1

IMAMDŽAFERES-SADIK
MUDROSTIISLAMSKEMEDICINE

Mudrosti islamske medicine

2
Naslovoriginala: Tibbal-a'imma

Naslovdjela: Mudrostiislamskemedicine

Autor: ImamDžaferes-Sadik

Senglrskogpreveo: IbrahimAvdić

Uređivačkiodbor: prof.dr.MunibMaglajlić,
IbrahimAvdić,NirhaEfendić

3

ImamDžaferes-Sadik

MUDROSTI ISLAMSKE
MEDICINE

PREVEOSENGLESKOG
IbrahimAvdić

Sarajevo,2004

Mudrosti islamske medicine

4

ISBN 9958 - 657- 05- 8

5

MUDROSTIISLAMSKEMEDICINE

UVOD1

ImamiEhli-bejta,mirnekajenanjih,izražavalisupažnjuibriguza
očuvanjetijelaistokaoštosutoradilisadušom.Bilisuliječnicidušei
tijela – i muslimani bi mogli od njih uzeti pouku za brigu o svojim
fizičkim bolestima na isti način na koji su to činili za svoje duševne
bolesti. Brojni su hadisi koji to potvrđuju. Imami nisu bili samo
prenosioci vjerskih odredbi i propisa, već su bili i vođe odanim
muslimanima. Jednako su se brinuli – ako je ovaj pojam korektan – za
zdravlje svojih tijela kao i za ispravnost svojih vjerovanja, te su stoga
ohrabrivali muslimane u učenju medicinske znanosti. U svom
obuhvatnom govoru o vrstama znanja Emir al-mu’minin (Ali ibn Ebu
Talib – umro 661. god.), mir neka je na njega, kombinovao je znanje
medicinesaznanjemfikha(vjerskogzakonodavstva)riječima:
“Četiri su vrste znanja: fikh za vjeru, medicina za tijelo, gramatika za
jezik,astronomijazaračunanjevremena.”
Mnogo je toga preneseno od imama u zbirkama hadisa vezano za
medicinuizaočuvanjedobrogzdravlja,baškaoštosudatiopisimnogih
lijekova vezanih za odgovarajuće bolesti. Ovdje ćemo čitaocu
prezentirati manji broj izreka koje predstavljaju opća pravila čuvanja
zdravljaifizičkestabilnostitijela:
Emiral-mu’mininjerekaosvomsinuHasanu(umro669.god.),mir
nekajenanjega:
“Hoću li te podučiti četiri opća principa, tako da ti neće biti potrebno
liječenje?” Hasan je odgovorio: “Da, zacijelo, o Emir al-mu’minin.” On
reče: “Ne jedi dok nisi gladan, prestani s jelom dok još uvijek imaš
Mudrosti islamske medicine

6
žudnju za jedenjem, žvaći svaki zalogaj dobro i kada se probudiš nakon
spavanja, pridržavaj se za nešto kad ustaješ. Ako se budeš držao ovih
pravila,nećetibitipotrebanliječniknilijek.”Emiral-mu’minin,Ali,mir
neka je na njega, kazao je: “Kur’an sadrži ajet koji sadrži sve mudrosti
medicine:Jediteipijte,alinepretjerujte!”(Kur’an,7:31)
Zarr ibn Hubaysh je kazao da je Emir al-mu’minin povezao četiri
izjave iz oblasti medicine, koje su izgovorili Galen i Hipokrat, stotine
stranica bi ukrašavale te njihove riječi. Te Alijeve izjave su: “Čuvaj se
hladnoće na njenom dolasku i suoči se sa njom na njenom odlasku, jer
njen efekt na tijelo slično je njenom efektu na drveće. Njen dolazak ih
suši,anjenodlazakuzrokujenjihovoizlistavanje.”
Takođerjerekao:“Nemalijekazaproždrljivost.”
Baqir (peti šiijski Imam, Abu Džafer Muhammed ibn Ali – u. 735.
god.),mirnekajenanjega,jerekao:
“Sedam je vrsta arapske medicine – liječenja: puštanje krvi, klistiranje,
tretmanusaunisparom,udisanjeisparenjaljekovitihbiljaka,povraćanje,
uzimanje meda i konačno spaljivanje, tj. izjedanje rane. A ponekad se
ovomemožedodatiiupotrebasode.”
Es-Sadik(šestiImam)–u.765.god.–jekazao:
“Kadbiljudijeliumjereno,njihovatijelabilabizdrava.”
Takođerjerekao:
“Tri stvari čine nekoga debelim, a tri stvari čine ga mršavim. Što se tiče
debelih, to su: pretjerano banjanje, pretjerano mirisanje ugodnim
mirisima i nošenje mehke (fine) odjeće. A što se tiče stvari koje čovjeka
činemršavim,tosu:pretjeranojedenjejaja,dijareja(proljev)ineprestano
punjenjestomaka(nesažvakavšihranu–op.prev.).”
Abu Hafan – Yuhanna ibn Masawayah, čuveni kršćanski liječnik –
prenio je da je Džafer es-Sadik ibn Muhammed, mir neka je na njega,
rekao:
“Tijelo se sastoji od četiri konstituenta: krv, koja je rob – rob ponekada
ubije svog gospodara; vjetar koji je neprijatelj – ako mu se jedna vrata
zatvore, dolazi iz drugih; sluz, koja je kralj, koja nastoji da obmane; žuč
(ljutina) koja je zemlja – kada se ona potrese, potrese se sve što je na
njoj.” Ibn Masawayah također je rekao: “Ali je ukazao na ono što je
Galenosjećao,alinijeopisao.”
Es-Sadik,mirnekajenanjega,jerekao:
“Šetnja uzrokuje patnju povrata bolesti kod pacijenta. Kada bi se moj
otacosjetioslabim,onbiseobukaosciljemdauradipredviđenuradnju,

7
npr.dauzmeabdest.Onbikazao:‘Šetnjauzrokujepatnjupovratabolesti
kodpacijenta.’”
1

Al-Kazim (sedmi šiijski Imam – u. 799. god.), mir neka je na njega, je
rekao:
“Drži se podalje od ljekara sve dok si dobro, jer to je slično građevini –
malo oštećenje vodi do velikog.” Također je rekao: “Ustezanje od nekih
vrsta hrane je kralj medicine. Stomak je kuća bolesti. Naviknite tijelo na
ono(umjereno)štosteuobičajili!”
Abul-Hasan,mirnekajenanjega,jerekao:
“Nema lijeka koji ne pobuđuje bolest, i nema ništa korisnije za tijelo od
uzdržavanjaodnjega,osimkadtonuždazahtijeva.”
El-Rida (osmi šiijski Imam – u. 818.god.),mirnekajenanjega,je
rekao:
“Dajedotičniumrliprimiomasažu,biobiživ.Zaštotoporičete?”
Oni,mirnekajenanjih,sukazali:
“Isključilijekovesvedoklegodtvojetijelomožepodnositibolest,akada
tovišenemože,ondauzmilijekove.”
Ovosusamonekinavodipreneseniodimama,mirnekajenanjih,u
vezi s medicinskim tretmanima i oni obuhvataju generalne principe i
temeljna pravila čuvanja zdravlja. Predostrožnost protiv prejedanja
temeljjemedicinskogtretmana,umjerenostujeluuskladusapotrebama
i zahtjevima zdravog tijela, zahtjev za odmorom i mirom nakon
pretrpljenebolesti,apstinencijaododređenihvrstahrane,prilagođavanje
tijela redovnim radnim ciklusima, ustezanje od uzimanja lijekova bez
potrebe i u pretjeranim dozama, pojašnjavanje prirodnih elemenata i
konstitutivnih dijelova tijela, čak i ukazivanje na umjetno disanje – sve
su to opći medicinski savjeti koji se ne tiču samo pojedinca, zemlje ili
regiona.
Medicinski tretmani vezani za imame, kako u ovoj tako i u drugim
knjigama,sadržemedicinskepripravkeipojašnjenjanaročitihproporcija
i odnosa, kao i njihovih odgovarajućih kvalitativnih relacija. Oni se
ponekad bave raznolikim specifičnostima slučaja: promatranjem uslova
pacijenta, klime njegovog područja i tla, mjesta u kojem on živi itd.
Odgovor jednog od imama na pacijentovo pitanje, kao i odgovarajuća

1
Šetnjauzdravomstanjujepoželjnaipotrebna,ališetnjaustanjuakutnebolesti
onemogućavaorganizmudaseobračunasavirusimaibakterijama(op–prev.).
Mudrosti islamske medicine

8
liječničkapreporuka,možebitidatteknakonrazmatranjasvihnavedenih
uslova. Ovo je činjenica koju treba uzeti u obzir budući da klimatske
varijacije i godišnja doba različitih zemalja traže specifične tretmaneza
određene pacijente. Naprimjer, ne bi bilo ispravno koristiti medicinski
tretman u istom omjeru i kvalitetu za toplije klimatsko područje i ono
hladnoiobrnuto.
Tada bi mogao postojati razlog za varijacije u nekim medicinskim
receptima,iliuonimačijiseznačajnepoznaje.Našiistaknutiimoderni
učenjacitakvoštasunaročitoistakli.Evonekolikonjihovihizjavauvezi
snavedenomproblematikom:
Al-Šejh es-Saduq Muhammed ibn Ali ibn Babawaih (u. 991. god.),
nekajeAllahzadovoljannjim,jerekao:
“Naše gledanje na pisane medicinske materijale jeste da se oni
klasificiraju po sljedećim kriterijima: (1) oni koji se baziraju na klimi
Meke i Medine, nešto što se ne može primijeniti na druge klimatske
regione; (2) ono što se prenosi od imama temelji se na njegovom znanju
stanjaonogakogapita,ionnebiznaonjegovostanjedanijebioučeniji
od njega; (3) ono što su smislili protivnici koji su željeli da ocrne ovaj
mezheb među ljudima; (4) materijali u kojima su previđene greške od
strane prevodilaca; (5) stvari koje su samo djelimično memorisane, a
djelimično zaboravljene; (6) predaje kazane o medu – da je on lijek za
svakubolest.Ovoposljednjejetačno,aliznačenjetogajestedajeonlijek
za svaku bolest uzrokovanu prehladom. Slično se odnosi i na predaje o
kupanjuhladnomvodomzaonekojiimajuhemoroide;alitoseisključivo
odnosizahemoroidenastalekaorezultatbolestiusljedvrućineitd.”
Šejh Mufid Muhammed ibn Muhammed ibn al-Numan (u. 1022.
god.),nekajeAllahzadovoljannjim,jerekao:
“Medicinska nauka ispravna je stvar i znanje o njoj je postojano, ono je
došlo kroz Objavu (Vahj). Vjerski učenjaci preuzeli su ga od Poslanika.
Ne postoji način za sticanje znanja o pravoj prirodi bolesti osim
slušanjem, i nikakav način prepoznavanja lijeka osim Božijim
nadahnućem. Utvrđeno je da je način za ovo drugo slušanje onoga koji
imaznanjeneviđenog(gajba).”
Preneseno je od dvojice imama (Džefera es-Sadika i Musa al-
Kazima),mirnekajenanjih,kojisuobjasniliizjavuEmiral-mu’minina,
mirnekajenanjega,kadajerekao:
“Ustezanjeodnekihvrstahranejekraljmedicine.Stomakjekućabolesti.
Svakotijeloprilagođavasenametnutimmuuslovima.”

9
Označavajućineštoštomožebitikorisnozanekubolestkojapogađa
neke ljude u jednom regionu, u drugom regionu može ubiti druge ljude
koji koriste isti taj lijek za istu bolest. Ono što je korisno za ljude koji
imaju jedan životni ciklus nije podesno za one koji imaju drugačiji
životniciklusitd.
Šejh Medžlisi, Muhammed Baqir ibn Muhammed Taki (u. 1699.
god.), neka je Allah zadovoljan njim, je rekao: “Neki medikamenti,
nepodesnizaizlječenje,mogubitikorištenizapokuseitestiranje,takoda
iskrenogvjernikamoguuzdignutiuodnosunaonogakojitvrdidaslijedi
islamilionogačijejeuvjerenjeslabo.Akotovjernikupotrebljava,tomu
koristi ne zbog njegovih naročitih kvaliteta i njegove prirodne
konstitucije,većzbogtogaštoseonokrenuoJednomeodkogaizlječenje
dolazi, i zbog njegove vjere i iskrenosti, kao što je slučaj korisnosti
upotrebezemljesamezaraImamaHusejna(u.680.god.),mirnekajena
njega,ioddovaimolitvi.”
Ovosemožepoduprijetičinjenicomdamožemosusrestiiskrenešiije
čijisemedicinskitretmaniidjelabazirajunapreporukamaizrečenimod
strane imama, mir neka je na njih. Oni nisu imali posla s liječnikom, a
bilisuzdravijiiživjelisuduženegoonikojisuseobraćaliliječnicimai
medicinskim stručnjacima. Slično, postoje oni koji ne obraćaju nikakvu
pažnjunapoložajzvijezda,nitikonsultujuastrologe,alivjerujuusvoga
Gospodaraitražezaštituiutočištekodnjegaodsvihnapasnika,demona
ineprijateljaputemkur'anskihajetainamaza.Onisuuboljimuslovima
nego oni koji pribjegavaju astrolozima i izlažu se njihovom tretmanu u
naročitovrijemeitimetražeutočištekoddemonaišejtana.
Postoji i drugi aspekt ove knjige koji će privući čitaočevu pažnju i
interesovanje. Čitalac može upitati: Kakav je smisao dova, molitvi i
talismana u ovoj knjizi? Šta ona ima sa tjelesnim medicinskim
tretmanom?
Moramo se zaustaviti na trenutak zajedno sa čitaocem, pa da
pogledamo njihove učinke na tijelo. Imami Ehli-bejta, mir neka je na
njih, u svojim neuobičajenim znanjima – znanjima koja su najšira i
najdublja, oslanjali su se na neiscrpan izvor: oni su učili od Poslanika
Božijeg,mirnekajenanjega,aonjesvetoopetnaučiokrozObjavuod
OnogaKojijestvoriobolestiilijekove,tegobeiozdravljenja.
Bez sumnje da su imami razumjeli bolesti duše isto kao i bolesti
tijela, i njihove izvanjske simptome, jer oni su opisali metode liječenja
Mudrosti islamske medicine

10
dušekojusuprobadaliboloviikojajebilauteškojagonijibaškaoštosu
opisali medikamente za bolesti tijela. Najbolji liječnik je onaj koji
dijagnosticira bolest, prepozna njen uzrok i tok, i propiše tretman za
njenoliječenje.
Mnoge bolesti rezultat su psihofizičkih tegoba, nastale kao
posljedica ljutnje, žalosti, srdžbe, usamljenosti, straha itd. Navedena
stanjasigurnopogađajutijelo.Ovojepouzdanotačnoitonikonemože
poreći.Svakidanmismoizloženisvakovrsnimiskušenjimaiteškoćama
koje izazivaju stresnost i anksioznost. Ako se psihološki efekti
navedenogintenziviraju,simptomićese,zauzvrat,reflektovatinatijelo–
itoćemoosjećatikaoglavobolju,groznicuidrugebolestikojeproizlaze
iz napetosti i nervnih lomova. Ovi simptomi i bolesti zapravo su samo
krajnjiishodpsihološkihpatnji,madasvetonepotičesamoodnjih,već
također uključuje i neke druge uzroke. Stoga nema prigovoratretiranju
ovakvih bolesti psihološkim i duhovnim metodama – štaviše, to su vrlo
pogodni metodi u uklanjanju uzroka patnji. Ovim se – vjerujući u
Sveopćeg Uređivača svih stvari, Koji ima znanje o svemu i od Koga se
lijek i izliječenje traži – duša oslobađa svojih tegoba na miran način. I
kada očekivano ozdravljenje nastupi, patnje duše se povuku i ona je u
smiraju. A kada je duša smirena i zadovoljna, njeni blagotvorni efekti
direktnoseprenosenapogođenedijelovetijela.
Čitalac ne može zanijekati djelotvornost psihološke i duhovne
medicine i stupanj utjecaja obiju u tretiranju mnogih nutarnjih i
mentalnih bolesti, pa čak i kožnih problema i endemičnih i genetskih
poremećaja.Kolikosmosamosvjedočenjaoovomečitaliislušali,akoje
jemodernanaukaupotpunostipotvrdila.Stoga,zaštobiseImam–koji
želidobrozdravljemuslimanuoboljelomodbolestinapsihološkojbazi,
a koja se ne može izliječiti usprkos liječenju – ustručavao da mu
pomogne kad može ubrzati njegov oporavak? Zašto, videći da su
pacijentovi simptomi kombinacija psiholoških i fizičkih simptoma, ne
tretirati njegovu i dušu i tijelo u isto vrijeme? On bi mu npr. propisao
pripravak lijekova za njegovo tjelesno izlječenje, zatim bi ga podvrgao
duševnom liječenju putem kur'anskih ajeta ili posredstvom jednog od
Allahovihuzvišenihimena,ilisadovamaukojimasetražiutjecanjekod
Allaha Uzvišenog, zaklinjući Ga Njegovim bliskim melecima i
poslanicimaiNjegovimčasnimrobovima.
Pogledajmosadapravilakojasetičuovevrstetretmana.Dalisuona
ištadrugodoonoštosmovećopisali,akojesmoignorisalitražećiputa

11
svom izlječenju, iako je u njima izvor spasa. Kur’an Časni sadrži ajete
koji jasno ističu u čemu je lijek za vjernike. Oni uključuju i sljedeću
Allahovuizjavu:Oljudi,došlavamjeuputaodvašegGospodarailijek
za ono što je u vašim prsima i milost za vjernike (Kur'an, 10: 57); isto
takoUzvišeniStvoriteljkaže:IMismovamposlaliKur’ankojijelijeki
milostzavjernike,anevjernicimaonpovećavasamopropast(Kur'an,17:
82); a Uzvišeni i Veličanstveni kaže i: Da smo Kur’an objavili na
nearapskom,onibirekli:zaštonjegoviznakovinisuočigledni?AOnje
vjernicimauputaiizlječenje.(Kur'an,41:44)
Kur’an također ima mnogo naredbi za molitvu i traženje pomoći,
porednjegovihdrugihajetaimoćnihtajni,kojesuimamiEhli-bejta,mir
nekajenanjih,znaliinaučiliodPoslanikaBožijeg,nekajeblagoslovna
njega i njegovu porodicu. Niko nije bolje bio upućen u tajne Kur'ana i
izvorenjegovihblagodatinegooni,jerjeonobjavljennjihovimočevima
i u njihovoj kući, i oni su bili njegovi čuvari. Niko ne razumije Kur'an
izuzevonihkojimaseonobraća.
Tražeći lijek u ajetima časnog Kur’ana, utječući se zaštiti Božijoj
kroz Njegova časna i uzvišena imena i tražeći posredovanje kroz njih,
molećiGa,takosenastojiočistitidušaodsvojihzaprljanostiitimerješiti
poteškoćaimukaskojimasesuočavamo.
Molitva sama, uslovljena smirenošću i predanošću duše, ne znači
samo poniznost i podvrgavanje malodušnosti naspram gorke realnosti –
kako se to često pogrešno predstavlja. Naprotiv, to je povratak u
stvarnost i opstanak u njoj zauvjek. Ko će od nas to poreći ili odbiti
povjerovati čak i akojetoiskusiosamojednomuživotu?Čovjeksepo
svojoj prirodi plaši svake zastrašujuće stvari, traži utočište od svega i
tražispasidobroodOnogaučijojrucijeupravljanjestvarimaikodkoga
su svi položaji moći. U Njemu on gaji nadu za izbavljenje od svojih
problema,tražioslobođenjeodsvojihpatnjiisigurnostusvomutočištu.
Stoga, zašto mi ne bismo iskusili duševno zadovoljstvo kao produkt
molitve,zaštodajojnepribjegnemoinekoristimojekaoprirodanlijek?
Kao potvrda onoga što je spomenuto u časnom Kur’anu, praksa
svjedoči činjenicu da su molitve, dove i duhovni tretmani zapravo
psihološki lijekovi. Postoji jasno jamstvo za njihov konačni uspjeh uz
uslov da se budu valjano koristili. Upravo jamstvo i pouzdanost
izlječenjaovommetodomdatćesamiposebinajboljipsihološkitretman
koji će omogućiti pacijentu da iskuša smisao smirenosti putem učenja
ajeta,molitviidova.
Mudrosti islamske medicine

12

Zanimanjesljedbenikazamedicinuimama

Autoribiografijanekihpristalicaimamaiprenosiocinjihovihhadisa
ukazali su namnogerukopiseumedicini.Postojivišereferencikakosu
te individue prije napisale knjigu o medicini nego knjigu o bilo kojoj
drugoj oblasti. Kada ispitujemo izvanjske dokaze, nalazimo da se ovo
prije svega tiče “prenesene medicine”. U isto vrijeme, biografi ovih
znamenitih osoba pokazuju da su oni imali sklonosti ka hadisima Ehli-
bejta. Oni su sabrali hadise u posebne knjige i klasifikovali ih prema
oblastima tako da je medicina jedna od tih oblasti. Postoje izvještaji
preneseniiznekihodtihknjigaomediciniuodređenezbirkehadisakoje
jošpostoje.Ovihadisiautentičnisuupogledunjihovihautoraipreneseni
suodEhli-bejta,avezanisuzamedicinskuproblematiku.Nemanijednog
dokazaoveziovihpisacasaliječnicimatogdoba,aniindikacijedasuse
oni obučavali ili da su priskrbili znanje odznalacamedicine.Dajebilo
tako,biografibitospomenulikaoštosutoučiniliubiografijamakojesu
bile pod utjecajem grčke ili indijske medicine, ili onih koji su postigli
znanjeizstarihmedicinskihrukopisa.
Tako dolazimo do zaključka da su njihove zbirke zapravo govori
preneseni od imama Ehli-bejta. Mi ćemo sada navesti listu onih koji su
sakupilitakveizvještajeispomenutinekolikoautoritetakojisusebavili
prikupljanjemhadisaEhli-bejtaomedicinskimtemama:
1. Ahmed ibn Muhammed ibn al-Husejn ibn al-Hasan Dul' al-
Qummi(u.958.god.).
2. AbuAbdillahAhmedibnMuhammedibnSayyaral-Basri,tajnik
porodice Tahir, živio je u vrjeme Imama Askerija (jedanaesti
imam,AbuMuhammedHasanibnAli–u.873.god.),mirneka
jenanj.(AhmedibnAliibnAhmed)Al-Najashi(u.1059.god.)
jepovezaosvojuknjiguprekotriposredneknjige.Nekihadisio
medicini preneseni su preko njega od Al-Saduqa u Al-khisalu,
Al-Barqi(AhmedibnMuhammedibnHalid–umrou9.stoljeću
n.e.)ihprenosiusvomAl-mahasinu;idrugiautori,bazirajućise
nanjegovomlancuprenosilacaodimama,ih,također,prenose.
3. Al-Husejn ibn Bistam ibn Sabur al-Zayyat – jedan od autora
(sabirača)prezentiraneknjige.

13
4. Abu Ahmed Abdulaziz ibn Jahja ibn Ahmed ibn Isa al-Jaludi,
šejh Abul-Qasim Džafer ibn Muhammed ibnQulawayh(u.979.
god.).
5. Abdullah ibn Bistam ibn Sabur al-Zayyat – drugi sabirač ove
knjige.
6. AbdullahibnDžaferibnHusejnibnMalikibnJamial-Humayri,
jedan od prenosilaca hadisa iz 9. i 10. stoljeća n. e., autor je
knjigeQurbal-isnad,objavljeneodHaydariyaidrugih.
7. Abu Hasan Ali ibn Hasan ibn Fadal ibn Omer ibn Ayman al-
Fathi.
8. Abu Hasan Ali ibn Husejn ibn Musa ibn Babawayh al-Qummi
(u. 941. god.), šejh Qoma i otac šejha Saduqa, a Šejh Saduq je
napisao: Man la yahduruhu al-faqih, jedan od četiri sakupljača
hadisa. Al-Najashi je prenio od Šejha Abasa ibn Omera al-
Kuludhanija,injegovlanacpredajajeodličan.
9. AbuDžaferMuhammedibnAhmedibnMuhammedibnRaja'al-
Bajalial-Kufi(u.880.god.napovratkuizMeke).
10.Abu Džafer Muhammed ibn Ahmed ibn Yahya ibn Imran ibn
Abdullah ibn Sad ibn Malik Ašari al-Qummi, autor Navadir al-
hikma,dobropoznatkaoDabaŠabib.
11.Abu Abdillah Muhammed ibn Ubejdullah al-Jannabi al-Barqi,
poznatkaoMajlawayh.
12.Abd al-Hasan Musa ibn Hasa ibn Amir ibn Imran ibn Abdullah
ibnSadal-Ašarial-Qummi.
13.Abul-Nadr Muhammed ibn Masud ibn Muhammed ibn Ayš al-
Sulamial-Samarqandi.
Brojnesuličnostikojesudošlenakonashabaimama,mirnekajena
njih,kojesutakođersabraleovehadise.
Evoimenanekolikonjih:
1. Al-Sayyid abu Muhammed Zejd ibn Ali ibn Hasan al-Husejni,
učenik šejha(MuhammedibnHasan)Al-Tusija(u.1067god.)i
učiteljaMuntajabaal-Dina(AliibnUbejdulah,u.1189god.–on
jebioautordjelaAl-Fihrist).
2. ŠejhAhmedibnSalihal-Biladial-Bahranial-Jahranial-Maskan
(u.1712god.);onjenapisaodjeloAl-Tibbal-ahmadi,ukojemje
prenio hadise izrečene na medicinske teme. Šejh Jusuf (ibn
Mudrosti islamske medicine

14
Ahmed)al-Bahrani(u.1772god.)kazaojeuLu'lual-bahrayn:
“Ja imam kopiju ovoga”, da bi potom kazao: “Ja sam vidio u
kopijinjegovogrukopisadajeonrođen1656god.”
3. Al-Sayyib Abdullah Šubr al-Kazimi (u. 1827 god.), napisao je
knjiguomedicinioimamimakojujenaššejh(AghaBuzurgal-
Tehranial-Razi,u.1970god.)spomenuousvomdjeluAl-dhari'a
(XV:140),ionjerekao:Tojepribližnojedanaesthiljadastihova
u dužinu. On je sakupio knjigu hadisa na medicinske teme koja
jedvostrukodebljaodnjegoveprveknjige.
4. Muhammed Qasim ibn Ghulam Ali, liječnik. On je sastavio
knjigu o medicini imama, čija se kopija može naći u Radawiya
biblioteci.
5. MuhammedŠerifibnMuhammedSadiqal-KhawatUnabadi.On
jesastaviokomentarnaTibbal-a'imma,Thesharhtibbal-nabi,i
drugikomentar,Sharhtibbal-rida.Svionisespominjuuknjizi
Hafizal-Abdana,kojujeonnapisao1709god.
6. Al-Sayyid Mahmud, čiji je otac bio Sarkhi, savremenik. On je
napisao Mafatih al-sihha, u kojoj je protumačio poslaničku
medicinu, neka je Allah zadovoljan s njim, o načinu liječenja
Imama al-Ride, mir neka je na nj, kao i od drugih imama, mir
nekajenanjih.Ovojeobjavljenonaperzijskom.

Bistamovisinovi

BistamibnSabural-ZayyatNisaburiimaojedvasinaHusejnaiAbu
AtabAbdullaha.Al-Najashijenapisaoonjima:
Al-Husejn ibn Bistam (Ahmed ibn Muhammed ibn al-Hasan al-
Jawahri)AbuAbdillahibnAyyashjerekao:
“OnjeAl-HusejnibnBistamibnSabural-Zayyat.Oninjegovbrat,
AbuAtab,sakupilisuknjiguomedicini.Tojevrlokorisnaiupotrebljiva
knjiga koja se bavi medicinom utemeljenom na proučavanju hrane i
koristima od nje, kao i zapisivanjem (talismanima).” On je kazao: “Al-
Šerif Abu Hasan Salih ibn Husejn al-Nawfali prenio je od moga oca, a
ovajodobojice,AbuAtabaiHusejna.”“AbdullahibnBistamAbuAtab,
bratHusejnaibnBistama,ranijespomenutuodjeljkuoHusejnu–kojije

15
sasvojimbratomsastavioknjiguomedicini–onjeAbdullahibnBistam
ibnSabural-Zayyat.”
Al-NajashiusvomdjeluRijal(Ljudi)donosibiografijunjihovogoca
ibraće:“BistamibnSabural-ZayyatAbuHusejnal-Wasitibiojeistinski
alim kao i njegova braća Zekerija, Zijad i Hafs, svi su oni bili
istinoljubivi.OnisuprenijelihadisodAbuAbdillaha(ImamaHusejna)i
Abu Hasana (Imama Alija), mir neka je na njih. Abu al-Abbas, tj. Ibn
Uqdaidrugispomenulisuihurukopisimauveziprevodiocahadisa.On
jesastavioknjigukojajekasniječestoumnožavana.AliibnAhmednam
je kazao da je Muhammed ibn Hasan prenio sadržaj knjige od Ali ibn
Ismaila,onodSafwana,aovajodBistama.”
Dvojica od njih prenijeli su izvještaje u svojoj knjizi od skupine
ljudi. Oni su također zajedno prenijeli informacije od Muhammeda ibn
Halafa, opisujući gakaojednogodnajpobožnijihučenikaMuhammeda,
mirnekajenanjinjegovuporodicu,iodliječnikaAhmedaibnRibaha.
Al-Husejn je jedini prenosio od Abdullaha ibn Musaa. A njegov brat
Abdullah prenosio je u svom aranžmanu od brojnih ljudi, od kojih su
neki: Ibrahim ibn al-Nadr, koji je jedan od sinova Mytham al-Tammara
(Abdullah je prenosio od njega, te je govorio: “Mi smo bili zajedno u
Kazvinu”),IbrahimibnMuhammedal-Awdi,IshaibnIbrahim,Abdullah
ibn Ibrahim, Abdullah ibn Razim, Muhammed ibn Ismail ibn Hatim al-
Tamimi, Muhammed ibn Zurayq, Abu Zakariya, Yahya ibn Abu Bekr
AdemiKamil.
Jasno je iz ovoga da su dva brata pripadala učenoj porodici koja je
prenosila hadise od Ehli-bejta, i koja je u narodu smatrana
istinoljubivom. Al-Nayashi se ustezao u prenošenju predaja od Ibn
Ayyasha,usprkosčinjenicidajeonbioprijateljnjemuinjegovomocu,a
zbog predaje o njegovom šejhu koji ga je smatrao slabim prenosiocem,
tako da je on zatražio Božiju milost za njega nakon toga. Međutim, niti
oni niti njihova knjiga ne trebaju biti nipodaštavani i smatrani slabim
zbog navedene činjenice. Odista je Ibn Ayyash imao dobre knjige iz
kojihsunašiprijateljiprenijelihadiseikojesuoniprihvatili.Al-Sayyid
Hasanal-Sadr,nekmuseAllahsmiluje,spomenuogaje(IbnAyyasha)u
svom Ta'sis al-shiya i puno ga pohvalio. Stoga se njegove predaje
smatraju prihvatljivim. Među njima je i njegova predaja o sadašnjoj
knjiziprenesenaodstraneovedvojice.
Atoštoještampansamomalibrojanjegovihkopijaičinjenicadaje
to objavljeno samo jedanput prije nekoliko godina, a na instrukciju
Mudrosti islamske medicine

16
rahmetli Ayatullah al-Seyyida al-Burudžerdija (u. 1961. god.), neka mu
seAllahsmiluje,rekapituliranojekasnije–kadajenjegovodjeloponovo
objavljeno u Iranu, zajedno sa druge dvije knjige. On, nekajeAllahova
milost na nj, ograničio je sebe u svom uvodu na citiranje Al-Nayashija,
ukazujućinatodanemaništautojpredajištobigavodilozaključkuda
rečenu knjigu smatra apokrifnom. Mi smo već citirali komentar Al-
Nayashija, i nema ništa u tome što ukazuje na navedenu činjenicu.
ČinjenicadaknjiganijespomenutaodAl-Najashijanijedovoljanrazlog
da se smatra apokrifnom, tim prije što je naš istaknuti šejh to prenio iz
nje i složio se sa činjenicom da je sve preneseno i citirano iz nje bilo u
njihovim knjigama. Mi upućujemo čitaoca da konsultuje npr. Al-Fusul
al-muhimma od šejha Al-Hura al-Amilja (u. 1693. god.), neka je
Allahova milost na nj. On je uključio izabrane odjeljke iz nje u razne
rukopisevezanezamedicinuisličnesadržaje.ŠejhMajlisi,nekajeAllah
zadovoljannjim,takođerjemnogocitiraoizoveknjigeuraznimsvojim
radovima(vol.XIV)njegovogBiharal-anwara.
ProfesorMuhammedKazimal-Katabi,nekamuAllahpodariuspjeh,
zahtijevaojedanjegovaknjigabudepreštampanatakodasvakomebude
lahko dostupna. On zaslužuje našu hvalu i dovu za sve što je učinio –
neka je Allah zadovoljan njim i neka ga nagradi najboljom nagradom!
Hvala Allahu za Njegovu milost i Njegovu uputu, i Njega molimo da
primi naša djela i djela našeg profesora Al-Katabija. On je Jedini koji
dajeuspjehikojisveispunjava.

MuhammedMahdial-SayyidHasanal-Khirsanal-Najafal-Ashra

7.Rabi'al-Thani,1956.god.

17

UVOD2

Pred vama je prvi prijevod knjige sa medicinskim sadržajem iz tra-
dicije Ehli-bejta. Kao takva, ona će pobuditi interes kako medicinskih
stručnjaka,takoilaika.Štosetičeprvih,tosuonikojikojisebaveizu-
čavanjem raznih aspekata islamske historije i civilizacije, a osobito oni
koji izučavaju historiju islamske medicine. Kad su u pitanju drugi, oni
obuhvataju obje skupine, one koji koji teže za boljim produbljavanjem
svijestionaslijeđuEhli-bejtaionekojiseželeupoznatisaširimaspek-
timapraktičnogvjerovanja.
Razumijevanještivabitćemnogopotpunijeuvrštavanjemdiskusijeo
mjestu poslaničke medicine u kontekstu historije islamske medicine
uopće.
Naučnici zapadne jezičke orijentacije generalno su islamsku medi-
cinudefinisalikaosastavnicujasne(distinktivne)idvojne(dihotommne)
tradicije: predislamske i poslaničke medicine. Galenska medicina, ust-
vari, predstavlja grčke naučne tekstove pretočene putem prijevoda u
arapskijezik,ačijisepočetakpovezujezaepohuabasijskihhalifauBag-
dadu od 9. stoljeća n.e. Tada, zahvaljujući obilatoj podršci halifinog
dvora i drugih moćnih sponzora, prevodilački pokret uspijeva glavninu
grčkefilozofskeinaučnemisliprevestiuarapskijezikiinkorporiratijeu
islamskucivilizaciju.
Ukratko, galenski medicinski sistem
1
predstavljao je, zapravo, hu-
moralnu patologiju
2
koja označava ravnotežu četiri stanja (hậl): krvi,

1
Galenski medicinski sistem bavi se prizvodnjom lijekova jednostavnim (nehemijskim)
miješanjemljekovitihsupstanci.

2
Patologijastanja–raspoloženja.

Mudrosti islamske medicine

18
sluzi,žutežučiicrnežuči,kojepotičudobrozdravlje.Udrugomslučaju,
neravnoteža uzrokuje bolest koja se očituje kao poremećaj uobičajenog
stanja(hậl).
Uporedo sa definisanjem elemenata poput temperamenta, kvaliteta i
moći, galenski medicinski sistem prvenstveno je sistem terapije
usmjerenekaodržavanjuiliuspostaviravnotežeutijeluputempromjene
sljedećihfaktora:režimaishrane(dijete),okoline,aktivnosti,kaoiputem
vanjskeupotrebelijekova.
Među privrženicima galenskog medicinskog sistema iz ranog islam-
skog perioda bili su neki filozofi i liječnici koji su još i danas dobro
poznati. U ove spadaju: Abu Zakariyya Yuhanna b. Masawayh (umro
243. po H./857. n.e.), njegov student Hunayn b. Ishaq (umro 259/873.),
kojijeusputbiojedanodnjegovihnajboljihprevodilaca,AbuBakrMu-
hammad b. Zakariyya al-Razi (u. 311/923.), Ali b. al-Abbas al-Majusi
(poznatkaoHalyAbbas(umroizmeđu380/982.i385/995.),AbuAliAql
Husaynb.AbdAllahb.Sina(u.428/1037.),iAlaal-DinAlib.Abual-
Hazmal-Qurashi,Ibnal-Nafis(u.687/1288.).
1

Zapadni učenjaci definisali su ove i druge medicinske velikane tog
vremenakaodiošireepohekulturnogusponakarakterističnogzakasnije
godine abasidskog halifata označenog kao zlatno doba islamske civili-
zacijesastanovištaprevodilačkogpokretaidruštveno-ekonomskeipoli-
tičkestabilnosti.Uskladusaovimanalizama,dekadencaislamskogzlat-
nog doba počela je u 12. st. n.e. prevashodno zbog nedostatka original-
nostiikreativnostiutemeljuislamskogkulturnogbića,dabinakoncui
sam abasidski halifat, sa mongolskim pustošenjem Bagdada 1258. g.,
susreo svoj kraj. Ovaj inherentni nedostatak kreativnosti odrazio se ina
islamsku medicinu. I napokon, stiče se dojam da je islamska medicina
imala manje interesa daporadinaunapređenjugrčkemedicine,negona
pukomaranžiranjugrčkihmedicinskihmaterijala.
2

1
Ovaj kratki pregled uveliko se oslanja na Manfred Ulmannovu Islamic Medicine
(Edinburgh:EdinburghUniversityPress,1978).
2
UskladusaUllmannom:“Arapisuprihvatiligrčkumedicinuuposljednjemstadijusvog
razvojainisujemoglidrukčijepromišljatidokaoperfektanisavršensistem.”Burgelje
napisao: “Arapskoj medicini nedostajala je evolucionarna koncepcija naučnosti”, i
pojasnio je dekadencu islamske medicinekaodioširegrastakanja,naučnog“rastakanja”
kojejebiloodlikaposljednjegAbasidskogperioda.VidjetiUllmann,ibid22;Burgel,ibid
53/54,ibilješka5ispod.Usvojojprivrženostikonceptuzlatnogdobaobasupropagirali
mišljenjaE.G.Browneakojijearapskunaukuiarapskumedicinuklasificiraokaogrčkeu

19
Padom značaja galenske medicine, može se reći, počinje era afir-
misanja druge (dihotomne) vrste, tj. tradicionalne islamske medicine.
Ovdjeje,zapravo,upitanjuposlaničkamedicinskatradicija.
1
Zaposlan-
ičkumedicinuuobičajenosemislidajeuspostavljenasciljemdaosujeti
medicinsku praksu utemeljenu na grčkoj medicini; i drži se da po ovoj
medicinskojtradicijiznanjeipouzdanostumedicini,kaoiuvjeriifilo-
zofiji mogu biti postignute samo kroz objavu. Međutim, mada čvrsto
utemeljena u Kur’anu i izjavama i djelima koja se pripisuju poslaniku
Muhammedu a.s. (umro 632.)
2
, ipak se većina pisaca opredijelila za
Brownea – u citiranju i prihvaćanju kriticizma poslaničke medicine od
IbnHalduna(u.1406.),kojijehadiseitradicijutretiraokaodanisudio
Božanske objave, već kao uobičajenu praksu predislamskih Arapa. Kao
takva, prema J. C. Burgelu, poslanička medicina nije ništa drugo do
“demaskirano pobožno nadriljekarstvo”. Ipak, unatoč utjecaju galenske
medicine na dekadencu poslaničke medicine, za poslaničku medicinu
tvrdisedajepovećanupažnjupolučilau13.i14.stoljeću.
3

Zapadni učenjaci do najsitnijih detalja prodiskutovali su pisane ra-
doveposlaničkemedicine,pačakitakveodjeljkevezanezamedicinsku
tematiku,kojisenalazeucijenjenimknjigamahadisa–sahiha(Sahihal-
Buhari, sakupljača Buharija koji je umro 870.) – raspravi o šafijskom
učenjaku Sirijcu Muhammedu b. Abu Bekru, od Ibn Kayyim al- Džaw-

orginalu... i samo u manjim detaljima kao produkt arapske misli. Vidjeti E.G.Browne
ArabianMedicine(Cambridge:CambridgeUniversityPress,prvoizdanje1921g.).
1
UarapskomTibbal-Nabiiliposlaničkamedicina.
2
ZauvoduovuliteraturuvidjetiJ.RobsonsHadith,uEI
11
,3(Leiden:Brill,1971),23-
28, i također G.H.A. Juynboll, muslimanska tradicija: Hronološke studije, porijeklo i
autorstvoranihhadisa(Cambridge:CambridgeUniversityPress,1983).
3
Vidi: Browne, ibid 11-14; Burgel, ibid 50-60. Vidjeti i: Ullmann, ibid 5. Citat od Ibn
HaldunajeizFadlulRahmanoveHealthandMedicineintheIslamicTradition,Change
and Identity ( New York: Crossroad, 1989), 33. Vidjeti također ibid 42 f. za dopunske
povode za uzdizanje poslaničke tradicije. Burgel, implicitno prihvaćen od mnogih
učenjaka, također je opisao “takozvanu poslaničku medicinu”, astrologiju, alhemiju,
magijukako“ličenanaukukodvelikogbroja,pačakkodvećineučenjaka.Onisusamo
bili staklenici iracionizma, racionalno razotkrivanje učinilo ih je samo više ranjivim.”
Kao takvi, oni su bili neprijatelji “racionalnog mišljenja”, slabi prema osnovnim
temeljima nauke, jer su “duhovne snage bile najmoćnije u paralizovanju naučnih
potencijala zlatnog doba”. Vidi: Burgel, ibid 54. Mada Cyrill Elgood nije citirao Ibn
Halduna,onjeprikazao“pričuoarapskojmedicini(...)kaokontinuiranupobunudoktora
protivsistemamišljenjakojesuimnametnuliteolozi”,iosnovuposlaničkemedicinekao
predislamsko iskustvo. Vidi njegov Tibb-ul-Nabi ili Poslanička medicina, Osiris 14
(1962.),37.
Mudrosti islamske medicine

20
ziya(u.1351.);zatimdjeluSirijcaAbdullahaMuhammedab.Ahmedal-
Zehebija (u. 1348.), kao i djelu Dželaludina Abd al-Rahmana b. Abu
Bekral-Suyutija(u.1505.).
1
Dinamičnijevizijetokanaukeimedicineu
predmodernojeriSrednjegistokaipaksubileimogućeipoželjne.Inci-
jalno su prilozi nemuslimana mogli biti raspoznati pod široko raspros-
tranjenim pojmom “islamizirati”, kojeg je inovirao Marshall G. Hodg-
son.
2

Riječju, kada je prihvaćen takav referentni okvir, neminovno je
moralo doći do odbacivanja termina poput “arapska nauka” i “arapska
medicina”. Razvoj nauke i medicine, ne uzimajući u obzir druge sfere
kulture,nijemogaobitivišetrasirankaoneštostvarnoarapsko.Zacijelo,
sam pojam “zlatnog doba” nije bio više objašnjiv kao nešto arapsko ili
neštoštopripadaislamskomdruštvu–tajpojamsesadavišetretirakao
neštotendenciozno.
3

1
GlavniizvorBurgeloveposlaničkemedicinebiojeSahih.Vidjeti:Burgel,ibid,54-9.
Ibn Qayyimova Al-Tibb al-Nabawi (poslanička medicina) prevedena je od strane
orijentalnoginstitutaOxfordUniversityodstraneJohnstonPenelope.Al-Dhahabi,vidjeti
Arahmana, ibid, 43 f. Good je preveo Al-Suyutijev esej u njegovoj Tibb-ul-Nabi. Za
autorstvo ovog eseja vidjeti Altaf Ahmad Azmi, novi rukopis Poslaničke medicine od
Jalalal-Dinal-Suyuti,studijeuvezimedicineinauke,IX(1985.).Imenadrugihrukopisa
i pisaca u vezi s navedenim mogusepronaćiuVelgood,ibid,40–5;idem,Poslanička
medicina,MedicalHistory,6(1962.),146–53;Azmi,ibid,95–97;Tarahman,ibid,41
f.
2
VidjetiHodgsonovVentureofIslam:ConscienceandHistoryinaWorldCivilization,3
vols. (Chicago: University of Chivago Press, 1974.). Izraz je već korišten od Emilije
Savage-Smit u njenoj Islamicate Celestial Globes, their History, Construction and Use
(WashingtonD.C.:SmitsonovaPressinstitucija,1987.god.).Hunaynb.Ishaqnpr.bioje
jedanodpristalicaPoslaničkemedicine,iakojekaonjegovučiteljIyuhannab.Masawayh
pripadao Nestorijanskom kršćanstvu. Al-Mayusi je pripadao iranskoj zoroastrijanskoj
familiji. Potrebno bi bilo priznati da dok humoralna medicina nužno ne uključuje
određene vrste naučnih istraživanja – u anatomiji npr. – što je postalo jako raširena
karakteristika zapadne medicinske teorije i prakse u posljednom stoljeću, humoralne
teorijebolestiilidobrogtjelesnogstanjanezahtijevajustalnenaporedabiopisalerazne
varijacijeuprirodnomokolišu,ililijekovimanpr.,dabiseuspostaviohumoralnibalans.
3
U vezi s upotrebom pojmova “arapska medicina” i “arapska nauka” vidi fusnotu 4.
Sam pojam “zlatno doba” predmet je velike rasprave koja bi se ticala studija
orijentalistike, u kojoj se arapsko-muslimansko društvo prikazuje kao riznica (putem
prijevoda) pohranjenih dostignuća grčke civilizacije – dok ista kasnije nisu preuzeta od
strane Evrope.Nadalje,poovompojmupreuzimanjedostignućagrčkecivilizacijebitće
temeljkasnijojevropskojrenesansi.

21
U traganju za inicijalnom alternativnom teorijom razvoja islamske
znanostiimedicine,moždanajvažnijuinajkorisnijupočetnutačkupred-
stavljajuodređenedruštvenespecifičnostirazličitihmedicinskihtekstova
i njihovih autora. Svijest o takvim radovima i tekstovima, kako je to is-
taknuto gore, i njihovim autorima, uglavnom se izvlači iz konteksta
napisanogunjihovimradovima.Aktuelniidejniutjecajunavedenimtek-
stovima kroz vrijeme mora se mjeriti s pažnjom. Jer slušateljstvo je
zadugo bilo skučeno. Naime, komparativni stručni galenski medicinski
tekstovi bili su uglavnom prilagođeni eliti: liječnicima, piscima – po-
dučenim u ovoj tradiciji, dvorskoj klijenteli, kao i onovremenim poli-
tičkimvrhuškamakojesuočekivaledamedicinskadjelabuduposvećena
njima.Svejeovobilovezanozaurbanusredinu,dokjevećinapopulacije
utomrazdoblju(predmodernaera)–muslimanainemuslimana–živjela
ururalnojsrediniibilanepismena.Nivoznanjaisvijestiovevećineuna-
jboljem slučaju bio je ograničen, a predstava o svemu tome nejasna i
maglovita.
Manje je jasan stupanj utjecajaposlaničkemedicinsketradicije.Ve-
like zbirke hadisa, kao što je naprimjer Sahih al-Buhari, bile su radije
usmjerenekaslušateljstvu,negokaraspravamaoposlaničkojmedicini–
poput onih od Ibn Kajima i Zehebija, u kojima su autori ponudili obje
vrste elemenata, uključujući i one za prevlast poslaničke medicine nad
galenskom–zaštasuautoriponudiliiodabranehadise.
1
Kaotakva,ova
druga (poslanička medicina), moguće je, bila je produkt natjecanja sa
galenskomtradicijomzaokupacijusrcairazumaizurbanihsredina.
Ipak, ponajviše zbog predrasuda spram tradicije, zapadnji učenjaci
još trebaju preduzimati tematske, komparativne studije o različitim
poslaničkim tekstovima (hadisima) – umjesto da generalno poslaničke
predajeportretišustatičkimibeskompromisnimterminima.Štaviše,onih
nekoliko ispitanih poslaničkih medicinskih predaja do današnjeg dana
potječeizsunijskogislama.Muslimanskešiijskepredajepakupravotre-
bajuprivućipažnjuučenjakaizoveoblasti.
Ukratko,duodecimalnišiizamrazlikujeseodvećinesunnijskihmez-
heba svojim priznavanjem članova porodice Božijeg Poslanika, počevši
odAlib.AbuTaliba(umro661.god.),kojemujepošiijskomvjerovanju

1
VidjetiargumenteIbnQayyimaiAl-DhahabijakakoihjecitiraoRahmanuHealthand
Medicine,42-3.

Mudrosti islamske medicine

22
bila namijenjena Božanska dužnost da upravlja muslimanskom zajedni-
com poslije Božijeg Poslanika. Šiijska akida podrazumijeva da su sve
izjaveidjelačlanovaporodice,Ehli-bejt,budućidasuBožanskiinspiri-
sane, ustvari produžetak objave, u potpunosti besprijekorne i tačne.
Dvanaesti,posljedniImamizlinijeEhli-bejtanestaoje874.godine,jošu
doba djetinjstva. On će izaći iz svijeta skrivenosti na kraju vremena i
donijeti pravdu i blagostanje vjernicima. Šiije duodecimalisti uvijek su
bili manjina u muslimanskom svijetu. Šiizam kao sistem biva us-
postavljen u Iranu u šesnaestom stoljeću. On ostaje takav, te su
duodecimalisti danas većina u Iranu, Iraku, Bahrejnu i Libanu. Postoje
također i vrlo brojne šiijske zajednice u Indiji, Pakistanu, državama
Perzijskogzaljeva,kaoiurepublikamabivšegSovjetskogsaveza.
1

Međutim,duodecimalnišiizamnemanjkamedicinskihsadržaja.Aga
Buzurgal-Tehrani(u.1970.)usvojojobimnojbibliografijiliteraturepos-
većeneimamimaEhli-bejta,Al-Dhariailatasanifal-Shia,posvetiojene-
koliko stranica za pravljene liste naslova tekstova o medicinskoj prob-
lematici od nestanka posljedneg Imama (Mehdija) do dvadesetog stol-
jeća.
2
UsvomuvoduzaovajradMuhammedMehdial-SayyidHasanal-
Khirisanispostavljalistuautoramnoštvaodtihtekstova.Hasanal-Khiri-
san primjećuje da najraniji od tekstova najvjerovatnije predstavljaju -
zbirkehadisanamedicinskutematikuprenesenihodimamaEhli-bejta–
sličnokaokodsunnijskogsahiha.Nekikasnijitekstovizapravoćebitiar-
gumenti podržani hadiskim citatima – kao što su rasprave od Ibn Kayy-
ima i Al-Zehebiija. Mnogi od tih tekstova ostali su sačuvani do danas.
Postojetakođerčetiriknjigeizšiijskehadisologije,nespominjućidruge
rane zbirke.
3
Budući da ovi radovi sadrže imamske izreke o mnogim

1
Za uvod u šiijski islam dvanaestorice naročito vidjeti Moojan Momen, uvod u šiijski
islam:Historijaidoktrinašiijaduodecimalista(NewhavebandLondon:YaleUniversity
Press 1985.) Vrlo rana historija vjere raspravlja se detaljno u S. Sain M. Jafri, Origins
and Early Development of Shi'a islam (London and New York: Longman, 1989.).
Koristan uvod u zakonodavstvo duodecimalista, njihoveglavneperiode,ključneličnosti
daje Hossein Modarressi Tabataba'i, Introduction to Shi'a Law, a bibliographical study
(London:IthacaPress,1984.).
2
Agha Buzurg al-Tehrani, Al-Dhari'a ila tasanifal-Shi'a,(TehranandNajaf,1353-98),
15:135-44.
3
Ova četiri su Al-Kafi od Muhammeda ibn Ya'qub al-Kulaynija (u. 941 god.), Man la
Yahduruhual-Faqih,odŠejhaal-Saduqa,Muhammedibn'Alial-Qummi,spomenutual-
Khirsanovomuvodu,iTahdibal-Ahkamial-Istibsar,obaodAbuYa'farMuhammedibn
al-Hasanal-Tusi(u.1067god.).Takođervidifusnote16i29.

23
drugim temama, oni susesasvimvaljanomogliiskoristitizastvarivez-
ane za medicinsku problematiku. Do danas međutim nije načinjen ni-
kakavnapordaseispitabilokojiodovihizvoraspogledomnadetaljei
analizu šta šiijska akida misli o ovoj vrsti literature. Uzmimo samo za
primjer usporedbu sa sličnim djelima u sunnijskoj tradiciji, gdje je
postignutznačajannapredak.
Ovajtekst,Imamskamedicina,predstavljazbirkuizjavaimamaEhli-
bejta sabranih od Abu Atab Abdullah Abdullaha i Al-Husejna, sinova
BistamaibnSabura.BistamjebiosavremenikšestogimamaAbuAbdil-
lah Džafera ibn Muhammeda es-Sadika (umro 765. god.) i sedmog
imama Abu al-Hasan Musa Ibn Džafera al-Kazima (umro 799. god.).
1

Ovdje je riječ o samo jednom od nekoliko takvih tekstova koji će biti
objavljeni,unatočmnoštvusličnihšiijskihmaterijala.Ovazbirkasamoje
rad na medicinskoj imamskoj problematici koja treba privući pažnju
prema ovoj oblasti. Usko baziran na ovom radu, Rahman je šiije
okarakterisao, za razliku od sunnija, kao one koji su ohrabreni da nose
patnju,neraspoloženjeibolesttedatražepomoćdoktorasamoakobolest
prijetidaeksaliraikadabolpostanenepodnošljiva.UskladusaRahma-
nom,šiijedajuprednostprirodnomliječenjuinaglašavajuvrijednostpat-
nje. Takve tendencije, kako je on zaključio, nesumnjivo su spojene sa
motivima strasti i naglašavanju vrijednosti šehadeta (mučeništva), o ko-
jimausunijskomislamuimamalotragova.
2

PokojniMichaelW.Dolsusvomesejuprikazaojeknjiguukojojje
Rahman ponudio ovu analizu. On je predložio eklektičniju definiciju
nego što je to dosad bilo moguće. Dols je okarakterisao poslaničku tra-
dicijukao:“Smjesuodtrinaročitaelementa(...):narodnemedicinearap-
skih beduina; pozajmnine iz galenskog koncepta koju karakterišu opće

1
U sadašnjem tekstu, vidjeti al-Tehrani, ibid 15:139-40. Publikacija ovog historijskog
tekstadiskutujesenakrajual-Khirasanovoguvodaiufusnoti14.
2
Rahman, ibid, 37-8, citirajući samo str. 16, 6 arapskog teksta sadašnjeg djela,
korespondirajući al-Khirasanovom uvodu. Ovdje al-Khirasan zacijelo ne citira nijednu
predaju već izjave dvojice kasnijih učenjaka od duodecimalista, Muhammeda Baqir al-
Majlisija, koji je umro 1699. god. i šejh al-Mufida iz kasnog desetog stoljeća.
RahmanovoarapskoizdanjedjelapublikovanojeuNedžefu1965.god.Aktuelnoizdanje,
nastalonovimprijevodom,objavljenojeuBejrutu.
Mudrosti islamske medicine

24
značajke kao što su raspoloženje, temperament i kvalitet, i od nads-
vodnjenihBožanskihilinatprirodnihprincipauzročnosti.”
1

PrvotnaprocjenasadaaktuelnogtekstasugerišedajeDolsovaanaliza
pogodnijanegoRahmanovaidasuodistasvetrimedicinskeformenašle
svoj blagoslov u šiijskoj zajednici. Paralele sa predislamskom medicin-
skom praksom i teorijom, kako je to uočio npr. Ullmann, odista su
očigledneuovimpredajama.Postojijasandokazonjihovomstanovitom
poznavanjuanatomije:mnogiodglavnihorganaspominjuseuovimtek-
stovima.Ullmannjespomenuoupotrebuživotnjskogurina
2
iljudskekrvi
kao ljekovitih elemenata, a reference za oboje javljaju se u njegovoj
prezentiranoj zbirci. Razne biljne kombinacije, supe, životinjska mast,
šećer i med predstavljaju se kao lijekovi. Daje se također dokaz vjero-
vanju da je ovdje riječ o magičnim karakteristikama nekih, inače
neškodljivih elemenata, kao što su voda Zemzema ili glina Kerbele,
mjesta stradanja jednog od Imama.
19
Tako su predislamske natprirodne
sile,kaoštoje“urokljivooko”,uislamskomperiodutakođerviđenekao
opasnost. Svekoliki naglasci na preventivnom liječenju, uzdržavanju od
određenihvrstahraneiupotrebinačinaliječenja,kaoštosupuštanjekrvi
i spaljivanje rane metalnim predmetima–kojejeUllmannpreporučio–
predstavljaju značajke nekih od navedenih hadisa. Postoji također jasan
dokaz o teoriji zaraze ili prenošenju bolesti, kako je to Ullmann sugeri-
sao.Kaodokazzato,upredislamskojiranoislamskojArabiji,navodise
predajaprenesenaodImamaDžaferaes-Sadika,akojapotječeodBoži-
jegPoslanikaa.s.,kojijesavjetovao“negledanjeuoboljelog”.
3

1
Michael W. Dols: Islam and Medicine, pregled Fazlu Rahmanovog djela: Health and
Medicine in the Islamic Tradition, u History of Science, XXVI (1988.), 421. U njenoj
dolazećoj Islamic Medicine u An Encyclopedia of Arab Science, R. Rashed, izdanje
(LondonRoutledge,1991.god.),EmilieSavage-Smithsugerišedajeposlaničkatradicija
cvjetala uporedo s grčki baziranom tradicijom, ali vjerovatno služeći se različitim
dijelovima zajednice, a odbija sugestije da je ista bila prijetnja “naučnoj ili racionalnoj
medicini”.

2
TretmanurinauKur'anumožesepronaćiuHandbookofEarlyMuslimTradition,odA.
J. Wensincka (Leiden: Brill, 1927 god.), koji se također može konsultovati u vezi
referencizarazličitumedicinskutematiku,uključujućidrugelijekoveimedikamente.

3
Ullmann,ibid1-5,86-7.

25
Humoralna osnova, što je karakteristika tradicionalne grčke medi-
cine,evidentnajeuovimpredajama.Uočljivesunpr.referenceliječenja
utemeljene na crnoj i žutoj žuči i sluzi. Predaje se isprepliću sa listom
spravljenih lijekova za ublažavanje rečenih tegoba. Ovdje su također
prisutne korelacije klimatskih faktora sa stupnjem bolesti ili stupnjem
zdravstvenog blagostanja. Premda ovdje nema formalnog spomena hu-
moralnog stanja, prirodni konstituenti se ipak spominju. Prisustvo treće
odtrikomponenteuovimpredajama,kojejespomenuoDols,kaoštoje
vjerovanjedasubolestizdravljetakođerrezultatBožanskeintervencije,
istotakosotoneidžinna,takođerjejasnapoputbrojamolitvi,dovaislič-
nihibadeta.Izvjesnesutakođerpredajekojenudekompleksanpogledna
medicinsku teoriju i praksu. Rijetki su npr. hadisi u kojima se za refer-
encu uzima jedna iz više od tri medicinske forme. U slučaju tretmana
sluzi–kaoštojetoprenesenoudvijepredajeodHarisab.Ejjubal-Juri-
janija i Muhammeda b. al-Sirradža – oba liječnika sluzi su bili učači
Kur'anaiobojicasuseuspješnobavililiječenjembiljnimpreparatima.
Date reference za sva tri oblika teorije i prakse u navedenim preda-
jamaijasneparalelesaposlaničkommedicinombaziranomnasunnijskoj
tradiciji, kao što je to diskutovano do sada, upućuju na činjenicu da bi
komparativna studija sunnijske i šiijske poslaničke medicinske tradicije
bila od naročitog značaja. Već dostupni sunnijski tekstovi mogli bi biti
dobromosnovomzapreliminarnustudiju.Al-Suyutijeusvojojraspravi,
naneštonepotpunijinačin,ukazaonahumoralnikonceptiste.
1
KakoSu-
yutiusvomeseju,takoidrugipripovjedači,uprezentiranomtekstupred-
stavljajumnogesličnebolestikaoštosu:“urokljivooko”,kolika,lepra.
2

Lociranje takvih referenci u sadašnjoj zbirci olakšano je uključivanjem
liste bolesti i tegoba. Sujutijev esej također sadrži listu karakteristika
raznihjelailijekovaporedanihalfabetskiuskladusanjihovimarapskim
ekvivalentima. Ova lista može se ukrstiti sa listama metoda liječenja i
arapskim pojmovima dodatim ovom eseju, a lista sadrži i usporedbe
predloženihlijekova.

1
Vidjeti: El God: The Medicine of The Prophet, 50, gdje Al-Suyuti diskutuje o hu-
moralnom sistemu u više detalja nego u sadašnjem djelu, ali je nadomjestio slezenu
umjestocrnežuči,smatrajućida:“slezenajeneštoštosezovecrnažuč”.
2
MichaelW.primjenjujeraznetermineusvojojdiskusijiolepri.Dolsusvom'Djudham',
EI
II
,suppl,Fasc.5-6(Leiden:Brill,1982.),270-74.Izgledaočiglednodasureferenceza
zlubolestusadašnjemdjelutakođerreferencezanekuodformiporedkožnihproblema.
Mudrosti islamske medicine

26
Također se komparacije sa djelima napisanim od strane privrženika
islamske tradicije, a prema galenskom sistemu liječenja, korisno mogu
upotrijebiti. Predaje u ovoj zbirci sadrže mnoge značajke za oči i očno
liječenje.UpredajiprenesenojodAbdullahaibnBistamazalijeknazvan
“ozdravljujući”kažesedaćebitikoristanzaRihal-Sabah,uzuslovkoji
figurišeuradovimaYuhanneibnMasawayeiIbnal-Nafisa.
1

Specifičan farmacijski materijal u ovoj zbirci i drugim Poslaničkim
tekstovimatrebaobisepojavitidaodmjeriusporedbusasličnimmateri-
jalomudrugimposlaničkimtekstovima,kaoštojetoranijepreporučeno,
alitakođerisaelementimagrčkefarmakologijekojajepostaladostupna
u arapskom jeziku u toku abasidskog perioda, u radovima poput Aqra-
badin od Abu Yusufa Yakuba Ibn Ishak al-Kindija (u. 870. god.).
Spominjanje korisnih osobina jermenske gline, kao u sadašnjoj zbirci
npr.,jestebezpresedanauradovimakakogalenskemedicinetakoima-
terije Medice od Dioscoridosa. Neki termini koji se ovdje pojavljuju
mogubitiiskrivljeneverzijedrugihtermina,ilipakmoguimatiznačenja
drugačija nego što su data u aktuelnom prijevodu. Zbog moguće kon-
fuzijemeđubaštinicimaovetradicije,rečeniterminizaslužujuspecijalnu
pažnju.Al-Kundusnpr.možeznačitisoapwort(sapunjača),aliisneeze-
wort (jedna vrsta biljke) – kao što je to ovdje vidljivo. Sama znamenka
žive,al-zaybaq,možebitištamparskagreškaumjestoal-zanbaq(ljiljan).
Asarawan može značiti štamparsku grešku od asarun, to jest “asara-
bacca”.Abarfyunjetakomoždapogrešnainterpretacijaodafarbyun
2
.

1
Od Ibn Masawayha, vidjeti: Max Meyerhoff, The History of Trachoma Treatment in
AntiquityandDuringtheArabicMiddleAges,BulletinoftheOphthalmologicalSociety
ofEgypt(Cairo),29(1936.),40:EmilieSavageSmith,“Ibnal-Nafis'PerfectedBookon
OpthalmologyandHisTreatmentofTrachomaanditSecuelae”,YournalfortheHistory
ofArabicScience,4(1980.),166.

2
Od Al-Kindija, vidjeti: Martinlaway, prevodilac: The Medical Formulary or Aqra-
bathin of Al-Kindi translated with a study of its materia medica (Madison andLondon:
The University of Visconsin Press, 1966). Isto tako 'Armenian clay', vidjeti: Ullmann,
ibid,25,12.Sljedećereferencekorištenesuuprijevoduterminailijekova,udodatkuAl-
Kindiju: Martin Laway: The Medical Formulari of al-Samarqandi and the relation of
earlyArabicsimplesthosefoundintheindigenousmedicineoftheNearEastandIndia
(Philadelphia:TheUniversityofPennsylvaniaPress,1967.);J.L.ShlimmerTerminologie
Medico-Pharmaceutique (Teheran: University of Teheran Press, 1970, reprintizdanjaiz
1874.); Alfred Ciggel: Arabische Deutscher Worterbusch (Berlin, 1950.); i manje
pouzdaniA.K.Bedevian:IllustratedPoligloticDictionaryofPlantNames(Cairo,1936.).

27
Postoje ipak jasne smjernice koje upućuju na pravac vjerovanja
Imama – duodecimalista, što je evidentno iz ovih predaja. Kontroverza
oko autentičnosti Kur’ana susreće se u predajama prenesenim od Ibra-
hima al-Baytara, a u vezi sura Al-Feleq (113) iAl-Nas(114)–kaoipi-
tanjedalisuilineovedvijesureuključeneuverzijuKur’anaposlanik-
ovihashabaAbadulahaibnGhafilaiIbnMes'uda(umro652/3.god.).
1

Pitanje postojanja naročitog imamskog (dvanaestorice) stava prema
bolestima i zdravlju odveć je izbilo na površinu naspram Rahmanove
karakterizacije šiija kao onih koji su “nasavjetovani danosepatnjuite-
gobubolesti”idaskupljajuliječnikesamouposljednjemodredištu,inje-
govo opisivanje ovog stava kao “motiv strasti i imperativ šehadeta –
mučeništva.”
2

Detaljnije i temeljitije istraživanje ovih predaja nego što ih je Rah-
manpoduzeopokazujedaimamaloosnovezatakvugeneralizaciju.Bro-
jne forme liječenja lijekobiljem (iste prirodne lijekove koje je Rahman
preporučio, šiijska poslanička medicina znala je zanegirati), mnogi
preventivnipropisi,istotakobrojnemolitve,doveiibadetikojisuzabil-
ježeni u ovim predajama, uveliko potvrđuju njihovu čežnju za dobrim
zdravljem i ukazuju na važnost podarenog znanja i sredstava da se to
postigne. Usputan savjet za isključivanje liječnika ne treba unijeti kon-
fuziju te interpretirati se kao fanatična želja za smrću (šehadet) – već
možeodražavatisumnjunepismenevećineoformiliječenjakojajeizvan

DrugekorisnerječnikemožetenaćiuDolsu:Medieval-IslamicMedicine,153-66;Savage
Smith:Ibnal-Nafis,182-7;Azmi,ibid,107-11;odŠejhaal-RaisibnSina:Al-Risalaal-
Wahiyya, Mahmood Suwaysi edition (Tunis: University of Tunis, 1985.), 118-244;
HakimMohamedSaid:Al-Biruni'sBookonPharmacyandMateriaMedica,editedwith
an English translation (Karachi, 1973.). Da se primjetiti da ovi izvori često nude
konfliktneprijevodezaimenabiljkiilijekova.Arapskiterminidajuseuzagradamasamo
uprvomslučajuriječi,iindeksiranisusamozaprvustranicu.Akose,međutim,nekoliko
arapskih termina prevede samo jednim engleskim terminom, različiti arapski termini
mogubitiindeksiranivišenegojedanput.
1
O Ibn Mas'udu vidjetiJ.C.Vadet's'IbnMas'ud',uEI
II
,4(Leiden:brill,1971.),873-5.
Date Ibn Mas'udove očigledne šiijske tendencije, imam Jafarovo poricanje Ibn
Mas'udovog učenja Kur'ana sugeriše napor da se minimiziraju razlike između
sunnisunnijaišiijauskladusaImamovimpomirljivimtendencijama.Zauvodupoziciju
duodecimalista o autentičnosti Kur'ana, vidjeti Etan Kholbergove: Some Notes on the
Imamite Attitude to the Kur'an, U. S. M. Stern, at al-ads, Islamic Philosophy and the
ClassicalTradition(Oxford:Cassirer,1972.),209-24.
2
Rahman, ibid, 37. Ovdje Rahman jasnoizlažekonvencijalnutendencijuuorijentalnim
studijama da bi islamu i muslimanima pripisao fatalizam, ali smatrajući to osobenošću
šiijakojitvrdoglavooponirajuvišeprosvijetljenimsunnisunnijama.
Mudrosti islamske medicine

28
domašaja njihova iskustva. Pa ipak, čak i u ovoj zbirci nalaze se poka-
zatelji za imamsku dozvolu liječničkog savjeta, kao što to npr. predaja
prenosi od Abdullaha ibn Bistama, koji prenosi od Imama Džafera es-
Sadika,gdjejeImamdozvoliolijek,preporučenodliječnika,kojiuklju-
čujesuhogrožđeimed.Istotakonpr.dvijepredajeodImamaDžaferau
vezi sa sirćetom sadrže samo nagovještaje o nesporazumu koji se tiče
savjetadatogodstraneliječnika.
Moždanajmanjejasni,alizatonajočiglednijeodražavajušiijskikolo-
rit ovih predaja, jesu zapravo sami njihovi prenosioci. Ove osobe nave-
denesuulistizasebnoizaslužujuodređenupažnju.Međunjimasuneke
ličnosti već poznate znalcima ove oblasti. Hišam ibn al-Hakam npr.
dobrojeznanmeđuznalcimašiijskeakidekaoracionalističkisljedbenik
Imama Džafera es-Sadika.
1
Druge od navedenih ličnosti imale su manje
tegobne karijere. Također vrlo dobro poznat, ali sa nešto raznolikijom
karijerom, jeste i Al-Mofaddal ibn Omer al-Džufi koji se opetovano -
spominje u ovim predajama, ali koga su kasniji biografi zanijekali.
2
Al-
MoallaibnHunajsopisujeseodAl-Nadžasijakaoslab,
3
iAl-Nadžasita-
kođerkažezaMuhammedaibnSinanaal-Zahirijadajepreniosvojepre-
dajeodmnogo“slabijih”osoba.
4
Možeseuočitidadoksunemedicinske
predaje ovih i drugih osoba mogle biti problematične, njihove medicin-
skepredajesmatranesuprihvatljivim.Evidentnoje,međutim,dabidal-
jnjeistraživanjepredajaiprenosilacatihpredajabilokorisnogdjegodje
to moguće, a naročito bi bilo korisno npr. razvrstati predaje u sadašnjoj
zbirci prema ranijim zbirkama u kojima se ove pojavljuju kao originali.
Tako bi se bolje razumjela namjera i ustanovilo ciljano slušateljstvo te
originalnezbirke.
5
Zanimljivojedagdjegodtradicionalistiuključerefer-
enceosobakojenisuistovjernici,greškesedogađaju.Jedinareferenca,u
ovoj sadašnjoj zbirci – prema Yuhanna ibn Masawayihu, upućuje na

1
VidjetiW.MadelungovčlanakonjemuuEI
II
,3:496-98,itakođerrMomen,ibid,65,67,
73.
2
OdAl-Mufaddala,vidjetiW.Madelung:Khattabiyya,Ei
II
,4:1132-3;Momen,ibid,53.
BiografAbual-AbbasAhmedibnAlial-Nayashi(u.1058)opisujegakaopokvarenogu
svom Rijal-al-Nashi (Qum, 1047), 416. Također vidjeti članak o njemu u biografiji od
Muhammedibn'Alial-Ardabili:Jami'al-Ruwat2(Qum,1403),258-60.Ovajdrugibio
jeučenikMuhammedBaqiral-Maylisija.
3
Al-Nayashi,ibid,417.Vidjetitakođer:Al-Ardabili,ibid,2:241-50.
4
Al-Nayashi,ibid,338.Al-Ardabili,ibid,2:88-29.
5
Najnovije zbirke predaja duodecimalista, vidjeti Etan Kolhberga: Al-Usul al-Arba
'umi'a,Journal-ofStudiesinArabicandIslam,10(1987),128-66.

29
njegatakođerkaoAbuHafana,imekojenijepoznatoukonvencionalnim
biografijama.
1

Naročito je očigledna nedostatnost našeg znanja o naravi i utjecaju
poslaničke tradicije u islamskoj medicini, a osobitoonaošiijsko-imam-
skoj medicini. Objavljivanje engleskog prijevoda ove zbirke šiijsko-
imamsko medicinskog zbornika hadisa trebalo bi biti povodzazapočin-
janje ponovnog razmatranja poslaničke medicinske tradicije kako za
učenjake,takoizadrugezainteresovane,iuislamskojhistoriji,iuteoriji
ipraksiduodecimalnogimamskogšiizma.Ovdjebitrebaloposebnozah-
valitiMuhammeduTrustuzanjegovdoprinosovomprocesu.

AndrewJ.Newman

TheUniversityofOxford
TheUnitfortheHistoryofMedicine

1
VidjetiJ.C.VadtovčlanakonjemuuEI
II
,3:872-3,itakođerIbnAbiUsaybi'ah:Uyun
al-Anba'fiTabaqatal-Atibba(Bejrut,1401-1981),2:123-37.

Mudrosti islamske medicine

30

TIBBAL-A'IMMA

UimeAllahaMilostivogSamilosnog

NekajeslavaihvalaAllahu,kakoNjemudolikujedabudehvaljen,i
neka je blagoslov Njegov na Muhammeda i njegovu čestitu i čistu
porodicu.
KnjigasadržimedicinskepreporukeEhli-bejta,mirnekajenanjih.
Abu Atab i Husejn, Bistamovi sinovi, prenijeli su od Muhammeda
ibn Halafa Qazvinija – jednog od učenjaka Ehli-bejta – od Hasana ibn
Ali al-Vašša, od Abdullaha ibn Sinana, od njegova brata Muhammeda,
od Džafera es-Sadika, od njegova oca, od njegova djeda (Husejn ibn
Alija),mirnekajenanjih,dajeonrekao:
“Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – posjetio je Salmana al-Fa-
risija te mu rekao: ‘OAbuAbdillah,kakvatijetobolest?’Onjeodgo-
vorio: ‘O Emir al-mu'minin, hvala neka je Allahu, ja ti se jadam na
mnogebolesti.’Emiral-Mu'mininmujeodgovorio:‘NežalostiseoAbu
Abdillah,jernemanijedannašsljedbenik(šiija)kojijepogođenpatnjom,
a da to nije zbog njegova grijeha učinjenog prethodno; patnja i bol su
pročišćenjenjegovoggrijeha.’Salmanjeodgovorio:‘Akojetotakokao
štotikažeš,ondazanasnemadrugognačinadaseizliječimoodgrijeha,
osim da se duhovno pročistimo.’ Ali – mir neka je na nj – je rekao: ‘O
Salmane,postojipročišćenjeodgrijehauistrajnostiistrpljivosti,ubolui
dovi upućenoj tvome Svevišnjem Gospodaru. Jer, moleći Njega na ova
dvanačina,Onćeteobdaritidobrimdjelimaiuzdićiteustepenima.Što
se tiče patnje i bolesti, to je isključivo za čišćenje i pokajanje za svoje
grijehe.’” Husejn je rekao: “Salman je poljubio njegovo čeloizaplakao
kazavši:‘Danijebilotebe,oEmiral-mu'minin,kobinampojasnioove
stvari?’”
AbuAtabAbdullahibnBistampreniojeodMuhammedaibnHalafa,
od Al-Wašša, od Abdullaha ibn Sinana, njegova brata Muhammeda ibn

31
Sinana,kojijerekaodajeDžaferibnMuhammed–mirnekajenanj–
rekao:
“Nema nikoga ko se boji belaja pa mu pristupi sa molitvom, a da
Allah neće ukloniti taj belaj od njega. Ne znate li vi da je Emir al-
mu'minin–mirnekajenanj–rekao:‘BožijiPoslanik,mirAllahovneka
jenanjinjegovuporodicu,mejepozvao:OAli!,ajasamseodazvao:
‘Tebi sam na raspolaganju Poslaniče Božiji.’ On reče: ‘Namaz odgoni
nesrećuizloitojezasigurnokodBogazapisano!’”
Al-Waššjerekao:
“Pitao sam Abdullaha ibn Sinana postoji li naročita molitva ili na-
mazzato.Onjeodgovorio:‘PitaosamEs-Sadiqa–mirnekajenanj–o
tomeionmijerekao:Da.Našpogođenisljedbenikimanaročitumolitvu
za svaku bolest. A neki naši posjednici znanja nemaju nikakvu posebnu
molitvu,jermolitvaovihnemapregradepremagajbu(svijetutajni).’”
AbuAbdillahibnBistampreniojeodMuhammedaibnHalafa,aovaj
odAl-Wašša,kojijerekao:
“Al-Rida,mirnekajenanj,mijerekao:‘Akosenekoodvasrazboli,
neka on dozvoli ljudima da se pozovu na njega, jer molitva svakog od
njih bit ćeuslišana.’Potomjerekao:‘OWašša!’Odgovorih:‘Tebisam
nausluzimojemiruivođo.’Onreče:‘Jesilirazumioštasamtirekao?’
Odgovorih: ‘Da, o sine Božijeg Poslanika.’ On reče: ‘Nisi me razumio,
znaš li ti koji su to ljudi?’ Odgovorio sam: ‘Da, zacijelo! To je ummet
Muhammeda,mirAllahovnekajenanjinjegovuporodicu.’Onreče:‘Ti
ljudisunašisljedbenici.’”
Abu Abdillah al-Husejn ibn Bistam prenio je od Muhammeda ibn
Halafa,odHasanaibnAlija,odAbdullahaibnSinana,odnjegovabrata
MuhammedaibnSinana,odAl-MufaddalaibnOmera,kojijerekao:
“Čuo sam od Es-Sadika – mir neka je na nj – a on od Baqira – mir
neka je na nj – da je rekao: ‘Kada se vjernik razboli, Allah saopćava
svommelekunalijevomramenu:Nezabilježinijedangrijehmomslugi
dokle god je on umomgostoprimstvuinamomčuvanju.Allahtakođer
kazujemelekunanjegovomdesnomramenu:Zabilježimomrobuunje-
govdeftersvadobradjelakojabionučiniodajebiozdrav.’”

Mudrosti islamske medicine

32
MjeraRewArdazasvakubolest

AbuAtabnamjeprenioodMuhammedaibnHalafa–mislimdanam
jetoistoprenioHusejnibnBistam–odAl-Wašša,odAbdullahibnSi-
nana,odMuhammedibnSinana,odEs-Sadiqa–mirnekajenanj–koji
jerekao:
“Jedna besana noć vjerniku u nevolji jednaka je godini dana mo-
litve.”
PrenosiseodDžaferaibnMuhammeda–mirnekajenanj–odAli
ibn Husejna – mir neka je na nj – od njegova oca–mirnekajenanj–
kojijerekao:
“Čuo sam od Allahova poslanika, mir neka je na njega i njegovu
porodicu,dakaže:‘Jednanoćgroznicebrišegrijeheodgodinudana.’”
OvimlancemprenosilacaodAbdullahaibnSinanadonosisesljedeće
kazivanje:
“BiosamuMekiiskrivaosamneštoštonikonijeznaoosimAllaha
Uzvišenog. Kada sam stigao u Medinu, pozvao sam Abdullaha ibn
Sadika – mir neka je na nj – on me je pogledao i potom rekao: ‘Traži
Allahov oprost za to što si skrivao i nisi objelodanio.’ Kazao sam:
‘TražiosamAllahovoprost.’On(AbdullahibnSinan)jekazao:‘Srednja
vena na mojoj nozi je natekla.’ Kada sam se poselamio sa njim (Es
Sadikom) – to je bilo prije nego mi je vena otekla – on mi je rekao:
‘Kogagodpogodipatnjapaseonstrpi,Allahgaobdarinagradomkaoza
hiljadušehida.’”AbdullahibnSinanjerekao:“Kadasamstigaododruge
fazeumompovratku,mojavenajeoteklaimojapatnjaseproteglamje-
secima. Kada sam obavio hadždž sljedeće godine, pozvao sam Abu
Abdillaha–mirnekajenanj–irekaomu:‘MoliAllahazalijekzamoju
nogu.’ Rekao sam mu da me noga puno boli, a on je odgovorio: ‘Nema
problemazaovunogu,negodajmitvojuzdravustopuiAllahćeteizli-
ječiti.’ Tako sam ja ispružio svoju drugu stopu, i on je molio Allaha za
njeno ozdravljenje. Kada sam ustao i poselamio se sa njim i krenuo
nazad,mojavenajeoteklainazdravojstopi,pasamkazao:‘TakomiAl-
laha,onmenijeizliječio,negomijeprouzročionovupatnju.’Bolovao
samtrinoći,dabimiuzvišeniAllahpodarioozdravljenjeipokazaodaje
njegovadovabilakorisna.”
Atadovaglasi:

33
“U ime Allaha Blagog i Milostivog. O moj Bože, molim Te Tvojim
čistimsavršeniminajuzvišenijimimenom,putemkojeg,kogoddaTise
obrati, Ti mu se odazivaš, i ko god Te njime pozove, Ti mu odgovaraš,
uz blagoslov Muhammedu i njegovoj porodici – izliječi bol u mojoj
glavi,popravimojsluh,mojvid,mojstomak,mojupoleđinu,mojeruke,
mojestope,mojetijeloisvemojeorganeiudove.ZacijelosiTiMilostiv,
iTvojamoćnadilazisve.”
Onjetakođerkazao:
“Al-Khazzazal-RazijeprenioodFaddala,odAbanaibnOsmana,od
Abu Hamze al-Thumalija, od Al-Baqira, mir neka je na nj,odEmiral--
mu'minina, mir neka jenanj,kojijerekao:“Kogagodsnađebolunje-
govu tijelu, neka dovom zatraži utočište kod Boga na sljedeći način:
‘Utječem se moći Allahovoj i Njegovoj veličini koja nadvladava sve
stvari. Tražim zaštitu za sebe kod Onoga koji obdržava nebesa. Tražim
zaštitu za sebe kod Onoga sa čijim imenom ništa ne može nauditi.
Tražim zaštitu za sebe od onoga čije ime je blagoslov i lijek.’ Ako on
budemolioovomdovom,nikakvabolestilibelajmunemogunauditi.”
Ali ibn Ibrahim al-Wasiti prenio je od Mahbuba, a on od Muham-
meda ibn Sulejman al-Awdija, a on od Abu al-Džaruda, a on od Abu
Ishaqa,odAl-Harisaal-A'wara,kojijerekao:
“PožaliosamseEmiral-mu'mininu,mirnekajenanj,nabolipatnju
u mom tijelu. Kazao je: ‘Kada bilo koga od vas pogodi bolest, neka
izgovara:UimeAllaha,nekajenjemuslava,inekajeblagoslovAllahov
na Poslanika i njegovu porodicu, utječem se moći Allahovoj od zlih
posljedicaonogaštomejesnašlo,aNjegovamoćnadvladavasveštoOn
hoće.’Akonekobudeučioovudovu,Allahćemuuklonititegobuakoto
Onbudehtio.”

Mudrosti islamske medicine

34
Glavobolja

SahlibnAhmedjeprenioodAliibnNumana,odibnMusakana,od
Abdulrahmanaal-Qusayra,odEbuDžaferaal-Baqira,mirnekajenanj,
kojijerekao:“Kogodpatiodglavobolje,nekastavisvojurukunačeloi
neka kaže sedam puta: ‘Tražim utočište kod Allaha, u čijoj moći je sve
onoštojenakopnuinamoru,naNebesimainaZemlji,Onogakojisve
čujeikojisvezna.’Nakontogabitćeoslobođenbolova.”
Hariz abu Ajub al-Džurijani prenio je od Muhammeda ibn Abu
Nasra, od Sa'laba, od Amr ibn Yezid al-Sayqala, od Džafera ibn Mu-
hammedaibnAliibnHuseinaibnAliibnEbuTaliba,mirnekajenanj,
dajerekao:
“Požalio sam mu se na glavobolju i na moje danonoćne tegobe s
njom.Aon(DžaferibnMuhammed)jerekao:‘Stavisvojurukunačelo,
i prouči sedam puta: U ime Allaha, sa čijim imenom ništa ne može
nauditi na Nebesima ni na Zemlji, On sve čuje i sve zna. O Allahu,
tražimutočištekodTebeodnesrećaodkojihjetražioTvojuzaštituMu-
hammed,miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovuporodicu.’Bol
ćesepovućizahvaljujućimoćiUzvišenogAllaha.”
AliibnUrvaal-Ahwazi,prenosilacučenjaEhli-bejta,mirnekajena
njih, prenio je od Al-Daylamija, od Dawuda al-Raqqija, od Musa ibn
Džafera,mirnekajenanj,dajeon(Dawud)rekao:
“Rekao sam mu: ‘O sine Poslanikov, imam stalnu glavobolju, pone-
kadameonadržicijelunoć,temetoonemogućavaumojimnoćnimmo-
litvama.’Rekaoje:‘ODawude,kadagodtetosnađe,stavisvojurukuna
čelo i kaži: Utječem se Allahu i tražim njegovu zaštitu za sebe od svih
belajakojimepogađaju–uimeAllahaSvemoćnogiNjegovihsavršenih
riječi, Čijoj moći ne može izbjeći ni pravednik ni nevaljalac – Tražim
utočištekodAllahaPremoćnogiSveobuhvatnogprekoPoslanikaBoži-
jeg i njegove časne porodice. O Allahu, putem njihovog posredovanja
kod tebe zaštiti me od ovih patnji i tegoba, pa te neće više ovo po-
gađati.’”
Abu Sald al-Harawi prenio je od Imama Ride, mir neka je na nj, od
svogocaImamaBaqira,mirnekajenanj,kojijekazao:

35
“Podučavajte naše sljedbenike da uče sljedeće riječi za glavobolju:
‘O Ta-ha, o Zarr, o Tamana, o Tannat!’ Ovo su uzvišena imena i imaju
propisanumoćodSvemoćnogAllaha.Allahćetakoudaljitiodnjihbol.”
Abdullah ibn Bistam je prenio od Ishaka ibn Ibrahima od Abu
Hasanaal-Askerija–mirnekajenanj–dajeon(Ishak)rekao:
“Bio sam sa njim (Imamom Askerijom), kada mu se jedan od naše
braće požalio: ‘O, sine Allahova Poslanika, moja porodica trpi velike
muke od ove proklete bolesti.’ On je upitao: ‘A kakva je to bolest?’
Čovjekjeodgovorio:‘Glavobolja.’Onreče:‘Uzmičašuvodeiproučina
nju:ZarneznajunevjernicidasuNebesaiZemljabilijednacjelina,pa
smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće
vjerovati? (Kur'an 21:30) Potom to popijte i onda nećete imati više po-
teškoćasabolešću,voljomUzvišenogAllaha.’”
TamimibnAhmedal-SajrafipreniojeodMuhammedaibnHalidaal-
Barqija,odAliibnal-Numana,odDavudaibnFarqadaiMu'allaibnHu-
naysadasuobojicakazali:
“AbuAbdillah–mirnekajenanj–jerekao:‘Začešljavanjekosena
obrazima jača zube, začešljavanje brade otkljanja infektivne bolesti,
raščešljavanje zamršenih uvojaka kose otkljanja anksioznost iz prstiju,
začešljavanje obrva je zaštita protiv lepre, češljanje kose na glavi zaus-
tavljacurenjeisluzavost.’”

Lijekzašlajmisluzavost

Onjetakođerrekao:
“Tadajeonopisaolijekzašlajmisluzavost.Kazaoje:‘Uzmitejed-
nakekoličinebizantijskemastike,aromatičnesmole(Franincense),divlje
majčinedušice,hladnopićeodkorova(Weed)ikomorača(anis)!Izmel-
jitesvakuodnjihposebnouoblikusitnogpraška!Potomtotrebaprosi-
jati, pomješati ih sve zajedno i dobro ih sve izmiješati.Dodatimedatoj
smjesi i potom svaku noć, prije spavanja, konzumirati količinu smjese
veličinelješnjaka.ToćebitikorisnoAllahovomvoljom.’”
AbdullahibnMesudal-Yamanipreniojeodal-Tariyaniya,odHalid
al-Qammat,aodAliibnMusaal-Ride–mirnekajenanj–kojijeizdik-
tiraoovesastojkezaproblemcurenjaišlajma.Rekaoje:“Uzmitetežinu
Mudrosti islamske medicine

36
jednogmiskalažutogmyrobalana,
1
dvamiskalagorušice,jedanmiskal-
pirethruma, sameljite ih u fini prašak, potom četkajte svoje zube na-
tašte.Ovoćevamočistitišlajm,učinitiizdisaječisteipojačatizube,ako
Bogda.”

Dovezaglavobolju

MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedaibnYahye
al-Armanija,odMuhammedaibnSinanaal-Sinanija,odJunusibnZabi-
yana, od Al-Mufaddala ibn Omera, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir
nekajenanj–kojijekazao:
“Ovo je dova donesena od Džibrila –mir neka je na nj – Božijem
Poslaniku – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu –
kada je on imao glavobolju. Džibril je rekao: ‘O Muhammede, zatraži
utočištezatvojubolestovomdovomkodAllahaiOnćetesačuvatiod-
nje.’Tadajeonrekao:‘OMuhammede,kogodseutekneAllahusedam
puta ovom dovom za bilo koju tegobu koja ga je snašla, Allah će ga -
Svojomvoljomizbavitiiznje.Pređisvojomrukomprekobolnogmjestai
kaži: U ime Allaha, našeg Gospodara, Čiji spomen je uzvišen na Nebe-
sima,našegGospodaraČijeodredbenaNebesimaiZemljijesuobavezu-
juće i izvršne. Upravo kao što je Tvoja odredba izvršna na Nebesima,
spustiSvojumilostnaZemljuioprostinamnašegrijeheinašepogreške.
O Gospodaru dobra, spusti svoje izlječenje i milost na toga i toga, sina
togaitoga(tuspomenutinjegovoime).’”
Drugadovazaglavobolju:
“O Uzvišeni, Koji ponižavaš velike i uzdižeš male, o Onaj Koji si
otklonio nečistoću i grijeh od Muhammeda i njegove porodice svojim
potpunimčišćenjem,blagosloviMuhammedainjegovuporodicu,ukloni
mojuglavoboljuimigrenu.”

1
Nažalostnisamnoštvomriječnikanaengleskomiarapskomjeziku,zajedan
brojliječničkihizrazauovojknjizi,nisamnšaoprijevodpasamihostavio
onakvimakakvisuuoriginalu-op.prev.

37
Dovezamigrenu

Muhammed ibn Ibrahim al-Sarraj prenio je od ibn Mahbuba, od
Hišama ibn Salima, od Habiba al-Sidžistanija – on je bio stariji nego
Harizal-Sidžistani,madajeHarizbioznanijiodHabiba–kojijekazao:
“PožaliosamseImamuBaqiru–mirnekajenanj–namigrenukoja
me snalazi jedanput ili dvaput sedmično. Imam Baqir je rekao: ‘Stavi
svojurukunamjestobolaireci:OtiOčigledni,Prisutni,oSkriveni,ali
ne i Odsutni, odazovi se svom slabašnom robu sa Svojom milosrdnom
pomoći, otkloni od njega patnju. Ti si zacijelo Milostivi, Voljeni, Sve-
moćni.Učiteovotriputaibitćeteoslobođenibola,akoBogda.”
Al-Sayyari je prenio od Muhammeda ibn Alija,odMuhammedaibn
Muslima,odAliibnEbuHamze,odAbuBassira,kojijerekao:
“Čuo sam Muhammeda ibn Ali ibn Husejna – mir neka je na nj –
kadajeposjetiojednogodsvojihsljedbenikauvrijemekadajeovajbio
pogođenmigrenom.”Proučiojedovusličnunavedenoj.
Drugadovazamigrenu:
“Zapišisljedećenapapirizakačitonaoboljelidiotjela:‘UimeAl-
laha Milostivog Samilosnog, svjedočim da Ti nisibogkojegsmomiiz-
mislili niti gospodar čiji spomenprestaje,nitikraljkomeljudipripisuju
suparnike, niti je bilo prije Tebe boga kod koga smo tražili utočište i
zaštitu i kojem smo se molili. Mi se klanjamo Tebi, Onome Kome niko
nijeispomagaounašemstvaranju,ilikojijeodgovoranzaonoštosiTi
učinio. Slava i hvala neka je Tebi, neka je blagoslov i mir na Muham-
medainjegovuporodicu.MolimTezabrzoizlječenjekojesamoTida-
ješ.’”

Dovazabolestiočiju

AhmedibnMuhammedabuDžaferjeprenioodIbnAbuUmejra,od
AbuEjjubaal-Kazzaza,odMuhammedaibnMuslima,odAbuAbdillaha
es-Sadiqa–mirnekajenanj–odBaqiraodAliibnHusejna,odnjegova
oca,kojijepreniodajeAliibnAbuTalib–mirnekajenanj–rekao:
“KadamejeAllahovPoslanik,miriblagoslovAllahovnekajenanj
i njegovu porodicu, pozvao na dan Hajbera, rečeno mu je: ‘O Allahov
Mudrosti islamske medicine

38
Poslaniče, on ima upalu očiju, Allahov Poslanik je rekao: ‘Dovedite mi
ga.’Takosamotišaodonjegairekao:‘OAllahovPoslaniče,imamupalu
očiju i ne vidim ništa.’ Allahov Poslanik je rekao: ‘O Ali, priđi mi!’
Prišao sam mu i on je prešao svojom rukom preko mojih očiju, i izgo-
vorio: ‘U ime Allaha i sa Allahovom pomoći, neka je mir na Poslanika
Allahova, o Bože naš, sačuvaj ga od vreline i studeni i zaštiti ga od
nevolje i belaja.’” Ali – mir neka je na nj – je kazao: “Ozdravio sam, i
tako mi Onoga Koji ga je počastio poslanstvom, blagoslovio ga svojom
Objavom,iodabraoganadsvimsvojimrobovima,nisamvišeosjetioni
vreline,nihladnoće,nibolaumojimočimanakontoga.”
Onjerekao:“PonekadbiAli–mirnekajenanj–izašaozavrijeme
hladnogzimskogdanaupoderanojkošuljitebimusereklo:‘OEmiral--
mu'minin, zar ti ne škodi ova studen?’ On bi odgovorio: ‘Niti mi škodi
vrelina niti studen otkakomejePoslanikAllahov,miriblagoslovAlla-
hov neka je na nj i njegovu porodicu, zaštitio svojom dovom.’ Ponekad
bionizašaovani,međunas,zavrijemekrajnjevrelogdanautoplojod-
jeći,tebimusekazalo:‘Zartenepogađaovažestokavrelina,ijošnosiš
topluodjeću?’Onbiodgovorionaistinačinkaouprvomslučaju.”

Dovazabolesneuši

HirašibnZuheyral-AzdipreniojeodMuhammedaibnDžamhuraal-
Qummija,odJunusibnZabiyana,odImamaAbdullaha–mirnekajena
nj–dajeon(Junus)rekao:
“Požalio sam mu se na bol u jednom od mojih ušiju, a Imam mi je
odgovorio:‘Stavisvojurukunabolnouhoiizgovorisedamputa:Tražim
utočišteuAllaha,Komejepodložnosveštojenakopnuinamoru,na-
Nebesima i na Zemlji; i On je Svečujni, Sveznajući. Ono će biti izlije-
čeno,akoBogda.”
Aslam ibn Amr al-Nusaybi prenio je od Ali ibn Rabbayta, od Mu-
hammedaibnSalmana,odsvogoca,odImamaAbdullaha–mirnekaje
nanj–dajeonjednomodsvojihdrugova,kogajespopalaboluušima,
pručiodovuzaizlječenjesličnugorenavedenoj.

39
Opislijekazabolestuha

Uzeti pregršt neoljuštenjog sezama i pregršt gorušice. Izmljeti svaki
od njih posebno, tada ih izmiješati i ekstraktovati iz njih ulje, smjestiti
ulje u bočicu i začepiti je metalnim čepom. Kada god zatreba, staviti
dvijekapljicetetinktureuuhoizamotatitopamučnimzavojemidržati
tridana.Onoćetakoozdraviti,akoBogda.

Dovazaoblutak(kristaluuhu)

PrenesenojeodBekra,odnjegovaAmidžeSudayra,kojijerekao:
“Uzeo sam šljunak i zagrebao njime po svom uhu, zrno se zabilo u
moje uho. Svaki napor koji sam uložio da ga otklonim bio je uzaludan.
Čak mi ni liječnik nije mogao pomoći. Kada sam na hadždžu susreo
ImamaBaqira–mirnekajenanj–iobjasniomunevoljukojamesnašla,
on je to rekao Es-Sadiqu, mir neka je na nj: ‘O Džafer, odvedi ga na
svjetlost i pregledaj ga.’ Es Sadiq je pogledao u moje uho i rekao: ‘Ne
vidimništa.’ImamBaqirjerekao:‘Priđi!’Jasammuprišao,aonjepo-
tom rekao: ‘O moj Bože, ukloni mu to bez teškoće i štete kao što si
učiniodaonouđe.’Potomjerekao:‘Ponavljajtotriputa.’Jasamtopo-
navljao,izatimjeonrekao:‘Stavisvojprstunj!’Jasamstavioprstunj
iizvukaozrnošljunka.NekajeslavaAllahu,Gospodarusvihsvjetova!”

Dovazagluhoću

HannanibnDžabiral-FilistinipreniojeodMuhammedaibnAlija,od
Ibn Sinana, od Ammara ibn Merwana, od Al-Munhala, od Džabira, od
ImamaAbuDžaferaMuhammedaibnAlija–mirnekajenanj–kojije
rekao da mu se čovjek požalio na gluhoću. Abu Džaferjerekao:“Pređi
svojomrukomprekouhaiprouči:
Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kakojeonostra-
hopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve
primjerenavodimoljudimadabirazmislili.OnjeAllah–nemadrugog
bogaosimNjega.Onjepoznavalacnevidljivogividljivogsvijeta,Onje
Mudrosti islamske medicine

40
Milostiv,Samilosni!OnjeAllah–nemadrugogbogaosimNjega,Onje
Vladar,Sveti,Onajkojijebeznedostatka,Onajkojisvakogobezbjeđuje,
Onajkojinadsvimbdi,Silni,Uzvišeni,Gordi,HvaljennekajeAllah,On
jevrlovisokoiznadonihkojesmatrajuNjemuravnim!OnjeAllah,Tvo-
rac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima
najljepšaimena.NjegahvaleoninaNebesimainaZemlji,OnjeSilnii
Mudri.(Kur'an59:21-24)

Dovazaboluustima

Hafiz ibn Ejjub Al-Džurjani prenio je od Ali ibn Asbata, od Abu
Hamze,odAbuBasira,odImamaAbuAbdillaha–mirnekajenanj–da
jeAbuBasirkazao:
“Jedan od Imamovih sljedbenika požalio se Imamu na bol u ustima.
ImamAbuAbdillahmujerekao:‘Kadatebolspopadne,stavisvojuruku
naustaireci:UimeAllaha,BlagogiMilostivog.UimeAllaha,saČijim
imenombolestinemogunaškoditi.JatražimutočišteurječimaBožijim
sa Čijim imenom ništa ne može nauditi. O Najsvetiji, o Najsvetiji, o
Najsvetiji,takoTiTvogaimena,oGospodaru,Najčistiji,Najsvetiji,Na-
jblagodarniji, ko god Ti zaišće na ovaj način, Ti mu topodari;ikogod
Te pozove ovako, Ti mu se odazovi. Molim te o Allahu, o Allahu, bla-
gosloviPoslanikaMuhammedainjegovEhli-bejt,iizliječibolumojim
ustima, mojoj glavi, mojim ušima, popravi moj vid, moj stomak, moja
leđa,mojeudoveisvemojeorgane.’Tvojapatnjaćebitiotklonjena,ako
Bogda.”

Dovazazubobolju

Abu Abdillah Husejn ibn Muhammed al-Hawatimi prenio je od
Husejna ibn Ali ibn Yaqtima, od Hananaal-Sayqala,odAbuBasira,od
Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – da je Abu Basir rekao:
“Požalio sam mu se na zubobolju i kazao da mi to ne da mira noćima.
Abu Džafer je kazao: ‘O Abu Basir, kada te to snađe, stavi svoju ruku
prekozubaiproučisuruAl-Hamd(Fatihu)isuruAl-Ihlas,potomprouči:

41
I ti ćeš vidjeti planine, za koje misliš da su nepokretne, da plove
poputoblaka–tojeAllahovodjelo,kojijesvestvoriosavršenim.Onje
svjestanonogaštoVičinite(Kur'an27:28),ibolćetisepovući,inećese
viševratiti.”
Hamdan ibn A'yan al-Razi prenio je od Abu Taliba, od Yunusa, od
AbuHamze,odSama'aibnMihrana,odAbuAbdillaha–mirnekajena
nj–dajeon(AbuAbdillah)podučiočovjekadaizgovaragornjudovui
dodaotomejoš:“ProučisuruAl-Qadrjedanputibolćesepovućiineće
seviševratiti.”
Emiral-mu'minin–mirnekajenanj–ozuboboljijerekao:
“Koga god spopadnezubobolja,nekauzmepločicunakojojobavlja
sedždu i neka protrlja njom bolno mjesto i kaže: ‘U ime Allaha, Onoga
kojiimalijekzasvebolesti,nemamoćinisnageosimuNjega,Najmoć-
nijegiNajuzvišenijeg.’”
PrenosiseodAbuHasana–mirnekajenanj–dajerekao:
“Snašla me je zubobolja, i ja sam primijenio Cyperus Rotundus kao
lijek.” On je kazao: “Sirće jača desni.” Također je rekao: “Uzmi nešto
pšenice,prosijjeiekstraktujiznjeulje.Akosezubikvareitruhnu,stavi
dvije kapi tinkture od pšenice na njih. Nakapajtakođeruljanakomadić
pamuka i smjestitouuhoblizuzuba,idržitotrinoći.Toćeobustaviti
propadanjezuba,akoBogda.”

Hamajlijazazub

IbrahimibnHalipreniojeodHalidibnRabbihija,odSa'laba,odAbu
Basira,odAbuAbdillaha–mirnekajenanj–kojijerekao:
“Ovojehamajlijazazube.Onajedjelotvornainikadanećeizlapiti,
akoBogda.Uzmitrilistamaslinovogdrvetainapišinaliculista:‘Uime
Allaha.NemamoćinisnageosimuAllaha,itisinjegovhalifa.YaHaya
Šarahiyya, uklanja bolest i liječi, neka Allah blagoslovi Muhammeda i
njegovuporodicu.’”
AbuAbdillah–mirnekajenanj–jerekao:
“YaHayaŠarahiyyasudvaimenaUzvišenogAllahanahebrejskom.
Napiši to na poleđini lista, potom to zamotaj u čistom komadu krpe
pletenomodkonacaodstranerobinje...(sic)ivežisedamuzlovananjoji
Mudrosti islamske medicine

42
imenuj svaki uzao imenom nekog od Poslanika Božijih: Adem, Nuh,
Ibrahim, Musa, Isa, Šuajb – donesi salavat na Muhammeda i njegovu
porodicu,miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovuporodicu,ipri-
kačitonabolnomjesto(zub).Takoćebitiizliječen,akoBogda.”
Džibrailal-HusejnibnAli–mirnekajenanj–jerekao:
“Kako je to čudno da stvorenje Božije jede kosti i meso. Ja činim
dovu Allahu Uzvišenom, Svemoćnom i Liječniku svega. Nema boga
osimAllaha,slavanekajeAllahu,Gospodarusvjetova.
Ikadastejednogčovjekaubili,paseokonjegapočeliprepirati,Al-
lahjedaodaizađenavidjeloonoštostebilisakrili.Mismorekliudarite
gajednimnjezinimdijelom...!(Kur'an2:72-3)
Stavi svoj prst na zub, a potom prouči ovo sedam puta na objenje-
govestrane.Onćeozdraviti,akoBogda.”

Dokazanadovazazub

ProučitesuruAl-Hamd,dvijesurekojimasetražiutočištekodBoga:
Al-Feleq i An-Nas, kao i suru Al-Ihlas. Reci: U ime Allaha Milostivog
Samilosnogprilikomučenjasvakesure.NakonsureIhlas,reci:
UimeAllahaMilostivogSamilosnog,potom:INjemupripadasvešto
obuhvatadaninoć,iOnjeSvečujućiiSveznajući.”(Kur'an6:13)
IMismorekli:“OvatrobudihladnaispasonosnazaIbrahima”,oni
su željeli da ga nadmudre; a Mi smo ih učinili gubitnicima. (Kur'an
21:69,70)
On je pozvan: Blagoslovljen je onaj ko je na vatri i oni oko nje, i
nekajehvaljenAllah,Gospodarsvjetova.(Kur'an27:8)Potomkaži:
“O Allahu, o Onaj koji štiti od svake stvari, i Kojeg niko ne štiti,
zaštiti svog roba i sina robinje tvoje od zla kojeg se on plaši i bola od
kojegseonustručavaiodkojegtražiTvojuzaštitu.”

43
Dovazakašalj

AbdullahibnMuhammedibnMihranal-KufipreniojeodEjjuba,od
Amra ibn Šimra, od Džabira, od Ebu Džafera Muhammeda ibn Ali, ibn
Husejna–mirnekajenanj–odHusejnakojijerekao:
“Emiral-mu'minin–mirnekajenanj–jerekao:–Kogodsepožali
na bolove u grlu i pojačani kašalj kod koga se tjelesna slabost poveća,
nekaseutekneovimriječimakojesuobuhvatnezasvestvari:
‘O Allahu, Ti si moja nada i moje Utočište, moja Podrška, moje
Pribježište,mojUzvisivačimojaLjepota.
TisiUtočišteonihkojiseplaše.
NemapribježištazaonekojibježeizuzevuTebe.
NemanikoganakogaseljudskobićemožeoslonitiosimnaTebe.
NemaželjezaonekojiželeizuzevuTebi.
NemapomagačazaugnjeteneosimuTebi.
NemačuvarazapotrebneosimTebe.
NemaništaštobisedalopotraživateljimaniodkogaosimTebe.
NemamjestazautočištepokajnicimaosimkodTebe.
Izdržavanje,nafakaiblagodatidolazesamoizTvojeruke.
Tlačiteljska događanja su me onespokojila, tegobni tjesnaci su me
iscrpiliimučnebolešćinesumespopale.
NenalazimizlazadovrataizbavljenjaosimTvojomuputom.
EvomestojimpredTobomizapomoćTemolim,samolitvomubo-
jaznidameTvojapomoćnemimoiđe.
OtvoriSvojavrataspasa,oGospodaru,onomekojiTiišćeiodazovi
seonomekoTedoziva.
Odagnajmojutugu,otklonimojuštetu,ispunimojupotrebu,otkloni
mojužalost,izbrišimojenespokojstvo,spasimeoduništenja,evomena
iviciprovalije.
NenalazimspasnigdjedrugdjeosimkodTebe.
OAllahu,oOnajkojiseodazivašnevoljniku,kadateonpozoveikoji
uklanjaš nevolju (Kur'an 27:62), imaj milosti prema meni i odagnaj od
menemojutugu,žalost,patnjuisvebolesti.
Mudrosti islamske medicine

44
Gospodaru,akoTitoneučiniš,pajasenenadamizbavljenjuniod
kogaosimodTebe.
Imajmilostipremameni,oNajmilostivijiodmilostivih!
Ovojestanjeupropaštenog,siromašnog.
Ovojepozicijaonogakojistrahuje,onogakojitražiutočište.
Ovojestanjeonogakojidozivazapomoć.
Ovojestanjeožalošćenog,ranjenog.
Ovojestanjeonogakojijeunevoljama,kojitražizaštitu.
OvojestanjeslugeTvoga,roba-nevoljnikakojiumire,kojitone,koji
jeprestrašen.
Ovo je stanje onogakojiseprobudioizsna,kojiseupravodigaoiz
svoje zaboravnosti, koji se izliječio iz svoje bolesti i žestine patnje, ali
kojistrahujeodposljedicasvojihgrijeha.
Ovo je onaj koji priznaje svoje grijehe, koji je ponizan pred svojim
GospodaromikojiplačeodstrahaodNjega.
Ovo je onaj koji traži oprost, lije suze i traži iskupljenje – spomin-
janjemAllaha–odsvogaGospodara.
OvojeonajkojiseplašiTvojemoći,lijesuze,kojisenada,kojimolii
zaziva: Gospodaru, nevolja me je snašla (Kur'an 21:83), zato me uputi
Gospodarumoj.
Tividišmojhal.Tičuješmojeriječi.Tiznašmojetajneionoštoob-
jelodanjujemjavno.
Tiznašmojupotrebuipoznaješmepotpuno.
Ništaodmojihdjela,otvorenihilitajnih,javnihiliskrivenihumojim
prsima,nijeskrivenoodTebe.
Stoga Te ja molim, pošto si Ti Jedini Apsolutni Autoritet Koji ima
moć da upravlja stvarima i događajima, koji prihvaća izgovore, koji
određujesudbine.Jer,jasamonajkojitraži,kojiseogriješiopremasebi
iposvjedočiosvojgrijeh,zaprljaosvojudušuiizvršiozločinpremasebi.
Jasamonajkojisepokajaozaprošlegrijeheionajkojisevratiosvome
Gospodaru. Ja sam onaj koji je zaželio i koji je našao utočište u Tvom
okrilju, koji je odbacio griješenje, ustegao svoje želje i posvetio se
Onome Koji prašta sve pogreške, Onome koji prima pokajanje, Onome
Koji briše grijehe, Onome Koji ima milost na onoga koji se udaljio,
Onome Koji otklanja sve nesreće i liječi sve bolesti. Bože, imaj milosti

45
prema mojim grijesima i mom pokušaju da uđem kod Tebe! Oprosti mi
sva moja skretanja od uputa Tvoje knjige, a koja si Ti sva zabilježio.
Pređi preko onoga što je u Tvom znanju od mojih prošlih grijeha,
pogrešaka,mojihtajnihprekršaja,mojenemoralnosti,mojihlošihdjela,
mojih prijestupa i svega onoga što će posvjedočiti Tvoji meleci i što su
oni zapisali u toku mog djetinjstva, puberteta, mladosti, starosti, u toku
danainoći,jutraivečeri,akšamaipraskozorja,popodneiusvanuće,u
kući i na putu, u usamljenosti i na javi. Pređi preko mojih loših djela i
smjestimemeđustanovnikeDženneta,štojeistinitoobećanjekojeimje
jošranijeobećano.(Kur'an46:16)
O Allahu, tako Ti Muhammeda i njegove porodice, otkloni od mene
bolestikojesuspopalemojetijelo,mojukosu,mojukožu,mojekrvnesu-
dove, moje nerve, moje udove, jer niko ih drugi neće ukloniti do Ti – o
Najmilostiviji od milostivih, o Odazivaču na pozive očajnih i izgubl-
jenih.”

Dovazaanksioznostistiskuuprsima

Abual-Qasimal-TaflisipreniojeodHammadaibnIsaa,odHarizibn
Abdullahaal-Sidžistanija,odAbuAbdillahaEs-Sadiqa–mirnekajena
nj–dajeHarizrekao:
“Rekao sam: ‘O sine Poslanikov, osjetio sam nervozu u prsima i
napetostusrcu,tomeponekadprimoravadaprekinemmolitvuionemo-
gućava me u učenju u namazu.’ Abu Abdillahjerekao:‘Aštajesado-
vom od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj?’ Ja sam odgovorio: ‘O
sineAllahovaPoslanika,podučimenjoj.’Onkaza:‘Kadatesnađetako
nešto,stavisvojurukunaprsaireci:UimeAllahaisaAllahom.OAl-
lahu,blagodariosimesvojomvjeromiupoznaomesasvojimKur'anom
ipokloniosimimjesecposta,ramazan–podarimimilostioprostibla-
goslovi mi sve što si prenio na mene od Svojih blagodati i koristi. O
Samilosni,oOnajkojijedinikoristi,oVječni,oBlagi,svaslavanekaje
Tebi.JanemamnikogadoTebe,slavanekajeTebi.UtječemseTebina-
kon ovih izričaja i pohvala o Tebi od poniženja. Molim Te da otkloniš
tugu i žalost iz mog srca. Ponavljaj ovo tri puta i bit ćeš izliječen, ako
Bogda.PotomdonesisalavatnaPoslanika,miriblagoslovAllahovneka
sunanjinanjegovuporodicu.’”
Mudrosti islamske medicine

46
Dovazaboloveustomaku

Husejn ibn Bistam prenio je od Muhammeda ibn Halafa, od Al-
Wašša, od Abdullaha ibn Sinana, od Džafera ibn Muhammeda – mir
nekajenanj–odnjegovadjeda–mirnekajenanj–kojijerekao:
“ČovjeksepožalioBožijemPoslaniku,mirnekajenanjinanjegovu
porodicu: ‘O Božiji Poslaniče, ja imam brata kojeg muče stomačne te-
gobe.’Onkaza:‘Recisvombratudapijemedstoplomvodom.’Čovjek
mu se vratio sljedećeg dana i rekao: ‘O Allahov Poslaniče,daosammu
da to popije, ali mu to nije pomoglo.’ Božiji Poslanik reče: ‘Allah je
rekaoistinu,astomaktvogabratajeslagao.Negoidisvombratu,dajmu
da popije med iproučisuruAl-Fatihasedamputaumjestonjega.’Kada
je čovjek otišao, Božiji Poslanik je rekao: ‘O Ali, brat ovog čovjeka je
munafik.Kogodjetakav,ljekovitopićemunećekoristiti.’”
Čovjek se požalio Emir al-mu'mininu – mir nekajenanj–nabolu
stomaku. On mu je posavjetovao da pije toplu vodu i da izgovori: “O
Allah, o Allah, o Allah, o Blagi, o Milostivi,oGospodarusvihgospod-
stava, o Bože, Koji Si visoko iznad svih božanstava, oKraljusvihkral-
jeva,oVlasničesvihvlasništva.IzliječimiTvojimlijekovimasvetegobe
i bolesti, jer ja sam Tvoj sužanj i sin Tvoga sužnja i ja sam se vratio u
Tvojeokrilje.”
Abu Abdullah al-Hawatimi prenio je od Ibn Jaqtina, od Hasana al-
Sayqala,odAbuBasira,kojijerekao:“ČovjeksepožalioAbuAbdillahu
esSadiqu–mirnekajenanj–nabolupupku.EsSadiqmujerekao:
“Idi i stavi svoju ruku na pupak i reci tri puta: Ovo je posigurno
knjiga sveobuhvatna. Laž joj je nepristupačna ispred i iza nje. To je -
Objava Sveznajućeg, Svečujućeg. (Kur'an, 41:42) Ti ćeš biti izliječen,
akoBogda.”
AbuAbdillah–mirnekajenanj–jerekao:
“Nema nikoga među vjernicimakojegsnađebilokojabolest,akoji,
saprelaskomrukeprekobolnepovršine,iskrenoproučiajet:Mismoob-
javili Kur'an u kojem je lijek i milost vjernicima. A nevjernicima On
povećavasamopropast(Kur'an,17:82),adagaOnnećeizliječiti,kakvu
godbolestdabudeimao.IstinitostovogapotvrđenajeKur'anom,gdjese
kaže:Lijekimilostvjernicima.”

47
Dovailijekzabolustruku

HarizibnEjjubpreniojeodAbuSamina,odAliibnAsbata,odAbu
Hamze,odHamranaibnA'yana,kojijerekao:
“ČovjekjerekaoImamuMuhammedibnAlial-Baqiru–mirnekaje
nanj:‘OsinePoslanikov,mučimežestokbolustruku.Pokušaosamga
izliječiti mnoštvom lijekova, ali bezuspješno.’ Al-Baqir mu reče: ‘A šta
je s dovom od Emir al-mu'minina?’ Čovjek je odgovorio: ‘A o kakvoj
dovi je riječ, o sine Allahova Poslanika?’ On reče: ‘Kada završiš svoje
namaze, stavi svoju ruku na sedždu i reci: Zar ste mislili da Smo vas iz
zabavestvoriliidaNamsenećetevratiti.InekajeuzvišenAllah,Vladar
istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara prijestolja veli-
čanstvenog!Aonajkojise,poredAllaha,molidrugombogu,bezikakva
dokazaonjemu,predGospodaromsvojimćeračunpolagati,inevjernici
onoštoželenećepostići.Ireci:‘Gospodarumoj,oprostiismilujse,Tisi
najmilostiviji!(Kur'an,23:115-118)Čovjekreče:‘Učiniosamtoibolije
nestalo,nekajezahvalaUzvišenomAllahu.’”
MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedaibnYahya
al-Armanija,odMuhammedaibnSinana,odAbdullaha–mirnekajena
nj–kojijerekao:
“AllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovu
porodicu–jerekao:‘Pijselen,jerjeondobarzaboloveustruku.’”
Takođerseprenosiodnjega,potomodMuhammedaibnYahyaa,od
JunusaibnZabiyana,odAbuDžafera–mirnekajenanj–kojijerekao
dajeEmiral-mu'minin–mirnekajenanj–kazao:
“Kogodželidamuhrananenaškodi,nekanejededoknijegladan,i
dok mu stomak nije prazan. A kada jede, neka spomene Allahovo imei
nekažvačedobro,inekaprestanesjelomdokjejošpriapetitu.”
AbdullahibnBistamjeprenioodMuhammedaibnRazina,odHam-
mada ibn Isaa, od Hariza, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – od
Emiral-mu'minina–mirnekajenanj–kojijerekao:
“KogodželivječniživotiAhiret,ikonijeobmanuttrajnoščuDun-
jaluka, neka nosi lahku odjeću, neka jede rano, i neka ima rjeđe seksu-
alneodnosesaženom.”

Mudrosti islamske medicine

48
Dovazabolnuslezenu

MuhammedibnAbdullahibnMihranal-KufipreniojeodEjjuba,od
OmeraibnŠimra,odAbuDžafera–mirnekajenanj–kojijerekao:
“OsineAllahovaPoslanika,obaviosamhadždžiodlučiosamdatise
obratimnamompovratku,jerimambolnuslezenu.Molizamenedaoz-
dravim!”AliibnHusejnjeodgovorio:“Allahtezaštitioodtoga,pamu
zahvaljuj. Kada te snađe bol, zapiši ovaj ajet, apotomtoumiješajuša-
fransavodomZemzemaipijto.UzvišeniAllahizvućićeboliztebe,jer
On kaže: Zovite “Allah” ili zovite “Milostivi”, a kako Ga god budete
zvali,Njegovaimenasunajljepša.NeizgovarajKur'annasavglaskada
namaz obavljaš, a i ne prigušuj ga; traži sredinu između toga. I reci:
“HvaljennekajeAllahkojisebinijeuzeodjetetaikojiuvlastinemaor-
taka, i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći” – i hvaleći Ga veličaj.
(Kur'an,17:110-111)
Zapišisljedećenaparčetugazeiprikačitonatvojulijevuruku.Drži
tosedamdanaibolćepopustiti:

_~ب==ر-ر~=*=_=-و^-J~;-~-حح...V
-:-~-او--ااو-وهسر~-ل=ح'+--.ا4ه^--;~-ت===

Ahmed ibn Jezid prenio je od Ibn Sahafa al-Kufija, od Musa ibn
Džafera–mirnekajenanj–odEs-Sadiqa–mirnekajenanj,odBaqira
–mirnekajenanj–dajerekao:
“Jedan od njegovih sljedbenika požalio se Imamu Baqiru na bol u
slezeni, on ga je liječio sa svim dostupnim lijekovima, ali se bol pove-
ćavalasvakidan,svedoknijedospiodopragasmrti.Baqirmujekazao:
‘Kupikomadporilukaiispržitoupročišćenomarapskomputeru.Dajto
nekome koga muče bolovi. Ako taj to učini, bit će, ako Bog da, izlije-
čen.’”

49
Dovazabolnimokraćnimjehur

MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedaibnYahya
al-Armanija, od Muhammeda al-Sinana al-Sinanija al-Muhfaddala ibn
Omera,odMuhammedaibnIsmaila,odAbuZejnebkojijerekao:“Jedan
odnašebraćepožalioseAbuAbdillahues-Sadiqu–mirnekajenanj–
nabolmokraćnogmjehura.EsSadiqjeodgovorio:
‘Traži zaštitu od toga u ajetima koje ćeš tri puta proučiti prije
spavanja, i jednom kada se probudiš, nakon toga nećeš osjećati bol: Ne
znašlitidajetvojGospodarSvemoćaniobuhvatasvestvari?Neznašli
tidatvomGospodarupripadakraljevstvoNebesaiZemlje,idaviosim
Njeganematenizaštitnikanipomagača?”(Kur'an,2:106–107)
Ističovjekjepotomkazao:
“Učinio sam kako mi je rečeno, iposlijetoganisamosjetionikakvu
bol.”

Dovazabolnukičmu

Al-Hidr ibn Muhammed prenio je od Al-Hawarinija,odFaddala,od
AbanaibnOsmana,odIbnabuHamzeal-Sumalija,odAbuDžaferaMu-
hammedaal-Baqira–mirnekajenanj–kojijerekao:
“ČovjekizHamadanasepožalioEmiral-mu'mininu–mirnekajena
nj – na bol u leđima i kazao da ne spava noćima. On mu je odgovorio:
‘Stavisvojurukunabolnomjestoiproučiovajajettriputa:Nijednoživo
biće ne umire osim dozvolom tvoga Gospodara, u tačno određeno vri-
jeme. Ko god želi nagradu Ovog svijeta, Mi ćemo mu je dati. A ko želi
nagraduOnogasvijeta(Ahireta),Mićemomujedati.Mićemonagraditi
zahvalne. (Kur'an, 3:145) Potom prouči suru Al-Kadr sedam puta i bit
ćešizliječen,akoBogda.’”

Mudrosti islamske medicine

50
Dovazabolnobedro(stegno)

Abu Abdurahman al-Katib prenio je od Muhammeda ibn Abdullaha
al-Za'faranija, od Hamada ibn Isaa, od Emir al-mu'minina – mir neka je
nanj–kojijerekao:
“Kadanekogodvaspogodibolustegnu,nekasjedneukadunapun-
jenu vrućom vodom i stavi svoju ruku na bolno stegno i neka izgovara:
ZarneznajunevjernicidasuZemljaiNebesabilajednacjelina,pasmo
ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? Pa zar neće
vjerovati?(Kur'an,21:30)”

Dovazaboloveugenitalijama

PrenosiselancemodHarizaal-Sidžistanija,kojijekazao:
“Obaviosamhadždžitamo,uMedini,obratiosamseAbuAbdillah
es Sadiqu –mir neka je na nj – onda se Mu'alla ibn Hunajs, nek mu se
Allah smiluje, požalio Imamu na bolove u genitalijama. Es Sadiq mu je
kazao: ‘Izložio si svojestidneorganeotvorenimunekolikoprilikaiAl-
lah te kaznio patnjom zbog toga, ali za to traži zaštitu od toga dovom
koju je Emir al-mu'minin–mirnekajenanj–daoAbuWa'ilau,nakon
što mu se takav bol pojavio.’ Al-Mualla je upitao: ‘O sine Allahova
Poslanika,aokakvojdovijeriječ?’Onreče:‘Stavisvojulijevurukuna
njihirecitriputa:UimeAllahaisAllahom,zacijelo,kogodsepotčini
Allahuibudedobročinitelj,njegovanagradajekodAllahaizanjegneće
biti straha niti će on tugovati. (Kur'an, 2:212) O Allahu, ja sam se
pokorio Tebi, i sve moje stvari povjerio sam Tebi. Nema utočišta niti
sigurnostiosimkodTebe.Tićešbitiizliječen,akoBogda.’”

Dovazabolnenoge

Haddaš ibn Sabra prenio je od Muhammeda ibn Džamhura, od Saf-
wanaBayya'al-Sabirija,odSalimibnMuhammeda,kojijerekao:
“Požalio sam se Es-Sadiqu – mir neka je na nj – na bol u nozi, i
objasniomudametoonemogućavaupriskrbljivanjuzaradezaživljenje.

51
Onjekazao:‘Učidovuzazaštituodtoga.’‘Kakvudovu,osineAllahova
Poslanika?’ On odgovori: ‘Učit ćeš ovaj ajetsedamputaibitčešizlije-
čen,akoBogda:ObznaniimonoštotijeobjavljenouKnjizitvogaGo-
spodara;nijedančovjeknemožeizmijenitinjensadržaj.OsimkodNjega,
tinigdjenećešnaćiutočište.’”(Kur'an,18:27)
Onjerekao:“Učiosamajetsedamputa,kakomeonpodučio,iviše
nikadanisamosjetiobol.”

Dovailijekzahemoroide

Al-Hawarini al-Razi prenio je od Safvana ibn Yahya al-Sabirija, od
JakubaibnŠuajba,odAbanaibnTaghlaba,odAbdal-Al'a,odAbuAbd
al-Rahmanaal-Sulamija,odEmiral-mu'minina–mirnekajenanj–koji
jerekao:
“Ko god traži spas od hemoroida, ovom dovom bit će zaštićen, ako
Bogda.Aonaje:‘OUzvišeni,oIstaknuti,oMilostivi,oBliski,oOnaj
kojiseodazivaš,oStvaraoče,oBlagi,blagosloviMuhammedainjegovu
porodicu,spustisvojblagoslovnameneispasimeodovemojepatnje.’
Onćebitiizliječenodtoga,akoBogda.”
MuhammedibnAbdullahibnMihranal-KufipreniojeodIsmailibn
Jezida,odAmribnJezidaal-Sayqala,kojijekazao:
“Svratio sam kod Abu Abdillaha – mir neka je na nj–iupitaogao
čovjekukojiimažestokehemoroide.Nekomujepropisaobočicužesto-
kogvina,iniježeliodasetokoristizauživanje,većkaolijek.AbuAb-
dillahah, je rekao: ‘Ne, ne ni gutljaja.’ Upitao sam: ‘Zašto?’ Odgovorio
je:‘Tojeharam.AllahSvemogućinijestvoriolijekunečemuučemuje
haram.Uzmibijelogporiluka,odsijecinjegovubijeluglavicu.Neperije,
alijeisjeckajumalekomadiće.Uzmimasnoćeizdevinegrbeizamiješaj
je sa isjeckanim lukom. Uzmi deset orahovih jezgri i izmelji ih zajedno
saperzijskimsiromtežinedesetdirhema.Staviluknavatru.Kadasedo-
broprokuha,dodajmujezgruisir,apotomuklonisavatre.Uzimajtotri
dosedamdananaprazanstomaksahljebom.Uzdržiseoddrugehraneu
tom periodu. Nakon toga uzmi nešto pržene somine (gluhe kleke) sa
hljebom i orasima. Nakon loja od devine grbe i poriluka, u ime Allaha,
uzmi pola “awqiye” susamovog ulja, na tašte, i “awqiyu” smole od
drveta muškog storaksa. Samelji to i popij! Nakon toga uzmi drugu
Mudrosti islamske medicine

52
polovicu“awqiye”susamovogulja.Konzumirajtotridanaiodložisvoje
jelodoizapodne.TakoćešbitiizliječenakoBogda.’”

Dovazabolnustopu

Hannan ibn Džabir prenio jeodMuhammedibnAlial-Sayrafija,od
Husejnaal-Ašqara,odAmraibnAbual-Miqdama,odDžabiral-Džu'fija,
odMuhammedaal-Baqira–mirnekajenanj–kojijerekao:“Biosam
sa Husejnom ibn Alijem – mir neka je na nj – kada je jedan od naših
sljedbenika iz Benu Umeyye došao kod njegairekao:‘OsineAllahova
Poslanika,jedvasekrećemzbogbolaumojojpeti.’Upitaoje:‘Aštaje
sa dovom Husejna ibn Alija?’ Čovjek je rekao: ‘O sine Allahova
Poslanika,akakvatijetodova?’Onjeogovorio:‘Tosuajeti:
Mićemotidatisigurnupobjedu,dabitiAllahranijeikasnijekrivice
oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na Pravi
put uputio, i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao. On uliva
smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje već
imaju–avojskeNebesaiZemljesuAllahove;Allahsveznaimudarje–
dabivjernikeivjerniceuveoudžennetskebaščekrozkojećerijeketeći,
ukojimaćevječnoboraviti,idabiprešaoprekohrđavihpostupakanji-
hovih–atojeuAllahavelikiuspjeh–idabikazniolicemjereilicem-
jerke i mnogobošce i mnogoboškinje koji o Allahu zlo misle – neka zlo
njih snađe! Allah se na njih rasrdio, prokleo ih i pripremio za Džehen-
nem,agroznojeonboravište!AllahovesuvojskeNebesaiZemlja;Allah
jesilanimudar!’(Kur'an48:1-7)
Čovjek je kazao: ‘Nakon toga sam učinio onako kako me je savje-
tovao,iuzpomoćUzvišenogAllaha,višeneosjećamnikakvubol.’”

53
Dovazabolutetivikoljenaitabana

Abu Atab Abdullah ibn Bistam prenio je od Ibrahima ibn Muham-
meda al-Awdija, ovaj od Safwana al-Džammala, od Džafera ibn Mu-
hammeda,odnjegovaoca,odAliibnHusejna–mirnekajenanj–koji
jerekao:
“ČovjeksepožalioAbuAbdillahuHusejnibnAliju–mirnekajena
nj:‘OsineAllahovaPoslanika,mučimeboltetivekoljenaisprečavame
da stojim na namazu.’ On mu reče: ‘A šta te sprječava da učiš dovu?’
Ovajodgovori:‘Alineznamkoju.’Imamreče:‘Kadatesnađebol,stavi
svojurukunakoljenoireci:UimeAllahaisaAllahom,mirnekajena
Allahova Poslanika i neka je blagoslov Allahov na njega i njegovu
porodicu.Aondaproučiovajajet:OnineveličajuAllahaonakokakoGa
trebaveličati;ačitavaZemljaćenaSudnjemdanuuvlastinjegovojbiti,
a Nebesa će u desnici Njegovoj smotana biti. Hvaljen nekajeOnivrlo
visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim.’ (Kur'an, 39:67) Čovjek
jepostupiopopreporuciiUzvišeniAllahgajeizliječio.”

Dovazasveoteknutezglobove

Hasan ibn Salih al-Mahmudi prenio je od Abu Amr ibn Šimra, od
Džabir ibn Jezida al-Džu'fija, od Muhammed ibn Ali ibn Husejna – mir
nekajenanj–kojijerekao:
“O Džabire!” “Odgovorio sam: ‘Evo me tebi na usluzi, o sine Alla-
hova Poslanika.’ On reče: ‘Za svaku oteklinu prouči kraj sure Al-Hašr:
Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je straho-
poštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve
primjerenavodimoljudimadabirazmislili.OnjeAllah–nemadrugoga
bogaosimNjega.Onjepoznavalacnevidljivogividljivogsvijeta,Onje
Milostiv, Samilosni! On je Allah – nema drugog boga osim Njega,
Vladar,Sveti,Onajkojijebeznedostatka,Onajkojisvakogobezbjeđuje,
Onajkojinadsvimbdi,Silni,Uzvišeni,Gordi.HvaljennekajeAllah,On
jevrlovisokoiznadonihkojesmatrajuNjemuravnim!OnjeAllah,Tvo-
rac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima
najljepšaimena.NjegahvaleoninaNebesimainaZemlji,OnjeSilnii
Mudri. (Kur'an, 59:21-24) Uči ovo tri puta nad oteklinom i ona će se
Mudrosti islamske medicine

54
povućiakoBogda.Potomuzminožipređinjimeprekooteklineiizgo-
vori: U ime Allaha, ja se utječem od nevolje, gvožđa i događaja koji
donose žalost, od izbrušenog kamena i od korijena osušenog drveta, od
drugihoteklinaiodhraneinjenihsastavnihnitiiodpićainjegovehlad-
noće.Prolazi,sBožijomvoljom,nekovrijemekrozljudeistoku.Uime
Allaha ja sam počeo, u ime Allaha ja završavam. Potomprovucinožem
krozzemlju.’”

Dovazaponištavanjesihra

Abdullah ibn al-Ala al-Qazwini prenio je od Ibrahim ibn Muham-
meda,odHamadibnIsaaibnJakuba,odImranibnMaythama,odBaya
ibnRab'ial-Asadija,kojiječuoEmiral-mu'minina–mirnekajenanj–
kakosavjetujejednogodashabakojisepožalionačinesihra.Onjeka-
zao:
“Napišisljedećenapergamentodgazelinekožeiprikačitonasebe.
Sihrtinećenauditiinjegovenakanetenećepogoditi.Atoje:‘UimeAl-
lahaisaAllahom;uimeAllahaisaonimštaAllahhoće.UimeAllaha,
nemamoćinisnageosimkodAllaha.’Musa–mirAllahovnekajenanj
injegovuporodicu–jerekao:Onoštostevibacilisučarolije.Allahće
to sigurno uništiti. Allah neće priznati djela onih koji čine nevaljaštine.
(Kur'an, 10: 81-82) I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo
lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše
poniženi.”(Kur'an,7:118-119)MuhammedibnMusaal-Rab'i,prenioje
odMuhammedaibnMahbuba,odAbdullahaibnGaliba,Sa'dibnZarifa,
odAsbaghaibnNubata,odEmiral-mu'minina–mirnekajenanj–daje
Al-Asbagh rekao: “Prihvatio sam njegovu dovu. A on mi je kazao: ‘O
Azbagh,ovojedovazasihreistrahodvladara,učijesedamputa:Uime
Allaha i sa Allahom, Mi ćemo te ojačati tvojim bratom, i mi ćemo vam
darovativlast,takodavamoninećesmjetiprićizbognašihznamenja;a
tiionikojiteslijedebitćetepobjednici.(Kur'an,28:35)Učiovosedam
putanadvodomkadazavršišnoćnenafileiprijepočetkasabahnamaza.
Tičînitinećetadanauditi,akoBogda.’”

55
Dovazaženupribolnomporođaju

Al-Hawatimi je prenio od Muhammeda ibn Ali al-Sazrafija, od Mu-
hammedaibnAslama,odHasanaibnMuhammedal-Hašimija,odAbana
ibnAbual-Azzaša,odSalimaQaysaal-Hilalija,odEmiral-mu'minina–
mirnekajenanj–kojijerekao:
“JaznamdvaajetaizAllahoveknjigepropisanazaženekojesenađu
uporođajnimtegobama.Zapišiihnapergamentkožeodgazeleipričvrsti
nanjeneslabine.Zapišisedamputa:UimeAllahaisaAllahom,Uistinu
poslije teškoće dolazi olakšica, uistinu poslije teškoće dolazi olakšica.
(Kur'an, 94: 5-6) Zapiši jedanput: O ljudi, bojte se svoga Gospodara,
zacijelo je potres Sudnjeg dana krupna stvar. Toga dana kad ga ugle-
date,svakadojiljaćezanemaritisvojedijete,isvakanosećaženapobacit
ćesvojplod,ividjetćešljudepijane,aoninećebitipijani,veććeBožija
kaznabitistrašna.(Kur'an,22:1-2)Zapišinapapirusljedećeipovežito
odriješenim pamučnim koncem te pričvrsti na njeno lijevo stegno. U
vrijemekadasehazretiMerjemaporodila,donijelajenasvijetživobiće.
Ovoživobićedošlojenasvijetodmah,voljomUzvišenogAllaha.Kada
seonaporodi,odsijecitetoodmahinemojtekasnitistim.”

Dovazadijetekojeplačečesto,zaonogakojiseplašinoćiizaženu
kojanemožezaspatiodbolova

Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina. Poslije smo ih
probudili,dabismopokazalikojaćeoddvijeskupineboljeocijenitiko-
likosuvremenaproboravili.(Kur'an,18:11-12)
Abual-Mu'izzal-WasitipreniojeodMuhammedaibnSulejmana,od
Mervanaibnal-Džehma,odMuhammedaibnMuslima,odAbuDžafera
–mirnekajenanj–dajeonovogorerekao.

Mudrosti islamske medicine

56
Dovazanepokornuživotinju

Hatim ibn Abdullah al-Azdi prenio je od Abu Džafera al-Makrija,
imama džamije u Kufi, od Džabira ibn Rašida, od Abu Abdillaha Es-
Sadiqa–mirnekajenanj–dajeonrekao:
“Kadsmobilinaputovanju,imamEs-Sadiqjeprimijetiopotištenogi
snuždenog čovjeka. Upitao ga je: ‘Kakva te nevolja snašla?’Odgovorio
je: ‘Moja životinja je nepokorna.’ Imam je rekao: ‘Teško tebi, prouči
ovajajetunjenouho:NisulionividjelidasmoMizanjihstvorilistoku,i
daoninjomeraspolažukaovlasnici,idasmoimdalidasenjomesluže–
nanekimajašu,anekimasehrane.(Kur'an,36:71-72)

Dovazaputovanje

Ali ibn Urwa al-Ahwazi prenio je od al-Daylamija, od Dawuda al-
Raqqija,odMusaibnDžafera–mirnekajenanj–kojijerekao:
“Ko god je na putu i plaši se lopova i zvijeri, neka napiše na grivi
svoje životinje: Ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti.
(Kur'an,20:77)OnćebitispašenvoljomUzvišenogAllaha.”
Dawud al-Raqqi je rekao: Obavio sam hadždž, i kada smo bili u
pustinji, skupina beduina je napravila zasjedu karavani u kojoj sam ja
bio.Jasamnapisaonagrivimojedeve:Nestrahujućidaćeteonistićii
daćešseutopiti.TakomiOnogakojijeposlaoMuhammeda–miribla-
goslovAllahovnekajenanjinjegovuporodicu–saposlanstvom,kojem
je podario Objavu i čast, a Emir al-mu'minina podario imamatom – ni-
jedanodnjihmenijeprovociraoiAllahihjeučinioslijepimuodnosuna
mene.”

Dovazasvebolesti

Ali ibn Ishaq al-Basri prenio je od Zekeriyyaa, od Ibn Adema al-
Maqrija,kojijeslužioImamaRidu–mirnekajenanj–uHorasanu,da
jeZekeriyyarekao:

57
“Jednog dana Imam Rida mi reče: ‘O Zekeriyya!’ Odgovorih: ‘Tebi
sam nausluziosineAllahovaPoslanika.’Onreče:‘Učisljedećezasve
bolesti: O Darivaoče izlječenja i otkljanaoče bolesti, otkloni od mene
mojubolest.Bitćešizliječen,akoBogda.’”

Dovazaišijas

Mu'allaibnIbrahimal-WasitipreniojeodIbnMahbuba,odMuhriza
ibnSulejmanaal-Azraqa,Abual-Džaruda,odAbuIshaqa,odAl-Harisa
al-A'wara al-Hamdanija, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – da
musejedanodnjegovihashabapožalionaišijas,aonmujeodgovorio:
“Kadatisetodogodi,stavisvojurukunabolnomjestoireci:‘Uime
Allaha,BlagogiMilostivog.UimeAllahaisaAllahom,tražimutočište
u Allahovom imenu, Veličanstvenom, tražim utočište u Allahovom
imenu,Moćnom,odnesrećenaglogporemećajaukrvnimsudovima,iod
nesrećevrelinevatre.’Tićešbitiizliječen,akoBogda.”Čovjekjerekao:
“PonoviosamoveriječitriputaiAllahjeukloniomojupatnjuitakosam
postaoizliječen.”

Dovazabolestisušice

Muhammed ibn Kesir al-Dimešqi prenio je od Hasana ibn Alija ibn
Yaqtina,odRide,AlijaibnMusaa–mirnekajenanj–dajerekao:
“Ovojedovazanašesljedbenikezabolestsušice:‘OAllahu,oGo-
spodaru svih gospodstava, o Upravljaču svih upravljača, o Bože svih
božanstava,oKraljusvihkraljeva,oSvemoćniVladaruNebesaiZemlje.
Izliječimeidajmiozdravljenjeodovebolesti,jerjasamTvojslugaisin
Tvogasluge,jasamsenašaouTvojemokrilju,imojperčinjeuTvojoj
ruci.’ Izgovori ovo tri puta, i Allah, Moćni i Svemogući, zaštitit će te -
SvojomsnagomiSvojommoći,akoBogda.”

Mudrosti islamske medicine

58
Dovazabubuljice

Ali ibn Abas je prenio od Muhammeda ibn Ibrahima al-Alawija, od
Ali ibn Musaa, od njegova oca, a ovaj od Džafera ibn Muhammeda Es-
Sadiqa–mirnekajenanj–kojijerekao:
“Kada te snađu bubuljice, stavi svoj kažiprst na njih i kruži njime
izgovarajućisedamputa:‘NemabogaosimAllaha,ObazrivogiSvetog.’
Sedmiputudariponjimaipritisniihsvojimprstom.”

Dovazakolike

Al-Darari je prenio od Musa ibn Omera ibn Jezida, od Abu Omera
ibnJezidaal-Sayqala,odEs-Sadiqa–mirnekajenanj–dajeon(Say-
qal)rekaodasejedanodnjegovihdrugovapožalioImamunakolike.A
onmujeodgovorio:
“ZapišimusuruAl-Fatiha,suruAl-Ihlasidvijesurezazaštitu–Al-
Feleq i An-Nas, potom napiši ispod toga: ‘Utječem se licu Allahovom,
Svemogućem,NjegovojMoći,kojajeneprestalnaiNjegovojsnazi,koja
uvijek postoji, od zla ove bolesti i nevolje koja proizlazi iz nje.’ Potom
ćeš piti vodu iz tog zapisa pomiješanog sa vodom kišnicom na prazan
stomak.Bitćeštakoizliječen,akoBogda.”

DovazagroznicuigroznicuAllahovaPoslanika

Džafer ibn Muhammed abu Džafer prenio je od Abu Muhammeda
ibnHalidaodBekribnHalida,odMuhammedibnSinana,odAbdullaha
ibn Amara al-Duhnija, od njegova oca, od Amr Dhija, od Taglaba al-
Džammalija,kojijerekao:
“ČulismoEmiral-mu'minina–mirnekajenanj–dajerekao:‘Alla-
hovPoslanik,miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovuporodicu,
imao je žestoku groznicu. Džibril – mir neka je na nj – mu je došao i
proučiodovuzaštitezanjega:Ikunemsečasomkadsezvijezdegube–a
to je, da znate, zakletva velika. (Kur'an,56:75-76)Ovimćešodistabiti
izliječenAllahovomvoljom,akoBogda.”

59
BožijiPoslanik–mirnekajenanj–odvezaojesvojuglavuirekao:
“ODžibrile,ovojedivnadova.”Džibriljeodgovorio:“Onajeizriznice
sedmihnebesa.”
Ahmed ibn Selema prenio je od Muhammed ibn Isaa, od Hariz ibn
Abdullah al-Sidžistanija, od Ahmed ibn Hamze, od Abana ibn Osmana,
od al-Fudejla ibn Jasera, od Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je
rekao:
“Kada čovjek oboli, i ti želiš da mu zazoveš zaštitu, izgovori: ‘Na-
polje s tobom, o krvni sude, o džinnsko oko, o ljudsko urokljivo oko, o
patnjoodtogaitoga,sinatogaitoga.NapoljeuzAllahovoime,Kojise
obratio Musauigovoriosnjim,ikojijeIbrahima–mirnekajenanj–
uzeo kao prijatelja, Gospodara Isaa ibn Merjeme, duša Allahovih i -
Njegoveriječi,GospodaraMuhammedovaiporodiceMuhammedove.Ja
te izvlačim napolje, kao što je vatra Ibrahima – mir neka je na nj – iz-
vuklanapolje.’”
AhmedibnAbuZijadjeprenioodFaddalaibnEjjuba,odIsmailaibn
Zijada,odAbuAbdillahaEs-Sadiqa–mirnekajenanj–kojijerekao:
“KadaseAllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekajenanji
njegovu porodicu – osjetio slabim, ili kadajeurokljivo(zlo)okobacilo
poglednanj,ilikadabiimaoglavobolju,onbiispružiosvojerukeiučio
suruFatihuizotvorenogKur'ana,potomdvijesure–FeleqiNas.Potom
bi prešao svojim rukama preko svog lica i što god bi ga mučilo, bilo bi
otklonjenoodnjega.”
MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedaibnYahya
al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana, odSalmanaibnMuhriza,koji
jerekao:“ČuosamImamaBaqira–mirnekajenanj–kakokaže:‘Ko
god se ne liječi surom Al-Hamd i surom Al-Ihlas, neće biti izliječen
ničimdrugim.Svebolestiliječeseuzpomoćovihdvijusura.’”
MuhammedibnJezidjeprenioodZijadibnMuhammedaal-Malatija,
od njegova oca, od Hišama ibn Ahmara, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa –
mir neka je na nj – koji je rekao: “Ko god kaže: ‘Nema moći ni snage
osim kod Allaha, osim kod Moćnog Allaha, Allah će ga sačuvatiodse-
damdesettrivrstebolesti,odkojihjeposljednjaludost.’”
AliibnAbuTalib–mirnekajenanj–jerekao:“AllahovPoslanik–
mir neka je na nj – je rekao: ‘O Ali, hoćeš li da ti pokažem jednu od
riznicaDženneta.’Odgovoriosam:‘Da,zacijeloBožijiPoslaniče.’Onje
rekao:‘NemamoćinisnageosimkodAllaha,osimkodMoćnogAllaha.
Mudrosti islamske medicine

60
Ovim će Allah sačuvati od sedamdeset tri vrste bolesti, od kojih je
posljednjaludost.’”
MuhammedibnIbrahimal-Sarraj,preniojeodFaddalaiAl-Qasima,
a oni oba od Abana ibn Osmana, od Abu Hamze al-Somalija, od Abu
Džaferaal-Baqira–mirnekajenanj–kojijerekao:“Kadajedanodvas
oboli od nečega, neka izgovara: ‘U ime Allaha, neka je salavat na
Poslanika i njegov Ehli-bejt. Ja se utječem Allahovoj moći i Allahovoj
snazi,nadsvimonimštoOnobuhvata,odmogućihzala,kojabimemo-
glasnaći.’”
Ahmed ibn Salih al-Nišaburi prenio je od Džemil ibn Saliha, od
Dariha,kojijerekao:“ČuosamAbuAbdillaha–mirnekajenanj–koji
je zatražio zaštitu od puhanja u uzao (sihra) za jednog od svojih sljed-
benika, i koji je rekao: ‘Zaklinjem te, o bolešćino, dovom kojom su Ali
ibnEbuTalib–mirnekajenanj–iAllahovPoslanik–miriblagoslov
Allahovnekajenanjinjegovuporodicu–zazivalidžinnedolineAl-Sa-
bra,ikojomsuseoniodazvaliiposlušaliga,dasetiodazovešiposlušaš
–idaizađešiztogaitoga,sinatogaitoga,odjednom,voljomuzvišenog
Allaha, naredbom Allahovom, moću i obuhvatnošću Allahove snage, -
Allahovom samostalnošću, uzvišenošću Allahovom, veličinom Allaho-
vom, visosti Allahovom, licem Allahovim, ljepotom Allahovom, magič-
nošćuAllahovomisvjetlošćuAllahovom.’Nijeprošlodugo,anapasnik
jepobjegaoiznjega.”

Dova Imama Ride – mir neka je na nj – za svaku bolest i
strah

MuhammedibnKesirAd-DimeškipreniojeodHasanaibnAlijaibn
Yaqtina, od Imama Ride – mir neka je na nj – da je on (Hasan) rekao:
“PreuzeosamovudovuodImamaRide.Onjespomenuodajeovadova
obuhvatnauzaštitiisigurnostiodsvakebolestiiodstraha:
‘U ime Allaha, Milostivog Samilosnog, Ostanite u njoj prezreni i
ništaminegovorite.(Kur'an,23:108)JaseutječemodTebeSvemilos-
nom, ako se Boga bojiš. (Kur'an, 19: 18) Ja tražim podršku kod Sveču-
jnogiSvevidećegAllahaodtvogsluhaitvogpogleda,itražimzaštituu
moćiAllahovojodtvojemoći.Tinemašnikakvihmoćinadtimitim,si-
nomtogaitoga,nadnjegovimpotomstvom,njegovimimetkom,injego-

61
vomporodicom.Japovlačimizmeđutebeinjegaveoposlanstva,putem
kojegsuseonikriliodfaraonovihnasrtaja,saDžibrilomnatvojojdesnoj
strani i Mikailom na tvojoj lijevoj strani, i Muhammedom – mir i bla-
goslov Allahov neka je nanjinjegovuporodicu–isaUzvišenimAlla-
hom koji te zasjenjuje. Allah čuva njega, njegovo potomstvo, njegov
imetakinjegovuporodicuodšejtana.ŠtogoddajeUzvišeniAllahželio,
to nema moći ni snage osim kodSvemoćnogAllaha.OAllahu,njegova
dobrostivost neće dosegnuti Tvoju strpljvost dokle god on ne postigne
najvećistupanjizTvojeMoći.TisinajuzvišenijiVladarinajboljiPoma-
gač. Allah te čuva i tvoje potomstvo, o ti, takav i takav, tako ti Onoga
kojijezaštitiosvojeprijatelje,nekajeblagoslovBožijinaMuhammedai
na njegov Ehli-bejt.’ Zapiši ajet o Aršu (tronu), (Kur’an 2:255) Potom
piši: ‘Nema moći niti snage osim kod Allaha, Najuzvišenijeg, Moćnog.
NemautočištaosimkodAllaha.Allahnamjedovoljan,iOnjenajbolji
Zaštitnik.’”

Dovazasvakubol

MuhammedibnHamidpreniojeodHalafaibnHamadaodHalidal-
Abasija,dajeovajrekao:
“AliibnMusa–mirnekajenanj–podučiomejeovojdoviirekao:
‘Učijetvojojbraćimeđuvjernicima,jeronajelijekzasvakubol:Tražim
zaštituzasebeodGospodaraZemljeinebesa.Tražimzaštituzasebekod
Njega, odnosno Onoga sa Čijim imenom ne može nijedna bolestnaško-
diti.TražimzaštituzasebekodOnogaČijeimejeblagoslovilijek.’”

Dovazadaneusedmici

Od Es-Sadiqa, mir neka je na nj,prenosesedovekojeseodnosena
sljedećedaneusedmici:

Dovazasubotu

Mudrosti islamske medicine

62
“UimeAllahaBlagogiMilostivog,odAllahatražimzaštituzasebe
(ili za toga i toga, sina toga i toga). Nema božanstva osim Njega. Tebe,
Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog. (Kur'an,
1: 2-3) Tražim zaštitu od Gospodara Zore. (Kur'an, 113: 1) Tražim
zaštitu od Gospodara ljudi, Vladara ljudi. (Kur'an, 114: 1–2) I od zla
zavidljivacakadzavistnekrije!(Kur'an,113:5)AllahjeOnajkodkojeg
jepribježište,OnjeOnajkojinijerodioikojinijerođen,iNjemuništa
nijenislikaniprilika.(Kur'an,112:3-4)OnjeSvjetlonadsvjetlimaion
jeUpravljačdogađajima.AllahjeizvorsvjetlostiNebesaiZemlje!Prim-
jersvjetlostiNjegovejeudubinauziduukojojjesvjetiljka,svjetiljkajeu
kandilju,akandiljjekaozvijezdablistavakojaseužižeblagoslovljenim
drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije uljegotovodasijakad
ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjet-
losti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah
svedobrozna.(Kur'an,24:35)IOnjeTajkojijeNebesaiZemljumudro
stvorio:čimOnzaneštorekne:Budi!onobiva;riječNjegovajeIstina;
samo će On imati vlast na Dan kad se u rog puhne; On zna nevidljivi i
vidljivisvijetiOnjeMudariSveznajući!(Kur'an,6:73)Allahjesedam
nebesaiistotolikozemaljastvorio;Njegovonaređenjenasvesenjihod-
nosi,dabisteznalidajeAllahkadarsveidaAllahznanjemSvojimsve
obuhvata! (Kur'an, 65: 12) I da bi pokazao da su poslanice Gospodara
svogadostavili,Onutančineznaonoštojeunjih,Onznabrojsvegašto
postoji.(Kur'an,72:28)
Tražim zaštitu od zla i svega što posjeduje zlo – otvoreno ili
skriveno,odzladžinnailjudi,odzlaonogaštoletiponoćiiodmarapo
danu, od zla nesreće noću i danju, od zla onoga što živi u golubovima,
divljim životinjama, srušenim kućama, dolinama, na otvorenom terenu,
šumama,džunglamaionomeštoživiurijekama.
Reci:OAllahu,kojisvuvlastimaš,Tivlastonomekomehoćešdaješ,
aoduzimašjeodonogaodkogahoćeš;Tionogakogahoćešuzvisuješ,a
onogakogahoćešunizuješ;uTvojojrucijesvakodobro,Ti,uistinu,sve
možeš!(Kur'an,3:26-27)StvoriteljnebesaiZemlje!Onvaskaoparove
stvara–astvaraparoveiodstoke–davastakorazmnožava.Nikonije
kaoOn!Onsvečujeisvevidi.UnjegasuključeviNebesaiZemlje,On
daje obilje kome hoće, a i uskraćuje kome hoće; On, uistinu, zna sve
(Kur'an, 42: 11-12); Gospodar vaš je Allah, Koji je Nebesa i Zemlju u
šest dana stvorio, a onda Aršm zagospodario; On tamom noći prekriva
dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju

63
Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Go-
spodarsvjetova!(Kur'an,7:54-56).
TražimzaštituzanjkodOnogaKojijeobjavioTevrat,Indžil,Zeburi
moćniFurqan(Kur'an),odzlasvakogtiranina–diktatora,demona,sihir-
baza, vrača, urokljivca, noćnog posjetioca, svake pokretne, mirujuće,
zamišljene, otvorene i promjenjive stvari. Slava neka je Allahu, tvom
Zaštitiniku, tvom Pomagaču i tvom Utješitelju. On će te braniti. Nema
nikoga ko će uzdignuti nekoga koga je On ponizio, niti onoga ko će
ponizitinekogakogajeOnuzdigao.OnjeJedan,Pobjednik,OnjeAllah,
miriblagoslovAllahovnekajenaMuhammedainjegovuporodicu.”

Dovazanedjelju

U ime Allaha Blagog i Milostivog. Allah je Najuzvišeniji, Allah je
Najuzvišeniji, Allah je Najuzvišeniji. On je Gospodar Arša (Trona), a
Nebesa i Zemlja su uspostavljeni Njegovom naredbom. On obdržava
zvijezde, a planine su Njegovom dozvolom čvrsto ustabiljene. Njegovo
ime je neprolazno među onima na NebesimainaZemlji.Planinemuse
pokorno klanjaju, a tijela će se dignuti pred Njim iz stanja potpunog
mrtvila.SvemoćniBoženaš,sačuvajnastogaitoga,sinatogaitoga,od
svake štetne stvari i od zlobnika i zavidnika. Tako mi Onoga Koji je
smjestio(nevidljivu)pregraduizmeđudvamora(Kur'an,27:61);ineka
jeuzvišenOnajKojijenanebusazvježđastvorioiunjimadaosvjetiljku
iMjeseckojisja(Kur'an,25:61),jatražimzaštituzanjkodOnogaKoji
jesazvježđastvorioizaonekojiihposmatrajuukrasio,iKojiihčuvaod
svakog šejtena prokletog. (Kur'an, 15: 16–17) Ja tražim zaštitu za nj u
OnogaKojiječvrstousadioplanineuzemlju.(Kur'an,21:31)Iplanine
stubovimaučinio(Kur'an,78:7),danebišejtan,nevoljailinesrećapo-
godilinjega.Ha-mim.'AjnSinQaf,takoobjavljujetebiionimaprijetebe
je objavljivao, Bog, Svemogući, Svemudri. (Kur'an, 42: 1-3) Ha-mim. -
Objava je od Blagog i Milostivog. (Kur'an, 41: 1-2) Neka je Allahov
salavatnaMuhammedainjegovuporodicu.

Mudrosti islamske medicine

64
Dovazaponedjeljak

U ime Allaha, Blagog i Milostivog. Tražim zaštitu za dušu toga i
toga,sinatogaitoga,kodmogNajuzvišenijegGospodara,odvidljivogi
nevidljivogzla,odzlaženskaimuška,odzlaonogaštoSunceiMjesec
obasjavaju.
NajsvetijiGospodarumelekaiGospodaruDžibrila!Jatepozivam,o
džinne, ako me čuješ, i ja te pozivam, o čovječe, u ime Svetog, Svezna-
jućeg. Ja vas pozivam, o ljudi i džinni, Onome Koga slušaju i Kome se
pokoravajusvastvorenjaobilježenapečatommoćigospodarasvjetova,i
pečatom Džibrila, Mikaila, Israfila i Sulejmana ibn Davuda i pečatom
poslanikaMuhammeda–miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovu
porodicu–kojijevođasvihposlanika,nekajeblagoslovAllahovnaMu-
hammedainjegovčistiEhli-bejt.Ukloniodtogaitoga,sinatogaitoga,
svakog nevaljalog ženskog džinna ili šejtana, ili pokvarenog urokljivca,
ili vladara – diktatora ili sotonu prokletog. Ukloni od toga i toga, sina
togaitoga,onoštosevidiionoštosenevidiionoštosevidiokom,u
snuilinajavi,voljomSvojom–voljomUzvišenogiSveznajućegAllaha.
Nemaputazatebe(đavole)premanjemu,nitipristupaonomečegaseon
boji. Allah, Allah, Allah, nema druga, i neka Allah blagoslovi Muham-
medainjegovEhli-Bejt.

Dovazautorak

U ime Allaha, Blagog i Milostivog. Tražim zaštitu za sebe kod Al-
laha,Velikog,GospodaravisokihNebesa,ikodOnogaKojiihjestvorio
u dva dana i Koji je odredio sva događanja na svim Nebesima, koji je
stvorioZemljuiodredionanjojopskrbu,Kojijenanjojplaninepostavio
...iuklesaounjihklancedavamslužekaoputevi.(Kur'an,21:31),pro-
izveo teške oblake (Kur'an, 13: 12), učinio ih pokornim, učinio da lađe
plovemorima,učiniomoreposlušnim,načinioplanineirijekenaZemlji.

65
Tražim zaštitu od zla mračne noći i dana i zlobe iz prsa, i zlobnog po-
gledadžinnailjudi.Allahu,zaštitinas,Allahu,zaštitinas,Allahu,zaštiti
nas,nemabogaosimAllaha,MuhammedjeAllahovPoslanik,blagoslov
Allahovnekajenanjinjegovuporodicu.

Dovazasrijedu

UimeAllaha,BlagogiMilostivog.
Tražimzaštituzatebe,otajitaj,sinetogaitoga,uOnogakodKoga
jeutočište,odzlaonogakojipušeuuzlove(sihribaza),izlaAbuMurra
(satane) i od zla onoga što si stvorio, i tražim zaštitu u Onoga Najuz-
višenijegodtogaštoočivideinevide.TražimzaštituzatebekodOnoga
Kome ništa nije ravno, Velikog, od zla onih koji imaju loše namjere
prema tebi. Odlazi, o taj i taj, sine toga i toga, odlazi Allahovoj zaštiti,
zaštitiOnogakojijemoćan,Svemogućem,Vladarusvega,Najslavnijem,
Onome kome se sve pokorava, Savršenom, Onome Koji ispunjava svoja
obećanja, Moćnom Čuvaru, Koji oprašta sve grijehe, Znalcu vidljivog i
skrivenog, Veličanstvenom i Najuzvišenijem. On je Allah i nema druga,
MuhammedjeAllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekasunanji
njegovuporodicu.

Dovazačetvrtak

UimeAllaha,BlagogiMilostivog.
Tražimzaštituzasebe(ilizatogaitoga,sinatogaitoga)kodGospo-
daraIstokaiZapada,odzlasvakognevaljalca,kojistoji,sjedi,odzavid-
nika,zadrtogdemona.KadjeOnučiniodaseradisigurnostisvojeusan
zavedeteisnebavamkišuspustiodabivasnjomeočistioidabiodvas
šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i
njome korake učvrstio. (Kur'an, 8: 11) Udari nogom o zemlju – eto
hladnevodezakupanjeipiće!(Kur'an,38:42)IOnšaljevjetrovekao
radosnu vijest milosti Svoje (Kur'an, 7: 57); i Mi s neba čistu vodu
spuštamo.(Kur'an,25:48)SadavamAllahdajeolakšicu;Onznadaste
izmoreni: ako vas bude stotina izdržljivih, pobijedit će dvije stotine; a
ako vas bude hiljada, pobijedit će, Allahovom voljom, dvije hiljade. A
Mudrosti islamske medicine

66
Allah je uz one koji su izdržljivi. (Kur'an, 8: 66) O vjernici! Propisuje
vam se odmazda za ubijene: slobodan – za slobodna, i rob – za roba, i
žena–zaženu.Aonajkomerodubijenogoprosti,nekaonivelikodušno
pristupe, a neka im on dobročinstvom uzvrati. To je olakšanje Gospo-
daravašeg,imilost,akonasiljeizvršiiposlijetoga,njegabolnapatnja
čeka. (Kur'an, 2: 178)Allahželidavamolakša,ačovjekjestvorenkao
nejakobiće.(Kur'an,4:28)Pa,akobuduvjerovaliuonouštovivjeru-
jete,naPravomsuputu;aakoglaveokrenu,onisuondasamoinadžije,i
Allahćetesigurnoodnjihzaštiti,jerOnsvečujeizna.(Kur'an,2:137)
On je Svećujući i Sveznajući. Nema moći ni snage osim kod Allaha, ni
pobjednikaosimAllaha.IondaonajizMisira,kojigajekupio,rečeženi
svojoj:“Učinimuboravakprijatnim!Moženamkoristanbiti,amožemo
ga i posiniti!” I eto tako Mi Jusufu dadosmo lijepo mjesto na Zemlji i
naučismogatumačenjusnova–aAllahčiništahoće,alivećinaljudine
zna.(Kur'an,12:21)OnjeAllahKojinemadruga,MuhammedjeAlla-
hovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovuporodicu.

Dovazapetak

U ime Allaha, Blagog i Milostivog. Nema moći ni snage osim kod
Allaha,nipobjednikaosimAllaha.AllahjeGospodarsvihmelekaiDži-
brila,svihposlanikaiposlanikaMuhammeda,VladaronihnaNebesimai
onihnaZemlji,StvoriteljsvihstvariinjihovKralj.
Bože, zaštiti me od njihovih moći, osljepi njihove poglede i njihova
srca, uspostavi između nas i njih granicu sigurnosti, pregradu i sistem
odbrane.Zasigurno,TisinašGospodar.NemamoćinisnageosimsTo-
bom,uTebemivjerujemoiTebisevraćamo,TisiMoćni,Mudri.Saču-
vajtogaitoga,sinatogaitoga,odzlabilokojegTvogstvorenjakojegTi
možešzgrabitizanjegovukiku,iodzladanaimračnenoćikadapadne,i
od zla svake zle stvari. Amin, o Gospodaru svjetova, i mir i blagoslov
AllahovnekajenaPoslanikainjegovuporodicu.

67

Dovazazaštituodzavođenjaizačaranosti

AhmedibnBedrpreniojeodIshakaal-Sahafa,odMusaibnDžafera
–mirnekajenanj–dajerekao:
“O Sahhaf.” On je odgovorio: “Na raspolaganju sam ti, o sine Alla-
hova Poslanika.” On reče: “Zavela te je tvoja žena.” Sahhaf reče: “Da,
zaista,osineAllahovaPoslanika,većtrigodinejakoristimsvevrsteli-
jekova,alitakomiAllaha,nikakvekoristinisamvidioodnjih.”Onreče:
“OSahhaf,nisimitorekao?”“OsineAllahovaPoslanika,jaznamdaje
s tobom izbavljenje iz svake nevolje, ali sam se stidio pred tobom.” On
odgovori: “Teško tebi, kakav stid kod čovjeka koji je opsihran? Želio
sam razgovarati s tobom o tome.Reci: ‘U ime Allaha, Blagog i Milos-
tivog, ja te uklanjam, o napasniče, od toga i toga, sina toga i toga, uz -
pomoć Allaha, koji je rekao Iblisu: Izlazi iz njega (Dženneta), proklet i
ponižen.(Kur'an,7:18)EondaizlaziizDženneta–rečeOn–nepriliči
ti da u njemu prkosiš; izlazi, ti si, zaista, od onih prezrenih! (Kur'an,
7:13)IspletkesihribazabilesuponištenekadajeUzvišeniAllahkazao:I
Mi naredismo Musau: Baci štap svoj!, i on odjednom proguta sve ono
čime su oni bili obmanu izveli. (Kur'an, 7: 117) Allahovom voljom
faraonovisihribazibilisuosujećeni.
JaneutrališemtvojedjeloosihribazuiponištavamgavoljomAllaha
koji je objavio: Nemoj biti kao oni koji su zaboravili Boga, pa je On
učiniodaonizaboravesebe.(Kur'an,59:19)ItakomiOnogakojijeob-
javio:AidatiKnjigunapapiruspustimoidajeonirukamasvojimopi-
paju,opetbisigurnoreklionikojinećedavjeruju:Ovonijeništadrugo
do prava vradžbina. Oni govore: Trebalo je da mu se pošalje melek! A
damelekapošaljemo,snjimabisvršenobilo,nicijeličasvremenaimne
bivišedao.Adagamelekomučinimo,opetbismogakaočovjekastvorili
iopetbismoimučinilinejasnimonoštoimnijejasno(Kur'an,6:7-9);ili,
kada je Allahovom voljom objavljeno: I njih dvoje pojedoše s njega i
ukazaše im stidna mjesta njihova pa počeše po njima lišće džennetsko
stavljati – tako Adem nije Gospodara svoga poslušao, te je s puta
skrenuo. (Kur'an, 20: 121) Ti si u smetenosti, i ne možeš ostvariti ništa
odsvojihplanova.Nikadasevišenećešvratitiunj.
Mudrosti islamske medicine

68
Hvala neka je Allahu, tvoja spletka je anulirana, tvoj napor se izja-
lovio i tvoja smutnja je oslabila, kao što su oslabili i tvoji šejtanski
drugovi koji su bili sa tobom. Sigurno, šejtanske spletke su slabe.
VjerniciseborenaAllahovomputu,anevjernicinašejtanovom.Zatose
boriteprotivšejtanovihštićenika,jerješejtanovolukavstvozaistaslabo
(Kur'an, 4: 76). Savladao sam te Allahovom voljom, porazio sam vaše
mnoštvo Allahovom vojskom, desetkovao vašu snagu Allahovom Sve-
moći, i uspostavio nad vama Allahov zakonik. Tvoj vid je zaslijepljen,
tvojasnagajeoslabljena,tvojevezesupopucaleiIblisseogradioodtebe
Allahovomvoljom.Allahjeobjavio:
SinovimaIsrailovimsmoKnjiguivlastivjerovjesništvodaliiljepim
jelimasmoihbiliopskrbili,iiznadsvihnarodaihuzdigli,ijasnedokaze
o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja
došli,itozbogneprijateljstvaimeđusobnezavisti.Gospodartvojćeim
na Sudnjem danu sigurno presuditi u onome oko čega su se razišli.
(Kur'an,59:16-17)
On je objavio: Kad će se glavešine, za kojima su se drugi povodili,
svojihsljedbenikaodrećiikadćevezekojesuihvezaleprekinutebiti,i
onipatnjudoživjeti.(Kur'an,2:166-167)
Allahje–nemabogaosimNjega–ŽiviiVječni!NeobuzimaGani
drijemežnisan!NjegovojeonoštojenaNebesimaionoštojenaZem-
lji!KosemožepredNjimzauzimatizanekogabezdopuštenjaNjegova?!
Onznaštajebiloiprijenjihištaćebitiposljenjih,aodonogaštoOn
zna–drugiznajusamoonolikokolikoOnželi.MoćNjegovaobuhvatai-
NebesaiZemlju,iNjemunedojadiodržavanjenjihovo;OnjeSvevišnji,
Veličanstveni! (Kur'an, 2: 255) Vaš Bog je uistinu Jedan, Gospodar -
Nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar Istoka! Mi smo
nebonajbliževamasjajnimzvjezdamaokitiliičuvamogaodsvakogše-
jtana prkosnog da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana
gađajudaihotjeraju:njihčekapatnjaneprekidna,aonogakojištaug-
rabi – stigne svjetlica blistava. (Kur'an, 37: 4-10) U stvaranju Nebesa i
Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom ob-
darene. (Kur'an, 3:190) Stvaranje Nebesa i Zemlje, smjena noći i dana,
lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah
spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po
kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji iz-
među neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.
(Kur'an,2:164)

69
GospodarvašjeAllah,kojijeNebesaiZemljuušestdanastvorio,a
onda svemirom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koji ga u
stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji.
Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!
(Kur'an, 7: 54) On je Allah – nema drugog boga osim njega – On je
poznavalacnevidljivogividljivogsvijeta,OnjeMilostiv,Samilosni!On
jeAllah–nemadrugogbogaosimNjega,Vladar,Sveti,Onajkojijebez
nedostatka,OnajKojisvakogobezbjeđuje,Onajkojinadsvimbdi,Silni,
Uzvišeni,Gordi,HvaljennekajeAllah,Onjevrlovisokoiznadonihkoji
smatraju sebe Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega
stvara,Onajkojisvemudajeoblik,Onimanajljepšaimena.Njegahvale
oninaNebesimainaZemlji,OnjeSilniiMudri!(Kur'an,59:22-24).
Koji god od džinna ili ljudi, ili od bilo kojih drugih bića, zaželi zlo
tome i tome, sinu toga i toga, Allah će ga nakon proučene gornje dove
učiniti kao one za koje je rekao: Umjesto Pravim, oni su krenuli krivim
putem;njihovatrgovinaimnijedonijelanikakvudobit,ionineznajušta
rade.Sličnisuonimakojipotpalevatru,ikadonaosvijetlinjihovuoko-
linu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, i oni ništa ne vide!
Gluhi,nijemiislijepisu,nikakodaseosvijeste.(Kur'an,2:16-18)Allah
ga je učinio jednim od onih za koje je rekao: Oni koji neće da vjeruju
sličnisustocinakojuseviče,alionačujesamozoviviku.Gluhi,nijemi
islijepi–oniništaneshvaćaju.(Kur'an,2:171)Allahgajeučiniojednim
od onih za koje je rekao: Budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte
nikogaNjemuravnim!AonajkobudesmatraodaAllahuimaikoravan
–bitćekaoonajkojijesnebapaoikogasupticerazgrabile,ilikaoonaj
kojegjevjetarudalekipredioodnio.(Kur'an,22:31)Allahgajeučinio
jednimodonihzakojejerekao:OnoštouživotunaOvomsvijetuudijele
sličnojeusjevuonihkojisusepremasebiogriješili,kojivjetarpunleda
pogodi,iuništiga.NečininjimaAllahnepravdu,onijesamisebičine.
(Kur'an, 3:117) Allah ga je učinio jednim od onih za koje je rekao: O
vjernici,nekvaritesvojumilostinjuprigovaranjemiuvredama,kaoštoto
čineonikojitrošeimetaksvojdabiseljudimapokazali,anevjerujuniu
Allaha ni u Onaj svijet; oni su slični litici saoskudnomzemljomkadse
nanjusručipljusak,pajeogoli;oninećedobitinikakvunagraduzaono
štosuuradili.AonimakojinećedavjerujuAllahnećeukazatinaPravi
put.(Kur'an,2:264)Allahgajeučiniojednimodonihzakojejerekao:A
ružnariječjekaoružnodrvo:iščupanomdrvetuspovršinezemljenema
opstanka. Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na Ovom i na
Mudrosti islamske medicine

70
Onomsvijetu,anevjernikećeuzabludiostaviti;Allahradištahoće.Zar
nevidišonekojisuumjestozahvalnostiAllahunablagodatima–nezah-
valnošću uzvratili i narod svoj u Kuću propasti doveli, u Džehennem, u
kome će gorjeti – a užasno je on prebivalište! (Kur'an, 14:26-29) Allah
ga je učinio jednim od onih za koje je rekao: A djela nevjernika su kao
varkauravniciukojojžedanvidivodu,alikaddotogmjestadođe,ništa
nenađe,azatećićedagačekakrajnjegaAllahovakaznaiOnćemu
potpuno isplatiti račun njegov jer Allah veoma brzo obračunava, ili su
kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za
drugim,iznadkojihsuoblaci,svetminejedneiznaddrugih,prstsepred
okom ne vidi – onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati.
(Kur'an,24:39-40)
O Allahu, tako te molim Tvojom istinom, Tvojim znanjem, Tvojom
Uzvišćenošću, koja je bez presedana, pravom Muhammeda i njegove
porodice,dakogodzaželizlotomeitome,datunjegovuspletkuokreneš
njemu samom, da ga poniziš, da ga baciš sa glavom njegovom u
provaliju. Sigurno si Ti Moćni i nadvladavaš sve stvari, i to je lahko za
Tebe;TojeuistinuAllahulahko.(Kur'an,14:20)OnjeAllahkojinema
druga,MuhammedjeAllahovPoslanik,blagoslovAllahovnekajenanji
njegovuporodicu.
Potom izgovorite sljedeće nad zemljom sa svetog mezara, pa to
pričvrstite na opčinjenu osobu: On je poslao Poslanika Svoga s
uputstvom i pravom vjerom da bi je uzdigao iznadsvihvjera,makarne
bilo po volji mnogobošcima. (Kur'an, 9: 33) Bog je dovoljan svjedok za
sve. (Kur'an, 48: 28) I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo
lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše
poniženi.(Kur'an,7:118-119)’”

Dozvoljenedove,hamajlijeizapisi

Ibrahim ibn Me'mun prenio je od Hamada ibn Isaa, od Šuajba al-
Aqrqufija,odAbuBasira,odAbuAbdillaha–mirnekajenanj–kojije
rekao:
“Nemaprigovorazanošenjehamajlijeprotivuroka,protivgroznice,i
protiv bilo koje ozbiljne bolesti praćene groznicom. Kada je neko
svjestanštagovori,ništanepoznatonećeućiunjegovedove.”

71
Muhammed ibn Jezid ibn Salim al-Kufi prenio je od Al-Nadr ibn
Suweyda, od Abdullaha ibn Sinana, od Abu Abdillaha – mir neka je na
nj: “Pitao sam ga (Abu Abdillaha) o zapisu protiv škorpiona i zmije, i
hamajlijeizapisaprotivludogiopsihranogčovjeka.Onjeodgovorio:‘O
ibn Sinane, nema prigovora hamajliji, dovi i zapisu, ako su isti uzeti iz
Kur'ana.KogagodKur'anneizliječi,Allahganeželiizliječiti.Imaliišta
efikasnijeprotivnavedenihnapasnikaodKur'ana?NijeliAllah,Uzvišeni
i Svemoćni, rekao: Objavili smo ti Kur'an, u kojem je lijek i milost za
vjernike? (Kur'an, 17:82)NijeliOn,Uzvišennekabudespomenislava
na Nj, rekao: Da smo objavili ovaj Kur'an brdu, vidio bi ga poniznim,
kakosezdrobiustrahuodAllaha.(Kur'an,59:21)Pitajtenas(Ehli-bejt),
mićemovaspodučitiiupoznatisasmislovimaKur'anazaliječenjesvake
bolesti.’”

Nekizapisisuspletke(sihri)

AhmedibnMuhammedibnMuslimjerekao:
“Pitao sam Abu Džafera al-Baqira, mir neka je na nj: ‘Da li bih ja
trebaotražitizaštituodupotrebenekihzapisa?’Onjeodgovorio:‘Samo
oneizKur'ana,jerAli–mirnekajenanj–bigovoriodasumnogizapisi
ihamajliještetni.’”
Džafer ibn Abdullah ibn Meymun al-Sa'di prenio je od Nasra ibn
Jezida,odAl-QasimadajeAbiAbdillahesSadiq–mirnekajenanj–
rekaodasumnogehamajlijeprevareispletke.

Kojesudovedozvoljene

IshaqibnJusufal-MekkipreniojeodFaddala,odAbanibnOsmana,
odZararaibnAyana,kojijerekao:
“PitaosamEbuDžaferaal-Baqira–mirnekajenanj–obolesniku,
dalibitrebalenekeispisanedoveiliajeteizKur'anapričvrstitinanjega.
On je rekao: ‘Nema prigovora tome. Ajeti Kur'ana su korisni, stoga ih
koristite.’”
IshakibnJusufpreniojeodFaddala,odAbanaibnOsmana,odIshaq
ibn Amara, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je
Mudrosti islamske medicine

72
upitanobolesnomčovjeku,tedalijezatakvogdozvoljenopisatiivezati
za njega kur'anski ajet, ili, da li je dopušteno napisati ajete, oprati ih u
vodiidatibolesnikuvodudapije.Imamjeodgovorio:“Nemaprigovora
ničemuodtoga.”
Allan ibn Muhammed prenio je od Safwana ibn Yahya, Mensur ibn
Hasima, od Anbsa ibn Nas'aba, od Abu Abdillaha –mirnekajenanj–
kojijerekao:“Nemaprigovorazazapisanudovupričvršćenunadijeteili
ženu.”
Omer ibn Abdullah prenio je od Omera al-Tamimija, od Hammada
ibn Isaa, od Šuajba al-Aqrqufija, od Al-Halabija, koji je rekao: “Pitao
sam Džafera ibn Muhammed Es-Sadiqa, mir neka je na nj sljedeće: “O
sine Allahova Poslanika, smijemo li staviti ajete u obliku hamajlija i
zapisa na našu djecu i žene?” On je odgovorio: “Da. Ako je taj zapis u
oblozi od kože, tada ga žena s menstruacijom može nositi, a ako nije u
kožnomomotaču,ženaganemoženositi.”
ŠuajbibnZurjaqpreniojeodFaddalaiodAl-Kasima,aoniobojica
odAbanibnOsmanaodAbdurahmanaibnAbuAbdillaha–aonjeIbn
Salim–kojijerekao:“PitaosamAbuAbdillaha–mirnekajenanj–o-
bolesniku,mogulisenanjstavitiajetiizKur'anailidove.”Onjeodgo-
vorio: “Nema prepreke za to.” Ja sam rekao: “Ali mi ponekad možemo
bitiustanjudžunupluka?”Onjeodgovorio:“Vjerniknijenečist,aliipak
žena ga ne treba nositi osim ako je u kožnom omotaču. Što se tiče
muškaracaidjece,nemaprepreke.”
Ahmedibnal-MarzubanibnAhmedpreniojeodAhmedaibnHalida
al-Ašarija, od Abdullaha ibn Bukeyra, koji je rekao: “Bio sam sa Abu
Abdillahom–mirnekajenanj.Kadagajesnašlagroznica,ondamuje
ušla sluškinja i upitala: “Kako se osjećaš?” Ona ga je upitala o stanju
kojegajezadesilo.Nanjemujebiopleteniogrtač,kojegjeonprebacio
preko svojih bedara. Ona mu je kazala: “Ako ga omotaš oko sebe pa se
preznojiš, mogao bi te uhvatiti propuh.” On je odgovorio: “O Allahu,
prokuniihzbogsuprotstavljanjasvomPoslaniku–miriblagoslovAlla-
hov neka je na nj i njegovu porodicu.” Allahov Poslanik je rekao:
“Groznica je od žestine džehennemske vrućine”. A ponekad bi kazao:
“GroznicajeodključalogDžehennema,zatojestišajtehladnomvodom.”
Al-Husaybibnal-Marzubanal-AttarpreniojeodSafwanaibnYahya
Bayyaal-SabirijaiFaddalaibnEyyuba,odA'laibnRazina,odMuham-
medibnMuslima,odAbuAbdillaha–mirnekajenanj–kojijerekao:

73
“Groznica je od žestine džehennemske vatre, stoga je umirite hladnom
vodom.”
Abu Gassan Abdullah ibn Halid ibn Nadžih prenio je od Hammada
ibn Isaa, od Husejna ibn al-Muhtara, od Muhammeda ibn Muslima, od
Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je rekao: “Kada bi Abu Džafer
imaogroznicu,onbistopiodvijekošuljeiobukaojednuodnjih.Kadabi
seprvaosušila,staviobidrugunasebe.”
Muhammed ibn Muslim je rekao: “Čuo sam Abu Abdillaha – mir
nekajenanj–dakaže:“Nismonašliboljeglijekazagroznicuodhladne
vodeimolitve.”

Groznicaikakojeliječiti

AwnibnMuhammedibnal-QasimpreniojeodHammadibnIsaa,od
Husejnibnal-Muhtara,odUsamaal-Šahhama,kojijerekao:
“Čuo sam Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je rekao: ‘Naš
djed,blagoslovAllahovnekajenanj,zaliječenjegroznicenijekoristio
ništa osim šećera težine jednog dirhema sa hladnom vodom na prazan
stomak.’”
Awn je prenio od Abu Isaa, od Husejna, od Abu Usame, koji je
rekao:“ČuosamEsSadika–mirnekajenanj–dakažedajegroznica
dva puta jačameđuPoslanikovimpotomcima,mirnekajenanjih,nego
kodostalogsvijeta.”
Al-Qasari ibn Ahmed ibn al-Qasari prenio je od Muhammeda ibn
Yahyaa, od Muhammeda ibn Sinana, od Junusa ibn Zabyana, od Mu-
hammeda ibn Ismaila, od Abu Zejneb, koji je rekao: “Groznica seistje-
rujenatrinačina:povraćanjem,znojenjemidijarejom(proljevom).”
Al-SirriibnAhmedibnal-SirripreniojeodMuhammedaibnYahya
al-ArmanijaodMuhammedaibnSinana,odAl-Ride–mirnekajenanj
– koji je rekao: “Musa ibn Džafer – mir neka je na nj – se razbolio i
njemu je došao profesionalni liječnik sa pomoćnicima, pa su oni počeli
opisivatičudesneučinkesvojihlijekova.Čuosamgakadkaže:‘Ogranič-
ite se na kralja svih lijekova – myrobalan, anis (komorač)išećer.Uzi-
mati to u početku ljeta u trajanju tri mjeseca, tri puta mjesečno; i u po-
četku zime tri mjeseca, tri dana u mjesecu, tri puta. Neka mjesto anisa
Mudrosti islamske medicine

74
budeblizugummastic(mastika),inikonećeoboljetiporedtoga,izuzev
odbolestismrti.”
Četvorodnevna(quartan)groznicainjenoliječenje

AbdullahibnBistampreniojeodKamila,odMuhammedaibnIbra-
himaal-Džufija,odsvogoca,dajeonrekao:
“Navratio sam Abu Abdillahu – mir neka je na nj – i on je rekao:
‘Izgledaš mi blijed.’ Odgovorio sam: ‘Imam groznicu (quartan) koja se
vraća svakog četvrtog dana.’ On je rekao: ‘A zašto ne koristiš bla-
goslovljenilijek?Izmeljišećeristavigauvodu,pijtonaprazanstomak
kadgodtisepijevoda.’On(Al-Džufijevotac)jerekao:“Učiniosamtoi
groznicasevišenijevratila.”

Dovazačetvorodnevnu(quartan)groznicu

Abdullah je prenio od Abu Zekeriyya Yahya ibn Abu Bekra, od Al-
Hadramija, da ga je Abu al-Hasan prvi (to jest Musa al-Kazim) – mir
nekajenanj–kadajequartangroznicasnašlanjegovasina,podučioda
zapiše: “U ime Allaha, Džibril na njegovoj desnoj ruci; U ime Allaha,
Mikail na njegovoj ljevoj ruci;UimeAllaha,Israfilnanjegovojdesnoj
stopi: U ime Allaha, u njemu oni neće vidjeti ni vreline ni studeni
(Kur'an, 76:13), na njegovoj lijevoj stopi; i U ime Allaha Moćnog,
Sveobuhvatnog,nanjegovimramenima.”On(AbuHasan)jerekao:“Ko
godimasumnje,ovomunećekoristiti.”

Raznilijekoviopisaniodimama,mirnekajenanjih

Al-Hasan ibn Sadhan prenio je od Abu Džafera, od Abu Hasana –
mir neka je na nj – koji je kada je upitan o povratnoj groznici, kazao:
“Uzmite tri kašike meda i isjeckan anisov cvijet. Izmiješajte toikonzu-
mirajte;groznicaćebitiiskorijenjena,jerobojeovojeblagoslovljeno.A
Uzvišeni Allah je rekao za med: Iz njihovih (pčelinjih) trbuha izlazi
napitakrazličitihbojaukojemjelijekzaljude.(Kur'an,16:69)Allahov
Poslanik, neka je blagoslov na nj i na njegovu porodicu, je rekao: “U

75
crnom kuminu je lijek za svaku bolest izuzev otrova.” Rečeno je: “O
Allahov Poslaniče, šta je to otrov.” On je odgovorio: “Smrt! Ovo dvoje
(med i crni kumin) nisu predodređeni da griju ili hlade, niti za prirodne
konstituente,većsuobojelijekgdjegodsenađu.”
Hasan ibn Šadhan prenio je od Abu Džafera, od Abu Hasana trećeg
(deseti Imam Al-Hadi – umro 868 god.) – mir neka je na nj – koji je
rekao: “Najbolja stvar zaotklanjanjegroznicejestekonzumiranjeslatke
zobenekaše(načinjenenabazimeda)imnogošafranadnevno,uzuslov
daseništadrugonejedetogadana.”

VodaizvrelaZemzema

Al-Džarud ibn Ahmed prenio je od Muhammeda ibn Džafera al-
Džaferija, od Muhammeda ibn Sinana, od Ismail ibn Džabira, koji je
rekao:“ČuosamAbdullahaesSadika–mirnekajenanj–dajerekao:
‘Voda Zemzema je lijek za svaku bolest’, i ja mislim da je rekao: ‘Šta
godtoznačilo,jerBožijiPoslanik–nekajemiriblagoslovAlahovnanj
injegovuporodicu,preporučivaobivodusavrelaZemzem,kadgodbije
pio.’”

ZemljasamezaraHusejna-mirnekajenanj-kaolijek

Al-DžarudibnAhmedpreniojeodAl-Džaferija,odMuhammedaibn
Sinana, od Al-Mufaddala ibn Omera al-Džuffija, od Omer ibn Ismaila
ibn Abu Zejneb, od Džabira ibn Jezida al-Džufija, koji je rekao: “Čuo
samAbuDžaferaMuhammedaibnAlija–mirnekajenanj–kadkaže:
‘ZemljasamezaraImamaHusejna–mirnekajenanj–lijekjezasvaku
bolestizaštitaodsvakogstraha,kadasekonzumira.’”

Ezaniikametnakošuljinekogakojeiskusiogroznicu

MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedaibnYahya
al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana Abu Abdillaha al-Sinana, od
Junusa ibn Zabyana, od Al-Mufaddala ibn Omera, od Džafera ibn Mu-
Mudrosti islamske medicine

76
hammedaEsSadika–mirnekajenanj–damujesvratiojedanodnje-
govih poznanika, koji se osjećao veoma loše. On (Es Sadik) mu reče:
“Šta te je snašlo pa si promijenio boju?” On odgovori: “Neka budem
žrtvovanumjestotebe,većmjesecdanaosjećamsevrlološe.Groznicase
nikakonepovlači,avećsamisprobaosvelijekovepropisaneodučenihl-
jekara,aliništaminijekoristiloodtoga.”Imammureče:“Otkopčajdug-
madnasvojojkošuljiistavisvojuglavuunju.Proučiezaniikamet,po-
tomsedamputaproučisuruAl-Hamd.”Dotičnijepotomkazao:“Učinio
sam to i vratio sam se tako brzo u zdravlje, kao što se deva oslobađa
svogakonopca.”

Jabukakaolijek

Husejn ibn Bistam prenio je od Muhammeda ibn Halafa, od Al-
WaššaHusejnaibnAlijaibnSinana,dajeDžaferibnMuhammed–mir
nekajenanj–rekao:“Kadbiljudiznalikakvojedobroujabukama,oni
bisvojebolestiliječilisamonjima.”
Al-HidribnMuhammedpreniojeodAl-Hawarinija,odMuhammed
ibn al-Abasa, od Abdullaha ibn al-Fadla al-Nawfalija, da je jedan od
Imama – mir neka je na nj – rekao: “Nikada nisam učio suru Al-Hamd
sedamdeset puta, a da se bolest nije povukla. Zato uradite isto i nećete
patiti.”

Razasutapšenicakaolijekzagroznicu

Al-Faydibnal-Mubarakal-AsadipreniojeodAbdulaziza,odJunusa,
odDawudaal-Raqqija,kojijerekao:
“SnašlameježestokamučninauMedini–ivijestotomejestiglado
ImamaAbuAbdillaha–mirnekajenanj–kojimijenapisao:‘Došlami
jeobavijestotvojojbolesti.Kupijedansa'pšenice,stavitonasvojaleđa
i razaspi to na bilo koji način na svoja prsa i kaži: O Allahu, molim Te
Tvojimimenomputemkojeg,akoTisenesrećnikobrati,njegovanevolja
se uklanja, jer Ti si njega doveo na Zemlju i učinio ga svojim namjes-
nikomnanjoj,blagosloviMuhammedainjegovuporodicu,iizbavimeiz
ove bolesti. Potom sjedi, saberi pšenicu oko sebe i uči istu dovu. Zatim

77
razdijeli pšenicu, dajući količinu jednog madda svakom prosjaku, i
prouči istu molitvu ponovo.’” Dawud je rekao: “Učinio sam kako mi je
savjetovanoivratiosamseuprvobitnozdravstvenostanjetakobrzokao
što se deva oslobađa svoga konopca. Nekoliko ljudi upotrijebilo je ovaj
lijekisvisuseokoristili.”

Efektivnaiisprobanahamajlijazapovratnugroznicu

Abu Gassan Abdullah ibn Halid ibn Nadžih prenio je od Mesuda
Muhammed ibn Abdullaha ibn Abu Ahmeda, od Abd al-Rahmana Abu
Nedžrana,odJunusaibnJaquba,dajerekao:
“BiosamsaAbuAbdillahom–mirnekajenanj–zavrijemedokje
onpodučavaojednogodsvojihsljedbenikazapisuzagroznicu.Takosam
ja to kopirao od dotičnog čovjeka.” Imam je rekao: “Učite iz otvorenog
Kur'ana suru Al-Fatiha, suru Al-Ihlas, suru Al-Kadr i Ajetul-kursi
(2:255). Tada svojim kažiprstom napišite na zapis za groznicu: ‘O Al-
lahu, sačuvaj ovu nježnu kožu i ove slabašne kosti od žestine i vatre.O
UmnMuladdin,akovjeruješuAllahaiSudnjidan,ondanejedimeso,ne
pijkrv,neslabitijelo,inemojuzrokovatisebiglavobolju.Odlaziodtoga
itoga,sinatogaitoga,nanekogakopripisujedrugabožanstvaBogukao
drugove.NemaBogaosimAllaha,visokojeOniznadonogaštomuoni
pridružuju,Sveobuhvatnom,Velikom.’”

Razjedanjeiklistiranjekaolijek

Muhammed ibn Ibrahim al-Alawi al-Musawi prenio je od Ibrahima
ibnMuhammeda,odAbuHasanaal-Askerija–mirnekajenanj–kojije
rekao:
“Čuo sam al-Ridu – mir neka je na nj – kako razgovara sa svojim
ocem.Onjerekao:‘JunusibnJaqub,sljedbenikEsSadika–mirnekaje
nanj–rekaoje:OsineAllahovogPoslanika,čovjeksespaljujevatrom,
ponekadbivaubijen,aponekadpreživi.Imamjerekao:‘Jedanodashaba
Božijeg Poslanika bio je spaljivan, dok je Božiji Poslanik stajao pored
njegoveglave.’”
Mudrosti islamske medicine

78
Džafer ibn Abd al-Wahid prenio je od Al-Nadr ibn Suweyda, od
Asim ibn Hamida, od Muhammeda ibn Muslima, koji je rekao: “Pitao
samAbuDžafera–mirnekajenanj–moželispaljivanjebitikorišteno
kaomedicinskitretman?”Onjeodgovorio:“Da,AllahUzvišeninačinio
je blagoslov u ovom načinu liječenja i dao je u njemu mnogo dobra.”
“Štaakosenekoliječinaovajnačin?”“Nemaprigovoratome.”
Ibn Maša'allah Abu Abdillah prenio je od Al-Mubarak ibn Hamada,
odZur'a,odSa'ma,kojijerekao:“ČuosamAbuAbdillaha–mirnekaje
nanj–kojikaže:‘Klistiranjejejedanodnačinaliječenja.Onitvrdedase
ovimjačastomak,idasugapravednicikoristili.’”

Kuping,udisanjemedikamenta,banjanaparuiklistiranje

HafsibnOmerpreniojeodAl-KasimaibnMuhammeda,odIsmaila
AbuHasana,odHafsibnOmera,aonodBayyaal-Sabiri,kojijerekao:
“AbuAbdillah–mirnekajenanj–jerekao:‘Najboljinačiniputem
kojih sami sebe možete tretirati jesu: kuping, udisanje medikamenata,
banjanjeuparnojbanjiiklistiranje.’”Al-MundhiribnAbdullahprenioje
odHammadaibnIsaa,odHarisibnAbdullahaal-Sidžistanija,odDžafera
ibnMuhammeda–mirnekajenanj–kojijerekao:“Četirisuvrstelije-
čenja:kuping,mazanjetijela(uljem,glinom,blatomikatranom),povra-
ćanjeiklistiranje.”
IbrahimibnAbdurahmanpreniojeodIshakaibnHasana,odIsaaibn
Bešira al-Wasitija, od Ibn Muskana i Zararija, koji su (obojica) kazali:
“Abu Džafer – mir nekajenanj–jerekaodajemedicinaArapatrovr-
sna:kuping,klistiranjeikonačnospaljivanje.”
Od Abu Džaferaal-Baqira–mirnekajenanj–jeizreka:“Arapska
medicina može se dijeliti na sedam vrsta: kuping, klistiranje, kupanje u
banji s parom, udisanje para od ljekovitih biljaka, povraćanje i jedenje
meda.Akonačnilijekjespaljivanje,aponekadudodatkutomemožebiti
mazanjelijekom.”

79
Znakoviproblemaskrvlju

AbdullahibnUbejdepreniojeodMuhammedaibnIsaa,odMajsara,
odIbnSinana,kojijerekao:
“EsSadik–mirnekajenanj–jerekao:‘Problemiskrvljumogubiti
trojaki:ružanzadah,svrbež(svrab)itrncikojiprolazekroztijelo.’”

Dovazavrijemekupinga

Muhammed ibn al-Kasim ibn Mundžib prenio je od Halafa ibn
Hamada, od Abdullaha ibn Muskana, od Džabir ibn Jezida al-Džufija,
kojijerekao:
“Abu Džafer al-Baqir rekao je jednom svom ashabu: ‘Kada želite
izvršitikupingikrvpotekneuvašukupingčašicu,učiteprijezavršetkai
utokutečenjakrvisljedeće:UimeAllaha,BlagogiMilostivog,utječem
seAllahu,Svetom,odurokljivogokakojedjelujenakrviodsvakogzla
uovommomkupingu.’Potomjerekao:‘Znatelikadaovokažetedaste
iskombinovalionoštoAllahSvemogućikažeusvojojKnjizizaMuham-
meda,mirAllahovnekajenanjinjegovuporodicu:Dajaimamznanje-
gajba,jabihpriskrbiomnogodobrasebi,inikakvategobanebimedoti-
cala (Kur'an, 7:188). Potom je On Sveobuhvatni rekao: Zato što je ona
njega željela; a i on bi poželio nju, da nije vidio znak od svoga Gospo-
dara. Tako je to, jer mi možemo otkloniti odnjegazloiodvratnadjela.
(Kur'an,12:24)Zloovdjeznačiblud.On,MoćniSveobuhvatni,kazaoje
u svom kur'anskom predanju o Musau – mir neka je na nj: Uvuci ruku
svojuunjedrasvoja,pojavitćesebijela,alinećebitibolesna,bitćeto
jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu; oni su, doista, narod
nevjernički.(Kur'an,27:12)Konbinujzajednosveovousvomkupingui
krvćepotećiuzblagoslovgoreproučenedove.’”

Mudrosti islamske medicine

80
Odabranidanizakuping

MuhammedibnYahyaal-BursipreniojeodMuhammedaibnYahya
al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana, od Al-Mufaddala ibn Omera
al-Džufija,kojijerekao:
“TalhaibnZejdpitaojeAbuAbdillaha–mirnekajenanj–okup-
inguusubotuisrijedu.Onjespomenuohadisprenesenusunnijskimpre-
dajamaodAllahovaPoslanika–miriblagoslovAllahovnekajenanji
njegovu porodicu. Imam je to odbio, te kazao: ‘Ispravan sadržaj poruke
odAllahovaPoslanika–miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovu
porodicu–jestesljedeći:Kadadođedoupalekrvinekogodvas,nekaiz-
vrši kuping; u tome neće biti štetnih posljedica. Pa je rekao: Ne znam
nikogaodnašegEhli-bejta,kojijeimaoprigovornaovo.’”
Također se prenosi od Abu Abdillaha, mir neka je na nj, sljedeće
kazivanje:“Kupingprvogutorkaumjesecumartučuvazdravljegodinu
dana,akoBogda.”
Također je preneseno od imama, mir neka je na njih, da kuping
utorkom do sedamnaestog u lunarnom mjesecu čuva zdravlje za godinu
dana. Al-Sidžistani jeprenioodDžaferaibnMuhammeda–mirnekaje
nanj–dajerekao:“Putujtebilokojidankojiželiteidajitesadaku.”

Koristiodkupinga

MuhammedibnHusejnpreniojeodFaddalaibnEjjuba,odIsmaila,
od Abu Abdillaha – mirnekajenanj–odImamaBaqira–mirnekaje
nanj–kojijerekao:
“AllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovu
porodicu – nikada se nije požalio ni na jednu bol, a da nije pribjegao
tretmanukupinga.”AbuTibajerekao:“KupiraosamBožijegPoslanika
–miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovuporodicu–ionmeje
nagradiojednimdinaromzato,potomsampihnuonjegovekrvi,aonme
jeupitao:“Jelitopiješ?”Odgovorih:“Da.”Onkaza:“Štatejenagnalo
datoučiniš?”Odgovorih:“Ovimćubitiblagoslovljen.”Onreče:“Našao
siovimzaštituodpatnjiibolesti,siromaštvaibijede.Allahami,džehen-
nemskavatranećetenikadadodirnuti.”

81
Zubejr ibn Bakkar prenio je od Muhammeda ibn Abd al-Aziza, od
Muhammeda ibn Ishaqa, od Ammara, od Al-Fadla al-Rassana, koji je
rekao: “Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao: ‘Od medicinskih
tretmana Božijeg Poslanika su: kuping, pomazivanje i udisanje para l-
jekovitihpripravaka.’”

Različitavremenazakupinge

Ahmed ibn Abdullah ibn Zerejq rekao je da je Džafer ibn Muham-
med–mirnekajenanj–prošaoporednekihljudikojisuradilitretman
kupinga.Kazaoje:
“Kamosrećedastetoodgodilidonedjeljeujutro,jerbivastospasilo
odraznihbolešćina.”
Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu
porodicu – je rekao: “Kada imate problema s krvlju, izvršite kuping.
Ponekadsekrvupaliimožeizazvatismrt.”
Prenosi se od Imama Baqira – mir nekajenanj–dajerekao:“Na-
jboljilijekovikojimamožetetretiratisebesu:‘Klistiranje,udisanjepara
ljekovitihpripravaka,kupingibanjanjeubanjisparom.’”

Kupingzaraznedijelovetijela

Ahmed ibn Muhammed prenio je od Abu Muhammeda ibn Halida,
odAbdullahaibnBukejra,odZararaibnAjanasljedećekazivanje:
“Čuo sam Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – da je rekao:
‘Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu
porodicu –rekao je: Kuping glave lijek je za svaku bolest osim za
otrov.’”
Al-Hadr ibn Muhammed prenio je od Al-Havarinija, od Abu Mu-
hammed al-Bardhaija, od Safwana, od Abdullaha – mir neka je na nj –
sljedeće:“AllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekajenanjinje-
govuporodicu–vršiobikupingnatrimjesta:(1)zaglavu,štojeonzvao
mutekaddima,(2)izmeđuramena(nafi'a);i(3)izmeđubedarabokova(-
mu'ayyana).”
Mudrosti islamske medicine

82
Promatranjetečenjakrvi

AbdullahibnMusaal-TaberipreniojeodIshaqaibnAbdal-Hasana,
odnjegovemajkeUmmuMuhammed,kojajerekla:
“Mojpretpostavljeni–mirnekajenanj–jerekao:‘Kogodgledau
prvu čašu istekle svoje krvi od kupinga, bit će siguran od svoje bolesti
(Al-wahiya) sve do sljedećeg kupinga.’” Upitala sam svog pret-
postavljenog (Imama): ‘Šta je Al-wahiya?’ On je odgovorio: ‘Bol u
vratu.’”
Ibrahim ibn Abdullah al-Huzami prenio je od Husejna ibn Jusuf ibn
Omera, od njegova brata, od Omera ibnŠimra,odDžabiribnJezidaal-
Džufija,odAbuDžaferMuhammedaibnAlija–mirnekajenanj–koji
jerekao:“Kogodvršikupingigledauprvekapikrvikojeiscure,bitće
zaštićenodupaledosljedećegkupinga.”
AbuZekeriyyaYahyaibnAdempreniojeodSafwanaibnYahyaal-
Sabirija, od Abdullaha ibn Bukerija, od Šuajb al-Aqr Qufija, od Abu
Ishaqaal-Azdija,odAbuIshaqaal-Sabi'ija,odjednogakojimujerekao
dajeEmiral-mu'minin–mirnekajenanj–običavaookupatiseupari
nakon uzimanja kupinga. Šuajb je rekao: “Spomenuo sam ovo Abu Ab-
dillahu–mirnekajenanj–kojijerekao:‘KadabiAllahovPoslanik–
mir iblagoslovAllahovnekasunanjinjegovuporodicu,činiokuping,
krvbipoteklaiupalilabise,potombiseonokupaouhladnojvodi,dabi
sniziotemperaturukrvi.KadajeEmiral-mu'minin–mirnekajenanj–
ušaousaunu,temperaturakrvibisedigla,aonbisepotomokupaohlad-
nomvodomitimesniziotemperaturu.’”

Kupingudnuvrata

Al-Haris, sin Haris Al-A'vara Al-Hamdanija, prenio je od Said ibn
Muhammeda,odAbuBasira,kojijerekao:
“AbuAbdillah–mirnekajenanj–jerekao:‘AllahovPoslanik–mir
iblagoslovAllahovnekajenanjinjegovuporodicu–činiobikupingna
bočni dio vrata, tako bi mu Džibril – mir neka je na nj – preporučio od
UzvišenogAllaha,uveziskupingomdnavrata.’”DavudibnSulejman
al-Basri al-Džawhari prenio je od Ahmeda ibn Muhammeda ibn Abu

83
Nasra, od njegova oca, od Abu Basira koji je rekao: “Upitao sam Es
Sadika–mirnekajenanj–okupinguusrijedu.Onsenijesložiosalju-
dimakojisutosmatralizlomslutnjom.Rekaojedajetolijekodsvake
bolestiizaštitaodsvakenesreće.”
IbrahimibnSinanjeprenioodAhmedibnMuhammedaal-Darinija,
odZararaibnAjana,odAbuAbdillahaDžaferaEsSadika–mirnekaje
nanj–dajenanjemučinjenkupingidajerekao:“Oslugo,donesimitri
travke ljulja (vrsta ljekobilja). Nakon kupinga one će uzrokovati pro-
ćišćenjekrviioboritivrelinukrvi.”PrenosiseodAbuHasanal-Askerija
– mir neka je na nj – da je rekao: “Nakon kupinga, svaki šipak postaje
sladakjeronumirujekrvičistijeuprsima.”

Uzdržavanjeododređenihvrstahrane

IshaqibnJusufpreniojeodMuhammedaibnal-Aysadajeonkazao
AbuAbdillahu,mirnekajenanj:
“Nekabudemžrtvovanumjestotebe,jedanodnasserazbolio,pasu
galiječnicisavjetovalidaseustegneodnekihjela.”Imamjeodgovorio:
“Mi,Ehli-bejt,neustežemoseniodčega,osimoddatula,asebeliječimo
jabukama i hladnom vodom.” On (Muhammed) je upitao: “A zašto se
ustežeteoddatula?”Onodgovori:“ZatoštojeAllahovPoslanik–miri
blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – kada bi bivao
bolestan,običavaojenejestidatule.”Aondajerekao:“Bolesnikuneće
škoditiustezanjeodtakvehrane.”
AhmedibnMuhammedpreniojeodHasanibnMahbuba,odAliibn
Ri'aba, od Al-Halabija, koji je rekao: “Čuo sam Abu Abdillaha – mir
nekajenanj–dakaže:“Ustezanjeodhranevišeodsedamdanaprestaje
bitikorisno.”
HasanibnRedž'apreniojeodJaqubaibnJezida,odjednogodsvojih
drugova,odAbuAbdillaha–mirnekajenanj–dajerekao:“Ustezanje
odhranejejedanaestjutara,potomnemaustezanja.”

Mudrosti islamske medicine

84

Lošaprobava

Muhammed ibn Abdullah al-Askalani prenio je od An-Nadr ibn Su-
wejda,odAliibnAbuSalba,sinamogabrataŠihaba,sljedećekazivanje:
“PožaliosamseAbuAbdillahu–mirnekajenanj–napatnjuspro-
bavom.Onmijerekao:‘Jedisamodoručakivečeruiništaizmeđunjih,
jer u tome je šteta za tijelo. Nisi li čuo Uzvišenog Allaha: Tamo će oni
imatiblagodatujutroiuveče.(Kur'an,19:62)’”

IzgovaranjeAllahovaimenaprijelu

MuhammedibnBukejral-MusafipreniojeodFaddalaibnEjjuba,od
Dawuda ibn Farqada, od jednoga koji je to spomenuo od Emir al--
mu'minina–mirnekajenanj–dajerekao:
“U potpunosti jamčim da onaj ko nad hranom spomene ime Uz-
višenog Allaha, ta hrana mu neće naškoditi.” Jedan od ljudi je ustao i
rekao:“OEmiral-mu'minin,jučesamjeoispomenuosampritomAlla-
hovoime,alimijehrananaškodila.”Onjeodgovorio:“Vijedeterazne
vrste hrane i spomenete Allahovo ime nad nekima, a nad nekima ne
spomenete.” Čovjek se nasmijao i rekao: “Rekao si istinu, o Emir al--
mu'minin.” Imam reče: “Šteta je samo od hrane nad kojom nije
spomenutoBožijeime,tvrdoglavičovječe.”

Bolustruku(pojasu)

MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedaibnYahya
al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana, od Abu Abdillaha – mir neka
jenanj–dajeAllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekajenanji
njegovuporodicu–rekao:
“Pijteselen,jerjeondobarzabolestustruku.”

85
Al-BursijeprenioodMuhammedaibnYahyaa,odSinana,odJunusa
ibnZabyana,odDžafera,odDžabira,odAbuDžafera–mirnekajenanj
–kojijerekaodajeEmiral-mu'mininkazaosljedećihadis:
“Kogodželidamuhrananešteti,netrebajestidokneosjetiglad.A
kada jede, neka kaže: ‘U ime Allaha, sa Allahom.’ Neka žvaće dobro
hranu,inekaprestanejestidokjejošpriapetitu.”
Abdullah ibn Bistam prenio je od Muhammeda ibn Zurejka, od
Hamada ibn Isaa, od Hariza, od Abu Abdillaha, od Husejna ibn Alija –
mirnekajenanj–kojijerekaodajeEmiral-mu'minin–mirnekajena
nj–poručio:
“KogodželivječniAhiret,aneDunjaluk,nekanosilagahnuodjeću,
nekajederano,inekaimarjeđeintimneodnosesaženom.”
Salih ibn Muhammed al-Anbari prenio je od Al-Nadr ibn Suwejda,
od Abdullaha ibn Sinana, od Awn ibn Abdullaha, da je Abu Abdillah –
mirnekajenanj–rekao:“Pređitesvojomrukomprekobradavica(izra-
slina)irecite:‘UimeAllaha,BlagogiMilostivog.UimeAllahaisaAl-
lahom, Muhammed je Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka
je na nj i njegovu porodicu. Nema moći ni snage osim kod Allaha, Na-
juzvišenijeg i Najmoćnijeg. O Allahu, otkloni od mene moju patnju.’
Pređiterukomprekotogaiponovitedovutriputa.”

Opispića

Abdullah ibn Bistam prenio je od Muhammeda ibn Ismaila ibn
Hatimaal-Tamimija,odOmeraibnAbuHalida,odIshaqibnAmra,koji
sepožalioDžaferuibnMuhammeduEsSadiqu–mirnekajenanj–na
bolikazaomukakomujeliječnikpreporučiopićekazavšimudajeono
korisnozanjegovubolest.EsSadiqjerekao:
“Uzmisuhihgrožđicaiprelijihvodom,potomihprelijmedomiku-
haj dok dvije trećine tečnosti ne ispari, a jedna trećina ostane.” Imam
Sadiqjeupitao:“Kuhatćeštodoknepostaneslatko?”Onjeodgovorio:
“Da, zacijelo o sine Allahova Poslanika.” On kaza: “Pij to slatko kada
osjetišbolikadtespopadnemuka.”Nijerekaoništavišeodovoga.

Mudrosti islamske medicine

86
Zabranauzimanjalijekovaosimkadajetonužno

Al-Muzaffer ibn Abdullah al-Yamani je prenio od Muhammed ibn
Jezidaal-Ašhalija,odSalimibnAbuHaythama,odEs-Sadiqa–mirneka
jenanj–kojijerekao:
“Svakoonajkojijedobrogzdravlja,akoristimedikamente,pomogao
jebolestprotivsebe.”
EjjubibnHarizpreniojeodAbuHarizaibnAbual-Warda,odZur'a,
odMuhammedaal-HadramijaiodSamma'aibnMihrama,kojijerekao:
“AbuAbdillahEsSadiq–mirnekajenanj–pričaomijeočovjekukoji
imabolest,pajesavjetovandapijeurin,štonebitrebao.Upitaosamga:
‘Šta ako je prisiljen datopije.’EsSadiqjeodgovorio:‘Akojevećpri-
morandatopijeinenalazinikakvogdrugoglijekazasvojubolest,neka
tadapijesamovlastitiurin,aneurindrugih.’”

Upotrebavinaumedicini

HatimibnIsmailpreniojeodAn-NadraibnSuwejda,odHusejnaibn
Abdullaha al-Arijanija, od Malik ibn Musamma'i al-Musamma'ija, od
Qa'idaibnTalhekojijerekao:
“PitaosamAbuAbdillaha–mirnekajenanj–ovinukojesekoristi
kaolijek,temijeonodgovorio:‘Nikonetrebatražitilijekuharamu.’”
Ibrahim ibn Muhammed prenio je od Faddala ibn Ejuba, od Ismail
ibnMuhammeda,odDžaferibnMuhammeda–mirnekajenanj–koji
je rekao: “Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i
njegovu porodicu – zabranio je liječenje bilo kome nečistim lijekovima
(haramom).”
OdAbdal-HamidaibnOmeraibnal-Hurraprenosisedajerekao:
“Svratio sam Imamu Es Sadiqu–mirnekajenanj–kadajeonsti-
gao iz Iraka. On mi je rekao: ‘Idi mom sinu Ismailu ibn Džaferu jer je
bolestan i pogledaj od čega boluje.’” Potom je Al-Hur rekao: “Otišao
samodEs-Sadiqa–mirnekajenanj–isvratiodoIsmailaiupitaogao
bolestikojagajesnašla.Onmijeopisaosvojubolest,ajasammurekao
dazanjenoliječenjepostojilijekkojisadrživino.Rekaomijesljedeće:

87
‘OOmeribnal-Hurre,vinojezabranjenoimi,Ehli-bejt,netražimolijek
uharamu.’”

Lijekovipripravljenisvinomisvinjskommasti

Abdullah ibn Džafer je prenio od Safwana ibn Yahye al-Bayya, od
AbdullahaibnMuskana,odAl-Halavija,kojijerekao:
“Pitao sam Abu Abdillaha – mir neka je na nj – o lijekovima prip-
ravljenimsavinomjerseoninemogupripremitidrugačije.”Onjeodgo-
vorio:“Ne,takomiAllaha,tonijedozvoljenomuslimanu,nitidagledau
to,akamolidasetimeliječi.Tobibiloistokaoiliječenjelijekomprip-
ravljenim na bazi svinjske masti, ako se taj lijek ne može sastaviti na
druginačin.Allahnećeizliječitinikogalijekomkojijebazirannavinui
svinjskojmasti.”

Liječenjeurinomovacaigoveda

Ahmed ibn Al-Fadl al-Damighani prenio je od Muhammeda, od Is-
mailaibnAbdullaha,odZur'a,odSam'aibnMihrana,kojijerekao:
“PitaosamAbuAbdillaha–mirnekajenanj–oosobikojapijeurin
deve,govečetailiovce,dabiseizliječilatedalijetodozvoljeno?”Onje
odgovorio:“Da,nemamprigovoratome.”
Ibrahim ibn Rijah je prenio od Faddala ibn Ejjuba, od Al-Ala' ibn
AbuJaquba,kojijerekao:“UpitaosamAbuAbdillaha–mirnekajena
nj – o osobi koja pije mlijeko magarice kao lijek.” On je odgovorio:
“Nemaprigovoratome.”

Lijekoviodjevreja,kršćanaimedžusija

Merzuk ibn Muhammed al-Ta'i prenio je od Faddala ibn Ejjuba, od
Al-Al'ala,odMuhammedaibnMuslima,odEbuDžaferaal-Baqira–mir
neka je na nj – o čovjeku kojeg su liječilikršćaniijevrejiikojisuuzi-
maliodnjihlijekove.Imamjeodgovorio:
Mudrosti islamske medicine

88
“Nema prigovora tome. Izlječenje je samo iz ruke Uzvišenog Al-
laha.” Ibrahim ibn Muslim prenio je od Abd al-Rahmana ibn Abu
Nadžrana, od Junus ibn Jaquba, koji je rekao: “Upitao sam Abu Abdil-
laha – mir neka je na nj – o čovjeku koji uzima lijekove koji ponekad
štete,aponekadliječe.Onikojiliječesumeđutimbrojniji.”Onjeodgo-
vorio: “Allah je poslao bolesti i lijekove za njih. On nije stvorio bolest
bezlijeka,stogatražitelijekispominjiteimeUzvišenogAllaha.”

Theriac

Muhammed ibn Abdullah al-Ajlah prenio je od Safwana ibn Yahya
al-Bayya,odAbdal-Rahmanaibnal-Hadžadžakojijerekao:“Čovjekje
upitao Abu Hasana – mir neka je na nj – o theriacu. On je odgovorio:
‘Nema prigovora tome.’ Potom je ovaj rekao: ‘O sine Allahova
Poslanika, ali to sadrži meso vipera (meso zmije otrovnice).’ On je
odgovorio:‘Onanemamoćinadnama.’”

Jabuke

Ibrahim ibn Muhammed prenio je od Zur'a, od Sam'a, sljedeće
kazivanje:
“UpitaosamImamaEs-Sadiqa–mirnekajenanj–obolesnikukoji
ježudiozajabukomkojamujebilazabranjena.”Onjeodgovorio:“Slo-
bodnodajtejabukeonimakojiimajugroznicu,jernemaništaefikasnije
odnjih.”

Stalnokrvarenje

Al-Mas'udijeprenioodHasanaibnHalida,kojijerekao:
“Žena je napisala pismo Imamu Ridi – mir neka je na nj – žaleći se
na stalno krvarenje. On joj je odgovorio: ‘Uzmi Allahovom voljom
pregrštkorijanderairuja(sumaka).Jedanruj(sumak)namoči,iostaviih

89
prekonoćivankuće.Potomihskuhajuglinenomloncuipijsokodtoga.
Toćezaustavitikrvarenjeosimuvrijememenstruacije.’”

Tjelesnaslabost

Muhammed ibn Musa al-Sudayfi prenio je od Ibn Mahbuba iHarun
ibn Abu al-Džahma, od Ismail ibn Muslima, od Abu Abdillaha, od Al-
Baqira–mirnekajenanj–dajeAllahovPoslanik,miriblagoslovAlla-
hovnekasunanjinjegovuporodicu,rekao:
“Nuh–mirnekajenanj–požalioseAllahuUzvišenomnatjelesnu
slabost.AllahSvemoćnimujeobjavio:‘Prokuhajmesoimlijekoipijto,
jerutomesamstvoriosnagu,iblagosloviooboje.””
IbrahimibnHizamal-HarizpreniojeodMuhammedaibnNasra,od
Taghlama,odAbdal-RahimaibnAbdal-Medžidaal-Quasayra,odDžaf-
era es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao: “Koga god snađe
slabost u srcu ili u tijelu, neka jede ovčetinu s mlijekom. To ćeistjerati
svaku bolest i opasnost iz njegovih udova i ojačati njegovo tijelo kao i
njegove desni. Neka takav kaže: Nema boga osim Allaha,Jedinoga.On
nemadruga,Ondaježivotiondonosismrt.(Kur'an,7:158)OnjeŽivi,i
Besmrtni.Ponavljajtodesetputaprijespavanja,slaviAllahaFatiminim
tespihom,mirnekajenanju,iučiajeteoAršu(Kur'an,2:255)isuruAl-
Ihlas.”

Uobičajenaprehlada

Said ibn Mensur prenio je od Zekeriyya ibn Yahyaa al-Muznija, od
Ibrahim ibn Abu Yahya, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je
Ibrahimrekao:
“PožaliosamseImamunauobičajenuprehladu,aonjerekao:‘Toje
jedno od Allahovih davanja i jedno od Allahovih oružja. Allah ju je
poslao vašim bolešćinama u vašimtijelimadaihukloni.Kadabuduuk-
lonjene,tadamorateuzetijedancvijetcrniku(divljicrnikumin)ikundus
(sneezewort)utežinipoladaniqa.Izmeljitetoiudišiteparuodtoga!To
ćevasosloboditiprehlade.Akojemogućedaprehladuneliječitenečim
drugim,tadaseuzdržiteodtogajersuunjoj(prehladi)mnogekoristi.’”
Mudrosti islamske medicine

90
Prehladaustomakuigrčeviustomaku(kolika)

HarunibnŠuajbpreniojeodDavudaibnAbdullaha,odIbrahimaibn
Abu Yahyaa, od Muhammeda ibn Ismaila ibn Abu Zejneb, od Al-
Džufija, od Džabira, od Abu Džafera MuhammedaibnAlija–mirneka
jenanj–daje(Džabir)rekao:
“ČovjeksepožalioAbuDžaferunaprehladuustomakuinavjetarod
kolike. On mu je odgovorio: ‘Što se tiče kolike, za nju zapiši prvu suru
Kur'ana(Al-Fatiha),dvijesureukojimaseutječešBogu(Al-FeleqiAl-
Nas),kaoisuruAl-Ihlas.Ispodnapiši:TražimutočišteulicuAllahovom,
moći i snazi Njegovoj, koje su beskrajne, od nevolje ove patnje i od
nevolje onoga što je u njoj i od nevolje onoga od čega se ja plašim u
tome.Zapišitonalopatici,tabletiiličašicisamiskomišafranom,onda
toisperikišnicomipijprijedoručkailiprijespavanja.’”
HasanibnAbdullahpreniojeodFaddalaibnEjjuba,odMuhammeda
ibnMuslimaibnJezidaal-Sakunija,odAbdillaha,odnjegovaoca,odAli
ibn Ebu Taliba – mir neka je na nj – sljedeće kazivanje: “Ko god jede
'ajvu(određenevrstedatulaizMedine)sedamputaprijespavanja,ubitće
glisteusvomstomaku.”
Odnjegaseprenosidajerekao:“Dajtemudapijesirće,jeronoubija
glisteidrugeparaziteustomaku.”
Od Emir al-mu'minina se prenosi da je rekao: “Jedite 'ajvu, jer će
osušenedatuleiz'ajveuzrokovatismrtnepoželjnihparazitaustomaku–i
jeditejenaprazanstomak.”

Oslobađanjecrijeva

Bišr ibn Abd al-Hamid al-Ansari prenio je od Al-Wašša, od Mu-
hammeda ibn Fudayla, od Abu Hamze al-Thumalija, od Abu Džafera
Muhammeda ibn Ali al-Baqira – mir neka je na nj – da mu se čovjek
požalionasporostislabostradacrijeva.ImamBaqirmujerekao:
“Uzmi nešto jermenske gline, stavi je na blagu vatru i zatim pojedi
jedandiotoga.Slabostćeprestati.”Odnjegase–mirnekajenanj–ta-
kođerprenosidajeoslabosticrijevarekaosljedeće:“Uzmikomadbijele
gline,neštosjemenaodfleaworlda,komadarapskegume(gumiarabike)i

91
komad jermenske gline. Pomiješajsvetoipustidaprovrijenalagahnoj
vatri;potompijtuotopinu.”

Sluzavost(curenje)injenoliječenje

Hariz ibn Ejjub al-Džurjani prenio je od Muhammeda ibn Abu
Nusayra, od Muhammeda ibn Ishaqa, od Ammara al-Nawhalija, od Ab-
dullaha – mir neka je na nj – koji je ovu izjavu pripisao Emir al--
mu'mininu–mirnekajenanj–dajeonrekao:
“UčenjeKur'ana,misvak(drvcezačišćenjezubi)i“Storax”sučistači
sluzi.”
Prenosi se od Es-Sadiqa – mir neka je na nj – da je rekao: “Ko god
uđe u saunu (banju na paru) s praznim stomakom, očistit će sluz
(flegmu).Akogoduđeutuistubanjuposlijejela,očistitćežuč(ljutinu).
Akoseželiteudebljati,uđiteubanjukadastepuni;aakoželitesmršati,
uđiteubanjupraznogstomaka.”

Vlaga

SalimibnIbrahimpreniojeodAl-Daylamija,odDavudaal-Raqqija,
kojijerekao:
“ČovjeksepožalioImamuMusaibnDžaferu–mirnekajenanj–na
vlažnost. Imam ga je posavjetovao da jede ba'rninaprazanstomakida
nepijevodu.Čovjekjetoučinioivlažnostjenestala,čakjepostaopre-
više suh. On se požalio potom Imamu koji mu je savjetovao da jede
ba'rnidatulaidapijevodunakonnjih.Onjetoučinioibalanstijelamu
seuspostavio.”
Muhammed ibn al-Sirradž prenio je od Faddala ibnIsmaila,odAbu
AbdillahaEs-Sadiqa,odnjegovaoca,odImamaAlija–mirnekajenanj
–dajerekao:“Tristvariuklanjajusluz:UčenjeKur'ana,storaksimed.”
OdAbuDžaferaal-Baqira–mirnekajenanj–prenosisedajerekao:
“Puno raščešljavanja kose uklanja sluzavost, kao što i šišanje kose od-
stranjujesluzukorijenu.”

Mudrosti islamske medicine

92
Odličniefektikockešećera

Hamdan ibn A'yan al-Razi prenio je od Safwana ibn Yahyaa, od
DžemilaibnDarradža,odZarara,kojijerekao:
“SpomenuosamImamuDžaferu–mirnekajenanj–izjavuEmiral--
mu'minina – mir neka je na nj – koji je rekao: ‘Ja sam raščlanilac vatre
(djelitelj) za sebe i za vas.’ On je odgovorio: ‘Da, Emir al-mu'minin je
rekaoupravotakopredljudima.’”
Prenosi se od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – da je
rekao:“Teškotebi,oZarara,kojičinišljudenemarnimpremaodličnosti
grumena(kocke)šećera,utomejekoristprotivsedamdesetbolesti,ion
uklanjaiiskorjenjujesluzavostupotpunosti.”

Konzumiranjeprženogječma(sawiqa)

Salih ibn Ibrahim al-Misri prenio je od Faddala ibn Abu Bekra, od
Abu Ya'fura, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – da je
rekao:
“Kada se prženi ječam uzima na prazan stomak, on uvijek grije i
umiruježuč;akadasekonzumiraizdrobljen,ontonečini.”
OdImamaBaqira–mirnekajenanj–prenosisesljedećekazivanje:
“Kakojedivanučinakprženogječma.Kadaganekouzimadokjesit,to
jezdravozanjegaionubrzavavarenjehrane.Akogauzimagladan,on
ćegazasititi.Prženiječamjenajblagodarnijastvarnaputuiukući.”

Povraćanje

DžaferibnMensural-Wid'aipreniojeodHusejnaibnAliibnJaqtina,
od Muhammeda ibn Fadla, od Hamze al-Thumalija, od AbuDžaferaal-
Baqira–mirnekajenanj–dajerekao:
“Komegodseizazovepovraćanjeprijenegoštobionpovratio,toje
bolje za njega nego sedamdeset vrsta lijekova. Povraćanje izazvano na
ovajnačinizgonisvakubolestiztijela.”

93
Divljarutvica

IbrahimibnHalidjeprenioodAbuIshaqaibnIbrahimaibnAbdal-
Rabbihija,odAbdal-WahidaibnMeymuna,odAbuHalidaal-Wasitija,
odZejdibnAlija(Zejnal-Abidin),kojijetovezaozasvojedjedove,mir
nekajenanjih,dajejedanodnjihrekao:
“AllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovu
porodicu–jerekao:‘Divljarutvicajestablokojeneraste,nelistaikoje
nedajeploda–alikojeimajednogmelekakojidopiredoonogadokoga
dosegne, ili dokononepostanesakriveno.Unjegovomkorijenuigran-
čicama je tajna, a u njegovom sjemenu je lijek za sedamdeset i dvije
bolesti.Zatoliječitesebetimifrankincense.’”
Prenosi se od Imama Es-Sadiqa – mir neka je na nj –dajeupitano
divljoj rutvici i storaksu, pa je kazao: “Što se tiče divlje rutvice, niti će
njen korijen uzemlji,nitinjenegrančiceuzrakubitiprodrmane,adau
njoj neće biti melek sve dok ona ne bude zdrobljena. Šejtan će zaobići
sedamdesetkuća,prijenegobiušaoukućugdjeseonanalazi.Unjojje
lijekzasedamdesetbolesti,odkojihjeposljednjalepra.Nemojtebitine-
marnipremanjoj!”

Crnika(al-Šuniz)ikoristiodnje

Al-Qasim ibn Ahmed ibn Džafer je prenio od Al-Qasima ibn Mu-
hammeda, od Abu Džafera, od Muhammeda ibn Ya'la abu Amra, od
Dariha,kojijerekao:
“Rekao sam Abu Abdillahu – mir nekajenanj:‘Mučimekrčanjei
bolustomaku.’Onjekazao:‘Aštatesprečavadauzmešcrnikumin?To
jelijekzasvakubolestosimotrova.’”
PrenosiseodImamaBaqira–mirnekajenanj–dajerekao:“Alla-
hovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekajenanjinjegovuporodicu
–ocrnomkuminujegovoriodajeonlijekzasvakubolestizuzevotrova.
Kadasupitali:‘OAllahovPoslaniče,kakvogotrova?’Onjeodgovorio:
‘Smrti.’”
OdZarareibnA'yanaprenosisesljedeće:
Mudrosti islamske medicine

94
“ČuosamImamaBaqira–mirnekajenanj–kadajeupitanštaAl-
lahovPoslanikmisliocrnomkuminu,kakokaže:‘Da,AllahovPoslanik
jetorekaouzjedanizuzetak,tojestizuzevotrova.Ali,dalidavampo-
kažem šta je učinkovitije od toga, o čemu Allahov Poslanik nije izjavio
nikakavizuzetak?’Rekoh:‘Da,zacijelo,osineAllahovaPoslanika.’On
kaza:‘Molitvaodbija(zlu)sudbinuionoštoseodlučujepostepeno,asa-
dakagasiljutnju’,apotomjeujediniosvojadvakažiprsta.”

Nekontrolisanokapajućiurin

Muhammed ibn Ibrahim al-Alawi prenio je od Faddala, od Muham-
medaibnBasira,odnjegovaoca,kojijerekao:
“Amral-AfraqpožalioseImamuBaqiru–mirnekajenanj–nane-
kontrolisanokapanjemokraće.Imamjeodgovorio:‘Uzmidivljurutvicu,
operiješestputauhladnojvodiijednomutoplojvodi,potomjeosušiu
hladuipomiješajsačistimuljem.Pijtonaprazanstomakitoćetiobus-
tavitinekontrolisanumokraću,akoBogda.’”

Trbušnibolovi(kolike)

HamidibnAbdullahal-MadanipreniojeodIshakaibnMuhammeda,
pristaliceAbuHasana,odAliibnSindija,odSa'dibnSa'da,odMusaibn
Džafera–mirnekajenanj–kojijejednomsvompristalici,kojimuse
žalionaboloveutrbuhurekao:
“Uzmivoduiproučinadnjomtriputaovudovuinemojdosipatina
njuulje:AllahželidavamolakšaiAllahneželidavamotežava.Potom
prouči:ZarneznajunevjernicidasuNebesaiZemljabilijednacjelina,
pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? Ta zar
neće vjerovati? (Kur'an, 21:30) Zatim to popij, pređi rukom preko svog
stomakaibitćešizliječen,akoBogda.”

95

Patnje nastale zbog iscrpljenosti radom i tegobe u
djetinjstvu

SalihibnIbrahimal-MisrijeprenioodIbnFaddala,odMuhammeda
ibn al-Džehma, od Al-Munhala, od Džabira ibn Jezida, od Al-Džufija
kakojedošaonekičovjekImamuBaqiru–mirnekajenanj–irekao:
“O sine Allahova Poslanika, pomozi mi.” Imam je upitao: “Šta te
muči?”Onreče:“Mojaženajenasmrtnojposteljizbogpatnjinastalihod
iscrpljenostiradom(al-Talq).”Onjekazao:“Idiinadnjomproučiajete:
I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. ‘Kamo
sreće da sam ranije umrla i da sam u zaborav pala!’ – uzviknu ona. I
melekje,kojijebioniženje,zovnu:‘Nežalostise,Gospodartvojjedao
da niže tebe potok proteče. Zatresi palmino stablo, posutćepotebida-
tulesvježe.(Kur'an,19:23-25)Potompodignitonsvogaglasapriučenju
ovog ajeta: Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, dok ništa ne znate, i
dajevamsluhividirazumdabistebilizahvalni.(Kur'an,16:78)Takose
iscjeljuje patnja nastala radom,Allahovomvoljom.Onaćebititrenutno
izliječenauzpomoćUzvišenogAllaha.”

Krvnisudovikojiudarajuuzglobove

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio jeodMuhammedibnYahya
al-Armanija,odJunusibnZeabiyana,odAbuZejneb,kojijerekao:
“Dok sam bio sa Džafer ibn Muhammedom – mir neka je na nj –
došaomujeSinanibnSulama,potpunoblijed.Imamgajeupitao:‘Štaje
stobom?’Onmujeopisaooštrokuckanjekojeosjećausvojimzglobo-
vima, koje mu pričinjava znatne tegobe. Imam mu reče: ‘Teško tebi,
kaži: – O Allahu, molim Te Tvojim imenima i Tvojim blagoslovima i
pozivom Tvog časnog Poslanika, koji ima uticaja kod Tebe, i tako Ti
pravanjegovoginjegoveblagoslovljenekćerkeFatimeipravanjegovog
zastupnika(wasija)–ImamaAlija,ipravaprvakadžennetskihmladića–
Hasana i Husejna, otkloni od mene zlo koje me je snašlo; tako Ti nji-
hovihprava,takoTiTvogprava,oGospodarusvijetova.’Allahami,nije
senidigaosasvogmjesta,anjegovetegobesunestale.”
Mudrosti islamske medicine

96

Prodirućivjetrovi

DžaferibnDžabiral-Ta'ipreniojeodMusaibnImranaibnJezidaal-
Sayqala,odOmeribnJezida,kojijerekaodajeDžabiribnHasanal-Sufi
napisaoAbuAbdillahu,mirnekajenanj,sljedeće:
“O sine Allahova Poslanika, bio sam prikovan za postelju zbog
prodirućeg vjetra, koji je išao od moje glave do mojih stopa, zato moli
Allaha za mene.” Abu Abdillah – mir neka je na nj – molio se za nj i
napisao mu: ‘Udiši ambru (biljka koja daje fini miris) i jedi je živu na
prazanstomakibitćešizliječen,akoBogda.’Učiniojetoipovratioje
zdravljetakobrzokaoštosedevaoslobodisvogkonopca.”

Izokrenutoliceodzlogvjetra(facijalis)

AhmedibnIbrahimibnRijahpreniojeodAl-SabbahaibnMuhariba,
kojijerekao:
“Bio sam sa Abu Džaferom ibn al-Ridom, mir neka je nanj.”Onje
spomenuodagajenapuhaooštarvjetar,kojijezaokrenuonjegovolicei
njegove oči na jednu stranu. Abu Džafer mu je rekao: “Uzmi nekoliko
čehnilukautežinipetmiskalaistaviihusuhubocu!Potombocuzačepi
čvrstoizaodjenijeglinom,potomsvetostavinaljetnosunce,jedandan,
ilidvadananazimskosunce.Potomizvadičehnalukaifinoihsamelji.
Pomiješajihsakišnicom,doksvetonepostanepihtijastamasa.Nekaon
legne na svoja leđa i neka mu se stavi sloj ove mase od luka na stranu
lica koja se izokrenula. Neka ostane u ležećem položaju sve dok se ova
masaneosuši.Kadaseosuši,Allahćeuklonitinjegovunevoljuivratiti
njegovoliceuprijašnjipoložaj,akoBogda.’Našiprijateljisuodjurilido
njegaidonijelimuovuradosnuvijest.OnjeuradiobaškakogajeImam
podučioibiojeizliječennanajboljimogučinačin,uzpomoćUzvišenog
Allaha.”

97

Lepraivitiligo

AbdullahiHusejn,dvaBistamovasina,prenijelisuodMuhammeda
ibn Halafa, od Muhammeda al-Wašša, od Abdullaha ibn Sinana, da je
rekao:
“Požalio se neki čovjek Abu Abdillahu – mir neka je na nj – na
vitiligoinalepru.AbuAbdillahjenatorekao:“Uđiusaunuipomiješaj
henusaljepilom(lime)izaodjenitimesvojetijelo.Ničimdrugimposlije
ovoganemožešbitiizliječen.”Čovjekjerekao:“Allahami,učiniosam
tosamojedanputiAllahmejeizliječio,atakvoštamisevišenijenikada
vratilo.”

Glavobolja

SalimibnIbrahimpreniojeodAl-Daylamija,odDawudal-Raqqija,
kojimujerekao:
“BiosamsaAbuAbdillahomEsSadikom–mirnekajenanj–kada
jeušaočovjekizHorasana,kojijeobavljaohadždž.PoselamiojeImama
ipostavionekavjerskapitanja.Imam–mirnekajenanj–počeomuje
toobjašnjavati.Tadmučovjekreče:‘OsineAllahovaPoslanika,otkako
samnapustiosvojukuću,stalnotrpimglavobolju.’EsSadikmureče:‘Idi
odmahusaunuinemojništačinitidoknepoliješposebisedampregršti
tople vode. Svaki put izgovori Allahovo ime, i poslije toga nečeš imati
bolova,voljomuzvišenogAllaha.’”

Mudrosti islamske medicine

98

Prehladaislabostabdomena

Imamjerekao:
“Uzmiodređenukoličinucassijefistuleiočistije.Izvagajtoinamoči
u jednom ratlu vode, i ostavi da odstoji dan i noć. Potom to izvadi, a
ostatak izbaci. Pomiješaj to sa količinom jednog ratla čistog tečnog
meda, dva ratla soka dunje (afshuraja), četrdeset miskala ružinog ulja.
Kuhajtonalagahnojvatridoknenabrekne.Potommakniposudusava-
treiostavijedaseohladi.Zatimdodajtometrimiskalasljedećihsasto-
jaka: Casia tona, dugog bibera, cimeta, cardamoma, đumbira, kineskog
cimeta i mirodija. Sve to samelji i prosij. Potom dobro zamijesi i stavi
smjesuuzelenizemljanićup.Pijdvamiskalatoganaprazanstomakkad
god hoćeš. To će ti podgrijati abdomen, poboljšati varenje hrane i ist-
jerativjetarizsvihzglobova,akoBogda.”

Kamenciustruku

Al-HidribnMuhammedpreniojeodAl-Harazijadajeovajrekao:
“Svratio sam jednog dana jednom od Imama, mir neka je na nj.
Poselamio sam gaizamoliodauputidovumomebratu,kojijepatiood
kamenacainijemogaospavati.Onmireče:‘Vratiseiuzmineštocrnog
mirobalana,belericmirobalanaiembricmirobalana.Uzmijednakuko-
ličinu plavog bdelljuma, bibera, dugog bibera, kineskog cimeta, džum-
bira, secacula, slatkog flaga, anica i galange. Izmelji sve to i prosij, a
potomizmiješajsačistimkravljimmaslom.Nakontoga,svetopomiješaj
sa dvostrukom količinom meda iz kojegjeuklonjenapjena.Pijtouko-
ličinilješnjakailimanjegoraha.’”

99
Lijekzažuticu

Hamad ibn Mihran al-Balhijerekao:“ČestosmoposjećivaliImama
RiduuHorasanu.Jednogdanajedanmladićodnaspožaliosenažuticu.
Imam mu je rekao: ‘Uzmi krastavac i oguli ga. Skuhaj ga u vodi i pij
jedanratlsvakogdanautrajanjutridana,naprazanstomak.’Mladićnas
jekasnijeinformisaodajeonovimnačinomtretiraosvogaprijateljadva
putaidagajeizliječiovoljomUzvišenogAllaha.”

Dovazaupaluglave

HatimibnAbdullahpreniojeodIbra-
hima ibn Abdullaha al-Sa'igha, od Ham-
mada ibn Zejda al-Šahhama, od Abu
Usame,kojijerekao:
“Učini sljedeće za uklanjanje svake
patnje i upale glave. Nacrtaj kvadrat i
napišiunjemu:
Spali ovu skicu kvadrata na vatri i
potom reci: ‘U ime Allaha, i blagoslov
Allahov neka je na Poslanika i njegovu
porodicu. Napiši ezan i ikamet na ko-
madiću papira i prikači to na tu osobu. Upala i patnja će se povući
trenutno,akoBogda.’”

Odličaniiskušanlijekzakuckanjeuuhu

Imamjerekao:
“Uzmi rutvicu i iskuhajjeumaslinovomulju.Stavinekolikokapiu
uhoipatnjaćesepovućivoljomUzvišenogAllaha.”
Abdullah ibn al-Ajlah prenio je od Ibrahima ibn Muhammeda al-
Mutatabbiba,dajeovajrekao:“Jedanodsljedbenikapožaliosejednom
odImamanaboluuhuikrvignojkojiizlazeizuha.Imammujerekao:
‘Uzmistarijegsira,štostarijeg,ifinogasamelji.Potomgapomiješajsa
^--ا~~-

;'--ا;=
^
-
:
~

.-=;-ا

_
-
=
-

Mudrosti islamske medicine

100
ženinim mlijekom i podgrij na blagoj vatri. Stavi nekoliko kapi toga u
uhokojekrvari.Onoćebitiizliječeno,voljomUzvišenogAllaha.’”

Lijekzanervozu,pretjeranužeđisuhoćuusta

Ibrahim ibn Abdullah prenio je od Hammada ibn Isaa, od Al-Mu-
htara,odIsmailibnDžabira,kojijerekao:
“JedanodnašebraćepožalioseAbuAbdillahu–mirnekajenanj–
na pretjeranu žeđ, suhoću usta i nedostatak pljuvačke. Imam ga je
posavjetovao da uzme dva miskala od sljedećih sastojaka: Cardamoma,
indijskog narda (sadrži lijekovito ulje),secacula,grančicaisjemenaod
balzama, cassie spurija, cimeta sa uklonjenim listovima, bizantijske
mastike, pyrethruma, i kineskog cimeta. Sve ove osim scammonija
samljetiiprosijati,ascammonisamljetiiprosijatiposebno,potomihsve
izmiješati. Uzeti 85 miskala sajzi fanidh (slatko načinjeno od šećernih
kristala) i škroba, i istopiti to u dvije tave na lagahnoj vatri. Preliti ovo
preko ostalih sastojaka, potom sve to izmiješati sa medom iz kojeg su
uklonjeni pjena i otpatci. Staviti to u bocu ili zeleni zemljani ćup. Kad
god bude potreba, uzeti dva misqala ovog lijeka i piti prije doručka na
prazanstomak.”

Urokljivookoiliječenjestomaka

AbdullahibnMusaal-TaberipreniojeodMuhammedibnIsmailaibn
Muhammeda ibn Halida al-Barkija, od Muhammeda ibn Sinana al-
Sinanija,odAl-MufaddalaibnOmera,kojijerekao:
“JedanodnašebraćepožalioseAbuAbdillahu–mirnekajenanj–
da je njegova žena pogođena urokljivim pogledom, da je boli stomak,
pupak, da ima glavobolju i migrenu. Čovjek je rekao: ‘O sine Allahova
Poslanika,onanemožespavatiiplačecijelunoć,jasamunevoljizbog
njenog plača i zapomaganja, zato nas blagoslovi svojom dovom.’ Es
Sadik–mirnekajenanj–natojerekao:‘Kadaobavišfarz-namaz,pruži
svojerukepremanebu,smirenoiponizno,ireci:TražimutočišteuTvo-
jojsveobuhvatnosti,uTvojojpomoći,uTvojojVeličanstvenostiiTvojoj

101
Samostalnosti,odonogaštomejesnašlo.OmojPomagaču,oAllahu,o
moj Pomagaču, o Poslaniče Allahov, o moj pomagaču, o Amir al--
mu'minin, o moj Pomagaču, o Fatima, kćeri Allahova Poslanika, putem
svog položaja kod uzvišenog Allaha pomozite mi! Potom pređi svojim
rukama preko svoje glave i reci: O Ti u Čijoj moći je sve što je na -
NebesimainaZemlji,umirionoštojeumeniTvojomsnagomiTvojom
moći. Blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu i umiri ono što je u
meni.’”

Glavobolja

Muhammed ibn Ismail prenio je od Muhammeda ibn Halida, od Ja-
kubaal-Zayyata,odMuavije,odAmaraal-Duhnija,kojijerekao:
“PožaliosamseAbuAbdillahu–mirnekajenanj–naglavobolju,
te mi je on rekao: ‘Kada završiš svoj farz-namaz, digni svoj desni
kažiprst na svoje oči i reci sedam puta dok kružiš svojim prstom preko
svoje desne obrve: O Samilosni, izliječi me. Potom pređi sedam puta
preko lijeve obrve i reci: O Blagodarni, izliječi me. Tada smjesti svoj
desnidlannasvoječeloireci:OTi,uČijojvlastijesveštojenaNebe-
simainaZemlji,blagosloviMuhammedainjegovuporodicu,iumiriono
štojeumeni.Tadasedigniiklanjajnafilu.’”

Dovazasvebolesti

Muhammed ibn Ismail prenio je od Muhammeda ibn Halida Abu
Abdillaha,odSa'danaibnMuslima,odSadibnal-Mewle,kojijerekao:
“AbuAbdillah–mirnekajenanj–izdiktiraonamjedovuzvanuS-
veobuhvatna,akojaglasi:‘UimeAllahaMilostivogSamilosnog,uime
Allaha s čijim imenom ništa ne može nauditi ni na Zemlji ni na Nebe-
sima. O Allahu, molim te tvojom čistoćom, prefinjenošću, svetošću,
savršenošću, opstojnošću, Tvojom zaštitničkom prirodom, Tvojom
neokrnjenošću,iTvojimblagoslovljenimimenom,kojimkadagodneko
nešto zatraži, Ti mu se odazoveš. Blagoslovi Muhammeda i njegovu
porodicu i izliječi me od moje patnje, oporavi mojsluhimojvid,moju
ruku i moje noge, moju kosu i moju kožu i moj stomak. Sigurno si Ti
Mudrosti islamske medicine

102
veličanstven i kadar da daš kome god hoćeš, Ti si premoćan nad svim
stvarima.”

Lijekzaranijespomenutebolesti

AbdullahiAl-Husejn,Bistamovisinovi,prenijelisuodAhmedaibn
Ribaha al-Mutabbiba, koji je spomenuo te lijekove i rekao da mu ih je
pokazaoImam–mirnekajenanj–idajedaojamstvozanjih.On(Ah-
med)jerekao:
“Onićebitikorisni,akoAllahhoće,zacrnuižutužuč,zasluz,bolu
stomaku, povraćanje, groznicu, probleme s rukama i stopalima, upalu
porebrice(pleure),zastojurina,oslabljenostcrijeva,bolustomaku,jetru
i vrućinu u glavi. Potrebno je ustezati se od suhih hurmi, ribe, sirćeta i
buranije. Te osobe bi trebale piti zirabadžu (zdjelu šećera, badema i
sirćeta pomiješano) sa sezamovim uljem. Oni će to piti tri dana dva
miskala dnevno. Ja bih im dao jedan miskal dnevno, ali je Imam –mir
neka je na nj – rekao: ‘Sva miskala.’ I rekao je da su Božiji Poslanici
prenijeli to našem Poslaniku – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i
njegovuporodicu.”
“Uzmi jedan ratl prečišćene casia fistule i istopi je u jednom ratlu
vode u trajanju od jednog dana i jedne noći. Izvadi je, a potom filtriraj
čistuvodu,aostatkeodbaci.Dodajčistojpročiščenojtekućinijedanratl
meda,jedanratldunjei40miskalaružinogulja.Prokuhajtonalagahnoj
vatri dok ne nabrekne. Potom to ukloni sa vatre i ostavi da se ohladi.
Kada se ohladilo, dodaj tome tri miskala sljedećih sastojaka: bibera,
dugog bibera, cimeta, čehno luka, cardamoma, džumbira, kineskog ci-
meta,iorašćić(malajskog)drveta.Svetosameljiiprosij,potomizmiksaj
istaviuzelenizemljanićupiliuodgovarajućubocu.Pijdvamiskalaod
toganaprazanstomakibitćetiodkoristivoljomUzvešenogAllaha.To
je korisno za sve što je spomenuto, za žuticu, za stalnu neprestanu
groznicu od koje usljed straha može nasati porebrica, i za visoku tem-
peraturu.”

103
Bolmjehuraiuretre

Imamjerekao:
“Uzmi krastavac i oguli ga, kuhaj njegovu oguljinu u vodi sa kori-
jenomodendivije(vrstasalate).Potomtoizvadiistaviutečnostgrumen
šećera.Pijjedanratlsvakidanprijedoručkautrajanjuodtridana.Ovoje
dokazanoiprovjerenodobroikorisno,akoBogda.”

Bolustruku

Imamjerekao:
“Uzmi4miskalabibera,sličnukoličinudžumbira,dugogbibera,riže,
muškata,kineskogcimeta–svakogodnjihuistojkoličini,tj.4miskala.
Uzmi40miskalaprvoklasnogčistogkravljegmaslai46miskalabijelog
šećera.Sameljiihzajednoipotomprosijkrozfinutkaninu.Dodajtome
približnoistukoličinupročišćenogmeda.Kogodtopijezaozdravljenje
struka,nekatouzimapo3miskala,akogodtouzimaradiolakšanesto-
lice,nekauzmepo7miskalaili8miskalaumlakojvodi.Toćeukloniti
od njega tegobe, voljom Uzvišenog Allaha, i on neće imati potrebe za
drugim lijekom osim ovoga. Kada se uzme kao laksativ i za lijena cri-
jeva,tadanekatouzimasamedom,jerjetoiskušanokaodobro.”

Lijekzaišijas

Imamjerekao:
“Uzmineštooljuštenihnokataodonogakojijeimaoišijasizbijihna
jednomjestouposudi,jerutomeimakoristi,voljomUzvišenogAllaha.
Ako nekoga od vas obuzme bolinjegovokuckanjesepojača,uzmidva
jastuka i sveži ih na stegno koje boluje od išijasa i stegni ih odozgo
prema peti toliko čvrsto koliko on može podnijeti. Neka setoučinidok
onstoji,potompritisnitetivunjegovestopekojabolujeodišijasaistisni
što jače. To će istisnuti crnu krv. Potom to premaži solju i maslinovim
uljemionoćebitiizliječeno,akoBogda.”
Mudrosti islamske medicine

104
Lijek za: nestabilno srce, jačanje abdomena, bol u struku,
pojačanubjelinulicaiuklanjanježutoće

Uzmi 72 miskala suhog džumbira, 40 miskala dugog bibera i 4
miskalasljedećihsastojaka:slatkepaprati(šina),cimetovihlistova,bib-
era,crnogmyrobalana,očuvanogcardamoma,oraha,bišepovogkorova,
sjemenaslatkogšipka,cvijetakomorača,kermanskogkumina.Sameljiih
sve i prosij. Potom uzmi 600 miskala dobrog fanidha i stavi sve to u
glinenuposuduiprelijneštovodeprekotoga.Držitonablagojvatridok
se fanidh ne istopi, potom izlij u čistu posudu i dodaj tome izmljevene
sastojke.Izmiksajihzajedno,potomstaviuzelenizemljanićup.Pijtou
količinijednogorahaitotenećeiznevjeriti,akoBogda.

Čudestanlijekzanapinjanjestomaka,boliuabdomenu,za
zaustavljanje sluzi, za topljenje kamenaca u mokraćnom
mjehuruizapatnjeustruku

PrenosiseodjednogImamaEhli-bejtadajerekao:
“Uzmijednakedijelovecrnogmyrobalana,belericmyromalana,em-
bricmyrobalana,plavibdelljum,bibera,dugogbibera,kineskogcimeta,
džumbira,washa,asarawanaigalangesecacula.Izmeljiihiprosij,po-
tom im dodaj čistog kravljeg masla. Izmiješaj to sve sa dva puta većom
količinompročišćenogmedailisaodgovarajućomkoličinimfanidha.Pij
odtogaukoličinijednogorašćićailigraška.”

Lijekzajačanjeintimnogdoživljaja

Imam–mirnekajenanj–jerekao:
“Ovo je divan lijek. On zagrijava bubrege, pojačava snošaj, uklanja
al-barunizsvihzglobova.Onjekoristanzapatnjeupojasuistomaku,za
vjetar u stomaku i u zglobovima, za onoga ko ima patnju pri prolasku
urina(mokraće),zaonogakonemožekontrolisatimokraću,zalupajuće
srce, za teškoće u disanju, za nadimanje trbuha (zbog vjetrova), za loše
varenje,izaglisteustomaku.Ončistisrce,pojačavaapetit,otklanjabol

105
u prsima, umanjuje žutoću očiju, uklanja žuticu i umanjuje pretjeranu
žeđ. On je za onoga koji ima problema s očima, ko ima glavobolju,
umanjenufunkcijumozga,degenerativnugroznicukaoizasvakudrugu
bolest, staru i novu. To je divan lijek, koji je iskušan i koji nikada ne
iznevjerava.Popijdvamisqalaodnjega–mismokoristilijedanmiskal,
alinamjeImam–mirnekajenanj–topromijenionadva.”
“Uzmite šest misqala od svega: mirobalana, žutog mirobalana i
scammonija;četirimiskalaodsljedećihbiljaka:bibera,dugogbibera,su-
hog džumbira bishopweed, sjeme crvenog maka i indijske soli; dva
miskala sljedećih sastojaka: cassia (casia spurija), cardamom, indijski
nard(biljkaizkojesedobivalijekovitoulje),secacul,grančicebalzama,
balzamovo sjeme, oguljeni cimet. Izmelji sve njih i izmiješaj zajedno,
potom prosij sve osim scammoniya, koji će se samljeti i prosijati odvo-
jeno. Sastavi ih i izmiješaj sve zajedno, potom uzmi 85 miskala sayzi
fanidhdobrogkvaliteta,iistopitosveudvijetavenablagojvatri.Dodaj
drugesastojketomeiizmiksajihzajednosamedomizkojegjeuklonjena
pjena.Potomsvetostaviubocuililonacodzelenegline.Kadagodbude
potrebno, uzmi dva miskala toga poslije doručka i poslije spavanja sa
biločimeštopiješ.”

Lijekzabolutrbuhuiuleđima

Uzeti deset miskala suhog storaxa i korjenova slatkog asa i dva
miskala viline kose. Izmelji ih odvojeno i prosij kroz komad svilene
tkanine ili nekog drugog finog platna, a vilina kosa ne treba biti prosi-
jana,većsamofinalnoizmljevena.Izmiješajihsmedomizkojegjeuk-
lonjena pjena i talog i pij dva miskala toga sa mlakom vodom prije
spavanja.
MuhammedibnAbdullah,izporodiceAl'muallaibnHunaysa,prenio
je od Jakuba ibn Abu Jaqub al-Zayyata, od Muhammeda ibn Ibrahima,
odAl-HusejnibnMuhtara,odAl-Mu'allaibnAbuAbdillahaes-Sadiqa–
mirnekajenanj–dajeAl-Mu'allarekao:
“BilismosaImamomnaputovanju,asanjimjebioiIsmailibnEs-
Sadiq. On se požalio Imamu na bol u stomaku i leđima. Es Sadiq ga je
položio,raskopčaogaiizgovorio:‘UimeAllahaisaAllahom,itakomi
djelaAllahovihruku,kojijesvestvoriounajljepšemliku.Onjesvjestan
Mudrosti islamske medicine

106
onoga što vi činite. (Kur'an, 27:88) Povuci se, o vjetru, tako ti Onoga
Koji poznaje šta se događa u noći i u danu, i Koji je svečujni i svezna-
jući.”

Žestokismrtnibolovi

Al-Hidr ibn Muhammed je prenio od Abbasa ibn Muhammeda, od
HammadaibnIsaa,odHarizaal-Sidžistanija,kojijerekao:
“BilismosaAbuAbdillahom–mirnekajenanj–kadamujedošao
čovjek i rekao: ‘O sine Allahova Poslanika, mog brata su snašle smrtne
mukekojetrajuvećtrećidan,bolmusesamopojačava,zatomoliAllaha
za nj.’ Imam je rekao: ‘O Allahu, olakšaj mu smrtne bolove.’ Potom je
rekao čovjeku: ‘Pomjeri njegov dušek na mjesto gdje je klanjao, i nje-
govapatnjaćemubitiolakšanaakomuseodgodičassmrti.Akomupak
čassmrtidođeodmah,tadaćemubitiolakšanoodmah,akoBogda.’”

Savjetzaumiruće

MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedaibnYahya
al-Armanija,odMuhammedaibnSinanaal-Zahirial-Sinanija,odAl-Mu-
faddalaibnOmeraiFadlallaha,odMuhammedaibnAbuZejneb,kojije
rekao: “Imam Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao: ‘Kada ste
prisutni kod umirućeg, navodite ga da izgovara kelime šehadet i tevhid
(Lailaheillalah).Ovoneutrališestrahusrcimaumirućih.Akojeslijedio
istinu,onćebitispašen.’”
MuhammedibnDžaferal-MassisipreniojeodAl-Qadaha,odDžaf-
eraibnMuhammeda,odnjegovaoca–mirnekajenanj–kojijerekao:
“KadabiAliibnEbuTalibbioprisutannasmrtnojposteljibilokoga
odčlanovasvojeporodice,onbimugovorio:‘Reci:NemabogaosimAl-
laha, Najuzvišenijeg, Najmoćnijeg, nema boga osim Allaha, Svetog i
Svemoćnog.SlavanekajeAllahu,GospodarusedamNebesa,Gospodaru
sedamZemaljaionogaštojeizmeđuovogdvoga,ionogaštojeunjimai
što je ispod njih, i Gospodaru moćnog Arša, slava Allahu Gospodaru

107
svjetova.’”Kadabiumirućiponavljaooveriječi,Alibirekao:“Idi,nema
strahazatebe.’”
Ahmed ibn Jusuf je prenio od Al-Nadra ibn Suwejda od Abu al-
Aš'ata al-Huza'ija, od Džabira, od Abu Džafera, od njegova djeda – mir
nekajenanj–dabiAllahovPoslanik–nekasumiriblagoslovAllahov
na nj i njegovu porodicu – kada bi se nalazio pored umirućeg čovjeka,
koji se zadesio u smrtnim mukama, navodio ga da govori: ‘O Allahu,
oprosti mi veliki grijeh moje neposlušnosti Tebi, i prihvati od mene
beznačajnostmojeposlušnostiTebi.’”

Usloviumirućeosobe

Muhammed ibn al-Aš'as, jedan od potomaka al-Aš'ašasa ibn Qaysa
al-Kindija,preniojeodAliibnal-Hakema,odAbdullahaibnBuqejra,od
ZararaibnA'yana,kojijerekao:
“U toku života Abu Džafera, sin Imama es-Sadiqa bio je teško
bolestan.Džaferjesjediouuglusobe,adječaksenalaziousmrtnojago-
niji.Kadgodbisenekopribližiodječaku,onbirekao:‘Nedodirujga,jer
će mu to povećati njegovu slabost, jer je bolesnik najslabiji u ovom
stanju,pakogodgadodirne,činigajošslabijim.’Kadajedječakumro,
onjedaosavjeteonjemu,aočidječakovevećsubilezatvorene.Potom
namjekazao:‘ŽalostitugatrajalesusamodotledoknijedošlaAllahova
objava. Ali kada je došla Allahova objava, tada nije ništa preostalo do
prihvaćanje i podvrgavanje.’ Potom je zatražio ulja i pomazao se uljem
primjenjujućial-kuhlokosvojihočiju.Zatražiojehranuzasebeizaone
okonjegaipotomsujelizajedno,dabikazao:‘Ovojelijepastrpljivost
(Kur'an,12:18)putemkojenamjeobećanuzvišenistatus.UzvišeniAllah
jerekao:NjimapripadablagoslovimilostnjihovaGospodara,itosuoni
koji su istinski upućeni. (Kur'an, 2:157) Potom je dao zapovijedi o dje-
čaku,tejeonokupan.ImamEs-Sadiqobukaoseusvojunajljepšuodjeću
iizašaodasepomolizanj.”
Od Abu Abdillaha es-Sadiqa – mir neka je na nj – prenosi se da je
rekao:
“Nema nikoga kome se približi čas smrti, a da mu Iblis ne pošalje
jednogodsvojihšejtanadagapozivanevjerovanjuidamuubacujesum-
njuonjegovojvjeri,svedokmudušaneizađe.Šejtannećeimatinikakvu
Mudrosti islamske medicine

108
moćnadvjernikom,kojibudeizgovaraoLailaheilallah.Onćekodsva-
kog onoga koji bude slabog vjerovanja ubaciti sumnju u njegovu vjeru.
Zato,kadasteprisutnikodonihkojiumiru,nagovarajteihdaizgovaraju
izjavuiskrenosti,odnosno:NemabogaosimAllaha,Najuzvišenijeg,Na-
jmoćnijeg, nema boga osim Allaha, Svetog i Svemoćnog. Slava neka je
Allahu,GospodarusedamNebesa,gospodarusedamZemalja,ionogašto
jeizmeđuovogdvoga,ionogaštojeunjimaištojeispodnjihiGospo-
darumoćnogArša,slavaAllahu,Gospodarusvjetova.’”
Onjerekao:
“Al-Mu'alla je prenio od Ahmeda ibn Isaa, od Ibrahim ibn Muham-
meda, od Ahmed ibn Jusufa, od Abu Abdillaha es-Sadiqa – mir neka je
nanj–dajeonrekao:‘Kadasevjernikusamljennađenasmrti,onseok-
reće nalijevo i nadesno i ne vidjevši nikoga, podiže svoju glavu prema
Nebesima. Tada mu Allah, Moćni, Sveobuhvatni, kaže: O Moj slugo i
Moj prijatelju, kome se okrećeš? Tražiš li prijatelja ili nekoga ko ti je
bliži nego Ja? Tako mi Moje moći i Moje uzvišenosti, ako sam oslabio
svojuvezustobom,Jaćutesigurnoučinitidameobožavaš,iakosamte
držao uz Sebe, Ja ću te sigurno dovesti u moje okrilje i u blizinu tvojih
prijateljaitvojihvoljenih.’”

Promjenaboje

Ahmed ibn Ishak je prenio od Abdullaha ibn Abd al-Rahmana ibn
Abu Nayrana, od Abu Muhammeda al-Sumalija, od Ishaq al-Džeririja,
kojijerekao:
“Imam Baqir – mir neka je na nj – je rekao: ‘O Džeriri, imaš li
hemoroide?’ Odgovorio sam: ‘Da, o sine Allahova Poslanika, i molim
AllahaMoćnogiSveobuhvatnogdaminebatalimojunagraduzato.’On
mijeodgovorio:‘Hoćešlidatipreporučimlijekzato?’Odgovoriosam:
‘O sine Allahova Poslanika, tako mi Allaha, liječio sam ovo sa hiljadu
lijekova, ali mi nijedan od njih nije pomogao i hemoroidi mi i dalje
krvare.’ On je kazao: ‘Teško tebi, o Džeriri. Ja sam liječnik nad liječ-
nicima,učiteljsamučiteljaimudrih,riznicasamvjerskogznanjaijasam
prvak iz Poslanikove kuće na Zemlji sada.’ Rekoh: ‘To je tako moj I-
mame.’ On reče: ‘Tvoji hemoroidi su ženske naravi, oni ispuštaju krv.’
Rekoh: ‘U pravu si sine Allahova Poslanika.’ On reče: ‘Ti moraš uzeti

109
voska,jasminovaulja,storaxa,ruja,saraiilana.Staviihzajednoujed-
nojkutljačinalagahnuvatru.Kadaihizmiješašdovoljno,uzmikoličinu
jednakuveličinijednoggraškaipremažinjomesvojustražnjicu.Ibitćeš
izliječen,akoBogda.’”Al-Džaririjerekao:“TakomiAllaha,osimKo-
jeg nema drugog boga, učinio sam to samo jednom i bio sam potpuno
izliječen.Odtadanisamiskusionikakavbolnitikrvarenje.”
TakođerjeAl-Džaririrekao:
“Navratio sam imamu Baqiru sljedeći put i on mi je rekao: ‘O Abu
Ishaq, izliječen si, hvala Allahu’, a ja rekoh: ‘Da, neka budem žrtvovan
umjesto tebe.’ Tada on reče: ‘Što se tiče Šuajba ibn Ishaqa, njegovi
hemoroidi nisu kao oni u tebe. Oni sumuškeprirode.’Potomjerekao:
‘Reci mu da uzme abradhar i da ga razdijeli u tri dijela. Neka iskopa
jednu rupu, potom neka probije jednurupunapečenojcigli,zatimneka
stavi abradhar na vatru i neka ga prekrije tom ciglom, a potom neka
sjedne na ciglu. Neka rupa na cigli bude sa suprotne strane njegove
stražnjice. Kada se dim podigne iz nje, njena vrelina stići će do njega.
Neka produži svoje sjedenje na njoj, koliko god može trpjeti (5-7 na-
thalila).Akouspijeutome,nekajeukloniibacinastranu.Akone,neka
stavi drugu trećinu abradhara na vatru i njome će ukloniti svoj problem
potpuno.Nekatoposlijepremazujevoskom,uljemodjasmina,toraxom,
sarom,ilanom.’”
Onjekazao:
“Ovojezamuškehomoroide,zatoontrebapripremititoonakokako
samopisao,daprekrijesvojustražnjicutimesamojednimslojem.”Vra-
tio sam se Šuajbu. On je to primijenio kako mu je preporučeno i bio je
izliječen, voljom Uzvišenog Allaha. Kada sam obavio hadždž sljedeći
put,ImamBaqirmijerekao:“OAbuIshaq,štaimakodŠuajba?”Rekoh
mu:“OsineAllahovaPoslanika,takomionogakotejeuzdigaonadlju-
dima i učinio te dokazom (hudždžetom) na Zemlji, on je samo jednom
primijeniojednupokrivkunaoboljelommjestuibiojeizliječen.”

Pretjeranaprljavština

Ibnal-DžerirpreniojeodMuhammedaibnIsmaila,odAl-Welidaibn
Abana,odAl-Nu'manaibnYa'la,odDžabiraal-Džu'fija,kojijerekao:
Mudrosti islamske medicine

110
“Požalio sam se Abu Džaferu – mir neka je na nj – na intenzivnu
zaprljanost, koja mi čini moju odjeću nečistom. On je rekao: ‘Samelji
mirte(mrče)iiscijediiznjevodu.Istrljajjesnažnosanajboljimvinovim
sirćetom sve dok se ne pretvori u pjenu. Tada izaperi svoje ruke i -
iščekinjajtoštomožešsnažnije.Nakontogapouljigafriškimuljemiz-
sezamovogsjemena.Onoćeuklonitinečistoču,akoBogda.’”

Gomoljika,manaiajwa

Ahmed ibn Muhammed prenio je od svog oca, od Muhammeda ibn
Sinana,odJunusaibnZabijana,odDžabiribnJezidaal-Džufija,odMu-
hammedibnAliibnHusejna–mirnekajenanj–odnjegovadjeda,da
je Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu
porodicu–rekao:
“Gumoljike su od mane (slatki sok od više biljaka), a mana je iz
Dženneta.Njensokjelijekzaoči.AjwadatulesuizDženeta,takođerje
unjimailijekodotrova.”

Antimonzavodeneoči

Džabir ibn Ejub al-Džurjani prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od
Ibn al-Mufaddala, od Abd al-Rahmana ibn Jezida, od Abu Abdillaha –
mirnekajenanj–kojijerekao:
“Neki beduin po imenu Fulajt, došao je Poslaniku – mir i blagoslov
Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – sa vodenimočima.Allahov
Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu –
mu je rekao: ‘Vidim ti vodene oči o Fulajte.’ On odgovori: ‘O Allahov
Poslaniče, kao što vidiš, moje su oči oslabljene.’ Poslanik reče: ‘Moraš
koristitiantimon,jerjeongnojivozaoči.’”
Mensur ibn Muhammed prenio je od svog oca, od Abu Salihal-Ah-
wara,odAliibnMusaal-Ride–mirnekajenanj–dajerekao:“Koga
god pogodi slabost vida, trebao bi antimonom pomazati svoje oči prije
spavanja.”

111
Dovazaupaluočiju

Od Abdullaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj –prenosi se da mu se
požalionekičovjeknaproblemesaočima.Imamgajeupitao:
“A šta je sa tri sastojka?” Čovjek mu reče: “O sine Allahova
Poslanika,štasutrisastojka,nekamojiroditeljibudužrtvovanizatebe?”
Onodgovori:“Tosualoja,mirhaikamfor.”
Muhammed ibn al-Muthanna prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od
Amribnal-Miqdama,odDžabira,odImamaBaqira–mirnekajenanj–
dajerekao:
“Kada bi Božiji Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i
njegovuporodicu–ilinekoodčlanovanjegoveporodiceiliashabaimao
problemasupalomočiju,onbimoliosljedećomdovom:‘OAllahu,po-
darimivaljansluhividiučiniihmojimsrodnicima,ipomozimeprotiv
onihkojimeproganjaju,iosvetiimse.’”
Od Imama es-Sadiqa – mir neka je na nj –prenosi se da je rekao:
“Primjenakorabeunoćiustačinimirisnim.”
OdDžabiraibnHaddaša,odAbdullahaibnMeymunaal-Qaddaha,od
Abdullaha,odnjegovaoca–mirnekajenanj–prenosisedajerekao:
“Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu
porodicu–imaojeposudicuzakorabuitriputabinjommazaoobaoka
svakenoćiprijespavanja.”

Riba

Ahmed ibn al-Džarud prenio je od svog sina, od Al-Hakama ibn al-
Mundhira, od Osmana ibn Isaa, od Mejsera al-Halebija, od Abu Abdil-
laha–mirnekajenanj–dajerekao:
“Ribarastačemasnoćuuočima.”
Odnjegase–mirnekajenanj–prenosidajerekao:
“ImamBaqir–mirnekajenanj–jerekao:‘Ovaribaoštećujeopnu
oka.Friškomesoproizvodimeso.’”
Mudrosti islamske medicine

112
Husejn ibn Bistam prenio je od Abdullaha ibn Musaa, od Al-Mu-
talibaibnZijadaal-Radija,odAl-Halebija,odAbuAbdillaha–mirneka
jenanj–dajerekao:“Al-haffjekoristanzaoči.”

Lomljenjenokata

Ahmed ibn Abdullah prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Mu-
hammeda ibn Abu Hasana, od Abdullaha – mir neka je na nj – da je
rekao:
“Kogodbuderezaonokteutorkom,nećeimatiupaleočiju.Kogodih
bude rezao petkom, uklanja bolest ispod svakog nokta.” Također je
rekao:“Korabapojačavasvjetlovidaipoboljšavarastobrva.”
Prenosi se da je on svakog utorka rezao svoje nokte i to počevši od
desnogmalogprsta,apotomsalijevom.Onbirekao:“Kogodovočini
naovajnačin,imatćezaštituodupaleočiju.”

Dovazaupaluočiju

Ahmed ibn Abdullah al-Za'farani prenio je od Omera ibn Abdul
Aziza,odIsaaibnSulejmana,kojijerekao:
“OtišaosamjednogdanaAbuAbdillahu–mirnekajenanj–ividio
gasaupaljenimočima,tesamsesažalionanj.Posjetiosamgasljedećeg
dana,aonvećnijeimaoupalu.Upitaosamgaotome,aonmireče:‘Li-
ječio sam ih dovom, putem koje sam tražio utočište.’” Potom je Isa ka-
zao: “On me je obavijestio o njoj i evo njenog sadržaja: ‘Utječem se
moći Allahovoj. Tražim spas u snazi Allahovoj. Utječem se Allahovoj
uzvišenosti.TražimspasuAllahovojsvevišnjosti.UtječemseAllahovoj
ljepoti. Utječem se veličini Allahovoj. Utječem se Allahu od zaborava.
UtječemsemudrostiAllahovoj.UtječemsesjećanjemnaAllaha.Tražim
utočištekodAllahovogPoslanika.TražimutočišteuporodiciAllahovog
Poslanika,nekajesalavatnanjinanjih,odonogaštomebrineibojazni
za moje oči, i patnje koju trpim u mojimočimaionogaodčegastrahu-

113
jemiodonogaštomebrine.OAllahu,Gospodaru,kojisiiznadsvihgo-
spodara,uklonitoodmenesvojommoćiisvojomsnagom.’”

Upalaočiju

Ahmed ibn Bešir je prenio od Džafera ibn Muhammeda ibn Abdul-
laha al-Džemala, koji sljedeći hadis pripisuje Emir al-mu'mininu – mir
nekajenanj–dajerekao:
“SalmaniEbuZer,nekajeAllahzadovoljannjima,požalilisusena
boluočima.AllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekasunanji
njegovuporodicu–došaoihjeposjetiti.Kadaihjevidio,rekaoimjepo-
jedinačno.‘Nespavajnasvojojlijevojstranisvedoktrpišboluočimai
nejedidatulesvedokteUzvišeniiMoćniAllahneizliječi.’”

Sušica

DžaferibnMuhammedibnIbrahimpreniojeodAhmedaibnBešira
dajerekao:
“Kadasamotišaoobavitihadždž,otišaosamuMedinu.Ušaosamu
džamijuBožijegPoslanika–miriblagoslovAllahovnekasunanjinje-
govuporodicu–itamozatekaoAbuIbrahimakakosjediporedminbera.
Prišao sam mu i poljubio mu glavu i ruke i poselamio ga. On mi je -
otpozdravioiupitao:‘Kakotvojabolest?’Odgovoriosam:‘Jošpatimod
nje, imam sušicu.’ On mi reče: ‘Uzmi ovaj lijek u Medini prije nego
otputuješ za Meku i ozdravit ćeš, voljom Uzvišenog Allaha.’ Uzeo sam
peroipapirionmijeizdiktirao:‘Uzmijednakedijeloveindijskognarda
(indijska biljka iz koje se dobiva ljekovito ulje), cardamoma, šafrana,
bunike,bijelogkukurijeka,pyrethrumaidvadijelaabarfiyuna.Izmeljiih
iprocijediukomadusvile,teihizmiješajsamedomizkojegjeizvađena
pjenaiotpad.Dajonomekogajesnašlasušicakoličinupribližnujednom
graškusatoplomvodomdatokonzumiraprijespavanja.Nećeproćinitri
noći, a osoba koja to pije bit će izliječena voljom Uzvišenog Allaha.’
UčiniosamtoiUzvišeniAllahukloniojemojubolest.”

Mudrosti islamske medicine

114
Kašljanje

AhmedibnSalihpreniojeodMuhammedaibnAbdulSalema,kojije
rekao:
“PosjetiosamImamaAl-Ridu–mirnekajenanj–sagrupomljudi
izHorasana.Poselamilismogaionjeodselamio.Onjezatražioodnas
dasviiznesemosvojapitanjaizahtjeve,apotomjeodgovorionasveto.
Zatimjepogledaoumeneirekao:‘Ati,iznesisvojproblem.’Rekoh:‘O
sineAllahovaPoslanika,jatisejadamnažestokikašaljkojimeobuzeo.’
Onjeupitao:‘Dalitijekašaljakutniilihronični?’Odgovorih:‘Oboje.’
On reče: ‘Uzmi komad bijelog bibera, dva dijela abarfiyuna, i nešto od
sljedećih elemenata: jedan dio od bijelog kukurijeka, indijskog narda
(indijska biljka iz koje se dobiva lijekovito ulje), cardamoma, šafrana i
bunike.Svenjihprosijkrozkomadsvileiizmiješajsajednakomkoliči-
nom meda iz kojeg je uklonjena pjena i otpad. Uzmi zrno (habba) sa -
komoračemuvodiprijespavanjazahroničniiakutnikašalj.Nekavoda
budemlaka.Toćeuklonititvojkašaljupotpunosti.’”

Jasminovo(zambak)ulje

AhmedibnTalibal-HamdanipreniojeodMuhammedibnIshaqa,od
MuhammedibnSalihaibnAbdullahaibnZijada,odAl-Dahhaqa,odIbn
Abasa,kojijerekao:
“AllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekasunanjinjegovu
porodicu – je rekao:‘Nemaništaboljezatijelonegoal-raziqi.’Upitah:
‘Aštajeal-raziqi?’Onodgovori:‘Tojejasmin(zambak).’”
Hasanibnal-FadlpreniojeodHammadaibnIsaa,odHariza,odAbu
Abdillaha al-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao: “Jasmin je na-
jboljastvarčijimuljemćetemazatisvojetijelo.”

115
Mirobalan

Prenosi se od Al-Musayyiba ibn Wediha, koji je služio Imama al-
Askerija–mirnekajenanj–odnjegovaoca,odnjegovadjeda,Džafera
ibnMuhammeda,odnjegovaoca,odHusejnaibnAlija–mirnekajena
nj–dajerekao:
“Kadbiljudiznalištaježutimirobalan,onibigakupovaliiplaćali
bi ga zlatom.” Rekao je jednom od svojih pristaša: “Uzmi jedno zrno
žutog mirobalana, i sedam zrna bibera. Izmelji ih i prosij, a potom ih
koristikaokuhlokosvojihočiju.”

Bjelinauočimaizubobolja

AbuAtabiAl-Husej,Bistamovisinovi,prenijelisuodMuhammeda
ibnHalafa,odOmeraibnSuwajha,odnjegovaoca,odEs-Sadiqa–mir
nekajenanj–damusečovjekpožalionabjelinuuočima,zuboboljui
vjetaruzglobovima.Ongajeposavjetovaodauzmebiberaidugogbib-
era u težini od dva dirhema kao i čistog salammoniaca u težini jednog
dirhema. Iste jetrebalosamljetiiprocijediti,apotomtriputapremazati
obode svakog oka. Zatim je to potrebno držati jedan sat, što će uz-
rokovati da nestane bjeline, da očisti oko i da olakša zubobolju, voljom
uzvišenog Allaha. Nakon toga potrebno je oprati oči hladnom vodom i
uzetiantimon.
AhmedibnHabibpreniojeodAl-NadraibnSuwejda,odDžemilibn
Saliha,odDariha,sljedećekazivanje:
“ČovjeksepožalioAbuDžaferual-Baqirunabjelinuuočima.Onmu
jerekao:‘Uzmiodsvegasljedećegpojedandio:cinkovognepročišćenog
oksida,zlatnetroske,antimonadobrogkvaliteta,žutogmirobalanaimor-
ske (handaranijeve) soli pomiješane s kišnicom. Samelji ih odvojeno.
Potom ih izmiješaj sve zajedno, a nakon toga stavljaj oko očiju. To će
okončati bjelinu tvoga oka, očistiti beonjaču i neutralisati svaku bolest,
voljomUzvišenogiSvemoćnogAllaha.’”
Al-Hasan ibn Aruma prenio je od Abdullaha ibn al-Mugire, od
Buziga al-Moadhina, koji je rekao: “Rekao sam Abu Abdillahu – mir
nekajenanj–daželimuklonitisvojumrenu.”Onreče:“ZamoliAllaha
Mudrosti islamske medicine

116
zato,tetoučini.”Rekoh:“Reklisumidabihtrebaospavatinaleđimana
takav i takav način i da ne bih trebao klanjati sjedeći.” On odgovori:
“Činiupravotako.”

Prehladaglave

AbdullahibnZubejral-Avid,jedanodšiijskihisposnika,preniojeod
Abdullahaal-Mufaddalaal-Nawfajla,odnjegovaoca,kojijekazao:
“Čovjek se požalio Imamu Es Sadiku – mir neka je na nj – i rekao:
‘Imamsinakojegponekadobuzmuvjetrovinadutosti.Izgubiosamsvaku
nadu za njeg zbog tegobe i bolesti koja ga je snašla. Ako to držiš uput-
nim,osineAllahovaPoslanika,moliAllaha,Moćnog,Sveobuhvatnogda
onbudeizliječen.’”On(prenosilac)jerekao:“Imamjemoliozanjeg,te
je kazao: ‘Napiši suru Al-Hamd sedam puta i stavi taj papir u šafran i
mošus.Tadatoproperisavodominekaonpijetuvodumjesecdana.On
ćebitiizliječen,akoBogda.’”Čovjekjerekao:“Činilismotojednunoć
ivišesenijeponovilo.Onjebiomiranimismoodahnuli.”
OdImamaEs-Sadiqa–mirnekajenanj–prenesenojedajerekao:
“NećeteproučitisuruAl-Hamdnadbilokojompatnjom,adaseonaneće
povući,akoBogda.”

Novorođenčekojepatiodvlažnostiislabosti

AhmedibnGayaspreniojeodMuhammedaibnIsaa,odAl-Kasima
ibnMuhammeda,odMukejraibnMuhammeda,kojijerekao:
“BiosamsaAbuAbdillahomEsSadikom,kadamuječovjekrekao:
‘OsineAllahovaPoslanika,rođenojedijetesavodomislabošću.’
Imamreče:‘Aštatesprečavaoddavanjasawiqa.Nekaonotopije,a
itvojaženajertopotpomažestvaranjumesaijačakosti,itićeštakodo-
bitisnažnodijete.”

117

Ubodškorpiona

Ahmed ibn al-Abas ibn al-Mufaddal prenio je od svog brata Abdul-
lahadajeonrekao:
“Ujeo me škorpion i kada se prilijepio uza me, njegove makaze su
skoro ušle u moj stomak, koliko je bio jak ubod. ImamAl-Askeri–mir
nekajenanj–biojenašsusjed.Onijasmootišlikodnjega.Mojotac
mu je rekao: ‘Škorpion je ujeo mog sina Abdullaha i ja se bojim za
njega.’Imamjenatokazao:‘Dajmusveobuhvatanlijekdapije,jertoje
lijekImamaRide,mirnekajenanj.’Rekoh:‘Aštajeto?’Onodgovori:
‘Tojedobropoznatilijek.’Ponovorekoh:‘Mojvođo,janeznamštaje
to.’ On reče: ‘Uzmi indijski nar, šafran, cardamom, pyrethrum, bijeli
kukurijek, buniku i bijeli biber – sve u jednakim težinama; potom uzmi
dvadijelaabarfiyuna.Izmeljiihsitnoiprosijkrozkomadsvile.Izmiješaj
ihsmedomizkojegjeuklonjenapjena,dajmupotomjednozrnotogada
popijesaasfetidom(smolaizbiljke,izrodaferula)uvodi,jertoliječiod
ujedazmijeiodubodaškorpiona.Ionćebitiizliječentrenutno.’”Onje
rekao:“Tretiralismogaonimštojepreporučenoionjeozdravioodjed-
nom.Mismotomeđusobnokoristiliiostaviliunaslijeđeljudima.”

Otečenostipodbuhlostokoočiju

Ibrahim ibn Muhammed ibn Ibrahim prenio je od Al-Fadl ibn Me-
jmunaal-Azdija,odAbuDžaferaibnAliibnMusaa–mirnekajenanj–
dajeon(Azdi)rekao:
“O sine Allahova Poslanika, snašla me je oštra bol otečenosti oko
očiju.”Onreče:“UzmizrnolijekaodImamaRide–mirnekajenanj–
saneštošafranaistavitonabolnomjesto.”Onupita:“Akakavjetolijek
tvogaoca?”Onodgovori:“Sveobuhvatanlijek,onjedobropoznatmeđu
timitimljudima.”Zatimjeispričao:“Otišaosamjednomodnjihiuzeo
sam od njih jedno zrno lijeka i sa šafranovom vodom stavio na bolno
mjestoibiosamizliječen.”

Mudrosti islamske medicine

118
Poluparalizaifacialis–paralizalica

Ahmed ibn al-Musayyab ibn al-Muste'in prenio je od Silha ibn Abd
al-Rahmana,dajeovajrekao:
“Požalio sam se Imamu Ridi – mir neka je na nj–dajemojuženu
snašla poluparaliza i facialis paraliza. On je rekao: ‘Šta misliš o lijeku
moga oca.’ Upitah: ‘A šta je to?’ On je odgovorio: ‘Obuhvatan lijek.
Uzmizrnotogaumažuranovojvodiinekaonatoudiše.Onaćebitiizli-
ječena,akoBogda.’”

Bolugrlu

Al-Kalabi al-Basri prenio je od Omera ibn Osmana al-Bazzaza, od
Al-NadraibnSuweyda,odMuhammedaibnHalida,odAl-Halebija,koji
jerekao:
“Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao: ‘Nismo našli ništa
sličnomliječnojsupizaizlječenjebolaugrlu.’”

Prehladaabdomena(stomaka)iuzbuđenostsrca

Muhammed ibn Ali ibn Arandžawayh al-Mutathabbib prenio je od
AbdullahaibnOsmanadajeovajrekao:
“Požalio sam se Imamu Džaferu es-Sadiku – mir neka je na nj – na
studenumomabdomenuinauznemirenostsrca.Onjerekao:‘Štamisliš
olijekumogaoca,sveobuhvatnomlijeku?’Odgovorih:‘OsineAllahova
Poslanika, a šta je to?’ On je kazao: ‘To je dobro poznat lijek među
našimsljedbenicima.’Rekoh:‘MojImamuivođo,jasamjedanodnjih,
stoga mi to opiši da bih ga mogao koristiti i davati ljudima.’ On odgo-
vori: ‘Uzmi jednake količine šafrana, pyrethrima, indijskog narda,
cardamoma,bijelogkukurijeka,bunikeibijelogbibera;kaoidvaomjera
abarfyuna. Izmelji ih, prosij u komadu platna od svile i izmiješaj sa
dvostrukom količinom meda iz kojeg su uklonjeni pjena i ostaci. Daj
zrnotogauuvarkuodvodeodkuminaonomekogajesnašlolupanjesrca
ihladnoćauabdomenu.Onćebitiizliječen,akoBogda.’”

119

Lijekzaboluslezeni

Abd al-Rahman Sahl ibn Muhlid prenio je od svoga oca da je ovaj
rekao:
“OtišaosamImamuRidiipožaliomusenaboluslezeni,čijamižes-
tinanijedozvoljavljaspavatinoću,avezalabimezakrevetidanju.On
je rekao: ‘A šta misliš o sveobuhvatnom lijeku (čiji su sastojci ranije
spomenuti)?’Zatimjekazao:‘Uzmizrnotogasahladnomvodomivin-
skomsupom.’Učiniosamtokakomijesavjetovaoibolseutišala,hvala
UzvišenomAllahu.”

Bolboka

Muhammed ibn Kesir al-Bazwadi prenio je od Muhammeda ibn
Sulejmana,kojisebavioučenjimaEhli-bejta,odImamaRide–mirneka
jenanj–dajeonrekao:
“PožaliosamseAliibnMusaal-Ridi–mirnekajenanj–nabolove
u lijevom i desnom kuku. Upitao je: ‘A šta misliš o sveobuhvatnom li-
jeku, koji je općepoznat?’, misleći na ranije spomenuti lijek.’ Zatim je
dodao: ‘Što se tiče desnog boka, uzmi jedno zrno lijeka sa uvarkom
kumina. Za lijevi bok uzmiuvarakcelerovogkorijena.’Rekoh:‘Osine
Allahova Poslanika, da li da uzmem jedan ili dva miskala toga?’ On
odgovori: ‘Ne, bolje je da uzmeš težinu jednog zrna i ozdravit ćeš, ako
Bogda.’”

Lijekzastomak

Muhammed ibn Abdullah al-Katib prenio je od Ahmeda ibn Ishaqa,
kojijerekao:
“JabihčestosjeosaImamomRidom,tebihmurekao:‘OsineAlla-
hova Poslanika, moj otac pati od boli u stomaku već tri noći i jedva to
trpi.’Imamreče:‘Aštamislišosveobuhvatnomlijeku?’Rekoh:‘Jane
znam za njeg.’ On reče: ‘Ahmed ibn Ibrahim al-Tammar zna to. Uzmi
Mudrosti islamske medicine

120
jedno njegovo zrno i daj da to pije sa uvarkom mirte (mrče). On će oz-
draviti odjednom.’ On (Ahmed) je kasnije rekao: ‘Otišao sam Al-Tam-
maruiuzeoodnjegavećukoličinulijeka,daosamsvomeocujednozrno
togaionjetrenutnoozdravio.”

Kamenci

Muhammed ibn Hakim prenio je od Muhammeda ibn al-Nadra,
učiteljadjetetaImamaAbuDžafera–mirnekajenanj–dajeonrekao:
“PožaliosamseImamunamojupatnjuodkamenaca.Aonmireče:
‘Teškotebi,aštajesasveobuhvatnimlijekommogaoca?’Rekoh:‘Moj
vođo i Imamu, opiši mi ga.’ On reče: ‘Mi ga imamo.’ Potom pozva:
‘Djevojko, donesi mi zelenu posudu!’’ Muhammed al-Nadr je kazao:
“Onajedonijelalijekionjeuzeojednozrnoodnjirekao:‘Pijovozrno
sa rutvicinom vodom ili sa uvarkom od radiša, i bit ćeš izliječen.’” Al-
Nadrjerekao:“UzeosamtopopreporuciitakomiAllaha,janisamos-
jetiobolsvedodanjašnjegdana.”

Korisnadovazadječake

Ishaq ibn Hassan al-Allaf al-Arif prenio je od Al-Husejna ibn Ma-
hbuba,odDžemilibnSaliha,odDarihal-Muharibija,kojijerekao:
“Navratio sam Abu Abdillahu – mir neka je na nj – a on je tražio
zaštituzamalogdječakariječima:‘UimeAllaha,preklinjemte,obolu,o
vjetre – gdje god da se nalaziš sa dovom sa kojom je Božiji Poslanik –
mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – i kojom je
Imam Ali – mir neka je na nj – preklinjao džinne doline Al-Sabra te su
oniodgovoriliiposlušali,paitiodgovoriiposlušajiizađiiztoga,sina
togaitogaodmah.’Izgovoriojetotriputa.”

121
Stalnibol

Hasan ibn al-Husejn al-Damighani prenio je od Al-Hasana Ali ibn
Faddala,odIbrahimaibnAbual-Bilada,kojitopripisujeMusaibnDžaf-
erual-Kazimu–mirnekajenanj–dajeon(Ibrahim)rekao:
“UpraviteljMedinepožalioseImamuMusaibnDžaferunaustrajnu
bol svoga sina. Imam mu je rekao: ‘Napiši za nj ovu dovu na perga-
mentu,stavijeusrebrenuoblogu,iprikačitonanjegovotijelo.Allahće
ukloniti svaku bolest iz njega.’” Dova glasi: “U ime Allaha, tražim uto-
čište u Tvome lijepom licu, u Tvojoj moći koja je neprestana, u Tvojoj
snazikojanikadnejenjava–odzlaonogaodčegaseplašiunoćiidanu,
odsvihpatnji,odzlaOvogsvijetaiBudućeg,svakebolesti,tuge,tegobe,
spopadanjazlihbića,nevolje,iliodonogaštoAllahznazaštomestvorio,
a što ja sam ne znam. Sačuvaj me, o Gospodaru, od zla svega u noći –
svedojutra,idanju–svedovečeri,Tvojimsavršenimriječimakojeniti
pravedni, niti zli ne može izbjeći, i od zla onoga što silazi s Nebesa i
onoga što se uzdiže na njih, onoga što ulazi uZemljuištoizlaziiznje.
MirnekajenaPoslanikeihvalaAllahu,Gospodarusvjetova.
Molimo te, o Gospodaru, onim čime te je Muhammed – mir i bla-
goslovAllahovnekasunanjinjegovuporodicu–molio.Dovoljanmije
moj Gospodar; nema boga osim Njega. U Njega se ja pouzdam. On je
Gospodar moćnog prijestolja. (Kur'an, 9:129) Stavi svoj pečat na to, o
BožeMilostivi,oAllahuJedini,oTikodKojegjejedinoutočište.Neka
AllahblagosloviMuhammedainjegovuporodicuinekaodagnaodmene
mojupatnjuSvojomuzvišenommoći.”

Dovazapadavičara

Ibrahim ibn al-Mundhir al-Huza'i prenio je od Ahmeda ibn Muham-
meda ibn Abu Bišra, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je
rekao:
“Zatraži zaštitu za onoga koga je snašla iznenadna mršavost i reci:
‘Dozivamte,oTikojisveposjeduješ,dovomkojomsuAllahovPoslanik
– mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – i Ali ibn
EbuTalib–mirnekajenanj–pozivalidžinneizdolineAl-Sabra,tesu
Mudrosti islamske medicine

122
im oni odgovorili i poslušali, pa i ti poslušaj i odgovori i izađi iz togai
toga,sinatogaitoga–odmah,trenutno.’”
Al-Husejn ibn Muhtar al-Hanzali prenio je od Abd al-Rahmana ibn
AbuHašima,odAbual-Džaruda,odAbuDžaferaMuhammedaibnAlija
–mirnekajenanj–dajeonučioovudovuzasvakupatnju:“Stavisvoju
rukunasvojaustaireci:‘UimeAllahaMilostivogSamilosnog.’Irecitri
puta:‘TakomiAllahoveveličine,takomisavršenstvaAllahovihriječi.’
Potomstavitriputasvojurukunabolnomjestoirecitriputa:‘Utječem
se putem moći Allahove i Njegove snage od onoga nad kojim On ima
vlast,odzlaonogaštojepodmojomrukom.’Bolćesepovući,akoBog
da.”
Ibrahimibnal-HasanpreniojeodIbnMahbuba,odAbdullahaibnSi-
nana,odAbuHamze,odAbuDžaferaal-Baqira–mirnekajenanj–da
jeonrekao:“Uljeupotrijebljenonoćuprolaziukrvnesudoveiosvježava
kožu.”

Uljeljubičice

HišamibnMuhammedpreniojeodSadibnDžunaba,odMuhammed
ibnAbuUmejra,odHišamibnal-Hakema,kojijerekao:
“AbuAbdillah–mirnekajenanj–jerekao:‘Uljeljubičicejeglavno
ulje.’”
Od njega se prenosi da je rekao: “Najbolje ulje je ljubičicino ulje.
Natrljajtesebetimuljem,jernjegovaprednostnadsvimostalimuljimaje
poputnašeprednostinadsvimostalimljudima.”
Odnjegase–mirnekajenanj–prenosidajerekao:“Ljubičicino
uljeuodnosunaostalauljapoputječovjekavjernikameđuostalimlju-
dima.”Potomjerekao:“Onojevrućezimi,ahladnoljeti,drugauljane-
majutakveodlike.”Rekaojetakođer:“Onojetoplozimi,ahladnoljeti,
blagodarnoinježnozanašepristalice,asuhozanašeneprijatelje.Kada
biljudiznalištajesveunjemu,vagalibigauzlatnimdinarima.”
Od njega se također prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik – mir i
blagoslovAllahovnekasunanjinjegovuporodicu–jerekao:‘Koristite
ljubičicinoulje,jerodličnostnjegovajeuodnosunadrugauljaistokao
odličnostEhli-bejtanaddrugimljudima.’”

123
Benovoulje

Yahya ibn al-Hadžadž prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Halid
ibnOsmana,odAbual-Aysa,kojijerekao:
“SpomenuosamuljeuprisustvuAbuAbdillaha–mirnekajenanj–
pakadasamspomenuobenovoulje(al-ban),Al-Baqir–mirnekajenanj
–jerekao:‘Benovouljejemuškouljeiizvrsnoulje.Njegovparfemme
privlači.’”
Prenosi se od Yahye ibn al-Husejba, od Hamze ibn Isaa, od Hariza
ibn Abdullaha al-Sidžistanija, od Zarara, od Abu Džafera – mir neka je
nanj–dajerekao:“AllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekasu
nanjinjegovuporodicu–jerekao:‘Kogodsepomažebenovimuljem,
nećemušejtannauditi,akoBogda.’”
Amiral-mu'minin–mirnekajenanj–jerekao:“Najboljeuljejeste
uljebena,onojezaštitaionojemuškoulje;onojesigurnostizaštitaod
svakenevolje.Stoga,pomažitesenjime,jerjeAllahovPoslanik–miri
blagoslovAllahovnekasunanjinjegovuporodicu–toistočinio.”

Uljejasmina

Al-Abas ibn Asim al-Mu'adhin prenio je od Ibrahima ibn al-Mufad-
dala,odHamadaibnIsaa,odHarizibnAbdullahaal-Sidžistanija,odAbu
Hamze,odAbuDžaferaMuhammedaal-Baqira–mirnekajenanj–koji
jerekao:
“AllahovPoslasnik–miriblagoslovAllahovnekasunanjinjegovu
porodicu – je rekao: ‘Nema korisnijeg ulja za tijelo od jasmina (zam-
baka).Unjemusubrojnekoristiilijekza70bolesti.’”
Prenosi se od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je rekao:
“Koristiteal-kaysipomažitesenjime,jerunjemujelijekza70bolesti.”
Prisutnisurekli:“OsineAllahovaPoslanika,aštajetoal-kays?”Onje
odgovorio:“Tojejasmin.”

Mudrosti islamske medicine

124
Boloviutijelu

MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedaibnal-Ya-
hya al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana al-Zahirija, od Al-Mufad-
dalaibnOmeraal-Džu'fija,odMuhammedaibnIsmailaibnAbuRi'aba,
odDžabiraibnJezidaal-Džufija,odImamaBaqira–mirnekajenanj–
odnjegovaocaAlijaibnHusejna–mirnekajenanj–kojiprenosidaje
ImamAli–mirnekajenanj–rekao:
“Ako bilo ko od vas ima bolove u tijelu i nadvlada ga groznica, on
trebakoristitial-Firaš.”RečenojeImamuBaqiru,mirnekajenanj:“O
sineAllhaovaPoslanika,aštajeznačenjeal-Firaša?”Onjeodgovorio:
“Tojeodnossaženom,jertoćeumiritiineutralisatitajproblem.”

Dovazaporođajnetegobe

Abdul-WehhabibnMahdipreniojeodMuhammedaibnIsaa,odIbn
Himmama,odMuhammedaibnSaida,odAbuHamze,odAbuDžafera–
mirnekajenanj–kojijerekao:
“Ako ženu spopadnu porođajni bolovi, napišite ove ajete za nju i
omotajte ih u čistu oblogu sa miskom i šafranom. Potom to sperite u
izvorskojvodi.Nekatoženapijeinekatimepošpricasvojstomakkaoi
svoje genitalije. Ona će se tada poroditi trenutno.” Napišite: A njimaće
se pričiniti, na dan kada ga vide, da nisu ostali više od jednu večer ili
jednojutronjezino!(Kur'an,79:46)Anadankadaoniugledajuonočime
imseprijeti,pričinitćeimsekaodasusamočasakdanaostali!Ovoje
obznana! A zar će biti uništeni do ljudi raspusni! (Kur'an, 46:35) U
kazivanjima o njima jepoukazaonekojisurazumomobdareni.Kur'an
nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega ob-
javljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost naroda koji vjeruje.
(Kur'an,12:111).

125

Porođajnadova

Isa ibn Dawud prenio je od Musa ibn al-Kasima, od Al-Mufaddala
ibnOmera,odAbual-Zebyana,odImamaEs-Sadiqa–mirnekajenanj
–kojijerekao:
“Napišite ove ajete na papir za trudnu ženu kada jeonapredsamim
porođajem, tada će ona izbjeći velike mučnine i tegobanporođaj.Omo-
tajte lagahno traku oko tog zapisa i nemojte to vezati. Napišite: Zar ne
znaju nevjernici da su Nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ihMi
raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?
(Kur'an, 21:30) I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da odraste li-
jepo,idaseonjojbrineZekerijja.KadgodbijojZekerijjauhramušao,
kod nje bi hrane našao. ‘Odakle ti ovo, o Merjema?’ – on bi upitao, a
ona bi odgovorila: ‘Od Allaha, Allah onoga koga On hoće opskrbljuje
bez muke.’ Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: ‘Gospodaru moj,
podari miodsebečestitapotomka,jerseTi,uistinu,molbiodazivaš!’I
dok se onuhramustojećimolio,melekigazovnuše:‘Allahtijavljara-
dosnuvijest:roditćetiseJahjakojićeuAllahovuknjiguvjerovati,ikoji
ćeprvakbiti,ičedan,ivjerovjesnik,potomakonihdobrih.’‘Gospodaru
moj,’–reče–‘kakoćuimatisina,kadmestarostophrvala,aiženamije
nerotkinja?’–‘Etotako’,rečeOn,‘AllahčiništoOnhoće.’‘Gospodaru
moj,’zamolion,‘dajminekiznak!’‘Znakćebiti’–reče–‘štotridanas
ljudima nećeš govoriti, osim znakovima. I često spominji Gospodara
svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra!’ I kada meleki rekoše: ‘O Mer-
jema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na
svijetuučinio.OMerjema,budiposlušnasvomeGospodaruilicemnatle
padajisaonimakojimolitvuobavljajuitiobavljaj!’Tosunepoznatevi-
jesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kad su pera svoja od
trskepobacalidabividjelikojićeodnjihoMerjemibrinuti,itinisibio
među njima kad su se prepirali” (Kur'an, 3:37-44) A na dan kada oni
ugledaju ono čime im se prijeti, pričinit će im se kaodasusamočasak
dana ostali! Ovo je obznana! A zar će biti uništeni do ljudi raspusni!
(Kur'an, 46:35) I puhnut će se u rog, pa će oni iz grobova Gospodaru
svomepohrliti.(Kur'an36:51)
Napišite na pozadini papira ove ajete: “A njima će se učiniti, onoga
Dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino os-
Mudrosti islamske medicine

126
tali”(Kur'an,79:46)Pričvrstitetajzapisnanjenstrukkadaseonaporodi,
nemojtetoodmahskinuti.”

Štasezapisujezanovorođenče

Sa'd ibn Mihran prenio je od Muhammeda ibn Sadaqa, od Muham-
meda ibn Sinana al-Zahirija, od Junus ibn Zabyana, od Muhammed ibn
Ismaila,odDžabiribnJezidaal-Yu'fija,kojijerekao:
“DošaoječovjekizBenuUmejjeAbuDžaferu,mirnekajenanj.On
je bio vjernik iz Benu Umejje familije, ali koji jegajiosimpatijeprema
Ehli-bejtu.Onjerekao:‘OsineAllahovaPoslanika,mojarobinjajepred
porođajem, a ja nemam djece, stoga moli Allaha da mi podari sina.’
Imam zamoli: ‘O Allahu, podari mu zdravog muškog potomka.’ Tada
Imamreče:‘Kadaonauđeumjesecporođaja,zapišijojsuruAl-Qadr,i
tražizaštituzanjuizaonoštojeunjenomtrbuhuovomumotanomdo-
vom–premazanommiskomišafranom.Potomproperizapisidajjojda
pijetuvoduipošpricajtomvodomnjenegenitalije.’
Dova je sljedećeg sadržaja: ‘Tražim zaštitu za moje novorođenče u
ime Allaha, u ime Allaha: I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i ut-
vrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno; i sjedjeli smo
okolo njega po busijama da bismo šta čuli, ali će onaj, ko sada pris-
luškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići.’ (Kur'an, 72:8-9) Zatim
reci: ‘U ime Allaha, u ime Allaha, tražim utočište u Allaha Svečujnog,
Sveznajućeg, od prokletog šejtana – ja i ti i moja kuća i svi pripadnici
moje kuće. Svi mi smo u Allahovom okrilju i u Allahovoj zaštiti, pod
Allahovim skrbništvom i u području Njegove sigurnosti i Njegovog ču-
vanja.’
Potom prouči dvije sure za traženje zaštite (Al-Feleq i Al-Nas) i
počni sa surom Al-Fatiha i Al-Ihlas. Iza toga prouči: Zar ste mislili da
smovasuzaludstvoriliidaNamsenećetevratiti?InekajeuzvišenAl-
lah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira
veličanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez
ikakva dokaza o Njemu, pred Gospodarom svojim račun će polagati, i
nevjernici ono što žele neće postići. I reci: Gospodaru moj, oprosti i
smilujse,Tisinajmilostiviji!(Kur'an,23:115-118)DaovajKur'ankak-
vom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako se

127
odstrahapredAllahomraspalo.Takveprimjerenavodimoljudimadabi
razmislili(Kur'an,59:21),idokrajaovesure.
Potomreci:‘PropalisuiprognanisuonikojisenatječusaAllahomi
njegovimPoslanikom.Preklinjemte,okućoivikojisteunjoj,sasedam
imenaisedammelekakojidolazeispuštajuseizmeđuNebesaiZemlje,
koji su zaklonjeni od ove žene i onoga što je u njenomstomaku,tražim
zaštituodsvakoguplitanjadžinnaikrađenjihove,bilokakvogdodiraili
svjetleće pojave uzrokovane od čovjeka ili džinna.’ Kada on završi ovu
dovu,trebareći:‘Jamislimuovojdovinatogaitoga,njegovuženuidi-
jete, njihov stan, njihovu kuću.’ Neka potom imenuje sebe, svoje bo-
ravište i svoju kuću, svoju ženu i svoje dijete. Neka također kaže
sljedeće:‘Ženatogaitoga,sintogaitoga;njegovsintajitaj,sintogai
toga. Ovo je mudrije i bolje za njeg i ja jamčim da njegova žena i nje-
govodijetenećebitidodirnutinikakvomvesvesomidanećeimatimen-
talnihpoteškoćanitiludosti,akoBogda.’”

Dovazaonogakoneželidamusešejtan
poigravasaženom

Al-Velid ibn Bejna, mujezin džamije u Kufi, prenio je od Abu al-
Hasana al-Askerija – mir neka je na nj – od svojih očeva, od Imama
Baqira–mirnekajenanj–dajeonrekao:
“Kogodželidamusešejtannepoigravasaženomutokunjenemen-
struacije, neka napiše ovu dovu u misku i šafranu i neka je spere u
kišnici, neka je iscijedi potom na novu haljinu koja nije prethodno
nošena, a potom neka zaodjene svoju ženu i dijete tom haljinom. Neka
takođerpospemjestoikućuukojojmuježena.Njegovaženanećetada
bitiuznemiravanadoklegodjeupretporođajnomstanju,anjegovodijete
nećebitipogođenoludošću,uznemirenošću,neodmjerenimpostupcimai
urokom,akoBogda.”
Zapisglasi:
“UimeAllahaMilostivogSamilosnog;uImeAllaha;uimeAllaha;u
imeAllaha,mirnekajenaAllahovaPoslanika,mirnekajenaEhli-bejt
njegov, blagoslov i milost Allahova neka su na njih. U ime Allaha i sa
Allahom, odlazi voljom Allahovom Od zemlje vas stvaramo i u nju vas
Mudrosti islamske medicine

128
vraćamoiiznjećemovaspodrugiputizvesti.(Kur'an,20:55)Aakooni
glave okrenu, ti reci: ‘Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega;
samo se uzdam u Njega; On je Gospodar svemira veličanstvenoga.’
(Kur'an, 9:129) U ima Allaha i sa Allahom, izgonim te Allahovom po-
moću,izgonimteuzposrednišvoAllahovaPoslanika.”

Dovazakobiluuvrijemenjenaporođaja

Al-Hidr ibn Muhammed prenio je od Al-Haradinija, od Hasana ibn
Ali ibn Faddala, od Muhammeda ibn Haruna, od Ibn Ri'aba, od Ibn Si-
nana,odAl-Mufaddala,odDžabira,odAbuDžafera,mirnekajenanj;
takođerodAliibnAzbata,odIbnBukejra,odZararaibnA'yana,odAbu
Džafera–mirnekajenanj–dajerekao:
“Napišite sljedeću dovu za staru i svetu kobilu za vrijeme njena
porođajanagazelinompergamentuipričvrstitetonanjenugrivu:‘OAl-
lahu,Odgoniteljutuge,Uklanjateljužalosti,MilostiviiSvemilosniOvog
i Budućeg svijeta, imaj milosti na toga i toga, sina toga i toga, vlasnika
kobile,samilošćukojaćegaosloboditiovisnostiobilokomeosimTebe.
Odagnaj njegovu tugu i žalost, oslobodi ga njegove stiske u prsima,
sačuvajmukobiluodnesreće,učininjenporođajlahkim.’”
“IsaibnMerjemiYahyaibnZekerija–miriblagoslovAllahovneka
sunanjihinjihoveporodice–izašlisumeđustvorenja.Čulismoječanje
ženske divlje životinje. Isa ibn Merjem – mir neka je na nj – je rekao
tada:‘Kakvočudo,kakavjeovoglas!’Yahya–miriblagoslovAllahov
nekasunanjinjegovuporodicu–jeodgovorio:‘Tojeglasdivlježivot-
inje koja se porađa.’ Isa ibn Merjem – mir neka je na nj – je tada izgo-
vorio:‘Izađisolakšanjem,voljomUzvišenogAllaha.’”

Dovazatrudnuženuinosećuživotinju

AbuJezidal-QannadpreniojeodMuhammedaibnMuslima,odAbu
al-Hasanaal-Ride–mirnekajenanj–kojijerekao:
“Zapiši ovu dovu na komadu pergamenta za noseće žene i noseće
životinje: U ime Allaha, Milostivog Samilosnog, uistinu poslije tegobe
dolaziolakšica.Uistinuposlijetegobedolaziolakšica.(Kur'an,94:5-6)

129
UmjesecuramazanupočelojeobjavljivanjeKur'ana,kojijeputokaz
ljudimaijasandokazPravogputairazlikovanjedobraodzla.Koodvas
utommjesecubudekodkuće,nekagaupostuprovede,aakoserazboli
ilinaputuzadesi,nekaistibrojdananaposti–Allahželidavamolakša,
a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha
veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete. A
kadateroboviMojizaMeneupitaju,Jasam,sigurno,blizu:odazivamse
molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i
nekavjerujuuMene,dabibilinaPravomputu.(Kur'an,2:185-186)Kad
napustitenjihionekojimase,aneAllahu,klanjaju,skloniteseupećinu,
GospodarvašćevasmilošćuSvojomobasutiizavasćeonoštoćevam
korisno biti pripremiti. (Kur'an, 18:16) Allahovo je da ukaže na Pravi
put, a ima ih i krivih; a da On hoće, sve bi vas uputio. (Kur'an, 16:9) I
Praviputmudostupnimučini.(Kur'an,80:20)Zarneznajunevjernicida
suNebesaiZemljabilijednacjelina,pasmoihMiraskomadali,idami
odvodesveživostvaramo?Izarnećevjerovati?(Kur'an,21:30)Iporo-
đajniboloviprisilišejedadođedostablajednepalme.‘Kamosrećeda
sam ranije umrla i da sam u zaborav pala!’ – uzviknu ona. I melek je,
koji je bio niže nje, zovnu: ‘Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže
tebepotokproteče.Zatresipalminostablo,posutćepotebidatulesvježe,
pa jedi i pij i budi vesela! A kad vidiš čovjeka kakva, tireci:Jasamse
zavjetovalaMilostivomdaćušutjeti,idaniskimnećugovoriti.’Idođe
ona s njim porodici svojoj, noseći ga. ‘O Merjemo’ – rekoše oni –
‘učinilasineštonečuveno!Ejti,kojaučednostiličišHarunu,otactinije
bionevaljao,animatitvojanijebilanevaljalica.’Aonaimnanjegapo-
kaza. ‘Kako da govorimo djetetu u bešici?’ – rekoše. ‘Ja sam Allahov
rob’–onoreče–‘menićeOnKnjigudatiivjerovjesnikommeučinitii
učinit će me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredit će mi da dok
samživmolitvuobavljamimilostinjuudjeljujem,idamajcisvojojdobar
budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir
nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na
dan kada budem iz mrtvih ustao!’ TojeIsa,sinMerjemin–tojeprava
istinaonjemu–onajukogaonisumnjaju.(Kur'an,19:22-34)Allahvas
iztrbuhamajkivašihizvodi,viništaneznate,idajevamsluhividira-
zumdabistebilizahvalni.Zaroninevidekakopticeuprostranstvune-
beskombezmukelete,njihsamoAllahdrži.Tosu,zaista,dokaziljudima
koji budu vjerovali. (Kur'an, 16:78-79) Tako će novorođeno dijete izaći
zdravovoljomUzvišenogiSveobuhvatnogAllaha.
Mudrosti islamske medicine

130
Tadatopričvrstinanjuikadaseonaporodi,uklonizapissnje.Vodi
računa da ne ukloniš nijedan dio ajeta, niti da staneš nakon pisanja di-
jelovaajeta.Potrebnojedatosvekompletiraš.JerUzvišeniAllahkaže:
Allahkojivasjeizveoizmaternicavašihmajki,adapritomništaniste
znali...Akostaneteovdje,dijetećebitirođenogluho.Akonenapišete:I
on vam je darovao sluh, vid i razum, da biste Mu bili zahvalni, dijete
nećebitirođenozdravo.

Mršavost

Ismailibnal-Kasimal-Mutatabbibal-KufipreniojeodMuhammeda
ibnIsaa,odMuhammedaibnIshakaibnal-Fajda,kojijerekao:
“BiosamsaImamomEs-Sadikomkadamujedošaojedanpristalicai
rekao:‘OsineAllahovaPoslanika,mojakćistalnomršainjenotijeloje
svemanje.Njenabolestseprodužilaipotpunojeoslabljenogstomaka.’
Sadik–mirnekajenanj–jeodgovorio:‘Štatesprečavadajedešrižusa
blagoslovljenimlojem.AllahjesamoIzraelićanimazabranioloj,jerjeu
njemuvelikiblagoslov,dabiposlijeukloniotunaredbunama.Moždati
misliš da će joj toštetitizbogdužineliječenjakojejeimala.’Čovjekje
rekao:‘OsineAllahovaPoslanika,kakodatopripremim?’
On je odgovorio: ‘Uzmi četiri kamena i smjesti ihpodvatru.Potom
stavi na to lonac riže i kuhaj je dok ne bude gotova. Zatim skini loj sa
dvabubregaistaviuposudu.Kadaserižaskuha,uzmionačetirikamena
i ubaci ih u posudu sa lojem i zatim to istresi u drugu posudu. Tresi to
jako,alinedopustidaparaiscuri.Kadaselojistopi,dodajgaulonacsa
rižominekagaonapojede,alinivrelonihladno.Onaćebitiizliječena
voljomMoćnogiSveobuhvatnogAllaha.’Čovjekjerekao:‘TakomiAl-
laha, osim kojeg drugog boga nema, ona je to pojela samo jedanput i
potpunojeozdravila.’”

Oslabljenacrijeva

Abu Jaqub Jusuf ibn Jaqub al-Zafarani prenio je od Ali ibn al-
Hakema,odJunusibnJakuba,kojijerekao:

131
“Abu Abdillah – mir neka je na nj – rekao mi je dok sam ga služio
kada je imao patnju zbog oslabljenosti crijeva: ‘Teško tebi, o Junuse,
znao si da mi je vahjom (Objavom) poručeno da u ovoj mojoj bolesti
jedemrižu.Zato,operijeiosuši,ispržije,istuciiskuhajjerjaćujejesti
salojem,iAllahćeuklonitipatnjuodmene.’”

Izlječenjebolaustomakuimolitvazato

AhmedibnAbdal-RahmanibnDžemilapreniojeodAl-Hasanaibn
Halida,kojijerekao:
“NapisaosamAbuHasanu–mirnekajenanj–žalopojkunabolest
ustomakuitražiosamodnjegamolitvuzato.Onjenapisao:‘UimeAl-
laha,Milostivog,Samilosnog.’PotomjenapisaoprvusuruKur'ana,dvije
sure za traženje utočišta od zla (Al-Feleq i Al-Nas) i suru Al-Ihlas. Na
krajujenapisao:‘UtječemseispredlicaAllahovaveličanstvenog,kaoi
Njegovojneprestanojmoći,Njegovojsnazikojanejenjava–odzlaove
patnje i zla što je u njoj i zla onoga čega se plašim.’ Također je rekao:
‘Napišitonatabli(dasci)ilinalopatici,potomtooperiukišniciipijtu
vodu prije doručka i prije spavanja. Napiši ispod toga: On je to učinio
lijekomzasvakubolest.’”

Krčanjeustomaku

AhmedibnMuharibal-SudanipreniojeodSafwanaibnIsaibnYa-
hyaal-Baja,odAbdal-Rahmanaibnal-DžehmadaseZerihal-Muharibi
požalioAbuAbdillahu–mirnekajenanj–nakrčanjeustomaku.Imam
gajeupitao:
“Dalitetomuči?”“Da”,odgovorion.Imamreče:“Aštatesprečava
oduzimanjacrnogkuminaimedasnjim?”
SalamaibnMuhammedal-AšaripreniojeodOsmanaibnIsaa,kojije
rekao: “ČovjeksepožalioAbuHasanu(Musaal-Kazimu)–mirnekaje
nanj–rekavši:‘Mučimekrčanjeustomaku.Tomisenikadanepovlačii
Mudrosti islamske medicine

132
to me sramoti pred ljudima, jer oni mogu čuti zvuk toga. Zato moli za
mene da budem izliječen.’ Imam je odgovorio: ‘Kada završiš noćni na-
maz, izgovori: O Allahu, što god znam dobra, to je od Tebe. Nema ni-
kakvamogudjelautomdobru.Štogodznamodzla,tisimeupozoriona
to,tenemamizgovorazato.OAllahu,utječemtiseodoslanjanjanaono
u čemu nema dobra za mene ili upuštanja u ono za što nemam
opravdanja.’”

Zaustavljanjetečenjakrvi

Al-Sabbah ibn Muhammed al-Azdi prenio je od Al-Husejna ibn
Halida,kojijerekao:
“Žena se požalila Imamu Ridi – mir neka je na nj – na neprestano
krvarenje. On joj je napisao: ‘Uzmi pregršt korijandera i jedan sumak i
potom to nakvasi i ostavi na otvorenom zrakuutokujednenoći.Potom
to prosij i stavi na vatru. Popij zdjelicu toga i krvarenje će prestati, ako
Bogda.’”

Gripa

Ejub ibn Omer je prenio od Muhammeda ibn Isaa, od Kamila, od
MuhammedaibnIbrahimaal-Džufija,kojijerekao:
“ČovjeksepožalioAbuHasanual-Ridi,mirnekajenanj,nagripui
bolovekojigagotovoubijaju.ZamoliogajedazamoliAllaha,Moćnog,
Sveobuhvatnog za nj, jer od mnogih lijekova koje je uzimao nikakve -
koristi nije vidio. Nasuprot tome, žestina bola se pojačala. Imam se
nasmijaoirekao:‘Teškotebi,našamolitvaAllahuimatežinu,ijamolim
AllahadatitoolakšaSvojommoćiiSvojomsnagom.Kadatisebolpo-
jačaikadabudešuagonijiodnjega,uzmijedanorahiubacigauvatru,
drži ga sve dok mu jezrga ne bude pečena, a ljuska promijenila izgled.
Tvojbolćesepovućiodjednom.’Čovjekjeposlijerekao:‘TakomiAl-

133
laha, učinio sam to samo jednom i gripa se povukla, voljom Allaha,
Moćnog,Sveobuhvatnog.’”

Hemoroidi

Abual-FawarisibnGalibibnMuhammedibnFarispreniojeodAh-
medaibnHamedaal-Basrija,odNasrovogsinaIbnSajjara,odMuamera
ibnHallada,kojijerekao:
“ImamRida–mirnekajenanj–čestobimesavjetovaodauzmem
ovaj lijek, jer su mnoge koristi u njemu. Pokušao sam to za vjetar i
hemoroide,itakomiAllaha,tomenijeiznevjerilo.Receptglasi:‘Uzmi
jednake udjele crnog mirobalana, beleric mirobalana i embic miro-
balana.Sameljiihiprosijkrozsvilu.Uzmisličnukoličinucrnogbadema
(kojeg zovu plavi muql među Iračanima). Stopi badem u porilukovoj
vodi i drži tako trideset dana dok se tako ne razmekša i rastvori. Potom
dodajovesastojketome,zatimihzamijesisnažno.Formirajihuloptice
poput leće i poulji svoju ruku jakim uljem ili uljem žutog karanfila ili
suzamovog ulja, tako da se to ne lijepi. Potom to osuši u hladu. Ako je
ljeto, uzmi jedan miskal toga, a zimi dva miskala. Uzdrži se od ribe,
sirćetaimahuna,jerjesveovodokazanoiskustvom.’”

Vitiligoibjelinaočiju

Abd al-Aziz ibn Abd al-Džabbar prenio je od Davuda ibn Abd al-
Rahmana,odJunusa,kojijerekao:
“Pojavilo mi se bjelilo u očima te sam otišao Abu Abdillahu – mir
nekajenanj–ipožaliomusenato.Onjerekao:‘Očistiseiklanjajdva
rekatanamazaiizgovori:OAllahu,Milostivi,Samilosni,oSvečujni,o-
Uslišatelju dova, o Davaoče blagoslova. Podari mi dobro Ovog i Onog
svijeta,zaštitimeodzlaOvogsvijetaizlaOnogsvijeta,ukloniodmene
moju nevolju, jer su me ove stvari uznemirile i ožalostile.’” Junus je
rekao: “Učinio sam to kako me on podučio i Allah je uklonio moju te-
gobuodmene.SlavanekajeAllahu.”OdAbuAbdillahaseprenosi–mir
nekajenanj–dajerekao:“Stavisvojurukunabolnomjestoireci:‘O
Mudrosti islamske medicine

134
DavateljuzdravljaiUklanjateljubolesti,podarimizdravljeispasimeod
bolesti.’”

Mlijekoodkamilemuzare

Al-Džarud ibn Muhammed prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od
Kamila,kojijerekao:
“Čuo sam Musa ibn Abdullaha, sina Husejnovog, koji kaže: ‘Čuo
sam šejhove kako kažu: Mlijeko deve muzare je lijek za svaku tjelesnu
bolest.’” Od Abu Abdillaha se prenosi da je rekao isto to, izuzev što je
dodao:“Unjemujelijekzasvakubolestitegobuutijelu.Onočistitijelo,
uklanjanečistoćeiznjegaipročišćujegapotpuno.”

Tegobnodisanje

Abu Džafer Ahmed ibn Muhammed prenio je od Abu Muhammeda
ibnHalida,odMuhammedaibnSinanaal-Sinanija,odAl-Mufaddalaibn
Omera,kojijerekao:
“ZatražiosamodAbuAbdillaha,mirnekajenanj:‘OsineAllahova
Poslanika, toliko teško dišem, ponekada mi kada šetam treba da se od-
maramdvaputaodmojekućedotebe.’Onodgovori:‘OMufaddale,pij
mokraćuoddevemuzare.’”Mufaddaljerekao:“PiosamtoiAllahmije
ukloniomojubolest.”
Ibrahim ibn Sirhan al-Mutatabbib prenio je od Ali ibn Azbata, od
HakimibnMiskina,odIshakibnIsmailaiBišraibnAmara,odkojihsu
obojicakazali:
“Došli smo Abu Abdillahu – mir neka je na nj – a Jusufa je snašla
teškabolest.Sjelismoprednjimikazali:‘NekaAllahbudedobarprema
tebi, snašla nas je nesreća, kakva nikoga prije nas nije snašla.’ Imam
upita: ‘A kakva nesreća?’ Upoznali smo ga sa našim problemom, a on
rečeJunusu:‘Ustaniiočistise,klanjajdvarekata,potomsezahvaliAl-
lahu i veličaj ga i donesi salavat na Muhammeda i njegov Ehli-bejt.Po-

135
tomreci:OAllah,oAllah,oAllah,oMilostivi,oMilostivi,oMilostivi,
o Samilosni, o Samilosni, o Samilosni, o Jedini, o Jedini, o Samcati, o
Samcati,oSamcati,oUtočište,oUtočište,oUtočište,oNajmilostivijiod
milostivih, o Najmilostiviji od milostivih, o Najsnažniji od snažnih, o
Najsnažniji od snažnih, o Gospodaru svjetova, o Gospodaru svjetova, o
Uslišavaoče dova, o Uslišavaoče dova, o Spuštaoče blagoslova, o
Spuštaočeblagoslova,oDavaočeblagoslova,oDavaočeblagoslova,bla-
goslovi Muhammeda i njegovu porodicu, meni podari dobra Ovog i do-
bra Onog svijeta, otkloni od mene zlo Ovog svijeta, i zlo Onog svijeta.
Uklonionoštojeumeni,jerovamejestvaruznemirilaiojadila.’”Onje
poslije rekao: “Učinio sam to što je Imam Sadik – mir neka je na nj –
preporučio, i tako mi Boga, mi nismo napustili Medinu, a tegoba me je
većnapustila.”

Habbabaal-Walibijai“zlabolest”

Ahmed ibn al-Munzir prenio je od Omera ibn al-Abd al-Aziza, od
Davudaal-Raqqija,kojijerekao:
“BiosamsaAbuAbdillahom–mirnekajenanj–kadajeHabbaba
al-Walibijaušla.Bilajepravednažena.OnajeImamaispitivalaoharam
i halal stvarima i mi smo uživali u ovim pitanjima. Imam Sadik nam je
potom rekao: ‘Jeste li čuli bolja pitanja od ovih koja je postavila ova
žena?’” Odgovorili su: “Neka budemo žrtvovani za tebe, ovo je duboko
dirnulonašasrcainašagledišta.”Apotomsunjojpoteklesuze.EsSadik
–mirnekajenanj–jujeupitao:“Zaštotevidimsuznihočiju?”Odgo-
vorila je: “O sine Allahova Poslanika, jedna ‘zla bolest’, koja bi mogla
snaćiPoslanikainjegoveprijateljesnašlajemene.Mojirođaciiljudiiz
moje familije kažu: ‘Zla bolest ju je snašla, i ako je njen vođa (Imam)
onakavkakvimgaonaopisuje,ondaćeonsigurnomoliti,tećeUzvišeni
Allah ukloniti njenu tegobu.’ Tako mi Allaha, ja sam bila zadovoljna s
tombolešćuiznalasamdajetopročišćenjeiotkupljenjeodgrijeha,ida
jeriječobolestipravednika.”Imames-Sadik–mirnekajenanj–upita
je:“Dalijetvojategobahronična?”Onaodgovori:“Da,osineAllahova
Poslanika.” Davud al-Raqqi je rekao: “Es Sadik – mir neka je na nj –
pokrenuojesvojeusnenekomdovom,kojomneznam,tejekazao:‘Idiu
ženskeodaje,takodamožešgledatiusvojetijelo.’”Araqijerekao:“Ona
jeotišla,razodjenulaseipotomustala.Ništanijeostalonanjenimprsima
Mudrosti islamske medicine

136
inanjenomtijelu.”Imamjerekao:“Asadaidirođacimaireciim:‘Ovo
jeonajkojisvojimimamatomtražiblizinuUzvišenogAllaha.’”
Od Abu Hasana (Musa al-Kazima) se prenosi da je rekao: “Ko god
jedejuhuodgoveđegmesa,UzvišeniAllahćeotklonitiodnjegavitiligo
ilepru.”

“Zlabolest”

Al-Hasan ibn al-Halil prenio je od Ahmeda ibn Zejda, od Šadhana
ibnal-Halila,odZarija,kojijerekao:
“Došao je neki čovjek Es-Sadiku –mirnekajenanj–ipožaliomu
se da jejedanodnjegovihpoznanikapogođen‘zlombolešću’.Ongaje
posavjetovao da uzme sedre sa kišnicom idatopopije.’Uzarijerekao:
“Onjetoučinioiozdravioje.”
Prenosi se da je Es-Sadik – mir neka je na nj – rekao: “Nema ništa
blagodarnije za zlu bolest nego glina od al-Džerira.” Jedan čovjek reče:
“OsineAllahovaPoslanika,akakojetikonzumiraš.”Onreče:“Pijjesa
kišnicomipremažinjombolesnidiotijela,jeronajekorisnaitojedoka-
zano.Toćeteizliječiti,akoBogda.”

Zaštitaodlepre

IbrahimjeprenioodHusejnaibnAliibnFaddalaiHusejnibnAliibn
Jaqtina,Sa'danaibnMuslima,odIshaqibnAmara,odAbuAbdillahaes-
Sadiqa–mirnekajenanj–dajeonrekao:
“Veća rasprostranjenostdlačicaunosupredstavljazaštituodlepre.”
PrenosiseodSalameibnOmeraal-Hamdanija,kojijerekao:“Ušaosam
uMedinu,otišaodoAbuAbdillaha–mirnekajenanj–irekao:‘Osine
Allahova Poslanika, ja sam skupio pripadnike svoje kuće za hadždž,
došaosamkodtebedazatražišzaštituzasvenjihodbolestikojajemene
snašla–toje‘zlabolest’.Imamreče:‘IdiistaniporedmezaraAllahova
Poslanika – mir neka je na nj – i u sjeni njegove blagodarnosti i zaštite
napišisuruAl-An'am.Papirstaviuvoduipijtuvodusamedom.Bolest
ćebitiuklonjena.’”

137
Prenosisedajeontakođerrekao:“ZemljagradaMedine,gradaAlla-
hovaPoslanika,nekajesalavatiselamnanjinjegovuporodicu,uklanja
lepru.”
Bijelarepa

EbuBekrMuhammedibnal-HurejšpreniojeodMuhammedibnIsa
Ali ibn Musajjiba, od Musa al-Kazima – mir neka je na nj – da je on
rekao:
“Jedite bijelu repu, jer nema onoga ko boluje od lepre, a da jedući
bijelurepunećebitiizliječen.”Musajjibjeupitao:“Sirovuilikuhanu?”
Onodgovori:“Obje.”
PrenosiseodAbuDžafera–mirnekajenanj–dajerekao:“Nema
stvorenjakojebolujeodlepre,adajedućibijelurepunećebitiizliječen.”

Ganglia

MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedaibnYahya
al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana, od Al-Mufaddala ibn Omera
al-Džu'fija,odAbuAbdillahaEs-Sadiqa–mirnekajenanj–odnjego-
vihdjedova,odEmiral-mu'minina–mirnekajenanj–dajerekao:
“AllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekasunanjinjegovu
porodicu–rekaoje:‘Pazitesejedenjaganglia,jeronepobuđujulepru.’”
Onjerekao:“Jevrejisuimalidobrozdravljezbogtogaštosuizbjegavali
jedenjeganglia.”Rekaoje:“Kadaviditeonekojibolujulepru,tražiteod
vašegGospodaradobrozdravljeinemojtebitinemarnipremaNjemu.”

Gledanjeupogođenogbolešću

Tahir ibn Harb al-Sajrafi prenio je od Musaa ibn Isaa, od Muham-
meda ibn Sinana al-Sa'idija, od Džafera ibn Muhammeda – mir neka je
nanj–odnjegovaoca,kojijerekao:
“Allahov Poslanik, blagoslov neka je na nj i njegove, je rekao: ‘Ne
gledajteuonepogođeneteškombolešćuileprom,jertoihražalošćuje.’”
Mudrosti islamske medicine

138
Od Es-Sadiqa – mir neka je na nj – od njegova oca se prenosidaje
rekao: “Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov nekasunanjinje-
govu porodicu – je rekao: ‘Ne gledajte u oboljelog od dugotrajnih
zaraznihbolestiinemojteihposjećivati.Kadaprolaziteporednjih,ubr-
zajtekoraktakodaonoštojenjihsnašlonebiprešlonavas.’”

Skraćivanjebrkovaidlačicaunosu

AhmedibnBešipreniojeodZijadaibnMervanaal-Abduja,odMu-
hammed ibn Sinana, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je
rekao:
“Emir al-mu'minin je rekao: ‘Potkresavanje brkova svakog petka je
zaštitaodlepre.Dlačiceunosutakođersuzaštitaodlepre.’”

Muhe

Sahl ibn Ahmed prenio je od Muhammed ibn Aruma, od Salih ibn
Muhammeda, odOmeribnŠimra,odDžabira,odAbuDžaferal-Baqira
–mirnekajenanj–kojijerekao:
“AllahovPoslanik–miriblagoslovAllahovnekasunanjinjegovu
porodicu–jerekao:‘Akovammuhapadneuposudusajelom,potopite
jeunjucijelu,jerujednomnjenomkrilujelijek,audrugomotrov.Ona
potapa jedno svoje krilo (otrovno), a ne potapa ono u kojem je lijek.
Stogajepotopitecijeludavamnemoženauditi.’”Onjerekao:“Danije
zamuhekojepadajuljudimauhranu,kadaljudiineznaju,leprabisena
svestraneproširilameđunjima.”
OdMuhammedaibnAlial-Baqira–mirnekajenanj–prenosiseda
jerekao:
“Daljudinejeduneštoodmuha,znajućitoilineznajući,bilibipo-
gođenileprom.”Ilijerekao:“Svibibilizaraženileprom.”

Uobičajenaprehlada

139
Aliibnal-HalilpreniojeodAbdal-AzizaibnHasana,odHammada
ibnIsaa,odHarizibnAbdullahaal-Sidžistanija,odAbuAbdillaha–mir
nekajenanj–kojijerekaoučiteljusvojedjece:
“Ako mi se prehladi i jedno dijete, obavijesti me.” Učitelj bi ga
obavještavao, ali on ne bi reagovao, pa mu je učitelj jedanput rekao:
“Zapovijediosimidateinformišemoovomeijasamtoučinio,atimi
uopćenisiodgovorio.”Onodgovori:“Ovaprehaladanijeništadrugodo
strunalepreunjemu.Kadaseonapokrene,Allahjeizgoniprehladom.”

Jedenješumskelještarke(flancorin)

MervanibnMuhammedpreniojeodAliibnal-Nu'mana,odAliibn
al-HasanaibnMusaa–mirnekajenanj–odnjegovihdjedova,odEmir
al-mu'minina,kojijerekao:
“Čuo sam Allahova Poslanika – mir i blagoslov Allahov neka su na
nj i njegovu porodicu – da kaže: ‘Ko god želi da umanji svoju srdžbu,
nekajedešumskulještarku.’”
PrenosiseodBožijegPoslanika–miriblagoslovAllahovnekasuna
njinjegovuporodicu–dajerekao:“Kogodsežalinasrčaneproblemei
mnogotuguje,nekajedelještarku.”

Dovazamentalneprobleme(šizofreniju)

Osman ibn Sa'id al-Qattan prenio jeodSa'danaibnMuslima,aovaj
odMuhammedaibnIbrahima,kojijerekao:
“Neki čovjek je došao kod Abu Abdillaha – mir neka je na nj – i u
tomtrenutkugajesnašaomentalninapad.Imam–mirnekajenanj–je
rekao:‘Učiovudovukadaidešnaspavanje:UimeAllahaisaAllahom.
Ja vjerujem u Allaha, a ne vjerujem u idole. O Allahu, zaštiti me kada
spavam i kada sam budan. Utječem se moći Allahovoj i Njegovom
Veličinom, od onoga što me može snaći i čega se plašim.’” Čovjek je
rekao:“Učiniosamtakoibiosamizliječen,voljomUzvišenogAllaha.”
Od njega se prenosi da je rekao: “Koga god snađe duševna bolest,
neka zatraži zaštitu utorkom po noći ovom korisnom dovom.” Potom je
Mudrosti islamske medicine

140
spomenuoprethodnihadisirekao:“Bolestsevišenećevratiti.Učiteovu
dovu u zoru nakon traženja oprosta od Allaha, kao i poslije okončanja
noćnihnafila.”
Panika

Džafer ibn Hannan al-Ta'i prenio je od Muhammeda ibn Abdullaha
ibnMesuda,odMuhammedaibnMuskanaal-Halebija,kojijerekao:
“Abu Abdillahu – mir neka je na nj – neki čovjek je rekao: ‘O sine
Allahova Poslanika, imam kćerku zbog koje sam ojađen, jer ona je u
paniciinervoziidanjuinoću.Akomislišdajeučinkovito,moliAllaha
zanjenoozdravljenje.’”Halabijepotomrekao:“Imamjezamoliozanju,
potomjerekao:‘Posavjetujjedaotvorikrvnisudjerćejojtokoristiti.’”
AbuDžaferMuhammedal-Baqir–mirnekajenanj–rekaojedamu
se čovjek požalio i kazao mu: “O sine Allahova Poslanika, ja imam
sluškinju koja je pogođena vjetrovima.”Onjeodgovorio:“Tražizaštitu
za nju učenjemotvorenogKur'anasureAl-Fatiha,dvijesurezatraženje
utočišta–Al-FelekiAl-Nasdesetputa.Potomjojtozapišiistavizapisu
posudu sa miskom i šafranom i daj joj da pije iz toga. Neka koristi tu
vodu za pijenje, za abdest i kupanje. Neka to čini tri dana uzastopno i
Allahćejojuklonitinjenubolest.”

Intenzivnokrvarenje

Muhammed ibn Hilal prenio je od Ali ibn Mihrana, od Hamada ibn
Isaa,odHarizaibnAbdullaha,odAbuAbdillahaEs-Sadiqa–mirnekaje
nanj–kojijerekao:
“Većina ovih čireva i rana su od pretjerano vruće krvi koju čovjek
blagovremeno ne odstrani. Koga god snađe nešto od toga, neka kada
pođe na počinak izgovori: ‘Utječem se licu Allahovom, moći Njegovoj,
Njegovimsavršenimriječimakojenemimoilazeništaodzloginištašto
posjedujezlo.’Kadaizgovoriovo,nijedanoddžinnamunemoženauditi
ionćeozdraviti,akoBogda.
Napokon, napiši na papir za osobu koja pati od čira (apscesa)
sljedeće:

141

-=·`'`إ-`ا`
=~¹==-=~·-=~'=
ن·~¹+´·-

Nekatooboljelaosobaproguta.”

Bradavice(izrasline)

Sa'dawayhibnAbdullahpreniojeodAliibnal-Nu'mana,odAbual-
Hasana al-Ride – mir neka je na nj – jednog od njegovih djedova da je
Nu'manrekao:
“RekohImamu:‘Nekabudemžrtvovanzatebe,imamtolikovoljenog
sina,akojinemožeizaćimeđunarodzbogmnoštvabradavicaponjemu.
Molim te, o sine Allahova Poslanika, da me podučiš nečemu što će mu
koristiti.’” A Imam odgovori: “Za svaku bradavicu uzmi 7 zrna ječma i
prouči na svako sedam puta sljedeće ajete: Kada se Događaj dogodi –
događanjenjegovonikonećeporicati–nekećeponiziti,anekeuzvisiti;
kad se Zemlja jako potrese i brda se u komadiće zdrobe, i postanu
prašina razasuta. (Kur'an, 56:1-6) A pitaju te o planinama, pa ti reci:
‘Gospodarmojćeihuprahpretvoritiizasuti,amjestanakojemsubile
ravnomledinomostaviti,niudubinaniuzvisinanaZemljinećešvidjeti.’
(Kur'an,20:105-107).
Potom uzmi ječmeno zrno i natrljaj njime centar bradavice, potom
sveži u komad novog platna i pričvrsti na jedan kamen i baci u zahod.”
Numan je kazao: “Učinio sam to i pogledao sam u njega. Tako mi Al-
laha, sedmog ili osmog dana on jebiokaodlanmojerukeilijoščišći.”
Neki od njih kažu da bi ga trebalo liječiti u vrijeme muhaqa, od 28. do
30.umjesecu,tojevrijemekadajemjesecskriveninemožebitiviđen.
Ovojenajkorisnijinačinzaliječenje.”

Cista

Mudrosti islamske medicine

142
Muhammed ibn Amir prenio je od Muhammeda ibn Alima al-
Saqafija, od Amara ibn Isa al-Kilabija, od Abdullaha ibn Sinana, od
ImamaAbuAbdillaha–mirnekajenanj–dajeSinanrekao:
“DošaoječovjekodšiijaipožalioseImamunacistukojasepojavila
nanjemu.Imammujenatorekao:‘Postitridana,potomseokupajčet-
vrti dan u podne i izađi na ravnicu ispred svoga Gospodara. Ponesi sa
sobom čisto, zakrpljeno i dronjavo odjelo. Klanjaj četiri rekata namaza,
učinanjimaonoštotijelahkoizKur'anaibudiskrušenusvojojmolitvi.
Kada završiš, svuci svoju odjeću, a na sebe navuci dronjavu odjeću, i
spusti svoj desni obraz na zemlju, potom izgovori skrušeno i ponizno
sljedeću dovu: O Jedini, o Jedinstveni, o Sveti, o Opraštajući, o Sve-
moćni,oBliski,oTikojiseodazivaš,oNajmilostivijiodmilostivih,bla-
goslovi Muhammeda i njegovu porodicu, ukloni moju bolest,odjenime
lijepomćudi,dajmisamodovoljnostizdravljenaOvominaOnomsvi-
jetu.ObdarimeSvojimblagodatimaiukloniizmeneonoštomemučii
proganja.’PotommujeImam–mirnekajenanj–rekao:‘Znajdatiovo
nećekoristitidoknebudešeliminisaokonfliktprotivtogausvomsrcu,i
doknebudešznaodaćetiovokoristiti.’”IbnSinanjerekao:“Čovjekje
učiniokaoštomujeImamEsSadiq–mirnekajenanj–preporučioi
postaojeizliječen.”

Oteklinenatijelu

Muhammed ibn Ishak ibn al-Valid prenio od svoga nećaka, Ahmed
ibn Ibrahima ibn al-Valida, a ovaj od Ali Ibn Azbata, od Hakima ibn
Sulejmana,odMejsera,ovajodAbuAbdillaha–mirnekajenanj–daje
rekao:
“Ovajajetjezasvakuoteklinunatijeluzakojusečovjekplašidaje
otkrije pred drugima. Kada budeš učio, prethodno se okupaj i očisti.
Kada budeš obavio abdest za farz-namaz, zatraži zaštitu njime od tvoje
izraslineprijemolitveiučidovupritome.Potomproučisljedećiajetza
to: Da Mi ovaj Kur'an brdu nekom objavimo, ti bi vidio kako je ono
skrušenošću ispunjeno, i kako bi se pred strahom od Allaha raspalo.
(Kur'an,59:21-24)Akoučinišuskladusaonimštojeovdjespomenuto,
oteklinaćesepovući.”

143

Strahutokuspavanja

AbuUbejdeibnMuhammedibnUbejdpreniojeodAbuMuhammed
ibn Ubejda, od Al-Nadr ibn Suwejda, od Mejsara, od Es-Sadiqa – mir
nekajenanj–damuječovjekrekao:
“O sine Allahova Poslanika, ja imam sluškinju koju često proganja
strah u toku spavanja. Ponekad se to toliko intenzivira da ona uopće ne
miruje. Imala je jednu hamajliju na svojoj ruci. I neko ju je vidio da se
liječinjomikazaodasujeobuzelidžinni,idajujenemogućeizliječiti.”
Imamjerekao:“Podučijedaotvorikrvnisudidauzmevodeodkopra,
prokuhane sa medom, te da to pije tokomtridana.AllahUzvišenićeje
povratitiuzdravostanje.”Čovjekjerekao:“Učiniosamtoionajebila
izliječena,voljomUzvišenogAllaha.”

Vjetrovi

Muhammed ibn Bukejr prenio je od Safwana ibn Yahyaa, od
MundhiraibnHamana,odMuhammedaibnMuslimaiSadaal-Mewlaa,
dasuobojicarekli:
“ImamEsSadiq–mirnekajenanj–jerekao:‘Sviovivjetrovisuod
predominantnežuči,ilipretjeranovrućekrvi,ilipretjeranesluzi(šlajma).
Zatosečovjektrebabrinutiosebiprijenegogaovetegobesnađuiunište
muzdravlje.’”

Padavica

OdAbuHasanal-Ride–mirnekajenanj–prenosisedajeonvidio
čovjekakogajesnašlapadavica,tejezatražiočašuvodezanjega.Potom
mujeproučiosuruHamdidvijesurezatraženjeutočišta–FelekiNas;
potomjenarediodamusepoglaviipolicupolijeonačašavode.Čovjek
jeustaoiImammujerekao:“Nećetisetovišenikadavratiti.”

Mudrosti islamske medicine

144
Golubovi

AliibnSaidpreniojeodMuhammedaibnKarama,kojijerekao:
“VidiosampargolubovaukućiMusaibnDžafera–mirnekajenanj
–muškijebiozelensaneštosmeđihtačakaposebi,aženkajebilacrna.
Vidio sam Imamakakoimmrvihljebdokjesjediozasofromgovoreći:
“Oni se kreću noću i prave midruštvo.Ništasenemrdnenoću,adase
oni ne zatresu, i da Allah time ne odbije zle duhove koji budu ušli u
kuću.”

Ubijanjegolubova

Ali ibn Said je prenio od Muhammeda ibn Karama, od Abu Hamze
al-Sumalija,kojijerekao:
“Mojdjedimagoluboveijasamihpobiousrdžbi.Potomsamotišao
uMekuisvratiosamImamuAbuDžaferual-Baqiru–mirnekajenanj–
prijeizlazkasunca.Kadajesuncegranulo,vidiosammnoštvogolubova
u kući. Upitao sam Imama neka pitanja i zapisivao njegove odgovore.
Moje srce bilo je preokupirano onim što sam učinio u Kufi, što sam
bespotrebno pobio golubove. Rekoh tada sebi: ‘Da nema dobra u tim
golubovima,Imamihnebidržaoukući.’AbuDžafer–mirnekajenanj
– reče mi tada: ‘Šta te muči, o Abu Hamza?’ Rekoh: ‘O sine Allahova
Poslanika, ja sam dobro.’Onreče:‘Tvojemislisunegdjedrugdje.’Re-
koh:‘Da,Allahami.’Iispričahmudogodovštinusnjima,idasamizne-
nađen mnoštvom golubova kod njega. Al-Baqir – mir neka je na nj –
reče: ‘Ružno je to što si učinio, o Abu Hamza. Ne znaš li da kada se
džinni igraju sa našom djecom, da se zlo odvlači od njih, leputanjem
golubova, i da oni pozivaju na molitvu na kraju noći? Zato udijeli po
jedandinarzasvakogodnjih,zbogtogaštosiihpobiouljutnji.’”

145
Dovazaopsjednutogdžinnima

Al-Muzaffer ibn Muhammed ibn Abd al-Rahman prenio je od Abd
al-RahmanaibnAbuNedžrana,odSulejmanaibnDžafera,odIbrahima
ibnAbuYahyeal-Madanija,kojijerekao:
“Allahov Poslanik, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu,
rekao je: ‘Ko god je pogođen kamenom ili opsjednut džinnom, neka
uzme kamen i neka ga vrati nazad na mjesto odakle je došao, govoreći:
Dovoljan mi je Allah za zaštitu. Allah čuje onoga ko Ga doziva. Pred
Allahomnemakraja.’”
Poslanik–miriblagoslovAllahovnekasunanjinjegovuporodicu
–jerekao:“Držiteraznoraznedomaćeživotinjeuvašimkućamatakoda
sedžinniišejtanizabavesnjimaumjestosavašomdjecom.”

Gledanjeuojađenog

AbidibnAwnibnAbdullahal-MadanipreniojeodSafvanaibnYa-
hye Bayye al-Sabirija, od Muhammeda ibn Ibrahima, od Hanana ibn
Ibrahima,odes-Sadiqa–mirnekajenanj–kojijerekao:
“Kada vidite skrhanog bolešću i ojađenog, vi recite: ‘Hvala Allahu
kojimejezaštitioodonogaštojesnašlotebe,adajeOntoželioučiniti,
onbitoučiniomeni.’”
OdImamaal-Baqira–mirnekajenanj–prenosisedajerekao:
“Kada vidite ojađenog, recite: ‘Hvala Allahu koji me je zaštitio od
onoga što je snašlo tebe i koji me je odlikovao u toj stvari nad tobom i
nadmnogimdrugimakojejestvorio.’”

Umobolniipadavičari

Muhammed ibn Džafer ibn Mihran prenio je od Ahmeda ibn Ham-
mada,odAbuDžaferaal-Baqira–mirnekajenanj–dajeonpropisao
ciklamu za svoju sluškinju i rekao da je to korisno za sve nevolje uz-
rokovane od zlih duhova, mentalnog rastrojstva, ludosti, padavice, en-
Mudrosti islamske medicine

146
snaremendaitd.Tojeiskušanokorisnim,voljomUzvišenogAllaha.On
jekazao:
“Uzmite storax i sandarach i pljuvačku iz usta, sandarilažni bdell-
jum,listodcolochynth,marmari,bijelisumpor,unutarnjusupstancumu-
qlaiJamanijevslatkičempres.Staviusveto3kapimirhaidikobrazove
vlasi pomiješane sa sirijskom tečnom smolom. Stavi to sve zajedno i -
stvoriparuiztoga.Toćebitidobroiefikasno,akoBogda.”

Dovazazačaranost

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Ahmeda ibn Yahya al-
Armanija,odMuhammedaibnSajjara,odMuhammedaibnal-Fadlaibn
Omera,odAbuAbdillaha–mirnekajenanj–dajerekao:
“Amiral-mu'minin–mirnekajenanj–rekaojedajeDžibril–mir
neka je na nj – došao Poslaniku, mir Allahov neka je na nj i njegovu
porodicu,irekao:“OMuhammede.”Onjeodgovorio:“Tebisamnaus-
luzi, o Džibrilu.” On reče: “Taj i taj jevrej te je začarao i stavio sihreu
bunar od Benu toga i toga, stoga pošalji jednog od najiskrenijih tvojih
sljedbenika,kojitijenajvažnijiikojitijenajpribližnijitakodaonmože
donijetitajsihr.”On(AbuAbdillah)jerekao:“Poslanikje,mirAllahov
nekajenanjinjegovuporodicu,poslaoAlijaibnAbuTaliba–mirneka
jenanj–irekao:‘IdiubunarZarwana,unjemujesihrukojemmeje
jevrejLabidibnA'samzačarao,idonesimito.’”
Ali – mir neka je na nj – je rekao: “Odazvao sam se zahtjevu Alla-
hovaPoslanika,spustiosamseubunar,načijemdnujebioizvorvode,a
koji je sada izgledao kao voda u cisterni, zbog sihra. Tragao sam žurno
za sihrom dok nisam došao do dna bunara, ali ganisamnašao.Onikoji
su bili sa mnom rekoše: ‘Nema ništa u njemu.’ Tako sam izašao. Ali,
tadasamsebirekao:‘Ne,takomiAllaha,onnijelagao,anija,ijanisam
u odnosu na njega (Poslanika) kao što ste vi.’ Tragao sam za njim po-
novopažljivoinapokongapronašao.OtišaosamAllahovomPoslaniku,
a on je rekao: Otvori ga. Ja sam ga otvorio i u njemu se uistinu nalazio
komadpalminegranenakojemjebiouvezan21čvor.Džibriljeobjavio
toga dana Allahovom Poslaniku dvije sure u kojima se traži utočište od
Allaha–Al-FelekiAl-Nas.TadajeBožijiPoslanikkazao:‘OAli,sada
ih uči nad ovim sihrom.’’ Kad god bi Amir al-mu'minin proučio ove

147
dvijesure,jedančvorbiseodvezao,isvetakodoknijezavršiosasvim
čvorovima, dok nije Uzvišeni Moćni Allah uklonio sihr sa svoga
Poslanika i povratio mu zdravlje. Prenosi se da su Džibril i Mikail, mir
neka je na njih, došliAllahovomPoslaniku,mirAllahovnekajenanji
njegovuporodicu,takodajejedanodnjihsjeonadesnu,adruginanje-
govu lijevu stranu. Tada je Džibril rekao Mikailu: “Šta muči ovog
čovjeka?” Mikail je odgovorio: “On je opsihren.” Džibril – mir neka je
na nj – je upitao: “A ko mu je to podmetnuoo.” Mikail je odgovorio:
“LabidibnA'san,jevrej.”Potomjeoncitiraohadisdokraja.

Dvijesurezauticanjeodsihra(Al-FeleqiAl-Nas)

Ibrahimal-BejtarpreniojeodMuhammedibnIsaa,odJunusibnAb-
dulrahmana, koji je nazvan Junus al-Musalli zbog mnoštva nafila koje
obavlja,odIbnMuskana,odZarara,kojijerekao:
“AbuDžaferal-Baqir–mirnekajenanj–rekaojedasihrinedaju
moćničemuosimočima.”
OdEs-Sadiqa–mirnekajenanj–prenosisedajeonupitanodvije
sure za traženje utočišta – Al-Feleq i Al-Nas – i da li su one bile dio
Kur'ana,aEs-Sadiqjeodgovorio:“OnesudioKur'ana.”Čovjekjerekao:
“One nisu u sastavu Kur'ana prema učenju Ibn Mesuda, niti se nalazi u
njegovojzbirciKur'ana.”AbuAbdillahjeodgovorio:“IbnMesudjepo-
griješio, obje one su iz Kur'ana.” Čovjek je rekao: “Mogu li ih učiti, o
sineAllahovaPoslanika,kaodasuonepisanitekst?”Onjerekao:“Da,a
daliznašnjihovoznačenjeizaštosuobjavljene?LabidibnA'san,jevrej
je nabacio sihr na Allahova Poslanika, mir Allahov neka je na nj i nje-
govuporodicu...”AbuBasirjerekaoImamu:“Jelibilomogućedanje-
gov sihr bude djelotvoran.” Imam – mir neka je na nj – je odgovorio:
“Da, zacijelo, Poslanik, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu,
biojepomisliodajesihrbiosveobuhvatan,alionnijebiosveobuhvatan.
Onjetragaozaoblikomsihra,aliganijevidiosvedokganijedodirnuo
svojom rukom. Sihri su činjenice i oni nemaju moći ni nad čim drugim
osim očima i genitalijama. Tada mu je došao Džibril i obavijestio ga o
tome,tejeonpozvaoAlija–mirnekajenanj–iposlaogadatodonese
izbunaraZarwana.”Apotomjeispričaohadisdokraja.

Mudrosti islamske medicine

148
Sihrzaopčinjenog

Sehl ibn Muhammed ibn Sehl prenio je od Abd Rabbihija ibn Mu-
hammedaibnIbrahima,odIbnAruma,odIbnMuskama,odAl-Halabija,
kojijerekao:“UpitaosamAbuAbdillaha–mirnekajenanj–osihrima
za opčinjene. On jerekao:‘Mojotac–mirnekajenanj–nijevidiou
tomenikavuštetu.’”
OdMuhammedaibnMuslimaseprenosidajerekao:“AbuAbdillah
–mirnekajenanj–izdiktiraonamjeovudovugovorećidajeonanasli-
jeđenaidamožeponištitisihre.Zapišijenapapiriprikačinaopčinjenu
osobu:
Ikadonibaciše,Musauzviknu:Onoštosteprirediličarolijaje!Al-
lahćejeuništiti,jerAllahnedopuštadadjelopokvarenjakauspije.Al-
lah će Svojom moći istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo
biti. (Kur'an, 10:81-82) Da li je teže vas stvoriti ili Nebesa koja je on
stvorio. Svod njihov je visoko uzdigao i usavršio. (Kur'an,79:28)Itako
istinanavidjeloizbiipokazadajebilolažnoonoštosuonipriredili,itu
oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poniženi, a čarobnjaci se licem na tle
baciše. Mi vjerujemo u Gospodara svjetova – povikaše – Gospodara
MusaovaiHarunova!(Kur'an,7:118-122)

Dovazaonogakoželiposjetitivladara

Al-Aš'as ibn Abdullah prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Abu
Hasanaal-Ride–mirnekajenanj–odMusaibnDžafera–mirnekaje
nanj–kojijerekao:
“Kada je Abu al-Dawanik (halifa Al-Mensur – umro 754. god.)
poslao svoje ljude da mu dovedu Abu Abdillaha – mir neka je na nj –
namjeravajući da ga ubije, upravitelj Medine odveo ga je (Abu Abdil-
laha)halifi.Abual-Dawanik,usvojojželjidagaubije,zahtijevaojeda
gaštobržeprivede,inapokongaugledaokakosporoprilazi.Kadagaje
vidio pred sobom, nasmijao se, poselamio ga i dao mu da sjedne pored
sebe.Rekaoje:‘OsineAllahovaPoslanika,takomiAllaha,poslaosam
po tebe s namjerom da te ubijem, ali videći te, osjetio sam veliku nak-
lonost prema tebi. Tako mi Allaha, nema nikoga iz moje porodice

149
voljenijeg i dražeg od tebe. Ali, o Abu Abdillah, šta je ovo štočujemo
tebi da nas omalovažaš i loše govoriš o nama?’ Imam odgovori: ‘O
vladaru, nikada nisam govorio loše o vama.’ Halifa se nasmijao i rekao
mu:‘TakomiAllaha,tisivišenaistiniumojimočima,negosviovikoji
tekleveću.Mojprijestojepredtobomimojesjedište.Zatobudiveseoi
ne boj se mene zbog onoga što radiš, bilo to veliko ili malo, ja ti neću
pravititeškoćeniučemu.’
Potom mu je zapovjedio da ode otpraćajući ga sa poklonima i
darovima, ali je Imam odbio prihvatiti bilo šta i rekao: ‘O vladaru, ja
imambogatstvaivlasništvamnogo.Aliakonamjeravašdameoslobodiš,
onda to isto moraš učiniti za članove moje porodice, koji su ostali iza,
skinisnjihsmrtnukaznu.’Onjeodgovorio:‘Jasamtoprihvatio,oAbu-
Abdillah,ijasamizdaonaređenjazastohiljadadirhemazatebe,raspo-
dijelitomeđunjima.’Imamjeodgovorio:‘Tisizavezaočvorrodbinskih
veza,ovladaru.’
Kada je on otišao, pred njim su hodili stariji i mlađi iz svakog -
kurejševićkog plemena. Sa njim je bio 'Ajn Abu al-Davanih, koji mu je
rekao:‘OsineAllahovaPoslanika,tisinampodarioozdravljujućipogled
kadasidošaouprisustvovladaraiontinizaštanijeprigovorio,osimza
tvojeusnekojesusestalnopomicale,aštajebiloto?’‘Kadasamgapo-
gledao,rekaosam:OTikojisiNepogrešivikojisiVječaniputemKo-
jeg se uvezuju rodbinske veze, blagoslovi Muhammeda i njegovu
porodicu, i zaštiti me od zla Svojom Snagom i Svojom Moći. Tako mi
Allaha,nisamdodaoovomeništaosimonoštosičuo.’
Al-'Ajn se vratio Abu al-Dawaniku i obavijestio ga o ovome.
Dawanikjerekao:‘TakomiAllaha,onnijenizavršiosvojšapat,avećje
svazlobakojajebilaumomsrcutrenutnobilauklonjena.’”

Probadanje(kucanje)ukrvnimsudovima

AhmedibnMuhammedibnal-DžarudpreniojeodMuhammedaibn
Isaa,odDavudibnRazina,kojijerekao:
“Požalio sam se Abu Abdillahu, mir neka je na nj, i rekao: ‘O sine
Alllahova Poslanika, jučer je jedan od mojih krvnih sudova počeo
probadatiijasamvećujutropoželiodatidođemizatražimpomoć.’On
Mudrosti islamske medicine

150
odgovori:‘Stavisvojurukunamjestogdjeprobadairecitriputa:Allah,
Allah,Allah,mojGospodarjeistina.Itoćesepovućiodjednom.”
PrenosiseodAl-MufaddalaibnOmeraal-Džufija,odAbuAbdillaha
Es-Sadiqa, mir neka je na nj, da je rekao: “Uči od mene, o Mufaddale,
dovuzasvepatnjekaoštosulupanjekrvnihsudovaidrugihstvari.Reci:
‘U ime Allaha i sa Allahom, koliko mnogo je Allahovih blagoslova u
mirnom krvnom sudu i u nemirnom, na cijenjenom i na nevaljalom
robu.’ Uzmi potom svoju bradu svojom desnom rukom, nakon farz-na-
maza, i reci tri puta: ‘O Allahu, ukloni moje nevolje i ubrzaj moje oz-
dravljenjeiizliječimojuranu.’Poželjnojedaovoizgovarašsasuzamai
jecanjem.”

Zaštitaoddžinna

AbdullahibnYahyaal-BazzazpreniojeodAliibnMuskana,odAb-
dullaha ibn al-Mufaddala al-Nawfalija, od njegova oca, od Husejna ibn
Alija,mirnekajenanj,kojijerekao:
“Izgovaramoveriječi,neobraćajućipažnjunadžinneiljudekojisu
okomene:‘UimeAllaha,isaAllahom,ipremaAllahu,inaAllahovom
putu,iuskladusavjeromAllahovaPoslanika,mirAllahovnekajenanj
i njegovu porodicu. (...) O Allahu, zaštiti me Svojom snagom i Svojom
moći i Svojom nadmoćnošću od svakog zlonamjernika i spletki
pokvarenjaka. Zacijelo ja volim pravedne i odabrane. O Allahu, bla-
gosloviMuhammeda,Poslanikainjegovuporodicu.’”

Usamljenost

AliibnMahanpreniojeodSarradža,kogajeliječioImamRida–mir
nekajenanj–odDžaferaibnDaylama,odIbrahimaibnAbdal-Hamida,
odAl-Halabija,kojijerekao:
“ObratiosečovjekImamuSadiku,mirnekajenanj:‘Kadasamsam,
usamljenostinervozamespopadnu,alikadasammeđuljudima,neosje-
ćamništaodtoga.’Imammureče:‘Stavisvojurukunasrceireci:Uime
Allaha, u ime Allaha, u ime Allaha. Potom svojom rukom pređi preko
srcaireci:TražimutočišteuAllahovojmoći,tražimutočišteuAllahovoj

151
snazi, tražim utočište u Allahovoj nadmoći, tražim utočište u Allahovoj
uzvišenosti,tražimutočišteuAllahovojsili,tražimutočištekodAllahova
Poslanika,tražimutočišteuAllahovimimenima,odzlaonogaštosebo-
jimiodzlaonogaštomeplaši.Izgovorisvetosedamputa.’”Čovjekje
rekao:“UčiniosamtoiAllahjeuklonioodmenenelagoduiusamljenost
izamijeniojesmirenošćuisigurnošću.”

Zavođenje

Al-Husejn ibn Bistam prenio je od Muhammeda ibn Halafa, od Ibn
Aliibnal-Wašša,odAbdullahaibnSinana,kojijerekao:
“Požalio se čovjekAbuAbdillahu–mirnekajenanj–namnoštvo
želja i opsjednutosti. Imam mu reče: ‘Pređi svojom rukom preko prsa i
reci:UimeAllahaisaAllahom,MuhammedjeAllahovPoslanik,inema
moći ni snageosimkodAllaha,Najuzvišenijeg,Moćnog.OAllahu,uk-
loniodmeneonočegaseplašim.Potompređisvojomrukomprekosto-
maka,iponoviovogoretriputa.AllahUzvišenićetoukloniti.’Čovjek
je rekao: ‘Ja bih često prekidao moj namaz zbog opsjednutosti raznim
željama i zavođenjima. Potom sam učinio ono što me je moj Imam
posavjetovaotriputaiAllahmijetouklonioiizliječiome–takodani-
samimaopoteškoćestim.”PrenosiseodMufaddalaibnOmera,odAbu
Abdillaha–mirnekajenanj–kojijerekao:“Zejnal-Abidin–mirneka
je na nj – štitio bi svoju porodicu ovom dovom i podučavao njoj svoje
prijatelje:‘Stavisvojurukunasvojaustaireci:UimeAllaha,uimeAl-
laha,uimeAllaha.(Kur'an,27:88)Potomrecisedamputa:Puvucise,o
patnjo,zahtijevamtoodtebe,takomiAllaha,mogGospodaraitvogGo-
spodara i Gospodara svega kojem ja povjeravam sve što je u noći i sve
štojeudanu,OnjeSvečujućiiSveznajući.’”

Otečenistomak

Omer ibn Osman al-Hazaz prenio je od Ali ibn Isaa, od njegovog
amidže,kojijerekao:
“PožaliosamseMusaibnDžaferu–mirnekajenanj–naotokmog
stomaka.Onjerekao:‘Izgovorinasedždi:OAllahu,oAllahu,oAllahu,
Mudrosti islamske medicine

152
oMilostivi,oGospodarusvihgospodara,oVođosvihvođa,oBožesvih
božanstava, o Vladaru svih vladara, o Kralju svih kraljeva, izliječi me
Svojim liječenjemodovebolestiiuklonijeodmene,jerjasamslugai
sin Tvoga sluge, uvedi me u Tvoje okrilje.’ Otišao sam kod Imama, i
takomiAllahaKojigajeobdarioimamatom,zamoliosamovomdovom
samojednomnasedždiiovomisevišenikadanijeponovilo.”

Usmrtnojagoniji

Al-Ahwas ibn Muhammed prenio je od Abd al-Rahmana ibn Abu
Nedžrana, od Ibn Isaa, od Hariza ibn Abdullaha al-Sidžistanija, da je
Imamal-Baqir–mirnekajenanj–rekao:
“Kadaposjećujetebolesnikakojitrpismrtnebolove,recitemu:‘Uči
sedam puta ovo iAllahćetiolakšatitvojumuku:TražimutočišteuAl-
laha, Moćnog, Gospodara moći i veličanstvenog Arša, od svakog
zakrčenja krvnih sudova i od zla vatre koja bukti. Potom ga poduči ri-
ječimaizbavljenja.’Rekoh:‘OsineAllahovaPoslanika,kojesutoriječi
izbavljenja.’ On odgovori: ‘Nema boga osima Allaha, Mudrog. Nema
boga osim Allaha, Najuzvišenijeg, Premoćnog. Slava neka je Allahu,
Gospodaru sedam Nebesa i Gospodaru sedam Zemalja i onoga što je u
njima i što je između njih i što je pod njima, i Gospodaru moćnog Pri-
jestolja. Slava Allahu, Gospodaru svjetova. Potom ga pomaknite na
mjestonakojemjeonklanjaoimolio.Onćeodmahosjetitipoboljšanjei
velikuolakšicu,voljomUzvišenogAlaha.’”

Sveobuhvatnadova

IbrahimibnIsaal-Za'faranipreniojeodMuhammedaibnHabibaal-
Harisija – a on je bio najučeniji i najpobožniji čovjek svoga vremena –
odIbnSinana,odAl-MufaddalaibnOmera,kojijerekao:
“Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao: ‘Ako nemate moguć-
nosti da prođete noć dok ne zatražite utočište na jedanaest načina,onda
toučinitetako.’
Rekoh:‘Obavijestimeotome,osineAllahovaPoslanika.’

153
On reče: ‘Reci: Tražim utočište u moći Allahovoj, tražim utočište u
snaziAllahovoj,tražimutočišteuveličanstvenostiAllahovoj,tražimuto-
čišteuljepotiAllahovoj,tražimutočišteuneovisnostiAllahovoj,tražim
utočište u odbrani Allahovoj, u milosti Allahovoj, u sili Allahovoj, u
prevlastiAllahovoj,usavršenostiAllahovoj,uPoslanikuAllahovom,mir
Allahovnekajenanjinjegovuporodicu,odzlaonogaštojeOnstvorioi
razastro. Traži utočišta kod njega od čega god hoćeš, tada ti neće moći
nauditinireptil,nidžinn,niljudskobićenidemon–akoBogda.’”
Prenosi se od Abu Hamze al-Somalija, od Imama al-Baqira – mir
nekajenanj–dajeonrekao:“Tražiutočištezasebeodreptilasljedećim
riječima:‘UimeAllaha,Blagog,MilostivogiSamilosnog,uimeAllahai
sa Allahom. Muhammed je Allahov Poslanik, salavat neka je na nj.
TražimutočišteumoćiAllahovoj.TražimutočišteusnaziAllahovojiu
voljiNjegovoj,odzlasvakogreptila,kojipužedanjuinoću.Zacijeloje
mojGospodarnapravojstrani.’”

Dovazaimetakidjecu

SalihibnAhmedpreniojeodAbdullahaibnDžebela,odAl-'Alaibn
Razina,odMuhammedaibnMuslima,kojijerekao:
“AbuAbdillah–mirnekajenanj–rekaoje:‘Zaštititesvojimetaki
svojuporodicuičuvajteihovimriječimakojećeteproučitinadnjimana-
kon jacije namaza: Tražim utočište za sebe, svoje potomstvo, svoju
porodicu,svojimetak,uriječimaSavršenogAllahaoddemonaireptilai
svakogurokljivogoka.’”OvojedovaputemkojejeDžibril–mirnekaje
nanj–tražiozaštituzaHasanaiHusejna,mirnekajenanjih.

Dovaprotivkradljivaca

Al-Hidr ibn Muhammed prenio je od Ahmeda ibn Omera ibn Mus-
limaiMuhsinaibnAhmeda,odJunusaibnJakuba,odAbuAbdillaha–
mirnekajenanj–kojijerekao:
“Ko god kaže ove riječi i prouči ovu dovu iza jacije namaza svaku
noć,jamujamčimdaganijedanzločinacnikradljivacnećeubitiniopl-
Mudrosti islamske medicine

154
jačkatinoćunidanju:‘TražimutočišteumoćiAllahovoj,tražimutočište
usnaziAllahovoj,tražimutočišteuoprostuAllahovom,tražimutočišteu
milosti Allahovoj, tražim utočište u neovisnosti Allahovoj, Koji je
Premoćan nad svim stvarima. Tražim utočište u svetosti Allahovoj,
tražimutočišteusiliAllahovoj,odsvakogbezobzirnogtiraninaipobun-
jenog demona, svakog ubice i lopova zle pojave, od svakog prkosnog
štetočineireptila,odzlasvakogstvorenja,malogivelikog,noćuidanju,
od zlog i nevaljalog, Arapa i onoga koji nije Arap, od svakog nemoral-
nog, od svakog nevaljalog, zlog džinna i čovjeka, i od svakog zlog
stvorenjamogaGospodaraKojegOndržizakiku.PosigurnojemojGo-
spodarnapravojstrani.’”

Krpelj

Muhammed ibn al-Aswad al-'Attar prenio je od Muhammeda ibn
Isaa,odFaddalaibnEjuba,odIbrahimaibnal-Husejna,odnjegovaoca,
Al-HusejnaibnYahyama,kojijerekao:
“Krpelj me je ujeo i ušao pod moju kožu. Snašla me teška bol.
PožaliosamsenatoImamuAbuAbdillahu–mirnekajenanj–kojije
rekao: ‘Stavi svoju rukunamjestogdjeteboliizagrebito.Potomstavi
svoju ruku na mjesto gdje obavljaš sedždu sabah-namaza i reci: U ime
AllahaisaAllahom.MuhammedjeAllahovPoslanik,mirAllahovneka
jenanjinjegovuporodicu.Potompodignisvojuruku,stavijenamjesto
uboda i izgovori sedam puta: Izliječi me o Izlječiocu, nema liječenja
osimsaTobom,liječenjakojenemožeizostavitinijednubolest.’”

Posjećivanjeoboljelog

Ahmed ibn Muhammed ibn Abdullah al-Kufi prenio je od Ibrahima
ibn Mejmuna, od Hammada ibn Isaa, od Hariza, od Abu Abdillaha Es-
Sadiqa–mirnekajenanj–odsvojihčistihdjedova,mirnekajenanjih,
dajejedanodnjihrekao:
“Nema vjernika koji posjeti svog oboljelog prijatelja i kaže mu:
‘TražimzaštituuAllahaMoćnog,GospodaraVeličanstvenogPrijestolja,

155
od zla svakog nateklog i zakrčenog krvnog suda i od zla vatre koja -
bukti’,adamuAllahtonećeukloniti.”

Dovazaurokljivooko

MuhammedibnSulejmanibnMuhranpreniojeodZijadaibnHaruna
al-Abdija,odAbdullahaibnMuhammedaal-Bajalija,odAl-Halebija,od
AbuAbdillaha–mirnekajenanj–kojijerekao:
“Kogododvaszaželineštozasvogprijateljavjernika,nekanadtim
kaže:‘Allahjevelik.’Ovojezaurokljivookopravastvar.”
MuhammedibnMejmunal-MekkipreniojeodOsmanaibnIsaa,od
Al-Hasana ibn al-Muhtara, od Safwana al-Džemmala, od Imama Es
Sadika–mirnekajenanj–kojijerekao:“Akomrtvacbudeležaopred
vama, vidjet ćete da većina mrtvih ima zlo (urokljivo) oko, azlookoje
istina.SigurnojeAllahovPosklanik–mirnekajenanj–rekao:‘Zlooko
ječinjenica,zatokogodželineštoodsvogbrata,nekadozoveAllahana
to.AkoondozoveAllaha,tomunećenauditi.’”

Molitvanevoljnika

HakimibnMuhammedibnMuslimpreniojeodAl-HasanaibnAlija
ibn Yaqtina, od Junusa, od Ibn Sinana, od Hafs ibn Abdulhamida, od
Muhammed ibn Muslima, od Abu Džafer Muhammed ibn Alija – mir
neka je na nj – da je jedno od njegove djece bilo bolesno. On mu je
došao,poljubiogairekaomu:
“O moj sine, kako si?” On odgovori: “Ja sam u nevolji.” On reče:
“Kadazavršišpodne-namaz,izgovoridesetputa:‘OAllahu,oAllahu,o
Allahu,’nevoljniktonećeizgovaratiadamuGospodar,Veličanstvenii
Uzvišeni neće reći: ‘Evo Me, o Moj robe, šta trebaš, šta je tvoja pot-
reba?’”
OdAbuAbdillaha–mirnekajenanj–prenosisedajerekao:“Neka
ojađena osoba u noći izgovara sljedeću molitvu: ‘O Davaoče izlječenja
Mudrosti islamske medicine

156
noćuidanju,oTiKojiuklanjašbolestinoćuidanju,spustinameSvoje
izlječenje,izlječenjezasvemojebolesti.’”
Al-Qasim ibn Behram prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Abu
Ishaqa,odAbuHusejnaibnal-Hasanaal-Horasanija–aonjebiojedan
ododabranika–sljedećekazivanje:
“Posjetio sam Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – u
danima Abu al-Dawaniqa sa skupinom moje braće koji su obavljali
hadždž. Pitali smo Imama o ojađenom i nevoljniku. On je odgovorio:
‘Molitva nevoljnika je kada on završi noćne nafile. Neka stavi ruku na
mjesto na kojem obavlja sedždu i neka izgovori: U ime Allaha, u ime
Allaha,MuhammedjeAllahovPoslanik,AlijeImamAllahovnaZemlji
– svim Njegovim stvorenjima. Izliječi me o Zacjeljitelju. Niko ne liječi
osim Tebe. Tvoje liječenje ne ostavlja ni jednubolestmeđubolestimai
nevoljama.’” Al-Horasani je rekao: “Ne sjećam se da li je rekao daovo
trebamponavljatitriilisedamputa.”
Prenosi se od njegadajerekao:“Molitvaojađenihinevoljnih,onih
koji ne znaju kud će i kamo će, i onih koje su snašla iskušenja glasi:
Nema božanstva osim Tebe, slava neka je Tebi, ja sam bio jedan od
grešnika (zalima). (Kur'an, 21:87).” Ovo treba biti izgovoreno u utorak
navečernakonfarzajacije-namaza.
Onjekazao:“JasamtonaučioodImamaal-Baqira–mirnekajena
nj–kojijekazaodajeontonaslijedioodImamaHusejna,kojijerekao
da je to dobio od Imama Alija, a on od Allahova Poslanika, on od Dži-
brila,aDžibrilodAllaha,MoćnogiSveobuhvatnog.”

Dovamajkezasina(izgornjegslučaja)

AliibnMihranibnal-Welidal-AskeripreniojeodMuhammedaibn
Salima,odAl-Arqeta–onjebiosinsestreImamaAl-Sadiqa–mirneka
jenanj–kojijerekao:
“Biosamjakobolestanimojamajkamejeposlalamomedaidži.On
jedošaodokjemajkabilaizvankuće–aonajebilaUmmi-selemabint
MuhammedbintAli–govoreći:‘Au,au,mojdječače!’Mojdaidžajuje
poslijevidioirekao:‘Odjenisvojuodjećuiidinatavansvojekuće,po-
tom ukloni svoj hidžab tako da izložiš svoju kosu prema nebu, potom

157
reci:MojGospodaru,daosimenjemuidaosinjegameni.OAllahu,ob-
noviSvojumilostdanas,sigurnosiTiMoćaniSnažan.’
Potomučinisedžduinedižiglavudoktvojsinneozdravi.’Onajeto
čula i uradila je tako.” Al-Arqat je rekao: “Digao sam se odjednom i
otišaosmojimdaidžomudžamiju.”

Zaštitaodonogakojiželizlodrugome

Sa'd ibn Muhammed ibn Sa'id prenio je od Musa ibn Qaysa al-
Hanata,odMuhammedaibnSaida–onjebiootacSaidibnMuhammeda
–odAl-Ša'irija,odDžaferaibnMuhammedaEs-Sadiqa–mirnekajena
nj–dajerekao:
“Allahov Poslanik, mir Allahov neka je nanjinjegovuporodicu,je
rekao: ‘Kome god neko želi zlo, a ta osoba zaželi da mu Allah načini
pregradu između njih dvojice, neka izgovori, kada vidi onoga drugoga
(onogakomuželizlo):TražimutočišteuMoćiAllahovoj,iSnaziNjego-
voj,odMoćiiSnageNjegovastvorenja.UtječemseGospodaruzore,od
zlaonogaštojeOnstvorio.(Kur'an,113:1-2)
Tada reci ono što je Svemoćni i Sveobuhvatni Allah rekao svome
Poslaniku: Zato, ako se oni okrenu, reci: Bog mi je dovoljan. Nema
božanstvaosimNjega.UNjegasejapouzdam,OnjeGospodarmoćnog
Prijestolja. (Kur'an, 9:129) Allah će okrenuti od tebe spletkaroša, ob-
manuiprevarusvakogpodlacaizavidnostsvakogzavidnika.Neizgova-
rajoveriječiosimunjegovolice,iAllahćetezaštititiSvojommoći.’”

Sadaka

IbrahimibnJasarpreniojeodDžaferaibnMuhammedaibnHakima,
od Ibrahima ibn Abdulhamida, od Zarara ibn Ayana, od Imama Al-
Baqira–mirnekajenanj–odnjegovaoca,odnjegovadjeda,odEmir
al-mu'minina–mirnekajenanj–kojijerekao:“AllahovPoslanik,mir
Allahovnekajenanjinjegovuporodicu,rekaoje:‘Liječitesvojubolest
sadakom.’”
Prenosiseodnjega,mirAllahovnekajenanjinjegovuporodicu,da
jetakođerrekao:
Mudrosti islamske medicine

158
“Sadaka uklanja neizbježnu nesreću, stoga liječite svoje nevolje
sadakom.”
Odnjegaseprenosi,mirAllahovnekajenanjinjegovuporodicu,da
jerekao:“Sadakaolakšavateškusmrtodonogakojedaje.”OdMusaibn
Džafera–mirnekajenanj–prenosisedamusečovjekpožalio:“Imam
mnogo (materijalnih) ovisnika o meni, i svi su bolesni.” Imam – mir
neka je na nj – mu je odgovorio: “Liječi ih sadakom, jer nema ništa da
bržeidjelotvornijedajeučinaknegoštojesadaka.”

Dova

MuhammedibnJusufal-Mu'azzizin,kojijeproučioezanudžamijiu
Samari, prenio je od Muhammeda ibn Abdullaha ibn Zabada, od Mu-
hammeda ibn Bekra al-Azdija, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj –
kojijesvojimdrugovimaisljedbenicima,kojisubilibolesni,preporučio
da uzmu novi zemljani vrč i stave vodu u nj, donoseći samu vodu. Oni
trebajutadaučitisuruAl-Kadr,polahko,nadvodom30puta,potompiti
tuvodu,uzimatiabdestnjomeiokupatisenjome,kadagodseonabude
koristila,njenaćeučinkovitostrasti,itonećetrajativišeodtridana,ada
ihUzvišeniAllahneizliječiodnjihovihbolesti.”

Ozbiljnetegobe

Abd al-Wehhab ibn Muhammed, koji je ljudima Meke učio Kur'an,
preniojeodAbuZekerijjaaYahyaibnAbuZekerijjaa,odAbdullahaibn
Abu al-Qasima, od Šerif ibn Sabiqa al-Taflisija, od Al-Fadla ibn Abu
Qurra,odAbdullahaEs-Sadiqa–mirnekajenanj–kojijerekao:
“Ovo je dova za one koje su snašle ozbiljne tegobe i nevolje poput
rakaitd.Stavitesvojurukunačelooboljelogirecite:‘UimeAllahaisa
AllahomikaAllahuionomeštoAllahsmjera.Nemamoćinisnageosim
kodAllaha,IbrahimjeprijateljAllahov,MusajerazgovaraosaAllahom,
Nuh je imao pouzdanje u Allaha, Isa je bio ruh Allahov,Muhammedje
Njegov najodabraniji Poslanik, neka je blagoslov Allahov na sve njih i
zaštita od svake ozbiljne tegobe i nevolje, od vjetra, demona, bolne
odredbeAllahoveiNjegovaodređenja–zatogaitoga,sinatogaitoga,i

159
da mu ni rak ni druge bolesti ne mogu prići. Tražim zaštitu za njega
savršenim Allahovim riječima, kojima je Adem – mir neka je na nj –
tražiomilostsvogaGospodaraiOnmuuslišao.SigurnojeOnOnajKoji
uslišava,Samilosni.O,neprijatneboliizliduhovi,odlazitevoljomAlla-
hovom,pomoćuAllahovom,moćiAllahovom–sigurnoNjemupripadaju
svastvorenjaiodredbasvihstvari.UzvišenjeAllahinekajeslavaGo-
spodarusvihsvjetova.’PotomproučiteizKur'anasuruAl-Hamd,ajetal-
Kursijj(Kur'an,2:255)idesetajetasureJa-Sin.ZatimzatražiteodNjega
ozdravljenje, pozivajući se na pravo Muhammedovo i prava Ehli-bejta,
takoćetebitiizliječeniodsvakebolesti,akoBogda.”

Lijekza“izlječenje”

Abu 'Atab Abdullah ibn Bistam prenio je od Ibrahima ibn al-Nadra,
odsinaMejsamaal-TammaraizKazvina,kojijerekao:
“Bili smo u kontaktu sa imamima koji su dali lijek svojim sljedbe-
nicima.Tojelijekzvani‘izlječitelj’.Onserazlikujeod‘sveobuhvatnog’
lijeka. Ovaj je za hronične i akutne poluparalize, hronične i akutne fa-
cialisparalize,hroničneiakutneulkere,hroničniiakutnikašalj,tetanus,
protivepidemije(kuge),bolovauvratuioku,slojakojisestvorinaoku–
koji uzrokuje da obrve urastu u oko, on je također za bol u nogama od
hroničnogalhama,zaslabostabdomena,zavjetrovekojipogađajudjecu
zbog nadimanja, panike koja snalazi ženu u toku spavanja za vrijeme
trudnoće,trošenjaipropadanjanastalogzbogdojenja–zažutuvoduiz
stomaka;zalepru,zabilokojioblikžučiisluziprotivujedaiubodaiza
onogakojeujedeniliubodenodstranezmijeiliškorpiona.
Džibril, odabrani melek, spustio je ovu dovu Musau, mir neka je na
nj, kada je faraon namjeravao potrovati Benu Israil i kada je subotu
izabrao za njihov dan. Faraon je za njih tada pripremio raznovrsna jela,
postaviomnogestolove,auhranustaviootrov.Musa,mirnekajenanj,
je izašao sa Benu Israilom, a njih je bilo 600.000, zaustavljajući ih na
mjestu ceremonije. Poslao je djecu i žene nazad, a Benu Israil posavje-
tovaoriječima:‘Nejeditenjihovuhranuinepijtenjihovapićasvedokse
janevratim.’Tadajeonotišaomeđuljudeidaoimovajlijekdapijuu
količini koja stane jedva na vrh glave igle. Znao je on da oni neće pos-
lušatiidaćepočetijestifaraonovuhranu.Zatimjeonizašaonaprijed,ai
oni s njim. Kada su oni vidjeli postavljene stolove, nagrnuli su prema
Mudrosti islamske medicine

160
hranigrabećijerukama.Neposrednoprijetoga,faraonjepozvaoMusaa,
Haruna,Juš'aibnNuna,ielituizBenuIsrailaizapovjedioimdasjednu
zastoposebnopripremljenzanjih.Rekaoje:‘Odlučiosamdanikoneće
odsjeći damana (kapski svizac) do ja lično, ili istaknuti ljudi iz mog
kraljevstva. Stoga jedite dok se ne prepunite.’ Faraon je stavio svoj na-
jžešćiotrovunjihovojeloponovo.Kadasuzavršilisajelom,Musainje-
govi prijatelji su krenuli, pri čemu je on rekao faraonu: ‘Ostavili smo
naše žene i djecu i naše potrepštine iza nas, i mi ih sada očekujemo.’
Faraon reče: ‘Ne, nego dovedite ih ovamo, jer i njima želimo ukazati
posebnu počast kao i vama, želim ih nahraniti kao što sam i vas nahra-
nio.’Musajeotišaoprednarod,afaraonseokrenuosvojojsvitiirekao
im:‘TvrditedasuMusaiHarunbacilisvoječininanasidasusesvojim
činima nama prikazalidajedunašuhranu.Onisuotišli,inestalisunji-
hovi čini, stoga sakupite koga god možete za ostatke hrane od danas i
sutra,zatrenutakkadaseoniizdvoje.’
Onisutoučinili,faraonjenarediodasedonesehrananjegovojsviti
bezotrova.Onihjesabrao,ameđunjimasubiliionikojimajeondao
dajeduionikojimanijedaodajedu.Onikojimajedaodajeduodnje-
gove hrane bili su spašeni. Od ostalih, od faraonove družine stradalo je
70.000 muškaraca i 160.000 žena, ne računajući utouginulekonje,pse
itd.Faraoninjegovadružinabilisustrašnoiznenađenidjelotvornošćuli-
jeka zvanog ‘izlječitelj’, kojeg je Allah naredio Musau da da svome
narodu.
PotomjeUzvišeniAllahotkrioovajlijeksvomeposlaniku,aDžibril
–mirnekajenanj–doniojeuzorakodistogMusau,mirnekajenanj,
koji je glasio: ‘Uzmi jedan dio oguljenog bijelogluka.Istucajga,aliga
nemeljinafino,istaviusahanililonaczakuhanje,zavisnoodkoličine
koju pripremaš. Potom naloži blažu vatru pod njim i prelij ga čistim
kravljim maslom – u količini koja je dovoljna da ga prekrije. Kuhaj to
svenablagojvatridoksemasloneraskvasi.Potomtoponovopreljevaj
maslomdokgaluknemognevišeupitinimalo.Potomprelijprekotoga
friško mlijeko, stavi to na lagahnu vatru i učini isto što si učinio sa
maslom–mlijekotrebabitiodkravekojaseskorootelila–mlijekodol-
jevaj sve dok bijeli luk ne mogne više upiti mlijeko, potom uzmi med i
iscijedisaćeiznjega.Skuhajgaodvojeno,alidanebudeunjemunimalo
ostatakasaća.Prelijnjimebijelilukistaviponovonalagahnuvatru,kao
štositoučiniosamaslomimlijekom.’

161
Zatimuzmidesetdirhemakomoračaisameljiganafino.Pročistiga,
aliganemojprosijavati.Uzmipetdirhemabiberaimažuraneipotomih
samelji. Dodaj tome bijelog luka i spravi od toga smjesu u obliku želea
naodgovarajućojvatri.Svetoisprazniučistuposuduoslobođenusvakog
mirisa.Potomstaviuposuduneštokravljegmaslaipouljinjimeposudu.
Potomtozakopajuječamiliupepeoiostavi40dana,aakoostanedulje,
utoliko bolje. Kada je neko teško bolestan, neka konzumira od toga u
veličinizrnaleće.
- Mjesec nakon što je lijek pripremljen, koristan je za probadajuće
bolove u zubima ili bolove uzrokovane stvaranjem sluzi, za sve ovo bit
ćedovoljnouzetikoličinuodjednogorahanaprazanstomak.
- Nakon2mjesecalijekjedobarzagroznicukojupratidrhtanje.Za
ovojedovoljnouzetikoličinuodpolaorahaprijespavanja.Lijekjevrlo
koristanzavarenjehraneisvakubolestočiju.
- Nakon 3 mjeseca dobro je da se koristi za crni i žuti žuč, za jako
izlučivanjevrućesluzi(šlajma)izabilokojubolestnastaluizžutežuči.
Zasvetolijekćeseuzimatinaprazanstomak.
- Nakon 4 mjeseca lijek je dobar za mrklinu u očima i duh koji ok-
upiračovjekakadašeta.Lijektrebauzimatinoćuprijespavanja.
- Nakon 5 mjeseci koristit će se ružino ulje i vinovosirćeukoličini
polovinezrnalećepomiješanogsauljem.Osobakojapatiodneprestane
glavoboljeudisatćeovo.
-Nakon6mjeseciovoćeseuzimatiukoličinizrnaleće.Osobakoja
patiodmigrenetoćeudisatisaružinimuljemnaonojstraninakojojjoj
jebolest.Toćesečinitiprijedoručka,odmahupočetkujutra.
-Nakon7mjeseciovoćebitikorisnozavjetarprisutanuušima.Za
ovojepotrebnostavitikappokaplijekazauho,ukoličinijednoglećinog
zrnasaružinimuljem,upočetkujutradokbolesnikjošspava.
-Nakon8mjesecilijekjekoristanzažutižučiprotivstrahaodnas-
tankaraka.Lijektrebapitisavodomizmiješansabilokojimuljemkoje
namodgovara.Ovotrebačinitiprijedoručka,uvrijemeizlaskasunca.
- Nakon 9 mjeseci, lijek je koristan, Allahovom voljom, za
vrtoglavicu, za pretjerano spavanje, pričanje i drhtanje u snu, za strah i
paniku. Lijek treba uzimati sa uljem sjemena radića na prazan stomak
protiv nervoze, unutarnje groznice, i konfuznih misli. Uzeti količinu
Mudrosti islamske medicine

162
jedne leće sasirćetom.Korisnojezabjelinuuočimapopitiovonabilo
kojinačinprijespavanjanaprazanstomak.
-Nakon11mjesecilijekjekoristanzacrnižučodkojegčovjekaob-
uzima strah i propadanje. Uzeti ekvivalent jednog graška sa ružinim ul-
jem i popiti to na prazan stomak, također uzeti količinu jednog graška
togabezuljaprijespavanja.
-Nakon12mjesecilijekjekoristanzahroničnupoluparalizu,kadase
uzima ekvivalent jednoggraškasamažuraninomvodom.Dobrojenaul-
jitistopemaslinovimuljemisoljuprijespavanja,iučinititoistoutoku
sljedeće noći. Ovdje se potrebno uzdržati od sirćeta, mlijeka, buranije i
ribe,aodostalogsemožejesti,uzkorištenjelijeka,štogodseželi.
-Nakon13mjeseci,lijekjedobarprotivčireva,smijanjabezrazloga
i igranja s nečijom bradom. Koristi se ekvivalent jednog graška pomi-
ješansarutvicinomvodomipijeseuprvomdijelunoći.
- Nakon 14 mjececi lijek je dobar protiv otrova, čak i kad je otrov
popijen. Uzeti sjeme od patlidžana i samljeti ga, zatim ga staviti da se
skuhanavatri.Izvaditigaipititouekvivalentujednoggraškajedanput,
dvaput, triput ili četiri puta sa toplom vodom. Ne uzimati više od četiri
putaipotrebnogajepitiuzoru.
- Nakon 15 mjeseci lijek je koristan protiv opsihrenosti, prehlade i
vjetrova.Uzetiekvivalentjednogorahaiskuhatigaučistojvodi,pijese
prije spavanja i ne daje se u noći ili tokom sljedećeg dana sve dok se
osobanenajede.
- Nakon 16 mjeseci, potrebno je uzimati ekvivalent pola zrna leće i
pomiješatitosačistomkišnicomkojajepalatogdanailinoći,ilisagra-
dom. Lijek se primjenjuje za obode očiju za osobe koje su bile slijepe
neko vrijeme ili su oslijepile nedavno. Primjenjivat će se u rano jutro i
kasnouvečerprijespavanja.Koristitćesečetiridanadabiseizliječilo.
Akotonijedovoljno,potrebnojeprodužitinaosamdana–alijanisam
vidiodajeikadadostigloosamdana,adabolesniknijebioizliječen,vol-
jomUzvišenog,SveobuhvatnogAllaha.
- Nakon 17 mjeseci lijek je koristan, voljom Uzvišenog Allaha, za
lepru.Uzetiuljeodkasaćaodnogekraveilinogeovce–saekvivalentom
od jednog oraha lijeka. Lijek se koristi prije spavanja i prije doručka.
Dobro ga je uzeti u količini jednog zrna i nauljiti tijelo njime, trljajući
grubo. Poželjno je uzeti nešto malo toga i udisati ga sa maslinovim i
ružinimuljem.Toćesečinitikrajemdanaubanji.

163
- Nakon 18 mjeseci lijek je koristan, voljom Uzvišenog Allaha, za
leprukojaličinavitiligo,osimakojebolnopodručjeposječenoikrvari.
Potrebno je uzeti lijek u količini jednog graška i promiješati ga sa ora-
hovim uljem ili gorkim bademovim uljem ili sa uljem borove šišarike.
Piti to nakon zore i udisati određenu količinu istoga sa tim uljem, i
utrljatitopotijelusasolju.Onjerekao:Svinaprijednavedenisastojcine
bi se trebali mijenjati u količini i primjeni, jer ako se to dogodi, oni bi
mogli izazvati suprotan učinak kod osobe i uopće ne bi bili korisni za
nju.
-Nakon19mjeseciuzetisjemeslatkogšipkaiiscijeditiiznjegasok,
iuzetikoličinujednogzrnacolocynth.Pititoprotivzaborava,amnezije,
pretjerano vruće sluzi i akutne i hronične groznice na prazan stomak sa
toplomvodom.
- Nakon 20 mjeseci lijek je koristan, Allahovom voljom, protiv glu-
hosti.Onsekoristisastoraxovomvodom.Ekstraktirasenjegovavodai
nalijeekvivalentmanjeglećinogzrnauuho;bolesnikćenakontogapro-
čuti. A ako on još ne može čuti, neka udiše tu vodu sa ekvivalentom
lećinogzrnasljedećegdana.Salitinavrhnjegoveglaveostatakerrhine.
Kadaosobabolujeodporebrice,itotakožestokodajojsejezikizduži,
uzetisjemekiseloggrožđaidatibolesnikudapijesaovimlijekom.Toće
mu biti korisno i povratit će mu zdravlje. Što je lijek stariji, utoliko je
bolji,imanjakoličinalijekaćeseuzimatitada.”

Lijekzabolestiipatnje

MuhammedibnDžaferibnAlial-BursipreniojeodMuhammedaibn
Yahya al-Armanija – on je bio sredstvo pristupa Al-Mufaddalu ibn
Omeru,Al-MufaddaljebiovezapremaImamues-Sadiqu,mirnekajena
nj–odMuhamdaibnSinanal-Sinanial-Zahiri,odAbuAbdillaha,odAl-
MufaddalaibnOmera,odImamaEs-Sadiqa–mirnekajenanj–kojije
rekao:
“Ovaj lijek je od Muhammeda, mir Allahov neka je na nj i njegovu
porodicu, i on je sličan lijeku koji je Džibril, uzvišeni melek, donio
Musau, mir Allahov neka je na nj, izuzev daovajimavećikvalitetlije-
čenja.Ovilijekovisupreneseniodprijašnjihposlanikaimudracakojisu
nasljeđivali poslanike. Ako se lijek konzumira u većoj ili manjoj mjeri
Mudrosti islamske medicine

164
(ako se lijeku doda jedno zrno ili umanji za jedno zrno), za razliku od
onogaštojeizvornopredviđeno,lijekćebitineutralisanibeskoristan,jer
kada se suprostavljamo njegovim omjerima, suprotstavljamo se
autoritetimakojisugadonijeli.”
Receptje:“Stavičetiriratlaoguljenogbijeloglukauzdjeluiprelijto
sačetiriratlakravljegmlijeka.Stavitonablaguvatruidržisvedokne-
upijemlijeko.Kadagaupijeibudedobroskuhan,prelijprekotogačetiri
ratla meda i stavi na lagahnu vatru. Dodaj tome težinu od dva dirhema
quarda (morska biljka). Izmiješaj to snažno dok se ne učvrsti. Kada se
skuhalo, učvrstilo i izmiješalo, prenesi to dok je vruće u odgovarajuću
posudu. Poklopi dobro posudu i zakopaj je u ječam ili čistu zemlju i
ostavidoljeta.Zimiuzimajodtogakolikovećiorahsvakodnevnoujutro
prije doručka. Ovo je ‘sveobuhvatan’ lijek za sve velike i male stvari,
značajneibeznačajne.Lijekjedokazaniiskušanmeđuvjernicima.Toje
lijekMuhammedov,mirAllahovnekajenanjinjegovuporodicu.”
AhmedibnMuhammedAbuAbdillahpreniojeodHamadaibnIsaa,
od Hariza, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – o Muhammedovom,
mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, lijeku, kojeg niko nije
uzeo,adamunijekoristiozasvebolestiivjetrove.Stoga,koristitegai
podučavajteonjemusvojeprijateljevjernike.Svakogvjernikakojegpo-
dučitetime,toćevambitizaštitaoddžehennemskevatre.

Nemanjedjece

AhmedibnImranibnAbuLejlapreniojeodAbdurahmanaibnAbu
Nedžrana,odSulejmanaibnDžaferaal-Džaferija,odAbuDžaferaprvog,
Imamaal-Baqira–mirnekajenanj–damusepožaliočovjeknanemo-
gućnost dobijanja djeteta. Pokušao je sa robinjama i sa slobodnim
ženama, ali je ostao bez djeteta – a sada mu je već 60 godina. Imam
Baqirjerekao:
“Nakon farzajacije-namazaisabah-namaza,utokunarednatridana
ponavljaj: ‘Slava Allahu’, sedamdeset puta, ‘Tražim oprost od Allaha’,
sedamdesetputainakoncutookončajajetomUzvišenogAllaha:Tražite
od Gospodara svoga oprosta, jer On doista mnogo prašta. On će vam

165
blagodatobilnusnebaslati,ipomoćivasimecimaisinovima,inačinit
ćevambaščeirijekevamdati.(Kur'an,71:10-12)Potomimajodnossa
svojom ženom na treću noć i voljom Uzvišenog Allaha bit ćeš obrado-
van,Allahovomblagodati,zdravimdječakom.”Čovjekjerekao:“Učinio
samtakoinijeprošlagodina,ajasamobradovandjetetom.”

Spolniodnossaženom

Muhammed ibn al-'Ays prenio je od Ishak ibn Osmana ibn Isaa, od
MuhammedaibnMuslima,kojijerekao:
“ČovjekjerekaoAbuAbdillahu,mirnekajenanj:‘Kupiosamsebi
nekoliko robinja, sada bih želiodamepodučišnečemučimebihmogao
da ih podmirim.’ Imam je rekao: ‘Uzmi bijelog luka, isjeci ga u male
djelićeiispržinamaslinovomulju.Potomuzmijajeiistucigauposudu,
stavineštosolinanjidodajtomeluk,potomtoispržiipojedi.’”Čovjek
je rekao: “Učinio sam to i nisam poželio ništa od njih, a da to nisam
postigao.”
Prenosi se od njega – mir neka je na nj – da je on rekao drugom
čovjeku:“Načinisedžduireci:‘MojBože,dajmiunjimazadovoljstvo,
pojačajmojuželjuimojuslabostpromijeniumojusnagupremanjima,s
Tvojom veličinom i Tvojom moći.’” On je rekao:“Koraba(kohl)pove-
ćava polnu moć isto kao i hena.” On je – mir neka je na nj – rekao:
“Friškomlijekojekorisnozaonogačijejesjemereducirano.”
Imam al-Baqir – mir neka je na nj – je rekao: “Ko god nema djece,
nekajedečestojajajeronaumnožavajupotomstvo.”Al-Sadiq–mirneka
je na nj – je rekao: “Uzmite endiviju jer ona popravlja sjeme i izgled.
Onajetoplainježnaipovećavabrojmuškedjece.”
OdAl-Harisaibnal-Mugireprenosisedajerekao:“RekaosamAbu
Abdillahu,mirnekajenanj:‘Potičemizporodiceizkojesusvipomrli,a
i ja nemam djece.’ On odgovori: ‘Moli se Uzvišenom Allahu na sedždi
kur'anskim ajetima: Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: Gospodaru
moj,podarimiodSebečestitapotomkajerseTi,uistinu,molbiodazivaš!
(Kur'an, 3:38) I Zekerijau, kada zamoli Gospodara svoga: Gospodaru
moj,neostavljajmesama,aTisijedinivječan!(Kur'an,21:89)Izgova-
raj ih na posljednjem rekatu noćnog namaza, potom imaj odnos sa svo-
Mudrosti islamske medicine

166
jomženomtenoći.”Al-Harizjerekao:“Učiniosamtakoirodilisumise
AliiHasan.”

Nepovoljnavremenazaodnossaženom

Ahmedibnal-Hudejbal-NišaburipreniojeodAl-NadribnSuwejda
odFaddalaibnEjuba,odAbdal-RahmanaibnSalima,kojijerekao:
“Rekao sam AbuDžaferu,mirnekajenanj:‘Nekabudemžrtvovan
za tebe, ima li nepogodnih vremena zaodnossaženom?’Odgovorioje:
‘Da, čak i kad je to zakonito, to je vrijeme od početka zore do izlaza
suncaiizmeđuakšamaijacije;nadanpomračenjasunca;nadanilinoć
kada se dogodi zemljotres, crni vjetar, crveni ili žuti vjetar. Allahov
Poslanik,mirAllahovnekajenanjinjegovuporodicu,proveojenoćpri
pomračenjumjesecasajednomodsvojihženainijetočiniotenoćikao
štoječinioutokudrugihnoći.Rečenomuje:OAllahovPoslaniče,ova
nepodopština je mrska. On je odgovorio: Ne znaš li ti da se noćas po-
javljujeznak.Nevolimzadovoljstvoiskretanjepažnjeutokuovenoći.
BiobihpoputljudikojeAllahružiuSvojojčasnojiuzvišenojKnjizi:I
kada bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: Oblaci nagomilani!
(Kur'an, 52:44) Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne
dožive Dan koji im se prijeti. (Kur'an, 43:83) Zato ih pusti dok se ne
suočesaDanomukojemćepomrijeti.(Kur'an,52:45)’
Potom je Abu Džafer – mir neka je na nj – rekao:‘TakomiAllaha,
nakon saznanja o vremenima u kojima je Allahov Poslanik zabranio i
učinionepoželjnimodnoseiuživanjesaženom,kogodimaodnosutom
vremenukojejebilonepoželjnoMuhammedu,mirAllahovnekajenanj
injegovuporodicu,idobijedijete–onćevidjetiutomedjetetuonošto
nevolividjeti.Znaj,oIbnSalime,dakogodseneustegneododnosau
vrijeme pojave znakova, bit će ubrojan među one koji se izigravaju sa
Božijimznakovima.’”

167

Odnosuvrijememlađaka

AbdullahiAl-Husejn,Bistamovisinovi,prenijelisuodMuhammeda
ibnHalefa,odAliibnHusejna,odMuhammedaibnal-Džehma,odSa'd
al-Mewle,kojijerekao:
“AbuAbdillahEsSadiq–mirnekajenanj–mijerekao:‘Klonise
odnosa sa ženom u toku novog mjeseca (mlađaka). Ako to ne učiniš i
budetipodarenodijete,onoćebitifalično(ludo).’Rekoh:‘Nekabudem
žrtvovanzatebe,zaštotozabranjuješosineAllahovaPoslanika?’Onje
odgovorio: ‘Ne vidje li ti osobu pogođenu padavicom? Većinu njih ne
spopadapadavicaosimprvogdananovogmjeseca.’”

Odnosunoćipunogmjeseca

Ahmed ibn al-Hasan al-Nišaburi prenio je od Al-Nadr ibn Suwejda,
od Faddala ibn Ejuba, od Abd al-Rahmana ibn Salima, koji je rekao
Imamual-Baqiru,mirnekajenanj:
“Neka budem žrtvovan za tebe, je li ti zabranjuješ odnos u vrijeme
mlađaka i u vrijeme punog mjeseca?” On je odgovorio: “Da, jer osobe
padavičari imaju napadaje u to vrijeme.” Rekao je: “O sine Allahova
Poslanika, razumijem za vrijeme mlađaka, ali šta je štetno u vrijeme
punogmjeseca?”Onodgovori:“Tadasemjesečevoblikmijenjaizfazeu
fazu,ipočinjedasetanji.Akotoučiništadaidobiješdijete,onoćebiti
slabo,nejakoiizvrgnutoiskušenjima.”

Odnosonogakoimaofarbanukosu

MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedaibnal-Ya-
hya al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana al-Zahirija, od Junus ibn
Mudrosti islamske medicine

168
Zebijana,odIsmailibnAbuZejnebdajeAbuAbdillah–mirnekajena
njrekaojednomodsvojihsljedbenika:
“Uzdrži se od odnosa sa svojom ženom dok ti je kosa ofarbana, jer
akotisetadanađedijete,onoćebitimekušasto.”

Odnosunoćiputovanja

Muhammed ibn Ismail ibn al-Qasim prenio je od Ahmeda ibn
Muhriza od Samr ibn Abu al-Miqdana, od Džabir al-Džu'fija, od Abu
Džaferaal-Baqira–mirnekajenanj–kojijerekao:
“Emiral-mu'minin–mirnekajenanj–jerekao:‘AllahovPoslanik,
mirAllahovnekajenanjinjegovuporodicu,zabraniojeodnosonenoći
kadaosobaodlučidaputuje,irekaojedaakobimusetadanašlodijete,
onobibiloškiljavo.’”
Od Al-Baqira – mir neka je na nj – prenosi se da je rekao: “Imam
Husejn–mirnekajenanj–jerekaosvojimpristalicama:‘Ustegnitese
ododnosaunoćiukojojplanirateputovati.Akotoučiniteizametnevam
sedijete,onoćebitiškiljavo.’”

Odnospreddjecom

Ahmed ibn al-Hasan ibn al-Halili prenio je od Muhammeda ibn Is-
mailaibnal-VelidaibnMervana,odNumanaibnYa'laibnDžabira,koji
jerekao:
“Imam Baqir – mir neka je na nj – rekao mi je: ‘Vodi računa kada
imaš odnos sa ženom, a da se tu može nalaziti dijete koje te može
vidjeti.’ Rekoh: ‘O sine Allahova Poslanika, je li to zbog toga što je
ružno da to bude viđeno.’ On odgovori: ‘Ne samo to, već ako ti se pri
tome zametne dijete, ono će biti pripravno (kada odraste) za nered,
nemoralilošahlak.’”
Halaf ibn Ahmed prenio je od Ahmeda ibn Mervana al-Za'faranija,
od Ibn Abu Umejra, odSelemeBeyya'al-Sabirija,odBasira,odImama
Es-Sadiqa–mirnekajenanj–damujeonrekao:“Pripazisedanemaš

169
odnosdoktedijetegleda.AllahovPoslanik,mirAllahovnekajenanji
njegovuporodicu,izuzetnojemrziotakvošta.”

Dovazaživotinjeodurokljivogoka

Ahmed ibn al-HarispreniojeodSulejmanaibnDžafera,odAbual-
Hasan Musa ibn Džafer Es-Sadiqa – mir neka je na nj – od jednog od
svojih djedova – mir neka je na nj – u vezi sa dovom za životinje, koja
glasi:
“U ime Allaha, Milostivog Samilosnog, u ime Allaha i sa Allahom,
zlo (urokljivo) oko usmjerilo se između mesa, kože, kostiju, krvnih su-
dova i tetiva. Tada su ga Džibril i Mikail, mir neka je na njih, susreli i
upitali:‘Kudaideš,ozlipoglede?’Onjeodgvorio:‘Idemukamilu.Ovaj
ćejepogledodvojitiodnjenemajke,jahalicuodnjenogjahača,magarca
od njegova potomstva i dijete od majčinog krila. Ja ću doći osobi pot-
puno odjevenoj sa strane njenih peta.’ Džibril i Mikail mu rekoše: ‘Od-
lazi, o zlo oko, u otvorenu zemlju, tamo je zmija sa dva oka, jedno sa
vodom i drugo sa vatrom. Tako Allah zapečaćuje zlo oko i namršteno
lice koje zrači negativnom energijom; isto tako suhi kamen, zavidljivo
oko i tražeću vatru. Ja vraćam zlo oko, uz Allahovu pomoć, njegovom
vlasniku i unutar sebe i na svojim stranama i njegovim najdražim pri-
jateljima,sadovomAllahuputemnjegovihajeta:Zarneznajunevjernici
dasuZemljaiNebesabilajednacjelina,pasmoihMiraskomadali,ida
Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? (Kur'an, 21:30)
Onaj koji je sedam Nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što
Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li
ikakav nedostatak, zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se
vratitiklonuoiumoran.(Kur'an,67:3-4)NekaAllahblagoslovinašegše-
fatdžijuMuhameda,mirAllahovnekajenanjinjegovuporodicu.’”

Jedenjemesašipka

Sulejman ibn Muhammed, koji je učio ezan u džamiji Allahova
Poslanika, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, prenio je od
Mudrosti islamske medicine

170
OsmanaibnIsaal-Kilabija,odIsmailaibnDžabira,odDžaferaes-Sadiqa
–mirnekajenanj–odnjegovihčistihpredaka,odEmiral-mu'minina–
mirnekajenanj–kojijerekao:
“Jedite šipke sa njihovim mesom jer je ono korisno za abdomen.
Svako zrnce njegovo kada prispije u abdomen oživljava srce i produ-
hovljuje dušu, a odbija šejtanova spletkarenja za 40 jutara. Šipak je
džennetsko voće. Allah Moćni i Uzvišeni je rekao: U njemu ima voća,
palmi,išipaka.”(Kur'an,55:68)
Prenosi se od Abu Abdillaha –mirnekajenanj–dajerekao:“Ko
god jede šipke prijespavanja,siguranjeusebedojutra.”Prenosiseod
Harisa ibn al-Mugire da je rekao:“PožaliosamseAbuAbdillahu–mir
neka je na nj – na težinu koju sam osjećao u srcu i na probleme sa
varenjemposlijejela.Onreče:‘Uzmislatkogšipkaijedigasanjegovim
mesom, jer je to dobro za abdomen i to će poboljšati varenjehranekod
tebe.’”

Jabuke

Džabir ibn Omer al-Sahsaki prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od
EjjubaibnFaddala,odMuhammedaibnMuslima,kojijerekao:
“Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao: ‘Kada bi ljudi znali
kakvog dobra ima u jabukama, liječili bi svoje bolesnike samo njima.
Zacijelo, to je najbrži način da se okoristi srce, naročito njegovo lu-
čenje.’”
Od Abu Basira se prenosi da je rekao: “Čuo sam Al-Baqira – mir
nekajenanj–dakaže:‘Kadaželitejestijabuke,prvoudišitenosomnji-
hovmiris,apotomihpojedite.Akotobudetečinili,svakabolestbitće-
odstranjena iz vašeg tijela i svaka bolest uzrokovana vjetrovima će se
povući.’”

Kruške

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn -
Yahyaa al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana al-Zahirija, od Junus

171
ibn Zebyana, od Al-Mufaddala, od Ibn Omera, od Muhammed ibn Is-
maila ibn Abu Zejneb, od Džabir al-Džufija, od Muhammed ibn Ali al-
Baqira–mirnekajenanj–odnjegovihdjedovadajeEmiral-mu'minin
rekao:
“Jeditekruškejeroneglačajusrce.”
Od Zijada ibn al-Džehma, od Al-Halebija, prenosi se da je rekao:
“AbuAbdillah–mirnekajenanj–rekaoječovjekukojimusepožalio
naboloveusrcu:‘Jedikruške.’”

Limun

AbuGiyasAbdullahibnBistampreniojeodAbuAbdillahaibnIbra-
hima, od Muhammed ibn al-Džehma, od Ibrahim ibn al-Hasan al-Džaf-
erija,odAbuAbdillaha–mirnekajenanj–kojijerekaosvojimsljed-
benicima:
“Recitemi,kakosuvassavjetovalivašidoktoridajedetelimun?”On
je odgovorio: “O sine Allahova Poslanika, oni su nas savjetovali da
jedemoprijeobroka.”Onreče:“Nemaništakorisnijeodtoga,alinakon
jela.Konzumirajtegaukuhanogjernjegovakošpicaimamiomirispoput
mirisa miska (mošus).” On je, također – mir neka je na nj – rekao:
“Limunjedobarprijejela,alijeboljiposlijejela.”Jošjerekao:“Onuz-
rokujetegobeprijejela,akoristanjeposljejela.Suhisirvarilimun.”

Dunja

Al-Hidr ibn Muhammed prenio je od Ali ibn al-Abbasa al-Hurazija,
od Ibn Faddala, od Abu Basira, od Es-Sadiqa – mir neka je na nj – od
svogoca,odsvogdjeda,odEmiral-mu'minina,kojijerekao:
“Jedenjedunjepovećavasnaguiuklanjaslabost.”
Al-Aš'asibnAbdullahibnal-Aš'aspreniojeodIbnMuhammedaal-
Aš'asa ibn Qajsa, od Kindija, od Ibrahim ibn al-Muhtara,odIbnal-Mu-
htara ibn Abu Ubejde, od Muhammed ibn Sinana, od Talhe ibn Zejda,
kojijerekao:
Mudrosti islamske medicine

172
“PitaosamAbuAbdillaha–mirnekajenanj–okupingusubotom.
On je rekao: ‘To uzrokuje slabost’ Rekoh: ‘Moja bolest je zbog moje
slabosti i nedostatka snage.’ On je kazao: ‘Tada jedi slatku dunju s
njenimsjemenom,jeronauklanjaslabostipročišćavaabdomen.’
Imam – mir neka je na nj – je također rekao: ‘Dunja posjeduje
kvalitet koji ne posjeduje nijedno drugo voće.’ Ja sam kazao: ‘A šta je
to?’Onreče:‘Onauklanjakukavičluk,tojepoznatoizpredajaposlanika
Božijih,mirnekajenanjih.’”

Žuč

Ibrahim ibn Abd al-Hamid al-Ansari prenio je od Muhammeda ibn
Merwana, od Halid ibn Nadžiha, od Omer ibn Šemra, od Džabir ibn
Jezid al-Džufija, od Imama Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je
rekao:
“Čovjeksepožalionaljutinukojaseupalilaunjemu,daseskorosav
biosavio.”Imammujerekao:“Uzmišljivapaćetisetopovući.”
Prenosi se od Al-Araqa ibn Sulejmana, koji je kazao: “Upitao sam
AbuAbdillaha–mirnekajenanj–ošljivama,temijeonrekao:‘One
sukorisnezaljutinuionerelaksirajuzglobove,aliihnejeditepuno,jer
ćevamoneformirativjetaruzglobovima.’”
Odnjega–mirnekajenanj–takođerseprenosidajerekao:“Šljive
naprazanstomakumirujužuč,alipodstičuvjetrove.”
Odnjega–mirnekajenanj–istotakoseprenosi:“Jeditezrelešljive
jer one stvaraju učinke koji ostaju i otklanjaju štetu. Jedite ih oguljene,
jersuzdravezasvakuvrstuljutineivrelinekojeotklanjajuiztijela.”

Suhegrožđice

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn -
Yahyaa al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinan al-Sinanija, od Al-Mu-
faddalaibnOmeraal-Džufija,odImamaAbuAbdillaha–mirnekajena
nj–odnjegovihdjedova,odEmiral-mu'minina,kojijerekao:

173
“Ko god pojede 21 suhu crvenu grožđicu ujutro, Allah će od njeg -
odagnatisvakutegobuibolest.”
Prenosi se od Hariz ibn Abdullaha, koji je rekao: “Rekao sam Abu
Abdillahues-Sadiqu,mirnekajenanj:‘OsineAllahovaPoslanika,ljudi
prenose tvoje riječi o suhim grožđicama?’ On odgovori: ‘Da’, i
spomenuojegornjihadis.”

Smokveiriba

Ahmed ibn Muhammed ibn Abdullah al-Nišaburi prenio je od Mu-
hammedibn'Arafa,kojijerekao:
“BiosamuHorasanuzavrijemeImamaRide–mirnekajenanj–i
halifeMe'muna.RekaosamImamuRidi:‘OsineAllahovaPoslanika,šta
kažešojedenjusmokvi?’Onjeodgovorio:‘Tojedobrozakolike,stoga
ihjedite.’”
Od Imama Al-Baqira – mir neka je na nj – prenosi se da je rekao:
“Emiral-mu'minin–mirnekajenanj–jerekao:‘Jeditesmokve,jerone
su korisnezakolike.Jeditemanjukoličinuribe,jernjenomesoslabiti-
jeloipovećavasluzičinidušugrubljom.’”
Prenosi se od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – da je rekao:
“Jedenjesmokveosvježavatjelesnaoštećenjaikorisnajezavjetariko-
like.Zatojeditepunosmokvednevno,aunoćijejediteumjereno.”

Endivija(ljekovitabiljka)

MuhammedibnDžaferal-BursipreniojeodMuhammedibnYahyaa
al-Armanija, od Muhammed ibn Sinan ibn Abdullah al-Sinani al-Za-
hirija,odJunusibnZabijana,odMuhammedibnAbuZejneb,odDžafer
ibn Muhammed Es-Sadiqa – mir neka je na nj – od svojih djedova, od
Emiral-mu'minina–mirnekajenanj–kojijerekao:
“Jediteendiviju,jernemajutrakadanebeskekapinepadnunanju.”
Prenosi se od Muhammeda ibn Abu Nasra, od njegova oca, od Abu
Abdillaha – mir neka je na nj – da je rekao: “Požalio sam mu se na te-
gobe u glavi, zubobolju i probadanjeumomoku–zbogčegamijelice
Mudrosti islamske medicine

174
bilosvootečeno.On–mirnekajenanj–jerekao:‘Uzmiovuendivijui
iscijedinjensok.Uzmisokinjimeprelijgrumenšećera.Toćetespasiti
od bolesti i ukloniti tegobe.’” Abu Nasrov otac je rekao: “Otišao sam
kući i primijenio navedeni lijek, te potom zaspao. Ujutro sam bio pot-
punoizliječen,hvalaAllahu.”

Rogač

Hunan ibn Ibrahim ibn Muhammed al-Kirmani prenio je od Mu-
hammed ibn Numejra ibn Muhammeda, od Al-Mubaraka, od njegovih
djedova,odEmiral-mu'minina–mirnekajenanj–kojijerekao:
“Jediterogače,mi,Ehli-bejt,ihvolimo.”
OdZerihaseprenosidajerekao:
“Spomenuo sam Es Sadiqu – mir neka je na nj – hadis koji se
pripisujeImamuAliju–mirnekajenanj–uvezisrogačem,naštomije
on rekao: ‘Jedite rogače, jer oni jačaju mozak.’ Imam Es Sadiq – mir
neka je na nj – na to je rekao: ‘Da, i ja kažem da su oni dobri i za ko-
like.’”

Rezanjenoktiju

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn -
Yahyaaal-Armanija,odMuhammedaibnSinanaal-Zahirija,odAl-Mu-
faddala ibn Omer al-Džufija, od Abu Zabijana, od Džabir ibnJezidaal-
Džufija, od Abu Džafer Muhammed al-Baqira, od njegova oca, od nje-
gova djeda, koji je rekao da je Emir al-mu'minin – mir neka je na nj –
rekao:
“Sijecitesvojenokteupetakprijenamaza,tootklanjavelikebolesti.”
Odnjega–mirnekajenanj–seprenosidajerekao:“Sječenjeno-
kata petkom otklanja mnoge bolesti, a sječenje utorkom uvećava
nafaku.”

175
Jedenjemesa

Muhammedibnal-MunzirpreniojeodAlija,brataJakubaiDavuda,
od Haruna, od Ibn al-Džehma, od Ismaila ibn Abu Muslim al-Sakufija,
odEs-Sadiqa–mirnekajenanj–damuječovjekrekao:
“OsineAllahovaPoslanika,nekisunijskiučenjacigovoredajeAlla-
hov Poslanik, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, mrzio me-
sare (kasape) i one koji jedu meso svaki dan.” Imam es-Sadiq je rekao:
“Tojeočiglednapogreška.AllahovPoslanikjesamorekaodaAllahmrzi
one koji jedu meso ljudi u svojim kućama, a to su oni koji ogovaraju
druge.Štajesnjima?MoždaAllahnećeimatimilostipremanjima.Oni
(takvi učenjaci) ono što je zakonito putem svojih brojnih izjava pretva-
rajuunezakonito.”
Prenosi se od Abu Abdillaha es-Sadiqa – mir neka je na nj – da je
rekao:
“Meso produkuje meso i pojačava intelekt. Ko god se ustegne od
jedenjamesazavećibrojdana,njegovintelektćeoslabiti.”
Udrugojpredajiodnjegaprenosise:
“Ko god se ustegne odmesa40dana,postatćemrzovoljaninjegov
intelektćesepogoršati.Kogodpostanemrzovoljan,proučitemunauho
ezan.”

Plavipatlidžan

AbuHassanal-Mu'allaSedždžadpreniojeodAbual-Hajraal-Razija,
odMuhammedaibnIsaa,odMuhammedaibnJaqtina,odSa'dibnMus-
lima, od Abu al-'Azz al-Nahhasa, od Ibn Abu Ja'quba, koji je prenio od
ImamaEsSadiqa,mirnekajenanj:
“Jeditepatlidžan,onjelijekzasvakubolest.”
Od njega se također prenosi istim lancem prenosilaca da je rekao:
“Patlidžanjedobarzacrnižuč,aneštetižutomžuču.”
Od Imama Al-Ride – mir neka je na nj – prenosi se da je znao reći
svojimslugama:
Mudrosti islamske medicine

176
“Spravite nam patlidžan, jer je on topao u hladnoći i hladan na
vrućini,pogodanusvimvremenimaidobarusvimuslovima.”Onkaže:
“Čuo sam ga kako govori: ‘Gomila balzama (miomirisa) za nas i poto-
čarke za Benu Umejje; kuping ponedjeljkom za nas i utorak za Benu
Umejje.’”

Povrede

Ahmed ibn al-'Ajs prenio je odAl-NadraibnSuwejda,odMusaibn
Džafera–mirnekajenanj–odsvogocaDžafera–mirnekajenanj–
od njegova oca Muhammeda – mir neka je na nj – koji je o povredama
rekao:
“Uzmite friškog katrana i približno jednaku količinu friškog loja od
magarca, potom uzmite komad nove krpe i novu posudu, omotajte po-
sudu katranom i smjestite je na komadcigle.Ispodnjenaložitelagahnu
vatrukojaćegoritiodjutradopopodne.Potomuzmitestarikomadlane-
nog platna i smjestite na svoju ruku. Presvucite katran preko toga i sta-
vitesvetonaranu.Akojeranašuplja,smotajtelanenoplatnoipopunite
ranukatranom.Potomzamotajteranupredenimlanenimplatnom.”

Zlooko

Uči,zapišiistavinanjsuruAl-Hamd,dvijesurezatraženjeutočišta
–Al-FeleqiAl-Nas,kaoisuruAl-Ihlasteajetal-Kursijj(Kur'an,2:255)
isljedeće:
“OAllahu,TisimojGospodar,nemaBogaosimTebe,uTebeseja
pouzdamiTisiGospodarmoćnogPrijestolja.Nemamoćinisnageosim
kod Tebe, Najuzvišenijeg, Svemoćnog. Dovoljan mi je Allah, nabolji
Zaštitnik.ŠtagodjeAllahželio,zbilose,štagodniježelio,nijesezbilo.
Svjedočim da je Allah premoćan nad svim stvarima, i da Allah Svojim
znanjem obuhvaća sve. Allah je sedam Nebesa i isto toliko zemalja
stvorio,Njegovonaređenjenasvesenjihodnosi,dabisteznalidajeAl-
lah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata. (Kur'an, 65:12)
DabipokazaodasuposlaniceGospodarasvogadostavili,onutančine
znaonoštojeunjih,Onznabrojsvegaštopostoji.(Kur'an,72:28)Jase

177
uzdam u Allaha, u moga i vašeg Gospodara! Nema nijednog živogbića
koje nije u vlasti Njegovoj, Gospodar moj zaista postupa pravedno.
(Kur'an,11:56)Aakooniglaveokrenu,tireci:MenijedovoljanAllah,
nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar
svemira veličanstvenog. (Kur'an, 9:129) U ime Allaha, Gospodara
smrknutih lica, kanalisanih voda i suhih stijena, ja sepovjeravam,kaoi
silovita voda i lutajući meteor, od zavidljivog oka i od zlog pogleda. Ja
okrećemzaopogledonomekojigajeposlaoinjegovimnajdražima,nje-
govoj džigeri, njegovom bubregu, tankoj krvi, njegovom nagomilanom
salu,slabašnimkostimaionomeštoonzaslužuje.UimeAllaha,Milos-
tivogSamilosnog,Mismoimunjemupropisali:glavazaglavu,iokoza
oko,inoszanos,iuhozauho,izubzazub,adaranetrebauzvratiti.A
onomekoododmazdeodustane,bitćemutoodgrijehaiskupljenje.Oni
kojinesudepremaonomeštojeAllahobjaviopravisunasilnici.(Kur'an,
5:45) Neka Allah blagoslovi našeg Poslanika Muhammeda i njegovu
porodicu.”

Mraviukući

Sameljikuminaistaviganavrhmravinjaka.Napišisljedećenako-
madunečegaiobjesitouuglusvojekuće:
“U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Ako vjerujete u Allaha,
Sudnji dan i Poslanike i ono što je objavljeno putem njih, tada vas
preklinjem Allahovim pravom, pravom vašeg i našeg Poslanika i onim
štosuoniobjavili,danapustite(vimravi)našukuću.”

Mudrosti islamske medicine

178

SADRŽAJ

MUDROSTIISLAMSKEMEDICINE .......................................... 5
UVOD2 ........................................................................................ 17
TIBBAL-A'IMMA....................................................................... 30
MjeraRewArdazasvakubolest ___________________________ 32
Glavobolja_____________________________________________ 34
Lijekzašlajmisluzavost _________________________________ 35
Dovezaglavobolju ______________________________________ 36
Dovezamigrenu________________________________________ 37
Dovazabolestiočiju_____________________________________ 37
Dovazabolesneuši _____________________________________ 38
Opislijekazabolestuha __________________________________ 39
Dovazaoblutak(kristaluuhu)_____________________________ 39
Dovazagluhoću ________________________________________ 39
Dovazaboluustima_____________________________________ 40
Dovazazubobolju ______________________________________ 40
Hamajlijazazub ________________________________________ 41
Dokazanadovazazub ___________________________________ 42
Dovazakašalj __________________________________________ 43
Dovazaanksioznostistiskuuprsima _______________________ 45
Dovazaboloveustomaku ________________________________ 46
Dovailijekzabolustruku________________________________ 47
Dovazabolnuslezenu ___________________________________ 48
Dovazabolnimokraćnimjehur ____________________________ 49

179
Dovazabolnukičmu ____________________________________ 49
Dovazabolnobedro(stegno) ______________________________ 50
Dovazaboloveugenitalijama _____________________________ 50
Dovazabolnenoge______________________________________ 50
Dovailijekzahemoroide_________________________________ 51
Dovazabolnustopu _____________________________________ 52
Dovazabolutetivikoljenaitabana_________________________ 53
Dovazasveoteknutezglobove_____________________________ 53
Dovazaponištavanjesihra ________________________________ 54
Dovazaženupribolnomporođaju__________________________ 55
Dovazadijetekojeplačečesto,zaonogakojiseplašinoći
izaženukojanemožezaspatiodbolova _____________________ 55
Dovazanepokornuživotinju ______________________________ 56
Dovazaputovanje_______________________________________ 56
Dovazasvebolesti ______________________________________ 56
Dovazaišijas __________________________________________ 57
Dovazabolestisušice____________________________________ 57
Dovazabubuljice _______________________________________ 58
Dovazakolike _________________________________________ 58
DovazagroznicuigroznicuAllahovaPoslanika _______________ 58
DovaImamaRide–mirnekajenanj–zasvakubolestistrah ____ 60
Dovazasvakubol_______________________________________ 61
Dovazadaneusedmici __________________________________ 61
Dovazasubotu _________________________________________ 61
Dovazanedjelju ________________________________________ 63
Dovazaponedjeljak _____________________________________ 64
Dovazautorak _________________________________________ 64
Mudrosti islamske medicine

180
Dovazasrijedu _________________________________________ 65
Dovazačetvrtak ________________________________________ 65
Dovazapetak __________________________________________ 66
Dovazazaštituodzavođenjaizačaranosti____________________ 67
Dozvoljenedove,hamajlijeizapisi _________________________ 70
Nekizapisisuspletke(sihri)_______________________________ 71
Kojesudovedozvoljene__________________________________ 71
Groznicaikakojeliječiti _________________________________ 73
Četvorodnevna(quartan)groznicainjenoliječenje _____________ 74
Dovazačetvorodnevnu(quartan)groznicu ___________________ 74
Raznilijekoviopisaniodimama,mirnekajenanjih____________ 74
VodaizvrelaZemzema __________________________________ 75
ZemljasamezaraHusejna-mirnekajenanj-kaolijek_________ 75
Ezaniikametnakošuljinekogakojeiskusiogroznicu __________ 75
Jabukakaolijek ________________________________________ 76
Razasutapšenicakaolijekzagroznicu_______________________ 76
Efektivnaiisprobanahamajlijazapovratnugroznicu ___________ 77
Razjedanjeiklistiranjekaolijek____________________________ 77
Kuping,udisanjemedikamenta,banjanaparuiklistiranje _______ 78
Znakoviproblemaskrvlju ________________________________ 79
Dovazavrijemekupinga _________________________________ 79
Odabranidanizakuping__________________________________ 80
Koristiodkupinga ______________________________________ 80
Različitavremenazakupinge ______________________________ 81
Kupingzaraznedijelovetijela _____________________________ 81
Promatranjetečenjakrvi __________________________________ 82

181
Kupingudnuvrata ______________________________________ 82
Uzdržavanjeododređenihvrstahrane _______________________ 83
Lošaprobava___________________________________________ 84
IzgovaranjeAllahovaimenaprijelu_________________________ 84
Bolustruku(pojasu)_____________________________________ 84
Opispića ______________________________________________ 85
Zabranauzimanjalijekovaosimkadajetonužno ______________ 86
Upotrebavinaumedicini _________________________________ 86
Lijekovipripravljenisvinomisvinjskommasti _______________ 87
Liječenjeurinomovacaigoveda ___________________________ 87
Lijekoviodjevreja,kršćanaimedžusija______________________ 87
Theriac _______________________________________________ 88
Jabuke ________________________________________________ 88
Stalnokrvarenje ________________________________________ 88
Tjelesnaslabost_________________________________________ 89
Uobičajenaprehlada _____________________________________ 89
Prehladaustomakuigrčeviustomaku(kolika)________________ 90
Oslobađanjecrijeva______________________________________ 90
Sluzavost(curenje)injenoliječenje_________________________ 91
Vlaga_________________________________________________ 91
Odličniefektikockešećera________________________________ 92
Konzumiranjeprženogječma(sawiqa)_______________________ 92
Povraćanje_____________________________________________ 92
Divljarutvica __________________________________________ 93
Crnika(al-Šuniz)ikoristiodnje ___________________________ 93
Nekontrolisanokapajućiurin ______________________________ 94
Mudrosti islamske medicine

182
Trbušnibolovi(kolike) ___________________________________ 94
Patnjenastalezbogiscrpljenostiradomitegobeudjetinjstvu _____ 95
Krvnisudovikojiudarajuuzglobove________________________ 95
Prodirućivjetrovi _______________________________________ 96
Izokrenutoliceodzlogvjetra(facijalis) ______________________ 96
Lepraivitiligo _________________________________________ 97
Glavobolja_____________________________________________ 97
Prehladaislabostabdomena_______________________________ 98
Kamenciustruku _______________________________________ 98
Lijekzažuticu__________________________________________ 99
Dovazaupaluglave _____________________________________ 99
Odličaniiskušanlijekzakuckanjeuuhu_____________________ 99
Lijekzanervozu,pretjeranužeđisuhoćuusta________________ 100
Urokljivookoiliječenjestomaka__________________________ 100
Glavobolja____________________________________________ 101
Dovazasvebolesti _____________________________________ 101
Lijekzaranijespomenutebolesti __________________________ 102
Bolmjehuraiuretre ____________________________________ 103
Bolustruku___________________________________________ 103
Lijekzaišijas _________________________________________ 103
Lijekza:nestabilnosrce,jačanjeabdomena,bolustruku,pojačanu
bjelinulicaiuklanjanježutoće ____________________________ 104
Čudestanlijekzanapinjanjestomaka,boliuabdomenu,za
zaustavljanjesluzi,zatopljenjekamenacaumokraćnommjehuruiza
patnjeustruku_________________________________________ 104
Lijekzajačanjeintimnogdoživljaja________________________ 104
Lijekzabolutrbuhuiuleđima ___________________________ 105

183
Žestokismrtnibolovi ___________________________________ 106
Savjetzaumiruće ______________________________________ 106
Usloviumirućeosobe ___________________________________ 107
Promjenaboje _________________________________________ 108
Pretjeranaprljavština ___________________________________ 109
Gomoljika,manaiajwa _________________________________ 110
Antimonzavodeneoči __________________________________ 110
Dovazaupaluočiju ____________________________________ 111
Riba_________________________________________________ 111
Lomljenjenokata ______________________________________ 112
Dovazaupaluočiju ____________________________________ 112
Upalaočiju ___________________________________________ 113
Sušica _______________________________________________ 113
Kašljanje _____________________________________________ 114
Jasminovo(zambak)ulje ________________________________ 114
Mirobalan ____________________________________________ 115
Bjelinauočimaizubobolja ______________________________ 115
Prehladaglave_________________________________________ 116
Novorođenčekojepatiodvlažnostiislabosti ________________ 116
Ubodškorpiona________________________________________ 117
Otečenostipodbuhlostokoočiju __________________________ 117
Poluparalizaifacialis–paralizalica________________________ 118
Bolugrlu ____________________________________________ 118
Prehladaabdomena(stomaka)iuzbuđenostsrca ______________ 118
Lijekzaboluslezeni ___________________________________ 119
Bolboka _____________________________________________ 119
Mudrosti islamske medicine

184
Lijekzastomak________________________________________ 119
Kamenci _____________________________________________ 120
Korisnadovazadječake _________________________________ 120
Stalnibol _____________________________________________ 121
Dovazapadavičara_____________________________________ 121
Uljeljubičice__________________________________________ 122
Benovoulje___________________________________________ 123
Uljejasmina __________________________________________ 123
Boloviutijelu _________________________________________ 124
Dovazaporođajnetegobe________________________________ 124
Porođajnadova ________________________________________ 125
Štasezapisujezanovorođenče____________________________ 126
Dovazaonogakoneželidamusešejtan____________________ 127
Dovazakobiluuvrijemenjenaporođaja ____________________ 128
Dovazatrudnuženuinosećuživotinju _____________________ 128
Mršavost _____________________________________________ 130
Oslabljenacrijeva ______________________________________ 130
Izlječenjebolaustomakuimolitvazato ____________________ 131
Krčanjeustomaku _____________________________________ 131
Zaustavljanjetečenjakrvi ________________________________ 132
Gripa ________________________________________________ 132
Hemoroidi ____________________________________________ 133
Vitiligoibjelinaočiju___________________________________ 133
Mlijekoodkamilemuzare _______________________________ 134
Tegobnodisanje _______________________________________ 134
Habbabaal-Walibijai“zlabolest” _________________________ 135

185
“Zlabolest”___________________________________________ 136
Zaštitaodlepre ________________________________________ 136
Bijelarepa____________________________________________ 137
Ganglia ______________________________________________ 137
Gledanjeupogođenogbolešću____________________________ 137
Skraćivanjebrkovaidlačicaunosu ________________________ 138
Muhe________________________________________________ 138
Uobičajenaprehlada ____________________________________ 138
Jedenješumskelještarke(flancorin) ________________________ 139
Dovazamentalneprobleme(šizofreniju)____________________ 139
Panika _______________________________________________ 140
Intenzivnokrvarenje ____________________________________ 140
Bradavice(izrasline) ____________________________________ 141
Cista ________________________________________________ 141
Oteklinenatijelu_______________________________________ 142
Strahutokuspavanja ___________________________________ 143
Vjetrovi ______________________________________________ 143
Padavica _____________________________________________ 143
Golubovi _____________________________________________ 144
Ubijanjegolubova______________________________________ 144
Dovazaopsjednutogdžinnima____________________________ 145
Gledanjeuojađenog ____________________________________ 145
Umobolniipadavičari___________________________________ 145
Dovazazačaranost _____________________________________ 146
Dvijesurezauticanjeodsihra(Al-FeleqiAl-Nas) ____________ 147
Sihrzaopčinjenog______________________________________ 148
Mudrosti islamske medicine

186
Dovazaonogakoželiposjetitivladara _____________________ 148
Probadanje(kucanje)ukrvnimsudovima ___________________ 149
Zaštitaoddžinna_______________________________________ 150
Usamljenost __________________________________________ 150
Zavođenje ____________________________________________ 151
Otečenistomak ________________________________________ 151
Usmrtnojagoniji ______________________________________ 152
Sveobuhvatnadova_____________________________________ 152
Dovazaimetakidjecu __________________________________ 153
Dovaprotivkradljivaca__________________________________ 153
Krpelj _______________________________________________ 154
Posjećivanjeoboljelog __________________________________ 154
Dovazaurokljivooko___________________________________ 155
Molitvanevoljnika _____________________________________ 155
Dovamajkezasina(izgornjegslučaja) _____________________ 156
Zaštitaodonogakojiželizlodrugome______________________ 157
Sadaka_______________________________________________ 157
Dova ________________________________________________ 158
Ozbiljnetegobe________________________________________ 158
Lijekza“izlječenje” ____________________________________ 159
Lijekzabolestiipatnje__________________________________ 163
Nemanjedjece_________________________________________ 164
Spolniodnossaženom __________________________________ 165
Nepovoljnavremenazaodnossaženom ____________________ 166
Odnosuvrijememlađaka ________________________________ 167
Odnosunoćipunogmjeseca _____________________________ 167

187
Odnosonogakoimaofarbanukosu ________________________ 167
Odnosunoćiputovanja _________________________________ 168
Odnospreddjecom_____________________________________ 168
Dovazaživotinjeodurokljivogoka________________________ 169
Jedenjemesašipka _____________________________________ 169
Jabuke _______________________________________________ 170
Kruške_______________________________________________ 170
Limun _______________________________________________ 171
Dunja________________________________________________ 171
Žuč _________________________________________________ 172
Suhegrožđice _________________________________________ 172
Smokveiriba _________________________________________ 173
Endivija(ljekovitabiljka) ________________________________ 173
Rogač _______________________________________________ 174
Rezanjenoktiju ________________________________________ 174
Jedenjemesa __________________________________________ 175
Plavipatlidžan_________________________________________ 175
Povrede ______________________________________________ 176
Zlooko ______________________________________________ 176
Mraviukući __________________________________________ 177

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful