You are on page 1of 9

Digitally signed by

ΑΔΑ: 7ΞΔΦΟΡΞΜ-Ι2Ε
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.05.22 11:54:32
T AGENCY EEST
Reason:
Location: Athens

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Στα Ιωάννινα σήµερα την 16.05.2017 οι κάτωθι συµβαλλόµενοι:

Α) Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ


ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Π.Ε.Α.Κ.Ι.» µε ΑΦΜ:090163610 ∆ΟΥ Ιωαννίνων που
εδρεύει στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Σπυρίδωνα Πάικα του
Ανδρέα, µε Α∆Τ ΑΚ 390930 επάγγελµα δικηγόρος, ως Πρόεδρος του ∆.Σ. σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/ΑΤ∆Α∆ΤΑ/153030/7603/2167 απόφαση του
ΥΠΟΠΑΙΘ (ΦΕΚ 421/11-06-2015, ΤΕΥΧΟΣ ΥΕΘΟ∆ ΦΤ∆Ε∆Τ) και αφετέρου η
ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 που εδρεύει στα Ιωάννινα, µε ΑΦΜ: 999041768 ∆ΟΥ
Ιωαννίνων και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Γεώργιο
Χρηστοβασίλη του Ιωάννη, µε Α∆Τ ΑΙ 812185, καλούµενη «µισθώτρια»,
συµφωνούν και συνοµολογούν τα παρακάτω:

1. Το ΠΕΑΚΙ σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο έχει τη διαχείριση και


εκµετάλλευση όλων των κυρίων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων :
1.1. του Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ», εφεξής «Στάδιο».
Μεταξύ των κυρίων χώρων του, περιλαµβάνεται και το Κεντρικό Στάδιο,
χωρητικότητας περίπου 7.500 θέσεων, µε ποδοσφαιρικό γήπεδο, µε χλοοτάπητα και
γύρωθεν αυτού, αγωνιστικό στίβο µε ταρτάν. Τη χρήση του σταδίου αυτού, µετά των
αναγκαίων για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων βοηθητικών χώρων του, (πλην
του αγωνιστικού στίβου και εκείνων για τους οποίους το ΠΕΑΚΙ έχει ή
επιφυλάσσεται να αναλάβει υποχρεώσεις, ως και λοιπούς χώρους που δεν είναι
απαραίτητοι για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων), το ΠΕΑΚΙ παραχωρεί στη
µισθώτρια µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες:
1.2. Συγκροτήµατος αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα ποδοσφαίρου,
αποδυτήρια, κτίρια υποστήριξης και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του ΠΕΑΚΙ, το
οποίο κείται στην Ανατολή Ιωαννίνων, εφεξής «Αθλητικό Κέντρο»,
2.1. Οι χρήσεις του Σταδίου και του Αθλητικού Κέντρου, παραχωρούνται στη
µισθώτρια για τις αγωνιστικές περιόδους 2017-2018 και 2018-2019, οπότε µε τη λήξη
της ανωτέρω 2ης αγωνιστικής περιόδου, που ορίζεται η 30η Ιουνίου 2019, το Στάδιο
είναι ελεύθερο και στη αποκλειστική διάθεση του ΠΕΑΚΙ. Η µισθώτρια θα το
1
ΑΔΑ: 7ΞΔΦΟΡΞΜ-Ι2Ε

χρησιµοποιήσει για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων και δη των αγώνων


Επαγγελµατικού Πρωταθλήµατος και Κυπέλλου Ελλάδος, Ευρωπαϊκών Κυπέλλων
και Φιλικών Αγώνων των ως άνω αγωνιστικών περιόδων. H ΠΑΕ δικαιούται να
διεξάγει φιλικούς αγώνες κατά τους µη αγωνιστικούς µήνες, υπό την προϋπόθεση ότι
τούτο θα συµφωνείται από κοινού εκάστοτε, ώστε, αν το ΠΕΑΚΙ θα έχει ανειληµµένη
υποχρέωση, να είναι σε θέση να προγραµµατίσει εγκαίρως αµφότερες τις
υποχρεώσεις του. Η µισθώτρια θα έχει την αποκλειστική χρήση µόνο του κυρίως
αγωνιστικού χώρου του Σταδίου (χλοοτάπητα). Ρητά παρέχεται η δυνατότητα στο
ΠΕΑΚΙ να χρησιµοποιεί και το χλοοτάπητα του Σταδίου για πέντε (5) δράσεις
ετησίως.
2.2 ΓΡΑΦΕΙΑ: Το ΠΕΑΚΙ τέλος παραχωρεί στη µισθώτρια τη χρήση
γραφείων (χώροι Α: Γραφείο εκκαθάρισης, γραφείο παρατηρητή, Ιατρείο, συνολικά
35 τετραγωνικά περίπου και χώροι Β: Αποδυτήρια γηπεδούχου, Αποδυτήρια
φιλοξενουµένων, Αποδυτήρια διαιτητών, Αποθήκη υλικού, Αίθουσα Doping Control,
συνολικά 150 τετραγωνικά περίπου) και τη χρήση αποθηκευτικών χώρων στο χώρο
των αποδυτηρίων του Κεντρικού Σταδίου Ποδοσφαίρου – Στίβου. Η συνολική
επιφάνεια των ανωτέρω αναφεροµένων χώρων είναι περίπου 185 τ.µ. και
παραχωρούνται στη µισθώτρια για την εγκατάσταση των γραφείων της -
αποθηκευτικών χώρων.

2.3. ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: To ΠΕΑΚΙ παραχωρεί


τη χρήση (όχι αποκλειστικά) στην ΠΑΕ των παρακάτω αναλυτικά περιγραφόµενων
αθλητικών εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Ανατολής, προκειµένου να τις
χρηµοποιεί για την προετοιµασία της επαγγελµατικής οµάδας καθώς και των οµάδων
U20, U17, U15.

2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ: τρία (3) ποδοσφαιρικά γήπεδα µε φυσικό


χλοοτάπητα, ένα (1) γραφείο διοίκησης εµβαδού περίπου 40τ.µ., αίθουσα συσκέψεων
εµβαδού περίπου 40τ.µ., αποδυτήρια εµβαδού περίπου 150τ.µ., βοηθητικός χώρος
(πλυντήρια) εµβαδού περίπου 50τ.µ.
2.5 Και για τη µίσθωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αθλητικού
Κέντρου της Ανατολής, ισχύουν αναλογικά ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι παρακάτω όροι,
που αφορούν στη µίσθωση του Σταδίου.

2
ΑΔΑ: 7ΞΔΦΟΡΞΜ-Ι2Ε

3.ΜΙΣΘΩΜΑ: Το συνολικό ετήσιο µίσθωµα που θα καταβληθεί από τη


µισθώτρια στο ΠΕΑΚΙ., για την παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω χώρων,
ορίζεται και συµφωνείται στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,οο)
πλέον χαρτοσήµου και λειτουργικών δαπανών για την αγωνιστική περίοδο
2017/2018, ενώ για την επόµενη αγωνιστική περίοδο 2018/2019 στο ποσό των ευρώ
εκατόν τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (104.500,οο). Σε περίπτωση
παράτασης της µισθώσεως το µηνιαίο µίσθωµα για την ίδια αιτία θα προσδιοριστεί µε
κοινή απόφαση των µερών. Συνοµολογείται ότι το ανωτέρω ετήσιο µίσθωµα
αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο νόµιµο ποσοστό 15% των συνολικά ακαθάριστων
εισπράξεων από εισιτήρια και διαφηµίσεις συνολικά για κάθε αγωνιστική περίοδο.
4. Η αποζηµίωση για απασχόληση του προσωπικού του ΠΕΑΚΙ, που θα διατεθεί
για την τέλεση των ανωτέρω αγώνων της µισθώτριας, βαρύνει αυτήν.
5. Η δαπάνη φωτισµού του Σταδίου για την τέλεση νυχτερινών αγώνων και
γενικά χρήσεως από τη µισθώτρια των προβολέων του Σταδίου, της αναγκαίας
ηλεκτροδότησης και του απαραίτητο κλιµατισµού αποδυτηρίων, αίθουσας
συνεντεύξεων Τύπου και σαλονιού VIP βαρύνει αυτήν και ορίζεται στο ποσό των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,οο €) πλέον Φ.Π.Α./ ανά αγώνα, πλέον Φ.Π.Α.),
το οποίο καταβάλλεται υποχρεωτικά την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την τέλεση
του αγώνα. Για την αγωνιστική περίοδο 2018/2019 και εφόσον αυξηθεί η τιµή
µονάδας του ηλεκτρικού ρεύµατος, το ανωτέρω ποσό θα αυξηθεί κατά το προκύπτον
ποσοστό αύξησης επί της τιµής µονάδος της αντίστοιχης αγωνιστικής περιόδου.
6. Το ετήσιο µίσθωµα για την παραχώρηση χρήσης του αγωνιστικού χώρου,
των συνοδευτικών αυτού (αποδυτήρια, συνένευξη τύπου κλπ), των γραφειακών
χώρων, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του που προκύπτουν από τη χρήση
καταβάλλονται από τη µισθώτρια σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις,
καταβλητέες την τελευταία ηµέρα εκάστου µηνός, στον υπ’ αριθµ. IBAN GR
7307500400003040002396900 τραπεζικό λογαριασµό που διατηρεί το ΠΕΑΚΙ στην
Τράπεζα Ηπείρου Συνεταιριστική.
7. Η µισθώτρια υποχρεούται να καταβάλλει τις δαπάνες κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύµατος για τους µισθωµένους γραφειακούς και βοηθητικούς χώρους
της παρούσας, τοποθετώντας ξεχωριστό ηλεκτρικό πίνακα που θα τροφοδοτεί
αποκλειστικά τα φορτία του χώρου που µισθώνει. Στον ηλεκτρικό πίνακα θα υπάρχει
κατάλληλος (ή κατάλληλοι) µετρητής (ή µετρητές) ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εργασίες
θα πραγµατοποιούνται µε βάση τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που θα παρέχει το
3
ΑΔΑ: 7ΞΔΦΟΡΞΜ-Ι2Ε

ΠΕΑΚΙ προς την µισθώτρια, µε δαπάνες και ευθύνη της µισθώτριας. Η µισθώτρια
υποχρεούται να εξασφαλίσει και να παρέχει προς το ΠΕΑΚΙ το πλήρες σχέδιο της
νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης, το µονογραµµικό σχέδιο του πίνακα και βεβαίωση
του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ασφαλής και
σύµφωνη µε την νοµοθεσία.
8. Βάσει της κατανάλωσης που µετράται από τους µετρητές ηλεκτρικής
ενέργειας θα καταλογίζονται και οι σχετικές δαπάνες, λαµβάνοντας υπόψη το ετήσιο
µέσο κόστος ανά kWh που χρεώνεται το ΠΕΑΚΙ από την ∆ΕΗ. Αν δεν έχουν
τοποθετηθεί µετρητές, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζεται
από το ΠΕΑΚΙ βάσει συγκεκριµένων και ορισµένων παραδοχών, µέχρι την
τοποθέτηση των µετρητών, χωρίς την δυνατότητα αµφισβήτησης του υπολογισµού
από τη µισθώτρια. Οι δαπάνες αυτές θα είναι απαλλαγµένες τελών πάσης φύσεως,
φόρων και λοιπών εισφορών υπέρ τρίτων.
9. Η δαπάνη κατανάλωσης νερού των κοινόχρηστων παροχών θα
καταλογίζεται από το ΠΕΑΚΙ είτε α) βάσει προσυµφωνηµένου επιµερισµού µεταξύ
των χρηστών, της κατανάλωσης ύδατος που θα καταγράφουν οι αντίστοιχοι µετρητές
είτε β) βάσει του αντίστοιχου µε τα προαναφερόµενα υπολογισµού κατανάλωσης
λαµβανοµένων υπόψη συγκεκριµένων και ορισµένων παραδοχών που δεν θα
επιδέχονται αµφισβήτησης από τη µισθώτρια.
10. Τέλος η µισθώτρια υποχρεούται να προβεί µε δικές της δαπάνες, σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες (σύνταξη µελέτης κ.λ.π) για την λήψη πιστοποιητικού
πυρασφάλειας από την πυροσβεστική. Επίσης ο µισθωµένος χώρος θα πρέπει
υποχρεωτικά να διαθέτει δικό του σύστηµα πυρανίχνευσης (σύµφωνα µε την
πρόβλεψη της αντίστοιχης µελέτης) το οποίο θα παρέχει στο σύστηµα πυρανίχνευσης
της συνολικής εγκατάστασης 3 σήµατα (alarm, on και fault)».
11. Η καθαριότητα των κερκίδων και εν γένει όλων των χώρων εντός του
Κεντρικού Σταδίου Ποδοσφαίρου των ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ., καθώς και όλων των
συνοδευτικών και βοηθητικών χώρων που χρησιµοποιεί η µισθώτρια κατά την τέλεση
των αγώνων, αποτελεί υποχρέωσή της και η σχετική δαπάνη βαρύνει αυτήν
αποκλειστικά.
12. Ειδικά για τον αγωνιστικό χώρο (χλοοτάπητα) η µισθώτρια φέρει
αποκλειστικά την ευθύνη συντήρησής του µε δικές του δαπάνες και υποχρεούται να
προσκοµίσει στο ΠΕΑΚΙ, έως 30/6/2017, επίσηµο αντίγραφο του συµφωνητικού που
έχει συνάψει µε τεχνική εταιρεία για τη συντήρηση του χλοοτάπητα. Ως εκ τούτου το
4
ΑΔΑ: 7ΞΔΦΟΡΞΜ-Ι2Ε

ΠΕΑΚΙ ουδεµία ευθύνη και υποχρέωση αναλαµβάνει για την εν γένει εκάστοτε
κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του σταδίου, εξαιρουµένων των περιπτώσεων
όπου είτε λόγω υπαιτιότητας του ή/και των προστηθέντων αυτού, είτε λόγω
πραγµατοποίησης εκδηλώσεων τρίτων (όπως π.χ. συναυλίες) προκλήθηκε ζηµία στον
αγωνιστικό χώρο, η όποια δεν οφείλεται σε πληµµελή συντήρηση. Ειδικώς
συµφωνείται ότι στην περίπτωση που απαιτηθούν, κατά την διάρκεια της σύµβασης
ανταλλακτικά συστήµατος άρδευσης (δηλ. ηλεκτροβάνες, εκτοξευτήρες νερού), η
δαπάνη αυτή θα βαρύνει την µισθώτρια, ο οποίος θα πρέπει να χορηγήσει εγγράφως
τη συγκατάθεσή του πριν την πραγµατοποίηση της σχετικής δαπάνης.
13. Για τη διαπίστωση της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου θα λαµβάνονται
υπόψη σχετικές εκθέσεις των αρµοδίων οργάνων της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής,
είτε ελληνικής είτε διεθνούς διοργάνωσης, σχετικής έκθεσης των αρµοδίων οργάνων
του ΠΕΑΚΙ ή της ΓΓΑ και εξειδικευµένου εκπροσώπου της µισθώτριας.
14. Σε περίπτωση που αναγραφεί στις ως άνω εκθέσεις παρατήρηση αρνητική
σχετικά µε την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου θα θεωρείται ότι η µισθώτρια έχει
παραβεί τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον παρόν άρθρο, εφόσον η έκθεση δεν
θα είναι απλώς µόνο αρνητική αλλά θα κρίνεται, βάσει αυτής, το ανέφικτο της
χρήσης του γηπέδου αποδεδειγµένα.
15. Προκειµένου να πιστοποιείται αµφιµερώς η κατάσταση του Σταδίου, όταν
παραλαµβάνεται από τη µισθώτρια, µε δυο εκπρόσωπους του ΠΕΑΚΙ και της
µισθώτριας θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής ΠΡΟ και ΜΕΤΑ
τον αγώνα. Αν υπάρξουν ζηµίες από φιλάθλους κ.λ.π. στο πρωτόκολλο θα τίθεται
επιφύλαξη, για τη σύνταξη του γνωστού πρωτοκόλλου ζηµιών, συντασσόµενο από το
ΠΕΑΚΙ παρουσία και τη αυτοψία εκπροσώπου της µισθώτριας, ή αν είναι ευχερής
και απλή η διαπίστωση των όποιων ζηµιών θα καταγράφονται στο πρώτο
πρωτόκολλο (παράδοσης - παραλαβής σταδίου).
16. Για οποιεσδήποτε ζηµίες που τυχόν ήθελαν προξενηθούν µε αφορµή αγώνα
της µισθώτριας, στον αγωνιστικό χώρο, στο ταρτάν, στις εξέδρες, κερκίδες,
εσωτερικούς χώρους, κοινόχρηστους χώρους και λοιπούς βοηθητικούς του υπό
παραχώρηση µισθίου, καθώς και στον κοινό περιβάλλοντα χώρο ως αυτός
οριοθετείται από την περίφραξη του Κεντρικού Σταδίου ή στις ροές των φιλάθλων
κατά τη διεξαγωγή των αγώνων της µισθώτριας, η µισθώτρια ευθύνεται και
υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση αυτών. Προς το σκοπό αυτό η µισθώτρια
υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ΠΕΑΚΙ προ της ενάρξεως της
5
ΑΔΑ: 7ΞΔΦΟΡΞΜ-Ι2Ε

αγωνιστικής περιόδου, εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτήν φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα


συµµετέχει στην αρµόδια επιτροπή που θα συντάσσει το πρωτόκολλο ζηµιών. Σε
περίπτωση µη ορισµού εκπροσώπου της ή άρνησης ή καθυστέρησης αυτού, στη
σύµπραξη και συνυπογραφή του ανωτέρω πρωτοκόλλου, το ΠΕΑΚΙ θα προβαίνει
µονοµερώς (µε µόνη τη σύµπραξη του εκπροσώπου της διοργανώτριας Αρχής ή και
χωρίς αυτήν), στον καταρτισµό του ανωτέρω πρωτοκόλλου, του οποίου το
περιεχόµενο, σε εκατέρα των περιπτώσεων (δηλαδή µε τη σύµπραξη ή χωρίς τη
σύµπραξη των ανωτέρω προσώπων), ως προς τα υπ’ αυτού βεβαιούµενα και
καθοριζόµενα (ύψος ζηµιών-ποσά κ.λ.π.) είναι δεσµευτικό, για τη µισθώτρια και
αποτελεί πλήρη απόδειξη έναντι παντός, το δε ποσό των ζηµιών θα θεωρείται
εκκαθαρισµένο και απαιτητό εκ µέρους του ΠΕΑΚΙ. Η τιµή µονάδας ανά κάθισµα
περιλαµβανοµένης της αξίας προµηθείας του, κόστους εργατοωρών για απόσυρση
καταστρεφοµένων καθισµάτων και τοποθέτηση καινούργιων και λοιπών δαπανών
καθορίζεται στο ποσό των 28,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Εξυπακούεται ότι
στην περίπτωση που οι ανωτέρω ζηµιές θα επιµερίζονται µεταξύ της µισθώτριας και
της φιλοξενούµενης οµάδας, η µισθώτρια θα ευθύνεται και θα είναι υπόχρεη σε
αποζηµίωση του ΠΑΕΚΙ για το µέρος των ζηµιών που θα της αναλογεί και θα της
καταλογιστεί µε το πρωτόκολλο ζηµιών.
17. Πέραν της αποκατάστασης των καθισµάτων η αποκατάσταση των περαιτέρω
ζηµιών, όπου είναι δυνατόν θα γίνεται µε συνεργάτες της µισθώτριας, και υπό την
επίβλεψη υπευθύνου έργων του ΠΕΑΚΙ, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της
εκµισθώτριας περί της ύπαρξης ή όχι στοκ καθισµάτων. Η µισθώτρια θα έχει τη
µέριµνα αποκατάστασης και ευπρεπισµού του κοινού περιβάλλοντος χώρου στις ροές
των φιλάθλων της καθώς και των βοηθητικών που χρησιµοποιεί για ό,τι προκύψει το
διάστηµα 3 ώρες πριν τον αγώνα και 2 ώρες µετά τον αγώνα.
18. Η καταβολή του ποσού των ζηµιών από τη µισθώτρια προς το ΠΕΑΚΙ θα
γίνεται εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη σύνταξη του παραπάνω
πρωτοκόλλου ζηµιών και αφού προηγηθεί από το ΠΕΑΚΙ η αντικατάσταση των
καταστραφέντων καθισµάτων, διαφορετικά, σε περίπτωση αρνήσεως της µισθώτριας
ή καθυστέρησης καταβολής του ποσού αυτού, το ΠΕΑΚΙ δικαιούται να αρνηθεί την
περαιτέρω διεξαγωγή των αγώνων της µισθώτριας και να µην παραχωρήσει σ’ αυτήν
τη χρήση του Σταδίου, µέχρις ότου εξοφληθεί απ’ αυτήν, πέραν των άλλων
δικαιωµάτων του, των οποίων την άσκηση επιφυλάσσεται. ∆ικαιούται επίσης το
ΠΕΑΚΙ να εισπράττει τα ποσά της ανωτέρω αποζηµιώσεως του απ’ ευθείας από τον
6
ΑΔΑ: 7ΞΔΦΟΡΞΜ-Ι2Ε

αρµόδιο φορέα, µετά την κοινοποίηση - γνωστοποίηση προς αυτόν του ανωτέρω
πρωτοκόλλου ζηµιών, των ποσών τούτων της αποζηµιώσεως παρακρατουµένων από
τον αρµόδιο φορέα και καταλογιζοµένων σε βάρος των ποσών που δικαιούται να
λαµβάνει η µισθώτρια, από τις κατά νόµο επιχορηγήσεις και δικαιώµατα ή όπως
άλλως ήθελε ισχύσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού της διοργανώτριας
αρχής
19. Η αστική και ποινική ευθύνη για ατυχήµατα, που θα απασχολείται κατά
την τέλεση των αγώνων της, ως και παντός τρίτου, βαρύνει τη µισθώτρια και κάθε
τρίτον που έλκει από αυτή δικαιώµατα, όπως πχ διοργανώτρια αρχή. Η µισθώτρια
υποχρεούται ένα µήνα πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος να προσκοµίσει στο
ΠΕΑΚΙ επίσηµο αντίγραφο ασφάλισης αστικής και ποινικής ευθύνης, για
οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί σε τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, κατά τη διάρκεια
ή µε αφορµή αγώνα αυτής. Το ΠΕΑΚΙ θα έχει σε κάθε περίπτωση αναγωγικό
δικαίωµα κατά της µισθώτριας, αν τούτο ήθελε υποχρεωθεί δικαστικά στην καταβολή
οποιασδήποτε αποζηµιώσεως από την αιτία αυτή, δικαιουµένου να προσεπικαλέσει
τη µισθώτρια σε τυχόν δίκη και σωρεύει την αγωγή αποζηµιώσεως.
20. Το ΠΕΑΚΙ ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση υπέχει, σε περίπτωση γεγονότος
ανωτέρας βίας ή τυχηρού, εξαιτίας του οποίου ήθελε παρακωλυθεί ή µαταιωθεί η
διεξαγωγή κάποιου αγώνος της µισθώτριας. Συµφωνείται ρητά ότι η απεργία του
προσωπικού του ΠΕΑΚΙ θεωρείται ανωτέρα βία και το απαλλάσσει της σχετικής
ευθύνης
21. Το ΠΕΑΚΙ δικαιούται να παραλαµβάνει 14 εισιτήρια - προσκλήσεις χωρίς
κανενός είδους αντάλλαγµα, για κάθε επίσηµο αγώνα της µισθώτριας.
22. Ρητά συνοµολογείται ότι η µισθώτρια υποχρεούται να προσκοµίσει στο
ΠΕΑΚΙ κατάλογο των διαφηµιζόµενων, µε συνηµµένο αφ’ ενός σχεδιάγραµµα
χωροθέτησης των ενσώµατων διαφηµίσεων που προτίθεται να τοποθετήσει. Τα µέρη
ρητά συµφωνούν ότι στα πλαίσια της παρούσας συνεργασίας τους είναι δυνατές
συνεργασίες εµπορικού περιεχοµένου µε κατά περίπτωση νέες συµφωνίες µεταξύ
εµπορικών συνεργατών του ΠΕΑΚΙ και της µισθώτριας (π.χ. για την διεξαγωγή
διαγωνισµών).
23. Το ΠΕΑΚΙ έχει δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της παρούσης µισθώσεως
είτε στο σύνολό της είτε τµηµατικά για κάθε αυτοτελή χώρο, σε περίπτωση που η
µισθώτρια ή οποιοσδήποτε τρίτος που έλκει από αυτή δικαιώµατα, παραβεί βασικούς
όρους του παρόντος, συµφωνουµένων όλων ουσιωδών, καθώς και όταν :
7
ΑΔΑ: 7ΞΔΦΟΡΞΜ-Ι2Ε

23.1.προξενηθούν ζηµιές - φθορές, στο Στάδιο, κατ’ εξακολούθηση ή καθ’


υποτροπή.
23.2.δεν τηρούνται οι φορολογικές υποχρεώσεις και το σύνολο των νόµιµων
προϋποθέσεων λειτουργίας τόσο της µισθώτριας όσο και των εµπορικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ως άνω παραχωρούµενους στην
µισθώτρια εµπορικούς χώρους (κυλικείο, µπουτίκ κλπ)
24. Ρητά συµφωνείται ότι το ΠΕΑΚΙ δικαιούται, σε περίπτωση παράβασης
οποιουδήποτε όρου της παρούσας συµβάσεως από τη µισθώτρια ή από πρόσωπα
έναντι των οποίων αυτή υπέχει αντικειµενική ευθύνη για πράξεις και παραλείψεις
τους, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της µισθώτριας προ πέντε (5) ηµερών, να µην
επιτρέψει τη χρήση του Σταδίου από τη µισθώτρια για οποιονδήποτε αγώνα,
συναινούσης προς τούτο από τούδε και της µισθώτριας.
25. Με ευθύνη της µισθώτριας απαγορεύεται η τοποθέτηση πανό, από
οποιονδήποτε, το περιεχόµενο των οποίων αντιστρατεύεται τη φυσιογνωµία του
χώρου του Σταδίου και το αθλητικό πνεύµα, που ενδεχοµένως θα διασύρει και τη
χώρα µας διεθνώς. Επιτρέπεται όµως η ανάρτηση πανό των οποίων το περιεχόµενο
θα είναι συντεταγµένο µε ευθύνη της µισθώτριας, κατά τρόπο φίλαθλο, κόσµιο και
σύµφωνο µε τη φυσιογνωµία του χώρου.
26. Πέραν των ανωτέρω συµφωνουµένων και συνοµολογουµένων, θα ισχύει ό,τι
προβλέπεται από την προκήρυξη ή τον Κανονισµό της διοργανώτριας.
27. Ρητά συµφωνείται ότι σε περίπτωση εκτέλεσης προγραµµατισµένων ή
έκτακτων εργασιών αντικατάστασης, αποκατάστασης ή συντήρησης των
αγωνιστικών και συνοδευτικών χώρων τόσο του Σταδίου (πχ αγωνιστικού στίβου
κλπ) όσο και του Αθλητικού Κέντρου, η µισθώτρια ΠΑΕ οφείλει να ανεχθεί
αναποζηµίωτα και αδιαµαρτύρητα κάθε απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του
αντίστοιχου έργου, όπως θα περιγραφούν από το ΠΕΑΚΙ.
28. Η παρούσα σύµβαση εγκρίθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη ως εξής:
α. µε το µε αριθµό 56 /2017 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιοίκησης
του ΠΕΑΚΙ
β. µε το µε αριθµό ……../2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΠΑΕ
29. Ρητά συµφωνείται ότι για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται στην παρούσα
ισχύουν τα συµφωνηθέντα στο από 31.3.2016 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης, όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν και στο νόµο.
8
ΑΔΑ: 7ΞΔΦΟΡΞΜ-Ι2Ε

30. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ:


30.1: Η µισθώτρια αναλαµβάνει αποκλειστικά η ίδια το κόστος προµήθειας του
πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των αποδυτηρίων της του «Σταδίου» και του
«Αθλητικού Κέντρου».
Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και υπογράφηκαν σε τέσσερα (4) όµοια
πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966