You are on page 1of 16

EMNYET GENEL MDRL

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAR YNERGE

Onay Tarihi : 07.01.2013


Onay Makam : Emniyet Genel Mdr

BRNC BLM
Ama, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanmlar

Ama
MADDE 1 - (1) Bu Ynergenin amac; Emniyet Genel Mdrl merkez ve tara tekilat
birimleri iin tedarik edilecek her trl mal veya hizmet alm ile yapm iinin teknik zelliklerini belirten
teknik artnamelerin, dnyadaki teknolojik gelimeleri, mevcut yerli ve yabanc sanayi imkanlarn, ulusal
ve uluslararas standartlar veya gerektiinde idarece uygun grlen dier standartlar ve yabanc lke
emniyet tekilatlarnca hazrlanan artnameleri de dikkate alarak dzenlenmesini salayan esas ve usulleri
belirlemek ve 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayl
Kamu hale Szlemeleri Kanunu ile 4734 sayl Kamu hale Kanununun istisnalar dzenleyen 3 nc
maddesine dayanlarak hazrlanan 01/02/2010 tarihli ve 2010/87 sayl Bakanlar Kurulu Karar ve bunlara
istinaden yaymlanacak ynetmelik, ynerge ve direktifler dorultusunda yaplan almlarda kullanlmas
zorunlu olan teknik artnamelerin ve teknik artname yerine kullanlacak dokmann hazrlanmas,
onaylanmas ve standart hale getirilmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Ynerge; Emniyet Genel Mdrl merkez ve tara tekilat birimlerinin her
trl ihtiyacnn karlanabilmesi iin gerekli olan teknik artnamelerin ve teknik artname yerine
kullanlacak dokmanlarn hazrlanmas, onaylanmas ve kullanlmasna ilikin usulleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Ynerge; 04/03/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resmi Gazetede
yaymlanan Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 14 nc maddesi, 04/03/2009 tarihli ve 27159
sayl mkerrer Resmi Gazetede yaymlanan Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 16 nc
maddesi ile 04/03/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resmi Gazetede yaymlanan Yapm leri
haleleri Uygulama Ynetmeliinin 17 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Sorumluluk
MADDE 4 - (1) Bu Ynergenin uygulanmasndan; tedarik edilecek mal veya hizmet alm ile
yapm iinin teknik artname ve teknik artname yerine geen dokmanlarn hazrlayan, onaylayan ve
kullanan Emniyet Genel Mdrl bnyesindeki ilgili birimler sorumludur.

Tanmlar
MADDE 5 - (1) Bu Ynergenin uygulanmasnda, 4734 sayl Kamu hale Kanununun 4 nc
maddesindeki tanmlara ilave olarak;
a) Akredite laboratuar : Akreditasyon belgesine sahip laboratuar,
b) Alma esas numune : Satn alnacak maln, teknik artnamesinde kendisine atf
yaplan nitelikleri belirtmek amacyla tutulan ve muhafaza edilen mhrl rneini,
c) Bakm : Envanterdeki cihazn veya sistemin belli periyotlarda ve cihaz
sisteminin mr devri boyunca arzasz olarak faal olmasn salamak amacyla yaplan faaliyetleri,
)Bilmesi gereken prensibi : Herhangi bir konu veya ii, ancak grev ve sorumluluklar gerei
renmekle, incelemekle, gereini yerine getirmekle ve korumakla sorumlu bulunanlarn yetkisi
dzeyinde bilgi sahibi olmas ve nfuz etmesini,
d) Birim : Emniyet Genel Mdrlnn merkez ve tara tekilat
birimlerini,
e) Byk hata : artname konusu rnn kritik hatalarnn dnda kalan, ancak
rnn eklini, fonksiyonunu ve birlikte kullanld dier rnlere uyumunu, gvenilirliini,
deitirilebilirliini, servis mrn, raf sresini, performansn ve maliyetini etkileyebilecek hatalar,
f) Hakem laboratuar : hale dokmannda itiraz muayenesinin yaplaca laboratuar olarak
belirtilen ve verecei rapor kesin olan laboratuar,
g) Hata : Belirlenmi standartlardan ve karakteristiklerden sapmay,
) htiya birimi : 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol
Kanununun 31 nci maddesi uyarnca; bteyle denek tahsis edilen, ihtiya duyduu mal veya hizmet
alm ile yapm iini talep eden Emniyet Genel Mdrl merkez ve tara tekilatndaki her bir harcama
birimini,
h) Kritik hata : artname konusu rnn performansn engelleyici, kullancs
veya bakmcs asndan tehlikeli ve emniyetsiz olan veya alnan malzemenin trne gre hayati
tehlikeye neden olabilecek trdeki hatalar,
) Kk hata : artname konusu rnn kullanm amacnn gereklemesini
engellemeyen, kullanmn snrlamayan, eklini, fonksiyonunu ve uyumunu etkilemeyen, ancak retim
standartlarndan baz kk sapmalarn olmasn,
i) NSN (National Stok Number): Ulusal Stok Numarasn,
j) Onarm : Envanterdeki bir cihazn arzas nedeniyle faal duruma getirmek
iin yaplan almalar,
k) Sarf malzemesi;
1) Hizmette tamamen sarf edilebilen ve tketilebilen mal,
2) malatta veya sarf esnasnda ekil veya vasfn kaybeden mal,
3) Bakm, onarm iin kullanlan mal,
4) Deneme ve aratrma maksadyla kullanlan mal,
l) Tedarik birimi : htiya biriminin talep ettii her trl mal veya hizmet alm ile
yapm iine ilikin, Emniyet Genel Mdrl merkez tekilatnda veya tara tekilatnda alm
gerekletiren birimi,
m) Tedarik ilemi : Teknik artname ve/veya teknik artname yerine kullanlacak
dokman ile tanmlanm mal veya hizmet alm ile yapm iine tahsis edilen deneinin aktarlmas ile
balayan ve deme aamasna kadar sren btn ilemleri kapsayan faaliyetler zincirini,
n) Teknik artname : htiyac karlayan mal veya hizmet alm ile yapm iinin verimlilik
ve fonksiyonelliini salayacak ekilde taktik, teknik kriterleri ve her trl zelliklerini tereddde yer
brakmayacak, ak ve anlalr ekilde kesin hkmler ile tarif eden, numune alma, denetim ve muayene
yntemlerini, ret ve kabul kriterlerini varsa rne ait kalite gvence ile ilgili hususlar, kullanm artlarn,
iletme ve bakm zelliklerini, ambalajlama, etiketleme, tama ve depolama gereksinimlerini, garanti ile
ilgili hususlar ieren, tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve btn istekliler iin frsat eitlii
salayacak biimde hazrlanan, tedarik ilemlerine esas ve temel tekil eden bir teknik dokman,
o) Yedek para : Bakm ve onarm kapsamnda kullanlan her trl mal ve
malzemeleri
ifade eder.

KNC BLM
Genel Esaslar

Teknik artnamenin hazrlanmas


MADDE 6 - (1) Birimlerin ihtiyac iin tedarik edilecek her trl mal, hizmet veya yapm iinin
tedarikine esas olacak teknik artnameler ve teknik artname yerine kullanlabilecek dokman, ihtiya
birimleri tarafndan hazrlanr/temin edilir ve onaylanr.
a) 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesi uyarnca; bteyle
denek tahsis edilen her bir harcama biriminin en st yneticisi veya yetki verdii st ynetici, Emniyet
Genel Mdrl merkez tekilatnda daire bakan veya daire bakan yardmcs; tara tekilatnda ise il
emniyet mdr veya il emniyet mdr yardmcs teknik artnamenin hazrlanmas ve temin edilmesi
bakmndan harcama yetkisi verilen ihtiya sahibi birimin onay makamdr.
(2) Emniyet Genel Mdrl bnyesinde, bir sonraki ylda tedarikine balanmas planlanan
personel altrlmasna dayal hizmet alm veya retime dayal mal ve mamul alm iin ihtiya
birimlerince hazrlanan teknik artnamelerin, inceleme ve tedarik ilemlerine balanabilmesi iin, en ge
iinde bulunulan yln Aralk ay sonuna kadar tedarik birimlerine gnderilmesi esastr.

Teknik artnamenin onaylanmas


MADDE 7- (1) Emniyet Genel Mdrl merkez tekilat bnyesinde;
a) Silah, mhimmat ve balistik malzemelere ait teknik artnamelerin veya teknik artname yerine
geen dokmanlarn Kriminal Polis Laboratuvarlar Dairesi Bakanl, kmal ve Bakm Dairesi
Bakanl ve zel Harekt Dairesi Bakanl ile koordineli olarak hazrlanmas esastr ve ihtiya sahibi
birim tarafndan teknik artname onaylanr.
b) Giyim-kuam ve tehizat almlarna ilikin teknik artnamelerin kmal ve Bakm Dairesi
Bakanl ile koordineli olarak hazrlanmas esastr ve ihtiya sahibi birim tarafndan teknik artname
onaylanr.
c) Bilgi ilem hizmetlerinde kullanlacak mal ve hizmetlere ilikin teknik artnamelerin
(bilgisayar, yazc, tarayc, sunucu, tablet bilgisayar, dizst bilgisayar, yazlm, lisans v.b.) Bilgi lem
Dairesi Bakanl ile koordineli olarak hazrlanmas esastr ve ihtiya sahibi birim tarafndan teknik
artname onaylanr.
) Haberleme ve iletiimde kullanlan malzemeler ile optik ve zel cihazlara ilikin teknik
artnamelerin (gei kontrol sistemleri ve gvenlik sistemleri, telsiz, gece gr, jammer, telefon, faks,
fotokopi v.b.) Haberleme Dairesi Bakanl ile koordineli olarak hazrlanmas esastr ve ihtiya sahibi
birim tarafndan teknik artname onaylanr.
e) Akaryakt, sigorta, tat almlar, tatlarn bakm ve onarmlar ve bunlarla ilgili hizmet
almlarnda kullanlacak teknik artnamelerin konusu itibariyle dari ve Mali ler Dairesi Bakanl ile
koordineli olarak hazrlanmas esastr ve ihtiya sahibi birim tarafndan teknik artname onaylanr.
f) Hava aralaryla ilgili akaryakt, sigorta, ara almlar, tatlarn bakm ve onarmlar ve
bunlarla ilgili hizmet almlarnda kullanlacak teknik artnamelerin konusu itibariyle Havaclk Dairesi
Bakanl ile koordineli olarak hazrlanmas esastr ve ihtiya sahibi birim tarafndan teknik artname
onaylanr.
(2) Hizmetin zelliine gre gizlilik arz eden veya istihbarat alanlarna ynelik hazrlanacak
teknik artnameler bilmesi gereken prensibine uygun olarak hazrlanr, incelenir ve ihtiya sahibi birim
tarafndan uygunluu onaylanr. Bu tr almlar iin koordineye ilikin hkmler uygulanmaz.
(3) Yedek para, iletme-idame, bakm-onarm, sarf malzemeleri v.b. her trl mal veya hizmet
alm ile yapm ilerinde kullanlacak teknik artnameler, gerektiinde ilgili birimlerle koordineli olarak
hazrlanr ve ihtiya birimince onaylanr.

Dorudan temin almlar


MADDE 8 (1) 4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b)
ve (c) bentleri kapsamnda yaplan mal veya hizmet almlarna ynelik teknik artnameler ile teknik
artname yerine kullanlan dokmana ilikin hususlar aada belirtilmitir:
a) Bu tr almlara ynelik teknik artname ve teknik artname yerine kullanlan dokmanda
rekabet unsuru aranmaz.
b) Bu kapsamdaki almlara ilikin teknik artname ve teknik artname yerine kullanlan teknik
dokman/kataloglar, bu Ynergede belirtilen onay yetkisi verilen birimlerce onaylanr.
c) Bu tr almlara ynelik olarak teknik artname hazrlanm ise; konu ksmnda marka, model
veya patent belirtilerek, hangi kurum/kurulutan tedarik edilecei aka yazlr.
) Teknik artname hazrlanamayan durumlarda, kullanlacak teknik artname yerine geen
dokman, katalog veya eklerinde aada belirtilen hususlara yer verilir:
1) Teknik dokmanda veya kataloglarda performans, fonksiyonellik ve verimlilii tanmlayan
teknik kriterlere yer verilir. Bu ama iin ncelikle ulusal ve/veya uluslararas standartlara uyulur. htiya
birimleri bu kstaslar dikkate alarak seimini yapar.
2) Teknik artname yerine kullanlacak dokman ve/veya kataloglarda, rne ait teknik
zelliklerdeki kabul edilebilir retim toleranslar, test ve muayene yntemlerine yer verilir. Sz konusu
katalog ve dokmanlarda bu hususlar mevcut deilse, retim toleranslar, test ve muayene yntemlerini
kapsayan bir ek teknik dokman, firma tarafndan hazrlanr ve ihtiya sahibi birim tarafndan onaylanr.
(2) Kamu almlarnda prensip olarak ihtiyalarn teknik artname ile tanmlanmas esastr. Ancak,
4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi kapsamndaki almlara
ilikin olarak, teknik artname veya teknik artname yerine kullanlacak dokman hazrlamakszn da alm
yaplabilir.
(3) Onayl teknik artnamenin Trkeden farkl bir lisanda tercmesine ihtiya duyulmas halinde,
ihtiya sahibi birim tarafndan onayl teknik artname, istenilen lisana tercme edilir veya ettirilir. Teknik
artnamenin tercmesi, tercme eden tarafndan imzalanr. Uyumazlk durumunda onayl Trke teknik
artnamenin geerli olaca dokmannda belirtilir.

NC BLM
Teknik artname Hazrlanmasnda Uyulmas Gereken Hususlar

Genel ve teknik hususlar


MADDE 9 (1) Teknik artnamelerde ama, teknik istekleri aka belirtmektir. Bu yaplrken,
basit ve herkes tarafndan kolayca anlalr kelimeler, karmak olmayan, yorumlamaya gerek
gstermeyecek ksa ifadeler veya ksa cmleler kullanlr.
(2) Teknik artnamede yer alacak hkmler; tereddde, yanl anlamaya ve bir istein dieri ile
elimesine imkn brakmayacak ekilde dzenlenir.
(3) Dorudan temin almlarna ilikin olanlar sakl kalmak kaydyla, teknik artnameler rekabet
ortamn oluturacak ekilde hazrlanr. Belirlenecek teknik istekler, verimlilii ve fonksiyonellii
salamaya ynelik olacak, rekabeti nleyici hususlar iermeyecek ve btn istekliler iin frsat eitlii
salayacaktr.
(4) Teknik artnamelerde; belli bir marka, model, patent, menei, kaynak veya rn belirtilemez
ve belirli bir marka veya modele veya tek firmaya ynelik zellik ve tanmlamalara yer verilemez. Ancak,
ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlarn bulunmamas veya teknik zelliklerin belirlenmesinin
mmkn olmamas hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek artyla marka veya model
belirtilebilir.
(5) Teknik artnamelerde, tedarik edilecek malzemeyi ok deiik kalite seviyelerinde tanmlayan
veya malzeme kalitesini drecek nitelikte takdir hakk veren hkmlere yer verilemez.
(6) Teknik artname maddelerinde yer alan istek ve zellikler birbirleriyle elikili olmayacak
ekilde dzenlenir.
(7) Teknik artnamelerde birbirinden bamsz her bir istek ve zellik ayr bir maddede belirtilir.
(8) Teknik artnamelerde istek ve zellikler belirtilirken; kolay, rahat, iyi, birinci snf, yumuak,
sert, eik, dayankl gibi soyut ifadelerin kullanlmamas, somut olarak teknik istek ve zelliin
yazlmas esastr.
(9) Teknik artnamede, saylar ile ifade edilen teknik kriterlere tolerans verilebilir. Tolerans; en
az ..., en fazla ..., ...arasnda, ..., en az .. aralnda, en fazla aralnda ekillerinden
uygun olan seilerek verilir. artnamede geen saysal zelliin gerektirdii hassasiyeti salayacak
miktar tespit edilerek verilir. Belirlenecek teknik kriterler verimlilii ve fonksiyonellii salamaya
ynelik olur.
(10) Teknik artnamelerde saysal istek ve zellikler iin, rakam ile yazlan istek ve zelliin
yanna parantez ierisinde yaz ile say deeri yazlr. (rnein; 3,514 ( virgl beyzondrt) gibi).
Ondalkl saylarda, ondalkl ksm ayrmak iin virgl (,) kullanlr. Rakam ve yaz ile yazlan say
deeri arasnda ihtilaf halinde yaz ile yazlan ksm geerli olur.
(11) Teknik artnamelerde konu balklar ve alt maddelerin sralamas, say sralamasna gre
yaplr. (rnein; 3.Denetim ve Muayene bal, alt maddeler ise 3.1, 3.2- 3.2.1, 3.2.2 gibi)
(12) Teknik artnamede yer alan istek ve zellikler, emir kipi ile yazlr.
(13) Teknik artnamesi hazrlanacak malzemeden beklenen performans, alma artlar, kullanm
yeri ve amac aka belirtilerek fonksiyonel istekler yazlr. Malzemenin birlikte kullanlaca dier
ekipmanlar olmas halinde uyumlu almas isteine de yer verilir.
(14) Teknik istekler belirtilirken baz dokmanlara atf yaplmas gerekiyorsa bu dokmanlarn;
ihtiya sahibi birim, tedarik birimi, ihale komisyonu, muayene heyeti ve istekli/yklenici tarafndan
kolaylkla ve ok zaman kaybetmeden temin edilip okunabilecek kaynaklar olmasna ve bu
dokman/belgelerin teknik artnameye yazlrken gncel olmalarna dikkat edilir. ( rnein; Mays 2001
tarihli TS EN 1234 gibi).
(15) Teknik artnameler, ihtiya birimi ve gerektiinde koordine kurulan birim personeli olmak
zere en az iki (2) personel tarafndan hazrlandktan sonra hazrlayanlar ve ihtiya biriminin harcama
yetkilisi tarafndan imzalanr.
(16) Teknik artnamelerde uluslararas l birimleri sistemine uygun l birimleri kullanlr.
(17) Teknik artnamelerde mmkn olduunca ksaltma, sembol, vb. harfler ve iaretler
kullanlmaz; kullanlmas gerekiyorsa yanl anlamalara meydan vermemek iin bu ksaltma ve semboller
ile ifade edilmek istenen ksaltmalarn ak ekli teknik artnamelerin Genel Hususlar bal altnda
ksaltmalar blmnde alfabetik sraya gre dzenlenir.
(18) Teknik artnamelerin her sayfasnn alt ksm hazrlayanlar tarafndan paraf edilir.
(19) Emniyet Genel Mdrlnn bu Ynerge ile yetki verdii birimlerin onaylayaca teknik
artnamelerin imza sayfas, onay yetkisi verilen makam bnyesindeki sorumlu birimin resmi mhr ile
mhrlenir.
(20) Teknik artnamelerin imza bloklarnn mmkn olduunca ayr bir sayfada olmamasna,
artnamenin son blm ile ayn sayfada bulunmasna dikkat edilir. Ayr sayfada olmas halinde sayfann
st tarafnda . LIGININ TARIH VE ART.NO:... SAYILI . TEKNIK
ARTNAMESININ IMZA SAYFASIDIR. ibaresi yer alr.
(21) Teknik artnamelere numara verilmesi ilemi tedarik birimlerince gerekletirilir.

Yedek para teknik artnamelerinin hazrlanmas


MADDE 10 (1) Bir marka ve modele sahip bir ana malzemeye ait yedek para temini iin
hazrlanan teknik artname, yedek parann kullanlaca envanterde olan ana malzemenin ad, markas ve
modeli ile adlandrlr. (rnein; Marka, Model, Jeneratre Ait Yedek Para Teknik
artnamesi gibi)
(2) Emniyet Genel Mdrl envanterinde mevcut bir cihazn/sistemin alt birimlerine, yedek
paralarna, sarf malzemelerine veya bu cihazla/sistemle entegre olacak cihaza/sisteme ait teknik
artnamenin hazrlanmas durumunda, envanterde mevcut olan cihazla/sistemle uyumlu olaca teknik
artnamede belirtilir.
(3) htiya duyulan para, mal ve malzemenin ak ve anlalr olarak tarif edilmesi esastr.
(4) Mevcut tat, mal, ara-gere, ekipman ve sistemlerin standardizasyonunun korunmas,
gelitirilmesi ve verimliliinin maksimuma kartlmas iin ihtiya duyulan paralar ile ilgili ayrntl
bilgi verilebilir. Para numaras, para ismi, para katalog bilgileri, NSN numarasnda istenilen miktar ve
ller ak ve anlalr olarak yazlr. Alternatif para numaras kabul edilecek ise bunun gerekeleri ile
belirtilmesi ve yazlmas esastr.
(5) htiya duyulan yedek para, mal ve malzemelerin tarifi yaplrken; sfr, orijinal,
kullanlmam veya yeni kavramlarnn kullanlmas esastr.

Malzeme bakm, paral bakm, onarm ve revizyon hizmet alm teknik artnameleri
MADDE 11 - (1) Bakm, paral bakm, onarm veya revizyon yaplacak malzemenin marka ve
modeline, modeli yoksa tanmlayc zelliklerine teknik artnamede yer verilir.
(2) Bakm, paral bakm, onarm ve revizyon kapsamnda yklenici tarafndan yaplacak ilemler
detayl olarak maddeler halinde belirtilir.
(3) Para deiimi durumunda deitirilecek paralarn kim (yklenici veya idare) tarafndan
temin edilecei hususuna ve yklenici tarafndan temin edilmesi durumunda para zelliklerin ne olmas
gerektiine yer verilir.
(4) Bakmn periyodik (3 aylk, 6 aylk gibi) veya bir seferlik olduu hususuna yer verilir.
(5) Bakm, paral bakm, onarm, revizyonu yaplacak malzeme dnda farkl ihtisas grubuna
giren malzeme/sistemlerin bu kapsamda teknik artnameye dhil edilmemesi esastr.
(6) Yurtdnda bakm, onarm veya revizyon yaptrlmas gereken tat, mal, ara-gere, donanm,
ekipman veya sistemlerin mevcut hali gz nnde bulundurularak btn risklere kar sigorta yaptrlmas
istenebilir. Sigorta yaptrlmas istenecek ise sigorta hizmetinin kim (yklenici/idare) tarafndan
karlanaca teknik artnamede yazlmas gerekir.
(7) Tat, mal, ara-gere, ekipman veya sistemlere yaptrlmas istenecek husus; bakm, onarm
veya revizyon ak ve net olarak yazlr.
(8) Yurtdna gnderilecek tat, mal, ara-gere, donanm, ekipman veya sistemlerin gmrk
ilemlerinin kimin tarafndan yerine getirilecei artnamenin ilgili maddesinde belirtilir.
Gda maddeleri tedarikinde kullanlan teknik artnameler
MADDE 12 - (1) Prensip olarak; ncelikle Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan
yaymlanan ve kanunen uyulma zorunluluu olan 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayl 3. mkerrer Resmi
Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmelii, Trk Gda Kodeksi rn Teblileri,
ynetmelikler ve tzklerde yer alan teknik zelliklere veya ilgili ulusal standartlara atf yaplarak gda
maddelerine ait teknik artnameler hazrlanabilir.
(2) Bu artlarn salanamamas durumunda; uluslararas standartlar, bunun da olmamas
durumunda en az iki farkl retici firmann rnne ait teknik bilgiler (en az iki retici firmann rnne
ait en az iki ayr laboratuarda yaplm analiz raporlar da dahil) veya bu rnlerin reticilerinin bal
bulunduu kurululardan, teknik artnamede belirtilen tm zelliklerin uygulanabilir olduunu belirten
grler ile birlikte niversite, ilgili resmi kurum ve kurulularn grleri dikkate alnarak gda teknik
artnameleri hazrlanabilir.

Ara denetime ve muayene kabule ilikin hususlar


MADDE 13 - (1) malat veya retim sreci gerektiren mal almlarnda; imalat veya retim
tamamlandktan sonra kabul muayenesinde kontrol imkn olmayan hususlarda maln ihale dokmannda
belirtilen kalite ve zelliklere uygun retilip retilmediinin tespiti iin ara denetim yaplabilir.
(2) htiya birimi, ara denetim yaplmasn gerekli gryorsa alma ilikin teknik artnamenin
denetim ve muayene metotlar maddesinin alt balnda ara denetim yaplacaktr hkmn ve ara
denetimde aranacak hususlar yazar. Ara denetim faaliyetinin yrrlkte olan, 19/12/2002 tarihli ve
24968 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Mal Almlar Denetim, Muayene ve Kabul lemlerine Dair
Ynetmelie gre icra edilecei teknik artnamelere veya teknik artname yerine konulan dokmanlara
yazlr.
(3) 4734 sayl Kamu hale Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi
kapsamnda yaplacak almlara ilikin olarak muayene kabul ve ara denetim faaliyetinin nasl yaplaca,
bu Ynerge hkmlerine bal olmakszn ihtiya birimi veya tedarik birimi tarafndan belirlenir.
(4) Teknik artnamede yer verilen her bir istek ve zellik iin; teknik olarak, o zelliin nasl
muayene edileceine ve lleceine dair, muayene veya deney metodu belirtilir. Numune almay
gerektiren tedariklerde alnacak numune miktar, hata tanmlamalar, hata snflandrmalar (kk,
byk, kritik), ret-kabul kriterleri ve gerek grlen dier detay bilgiler aka belirtilir.
(5) evre artlarndan etkilenebilecek malzemeler iin (elektronik, optik ve elektro optik cihazlar,
ara, tehizat v.b.) evre artlar ile ilgili istekler, bunlarn hangi artlarda muayene edilecei hususu ile
birlikte teknik artnameye yazlr. evre ile ilgili istekler; malzemenin kullanm yerine gre scaklk,
basn, rutubet, buz, kar, yamur, su ve tuz serpintisi, ok ve ivme, titreim, grlt, toz, kum,
mikroorganizma, radyasyon, elektrik, manyetik ve elektromanyetik etkiler, kimyevi maddeler v.b. evre
koullarndan etkilenmeleri gibi isteklerden, kullanm yerinde maruz kalabilecei evre artlarn kapsar.
(6) Denetim ve muayene blmnde, alnacak mal veya hizmetin teknik hususlarna ilikin istek
ve zellie yer verilmez. Ayn ekilde istek ve zellikler blmnde de muayene metoduna yer verilmez.
Bununla birlikte istek ve zellikler blmnde yer verilmeyen bir zellie ait denetim ve muayene
metoduna, denetim ve muayene blmnde yer verilmez.

Garantiye ilikin hususlar


MADDE 14 (1) Alm yaplan mal veya malzemeye ilikin olarak garanti istenebilir; garanti
isteniyor ise, artlar ve sresi teknik artnamede belirtilir. (rnein; Garanti sresi .. yldr, ancak retici
firmann garanti sresi daha uzun ise retici firma garantisi geerli olacaktr gibi)
(2) Garantiye ilikin hususlar, bu konuda hazrlanm olan mevzuata aykrlk tekil edemez.

DRDNC BLM
Teknik artnamede Deiiklik Yapma ve stenecek Belgeler

Teknik artnamede deiiklik yaplmas


MADDE 15- (1) Teknik artnamelere ilikin deiiklikler aada belirtilenler ile benzeri
konularda; tedarik birimi ile koordine kurmak suretiyle, artnameyi hazrlayan birim tarafndan yaplr ve
tedarik birimine iletilir.
(2) artnamelerde deiiklik;
a) Teknik artnamenin tanmlad rnde zaman ierisinde deiiklik ortaya kmas,
b) Yazm hatalarnn olmas,
c) Teknik artname formatna uygun olmayan ekil ve ierik hatalarnn olmas,
) Mevzuattan kaynaklanan deiiklik taleplerinin olmas,
d) Teknolojik gelimeler dorultusunda, tedarik edilecek rnn teknik zelliklerinin
iyiletirilmesi ihtiyac,
e) Teknik artnamenin anlalmasnda yorum farkllklarnn olmas,
f) Teknik artnamede yer verilen hususlardan bir veya birden fazla hususun teknik olarak yerine
getirilemeyeceinin ortaya kmas,
g) Teknik artnamede rekabeti engelleyici hususlarn bulunduunun belirlenmesi
durumlarnda yaplr.
(3) Teknik artnameyi hazrlayan birim, deiiklik taleplerini incelemesi sonunda gerekli grd
deiiklikleri gerekletirir.

stenecek belgeler ve dokmanlar


MADDE 16- (1) Alm konusu malzeme veya sisteme ilikin teknik dokman, iletme, bakm,
onarm, eitim, vb. iin gerekli dokman veya kataloglar, ihale dosyasnda isteniyorsa teklif ekinde
sunulaca, muayene kabul veya teslimat aamasnda isteniyorsa; muayene kabul veya teslimat srasnda
sunulaca Dier Hususlar balnn alt maddelerinde belirtilir.
a) Mal veya hizmet alm ile yapm ileri ihalelerinde; Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmelii,
Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmelii ve Yapm leri haleleri Uygulama Ynetmelii ile Kamu
hale Genel Teblii hkmleri uyarnca belge istenir/istenebilir.
b) deneyim belgesi istenecek ise, benzer i tanm ve i deneyim belgesi oran Dier Hususlar
balnn alt maddelerinde belirtilir.

BENC BLM
Numune Konusu ve eitli Hkmler

Alma esas numuneler


MADDE 17 (1) Alma esas numunelerinin hazrlanmas, uygulanmas ve saklanmas ilemi
aada belirtilen hususlar erevesinde yaplr:
a) Alma esas numunenin teknik artnameye uygun olmas esastr.
b) Teknik artnamesinde alma esas numuneye hangi hususlarda atfta bulunulaca belirtilir.
c) Alma esas numunelerin; defolu, hatal olmamas ve tutulan tm numuneler birbirinin ayns
olmasna dikkat edilir.
) Alma esas numuneler zerinde ticari marka ve etiket bulunmaz.
d) Alma esas numuneler daha sonra almasn, zarar grmesini ve deitirilmesini nleyecek
ekilde ihtiya birimleri tarafndan mhrlenir ve kayda alnr.
(2) Alma esas numunelerin saklanmas aada belirtilen hususlar erevesinde yaplr:
a) Alma esas numuneler ihtiya birimi tarafndan ihtiya duyulan say kadar hazrlanr.
Hazrlanan alma esas numuneler ihtiya birimi tarafndan szleme sresi boyunca muhafaza edilir.
Szleme sresi sonunda almla ilgili hukuki bir problem yaanmamas durumunda muhafazas sona erer.

Teknik artname formlar


MADDE 18(1) Mal veya hizmet alm ile yapm ilerine ait teknik artnamelerinin
hazrlanmasnda kullanlmak zere;
a) Teknik artname kapak formu, bu Ynergenin ekinde yer alan EK-1de,
b) Teknik artname ierik format, bu Ynergenin ekinde yer alan EK-2de
gsterildii gibidir.

Yrrlk
MADDE 19 (1) Bu Ynerge onayland tarihte yrrle girer.

Yrtme
MADDE 20 (1) Bu Ynerge hkmlerini Emniyet Genel Mdr yrtr.

OLUR

07/01/2013

Mehmet KILILAR
Vali
Emniyet Genel Mdr

TEDARK LEMLERNDE KULLANILACAK RNEK TEKNK ARTNAME KAPAK


FORMU

(Teknik artnameyi hazrlayan birimin ismi tam olarak buraya yazlr)

..TEKNK ARTNAMES
(Teknik artnameye konu olan
malzemenin, sistemin veya hizmetin
ad belirtilir)
ARTNAME NO :
AT OLDUU YIL :

TEKNK ARTNAME ERK FORMATI

NDEKLER

1. KONU
2. GENEL HUSUSLAR
3. STEK VE ZELLKLER
4. NUMUNE ALMA
5. DENETM VE MUAYENE METODLARI
6. AMBALAJLAMA VE ETKETLEME
7. GARANT ARTLARI
8. DER HUSUSLAR
9. EKLER
..TEKNK ARTNAMES

1. KONU
Bu teknik artname Emniyet Genel Mdrlnn ihtiyac iin satn alnacak . (Bu ksma
malzeme veya hizmetin ak ismi yazlr.) teknik zelliklerini, denetim ve muayene metotlarn ve ilgili
dier hususlar konu alr. eklinde yazlr.

2. GENEL HUSUSLAR
2.1. Bu artnamedeki istek ve zellikleri daha iyi anlamaya ynelik tanmlar ve ksaltmalar varsa,
Tanmlar ve Ksaltmalar alt bal altnda ayr olarak belirtilir. Muayenelerde burada belirtilen hususlar
aranmaz.
2.2. Tanmlar; teknik artname ierisinde yer alan ve tanmlanmasna gerek duyulan her bir ifade;
alt madde numaras ile tanmlanacak ifade yazldktan ve iki nokta st ste iareti (:) konulduktan sonra
tanmlanr. Teknik artnamenin her blmnde bu tanmlanan ibare deitirilmeden kullanlr. Tanmlar,
ifadenin ilk harfine gre alfabetik srayla sralanr.
2.3. Ksaltmalar; teknik artnamede kullanlacak ksaltmalarn tamamnn ak ifadesi yazlr. Bu
blmde yer almayan hibir ksaltma (l birimleri hari) teknik artnamede kullanlmaz. Yabanc
dildeki ksaltmalarn ak ifadeleri yazlrken nce Trke ifade yazlr, daha sonra parantez ierisinde
kendi dilindeki ifade yazlr. Teknik artname ierisinde yer alan ve aklanmas gereken blmde yer
verilir.
2.4. Teknik artnameye konu olan mal ve hizmet alm veya yapm iinin, ne amala kullanlaca
ve bu teknik artnamenin kapsam hususlarna bu blmde yer verilir.

3. STEK VE ZELLKLER
3.1. Teknik istekler; teknik artnameye konu olan almda aranacak tm teknik zelliklere
snflandrma hususlar da dikkate alnarak bu blmde yer verilir.
3.2. Alma ilikin, ihtiya duyulmas halinde aranacak hata tanmlar ile kritik, byk ve kk
hata snflandrmalarna ve bunlarn ret ve kabul kriterlerine de yer verilir.
3.3. Alma konu mal veya hizmet alm ile yapm iinin, mutlaka bulunmas istenilen teknik
zellikleri (malzemenin niteliine gre duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, metalrjik, taktik vb.)
ihtiya birimince madde madde aklanarak yazlmal, yazlrken teknik artname hazrlanrken uyulmas
gerekli hususlara riayet edilmi olmasna dikkat edilmeli, istenilen zellikler, ak ve kesin ifadelerle
belirtilmelidir. rnein; bu husus teklifte belirtilecektir ibaresi kullanlmaz, istekler teknik artnameye
ayrntlaryla yazlr.
3.4. Anlan malzeme, sistem veya hizmetin hangi artlarda, nerede, hangi mr devri boyunca ve
ne amala kullanlaca Kullanm artlar bal altnda yazlr. Muayenelerde burada belirtilen
hususlar aranmaz. Teknik zellikler ksmnda bunlarla ilgili teknik kriterler belirtilir.

4. NUMUNE ALMA
4.1. Numune alma ile ilgili, Mal Almlar Denetim Muayene ve Kabul lemlerine Dair
Ynetmelik esaslarnn uygulanaca belirtilir.
4.2. Malzemenin cinsine gre, gz muayenesi, fiziksel muayene, duyusal muayene, kimyasal
muayene ve iletme muayenesi iin alnmas gerekli numune miktarlar ayrntl ekilde belirtilir.
Tahribatl muayeneler neticesinde eksilen mallarn yklenici tarafndan tamamlanaca belirtilir.
4.3. Teknik artnamede yer alan zelliklerden bir ksm (fonksiyonellik dahil fiziksel, laboratuvar
muayenesi gibi) iin farkl miktarda numune alnmasnn ngrlmesi halinde hangi zelliklerin
muayenesi iin ne kadar miktarda numune alnacana ilikin ayr ayr dzenleme yaplr.
4.4. Muayeneler iin alnan numunelerin, teslimattan saylp saylmayaca ile ilgili olarak zel
dzenleme yaplmas durumunda bu hususlara yer verilir.
4.5. Malzemenin zelliine gre ilave edilmesi gerekli dier hususlar varsa bunlar da belirtilir.

5. DENETM VE MUAYENE METODLARI


5.1. stek ve zellikler blmnde yer alan hususlarn mevcut olup olmadnn anlalabilmesi
amacyla btn istek ve zelliklerin her biri iin detayl (deneyin veya muayenenin nasl yaplaca aka
anlatlarak) denetim ve muayene metotlar belirtilir.
5.2. Teknik artnamelerde yer alan teknik istek ve zelliklerin muayenesi, teknik artnamede
belirtilen muayene metotlarna gre yaplr. Belge zerinden muayene edilecei belirtilen hususlarda istek
ve zelliin muayenesi, bu konuda yklenici tarafndan sunulan belgelerin istek ve zellik ile uyumunun
ve geerliliinin kontrol edilmesi eklinde yaplr.
5.3. Muayene ve kabul ilemlerinde teknik artnameye konu olan mal ve hizmetin snflandrma,
retim yntemi veya dier hususlar gerei zel bir kafile veya parti tanmlamas yaplmasna ihtiya
duyulmas halinde bu dzenlemelere de bu alt blmde yer verilir. (rnek 1:Bir defada muayeneye
sunulan ayn snf, tip, cins, eit ve tr (eer teknik artnamede bu tip bir snflama varsa yazlr)
malzeme, bir parti saylacaktr. rnek 2: Her 10000 (on bin) adet fiek, bir kafile saylacaktr.)
5.4. Denetim ve muayene ilemleri ile ilgili; mal almlarnda Mal Almlar Denetim Muayene ve
Kabul lemlerine Dair Ynetmelik, hizmet almlarnda Hizmet Almlar Muayene ve Kabul
Ynetmelii ve Hizmet leri Genel artnamesi, yapm ilerinde ise Yapm leri Muayene ve Kabul
Ynetmelii ve Yapm leri Genel artnamesi hkmlerinin uygulanaca belirtilir.
5.5. Yaplacak muayeneler ile ilgili; aada yer alan hususlardan ihtiya duyulanlarna teknik
artnamede yer verilir:
5.5.1. Gz muayenesi: Gzle kontrol edilmesi gereken hususlarn muayenesini ierir.
5.5.2. Duyusal muayene: Genelde gda malzemelerine ait teknik artnamelerde koklayarak, tadna
baklarak ve gzle yaplan muayeneler ile ilgili hususlar bu blmde dzenlenir.
5.5.3. l muayenesi: lerek kontrol edilmesi gereken hususlar, amaca uygun ve kalibrasyonlu
l aleti kullanlarak kontrol edileceine dair hususlar bu blmde dzenlenir. 5.5.4. Laboratuar
muayenesi: Laboratuar test/analizleri ile kontrol edilmesi gereken hususlar bu blmde yer alr.
5.5.5. Fonksiyon muayenesi: Malzemenin kullanmna ynelik olarak fonksiyonel zelliklerin
kontrol edileceine dair hkmler bu blmde yer alr.
5.5.6. Ara denetim muayenesi: Ara denetimde muayene edilecek istek ve zellikler, ilgili
maddelere atf yaplarak bu blmde belirtilir.
5.5.7. Fabrika testi/muayenesi: Teslim yerinde muayenesi mmkn olmayan, retildii
fabrikadaki imknlar dhilinde muayenesini gerektiren, nakledilmesi sorun tekil edebilecek mallarn
muayenesi, retimin yapld fabrikada yaplr. stek ve zelliklerdeki hangi maddelerin, bu kapsamda
deerlendirilecei bu blmde belirtilir.
5.6. Muayene esnasnda gerekli her trl personel ve test cihaz ile ortamn yklenici tarafndan
temin edilecei belirtilir. Muayene masraflar, muayene esnasnda dizayn ve imalat hatalar sebebiyle
meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yklenicinin sorumlu olaca gibi hususlar burada belirtilir.
5.7. Uygulanamayacak muayene ve deney metotlarna yer verilmez. Mmkn olduunca basit,
kolay ve ksa srede ve mmknse birden fazla laboratuarda yaplabilecek olan muayene deney metotlar
teknik artnameye dhil edilir.
5.8. malat ve retim sreci gerektiren almlarda ara denetim istenecek ise, bu Ynergenin 13 nc
maddesinde belirtilen esaslar dhilinde ara denetimde aranacak hususlar ve denetimin neye gre
yaplaca bu blme yazlr.
5.9. Laboratuar muayeneleri kurumlara ait laboratuarlarda, yurt ii veya yurt d zel
laboratuarlarda, akredite edilmi laboratuarlarda ve niversite laboratuarlarnda gerekletirilmektedir.
Alm konusu malzeme ile ilgili laboratuar muayenesi ngrlyor ise bu husus artnamede belirtilir.
6. AMBALAJLAMA VE ETKETLEME
6.1. Malzemenin korunmas asndan zellik arz eden ambalaj ekli, (sudan, havadan ve ktan
etkilenmesi, krlmamas, ezilmemesi, tozdan korunmas, vb.) salamlk ve yeterli koruma ynlerinden
gerekli hkmler bu blmde belirtilir.
6.2. Birim ambalajda ne miktar malzeme bulunaca, ka adet birim ambalajn bir arada
paketlenerek nakliye ambalajnn tekil edilecei hususlar belirtilir.
6.3. Ambalajlama iin kullanlacak malzemenin (karton,poet,klf,palet ..v.s.) teknik ve ekil
zellikleri belirtilir.
6.4. Alm konusu malzemenin ambalaj zerinde hangi bilgilerin bulunmas(idareni ad,
yklenici firma ad, retim yl..v.s) isteniyor ise , bu bilgiler ayrntl olarak yazlr.

7. GARANT ARTLARI
7.1. Alm konusu mal veya hizmet alm ile yapm ii iin istenecek garanti sresi ve bu sre
iinde meydana gelecek arza iin yaplacak ilemler belirtilir.
7.2. Garanti sresi ierisinde meydana gelen arza (bozuk,krk..) durumlarna ne kadar srede
mdahale edilecei hususlarna yer verilmelidir. Arza durumuna mdahale edilmemesi veya ge
kalnmas durumunda ykleniciye uygulanacak ceza oran bu blmde belirtilir.
7.3. Almn trne gre, garanti sresi dolduktan sonra yklenicinin creti mukabili ka yl sre
ile yedek para salayaca veya servis hizmeti verecei belirtilir.
7.4. Hizmet almlarnda, ihtiya birimlerince alnacak sistem veya hizmete ilikin ar
prosedrleri belirlenmektedir. Herhangi bir arza veya sorun halinde ykleniciye ar yapld andan
itibaren idare tarafndan belirlenen sreler iinde (24 saat, 3 gn v.s.) yklenici mdahale etmek
durumundadr. Bu tr hizmet almlarnda yklenicinin ykmlln yerine getirmemesi durumunda
idarece belirlenen ceza orannn artnameye yazlmas gerekir.

8. DER HUSUSLAR
8.1. Teknik artnamelerde, idari artnameye atf yaplyorsa bu husus teknik artnamenin bir
paras veya eki olmakszn artnamenin ; DER HUSUSLAR bal altnda dzenlenir.
8.2. Alm konusu malzeme veya sisteme ilikin ksa ve basit bir eitim ngrlyorsa eitim
konusu snrlar ile birlikte (katlmc says, eitim yeri, sresi..) bu blmde belirtilir.Ayrntl ve
kapsaml eitimler sz konusu ise bu husus artname iinde dier hususlar dnda ETM bal
altnda dzenlenir.
8.3. Alm konusu malzemenin teslim edilecei ak adres bu blmde belirtilir.
8.4. Alm konusu malzeme ile ilgili itiraz muayenesine ilikin dzenleme var ise, hakem
laboratuarn hangi kurum veya kurulu olaca bu blmde belirtilir.

9. EKLER
9.1. Alm konusu malzeme veya sistemi daha detayl tantabilmek amacyla teknik resim, izim,
grafik, vb. ekler bu blmde belirtilir.
9.2. Alm konusu malzemenin miktar bu blmn sonunda (rnein; EK- 3: htiya Miktar)
dzenlenir.

Tedarikte kullanlacak teknik artnamelerin Trke nshalar aadaki ekilde


imzalanmaldr.

ARTNAMEY HAZIRLAYANLAR
(artnameyi hazrlayanlarn, isim, rtbe, ve imzalar.)
ONAY
(htiya birimin st yneticisinin onay, tarih ile birlikte bulunacaktr.)