You are on page 1of 1

016 actieve kortegolfantenne

G. Pradeep 9 ...12V maire bestaat uit 2 windingen en


De hier beschreven schakeling BF256 BF494 de secundaire uit 12 windingen
R2 R4
5mA
vormt een goede illustratie van C5 0,3 mm CuL. Voor andere fre-

2k7

470Ω
het feit dat ook zonder de aller- 100n
quentiebereiken kan eventueel
nieuwste componenten nog met het aantal windingen wor-
altijd heel leuke en bruikbare den geëxperimenteerd. Het
G D C B T2
dingen te maken zijn. In dit sim- BF494 K1
afstemmen van de ingangskring
S E C4
pele stukje elektronica zijn als dient in principe per station te
actieve elementen twee oude T1 1n
gebeuren met C1. De kring is
K1
getrouwen toegepast, namelijk Amidon T-37-6
L1
echter vrij breed, zodat de
een FET van het type BF256C afstemming in de praktijk vrij
en een zeer gangbare HF-tran- BF256C soepel werkt.
sistor BF494. Gecombineerd C1 R1 R3
Voor de voeding dient een liefst
met enkele spaarzame R’s en C2 C3 goed ontstoorde netvoeding met
560Ω

2k7
C’s is met dit tweetal niettemin een uitgangsspanning tussen 9
350p
een goed werkende antennever- 10n 10n en 12 V te worden gebruikt. De
sterker opgezet. De twee halfge- 2 : 12
opgenomen stroom zal voor geen
984070 - 11
leiders zijn, zoals te zien, gelijk- enkele voeding een probleem
spanningsgekoppeld. FET T1 zijn, want de versterker is met
fungeert als ingangsverster- neemt. De versterker is bemeten een winst van ongeveer 20 dB. 5 mA tevreden.
ker/buffer, terwijl de in geaarde voor frequenties tussen 10 en Ingangsspoel L1 valt eenvoudig (984070)
basis geschakelde BF494 de 30 MHz (een groot deel van het te wikkelen op een Amidon
versterking voor zijn rekening kortegolfgebied dus) en levert ringkern type T-37-6. De pri-
017

spike-detector
voor oscilloscoop
Goedkope digitale en combi- 5V
oscilliscopen zijn vaak niet in
staat om spikes in een signaal
8
goed zichtbaar te maken. De C4 C3
IC1
kans dat zo’n ongedefinieerde IC1 = TLC3702
100n 10µ
4
spanningspuls bij metingen 10V

gemist wordt, is dus groot. Zeker


Y1
bij het meten aan digitale scha-
kelingen is dit zeer vervelend,
R2 R4
want de uitwerking van zo’n C1
1k

12k

spike is vaak groot. In de prak- S1 R1


D1

tijk betekent dit dus dat een 100p


82k

S2a
elektrisch probleem met zo’n 2x 5
1N4148 Y2
scoop niet op te lossen is. 3 7
D2 R3 IC1b
Gelukkig is hier met een 10:1 / 1:1
IC1a
1 6
1k

beperkte hoeveelheid elektro- 2

nica wel wat aan te doen. Voor-


S2b P2 R5
waarde is wel dat de oscillo- C2
12k

scoop over twee kanalen P1


1M
1n
beschikt. In de schakeling wordt 10k

met P1 en S1 het detectieniveau


ingesteld waarop een spike her- 984109 - 11
kend moet worden. Schakelaar
S1 maakt het mogelijk te kiezen
tussen een verzwakking van 1:1 nul of één. Spikes met een de A/D-omzetter van de oscillo- Het stroomverbruik van de
of 10:1 (indien op de ingang een lengte van 1 µs worden nog her- scoop de puls wel herkennen. schakeling is laag, circa 1 mA.
10:1-probe is aangesloten). Ver- kend. Met behulp van P2 kan De in tijd verlengde spikes wor- (984109)
volgens bepaalt S2 of gekeken een verlengtijd (5 tot 500 µs) den op het tweede kanaal weer-
moet worden naar een logische ingesteld worden. Hierdoor kan gegeven.

Elektuur 7-8/98 47