You are on page 1of 7

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ


ZA 2015 ROK.

1. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony i porządku publicznego wynikające


z ustaw i aktów prawa miejscowego.

2. Na dzień dzisiejszy w Straży Miejskiej zatrudnionych jest 14 funkcjonariuszy oraz


5 pracowników obsługi monitoringu

3. Straż Miejska pracuje w systemie 3 zmianowym, w dyżurach 8 godzinnych


I zmiana – w godzinach 6.00 – 14.00
II zmiana – w godzinach 13.00 – 21.00
III zmiana – w godzinach 18.00 – 2.00

4. Do zadań Straży należy w szczególności:


1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych i
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innym i służbami w ochronie porządku
podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu
publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu
albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie
w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb miasta.

5. W 2015 roku Straż Miejska podjęła 9.818 wszelkiego rodzaju interwencji.

Działania w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

1) w zakresie poprawy czystości i porządku przeprowadzono 190 kontroli posesji


na terenie miasta i gminy pod kątem:
- posiadania odpowiednich umów i rachunków na wywóz nieczystości płynnych,
- utrzymania porządku na posesji,
- prawidłowego oznakowania posesji,
- w przypadku posiadania psów – aktualnych ich szczepień,
- wypalania śmieci w kotłowniach.

2) w zakresie poprawy bezpieczeństwa:


- przeprowadzono 2582 interwencji pochodzących od mieszkańców naszej gminy,
- zabezpieczono 88 wszelkiego rodzaju imprezy publiczne na terenie gminy,
- udzielono 63 asyst dla wydziałów Urzędu Miasta i Gminy,
- przeprowadzono 176 konwojów dokumentów, przedmiotów wartościowych lub
wartości pieniężnych na potrzeby gminy,
- przewieziono do izby wytrzeźwień 33 osób, a do miejsca zamieszkania 52,
- wystawiono 3.150 wezwań do dalszych czynności służbowych,
- wylegitymowano 3205 osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia,
- pouczono 2926 osoby,
- wystawiono 224 mandaty karne na kwotę 26.250,00 zł
- skierowano 55 wniosków do Sądu Rejonowego.

3) w zakresie współpracy z innymi służbami:


- współdziałano 243 razy z Policją – w tym 93 wspólne patrole piesze w rejonach
osiedli mieszkaniowych,
- 21 razy współdziałano ze Strażą Pożarną,
- 15 razy współdziałano z Pogotowiem Ratunkowym,
- z wydziałami Urzędu Miasta współdziałano 239 razy.

4) w zakresie edukacji dzieci i młodzieży:


- przeprowadzono 34 spotkania w placówkach oświatowych w których uczestniczyło
3350 uczniów,
- przeprowadzono 90 spotkań na terenie Miasteczka Komunikacyjnego w których
uczestniczyło 1758 uczniów,
- w trakcie tych spotkań wręczono 1754 elementów odblaskowych dla najmłodszych
uczestników.

6. Operatorzy Miejskiego Systemu Monitoringu pracują całodobowo w dyżurach 8


godzinnych.

Do Miejskiego Systemu Monitoringu podłączonych jest 31 kamer obrotowych


zlokalizowane w następujących punktach Miasta i Gminy:

Lokalizacja kamer obrotowych:

1. Nr 1 – ul. Batorego 1
2. Nr 2 – ul. Kopernika / Słoneczna
3. Nr 3 – ul. Słoneczna / Ogrody
4. Nr 4 – ul. Słoneczna 15
5. Nr 5 – ul. Ogrody 101
6. Nr 6 – ul. Popiełuszki / Kościuszki
7. Nr 7 – ul. Konstytucji 3 Maja
8. Nr 8 – Basen
9. Nr 9 – ul. Głowackiego / Poniatowskiego
10. Nr 10 – ul. Bukowska 3
11. Nr 11 – ul. Bukowska 12
12. Nr 12 – PKP
13. Nr 13 – ul. Kopernika / Prefabet
14. Nr 14 – brak
15. Nr 15 – ul. Słoneczna 5
16. Nr 16 – ul. Kublińskiego / parking
17. Nr 17 – ul. Krakowska / Popiełuszki
18. Nr 18 – ul. Korabnicka / plac targowy
19. Nr 19 – ul. Mickiewicza / Gimnazjum 2
20. Nr 20 – Zbiornik Dębca
21. Nr 21 – Park Miejski / starorzecze
22. Nr 22 – ul. Witosa 4 / Gimnazjum 1
23. Nr 23 – Stadion Skawinka
24. Nr 24 – Stadion Orlik I
25. Nr 25 – ul. Pułaskiego 2
26. Nr 26 – Park Miejski / korty
27. Nr 27 – Dąbrowskiego 7
28. Nr 28 – Stadion Orlik II / Basen
29. Nr 29 – ul. Skłodowskiej 10
30. Nr 30 – ul. Popiełuszki /Multicentrum
31. Nr 31 – ul. Rynek 12
32. Nr 32 – ul. Jana Pawła II w Radziszowie

Operatorzy Miejskiego Systemu Monitoringu ujawnili 117 wszelkiego rodzaju wykroczeń i


przestępstw, które przekazali do dalszych czynności służbowych:

1. do Policji - 23
2. do Straży Miejskiej - 73
3. do innych służb - 17
4. do wydziałów Urzędu - 4
EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁANIA
STRAŻY MIEJSKIEJ W SKAWINIE W 2015 ROKU

Lp. Środki Sprawy


oddziaływania przekazane
Rodzaje wykroczeń zawartych w: wychowawczego Mandat Wnioski innym Razem
(art. 41 k.w.) do sądu organom lub
instytucjom

liczba kwota

1 Ustawie - Kodeks wykroczeń

a) wykroczenia przeciwko porządkowi 428 10 1.500 18 456


i spokojowi publicznemu

b) wykroczenia przeciwko instytucjom


państwowym, samorządowym i 22 22
społecznym

c) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia 112 4 800 1 117

d) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w 1166 69 8.800 27 1262
komunikacji, w tym:

- ujawnione przez urządzenia


rejestrujące

- pozostałe naruszenia

e) wykroczenia przeciwko osobie 48


48
f) wykroczenia przeciwko zdrowiu

g) wykroczenia przeciwko mieniu 69 69

h) wykroczenia przeciwko interesom


konsumentów

i) wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej 140 21 2.100 3 164

j) wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku publicznego 231 37 4.200 1 269

k) szkodnictwo leśne, polne i


ogrodowe

2 przepisach wprowadzających Kodeks


pracy

3 ustawie o wychowaniu w trzeźwości


i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 383 48 4.800 1 432

4 ustawie o ochronie zdrowia przed


następstwami używania tytoniu 15 15
i wyrobów tytoniowych

5 ustawie o utrzymaniu czystości


i porządku w gminach 293 35 4.050 4 332

6 ustawie o ochronie zwierząt

7 ustawie o odpadach

8 ustawie - Prawo ochrony środowiska


9 ustawie - Prawo o miarach

10 ustawie - Prawo wodne

11 ustawie o publicznym transporcie


drogowym

12 ustawie o ochronie zabytków i opiece nad


zabytkami

13 ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz


zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 2 2

14 ustawie o ochronie przyrody

15 ustawie o recyklingu pojazdów


wycofanych z eksploatacji 15 15

16 ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym,


uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych

17 ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym


i elektronicznym

18 ustawie o bateriach i akumulatorach

19 ustawie - Kodeks wyborczy

20 aktach prawa miejscowego (przepisy


porządkowe)

21 innych 2 2

RAZEM 2926 224 26.250 55 3205


PLAN
DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ NA 2016 R.

Straż Miejska w 2016 r. główny wysiłek skieruje na wykonywanie zadań mających na


celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W tym celu oprócz stałych zadań ustawowych podejmowane będą przedsięwzięcia
wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Skawinie oraz doraźne wynikające z aktualnych potrzeb
miasta i gminy i jej mieszkańców.

Główne zamierzenia Straży Miejskiej w zakresie:

1. Ochrony spokoju i porządku publicznego:


- pełnienie służby patrolowej, w tym patrole samochodowe, piesze i rowerowe,
- kontynuacja wspólnych patroli z Policją, głównie w rejonach największych zagrożeń,
- patrolowanie trasy dojścia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum,
- okresowe kontrole rejonów szkół,
- stały nadzór nad działalnością targowiska,
- kontrola sklepów i placówek gastronomicznych w zakresie sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych,
- zabezpieczanie imprez i uroczystości organizowanych na terenie miasta i gminy.
- nadzór nad działalnością boisk szkolnych, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

2. Kontrolowania sieci dróg, ze zwróceniem uwagi na:


- sprawność oświetlenia,
- powstałe uszkodzenia w nawierzchni,
- oznakowanie ulic i posesji,
- przypadki pogorszenia estetyki miasta poprzez napisy, plakaty, itp.,
- stan odśnieżania i odladzania w okresie zimowym,
- prawidłowości parkowania samochodów na terenie miasta i gminy.

3. Ratowania życia i zdrowia obywateli poprzez:


- zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia przed dostępem
osób postronnych,
- zabezpieczenie dowodów i śladów przestępstwa,
- zatrzymanie ewentualnych sprawców i przekazanie ich do dyspozycji Policji,
- ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
- pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń,
- doprowadzenie lub dowóz osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub do izby
wytrzeźwień, których stan zagraża ich życiu lub zdrowiu albo życiu lub zdrowiu innych
osób.

4. Ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej w tym:


- kontrolowanie stanu porządku i czystości w otoczeniu obiektów użyteczności
publicznej,
- kontrolowanie właściwego utrzymania zieleni miejskiej, parków, miejsc rekreacyjno -
wypoczynkowych, miejsc pamięci narodowej,
- kontrolowanie porządku i czystości wokół placówek handlowych i usługowych,
- egzekwowanie należytego stanu porządku w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
- niezwłoczne informowanie odpowiednich służb w przypadkach stwierdzonych awarii,
wypadków i innych zdarzeń,
- podejmowanie interwencji w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców dotyczących
naruszenia porządku i czystości.

5. Obsługi wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w niezbędnym zakresie w tym:


- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb miasta i gminy,
- wykonywanie sprawdzeń, wizji lokalnych i innych czynności dla potrzeb
prowadzonych spraw przez wydziały Urzędu Miasta i Gminy,
- ochrony budynków będących w zarządzeniu Urzędu Miasta i Gminy.

6. Edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa oraz


znajomości zasad ruchu drogowego zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć
teoretycznych w szkołach oraz praktycznych na terenie Miasteczka Komunikacyjnego
na 2016 rok.

You might also like