You are on page 1of 7

BOINI OTPJEVNI PSALMI

ime Marovi
5. MISA POLNOKA
b2 j j j j j j
& 4 J J
J J J J
j j j
Da - nas nam se ro - di - o Spa - si - telj, Krist, Go - spo din.
j j j
-

? 2

b4 J J J J J J
j
b
& W
2 j W
3 j r
R
j2
W 4 W 4 4
J J
1. Pjevajte Gospodinu pjesmu no - vu! Pjevaj Gospodi - nu, sva ze - mljo!
spo -j di - nu, hvalite I - mer
j j j
Pjevajte Go - - nje - go - vo!
W W
W
? W 2 3 2
b 4 4 4
2. Raduj se nebo, i klii, zemljo! 3. Neka klie pred Gospodinom jer dolazi,
Neka hui more i to je u njemu. jer dolazi suditi zemlji.
Nek se raduje polje i sve to je na njemu, Sudit e svijetu po pravdi
neka klike umsko drvee! i narodima po istini svojoj.

6. DANJA MISA
4 j j j j j j j j
b
& 4 j
J
J J J J J J J J

j j j j
Svi kra - je - vi svije - ta vi - dje - e spa- se - nje Bo - ga na - e - ga. Bo - ga na - e - ga.
j j j j j
? 4 J J
b 4 J J J

J J J J
j
&b W 2 j W 3 j r j
42
4 4 R

W W
J J
1. Pjevajte Gospodinu pjesmu no - vu, jer uini dje - la u - de - sna.
nje - j goj - va i sveta mi - i - car nje - go - va.
j j
Pobjedu mu pribavi desnica
W W
?b W 2 W 3 2
4 4 4
2. Gospodin obznani spasenje svoje, 3. Svi krajevi svijeta vidjee
pred poganima pravednost objavi. spasenje Boga naega.
Spomenu se dobrote i vjernosti Sva zemljo poklikni Gospodinu,
prema domu Izraelovu. raduj se klii i pjevaj!
1
7. SVETI STJEPAN
3 rit.
& b4

# n
U tvo - je ru - ke, Go - spo - di - ne, pre - da - jem duh svoj!

? 3


b4
j
b
& W
2 j W 3 j r j 2
W 4 W 4 R 4
J J
1. Budi mi hridina za - ti - te, tvr - - a - va spa - se - nja.
Jer ti si hridina moja, tvrava mo j- ja, radi imena svoga vodi me i r ra - vnaj.
W j W j j

?b W 2 W 3 2
4 4 4
2. U tvoje ruke predajem duh svoj, 3. Rasvijetli lice nad slugom svojim,
otkupi me, Gospodine, Boe vjerni. u svojoj me dobroti spasi.
U Gospodina ja se uzdam, Zakloni me titom lica svoga
radosno u klicati tvojoj milosti. od zavjera ljudskih.

8. SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

j j j j j j
A
4 j j
b
& 4j j J J


J J J J J J J J
Bla go svi - ma ko -ji se bo - je Goj-spo -di - na, ko-ji nje- go vim ho - de sta - za - ma.
j j j j j j j
? 4 j j

b 4J J JJ J J J JJ J
j j j r j2
b W 2 3
& W 4 W 4 R 4

W J J

1. Blago svakome koji se boji Gospo - di - na, koji njegovim ho - di sta - za - ma!
Plod ruku svojih ti e u - i - jva - ti, blago tebi, dobroe tir bi -
j W
ti.
W j j

?b W 2 W 3 2
4 4 4
2. ena e ti biti kao plodna loza 3. Eto, tako e biti blagoslovljen ovjek
u odajama tvoje kue; koji se boji Gospodina.
sinovi tvoji ko mladice masline Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
oko stola tvojega. uivao sreu Jeruzalema/
sve dane ivota svojega!
2
B
j j j
j j j j
4
& b 4 j w
J J J J J J J J w
na, on se u -vijeksje - a svo - jej- gaj Sa - ve
j j j j j
On je Go - spo - din, Bog za.
? 4 j
-

w
w
b4 J J J J J J
J J
j
&b W
2 j W
3 j r j 2
4 4 R 4

W W J J
1. Hvalite Gospodina prizivate mu i - me,navjeujte meu narodimadje - la nje - go - va!
j jmu, pripovijedajte sva njego - va ur de - sa!
j j
Pjevajte mu, sviraj te
W
-

? W 2 W
W
3 2
b 4 4 4
3. Sjetite se udesa koja uini,
2. Diite se svetim imenom njegovim, njegovih uda i sudova usta njegovih!
nek se raduje srce onih to trae Gospodina! Abrahamov rod sluga je njegov,
Traite Gospodine i njegovu snagu, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
traite svagda njegovo lice!

C
b4 j j j j j j j j j j
& 4 r j J r J J w w
J JJJ J J J J
R R
j w
Bla e ni ko ji pre - bi- va - ju u Do mu tvo -me, Go- spo - di - ne, Go spo- di - ne!
j r j j j j r j j j j j
? b 4 J J J w
4J R JJJ R J J J J
j
b
& W
2 j 3 j r
j 2
W 4 W
W 4
R
4
J J
1. Kako su mili stanovi tvo - ji, Gospodi - ne nad voj - ska - ma.
Dua mi gine i e j- j zne za dvo ri - mar Go - spo - dnjim.
j j 2
-
W W
?b W 2 W 3
4 4 4

2. Blaeni koji prebivaju u Domu tvome 3. Gospodine, Boe nad vojskama, uj molitvu moju,
slave te bez prestanka! posluaj, Boe Jakovljev!
Blaen komu je pomo u tebi Pogledaj, tite na, Boe,
dok se sprema na svete putove! pogledaj lice pomazanika svoga!

3
9. STARA GODINA
b2 j j j j j
& 4
J J J J J

j j j
Ra - duj se ne - bo i kli - i ze - mljo!

? 2 j
j
b4 J J J
J J
j
&b W 2 j W 3 j

r

j2
4 4 R J 4

W W J
1. Pjevajte Gospodinu pjesmu no - vu! Pjevaj Gospodi -nu sva ze - mljo!
j r
j
Pjevajte Go - - spo - nu, hvalite i - me nje - go - vo!
j j
? WW 2 W
W 3 2
b 4 4 4
2. Raduj se, nebo, i klii zemljo! 3. Neka klike pred Gospodinom, jer dolazi,
Neka hui more i to je u njemu! jer dolazi suditi zemlji.
Nek se raduje polje i sve to je na njemu, Sudit e svijetu u pravdi
neka klike umsko drvee. i narodima po istini svojoj.

10. SVETKOVINA SVETE BOGORODICE MARIJE (1. sijenja)


j j j
rit.
4 j j
& b 4 j j j
J w
J J J J J J J w
j j
j
Smi - lo - va - o nam se Bog i bla - go - sol - vi - o - nas!
j j
? 4 j j
j

w
w
b4 J J J J J J J J

j
&b W 2 j W 3 j r

j
42
4 4

W W
J R J
1. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas li - cem svo - jim,
j- j tvo - jer spa - se - nje!
j j
da bi sva zemlja upoznala putove tvo

je svi puci
? WW 2 W
W
3 2
b 4 4 4
2. Nek se vesele i kliu narodi/ 3. Neka te slave narodi Boe,
jer sudi pucima pravedno svi narodi neka te slave!
i narode vodi na zemlji. Bog nas blagoslovio!
Neka ga tuju svi krajevi svijeta!
4
U
11. DRUGA NEDJELJA PO BOIU
j
rit.
b4 j j j j j j j j j j
& 4
J
J J J J J J J J J J
j j j j j
Rije tje - lom po - sta - de i na - sta - ni se me - u na - ma!
j j j j j j
? 4 u
b4 J J J J J J
J J

J

J J

j
&b W
W 2 j W 3 j r j 2
4 4 R 4

W J J
1. Slavi, Jeruzaleme, Go - spo - di - na, hvali Boga svo - ga, Si - o - ne!
j- j jih, svo - jer si - no - ve.
j j

On uvrsti zasune vrata tvo blagoslovi u tebi
W W
?b W 2 W 3 2
4 4 4
2. On dade mir granicama tvojim, 3. Rije svoju on objavi Jakovu,
penicom te hrani najboljom. odluke svoje i zakone Izraelu.
Besjedu svoju alje na zemlju, Ne uini tako nijednom narodu:
brzo tri rije njegova. nijednom naredbe svoje ne objavi!

12. BOGOJAVLJENJE
4 j j j j j j j j
b
& 4 J J
J J J J J J
roj - di
j j j
Kla njat e se te - bi, Go - spo - di - ne, svi na - ze - mlje.
j j j
? 4 j J J

b4 J J J J J
J

j
&b W 2 j W 3 j r

j 2
4
4 4

W W
J R J
1. Boe, sud svoj daj kra lju i svoju pravdu si - nu kra - lje - vu.
Nek puku tvojem sudi pra - j vej - dno, siromasima
-
po prar - vi
j j 2
- ci!
? WW 2 W
W 3
b 4 4 4

2. U danima njegovim cvjetat e pravda 3. Kraljevi Taria i otoka nosit e dare,


i mir velik sve dok bude mjeseca. vladari ebe i Sebe danak donositi.
I vladat e od mora do mora, Klanjat e mu se svi vladari,
i od Rijeke do granica svijeta. svi e mu narodi sluiti.
5
13. BLAGDAN KRTENJA GOSPODNJEGA
U
A 3
& b4Go - spo - din na - rod svoj mi rom bla - go - sliv - lje.

-

? 3 # n
b4
u
j
b
& W
2 j W 3 j r j 2
W 4 W 4 R 4
J J
1. Prinesite Gospodinu, sinovi Bo - ji,prinesite Gospodinu slavu i me -na nje - go - va.
j r
j W
poklonite se Go - spo - di - nu u sve - - ti - tu nje - go - vu.
j j
? WW 2 W 3 2
b 4 4 4
2. uj! Gospodin nad vodama, 3. uj! Bog velianstveni zagrmje,
Gospodin nad vodama silnim! a u hramu njegovu svi kliknue: Slava!
uj! Gospodin u sili, Gospodin nad vodama stoluje,
Gospodin u velianstvu! stoluje Gospodin kralj dovijeka!

B rit.
2 j j j j j 3 j j
& b 4 4 j j 42 j j 4
4
3

J J J J J J J J J J J
3

j j
S ra - do - u e - te cr - psti vo - du iz iz - vo - ra spa - se - nja!
j j
? 2 j j j j j 3 j
j 2 4
3

b4 J J J J J 4 J J J 4J J 4
3
J
j
b
& W
2 j W 3 j r
R
j 2
4
W 4 W 4
J J
1. Evo, Bog je spasenje mo je, uzdam se, ne bo - jim se vi e,
j
- -
mo - jer spa - se - nje.
j j j 2
jer je Gospodin snaga moja ipje sma, on je
? W
-

W 2 W
W 3
b 4 4 4
2. Hvalite Gospodina, 3. Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote,
prizivajte ime njegovo! neka je to znano po svoj zemlji!
Objavite narodima djela njegova, Kliite i radujte se, stanovnici Siona,
razglaujte: uzvieno je ime njegovo! jer je velik meu vama Svetac Izraelov!
6
C
3
& b4

Bla - go - sliv - ljaj, du - o mo - ja, Go - spo - di - na!

? 3
b4
b
&
On je sil no ve lik!

- - -

?b # n

j
b
& W
2 j W 3 j r j2

W 4 W 4 R J 4
J
1. Blagoslivljaj, duo moja, Go spo - di - na,Gospodine, Boe moj, sil no -si ve - lik!
Odjeven velianstvom i lje - po j- tom, svjetlou ogrnut ka - or pla - tem!
W j W j j

? W 2 W 3 2
b 4 4 4

2. Kako su brojna tvoja djela, Gospodine! 3. Poalje li dah svoj, opet nastaju
Puna je zemlja stvorenja tvojih. i tako obnavlja lice zemlje.
Ako dah im oduzme, ugibaju Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
i opet se u prah vraaju. nek se raduje Gospodin u djelima svojim!

j j
14. ALELUJA (prije Evanelja)
#6 j j j

& 8
1. 2.

J J J J J
J
A - le - lu - ja, a - le - lu - ja, a - le lu ja, ja.
j j j j j
-


? # 6

8 J J J J
J