You are on page 1of 6



1‫ﺗﻴﻒ‬‫א‬
2
:



:
‫א‬ 3 ‫א‬ (A)
Tandakan 3 pada jawapan yang betul

@ @@

_________‫א‬‫א‬‫א‬

1

Beriman kepada malaikat ialah rukun iman yang ke _________
 

  







 

_______‫א‬‫ﳐﻠﻮﻕ‬‫א‬

@ @
@ @

2

Malaikat ialah makhluk Allah yang diciptakan daripada _____________
 

  







 
@ @

__________‫א‬‫א‬

3

Hukum beriman kepada malaikat ialah __________
 

‫א‬  







 
@ @

_________‫א‬‫א‬

4

Malaikat yang wajib dikeahui ada _________
 

20  

10





 
@ @

‫א‬_______‫א‬‫א‬

5

Malaikat ialah makhluk Allah yang _________ perintah Allah
 

‫ ﻃﺎﻋﺔ‬ 

‫א‬





 
@ @
@ @

‫א‬‫א‬ (B)
Tandakan betul pada penyataan yang betul dan salah pada penyataan yang salah





6

Malaikat merupakan seorang nabi



‫א‬‫ﳐﻠﻮﻕ‬‫א‬‫א‬

7

Malaikat adalah makhluk Allah



‫א‬

8

Malaikat dijadikan daripada api





9

Malaikat sama seperti manusia



‫א‬

10

Bilangan malaikata tidak terkira banyaknya



‫א‬

11

Malaikat sentiasa beribadah kepada Allah



‫א‬‫ﻛﺎﻓﲑ‬‫א‬
Orang kafir tidak wajib beriman kepada Malaikat

12

‫א‬‫ א‬(C)
 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberikan











Menunaikan haji

dituntut

berdosa

Menuntut ilmu

melaksanakanya

‫א‬‫א‬‫ﻓﺮﺽ‬

‫א‬‫א‬

Fardhu ain ialah perkara-perkara yang ............................ dituntut keatas setiap umat islam ...................................

14

13

‫א‬

‫ﻓﺮﺽ‬‫א‬

‫א‬

‫א‬
Contoh perkara fardhu ain ialah...................................... dan ................................................. orang yang tidak

16

15

‫א‬‫א‬‫ﻓﺮﺽ‬

‫א‬‫א‬

Melaksanakan tuntutan fardhu ain ialah ............................................... dan murkai Allah

17

‫ﻓﺮﺽ‬‫א‬‫א‬ 2 ‫א‬‫ﻓﺮﺽ‬‫א‬ 3 ‫א‬ (D)
Tandakan (3 ) pada perkara fardhu ain dan (2) pada bukan perkara fardhu ain

19

‫ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ‬

18


21



20

‫ ﻣﺴﺠﺪ‬

R

‫א‬‫א‬ (E)
Lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai

‫א‬





haram

maksiat

bersih

‫א‬





wajib

badan

lutut

‫א‬‫א‬

22

 Hukum menutup aurat adalah………………….

 

23

 Mendedahkan aurat hukumnya ...................................

‫א‬‫א‬ 

24

 Pakaian kita hendaklah sentiada dalam keadaan ..............................

‫א‬

25

 Pakaian yang sempit akan menampakan bentuk .....................

 ‫א‬

26

Aurat lekaki ialah dari bahagian pusat hingga …………………………..

 ‫א‬

27

Perbuatan mendedahkan aurat boleh mengalakan berlakunya …………………

‫א‬ (F)
Kelaskan ciri-ciri pakaian yang baik dan ciri-ciri pakaian yang tidak baik





 



Menurup aurat

kotor



Bersih



  





Selesa dipakai

Mahal harganya

‫א‬

ketat



 

Warna yang
melampau

Sederhana





Ciri-ciri pakaian yang tidak baik

Ciri-ciri pakaian yang baik

33

28

34

29

35

30

36

31

37

32

 (G)
Warnakan suku kata tertutup sahaja


40

‫א‬
39

38


43





42

41


46







45

44

 (H)
Jawikan Perkataan dibawah

DAM





JAM





KAD









GAM










47


48


49


50
