl:

3 r j ~ ^ O r ^ ^

Buday 3 md 3,5 kile, arpa 3 kile.

Karye-i Baraklu vakfdr, merhum Gazi Hndgr


i - .-. .^ I .
imareti ne, Kapluca'ya.

'^^^

^-^^^J

jd^^ltA^.^JJ'^^
- ^ ^ f
' " '

Hasan v. Hamza (ift), olu Mustafa, Murade ^ ^


. . . . . > ^ ^ ,

v.Aydemr
' ^ J 5 4 ? # - c?*=^ S^te=^

41

S.OD

> ? P ^ jjUJCr^

faRf?^
j

'

^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^

^ p - r^^^^^- Oh^^

oluishaft, Hasanv.Polad(ift). oluAhmed,


br olu Ahmed, Devlethan v. Selam, Deragbutv.

^ ^ * ^
'jfl^t

Gven (ift), Azadlu Doan,


Kulfalv.Aydodu(ift), Hseyinv.Turgud(ift),
Muhammedi, Habib
Mustafa. Ve iki harclu deirmen vardr.
[Nefer: 15, hne: b-ift 5]

i).

(i^^tl^Jo^

f-^

^ t>

Jr^^^T"^

- 7 t ?.Z
^=Erfpf^^5>F?~
A^^^A^w-

\W^

j2?5fers^^

c**?

Buday 3 md 19 kile, arpa 4 kile, deirmen muk. taas 30 [ake].

djMif^-::^:tS^
Oi*
- ^

'*::^^<^^,

y^s^

'

^^^''

Z ^ ^

tiV

' Karye-i Karagz/Karaky vakfdr, merhum Gazi


Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya.

Aiemah v.Temur (ift), Musa v.Murad (ift),


Yakub v. Turgud (ift),
Hamarat v. lyas (ift), Segid v. Ali (ift), kardai
Muhammed (ift), Habib v. Yahi (ift),

kardai Mehmed (ift), Kvan (ift), veyolu


(

" * #

^ ^ fil*

'-***

^
-

^"^

'

tii>

Nasuh (ift), Eyneolu Resul,

o^" f ' t l S ^
'^^'^^' ^''^ ('^J' '^^^^ "^"^^ ('^)' ^^"^' ^- 'S3'
- '
. Kzlarbegiolu Hac (ift),
*-^

Oub

Kk Musa (ift), Hamza v. Muhammed (ift), b'rahim V. Hoca Ali, zel(?) v. Esen,

42

sJa

Nusretv. Karaca Koca (ift), olu Ali, Demurc


V. Oguzhan (ift) [Nefer: 22, hne: b-ift ^61.

^ "^^S?'
'. 1 ^

ki deirmen var, harclu.

^^"^

^}}y>A^
^

J^ylu^^/iy

Hsl:

cK
^

Buday 5 md 13 kile, arpa 5 kile, ize 2,5 kile,


burak 2 kile,
nohud 2 kile, daru 9 kile, deirmen muktaas
40 [ake] ve baalar harac 20 [ake].

~
^ ;
''^

T T"**

^ ^ r
^^--

Karye-i allar vakfdr, merhum Gazi Hndgr


mreti'ne, Kapluca'ya.
Mrvvet v. Eynedeen (ift), karda olu Ramazan, Mahmudv.Ahmed(ift), karda Muradhan,

Aydn v.Ahmed (ift), Davudv. Hoca Ali (ift),


karda Resul (ift), Hehmed v. Bayezid (ift)
[Nefer: 8].

>
O^^^ ^JbJi^'

3^44**"

" ^ - i i ^

.^dtsr-s i f c - i * i j j _ ,
^-^^'f
<.S^^^
f ^ f e S " .tt5=r
*

'

Hne:
B-ift 6, haymana 2.
Hsl:
Buday 2 md 5 kile, arpa 7 kile.

Kar^e-i Dellerky vakfdr, Gazi Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya.

J'

Kr^

A4?^^fcjeHXJ-^cJ^ai>Vy .

43

sJb
Selim V. Ishak (ift), olu Yusuf (ift), Sevin v.
Jshak (ift),
Muhammedv. Segid (ift), Hamza v. Emir Musa
"*^5S^

- f e ^ J(^^3EtJEr

('f*)> 9'" Muhammed,


Ali V. Koca Hzr, Muradv. Oulbeg (yaya), kar-

' ^ ^

^ ^ u T ^

"u.

-'

S ^ ^ ^
""TK^^

^ ^ ^

*Mf

''^

da Muhammed (yaya), karda olu drs

(yaya)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
S,i^
*~**^

Mezid V. smail (ift), atas karda Kocaglu (ift),


Umurv. Hac (ift),

t i t o r f j ' -^^Ffe^

karda Dede Bali (ift), Yakub v. Var (ift),


ibrahim v. Ali (ift), Mahmud v. Koak (ift), Tura

!&^j;J-

^;$JEr^^^^^

Hoca V. Resul (ift),


I

<:^<r^^

'

^^^^^.

.,

' ^ ' * ^ ^

^ ^ ^ ^ j ^ ^ j ' J " ^ / a r i i , . " ^, I - ^


. ^ '"1iS2r* ^r-isZ?^ J ^ r o f
_

^?""^3?Irf^

,_

Nebi V.Ali, karda Habib, Mustafa v. Habib,


Mustafa v. Hamza (ift),

^S"^" Hne:
B-ift 18, haymana 3, mcerred 4.
;

karda Hamza (ift),

karda sa (ift) [Nefer: 27].

/^

f^fjf

Uzeyr v. Kpek (ift), Src Murad v. Ali (ift),

^ i ^ Hsl:
cJccJu

Buday 5 md 5 kile, arpa 7 kile, fig 3 kile.

' / f ^ i ^ ^ J F J f J ^ f c ^ ^ ^ - j I iaj>Isa^-^3 Karye-i Mrsell, vakfdr. Gazi Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya

44

s.Ba
8
Yakub Fak (imm-ift), Yusuf v. avlu (ift), kar- " J ^ t A a ? " Jj^J^l-^
da Nasuh,
Turud V. Aydn (ift-yaya), olu Eynebeg (yaya),

'~^^j^

^
^^*^Jl>^

Ahmed V. Dndar (ift),

1 m ^ ^

^"^

"

^^f^^
^.^'

olu brahim, Mahmud V.Yusuf (ift), Hamzav.

^ X,. ^

Eynebeg (ift),

^ ^ ^ ^ ' ^ ^

Haiii V.Ali eyh (ift), karda Sleddn, ve bir


kardaHamza,

e (J

j,^^,^--,.^^^4^^^
^

^ ^
, . .^- < . ^ ^
S^f^feb?" c i & ^ ^ ? - ^

lyasv. Habib(ift), Azadiu Hokadem, bveAya

[Nefer: 15].

Hne:

'^

.^

^^'^

^^S^J^

^ ^
^^^^^

B-ift 7, haymana 6.
Hsl:

.0. .^

Buday 4 md 12 kile, arpa 10 kiie,daru 1,5 kile

^c{^

Karye- Uzuncuk ky Vakfdr, Gazi Hndgr mKapluca'ya.

Bakv.Murad (ift), olu mer (ift), bir olu


Nasuh.

ve bir olu Yusuf, zzeddin v. Halil (ift). Karyad,

Ahmedin v. Ahmed (ift), olu Yakub, Hasan v.


Kara Eynebeg (ift),

cii-,

^C3JJ
, ,

v^la-

>u/,xtLj^ r ^ t / t
^ ^ " ^ ^ . ^
^

^. . :
^^553^^

^pkj^cJBchiJ^ g^j&fe

* ^ - ^ ^ ^
^

^T^*^^

"^^
" " ^
1

Bayezd V. Akdoan (ift), AkaoluHamza Ve bir "^^m^^j"


harblu deirmen var.
Nefer: 12, hne: b-ift 6].

-^-^

2^f^f^

45

s.8b
y
/,

i ^ x ;

'*

/ *

\ '

Buday3md4,5kile, arpa 4 kile, fig 10,5 kile, deir


men harac 10 [ake].

. * ^ j

- < ^ / .

Karye-iAraskyvakfdr, GziHndgrlmreti'ne,

* ^ 4 ^ 5 r . ' " f - I . ^ y > ^ J t H A J i ^, _,';


,

'

C^^^^j
-*.!-

ffAfi^"
J^-'^-J-^
- ^
* - ^

Azr V.Dndar (ift), olu Yusuf, bir olu Nasuh,


Uzun Hzr (ift), Yurtbegi v. Murad (ift) [Nefer: 6].
^^ ^'^' ^^'^*^'" deirmen var.
Hne:
B-ift 3, mcerred 2.

Hsl:
i-r
MjJ^J

^
'6***'

Buday 2 md 13,5 kile, arpa 5 kile, ayr [akesi] 30

^^jJ^2f^

deirmen muktaasndan 10 [ake]

S'
.

*25JU^/ C'^r/r' ^
-

..,

^^^E^^lr:

Karye-i Germendilerky vakfdr, merhum Gazi Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya.

.
%jij^^

^^^5' *^'"^' '^"'*^' ^' "y^ t^'^^' 9l" Muhammedi,


Kulfal V. Rum Baa (ift)
[Nefer: 4. hne: b-ift 3).

Bir deirmen var, harclu.

46

IV1
Buday
1 md
md19
19kile.
kile,harc-
harc-deirmen
deirmen77 Takcel.
[ake].

t^J^f/^j

Karye-i Gndret vakfdr, merhum Gz Hndgr ^ i


mreti'ne, Kapluca'ya.

'i^l^jl^^i^X^UfM^.^L,^Ji^jJA'jJ

la'eddin V. Mehmed (ift), olu Sleyman, kardaleddin(ift),

:J

t t
Z P ? ^
- ^

^^**H?^^ J^E^^^rm- ' j j r

Paayigit v. Oru Gazi (ift), karda Hzr (ift),


Osman v. Orucbeg (ift),
olu Orucbeg, Resul (ift)

j,m^

-^^^^

J5J-*^

^ t
^=5?^?^

Bir harclu

deirmen var.
[Nefer: 8, hne: b-ift 6].

jtic
t ' -^ *
^^9fefe-

Hsj:
Buday 2 md 13 kiie, arpa 9 kile, burak 5 [kile],
yemi r 28 ake.
deirmen harac 10 [ake].

Karye-i Balu vakfdr. Gazi Hndgr mreti'ne,

L_
U

^
'~*='jt>

Jtji
'i * ;
J
JJA^
^ ^ ^ ^
^ ' " " ^ . i**^li^W/
' '

A^/^^J^^^ii^J^^^^k - *

Kapluca'ya.
Demur v. Firuz (ift), karda Mentee (ift),
eyh (terzi),
Hasan V. Hzr. oluTurud, bir olu Ali.

"2^

'fe^j^j^^
tp-a^

ihH-^ ~ 3 3 * * ^ y ^ i t F ^

47

s.9b
~ j ^ W ^

"-^*H

t-JPttKi^

Umur V. Eref (ift), olu Veli, Yunus v. Yahya (ift),

Cp^^^JiS^' " c^J^^ J^^d~'


Karda Hac Ali (imm), ve bir kardei Haili, Nebiv.
* t ^
C ^
i^j
shak(ift),
f^-{iH

Z ^ ^ ^ V ^J^^^^JjC

ti-

" ^ ^ ^

^yfejr

^ ^ ^ \ ! ^
f-

'

\gL/**5^J
d^ 4 ^
i^^jj^fk^

l^rJ^^~
^

* - ^
^^-^-ri

< - ^

^ * ^ ^ ^
y

^ / J . r
t,*;^'
jfe?J^55fe^355'

hin{yaya),
ve bir oiuHamza (yaya), Sleyman v.Kulfai (ift),

^i

olu Hamza (ift),

T^^f/^r Bekirv. Gvene (ift), olu Mahmud Mehmet, Yahya v.


^ ^

^^y^^T^ iphffBji'
- ^
' ^ ^
^uu^j

Bayram V. Hzr (ift), karda Kurt (yaya), olu bre

^ r - V

Yahi (ift),
olu Yakup (ift), Eynedgan v. Murad (ift), olu
Abdi (ift), Ozurv.dris (ift),
karda brahim, Ramazan, Mustafa v. Koyun Ali (ift),

"t^jr
kardei Musa (ift), Babal v. Mentee (ift), Ahmet v.
< ^ > Musa (mucerred),
'^ISr'ft^
^j^

kardei Yahi [Nefer: 32].


var.
Hne:

Ve bir harclu deirmen

B-ift 17, haymana 10.

'

Buday 8 md 9 kile, arpa 1 md 2 kile, burak 4,5 kile,


yemi akesi 162 ake.

wdi

'Lt
*

Karye-i Akakilise vakfdr, merhum Gazi Hndgr


mreti'ne, Kapluca'ya.

48

s.iOa

10

^^^^^^^ ^^^.m^

dris V. Aydn (ift), vaz v.Murad (ift), olu


Muhammedi,
Pazarlu v. Turas (ift), olu Hzr, Oul Paa v.
Bayezid (ift),
Ahi V. Yahi (ift), olu Ali (ft-yaya), ve bir
olu lyas,
Hamza v. Halil (ift), Eynebeg v. Nusret (ift),
Azadu Murad (ift),
Yunus V. Hseyin, Musa v. Yamur
[Nefer:14, hne:b-ift8].

Hsl:
Buday 4 md 2,5 kile, arpa 1 md 1,5 kile, bur
ak 3,5 kile, yemi akesi 56 ake,
havc r 57 ake, asma (vasl) 23 [ake].

Karye-i Kziky, vakfdr, merhum Gazi Hndgr > ^ i w

Begii V. Temur (lft-imm), karda Yahya (ift),


Nasuh V. eyh,
karda Yusuf, Saltuk v. Gke (ift), karda
HzrKift),

y*

.,< x f . . '

*"^^
Z^^Ja^ ^J<X^^
-
^ ^

'**,-,
^^-hJ

49

s.10b

(-V"5*^r^

'^"^^ ^' ^^^^^^ (?'^)> itarda Bayezid (ift), olu


Veli (ift),

" " c y ^ /vjrjS^J^-*''^


Vt*^
t - ^

Azadlu Tanrvermi (ift), vaz (ift-yaya), Bayezldv. Yadigar (ift),

' ' ^

' "'"

"jtd^jJ/^
'<-ii>

Gndz V.KaIu (ift), olu Muhammedi, MehL ^ ^

_/l

-^^
-

''-

I fil -

li.^u^

*6U> ;

med V. eyh (ift),

V.J r

^^^ ''^

Mehmed V. smail, Mustafa (ift), Hocav.Yakub


(ift).

^ . . ^
a ^ ^ ? * ^

, * - _ _ L - -_J_t:..r- karda Ahmed, karda Mahmud, Mustafa v.


- ^ E T - ^ ; * ^ Yusuf INefer:21,hne:b.ift14].

. J-

^t^ Hsl:

k ' M i ' ^ ^ ^P^ - A ^ - r ? ^ * ^ r'*^


mjJ^^
l ^
fO^
^^^"^^

^^^\y,j^JfiSJik^j^j>c^JdAM'''

^ Karye-i eyh/hlarky vakfdr, merhum Gazi


Hndgr mreti'ne, Kapiuca'ya.

' t / W l ^ ^ '^^JJjU

'p i y ^ ^

' ^
^ ^ ^ ' r ' ' . ' ' Bc^^
*"~^
\^l^
<-. """^

- ^
'

"j^^rps^

-^ *i

Sevin v. Ahmed (ift). Klavuz v. Tural (ift),


olu Mustafa,

-^yi^^y*^
^^S^;fjQ^
.. - V ^ 4 ^ ^ J j ^
rr-/ ^ r. I. I

Buday 6 md 3 kile, arpa 7 kile, burak 4 kile,


yemi akesi 244 ake.

Yahi v. Turabi (ift), olu Hseyin, Resul v.


Yahi (ift), ^
Yahya v. Yakub eyh (ift), Hzr v. Azir (ift),
Yunus V. Hseyin (ift),

karda Nusret, Azadlu ahin [Nefer: 11, hne:


Bir harclu deirmen var.

50

s.11a

Hsl:
Buday 2 md 12 kile, arpa 14,5 kile, yemi ak
esi
deirmen [iundidcaj
[muktaas] 007
389 LO^V^JI
[ake], havc
yea Ve
ve uye
'vi'

/ 1

^^si11[ake].

^^f""^^^

Karye.i Mrsellerky, vakifdr. Gazi Hndgr


mreti'ne, Kapluca'ya.

^ J ^ } ^ j t , ^ \ i ^ j j / "
p r,j s ^
'

Hacv. Kara Hasan {ift-imm), Ahmed V. Yakub Ll', L^^


(ift); Mustafa v.Tannvermi (ift),
cC5^^

; , <
^*^^^

^C^

F^^hj?:
fi ! "

Mrsel V. brahim (ift), kardaMusa, shakv. .


Resul,
Tursun V. Yaylac (ift), Orucbeg v. sa, Osman
V. Yakub (ift),

cfe^W"

- - ^ < *
d^T^

, >>^,, , '
. - / .
*^5Si5^ j ^ p ^

^mp<m^^^

Sendel V. Bayrk (ift), olu Hac, Musretv.


Davud,
Mustafa v. shak [Nefer: 13, hne: b-ift 7].
Hsl:
Buday 2 md 18 kile, arpa 3 kile, yemi akesi
232 [ake], hav akesi 15 [ake].

Karye-i Gkvirn vakifdr, merhum Gazi Hndgr imreti'ne. Kapluca'ya.

srail (ift-imm), karda Mehmed (ift-yaya),


Ismailolu Halil (ift),

^ 0 A ^
^ ^^ - ^ ^

f-^^r'J
" ^ J

~ T^*^
i f ^ J i ^

/ .. /
,^
Jm^ii-^J^^jJ^J l,j f/

^ . .
J^^jM^J'

^^SJJ

jjt-^

>

51
s.11b

'^J^^gT" ^ ' ^ j y ^

fbi-Jj

^-^

f^^Po^

C^^J^

[ f ^ J

' Jt^d^J^^

J ^ ^

"^"^"^

' ' ^ jLLM^

^^if

Hac Ali V. Karl (ift), Mezld v. Hasan, Sleyman v.

Pir Ahi (ift),

^ ^ J y ^

Hzr v. Halla (ift), Emir v. Hamza (ift), olu smail,

''Sjj

" ^ ^ ^ i " ! " ^ V. Yakub (ift), Eynebeg v. Kaygulu (ift),


oluAli,

V
-

-<^><fl':'' Azadl Kutluca, Azadlu Karaca.

Bir deirmen

var, harclu.
[Nefer: 14] [Hne: Bifl 9]

Hsl:
Buday 5 md 6 kile, yemi akesi ve deirmen mu-

^'^d.

^^^V^-

'Jt^J^SJldfJ^.PiJdjJ^j'^h*
A*-(^S I/f-

. ^^^-v-

iJ%r^^!?^

i'^l^^g/^
' ^

/'yJj

..^i^g^jj

^c/.^^
c l ^

'^s

ktaas 350 [ake], havc [akesi] 10 [ake].

.^Karye-i Kirasluky vakfdr, merhum Gazi Hndgr


mreti'ne, Kapluca'ya.

Hasan v. oban (ift),

^ ^ ^ ^ ^ karda Hseyin (ift), Yusuf v.Turabl (ift), karda


OJ^

Yahya,

f^ti^

Mustafav. Emir Ali (ift), Eynehan v. Turabi (ift),

c f e ^

olu brahim (nim ift),

52

s.12a
/2
IVIahmud v.Ygid (ift), oiuVeys, Yusuf V.
Hasan (ift),

^ ^ ^ ^ ^

Mahniud v. Temur (ift), olu Mulammed,


Emircan v. Turlan (ift),

!^:2?T^^

'^^-^^^^'j^

tM^lH

JSiCt?'

^ ^

olu Ramazan, br olu Mustafa, Yakubv.

C ^

^ ^ ^ ~ J^^irT

J^k^

Yahice,
smail V. Badalin, karda Nasuh, Musa v. b
rahim (ift),

0 ^

karda Hamza, Halil v. ahin (ehirldir), karda brahim,


Azadlu Flruz(nimift), AzadluHurad(ift).Ve
bir haraclu deirmen var.

^^-k/
Jm'.t^,

V'^^^
" ^6MJ/W'
J>3^jf^
_ . , . ^_
-^ ^

"^rj"^
*_ , \_^
^-^J^^'"

[Nefer: 26, hne; b-ift 12, nim-ift 2, imam 1]

Hsl:
Buday 9
9 ua
md 3
5 Mie,
kile, arpd^iTiua
arpa 2 md 13
kile, yiji
yemi
Dugaay
10 Mm,
akesi ve deirmen muktaas 430 [ake],
havc akesi 459 [ake].

t
n

'JfQ^^x^*u^

x S j u J <

"

J^J^

^ r

Karye-i Gokevirnkoy, k vakfdr, Gazi Hnd-

j^Jjhi.j.^0jajl^Jijfgy^Ls

gr mreti'ne, Kapluca'ya.

Mustafa V. Eref (ift), Mehmed v. shak (ift),


luacu. Klavuz
KI3VII7 (ift),
/rftV
llyas|v.

P*'?AS

Jh^^UJ
^ ^_

'' t

piJ^^Jil^^" j j A l lx
_ ^' .-tr****
.
,

53

s.12b
IVIustafa v. Hac Murad (ift-yaya), Ali v. Bak (ift),
Bak V. Aydn (ift),
Mehmed v. Mahmud (ift), Bayezid v. Mahmud
"^t^Jy

^h^J^/f,'

'^^JJ^

(ift). tfris V. Geri,


Orhan (terzi-ift), Yakub,

' " V

( ^

Ve bir harclu deir-

[Nefer: 11, hne: b-ift 9].

^ ' ^ V ^ ? r A U / - - - - - - ^ J^'h~^^
I
'j
6^>^ ^^1/>\)J

Hsl:
Buday 10 md 16 kile, arpa 10 kile, yemi akesi
baelerinden235 [ake], deirmenden 10 [ake].

/,
" J^AHij'^r-J^..A^j!U}J^zMp'~"'i ! ,; . *

^ ^ ^ < f j ^
* - ^

' Jm^^'(P^^Mr=^
(.!>

j ^

^^^^'^ pnkaraky, ki vakfdr, merhum Gazi


" Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya.

Hasan Fak. v. shak (imm), Eynebeg v. Firuz


(ift), Doan V.Abdullah (ift),

Mehmed v. Mahmud (ift), Klavuz v. Turabi (ift),


olu Hamza,

S^t^^fc/^

^^jA^Jk

^it*j>^

t ^

^tk^^J

fs*_.^..smail v.Aydm (ift), Turudv.Rstem, Yahya v.

't^^m,
A^f

' 1^ Sat V. brahim, olu Komaca, Mehmed v. Daeri

54

s.13a

/3
Halllv. Hzr (ift), Osman v.Abdul (ift), Hacv. ^
. _,,
j
PasaViqid(ift)
> = * ^ t ? ^ ^JJ^^J^I^Paayigid
(ift)
Ramazan v. Murad (ift), Mustafa v. Turbeg

^,
>e=;fec=6-

A ^ ^ , ..

(ift), i Ve bir harclu deirmen var.


[Nefer: 17, bane:b-ift11,imm1].
Hsl:

Buday a
5 mua
md r6,
13,5 kile,
burak 11
bugaay
Kie, arpa
arpa 3
6 kile,
Kie, DuraK
kile, yemi akesi baelerinden 168 [ake],
kozdan, kestaneden, yemlden 120 [ake], de
girmen muktaas 250 [ake],

* Vw t U
^ - - ^ ^ ^ r f ( i , ^ ;^

Karye-i Gkbmar, vakfdr, merhum Gazi Hndgr Imreti'ne, Kapluca'ya.

- ^ k ^ ^ I ^ ^ j A ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ . ^ .
/
- ' ^ * ^ c - * ' -/^

^j

J IMJ

\^A

^OsJ

Mustafa V. eydi Fak (ift), oluHamza, Kara


Hamza v. Kutlu (ift),
olu Hasan (ift), ve bir olu Ahmed, Jshak v.
Eynedeen (ift),

tm^mf

'^P^

' cr^J^

Mehmed v. Aya (ift), Mahmud v. Yapar (ift),


k'arda Muhammedi,

sa V. Mustafa, Mehmed v. Halil (ift), Ali eyh,


Hsyin v. Hamid [Nefer: 13, hne: b-ift 7].
:ZJC^C/}^^

'

55

s.13b
Hsl:
U^

~ .

-
.
.

^^

E P g g r ^ ^ - f y d^-^:'-''^ i:}iiAUhj
, j j 6 J ^ ^ ^Jd^J
^{^

mreti'ne, Kapluca'ya.

' ^

-w

Ve dada 18 kirefrun vardr. Her frundan


10ake[zre] 180ake.
Karye-i Yeniceky vakfdr, merhum Gazi Hndgr

-'^^ljAiJ^fJ^J'L^-^i^^^'''^^

Buday 3 md, arpa 13 kile, yemi bahs 110


[ake], kete ne mu ktaas 1200 [ake]

^^-^'

Turabi v. Resul (ift), karda Muhammed (ift),


Mustafa bir karda

^ j w ^

Mehmed Hara, olu Ramazan, Resul v. mer,


Kara V. Abdullah [Nefer: 7, hne: B-ift 2].

'fc.
^^^-^

'^'^'^^

g" -Uy

^-^'^-^^f-^^i^j^j.-.iM-'^

Buday 7 kile, kirasdan 13 [ake].

Karye-i Misi, vakfdr, merhum Gazi Hndgr m


reti'ne, Kapluca'ya.

c2tM>-

^ * ^ f e > ^
ti_ilfl,
i>.

Hsl:

Turas v. Azor (ift)

-JJjfaCCE^ ^^^Jjy Musa V. Muhammed (ift), Orubegv. Aydn (ift),


c:);^J
'"^^
Murad
v._ Saruca
C:yxt/J
-^^
urari u
Sanna(ift)
fniftl

56

s.14a
Mustafa v.Yakub (ift). Ramazan v. Aruz, Eynedeehv.Kayaglu(ift),

'

" J T ^

Yunus V. Salih
[Nefer: 10, hne: b-ift 8].

^-b^J^"

Hsl:
Buday 4 md 15 kile, arpa 1 md 10,5 kile,
yulaf1md18kile,

yX> iL
^S./.

W ^ " ^

^ ^ ' ^ ^

baeri30ake.

._ .

. . / fiff 'j.'
Karye-i Dereky vakfdr, merhum Gazi Hndgr '" '' ^^V. j. (f\
'/
J^
mreti'ne, Kapluca'ya
/^J<?'A--J^U^v'

Sirmerd Azadlu (ift), Azadlu ahin (ift),


Azadlu Saruca,

Azadlu Hokadem (ift) Ahmed (ift), Azadlu


Atmaca (ift),

^ , , . .
^^J>>M

^ , , .
( ^ f t ^ ^ f^^^^^

"^ J'J^abJ
' ^j^

^ ^
,^j^

eyh Eynebeg (ift), olu Hasan, Yusuf v. Danimend (ift),

^></JL>V ' ^ ^ ^ t t j j .,4^^%


^^"^"^

Karda Musa (ift), Ahmed v. Hasan, Azadlu


Saruca,

^ t a ^ j : : ^ ^ ; ^
'

'^-JJ. ^A^_^

r^.
6t"r?=^

'Tr^/jjJ
^y;^

[Nefer: 12, hne: b-ift 8].

marietn bir mlk deirmeni var.


Ve iki harclu deirmen var.
Azadlu Saruca
bir deirmeni vardr.

Ve Kara Ftma'nn

t
..^

' jJj
y

57

s.14b
L ,

Hsl:

^-~

^/s

<S h^ y ^ J ^ V ^ j f ' ^ ' ^ ^

Buday 8 md 14 kile, arpa 2 md 11 kile, yulaf 4


' mdl kile, burak 10 kile

^j-J

M^Jo

^^^y^^^-<^
i^J**'^

^A^ tfaru 3 kile, bostan r 31 [ake], hsl-i deir^^^ men 10 md buday, dein
jirmen hsl 290 [ake]

^\
,.,

,.

baelerve yerler icresi 140 ake.

^ f j/ x ^ ^ i r . ^ ' ' - ^ - ^ ' - ' J ! ' ' " * Karye-i Karaman vakfdr, merhum Gazi Hndgr
V^lfe^cVK?^ r
^
mreti'ne, Kapluca'ya.

J^'S'^^
<-^

^iS^Jji^ '>!AJI^^ Yusuf V. Yal (ift), Ali v.Muhammed (ift), kar'


-;*
< ^ ^ f da Mustafa (ift),
^^J^'

s'^SS^^^
t ^

sa ve bir karda (ift), Mehmed v. Mustafa (ift),


[Nefer: 5, hne: b-ft 5].
Ve Mevlna Yegan in bir damda be deirmeni
var, muktaalu.

L^
^. ^

T~^

J A T / ^ " ^

>^J

r-

~~

/ ^ & S ; : ;

c^

/'^^i*
J'iV-^

"^ Hsl:
Buday6[md]14kile,arpa1,5md.yulaf2m.

- - ^ t ^ j 3 kile, burak 13,5 kile,

l>^0}r^

^5'^"' 'sostan 73 ake, Mevlna Yegn deirmenlnden muktaa isl 200 ake.

58

s.15a

15-

Karye-i Hamidler, vakfdr, Gazi Hndgr mreti'ne,;Kapiuca'ya.

Hac Fak v.Murad(ift-mm), Oulpaav.Pa- fitfpz


zarlu{ift), Paalu V. Hzr (ift),
*-^

Mc^jt^J
ciJ^

Mustafa V. Segid (ift), Ahmed v. Abdullah {ift)_j^ ^ ^ ^ J i U


fciftl.
" tJ^
. :
Azadlu smail (ift),
Ste V.Yahya (ift), olu Hamza (ift), Hamzav.
Sunkur (ift),

ji^j^jru
-^

C^J^AJLJJJ^
^%-*

''^EEfcZ;
^ ( - >Lv
TK

^^^^S^'^*3fe^ 'Thdr^
3^

brahim v. Abdullah (ift), Musa v. Elvana(h)


(ift), bve Fatma,
Bve Glpaa
[Nefer: 13, hne: b-lft 11].

Hsl:
Buday 9 md 2 kile, arpa 1 md 14,5 kile, yulaf

2 ""id 12 kile,

'V^ J^.

*i2^/r-efe^--^---^ /AM

burak 1 md 6 kile, bostan ri 35 ake.

Karye-i Deiler, vakfdr. Gazi Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya.


Aydbdu V. lyas (ift), Aziz v. Murad (ift),
Mahmuda v. Osman,

^ M : ^ ^
<^^jr,

'"jfjiJjJ^
^jj^

^}^fJ
^UJ

59

s.15b
^ J i / ^ '

^V^^!F^JC^

uQ^

Azadl ahin (ift), Bayrambegv. Hzr (ift), DurAzadlu


mu V. Turasan (ift),

'^Thsbt-

"55^'
.1'' '^d
y

Hzr V. Abdullah (ift). Srtma Tanrvermi.

JlSi^^rP^

Jv

^ J ^

' ik

--T Hsl:

<J

M^^^"^"^^

[Nefer: 8, hne: b-ift 6].

cf-U i

'^^^^-'

2md 18 kile,

^fer;

.
% ,/
-^ ^\
I.
^ > ^ V - ^ ^ - ^ f (^
yt!R^^^(^^J^jt^l'j&^ULfJ

Buday 3 md 13,5 kile, arpa 2 md 11 kile, yulaf

burak 1 md 2,5 kile.

Karye-I Bigados veSitos ki, Eekyedi dimekle


mehurdur,
ya|,fjj,r_ ^g^hQ^ Qzi Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya. Aslda iki pare yerdir, bavniardr.

.Jt^~
r y .
cJ^^dp-k^

Vpcy^
->'

"^ jg/A^
A
^

Jjyij^

j^j}jt^
^^^
J g i ^ j l ^

- S T O P " ^Mi^ja
r-1?.
Yf^.

Yf'
.

Tanrvermi v. Mihal (480), irmerd (8), Senbil


(240),
Kosta V. Nikola (220), Andon, karda Andrani-

Brnck Yorgi (220), Yorgi IVIoraid (240), Emriyat, (?) Aleksi (ift),

Dranos (420).
Soanclardr

''*-^*V

Baanos, Badi, Esradi,

60

.16a
Misafir, Avanis, Papasolu.
[Nefer: 16, hne: b-ift 1].

t
Zf^^MT^i^ ^ ^ - j ^

Hsl:ve4ortakdan:
Buday 20 md 7 kile ve arpa 2 md, yulaf 5
md 5,5 kile,

^1).

i J^

i^

\>

Soan 6 pareden 1,282 ake ve bavn gvur


lardan 2.240 [ake],
bae muktaas 115 [ake].

Karye-I Kavak ve Koiky vakfdr. Gazi Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya. Aslda ki pare ky
dr. Emellerdir.
Nikola (ift), Kosta (ift), Mihalolu (ift),
Mihalolu Badnos (ift), Dimidrl (ift), Berasi-

''-'

voa (ift),
Botnos (ift), Todoros (ift-haracdr), Bedros,

Todoros (ift), Yorg (ift). Yani (ift),

- ^
olUMihal(ift), dier Nikola, Azadlu Doan
(Mselleman),

^ ^ > 7 7 5 ^

^ 3|i^

61
s.16b

_V,

,.'

"^ A ^

Srdma Doan (Mselman).


f.j*r

Ve alt iftlik yer var, eklur.


[Nefer: 16, hne: b-ift12]

Yedi elliciler gvurdan ve rden;


r

y ^

y^ySSt

^^yig^ / t > ^

hj^JOf^

Buday 76 md, arpa 28 md, yulaf 24,5 md,

^^'^" ^ """^ ^^ "^''^ '^^^^ ^^ [ake],

</A'rfO/j
'j^

y^^*'-*
^IpOji
i) y^/*^^^
f''

t'/?^'^^*-:^
M:Ss>JjJ

iJ/^H/Js^
^^

^ rr^

y, ' '.'
'{
;^^^^U^i>J^f^^^^cr^k^^

K^ ' . ,_ __- -

'^cr-*^ft^^

. ^ i 6 ;

ve Koky icresinden 345 [ake] ve koz rnden 20 [ake].

: / . , ] ] . .i Karye-IBaldynos/Yunuselivakfdr,merhum
^ e-^. ^^^^g-^ j^g^^y,^^_ Kapluca'ya. Ellicilerdir.

ftjy^

bostan rnden 104 ake ve soan r 156


ake ve bae icresinden 23 ake

Manol (ift), Yorgi (ift), Vlanukan (ift), olu To-

i ^ Mihal (ift), dier Yorgi (ift), Hristodilos (ift),

^-'. -

Yani (ift).
Ortaklar

^ ^ ^

^j{*~:-^jjJ^J
^j^

"

f e ' ^ ^U^J

Andrayani (ift), Yorg (ift), Dimdri (ift),

^jja

dier Yorgi (ift), Todoros (ift). Hac Musa ehirde olur, ift bunda yrr.

^f/.
'

62

s.17a

i-^

Papas(ift), oluDmidri, Nikola (bavan),

iJA^^J^

feffS**''

[Nefer: 16, hne:b-ift13]


/

Hsl:
Ellicilerden ve rden:

^^

ijj:xsr&^*-x

^ ^ t^

Buday 74 md 4 kile, arpa 27 md 12 kile,


yulaf 9 md 16 kile, daru 7,5 kile,

} ^ ^ //"(^
' " ^^^^

burak 9 kile, ba harac 260 [ake], bostan

[r] 106 [ake], soandan 624 [ake].

Karye- zvd vakfdr, Gazi Hndgr mreti'ne,


Kapluca'ya.

^ .^

^^

-^-^f^-r

"'^'^

'MhJ'^

*-^

Azadlu Doan (ift), Azadlu ahin (ift), sagr


olan ve Hasan,

't^Je^
X=-j'

' ' *^ ^ ' V

^^'si^JjjrP

(ift), Musa v. bri (ift),

^-i^^e

''^'^^^jo2jiJj-JX^J

Hseyin v. shak (ift), brahim v. Armaan

^^MJ^
/>$

"^J^JIZST

^T^

ti^f;^
c:>

^ ^ J d j j ^ (^tt^jihJ
c)"^

(^Ij^r^^yf

Mustafa bir olu [Nefer: 7, hne: b-ift 5).

^^fa-

Hsl:

Jh^irj[rw;ro^wr^'^^'*^""%>

Buday10md1,5kile,arpa4mdbuukkile, iJ'
yulaf 2 md 8 kile, daru 2 md 8,5 kile, burak 9

j /
^^'^

^ h
-^

kile,

^ ^
^

C*^fe^L

bostan r 93 [ake], yericresi 15 [ake].

Ve mezkr kyde merhum Gazi Hndgr'n

,^.,

86 ba susr var, irili uvaklu, Mustafa ve

^^^^^^^-

Hasan timr iderler. Hsl 16 samal inekden


harc
Binaltyzake.

iS^^^

? ^js

^^^^

^^*

f'^^'tPPj,

-^^^ ^^^y^*ff\;^J(A

f^^i:)/^^^^%^(^il\f^l
*

"^ ^ - 7 ^

u ^

Js)\
'
-*^i>^

'*'

63

s.17b
Karye-i Armudity, vakfdr, Gazi Hndgr
- ^ ^ ^ ^ ( ^ ^ ^ ^ - ^

- *

' .!,

imretre,KaplucaVa.
Mseimanlardr/liAslmanlar

Azadiu Tanrvermi (ift), Azadiu Atmaca (ift),


' - ^
(J^^J^P^

'*-^^
(^iiMjlhJ'

^^^'^jS

Azadiu iyas (ift),

jy^JJ^"

'j^oUT'

Tanrvermi dier (ift), Azadiu aiin.(ift), Yu;


V. Terzi (ift),

^ ^ r ^

Ciiai l\flulammed, Azadiu Aii (ift).

^M^^
. * .y
- ^ ^ ^

Edicilerdir

" " " ^ "rtf^ET

^ t Yani (ift), Niloia (ift), Dirane (ift), dier Nikoia


^(ft).
Macar (ift).
" ^

J^
^^^^^^
te^}}

.
^

[Nefer: 13, Hne: B-ift 12]


Hsl:

JsSIj t
'^^^^^^

i ^ "T. (
' ^ ^ ' ^

/^j-^

A^^
iO^

Cf)^J^

Buday 58 md 17 kiie, arpa 19 md 13 kile, yuiaf


14 md 14 kiie.

daru 6 md 9 kile, burak 2 md 5,5 kile, bostan


ri 38 [ake], soan ri 211 [ake],
baeier icresi 110 [ake].

^^4;^

Karye-I Hatunky iarb yatur, taradan ekiir.

64

s.18a

f2

Karye-I avuky ki Mmin-Ece demekle me


hurdur, vakfdr, GzI Hndgr mretl'ne, Kapluca'ya.

i^^^t' ^ ^ - t ^ ^ ^ J k ^ ^ J

"tP^

^Mrr ^MMrr f~^

Muhammedi (ift), Azadlu Uurlu (ift), Azadlu JJ^}^P


Karaca (ift). Ve iki muktaalu deirmen var.
[Nefeh3, hne: b-ift 31
Hsil:
Buday5 md 8,5kile, arpa 1 md 11 kile,yulaf
2 md 7 kile, daru 13 kile
burak 10 kile, bostan ri 22 [ake], deirmen
muktaas 150 [ake], piyaz akesi 25 [ake].

Karye-i eltki, vak,fd,r, Gazi Hndgr im-

L_A^

bve Paal (ift),

Azadlu ahin (ift), Al v. smail (ift), Yusuf v.

Kalfa V. Yakub (ift), dier ahin (ift), brahim


V. Muhammed (ift),

Z ^

i'
^^^ ^jL

^ ^

pJ^i^-^*
'

--tr^
K K ^

fMU tf^^^J^
y ^ t--^
t*

yf

(j ^ ^
f^f^

> ^ J j j J ^^^t^
.

,J^*^>^'^*^-^ 4

reti'ne, Kapluca'yashakv.Sddk(ift-imm), Sefa V. Saki (ift),

"-^^

^j^

->

(Jit ^
cii>

i^xJ>^^

^^AJU^

J?^^*f

^ - i ^

i^*-^

Ch^^Jt}^ d?4y^yi^

cJ^

^ - ^

tijU

^-^^

*'^

Mezld V. Yarbeg (ift), Ali v. Osman (ift), Hac


V. Hseyin (ift),

Azadlu Tanrverm (ift), Murad v. Yahi (ift),


oluYakub(ift),
Muhammedi v. Bayezid (ift), Yusuf v. Ali (ift),
Hac V. Yahi (ift),

t^O*^
* ''

44;^

65
s.lSb
^^Ig-f3^ ^
^ ^

:&fyj^

lAtecfer-^^Hv^'
^tjl
^ - i ^

Jsk^j^>^&5J?

<_^j^

*L, .^. -a. "

Ci;^

Muhammedv. Hzr (ift). Ramazan V. Balaban


(ift), Mahmudv.Ahmed,

^'"""^ ' ^-^'^""^'^ *5'"*' "^*'"'^'' '' ^""9"'" *'"*'


Hamza v. zzeddin (ift),
"

Ali V. Hamza (ift), Azeb Ali, Hzr v. Umur (ift),

'If^^JjJr^^

^^^^/*^?^jjCfiJ^
e_i 1 *
U{J,w/^

^ 7^i^p^^^^-s^g^
/ / ^z/v^jfix>,*,9jU) i^j^j

Bayrambeg V. Bayezd (ift), Seluk bve,Aie


vey olu Tursun,
Oulpaa. [Nefer: 31, hne: b-ift 26]
Ve mezkr kyde bir eltk arg var,
74 md tohum ekilr.

J
/ '^\l.
g ^ j S a

Hsl:
.,-f^ . :.t:J
f ^ r o ^

0-^^/0^^-:^
|f^^

(Jjt
^m^Sm^

J^ljj^jf
^ ^

A^

.^

*
y

, Buday33 md 2,5kile, arpa 15 md 5,5 kile,


yulaf 12 md 5 kile,

j-^-^ ^ daru 7 md 14 kile, burak 3 md 10,5 kile, bos' 2 W t C ^ tandan ve hyardan 1147 [ake],
if^*^

-**^ soan akesi 417 [ake].

'^'^^l4iM)'jU^t^J

Hs.l-i eltk:
< ^

352 md, pirin mddyle.

^ X f ^ ' ^

Karye-i Kkrdl vakfdr. Gazi Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya.

66

s.19a

Yusuf V. Mukbil (imm), Azeb Halil (mezzin),

^.

Haci Yeil.

t^

iiT^^ '^o^s^ jmd=;jr

Mehmed V. Yunus, sa V. Elen, Hzr v. Halil,

c^to/jr:^ , ^ ^ ^ f e ^ ^

YakubV.Abdullah, Hamzav.Kutluca, Muhammedv.Segid,

. ^
j-r/j /
^ ^ ! ^ ^tS^T^?

^
: ^
^ ^

A Hac, Azeb Musa, Hasan v. ahin,

Tatar Mahmud, bve 3 [Nefer: 13].

Ba icresinden ve yonca yeri icresnden ve


dkknlar muktaasndan ve hyarlkdan

^^^T^VC

^/tiitL^J OJA^li*
' m i

"^

1.111 [ake],

Karye-i Yeniceky ki, imdi Yahibe ky


ler, vakfdr.
Merhum Gazi Hndgr Imaret'ne. Taradan eki-

lr.
Hsl:

WJ^^J:>M^^
yM\f

Yoncalardan ve baalardan

312 [ake].

'

[Hric-i] Karye Mseimanlardr.

.p^dBtr
Azadlu ahin, Azadlu Eflak, Azadlu ahin,
Azadlu Tannvermi, Azadlu llyas, Hasdoan,

Sasa Sungur, Azadlu Yusuf [Nefer: 8].

ji^M:^^

i^iS?M^

^^
"^^

u^K^

L^J^J-^-^^

(J^^J^

Z<^7y^

67
s.19b
^}

1 ^ (^

C t t c y ^ . i/'6jtij[J
yj

Hsrl:

^ U ^
f^f^

Soan akesi 2.327 [ake] ve yer icresi 800


[Bke], yoncalardan ve baaiardan 332 [ake].

rrr
. y,
,!
^y^^as:C^^!Pi:srnp^

: JjaTEE Jtafe ^ . g j g j ; ; ^
'
;

'2?''

^'^

^Ml^yy'Jr^
fltfi
'

'

^;Nefs-i Kapluca, vakfdr, merfm Gz Hnd^gr-m breti-ne.

S> (^IAAJ
^ V
fi/

^
r^j^

^^J^^^J-^

. i

^
fV

Sl^jjil/'
l^ IJJ

Ramazan v. Muhammed (imm), mezzinSeyd


Ahmed, Hac Ramazan (hafz), la'eddln v. Sle
(vazi'),

g j l _ - e y h Sinan (hafz), IVIarufHamza{huddm),


jJif "'karda Mehmed (huddm) ve bir karda Veii
(huddm),
A*^

Mehmed V. Ahmed, Murad v. Osman Kethda


(huddm), olu Yusuf,

, ^ 1. /
_
r j - j - bir olu Osman, Mehmed v. Hamza, Kazm v.
: i ^ 9 f ^ J ^ ^ ^ CX^X^
O^^t^^-r: Mehmed (ktib), brahim v. Yahya (huddm),
(t
^
r t r f c r - **3rda smail (habbaz), Timurtav. Abdullah
^ t a ^ ^ W * ^ . ; ^ ^ J ' ' ^ ^ '
(ktib), brahimv.Abdullah(anbari),

r-.^fe- J ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ f e ^
' ' ^'
^ j
_^i^

^l^

'f^

TO
'

-^^M^

\^^^
J;^gjymff'
- * > = ^ - '^a'cnf

(f'^^f*
,^
.l/tf^'^

^55' H3f"2a (huddm), A Mehmed (huddm),


karda Mustafa (huddm), Hamza v. Hzr,

f^rr^^""^t'^''''^?)' Yusuf (kapc), Mahmud(aC A ^ J ^ nak), Muhammed (rak/rac),

V ^ * " ^ .,/&*ri?C*^SCS?

ij\

Murad V. Paagelend (habbaz), karda Mustafa


(a), Sleyman(etmeki), Hac Bayram,

Muhammed V.mer, Naklb Mehmed, Nakib


Ali, Ahmed (kilerci),

oC??fc^pS^ Hasan v. Emir Ali (hamam hizmetkr), karda


W ^
flf

Hac Murad (hamam hizmetkr), Nasuhv. Hac


Nebi,

68

s.20a

ZO

shak V.brahim, Yusuf v.Orucbeg, Yusuf V.

cfipUjS^^

Hoca.Aii V. bri, karda Hac mer, Ahmed v.


Eynedeen, Hac Mustafa,

"ksff^

Sleyman v. brahim, Balaban(azadlu),


Doan(reber), Hasan v. Mahmud,

"^fe^^^i^^^firrasr

&%^

?*5^

. * . _

_ ,

J^^JS^
iSj}

brahim v. Ahmed, Kyas v. Nusret, olu Mu-

^t^>^

<^^^^pnT

hammed,
Ahmed v. Muhammedi, Tokmak Muhammedi,
Y u s u f v. Resul,

Sleyman v. Mahmud , Eynebeg v. Cllah, Salih


v. Muhammed,
Atmaca V.Abdullah, brahim v. Ahmed, Yusuf
V. Hac Murad,

"^i^

* .. ^^
^vc--iP^
^**^"

J ^ ^ S ^ ^ "

<4^fO^-^

^/fyJJ/^
^

*^^-^<J^^

J^/UT^
-i^

Halil V. Ahmed, Umur (terzi), eydi,


Sufi Ali, Davud Ece mer, Ali (nalband),

?54^ y^^ts- O'^i^

Muhammed (nalband), Sufi Mustafa, Sufi


Ahmed,
Ekinci Haydan, Idris, Paayigld v. Gvendik,
Mehmed v. Abdurrahman, Hseyin Karamani,
Muhammed (dellak),
Atmaca (dellak), NalbAli, Abdullah (azeb),
Bozac Balaban, Muhammed v. Mustafa,
Azadlu Sunkur,
brahim v.Arab [Nefer: 46].
Ve Pnarba ayana ve Hamamlar ayana bir
arg var, 30 md tohum ekilr,
Ve Eskikuyu'da yrr bir vakf
deirmen vardr.

S^^^" ^ - ^ ^ -^?m:^

69
s.20b
^
JSi^La^^^

' ^ < Hsl-i Kapluca:

e%fe3-^t,^Mrr^
fiiJr^^Si^i^fjJ

Y"^

'o^^^pm^

t W

'

''*''^^'"' ^'^^ ^^'''*' ^^""" ^ " " ' " " " y""""""
ktaasyle deirmen harac 450 [ake]

^^^

<i^?;J5'
^Vm

^^^y
^(-_--.

*-*i^
$^

Erice/Eerceky'de bae icresi 400 [ake],

0y^jjP'
' vA

Kozlubage'den 250 [ake] ve kozdan, yemiden470 [ake], buday 18 md 14 kile,

*^-7W
^^^ly^'

arpa 5 md 7 kile, yulaf 12 md 9 kile, daru 3,5


md bah 135 [ake],

^^^

'

burak 1 md 15 kile ve baelerve yemiler


akesi 345 [ake].
Hsl-[ eltk:

i^r
J;-j /
, , ^
<fc-
* C'"*^*?

27 md 16 kile pirin Imret-iAmire'ye hare


olunur.
Oencek(?) 50 md olurmu.

dj

(jy^Cf'kiJJJji^^Jjd^^i^ *
j^j

f ^

4'J l-

^'"'^ icresi 400 [ake]. Selman deirmeni muktaas 100 [ake].

Uurlugl Kran'nda merhum GzI Hngr'n


10 oban elinde 1.346 ba koyum, irili uvaklu
var.

^ ^

'*^^' '

Hsl:
Koyun irinden 2.460 [ake] ve ynnden 176

70

s.21a
Karye-i Timurlisar vakfdr, Gazi Hndgr mreti'ne, Kapluca'ya. R'iyyeti yokdr, yerleri ba
ve bae ve yonca oimudr. Jcreye dutartar.

Hsl:
Ylda|1.100[ake]veOkuoluyarcba150

[ake].

Zl
^^ji^>CC'ft^'-^J-'i*''55*p=;i
-i

^^

.4^r-

^^^fe^^^^Ef^J^

"^^^S*-

Halil Beg defterinde dahi bu resim yaziudr.

)!

6)L

Cmletn:
1.250 [ake].

Karye-i Temurkapu vakfdr, merhum Gazi


Hndor mreti'ne,
mreti'ne. Kapluca'yaKaoluca'va.
Hndgr

yx^/if^ti.fji^^jJt}^^j^
^^CTJ 1*O/B

y.

JI>^JO(jiJ-i'

Babn kfirlerdir.

Kosta (200), Vata(300), onkaralu{100),

olu Astoryos (200), Azgur (mcerred), Muruzi


(300),

^ISmiP

- -i^VjV

J!S^C:^

y*'
dier Kosta (200), SaruMihalolu(IOO), Oku
Nikola(IOO), Mseiman Firuz,

Mseiman Yrk Mehmed, Mseiman lyas Kan


(ellici), Mustafa v.Yakub, Yakub v. Kilari.

1 ^

=pF^J^0fet^::5S^

' -^Jj^^r^S^jEfcay ^J-csr" - ^ ' ^ . ^


'^^'^^ '
u^J
^^t'^

[Nefer: 14]
Hne: Bavn 9, Mseiman 6.

(7

71
s.21b

'' (.
P'f/
'Jiliy'
'
'

1 si^J
f^rJ^HJ'^

Bavn
Bagvan gvurlardan
gavurlardan harc
narac 1.600
.buu ake.
aKe.
Ve yer muktaasmdan ve baelerden 720 ake.

Sjl^^r^.
ViK ^ .

J^to

Ve evler yerinden mukataa ve baelerden harc


129 ake.

tj\^j,^^^\^jj^j

y^,
.^
^ ^ ^ ^ ^

Ve ehir inde olan evkaf hsl

"* I', .- ^^^'' Bazar'nda olan ifte Hamam ylda 21.650


' ^ ^ ' ' f f J i ^ ake, eyym- erifeden ve iki bayramdan drt

*i ' T y ^ y
'*-^-^W^>

U ^ t f ^ j t l J ^ f
f^^-^t^-^^r
-

, \jy ^'y^^ -

S""*^^" gayrdr.
Kervansaray ve iindeki dkknlar 22.500 ake.
Ba-hne hsl ylda 3.000 ake.

Jl^I
_ij
rtli^
*./V bozahne kst her ayda 160 ake zre ylda
^ j y ^ ^ J * ^ ^ ^ J c A > " ^ 1.920 ake.
fjT^^l^y ^ ^
c^p'ij'^JJdtJy
jfJ|44^y*^-'

Ve Kabluca'da bir bozahnes 270 ake.


cr^'^'^^J'.e^^^
S i ^ ^

^>l-&^Jc^i^
^t^^jikM^/:-.

Ve ki muattal dkkn var.


^^U^jfs

JU\^^S(
'^r^^^-^A
</^'Uo
f L-^_^

Ve 16 dkkndan her ayda eder 257 ake zre


ylda 3.084 ake.

ti

' 20 md daru satld, mddi 47 ake zre bah 940

9J^ '

^y
f * '^

^*'^ ^'^ "^"^ *'^'^" mddi krkar ake zre bah


Ve 14 md burak satld, her mddi 50 ake zre
bah 742 [ake].

72

s.22a
415 md ak pirin argiardan hsl old, bu cm
leden 300 md pirin satld, 90 ake zre
27.000 ake.
El-bki bu cmleden 115 md mret-i mire
in kaiur.
Ve 102 md 14 kile yulaf satld, yirmialtar

7f=^iip^^

* ^

ake zre 2.662 ake.


Deirmenlerin icresl 1.405 [ake].
Beyt'l-ml'dan 2.405 ake.

Bu yl bu kadar old, amma onat zabt edicek zi


yde olunur.
Cem'an mahsl: Tahldan ve pirlncden ve nakidden 142.862 [ake].
^

^j

isU

Buday 150 md 4 kile ve arpa 129 md 12 kile.

El-Masrif, ehl-ivezif:

i^y^i^

-v,

Joi!?jJlf-^-'l^^\
*

Mevlna Tceddin Hafz 4 [ake], mu'arrif hafz


4 [ake], Hayreddin Hafz 4 [ake], Muhyiddin
Hafz 4 [ake],
Eymenolu Hafz 4 [ake]. Ramazan 4 [ake],
eyh Sinan 4 [ake], Kasm Hafz 4 [ake],

-^

- ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ " ^ : ^ ^ * : ^ ^ * ^ ^
1^

73

rtJu^.f
^

s.22b
Hzr Hafz 4 [ake], brahim Hafz 4 [ake], Kemal
Hafz 4 [ake], Malmud Hafz 4 [ake],

^ r i j y t ^ J^Si?^SC^ ' ^ t o ^ '


\f
\ f
^

J^^P^ ji^hc^f ' T ^ ^^r


Murad Hafz 4 [ake], Benl Aimed 3 [ake],
^ .
^ '
. ^
Y^ Veled-i Bai Hafz 2 [ake], Al'eddln Hafz 2
*
*
.
j ^
t^ [ake],
^fe^^:^ Ht^
hh:)li~^^Jh^^' TrbedrMeimed2[ake], Osman Hafz 2 [ake],
f
r*
r'^.r
Veied-i Sat 2 [ake], Temurta Hafz 2 [ake].

>

zh-^z^^'
'^j-

t*-ffe" r - 7 ^ ^ ^
f^
Or^
)

^^

* " * i * ^ ^^^Ss^~
' j^ ' '
A*^

""^ |^

Ei-cmle ffz: nefer 20, yevmiye 67 [ake].

t^
, . Nazr 10 [ake], eyf 12[ake], mderris 12
^ "^'^i,
[ake], talebe 10 [ake],

\r

/*

s ' f e " ^ / ^ ' t ^ * ' * i 3 * ' ' ' 4 [ a k e ] , imm-Kapluca4[ake], mezzin' ' ^
^ iKapiuca2[ake], mu'allim2[ake],
, f * ^ ^ / ^

,L>

mu'arrf2[ake] Ei-cmie yevmiye 125 [ake].

. Eil-i iuddm:

^:sbj^ ^ *^MJ^' ""Ltf


^
if
"(j

"l^iJjh
^

Trbedr1[ake], ktib 5 [ake], vekii-iharcS


[ake], kiiardr4[ake],

J ^ ^ J ^ t S ^ ^ ^ hAl^^rf''^ZJrj^ anbardr 2 [ake]. Ova ktibi 2 [ake], Ovac^'^^


t"
' f*
,' bsi2[ake], koyun ve sr cbsi 3 [ake],
'^^^FE??^ ^=rl!^^^^a^Jt^
^
.^
0
^ C ^ T '"'pJzZJj'
f "
* '"

Da-il cbsi 5 [ake]. Da ktibi 3 [ake],


nakb- imaret 3 [ake],
nakyb-i tekye 1 [ake], bewb- imaret 2 [ake],
ferr ve lizmetkrn 2 [ake],

74
s.23a
anak yuvc 1 [ake], rak/rac 1 [ake],
hizmetkr- gt 1 [ake],

23

Ac Hamza 2 [ake], Ac IVIustafa 2 [ake],


Ac Mehmed-i dier 1 [ake],
Ac Mehmed-i dieri [ake], Habbz Murad 2
[ake]. Bayram 2 [ake],

ws^. 7feif'-^**==^

Sieyman habbz 3 [ake], Kaban/Kapan


imm 1 [ake], mezzin rubu' 3 [ake],

t\

pyr^

Cami bezirine rubu' 3 [ake].

Cem'an ehl-i vezif ve huddm;

^ - ^ - ^ , .
A

Yevmiye 185 [ake], her ayda 5.550 ake,


ylda eyler 66.600 ake.

Tevliyet
Nazr 10 [ake], eydi Ali 8 [ake], Zeynel-bidin eyh-i Ebu shk 5 [ake], Ai'eddin Halife
veled-i Kuaksuz 2 [ake],
Emir-i Hohevan 2 [ake], Del Halife 2 [ake],
Veled-i Zkir 1 [ake], Kal'a-I Cmi-i hatibine 3
[ake].

Ei-cmle yevmiye 33 [ake].


Ylda 10.880 (onblnsekizyzseksen) [ake].

^u^^y^f

75

s.23b
Cem'an ehl-i vezlf ve tevliyet:
78.480 [ake].

^k^&^

El-bkl:
Cem'an mebla; ehl-l vezifden gayr kald:
64.864 [ake].

^j^^y^J^^ty^t^g^^^f^^^y
" I ,,

y^Rkabe ve mret-i mlre'ye gnde et bahs 62


ake zre 3 batman eder

Ylda 22.350 ake.

^ " L J y J.J ki "L/J^


^/U,,^ j '
r^'^.
f* .^^C^'^f^f"-'

V^ matbah n gnde 9 ake aya ve etmekiyeharc,


ye
Ylda 3.460 ake.

"

U\)Jy

ji^fJjKJ^t^J
I

^p^^/t^fc^

Ve /lda
yldailiki bayramharc
752 ake.
ake.

Ve 'Aure Bayram harc

76
s.24a

2^

Cem'an harc- kmile 104.662 [ake].

El-bkl; ziyafete ve meremmete ve bala, yaa ve


tuza ve rak yana 38.200 [ake].

Ve pirin 115 md baki.

Gallt- Buday:

-ii (^

'?^-#tV^ J^^U^J^^-'^

Kylerden hsl 450 md 4 kile.

Minh: harc- cerre:


eyh 12 md, mderris 6 md, imm 4 md,
mezzin 3 md, mu'arrif 3 md,

&jr^/l

V-

V^

<

"^ .

Mu'alim 3 md, Kethda Murad 6 md, Kasm


6 md, ktib 6 md, vekil-i hare 6 md,
trbedr 6 md, anbardr 6 md, kilardr 6
md. Ramazan 6 md, hatib-i cami 6 md,

yb

>c

hatib-i imaret 6 md, cbi-i ongara 6 md, brahim Ktib 3 md, cbi-i dekkin 6 md,
HacTurud susr ve koyun cbsi. A
IHamza 4 md. A Mustafa 3 md. A fHzr 3

mudi

Af

^J

-^^^^
r

77

s.24b
J^JAJ

-P

. - ,

'

.^

J/^J
'^

\0^JJ'J

">*

_ ^
f

'sJf^^
"^
.,
^

"^

Etmekci Murad 3 md, Etmekci Bayram 3 md,


Etmekci Sleyman 3 md, Etmekci smail 3 md,

^
_

Nakyb-i imaret 6 md, nakiyb-i tekye 3 md, rakc 3 md, ferr 3 md, anak yuvc 3 md,

*T^

hizmetkr-rgtSmd, bewb-imret4md,
Osman 6 md, lyas 1 md, pbuciler 2 nefer 12

' ^ L ^ md,
-^

TO!^'-H:;MU^,

di^'^^

drger be-meslih-i imaret 6 md.

^-^

Cem'an 184 md buday harcdr.

cJ^^feig-JF ''^^ El-bki: mret-i mire in hare kald,


266 md 4 kile.

tSJ'y^^ j'iP^t]mLJlJ
'
^
^

"^ -Cem'an arpa: cem'an kylerden hsl, nazr ma'rifetiyle, defterleri mu'cebiyle

/^/d^^^^^sCy

'

129md12kile.

^^ysr^

> ^ \^<^
T ^ ^^tf^^'^'^J^
1
*t
*f

Minh: harc[-[ cerre]:

^ ^ eyh;arpa 12md,yulaf 12md, mderris6


tljCr^
md, IMurad Kethda 6 md, Kasm 6 md,
/ri '^

5^-.,^j^.^^ r^c^^- ktib 6 md,


^u

'-^

*'Hir

vekil-i hare 6 md, turbedr 6 md,


'-r^*^ anbardrSmd, kilardr6md.
[25a bo sayfadr.]

78
s.25b

-:tst

EVKF-I ADA/ADAPAZARI

Karye-i Beloban ki vakfdr, Orhan Beg'den ve

^JjJ^J0jk^(iiJ.4jjl0lj\Jii

Murad Beg'den hatib olan tasarruf edermi.

Ali (ift), gveysi Fazlullah, karda Sleyman,


Mahmud(ift),

karda Nasuh (mccerred), Bazergan (ift),


olu Mustafa (mcerred), aban (ift),

'>\sji

'

' -T^fll/^pi'rfj j-j^^t^

-^

^,
* //
5r^W" ^p^2*^

1$^^
"7"

'ijk^S^
* -ef

karda Ali (mcerred) Aydn (ift), olu Nasuh -^Jd:?- '>miijk


(mcerred). Sadk (ift),
^
J2j^

tJidJ ? J 3 ^
--*
^^^
^.j,j
L

d^l

s=^ e^^tjjy-3tjr ^pgg^


karda smail (mcerred), Pazarl, gveysi
Hseyin, Hamza (benlek),

Ji'
L**

olu Mahmud (benlek), olu Musa (ift), lyas


(ift), Hamza (ift),
%tai

Hne:b-ift7, benlek6, mcerred 5.


Hsl:
Hububat ve resm-i otlak ve kozdan
1.500 [ake].

Karye-i Tersiye'de Emirali iftlii ki vakfdr.


Orhan Beg'den mezkr kyn mescidin yap
maa ve imamet etmekn vakf imi.

Mahsl 150 [ake]

{Sr-

'Tj^^

5 i

79
s.26a

^"

Karye-i Kaymaklu ki vakfdr, Orhan Beg'den mes

^y\i^t^i^ii/i^i'4^jj^^

cide, Mevln Yusuf Fak


tasarrruf edermi.

^Kr

(^-^fi^

Kara Hamza

Mahsl 250 [ake].

Karye-i Kuyumculu ki vakfdr, Orhan Beg'den ve


Murad Beg'den mescide. Muhammed Fak tasar
ruf edemi. imdi olu Mustafa Fak tasarruf eder.
Elinde Sultan Murad Man nian ve sultanmzn
bert- hmayun var.

-*i^e)>l^
(ift), Durmu (benlek), Hasan Fak (ift),
^^^'^^ "'lr^-5^55^-3^Sddk
Hamza Fak (ift),

'fv^^^-^

Sevindik (ift), Sddk (ift), kardaAii, Kk


fj^

Mustafa,
Kardaolu Hseyin (ift), Ahmed (ift), karda
eydi (mcerred), bir karda Fazl (mcerred),
Ahmed (ift), Geredeli temurc (ift), Muham
medi (ift), Yakup(ft),
Turabeg, Hzr.
Hne:
B-lft10, benlek 5, mcerred 2.
Hsl- hubabat
500 [ake].
Hne-i evkaf 25.

80

s.26b

EVKF-I VlLYET- KARAGZ

jJifC^^-^

Karye-i Muri/Moru. vakf- Imaret-l merhumS-- j


leyman Paa ortaklardr.
^
Hslzaviyeyeglder.AhiMustafatasarrufeder.

Hamza (ortak), Mentee (ortak), Mahmud


(ortak), Umur (ortak),
(ortak).

^-^
^jj

^ ?
^j

ki iftlik yern Mahmud elebi tutar, rn var. ^^^T^^^^J^


ve 12 ift taradan ekerler ve ortaa tutarlar.
Hne:
Ortak 5, ift 2, benlek 3, bve 2.

a^jACuy^^^fc^j\t^
'^^** p;-> *'^-i*---'v:/-

v^cjW^j

smail (ortak), Hseyin (ift), nebey (benlek),


Yusuf (ift),
Esen (benlek), Bve, Bve-zen Hasan (ift).

-^

^^

- ^

^'A^JJj^^

L--*^
-^j

--^
^^

^*
^J

^jJ
^

^i^fZH^C^JjJ^f

81

2?-

s.27a
Hsl:
Buday ortakdan ve rden 93 md 13 kile ky
met 5.400 [ake], a'ir 25 md kymet 750 [ake],
yulaf 43 md 3 kile kymet 1.080 [ake],

a}j^

t^Tn
za'ferndan/safran ve ba muktaasndan 185
[ake], burak 10 kile kymet 20 [ake].
JJ^JJ

znik'de Karaolan Zaviyesi'ne hare olur.

*^'^jLiMl*.,^j^JjIyji3jijL.\i
' ~ ''
^Jc^^^b-d^J^^j^jj^

\^ Karye-i Bac ky ki, Karaolan vakfdr. Hsl zavyesine larc olur. imdi Ahi Mustafa tasarruf eder.

Hzr Fak (imm), olu Kasm (mcerred), Mezld


V. Muhammedi (ortak), brahim (ortak),
olu Hasan (mcerred), Muhammedi (ortak),
Bekir (ortak), olu Musa (mcerred),
Hamza (ortak), Yusuf (ortak). eydi (ift), vaz
(ift).
iC^trt

? ^ S ^ ' j r T1^gj5,
-^
^

Ali (ift), smail (ortak), Muhammedi (ortak),


Jmirza (ift),
_(U

:^

iHzr(benlek), Oru Gazi (beniek), Devlethan


Hbenlek), Bai eyh (beniek),
Halil (beniek), Adilhan (beniek), smail (terzi-benlek). Hasan (beniek)
Hundi(bve), Fatma (bve). Ve iki iftlik tarada
ekerler, rn verrler.

iga/j

Egriay

82
s.27b
Temur Fak (imm), mer (ift-ortak), Mustafa
*_
,
(ift-ortak), Osman (ift-ortak),
-~l^i^ ^
Muhammedi (ift-ortak). Hasan (ift), Eynebeg
(ift-ortak), Yusuf (ift-ortak),

(Jjuj
.,.A*

"^^^
"*'

ov- ^

Hne:

-;r

^ '' ^^ ti^j

C??F* "^ ^.. "^ ~lU*J


w-
^ '
* - "
. .'.
.'^. .

^^:^=^

- j r ^ ^

^ - ^

Ortak 15, b-ift5, benlek 12, mcerred2,


bve 4,

'

J
Hsl:
Hnta40md1kile, a'ir18md16kile, yulaf
4 md, 12 kile, burak 10 kile
dar 6 md, harc- ba ve za'feran/safran 78
[ake].

,*> *
1^^^

1^-^' ' cJtf*


^
^ ^

jj;f

Ramazan (ift-ortak), Gayb (benlek). Mmin ' S J ^ - H ' '


(ift),; Eyne Hace,
'
smail V. Hzr, Eyne kz (bve). Kara Emine
.

(bve).

A>

ktJ.
^ ^

OJ*
Mf^'^

'U^J^

f^J'*^

f'^J^ieS^ ' ^ ^
^^ * .vVM

^j

znik'te zaviyesinde hare olur.

. -*

Karye-i Kastamoni tabl-i Tire merhum Orhan


Beg'den vakfdr. Hsl mezkr zaviyeye hare
olur, Ahi Mustafa tasarruf eder.

'
/ *
r
J^^J^fJ^^^^^hh^f^^J^-^^

Sle (ift), Hamza (ift), Ukka (ift), olu bra-: . ^ - ^

mer (ift), Hac Yusuf (ift), Yakup(ift),


Yahi (ift),

. --^3;

t>>^ ' 2^=5^::?=^

Durm, Eldevle Mestan (ift), Mustafa (ift),


Ali (ift),

^^^^
- ^

Mezid(ift), Sleyman (benlek), Fazlullah


Fak (ift), Bayezid (imm-lft),

^ ^

r ^ v- C f

fa^- ^-jfj^j-

-irjs

d^v^^J^ t T ^
- ^
^

.-^

83

2.'S

|s.28a
Mustafa, Hzr (benlek), Mustafa (benlek), bve.

i>t

I, , .

Hne;

^-^tot**

.B-ift13, benlek 6, bve 2.

"ij.'U^jt^.Z, /,r
I
^
^^^^*^C*^Wti/c^-*

'^^^^
,^
^ 5 - - ^
^
.-1-**

j y ^

jKarye- Hseyinky merhum Orhan Gazi Beg vak"^Ifdr. Mtevellisi mezkr Ahi Mustafa'dr.

J^rP^ 2C3-Hseyin (ift), Musa (ift), Umur (ift), Hzr (ift),


*

C ^ P ^ ^ 0 : ^ ~5?*i^;:oluEmre, Musa (ift), lyas(ift), Mustafa (ift),


_"^
: - ^
. :
^
^ ^

'

Hac (ift), Ali Han (ift), Umur (ift), Hamza

t^Pg^j " " ^ Ali (benlek), Oul Paa (bve), Salih (bve).
O^

-^

Hne:
B-ift 11, benlek 1, bve 2.

'

" i > J ^ ^ J l^i>'^j(^lk)j}[JJjii^>^


* ,, ' .

Karye-i Katrz, Orhan Beg'den vakfdr, tabii


Tirsi, mtevellisi Ahi Mustafa'dr.

,
"32J
^

Sadk (ift), brahim (ift), Hac (ift), Murad

^ ^

C ^ 1 ? ^ ~Xbb (ift),

CA*^

-Ja^ "^y

.2^

_ ^

- 't __ r^(
^

y.r^.

"^o-^

. ^ '
__^
>
OfJ^

SIe Fak (ift), Yusuf (ift), Hzr (ift), Hseyin

.T'(ift).

erCJ**

Q|y uflustafa, Salurbeg (ift), Mezid (ift), olu

lyas (mcerred),
cF?5T

Idris(ift), Sevindik (ift), Bayrambeg (ift),


Bai (ift),

84

s.28b
Resul (ift). Hac Halil (ift), Mahmud Fak
(ift), Hseyin (ift),
Taolu (ift), Resul (benlek), Salih (benlek),
Koca Halla (benlek),

? ^ ^ ^ ^ : 5 ^ ' Z ^ "|^tr^

brahim Fak, bve.


Hne:
B-ift19, benlek 3, mcerred2, bve 2,
Hsl:

Hnta;21 md 6 kile, a'ir 3 md 8 kile, yulaf 1

--ver ^^^

7 .

md.Tkile, fi ve burak 16 kile.


Alt deirmen muktaas 60 [ake].

znik'te Karaolan Zaviyesi'ne hare olur.

r3w
Karye-i Betnaz-reni kim, Sleyman Paa vakf
dr. Gvir Kads tasarruf eder.

Hamza (ift), brahim (ift), Halil (ift), Ahmed,


Mahmud (ft-ortak) Hseyin (ift), Ali (ift),

z^

^E' fif>ij} ~5;r5

Mustafa (ift),

" 3 * ^ ' " ^


- ^
- ^

Mehmed (ift), Salih (ift), Mustafa (ift), lyas

"^^^CJf ^ f e ^ S ^

(ift):

"

W^
. ^

--

~~II^
^

' > U '

" ^

^^

Yusuf (ift), Durak Hamza Yahya (ift),

Mehmed (ift).

3 mdlik hssa yeri var.

Ve bir koz aac var,

rmji'i

85

5.29a

V^

b\>s

X^

-ul Hsl:

V9\^\

h.985 [ake]

i^Jb

Hnta 20 md kymet 1.200 ake, a'ir 5 md ky


^(-jf

'VC^

TTT^

met 150 ake, yulaf 5 md kymet 125 ake, bur

rr* ak 10 kile kymet 25 ake.

- ^

Karye-i Esengnay/Een-Gney ki vakf, Bayezld


Beg Hndgr nianyla. Hsl Ahi Hzr Tekkesi'ne
hare olur. yende ve revendeye Mevln Kemal
tasarruf eder. Elinde Sultanmz nian- hmyn
var.

Muhammedi (ift). Nebi (ift), Mustafa (ift), H


seyin (ift)
Hamza (ift), Ramazan, Yenibeg, bve Melek,

lSiSU^^^^^

C:#CFTO

dier bve Melek.

Mezra'a-i Ahmed eyh bir iftlik yeri vakfdr. Murhum Sleyman Paa'dan.
imdi Ahmed eyh olanlar Hamza ve Hac
Yakub ve eyh vaz tasarruf ederler. Ellerinde Sul
tanmz nian- hmyn var.
Mahsl 210 [ake].

'i!)?^^^/^tit:)LiU.AJ5ji^V

Karye-i ekre/kre ki vakfdr. Sleyman Paa'dan Kpr hizmeti iin. Ahi Sadk tasarruf

:^l^^JkSjJ2^(j>ji>]j\;^j^
JAIIU V ( / * */

^^'''^'5- ^'ndi mezkr Sadk eyh evladndan


/ '

^J
yU/Jjl^iiVtu

Musa olu brahim tasarruf eder. Kprihizmetin. Elinde merhum Sultan'n ve Murad Beg
Hndgr'un ve Sultanmz'un nian- hmynlar
var.

86

s.29b
Yigid{lft}, Mahmud (ift), Ali (ift), Davud

-^

zM^

^^^

(ift),

J i ^
- ^

' *-*

.^^

Turasn (ift), IHac (zevle), Ali (ift), Aslbeg


*

(ift), i
brahim (zevle), Musa, Kethda shak (zevle), - - j ^ ,
Muhammedi (benlek),
J^
i

Yenmi (benlek), Kemal (benlek), Sleyman


(benlek), Bve Kzlar Begi.

T^^jJ* (fy
,.
'

^J-f

jf:^
v

(V)^
Jrf^

i'

Jjj

"fi^Tjt
. *',
W_J y

^ ^
.

^ : : ^
j

Hne: b-ift7, benlek 8, bve1.

Hsl:

J-

-Kjftt?*-

kymet 75 [ake], burak ve ize 5 kile kymet 10

,*ty^

.-^/J^

[ake].

-jf*

T^

1.315[ake].
Hmta/buday 20 md kymet 1.200 [ake],
a'lr/arpa 1 md kymet 30 [ake], yulaf 3 md

Karye-i Ylanda ki vakfdr. Sleyman Paa'dan


Ahi lyas'a. Hsl zaviyede yenr. Kpri hizmetin verilmi. imdi Ahi lyas'm olu Ahi Ali ta-

* ^

^ / j U ^ U J t y J ) j ' y i t ; f ^ ^ j 4 * i ' * ^
y
.' "
'
I
^^ ' .
(^\i^^0'f^ip^ii<^^/^j/'iy'p*fi

Halil (ift). Aydn, Gndz (ift), Elvan,

Terzi (ift). Durgud(ift). Tannvermi (ift),


olu Murad (ift),

*_LJ

T^

,\ ,

^ ^ ^ ^
*^

'

* /

<_ .

7 F 5 ^ - - 1 ^
"^
- ^

-^i

- O ?

f ,

Abdal eyh (ift), olu Davud (ift), olu Mu-

"^

^ ' ~i^d^j. JhJ*

hammed(mcerred), Kasm (mcerred),


Kulfal, kanda Klavuz, Nasrl (ift), olu brahm (mcerred)

^
"pfp^pT*
' " JJ

^j^

"^Cfc?

"T**
^ST

^-w
'

A\ii

87

s. 30a

30

.
ibrahim v. Murad, Hzr (ift), olu Mustafa (ift),
^ ^ ^ ^ M e h m e d (benlek),
4AJ

"tJl?
E^

L^0

UiJ "X^

xy^

-^

''^T

Murad Ali, bve Evliya, bve Devlet, bve Mara.


Hne:
B-ift11, benlek 8, mcerredS, bve 3.

Hsl:
1.930 [ake]

Ouly
/ ' i

jjh

f e ^ Hnta 20 md kymeti 1.200 [ake], a'ir 10 md


^f/^
kymeti 300 [ake], dar 1 md kymeti 30 [ake],
\f t "^yuiafSmd kymeti 200 [ake].

/yf^ji

Mezra'a-i Dadek/Dedebeg ki vakfdr. Sleyman


Paa'dan. imdi mezkrun evladndan Said Fak
olu Yusuf tasarruf eder. Elinde Sultanmz'un

"i^^mmytj^

nian- hmyn var.

-^jb'i>/ii Dursun v. Terzi Hamza.


Mahsl: 190 [ake],

Mezra'a-I Tasiak Mustafa ki vakfdr, Sleyman


Paa'dan.
imdi Mevln Muhiddin, Pdihmz nianyla
tasarruf eder.

d-

Hsl:
200 [ake].
Karye-i Eynel ki vakfdr. Merhum Sleyman
Paa'dan Karaca Ahmed Seydi'ye. imdi evladn
dan eyh Musa olu eydi brahim tasarruf eder.
Elinde Pdihmz nianlar var.

88

s.30b
Karye-i alayk ki vakrfdr, merhum Sleyman
Paa'dan. Evvelde Kemaleddin olu Hac
Ahmei tasarruf edermi. imdi Mevln Mu-

.
;4jl{J:}d\i0^^fj!/'^J^,^

'^U.aicfi^kC?S^^}M
^yri^iT^ ^"^^ J

hiddin'e verilmi. Elinde Sultanmz'un nian-

V ^^ ' ^

j\j^^'^(^l^i^XpX^CJ^\()^-^

hmynvar.
Hamza (ift), Ali (ift), bve Tur Paa, bve
Fatma,

jt^gp- - f e j ^ f e ^

xM

^=^

Hne:
B-ift2, bve 2.
Hs:l

d-

pfcf

1.802 [ake]
Hmta 17 md 4 kile kymet 1.032 [ake], a'ir 10

j j U '

i ] > ^

md 10kile kymet315[ake], yulaf 5md3 J^^^ '**fei>


-^^j^'
^C'9^^^
kile kymet 155[ake], dar 14,5kile kymet25 _j_JLu
^ * - _ _ t . r r r f *
[ake],
bgrce buuk kile kymet 20 [ake],

gF;^jJ33^

koz/ceviz 3 kile kymet 6 [ake].

t' 1^*

^^^J

/ ^ ^

~ T ^ T^

Ba haracndan ve za'ferandan 270 [ake].


Mezra'a-i Kirasiye/Kirse ki Sleyman Paa'dan f f ' i s ^ J t ) Al^^^ / r - ^ - * f
vakf imi ve hayli zamandan ber harab
o\mu.f^yfij[f}J}^)^{X'^\,ti^^
El-halet hazih Pdihmzazzenasruh Ak- , , , ' , ' J , ,'%'
^ v
.JTUU
yaz, Suba,s,'na ihya etmek-n vermi. Mezkr
<iifhj^C^'>^^^^ArJ^^^
dahi ihya edb, krvansaray yapm ve hariden getirdgi evler, bu zikrolandr.

>/^j}J^Jt/3pki^^3cr*^'
^ .
-

mer, kardaAli, Paa Yiit, Kasm,

Yusuf Han, Ali, Muhammedi, Ehad,

ir^

- ^ Oi^ W 5 f

89

3/

s.31a

- a x r f " - ^ ^ B j c d - ^ 5 ^ ^ t ^ i w . Mustafa, Hac Mehmed, smail, Uruz,

1 ^

,.
.
., J
'^4)^\^t^j^jy^ljf(;;l^J^jij

c r t ^

- I Evkf- Zaviye-i erafeddin Beg. Mtevelli Mah"^^ mud elebi, nazr Mevln Abdulgaffar.

. . Karye-i nefs-i Mekece vakf- zaviye-i erafeddin

i/cI'^J^jiJcA^^
.

i^ Beg

1.1],

Mselmanlar/Msl manlar

^ - n f r - -~w-T,
-^.
^^^

Murad (ift). Mrvvet (ift), Halil (ift), Ali (ift),

/.
- ^
Begta (ift), Hac Bayram (ift), Eynebeg (ift),
"P?r""f^5^-7^Hamza(ift).

" T S r " ~ - ^ f a r - V ^ ^ ^ ^ ~J3^


\ ^
_
" ''^^^

-M

^py-'

Azadlu Doan, Salih, Mustafa.

"fz:^

A^

~-r^

Kanc Hzr (ift), Musa (ift), Salih (benlek),


Yusuf,
Fazl (mcerred), Bve Fatma.

Mahalle-I Kfir Mekece

Dlmitri (ift), Mihai(ift), Hamza(lft), Karaca

90
s.31b
Turud (ift), Abdal (ift),

lim(ift), Eksinoz

Hzr (ift), Yani (ift), Sukaraca (ift), Odel


(ift).
brahim (ift). ahin (ift), Hamza (ift),
Hamza v. Kirpasi (ift),

ijJff^
^ ^

-^^J^'

ahin (ift), Esmed (ift), Doan (ift), Sley-

- ^ ^ -

Solak (ift). Tekfur (ift), Kiryazi (ift). Yani


(ift),
Yorgii(ift), Deirmenci Hzr, Deirmenci
Hasan, Deirmenci Murad,
Deirmenci Mahmud, Karaca(cllah), Sald,
akr,

f ^

f T

-T-f
/ ^
'0^5^73 " t'*-^
-*
*

Yusuf (ift), Papas(ift), Yanbolu (ift), Gveysi Karaca (ift),


man (ift),

-J^ ^
"^
~^1?

^- ' ^

"cr?

-^jrfei

^ ^

^^

^^^-^

Jj/

- ^

"-r
t^^
^

^^j^ - g ^ t ^
.-
^ ^ -

Z^

^
...

w^

'Jt^j- - 2 U H > - ^ / ^
V
w<^ ^
tp-3f*

-y^

jj^
*V ^
f-'-T
^

-p^i^

>y^

Muhammedi.

A.
VakfiJn bir argt var. 13 md eltik tohum ekilr,.
gvurlar ortaka ekerler.
Ve zaviyenin 49 susr var. 150 vakiyye ya
hsl olur.

jji

Ve 300 ba koyun var. 40 vakiyye ya,


k

Ve 80 vakiyye peynir hsl olur.

-^^JhAy

Karye-i Dereky tabii Mekece.

Eyne Han (ift), Ali (ift), Hzr ksz (ift),


Hamza (ift),

'

^i=3rTTOB-

tjv^

C'^^'*^

91
s.32a

3Z -^

ertts-

~~^^

f^iiseyin.

0U^

^f.ll^Jta*/J^

Tf=^

~^^

-Q^_^

Osman (ift), Bali, Sleyman, Hzr,

Karye*! Yaylak-i Kkl Hisarck tabll-l Mekece

r^;^

Yusuf (ift), Mesud (ift), Ahmed(ift), Hamza

L (ift).
Turbeg (ift), Hseyin (ift). Hac (benlek), IVIahC>-^ "

' tyi*3

r*!
(A^jMgtfb

' '

vJ^^^;^

mud (benlek),
ahin (ift).
Hsl- panpuk muktaasndan ve pirincden ve ya
muktaasndan ve emruddan ve yemiden 6.878

Ve hariden bakiye kalan buday ve arpa bahasn


dan
4.375 [ake].

Cem'an mahsl:
11.243 [ake].

"^^

T^
(

^ U ,*UJ {J, > l ; ' ^


r
I V ' t <^V
rF

'>
1^-

El-masrif:

eyh 2, nazr 1, ktib2, imm 1, hac 2, nakibl


Yevmiye 9, 6 nefer.

92
s.32b
Ylda ehl-lvezaif hare
3.400 [ake].

\^6l^j^i

Ve tevliyet 690 ake,

^i^

cmletn 4.090 [ake].

El-bki; rkabe ve ziyafete ve kula 7.048 ake


7.048[ake].

Karye-i Mede/Mide ki vakfdr, Sleyman Paa'dan kpri-n verilmitir.

^^^t^tiU

C^irufeSJ^J
" '
, /
t-

^
^
_^ r . t^.
^ ^
"^ ^q^jJ>^^^j\^Al\i0\i!X^i^3^'^M

y
{A

Ahi Hamza olu tasarruf edermi. imdi Ahi


Turhan ve Muhammedi ve skender tasarruf
ederler. Ellerinde Pdihmuz nian- hiimyn var.
Mustafa (mcerred), Aslhan (ift), olu Hamza
(ift), Eynehan (ift),

*
j)jt)y>ltJ

'^-V^-^i^h^--^

Hzr Fak (imm), bve Tura Paa.


Hne:

B-ift2, benlekl, mcerredi, bve1.


ZPK#

Hsl:

950 [ake].
Hnta;9 md 54 [ake], a'ir 2 md 60 [ake],
yulafa md 100 [ake], harc ba 50 [ake].

"T

MA

93

s.33a

C^Jj^^)^\\^4i^Jp]i/Jijo3}^-i/
*

'

Karye-i Kk vakfdr. Merium Murad Beg'den Is-

C't

' * ^ ' elinde Pdihmuz nian-1 hmayun var,

''^'"y-^

Mahsl 210 [ake].


i\J^J*tt>t>

- ^ y

^^[>

S ' Mezra'a-I ekre/kre ki vakfdr.

^.yx.|^ -

Hasan (ift), Haclvaz (ift), HacAimed, Musa,


^ ^

w.**

"7^^^

. I

a^ia^"

karda vad, Yakub (ift), Mehmed (imm), Bah-

&fl^ Tfc
7

A;
^i^^*** Kak, Ali, Hasan, karda Isa,

^^-..^

;
O . O t - ^ Hisar Begi, bve.

^!!^^^^^^^^^^^
^'^^U^^X\^/uiJcju>^

Mahsl 50 [ake].

Mezra-a-l Msr Hatun tabii-i Akhisar bir iftlik yerldir. akmak olu Yusuf elinde ki, Halil Paa'ya
mensub ademdir.
Mahsl 300 [ake].

- - ^

'

V a k f . mam Dat ki, 25 pare ba varm.


Vakf-

Mahsl 250 [ake].

Cem'an hne-i evkaf:


B-ift163, benlek90, bve 24, nefer 277.

94

s.33b

EVKF-I ZNK

Evkf- maret-i merhum Orhan Beg nevverallh


lhu kahrh'
kabruh

Nahiye-i Sd ki vakfdr, Orhan Beg mare-

^ J J

!jJ

ZP^yu^^it^*^^^^'^^
-^ "

-~^z..^y

J J
"CU.

95

3^

s.34a
P Karye-iDanimendlertabii-ISgiid

j^-jl/j-^j

LM^^j'^
.^'T'J'

,v

^ j ^

mam Mustafa (ift), Hamza (ift), Abdi (ift-m-

e^fCr- -f]^k^

s^

J.g|.J.gjj_ ,g|.jg| ^^^.^^ ^^^^^

bralim Haiii(ift}, Turud(ift), braiim (ift),

^ ^

n^

oiu Mustafa (ift), Turian (ift), Muhammedi

0^J?~ -^b^

r^

TT.

(jj_ Yu3uf.

"-***

c J b ^ P " *d>vJ T 3 ? f o t - - ^ L J , ^ Hseyin (cliah). Aliye Hatun, Eyne Kz, Kulfal


' (srtma),
J4>}cJGf ahin (azadlu).
Hne:
B-ift10, benlek4, bve2.
'"*

''"""'--' -"-^^ ^

" '

t^4 Karye-i Gedelekl tabii-i Sgd, vakf- imaret-i


Orhan Beg.

(i^ ()JdJi\fp ~-pt9-' -pftiTte 'Muhammedi


^^'" "^'' ^^'(ift),
^' t'^*' ^''^ ('^J' ^sf^s' "y^s.

C ^ ^
.
^^^
5-4

.
^'~'^''

^ ^

Cv?
_^

Yusuf (ift), karda Nasuh (mcerred), Azadlu


Firuz, mer (ift),

OKrj^y" " h ^ j ^ Q|y Hgggj, (mcerrcd), karda Osman (ift),


'**' y

***"

'''9'' karda Ali (ift), Ramazan (ift),

t^'Is^^ ih^--:;^
,-

>_,

*r

^-,

"S^ted^

Ahmed(ift), Tanr vermi, (ift), sa, Sat,


Ayebve, Incilbve, Hacbve, Seluk bve.
Eynehan.
Hne:
B-ift1, benlek4, mcerred 2.

96

Karye-i Dereky, vakf- maret-i Orhan Beg.

t^l?;j-Jt^iA-^^'^/^-^~^

llyas (ift), olu Davud (mcerred), karda


Mustafa, Hac Bayram (ift).

-}T-^^
' ^ ^

^-U^^
. ,
_
^ P ^ ( f W ^ m j ^ ~ ^

___^

, ^

Gven biraderi mezkr (mcerred), olu Mustafa (mcerred). Hasan (ift), Musa (ift),
Hamza (ift), karda Mahmud (ift), AH (ift),

"'"''"''"'^''"'
vaz, olu Abdi, Muiammed (mcerred), DevPaa Hatun bve, smail, Kse vaz (ift), olu
Salil,

_ ^ j y >
i.,,.^

~m^
_ ^
C

"

w.*'

,,

- 7 ^ - c ^ --p-^
-

* t r - ^

!_*,

"

\^

bir olu Muhammedi (mcerred).


Hne:
B-ft 10, benlekS, mcerred?, bve1.
Cem'an 3 pare ky yarm iftlik yeridir. Muktaa
tutar.

Buday 60 md, arpa 40 md.

" ^ C U fj
'Ki*

tAUfl/y

Vakf 12 deirmen var. Muktaa tutarlar. Brusa


41 mud buday alur.

ver deirmen oca,vanharab.

^ ^ - ^ ^ S ^ ^ ^ J j C ^ s ^ ^ ^

-^^-^

^rJiii^^^isJj^

97

, ! _ . jJ3^(/^^^^^<fiyjJ'?JUfjJ^V^^^

Ve bir vakf dlnki var. Ydda 350 ake hsl olur.

,..
iA^,^f^^j

jjyJl^

Ve asmalarun ve ba muktaasndan ylda 900


[ake]

Karye-I Gfi/Gfer vakf- Jmaret-i Orhan Beg babanlar ve elliclleridir.


jj)
? ' ^

,
m ^

,,,
0mm^

,..

"jfeyJ'c^E^

. . .
-grtrbc?

^
-^Ifjjas

i H ^ m i ^ ^ atit^z^
"^TJTO
"

fi*

Eslryun(baban130), Yorgi(IOO), Karagz (baban

HV4

^TTCJ:**-J

210),

r*
^jjj-/jff
ir

Karakui (baban 130), Girane (baban 250),


'veDozure,
Hne:
Elllci5, baban 10, bvel.

C^^

^^^^^^t^

^t-Ut^j
JA Jfljtf'J

~TS:;X^^^^

' , *

^^'

1 '

Hzr (elllci), Mihal(baban 100), Karaca (MselmanbabanlOO).

^^XP "grtifeTrcrf
'

/ *

Yahi
(ellici-ift), uma
Dimidri (elllci), Andranakos (elyat (ec-mj,
"c*-'**)' Dimidri {elllci),

P ^
t.
' *

j ^ * ^ /*
k^
-'^Jt'fciJ^
-^y^OJJ

Hsl:
Ba-i harc 1.500 [ake] ve ba muktaasndan
600 [ake].
Hnta 18 md 18 kile, a'ir 18 md 18 kile ve bostandan ve baeierden ve balardan hsl 675

98
s.35b
Ve mezkr kyde hmar ve bahesinden 100

"tksJtP^^^^

ake.

""SJ^^EfT^A^

"jk^V'^

Vakf- Sarubahesi'nde ev yeriryJen muktaa


tutar 100 aka.

Karye-i epni, vakfdr. maret- Orhan Beg ba- '

'^^^'

J)-/

^J/Ult/Jl>JjJti^liMJi^H

banlardr.

Yorgi (10), kardaTodoros(190), bir kardei

^yJj^fJaJy

Grakos(400),
Dimiti-i (250), Todoros (250), Yani (150),
Anastos (250), Suvatyanos (325), stavros
(200), Kosta (250),

^^^Jf^f

^JT

'

1^*

"l* "

^ S J ^

cl^J^C^Jj^

-^?=

^'*

^ ^

^^^

r**

rr

Cavlr2(150), Cullah (250), Carole (bve), Yorgi


(azadlu-115),

"f^^JJs/xrt'
11^"
tr*

Anastos (azadlu), Yani (200), Vartan! (400),


Ba Yani (350).

- 4 r r t - l\; -h r T
J / U ' T.
- - ^
- -^-^
' ' -J'Jt^cD*^

f"

r-f.

'

*JJL>
r^^

r'
~~li^jj^
"|^/

f"

Hne:
Baban 18.
Harc:

^i

3.850 [ake].

Ve bostanda ve kelemden ve algamdan ve kavundan muktaa 700 ake.

Ve yeni balar muktaa gelecek, 900 ake.

^^;^rrMM}i'^
S'Jjrf^-^^i-^*^-^^
/^^r^-'/vj.w;^J/3S^t^

~?^^r?fc-x#^),fe^

99

3^
\^S
^

s.36a
CTC
\ /

LJ/'JkJ^^y^jlSr '^^^"' '^"'^ vakf yerlerun; buday 8 kile, arpa 8


"
* ^ ^ md.

Karye-I Demrkapu, vakf- ImareM Orhan Beg


'

./
,/
^lUi*-'

'^^jhltM^fjtj.j

"

'

Yerleri harab. imdi mezkr baban yerlerinden ki


muktaa verilmi. 800 ake.

^JLM'AI'^I

C^Mip
Jj

^ Kethdaolu Pnar katnda bir pare ba yeri

/ L - J
. * N ^

.^

^ "*'' 'z"'*^'*^*^' vakf dkkn var. Kirasndan


ylda 216 ake.

U , VakfArklarBeyanmdadr

Sd arg 22,5 erlikdir. 16,5 md tohum ekllr.


Reis Hamza 54 md ak pirine.

Cem'an: buday 132 md 8 kile, arpa 66 md ve

pirin 54 md kymeti 5.400 ake ve nakld 10.252

Harc- ehl-l vezif; 91 md, tevliyet 13 md.

100
s.36b
Cmletn:
104 md buday.
El-bk:
28 md 8 kile 1.700 [ake].
Cem'an: Pirine babasyla ve satlan dahlil ba
has ve nakdiye

''^/F-"

17 biti 306 ake

Jtrfe^

El-masrif, ehl-i vezaif:

^^

Tevliyet; senevi 1.500, eyh 4, mm 3, ktib


3, ambardar ve a 2,
mezzin 100, nakibl, rak ve bevvab 1 ve
hafz 7 ve nazr 2,

Cmle: 15 nefer, yevmiye 24.


Ylda 8.640 ake.
Cem'an: tevliyet ve ulufe-i ehl-i vezaif 10.100
ake.
El-bk: Rkabe ve ziyafetine ve sair hare Iun
kalur7.610ake.

Karye-i Hocaky ki vaktfdr. Cami-i Orhan Beg.


Kim hatib olursa ol tasarruf eder. imdi Mevln Sinan tasarruf eder.

lj>j^^\^^:^^!ifj>:s^j^j^

I"

101

3?^
.
,
,
. ^ s.37a
C^^--' ~o-Uifi ~^fptW" " J J t i B Klavuz (ift), olu Hseyin (mcerred), Tanrver""^

^ '

-^^jJ^cA)

^
i>>^

* ^ mi (ift-ortak), olu Halil (mcerred).

^S:^

Hsl- gaile; 10 md, malsl 8 [ake].

/^'^y^<^\>j^^ciypjy~^
jiLj;^

-v\^
_ ^
-

",
2-

.f'
.
^rC3=7 ^ ~ f ^ 7?35f
,f r'L

'

^'

l i r i - - 3 ^

Karye-i Kozluca vakfdr, Orlan Beg Medresesi'ne.


Uflaisiat talebeye sarf olunur.
Eynebeg (imm), brahim (ift), Ramazan (ift),
Hamza(ft),
Karda Yusuf, Hamza(ift), olu AH (mcerred),

V ^ ~ ^ ^ " ^ ^ ^ ^

*>

6 iftlik yeridir.

l ! ^
^^

J^^

Muhammedi (ift),
olu Yusuf (mcerred), Halife (ift), IVIuhammed

^ " . Hoca (ift),


Bj'JJCJr Bve-zen Elvan (ift), Fatma, Hadice, Elif,
"*^

Hne:
B-ift8, benlek 3, mcerred 2, bve4.

^
" ^

^"^^
^ - ^ e '

rfr ^ J J u ^ ' u ^
. 1 - , '1*7^^^^'^

^ ; v*
^ ' ^ ^'^
' ^

^'-'*^;P'^^

8 iftlii muktaaya verirlermi, ylda 880 ake


olur.
Ve bo tuttuu iftlillbriolu Hac Ahmed ve
mamolu Ahmed tasarruf ederler. Yunus kesim
tutar, 110 ake.

'^y^'^-f'^'^^H^^^j^^iJ^-^ Karye-i Hamzabey ki vakfdr, merhum Hayreddin


' ''
-TpK^f- - f \ . '
CJf^iJO

- ^ ^

"Paa'nm mescidine ve trbesine.

^
^
7 ^ ^dittja'

Sar Manol (300), Mihal (300) ve Mihal olu (300),


smail (200),

~ j j ^ " ^ ^ ^ ^ 5 ^ ""-"-A^'
f^>V

^'"^o'^ (200). Tanrvermi (benlek). Civan (azatlbenlek), IVIusa (ift),

102
s.37b

smaili(ift), Tanrvermi (azadlu), Hamza,

j!Bf^/-7tsp

Hlde ki babanlardr.
Harc:
1.210 ake.
^

Ve Karasu Dalyam'nda 3.500 ake.


Ve bir iftlik yeri vardr. Taradan ekilr, r 8
md hsl olur.
Ve bir pare baas var, yemiinden 300 ake.
Ve be pare badr ki harab olmutur. imdi 150
ake hsl olur.
Cem'an: hsl 5,150 ake ve 8 md tahl erzene,
kuran- huffz ve mescid mamna ve kayyumunave mezzine sarf olunur.

EVKF-IZAVJYE- NLFER HATUN

Karye-i Hatun ky vakfdr, Zaviye-I Nilfer


Hatun mtevelline, imdi Hatun'dur.

ditiji^-vjJJ

^
-

-UjJ

^^'^JkJjC^:iB^^rUf^^^
'
"
-^^^cmj^

lyas (ift), Yani (ift), avuolu (azadlu-ift),


Mihal(ift),

Nikola (ift), Karayurtolu (azadlu-ift), Hac


Doan {Tondugu iftlii). Papaz Koykos {Tutar
bir iftlik),

(fJiM/r-

gb^b-

^ J ^ o^^
*
'

^ ^ ^ ^

'
jijji
* ~"^

103
s.38a

3^
" ~ L ^ ^

-^W^y

:3fecbA-

Karaca v. Sevinmi (ift), olu Yusuf.


Baban Gvurlar

KedilHazir(160), Meratib (200), Saruhan


(100), Radonic(IOO),

\V

S^:^,3^*^^t*e^

Yal(ub n/lselman (100), Manol (Avrat olan


100), Birmaazadlu(IOO), So[os(100),
Hne:
Mselman 1, ifti gavur 8, mcerred 1, bve 1,
baban 8.

c*^

>(>

Hsl:
Buday kesim ve r 44 md, arpa kesim ve
r 44 md, baban gavurlardan harc 900
ake.

Balar muktaasmdan 600 ake.


Ve Brusa'da 20 dkkn var. Ylda kirasndan

6.660 ake.
znik'te bir vakf hamam ylda 1.200 ake.
Ve bir kenre 550 ake.

Cem'an buday 44 md, arpa 44 md,

' Harc- [buday] 26,5 md, [arpa] 20 md.

ij

El-bk [buday] 17,5 md kymeti 1.050 [ake],


(arpa) 24 md kymeti 720 [ake].

104

5.38b

Cem'an:
11.700 ake.

-^j^i

El-masrif:
Tevliyet-isenevi 1.144[ake], ktb2[ake],
eyh 4 [ake], cbi 2 [akel, huffz 54 [ake].

jf,
4,.

^'U
'

^
( *

^
-

J^^
' ,, 1 ^

Cmle yevmiye 134 [ake],


Ylda 4-860 [ake].

Cem'an harc- tevliyet ve ehi-l vezaif: 6.000


[ake]. 6 bin ake.

El-bk; Rkabe ve zaviyenun sair harcna kalur


5.740 ake.

Vakf- Camii-i Orhan Beg ki, znik ehri iinde


harcgzr gvurlardr,

Kapucu Manol (50), Yani (50), Oku Koca (50),


stemad(50),

-^Y.:.* h 1 -' / y *

-3^!^ " V j j J i
? 'f

^'
Papuci l\Aanoi (50), Dranos (50), Terzi lyas (50).

* 1,
TT"

f*

" S ? ^

^:

105

8.393

39

-ol

^ ^

.
^'rS'^i

' j*^

- ^'JJ<K*^^ *

Hsl:
750 [ake].
Buday 2,5 md 150 [ake], arpa 2,5 miid 75

lara sarf olunur.

rlkl.^^ , .
^4_
.
Karye-i Ereli tabii-i Yalakova, Sleyman Pa *r^'>'J'-^kl'e)W-'5Jll'^lc^) ~^ a'dan vakfdr, znik'teki mescidine. Maisiatm
^'S*'i''^'JJ>fltf-tf-

~^^
V.

5jy
''''

'O'j^
rr(

'd'^l'h
''"

hafzlara tasarruf ederler.

Andranikos(160), Palanbos (224), Todore (96),


Nikola{80),

if-^^k f t
t r t ^ "TiDty- Saru(120), Azebolu (256), Yani (48), Yaniolu
il*
#-<
'*f^H
! f . (160),
a^igp . ^c)t,>5 , _
stemad (224), Todore (208), Karaman Todore
' r ^'
^^

11
"jCdT

.-i
^
1^

,.^

^ ! f

^^^^^

t f J J - "cgr-r

3 6 ^ S ? " ~ " ^ ^ ( , -^C:P^


' ly
IV'
'

- Y
*!;
^

-^

*^^*' "^^""^ 9'"^^'S' *2'**'


Manol (240), Todore (224), Praskove (232) Kosta,
Dier Kosta, Papas(192), dier Todore (160),
Yergi (112),

'^'^'.. ' Yango V. Papas, Papasoglu Yan, dier Todore,


Terzi Yorgi (128),
i - -

Kk Yani (240), Kiryazi (112), stemad (64),

-a^U^'*'
r^*
Mlhal(194),
q f ^
(Jtggcr ^ t ^ g j j . .
~' J^jJlflJ
olu 288),
Yorgi Papas
(64) veKoykosi,
bir olu Yani, Yakub (IMsel^ ^^
' '
if ^
man

106
s.39b
Manol, Yani v. Torna (mcerred), Dranos(mcerred), Cani (174),
Polad(176), Mavrazi olu Yorgi (368), Dier
Yani (160), Mesed(96),
Yani!(384).
Cem'an kfir 40.
Hara: 5.550 [ake].
ve badan ve deirmenden ve iskeleden 324
[ake].

Cmletan: 5.855 [ake].

El-masrif:
MJ
Hatib-I senevi 720 [ake], mderris bac 720
[ake], Hafz smail 240 [ake]. Hafz Alemdar
360 [ake],

-^%U ^ J l > ^ ^

rv

rf

ct^

"Vr- "^^^

Abdurralman senevi 360 [ake], Kad-naib Muslihiddin senevi 240 [ake], mezzin senevi 240
[ake],
Erefolu 240 [ake], Ktib Muslihiddin 240
[ake], Aydnlu Muhiddin 240 [ake], Mevln
Ltfl 240 [ake],
Dervi Bedreddin 120 [ake], Mevln Dede'ye
240 [ake], mam Muhiddin'e 240 [ake],
ilingir Ali'ye 120 [ake], Yalakova kadsna 50
[ake]. Kirdeci Mehmed 240 [ake],
HafziBedreddin'e 240 [ake], Salih olu Muhamrhed'e 240 [ake], rak/ra yana 40
[ake].

^JVTF

"T?:?^ ^%=^

-^J?/-:^^^53^

r^^t^

-i^itr :;^^q^--:^=&i;^

107
s.40a

kc

Cem'an 5.250 [ake] tevliyet 51.

-,

* . , \ ..* . , -

{J^iJ^i^jO^j
^pl^l^^^^^J
' * * '
'^-'-'

,> ^

, , ( , Zaviye-i Karaolan k mtevellisi Karaolan olu

d-^\Xl^ipjt^^ih

iznik ehrinde bir arabhne; hsl 206 ake 15

i^-^-ibhiyj'jd'^
*
*
?
J^^

md d . sirkelik.
Ve bir pare vakf yeri gailesi 3 md buday ve 3
md arpa.

^ ^ - ' -*

Vebirbostanivar73[ake].
Ve bir pare ba muktaas var 7 [ake].
Ve bir hamam var, vakf battal.

V
\ Bac tabii-i Karagz vakf- mezkre.
Nefs-i Egriayr vakf- zaviye-i mezkre.

(*^J(5)jJ/^^^^^'y^
<A\W y^i
v "
J^ ^J/^if^Of-J^

d
''
'A^/c^}jj\i,j

J{)^(^^^^

Bu ki pare kyde hsl buday 36 md 1 kile ve


arpa 17 md, 4,5 kile ve yulaf4 md 13 kile ve
daru 6 md, 4 kile ve burak buuk md ve ba ve
za'fern/safran mukfaasmdan 70 ake.

108

s.40b
Karye-I Mur tabii-i Karagz val(f- zaviye-i
mezkre Karaolan.

imjbM'j^l^^J^i^J^^

Buday 93 md 8 kile, arpa 25 md 17 kile,


yulaf43md10kile.

>J>. ,
"

oJ

Oh
^

Ba ve za'fern/safran muktaasndan 180


ake.

Karye-"! Tersiye/Tirsi tevabl'yle tabii-i Karagz.

"

Buday 25 md 8 kile, arpa 5 md ve yulaf 1


md 7 kile, burak 7 kile.

^ ^

"

s^y^

^Zi/lfritA^*'Jyv-<j"

.^j

Deirmen muktaasmdan 60 [ake].

Mezra'a-I Dibudak, der uhde-i mtevelli vakf-


zaviye-i mezkre.

Cem'an:
Buday 158 md arpa 51 md, yulaf 49 md 3
kile, burak 1 md, daru 50 md 1 kile 165
[ake],

nakd-l ake 701.


Nakdiye dallil harcndan fazla olan satld.
3.214 [ake].

* ~ l ^p y ^ J P > m f j ^ J > / i -

-Sy

109

lil
? ^ ^ ^ ' ^ g ^ ^ 4 j j 0 J J y * J j [ ^ ' M L '^^^
"
.
-

s. 41a
Mahsulat, zaviye-l mezkrede sarf olunur, yende
ve revendeye ve sair harcna.

Cem'an:
B-lft38, benlek110, bve7,
Nefer 155.

110
s.41b

-yjm^'^^^

EVKF-IYALAKOVA

Karyemi alca vakfdr, maret-i Yakut Paa ki,


Hamza Beg olu AH Beg'den satun alnm, za-

.^ A y- JU, - .
.^
0^i^t/*^tpyi^^^\i..^^^^^

viyesine vakfetmi. Mtevellisi Sle Beg

'^'^J^it'^P^/v-^^fyiJ^^laaJ

olu Hamza'dr.
Kethda Elvan (ift), Dursun Fak {mm-lft),
Halil Dervi (ift), Adil (ift).

Jtf^^^S^
,.
^ ^ , ^,
^ .
^-Ctte ^r^fr- ;^0jttj>- i)}J}jJi

r**Bayrambeg (ift), Ali (ift). Topal (ift), Kara


Yusuf,
smail (ift), Kk smail, Dul avrat.
vdiMi utj nuu vdiu. uyu ay yuuc, rvidi

Vakfn
be kulu vardr. sr gder, ikisi
koyun gder.
Ve bir arg var. Alt erlikdir. 6 md tohum ekilr.
Hsl:
Buday 18 md, arpa 4 md ve asmadan ve

-^ti^ij'i/i
jjo^f-^^

^Jjtf^

r-

^\sm

^pS^^^J^^^^ ^i^-*

kozdan ve emruddan 155 [ake].


Ve ba muktaasndan 114 [ake], kovan resminden96[ake], burak 13 [ake] ve eltuk

^Jf^&i^>

f^ ^
j *A
<^'*&h^

*?-*J^

-^^J ^f^s^

- ./ ^ 4*:od-i/ - J ^ ^ l ^ y

hsl3.500 [ake].

t^S**

Ve 40 ba susr var, iril ve uvaklu: hsl 650

-^^Mf^J'l'ffj.^l^ jbi^^r'^Cf}^

Ve 620 ba koyun var. Hsl sudunden ve yandan 800 [ake].


Ve br dingi var. Kendnn eltgi ekilr.

(r

/\ <

** **

^/^

" ^ 1 ^ 1 ^
'Ip^j^i^jd^S'i'

111

4^2
M^

s.42a
s.42a

^yUyt^ti^O^^-JUfjl^U&j** V
* (>-i(*'^Jk.^J5ULit
c^*

rfU

254 [ake]

t>jajJjjil^J ^ ^ j j l j j l j J ^ ^ j U E
j ,
-^J^l^irj^J^l^j

^**f*
/f^^j

T*

. ^ ^ J 5 g r "^pjis^KMif't^

^^^CU^^i,
C

^''^" ^^'^"^ ''^5^ ^^*"" ^''P zaviyesine vakfetmi.


Hsl:

^ ^^

, ^J^C'M

Mezra'a-i Turbeg iftlik tabii-i Brusa. 7 iftlik yeri-

^^^j^fljC*^
'

Nefs-i znik'de bir evl gvur! vardr. Bavanlar iki


Ve evlad vardr. Vakf ylda kiras 100 [ake].
Ve imaret yannda bir bahesi var. Hsl 140
Alt pare ba vardr. Hsl 10.030 [ake].
Ve iki iftlik yeri vardr. Buday var, 5 md.
Ve bir pare ba yeri var, muktaasndan 1 md
budav hsl olur.

Cem'an:

.. 'V/

"^ ^ V ^ ^'**-*^
.
^ ^

Buday 24 md ve arpa 6 md, nakid ake 7.202.

Ve harcndan kalan gaile bahas 99 [ake], yulaf


bahasndan 750 [ake].

Cem'an:
7.830 [ake].
t

'

*a

El-masrif:
Mtevelli 5, ktlb2, huffzS ve nazr 1.

">,
Yevmiye 16 [ake].

112

42b
VezaiM senevi:

*--j

5.980 [ake].
Mtebksi zaviyeye sarf olunur
1.030 [ake].

crL

5350^?rt?5J

-j

(^-^a^J
Mezaraa-i Yudas rencii ki vakfdr,r, Bayezid
. .
,
/ *
. - y y
isa
Beg'den
^A^Jf^J^^MyW^bjSchi,
Beg'den ve Emir Sleyman'dan ve
ve Sultan'dan nianlar var. imdi merlum
Murad Han Hndgr nianyla Sleyman eyh
olu Ma'ruf eyh tasarruf eder.
Ve karda olu YUsuf yetim.
Mahsl 150 [ake].
Mezra'a-iAkakilise vakfdr, Orhan Beg'den
eyh Adil olu Hasan tasarruf eder. Bir iftlik
yeri var. Kend ift yrr.
Mezkr eyh Hasan fevt olmu, imdi olu lyas
elindedir.
Mahsl 200 [ake].
Mezra'a-i Artuklu'da Mevln Arabolu Sle'nin
4 mdlik vakf yiri vardr. imdi karda smail
Fak tasarruf eder. Ve bir koz aac ve iki dip as
mas vardr, kadimden.
Mahsl: 190 [ake].
Hne- evkaf:
B-ift8, benlekl.

^f

113

^ ^ /

.;r^ EVKF-I GRLE

Karye-i Pazarky ve Terziler ki vakfdr. Orhan


Beg'den znlk'de Mevln la'eddin Medresesi'ne.
Kim mderris olursa, tasarruf eder.

'if^U^j^jj-^ J^5,v^^jjj^
1 ' ' - ^ . . , 7. . A
- (*

Ve ei-hlet hazih Mevln Taceddin tasarruf eder.

^ j ^

h,

, ,..

-cXp^ 1
.

^*^

. T^

^ ^ t e - y i 3 ^ ^^,.u.j^j^

"^ '

7]*
, "^(iPi

^~^

"^^^ly

. ,

'^^-

^^^*^^

Karda Yusuf, Mustafa (ift), Musa (ift), Hamza

Dier Hamza (ift), Yusuf, Bedir (ift), karda Zell

, ^7*^ (ift).

6JSW^J

/
*t(J'

..

(-'^ '

Hehmed Fak (imm), Mustafa (ift), olu Bayezid,

cetf-

" ^
yipx=i

^ Karye-i Terziler

( ^ f ^ J Ve bir karda dahi, slah'eddn, DerviAhmed,


. .

Muhammedi,

" c ^ t / r - c ? t r f ilyas Kesik Hamza (ift). Gvendi (celeb), Musa


T "
fr^

" ('ft)'
" ^ n * ^ Rum Paa, Hamza, Orucbeg (ift), Sleyman,

Sayruhan/Saruhan (ift), Ahmed (ift), Pazarlu, Kr


lyas (ift),
Gvendik, bvekmesne, bve Hadice, bveTurpaa, bveAie.

Hne: b-ift 14, benlek 14, bve 4.

114
s.43b
Karye-I Pazarky

s'

y .
jb^

"

Nalband (ift), Mustafa, kardaMusa, Mustafa

(ift),:
Murad(ift), Karda Turbeg (ift). Hasan,
Osman (ift),

^ _
-^SLST'

crJfli^ ~^it^

r^dt

^rtf^ 0 = ^ "!nJ^-aF 4!>

Karda Musret (ift), Mahmud (ift), olu


Ahmed Mustafa (ift),
Muhammedi (ift), Ahmed (ift), karda Begendk, Yakub,

"^fesr

v^O^

;5^ "^-^ffjcr~

Azeb Hasan (ift), Halil (ift), Uzun Hasan


olu Musa (ift),

ip'Jf^
^

i^Jjjy

Resul (ift), olu Hasan, brahim, Ali (ift),


Olu Hzr, Kasm (ift), Mahmud, Mustafa,
Muhammedi (ift), Mustafa (ift), Hamza(ift),
Ahmed (ift),
Muhammedi, Musa, Sle (ift). Hasan (ift),
Firuz, Tanrvermi, Dervi Yakub, Yol eyh,
Yahi Fak (imm), Delil brahim, bve Fatma.
Bir gavur viran, 4 koz ve incir aac var.
Ve br arg eltik var, 24 erllkdir. Tohum 24 md,
Reis Kethda Yusuf.

Hne:
B-ift23, benlek19, b i v e l

: ^ ^

*" c U "
'*

/^k
" ^ F * ^
^ J

Ji^
g ^

~~f:^

'^J^

/ii^-*
'^'^

^U'^r"
- ^

JCP

^^(S^Ji^

.-^j,-

" ^ ^ ^

^MJ^ ~iLru

Ol^-* ^~^^7^
W^_

C^j^j

^=jr-

'S^xP

""-JU

j jj

fefS^

^^^^^J^-^iJ^i'j
,wJ - '* r l / / .

J^kiiJfcjJ^jTt^
. . . *

115

, i _

'^

ui^m
i(
j
'
^
^-^- ^);l

ee-'

Hsl: 12.450 [ake].

'^*j
,

Buday 60 md kymeti 2.000 [ake] ve arpa 20


^
md kymeti 600 [ake], yulaf 15 md kymeti
/ ^ r - / ^ '^tP'-'^ 350 [ake], burak 1 md kymeti 30 [ake],

J>J?>t
-rr-f<:.
r '

ci;jr.t;l,J
"^t?j;J
j ' "

t^O/iy^-^
^.-

j . ; kozdan 130 [ake], otlak resminden 100 [ake],


-^^' ba haracndan 130 [ake], bostandan 50
'r"[ake].

b0.!^\
(,,

_C^?=5i^44t3l^>^^
. f
^'^^' -^-r*-^ - -^-'
''^^fc^;*J^^u>i'H^^

panbukdan 100 [ake] ve eltkden ylda 8.000


[ake].

Ve mezkr kye vakf arg decek 14 erlik eltik ekerlermi. Ake hsl olurmu. Ylda taksim

^ j ] f e y U ; b ; ^ ^ ) ( ; ^ ^ y ^ ^ C^-iA

Karye-i Gemi k merhum Sultan Murad Han

^ , . ^ \ A.,
- (*
/ y 7
.
>J^(^^^b*fc/t,^HUfe-f^

Hndgrahin Lala olu Mehmed Beg'e mlklige vermi. Evvelde Suba hassym. Zaviye-

^^l^j
\H^
>k^^

fi
- ^

,
-M

"^t>._

FTTr*

brahim, Nasf, Mirsd, Klavuz,

Ahmed, Muhammedi, Ehad, Mustafa,


j . _ Saruca, bveS.

^ v

^. u t ^ - * - ^ J p > ^
JUJJ^'*

sine vakfetmi.

Hne:B-ift2,

benlek, bve3.

Ve iki arg eltik var, 20 erlikdir. Tohum 20 md


ekilr, 60 md ak pirine h
hsl olur.

'^VJ'cJ'^C'iP Ve bir pare has ba vardr.

116
s.44b
Hsl:

^\>

Buday 20 md 1.000 [ake] ve arpa 12 md


360 [ake], yulaf 20 md 400 [ake], burak 1
md 30 [ake],

- '

t-

r f

-[
1
9

eltk hsl ylda 9.000 [ake].


Cem'an: 10.590 [ake].
Ekici yer md 2.
Karye-i Hatib ky ki vakfdr, Orhan Beg'den,
Grle Camli-I Mescidl'ne Mevln Grle Kads
tasarruf eder.
Murad (ift), olu Hseyin ve bir olu Hasun
ve bir olu Hasan,
ve bir olu Ramazan (mcerred), Osman (ift)
ve olu Yakub ve bir olu Salih (mcerred),

ve bir oLi Hac Bayram (mcerred), Bayrambeg (ift), karda Sleyman (mcerred) ve bir
karda Mehmed (ift),
Bayezid (ift), smail (ift), Yusuf Fak (immift), olu Sefa,
Kethdaoiu (ift), olu Receb, karda Mahmud (ift), brahim.
Hne:
B-ift 8, benlek 8, mcerred 4.
i

Hsl: hububatdan ve koyun resminden ve ko


vandan ve badan
1.370i[ake]

...

" .
.

^^T

^^fi&fb "-m^

S5^

lf^Ja? *^^;'

'**

^0i0
[^^3

w-*

117

ifS

s.45a

4^J^JJJ^^:|?^>4(1> ^
' '
' '

t-*-* " E f e * ^ ^ a^^o^y


*
.-**
',4^

fcr -y
W

* ^ ^JC C * ^ j s r
jDj^P^pj^
3jl*V*li!j^yy

*^^'^'' ^"''9''' *' "^'^' Cemmaz'e vakfdr, Orhan


Beg'den Zaviyesi'ne.

Musa Fak (imm-ift), karda sa (mcerred), Aii


V. Halil (ift), Hamza (ift),
Azeb, Gayib (ift), Sunkur, Musa.
ki iftlik yeri vardr.
Vakfun gvurlar ki eltikilerdir.

~1^^i?:^-ftT--^^
Kiryakos (ift), Kiryani (ift). Yuma (ift), Karaca
'Jj>cW

IDd' "?/6r? Eynebeg (ift) ve Hzr (ift), olu Kara (ift).

^^^^^^ifet^

p^r
r

0^\t^
-yp^

Baban Gvuriar

_rtas
K"

" Jl-H/ Pj
r;,.

^ ^
^.

3 1 ^ -^
^''^'^

d^gn^:,-^,_

B-iftMseiman4, benlek3, mcerredi,


baban ifti 15.

b-

-1

^'^iiy
^g^

Rurenzan (300), Mihal (200), olu (200), stimad


(200).
Hne:

^^JMJ^

Umu(300), Hazir(200), Papas(200), Dmidri


(200),

Hasl:
Buday kesim ve rden 60,5 md kymeti 2.000
[ake]. Yulaf ve arpa 3 md kymeti 75 [ake],

^Mh}i^~^
'
'^D*^ r

Bavan gvurlardan larc 1.800 [ake].


'

.
Y

_4,
9 9*

118
s.45b
Harc- buday: tevliyet 6 md, eyl 12 md,
ktibmd, ehl-ivezaif6md.

' L^t^J c^^ Pr-

^^

Cem'an:
30 md.
Bak:
30.5 md.
Baha-i: 1.530 [ake]
Ve kfjri asmadan ve kozdan ve yemiden
380 [ake].
Cem'an mebla: 4.000 [ake].

El-masraf:

IVItevelli senevi 200 [ake], eyh senevi 540


[ake], ktib senevi 300 [ake], nazr senevi
240 [ake], mderris senevi 140 [ake],
ser-mahfii ylda 180 [ake], Kasm Fak olu

e^

180 [ake],
Harc- cmle:
2.120 [ake],
El-bk:
1.900 [ake].
Zaviyeye sarf olunur.
Sels/Slz'de Ahi rencik bir iftlik yeri vardr,
vakfdr. Orhan Beg'den
zaviyesine ve iki koz aac var ve bir ift yrr
ve bir orta var.
Ahi Doan ve bir iftlik.
Mahsl: 300 [ake].
Cem'an evkaf (hne:)
B-ift51, benlek47.

'^.

iL_

^j

119
L)^

s.46a

"3?feai3

'

EVKF-IVLYET- YENEHR

Karye*! Babad iye/Papatya K\ valdfdr, merlum


Orhan Beg'den znik'te Mevln la'eddin
Medresesl'ne el-llet hazih Mevln Taceddin
tasarruf eder.
-nt-

p^-y,

^^^

^ f ^*^(ift).

-*

Mustafa (ift). Mrvvet (ift), Yusuf(ift), Ali

j *

- 'M^f*
-/\\AAi::3k-Ts"OS^Jp^^^t>r.
Sle, Srtma brahim, Tanrvermis (ift).

( ^ ^ ^ h Q X ^ Be iftlik yeri vardr. Bazs


- i W - ^ i * ^ taradan ekilr.
Hne: 7

120

s.46b
r^r^

Hsl: 2.150 [ake].

-^\>

Buday20md kymeti 1.000 [ake], arpa 30


^^^ 6hj c-J^ '^
T ^ "M i
md kymeti 900 [ake], yulaf 5 md kymeti 125 ^ j ^ ' l ^ j -^J ^ ^tA
'L*
^'
[ake]; burak 1 md kymeti 30 [ake]. Soan' ^\
^ %""^
^*'
dan ve bostandan ve ba haracndan 100 [ake].

-ff

Gelencik'de Hasan Fak'nn bir iftlik vakf yeri


var. Gazi Hndgr'dan ve Bayezid Beg'den ve
Sultari'dan nian vardr. Mezkr Hasan Fak'nn
nesli mnkati' olmu(kesilmi). Sonra merhum
Murad Han Hndgr Kasm Fak'ya vermi ve
mezkr Kasm Fak lm. imdi Kasm Fak olu
Hasan Fak tasarruf eder. Pdihmz nianyla.
Mahsl: 200 [ake].
Karye-i madbeg, Timr- Naibolu. Hndgr za
mannda Anastos yermi. Sonra merhum Sultan
Murad Han Hndgr Akbyk'a mlklge vermi.
AkbykTekkesi'ne vakfetmi. On iftlik yeridirve
be has iftlik yeridir. Ve on ift srer kulu var.
Hsl- buday ve arpa ve yulaf, 600 md baha
bir gallt tahminen bir-biri zre krkar ake.
ift hsl tamam.

^"^0i^^ij^;^(^'^jy^\^^j^^
0 k U ^ j , ; ^ A ^ ^
'
*
"
^ ^
-*
,
'

^^-^tJ^^^b'l^}jjJ^''^<3y-^d^
^^-'JSOjj):^C^J^\^,yJ?i^(}jl^yj-\^Aj
" " ' '
-->"*;>
ti^"^
'

'H
Aslda brme, bir olamyla eilrdi.

Karye-i Sartolu vakfdr, Orhan Beg'den. Asl


Beg Subaolu tasarruf edermi. imdi mezkr
Sinan Beg olu Sleyman ve mer tasarruf

^i,^f^J^Jb)>4'*4;.J-I^JcJM'^
', , '
AJ
^
'
'
^Je^-^&^p^.<^^-^J^^

iderler. 6 iftlik yerdir.


Mustafa, Timurta, Al, Musa.

-^JcJ^O^lJj^

-jjcrjr

?*^ "^fer*-^

Mahsl: 800 [ake].


^

121
4^? ,

s.47a

^J^cfi^^^tK^^-^-^J^^Cif)^
^ 1/1 h^y
' J* ^
J^^^0\>^J^^^<^^j3h^^

^
-'/**
-^^fjoi

J?fC^

(^yj^
'

M^Bd^
'
'

Otr
*

^}}^k^SJjp^0]j^^^Jj'j^^Jj)/^

Karye-i alcaky ki mlkdr, mezkr Asl Beg'i


Subaolunun satun almm, Orhan Beg'den.
i^di ^,^kr Sinan Beg olu Sleyman ve mer
tasarruf eder.

AH, Hasan Fak (imm), Sleyman ve iftleri


yrr.
Hsl: Kendler ift ve r 70 md buday, arpa
ve yulaf hsl olurlar.

.XJ.ij / . . / rJ" .l I 'I.* * -/^!


C^ <i'<*S=^3^;^?^5Up;t3
1/* U^^^^^fcU^sj ]t^^'^}^^j^j0j
''^C^-sSj^JiMif^'fD^^"
AII
/ r V ^ J^^PAfO^U^

Saruca Paa kynde eyh Turud olu eyh ssairin sekban ishak yeri vakf evladdr. Merhum
Emir Sleyman elebi'den ve Sultanmz
nianyla. imdi gir mezkr eyh smail mutasar^yfjj^^ vakfiyet zere.

"^T^

Mahsl: 250 [ake].

^y^^bjJ^stj^Jfj^^'^J^JC^jjliij
'
'
' '
'

^^Karye-i Vakf ki, Postin-Pu Zaviyesi'ne vakfdr ve


hem ortaklardr.

t^^j'UftijJft^/

Merhum Orhan Beg'den nevverallhu kabruh.

Ahmed Fak (imm-ift), olu Sleyman, Kethda


Muhammedi (ift), karda Mustafa (ift)
^ ^

' " E p - b - T p c t ^ "SP^


I

j_J^^

^_.

K ' * ^
*-**

* V P ^ ^ " S ^
._*'
;^^

>,

^ ^ ^

Sleyman (ift), Durmu, ahin, Yahi (ift),

||_,f^

jt^
"^?}^

-^r^^

Muhammedi (ift), lyas (ift). Koca ismail (ift),


(jl^ Hseyin (ift),

bir olu Hsam(mcerred), Bayezidolu Hamza


(ift), olu Ali,
Musret(ift), Karaca, HacMurad, Srtma,

"^^^t^

Srtma Umur, lyas eyh, Tatar Ahmed.

122
s.47b
Ve 5 iftlik yerlerin tarada ekiir, kulluu alurlar.
Ve Kpriba'nda iki iftlik var ki Engrl'dr. Vakfun iki kul ve bir cariyesi var.
Ve Yeniehir'in ve Ahl-hamam vakfdr, gnde 9
ake ktadr ve znik'in
gavur haracndan 5 akesi vardr ve negl'de eltkciden ytida 6 md
ak pirine vardr ve Yeniehir mddiyie Yeniehir
naibinden ylda Pazar mdyie
45 md buday vardr. Evvelde 90 md imi ve
mra n/mran
kynde bir iftlik yeri vardr ve Barcnlu'da iki
mdlik yeri vardr.
Ve zaviye katnda 10 mdlik yeri vardr ve bir pare
ba vardr ve Kla'da
iki pare ba yeri vardr.
Hne:
[ift] 11, beniekg, bve3.
Hsl:;
Budaly 71 md 8 kile ve arpa 80,5 md, ba ha
rac 328 [ake]
ve Yeniehir subasndan yir muktaas 40 [ake]
ve klc- derviden 25 [ake]
ve Halla Doan'dan ve Ulm- el-hac Doan'dan
yer muktaasm buday 4 md, arpa 4 md.
Ve Barunlu'dan yir muktaas buday ve arpa 3
md.
Ve zaviye yresindeki yirden arpa 8 md.
Cem'an ei-mecami-i nakid:
4.503 [ake].
El-masrlf:
eyh3, nezareti, yazc 1, nakibayda40, bir
ayda 190 ake; 2.280 ake.
Ve zaviyeye gnde 13, cmletan 3.360 [ake].

123

S. 48a
El-bk:
1.143 ake ziyafette ve rakabeye ve gayri harcna
kalur.

Cem'an:
Buday 122 md 3 kile ve arpa 91 md 15 kile,
bu mezkr hsladan eyh ylda 24 md buday ve
yazcya 6 md buday ve a ve etmee ylda 30 md
buday.

-JJ

El-bk: 60 md buday.
Ve arpadan tekye eiine hare olunur, 6 md 15 kile
ve misafire
6 md 5 kile

^J

El-bk: arpa 78 md.


Ve zikir olan buday ve arpa ki kalur satulur, ziyafete
ve rakabeye ve bak harcna sarf olunur.

Genl'de Nazr Fak'nn 6 mdlk vakf yeri var, Gazi


IHndgr'dan ve Bayezd Beg ve Sultan Mehmed
Hndgr'dan nian vardr. imdi mezkr Fak olu
Ali Fak mutasarrufdr. Vakfiyet zre ve olu Musa
nam. Mahsl 120 [ake].

Kk Aya kynde eyh Kran'un bir iftlik yeri


var, Orhan Beg'den ve bir pare ba var. imdi eyh
Kran'un karda Sendel eyh. Sendel
mutasarrfdr, Merhum Murad Hndgr nianyla. ki
olu var: Sat ve Salih Mahsl: 230 [ake].

Karye-i Barnlu, Timr- Hatun. Evvelde dahi Hatun


yirmi. Halil Beg Defteri'nde bu suretledir. Mezkr
ky merhum Sultan ahzade Hatun'a mlklge vir
mi. Nian- hmayun var ve merhum Sultan Murad
Han Hndgr mlkiyetin mukarrer tutub tecdd-i
hkm virmi. Sonra ahzade Hatun, bu ky Eri
Sinan Beg'e balam. Sinan Beg dahi kabz idb
Edirne'de imaretine vakfetmi.

124
s.48b
_,^
Salih Fak (mam), karda Kapc Hasan (ift), d i ^ ^
" ^ ^
Mustafa (ift), Hac kulfal (ift),
^ '
~r*
Hzr (ift), sa (ift), Muhammed (ift), Ahmed
^d^
^ ^
(ift). :
Davud:{benlek), Ali (ift). Yahi (ift), Yakub

('ft)';

-
- ;J\^

l7

_ ^
-^-

'-r
^J^

**

Hzr (ift), Yusuf (ift), Sleyman (ift), sken^ j^


./.
der (ift),
- 3 ^ 5 ^ " T ^ ^
Ali (ift), Hac (ift). Yahi (ift), Segid (ift),

'::^

n^
Musa (ift), Yusuf (ift), vaz (ift), Muhammed ^ '
('ft)'
_w
Ali (ift), Ali v. Hamza (ift), Ahmed (ift). Hac
L,
Bayram,
"T^
Ahmed b. Mehmed (ift), Muhammed (ift),
lyas. Eynebeg (ift),

4'^^)
^

Muhammed (ift), Orucbeg (ift), Karda Hseyn (ift), Hseyin (ift),

TJ^:^
j;^

Musa (ift), Nebi (ift), Ali (ift), Nasuh (ift),

~~?^

Devlethan (ift), Eynebeg (ift), Muhammed


(ift), Eynebeg v. Doan (ift),

0Rife
J ^

~ J ^ -ft3|^
' ^
_ _ ^
a*^
~-?*~

{
^

" ^
j^tT

/.
._

.
^ r

^fF

-^

l^,^
Tjsrjr-^
^
. ^
1+. _ _
/'
^^^
^W
^ ^ ^
5 ^

^
_^

1:^?!
JL>'

j X j t ^ > - - ^ [ ^ ^ . r 7=-,^^ ^-^


^> ^-^
a#^ ^
sJi?
..^

^ ^
'_^

' 'o'l^j^
-^

Karda lyas, Sleyman (rubu'). Cayan Hac


(rubu'). Veli V. Davud (ift),
Mustafa (ift), Hamza, Krk Ahmed, Doan,

-^^-^M^ T ^ ^
"7"
^'
" i ^ f e r '^j ^j

^ ' ^
^-'
^^.^

^
Ji.^

Mustafa, Bie Kurey(?), olu Yusuf, Hseyin,

g c : X -E?W* j^^JuC - g t f c a ;

.
*
-

Dellal Halil, shak, Muhammed, skender,


olu Mustafa, Hseyin, Hac Hatun (ift), Hal
la a'ir,
Hallad Hzr, Cllah Sleyman, Mrvvet, olu
Yusufi

Demurhan, Terzi Sleyman, Abdullah, Polad.

(J-VW
^_jL^__

^-^-^

* - C ^

'2J^s=?#2" j s ^

^^

0^ai^

cjiis*i

125
s.49a

Karye-i Hasbeg.
Mslim Haneler
Uurlu V. Hasbeg
Hamza ve Emir Ali
Musa biraderi Safa

Harmanludan Gvendk
Veledan(?) Halil Mihrihan

iftiik-i Hasbeg
Timr-i Baki

c^STF
4uu

Ahmed v. Halil atasyla


Dursun Mamad Uurlu
Cem'an hne:
Koruc6, mucerred 2

Mslim Haneler
Yusuf V.Tatar Ahmed
Karda Kpek
ve Tur Ali
lftlik-i Tatar Ahmed

Timr-i Nikola
Kutlu Beg
smail azade Yusuf (mucerred)
Andras
Cem'an hne:
Koruc 6, mucerred 1

126
s.49b
Timr- Yayaba Azadlu Mahmud, kulu Emir

JL,

kadimdir.

r.

^ _ -^

^ -^ - * * ^

, ^.

T^Tl

"

^jiJj

Karye-fi Del Mlhal iftlik-i hssa


I

,^mmt;.,^m

r^MBt*?

3^

>

iftlikti b-re'aya.
Ali (benlek), Hzr (benlek), Eynebeg (benlek),
ahin (benlekk), Segid (benlek),

Ziya Al (benlek). Haili (benlek). Yunus (benlek), Bennakludan aadi (benlek)

^^
-

*'Jf*/t
- ^
-AMJ > ^

x;WV
^1*1

/^y
<"

i
^

^ ^
f

M^h
^ /

Re'aya
-^*>^:^J

Ali (ift), Yakub (ift), Mustafa (ift), Kulfal


rllt*'

(ift).

(^4^

i-.-$4>:

Kse brahim (ift), Ali (ift), Musa (ift). ahin

V^r*
yZ ^

Segid (ift), Ahmed (ift), Mahmud (ift), lyas

^ r '

J^

-^

(^^-^
'

0h^
^

^ ^
,'

^ ^

^A^,

(ift),

(X-^

J-e.

A^hA J

A - ^

JA^

't

Balaban (ift), Halil (ift), brahim (ift). Yunus


(ift),
m

Yusuf (ift), Durak (ift), Ali (ift), Devlethan


(ift),;

0S>
/

Ashhan (ift), Hzr (ift), Mustafa (ift), Sley-

J ^

ki karndatr. Bu ikisi kadmden doanclar olduu doanc zerine yazld.


Cem'an hne:
iftl24

^ ^

iJi^'^ ^
P^^

127

^O

CrJ'J Ti?* " t ^ ^


Vf^

s.50a

rf>%t*

^vC5r ' - ^ 5 5 * '

--^^bko^^y,

eU*;

"3D^|S#536
^juyc^^^-M

'^

/v

rf

,/*

^-

^"^r

Karye-i Alaman, timr- Atmacac Hzr. 8 iftlik ye-

.
I
'
-JJsjy^
(J-OJ

Merhum Sultan Murad Han Hndgr, ahzade Hajy^.g mlklge virmi. Nlan- hmayur
jnu var.

^^

Hsl ylda 2.000 ake.

i^

*
- ^ -5-jpjj

'
'
^^U-j
'

*^^'^'' Dereky, merhum Ali Paa'nn mlkdir.


Brusa'da zaviyesine vakfdr.

/
/ Kethda Eynebeg (ift), olu Muhammedi,
M J ^ Demur(ift), Mustafa (ift),

'

'

j3j?ZS^5fj;fe-

^ 3 ^ ^

Hsl:
9,000 akeye kist tutarlar.

.jw^^(j*J_)^(vrttJT^

^^di^V^

* *

" " *"'' ^^^^ ' " ' ^ " '^'"''" ^'" ^ " '
Ve bir pare has ba vardr.

B-ift14, nim-ift25, benlek42, bve6.

^^'^^^^fcA.^^i^^

" ^

Ramazan, Hac brahim, Hokadem, brahim.

Ve bk iftlik boz yeri var, bazs ekilr.

I r I . " - I / ,1
I
-^<^ *-'

J^<^j'j6^^i>

Balaban gulm Ali, Kpl Yusuf, Hac Mahmud,

' _ ^

vJt^T"

jjfe^*,!^

bve Fatma.

Vakfn iki ifti yrr.

8 i,ik boz yeri vard,r,baz,s, ekilr.


6 koz aa vardr.
Hne:
[ift] 4, bve1.

128
s.SOb
-rfU

Hsl:

Buday 40 md, arpa 25 md, yulaf 10 md,


burak 2 md, ba muktaasndan 600 [ake].

Halka-evl'de eyh Esenl'nn birbuuk mdlik


vakf yeri var. Orhan Beg'den dip asmas ve bir
bahesi var ve iki olu vardr;
HamzaveAlInam.
Kprhisar'da Dndar Beg vakf kads marife
tiyle bir iftlik yerdir. Fak tasarruf eder. Ve bir
deirmen vardr. Sultan Mehmed Han
Hndgr nianyla tasarruf edermi. Fevt
olmu; imdi olu Ali tasarruf eder. Merhum
Sultan Murad Han Hndgr nianyla.

^^

Mahsl: 250 [ake].


Dobrak/Toprak yk'inde Umur kydr, Mevln mam vad Fak'nn iftlik vakf yeri vardr,
Orhan Beg'den. Bir harab ba yeri vardr. Vakfiyet zre tasarruf eder.
Mahsl: 220 [ake].

^^r^

-^Lffa>C//idi^3

Kazk Musa kynde Mevln Osman Fak'nn


bir iftlik vakf yeri vardr. Osman Beg'den ve
Murad Beg'den imdi mezkr Osman Fak'nn
olu Zekeriya tasarruf eder.
Mahsl: 210 [ake].

EVKF-IZAVYE- REYHAN PAA

Mezra'a-iYourdukara,Vakf-Zaviye-iReyhan
Paa, ki merhum Sultan mlklige vermi. Elinde
nian- hmayunu var. imdi mukarrer
vakfdr,

.4

'-^TiTfeu^fejgg

'^^^

X*. .-.
r ir " " t i ^
l U O - p ^ y / U e l b ^ C ' - ^ J ^ C ^ ^ -^
y->*Jy545yl^tr>ttJJcriS^

129

A~^

s.51a

5-/

Uljfe'fe=

^p-^

^J-

p^i^J

JV^ ^ k < t ^

h-ljyr

-^^Mi q ' j ^

^
. ^i^-^^
.^^ ^ .
-^
C ^ j p r ^Jjlf^t- ^ y j f e r - ~ g l 3 ^
'y
" '
I

1' .
-J

^pj.

(jy\p^

V "

T ^ ?
^

t r ^

---^gp" ^ j ^ ^ ^

J"
- ^

"CJL^U -^r^ntt' - ^ ^ - ^
""^*-

(^ . y . ^

^ i ^ d t m

'

(/^-

Hac Musa, Terzi Abdullah, Pamak Yusuf,


Tannvermi,
Balmumcu Yakub, Yusuf (mucerred), Sfi
Hamza,
Sabunc Hasan, Papuci Abdullah, Hac brahim,
Tabbak Hamza,
Olu Mustafa, brahim, Kse brahim, Kanc
Pamak Musa, Kei Ahmed, Avdan Ali,
HacMahmud, olu Yusuf, bir olu lyas, eri
Mehmed,

olu Eynebeg, Sleyman, Hzr, Naib Mustafa,

/UL^jb Cllah Mstecab, HarudcAli, sav. Evhed,


.
' Ahmed,

CJ-^C?^ Ij^y^
' "

- j ^ j , ' ^^
^. ,
- ^
O ? s ' fi^^

g^gj j^gggj^^ Rstem v. Karaca, Aziz Mustafa,

W K U ^ Terzi Sle, Hac Ali, Ma'ruf Hamza, Papuci Sle,

'"S^'^tr - ^ j ^ ^
" *" #

-izJ ^ ^S^iJPOr. r^^jif


-'

Mahalle-iAli Fak (imm)

Tannvermi, Papuci Ali, Papuci Eynebeg, Aksak


Sendel,

Davud V. alk, olu Mustafa, Hac ahin, Nalband mer,


" ^ S r s Hokadem, Musakulu olu, Hac shak, Nalband Ahmed,
f^^

Papuci Hamza, Ali, Muhammed (danman),


* Yusuf (mezzin),

130
s.51b
Hac Yusuf, Tabbak Hokadem, Hzr (mez- ^j^pts z^i*
zln), Tabbak Sleyman,
* .
. ujr

/'^i^'
t
.

JcafU
J{y

Mulammed, mer, alcAk, IVIurad,


Yusuf.
Hne: 58, mcerrede.

Ve nefsi eiirde ahin Beg'in vakf baban gavurlar budur:

'

Turud (cizye 400), Karaca (cizye 500), Dlmidri


(cizye'400), bve Melek (cizye 300)

li^i^

Sinadanu (cizye 350), Yani (cizye 600), Doanolu Hzr (200), Manoi(400),

"^^^^^l^ii^A^^^ay/^J

Saru ahin (400), Kosta (200), Dimidri (400),


Nikalo (400),
Bozac Tatar (400), Kaiumcu (200), Kiryani(40), olu Fukad (200),
Kara Avrat (400), Kalo Yani (400), Lala (250),
Sdzi(250),

^^'

Macar (250), bve Ayine (50), Pavlo Srtma.


El-cmle hara: 7.200 [ake].

Ve 12 vakf dkkn var: caresinden 60, ylda


1.080 [ake].
I

Ve hamamdan ylda 900 [ake].


I

Cem'an: 9.180 [ake].


ifec^

^* *.. ^VT

131
s.52a
-^i^i^Jj-v^^JJ^/^ii/^Jfjj

s-gr^acr ' ' ^


(
W r p f t t ^

; ^ ^ ^ ^(y.'m
. - r ^v-^crt
-TT"

Karye-i Ater ky ki. ahin Beg zaviyesine vakf-

^-j_ - *
^ ^ P ^

Mustafa Fak (imm ift), lyas (ift). Sar Bahayi. Sevin Mahmud!

""'"***
' H * ' ypfpi

'C^^J

,9=^!5fc "r/-^

' ^ ^ "~3^^ca7 -' ^Jfc^jT T ^ ^ y ^


- ^
/__
^>*"^

Nasuh Tavani, Sleyman, bve-zen Kasm


(ift). Hoca mer,
Turabeg, Ali v. Hasan, smail, Murad,
Karda Hamza, Yusuf, Mustafa (ift), Hoca
mer (ift),

(J%*^ 7 t ? j a ^ - - g j t S T j ^ - & t ? s r 3
' ' *
- * ? - r - / ^ ? Musa V. Ersitam, YoicuAii, braiim anasyia,
- ^ -Jf / . , _ i j _
'
"boar,
l>
-^T^r^
i ? 7 ^ " " ^ ^ t o - Hzr, Bak, Germiyaniu Mezid, Geri (ift),
*
*
"^ ^ ^ ^ t r - j p F ^ ^ 2 ^ , ^

^^W_i_ jV
Vtf^^

*S(^fcfr
^'
'

'

1^

^ ^ __.
i f ^ ^ i ^

Musa (ift), biraderzadesi Musa, HacAhmed,

Yusuf,
Toy Halil, Hac, Halli v. Yrgi, Mehmed ra'iy
yet-i
yet-i lyas
ilyas Beg,
Beg,
zzeddin, bve-zen brahim, Orucbeg, iyas(ci-

-i^

-*:^ -^. ^ ^ '''*'

_^^

'*

**

Nasuh, Yolcu lyas, Hamza (ift), mezkr PaDurmu (ift), olu Mustafa, bri v. Kutlu,
Yusuf.

(^m^

--^j^

C 5 ^ ^>5#^ ^^'"''^5' U'""'"*^^' '*^"^ "=''' '^"^"*Ve iki ingene evi var.
~^JP^^

Srtma Karaca.
Hne:
B-ift9, beniek39, mcerred2, bve2.

132
s.52b
Karye-i Yencekyi, valtfdr, ahin Beg mareti'ne

;^Jt/4^l>-^^JJU^

Muhamned{ift), Yusuf (ift), lyas(lft), bra- " ^^\J\'


lim (ift)
'

' y\J\

olu Yahya, Davud (ift), Durali, Yusuf v. Halil

^ T ^ ^

(ift).'

j=^^^

Hac eyh, Bayezid Dervi, Gaib eyh, Bekir


Dervi,
Bve Hadice, Mustafa kardaludur. Hamza,
Yusuf i"a'iyyet (ift).

C^^?^
^
-^t^*
'

^"fiff

" 3 ^

""^^

"tsg^

-r^

C??^?! V-J;*
*
"
^.jaMd^^*^ ~j^^\S^
..

t/'"^

-:;?*jfer

Azadlular
Nikola (ift), Istafani (ift), Manol (ift), Mihail J^Sf^^ "^J^
(ift), dier Mihail (ift),
-^^
" *
Suzorod (ift), Yanlvakfludur, Temurduzak
Papas Yorgi (ift),
Ve iki ingene evi,
Hne:,ba-ift 114,

ZP^

j^
_^

J^^iHr^' JJjijji

"jrfe '
- __^

:3^

Jy
. ^

:j~p-

benlekS, bve1, ingene2.

"IDTTvfC^jift?

Karye-i mleki ki ahin Beg mareti'ne vakfdr.

isa (ift), Sleyman (ift), Muhammedi, Nusret,


Mustafa (ift), mer Tatar (ift), Ali (ift), Begta
(ift).
Hamza (ift), olu Muhammedi, Eynebeg (ift),
Umur (ift),

*^"^

~ ~ ^ ^

"'k^

"~C^

" ^ - ? < - - : r f ^ ^fe^

zrj^ ^-^

-^^

t-^

133

.55.
X^M^

.
iX^
,-^*

Ji-'Jjj'

'i^'jiM
' c^"

-jyj-^u

,
^J^'' ' '

s.53a
"' ' j l V adani (ift), olu Yahi, Yusuf (ift), Yusuf
"^^^
(terzi),
1

-AiM-,yi> - o n r t o
'

" ^ E S r '^ij^fm
-*'
? ^
-'j'-iit^

-^T^
2 P ^ ^
'
'^Mrta

""^ ^- '^"'"^^ ('^)' "^'=' '^ ('^)' ^^'^"'^ (y^y^*merv.Segid,


Hamza (anasyla), lyas (srtma), Mustafa
(ift), Bali V. Umur,
BveAie, Mehmedv. Umur, Ali (ift).
Hne:
B>ift15, benlekS, mcerredi, bve1.

^ I t l ^ l i 4Ji^J^^ 7 *

Karye- rdk vakfdr, ahin Beg mareti'ne.

ivaz (ift), olu Muhammed(ift), shak{lft),


karda Sle (ift),
olu Yusuf, bir olu Abdi, Yakub biraderi shak
(ift), oluNasuh,
Dvend Yusuf (ift), Aslhan (ift), oluYakub
(ift), bir olu Yusuf (ift),
HacOulpaa, Hac (terzi), Mustafa, Hac Rum
eri (ift),

a ^ ^-!^ A = ^ Tt?B^
^ ^ ? ^ -^^lEN- ^

~^;j

olu Resul, Hasan v. Kaklec (ift), olu Hamza,


bir olu AH,
aban, Orucbeg (ift), olu lyas (mcerred),
Benli Baba derler,
olu Eynebeg.
Hne:
B-ifti3, benleklO, mcerred 2.

134
s.53b
Karye-I begl valtfdr, ahin Beg mareti'ne.

^|ft^AU^jjtW-

Osmari Fak (imm-ift), Yusuf (ift), olu


Hamza, Hoca Ali (ift),
Muhammedi (ift), Mustafa (halla), olu
Halil, bir olu Muhammed,
;>*-

Hamza (ift), olu brahim (ift), HacSat


(ift), IBalaban (ift),
Mustafa, Azadiu Doan, Yaltub (mucerred),
Durmu,
Mustafa (mucerred), dris(ift), Hac Muham
med (ift), Barak Baba derler.

"IF^
^_

~C^
^

Juk^

-jp3k

-^

"..

5J?U^ ~o>(f> ~=f^ ~ ^ ^


JlF

Hne:
B-ift9, haymana 6, mucerred 2, b v e l
Karye-i Behram vakfdr, ahin Beg mareti'ne

Mustafa Fak (imm-ift), sa v. Sendel (ift),


Hzr (ift), olu Musa (mucerred),

/*^*;%^j^.

j ^
SL^

Balu (mucerred). Umur v. (ift), Bayezldv. b


rahim (ift), karda Yahi (mucerred),
Halil (ift), olu Mustafa (mucerred), Veli (ift),
olu Musa (mucerred),

^"

S^^

*^
>>J

0^^

^M^)., zpfe?^ ' \

' i*"

*r

f 5 ^ ~ T ^ - 3 f c = ^ cfe^

brahim (ift), Hamza.

"7^

Hne:;
B-ift8, benlek2, mucerred 4.

-^33/

135
s.54a

Sf
Ui^li^U

^J)j^}

~^^t^

Karye-i Geredeli vakfdr, ahin Beg mareti'ne.

' AJU^

'"'^'' ('^*' brahimce (ift), Aslbeg (ift).

Glman- ahin Beg ki vakfdr, ift srerler.

lykUJift

^mC
^ ^

j^Ji}jiJ-p^

^Jjyiy^'I^MJ

JA.li* I A
* /.
.
Hasan hssa (ift), lyas hssa (ift), Saruhan
^ ^ ^ ^ ^ ; 5 2 % t f ; 5 3 e t F ^ hssa (ift), ahin hssa (ift),
Bve-zen stemad, bve Aie.

B-ift4, bve 2.
^^^V^'Ji^A^jAi*^3
' '
'''

g-t W 4 , "^Ve muktaa: ba ve bostan ve ketan ve ayrlar ica"* reye dutarlar.


Hsl: 4.000 [ake].
Cem'an:
Ylda 13.200 [ake], hnta 141 md, a'ir 51 md 8

'^'\

^ ; > ^

,j/iJjf

^^-^^if:

^^H ,
.n^ tv^ Vi ^^^
TT

'^

^^ Cu. **.-4.

kile, yulaf 40 (kiie),


cvers 14 md, 6 kile, burak 44 md kileyan,
nohud 3 kile

El-masraf- harc- zai 7.290 [ake].


mtevelli mer 380 [ake], hatib 380 [ake], imm

^ * * ' ^ 2 % * , ^ ^ 380 [ake], mderris 1.800 [ake], mezzin 380


^
[ake], nakib 380 [ake], a ve etmekci 380
<^J

%ijj

g^^ktib 380 [ake], huffz 1.940 [ake], kosye yev^ miye 4, baha-i pirine ve uur ve sair yevmiye 2.
Yekn mah: 40.000 [ake]. Yekn: 410.000 [ake].

136
s.54b
Ez-mtallaa- harc- ez-muayyen 111
mtevelli-lr14md, hatibSmd, imm 3
md, mezzin 3 md, nakib 3 md, ktibS
md, i a ve etmekciSmd, huffz12md,
harberide 3 md.

y) t^^' i^

'A

-'/' ^f

(^

f ti u-i*

^f> j,/'

^^

* - f **>j

2L
ra'iyet yevmiye:
,>L^ ^
Ainlkile, etmek in 2 kile yekn senevi 15 -^ ^)/i%^^^ ^^^^^ f^
El-bk: Ylda 4.000 [ake], hnta4md, a'irSI
~-fVl
md 8 kile, yulaf 64 md, cvers 14 md 6 kile
j"
kymeti 429 [ake], burak 14 md.

y
->/
^tS

Ve Kirmasti Subas Bali Beg'n Boynuzdere..,^i**^Jc*si'nde iki deirmen var, vakfetmi. Dedesi imare
tine ve bir pare ba vakfetmi. Camii mezzinine
ve bir sabunhane 1000 ake sermayesiyle vakfetHf:L^l;^j^U^J^;,^^j^:^J,
m. Mahalle mescdnun imamna ve rak/rag
'-'^
- " T ^ ^-^. -'^
yana ve meremmetine ve mescide muttasl bir
i^-^^pv-j\:i|^jA*W'JrM*'WJ>,^'-^
pabuci dkknn dahi ve mahalle mescidinun m- - . ^ ' f,
y "
'^ 'fj
ezzinine bir pare ba vakf etmi ve Bali Beg'in
f^^^u^jJ^j^'J^^t^^J^^-'dii^-f^t^^
kardaKasmBeg, Mihali'debirdkknveKir-1-, , V w , ,,* y , - > . ' ^^ . t ' * >.,
masti'de bir ba var.
C9^j0^^jU>^i/f^^^^

Karye-i Mmin-ili ki. ehzade Hatun'dan Me


dine'ye vakfdr.
errefehu allahu te'ala. Evvelde ahin Beg yirmi.
Oulbeg (ift), karda Hamza Kara v. Resul
(ift), ve karda Ali (ift),
^""^

lyas (ift). aban (ift) ve karda mer Yusuf


(ift), ;
karda Abdal Turali(ift), brahim (ift),
Ahmed (ift),
I

Hasan Fak (imm-ift), Eynebeg (ift), oluTurali ve karda Ali (mcerred),

__ -At*

"~C% '73m --^Stp^-^^

137

5-:r

''^^^

'OJ'"

TTIF'

~'Q-U

^-5*^

71 "i' j

If,.^.', Mustafa (ift), Kademeri (ift), Muhammed

-^

-^'"

-^^

i?3ih'

d$Jj>y^

-jlfai -

(ift), bri,
Koyun Al ve olu brahim. Nasuh(lft), lyas,

7 ) * t W j ~ ^ ? 0 ^ "ST'^sD^ 9'" "^'"^^' ^ ^ " "y^ *5ift) ve olu lyas,


^,ju>
"
Nasuh,

^"^'

c/C" ' ^ / a ^ - " O T ^

Karda Yusuf (ift), Mustafa (ift), Al (ift),

^-"

Ahmed,

- "

" ^

Hzr, Bali, Hamza, Ahmed karda (ift),


C J ^ ~133rfc; - ^ S r
"^

j^r$- :?^|^j^2j-^ ve bir karda Pazarlu, Kasm, Beyanhan (ift),

- ^ 5 ^ fefcrV^
.^ *
"Er * ^ 5 ^ i i a | ^

. *"'**' ,
< ^
.

^-^

(^^^^
M^

cAJ '

'^ J*ij
* ^

-o^
^

^
^

'

-4^
*_^_^
'
P ^
^ ^
**
j*-yff

'^^^trr
o

-*^

~ltj^
\ ^
_ ^

^ ^ - S t o .
-

DtarJ.^

'
^"'

^ v-af
^
'^-^

ltf'j^f'V-^t^^

^yja

J^
tCri^" p ^ ^
,
"
a y g t "~"Owi i

(^^}^9

(ift), Bayrambeg (ift),


Al (ift), brahim (ift) ve karda Halil (mcerred), Halil,

T F t f e / Kethda Hac (ift), olu Vel (ift) ve olu Neb


* L M (mcerred), Kpek,
. -

eydi (ift), Ahmed (ift), Sendel (ift) ve olu

^
Davud (mcerred).
. " 7 ^ ^ ve bir olu Musa, Mustafa (ift), ve karda

^-^^ji^,-m4),'""'"'
,

Yusuf (ift),
Karda Osman (ift), bir karda olu Bal, Yusuf

"""(5ift-te^'''

1* ^-^ ve vey olu ve karda atr (ift) ve olu MusCfifs^


^

tafa, Bekr{lft-gulm),
ve olu sa (mcerred), Nasuh (ift), Del Ahmed
(ift) ve olu Rstem.

* : J S * 7 & Hac Hzr (ift). Muhammed (ift) ve karda


"
Devlethan (ift), Hamza (ift),
^k^iu

Mustafa ve karda sa, Nasuh ve olu Sleyman


(mcerred),

S ? f e ^ -?f??{7 '^''^ ^'" "^'^' ^"'"^^^ ^ Saruca brahim, Kade'*


" ' " ' ' molu Nasuh, Tanrvermi,
v-JiiLJ ^ p [ X Balaban, ZurnaznAhmed, Eynesi (ift), Balaban- kebir.

138
s.55b
Sie olu Hzr Fak (imm), ez-haric, Kuifal
(ift), olu Muhammed,
bir olu Mustafa, Mehmed v. Mlhail (ift), vaz,
ahin (srtma),

m^'

iy>j^ V^^if

"JM^

Uurlu, Muhammed (ift), Durmu, Can

Paa, I
la'eddin (ift), LalaHamza, ahin (muattik).
Hne:

"-^^r-^

[ift] .53, benlek52.

Hsl: i
Hmta 74 md kiletan kymeti 4.446 [ake], a'ir
14 md 10 kile kymeti 560 [ake], yulaf 9 md
7 kile 220 [ake], burak 5 md 8 kile kymeti
324 [ake], daru 2 md kymeti 60 [ake],
nohudOkile kymeti 9 [ake], saman bahas
275 [ake], ayrdan 93 [ake], bostandan 17
[ake]j

-!!,^1^

~pTf

IJ^

rr'

iT

panbuk 5 [ake], harac- ba ve yer muktaas


562 [ake], kovan resmi 64 [ake], koyun resmi
84 [ake].
Ve sallarluk hsl 1000 [ake],
Hmta :13 md kymeti 780 [ake], a'ir 4 md
kymeti 120 [ake], burak 1 md kymeti 50
[ake], yulaf 2 md kymeti 50 [ake].

"^^

_2-* -TfT*

v:^

Karye-i Salclar eri Ba Yusuf tahvilinden alnub Brusa'da merhum Murad Han Hndgr
Medresesi'nn mderrisine vakf olunmu,
imdi Mevln Yegan olu Sinan tasarruf eder.
Aslda cebel 3
Nasuh Fak (imm-lft), Kethda Kara (ift),
Umur (ift), karda sa (ift),

JU.

^I^

"

"^TTl^^TO^

139

. , . 55'

C???55 f i k ^
^ - o
-^M

'^

-^:ja

s.56a

ct%f " c ^ ^

-r^r,. ^

^ 3 3 ^ ""CZ^
""""

tf^-triyu
w-"

J ^ ^ ^ 7 --jh^
* jj^

- ^

^"~5^

-- i^arda Yusuf (mcerred),


^ , Bayezid (mcerred), Muhammedi (ift) ve karda
^

-^ir?' 3t:7

Dursun (ift), Muhammedi (ift), karda Mustafa


(ift), Esenl(ift),
Kulfal(ift), Muhammedi (ift). Mustafa (ift) ve

^ .

-Ji^

Yusuf (ift), Derveci Ahmed (ift), Balaban, olu

w ^ Muhammedi (ift),

^ ^ "5535^
1 ^
_ ^

^-"^

T ^ ^

Aii (ift) ve karda Hamza, bve ahin (ift),

- * , ^ " ^ "yas(ift),

TjfpT c r t ^
-'^'
^ ^

CS-

Mustafa (ift) ve Itarda sa (ift) ve bir karda


Mua (ift), Almed (mu'atik) (ift),

#Tnp-c^

Yusuf (ift), br karda Ali (mcerred)


Yusuf (ift), la'eddin (ift). Karaman (ift), Mrbtn (ift),

. 3 ? s ^ Jg^gt.^ S3ite^
" j^

' a^

jf
^

_g y y
r^^

'

,,

'

fyf^

Hzr, Kasm(cllah-mcerred), karda Musa


(mcerred),. Kasm v. meyz (mcerred),

( / * * ' Mustafa (mcerred), llyas(lft), smail (Mcer*^

T - J * ~ CH^J',

"^^^^?'^'--^.
>*'

red), bve-zenSle
Bayram kii, Tenzile, Glhati.

Hne:
B-ft28, benlek4, mcerred?, bve4.

Cr%>\^Ay*t(jU(}^J'Ajiii^^ f^ ^^^^'^ Karabrcek vakfdr, Hndgr'un. Evve* *.^ "


\ I ,^\ llndeSivri-HisarsubasSunkuryermi.
(p%^
~^JJ^
Aslda ekinci 5.

^ O ^

'ff-*-^

"^^Jp*
lA

fr*^

^"C^KT - j p ^

T ^ Muhammedi(imm-ift). Hac Mmin (ift),


V i " ' Hamza (ift). Durmu (ift),
(^sss'
^
Isa (ift), Ali (terzi-ift), Yakub (ift), Hamza (ift),

140
s.56b
Del Mezid (ift), Eynebeg (ift), Hamza v. S
leyman (ift), shak (halla),
Nasuh (ift-halla) Oru (ift), Mustafa (lftcliah); Koca Azeb (ift),

-J/

Kk Hamza (ift), Ylk Muhammedi (ift),


Del brahim (ift), Muhammedi v. Mmin (ift),
Mente (lft-hara), olu Hamza, Demrcl
Oulbeg (ift), olu Mansur,
Yusuf (ift), Nasuh (ift-terzi), Mahmudv. Bayramlu,: Samed Muhammedi,
Azadlu ahin (ift), oluRumbaa, Koca
Hamza, Sat(cllah),
Hac (oku), Ahmed, eyhPazarlu, Musa,

BalIener, Muhammedi, Terzi Aziz, Yusuf,


shak, Azadlu Doan, Azadlu shak, Tatar
lyas(ift),
Muhammedi (ift), eyh Ste, Bostanc Durud,
Kel Yusuf,
Kmari, Bak v. Halil, Gvegl Muhammedi,
Na$uh(terzi),
Karaca Hasan, Tanrverml (azadlu). Kse
ahin, Saruca(azadlu),
eri Hasan, evik Ali (ift), Eflagonlu Ali (ift),
Ahmed,
Ali, Azadlu Balaban, Yakub (ift). Dana
Halil (ift),
Mustafa (ift), Balam (ift), Tanrverml
(ift), Ahmed,
Otam (ift), bve Tenzile.

Hne: I
B-ift 33, haymana 34.

X 3 ^ "^#5 - : y ^

- ^

141

57

j
cSjSfej

II

-M [/.M

CAr/

fXri

- M i r

^'

"a*M^"'
^

"

>J(VT --- Bykl Yusuf (ift), Ramazan (ift), KseOrucbeg


^ ^ ^ ^ ^ ^ . (ift), Aziz (ift),

-'.-

^tzt^^

^jr-^j "t^^Ip
C-^l^t^

^!ife^

Danman Muhammed{imm-ift), Del Hac

(f^?lJ ^^PB (ift), olu Kasm (benlek), Mrsel (ift)

JJ'
J:^

'

s.57a
V* Karye-i Dereky vakf.

Azadlu Balaban (ift), Halil (ift), Veyis v. Hamza


(ift), Durud(ift)
KaraAhmed, Baliv. Mezid, Dursun, Eynebeg,
P^^^'"''^' karda Mezid (halla). Gkmen deirmenci, Yusuf,

^ ^ Hamza V.Ali (ift), Halil (cllah).


Hne:
.B-ift12, benlek9. '

-:

'^
Hsl:

JO0^^tOAi?J

'

'
^3jj^

^VT*"*^'

^>^^9
'^ v"
^ *

J/^"*^

'^'^-^.

Buday rn ve ortakdan ve imeceden 74 md,


a'ir47md17kile,
yulaf20md15kile, daru 14md 15kile, burak

^t^Sk^y 4^>J^y 4md8kile,^


/tf'. ^ ^ ^ ' ^
'''*

t 4 ^ J ^ nohud ve mercimek 10 kile, bostan rinden 200


- ^ y [ake], hyar r 150 [ake], ba muktaas 550
"^

Deirmen muktaas 52 [ake], panbuk r 58


[ake], saman akesi 90.
Hne-I evkaf Cem'an:
t.
B-ift188, benlek 228, bveS,

nefer 421.

142

s.57b

EVKF-IALUBAD/ULUBAD

Karye- Aksakal timr- Mustafa, merhum Sultan


Murad Han HndgrHunde Hatun mlklge
vermi. Brusa'da trbesine vakfdr, danman-

9jJ

-^;^i^iUfAi^^^.^^
^
.:*/
J ^ ^ / /
Jk^h^j^jtMsfi^^MOjf^^^

lar tasarruf ederler.

Ali Fak (imm-ift), Sevindik (ift), olu


Hamza (ift), Sat v. Hac (ift),

j^^^^J ~"t^f^-

r^
Umur (ift), Nasuh (ift), Karda Ali (ift),

V ^

Yusuf (halla),

^J'^
^ - ^

vey olu Ali (ift), Idris(ift), Resul, Muhammedv.Ahmed(ift),


Karda Mustafa Musa (ift), Hac Sat (ift),
Karda Hamza (ift),
I

"^fsr

jj^

"

^
^ 3 ^
^

"^^tsgli
'
''

~'-^>
-;;f

^ ^ ^ ^

143

ffy

. /

jy&J~

d ^ j i f ^ " ^Jfu^

s.58a
B g ^ I G f r Doan v. Davud (ift), olu Nasuh, Kasm v. sa

***^
-'^
" ^

V ^ J ^
""-^

t^O^ S r ^ ^
^"^
_ ^

? 3 ~ ~~7^^
0j^>bj^

Karda Veysel (ift), Musa (ift), karda Yusuf


(ift), Cafer (ift)

^ * "fMpif' Ali V. Musa, Hasan (ift), ez-haric, Veli,

CF*^

'^-^

(ift) ve olu Musa

tfjjfjit

^ .

'

gicT;

" ^ ^

. 9-f-Jcf?

Turabeg, olu Dursun, Hamza(halla), Ali v.

'

d^P'
c^^^tsr
'f^^** * _ * j
^j^y^sr
il-o

^^^

(terzi-ift),

^ ^
**
JL^\
-

ZZ2?3" ''^^'' merce(ift), Sat biraderi Ali (ift), Tan*


rvermi (muattik),
eflyMu
-^

dier Tannvermi (ift), smail, Ramazan, Nasuh


Koca (ift),

^=^3- 5 W 1 ^ Musa V.sa (ift), Ahmed(ift), Hac bri (ift),


SI

X3=y

Doan (ift),

'jJS:
.

Mustafa (ift), Yusuf.


Hne:
B-ift32, benlekll.
Hsl:

*- 2.579 [ake].
lA hnta 32 md kymeti 1.920 [ake], a'ir 1 md 15
^J^

^M

"rp-'

^'1,'*

tl>W !*Jy
fd

(^^jhJ,

^/ij}^

V^^

^ ^ J A
YV*

'^'^ kymeti 75 [ake], yulaf 7 md kymeti 210

- | - j | t . ; * [ake], burak 8 kile kymeti 12 [ake],

jL;f0

c/^

"I $

mercimek 4 kile 12 [ake], koyun hakk 145

^ s [ake], harc- ba 270 [ake], kovandan 25


jU^
^

[ake], ketandan 100 [ake],


sarmsak 5 [ake].
Karye-i Dolu timr- Hamza v. Hac Beg kadm-

4 r - - \ ^ ',
i,
Z [
hemiresi Seluk Hatun'a mlklge vermi. imdi
^^Mji^J^
' ; > ^ ' * ^ ^ t > i ' C ) ^ ^ vakfdr, Medine'ye. errefehuallahute'ala

144
s.58b
Hamza; Kethda (ter2-ift), Ahmed Fak (immift), Ahmed (muattik-ift), olu Yusuf

ijudM
- -

CT^ig
^

gveyisi Yusuf, Muhammedv. Bahadr (ift),


Krk Hamza (ift), Ali (ift),

^jt
'

^-*0J

Mustafa (ift), olu Haiii, Kle Hamza (ift),


Su'fi Hamza (ift),

-y^^^^
\
^

lyas (^ft), Del Hamza (ift), eydi (ift), sa


V. Nash (ift),

--ijsjf
^

'^^^S^
"

M?
r ..*

-'
J^-^^i^

'^tvAinf

U^M
"^^T-f

-^^-^
.
W ^
^?fe3^

.
^ ^

""^

"^

^^

""TT^

" ^ ^
-

Saruca Musa (ift), olu Bekir (mcarred), Mu- -p * r^


hammed (ift), karda Hamza (ift),
t - t ^
Koca Ahmed (ift),

Aj^'
^^^7y

~ ? ^ P " "t^Jj
. >
,_.^

Musa (ift), Muhammedi (ift), Saruca (muattik- Ai^j^l,^^


ift), Hamza V.Ali (ift),
J ^
Ahmed (ift), shak (ift), sa (ift), Hac brahlm(ift),

. UJ j^j
^ ^

~3>

/ s
~'Z^^

-^arf
?3J*?3:t*

it>

~~^^^~

Ez-haric

Mahmud, karda Musa, Ahmed (cllah),


Doan (muattik),

^^

'.^Jui^

'zk~'^

Bve Seluk bve Kymeti, bve-zen der, Da- - ^ ^ ^ ~^3^0j^,


J ^ ^
r^UtV
nac Hzr.
* '
'
'
'
Hne:
B-ift25, benlekH, mcerred2, bve 3.
Hsl:
3.702[akel.
Hnta 41 md ve salarlk 10 md 2.860 [ake],
^ j i j ; , ^ i l > _,>_ _ .. ^.^ b^ ^
a'ir 3bd 18 kile 156 [ake], yulaf 14 md 12
*
J^T,
' J}\kS>^
VL5/i^
kile 338 [ake], burak 45 [ake],
^i
-^^^
^ ' ^
., j u ^ " ketandan54[ake], panbukdan16[ake], bostandan 44 [ake], kovan resm 30 [ake],
koyun resmi 18 [ake], ba harac 131 [ake],
soan-sarmsak 14 [ake].

AJdii"
r

eJ/Vl^: <Sl^>t^ l i t / l t /
f /
11
^^
.^
'

<'<'
]^f

*^^
(A

145

5'9,

'^)

^'^^^

,J^^''l3MjdM^}^Jdl't^
" - ' . . ^'
'7
^-^jif^y^^^J(:^j^^
v/". ' v , / . , i '

- ^
-p^jf
r

^
^

jf^J3^

( } J " i^Ms
.j;.
- .

T r t d - i ^ f c r - --B^rpt

-bfe- -^^J
Z ^
^

Zfc*fe^ ^ f e t ^ / i ^ '
J ^
X '-
"c/^U)^ W t W

^^^^'^ Balckyi vakfdr, Orhan Beg'den ve Tugrul Beg'den. Mihallce kad olanlar yermi ve ylda
12 md tahl Eyb Fak ve Fahreddin Fak yerler(' " ml. imdi Brusa'daDel Halife tasarruf edermi.

-'*.
*

"t/ . ' , - Kethda Timurta (ift), Su'fi Musa (ift), Nasuh

j5>V^(lft), Bayezd (ift),


ifi'^^^ij^

*
-'i^jd^

- ^ ^

- cry-^'

'

- ^ ^

?9" Mustafa ve bir olu Muhammedi, Halil (ift),


brahim,
Krcamak Yusuf (ift), oluDavud, Sat, olu Ali,
Del Ali (ift), olu Hac, bir olu Nasuh, Halil

m,

^ ^ 3 ^ " S C ? ^ olu Yusuf, Hzr (ift), lyas, Muhammedi (m*'


* ' cerred),
'^-*iM
.

772r<*; Dier Muhammedi (ift), olu Hamza, Bayram


T ' * - - ' / Hac (ift), smail (ift),

^ ^ " ' , > 4 / t U elik Hzr (ift), Davud, olu Muhammedi, Musa

(terzi-ift),
^
- j j g j ^ - A f ' r, .
y7 t r j >
.
T* <^
_ ^
-_^

^ V ^
'^

x^.-..
j j ^

^^S,
,
~^rca^
^*

^y^' (mcerred-Ift), Ali (ift), Karyad (ift),


Al (mcerred),
Ramazan (ift), Mahmud, Timurta, olu Sle,

" t - j l v ^ ~ - 7 p i ''yas(ift), karda Yusuf (mcerred). Hac Nebi


^
^
(ift), Yusuf(ift),
^ ^ J ^ ^?^
..,*
"^^

Zekeriya (ift), Ahmed (ift), karda Mahmud


(mcerred), Del Muhammedi (ift),

rp" Murad (ift), Pardim (ift), Ahmed (ift), Osman


(ift),

)ij^

[Slauv Mustafa (ift), olu Safa, bir olu Muhammedi,


'
Turabeg (mcerred),

146
s.59b
Kle Hamza, Doan, ahin, Ali Doan,
lyas Fak, olu Hac, Yakub. olu Durmu,
bir olu Eynebeg.

-Tp^^^

t^^
.

(f:k^ M ' ^ J
. y

Hne:
B-ift 28, benlek 27, mcerred 5.
Hsl: 5.151 [ake].
HntaGOmd kymeti 3.600 [ake], a'lr20
md kymeti 800 [ake], yulaf 10 md kymeti
300 [ake], burak 5 kile 71 [ake],

daru 5 kile 71 [ake], bakla 10 kile30 [ake],


nohud 10kile30[ake], harac- ba 170[ake],
kovaniresmi 56 [ake],

^ "^'^ ' ' ~ ^ - * ' ^


X r r

ijT)^^
* ^

/^^J J

- i ^ ^ -*-'''*
' ^ J ^ -^JT
T'
v/

0yv\xJ

^j^^jJ^jiji^J^it^^^^
'
'
-

Mihalice kad olanlar yirmi.

Kurt (ift), karda Mustafa, sa (ift), karda


brahim (mcerred),

^/ ^ ^

Mil-h^ ^
\y
'^''^
r *

bostai 120 [ake], ketandan 30 [ake].

Karye-i Eymisz/msz ky Orhan Beg'den ve


Turul elebi'den vakfdr.

- >

0C~^ji

, "

^
,

iJ^r^i^jJtf^V'^

,_L-___
^ W ^

- ,^
C??" 3 ^ = ^ ~ ^ 5 ?

Dier brahim (ift), olu Ali, Mustafa (ift),


Mirsad (ift),
olu Mustafa (mcerred), bir olu Kasm, Mu
hammedi (ift), Ahmed(ift),
Hac li (ift), Sleyman (ift), Mihal (ift),
olu sa (mcerred),
Resul:(ift), olu skender (mcerred), bir olu

X?^(^
J ^
-

" j f c - ' ""U- "dii^-j*


^^

C?jH!?^-f yM-iP^

lyas (mcerred), Hzr (ift),

" " ^

Seluk, olu Mahmud, Muhammedi (ift),


Mesud (ift).

--*^ ^ c ^
*^ " * * '

~ dj*~-f

JSsfOf^

'c^

147

AO
~a^

- ^ ^ '-^^^
JSTT CfcU* I K ^ 9'" '^"'"'""' Abdurrahman (ift). Uar (ift). Isa
(ift),

(^^

POT" ~~y3^^ pa^ariu (ift), olu Osman, Hamza, brahim (ift),

- -"' ^ ^ ^ ~3teE7 - ^ r j ^ (j,y Mujammed, Mustafa (ift), olu lyas (ift),


,
. .
^** ' "
Karyad (ift),
Q ^
(J^iM T^Bjfj
-^j^m olu Musa, Kr Yusuf (ift), olu Halil, Eynesi
(ift).
J^tfS ^
'Tst- -TEm '^*^*^*^ f^^^'' Ahmed (ift), Mahmud, brahim,
* V
A. olu smail (mcerred), dris, olu Mahmud (m(/r>2. ~mj^ -0==^ 'p'S^
cerred), eyh Hamza,
^ ^

- C^*-~^ 'iM-it-J

" '^
y^^

^ ^ ^

~J^ Halil (cllah), smail, Hamza, lrmerd,

^
5ft?tr ~ J'vjjt 'y^
eyh Sara, Tlmurta (mcerred), Sleyman
Q^
f^
t , < . (mcerred). ahin (muattik),

^ ^ ^ yi

Halil, Ishak, Koca Ahmed (ift), olu Hamza,

TfeK

- . . u-uy bir olu Ali, Bayezid, olu Emir, smail Fak,


t T r * ' ^ : Hasan, karda Nasuh, Mustafa, Kara (terzi),
*^^^^^^ "F^ (f&^gr^
^

. .

'ff
^
Vt
^-^>
'f

Demrci Mustafa, Musa, karda sa.


Hne:
B-ift29, benlekSS, mcerred 10.

& Hsl: 3.294 [ake].

-f -^^"T^^ - ^ J^' Hnta25md kymeti1.500[akel, a'r15md


' ^
^!^^^^ f ' ^ ' ^ T l ^ kymeti600[ake], yulafSmd kymeti 150
" " T T ^ *'
' T J T ; ' [ake], burak 5 kile 71 [ake],

^^y.
" '

^^}>^
f U
>
J-J;^

^ J JL/l^ daru 20 md kymeti 600 [ake], bgrilce 2 kile 6


* * ^ ' ' ^ / ' / [ake], harac- ba 211 [ake], bostan r 75
* "^T* [ake], panbukdan 120 [ake],
ketndan 30 [ake].

148
s.60b

7 ..

Karye-i Namazlagu vakfdr, Orhan Beg'den Mihalice kad olan tasarruf edermi. imdi Mevln erifoiu Kad Taceddin tasarruf eder.
Kethda Bali (ift), Hasan Fak (imm). Muhammed (ift), olu Hamza (mcerred),
bir olu AH (mcerred), Mahmud (ift), Dier
Mahmud (ift), Hzr (ift),

" ' ^

~ ^

-^r-

-^^^

Mustafa (ift), Nasuh, Trkmenolu (eski si


pahi), Yarolu brahim korucidir.
Hne: B-ift 6, benlekS, mcerred 2.
Hsl: 1.829 [ake]

Hnta 15 md 1.600 [ake], a'irS md 120


[ake]; yulaf 10 kile 15 [ake], burak 1 md 30
[ake]j
harc- ba 22 [ake], kovan resmi 21 [ake],
bostan 11 [ake], sazlkdan 10 [ake].

"pr^ "^fT^ ^ ^
^^
M^ ^^ cf-^^ ^A>

Ve Alubad/Ulubad'da harab balarndan r 10


kile.
Karye-i Aya ky vakfdr, zaviyesine.

Kara Musa (ift). Yani (muattik-ift). Uruz (ift),


Saru Hzr (ift),
Eynebeg (ift), Kanlc Hzr. Sipahi karda

Jf^JfJ^

' JJjJ~

'^I^'V

-T^_y "

^-*
^^^>

Aj-

(ift), Nlkola Szrc,

"^JS^OT * p ^ ^
^'^^

S25Z^rj%7

Tannvermi (muattik). Ayaz, olu Muhammedi


iki ift yrr.

j-^y

6^

149

s. 61a
*

A /J

j X Ve Kk Ayaz Beg'n iki ift yrr.


Hne:
B-ift6, benlekS.

<K

* ^ Hsl:
Hnta2md kymeti 1.200 [ake], a'irSmd
kymeti 240 [ake], burak 1 md kymeti 30
[ake], yulaf 4 md kymeti 120 [ake],
Jp7 ketndan18[ake], mercimek 10 [ake].

rtrr
K

Tfy

C ^ J O '^^Ju^^Jj^^Jf^)jj-f9
r

^^J*0^0/^

^>r'*1^0J^^"

Karye-i Boz brahim vakfdr, Gazi Hndgr'dan,


^^^^^^^

^ k ^

Paa Zaviyesi'ne. imdi Mamak mtevellidir.

" S S S ^ Tanrvermi, Eynebeg (srtma) ve taradan sipahlann iftleri yrr.


Hne: B-ift 3, benlek2.
Hsl: 2.311 [ake],
HmtalSmd kymeti 900 [ake], a'ir2md ky"A
TT*

p^^djljJ d i f H ^
1f

"

"

6)^liy j j t >
t^*
//)

(#

'

' '

met 800 [ake], yulaf 10 md kymeti 300 [ake],


burak 3 md kymeti 90 [ake],
daru nim md, kettndan 30 [ake], Karacaolanlarmun evleri muktaas 120 [ake],
ve eriba Timurta evi muktaas 10 [ake],
harc- ba 6 [ake], br pare ayr 10 [ake],

150
s.61b
Ve nefs-i Mihali'de 8 dkkn var. Girde hsl

S^^^^^^t^^^f^

ylda 330 ake ve be muattal dkkn var. Ve (^^fp^to\3Qp^'^kSJj\^


^*rv^^
birer hanesi var. Ylda 350 ake ve Kayaell'nde i j ' . , i ^ J * - f ^ . - . , ' .
bir dolab deirmenler, y.lda 10 md buday, <P^k^lJ^tA^'^MfjC^^'A^
hsl olunur ve 27 ba susn var. Azadlulu ^^^Jjfi^^j^Ajo}^J*S^O/j(>/^is^
kulu ve Brusa'da evleri muktaas 70 ake ve
-, / / ) >." - ^ ' ' ' t,l
Mihali'de Kubderesi 70 ake ve 7 esiri ki vakf- / f y ^ C f ' - ^ C ^ ' f ^ ^ ^
dr,azadlukulu.
. v. .
^yijj,}Jj}^^.jQj,j

Evkf- ZavIye-i Turul Beg, Ouz kynde iki


iftlik yar ve Alubad/Ulubad'da bir has ba var
ve 10 gavur balanndan ki imdi Alubad gavur
lar mktaa verurler. 400 ake hsl olur ve bir
has ba var. Ylda 150 ake hsl olur ve Ouz
kyndeki iftlii hsl 200 ake alur. Gelene
gidene hare olurmu. imdi Pdihmz hk
myle Hac Hamza tasarruf eder.

Karye-1 orakl/rekl ky timr- Mahmud ve


Klaguz, sonra Sultan Murad Hndgr kzkarda Hadlce Hatun'a mlklige vermi. imdi
mezkr ky, Hadlce Hatun trbesine vakfdr.
Danmanlar yerlermi.

Mezra'a-I Tavanck. Evvelde mlkdur, imdi


merhum Sultan Murad Han Hndgr'un hemiresi mezkr Hadice Hatun satun alub Brusa'da

^y^^ij^^^-^t^^

^jJ^U^h

'^jU
&f

-"^ ^ \ . ' , y ,

^ y *
',^1}*

* *

"

trbesine vakfetmi.

Azadldan bir pare yer, erafeddin Paa'nn


emesine vakfdr.
Elinde sultanmuz nian var.

^^:^4%gfeb^J^^^
M^j}4\hL^a-iJ

151
s. 62a
i^J33^^jlZ^^\f^\tJUJ^j^J

^ M Evkf- ZavIye-i aru Kadr, Miiali'de zaviyesine va-

^fi^^JjJjL>if44^'4to^^
*-r V
<- " . v " '

**''*''^" "''^^''^ karusnda bir iftlik yeri vardr. Kendnln iki ift yrr, ortakdr.

,
. , . - ^ / '^C'pj;Ul^Jjji^^(Jfi>0^j)A^

Hasl ift 800 ake alur ve alt deirmen varm.


Vakf muattal ve nden hsl 1000 ake alur

O^pi>^^0j^fh^^i^Jj^^j}'^ V Mihali'de be pare ba var. Hsl 200 ake ve 6


'.
'
y 1 "^
^' dkkn icarndan 424 ake ve 7 dkkn var, muatc ; ^ M j ^ ^ b L > ^ ^ J C ^ / ^ y J i G > j tal. Ve 24 ba sus.n var. Hsl 300 ake ve Kirmas0^JbJijj^^c6^>i}jJy,jfj)

*''^ '*' deirmen oca var. Mezkr vakf


Sy' }

.
=9y

,. , .
.
^J>>

iftliinde mtemekkin olan.


Evler bu(n)lardr.

, .

^^U

Karaca (muattik-ift), ahin (muattik-ift), Bedroz

" 5 ^ ^ ' (ift), Smer (benlek).

2;^5jjl^|-g.;^^^
-y
,
vy^-^^cp*
^^^0^j4t4^jAK:^J^/}*jf^^'j;j}

Hac Hayreddin'in nefs-i Mihali'de shak Fak Mahallesl'nde mescidinin evkaf kurasnda iki deirmen var ve Mihali'de iki dkkn ve bir pare
^ _ , ^ ba var.

MihaVe Urumeli Beglerbegi Karaca Beg'in nefs- Mil


ve
' '' ,
y / - * y . ^ " - ' - ki yol aralnda maretinden aaa bir pare yeri var
-'V^lf3^^<:}'tJiytj'i)j)c-^)y^j^JjJj0j
ve Eynegl tevabi'inde Orta kyde deirmen ve bir
bahesi ve iinde olan evl gvurlar olu kzyla ve
iftleriyle ve Brusa'da Gelincik Pazan'nda olan

- ^ t f f i ^ ^)>^''^^^^;^4^j^~~^

' y

, - w ''--^-^'^^

tus/tuz dkknlaryla ve tahtalu dkknlaryla ve

"^-^^cf-'^r'^^Li'fe^J''*^*^jJ ^'*'*' e^' havalislyle ve dkkn yirleri ki Eskifi


;J>L(ki*' I"), " I ' I/.y ' * * Hac ona muttasldr ve bu(n)lardan gayri dkknlar
'^'^'^j'^t^J^Jjt^^f^^C^.rf^^

vardr. Ve Brusa'da Yeniehir'e gider yol stnde

^ / ' f ^ ^ ^ f ^ J ^ ^ J j ^ / t J ^ l i ^ j ^ ^ bir bozhne vardr.


.. ^
, V \ " ' ^3*esiyle ki Daye Hatun kzndan satunalnmdr
^>^J/V'/i^fii/y,yji^yJ , ; yo
ve imaretin
imaretin ardmda
ardunda bir
bir nre
pare ver
yer h
bu zikir
zikir olanlar
olanlar
imarete vakfdr.

152

s.62b

Nefs-i Mihali'de merhum Bayezid Hundgr'm


bir vakf hamam var. Gnde 19 ake camii-i
hatib ve hafzlar ve mezzin ve kayym tasarruf
ederier.

Camaan hne-i evkaf:


B-ift12, haymana 84, nefer 204.

tH
J^*-

i^jjfviJ^9Jili^j^^\t(ij^td^
'"
,<!"' ' I,

153
s. 63a
:Jl3^Ji

'Iil EVKF-ITOYHSAR/TOPHSAR

Mezra'a-I Esemen eydi vakfdr, Orhan Beg'den


i? veGaziHndgr'dan
i imdi Esemen eydi evladmdan Ali olu Eybi tasarruf eder. Elinde

i32iiJJjj^/i^^J3U3JO^^S
.
.' ^
.*
'
^^A^J^y^^^yi^Jtja^,^U0^
<^

^9*\1^

VTSTT^' ,
j
rv-l^SLJ^^J^j

^*f(!h\UJ>^ 9f merhum Sultan Murad Hndgr'm nianlar var.


Mukarrer.
^-
^j^^^^^j^k^j

Ve eyh Ayvati'nin bir ift yrr. Ve mezkr Seydi'nin ve kanndalarmn drt baheleri var.

'f^^m^-rr^ ~3^ -^Ahmed,


<*

'^

'

"

^J<fW^^^^}0^\i>^jf^{^^>t^^^J
<^% . . ' " ' " , '

Hzr, Musa, Hzr evlad. Hasan eyh.

tun'dan Toy Hisar


tevab'nde zaviyesinde. imdi Ahi Turca evladn* ^ dan Mustafa olu Umur

j i - ' JWilll'X*'L
^""^ Murad Han Hndgr'un ve Sultanmzn ni
/iaA-^ anlar var. Mukarrer.

^^*^^

^^'^Jt^^^

^l'J

~~ci|w> Hasan, Yusuf Fak (imm), Balaban (muattik).

(:isQ^sJj\i>'^'ii>J^
dy^>

J / Hezra'a-i Tanluca/Tatluca eyh, Gazi Hndgr'dan


ahadet ittiler.
imdi mahll.

154

s.63b
IVIezra'a-i Kayaca/Kabaca Paalu eyi iftlii
~-^A}^^^^JCM9^^
^
vakfdr, Orhan Beg'den. imdi evladndan Tura"'"'
>. Jl^* V . ' , j *
san karda Begce ve Ali tasarruf ederler.
^ J^^^jS}^^^^^
Amma nianlar varm. Zayi' oldi deyu Kad
Naib Ahmed Fak ve cemaat- kesre ahadet it-

'

J^SJLV^LJ a/

eyh Teslim sa.


Karye-i Abdi olanlar vakfdr, Gazi Hndgr'dan liflahmud Fak ve Uflehmed Fak tasarruf
< $ .'.... .y.- - N ^ * . i''
TT
ederlermi. Halil Beg defterinde bu resme kayd , < " W
toi/^>^JjWt^_
J ^
olunmu,
sonra; kadlar, Pdlhlarmuz hkmiyle tefti
edubvakf
evlad deyu hkm etmiler.

Kapu arz oluna.

(^Ji,M^ZA}iA^Jvij_^J*^^
<',>

155
s.64a
^y^j

=^jJ EVKF-IAYDINCUK/EDNCK

,. y ,
j ^ i M ..-* ( j , / * - Mezra'a-i Gme olu eyh Hzr elindeki yer,
t y t f ) ^ : > f 3 ^ b * ^ ^ i > ^ l ^ ^ -^-^ Orhan Beg'den vakfm. imdi olu Kasm tasar'"^

j"

'j

nian var ve mezkr Kasm'n bir karda var,

A ^ ^ C p r c ^ ' l j ^ ^ Eybadlu.

t J^djbgK<LtoU'M3^jj*)-J'j^' - ^ Mazraa-i Tobl/Dobi Sultan Mehmed Han zamanny / ^ ' J


v ' i ' - * ' *
^^^mezkrDobiyermi,eermiammaBayezid
^^\c^JyC^:^rJJ^^J''y)^^
Hndgr zamannda bu mezra'ann yarsn tepet^|(4>Hj5.'WjUil^
j
f*"
' -'-A-'''*^ ^X>J^O/i*

J^^j^'t>,iXJ^J''^^
^,

,,,'

j .

'y^C>J!^jjJ^3^M^^
- '
^
.
-JjJC^J^WJ^^/^

''9^ ^ " " ^ Korusu'na katmlar. 01 sebebden ve- rilmeyib mezra'ann yarsn dahi komu. Kr Musa
timrma zamm etmiler. imdi mezkr Dobi'nin
. olu var. iftlik btn sadaka almursa eer.

^ " Sazludere'de kad olanlar bir iftlik tasarruf


ederlermi.
imdi kad'nun iki ift yrr.

O ^ j j h t ^ j j ^ t j ^ ' C j j u ' rjCvjfl; - ^ Mezra'a-i Bayezid Fak ki, Yakub Beg iftlii der*>, , * ' ' " I " ' * , '
y."* * ) ler. Murad Beg'den ve Bayezid Hndgr'dan ve
J - ^ ^ O J ' ^ ^ ^ H H f c ' ^ ^ J t ' - ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ Sultan'dan, Bayezid Fak'ya vakfolunmu.
fi^cfJ'C^vJci'*^
j J ^ ^ t ^ W ^ imdiki halde Bayezid Fak olu Ahmed Fak'mn
,,-.,''
' " ' y * kz ve Zehra Hatun olunun olu Mustafa tasarruf
^ C ^ ^ ^ w ^ ( j U J ^ > > eder.

156
s.64b ,
EVKF-IZAVYE- ALTAN BEG

c/(^x:^Uji

Bir vakf hamam var, gnde 26 ake kist dutar- -

' ^!^J

JjJ))JJ^^Xi^^Aj^\O^sr

Hsl: 9.400 [ake].


Ve iki bezir hanesi var. Birisi harabdr ve birisini
kz Hadice Hatun imaret eder, yrr.

y^^ti^t'.
j... L '
, * J
jyt^y*b^(jKj..,^^j.^^gErt^5^

Ve iki vakf dkkn var. Ylda kirasndan 60


ake hsl olur.
Ve 6 dnm ba var, hsl: 250 [ake]
Ve birding oca var.

"^^^^-^JC^T
ti o

Ve iki vakf deirmeni var, bir imaret, bir kz


mtevelli elinden hsl 5 md buday viren dahi j - r ,v
meremmet itseler gerek.
v^-^^^^4j^]^T
Ve bir baesi var, hsl: 1.000 [ake]

u,^

Hsl: 12.890 [ake].


El-masrif-ehl-ivezaif:
imam yevmiye 3 [ake], htib yevmiye 2 [ake, - - -^ ^ O j * (^J&i^j
L ^ r^
ve nezaret-i ihvan- Itad, yevmiye 1 [ake] ve
'"'''
^.
^-^ C/"*' '(! ' "
rak/ra yanda yevmiye buuk [ake] ve
i-JJJ-^i(,i*>jlii'
L' ^ '
nakib yevmiye 1 [ake] ve mezzin yevmiye 1
~ tW^rf^
^-J c)j*J
[ake] ve kayym yevmiye 1 [ake]
El-cmle yevmiye 9,5 ake olur.
Ve 10 sipre okuyan danmanlara, kadlar ve
mtevelli-i ilmiyeye gnde 10 ake verrlermi.
Baksi zaviyeye ve mtevelliye kalur: 5.380
[ake]
Cmleten harc- ehl-i vezaif;
19,5 ake zerine 7.020 [ake]

157

s. 65a

^-r

,x-^
-^

IvJ EVKF-1 GNEN

fj*^JLCl"0 ^Ji-lJ^Jj^'yJj>Jj" j ' Evkf- zaviye Ahi Ali I<i valtf- evladm. imdi
^/jrttf-v'.',,, ' . . ' , w - olu Hamza tasarruf eder. Elinde Sultanmz ni ^ U - ^ (it^tWJ ^ j ^
an var.

^^Jd^us^

'

X t j ^ / ^ J * S j M J J ^ Sekiz vakf dkkn var, ylda hsl 400 ake.

'

'f^

' % * ' f c ' ^ - ^ * t o > - |.-|

'

Ve birvakf hamam var, ylda hsl; 1.800 ake.

-,

Ve drt pare ba ve bahesi var, ylda hsl; 1.000

**

Bezirhne ve tahanhnesi var. Hsl; 2.000 ake.

158

Evkf- Zavlye-i skender Beg bir vakf ba var.


Hsl 1.800 ake ve ki dolab deirmeni var;
900 ake ve mtevelli yevmi iki ake, bir

*jji^X^J^}*JpjJjJ^Ax^^^jii\x^^
r^y^- ' '
'. ' ''
" V

gnde sipre okunurve bak mahsulat zavi-

'^^'^T^I^^J^-^^^

yeye sarf olurmu.

Mevln Hatib'in elinde bir iftlik var, 10 kes-

--J^^^lf^i^^^^

tane aac ve iki koz aac var. Evvelden kim


hatib olgelirse ol tasarruf edermi ve

^'^^^^^/Pl^^^vhu>f^
"
-*-'-'-^

bir pare ayr dahi var.

Ve nefs-i Gnen snurnda, imdi halknn balarndan hara ve r alngelmi. Gazi Hndgr
zamanndan beru Pdihlarmuzn nian
var. Ellerinde mukarrer.

<,'

J
-^

, ^APzU^kf^

. -^

(,.

.'

/ .
." . . .

159
s.66a

--^

,>*.
A
j a ^ ^ V l ^ ^ t ^

iij^ EVKF-ITARHALA

i*

"

^-yCf^'AlJtjjfafL^^

Karye-i Gaiyevirn/Kaiyevirn ki Kano


Beg'den eyh Yusuf vakfetmi. imdi

^^y"^ ^^^^ 9'" "y^^ ''"y* "^""^ *^^'

A^.,/jJV j ]* /
J .
'
^^^'^' ^''"^ sultanmzun ve merhum
. T ' ^^P>ti_r(;3^U2k^d*JJjy Hndgr'n nian- hmayunlar var.
^i

>VW" ^ " ^ M - ^ ^ * , '


"
- -!rt^^

.
Hamza(ift), karda Hzr (ift), Yusuf (ift), Ey^ ^ ' ^ nesi (ift),

y^

^ t ^ - A l i eyh (ift), Muhammedi (benlek).


Hne: [ift] 6

- ^ ' i V ' d ^ i i l ' ^ . J ^ ^ ^ i s ^ ^ S ^ ^ Mecnun eyh dutageldgi yiri ki kadmden vakf


i / ''^^^S^YP-^^^

Mecnun eyh evladndan Davud olu lyas eyh

<=^^2UjC&i^;>(^{;^,^^^

tasarruf eder. Elinde


merhum Sultan ve merhum Murad Han Hndgr'n ve sultanmz nian-
hmayunlar var.

S56f>jyj

" ^ 5 ^ 0 "^Ufe^J
'
''
~cJj^

--Y^

OJ'iFy^

2;;9(5 Halebi, olu Yusuf, Zekeriya v. Mecnun,

' i;:^
.

2j-j|^TofuI (benlek), Nusret, smail eyh, Musa


J. (terzi),

,
.
I / ' - ' ' " ^ ^ i ; i Pazarlu, Musa, Segid, Bve-zen.

Hne: [ift] 10, bve1.

160
s.66b

Ahi Mahmud
_ olu
^ Ahi Beg'in
^ Kanolu
..^^ Mustafa
Beg'den dutageidigi yer vakf imi. imdi mez-

p^^JUt^^is!.^
(^^'''^(^kl^i^l:^

kr ve Ahi Beg'in olanlar lyas ve Mustafa vak- ^ ^ . tJ-*'jf, '' .\i J - J V ' , " ' ! .^flyet ire tasarruf ederler. Ellerinde merhum
""r^'-^-^^^P^J^lfC^J^^^^^^
Bayezid Hndgrve Emir Sleyman elebi ni
anlar var.
Sevindik (azadlu), Karaca (azadlu), Saruhan.

" t f e i i ^ -^fatdj^

MitM'

Hne: [nefer] 3.
Ahi,i slhan evvelden vakfetmi. imdi evladndanfi Ahi Musa olu
ol Mustafa dahi mukarrer vakfetmi. Elinde merhumeyn Sultan ve Emir
Sleyman nianlar var.

Karda Tobibeg, oluOrucbeg, karda Dev


lethan,
Mahmud v. Rahman, Muhammed v. Musa.

Hne:[nefer] 5.

Salavat eyh dutageldgi yer Donuz Pnar


Evvelden vakf imi. Mezkr Salavat eyh
nesli mnkti olduktan sonra Mahmud Fak'ya
mntakll olmu. Merhum Sultan nianyla
let hazih skender mutasarrfdr, sultanmzn
nian- hmayunla.

Sald, karda Yusuf, Yusuf.


Hne: [nefer] 3

C?9grJ^3*fe&g=^^
"
^'^^cr>'^JV/4>JlSW^
'^^^^^'^^^^C^^Cf^^^-tift^x4iMA<^
'
/tr^^

161

\^J^j4jiJ(^JJ^J_^
'a,* JA, "' " , *,"

U u t u j g ^ "^^''^^'^ snurmda Kurdlu Halil iftlii Ahi Bulf"


'' duk'a vakf mi. imdi mezkr Ahi Bulduk evla-

^dulS^(3^^^3^3AiSioJ^

dmdan Ahi Musa olu Ahi mer

^^^^'^'^cXs^t^^i)*^.^^e^^J^^^
''
' '
"

'"

*3S3'''""f ^d^f- Elinde merhumeyn Sultan ve Murad


Beg Hndgr nianlar var.

gyjjnh^^

Karda Osman.

Sleyman elebi nianlan var.

JJ

Olu Ali,

bir olu Ahmed, Gveysi Toful.

"/.* y * - '
-^
/ ^ T X - * i > ^ , BabayIerveKpekeyh demekle maruf olan yer
0?"^(Mjl^^^j^y^j^|/^^
ki, vrindi kads Mevln la'eddin elindedir. Mer. '
^. hum Murad Han Hndgr'n ve Sultanmzn
>*3XrJy&^
nian- hmayunlar var.

^4rf ^^^^^jr
/^

<i

^?>^

Yakub,
Azadlu Sevindik
Hne: [nefer] 3

Durak v.Eynebeg,

162
s.67b

in:

EVKF-IBRGAMA/BERGAMA

iii/

Karye-i apluca ki Menteeolu Mahmud


Beg'n mlki mi. Sonra varislerinden Hamza
Beg satun alub Brusa'da imaretine vakfetmi.
Evvelde apluca Hac yermi.

Mustafa (ift), Bekir v. Saruca brahim (ift),


karda Al (benlek), Nebi v. brahim (mm),

Karda Mrsel (benlek), Kulfal (ift), Karda


lyas (benlek), smail (ift),
Karda lyas (benlek), Azadlu Sevindik (ift),
Eynebeg (ift), karda Saruca (benlek),

'J

^-^

'^

Hamza (benlek), Ali (benlek), Ali v. shak ve bir


has iftlik veled.

Hne: B-ift 6, benlek 9.

Hsl- hububat ve r-i eltk 2.000 [ake]

*^^il'

<h

-d

Boryack'da eyh sa olu eyh Ensarl'nm 1,5


iftlik yeri ve iki pare ba var. Vakfiyet zre tasarraf edermi. imdi mezkr eyh Ensarl'nm
olu Bekta tasarruf eder. Elinde merhum
Murad Han Hndgr nian., hmayun var.

Karda Eynehan.

K^ti'^t^N^'l^U^jbj
i^ ^ \ * \^ ^ r T t -^^^ - . ;
0l^j(gf^J ^j>,pi^'^.

'^^)^g

163

yo
DS

_^ S. 68a
~

^ J j i l ^ j j t l > | j f y > S^J^lM^S^OVi'


/ . V y . V . . "
- ' *
*,
^^PoX>o}fj^^^^j(ff(^}^Jj^^^^
^y^*

-^
^

^C^jfc>6lC^i(^Jc!lj(>
*^ .
^

" '*^^^'^t
-f^^T^ ~->
|

UW^t^

Hac Muhammed v. Ahmed el-mezkr.

' ^ ^ 3 ^ ' 5 ? ^ Ali birader, Ahmed el-mezkr, Yusuf, Musa,


*

"

Dervi Hzr,

^Jfe^j=39 ;:5*jp3i Dervi Bayezid, Dervi Mustafa, Hamza v. Abdal,

'*',,

^^^f

"^^y" Bayezid Beg Hndgr'un ve Murad Beg


Hndgr'un ve Sultanmzun nan- hmayunlar
var.

-t , ;

^^^^'' "'^'' ^.^5^ ""^y" ^' kadmden vakf imi.


imdi mezkr mer Paa evladndan eyl Melmed olu Ahmed tasarruf eder. Elinde merhu-

'.,

'

1^^*^$J-^J^
^

Sleyman,

, ; ^ ^ T u r u d v . Hzr, Musa Fak, Azadlu Hokadem,


'

HacTurud,

. t ' ^ - ' ^ g ^ o l u M a h m u d . Urumbegl, Yusuf, DerviSaruca,


-?

DT^^^Fj Musa V.Sleyman, Yusuf.

^'

Hne: [nefer] 18.


Hsl:

%#il;>(^/|/jji;
^ ;

u^ Hububat ve beyyine ve harc- ba

1.000 [ake]

> j w - r ( ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ j . j ^ y j ^ j j den vakf imi. imdi evladndan Ehad olu Ali ta-Ajjkj6%pi^

sarruf eder.
Receb, Gndodu, Aydodu, Ehad, bve Gl-

-^r^

-ISTPS^

-lC^y-T::sStte.

Hne: [ift] 4, bvel.

^ SwtJi:'^*^^^b5t^I&;5j-
ArL',vr

>*CJ7-^l^(kflI^^
^ ( ^

- * '

Karluca iftlik ki Narluca snur muttasldr. Ha" 9 ' " Beglerbeginden vakf- evlad mi. imdi
Karluca evladndan eyh Mezid olu Muhammed
tasarruf eder.

164

Veeliryresinde Kad Kn AmedHanoglu


Beglerbeginden satun aldugi bir iftiik yer ti,
mescidine valtfetmi. Kim imm ve mezzin
oiursa tasarruf ederier.

* ' j j -

' ' j %,

'^Jj^si(M^3(>^ll^~jjpMj^*^^X^^
'
J J *""
^ - ^

Ve nefs-i Bergama'da merium Hatib Paa'nun


bir hamam var, vakf- ebna imi. Yakub ve Yusuf
elebiimtevelllerdir. Ve rn hak- tevliyyet

^ J ^ j i ; ^ ; ^ J ^ ^
^^^^-^^dJ^^^-^^J^^^r^-'.'^^

tasarruf ederler.

tffct^

jijliiy^'^.b^r-^^

Yevm-i 24 akeyedir, senevi aiur. 8.340 [ake].


Eycek adiu vakf ki, Hatib Paa oiu Yakub ta
sarruf eder. Elinde
merium Sultan IVIurad Hndgr'm ve Sultanmzun nian- hmayunlar var.

"^^^^^^^^^t^^!!^^
/ . . , ,^/>'."
' / , . "
-^-^Z^^^^^^^^^-^JP^jf^^^

Nefs- Bergama'da olan vakf,

Begpars Hamam ki, vakfdr, Brusa'da merhum- ^^


Sultan mareti'ne. Yevmi 5

^^(^^J?'^'*^'^?^^

4vJ

Akedir. Ylda alur 1.800 [ake]


Ve Eyne Suba'nn bir ifte hamam var. Vakf- -w;[f^
dr, Balkesir'deki imaretine yevmi 24 akayedir,
senevi olur 8.340 [ake]

Ve Beglerbegi Hamza Beg'n bir Bezzazistan


r. Vakfdr, Brusa'daki
var.
maretine.

'

**.

"3

'j^^^S'Sr^tfs^^
-^^^J^
- J J-Jtt/^^^v^ttO
^ji^

165

>g

- ^ s.69a

~j^d^j^^jJjf;\^'\hi}U^Vt^
'i'
't'' /'' '
' '
^Sj^&f^Jh^S3^j^\,Ujr^Jes^
jy^Jj^

ft^.

^9Qjbo/i<L^-^jJh^^yi^^^^^^^
"^ ^_
"" ^
^yg^JfJ^^^^y^J^^^

^ merhum Bayezid Beg Hundgr'un bir camii


^^''* Kzlca Tuzla'da yevmi 10 akesi var. mam ve
hatib ve mezzin ve huffz ve hasra ve
rak/ra yama sarf olunur.

i^jl
*^^ EVKF-IBEHRAM

Karye- Lavut ky ki nefs- Tuzla'dr. Gazi Hndgr'un caml-l mescidine vakfdr. Mevln Kad
mtevellidir.

166
s.eSb

,.

Halil (benlek), lyas (benlek), Halil (benlek), kar-

j t ^ ^ J ^ "' ijja^

da Mustafa (benlek),

^^

olu Muhammedi Hamza (ift), lyas (ift), olu

^ ^

Mahmud(benlek),

-^

JDT

^ '

Halil (benlek), Muhammedv. Halil (benlek), olu

' ^

(benlek), Ali v. Hamza (ift),

'~^J.
^

Karagz v. Abdullah (benlek),

Abdullah (benlek), Musret (benlek), brahim (ift), " ^ ^ ^ ^


Hamza v. Temurhan (benlek),

ahin (benlek), Musa (benlek), Ali V. Ahmed {benlek), Mustafa (benlek),


Yakub (ift), Ahmed V.Ali (benlek), Hseyin (benlek), Ahmed v. isa (ift),

."*
-

*"**

**
\^}m
'^-**

~e?acr- " " 3 ^

---**

" ^

- ^

VJ^

^ ^ ^

^ ^

>_. . . . . , .
(^
'^mS^
- ^
y-

C?f^B^ '

3M^

-^
c f e ^

(ift), Karaca v. Mihal (benlek),

, - ~\^,r'

(ift), Mustafa (benlek),

A ^ g j - -prrar
^

^ ^

-gTr - j ^ ^

.-^

cMkj^

^
nuryr- - n j t l i
.
^7**

^j/U^'

sa V.Yusuf (benlek), smail (benlek). Balaban

Yakubv.Hzr(benlek), Ali (ift), karda Yusuf

3 ^

- /"^.i".

Muhammedv. Vasl (benlek), Hzr (ift), karda'


Halil (benlek), Bayramlu (benlek),

~ C * ^

f^kMS^ '

s^^^l^m^^
Hac

V. smail (benlek), Durak,

U'

'-^'

~ ~ ^

"^

"

^b^-W

Yakub(ift), olu Turabi (benlek). Doan ( b e n l e k ) , ^ ^ ^ ^ ^

'

lljJiAjJe ""St?^
^

. .

^jl*j

" ^

. ""^

karda' Hzr (ift), Yusuf (ift), M e h m e d v . b r a h i m ^ - ^

Zi^

" f ^ -

"cK-^ IP^

Halil Ahmed v. Yahi (ift),

Ahmed V. Mustafa (ift), Latif v. Ahmed (ift).

- ^ ^ ^fcts"

,.js

-^^

"y
.

^ ^ ^ ^ ^
'^>'

j ^

-^

""^

Turali,: karda Mustafa (benlek), Muhammedi


(benlek), Hamza (benlek),
Mahmud (benlek), Kasm v. Ali (ift), Bayrami
(benlek), Halil (benlek),
sa (benlek). ahin (benlek), Turasan (benlek),
karda Yusuf,
Mustafa (ift), Hzr (benlek), Bahayi (benlek),
Yusuf(ift),

c^

C*

Jj*

5Kf^-rt+a-a>
-"^"^ Tn^^F"
cjj* U ^
^^
^
'^x^xsrz / . / t ^ - T C S T
_ ;
^ f ^
^

^
jjsa.
^ .
ik^
^ : ^

167

A^\J\

^13- g j ^ j ^

- ^

_^(P
^ ^

'M'jf

' ^
.

^ ^

" ^

-^-^

"73^
-V

t^*-'
-x(i

Muhammedv. Yeni (benlek), Turasi V. Yusuf (ben-

'' >

lek), Hamzs (benlek), lyas (benlek),

Muhammedv. Mustafa (benlek), Ahmed (benlek),

c r ' ' ^

y^^-'-^ ^ 3 ^ S ^

r^..

Hasan (benlek), Ali v. Sarayl (benlek),


Hamzav.Firuz (benlek), Mehmed v. shak (ift),
Turali (benlek), Mustafa (benlek),

iX^^Jf^
" .-^

15=^^03. Mustafa V. Hasan (benlek), Hzr V. Muhammedi


^
(ift), Yusuf (benlek), Ali (benlek),

p^^^ y?m jm ~^=^


- ^

--;^'

' ^ *

'-

_ ^ " Yunus (benlek), lyas(ift), brahim (benlek), Ali


- t ^ ^ ^ Hzr v.Iyas (benlek), Hamza(ift), Mustafa (ift),
Muhammed (benlek),

te'V
"-^

"^^
.

0 ^ - ^ ' - ( J ' ^ c t e ^ " ^ j ; ; ^ Mehmed V. Vel (benlek), Musa olu Hzr (benlek),
-^'

"

^ '

" ^

shak (benlek), kardai Ali (benlek),

"^^=^ jteter 13=!^

"^fcasK - - ^ j i

' j^"

-* ^
~PV=^

^4iLu

* ^

Turud V. Hseyin (benlek), veys v. Mustafa (ben-

0-fecfcr ^ ^ ^ ^ ' ^ ' * ) ' ^^3""Z3 (ift), Kardai Ali (ift),


"
^

"^??Muhammedv.Davud, Sleyman, Kuyumcu,


'

Mustafa,

.-^i Boyac Yusuf, Nasuh, Mustafa, HamzaFak,


-vrrh-^Glbahar bve.
Hne:B-ift26, benlek [bennak] 78, bve 1.
Mezkr kyn ri ve Tuzla'dan yevmi 15 ake,
vakf- camiidir. Mevln Kad Muhammed mte- ^ ^ " ^ Yellidir.

e ^
"-^

.7""^^--..-..^
Aslda
/ ^ - * Jj?'
^""^i
. mmetlik yevm-14 [ake], hatib yevm-l 3 [ake]
^
/_! t . - ^ ^ ,
ve huffz yevm-i 6 [ake] ve kayyum yevm- 1

^-^
"^ [ake] ve mezzin yevm-i 1 [ake].
C<**^^^^^.
indj Kad tasarrufunda, arz oluna.

168

s.70b
Y
.
J ^ ><
.^ y y
Karye-i Dereky ki, tuzculardr. Bayeyid Beg
'^yiiJ^Ji9if$\:^p^'y}i^^ ^
Hndgr'un vakfdr. Peygamber ravzsmaaley".',', , ,
* '
-

Hseyin Fak, karda lyas Fak, Hamza Fak\

(/jf

(Immpift), Musa (ift),

.,.'..#

kardaisa, Yakub v. Ali (ift), Muhammedi v.

MAP^JJ"

dS^

dyiUVj^

^^~>

^,.,^
tjJtlr'

ij^^^

?W^W*^f^

J>^

'

O^^^

Bak (ift), Karda Aii (ift),


bir karda Mustafa (ift), Mahmud (benlek),
Mustafa v. Sleyman(benlek), Hokadem(benlek),

Tanrvermi, Azeb v. Hasan (benlek), Habib

" ^

\ ^ ^

(benlek), Melmed v. Musa (ift),

karda Muhammedi (ift), Musa v. Muhammedi

' ( ^ ^

-""*'

"

^ ^

lyas (ift), Abdullah (ift),

'*"^*

' ^
S^t^

Tmurjan (ift), Mustafa v. Musa (benlek), olu


Musa (benlek), karda sa (benlek),

j g / ^ j

^
-

Hzr (benlek), karda Yahi (benlek),

^yf^ssk

^^^-J^ST'
'_^

-^J-T;.-

w-

J^,,

' ^

^^^^^^^
6^t^

*_^

^
^^{j^

^^^^^^
'

-^^^ < P ^ 5 > - ^ i = ^

Mahmud (benlek), olu Mustafa (benlek), Hamza _ j *


V. sa (benlek), lyas (ift),

- .^ . -

. - ^ ^

Bali V.'Abdullah (ift), Bayezid v. Abdullah ( b e n - ^ ^

\ ^

.^..jt*
^
^

- - I f ^

' ^^

tjfe=^

Olu eydi Hac v. Mustafa (ift), karda Hzr

ftjtol^

-^

^^

' * ^

'(^J'J^J

Mehmed V. Aii (ift), karda brahim (benlek), .

lek), Muhammedi (ift). Yunus (benlek),


Emir Ali v. Nasuh (ift), Said v. Mustafa (ift),

***

-^tap - ^ ^ ^ ^

Mustafa (benlek), Hzr V. brahim (benlek),

"^.^

" ^ t ^ Jjfe^csp- -^iy^pc^

Hamza v. Muhammedi (ift), Hamza v. Aziz (ift),

(ift), Temurv.Sleyman(benlek),

^ ^

-~-'*^

Yusuf :(ift), Eynebeg V.mer (ift),

Yusuf v. Fak, (ift), Mustafa (ift),

"

^ ^ ^ ~ ^ - ?^

karda Karaca (ift), bir karda lyas (ift),

Musa V. Fak (benlek), Mustafa (benlek),

"cKSfr

T?^
" "^^-^
^^ C?^
J*
/^

(ift),;

^ -^

^ ^

^^m^
\ ^

Karda Mustafa (ift), Pazarlu v. Habib (ift),

'(HT^.

'..^^

^^^^
rs^iLt
(f^^'ip^i
^
-O^
-^

169

%/

sJla

'-(p^^

C/'-^jyi*
.

"EJUJ^

' - ^

(j*5*cW

***

l?t*

- - - * * 'sa (benlek),

T ^ y a ? " "-^5;:Tmurta(ift), Nasuh(ift), Doan (benlek), olu

-<(i

"253" " g s ^ F h JjkA^


1 ^

-75=92) drls (ift), Turasan (ift), Hac Musa (ift), karda

- ^

cTimurta (benlek),
^afc^SE^Muhammedi v. Aslbegi (ift), Ali v. Karlu (ift), olu

^,^

" ^j^

^g^^g (benlek), Yahi (ift),

gSST^Karda Yahi (ift), Bekta, Ali v, Tanrvermi (ben- ^

- ^

^ ^
r

U^W

' '
<yWU

y^Aj^

-^l^

*-^

J^'

-fll

^J^^^

ti^^^
****

Z * ^ 3 ^ ~C*c^
.
^1^^^
"C^.
. t,

""^ Rumbegi V. di (ift), Hzr (ift),

"J^r

*-tC^

,.^

- y ; ^ Ali v.Mehmed (benlek). Yamur (ift), olu Ali (ben^'

]g[j^ bir olu Hamza (benlek),

c ^ ^ .^0(2t3Cr- ^ ; ^ g w ^ Nasuh V.Yusuf (benlek), Halil v.Ahmed (benlek),


" ^

- ^

, ^

*-<^

^K^

. ^ j medv.Timurhan (benlek), Temurv.Kayabeg (ift),

lXp^iS^ftc3B^"""^^-*^^'''^9't'^J'
Muhammed(ift), Muham*
" ",_^^ 'medv. Gvendik (ift), Nasuh (benlek),

"~E?(=sp- -~~^~g^

^,

(ift), veys (ift),

; g ^ 5 ^ Umur v.Ahmed (ift), olu Bekta (benlek), Meh-

-^

- ^ ^

" ^

: : ? : ^ E a ; - ^ Muhammed (ift), Mustafa v.Mehmed (benlek),

*"7*J
f-^

- r t ^ A l i V. Yni (ift), sa v. Bayezid (ift), Karda Azeb

Jlfi

(fj^/ity

lek), olu Sat (benlek),

Sr^
-<i^*
^^3

* jy
^~a^
^Z^

Hac (ift), olu Hseyin (benlek),


"y^s (benlek), smail (benlek), Hamza (ift), Hamza
V,uayb(benlek),

"-^fcacr ^ f ^ ^ ^ Yahi V. Bayezid (ift), Mustafa (ift), olu Mehmed


J-^

" ' * ' ^ (benlek), Hzr (ift),


r:'^'*^ Hamza V. Azeb (ift), Hamza v.Timurhan (ift), Tur*"'"*' hac (ift), olu Hseyin (ift),
^ ^ ' 5 ^ Yusufv. Sat (benlek). Sungur azadlu (benlek).
Hne:
B-ift62, benlek [bennak] 48

170
s.71b
Karye-i Babaderesi tabii-i Dereky tuzculardr.
Bayezid Beg Hndgr'un vakfdr. Peygamber
ravzasna aleyfisselm.

Sevin V.Sleyman (ift), Hac (ift), Hacv.


Paa Yiit (ift), lyas(ift),
Ksten V. Geri (benlek), Meimed v. Kurt

^ ^

2 F = ^ ^4fi^

"=^^2^

(ift), olu Veysel (ift). Hac (benlek),


Hasan (benlek), Musa v. Ibri (ift), lyas(ift),

~ ? 5 ^ ~-(fpT ppi^rr ^jz=^

Hamzav. Sleyman (benlek)


lyas (benlek), lyas v. Mehmed (beniek), sa v.

^yt^'

Hzr (ift), Mustafa v. shak (ift)

Lil^J

jGBsgs? "j/z^J "crt^


'^-**

Dndar (ift), karda Orucbeg (ift), Yusuf

_-^'

(benlek), Mustafa (benlek),


Musa (ift), Mehmed V. Hasan (beniek), Hse

" 3 ^ -ap^ 'W=m ry

yin (ift), lyas (benlek),


Almed v. Mentee (ift), Hseyin (ift), Muhammed (ift), olu Yaii (benlek),

" J(C

...^

" ^

Ahmed v. Segid (ift), Hamza v. Ali (benlek),


Hseyin v. Hamza (ift), Muhammed (ift),
elebi Dervi (benlek), Nasui v. Kutlubeg (ben
lek), Veli V.Osman (ift), Yakub(ift),
Veli (benlek), karda Ail (benlek), birkarda
Karaman (benlek), Bayezid (benlek),
Halil (ift), brahim (ift). Veli v. Karl (ift),
Hamza (ift),
Ali V. Emir (ift), Mahmud(ift), karda Yusuf
(ift), eydi (benlek),
lyas V. Orucbeg (ift), Ahmed (benlek). ahin
(azadiu).
Hne:iB-ift29, benlek 21.

^
^

- ^

^==-3B*^

171

^A}^0i}*^J^^^J^A}^j^-'^

Hsl- Tuzla ve mahslt- Dereky ve BabadereHac Hzr.

1*0

ts,l(e^>

S^Q\^%ii

^"^/^P^j^iS
V^l^l^ajd^^

Mezkr Tuzla'nun reslerun beyan eder.

^jAiCt^i^^i
^ U V - ^

Temur evladndan Mehmed olu Musa Reis'dir, 84


Klek tuzyir.

J^jJ"

"

d S K ' ' ^ '


,' X.. - ''^^-13^-^''-**

V^ '^''^ reislii imdi Kad karnda Mevln Taceddin elinde 50 klek tuz yirler.

^ i t i y ^ i - klek tuzyir
r ' - y U / Ve Al Fak Ali adlu kiiden satun aldug reislii

'(fj^j^y^

ki, Bayezid Hndgr mukarrer tutmu. Hsameddin olu Mehmed Hac ve karnda Taceddin Fak

* ? 7 M ^ 3 % T
^U^lLrf^JjJjJ--

-f^-^j'ujtAl^

'j T ^ '

'

J ^ ' V S ^ i T J / 3 Ve Kazancolu reislii olu Mustafa elinde 48

tj^

,-^rJiJij>^

Bll-zlyade 26.368 [ake].

fil(* t j ' i '

-^J'^J'cyr^i

^ 1 ' 1 y^.

Ylda 320.000 [ake].

^ ^ ^ j M ^ l ^ j elinde 100 klek.


'

* . '

J y y

""

\ / Ali roiclrni nn\

Ve Aslhan reislii gveysi Hzr Fak elinde Sulta


nmz nianyla 48 klek tuz yir.

- * 2 ^ , "f'C^J Fak elinde 72 klek tuz yir.


j y >

Reisolu lyas reislii Hac Hzr elinde 84 klek


tuz yir.

d^^^(^m^jU^i^
^ ^^'^' ^''^' 9'" Yusuf'un reislii olu Meh' ' . . . ^ medBeg ve Hzr Beg elinde 72 klek tuz yirler.

172

Behram Tuzlas'nda Vakf kyde Emir Hac ift-

'^^^^^^^'^^^^

ligi. Mevln la'eddin tasarruf edermi, Sultan ^MfU0//^j}(J^

^^^^hJ^(^4^

nianyla. imdi evladndan Hsameddin olu


Tace brahim Fak elinde mutasarrfdr,

*"

'

^^C^y^M^'ki
^" .. (.' 9 /

Nefs-i Tuzla'da Emir Ali iftlii mahlul olduu


sebebden merhum Sultan nianyla Mevln
la'eddin-e verilmi. imdi evladndan Hsameddin Kad Mehmed tasarruf eder.

-j^^jjf^^jfjj^^j^i^j^hyjj^
., ,, , ' * - ^ , *y,, , ,./><,**-.,,
^^^J^^d^J^r^^^^'^^
.SiJjaij^O^^^McU

Bayrami'de Ahi Hzr Zaviyesi'nin bir iftliinin ? ^ f a ^ t f f > J J j ^ ^ ^ ^ j ; \ ; - j ^ ^


vakf yeri var. Mahsulat, zaviyede hare olur ve
* "
* , - -"Z^^^ff^-f*
bir pare harab ba yeri var.

^^H^J^y.J-jJ^^'UjD

Ve Bayrami kyde mescidn bir iftlik vakf


jtfe^fcj-j. txj ^A^tyeri var. mam tasarruf eder ve iinde koz aa- " '
."V*^^*^

Dereky'nde Sinaneddin Yusuf dutageldgi


"^JLitfX/>J^^,^>y^^^
yer vakf imi. Merhum Sultan nianyla mezkr V||.I ^ , , , ' ' . ,
^ * ^ 'i-'^J^
Yusuf Fak fevt olmu. El-halet hazih Yusuf ^ ^ t ^ ^ ^ ' ^ t ^ - ^ ^ C ^ i J a l - ^
Fak olu Hzr Fak ve karda Hac Mehmed ki jL>>.Le-,(j r ^ a u r : - S - ^ / ' * ' *
olu Hamza Fak, tasarruf ederler. Ellerinde sul- ^ ^ d ^ ^ ^ ^ M ^ f ^ - ^ ^ f U ^ J
tanmuzun nian- hmayun var.
^''-^llSyl^dW(t(>UX*'t^JJ[^j^V^

Babaderesl'nde mtevefa Danimend Oru Beg


\iiSAl^j'4J^jpi^
dutageldiigl ylr, Gazi Hndgr'dan muaf ve m- r y, * ^ t ' . - "
sellem olgelmidir. Elinde Gazi Hndgr'dan
'^^&Jl>^'^^^^
nian var Mezkr Oru Beg'n olu Ahmed
Fak ve Kmari tasarruf ederlermi.

^ "^ ''^6}

(J^t^Jo^t^J^J^
. . , ! - * ^^UJO^i^JJJ

Jf^

Mezkrlar Hac fevt olub el-halet hazihi Ahmed


Fak olu Ali Fak ve Kmari olu Muhammed ta- ^ i ^ ^ C ^ j ' l ' J i y i - . ^ J ^ J - f i 4 > ^ ^
sarruf |ederler. Ellerinde Sultan ve Bazezd Beg
' '-*
-y*^o^
Hndgr nianlar var.

-l^JlJ^

173

Dereky'nde Hzr olu Hac Fak dutageldugi


^4^)^khl^y^
,.
J. ^
1-,
-^j^t-vj^f
-^'?C*>^J%;;j^jj^^jsJ^j>

^'^"*'' '"""^"'" "'*'" ' ' """"'^ " ' " Hndgrve
Sultanmz nianlarylamuafve msellem mi.
Mezkr Hac Faki'ye fevt olmu. imdi olu Pir
Mehmed tasarrufu ndad ir. Ber-karar.

d^^JiS^^S^^^ia^,^^'^^^}^'^
' . ^ V / ' . " ^ ^ ^ , . - *'^ * ' ** < S ^ ^ t 6 K ' ^ J ^ ^ ^ , j ^ ^ i
^^^&&^Jf0j^^J\^}H4yfi^ijJ^
" '
' y ' '
'

Karye-i Kepe/Kebe Yakub ky ki, kadmi beglerden Etmekyemezolu Hac Yusuf vakfetmi.
Elinde merhum Sultan nianyla vakfiyet zre tasarruf olnagelm. imdi mezkr Etmekyemezolu Hac Yusuf evladndan ma'ruf olu Ali
tasarruf eder. Elinde sultanmuzun nian- imayun var. Mukarrer-name.

7^^
:::iysr
Ch^^

Afi^
_!l

-grtstjjfc -^jifcfE)- '"i^f" S^'^l ''3'*' ('^)> A'' V- Hac Ahmed (ift),
' VJ
L - i * - karda Veli (ift), Musa v. Mehmed (ift)

: : 5 f c v 9 ^ ^A^rf^
* ..^'

"M?J^ Karda Hzr (ift), Isav. Temurci (ift), Ali v.


" t , Abdullah (ift), SIe v. Hseyin (ift)
Hne: [ift] 11

X?^='Zt^^%ttagr^^

Nefs-i Tuzla'da Hac Kayaulu, merhum Sultan ni-

0^iy^CfJiy^yj,^^(;'
'.dJ^/L-M
^^"'^'^ """^^ ^^ msellem olgelmi, dutageldugi
r
^ *,
. ^ r ^ i'2)--rr^j(^^-^ yerden r verlgelmemi. imdi mezkr Hac Ka^

^^^?:y^y^\^'MjyMA^}9jjji

yagulu evladndan Yunus olu elebi Hayreddin


muaf ve mesellem mi. Ber-karar.

(A^^J}^!^*j-J
t i b t l > ii^il^^s
f4^' *^'^'' "^y""^^ bir iftlik yir ve Krbanluca'da bir
^ ^ ^ " " ' ' "''^y*'TJt^3o}
yerde ki deirmendir. Evvelden vakf imi. Gazi
-''^<;XWiJp5j%^g^
. ; Hndgr nianyla elebi Fak tasarruf edermi.
m^^ ^ w o p ^ ^ ^ u J i^jjj ^g2kr elebi Fak evladndan Mehmed
^ ' ^ ^ U l U ^ V t r t ^ l ^ J i j l J ^ y ^ ^^'^' ^ ' " ^''^""ah. Sultanmuz nianyla tasarruf

Ve karda Halil bile.

174
s.73b
Mahmud Fak tutageldgi ki iftlik ve bir tapahne, iki deirmen ki, vakfdr, Merhum Gazi
Hndgr'dan. imdi evladndan Ali Fakh olu

/*. ' w ,

Musa Fak tasarruf eder ve elinde merhum Sultan nian var. Mukarrer.

"

"
-^

'

J-' "-

" J u * j fu
pf^Ji^h
- ^
^TT^l-^

Ve mezkr Mahmud Fak tutageldgi parakende


iftlik ye Arca Bedreddin Tepeliin ki merhum
Gazi Hndgr'dan vakfdr. imdi evladndan Ali
Fak olu Musa Fak vakfiyet zre tasarruf eder.
Elinde:merhum Sultan nian var.

^^\ki^/j

CA^^

^^^Jo'g^^f^

^.

Kozlu'da Veli Fak'nn tutageldgi ki bir iftlik ' < ,Itft.f , /:,. /
yerve bir pare ba ve 30 emrud aac vakf var^^^^^^V^^

-Jt>

^
>^' -

m. Kdm'|.eyyamdan vakfiyet zre tasarruf - c ^ j J c ^ i ^ y i o U H ) ^


olmagelml.
' " ^^ " ^^^^9^
imdi evlad tasarruf eder. Ve ellerinde Sultan /^M^d\h^^J^j
nian var.

^Jt>eMAa^

-^
/dfi
.. ^ ^

Kemderi kynde Hzr Fak'nn bir iftlik vakf ^ X^^J^}^^^^i'^^^^J^hlOjM


yiri varm. Kadmden Emir Sleyman elebi 'J^ , ' '
'
' * ' * ' *
ve merhum Sultan nianyla tasarruf edermi.
imdi mezkr Hzr Fak'nn olu Hehmed Fak ^^aA^^^MM^<ik\ '.' :* ^-- t^
tasarruf eder ve hem defterde mastrdur.
^^^-^ Y - * ' ^ / c t e < ^ J > c ; ^

ukur kynde Musa Fak'nn bir iftlik vakf


yeri varm. imdi mezkr Musa Fak'nn evlad

{y^^StP^)^^C^cf^k/tfi'^
,,
^
" ^* '

tasarruf ederler ve hem defterde mastrdur. El-^^j''t^-^JC5^*^Cli3j^^^


lerinde merhumeyn Sultan ve Emir Sleyman
M|^t
"
" "
nianlar var.

^^i^}^^sd^(^JJt^\j^

175
V-^l

.-

lCJi}^JUi/\^iJ^filf^ti>^^^^
; J
J ' , " ' '/ I 'v' '
' - ^ p ^ ^

./

->74a
'^^'"^'i kynde Hseyin Fak'nm elinde Bayezid
BegHndgr nian ve Emir Sleyman nian vardr ki, evvelde tecdidolgeldi-SIpageru ile evlad

' ''

C^C^^^CcJyttf' ^'^^JliMMSJ^jJ}'
,
^
"
,'

^'^y" V kadmden vakf dgine ahadet etmiler.


^^3''1 B^g defterinde bu resme masturdur. imdi
evladn memnucan ber-karar.

karda olu sa Fak tasarruf ederler.


Karda brahim

Hayreddin elinde eyh Hamza'nn bir iftlik vakf


C^/^W<^^^J(^Jj^f^:'^d^hf^fi/
/
' .
"
j^\j0li^JrJffC^^'^i^'^C^'f^

^Uiiyl>e)c^(^vu>j

,. f ; ,
OJ/J^^j^^),^^^

'

A* V
'
C^}$^fay^(^j
. ^
^-P^C^^^fJ

'^^<iC^^j^i^j!^\^^J^\

^^" ^^'"'^'^" ^^'^^^^ ^"'*^" nianyla ve bir deir'men var. imdi mezkr Hamza Fak'nm olu sa
Fak tasarruf eder. Elinde merhum Murad Han
Hndgr'un ve sultammuzun nian- hmayun
var.

Srru/Sayru eyh elinde dutadurdlgi bir iftlik yer


ve bahe evvelinde vakf imi, Gazi Hndgr'dan.
imdi evladndan Yunus olanlar Musa ve Muhammed tasarruf ederler.

tft^jU Sazlu'da smail Danimend dutageldugi iftlik,

/ ^ ' V ^ ^ " .. 1 / " . . i ^ ' r ' / . " z j - Gazi Hndgr'dan vakf imi. mametliin.
^ ^ ^ M s ^ ^ f e j 5 ^ W t > : ^ ^ i^di evladndan Hamid olu Mustafa tasarruf
^''P^^^^^\^J\^j^UfQj^^i^sm
" ,

^^^''- *^^^' Hndgrve Emir Sleyman nianyla


.-.' ve Halil Beg defterinde masturdur.

176
s.74b
Musa Fak elinde Bayezid Hndgr nian vardr ^ j ^ t w ^ 5 u j i f ^ C ^ j ( ^ ^ k ^ ^ ' ^ ^ F J ^
ki, kimesneye haceti olmaya ve zahmet ve ver- ''*
> . J'.^.t,
A '" I
^ *.
meye deyu imdi olu Veliyddln elinde dahi
merhum Sultan nian var. Mukarrer-name.

^ l , * j ^ ^jMZ^(^aalf

Kapuci kynde Yunus Fak'nm bir iftlik vakf


yeri varm. Sultan nianyla, imdi olu Muhammedtasarrufeder. Elinde mukarrer-name.

y.

y',

"

- _

^l^^&ii ^JtUh< ^<^^^

Mlhallu tevabiinde ayt/Cebni kynde ve Ovack'da Yahi Fak tutageldgl iftlik yerleri vakf

-idl^o^^c;^\J^j^/^,s^^r.^
. . - ^ ; / --^-^*-C ^ . . ^ - ' J ,

imi. imdi mezkr Yahya Fak evladndan sa


Fak olu Abdullah ve srail olu Ahmed Fak tasarruf ederler ve Abdullah'n olanlar Yahya ve

^<S\^^-^'^0^^J^d'^(^-^3OJj'(J^
_,., . t r - - . . " -, '
^^^^'-^^^J^^^^&^y^^^^Jt^

Yakub bile mutasarrflardr.


lyas V. Yakub

Kulfal kynde Orhan Fak'nm bir iftlik vakf


yeri varm. imdi evladndan kz var.

,
iMjjo^i^Mj^oS^J^
*"*^'4H^/
' ' ""'"

'^6S^M^S'U^^U^Ji:^^^j^^Ji^
<
-t

lyas Fak tutageldgi iftlik vakf imi. Elinde


Bayezid Beg Hndgr nian var. imdi olu

C^^^ij^O'.^it^

Virnlu'da eyh Mentee olu Yusuf ki, kssahun kdr. Kara Geyigl Virni ve Halil iftlik

&^2?**0?S3i>^;j5Tratffpr^^
'

,- , ^ .

"

- ' ^ ' - ^ ^ ^ 5 ^

'^^^'^'^r-^jy^^Aylj

imdi olu Ali tasarruf eder.

Pnarba'nda Hamza Fak'nm bir iftlik vakf


yeri vardr.
imdi karda Mustafa elinde.

"

:;l6Jc4HCtt^?%^^
*."
'
*
-^<^t7^

Fak elinde.

merhum Sultan nianyla vakfdr.

* *"

M '^^

' '

"

'.'-*

'

177

5.75a
l^^
*;

Aaca Ali Ifyiinde bir iftlilt yir d, valtfdr. Kadm


beglerlnden. imdi Aaca Ali evladndan Hac
-*^ Hzr olu bralm tasarruf eder. Elinde sultanmuz
nian var ve dnm ba var ve bir eriilt eltk
tohum eker,

^^

^ '^-^-^^t/it-^^Jj^UAP^-^a^^
'*^u!''

10 kile.
Behram'da bir iftlik yer vakf. Yakub Fak'nn,

^ - M j i V r i i U ^ ' * mezkr Yakub Fak fevtolmu. imdi eviadlar


plinH(>_ Ar? nln.

Yenikler'de Muhammed Fak'nn bir iftlik vakf


yeri vardr, ama immetiiiin.

Cem'an hne-i vakf:


B-ift115, benlek 158, nefer 273.

178

Behram smurmda olan Beglik Arklar ki sonra

7&^^4jl^

Saruca Paa'ya temlik olunmu. imdi Saruca Paa imaretine vakfdr.

t^^Mj^J^^StijJ^rp^,

-h^^^

^Af^ O^J^O^M
'*
.

Nehr-i Trkmenl 45 erlikdlr. 24 md tohum


ekilr.

5r~^

Hsl: 12.000 [ake].

Nehr-i Baclar 40 erklekdir. 21 md tohum


ekilr.;

jJ}^4{/^Jdh^

Hsl: 20.000 [ake].

Nehr-i Aacaky, 32 erlekdir. 10 md tohum


ekilr.

"-u^
'^jfejj'V^jJ-^JJjjjJ

Hsl: 5.000 [ake].

cK^

C^^Jgl

i/

^i>

U^
Nehr-i Yeniler 25 erlikdlr. 8 md tohum ekilr.
"^^Hsl: 9.000 [ake].

.^-^^^t^^,;^^^
j ^

^u
Nehr-i Kzl ky, 32 erlikdlr. 8 md tohum eki-

lr.
Hsl: 3.050 [ake].

^_

/ ^' , /

J^^^t^i\i\j}\ .fer-v
^

'blL*^

Nehr-i|AI Fak, 20 erlikdlr. 6 md tohum eki-

Hsl: 3.000 [ake].

-^^j^^^^^j^jJJfjc^

S^r-^

,^^

179
s.76a
'!3^^^rS^^S^^^j^^^S^^J^J^3^~^

Nehr-i Glmez rclg 7 erlikdir. Br md, 4 kile


tohum ekilr.
Hsl: 800 [ake].
Nehr-i Karabaiu, 8 eriikdir. Bir md 5 kile tohum
-**ekiir.
Hsl: 800 [ake].

jCtfc^^/jii-t
0^
*fcT-

;'[,

'

Nehr-iAlbacaolulVlustafa4erlikdir. 15ki
kiie

^u

"^^"^^^*^fj?^?r^e^^

'^^^!^^/i^4j(l\0'A{^3J/

Hsl: 300 [ake].


V

Nehr-i Mentee Deresi 7 eriikdir. Bir md tohum


ekilr.
Hsl: 300 [ake].

V "'^^"' '^"P'"' ""^ '''''^^'''- ^ "^"^ * ^ " ' " '*''"'''


Hsl: 1.200 [ake].
Nehr-i Egrideresi, 3 erlikdir. Buuk md tohum
ekilr
Hsl

^^^^ji)L\i^:

Nehr-i Yassba, 4 erlikdir. Bir md tohum ekilr.


Hsl: 300 [ake].

Nehr-i Adadepe, 22 erlikdir. 6 md tohum ekilr.


H5il:2.000 [ake].

180

76b
Nehr-i Papaslk Argr, 6 erlikdir. 1,5 md tohum
eki r.
Hsl:
800 [ake].
Nehr-i Ahiler, 12 erlikdir. 3 md tohum ekilr.
Hsl:
1.200 [ake].
Cem'an 16 pare arkdr. Tohum 92 md, 4 kile to
humdur.
Hsl et-mecm':
45.000 [ake].

181

[Babakanlk Osmanl Arivi MAD.16016 Nolu Defter)


Ba eksik sonradan sayfa numaralar konulmu.
. ^ i f J ,^#- ^ ^ j
-|
I
-'I'
CtU^t^
J, '

^v*..<u. ;fcl*)iiV eyholan'nal, Ali'ye 1,AhiKaraca'yal, smail'el,


- ('
j C brahim'e 1,

t t f i 4a;4> vJ^tf^J * ; y Muhammedryel, aya ayda 40 [ake], Turgud'al,


i
1
' ^ 1 Ahmed'e 1, Paa Begl'ne ayda 40 [ake]

yiJ* -^I^JtJUjr/ i i j j W t?!*" Musred'e 40 [ake], kilardara 20 [ake], Brusa'da


^ ^ V . ^ cf
V '
f'
^ imma 70 [ake], mezzine 23 [ake]
' Nefer 21,
-^^^^Ci^i^liitJjC^jf^^l^^J
., , /
.... . ,
- ? : 9 ? ? ^ - ^

Yevmiye 40 [ake].

Ayda 1.200, ylda olur 14.400 ake.


['-..'/'r-

Ve ete gnde 5 ake ve rak yanda ve bir yerde


gnde bir ake, ayda 180 ake ylda 2.260 ake.

L L . , " . . >y * . ' ' "


y . 11 El-bk 11.500 ake rkebesinde ve pirincine ve ya. - , , , - '^^ - *',-?*-'
gna ve balna ve ziyafete ve bak hurda harcna sarf
'^J^)cj*^V.^kf -^^O olunur.

AJL>[JJ^jAlj:.4'ijt^^
* '
, *'('/
' ' * / - ^ ^ J t M '*'Litt^t^'W>

^ ^ ^^j-ytj^^^^^^jJc^J^

Avar'da smail Fak'mn 6 mdlik yeri vardr, vakf,

0^-^tii>^fj^ixfy^/* tfj^,.* I

*" ' *

^^-^

^ y t ! ^

Zaviyeye etmek/ekmek in ylda 32 md ve bkehl-i


vezaife ve hizmetkrlara ylda 90 md asl ve harc-
mukarrer ve arpa asl ve harc- mukarrer.

"'''''

-TByO^
^

Orhan Beg'den. imdi olu varm. Tahsilde imi,

Ayalar'da Ali eyh'n 3 mdlik vakf yeri varm,


merhum Bayezid Beg'den. imdi Ali eyh olu Mu
hammedi tasarruf eder.
Habibv. Hzr (benlek), Yusufv.Orucbeg{benlek),
Nebi V. Hiztr(benlek).
Hne: [nefert]3

182
S.2
Hne-iievkf cem'an
929

Karye-i Koky ve Akalar ve Lagoz ve Balklagu'da iftlik yir ki, Arab iftlii dimekle meiurdur. Fi'l-cmle ibu zikroian ky ve
iftlik Hadm Sungur Paa'dan Ko kyndeki
mescide vakfdr. Pdihmz dali msellem
dutub deftere sebt etmek buyurdu. Annn ya
zld.

EVKF-IYARHSAR

ft^!>

:7t325r

*\J

Nasreddinler'de meyz Fak olu ismail Fa-jjafjM


k'nn mdlik vakf yeri var ve bir pare ba
^ *"' , "V "'"^'V-^'tt/'fu'
vardr, Bayezid Beg nianyla. imdi smail Fak
'^^^^t/^Jly^t'iy^.^^j^y/vi;
olu Yusuf Fak tasarruf eder. Elinde Sultan
Murad Han Hndgr nian var.
Maisl: 150 [ake].

183

Pir ve Murad mezra asma ve


^ ^ -,- ,, Yayabai'ndan

-, ^
. Turnapmar'nda Segidpnar'mda mezra'asm ve

^ ^ ^ J ^ ^ ^

Gkezlefde sa olu Halil ve Kulfal iftlii ki. drt

^c^J^it^l^t^iy/d^^^
"

lftllkdir. Yaya yeridir. Merhum Sultan Murad


hindgr nianyla vakf oimudur.

'^'^t^^^^^^S^^^I^JS^^jr^

Karye-I Bokluca, Al'eddin Beg'n vakfdr.

jyi^kjU-L^^*<^M^^^
-rv^ ,
. .^

"CsayJ "

av-

Brusa'da trbesine ve Orhan Beg Medresesi'ne


^.gjjj gg^ olunur.

afe^O ' " L j > '"^'" ^^^^ (imm-nim ift), ve karda Osman
^^
p ^ V ^^.|^ .jjj^ jgg jj^j^ ,^gj.^g| Mrvvet (ift),
' '
jBSte"

i r J ^ ^ i "^Jf*''

j ^ ^j f c Turut{ift), olu Osman, Hamza (ift), Urgut


^(ift),

" ^ ^ 2 5 ^ Dura (ift), Muhammed (ift), olu mer, Oru


-

"JIJVJ*

>ji
^

(ama),

"vJ-

-^

''

Bve Msr, Azatl Musa (ift), bve-zen Hamza.


Hne:[ift]10, benlek:3, bve:2 .

.>l '

*^

^if^^'^ilf\*iX^^jij^/l^

Hsl: 800 [ake].

Karye-i Gkesu, vakfdr, eyh shak Zaviyesi'ne,

.fO(:>^9Jciwi^[>t^
* , ,^
,
'* ^^^^kM^ShSi'i^jk^ji^

<f"

^'"^" Beg'den. eyh shak olu Hac Mehmed


tasarruf edermi. Mezkr Hac Mehmed fevt
ol'^i'- '"^^' "ac Muhammed oiu shak tasarruf
der,

_>lw-* Sultanmz nianyla.

184-

S.4

"

Hamzai olu Ali, ve bir olu Mustafa, ve karda,

"^jj^s

Vebirkarda. sa, Mahmud (ortak), olu

"^^^

' ^

4 ^

^"^

sa{ortak).

^**0?w' ^^^xf*^
'

fc4->
.

cFT

~d^m

VebirluAhmed, Demurci (ift), HacSabat,


Bir vakf deirmeni var.

Ve iki harclu deirmen oca vardr.

.^

Hne: [nefer] 10
Hsl:

-j^t

'^^^V

Hmta O md kymet 500 [ake], a'ir 4 md ky- j J ^ j i t C i


met120, yulaf ve Iza 3 md kymet 90 [ake],
^

if\MJ^Jt
^.^^

bostandan ve haracdan 80 [ake],


kovan hakk 18 [ake].

Mezra'a-i amurluca ki vakfdr, Osman


Beg'den. imdi Mevln Muhammedi Fak tasarruf Edermi. Mezkr Mehmed Fak fevt
olmu, Olancklar var, Yusuf ve Hasan ve
Mustafa nam. Mahll. Arz oluna.

^ljyU-^?* 6)>4ti5*'^i^-^jLLrl? -yjJ.


0]f^^^j^O'y^^J^j/M^f^\Oi>*^
*

Mehmed v. smail, Karaca azadius (Hne 2)


Mahsl: 250 [ake].

Avar'da Osman eyh'n bir iftlik vakf yeri


var ve bir deirmeni var ve bir pare ba var.
Mukarrer vakfiyet zere tasarruf edermi.

ZJ^S" -^ - M - - "
^^(^J^i^jtf'J-MJb^f^
t^^i.^jJi
-

^C>/i <MJifii^l^k^(fX^

imdi eyh Osman olu Sevindik tasarruf eder. ^ v ^ j T


Mahsl; 300 [ake].
Mezkr Sevindik eyh'in iki olu var: Orubeg

^^"^lityas.
Ve eyh Osman olu Ahmed Fak ve olu
Davud.

^^j

-zm^
'

-' <^kh

185

<i ^

- "^

S.5
Baba kynde Ermeni Baba'nun bir iftiik vakf
yeri var, Orhan Beg nianyla. imdi Ermeni Baba
evladrndan eyh Mahmud olu Musa tasarruf Ider.
Mahsl: 170 [ake].
eyhler'de, eyh lyas olu Yusuf'un bir iftlik
vakf yeri var ve Yeniehir tevabi'inde Balukl'da
Mentee iftlik vakfdtr, Orhan Beg nianyla.
imdi mezkr Yusuf tasarruf eder.

*~~J0^ C'^T"
^^^'^

d3d

'

rjsJ
'"

. -:, . LT,-"

Aydn, Ahmed, Yahi, Hzr (Hne: 4)


Mahsl: 210 [ake].
Karye-i Kilisecik ki, Emir Seyid Hazretleri'nn
Hatun mlkdr. Brusa'da EmirSeyid Imareti'ne
vakfd ir.

5 ^ - ^ n j r ^jfc^ ^ ^ .
^

u-fjjfi^

Kethda Yunus (ift), olu Mustafa, Bazarlu

4-"'^

(ift), kardaMurad,

KS^'^fe*

Ali V. Demurta.
Hne: [ift] 5
Hsl:
1.000 [ake].
Hne-i evkf cem'an 38

186
S.6

EVKF- VJLYET-1ERMEN-L

"Uit3^i043
Karye-i Zekeriya Baba ky, Osman Beg'den
vakfdr. Evvelde Zekeriyya Baba'ya vakfdr.
Hseyin eydi tasarruf ederdi. imdi Hseyin
eydi olu Asl Paa mutasarrfdr. ki olu var,
Ahmed ve Ma'ruf nam karda Dede Bali.
Mahsl: 340 [ake].

'

' "

Karye-i Eymr ky ki vakfdr. Bayezld


Beg'den ve Orhan Beg'den nian vardr. Evvel
den Saru Baba'ya vakfm. Andan sonra
Yusuf tasarruf etmi. imdi Yusuf karda
Ahmet olu Hac ve karda Dede mutasarrfdr.

Ahmed (ift), Satlm (ift) ve bir kehd yrr


(Hne; 3)
Mahsl: 300 [ake].
Karye-i Esri ki, Orhan Beg'den vakfdr. Yarm
iftlik yer eyh lyas elinde, Orhan Beg nia

^P

nyla iyas tasarruf ederdi.


imdimezkr lyas olu eyh Mentee ve kar
da Bekta mutasarrfdr.

Sevindik (ift). Sadk karda (ortak) (Hne: 2)


Mahsl: 336 [ake].

lyji

J ^

'

^^*^'

187

,.;-. -. *> J.* . j"'.,*


^S^^pif^fi;^^

/'.r-^ j Karye-i Katmanlar kynde Esenl'ye bir iftlik yer


^3kfd.r. Orhan Beg'den ve Murad Beg'den. Elinde

,^^(^-^ii^*'}^t/^}iJ^J^^/7

nian vardr. imdi Esenl evladndan brahim olu

^ J^j^\>^fhS0Jj>ibS Ramazan tasarruf eder.


' ^ ' *
IVlahsl: 240 [ake].
^^5''^'^'*(Mjl^\iiJ^jtf^^"^^

Karye-i Kay iinde bir iftlik yer, Esenl olu Mus-

^'^-^JbkiX^t;ilA}i^
.^, . / i r ^ .,wrM- t ? ^ _ , j ^ . j ( ^ j .*5w^0^y^Jj^jj^fcrf^c^
*^?Sr^

'

Murad Beg'den ve Bayezid


Beg'den. Elinde nian vardr. imdi Cneyd
olu eyh Mustafa ve karda Musa mutasarrflardr.
Mahsl: 220 [ake].
Karye-i Dlrekn'nde ldr olu Sleyman

U::^^\;i^sJ^Jk}CJli^haj
^eyh'n 20 dnm vakf yeri vardr. Bunun zerine
^
^
-'
- Ermeni Hzr ve Mevln Kads tanklk verdiler va-

C^'^'^^'J^<i^^-^'K)ihJ*2t3^/ij3]^

^^A*^

kfdr dey, imdi mezkr Sleyman eyh evladn-

Mahsl: 370 [ake].

tytyt-'^><^C^Wl^C^cJ'-^^*'^Jy-* *^ Karye-i Depeck-een'deAhi Musa, Bayezid Beg nl0 ' ^ . / "' '
'
anyla mu'afve msellem imi ve merhum Sultan
^A^J^ffh&{M^faC^i^j
dahi mukarrer-name vermi.
^^^<fl^-^Mtfc/^^/h^jJj'j'Cf>*' i'^'^i M"S3 evladndan Aydn olu Mahmud ve kar} ' "
",'
daAhmed mu'afve msellemdir.

^^^JfJi3^jU^ij(p!^^^

Ermeni-l'nde Al Beg iftlii Yunus Fak'ya vakf-

A;J*Ji5,*J-tf,<"v/til'-"- L'L /^' . evladm, Bayezid Beg Hndgr nianyla. imdi


^^tfO-'JfOA^ L^^^^j^fjipy Yunus Fak evladndan
Muhiddin Fak olu Mevln sa ve karda Musa ta-

O'-^

^ 3 5 * Turud, olu Nasuh, vaz,


Karda Bayrambeg, ve Bazarlu (Hne: 5)

'^-^
i

-tM 4 ^
Mahsl: 230 [ake].

188
S.8

EVKF-IEYNEGUNEGL

Karye-i Baba kynde shak Ede iftlii vakfdr,


Gazi Hndgr Murad Han nianyla be iftlik

if|j<j(/,*fc| /jj
^

.L^ ', , . /

^WcABBSy&-t^}jr->'

yerdir.imdi Elvan eydi evladndan Hasan

^-^-^^^^SOyi^^j^/tl^ifi^^l^

olu Hamza ve karda. Arif tasarruf ederler. Ata- ^ C J ^ ^ J ^ / > L > J , > , L " ^
lardedeleri tasarruf etdgi zre.
"
*
-^t-^-LT-'^JCt-^cJ^^

Ali (ift), karda Resul (ift), skender (ift),


Ayvad:(ft),

'^':^fc^-zs/^

~cfi^

Olan Abdullal ve olu Hamza, Dervi Mehmed, Abdal,

J J / ^ ' J*^^

olu Muhammed, Hac eyh, Hzr, Yusuf,

{jjBtj" '-jgjt
' j

mer V.Ali veolulyas. Ve bir deirmen var- J ^ ^


dr (vakf).

Ve 4 pare balar var.

^ "

^9^Sf

T ^ = ^ W r ^fe^re^
^<^ft|"
V

l^

i^

'^^HJ

j ^ j ^

189
S.9

zb^JiJjij
JHjtCuu

-JSJ

Ve 30 koz aac var.


Ve 4 kiras aac var.
Ve kendlern 2 ifti yrr.
Hne: Ba-ift 6, benlek 8.

/"^ifJjtJjJj^itjV^
^ .

^'^

Hsl- lububat ve koz ve harc- ba,


mebla 1.500 rakel..

Karye-i Lipodama'da Kulfal eyh iftlik vakfdr.


~^>J^^y(;>J^^^J^k
'ri
..,^'' , .
C^hklhd^J

^^^y^fM^^f

Karye-i Karagz'de eyh Aii iftlii vakfdr. Gazi


Hndgr nianyla Ve Emir Sleyman nianyla.
imdi eyh Ali olu zzet ve karda Hac tasarruf

^Lt>C)^^Jj

"cJf^^JjjkfjJ^kJj^^j^JJj

^^^""^ ''"'"'y^ ^^y^^'^ ^9 Hndgr nianyla.


imdi Yakub Fak oiu Yusuf tasarruf eder.
yg |j.|, Q|| yg^^ caruliah Fak.

^*""'''- Ve br olu var Musa..

V4w+ir^t^J0
^*?^A*?i4)!^C^p/tJ^6*^
'
'
" ''

Karye-i Ada-yk'de Segid Fak'nn bir iftlik vakf


y""' ^^'"' ^"'^^" Beg'den Kara Baba Zavlyesi'ne.
imdi Segid Fak olu Burhan Fak tasarruf eder,
vakfiyet zre.
Karye-i Ada-yk'de Kzl Murad Zaviyesi'nin bir

(^f'fff'IL

Eymr ky! iinde eyh Musa'nun 5 mdlik vakf


yerii var
vardr.

^i^c^jftja^^
M ^ / '
1*1<:CO^0MCX^J4A^

'^''^^^'^'^y" v^''^'^- Merhum Gazi Hundkr'dan.

BayezidBegHndgr'dan. Ve mezkr eyh Musa'nun bir olu var. Yusuf adlu ve karda Aydn'un
olu Ali.

190
S.10
Baba kynde eyh Yusuf elinde bir iftlik vakf
etmi. Kadmden merlum Sultan Murad Han
Hndgr nianyla. Mezkr eyl Yusuf vefat
etmi. imdi olu Aimed ve Ehad olu Davud
tasarruf iderlerve ellerinde Sultanmz nian
vardr. Yafi ve olu Halil ve Ramazan.
Nefs-i negl'de Aii Yusuf'un bir deirmen var
dr. Tekyesine vakf etmi ve 3 mdllk yeri daii
vardr, vakf.

Nefs-i negl'deki amam vakf- camiidir. Hsl,


mesalihe sarf olunur.

^^^^ti^^g^epB^^

u^^
Karye-i Nikde/^gidbaba vakfdr. Sutan'dan
Brusa'da Naib Hac vaz Paa'nn Medresesi'ne.
Kim mderris olursa, ol tasarruf eder.

Turud (ift), olu Mustafa, ilyas, Asarbegi

A^Ai>i^^^^
-

, _ ^

- ^ ^ . ^ ___g^

Yusuf (ift). Mentee (ift), Musa (ift), mam "Jujaj T K ^ "


Hi2irFak.

* ..
Hzr Fak,
Saruca.

Ve koz aac vardr.

Hne::B-ift5, beniek4.

j''"j,

-~^~
^^J.

5f^-

'~V^

Hsl: 1.360 [ake]:


Hnta18md kymeti 600 [ake], a'ir25md
kymeti 500 [ake], yulaf 11 md kymeti 240
[ake], daruSmd kymeti 100 [ake],
Resm-i kovan 30 [ake], larc- ba 60 [ake]
ve koz 30 [ake].

191

S.11

Sv
-

/*

-^fffUA^J^^ft^^d^Mjl^S^^
*
;*
v"

" '

Irmiyaz'da lldenizolu iftlii, Kad tasarruf eder,


immetligin bir iftlik yerdir. Orhan Beg'denva-

MMJn^^jS^mJh^^

kdr.

Zlndancuk ki, Emir Hazretleri'nin mlkidir.


j / ^
T*
4 ^ " ^ U ^
^

'

^/^
^

'

eltkilerdir.

: ? % ^ " S ^ M ^ Kethda Mustafa (ift), oluandar, bir olu


'

'

' --*'

Kaysar, sa (ift),

4 ^ j ^ " ' ' W j l ^ A37J


^'^
_ ^

-'^

Brusa'da imaretine vakfdr.


*

<,_

* % ^

*
_^

)^Jj^

^'^*^
" ^
"^ppl

Eref (ift). Kara Hoca (ift), kardei Mahmud


(ift), Hamza Fak (imm-ift),
Hzrv.Murad (ift), Pnari (ift), Musa{ift), Sleyman,
lyas, Srtma Kara, oban Doan, Azadlu

1>^ Azadlu Male, Pabuci Ayvad, bve Melek, bve


Paal, bve-zen Mesud.
Ve gvur vardr, mlkdr vakfn.

^3D^3p^j5Tl^^''~jC^^~t^?Ti

'^os*^' Saruca, Azeb ve bir dieri vardr.

^ .
J'-^^^B^J^^^

Vg bir arg vardr. 16 erllkdlr. Tohum aslda 24 md

''.'^T^'^^^^^^fCi^

ekilr idi, imdi 16 md tohum ekilr.

Hne:
B-ift1,benlek7, bve 3.

192

S.12
Hsl: 6.837 [ake].

-^Jry

iyUU^^^

Hnta 60 md kymet 2.400 [ake], a'lr 50 md


kymet 1.500 [ake], yulaf 12 md kymet 240
[ake], burak 12 [ake].
Ve pirin 63 kabran kymet 2.500 [ake], r-i
kovan 185 [ake].
Cem'an evkf- hne:
[lft]39,bve1.

^l^j?

193
S.13
" ^

~^V' EVKF-ISGD

":^3i^S?C^^ttJs:5^^^

Karye-i Kozcu ki, vakfdr, Osman Beg'den. Ede

M'joi/sfdf^jfj^'^^}
'
*

^ ' " '^^^'^'^^ tasarruf edermi. imdi Mahmud


olu eyh Mehmed tasarruf eder.

' = ^ t o ' t<!*-tW rO!^^Kethda Hzr (ift), olu Yakub (ift), ve bir olu
--
\ ^ ,
,

r ^ 5 ^

, ^.

^ - ^

.-iu*

Hamza, Sefa,

5 ^

^ ^ 5 t W olu Turabi, Ali (ift), karda Mustafa (ift),

r ^

'

'

Nasuh(ift),

C S ^ O T " c ^ t ^ " 7 ^ 3 ^ "~3- Halil (ift). Hac mam (ift), Ali v. sa (ift), olu
"^
^ ^ ^ ~ 5 = Z ^
'' '
' '

- ^

^J]^,

Mrvvet,

;;y- - - ^ - ^ ve bir olu Muhammedi, Hamza (ift), olu


*
T ^ T ^ Hasan ve bir olu Yusuf,

"^^ " I ^ * ^

* ~ S ^ Musa (ift), oluTuraii, Hac Ali.


Hne:B-ift10, benleklO.

> y , . . . ,
^oJ^rf
fc>^^^4^i-^X^'i
^ Karye-i Kozaac ki, vakfdr. Osman Beg'den mpzj^'j!^'^jy,*'^*
''~^ ^ kr Ede olu Mahmud Paa tasarruf ederdi. imdi
^ ^ * ^ 2 ^ ^ ? ^ ^ ' ^ * ' * - ^ - ^ olu eyh Mehmed tasarruf eder.

"^"fe?^ ^P^ter
*^ "
*
"^
^^j^

'^hgff

J^iM
T

' i h ^

-/j. L
f r ^
" ^

Turabi (ift), olu Musa (ift), Bahayi (ift),


Orhan (ift),

~ * " ^ Nasuh (ift), karda Turabeg ve bir karda


^-^

la'eddn, Durmu,

194
S.14
Eynebeg (ift), Karaca (ift), Hundl mam (ift),
olu l\1ustafa,

.^

-*^

....^

bir olu Mufammed ve bir olu Hzr, Malmud, Mezid,


Musa.
Ve Sgd'de gvur var, vakfdr, Orhan
Beg'den.
Karaman (gebr-lft), IVIurad (gebr-lft), ahin
(gebr-ift), lyas biraderi ahin.

'i^?d^-J^-y^

-^ T?

Hne:B-ift14, beniek9.

Hsl: 1.680 [ake].


C^

VkMl

-**i

Buday 20 md kymeti 1.000 [ake] ve arpa 15


md kymeti 450 [ake] ve nohud 1 md ky
meti 30 [ake] ve ift resminden ve koyun hak
kndan 60 [ake],
Panbukdan [pamuk] 100 [ake] ve ba harac
40 [ake].
arabhne'de Hac Eref Fak'nm bir iftlik yeri
var, vakf. Bayezid Beg'den ve Emir Sleyman'dan ve Sultan'dan nianlar var. Mezkr
Eref Fak fevt old. Mezkr iftlik mahlul kalm, sonra merhum Sultan Murad Han Hndgr,
Mevlana emseddin Ahmed'e vermi.
Elinde nian var ve mezkr Ahmed fevt olmu,
yetimleri var. Arz oluna.

,,
X . .
f^jJjOjjS^Jil^
tJ!%;toEt^
^J^\yJS(^Jjf^ii>-^J^^y^-z^b(^
L - I ^ ^ J - I I > .r^* r^" ^ . * . ' - *
-^'^^'^b'^^^^K^/i^0l>Jl^<^lhJi'0('Jtf
~^bJ^^J^^^j>/^jJji\J^i^J
,./ '

Musa V, Ali (ift) ve karda Mehmed (ift).

Hne: [ift] 2

^if^y
r^i

""i/V-^r

195
S.15
Karye-i renciik'de Almed Fak'nn bir iftiik yeri
<^'^yf^!^0j!t'kH^Jf0\k)J^'^j
^^'' ^^'^'^''"' ''^^" Beg'den ve Bayezd Beg'den.
''^J^PGl^^^d^.^Si,'^

imdi Ahmed Fak olu Yusuf Fak ve Kasm ve


6. ^ ^ ' ^ ^ Y ^ ' ^ C C t ^ B e y i i k o l u Sleyman Fak tasarruf eder.

(f^^^^?yAi^0^0{ku^j0^

i^di mer Fak'nn olu ismail Fak ve k'arda

^^^f6^^^^ftfftJiti^0'^if}^li'^jj
"' ,

.,^ ,
, J
V'^.
-^T^'^jJ'jd^Sl^
|'M''^yjjyjlfc(^(3^
^1 - ' ^ "t --^ v" - -

'^^'^med tasarruf ederler, inimetlin. Ellerinde


merhum Sultan Murad Han Hndgr nian var.

Karye-i Kzlsaray'da Ali Fak'nn bir iftlik yeri


var, vakf. Murad Beg'den nian var. imdi mezFs^''"'" ol" Salih Fak ve Ramazan Fak,
* Pdihz hazretleri nianyla tasarruf eder.

-'4fej(.l-^j2Ai**/ " i i "- var. Murad Beg'den vakfdr. Ve imdi elinde Pdi; -y < J , c**" ClCJ hmzun nian var.

^-^^i^itoj

Karye-i Kzlsaray'da Murad Fak'nn yeri var, va-

t ^ j , ^ j htmzdan nian- hmayunlar var. Mukarrer vakf'

^j(^JA>b^^(^j;^i^}[,j^^j(^jfjet\
/lJlWr/^ A J ^ '

drveMuhammed Fak'nn olu var Murad Fak


adlu.

vardr, vakfdr. Orhan Beg'den ve imdiki Pdihmzdan nian vardr. Vakfiyet zre tasarruf
eder ve olu Beytullah.

196

S.16 ,
Karye-i Bavirn'da Turabeg Fak olu Jrice'nin
yine olu vaz elinde bir iftlik yeri var. Vakf zre
Murad Beg nianyla mahlul.
Karye-i Ahur kyde Inciolu Temur'un bir iftlik
yeri vardr, vakf. Orhan Beg'den ve mezkre
vakfa, mezkreTemur ve karda Umur
vakfiyet zre mutasarrflardr. Ve ellerinde mer
hum Sultan Murad Han nianyla Ali birader mez
krlar.

Karye-i nce Pet'te eyh Sleyman Beg bir iftlik


yere vardr. Vakf, Osman Beg'den ve Sultan'dan
nian var. Ali eyh tasarruf edermi ve imdi
mezkr eyh Ali olu Mehmed ve karda tasarruf
ederler, vakfiyet zre.

.e*icoiL-

:^M

Mukarrer. Mehmed olu Mustafa, Yabaneri Aydn.

Karye-i mran'da Salih eyh olu Tursun'un bir


iftlik yir var. Vakf Murad Beg'den ve Bayezid
Beg'den ve merhum Murad Han Hndgr'dan

<^72'drz2^^jrC?^^
)^^^>(^^^^jd?^fr)i^^
, . . - ^ \ ^ , , ^ ' ' "*'

^^siS^s^h^y*^

nian dahi vardr. Vakfiyet zre tasarruf eder.

Muhammedi (ift), Durak, alcHamza, oluTurabi ve bir olu Tursun, Aydn eyh, olu
Ahmed vebiroluEy^ebeg

-^^-b::^
_/M-!J^
tm^-^^

~^-^
_, ,\,-

*. .
"^
^S^^
ISS^

ve bir olu Hseyin.

"t^iMj)

Karye-i Gkevirn'da sa Sufi, Osman Beg'den


ve Gazi Hnkar'dan mu'af ve msellem imi.
imdi anun evladndan Sufi Hasan olu Davud
karda Sevindik muaf ve msellemdir.

-^I^C>U^^J(>jJ^
^
-te

197

S.17

,^-

'. ' ^ y t ^ ^ y ^ - ^ ^ ' ^

-rWP^Jg!|i^4*rX^^

Karye-i Sgt'de mezkr St kads iki iftlik


yeri vardr, vakf. Biri Orhan Beg'den ve biri IVIurad

^^sMsV(*t'hS0f'>iJjU^y
^^9'''^" ^^ " ^ " ' ' ' 9^^"" ^"cilerTurul cani-n
" "'
t .*
.^'
. . ve bir pare ba vardr. Ve Reid olu iftliinun
- i j 4 ^ J i i ^ X i ^ yarsn bileyin
^(^rift^ Cf4)Hv^ g S t y ; ^ ^ Mehmed olu Yakub (ortak) ve Yahya karda ve
" "
'
- bir karda Mahud.
iyjJ
Karye-i Karadona ki vakfdr. Kadmden bitilen
zayi' olmu ve tanuklk virdiler ve Halil Beg mer
hum nianyla eyh mer tasarruf edermi. imdi
olu eyh Paa tasarruf eder, vakfiyet zre ve
olu Klavuz nam.
Karye-i Younca Pelit'de iki mdiik yeri vardr.
Vakf, Orhan Beg'den brahim Fak'nn Immetlikn.

Cem'an hne-i evkaf:


[ift] 54

198
S.18

\ A

EVKF-IKRM

jtfjJ
^

Karye-i Kadmi, vakfdr. Murad Beg'den, z-

nlk'de Rkneddin Medresesi'ne ki Gazi IHnd-

^jlf/^^Mf^^Mi^j^Ji^f^jiji/^

gr Medresesi'dr. Kim mderris olursa tasarruf


edermi. imdi Mevln Mderris Ahmed mutasarrfdir.

j^t^J^^t^^ I ^
'
^
\
^jx^^h^^3y

Hac Sinan (imm-ift), Sefa (ift), eyh Paa


(ift), Abdullah (ift),
Hseyin (ift), ahin (ift), Hokadem,
Ahmed,
Nebi V. Hac (ift), Mahmud (ift), Taolu (ift),
Sleyman (ift),
Halil (ift), Niko (gebr) Tanrvermi, Malko
karda Ehad,

f v ^ ey^ - a v ^ -

"z^

^
' (

- ^ - - ^ -^^^^
, -, I-

1^

^'

oluYakub, Azadlu Hamza, bveElif, bve


Nergis,
Hne: [ift] 11, benlek6, bve2.
Hsl:
Hnta 22 md kymet 1.320 [ake], a'ir 12 md
kymet 360 [ake], yulaf 6 md kymet 125
[ake], daru 2 md kymet 80 [ake].

Mebla:
2.250 [ake].

Karye-i Babayler, ki vakfdr, Orhan Beg'den


Baba'ya. imdi Saka olu Muhammed tasarruf
eder.

"^^

iA7tlJ^(i^jJ^jj,^|,t^

199

S.19
li'^pji3t*

j^J

l * t g f ^ ^ ^ j j ^ ^ ^ A l i V. Tursun, Osman (imm), vad, Mustafa,

TJ^Hjr-TJF^ , - i ^ ^ ^
fT/Tj^
5^;

' 6 ^ ^

Xf*}^^
f r -

i ^ J * * ~'J(i^i^UejiiHac v. Hzr, Mezzin, smail, Muhammedi,

h^

^Z^-^

g ^ n ^ % ^

^ W

~?Sttt

-ttaaC^afc(V

~ ^ ; v e r

-^Saituk,

" " ' ^ y ' " ' - ^ ' ^ " ' ^ ' Hseyinv.ilyas,

Gayb, Mustafa, Kethda,

~~^jj,

^ ^ ^ M b a r e k , Bayrambeg, eyh Paa, Hzr,

'TT^hr^

\ _ ^"^"^' Aliv.Ayvad, lyas, Ebu Leys,

"tr^,

*g g \*j .
iJlJ'Mc^M.^fj-

" ' ^ j ^ l B a l i v . Hasan. Mestan, Sefa, elebi Durmu,

S?^

T^^'-bs^^.^4f\^!

Eynebegv.Yali, shak
'^<'*4<r Tursun,

*'' "^"''3'''-

Z^Ujr'

Bir has deirmen var,

O k ^ ylda 5 md buday hsl olur.

y
,'
'
JiJ'lc^Mjj.jyjf-j

Bir hamam var, Tmurta'm olu Umur Beg vakfetml, yevmi 3 ake, ylda 1.080 [ake].

^ J g W j y t ^ ^ i ^ Ve Brusa ehrinde iki vakf dkkn var, hsl


ylda 420 [ake].

^f"
j^r

-f*^^^"^^

1 . ^ .
IJVft*JtJ^^}i^iJ^ Ve mezkr Babaylar yerinde baeler muktaa . V ! _ ^ ^ ] v 4 > r i ^ smdanylda400[ake].
^

Ve bir has bahe var, ylda 100 [ake].


Ve bir erlik kestanesi var ve koz var 100 [ake].
j*

Hne: [nefer]34

200

S.20
Karye-i Kulbar ki vakfdr, Baba'ya, Bayezid Beg ..^'^^ ^:^);jJi)^\,-^\,\*^\i}.
Hndgr'dan. imdi eyh, mezkr Saka olu
"
/^ ^ - - -'

^
-

Muhammedi'dir.
Halil (ift), Aslhan (ift), Bayramlu (ift), S
leyman (ift),
Doani(ift), Yahya (ift).
mu'attal yatur.

2ltF ^'f^

iftlik ylri var,

~^Sb^ "?:pp

gt^

i>t
Ve yermuktaasmdan ve baheden ve kozdan
ylda 200 [ake].
ve ift resminden 36 [ake].
Hne: B-ift 6.
Hsl:

ci-

Hnta 10 md kymet 500 [ake], a'ir 2 md


kymet 60 [ake], yulaf 2 md 50 [ake].

4Karye-i Kirmi'de onkaraolu eyh elinde k,


J^JJAS ^ C J H t A i y l i > ^ t * r j
atadan ve dededen vakfiyet zre tasarruf ede- J*iJ^?V;: . 'Aff"
'"> . * / gelmidir. Ber-karar vakfdr, Sultanmz nian
:3**^a'--*0Ji->wiJJwjJ
var.VeoluAhmed.

Mezra'a-i Hayran Dede olu eyh Paa vakfdr,


Gazi Hndgr'dan. Mezkr eyh Paa tasarruf
eder. Bir erlik kestane aac vardr
Ve 5 koz aac ve bahesi dahi vardr.

Mezra'a-i Develi Hac iftlik, Gazi Hndgr'dan


vakfdr. eyh Hayran('a). imdi eyh Hayran
evladndan eyh smail olu eyh Mehmed ta
sarruf !eder. Ve olu Hasan ve Mustafa bir erlik
kestane ve yemi aac vardr.

^ c f t j

J^0LL^

201

< \
^jtfj^ftjy;^C^ r i ^

Jjr Mezra'a-i Sevk{?) Abdal vakfdr, Murad Beg'den.

* J LL^i l l ^ - ^ ^ i i * * J>>
^pa^^'r^
- -,-.-

^'"'^' '^^^'"' ^^^ '^''** yerdir. Ve bir erlik kestane


aac ve yemi aac vardr.

Cem'an hne-i evkaf: 59 nefer.

"^ji^

>l^j

EVKF-IADRANOS/ORHANEL

Gynkbeleni kyde eyh[in] mlk dutageldigi


^^^y^^y^^Y^y WiJf^ttjXi)^jtJ yer kadmden vakf imi. Merhum Sultn ni^*^^<*5^jC!ul^^
C' .
-

"'y'3- ''"'^' **9lu Hisarbeg eyh tasarruf ider.;


"n^-T viyede yende ve revendeye hizmet eder.

I'

olu Elvan ve bir olu Musa ve bir olu Mu


hammedi. [Nefer 3]

202

S.22

s.t;

Karye- Gney'de Sleddin ki vakfdr, kfirin


kovanyvedeniklmdiikyirdir.imdiAlduk
elinde, amma bert yokdr. Defterde atas ve
karda dilhn mastrdr.

2^

jrgjdiy4^bc>>(^^K^>J^>ft:/
. - ". , ,
'-

^J*"^^];^

Muhanimedve mezkr.
Karye-i eyhler/hlar ki vakfdr, Gazi Hudvendlgr'dan ve Bayezid Beg Hudvendigr'dan
hnBabaZvlyesi'ne.imdiazdlutasarruf
ider. Ve ellerinde merhum Suitn IWurd Hn
Hdvendlgr'un nin- hmyun var.

"'

'J'ji

=,.. .
^^^^OI^PJIJ^'^M'A^
i
('"^^i. *
^^ u n ' " /
- ^ * ^ ^
^^t^^t^l^fll/^k^H^t^^:

drseyh, Alila'eddin, karda Mustafa, ve


bir karda Mmin,

^!^rp p f c ^ t j IJ^BfpS w
J
^&**^
* ^ ^ T-t^''

Yusuf, karda Danimend, Aslhan eyh,


olu eyh Paa,

% ^ fCst
tt

Ve bir olu Dulkadir, Emir eyh, Yakubv. Krhan,


Sleyman, Hseyin.

rfl^ifc^c^D''
'
'
"

^ ^ J p
^it ^/C - ^

~ T T
' ^ ^
* .
-mm^

^43^=^ - & ^

Hne: [nefer] 13
Adrnps tevbiinde brahim Fak'nn bir iftlik
yeri vardr, vakf. Korkud olu Gndz Beg'den.
imdi mezkr brahim Fak'nn olu Mahmud
Seyd tasarruf eder. Elinde Sultnmz nn
vardr. [Nefer 10]
Turud eyh (mm), brahim (mezzin), Yusuf,
Ramazan,
tfi>*
Osman, Begl, Ramazan, Bayrambeg.
I

^^vJj-t^/JS^JUVitiiJci^fJjj
cfeaJAl i f^'t"
?I<'iL
' " "

P:^y^^^-:/(raAJ>j
^^*ii>*fc*^frJJ^JtyMt/y*.4^

"^

-f

t'f^/J^

'^JJ^
V ' ^^^

203

S.23

WJ^^JfkjJ

^ f ^ ^ ^^-^^EIIf bve, olu Bak.


Ve bir harclu deirmen satun alm. Mezkr Mah-

Cfiljs^li'jjji'j'ir'
, * f '" y J*-

^^^ Seyd, haracn suba alurve baki mhsul*'"'zaviyesinevakf itdi.


Hne:[ift]9,bve1.

(^^'^^'^(J_,^jjUjUnJJjA^
U .*''
*"'.^
'. l
j ' . Ir ^\ '
^^^-^^^00"^^^
v/\A.j,,/\ , , i .
W
^

1 Karye-i zler iinde Perin adlu bir ky vakfdr,


'. *^'^ uurua
Durd Deg
Beg'den
ki muiK-
mlk-i insden
ins
nefs-i
aen KI
nsaen satun
saun alub
auo nes'
.

^^^^j^J^^-i^fJH^^^J^LA^30
/ / ' . y i *^.*, ' 'f "t', * >;.
4 ^ ^ C ; ^ " C ^ ^
,^.jffwv^ w , -* -^ i, (
-'^l^^-r^.t*'%^

"gN^'/jj^ v a r - -
I'.

^ ' ^ T ^h^<j^
.->
2"^!^
-tf*

J^"
^

mescid-i camie vakf etmi. Halil Beg


defterinde dahi bu resme mastrdr. Mezkr mescami harb olmudr. imdiki halde
h
smar'^"^'' '^''^ nizkr kyn mahsltm ve mescld
meremmetine sarf ideler, ba'de'l-yevm.
c u ., -
*
*-^ cEvvelden kim imam olursa tasarruf derm.mdiki halde Mahmud eyh tasarruf der, elinde pdi
hmz nn var.

A
Eynebeg (ift), olu Musret (benlek), Musret
frtj^J (benlek), Bak v. Hasan (ift),
' - ^

"Jjy ll^ef^* Karda Murad (ift), Durm (benlek), Turud


^
^ ^ (benlek). Hac Hamza (benlek),

Halil, olu Hzr (ift), karda Murad (ift), Eyneke bve-zen.


' ^^^--^^

^.

Hne: [nefer] 12

ti^t^
A^^J^
.^ *

Hsl: 920 [ake].

-U

(P^ I
"'A . < ^ * Hnta 8 md kymeti 400 [ake], arpa 5 md ky^/a
yi^
^^.
"i6ti 150 [ake], cvers3 md kymeti 90 [ake],
,*:..^ ~i *^.
.
koyun resminden 80 [ake].

204

S.24

EVKF-IKEBSUD

Mezra'a-i Dostac eyh Sunkur'un bir iftiik vakf

^jK^j^felil^S^^tSS?""^

yeri vardr. Bayezid Beg ve Sultan nianyla vakflyet zre tasarruf olunurmu.

^ ^ j ^ j ; ^ ^
s<A^.-^.^<J^Hiy^j&^

imdi mezkr Sunkur'un olu skender Fak tasar- ^^^^9\^fcX^^4jJ^J^)^


ruf eder. Elinde merium Sultan Murad Han nian

;v*^-"J...

, r .;^. rtlt%I/(*llM-

var.
Aimed v. Yataan, Bayramlu, karda Rama
zan, Ali,
Defteribitmemi olup sayfa altnda, bir sonraki
sayfada olmas gereken "vakf szc yazldr.

-p^ ^^ -y^'^&m^fr'^i^.

205

Ek.l
1455 ve 1530 tarihli tahrir defterlerine gre;

Osman Gazi, Orhan Gazi ve I. Murad Devri


Vakflar
Ralf Kaplanolu
Giri
Osmanl dnemindeki vakflarn says, vakf eserleri, gelirleri ve bugnk durum
lar konusunda henz yeterli aratrmann yaplm olduu sylenemez. Ancak
Barkan'n yapt aratrmalara gre XVI. yzyln balarnda Osmanl topraklarnn
bete birinin vakflara ait olduu anlalmaktadr. Geri kalan topraklarn bete biri
padiah haslarna, bete ise dirlik sahiplerine ayrlm. (Barkan 1944:15) Bu
durum, Osmanl Devleti'nde vakfa verilen nemin gstergesidir. Hudavendigar
Eyaleti, Anadolu'nun geni bir blgesi olduu iin tmarlarn ou serbest idi. Dier
yandan Bursa'da ok sayda antsal yap olduundan birok ky, bu hayr kurum
larnn yaamas iin vakf ky olmutur. Kanuni devrinde Hdavendigar'n 1.966
kynden 477'si vakf kydr.^
Osman ve Orhan Gazi dneminde tahsis edilen vakflarn ok byk blmnn
eyh ve baba unvanl kiiler ncelik olmas, kurulu dneminde bu din adamlarnn
devlet tarafndan byk sayg grdnn ak gstergesidir. Gerekten de Osman
Bey'in vakf arazilerinin 9/10'unu bu sufilere verdiini gryoruz. Dervilere,
nemli yollar ve geitler zerinde, korunup gzetilmesi gereken topraklar vererek,
buralarda tekke ve zaviyeler kurulmasn salad grlmektedir. Bylece devlet,
hem babozuk olarak grld topluluu kentlerden uzaklatrmi, hem de yol
larn gvenliini salamt. Dier yandan, ssz yerlerde kurulmu bu zaviyelerde
her tr retim yapld da anlalmaktadr.^ Hatta Akbyk zaviyesinde olduu gibi,
hizmetlilerden bazlarnn kle ve Hristiyan kkenli olduu grlmektedir. (Barkan-Merili, 1988:112)
Yakup Tuncer, Bursa vakflar konusunda hazrlad almada 15. yzyl Bursa
merkezine ait 303 vakfiye tespit etmitir Samettin Baol da ayn konudaki ara
trmasnda 15. yzyla ait yukardaki 303 vakfiyeden farkl 33 vakfiye daha belir
lemitir (Baol 2008:13-15) Bylece 15. yzyl Bursa merkezine ait toplam vakfiye
says 336'dr. Baka bir aratrmada 16. yzyln ilk yarsnda tespit edilen Bursa

^ Yaar Ycel, oban-Candarolan, Ank. s.l36


^ Aksu'daki eski kervansarayn tamiri, gelene geene hizmet etmesi ve orasn enlendirmesi iin
tekke kurulmasna zin verilmiti. (Barkan-Merili 1988:141)

206

vakfiyelerinin says 567'dir. (Demirel 2006: 2) 17. yzyl Bursa vakflarn ieren
aratrmada se toplam 917 vakfiye tespit edilmitir Yukardaki aratrmalardan
elde edilen verilere gre yalnz ikiyzelli yllk bir dnem de Bursa vakfiyelerinin
toplam says 1.820'ye ulamaktadr. 14,18,19 ve 20. yzyl vakfiyeleri de d
nldnde bu rakamn en az iki katna ulaaca tahmin edilebilir. Vakflar Genel
Mdrl'ndeki vakf fihristi dijital veri tabannda yaplan sorgulamaya gre
Bursa merkez, ile ve kylerinde toplam 1.294 adet vakf kurulmutur. Bu vakf
lardan dokuzunun kurucusu Bursa ili dndadr.^
Bu almamzda transkripsiyonunu yaynladmz 1455 tarihli Kirmast Defteri
eksik olduundan, Osmanl kurulu devri vakflarnn tmn grme olana bu
lunmamaktadr. Bu nedenle, genellikle 1530 tarihli icmal defterlerine dayanarak,
Osman Gazi, Orhan Gazi ve I. Murad devri selatin/sultan ve amme vakflarnn t mnibelirlemek amacyla bir alma yaplmtr. Bylece, 1455 yl Kirmast Defteri'nin eksik ksmlarnn hangi vakflar olduunun tespiti yaplabilecektir.
Aadaki almada 1530 yl cmal defteri esas alnsa da, dipnotlarnda 1455 ta
rihli Kirmast Defteri'nde yer alan vakflar not edilmitir.
Orhan Gazi'nin olu Sleyman Paa'nn, vakf iin nianlar verdii grlmtr.
Bu nedenle Sleyman Paa'ya, sultan gibi ayr bir blmde yer verilmitir.
Yine Halil Bey/Paa'nn da nian verdii grlmtr. Ancak bu ok azdr. andari
Halil ve ocuklarna ait vakflara, "Dier Vakflar" bal ile ayr bir blmde yer
verilmitir. Lala ahin Paa vakflar da bu blmde deerlendirilmitir.

3 VGMA. Bursa Vilayeti Siyakat Defteri Fihristi, Nu. 2245; VGMA. Bursa ve Civannda Bulunan Vakflara
Ait Vakfiyeler Defteri, Nu. 2163; BOA. MM. Sultan Orhan Evkaf Muhasebe Defteri, Nu. 4593; BOA,
MM. Sultan Murad mareti Evkaf Muhasebe Defteri. (Baol 208: 24)

207

A- Osman Gazi Devri Vakflar


Osman/Ataman Bey olarak anlan Osman Gazi (1258-1324), Osmanl Beylii ve
hanedannn kurucusudur. 27 Temmuz 1302 tarihinde Bizansllarla yaplan Bapheus Sava sonucu Osman Bey'in tm Anadolu'da hreti artm, bir yl sonra ya
plan Tekfurlar Sava sonucunda beyliini fiili olarak kurmutu. Mool
istilalarndan kaan Mslmanlarn, Osmanl Beyli'ne snmas le siyasi ve as
keri gc artt. k dneminde bulunan Dou Roma mparatorluu'ndaki kar
klklarn da etkisiyle ksa srede Anadolu ve Dou Roma'nm hakimi durumuna
geldi. ld zaman beylik; Eskiehir ile Bursa arasndaki topraklarda hkm sr
mekte, znik ve Bursa'y ise abluka altnda tutmaktayd. Osman Gazi devrinde ol
duka az vakf kurulduu gzlenmitir.
St Kazas
(Bilecik'te) "Vakf- Osman Han'dan" Ede eyh" Zaviyesi Vakf'na ait Kozca ky
mezraas; 8 hane, 5 mcerred. (826 ake hasl)^
Kozaa ky; (9 hane, 1 mcerred, 1 imam, 10 hane gulam/kle ve 896 ake
hasl)^
Bunak'ta bir ba (70 ake hasl) olmak zere vakfn toplam 94 hane, 32 mcerred,
2 imam, 5 zemin olmak zere 20.056 ake hasl vard.
Avdanck'ta bir zemin. (250 ake hasl)
"Osman Sultan"dan St'te mam mer Fakih'e bir iftlik. (200 ake hasl)'
ncepeld kynde bir mezraa. (6 hane ve 450 ake hasl)^
"Osman Sultan"dan Gkeviran mezraas. {7 hane ve 200 ake hasl)^
"Osman Han"dan St Derbendi iin Sakzpnar/Sekizpnar kynde^" bir mez* eyh Ede-Bal Zaviyesi, 453 ve 585 numaral defterlere gre Orhan Bey tarafndan eyh Edebali'ye
vakfedildigi belirtilen Sd Nahiyesi'ne bal Kozaac kynde Osman Bey'den vakfa verilen 3
"gavur" bulunduu kaytldr. Zaviyeye eyh Ede olu Mahmud Paa olu eyh Mehmed mutasarrf
olmular ve meihat artlarn yerine getirerek ayende ve ravendeye hizmet etmiler. Ayn nahiyede
Kozca mezraas, Osman Bey'den Bileck'deki Ede eyh Zaviyesi'ne vakfedilmi bu mezraya Edebal
olu eyh Mehmed'den sonra Paa ve Mahmud mutasarrf olmular. 1487 ylnda 13,1573 ylnda
ise 24 nefer yaamaktayd. (TKG. KK. TT. 585: v. 282b-283b)
^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kozca ki, vakfdr, Osman Beg'den Ede olu Mahmud tasarruf."
^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kozaa ki, vakfdr, Osman Beg'den. Mezkur Ede olu Mahmud
Paa."
' 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Sgt'de mer Faki'nn bir iftlik yeri vardr, vakfdr. Osman
Beg'den."
' 1455 tarihli tahrir defterine gre; "nce Pelit'te eyh Sleyman Beg bir iftlik yeri vardr. Vakf,
Osman Beg'den."
' 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Gkeviran'da Isa Sufi, Osman Beg'den.
' Akba Dervi Zaviyesi in "Sd derbendinde Sekzpmar demekle maruf mevzide bir iftlik
yer. Akba Dervi evladna vakf olup, harab olduktan sonra Salih'e sadaka olunmutu." Akpaazade, burada ad geen Akba Dervi'e, Orhan Gazi dneminde yapt faaliyetler sonucu Kandra
taraflarnn verildiini belirtmektedir. (Akpaazde 2007: 82,310)

208

raa. (40 ake hasl)


"Osman Han"dan "vakf- enam- mesturdur" ve Kzlsaray kynde mer Fakh
iftlii. (140 ake hasl)
Yeniehir Kazas
Amme vakflar
1530 yl tahrir defterinde, "Osman Han"dan Mevlana Osman Fakih Zaviyesi vak
fna" denilip Kazk Musa ky sadece Kazk olarak anlm olup mezraadr. (560
ake hasl)^^
"Vakf- Zaviye-i eyh shak" iin Gkesu ky. (11 hane, 2 mcerred ve 1.038
akehasl)^^
"Osman Han"dan Mevlana Mehmed Fakih'e amurluca civarnda amurluca mezraas vakfdr. (230 ake hasl)
Ermeni Pazar (Pazaryeri) Kazas
Amme Vakf
"Osman Han"dan Zekeriya Baba Zaviyesi iin Zekerya Baba ky. (4 hane, 2 m
cerred ve 360 ake hasl)"
znik Kazas
Gndz Bey'in oluna ait vakfn Boynueri Nusret iftlii. (2 hane ve 950 ake
hasl)'
Beypazar Kazas
Amme Vakf
Ahi Evren Zaviyesi Vakf'na ait dkkanlar, kervansaray ile iki bahe yeri. (10.200
ake hasl).

" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kazk Musa kynde Mevlana Osman Faki'nn bir iftlik vakf
yeri vardr. Osman Beg'den." (Mahsul 210 ake) Yeniehir'de bulunan Skkerim Baba Zaviyesi, Hac
Bekta- Veli hazretleri dervilerinden olan Hasan Dede'nin, "arak- cebinleri ve kedd-i yeminleriyle
ayende' ve revendeye hizmet ederken", mevkufat eminleri tarafndan zor duruma sokulmasna bi
naen yaplan teftite, it. Selim zamannda sknt verilmemesi ynnde bir emr-i erif verilmiti.
(TKG. KK. TT. 580, V. 30; Barkan-Merili 1988: 259}
" 1487 ylnda 3 hane, 1 mcerred ve 1 imamdan oluan ky, 1521'de 7 haneye kt gzlenmitir.
(BOA, TT. 23, s. 107; TT. 166, s. 29)
" Zekeriya Baba Zaviyesi iin vakfedilen Zekeriya Baba kynde 1573 ylnda 10 hane ve 7 mcerred
ve 360 aka hasl vard. Zekeriya Baba vakfna Hseyin Seydi'den sonra olu Asipaa olu Ahmed,
Maruf ve Dedebali mutasarrf olmutu. Fatih Sultan Mehmed zamannda tmara geen ky, sonra
tekrar Vakfa dnp, Yusuf ve Ahmed olu Hseyin'e sadaka olunmutu. (TKG. KK.TT. 585, v. 289a,
Barkan-Merili, 1988: 160)

209

B- Orhan Gazi Devri Vakflar


1324 ile 1362 yllar arasnda egemenlik srm olan Orhan Bey/Gazi (1281-1362),
Osmanl Beylii'nin kurucusu Osman Gazi ve Maihun Hatun'un oludur. Babas
Osman Gazi'den 16 bin km2 olarak ald devleti, olu I. Murad'a 95 bin km2 ola
rak brakmtr. Babasnn vefat zerine 1324'te "bey" olmutu. Orhan Gazi'ye
dinin kahraman manasna gelen caeddin lakab verilmiti.
Bursa Kazas
Evkf- Selatin [Sultan Vakffan)
Gazi Orhan Be/n Bursa mareti Vakf (Kurulu tarihi: 761/1360)
Filedar/Gndodu ky kalesi: Kalenin tamam, surlar ve burlanyla birlikte, su
lanabilir arazler ve dier araziler, el sanatkryla ve dier ilerle uraanlar vakfedilmiti. Ayrca Bursa'ya bal Tepecik, Panayr, Musa Baba ve Ulubat'a bal
Gilyos/Karaaa ky, {Bu kydeki gayrimslim halk, savata esir alnm kleler
olup ekin ekmekle grevlendirilmilerdi.) Pazarky/Orhangazi ve Hatun ky
vard.
Tepecik ky sonralar Sultan Murad Han vakf olmu. (38 hane Mslman, 18
hane Gayrimslim, 19 Mslman mcerred, 21 hane haragzar, 15 hane elliciyan
ve 21.482 ake hasl vard) Bursa'ya bal dier Tepecik ky 1530 ylnda Mehmed
Aa vakf idi. {12 hane, 6 mcerred, 1 imam ve 1.995 ake hasl)
Gilyos/Karaaa ky. {Vakf kleleri, kesimcileridir. 31 nefer, 81 hane Gayrims
lim, 2 hane Mslman, 3 Mslman mcerred, 27 azatl hane ve 41.248 ake
hasl vard)
Manastr Medresesi'ne ait Aliir/Alaar ky. (26 hane, 5 mcerred ve 6.790 ake
hasl vard)
Babalaban Paa Vakf'nn bir mezraas vard. (200 ake hasl)
Alaaddin Bey Vakf (Kurulu tarihi: 733/1332)
Osmanl Devlet'nin ikinci beyi olan Orhan Bey'n kk kardei Alaeddin Bey,
Osman Bey'in salnda dedesi Edebali'nin yannda Bilecik'teydi. Sonra da Yeni
ehir'de yaad. Osman Bey'in lmnden sonra beylerbeyi olmu ve ona
Kete/rnl Ovas'ndaki Fodra/Alaaddin ky ile evresi nce mlk olarak veril
miti. Sonra da bu araziler, kurduu vakfa dahil edildi. Bursa'da Kaplca kaps ya
knlarnda kale iinde tekke, mescidle yannda hamam ve evler yaptrd. Bugn
Fodra, Demirci gibi vakf kylerinde de adna cami bulunsa da, olaslkla sonradan
yaplmtr. Alaeddin Bey, Orhan dneminde vefat ederek, Bursa'da babas Osman
Bey'in trbesine defnedilmitir.
atal Burgos ky, kyn indeki srlar ile birlikte, kyn iftileri ve kye bal
dier yerlerin tamam vakf edilmiti. Fodra/Alaaddinbey ky ve bu kye bal
dier yerler vakfedilmiti.^"
" Vakfa; 1912 ylnda Demirci, Fodra ve Misi kyleri balyd.

210

"Vakf- Merhum Aladdin Beg" iin Fodra/Ala ad d in ky. (16 hane Hristiyan vakf
klesi, vakf reayas Hristiyan 16 hane, 3 hane Mslman, 1 Mslman mcerred
ve 8.200 ake hasl, 6 md t o h u m p
Yorgi/Naz-ili ky. {10 hane, 1 mcerred ve 4.807 ake hasl imarete harcanrm) i
Misebolu/Aydnpnar ky. (20 hane Hristiyan ve 16.690 ake hasl)
Demirciler ky. (10 hane, 10 mcerred ve 2.160 ake hasl)
"Vakf- Mescid-i Alaaddin" Kelesen kynde iftlik (350 ake hasl) ile bir bostanlk. (300 ake hasl).
"Vakf- Evlad- Alaaddin Paa" iin Yeniehir'e bal Misenz kynde bir iftlik.
(400 ake hasl).
Yeniehir'e bal Karaaa ky. (30.055 ake hasl)
Ayrca Alaaddin Bey'in vakflarna ait; Yeniehir'e bal Kendr ky ile
Clah|ar/Koyunkv civarnda Fakih iftlii vard.
Yarhisar Kazas
Sefatih/Sultan Vakflar
"Vakf- Zauiye-i Alaaddin Bey ma vakf- Medrese-i Orhan" iin Bokluca ky. (10
hane, 3 mcerred ve 1.893 ake has!)^^
"Orhan Sultan"dan eyhler mezraas. (1 hane, 130 ake hasl)^^
"Orhan Suitan"dan Babaky'de Ermeni Baba Zaviyesi'ne iin Ermeni Baba mez
raas. (3 hane, 1 mcerred, 1 mam ve 350 ake hasl)^^
Yarhisar kazasna bal baka bir Karaa ky Alaaddin Bey vakf imi. (8 hane, 1
mcerred ve 2.055 ake hasl)

Asporca Hatun/brahim Bey Vakf^^ (Kurulu tarihi: 723/1323)


Aspora Hatun, Bizans imparatorunun kz ve Orhan Gazi'nin eidir. Orhan Gazi'den brahim ve Fatma adnda ocuklar oldu. Kendi adna ve olu brahim adna
kurduu vakfa alt Kete'ye bal 4 ky vardr.
Kete/rnl'ye bal Narl, Kapakl, Firenkli, epni ky ve alandaki drt iftlik,
Yrkler ky ve bal iki iftlik. Ayrca Bursa'ya bal Balkl iftlik, Samanl ky,
Burun Hisar ky, Erice/Eerce 'mezraas.
^^ Vakfn 1530 ylnda toplam 449.160 ake geliri vard.
^^ Kendrl namdier Bokluca ky, 1574 kaytlarna gre; "vakf yerlerinden gayri baltalaryia a
tklar yerierdir." (TKG. KK. TT. 80, v. 217/b)
" Ky-ba/Kuy-ba ve hlar'da 1573 ylnda 24 hane kaytlyd.
" 1455 tarihli defterine gre; "Baba kynde Ermeni Baba'nm bir iftlik vakf yeri var, Orhan Beg
nianyla. imdi Ermeni Baba evladndan eyh Mahmud olu IVlusa tasarruf ider." (Barkan-Merili,
1988:152,171; TKG. KK. TT. 80, v. 213/a)
^' i. Uluda, "Osman Gazi'ye Dair IVlhim Bir Vesika" Uluda, s.61-68; 1513 ylna ait bir Bursa Kad
Sicili no. 23, s. 308; Bursa Kt, C. IV, s. 55; Barkan-Meril 1988:72-73; Kepeciclu, Bursa Kt,
C. III, s: 240; C. 1, s. 34; BKS., No. 81, s. 49.

211

1530 yl tahririne gre "Vakf- brahim Bey"


Narl ky. (20 hane, 8 mcerred ve 2.291 ake hasl)
Kapakl ky. (16 hane, 8 mcerred ve 2.291 ake hasl)
Firenk-ili ky. (13 hane, 11 mcerred, 1 imam ve 6.858 ake hasl)
Erice/Eerce ky civarnda bir mezraa. (1.600 ake hasl)

oban Bey Vakflar


Osman Gaa'ninyedi ocuu dup bunlann biri kz, alts erkeler Alaaddin ve Orhan dnda yayn olarak
bilinen Bazariu Beyve d^an Bey vardr IVldil^ Hamid ve Fatma adl ocuklan da billinse de hakJannda
fezla bir bilgi yoktur Osman Gazi'nin olu oban Bey'in doumu ve lm hakknda elde bilgi yoktur
Bufsa'da BalabanakHisan'ndabirtrbesi ilelrbenin korunmas ve bakm iin kurduu vakfi vardr Nes
lindenfealavu adndaki torunun adi bdgelerdegemektedi: oban Bey'in oullar, baba
larnn trbesinin yanna bir de cami yaptrarak arazinin gelirinden bir ksmn
camiye harcanmak zere tahsis ettirmiler. (BKS., No.107-104) Kmil Kepeciolu,
oban Bey'in znik'te Tabakhane yaknnda bir mescit yaptrdn yazmaktadr.
Yine oban Bey oullarnn babalar adna Bursa'da bir medrese yaptrd yazlsa
da doruluu kantlanamamtr. Ayrca Kepeciolu, Balabanck kelimesinin oban
Bey'in lkab olma olasl zerinde de durmutur. (Ktk 1-226; 1-343)
1530 tarihli tahrir defterinde, adna mahalle ve dolaysyla mescid bulunduu ya
zlsa da, bu vakfn akarna dair bir kayt yoktur. (BOA, TT. 165: s.l)

Bazarlu Bey Vakf


Osman Gazi'nin ortanca olu olan Bazarlu Bey'in, doum ve lm tarihleri bilin
memektedir. znik kuatmasna katld, Pelekanon Sava'nda da Osmanl kuv
vetlerine Bazarlu Bey'in kumanda ettii bilinmektedir. IVIustafakemalpaa ilesinin
gney-dou tarafndaki dalk Temrezler^ nahiyesinde Bazarlu Bey'in ayr ara
ziyi vakfettii anlalmaktadr. Bu arazilerden birini yine bu blgedeki Yurdu Zaviyesi'ne vakfeden Suhali mezraasm evladiyet zere vakfetmiti. Dier arazi ise
Camand kynn bir ksmn iine almaktadr.^^
Mihali Kazas Temrezler nahiyesi; Bazarlu Bey'den Camandi mezraas. {1 imam,
1 mcerred ve 367 ake hasl)
Bazarlu Bey'den Suhali(?) mezraas. (552 ake hasl)
Bazarlu Bey'den Yurdu Zaviyesi mezraas. (4 hane, 1 mcerred ve 744 ake hasl)

' Geni bilgi iin bkz. Sezai Sevim, "XVt. Yzylda Karasi Sanca", Ankara niversitesi, Sosyal Bilimler
Enstits baslmam Doktora Tezi, Ankara 1993.
" Babakanlk Osmanl Arivi, Tapu Tasnif, No. 166, s. 297; TKG. Kuyud- Kadme Arivi, no: 568, vr.
108a Orhan Bey dnemi snrlar iinde birok Bazarlu adl ky ve iftlik bulunmaktadr. 1530 ylnda
inegl'de Akdarma kynde bir Bazarlu iftlii (19), Demrci/Bazarlu (19) ky ile Kragu-bazarlu
mezraas (21), Bergama'da Bazarlu iftlii (190), Gl ve Gynk kazalarnda Bazarlu mezraas (62,
96) Fart nahiyesinde Bazarlu ky (289) olup bu ky ve mezraalarn Orhan Bey'in kardei olan
Bazarlu Bey le ilikisi olabilir.

212

Kete/rnl Kazas
"Vakf- Trbe-i Merhum Orhan Han" iin Sii/Kumyaka ky. {106 Hristiyan hane
ve 22 bin ake hasl)
znik Kazas
Selatin/Sultan Vakflan
Gazi Orhan Be/in znik Medresesi Vakf (Kurulu tarihi: 761/1359}
Kozluca ky, iindekilerle beraber znik'teki medresesinin yanndaki evler vak
fetmiti."
Gazi Orhan Be/in znik mareti Vakf^
St'e bal Gedikii ky; kesimcidir. {30 hane, 8 mcerred ve 6.008 ake hasl)
Dereky ky kesimcidir. (17 hane, 6 mcerred, 2 sipahizade ve 4.270 ake hasl)"
Daninnendl ky, kesimcidir. (8 hane, 6 mcerred ve 3.495 ake hasl)"
Cepni ky. (34 hane Mslman, 3 mcerred Mslman, 3 sipahizade, 7 hane
Gayrimslim ve 27.557 ake hasl)^^
Gfer ky. Kyller "muaftr. (Hasl: 682 ake)"
Hoca ky, znik'teki Orhan Camii'nin vakfdr. "Vakf- Camii-i Orhan Bey der-znlk."
(6 hane, 3 mcerred, 1 imam ve 725 ake hasl).^^
znik'de Orhan Bey Medresesi Taebeieri Vakf
Hanm Sultan Vakf'na ait Hasbegi ky {21 hane, 5 mcerred, 1 imam ve 4.250
ake hasl)
Hundi Hatun Vakf'na ait Akky (1 hane, 2 mcerred, 2 hizmetkr ve 2.285 ake
hasl)
Karaoian Zaviyesi Vakf (znik) iin Karatekin ky (1 hane ve 1.150 ake hasl)
Orhan Bey'den; Vakf- Zaviye-i Ahi rencik'e ait bir iftlik. (150 ake hasl)"
Slzky Orhanbey Camii maret ve Mescidi Vakf; 1 iftlik. (200 ake hasl)
Slz Ky Camii Hatb ve Mezzini Vakf
Hatice Hatun bnt. Sltti Hatun Vakf. (Slz'de medrese var)
Siz ky. {37 hane, 7 mcerred, 1 mam ve 19.855 ake hasl)
Hediyeer ky. (16 hane, 5 mcerred ve 1.600 ake hasl)
" MSStarihli tahrir defterine gre; "Karye- Kozluca vakfdr, Orhan Beg Medresesi'ne. Mahsulat
talebeye sarf olunur." (Hane ift 8, bennak 3, mcerred 2, bive 4)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Evkf- maret-i merhum Orhan Beg."
" 1455:tarihli tahrir defterine gre; "Dereky, vakf- maret-i Orhan Beg."
" 1455 tarihli tahrir defterine gre St'e balyd.
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karye- Cepni, vakfdr. maret-i Orhan Beg babanlandr."(Baban 18 hane)
" 1455;tarihli tahrir defterine gre; "Karye-i Gfer, vakf- maret-i Orhan Beg babanlar ve ellicileridir." (Hane; ellici 5, baban 10, bive 1)
'^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karye-i Hocaky ki vakfdr. Cami-i Orhan Beg, kim hatib olursa."
(Hasl 10 md gaile)
" 1530| tarihli tahrir defterine gre; "Slz'de; Ahi rencik'te bir iftlik yeri vardr, vakfdr. Orhan
Beg'den."

213

Nilfer Hatun Zaviyesi Vakf'na ait Hatun ky. (2 hane, 2 mcerred ve 885 ake
hasl)^"
Amme vakflar
Eseleme/Teseleme Hatun Vakf'na ait; Karadiken ky. (3 hane, 1 mcerred, 7
Gayrimslim ve 1.305 ake hasl)
Sinan Paa Vakf'na ait Yaros ky.
(znik) "Hsam Bey Zaviyesi Vakf" iin Deliklikaya ky. (120 ake hasl)
"Vakf- Zaviye- Hac akra" (Orhan Bey Saray'nda Hoca) iin Grle'ye bal regir/reil ky. (32 hane, 12 mcerred, 7 vakf klesi ve 4.250 ake hasl. Dier
tahrirde; 4 Mslman hane, 3 hane Gayrimslim hane, 4 Mslman mcerred, 3
Gayrimslim mcerred ve 5.548 ake hasl)"
Karacalar Ky (500 ake hasl)
(Orhan Bey'den) Ali Erdicik Zaviyesi Vakf iin 1 iftlik. (150 ake hasl)
Iznik'de Hac Hamza Mescidi Vakf, (imam ve mezzin iin)
znik'de Mevlana Alaaddin-zade Camii Vakf'na ait bir hamam var. (1.500 ake
hasl)
znik'de ark Zaviyesi Vakf'na ait bir zemin. {300 ake hasl)
znik'de Sanca Suba Zaviyesi Vakf'na Sarucabey ky. (333 ake hasl)
Sleyman Paa'dan znik'de Ahi oban Zaviyesi Vakf. (500 ake hasl)
znik'de Balaban Bey Zaviyesi Vakf'na ait Ayucuk ky. (42 hane, 13 mcerred
ve 9.697 ake hasl)
znik'de Ahi Savc Zaviyesi Vakf'na ait bir ba var. (Hasl 75 ake)
znik'de Koca Ahmed Zaviyesi Vakf.
Orhan Bey'den Davut Fakih'e; Hacetpnan kynde bir iftlik. (422 ake hasl)
Orhan Bey'den Salur kynde bir iftlik. (150 ake hasl)
Orhan Bey'den Kurt kynde bir iftlik. (557 ake hasl)
negl Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Vakf- Geyikli Baba; Kulbar ky" (10 hane, 9 mcerred), Geyikli Baba" (32 hane,
^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Hatun ky vakfdr, Zaviye-i Nilfer Hatun mtevelline, imdi
hatundur." (Hane; ift 10, bennak 4, mcerred 2) (Nilfer Hatun Zaviyesi Vakf, G. A:13.032. B: 9.605)
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Yregir ki Hac Camanda/Cemaze vakfdr, Orhan Beg'den Zaviyesi'ne." (Hane ift 51, bennak 47)
^' 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karye- Kulbar ki vakfdr, Baba'ya, Bayezd Beg Hundgr'dan.
imdi eyh, mezkur Saka olu Muhammedi'dir." Kulbar Karyesi de Yldrm Bayezid zamannda Ge
yikli Baba zaviyesine balanmtr. Ky nfusunun 19 neferden 51 nefere ykseldii grlmektedir.
Bunlardan 27'si hane, 24' mcerreddir.
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Babay'ler ki vakfdr. Orhan Beg'den Baba'ya." negl'e bal
Geyikli Baba ky, "Orhan Bey'den Baba'ya" vakfedilmi olup. Sakar olu IVluhammed mutasarruf
olmutur. Kanuni dneminde "Babay'ler" olarak kaydedilen ve 34 hane ile meskn olan kyde,
1573 ylnda 39 hane ve 19 mcerredden oluan 58 nefer vard.

214

18 mcerred) ky ile ba, bahe, keten ve koz aac muktalar (4.200 ake hasl),
Geyikli Baba kynde hamam (1.080 ake hasl) ile Bursa'da kiralk dkkanlardan
olmak zere vakfn toplam 7.783 ake geliri vard.
"Vakf- Orhan Bey; ldeniz der karye-i rmiyaz." (260 ake hasO^"
Hatib iftlii mezraas. (100 ake hasl)
Amme Vakf
Segid Fakih^^ iin Ada-yk/Edeyk'te^^ (5 hane ve 300 ake hasl) bir iftlik.
Yeniehir Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Postin-Pu Zaviyesi Vakf'na alt Vakf/Vukuf ky." (15 hane Gayrimslim, 3 m
cerred, 1 imam ve 11.428 ake hasl) Kesimci kydr. Ayrca Yeniehir iinde bir
hamam (3.100 ake hasl), Yeniehir'de yerin muktaas vard. (125 ake hasl).
Reyhan Kprs'nn kble tarafnda iftlik yeri (565 ake hasl) ile 3 koz aac
(10 ake hasl) vakfa aitti.
negl Padiah haslarndan pirin.
Barml kynde bir para yer.
Zaviye civarnda 5 mdlik yer, bir para ayr.
Toplam olarak Postn-Pu Vakf'nn 15.218 ake geliri vardr.
"Vakf- Medrese-i Sleyman Paa" (znik'te] iin Babadya/Papatya ky^^ (3
hane, 1 imam) ve Karagz'e bal Sleyman Paa mezraas. (8 nefer, toplam hasl
6.739 ake)
Babadya ky yaknlarnda Sarayr ky (900 ake hasl) ve Eriay.
Ereli ky.^^ (Mslman 3 hane. Gayrimslim 70 hane, 27 da Gayrimslim m
cerred.)
t
^* 1455 tarihli tahrir defterine gre; "rmyaz'da ldeniz olu iftlik. Kad tasarruf eder. Imametlik
n bir iftlik yerdir, Orhan Beg'den vakfdr."
^^ Adayk kynde de bir iftlik yer. Kzl Murad Zaviyesi'ne Gazi Murad Hdavendigar'dan vakftr.
Kz Paa-Melek lmnden sonra tasarruf etmi, onun lmnden sonra Mevlana Nureddin'e sa
daka olunmu. (TKG. KK. TT. 585, v. 308a, BOA.Mad 16016, s.5, Barkan-Merili 1988:121)
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Adayk'de Segid Faki'nn bir iftlik vakf yeri var. Orhan
Beg'den Karababa Zaviyesi'nde." Adayk kynde de bir iftlik yerde, Kzl Murad Zaviyesi'ne,
Gazi Murad Hdavendigar'dan vakf olmutu. (TKG. KK. TT. 541, v. 28b) negl'e bal Adayk
kynde de bir iftlik yer evvelden Kara Baba Zaviyesi'ne vakf iken, Orhan Gazi tarafndan Segid
Fakih'e, sadaka olunmutu. (TKG. KK. TT. 585, v. 308a, Barkan-Merili 1988:121}
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karye-i Vakf/Vukuf ki, Postinpu Zaviyesi'ne vakfdr ve hem
ortaklardr. Merhum Orhan Beg'den." (TKG. KK. TT. 570, v. 131, 257; Barkan-Merili, 1988: 239)
'^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Babadya/Papatya ki vakfdr, merhum Orhan Beg'den znik'te
Mevlana Alaaddin." (Hane ift 7)
^^ 1455; tarihli tahrir defterine gre; "Ereli tabii Ya la kova/Yalova, Sleyman Paa'dan vakfdr." (Top
lam kafir 40)

215

Amme Vakf
"Merhum Orhan Bey"den Akdere civarnda Sartolu ky. (1.500 ake hasl)""
"Orhan Sultan"dan Halka Havl kynde eyh Esenl'nin 1,5 mdlik yer/mezraas.
(100 ake hasl)
"Sultan Orhan"dan Topraky civarnda Umur kynde br iftlik. (240 ake
hasl)
Toprak-ygi: 1530'da 14 hane, 1573'de 12 hane kaytlyd."^
Orhan Bey'den eyh Sevin evladna vakf olarak Karaklllse kynde bir iftlik.
(240 ake hasl)"
Orhan Bey'den Geyve'ye bal alca ky."^
Orhan Bey'den smail Fakih Vakf evladna vakf olarak Avar kynde 6 mdlik
bir yer. (200 ake hasl) (Yeniehir) Orhan Bey'den Avar ky. (16.011 ake
hasl).""
St Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Vakf- Merhum Sultan Orhan; "St'te merhum Sultan Mehmed bir camii bina
eyleyip Bursa'da Orhaniye Zaviyesi'nden niyabet (pay ayrld).""^ Bir baka Orhan
Sultan evkaf ile birlikte toplam 2 cemaat, 588 hanesi, 180 mcerred, 1 imam, 1
camii ve 17.617 ake hasl.
1455 tarihli tahrir defterine gre; "Gedelekl tabii-i Sgd, vakf- imaret-i Orhan
Beg."
Amme vakflar
Viranck kynde Ahmed Fakih ve Beylik Fakih iftlii. (250 ake hasl)"^
"Orhan Sultan"dan Ahur'a bal bir haneli Temur iftlii. (140 ake hasl)"'

^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Sartolu vaktfdr, Orhan Beg'den, Asl Beg Subaolu." {6
iftlik yeridir)
"^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Dobrak yk'inde Umur kydr 1455 tarihli tahrir defterine
gre; Fakl'nn iftlik Orhan Beg'den bir harab ba yeri vardr." (BOA, TT. 166, s. 41; TKG. KK. TT. 75,
V. 15/a)
"' Kara-kilise: 1530 saymnda 12 hanelik bir yerleimdir. 1573'de 11 hane kaytlyd. (BOA, TT. 166,
s. 42)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "alcaky ki mikdr, mezkur Asl Beg, Subaolu'dan satun
alm, Orhan Beg'den." (Hane ift 14, bennak 14, bive 4) 1573 ylnda, 7 hane, 7 mcerrid kaytlyd.
(TKG. KK.TT.80,v:49/a)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Avar'da smail Faki'nn 6 mdlik yeri vardr, vakf, Orhan
Beg'den."
*^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Nahiye-i Sd ki vakfdr, Orhan Beg mareti'ne".
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "renck'de Ahmed Faki'nn bir iftlik yeri var, vakfdr, Orhan
Beg'den."
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Ahur kynde Inciolu Temur'un bir iftlik yeri vardr. Vakf
Orhan Beg'den."

216

"Orhan Sultan"dan Ahur'a bal Mustafa Fakih zemini. (200 ake asl)"^
"Orhan Sultan"dan bir iftlik. (6 hane, 3 mcerred ve 1.960 ake hasl)
"Orhan Han'dan Vakf mam- Camii" (St'te) Badyak'a bal Yaunca Pelid'te
bir zemin. (70 ake hasl)"*^
"Zemin-i Murad Fakih der karye-l Saray". (200 ake hasl)^
1455 tarihli tahrir defterine gre; "St'de mezkur St kads ki iftlik yeri var,
Orhari Beg'den."
Akhisar/Karagz/Pamukova Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
"Orhan Sultan"dan Karaoglan Zaviyesi^^ Vakf iin;" Katrz ky (26 hane, 7 m
cerred ve 1.180 ake hasl), Hseyin ky. (17 hane, 3 mcerred ve 1.146 ake
hasl)"
Amme Vakf
"Orhan Hdavendigar"dan erafettn Paa Zaviyesi" ve mescidi vakf iin verilen
kyler Sakarya Kprs iin hizmetle ykml.
Nefs-i Mekece kasabas. (13 hane, 11 mcerred, 1 imam, 1 muaf ve 6.146 ake
hasO^-^
Glman- Mekece ky. (25 hane, 7 mcerred, 5 kle neferi ve 18.404 ake hasl)
Dere ky. (8 hane, 4 mcerred ve 1.575 ake hasl)^^
Hisarck/Yaylak! Kk ky. (19 hane, 10 mcerred ve 1.670 ake hasl)^^
"^ 145S tarihli tahrir defterine gre; "Ahur kynde Mustafa Fakih olu Yusuf'un yeri vardr. Orhan
Beg'den vakfdr."
"^ 1455'tarihii tahrir defterine gre; "Younca Pelit'de iki mdlik yeri vardr. Vakf, Orhan Beg'den."
^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kzlsaray'da Murad Fak'nn yeri var, vakdr. Orhan Beg'den."
" iznik'te Kara Olan Zaviyesi (G.:A. TT. 438): 1.153. B:9.760+fs3.312) vakf 1360 tarihlidir. Hac Ka
raoglan diye nl Osman bin Yusuf'un tekkesidir. Hayatta bulunduka Hac Karaolan' vakfa nazr
ve mtevelli olmas kayda alnmt. Suru, Bac, rtl, Sandul/Sundul, Elberk, Hseyinler, Altunta
kyleri ile znik'e bal doudan Keke ve gneyden Gkda, kuzeyden Ercik ve doudan Akakaya,
Kzilcahisar ve Sundullu snrlaryla Karagz nahiyesinden Tire ve Katrz ky vakfa aitmi. Kara
mrsel ve Yalova'da olan fakat isimleri belirtilmemi olan baz ky ve araziler ile Yeniehir'deki Pa
patya ve Saruhanlar kyleri znik'teki cami ve medreseye vakfedilmiti.
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Katrz, Orhan Beg'den vakfdr, tabii-i Tirsi." (Hane ift 19,
bennak 3, mcerred 2, bive 2) ilekli/Katrz kynde kaliteli katrlar yetitiinden Katrz
adn tamaktaym.
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Evkf- 2aviye-i erafeddin Beg, mtevelli Mahmud elebi,
nazr Mevlana Abdulkadir."
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Nefs-i Mekece vakf- zaviye-i erafeddin Beg." (Mslman
hane 10, bennak 1, mcerred 1, bive 1, Hristiyan ift 29, 7 mcerred) Mekece; Paalar Boaz
adyla bilinen; Cambaz kayalarn 3 km kuzeydousun dad r.
"1455 tarihli tahrir defterine gre; "Dereky tabii-i Mekece" (Hane ift 5, mcerred 4) Mekece'de
Derekyler mevkii ad olarak korunmaktadr.
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Yaylak-i Kk Hisarck tabi-i Mekece" (Hane ift 7, bennak 2)

217

Kprhisar'da bir mezraa. (80 ake hasl)


Hisarck ky. (20 hane, 12 mcerred ve 2.540 ake hasl)"
Ermeni Pazar (Pazarck) Kazas
Amme vakf
Oi'han Bey'den Sar Baba Zaviyesi vakf in Eymir ky. (2 hane, 1 mcerred ve
200 ake hasl)^^
Orhan Bey'den Esri kynde eyh lyas'a bir iftlik. (250 ake hasl)
Orhan Bey'den Kamanlar kynde bir iftlik. (150 ake hasl)
Yalakova/Yalova Kazas
Orhan Bey'den "Vakf- Alaca eyh" iin Akkilise ky. (3 hane ve 300 ake hasl)^^
Grle Naliyesi
Selatin/Sultan Vakflar
Bursa'daki "Vakf- maret-i Orhan Bey" ait Hatib ky. (6 hane, 4 mcerred ve
1.100 ake hasl)^"
Orhan Bey'den Pazarky; eltikiler vardr. (55 hane, 30 mcerred, 1 imam ve
35.600 ake hasl)"
Orhan Bey'den Terziler ky; eltikiler vardr. (15 hane, 5 mcerred ve 11.585
ake hasl)
Orhan Bey'den Akky; eltikiler vardr. (30 hane, 7 mcerred ve 6.885 ake hasl)
Orhan Bey'den "Vakf- Hz. Eyp Ensar Efendi" iin Dereky. (13 hane, 6 mcer
red ve 1.325 ake hasl)
Nadiri ky; eltikiler vardr. (14 hane, 6 mcerred ve 13.000 ake hasl)
Amme vakflar
znik'te brahim Paa mareti Vakf. (Orhan Bey'den ve Sultan Murad'tan)
Ada(Pazar) Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Orhan Bey'in Hicri 724 tarihinde Vlekece'deki zaviyeye yapt" vakf ile Adapa" 1530 tarihli tahrir defterine gre IVlekece'de; "Vakf- maret-i Orhan Bey" vard. Hisarck kyij bu
vakfa balyd.
" Orhan Bey ve Bayezid Bey'den Sar Baba Zaviyesi'ne vakfedilen kyn 1573 ylnda nfusu
kalmamtr. (TKG. KK. TT. 585: v. 289a, Barkan-Merili, 1988:151)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa- Akakilise vakfdr, Orhan Beg'den eyh Adil olu
Hasan tasarruf eder." (Mahsul 200 ake)
1455 tarihli tahrir defterine gre; "Hatb ky ki vakfdr Orhan Beg'den, Grle Camii-
Mescidi'ne." (Hane ift 8, bennak 8, mcerred 4)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Pazarky ve Derzler/Terziler ki vakfdr. Orhan Beg'den znik'de Mevlana Alaaddin Medresesi'ne." (Pazarky'de hane; ift 23, bennak 19, bive 1)
" 1530 tarihli tahrir defterine gre Mekece'de; "Vakf- maret-i Orhan Bey" vard. Hisarck ky bu
vakfa balyd.

218

zar'nda Emir Ali-iftli, Kaymaklu ve Kuyumclu" kylerinde bu kylerin mescidleri iin, "Karagz vilayetinde" Hseyin ky ve Balc^'^ kylerinde, tevliyetini
baz ahi, fakih ve Kad'lara tevcih etmek amacyla kurduu vakflar. Bir de Beypazan'na bal Kuyumcu ky vard."
Orhan Bey'den "Vakf- Karasu Mescidi mam" iin Kuyumculu ky. (32 hane, 18
mcerred, 1 imam, 6 eltiki ve 2.000 ake hasl)
"Vakf;! Hatib-i Camii-i Orhan Bey" iin Beloban ky. (7 hane, 9 mcerred, 2 do
anc ve 1.575 ake hasl)"
"Vakff Imam- Mescid-i Orhan Bey" iin Kaymaklu ky. (1 hane ve 350 ake
has!)"
Orhan Bey'den; "Vakf- Medrese-i Sultan Alaaddin" iin Karaca ky. (7 hane)
zmit Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Orhan Bey'den "Vakf- Adil Faki" iin zmid-Kandra'da Senir-Kezen ky. (18 hane,
8 mcerred, 1 imam ve 1.415 ake hasl)
"(izmit'te) Vakf- mam- Cami-I Orhan" ve "Vakf- mam- Mescid-i karye-i Kan
dra" (Orhan Bey Camii) iin bir iftlik.
Gebze Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
"Vakf- Camii-i Gkbze/Gebze" (Orhan Bey'den) iki ky
Orhan Bey'den Danimend-viran ky. (7 hane, 4 mcerred ve 607 ake hasl)
Orhan Bey'den Kardal ky. (40 hane Hristiyan, 10 Hristiyan mcerred ve 7.838
^^ Kuyumcullu ve Karasu kyleri, Orhan Gazi zamannda ubey komutanlarndan Konuralp Bey ta
rafndan feth olunmutu. lk yerleim yeri amkpr'dr. Bu yol, eski Karadeniz ipek yoludur. (1455
tarihli tahrir defterine gre hane 10, bennak 5, mcerred 2)
" 1530 tarihli tahrir defterine gre Orhan Bey'den verildii yazldr. (24 hane, 11 mcerred ve 1.635
ake hasl) Backy ve Eriay ky ok eski kyler olsa da boald sanlmaktadr. Sonra baz aileler,
1880 yl gnden sonra Eriay kyne gelerek yerletikleri bilinmektedir.
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kuyumculu ki vakfdr, Orhan Beg'den ve Murad Beg'den
mescide." "Beypazan'na tabii Kuyumcu Mezraas'nda Ltfullah iftlii demekle maruf yer vakf
olup, nesli mnkati" olduktan sonra Tapdk Emre evladndan Hac Abdullah'a sadaka olunmu.
(TKG. KK. TT. 585: v. 376a, Barkan-Merili 1988: 701)
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Beloban ki vakfdr. Orhan Beg'den ve Murad Beg'den. Hatib
olan tasarruf edermi." (Hane 7, bennak 6, mcerred 5) Sapanca'ya bal Beloban/Beloyan; (Balaban'a dnm olabilir. Nitekim Bac kynde Balaban mevkii vardr.) Adapazar Orhan Cam iin,
Orhan Bey tarafndan vakfedildi. "Karye-i Beloyan vakfdur, Orhan Bey'den. Ada (Pazar) Camii'nin
hitabetine her kim hatb olur ise tasarruf ider." (BOA, TT. 733: 326) Osmanl Arivi'ndeki bir baka
belgeden 1330'lu yllarda Adapazar'nda yaptrlan Orhan Camii'nin, Sapanca'ya bal Beloyan ky
halk, tamire muhta olduka sz edilen camiyi tamir etmeleri karlnda avarz- divaniyeden
muaf tutulduu kaytldr.
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kaymaklu k vakfdr, Orhan Beg'den mescide. Mevlana Yusuf
Fakih tasarrruf edermi." (hasl 250 ake)

219
ake hasl)
Gebze'de Turabeg ky, bazdar tmar olup 5 hane doanc vard. (200 ake hasl)^^
Amme Vakf
Orhan Bey'den; "Vakf- emsi eyh" iin emseyh ky. {6 hane, 1 mcerred ve
1.525 ake hasl)
Orhan Bey'den; Akpnar mezraas. (2.220 ake hasl)
Orhan Bey'den; ongara kynde bir iftlik. (250 ake hasl)
Orhan Bey'den; lyas Bey Zaviyesi vakfndan bir yer.
Gl (Gipazan) Kazas
"Orhan Bey'den nefs-i Gl'de merhum Mihal Bey bir zaviye bina idp, mezkr
zaviye in bir hamam bina idb vakf etmi. Zikrolan hamam harab olub imarete
muhtacdr ve zaviye-i mezbur dahi mu'attaldr, dey kayd olunmu."
Amme Vakf
"Orhan Sultan"dan omaklu mezraasmda Polad mevkiinde bir zemin. (2 hane
160 ake hasl)
Orhan Han'dan Kavack mezraasmda Musa eyh iftlii. (1 hare, 220 ake hasl)
Orhan Han'dan Akpnar mezraas. (1 hane, 250 ake hasl)
Orhan Han'dan Hzr eyh'de 5 mdlik yer. (165 ake hasl)
Orhan Bey'den Ksediken'de Ahmed Fakih zemini. (2 hane, 160 ake hasl)
Yenice Tarakh Kazas
Amme Vakf
Orhan Sltan'dan Toy deresinde Halil Fakiholu mezraas. (2 hane, 150 ake hasl)
Geyve Kazas
Amme Vakf
Orhan Bey'den shak Fakih evladna vakf olarak Firuz iftlii. (550 ake hasl)
"Orhan Sltan'dan" Alan Ark'nde 3 ktaa yer. (120 ake hasl)
Akyaz Kazas
Amme Vakf
'
"Orhan Padiah"tan; kpr hizmeti iin eyh smail'e alca mezraas. (10 hane 5
mcerred ve 1.215 ake hasl)^^
shak Fakih'e Saruayr iftlii (300 ake hasl) ve bir iftlik (110 ake hasl) ile bir
zemin yeri (150 ake hasl) vakfedilmiti.
^^ 14S5 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa-i Turabeg iftlii tabii-i Bursa."
^' "Mezra- alca vakfdur, Orhan Bey'den. eyh smail tasarruf ider imi. Mukayyed der-defteri-i
Kirmast. imdi mezkurun (eyh smail'in) evlad evladndan Dervi smail, Minnet ve Bl ve Yusuf
mutasarruflardur. Ellerinde Orhan Hdvendigr'dan hkm-i hmayunlar var (...)"

220

"Orhan Padiah"den kpr iin Punda kynde Savc iftlii, Dinszsuyu Kprs
iin vakfetmiti. (215 ake hasl) Yine Punda civarnda Murad Daniment'e bir
mezraa vakfedilmiti.
Hendek'te Yahya eyh'e iki para yer.
Gynk Kazas
Orhan Bey'den Klaguz eyh'e Harmankaya mezraas. (2 hane)'
Ahi Sevindik mezraas. {260 ake hasl)
Adranos/Orhaneli Kazas
lbise ky; Orhan Gazi tarafndan Kayaglu/Kaygulu Bey'e mlk olarak verilmi,
ekincin mlk imi. Kyn mlkiyeti Fatih Sultan IVlehmed tarafndan bozulup t
mara kaydedilmitir. Sultan II. Bayezt yeniden ekincili mlk olarak vermi. (11
hane, 8 mcerred ve 1.781 ake hasl)
Bugn lbise olarak anlan blgedeki kyler unlardr; Koi, Ortaky, Baky, S
leyman bey/Bey ky ve narck.
Adranos eyhler/hlar kynn ahin Baba Zaviyesi'ne I.Murad Yldrm Bayezid
dnemlerinde vakfedildii grlmektedir. Zaviyeye daha sonra vakf azadllarmn
mutasarrf olduu, Hseyin'den sonra ahin Baba evladndan Ala'ddin'in eyh
olduu, zaviyeye bal olarak 19 neferin kaydedildii grlmektedir. (KKA.TD 585,
V. 324a)
Ulubat Nahiyesi
Selatin/Sultan Vakflar
Hz. Eyp el-Ensari Vakf'na ait Balc ky. (42 hane, 16 hane mcerred ve 6.823
ake hasl)" Ayrca atallar ve Kocat ky.
Eymisz ky. (32 hane, 21 hane mcerred ve 5.320 ake hasl)"
Namazlagu ky. (12 hane, 4 hane mcerred, 1 imam ve 2.155 ake hasl)"

'' Kulaguz Zaviyesi in Muttalb kynde bir iftlik yen, kadimden vakf iken mensh olub tmra
verildii ancak daha sonra eydi Mahmud adndaki dervie sadaka olunduu belirtilmektedir.
(TKG. KK. TT. 541: v. 25b)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Bak kyi vakfdr, Orhan Seg'den ve Turul Beg'den Mihali
kads olanlar yermi." (Hane ift 28, bennak 27, mcerred 5} Balc Zaviyesi Bergama'da beylik yerleri
ve yaya yerleri arasnda olduu belirtilen 120 aka hasll bir iftlik yerin Balc Zaviyesi'ne vakfedilmi
olduu, meihatnn ise eydi Ali'ye sadaka olunduu grlmektedir. (TKG. KK. TT. 580: v. 144b)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Eymisz kyi Orhan Beg'den ve Turul elebi'den vakfdr. Mi
hali kads olanlar yermi." (Hane ift 29, bennak 35, mcerred 10)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Namazluglu vakfdr, Orhan Beg'den, Mihali kads olan ta
sarruf edermi." Karacabey'e bal eski bir ky. 1530 tarihli tahrir defterine gre Ulubat nahiyesine
balyd. 1530 tarihli tahrir defterine gre kyde 25 hane yaamaktayd.

221
Toyh isa r/Toph iar Naliyesi
Amme Vakflar
Vakf- Karaca Paa; Damal ve Turnu ky. (21 hane, 5 mcerred, 4 nefer ke
simci 3 hane Gayrimslim, 4 Gayrimslim mcerred ve 12 nefer vakf klesi, top
lam 9.462 ake hasl)"
Mehmed Aa evlad vakf iin Karaca Baba ky. {5 hane, 6 mcerred ve 2.292
ake hasip
1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa-i Esemen eydi vakfdr, Orhan
Beg'den."
IVIanyas Nahiyesi
Amme Vakflar
Orhan Bey'den Hacetpmar ve Ballk kyleri. {422 ake hasl)
Orhan Bey'den Salur kynde bir iftlik. {150 ake hasl)
Orhan Bey'den Fart nahiyesine bal bir iftlik. {557 ake hasl)
Sndrg ve Sorma Nahiyesi
Amme Vakflar
"Sultan Orhan"dan; Burak Dede'ye "vakf- evlad etmi." (Aadaki kylerin top
lam hasl 4.200 akedir)
Orhan Bey'den; Burak Dede ky. (20 hane)
Orhan Bey'den; Sarmusalar ky. (20 hane, 6 mcerred, 1 imam)
Orhan Bey'den; Tutluk ky. (11 hane, 2 mcerred)
Orhan Bey'den; Alucala/Aluca-atlu(?) ky. {16 hane, 4 mcerred, 1 imam)
Orhan Bey'den; Baviran ky. (28 hane, 8 mcerred, 1 imam)
Aydmck/Edincik Nahiyesi
Amme vakflar
Gme iftlii vakf. (80 ake hasl)'^
Tarhala Kazas^^
Selatin/Sultan Vakflar
"Vakf- Mescid ve Muallimhane-i Orhan Bey" iin hamam (600 ake hasl) ve
ba vakfetmitir. (130 ake hasl)
1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa-i Ahi Turuca vakfdr, Orhan Beg Me Hatun'dan Toy
Hisar tevabiinde."
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa-i Kayaca/Karaca Paalu eyh iftlii vakfdr,
Orhan Beg'den." {Ayrca bak. TKG KK. .TT. 580: v. 86)
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa-i Gme olu eyh Hzr elinde ki yer, Orhan Beg'den"
vakfm. Gme mezraas ise yine burada bulunan Gme Zaviyesi'ne vakftr. Murad Hdavendigar'dan val<f olan mezraa eyh Yusuf olunundur. Dier bir mezraa ise Gme mezraasna tabi Cev
her lala Bey'in mlk olan, Cevher Lala mezraasdr.
" Tarhala, ad zamanla Darkale olarak deimitir. Bugn Soma-Man isa'ya bal bir kydr.

222

C- Sleyman Paa Vakflar


Sleyman Paa, Orhan Gaz'nn byk oludur. Babasnn yerine sultan olmas in
yetitirildii halde, babasndan nce bir av srasnda attan derek vefat etmiti.
Orhan Gazi'nin byk olu olup, annesi Nilfer Hatun'du. Osmanl Devleti'nin Ru
meli'ye, baka bir deyile Avrupa'ya geiinin ncs ve sembol olan Sleyman
Paa, "Rumeli Fatihi" olarak bilinir. Bolayr'da imareti civarnda yaptrd trbeye
gmlmtr. Kendisi iin daha nce yaptrd Yeniehir'deki trbe botur. Bursa,
Yeniehir, Gynk, Geyve, Akyaz, zmit, znik ve Gelibolu'da imaret, cami med
rese, kervansaray, mektep ve mescit gibi eserler ina ettirmitir/^
Sleyman Paa iin babas Orhan Beytarafndan Hac Karaoglan Zaviyesi Vak kurulmu
tur. (Kurulu tarihi: 761/1360)
znik kazasna bal Karagz nahiyesinde kendi tasarrufundaki Tire ky ve Katrz yaylan btn hukuk ve kapsamyla vakfetmitir.
(znik) Sleyman Paa Camii Vakf iin dkkanlar, balar vakfedilmitir.
(znik) Sleyman Paa Camii mam Vakf iin bir zemin var. (200 ake hasl)
Karagz/Akhisar/Pamukova Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Sleyman Paa'dan Karaoglan Zaviyesi Vakf iin akarat kyleri:. 8 0
Makri/Mugri ky. (13 hane, 7 mcerred ve 8.412 ake hasl)^^
Bac ky. (24 hane, 10 mcerred ve 5.241 ake hasl)^^
Eriay ky. (13 hane, 6 mcerred ve 520 ake hasl)\B

'^ "znik'in fethinden sonra Orhan Gazi burasnn idaresini olu Sleyman Paa'ya verdi. Tarakl Ye
nieri ve Gynk'n halk bu yerleri kendi stekleriyle Sleyman Paa'ya teslim etti: "Sleyman Paa
ol kadar adi etti kim, ol vilayetin halk iderlerdi kim, nolayd, bunlar bize kadim zamandan beg olayd.
ok kyler bu mslmanlar grdler ve mslman oldular." (Akpaazade 2003:102)
" Bizans tarihinde Tire tekfurluu diye anlan Tire harabeleri zerine kurulmu ky, bir sylenceye
gre, ilerinde Kemaliye kyne adn veren Kemai Dede'ninde olduu; Emevi ordular nce Bece'yi
(IVlekece) fethetmi, daha sonra Rinsel/Tirse Tekfurluu zerine yrm. 1309 ylnda Akhisar'n
Osmanllar tarafndan fethinden sonra IVIslman olan halknn basklar sonucu Tire tekfuru teslim
olmu. 1938 ylnda Tire adt Kemaliye olarak deitirildi.
^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Zaviye-i Karaoglan k mtevellisi Karaoglan olu Ahi Mustafa."
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Megri/Muri, vakf- imaret-i merhum Sleyman Paa ortak
lardr." (Hane ortak 5, ift 2, bennak 3, bive 2) Yeniehir'e bal olan Bakrky/Magri ky olmal
dr.
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Bac ky ki, Karaoglan vakfdr." (Hane ortak 15, ift 5, bennak
12, mcerred 5, bive 4} Samanl Dalar'nm eteklerindeki. akllar adl yerde kurulmutu. Douda
Hayrettin, gneyde Eriay, Fevziye, batda sabal, kuzeyde Akakaya ve Hseyinli kyleri ile
komudur. Eski Bac ky civarnda, Bizansllara ait saray ile ant mezar olduu bilinmektedir.
" 1455 tarihli tahrir defterine yeralan Eri ay ky, Mekece ile Fevziye kynn arasnda kurul
mutur. Dousunda Fevziye, batsnda Mekece kuzeyinde Pnarl Bac ve eyhvarmaz kyleri ile evri
lidir. Hseyinli, Karapnar ve Sondu! kylerinin akrabalar olan Trkmen Karaba Yrklernden 12
hanenin nce Kranyurt'a, sonra Eray kyne gelip yerleerek ve kyn nfusunu arttrmlar.
Bugnk kyn daha da bymesini salayarak kyn esas kurucular olmulardr.

223

Kastamoni ky. (28 hane, 11 mcerred ve 1.925 ake hasl)^'^


akallu ky. {4 hane, 1 mcerred ve 578 ake hasl) (1455 defterinde bu ky
yoktur.)
Katrz ky. (26 hane, 7 mcerred ve 1.180 ake hasl)
Hseyin ky. (17 hane, 4 mcerred ve 1.146 ake hasl)
Orhan Beg'den; 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Tersiye'de Emirali iftlii."^^
Vakf- Sleyman Paa (Akhisar Desbina ky civarnda 4 iftlii vakfetmi).
Gazi Murad Han'dan; vakfedilen Ahmed Fakih mezraas. (400 ake hasl)
Amme Vakflar
Ahi lyas Zaviyesi Vakf iin: "Sakarya Kprs'ne hizmet ederler" Ylanda (Balanda/Balarba)^^ ky {21 hane, 7 mcerred ve 2 bin ake hasl), kre-i Kebir
ky. (16 hane, 7 mcerred ve 1.546 ake hasl)"
Sleyman Paa'dan Kara(ca) Ahmed Zaviyesi vakf iin Eynel/Eyne ky. {250 ake
hasl).
Sleyman Paa'dan Sakarya kprs hizmeti iin Mide ky. (9 hane, 5 mcerred
ve 256 ake hasl)^^
Sleyman Paa'dan Dedik mezraas. (400 ake hasl)^"
Sleyman Paa'dan Yunak kyne bal Oku Osman iftlii. (250 ake hasl)
Sleyman Paa'dan alayk ky. {2.366 ake hasl)^^

" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kastamoni tabi-i Tirsi merhum Orhan Beg'den vakfdr." (Hane
ift 13, bennak 6, bive 4)
^^ Tersiye/Esence, Orhan Camii'nin Orhan bey tarafndan vakfedilmitir. 'Karye-i Trs'de Emir Ali
iftlii vakfdr. Orhan bey tbe serhudan mezkr kyn mescidine maret itmek iin. Yahya Fakih
veledi vakfiyyet zere mutasarrf imi. Elinde Padiah Bayezid Hdvendigr ve Murad tbe
sehmlardan mukarrernameleri var. (BOA, TT. 733: s.328) Aa Sakarya Vadsi'nde, Adapazar'nn
dousunda, Erenler ilesine bai Bykesence/Tersiye mahallesi (ky), Kkesence
Mahallesi/ky arasndaki Tersiye Tepesi'nde yaplm bir Bizans kalesi vardr. Adapazar-Hendek
karayolu zerindeki Erenler/Byk Esence kynde ise halen Orhan Camii ayaktadr.
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Ylanda ki vakfdr. Sleyman Paa'dan Ahi lyas'a. Hasl zavi
yede timur kpr hizmeti"nde bulunurlarm. (Hane ift 11, bennak 8, mcerred 3, bive 3)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "ekre/kre ki vakfdr. Sleyman Paa'dan Kpr hizmeti
iin Ahi Sadk tasarruf edermi." (Hane ift 7, bennak 8, bve 1) Gkbal Abdal Zaviyesi Akhisar'n
kre-i Sagir ky iki hisse olup, evvelde Gkbal Abdal'n vefatndan sonra Dedebali ve evladndan
Mevlana Kasm tarafndan tasarruf edilen karye, Sakarya Kprs'ne hizmet iin avarzdan muaf ve
msellem tutulmutur. (TKG. KK. TT. 585: v. 341a, Barkan-Merili 1988: 496)
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Eynei ki vakfdr. Merhum Sleyman Paa'dan Karaca Ahmed
Seydi'ye."
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mede/Mde ki, vakfdr, Sleyman Paa'dan kpriin Ahi
Hamza'ya verilmitir." (Hane ift 2, bennak 1, mcerred 1, bive 1)
^ 1455 tarihii tahrir defterine gre; "Mezraa-i Delk{Dedk-Dede Beg) k vakfdr. Sleyman Pa
a'dan." (Mahsul 190 ake)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "alayk ki vakfdr. Merhum Sleyman Paa'dan." (Hane ift
2, bive 2)

224

Sleyman Paa'dan Bednosvran ky. (15 hane, 6 mcerred ve 1.058 ake


hasl)"
Sleyman Paa'dan-Dede Kadolu'na Abdalviran mezraas. (250 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Taslak mezraas. (330 ake hasl)^^
Sleyman Paa'dan Abdal eyh mezraas. (250 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Ahmed eyh mezraas. (370 ake hasl)^"
Sleyman Paa'dan Kervansaray hizmeti iin Kirasye mezraas. (9 hane, 4 mcer
red ve 731 ake hasl)^^
Akyaz Kazas
Sleyman Paa'dan aypazar Cami Vakf'na at Beklanvid ky. (4 hane, 2 m
cerred ve 4.350 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Kozan Camii Vakf. (r kovan 3)
Sleyhan Paa'dan amme vakf olarak Kargal kynde bir iftlik (200 ake hasl),
Burlyac kynde bir iftlik (225 ake hasl) ve 5 mdlik arkuru kynde yer
vakfetmitir. (500 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Hacolu kynde Hasan iftlii. (400 ake hasl)
Yenice-Tarakl Kazas
Amme Vakflar
Sleyrhan Paa'dan Kutbaddin Fakih evladna Aksu ky. (38 hane, 16 mcerred,
1 imam ve 5.578 ake hasl)
Sleyman Paa'dan mdlik bir mezraa Sabaalant. (200 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Dndar Bey Mezraas. {150 ake hasl) (Dndar Bey'e veril
mi) ;
Sleyhan Paa'dan Emir eyh zemin yeri. (4 hane, 1 mcerred ve 165 ake hasl)
Halil eyh'e Halil Fakih mezraras.
Ada(Pazar) Kazas
Amme Vakflar
Sleyman Paa'dan Gl Camii iin Bokluca iftlii, (hasl 700 ake)
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Batnazreni ki Sleyman Paa vakfdr." (Hane ift 14, mcerred
3)
" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa-i Taslak Mustafa ki vakfdr. Sleyman Paa'dan."
(Hasl 200 ake)
^'^ 1455,tarih[i tahrir defterine gre; "IVlezraa-i Ahmed eyh bir iftlik yeri vakfdr. IVIurhum Sleyrnan
Paa'dan." (Hasl 210 ake)
'^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa-i Kirasiye/Kersye ki Sleyman Paa'dan vakf olmu
ve hayli zamandan beru harab olmu." (15 nefer) Pamukova'ya bal Kazmiye ky; Osmanllarn
evreye yaylmasndan sonra kk bir Bizans Tekfurluuna ait olan harabelerin zerine kurulmutur.
Tekfurlijun ad nkirse/nkilise imi. Kyn kurulduu yerin tekfurluk merkezi olduunu gsteren
Bizans kalnts sur kalntlaryla kilise kalnts ve kayalara lenmi kabartmalar halen mevcuttur.

225

Sleyman Paa'dan Hamza ky. (8 hane, 3 mcerred ve 1.250 ake hasl)


Sleyman Paa'dan Yiitviran'a bal Mahmud eyh iftlii. {6 hane, 270 ake
hasl)
Sleyman Paa'dan Dereciit'e bal Musa eyh iftlii. (2 hane 160 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Derecik ky Musa eyh iftlii. {4 hane, 8 mcerred ve 280
ake hasl)
Sleyman Paa'dan Tuzakl mezraas Ahmed Fakih ve Davut Fakih zemin yeri. (3
hane 170 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Tepe mezraas. {270 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Knbed'de bir iftlik yeri. (120 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Kozcalar mezraas Pusad eyh^^ iftlii. (250 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Dkann mezraas bir iftlik yeri. (160 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Gkekaya mezraasnda Esenl eyh zemin yeri. (3 hane,
1350 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Kprcler ky. (6 hane, 1.260 ake hasl)
Sleyman Paa'dan l-mmin mezraas Krkoklu zemin yeri. (170 ake hasl) Bu
yer, smail b. Sleyman Paa'dan imi.
Sleyman Paa'dan Pelid-viran mezraasnda Mahmud eyh iftlii. (210 ake
hasl)
Sleyman Paa'dan Akta mezraas Saru eyh zemin yeri. (140 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Karaaa mezraas. (4 hane, 8 mcerred ve 280 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Elmakolu mezraas. (2 hane ve 131 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Kuruin mezraas arsa zemin yeri. (160 ake hasl)
Geyve Kazas
Geyve Gazi Sleyman Paa Camii Vakf: 1331 ylnda Geyve'nin fethettikten
sonra blgenin ynetimini Sleyman Paa'ya gemiti. Gazi Sleyman Paa bu
camiyi 1331-1356 yllar arasnda yaptrm olmaldr.
Amme Vakf
Sleyman Paa'dan eyh Resul vakfna Kurdalan/Karabey ky. (48 hane, 14 m
cerred ve 5 bin ake hasl)
Sleyman Paa'dan Ahur ky. (48 hane, 14 mcerred ve 5 bin ake hasl)
Sleyman Paa'dan Geyve kazas. (700 ake)
Sleyman Paa'dan Mehmed eyh Vakf'na Peldz/Koum mezraas. (5 hane,
6 mcerred ve 570 ake hasl)
Sleyman Paa'dan 8 mdlik yer. (500 ake hasl)

^^ Yeniehir'e bal Pusadlu ky olmaldr. Bu ky boalm, mezra haline gelmi. "Be iftlik boz
yer ve bir hass iftlii ve otuz koz aac var" diye defterde tasvir olunmutur. (TKG. KK. TT. 7: v. 23/a)

226

Sleyman Paa'dan Sarayck ky. (4 hane, 250 ake has!)"


Sleyman Paa'dan Baraz iftlii. (100 ake hasl) (Sleyman Paa evladndan
imi)
Gynk Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Gynk Sleyman Paa Camii Vakf kyleri (Toplam hasl 11.674 ake)
Bir hamam. (5.940 ake)
Bir hamam zemini ve bir para harap ba mukataas. (30 ake).
Deirhnenz mezraas. (200 ake hasl).
Eskihisar ky. (5 hane, 2 mijcerred).
Krn ky. (S hane).
Haclar ky. (1 hane, 550 ake hasl).
Boyaluca mezraas. (300 ake hasl).
Glck meraasnda Ta iftlii. (170 ake hasl).
Sleyman Paa vakf toplam hasl 7.859 akedir
Amme Vakflar
Sleyman Paa'dan Tonsa kynde Abdal-eyh iftlii. (6 hane ve 280 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Glz mezraasnda Ahi Alt zemini. (300 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Bkler mezraasna bal Badad-eyh iftlii. (160 ake
hasl)
Sleyman Paa'dan Bayndr kynde bir mezra. (110 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Blcek ky. (8 hane ve 450 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Bkler mezraas. (200 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Badaman ky. (10 hane, 5 mcerred, 1 imam ve 1.259 ake
hasl)
Sleyman Paa'dan irkin-boaz mezraas. (200 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Danimendolu mezraas. (1 hane, 2 mcerred ve 200 ake
hasl).
Sleyman Paa'dan Delce-kaya mezraas. (60 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Demrl-kilise mezraas. (310 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Erbasan mezraas. (1 hane ve 174 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Eek-kirii zemin. (160 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Gll-viran ky. (3 hane ve 161 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Haclar ky. (3 ktaa)

" Sarayck ky 1487 ylnda hariten ekildii anlalmaktadr. Nitekim bu kyn adna 1530 ve 1573
yl tahrir defterierinde rastlanmad gibi, ad geen kyn "harab" halde olduu son mufassal def
terde belirtilmektedir. Hassa karyesi olan Sarayck'n mukaatas yll 100 akeden Aravud derbendi
kfirlerine verilmiti. (BOA, TT. 23: s. 108; TT. 166, s. 29; TKG. KK. TT. 80: v. 212/a-b)

227

Sleyman Paa'dan rkin/Digin-Boaz mezraasnda Halil-eyh yeri. {3 hane ve


243 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Gven-eyh zemin. (60 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Esredik mezraasnda Hoca-Fakih iftlii. [300 ake hasl)
Sleyman Paa'dan iistanolu mezraas. (3 hane ve 250 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Falanos mezraasnda lyas-eyh vakf yeri. (12 neferi ve 280
ake hasl)
Sleyman Paa'dan Falanos mezraasnda zzddin iftlii. (180 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Embanos mezraasnda Karabalu iftlii, (vakf klesi 5 nefer
ve hasl 400 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Kara-eyh mezraas. (160 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Kavak mezraas. (200 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Falanos kynde Kzlyeradl mevki.
Sleyman Paa'dan Kavak mezraasnda mer eyh iftlii. (1 hane ve 180 ake
hasl)
Sleyman Paa'dan Sat mezraas (260 ake hasl), dier Sat kynde. (3 klesi
nefer, 3 mcerred ve 225 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Kavak kynde Segldyerl mezraas. (5 hane, 1 mcerred ve
120 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Temrta zemini. (250 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Toprak-ycek mezraas. (4 hane ve 248 ake hasl)^^
Sleyman Paa'dan Koz-alan mezraasnda Turhan eyh iftlii. (5 klesi nefer
ve 350 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Zaferanlk mezraas. (1 hane ve 150 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Yusuf-eyh bin Polad mezraas. (160 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Eski Hisar kynde Oru Beyolu bir zemin. (270 ake hasl)
Bolu Livas Borlu/Safranbolu Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Sleyman Paa'nm camisine ve medresesine vakf iin Nefs-i Borlu/Safranbolu
kasabas (3.100 ake hasl) ve Remeldes mezraas. (2 hane, 1 mcerred ve 895
ake hasl)
Kapulu z ky. (62 hane, 10 mcerred ve 20.648 ake hasl)
Mengen Kazas (Bolu Livasna bal)
Mengen'de Tays Divan'nda Mehmed Fakih'e 8 mdlik yeri (191 akalk), Sley
man Paa nianyla.

*^ Gynk'n Toprakycek mezraasnda, iiedar eyh Zaviyesi'ne vakftr. iledar eyh evladndan
aban olu Yusuf'un mutasamf bulunduu vakf daha sonra oullarndan Ltfi, Abdi ve eydi tasar
ruf etmilerdi. (TKG. KK. TT. 585: v. 442a, Barkan-Merili 1988: 583)

228

Mengen'de Hatun Akelii kynde Klaguz olu Mahmud Fakih'e, Sleyman Paa
zamanndan imamet iin vakftr. {64 ake hasl)
Mengen'de Rkneddin Divan'nda Turpaa iin, 211 akalk yer, Sleyman Paa
zamanndan imamete vakftr.
Mengen'de Kasra Divan'nda 388 akalk yer imamete vakftr. Sleyman Paa ni
an vardr.
Mengen'de Tays Divan'nda mam Nazr Fakih iin, 8 mdlik yeri, imamet iin va
kftr. Sleyman Paa nian vardr. (6 hane, 286 aka hasl)
Viranehir'de Sevindik Divan'nda 138 akalk yer, Sleyman Paa zamanndan
mamete vakftr.
Mudurnu Kazas (Bolu Livasna bal)
Mudurnu'da Fnducak kynde, 158 aka geliri olan yer, Sleyman Paa'dan ima
met zere vakfedilmi.
Mudurnu'da Uzunz kynde bir yer, Mevlana Murad Fakih In imamet iin va
kftr. Sleyman Paa'dan nian var. (Hane; 14 hane, 1 mcerred ve 413 ake hasl)
Mudurnu'da Tuti kynde, Klaguz Fakih'e bir yer yer, Sleyman Paa'dan imamet
iin vakftr. (Hane; 2 hane, 1 mcerred ve 121 ake hasl)
Mudurnu'da Gelinz kynde, 120 aka geliri olan yer, Sleyman Paa'dan ma
mete vakftr.
Mudurnu'da Saruot kynde, zeyh Zavyesi'ne ait olan yer, Sleyman Paa'dan
imamet ve hitabet iin vakftr. (Hane; 12 hane, 1 mcerred ve 518 ake hasl)
Mudurnu'da Dereky'de ve Pelidz kynde, 616 aka geliri olan Nasreddin Hoca
iftlii denilen yer, Sleyman Paa'dan imamete vakftr.
Biga Livas (Bolu Livasna bal)
Selatin/Sultan Vakflar
"Vakf- merhum Sleyman Paa"nn Edremit'teki camisi iin Susr ky. (2.000
ake hasl)
"Vakf- Sleyman Paa" iin Danimendl ky. (50 ake hasl).
Savc iftlii demekle nl iftlii, Sleyman Paa evladna vakfedilmi. (150 ake
hasl):
Ezine Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Sleyman Paa ve Sultan I. Murad'tan; Kemall Camii imam iin kizl ky. (14
hane, 3 mcerred, 1 imam ve 931 ake hasl)
Amme Vakflar
Sleyman Paa ve Sultan I. Murad'tan Abdurrahman Zaviyesi iin mer Dani
mendl (Abdurrahman) ky. (18 hane, 6 mcerred, 1 imam, 1 kethda, 1 m
ezzin ve 4.794 ake hasl) Ayn vakfa ait Ezine iindeki hamamdan 5.760 ake kira

229

geliri vard.
Sleyman Paa'dan Ahi Yunus Zaviyesi iin Ezine kasabasnda iki mahalle vakfedilmitir: Camii Mahallesi (37 hane, 5 mcerred, 1 imam, 1 mezzin 2 eilici) ve
Yahibey Mahallesi (38 hane, 3 mcerred, 1 eilici) Toplam vakfn hasl 3.619 ak
edir.
mer Danimendl ky. {18 hane, 6 mcerred, 1 imam, 1 mezzin, 1 kethda
ve 4.800 ake hasl)
Lapseki Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Gazi Hdavendigar ve Sleyman Paa tarafndan nefs-i Lapseki'deki camiye vak
fedilen kyler:
Has ky. (54 hane, 20 mcerred ve 15.325 ake hasl)
am ky. (43 hane, 14 mcerred ve 13.397 ake hasl)
eltiki kynde Sinan Paa iftlii. {300 ake hasl)
Amme Vakflar
Sleyman Paa ve Gazi Hdavendigar'dan Ezine'deki Abdurrahman Zaviyesi iin
Bozan/Burunili ky, {11 hane, 14 mcerred ve 2.632 ake hasl) ve
erdikenl/Elbeg{?) ky. (11 hane, 10 mcerred ve 4.008 ake hasl) Ayn vakfa
ait Kafirviran ky ile Lapseki'de ayrca 5 mdlik br yer vard. (881 ake hasl)
zmit Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Sleyman Paa'nin zmit'teki camisine vakfedilen kyler:
Kadky. (4 hane, 3 mcerred ve 4.490 ake hasl)
marldere ky. (4 hane, 1 mcerred ve bir hamam- kebir ile 1.140 ake hasl)
Nadirah ky. (9 hane, 7 mcerred ve 745 ake hasl)
Derecik ky.
Aliah ky. (9 hane, 2 mcerred ve 750 ake hasl)
Amme Vakf
Sleyman Paa'dan Kemer Abdal ky. (3 hane ve 400 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Bekir Bey ky. {600 ake hasl)
Sleyman Paa'dan Yortan kynde bir iftlik.
Sleyman Paa'dan Emirce ky. (1 hane ve 230 ake hasl)
Mihali Kazas Temrezler Nahiyesi
Amme Vakflar
Sleyman Paa'dan Ali eydi ky. {10 hane, 3 mcerred ve 1.181 ake hasl)
Sleyman Paa'nin zmit'teki medresesinin vakfna ait Kirmast'de Kzlcaelma
ky. {9 hane, 2 mcerred ve 1.024 ake hasl)

230

Sleyman Paa Gelibolu Vakflar


(Bu blm; Babakanlk Osmanl Arivi'nde bulunan Sleyman Paa'nn Gelibolu
Vakflar'na likin "BOA. Mad.2" nolu deftere gre dzenlenmitir.)
Gelibolu Kazas
Bolayir'daki zaviyesi iin Gelibolu kasabasndaki mahalleleriyle 6 ky vakfedilmitir. Ayrca baz cemaatler de vakfedilmitir.
angarl ky. (Hane; 54 ift, 20 mcerred)
Doanarslan ky. (Hane; 52 hane, 42 mcerred)
Erelice Ali ky, (Hane; 1 Mslman ift, 2 Mslman mcerred, 1 bennak, 56
Gayrimslim hane, 70 Gayrimslim mcerred)
Esterne ky. {Hane; 36 Gayrimslim ift, 15 nim ift Gayrimslim, 91 Gayrims
lim mcerred, 44 Gayrimslim bennak)
Mirefte/Mrefte ky, kadim kabakullukulardr. (Hane; 5 Mslman hane, 4
Mslman mcerred, 131 Gayrimslim hane, 173 Gayrimslim mcerred)
Harablu ky. (Hane; 6 Mslman hane, 6 Mslman mcerred, 41 Gayrimslim
hane,i43 Gayrimslim mcerred)
Kadky. (Hane; 4 ift, 4 nim ift, 3 mcerred)
Kira siye/Kerese ky. (Hane; 95 Gayrimslim hane, 83 Gayrimslim mcerred)
Seydi'Kava/Kavakl ky, tm mahalleleriyle. (4 mahallesi ile tuzla vakftr)
Timurcalu/Demireli ky. (Hane; 16 ift, 15 bennak, 23 mcerred, 1 imam)
Malkara Kazas
Aksakal ky. (Hane; 34 hane, 24 mcerred)
Alpagud/Bulgur ky. (Hane; 27 hane, 21 nicerred, 30)
Ayte m ur/dem ir ky. (Hane; 24 hane, 22 mcerred)
Babayiler ky. (Hane; 30 hane, 18 mcerred)
Ball llyas ky. {Hane; 44 hane, 33 mcerred)
BalluSle ky. (Hane; 28 hane, 7 mcerred)
Bey ky. (Hane; 31 hane, 15 mcerred)
Beyolu ky. {Hane; 34 hane, 28 mcerred)
Bunak ky. (Hane; 33 hane, 33 mcerred)
al ky. (Hane; 28 hane, 30 mcerred)
Deller ky. (Hane; 46 hane, 21 mcerred)
Emrel/Emirali ky. (Hane; 25 hane, 8 mcerred)
Esendik ky. (Hane; 21 hane, 9 mcerred)
Jshaku/shaka ky. {Hane; 26 hane, 21 mcerred)
Kara Ahi ky. {Hane; 51 hane, 25 mcerred)
Karalioca ky (Hane; 24 hane, 13 mcerred)
Kastamanonl/Kestanbuli ky. (Hane; 51 Gayrimslim hane, 28 Gayrimslim
mcerred)

231

Karaki/Krmani ky. (Hane; 44 hane, 24 mcerred)


Kulak ky. (Hane; 50 hane, 33 mcerred)
Mstehab/Mstecab ky. (Hane; 35 hane, 18 mcerred)
Pirgos ky. (Hane; 43 hane, 24 mcerred)
Saba/Haba Saban (?) ky. (Hane; 51 hane, 26 mcerred)
eyh Halil ky. (Hane; 28 hane, 27 mcerred)
Tatarlar ky. (Hane; 51 hane, 22 mcerred)
Yenice ky. (Hane; 22 hane, 11 mcerred)
Yuva/Bor{?) ky. (Hane; 14 hane, 13 mcerred)
Ferecik Kazas
Erendik Viran ky. (Hane; 37 hane, 22 mcerred, 48 hane, 31 mcerred)
Eyne Bey b. Hac Yahi'ye ait Eynebey cemaati.
Gmlcine Kazas
Nevruz Fakih ky (Hane; 74 hane, 26 mcerred)
Agar ve Bademl cemaati

232

D- Sultan Gazi Murad Hdavendigar Devri Vakflar


Murad Hdavendigar veya Gazi Hnkr (1326-1389) olarak anlan Sultan I.
Murad, Osmanl Devleti'nin nc sultandr Babas Orhan Gazi, annesi Nilfer
Hatun'dur. Babas Orhan Gazi dneminde 95 bin km^ olan devlet topraklar onun
dneminde yaklak 500 bin km^ kadar genilemitir. Kendisine "hkmdar",
"bey" anlamna gelen "hdavendigar" unvan verilmiti. Edirne'yi alarak Balkan
lara gemi ve Balkanlar'da fetihler yapmaya balayarak Osmanl Devleti'nin s
nrlarn geniletmiti. 40'n zerinde sava ynettii ve hi yenilmedii eitli
kaynaklarda sylenmektedir I. Kosova Sava'ndan sonra sava alann gezerken
bir Srp askeri tarafndan zehirli hanerle ldrld. 1362-1389 yllar arasnda
Osmanl Devleti'ni ynetti.
Kete/rnl Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
1455 tarihli tahrir defterinde; Evkf- Kapluca adyla anlan ve Gazi Hndkr mreti'ne vakfedilen kyler unlardr: Mudanya, Kurunlu, Tuzakluky, Domal, Evci
ler/Avclar, Yamalarky, Dereky, Gneyl, Ggez Baraklu, Karagz/Karaky,
allar, Dellerky, Mrsell, Uzuncuk, Arasky, Germendllerky/Kremidiler,
Gndret, Balu, Akakilise, Kzlky, eyhlerky, Mrsellerky, Gkviran Kirasluky, Gkevranky, onkaraky, Gkbnar, Yeniceky, Misi, Dereky, Karaman,
Hamidler, Deniler, Biados ve Sitos/Eekyed, Kavak ve Koiky, Bildiynus, Izvd, Armudky, Hatunky (harb), Mmin-Ece, eltki, Kkrdl,
Yeniceky/Yahibe, Nefs- Kapluca, Uurlugl Kran, Temrhisar, Demirkap.
Sultan 1. Murad'n Kapluca{lmaret) Vakf'na dair geni bilgi, Niyazi Topu'nun ma
kalesinde yeralmaktadr. Bu blmde, dier vakflar ele alnacaktn
Sgd Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Sultan Murad Hdavendigar, Bursa'daki Orhaniye Vakf iin; St'te iki cemaat.
(Toplam 568 hane, 185 mcerred, 1 imam olmak zere 14.016 ake hasl).
Amme Vakf
Kzlsaray kynde Murad Fakih iftlii. (200 ake hasl)
Kadim vakf olup Sultan Murad'dan eyh mer'e, Karadona/Karadere ky civa
rnda eyh mer mezraas. (230 ake hasl)^^

^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karadona k vakfdr. Kadimden yetleri zayi' olmu ve tanuklk
ve rahli ve Halil Beg merhum nianyla."

233

Eynegl/negl Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Sultan Murad vakf iin; Baba ky shak Ede iftlii (3 hane, 960 ake hasl)^
negl'deki hamam, Gazi Hdavendigar Camii'ne vakfedilmi. {1.260 ake hasl)
Kzl Murad oluna Cocl/Kol ky. (17 hane, 5 mcerred, 7 ift olmak zere 4.083
ake hasl)^^
Amme Vakflar
Karagz'e bal eyh Ali ky. (210 ake hasl)^"^
Devel Hac iftlii. (450 ake has!)^"^
Barlolu iftlii. (320 ake hasl)
Emir Sultan Vakf'na ait Kadimi/Hseyin Hisar^^" ky (26 hane, 10 mcerred ve
3.125 ake hasl) ve Zindanck ky. (24 hane, 2 mcerred ve 22.489 ake hasl)
Karagz (Akhisar/Pamukova) Kazas
Gazi Hdavendigar'dan Kki mezraas. (1 hane 385 ake hasl)^"^
Aslhan mezraas. (1.250 ake hasl)
Yalakova/Yalova Kazas
Amme Vakflar
Mehmed BeyveHamza Bey Zaviyesi vakfndan aka ky. (43 hane, 13 mcerred)^''^
^ Elvan eydi Zaviyesi in negl'e balr Baba kyndeki "shak Ede iftlii", Elvan Seydi'ye vakf
olarak verilmiti. Elvan Seydi'den sonra evladndan l-)seyln olu l-)amza ve kardei Arif tasarruf
etmi. 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Baba kynde shak Ede iftlik ve koru Gazi IHndkar
IVlurad Han." Ede yi'nin avarz vergisinden muaf tutulmutu. Gazi Hdavendigar'm vakflarna
ait olan Yaya kynde shak Ecesi, Karagz kynde eyh Al ve yine ayn kye bal Ede y adl
iftlikler ile Sprdi kynde Sultan Murad vakfna ait olan Emir Hac, Orhan Bey'n vakf olan, Ede
y'nde Seyyid Fakh iftlii ile mdlk genilie sahip Ahi Yusuf adl iftlikler vardr. (TKG. KK.
TT. 585: v. 307a; BOA, Mad, No: 16016: v. 4; Barkan-Merili 1988:117)
" ' 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karye-i Ada-yk'de Kzl Murad Zaviyesi'nin bir iftlik vakf
yeri vardr. IVlerhum Gazi Hndkr'dan." Kzl Murad Zaviyesi'ne vakf olan bu ky, "helallik" olarak
Kzl Murad oluna temlikte bulunmu. Kzl Murad olundan kz Paa-Melek'e mlk olarak geen
negl'e bal Koiky' sonra Gazi Hdavendigar imaretine sarf olunmasn art komutu. 1573
ylnda kyde 35 hane ve 35 mcerred vard.
" ^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karagz'de eyh Ali iftlik vakfdr. Gazi Hndkar nianyla."
" ^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa-i Develi Hac iftlik, Gazi Hndkr'dan vakfdr." Gazi
Hdavendigar'dan olan Devel Hac iftlik mezraas, son olarak da Hac, nam- dier ayr ve Doanc
mezraaiar.
" ^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kadimi vakfdr. Murad Beg'den znik'de Rkneddin
Medresesi'ne ki Gazi Hndkar Medresesi'dir, kim mderris olursa tasarruf edermi." nceleri Hseyinhisan ve Hseyinalan olarak da anlmaktayd.
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karye-i Kki vakfdr. Merhum Murad Beg'den." (Mahsul 210
ake)
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "alca vakfdr, Imaret- Yakut Paa ki, Hamza Beg oludur." (3
iftlik yrr)

234

Musa Danimend Evlad vakfndan {Murad Han'dan) Yaylack mezraas. {hasl 100
ake)
znik Kazas
Amme Vakflar
"Gazi Murad'dan" Hzr llyas Faki vakfndan Alacaatlu iftlii, (hasl 560 ake)
Gazi Hdavendigar'dan Halil Paa iin Maraga ky. (41 hane, 14 mcerred, 2
mam> 1 muaf, 1 mezzin ve 28.613 ake hasl)
Gazi Hdavendigar'dan Halil Paa iin Maraga'ya bal Hamzabey ky. (8 hane,
1 seyyid ve 1.685 ake hasl)^'
Gazi Hdavendigar'dan Halil Paa iin Tacir ky. (18 hane, 5 mcerred, 1 muaf
ve 2.306 ake hasl)
Gazi Hdavendigar'dan Halil Paa iin Uluviran ky. (4 hane ve 357 ake hasl)
Yeniehir Vilayeti
Amme Vakflar
"Vakf- Zaviye-i eyh Akbyk" iin Mehmedbey ky. (7 nefer gulam/kle ve
4.835 ake hasl)^8
Ataman ky. (2.800 ake hasl)^^
Glck kynde Hasan Fak'ya bir zemin. (210 ake hasl)"
Kadim vakflardan Kprhisar'da bir iftlik. (500 ake hasl)"^

^^ 1455 tarihli talrir defterine gre; "Karye-i Hamzabey ki vakfdr, merhum Hayreddin Paa'nm
mescidine ve trbesine."
1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mehmedbeg tmar- Nayibolu, Hndkr zamannda Anastos
yermi. Akbyk Tekkesi'ne vakf." Akpaa-zade'nin "Tevarih-i li Osman" adl eserinde beraber
sefere katldn anlatarak zikrettii kurulu dneminin nemli dervilerinden olan Kdvet's-salkn
ve'l-arifin Akbyk'n -nevverallah merkadehu-, Yarhisar tevabiinde Kurey Da'nda bulunan za
viyesine vakfedilen akarlar arasnda Yarhisar'a bal 8 nefer vakf- gulaman ile meskn Akbyk ky,
Yeniehir'e tabi 20 nefer Gayrimslimin ile 4.835 aka hasl bulunan mad ky vakfetmiti. (TKG.
KK. TT. 570: v. 260; TKA. TT 580: v. 28; Barkan-Merili 1988: s.244) Vakfa eyh Akbyk'tan sonra
olu Habbullah olu Abdullah mtevelli, eyh Emirullah ise nazr olmulardr. Habibullah olu Zayfullah olu Nasrullah elebi son olarak vakfa tasarruf etmilerdir. (TKG. KK. TT. 585: v. 298b; BarkanMerili, 1988:147)
^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Alaman tmar- Atmacac Hzr." (2 bin ake hasl) Yeniehir
lesine bal eski bir ky. Atmacac Hzr'n tmar olan kyde XV. yzylda 8 iftlik yeri vard. Sultan
I. Murad tarafndan ehzade Hatun'a mlkle verilmi. Sonra ehzade Hatun bu yeri Sinan Bey'e
balam, o da ky Edirne'deki imaretine vakfetmitir. Ky atmacac imi. Halen, Makr/Yolren
yaknlarnda olan Ataman ayn denilen yerdir. XV. yzylda M.Kemalpaa civarnda Temrezler Yayalas'hda da bu ad tayan bir ky vard. Bu ikinci kyn yeri, Kapakloluk ky yaknlarnda, Alaman
srt olarak anlmaktadr.
" " 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Glck'de Hasan Faki'nin bir iftlik vakf yeri var. Gazi Hndkr'dan."
"^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kprhisar'da Dndar Beg vakf kads marifetiyle bir iftlik
yeridir."

235

Yegan (Reyhan) Paa"^ Zaviyesi vakfna ait Yourdukara ky."^ (14 hane, 4 mcerred, 1 imam, 3 vakf kle) Ayn vakfa bal Ayas^" ve Zaanos mezraalarnda
iki iftlik (10.950 ake hasl) ile bir kervansaray muktas vard. (400 ake hasl)
Bursa'da bir hamam (5.400 ake), 14 dkkan vard. dir iftlii (30.910 ake hasl)
ile baka kyler vakfedilmitir.
Yunus ky. (270 ake hasl)
Yarhisar Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Yarhisar'da merhum Gazi Hdavendigar'm camisi iin bir hamam yaplm. (1.890
ake hasl)
Amme Vakflar
Murad Hdavendigar'dan Ayvack ky. (5 hane ve 1.010 ake hasl)
Toyhisar/Tophiar Nahiyesi
Amme Vakflar
Hund Hatun trbesi vakfndan Aksakal ky. (33 hane, 7 mcerred, 1 imam ve
5.099 ake hasl)"^
Vakf- Zaviye-i ve mebcid Rungu Paa vakfndan Boz brahim ky. (3 hane, 1
mcerred ve 2.190 ake hasl)"^
Turul Bey Zaviyesi vakfndan Ouz ky. (200 ake hasl)^"
Abdi ky. (625 ake hasl) Mihali kazasna bal tmardr."^
1455 tarihli tahrir defterine gre; "Tanluca eyh mezraas, Gazi Hndkr'dan."
Gebze Kazas
"Gazi Murad Han'dan" "Vakf- der Ahmed Fakih" iin bir zemin (100 ake hasl).

' " inegl nefsinde Bariolu'nun bir iftlik yerini Hac Karagz'den satn alan Ishak Paa, Mevlana
Yegan Gazi mezar demekle mehur mezara vakfetmitir. Baba Mehmed ve kardei Dervi
Mehmed'in hizmet ettii mezara hizmeti olarak son tahlilde Hseyin'in ismi zikredilmekte olup,
akarndan elde edilen hasl 320 akadir.
' " 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa- Yourdkara vakf- zaviye Reyhan Paa k, merhum
Sultan Gazi Hndkr'dan."
"* 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kk Aya kynde eyh Kran'un bir iftlik yeri var, Orhan
Beg'den." (Mahsul 230 ake)
"^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Toyhisar'a bal Aksakal; tmar- Mustafa, merhum Sultan
Murad Han Hndkr'dan." (Hane ift 32, bennak 11)
"* 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Toyhisar'a tabii Boz brahim vakfdr. Gazi Hndkr'dan, Mihaii'de Rungu Paa zaviyesine imdi Mamak mtevellidir." (Hane ift 3, bennak 2)
" ' 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Toyhisar'a tabii Evkf- Zaviye-i Turul Beg, Ouzlu kyde iki
iftlik var, Alubad/Ulubad'da."
"^ 1455 tarihl tahrir defterine gre; "Abd olanlar vakfdr. Gazi Hndkr'dan."

236

Yoros Kazas
"Gaz Hdavendigar'dan" Hzr Fakih v. Ahmed Fakih iin bir mezraa. (3 iftlik).
Gl (Glpazar) Kazas
Amme Vakf
Akova mezraasnda Ahi Gndz iftlii. (150 ake hasl)
Mentee eyh zemini. (100 ake hasl)
Yenice Tarakl Kazas
Amme Vakf
"Sultan Hdavendigar"dan Murad eyh oluna bir zemin. (200 ake hasl)
"Sultan Hdavendigar"dan Gynkbelen'de Musa eyh'e bir zemin. (1 hane, 3
mcerred ve 185 ake hasl)
"Sultan Hdavendigar"dan Kavack mezraas. (130 ake hasl)
Gazi Hdavendigar'dan Selim kynde bir zemin. (5 hane ve 150 ake hasl)
Aydhck/Edincik Nahiyesi
Amme Vakflar
Murad Hadavendgar'm Edincik'te bir hamam vakftr. (7.070 ake gelir)
Behram/Kzlca Tuzla Kazas
Selatin/Sultan Vakflar
Sultan I. Murad'n Behram'da yaptrd medrese vakf in Lavut ky. (106 hane,
10 mcerred ve 7.951 ake hasl) Hasl medrese ve rencilerine verilmekteydi."^
Medine-i Mnevvere vakf kyleri: Dereky avarzdan muaftr.^^ (180 ake hasl)
Babaderesi ky,"^ (265 ake hasl) Dereky'ye bal bir iftlik. (150 ake hasl)"^
Amme Vakf
Mehmed Bey'e ait vakf ky Kzl ky. (37 hane, 18 mcerred, 1 imam ve 6.160
ake hasl) Kyn reayas avarzdan muaftr.^"
Mustafa Fakih vakfna ait, Kzlky'de bir iftlik. (175 ake hasl)

"^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Lavut ky ki nefs- Tuzla'dr. Gazi Hndl<r'un camii mescidine
valtifdr."
".1455 tarihli tahrir defterine gre; "Hasl- Tuzla ve mahsulat Dereky ve Babaderesi'dir, imarete."
{Hanebift39, bennak31)
^^' 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Baba Deresi'nde mtevefa Danismend Oru Beg dutageldgi
yer Gazi Hndkr'dan muaf ve msellem olupgelmidir."
^" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Dereky'nde Hzr olu Hac Fakih dutageldgi iftlik."
" ' 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Kzl kynde bir iftlik yiru Krbanluca'da yer yaruk iki deir
mendir. Gazi Hndkr nianyla elebi Fakih tasarruf etmekte."
"' 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Saztu'da smail Danimend dutageldgi iftlik. Gazi Hnd
kr'dan."

237

mam iin Sazlu'da bir iftlik. {50 ake hasl)^"


Emir Hseyin tasarrufunda Aaca Ali iftlii. (600 ake hasl)^"
Adranos/Orhaneli Kazas
Amme Vakf
eyhler ky. (11 nefer, 150 ake hasl)"^
Durud Mescidi'ne Perin ky. (17 hane, 12 mcerred ve 1.211 ake hasl)
Harmanck'a bal brahim Fakih mezraas. (3 nefer, 600 ake hasl)
Akyaz Kazas
Amme Vakf
Sultan IVlurad'tan Bedii ky. (17 hane, 3 mcerred ve 1.976 ake hasl)
Sultan Murad'tan Tepecik ky. (200 ake hasl)
Geyve Kazas
Amme Vakflar
Toka ky. (3 hane ve 355 ake hasl)
Turud Fakih ky. (160 ake hasl)
eyh Hasan Vakfna alt Bedir mezraas. {362 ake hasl)
Ktahya Livas
Vakf- karye-l eydi, merhum Gazi Hdavendigar'dan Mehmed eydi ve Ali eydi
nam kimesnelere vakfetmitir. (31 hane, 7 mcerred ve hasl 1.819 ake)
Ergz'e bal ap-hane ky, Hdavendigar hass imi. (hane 40, mcerred 33
ve hasl 2.718 ake)
Karye- akr-sazt tabii-i Ktahya. ah elebi ve Gazi hdavendigar ve Bayezd H
davendigar vakfetmitir. (hane 38, mcerred 7)
Ayrca Sekzkam, Eski Yaplcan, Sarayard ve Gbeklta mezralar da. Gazi H
davendigar dneminde ah elebi'ye vakfedilmi.

^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Aaca Ali kynde bir iftlik yer ki, vakfdr. Kadim begierinden
imdi Aaca Ali."
"^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "eyhler ki vakfdr, Gazi Hdavendigar'dan."

238

E- Dier Vakflar
andarl Halil Bey/Paa Zaviyesi Vakf
andarl Kara Halil Hayrettin Paa, nl andarl ailesinin kurucusudur. 13641387 yllar arasnda Sultan I. Murad devrinde bavezir oldu. Baz kroniklere gre
ahilerden olan Kara Halil, Osman Gazi zamannda Bileci!< kads, sonra znik ve
Bursa kads oldu. Osmanl Devleti'nin kurumlarnn byk blmn kuran devlet
adam olarak tannd. 1387 ylnda yaamn yitirdi. znik ve Serez'de eserleri vardr.
Halil Bey'in oullar olan Ali ve brahim Paa'lar da nemli birer devlet adam olup
ok sayda vakf kurmutur.
Msri Hatun mezraas. (tmar ve zeaamet 1.262 ake hasl)^"
znik Kazasna bal Akalan ky. (19 hane, 12 mcerred ve 1.379 ake hasl)
znik Kazasna bal Ota/Eyta ky. (6 hane, 1 mcerred ve 2.634 ake hasl)
Grle'ye bal Akky. (12 hane, 3 mcerred ve 12.696 ake hasl)
avulu iftlik; zemin ve ba var. (6 hane)
Halil Paa vakf'na ait Sultan Murad'dan Yalova'nn ukur ky. (19 hane, 3 m
cerred, 1 imam ve 1.039 ake hasl)
Ve Bayad mezraas.
Manyas kazasna bal Salur ky (77 hane, 25 mcerred, 1 imam) ve Esen ky.
(55 hane, 12 mcerred, 1 imam olmak zere toplam 17.752 ake hasl)
(andarl) b r a h i m Paa ve Halil Paa vakf kyleri
Altnta ky. (17 hane, 11 mcerred ve 4.170 ake hasl)
Yuvalar ky. (27 hane, 3 mcerred ve 5.134 ake hasl)
Urara ky. (23 hane, 6 mcerred, 1 imam)
Pelitl ky. (42 hane, 12 mcerred ve 13.200 ake hasl)
Gkz ky. (17 hane, 10 mcerred ve 3.615 ake hasl)^^^
Tmurta ky. (3 hane, 1 mcerred ve 4.076 ake hasl)
Katrboylu ky. (4 hane, 5 mcerred ve 820 ake hasl)
(andarl) brahim Paa Vakf kyleri
keehir ky. (15 hane, 4 mcerred ve 3.288 ake hasl)
Daneler/Dayeler ky. (19 hane, 13 mcerred ve 5.974 ake hasl)
Mrsell ky. (15 hane, 5 mcerred)
Grmez ky. (17 hane, 7 mcerred, 1 imam, 1 muaf ve 3.381 ake hasl)
Akhisar (Pamukova)
^" 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mezraa-i Msr Hatun tabii-i Akhisar bir iftlik yeridir."
^^* Paniukova'ya bal bir kydr. Kyn Kurtbelen adl eski yerleim alan, eskiden byk ve zengin
bir Ernieni ky idi.
"^ E.25 Karayolu'nun kuzey kenarnda, Sarayst Tepesi ve Gktepe tepelerinin gneyindeki d
zlkte kurulmutur. Dousunda Orulu, batsnda Pnarl-Bac ky, kuzeyde Paalar ve Pnarl,
gneyde ise Fevziye ky ile snr ve komudur.

239

Hayrettin ky. (26 hane, 5 mcerred ve 5.620 ake hasl)"^


Sondullu ky. (24 hane, 9 mcerred ve 3.165 ake hasl)""
Yakack ky. (12 hane, 5 mcerred ve 800 ake hasl)
Bir iftlik yeri. (500 ake hasl)
andarl Ali Paa Vakf
Ali Paa'nn (b. Hayreddin Paa) Bursa'dak imaret ve mescidi iin Yeniehir'deki
Dere ky. (9 hane, 4 mcerred ve 6.349 ake hasl)"^
stanbul'daki imaretine Kavakl mezraas. (2 hane, 3 kle)
Lala ahin Paa Vakf (Kurulu t a r i h i : 7 4 9 / 1 3 4 8 )
Orhan Gazi ve Sultan I. Murad devri komutanlarndan. Sleyman Paa'nn lm
zerine Rumeli'ye gnderilen ehzade Murad ile beraber fetihleri srdren Laia
ahin Paa, Orhan'n lm zerine, beylerbeyi yani ordu komutan olarak atand.
Edirne'yi ve daha sonra Filibe ile Zara'y ald. 1348 tarihli vakfiyesinde babasmn
adnn Abdlmuin olarak grlmesi, kk yata devirilerek Mslman terbiyesi
zere yetitirilmi bulunduu'ihtimalini glendirmektedir. Lala ahin Paa ile Bolu'nun Alpagut kyn, 1393 tarihli vakfiyesiyle zaviyesine vakfeden ahin Lala
bin zzeddin kartrmamaldr. Orhan Gazi zamannda, 1348 tarihinde, Bursa'da
medrese, Kirmast/M.Kemalpaa'da cami ve zaviye vakfetmitir.
1455 tarihli Kirmast Defteri'nde Orhangazi'nin Gemi kyn. Sultan Murad Han,
ahin Lala olu Mehmed Bey'e mlk olarak vermi. O da zaviyesine vakfetmi.,
Kirmast arsndaki 28 dkkan da vakfa aitti. Baz vakf kyleri Medine-i Mnev
vere Vakflar arasna girmitir.
Mmin-ili ky. (106 hane, 38 mcerred)"^
lmeki/mlekl ky. (6 hane, 5 mcerred, 1 imam ve 1.899 ake hasl)"^
1521 tarihli tahrir defterine gre Behram kynde 8 hane, 3 mcerred, 1 bennak

*^ Eski ad Sondu! olan Pnar ky, Pnartbac ky douda Hayrettin, gneyde Fevziye ve Erlay,
kuzeyde Hseyinli ve ilekli, batda ise sabalr ky ile komudur. Kranyurt'a yerleen aileler nce,
bugn ilekli ky snrlar iinde kalan Keke'lere, oradan Ortaren mevkiine g etmiler. Sonra
Sondur ad verilmi. 1962 ylna kadar Sondur olan kyn ad Pnar oldu. Zamanla kyn 3 km
gneyindeki Durak'a g balam, tm ky halk buraya inmi. Daha sonra Bac ky ile birleen
kyn ad Pnarlt Bac olmutur.
^^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Dereky, merhum Ali Paa'nn mlkdir. Bursa'da zaviyesine
vakfdr."
'^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Mminili ki ahzade Hatun'dan Medine'ye vakfdr. Evvelde
ahin Beg yirimi." {hane 53, bennak 52)
" ' 1455 tarihli tahrir defterine gre; "mleki ki ahin Beg imareine vakfdr." (Hane ift 15, bennak
8, mcerred 1, bive 1}
" " 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Behram vakfdr, ahin Beg Imareti'ne."

240

ve 6 ift kaytlyd.""
Sultan Murad Hdavendigar'dan Yenice ky. (32 hane, 25 mcerred ve 3.345
ake hasl)^^^
Lala ahin Paa'nm olu Mehmed Bey'in znik'teki zaviyesi vakfna ait Yenice ky.
(12 hane, 7 mcerred ve 13.510 ake hasl)
1521 tarihli tahrir defterine gre Ateri kynde 36 hane, 22 mcerred, 15 bennak
kaytlyd.^^^
1521 tarihli tahrir defterine gre Gerdel i/G d el er, kynde 3 hane, 1 bennak ka
ytlyd."'
1521 tarihli tahrir defterine gre beyi kynde 12 hane, 3 mcerred, 3 bennak
ve 9 nim ift kaytlyd."^
1521 tarihli tahrir defterine gre rdk ky. (17 hane, 7 mcerred, 8 bennak
5 ift kaytl)^^^

^^^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Yeniceky vakfdr. ahin Beg imareti'ne." Balangta, Sultan
Murad I ta rafndan ahin Lala olu Mehmed Bey'e mlk olarak verildii anlalmaktadr. (Lala ahin
Olu Mehmed Bey Zaviyesi G.:A:13.510.B: 16.929)
"^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karye-i Ateri ky ki, ahin Beg Zaviyesi'ne vakfdr."
' " 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karye-i Geredeli vakfdr. ahin Beg mareti'ne."
"^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karye-i bey vakfdr. ahin Beg mareti'ne.
"^ 1455 tarihli tahrir defterine gre; "Karye-i rdk vakfdr. ahin Beg mareti'ne."

242

Ek. 2
MURD HDVENDGR'IN BURSA VAKFYES ve VAKIF KYLER^
Niyazi Topu
Tarihte Hdvendigr unvanyla anlan Sultan I.Murd; Bursa fatihi
Orhan Gz'nin oludur ve Osmanl padiahlarnn ncsdr. 1326 ylnda Ni
lfer Htun'dan dnyaya gelmi olup, devrin en nl hocalar tarafndan askeri
ve idari konularda yetitirilmitir. Babasnn lm zerine 1359 ylnda tahta
geen I.Murd, saltanat sresince zellikle Balkanlar'da byk zaferler kazanm,
Bulgaristan ve Srbistan' Osmanl topraklarna katmtr. 1389 yl Austos aynda
yaplan Kosova Muharebesi sonunda muharebe meydann gezerken bir Srpl ta
rafndan ehid edilen Sultan, sava meydannda len ilk ve tek padiahtr.
Salnda ilim ve hayr messeselerine daima sahip kan I.Murd,
kendisi de muhtelif yerlerde cami, medrese, imaret, hamam gibi pek ok eser
yaptrmtr. Halen Bursa, znik, Karacabey, negl, Kele, Yarhisar, Biga, Gnen,
Ayvack, Behramkale, Umurbey (anakkale), Kzlcatuzla, Lapseki, Edirne, psala,
Malkara, Ni, tib ve Filibe'de eserleri mevcuttur. Bursa'nn ekirge semtinde yap
trm olduu ve ayn binada cami ile medreseyi birletirdii zgn yap OsmanlTrk mimarisinin benzersiz bir eseridir. Camiin yanna nce byk bir imaret
yaptrm daha sonra hamam ile eme lave ederek burasn bir klliye haline getirmitir^
Sultan Murd, 1366 ylnda inaasn balatt bu klliyenin giderleri
iin olduka byk bir blgeyi vakf ilan ederek hem bu blgede hem de baka
yerlerde bulunan baz akarn gelirlerini vakfetmi, buna ilikin olarak 1385 ylnda
vakfiye tanzim ettirmitir. Vakfiyenin orijinali henz arivlerde bulunamam ise
de 1400 ve 1417 yllarnda aslndan kartlm iki sureti mevcuttur^. Vakfiyenin
asl ve suretleri Arapa olup 1545 ylnda Trke'ye tercme edilmitir.
Hdvendigr mareti ve Klliyesi Bursa'da kurulmu en byk ma
retlerden biri olduu halde her nedense Bursal aratrmaclar bu imaretin vakfna
ve vakfiyesine gereken ilgiyi gstermemilerdir. Zira; vakfiye tam olarak ele aln-

1- Bursa Aratrmalar Dergisi, Gz 2005, Say 10, ss.46-52'de yaynlanan makalenin geniletilmi ve
dzeltilmi metnidir.
2- I.Murad'n cenazesi de buraya defnedilmi ve Yldrm Bayezid dneminde zerine trbe
yaplmtr.
3-1400 tarihli suret Babakanlk Osmanl Arivi'nde MAD.No:162/5'te bulunmaktadr. {Tayyib Gkbilgin'in naklettii bu ariv numaras u anda teyid edilememektedir. Muhtemelen fon kodu veya
numaras deimitir.) Ayrca bu suretin bir kopyas arivin vakfiyeler ksmnda (BOA.EV.VKF. Sra
No:1136-Dosya No:19-Gm[ek No:5) mevcuttur. 1417 tarihli suret ise stanbul Bykehir Belediyesi
Atatrk Kitap'nda (Muallim Cevdet Fermanlar No: 7) yer almaktadr.

2^3

madii gibi tercmesi de henz yaynlanmamtr". Mnhasran vakfiye ile ilgili


tek yayn; 1400 tarihli vakfiye suretinin ele alnd Tayyib Gkbilgin'e ait makaledir^ Bu makalede vakfiye ana hatlaryla zetlenmi ve Arapa suretin bir fotografisi verilmitir. Bunun yannda; Ekrem Hakk Ayverdi, Kazm Baykal, Mefail Hzl,
I.Hakk Uzuncarl ve Semavi Eyice'ye ait muhtelif mahiyetteki yazlarda yzeysel
olarak vakfiye ieriinden bahsedilmektedir^
Biz bu almamzda vakfiyenin Kanuni dneminde yaplm elyazma
Trke tercmesini ksaca tanttktan sonra eserintam metnini yaynlayacaz.Ay
rca, bu vakfn kyleriyle ilgili baz tahrir ve muhasebe defterlerindeki vergi kayt
larn liste halinde sunacak, daha sonra da bugn varln tesbit ettiimiz kyleri
haritada gstereceiz.
alma konumuz olan tercme; stanbul niversitesi Nadir Eserler
Ktphanesi' nde bulunmakta olup T.6225 numarada kaytldr. Koyu bordo renkli
mein ciltli, emseli ve kebentli eserin d ebad 260 x 170 mm., i ebad 180 x
110 mm.dir. Numaral 25 varaktan ve 50 sayfadan mteekkildir. Sayfalar 9 satrlk
olup 47 sayfas yazl, 3 sayfas botur. Sarya yakn aharl ark kadna gayet dz
gn bir nesihle yazlmtr. 25a nolu sayfada sonradan eklendii anlalan tarihsiz
bir fetva metni vardr.
20-30 Ramazan 952 / 25 Kasm-S Aralk 1545 tarihinde Bursa Kads
Yusuf bin Hseyin tarafndan yaplan tercmenin banda devrin padiah Kanuni'ye vglerin yer ald Arapa bir ksm mevcuttur. Ardndan, yine Arapa olarak
eserin ksaca tantm yaplmaktadr. Bu blmde, tercmenin Gazi Hdvendigr'n Bursa'dak imaretinin vakfiyesine ait olduu ve aslndan tercme edildii
belirtilmekte, bundan sonra metnin tercmesi balamaktadr.
4- Yazinn ilk yaynndan (2005) sonraki sre bu sitemdeki hakllmz daha da pekitirmitir.
Nitekim, bundan sonra I.Murad ve vakflaryla ilgili en az be-alt yayn daha yaplmasna ramen
gerek bizim yazmzdan gerekse vakfiye tercmesinden hi bahsedilmemesi anlalr gibi deildir.
stelik, sadece I. Murad ve dnemini konu alan yaynlarda dahi vakfiye hususunda T.Gkbilgin'in
makalesindeki bilgilerden te die dokunur bir katknn konulmamas akademik camiann aybdr.
Bizim tespit edebildiimiz yaynlar :
1) Olay Bursa'da Yaam Dergisi, I.Murad zel Says, Aralk 2008
2) Kurulu Devri Bursa Vakfiyeleri, S.Sevim-H.B.calan, Osmangazi Bel.Yay 2010
3) Sultan I.Murad Hdavendigr ve Dnemi (Sempozyum Bildirileri), Osmangazi Bel.Yay. 2012
4} Bursa'dan Balkanlara Vakf Medeniyeti (Sempozyum Bildirileri), Bursa VBM Yay., 2013
5) Bursa Vakfiyeleri-1, S.Sevim-H.B.calan-D.Yava, Bursa BB Yay 2013
5- Bkz. M.Tayyib Gkbilgin; Murd I.Tesisleri ve Bursa mareti Vakfiyesi; Trkiyat Mecmuas, c.X, yl
1951-1953, s.217-234.
6- Bkz. E.Hakk Ayverdi; stanbul Mimari ann Menei Osmanl Mimarisinin lk Devri 1, 630-805
(1230-1402); Baha Matbaas, stanbul 1966, s. 231-234. Bkz. Kazm Baykal; Hdavendigr Sultan
Murd'm ehrimizdeki Eserleri ve Vakflar; Hakimiyet / Gnlk Siyasi Gazete, 11 Kasm 1973 Pazar,
s.2,5.'Bkz. Mefail Hzl; Bursa'da Selatin maretleri; U.llahiyat Fak.Dergisi, c.lO, say 1, yl 2001,
s.33-62. Bkz. .Hakk Uzunarl; Murd I.; MEB.slam Ansiklopedisi, c.8, S.5S7-598. Bkz. Semavi
Eyice; Hdavendigr Klliyesi; TDV.slam Ansiklopedisi, c.lS, s.290-295.

244

Vakfiyenin en nemli zellii hukuk bir metin olmaktan ziyade dinedeb bir metin halinde kaleme alnm olmasdr. Zira; yet ve hadislerle pekiti
rilmi muhtelif mahiyette pek ok nasihat iermektedir.
Tercmenin en gze arpan zellii se; Arapa-Farsa kelime ve tam
lamalara ok sk yer verilmesi, adeta tercmenin tercmesini gerektirecek dere
cede adal bir dil kullanlmas, yet ve hadisler dnda baz Arapa-Farsa
barelerin de aynen korunmu olmasdr. Ayrca I.Murd'n salnda dzenlendii
iin vakfiye aslnda bulunmayan 'merhum', 'ehid' gibi bir takm ibareler vkfn
manevi ahsiyetine hrmeten tercme metninde kullanlm, sonuna tercmeyle
alakal ksa bir blm de eklenmitir.
Vakfiye incelendiinde esas olarak drt ksmdan olutuu grlmek
tedir. Birincisi giri ksm olup bu ksmda zetle Allah'n byklnden, yaratl
mlarn acizliinden, insanlara doru yolu gstermek zere Hz.Muhammed'in
peygamber olarak gnderildiinden, dnyann geici olduundan, uhrevi bir ha
yatn varlndan, bu alemde yaplan hayr ve hasenatn teki alemde ebedi saa
deti temin edeceinden bahsedilmekte, muhtelif yet ve hadislerden rnekler
sunulmakta, ardndan vkfn da bu gerei grerek mrn hayr ilerine adad
belirtilmektedir.
kinci ksm vakfn konusunu ve vakfn gelirlerini gsteren ksmdr. Bu
ksmda vkfn Bursa'da Kaplca denilen mevkide 'Kaplca mareti' adyla mehur
bir imaret yaptrd ve civarda bulunan tm mekanlar, meskenleri, aevlerini,
odunluklar, samanlklar, ahrlar, ambarlar bu marete vakfettii belirtilmektedir.
Daha sonra olduka byk bir blgenin ana hatlaryla snrlar gsterilip bu snrlar
iinde kalan tm kylerin gelirlerinin ve buralarda yaayanlarn vergilerinin vakfa
tabi klnd ifade edilmektedir. Ayrca Mudanya, Ericeky^ rmenos^ ve Grle^
kylerindeki birka ba ve deirmen ile Bursa'da bulunan iki hamam" ve ondokuz
dkkann gelirinin vakfa baland zikredilmektedir.
nc ksm vakfn artlarn gsteren ksm olup burada; vakftan
kimlerin ne ekilde istifade edecei, grevlilerde hangi zelliklerin aranaca, vak
fn gelirlerinin nasl harcana, mtevellinin grev ve yetkilerinin neler olduu
7- Mudanya Eerce Ky olabilir. Ancak, 1455 defterinde vakfn bu kydeki bahe geliri Nefs-i
Kapluca (ekirge) bahsine kaydedilmitir. {Bkz.s.20b)
8- Bu kyn neresi olduunu belirleyemedik. Sonraki hibir vakf defterinde de ismi gemiyor. Vak
fiyenin dzenlendii tarihte mevcutken sonradan terkedilmi bir ky olabilir. Tahrir defterlerinde
Beypazar kazasna tabi Ormenos adnda bir ky var. Barkan, bunun imdi Bolu Gynk'e bal
Sogukam (eski ad Germenos) ky olduunu belirtiyor. Bkz.Barkan-Merli, Hdavendigar Livas
Tahrir Defterleri I, s.655, 677.
9- Orhangazi Grle ky.
10- Ayverdi, bu iki hamamn Byk-Kk Nalnclar Hamam olduunu belirtmektedir. Bkz.Ayverdi,
age. S.233.

245

gsterilmektedir. Ayrca vakfn artlarnn deitirilmemesi, vakf yerlerinin mlk


olarak tasarruf edilmemesi, zerinde rehin kurulmamas ve vakfn zamanla yokolmamas istenmekte, aksi ynde gayret gsterenlerin gnahkar olaca, kyamet
gn cezalandrlaca ve Allah'n lanetine urayaca ifade edilmektedir. Bu k
smda mtevelli olarak Hayreddin Paa'nm tayin edildii de belirtilmektedir.
Sonu ksm olan drdnc ksm; vakfiyenin hangi tarihte ve kimlerin
nezaretinde dzenlendiine ilikindir. Buna gre; vakfiye Hicri 787 yl Cemaziye'lahir ay ortalarnda {M.10-19 Temmuz 1385) dzenlenmi. Bursa Kads tarafndan
onaylanm ve ismen saylan 39 kii vakfiyenin tanzimine ahit olmutur. ahitlerin
bazlarnn esnaf, bazlarnn devlet memuru, bazlarnn da imaret grevlisi olduu
kaytlardan anlalmaktadr. Ayrca isimler dikkate alndnda baz ahitlerin -veya
babalarnn- gayrimslim olduu da akla gelmektedir".

11- Vakfiye; T.Gkbilgin'in makalesinde ana hatlaryla tantldr ve zetlendii iin tekrara
dmemek bakmndan daha fazla ayrntya girmiyoruz.

246

Hdavendigar Vakfiyesi Tercmesi^^


(la) Vakfname m'cibince amel olna^^. Hzihi tercmet vakfiyyeti'l-merhmi ve'l-mafrunlehu Gazi Hdavendigar taerahulu tel ma'a-sslihne ve'l-ahyr ve'l-fyzne ve'i-ebrr, eliet vuki'at fi asri's-sultn'il-a'zame
ve'l-hkan'il-mihdeme, meliki'l-halkati ve mliki'l-hakkati, ziluilhi fiU-arzne ve
seknethate'-lemne Sultn bin Sultn l-lazret-i Sultn Sleyman Hn bin Selm
Hn halledallhu tei mlkeh ve ecr f bihri's-saltanati flkehu, mdme'lceddn ve enra'n-neyyirn, min y rabbe'l-lemn^^.{lb)
Hvallh'l-melik'lhakku'l-aziz'l-msten.
Bismillhirrahmnirrahm
ve
bihi'l-avni
ve
aleyhi't-tkln. Hzihi tercmet kitbi'i-vakfi imret'l-merhum Sultn Murd
Hn el-ma'rf bi-Gz Hdavendigar, el-vki'atifKabluca min muzfati dre'i-zzi
medineti Burs, hamhllohu ani'l-be's, kbilet ma'a aslihi'l-mtercemi anhu
fevucidet mutbikaten lehu hazve'n-na'li bi'n-na'li, harrerehu efkahu'l ver Yusuf
bin Hseyin el-mvell bi'l-medineti'l-mezbreti, afiye anhm^^. [Vakfiye metni]
Hamd ve sena ve midhat ve du sabit ve mtehakkkdr, ol zt- bn brtel
hazretine ki zlumt- zulmi(2a)ya'ni trki-i kfr ve dalleti ve beyne'n-ns vki
olan tuyan ve ekveti ve hsran ve cehaleti ert- erfe-i muziyye nriyle kif
ve rihdir, ve ibd- muhlisn zerine ebvb- rahmetini bi-mennihi ve lutfihi ve
avnihi vcd- ftihdir, ve hell ve haramdan ne kim halk ve cd itdi ise kelm-
kadminde ve kur'n- azminde ayt- aliyye ile ayan ve nss- mbeyynt- seniyye ile beyn klmdur, eyle sbhn ki hazretinde gzde olan m'min muttak
bendelerin havb- gafletten ba'd ve azb- hiretten ale't-te'bd dr klub,{2b)
her birini zmre-i ahyra dhl idb, ve abdnden erdeti mteallik oldui kimesnelere dah dnyda tevfki myesser tdkden sonra ebrrdan klub, rz-i mah-

12- Metin iinde (la), (Ib), (2a) vs. eklinde yer alan rakamlar eserin sayfa numaralandr, italik yaz
karakterinde ki ksmlar ise ayet hadis ve dier Arapa cmlelerdir. Baz kelimelerin, zellikle Arapa
ibarelerin okunularnda hata yapm olmamz mmkndr. Okuyucularmzn hogrsne sn
yoruz. Aynca Arapa ibarelerin tercmesi hususunda yardmlarn esirgemeyen Sayn Zlfikar Yo
rulmaz ve Hani Kestha'ya teekkr ederiz.
13- Ayverdi, kitabn banda tezyinatl bir madalyon iindeki bu ibarenin Kanuni Sultan Sleyman'a
ait olduunu belirtiyor. Bkz.Ayverdi, age. s.233.
14- Bu tercme merhum Gz Hdavendigar-Allah onun gnahlarn affetsin, salihlerle ve en hayr
llarla hasredip yiliini arttrsm- vakfiyesinin tercmesi olup; sultanlann by, hakanlarn ba,
halklann meliki, gerein sahibi olan Allah'n yeryzndeki glgesi ve alemlerdeki gvencesi. Sultan
olu Sultan, Sultan Selm Hn olu Hazret-i Sultn Sleyman Hn zamannda yaplmtr. Allah onun
tahtn ve mrn uzun klsn, gece gndz yenilenip alemler aydnlandka mlkn daim klsn ve
denizlerde saltanat gemisini yrtsn. Amin, Ey Alemlerin Rabbi.
15- O Allah ki gerein sahibidir, azizdir, ancak ondan yardm istenir. Esirgeyen balayan Allah'n
adyla balarm ki, yardm ve tevekkl O'ndandr. Bu kitap Gazi Hdavendigar unvanyla bilinen mer
hum Sultn Murd Hn'n erefli Bursa ehrindeki -Allah onu ktlklerden korusun- Kaplca denilen
mevkide bulunan maretinin vakfiyesinin tercmesidir. Bir nal atn ayana nasl uyuyorsa aynen
onun gibi bu tercmenin de aslna tpatp uyduu anlalmtr. Bunu, ad geen ehrin (Bursa) bakads Hseyin olu Yusuf yazmtr. Allah onlar affetsin.

247

serde, mreffeh'l-hl ve mesrr'l-bl itmidir, ve mehabbeti mteallik oldu


m'min kulnn aynndan hicb- gafleti feth idb, ve kalbine temm- inirah virb,
ahlk- reddiyesini evsf- hamdeye mbeddel klub, ibu menzl-i fenada ve
mev'il-i inada dima n zhid ve mchid eyleyb, ve hubb- dnyy kalbinden
ihrc idb, hatta bil-fi'il yedinde ve havzasnda olan mlkini melik-i cabbr(3a)
milkirie idhl itmesin na myesser klub, sadaka-i criye sevabn nasb itmidir,
ve tark-i hakda ol abde emnet ve istikmet zre olmaa sa'y ve kifayet gsterdb, ale'l-ittisl dny arzularndan infisle ve dr- karr in te'ehhbe mber
klub, ve bu hl zre mddet-i medd ve ahd-i badg itdirb zt- pkine habb
itmidir, ve muhavvil'l-hl ol abd-i slihin iki lemde dah hlini ahsen hle ibdl
idb, l-yezal devlete ve b-nfisl saadete yetidirb kendye kurb itmidr, dah
biz ehdet-i sahha- sdka iderz ki Allhu sbhnehu tebreke ve te[dan(3b)
gayri ilh ve mevl yokdr, cmle lemi ma'dm iken mevcd klan, ma'bd ve
maksd, ve nazr-i mmteni' olan vcib'l-vcd birdr ki, milkinde erki ve vezri
yokdr, ve tedbir ve tasarrufda muni ve nasri yokdr, zahiren ve btnen itdgimiz
ehdet-i erfe-i hlise oldu halde avrz- inkrdan, ve dahehdet- mnfe
derz ki tahkk bizm seyyidimiz ve mevlmz sultn- enbiy ve burhn- asfiy
Hazret-i Muhammed Mustaf hak telnn abdi ve rasli ve hubbdr, ki derya-i
cehalete gark olan b-relere feryd- mrd olmak in tark-i mstakme n
di k|ub(4a) ol berhn ve hucec ile irsal itmidir, k nlar st'at'l-envrdr, hu
susa mu'cizt- seniyyt- kesre ile meb'sdr, k nlarn gayet a'zami ve esnas
kur'n- mbn ve kelm- rabb'l- lemndir, kim fseh-i lemi ve bule- ben
denni cz ve mtehayyr klmdr, ki nn i'cz brzdur dyre-i uklden, ve hricdir tavr- tedebbrden, ve drdr ceveln- tab' ye efkrdan, sallallhu aleyhi
ve ala atratihi'l-izmi'l-ethori
ve sahbetihi'l-kirmi'l-ahyh
il yevmi'l-va'di ve'liiarri^^, amma bundan sonra ya'ni hak tel celle ve al hazretine kr ve
sips(4b) ve hamd-i b-kys idb, ve Muhammed Mustaf'ya tuhfe-i salavt- nmeyb ve hedey-i teslimt- zkiyt olundkdan sonra, ve ol ashb zerlerine
dah ber vech-i atf drde-i hisb klndkdan sonra tahkk emr-i i<ebr-i a'zame,
ve hayyr-ilabr-iefhame, melk-imlk'l-arab ve'l-acem, mlik-hkb'l-mem,
ffz'i biidilll, ri-i bdillh, nir-i esnf'l-adl ve'l-ihsn, ve ksir-i abdet'levsn, kt-i secedet's-salbn, nzm-i ettt'z-zamn. Sultn bin Sultn Sultn
Murd Hn bin Sultn Orin Hn, eskenehmllhu fi riyzi'l-cinn^'', vakt k
merkum merhm(5a) ve mafurun leh sad'l-hayt ve ehd'l-memt Gazi H-

16- AHah O'na, etrafndaki temiz ve pak kokulu insanlara ve seilmi yce sahabelere kyamet
gnne kadar selam etsin.
17- Erriirlerin en by, hayrseverlerin en ycesi, Arap ve Acem lkelerinin hakan, kle milletlerin
efendisi, Allah beldelerinin koruyucusu, kullarn gzeticisi, adalet ve cmertlik datcs, puta tapan
larn krcs, haa tapanlarn kesicisi, dank zamanlarn dzenleyicisi. Sultan olu Sultan, Sultan
Orhan'Hn olu Sultn Murd Hn, Allah ona cennet bahelerini mesken klsn.

248

dvendigr aleyhirrahmet'l-gaffr, cezmen ve yaknen bildiyse ki tahkk-i ale'ttahkk dny- deniyye me'vy-i meniyyedr, ve msvy- beliyyedr, y'ni menzM merk ve fena ve makm- bil-va'ndur, dah l-i ma'tn-i gururdr, mavtm-i
srr degldir, ve medr- bevrdr dr- karr degldir, y'ni dny mekn gu
rurdr iyn- srr degldir, ve cy-i mehleke ve terahdur hne-i karr ve ferah
degldir, klliy ni'metler zll-i ziidir, ve mukmleri gya zayf- rhildir, udt{5b}
bi'l cmle muhlifedir ve gyt kammetlifedir, y'ni her kuvveti ve yrei sona
kalcdr, ve akbet cmle var telef olucdr, pes vkf- mezbr aleyhi rahmete'lgafr bu hle vkf olcak emelini kasr eyledi ve amelini hasr eyledi, y'ni mlhaza-i tl- emeli terk db evktm amel-i sliha sarf eyledi, dah kemal-i derecede
ve nihyet-i mertebede takva zerine olmak kasd eyledi, cem'-i evktnda dah
s'tini ale'd-devm- tat zerine kasr eyledi, dah nazarn kld ayn-i fudde ve
g itdi iddihr- zdde, y'ni umr- diniyyeye gnl gziyle nazar idb(6a) ve
zd- hiret in durib himmetler itdi, dahiktin'-i uddet-i utd zre iktisr itdi
yevm-i merci' ve md in, yani hiret yreinin sermyesin tahsl idb ve ukb
lekernn szu ve selebin balamak zre ktisr itdi, dah kelm- hakda vk'
olan v'd ve 'da man getrb i'tibr- kll itdi, "fetb lmen i'tebera bi't-va'di
ve'/- 'di ve hve'l-enfe'u ala klli'l-ibd"^^, kem klallhu tel "men yehdillhu
febve'l-mhted"^^, "ve men yudlil'Hhu fem leh min hdin"^, dah vakt ki
vkf- mmileyhn tayyiballhu madceahu fehv- kelm bu hl zre olub(6b)
ve kusr-i tezkiresi bu minval zre oldyse, lsn- sahh ve beyn- fash ile ikrar
ve i'tirf idb, ve nefs-i erfesi zerine ihd eyledi, mtefevvih oldu halde, lisniyle hlet'l-beyan bil vsta-i hcib ve l tercman, mstakili ve mstebid
oldu halde, bi-ztihi ve tasarruftihi ve teberrutihi me'mn oldu halde, ol
zt- erfine mensb ve muhtass olan ml ve menlden, ki klly mlk- mahz
ve hakk- sarfdr, tahkk ol vkf Allah rzs in vakfve hbeve tasaddukve habs
itdi, mahalleden ve mebbeden, ibe-i riyadan saf olc niyet ile, ve nuru ve ziys[(7a) sbi ve kmil olan taviyyet le, hak telnun fazl- azmin rica idb, ve
tavl-i ammin ibti idb, nitekim kelm- kadmde erbb- tasadduk in va'd-i
kerme olunub bearetler buyurulmdr, l siyyem f kavlihi tel^^ "inne'i-musaddikne ve'l-musaddikti ve ekradullhi karzen hasenen yd'afu lehm velehm ecrn kerimn"^\ dah vkf- kerm brtelnn emtr- gufran kend
zerine feyz olub, ve ba'de irtihl-i cinnun vasat kendye mesken-i hell olub,
ve cinn iinde sevb- azme ziyfetiyle ni'metlenmek, ve dnyda itdgi sada-

18- Ne mutlu Allah'n va'dettii gnden bret alp insanlara faydal olanlara.
19- "Allah kimi hidayete erdirlrse doru yolu bulan odur." A'raf Suresi,178.
20- "Allah kimi saptrrsa artk ona yol gsteren olmaz." Zmer Suresi, 23.
21- Yce Allah'n u sznde zellikle vurgulad gibi.
22- "Dorusu, sadaka veren erkek ve kadnlara, Allah'a gzel bir takdimde bulunanlara kat kat
karlik verilir; onlara cmerte verilecek bir ecir vardr." Hadid Suresi, 18.

249

kt- amme ve hayrt- (7b) cesme zilli ile glgelenmee tama' idb, nitekim
haber-i nebevde vrd old ol haberde ki raslullh sallallhu aleyhi vesellem as
hab hasenata itm' idb buyurmudur ki zikr olnur "el-m'minjf
zillisadakatihi
yevme'l-kymeti hatt yekdyallhu beyne'n-ns"^^, ve bu hads- erfi dah bu
yurmudur ki beyn olnur "iz mte ibn deme inkata'a amelb ll an selsin
sadakatin criyetin ve ilmin yntefe'u bibi ve veledin salibin yed' leh"^\ dah
vkf- hayyir-i habr aleyhi rahmet'l-kebr'l-kadr, mevlsunun veci'-i azabndan
ve faz'-i ikbmdan ve ser'-i hisbndan,(8a) yani hak tel usta itdgi beliyye-
azbdan ve iddet-i ikbdan ve sr'at-i hisbdan havf ve hayet idb, nitekim
kur'n- azmde ve furkn- kermde bu bbda yt- mbeyyint vki' olmudur
ki beyn olnur kalallhu sbhnehu tezeme ve tel "yevme tecid kll nefsin
m amilet min bayrin muhdaran ve m amilet mins'in tevedd lev enne beyneh
ve beyneb emeden baden"^^ ve kale celle zikr "yevme yefirr'l-mer' min ahhi
ve mmib ve ebbi ve sbibetih ve benbi likllimri'in minbm yevme zin 'nn
yunibi"^^ ve kalallh'l-melik'l-hakku'l-halm "yevme l-yenfa'u mln ve l benne ill men etllhe bikalbin selmin"^'' dah vkf- mezbr(8b) vakf eyledi, veffakahullhu tele'l-hayrt ve sehile aleyhi sebl'l-merrt, akardan ve gayrdan
ol nesne ki nun hakk ve mlki old, dahtaht- yedinde ve havzasnda ve tasarrufnda ve kabzasnda old, hze'l vakfun andan sudri ve vuk' oldu na gelince
ya'nizikr olncakevkf- kesireyi bil-cmle vakf ve habs itdm didgi zamana gelince,:dah vkf- mezkrvakf eyledi, hakk ve mlki oldu zre, simden ger al
sebl't-tafsil ve't-tekmil, ibu beyn-vridolcak vakf pes mdi ol zikr-i vridolcak evkafdandur ki vkf- mezbr msfirn ve vridn in ihdas ve bin (9a) ve
teyd ve a'l kldu ke-i zevk ve safa ve zviye-i ltf ve vefa, ki dern- prte
ve neva, ve cnkara ve rahatnm olub, mahmiyye-i Bursa muzftndan Nahiye-i Kapluca'da vk olmudur, ki mtehiredir imret-i Kapluca dimek ile, bil
cmle vkf- mezkr aleyhi rahmet'-ekr zviye-i mbrake-i mestureyi,
mesfr Kapluca muhavvatasnda bina itdgi mekanlar ve meskenleri ve matbahlan, ve mahtablar ya'ni heyzmhaneleri, ve metbeneleri ya'ni samanlklar, ve
aburlar ve anbarlar, ve bunlardan gayri dah negi var ise ki hlis mliyle(9b) mliyn zhr idinb vakf- sahh-i er' itmidir, vakf oldu halde ulemdan ve sulehdan ve meyih ve sdtdan ve huffzu vu'zdan sdrn ve vridn zerlerine,
23- "Kyamet gn insanlar arasnda hesap grlnceye kadar mmin kendi sadakasnn glgesindedir." Kenz'l-Ummal, 16068.
24- "insanolu ld zaman artk ameli kesilir. Yanz u ey bunun dndadr; sadaka-i criye,
faydalanlan ilim ve dua eden salh evlat." Mslim, Vasiyet, 14.
25- "Her kiinin yapt iyilii ve yapt ktl, ki kendisiyle o ktlk arasnda uzun bir mesafe
olmasn diler, hazr bulaca gn bir dnn." Al-i mran Suresi, 30.
25- "ite o gn kii kardeinden, annesinden, babasndan, einden ve ocuklarndan kaar, o gn
herkesin kendine yeter derdi vardr." Abese Suresi, 34-35-36-37
27- "O gn, ne mal fayda verir ne de evlt, ancakAllh'a kalb-i selm ile gelenler baka." uara Suresi,
88-89 I

250

ve bunlardan gayri her kim bu zaviyede fukara ve meskn ve msfirlerinden


nzul idb konarlar ise kezlik anlarn zerlerine dah vakf- mebbed ve habs-i
muhalled old halde, zviye-i mezbrede sdrn-i mezbrn ve vridn-i mezkrn nzul ideler, ve inde gceleyeler ve et'mesi ve eribes ile ni'metleneler, ve
rtsi ve dei ile metla'lanalar yni fideleneler, ve vkf- mezbr zikr olman
Kabluca'ya{10a) nisbet olunur havaliyi vakf eyledi, cem'- hudd ve hukuki ile,
ol havalinin cnib-i kbleden haddi Kestane ukur dimekle mehur mevz'dir, klliy mezkr Kestane ukun'nn hudd ile, ve mersm Kestane ukun'ndan Tekfur
Al dimekle msemm mevz'e ulaur, ve Tekfur Al'ndan dahKulle-i Kei Da
dimekle mehre ziyretgaha ulaur ki ol ziyret-i mehreye halkdan kurbanlar
gelr, ve ziyret-i mehre-i mezbreden Bilglik Burn'na ulaur, ve Bilglik
Burn'ndan dah Ilca'ya ulaur, ve Ilca'dan dah Sgtlce'ye ulaur, ve Sgtlce'den dah Nilfer dimekle msemm(lOb) nehre ulaur, ve Nilfer'den dah
Sarukaya dimekle msemm mevz'e ulaur, ve Sarukaya'dan dah Kzl n'e ulaur,
ve Kzl n'den dah Gde Deresi'ne ulaur, ve Gde Deresi'nden dah Uurlu
Geris'e ulaur, ve andan dah Emr-i Ahr Vadisi'ne ulaur, ve andan Kiraslu nm
karyeye ulaur, be-cmlete hududa ve hukuka, ve andan dah Gkren nm kar
yeye ulaur, be-kffete hududa ve'l-hukka, ve andan dah cnib-i garbde mebniyye olan emyle ulaur, andan sonra Nehr-i Kebir'e ulaur, ve Nehr-i Kebir'den
Beneyy haddine ulaur, ve andan cnib-i arkda mebniyye olan emyle ulaur,
andan sonra Kozluca Bae'ye(lla) ulaur, ve andan Demrkapu'ya ulaur, ve
andan mukaddema zikr olman Kestane ukur'na ulaur, ibu hudd- mezkrenin
iinde vki olan kurrdan ve darlardan ve beytlerden ve musakkaftdan yni r
tlerden ve meknlardan ve meskenlerden ve ekinlerden ve deirmenlerden ve
yerlerden ve otlaklardan ve balardan ve yemi virr aalardan ve yemi virmez
aalardan ve su srlarndan ve kara srlardan ve zikr olman hudd iinde vki
olan koyunlardan, dah bu zikr olman meviye hizmet idb gden obanlarun
zekrinden ve insmdan(llb) ve san ve kibarndan nakran ve ktmran, ve klliy vkf- mezkr vakf ve tesbid itdi, cmlesini arazi-i mevkufe-i mezkreye etb'
ve izafet itdrb hudd- mezbre iinde mevcd ve ma'dd olan ey-i mezkrei mevkufeyi msellem ve mukarrer vakf kld, ve hudd- mezkre iinde vki olan
ekincileri mezria ve bbnlar dah krme teb'a klub ktbeten vakf kld, ve
bunlardan gayri hudd- mezkre iinde vki olan meskenler ki vardur, klliy i
lerinde skinn ve mtemekkinn olan tavyifi dah meskenlere teb'a klub cmleten vakf kld, ve shil-i bahrde Muntuntne^^ dimekle mevsf kal'ay dah(12a)
maa' cema' m yu'rofu bih ve ynseb Heyh^^, vakf- mebbed ve habs-i mu
halled kld, ve medine-i Bursa el-mahrse vasatnda bina olman iki byk hammm ki birisi rical ve birisi nisvn in ta'yin ve tahsis olunmdr, ve ondokuz bb

28- Mudanya (Metindeki imla bu ekilde).


29- Onunla birlikte anlan ve ona bal olan yerlerin tm.

251

dekkn dah kezlik mahmiyye-i mezbrede vki olmdr, bu cmleyi dah vkfI mezkr vakf kld, ve br kt'a ba ve bir deirmen ki Egriceky'de vki olmdur,
bir abd-i memlk ve ol gulmun menkhas vkf- mezbrun cariyesi Imre ile
bile vakf eyleyb art itdi k zikr olman ba ve deirmene hizmet ideler, ve evkfI mezbreden gayri vkf- mezbr rmenos(12b) nm karyede bir kt'a ba dah
vakf eyledi, ve Grle nm mevz'de dah vkf- mezbr dink ile msemm cins
akardan bir ey dah vakf eyledi, ve zikr olman mevz'de bir kt'a ba dah vakf ey
ledi ki mezbrn dink ile ban cretleri her senede ikiyzelli akeye kat' olunmdr, merhan ve mufassalan ma'lmen ve mkemmelen zikr olman evkf-
muhtelife-i eyyieyi vkf- mezkr tekabbelallhu minh'l-mukarrer'l-melik'lgafr ve'l-mdebbr'-ekr cmle malndan ayrub ve yedinden ifraz idb ve tasarrufndan ihrc idb vakf- sahh-i msebbel kld, vakf- sahh-i mebbed olc
oldu halde, ve tasadduk- sarh- muhalled-i(13a) sem' olc oldu halde, ve
habs-i sermed-i hkm ve c'z-i kat' olc oldu halde, betten betlen cezmen faslen car olc oldu halde, menhec-i er' zerine hk oldu halde, muktez-i
hkm y'n evkf- mezbrenin ale'l-umum lzumuna ve shhatine ve te'bdine
olan hkm-i er'nin shhati muhtev oldu halde, mevni-i kadhadan hvve
hlve eryit-i shhati cami' oldu halde, pes vech-i merh zre evkf- mezbre
bi't-tamm vakf- lzm ve mukarrer olcak min ba'de kat' kimesneye hbe olnmaya, ve rehn konulmaya, ve mlk.olnmaya, ve telef olnmaya,{13b) ve helak
olnmaya, ve halef olnmaya, y'ni hl-i vakfiyyesi tebdl ve tayr olub bi'l-here
bir klmesnenin hilf- art- vkf tasarrufmda olnmaya, dah miras olnmaya, "il
en yerisallhu'l-arza ve men aleyb ve hve hayr'l-vrisn"^, dah bu zikr olman
vakf- mebbede el uzadlmaya, bi-vechin mine'l-vch ve sebebin mine'i-esbb^^,
belki asl- mebbed zre icra olma ve art- mekked zre ikmet ve ibk olma,
bu evkaf naks itmeye mrr- eyyam, ve nakz itmeye grr-uhr ve a'vm, her
br ne zaman ge tecdd ve te'kd olma, y'ni mrr- eyyam ve girr- a'vm ile
evkf- mezbre bel' olub zy olnmaya, ol kimesne ki Allah telya ve rasline(14a) ve yevm-i hirete man getrmi ola halfeden ve melikden ve vezrden
ve kaddan ve muhtesibden ve ire nsn klliyen esnafndan ve env'ndan hell
olmaz na hze'l Vakfun nak ve nakz ve tebdli ve tayri ve ihmli ve tahvli ve
ifnas ve ta'tli, her kim ki evkf- mezbrenn nakna ve tebdline r' eylese,
ve ibtline ve tahvline kasd eylese, tahkk ol kmesne muharreme irtikb ve
me'seme sticb itmi olur, y'n gnahkrl kabul itmi olur, m'min muvahhid
olan kimesne birmuhalled ve mekked vakf tebdl ve tahvltayr ve ta'tl tmee
hi tearruz ider mi, ve Allah teldan(14b) havf iden kimesne er'i erf-i nebevden tasadd idb, rasl hazretlerin terhben ve te'kden buyurdu hads-i erfe

30- "Allah yeryzne ve zerindekilere vris oluncaya kadar, ki o varislerin en hayrlsdr." Bu cmle
'kyamete kadar' anlamnda kullanlan kalplam bir terkibdir.
31- Her ne ekilde ve ne sebeple olursa olsun.

252

muhalif i idb, meslek-i renden ve mersad-i mberhenden yz dndrb, hak


sbhanehu tebreke ve telnn fermann soyub, ve er'-i mutahhirin dmnin
elden karub, yevm-i hiretde muteb ve mukab ohcak i ider m, ve bu bbda
rasl hazretlerin ala sebl'l vad buyurd hads-i erf budur ki zikr olnr, kale
raslullh sallallhu aleyhi ve sellem "ibrn min'el-arziye'huzhe'l-mer'
bi-gayri
hakkn tavvakahulllhu tet min seb'i arzne ft nr- cehenneme"^\lSd) dah hak
sbhanehu tebreke ve tel kelm- mnzilinde ale'l-tlk kadh- zaleme idb
buyurmudr ki "el la'netullhi ale'z-zolimn"^^ sadakallh'l azm'l-cabbr ve
sadaka rasl'l-kerm'l-muhtr, dah her kim ki Allah telnn kitabna ve raslinin snnetine muhalif i ide ol kimesne hakkn derghna madben rcu' eyler,
dah menzl ve me'vs cehennem olur, nitekim zaleme hakknda kelm- rabbnde al tarki'l-la'n ve kadh bz yt- kerme vk olmdr ve cmleden bz "el
la'netullhi ale'z-zlimn" yetidir ki zikr olundkdan sonra/emen halefe kitballhi
ve snnete raslihi ve sa'(15b) f fesd- vakf hhi'l-mslim^\ bdetleri dah
ihtimmen tedahl idb ba'de ber vech-i iktibas yine tahvifen "fekad be bi-adabin min'allhi ve me'vh cehennemi) ve bi'se'l-masr"^^ dinildkden sonra dah
kanat olunmayub tevbh-i ale't-tevbh ve tahvf-i ale't-tahvf olnub ve "aleyhi
la'netullhi ve'l-meliketl ve'n-nsi ecman"^^, vallhu hasbh ve mkfhi ve
talbh ve mczhi bi efnni'l-azb ve kovnni'l-ikb^^, "yevme l-yenfa'u-zzlimne ma'zirethm ve lehm'l-la'net ve lehm s'd-dri"^^ deyu zikr olun
mu, y'ni evkf- mezbreyi tayr ve tebdl ve ta'tl ve tahvl iden kimesne
hakknda bu denl havfmiz kelimt- hak zikr olundkdan sonra,(IGa) ve mevizi sahha-i er'iyye ve nesyih-i melha-i marziyye ile mtenassh olmayub, evkf1 mesturenin ibtiine ve ihmline sa'y idb, mblt olmayan kimesnenn hak
tel itdgine gre mkfat idb, yarnki gn gn gne azb ve ikb ile cezalan
d rur, ve bu hl ile muttasf olan kimesneye a'zami edd ve etemm-i mesib ol
durur ki yevm-i hirette 'tizlleri ve tevbe ve stifar nfi' ve makbul olmaya,
kem klallhu sbhanehu tebreke ve tel "yevme l-yenfa'u-zzlimne ma'zi-

32"Haksz yere bakasnn bir kar arazisine elkoyan Allah cehennem ateinde yedi kat yere batrr."
Buhari, Bed''l-Halk 2, Mezalim 13; Mslim, Msakat 142.
33- "Bilin ki, Allah'n laneti zalimlerin zerinedir." Hd Sresi, 18.
34- Kim Allah'n kitabna ve Peygamberin snnetine kar gelip Mslman kardeinin vakfnn aley
hinde alr.
35- "O gn arkasn dmana dnen kimse Allh'dan bir gazaba uram olur. Onun varaca yer ce
hennemdir. Ne kt bir dntr." Enfl Sresi, 16.
36- "Allah'n, meleklerin, insanlarn hepsinin laneti onlaradr." Bakara Sresi, 161.
37- Muhakkak ki Allah, yaplan her eyin hesabn grecek, hakkn isteyecek, mkafat gerekiyorsa
mkafatlandracak, ceza gerekiyorsa da azaplarn her trlsyle cezalandracak.
38- "O gn zalimlere, zr dilemeleri hibir fayda salamaz. Artk lanet de onlarndr, kt yurt da
onlarndr." M'min Sresi, 52.

253

rethm ve lehm'l-la'net ve lehm s'd-dri"^^, dahvkf- mezbr ydmullhu izzeh fi'd-dreyni ve tekabbelallhu tel minh'^{16b) evkf- mezbre em
rinde: tevliyeti ve nazreyi mevle'l-muazzam dstru'l-a'zm
alem'l-hd
a'lem'l-ver
mrebbi'l-ulem
ve'l-fuzal metce'l-meskne ve'l-gurab'^^
Hayr'd-dn Paa'ya ta'yin kld, dah evkaf tefvz eyledi, tekabbelallhu minh
imamun ve mrifn ve huffzun ve nakbn ve hdimn ve ferrun ve cbinn
ve tabbhun ve bevvbun emrini, dahol kimesne ki meslih-i evkfda na ihtiy
olur nn dah klliy umrn mumaileyh Hayr'd-dn Paa'ya mfevvez kld, ve
zikr olman mrtezi kal arn dah klliy azillerin ve nasblarn vkf- mezbr re'y-i
mtevellye mfevvez kld, dah vkf- mezbr eczelallhu(17a) sevbeh yle
art eyledi, ki kaan mtevell-i evkf- mezbre zikr olman mrtezikadan birini
nasb tmek dilese evvel ol nasb idecegi kimesnenn hline nazar ide, eer ol kii
kasd eyledgi ul in slih ise, y'ni ol hzmetn uhdesinden gelb ikmet-i
vazfe itmee kadir olursa, nun hlinden teft ve tefahhus itdkden sonra ol hiz
mete ln nasb ide, ve nasb itdkden sonra ol kimesneden sehven ve haten bir
n-ma'kl ve n-sez nesne vk olsa, kerre-i lda n nush ve pend de k ol fi'li n-pesendde ndan al sebl's-sehvvkolmudr,(17b) ba'deh ol kimesneden
bir zeilet dah vki olsa ki ol vaz'- abes asla oldu hizmetn sahibine lyk ve caiz
olurlardan olmasa bu kerre mtevell n zecr eyleye, eer ol kimesne nasht-
mteyell ile mtenassh olmayub, nushi ve zecri kabul itmeyb, yine ol btl ve
yaramaz hline avdet eyleyb, bil-cmle defa merrren oldu hizmetde su
itmiolsa, ol vaktin mtevell-i vakf n azl eyleye, dah vkf- muhsin zefallhu
hasehtihi tahkk-i nass eyledi, y'ni mntehi murad ol old k vridn ve msfrndbn ol kimesne ki ziyy-i suleh ile mtehallola, evkt-(18a) hamse zerine
muhafz ola, y'ni zahir hlinden salh ve felah fehm olnub be vakit namaz dah
kllur ola, ve er' ilemesi lyk olmayan nesneyi dah mu'ln ve mchr olmasa,
y'ni ekre iler olmasa, ol makle kimesneler zaviyeye nzulden men' olun
maya, ve nzul itdkden sonra temam gn zaviyede ikmet ide, ve gn za
viyede ikmet itdkden sonra mtevellol kimesneye birka gn dah kmete
izin virmegi ryi' grrse febih ve ni'me, ve ill hdim-i zaviye ol msfire vkfI mezbrun artn beyn eyleye, t ki ol msfir ke-i huzura ve ne- hubra
i'tiyd itmegle hurcdan mteezz olmaya,(18b) bu didgimiz tafsl mtevell hzr
oldu takdircedr, amma mtevell gib olcak olursa bu art- mezkr mtevell
yerine nib-i menb olan kimesnenn ryine ment ola, ve kaan bu zaviyeye
ulem-i kibardan ve meyih-i ahyrdan ve sdt- ebrrdan bir azz nzul itse
hdim-i zaviye nlarun hizmetin gerei gibi ikmet ide ve davrlarnun alkin vire,

39- Bkz.Bir nceki dipnot.


40- Allah iki alemde onun izzetini ve erefini devam ettirsin, ibadetlerini kabul etsin.
41- Byk idareci, rnek ahsiyet, hdann simgesi, alimlerin ve faziletlilerin yetitiricisi, fakirlerin
ve gariplerin sna.

254

ve bu riyet-i mmn kibara muhtass olmaya y'ni zviye-i mezbre zerine her
kim vijrd iderse bu nehc zerine riyet olma, belki fukara ve meskn ibu hiz
mete evldr, zira nlar mnkesir'l-kulbdr, kaan gn temam olsa ikmet-i
vridn mtevellinin nazarna ment ola, yhud nib-i menbolan(19a) kimesnenn nazarna mfevvez ola, dah bu zaviyeye nzulden kat' kimesne men'
olunmaya, ill meer ki fsk- mu'ln ola, yhud mbtedi' mchrola, y'niekre
fk ve bell bid'ati ola, yhud salavt- mefrztn cmlesin terk ider ola, yhud
b'zsn terk ider ola, ndan sonra vkf- mezbr tekabbelallhu minhi yle art
eyledi ki mevkft- mezbre env'- istillin enfa' ile gallelene, oi ey'den ki
fukarann nafakas hakknda ol gailede env'- fevd ve esnf- avd ve ecns-
zevd ola, her vakt-i avnda ve her hn ve zamanda evvel mahslt- evkf- mezbre(19b) imret-i mesfreye sarf ve hare olma, ve vakfun meremmt- slhna
ve istirdd- gaileye sarf olma, mebde-i masarif ve ihract bunlardur, ve bu mezkrtdan istina vk olsa mahsl-i evkaf imret-i mevkufun aleyhya sarf oluna
ki ol zviye-i mezkredir, dah zaviyenin meslihine sarf olma, zaviyeden ve meslihden m-fazaia mahsl-i vakfdan ne denl nesne kalursa nun dahri mrI ileyh mtevellye d e f ve at olma, ve mezkr m-fazalanun ri mtevellye
virildkden sonra ne mikdar nesne bak kalursa vridn ve sdirn zerlerine sarf
oluna ki nlarun zikr-i sfat gemdr, amma bu bak mezbrun vridn ve sdirn
(20al zerlerine sarf ryi'-i mtevellnin hasebi zre tertib- ma-i imm ve huffz ve nakb ve hadim ve gayrihim olundkdan sonra ola, ve nakl-i hatab ve gaile
ve gayri nakle muhtc esbb in devb satun almdkdan sonra ola, ve bunlardan
gayri celli evkalle nekim vakfun meslihi ve mhimmat var se klliy nlar grldkden sonra ola, ve um'a ve eyym- mevsimde y'ni halkun cemiyyeti gn
lerinde a'yd- erife ve gayri gibi mesel, nlara olan cem'-i harlar dah
grldkden sonra, ve istize in zeyte ve duhne ve kdrlara ve sahanlara ve
kas'alara ve kebelere ve sprgelere(20b) ve bunlardan gayri ne mukle dah ih
ract ve mhimmat lzm ve lbdd olursa klliy ryi'- mtevell ile ola, dah
vkf- mezkr esabahullhu tel yle art eyledi ki evkf- mezbreden kaan
bir ey' icreye virilmek lzm gelse sene-i vhideden artua icreye virilmeye,
andan sonra ol ey' zerine akd-i icre-i uhr akd olunmaya, hatt evvelki akdin
mddet-i icresi temam ola, y'ni evkf- merkmeden br dkkan ve gayri msnehe tarki ile icreye virilmek icb idb vakfa andan bir n e f mahede olunsa
ukd ile virilmeye, dah zlim ve tmi' ve mtegallib kimesneye virilmeye k
(21a)nun errinden ve belsndan havf ohnur ola, ve mrr- eyyam ile kaan
zaviye mnhedlm ve mntamis olsa, y'ni harb ve yebb ve helak ve tebb olub
arz- hl kalsa, el-yz billahi ani'l-intmsi ve'l-inhidmi ve'l-ifnl ve'l-in'dmF,

42-"Kaybolmaktan, yklmaktan, tkenmekten, yok olmaktan Allah esirgesin" anlamnda temenni


cmlesi.

255

ve bu mertebeden sonra zviye-i mezbrenin cdna adem-i ihtimal olsa, ve isticdd mmteni' ve muhal olsa, bil-cmle zviye-i mezkre binasndan eser kaimayub mtegayyir olsa, ve iinde skn ve karr min klll'l-vch mteasr olsa,
ol vakit evkf- mezkreden hsl olan fevd ve andan vsl olan avd fukar-i
mslimne ve zuaf ve meskne (21b) bil-cmle kffe-i mehvice merdde ve
masrfe ola, "m dmeti's-semvt ve'l-arzne il mallhu'l-azz'l-hamd,
innehu fe'ln lim yrd'"^^, "femen beddelehu ba'de m semi'ahu feinnem ismh, ale'llezne ybeddilnehu'"^, "ve aleyhi la'netulihi ve'l-melil<eti ve'n-nsi
ecman'"^^, ve ecr'l vkf'l mezbr alallhi'l bayyi'l halm'l cevdi'l kerm'l
mu'n'^^, ve "innallhe lyuz ecre men ahsen amelen, bel ycrbi-klti hasenetin
arenbedelen'"^^, andan sonra vkf- mezkr nefs- erfesi zerine ihd eyledi,
evkf- mezbreyi malndan ve mlkinden ifraz ve ihrc idb vech-i mestur zre
vakf-nmseccel ve habs ve msebbel klduna rabbini ve hlikni, ve kef billahi
(22a)!ehden ve hasiben, ve vkf- mezkr ibu evkf- mufassalay ve tertbt-
mkernmeleyi yerl yerince vaz' itdkden sonra, enbiy ve'l-mrseln salavtullhi
aleyhim ecma'n, ve evliya ve shn rahmetullhi aleyhim ekta'n ervahn, ve
kffe-i melike ve mme- mslimn ervahm ihad idb, andan sonra ibu kitbI mufassal zeylnde olan sikt- mslimnden ve udl-i muvahhidnden musaffa
ve mzekk nice mslmanlar ba'de'l-ihd isimleri ve resimleri ile ketb ve tastr
olund, dah hkkm- mslimnden ve vlt- m'minnden hkim-i er' olan azz
vkf- mezbrun izn- sarhi ile evkf- mezbrenin lzmma ve shhatine ve
nemait- mezbr(22b) ve vech- mestur zre masarifine hkm eyledi, ve hkmi
zerine udl ve siktdan ve erbb- kabul ve iltiftdan tuk ve hayrat ile mevsffn
olan cemaat-i mslimni ihd eyledi ve zlike cero fevst- ehr- cumzi'l-uhro
lisene seb'a ve semnn ve seb'a mie' evvelen, ve cer zlike ve durrire ve ruccime
ve suvvira, ve bi'l-eifzi'Mrkiyyeti'l-vzihate
ubbira ve kurrira saniyen, liyu'lem
mazmnth ve yfhem meknnthfi'n-nazari'l-evveli
timen lehfikrn selrnh ve febmn ecmel f zaman kozi muvakkih ve mmzihi ft a'lhu, dme
fazluh ve ulhu, ve amme uhrhu ve lhu,fevhir-i
ramazn'l-mbreke[23a)
min uhri seneti snteyn ve hamsn ve tis'a me' min hicreti men l nebyye
ba'dehu sallallhu aleyhi ve al lihi'llezne vf a'hdeh velHlhi'l-hamd ve's

43- "Gkler ve yerler durduka, aziz ve hamid olan Allah istedike, ki o her istediini yapar" Bu
cmle ayet deil ancak buna ok yakn bir ayet var. Mealen; "Rabbinin dilemesi bir yana, gkler ve
yer durduka, orada temelli kalacaklardr. Rabbin, phesiz, her istediini yapar" Hd Sresi, 107.
44- "Her kim bunu iittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti deitirirse, gnah onu deitirenle
redir." Bakara Suresi^ 181.
45- Bkz.Dpnot 36.
46- ok hogrl, ok cmert, ok yce ve ok yardmc olan Allah mutlaka vakfedene bunun se
vabn verecektir.
47- "Alah, sal.ih amelleri zayi etmez, aksine her iyilie on misliyle karlk verir" Mealen buna yakn
bir ayet; "phesiz Allah, iyilik yapanlarn mkfatn zayi etmez." Tevbe Suresi, 120.

256

sena ve'l-medh ve'd-du, evvelen ve ahiren ve zahiren ve btnen ve nestafiruh


ve netb ileyhi haziran ve nzran ehide bi-mfhi^^ Abdullah Bey bin Binr Bey,
Ali Bey bin Binr, Karaca bin [ ] , Umur bin Bulduk, Brmby bin Nusret, Ahmed
avu el-bevvb, Kutlu Bey [bin] Abdullah, Binr Bey bin Ul Bey, Abdullah Bey
bin Hamza, Bzrlu bin Demrez, Siref Hamza bin Abdullah, Hac Sungur el-hdim,
Musa bin Haydar Fakih, Beyprs el-ktib, lyas bin Bzrlu,(23b) Cafer bin Pold,
Hac Uruz bin Hamesk, Sirceddn bin Osman, Hac Mustafa bin Muhammed, Ali
bin smail el-muhtesb, Hac Hzr bin Mehmed, Hac brahim bin Hasan el-bezzz,
erefeddn bin Abdullah, Salih bin Halil, Fth bin Abdullah, lyas bin Halil, lyas
bin Mustafa, Hac Emirhn bin Bayrami, Hasan bin Sf, Muhammed bin Selmn,
Abdlazz bin Abdlgaffr, Hac bin mer, Mahmud bin Abdullah, Hac Hasan bn
Abdullah, Hac Sadeddn bin Hac Mahmud, Hac Pold bin Emr-i hr, Ali bin
Neker en-nyib. Umur

Bey bin

Kanikos Suba, Hoca Osman bin

Emir

Muhammed."^

48- Bu vakfiye lk olarak Hicretin 787. yl Cemaziyelahir ay ortalarnda yazld, (10-19 Cemaziyelahir
787 = 10-19 Temmuz 1385), sonra iindekilerin renilmesi, gizli bilgilerin anlalmas, dncelerin
en gzel ekilde ortaya konulmas in Hicretin 952. yl Ramazan ay sonlarnda (21-30 Ramazan
952 = 26 Kasm-5 Aralk 1545) vakfiye asl dikkate alnp onun dna klmadan dzgn ve anlalr
bir Trke'ye evrildi ve okunup ierii anlatld. Muhakkak ki Allah ahdine sadktr. nce ve sonra,
gizli ve ak her hamd ve sena, vg ve dua Allah'a aittir. Yalnz O'ndan mafiret dileriz ve O'na tevbe
ederiz. Bu yazya huzurda bulunan ve bizzat gzyle grenler ahit oldu. ('Iindekine/yazlana ahit
oldu' anlamna gelen 'ehide bi-mfh' ibaresi her ahit isminin banda yer almaktadr.)
49- Vakfiye ve tercme metni burada bitmektedir. 24a, 24b ve 25b nolu sayfalar botur. 25a nolu
sayfada sonradan eklenmi ve rik'a tarzyla yazlm yle bir fetva metni vardr; "Bir vakfun yerlerine
mutasarrf olan rey her sene muktaasn virirleriken, hl mtevell-i vakf 'r alnmak vakfa
enfa'dr' deyu reayadan r almaa er'an kadir olur m, beyn buyurlub msb olma. E[-cevb,
Aiihu a'lem ve ahkem, r zekat'dr gerek mlkde olsun gerek vakfda olsun r virmemege mecal
yokdr, vakfda muktaa cret-i erhandr, baka alnmaycak rden eksie mecal yokdr. Harrerehu'l
hakr Ahmed, ufiye anhu."

257

Hdavendigar Vakfiyesi Tercmesi

258

ib

A'

-^

^^

' - f

-VT

M^

rVi-

-^

^ ^

^^

-?

*1

# :f 4 '# 4 "^^ i- ^'^^ ^1


% .4 ^1 >
-SN

-^-

N^,

259

'5 -*>? ^^X ^^ ^:!^- ra M- 4

I * ?| 4 - 1 1 .f *

-7*

260

r -4

i^
i : B '^

^* ^

^
.(<^

-;'
^

^%' ^<s

lllfllp

f
j^

^
- )^.M><^^'^^: ,"ih'^sk\3,s J'^S^,J^
:

261

Tif I t" t i
^tP- - ^

^T

'P ^ '

^^

NT

4 -^^ 'I 4" ^ ^ ^ ^


^W-m

n^-

' '^ f $ -4 "rt -.^ /?

Sif
:^

0'

-^- -T

^ v | - 1 ^

-4

V-

^ ^

NP

.^ ^^

^ ^

C4

262

0^

1, IJUA ..n- n.ag.am!.. .j.iM^jffUtf:

^'

% M
4?'

- v

''-^ ^% \j'
'%
^S

.^

T ~^v <^ ' ^ -^' *1

^^ ''^' "v^^ "^ 3^ ^^ ^ I

lP

'5

^fl

^ft

.>-:--'t:ii5iiigi:i!fT"i *" "-"r'^rriBaasii

1^^: ~2^ ^':f' ,\3>- W ^' ^

'S '^',

.^^c

''^' ^?\' ''-$ i^ i^ \

.'S ^li

263

^^

'vS

'^'

^'

N*?

'T

jm

-f

j^ f % i 1 | J 1 f
i ^l"

v-^-^ vt"^^

v.4>

^ -

^ ^

^-^T
'<^

Jy
'"Jk

^4'

^5^

' -g-T^r yg'Tpat:gT>r-'*-4!pjftMy|yfffp-?ia.-T .

j^^ I S $ % 4 "^ ^ ^'^

^.

-3" 'M^ >^ ^-Y

J^ ^^
.4- ? # # t ^ ^ ^
'"

264

' ^ \f M- ^ '^' ^^ '% V


^'^tT.fl"OT'iWli'lIM11HHUKl,lltlUIILI II mfl

265

\<\,

# H 1 I fi

11

)_

266

.yi

sJA'

\x\ '

s -.^^ i) -^ -t, NW ;'.V


Vli

2^

''% "^^ ^V ^r^ )^

U5

^^'

\\

*'

\-'

i-^<

_K

Ar.'

i'-^^^S^^
b

268

J1 f 1 1 3
i-

^:i

."*v ^T

-^- -^\ 'fli

269

-^ a .# t i
.^ N-a\'K^\ <4\

^
^*
^'4. -/\

: ftS \ \
-W:f i P

w
^\S

* A'
T
*'*^*' v.*-\

270

i^

V*

\^

^VV

;r.]^^

=*\

^'v

^-R

v ^ 4 o '^' - ^
i:S:V~ ~ " ~ ^ GE^fcB^^TJ

i '

rt\

'.J

r.**

^^"^

^A*

--^

v ^

271

\w #

if

i MA ^ 4W

272

273

3^ % # # ^ t i

^. 4 #y-^^ w # ^
^t
#

" ^

' ^

^^

^^

^^

m 4. ^

H
St*^

^:

^
'V

^ -^^

-^N

<$'

-^^

- ^ '

- ^ '

o\

, \V

'^ -V

^^

v^Sr

"^KA

274

3' ^'t

v^

v?w

E,MmM^

275

^^

"

"3'

\3
.3'.
i^r v-^
# if
^ ^ ' H- \ ^ ^i
^^^ 4
^ -

1- -i"^ 4 ,4 ^ ^' C -$ %
'i

l^

V\)

V 4-

'"O

^ - . ^^^Yi

276

vuas ;

^ "^ 1 J .^ f ? '

LfO
^^^^

M#J

277

% m ^-i \:^ A^ % % '^ M


3 .^^ n - ^ :>^ r^ M #^

278

3J

279

li I
\

^KJST ^S

-;S^ ^ N

-i^

-*Ki -^ ^\r M^ j ^ ' 'f'^ "f^ ^^

il J # ?t %^^f '^1
4 % ^^

280

|N^>.

*VJ

^k

/V^

mm*,
\m ^

v^

^r^'t:'^^ i?s

* ~> H * D -

^^1
i" >

; - r

1134

1^

vn
(S

281

Vakfn Kyleri
Vakfiye metninden anlalaca zere, birka ky haricinde vakfn ky
leri isrnen saylmam; Kestane ukuru^" - Tekfur Al^^-Kei Da Zirvesi"-Bil
gilik Brnu^^ - lca - Stlce - Nilfer ay - Sarkaya - Kzl n - Gde Deresi^"
- Uurlu Geri" - Emir-i Ahur Vadisi - Kirazl Ky - Gkren Ky^^ - Kocasu
ay - Beneyya Snr" - Kozluca Bahe^^ - Demirkap - Kestane ukuru eklinde
geni bir blgenin snrlar gsterilerek bu snrlar indeki kyler vakf lan edilmitir^^ Uygulamann tesbiti asndan, bu vakfa vergi deyen kylerin 1455^,
1521^^ ve 1573" tarihli tahrir defterleri ile 1837^^ ylna ait vakf muhasebe defte-

50- Uluda'da Kadyayla civarnda bir mevki addr. Eskiden negl kazasna bal Kesdane ukuru
adndajbir ky varm, sonradan terkedilip mezraa haline dnm. Bkz.Barkan-Merili, Hdavendigar Livas Tahrir Defterleri I, s.89.
5 1 - Larh elebi'nin Bursa ehrengzi'nde Tekfuralan adnda bir mevkiden bahsedilmektedir. Ayrca,
inegl Bedre civanndaki Bozalan adl mevkiin eski ismi Tekfuralan imi, bazen de Bozal deniliyormu. Burayla balantl olabilir. Bkz.Raif Kaplanolu; Bursa Ansiklopedisi I (Yer Adlan), AEV Yay.,stanbul, 2001, s.49.
52- Vakfiyede Kei Da (Uluda) zirvesindeki bir ziyaret yerinden bahsedilmekte ve buraya kurban
adand belirtilmektedir. Ancak bugne kadar dan zirvesinde Trklere/Mslmanlara ait bir zi
yaret rrakam tespit edilememitir.. Bunun Bursa ve Uluda tarihi asndan aratrmaya muhta en
teresan bir nokta olduunu dnyorum.
53- Keles-Domani snrna yakn Bileylik Yaylas olabilir.
54- negl Kurunlu beldesinin eski ismi Gde imi. Ancak bahsedilen snr buras olamaz, zira vakf
defterlerinde ve uygulamada ismi geen kylere bu blge ok uzak kalyor.
55-1455 defterinde geliri Nefs- Kapluca (ekirge) bahsine kaytl Uurlugl Kran adnda bir yer
vardr. "Uurlugl Kram'nda merhum Gazi Hndgr'n on oban elinde 1.346 ba koyum irili uvaklu
var, hsl: koyun serinden 2.460 [ake], ve ynnden 176 [ake]" (Bkz.s.20b). Metinden burasnn
mer'a-yayla niteliinde bir yer olduu anlalmaktadr. Ayrca negl'n Gerisa/Geris adnda eski bir
ky varm. Bkz.Raif Kaplanolu; Bursa Ansiklopedisi I (Yer Adlan), AEV Yay.,lstanbul, 2001, s . l l 5 .
56- irhdiki Gkeren ky olabilir.
57- Btjnya snr kastedilmi olabilir. Zira, suretler ve tercme karlatrldnda yazmda ve harflerin
noktalamalarnda baz farkllklar grlyor.
58-1455 defterinde geliri Nefs-i Kapluca (ekirge) bahsine kaytl Kozlubae admda bir yerden
bahsedilmektedir. (Bkz.s.20b)
59- Vakfiyede geen yer ve mevki adlannn hemen tmnn Trke olmas yaklak 60 yl iinde
blgenin dana tana hatta en kk mevkiine kadar isim verildiinin gstergesidir.
60- stanbul Bykehir Belediyesi Atatrk Kitapl, MC.0117/1, s.lb-21b. Hicri 859-Miladi 1455
tarihli vakf tahrir defteridir. Bu defterde toplam vergi rakamlar yoktur, sadece belli bal r ve
vergi kalemlerinin miktarlar yazlmtr. Biz sadece nakd vergileri listeye aldk. (Bu defter, elinizdeki
kitabn banda 1455 Tarihli Krmast Tahrir Defteri adyla yaynlanm olup makalemizde 1455 defte
rine yaptmz atflar bu deftere aittir.)
6 1 - Babakanlk Osmanl Arivi, TD.113,s.99-132. Hicri 928-Miladi 1521 tarihli seltin evkh tahrir
defteridir.
62- Tapu Kadastro Kuyud- Kadime Arivi, TD.S70,s.65b-96b. Hicri 981-Miladi 1573 tarihli seltin
evkfrtahrir defteridir.
63- Babakanlk Osmanl Arivi, EV.10262, s. 1-8. Hicri 1252-Miladi 1837 tarihli Hdvendigr Vakf
muhasebe defteridir.

282

rindeki vergi kaytlan ekte tablo halinde verilmi, ayrca bugn var olan kyler ha
ritada gsterilmitir.
Buna gre; Bursa, K i t e " ve Atranos" kazalarndan toplam 96 ky
vakfa vergi demektedir. Ancak, bu kylerin hepsi her defterde yer almamakta,
ky saylar defterlere gre deimektedir. Her bir defterde tarih srasna gre 50,
51, 80 ve 66 ky kaytldr".
te yandan, baz kylerin nitelikleri de zaman zaman deimitir. r
nein 1521 tarihli defterde Atranos kazasnda vakfn hibir ky yoktur. Bu tarihte
tmar ky olarak grnen Atranos kazasna bal 16 ky yaklak elli yl sonraki
1573 tahririnde vakfa kaydedilmitir".
Kylerin bugnk durumlarna bakldnda imdiki Mudanya, Gem
lik, Nilfer, Osmangazl, Orhaneli ve Kele ilelerinden baz kylerin vakfa tbi ol
duu grlmektedir.

64- Klte; Bursa-zmir karayolunun gneyinde imdiki rnl ky yaknlarnda bulunan esk br
Bizans kalesidir. 1302 ylnda Osman Gazi tarafndan fethedilmi, Osmanl dari sisteminde 19. yzyla
kadar kaza merkezi olarak nemini muhafaza etmitir. Bu dnemde Mudanya ve Gemlik de birer
ky olarak Kte' ye baldr. Zamanla klen ve nfusu azalan Kite 1867-1871 idari reformlar
srasnda kaza merkezi olmaktan karlmtr.
65- Atranos; bugnk Orhaneli'nin hemen yannda bulunan eski bir Roma-Bzans yerleimi olup
Bursa'dan nce Osmanllarn eline gemitir. Atranos smi kaza ad olarak Osmanllar dneminde
de 20. yzyln balarna kadar kullanlmtr. Sultan Mehmed Read devrinde 12 Kasm 1913 tarihli
bir rade-i Seniyye ile; Atranos kazasnn ismi Orhaneli olarak, merkez kasabasnn smi Beyce olarak
deitirilmitir. (BOA.DH.D.97/-2, 20). Bu sim halen 'Adrnaz' eklinde Orhaneli'nin gneyindeki
bir blge {Karaolanlar, Tepecik, Argn, St, Kadky, Dereky, Demirci, Kkorhan ve Mahaller)
ismi olarak kullanlmaktadr.
66- .F.Dinel tarafndan Bursa Aratrmalar'nm Austos 2004 saysnda; "Bursa Da Yresinde Sul
tan I.Murd'n Vakf Kyleri" ad altnda bir belge yaymlanmsa da belgede saylan kyler bu vakfin
kyleri deil sipahi/tmar kyleridir. Belgenin yanl zmlenmesi ve yanl yorumlanmas net
icesinde hatal bir sonuca ulalmtr.
67- Bkz. Niyazi Topu; 1521 Tarihli Tmar Defterine Gre XVI. Yzyl Balarnda Da Yresi (OrhaneliKeles-Harmanck-Bykorhan), Bursa Aratrmalar, ubat 2004, Say 4, s.31-35. Bkz.Niyazi Topu;
1521 Tarihli Tmar Tahrir Defterine Gre Atranos Kazas Kyleri, Mezraalar ve Gelirleri, Bursa Aratr
malar, Austos 2004, Say 6, s.19-21.

283

Tablo **
Kyn

Defterlerde

Bal

Deflerlerdeki

Tabi Olduu imdiki

Olduu

1455

1521

Ad

Kaza

ile

Vergi

Yekn Yekn

Yekn

Ake

Ake

Ake

Guru

38.250

4.500
2.750

Adt

Vergi Ve r Miktan
1573

1837

Mudanya/Budamya

[Kitel

Mudanya

Mudanya

Kurunlu

Kite

Kurunlu

Gemlik

14.850

18.453

18.546

Tuzaklu

Kite (CA)

Tuzakl

Osmangazi

320

709

750

3.606

Kele

745

745

4.055
M.

Kele

30

847

847

17.800 38.250

Kavack

Kite (CA)

Kkkavack

Domalu

Kite (CA)

Kirazl/
Doraal

Evciler/Avclar

Atranos/Kite
(C)

848

850

Yamalarky

Atranos

Dereky

Atranos/Kite
(C)

2.404

2.410

Gneyl

Atranos /
Kite (C)

45

1.165

1.170

10

Ggez/Gkz

Kite (CA)

Gkz

Kele

522

642

1.116

11

Barakl/Budaklu

Kite (CA)

Barakl

Kele

30

1.456

1.480

3.269

12

Karaky/Siyaher Kite (CA)

Pnarck

Kele

60

1.395

1.395

M.

13

allar

Kite (CA)

14

Deller

Kite (CA)

779

780

M.

Deliler

Osmangazi

984

1.100

4.795

Uluam

Osmangazi

1.106

1.110

3.104

[Bursa]

10

15 Mrseller-i Kk Kite (C)


17 Arasky
18 ermedenler/
Germendiler

[Bursa]

40

Kite (C)

510

510

16

Uzuncukky

19

Gndret

Kite (CA)

ayba

Osmangazi

38

766

770

2.279

20

Balu

Kite (CA)

Bal

Osmangazi

162

1.323

1.325

4.166

21

Akakilise

Kite (CA)

136

904

900

3.678

22

Kzllar

Kite (CA)

244

1.621

1.620

.2.650

23 eyhler/hlar
24 Mrseller-i
Bzrk

Kite (CA)

Dagaka
Osmangazi
Gneybayr Osmangazi
Seferklar Osmangazi

400

4.974

4.974

M.

Bursa (C)

Mrseller

Osmangazi

247

1.144

1.200

M.

25

Gkvlran

Kite (CA)

Gktepe

Orhaneli

360

1.573

1.573

3.919

26

Kiraslu

Kite (CA)

Kirazh

Osmangazi

889

2.554

2.554

6.432

27

Gkeviran

[Bursa] (C)

Gkeren Osmangazi

245

1.916

1.916

3.914

28

onkara

Bursa (C)

Yiitali

Osmangazi

543

5.504

6.504

M.

29

Gkpmar

Bursa (C)

30

Yeniceky

Kite

Dayenice

Osmangazi

495

1.073

1.075

13

500

3.648

284

Bal

Vergi Ve r Miktar

Kyn

Defferlerde

Deerlerdeki

Tabi Olduu

imdiki

Olduu

1455

1521

1573

1837

Ad

Kaza

Ad

Vergi

Yekn

Yekn

Yekn

Ake

Ake

Ake

Guru

31

Misi

Bursa

Gmtepe

Osmangaz

30

1.042

1.043

3.868

32

D ereky/D ereclk

Bursa

Dereavu

Osmangazi

461

1.620

1.620

10.438

33
34

Karaman
Ham idler

Bursa

Karaman

Nilfer

273

6.371

6.371

Bursa

Hamitler

Nilfer

35

4.733

35

Deiler

Bursa

2.121

4.733
2.121

M.
7.714

3.637

5.873

5.873,

2.717

M.
643

12.637

13.640

Soanl

Osmangazi

36

Bigados ve Sitos
E ekyed i/S oanl

Bursa

37

Kavak

Bursa

38
39

Koi
Bdiyanus/Blados

Bursa

Kou?

Orhaneli

Bursa

Yunuseli

Osmangazi

40

zvadi/zvat
Armud

Bursa
Bursa

ukurca
Armut

[Bursa]

43

Hatunky
avu

Bursa

Minarelavu

44

eltki

Bursa

45

Kkrdl
Yeniceky/
Yahibey

Bursa
Bursa

Kapluca (Nefs)
Demrhisar

[Bursa]

Demrkapu/
Gekinos

Bursa

50 Yenice

M,

6.866

6.866

990

18.800

13.800

14.424

Osmangazi

1.708

5.263

19.988

7.233

Osmangazi

359

12.731

13.730

7.543

Nilfer

197

1.780

1.780

eltik

Nilfer

1.564

42.212 43.213

9.660

Kkrtl

Osmangazi

1.111

Selukgazi Osmangazi

312

3.444

9.444

ekirge

5.051

16.898

16.900

1.250

Demirkap Osmangazi

2.449

5.548

9.167

M.
-

Bursa

Yenice'abad

Osmangazi

276

276

51 Simaviyan/Kayaba 1

[Bursa]

Ku
rueme

Osmangazi

4.452

4.450

52 Aldnar

[Bursa]

Akpnar

Osmangazi

150

150

41
42

46
47
48
49

53

Kelcsan/Kelesen
54 Msebolu

Osmangazi

[Bursa]

[Kite]

sraetiye

Osmangazi

2.760

2.955

Kite

Aydmpnar

Mudanya

741

741

Gzelyal

Mudanya

670

870
500

1.157

1.160

510

560

M.
-

55

Ycniceky/Burgaz

[Kite]

56

Budaklar

Kite (CA)

Gneybudaklar

Osmangazi

57

lyaslar/Dadibi
Kllar

Kite (CA)

Dadibi

Kelcs

58

Kite (C)

482

1.843

285

Kyn

Defterlerde

Bal

Defkrlerdek

Tabi Olduu imdiki

Olduu

1455

1521

1573

1837

Ad

Kaza

le

Vergi

Yekn

Yekn

YekUn

Ake

1 Ad

Vergi Ve r Miktar

Ake

Ake

Guru

59

Uzuncaz

Atranos
(CC)

Uzunz

Kele

2.550

2.253

60

Haydar

Haydar

Kele

3.600

4.574

61

Akabnar

Atranos
(CC)
Atranos
(CC).

Akapnar

Kele

2.260

2.621

62

Gney/Gnay

Atranos
(CC)

Dagney

Orhaneli

1.100

5.056

Atranos
(CC)

Mentee

Kele

3.489

3.328

64 Byklaan/Bykl Atranos
(CC)

Byklalan Kele

3.654

M.

65

Alpaut

Atranos
(CC)

Alpagut

Kele

3.312

3.612

66

Geemi

Atranos
(CC)

Geemi

Kele

2.612

3.139

67

Harmanalan

Atranos
(CC)

Harmanalan

Kele

2.382

M.

68

Denl

Atranos
(CC)

Dvenli

Kele

2.047

1.319

69

Delce

Atranos
(CC)

Delice

Kele

2.674

M.

70

Gynkbeleni

Gynkbelen

Orhaneli

3.650

16.476

71

Firuz

Atranos
(CC)
Atranos
(CC)

.Firuz

Orhaneli

2.488

1.531

72

Karas

YazLca

Orhaneli

687

M.

63 Menteel

Atranos
(CC)

1.016

3.044

4.070

4.151

4.078

4.200

4.999

Kele

1.185

3.277

Kele

1.079

5.383

"

1.063

3.669

73 Bozcaarraud
74 iBudaklar/Kozbudaklar

Atranos
Atranos
(CC)

Kozbudak- Kele
1ar

75 Sorkun/B oaz-
Sorkun

Atranos
(CC)

Sorkun

Kele

76 Belenviran

Atranos
(CC)

Belenren

Kele

77

Demrciler

Atranos
(CC)

Dademirciler

78 .Yaclar/Yayclar

Atranos
(CC)

Yaclar

79 ,Kranklar/a;hinbaba

Atranos
(CC)

Kranklar Kele

286

Kyiin

Defterlerde

Defterlerdeki

Tabi Olduu

imdiki

Bagh
Olduu

Ad

Kaza

Ad

le

80

oralar/reler

Atranos

reler

Orhaneli

81

Yenice

Atranos

82

Danimend

Atranos

83

Aydn

Kite

84

Aka ve Mentee

Kite

Ovaaka?

85

Ebceler

Kite

Epeler

86

Kele ve Yenicekeles

Kite(CA)

87

Erenler

88

Nalnlar

89

Vergi Ve r Miktar
1455

1521

1573

1837

Vergi

Yekn

Yekn

Yekiin

Ake

Ake

Ake

Guru

48

1.200

870

7.357

Kele

Osmangazi Kele
Kele
-

8.058

Kite (CA)

Erenler

Orhaneli

Kite (CA)

Nalnlar

Orhaneli

Atranos
(CC)

Dedeler

Keles

3.771

Dedeler

90

Topuk

Atranos
(CC)

Topuk

Orhaneli

M.

91

Kocakavacik

Atranos
(CC)

Kocaka
vacik

Keles

7.342

92

Kzkakillse

Atranos
(CC)

Kemaliye

Keles

2.234

93

nkaya

Bursa (Sahra)

nkaya

Osmangazi

3.274

94

Dobrca

Bursa (Sahra)

Dobruca

Osmangazi

4:895

95

Paaiftlig

Bursa (Sah
ra)

Paaiftlig

Osmangazi

M.

96

Filedar

Bursa (Sahra)

Gndodu

Osmangazi

562

12
12
2.057

3.800
M.

* * Tablo hakknda baz notlar:


a) 1455 defterinde Kavak ve Kei kyleri mterek kaydedilmitir.
b) Evciler (Avclar?), Dereky ve Gneyl 1455 defterinde Atranos'a sonraki defter
lerde Kite'ye tabi kaydedilmitir.
c) 1455 defterinde Uzuncukky'n tabi olduu kaza kaytl deildir.
) 1455 defterinde Hatunky'n harab olduu ve dardan ekildii belirtilmi, ge
liri kaydedilmemitir.
d) Nefs-i Kabluca ve Mahalle-i Simaviyan'm hangi kazaya tabi olduu 1521 ve 1573
tarihli mufassal defterlerde belirtilmemitir. Ancak 1530 tarihli icmal defterinde
(BOA.TD.166) Bursa kazas bahsine alndndan biz de Bursa olarak kaydettik.

287

e) Mudanya (Budamya), Kelesan ve Yeniceky/Burgaz kylerinin hangi kazaya tabi


olduu 1521 ve 1573 tarihli mufassal defterlerde belirtilmemitir. 1530 tarihli
icmal defterinde {BOA.TD.166) Kite kazas bahsine alndndan biz de Kite olarak
kaydettik. Ancak gerekte Kelesan ky Bursa kazasna dahil olup bu kydeki gay
rimslimlerin cizyesi vakfa aittir. Neden Kite kazasna yazldn anlamayadk.
f) Gkeviran Ky 1521 defterinde Tabi-i Kapluca olarak kaytl olup, 1530 icma
linde Bursa kazas bahsinde yer verilmi, 1573 defterinde ise Kite'ye tabi olarak
gsterilmitir.
g) Mrseller-i Bzrk Ky 1573 defterinde Kite'ye tabi olarak gsterilmitir.
) 1837 defterinde Kavack ve Domal'nn geliri mterek kaydedilmitir
h) 1837 defterinde Epeler, allar, Karaky (Siyahiler) ve Dadibi (lyaslar)' nin
geliri mterek kaydedilmitir
I) 1837 defterinde Yaclar ve Dedeler'in geliri mterek kaydedilmitir
i) 1837 defterinde Kozbudaklar ve Topuk'un geliri mterek kaydedilmitir
j) 1837 defterinde Gney ve Karasi'nin geliri mterek kaydedilmitir
k) 1837 defterinde Gynkbeleni, Seferklar (eyhler/hlar), Harmanalan ve
Byklalan (Bykl)'n geliri mterek kaydedilmitir
1) 1837 defterinde Dademirciler ve Delice'nin geliri mterek kaydedilmitir
m) 1837 defterinde Inkaya ve onkara'nn geliri mterek kaydedilmitir
n) 1837 defterinde Mudanya Subal'nn maktu bedeli kaytldr.
o) 1837 defterinde Kurunlu Subal'nn maktu bedeli kaytldr.
) 1837 defterinde Dereavu ve Deiler'in geliri mterek kaydedilmitir
p) 1837 defterinde Dobnca, ekirge ve Paaftli'nin geliri mterek kaydedil
mitir
r) 1837 defterinde Hamidlerve Karaman'n geliri mterek kaydedilmitir
s) 1837 defterinde Deliler-i Sagir ve Deliler- Kebir adlaryla iki ayr ky olarak ka
ytldr.
) 1837 defterinde Mrseller tek ky olarak kaytldr.
t) 1837 defterinde Seferklar (eyhler/hlar) Ky Atranos Cebel-i Cedid Nahi
yesinde gsterilmitir.
u) Geliri baka kylerle birlikte mterek olarak kaydedilen kylerde vergi miktar
ilk ky iin esas alnm, dier kylerin vergisi (M.) ksaltmasyla belirtilmitir.
) C=Cebel; CA=Cebel-i Atik; CC=Cebel-i Cedid
v ) ' ? ' iareti defterde kayd bulunup vergi miktar gsterilmeyenler n kullanl
mtr.
y ) ' - ' iareti defterde kayd bulunmayanlar iin kullanlmtr.
z) Tablo defterlerdeki sralamaya gre yaplmtr. nce 1455 defterindeki kyler
sralanm daha sonra dier defterlerdeki kyler eklenerek tablo tamamlanmtr.

288

HDVENDGR
VAKFI'NIN
KYLER

OBfcsTfca

TMrkh
Kkuk

KJTE

>MnIte
X4;l|i'
B.lb
CvnaAhr
Dlugam

)*-fl

ilTR>UVOS

tbmJU^?

T>.bM
Otefe

t^tdatalniBt
iilcbj
*

hautaUn

BctHtOtMa
Dnnr

#
Kookavkch

MeatafT

Hrokl^

289

"^t^'^^^'^^^Hk^
Bu kitapta yaynladmz ve Kirmast Defteri'nin paralar olan iki
defter, Osmanl Devleti'nin kurulu
devrini daha iyi anlamamz sala
yacak deerli bilgiler iermektedir.
Kitapta 1455 tarihli Kirmast Defte
ri'nin sadece iki paras yaynlan
mtr.
Kirmast Defteri'nin yaynlanan par
alarnda, Osman Gazi, Orhan Gazi
ve Sultan I. Murad vakflar youn
luktadr. Bu nedenle kitabmzn
adn, "Osmanl Kurulu Devri Vakf
lar" koymakta saknca grmedik.
Ancak elbette yaynladmz para
larda; Osman Gazi, Orhan Gazi ve
Sultan I. Murad devri vakflarnn
hepsi yer almamaktadr. Bu neden
le, bahse konu devirlere ait tm va
kflar hakknda 1530 tarihli icmal
defterini esas alarak yaptmz
aratrmay da kitabmza koymay
uygun bulduk. Bylece, yaynlad
mz defterin eksikleri bir lde ta
mamlanm oldu.
Her ne kadar sadece Hdavendigar
Livasn iine alsa da, Osmanl Dev
leti'nin ilk tahririne ait Halil Bey
Defteri'ni temel almas asndan
Kirmast Defteri'nin ok nemli ol
duunu dnyoruz.
Kitabmzda tahrir defterlerinin tp
kbasm ve eviriyazsn yanyana
yaynlayarak, okuyucuya eviriyazy
daha rahat kontrol etmesi iin
ortam saladk.

ISBN: 978-975-6738-26-9

>^

>jr

/0*>>

J^'*

J^a

pj^

'^^Vr^