You are on page 1of 2

COÂNG TY TNHH TNHH SX – TM – DV PCCC TIEÁN

Ñòa chæ:Soá 67/4. QL 13, aáp Bình Giao, xaõ Thuaän Giao, huyeän Thuaän An, tæ
ÑT: 0650.716 043 Fax: 0650.716 043 DÑ: 0909 499 545 MST: 3 7 0 0 7 0
CHUYEÂN CUNG CAÁP, THIEÁT KEÁ & LAÉP ÑAËT, SÖÛA CHÖÕA, BAÛO TRÌ HEÄ THOÁNG PHO
CHÖÕA CHAÙY, BAÙO TROÄM TÖÏ ÑOÄNG, CAMERA QUAN SAÙT, CHOÁNG SEÙT, OÁNG H
NAÏP CAÙC LOAÏI BÌNH CHÖÕA CHAÙY.

Bình Dương

Kính Gửi : QUÝ CÔNG TY THĂNG TIẾN


Người nhận : Anh Hưởng SĐT: 08.37406945 ; Fax :08.37406946

BẢNG BÁO GIÁ


( DAT HANG THIẾT BỊ PCCC CHO DU AN NASHIN BINH DUONG)
- Theo yeâu caàu cuûa Quyù Coâng ty. Coâng ty SX, TM & DV Tieán Uy laäp baùo giaù cuï t

STT TÊN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ ĐVT SL

1 Bình bột ABC 4KG - BH 12 tháng Bình 20


2 Bình khí CO2 3KG- BH 12 tháng Bình 10
3 Cuộn vòi cứu hỏa 50A ( TQ )- BH 6 tháng cuộn 8
4 Cuộn vòi cứu hỏa 65A ( TQ )- BH 6 tháng cuộn 2
5 Lăng phun 50A- BH 12 tháng (VN) cái 4
6 Lăng phun 65A- BH 12 tháng (VN) cái 2
7 Nội quy + tiêu lệnh bộ 10
8 Trụ chữa cháy 2 hong 65A cái 1
CỘNG
THUẾ GTGT (10.%)
TỔNG CỘNG
Ghi chú : Gía trên bao vận chuyển

XAÙC NHAÄN KHAÙCH HAØNG COÂNG TY SX TM &


HH SX – TM – DV PCCC TIEÁN UY
o, xaõ Thuaän Giao, huyeän Thuaän An, tænh Bình Döông
16 043 DÑ: 0909 499 545 MST: 3 7 0 0 7 0 5 4 7 3
ÑAËT, SÖÛA CHÖÕA, BAÛO TRÌ HEÄ THOÁNG PHOØNG CHAÙY,
ÄNG, CAMERA QUAN SAÙT, CHOÁNG SEÙT, OÁNG HÔI VAØ
ÙC LOAÏI BÌNH CHÖÕA CHAÙY.

Bình Dương, ngày 22 tháng 08 năm 2014

N
ng SĐT: 08.37406945 ; Fax :08.37406946

NG BÁO GIÁ
PCCC CHO DU AN NASHIN BINH DUONG)
SX, TM & DV Tieán Uy laäp baùo giaù cuï theå nhö sau:

ĐƠN GIÁ THAØNH TIEÀN

235,000 4,700,000
370,000 3,700,000
450,000 3,600,000
55,000 110,000
75,000 300,000
80,000 160,000
40,000 400,000
1,250,000 1,250,000
14,220,000
1,920,000
16,140,000

COÂNG TY SX TM & DV TIEÁN UY