ȉǼȋȃǼȈ 1

±ǼȁȁǾȃǿȀǼȈ ǼǿȀǹȈȉǿȀǼȈ ȉǼȋȃǼȈ ±
±ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ Ȁǹǿ ȆȅȁǼȅǻȅȂǿǹ ȆȇȅȎȈȉȅȇǿȀȅǿ ȋȇȅȃȅǿ
ȀȊȀȁǹǻǿȀȅȈ ȆȅȁǿȉǿȈȂȅȈ
(23) īİȞȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ
-ǹȞĮʌIJȪȤșȘțİ IJȘȞ 3Ș Ȓ 2Ș ȤȚȜȚİIJȓĮ ıIJĮ ȞȘıȚȐ IJȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ, ʌȑȡȚȟ IJȘȢ ǻȒȜȠȣ
-ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞİȢ ijȣıȚțȑȢ ʌȘȖȑȢ, ĮȡțİIJȑȢ ȩȝȦȢ ȖȚĮ ȝȚțȡȑȢ țȠȚȞȩIJȘIJİȢ
ȁȩȖȠȚ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ :
-ȅ ȠȥȚĮȞȩȢ, IJȠ ʌȡȫIJȠ İȝʌȠȡİȪıȚȝȠ ȣȜȚțȩ
-ǶʌĮȡȟȘ ʌȠȜȪIJȚȝȦȞ ȝİIJȐȜȜȦȞ
-ǿįȚĮȓIJİȡȘ ȖİȦȖȡĮijȚțȒ șȑıȘ ± ĮȞȐȝİıĮ ıIJȘȞ ǾʌİȚȡȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ țĮȚ IJȘȞ ȀȡȒIJȘ
-ǹȞȐʌIJȣȟȘ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ ıIJȩȜȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȜȚȝĮȞȚȫȞ ȖȚĮ ĮȞİijȠįȚĮıȝȩ
-ȅ ȤȫȡȠȢ ȜİȚIJȠȪȡȖȘıİ ȦȢ ijȣıȚțȒ ȖȑijȣȡĮ țȚ İȟȑȜȚȟȘ IJȠȣ ȂȣțȘȞĮȧțȠȪ țȩıȝȠȣ
ȆȡȦIJȠțȣțȜĮįȚțȒ ȆİȡȓȠįȠȢ
Ǿ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ĮțȝȒ IJȦȞ ȀȣțȜȐįȦȞ ȦȢ ĮȣIJȩȞȠȝȠ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȩ țȑȞIJȡȠ
ȂȑıȠ ȀȣțȜĮįȚțȒ : ıIJİȞȒ İȝʌȠȡȚțȒ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ȀȡȒIJȘ
ǶıIJİȡȠ ȀȣțȜĮįȚțȒ 1Ș ijȐıȘ : ǼțȝȚȞȦȚıȝȩȢ IJȦȞ ȀȣțȜȐįȦȞ
ǶıIJİȡȠ ȀȣțȜĮįȚțȒ 3Ș ijȐıȘ : ȀĮIJȐțIJȘıȘ IJȦȞ ȀȣțȜȐįȦȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ȂȣțȘȞĮȓȠȣȢ
ǹȪȟȘıȘ IJȦȞ ȠȚțȚıȝȫȞ
ȋȡȒıȘ țȚȕȦIJȚȩıȤȘȝȦȞ IJȐijȦȞ
ȂĮȡȝȐȡȚȞĮ ĮȖȖİȓĮ ± ȀȣțȜĮįȚțȐ İȚįȫȜȚĮ
ȆȡȦIJȠțȣțȜĮįȚțȒ ȆİȡȓȠįȠȢ
(24) ȉĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ İȚįȫȜȚĮ ȕȡȑșȘțĮȞ ıİ IJȐijȠȣȢ țĮȚ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ ȝİ IJĮijȚțȐ ȑșȚȝĮ Ȓ
įȠȟĮıȓİȢ ȩʌȦȢ :
ǹ) țIJȒȝĮ IJȠȣ șĮȞȩȞIJȠȢ (ȖȚĮ ȞĮ IJȠȞ ȣʌȘȡİIJİȓ Ȓ ȞĮ IJȠȞ ʌȡȠıIJĮIJİȪİȚ)
(25) Ǻ) ʌȡȠıijȠȡȐ İȟİȣȝİȞȚıȝȠȪ IJȦȞ șİȠIJȒIJȦȞ
ī) ʌȡȠȕȠȜȒ IJȘȢ ȚįȑĮȢ IJȘȢ ȖȠȞȚȝȩIJȘIJĮȢ (ȝȑıȦ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ ȖȣȞĮȚțİȓȦȞ ȖİȞȞȘIJȚțȫȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ țĮȚ IJȘȢ İȖțȣȝȠıȪȞȘȢ)
(IJȠ ȩȜȠ șȑȝĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ĮȞȠȚȤIJȩ)
ȆȡȠȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ȆȀ ʌİȡȚȩįȠȣ :
ǹ) İȖțĮIJȐȜİȚȥȘ ȠȚțȚıȝȫȞ țĮȚ ȠȤȪȡȦıȘ ȐȜȜȦȞ
Ǻ) įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțĮȞ ıIJİȞȩIJİȡİȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİ IJĮ ʌĮȡȐȜȚĮ IJȘȢ ȂȚțȡȐȢ ǹıȓĮȢ ȝȑıȦ IJȘȢ
țİȡĮȝȚțȒȢ
ȂİıȠțȣțȜĮįȚțȒ ȆİȡȓȠįȠȢ :
ǹ) ȈȣȖțȑȞIJȡȦıȘ IJȦȞ țĮIJȠȓțȦȞ ıİ ȑȞĮȞ țȪȡȚȠ ȠȚțȚıȝȩ
Ǻ) ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȦȞ ȠȚțȚıȝȫȞ ĮȣIJȫȞ țĮȚ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ ʌȜȠȪIJȠȣ
ī) ȠȤȪȡȦıȒ IJȠȣȢ
ǻ) İȞIJȠȞȩIJİȡİȢ İȝʌȠȡȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİ ȂȣțȒȞİȢ ± ȀȞȦıȩ ± ȂȓȜȘIJȠ
Ǽ) ǼȚıĮȖȦȖȒ İȜȜĮįȚțȫȞ țĮȚ ȝȚȞȦȚțȫȞ ĮȖȖİȓȦȞ

ǶıIJİȡȠ ȀȣțȜĮįȚțȒ ǿ :
ǹ) ʌȜȒȡȘȢ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȦȞ ȝİıȠțȣțȜĮįȚțȫȞ ȠȚțȚıȝȫȞ (Įʌȩ ıİȚıȝȠȪȢ)
Ǻ) ĮȞȠȚțȠįȩȝȘıȘ ıIJȘȞ ǹȖ. ǼȚȡȒȞȘ
ī) İȣȡİȓĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ țĮȚ ʌȠȜȚıIJȚțȒ ĮȞĮȖȑȞȞȘıȘ (İțȝȚȞȦȚıȝȩȢ
ȀȣțȜȐįȦȞ)
ǻ) İȚıĮȖȦȖȒ ȝȚȞȦȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ (ȐįȣIJȠ, ijȦIJĮȖȦȖȩȢ, ʌȠȜȪșȣȡȠ, țȑȡĮIJĮ
țĮșȠıȚȫıİȦȢ, ȝȚȞȦȚțȒ ȖȡĮijȒ)
(26) ȀȡȒIJİȢ :
ǹʌȠȚțȚıȝȩȢ ?
ȊʌȠįȠȪȜȦıȘ ?
DzȞIJȠȞȘ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ?
ȀȣțȜȐįİȢ + ȂȚȞȦȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ = ȂȣțȘȞĮȧțȩȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȩȢ
ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ Įʌȩ IJȠȞ ȠȚțȚıȝȩ IJȘȢ ĬȒȡĮȢ (1600 ʌ.ȋ. Įʌȩ IJȘȞ ȑțȡȘȟȘ IJȠȣ ȘijĮȚıIJİȓȠȣ)
(27) ǶıIJİȡȠțȣțȜĮįȚțȒ ǿǿ :
- ǹȞȠȚțȠįȩȝȘıȘ ıİ ȂȒȜȠ țĮȚ ȀȑĮ
- ǼȚıĮȖȦȖȒ ĮȖȖİȓȦȞ Įʌȩ ȀȡȒIJȘ
- ȆȠȜȜȑȢ İȜȜĮįȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ
ǶıIJİȡȠțȣțȜĮįȚțȒ ǿǿǿ :
-ȀĮIJȐțIJȘıȘ Įʌȩ IJȠȣȢ ȂȣțȘȞĮȓȠȣȢ
-ǼȟĮijȐȞȚıȘ IJȘȢ ȝȚȞȦȚțȒȢ țİȡĮȝȚțȒȢ
-ȂȣțȘȞĮȧțȩ ȝȑȖĮȡȠ țĮȚ Țİȡȩ
(2

ȂǿȃȍǿȀȅȈ ȆȅȁǿȉǿȈȂȅȈ

īİȞȚțȐ :
ǹ) ȅ ʌȡȫIJȠȢ ȝİȖȐȜȠȢ ǹȚȖĮȚĮțȩȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȩȢ
Ǻ) ǿįȚĮȓIJİȡĮ țĮȜȒ ȖİȦȖȡĮijȚțȒ șȑıȘ
ī) ǴȤȞȘ ĮȞșȡȫʌȠȣ Įʌȩ IJȘ ȃİȠȜȚșȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ
ȆȡȦIJȠȝȚȞȦȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ :
ǹ) ȅȝĮȜȒ ȝİIJȐȕĮıȘ ıIJȘ ȋĮȜțȠțȡĮIJȓĮ (įȚİȓıįȣıȘ ȞȑȦȞ ʌȜȘșȣıȝȫȞ ± İȟȠȚțİȓȦıȘ ȝİ
ȝİIJĮȜȜȠȣȡȖȓĮ)
(29) Ǻ) ĮȡȤȚțȐ ȝȚțȡȑȢ țȠȚȞȩIJȘIJİȢ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȠȪ ʌȣȡȒȞĮ
ī) ȀȪȡȚĮ İȞĮıȤȩȜȘıȘ Ș ĮȖȡȠIJȚțȒ
ǻ) ȆȣțȞȒ țĮIJȠȓțȘıȘ ıIJȘȞ țİȞIJȡȚțȒ țĮȚ ĮȞĮIJȠȜȚțȒ ȀȡȒIJȘ (ıʌȓIJȚĮ ĮįȚȐȖȞȦıIJĮ ʌȠȣ
įİȓȤȞȠȣȞ ȞĮ İȞȫȞȠȞIJĮȚ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ)
Ǽ) ȈȘȝĮȞIJȚțȩȢ Ƞ ȡȩȜȠȢ IJȠȣ İȝʌȠȡȓȠȣ ıIJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ȠȚțȚıȝȫȞ
ȈIJ) ȈIJĮįȚĮțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȠȣ ʌȜȠȪIJȠȣ, ĮȞȐȜȠȖȘ ȝİ ĮȣIJȒȞ IJȠȣ İȜȜĮįȚțȠȪ ȤȫȡȠȣ
(30) ǶʌĮȡȟȘ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ IJİȤȞȚIJȫȞ
- ĮȡȤȚțȐ įİ ȗȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ IJȑȤȞȘ IJȠȣȢ
- ĮȡȖȩIJİȡĮ ıȣȞIJȘȡȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ĮȞȐțIJȠȡĮ
- ʌȜİȩȞĮıȝĮ ıIJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ, țȠȚȞȦȞȚțȒ İȣȝȐȡİȚĮ
- țȠȚȞȦȞȚțȒ ĮȞȚıȩIJȘIJĮ

- ȡĮȖįĮȓĮ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȝİIJȐȜȜȠȣ
(31) Ǿ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ ʌȜȠȪIJȠȣ
Ǿ țȠȚȞȦȞȚțȒ įȚĮıIJȡȦȝȐIJȦıȘ
Ǿ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ ȝİIJĮȜȜȠIJİȤȞȓĮȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ IJİȤȞȫȞ
ǻȘȝȚȠȪȡȖȘıĮȞ IJȘȞ ȀİȞIJȡȚțȒ įȚȠȓțȘıȘ ʌȠȣ įȘȝȚȠȪȡȖȘıİ IJĮ ʌȡȫIJĮ ĮȞȐțIJȠȡĮ.
ȂİıȠȝȚȞȦȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ
ȉĮ ʌȡȫIJĮ ĮȞȐțIJȠȡĮ :
-ȀȞȦıȩȢ ± ĭĮȚıIJȩȢ ± ȂĮȜȓȦȞ
-(ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡĮ) ȋĮȞȚȐ ± ǽȐțȡȠȢ
-ǺȡȓıțȠȞIJĮȚ ıİ șȑıİȚȢ ʌĮȜĮȚȠIJȑȡȦȞ ȠȚțȚıȝȫȞ (İʌȚIJȩʌȚĮ İȟȑȜȚȟȘ țȠȚȞȠIJȒIJȦȞ)
-ǼȟȑȜȚȟȘ IJȦȞ IJȠȚȤȠȖȡĮijȚȫȞ țĮȚ IJȘȢ țİȡĮȝȚțȒȢ
-ǼʌȚȡȡȠȒ Įʌȩ ĮȞȐțIJȠȡĮ țĮȚ ȚİȡȐ IJȘȢ ȂİıȠʌȠIJĮȝȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ ǹȚȖȪʌIJȠȣ (ʌȠȜȜȑȢ
ȠȝȠȚȩIJȘIJİȢ ıIJĮ ĮȞȐțIJȠȡĮ, IJȘ ȖȡĮijȒ țĮȚ IJȚȢ ʌȡȫIJİȢ ȪȜİȢ)
ȁİȚȥȒ Ș İȚțȩȞĮ IJȦȞ ʌȡȫIJȦȞ ĮȞĮțIJȩȡȦȞ ȜȩȖȦ țĮIJĮıIJȡȠijȒȢ IJȠȣȢ Įʌȩ ıİȚıȝȠȪȢ Ȓ
ĮȞȠȚțȠįȩȝȘıȘ.
(33) Ǿ İȝijȐȞȚıȒ IJȠȣȢ įȘȜȫȞİȚ :
- ʌĮȖȓȦıȘ IJȘȢ įȚȠȚțȘIJȚțȒȢ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȚİȡĮȡȤȓĮȢ
- ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ İȣȝȐȡİȚĮȢ
- İȞIJĮIJȚțȒ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
- İȟȦıIJȡȑijİȚĮ ıIJȚȢ ıȤȑıİȚȢ IJȘȢ ȀȡȒIJȘȢ ȝİ ȀȣțȜȐįİȢ ± ǹȞĮIJȠȜȒ ± ǹȓȖȣʌIJȠ
ȊȈȉǼȇȅȂǿȃȍǿȀǾ ȆǼȇǿȅǻȅȈ ± ȂȑȖȚıIJȘ ĮțȝȒ
-ȋIJȓȗȠȞIJĮȚ IJĮ ȞȑĮ ĮȞȐțIJȠȡĮ ıİ įȚȐijȠȡİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (ȠȝȠȚȠȖİȞȒ)
-ȈȣıIJȘȝĮIJȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȝİ ȀȣțȜȐįİȢ ıİ ȕĮșȝȩ İțȝȚȞȦȚıȝȠȪ IJȠȣȢ
-ȈȤȑıȘ IJȘȢ įȣIJȚțȒȢ ȀȡȒIJȘȢ ȝİ IJȘȞ ȆİȜȠʌȩȞȞȘıȠ
-ǼȟĮȖȦȖȒ İȝʌȠȡİȣȝȐIJȦȞ ıİ İȜȜĮįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ
-ǴįȡȣıȘ ĮʌȠȚțȚȫȞ
-ȈȘȝĮȞIJȚțȩȢ Ƞ ıIJȩȜȠȢ
(34) ǹȞȐʌIJȣȟȘ IJȦȞ ȉİȤȞȫȞ țĮȚ Ș ıȘȝĮıȓĮ IJȠȣȢ ıIJȠ İȝʌȩȡȚȠ
- ǻȚȠȚțȘIJȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ IJĮ ĮȞȐțIJȠȡĮ ± İʌĮȪȜİȚȢ ± ĮȖȡȠȚțȓİȢ
- ǹȞȐʌIJȣȟȘ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘȢ ȕȚȠIJİȤȞȓĮȢ
(35)
- ȀİȡĮȝȚțȒ : ȖİȦȝİIJȡȚțȐ, ijȣIJȚțȐ, șĮȜĮııȚȞȐ șȑȝĮIJĮ
- ǼȚįȦȜȠʌȜĮıIJȚțȒ : ʌȒȜȚȞĮ İȚįȫȜȚĮ, ĮȞșȡȦʌȩȝȠȡijĮ țĮȚ ȗȦȩȝȠȡijĮ
- ȂİIJĮȜȜȠIJİȤȞȓĮ : ȟȓijȘ, İȖȤİȚȡȓįȚĮ, ĮȚȤȝȑȢ, ĮȖȖİȓĮ, ıțİȪȘ
- ȁȚșȠIJİȤȞȓĮ : ijȦȜİȩıȤȘȝĮ țĮȚ țĮȜȣțȩıȤȘȝĮ ĮȖȖİȓĮ
- ȈijȡĮȖȚįȠȖȜȣijȓĮ : ȝİ ʌȠȜȪIJȚȝȠȣȢ Ȓ ȘȝȚʌȠȜȪIJȚȝȠȣȢ ȜȓșȠȣȢ
- ȀȠıȝȘȝĮIJȠʌȠȚǸĮ - İȜİijĮȞIJȠȣȡȖȓĮ
- ǽȦȖȡĮijȚțȒ : İȟĮȚȡİIJȚțȑȢ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ
ǹȞIJĮȜȜĮȖȒ ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȦȞ țĮȚ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ
ȈIJİȞȑȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİ IJȘȞ ǹȓȖȣʌIJȠ

Ǿ ȂȚȞȦȚțȒ İȟȐʌȜȦıȘ İȓȤİ ȦȢ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ :
- ĮȞȐʌIJȣȟȘ
- ĮıijȐȜİȚĮ
- ʌȡȫIJİȢ ȪȜİȢ
- ĮȖȠȡȑȢ İȟĮȖȦȖȒȢ
- țȠȚȞȩ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȩ ǹȚȖĮȚĮțȩ ȣʌȩȕĮșȡȠ
ȂǿȃȍǿȀǾ ĬȇǾȈȀǼǿǹ (36)
-ȈȘȝĮȞIJȚțȒ İʌȚȡȡȠȒ ıIJȘȞ İȚțȠȞȠȖȡȐijȘıȘ ıijȡĮȖȓįȦȞ țĮȚ IJȠȚȤȠȖȡĮijȚȫȞ
-ǻȚĮȝȩȡijȦıȘ ȤȫȡȦȞ ȜĮIJȡİȓĮȢ (ıİ țȠȡȣijȑȢ ȕȠȣȞȫȞ Ȓ ıİ ıʌȘȜȚȑȢ)
-ǻȚȐijȠȡĮ İȣȡȒȝĮIJĮ
DZȖȞȦıIJȘ Ș ıȘȝĮıȓĮ : IJȦȞ įȚȐijȠȡȦȞ ȖȚȠȡIJȫȞ
ȉȠȣ ȝȣțȘȞĮȧțȠȪ șȡȘıțİȣIJȚțȠȪ ȣʌȩȕĮșȡȠȣ
ȀĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȦȞ ȃȑȦȞ ǹȞĮțIJȩȡȦȞ :
-Įʌȩ ijȣıȚțȠȪȢ Ȓ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ
-İȟĮijȐȞȚıȘ IJȘȢ ȝȚȞȦȚțȒȢ țİȡĮȝȚțȒȢ
-İȖțĮIJȐȜİȚȥȘ IJȘȢ ĮʌȠȚțȓĮȢ IJȦȞ ȀȣșȒȡȦȞ ıIJȠȣȢ ȂȣțȘȞĮȓȠȣȢ
-ȤIJȓȗȠȞIJĮȚ ʌİȡȓȕȠȜȠȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJĮ ıʌȓIJȚĮ (37)
ȅȚțȓĮ IJȦȞ ȀİȡȐȝȦȞ : Įʌȩ IJĮ țİȡĮȝȓįȚĮ ʌȠȣ ıȫșȘțĮȞ
ȅȡȖȐȞȦıȘ țİȞIJȡȚțȒȢ İȟȠȣıȓĮȢ
ȅǿ ȂȊȀǾȃǹǿȅǿ ȈȉǾȃ ȀȃȍȈȅ
1450 ʌ.ȋ : ǼȖțĮIJȐıIJĮıȘ ȞȑĮȢ įȣȞĮıIJİȓĮȢ ıIJȘȞ ȀȞȦıȩ
ȉȐijȠȚ ʌȠȜİȝȚıIJȫȞ -> ıIJȡĮIJȚȦIJȚțȒ ĮȡȚıIJȠțȡĮIJȓĮ -> ʌȜȠȪıȚĮ
ȀIJİȡȓıȝĮIJĮ
1370 ʌ.ȋ. : ȉİȜİȚȦIJȚțȒ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȦȞ ĮȞĮțIJȩȡȦȞ
ȆĮȪıȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ ʌȠȜȪIJȚȝȦȞ ʌȡȫIJȦȞ ȣȜȫȞ
ǹʌȜȠʌȠȚİȓIJĮȚ Ș įȚĮțȩıȝȘıȘ ıIJĮ ĮȖȖİȓĮ
ȆȠȜȜȑȢ șȑıİȚȢ İʌĮȞĮțĮIJȠȚțȠȪȞIJĮȚ (țȣȡȓȦȢ ȋĮȞȚȐ)
ǻȘȝȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ ȝİȖȐȜȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ
ȂİȖȐȜȠ İȡȖĮıIJȒȡȚ țİȡĮȝȚțȒȢ
(3 ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ĮȣIJȩȞȠȝȦȞ ȕĮıȓȜİȚȦȞ
ȂİIJĮțȚȞȒıİȚȢ ʌȜȘșȣıȝȫȞ
ȈȣȡȡȓțȞȦıȘ IJȘȢ ȕȚȠIJİȤȞȓĮȢ
ǼȁȁǹǻǿȀȅȈ ȆȅȁǿȉǿȈȂȅȈ
ǹ. ȆȇȍǿȂǾ ȋǹȁȀȅȀȇǹȉǿǹ (3
- ȅȚțȚıȝȠȓ ıİ ȤĮȝȘȜȠȪȢ ȜȩijȠȣȢ țȠȞIJȐ ıIJȘ șȐȜĮııĮ
- ǼțȝİIJȐȜȜİȣıȘ IJȦȞ ȝİIJȐȜȜȦȞ ȖȚĮ țĮIJĮıțİȣȒ ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȦȞ
- ǻȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞIJĮȚ ȠȚ ʌȡȫIJİȢ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞİȢ țȠȚȞȩIJȘIJİȢ
{ȁȑȡȞĮ: ıʌȓIJȚĮ ʌİȡȓțİȞIJȡĮ ± ĮȝȣȞIJȚțȩȢ ʌİȡȓȕȠȜȠȢ
ȅȚțȓĮ IJȦȞ ȀİȡȐȝȦȞ : țȐʌȠȚȠ İȓįȠȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ İȟȠȣıȓĮȢ}
-ȀĮIJĮıIJȡȠijȑȢ ĮȝijȚıȕȘIJȠȪȝİȞȘȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

Ǻ. ȂǼȈǾ ȋǹȁȀȅȀȇǹȉǿǹ
- ȅȝĮȜȒ ȝİIJȐȕĮıȘ
(39) ± ȀĮȚȞȠIJȠȝȓİȢ IJİȤȞȠȜȠȖȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ (țİȡĮȝȚțȩȢ IJȡȠȤȩȢ, įȚȐIJȡȘıȘ ȜȓșȠȣ,
ȈȪȞșİIJȠȢ ȝİIJĮȜȜİȣIJȚțȩȢ țȜȓȕĮȞȠȢ)
-ǻȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘ țİȞIJȡȚțȒȢ ± ȞȩIJȚĮȢ ȝİ ȕȩȡİȚĮ + ǹȚȖĮȓȠ
-ǴįȚİȢ IJȠʌȠșİıȓİȢ ȠȚțȚıȝȫȞ
-ȆIJȫıȘ IJȠȣ ȕȚȠIJȚțȠȪ İʌȚʌȑįȠȣ
-DzȜȜİȚȥȘ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ± ȤĮȜȐȡȦıȘ țȠȚȞȠIJȚțȫȞ ıȤȑıİȦȞ
ȉȐijȠȚ : ȀȚȕȦIJȚȩıȤȘȝȠȚ
ȅȚ ȞİțȡȠȓ ıİ ıȣȞİıIJĮȜȝȑȞȘ ıIJȐıȘ
ǼȖȤȣIJȡȚıȝȠȓ (IJĮijȒ ıİ ʌȓșȠȣȢ)
ȉȪȝȕȠȚ (ıʌȐȞȚȠȚ țĮȚ ȝȞȘȝȚȫįİȚȢ)
{ǼȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ ȠȚ ȂȣțȘȞĮȧțȠȓ}
ȊȈȉǼȇǾ ȋǹȁȀȅȀȇǹȉǿǹ ± ȂȊȀǾȃǹȎȀȅȈ ȆȅȁǿȉǿȈȂȅȈ (40)
ȁĮțȠİȚįİȓȢ IJȐijȠȚ :
ȈʌȐȞȚĮ İțIJȩȢ ȂȣțȘȞȫȞ
ȁȐțțȠȚ ȝİȖȐȜȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ȕȐșȠȣȢ
ǻȐʌİįȠ ıIJȡȦȝȑȞȠ ȝİ ȤĮȜȓțȚ țĮȚ ʌȜİȣȡȑȢ ȝİ țIJȚıIJȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ
ȈIJȑȖȘ Įʌȩ ıȤȚıIJȠȜȚșȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ
ǼʌȓȤȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȘ ıIJȑȖȘ ± ȝİȡȚțȑȢ İʌȚIJȪȝȕȚİȢ ıIJȒȜİȢ
ȆȠȜȜĮʌȜȑȢ IJĮijȑȢ (ȑȦȢ 5)
ǻȚĮijȦȞȓĮ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȘȞ ʌȡȠȑȜİȣıȒ IJȠȣȢ.
(41) ȉĮijȚțȩȢ ʌİȡȓȕȠȜȠȢ Ǻ : Įʌȩ IJȠȞ ȆĮʌĮįȘȝȘIJ ȡȓȠȣ ± 1952
ǹȡȤĮȚȩIJİȡȠȢ = ĭIJȦȤȩIJİȡȠȢ
24 IJȐijȠȚ ± 40 IJĮijȑȢ
ȆȜȠȪıȚĮ ȂȚȞĮȧțȐ țĮȚ ǹȝĮȣȡȩȤȡȦȝĮ ĮȖȖİȓĮ
ȂȚȞȦȚțȐ țĮȚ țȣțȜĮįȚțȐ ĮȖȖİȓĮ
ȂİȡȚțȐ ʌȠȜȪIJȚȝĮ ĮȖȖİȓĮ
ȉĮijȚțȩȢ ʌİȡȓȕȠȜȠȢ ǹ : Įʌȩ IJȠȞ ȈȜȒȝĮȞ 1876
DzȟȚ ȕĮșİȓȢ IJĮijȚțȠȓ ȜȐțțȠȚ + țȚȕȦIJȚȩıȤȘȝȠȚ
ȋȦȡȓȢ IJĮijȚțȩ ʌİȡȓȕȠȜȠ ± İțIJȩȢ ǹțȡȠʌȩȜİȦȢ / IJȝȒȝĮ ȞİțȡȠIJĮijİȓȠȣ (ĮȡȖȩIJİȡĮ
İȞIJȐȤșȘțĮȞ ıIJȘȞ ʌȩȜȘ ȝȑıȦ IJȘȢ İʌȑțIJĮıȘȢ + ȆȪȜȘȢ IJȦȞ ȁİȩȞIJȦȞ)
ȆȜȠȪıȚĮ ʌȠȜȪIJȚȝĮ İȣȡȒȝĮIJĮ
ǺĮıȚȜȚțȒ ȤȡȒıȘ
ǹȞĮʌIJȣȖȝȑȞȠ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ İʌȓʌİįȠ ± ǻȣıİȡȝȒȞİȣIJȠȢ ʌȜȠȪIJȠȢ
(42) ǻȚĮȤȡȠȞȚțȐ ĮȓIJȚĮ (ĮȪȟȘıȘ ʌȜȘșȣıȝȠȪ, ȞȑİȢ įȠȝȑȢ ț.Ȝ.ʌ.)
ǼȚıȘȖȝȑȞİȢ IJİȤȞȚțȑȢ țĮȚ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ IJȘȞ İʌȚIJȩʌȚĮ ʌĮȡȐįȠıȘ
ǻǿǹȂȅȇĭȍȈǾ ȂȊȀǾȃǹȎȀǾȈ ȉǼȋȃǾȈ (43)
DzȞIJȠȞȘ ȝȚȞȦȚțȒ İʌȚȡȡȠȒ
ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ :
ĬȠȜȦIJȠȓ ȉȐijȠȚ :
ǻȡȩȝȠȢ -> ȉĮȟȚțȩȢ șȐȜĮȝȠȢ (șȩȜȠȢ)

ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘ șȑıȘ țĮȚ ȠȚ įȚĮıIJȐıİȚȢ IJȠȣ IJȐijȠȣ
(44) ȆȡȩıȠȥȘ IJĮijȚțȠȪ șĮȜȐȝȠȣ
ǼțijȠȡȚțȩȢ IJȡȩʌȠȢ ȤIJȚıȓȝĮIJȠȢ ± ıȤȒȝĮ țȣȥȑȜȘȢ ± țĮȜȪʌIJİIJĮȚ Įʌȩ IJȪȝȕȠ
{ĬȘıĮȣȡȩȢ IJȠȣ ǹIJȡȑĮ : ȆȡȩıȠȥȘ ȝİ ĮȞȐȖȜȣijȠȣȢ țȓȠȞİȢ țĮȚ ȘȝȚțȓȠȞİȢ, țȠȣijȚıIJȚțȩ
IJȡȓȖȦȞȠ ȝİ ĮȞȐȖȜȣijİȢ ȗȫȞİȢ}
ȆİȡȚȠȤȑȢ : ȂȣțȒȞİȢ, ȂİııȘȞȓĮ, ȁĮțȦȞȓĮ, ȅȡȤȠȝİȞȩȢ, ǺȩȜȠȢ, ǹțĮȡȞĮȞȓĮ
ȆȡȠȑȜİȣıȘ : DZȖȞȦıIJȘ
ȈȣȜȘȝȑȞȠȚ ȠȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ, ĮȜȜȐ ʌȜȠȪıȚĮ IJĮ İȣȡȒȝĮIJĮ ıIJȠȣȢ ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ
ȉȐijȠȚ ĮȟȚȦȝĮIJȠȪȤȦȞ Ȓ İȣȖİȞȫȞ : ĬĮȜĮȝȠİȚįİȓȢ, ȜĮȟİȝȑȞȠȚ țĮȚ ȩȤȚ țIJȚıIJȠȓ ±
ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȠȓ
ǹȀȇȅȆȅȁǼǿȈ :
ǹ¶ IJȪʌȠȢ : ȅȤȪȡȦıȘ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢ ȑțIJĮıȘȢ ȝİ ıʌȓIJȚĮ İȣȖİȞȫȞ
Ǻ¶ IJȪʌȠȢ : ȅȤȪȡȦıȘ ȖȚĮ ȩȜȠȞ IJȠȞ ʌȜȘșȣıȝȩ
ī¶ IJȪʌȠȢ : ȅȤȪȡȦıȘ IJȠȣ ĮȞĮțIJȩȡȠȣ țĮȚ ȩȤȚ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ
ȉİȓȤȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȀȣțȜȫʌİȚȠ ıȪıIJȘȝĮ.
ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹ ȉȍȃ ǹȃǹȀȉȅȇȍȃ (4
-ǻȚȠȚțȘIJȚțȐ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ țȑȞIJȡĮ (ȝȑıĮ Įʌȩ ĮȡȤİȓĮ, ʌȚȞĮțȓįİȢ ± ȑȝȝİıİȢ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
-ǼȝʌȩȡȚȠ : ȁȩȖȦ ıȣȖțİȞIJȡȦIJȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ, ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȒ
ȠȝȠȚȠȖȑȞİȚĮ
(49) ȂȣțȘȞĮȧțȒ ȀȠȚȞȒ ȆİȡȓȠįȠȢ :
ǼʌȚțȐȜȣȥȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ ʌĮȡĮįȩıİȦȞ
DzȞIJȠȞȘ įȚȐįȠıȘ ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȦȞ țĮȚ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ, ʌȚșĮȞȒ ȪʌĮȡȟȘ İȝʌȠȡȚțȫȞ
ıIJĮșȝȫȞ (ȂȑıȘ ǹȞĮIJȠȜȒ)
ǿıȤȣȡȒ İʌȚȡȡȠȒ ± ȩȤȚ ȩȝȦȢ ʌȠȜȚIJȚțȒ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȑȢ İʌĮijȑȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑıȣȡĮȞ IJĮ ĮȞȐțIJȠȡĮ ȩIJĮȞ țĮIJȑȡȡİȣıĮȞ
ȀǹȉǹȇȇǼȊȈǾ ȉȍȃ ǹȃǹȀȉȅȇȍȃ
ǻȚȐijȠȡİȢ șİȦȡȓİȢ
ȆȚșĮȞȐ IJĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ĮȓIJȚĮ
ȋȦȡȓȢ țĮșȠȜȚțȒ țĮIJȐȡȡİȣıȘ
ȈȊȃȅȌǾ :
ǹȞȐʌIJȣȟȘ ȀȣțȜȐįȦȞ : ȠȚțȚıȝȠȓ -> İȝʌȩȡȚȠ -> ȠȤȣȡȫıİȚȢ -> țĮȜȜȚIJİȤȞȓĮ ǼȞįȚȐȝİıȠȢ
ȡȩȜȠȢ ıİ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪȢ, ȖİȦȖȡĮijȓĮ, ıIJȩȜȠ
ȂȚȞȦȚțȩȢ : ĮıIJȚțȠʌȠȓȘıȘ ± İȝʌȩȡȚȠ ± IJȑȤȞȘ
ȂȣțȘȞĮȧțȩȢ : İȟȑȜȚȟȘ IJȦȞ ȠȚțȚıȝȫȞ ıİ ĮȞĮțIJȠȡȚțȐ țȑȞIJȡĮ
ȋȡȒıȘ IJȘȢ īȡĮȝȝȚțȒȢ Ǻ, İȝijȐȞȚıȘ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ
ȆȠȜȚIJȚțȒ İȞȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ǹȚȖĮȚĮțȠȪ ȤȫȡȠȣ
ȀȠȚȞȩ İȜȜȘȞȚțȩ ʌĮȡİȜșȩȞ

ȆȇȅȎȈȉȅȇǿȀǾ ȉǼȋȃǾ IJȘȢ ǼȆȅȋǾȈ ȉȅȊ ȋǹȁȀȅȊ ıIJȠ ǹǿīǹǿȅ
(54) ȀİȡĮȝȚțȒ : Ǿ ʌȚȠ įȚĮįİįȠȝȑȞȘ IJȑȤȞȘ IJȘȢ ĮȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ
ǹȖȖİȓĮ : ıİ ȠȚțȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȞİțȡȠIJĮijİȓĮ
ȅȜȩțȜȘȡĮ Ȓ ıʌĮıȝȑȞĮ (ȩıIJȡĮțĮ)
ȉȠ ʌȚȠ įȚĮįİįȠȝȑȞȠ İȪȡȘȝĮ
ȉİȤȞȚțȒ : ȆȘȜȩȢ ȦȢ ʌȡȫIJȠ IJİȤȞȚțȩ ȣȜȚțȩ (ȤȫȝĮ, ĮȑȡĮȢ, ȖȘ, ijȦIJȚȐ ± ǴȦȞİȢ
ijȚȜȩıȠijȠȚ)
(56) ȈȣȜȜȠȖȒ ± țĮșĮȡȚıȝȩȢ ± țȠʌȐȞȚıȝĮ ȤȫȝĮIJȠȢ ± IJȠʌȠșȑIJȘıȘ ıİ ıIJȑȡȞĮ ȝİ ȃİȡȩ
± ȑȜİȖȤȠȢ ʌȡȠıȝİȓȟİȦȞ)
ǹ. ȋİȚȡȠʌȠȓȘIJȘ țİȡĮȝȚțȒ Ȓ țĮIJĮıțİȣȒ ȝİ įĮț IJȪȜȚȠȣȢ
Ǻ. ȋȡȒıȘ țİȡĮȝȚțȠȪ IJȡȠȤȠȪ (ȀȡȒIJȘ ± ȀĮȝĮȡĮȧțȐ ĮȖȖİȓĮ)
ȂȑıȘ ȋĮȜțȠțȡĮIJȓĮ ǾʌİȚȡȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ ± ȂȚȞȣĮțȐ)
ǹʌȠIJȑȜİıȝĮ
-ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȖȦȞȚȫįȘ ĮȖȖİȓĮ
-ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ʌȠȚțȚȜȓĮ
-ʌĮȖȓȦıȘ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ ıȤȘȝȐIJȦȞ
-ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıȝȩ IJȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
-İȝijȐȞȚıȘ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ IJİȤȞȚIJȫȞ
ȂȠȡijȠȜȠȖȓĮ
1.ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘ ȤȡȒıȘ :
ǹ) ȤȡȘıIJȚțȐ ıțİȪȘ : țĮȜȪʌIJȠȣȞ țĮșȘȝİȡȚȞȑȢ ȠȚțȚĮțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ
Ǻ) IJİȜİIJȠȣȡȖȚțȐ ıțİȪȘ : șȡȘıțİȣIJȚțȑȢ IJİȜİIJȑȢ
ī) ʌȠȜȣIJİȜȒ ıțİȪȘ : įȘȝȩıȚİȢ ıȣȖțİȞIJȡȫıİȚȢ
2.ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ ıȤȒȝĮ :
ǹ) ĮʌȠșȘțİȣIJȚțȐ : ĮȝijȠȡİȓȢ, ȥİȣįȩıIJȠȝȠȚ ĮȝijȠȡİȓȢ, ʌȓșȠȚ, ıIJȐȝȞȠȚ
Ǻ) ʌȡȠȤȣIJȚțȐ : (ʌȡȩȤȠȢ = țĮȞȐIJĮ) ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ ıIJȩȝȚȠ
ī) ĮȖȖİȓĮ ʌȩıȘȢ : țȪʌİȜĮ, țȪȜȚțİȢ, ıțȪijȠȚ
(57) ǻȚĮțȩıȝȘıȘ :
- ıȣȤȞȒ įȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȚȢ ȤȡȠȞȚțȑȢ ijȐıİȚȢ İȞȩȢ ȠȚțȚıȝȠȪ Ȓ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ
(İȡȖĮȜİȓȠ ȤȡȠȞȠȜȩȖȘıȘȢ, IJİțȝȒȡȚȠ İȝʌȠȡȚțȫȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ)
(60) ȃǼȅȁǿĬǿȀǾ ȆǼȇǿȅǻȅȈ
-ȀȡȒIJȘ + ȀȣțȜȐįİȢ : ȤȡȘıIJȚțȐ ĮȖȖİȓĮ
ȂİȜĮȞȑȢ țĮȚ İȡȣșȡȠțȐıIJĮȞİȢ ȝİ İȖȤȐȡĮțIJȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ
-ȈȑıțȜȠ : + ĮȖȖİȓĮ ȝİ ȖȡĮʌIJȒ įȚĮțȩıȝȘıȘ ȝİ ȖİȦȝİIJȡȚțȐ ȝȠIJȓȕĮ (ȂȑıȘ ȃİȠȜȚșȚțȒ)
-ǻȚȝȒȞȚ : țİȡĮȝȚțȒ ȝİ ıʌİȚȡȠİȚįȒ țȠıȝȒȝĮIJĮ - ȝİȜĮȞȒ țĮȚ İȡȣșȡȒ
(ǶıIJİȡȘ ȃİȠȜȚșȚțȒ) ȗȫȞİȢ Įʌȩ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ - ȕĮijȒ
ȆȇȍǿȂǾ ȋǹȁȀȅȀȇǹȉǿǹ
ȀȣțȜȐįİȢ :
-ȁȓȖİȢ IJȠʌȚțȑȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ ȜȩȖȦ ıȣȤȞȒȢ șĮȜȐııȚĮȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ țĮȚ ȑȞIJȠȞȘȢ
ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘȢ ȝİ ȞȘıȚȐ.
-(61) ȈțȠȣȡȩȤȡȦȝĮ İʌȚȤȡȚıȝȑȞĮ Į ȖȖİȓĮ ȝİ İȖȤȐȡĮțIJȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ țĮȚ İȚțȠȞȚıIJȚțȑȢ
ʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ ȝİ țȦʌȒȜĮIJĮ ʌȜȠȓĮ (țȡĮIJȘȡȓıțȠȚ, ʌȣȟȓįİȢ, IJȘȖĮȞȩıȤȘȝĮ)

-ȂİIJĮȜȜȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ ± ıȪıijȚȟȘ ıȤȑıİȦȞ ȝİ IJȘȞ ǹȞĮIJȠȜȒ
ȀȡȒIJȘ : ǻȚȐijȠȡȠȚ ȡȣșȝȠȓ ĮȞȐ ʌİȡȚȠȤȑȢ (ȡȣșȝȩȢ IJȠȣ ȆȪȡȖȠȣ, ȡȣșȝȩȢ IJȠȣ ǹȖ.
ȅȞȠȪijȡȚȠȣ)
(62) ǺĮıȚȜȚțȒ :
- ȚįȚĮȓIJİȡȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ıIJȘȞ ȆȡȫȚȝȘ İʌȠȤȒ
- ȚįȚȩȝȠȡijȘ, ʌȠȜȪȤȡȦȝȘ țȘȜȚįȦIJȒ, ȝİ İȟȦIJİȡȚțȩ țĮıIJĮȞȑȡȣȡșȡȠ ĮȜİȓijȦȝĮ (İȡȣșȡȐ
Ȓ ȝİȜĮȞȐ)
(63) - ǹȖȖİȓĮ ȝİ ȜİȣțȐ ȝȠIJȓȕĮ (ĮȞĮIJ. ȀȡȒIJȘ)
- ǺİȡȞȚțȦIJȒ țİȡĮȝȚțȒ
- ǼȝijȐȞȚıȘ IJȠȣ IJȡȠȤȠȪ
ȂǼȈǾ ȋǹȁȀȅȀȇǹȉǿǹ (64)
-ȀĮșȚİȡȫȞİIJĮȚ ıIJĮįȚĮțȐ Ƞ IJȡȠȤȩȢ
-ȆĮȖȚȫȞȠȞIJĮȚ įȚȐijȠȡİȢ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȫȞ ȡȣșȝȫȞ
-ȀĮIJĮȡȖİȓIJĮȚ Ș ʌȠȜȣȝȠȡijȓĮ
ǹ. ȀĮȝĮȡĮȧțȒ țİȡĮȝȚțȒ ± ȀȡȒIJȘ
Ǻ. ȈIJȚȜȕȦȝȑȞȘ țĮȚ ȀȣțȜĮįȚțȒ ȁİȣțȒ ± ȀȣțȜȐįİȢ
ī. ȂȚȞȣĮțȒ + ǹȝĮȣȡȩȤȡȦȝȘ ± Ǿʌ. ǼȜȜȐįĮ
(65) ȉĮ ıȤȒȝĮIJĮ įȚĮȤȦȡȓȗȠȣȞ IJĮ ʌȡȦIJȠțȣțȜĮįȚțȐ ıIJȚȜȕȦȝȑȞĮ Įʌȩ IJĮ
ȝİıȠțȣțȜĮįȚțȐ (ijȚȐȜȘ ȆȀ ± ıțȪijȠȢ ȂȀ)
ȂȀ ȆİȡȓȠįȠȢ :
-ıIJĮȝĮIJȐ Ș İȖȤȐȡĮȟȘ ȦȢ įȚĮțȩıȝȘıȘ
-İțȜİʌIJȪȞİIJĮȚ Ƞ ʌȘȜȩȢ IJȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ
-ıIJȓȜȕȦıȘ ± ıIJȚȜʌȞȩIJȘIJĮ
-ȥȒıȚȝȠ ıİ țȩțțȚȞȠ (ȠȟȣȖȩȞȠ ± ȠȟİȚįȦIJȚțȒ ĮIJȝȩıijĮȚȡĮ)
-ȥȒıȚȝȠ ıİ ȝİȜĮȞȩ (ȤȦȡȓȢ ȠȟȣȖȩȞȠ ± ĮȞĮȖȦȖȚțȒ ĮIJȝȩıijĮȚȡĮ)
ȀȣțȜĮįȚțȒ ȁİȣțȒ : ȊʌȩȜİȣțȠ ijȩȞIJȠ ıIJĮ ĮȖȖİȓĮ
ȀĮȝʌȣȜȩȖȡĮȝȝĮ ĮȝĮȣȡȐ ȝİȜĮȞȐ ȝȠIJȓȕĮ
(66) ǻȓȤȡȦȝȘ IJİȤȞȚțȒ : ȆĮȡĮȜȜĮȖȒ IJȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ȆȠȜȣȤȡȦȝȓĮ (ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ IJȠȣ ȀĮȝĮȡĮȧțȠȪ)
ȀĮȝĮȡĮȧțȒ : įȘȝȚȠȪȡȖȘȝĮ IJȦȞ ʌĮȜĮȚȫȞ ǹȞĮțIJȩȡȦȞ IJȘȢ ȀȡȒIJȘȢ
ȁİʌIJȩIJȘIJĮ ʌȘȜȠȪ ± ʌȠȜȣȤȡȦȝȓĮ
ǹȞIJȓșİıȘ ıIJȠ ȝİȜĮȞȩ ijȩȞIJȠ
ǼijİȣȡİIJȚțȒ įȚĮțȩıȝȘıȘ
ȀȐȜȣȥȘ ȝİ ıIJȚȜʌȞȩ, ȝĮȪȡȠ İʌȓȤȡȚıȝĮ
ǼȡȣșȡȐ, ʌȠȡIJȠțĮȜȓ, țȓIJȡȚȞĮ țĮȚ ȜİȣțȐ ȝȠIJȓȕĮ
ǼȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țİȡĮȝȚțȐ İȡȖĮıIJȒȡȚĮ
(67) ȂȚȞȣĮțȐ ĮȖȖİȓĮ : țȣȡȓȦȢ ıİ ȖțȡȚ ȤȡȫȝĮ (ȜȓȖĮ țȓIJȡȚȞĮ)
ȈĮʌȦȞȠİȚįȒȢ ȣijȒ

īȦȞȚȫįȘ ıȤȒȝĮIJĮ (ȦȢ ȝİIJĮȜȜȚțȐ ıțİȪȘ)
ȀȣȡȓȦȢ IJȡȠȤȒȜĮIJĮ
ǼȡȫIJȘȝĮ Į) : İȚıĮȖȦȖȒ Įʌȩ IJĮ ʌĮȡȐȜȚĮ IJȘȢ Ȃ. ǹıȓĮȢ?
ǼȡȫIJȘȝĮ ȕ) : İʌȚIJȩʌȚĮ İȟȑȜȚȟȘ Įʌȩ İȜȜĮįȚțȒ ıȪȗİȣȟȘ?
ǹȝĮȣȡȩȤȡȦȝĮ ĮȖȖİȓĮ : ʌȚșĮȞȒ İʌȚȡȡȠȒ Įʌȩ IJȘ ȁİȣțȒ ȀȣțȜĮįȚ țȒ
ȀȣȡȓȦȢ ȤȡȘıIJȚțȐ
īȡĮȝȝȚțȐ ȝȠIJȓȕĮ ȝİ șĮȝʌȒ ȝİȜȐȞȘ țĮȚ ȕĮijȒ ȝȚțȡȒȢ ȑțIJĮıȘȢ
Ȃȋ : - ǹȞIJĮȜȜĮȖȑȢ ıIJȠȞ IJȠȝȑĮ IJȘȢ țİȡĮȝȚțȒȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ʌȠȣ įȑȤȠȞIJĮȚ
ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢ
-ȉĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ĮȖȖİȓĮ İȓȞĮȚ IJȡȠȤȒȜĮIJĮ
-ȈțȠȪȡİȢ Ȓ ĮȞȠȚȤIJȩȤȡȦȝİȢ İʌȚijȐȞİȚİȢ
ȀȡȒIJȘ : ıIJȚȜʌȞȐ, ıțȠȣȡȩȤȡȦȝĮ, ʌȠȜȪȤȡȦȝȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ
Ǿʌ. ǼȜȜȐįĮ : ȉİijȡȐ, ȝȚȞȣĮțȐ țĮȚ ĮȞȠȚȤIJȩȤȡȦȝĮ ĮȝĮȣȡȐ ĮȖȖİȓĮ ȝİ șĮȝʌȐ, ȝĮȪȡĮ
ȝȠIJȓȕĮ.
ȀȣțȜȐįİȢ : ȈIJȚȜȕȦȝȑȞĮ, țĮȜȣȝȝȑȞĮ ȠȜȩțȜȘȡĮ ȝİ ȕĮijȒ
ǹȞȠȚȤIJȩȤȡȦȝĮ, ȝİ ȣʌȩȜİȣțȠ ȤȡȫȝĮ ʌȘȜȠȪ
ȊȈȉǼȇǾ ȋǹȁȀȅȀȇǹȉǿǹ (6
-ǹȜȜĮȖȒ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮȢ ıIJȠ ǹȚȖĮȓȠ
-ȀĮIJĮȡȖİȓIJĮȚ IJȠ ıțȠIJİȚȞȩ ijȩȞIJȠ
-ǼʌȚțȡĮIJİȓ Ș ȖȡĮʌIJȒ, ıIJȚȜʌȞȒ įȚĮțȩıȝȘıȘ
-Ǿ ȀȣțȜĮįȚțȒ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ ȝȚȝİȓIJĮȚ IJȘ ȂȚȞȦȚțȒ
-ȆȡȦIJȠʌȠȡȓĮ IJȘȢ ȀȡȒIJȘȢ, ȝİ İʌȚȕȠȜȒ IJȘȢ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮȢ IJȠȣ «ıțȠIJİȚȞȠȪ İʌȓ ĮȞȠȚȤIJȠȪ»
(ȤİȜȫȞȚȠ ȝȠIJȓȕȠ) ± «ĭȣIJȚțȩȢ ȡȣșȝȩȢ» (ȂȚȞȦȚțȒ șĮȜĮııȠțȡĮIJȓĮ)
-ȅ ȂȚȞȦȚțȩȢ șĮȜȐııȚȠȢ ȡȣșȝȩȢ İʌȘȡİȐȗİȚ ȝİ IJĮ șȑȝĮIJȐ IJȠȣ IJȘȞ ǾʌİȚȡȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ
țĮȚ IJȘȞ ǹȓȖȚȞĮ. (70)
-ȈIJȚȢ ȀȣțȜȐįİȢ įİȞ IJĮ ȝȚȝȠȪȞIJĮȚ țȚ ȑIJıȚ IJĮ İȚıȐȖȠȣȞ
-ȈIJȘȞ ǾʌİȚȡȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ IJĮ ȝȚțȡȐ ıțİȪȘ İȓȞĮȚ ıIJȚȜʌȞȐ
ǹȞĮțIJȠȡȚțȩȢ ȡȣșȝȩȢ : ȉȡȓȦIJȠȚ ʌȓșȠȚ (3 țȐșİIJİȢ ȜĮȕȑȢ, IJİȡȐıIJȚȠ ȝȑȖİșȠȢ țĮȚ
IJİțIJȠȞȚțȐ, ȖİȦȝİIJȡȚțȐ ȝȠIJȓȕĮ)
ȂȚȞȦȚțȐ ĮȖȖİȓĮ : ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ țĮȚ țȓȞȘıȘ
(71) ǼȜȜĮįȚțȐ ĮȖȖİȓĮ : ıȣȝȝİIJȡȚțȐ țĮȚ ıIJĮIJȚțȐ
ǼijȣȡĮȧțȒ țȪȜȚțĮ : įİȓȖȝĮ ȝȣțȘȞĮȧțȒȢ , ijȑȡİȚ ȑȞĮ ȝȩȞȠ țȩıȝȘȝĮ ıİ țȐș İ ʌȜİȣȡȐ,
İȞȫ IJȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĮȖȖİȓȠ ȝȑȞİȚ ĮțȩıȝȘIJȠ
ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȑȤȠȣȝİ ȑȞIJȠȞȘ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ȂȣțȘȞĮȓȦȞ ʌȠȣ țĮIJĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘȞ
ȀȞȦıȩ țĮȚ ȣʌȠțĮșȚıIJȠȪȞ IJȠ ȝȚȞȦȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ
-IJĮ ĮȖȖİȓĮ İȟȐȖȠȞIJĮȚ ıIJĮ ʌĮȡȐȜȚĮ IJȘȢ Ȃ. ǹıȓĮȢ
-IJȠ ıȤȒȝĮ IJȣʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ
-ȐȥȣȤȘ țĮȚ ȝȠȞȩIJȠȞȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıİ ȝȚĮ ȗȫȞȘ ȝİ İʌȐȜȜȘȜİȢ IJĮȚȞȓİȢ

ʌȐȞȦ țĮȚ țȐIJȦ
(72) ǼȟĮȓȡİıȘ ĮʌȠIJİȜİȓ Ƞ ǼȚțȠȞȚıIJȚțȩȢ ȡȣșȝȩȢ ʌȠȣ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȠ 14Ƞ ĮȚ. ȈIJȠ IJȑȜȠȢ
IJȘȢ ȝȣțȘȞĮȧțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ :
- ıȤȒȝĮ Ƞ ĮȝijȠȡȠİȚįȒȢ țȡĮIJȒȡĮȢ
- įȚĮțȩıȝȘıȘ ȝİ ȐȡȝĮIJĮ ʌȠȣ ȠįȘȖȠȪȞ ĮȞșȡȫʌȚȞİȢ ȝȠȡijȑȢ
- ȝȠIJȓȕĮ : ȥȐȡȚĮ, ıȤȘȝĮIJȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ijȣIJȐ ț.Į.
- ȝİȡȚțȐ ȑȤȠȣȞ ȞİțȡȚțȠȪȢ ıȣȝȕȠȜȚıȝȠȪȢ
- ĮȡȤȚțȐ, țĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞĮ ıIJȘȞ ȆİȜȠʌȩȞȞȘıȠ țĮȚ țĮIJȩʌȚȞ ıİ ʌȠȜȜȐ
ȐȜȜĮ țȑȞIJȡĮ
ȂİIJȐ IJȘȞ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȦȞ ȂȣțȘȞĮȧțȫȞ ĮȞĮțIJȩȡȦȞ :
-ǻȚĮıʌȐIJĮȚ Ș ȝȣțȘȞĮȧțȒ țȠȚȞȒ
-ȋȐȞİIJĮȚ Ș ȠȝȠȚȠȝȠȡijȓĮ ıIJȘȞ țİȡĮȝȚțȒ
(73) ȂǼȈǾ ȉǾȈ ȊǼ ǿǿǿ ī
- ǹȞĮʌIJȪııȠȞIJĮȚ IJȠʌȚțȐ İȡȖĮıIJȒȡȚĮ
- ǻȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞIJĮȚ ʌİȡȓIJİȤȞȠȚ, İȝʌȞİȣıȝȑȞȠȚ ȡȣșȝȠȓ
ȆȣțȞȩȢ ȡȣșȝȩȢ : ĮȖȖİȓĮ, ĮıijȣțIJȚțȐ țĮȜȣʌIJȩȝİȞĮ Įʌȩ ȝȠIJȓȕĮ (Close style)
ȇȣșȝȩȢ IJȠȣ ʌȠȜȪʌȠįȠȢ : ıȤȘȝĮIJȠʌȠȚȘȝȑȞĮ șȑȝĮIJĮ ȝİ țȪȡȚȠ IJȠ ȤIJĮʌȩįȚ (Octopus
style)
ȀȡȠııȦIJȩȢ ȡȣșȝȩȢ : ʌȣțȞȑȢ, țĮȜȜȚȖȡĮijȚțȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ (ȀȡȒIJȘ)
ȇȣșȝȩȢ IJȘȢ ıȚIJĮʌȠșȒțȘȢ Ȓ IJȠȣ ıȚIJȠȕȠȜȫȞĮ : ĮʌȜȑȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ Ȓ ȠȡȚȗȩȞIJȚİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ
(Granary style ± ȂȣțȒȞİȢ)
(74) ȁȐȡȞĮțİȢ : ʌȒȜȚȞİȢ ıĮȡțȠijȐȖȠȚ
ǹ) țȚȕȦIJȚȩıȤȘȝȠȚ
Ǻ) ȜȠȣIJȘȡȠİȚįİȓȢ
ȀĮȚ ȠȚ įȪȠ İȓȞĮȚ İȚțȠȞȠȖȡĮijȘȝȑȞȠȚ ȝİ ȞİțȡȐ Ȓ İȣȡȪIJİȡȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ șȑȝĮIJĮ
ȁǿĬȅȉǼȋȃǿǹ (76)
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İȡȖĮȜİȓĮ, ĮȖȖİȓĮ, ıțİȪȘ ȑȦȢ țĮȚ İȚįȫȜȚĮ
ȉİȤȞȚțȒ : ıȝȓȜİȢ Įʌȩ ȠȥȚĮȞȩ ‡ ʌȣȡȚIJȩȜȚșȠȢ ‡ ȤĮȜțȩȢ
ȉȡȣʌȐȞȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮijĮȓȡİıȘ IJȠȣ İıȦIJİȡȚțȠȪ
ȁİȣțĮȞIJȚțȐ ȝȑıĮ (ȐȝȝȠȢ Ȓ ȈȝȪȡȚįĮ ȃȐȟȠȣ)
ǹȚȖĮȚĮțȩȢ ȤȫȡȠȢ :
-Ǿ țȠȓȜĮȞıȘ ʌȡȠȘȖİȓIJȠ IJȘȢ İȟȦIJİȡȚțȒȢ ıȤȘȝĮIJȠʌȠȓȘıȘȢ
-ȁİȓĮȞıȘ IJȠȣ İȟȦIJİȡȚțȠȪ țĮȚ ıIJȓȜȕȦȝĮ ȝİ İȜĮȚȩȜĮįȠ
-ȅ ʌȣȡȒȞĮȢ ʌȠȣ ĮijĮȚȡȠȪȞIJĮȞ, ʌİIJȚȩIJĮȞ Ȓ ijȣȜĮııȩIJĮȞ ĮȞȐȜȠȖ Į ȝİ IJȠ ȣȜȚțȩ
-ȉĮ țȜİȚıIJȐ ıȤȒȝĮIJĮ țĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȞ ıİ įȪȠ IJȝȒȝĮIJĮ
-ȆȡȩıșİIJĮ ± ıȣȤȞȐ ȝİIJĮȜȜȚțȐ ± ıȣȝʌȜȒȡȦȞĮȞ IJȠ ĮȖȖİȓȠ
-ȀĮȝȚȐ ijȠȡȐ țĮȜȣʌIJȩIJĮȞ ȝİ ĮȞȐȖȜȣijĮ Ȓ ʌȠȜȪIJȚȝĮ ȝȑIJĮȜȜĮ
ȋȡȒıȘ : įȫȡĮ Ȓ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȐ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ
ȀȣțȜȐįİȢ : ʌȠȜȜȐ țĮȚ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒȝĮIJĮ
ȁȚIJȩ ıȤȒȝĮ ± țĮIJȐȜİȣțȠ ȝȐȡȝĮȡȠ

(77) ȀȡȒIJȘ :
- ȆȡȦIJȠʌȠȡȓĮ țĮȚ ıIJȘ ȜȚșȠIJİȤȞȓĮ
- ijȦȜİȩıȤȘȝĮ (ıȤȒȝĮ ijȦȜȚȐȢ)
- țĮȜȣțȩıȤȘȝĮ (ȝİ țȐșİIJİȢ İȖȤĮȡȐȟİȚȢ ȝȠȚȐȗȠȣȞ ȝİ țȐȜȣțĮ ȐȞșȠȣȢ)
- İȝʌȞİȣıȝȑȞĮ Įʌȩ IJȘȞ ǹȓȖȣʌIJȠ
- ĮȞĮʌIJȪȤșȘțĮȞ ıȘȝĮȞIJȚțȐ ıIJȘ ȃİȠĮȞĮțIJȠȡȚț Ȓ İʌȠȤȒ
(81) ǾʌİȚȡȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ :
ǹȖȖİȓĮ : ȁȓȖĮ, İʌȘȡİĮıȝȑȞĮ Įʌȩ IJȠȣȢ ȂȓȞȦİȢ
ǼʌȚIJȪȝȕȚİȢ ıIJȒȜİȢ : ǼȝijĮȞȓıIJȘțĮȞ ıIJȚȢ ȂȣțȒȞİȢ Įʌȩ ĮȝȝȩȜȚșȠ ȝİ ĮȞȐȖȜȣijȘ
įȚĮțȩıȝȘıȘ
ȆȪȜȘ IJȦȞ ȁİȩȞIJȦȞ
(82) ȂİIJĮȜȜȠIJİȤȞȓĮ :
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ : ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ țȠȚIJȐıȝĮIJĮ ȝİIJȐȜȜȦȞ țĮȚ IJȘȞ İȟȩȡȣȟȒ IJȠȣȢ
ȂİIJĮȜȜȠȣȡȖȚțȑȢ ȝİșȩįȠȣȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
ǻȚĮȝȩȡijȦıȘ IJȦȞ IJİȜȚțȫȞ ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȦȞ
ȆȡȠȑȜİȣıȘ țĮȚ IJİȤȞȚțȑȢ :
īİȞȚțȐ : ǹȞĮȖțĮıIJȚțȒ İȚıĮȖȦȖȒ IJȠȣȢ Įʌȩ ʌİȡȚijİȡİȚĮțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȣʌȩ ȝȠȡijȒ
IJĮȜȐȞIJȦȞ (ʌȜȐțİȢ ıİ ıȤȒȝĮ ȕȠįȚȞȠȪ įȑȡȝĮIJȠȢ)
ȋĮȜțȩȢ :
-ıʌȐȞȚĮ ȕȡȓıțİIJĮȚ țĮșĮȡȩȢ ıIJȘ ijȪıȘ
-țȣȡȓȦȢ ıİ ȑȞȦıȘ ȝİ ȐȜȜĮ ȝȑIJĮȜȜĮ
-ĮȞȐȖțȘ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ IJȒȟȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȚȢ ʌȡȠıȝİȓȟİȚȢ ȖȚĮ IJȠ įȚĮȤȦȡȚıȝȩ IJȠȣ
ȝİIJȐȜȜȠȣ
(83) ȀȡĮȝȐIJȦıȘ :
- ıȪȞIJȘȟȘ ȝİIJȐȜȜȦȞ ± įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ țȡĮȝȐIJȦȞ
- Ș IJȒȟȘ IJȠȣ ȤĮȜțȠȪ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ĮȞĮțĮȜȪijșȘțİ IJȣȤĮȓĮ
- Ș țȡĮȝȐIJȦıȘ ʌȡȠȒȜșİ Įʌȩ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (ǺȠȣȜȖĮȡȓĮ, ȇȠȣȝĮȞȓĮ, ȉȡȦȐįĮ)
ȈIJȐįȚĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ ȤĮȜțȠȪ
1.ǼȟȩȡȣȟȘ
2.ȁİȚȠIJȡȓȕȘıȘ
3.ȉȒȟȘ
4.ǼȟİȣȖİȞȚıȝȩȢ
5.ǻȚĮȝȩȡijȦıȘ
Ǿ țĮIJİȡȖĮıȓĮ IJȠȣ ȟİțȓȞȘıİ Įʌȩ IJȘ ȋĮȜțȠȜȚșȚțȒ İʌȠȤȒ
ȀĮııȓIJİȡȠȢ : ȞİijİȜȫįȘȢ Ș ʌȡȠȑȜİȣıȒ IJȠȣ ± ȝȐȜȜȠȞ ǹijȖĮȞȚıIJȐȞ
ȂʌȡȠȪȞIJȗȠȢ : ȝİȓȖȝĮ ȤĮȜțȠȪ țĮȚ ĮȡıİȞȚțȠȪ Ȓ țĮııȓIJİȡȠȣ
ȅȡİȓȤĮȜțȠȢ : ȝİȓȖȝĮ ȤĮȜțȠȪ țĮȚ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȣ
(84) ȂȑıȘ ȋĮȜțȠțȡĮIJȓĮ : ȋȡȒıȘ ȤĮȜțȠȪ țĮȚ țĮııȓIJİȡȠȣ
ǶıIJİȡȘ ȋĮȜțȠțȡĮIJȓĮ : ʌȡȠıșȒțȘ ȝȩȜȣȕįȠȣ ȖȚĮ İȖȤȣIJȩIJȘIJĮ

ȋȡȣıȩȢ țĮȚ DZȡȖȣȡȠȢ : İȣțȠȜȩIJİȡȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
ȈȣȞȒșȦȢ ĮʌĮȞIJȫȞIJĮȚ ȦȢ țȡȐȝĮIJĮ țĮȚ ȤȡȒȗȠȣȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ țȐșĮȡıȘȢ
ȋȡȣıȩȢ + ȐȡȖȣȡȠȢ = ȒȜİțIJȡȠȞ (ȩȤȚ IJȠ țİȤȡȚȝʌȐȡȚ)
DZȡȖȣȡȠȢ + ȝȩȜȣȕįȠȢ = ȖĮȜȘȞȓIJȘȢ
Ǿ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ IJȦȞ ȝİIJȐȜȜȦȞ ȖȚȞȩIJĮȞ :
- Ȋʌȩ IJȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ IJȦȞ ĮȞĮțIJȩȡȦȞ
- Ȋʌȩ IJȘȞ ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJȦȞ șİȫȞ
ȆĮȡ¶ ȩȜȠ ʌȠȣ IJĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ İȣȡȒȝĮIJĮ ȤȐșȘțĮȞ , Ș ȀȡȒIJȘ ʌȡȦIJȠʌȠȡȠȪıİ. ȀĮȚ ȝİIJȐ
ȒȡșĮȞ ȠȚ ȂȣțȒȞİȢ.
(85)- DzȞșİIJȘ IJİȤȞȚțȒ : ȩʌȜĮ ʌȠȣ ȜȩȖȦ IJȘȢ įȚĮțȩıȝȘıȒȢ IJȠȣȢ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJȠȞ
ǼȚțĮıIJȚțȩ ȤȫȡȠ (ȝȣțȘȞĮȧțȐ İȖȤİȚȡȓįȚĮ)
-DzȞșİıȘ Ȓ ȗȦȖȡĮijȚțȒ ȝİ ȝȑIJĮȜȜĮ : ĮʌȩįȠıȘ İȚțȠȞȚıIJȚțȫȞ șİȝȐIJȦȞ ȝİ ȤȡȒıȘ
ȝİIJȐȜȜȠȣ įȚĮijȠȡİIJȚțȠȪ ȤȡȫȝĮIJȠȢ
-(86) ȁȚȠȞIJȐȡȚ, ȃİȓȜȠȢ, ĮȖȫȞİȢ ȝİ ȗȫĮ : șȑȝĮIJĮ Įʌȩ ȂȑıȘ ǹȞĮIJȠȜȒ țĮȚ ǹȓȖȣʌIJȠ
-ȀȣȞȘȖİIJȚțȑȢ ıțȘȞȑȢ : ȂȣțȘȞĮȧțȐ șȑȝĮIJĮ
(86) Ǿ ȝİIJĮȜȜȠȣȡȖȓĮ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțİ ıIJȚȢ ĮȡȤȑȢ IJȘȢ ǶıIJİȡȘȢ ȋĮȜțȠțȡĮIJȓĮȢ. ȂİIJȐ IJȠ
1400 ʌ.ȋ. Ș ȑȞșİIJȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ ȣʌȐȡȤİȚ ȝȩȞȠ ıIJĮ ĮȖȖİȓĮ (IJİȤȞȚțȒ ʌȠȣ ȝİIJĮijȑȡȠȣȞ ȠȚ
ȂȣțȘȞĮȓȠȚ ıIJȘȞ ȀȪʌȡȠ)
-(89) ȉİȤȞȚțȒ IJȘȢ ıijȣȡȘȜȐIJȘıȘȢ : ıijȣȡȘȜĮIJȠȪȞIJĮȚ ȝİIJĮȜȜȚțȐ İȜȐıȝĮIJĮ ȖȚĮ ȞĮ
ȜȐȕȠȣȞ IJȠ țĮIJȐȜȜȘȜȠ ıȤȒȝĮ țĮȚ įȚĮțȩıȝȘıȘ
-ǺȡȑșȘțĮȞ ȝȑıĮ ıİ IJȐijȠȣȢ İȞįȪȝĮIJĮ țĮȜȣȝȝȑȞĮ ȝİ ȤȡȣıȐ İȜȐıȝĮIJĮ, įȚıțȐȡȚĮ țȜʌ
-DzțțȡȠȣıIJȘ IJİȤȞȚțȒ : ĮijȠȪ İȓȤİ ȤĮȡĮȤIJİȓ ıIJȘȞ ʌȓıȦ ʌȜİȣȡȐ IJȠ ȝȠIJȓȕȠ,
ıijȣȡȘȜĮIJȠȪȞIJĮȞ IJĮ İȜȐıȝĮIJĮ
ȋȡȣıȑȢ ʌȡȠıȦʌȓįİȢ : ǼȜȐıȝĮIJĮ ȝİ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȠȣ ȞİțȡȠȪ ʌȠȣ țȐȜȣʌIJĮȞ IJȠ
ʌȡȩıȦʌȩ IJȠȣ. ǻİȓȖȝĮIJĮ ȝİȖȐȜȘȢ ʌȜĮıIJȚțȒȢ, ĮʌĮȞIJȐIJĮȚ ȝȩȞȠ ıIJȚȢ ȂȣțȒȞİȢ țĮȚ 1000
ȤȡȩȞȚĮ ĮȡȖȩIJİȡĮ ıIJȘ ȂĮțİįȠȞȓĮ. (90)
(91) ȈijȣȡȒȜĮIJĮ ĮȖȖİȓĮ : ȁȚȖȠıIJȐ, İȟĮȚȡİIJȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ įİȓȖȝĮIJĮ ȝİ ȝİIJĮȜȜȚțȐ
ʌȡȩIJȣʌĮ Įʌȩ IJȠ ǹȓȖȣʌIJȠ.
(94) Ǿ ȝİIJĮȜȜȠIJİȤȞȓĮ ıȣȞİȤȓıIJȘțİ ıIJȘȞ ǾʌİȚȡȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ ȜȓȖĮ ıȦȗȩȝİȞĮ İȣȡȒȝĮIJĮ ıİ İȜȐȤȚıIJȠȣȢ ĮıȪȜȘIJȠȣȢ IJȐijȠȣȢ.
-ȆİȡȓțȜȘıIJȘ IJİȤȞȚțȒ : įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞIJĮȚ țȣȥȑȜİȢ ıIJȘȞ ʌȡȠȢ įȚĮțȩıȝȘıȘ İʌȚijȐȞİȚĮ
ȝȑıĮ ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȜȚȫȞİIJĮȚ ȤȡȦȝĮIJȚıIJȩ ıȝȐȜIJȠ .
(95) ȀȠıȝȘȝĮIJȠʌȠȚǸĮ :
- ȞİȠȜȚșȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ : ȤȐȞIJȡİȢ Įʌȩ ȜȓșȠ, ʌȘȜȩ Ȓ ȩıIJȡİĮ İȓįȘ
- ʌȡȦIJȠȝȚȞȦȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ : Įʌȩ Ȥȡȣıȩ Ȓ ȐȡȖȣȡȠ (IJĮȚȞȓİȢ țİijĮȜȒȢ, ĮȜȣıȓįİȢ, ʌİȡȩȞİȢ,
įȚĮįȒȝĮIJĮ, ʌİȡȓĮʌIJĮ)
-ȀȣțȜȐįİȢ : ȥȑȜȜȚĮ, İȞȫIJȚĮ, įȚȐįȘȝĮ

-ǾʌİȚȡȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ : ʌİȡȚįȑȡĮȚĮ
(țĮȚ İįȫ ʌȐȞIJȦȢ ʌȡȦIJȠʌȠȡȠȪȞ ȠȚ ȀȡȒIJİȢ)
(97) ȋȐȜțȚȞĮ İȚįȫȜȚĮ : Įʌȩ IJȒȟȘ țȘȡȠȪ
ǹȞĮșȒȝĮIJĮ ıİ ȚİȡȐ
(9

ȃĮȣȐȖȚȠ ȋİȜȚįȠȞȓĮȢ : ȕȡȑșȘțĮȞ ȝȑIJĮȜȜĮ țĮȚ IJİȤȞȓIJİȢ

ȂİIJȐ IJȘȞ İȟĮıșȑȞȘıȘ IJȘȢ ǹȚȖȪʌIJȠȣ, ʌĮȓȡȞİȚ Ș ȝʌȐȜĮ țĮȚ IJȚȢ ȂȣțȒȞİȢ.
ȉȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ : ǼȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȦȞ ȂȚȞȦȚțȫȞ ĮȞĮțIJȩȡȦȞ
ȆȠȡİȓĮ İȟȑȜȚȟȘȢ : ĮȡȤȚțȐ ĮʌȜȩ ıIJȡȫȝĮ ȐȡȖȚȜȠȣ ȦȢ ʌȡȠıIJĮıȓĮ Įʌȩ IJȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ
(99) ȀȞȦıȩȢ : ĬİȦȡİȓIJĮȚ Ș ȖİȞȑIJİȚȡĮ IJȘȢ IJȠȚȤȠȖȡĮijȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ. ȅȚ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ IJȘȢ
ʌȡȠȘȖȠȪȞIJĮȚ țĮȚ IJĮ șȑȝĮIJȐ IJȘȢ ĮʌȠIJȑȜİıĮȞ ȠįȘȖȩ ȖȚĮ IJȠȣȢ İʌȩȝİȞȠȣȢ.
ǾʌİȚȡȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ : Ǿ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓĮ ȑijIJĮıİ ȝİ IJȚȢ ȝȚȞȦȚțȑȢ țĮȚȞȠIJȠȝȓİȢ
ȆȚșĮȞȐ ıIJȠȚȤİȓĮ Įʌȩ șȡȘıțİȣIJȚțȑȢ ʌİʌȠȚșȒıİȚȢ țĮȚ
ȉİȜİIJȠȣȡȖȓİȢ ʌȠȣ ȣȚȠșȑIJȘıĮȞ ȠȚ ȂȣțȘȞĮȓȠȚ
ȀĮIJȩʌȚȞ, ȠȚ ȂȣțȒȞİȢ ĮȞȑʌIJȣȟĮȞ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓĮ ıIJȠ șȡȘıțİȣIJȚțȩ IJȠȝȑĮ țĮȚ İʌȘȡȑĮıĮȞ
IJȘȞ ȀȡȒIJȘ (ȠȞȩȝĮIJĮ șİȠIJȒIJȦȞ)
(100) ȀȡȘIJȠ-ȂȣțȘȞĮȧțȩȢ ıȣȖțȡȘIJȚıȝȩȢ :
- ıȪȞșİıȘ ȝȚȞȦȚțȫȞ țĮȚ İȜȜĮįȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ įȘȝȚȠȪȡȖȘıĮȞ IJȠ 12șİȠ (ȂȣțȒȞİȢ)
+ ȤșȩȞȚİȢ șİȩIJȘIJİȢ (ȂȓȞȦİȢ)
ȋȡȫȝĮIJĮ : ǵȜĮ ijȣıȚțȐ ± ȖĮȚȫįȠȣȢ ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ (İȟĮȓȡİıȘ IJȠ ĮȚȖȣʌIJȚĮțȩ țȣĮȞȩ)
ȉİȤȞȚțȒ : ȃȦʌȠȖȡĮijȓİȢ. ǹȡȤȚțȐ, ȤȐȡĮȟȘ ȝİ ĮȚȤȝȘȡȩ İȡȖĮȜİȓȠ İȞȫ ȕȡİȤȩIJĮȞ Ƞ IJȠȓȤȠȢ
ȩʌȠȣ ȤȡİȚĮȗȩIJĮȞ.
ȆȡȦȚȝȩIJİȡĮ ıIJȐįȚĮ İȚțȠȞȠȖȡĮijȓĮȢ :
-ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ IJȘ ıijȡĮȖȚįȠȖȜȣijȓĮ
-Ș șİȝĮIJȠȜȠȖȓĮ İȓȞĮȚ ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘ ʌȠȜȜȫȞ ʌĮȡĮįȩıİȦȞ
(101) ǹʌİȚțȩȞȚıȘ IJȘȢ ijȪıȘȢ : ȠȚ ʌȡȫIJİȢ ʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ ȗȫȦȞ Ȓ ĮȞșȡȫʌȦȞ ȟİțȚȞȠȪȞ ȝİ
IJĮ ȃȑĮ ǹȞȐțIJȠȡĮ.
(104) ǹʌİȚțȩȞȚıȘ ǹȞșȡȫʌȚȞȦȞ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ :
- ıȤİįȩȞ ıİ ijȣıȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ
- țȠȚȞȐ ȖȞȦȡȓıȝĮIJĮ ȝİ IJȘȞ ĮȚȖȣʌIJȚĮțȒ ȗȦȖȡĮijȚțȒ
- IJĮ șȑȝĮIJĮ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ ȝİ șȡȘıțİȣIJȚțȑȢ IJİȜİIJȠȣȡȖȓİȢ țĮȚ țȠıȝȚțȑȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ
(ʌȠȣ ȝʌİȡįİȪȠȞIJĮȚ țĮȝȚȐ ijȠȡȐ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ)
(106) ǹʌİȚțȩȞȚıȘ ȆȠȝʌȫȞ :
- ıĮijȑıIJİȡȠȢ Ƞ șȡȘıțİȣIJȚțȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ
- ʌȡȠıijȚȜȑȢ șȑȝĮ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (ʌȠȝʌȑȢ ȖȣȞĮȚțȫȞ ± ʌȠȝʌȑȢ ĮȡȝȐIJȦȞ)
(108) ȂȚȞȦȚțȑȢ : įȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȚ ȘȜȚțȚĮțȑȢ įȚĮijȠȡȑȢ, țȠȚȞȦȞȚțȑȢ țĮȚ ijȣıȚȠȖȞȦȝȚțȐ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ

ȂȣțȘȞĮȧțȑȢ :
- ıȣȝȕĮIJȚțȒ ȝȓȝȘıȘ IJȠȣ șȑȝĮIJȠȢ
- ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıIJȡĮIJȚȦIJȚțȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ / ȜȚȖȩIJİȡȠ ijȣıȚȠȜĮIJȡȚțȩȢ
- ȜȚIJȑȢ, ıIJĮIJȚțȑȢ, ȤȦȡȓȢ ıȣȞșİIJȚțȒ įȪȞĮȝȘ țĮȚ țȓȞȘıȘ
ĬȡȘıțİȣIJȚțȩ ȀȑȞIJȡȠ IJȦȞ ȂȣțȘȞȫȞ :
-ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İȟĮȓȡİıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȘ ıȣȞșİIJȚțȒ ʌȡȦIJȠIJȣʌȓĮ
-ȊʌȐȡȤİȚ IJĮȪIJȚıȘ șȑȝĮIJȠȢ țĮȚ ȜĮIJȡİȣIJȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ
(111) ȂȣțȘȞĮȓĮ : ȖȣȞĮȚțİȓĮ, ȝİȖĮȜȩʌȡİʌȘ ȝȠȡijȒ, șİȦȡİȓIJĮȚ țĮșȒȝİȞȘ İȞȫ ıIJȠ įİȟȓ
ȤȑȡȚ IJȘȢ țȡĮIJȐ ʌİȡȚįȑȡĮȚȠ
(113) ȀȡȠțȠıȣȜȜȑțIJȡȚİȢ : țĮIJĮįİȚțȞȪİȚ IJȚȢ įȚĮijȠȡȑȢ ȝİIJĮȟȪ ȂȚȞȦȚțȒȢ țĮȚ
ȂȣțȘȞĮȧțȒȢ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮȢ
ȂȚțȡȠȖȡĮijȓİȢ : Įʌȩ 20 ȑȦȢ 60 İț. ȆȠȣ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪıĮȞ ȦȢ ȗȦijȩȡȠȚ (IJȠȚȤȠȖȡĮijȓĮ IJȦȞ
ʌȜȠȓȦȞ ț.Į.)
(115) ǹȞȐȖȜȣijİȢ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ : ȜȩȖȦ țĮȝʌȣȜȩIJȘIJĮȢ ıIJȘ įȚȐʌȜĮıȘ, įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ
țȐʌȠȚĮ ĮȓıșȘıȘ ȕȐșȠȣȢ (ĮȚȖȣʌIJȚĮțȒ IJİȤȞȚțȒ)
(118) ȅȚ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ ĮʌȠțĮȜȪʌIJȠȣȞ IJȘȞ İȝȕȑȜİȚĮ IJȠȣ ȀȡȘIJȠ-ȂȣțȘȞĮȧțȠȪ
ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ. Ǿ ĮȞĮʌĮȡȐıIJĮıȘ IJȘȢ ȗȦȒȢ ȕȡȚıțȩIJĮȞ ʌȑȡĮ Įʌȩ IJȘ ȞİțȡȚțȒ ȤȡȒıȘ țĮȚ
ȖȚĮ IJȘȞ IJȑȡȥȘ IJȦȞ ȗȦȞIJĮȞȫȞ.
ȈȊȃȅȌǾ :
ȆȡȦIJȠʌȠȡȓĮ IJȘȢ ȀȞȦıȠȪ, ʌȜȠȪıȚĮ İȟȑȜȚȟȘ IJȦȞ ȀȣțȜȐįȦȞ ȣʌȩ IJȠȣȢ ȀȡȒIJİȢ
ȂĮșȘIJİȓĮ IJȦȞ ȂȣțȘȞĮȓȦȞ țĮȚ İȟȑȜȚȟȒ IJȠȣȢ
(119) ȈijȡĮȖȓįİȢ :
- ıȣȤȞȩ İȪȡȘȝĮ ĮȞĮıțĮijȫȞ
- Ș ȤȡȒıȘ IJȠȣȢ ȟİțȚȞȐ Įʌȩ IJȘ ȃİȠȜȚșȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ ȑȦȢ ıȒȝİȡĮ
- įİȞ İȓȤĮȞ ĮʌȩȜȣIJĮ ıijȡĮȖȚıIJȚțȒ ȤȡȒıȘ. ȆȚșĮȞȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȞ ȖȚĮ
įȚĮțȩıȝȘıȘ ȣijĮıȝȐIJȦȞ, Ȓ ȕĮijȒ ʌȡȠıȫʌȠȣ țĮȚ ıȫȝĮIJȠȢ.
ǼʌȠȤȒ IJȠȣ ȋĮȜțȠȪ
-IJȡȩʌȠȢ įȚĮıijȐȜȚıȘȢ ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȠȣ
-ȤȡȒıȘ IJȠȣȢ ȦȢ ĮʌȠIJȡȠʌĮȧțȩ (ijȣȜĮȤIJȐ)
-Ș ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ ıijȡĮȖȚįȠȖȜȣijȓĮȢ ȟİțȚȞȐ ȝİ IJȘȞ İȝijȐȞȚıȘ IJȠȣ țȡȘIJȚțȠȪ
ĮȞĮțIJȠȡȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ
-Ș ʌȜȒȡȘȢ ȐȞșȚıȒ IJȠȣȢ ıȣȞȑʌİıİ ȝİ IJĮ ȃȑĮ ǹȞȐțIJȠȡĮ țĮȚ IJȚȢ ȂȣțȒȞİȢ
ȊȜȚțȐ :
-ĮȡȤȚțȐ, ȝĮȜĮțȐ ȣȜȚțȐ (ʌȘȜȩȢ, ȟȪȜȠ, țȩțțĮȜȠ)
-țĮIJȩʌȚȞ ȝȚțȡȠȖȡĮijȚțȒ ȖȜȣʌIJȚțȒ ıİ ıțȜȘȡȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ
-ȤȡȣıȩȢ IJȠ 16-12Ƞ ʌ.ȋ. ĮȚ. īȚĮ ıijȡĮȖȓįİȢ țĮȚ įĮȤIJȣȜȓįȚĮ
(120) ȉİȤȞȚțȒ :
- IJȡȣʌȐȞȚĮ ʌȠȣ țȚȞȠȪȞIJĮȞ ȝİ įȠȟȐȡȚ -> IJȡȣʌȐȞȚĮ IJĮȤİȓĮȢ ʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ

ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ :
-ĮʌȩıʌĮıȘ Įʌȩ IJȠȞ ʌȣȡȒȞĮ IJȠȣ ȜȓșȠȣ
-ȤȐȡĮȟȘ IJȠȣ IJİȜȚțȠȪ ıȤȒȝĮIJȠȢ
-ıțȐȜȚıȝĮ IJȘȢ ʌĮȡȐıIJĮıȘȢ
-įȚȐȞȠȚȟȘ IJȘȢ ȠʌȒȢ ĮȞȐȡIJȘıȘȢ
-ȜİȓĮȞıȘ
ȆȠȜȜȑȢ ıijȡĮȖȓįİȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ įİȓȖȝĮIJĮ İȟĮȚȡİIJȚțȒȢ ȝȚțȡȠȖȜȣʌIJȚțȒȢ (ʌȚșĮȞȒ ȤȡȒıȘ
ȝİȖİșȣȞIJȚțȠȪ ijĮțȠȪ)
(121) ȋȡȣıȐ įĮȤIJȣȜȓįȚĮ :
- įȚĮijȠȡİIJȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
- ȤȪIJİȣıȘ IJȠȣ ȝİIJȐȜȜȠȣ ıİ ȝȒIJȡĮ Ȓ
- ıijȣȡȘȜȐIJȘıȘ țĮȚ İȖȤȐȡĮȟȘ ȜİʌIJȠȝİȡİȚȫȞ
ȀȡȒIJȘ ± ȆȡȫȚȝȘ ȋĮȜțȠțȡĮIJȓĮ :
-Įʌȩ IJȘȞ ʌȠȜȣȝȠȡijȓĮ ıIJȘȞ IJȣʌȠʌȠȓȘıȘ
-ʌȠȚțȓȜİȢ ȝȠȡijȑȢ ıijȡĮȖȓįȦȞ (İʌȓțİȞIJȡȠ Ș ȝȠȡijȒ țĮȚ ȩȤȚ Ș İȚțȩȞĮ)
-ĮȡȖȩIJİȡĮ, ʌȠȜȪʌȜȠțİȢ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȑȢ ıȣȞșȑıİȚȢ
(122) ȂȑıȘ ȋĮȜțȠțȡĮIJȓĮ : ıIJĮșİȡȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ IJĮ ıȤȒȝĮIJĮ
ȈijȡĮȖȓįİȢ țĮȚ ȖȡĮijȒ : ȐȝİıȘ ıȪȞįİıȘ ıijȡĮȖȚįȠȖȜȣijȓĮȢ țĮȚ ȖȡĮijȒȢ
ȈȣȝȕĮįȓȗȠȣȞ țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȣȞ IJȘȞ ǿİȡȠȖȜȣijȚțȒ
ȆȠȜȜȐ ıijȡĮȖȚįȠĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ıȣȞȩįİȣĮȞ țȚȕȫIJȚĮ Ȓ ȑȖȖȡĮijĮ
ǼʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȑȢ ıijȡĮȖȓįİȢ
ĬȑȝĮIJĮ : ǹijȘȖȘȝĮIJȚțȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ ȝİ ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȐ șȑȝĮIJĮ Įʌȩ IJȠȣȢ ȂȚȞȦȓIJİȢ
ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȣȞ İȚțȠȞȠȖȡĮijȚțȑȢ ıțȘȞȑȢ
(123) ȉĮȜȚıȝĮȞȚțȑȢ (ȝĮȖȚțȑȢ) ıijȡĮȖȓįİȢ : ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȞ ȦȢ ijȣȜĮȤIJȐ. īȡȒȖȠȡȘ
IJİȤȞȚțȒ ȝİ IJȡȠȤȒȜĮIJȘ ȜİʌȓįĮ
ǶıIJİȡȘ ȋĮȜțȠțȡĮIJȓĮ :
-ȂȣțȘȞĮȧțȐ țĮȚ ȂȚȞȦȚțȐ İȡȖĮıIJȒȡȚĮ
-ĭĮțȠİȚįİȓȢ țĮȚ ȝİȖĮȜȩıȤȘȝİȢ ıijȡĮȖȓįİȢ țĮȚ ıijȡĮȖȚıIJȚțȐ įĮȤIJȣȜȓįȚĮ
-ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ -> İȞIJĮIJȚțȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
-ȆȠȜȣIJȚȝȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȣȜȚțȠȪ > ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ȖȠȒIJȡȠȣ țĮȚ ĮȟȚȫȝĮIJȠȢ
ȀȡȒIJȘ :
-įİ ijĮȓȞİIJĮȚ IJȠ İȓįȠȢ įȚȠȓțȘıȘȢ Įʌȩ IJȚȢ ıijȡĮȖȓįİȢ
-įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌȠȜȜȐ İȡȦIJȘȝĮIJȚțȐ : Į) ȀȞȦıȩȢ ȦȢ įȚȠȚțȘIJȚțȩ țȑȞIJȡȠ Ȓ ȕ) IJȑııİȡĮ
įȚȠȚțȘIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ
-ıijȡĮȖȓįİȢ ĮȡȚıIJȠȣȡȖȒȝĮIJĮ (ǽȐțȡȠȢ, ǹȖ. ȉȡȚȐįĮ ț.Į. )
ǾʌİȚȡȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ : ȉĮijȚțȩȢ ǹ țȪțȜȠȢ
-ıijȡĮȖȓįİȢ ȖȣȞĮȚțȫȞ
-ȜĮIJȡİȣIJȚțȑȢ țĮȚ șȡȘıțİȣIJȚțȑȢ ıțȘȞȑȢ įĮțIJȣȜȚįȚȫȞ (ʌȠȝʌȑȢ, șİȧțȒ ȝȠȡijȒ, İʌȓțȜȘıȒ
IJȘȢ)
-įȪıțȠȜȘ İȡȝȘȞİȓĮ IJȠȣȢ

(128) ȂȚțȡȠIJİȤȞȓĮ :
ǼȜİijĮȞIJȩįȠȞIJȠ : e-re-pa ıȘȝĮȓȞİȚ IJȠ ȓįȚȠ IJȠ ȗȫȠ țĮȚ IJȠ įȩȞIJȚ IJȠȣ. īȞȦıIJȒ Ș
țĮIJİȡȖĮıȓĮ IJȠȣ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȤȒ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ IJȠȣ ȋĮȜțȠȪ
ȆȡȠȑȜİȣıȘ : ȜȩȖȦ IJȘȢ İȟĮijȐȞȚıȘȢ IJȠȣ ȗȫȠȣ Įʌȩ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, ȖȚȞȩIJĮȞ İȚıĮȖȦȖȒ IJȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ȦȢ ʌȡȫIJȘ ȪȜȘ.
(129) ȉİȤȞȚțȒ : ȂȣțȘȞĮȧțȒ İʌȓįȡĮıȘ.
- İʌȚȜȠȖȒ ȣȜȚțȠȪ ± ʌȡȚȩȞȚıȝĮ ± ĮʌȩȟİıȘ İʌȚijȐȞİȚĮȢ ± ıȪȞįİıȘ IJȦȞ IJȝȘȝȐIJȦȞ ±
ıIJȓȜȕȦıȘ ± ȤȡȦȝĮIJȚıȝȩȢ ± İʌȚȤȡȪıȦıȘ (ȩʌȠȣ ȤȡİȚĮȗȩIJĮȞ). ǼȡȖĮȜİȓĮ ȓįȚĮ ȝİ ĮȣIJȐ
IJȘȢ ıijȡĮȖȚįȠȖȜȣijȓĮȢ
ȀȡȒIJȘ : ǼȣȡİȓĮ įȚȐįȠıȒ IJȠȣ ȦȢ ȣȜȚțȩ
Ǿʌ. ǼȜȜȐįĮ : ʌȠȚțȚȜȓĮ țĮȚ įİȟȚȠIJİȤȞȓĮ
(130) ǹȚȖȣʌIJȚĮțȑȢ țĮȚ ĮȞĮIJȠȜȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ
(131) ĭĮȖİȞIJȚĮȞȒ : ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ ĮȖȖİȓĮ țĮȚ ĮȖĮȜȝĮIJȓįȚĮ
ȈțİȪȘ ȚİȡȫȞ, ĮȞĮțIJȩȡȦȞ țĮȚ ʌȜȠȪıȚȦȞ IJȐijȦȞ
ȋȐșȘțİ ȝİ IJȘȞ țĮIJȐȡȡİȣıȘ IJȦȞ ǹȞĮțIJȩȡȦȞ
ȈȊȃȅȌǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ ± ĭǹȃȉǹȈȅȊ
ȀĮȝĮȡĮȧțȐ ĮȖȖİȓĮ ıIJĮ ȆĮȜĮȚȐ ȀȡȘIJȚțȐ ǹȞȐțIJȠȡĮ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ
ȁȓșȚȞĮ ĮȞȐȖȜȣijĮ ȡȣIJȐ ȦȢ ıțİȪȘ IJİȜİIJȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ.
ȁĮȝʌȡȒ ȑȞįȣıȘ IJȦȞ ĮȞșȡȫʌȦȞ
ȀȣțȜȐįİȢ : ǹȖȖİȓĮ ȝȑıĮ ıIJĮ ıʌȓIJȚĮ ȝİ ȗȦȖȡĮijȚıȝȑȞĮ įȦȝȐIJȚĮ
ȂȣțȘȞĮȧțȐ ĮȞȐțIJȠȡĮ : ȀȓȞȘıȘ ıIJĮ İȡȖĮıIJȒȡȚĮ țĮȚ IJȚȢ ĮʌȠșȒțİȢ, țĮIJĮȖȡĮijȒ IJȘȢ
ıȠįİȚȐȢ țĮȚ IJȦȞ ʌȡȫIJȦȞ ȣȜȫȞ.
ǼȝʌȠȡȚțȑȢ ıȣȞĮȜȜĮȖȑȢ, įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓİȢ.
_________________
www.ollthatjazz.gr ȂʌİȓIJİ ȝȑıĮ ȡİ!
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ
§ 
ȋȡȒıIJȘȢ

DzȞIJĮȟȘ: Apr 17, 2007
ǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ: 1986
ȉȩʌȠȢ: ǹșȒȞĮ
ǻȘȝȠıȚİȪșȘțİ: ȉȡȚ Ȉİʌ 09, 2008 9:08 am

ĬȑȝĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ:

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2 ǿǻǼȅȁȅīǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȉǾȈ ǹȇȋǹǿǹȈ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ȉǼȋȃǾȈ
(145) īİȦȝİIJȡȚțȠȓ ȤȡȩȞȠȚ (1100 ± 700 ʌ.ȋ.)
ǼȚıĮȖȦȖȒ
-ǼʌȚȡȡȠȒ IJȠȣ ȝȘțȣȞĮȧțȠȪ țȩıȝȠȣ ıIJȘ ȝȠȡijȒ țĮȚ IJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ IJȦȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ
IJİȤȞȫȞ
(146) ȆȡȫȚȝȘ İʌȠȤȒ IJȠȣ ȈȚįȒȡȠȣ :

- ȞȑĮ İʌȠȤȒ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ
- țĮȚȞȠIJȠȝȓİȢ ȜȩȖȦ ĮȞIJȚijĮIJȚțȫȞ, ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ ijĮȚȞȠȝȑȞȦȞ
- IJĮ ĮȣIJȩȞȠȝĮ ȝȚțȡȐ țȑȞIJȡĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȒ İȞȩIJȘIJĮ
- ȠȚ IJȑȤȞİȢ İȟȑijȡĮȗĮȞ ȞȑİȢ ĮȞȐȖțİȢ țĮȚ IJȐıİȚȢ ȝİ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ IJȘȞ ȆȡȠȠʌIJȚțȒ
ǹȡȤȑȢ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ :
-ǻȚĮijȪȜĮȟȘ ȚİȡȫȞ ıȣȝȕȩȜȦȞ țĮȚ ȚıIJȠȡȚțȫȞ ȚȞįĮȜȝȐIJȦȞ
-ĬȡȘıțİȣIJȚțȑȢ ĮȟȓİȢ ʌȠȣ țȐȜȣʌIJĮȞ IJȚȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ʌİʌȠȚșȒıİȚȢ
ȀȠȚȞȦȞȚțȩ ȚįİȫįİȢ : ȉȠ įȘȝȩıȚȠ ıȣȝijȑȡȠȞ țĮȚ Ș İȣȘȝİȡȓĮ
ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ
-ǹȥȚįȦIJȐ țĮȚ İȜȜİȚȥȠİȚįȒ țIJȓıȝĮIJĮ (ıIJȘȡȚȗȩȝİȞĮ ıIJȘ ȂȣțȘȞĮȧțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ)
-ȀIJȓıȝĮIJĮ ȠȡșȠȖȫȞȚĮȢ țȐIJȠȥȘȢ «ȠȓțȠȚ»
-ǼȞ ʌĮȡĮıIJȐıȚ țIJȓȡȚȠ (ȠȚ IJȠȓȤȠȚ țĮIJĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ʌĮȡĮıIJȐįİȢ)
-ȆİȡȓʌIJİȡȠȢ ȞĮȩȢ ( ʌİȡȚȕȐȜȜİIJĮȚ Įʌȩ țȓȠȞİȢ (ʌIJİȡȩȞ) )
(147) ȃĮȠįȠȝȓĮ :
- ıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘ ȂȣțȘȞĮȧțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ
- ʌȡȠȢ įȚĮȚȫȞȚıȘ IJȦȞ șİȧțȫȞ ıȣȝȕȩȜȦȞ
- ȠȚ ȞĮȠȓ ȦȢ ȣȜȚțȒ ȣʌȩıIJĮıȘ ıIJȚȢ șȡȘıțİȣIJȚțȑȢ ĮȟȓİȢ ıIJȑȖĮȗĮȞ IJȠ İȓįȦȜȠ IJȠȣ șİȠȪ
- (İij¶ ȩıȠȞ țĮIJȠȚțȠȪıĮȞ țȐʌȠȣ ȠȚ ĬİȠȓ, ıİ ĮȣIJȩ IJȠ țȐʌȠȣ țĮIJȠȚțȠȪıĮȞ țĮȚ ȠȚ
DzȜȜȘȞİȢ)
ȆȁǹȈȉǿȀǾ ± īȁȊȆȉǿȀǾ
ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ
ȊȜȚțȐ : ȄȪȜȠ, ʌȘȜȩȢ țĮȚ ȤĮȜțȩȢ
ȄȩĮȞĮ : ȟȪȜȚȞĮ ĮȖȐȜȝĮIJĮ șİȫȞ ȖȚĮ IJĮ ȚİȡȐ
ȆȒȜȚȞĮ İȚįȫȜȚĮ : ȦȢ țIJİȡȓıȝĮIJĮ țĮȚ ĮȞĮșȒȝĮIJĮ ȕȐıİȚ IJȘȢ ȂȣțȘȞĮȧțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.
ȈȤȘȝĮIJȚțȐ, ĮʌȠȜȚșȦȝȑȞĮ.
ȋȐȜțȚȞĮ İȚįȫȜȚĮ : (148) ȍȢ ĮȞĮșȒȝĮIJĮ țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȫȝĮIJĮ (İȞIJȐııȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ
țȠȚȞȦȞȚțȩ ȚıIJȩ), ȝİ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȘ ıĮijȒȞİȚĮ țĮȚ IJȘȞ țȠȝȥȩIJȘIJĮ
ȆĮȞİȜȜȒȞȚĮ ȚİȡȐ : ǹʌȠįȠȤȒ țȠȚȞȫȞ ʌĮȡĮįȩıİȦȞ țĮȚ țȠȚȞȫȞ İʌȚįȚȫȟİȦȞ
ȈȣȞĮȓȞİıȘ IJȦȞ İțʌȡȠıȫʌȦȞ țĮȚ țȠȚȞȒ ıȣȞİȓįȘıȘ IJȦȞ ǼȜȜĮįȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ
ȂȅȇĭȅȁȅīǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
-ȀȠȚȞȒ șİȝĮIJȚțȒ ʌȠȣ ʌİȡȚȜȐȝȕĮȞİ ȜĮIJȡİȣIJȚțȐ țĮȚ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȐ ıȪȝȕȠȜĮ (ʌIJȘȞȐ,
ȓʌʌȠȚ, ȐȡȝĮIJĮ, ȝȣșȠȜȠȖȓĮ)
-ǹȞįȡȚțȐ İȚįȫȜȚĮ : ȑȝijĮıȘ ıIJȠȞ ʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȩ țĮȚ IJȠȞ ȘȡȦȚıȝȩ (+ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ
ĮȞȘıȣȤȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ IJȘȢ ʌȠȜȚIJİȓĮȢ)
-ȀȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ ʌȠȣ ȠįȒȖȘıİ ıIJȠȞ ĮʌȠȚțȚıȝȩ, IJȘȞ ȚıȤȣȡȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ țĮȚ IJȘ įȠȝȒ IJȘȢ
ʌȩȜȘȢ țȡȐIJȠȣȢ
-Ǿ ȖȣȞĮȓțĮ ȒIJĮȞ ȣʌȠȕĮșȝȚıȝȑȞȘ ıIJȘȞ IJȑȤȞȘ, șİȦȡȠȪȞIJĮȞ ȩȝȦȢ ȚįȚĮȓIJİȡĮ
ȠȣıȚĮıIJȚțȩȢ Ƞ ȝȘIJȡȚțȩȢ țĮȚ Ƞ ıȣȗȣȖȚțȩȢ IJȘȢ ȡȩȜȠȢ
-ȆĮȖȚȫȞȠȞIJĮȚ ʌĮȞİȜȜĮįȚțȐ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȦȞ șİȫȞ
-ȅȚ ʌȩȜİȚȢ įȚĮȜȑȖȠȣȞ IJȚȢ İʌȓıȘȝİȢ șİȩIJȘIJȑȢ IJȠȣȢ

ȀǼȇǹȂǿȀǾ (150)
ȀĮȚȞȠIJȠȝȓİȢ : ȖİȦȝİIJȡȚțȐ ĮȡșȡȦIJȩ ıȤȒȝĮ
īİȦȝİIJȡȚțȐ ȝȠIJȓȕĮ įȚĮțȩıȝȘıȘȢ
ǺĮıȚıȝȑȞȘ ıIJȚȢ ȖİȦȝİIJȡȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ
ȀȅǿȃȍȃǿȀȅ ȆȁǹǿȈǿȅ
ǹ) İțȜĮȧțİȣȝȑȞȠ ĮȡȚıIJȠțȡĮIJȚțȩ ʌȞİȪȝĮ
Ǻ) İȟȚįĮȞȚțİȣȝȑȞȠȢ ȜĮȧțȚıȝȩȢ
(151) ȆĮȡ¶ ȩȜȠ ʌȠȣ ȠȚ IJȠʌȚțȑȢ țȠȚȞȦȞȓİȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȗĮȞ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ, Ș
ȖİȦȝİIJȡȚțȒ ȞȠȠIJȡȠʌȓĮ ĮʌȑįİȚȟİ ȑȞĮ ıȣȞİȚįȘIJȐ țȠȚȞȩ ȤȫȡȠ IJȑȤȞȘȢ ʌȠȣ ĮʌȘȤȠȪıİ
țȠȚȞȑȢ ʌĮȡĮįȩıİȚȢ, ʌȡȠșȑıİȚȢ țĮȚ ȕȠȣȜȒıİȚȢ.
ǿıIJȠȡȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ
-ȆȡȦIJȠțĮșİįȡȓĮ ǹșȒȞĮȢ ± ǹIJIJȚțȒȢ ıIJȘȞ ʌȡȦIJȠȖİȦȝİIJȡȚțȒ țİȡĮȝȚțȒ
-ǹȞIJĮȖȦȞȚıȝȩȢ ȝİIJĮȟȪ ǹIJIJȚțȒȢ țĮȚ ȆİȜȠʌȠȞȞȒıȠȣ
-ȀȩȡȚȞșȠȢ : ȂȣțȘȞĮȧțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ ± İʌȚȡȡȠȑȢ Įʌȩ ǹșȒȞĮ țĮȚ ǹȞĮIJȠȜȒ
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ īİȦȝİIJȡȚțȒȢ ȀİȡĮȝȚțȒȢ
1.Ǿ ȖȡĮȝȝȒ IJȘȢ ȝİIJĮȝȩȡijȦıȘȢ IJİȓȞİȚ ȞĮ țĮȜȪʌIJİȚ ȩȜȘ IJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ. ȅȚ ȗȫȞİȢ
țĮșȡİijIJȓȗȠȣȞ IJȘȞ ʌȠȚȩIJȘIJĮ țĮȚ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ Ƞ «ʌĮȞȚțȩȢ IJȠȣ țİȞȠȪ» (ȠȪIJİ İțĮIJȠıIJȩ
ĮıIJȩȜȚıIJȠ
2.ȅȚ İȚțȠȞȚıIJȚțȑȢ ȝİIJȩʌİȢ IJȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ ȝİIJĮIJȡȑʌȠȞIJĮȚ Įʌȩ İȝȕȩȜȚȝĮ ıİ țȣȡȓĮȡȤĮ.
ǹ. ĬȑȝĮIJĮ ȝİ ȘȡȦȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ± ȖȡȒȖȠȡȠ ıȤȑįȚȠ. ǹʌİȚțȠȞȓȗȠȞIJĮȚ ȝȐȤİȢ, țȣȞȒȖȚĮ
ț.Ȝ.ʌ. İțȜĮȧțİȪȠȞIJĮȢ IJȠȣȢ șȡȪȜȠȣȢ IJȦȞ ĮȡȚıIJȠțȡĮIJȫȞ.
Ǻ. ȃİțȡȚțȑȢ IJİȜİIJȑȢ ȝİ ıIJĮIJȚțȩ țȚ İʌȓıȘȝȠ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ. ǻȘȜȫȞȠȣȞ IJȘȞ țȠȚȞȦȞȚțȒ
ıȣȞȠȤȒ. ȆİȚșĮȡȤȓĮ ıIJȠ ıȤȑįȚȠ.
ī. ȉĮ ȤȡȘıIJȚțȐ ĮȖȖİȓĮ ȑȖȚȞĮȞ IJĮijȚțȐ țIJİȡȓıȝĮIJĮ Ȓ IJİijȡȠįȩȤĮ țĮȚ țĮIJȩʌȚȞ
ȝİȖİșȪȞșȘțĮȞ ıİ İʌȚIJȐijȚĮ ȝȞȘȝİȓĮ. ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ IJȘȢ ıȤȑıȘȢ ĮȞșȡȫʌȠȣ ±
țĮșȘȝİȡȚȞȠȪ ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȠȣ.
ȉȘȜİijĮȞȒ ıȒȝĮIJĮ : ȉȠȞȚıȝȩȢ IJȠȣ țȪȡȠȣȢ IJȠȣ ĮIJȩȝȠȣ țĮȚ IJȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ ıIJȠ
țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ (İʌȚįİȚțIJȚțȩȢ ıȣȞĮȖȦȞȚıȝȩȢ)
(153) ȈȊȃȅȌǾ ǼȃȅȉǾȉǹȈ
ȆȒȜȚȞĮ țĮȚ ȤȐȜțȚȞĮ İȚįȫȜȚĮ = ȘșȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ĮȖȦȞȚıIJȒ ± ȝĮȤȘIJȒ
ǹıIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ : ʌİȚșĮȡȤȓĮ țĮȚ ȤȡȑȠȢ ʌȡȠȢ IJȠ ȖİȞȚțȩ ıȣȝijȑȡȠȞ
ǾȡȦȚțȩ ȚįİȫįİȢ ȝȑıȦ IJȦȞ șİȫȞ țĮȚ IJȦȞ ȘȡȫȦȞ
Ǿ ȖİȦȝİIJȡȓĮ ʌȡȠȕȐȜȜİȚ IJȘȞ ȠȡșȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȘȞ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ
ǹȇȋǹȎȀȅǿ ȋȇȅȃȅǿ
ĬǼȅǿ Ȁǹǿ ǾȇȍǼȈ ȉǾȈ ȆȅȁǾȈ
ǼȚıĮȖȦȖȒ
-ȂİȖȐȜİȢ İȣțĮȚȡȓİȢ ȜȩȖȦ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ
-ȀȠȚȞȦȞȚțȒ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ
-(154) ǼȝijȐȞȚıȘ IJȘȢ ȖȡĮijȒȢ ± įȚȠȚțȘIJȚțȒ ıȣȖțȡȩIJȘıȘ IJȠȣ țȡȐIJȠȣȢ =

-ǼȞȚĮȓȠȢ ǼȜȜȘȞȚțȩȢ ȆȠȜȚIJȚıȝȩȢ
-ȅ ĮʌȠȚțȚıȝȩȢ ȑijİȡİ IJȘȞ İʌĮijȒ ȝİ IJȠȣȢ «ȕĮȡȕȐȡȠȣȢ»
-ȆİȜȠʌȩȞȞȘıȠȢ țĮȚ ǹIJIJȚțȒ
-ǹȞȐʌIJȣȟȘ IJȦȞ IJİȤȞȫȞ
-ǹȟȓİȢ ʌȐȞȦ ıİ ʌȞİȣȝĮIJȚțȑȢ ȕȐıİȚȢ
-ȆĮȞİȜȜȒȞȚĮ ȣʌİȡȠȤȒ
ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ
ȂȞȘȝİȚĮțȠȓ ȞĮȠȓ :
-ȆİȡȚȝİIJȡȚțȒ țȚȠȞȠıIJȠȚȤȓĮ (7ȠȢ ĮȚ)
-(155) ǿįĮȞȚțȒ șİȧțȒ țĮIJȠȚțȓĮ
-ǹȡȤȒ IJȘȢ ȚİȡȩIJȘIJĮȢ : ȀĮșĮȖȚĮıȝȩȢ IJȦȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ IJȠȣȢ
-DzțijȡĮıȘ IJȘȢ ȚİȡȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ
ȆĮȞİȜȜȒȞȚĮ ȚİȡȐ :
-ȈȣȖțȑȞIJȡȦȞĮȞ ȑȡȖĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ IJİȤȞȫȞ
-ȁİȚIJȠȪȡȖȘıĮȞ ȦȢ șȡȘıțİȣIJȚțȐ, İșȞȚțȐ țĮȚ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȐ țȑȞIJȡĮ
ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ :
-ȊȜȚțȐ įİȓȖȝĮIJĮ ȜĮIJȡİȓĮȢ ıIJȠȣȢ șİȠȪȢ
-ǹʌİȚțȩȞȚıȘ IJȦȞ șİȫȞ
-ȆȡȩȕĮȜȜĮȞ ĮșȜȘIJȚțȐ țĮȚ ĮȖȦȞȚıIJȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ
-ǻȚĮIJȘȡȠȪıĮȞ IJȘ ȝȞȒȝȘ IJȦȞ ȞİțȡȫȞ
(156) ȂȞȘȝİȚĮțȒ ȖȜȣʌIJȚțȒ : Ș ȚįȑĮ IJȘȢ ĮȚıșȘIJȚțȒȢ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ
șȡȘıțİȣIJȚțȩIJȘIJĮȢ, İȞȫ ĮȟȚȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȐ țĮȚ ȜĮIJȡİȣIJȚțȐ Ș ȝȣșȠȜȠȖȓĮ
Ǿ ǹȞIJȓȜȘȥȘ ȉȠȣ ȍȡĮȓȠȣ
- ĮȖȫȞĮȢ ȖȚĮ IJȠ ȦȡĮȚȩIJİȡȠ ȑȡȖȠ IJȑȤȞȘȢ țĮȚ IJȘȞ ȦȡĮȚȩIJİȡȘ IJİȤȞȚțȒ
- ȝȑıȦ IJȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȞ ȚįȑİȢ țĮȚ ıȣȞĮȞIJȚȩȞIJĮȞ įȣȞȐȝİȚȢ
- IJȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ ĮȞȒțİ ıIJȠȞ 9Ƞ, 8Ƞ țĮȚ 7Ƞ ĮȚ.
ȂİIJȦʌȚțȩIJȘIJĮ -> ijȣıȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ -> ȝİȖȑșȣȞıȘ -> ʌȡȩțȜȘıȘ IJȘȢ ĮȞĮʌĮȡȐıIJĮıȘȢ ȝİ
ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ
(158) ȁİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ ĭȣıȚȠțȡĮIJȚțȫȞ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȩȝȠȡijȦȞ ȈIJȠȚȤİȓȦȞ
- ȁȩȖȦ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ, ȣʌȒȡȤİ Ș ĮȞȐȖțȘ ȖȚĮ ȝİȖĮȜİȚȫįȘ ȖȜȣʌIJȐ
- Ǿ șȑĮıȘ ȑʌȡİʌİ ȞĮ ȑȤİȚ ĮȞșȡȦʌȩȝȠȡijĮ țĮȚ ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ
- ǻȚȠȖțȦȝȑȞȘ ȠȝȠȡijȚȐ IJȘȢ ȞİȩIJȘIJĮȢ Ȓ IJȘȢ ȦȡȚȝȩIJȘIJĮȢ
- ȆȡȠıʌȐșİȚĮ ĮʌȩįȠıȘȢ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȦȞ ȝȠȡijȫȞ -> ȚİȡȐ ĮȡȤȑIJȣʌĮ
- ȂȑıȦ IJȠȣ ĮȞșȡȦʌȠȝȠȡijȚıȝȠȪ, ȠȚ ʌȩȜİȚȢ İȟİȣȝȑȞȚȗĮȞ IJȠȣȢ șİȠȪȢ ȝİ ȝİȖȐȜĮ ȑȡȖĮ
İȞȫ ȠȚ ijȚȜȠįȠȟȓİȢ ĮʌȠțIJȠȪıĮȞ ĮȞșȡȦʌȩȝȠȡijȠ țĮȚ șİȧțȩ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ ʌȡȩıȦʌȠ
(159) ȀȠȪȡȠȚ țĮȚ ȀȩȡİȢ
- īȣȝȞȠȓ ȞİĮȡȠȓ ȐȞįȡİȢ , ȃIJȣȝȑȞİȢ ȞİĮȡȑȢ ȖȣȞĮȓțİȢ
- ǵȜȠȚ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ʌȐȞȦ ıIJȠ ȐȞșȠȢ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ IJȠȣȢ
- ȆȜȒȡȘȢ ȦȡĮȚȠʌȠȓȘıȘ (İʌȚȞȠȒıİȚȢ ıIJȘȞ țȩȝȝȦıȘ, IJȘ įȚȐʌȜĮıȘ țȜʌ. ȆȠȜȣȤȡȦȝȓĮ,
ʌȡȩıșİIJĮ ıIJȠ ȐȖĮȜȝĮ
ȆȞİȣȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ ȀĮȚȞȠIJȠȝȓİȢ

-Ș ȝȠȡijȠȜȠȖȓĮ IJȦȞ Ȁ. ǹʌȠʌȞȑİȚ ʌȞİȣȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ
-ȞȑİȢ İʌȚȞȠȒıİȚȢ țĮIJȐ țĮȚȡȠȪȢ : Įʌȩ ıĮȞȚįȩȝȠȡijȘ ʌȓıȦ ʌȜİȣȡȐ ıİ ȠȜȩȖȜȣijȘ
-(160) İȝȥȪȤȦıȘ IJȘȢ ʌȑIJȡȚȞȘȢ ȝȠȡijȒȢ ȝİ ıIJȠȚȤİȓĮ ijȣıȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȚ ȤȐȡȘȢ
-ǻȚĮijȐȞİȚĮ IJȠȣ șȘȜȣțȠȪ İȞįȪȝĮIJȠȢ țĮȚ ĮȓıșȘıȘ IJȘȢ țȓȞȘıȘȢ
ȆĮȚįİȣIJȚțȑȢ ȈȘȝĮıȓİȢ
ȅȚ įȘȝȚȠȣȡȖȠȓ įȚĮȝȩȡijȦıĮȞ IJĮ țȡȚIJȒȡȚĮ țĮȚ IJȚȢ ĮȚıșȘIJȚțȑȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ IJȠȣ țȠȚȞȠȪ
ȉȠ ĮșȜȘIJȚțȩ țĮȚ ĮȚıșȘIJȚțȩ ȚįİȫįİȢ İțijȡȐıIJȘțİ ȝȑıȦ IJȘȢ ȖȜȣʌIJȚțȒȢ
ȀǼȇǹȂǿȀǾ
ǿıIJȠȡȚțȩ ȆȜĮȓıȚȠ :
-ǹȡȤĮȧțȒ ȀİȡĮȝȚțȒ : ĮȞȐȝİıĮ ıIJȘ ȖİȦȝİIJȡȚțȒ țĮȚ ĮȞĮIJȠȜȚțȒ ȑȝʌȞİȣıȘ țĮȚ IJȚȢ
ʌȡȦIJȠʌȠȡȓİȢ IJȠʌȚțȫȞ İȡȖĮıIJȘȡȓȦȞ
-ȅȚ ĮȖȠȡȑȢ IJȦȞ ȜȚȝĮȞȚȫȞ ȦȢ ĮȚIJȓĮ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȫȞ
-DZȞșȘıȒ IJȘȢ, ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ IJȘ ȞĮȣıȚʌȜȠǸĮ țĮȚ IJȠȞ ĮʌȠȚțȚıȝȩ ( ȤİȚȡĮijȑIJȘıȘ Įʌȩ IJȘ
ȖİȦȝİIJȡȚțȒ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮ)
-Ǿ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ ȞȑĮȢ ĮȖȖİȚȠȖȡĮijȓĮȢ ıIJȘȡȓȤșȘțİ ıIJȠȞ ȠȡșȠȜȠȖȚıȝȩ IJȘȢ ȖİȦȝİIJȡȚțȒȢ
(161) ǹȞĮIJȠȜȚțȩȢ ȀĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩȢ ȆĮȡȐȖȠȞIJĮȢ
Ǿ ĮȞĮIJȠȜȓȗȠȣıĮ ȞȠȠIJȡȠʌȓĮ IJȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ, ıȣȞȑȕĮȜȜİ ıIJȘȞ ĮȟȓĮ IJȘȢ ȦȡĮȚȠʌȠȓȘıȘȢ -‡
ȚįİȫįİȢ IJȘȢ țĮȜĮȚıșȘıȓĮȢ
Ǿ ǹĭǾīǾȂǹȉǿȀǾ ǼǿȀȅȃǹ ȈȉǾȃ ǹȉȉǿȀǾ ǹīīǼǿȅīȇǹĭǿǹ
- ȂİȖȐȜĮ ĮȖȖİȓĮ, ȪȥȠȣȢ 1 ȝȑIJȡȠȣ
- ǹijȘȖȘȝĮIJȚțȑȢ ĮʌȠįȩıİȚȢ șȡȪȜȦȞ ȝİ İȖȤȐȡĮțIJȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ȝİȜĮȞȩȝȠȡijȘ
ĮʌȩįȠıȘ ıİ țȩțțȚȞȠ ȕȐșȠȢ
- (162) ȅȞȩȝĮIJĮ ıİ ȠȡȚıȝȑȞĮ ĮȖȖİȓĮ
ȃȑİȢ ĮȞIJȚȜȒȥİȚȢ IJȦȞ ǹșȘȞĮȓȦȞ:
-ʌȚȠ ĮȞİțIJȚțȒ țȠȚȞȦȞȓĮ
-ĮȟȓİȢ ʌȡȠİȡȤȩȝİȞİȢ Įʌȩ IJĮ ȠȝȘȡȚțȐ ȑʌȘ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌȠȪıĮȞ ıIJȘȞ ĮIJȠȝȚțȒ
ʌȜȠȘȡȩIJȘIJĮ
-Ș ǹIJIJȚțȒ țİȡĮȝȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪıİ ȦȢ 3ȠȢ İȝʌȠȡȚțȩȢ - țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩȢ ʌȩȜȠȢ țĮȚ ȑijİȡİ
İʌĮȞȐıIJĮıȘ
ǼǿȀȅȃǹ ± īȇǹĭǾ
-ǵȜȠ țĮȚ ıȣȤȞȩIJİȡĮ ĮȞĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJĮ ĮȖȖİȓĮ ȠȞȩȝĮIJĮ įȘȝȚȠȣȡȖȫȞ țĮȚ
ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȫȞ IJȦȞ ʌĮȡĮıIJȐıİȦȞ
-Ǿ įȚȐįȠıȘ IJȠȣ ȖȡĮʌIJȠȪ ȜȩȖȠȣ ȝȑıȦ IJȘȢ İȚțȩȞĮȢ ĮʌȠIJȑȜİıİ IJȠȝȒ
-ǹijȘȖȒıİȚȢ Įʌȩ IJȠ ȘȡȦȚțȩ ʌĮȡİȜșȩȞ ʌȠȣ İʌȚȕİȕĮȓȦȞİ IJȘȞ IJĮȣIJȩIJȘIJĮ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȫȞ
ʌȠȣ ĮʌȠțIJȠȪıĮȞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ĮȚȦȞȚȩIJȘIJĮȢ țĮȚ ıȣȞȑȤİȚĮȢ
-ȈțȠʌȩȢ ȒIJĮȞ Ș IJȑȡȥȘ IJȦȞ ȝĮIJȚȫȞ țĮȚ IJȠȣ ȞȠȣ
-ǵȜĮ IJĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȐȡȤȚıĮȞ ȞĮ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮijȠȡȑȢ ıIJȠ ʌĮȞİȜȜȒȞȚȠ ȝȑȜȜȠȞ
(163) ĬǼȂǹȉǿȀǼȈ ǹȉȉǿȀǾȈ ǹīīǼǿȅīȇǹĭǿǹȈ
- ȅȝȘȡȚțȐ ʌȠȚȒȝĮIJĮ -> țȜȑȠȢ IJȦȞ ʌȡȠʌĮIJȩȡȦȞ
- DZșȜȠȚ IJȠȣ ǾȡĮțȜȒ -> ǾȡȐțȜİȚȠ ʌȡȩIJȣʌȠ
- ǻȚȠȞȣıȚĮțȒ ȜĮIJȡİȓĮ ± ȁĮȧțȒ șȡȘıțİȣIJȚțȒ ıȣȞİȓįȘıȘ
(164) ȈȪȞȠȥȘ İȞȩIJȘIJĮȢ

- ȆĮȞİȜȜȒȞȚĮ ȚİȡȐ ȦȢ ʌİįȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ įȘȝȚȠȣȡȖȫȞ țĮȚ IJİȤȞȚIJȫȞ
ȦȢ ıȪȞįİıȘ IJȦȞ ǼȜȜȒȞȦȞ
-ȅȚ ʌȠȜȓIJİȢ ıIJȘȡȓȗȠȞIJĮȞ
ǹ) ıIJȘȞ ȑȞįȠȟȘ șİȧțȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ
Ǻ) ıIJȘȞ İȜʌȚįȠijȩȡĮ, ȞİĮȞȚțȒ țȣȡȓȦȢ ʌĮȡȠȣıȓĮ
Ǿ șİȝĮIJȚțȒ İȝʌȞȑȠȞIJĮȞ Įʌȩ IJȘ įȩȟĮ IJȘȢ ĮȡȚıIJȠțȡĮIJȓĮȢ țĮȚ IJȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ȘȡȫȦȞ țĮȚ
șİȫȞ.
Ǿ ıȪȗİȣȟȘ ʌĮȡȐįȠıȘȢ țĮȚ ȞİȦIJİȡȚıȝȫȞ İȓȤİ ıĮȞ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ IJȘȞ İșȞȚțȒ ıȪȖțȜȚıȘ
ȅǿ ȀȁǹȈǿȀȅǿ ȋȇȅȃȅǿ (480-323ʌ.ȋ.)
Ǿ ȉĮȣIJȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȉȑȤȞȘȢ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȫȞ
(165) ǼȚıĮȖȦȖȒ :
- ȅȚ ʌȠȜİȝȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ IJȦȞ ʌȡȫIJȦȞ įİțĮİIJȚȫȞ ȑȞȦıĮȞ IJȠȣȢ DzȜȜȘȞİȢ
- ǿįİȫįİȢ IJȘȢ İȜİȣșİȡȓĮȢ ± ǹȟȓİȢ IJȠȣ șȐȡȡȠȣȢ, IJȘȢ IJȩȜȝȘȢ țĮȚ IJȘȢ ĮȣIJĮʌȐȡȞȘıȘȢ
- ǹȡȤȒ IJȘȢ İȞȩIJȘIJĮȢ
- ǹșȒȞĮ : įȣȞĮIJȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ ıIJȘ șȐȜĮııĮ ± įȘȝȠțȡĮIJȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ
- ȈʌȐȡIJȘ : ıIJĮșİȡȩ, ȤİȡıĮȓȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ± ĮȡȚıIJȠțȡĮIJȓĮ/ȠȜȚȖĮȡȤȓĮ
- ȅȚ IJȑȤȞİȢ İȟȑijȡĮıĮȞ IJȘȞ İȟȚįĮȞȓțİȣıȘ
(167) ȆȡȫȚȝȠȚ ȀȜĮıȚțȠȓ ȋȡȩȞȠȚ : Ƞ ǹȣıIJȘȡȩȢ ȇȣșȝȩȢ
ǼȚıĮȖȦȖȒ :
-īİȞȚȐ IJȠȣ ȂȚȜIJȚȐįȘ Ȓ īİȞȚȐ IJȠȣ ǹȣıIJȘȡȠȪ ȇȣșȝȠȪ (IJĮ ȤȡȩȞȚĮ ȝİIJĮȟȪ ȆİȡıȚțȫȞ
ʌȠȜȑȝȦȞ țĮȚ ȆİȡȚțȜȒ)
-ǹȣıIJȘȡȩȢ = įȡĮȝĮIJȚțȐ İȚțĮıIJȚțȐ șȑȝĮIJĮ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȝȞȘȝİȓȦȞ ȝİ ĮȚȫȞȚȠ
ȤĮȡĮțIJȒȡĮ
-ȉȐıȘ İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ IJȠȣ șİȓȠȣ ȝİ IJȠ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ
-ǿįİȫįİȢ Ș ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ĮȟȚȠʌȡȑʌİȚĮ
ǹȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ :
ȃĮȩȢ IJȠȣ ǻȓĮ ıIJȘȞ ȅȜȣȝʌȓĮ :
-ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȣIJȚțȩ įİȓȖȝĮ IJȘȢ ȖİȞȚȐȢ IJȠȣ ȂĮȡĮșȫȞĮ țĮȚ IJȘȢ ȈĮȜĮȝȓȞĮȢ
-(168) İțijȡȐȗİȚ IJȠ ʌȚȠ ȫȡȚȝȠ ıIJȐįȚȠ IJȘȢ ĮȣıIJȘȡȒȢ ĮȡȝȠȞȓĮȢ ȦȢ
1. țȑȞIJȡȠ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ
2. țȑȞIJȡȠ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ țȩıȝȠȣ
ȈȪȞșİıȘ IJȠȣ ȞĮȠȪ : ǻȦȡȚțȩȢ ȡȣșȝȩȢ. ȈȣȞįȣĮıȝȩȢ İʌȚțȠȪ țĮȚ ȜȣȡȚțȠȪ ıIJȠȚȤİȓȠȣ ıIJȠ
ȖȜȣʌIJȩ įȚȐțȠıȝȠ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮȜȜȐ țĮȚ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȖİȞȚțȩIJİȡĮ.
ȆȡȠȕȐȜȜİIJĮȚ IJȠ ʌȞİȣȝĮIJȚțȩ ȚįİȫįİȢ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ.
(169) ȈǿȀǼȁǿǹ
Ǿ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ țĮȚ ȖȜȣʌIJȚțȒ IJȘȢ, İȞIJȐııİIJĮȚ ıIJȘȞ ȆİȜȠʌȠȞȞȘıȚĮțȒ įȦȡȚțȒ
ʌĮȡȐįȠıȘ. ȉĮ IJȠʌȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ıȣȞȚıIJȠȪȞ ȞȑĮ įİįȠȝȑȞĮ, țĮșȫȢ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ĮʌȩțȜȚıȘ
Įʌȩ IJȘȞ ĮȟȓĮ IJȠȣ ȝȑIJȡȠȣ (ȠȚ IJİȡȐıIJȚİȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ įİȓȤȞȠȣȞ IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ IJȦȞ ĮʌȠȚțȚȫȞ
ȞĮ ıIJĮșȠȪȞ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȚȢ ȝȘIJȡȠʌȩȜİȚȢ)
ȆȁǹȈȉǿȀǾ
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȠȣ ȃȑȠȣ ǶijȠȣȢ :
-ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ Įʌȩ IJȚȢ ʌĮȜĮȚȩIJİȡİȢ ıȣȝȕȐıİȚȢ țĮȚ țĮIJȐțIJȘıȘ IJȦȞ įȚĮıIJȐıİȦȞ IJȠȣ
ȤȫȡȠȣ

-ȠȚ ĮȞIJȚșİIJȚțȑȢ ȡȠʌȑȢ IJȦȞ ıȦȝȐIJȦȞ, İʌȘȡȑĮıĮȞ IJȘ ıIJȐıȘ țĮȚ IJȘȞ ȑțijȡĮıȘ
-ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ıȣȝȕĮIJȚțȠȪ ȝİȚįȚȐȝĮIJȠȢ ȝİ ıȠȕĮȡȩIJȘIJĮ Ȓ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚțȒ
ijȩȡIJȚıȘ
-ȉȑȤȞȘ ȤȦȡȓȢ ĮțȡȩIJȘIJİȢ
(170) ȀĮȚȞȠIJȠȝȓİȢ
ǹIJIJȚțȒ : ǿıȠȡȡȠʌȓĮ ıIJȘȞ ȑțijȡĮıȘ
ȆİȜ/ıȠȢ : ǾȡȦȠʌȠȓȘıȘ
Ȁ. ǿIJĮȜȓĮ : ȆĮȜĮȚȐ ıȪȝȕȠȜĮ ȝİ ȞȑȠ ʌȞİȪȝĮ
(171) ǽȍīȇǹĭǿȀǾ : DzțijȡĮıȘ țĮȚ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȆȠȜȪȖȞȦIJȠȢ : ǺİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ İțijȡĮıIJȚțȩIJȘIJĮȢ, ĮʌȩįȠıȘ IJȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ȤȫȡȠȣ
IJȦȞ ȝȠȡijȫȞ.
+ ȂȓțȦȞ : ȑȞIJĮȟȘ IJȦȞ ıțȘȞȫȞ ıIJȠ ijȣıȚțȩ IJȠȣȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȀǼȇǹȂǿȀǾ : Ǿ İʌȓįȡĮıȘ IJȘȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ
ȅȚ ȆȠȜȪȖȞȦIJȠȢ țĮȚ ȂȓțȦȞ İʌȘȡȑĮıĮȞ țĮȚ IJȘȞ țİȡĮȝȚțȒ ıIJȘȞ ĮʌȩįȠıȘ IJȠȣ
ıȣȞĮȚıșȒȝĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȞ ʌȡȠȠʌIJȚțȒ.
ǼʌȓțIJȘIJȠȢ : ȈȣȝʌȩıȚĮ
ǼȣijȡȩȞȚȠȢ : DZșȜȠȚ IJȠȣ ǾȡĮțȜȒ
ǻȠȪȡȚȢ : ǹȖȦȞȓıȝĮIJĮ
ǺȡȪȖȠȢ : ȉȡȠȓĮȢ ȐȜȦıȚȢ
(172) ȍȇǿȂȅǿ ȀȁǹȈǿȀȅǿ ȋȇȅȃȅǿ
ǼȚıĮȖȦȖȒ :
ǹșȒȞĮ : ȀȠȡȣijĮȓĮ ʌȩȜȘ ± țȡȐIJȠȢ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ IJȘȢ «ȫȡȚȝȘȢ țȜĮıȚțȩIJȘIJĮȢ»
ȆĮȡșİȞȫȞĮȢ : ȉȠ ıȪȝȕȠȜȠ IJȠȣ șȡȚȐȝȕȠȣ IJȘȢ įȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ
Ǿ IJȑȤȞȘ ȦȢ ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȒȢ
Ǿ ijȚȜȠıȠijȓĮ IJȠʌȠșİIJİȓ IJȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ ıIJȠ țȑȞIJȡȠ IJȠȣ țȩıȝȠȣ
ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ ± ǿıIJȠȡȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ
- ȅȚ ʌȩȜİȚȢ ȠȚțȠįȠȝȠȪȞIJĮȚ ıIJĮ ĮȞșȡȫʌȚȞĮ ȝȑIJȡĮ (ȦȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ıȫȝĮ)
- ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ȠȡȖȐȞȦıȘ ıİ ȠȝȠȚȩȝȠȡijĮ IJİIJȡȐȖȦȞĮ ȝİ ȡȪȝİȢ țĮȚ įȡȩȝȠȣȢ (ʌ.Ȥ.
ȂȓȜȘIJȠȢ, ǵȜȣȞșȠȢ)
- ǿʌʌȩįĮȝȠȢ : ıȤİįȚĮıIJȒȢ IJȠȣ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ (ȆȣșĮȖȩȡİȚȠȢ)
- ȆİȡȚțȜȒȢ : ȝİ IJȘȞ İȞIJȠȜȒ «ȟĮȞĮȤIJȓıIJİ IJĮ ȚİȡȐ» ıȒȝĮȞİ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ijȩȕȠȣ Įʌȩ IJȘȞ
ȆİȡıȓĮ țĮȚ ȟİțȓȞȘıİ Ƞ µȤȡȣıȩȢ ĮȚȫȞĮȢ¶
ǹțȡȩʌȠȜȘ ± ȆĮȡșİȞȫȞĮȢ (173)
ǼʌȩʌIJȘȢ ȒIJĮȞ Ƞ ĭİȚįȓĮȢ țĮȚ ıȣȞİȡȖȐıIJȘțİ ȝİ ʌȜȒșȠȢ ȐȜȜȦȞ IJİȤȞȚIJȫȞ (ǿțIJȓȞȠȢ,
ȀĮȜȜȚțȡȐIJȘȢ, ȂȞȘıȚțȜȒȢ). Ǿ ȣȜȠʌȠȓȘıȒ IJȘȢ ıȒȝĮȚȞİ IJȘȞ ĮȡȤȒ IJȘȢ ıȪȖțȜȚıȘȢ IJȦȞ
ǼȜȜȒȞȦȞ.
ǹȟȓİȢ IJȘȢ įȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ : ȈȣȞįȣĮıȝȩȢ țĮȚ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ įȣȞȐȝİȦȞ. ȂĮșȘȝĮIJȚțȒ
ĮȡȝȠȞȓĮ, ʌĮȡȐįȠıȘ țĮȚ țĮȚȞȠIJȠȝȓĮ.
ȆĮȡșİȞȫȞĮȢ : ȈȪȝȕȠȜȠ IJȠȣ ʌȞİȪȝĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȢ İȜİȣșİȡȓĮȢ
īȜȣʌIJȩȢ įȚȐțȠıȝȠȢ : Ǿ ȖȑȞȞȘıȘ IJȘȢ ǹșȘȞȐȢ ȦȢ țȠıȝȚțȩ ȖİȖȠȞȩȢ
Ǿ ʌȠȝʌȒ IJȦȞ ȆĮȞĮșȘȞĮȓȦȞ ȦȢ ıȣȝȝİIJȠȤȒ ıIJĮ țȠȚȞȐ
Ǿ ıȣȞȑȜİȣıȘ IJȦȞ șİȫȞ ȦȢ Ș ǼțțȜȘıȓĮ IJȠȣ ǻȒȝȠȣ
ȆȁǹȈȉǿȀǾ
ǹȖİȜȐįĮȢ : ǻȚȐıȘȝȠȢ ȤĮȜțȠʌȜȐıIJȘȢ. ǻȐıțĮȜȠȢ IJȠȣ ĭİȚįȓĮ, IJȠȣ ȂȪȡȦȞĮ țĮȚ IJȠȣ

ȆȠȜȣțȜİȓIJȠȣ
ǾȖȓĮȢ Ȓ ǾȖȘıȓĮȢ : ǻȐıțĮȜȠȢ IJȠȣ ȂȪȡȦȞĮ țĮȚ IJȠȣ ĭİȚįȓĮ
(174) ĭİȚįȓĮȢ :
īȜȪʌIJȘȢ ± ȋĮȜțȠȣȡȖȩȢ ± ǽȦȖȡȐijȠȢ ʌȠȣ șİȠʌȠȓȘıİ IJȠȣȢ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ İȟȚįĮȞȚțİȪȠȞIJȐȢ
IJȠȣȢ İȞȫ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ İȟĮȞșȡȫʌȚȗİ IJȚȢ șİȧțȑȢ ȝȠȡijȑȢ. DzįȦıİ ȣȜȚțȒ ȣʌȩıIJĮıȘ ıIJĮ
ȠȡȐȝĮIJĮ țĮȚ IJȘȞ ĮȚıșȘIJȚțȒ IJȦȞ ǼȜȜȒȞȦȞ țĮȚ ʌȡȩıijİȡİ IJĮ ʌȡȩIJȣʌĮ IJİȜİȚȩIJȘIJĮȢ.
ȂȪȡȦȞ :
ȃȠȝȠIJȑȜİȚĮ IJȘȢ ȉȑȤȞȘȢ : ȉȠ ȑȡȖȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȑȕİIJĮȚ IJȚȢ ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ, ĮțȩȝȘ
țĮȚ ıİ ȣʌİȡijȣıȚțȑȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ Ȓ ȞȠȒȝĮIJĮ
ǻȚıțȠȕȩȜȠȢ : ȉȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ijȣıȚțȫȞ įȣȞȐȝİȦȞ İıȦIJİȡȚțȫȞ țĮȚ İȟȦIJİȡȚțȫȞ
ǹ) Ƞ ȝȚțȡȩȢ țȪțȜȠȢ IJȠȣ įȓıțȠȣ
Ǻ) Ƞ ȝİȖȐȜȠȢ țȪțȜȠȢ IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ (ıȣıIJȡȠijȒ țĮȚ țȐȝȥȘ)
ī) Ƞ ȞȠȘIJȩȢ țȪțȜȠȢ ȤȫȡȠȣ ± ıȪȝʌĮȞIJȠȢ
ǼʌĮȜȜȘȜȓĮ IJȦȞ țȪțȜȦȞ, ʌĮȖȓȦıȘ IJȦȞ țȚȞȒıİȦȞ, șİȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ
ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ țĮȚ ȩȜĮ IJĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȦȢ ıȣȖțİțȡȚȝİȞȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ȐʌİȚȡȠȣ.
DzȞȦıȘ IJȠȣ ĮșȜȘIJȒ ȝİ IJȠ șİȩ, Įʌȩ IJȚȢ țİȡĮȓİȢ ıIJȠ țİijȐȜȚ IJȠȣ ĮșȜȘIJȒ.
ȆȠȜȪțȜİȚIJȠȢ :
ǹʌİȚțȩȞȚȗİ IJȠȞ ĮșȜȘIJȒ ȝİIJȐ IJȠȞ ĮȖȫȞĮ, ȘȜȚțȚĮțȐ ȝİIJȐ IJȘȞ İijȘȕİȓĮ, ıIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȘȢ
ȦȡȚȝȩIJȘIJĮȢ.
ǻȠȡȣijȩȡȠȢ : Ș İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ĮȚıșȘIJȚțȒȢ șİȦȡȓĮȢ IJȠȣ ȀĮȞȩȞĮ
Ǿ ȠȝȠȡijȚȐ ȝĮȗȓ ȝİ IJȘȞ ȚįȑĮ IJȠȣ ȦȡĮȓȠȣ ȒȡȦĮ
(175) ȉȠ ȈȫȝĮ țĮȚ IJȠ ȆȞİȪȝĮ
(176) ǾșȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ 5Ƞȣ ĮȚ. : ǹȟȚȠʌȡȑʌİȚĮ, ȚțĮȞȩIJȘIJĮ, ĮȖȞȩIJȘIJĮ, ĮȞșİțIJȚțȩIJȘIJĮ,
ʌİȚșĮȡȤȓĮ.
ȆȡȩIJȣʌĮ țȐȜȜȠȣȢ : ȣȖȚȑȢ ıȫȝĮ țĮȚ ʌȞİȪȝĮ
ȀǼȇǹȂǿȀǾ
ǹȞĮȗȒIJȘıȘ ʌȡȠȠʌIJȚțȒȢ, įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ İțijȡȐıİȚȢ ıIJĮ ʌȡȩıȦʌĮ. ǼțȜĮȧțİȣIJȚțȒ
įȚȐıIJĮıȘ
«ȆȁȅȊȈǿȅȈ ȇȊĬȂȅȈ» (177)
ǼȚıĮȖȦȖȒ :
ǹȞȐʌIJȣȟȘ IJȠȣ șİȐIJȡȠȣ, IJȘȢ ȚıIJȠȡȓĮȢ țĮȚ IJȦȞ IJİȤȞȫȞ. ȆĮȡȩȜĮ IJĮ įİȚȞȐ IJȠȣ
ȆİȜȠʌȠȞȞȘıȚĮțȠȪ ʌȠȜȑȝȠȣ, Ș ĮșȘȞĮȧțȒ įȘȝȠțȡĮIJȓĮ ıIJȒȡȚȗİ IJȘȞ ĮȡȤȒ IJȠȣ įȚĮȜȩȖȠȣ
țĮȚ IJȘȞ ĮȟȓĮ IJȘȢ ĮȝijȚıȕȒIJȘıȘȢ.
ȅ ȡȣșȝȩȢ ȠȞȠȝȐıIJȘțİ ȑIJıȚ ȜȩȖȦ IJȦȞ ʌȜȠȪıȚȦȞ ʌIJȣȤȫıİȦȞ ıIJĮ İȞįȪȝĮIJĮ IJȦȞ
ȖȜȣʌIJȫȞ.
ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ :
ȆȡȠʌȪȜĮȚĮ - ȃĮȩȢ IJȘȢ ǹʌIJȑȡȠȣ ǹșȘȞȐȢ ȃȓțȘȢ
ǼȡȑȤșİȚȠ : ȉȚȝȠȪıİ IJȘȞ İȜȚȐ IJȘȢ ǹșȘȞȐȢ țĮȚ IJȘ șȐȜĮııĮ IJȠȣ ȆȠıİȚįȫȞĮ. ǻȚĮijȪȜĮIJIJİ
IJĮ ʌȡȠĮȚȫȞȚĮ ȚİȡȐ ıȪȝȕȠȜĮ (IJȐijȠȢ IJȠȣ ȀȑțȡȠʌĮ, ʌȡȫIJȠȢ ĮȡȤĮȧțȩȢ ȞĮȩȢ)
ȀIJȓıȝĮIJĮ țĮȚ ȝİ ʌȠȜȚIJȚțȒ įȚȐıIJĮıȘ (ȚȦȞȚțȩȢ ȡȣșȝȩȢ)
ȆȁǹȈȉǿȀǾ (178)

ȅ ĭİȚįȓĮȢ İʌȘȡȑĮıİ IJȘ ȝȞȘȝİȚĮțȒ ȖȜȣʌIJȚțȒ įȠțȚȝȐȗȠȞIJĮȢ ȩȝȦȢ țĮȚ ȞȑİȢ İʌȚȞȠȒıİȚȢ.
Ǿ įȘȝȩıȚȠȚ șİıȝȠȓ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ IJĮ İȚțĮıIJȚțȐ, ȩȝȦȢ IJĮ IJĮijȚțȐ țĮȚ ĮȞĮșȘȝĮIJȚțȐ
ĮȞȐȖȜȣijĮ ijĮȞİȡȫȞȠȣȞ IJȘȞ ȑȟĮȡıȘ IJȘȢ ȚįȚȦIJȚțȒȢ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓĮȢ.
ȆȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓİȢ :
ǹʌȠIJȪʌȦıȘ IJȦȞ ȜİʌIJȠȝİȡİȚȫȞ IJȘȢ ijȣıȚȠȖȞȦȝȓĮȢ, ĮʌȩįȠıȘ IJȘȢ ȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ IJȠȣ
ȤĮȡĮțIJȒȡĮ. Ǿ ȦȡĮȚȠʌȠȓȘıȘ ȦȢ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ijȣıȚȠțȡĮIJȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ İȟȚįĮȞȓțİȣıȘȢ. ȉȘȞ
ʌİȡȓȠįȠ ĮȣIJȒ, ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȠȜȜȑȢ İțįȠȤȑȢ țĮȚ ʌȚșĮȞȩIJȘIJİȢ (ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȀȡȘıȓȜĮ)
(179) ǹȞĮʌIJȪııİIJĮȚ Ƞ ȡİĮȜȚıȝȩȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ IJȚȢ ȞȑİȢ ĮȟȓİȢ țĮȚ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ ȐȜȜĮȗĮȞ IJĮ
ʌȡȐȖȝĮIJĮ. ǼȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȠȚ ıȠijȚıIJȑȢ, ȣʌȠȤȦȡİȓ Ș İȟȚįĮȞȓțİȣıȘ țĮȚ ĮȞĮȗȘIJȫȞIJĮȚ ȠȚ
ʌȠȜȜȑȢ ĮȜȒșİȚİȢ IJȘȢ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ.
ȀĮȜȜȓȝĮȤȠȢ : ǼȚıȘȖȘIJȒȢ IJȠȣ țȠȡȚȞșȚĮțȠȪ țȚȠȞȩțȡĮȞȠȣ țĮȚ IJȘȢ ȣȖȡȒȢ ȖȣȞĮȚțİȓĮȢ
İȞįȣȝĮıȓĮȢ.
ǽȍīȇǹĭǿȀǾ (180)
-ȈȣȖțİȡĮıȝȩȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝİȞȠʌȠȓȘıȘȢ IJȘȢ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ
-ǹʌȠIJȣʌȫȞİIJĮȚ Ș ȤȐȡȘ țĮȚ IJȠ ʌȐșȠȢ
-ǹȜȘșȠijĮȞİȓȢ ʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ
2Ƞ ȝȚıȩ IJȠȣ 5Ƞȣ ĮȚ. : ıIJȩȤȠȢ Ș İȚțȩȞĮ țĮȚ IJȠ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩ, ʌĮȡȐ IJȠ ȞȩȘȝĮ
ǹʌȠȜȜȩįȦȡȠȢ : ıțȚĮȖȡȐijȠȢ
ǽİȪȟȚȢ ± ȆĮȡȡȐıȚȠȢ : ijȚȜȠIJȑȤȞȘıĮȞ țĮȚ ʌȡȩıȦʌĮ IJȘȢ ȂȣșȠȜȠȖȓĮȢ
ǹȖȖİȚȠȖȡĮijȓĮ (181)
ǹȞ țĮȚ ȝİȚȫșȘțİ Ș ıȘȝĮıȓĮ IJȘȢ, İȓȤİ ȝİȖȐȜȘ ıȣȞįȡȠȝȒ ıIJȚȢ șİȝĮIJȚțȑȢ İțįȠȤȑȢ țĮȚ
IJȚȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȑȢ ĮȞĮȗȘIJȒıİȚȢ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ IJİȤȞȚțȑȢ ʌȑȡĮıĮȞ țĮȚ ıIJĮ ĮȖȖİȓĮ. ȉĮ
șȑȝĮIJĮ ĮijȠȡȠȪıĮȞ IJȘ ȜĮIJȡİȓĮ IJȠȣ ǻȚȠȞȪıȠȣ, IJȘȢ ǹijȡȠįȓIJȘȢ țĮȚ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȑȢ
ıIJȚȖȝȑȢ (182)
ȊȈȉǼȇȅǿ ȀȁǹȈǿȀȅǿ ȋȇȅȃȅǿ (380-323)
ǼȚıĮȖȦȖȒ :
ȂİIJȐ IJȠȞ Ȇ.Ȇ. ȑȤȠȣȝİ ȐȞșȘıȘ IJȘȢ įȘȝȚȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȞ İȝijȐȞȚıȘ țĮȚȞȠIJȠȝȚȫȞ.
ȊʌȒȡȤİ ȝİȖȐȜȠȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȩȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ʌȩȜİȦȞ ± țȡĮIJȫȞ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪıİ
ıȪȖȤȣıȘ ıİ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ IJȠȝİȓȢ.
(183) ȂĮțİįȠȞȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ :
ȅ ĭȓȜȚʌʌȠȢ ȑįȦıİ įȚȑȟȠįȠ ȝİ IJȠ ȚįİȫįİȢ IJȘȢ İȟȠȣıȓĮȢ IJȠȣ İȞȩȢ. Ǿ ijȚȜȠıȠijȓĮ,
ȝȚȜȫȞIJĮȢ ȖȚĮ IJȠ ĮȞȫIJİȡȠ ȠȞ, ıIJȒȡȚȟİ ĮȣIJȩ IJȠ ȚįİȫįİȢ. Ȃİ IJȠȞ ǹȜȑȟĮȞįȡȠ Ȓȡșİ Ș
ĮȟȓĮ IJȘȢ ʌĮȖțȩıȝȚĮȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ȘȖİȝȠȞȓĮȢ țĮȚ ıȤȘȝĮIJȓıIJȘțİ IJȠ țȡȐIJȠȢ IJȦȞ ǼȜȜȒȞȦȞ.
ȉȑȤȞİȢ :
ǹʌȠIJȣʌȫȞȠȣȞ IJȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ țĮȚ ĮȞĮȕĮșȝȓȗİIJĮȚ Ș ĮȚıșȘIJȚțȒ IJȠȣȢ ĮȟȓĮ. ǼȞȚıȤȪȠȞIJĮȚ Įʌȩ
ȚįȚȫIJİȢ ʌȠȣ IJȚȢ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ. ǹȞĮȗȘIJİȓIJĮȚ Ș ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ IJȘȢ ȠȣIJȠʌȓĮȢ țĮȚ IJȠȣ
ȝȣıIJȘȡȓȠȣ. ǹȟȚȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȠȚ ĮijȘȡȘȝȑȞİȢ ȑȞȞȠȚİȢ, Ƞ ȑȡȦIJĮȢ țĮȚ IJȠ ȦȡĮȓȠ.
ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ ± DzȜȜȘȞİȢ țĮȚ ǹȞĮIJȠȜȒ
-ȆȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıȝȩȢ IJȦȞ șȡȘıțİȣIJȚțȫȞ ȠȚțȠįȠȝȘȝȐIJȦȞ țĮIJȐ IJȘȞ ǶıIJİȡȘ ȀȜĮıȚțȒ
ȆİȡȓȠįȠ
-Ǿ șȡȘıțİȣIJȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ İȟȑijȡĮıİ IJȘȞ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ IJȠȣ ȝȣıIJȚțȚıȝȠȪ țĮȚ IJȦȞ

ȤșȩȞȚȦȞ ȜĮIJȡİȚȫȞ.
-(184) ȅȚ DzȜȜȘȞİȢ ĮȞȠȓȤIJȘțĮȞ ıIJȠȣȢ ĮȞĮIJȠȜȚțȠȪȢ ȜĮȠȪȢ țĮȚ IJȘȞ ĮȚȖȣʌIJȚĮțȒ
șȡȘıțİȓĮ. ȀĮȚȞȠIJȠȝȓĮ ĮʌȠIJȑȜİıİ IJȠ IJĮijȚțȩ ȝȞȘȝİȓȠ IJȠȣ ȂĮȣıȫȜȠȣ Įʌȩ IJȘȞ
ǹȜȚțĮȡȞĮııȩ. ĭIJȚȐȤIJȘțİ Įʌȩ ȠȝȐįĮ IJİȤȞȚIJȫȞ țĮȚ ĮȟȚȠʌȠȓȘıİ IJȠ ȖȩȘIJȡȠ IJȠȣ
ĮȞĮIJȠȜȓIJȘ ʌĮȡĮȖȖİȜȚȠįȩȤȠȣ. Ǿ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ țȣȡȚĮȡȤȠȪȞIJĮȞ Įʌȩ IJȘȞ
ĮIJȠȝȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȘȖİȝȩȞĮ țĮȚ IJȚȢ ʌȡȠIJȚȝȒıİȚȢ IJȠȣ.
ǿįȚȦIJȚțȒ ȆȡȦIJȠȕȠȣȜȓĮ :
ȂȑıĮ ıIJȠȞ 4Ƞ ĮȚ. ǼȝijĮȞȓıIJȘțĮȞ ʌȠȜȣIJİȜİȓȢ țĮIJȠȚțȓİȢ țĮȚ IJȠ ȤȡȒȝĮ ȐȜȜĮȟİ ʌȠȚȠIJȚțȐ
țĮȚ ʌȠıȠIJȚțȐ IJĮ ʌȡȐȖȝĮIJĮ (184)
ȆȁǹȈȉǿȀǾ :
-ȂİIJĮȟȪ ȐțȡĮIJȠȣ ȡİĮȜȚıȝȠȪ țĮȚ ĮȚıșĮȞIJȚțȒȢ ijĮȞIJĮıȓĮȢ
-ȈIJȘ șİȝĮIJȚțȒ ʌȡȠıIJȑșȘțĮȞ Ș ʌĮȚįȚțȒ țĮȚ ȖİȡȠȞIJȚțȒ ȘȜȚțȓĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ĮȜȜȘȖȠȡȓİȢ
ȆȡĮȟȚIJȑȜȘȢ : ȠȝȠȡijȚȐ țĮȚ șİȧțȒ ȝĮțĮȡȚȩIJȘIJĮ. ȇȑȝȕȘ țĮȚ İıȦIJİȡȚțȒ ʌȡĮȩIJȘIJĮ
ǹijȡȠįȓIJȘ IJȘȢ ȀȞȓįȠȣ, ǼȡȝȒȢ Ƞ ǻȚȠȞȣıȠijȩȡȠȢ :. ǹȚȫȞȚȠ țȐȜȜȠȢ, ıȦIJȒȡȚĮ ȚİȡȩIJȘIJĮ,
İȡȦIJȚțȒ ȠȞIJȩIJȘIJĮ.
(187) ȁȪıȚʌʌȠȢ ± ȆĮȡĮįȩıİȚȢ țĮȚ ǼʌȚȞȠȒıİȚȢ
- ǿıIJȠȡȚțȑȢ ıȣȖțȣȡȓİȢ țĮȚ įȚĮȞȠȘIJȚțȠȓ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȠȓ
- ǼʌȚȝȒțȣȞıȘ IJȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ țĮȚ ȝİȜȑIJȘ IJȠȣ ĮȞįȡȚțȠȪ ıȫȝĮIJȠȢ.
- ǼȟȠȚțİȓȦıȘ ȝİ IJȘ șİȩIJȘIJĮ
- dzIJĮȞ Ƞ İʌȓıȘȝȠȢ ȖȜȪʌIJȘȢ IJȠȣ ǹȜȑȟĮȞįȡȠȣ
- (188) ĭİȣȖĮȜȑȠ IJȘȢ ijȣıȚțȩIJȘIJĮȢ, ȚțȝȐįĮ țĮȚ ĮʌȠįİıȝİȣȝȑȞȠ șȑȝĮ = İʌȓʌİ įȠ IJȠȣ
șİȓȠȣ
- ȉĮȣIJȩȤȡȠȞȘ ĮȓıșȘıȘ İijȒȝİȡȠȣ țĮȚ ȝȞȘȝİȚĮțȠȪ
- ǹȞȠȚȤIJȩ ȝȣĮȜȩ ± ĮȞȠȚȤIJȐ ȑȡȖĮ
ǽȍīȇǹĭǿȀǾ ± ȀȠȡȣijȫıİȚȢ
ǹʌȠȖİȓȦıȘ IJȘȢ ȝİȖȐȜȘȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ.
ȀȠȜȫIJȘȢ ± ȉȓȝĮȞșȘȢ : İțijȡĮıIJȚțȒ įȡĮȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ
(189) ǹIJIJȚțȒ : ȌȣȤȚıȝȩȢ țĮȚ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚıȝȩȢ ± ijȦIJȠıțȓĮıȘ
ȅȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȝĮȢ ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ ĮȞĮijȠȡȑȢ țĮȚ ȝȚțȡȠȖȡĮijȓİȢ ĮȖȖİȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ
Įʌȩ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȑȢ IJȦȞ İȜȜȘȞȚıIJȚțȫȞ țĮȚ ȡȦȝĮȧțȫȞ ȤȡȩȞȦȞ. ȈȤİIJȚțȐ ʌȡȩıijĮIJĮ
ĮȞĮțĮȜȪijșȘțĮȞ țȐʌȠȚĮ ȑȡȖĮ țĮȚ ıIJȠȣȢ ȝĮțİįȠȞȚțȠȪȢ IJȐijȠȣȢ
ǹʌİȜȜȒȢ : Ƞ ʌȚȠ ȟĮțȠȣıIJȩȢ, İʌȓıȘȝȠȢ ʌȡȠıȦʌȠȖȡȐijȠȢ IJȦȞ ȂĮțİįȩȞȦȞ ȕĮıȚȜȑȦȞ.
ȆȜȘșȦȡȚțȩȢ țĮȚ ȜİʌIJİʌȓȜİʌIJȠȢ ıİ ʌȠȜȜȐ ȑȡȖĮ IJȠȣ ĮʌİȚțȩȞȚȗİ IJȠȣȢ șİȠȪȢ țĮȚ
ĮȜȜȘȖȠȡȓİȢ.
ĭȚȜȩȟİȞȠȢ : ȂȐȤȘ ǹȜȑȟĮȞįȡȠȣ ± ǻĮȡİȓȠȣ
ǿıIJȠȡȚțȒ ıȣȖțȣȡȓĮ țĮȚ IJȠ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ ıIJȓȖȝĮ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ
ǹ) Ș ıȪȖțȡȠȣıȘ IJȦȞ įȪȠ ıIJȡĮIJȫȞ
Ǻ) Ș ıȣȞȐȞIJȘıȘ įȪȠ ʌȠȜȚIJȚıȝȫȞ
ī) Ș ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚțȒ ijȩȡIJȚıȘ ȜȩȖȦ IJȘȢ ıȣȞİȚįȘIJȠʌȠȓȘıȘȢ IJȘȢ ȞȓțȘȢ
ȈȊȃȅȌǾ ǼȃȅȉǾȉǹȈ (191)
ǹ) ȆȡȫȚȝĮ țȜĮıȚțȐ ȤȡȩȞȚĮ IJȠȣ ĮȣıIJȘȡȠȪ ȡȣșȝȠȪ : ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ıİ ȚıȤȪ ȠȚ ĮȟȓİȢ IJȦȞ
ȖİȦȝİIJȡȚțȫȞ țĮȚ ĮȡȤĮȧțȫȞ ȤȡȩȞȦȞ. ǻȚĮijȠȡȐ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȚȢ ĮȞșȡȫʌȚȞİȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ

ȑʌĮȚȡȞĮȞ IJĮ șİȧțȐ țĮȚ ȘȡȦȚțȐ ȚįİȫįȘ.
Ǻ) ǷȡȚȝĮ țȜĮıȚțȐ ȤȡȩȞȚĮ : Ș ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ țĮȚ Ș ȖȜȣʌIJȚțȒ ĮʌȑįȚįĮȞ IJȘȞ ĮijȪʌȞȚıȘ.
Ǿ șȡȘıțİȣIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȠ ȦȡĮȓȠ ȣʌȐȖȠȞIJĮȞ ıIJȚȢ ĮȡȤȑȢ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ ʌȠȣ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪıİ
ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȐ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȚȢ ȐȜȜİȢ. (ȆİȡȚțȜȒȢ ± ĭİȚįȓĮȢ)
ī) ȅ «ʌȜȠȪıȚȠȢ ȡȣșȝȩȢ» İȓȤİ ʌȠȜȚIJȚțȒ ıȘȝĮıȓĮ. ȋİȚȡĮȖȫȖȘıȘ IJȦȞ șȡȘıțİȣIJȚțȫȞ
ĮȟȚȫȞ, İȝȥȪȤȦıȘ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ. Ǿ ȞĮȠįȠȝȓĮ ȣʌȘȡİIJȠȪıİ IJȚȢ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ ıțȠʌȚȝȩIJȘIJİȢ.
ȂİIJĮȟȣ 425 țĮȚ 380 ʌ.ȋ. Ș ȖȜȣʌIJȚțȒ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȠȞ ȑȡȦIJĮ țĮȚ IJȠȞ İȞșȠȣıȚĮıȝȩ.
ȇİĮȜȚıȝȩȢ țĮȚ ȣʌȠțİȚȝİȞȚțȩIJȘIJĮ İțijȡȐȗȠȣȞ IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ IJȘȢ ĮIJȠȝȚțȩIJȘIJĮȢ.
ǻ) ǶıIJİȡȠȚ ȀȜĮıȚțȠȓ ȤȡȩȞȠȚ : ȚįİȫįİȢ ijȠȡIJȦȝȑȞȠ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȒ ĮȚıșȘIJȚțȒ
țĮȚ IJȠȞ İʌȓțĮȚȡȠ ȡİĮȜȚıȝȩ
ȂİIJȐ IJȠȞ Ȇ.Ȇ. ĮȞĮįİȓȤIJȘțĮȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ ʌȩȜİȚȢ.
ȉȠ ȦȡĮȓȠ ȦȢ țȣȡȓĮȡȤȠ ȚįİȫįİȢ. ȅʌIJȚțȒ ĮȡȝȠȞȓĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ İʌȠȤȒ. ȉȠ
ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ȝȑIJȡȠ ȦȢ ȕĮıȚțȒ ĮȟȓĮ. ǼʌȘȡİĮıȝȩȢ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ Įʌȩ ĮȞĮIJȠȜȓIJȚțĮ ıIJȠȚȤİȓĮ.
ȅǿ ǼȁȁǾȃǿȈȉǿȀȅǿ ȋȇȅȃȅǿ
ǼȚıĮȖȦȖȒ :
ȃȑİȢ șİȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ įȣȞĮıIJİȓİȢ ȝİIJȐ IJȠȞ ǹȜȑȟĮȞįȡȠ, ȞȑİȢ ıȣȝȝĮȤȓİȢ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ. ȅȚ
İʌȓȖȠȞȠȚ įȚĮȝȑȜȚıĮȞ IJȘȞ ĮȣIJȠțȡĮIJȠȡȓĮ.
ǼȜȜȘȞȚıIJȚțȒ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȝȒȝĮ IJȘȢ ȠȚ IJȑȤȞİȢ. ȅ ĮȞșȡȦʌȚıȝȩȢ IJȠȣȢ
ȝİIJĮįȩșȘțİ ıİ ȩȜȠȞ IJȠ ȖȞȦıIJȩ țȩıȝȠ.
ǹ) (193) İȜȜȘȞȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȠȚ ȝȑıȠȚ țĮȚ ȣȥȘȜȠȓ ȣʌȒțȠȠȚ
Ǻ) ĮȞĮIJȠȜȚțȠʌȠȚȒșȘțĮȞ IJĮ ȕĮıȓȜİȚĮ IJȦȞ įȚĮįȩȤȦȞ
ī) Ș șȡȘıțİȓĮ
ǻ) Ș ıȣȞIJȒȡȘıȘ IJȦȞ ʌĮȡĮįȩıİȦȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
Ǽ) ȠȚ İțȜİțIJȚțȚıIJȑȢ İʌȑȜİȖĮȞ ĮȞȐ ʌİȡȓıIJĮıȘ, ʌĮȜĮȚȩIJİȡĮ Ȓ ȞİȩIJİȡĮ ıIJȠȚȤİȓĮ.
ȅ ĮIJȠȝȚțȚıȝȩȢ ĮȞȐȖİIJĮȚ ıİ șİȝİȜȚȫįȘ ĮȟȓĮ.
DzȤȠȣȝİ ȣʌȑȡȕĮıȘ IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ ȝȑIJȡȠȣ țĮȚ IJȠȣ ȜĮȧțȚıȝȠȪ
ǹȚıșȘIJȒ Ș İʌȓįȡĮıȘ IJȘȢ ǹȞĮIJȠȜȒȢ, ĮȞ țĮȚ țȣȡȚĮȡȤİȓ IJȠ İȜȜȘȞȚțȩ ıIJ ȠȚȤİȓȠ.
īȚĮ ȩȜȠȣȢ ĮȣIJȠȪȢ IJȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ, Ș ʌİȡȓȠįȠȢ ȠȞȠȝȐıIJȘțİ İȜȜȘȞȚıIJȚțȒ.
(193) ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ : īȚȖĮȞIJȚıȝȩȢ țĮȚ țȠȝȥȩIJȘIJĮ
(194) ȆȠȜİȠįȠȝȓĮ :
- ĮȡȤȒ IJȦȞ ȂĮșȘȝĮIJȚțȫȞ (ǿʌʌȠįȐȝİȚȠ ıȪıIJȘȝĮ)
- ĮȡȤȒ IJȘȢ ǹȚıșȘIJȚțȒȢ (șİĮIJȡȚțȒ įȚȐIJĮȟȘ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ)
- ĮȡȤȒ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠȞ ʌȜȘșȣıȝȩ țĮȚ IJȚȢ ĮȞȐȖțİȢ IJȠȣ)
ǿįȚȦIJȚțȒ țĮIJȠȚțȓĮ :
-ȑȝijĮıȘ ıIJȠ įȚĮțİțȡȚȝȑȞȠ ȚįȚȫIJȘ Į Ȝ Ȝ Ȑ țĮȚ ıIJȠȞ ĮʌȜȩ ʌȠȜȓIJȘ
-ǹȟȓİȢ IJȘȢ ȜȠȖȚțȒȢ ± ʌȡȩȞȠȚĮȢ țĮȚ țĮȜĮȓıșȘIJȘȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ
-ǿįİȫįȘ IJȘȢ İȣIJĮȟȓĮȢ ± țȠȚȞȦȞȚțȒȢ įȚțĮȚȠıȪȞȘȢ ± ȠȝȠȡijȚȐȢ
ȆȁǹȈȉǿȀǾ : ǼȜȜȘȞȚțȩȢ ȇȠȝĮȞIJȚıȝȩȢ
-Ǿ ȚįȑĮ IJȠȣ șİȐIJȡȠȣ ȦȢ ȣʌȩȕĮșȡȠ
-ǹʌȩ IJȠȞ IJȡĮȖȚțȩ ȜȩȖȠ ıIJȘȞ IJȡĮȖȚțȒ İȚțȩȞĮ
-ǹʌȩįȠıȘ IJȘȢ ıȣȖțȓȞȘıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ȑțʌȜȘȟȘȢ = įİȚȜȩȢ ȡȠȝĮȞIJȚıȝȩȢ
-ǼıIJȓĮıȘ ıIJȠȞ ʌȩȞȠ, IJȠ ĮȓȝĮ țĮȚ IJȠ șȐȞĮIJȠ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘ ıȣȖțȓȞȘı Ș țĮȚ IJȘȞ
ĮȡȡȦıIJȘȝȑȞȘ ĮʌȩȜĮȣıȘ

(195) ȆȠȜȜȑȢ ĮȞIJȚȖȡĮijȑȢ țȜĮıȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ. ȆĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ȝİȓȦıȘ IJȘȢ
ʌȞİȣȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȣʌȑȡ IJȠȣ ĮȚıșȘıȚĮıȝȠȪ.
ȆȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓİȢ :
-İȞȚıȤȪșȘțĮȞ Įʌȩ IJȚȢ IJȚȝȑȢ țĮȚ IJȘ ȜĮIJȡİȓĮ ʌȡȠȢ IJȠȣȢ ȘȖİȝȩȞİȢ țĮȚ IJȘȞ IJȐıȘ ʌȡȠȢ IJȠȞ
ĮIJȠȝȚțȚıȝȩ
-ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ĮʌȠIJȪʌȦıȘȢ IJȘȢ ĮȜȒșİȚĮȢ, ıIJȠȞ ĮȞIJȓʌȠįĮ IJȘȢ ʌȡȩIJİȡȘȢ İȟȚįĮȞȓțİȣıȘȢ
(196) ȈȣȞIJȘȡȘIJȚțȑȢ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ :
Ǿ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ʌĮȚįİȓĮ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ țȠȚȞȩ IJȦȞ ȐıIJİȦȞ țĮȚ IJȦȞ ȝȠȞĮȡȤȚȫȞ
(197) ǹțĮįȘȝĮȧțȒ İʌĮȞȐȜȘȥȘ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ. ȉȠʌȚțȑȢ ʌĮȡĮįȩıİȚȢ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ
ĮȞȐʌIJȣȟȘ ıIJȘȞ ǹȞĮIJȠȜȒ.
ȆȑȡȖĮȝȠȢ : ıȘȝİȓȠ ĮȞĮijȠȡȐȢ IJȦȞ țĮȚȞȠIJȠȝȚȫȞ. ȆȡȠȕȐȜȜİIJĮȚ Ș įȪȞĮȝȘ IJȠȣ ʌȐșȠȣȢ.
ȇİĮȜȚıIJȚțȒ įİȟȚȠIJİȤȞȓĮ țĮȚ ıțȜȘȡȩIJȘIJĮ
+ ȇȩįȠȢ : ȡİĮȜȚıIJȚțȒ įİȟȚȠIJİȤȞȓĮ ȝİ ȖȜȣțȪIJȘIJĮ. ȍȡĮȚȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ IJȡĮȖȚțȩIJȘIJĮȢ.
(198) Ǿ ĮʌȩįȠıȘ IJȦȞ ȖȣȞĮȚțȫȞ ȖȓȞİIJĮȚ ʌȡȩıȤĮȡȘ țĮȚ ȖȠȘIJİȣIJȚțȒ
(199) ǹȜİȟȐȞįȡİȚĮ : ȇİĮȜȚıȝȩȢ țĮȚ IJȠʌȚțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ = ĮʌȠIJȪʌȦıȘ ȜİʌIJȠȝİȡİȚȫȞ
ȂİȖȐȜȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ İȚįȦȜȓȦȞ ȝİ ʌȠȚțȓȜİȢ ʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ
ǹȚȖȣʌIJȚĮțȩ + İȜȜȘȞȚțȩ ıIJȠȚȤİȓȠ = İȞșȠȣıȚĮıȝȩȢ, ĮȖȐʌȘ ȖȚĮ IJȘ ȗȦȒ
ǽȍīȇǹĭǿȀǾ
ȇİĮȜȚıȝȩȢ țĮȚ ijȣıȚȠțȡĮIJȓĮ. ȈIJȩȤȠȢ Ș ȖȠȘIJİȣIJȚțȒ ıȣȖțȓȞȘıȘ, Ș ȤȐȡȘ, IJȠ ʌȐșȠȢ
ȆȠȚțȓȜĮ șȑȝĮIJĮ + ȞİțȡȑȢ ijȪıİȚȢ.
(200) Ǿ įȚĮțȩıȝȘıȘ ʌȡȠȕȐȜȜİIJĮȚ ȦȢ Ș ıȘȝĮȞIJȚțȩIJİȡȘ ĮȟȓĮ
Ǿ ȗȦȖȡĮijȚțȒ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȞ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ȝȪȘıȘȢ țĮȚ ȜĮIJȡİȓĮȢ
Ǿ ȗȦȒ ȦȢ ĮʌȩȜĮȣıȘ
ȌȘijȚįȦIJȐ :
-ʌȡȠȦșȘȝȑȞİȢ IJİȤȞȚțȑȢ Įʌȩ IJȠȞ 4Ƞ ĮȚ. ȀĮȚ ȝİIJȐ
-ȝİȖȐȜȘ İʌȓįȡĮıȘ IJȘȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ
-țĮIJȩʌȚȞ : ĮȞIJȓ ȖȚĮ ĮțĮIJȑȡȖĮıIJİȢ, țĮIJİȡȖĮıȝȑȞİȢ ȥȘijȓįİȢ
-ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ ȥȘijȚįȦIJȫȞ ıIJȚȢ țĮIJȠȚțȓİȢ
-ĮȞĮșİȫȡȘıȘ IJȘȢ ȖİȦȝİIJȡȚțȩIJȘIJĮȢ
-įȚĮțȩıȝȘıȘ ȝİ ȖİȦȝİIJȡȚțȐ șȑȝĮIJĮ
(202) ȁĮȧțȒ ȉȑȤȞȘ :
ǹȖȖİȓĮ : ȝİȖȐȜȘ įȚȐįȠıȘ, țĮșȡİijIJȓȗȠȣȞ IJȠ ȜĮȧțȩ ĮȓıșȘȝĮ
Ǿ IJȑȤȞȘ ȦȢ ĮȣIJȠıțȠʌȩȢ
ǼȚįȫȜȚĮ : ȩʌȦȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ. ȆȠȜȪȤȡȦȝĮ, ıȣȝʌĮșȘIJȚțȐ, ȩȝȠȡijĮ ȝİ ʌȠȚțȓȜĮ șȑȝĮIJĮ
ȈȊȃȅȌǾ ǼȃȅȉǾȉǹȈ
ǹ) ȉĮ ȞȠȒȝĮIJĮ IJȠȣ 4Ƞȣ ĮȚ. DzijIJĮıĮȞ ıİ ȩȜȠȞ IJȠ ȖȞȦıIJȩ țȩıȝȠ
Ǻ) Ƞ 3ȠȢ ĮȚ. ȈȘȝĮIJȠįȠIJİȓ ĮȜȜĮȖȑȢ țĮȚ ȗȣȝȫıİȚȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȜĮȫȞ
ī) ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ 3Ƞȣ ĮȚ. ȉĮ ȚįĮȞȚțȐ ȒIJĮȞ Ș ȝİȖĮȜȠʌȡȑʌİȚĮ țĮȚ IJȠ ʌİȡȚʌĮșȑȢ
ǻ) Ƞ 2ȠȢ ĮȚ. ȉȠ ʌĮȡȐțĮȞİ ıIJȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ țĮȚ ʌĮȖȚȫșȘțİ Ș țȓȞȘıȘ ıIJȚȢ ʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ
Ǽ) įȚȐijȠȡĮ ĮıIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ įȚĮȝȩȡijȦıĮȞ IJȠ ȡİȪȝĮ IJȘȢ İȜȜȘȞȚıIJȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮȞ țĮȚ

ȝİ IJȠʌȚțȑȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ.
(203) ǼȜȜȘȞȚıIJȚțȒ ȀȜȘȡȠȞȠȝȚȐ
ȅȚ ȇȦȝĮȓȠȚ ȣȚȠșȑIJȘıĮȞ IJȚȢ IJȑȤȞİȢ IJȦȞ ǼȜȜȘȞȚıIJȚțȫȞ țȡĮIJȫȞ țĮȚ Ș ĮȚıșȘIJȚțȒ IJȠȣȢ
ʌȡȠȒȜșİ Įʌȩ ĮȣIJȐ.
ȀĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩȢ țȜĮıȚțȚıȝȩȢ : ĮȞĮȕȓȦıȘ IJȠȣ ĮȡȤĮȓȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ ȝȑıĮ Įʌȩ
IJȚȢ IJȑȤȞİȢ.
(204) ȈȊȃȅȌǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ
īİȦȝİIJȡȚțȠȓ ȤȡȩȞȠȚ :
-ĮȞȐʌIJȣȟȘ ĮıIJȚțȫȞ țȠȚȞȦȞȚȫȞ, ȑȟĮȡıȘ IJȠȣ ĮȖȦȞȚıIJȚțȠȪ țĮȚ ȘȡȦȚțȠȪ ʌȞİȪȝĮIJȠȢ.
-ȆȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩȢ Ƞ ȡȩȜȠȢ IJȘȢ ȝȣșȠȜȠȖȓĮȢ ıİ ʌȒȜȚȞĮ țĮȚ ȤȐȜțȚȞĮ İȚįȫȜȚĮ
-ǹȞİȚțȠȞȚțȒ ȖİȦȝİIJȡȚțȩIJȘIJĮ ıIJȘȞ țİȡĮȝȚțȒ.
-ǵȜĮ IJĮ ȝȞȘȝİȓĮ İȝʌȞȑȠȞIJĮȚ Įʌȩ șȡȘıțİȣIJȚțȩIJȘIJĮ, IJȘȞ ʌȡȠȠʌIJȚțȒ įȩȟĮȢ țĮȚ IJȘ
ȞİĮȞȚțȒ, įȣȞĮȝȚțȒ ȠȝȠȡijȚȐ
ǹȡȤĮȧțȠȓ ȤȡȩȞȠȚ :
-ĮȖȖİȚȠȖȡĮijȓĮ ȝİ ȠȝȘȡȚțȐ, ǾȡĮțȜȒ țĮȚ ǻȚȩȞȣıȠ.
-ǻȚȐįȠıȘ IJȘȢ ȖȡĮijȒȢ țĮȚ ĮȞȐįİȚȟȘ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ İȜİȣșİȡȓĮȢ IJȦȞ
ʌȠȜȚIJȫȞ
ȀȜĮıȚțȠȓ ȤȡȩȞȠȚ :
-IJȐıȘ İȟĮȞșȡȦʌȚıȝȠȪ IJȦȞ ȚįİȦįȫȞ IJȘȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ, ĮȞĮȗȒIJȘıȘ ȚįĮȞȚțȫȞ ʌȡȠIJȪʌȦȞ
țĮȚ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ȡİĮȜȚıȝȠȪ
-ȝȑIJȡȠ ıȪȖțȡȚıȘȢ Ƞ ȐȞșȡȦʌȠȢ
ǼȜȜȘȞȚıIJȚțȠȓ ȤȡȩȞȠȚ :
-įȚİȡİȪȞȘıȘ IJȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ ȞȠȘȝȐIJȦȞ țĮȚ IJİȤȞȠIJȡȠʌȚȫȞ
-İȝʌȜȠȣIJȚıȝȩȢ ȝİ ȞȑİȢ ʌĮȡĮįȩıİȚȢ țĮȚ ıIJȩȤȠ IJȘȞ İʌȚȕȠȜȒ țĮȚ IJȠ ʌȐșȠȢ.
Ǿ İȟȐʌȜȦıȘ IJȦȞ ȇȦȝĮȓȦȞ, ıȣȞȑȕĮȜİ ıIJȘȞ İʌȚȕȓȦıȘ țĮȚ ĮȞȐįİȚȟȘ IJȦȞ ĮȡȤĮȓȦȞ
İȜȜȘȞȚțȫȞ IJİȤȞȫȞ.
_________________
www.ollthatjazz.gr ȂʌİȓIJİ ȝȑıĮ ȡİ!
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ
§ 
ȋȡȒıIJȘȢ

DzȞIJĮȟȘ: Apr 17, 2007
ǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ: 1986
ȉȩʌȠȢ: ǹșȒȞĮ
ǻȘȝȠıȚİȪșȘțİ: ȉȡȚ Ȉİʌ 09, 2008 9:14 am

ĬȑȝĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ:

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 3
215 ȆȇȍǿȂǾ ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȉǼȋȃǾ (1000 ± 700 ʌ.ȋ)
ȂĮȗȓ ȝİ IJȠȣȢ ĮȞĮțIJȠȡȚțȠȪȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪȢ, ȤȐșȘțİ țĮȚ Ș IJȑȤȞȘ ʌȠȣ įȘȝȚȠȪȡȖȘıĮȞ.

ǹțȠȜȠȪșȘıĮȞ ȠȚ «ıțȠIJİȚȞȠȓ ĮȚȫȞİȢ», ʌȠȣ ȐijȘıĮȞ İȜȐȤȚıIJĮ ± İȟĮȚȡİIJȚțȐ ȩȝȦȢ
įİȓȖȝĮIJĮ (țȑȞIJĮȣȡȠȢ IJȠȣ ȁİȣțĮȞIJȚȠȪ) .
(216) ǹȞșȡȦʌȠțİȞIJȡȚțȒ IJȑȤȞȘ : țİȞIJȡȚțȩ İȞįȚĮijȑȡȠȞ ıIJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȝȠȡijȒ
ǹijȘȖȘȝĮIJȚțȒ IJȑȤȞȘ : ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıIJȠȚȤİȓĮ ȝȚĮȢ ȣʌȩșİıȘȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ Ȗȓ ȞİȚ
ĮȞIJȚȜȘʌIJȒ Įʌȩ IJȠ șİĮIJȒ
ȉĮ įȪȠ ĮȣIJȐ ıIJȠȚȤİȓĮ, ıȣȖțİțȡȚȝİȞȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȠ įİȪIJİȡȠ ȝȚıȩ IJȠȣ 8Ƞȣ ĮȚ.
Ǿ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ijȑȡȞİȚ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ țĮȚ țĮȜȪIJİȡİȢ ıȣȞșȒțİȢ
įȚĮȕȓȦıȘȢ. DzȜȜȘȞİȢ ȑȝʌȠȡȠȚ İȖțĮșȓıIJĮȞIJĮȚ ıIJȚȢ ĮțIJȑȢ IJȘȢ ȈȣȡȓĮȢ țĮȚ ĮȡțİIJȠȓ ȟȑȞȠȚ
ȑȡȤȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ǿįȡȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ ǼȣȕȠİȓȢ ĮʌȠȚțȓĮ ıIJȚȢ ȆȚșȘțȠȪıİȢ IJȘȢ ȃȐʌȠȜȘȢ.
ȅȚ DzȜȜȘȞİȢ įȚĮıțİȣȐȗȠȣȞ IJȠ ĭȠȚȞȚțȚțȩ ĮȜijȐȕȘIJȠ.
Ǿ ĮȞĮIJȠȜȚțȒ IJȑȤȞȘ İʌȚįȡȐ ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ IJĮ ʌȡȫIJĮ ȜȓșȚȞĮ ȝȞȘȝİȓĮ.
(217) īǼȍȂǼȉȇǿȀǾ ȀǼȇǹȂǿȀǾ
ȅȞȠȝȐıIJȘțİ ȑIJıȚ ȜȩȖȦ IJȘȢ įȚĮțȩıȝȘıȘȢ ȝİ ȖİȦȝİIJȡȚțȐ ıȤȒȝĮIJĮ (ȝĮȓĮȞįȡȠȢ). ǹʌȩ
IJĮ ȝȑıĮ IJȠȣ 8Ƞȣ ĮȚ. ǼȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ țĮȚ ĮȞșȡȫʌȚȞİȢ ȝȠȡijȑȢ. ȉĮ ıȦȗȩȝİȞĮ ĮȖȖİȓĮ,
ȕȡȑșȘțĮȞ ȝȑıĮ Ȓ İʌȐȞȦ ıİ IJȐijȠȣȢ (IJĮijȚțȐ ȑșȚȝĮ, ĮȖȖİȓȠ IJȠȣ ǻȚʌȪȜȠȣ).
(218) ĬȑȝĮIJĮ : Ș ʌȡȩșİıȚȢ IJȠȣ ȞİțȡȠȪ, Ș İțijȠȡȐ IJȠȣ, ʌĮȡİȜȐıİȚȢ ĮȡȝȐIJȦȞ.
ǼȝijĮȞȓȗİIJĮȚ Ș ĮijȘȖȘȝĮIJȚțȒ ıȤȑıȘ ıIJȘȞ IJȑȤȞȘ.
(219) īǼȍȂǼȉȇǿȀǾ ȂǿȀȇȅȉǼȋȃǿǹ
ǹȣȟȐȞȠȞIJĮȚ IJĮ țIJİȡȓıȝĮIJĮ. ǼȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȞȑĮ ȣȜȚțȐ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ǹȞĮIJȠȜȒ.
ǼȚįȦȜȠʌȜĮıIJȚțȒ (İȚț. 4)
ȀȠıȝȘȝĮIJȠIJİȤȞȓĮ = İijȘȡȝȠıȝȑȞȘ IJȑȤȞȘ
ȂİȡȚțȐ İȣȡȒȝĮIJĮ, ʌȡȠȑȡȤ ȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȐijȠȣȢ. ȊʌȒȡȟİ ȝİȖȐȜȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ
IJȠȞ 9Ƞ ĮȚ. ȉİȤȞȚțȒ IJȘȢ țȠțțȓįȦıȘȢ.
(220) ǹijȒȖȘıȘ : ĮȣȟȐȞȠȞIJĮȚ ȠȚ ĮijȘȖȘȝĮIJȚțȑȢ ıțȘȞȑȢ (700 ʌ.ȋ.) ʌȠȣ ĮȞĮʌĮȡȚıIJȠȪȞ
țĮIJĮȞȠȘIJȐ ȖİȖȠȞȩIJĮ (İȚț.7)
(221-222) ǹȃǹȉȅȁǿȀǼȈ ǼȆǿǻȇǹȈǼǿȈ
ȆȡȩIJİȡİȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ıIJȠ ĮȜijȐȕȘIJȠ, IJĮ ȝĮșȘȝĮIJȚțȐ, IJȘȞ ĮıIJȡȠȞȠȝȓĮ țĮȚ IJȚȢ IJȑȤȞİȢ
țȣȡȓȦȢ ȝȑıȦ IJȘȢ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢ IJȦȞ ǼȜȜȒȞȦȞ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ IJȘȢ ǹȞĮIJȠȜȒȢ. Ǿ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ țĮȚ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮ IJȠȣ 7Ƞȣ ĮȚ. ǼȣȞȠȠȪȞ IJȘȞ ĮȞȠįȚțȒ
ʌȠȡİȓĮ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ ıIJȠȣȢ İʌȩȝİȞȠȣȢ ĮȚȫȞİȢ.
ȀȩȡȚȞșȠȢ :
-ȀĮIJȑȤİȚ ȟİȤȦȡȚıIJȒ șȑıȘ ıIJȘȞ țİȡĮȝȚțȒ ȜȩȖȦ IJȘȢ ȝİȖȐȜȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ĮȡȦȝĮIJȠįȠȤİȓȦȞ (ĮȡȣȕȐȜȜȦȞ). ȀȪȡȚĮ įȚĮțȩıȝȘıȒ IJȠȣȢ, IJĮ ȗȫĮ. Ǿ IJİȤȞȚțȒ ıȣȞįȪĮȗİ
ȝİȜĮȞȑȢ ȝȠȡijȑȢ ȝİ İȖȤȐȡĮțIJȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ İʌȘȡİĮıȝȑȞȘ Įʌȩ IJȘȞ ǹȞĮIJȠȜȒ. ȀĮIJȩʌȚȞ
Ȓȡșİ Ș ȞȑĮ İȜȜȘȞȚțȒ IJİȤȞȚțȒ ȝİ İȖȤȐȡĮțIJȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ, țȩțțȚȞĮ țĮȚ ȜİȣțȐ ȝȠIJȓȕĮ.
Ǿ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȠȞȠȝȐıIJȘțİ «ĮȞĮIJȠȜȓȗȠȣıĮ țİȡĮȝȚțȒ».
ȇȣșȝȩȢ IJȦȞ ĮȚȖȐȖȡȦȞ : ȀİȡĮȝȚțȒ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞĮIJȠȜȚțȒ ǼȜȜȐįĮ ȝİ ıİȚȡȑȢ ȗȫȦȞ ıİ ȩȜȘ
IJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ IJȠȣ ĮȖȖİȓȠȣ. ȅȚ ȝȠȡijȑȢ ȑȤȠȣȞ ȝĮȪȡȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ȖȑȝȚıȝĮ ȝİ
ȝĮȪȡȠ, Ȝİȣțȩ țĮȚ țȩțțȚȞȠ ȤȡȫȝĮ (IJȣʌȚțȩ ȈȣȡȚĮțȩ ȝȠIJȓȕȠ)
(223) ȅȚ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ İȟİȜȓȟİȚȢ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ IJȘȞ țȠȡȚȞșȚĮțȒ țİȡĮȝȚțȒ (ʌĮȡ. 2)

(224) īȁȊȆȉǿȀǾ
Ǿ IJȑȤȞȘ ĮȡȤȓȗİȚ țĮȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȦȢ țȠȚȞȦȞȚțȒ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ (ȂȐȞIJȚțȜȠȢ). ȉĮ
ȖȣȞĮȚțİȓĮ ĮȖȐȜȝĮIJĮ İȝʌȜȠȣIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ ȞȑĮ ıIJȠȚȤİȓĮ (ȝĮȜȜȚȐ, ıIJȐıȘ țȜʌ) ȜȩȖȦ ȟȑȞȦȞ
İʌȚȡȡȠȫȞ.
(225) ȉĮ ȚİȡȐ İȝʌȜȠȣIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ ĮȞĮșȒȝĮIJĮ ȚįȚȦIJȫȞ țĮȚ İȟȦȡĮǸȗȠȞIJĮȚ ȝİ ȑȟȠįĮ IJȦȞ
ʌȩȜİȦȞ. ǹʌȩ IJȚȢ ȟȪȜȚȞİȢ Ȓ ʌȜȓȞșȚȞİȢ țĮIJĮıțİȣȑȢ ʌİȡȞȐȝİ ıİ ȝȩȞȚȝİȢ ȜȓșȚȞİȢ.
ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀȅǿ ȇȊĬȂȅǿ
ǿȦȞȚțȩȢ ± ǻȦȡȚțȩȢ : ǻȪıțȠȜȠȢ Ƞ İȞIJȠʌȚıȝȩȢ IJȘȢ ʌȡȠȑȜİȣıȒȢ IJȠȣȢ. DZȡȡȘțIJĮ įİȝȑȞȠȚ
ȝİ IJȠȞ İȜȜĮįȚțȩ ȤȫȡȠ
(226) Ǿ ȉǼȋȃǾ ȉǾȈ ǹȇȋǹȎȀǾȈ ȆǼȇǿȅǻȅȊ
DzȦȢ IJȫȡĮ :
-ĮȞșȡȦʌȠțİȞIJȡȚțȩ İȞįȚĮijȑȡȠȞ
-ĮijȘȖȘȝĮIJȚțȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ
-ȑȝijĮıȘ ıIJȘȞ ĮȟȓĮ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȝȞȘȝİȓȠȣ
-ȤȡȒıȘ IJȘȢ ȖȜȣʌIJȚțȒȢ ȖȚĮ ĮȞĮșȒȝĮIJĮ
-ȚįȚȦIJȚțȒ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓĮ ± Ș IJȑȤȞȘ ȦȢ țȠȚȞȦȞȚțȒ țĮIJĮȟȓȦıȘ IJȩıȠ IJȠȣ ȚįȚȫIJȘ ȩıȠ țĮȚ
IJȘȢ ʌȩȜȘȢ
(227) īȁȊȆȉǿȀǾ
- Ǿ ǹȡȤĮȧțȒ İʌȠȤȒ (7ȠȢ ± 6ȠȢ ĮȚ.) ȦȢ ʌȡȫIJȠ ıIJȐįȚȠ IJȘȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ
- ĮȞįȡȚțȑȢ țĮȚ ȖȣȞĮȚțİȓİȢ ȝȠȡijȑȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ IJȘȞ ʌȜİȚȠȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ ȖȜȣʌIJȫȞ. ǹȡȤȚțȐ
ȠȡșȒ, ȝİIJȦʌȚțȒ ıIJȐıȘ. ȀĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJĮ İȞįȪȝĮIJĮ Ȓ IJĮ ıȪȝȕȠȜĮ ʌȠȣ țȡĮIJȠȪȞ
- Ȃİ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȦȞ İIJȫȞ țĮȚ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ ȝİIJĮȜȜȠIJİȤȞȓĮȢ İȟİȜȓııİIJĮȚ Ș
IJİȤȞȚțȒ.
(228) ȀȠȪȡȠȚ + ȀȩȡİȢ
ȀȠȪȡȠȢ : īȣȝȞȒ, ȩȡșȚĮ ĮȞįȡȚțȒ ȝȠȡijȒ
ȀȩȡİȢ : ǵȡșȚĮ Ȓ țĮșȚıIJȒ ȞIJȣȝȑȞȘ ȖȣȞĮȚțİȓĮ ȝȠȡijȒ
ȃĮȩȢ IJȠȣ ȆȠıİȚįȫȞĮ ıIJȠ ȈȠȪȞȚȠ : ȈİȚȡȐ ĮȞĮșȘȝȐIJȦȞ ȀȠȪȡȦȞ, ıIJȘȝȑȞĮ ıIJȠȞ
ʌİȡȓȕȠȜȠ IJȠȣ ȞĮȠȪ.
ȀȩȡİȢ ȦȢ ĮȞĮșȒȝĮIJĮ ıIJȘȞ ǹțȡȩʌȠȜȘ ʌȠȣ ıIJȑțȠȣȞ ȝİIJȦʌȚțȐ (ȆİʌȜȠijȩȡȠȢ)
ȉĮ ĮȖȐȜȝĮIJĮ ĮȣIJȐ :
-ȑȤȠȣȞ șȡȘıțİȣIJȚțȒ ıȘȝĮıȓĮ
-İȓȞĮȚ ȠȝȠȚȫȝĮIJĮ șȞȘIJȫȞ ʌȠȣ İțijȡȐȗȠȣȞ IJȘ șȡȘıțİȣIJȚțȒ IJȠȣȢ ʌȓıIJȘ
-ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ıȒȝĮIJĮ țĮȚ ĮȞĮșȒȝĮIJĮ IJȐijȦȞ.
(230) DZȜȜȠȚ IJȪʌȠȚ IJȘȢ ǹȡȤĮȧțȒȢ īȜȣʌIJȚțȒȢ : țȠȚȞȦȞȚțȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ
ȀǼȇǹȂǿȀǾ ± ǹīīǼǿȅīȇǹĭǿǹ
7ȠȢ ĮȚ. : ĮʌȩįȠıȘ IJȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ȝȠȡijȒȢ ȦȢ ıțȚĮȖȡȐijȘȝĮ (ıȚȜȠȣȑIJĮ)
ȝİȜĮȞȠȪ ıȤȒȝĮIJȠȢ ȝİ ȜİʌIJȑȢ İȖȤĮȡȐȟİȚȢ (ĮȞĮIJȠȝȓĮ, İȞįȪȝĮIJĮ). «ǹȞĮIJȠȜȓȗȠȣıĮ
țİȡĮȝȚțȒ»

(231) ȉİȤȞȚțȒ IJȘȢ ıțȚĮȖȡĮijȓĮȢ
- ȤȦȡȓȢ IJȠȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȩ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȩ ijȩȡIJȠ
- ȜȚIJȩIJȘIJĮ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ IJȦȞ İʌȚʌȜȑȠȞ ȤȡȦȝȐIJȦȞ
- ȖİȞȚțİȣȝȑȞȘ ȤȡȒıȘ IJȘȢ İȖȤȐȡĮȟȘȢ
ȂİȜĮȞȩȝȠȡijȠȢ ȡȣșȝȩȢ :
īİȞȞȒșȘțİ ıIJȘȞ ȀȩȡȚȞșȠ ȜȩȖȦ IJȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ȝȣȡȠįȠȤİȓȦȞ. ǹȡȖȩIJİȡĮ ıȣȞįȣȐȗİIJĮȚ ȝİ
IJȘȞ İȚțȠȞȠȖȡĮijȚțȒ țĮȚ ĮȖȖİȚȠʌȜĮıIJȚțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ.
ǹIJIJȚțȒ : ȂİIJȐ IJȘȞ ĮʌȠȤȫȡȘıȘ IJȘȢ ȀȠȡȓȞșȠȣ Įʌȩ IJȚȢ įȚİșȞİȓȢ ĮȖȠȡȑȢ, Ș ǹșȒȞĮ
ĮȞȑȜĮȕİ IJȠȞ ȘȖİIJȚțȩ ȡȩȜȠ. ȈIJȠȞ 6Ƞ ĮȚ. DZȞșȘıİ Ƞ ĮIJIJȚțȩȢ ȝİȜĮȞȩȝȠȡijȠȢ ȡȣșȝȩȢ (+
ȜȩȖȦ IJȦȞ İȝʌȠȡİȣȝȐIJȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚİȓȤĮȞ)
(232) ȈȣȞįȣȐȗİȚ IJȘȞ IJİȤȞȚțȒ IJȘȢ ıțȚĮȖȡĮijȓĮȢ ȝİ IJȘȞ İȟȚıIJȩȡȘıȘ. Ǿ İȚțȠȞȠȖȡĮijȓĮ
ĮʌȠIJİȜİȓ țĮȚ įȓĮȣȜȠ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ıȣȝȝİIJȠȤȒ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȫȞ ıIJĮ țȠȚȞȐ
(233) ȑȤȠȣȝİ : ĮȣıIJȘȡȒ ȤȡȒıȘ IJȘȢ ıțȚĮȖȡĮijȓĮȢ
ȈȣıIJȘȝĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ IJȘȢ İȖȤȐȡĮȟȘȢ
ȂȚțȡȒ ıİȚȡȐ İʌȚʌȜȑȠȞ ȤȡȦȝȐIJȦȞ (ȤȡȫȝĮ IJȠȣ ȥȘȝȑȞȠȣ ĮIJIJȚțȠȪ ʌȘȜȠȪ)
(234) ǼȟȘțȣǸĮȢ : ȝİȖȐȜȠȢ țİȡĮȝȑĮȢ
ȅ ȝİȜĮȞȩȝȠȡijȠȢ ȡȣșȝȩȢ ıİ ȐȜȜİȢ ʌȩȜİȚȢ :
ǹȞ țĮȚ Ƞ ĮIJIJȚțȩȢ ȑȤİȚ IJȘȞ ʌȡȦIJȠțĮșİįȡȓĮ, ıİ ȐȜȜİȢ ʌȩȜİȚȢ IJȘȡȠȪȞIJĮȚ ȠȚ ʌĮȜĮȚȩIJİȡİȢ
ʌĮȡĮįȩıİȚȢ. ȀȐʌȠȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȣȚȠșȑIJȘıĮȞ IJȘȞ ĮIJIJȚțȒ IJİȤȞȚțȒ ȩʌȦȢ Ș ȁĮțȦȞȓĮ, Ș
ǼȪȕȠȚĮ țĮȚ Ș ȂİȖȐȜȘ ǼȜȜȐįĮ.
(235) ȉİȤȞȚțȒ țĮIJĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚĮțȩıȝȘıȘȢ IJȦȞ ȝİȜĮȞȩȝȠȡijȦȞ ĮȖȖİȓȦȞ :
- Ș ȤȘȝȚțȒ ıȪıIJĮıȘ IJȠȣ ʌȘȜȠȪ ȑȤİȚ IJȘȞ ȚįȚȩIJȘIJĮ ȞĮ ȠȟİȚįȫȞİIJĮȚ ĮȜȜȐȗȠȞIJĮȢ ȤȡȫȝĮ
țĮIJȐ IJȠ ȥȒıȚȝȠ
- (236) ȅ IJİȤȞȓIJȘȢ ȕȐijİȚ ȝİ ĮȣIJȩ IJȚȢ İʌȚijȐȞİȚİȢ ʌȠȣ șȑȜİȚ ȞĮ ȝİȓȞȠȣȞ ȝİȜĮȞȑȢ
- ıIJȠȣȢ 800Ƞ Ƞ ʌȘȜȩȢ ȠȟİȚįȫȞİIJĮȚ țĮȚ ʌĮȓȡȞİȚ ȑȞIJȠȞȠ țȩțțȚȞȠ ȤȡȫȝĮ
- ıIJȠȣȢ 950Ƞ țȜİȓȞȠȣȞ ȠȚ ȠʌȑȢ IJȠȣ țȜȚȕȐȞȠȣ țĮȚ Ș ȕĮȝȝȑȞȘ İʌȚijȐȞİȚĮ
ĮʌȠțȡȣıIJĮȜȜȫȞİIJĮȚ ıİ ıIJȚȜʌȞȩ ȝİȜĮȞȩ ȤȡȫȝĮ
- ıIJȠȣȢ 900Ƞ IJȠ ĮȖȖİȓȠ ȖȓȞİIJĮȚ țȩțțȚȞȠ, İțIJȩȢ IJȦȞ ĮʌȠțȡȣıIJĮȜȦȝȑȞȦȞ İʌȚijĮȞİȚȫȞ
- ȩIJĮȞ IJȠ ĮȖȖİȓȠ țȡȣȫıİȚ Ƞ IJİȤȞȓIJȘȢ ʌȡȠıșȑIJİȚ IJĮ ȤȡȫȝĮIJĮ.
ȂǼȉǹȁȁȅȉǼȋȃǿǹ & ȂǿȀȇȅȉǼȋȃǿǹ
-ȈIJȘȞ ǹȡȤĮȧțȒ İʌȠȤȒ ȠȚ DzȜȜȘȞİȢ țĮIJȑȤȠȣȞ İʌȓʌȠȞİȢ țĮȚ įȪıțȠȜİȢ IJİȤȞȚțȑȢ ʌȠȣ IJȠȣȢ
İʌȚIJȡȑʌȠȣȞ ȞĮ ĮʌȠȝĮțȡȣȞșȠȪȞ Įʌȩ IJĮ ȟȑȞĮ ʌȡȩIJȣʌĮ
(237) ȃȠȝȓıȝĮIJĮ :
- Ǿ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȠȣ İȝʌȠȡȓȠȣ įȚȑįȦıİ IJȘ ȞȠȝȚıȝĮIJȠțȠʌȠȓĮ
- Ǿ İʌȚȞȩȘıȒ IJȠȣ ȑȖȚȞİ ıIJȘ Ȃ. ǹıȓĮ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ 7Ƞȣ ĮȚ.
- ȆȡȫIJȘ Ș ǹȓȖȚȞĮ țȩȕİȚ ȞȠȝȓıȝĮIJĮ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİ ȓ Ș ǹșȒȞĮ
- DzȤȠȣȞ ıIJĮșİȡȩ țĮȚ İȖȖȣȘȝȑȞȠ ȕȐȡȠȢ ȝİ İȖȖȣȘIJȒ IJȘȞ ȆȠȜȚIJİȓĮ
- ǼȓȞĮȚ ijIJȚĮȖȝȑȞĮ Įʌȩ ʌȠȜȪIJȚȝĮ ȝȑIJĮȜȜĮ
- ȉĮ ıȪȝȕȠȜĮ ıIJȚȢ ȩȥİȚȢ IJȠȣȢ įȒȜȦȞĮȞ IJȘȞ ʌȩȜȘ
- ǼȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ țĮȚ ȖȡĮijȑȢ (ʌ.Ȥ. ǻȒȝȠȢ ǹșȘȞĮȓȦȞ)
- ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȐ ȑȡȖĮ ȝȚțȡȠIJİȤȞȓĮȢ
- Ǿ ıȣȝȕȠȜȚțȒ İȚțȠȞȠȖȡĮijȓĮ IJȠȣȢ ıȣȝȕĮįȓȗİȚ ȝİ IJȚȢ ȐȜȜİȢ ȝȠȡijȑȢ IJȑȤȞȘȢ

ȈijȡĮȖȓįİȢ :
-ǺȓȠȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȚ ȝİ IJĮ ȞȠȝȓıȝĮIJĮ. ǴįȚİȢ Ȓ ʌĮȡĮʌȜȒıȚİȢ IJİȤȞȚțȑȢ
-ǼʌĮȞȒȜșĮȞ ȠȚ ȝȣțȘȞĮȧțȑȢ IJİȤȞȚțȑȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȜȪIJȚȝȦȞ ȜȓșȦȞ
-(238) ȈIJĮșİȡȩ ıȤȒȝĮ, Ƞ ıțĮȡĮȕĮȓȠȢ (ǼȖȖȪȢ ǹȞĮIJȠȜȒ)
-ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ıȘȝĮȞIJȚțȐ ȑȡȖĮ ĮȡȤĮȧțȒȢ IJİȤȞȚțȒȢ
-ȂİȖȐȜĮ țȑȞIJȡĮ ıijȡĮȖȓįȦȞ ȒIJĮȞ Ș ȀȪʌȡȠȢ, Ș ǿȦȞȓĮ țĮȚ țȐʌȠȚĮ ȞȘıȚȐ IJȦȞ
ȀȣțȜȐįȦȞ
(239) ȀȁǹȈǿȀǾ ȆǼȇǿȅǻȅȈ
īȁȊȆȉǿȀǾ :
DzȤȠȣȝİ ȞȑĮ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȠȣ ȖȜȣʌIJȠȪ ȝİIJȐ IJȠȣȢ ȆİȡıȚțȠȪȢ ȆȠȜȑȝȠȣȢ :
-ʌȜĮıIJȚțȩIJȘIJĮ
-IJȠȞȚıȝȩȢ IJȠȣ ȩȖțȠȣ IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ țĮȚ IJȦȞ İȞįȣȝȐIJȦȞ
-ȑȝijĮıȘ ıIJȘȞ țȓȞȘıȘ
-ıȘȝĮȞIJȚțȩȢ Ƞ ȡȩȜȠȢ IJȘȢ IJİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ (ȤĮȜțȩȢ)
-(240) IJĮ ȑȡȖĮ İȟĮțȠȜȠȪșȘıĮȞ ȞĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ ȦȢ ȝȞȘȝİȓĮ ȝȑȤȡȚ IJȩIJİ
-ȀĮIJȩʌȚȞ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȐșȘțĮȞ Įʌȩ ĮȞȐȖȜȣijİȢ ʌȜȐțİȢ (İʌȚIJȪȝȕȚİȢ ıIJȒȜİȢ)
(241) īȁȊȆȉǼȈ & Ǽȇīǹ ȉȅȊȈ
- ȈʌȐȞȚİȢ ȠȚ ȣʌȠȖȡĮijȑȢ IJȦȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ ıIJȘȞ ĮȡȤĮȧțȒ ʌİȡȓȠįȠ (İȟĮȓȡİıȘ Ș
ĭȡĮıȓțȜİȚĮ)
- ǹȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıȣȤȞȩIJİȡĮ IJĮ ȠȞȩȝĮIJȐ IJȠȣȢ ȜȩȖȦ IJȘȢ ijȒȝȘȢ IJȠȣȢ țĮȚ IJȦȞ ȡȦȝĮȧțȫȞ
ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ IJȠȣȢ
ȂȪȡȦȞ : ȅ ȁȠȣțȚĮȞȩȢ ʌİȡȚȖȡȐijİȚ IJȠ ǻȚıțȠȕȩȜȠ IJȠȣ
ĭİȚįȓĮȢ : Best of
ȆȠȜȪțȜİȚIJȠȢ : (242) ǻȘȝȚȠȣȡȖȩȢ IJȠȣ ȀĮȞȩȞĮ (ıȪıIJȘȝĮ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ȚįĮȞȚțȒȢ ĮȞįȡȚțȒȢ
ȝȠȡijȒȢ țĮȚ IJȦȞ įȚĮıIJȐıİȫȞ IJȘȢ)
ǹȜțĮȝȑȞȘȢ : (243) ʌȚșĮȞȩȞ Įʌȩ IJȘ ȁȒȝȞȠ, ȝĮșȘIJȒȢ IJȠȣ ĭİȚįȓĮ
ǹȖȠȡȐțȡȚIJȠȢ : ȝĮȢ ȐijȘıİ IJȘ ȃȑȝİıȚȢ
(244) ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ ± īȁȊȆȉǿȀǾ
- ǼțIJİIJĮȝȑȞȘ ȤȡȒıȘ IJȘȢ ȖȜȣʌIJȚțȒȢ ȖȚĮ ĮȞİȚțȠȞȚțȩ ȖȜȣʌIJȩ įȚȐțȠıȝȠ țĮȚ ȝİȡȚțȒ
įȚĮțȩıȝȘıȘ ȝİ ĮȞȐȖȜȣijİȢ Ȓ ȠȜȩȖȜȣijİȢ İȜİȪșİȡİȢ ȝȠȡijȑȢ
1. ȆȒȜȚȞİȢ, ȗȦȖȡĮijȚıȝȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıIJȚȢ ȝİIJȩʌİȢ IJȦȞ ȞĮȫȞ
2. ȂȐȡȝĮȡȠ țĮȚ ʌȦȡȩȜȚșȠȢ ‡ Ƞ ȜȓșȠȢ ȦȢ țȣȡȓĮȡȤȠ ȣȜȚțȩ
(ȃĮȩȢ IJȠȣ ǻȓĮ ıIJȘȞ ȅȜȣȝʌȓĮ)
(245) ȆǹȇĬǼȃȍȃǹȈ
- ȉȠ İʌȚıIJȑȖĮıȝĮ IJȦȞ ʌȡȠıʌĮșİȚȫȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ ʌȠȣ İȓȤĮȞ ȗȒıİȚ ȑȦȢ IJȩIJİ
- ȊʌȑȡIJĮIJȘ ȑțijȡĮıȘ IJȠȣ țȜĮıȚțȠȪ ȚįİȫįȠȣȢ
- ȀIJȓȡȚȠ ± ıȪȝȕȠȜȠ IJȘȢ ǹșȘȞĮȧțȒȢ ĮțȝȒȢ IJȠȣ 5Ƞȣ ĮȚ.
- (246) ȈȣȞįȣȐȗİȚ ȚȦȞȚțȐ țĮȚ įȦȡȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ
ȂİIJȩʌİȢ : ȀİȞIJĮȣȡȠȝĮȤȓĮ, īȚȖĮȞIJȠȝĮȤȓĮ, DZȜȦıȘ IJȘȢ ȉȡȠȓĮȢ
ǽȦijȩȡȠȢ : ȆĮȡĮıIJȐıİȚȢ įİțȐįȦȞ ȝȠȡijȫȞ- ȝȐȜȜȠȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȠȝʌȒ IJȦȞ
ȆĮȞĮșȘȞĮȓȦȞ
ǹİIJȫȝĮIJĮ : īȑȞȞȘıȘ IJȘȢ ǹșȘȞȐȢ (ĮȞĮIJȠȜȚțȩ, ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȘȞ İȓıȠįȠ)
ǻȚĮȝȐȤȘ IJȘȢ ǹșȘȞȐȢ ȝİ IJȠȞ ȆȠıİȚįȫȞĮ
ǼȞIJȣʌȦıȚĮțȒ Ș IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮ IJȠȣ ĭİȚįȓĮ
ȈIJȚȕĮȡȑȢ ȝȠȡijȑȢ ȝİ ĮȞĮʌIJȣȖȝȑȞȘ ȝȣȠȜȠȖȓĮ ıIJĮ ȖȣȝȞȐ. ǵȖțȠȚ ȣijĮıȝȐIJȦȞ

ȆȠȣ ĮȞĮįİȚțȞȪȠȣȞ IJĮ ȞIJȣȝȑȞĮ
(248) Ǿ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮ IJȠȣ İʌȘȡȑĮıİ įȡĮȝĮIJȚțȐ IJȘ ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡȘ ǹșȘȞĮȧțȒ țĮȚ
İȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ
ǼȆǿȉȊȂǺǿǼȈ ȈȉǾȁǼȈ
-ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ȆİȜȠʌȠȞȞȘıȚĮțȠȪ ʌȠȜȑȝȠȣ, İʌĮȞȑȡȤȠȞIJĮȚ ȠȚ İʌȚIJȪȝȕȚİȢ
ıIJȒȜİȢ ʌȠȣ İȓȤĮȞ țĮIJĮȡȖȘșİȓ
-ǻȓȞȠȣȞ įȚȑȟȠįȠ ıIJȠ ʌȜİȠȞȐȗȠȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ įȣȞĮȝȚțȩ
-ǿțĮȞȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ʌȠȜİȝȚțȠȪ ʌȑȞșȠȣȢ
(249) ǽȍīȇǹĭǿȀǾ & ǹīīǼǿȅīȇǹĭǿǹ
ǹIJIJȚțȩȢ ǼȡȣșȡȩȝȠȡijȠȢ ȡȣșȝȩȢ :
-ȀȣȡȚĮȡȤİȓ Ș ǹșȒȞĮ
-ǼȡȣșȡȑȢ ȝȠȡijȑȢ ± ȝİȜĮȞȩ ȕȐșȠȢ ± ıȤİįȓĮıȘ
-ȆİȡȚııȩIJİȡȠ ȗȦȖȡĮijȚțȩ țĮȚ ȜȚȖȩIJİȡȠ ĮijĮȚȡİIJȚțȩ ıȤȑįȚȠ (ʌĮȡ. 13)
(250) ȂİȖȐȜȠȚ ǽȦȖȡȐijȠȚ
ǽȦȖȡĮijȚțȒ ıİ ȝİȖȐȜİȢ İʌȚijȐȞİȚİȢ (IJȠȓȤȠȚ țĮȚ ijȠȡȘIJȠȓ ʌȓȞĮțİȢ). ȁȩȖȦ IJȘȢ
ijșĮȡIJȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ ȣȜȚțȫȞ IJĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ȤȐșȘțĮȞ. ȅȚ ĮȞĮijȠȡȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȦșİȓ
ȕȠȘșȠȪȞ IJȘȞ țĮIJĮȞȩȘıȒ IJȘȢ.
(251) ȆȠȜȪȖȞȦIJȠȢ Įʌȩ IJȘ ĬȐıȠ : ǼȡȖȐıIJȘțİ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ țĮȚ ȐȜȜİȢ ʌȩȜİȚȢ.
DzıʌĮıİ IJȘ ıȪȝȕĮıȘ IJȠȣ İȞȚĮȓȠȣ ʌİįȓȠȣ įȡȐıȘȢ (ʌȠȜȜĮʌȜȐ İʌȓʌİįĮ)
(252) ȀĮȚȞȠIJȠȝȓİȢ ıIJȘȞ țȜĮıȚțȒ ȗȦȖȡĮijȚțȒ
ȅ 4ȠȢ ĮȚ. ȒIJĮȞ ʌİȡȓȠįȠȢ İȟİȜȓȟİȦȞ. ȅ ǽİȪȟȚȢ țĮȚ Ƞ ȆĮȡȡȐıȚȠȢ ĮȞĮʌIJȪııȠȣȞ IJȘ
ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȒ IJİȤȞȚțȒ
(253) ȅȚ ǹIJIJȚțȑȢ ȁİȣțȑȢ ȁȒțȣșȠȚ (= ȝȚțȡȒ ıIJȐȝȞĮ ȖȚĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ȜĮįȚȠȪ țĮȚ
ĮȡȦȝĮIJȚțȫȞ İȜĮȓȦȞ ıIJȠȣȢ IJȐijȠȣȢ, ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ ȤȡȒıȘ ʌȑȡĮȞ IJȘȢ IJĮijȚțȒȢ ȖȚ¶ ĮȣIJȩ țĮȚ
Ș șİȝĮIJȠȜȠȖȓĮ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ)
- ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȑȞIJȠȞȘ İȟȐȡIJȘıȘ ȝİ IJȘ «ȝİȖȐȜȘ ȗȦȖȡĮijȚțȒ»
- ȉȠ ȕȐșȠȢ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ Ȝİȣțȩ țĮȚ ȠȚ ıțȘȞȑȢ ȗȦȖȡĮijȚıȝȑȞİȢ ȝİ ȠȡȣțIJȐ Ȓ ijȣIJȚțȐ
ȤȡȫȝĮIJĮ ȝİ ʌȡȩıȝȚȟȘ ȞİȡȠȪ
- Ǿ ʌȡȠİIJȠȚȝĮıȓĮ țĮȚ țĮIJĮıțİȣȒ IJȦȞ ȤȡȦȝȐIJȦȞ ȕĮıȓȗȠȞIJĮȞ ıIJȚȢ IJİȤȞȚțȑȢ IJȘȢ
«ȝİȖȐȜȘȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ»
- (254) ȉĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ȤȡȫȝĮIJĮ ȑȝʌĮȚȞĮȞ ȝİIJȐ IJȠ ȥȒıȚȝȠ
ȂǿȀȇȅȉǼȋȃǿǹ
ȂİIJĮȜȜȠIJİȤȞȓĮ : ĮijȚİȡȦȝȑȞȘ ıİ İȓįȘ ʌȠȜȣIJİȜİȓĮȢ (ĮȡȖȣȡȐ ıțİȪȘ ıȣȝʌȠıȓȦȞ) țĮȚ ıİ
ĮijȚİȡȫȝĮIJĮ ıIJȠȣȢ șİȠȪȢ țĮȚ IJȚȢ ȚİȡȠIJİȜİıIJȓİȢ
(256) ȀȠıȝȒȝĮIJĮ : țȣȡȓȦȢ ȖȣȞĮȚțİȓĮ, Įʌȩ Ȥȡȣıȩ (İȞȫIJȚĮ, ʌİȡȚįȑȡĮȚĮ, ȥȑȜȜȚĮ).
ǺĮȡȪIJȚȝĮ įĮȤIJȣȜȓįȚĮ ȝİ İȖȤȐȡĮțIJİȢ ʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ Ȓ įİȝȑȞĮ ȝİ
ıijȡĮȖȚįȩȜȚșȠȣȢ ȖȚĮ ȐȞįȡİȢ țĮȚ ȖȣȞĮȓțİȢ
(258) ǼȁȁǾȃǿȈȉǿȀǾ ȆǼȇǿȅǻȅȈ
ǼȚıĮȖȦȖȒ :

Ȃİ IJȚȢ țĮIJĮțIJȒıİȚȢ IJȠȣ ǹȜȑȟĮȞįȡȠȣ, Ƞ İȜȜȘȞȚțȩȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȩȢ İȟĮʌȜȫșȘțİ țĮȚ
įȑȤIJȘțİ İʌȚȡȡȠȑȢ Įʌȩ IJȘȞ ǹıȓĮ. Ǿ İȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ, įȚĮIJȘȡȫȞIJĮȢ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ,
ĮʌȠIJȑȜİıİ ʌȩȜȠ ȑȜȟȘȢ țȚ ȑIJıȚ İʌȚȕȓȦıİ. ǼȞȫ ʌȠȜȚIJȚțȐ Ș ǼȜȜȐįĮ ʌĮȡȒțȝĮȗİ, Ș IJȑȤȞȘ
IJȘȢ ıȣȞȑȤȚıİ ȞĮ įȚĮįȓįİIJĮȚ ıIJȘȞ ǹȓȖȣʌIJȠ țĮȚ IJȘȞ ǹıȓĮ ȦȢ «İȜȜȘȞȚıIJȚțȒ» țĮȚ ȝİIJȐ
ıIJȘ ǻȪıȘ ȦȢ «İȜȜȘȞȠȡȦȝĮȧțȒ»
(259) īİȞȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ :
- İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ țȠıȝȚțȒ Įʌȩ ȩIJȚ ȚİȡȒ
- İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ įȚİșȞȒȢ ʌĮȡȐ IJȠʌȚțȒ
- İȓȞĮȚ İȟȦıIJȡİijȒȢ țĮȚ ȩȤȚ İıȦıIJȡİijȒȢ
ȀȠıȝȚțȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ :
-Ǿ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ ȦȢ țİȞIJȡȚțȩȢ ȝȠȤȜȩȢ ıIJȘȞ ȚıIJȠȡȚțȒ ĮȞȑȜȚȟȘ
-Ǿ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ȠȜȪȝʌȚȦȞ șİȫȞ Įʌȩ șİȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ ȝȠȞȐȡȤİȢ
-Ǿ ʌȓıIJȘ ıIJȘȞ ȉȪȤȘ țĮȚ ȩȤȚ ıIJȠȣȢ ıȣȖțȡȠIJȘȝȑȞȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ
ǻȚİșȞȒȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ :
ȅȚ ĮȤĮȞİȓȢ ĮȣIJȠțȡĮIJȠȡȓİȢ İȣȞȠȠȪȞ IJȚȢ ȝİIJĮțȚȞȒıİȚȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ țĮȚ IJȘ ȝİIJȐȜȜĮȟȘ
IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ.
ǼȟȦıIJȡİijȒȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ :
-ȀȠıȝȚțȩȢ Ȓ țȠıȝȠʌȠȜȓIJȚțȠȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ
-ȆĮIJȡȠȞȓĮ IJȦȞ ȚıȤȣȡȫȞ
-ĭȚȜȠıȠijȚțȒ ȡȠʌȒ ʌȡȠȢ IJȘ șİȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ĮIJȩȝȠȣ țĮȚ IJȘȞ ʌĮȡĮȖțȫȞȚıȘ IJȠȣ șİȓȠȣ
īȁȊȆȉǿȀǾ & ȆȇȅȈȍȆȅīȇǹĭǿǹ
-ȆȡȠıȒȜȦıȘ ıIJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȝȠȡijȒ țĮȚ IJȚȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJȑȢ IJȘȢ
-ȋȡȒıȘ ıȣȝȕȩȜȦȞ, ıIJȐıİȦȞ țĮȚ ıȣıȤİIJȚıȝȫȞ ȖȚĮ IJȘ ıȪȞįİıȘ IJȘȢ ʌĮȡȐıIJĮıȘȢ ȝİ
ȚıIJȠȡȚțȐ țĮȚ ȝȣșȠȜȠȖȚțȐ ȖİȖȠȞȩIJĮ
-Ǿ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ IJȑȤȞȘȢ ȦȢ ȝȞȘȝİȓȠȣ, ȦȢ ʌȩȜȠ ȑȜȟȘȢ IJȠȣ țȠȚȞȠȪ țĮȚ ȦȢ
ijȠȡȑĮ ȝȘȞȣȝȐIJȦȞ
ȅȚ ĮȜȜĮȖȑȢ ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚıIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ ĮijȠȡȠȪȞ IJȠ ȪijȠȢ țĮȚ IJȘȞ țȜȓȝĮțĮ. ȊʌȐȡȤİȚ
IJȐıȘ ȝİȖȑșȣȞıȘȢ IJȦȞ įȚĮıIJȐıİȦȞ țĮȚ IJȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ, ȜȩȖȦ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ țĮȚ
ȚįİȠȜȠȖȚțȫȞ ĮȜȜĮȖȫȞ ʌȠȣ įȘȝȚȠȪȡȖȘıĮȞ ȞȑİȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. (260) ȑIJıȚ,
ȑȤȠȣȝİ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ șİȝĮIJȚțȑȢ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ ıIJȘ ȖȜȣʌIJȚțȒ țĮȚ įȚȐșİıȘ ʌȡĮȖȝȐIJİȣıȒȢ
IJȠȣȢ ȝİ ijȚȜȠıȠijȚțȒ, ʌĮȡĮįİȚȖȝĮIJȚțȒ țĮȚ ıțȦʌIJȚțȒ įȚȐșİıȘ.
ȆȇȅȈȍȆȅīȇǹĭǿǹ
-Ǿ ĮʌȩįȠıȘ IJȦȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ
-ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖȞȦȡȓıȚȝȠ țĮȚ ȞĮ İțijȡȐȗİȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ
-ȉȠ ȐIJȠȝȠ ȦȢ țȪȡȚȠ șȑȝĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ țȠȚȞȦȞȚțȩ IJȠȣ ȡȩȜȠ țĮȚ IJȘ ijȣıȚȠȖȞȦȝȓĮ
IJȠȣ
ȉĮ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ʌȠȡIJȡȑIJĮ İȓȞĮȚ ĮʌİȚțȠȞȓıİȚȢ ȘȖİȝȩȞȦȞ. ȉȘȞ ĮȡȤȒ ȑțĮȞİ Ƞ
ǹȜȑȟĮȞįȡȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ. ȆĮȡȑȝİȚȞİ ȦȢ
șİȝĮIJȚțȒ țĮȚ ȝİIJȐ IJȠ șȐȞĮIJȩ IJȠȣ, İȞȫ ĮʌȠIJȑȜİıİ ʌȡȩIJȣʌȠ țĮȚ ȖȚĮ ȐȜȜȠȣȢ ȕĮıȚȜİȓȢ.
(261) ȁȪıȚʌʌȠȢ :
- īȜȪʌIJȘȢ, ıȣȞįİįİȝȑȞȠȢ ȝİ IJȘ ȝĮțİįȠȞȚțȒ ȕĮıȚȜȚțȒ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮ

- ǻİȟȚȠIJȑȤȞȘȢ țĮȚ ıIJȠ ȤĮȜțȩ țĮȚ ıIJȠ ȝȐȡȝĮȡȠ
- ǻȘȝȚȠȪȡȖȘıİ ʌȠȜȜȠȪȢ ĮșȜȘIJȑȢ ȦȢ ıȣȞİȤȚıIJȒȢ IJȘȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ IJȘȢ ʌĮIJȡȓįĮȢ IJȠȣ
ȆİȜȠʌȠȞȞȒıȠȣ țĮȚ IJȠȣ ȆȠȜȪțȜİȚIJȠȣ)
- ǹıȤȠȜȒșȘțİ ȝİ IJȘ ȖȣȝȞȒ ĮȞįȡȚțȒ ȝȠȡijȒ ȝİ țȐʌȠȚȠȣȢ ȩȝȦȢ ȞİȦIJİȡȚıȝȠȪȢ
- (262) ȁȩȖȦ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ȝȩȞȠ, ȑȤȠȣȝİ ĮȜȜȠȚȦȝȑȞȘ İȚțȩȞĮ IJȦȞ ȖȜȣʌIJȫȞ IJȠȣ
īȣȝȞȒ ȖȣȞĮȚțİȓĮ ȝȠȡijȒ :
-ʌĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ıIJȡȠijȒ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȘȞ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȒ IJȘȢ țȚ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ ĮʌȠIJİȜİȓ șİȝĮIJȚțȒ
-İʌȚțȡĮIJȑıIJİȡȘ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ĮȣIJȒ IJȘȢ ǹijȡȠįȓIJȘȢ ȝİ IJȠȞ İȡȦIJȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ ȞĮ
įȚĮʌİȡȞȐİȚ IJĮ ȖȜȣʌIJȐ
(263) ȉȠ ȑȡȖȠ IJȑȤȞȘȢ İȚıȑȡȤİIJĮȚ ıIJȘȞ ȚįȚȦIJȚțȒ țĮIJȠȚțȓĮ, ȦȢ İʌȚįȓȦȟȘ IJȘȢ ʌȠȜȣIJȑȜİȚĮȢ
țĮȚ IJȘȢ İțȗȒIJȘıȘȢ IJȘȢ ȐȡȤȠȣıĮȢ IJȐȟȘȢ. Ǿ IJȑȤȞȘ ıȣȞįȑİIJĮȚ ʌȜȑȠȞ ȝİ IJȠ ȐIJȠȝȠ. ȉȠ
ʌȞİȪȝĮ IJȘȢ įȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ țĮȚ IJȠȣ ȝȑIJȡȠȣ İȖțĮIJĮȜİȓʌİIJĮȚ.
Ȃİ IJȘ įȚȐįȠıȘ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓĮȢ, Ș șİȝĮIJȠȖȡĮijȓĮ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ ȖȓȞİIJĮȚ
ʌȡȠıijȠȡȩIJİȡȘ ȖȚĮ IJȘȞ ȚįȚȦIJȚțȒ ȤȡȒıȘ.
(267) ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ
Ǿ ĮȞȐȜȘȥȘ IJȦȞ ĮȡȤ/țȫȞ ȑȡȖȦȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ȘȖİȝȩȞİȢ, ʌȡȠțȐȜİıĮȞ ȑȞIJȠȞȘ țȚȞȘIJȚțȩIJȘIJĮ
țĮȚ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțĮȞ ȞȑȠȚ IJȪʌȠȚ, İȞȫ ȕİȜIJȚȫșȘțĮȞ ȠȚ ʌĮȜĮȚȩIJİȡȠȚ.
ȉȠ ȕĮıȓȜİȚȠ IJȘȢ ȆİȡȖȐȝȠȣ :
ǹȞĮįİȓȤșȘțİ ıİ ȝİȖȐȜȠ țȑȞIJȡȠ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȕĮıȚȜİȓĮȢ IJȦȞ
ǹIJIJĮȜȚįȫȞ.
ȈIJȠȐ : IJȪʌȠȢ ȤȡȘıIJȚțȠȪ țIJȚȡȓȠȣ. ȈȣȞȒșȦȢ ʌȜĮȚıȓȦȞİ ȚİȡȐ țĮȚ ȐȜȜȠȣȢ IJȩʌȠȣȢ
ıȣȞȐșȡȠȚıȘȢ. ǹʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ ıIJİȖĮıȝȑȞȠ įȚȐįȡȠȝȠ, ĮȞȠȚțIJȩ ıIJȘ ȝȚĮ İʌȚȝȒțȘ
ʌȜİȣȡȐ IJȠȣ, İȞȫ įȚĮșȑIJİȚ ıİȚȡȐ ȝȚțȡȫȞ įȦȝĮIJȓȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȦȢ
țĮIJĮıIJȒȝĮIJĮ Ȓ ĮʌȠșȘțİȣIJȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ (ȈIJȠȐ IJȠȣ ǹIJIJȐȜȠȣ, ǹșȒȞĮ)
(265) ȃĮȩȢ : IJȠ ıȘȝĮȞIJȚțȩIJİȡȠ ĮȡȤȚIJİțIJȩȞȘȝĮ
ǻȚİȣȡȪȞİIJĮȚ Ș ȤȡȒıȘ IJȠȣ țȠȡȚȞșȚĮțȠȪ ȡȣșȝȠȪ, ʌȠȣ IJĮȚȡȚȐȗİȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıIJȘȞ
ĮȚıșȘIJȚțȒ IJȠȣ țȠȚȞȠȪ.
ĬȑĮIJȡȠ :
ǹȡȤĮȚȩIJȘIJĮ : ȣʌĮȓșȡȚȠ țĮȚ ĮȝijȚșİĮIJȡȚțȩ, İțȝİIJĮȜȜİȣȩIJĮȞ IJȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ IJȦȞ ȜȩijȦȞ
ǹȡȤĮȧțȒ țĮȚ ȀȜĮıȚțȒ İʌȠȤȒ (266) : ȟȪȜȚȞĮ, ȝȐȜȜȠȞ ȜȣȩȝİȞĮ țĮșȓıȝĮIJĮ
4ȠȢ ĮȚ. : ȀĮIJĮıțİȣȒ ȝȞȘȝİȚȦįȫȞ șİȐIJȡȦȞ Įʌȩ ȝȐȡȝĮȡȠ țĮȚ ĮȞĮțĮȓȞȚıȘ IJȦȞ
ʌĮȜĮȚȠIJȑȡȦȞ. (267) Ȃİ IJȘȞ İȝijȐȞȚıȘ ȞȑȦȞ ȝȠȡijȫȞ įȡȐȝĮIJȠȢ, IJȠ ʌȡȠıțȒȞȚȠ ĮʌȠțIJȐ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ įȚĮțȩıȝȘıȘ.
ȅȚțȚıIJȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ
ǹȡȤĮȚȠİȜȜȘȞȚțȒ ȠȚțȓĮ :
-ǹȣIJȩȞȠȝȘ, ʌȡȠȠȡȚıȝȑȞȘ ȖȚĮ ıIJȑȖĮıȘ IJȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ.
-ǼȞIJĮȖȝȑȞȘ ıIJȠȞ ȠȚțȚıIJȚțȩ ȤȫȡȠ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ
-ȆĮȡȑȤİȚ ʌȡȠıIJĮıȓĮ Įʌȩ IJȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ IJȚȢ ĮȞșȡȫʌȚȞİȢ İʌȚȕȠȣȜȑȢ
-ǼȓȞĮȚ ĮıijĮȜȒȢ țĮȚ ĮʌĮȡĮȕȓĮıIJȘ
(268) ǼȜȜȘȞȚțȒ ȠȚțȓĮ :
- ǼıȦıIJȡİijȒȢ, țȜİȚıIJȒ ʌȡȠȢ IJȠȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ ȤȫȡȠ

- ǹʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ įȦȝȐIJȚĮ įȚĮIJİIJĮȖȝȑȞĮ ȖȪȡȦ Įʌȩ țİȞIJȡȚțȒ ĮȣȜȒ.
- Ȃİ ȝȚțȡȐ Ȓ ȝİȖȐȜĮ ĮȞȠȓȖȝĮIJĮ İȟĮıijĮȜȓȗİIJĮȚ Ƞ ijȣıȚțȩȢ ĮİȡȚıȝȩȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıIJĮıȓĮ
Įʌȩ IJȠȞ ȐȞİȝȠ
- Ǿ șȪȡĮ İȓȞĮȚ ıIJİȞȒ țĮȚ IJĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ ȝȚțȡȐ. ȅȚ ȤȫȡȠȚ ĮʌȜȠȓ țĮȚ ȤȡȘıIJȚțȠȓ
- ȈIJĮ įȦȝȐIJȚĮ IJȦȞ ȖȣȞĮȚțȫȞ İȚıȑȡȤȠȞIJĮȚ ȝȩȞȠȞ ȠȚ ȐȞįȡİȢ IJȘȢ ȠȚțȠȖİȞİȓĮȢ
- ȅȚ ȤȫȡȠȚ ȣʌȠįȠȤȒȢ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJȠȣȢ ȐȞįȡİȢ
- ȊʌȐȡȤİȚ Ƞ «ĮȞįȡȫȞ», ȩʌȠȣ ȖȓȞȠȞIJĮȚ IJĮ ıȣȝʌȩıȚĮ, ȝİ țȜȓȞİȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĮȞȠȚȤIJȩ ȤȫȡȠ
ǼȜȜȘȞȚıIJȚțȒ ȠȚțȓĮ :
-ǻȘȝȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ Ș IJȐıȘ ȝİȖȐȜȦȞ, ĮȞȠȚȤIJȫȞ įȘȝȩıȚȦȞ ȤȫȡȦȞ țĮȚ IJİIJȡĮȖȦȞȚıȝȑȞȦȞ,
ȚıȠȝİȖİșȫȞ ȚįȚȦIJȚțȫȞ ȠȚțȠʌȑįȦȞ
(269) 4ȠȢ ĮȚ. ȆȡȠıIJȓșİIJĮȚ IJȠ ʌİȡȚıIJȪȜȚȠ ȝİ İȞIJȣʌȦıȚĮțȩ įȚȐțȠıȝȠ țĮȚ ȝȦıĮȧțȐ
įȐʌİįĮ. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ IJȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩIJİȡȠ IJȪʌȠ ĮıIJȚțȒȢ ȠȚțȓĮȢ
ǽȍīȇǹĭǿȀǾ
ȅȚ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮțĮȜȪijșȘțĮȞ ıIJȘ ȂĮțİįȠȞȓĮ, įȓȞȠȣȞ ȞȑĮ İȚțȩȞĮ.
(270) ǺȡȑșȘțĮȞ ıIJȠȣȢ IJȐijȠȣȢ IJȘȢ ǺİȡȖȓȞĮȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ ȝİ IJȠ ĭȓȜȚʌʌȠ țĮȚ IJȠȞ
ǹȜȑȟĮȞįȡȠ ĮȜȜȐ ȠȚ ĮʌȩȥİȚȢ įȚȓıIJĮȞIJĮȚ.
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȠȣȢ :
-İȖțĮIJȐȜİȚȥȘ IJȠȣ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮIJȠȢ. ȅȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȠȓ ȤȡȦȝĮIJȚțȠȓ IJȩȞȠȚ İȓȞĮȚ ʌȠȣ
ĮʌȠįȓįȠȣȞ IJȠȞ ȩȖțȠ, IJȠ ȕȐșȠȢ țĮȚ IJȘȞ ʌȡȠȠʌIJȚțȒ
-İʌȚȤİȚȡİȓIJĮȚ Ș įȒȜȦıȘ IJȘȢ ʌȡȠȠʌIJȚțȒȢ țĮȚ IJȘȢ țȓȞȘıȘȢ
-Ƞ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘȢ ıIJȡȑijİIJĮȚ ʌȡȠȢ IJȠ IJȠʌȓȠ țĮȚ ȦȢ ıțȘȞȚțȩ țĮȚ ȦȢ țȪȡȚȠ șȑȝĮ
ȌǾĭǿǻȍȉǹ
-ǹʌȘȤȠȪȞ ȗȦȖȡĮijȚțȑȢ IJȐıİȚȢ țĮȚ ȦȢ ĮȞIJȓȖȡĮijĮ ʌĮȜĮȚȠIJȑȡȦȞ ʌȚȞȐțȦȞ țĮȚ ȦȢ
ıȪȖȤȡȠȞȫȞ IJȠȣȢ
-īȞȫȡȚıĮȞ ȝİȖȐȜȘ ĮʌȒȤȘıȘ țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȠȤȦȡȘȝȑȞȘ İȜȜȘȞȚıIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ (ȠȚțȓİȢ)
(271) ȂǿȀȇȅȉǼȋȃǿǹ
- ȈȘȝĮȞIJȚțȐ ȑȡȖĮ ıİ ʌȠȜȪIJȚȝĮ ȣȜȚțȐ
- Ǿ įȚȐįȠıȒ IJȘȢ ıȣȞȑȕĮȜİ ıIJȘȞ İȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ IJİȤȞȚțȒȢ țĮȚ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ ʌĮȡȩȝȠȚȦȞ
IJİȤȞȫȞ İȞȫ ĮȪȟȘıİ IJȘ ȗȒIJȘıȘ İȚįȫȞ įȚĮțȩıȝȘıȘȢ țĮȚ ʌȠȜȣIJİȜİȓĮȢ
- ȉĮȣIJȩȤȡȠȞĮ ȝİ IJȘȞ ȓįȡȣıȘ IJȦȞ İȜȜȘȞȚıIJȚțȫȞ ȕĮıȚȜİȓȦȞ, İȡȖĮıIJȒȡȚĮ İȖțĮșȓıIJĮȞIJĮȚ
ıİ ȩȜĮ IJĮ ȝȑȡȘ ȝİ İȜȜȘȞȚțȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ
- ǹȞ țĮȚ Ȓȡșİ ıİ İʌĮijȒ ȝİ ȐȜȜȠȣȢ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪȢ, ȞȑİȢ IJİȤȞȚțȑȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ, įȚĮIJȒȡȘıİ
IJȠȞ İȜȜȘȞȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ
ȃȅȂǿȈȂǹȉǹ
Ǿ ȞȠȝȚıȝĮIJȠIJİȤȞȓĮ ʌȡȠȦșİȓ IJȘȞ ʌȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓĮ. ȅȚ ȘȖİȝȩȞİȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș
ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ IJȠȣȢ ĮʌȠIJȣʌȫȞȠȞIJĮȚ ıİ ĮȣIJȐ. ȈIJĮșİȡȒ ĮȟȓĮ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ, Ƞ ǹȜȑȟĮȞįȡȠȢ
ȦȢ ʌȡȩȖȠȞȠȢ (ıȣȞȒșİȚĮ ʌȠȣ ıIJĮįȚĮțȐ İȖțĮIJĮȜİȓijșȘțİ).
(272) Ǿ ȝİȖȐȜȘ țȣțȜȠijȠȡȓĮ IJȦȞ ȞȠȝȚıȝȐIJȦȞ ĮʌİȚțȩȞȚȗĮȞ țĮȚ IJȠ ıȣȝȕȠȜȚıȝȩ IJȘȢ
ȘȖİȝȠȞȓĮȢ. ǺĮıȓȗȠȞIJĮȞ ıİ İʌȚȖȡĮijȑȢ țĮȚ IJȘȞ IJȑȤȞȘ IJȠȣ ȤĮȡȐțIJȘ. ǼȓȤĮȞ :
- ȡİĮȜȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ IJȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ
- ȚįİĮȜȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ıȣȝȕȠȜȚıȝȠȪ
(273) ȈĭȇǹīǿǻǼȈ
- ȈȣȖȖİȞȚțȒ IJİȤȞȚțȒ ȝİ ĮȣIJȒȞ IJȦȞ ȞȠȝȚıȝȐIJȦȞ

- ȆĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ ȝİȖȐȜȘ ʌȠȚțȚȜȓĮ ʌȠȜȪIJȚȝȦȞ ȜȓșȦȞ ȜȩȖȦ IJȦȞ ĮȣȟȘȝȑȞȦȞ
ȝİIJĮțȚȞȒıİȦȞ.
(274) ȉǼȋȃǾ ȉǾȈ ȇȍȂǹǿȅȀȇǹȉǿǹȈ
2ȠȢ ĮȚ. : ǿįȚĮȓIJİȡĮ ȑȞIJȠȞȘ Ș ȡȦȝĮȧțȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ ıIJȠȞ İȜȜȘȞȚțȩ țȩıȝȠ.
ǼʌİȝȕĮȓȞȠȣȞ ʌȠȜȚIJȚțȐ, İʌȘȡİȐȗȠȣȞ țĮȚ İʌȘȡİȐȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ IJȑȤȞȘ
ȆȒȡĮȞ : IJȠȞ ĮȞșȡȦʌȠțİȞIJȡȚıȝȩ
ȉȠ İȞįȚĮijȑȡȠȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮijȒȖȘıȘ
ȉȠȞ țȠȚȞȦȞȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ
ǹȞȑʌIJȣȟĮȞ : țȜĮıȚțȚıIJȚțȩ İȞįȚĮijȑȡȠȞ ȖȚĮ IJȘȞ țȜĮıȚțȒ ǹșȘȞĮȧțȒ IJȑȤȞȘ
ȉĮ ĮȞIJȓȖȡĮijĮ IJȦȞ țȜĮıȚțȫȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ ȖȜȣʌIJȫȞ
ǼʌİȞȑȕȘıĮȞ Ȓ İʌȚįȚȩȡșȦıĮȞ ʌĮȜĮȚȩIJİȡĮ ȝȞȘȝİȓĮ (ȃĮȩȢ ȅȜȣȝʌȓȠȣ ǻȚȩȢ ȆȪȜȘ IJȠȣ
ǹįȡȚĮȞȠȪ)
ȂȞȘȝİȓȠ ĭȚȜȠʌȐʌʌȠȣ : ıȣȞįȣĮıȝȩȢ İȜȜȘȞȚțȫȞ țĮȚ ȡȦȝĮȧțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ
ȆĮȡĮıIJȐıİȚȢ IJȦȞ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ IJȠȣ ĭȚȜȩʌĮʌʌȠȣ
ǼȝijĮȞȑȢ įİȓȖȝĮ İȜȜȘȞȚțȒȢ ± İȜȜȘȞȚıIJȚțȒȢ ± ȡȦȝĮȧțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
(277) ȈȊȃȅȌǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ
- ȂİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ȂȚȞȦȧțȠȪ țĮȚ ȂȣțȘȞĮȧțȠȪ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ Ș ǼȜȜȐįĮ ȕȡȑșȘțİ ıİ
ȐıȤȘȝȘ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ, ʌȠȜȚIJȚțȒ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȒ șȑıȘ
- ǹȞĮțȐȝʌIJİȚ ıIJĮ ȝȑıĮ IJȠȣ 10Ƞȣ ĮȚ. ȝİ įȘȝȠȖȡĮijȚțȒ ȐȞȠįȠ țĮȚ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮȕȓȦıȘȢ
- DzȡȤȠȞIJĮȚ ʌȡȩıijȣȖİȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼȖȖȪȢ ǹȞĮIJȠȜȒ țĮȚ ijȑȡȞȠȣȞ ȝĮȗȓ IJȠȣȢ IJȑȤȞİȢ țĮȚ
IJİȤȞȚțȑȢ
- ȀĮIJȐ IJȠȞ 8Ƞ ĮȚ. IJȠ İȜȜȘȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ĮȞșİȓ
- 9ȠȢ ± 8ȠȢ ĮȚ. : Ǿ IJȑȤȞȘ ĮȞIJĮȞĮțȜȐ IJȚȢ İȟİȜȓȟİȚȢ. ȃȑİȢ IJİȤȞȚțȑȢ țĮȚ ȝȠIJȓȕĮ.
īİȦȝİIJȡȚțȒ İʌȠȤȒ
- 7ȠȢ ĮȚ. : ȆĮȖȚȫȞȠȞIJĮȚ ȠȚ ʌȩȜİȚȢ ± țȡȐIJȘ. ȆȡȫIJĮ ȝȞȘȝİȚĮțȐ ȜȓșȚȞĮ țIJȓȡȚĮ țĮȚ
ȖȜȣʌIJȐ.
ǻȚȐįȠıȘ IJȘȢ «ĮȞĮIJȠȜȓȗȠȣıĮȢ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮȢ»
- ǹȞȐʌIJȣȟȘ ȝİȖȐȜȦȞ ȚİȡȫȞ ʌȠȣ įȑȤȠȞIJĮȚ ĮȞĮșȒȝĮIJĮ. ȆĮȖȓȦıȘ IJȠȣ įȦȡȚțȠȪ țĮȚ IJȠȣ
ȚȦȞȚțȠȪ ȡȣșȝȠȪ
- ǹȡȤĮȧțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ : ȀȠȪȡȠȢ țĮȚ ȀȩȡȘ ıIJȘ ȖȜȣʌIJȚțȒ. ȂİȜĮȞȩȝȠȡijȠȢ țĮȚ
İȡȣșȡȩȝȠȡijȠȢ ȡȣșȝȩȢ ıIJȘȞ țİȡĮȝȚțȒ
- ȀȜĮıȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ : ȂİȖȐȜȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȦȞ IJİȤȞȫȞ. ĭİȚįȓĮȢ, ȆȠȜȪțȜİȚIJȠȢ. ȈIJȘ
ȗȦȖȡĮijȚțȒ ȝİȖȐȜȠȢ șİȦȡİȓIJĮȚ Ƞ ȆȠȜȪȖȞȦIJȠȢ, ȖȞȦıIJȩȢ ȝȩȞȠ Įʌȩ ĮȞĮijȠȡȑȢ.
- ǼȜȜȘȞȚıIJȚțȒ İʌȠȤȒ : ǻȚİȪȡȣȞıȘ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ. ȆȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓĮ, ȥȘijȚįȦIJȩ,
ȝİIJĮȜȜȠIJİȤȞȓĮ țĮȚ ȝȚțȡȠIJİȤȞȓĮ.
- ȇȦȝĮȚȠțȡĮIJȓĮ : ȆĮIJȡȠȞȓĮ țĮȚ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢ ȇȦȝĮȓȦȞ ± ǼȜȜȒȞȦȞ.
_________________
www.ollthatjazz.gr ȂʌİȓIJİ ȝȑıĮ ȡİ!
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ
§ 
ȋȡȒıIJȘȢ

DzȞIJĮȟȘ: Apr 17, 2007
ǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ: 1986
ȉȩʌȠȢ: ǹșȒȞĮ
ǻȘȝȠıȚİȪșȘțİ: ȉȡȚ Ȉİʌ 09, 2008 9:16 am

ĬȑȝĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ:

ȉȅȂȅȈ Ǻ¶ ǺȊǽǹȃȉǿȃǾ ȉǼȋȃǾ
(19) Ȁİij. 1 ± Ǿ ȈȋǼȈǾ ȉǾȈ ǺȊǽ. ȉǼȋȃǾȈ ȂǼ ȉǾ ǺȊǽ. ĬȇǾȈȀǼǿǹ
ȆȡȫȚȝȘ ǺȣȗĮȞIJȚȞȒ : Ș IJȑȤȞȘ IJȘȢ ȪıIJİȡȘȢ ȡȦȝĮȧțȒȢ, ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ıIJȠ
ȤȡȚıIJȚĮȞȚıȝȩ țĮȚ IJȘ ȜĮIJȡİȓĮ IJȠȣ. ȂȑıĮ Įʌȩ IJȘȞ IJȑȤȞȘ ĮʌȘȤȠȪȞIJĮȞ IJȠ șİȓȠ įȡȐȝĮ țĮȚ
IJȠ ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȩ įȩȖȝĮ. ȅȚ įİıȝȠȓ ȕȣȗ. ȉȑȤȞȘȢ țĮȚ ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȒȢ șȡȘıțİȓĮȢ ʌĮȡȑȝİȚȞĮȞ
ȐȡȡȘțIJȠȚ. ȉĮ ıȦȗȩȝİȞĮ ȑȡȖĮ IJȑȤȞȘȢ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȞ Įʌȩ IJȠ ȤȡȚıIJȚĮȞȚıȝȩ, İȞȫ
ıȘȝĮȞIJȚțȐ «țȠıȝȚțȐ» ȑȡȖĮ, ȑȤȠȣȞ ȤĮșİȓ ȝİIJȐ IJȚȢ țĮIJĮıIJȡȠijȑȢ IJȦȞ ȅșȦȝĮȞȫȞ. ȉĮ
ʌȠȜȜȐ șȡȘıțİȣIJȚțȐ țĮȜȜȚIJİȤȞȒȝĮIJĮ, ĮʌȠįȓįȠȞIJĮȚ ıIJȘ șȡȘıțİȣIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ
ȝİıĮȚȦȞȚțȠȪ ĮȞșȡȫʌȠȣ țĮȚ IJȠ ȡȩȜȠ IJȘȢ ǼțțȜȘıȓĮȢ ıIJȘȞ IJȩIJİ țȠȚȞȦȞȓĮ.
(20) ȆȠȜȜȐ ȑȡȖĮ IJȑȤȞȘȢ ȒIJĮȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ʌȚıIJȫȞ ȦȢ įȫȡȠ ȖȚĮ IJȠ șİȩ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ
ʌȡȠıIJĮıȓĮ țĮȚ IJȘȞ İȣȞȠȧțȒ IJȠȣ țȡȓıȘ.
ȅȚ ǺȣȗĮȞIJȚȞȠȓ ʌȓıIJİȣĮȞ ʌȦȢ ȝİ țȐʌȠȚȠ IJȡȩʌȠ IJȠ İȚțĮıIJȚțȩ ȑȡȖȠ IJĮȣIJȚȗȩIJĮȞ ȝİ IJȠ
ʌȡȦIJȩIJȣʌȠ. ȉȠ ʌȠȡIJȡȑIJȠ İȞȩȢ ĮȖȓȠȣ, ĮʌȠțIJȠȪıİ IJȘȞ ȣʌȩıIJĮıȒ IJȠȣ țĮȚ IJȠȞ ȑijİȡȞİ
țȠȞIJȐ ıIJȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ. ǼȚțȩȞİȢ įİȞ ȣʌȒȡȤĮȞ ȝȩȞȠ ıIJȠȣȢ ȞĮȠȪȢ ĮȜȜȐ (21) țĮȚ ıIJĮ
ıʌȓIJȚĮ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıİ ʌȡȠıȦʌȚțȐ İȓįȘ. ȆȓıIJİȣĮȞ İʌȓıȘȢ ıIJȚȢ șİȡĮʌİȣIJȚțȑȢ IJȠȣȢ
ȚįȚȩIJȘIJİȢ.
ǹĭǹǿȇǼȈǾ Ȁǹǿ ȃǹȉȅȊȇǹȁǿȈȂȅȈ
ȅ ȤȡȚıIJȚĮȞȚıȝȩȢ įİȞ İȓȤİ țĮȜȑȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİ IJȘȞ IJȑȤȞȘ, ȜȩȖȦ IJȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ IJȘȢ
İȚįȦȜȠȜĮIJȡİȓĮȢ. ȅȚ ȤȡȚıIJȚĮȞȠȓ ıȣȖȖȡĮijİȓȢ, İȓIJİ IJȘȞ ĮȖȞȠȠȪıĮȞ İȓIJİ IJȘȢ
İȞĮȞIJȚȫȞȠȞIJĮȞ. ǹʌȩ IJĮ ȝȑıĮ IJȠȣ 4Ƞȣ ĮȚ. ȣʌȩ IJȘȞ İʌȓįȡĮıȘ IJȘȢ țȜĮıȚțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ,
țȐʌȠȚȠȚ İȓįĮȞ IJȘȞ IJȑȤȞȘ ȦȢ ʌĮȚįĮȖȦȖȚțȩ ȑȡȖȠ, ıȣȝʌȜȒȡȦȝĮ IJȠȣ țĮIJȘȖȘIJȚțȠȪ. ǹijȠȪ
Ƞ șİȩȢ țĮșĮȖȓĮıİ IJȘȞ ȪȜȘ ʌĮȓȡȞȠȞIJĮȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȝȠȡijȒ, IJȠ șİȓȠ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ
ĮȞĮʌĮȡĮıIJĮșİȓ ıİ ĮȣIJȒȞ.
(22) Ǿ ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȒ IJȑȤȞȘ įȘȝȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ ıIJȠȞ 4Ƞ țĮȚ 5Ƞ ĮȚ. ȠȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ, ȝȑıȦ IJȦȞ
İȚțĮıIJȚțȫȞ, ʌȡȠıʌȐșȘıĮȞ ȞĮ ȝȠȡijȠʌȠȚȒıȠȣȞ IJȠ įȩȖȝĮ. ǼʌİȚįȒ ȩȝȦȢ Ș ĮijȒȖ ȘıȘ IJȠȣ
șİȓȠȣ įȡȐȝĮIJȠȢ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ IJȠʌȠșİIJȘșİȓ ȝȩȞȠ ıİ ȝİIJĮijȣıȚțȩ ȤȫȡȠ, IJĮ șȑȝĮIJĮ
ȑʌȡİʌİ ȞĮ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȦȢ ĮȞĮʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ İȞȩȢ ȐȜȜȠȣ țȩıȝȠȣ, ʌȑȡĮ Įʌȩ IJȠȞ
ĮȞșȡȫʌȚȞȠ, ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌĮțȠȪȞ ıIJȠȣȢ ȞȩȝȠȣȢ IJȘȢ ȪȜȘȢ. DzIJıȚ ȠįȘȖȘșȒțĮȝİ ʌȡȠȢ IJȘȞ
ĮijĮȓȡİıȘ ʌȠȣ ȑįȦıİ ȣʌİȡȕĮIJȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ.
Ǿ ıȣȞİȚįȘIJȒ ʌȠȡİȓĮ Įʌȩ IJȠ ȞĮIJȠȣȡĮȜȚıȝȩ ʌȡȠȢ IJȘȞ ĮijĮȓȡİıȘ, ȑȤİȚ ȦȢ ıțȠʌȩ ȞĮ įİȚ Ƞ
șİĮIJȒȢ ȝİ IJĮ ȝȐIJȚĮ IJȠȣ ʌȞİȪȝĮIJȠȢ, IJȠȞ țȩıȝȠ IJȠȣ șİȓȠȣ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȩȡĮIJȠȢ,
șĮȣȝȐıȚȠȢ țĮȚ ȝȠȞĮįȚțȩȢ.
(23) ȆȐȞIJȦȢ țĮȚ Ƞ ĮȡȤĮȓȠȢ ȞĮIJȠȣȡĮȜȚıȝȩȢ İʌȑȗȘıİ, ĮijȠȪ Ƞ Ǻȣȗ. ȆȠȜȚIJȚıȝȩȢ ȒIJĮȞ
ıȣȞȑȤİȚĮ IJȠȣ ĮȡȤĮȓȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ. ȈȣȤȞȐ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȝȞȘȝİȓĮ ȝİ IJȘȞ ĮȚıșȘIJȚțȒ IJȘȢ
țȜĮıȚțȒȢ ĮȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ. Ȉİ țȐʌȠȚİȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ, Ș IJȐıȘ ĮȣIJȒ ȒIJĮȞ İȞIJȠȞȩIJİȡȘ. ȆȐȞIJȠIJİ
ȩȝȦȢ Ș ĮijĮȓȡİıȘ İȟȑijȡĮȗİ țĮȜȪIJİȡĮ IJȠ ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȩ ʌȞİȪȝĮ.
(24) ǺȊǽǹȃȉǿȃǾ ȉǼȋȃǾ Ȁǹǿ ȊȈȉǼȇǾ ǼȁȁǾȃȅȇȍȂǹȎȀǾ ȆǹȇǹǻȅȈǾ
ȉȠȞ 4Ƞ ĮȚ. țȣȡȚĮȡȤȠȪıİ Ș IJȐıȘ IJȠȣ İʌĮȡȤȚȦIJȚıȝȠȪ IJȘȢ İȜȜȘȞȠȡȦȝĮȧțȒȢ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ. ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȘȢ :
-țȣȡȚĮȡȤİȓ IJȠ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȩ ıIJȠȚȤİȓȠ

-ıIJĮįȚĮțȐ ȤȐȞİIJĮȚ Ș ȉȡȓIJȘ įȚȐıIJĮıȘ
-ĮįȚĮijȠȡȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ țȜȓȝĮțĮ
-ĮțĮȝȥȓĮ, ĮțȚȞȘıȓĮ țĮȚ ȝİIJȦʌȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ȝȠȡijȒȢ.
(25) ǼȚįȚțȩIJİȡĮ :
Ǿ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȦȞ țȜĮıȚțȫȞ ʌȡȠIJȪʌȦȞ İȟĮȡIJȚȩIJĮȞ Įʌȩ :
ǹ) IJȘȞ ȣȥȘȜȒ ȤȠȡȘȖȓĮ (ʌȜȠȪıȚȠȚ ȝİ țȜĮıȚțȐ ȖȠȪıIJĮ)
Ǻ) ȝȚĮ ıȣȞİȤȒ ʌĮȡȐįȠıȘ İȡȖĮıIJȘȡȓȦȞ ȣȥȘȜȠȪ İʌȚʌȑįȠȣ
ȀĮȚ ȠȚ įȪȠ İȓȤĮȞ ȣʌȠıIJİȓ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ʌȜȒȖȝĮ. ǹȞIJȓșİIJĮ, Ș ĮȣIJȠțȡĮIJȠȡȓĮ İȣȞȠȠȪıİ
IJȘȞ ĮʌȜȠȧțȩIJȘIJĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑʌİȝʌİ ȞȠȘȝĮIJȚțȐ ıIJȘȞ ȣʌİȡȤȡȠȞȚțȒ țĮȚ ȣʌİȡȐȞșȡȦʌȘ
İȟȠȣıȓĮ IJȘȢ.
(26) ȅȚ ȞİȠʌȜĮIJȦȞȚțȑȢ ȚįȑİȢ İȓȤĮȞ ĮȜȜȐȟİȚ IJȘȞ İȜȜȘȞȠȡȦȝĮȧțȒ ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȒ
ĮȞIJȓȜȘȥȘ. ȅȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ȒșİȜĮȞ ȞĮ ĮʌȠįȫıȠȣȞ IJȘȞ ȚįȑĮ țĮȚ IJȘȞ ȠȣıȓĮ ȪʌĮȡȟȘȢ IJȠȣ
ʌȡȦIJȩIJȣʌȠȣ.
ȅȚ įȪȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȜȩȖȠȚ ± țĮȚ ȩȤȚ Ƞ ȤȡȚıIJȚĮȞȚıȝȩȢ ± İʌȑijİȡĮȞ IJȘȞ ĮȜȜĮȖȒ. Ǿ ȣȜȚțȒ
țĮȚ ʌȞİȣȝĮIJȚțȒ țȡȓıȘ ʌȡȠțȐȜİıİ IJȘ ȖȡȒȖȠȡȘ İȟȐʌȜȦıȘ IJȘȢ ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȒȢ șȡȘıțİȓĮȢ
țĮȚ IJȑȤȞȘȢ.
Ǿ ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȒ IJȑȤȞȘ ıIJȘȡȓȤșȘțİ ıIJȘȞ ĮȞIJȚțȜĮıȚțȒ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮ ȖȚĮIJȓ ĮʌȑįȚįİ
țĮȜȪIJİȡĮ IJȘ ȞȑĮ șȡȘıțİȓĮ țĮȚ IJȘȞ ȑțĮȞİ ʌȡȠıȚIJȒ ıIJȠ ȜĮȩ.
ȈȊȃȅȌǾ
-Ǿ ǺȣȗĮȞIJȚȞȒ IJȑȤȞȘ İȓȞĮȚ ĮȞIJȚțȜĮıȚțȒ țĮȚ șȣıȚȐȗİȚ IJȘȞ ĮȚıșȘIJȚțȒ ʌȡȠȢ ȤȐȡȚȞ IJȠȣ
ʌȞİȪȝĮIJȠȢ.
-Ǿ ĮțȚȞȘıȓĮ, Ș ȝİIJȦʌȚțȩIJȘIJĮ, Ș ȜȚIJȩIJȘIJĮ țĮȚ Ș İʌĮȞȐȜȘȥȘ, ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ ȪıIJİȡȘȢ
ĮȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ, ȣȚȠșİIJȒșȘțĮȞ Įʌȩ IJȘ ȕȣȗ. ȉȑȤȞȘ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ IJȠȣ șİȓȠȣ
-ǼʌȓıȘȢ, Ș ĮįȚĮijȠȡȓĮ ȖȚĮ ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĮȚ IJȠ ȚįĮȞȚțȩ țȐȜȜȠȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȖȚĮ ȞĮ įİȓȟȠȣȞ IJȘȞ ʌȞİȣȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ĮIJȩȝȠȣ. ǿįȚĮȓIJİȡȘ ȑȝijĮıȘ
įȓȞİIJĮȚ ıIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıIJĮ ȝȐIJȚĮ.
-ȉȠ ȕȐșȠȢ IJȘȢ İȜȜȘȞȠȡȦȝĮȧțȒȢ IJȑȤȞȘȢ ıIJĮ ȕȣȗ. ǼȚțĮıIJȚțȐ ȑȡȖĮ, įȚĮȝȠȡijȫșȘțİ ıİ
İȜİȪșİȡȠ, ȐʌİȚȡȠ Ȓ ȝİIJĮijȣıȚțȩ ȤȫȡȠ ȤȦȡȓȢ țĮȞȩȞİȢ
-Ǿ IJȐıȘ ʌȠȣ ȝȑȞİȚ ʌȚıIJȒ ıIJȘȞ țȜĮıȚțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ İȓȞĮȚ Ș ȖȜȫııĮ (įİȢ įȚȐȖȡĮȝȝĮ
ıİȜ. 27)
(2

ȅ ıȣȞIJȘȡȘIJȚıȝȩȢ IJȘȢ Ǻȣȗ. ȉȑȤȞȘȢ țĮȚ ȠȚ ȕȣȗ. ǹȞĮȖİȞȞȒıİȚȢ

Ǿ ȕȣȗ. ȉȑȤȞȘ İȟİȜȓȤșȘțİ ȝİ ĮȡȖȩ ȡȣșȝȩ. dzIJĮȞ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒ țĮȚ İȓȤİ ȦȢ ıIJĮșİȡȒ ĮȟȓĮ
IJȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȘȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.
ǺȣȗĮȞIJȚȞȑȢ ǹȞĮȖİȞȞȒıİȚȢ :
-ȠȚ țĮIJȐ țĮȚȡȠȪȢ ȑȞIJȠȞİȢ IJȐıİȚȢ İʌȚıIJȡȠijȒȢ ıIJȘȞ ĮȚıșȘIJȚțȒ IJȘȢ ǹȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ
-țĮIJİȣșȪȞȠȞIJĮȞ Įʌȩ ʌȠȜȚIJȚțȐ țĮȚ ʌȞİȣȝĮIJȚțȐ ʌȡȦIJȠʌȩȡȠȣȢ, ʌȠȣ ȒșİȜĮȞ ȞĮ
ȗȦȞIJĮȞȑȥȠȣȞ IJȠ ȑȞįȠȟȠ ʌĮȡİȜșȩȞ
-ȕĮșȝȚĮȓĮ ȑıȕȘȞĮȞ ȜȩȖȦ IJȘȢ ĮȞIJȓįȡĮıȘȢ IJȦȞ İțțȜȘıȚĮıIJȚțȫȞ țȪțȜȦȞ
ȂĮțİįȠȞȚțȒ ǹȞĮȖȑȞȞȘıȘ ± IJȑȜȘ 9Ƞȣ ĮȡȤȑȢ 11Ƞȣ ĮȚ. IJȘȢ ȂĮțİįȠȞȚțȒȢ ǻȣȞĮıIJİȓĮȢ
-İȣȞȠȒșȘțİ Įʌȩ IJȠȞ ȀȦȞıIJĮȞIJȓȞȠ ǽ¶ ȆȠȡijȣȡȠȖȑȞȞȘIJȠ, ȗȦȖȡȐijȠ țĮȚ șĮȣȝĮıIJȒ IJȦȞ
IJİȤȞȫȞ
-ȠȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ʌȡȠıʌĮșȠȪȞ ȞĮ İȡȝȘȞİȪıȠȣȞ IJĮ ȑȡȖĮ IJȘȢ ǹȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ. ȉȠȣȢ ȖȠȒIJİȣİ

Ș ĮȡȤĮȓĮ ıȪȜȜȘȥȘ IJȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ȝȠȡijȒȢ țĮȚ Ƞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȤȫȡȠȢ.
-(29) IJĮ įȐȞİȚĮ ĮȣIJȐ İȞIJȐȤșȘțĮȞ ȠȡȖĮȞȚțȐ ıIJĮ ȕȣȗĮȞIJȚȞȐ ȑȡȖĮ ʌȠȣ ȣʌȘȡİIJȠȪıĮȞ IJȠȞ
ȠȡșȩįȠȟȠ, ȣʌİȡȕĮIJȚțȩ țȩıȝȠ
ȆĮȜĮȚȠȜȩȖİȚĮ ǹȞĮȖȑȞȞȘıȘ : įİȪIJİȡȠ ȝȚıȩ 13Ƞȣ ± ĮȡȤȑȢ 14Ƞȣ ĮȚ.
-(30) Ș ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ĮʌȠįȣȞĮȝȦȝȑȞȘ Įʌȩ İȟȦIJİȡȚțȠȪȢ İȤșȡȠȪȢ ĮȣIJȠțȡĮIJȠȡȓĮ
İʌȑıIJȡİȥİ ıIJȠ ȑȞįȠȟȠ ʌĮȡİȜșȩȞ IJȘȢ
-Ǿ ʌİȡȓȠįȠȢ ĮȣIJȒ ȐijȘıİ ĮȡȚıIJȠȣȡȖȒȝĮIJĮ ȝȞȘȝİȚĮțȒȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ, ʌȠȣ șȣȝȓȗȠȣȞ
ıțȘȞȠȖȡĮijȓĮ ĮȡȤĮȓȠȣ șİȐIJȡȠȣ. ȅȚ ȝȠȡijȑȢ ȟȑijȣȖĮȞ Įʌȩ IJȠ İȟĮȨȜȦȝȑȞȠ ʌȡȩIJȣʌȠ țĮȚ
ĮʌȑțIJȘıĮȞ țȜĮıȚțȑȢ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ, ıIJȑȡİĮ įȠȝȒ țĮȚ ȝȞȘȝİȚĮțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ țĮșȫȢ țĮȚ
ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ ıȣȝȝİIJȠȤȒ
(32) ȀȪȡȚİȢ ıȣȞșİIJȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ IJȘȢ ȕȣȗ. ȉȑȤȞȘȢ
- İȣĮȞȐȖȞȦıIJİȢ ıȣȞșȑıİȚȢ : ıȣȝȝİIJȡȚțȒ įȩȝȘıȘ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ıİ ȑȞĮȞ ȐȟȠȞĮ ȩʌȠȣ
IJȠʌȠșİIJİȓIJȠ Ș țȪȡȚĮ ȝȠȡijȒ
- (33) ǻȩȝȘıȘ ȝİ ĮʌȜȒ ʌĮȡȐIJĮȟȘ Ȓ ȡȣșȝȚțȒ İʌĮȞȐȜȘȥȘ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ıİ IJĮȚȞȚȦIJȒ
įȚȐIJĮȟȘ
- ǻȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ țȜȓȝĮțĮȢ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠIJȐııȠȞIJĮȚ ıİ ȚİȡĮȡȤȓĮ ĮȟȚȫȞ
(ȚİȡĮIJȚțȒ ʌȡȠȠʌIJȚțȒ) ʌ.Ȥ. Ƞ ȋȡȚıIJȩȢ țĮȚ ȠȚ ȐȖȚȠȚ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȚ Įʌȩ IJĮ ȐȜȜĮ
ʌȡȩıȦʌĮ
- (34) ǹȞIJȚijĮIJȚțȒ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ IJȘȢ IJȡȓIJȘȢ įȚȐıIJĮıȘȢ ȖȚĮ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖİȓIJĮȚ Ș
ĮȓıșȘıȘ IJȠȣ ȣʌİȡȕĮIJȚțȠȪ. ǻİ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȠȚ ĮȡȤȑȢ IJȘȢ ȖİȦȝİIJȡȚțȒȢ
ʌȡȠȠʌIJȚțȒȢ. ȊʌȐȡȤİȚ IJȠ ʌȡȫIJȠ İʌȓʌİįȠ įȡȐıȘȢ ʌȠȣ ĮijȒȞİȚ ʌȓıȦ IJĮ ȐȜȜĮ ıIJȠȚȤİȓĮ
IJȠȣ ȤȫȡȠȣ. īȚȞȩIJĮȞ ȤȡȒıȘ įȚĮijȠȡİIJȚțȫȞ ȠʌIJȚțȫȞ ʌİįȓȦȞ. ȆĮȡȑȜİȚʌĮȞ ʌȐȞIJĮ IJȘ
ıIJȑȖȘ.
- ȈȘȝĮȞIJȚțȒ Ș ıȣȝȕȠȜȒ IJȦȞ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȫȞ șİȝȐIJȦȞ (țȠıȝȒȝĮIJĮ). ȆȠȜȪȤȡȦȝĮ
ijȣIJȚțȐ țĮȚ ȖİȦȝİIJȡȚțȐ șȑȝĮIJĮ IJȩȞȚȗĮȞ IJȘ įȚȐȡșȡȦıȘ IJȦȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȫȞ ȝİȜȫȞ ıİ
IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ țĮȚ ȥȘijȚįȦIJȐ (ȂȠȞȒ ȋȫȡĮȢ)
(36) īİȦȖȡĮijȚțȩȢ ȤȫȡȠȢ țĮȚ Ș İʌȚȡȡȠȒ IJȘȢ ǺȣȗĮȞIJȚȞȒȢ ȉȑȤȞȘȢ
ȅ Ǻȣȗ. ȆȠȜȚIJȚıȝȩȢ ȟİʌİȡȞȠȪıİ IJĮ ȩȡȚĮ IJȠȣ ǺȣȗĮȞIJȓȠȣ. Ǿ IJȑȤȞȘ IJȠȣ ıȣȞȑȤȚıİ ȞĮ
ȣijȓıIJĮIJĮȚ țĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ İțIJȩȢ İȜȑȖȤȠȣ IJȘȢ ĮȣIJȠțȡĮIJȠȡȓĮȢ. Ȉİ ȜĮȠȪȢ ʌȠȣ
İțȤȡȚıIJȚĮȞȓıIJȘțĮȞ (ȇȫıȠȚ, ǺȠȪȜȖĮȡȠȚ țȜʌ) (37) Ș IJȑȤȞȘ ĮȣIJȒ ĮıțȠȪıİ ȚįȚĮȓIJİȡȘ
ȖȠȘIJİȓĮ țĮȚ ʌȡȠıʌĮșȠȪıĮȞ ȞĮ ʌȜȘıȚȐıȠȣȞ IJĮ ȣȥȘȜȐ ʌȡȩIJȣʌȐ IJȘȢ (ȗȦȖȡȐijȠȢ
ĬİȠijȐȞȘȢ). ȉȠ ǺȣȗȐȞIJȚȠ ȑțĮȞİ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȑȢ ĮȞIJĮȜȜĮȖȑȢ ȝİ ȖİȚIJȠȞȚțȠȪȢ, ĮțȩȝĮ țȚ
İȤșȡȚțȠȪȢ ȜĮȠȪȢ.
(3 ȉĮ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȐ țȑȞIJȡĮ
ȉĮ ȝİȖȐȜĮ İȜȜȘȞȚıIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ ıȣȞȑȤȚıĮȞ ȞĮ ĮțȝȐȗȠȣȞ ȝİIJĮȟȪ 4Ƞȣ țĮȚ 6Ƞȣ ĮȚ.
(39) ȂİIJȐ IJȘȞ țȡȓıȘ IJȦȞ ĮıIJȚțȫȞ țȑȞIJȡȦȞ țĮȚ IJȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ʌȩȜİȦȞ (ȝİIJȐ IJȠȞ
ǿȠȣıIJȚȞȚĮȞȩ) IJĮ ʌȡȐȖȝĮIJĮ ȐȜȜĮȟĮȞ. Ǿ ȀȦȞıIJĮȞIJȚȞȠȪʌȠȜȘ țĮȚ Ș ĬİııĮȜȠȞȓțȘ ȒIJĮȞ
IJĮ țȪȡȚĮ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȐ țȑȞIJȡĮ.
(40) ȀĮIJȐ IJȠ 13Ƞ ĮȚ. Ș DZȡIJĮ țĮȚ Ș ȃȓțĮȚĮ ĮȞȑʌIJȣȟĮȞ ıȘȝĮȞIJȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ.
ǶıIJİȡĮ (14ȠȢ) Ȓȡșİ Ƞ ȂȣıIJȡȐȢ
(41) Ǿ ʌȡȠıijȠȡȐ IJȘȢ ǺȣȗĮȞIJȚȞȒȢ ȉȑȤȞȘȢ
dzIJĮȞ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıȘȝĮȞIJȚțȒ. ȂȑıĮ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȐįȠıȒ IJȘȢ, İȞıȦȝĮIJȫșȘțĮȞ Ș
«İȚțȠȞȚıIJȚțȒ» IJȑȤȞȘ IJȘȢ ĮȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ ȝİ IJȠ İȞįȚĮijȑȡȠȞ IJȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ĮʌİȚțȩȞȚıȘȢ.
ȂİIJĮıȤȘȝȐIJȚıİ IJĮ ĮȡȤĮȓĮ ʌȡȩIJȣʌĮ İȞIJȐııȠȞIJĮȢ ıİ ĮȣIJȐ IJȠ ʌȞİȪȝĮ IJȠȣ
ȤȡȚıIJȚĮȞȚıȝȠȪ. Ǿ ǺȣȗĮȞIJȚȞȒ İȓȞĮȚ Ș IJȑȤȞȘ IJȠȣ ȝİıĮȚȦȞȚțȠȪ ǼȜȜȘȞȚıȝȠȪ țĮȚ

ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȒ ȝĮȢ țȜȘȡȠȞȠȝȚȐ. ȅ ȣʌȩȜȠȚʌȠȢ țȩıȝȠȢ țĮȜȜȚİȡȖȠȪıİ IJȘȞ ĮȞİȚțȠȞȚțȒ
IJȑȤȞȘ. ȉĮ ȕĮȡȕĮȡȚțȐ ijȪȜĮ ʌȠȣ İȓȤĮȞ ȣʌȠIJȐȟİȚ IJȠȣȢ ȇȦȝĮȓȠȣȢ, İȓȤĮȞ ĮijȘȡȘȝȑȞĮ
ȖİȦȝİIJȡȚțȐ Ȓ ijȣIJȚțȐ țȠıȝȒȝĮIJĮ țĮȚ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞİȢ ȝȠȡijȑȢ ȗȫȦȞ. ǼȓȤĮȞ ijĮȞIJĮıȓĮ
ĮȜȜȐ ĮįȣȞĮIJȠȪıĮȞ ȞĮ ĮʌȠįȫıȠȣȞ IJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȝȠȡijȒ. ȉȠ ȓįȚȠ İȤșȡȚțȠȓ ıIJȘȞ
İȚțȩȞĮ ȒIJĮȞ țĮȚ ȠȚ DZȡĮȕİȢ.
Ǿ ĮȞĮȖȑȞȞȘıȘ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ȉȑȤȞȘȢ IJȠ ȂİıĮȓȦȞĮ, ıȣȞIJİȜȑıIJȘțİ ȤȐȡȘ ıIJȠ
ǺȣȗȐȞIJȚȠ, ĮțȩȝĮ țĮȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȀĮȡȠȜȓįİȢ.
(42) ȈȪȞȠȥȘ țİijĮȜĮȓȠȣ
ǺȣȗĮȞIJȚȞȒ IJȑȤȞȘ = Ș IJȑȤȞȘ IJȘȢ ǺȣȗĮȞIJȚȞȒȢ ĮȣIJȠțȡĮIJȠȡȓĮȢ
ȈIJİȞȒ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ ȤȡȚıIJȚĮȞȚıȝȩ įȚȩIJȚ Ș IJȑȤȞȘ ıȣȝʌȜȒȡȦȞİ IJȘȞ İțțȜȘıȚĮıIJȚțȒ
țĮIJȒȤȘıȘ.
Ǿ İȟȑȜȚȟȒ IJȘȢ ȒIJĮȞ ĮȡȖȒ țĮȚ ȠȚ ıȣȞșİIJȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ IJȘȢ ʌĮȡȑȝİȞĮȞ ĮȞĮȜȜȠȓȦIJİȢ.
ǻȘȝȚȠȣȡȖȠȪıİ İȣĮȞȐȖȞȦıIJİȢ ʌĮȡĮıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪıĮȞ ȝȚĮ ȚİȡĮȡȤȓĮ ĮȟȚȫȞ, ȝİ
ıIJȩȤȠ IJȘȞ ʌȡȠȕȠȜȒ IJȠȣ ʌȞİȣȝĮIJȚțȠȪ ȞȠȒȝĮIJȠȢ.
ȆȐȞIJȦȢ, įȚĮIJȒȡȘıİ ȑȞĮ ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȩ ʌȣȡȒȞĮ, IJȐıȘ ʌȠȣ țȣȡȚĮȡȤȠȪıİ țĮIJȐ
ʌİȡȚȩįȠȣȢ, ıȕȒȞȠȞIJĮȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞIJȓįȡĮıȘ IJȘȢ İțțȜȘıȓĮȢ.
Ǿ ȕȣȗ. ȉȑȤȞȘ ʌȑȡĮıİ IJĮ ȩȡȚĮ IJȘȢ ĮȣIJȠțȡĮIJȠȡȓĮȢ țĮȚ İʌȘȡȑĮıİ įȚȐijȠȡȠȣȢ ȟȑȞȠȣȢ
ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪȢ. ȉȠ ıʌȠȣįĮȚȩIJİȡȠ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ țȑȞIJȡȠ ȒIJĮȞ Ș ȀȦȞıIJĮȞIJȚȞȠȪʌȠȜȘ.
ȂȑıĮ Įʌȩ IJȘ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒ IJȑȤȞȘ, İʌȚȕȓȦıİ țĮIJȐ IJȠ ȂİıĮȓȦȞĮ Ș İȚțȠȞȚıIJȚțȒ IJȑȤȞȘ IJȘȢ
ǹȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ.
_________________
www.ollthatjazz.gr ȂʌİȓIJİ ȝȑıĮ ȡİ!
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ
§ 
ȋȡȒıIJȘȢ

DzȞIJĮȟȘ: Apr 17, 2007
ǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ: 1986
ȉȩʌȠȢ: ǹșȒȞĮ
ǻȘȝȠıȚİȪșȘțİ: ȉȡȚ Ȉİʌ 09, 2008 9:18 am

ĬȑȝĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ:

(51) Ȁİij. 2 īǼȃǿȀǹ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ ȉǾȈ ȂǼȉǹǺȊǽǹȃȉǿȃǾȈ ȉǼȋȃǾȈ.
Ǿ ıȤȑıȘ IJȘȢ ȝİ IJȘ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒ ʌĮȡȐįȠıȘ.
Ǿ ȝİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȒ IJȑȤȞȘ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțİ țĮIJȐ IJȘȞ ȣʌȠįȠȪȜȦıȘ Įʌȩ ȅșȦȝĮȞȠȪȢ țĮȚ
ǺİȞİIJȠȪȢ. ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ įȣȞȐıIJȘ ȐȜȜĮȗİ țĮȚ Ș IJȑȤȞȘ țĮșȫȢ įİ ȗȠȪıĮȞ ȩȜȠȚ ȠȚ
ȑȜȜȘȞİȢ ȝİ IJȠȞ ȓįȚȠ IJȡȩʌȠ.
ȉȠȣȡțȠțȡĮIJȓĮ :
ǹȡȤȚțȒ ȠʌȚıșȠįȡȩȝȘıȘ ıIJȘȞ IJȑȤȞȘ. ȅȚ ȝȦĮȝİșĮȞȠȓ įİȞ ȒșİȜĮȞ IJȘȞ İʌȚȕȓȦıȘ IJȠȣ
ȕȣȗ. ȆȠȜȚIJȚıȝȠȪ țĮȚ ȠȚ ȑȜȜȘȞİȢ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚȗĮȞ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ıIJȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȦȞ
ʌĮȡĮįȩıİȦȞ țĮȚ IJȘȢ IJĮȣIJȩIJȘIJȐȢ IJȠȣȢ. ȅȚ ȣȥȘȜȩȕĮșȝȠȚ ʌȠȣ ıIJȒȡȚȗĮȞ IJȘȞ IJȑȤȞȘ įİȞ
ȣʌȒȡȤĮȞ ʌȚĮ, İȞȫ ȠȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ țĮȚ ȠȚ ʌȞİȣȝĮIJȚțȠȓ ȐȞșȡȦʌȠȚ İȓȤĮȞ ijȪȖİȚ. DzIJıȚ, Ș
IJȑȤȞȘ ĮʌȑțIJȘıİ ȕȣȗĮȞIJȚȞȐ ʌȡȩIJȣʌĮ ȝİ ȜĮȧțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ.
Ǿ IJȑȤȞȘ ȖȞȦȡȓȗİȚ ȞȑĮ ȐȞșȘıȘ ıIJȘȞ ȉȡȓIJȘ įİțĮİIJȓĮ IJȠȣ 16Ƞȣ ĮȚ. ȩIJĮȞ Ƞ ʌȜȠȪIJȠȢ IJȦȞ

ȝȠȞĮıIJȘȡȚȫȞ ȑįȦıİ IJȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ. DzIJıȚ, Ș
ȝİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȒ įȚĮȝȠȡijȫșȘțİ ȦȢ ıȣȞȑȤİȚĮ IJȘȢ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.
ǻȚĮIJȘȡȒșȘțĮȞ ȠȚ ĮȞIJȚȜȒȥİȚȢ țĮȚ IJĮ ʌȡȩIJȣʌĮ İȟİȜȓȤșȘțĮȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȠȡșȩįȠȟȘ
șİȠȜȠȖȓĮ.
ǺİȞİIJȠțȡĮIJȓĮ :
Ǿ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒ IJȑȤȞȘ ıȣȞİȤȓıIJȘțİ ĮʌȡȩıțȠʌIJĮ țĮȚ ĮʌȑțIJȘıİ ȞȑĮ ʌȞȠȒ țȣȡȓȦȢ ıIJȘȞ
ȀȡȒIJȘ.
(52) Ǿ ıȤȑıȘ IJȘȢ ȂİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ ȝİ IJȘ ǻȣIJȚțȒ IJȑȤȞȘ
ȁȩȖȦ IJȘȢ IJȠȣȡțȠțȡĮIJȓĮȢ, ȠȚ İʌĮijȑȢ ȝİ IJȘ ǻȪıȘ ȒIJĮȞ įȪıțȠȜİȢ țĮȚ Ș șȡȘıțİȣIJȚțȒ
IJȑȤȞȘ ĮȞIJȚıIJȐșȘțİ ıIJȘȞ İʌȚȡȡȠȒ IJȘȢ. Ǿ ǼțțȜȘıȓĮ ĮʌȑȡȡȚʌIJİ ȠIJȚįȒʌȠIJİ ʌȞİȣȝĮIJȚțȩ
İȡȤȩIJĮȞ Įʌȩ IJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ.
ȅȚ ǺİȞİIJȠțȡĮIJȠȪȝİȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĮȞȑʌIJȣȟĮȞ ȐȜȜȘ ıȤȑıȘ. ȅȚ DzȜȜȘȞİȢ ȒIJĮȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ
țĮȚ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȐ ȓıȠȚ ȝİ IJȠȣȢ ǺİȞİIJȠȪȢ țĮȚ įȚĮIJȘȡȠȪıĮȞ șȡȘıțİȣIJȚțȑȢ țĮȚ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȑȢ ʌĮȡĮįȩıİȚȢ. ȋȐȡȚȞ IJȠȣ İȝʌȠȡȓȠȣ, ȒȡșĮȞ ıİ İʌĮijȒ ȝİ IJȘ ǻȪıȘ țĮȚ
įȚİȪȡȣȞĮȞ IJȠȣȢ ȠȡȓȗȠȞIJȑȢ IJȠȣȢ. DzIJıȚ, İʌȒȜșİ ıȪȗİȣȟȘ IJȦȞ įȪȠ, ȝİ ĮȞĮȞȑȦıȘ IJȘȢ
ȑțijȡĮıȘȢ IJȘȢ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.
(54) ǼȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ IJĮ ǼʌIJȐȞȘıĮ, ȩʌȠȣ Ș İʌȚȡȡȠȒ IJȠȣ ȝʌĮȡȩț ĮʌȠȝȐțȡȣȞİ IJȠȣȢ
ȗȦȖȡȐijȠȣȢ Įʌȩ ĮȣIJȒȞ.
(56) Ǿ ȀȅǿȃȍȃǿȀǾ ǻǿǹȈȉǹȈǾ Ȉȉȅ ȋȍȇȅȋȇȅȃȅ
ȅ ȖİȦȖȡĮijȚțȩȢ ȤȫȡȠȢ țĮȚ Ș ıijĮȓȡĮ İʌȚȡȡȠȒȢ
ȅȚ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ įȚĮijȠȡȑȢ, įİȞ ȣʌȒȡȟĮȞ ʌȠIJȑ ȝİȖȐȜİȢ. Ȃİ IJĮ ȤȡȩȞȚĮ, ȠȚ DzȜȜȘȞİȢ
țĮȜȜȚȑȡȖȘıĮȞ țȠȚȞȒ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ȖȜȫııĮ.
ǹ) İȞȩIJȘIJĮ İșȞȚțȒȢ ıȣȞİȓįȘıȘȢ, ĮȚıșȘIJȚțȫȞ ĮȞIJȚȜȒȥİȦȞ, ʌĮȡĮįȩıİȦȞ țĮȚ
İțįȘȜȫıİȦȞ IJȠȣ șȡȘıțİȣIJȚțȠȪ ȕȓȠȣ.
Ǻ) İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ IJȠȣȡțȠțȡĮIJȠȪȝİȞȦȞ țĮȚ ȕİȞİIJȠțȡĮIJȠȪȝİȞȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ
ȝİIJĮțȚȞȒıİȚȢ ȗȦȖȡȐijȦȞ
=
ȈȣȝʌĮȖȒȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ IJȘȢ ȂİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ ȉȑȤȞȘȢ
ǼʌȓıȘȢ :
-Ǿ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ ʌĮȡİȓȤİ ʌȐȞIJĮ IJĮ ʌȡȩIJȣʌĮ, țȠȚȞȐ ıİ ȩȜȠȣȢ
IJȠȣȢ ȠȡșȩįȠȟȠȣȢ ȕĮȜțĮȞȚțȠȪȢ ȜĮȠȪȢ.
-ȅȚțȠȣȝİȞȚțȩ ʌĮIJȡȚĮȡȤİȓȠ
-DZȖȚȠȞ ȩȡȠȢ : ȤȫȡȠȢ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ, ȩʌȠȣ įȚĮIJȘȡȒșȘțİ Ș țȠȚȞȒ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ȖȜȫııĮ
(57) Ǿ ȝİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȒ IJȑȤȞȘ İȟĮʌȜȫșȘțİ :
- ıİ ȩȜȘ IJȘ ȕĮȜțĮȞȚțȒ ȤİȡıȩȞȘıȠ, ȩʌȠȣ ȑȗȘıĮȞ țĮȚ įȘȝȚȠȪȡȖȘıĮȞ ȠȚ ȑȜȜȘȞİȢ
țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ. DZȜȜȦıIJİ, ȕĮȜțȐȞȚȠȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ȝĮșȒIJİȣıĮȞ ıİ ĮȣIJȠȪȢ țĮȚ ıIJȠ DZȖȚȠȞ
ȩȡȠȢ.
- ıIJȘȞ ȠȡșȩįȠȟȘ ȇȦıȓĮ : ʌĮȡ¶ ȩȜȘ IJȘ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ ʌȠȜȚIJȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ, Ș İȟȐȡIJȘıȘ
IJȘȢ İțİȓ ǼțțȜȘıȓĮȢ Įʌȩ IJȠ ȆĮIJȡȚĮȡȤİȓȠ įȚĮIJȒȡȘıİ ĮȝİȓȦIJȠ IJȠ țȪȡȠȢ IJȘȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ
- ıIJȘȞ ǼȖȖȪȢ ǹȞĮIJȠȜȒ : ȉĮ ȝȠȞĮıIJȒȡȚĮ ȆĮȜĮȚıIJȓȞȘȢ țĮȚ ȈȚȞȐ ȣʌȒȡȟĮȞ ʌȩȜȠȢ ȑȜȟȘȢ
țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ (țĮȚ IJĮ ȆĮIJȡȚĮȡȤİȓĮ IJȠȣȢ İʌȓıȘȢ).

ǹȞĮțİijĮȜĮȓȦıȘ :
Ȉİ ȩȜİȢ IJȚȢ ȤȫȡİȢ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțĮȞ IJȠʌȚțȑȢ ıȤȠȜȑȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ, ȝĮșȒIJİȣĮȞ ȩȝȦȢ ıIJȘ
ȝİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȒ IJȑȤȞȘ, Ș ȠʌȠȓĮ įȚĮIJȒȡȘıİ IJȠȞ ȘȖİIJȚțȩ IJȘȢ ȡȩȜȠ.
(5 ȋȅȇǾīǿǹ
ȈȘȝĮȞIJȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ.
-ȝȚțȡȠȓ IJȠʌȚțȠȓ ȐȡȤȠȞIJİȢ ȝİ ʌȡȠȞȩȝȚĮ
-ʌȜȠȪıȚȠȚ ȑȝʌȠȡȠȚ
-ȝȑȜȘ ĮȣIJȩȞȠȝȦȞ ȝȚțȡȠțȠȚȞȠIJȒIJȦȞ
ĮȞȑȜĮȕĮȞ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ ȓįȡȣıȘȢ țĮȚ įȚĮțȩıȝȘıȘȢ İțțȜȘıȚĮıIJȚțȫȞ ȚįȡȣȝȐIJȦȞ. (59)
Ș ĮȞȐțĮȝȥȘ ȩȝȦȢ Ȓȡșİ Įʌȩ IJȠȞ ʌȜȠȪIJȠ IJȘȢ ǼțțȜȘıȓĮȢ, ʌȠȣ ȑʌĮȚȟİ IJȠ ȡȩȜȠ IJȠȣ
ȤȠȡȘȖȠȪ. ȅȚ ȉȠȪȡțȠȚ IJȘȢ ȐijȘıĮȞ ıȘȝĮȞIJȚțȩ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ʌİ ȡȚȠȣıȓĮȢ IJȘȢ țĮȚ
ıȣȞȑȕĮȜȜĮȞ țĮȚ ȠȚ įȦȡİȑȢ IJȦȞ ʌĮȡĮįȠȣȞȐȕȚȦȞ ȘȖİȝȩȞȦȞ.
ȉĮ ȂİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȐ ȀĮȜȜȚIJİȤȞȚțȐ ȀȑȞIJȡĮ
Ȃİ IJȘȞ IJȠȣȡțȠțȡĮIJȓĮ, IJĮ ĮıIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ ȝĮȡȐșȘțĮȞ. Ǿ İțțȜȘıȓĮ țĮȚ Ș ĮȡȚıIJȠțȡĮIJȓĮ
İʌȚȕȓȦıĮȞ ȜȩȖȦ IJȠȣ ʌȜȠȪIJȠȣ IJȠȣȢ, įİ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȩȝȦȢ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕȠȣȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȑȢ
ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ. ǹȣIJȩ ĮȞȐȖțĮıİ IJȠȣȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ıİ ȝİIJĮțȓȞȘıȘ, ȝİ IJĮ ȝȠȞĮıIJȒȡȚĮ
ȦȢ İijȒȝİȡȠȣȢ ıIJĮșȝȠȪȢ.
ȉĮ ĮıIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ IJȘȢ ȀȡȘIJȚțȒȢ ȕİȞİIJȠțȡĮIJȠȪȝİȞȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮȞȑʌIJȣȟĮȞ ȑȞIJȠȞȘ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ țĮȚ İȝʌȠȡȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ. Ǿ ȀȡȒIJȘ ĮȞĮįİȚțȞȪİIJĮȚ ıIJȠ ıʌȠȣįĮȚ ȩIJİȡȠ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ țȑȞIJȡȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İȚțȩȞȦȞ. ȂİIJȐ IJȘȞ ȐȜȦıȒ IJȘȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ȉȠȪȡțȠȣȢ ȠȚ
țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ țĮIJȑijȣȖĮȞ ıIJĮ ǼʌIJȐȞȘıĮ (ȀȑȡțȣȡĮ, ǽȐțȣȞșȠȢ).
(60) ȈȤȠȜȑȢ ȂİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ ȉȑȤȞȘȢ
ȀȡȘIJȚțȒ ıȤȠȜȒ : ĮȡȤȚțȐ ȖȚĮ İȚțȩȞİȢ, țĮIJȩʌȚȞ ȖȚĮ ȝȞȘȝİȚĮțȒ ȗȦȖȡĮijȚțȒ (ĬİȠijȐȞȘȢ
ȈIJȡİȜȓIJȗĮȢ Ȓ ȂʌĮșȐȢ). ȉĮ țȣȡȚȩIJİȡĮ ȑȡȖĮ IJȘȢ ıȣȞĮȞIJȫȞIJĮȚ ıIJĮ ȝȠȞĮıIJȒȡȚĮ IJȠȣ
DZșȦ țĮȚ IJȦȞ ȂİIJİȫȡȦȞ.
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ IJȘȢ ȝȞȘȝİȚĮțȒȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ : İȟȐȡIJȘıȘ Įʌȩ IJĮ ʌĮȜĮȚȠȜȩȖİȚĮ
ʌȡȩIJȣʌĮ ȝİ ĮʌȩįȠıȘ İȪȡȣșȝȘ țĮȚ ıȣȖțȡȠIJȘȝȑȞȘ ĮȜȜȐ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ ıIJĮIJȚțȐ țĮȚ
ȐțĮȝʌIJĮ.
ȈȤȠȜȒ IJȘȢ ǺȠȡİȚȠįȣIJȚțȒȢ ǼȜȜȐįĮȢ : İȝijĮȞȓıIJȘțİ ıIJĮ īȚȐȞȞİȞĮ (ĮıIJȚțȩ țȑȞIJȡȠ ȝİ
ȚįȚĮȓIJİȡĮ țĮȜȒ ȝİIJĮȤİȓȡȚıȘ) țĮȚ İȟĮʌȜȫșȘțİȢ. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ įȣȞĮȝȚıȝȩ,
ıȣȞșİIJȚțȒ ʌȣțȞȩIJȘIJĮ, IJȩȜȝȘ ıIJȠ ȤȡȫȝĮ, įȘȜĮįȒ ȝȚĮ IJȐıȘ ʌȡȠȢ IJȠ ȝʌĮȡȩț (ĭȡȐȖțȠȢ
ȀĮIJİȜȐȞȠȢ).
(63) Ǿ ʌȡȠıijȠȡȐ IJȘȢ ȂİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ ȉȑȤȞȘȢ
ȈȣȞIJȘȡȘIJȚțȩȢ Ƞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ IJȘȢ, ĮȜȜȐ ȗȦȞIJĮȞȒ Ș ijȪıȘ IJȘȢ. ȆĮȡ¶ ȩȜİȢ IJȚȢ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ,
ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ įȣıțȠȜȓİȢ, țĮIJȐijİȡİ ȞĮ İțijȡȐıİȚ ĮȚıșȘIJȚțȐ țĮȚ
ȚįİȠȜȠȖȚțȐ IJȘȞ İʌȠȤȒ IJȘȢ. ȈȣȞȑȕĮȜȜİ ĮʌȠijĮıȚıIJȚțȐ ıIJȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȘȢ İșȞȚțȒȢ
IJĮȣIJȩIJȘIJĮȢ.
(64) ȈȪȞȠȥȘ ȀİijĮȜĮȓȠȣ
ȂİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȒ ȉȑȤȞȘ
-Ș İȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȚȢ ȞȑİȢ ıȣȞșȒțİȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ țȣȡȚĮȡȤȓĮ

-ıIJȚȢ ȕİȞİIJȠțȡĮIJȠȪȝİȞİȢ ȣʌȒȡȟİ ȐȞșȘıȘ, țȣȡȓȦȢ ıIJȘȞ ȀȡȒIJȘ ȝİ IJȘȞ ȀȡȘIJȚțȒ ıȤȠȜȒ
ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ
-ıIJȚȢ IJȠȣȡțȠțȡĮIJȠȪȝİȞİȢ, ȠȚ įȣıțȠȜȓİȢ İʌȑijİȡĮȞ ĮȡȤȚțȐ, ıIJĮıȚȝȩIJȘIJĮ ȝȑȤȡȚ IJȠ 16Ƞ
ĮȚ. ȠʌȩIJİ Ƞ ʌȜȠȪIJȠȢ IJȦȞ ȝȠȞĮıIJȘȡȚȫȞ ȑįȦıİ ȞȑĮ ȫșȘıȘ ıIJȘȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ
įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ.
Ǿ ȝİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȒ IJȑȤȞȘ įȚĮIJȒȡȘıİ IJȠȞ ȘȖİIJȚțȩ IJȘȢ ȡȩȜȠ țĮȚ ıȣȞȑȕĮȜȜİ ıIJȘ
įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ IJĮȣIJȩIJȘIJĮȢ.
_________________
www.ollthatjazz.gr ȂʌİȓIJİ ȝȑıĮ ȡİ!
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ
§ 
ȋȡȒıIJȘȢ

DzȞIJĮȟȘ: Apr 17, 2007
ǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ: 1986
ȉȩʌȠȢ: ǹșȒȞĮ
ǻȘȝȠıȚİȪșȘțİ: ȉȡȚ Ȉİʌ 09, 2008 9:27 am

ĬȑȝĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ:

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 3 ± ȉȅ ǼǿȀǹȈȉǿȀȅ Ǽȇīȅ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ ȆȇȍǿȂǾ ǺȊǽǹȃȉǿȃǾ
ȆǼȇǿȅǻȅ
(72) īȜȣʌIJȚțȒ
ǹ. ȆİȡȓȠʌIJȘ ȖȜȣʌIJȚțȒ :
ȁȩȖȦ IJȦȞ įİıȝȫȞ IJȘȢ ȝİ IJȘȞ İȚįȦȜȠȜĮIJȡȓĮ ıȣȞȐȞIJȘıİ IJȘȞ ĮȞIJȓįȡĮıȘ IJȘȢ ǼțțȜȘıȓĮȢ
țĮȚ ȑȤĮıİ IJȘ ıʌȠȣįĮȚȩIJȘIJȐ IJȘȢ.
ȉĮ ʌİȡȓȠʌIJĮ ȖȜȣʌIJȐ :
-İȓȤĮȞ țȠıȝȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ
-ȒIJĮȞ ĮȞįȡȚȐȞIJİȢ Ȓ ʌȡȠIJȠȝȑȢ ĮȣIJȠțȡĮIJȩȡȦȞ Ȓ ĮȟȚȦȝĮIJȠȪȤȦȞ ʌȠȣ țȠıȝȠȪıĮȞ (73)
ȚįȚȦIJȚțȠȪȢ țĮȚ įȘȝȩıȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ
-ıȣȞȑȤȚȗĮȞ ȞĮ țĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȚ ȑȦȢ țĮȚ IJȠȞ 7Ƞ ĮȚ.
-Ș ĮʌİȚțȩȞȚıȘ șȡȘıțİȣIJȚțȫȞ șİȝȐIJȦȞ ȒIJĮȞ ȝȚțȡȒȢ ȑțIJĮıȘȢ (ȀĮȜȩȢ ȆȠȚȝȒȞ,
ȅȡijȑĮȢ, ȦȢ ıȣȝȕȠȜȚıȝȠȓ IJȠȣ ȋȡȚıIJȠȪ)
ȉȠ ǹȞȐȖȜȣijȠ :
-țĮIJȑȜĮȕİ IJȘ șȑıȘ IJȘȢ ʌİȡȓȠʌIJȘȢ ȖȜȣʌIJȚțȒȢ
-ȠȚ ȕȣȗĮȞIJȚȞȠȓ İȟȑȜȚȟĮȞ IJȚȢ ȡȦȝĮȧțȑȢ IJİȤȞȚțȑȢ (IJȡȣʌȐȞȚ). DzIJıȚ İȜȐijȡĮȚȞİ IJȠ ȝȐȡȝĮȡȠ
țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞIJĮȞ ȑȞIJȠȞİȢ ijȦIJȠıțȚȐıİȚȢ țĮȚ ȗȦȖȡĮijȚțȩ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ.
-ǹȞȐȖȜȣijȘ țĮȚ ʌȜȠȪıȚĮ įȚĮțȩıȝȘıȘ įȑȤȠȞIJĮȞ IJĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȐ ȝȑȜȘ.
(74) ǼțțȜȘıȚĮıIJȚțȐ ȑʌȚʌȜĮ : ıȣȞȒșȦȢ ĮȞİȚțȠȞȚțȩȢ țĮȚ ıʌȐȞȚĮ İȚțȠȞȚțȩȢ įȚȐțȠıȝȠȢ
ȈĮȡțȠijȐȖȠȚ țĮȚ İʌȚIJȪȝȕȚİȢ ıIJȒȜİȢ :
-ȉȑIJȠȚȠȣ İȓįȠȣȢ IJĮijȒ ȖȚȞȩIJĮȞ Įʌȩ İȪʌȠȡİȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚİȢ țĮȚ ȒIJĮȞ İȚįȦȜȠȜĮIJȡȚțȩ ȑșȚȝȠ
ʌȠȣ ȩȝȦȢ İȟĮțȠȜȠȪșȘıİ
-ȀĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȞ Įʌȩ ȝȐȡȝĮȡȠ (Įʌȩ ʌȠȡijȣȡȓIJȘ ȖȚĮ IJȠȣȢ ĮȣIJȠțȡȐIJȠȡİȢ)
-ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘ șȑıȘ IJȠȣȢ ȒIJĮȞ țĮȚ Ș įȚĮțȩıȝȘıȒ IJȠȣȢ (ʌȜİȣȡȑȢ)

ȅ įȚȐțȠıȝȩȢ IJȠȣȢ įȓȞİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ İȚțȩȞĮ șİȝȐIJȦȞ țĮȚ ȚįİȫȞ IJȘȢ
ʌȡȦIJȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ IJȑȤȞȘȢ.
(75) ĬİȝĮIJȚțȑȢ :
-șȡȘıțİȣIJȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ ȝİ ĮȞĮıIJȐıȚȝȠ / ıȦIJȘȡȚȠȜȠȖȚțȩ ȝȒȞȣȝĮ țĮȚ șİȓĮ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ
-ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȐ ıȪȝȕȠȜĮ
-İȚįȦȜȠȜĮIJȡȚțȐ șȑȝĮIJĮ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȠȓ ıȣȝȕȠȜȚıȝȠȓ
-șȑȝĮIJĮ șİȠȜȠȖȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ
IJĮ ȕȚȕȜȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞIJĮȞ ıİ ȕĮıȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ. ǵȜĮ IJĮ șȑȝĮIJĮ
İȡȝȘȞİȪȠȞIJĮȞ ȝİ IJȠ ıȦIJȘȡȚȠȜȠȖȚțȩ ȑȡȖȠ IJȘȢ İțțȜȘıȓĮȢ. ǵIJĮȞ ȣʌĮțȠȪȢ, țİȡįȓȗİȚȢ IJȘȞ
ĮȚȫȞȚĮ ȗȦȒ.
(77) ǽȦȖȡĮijȚțȒ:
ǼʌȚįĮʌȑįȚȠ ȥȘijȚįȦIJȩ :
-ȝȠȡijȒ ȝȞȘȝİȚĮțȒȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ
-ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ȠȝȠȚȩIJȘIJİȢ ȝİ IJĮ İȞIJȠȓȤȚĮ ıIJȘȞ țĮIJĮıțİȣȒ, IJȘȞ İȚțȠȞȠȖȡĮijȓĮ țĮȚ IJȘȞ
IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮ
-țȠıȝȠȪıĮȞ ʌȠȜȣIJİȜȒ țIJȓȡȚĮ țȠıȝȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ
ȈIJȠȣȢ ȞĮȠȪȢ IJĮ İʌȚįĮʌȑįȚĮ ȥȘijȚįȦIJȐ įİȞ ĮʌİȚțȩȞȚȗĮȞ șȑȝĮIJĮ IJȘȢ ǺȓȕȜȠȣ țĮșȫȢ
İʌȡȩțİȚIJȠ ȞĮ ʌĮIJȘșȠȪȞ. DzIJıȚ, ȑȤȠȣȝİ ĮȜȜȘȖȠȡȚțȐ șȑȝĮIJĮ.
ǼȞIJȠȓȤȚȠ ȥȘijȚįȦIJȩ :
-Įʌȩ IJȠȞ 4Ƞ ĮȚ. țĮȚ ȝİIJȐ ȒIJĮȞ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıȘȝĮȞIJȚțȐ
-țȠıȝȠȪıĮȞ ĮȞȫIJİȡĮ IJȝȒȝĮIJĮ IJȠȓȤȦȞ țĮȚ șȩȜȠȣȢ
(7 ȊȜȚțȐ ± ȉİȤȞȚțȒ
ǼʌİȚįȒ IJĮ İȞIJȠȓȤȚĮ ȥȘijȚįȦIJȐ įİȞ țȚȞįȪȞİȣĮȞ ȚįȚĮȓIJİȡĮ Įʌȩ ijșȠȡȑȢ,
țĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȞ țĮȚ ȝİ ȥȘijȓįİȢ Įʌȩ ȤȡȦȝĮIJȚıIJȒ ȣĮȜȩȝĮȗĮ. ǼʌȓıȘȢ, ȝİ ȤȡȣıȑȢ țĮȚ
ĮȡȖȣȡȑȢ ȥȘijȓįİȢ. Ǿ İʌȚijȐȞİȚĮ ʌĮȡȑȝİȞİ ĮȞȫȝĮȜȘ ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȚȖȞȚįȓȗİȚ IJȠ ijȦȢ.
(79) ȀĮIJĮıțİȣȒ ǼȞIJȠȓȤȚȠȣ ȌȘijȚįȦIJȠȪ
- ıIJİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ IJȠȓȤȠȣ ȝİ ʌȓııĮ Ȓ ȝİȓȖȝĮ ȡȘIJȓȞȘȢ
- țȐȜȣȥȘ IJȠȣ IJȠȓȤȠȣ ȝİ IJȡȓĮ ıIJȡȫȝĮIJĮ ıȠȕȐ (IJȠ 1Ƞ ȤȠȞįȡȩ, IJȠ 2Ƞ ȜİʌIJȩIJİȡȠ țĮȚ IJȠ
3Ƞ ȜİʌIJȩIJĮIJȠ)
- ıIJİȡȑȦıȘ IJȦȞ ȥȘijȓįȦȞ ʌȐȞȦ ıIJȠ IJİȜİȣIJĮȓȠ ıIJȡȫȝĮ ıȠȕȐ.
ȋĮȡĮțIJȒȡĮȢ țĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ :
-įȪıțȠȜȠȢ țĮȚ ĮțȡȚȕȩȢ IJȡȩʌȠȢ įȚĮțȩıȝȘıȘȢ
-IJĮ ȣȜȚțȐ IJȠȣ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȞ İȚįȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
-ȤȡȠȞȠȕȩȡĮ țĮIJĮıțİȣȒ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪıİ ȝİȖȐȜȠ ĮȡȚșȝȩ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ IJİȤȞȚțȫȞ
-İȞIJȣʌȦıȚĮțȩ IJİȜȚțȩ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ, ʌȠȣ țȠıȝȠȪıİ ȝȩȞȠ ıȘȝĮȞIJȚțȐ țIJȓȡȚĮ
-ȜȓȖĮ ʌȡȐȖȝĮIJĮ ȑȤȠȣȞ ıȦșİȓ, țȣȡȓȦȢ ıIJȘ ȇĮȕȑȞȞĮ
-IJĮ șȑȝĮIJĮ țĮȚ Ș įȚȐIJĮȟȒ IJȠȣȢ (İȚțȠȞȠȖȡĮijȚțȐ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ) İȟĮȡIJȒșȘțĮȞ ıİ
ȝİȖȐȜȠ ȕĮșȝȩ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ

ĬȑȝĮIJĮ :
ȅȚ ȝİȖȐȜİȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ IJȘȢ ȕĮıȚȜȚțȒȢ țĮȚ Ș ĮȞȐȖțȘ ȞĮ ĮʌȠIJİȜȑıȠȣȞ IJĮ ȥȘijȚįȦIJȐ
ȝȑșȠįȠ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ, įȘȝȚȠȪȡȖȘıĮȞ ȝİȖȐȜİȢ ĮijȘȖȘȝĮIJȚțȑȢ İȞȩIJȘIJİȢ, ĮijȘȖȘȝĮIJȚțȠȪ
ȤĮȡĮțIJȒȡĮ (İȚțȠȞȠȖȡĮijȚțȠȓ țȪțȜ ȠȚ, ʌĮȡ. 2 țĮȚ 3)
(82) ǹȥȓįİȢ :
ȅȚ ıȘȝĮȞIJȚțȩIJİȡİȢ, Įʌȩ șİȠȜȠȖȚțȒ ȐʌȠȥȘ țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȦIJȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠ. dzIJĮȞ
IJȠ İıIJȚĮțȩ ıȘȝİȓȠ țȐșİ İțțȜȘıȓĮȢ țĮȚ ıİ ȝİȡȚțȑȢ, ȝȩȞȠ ȠȚ ĮȥȓįİȢ țȠıȝȠȪȞIJĮȞ ȝİ
ȥȘijȚįȦIJȐ.
(83) ĬȑȝĮIJĮ :
- Ƞ șȡȚĮȝȕİȣIJȒȢ ȋȡȚıIJȩȢ (ĮȡȖȩIJİȡĮ İʌȒȜșİ ĮȜȜĮȖȒ ıIJȘ șȑıȘ IJȠȣ)
- Ƞ ıIJĮȣȡȩȢ (IJȠ ȚİȡȩIJİȡȠ ıȪȝȕȠȜȠ)
- Ș ȕȡİijȠțȡĮIJȠȪıĮ ĬİȠIJȩțȠȢ (țȣȡȓȦȢ ıIJȘ ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȒ ǹȞĮIJȠȜȒ)
(85) ȈIJĮ șȡȘıțİȣIJȚțȐ țIJȓȡȚĮ ȝİ IJȡȠȪȜȠ, Ș ıȘȝĮȞIJȚțȒ įȚĮțȩıȝȘıȘ ȖȓȞİIJĮȚ ıIJȠȞ
IJȡȠȪȜȠ ʌȠȣ ıȣȝȕȠȜȓȗİȚ IJȠȞ ȠȣȡĮȞȩ.
ȈIJĮ ȝĮȣıȦȜİȓĮ :
-ıIJĮȣȡȩȢ
-ijȣIJȚțȩȢ / ȗȦȚțȩȢ įȚȐțȠıȝȠȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮʌȑȝʌİȚ ıIJȠȞ ʌĮȡȐįİȚıȠ
ȈIJĮ ȕĮʌIJȚıIJȒȡȚĮ :
-Ș ȕȐʌIJȚıȘ
-Ș ʌĮȡȐįȠıȘ IJȠȣ ȞȩȝȠȣ
-ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ʌĮȡĮȕȠȜȫȞ
-Ș ʌȡȠıijȠȡȐ ıIJİijȐȞȦȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ǹʌȠıIJȩȜȠȣȢ ıIJȠ ȋȡȚıIJȩ (ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ıIJĮ ȡȦȝĮȧțȐ
ȤȡȩȞȚĮ)
ȈIJĮ ȝĮȡIJȪȡȚĮ :
-ĮȖȚȠȖȡĮijȚțȐ ʌȠȡIJȡȑIJĮ
(87) Ǿ ǼȚțȩȞĮ :
ǽȦȖȡĮijȚțȑȢ ĮʌİȚțȠȞȓıİȚȢ șİȓȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ. ĬİȦȡȠȪȞIJĮȞ ʌȦȢ İȓȤĮȞ IJȘȞ ȣʌȩıIJĮıȘ IJȘȢ
İȚțȠȞȚȗȩȝİȞȘȢ ȝȠȡijȒȢ. ȈȣȝʌȜȒȡȦȞĮȞ IJȠȞ İțțȜȘıȚĮıIJȚțȩ įȚȐțȠıȝȠ țĮȚ ȣʌȒȡȤĮȞ ȦȢ
ʌȡȠıȦʌȚțȐ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ıIJȚȢ țĮIJȠȚțȓİȢ.
ȅ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ IJȠȣȢ :
- ȜĮIJȡİȣIJȚțȩȢ (ȝȑıȠ İțįȒȜȦıȘȢ ȜĮIJȡİȓĮȢ)
- įȚįĮțIJȚțȩȢ (țĮIJĮȞȩȘıȘ IJȦȞ įȠȖȝȐIJȦȞ)
- ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩȢ (ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȞ ıİ țȐșİ İțțȜȘıȚĮıIJȚțȒ İțįȒȜȦıȘ)
ȉİȤȞȚțȒ :
ǼȖțĮȣıIJȚțȒ :
-ȂȓȟȘ IJȘȢ ıțȩȞȘȢ IJȦȞ ȤȡȦȝȐIJȦȞ ıİ țİȡȓ ʌȠȣ ıȤȘȝȐIJȚȗİ ʌȜĮțȓįȚĮ
-ȁȚȫıȚȝȠ IJȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ʌȐȞȦ ıİ ȗİıIJȑȢ ʌĮȜȑIJİȢ țĮȚ ȗȦȖȡȐijȚȗĮȞ ʌȐȞȦ ıIJȠ ıĮȞȓįȚ
-ȈȚįȑȡȦȝĮ ȝİ ʌȣȡȦȝȑȞȠ ȝȣıIJȡȐțȚ, įȘȝȚȠȣȡȖȫȞIJĮȢ įȚȐijȠȡİȢ ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ
(8 ĬȑȝĮIJĮ :
ȅȚ İȚțȩȞİȢ ıȣȞįȑȠȞIJĮȞ ȝİ IJĮ ȞİțȡȚțȐ ȟȪȜȚȞĮ ʌȠȡIJȡȑIJĮ (ĭĮȖȚȠȪȝ) IJĮ ȠʌȠȓĮ ȒIJĮȞ Ƞ
ʌȡȩįȡȠȝȠȢ IJȦȞ ȕȣȗĮȞIJȚȞȫȞ İȚțȩȞȦȞ. ǹȡȤȚțȐ ʌĮȡȠȣıȓĮȗĮȞ ʌȠȡIJȡȑIJĮ ĮȖȓȦȞ țĮȚ

țĮIJȩʌȚȞ țȐșİ ȐȖȚȠȢ ĮʌȑțIJȘıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ. ȅȚ ʌĮȜĮȚȩIJİȡİȢ İȚțȩȞİȢ
(6ȠȢ ĮȚ.) ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ǹȖ. ǹȚțĮIJİȡȓȞȘ IJȠȣ ȈȚȞȐ.
(89) ǼȚțȠȞȠȖȡĮijȘȝȑȞȠ ȤİȚȡȩȖȡĮijȠ :
ȆȡȚȞ IJȘȞ IJȣʌȠȖȡĮijȓĮ, IJĮ ȕȚȕȜȓĮ ȖȡȐijȠȞIJĮȞ ȝİ IJȠ ȤȑȡȚ = ȤİȚȡȩȖȡĮijĮ țĮȚ ȒIJĮȞ
İȚțȠȞȠȖȡĮijȘȝȑȞĮ. ȊʌȒȡȤĮȞ ʌȡȠ ȤȡȚıIJȚĮȞȚıȝȠȪ țĮȚ ȤȡȘıȓȝİȣıĮȞ ȦȢ ʌȡȩIJȣʌȠ. ȅȚ
ȝȚțȡȠȖȡĮijȓİȢ ʌȠȣ IJĮ țȠıȝȠȪıĮȞ ʌİȡȚȖȡȐijȠȞIJĮȞ ıIJȠ țİȓȝİȞȠ. Ǿ ıȤȑıȘ ȜȩȖȠȣ țĮȚ
İȚțȩȞĮȢ ȒIJĮȞ ıIJİȞȒ.
ȅȚ țȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȞ ıIJȘȞ ĮȡȤĮȚȩIJȘIJĮ ȒIJĮȞ įȪıȤȡȘıIJȠȚ ȜȩȖȦ ȝȒțȠȣȢ
țĮȚ IJȘȢ İȪțȠȜȘȢ țĮIJĮıIJȡȠijȒȢ IJȠȣȢ. DzIJıȚ, ijIJȐȞȠȣȝİ ıIJȠȞ
ȀȫįȚțĮ = IJȩȝȠȢ ȝİ ȤȦȡȚıIJȐ ijȪȜȜĮ ȝȚțȡȫȞ įȚĮıIJȐıİȦȞ ʌȠȣ țĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȞ Įʌȩ
įȑȡȝĮ ȗȫȠȣ, IJȘȞ ʌİȡȖĮȝȘȞȒ. dzIJĮȞ ĮȞșİțIJȚțȒ țĮȚ İʌȚįİȤȩIJĮȞ ȖȡȐȥȚȝȠ țĮȚ ıIJȚȢ įȪȠ
ȩȥİȚȢ IJȘȢ.
ȀĮIJĮıțİȣȒ ȀȫįȚțĮ :
-(90) IJȠ įȑȡȝĮ : ȝȠȪıțİȣİ ıİ ĮıȕİıIJȩȞİȡȠ țĮȚ țĮșĮȡȚȗȩIJĮȞ. ȆĮıʌĮȜȚȗȩIJĮȞ ȝİ ȖȪȥȠ
țĮȚ IJȡȚȕȩIJĮȞ ȝİ țĮȡʌȠȪȢ ȤȠȣȡȝȐįȦȞ ȖȚĮ ȞĮ ȝĮȜĮțȫıİȚ. ȉİȞIJȦȞȩIJĮȞ țĮȚ IJȡȚȕȩIJĮȞ ȝİ
İȜĮijȡȩʌİIJȡĮ ȖȚĮ ȞĮ țĮșĮȡȓıİȚ.
-ȉİȝĮȤȚıȝȩȢ : țȠȕȩIJĮȞ ıİ ȝİȖȐȜĮ țȠȝȝȐIJȚĮ, ʌȠȣ įȚʌȜȫȞȠȞIJĮȞ ıIJĮ įȪȠ,
ıȤȘȝĮIJȓȗȠȞIJĮȢ IJİIJȡȐįȚĮ. ǹȣIJȐ įȑȞȠȞIJĮȞ ıİ țȫįȚțĮ.
-ȈIJȐȤȦıȘ : IJȠ ȟȪȜȚȞȠ, İʌİȞįȣȝȑȞȠ ȝİ įȑȡȝĮ ȗȫȠȣ İȟȫijȣȜȜȠ IJȠȣ ȀȫįȚțĮ. ȈIJȠȣȢ
ʌȠȜȣIJİȜİȓȢ țȫįȚțİȢ, Ș ıIJȐȤȦıȘ ȒIJĮȞ Įʌȩ Ȥȡȣıȩ Ȓ ʌȠȜȪIJȚȝĮ ȣȜȚțȐ
ǵIJĮȞ Ƞ țȫįȚțĮȢ ȒIJĮȞ ȑIJȠȚȝȠȢ, Ƞ ȖȡĮijȑĮȢ ȤȐȡĮȗİ țȐșİ ıİȜȓįĮ ȝİ IJȠ ıIJȪȜȠ, ȩȡȚȗİ IJȚȢ
ȖȡĮȝȝȑȢ țĮȚ IJĮ ʌİȡȚșȫȡȚĮ țĮȚ ȑȖȡĮijİ țȐIJȦ Įʌȩ IJȘ ȤĮȡĮȖȝȑȞȘ ȖȡĮȝȝȒ. ǹȡȚșȝȠȪıİ
IJȠȞ ȀȫįȚțĮ ĮȞȐ IJİIJȡȐįȚȠ țĮȚ ĮȞȐ ijȪȜȜȠ. ȀĮIJȩʌȚȞ Ƞ ȝȚțȡȠȖȡȐijȠȢ ĮȞĮȜȐȝȕĮȞİ IJȘȞ
İȚțȠȞȠȖȡȐijȘıȘ.
ȁȩȖȦ IJȘȢ İʌȓʌȠȞȘȢ țĮȚ ȤȡȠȞȠȕȩȡĮȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ, ȝȩȞȠȞ ȠȚ İȪʌȠȡȠȚ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ
ĮʌȠțIJȒıȠȣȞ IJĮ ȤİȚȡȩȖȡĮijĮ. ȈȒȝİȡĮ ıȫȗȠȞIJĮȚ ȜȓȖĮ, ıİ ȕȚȕȜȚȠșȒțİȢ IJȠȣ İȟȦIJİȡȚțȠȪ.
(91) ȂǿȀȇȅȉǼȋȃǿǹ
dzIJĮȞ ʌȠȜȣIJİȜȒ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ Įʌȩ ĮțȡȚȕȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ
IJİȤȞȚțȒ. ȉĮ ĮʌȠțIJȠȪıĮȞ ȝȩȞȠȞ ȠȚ İȪʌȠȡȠȚ. (92) ȆȠȜȜȐ Įʌȩ ĮȣIJȐ įȦȡȓȗȠȞIJĮȞ İȚȢ
ĮȞȐȝȞȘıȘ țȐʌȠȚȠȣ ıʌȠȣįĮȓȠȣ ȖİȖȠȞȩIJȠȢ, ȦȢ ȐıțȘıȘ įȚʌȜȦȝĮIJȓĮȢ Ȓ ȦȢ șİȧțȐ
ĮijȚİȡȫȝĮIJĮ (ʌİʌȠȓșȘıȘ ʌȦȢ țȐșİ İȟĮȚȡİIJȚțȩ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ȑȡȖȠ ĮȞȒțİȚ ıIJȠ șİȩ).
ǼȜİijĮȞIJȠıIJȑȧȞĮ : ȑȡȖĮ ȣȥȘȜȒȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ ʌȠȣ țĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȞ
ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ ıIJĮ ȝİȖȐȜĮ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȐ țȑȞIJȡĮ.
ǻȓʌIJȣȤĮ : 2 ʌȜĮțȓįȚĮ Įʌȩ İȜİijĮȞIJȩįȠȞIJȠ, İȞȦȝȑȞĮ ʌȠȣ ȑțȜİȚȞĮȞ ıĮ ȕȚȕȜȓȠ. ȈIJȘȞ
İıȦIJİȡȚțȒ IJȠȣȢ İʌȚijȐȞİȚĮ İȓȤĮȞ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ țİȡȓ, ʌȐȞȦ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ ȑȖȡĮijĮȞ. Ǿ
İȟȦIJİȡȚțȒ IJȠȣȢ İȓȤİ ĮȞȐȖȜȣijȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ. ȀĮȚ ĮȣIJȐ ȒIJĮȞ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ʌȠȜȣIJİȜİȓĮȢ.
(93) ȆȡȦIJȠȕȣȗĮȞIJȚȞȐ įȓʌIJȣȤĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȞ Įʌȩ IJȘȞ ǼțțȜȘıȓĮ. ȉĮ įȓʌIJȣȤĮ
İȟİȜȓȤșȘțĮȞ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ ıIJĮȤȫıİȚȢ.
{ȊʌĮIJȚțȐ įȓʌIJȣȤĮ : ʌȡȠȠȡȓȗȠȞIJĮȞ ȖȚĮ įȫȡĮ ȩIJĮȞ țȐʌȠȚȠȢ ĮȞĮȖȠȡİȣȩIJĮȞ ıİ ȪʌĮIJȠ =
ȝİȖȐȜȠȢ ȤȠȡȘȖȩȢ. ǼȟȦIJİȡȚțȐ İȚțȠȞȓȗȠȣȞ IJȠȞ ȪʌĮIJȠ, ĮȞĮijȑȡȠȣȞ IJȠ ȩȞȠȝĮ țĮȚ IJĮ
ĮȟȚȫȝĮIJȐ IJȠȣ. ǹʌȠįȓįİIJĮȚ ȠȜȩıȦȝȠȢ ȝİ İʌȓıȘȝȘ İȞįȣȝĮıȓĮ}.
(94) ȂǼȉǹȁȁȅȉǼȋȃǿǹ
ǹ) ȀȣȡȓȦȢ İțțȜȘıȚĮıIJȚțȐ ıțİȪȘ, įȚĮțȠıȝȘȝȑȞĮ ĮʌȜȐ ȝİ ıIJĮȣȡȩ Ȓ ȋȡȚıIJȩȖȡĮȝȝĮ

țĮȚ ȐȜȜĮ ȝİ įȚȐijȠȡİȢ ȝȠȡijȑȢ Ȓ ıțȘȞȑȢ.
Ǻ) ȀȠıȝȚțȐ ȑȡȖĮ, ʌȠȜȣIJİȜȒ, ʌȡȠȠȡȚıȝȑȞĮ ȖȚĮ įȫȡĮ. ǹȞȐȖȜȣijĮ, ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȐ
įȚĮțȠıȝȘȝȑȞĮ (İʌȚȕȓȦıȘ IJȘȢ țȜĮıȚțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ), ȝİ ʌȜȠȪıȚȠ șİȝĮIJȠȜȩȖȚȠ. (įİȢ
țĮȚ İȣȜȠȖȓİȢ)
(96) ȈȪȞȠȥȘ ǼȞȩIJȘIJĮȢ
ȆȡȦIJȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠȢ :
-ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıȘȝĮȞIJȚțȒ ȖȚĮ IJȘ ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȒ IJȑȤȞȘ. ȅȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ʌİȚȡĮȝĮIJȓȗȠȞIJĮȚ țĮȚ
ȣʌȐȡȤİȚ ʌȜȘșȫȡĮ șİȝȐIJȦȞ țĮȚ İȚțȠȞȠȖȡĮijȚțȫȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐIJȦȞ ıIJȠȣȢ ȞĮȠȪȢ.
-Ǿ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İȣȝȐȡİȚĮ țĮȚ Ș ȖİȦȖȡĮijȚțȒ ȑțIJĮıȘ IJȘȢ ĮȣIJȠțȡĮIJȠȡȓĮȢ, İȟĮıijȐȜȚȗĮȞ
ʌȠȚțȚȜȓĮ ȣȜȚțȫȞ, ʌȜȒșȠȢ ʌĮȡĮȖȖİȜȚȫȞ țĮȚ ȝİIJĮțȚȞȒıİȚȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ țĮȚ IJİȤȞȚțȫȞ.
ǹȞĮʌIJȪııİIJĮȚ Ș țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ȑțijȡĮıȘ.
-Ǿ ʌȜȘșȦȡȚțȒ IJȑȤȞȘ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ʌȘȖȒ ʌȡȠIJȪʌȦȞ ȖȚĮ IJȘ ǻȪıȘ.
(100) ȉȅ ǼǿȀǹȈȉǿȀȅ Ǽȇīȅ Ȁǹȉǹ ȉǾ ȂǼȈȅǺȊǽǹȃȉǿȃǾ ȆǼȇǿȅǻȅ
ǽȦȖȡĮijȚțȒ :
Ȃİ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ǼȚțȠȞȠȝĮȤȓĮȢ ȠȚ ȤȡȚıIJȚĮȞȠȓ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ȜĮIJȡİȪȠȣȞ IJȚȢ İȚțȩȞİȢ țĮȚ
İʌȓıȘȝĮ, țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞ IJȘ șİȓĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ıİ ȞĮȠȪȢ įȚĮțȠıȝȘȝȑȞȠȣȢ ȝİ
İȚțȩȞİȢ Įʌȩ IJȘ ȗȦȒ IJȠȣ ȋȡȚıIJȠȪ, ʌȠȣ IJȠȣȢ ȑijİȡȞİ ıİ İʌĮijȒ ȝİ IJȠ șİȓȠ.
ȀȪȡȚĮ IJȐıȘ Ș
ǹijĮȓȡİıȘ :
-ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ IJȦȞ ĮijȘȖȘȝĮIJȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ
-İȜȐȤȚıIJĮ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ȤȫȡȠȣ, ĮʌȠįȓįȠȞIJĮȚ ıȤȘȝĮIJȚțȐ ȦȢ ĮʌȜȑȢ
İȞįİȓȟİȚȢ
-įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȉȡȓIJȘ įȚȐıIJĮıȘ
-Ș ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȝȠȡijȒ ĮʌȠįȓįİIJĮȚ İʌȓʌİįȘ, ıIJĮIJȚțȒ țĮȚ ȐțĮȝʌIJȘ
-ȠȚ ʌIJȣȤȑȢ IJȦȞ İȞįȣȝȐIJȦȞ İȜȐȤȚıIJĮ ĮʌȠțĮȜȪʌIJȠȣȞ IJȘȞ ĮȞĮIJȠȝȓĮ
-ıIJȠ ʌȡȩıȦʌȠ țȣȡȚĮȡȤȠȪȞ IJĮ ȝİȖȐȜĮ ȝȐIJȚĮ, Ș ıȠȕĮȡȒ ȑțijȡĮıȘ țĮȚ Ș ȑȜȜİȚȥȘ
ıȣȞĮȚıșȒȝĮIJȠȢ (ıIJȡȠijȒ ʌȡȠȢ IJȠ ȡİĮȜȚıȝȩ ȑȖȚȞİ ıIJĮ ȝȑıĮ IJȠȣ 12Ƞȣ ĮȚ. )
(101) ȆĮȡĮIJȘȡİȓIJĮȚ İʌȓıȘȢ ıIJĮ ȤİȚȡȩȖȡĮijĮ țĮȚ IJȘ ȝȚțȡȠIJİȤȞȓĮ, ȝİIJĮıIJȡȠijȒ ʌȡȠȢ IJȘ
ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȒ IJȑȤȞȘ IJȘȢ ĮȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ, ʌȠȣ İȞIJȐııİIJĮȚ ıIJȘ ȂĮțİįȠȞȚțȒ ĮȞĮȖȑȞȞȘıȘ.
ȉȠ ǼȚțȠȞȠȖȡĮijȚțȩ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ IJȦȞ ȃĮȫȞ
ȀȐșİ ȞĮȩȢ İȓȞĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȩȢ, ĮȜȜȐ ȩȜȠȚ ʌȡȠıʌĮșȠȪȞ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮıIJȒıȠȣȞ IJȘȞ
İʌȓȖİȚĮ İȚțȩȞĮ IJȘȢ ȕĮıȚȜİȓĮȢ IJȠȣ șİȠȪ. ȆĮȡȐ ȜȠȚʌȩȞ IJȚȢ įȚĮijȠȡȑȢ, ȠȚ įȚȐțȠıȝȠȚ ȑȤȠȣȞ
ʌȠȜȜȐ țȠȚȞȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ :
-ȚİȡȐȡȤȘıȘ IJȦȞ șİȝȐIJȦȞ Įʌȩ ʌȐȞȦ ʌȡȠȢ IJĮ țȐIJȦ (Įʌȩ IJȠȞ ȠȣȡĮȞȩ ıIJȘ ȖȘ)
-IJȡȠȪȜȠȢ : Ș ȝȠȡijȒ IJȠȣ ȆĮȞIJȠțȡȐIJȠȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİIJĮȚ Įʌȩ ĮȖȖİȜȚțȑȢ įȣȞȐȝİȚȢ.
ȈIJȠ IJȪȝʌĮȞȠ IJȠȣ IJȡȠȪȜȠȣ İȚțȠȞȓȗȠȞIJĮȚ ȠȚ ʌȡȠijȒIJİȢ IJȘȢ ǼȞıȐȡțȦıȘȢ. (102) ȈIJĮ
ıijĮȚȡȚțȐ IJȡȓȖȦȞĮ ȑȤȠȣȝİ IJȠȣȢ 4 ǼȣĮȖȖİȜȚıIJȑȢ
-ĮȥȓįĮ IJȠȣ ȚİȡȠȪ : ıIJȠ IJİIJĮȡIJȠıijĮȓȡȚȠ İȚțȠȞȓȗİIJĮȚ Ș ȆĮȞĮȖȓĮ. ȈIJȘȞ țĮȝȐȡĮ IJȠȣ
ȚİȡȠȪ, Ș ǹȞȐȜȘȥȘ. ȈIJȠȣȢ ʌȜȐȖȚȠȣȢ IJȠȓȤȠȣȢ, ȠȚ ǹʌȩıIJȠȜȠȚ ʌȠȣ ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘ șİȓĮ
ǼȣȤĮȡȚıIJȓĮ țĮȚ IJȘȞ ȀȠȚȞȦȞȓĮ. ȈIJȠȞ ȘȝȚțȪȜȚȞįȡȠ țĮȚ ıIJȘ ȤĮȝȘȜȩIJİȡȘ ȗȫȞȘ IJȦȞ
ʌȜȐȖȚȦȞ IJȠȓȤȦȞ, İȚțȠȞȓȗȠȞIJĮȚ įȚȐijȠȡȠȚ ȚİȡȐȡȤİȢ, țȣȡȓȦȢ ȠȚ IJȡİȚȢ ȝİȖȐȜȠȚ. ȈIJȠ
ȝȑIJȦʌȠ IJȠȣ IJȩȟȠȣ, Ƞ ǼȣĮȖȖİȜȚıȝȩȢ țĮȚ ıIJȚȢ ȤĮȝȘȜȩIJİȡİȢ ȗȫȞİȢ, ȐȖȚȠȚ įȚȐțȠȞȠȚ.
-ȀȣȡȓȦȢ ȞĮȩȢ : ıIJȚȢ țĮȝȐȡİȢ, ıIJȠȣȢ șȩȜȠȣȢ țĮȚ ıIJĮ IJȪȝʌĮȞĮ, Ƞ ȋȡȚıIJȠȜȠȖȚțȩȢ
țȪțȜȠȢ (ǻȦįİțȐȠȡIJȠ). (103) ȈIJȚȢ ȤĮȝȘȜȩIJİȡİȢ ȗȫȞİȢ IJȠȣ ȞĮȠȪ țĮȚ IJȠȣ ȞȐȡșȘțĮ,

ȠȜȩıȦȝȠȚ Ȓ ȘȝȓıȦȝȠȚ ȐȖȚȠȚ ĮȞȐ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ. ȈIJȠ ȕȩȡİȚȠ IJȠȓȤȠ Ȓ țĮȚ ĮȜȜȠȪ, ȑȤȠȣȝİ
IJȘȞ İȠȡIJȒ Ȓ IJȠȞ ȐȖȚȠ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮijȚİȡȦȝȑȞȘ Ș İțțȜȘıȓĮ. ȉȑȜȠȢ, țȣȡȓȦȢ ıIJȠ
ȞȐȡșȘțĮ, İȚțȠȞȓȗİIJĮȚ Ș ǻİȣIJȑȡĮ ȆĮȡȠȣıȓĮ
ȆĮȡ¶ ȩȜȠ IJȠ ȖİȞȚțȩ ıȤȒȝĮ, ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȣȤȞȐ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ țĮȚ įȚĮijȠȡȑȢ.
ǹȞ țȠȚȝȘIJȘȡȚĮțȩȢ Ƞ ȞĮȩȢ, IJȩIJİ șȑȝĮIJĮ ıȦIJȘȡȚȠȜȠȖȚțȐ țĮȚ İıȤĮIJȠȜȠȖȚțȐ.
ǹȞ ȝȠȞĮıIJȘȡȚĮțȩȢ Ƞ ȞĮȩȢ, IJȩIJİ șȑȝĮIJĮ ʌȡȠIJȓȝȘıȘȢ IJȠȣ țIJȒIJȠȡĮ țĮȚ IJȦȞ ȝȣȞȘȝȐIJȦȞ
IJȠȣ.
(104) ȉȠ ǼȞIJȠȓȤȚȠ ȌȘijȚįȦIJȩ
ȁȩȖȦ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȣȝȐȡİȚĮȢ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ, ʌȠȜȜȠȓ ȞĮȠȓ įȚĮțȠıȝȒșȘțĮȞ ȑIJıȚ. Ǿ
IJȑȤȞȘ IJȠȣ ȥȘijȚįȦIJȠȪ ȑȤİȚ ĮȞĮʌIJȣȤșİȓ, ȝİ ȝȚțȡȩIJİȡİȢ ȥȘijȓįİȢ ȖȚĮ IJĮ ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ
ȝİȖĮȜȪIJİȡİȢ ȖȚĮ IJȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ıȫȝĮ țĮȚ IJĮ İȞįȪȝĮIJĮ. ȅȚ ȥȘijȓįİȢ IJȠʌȠșİIJȠȪȞIJĮȚ
ıȣıIJȘȝĮIJȚțȐ țĮȚ ȝİ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ țȜȓıȘ ĮȞȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ȖȚĮ ȞĮ İʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ
ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ʌĮȚȖȞȓįȚıȝĮ IJȠȣ ijȦIJȩȢ țĮȚ ȞĮ IJȠȞȓȗİIJĮȚ Ƞ ȣʌİȡȕĮIJȚțȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ.
[ȉĮ İʌȚįĮʌȑįȚĮ ȥȘijȚįȦIJȐ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȐșȘțĮȞ Įʌȩ ȝĮȡȝȐȡȚȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıİ
ȖİȦȝİIJȡȚțȠȪȢ ıȣȞįȣĮıȝȠȪȢ]
(107) ȌȘijȚįȦIJȐ ȈȪȞȠȜĮ ǼȜȜĮįȚțȠȪ ȋȫȡȠȣ
(108) ȂİIJȐ IJȠ 1000, Ƞ İȜȜĮįȚțȩȢ ȤȫȡȠȢ ȖȞȫȡȚıİ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ, ʌȠȣ ijĮȓȞİIJĮȚ
ıİ IJȡȓĮ ȝȠȞĮıIJȒȡȚĮ, ıIJĮ ȠʌȠȓĮ ıȫȗȠȞIJĮȚ IJĮ ȥȘijȚįȦIJȐ ıȪȞȠȜĮ. ǵıȚȠȢ ȁȠȣțȐȢ ±
ǺȠȚȦIJȓĮ, ȃȑĮ ȂȠȞȒ ± ȋȓȠȢ, ȂȠȞȒ ǻĮijȞȓȠȣ ± ǹșȒȞĮ (case study 2,3,4)
(114) ȉȠȚȤȠȖȡĮijȓĮ
Ȃİ ĮȣIJȑȢ įȚĮțȠıȝİȓIJĮȚ Ș ʌȜİȚȠȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ ȝȞȘȝİȓȦȞ țĮȚ İȓȞĮȚ Ș țȣȡȓĮȡȤȘ
įȚĮțȩıȝȘıȘ IJȦȞ ȞĮȫȞ, ȜȩȖȦ ȤĮȝȘȜȠȪ țȩıIJȠȣȢ țĮȚ ȝȚțȡȠȪ ȤȡȩȞȠȣ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ.
ȉİȤȞȚțȒ
ȃȦʌȠȖȡĮijȓĮ : IJĮ ȤȡȫȝĮIJĮ (ĮıȕİıIJȠȤȡȫȝĮIJĮ ıİ Ȟİȡȩ) țĮȚ ȠȚ İʌȚijȐȞİȚİȢ, įȠȣȜİȪȠȞIJĮȚ
ȩıȠ İȓȞĮȚ ĮțȩȝȘ ȞȦʌȑȢ. ȈIJȘȞ ĮȡȤȒ țĮșȐȡȚȗĮȞ țĮȚ ȑȟȣȞĮȞ țĮȜȐ IJȠȞ IJȠȓȤȠ țĮȚ
ʌİȡȞȠȪıĮȞ ĮıȕİıIJȠțȠȞȓĮȝĮ. (115) ǶıIJİȡĮ ʌİȡȞȠȪıĮȞ įİȪIJİȡȠ ȤȑȡȚ
ĮıȕİıIJȠțȠȞȚȐȝĮIJȠȢ ȝİ ȥȚȜȩ ȐȤȣȡȠ. ȀĮIJȩʌȚȞ, ȑȞĮ ȜİʌIJȩIJİȡȠ İʌȓȤȡȚıȝĮ, ʌȐȞȦ ıIJȠ
ȠʌȠȓȠ ıȤİįȚȐȗȠȞIJĮȞ IJĮ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮIJĮ țĮȚ ĮʌȜȫȞȠȞIJĮȞ IJĮ ȤȡȫȝĮIJĮ (IJĮ ıțȠIJİȚȞȐ ıIJȘȞ
ĮȡȤȒ țĮȚ IJĮ ijȦIJİȚȞȐ țĮIJȩʌȚȞ).
Ǿ ȞȦʌȠȖȡĮijȓĮ İȟĮıijȐȜȚȗİ ıIJİȡİȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮȞIJȠȤȒ. ȀĮȝȚȐ ijȠȡȐ, IJȠ ȑȡȖȠ
ıȣȝʌȜȘȡȦȞȩIJĮȞ ȤȡȦȝĮIJȚțȐ ĮijȠȪ ıIJȑȖȞȦȞİ.
(116) Ǿ ǼȚțȩȞĮ (ȚįȚĮȓIJİȡȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ȝİIJȐ IJȠȞ 11Ƞ ĮȚ.)
ȉİȤȞȚțȒ :
ǹȣȖȠIJȑȝʌİȡĮ : IJĮ ȤȡȫȝĮIJĮ ĮȞĮȝİȚȖȞȪȠȞIJĮȚ ȝİ țȡȩțȠ ĮȣȖȠȪ
-ȆȡȠİIJȠȚȝĮıȓĮ IJȠȣ ȟȪȜȠȣ : ȐȜİȚijĮȞ IJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ ȝİ ȥĮȡȩțȠȜȜĮ țĮȚ ȝİIJȐ ȝİ
ıIJȡȫȝĮIJĮ ȖȪȥȠȣ țĮȚ țȩȜĮȢ. ȂİIJȐ ȜİȚĮȚȞȩIJĮȞ.
-ȈȤİįȓĮıȘ : Ƞ ȗȦȖȡȐijȠȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪıİ IJȠ ĮȞșȓȕȠȜȠ (ȤȐȡIJȚȞȠ ʌȡȠıȤȑįȚȠ ȝİ
IJȡȣʌȘȝȑȞĮ IJĮ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮIJĮ). ȆȐȞȦ Įʌȩ IJȠ ĮȞșȓȕȠȜȠ ȑȡȚȤȞĮȞ ijȠȪȝȠ ʌȠȣ ĮʌȠIJȪʌȦȞİ
IJȠ ıȤȑįȚȠ ıIJȠ ȖȪȥȠ. ȀĮIJȩʌȚȞ Ƞ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘȢ IJȠ ȤȐȡĮȗİ.
-ǽȦȖȡĮijȚțȒ : Ƞ ȗȦȖȡȐijȠȢ țȐȜȣʌIJİ IJȠ ijȩȞIJȠ ȝİ ijȪȜȜĮ ȤȡȣıȠȪ țĮȚ ʌȡȩıșİIJİ IJĮ
ȤȡȫȝĮIJĮ ıIJȠ ıȤȑįȚȠ. ȈIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȠȣȢ ʌȡȠʌȜĮıȝȠȪȢ (ıțȠIJİȚȞȐ ȤȡȫȝĮIJĮ) țĮȚ ıIJȠ
IJȑȜȠȢ IJĮ ijȫIJĮ (ijȦIJİȚȞȐ ȤȡȫȝĮIJĮ). ȉȑȜȠȢ, İȓȤĮȝİ İʌȐȜİȚȥȘ ȝİ ȕİȡȞȓțȚ.

(117) ĬȑȝĮIJĮ, ȉȪʌȠȚ ǼȚțȩȞȦȞ
ȈIJȘ ȂİıȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠ, İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠ ȋȡȚıIJȩ, IJȘȞ ȆĮȞĮȖȓĮ țĮȚ IJȠȣȢ ǹȖȓȠȣȢ,
ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞIJĮȚ İʌİȚıȩįȚĮ Įʌȩ IJȘ ǺȓȕȜȠ țĮȚ Įʌȩ ȕȓȠȣȢ ĮȖȓȦȞ țĮȚ ȝĮȡIJȪȡȦȞ.
ǹʌȩ IJȠ 12Ƞ ĮȚ. Ș țȪȡȚĮ șȑıȘ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ ıIJȠ IJȑȝʌȜȠ Ȓ İȚțȠȞȠıIJȐıȚȠ. Ǿ
İȚțȠȞȠȖȡȐijȘıȘ IJȠȣ IJȑȝʌȜȠȣ İʌĮȞĮȜȐȝȕĮȞİ ıİ ȝȚțȡȩIJİȡȘ țȜȓȝĮțĮ IJȘȞ
İȚțȠȞȠȖȡȐijȘıȘ IJȠȣ ȞĮȠȪ. ȈIJȠ İʌȚıIJȪȜȚȠ ĮʌİȚțȠȞȚȗȩIJĮȞ IJȠ ǻȦįİțȐȠȡIJȠ Ȓ Ș ȂİȖȐȜȘ
ǻȑȘıȘ. ȅȚ ıȣȞȒșȦȢ ȝİȖȐȜİȢ İȚțȩȞİȢ, IJȠʌȠșİIJȠȪȞIJĮȞ ĮȡȚıIJİȡȐ țĮȚ įİȟȚȐ IJȘȢ ȍȡĮȓĮȢ
ȆȪȜȘȢ țĮȚ ȠȞȠȝȐȗȠȞIJĮȚ įİıʌȠIJȚțȑȢ. ǻȓʌȜĮ Įʌȩ IJȠ ȋȡȚıIJȩ İȚțȠȞȓȗİIJĮȚ Ƞ ǿȦȐȞȞȘȢ
ȆȡȩįȡȠȝȠȢ țĮȚ įȓʌȜĮ Įʌȩ IJȘȞ ȆĮȞĮȖȓĮ, Ƞ ȐȖȚȠȢ IJȘȢ İțțȜȘıȓĮȢ. ȈIJȠ ȕȘȝȩșȣȡȠ IJȠȣ
IJȑȝʌȜȠȣ ‡ țȣȡȓȦȢ Ƞ ǼȣĮȖȖİȜȚıȝȩȢ.
(118) ǹȝijȚʌȡȩıȦʌİȢ : İȚțȩȞİȢ ȗȦȖȡĮijȚıȝȑȞİȢ țĮȚ ıIJȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ, ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȞ țȣȡȓȦȢ ıİ ȜȚIJĮȞİȓİȢ.
ǼȚțȠȞȠȖȡĮijȘȝȑȞȠ ȋİȚȡȩȖȡĮijȠ
ȌĮȜIJȒȡȚĮ : ȚįȚȩIJȣʌĮ ȤİȚȡȩȖȡĮijĮ ȝİ ʌĮȡĮıİȜȓįȚĮ İȚțȠȞȠȖȡȐijȘıȘ. (119) ȉȠȣ Chludov,
Ƞ ȀȫįȚțĮȢ 61 țĮȚ IJȠȣ Bristol șİȦȡȠȪȞIJĮȚ IJĮ ʌĮȜĮȚȩIJİȡĮ. ȅ IJȡȩʌȠȢ ıȤİįȓĮıȒȢ IJȠȣȢ
ȒIJĮȞ ĮʌȜȠȧțȩȢ ȝİ ıȣȤȞȐ ȡİĮȜȚıIJȚțȑȢ ıțȘȞȑȢ ȕĮıĮȞȚıIJȘȡȓȦȞ Ȓ/țĮȚ șĮȞĮIJȫıİȦȞ.
ǹȡȚıIJȠțȡĮIJȚțȐ ȥĮȜIJȒȡȚĮ : «țĮȞȠȞȚțȐ» İȞIJĮȖȝȑȞȘ ıIJȘ ıİȜȓįĮ İȚțȠȞȠȖȡȐijȘıȘ țĮȚ
ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ ȝİ ȠȜȠıȑȜȚįİȢ ȝȚțȡȠȖȡĮijȓİȢ. ǼȚțȠȞȠȖȡȐijȘıȘ ȝİ ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȑȢ țĮȚ
ĮȡȤĮȚȠʌȡİʌİȓȢ ĮȚıșȘIJȚțȑȢ ĮȞIJȚȜȒȥİȚȢ.
ȂȚțȡȠIJİȤȞȓĮ
1.ǻȚĮțȩıȝȘıȘ ȝİ ıȝȐȜIJȠ :
ǹȞIJȚțİȓȝİȞĮ ʌȠȜȣIJİȜİȓĮȢ, įȚĮțȠıȝȘȝȑȞĮ ȝİ ȖȣȐȜȚȞȠ İʌȓȤȡȚıȝĮ (ıȝȐȜIJȠ). DzȤȠȣȞ
ıȦșİȓ ʌȠȜȜȐ ĮȡȚıIJȠȣȡȖȒȝĮIJĮ ıİ ıȣȜȜȠȖȑȢ IJȠȣ İȟȦIJİȡȚțȠȪ (İțȜȐʌȘıĮȞ Įʌȩ IJȠȣȢ
ȈIJĮȣȡȠijȩȡȠȣȢ ıIJȘȞ ȐȜȦıȘ IJȠȣ 1204). ȍȢ IJȑȤȞȘ, ȒIJĮȞ ȐȝİıĮ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝİ IJȠ
ȆĮȜȐIJȚ, ĮȜȜȐ (120) ĮȡțİIJȐ İȡȖĮıIJȒȡȚĮ ȕȡȓıțȠȞIJĮȞ İțIJȩȢ ǺĮıȚȜİȪȠȣıĮȢ.
ȉİȤȞȚțȒ :
ǹ) ǼʌȚʌİįȩȖȜȣijȘ : IJȠ ıȤȑįȚȠ ĮʌȠIJȣʌȦȞȩIJĮȞ ıİ ȝİIJĮȜȜȚțȩ ʌȜĮțȓįȚȠ țĮȚ ȝİIJȐ
ȤĮȡȐııȠȞIJĮȞ ȠȚ țȠȚȜȩIJȘIJİȢ ʌȠȣ ȖȑȝȚȗĮȞ ȝİ ȣȖȡȩ ıȝȐȜIJȠ.
Ǻ) ȆİȡȓțȜİȚıIJȘ : IJȠ ıȤȑįȚȠ ĮʌȠIJȣʌȦȞȩIJĮȞ ıİ ȝİIJĮȜȜȚțȩ ʌȜĮțȓįȚȠ. ȈIJȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ
ıIJİȡİȦȞȩIJĮȞ ȜİʌIJȩȢ ıȣȡȝȐIJȚȞȠȢ ıțİȜİIJȩȢ (ȤȡȣıȩȢ Ȓ ĮıȘȝȑȞȚȠȢ). ǹȞȐȝİıĮ ıIJȠ
ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ ıIJİȡİȫȞȠȞIJĮȞ IJĮ İıȦIJİȡȚțȐ ȤȦȡȓıȝĮIJĮ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣIJ Ȑ ĮʌȜȦȞȩIJĮȞ IJȠ
ȡİȣıIJȩ ıȝȐȜIJȠ ȝİ ʌȚȞȑȜȠ.
ī) ǹȞȐȖȜȣijȠȢ ıȝȐȜIJȠȢ : ȂȚĮ ĮȞȐȖȜȣijȘ ± ıȣȞȒșȦȢ ĮıȘȝȑȞȚĮ ± ʌȜȐțĮ, ĮȜİȚijȩIJĮȞ ȝİ
ȣȖȡȩ ıȝȐȜIJȠ, ʌȠȜȪ ȜİʌIJȩ. ȈʌȐȞȚĮ IJİȤȞȚțȒ ± ȝȩȞȠȞ ȑȞĮ ȑȤİȚ ıȦșİȓ.
ǼȜİijĮȞIJȠıIJȑȧȞȠ DzȡȖȠ
ȀĮȚ ʌȐȜȚ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ʌȠȜȣIJİȜİȓĮȢ țĮȚ ȝȚțȡȑȢ İȚțȩȞİȢ ʌȜȠȪıȚȦȞ ȕȣȗĮȞIJȚȞȫȞ.
(121) ȉİȤȞȚțȒ : ȀȩȕȠȞIJĮȞ ıİ ʌȜȐțİȢ 7-11 ȤȚȜ. ʌȠȣ ʌȐȞȦ IJȠȣȢ ȤĮȡĮȗȩIJĮȞ IJȠ șȑȝĮ ȝİ
ȝĮȤĮȚȡȐțȚ. ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȤȐȡĮȗĮȞ IJĮ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮIJĮ țĮȚ ĮijĮȚȡȠȪıĮȞ ȩIJȚ ʌİȡȓııİȣİ ȝİ
IJȡİȚȢ IJȡȩʌȠȣȢ :
ǹ) țȐșİIJĮ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ
Ǻ) ʌȜȐȖȚĮ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ
ī) ıțĮȜȓȗȠȞIJĮȢ ȕĮșȚȐ ʌȓıȦ Įʌȩ IJȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ IJȠȣ șȑȝĮIJȠȢ (įȘȝȚȠȣȡȖİȓIJȠ
IJȡȚıįȚȐıIJĮIJȘ İȞIJȪʌȦıȘ ȕȐșȠȣȢ.

(122) ȈȪȞȠȥȘ İȞȩIJȘIJĮȢ ± ȂİıȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠȢ
- ȋȡȣıȒ İʌȠȤȒ ȖȚĮ IJȘȞ IJȑȤȞȘ. ȆȜȒșȠȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȫȞ IJȡȩʌȦȞ ȑțijȡĮıȘȢ ȝİ įȚİșȞȒ
ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ
- ȈIJĮșİȡȠȓ țĮȞȩȞİȢ ıIJȘ įȚȐIJĮȟȘ IJȦȞ șȡȘıțİȣIJȚțȫȞ șİȝȐIJȦȞ ıIJȠȣȢ ȞĮȠȪȢ ȝİ ȝȚțȡȑȢ
ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĮȞȐ ȞĮȩ.
- ȈIJĮșİȡȠȓ İȚțȠȞȠȖȡĮijȚțȠȓ IJȪʌȠȚ șİȝȐIJȦȞ
- ȀȠȚȞȒ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ȖȜȫııĮ ȝİ ĮȡȖȒ İȟȑȜȚȟȘ
(122) ĭȇǹīȀȅȀȇǹȉǿǹ
ǽȦȖȡĮijȚțȒ :
ǹ. ȉȠȚȤȠȖȡĮijȓĮ
ȂİIJȐ IJȘȞ ȐȜȦıȘ Įʌȩ IJȠȣȢ ȈIJĮȣȡȠijȩȡȠȣȢ, ʌȠȜȜȠȓ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ İȖțĮIJȑȜİȚȥĮȞ IJȘȞ
ȀȦȞıIJĮȞIJȚȞȠȪʌȠȜȘ țĮȚ ȝİIJȠȓțȘıĮȞ țȣȡȓȦȢ ıIJȘ ȈİȡȕȓĮ, ʌȠȣ ȖȞȫȡȚȗİ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȠ
13Ƞ ĮȚ. ȐȜȜȦıIJİ, İȓȤİ ȐȝİıȘ İȟȐȡIJȘıȘ Įʌȩ IJȠ ǺȣȗȐȞIJȚȠ. ȉĮ ȦȡĮȚȩIJİȡĮ ȕȣȗĮȞIJȚȞȐ
ȑȡȖĮ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ, ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ İțİȓ.
(122) ȈIJȘ ijȡĮȖțȠțȡĮIJȠȪȝİȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ, ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ įİȞ ĮȞȑțȠȥĮȞ IJȘ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ,
ĮȜȜȐ ȠȪIJİ İȣȞȩȘıĮȞ IJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ıȘȝĮȞIJȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ.
(125) ȆȡȩȕȜȘȝĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȚȢ ǻȣIJȚțȑȢ İʌȚȡȡȠȑȢ ıIJȘȞ IJȑȤȞȘ. ȁȩȖȦ IJȠȣ
ıȤȓıȝĮIJȠȢ IJȦȞ ǼțțȜȘıȚȫȞ, İȜȐȤȚıIJĮ țĮȚ įİȣIJİȡİȪȠȞIJĮ įȣIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ įȚİȓıįȣıĮȞ
ıIJȘ ȗȦȖȡĮijȚțȒ.
Ǻ. ǼȚțȩȞĮ
ȉȠ ȓįȚȠ ıȣȞȑȕȘ țĮȚ ıIJȚȢ ijȠȡȘIJȑȢ İȚțȩȞİȢ. Ǿ ǹȖ. ǹȚțĮIJİȡȓȞȘ IJȠȣ ȈȚȞȐ įȚĮșȑIJİȚ
ʌȜȠȣıȚȩIJĮIJȘ ıȣȜȜȠȖȒ Įʌȩ İȚțȩȞİȢ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ, ʌȠȣ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ IJȠ įȚĮıțȠȡʌȚıȝȩ
IJȦȞ ȕȣȗĮȞIJȚȞȫȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ. ȅ įȚĮıțȠȡʌȚıȝȩȢ ĮȣIJȩȢ ıȣȞȑIJİȚȞİ ıIJȘ įȚȐįȠıȘ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȫȞ ȡİȣȝȐIJȦȞ.
(126) ȈȪȞȠȥȘ İȞȩIJȘIJĮȢ ± ĭȡĮȖțȠțȡĮIJȓĮ
īİȞȚțȐ ıȘȝĮȞIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ ȜȩȖȦ IJȦȞ ʌȜȘșȣıȝȚĮțȫȞ ȝİIJĮțȚȞȒıİȦȞ țĮȚ IJȦȞ
ıȣȞĮȞIJȒıİȦȞ įȚĮijȠȡİIJȚțȫȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȫȞ ʌĮȡĮįȩıİȦȞ.
(127) ȊȈȉǼȇȅǺȊǽǹȃȉǿȃǾ ȆǼȇǿȅǻȅȈ
ǽȦȖȡĮijȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ : ĮțȠȜȠȣșȠȪȞIJĮȚ ȠȚ ȝȑșȠįȠȚ IJȘȢ ȝİıȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ.
ȆİȡȚİȤȩȝİȞȠ :
ǿįȚĮȓIJİȡĮ ʌȜȠȪıȚĮ Ș ȗȦȖȡĮijȚțȒ IJȦȞ ȆĮȜĮȚȠȜȩȖȦȞ, ȜȩȖȦ IJȘȢ ȑȞIJȠȞȘȢ ʌȞİȣȝĮIJȚțȒȢ
țȓȞȘıȘȢ. ǻȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞIJĮȚ ȞȑİȢ ıȣȞșȑıİȚȢ țĮȚ İȝʌȜȠȣIJȓȗȠȞIJĮȚ ȠȚ ʌȡȠȖİȞȑıIJİȡİȢ.
DzȞIJȠȞİȢ İʌȚȡȡȠȑȢ Įʌȩ IJȘȞ ȣȝȞȠȜȠȖȓĮ țĮȚ IJȘ șİȓĮ ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȨʌȒȡȤĮȞ ȕȑȕĮȚĮ,
ĮȜȜȐ IJȫȡĮ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ. Ǿ ȆĮȜĮȚȠȜȩȖİȚĮ İȓȞĮȚ ʌȜȘșȦȡȚțȒ IJȑȤȞȘ.
ȉİȤȞȠIJȡȠʌȓĮ : ȉȐıȘ ȖȚĮ ȡİĮȜȚıIJȚțȩIJİȡȘ ĮʌȩįȠıȘ. ȆȠȜȣʌȡȩıȦʌİȢ ıțȘȞȑȢ, ȠȚ ȝȠȡijȑȢ
ĮʌȠțIJȠȪȞ țȓȞȘıȘ, ȣʌȐȡȤİȚ ȑțijȡĮıȘ ıȣȞĮȚıșȘȝȐIJȦȞ țĮȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡ Ș ıȣȝȝİIJȠȤȒ ıIJĮ
įȡȫȝİȞĮ. ǹʌȠțIJȠȪȞ ıIJȑȡİȘ įȠȝȒ țĮȚ ȑȞIJȠȞȘ ıȦȝĮIJȚțȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ.
(128) ȆȜȘșĮȓȞȠȣȞ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ IJȠʌȓȠȣ țĮȚ IJĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȒȝĮIJĮ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ
ıțȘȞȚțȩ ȕȐșȠȢ (ȉȡȓIJȘ įȚȐıIJĮıȘ). ǵȜĮ ĮȣIJȐ ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJȠ ȆĮȜĮȚȠȜȩȖİȚȠ
İȞįȚĮijȑȡȠȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȡȤĮȚȩIJȘIJĮ.

ĬȑȝĮIJĮ :
-ȅ țȪțȜȠȢ IJȠȣ ȆȐșȠȣȢ : ȝİ İʌȚȡȡȠȑȢ Įʌȩ IJȘ Ȃ. ǼȕįȠȝȐįĮ țĮȚ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ ʌȠȓȘıȘ,
įȚİȣȡȪȞİIJĮȚ țĮȚ įȚĮįȓįİIJĮȚ Ƞ țȪțȜȠȢ IJȦȞ ȆĮșȫȞ
-ȅ țȪțȜȠȢ IJȘȢ ǹȞȐıIJĮıȘȢ : Ș ǹȞȐıIJĮıȘ, ȠȚ ȂȣȡȠijȩȡİȢ, Ș ȌȘȜȐijȚıȘ țȜʌ
-ȅ ȕȚȠȖȡĮijȚțȩȢ țȪțȜȠȢ IJȘȢ ȆĮȞĮȖȓĮȢ : ıțȘȞȑȢ Įʌȩ IJȘ ȞİĮȞȚțȒ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮ ȖȞȫȡȚıĮȞ
ȚįȚĮȓIJİȡȘ įȚȐįȠıȘ ȜȩȖȦ ȑȟĮȡıȘȢ IJȘȢ ȜĮIJȡİȓĮȢ IJȘȢ. ĬİȦȡȠȪȞIJĮȞ Ș ʌȡȠıIJȐIJȚįĮ IJȘȢ
ȀȦȞıIJĮȞIJȚȞȠȪʌȠȜȘȢ.
-ȅ țȪțȜȠȢ ʌȡȠİȚțȠȞȓıİȦȞ IJȘȢ ȆĮȞĮȖȓĮȢ : ȠȚ ʌȡȠijȘIJİȓİȢ ʌȠȣ IJȘȞ ĮȞĮijȑȡȠȣȞ
-(129) ȅ ǹțȐșȚıIJȠȢ ǶȝȞȠȢ : 24 ıțȘȞȑȢ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıIJȠȣȢ 24 ȅȓțȠȣȢ IJȠȣ.
-(130) ǺȚȠȖȡĮijȚțȠȓ țȪțȜȠȚ ȐȜȜȦȞ ĮȖȓȦȞ
-ȂȘȞȠȜȩȖȚĮ : ȝĮȡIJȪȡȚĮ ĮȖȓȦȞ ȝİ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȒ ıİȚȡȐ
-Ǿ ȅȣȡȐȞȚĮ ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ : Ș ȂİȖȐȜȘ ǼȓıȠįȠȢ ȩʌȦȢ İțIJİȜİȓIJĮȚ ıIJȠȞ ȅȣȡĮȞȩ
ȉȠ ȌȘijȚįȦIJȩ
ȈIJȘ ȝİıȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠ, ȑijIJĮıİ ıIJȠ ĮʌȩȖİȚȩ IJȠȣ țĮȚ ıȣȞȑȤȚıİ ȞĮ țĮȜȜȚİȡȖİȓIJĮȚ
țĮȚ ĮȡȖȩIJİȡĮ, ȝȑȤȡȚ ʌȠȣ, ȜȩȖȦ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ įȣıʌȡĮȖȓĮȢ ʌĮȡĮȝİȡȓıșȘțİ Įʌȩ IJȘȞ
IJȠȚȤȠȖȡĮijȓĮ.
(134) Ǿ ȉȠȚȤȠȖȡĮijȓĮ
ǹȞĮʌIJȪȤșȘțİ İȟĮȚȡİIJȚțȐ ȝİ IJȠȞ ʌĮȡĮȖțȦȞȚıȝȩ IJȠȣ ȥȘijȚįȦIJȠȪ. ȈȘȝĮȞIJȚțȐ ȑȡȖĮ
ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıİ įȚȐijȠȡİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ (ĬİııĮȜȠȞȓțȘ, ȂȣıIJȡȐȢ)
(136) Ǿ ǼȚțȩȞĮ
ȅȚ ijȠȡȘIJȑȢ İȚțȩȞİȢ ȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ȚįȚĮȓIJİȡȘ ȐȞșȘıȘ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ȥȘijȚįȦIJȑȢ.
(137) ǼȚțȠȞȠȖȡĮijȘȝȑȞȠ ȤİȚȡȩȖȡĮijȠ
ȆȜȠȪıȚĮ Ș ıȤİIJȚțȒ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ
(139) ȈȪȞȠȥȘ ǼȞȩIJȘIJĮȢ ± ȊȈȉǼȇȅǺȊǽǹȃȉǿȃǾ
- ǹʌȠIJİȜİȓ ıȣȞȑȤİȚĮ țĮȚ İȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ ȝİıȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ
- ȆĮȡȐ IJĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ Ș IJȑȤȞȘ ȖȞȦȡȓȗİȚ ȐȞșȘıȘ țĮȚ İȟĮʌȜȫȞİIJĮȚ ıİ
ȠȝȩșȡȘıțİȢ ȤȫȡİȢ
(140) ȈȪȞȠȥȘ ȀİijĮȜĮȓȠȣ
Ǿ İȚįȦȜȠȜĮIJȡȚțȒ IJȑȤȞȘ ȝİIJĮIJȡȑʌİIJĮȚ ıİ ȤȡȚıIJȚĮȞȚțȒ. Ȉİ ȩȜȘ IJȘ ǺȣȗĮȞIJȚȞȒ ǿıIJȠȡȓĮ ±
İțIJȩȢ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ IJȘȢ ǼȚțȠȞȠȝĮȤȓĮȢ ± Ș IJȑȤȞȘ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțİ ĮʌȡȩıțȠʌIJĮ.
Ǿ ʌİȡȓȠʌIJȘ ȖȜȣʌIJȚțȒ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȐșȘțİ Įʌȩ IJȠ ĮȞȐȖȜȣijȠ.
ȈIJȘȞ ȆȡȦIJȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠ țȣȡȚĮȡȤİȓ IJȠ ȥȘijȚįȦIJȩ, İʌȚįĮʌȑįȚȠ țĮȚ İȞIJȠȓȤȚȠ. ȉĮ
șȑȝĮIJĮ įȚįȐıțȠȣȞ IJȠ įȩȖȝĮ ıIJȘ ȝȐȗĮ. ȀĮșȚİȡȫȞİIJĮȚ IJȠ İȚțȠȞȠȖȡĮijȘȝȑȞȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ IJȦȞ ȞĮȫȞ, ʌȠȣ ıȣȝȕȠȜȓȗȠȣȞ IJȠ İʌȓȖİȚȠ ȕĮıȓȜİȚȠ IJȠȣ șİȠȪ.
ȈIJȘ ȂİıȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒ, ĮȞĮʌIJȪııİIJĮȚ IJȠ İȞIJȠȓȤȚȠ ȥȘijȚįȦIJȩ țĮȚ Ș IJȠȚȤȠȖȡĮijȓĮ.
ȈIJȘȞ ȊıIJİȡȠȕȣȗĮȞIJȚȞȒ, ȑȜȜİȚȥȘ ȤȡȘȝȐIJȦȞ, ıIJȐıȘ İȝʌȠȡȓȠȣ. ȂȩȞȠ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ.
ȈȘȝĮȞIJȚțȑȢ ȠȚ ijȠȡȘIJȑȢ İȚțȩȞİȢ, ȠȚ ȀȫįȚțİȢ țĮȚ Ș ȂȚțȡȠIJİȤȞȓĮ.
_________________
www.ollthatjazz.gr ȂʌİȓIJİ ȝȑıĮ ȡİ!
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ
§ 
ȋȡȒıIJȘȢ

DzȞIJĮȟȘ: Apr 17, 2007
ǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ: 1986
ȉȩʌȠȢ: ǹșȒȞĮ
ǻȘȝȠıȚİȪșȘțİ: ȉȡȚ Ȉİʌ 09, 2008 9:28 am

ĬȑȝĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ:

(152) Ǿ ȀȇǾȉǿȀǾ ȈȋȅȁǾ
ȂİIJȐ IJȘȞ DZȜȦıȘ, Ș ȀȡȒIJȘ ȑȖȚȞİ IJȠ ıȘȝĮȞIJȚțȩIJİȡȠ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ țȑȞIJȡȠ țĮȚ ȠȚ
ijȠȡȘIJȑȢ İȚțȩȞİȢ ȖȞȫȡȚıĮȞ ȝİȖȐȜȘ ȐȞșȘıȘ. ȆȠȜȜȠȓ ıȘȝĮȞIJȚțȠȓ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ
ȕȡȚıțȩȞIJȠȣıĮȞ ıIJȠ ȋȐȞįĮțĮ, ĮȡțİIJȠȓ Įʌȩ ĮȣIJȠȪȢ, ȀȦȞıIJĮȞIJȚȞȠȣʌȠȜȓIJİȢ. ȅȚ İȪʌȠȡȠȚ
ĮıIJȠȓ ȑįȚȞĮȞ ıȣȞİȤȫȢ ʌĮȡĮȖȖİȜȓİȢ țĮȚ ıIJĮ țȡĮIJȚțȐ ĮȡȤİȓĮ IJȘȢ ǺİȞİIJȓĮȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ıȣȝȕȩȜĮȚĮ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ, ʌȠȣ ȝĮȢ įȓȞȠȣȞ ʌȠȜȜȑȢ ıȤİIJȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ.
ȅȚ ȀȡȘIJȚțȠȓ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ İȞĮȡȝȩȞȚȗĮȞ IJȘȞ ȫȡȚȝȘ ȆĮȜĮȚȠȜȩȖİȚĮ IJȑȤȞȘ ȝİ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ
įȣIJȚțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ. Ǿ ȝİȚțIJȒ ʌİȜĮIJİȓĮ, IJȠȣȢ țĮșȚıIJȠȪıİ İȣȑȜȚțIJȠȣȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȚȢ
ʌȡȠIJȚȝȒıİȚȢ IJȠȣ ʌİȜȐIJȘ.
ǹ) ǺȣȗĮȞIJȚȞȐ ʌȡȩIJȣʌĮ : in forma greca
Ǻ) ȊıIJİȡȠȖȠIJșȚțȒ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ : in forma a la Latina
ȉĮ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮȢ ȑȡȖĮ, ȑȤȠȣȞ țȠȚȞȒ IJİȤȞȚțȒ (ĮȣȖȠIJȑȝʌİȡĮ), țȠȚȞȐ
IJİȤȞȠIJȡȠʌȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ țĮȚ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ İȚțȠȞȠȖȡĮijȚțȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ. ĬİȦȡȠȪȞIJĮȚ
ȠȚ İțʌȡȩıȦʌȠȚ IJȘȢ ȀȡȘIJȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ. (DZȖȖİȜȠȢ ǹțȠIJȐȞȠȢ ± ȃȚțȩȜĮȠȢ ȉȗĮijȠȪȡȘȢ)
(155) Ǿ ȝȞȘȝİȚĮțȒ ȑțijȡĮıȒ IJȘȢ
Ȃİ IJȠ ȤȡȩȞȠ, ȝİIJȐ IJȘȞ ĮȞĮıIJȐIJȦıȘ IJȘȢ IJȠȣȡțȚțȒȢ țĮIJȐțIJȘıȘȢ, țȐʌȠȚĮ ȝȠȞĮıIJȒȡȚĮ
įȚĮIJȒȡȘıĮȞ ıȘȝĮȞIJȚțȩ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ IJȠȣȢ. ǹȣIJȩ, ȝĮȗȓ ȝİ įȦȡİȑȢ, İʌȑIJȡİȥİ
ıIJĮ ȝȠȞĮıIJȒȡȚĮ ȞĮ ĮȞĮȜȐȕȠȣȞ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȑȢ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ. ǹijȠȪ Ș
ȀȡȒIJȘ ȒIJĮȞ IJȩIJİ ıIJĮ ʌȐȞȦ IJȘȢ, IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ IJȦȞ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȚȫȞ ĮȣIJȫȞ ĮȞȑȜĮȕĮȞ
ȀȡȘIJȚțȠȓ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ, ʌȠȣ ĮȞȑʌIJȣȟĮȞ IJȚȢ ȚțĮȞȩIJȘIJȑȢ IJȠȣȢ țĮȚ ıIJȘȞ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓĮ.
DzIJıȚ, Ș ȀȡȘIJȚțȒ ıȤȠȜȒ ʌȠȣ ȟİțȓȞȘıİ Įʌȩ ȗȦȖȡĮijȚțȒ İȚțȩȞȦȞ, ıȣȞįȑșȘțİ țĮȚ ȝİ IJȘ
ȝȞȘȝİȚĮțȒ ȗȦȖȡĮijȚțȒ. (16ȠȢ , case study 1)
(157) ǻȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțĮȞ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ijȠȡȘIJȑȢ İȚțȩȞİȢ. ȈIJĮ ıȣȞ, IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȦȢ ȠȚ
ȀȡȘIJȚțȠȓ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ įȚĮIJȘȡȠȪıĮȞ țȠȚȞȒ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ȖȜȫııĮ țĮȚ İțIJȩȢ ȞȒıȠȣ
(case study 2)
(159) ǵIJĮȞ Ș ȀȡȒIJȘ ȑʌİıİ ıIJȠȣȢ ȉȠȪȡțȠȣȢ, ȠȚ ıȘȝĮȞIJȚțȩIJİȡȠȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ
İȖțĮIJȑȜİȚȥĮȞ IJȠ ȞȘıȓ. ȆȠȜȜȐ ȑȡȖĮ ȝİIJĮijȑȡșȘțĮȞ ıİ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ȅ
țĮIJĮțİȡȝĮIJȚıȝȩȢ ĮȣIJȩȢ, țĮIJȑıIJȡİȥİ IJȘ ıȣȞȠȤȒ țĮȚ IJȘȞ ĮȞĮȞİȦ IJȚțȒ IJȘȢ įȪȞĮȝȘ.
ȂİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ 17Ƞȣ ĮȚ. ıȕȒȞİȚ Ș ȀȡȘIJȚțȒ ȈȤȠȜȒ.
(161) ȀĮıIJȠȡȚȐ țĮȚ ǺȠȡİȚȠįȣIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ
ȀĮıIJȠȡȚȐ
DzȞĮ ȐȖȞȦıIJȠ ıİ ȝĮȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ İȡȖĮıIJȒȡȚ ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ ĮȞȐțĮȝȥȘ IJȦȞ IJİȤȞȫȞ
ıIJȚȢ IJȠȣȡțȠțȡĮIJȠȪȝİȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ǼȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İȓȤİ ȟİțȚȞȒıİȚ ıIJȘȞ ȀĮıIJȠȡȚȐ.
Ǽțİȓ įȚĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ ıİ ʌȑȞIJİ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ȞĮȠȪȢ. Ȃİ ȕȐıȘ
įȚȐijȠȡİȢ ıȣȖțȡȓıİȚȢ, ĮʌȠįȓįȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȀĮıIJȠȡȚȐ IJȠȚȤȠȖȡĮijȓİȢ ȐȜȜȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ. ȈIJĮ
ȑȡȖĮ ĮȣIJȐ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ įȚȐșİıȘ ȖȚĮ ĮȞĮȞȑȦıȘ IJȘȢ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ IJȑȤȞȘȢ. ȅȚ ȝȠȡijȑȢ
ĮʌȠįȓįȠȞIJĮȚ ȝİ ȡİĮȜȚıȝȩ ıIJȚȢ ıIJȐıİȚȢ țĮȚ ıIJȚȢ țȚȞȒıİȚȢ. ȅȚ ıȣȞșȑıİȚȢ İȓȞĮȚ
ʌȠȜȣʌȡȩıȦʌİȢ țĮȚ ȖȓȞİIJĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ĮʌȩįȠıȘȢ IJȘȢ IJȡȓIJȘȢ įȚȐıIJĮıȘȢ.
ǼȝʌȜȠȣIJȓȗȠȞIJĮȚ İʌȓıȘȢ ȝİ įİȣIJİȡİȪȠȞIJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ țĮșȘȝİȡȚȞȒȢ ȗȦȒȢ (ȑʌȚʌȜĮ,

țȠıȝȒȝĮIJĮ țȜʌ). ȉȑȜȠȢ, IJĮ ȤȡȫȝĮIJĮ İȓȞĮȚ ȗȦȞ IJĮȞȐ țĮȚ ȜĮȝʌİȡȐ.
ǺȠȡİȚȠįȣIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ
Ǽțİȓ ĮȞĮʌIJȪııİIJĮȚ Ș ȠȝȫȞȣȝȘ ȈȤȠȜȒ IJȠ 16Ƞ ĮȚ. ĭȡȐȖȖȠȢ ȀĮIJİȜȐȞȠȢ, īȚȫȡȖȠȢ țĮȚ
ĭȡȐȖȖȠȢ ȀȠȞIJĮȡȒȢ (case study 3)
(164) Ǿ ȉȑȤȞȘ IJȠ 18Ƞ ĮȚ.
ȂİIJȐ IJȘȞ ȐȜȦıȘ IJȘȢ ȀȡȒIJȘȢ, IJĮ ʌȡȐȖȝĮIJĮ ȑȝİȚȞĮȞ ıIJȐıȚȝĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ
ȐȜȜȠ ȝİȖȐȜȠ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ țȑȞIJȡȠ. Ǿ IJȑȤȞȘ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ
ĮʌȜȠȣıIJİȣIJȚțȒ įȚȐșİıȘ țĮȚ ȜĮȧțȩIJİȡȠ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ. ȊʌȒȡȟİ İʌȓʌIJȦıȘ ıIJȘ
șİȝĮIJȠȜȠȖȓĮ. ǼȚıȒȤșȘıĮȞ ıIJȠȚȤİȓĮ Įʌȩ IJȘȞ țĮșȘȝİȡȚȞȒ ȗȦȒ. ǼʌȓıȘȢ, ĮȞĮʌIJȪȤșȘțİ Ș
ȗȦȖȡĮijȚțȒ țȠıȝȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ, ȝİ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȐ șȑȝĮIJĮ, ʌȠȣ țȠıȝȠȪıİ ʌȜȠȪıȚĮ
ĮȡȤȠȞIJȚțȐ țĮȚ ȝȠȞĮıIJȘȡȚĮțȐ țIJȓȡȚĮ. (165) Ǿ ȓįȚĮ șİȝĮIJȠȜȠȖȓĮ ĮțȠȜȠȣșİȓIJĮȚ țĮȚ ıİ
ȐȜȜȠȣȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȠȪȢ țȜȐįȠȣȢ.
ǼȆȉǹȃǾȈǹ
ȉȑȜȠȢ IJȠȣ 17Ƞȣ ĮȚ. țĮȚ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ 18Ƞȣ, IJĮ ǼʌIJȐȞȘıĮ ĮʌȠıIJĮıȚȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ
Įʌȩ IJȘ ǺȣȗĮȞIJȚȞȒ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ țĮȚ ıIJȡȑijȠȞIJĮȚ ʌȡȠȢ IJȘ ǻȣIJȚțȒ ĮȚıșȘIJȚțȒ.
ǼʌIJĮȞȘıȚĮțȒ ȈȤȠȜȒ : ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȓȘıİ IJȠ ȡȒȖȝĮ țĮȚ ȠįȒȖȘıİ ʌȡȠȢ IJȘ ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒ
IJȑȤȞȘ.
(167) ȈȪȞȠȥȘ ȀİijĮȜĮȓȠȣ
ȂİIJȐ IJȘȞ DZȜȦıȘ, ʌĮȡĮIJȘȡȒșȘțİ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ȠʌȚıșȠįȡȩȝȘıȘ ıIJȠȞ
IJȠȣȡțȠțȡĮIJȠȪȝİȞȠ İȜȜĮįȚțȩ ȤȫȡȠ. Ǿ ĮȞȐțĮȝȥȘ Ȓȡșİ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ 15Ƞȣ țĮȚ ĮȡȤȑȢ
IJȠȣ 16Ƞȣ ĮȚ. țĮȚ ıȣȞįȑșȘțİ ȝİ IJȘȞ ȀĮıIJȠȡȚȐ ȦȢ ĮijİIJȘȡȓĮ, IJȘ ǺȠȡİȚȠįȣIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ
ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ țĮȚ IJȘ ȈİȡȕȓĮ țĮȚ ȂȠȜįĮȕȓĮ ıIJȠ IJȑȜȠȢ.
ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ, ıIJȘȞ ȀȡȒIJȘ, ȩʌȠȣ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ȒIJĮȞ İȣȞȠȧțȩIJİȡİȢ, įȚĮȝȠȡijȫșȘțİ Ș
ȀȡȘIJȚțȒ ȈȤȠȜȒ. Ȃİ IJȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȞȐțĮȝȥȘ, ȠȚ ȀȡȒIJİȢ ȗȦȖȡȐijȠȚ ĮȞȑȜĮȕĮȞ
ıȘȝĮȞIJȚțȐ ȑȡȖĮ țĮȚ ıIJȘȞ ǾʌİȚȡȦIJȚțȒ ǼȜȜȐįĮ. Ǿ ȀȡȘIJȚțȒ ȈȤȠȜȒ țȣȡȚȐȡȤȘıİ ȝȑȤȡȚ
IJȘȞ ȐȜȦıȘ IJȠȣ ȞȘıȚȠȪ Įʌȩ IJȠȣȢ ȉȠȪȡțȠȣȢ.
ȈIJȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ǼȜȜȐįĮ, IJȠ İʌȓʌİįȠ ıIJȘ ȗȦȖȡĮijȚțȒ ʌȑijIJİȚ.
ȉȑȜȠȢ IJȠȣ 17Ƞȣ țĮȚ IJȠȞ 18Ƞ ĮȚ. IJĮ ǼʌIJȐȞȘıĮ įȚĮijȠȡȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȐ
țĮȚ ʌȡȠİIJȠȚȝȐȗȠȣȞ IJȠ ȑįĮijȠȢ ȖȚĮ IJȘ ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ.
_________________
www.ollthatjazz.gr ȂʌİȓIJİ ȝȑıĮ ȡİ!
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ
§ 
ȋȡȒıIJȘȢ

DzȞIJĮȟȘ: Apr 17, 2007
ǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ: 1986
ȉȩʌȠȢ: ǹșȒȞĮ
ǻȘȝȠıȚİȪșȘțİ: ȉȡȚ Ȉİʌ 09, 2008 9:31 am

ĬȑȝĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ:

ȉȅȂȅȈ ī¶ ȀǼĭǹȁǹǿȅ 1
(17) Ǿ ǼʌIJĮȞȘıȚĮțȒ ȈȤȠȜȒ țĮȚ Ǿ ȀĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ǼțțȠıȝȓțİȣıȘ

ǿıIJȠȡȚțȑȢ ȈȣȞșȒțİȢ
ȉĮ ǼʌIJȐȞȘıĮ įİ ȖȞȫȡȚıĮȞ ȉȠȣȡțȠțȡĮIJȓĮ, țĮșȫȢ ȒIJĮȞ ǼȞİIJȠțȡĮIJȠȪȝİȞĮ. Ǿ
İȝʌȠȡȚțȒ IJȠȣȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘ țĮȚ Ș İȟĮȖȦȖȒ ıIJĮijȓįĮȢ įȘȝȚȠȪȡȖȘıĮȞ ȝȚĮ ȖȘȖİȞȒ ĮıIJȚțȒ
IJȐȟȘ, ʌȠȣ İʌȚșȣȝȠȪıİ ȞĮ ʌĮȖȚȫıİȚ IJȘ șȑıȘ IJȘȢ ıİ ȝȚĮ țȠȚȞȦȞȓĮ ʌȠȣ țȣȡȚĮȡȤȠȪıİ Ș
İțȜĮIJȚȞȚıȝȑȞȘ ĮȡȚıIJȠțȡĮIJȓĮ.
ȀĮȜȜȚIJİȤȞȚțȑȢ ȈȣȞȑʌİȚİȢ
ȆĮȖȚȫȞİIJĮȚ İȚįȚțȒ șİȝĮIJȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ țĮȜȜȚİȡȖİȓ țĮȚ įȚĮįȓįİȚ ȠȡȚıȝȑȞĮ İȓįȘ, ȩʌȦȢ Ș (1
ʌȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓĮ, Ș ȞİțȡȒ ijȪıȘ țĮȚ Ș IJȠʌȚȠȖȡĮijȓĮ. ȅ țȩıȝȠȢ IJȘȢ șȡȘıțİȓĮȢ ʌĮȪİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ IJȠ ȝȠȞĮįȚțȩ ıȘȝİȓȠ ĮȞĮijȠȡȐȢ țĮȚ Ș ȕȣȗĮȞIJȚȞȒ IJȑȤȞȘ ȑȤİȚ İįȫ ȝİȚȦȝȑȞȘ
ȚıȤȪ. Ǿ İʌĮijȒ ȝİ IJȘ ǻȪıȘ İȓȞĮȚ ıĮijȫȢ İȞIJȠȞȩIJİȡȘ.
DzIJıȚ, ıIJȘȞ İʌIJĮȞȘıȚĮțȒ IJȑȤȞȘ, IJĮ ȐțĮȝʌIJĮ șȡȘıțİȣIJȚțȐ ȕȣȗĮȞIJȚȞȐ ʌȡȩIJȣʌĮ įȓȞȠȣȞ
IJȘ șȑıȘ IJȠȣȢ ıİ įȣIJȚțȩIJȡȠʌİȢ IJȐıİȚȢ ȝİ țȪȡȚȠ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ IJȘ ijȣıȚȠțȡĮIJȓĮ
(ȞĮIJȠȣȡĮȜȚıȝȩ). ȈIJȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ǼȜȜȐįĮ, Ș įȠȝȒ IJȘȢ ȅșȦȝĮȞȚțȒȢ ǹȣIJȠțȡĮIJȠȡȓĮȢ
ĮȞȑıIJİȚȜİ IJȚȢ ĮȞȐȜȠȖİȢ İȟİȜȓȟİȚȢ. ȆĮȡ¶ ȩȜȠ ʌȠȣ ıIJĮ ǼʌIJȐȞȘıĮ ȠȚ ȀȡȒIJİȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ
ĮȞĮȗȦȠȖȩȞȘıĮȞ IJȘȞ IJȑȤȞȘ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌȘȡİȐıIJȘțĮȞ Įʌȩ IJȘȞ ǼȞİIJȠțȡĮIJȓĮ țĮȚ
ȐȡȤȚıĮȞ ȞĮ ĮȞĮʌIJȪııȠȞIJĮȚ ʌȚȠ İȜİȪșİȡĮ. (ǹȞįȡȑĮȢ ȇȓIJȗȠȢ, ǹȞįȡȑĮȢ ȆĮȕȓĮȢ, ȂȚȤĮȒȜ
ǻĮȝĮıțȘȞȩȢ). (19) ǹʌȩ ȑȞĮ ıȘȝİȓȠ țĮȚ ȝİIJȐ, ʌȠȜȜȠȓ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ȗȦȖȡĮijȓȗȠȣȞ țĮȚ ȝİ
IJȠ ȕȣȗĮȞIJȚȞȩ țĮȚ ȝİ IJȠ įȣIJȚțȩ ȚįȓȦȝĮ.
(20) Ǿ ȈȘȝĮıȓĮ IJȦȞ ȊȜȚțȫȞ
Ǽįȫ Ș ijȪıȘ IJȠȣ ȣȜȚțȠȪ ʌĮȓȗİȚ ȡȩȜȠ. ȅ ǿİȡȫȞȣȝȠȢ ȈIJȡȐIJȘȢ ȆȜĮțȦIJȩȢ, İȓȞĮȚ Ƞ ʌȚȠ
ȖȞȦıIJȩȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ȗȦȖȡȐijȠȣȢ ʌȠȣ ıIJȡȑijȠȞIJĮȚ ıIJȘ ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȒ İțțȠıȝȓțİȣıȘ.
ǼȜĮȚȠȖȡĮijȓĮ : ȉȠ ȜȐįȚ ʌȡȠıįȓįİȚ ȕĮșȚȐ, ʌȣțȞȒ ȤȡȦȝĮIJȚțȒ IJȠȞȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ
ıIJȚȜʌȞȩIJȘIJĮ, ʌȠȣ İȣȞȠİȓ IJȘȞ ĮʌȩįȠıȘ. ǼijİȣȡȑIJȘȢ IJȘȢ, Ƞ ȂİȜȤȚȩȡ ȂʌȡȑIJİȜĮȝ. Ǿ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ İțțȠıȝȓțİȣıȘ ĮʌȘȤİȓ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ȚıIJȠȡȚțȑȢ İȟİȜȓȟİȚȢ.
(21) Ǿ ĬȑıȘ IJȠȣ ȀĮȜȜȚIJȑȤȞȘ
ȅ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ ʌĮȡĮȖȖİȜȚȠįȩȤȠȣȢ IJȠȣ, ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJĮ ĮȞȫIJİȡĮ
țȠȚȞȦȞȚțȐ ıIJȡȫȝĮIJĮ. Ǿ įĮʌȐȞȘ IJȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮȣIJȫȞ, ȣʌȠįİȚțȞȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ
İʌȓįİȚȟȘȢ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ IJȠȣȢ ȞȩȝȠȣȢ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ. ǵIJĮȞ IJȚȢ ʌĮȡĮȖȖİȜȓİȢ IJȚȢ įȓȞȠȣȞ ĮıIJȠȓ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ İȚıȠįȒȝĮIJȠȢ, IJȠ İȚıȩįȘȝĮ IJȠȣ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
İȝʌȠȡȚțȩIJȘIJȐ IJȠȣ (ʌĮȡ. 1)
(23) Ǿ ĬȡȘıțİȣIJȚțȒ ǽȦȖȡĮijȚțȒ
Ǿ µȞĮIJȠȣȡȐȜݶ ȝİIJĮȕȠȜȒ ıIJȘȞ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮ, İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ țĮȚ ıIJȘ șȡȘıțİȣIJȚțȒ
ȗȦȖȡĮijȚțȒ.
ǿȦȐȞȞȘȢ ǻȠȟĮȡȐȢ : ĭȚȜȠIJȑȤȞȘıİ țȠıȝȚțȐ ȑȡȖĮ, ĮȜȜȐ ĮȖȚȠȖȡȐijȘıİ țȚȩȜĮȢ. ǼʌȓıȘȢ
ȑȖȡĮȥİ IJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJİȓĮ «Ȇİȡȓ ǽȦȖȡĮijȓĮȢ» ʌȠȣ ĮȞȑȜȣİ IJȠ ȞȑȠ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ ȪijȠȢ.
(24) Ǿ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ ĮȣIJȒ, įİȓȤȞİȚ IJȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ıIJȠ İȣȡȪIJİȡȠ ȚıIJȠȡȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ. ȅȚ
ĮȜȜĮȖȑȢ ĮȣIJȑȢ, įİȞ ȒIJĮȞ ĮįȚĮIJȐȡĮțIJİȢ, ȜȩȖȦ IJȦȞ ȖĮȜȜȚțȫȞ ʌȠȜȑȝȦȞ ț.Ȝ.ʌ. ȂİIJȐ IJȠ
19Ƞ ĮȚ. įȚĮȝȠȡijȫȞİIJĮȚ Ș ĮıIJȚțȒ IJȐȟȘ ıIJĮ ǼʌIJȐȞȘıĮ țĮȚ ĮʌȠIJȣʌȫȞȠȞIJĮȚ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
įȚĮijȠȡȑȢ ıIJȘȞ IJȑȤȞȘ.
Ǿ ȂȘ ĬȡȘıțİȣIJȚțȒ ǽȦȖȡĮijȚțȒ
ǿİȡȑĮȢ ȃȚțȩȜĮȠȢ ȀȠȣIJȠȪȗȘȢ : ȀȣȡȚĮȡȤİȓ Ș ijȣıȚȠțȡĮIJȚțȒ ȞȠȠIJȡȠʌȓĮ țĮȚ ıIJȘȞ
ʌȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓĮ IJȠȣ, İʌȚıȘȝĮȓȞİIJĮȚ Ș įȚIJIJȒ ijȪıȘ IJȠȣ ȦȢ ȚİȡȑĮȢ țĮȚ ȗȦȖȡȐijȠȢ.

ǻȘȝȠıȓİȣİ ȜȓȕİȜȠȣȢ ȖȚĮ IJĮ țĮțȫȢ țİȓȝİȞĮ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ IJȠȣ, İȞȫ įİȞ țĮIJȑȤİȚ ʌȜȒȡȦȢ
IJȠȣȢ ĮțĮįȘȝĮȧțȠȪȢ, İȚțĮıIJȚțȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ. DzIJıȚ ʌĮȡĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ ĮȞĮIJȠȝȚțȑȢ
ʌĮȡĮʌȠȚȒıİȚȢ. ȈIJĮ ȑȡȖĮ IJȠȣ ȕȚȕȜȓȠȣ ıİȜ. 25, ȕȜȑʌȠȣȝİ IJȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ĮʌȩįȠıȘȢ ȩȤȚ
ȝȩȞȠ IJȘȢ İȝijȐȞȚıȘȢ ĮȜȜȐ țĮȚ IJȘȢ ȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢ IJȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ.
(26) Ǿ ȑȝijĮıȘ ıIJĮ ȡİĮȜȚıIJȚțȐ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ, ıȣıȤİIJȓȗİIJĮȚ ȐȝİıĮ ȝİ IJȘȞ
İțțȠıȝȚțİȣIJȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ. ǹʌȩ IJȘ ıIJȚȖȝȒ ʌȠȣ ʌȡȩıȕĮıȘ ıIJȘȞ ʌȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓĮ įİȞ
ȑȤȠȣȞ ȝȩȞȠ ȠȚ İȣȖİȞİȓȢ, Ƞ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȩȢ ȡİĮȜȚıȝȩȢ țĮȜȜȚİȡȖİȓIJĮȚ ıȣıIJȘȝĮIJȚțȐ.
ǹȞ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ İȣȖİȞİȓĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȡțİIJȐ ȖȚĮ ȞĮ įİȓȟȠȣȞ IJȘȞ țȠȚȞȦȞȚțȒ șȑıȘ,
IJȩIJİ ȖȓȞȠȞIJĮȚ ĮȞĮijȠȡȑȢ ıIJȠ İʌȐȖȖİȜȝĮ Ȓ ıIJȘȞ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ įȚȐıIJĮıȘ IJȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ.
ȅȚ ȚįȚȩIJȘIJİȢ ĮȣIJȑȢ țĮIJĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȡİĮȜȚıIJȚțȐ.
(27) ȅ µʌİȜȐIJȘȢ¶ ĮʌĮȚIJİȓ ʌȚıIJȒ ĮʌİȚțȩȞȚıȒ IJȠȣ țĮȚ ĮȣIJȩ ĮʌȠȡȡȑİȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ ȞĮ
ĮijȒıİȚ IJȘȞ ʌȚıIJȒ İȚțȩȞĮ IJȠȣ ıIJȠȣȢ ȠȚțİȓȠȣȢ IJȠȣ.
ȆȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓĮ ǹȞįȡȠȖȪȞȠȣ : ĮIJİȞȓȗȠȣȞ ȝİ İȣșȪIJȘIJĮ țĮȚ ĮȣIJȠʌİʌȠȓșȘıȘ IJȠ șİĮIJȒ,
įİȓȤȞȠȣȞ IJȘ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ ȠȚțİȚȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȘȞ ĮʌȩȜĮȣıȘ IJȦȞ ĮȖĮșȫȞ ʌȠȣ țĮIJȑȤȠȣȞ.
(2 ȆȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓĮ ȈʌȣȡȓįȦȞȠȢ ȁȐIJıȘ : įȓȞİIJĮȚ ȑȝijĮıȘ ıIJĮ ȣȜȚțȐ ĮȖĮșȐ. ȉȠ
ĮȣIJĮȡȤȚțȩ ȪijȠȢ ijĮȞİȡȫȞİȚ IJȘȞ țĮIJĮȖȦȖȒ IJȠȣ țĮȚ ȠȚ ȞİțȡȑȢ ijȪıİȚȢ, IJȘȞ țĮȜȜȚȑȡȖİȚȐ
IJȠȣ.
ȈIJĮ IJȑȜȘ IJȠȣ 19Ƞȣ ĮȚ. IJĮ ǼʌIJȐȞȘıĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ IJȚȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȑȢ İȟİȜȓȟİȚȢ. Ǿ
ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ǹțĮįȘȝȓĮ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ.
(29) ȅ ǹȀǹǻǾȂǹȎȈȂȅȈ
ȅ ȩȡȠȢ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȖȡȐȥİȚ IJȘȞ ĮʌĮȡȑȖțȜȚIJȘ ʌȡȠıțȩȜȜȘıȘ ıİ ȝȚĮ ıİȚȡȐ
țĮȞȩȞȦȞ, ʌȠȣ ĮȞIJȜȠȪȞIJĮȚ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȘ ȝİȜȑIJȘ ȑȡȖȦȞ ȚıIJȠȡȚțȒȢ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮȢ. ȅȚ
IJİȤȞȠIJȡȠʌȓİȢ ĮȣIJȑȢ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțĮȞ ıİ țȜĮıȚțȑȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ ȝİ
ȝİȖĮȜȠijȣİȓȢ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȢ. ȅȚ țĮȞȩȞİȢ IJȠȣȢ įȚįȐıțȠȞIJĮȚ ıİ ĮțĮįȘȝĮȧțȩ ʌȜĮȓıȚȠ țĮȚ
șİȦȡȠȪȞIJĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ȑȞĮ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞȠ ȑȡȖȠ. ȉĮ ʌȡȦIJȠʌȠȡȚĮțȐ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȐ țȚȞȒȝĮIJĮ ĮʌĮȟȓȦȞĮȞ IJȠȞ ȩȡȠ.
ȅ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ ȑȤİȚ țĮȚ įİȪIJİȡȘ ıȘȝĮıȓĮ : ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞȠȢ Įʌȩ IJȠ țĮIJİıIJȘȝȑȞȠ,
țĮIJĮʌȞȓȖİȚ IJȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ ĮȞIJȚȜȒȥİȦȞ. (30) ʌ.Ȥ. Ǿ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘ IJȠȣ
ȖȐȜȜȠȣ ǹȜİȟȐȞIJȡ ȀĮȝʌĮȞȑȜ, țȡȪȕİȚ IJȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ IJȠȣ ȁȠȣįȠȕȓțȠȣ ȞĮ ȝİȚȫıİȚ IJȠȞ
ĮȞIJȓțIJȣʌȠ IJȘȢ ĮȡȞȘIJȚțȒȢ țȡȚIJȚțȒȢ ʌȠȣ įİȤȩIJĮȞ ȖȚĮ IJȘ įȚțIJĮIJȠȡȚțȒ ʌȠȜȚIJȚțȒ IJȠȣ. ȅ
ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮijȠȡȐ ʌȠȜȜȑȢ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓİȢ. īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ
ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȚıIJȠȡȚȠȖȡĮijȓĮ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ, Ș ȈȤȠȜȒ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ ıȣıȤİIJȓıIJȘțİ ȝİ IJȠȞ
țȜĮıȚțȚıȝȩ, IJȠ ȡȠȝĮȞIJȚıȝȩ ț.Į.
ȅ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ IJȠȣ 19Ƞȣ ĮȚ. ıȣıȤİIJȓȗİIJĮȚ ȝİ İʌȚȜȠȖȑȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚ Įʌȩ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ ȝĮȞįȪĮ. ȀȐIJȦ Įʌȩ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȡȓıȝĮ, Ș İʌȚįȓȦȟȘ IJȠȣ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞȠȣ
țĮȜȜȚIJİȤȞȒȝĮIJȠȢ ıȘȝĮȓȞİȚ IJȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ țĮȚ IJȘȞ ʌȡȠȕȠȜȒ IJȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ țĮȚ
ʌȠȜȚIJȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ, ʌ.Ȥ. ȠȚ DzȜȜȘȞİȢ įȘȝȚȠȣȡȖȠȓ IJȘȢ ȈȤ. ȉȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ.
(31) ǹȣIJȩ ȝİIJĮijȡȐȗİIJĮȚ ıIJȘ ıIJȡȠijȒ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ʌȡȠȢ IJȘ ǻȪıȘ țĮȚ ĮȣIJȩ İȞıĮȡțȫȞİȚ
Ș IJȩIJİ ʌȠȜȚIJȚțȒ. DZȜȜȦıIJİ ĮȣIJȒ Ș ıIJȡȠijȒ ȒIJĮȞ ĮȓIJȘȝĮ țĮȚ IJȠȣ ȃİȠİȜȜȘȞȚțȠȪ
ǻȚĮijȦIJȚıȝȠȪ, Ș ȠȣıȓĮ IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȖțİȚIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȓıIJȘ ʌȦȢ Ș ȁȠȖȚțȒ șĮ ıțȠȡʌȓıİȚ
IJȠȞ İȟ ǹȞĮIJȠȜȒȢ ȕȐȡȕĮȡȠ ȝȣıIJȚțȚıȝȩ. Ǿ șİȦȡȓĮ ĮȣIJȒ ȕȑȕĮȚĮ, ıȣȞȐȞIJȘıİ ʌȠȜȜȑȢ
ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ.
Ǿ ǹțĮįȘȝȓĮ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ
ǺĮıȚȜȚțȒ ǹțĮįȘȝȓĮ IJȦȞ ǼȚțĮıIJȚțȫȞ ȉİȤȞȫȞ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ. ǿįȡȪșȘțİ IJȠ 1808
-ȊʌȒȡȟİ ʌȩȜȠȢ ȑȜȟȘȢ ʌȠȜȜȫȞ ǼȜȜȒȞȦȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ, IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ İʌȘȡȑĮıİ.

-ȆȠȜȜȠȓ Įʌȩ ĮȣIJȠȪȢ įȓįĮȟĮȞ ıIJȠ ȈȤȠȜİȓȠ IJȦȞ ȉİȤȞȫȞ IJȘȢ ǹșȒȞĮȢ țĮȚ ȝİIJȑijİȡĮȞ IJȚȢ
ĮȡȤȑȢ IJȘȢ
-ȊʌȒȡȤĮȞ įİıȝȠȓ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȤȦȡȫȞ, țĮșȫȢ Ƞ ȕĮıȚȜȚȐȢ ȒIJĮȞ ǺĮȣĮȡȩȢ. ȉĮȣIJȩȤȡȠȞĮ,
Ƞ ȁȠȣįȠȕȓțȠȢ ǹ, İțİȓ ȘȖİȝȩȞĮȢ, țĮȜȜȚİȡȖȠȪıİ IJȚȢ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİ IJȘȞ
ǼȜȜȐįĮ.
-(32) ȉȠ țȣȡȓĮȡȤȠ ʌȞİȪȝĮ IJȘȢ ǹțĮįȘȝȓĮȢ ȒIJĮȞ Ƞ ıȣȞįȣĮıȝȩȢ IJȘȢ ȖİȡȝĮȞȚțȒȢ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȝİ IJȚȢ țȜĮıȚțȚıIJȚțȑȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ. ǹȣIJȩ İȓȤİ ıĮȞ
ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ ȞĮ ĮʌȠțȠʌİȓ Ș ǹțĮįȘȝȓĮ Įʌȩ IJĮ ʌȡȦIJȠʌȠȡȚĮțȐ ȡİȪȝĮIJĮ IJȘȢ ǼȣȡȫʌȘȢ,
ĮțȩȝĮ țȚ Įʌȩ ĮȣIJȐ ʌȠȣ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțĮȞ ȝİȡȚțȫȢ ıIJȠ ȂȩȞĮȤȠ.
ȉȠ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȩ IJȘȢ ʌȞİȪȝĮ ȠįȒȖȘıİ ĮȡțİIJȠȪȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ıIJȘȞ ǹʌȩıȤȚıȘ. ȅȚ
ȑȜȜȘȞİȢ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ ȩȝȦȢ ȑȝİȚȞĮȞ ıIJȘȞ Įʌ¶ȑȟȦ, țĮșȫȢ ȤȡİȚĮȗȩȞIJȠȣıĮȞ IJȠȞ
ĮțĮįȘȝĮȧțȩ IJȓIJȜȠ ȖȚĮ ȞĮ ıIJĮįȚȠįȡȠȝȒıȠȣȞ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ.
(33) Ǿ ǾșȠȖȡĮijȓĮ (ȆİȡȚȖȡĮijȚțȒ ĮȞĮʌĮȡȐıIJĮıȘ IJȦȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ țĮșȘȝİȡȚȞȫȞ
ĮıȤȠȜȚȫȞ, ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȦȞ ȘșȫȞ ȝȚĮȢ țȜİȚıIJȒȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȠȝȐįĮȢ)
Ǿ ĮȣIJĮȡȤȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȁȠȣįȠȕȓțȠȣ ǹ țĮȚ Ș țĮșȣıIJİȡȘȝȑȞȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ
ȕȠȒșȘıĮȞ ıIJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ʌĮȡȦȤȘȝȑȞȦȞ İȚįȫȞ ȩʌȦȢ Ș ȘșȠȖȡĮijȓĮ. ȉȠ İȓįȠȢ ĮȣIJȩ
İȣȞȠȒșȘțİ Įʌȩ IJȠȞ ȀĮȡȜ ijȠȞ ȆȚȜȩIJȣ, įȚİȣșȣȞIJȒ țĮȚ įȚįȐıțȠȞIJĮ ıIJȘȞ ǹțĮįȘȝȓĮ. ȈIJĮ
ȤȡȩȞȚĮ IJȠȣ ȣʌȠȤȫȡȘıĮȞ IJĮ ȝȣșȚțȐ-ȚıIJȠȡȚțȐ șȑȝĮIJĮ, İȞȫ țĮȜȜȚİȡȖȒșȘțİ Ƞ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩȢ ĮȞșȡȦʌȠțİȞIJȡȚıȝȩȢ, ȝİ ȑȝijĮıȘ ıIJĮ ȡİĮȜȚıIJȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ.
ȉȡȐȕȘȟİ IJȠ İȞįȚĮijȑȡȠȞ ʌȠȜȜȫȞ ȞIJȩʌȚȦȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȒȖĮȖĮȞ ȝİȖȐȜȠ ĮȡȚșȝȩ
ȑȡȖȦȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ IJȦȞ İȜȜȒȞȦȞ ʌȠȣ ȗȠȪıĮȞ İțİȓ, țĮșȫȢ ĮʌȘȤȠȪıİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ıȣȞșȒțİȢ
ʌȠȣ ȣʌȒȡȤĮȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȂǹȀȇȊīǿǹȃȃǾȈ
ǻİȓȖȝĮ İȟȐȡIJȘıȘȢ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ ȣʌȠIJȑȜİȚĮȢ, ȒIJĮȞ Ș ȣȚȠșȑIJȘıȘ İȞȩȢ ȚįȚȫȝĮIJȠȢ ʌȠȣ
įİȞ İȓȤİ țĮȝȓĮ ıȤȑıȘ ȝİ IJȚȢ ȝİIJĮȕȣȗĮȞIJȚȞȑȢ țĮȚ ȜĮȧțȑȢ İȜȜȘȞȚțȑȢ ʌĮȡĮįȩıİȚȢ. Ǿ
İʌȓıȘȝȘ ǼȜȜȐįĮ IJĮȣIJȚȗȩIJĮȞ ȝİ IJȘȞ ȠʌIJȚțȒ IJȠȣ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȠȪ, țȐȞȠȞIJĮȢ ĮįȪȞĮIJȘ
IJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȐȜȜȠȣ ȡİȪȝĮIJȠȢ, ȖȚĮ ȝİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ. DzIJıȚ, IJĮ İȣȡȪIJİȡĮ
ıIJȡȫȝĮIJĮ IJȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ, įȣıțȠȜİȪșȘțĮȞ ȞĮ ʌȡȠıĮȡȝȠıIJȠȪȞ ıIJĮ ȞȑĮ ʌȡȩIJȣʌĮ (34)
ȝİ İȟĮȓȡİıȘ IJȘȞ ĮıIJȚțȒ, įȣIJȚțȠIJȡĮijȒ IJȐȟȘ. ǼȞįİȚțIJȚțȩ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ țĮIJȐıIJĮıȘȢ, İȓȞĮȚ
Ș İȚțȠȞȠȖȡȐijȘıȘ IJȠȣ ĮȖȫȞĮ IJȠȣ 21 ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȂĮțȡȣȖȚȐȞȞȘ.
ȅ ȈIJȡĮIJȘȖȩȢ ȒșİȜİ ȞĮ ijȚȜȠIJİȤȞȒıİȚ ʌȓȞĮțİȢ ȝİ șȑȝĮ IJȠȣȢ ĮȖȫȞİȢ ȖȚĮ ȞĮ IJȠȣȢ ȤĮȡȓıİȚ
ıIJȠȣȢ ȘȖİȝȩȞİȢ IJȦȞ IJȡȚȫȞ ȝİȖȐȜȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ. ȈIJȘȞ ĮȡȤȒ ĮȞĮȗȒIJȘıİ ȟȑȞȠȣȢ
ȗȦȖȡȐijȠȣȢ ʌȠȣ ȑȝİȞĮȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ. (35) ǻİȞ ȑȝİȚȞİ ȩȝȦȢ İȣȤĮȡȚıIJȘȝȑȞȠȢ țĮȚ
țĮIJȑȜȘȟİ ıIJȠȞ ȆĮȞĮȖȚȫIJȘ ǽȦȖȡȐijȠ, IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȑȜȜİȚȥȘ ĮțĮįȘȝĮȧțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ
İȓȞĮȚ ʌȡȠijĮȞȒȢ. (36) ȅ ıIJȩȤȠȢ ȩȝȦȢ, İȓȞĮȚ Ș ĮʌȩįȠıȘ IJȦȞ ȜİʌIJȠȝİȡİȚȫȞ ȕȐıȘ IJȘȢ
įȚȒȖȘıȘȢ IJȠȣ ȂĮțȡȣȖȚȐȞȞȘ, ĮțȩȝĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ IJȠȣȢ İʌȓıȘȝȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ. ȅ ȈIJȡĮIJȘȖȩȢ
ĮȡȞİȓIJĮȚ ± ȤȦȡȓȢ țĮțȒ ʌȡȩșİıȘ ± IJȠ įȣIJȚțȩ ʌȡȩIJȣʌȠ, țĮșȫȢ İȓȞĮȚ ʌİʌȠȓșȘıȒ IJȠȣ ȩIJȚ
Ș ȚıIJȠȡȚțȒ ĮȜȒșİȚĮ İțijȡȐȗİIJĮȚ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȐ, ȝȩȞȠ Įʌȩ ȝȚĮ ĮijȠȝȠȚȦȝȑȞȘ İȚțĮıIJȚțȐ
ȖȜȫııĮ. Ǿ IJȑȤȞȘ IJȠȣ ǽȦȖȡȐijȠȣ ıȤİIJȓȗİIJĮȚ ȝİ IJȠ ǹȞĮIJȠȜȚțȩ ȚįȓȦȝĮ, ȩȤȚ IJȠ ǻȣIJȚțȩ.
ȆȐȞIJȦȢ, Ƞ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ ĮʌȠIJİȜȠȪıİ IJȘȞ țȣȡȓĮȡȤȘ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ
ĮȟȓĮ.
ĬİȩįȦȡȠȢ ǺȡȣȗȐțȘȢ
ȈIJĮ ȑȡȖĮ IJȠȣ, țİȞIJȡȚțȩ șȑȝĮ ȒIJĮȞ Ƞ ĮʌİȜİȣșİȡȦIJȚțȩȢ ĮȖȫȞĮȢ, ʌȚıIJȩȢ ȩȝȦȢ ıIJȠ
įȩȖȝĮ IJȠȣ ĮțĮįȘȝĮȧıȝȠȪ, IJȠȞ ʌĮȡȠȣıȓĮȗİ ĮʌȠıIJĮıȚȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝİ İȟȦȡĮȧıIJȚțȩ ȪijȠȢ,
įİȓȖȝĮ IJȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ IJȘȢ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȒȢ İȟȐȡIJȘıȘȢ.

(37) ȅ ǺȡȣȗȐțȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ ʌȡȫIJȠȢ ȑȜȜȘȞĮȢ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ıIJȘȞ ǹțĮįȘȝȓĮ IJȠȣ
ȂȠȞȐȤȠȣ, ȝİ ȣʌȠIJȡȠijȓĮ. ĬĮ ȗȒıİȚ İțİȓ ʌȠȜȜȐ ȤȡȩȞȚĮ.
ȅȚ ȣʌȠIJȡȠijȓİȢ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ ȚįȚĮȓIJİȡĮ IJȚȢ ıʌȠȣįȑȢ IJȦȞ ǼȜȜȒȞȦȞ. ǹțȩȝĮ țĮȚ Ƞ
ıȣȞIJȘȡȘIJȚıȝȩȢ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ ʌȡȠȕȐȜȜİȚ ȦȢ ĮȡİIJȒ.
īȊǽǾȈ
ȆĮȡȑȝİȚȞİ ȩȜȘ IJȘ ȗȦȒ IJȠȣ ıIJȠ ȂȩȞĮȤȠ țĮȚ įȓįĮȟİ ıIJȘȞ ǹțĮįȘȝȓĮ. ȈIJĮ ȩȥȚȝĮ ȤȡȩȞȚĮ
IJȠȣ įȚİȣȡȪȞİȚ IJȠȣȢ ȠȡȓȗȠȞIJȑȢ IJȠȣ ʌȡȠȢ IJȠ ȈȣȝȕȠȜȚıȝȩ. ǼȞIJȐȤșȘțİ ʌȜȒȡȦȢ ıIJȘ
ȕĮȣĮȡȚțȒ țȠȚȞȦȞȓĮ. ȅ ĮțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ IJȠȣ ıȣȝȕȠȜȓȗİȚ IJȘȞ ȣʌİȡȠȥȓĮ IJȘȢ ǼȣȡȫʌȘȢ
ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȘȞ ǹȞĮIJȠȜȒ țĮȚ ijĮȓȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ «ǹȞĮIJȠȜȓIJȘȢ» ıİȜ. 38
ȅȚ ȆȡȠİțIJȐıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ǼȡȝȘȞİȓİȢ
Ǿ ĮțĮįȘȝĮȧțȒ ȠʌIJȚțȒ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ, șİȦȡİȓIJĮȚ ȖȚĮ ʌȠȜȪ țĮȚȡȩ İʌȓıȘȝȘ țĮȚ
ĮʌȠįİțIJȒ. (39) Ǿ İȟȐȡIJȘıȘ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ Įʌȩ IJȘ ǻȪıȘ, İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȑȞIJȠȞȘ țĮȚ ȠȚ
țĮIJİȣșȪȞıİȚȢ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ țĮȜȜȚİȡȖȠȪȞIJĮȚ ıIJȘ ȈȤȠȜȒ ȀĮȜȫȞ ȉİȤȞȫȞ IJȘȢ ǹșȒȞĮȢ.
ȂȚĮ șİȦȡȓĮ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ IJȠȞ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩ ȦȢ ʌȡȠįȠıȓĮ. DZȜȜȘ IJȠȞ ĮʌȠįȓįİȚ ıİ
ȜȐșȠȢ İʌȚȜȠȖȑȢ. ǼȓȞĮȚ ȩȝȦȢ Ș ĮȞȐȖțȘ ȣȚȠșȑIJȘıȘȢ İȞȩȢ ʌȡȠIJȪʌȠȣ ʌȠȣ ıȤİIJȓȗİIJĮȚ
ȐȝİıĮ ȝİ IJȚȢ ȚıIJȠȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.
(40) H ǼʌȓįȡĮıȘ IJȦȞ ȃİȦIJİȡȚțȫȞ ȉȐıİȦȞ
ȅȚ ǿıIJȠȡȚțȑȢ ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ IJȘȢ ȃİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮȢ
Ǿ ʌĮȡȐįȠıȘ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ țȣȡȚĮȡȤȠȪıİ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȝȑȤȡȚ IJȚȢ ʌȡȫIJİȢ įİțĮİIJȓİȢ IJȠȣ
20Ƞȣ ĮȚ. ȅȚ ĮȞĮIJĮȡȐȟİȚȢ ȩȝȦȢ ʌȠȣ ıȣȞȑȕĮȚȞĮȞ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ ȐȡȤȚıĮȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ĮȞIJȓțIJȣʌȠ țĮȚ İįȫ. ǵȤȚ ȝȩȞȠ İʌİȚįȒ Ƞ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ İȓȤİ ȠįȘȖȘșİȓ ıİ ıIJĮșİȡȒ
ĮȞĮțȪțȜȦıȘ șİȝȐIJȦȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ İʌİȚįȒ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ İȓȤĮȞ ĮȜȜȐȟİȚ.
Ǿ ǼȜȜȐįĮ ȜȩȖȦ IJȘȢ șȑıȘȢ IJȘȢ, İȝʌȜİțȩIJĮȞ ȩȜȠ țĮȚ ʌȚȠ ıȪȞșİIJĮ ıIJȠȞ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȩ
IJȦȞ ȂİȖȐȜȦȞ ǻȣȞȐȝİȦȞ. DzIJıȚ, Ș ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒ țȠȚȞȦȞȓĮ ȑʌȡİʌİ ȞĮ
İʌĮȞĮʌȡȠıįȚȠȡȓıİȚ IJȚȢ șȑıİȚȢ IJȘȢ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȚȢ İȟİȜȓȟİȚȢ. ǹȣIJȩ ȩȝȦȢ țĮșȠȡȚȗȩIJĮȞ
Įʌȩ IJȚȢ țȣȡȓĮȡȤİȢ ĮȞIJȚȜȒȥİȚȢ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ ıȤȘȝȐIJȦȞ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪıĮȞ IJȚȢ
ȂİȖȐȜİȢ ǻȣȞȐȝİȚȢ.
(41) Ǽij¶ ȩıȠȞ Ș ǼȜȜȐįĮ ȩįİȣİ ʌȡȠȢ ȝȚĮ µįȣIJȚțȩIJȡȠʌȘ¶ ĮȞȐʌIJȣȟȘ, ĮȡȖȐ Ȓ ȖȡȒȖȠȡĮ șĮ
İȡȤȩIJĮȞ ĮȞIJȚȝȑIJȦʌȘ ȝİ IJȚȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ıȣȖțȡȠȪıİȚȢ IJȘȢ ǼȣȡȫʌȘȢ. ǹʌȩ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ
19Ƞȣ ĮȚ. Ș ȃİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮ (ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ), įȚĮȝȠȡijȦȞȩIJĮȞ ȦȢ ȞȑĮ İțįȠȤȒ IJȠȣ
ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȆȠȜȚIJȚıȝȠȪ. ȈȣȝʌİȡȚȜȐȝȕĮȞİ țȐșİ țĮȚȞȠIJȩȝĮ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ȑțijȡĮıȘ
țĮȚ șĮ țȣȡȚĮȡȤȠȪıİ ıȤİįȩȞ ĮʌȩȜȣIJĮ, IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ȝȑȤȡȚ IJĮ ȝȑıĮ IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ. ȉȘȞ
țĮșȩȡȚȗĮȞ įȪȠ ʌĮȡȐȝİIJȡȠȚ :
ǹ) Ș IJĮȤİȓĮ İțȕȚȠȝȘȤȐȞȚıȘ
Ǻ) Ș İȞIJĮIJȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ĮıIJȚțȠʌȠȓȘıȘ
Ǿ ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮ ȦȢ ijĮȚȞȩȝİȞȠ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ Ș țȣȡȚȩIJİȡȘ ıȣȞȑʌİȚĮ ĮȣIJȫȞ
IJȦȞ įȪȠ ʌĮȡĮȝȑIJȡȦȞ. ȅȚ įȣIJȚțȑȢ țȠȚȞȦȞȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮijȠȝȠȚȫıȠȣȞ ıȪȞIJȠȝĮ IJȚȢ
ĮȜȜĮȖȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ ȖȚĮ IJȘȞ țĮșȘȝİȡȚȞȒ ȗȦȒ, Įʌȩ IJȘ ȝȘȤĮȞȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȜȜȫȞ
ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ IJȘ ıȘȝĮıȓĮ ʌȠȣ ĮʌȠțIJȐ IJȠ ĮıIJȚțȩ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȝȚĮȢ ȝİȖĮȜȠȪʌȠȜȘȢ. Ǿ țĮȜȜȚIJİȤȞȓĮ țȜȒșȘțİ țȚ ĮȣIJȒ ȞĮ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓıİȚ
ĮȣIJȒȞ IJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ. DzIJıȚ, İȖțĮIJĮȜİȓijșȘțİ Ș ʌĮȡĮįȠıȚĮțȒ, ȝȣșȚțȠȧıIJȠȡȚțȒ
șȡȘıțİȣIJȚțȒ țĮȚ ȘșȠȖȡĮijȚțȒ șİȝĮIJȠȜȠȖȓĮ, ʌȡȠȢ ȩijİȜȠȢ IJȘȢ «ȝȘȤĮȞȒȢ» IJȘȢ
ȝİȖĮȜȠȪʌȠȜȘȢ. ǹʌȩ IJȠȣȢ ȚȝʌȡİıȚȠȞȚıIJȑȢ țĮȚ ȝİIJȐ, IJȠ ȞȑȠ ĮıIJȚțȩ IJȠʌȓȠ țĮȚ IJĮ
ȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȐ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ, ĮʌȠțIJȠȪȞ țİȞIJȡȚțȒ șȑıȘ ıIJȠ ȑȡȖȠ IJȦȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ.
ǿįȚĮȓIJİȡĮ ȑțįȘȜȠȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ IJȘȢ țĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢ Įʌȩ ȐʌȠȥȘ ȝȠȡijȒȢ. ȉĮ ȞȑĮ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȐ țȚȞȒȝĮIJĮ įȓȞȠȣȞ ȑȝijĮıȘ ıIJȠ ȝȠȡijȠȜȠȖȚțȩ ʌİȚȡĮȝĮIJȚıȝȩ, ʌȠȣ ȖȓȞİIJĮȚ

ȑIJıȚ Ș ȞȑĮ ĮȚıșȘIJȚțȒ ĮȡȤȒ. ȅȚ ʌİȚȡĮȝĮIJȚıȝȠȓ ĮȣIJȠȓ, ĮijȠȡȠȪȞ İȓIJİ IJȠ ȤȡȫȝĮ
(ȚȝʌȡİıȚȠȞȚıIJȑȢ ± İȟʌȡİıȚȠȞȚıIJȑȢ) İȓIJİ IJȚȢ ȝȠȡijȑȢ (țȣȕȚıȝȩȢ). DZȜȜȦıIJİ, Ș ȓįȚĮ Ș ȜȑȟȘ
µȞİȦIJİȡȚıȝȩȢ¶, ʌİȡȚțȜİȓİȚ IJȘȞ ȑȞȞȠȚĮ IJȘȢ țĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢ.
(42) ȉĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ʌȠȣ țĮșȩȡȚıĮȞ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮȢ ıIJĮ įȣIJȚțȐ
țȡȐIJȘ, įİȞ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ȓįȚĮ țĮșĮȡȩIJȘIJĮ țĮȚ ȑȞIJĮıȘ ı IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ IJȦȞ ĮȡȤȫȞ
IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ. ȖȚĮIJȓ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚȗİ ȦȢ ȤȫȡĮ, İȚįȚțȐ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ. Ǿ ȒIJIJĮ Įʌȩ
IJȠȣȢ ȉȠȪȡțȠȣȢ IJȠ 1897, Ƞ ǻȚİșȞȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȩȢ DzȜİȖȤȠȢ, ȠȚ ǺĮȜțĮȞȚțȠȓ țĮȚ Ƞ ǹ¶
ȆĮȖțȩıȝȚȠȢ ʌȩȜİȝȠȢ, Ƞ ǻȚȤĮıȝȩȢ țĮȚ Ș ȂȚțȡĮıȚĮIJȚțȒ țĮIJĮıIJȡȠijȒ ȒIJĮȞ ȠȚ țȪȡȚİȢ
ĮȚIJȓİȢ.
Ǿ İțȕȚȠȝȘȤȐȞȘıȘ țĮȚ Ș ĮıIJȚțȠʌȠȓȘıȘ İțįȘȜȫȞȠȞIJĮȚ ȝİ ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJİȢ ʌȠȣ
țĮșȣıIJİȡȠȪȞ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ. ȆĮȡȐ IJȘ ıȘȝĮȞIJȚțȒ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, ȠȚ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ȝȠȞȐįİȢ IJȘȢ ȒIJĮȞ ȝȚțȡȑȢ, ȝİ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ ȞĮ ıȣȞİȤȓıİȚ
ȞĮ ĮʌĮıȤȠȜİȓIJĮȚ ıİ ĮȖȡȠIJȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ IJȠ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ. Ǿ
ĮıIJȚțȠʌȠȓȘıȘ ĮijȠȡȠȪıİ țȣȡȓȦȢ IJȘȞ ǹșȒȞĮ țĮȚ IJȠȞ ȆİȚȡĮȚȐ, İȞȫ Ș İʌĮȡȤȓĮ ʌĮȡȑȝİȞİ
ıIJȐıȚȝȘ. ȆȐȞIJȦȢ, ıIJȠȣȢ İįȫ țȪțȜȠȣȢ IJȦȞ įȚĮȞȠȠȪȝİȞȦȞ, ȖȓȞİIJĮȚ ıȣȞİȓįȘıȘ IJȠ
ȖİȖȠȞȩȢ ʌȦȢ Ș ȞȑĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ İʌȠȤȒ șĮ İȓȞĮȚ IJȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ İȞȩȢ țĮȚȞȠȪȡȚȠȣ
ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ.
(43) DZȜȜȦıIJİ, ȖȚĮ țȐʌȠȚȠ IJȝȒȝĮ IJȘȢ țȠȚȞȦȞȓĮȢ Ș ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȒ
ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJĮȣIJȓȗȠȞIJĮȞ. Ȉİ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ, Ș ȘșȠȖȡĮijȓĮ țĮȚ Ș țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ĮțĮȝȥȓĮ
IJȠȣ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȠȪ ijȐȞIJĮȗİ ıİ țȐʌȠȚȠȣȢ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚțȒ. ǼȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ țȐʌȠȚĮ
țĮȚȞȠIJȩȝĮ ıIJȠȚȤİȓĮ İțȜİțIJȫȞ ĮȞIJȚʌȡȠıȫʌȦȞ IJȘȢ ȈȤȠȜȒȢ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ Ƞ
īȪȗȘȢ. ȈȚȖȐ ıȚȖȐ ȩȝȦȢ, IJȠ ȂȩȞĮȤȠ ȤȐȞİȚ IJȘ ȜȐȝȥȘ IJȠȣ. ȆĮȡ¶ ȩȜȠ IJȠȞ İȞșȠȣıȚĮıȝȩ
(īĮȕȡȚȘȜȓįȘȢ) Ș İȜȜȘȞȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ʌȡȠȤȦȡȐ ĮȡȖȐ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȓȞİȚ İȡİșȓıȝĮIJĮ ıIJȠȣȢ
įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȢ. ȅ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ IJȘȢ ȈȤ. ȀĮȜȫȞ ȉİȤȞȫȞ İʌȚțȡĮIJȠȪıİ ĮțȩȝȘ (İȟĮȓȡİıȘ
Ș «ȅȝȐįĮ ȉȑȤȞȘ» ʌȠȣ ȚįȡȪșȘțİ IJȠ 1917).
ȅȚ ȞİȦIJİȡȚțȑȢ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ İıIJȚȐȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ ȝȠȡijȠȜȠȖȚțȒ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ țĮȚ ȩȤȚ ıIJȘ
șİȝĮIJȚțȒ ĮȞĮȞȑȦıȘ. ȅ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩȢ țĮȚ ĮıIJȚțȩȢ İȜȜȘȞȚțȩȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȢ
įİȞ ʌȡȠıijȑȡȠȞIJĮȞ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȦȢ ʌȡȩIJȣʌȠ ȑȝʌȞİȣıȘȢ, İȞȫ ȠȚ ȝȠȡijȠȜȠȖȚțȑȢ ȡȒȟİȚȢ
ȒIJĮȞ ʌȡȠıijȠȡȩIJİȡȠ ȑįĮijȠȢ ȖȚĮ ʌİȚȡĮȝĮIJȚıȝȠȪȢ.
(44) ȂİȖȐȜȠ ȡȩȜȠ ȑʌĮȚȟİ Ș ȑȝijĮıȘ ıIJȠ ȤȡȫȝĮ, ʌȠȣ ıȣıȤİIJȓȗİIJĮȚ ȝİ IJȠ ȈȣȝȕȠȜȚıȝȩ.
ȅ ȈȣȝȕȠȜȚıȝȩȢ įİ ıȣȝijȦȞİȓ ȝİ IJȘ ȞȑĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ İʌȠȤȒ. ǼțijȡȐȗİȚ IJȘ įȣıșȣȝȓĮ
IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıİ țȐIJȚ ȞȑȠ țĮȚ ĮʌİȚȜȘIJȚțȩ. ȉȠ ȑȡȖȠ ȖȓȞİIJĮȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ
ıȣȝȕȠȜȚıIJȑȢ IJȠ IJİȜİȣIJĮȓȠ țĮIJĮijȪȖȚȠ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ. ȉȠ ȤȡȫȝĮ
ȖȓȞİIJĮȚ ʌȞİȪȝĮ țĮȚ ȝȣıIJȚțȚıȝȩȢ. (ǻİȢ «ǿįȠȪ Ƞ ȃȣȝijȓȠȢ»).
ȅ ȀȦȞıIJĮȞIJȓȞȠȢ ȂĮȜȑĮȢ țĮȚ Ș ȋȡȦȝĮIJȚțȒ ǼțijȡĮıIJȚțȩIJȘIJĮ
īȚ¶ ĮȣIJȩȞ IJȠ ȤȡȫȝĮ ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ ȞİȦIJİȡȚțȑȢ ĮȞĮȗȘIJȒıİȚȢ, ĮȞȐȜȠȖİȢ IJȦȞ ǼȣȡȦʌĮȓȦȞ.
ȈȣȝȕȠȜȓȗİȚ IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ ĮȞĮȗȒIJȘıȘȢ ȝȚĮȢ ȞȑĮȢ İȚțĮıIJȚțȒȢ ȑțijȡĮıȘȢ, ʌȠȣ
İȞĮȡȝȠȞȓȗİIJĮȚ ȝİ IJȚȢ ȞȑİȢ İȣȡȦʌĮȧțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. (45) ǻȚĮijȠȡȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȑIJıȚ, Įʌȩ IJȠȣȢ
ıȣȝȕȠȜȚıIJȑȢ. DzȗȘıİ ıIJȠ ȆĮȡȓıȚ Įʌȩ IJȠ 1901 ȑȦȢ IJȠ 1908, ȤȡȩȞȚĮ ʌȠȣ İȝijĮȞȓıIJȘțİ
IJȠ țȓȞȘȝĮ IJȦȞ ĭȦȕ țĮȚ İʌȘȡİȐıIJȘțİ Įʌȩ ĮȣIJȩ. Ȃİ IJȠ µȂĮȖȖĮȞȠʌȒȖĮįȠ¶, ijĮȓȞİIJĮȚ Ș
ȡȚȗȚțȒ įȚĮijȠȡȐ ıIJȘȞ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ İȞȩȢ İȟ¶ ǹȞĮIJȠȜȒȢ șȑȝĮIJȠȢ. ȉȠ șȑȝĮ ȖȓȞİIJĮȚ
ĮijȠȡȝȒ ȖȚĮ ȞĮ IJȠȞȚıIJİȓ Ș İțijȡĮıIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȤȡȫȝĮIJȠȢ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȖȡĮȝȝȚıIJİȓ Ș
ȝȠȡijȠȜȠȖȚțȒ ĮȞĮȞȑȦıȘ. īȚĮ IJȠȣȢ ʌȡȦIJȠʌȩȡȠȣȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ, Ș ǹȞĮIJȠȜȒ ȝİ IJȘȞ
İȣȡİȓĮ ȑȞȞȠȚĮ IJȘȢ įİȞ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİIJĮȚ ȣʌȠIJȚȝȘIJȚțȐ (ȩʌȦȢ ıIJȠȞ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩ) ĮȜȜȐ
ȦȢ ʌȘȖȒ ʌȠȜȪIJȚȝȦȞ, țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȫȞ ȖȞȫıİȦȞ.
(46) ȅ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȩȢ ĮȣIJȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ, ĮʌȠIJİȜİȓ ȐȜȜȠ ȑȞĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ IJȘȢ
ʌȡȦIJȠʌȠȡȓĮȢ IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ IJȠȣ șȑȝĮIJȠȢ ĮʌȘȤİȓ IJȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ IJȦȞ
țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ʌȡȩȠįȠ. ȅ ȂĮȜȑĮȢ ĮȞIJȚIJȓșİIJĮȚ IJȩıȠ ıIJȘȞ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ
ȑȝʌȞİȣıȘȢ Įʌȩ IJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ, ȩıȠ țĮȚ ıIJȘȞ İșȞȠțİȞIJȡȚțȒ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ. ȈIJȩȤȠȢ IJȠȣ

İȓȞĮȚ Ș țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ĮȞĮȞȑȦıȘ.
ȅ ȃȚțȩȜĮȠȢ ȁȪIJȡĮȢ țĮȚ Ƞ ȊȜȚțȩȢ ȋĮȡĮțIJȒȡĮȢ IJȠȣ ȋȡȫȝĮIJȠȢ
ȈʌȠȪįĮıİ ıIJȠ ȂȩȞĮȤȠ țĮȚ ıIJȘ ȈȤȠȜȒ ȀĮȜȫȞ ȉİȤȞȫȞ, ȩʌȠȣ ĮȡȖȩIJİȡĮ įȓįĮȟİ. ǻİȞ
ȒIJĮȞ ĮįȚȐijȠȡȠȢ ıIJȠȣȢ ȞİȦIJİȡȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ İȓȤĮȞ İțįȘȜȦșİȓ ıIJȘ īİȡȝĮȞȓĮ țĮIJȐ IJȘȞ
İțİȓ įȚĮȝȠȞȒ IJȠȣ. Ǿ ȠȝȐįĮ İȟʌȡİıȚȠȞȚıIJȫȞ «Ǿ īȑijȣȡĮ», İȓȤİ ȒįȘ Țįȡȣșİȓ ıIJȘ
ǻȡȑıįȘ, ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȠȝȐįĮ «īĮȜȐȗȚȠȢ ȀĮȕĮȜȐȡȘȢ», ʌȠȣ įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞIJĮȞ ıIJȠ
ȂȩȞĮȤȠ, ʌȠȣ ȜȩȖȦ IJȠȣ ıȣȞIJȘȡȘIJȚıȝȠȪ IJȠȣ, ıȣȞșȜȓȕİȚ IJĮ ȗȦIJȚțȐ ĮȣIJȐ ıIJȠȚȤİȓĮ.
(47) Ǿ ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȁȪIJȡĮ ȝȑȞİȚ ıIJȐıȚȝȘ ıİ ȑȞĮ ȤȡȦȝĮIJȚțȩ ȣʌĮȚșȡȚıȝȩ ʌȠȣ
įİȞ ĮȖȖȓȗİȚ IJȘ șİȝĮIJȠȜȠȖȓĮ IJȠȣ. Ǿ ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJȐ IJȠȣ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȦIJȠʌȠȡȚĮțȒ ȤȡȒıȘ
IJȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ʌȠȣ ĮʌȜȫȞİIJĮȚ ıİ ijĮȡįȚȑȢ, ʌĮȤȚȑȢ ıIJȡȫıİȚȢ. ȉȑIJȠȚİȢ țĮȚȞȠIJȠȝȓİȢ İȓȞĮȚ
ȒįȘ țĮșȚİȡȦȝȑȞİȢ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ :
- Ǿ ȑȝijĮıȘ ıIJȠȞ ȣȜȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȠȣ ȤȡȫȝĮIJȠȢ IJȠȞȓȗİȚ IJȘȞ ȐȝİıȘ, ȕȚȦȝĮIJȚțȒ
ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ įȘȝȚȠȣȡȖȩ țĮȚ IJȘȞ ȣȜȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǹȣIJȩ ĮʌȠIJİȜİȓ ± ȖȚĮ IJȘ
ȞİȦIJİȡȚıIJȚțȒ șİȦȡȓĮ ± ȝȚĮ ĮȣșȪʌĮȡțIJȘ İȡȝȘȞİȓĮ IJȠȣ ĮȚıșȘIJȠȪ țȩıȝȠȣ ȝİ ĮȣIJȠȞȠȝȓĮ
țĮȚ įȚțȠȪȢ IJȘȢ ȞȩȝȠȣȢ. ȈIJȘ ȕȐıȘ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ĮȣIJȠȞȩȝȘıȘȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ Ș ȣʌȠȕȐșȝȚıȘ
IJȘȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ țĮȚ Ș ȑȞIJĮȟȘ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ıIJȠ țȪțȜȦȝĮ IJȘȢ
ĮȖȠȡȐȢ. Ǿ ĮȡȖȒ ȣȚȠșȑIJȘıȘ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ Įʌȩ IJȠȣȢ DzȜȜȘȞİȢ
įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȢ, İʌȚȕȡĮįȪȞİȚ IJȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮijȠȝȠȓȦıȘȢ IJȘȢ ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮȢ.
ĬİȩijȡĮıIJȠȢ ȉȡȚĮȞIJĮijȣȜȜȓįȘȢ :
-ıȣȝȝİIJȑȤİȚ ıIJȘȞ ĮȞIJȚ-ĮțĮįȘȝĮȧțȒ ȠȝȐįĮ «ȅȝȐįĮ ȉȑȤȞȘ»
-ijȚȜȠIJİȤȞİȓ ȑȡȖĮ İʌȘȡİĮıȝȑȞȠȢ Įʌȩ ȖĮȜȜȚțȐ, ȝİIJĮ ± ȚȝʌȡİıȚȠȞȚıIJȚțȐ ȡİȪȝĮIJĮ
-ȝȞȘȝȠȞİȪİȚ (ĮțȩȝĮ țĮȚ ıIJȘ įİțĮİIJȓĮ IJȠȣ ¶50) įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȢ ʌȠȣ İȓIJİ ȑȤȠȣȞ ȤȐıİȚ IJȘȞ
ĮțȝȒ IJȠȣȢ (ȆȚțȐıȠ), İȓIJİ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȒȢ İȝȕȑȜİȚĮȢ.
(49) ȅ ȀȦȞıIJĮȞIJȓȞȠȢ ȆĮȡșȑȞȘȢ țĮȚ Ș ȊʌȠįȠȤȒ IJȦȞ ȃİȦIJİȡȚțȫȞ ȀĮȜȜȚIJİȤȞȚțȫȞ
ȀȑȞIJȡȦȞ
ȅ Ȁ. ȆĮȡșȑȞȘȢ ȒIJĮȞ ĮȣIJȩȢ ʌȠȣ IJȐȡĮȟİ IJĮ ȞİȡȐ țĮȚ İȚıȒȖĮȖİ «țĮȚȞȐ įĮȚȝȩȞȚĮ»
- țĮIJĮȞȠİȓ ʌȜȒȡȦȢ IJȚȢ ȞİȦIJİȡȚțȑȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȑȢ țĮIJĮțIJȒıİȚȢ (ȚȝʌȡİıȚȠȞȚıȝȩȢ ±
țȣȕȚıȝȩȢ)
- ĮijȠȝȠȚȫȞİȚ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȝİ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ ȚįȓȦȝĮ, İʌȘȡİĮıȝȑȞȠȢ Įʌȩ IJȘ
ȝȣıIJȚțȚıIJȚțȒ ĮIJȝȩıijĮȚȡĮ IJȦȞ ıȣȝȕȠȜȚıIJȫȞ
- Ș ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ IJȠȣ Įʌȩ IJȠ țȠȚȞȩ, įİȓȤȞİȚ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȣʌȠįȠȤȒȢ IJȠȣ
ȞİȦIJİȡȚțȠȪ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
- ıʌȠȪįĮıİ ıIJȘ ǺȚȑȞȞȘ, İȟȑșİıİ țĮȚ ȕȡĮȕİȪIJȘțİ İțİȓ țĮȚ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
- ȣʌȑȕĮȜȜİ ȣʌȠȥȘijȚȩIJȘIJĮ ȖȚĮ țĮșȘȖȘIJȒȢ ıIJȘ ȈȤ. ȀĮȜȫȞ ȉİȤȞȫȞ, ĮȜȜȐ ĮʌȠȡȡȓijșȘțİ
ȜȩȖȦ IJȠȣ ıȣȞIJȘȡȘIJȚıȝȠȪ IJȦȞ İʌȓıȘȝȦȞ țȪțȜȦȞ, ʌĮȡ¶ ȩȜȠ ʌȠȣ Ƞ ȓįȚȠȢ İȓȤİ
įȘȝȠıȚİȪıİȚ ĮȡȞȘIJȚțȩ ȐȡșȡȠ ȖȚĮ IJȠ ĭȠȣIJȠȣȡȚıȝȩ
- ĮȣIJȩ įİȓȤȞİȚ IJȘ ıȪȖȤȣıȘ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȘȞ ȣʌȠIJȓȝȘıȒ IJȘȢ
- Ƞ ȆĮȡșȑȞȘȢ įȚĮȤȫȡȚıİ IJȘ șȑıȘ IJȠȣ, ĮȞ țĮȚ ȝȐIJĮȚĮ
ǹȞIJȚșȑIJȦȢ, ʌĮȝȥȘijİȓ įȚȠȡȓıIJȘțİ Ƞ ȁȪIJȡĮȢ, IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȠȚ țĮȚȞȠIJȠȝȓİȢ ȒIJĮȞ
ıȪȝijȦȞİȢ ȝİ IJȚȢ ĮțĮįȘȝĮȧțȑȢ ʌĮȡĮįȩıİȚȢ. DZȜȜȦıIJİ, Ƞ ȁȪIJȡĮȢ ȒIJĮȞ ȖȚȠȢ țĮșȘȖȘIJȒ
IJȘȢ ȈȀȉ, ȝİ ıʌȠȣįȑȢ ıIJȠ ȂȩȞĮȤȠ (ĮȣIJȩ IJȠ ȝȑıȠ!!!)
(50) ȅ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ, ıȤİIJȚȗȩȝİȞȠȢ ȝİ IJȠȞ ʌȠȜȚIJȚțȩ ıȣȞIJȘȡȘIJȚıȝȩ ıȣȞȑȤȚȗİ ȞĮ
İʌȚțȡĮIJİȓ ıIJȘ ȈȀȉ. ǵȝȦȢ, IJȠ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȩ IJȝȒȝĮ IJȘȢ ĮıIJȚțȒȢ IJȐȟȘȢ, (ʌȠȣ
ȣʌȠıIJȒȡȚȗİ IJȠ ǺİȞȚȗȑȜȠ), țĮIJĮȞȠȠȪıİ ʌȦȢ Ș ĮȟȓĮ IJȠȣ ȞİȦIJİȡȚıȝȠȪ ȑʌȡİʌİ ȞĮ
ıȣȞįİșİȓ ȝİ IJȠ İȜȜȘȞȚțȩ țȡȐIJȠȢ. ȉĮ ȑȡȖĮ IJȠȣ ȆĮȡșȑȞȘ țĮȚ IJȘȢ «ȅȝȐįĮ ȉȑȤȞȘ» İȓȤİ

șİȡȝȠȪȢ ȣʌȠıIJȘȡȚțIJȑȢ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȠȣȢ ĭȚȜİȜİȪșİȡȠȣȢ țĮȚ IJȠ ǺİȞȚȗȑȜȠ. ȅ IJİȜİȣIJĮȓȠȢ
İȖțĮȚȞȓĮıİ IJȠ 1919 ıIJȠ ȆĮȡȓıȚ, ȑțșİıȘ IJȘȢ «ȅȝȐįĮȢ ȉȑȤȞȘ» țĮȚ Ș țȣȕȑȡȞȘıȒ IJȠȣ
(ȝİ ȞȩȝȠ İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȠ Įʌȩ IJȠ ǽĮȤĮȡȓĮ ȆĮʌĮȞIJȦȞȓȠȣ), įȚȩȡȚıİ IJİȜȚțȐ IJȠȞ ȆĮȡșȑȞȘ.
ȆȐȞIJȦȢ, IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ ȣʌȠȞȠȝİȪIJȘțİ Įʌȩ IJȘ ȈȤȠȜȒ țĮȚ IJȠȞ ȠįȒȖȘıİ ĮȡȖȩIJİȡĮ ıİ
ʌĮȡĮȓIJȘıȘ. ȆȡȩȜĮȕİ ȩȝȦȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ƞ ʌȡȫIJȠȢ ʌȠȣ įȓįĮȟİ ȞİȦIJİȡȚıIJȑȢ ȗȦȖȡȐijȠȣȢ IJȠȣ
19Ƞȣ ĮȚ. (ȉȑȡȞİȡ, ȃIJİȜĮțȡȠȣȐ, ȈİȗȐȞ țĮȚ ȈȚȞȚĮț). Ǿ ıȣȡȡȠȒ ıIJȠ İȡȖĮıIJȒȡȚ IJȠȣ
țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ ʌȠȣ ȑȜțȠȞIJĮȞ Įʌȩ IJȠ ȞİȦIJİȡȚıȝȩ, ȒIJĮȞ ȐȜȜȘ ȝȚĮ ĮȚIJȓĮ ȣʌȠȞȩȝİȣıȘȢ.
ȆȠȜȜȠȓ ȝĮșȘIJȑȢ IJȠȣ șĮ įȚĮʌȡȑȥȠȣȞ (ȉıĮȡȠȪȤȘȢ, ǼȖȖȠȞȩʌȠȣȜȠȢ ț.Į.) ĮijȠȝȠȚȫȞȠȞIJĮȢ
IJĮ įȚįȐȖȝĮIJȐ IJȠȣ. ȅ ȓįȚȠȢ Ƞ ȆĮȡșȑȞȘȢ Ȓȟİȡİ IJȚ ĮȞIJȚʌȡȠıȫʌİȣİ țĮȚ ıȣȤȞȐ
İʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȠȜȠȖȠȪıİ ȣʌȑȡ IJȘȢ «ȃȑĮȢ ȉȑȤȞȘȢ». Ǿ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘ ʌȠȣ ȜȐȝȕĮȞİ ĮțȩȝȘ
țĮȚ Įʌȩ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȠȪȢ, İȪʌȠȡȠȣȢ țȪțȜȠȣȢ, įİȓȤȞȠȣȞ ʌȦȢ Ș ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮ İȓȤİ ȖȓȞİȚ
ĮʌȠįİțIJȒ Įʌȩ ȑȞĮ țȠȚȞȦȞȚțȩ IJȝȒȝĮ, ȦȢ ȐȝİıĮ ıȤİIJȚȗȩȝİȞȘ ȝİ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȘȢ
ǼȜȜȐįĮȢ.
(52) īȜȪʌIJȘȢ ȂȚȤȐȜȘȢ ȉȩȝʌȡȠȢ
ȊȚȠșȑIJȘıİ IJȘ įȚʌȜȒ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮ. ǵIJĮȞ ĮȞĮȜȐȝȕĮȞİ įȘȝȩıȚİȢ ʌĮȡĮȖȖİȜȓİȢ
ijȚȜȠIJİȤȞȠȪıİ IJĮ ȑȡȖĮ ȝİ IJȠȞ ĮțĮįȘȝĮȧțȩ IJȡȩʌȠ. ȉĮ ȑȡȖĮ IJȠȣ ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞȠȞIJĮȞ ıİ
ȚįȚȫIJİȢ, ȑȤȠȣȞ ȝİIJĮțȣȕȚıIJȚțȑȢ ĮȞĮȗȘIJȒıİȚȢ. ǹȣIJȩ ȑȤİȚ įȪȠ İȡȝȘȞİȓİȢ :
1.ȅ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ IJȘȢ ȖȜȣʌIJȚțȒȢ ʌȠȣ İțIJİȓșİIJĮȚ ıİ įȘȝȩıȚȠ ȤȫȡȠ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıȣȝȕĮIJȩȢ ȝİ IJȘȞ İȣȡȪIJİȡȘ ĮȓıșȘıȘ IJȠȣ țȠȚȞȠȪ. ȈIJȘ ȗȦȖȡĮijȚțȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȣʌȠıIJȘȡȚȤșİȓ șİıȝȚțȐ ȑȞĮȢ ȞİȦIJİȡȚțȩȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘȢ, ȩȝȦȢ įİ ıȣȝȕĮȓȞİȚ IJȠ ȓįȚȠ ıIJȘ
ȖȜȣʌIJȚțȒ. Ȉİ ĮȣIJȒȞ İȝʌȜȑțȠȞIJĮȚ ȠȚ IJȠʌȚțȑȢ țȠȚȞȦȞȓİȢ țĮȚ ĮȣIJȩ ĮȚIJȚȠȜȠȖİȓ IJȠ
ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȦȞ ȖȜȣʌIJȫȞ.
2.ȅȚ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȠȓ İțʌȡȩıȦʌȠȚ IJȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȪțȜȦȞ, İȞșĮȡȡȪȞȠȣȞ IJȘ ȞİȦIJİȡȚțȒ
ȖȜȣʌIJȚțȒ ȚįȚȦIJȚțȐ, țĮșȫȢ șİȦȡȠȪȞ ʌȦȢ İȓȞĮȚ IJĮȚȡȚĮıIJȒ ȝİ IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ IJȘȢ
İțıȣȖȤȡȠȞȚıIJȚțȒȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ.
ȅ ȉȩȝʌȡȠȢ įȚȠȡȓıIJȘțİ IJİȜȚțȐ țĮșȘȖȘIJȒȢ ıIJȘ ȈȀȉ IJȠ 1938.
(53) ȅ ȗȦȖȡȐijȠȢ īȚȫȡȖȠȢ ȂʌȠȣȗȚȐȞȘȢ
- ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ IJȚȢ ȖİȡȝĮȞȚțȑȢ İȟʌȡİıȚȠȞȚıIJȚțȑȢ ĮȞĮȗȘIJȒıİȚȢ (ȑȗȘıİ 24 ȤȡȩȞȚĮ ıIJȠ
ȂȩȞĮȤȠ)
- ĮȞ țĮȚ İȓȤİ ȒįȘ ȟİțȚȞȒıİȚ IJȘȞ țĮȡȚȑȡĮ IJȠȣ ıIJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ, ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
įȣıțȠȜİȪIJȘțİ. ǹȡȤȚțȐ IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ İțIJȚȝȒșȘțİ Įʌȩ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ ʌȠȜȚIJȚțȠȪȢ țĮȚ
įȚĮȞȠȠȪȝİȞȠȣȢ. ȂȐȜȚıIJĮ, Ƞ ȑȜȜȘȞĮȢ ʌȡȩȟİȞȠȢ ıIJȠ ǺİȡȠȜȓȞȠ, ǹ. ȇȓȗȠȢ ± ȇĮȖțĮȕȒȢ
IJȠȣ İȓȤİ ȣʌȠıȤİșİȓ įȚȠȡȚıȝȩ ıIJȘ ȈȀȉ, țȐIJȚ ʌȠȣ įİȞ ȑȖȚȞİ ʌȠIJȑ, țĮșȫȢ ȠȚ ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ
IJȦȞ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȫȞ țĮșȘȖȘIJȫȞ ȒIJĮȞ ȝİȖȐȜİȢ.
- İȞȫ İȞȚıȤȪșȘțİ Įʌȩ ȚıȤȣȡȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ (ȝȑıȦ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ıȤȑıİȦȞ) IJĮ ȑȡȖĮ IJȠȣ
įİȞ ȑȖȚȞĮȞ ĮʌȠįİțIJȐ Įʌȩ IJȠ İȣȡȪ țȠȚȞȩ. ȂȚĮ ȑțșİıȒ IJȠȣ ĮʌĮȖȠȡİȪIJȘțİ (ȝİıȠȪıȘȢ
IJȠȣ ǼȝijȣȜȓȠȣ) ȝİ IJȠ ĮȚIJȚȠȜȠȖȚțȩ ʌȦȢ IJĮ ȑȡȖĮ IJȠȣ ĮʌİȚȜȠȪıĮȞ IJȘ įȘȝȩıȚĮ ĮıijȐȜİȚĮ.
Ǿ ȑțșİıȘ IJİȜȚțȐ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȒșȘțİ, ȝİ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ IJȠȣ Ȋʌ. ȆĮȚįİȓĮȢ.
(54) Ǿ īİȞȚȐ IJȠȣ ¶30 țĮȚ Ș ǼȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ
ȉȠ țİȓȝİȞȠ IJȠȣ īȚĮȞȞȩʌȠȣȜȠȣ (įȚĮȕȐıIJİ IJȠ) ıȣȝʌȣțȞȫȞİȚ IJȚȢ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȑȢ ĮʌȩȥİȚȢ
ȖȚĮ IJȘ șȑıȘ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ıIJȠ ıȪȖȤȡȠȞȠ țȩıȝȠ. ȆȡȠȕȐȜȜİȚ İșȞȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ (IJȘ
ȖȡĮȝȝȒ țĮȚ IJȠ ȤȡȫȝĮ) ȖȚĮ ȞĮ ȣʌİȡĮıʌȚıșİȓ IJȠȞ İȜȜȘȞȚțȩ ʌȠȜȚIJȚıȝȩ ʌȠȣ ĮʌİȚȜİȓIJĮȚ.
ǹ) ĮȞIJȚʌĮȡĮșȑIJİȚ ıIJȘȞ IJİȤȞȠȜȠȖȚțȒ ȣʌİȡȠȤȒ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ ȤȦȡȫȞ IJȘȞ (55) İȜȜȘȞȚțȒ
ĮȡİIJȒ IJȘȢ ĮʌȠIJȪʌȦıȘȢ IJȘȢ ȖȡĮȝȝȒȢ țĮșȫȢ țĮȚ IJȚȢ ȚįȚȩIJȘIJİȢ ĮȣIJȑȢ ʌȠȣ IJȠȣȢ įȓȞȠȣȞ
įȚțĮȚȦȝĮIJȚțȐ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȒ ȣʌİȡȠȤȒ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȠȣȢ ȕĮȡȕȐȡȠȣȢ. ȈIJȘ ıIJȐıȘ ĮȣIJȒ,
ıȣȞIJİȜȠȪȞ Ș ıȣȞİȓįȘıȘ ʌȦȢ Ș ǼȜȜȐįĮ İȓȞĮȚ µʌİȡȚijİȡİȚĮțȒ¶ țĮȚ įİ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ IJȠȣȢ ȡȣșȝȠȪȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ IJȦȞ įȣIJȚțȠİȣȡȦʌĮȓȦȞ țĮȚ Ș ĮʌȩʌİȚȡĮ ȞĮ

ĮȞȑȕİȚ IJȠ ʌȜȘȖȦȝȑȞȠ İșȞȚțȩ ȖȩȘIJȡȠ (ȒIJIJĮ IJȠȣ 1897).
(55) ȅ ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠȒȜșİ Įʌȩ ȟȑȞȘ ȤȫȡĮ, ĮȜȜȠȚȫȞİȚ ȝȠȞȓȝȦȢ IJȘȞ İșȞȚțȒ
ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJĮ, ʌȠȣ Įʌȩ İȜȜȘȞȚțȒ ȑțijȡĮıȘ ȖȓȞİIJĮȚ µȖȠIJșȚțȒ ʌĮȡȦįȓĮ¶. ȅ
īȚĮȞȞȩʌȠȣȜȠȢ ʌȡȠıʌĮșİȓ ȞĮ ĮȞIJȚIJȐȟİȚ ȝȚĮ İșȞȚțȒ IJȑȤȞȘ ĮʌȑȞĮȞIJȚ IJȩıȠ ıIJȠȞ
IJİȤȞȠȜȠȖȚțȩ įȣIJȚțȩ ʌȠȜȚIJȚıȝȩ, ȩıȠ țĮȚ ıIJȘ ȈȤȠȜȒ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ. ǼȓȞĮȚ İȞįİȚțIJȚțȩ
ʌȦȢ Ș İșȞȚțȒ ȜĮȧțȒ ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJĮ ± İȚįȦȝȑȞȘ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȐ ± ıȤİIJȓȗİIJĮȚ ȝİ IJȠ
ȖİȦijȣıȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ ȤȫȡĮȢ. ǼȚįȚțȩ İȞįȚĮijȑȡȠȞ ȑȤİȚ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȦȢ ȠȚ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮʌȩȥİȚȢ įİ ȕȡȓıțȠȣȞ ĮʌȒȤȘıȘ IJȠȞ țĮȚȡȩ ʌȠȣ İțijȡȐȗȠȞIJĮȚ, ĮȜȜȐ IJȡİȚȢ
įİțĮİIJȓİȢ ĮȡȖȩIJİȡĮ, ȩIJĮȞ µĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ¶ Ș ȖİȞȚȐ IJȠȣ ¶30.
Ǿ ȖİȞȚȐ IJȠȣ ¶30 : ıȪȞȠȜȠ ȜȠȖȠIJİȤȞȫȞ, țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ țĮȚ įȚĮȞȠȠȪȝİȞȦȞ ʌȠȣ
įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ IJȘ įİțĮİIJȓĮ ĮȣIJȒ, ĮȞĮȗȘIJȫȞIJĮȢ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ ıIJȘȞ IJȑȤȞȘ
țĮȚ IJȘ ȜȠȖȠIJİȤȞȓĮ.
ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȣȚȠșȑIJȘıȘȢ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ ȦȢ țȣȡȓĮȡȤȘ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȒ ĮȟȓĮ :
-Ǿ ȂȚțȡĮıȚĮIJȚțȒ țĮIJĮıIJȡȠijȒ țĮȚ ȠȚ İʌȚʌIJȫıİȚȢ IJȘȢ ȜİȚIJȠȪȡȖȘıĮȞ țĮIJĮȜȣIJȚțȐ. Ǿ
ȒIJIJĮ įȓȞİȚ ĮȓıșȘıȘ İșȞȚțȒȢ ĮʌȠȝȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĮȣIJȩ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ
ʌİȡȚȤĮȡȐțȦıȘȢ IJȦȞ İșȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ. ȅȚ DzȜȜȘȞİȢ ȜȠȖȠIJȑȤȞİȢ ĮȞĮȗȒIJȘıĮȞ
IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ ȦȢ ʌȠȜȚIJȚțȒ ĮȟȓĮ, ȖȚĮ ȞĮ įȚĮijȠȡȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ
µʌȠȜȚIJȚıIJȚțȐ ȞİȩțȠʌȠȣȢ¶ İȣȡȦʌĮȓȠȣȢ, ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ µĮʌȠȜȓIJȚıIJȠȣȢ¶ ȅșȦȝĮȞȠȪȢ.
(56) Ȃİ ĮȣIJȐ IJĮ įİįȠȝȑȞĮ, Ș İȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ įİ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȕĮıȚıIJİȓ ıIJĮ ȞİȦIJİȡȚțȐ
İʌȚIJİȪȖȝĮIJĮ IJȘȢ ǻȪıȘȢ ȖȚĮ ȞĮ ȜȐȕİȚ IJȘ șȑıȘ IJȘȢ (șȑȜȠȞIJĮȢ ȞĮ ʌȐȥİȚ ȞĮ İȟĮȡIJȐIJĮȚ
Įʌȩ ĮȣIJȐ). DZȜȜȦıIJİ, İȟĮțȠȜȠȣșȠȪıĮȞ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȠȜȜĮʌȜȠȓ įİıȝȠȓ ȝİ IJȘȞ
ǹȞĮIJȠȜȒ, ıİ ȝȚĮ ıȤȑıȘ ʌȠȜȪ ʌȚȠ ıȪȞșİIJȘ.
Ǿ ȆȡȠıȑȖȖȚıȘ IJȠȣ ǺȣȗĮȞIJȚȞȠȪ ȆĮȡİȜșȩȞIJȠȢ
Ǿ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ĮȞĮȞȑȦıȘ IJȘȢ ǼȣȡȫʌȘȢ, įİȞ İʌȑIJȡİʌİ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȞĮ İʌȚıIJȡȑȥİȚ
țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ IJȠȞ ĮȡȤĮȓȠ ʌȠȜȚIJȚıȝȩ IJȘȢ ȝȩȞȠ. ȅȚ İțʌȡȩıȦʌȠȚ IJȘȢ ȖİȞȚȐȢ IJȠȣ
¶30 ȒIJĮȞ țĮȚ ȝȠȡijȦȝȑȞȠȚ, țĮȚ İȞȒȝİȡȠȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȞİȦIJİȡȚıȝȠȪȢ, ıȣȞ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȦȢ Ș
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĮȣIJȒȞ ȖİȞȚȐ, İȓȤİ ȒįȘ İȞıȦȝĮIJȫıİȚ țȐʌȠȚȠȣȢ ȞİȦIJİȡȚıȝȠȪȢ. DzIJıȚ,
IJȠ ĮȡȤĮȓȠ ʌĮȡİȜșȩȞ įİ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȒıİȚ įȘȝȚȠȣȡȖȚțȐ Įʌȩ ȝȩȞȠ IJȠȣ. ȅȚ
İțijȡĮıIJȑȢ IJȠȣ¶30 țĮIJĮȜȐȕĮȚȞĮȞ ʌȦȢ ȝȚĮ IJȣʌȚțȒ ȞİȠțȜĮıȚțȒ ĮȞĮȕȓȦıȘ șĮ ȒIJĮȞ
ıIJİȓȡĮ țĮȚ ȚıIJȠȡȚțȐ ĮįȪȞĮIJȘ. Ȃİ IJȘȞ țĮIJȐȡȡİȣıȘ IJȘȢ ȂİȖȐȜȘȢ ǿįȑĮȢ, ȑʌȡİʌİ ȞĮ
ȕȡİșİȓ țȐIJȚ ʌȠȣ șĮ ȑȕȖĮȗİ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ İțIJȩȢ IJȦȞ ıIJİȞȫȞ ȠȡȓȦȞ IJȘȢ. ǹȣIJȒ Ș µȖȑijȣȡĮ¶
ȑȖȚȞİ IJȠ ǺȣȗȐȞIJȚȠ. DzIJıȚ, Ș ıȪȞįİıȘ IJȘȢ ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ ȝİ IJȘ ǺȣȗĮȞIJȚȞȒ, ȑįȦıİ
țĮȚȞȠȪȡȚĮ įȚȐıIJĮıȘ ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ. ȆȩıȠ ȝȐȜȜȠȞ, ʌȠȣ Ș ȚıIJȠȡȚțȒ Įȣ IJȒ ʌİȡȓȠįȠȢ
İȓȤİ ıȣıIJȘȝĮIJȚțȐ ȣʌȠIJȚȝȘșİȓ.
Ǿ ȈIJȡȠijȒ ıIJȘ ȁĮȧțȒ ȉȑȤȞȘ
(57) Ǿ țȐșİ ȠȝȐįĮ IJȘȢ ȖİȞȚȐȢ IJȠȣ µ30 įȚĮșȑIJİȚ țĮȚ IJȘ įȚțȒ IJȘȢ ȠʌIJȚțȒ ʌİȡȓ
İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ, ıȣȞȑʌİȚĮ IJȦȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȫȞ IJȘȢ. ȍıIJȩıȠ, ȩȜİȢ ȣȚȠșİIJȠȪȞ IJȘȞ ĮȟȓĮ
IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ. Ǿ İʌĮȞĮıȪȞįİıȘ IJȘȢ ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒȢ ȝİ IJȘ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒ IJȑȤȞȘ, IJȩȞȚȗİ
IJȠȞ ȚįȚĮȓIJİȡȠ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȒȢ IJĮȣIJȩIJȘIJĮȢ ± ĮȞIJȚįȣIJȚțȒȢ
ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ. Ǿ İʌȚIJĮțIJȚțȒ ĮȞȐȖțȘ ȒIJĮȞ ȞĮ ıȣȞįİșİȓ IJȠ ǺȣȗȐȞIJȚȠ ȝİ IJȠ ĮȡȤĮȓȠ
İȜȜȘȞȚțȩ ʌĮȡİȜșȩȞ țĮȚ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ. DzIJıȚ, ȠȚ șİȦȡȘIJȚțȠȓ ıIJȡȐijȘțĮȞ ʌȡȠȢ
ȑȞĮ ȤȫȡȠ ȝȑȤȡȚ ıIJȚȖȝȒȢ ĮįȚȐijȠȡȠ, IJȘ ȜĮȧțȒ, ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ. Ǿ șİȦȡȓĮ ȒIJĮȞ
ʌȦȢ ʌȑȡĮ Įʌȩ IJȘȞ İʌȓıȘȝȘ ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ, IJȠ ȖİȡȝĮȞȠIJȡĮijȒ ĮțĮįȘȝĮȧıȝȩ țĮȚ IJȠ
įȣIJȚțȩIJȡȠʌȠ ȞİȦIJİȡȚıȝȩ, ȣʌȒȡȤİ ȑȞĮ įȡĮıIJȒȡȚȠ țĮȚ ȗȦȞIJĮȞȩ ȡİȪȝĮ ʌȠȣ IJȠ
ıȣȞIJȘȡȠȪıĮȞ ȝİ ȕȐıȘ ȝȚĮ ʌĮȡȐįȠıȘ ĮȚȫȞȦȞ, ʌȠȣ įȚĮIJȘȡȠȪıİ IJĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȘȢ
ĮȞĮȜȜȠȓȦIJĮ, țȣȡȓȦȢ įİ, IJĮ ȕȣȗĮȞIJȚȞȐ. ǹʌȩ IJĮ ȝȑıĮ IJȠȣ ¶20 ȐȡȤȚıĮȞ ȞĮ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ

ȝȚțȡȑȢ, ıȤİIJȚțȑȢ İțįȩıİȚȢ. Ǿ ǹȖȖİȜȚțȒ ȋĮIJȗȘȝȚȤȐȜȘ, ȝİ IJȠ ȑȡȖȠ «ȈțȪȡȠȢ», ȑʌĮȚȟİ
ıȘȝĮȞIJȚțȩ ȡȩȜȠ ıIJȘȞ İʌȚıIJȡȠijȒ ĮȣIJȒ. ĬİȦȡİȓ ʌȦȢ Ș ȜĮȧțȒ IJȑȤȞȘ İȓȞĮȚ įȪȞĮȝȘ
ĮȞIJȓıIJĮıȘȢ ȑȞĮȞIJȚ IJȦȞ ȟȑȞȦȞ. ȅ ıȪȜȜȠȖȠȢ «ǼȜȜȘȞȚțȒ ȁĮȧțȒ ȉȑȤȞȘ» ȚįȡȪİIJĮȚ IJȠ
1931 țĮȚ IJȘȞ ȓįȚĮ ʌİȡȓȠįȠ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȠȚ ʌȡȫIJİȢ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ ȖȚĮ IJȘ ȜĮȧțȒ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ. ȁĮȠȖȡȐijȠȚ țĮȚ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘȞ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘ IJȘȢ
ȜĮȧțȒȢ IJȑȤȞȘȢ ȝİ įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ IJȠȣȢ ± țȣȡȓȦȢ Ƞ ǻȘȝȒIJȡȘȢ ȆȚțȚȫȞȘȢ ± İȞȫ ȠȚ
ȗȦȖȡȐijȠȚ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ȑȡȖĮ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘ ǺȣȗĮȞIJȚȞȒ ȉȑȤȞȘ.
(5 ĭȫIJȘȢ ȀȩȞIJȠȖȜȠȣ
īİȞȞȒșȘțİ ıIJȠ ǹȧȕĮȜȓ (ȀȣįȦȞȓİȢ) IJȘȢ ȂȚțȡȐȢ ǹıȓĮȢ. Ǿ IJȑȤȞȘ IJȠȣ ʌİȡȚțȜİȓİȚ ʌȠȜȜȐ
ȕȣȗĮȞIJȚȞȐ ıIJȠȚȤİȓĮ țĮȚ Ș țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ IJȠȣ ʌȠȡİȓĮ įİȓȤȞİȚ IJȚȢ ĮȞIJȚijȐıİȚȢ țĮȚ IJȚȢ
ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJİȢ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ ȖİȞȚȐ IJȠȣ ¶30. IJȘȡİȓ İȡİȣȞȘIJȚțȒ
ıIJȐıȘ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJĮ ȞİȦIJİȡȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ. ȂİIJĮȖİȞȑıIJİȡĮ ȩȝȦȢ, ĮʌȠıȚȫʌȘıİ IJȘȞ IJȐıȘ
ĮȣIJȒ, șİȦȡȫȞIJĮȢ IJȘȞ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ IJȘȢ İʌĮijȒȢ IJȠȣ ȝİ IJȘ ǻȪıȘ. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ ȚįȚȩȤİȚȡȠ
ȕȚȠȖȡĮijȚțȩ IJȠȣ ıȘȝİȓȦȝĮ, įȓȞİȚ IJȘȞ İȞIJȪʌȦıȘ ĮȣIJȠįȓįĮțIJȠȣ, ȝİ ȝȩȞȘ İʌĮijȒ IJȠȣ IJȘ
ȝİȜȑIJȘ țĮȚ IJȘ ȝĮșȘIJİȓĮ ıIJȘ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒ ĮȖȚȠȖȡĮijȓĮ. ǹȣIJȩ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȑȢ. ȅ
ȀȩȞIJȠȖȜȠȣ ıʌȠȪįĮıİ ıIJȘ ȈȤȠȜȒ ȀĮȜȫȞ ȉİȤȞȫȞ IJȘȢ ǹșȒȞĮȢ, ȑȗȘıİ ıIJȘ īĮȜȜȓĮ
IJȑııİȡĮ ȤȡȩȞȚĮ (59) İȞȫ IJĮȟȓįİȥİ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ țĮȚ IJȚȢ ǾȆǹ. dzIJĮȞ ıȣȜȜȑțIJȘȢ
ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȑȡȖȦȞ. ȀĮIJȐ IJȠȞ ǼȖȖȠȞȩʌȠȣȜȠ, İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠȣȢ
ĮȡȤĮȓȠȣȢ țĮȚ ȕȣȗĮȞIJȚȞȠȪȢ ıȣȖȖȡĮijİȓȢ, ĮȖĮʌȠȪıİ țĮȚ IJȠȣȢ įȣIJȚțȠȪȢ Ȇȩİ, ȃȓIJıİ țĮȚ
ȐȜȜȠȣȢ. ȆȐȞIJȦȢ ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡĮ, Ƞ ȀȩȞIJȠȖȜȠȣ ĮʌȠțȘȡȪııİȚ țȐșİ İʌĮijȒ ȝİ IJȘ įȪıȘ
țĮȚ țȐșİ ȞİȦIJİȡȚțȩ ıIJȠȚȤİȓȠ, șİȦȡȫȞIJĮȢ ȤȓȝĮȚȡĮ IJȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ İȞȩȢ
İȞIJİȜȫȢ ȞȑȠȣ IJȡȩʌȠȣ ȑțijȡĮıȘȢ. (ıIJȘȞ ȉȡȓIJȘ ȑțįȠıȘ IJȠȣ ȕȚȕȜȓȠȣ IJȠȣ µȆȑįȡȠ ȀĮȗȐȢ¶
ĮȞIJȚțĮșȚıIJȐ IJȘ ȜĮIJȚȞȚțȒ ȖȡĮijȒ ȝİ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ țĮȚ IJȚȢ ʌȡȫȚȝİȢ İȚțȠȞȠȖȡĮijȒıİȚȢ IJȠȣ
ȝİ ȕȣȗĮȞIJȚȞȐ ȑȡȖĮ. ȉĮ ȑȡȖĮ IJȠȣ ʌĮȡĮʌȑȝʌȠȣȞ ıĮijȑıIJĮIJĮ ıIJĮ ǺȣȗĮȞIJȚȞȐ ʌȡȩIJȣʌĮ.
ǹʌȠȡȡȓʌIJİȚ ʌȜȒȡȦȢ țȐșİ ĮȞĮijȠȡȐ Ȓ ıIJȠȚȤİȓȠ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮʌȑȝȥİȚ ıIJȘ
ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮ. Ǿ İȝȝȠȞȒ IJȠȣ ĮȣIJȒ, ıȤİIJȓȗİIJĮȚ ȝİ IJȘ ȖİȞȚțȒ ıIJȐıȘ IJȘȢ ȖİȞȚȐȢ IJȠȣ ¶30
ʌȠȣ (60) ʌȡȠıʌĮșȠȪıİ ȞĮ İȝijĮȞȓıİȚ IJȘȞ İʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȚȢ ȡȓȗİȢ ĮȣșȩȡȝȘIJȠ țĮȚ ȖȘȖİȞȑȢ
ȖİȖȠȞȩȢ, țȐIJȚ ʌȠȣ įİ ıȣȞȑȕĮȚȞİ.
ĬİȩijȚȜȠȢ
ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȝİIJȡȚȠʌĮșȒ ± ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠȞ ȀȩȞIJȠȖȜȠȣ ± DZȖȖİȜȠ ȉİȡȗȐțȘ, µȘ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȑȖȚȞİ ĮȣIJȩȝĮIJĮ, ȤȦȡȓȢ ıȤȑįȚȠ. dzIJĮȞ ıȣȞȑʌİȚĮ IJȘȢ ʌȞİȣȝĮIJȚțȒȢ
ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓĮȢ ȝȚĮȢ ȠȝȐįĮȢ ȞȑȦȞ ıȣȖȖȡĮijȑȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮșİȫȡȘıĮȞ IJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠțĮIJĮȜȒȥİȚȢ țĮȚ ijȫIJȚıĮȞ įȚȐijȠȡİȢ ʌȜȐȞİȢ IJȠȣ ʌĮȡİȜșȩȞIJȠȢ¶. Ǿ įȚȐıIJĮıȘ ĮȣIJȒȢ
IJȘȢ ĮȞĮȗȒIJȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȐįİȚȟȘȢ IJȘȢ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ, įİȞ ȒIJĮȞ ȝȩȞȠ
ʌȞİȣȝĮIJȚțȒ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓĮ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣıȤİIJȚıIJİȓ țĮȚ ȝİ IJȚȢ ȚıIJȠȡȚțȑȢ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ
ıȣȖțȣȡȓİȢ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ țĮȚ IJȘȞ ǹȝİȡȚțȒ ıIJĮ ȤȡȩȞȚĮ IJȠȣ ȂİıȠʌȠȜȑȝȠȣ. ȂȑıĮ ıİ
ĮȣIJȩ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ, Ș ĮȞȐįİȚȟȘ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȜȜȚİȡȖȒșȘțİ ĮȡțİIJȐ ıȣıIJȘȝĮIJȚțȐ.
ǼȓįĮȝİ ʌȦȢ Ƞ īȚĮȞȞȩʌȠȣȜȠȢ ĮȞĮʌIJȪııİȚ IJȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ IJȠȣ ȝİ ȕȐıȘ IJȘ ȖȡĮȝȝȒ țĮȚ IJȠ
ȤȡȫȝĮ. ȉȘ įİțĮİIJȓĮ IJȠȣ ¶30, ȠȚ ĮʌȩȥİȚȢ IJȠȣ ʌȡȠȕȐȜȜȠȞIJĮȚ țĮȚ ıȣȗȘIJȠȪȞIJĮȚ İȣȡȑȦȢ.
ȈIJȠ ĮijȚȑȡȦȝĮ ʌȠȣ IJȠȣ ȑțĮȞİ IJȠ ʌİȡȚȠįȚțȩ µȉĮ ȃȑĮ īȡȐȝȝĮIJĮ¶ IJȠ 1938, įİȞ
ĮıȤȠȜİȓIJĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȝİ IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ, ĮȜȜȐ ȝİ IJȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ IJȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ.
ȉȠ ĮijȚȑȡȦȝĮ ĮȣIJȩ IJȡȐȕȘȟİ IJȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ IJȠȣ țȠȚȞȠȪ ıIJȠ șȑȝĮ. Ǿ µİȜȜȘȞȠȜĮIJȡİȓĮ¶
IJȠȣ īȚĮȞȞȩʌȠȣȜȠȣ țȐȜȣʌIJİ țȐʌȠȚİȢ șİȦȡȘIJȚțȑȢ ʌȜİȣȡȑȢ IJȘȢ ĮȚıșȘIJȚțȒȢ. Ǿ
ȗȦȖȡĮijȚțȒ IJȠȣ ĬİȩijȚȜȠȣ ȒIJĮȞ Ș ȗȦȞIJĮȞȒ țĮȚ įȚĮȡțȫȢ ʌĮȡȠȪıĮ ȜĮȧțȒ įȚȐıIJĮıȘ ʌȠȣ
ĮʌȠįİȓțȞȣİ IJȘ ıȤȑıȘ İȜȜȘȞȚțȒȢ țĮȚ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒȢ IJȑȤȞȘȢ. (61) ȅ ĬİȩijȚȜȠȢ ȗȦȖȡȐijȚȗİ
ʌȠȜȪ țĮȚȡȩ ʌȡȚȞ, ĮȞĮțĮȜȪijșȘțİ ȩȝȦȢ ıIJĮ IJȑȜȘ IJȠȣ ¶20 Įʌȩ IJȠ īȚȫȡȖȠ
īȠȣȞĮȡȩʌȠȣȜȠ. ȉȠ ¶30, Ș IJȑȤȞȘ IJȠȣ ĮʌȠțIJȐ ıȣȝȕȠȜȚțȒ ĮȟȓĮ. ȉĮ ȑȡȖĮ IJȠȣ İȓȞĮȚ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ įİȓȖȝĮ ȜĮȧțȒȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ ȣȥȘȜȒȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ įİ,

Įʌȩ ʌȘȖĮȓȠ ĮȣșȠȡȝȘIJȚıȝȩ. ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ IJȘȢ : ȑȞIJȠȞĮ ȤȡȫȝĮIJĮ, ȑȝijĮıȘ ıIJȚȢ
ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ, IJȣʌȚțȑȢ ĮȞĮIJȠȝȚțȑȢ țĮȚ ʌȡȠȠʌIJȚțȑȢ ʌĮȡĮȝȠȡijȫıİȚȢ ʌȠȣ ıȣȞĮȞIJȐȝİ țĮȚ
ıIJȠȞ ȀȩȞIJȠȖȜȠȣ. Ǿ įȚĮijȠȡȐ İȓȞĮȚ ʌȦȢ IJȠȣ ȀȩȞIJȠȖȜȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȩȡȡȠȚĮ IJȘȢ ȝİȜȑIJȘȢ
IJȦȞ ȕȣȗĮȞIJȚȞȫȞ ʌȡȠIJȪʌȦȞ, İȞȫ IJȠȣ ĬİȩijȚȜȠȣ İȓȞĮȚ ĮȣșȩȡȝȘIJĮ. ĬİȦȡȒșȘțİ ȑIJıȚ
ȣʌȩįİȚȖȝĮ ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ ȝİ ijȣıȚțȠȪȢ, ȐȡȡȘțIJȠȣȢ įİıȝȠȪȢ ȝİ IJȘ ȕȣȗĮȞIJȚȞȒ
ʌĮȡȐįȠıȘ. ȆȐȞIJȦȢ, Ș İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȜĮȧțȒȢ IJȑȤȞȘȢ İȓȞĮȚ țȐIJȚ ʌȠȣ ıȘțȫȞİȚ
ıȣȗȒIJȘıȘ. ǵȤȚ ʌȦȢ ȠȚ įİıȝȠȓ ȝİ IJȠ ǺȣȗȐȞIJȚȠ ĮʌȠțȜİȓȠȞIJĮȚ, ĮȜȜȐ ʌĮȡȩȝȠȚĮ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ĮʌĮȞIJȫȞIJĮȚ țĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ ȤȫȡİȢ IJȘȢ ǺĮȜțĮȞȚțȒȢ. (62) ȈȣȞİȓįȘıȘ
ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ȖİȖȠȞȩIJȠȢ İȓȤĮȞ ȠȚ ʌȚȠ İȝʌȞİȣıȝȑȞȠȚ IJȘȢ ȖİȞȚȐȢ. ȅ ȀȩȞIJȠȖȜȠȣ ĮʌȠȡȡȓʌIJİȚ
ȝİȞ IJȘ įȣIJȚțȒ ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮ, įȑȤİIJĮȚ įİ IJȘ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ǹȞĮIJȠȜȒ. ȅ ȆȚțȚȫȞȘȢ
ĮȞĮȖȞȫȡȚȗİ IJȑIJȠȚĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ıIJȠȞ İĮȣIJȩ IJȠȣ. ǹȞIJȓșİIJĮ, Ƞ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞĮȢ ǹ.
ǽȐȤȠȢ ĮʌȠijİȪȖİȚ ĮțȩȝĮ țĮȚ IJȘ ȤȡȒıȘ IJȘȢ IJȠȣȡțȚțȒȢ ȠȡȠȜȠȖȓĮȢ, ʌĮȡ¶ ȩȜȘ IJȘ įȚȐįȠıȒ
IJȘȢ.
DZȡĮ :
ȉĮ ȤȡȩȞȚĮ IJȠȣ¶30 Ș İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ ȦȢ ĮȟȓĮ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ, ĮʌȠțIJȐ IJȠ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ
ȚįİȠȜȠȖȓĮȢ ʌȠȣ įİ ıIJİȡİȓIJĮȚ ĮȞIJȚijȐıİȦȞ. ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȪȠ IJȠʌȠșİIJȒıİȚȢ :
ǹ) ȠȚ İȜȜȘȞȠȜȐIJȡİȢ ĮȞĮȕȚȦIJȑȢ IJȦȞ șȑıİȦȞ īȠȣȞĮȡȩʌȠȣȜȠȣ
Ǻ) ȠȚ ȝİIJȡȚȠʌĮșȑıIJİȡȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠıʌȐșȘıĮȞ ȞĮ ȖİijȣȡȫıȠȣȞ IJȠ ȤȐıȝĮ įȣIJȚțȒȢ
ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮȢ ± ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒȢ IJĮȣIJȩIJȘIJĮȢ. ǹȞȐȝİıȐ IJȠȣȢ, țȚȞȠȪȞIJĮȚ ʌȠȜȜȑȢ
ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ.
ǼțİȓȞȠȚ ʌȠȣ IJȒȡȘıĮȞ IJȚȢ ĮʌȠıIJȐıİȚȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ǹȡȚıIJİȡȠȓ ȜȠȖȠIJȑȤȞİȢ țĮȚ įȚĮȞȠȠȪȝİȞȠȚ.
ȁȩȖȠȚ ĮȣIJȠȪ, ȒIJĮȞ Ș ȝĮȡȟȚıIJȚțȒ șİȦȡȓĮ țĮȚ Ș ȣʌȠıIJȒȡȚȟȒ IJȠȣȢ ıIJȘȞ IJİȤȞȠȜȠȖȚțȒ țĮȚ
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ.
DZȜȜȠȢ ȑȞĮȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮȢ İʌĮȞĮıȪȞįİıȘȢ ȝİ IJȘ ȜĮȧțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȑȢ
İȟİȜȓȟİȚȢ ıIJȘ ǻȪıȘ. (63) Ǿ ĮȞĮțȐȜȣȥȘ IJȠȣ ĬİȩijȚȜȠȣ, ıȣȞįȑİIJĮȚ ȚıIJȠȡȚțȐ ȝİ IJȠ
įȣIJȚțȩ İȞįȚĮijȑȡȠȞ ȖȚĮ IJȘ ȜĮȧțȒ ȗȦȖȡĮijȚțȒ (naïf). ȈIJȠ ȆĮȡȓıȚ, Ƞ
īȠȣȞĮȡȩʌȠȣȜȠȢ ȑįİȚȟİ ijȦIJȠȖȡĮijȓİȢ ȑȡȖȦȞ IJȠȣ ĬİȩijȚȜȠȣ ıIJȠ ȈIJȡĮIJȒ ǼȜİȣșİȡȚȐįȘ
(ȉİȡȚȐȞIJ) ʌȠȣ ıȣȞİȡȖĮȗȩIJĮȞ ȝİ IJȘȞ İʌȚșİȫȡȘıȘ Cashier¶s d¶Art. ǺȜȑʌȠȣȝİ ȜȠȚʌȩȞ
ʌȦȢ Ƞ ĬİȩijȚȜȠȢ ĮȡȤȚțȐ įİȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓıșȘțİ ȖȘȖİȞȫȢ, ĮȜȜȐ ȜȩȖȦ IJȘȢ įȚȠȡĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ
IJȠȣ īȠȣȞĮȡȩʌȠȣȜȠȣ, ʌȠȣ ȖȞȫȡȚȗİ IJȚȢ İȣȡȦʌĮȧțȑȢ ĮȞĮȗȘIJȒıİȚȢ. ȅȡȚıȝȑȞȠȚ ȝİȜİIJȘIJȑȢ
șİȦȡȠȪȞ įȣIJȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ țĮȚ IJȘȞ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ıIJȠ ǺȣȗȐȞIJȚȠ. īİȞȚțȐ, Ș
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ Įʌȩ IJȚȢ «įȚİșȞȚțȚıIJȚțȑȢ» ʌİȚȡĮȝĮIJȚțȑȢ ĮʌȩʌİȚȡİȢ, ʌȡȠȢ ȝȚĮ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ
İșȞȠțİȞIJȡȚțȒ, țȣȡȚĮȡȤİȓ ıİ ȩȜȘ IJȘ ǻȣIJȚțȒ ǼȣȡȫʌȘ țĮȚ ıȣȝȕĮįȓȗİȚ ȝİ IJȘȞ
İʌȚțȡȐIJȘıȘ ȠȜȠțȜȘȡȦIJȚțȫȞ țĮșİıIJȫIJȦȞ. Ǿ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ ĮȣIJȒ, İțijȡȐȗİIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ
ȝİ IJȘȞ İʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȩIJȘIJĮ. Ǽț IJȦȞ ȣıIJȑȡȦȞ įȩșȘțİ țĮȚ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
ıȘȝĮıȓĮ ıIJȠ ȂĮțȡȣȖȚȐȞȞȘ țĮȚ țĮIJ¶ İʌȑțIJĮıȘ ıIJȠ ǽȦȖȡȐijȠ (64) IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș IJȑȤȞȘ
ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİIJĮȚ ȝİIJȐ IJȠ ¶36.
ȃȓțȠȢ ȋĮIJȗȘțȣȡȚȐțȠȢ ± īțȓțĮȢ
DzʌĮȚȟİ ȚįȚȐȗȠȞIJĮ ȡȩȜȠ ıIJȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȠțȠʌȒȢ Įʌȩ IJĮ įȣIJȚțȐ ȡİȪȝĮIJĮ ʌȡȠȢ ȩijİȜȠȢ
IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ. ȅ ȀȡȚıIJȚȐȞ ǽİȡȕȩȢ IJȠȞ șİȦȡİȓ ıȘȝĮȞIJȚțȩ ȝİIJĮțȣȕȚıIJȒ,
İʌȘȡİĮıȝȑȞȠ Įʌȩ IJȠȞ ȆȚțȐıȠ țĮȚ IJȠ ȂʌȡĮț. ȈIJĮ IJȑȜȘ IJȠȣ¶30, ıȣȞIJİȜİȓIJĮȚ ıIJĮ ȑȡȖĮ
IJȠȣ ȝȚĮ ĮȜȜĮȖȒ, ıȤİIJȚțȒ ȝİ IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ IJȣʌȠȜȠȖȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮʌȑȝʌȠȣȞ
ıIJȠ İȜȜȘȞȚțȩ IJȠʌȓȠ. DzIJıȚ, IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ ȖȓȞİIJĮȚ İȣȡȑȦȢ ĮʌȠįİțIJȩ, ʌĮȡȐ IJȠȞ țĮȚȞȠIJȩȝȠ
ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȠȣ. Ǿ ĮʌȠįȠȤȒ ĮȣIJȒ, įİȓȤȞİȚ IJȘȞ ʌȠȜȪʌȜİȣȡȘ ʌȚĮ įȚȐıIJĮıȘ IJȘȢ
İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ ıIJȘȞ IJȑȤȞȘ țĮȚ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ ȣʌȠȖȡĮȝȝȓȗİȚ IJȠ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ
ȚįİȠȜȠȖȓĮȢ IJȘȢ. ȊʌȐȡȤȠȣȞ µʌȡȠıȤȒȝĮIJĮ¶ ʌȠȣ șİȦȡȠȪȞIJĮȚ įİȓȖȝĮIJĮ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ
țĮȚ Ș įȘȜȦȝȑȞȘ ʌȡȩșİıȘ IJȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪ ȞĮ ĮȞĮȗȘIJȒıİȚ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ IJĮȣIJȩIJȘIJĮ.
(65) Ȃİ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ IJȡȩʌȠ Ș ĮʌȠįȠȤȒ İȓȞĮȚ țĮȚ įȣȞĮIJȒ țĮȚ İʌȚȕİȕȜȘȝȑȞȘ, İȚįȚțȐ ȩIJĮȞ
Ƞ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘȢ ȑȤİȚ țȐʌȠȚĮ įȚİșȞȒ ĮʌȒȤȘıȘ ȩʌȦȢ Ƞ īțȓțĮȢ, ʌȠȣ ĮȡșȡȠȖȡĮijİȓ ȣʌȑȡ IJȘȢ

İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ. Ǿ IJȑȤȞȘ IJȠȣ įİȞ IJȘȡİȓ IJȚȢ ĮȣıIJȘȡȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ,
țȐIJȚ ʌȠȣ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ IJȠȞ ȚįİȠȜȠȖȚțȩ IJȘȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ țĮȚ ʌȡȠıĮȡȝȩȗİȚ IJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȩ
IJȘȢ ȝİ ʌȡȠʌĮȖĮȞįȚıIJȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ. īȚ¶ ĮȣIJȩ IJȠ țĮșİıIJȫȢ IJȠȣ ȂİIJĮȟȐ ıIJȒȡȚȟİ IJȠȞ
țĮȜȜȚIJȑȤȞȘ. ĭĮȓȞİIJĮȚ ʌȦȢ İțİȓȞȘ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ, Ș ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ Ș ȐȡȞȘıȘ IJȘȢ
İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ įİȞ ȒIJĮȞ ȗȒIJȘȝĮ ȝȠȡijȠȜȠȖȚțȫȞ țȡȚIJȘȡȓȦȞ, ĮȜȜȐ
ıȤİIJȚȗȩIJĮȞ ȝİ IJȠ ȩijİȜȠȢ IJȠȣ țĮșİıIJȫIJȠȢ Įʌȩ ĮȣIJȩ (İȤȑȖȖȣĮ ʌȓıIJȘȢ ʌȡȠȢ IJȘȞ
țȣȕȑȡȞȘıȘ).
(66) ȃȓțȠȢ ǼȖȖȠȞȩʌȠȣȜȠȢ
H ĮʌȠįȠȤȒ IJȠȣ īțȓțĮ, įİȓȤȞİȚ ʌȦȢ ȠȚ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȠȓ țȪțȜȠȚ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ įİȞ ȒIJĮȞ
ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠțȠȝȝȑȞȠȚ Įʌȩ IJȠȣȢ İȣȡȦʌĮȧțȠȪȢ, ȣʌȒȡȤİ ȩȝȦȢ ȑȞĮ ȩȡȚȠ ıİ ĮȣIJȩ. ȅ
ȡȘȟȚțȑȜİȣșȠȢ ȃȓțȠȢ ǼȖȖȠȞȩʌȠȣȜȠȢ ıȣȞȐȞIJȘıİ ıijȠįȡȒ ĮȞIJȓįȡĮıȘ, ʌĮȡȐ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ
ʌȦȢ (67) ȠȚ ʌȓȞĮțȑȢ IJȠȣ İȞıȦȝĮIJȫȞȠȣȞ ȐȝİıȠȣȢ İȜȜȘȞȚțȠȪȢ ıȣȝȕȠȜȚıȝȠȪȢ. Ǿ
ȑțįȠıȘ IJȘȢ µȊȥȚțȐȝȚȞȠȣ¶ IJȠȣ ǹȞįȡȑĮ ǼȝʌİȚȡȓțȠȣ, IJĮ ʌȠȚȒȝĮIJĮ IJȠȣ ǼȖȖȠȞȩʌȠȣȜȠȣ
įȑȤIJȘțĮȞ İȤșȡȚțȑȢ ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ ȦȢ ıȠȣȡİĮȜȚıIJȚțȐ įİȓȖȝĮIJĮ. īİȞȚțȐ Ƞ ıȠȣȡİĮȜȚıȝ ȩȢ
ȜȠȚįȦȡȠȪȞIJĮȞ țĮȚ ȤȜİȣȐȗȠȞIJĮȞ, ȓıȦȢ ȖȚĮIJȓ Ƞ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȩȢ IJȠȣ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ ȑįȚȞİ IJȘ
įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ȞĮ șİȦȡȘșȠȪȞ ȠȚ İȜȜȘȞȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ȦȢ ʌĮȡȦįȓİȢ.
ǼȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ ǻȚțIJĮIJȠȡȓĮ
ȉȠ ʌȡȩıȦʌȠ IJȘȢ įȚțIJĮIJȠȡȓĮȢ IJȠȣ ȂİIJĮȟȐ ȑįİȚȟİ IJȚȢ ʌȠȜȜȑȢ İȡȝȘȞİȓİȢ IJȘȢ
İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ. ȅ ȂİIJĮȟȐȢ ʌȡȠIJȡȑʌİȚ IJȠȣȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩIJȣʌĮ (6
µȖȞȘıȓȦȢ İȜȜȘȞȚțȐ¶. ȉȠ țĮșİıIJȫȢ șİȦȡİȓ ʌȦȢ Ș İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ ĮʌȠțIJȐ IJȠ ıȦıIJȩ IJȘȢ
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ įȚĮIJȣʌȫȞİIJĮȚ. ȆȠȜȜȠȓ įȚĮȞȠȠȪȝİȞȠȚ
ʌĮȡĮıȪȡșȘțĮȞ Įʌȩ IJȘȞ İȜȜȘȞȠȜĮIJȡİȓĮ IJȠȣ țĮȚ IJȠȞ ıȣȞȑįȡĮȝĮȞ. ȉĮȣIJȩȤȡȠȞĮ, IJȠ ȓįȚȠ
țĮșİıIJȫȢ İȚıȒȖĮȖİ İȣȡȦʌĮȧțȐ ʌȠȜȚIJȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ.
ȂİIJȐ IJȠȞ ʌȩȜİȝȠ Ș IJȑȤȞȘ ĮȞȠȓȤIJȘțİ ıIJĮ ıȪȖȤȡȠȞĮ, įȚİșȞȒ ȡİȪȝĮIJĮ. ǹȣIJȩ ȓıȦȢ
ȠijİȓȜİIJĮȚ țĮȚ ıIJȠȞ țȠȡİıȝȩ IJȘȢ ıȣȗȒIJȘıȘȢ ȖȚĮ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ (ȝʌȐijȚĮıĮȞ ʌȚĮ!)
Ǽįȫ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȠȞȚıIJİȓ ʌȦȢ ȠȚ ĮȟȓİȢ ʌȠȣ ȣȚȠșİIJȠȪȞIJĮȚ ȝȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȤȡȠȞȚțȒ
ıIJȚȖȝȒ, ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ șİIJȚțȐ Ȓ ĮȡȞȘIJȚțȐ ıIJȘȞ İȟȑȜȚȟȘ ȝȚĮȢ țȠȚȞȦȞȓĮȢ. Ǿ İșȞȠțİȞIJȡȚțȒ
ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ IJȠȞ ʌȠȜȚIJȚțȩ ıȣȞIJȘȡȘIJȚıȝȩ. ǵȝȦȢ, ĮȞȐȜȠȖȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ țĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ ĮȟȓİȢ, ʌ.Ȥ. Ș ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȤİIJȓȗİIJĮȚ ȝİ
İʌİțIJĮIJȚțȑȢ ȕȜȑȥİȚȢ. ȉȠ ıȘȝĮȞIJȚțȩ İȓȞĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȠȡșȒ ȚıIJȠȡȚțȒ İțIJȓȝȘıȘ IJȦȞ
İțȐıIJȠIJİ ĮʌȠIJİȜİıȝȐIJȦȞ, ȝȑıȦ IJȘȢ țȡȚIJȚțȒȢ įȚȐșİıȘȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș țĮIJ¶ İȟȠȤȒȞ ĮȟȓĮ
IJȘȢ įȘȝȚȠȣȡȖȚțȒȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȓĮȢ.
(70) ȈȊȃȅȌǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ
Ǿ ȞİȩIJİȡȘ İȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ, įȚĮȝȠȡijȫȞİIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ȣʌȠȤȫȡȘıȘ IJȦȞ ȕȣȗĮȞIJȚȞȫȞ
İʌȚįȡȐıİȦȞ țĮȚ IJȘȞ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ İȞȩȢ ȞȑȠȣ ȪijȠȣȢ. ȉĮ ǼȞİIJȠțȡĮIJȠȪȝİȞĮ ǼʌIJȐȞȘıĮ
ȖȓȞȠȞIJĮȚ Ƞ țĮIJȐȜȜȘȜȠȢ ȤȫȡȠȢ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ. Ǿ İțțȠıȝȓțİȣıȘ ȖȓȞİIJĮȚ Ș ȞȑĮ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ĮȟȓĮ, ȝİ ȞȑĮ șȑȝĮIJĮ ± țȣȡȓȦȢ ʌȡȠıȦʌȠȖȡĮijȓİȢ ± ȤȡȒıȘ ȞȑȦȞ ȣȜȚțȫȞ
țĮȚ IJȘ ȞȑĮ țȠȚȞȦȞȚțȒ șȑıȘ IJȠȣ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘ. ȅȚ ĮʌİȜİȪșİȡȠȚ DzȜȜȘȞİȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ
İȞıIJİȡȞȓȗȠȞIJĮȚ IJȠ İțțȠıȝȚțİȣȝȑȞȠ ʌȡȩIJȣʌȠ țĮȚ įȚİȣȡȪȞȠȣȞ IJȠȣȢ ȠȡȓȗȠȞIJȑȢ IJȠȣȢ. ȅȚ
ȑȜȜȘȞİȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ IJȠȣ 19Ƞȣ ĮȚ. țĮȚ IJȘȢ ȈȤȠȜȒȢ IJȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ, ȣȚȠșȑIJȘıĮȞ IJȠ
ĮțĮįȘȝĮȧțȩ ʌȡȩIJȣʌȠ, ıȣȞȑʌİȚĮ IJȘȢ ȕĮȣĮȡȚțȒȢ IJȠȣȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ IJȘ ıIJȡȠijȒ IJȘȢ
ȤȫȡĮȢ ʌȡȠȢ IJĮ įȣIJȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ. ȅȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ ĮʌȩʌİȚȡİȢ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚİȢ.
ȉȚȢ ʌȡȫIJİȢ įİțĮİIJȓİȢ IJȠȣ¶20, Ș İȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ ȣȚȠșİIJİȓ ıIJĮįȚĮțȐ IJȘ ȞİȦIJİȡȚțȩIJȘIJĮ
ȦȢ ĮȟȓĮ, ıȤİIJȚțȒ ȝİ IJȚȢ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ İțȕȚȠȝȘȤȐȞȚıȘȢ țĮȚ ĮıIJȚțȠʌȠȓȘıȘȢ. ǵȝȦȢ ĮȣIJȒ
Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ȖİȞȚțȩIJİȡȘ ʌȠȡİȓĮ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ. ȉȠ ʌȡȦIJȠʌȩȡȠ țȠȝȝȐIJȚ
IJȘȢ ĮıIJȚțȒȢ IJȐȟȘȢ ıIJȘȡȓȗİȚ IJȘ ȞİȦIJİȡȚțȒ IJȑȤȞȘ, İȞȫ ȠȚ ĮțĮįȘȝĮȧțȠȓ țȪțȜȠȚ
ĮȞIJȚįȡȠȪȞ. Ǿ ʌİȡȚijİȡİȚĮțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ Ȧșİȓ IJȠȣȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ȞĮ ʌİȚȡĮȝĮIJȓȗȠȞIJĮȚ

ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıIJȘ ȝȠȡijȒ ʌĮȡȐ ıIJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ.
ȂİIJȐ IJȠȣȢ ȆȠȜȑȝȠȣȢ țĮȚ IJȘȞ ȀĮIJĮıIJȡȠijȒ, ȠȚ ʌȞİȣȝĮIJȚțȠȓ ȐȞșȡȦʌȠȚ IJȠȣ¶30
ıIJȡȐijȘțĮȞ ıIJȘȞ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ ȝİ įȪȠ ʌĮȡĮȝȑIJȡȠȣȢ. ȉȘȞ
İʌĮȞĮıȪȞįİıȘ ȝİ IJȠ ǺȣȗȐȞIJȚȠ (ȀȩȞIJȠȖȜȠȣ) țĮȚ IJȘȞ ĮȞȐįİȚȟȘ IJȘȢ ȜĮȧțȒȢ IJȑȤȞȘȢ
(ĬİȩijȚȜȠȢ). Ǿ ıȣıIJȘȝĮIJȚțȒ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ ȣʌȠȕĮșȝȓıIJȘțİ Įʌȩ IJȘ
ȖİȞȚȐ IJȠȣ¶30, ʌȠȣ ȒșİȜİ ȞĮ IJȘȞ İȝijĮȞȓıİȚ ȦȢ ĮȣșȩȡȝȘIJȘ, ȖȘȖİȞȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ. ȉȘȞ
ȚįİȠȜȠȖȓĮ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ İțȝİIJĮȜȜİȪIJȘțİ Ș ȂİIJĮȟȚțȒ įȚțIJĮIJȠȡȓĮ ȖȚĮ ȞĮ
ȣʌȠıIJȘȡȓȟİȚ IJȘȞ ʌȠȜȚIJȚțȒ IJȘȢ.
ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2 ± ǹʌȩ IJȠ 1836 ȑȦȢ IJȠ 1945
(83) ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ IJȠȣ 19Ƞȣ ĮȚ.
ǹʌȩ IJȠ ıȘȝİȓȠ ȑȞĮȡȟȘȢ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ IJȘȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ țĮȚ ȖȜȣʌIJȚțȒȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
ȝȑȤȡȚ IJȘ ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒ ijȐıȘ IJȠȣȢ, ʌȑȡĮıİ ȑȞĮȢ ĮȚȫȞĮȢ. ǹȣIJȩ IJȠ įȚȐıIJȘȝĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțİ ıİȕĮıIJȩȢ ȩȖțȠȢ țĮȜȜȚIJİȤȞȘȝȐIJȦȞ, ʌȡȠȧȩȞ ĮțĮįȘȝĮȧțȫȞ ıʌȠȣįȫȞ.
ȆȡȩIJȣʌĮ ȒIJĮȞ ȠȚ ǹțĮįȘȝȓİȢ IJȦȞ İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȤȦȡȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȤĮȞ țȠȚȞȑȢ
ĮȞIJȚȜȒȥİȚȢ ± ȝİ ȝȚțȡȑȢ ȝȩȞȠ įȚĮijȠȡȑȢ. ȅ ıʌȠȣįĮıIJȒȢ ȝȐșĮȚȞİ ĮȡȤȚțȐ ȞĮ ıȤİįȚȐȗİȚ,
ĮȡȖȩIJİȡĮ ȞĮ ĮȟȚȠʌȠȚİȓ IJȠ ȤȡȫȝĮ, ȞĮ ȠȡȖĮȞȫȞİȚ ĮȡȝȠȞȚțȐ IJȘ ıȪȞșİıȘ, ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ
ȝİ ʌȡȠȠʌIJȚțȒ ĮȞĮʌĮȡȐıIJĮıȘ, ȞĮ ĮȞIJȚȖȡȐijİȚ IJȘ ijȪıȘ ț.Į. Ǿ ĮIJȝȩıijĮȚȡĮ IJȠȣ
İțijȡĮıIJȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ ȒIJĮȞ ıȣȞȒșȦȢ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚțȒ țĮȚ ijȚȜȩțĮȜȘ. Ǿ IJȑȤȞȘ ĮȣIJȒ
įȚįĮıțȩIJĮȞ Įʌȩ țȡĮIJȚțȠȪȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȢ ıIJȘȞ ǹȈȀȉ ʌȠȣ ȒIJĮȞ Ș ȝȠȞĮįȚțȒ IJȘȢ ȤȫȡĮȢ.
ȅȚ ĮȡȤȑȢ IJȘȢ ȈȤȠȜȒȢ țȣȡȚĮȡȤȠȪıĮȞ ıIJȘ įȚĮțȩıȝȘıȘ IJȩıȠ IJȦȞ įȘȝȩıȚȦȞ ȩıȠ țĮȚ IJȦȞ
ȚįȚȦIJȚțȫȞ țIJȚȡȓȦȞ. ȋĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ ȦȢ Ș «İʌȓıȘȝȘ IJȑȤȞȘ» IJȘȢ İʌȠȤȒȢ. (ʌ.Ȥ. İȚț. 2)
(85) ǹȣIJȠȪ IJȠȣ İȓįȠȣȢ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ĮȞĮįİȚțȞȪİȚ ıȣȝȕȠȜȚțȑȢ ĮȟȓİȢ, ʌȠȣ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ IJȘȞ İȞIJȪʌȦıȘ ȝȚĮȢ İȣIJȣȤȚıȝȑȞȘȢ İʌȠȤȒȢ. ȀȐIJȚ ʌȠȣ įİȞ ĮȞIJȚțĮIJȠʌIJȡȓȗİȚ
IJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĬİȝȚıIJȠțȜȒ ȈȠijȠȪȜȘ.
(86) ȅ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ
ȈIJȠ ȆĮȡȓıȚ țĮȚ IJĮ ȐȜȜĮ İȣȡȦʌĮȧțȐ țȑȞIJȡĮ, ȠȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ʌȠȣ ȒșİȜĮȞ ȞĮ
ĮȟȚȠʌȠȚȒıȠȣȞ IJĮ ʌĮȜĮȚȩIJİȡĮ İʌȚIJİȪȖȝĮIJĮ țĮȚ ȞĮ ȤĮȡȐȟȠȣȞ ȞȑȠȣȢ įȡȩȝȠȣȢ ĮȞȑʌIJȣȟĮȞ
ȑȞĮ ıȣȖțȡȠIJȘȝȑȞȠ ĮȞIJȓȜȠȖȠ. ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ, ʌĮȡȐ IJȚȢ
İʌȚȝȑȡȠȣȢ įȚĮijȠȡȑȢ İȓȤİ țȠȚȞȠȪȢ IJȩʌȠȣȢ țĮȚ ȜȑȖİIJĮȚ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ
ĮȣIJȩȞ, ȠȚ ʌȡȫIJİȢ İʌȚįȚȫȟİȚȢ IJȘȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ İȓȞĮȚ Ș ĮȣIJȠȞȠȝȓĮ IJȘȢ Įʌȩ IJȚȢ ȐȜȜİȢ
IJȑȤȞİȢ țĮȚ Ș įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ĮȞĮijȠȡȐȢ ıIJȠȞ İĮȣIJȩ IJȘȢ. ȉȠ ȝȑıȠ İʌȓIJİȣȟȘȢ IJȘȢ
ĮȣIJȠįȣȞĮȝȓĮȢ ȒIJĮȞ Ș İʌȓʌİįȘ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ. ȅ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ ĮʌȠıȣȞįȑșȘțİ Įʌȩ IJȘȞ
ĮȞĮȖİȞȞȘıȚĮțȒ IJȑȤȞȘ ʌȠȣ ȕĮıȚȗȩIJĮȞ ıIJȘȞ ʌȡȠȠʌIJȚțȒ ĮȞĮʌĮȡȐıIJĮıȘ.
ǹȞĮȝȠȡijȫșȘțĮȞ ȠȚ ĮȡȤȑȢ IJȘȢ ıȪȞșİıȘȢ ʌȡȠȢ IJȠ ĮıȪȝȝİIJȡȠ țĮȚ IJȘȞ ĮȞĮIJȡȠʌȒ IJȘȢ
țȜȓȝĮțĮȢ ĮȞȐȝİıĮ ıIJĮ ıȣȞșİIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǼʌȓıȘȢ, ıȣȞįȑșȘțİ ȝİ IJȘ ȜĮȧțȒ
țĮȚ IJȘȞ İȟȦȡĮȧıIJȚțȒ IJȑȤȞȘ. Ǿ ĮȞĮijȠȡȐ ıIJȠȞ İĮȣIJȩ IJȘȢ, İʌȚIJİȪȤșȘțİ ȝİ IJȘȞ
ʌĮȡĮȝȩȡijȦıȘ, IJȘ įȚȐıʌĮıȘ IJȘȢ ȝȠȡijȒȢ, IJȘ Ȟ țĮIJȐȡȖȘıȘ IJȠȣ șȑȝĮIJȠȢ, IJȘȞ ʌȡȠȕȠȜȒ
IJȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ IJȘȞ ȑȞIJĮȟȘ IJȦȞ ȚįȚȠIJȒIJȦȞ IJȠȣȢ ıIJȠ ȑȡȖȠ. ǹȣIJȩ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȑįȚȞİ IJȘ
įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ıIJȠȞ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘ ȞĮ ĮʌȠIJȣʌȫȞİȚ IJȘ įȚĮįȡȠȝȒ IJȠȣ ıIJȠ ȑȡȖȠ țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠȕȐȜȜİȚ IJȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ IJȠȣ ȣȜȚțȠȪ. ǹȞIJȜȒșȘțĮȞ ĮijȡȚțĮȞȚțȐ țĮȚ ʌȡ ȠțȠȜȠȝȕȚĮȞȐ
ʌȡȩIJȣʌĮ, ʌȠȣ ĮȟȚȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ıIJȘ ȗȦȖȡĮijȚțȒ țĮȚ IJȘ ȖȜȣʌIJȚțȒ. Ȃİ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ IJȡȩʌȠ,
ȣʌȠȕĮșȝȓıIJȘțİ IJȠ șȑȝĮ țĮȚ ĮȞĮįİȓȤșȘțİ Ș ȝȠȡijȒ. ȆȠȜȜȐ ȡİȪȝĮIJĮ IJȠȣ
ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȠȪ, - Ș ǹijĮȓȡİıȘ ıİ įȚȐijȠȡİȢ İțįȠȤȑȢ IJȘȢ ± İȟȠȕȑȜȚıĮȞ IJİȜİȓȦȢ IJȠ șȑȝĮ.
ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȚįİȠȜȠȖȓĮ IJȠȣ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȠȪ Ș IJȑȤȞȘ ȩijİȚȜİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȡȚıIJȠȡȚțȒ
țĮȚ ȣʌİȡIJȠʌȚțȒ ȤȐȡȚȞ IJȘȢ ĮȣIJȠȞȠȝȓĮȢ IJȘȢ. (87) Ȇ.Ȥ. µȠȚ įİıʌȠȚȞȓįİȢ IJȘȢ ǹȕȚȞȚȩȞ¶ IJȠȣ
ȆȚțȐıȠ, ʌȠȣ șİȦȡİȓIJĮȚ Ƞ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘȢ IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ. țĮȚ İʌȘȡȑĮıİ IJȚȢ
İȟİȜȓȟİȚȢ IJȠȣ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȠȪ.
ȅ ĮȡȚșȝȩȢ IJȦȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ ʌȠȣ ıȤȘȝĮIJȓȗİȚ ʌȡȦIJȠʌȠȡȓĮ, İȡȤȩȝİȞȠȢ ıİ ȡȒȟȘ ȝİ IJȠ

ʌĮȡİȜșȩȞ, ʌȡȠȠįİȣIJȚțȐ ĮȣȟȐȞİȚ. (ȂĮȞȑ, ȂȠȞȑ, ȆȚıȐȡȠ ț.Į.).
(8 ĭȠȣIJȠȣȡȚıȝȩȢ ± ȃIJĮȞIJĮȧıȝȩȢ ± ȈȠȣȡİĮȜȚıȝȩȢ = ǿıIJȠȡȚțȑȢ ʌȡȦIJȠʌȠȡȓİȢ, ȜȩȖȦ
IJȘȢ İȟĮȚȡİIJȚțȐ ĮȞĮIJȡİʌIJȚțȒȢ ıIJȐıȘȢ IJȠȣȢ ıIJȠ ȑȡȖȠ țĮȚ IJȘȢ «İȟȘȝȝȑȞȘȢ» ıȤȑıȘȢ ȝİ
IJȠ țȠȚȞȩ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚijȡȠȞȠȪıĮȞ ĮȜȜȐ İʌİįȓȦțĮȞ ȞĮ IJȠ įȚĮȝȠȡijȫıȠȣȞ.
ȅ ȂĮȡıȑȜ ȃIJȣıȐȞ, țȪȡȚȠȢ ȃIJĮȞIJĮȧıIJȒȢ, ȑįȦıİ ȞȑĮ įȚȐıIJĮıȘ ıIJȠ țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ
IJȠʌȠșİIJȫȞIJĮȢ ȑIJȠȚȝĮ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ıIJȠ ȤȫȡȠ (ȡȩįİȢ, ȝȘȤĮȞȑȢ), ȣʌȠȞȠȝİȪȠȞIJĮȢ IJȘȞ
ĮȞIJȓȜȘȥȘ ʌİȡȓ IJȑȤȞȘȢ. Ǿ İʌȚȡȡȠȒ IJȠȣ ȣʌȒȡȟİ IJİȡȐıIJȚĮ ȝİIJȐ IJȠ ¶60. ȅȚ ıȠȣȡİĮȜȚıIJȑȢ
ʌȡȠıʌȐșȘıĮȞ ȞĮ ȝȠȡijȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĮȚıșȒȝĮIJĮ țĮȚ ȑȞıIJȚțIJĮ ʌȠȣ İȓȤİ ȥȣȤĮȞĮȜȪıİȚ Ƞ
ĭȡȩȚȞIJ. ȀĮȚ ĮȣIJȑȢ ȠȚ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ ȐıțȘıĮȞ ıȘȝĮȞIJȚțȒ İʌȚȡȡȠȒ ıIJȘ ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒ
IJȑȤȞȘ.
ǿȝʌȡİıȚȠȞȚıIJȑȢ = ǼʌȓʌİįȘ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ± ȆȡȠȕȠȜȒ IJȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ıIJȠ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ
ȂİIJȐ ± ȚȝʌȡİıȚȠȞȚıIJȑȢ = ǼȜİȖȤȩȝİȞȘ ʌĮȡĮȝȩȡijȦıȘ
ĭȦȕȚıIJȑȢ ± İȟʌȡİıȚȠȞȚıIJȑȢ = ǹȞIJȚȡİĮȜȚıIJȚțȒ ȤȡȒıȘ ȤȡȫȝĮIJȠȢ ± ȂİȖĮȜȪIJİȡȘ
ʌĮȡĮȝȩȡijȦıȘ.
ȀȣȕȚıIJȑȢ = ǻȚȐıʌĮıȘ ȝȠȡijȒȢ țĮȚ ĮȞĮȖȦȖȒ IJȝȘȝȐIJȦȞ ıİ ȖİȦȝİIJȡȚțȐ ıȤȒȝĮIJĮ.
(89) ǼȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚțȩȢ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ
Ǿ IJȑȤȞȘ ʌȠȣ ʌȡȠȒȜșİ Įʌȩ IJȘȞ ĮțĮįȘȝĮȧțȒ įȚįĮıțĮȜȓĮ, İȓȤİ IJȘ ıijȡĮȖȓįĮ IJȘȢ
µįȣIJȚțȩIJȘIJĮȢ¶, ʌĮȡȠȣıȓĮȗİ įȘȜĮįȒ İȚțȩȞİȢ țĮȚ ȚıIJȠȡȓİȢ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ ȝİ
IJȠȞ IJȡȩʌȠ IJȦȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȦȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ ĮʌİȚțȠȞȓıİȦȞ. ȅ ıȪȞįİıȝȠȢ ĮȣIJȩȢ
ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ ȑȦȢ ıȒȝİȡĮ, ȖȞȫȡȚıİ ȩȝȦȢ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ʌȠȚȠIJȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ. ȈIJȠ ʌȡȫIJȠ
ȝȚıȩ IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ. Ș ȗȦȖȡĮijȚțȒ țĮȚ Ș ȖȜȣʌIJȚțȒ ıȣȞįȑșȘțĮȞ ȝİ µĮȞIJȚĮțĮįȘȝĮȧțȑȢ¶
ȝȠȡijȑȢ IJȑȤȞȘȢ, ʌȠȣ țĮșȚȑȡȦıİ Ƞ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ, ȑȞĮ ıȪȞȠȜȠ ȡİȣȝȐIJȦȞ ʌȠȣ ȒȡșĮȞ ıİ
ȡȒȟȘ ȝİ IJȘ ȝȠȡijȒ țĮȚ țȣȡȓȦȢ, (90) ȝİ IJȠȣȢ ĮȚıșȘIJȚțȠȪȢ ȞȩȝȠȣȢ IJȦȞ ȈȤȠȜȫȞ ȀĮȜȫȞ
ȉİȤȞȫȞ. ȆȡȫIJĮ ȝİ IJȘȞ IJȠʌȚȠȖȡĮijȓĮ țĮȚ ȝİIJȐ ȝİ IJȘ ıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȝȠȡijȒ
ȠȜȠțȜȘȡȫșȘțİ Ƞ ĮȞĮʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıȝȩȢ IJȘȢ ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮțĮįȘȝĮȧțȒ
ıIJȘ ȝȠȞIJȑȡȞĮ ijȐıȘ. īȚĮ ȝİȡȚțȠȪȢ țĮȜ ȜȚIJȑȤȞİȢ, Ș ıIJȡȠijȒ ĮȣIJȒ İȓȤİ ȕĮșȪIJİȡȘ
ıȘȝĮıȓĮ: ȠȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ IJȩȞȚıĮȞ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ İșȞȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ IJȠ
ıȣȞȑįİĮȞ ȝİ IJȘȞ ʌȠȡİȓĮ țĮȚ ȚıIJȠȡȓĮ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ. Ǿ IJȐıȘ
ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ ȦȢ ǼȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚțȩȢ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ, ȖȚĮIJȓ İȚıȐȖİȚ IJȘ ȝȠȞIJȑȡȞĮ IJȑȤȞȘ
ıIJȘȞ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮ, İȞȫ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ İȞıȦȝĮIJȫȞİȚ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ ǹȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ, IJȠȣ
ǺȣȗĮȞIJȓȠȣ țĮȚ IJȘȢ ȜĮȧțȒȢ IJȑȤȞȘȢ (ʌ.Ȥ. ȆĮȡșȑȞȘȢ, ȉıĮȡȠȪȤȘȢ).
(91) ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ
ȁȚȖȩIJİȡȠȚ ȒIJĮȞ ȠȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ʌȠȣ İʌȑȜİȟĮȞ ıȣȞİȚįȘIJȐ ȞĮ ȝȘ ijȠȡIJȓıȠȣȞ IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣȢ
ȝİ İȜȜȘȞȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ, ȤȦȡȓȢ ĮȣIJȩ ȞĮ ıȘȝĮȓȞİȚ ʌȦȢ įİ șİȦȡȠȪıĮȞ IJȠ ȑȡȖȠ İȜȜȘȞȚțȩ. Ǿ
ıIJȐıȘ ĮȣIJȒ, ȒIJĮȞ ıȣȞİʌȑıIJİȡȘ ʌȡȠȢ IJȠ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩ : IJȘȞ ĮȣIJȠȞȠȝȓĮ įȘȜĮįȒ IJȠȣ
ȑȡȖȠȣ Įʌȩ ȚıIJȠȡȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȠʌȚțȚıȝȩ. Ǿ ȝȠȞIJȑȡȞĮ IJȑȤȞȘ ȣʌȠȕĮșȝȓȗİȚ IJȠ șȑȝĮ ȖȚĮ ȞĮ
țĮIJİȣșȪȞİȚ IJȠ șİĮIJȒ ıIJȘȞ İțijȡĮıIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ IJȘȢ ȝȠȡijȒȢ. DzIJıȚ, Ș
ĮȚıșȘIJȚțȒ İȝʌİȚȡȓĮ įİ ȞȠșİȪİIJĮȚ Įʌȩ ıȣȖțȚȞȘıȚĮțȑȢ ijȠȡIJȓıİȚȢ, ȚįİȠȜȠȖȚțȑȢ Ȓ
șȡȘıțİȣIJȚțȑȢ. ȀȪȡȚȠȚ İțʌȡȩıȦʌȠȚ, Ƞ ȁȪIJȡĮȢ țĮȚ Ƞ ȂʌȠȣȗȚȐȞȘȢ.
(92) Ǿ ǹțĮįȘȝĮȧțȒ IJȐıȘ ıIJȘ ȗȦȖȡĮijȚțȒ IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ.
īȚĮ ȜȓȖȠ ȝİIJȐ IJȠȞ ʌȩȜİȝȠ, ȣʌȒȡȤİ Ș ijșȓȞȠȣıĮ ĮțĮįȘȝĮȧțȒ IJȐıȘ. ȆȣȡȒȞĮȢ IJȘȢ ȒIJĮȞ
ȠȚ ʌĮȜĮȚȠȓ țĮșȘȖȘIJȑȢ IJȘȢ ǹȈȀȉ, ʌȠȣ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪıĮȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮțĮįȘȝĮȧțȐ
ʌȡȩIJȣʌĮ. Ǿ IJȐıȘ ȑijșȚȞİ ȜȩȖȦ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȒȢ IJȠȣȢ țĮȚ ȑȜȜİȚȥȘȢ ıȣȞİȤȚıIJȫȞ IJȠȣȢ.
Ǿ ȝȠȞIJȑȡȞĮ IJȑȤȞȘ įȚĮIJȒȡȘıİ țĮȚ įȚİȪȡȣȞİ IJȘȞ İȖțȣȡȩIJȘIJȐ IJȘȢ, ıIJİȡȫȞIJĮȢ Įʌȩ IJȘȞ
ĮțĮįȘȝĮȧțȒ țȐșİ įİıȝȩ ȝİ IJȘȞ İʌȠȤȒ IJȘȢ. ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ IJȘȢ ĮțĮįȘȝĮȧțȒȢ ȒIJĮȞ Ƞ
ȈʌȪȡȠȢ ǺȚțȐIJȠȢ.

(94) Ǿ ʌĮșȘIJȚțȒ ȝȓȝȘıȘ țȐșİ țĮșȚİȡȦȝȑȞȘȢ IJİȤȞȠIJȡȠʌȚțȒȢ ĮȜȜĮȖȒȢ İȓȞĮȚ įȚĮȡțȑȢ
ijĮȚȞȩȝİȞȠ ıIJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ IJȘȢ IJȑȤȞȘȢ. ǹțȩȝĮ țĮȚ Ƞ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ ĮʌȠțȡȣıIJĮȜȜȫșȘțİ
ĮțĮįȘȝĮȧțȐ, ȩIJĮȞ ȐȡȤȚıİ ȞĮ įȚįȐıțİIJĮȚ ıIJȘ ȈȀȉ. ǹȣIJȩ ȖȓȞİIJĮȚ ȩIJĮȞ IJȠ ȚįȓȦȝĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ʌĮșȘIJȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ įȘȝȚȠȣȡȖȚțȐ. ȈȣȞȑȕȘ ȝİ ȩȜĮ IJĮ ȡİȪȝĮIJĮ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȡȞȘIJȚțȩ ȖȚ¶ ĮȣIJȐ, ĮȜȜȐ șİIJȚțȩ ȖȚĮ IJȚȢ ȈȤȠȜȑȢ.
(95) ǼȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚțȩȢ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ = ȆĮȡșȑȞȘȢ ± ȉıĮȡȠȪȤȘȢ
ȈȣȞİʌȒȢ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ = ȁȪIJȡĮȢ ± ȂʌȠȣȗȚȐȞȘȢ
ǹțĮįȘȝĮȧıȝȩȢ = ǺȚțȐIJȠȢ
ȈȊȃȅȌǾ ǼȃȅȉǾȉǹȈ
Ǿ ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒ İȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ İȓȞĮȚ IJȝȒȝĮ IJȘȢ įȣIJȚțȒȢ. Ȉİ ĮȣIJȩ ıȣȞȑȕĮȜİ Ș
İʌȚȕȠȜȒ IJȘȢ İȣȡȦʌĮȧțȒȢ ĮțĮįȘȝĮȧțȒȢ, ȦȢ ʌȡȩIJȣʌȠ IJĮ ʌȡȫIJĮ ȤȡȩȞȚĮ Ȫ ʌĮȡȟȘȢ IJȠȣ
İȜȜȘȞȚțȠȪ țȡȐIJȠȣȢ. ȂȑȤȡȚ IJȠ ¶45 ıȣȞİȤȓıIJȘțİ Ƞ įȣIJȚțȩȢ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıȝȩȢ, Įʌȩ IJȘ
ijșȓȞȠȣıĮ ijȚȜȠĮțĮįȘȝĮȧțȒ IJȐıȘ, IJȠȞ İȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚțȩ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩ (ȝİ ȝİȖȐȜȘ
ĮʌȒȤȘıȘ) țĮȚ IJȠ ıȣȞİʌȒ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩ (ȝİ ʌȠȜȪ ȝȚțȡȩIJİȡȘ).
(97) ȂİIJĮʌȠȜİȝȚțȒ ȉȑȤȞȘ ± ȆȡȫIJȘ 20İIJȓĮ
Ǿ ǹijĮȓȡİıȘ ȦȢ IJĮ ȝȑıĮ IJȠȣ µ 60 ± ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ǹijĮȓȡİıȘ ʌȡȠȨʌȒȡȤİ IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ. țĮȚ IJȘȢ įȣIJȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ. ȉȘ ıȣȞĮȞIJȠȪȝİ (9
ıIJȚȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ 19Ƞȣ (ȉȑȡȞİȡ) țĮȚ ıIJĮ ʌȡȫIJĮ ȤȡȩȞȚĮ IJȠȣ 20Ƞȣ ȝİ IJȠȞ ȀȜȠȞIJ ȂȠȞȑ
ʌȠȣ İʌİȟİȡȖĮȗȩIJĮȞ IJȠ ȓįȚȠ șȑȝĮ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ. ȉȠ ȤȡȫȝĮ ȖȚȞȩIJĮȞ IJȠ țȪȡȚȠ
įȠȝȚțȩ ıIJȠȚȤİȓȠ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ. Ǿ ijȠȡȐ IJȦȞ ıȤȘȝȐIJȦȞ İȞĮȜȜȐııİIJĮȚ, Ș ʌȠıȩIJȘIJȐ IJȠȣ
ĮȣȟȠȝİȚȫȞİIJĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮȞIJȚșȑıİȚȢ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ įȡĮȝĮIJȚțȒ ȑȞIJĮıȘ.
ȈIJȘ įȣIJȚțȒ IJȑȤȞȘ Ș ǹijĮȓȡİıȘ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȝİIJȐ IJȠ 1910 ıIJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ ǺĮıȓȜȚ
ȀĮȞIJȓȞıțȣ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȇȫıȦȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ. ȅ ȀĮȞIJȓȞıțȣ ĮʌȑįİȚȟİ ʌȦȢ Ș ȗȦȖȡĮijȚțȒ
įİȞ İȓȤİ ĮȞȐȖțȘ Įʌȩ șȑȝĮIJĮ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȝȠIJȓȕĮ ȖȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮijȘȖȘȝĮIJȚțȒ (ʌ.Ȥ.
ȂȚțȡȑȢ ȋĮȡȑȢ). ȅȚ ȇȫıȠȚ țȠȞıIJȡȠȣțIJȚȕȚıIJȑȢ țĮȚ ıȠȣʌȡİȝĮIJȚıIJȑȢ țĮIJȒȡȖȘıĮȞ
İȞIJİȜȫȢ IJȘȞ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȒ ĮijİIJȘȡȓĮ țĮȚ IJȘȞ ĮȞIJȚțĮIJȑıIJȘıĮȞ ȝİ IJȘ ȖİȦȝİIJȡȚțȒ
ĮijĮȓȡİıȘ. ĬȑȝĮ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ IJĮ ȤȡȦȝĮIJȚțȐ ȝȠȡijȫȝĮIJĮ, ĮȜȜȐ ʌȡȠıİțIJȚțȐ
ıȤİįȚĮıȝȑȞĮ ȖİȦȝİIJȡȚțȐ ıȤȒȝĮIJĮ (ʌ.Ȥ. ȀĮȗȚȝȓȡ ȂȐȜİȕȚIJȢ). Ǿ İȚțȠȞȠȖȡĮijȓĮ țȩȕİȚ
țȐșİ įİıȝȩ ȝİ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡȐıIJĮıȘ ijȣıȚțȫȞ ȝȠȡijȫȞ. Ǿ ȝİIJĮijȣıȚțȒ ĮȣIJȒ
țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ, ʌȡȠȑȡȤİIJĮȚ Įʌȩ ȑȞĮȞ ȝȣıIJȚțȚıȝȩ ʌȠȣ ȕȡȓıțİȚ IJȠ ıȣȝȕȠȜȚıȝȩ
ıIJĮ ȖİȦȝİIJȡȚțȐ ıȤȒȝĮIJĮ.
(99) ȅȚ ǿIJĮȜȠȓ ijȠȣIJȠȣȡȚıIJȑȢ ȑįȦıĮȞ ȑȡȖĮ ȝİ șȑȝĮ įȣȞĮȝȚțȑȢ įȑıȝİȢ İȣșİȚȫȞ țĮȚ
țĮȝʌȪȜȦȞ ȖȡĮȝȝȫȞ ȖȚĮ ȞĮ İțijȡȐıȠȣȞ IJȘȞ ʌȓıIJȘ IJȠȣȢ ıIJȘȞ IJİȤȞȠȜȠȖȚțȒ İʌȠȤȒ IJȘȢ
IJĮȤȪIJȘIJĮȢ. ȆȚȠ ʌȡȚȞ, Ƞ ȀȣȕȚıȝȩȢ İȓȤİ įȚĮıʌȐıİȚ IJȘ ȝȠȡijȒ, İȓȤİ ĮȞĮȖȐȖİȚ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ
IJȘȢ ıİ ȖİȦȝİIJȡȚțȐ ıȤȒȝĮIJĮ țĮȚ IJȘȞ İʌĮȞĮįȚȐIJĮȟİ ıIJȠ İȚțĮıIJȚțȩ ʌİįȓȠ ȝİ IJȡȩʌȠ ʌȠȣ
įİȞ İȓȤİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ȠʌIJȚțȒ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ. ȅȚ ȠȡijȚıIJȑȢ (ȇȠȝʌȑȡ, ȈȩȞȚĮ,
ȃIJİȜȦȞĮȓ), ıȣȞįȪĮıĮȞ IJȠȞ țȣȕȚıȝȩ ȝİ IJȘ ȖİȦȝİIJȡȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ. ȀȐIJȚ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ
ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ ȑțĮȞİ Ƞ ȂȦȞIJȡȚȐȞ.
Ǿ ȖȜȣʌIJȚțȒ, İʌȓıȘȢ ĮʌȠȝĮțȡȪȞșȘțİ Įʌȩ IJȠ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȩ șȑȝĮ. ȂİȖȐȜȠ ȡȩȜȠ ʌȡȠȢ
IJȘȞ ĮijĮȓȡİıȘ, ȑʌĮȚȟİ Ș ʌĮȡĮȝȩȡijȦıȘ IJȘȢ ȝȠȡijȒȢ țĮȚ Ș ĮȞĮȖȦȖȒ IJȘȢ ıİ ʌȠȜȪ
ȕĮıȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ȝʌȠȡȠȪıİ ʌȜȑȠȞ ȞĮ țĮIJĮıțİȣȐȗİIJĮȚ, ȞĮ ȑȤİȚ ıȣȝʌĮȖȒ
ʌĮȡȠȣıȓĮ ȦȢ ıȤȒȝĮ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚȐIJȡȘIJȠȢ.
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ țĮȚ ǹȝİȡȚțĮȞȚțȒ ǹijĮȓȡİıȘ
ȈIJȘ įİțĮİIJȓĮ IJȠȣ ¶40, ȠȚ DzȜȜȘȞİȢ įİȞ İȓȤĮȞ ȝİȖȐȜȘ İʌĮijȒ ȝİ IJȚȢ įȚİșȞİȓȢ İȟİȜȓȟİȚȢ.
DzIJıȚ İȟȘȖİȓIJĮȚ Ș ȦȡȓȝĮȞıȘ IJȘȢ İȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚțȒȢ İțįȠȤȒȢ IJȠȣ ȝȠȞIJİȡȞȚıȝȠȪ ıIJȠ ȑȡȖȠ
IJȘȢ ȖİȞȚȐȢ IJȠȣ ¶30. ȐȜȜȦıIJİ, IJȠ ȚįİȠȜȠȖȚțȩ IJȘȢ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ȜİȚIJȠȪȡȖȘıİ ȝİ ȚįȚĮȓIJİȡȘ

ȑȞIJĮıȘ ıİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ IJȡĮȖȚțȒ įİțĮİIJȓĮ. Ǿ İʌĮijȒ ȝİ IJĮ ȝȘIJȡȠʌȠȜȚIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ
ĮʌȠțĮIJĮıIJȐșȘțİ IJȠ ¶50 ȩIJĮȞ įȩșȘțĮȞ ȣʌȠIJȡȠijȓİȢ. ȉȠ İȚțĮıIJȚțȩ ʌİȡȚȠįȚțȩ «ǽȣȖȩȢ»
(100) ĮȞĮȕȐșȝȚıİ ʌȠȚȠIJȚțȐ IJȘȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ ȝİ IJȘ įȚİșȞȒ. ȉȩIJİ,
Ƞ ıȣȞİʌȒȢ ȝȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ įȚİțįȚțİȓ ȚıȠIJȚȝȓĮ ȝİ IJȠȞ İȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚțȩ.
ȅȚ ǾȆǹ ĮʌȜȫȞȠȣȞ IJȘȞ İʌȚȡȡȠȒ IJȠȣȢ įȚİșȞȫȢ țĮȚ Ș ǼȣȡȫʌȘ ȑȤİȚ ȤȐıİȚ ȩȤȚ ȝȩȞȠ IJĮ
ıIJȡĮIJȚȦIJȚțȐ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ʌȡȦIJİȓĮ, ĮȜȜȐ țĮȚ IJĮ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȐ. ȅ ǹijȘȡȘȝȑȞȠȢ
ǼȟʌȡİıȚȠȞȚıȝȩȢ (Ș ĮȝİȡȚțȐȞȚțȘ İțįȠȤȒ IJȘȢ ǹijĮȓȡİıȘȢ) İʌȑȕĮȜİ ıİ 15 ȤȡȩȞȚĮ ȝȚĮ
ıĮȡȦIJȚțȒ įȚİșȞȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ, įȚİȣȡȪȞȠȞIJĮȢ IJȠ ȜİȟȚȜȩȖȚȠ IJȠȣ ȡİȪȝĮIJȠȢ. Ȇ.Ȥ. Ƞ ȉȗȐțıȠȞ
ȆȩȜȠț ʌȠȣ ȗȦȖȡĮijȓȗİȚ IJȘȞ İȞȑȡȖİȚĮ țĮȚ įİȓȤȞİȚ IJȠ ȤȡȫȝĮ. (ȉȠȚȤȠȖȡĮijȓĮ ıİ ǿȞįȚțȩ
țȩțțȚȞȠ ijȩȞIJȠ). ȈIJȘ īİȦȝİIJȡȚțȒ ǹijĮȓȡİıȘ (ȀȑȞİș ȃȩȜĮȞIJ) Ș țĮȜȜȚIJİȤȞȚțȒ ȝȠȡijȒ
ʌȡȠİțIJİȓȞİIJĮȚ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ ĮʌȠIJİȜİȓ ȟİȤȦȡȚıIJȩ ıȤȒȝĮ ȝĮȗȓ ȝİ IJȠ ȣȜȚțȩ ȕȐıȘȢ IJȘȢ
(ȇȩȝȕȠȢ). DZȜȜĮ ȠȞȩȝĮIJĮ IJȘȢ ǹȝİȡȚțĮȞȚțȒȢ ǹijĮȓȡİıȘȢ : ȗȦȖȡĮijȚțȒ IJȘȢ įȡȐıȘȢ, IJȘȢ
ıțȜȘȡȒȢ ĮțȝȒȢ, ȝİIJĮȗȦȖȡĮijȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ.
(101) ȅ ĮijȘȡȘȝȑȞȠȢ İȟʌȡİıȚȠȞȚıȝȩȢ ȖİȞȞȒșȘțİ ıIJȚȢ ǾȆǹ, ȝİ IJȘ ıȣȝȕȠȜȒ
İȣȡȦʌĮȧțȫȞ țĮȜȜȚIJİȤȞȫȞ, ȝȑIJȠȚțȦȞ ȜȩȖȦ ʌȠȜȑȝȠȣ. ȉȠ ȆĮȡȓıȚ IJȠȞ İʌĮȞĮįĮȞİȓıIJȘțİ
țĮȚ Ș İțİȓ İțįȠȤȒ IJȠȣ ȠȞȠȝȐıIJȘțİ DZȝȠȡijȘ ȉȑȤȞȘ țĮȚ ȑijIJĮıİ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ. Ǿ
İȜȜȘȞȚțȒ İțįȠȤȒ IJȘȢ ǹijĮȓȡİıȘȢ ȑȤİȚ įȫıİȚ ȝİȡȚțȐ Įʌȩ IJĮ țĮȜȪIJİȡĮ įİȓȖȝĮIJĮ IJȠȣ
İȓįȠȣȢ, įȚİșȞȫȢ. ǴıȦȢ ȖȚĮIJȓ IJĮ șȑȝĮIJĮ ʌȠȣ ĮȞIJȜȒșȘțĮȞ İȓȤĮȞ ıİ ȝİȖȐȜȠ ȕĮșȝȩ
ʌȡȩIJȣʌĮ IJȘȢ İȣȡȦʌĮȧțȒȢ ʌȡȠʌȠȜİȝȚțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.
Ǿ ǹijĮȓȡİıȘ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ¶50 ± ¶60
ȆȡȦIJȠʌȩȡȠȚ ıIJȘ ȗȦȖȡĮijȚțȒ İȓȞĮȚ Ƞ ǹȜȑțȠȢ ȀȠȞIJȩʌȠȣȜȠȢ țĮȚ Ƞ īȚȐȞȞȘȢ
ȈʌȣȡȩʌȠȣȜȠȢ. ȈIJȘ ȖȜȣʌIJȚțȒ, Ƞ ȁȐȗĮȡȠȢ ȁĮȝȑȡĮȢ, Ƞ ȀȜȑĮȡȤȠȢ ȁȠȣțȩʌȠȣȜȠȢ.
ȈIJȘ ȤĮȡĮțIJȚțȒ Ƞ ȃȚțȩȜĮȠȢ ǺİȞIJȠȪȡĮȢ. ȀȠȚȞȩ IJȠȣȢ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ Ș ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ
IJȘȢ ijȪıȘȢ țĮȚ IJȠȣ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȠȪ șȑȝĮIJȠȢ ȦȢ ĮijİIJȘȡȓĮ. ȉȠ șȑȝĮ ĮȞȐȖİIJĮȚ
ʌȡȠȠįİȣIJȚțȐ ıIJĮ įȠȝȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ, ʌȠȣ įİȞ ĮijȒȞȠȣȞ ʌİȡȚșȫȡȚȠ ıİ ȚįİȠȜȠȖȚțȑȢ
ıȘȝȐȞıİȚȢ. DzIJıȚ, ȟİȤȦȡȓȗȠȣȞ Įʌȩ IJȘ ȖİȞȚȐ IJȠȣ ¶30, ʌĮȡ¶ ȩȜȠ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıİ ĮȣIJȒȞ
ȘȜȚțȚĮțȐ. ȉĮ ȑȡȖĮ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ ĮijȘȡȘȝȑȞĮ, ȝİ ȝȩȞȠ ȝȚĮ įȣıįȚȐțȡȚIJȘ ıȪȞįİıȘ ȝİ IJȘȞ
ĮȞĮʌĮȡȐıIJĮıȘ. ȂȩȞȠȞ Ƞ IJȓIJȜȠȢ ȠįȘȖİȓ IJȠ șİĮIJȒ ıIJȠ ȑȡȖȠ, Įʌȩ IJȠ ȠʌȠȓȠ ȜİȓʌİȚ Ș
ĮijȒȖȘıȘ. ȂİIJȐ IJȠ 1955 țĮȚ ȐȜȜȠȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ʌȡȠıȤȦȡȠȪȞ ıIJȠ ȡİȪȝĮ (ȂȐȡșĮȢ,
ȀİȞIJȐțĮȢ, ȂĮȜIJȑȗȠȢ, ǽȑȡȕĮ ț.Į.). (102) ȈIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ¶50 Ș ǹijĮȓȡİıȘ Įıțİȓ
ȖȠȘIJİȓĮ ıİ ȚįȚȠijȣİȓȢ ȞȑȠȣȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ. ǼȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȩIJİ Ș ȡȒȟȘ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȒ
ʌĮȡȐįȠıȘ Įʌȩ įȪȠ ȖİȞȚȑȢ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ, ĮȞ țĮȚ ȠȚ ȞİȫIJİȡȠȚ, įİȞ ȑȝİȚȞĮȞ ʌȠȜȪ ıİ
ĮȣIJȒȞ. DZıȤİIJĮ Įʌȩ IJȠ ȤȡȩȞȠ șȘIJİȓĮȢ IJȠȣȢ, İȓȞĮȚ ʌȠȜȜȠȓ ȠȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıȑijİȡĮȞ ıİ ĮȣIJȒȞ. ȅȚ ȀȠȞIJȩʌȠȣȜȠȢ, ȈʌȣȡȩʌȠȣȜȠȢ țĮȚ ȁİijȐ țȘȢ, ȣʌȒȡȟĮȞ
ȝİȖȐȜȠȚ įȐıțĮȜȠȚ. ȅ ȈʌȣȡȩʌȠȣȜȠȢ İȓȤİ įȚİșȞȒ țĮȡȚȑȡĮ țĮȚ ȑțĮȞİ ȖȞȦıIJȒ IJȘȞ
İȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ (103) ıIJĮ ȝȘIJȡȠʌȠȜȚIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ IJȘȢ ǻȪıȘȢ, ĮȞȠȓȖȠȞIJĮȢ IJȠ įȡȩȝȠ țĮȚ
ıİ ȐȜȜȠȣȢ ȑȜȜȘȞİȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ. ǺĮıȚțȩ ȖȞȫȡȚıȝĮ IJȠȣ ȚįȚȫȝĮIJȩȢ IJȠȣ ȝȑȤȡȚ IJȚȢ ĮȡȤȑȢ
IJȠȣ ¶60 İȓȞĮȚ Ș ʌȐȞIJĮ ĮȣıIJȘȡȒ įȩȝȘıȘ, Ș ıȣȞȒșȦȢ țȜİȚıIJȒ ıȪȞșİıȘ, Ș ȤȡȦȝĮIJȚțȒ
ȜȚIJȩIJȘIJĮ, Ș țĮș¶ ȪȥȠȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȠȣ șȑȝĮIJȠȢ ȝİ ȠȡȚȗȩȞIJȚȠȣȢ țĮȚ țȐșİIJȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ.
ȂİIJȐ IJȠ ¶60, Ƞ țȜĮıȚțȚıȝȩȢ IJȠȣ İȞıȦȝĮIJȫȞİȚ ȠȡȚıȝȑȞĮ İțijȡĮıIJȚțȐ ȝȑıĮ IJȠȣ
ȝʌĮȡȩț : IJȠ ıȣȞȒșȦȢ ȝĮȪȡȠ İȚțĮıIJȚțȩ ʌİįȓȠ, ȝİ ijȦIJȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ șȣȝȓȗȠȣȞ ȇȑȝʌȡĮȞIJ,
ĮʌȠțĮȜȪʌIJİȚ ȑȞĮ ȣȜȚțȩ ȩȤȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ ȤȡȫȝĮ ĮȜȜȐ țĮȚ İʌȚțȠȜȒȝĮIJĮ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ
ʌȜȠȪıȚĮ ȣijȒ. ȅȚ ıȣȞșȑıİȚȢ IJȠȣ ĮʌȠțIJȠȪȞ ʌȠȜȜȐ ıȘȝİȓĮ ijȣȖȒȢ, İȞȫ IJȠ ijȦȢ ʌȠȣ
ĮʌȠȡȡȠijȐIJĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ ȝȣıIJȚțȚıIJȚțȒ ĮIJȝȩıijĮȚȡĮ.
ȀȠȞIJȩʌȠȣȜȠȢ : ȡȠȝĮȞIJȚțȩȢ IJȘȢ ǹijĮȓȡİıȘȢ. ǹȞ țĮȚ țȚȞȠȪȞIJĮȚ, ȠȚ ıȣȞșȑıİȚȢ IJȠȣ İȓȞĮȚ
ĮȞȠȚȤIJȑȢ țĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ʌİȚșĮȡȤȘȝȑȞİȢ. ȉȠ ȤȡȫȝĮ İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞIJȚțȩ, ʌȜȠȪıȚȠ, țĮșĮȡȩ
țĮȚ ȡȣșȝȚțȩ.
ȁİijȐțȘȢ : ȝȐıIJȠȡĮȢ IJȘȢ ȝĮIJȚȑȡĮȢ (ĮȞȐįİȚȟȘ IJȘȢ ȣʌȩıIJĮıȘȢ IJȠȣ ȣȜȚțȠȪ). ǹȞĮȝȚȖȞȪİȚ
IJȠ ȤȡȫȝĮ ȝİ ȕĮȡȪIJİȡĮ ȣȜȚțȐ, IJȠ ĮʌȜȫȞİȚ ʌĮȤȪ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ ȝȚĮ ĮijȒȖȘıȘ IJȘȢ

įȚĮįȡȠȝȒȢ IJȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ijIJȐȞȠȞIJĮȢ ıİ ȞȑĮ, ȚįȚȩIJȣʌȘ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȩIJȘIJĮ.
(104) Ǿ īİȦȝİIJȡȚțȒ ǹijĮȓȡİıȘ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
ȂİIJĮȗȦȖȡĮijȚțȒ ǹijĮȓȡİıȘ ± ȈțȜȘȡȒ ǹțȝȒ : ȂȠȡijȑȢ IJȘȢ īİȦȝİIJȡȚțȒȢ ǹijĮȓȡİıȘȢ
ʌȠȣ ĮʌȠıȣȞįȑșȘțĮȞ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ IJȘȞ ȠʌIJȚțȒ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ ȦȢ ĮijİIJȘȡȓĮ. ȉȠ ȞȠȘIJȩ
ȖȓȞİIJĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ, ıİ ıȤȒȝĮIJĮ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıIJȘ ijȪıȘ. ȉĮ ȝȠȡijȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ
ĮȞȐȖȠȞIJĮȚ ıIJȘ ȖİȦȝİIJȡȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ, ȝİ įȪȠ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ įȚĮijȠȡȑȢ Įʌȩ IJȘ ȡȦıȚțȒ
ʌȡȦIJȠʌȠȡȓĮ ʌȠȣ IJĮ ĮȞȑʌIJȣȟİ :
ǹ) ȠȚ ȝİIJĮȗȦȖȡĮijȚțȠȓ IJȠʌȠșİIJȠȪȞ IJȠ ȤȡȫȝĮ ȝİ IJȑIJȠȚȠȞ IJȡȩʌȠ, ʌȠȣ IJȠ țȐȞȠȣȞ
ĮįȚȩȡĮIJȠ. DzIJıȚ ȠȚ İʌȚijȐȞİȚİȢ ĮʌȠțIJȠȪȞ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ıIJȚȜʌȞȩIJȘIJĮ.
Ǻ) ıIJȠȣȢ ȗȦȖȡȐijȠȣȢ IJȘȢ ıțȜȘȡȒȢ ĮțȝȒȢ IJȠ İȚțĮıIJȚțȩ ʌİįȓȠ IJĮȣIJȓȗİIJĮȚ ȝİ IJȠ șȑȝĮ țĮȚ
ʌĮȓȡȞİȚ IJȠ ıȤȒȝĮ IJȠȣ.
ȍȢ ıȣȞȑʌİȚĮ ĮȣIJȫȞ : ȤȐȞİIJĮȚ Ș įȚĮȤȦȡȚıIJȚțȒ ȖȡĮȝȝȒ ȝİIJĮȟȪ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ țĮȚ
İʌȚIJȠȓȤȚȦȞ țĮIJĮıțİȣȫȞ.
Ǽȟ ȐȜȜȠȣ, ȠȡȚıȝȑȞİȢ IJȐıİȚȢ IJȘȢ ȝĮțȡĮȓȦȞȘȢ ĮȞĮȖİȞȞȘıȚĮțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıĮȞ țȚ ĮȣIJȑȢ IJȘȞ ĮʌȐȜİȚȥȘ IJȘȢ ȣȜȚțȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ȤȡȫȝĮIJȠȢ. ȈIJȘȞ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȩȝȦȢ IJȦȞ ȖİȦȝİIJȡȚțȫȞ șİȝȐIJȦȞ ʌȠȣ ȑįȚȞĮȞ țĮȚ ıȤȒȝĮ ıIJȠ ȑȡȖȠ, Ș
ȑȜȜİȚȥȘ ȣijȒȢ IJȠȣ ȤȡȫȝĮIJȠȢ ȐȞȠȚȖİ ȑȞĮ ȤȐıȝĮ ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ țĮȚ IJȘȢ
ȝİIJĮȗȦȖȡĮijȚțȒȢ ĮijĮȓȡİıȘȢ. ȉĮ ȑȡȖĮ IJȘȢ IJİȜİȣIJĮȓĮȢ, IJĮȣIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ țĮIJĮıțİȣȑȢ
ıȤİįȚĮıȝȑȞİȢ ȖȚĮ İȝʌȠȡȠȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ȤȡȒıȘ. Ǿ IJȐıȘ ĮȣIJȒ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ țĮȚ IJȠ ¶60
(ȋĮǸȞȘȢ, ȀȠȞIJȩȢ, ȈȕȠȡȫȞȠȢ). Ǿ ȝİIJĮȗȦȖȡĮijȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ İȓȞĮȚ IJȝȒȝĮ ȝȩȞȠ IJȦȞ
ĮijȘȡȘȝȑȞȦȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡȒȖĮȖĮȞ ȠȚ ȑȜȜȘȞİȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ.
(105) īȜȣʌIJȚțȒ ¶40 ± µ60
ǹȞ țĮȚ Ș ȗȦȖȡĮijȚțȒ ʌȡȠȘȖİȓIJĮȚ IJȘȢ ȖȜȣʌIJȚțȒȢ ıİ IJȠȝȑȢ, įİ ıȣȝȕĮȓȞİȚ IJȠ ȓįȚȠ ıIJȘȞ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȘȢ ǹijĮȓȡİıȘȢ. ȂİȡȚțȠȓ Įʌȩ IJȠȣȢ țĮȜȪIJİȡȠȣȢ ȑȜȜȘȞİȢ ȖȜȪʌIJİȢ șĮ
șȘIJİȪıȠȣȞ ıIJȠ ǽȚȝȩȞ, ʌȠȣ İȓȤİ ȝȚĮ ȚįİĮȜȚıIJȚțȒ ĮȞIJȓȜȘȥȘ ȖȚĮ IJȘ ȖȜȣʌIJȚțȒ țĮȚ
İʌİȟİȡȖĮȗȩIJĮȞ IJȘ ȝȠȡijȒ ȝİ țĮȜȒ ȖȞȫıȘ IJȠȣ țȣȕȚıȝȠȪ. Ǿ șİȝĮIJȚțȒ IJȠȣ ȒIJĮȞ
ĮȝİIJĮțȓȞȘIJĮ ĮȞșȡȦʌȠțİȞIJȡȚțȒ. ȂİȡȚțȠȓ Įʌȩ IJȠȣȢ ȝĮșȘIJȑȢ IJȠȣ ĮȟȚȠʌȠȓȘıĮȞ IJȠȞ
ĮȞșȡȦʌȠțİȞIJȡȚıȝȩ ıIJȘȞ ǹijĮȓȡİıȘ, įȚĮIJȘȡȫȞIJĮȢ ȩȝȦȢ ȜȓȖȠ ± ʌȠȜȪ ıIJȠȚȤİȓĮ
ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ (ǹȞȐIJĮıȘ ± ȆİȞIJȑȜȘ). (106) ȅȣıȚĮıIJȚțȐ, IJȠ ¶50 ȠȚ țĮȚȞȠIJȩȝȠȚ
ȖȜȪʌIJİȢ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıIJȘ ȑȦȢ țĮȝȓĮ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȒ șİȝĮIJȚțȒ ĮijİIJȘȡȓĮ. ȅȡȖĮȞȫȞȠȣȞ IJȠ
ȤȫȡȠ ȐȜȜȠIJİ ȝİ ıȤİįȚĮıIJȚțȐ įȠȝȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ (ȀȠȣȜİȞIJȚĮȞȩȢ, ǹʌȑȡȖȘȢ) Ȓ ȝİ IJȠȣȢ
ıȣȝʌĮȖİȓȢ ȩȖțȠȣȢ (ȁȠȣțȩʌȠȣȜȠȢ, ȈțȜȐȕȠȢ).
-īİȡȐıȚȝȠȢ ȈțȜȐȕȠȢ : ȝĮșȒIJİȣıİ țȠȞIJȐ ıIJȠ ȝȠȞIJİȡȞȚıIJȒ ǽȐȞIJĮȚȞ țĮȚ ʌȑȡĮıİ ıİ ȝȚĮ
ȖİȦȝİIJȡȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȐ șȑȝĮIJĮ. ǻİȞ ȑȤĮȞİ ȩȝȦȢ IJȘȞ ĮȝİıȩIJ ȘIJĮ
IJȠȣ ȣȜȚțȠȪ. ȉȠ ȓįȚȠ ĮijȘȡȘȝȑȞȘ ȒIJĮȞ țĮȚ Ș ȖȜȣʌIJȚțȒ IJȠȣ ȀȠȣȜİȞIJȚĮȞȠȪ țĮȚ IJȠȣ
īȚȐȞȞȘ ȆĮȡȝĮțȑȜȘ.
(107) ȅȚ ȉȐıİȚȢ IJȘȢ ȆĮȡĮıIJĮIJȚțȒȢ ȉȑȤȞȘȢ
ȅȚ ȠȝȐįİȢ «ȈIJȐșȝȘ» (1949) țĮȚ «ǹȡȝȩȢ» (1950) ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ țĮȚ IJȦȞ
įȪȠ IJȐıİȦȞ IJȠȣ ȝȠȞIJİȡȞȚıȝȠȪ. ȅ «ǹȡȝȩȢ» İțijȡȐȗİȚ IJȠȞ ǼȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚțȩ
ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩ (īțȓțĮȢ, ȉıĮȡȠȪȤȘȢ, ǼȖȖȠȞȩʌȠȣȜȠȢ ț.Į.). Ǿ «ȈIJȐșȝȘ» İțijȡȐȗİȚ IJȠ
ȈȣȞİʌȒ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩ, IJȘȢ ʌĮȡĮȝȩȡijȦıȘȢ IJȘȢ İȚțȩȞĮȢ țĮȚ IJȘȞ țȣȡȚĮȡȤȓĮ IJȠȣ
ȤȡȫȝĮIJȠȢ (ȂʌȠȣȗȚȐȞȘȢ, ȂĮȣȡȠǸįȘȢ, ȈʌȣȡȩʌȠȣȜȠȢ). ȅ įȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ ĮȣIJȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ
ĮʌȩȜȣIJȠȢ țȚ ĮȞ įȠȪȝİ IJȠȣȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ıȣȞȠȜȚțȐ, ȑȤȠȣȝİ ȝȚĮ ĮȡțİIJȐ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ
İȚțȩȞĮ IJȘȢ ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ. ȋĮȡȐțIJİȢ (ȀĮIJȡȐțȘ, ȉȐııȠȢ) ȗȦȖȡȐijȠȚ
(ȃȚțȠȜȐȠȣ, ȀĮȞȑȜȜȘȢ), Ƞ ȖȜȪʌIJȘȢ ǹȞIJȫȞȚȠȢ ȈȫȤȠȢ, ıȣȞįȣȐȗȠȣȞ IJȠȞ İȟʌȡİıȚȠȞȚıȝȩ
ȝİ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȑȢ ȝȠȡijȑȢ. ǹȞȐȜȠȖȠ ıȣȞįȣĮıȝȩ İȣȡȦʌĮȧțȫȞ țĮȚ İȜȜȘȞȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ
țȐȞȠȣȞ țĮȚ ȠȚ īȠȣȞĮȡȩʌȠȣȜȠȢ, ǼȖȖȠȞȩʌȠȣȜȠȢ ț.Į. İȞȫ Ƞ īțȓțĮȢ (109) țĮȚ ȠȚ ȖȜȪʌIJİȢ

ǽȠȖȖȠȜȩʌȠȣȜȠȢ țĮȚ ȁȠȣțȩʌȠȣȜȠȢ, İʌȘȡİȐȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ țȣȕȚıȝȩ. ȅȚ IJİȜİȣIJĮȓȠȚ,
ȩʌȦȢ țĮȚ Ƞ ȈʌȣȡȩʌȠȣȜȠȢ, ȣȚȠșİIJȠȪȞ ĮȡȖȩIJİȡĮ IJȘȞ ǹijĮȓȡİıȘ.
Ǿ ǼȟȑȜȚȟȘ IJȦȞ ȉȐıİȦȞ
Ȃİ IJȠȞ İȝijȪȜȚȠ, Ș ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒ ȚįİȠȜȠȖȚțȒ įȚĮȝȐȤȘ țȠȡȣijȫȞİIJĮȚ. ȉĮ İʌȩȝİȞĮ 20
ȤȡȩȞȚĮ įȘȜȘIJȘȡȚȐȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ıȣȞȑʌİȚȑȢ IJȠȣ. ȅ ǼȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚțȩȢ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ
įİȞ İȓȤİ ʌȡȩșİıȘ ĮȞIJȚʌĮȡȐșİıȘȢ ȝİ IJȠȞ µȠȡșȩįȠȟȠ¶. ǼʌȚșȣȝȠȪıİ ȞĮ ĮȡșȡȫıİȚ ȝȚĮ
İȜȜȘȞȚțȒ įȚȐȜİțIJȠ, țȡĮIJȫȞIJĮȢ IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ IJȠȞ İțȤȣįĮȧıȝȩ. ȍȢ ijȣıȚțȩ,
ȝȑıĮ ıIJȠ įȚȤĮıȝȑȞȠ țȜȓȝĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȪșȘıİ IJȠȞ ʌȩȜİȝȠ, ȠȚ IJȩȞȠȚ ȤĮȝȘȜȫȞȠȣȞ. ǹȣIJȩ
ȠįȘȖİȓ ıİ ȑȞĮ įȚȐȜȠȖȠ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ įȪȠ IJȐıİȦȞ. ȅȚ İȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚıIJȑȢ ȝȠȞIJ.
ȆȡȠıĮȞĮIJȠȜȓȗȠȞIJĮȚ ʌȦȢ ȑȞĮ ȩȜȠ țĮȚ ȜȚȖȩIJİȡȠ İșȞȚțȠțİȞIJȡȚțȩ ȜİȟȚȜȩȖȚȠ, ʌȠȣ
ıIJȡȑijİIJĮȚ ʌȡȠȢ IJȘȞ İȟȑȜȚȟȘ țĮȚ IJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ IJȘȢ įȣIJȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ (ʌ.Ȥ. ȂʌȠȣȗȚȐȞȘȢ,
ȉıĮȡȠȪȤȘȢ case studies 109-112)
(110) ȉȘȞ ʌĮȡĮȝȩȡijȦıȘ IJȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ȝȠȡijȒȢ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıĮȞ İʌȓıȘȢ Ƞ
ȂĮȣȡȠǸįȘȢ țĮȚ Ƞ ȂȣIJĮȡȐȢ, ʌȠȣ IJȘȞ İȝʌȜȠȪIJȚıİ ȝİ ȖȡĮȝȝȚțȐ ȝȠIJȓȕĮ ȝİȖȐȜȘȢ
ȑȞIJĮıȘȢ. ȅ ȂĮȣȡȠǸįȘȢ ȝİ IJȠ ʌȜȐıȚȝȠ IJȦȞ ȩȖțȦȞ țĮȚ Ƞ ȂȣIJĮȡȐȢ ȝİ IJȘ ȕȓĮȚȘ
țĮȜȜȚȖȡĮijȓĮ IJȘȢ ȖȡĮȝȝȒȢ, ĮȞĮȞİȫȞȠȣȞ IJȠ ȜİȟȚȜȩȖȚȠ IJȠȣ ȂʌȠȣȗȚȐȞȘ.
(114) Ǿ ǼțȜĮǸțİȣıȘ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚțȠȪ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȠȪ
ȅ ȂȩȡĮȜȘȢ țĮȚ Ƞ ȉıĮȡȠȪȤȘȢ įİȞ İȓȤĮȞ ıȣȞİȤȚıIJȑȢ. ȂȑıĮ ȩȝȦȢ Įʌȩ IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣȢ
İțijȡȐıIJȘțĮȞ ʌȠȜȜȠȓ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ʌȠȣ İțȜĮǸțİȣıĮȞ IJȠȞ İȜȜȘȞȚțȩ ȝȚțȡȩțȠıȝȠ,
ıȣȞįȣȐȗȠȞIJȐȢ IJȠȞ ȝİ ȝȠIJȓȕĮ IJȘȢ țĮșȘȝİȡȚȞȒȢ ȗȦȒȢ. ȆĮȡȒȖĮȖĮȞ ȑIJıȚ ȝȚĮ ȞȑĮ
İȚțȠȞȠȖȡĮijȓĮ IJȠȣ ȚįȚȦIJȚțȠȪ ȤȫȡȠȣ, șİȜțIJȚțȒ țĮȚ ȤĮȝȘȜȫȞ IJȩȞȦȞ. Ǿ İșȞȚțȒ IJȑȤȞȘ
ȤĮȝȒȜȦıİ ʌȡȠȢ IJȠ ȠȚțİȓȠ, IJȠ İțȜĮȧțİȣȝȑȞȠ, IJȠ țĮșȘȝİȡȚȞȩ. ȅȚ įȣȠ ĮȣIJȑȢ ĮȞIJȚȜȒȥİȚȢ
ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ įȘȝȩıȚĮ țĮȚ ȚįȚȦIJȚțȒ.
ǻȘȝȩıȚĮ : ȂȩȡĮȜȘȢ, ȉıĮȡȠȪȤȘȢ, ǻȚĮȝĮȞIJȩʌȠȣȜȠȢ, īțȓțĮȢ, ǼȖȖȠȞȩʌȠȣȜȠȢ.
ǿįȚȦIJȚțȒ : ǺĮıȚȜİȓȠȣ, ȂĮȞȠȣıȐțȘȢ, ȀĮȡĮȖȐIJıȘ, ȃȚțȠȜȐȠȣ ț.Į.
ȅ įȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ ĮȣIJȩȢ, țȐȞİȚ țĮIJĮȞȠȘIJȑȢ IJȚȢ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ įȚĮijȠȡȑȢ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
İȞȚĮȓĮ ȚįİȠȜȠȖȓĮ ĮȜȜȐ įȚĮijȠȡİIJȚțȩ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ. ȅȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ĮȣIJȠȓ įȠȪȜİȥĮȞ ȝȚĮ
șİȦȡȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ʌȠȜȜȠȪȢ, ʌȜȘțIJȚțȒ țĮȚ ĮıȒȝĮȞIJȘ șİȝĮIJȚțȒ, țĮIJĮijȑȡȞȠȞIJĮȢ ȞĮ
ĮȞȣȥȫıȠȣȞ IJȠ ȠȚțİȓȠ țĮȚ ȞĮ IJȠȣ įȫıȠȣȞ ȝȚĮ ȖȠȘIJİȣIJȚțȒ ȗȦȖȡĮijȚțȐ įȚȐıIJĮıȘ. ȉȠ
ȑȡȖȠ IJȠȣȢ (115) İȝʌȜȠȣIJȓȗİȚ IJȠȞ İȜȜȘȞȚțȩ ȚȞIJȚȝȚıȝȩ (ȗȦȖȡĮijȚțȒ IJȠȣ ȚįȚȦIJȚțȠȪ
ȤȫȡȠȣ) ȝȚĮȢ ȖİȞȚȐȢ ʌȡȚȞ. Ǿ IJȐıȘ ĮȣIJȒ ȑȤİȚ ȕĮșȪIJİȡİȢ ȡȓȗİȢ (ǺȣȖȚȐȡ, ȈİȡȣȗȚȑ,
ȂʌȠȞȐȡ). ǹʌȑįȚįĮȞ IJȘȞ ȠȣıȓĮ IJȦȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ıȤȑıİȦȞ, ĮȞȑįİȚȟĮȞ IJȘ ıȣȝijȚȜȓȦıȘ
IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ ȝİ IJĮ ȩȡȚȐ IJȠȣ țĮȚ IJȘȞ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ʌȠȣ ĮȣIJȒ İʌȚijȑȡİȚ. ǻȚȑșİIJĮȞ ȑȞĮ
įȚțȩ IJȠȣȢ ȡȣșȝȩ, ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȠȪıİ IJȘȞ ȠȣıȓĮ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ țȩıȝȠȣ. ȀȐʌȠȚİȢ ijȠȡȑȢ,
ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮȢ ȡİȝȕĮIJȚțȩȢ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚıȝȩȢ, ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İʌȓțȜ ȘıȘ IJȠȣ
ʌĮȡİȜșȩȞIJȠȢ. ȅ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚıȝȩȢ ĮȣIJȩȢ, ijĮȓȞİIJĮȚ ıIJȘȞ İȝȝȠȞȒ IJȠȣ ĮșȘȞĮȧțȠȪ
ıʌȚIJȚȠȪ ȦȢ șȑȝĮ, ʌȠȣ İȟĮijĮȞȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ĮȞIJȚʌĮȡȠȤȑȢ, ȝİȖĮȜȫȞȠȞIJĮȢ ĮțȩȝȘ
ʌİȡȚııȩIJİȡȠ IJȘȞ ĮʌȩıIJĮıȘ ȝİIJĮȟȪ ĮıIJȚțȒȢ ȠȚțȓĮȢ țĮȚ ȠȚțȓĮȢ IJȘȢ ȣʌĮȓșȡȠȣ.
(116) țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ¶50, ȠȚ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȠȓ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ
ĮȞĮʌĮȡȚıIJȠȪȞ ȝȚĮ ǹșȒȞĮ ʌȠȣ ȤȐȞİIJĮȚ. Ǿ șİȝĮIJȚțȒ ĮȣIJȒ, ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ ȝȚĮ
ȜĮȧțȩIJȡȠʌȘ ȝȠȡijȠȜȠȖȓĮ (ȂȓȞȦȢ ǹȡȖȣȡȐțȘȢ ț.Į. ) ȑȞĮ ȪijȠȢ ȞĮǸij.
ȆȡȠȢ ȂȚĮ ȃȑĮ ȆĮȡĮıIJĮIJȚțȒ ǹȞIJȓȜȘȥȘ
ȂĮȣȡȠǸįȘȢ, ȀȠțțȚȞȓįȘȢ, ȉȑIJıȘȢ țĮȚ ȂȣIJĮȡȐ Ȣ, įȓȞȠȣȞ ȞȑĮ įȚȐıIJĮıȘ ıIJȘȞ
ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȒ IJȑȤȞȘ. ǻȠȣȜİȪȠȣȞ IJȠ ıȤȒȝĮ µĬȑȝĮ țĮȚ ȆĮȡĮȜȜĮȖȒ¶ ıİ
ıIJȡȠȣțIJȠȣȡĮȜȚıIJȚțȒ ȕȐıȘ. ǹȟȚȠʌȠȚȠȪȞ IJĮ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȐ țĮȚ IJĮ ĮijĮȚȡİIJȚțȐ ȡİȪȝĮIJĮ
IJȠȣ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȠȪ. Ǿ İʌȚįȓȦȟȘ ʌȡȦIJȠʌȠȡȓĮȢ įİȞ ȣʌȠțĮșȚıIJȐ IJȘ ȝȠȡijȠʌȠȚȘIJȚțȒ
įȪȞĮȝȘ. ǻȓįĮȟĮȞ ıIJȘȞ ǹȈȀȉ țĮȚ İʌȘȡȑĮıĮȞ IJȠ ȜİȟȚȜȩȖȚȠ IJȦȞ ȞİȫIJİȡȦȞ ȤȦȡȓȢ ȞĮ

ĮȜȜȠȚȦșİȓ IJȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ IJȠȣȢ ıIJȓȖȝĮ. Ǿ įȚįĮıțĮȜȓĮ ĮȣIJȒ ĮȞȑįİȚȟİ ȝİȖȐȜȠȣȢ
țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑșȘțĮȞ ȝİ IJȘ įȚİșȞȒ IJȐıȘ IJȘȢ İʌȚıIJȡȠijȒȢ ıIJĮ ıȣȝȕĮIJȚțȐ ȝȑıĮ
ȗȦȖȡĮijȚțȒȢ.
ǼțijȡȐıİȚȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȠȪ ȆȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȠȪ
ȅ țȠȚȞȦȞȚțȩȢ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȩȢ įİȞ ȣʌȒȡȟİ ʌȠIJȑ ıȘȝİȓȠ ĮȞĮijȠȡȐȢ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ
IJȑȤȞȘȢ (118) ʌĮȡȐ ȝȩȞȠ ıʌȠȡĮįȚțȐ, ıIJȘ ȤĮȡĮțIJȚțȒ IJȠȣ ¶40. ȆȚȠ ȠȣıȚĮıIJȚțȐ ĮȡȤȓȗİȚ
ȞĮ țĮIJĮȖȡȐijİIJĮȚ IJȠ ¶60. ȈIJĮ ȑȡȖĮ IJȠȣ ǺİȞİIJȠȪȜȚĮ țĮȚ IJȠȣ ȀȠțțȚȞȓįȘ ıȤȘȝĮIJȓȗİIJĮȚ
ȝȚĮ įȘȜȦIJȚțȒ IJȑȤȞȘ țĮIJĮȖȖİȜȓĮȢ. ǹȣIJȩ, ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ȣʌȑȡ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ țĮȜȜȚIJȑȤȞȘȝĮ
ĮȜȜȐ ıȣȞȒșȦȢ țĮIJȐ IJȘȢ țĮIJĮȖȖİȜȓĮȢ, țĮșȫȢ Ș ȗȦȖȡĮijȚȐ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİIJĮȚ ȝİ
ĮȣȟȘȝȑȞİȢ ĮȟȚȫıİȚȢ. ĬİȦȡİȓIJĮȚ ʌȦȢ ʌȑȡĮ Įʌȩ țȠȚȞȦȞȚțȩ ȞIJȠțȠȣȝȑȞIJȠ, IJȠ ȑȡȖȠ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȑȤİȚ țĮȚ ĮȚıșȘIJȚțȒ ʌȜȘȡȩIJȘIJĮ.
(119) ȉĮ ĮıIJȚțȐ IJȠʌȓĮ IJȠȣ ǺİȞİIJȠȪȜȚĮ İȓȞĮȚ ȕĮȡȚȐ ıIJȘȞ ĮIJȝȩıijĮȚȡĮ, ȖțȡȓȗĮ,
İȜȐȤȚıIJĮ șİȜțIJȚțȐ țĮȚ İȜȐȤȚıIJĮ İȜȜȘȞȚțȐ. ȆȡȠIJȐııȠȞIJĮȢ șȘȡȚȫįȘ ȖțȡȠ ʌȜĮȞ
ijȦIJȠȖȡĮijȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȫȞ ʌȐȞȦ ıİ ȖțȡȓȗĮ ĮıIJȚțȐ IJȠʌȓĮ, ȟİțĮșĮȡȓȗİȚ IJȠ ıȣȝȕȠȜȚıȝȩ
ʌȠȣ İʌȚįȚȫțİȚ. Ǿ IJȣʌȠȜȠȖȓĮ ĮȣIJȒ įȚĮȡțİȓ țĮ Ț ȝİIJȐ IJȘ ȤȠȪȞIJĮ.
ȈIJȠȞ ȀȠțțȚȞȓįȘ, Ƞ ĮıIJȚțȩȢ ȤȫȡȠȢ ıȣȝʌȜȑțİIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ijȚȖȠȪȡĮ ȝȑıĮ Įʌȩ
įȣȞĮȝȚțȑȢ, ʌĮȡĮȝȠȡijȦIJȚțȑȢ ijȩȡȝİȢ, İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȢ ȓȤȞȘ țȠȚȞȦȞȚțȠȪ
ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȠȪ, ȤȦȡȓȢ İȟȐȡıİȚȢ įȚĮțȒȡȣȟȘȢ Ȓ ʌȡȩįȘȜĮ ȝȠIJȓȕĮ. ȅȚ įȚĮȝĮȡIJȣȡȓİȢ
ıȣȞİȤȓȗȠȞIJĮȚ țĮȚ ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ȤȠȪȞIJĮȢ, țĮșȫȢ IJĮ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ. Ǿ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ șİȝĮIJȚțȒȢ įȚĮijȠȡȠʌȠȚİȓ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌȜİȣȡȐ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ
IJȑȤȞȘȢ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ İȣȡȦʌĮȧțȒ Ȓ ĮȝİȡȚțȐȞȚțȘ. ȅȚ țĮȜȜȚIJȑȤȞİȢ IJȘȢ ȠȝȐįĮȢ
«ȃȑȠȚ ȇİĮȜȚıIJȑȢ» İȚıȐȖȠȣȞ IJȠȞ țȠȚȞȦȞȚțȩ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȩ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮIJȚțȐ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ IJȘ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮ, IJȘȞ İȚțȠȞȠȖȡĮijȓĮ IJȘȢ ȆȠʌ ǹȡIJ, ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ
ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ µijIJȚĮȤIJȐ¶ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ʌȠȣ ȣʌȠȞȠȝİȪȠȣȞ IJȘȞ İȚțȩȞĮ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮȝȝȓȗȠȣȞ
IJȠȞ țȡȚIJȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ IJȐıȘȢ (ȂȣIJĮȡȐȢ, īĮǸIJȘȢ, ǹțȡȚșȐțȘȢ).
(121) ȂİIJȐ IJȘȞ țȠȚȞȒ, ıȣȞIJȠȞȚıȝȑȞȘ ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣȢ, ȠȚ ȞȑȠȚ ȡİĮȜȚıIJȑȢ ʌȡȠıȤȫȡȘıĮȞ
ȝİȞ ıİ ʌĮȡĮıIJĮIJȚțȑȢ țĮIJİȣșȪȞıİȚȢ, ȤȦȡȓȢ ȩȝȦȢ ȚįȚĮȓIJİȡȘ İȝȝȠȞȒ ıIJȘ ȝȠȡijȒ Ȓ IJȠ
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ İțİȓȞȘȢ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ. ǹʌȠIJİȜȠȪȞ ȝĮȗȓ ȝİ ȐȜȜȠȣȢ, IJȘȞ ĮIJȠȝȚțȒ
İȣĮȚıșȘıȓĮ ʌȠȣ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ ȝİ IJȘ ıȣȜȜȠȖȚțȒ ĮȞIJȓįȡĮıȘ ıİ ĮȣIJĮȡȤȚțȐ, ȚıȠʌİįȦIJȚțȐ
ijĮȚȞȩȝİȞĮ.
ȈȊȃȅȌǾ
Ǿ ǹijȘȡȘȝȑȞȘ ȉȑȤȞȘ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȝİIJȐ IJĮ ȝȑıĮ IJȘȢ įİțĮİIJȓĮȢ IJȠȣ ¶50
țĮȚ țȣȡȚĮȡȤİȓ ıIJȘ įİțĮİIJȓĮ IJȠȣ¶60 ȝİ İʌȚȡȡȠȑȢ Įʌȩ IJȘ ȖĮȜȜȚțȒ ȐȝȠȡijȘ IJȑȤȞȘ țĮȚ IJȠȞ
ĮȝİȡȚțĮȞȚțȩ ĮijȘȡȘȝȑȞȠ İȟʌȡİıȚȠȞȚıȝȩ. ȅȚ DzȜȜȘȞİȢ IJȘȢ ǹijĮȓȡİıȘȢ İʌİȟİȡȖȐȗȠȞIJĮȚ
IJȚȢ įȣȞĮIJȩIJȘIJȑȢ IJȘȢ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ȑȡȖĮ įȚİșȞȠȪȢ ĮʌȒȤȘıȘȢ. ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ, Ƞ
ǼȜȜȘȞȠțİȞIJȡȚțȩȢ ȂȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ İʌİȟİȡȖȐȗİIJĮȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȘȢ įȣIJȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ țĮȚ
ijIJȐȞİȚ ıIJȠ ȝİIJĮȝȠȞIJȑȡȞȠ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȠ ʌȜȠȣȡĮȜȚıIJȚțȩ ȚįȓȦȝĮ. ǹȡțİIJȠȓ ıȪȖȤȡȠȞ ȠȚ IJȘȢ
ȖİȞȚȐȢ IJȠȣ ¶30 IJȠȣ įȓȞȠȣȞ ȝȚĮ İțȜĮȧțİȣȝȑȞȘ ĮȞIJȓȜȘȥȘ ȝİ ȑȡȖĮ ıȣȖțȚȞȘıȚĮțȠȪ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ țĮȚ ȩȥİȚȢ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ ȕȓȠȣ.
Ǿ İʌȩȝİȞȘ ȖİȞȚȐ ijȑȡȞİȚ ȞȑİȢ ĮȞIJȚȜȒȥİȚȢ, İȖțĮȚȞȚȐȗȠȞIJĮȢ ȝȚĮ ȞȑĮ ıȘȝĮȞIJȚțȒ IJȐıȘ.
ȉȑȜȠȢ, ĮțȩȝĮ țȚ ȩIJĮȞ ȠȚ DzȜȜȘȞİȢ țĮIJĮȖȖȑȜȜȠȣȞ ȝȑıĮ Įʌȩ IJĮ ȑȡȖĮ IJȠȣȢ, İʌȚįȚȫțȠȣȞ
IJȘȞ ĮȚıșȘIJȚțȒ ĮȡIJȚȩIJȘIJĮ ʌȠȣ İȟĮıijĮȜȓȗİȚ IJȘȞ ĮȞIJȠȤȒ ıIJȠ ȤȡȩȞȠ.
_________________
www.ollthatjazz.gr ȂʌİȓIJİ ȝȑıĮ ȡİ!
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ
§ 
ȋȡȒıIJȘȢ

DzȞIJĮȟȘ: Apr 17, 2007
ǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ: 1986
ȉȩʌȠȢ: ǹșȒȞĮ
ǻȘȝȠıȚİȪșȘțİ: ȉȡȚ Ȉİʌ 09, 2008 9:35 am

ĬȑȝĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ:

ȉȅȂȅȈ ǻ¶ ǿȈȉȅȇǿǹ ȉǾȈ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾȈ Ȁǹǿ
ȆȅȁǼȅǻȅȂǿǹȈ
ǼǿȈǹīȍīǾ (15)
Ǿ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȦȢ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȩ ijĮȚȞȩȝİȞȠ, ȩʌȦȢ țȐșİ ȝȠȡijȒ IJȑȤȞȘȢ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıİ
ĮȜȜĮȖȑȢ IJȠȣ IJȡȩʌȠȣ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȒȢ IJȘȢ, įȚĮȤȡȠȞȚțȐ. īȚ¶ ĮȣIJȩ Ș ȚıIJȠȡȓĮ IJȘȢ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚ ȦȢ ȡİȣıIJȩ ıȪıIJȘȝĮ ĮȟȚȫȞ, ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİIJĮȚ Įʌȩ ĮȞĮțĮȜȪȥİȚȢ, ȝȩįİȢ,
IJȐıİȚȢ țĮșȫȢ Ș ȖȞȫıȘ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ įȚĮȡțȫȢ ȞȑĮ įİįȠȝȑȞĮ. Ǿ ʌȠȡİȓĮ ĮȣIJȒ ıIJȘȞ
ǼȜȜȐįĮ İțijȡȐȗİIJĮȚ ȦȢ «ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȓĮ» IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ.
ȉǿ Ǽǿȃǹǿ ǿȈȉȅȇǿǹ? (16)
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȝȚĮ ȚıIJȠȡȓĮ, ĮȜȜȐ ʌȠȜȜȑȢ, İȞĮȜȜĮțIJȚțȑȢ țĮȚ țȐʌȠIJİ, IJİȜİȓȦȢ ĮȞIJȓșİIJİȢ
ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ. ȀȐșİ ijȠȡȐ IJĮ ıȣȝȕȐȞIJĮ IJȠȞȓȗȠȞIJĮȚ Ȓ ĮʌȠıȚȦʌȠȪȞIJĮȚ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ
ĮȞĮįİȚȤșİȓ Ȓ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ IJȠ ȗȘIJȠȪȝİȞȠ ʌȠȣ ȒIJĮȞ țĮȚ Ƞ ĮȡȤȚțȩȢ ıIJȩȤȠȢ.
Ǿ ȚıIJȠȡȓĮ ʌȑȡĮ Įʌȩ IJȠ ȖİȞȚțȩ țĮȚ ĮȩȡȚıIJȠ ıIJȩȤȠ IJȘȢ ȞĮ įȚįȐȟİȚ, ȑȤİȚ țȚ ȑȞĮȞ
İȚįȚțȩIJİȡȠ ıIJȩȤȠ, įȘȜȦȝȑȞȠ Ȓ ȐįȘȜȠ. ǺĮıȓȗİIJĮȚ ȝİȞ ıİ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȐ ȖİȖȠȞȩIJĮ, ĮȜȜȐ Ƞ
IJȡȩʌȠȢ ȝİ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ IJĮ ȤİȚȡȓȗİIJĮȚ İȓȞĮȚ İȟĮȚȡİIJȚțȐ ıȘȝĮȞIJȚțȩȢ, țĮșȫȢ ȑIJıȚ
ĮʌȠįȓįİIJĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȩ ȞȩȘȝĮ ıIJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ, ȝİ ȐȝİıİȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ țĮȚ IJȠ
ȝȑȜȜȠȞ.
Ǿ ȚıIJȠȡȓĮ İȓȞĮȚ ȝȚĮ «țĮIJĮıțİȣȒ», țȐIJȚ ʌȠȣ ijIJȚȐȤIJȘțİ Įʌȩ IJȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ țĮȚ įİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ ȑȟȦ Įʌȩ ĮȣIJȩȞ. Ȃİ IJȘ ıȣȞİȓįȘıȘ ĮȣIJȒ, ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ ĮȞIJȚȜȘijșȠȪȝİ
țĮȜȪIJİȡĮ IJȠȣȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ IJȘȢ țĮȚ ȞĮ ʌȐȡȠȣȝİ ȝȚĮ țȡȚIJȚțȒ ıIJȐıȘ ĮʌȑȞĮȞIJȓ IJȘȢ.
Ǿ ȆȅȇǼǿǹ ȉǾȈ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾȈ ȂǼȈǹ Ȉȉȅ ȋȇȅȃȅ (17)
Ǽȟ¶ ĮȚIJȓĮȢ IJȘȢ ijȪıȘȢ IJȦȞ ȣȜȚțȫȞ IJȘȢ, Ș ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮıȣıIJĮșİȓ Ȓ ȞĮ
ĮȞĮʌĮȡĮıIJĮșİȓ, ĮțȩȝĮ țĮȚ Įʌȩ İȜȐȤȚıIJĮ ıȦȗȩȝİȞĮ ȓȤȞȘ. ȂȩȞȠ IJĮ ʌȚȠ İʌȚȝİȜȘȝȑȞĮ țȚ
ĮȞșİțIJȚțȐ țIJȓıȝĮIJĮ ȑȤȠȣȞ ıȦșİȓ (ʌȑIJȡĮ Ȓ ȝȐȡȝĮȡȠ). Ǿ țĮIJȐıIJĮıȘ ± ȝİ İȟĮȚȡȑıİȚȢ ±
İȓȞĮȚ țĮȜȪIJİȡȘ ȩıȠ ʌȜȘıȚȐȗȠȣȝİ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ. ȅ ȚıIJȠȡȚțȩȢ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ȑȤİȚ
ȜȚȖȠıIJȐ IJİțȝȒȡȚĮ ıIJĮ ȤȑȡȚĮ IJȠȣ, țĮșȫȢ ʌȠȜȜȐ ȑȤȠȣȞ ȤĮșİȓ Įʌȩ ijȣıȚțȑȢ Ȓ IJİȤȞȘIJȑȢ
ĮȚIJȓİȢ. ȉĮ țİȞȐ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞIJĮȚ, ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞIJĮȚ ȝİ İȚțĮıȓİȢ Ȓ ȝȑȞȠȣȞ țİȞȐ.
Ǿ ȚıIJȠȡȓĮ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ʌĮȓȡȞİȚ IJȘ ȝȠȡijȒ İȣįȚȐțȡȚIJȦȞ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıIJĮșȝȫȞ, ȝİ
ȕȐıȘ IJȠ ȤȡȩȞȠ. Ǽįȫ İȞįȚĮijİȡȩȝĮıIJİ ȖȚĮ IJȘ ıȪıIJĮıȘ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȚıIJȠȡȓĮȢ,
ĮıȤȠȜȠȪȝĮıIJİ įȘȜĮįȒ ȝİ IJȘȞ µĮȡȤĮȚȠȜȠȖȓĮ¶ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ. Ǿ ȜȑȟȘ ȑȤİȚ İįȫ
ȝİIJĮijȠȡȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ. Ǿ ʌĮȡĮIJȒȡȘıȘ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȘ (1 țĮșȫȢ
ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ȝİIJĮȟȪ ȝȣșȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ȚıIJȠȡȓĮȢ.
ȈIJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ, ıȘȝĮıȓĮ ȑȤİȚ Ƞ IJȡȩʌȠȢ ʌȠȣ
įȚĮȝȠȡijȫșȘțİȢ ȝȑıĮ ıIJȠ ȤȡȩȞȠ, țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ įȚȐijȠȡȠȚ ıIJĮșȝȠȓ IJȘȢ.
ȈIJȠȞ ʌĮȡȩȞ IJȩȝȠ, ʌȡȠIJİȓȞİIJĮȚ Ș ȚıIJȠȡȓĮ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ
įȚĮȝȩȡijȦıȒ IJȘȢ IJȠȣȢ įȪȠ IJİȜİȣIJĮȓȠȣȢ ĮȚ. ȝİ ıȘȝİȓȠ ȑȞĮȡȟȘȢ IJȘȞ ȓįȡȣıȘ IJȠȣ
İȜȜȘȞȚțȠȪ țȡȐIJȠȣȢ. ǻȓȞİIJĮȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ȑȝijĮıȘ ıIJȠ ȡİȣıIJȩ, įȚĮȤȡȠȞȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ
ĮȟȚȫȞ IJȘȢ İȜȜ. ǹȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ, țĮȚ ʌȦȢ ĮȣIJȩ įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțİ.
ȀȐʌȠȚȠȚ ıIJĮșȝȠȓ İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞIJȚțȩIJİȡȠȚ Įʌȩ ȐȜȜȠȣȢ țĮȚ ĮȣIJȩ șĮ įȠȪȝİ țĮȚ ıIJȘ

ıȣȞȑȤİȚĮ.
Ǿ ȈȋǼȈǾ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȆȅȁǼȅǻȅȂǿǹȈ (19)
ǹȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ : IJȑȤȞȘ ıȤİįȓĮıȘȢ țĮȚ țĮIJĮıțİȣȒȢ ȠȚțȠįȠȝȫȞ
ȆȠȜİȠįȠȝȓĮ : IJȑȤȞȘ ıȤİįȓĮıȘȢ țĮȚ țĮIJĮıțİȣȒȢ ʌȩȜİȦȞ
DzȤȠȣȞ țȠȚȞȩ ıIJȠȚȤİȓȠ IJȠ įȠȝȘȝȑȞȠ ȤȫȡȠ İȞȫ įȚĮijȑȡȠȣȞ ıIJĮ ȝİȖȑșȘ. ǹȞIJȚțİȓȝİȞȠ IJȘȢ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ İȓȞĮȚ IJȠ țIJȓȡȚȠ, Ș ȠȚțȠįȠȝȒ Ȓ ȠȝȐįĮ țIJȚ ȡȓȦȞ. ǹȞIJȚțİȓȝİȞȠ IJȘȢ
ʌȠȜİȠįȠȝȓĮȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȠȚțȚıȝȩȢ, Ș ʌȩȜȘ. ǹȞ țĮȚ ĮȣIJȠIJİȜİȓȢ, ȠȚ įȪȠ ĮȣIJȑȢ İʌȚıIJȒȝİȢ
ʌȘȖȐȗȠȣȞ Įʌȩ țȠȚȞȑȢ ĮȞȐȖțİȢ ıIJȑȖĮıȘȢ țĮȚ İȟĮıijȐȜȚıȘȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ
įȚĮȕȓȦıȘȢ. ȂȚĮ șİȦȡȓĮ ȜȑİȚ ʌȦȢ Ș ʌȩȜȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤİįȚȐȗİIJĮȚ ıĮȞ ȝİȖȐȜȠ įȦȝȐIJȚ Ƞ
țĮȚ ĮȞIJȓıIJȡȠijĮ, ȑȞĮ ıʌȓIJȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȤİįȚĮıIJİȓ ȩʌȦȢ ȝȚĮ ʌȩȜȘ. Ǿ ĮȡȤȒ IJȦȞ șİȦȡȚȫȞ
ĮȣIJȫȞ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȘȞ ǹȞĮȖȑȞȞȘıȘ țȚ Ƞ įȚȐȜȠȖȠȢ ĮȣIJȩȢ ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ ȦȢ ıȒȝİȡĮ.
ȈȚȦʌȘȡȐ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțIJȒ ĮȣIJȒ Ș șȑıȘ.
Ǿ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ İȓȞĮȚ țĮȚ ȝȚĮ İijĮȡȝȠıȝȑȞȘ IJȑȤȞȘ (ȝİ ʌȡĮțIJȚțȒ İijĮȡȝȠȖȒ),
ĮʌİȣșȪȞİIJĮȚ ıİ ȕĮıȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ, țĮȚ ıȣȞįȑİIJĮȚ ȑIJıȚ ȝİ IJȘȞ țȠȚȞȦȞȓĮ. DZȜȜȠIJİ
ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ ȦȢ µIJȑȤȞȘ¶ țĮȚ ȐȜȜȠIJİ ȦȢ µțĮIJĮıțİȣȒ¶. ǼȝİȓȢ șĮ IJȘȞ İȟİIJȐıȠȣȝİ ȦȢ
ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȩ ijĮȚȞȩȝİȞȠ țĮȚ șĮ įȫıȠȣȝİ ȑȝijĮıȘ ıIJȠȞ IJȡȩʌȠ ȝİ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡȐȖİIJĮȚ
țĮȚ țĮIJĮȞĮȜȫȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ țȠȚȞȦȞȓĮ.
[ȈȤȑıȘ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ]
ȂȑıĮ Įʌȩ IJĮ ʌȠȜȜȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ, șĮ ĮȞĮȗȘIJȒıȠȣȝİ țĮȚ șĮ įȚİȡİȣȞȒıȠȣȝİ
IJȚȢ ıIJĮșİȡȑȢ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȡȝȘȞİȪıȠȣȞ IJȘȞ ʌȠȡİȓĮ IJȘȢ ıȪȖȤȡȠȞȘȢ
İȜȜȘȞȚțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ. ǻİ (20) ȝĮȢ İȞįȚĮijȑȡİȚ IJȩıȠ IJȠ ʌȠȚĮ İȓȞĮȚ, ȩıȠ IJȠ ȖȚĮIJȓ
İȓȞĮȚ ĮȣIJȒ ʌȠȣ İȓȞĮȚ, ʌȦȢ įȚĮȝȠȡijȫșȘțİ țĮȚ ʌȦȢ ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ IJȠȞ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ʌİȡȓȖȣȡȠ.
ȋȡİȚȐȗİIJĮȚ ȞĮ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓıȠȣȝİ IJȘȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ Įʌȩ IJȘ șȑıȘ IJȘȢ ıIJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
țĮȚ IJȘ ıȤȑıȘ IJȘȢ ȝİ IJȘȞ țȠȚȞȦȞȚțȒ ȣʌȠįȠȝȒ. ĬĮ IJȘȞ İȟİIJȐıȠȣȝİ įȘȜĮįȒ ȦȢ
ȚįİȠȜȠȖȓĮ. ȅȚ ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJİȢ ʌȠȣ IJȘȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȣijĮıȝȑȞİȢ ȝİ IJȚȢ
ȚįȚĮȚIJİȡȩIJȘIJİȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȩIJİȡȘȢ ȚįİȠȜȠȖȓĮȢ IJȘȢ ȞİȠİȜȜȘȞȚțȒȢ țȠȚȞȦȞȓĮȢ.
Ǿ ʌȚȠ ıȘȝĮȞIJȚțȒ ȑȜȜİȚȥȘ ȑȡİȣȞĮȢ IJȘȢ İȜȜ. ǹȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ İȓȞĮȚ ʌȦȢ įİȞ ĮıȤȠȜȒșȘțİ
ȝİ IJȘȞ ʌȚșĮȞȒ ȪʌĮȡȟȘ İȞȩȢ ıȘȝİȓȠȣ ĮȞĮijȠȡȐȢ. ȁİȓʌİȚ įȘȜĮįȒ Ș İțIJȓȝȘıȘ ĮȞ ȩȜĮ ȩıĮ
ȖȓȞȠȞIJĮȚ ĮȞȐȖȠȞIJĮȚ ıİ ȝȚĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ȚįİȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ. ǺĮıȚțȒ ȣʌȩșİıȘ, İȓȞĮȚ
Ș ȪʌĮȡȟȘ İȞȩȢ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ țȑȞIJȡȠȣ ĮȞĮijȠȡȐȢ ıIJȘȞ țȣȡȓĮȡȤȘ İȜȜȘȞȚțȒ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȚįİȠȜȠȖȓĮ : Ș ĮȞĮȗȒIJȘıȘ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ, IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ. ]
ǼȓȝĮıIJİ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȚ ȞĮ ȝȚȜȒıȠȣȝİ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȝȑıĮ Įʌȩ IJĮ țȣȡȓĮȡȤĮ
ȝȠȞIJȑȜĮ İȡȝȘȞİȓĮȢ IJȘȢ țȠȚȞȦȞȓĮȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȠįȑțIJȘȢ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȩȢ IJȘȢ. ǹȣIJȩ
ıȘȝĮȓȞİȚ ʌȦȢ İȡȤȩȝĮıIJİ ıİ ĮȞIJȚʌĮȡȐșİıȘ ȝİ IJȚȢ ȚįİȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ IJȘȢ țĮȚ IJȚȢ
ʌİȡȚİȡȖĮȗȩȝĮıIJİ Įʌȩ IJȘȞ ʌȜİȣȡȐ IJȠȣ µįȘȝȚȠȣȡȖȠȪ¶ İțİȓȞȠȣ ʌȠȣ ıȤİįȚȐȗİȚ țĮȚ țIJȓȗİȚ
țĮȚ IJȘȢ µțȠȚȞȦȞȓĮȢ¶ IJȠȣ ĮʌȠįȑțIJȘ IJȘȢ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ.
ȈȘȝĮȞIJȚțȩ İȓȞĮȚ țĮȚ IJȠ ĮȓIJȘȝĮ ȖȚĮ IJĮȣIJȩIJȘIJĮ, ĮȞ įȘȜĮįȒ Ș ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȑȤİȚ
ĮȣIJȩȞȠȝȠ, ĮȞİȟȐȡIJȘIJȠ țĮȚ ȟİȤȦȡȚıIJȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ, Ȓ ĮȞ İȓȞĮȚ ȟȑȞȘ, ĮʌȠȝȓȝȘıȘ Ȓ ȝİ
ȟȑȞİȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞİȢ ıİ ĮȣIJȒȞ.
ȈȊȃȅȌǾ (21)
Ȃİ IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĮȣIJȒ ʌȡȠıʌĮșȒıĮȝİ ȞĮ ĮȞĮȖȞȦȡȓıȠȣȝİ IJȠ įȚıȣʌȩıIJĮIJȠ IJȘȢ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ (ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ țĮȚ ʌȠȜİȠįȠȝȓĮ) ȦȢ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȩ ijĮȚȞȩȝİȞȠ țĮȚ
İȚįȚțȩIJİȡĮ ȦȢ IJȑȤȞȘ, ȖȚĮ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ µĮȞȠȚȤIJȒ¶ ıİ ȩȜİȢ IJȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ. ȈȘȝĮȞIJȚțȩ
ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ʌĮȡĮįȠȤȒȢ İȓȞĮȚ Ș ıȤȑıȘ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ȝİ IJȠ ȤȡȩȞȠ, țĮșȫȢ Ș

ĮȟȚȠȜȩȖȘıȒ IJȘȢ ȣijȓıIJĮIJĮȚ įȚĮȤȡȠȞȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ. DzIJıȚ, Ș ȚıIJȠȡȓĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİIJ ĮȚ
ȦȢ ȡİȣıIJȩ ıȪıIJȘȝĮ ĮȟȚȫȞ.
Ǿ ʌȠȡİȓĮ IJȘȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȦȢ µĮȡȤĮȚȠȜȠȖȓĮ¶ IJȘȢ ȖȞȫıȘȢ IJȘȢ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ țȚ ȑIJıȚ șĮ IJȘ įȠȪȝİ țȚ İȝİȓȢ.
ȀǼĭ. 2 ± ȃǼȅȉǼȇǾ ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ
ǼȚıĮȖȦȖȒ (26)
Ǿ ȑȞĮȡȟȒ IJȘȢ ıȣȝʌȓʌIJİȚ ȝİ IJȘȞ ȓįȡȣıȘ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ țȡȐIJȠȣȢ. ĬĮ ĮıȤȠȜȘșȠȪȝİ ȝİ
IJȘȞ İȞșȠȣıȚȫįȘ ȣȚȠșȑIJȘıȘ IJȠȣ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ ȦȢ İʌȓıȘȝȘ IJȑȤȞȘ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮʌȠIJİȜİȓ
IJȘȞ ĮʌĮȡȤȒ IJȘȢ ıȪȖȤȡȠȞȘȢ İȜȜ. ǹȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ țĮȚ ıİ țȐʌȠȚȠ ȕĮșȝȩ, İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ
IJȘȞ İțijȡȐȗİȚ ȑȦȢ ıȒȝİȡĮ. ȉȠ ʌĮȡȩȞ țİijȐȜĮȚȠ țĮȜȪʌIJİȚ IJȠ 19Ƞ ĮȜȜȐ țĮȚ ȝİ ȖȐȜȠ
ȝȑȡȠȢ IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ.
ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ 1750 ± 1850 (27)
ȍȢ ȑȞĮȡȟȘ ʌĮȓȡȞȠȣȝİ IJȠ ȑIJȠȢ 1830, ȩIJĮȞ ȚįȡȪșȘțİ IJȠ İȜȜȘȞȚțȩ țȡȐIJȠȢ. ȉȩIJİ ȟİțȚȞȐ
ȝȚĮ ʌİȡȓȠįȠȢ ȑȞIJȠȞȠȣ İȟİȣȡȦʌĮȧıȝȠȪ IJȘȢ ȑȦȢ IJȩIJİ ȣʌȩįȠȣȜȘȢ țĮȚ ĮʌȠȝȠȞȦȝȑȞȘȢ
ǼȜȜȐįĮȢ.
īȚĮ ȞĮ įȠȪȝİ ȝİ IJȚ İȓȤİ IJĮȣIJȚıIJİȓ ȑȦȢ IJȩIJİ Ș ǼȜȜȐįĮ, șĮ ȤȡİȚĮıIJİȓ ȞĮ țȐȞȠȣȝİ ȝȚĮ
ĮȞĮįȡȠȝȒ. ȈIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ IJȠȣ 19Ƞȣ ĮȚ. ȣʌȐȡȤİȚ Ƞ ĮʌȩȘȤȠȢ IJȠȣ ǻȚĮijȦIJȚıȝȠȪ țĮȚ IJȘȢ
ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ ǼʌĮȞȐıIJĮıȘȢ, İȞȫ Ƞ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ ȑȤİȚ ȟİțȚȞȒıİȚ Įʌȩ IJȠ 18Ƞ ĮȚ.
İȟȚıȠȡȡȠʌȫȞIJĮȢ IJȚȢ įȪȠ IJȐıİȚȢ, țȜĮıȚțȚıȝȩ țĮȚ ȡȠȝĮȞIJȚıȝȩ.
-ǼʌĮȞĮıIJĮIJȚțȩȢ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ : ʌȡȩIJİȚȞİ IJȘȞ ĮțȡĮȓĮ ĮʌȠȖȪȝȞȦıȘ IJȦȞ ȝȠȡijȫȞ
ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ IJĮȣIJȚıIJȠȪȞ ȝİ ȖİȦȝİIJȡȚțȐ ıIJİȡİȐ (ıȣıȤİIJȓıIJȘțİ ȝİ IJȘ ȝȠȞIJȑȡȞĮ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ.)
Ǿ ĮıIJȚțȒ IJȐȟȘ İįȡĮȚȫȞİIJĮȚ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ ȝİ IJȠȞ ȠȡșȠȜȠȖȚıȝȩ. Ǿ ijȪıȘ, Ƞ ȐȞșȡȦʌȠȢ
țĮȚ Ș ȚıIJȠȡȓĮ ȑȤȠȣȞ İȟȑȤȠȣıĮ șȑıȘ ıIJȘȞ ĮıIJȚțȒ ȚįİȠȜȠȖȓĮ, İȞȫ ıȣȖȤȦȞİȪİIJĮȚ IJȠ
ĮȚıșȘIJȚțȩ ȝİ IJȠ ȘșȚțȩ, IJȠ ȦȡĮȓȠ ȝİ IJȘȞ ĮȜȒșİȚĮ, IJȠ ȕȓȦȝĮ țĮȚ IJȠ ĮIJȠȝȚțȩ ȝİ IJȠ
țȠȚȞȦȞȚțȩ (Ȇ. ȀȠȞįȪȜȘȢ). ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ ȓįȚȠ, ĮȞ IJȠ țȜĮıȚțȩ įȚȑʌİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
IJȐȟȘ, IJȘȞ ĮȡȝȠȞȓĮ țĮȚ IJȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ıȪȜȜȘȥȘ IJȠȣ țȩıȝȠȣ, IJȩIJİ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ įȪȠ
ĮȞIJȓȡȡȠʌİȢ įȣȞȐȝİȚȢ, ĮȣIJȒ IJȘȢ ıȪȖȤȡȠȞȘȢ IJİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ IJȠ ȝȣșȚțȩ, IJȠ ĮȡȤȑȖȠȞȠ, IJȠ
İȟȦIJȚțȩ.
Ǿ İȣȡȦʌĮȧțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȠȣ 1830 ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ µȚıIJȠȡȚțȚıȝȩ¶. Ǿ ȚıIJȠȡȓĮ
ĮʌȠțIJȐ ȠȜȠȑȞĮ țĮȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȕȐȡȠȢ țĮȚ țĮȜİȓIJĮȚ ȞĮ ĮʌĮȞIJȒıİȚ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȘ
įȚĮȝȩȡijȦıȘ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ țĮȚ IJȘ ıȦıIJȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȠȣ, ʌȠȣ șĮ IJĮȚȡȚȐȗİȚ ıIJȠ
ʌȞİȪȝĮ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ. ȅ țȜĮıȚțȚıȝȩȢ ȖȓȞİIJĮȚ ȝȩȞȠȞ ȝȓĮ Įʌȩ IJȚȢ ʌȚșĮȞȑȢ țĮIJİȣșȪȞıİȚȢ
ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ Ƞ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞĮȢ. ǼȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ țȚ ȐȜȜİȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȑȢ,
ȩʌȦȢ IJȘȢ ǹȚȖȪʌIJȠȣ ĮȜȜȐ țĮȚ Įʌȩ ȐȜȜİȢ ȚıIJȠȡȚțȑȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ. ǹȞĮȕȚȫȞȠȣȞ įȘȜĮįȒ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȑȢ ʌĮȜȚȩIJİȡȦȞ İʌȠȤȫȞ, ıȪȞșİIJİȢ țĮȚ ʌȠȜȣijȦȞȚțȑȢ.
ȅȚ (2 ĮȞĮȕȚȫıİȚȢ ĮȣIJȑȢ ĮʌĮȚIJȠȪȞ IJȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȖȞȫıȘ, ȑIJıȚ įȘȝȠıȚİȪȠȞIJĮȚ
İțIJİȞİȓȢ țĮIJȐȜȠȖȠȚ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ȚıIJȠȡȓĮȢ, ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ IJĮ ʌȡȩIJȣʌĮ IJȠȣ
ʌĮȡȩȞIJȠȢ. ȅȚ įȚİȣȡȣȝȑȞİȢ ȖȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȑȢ ȝȠȡijȑȢ ıIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ
ıIJȘȞ İȟİȡİȪȞȘıȒ IJȠȣȢ, įȘȜĮįȒ IJȘȞ ĮȞĮțȐȜȣȥȘ, ȝİȜȑIJȘ țĮȚ ĮʌȠțȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ İȞȩȢ
ȝİȖȐȜȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ʌĮȡĮįİȚȖȝĮIJȚțȫȞ ȝȠȡijȫȞ. ǹȞĮıțĮijȑȢ, ĮȞĮțȐȜȣȥȘ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ȜĮȫȞ, ĮʌȠIJȪʌȦıȘ IJȦȞ ĮȡȤĮȓȦȞ ȝȞȘȝİȓȦȞ, ıȣȞȑȕĮȜĮȞ ıIJȘȞ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ IJȦȞ
ĮȞIJȚȜȒȥİȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȡȤĮȓĮ IJȑȤȞȘ.
ȅȚ ĮȞĮıțĮijȑȢ ĮȣIJȑȢ, ȖȓȞȠȞIJĮȚ ȝȑıĮ Įʌȩ țİȓȝİȞĮ Ȓ İʌȚIJȩʌȠȣ İʌȚıțȑȥİȚȢ țĮȚ ȝİȜȑIJİȢ
IJȦȞ ʌĮȜĮȚȩIJİȡȦȞ ȝȞȘȝİȓȦȞ. ǹȣIJȩ ȫșȘıİ ʌȠȜȜȠȪȢ ȞĮ İʌȚıțİijșȠȪȞ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ıIJȚȢ
ĮȡȤȑȢ IJȠȣ 19Ƞȣ ĮȚ. ȉȠ ȡİȪȝĮ ĮȣIJȩ ıȣȞİȤȓıIJȘțİ țĮȚ ȝİ IJȘȞ ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ. ȀȐʌȠȚȠȚ
Įʌȩ IJȠȣȢ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ ʌȠȣ ȑijșĮıĮȞ İįȫ, ȐijȘıĮȞ ʌȓıȦ IJȠȣȢ ıȘȝĮȞIJȚțȐ ȑȡȖĮ.

ȅ ȚıIJȠȡȚțȚıȝȩȢ ʌȡȠȦșİȓ įȚȐijȠȡĮ ıIJȚȜ, (ȩʌȦȢ ȞȑȠ țȜĮıȚțȩ, ȞȑȠ ĮȞĮȖİȞȞȘıȚĮțȩ, ȞȑȠ
ȖȠIJșȚțȩ ț.Į.) IJĮ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ijĮȞIJĮıȚĮțȑȢ µİʌȚıIJȡȠijȑȢ¶ ıİ ȚįĮȞȚțȑȢ ± ȣʌȠIJȓșİIJĮȚ ±
İʌȠȤȑȢ, țĮȜȪIJİȡİȢ Įʌȩ IJȠ ʌĮȡȩȞ. Ǿ ȝȓȝȘıȒ IJȠȣȢ ıȒȝĮȚȞİ IJȘȞ IJĮȪIJȚıȘ ȝİ IJȘ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȚıIJȠȡȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ.
ȊȆȅǻȅȋǾ ȉȅȊ ȃǼȅȀȁǹȈǿȀǿȈȂȅȊ ȈȉǾȃ Ǽȁȁǹǻǹ (29)
Ǿ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ IJȠȣ İȚıĮȖȩȝİȞȠȣ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ įȘȝȚȠȪȡȖȘıİ ȑȞĮ țȜȓȝĮ µĮȡȤĮȧıȝȠȪ¶
İʌȚȕȐȜȜȠȞIJĮȢ ȑȞĮȞ İIJİȡȠȤȡȠȞȚıȝȑȞȠ ıİȕĮıȝȩ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȠȣȢ ʌȡȫIJȠȣȢ DzȜȜȘȞİȢ
ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ.
DZȜȜȦıIJİ, ȤȐȡȘ ıIJȘȞ ǼȞİIJȠțȡĮIJȓĮ țĮȚ IJȚȢ İȝʌȠȡȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ IJȠȣ 18Ƞȣ ĮȚ. Ș IJȠʌȚțȒ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ İȓȤİ İʌȘȡİĮıIJİȓ Įʌȩ IJȘȞ İȣȡȦʌĮȧțȒ. īȚ¶ ĮȣIJȩ țĮȚ İijĮȡȝȩıIJȘțİ Ș µȞȑĮ¶
ĮȣIJȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ıIJȘȞ ǹȓȖȚȞĮ țĮȚ IJȠ ȃĮȪʌȜȚȠ IJȘ ıȪȞIJȠȝȘ įȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘ IJȠȣ
ȀĮʌȠįȓıIJȡȚĮ. ȆĮȡ¶ ȩȜȠ ʌȠȣ ȠȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ ʌȠȣ İȡȖȐıIJȘțĮȞ ıIJȘȞ
ǹșȒȞĮ ȒIJĮȞ ȟȑȞȠȚ, Ș IJİȤȞȚțȒ IJȠȣȢ įȚĮIJȒȡȘıİ țȐʌȠȚĮ ȜȚIJȩIJȘIJĮ. (ʌ.Ȥ. IJĮ ǹȞȐțIJȠȡĮ,
ıȘȝİȡȚȞȒ ǺȠȣȜȒ). ĭĮȓȞİIJĮȚ ȜȠȚʌȩȞ ʌȦȢ ȠȚ ĮȟȓİȢ ʌȠȣ ȓıȤȣĮȞ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ,
IJȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, ijȑȡȞȠȞIJĮȢ ȑȞĮȞ ĮȞĮȤȡȠȞȚıȝȩ ʌȠȣ țȡȐIJȘıİ ȖȚĮ ȑȞĮȞ ĮȚ.
ȅ ȈǼǺǹȈȂȅȈ ȉǾȈ ȉǼȋȃǾȈ ȉȍȃ Ȇȇȅīȅȃȍȃ Ȁǹǿ ȅ ȀǹĬǹȇǿȈȂȅȈ ȉȍȃ
ȂȃǾȂǼǿȍȃ (31)
ȆĮȡȐ IJȚȢ țĮIJĮıIJȡȠijȑȢ Įʌȩ ȐȖȞȠȚĮ Ȓ șȡȘıțİȣIJȚțȩ ijĮȞĮIJȚıȝȩ, ʌȠȜȜȐ ȒIJĮȞ IJĮ ȝȞȘȝİȓĮ
ʌȠȣ įȚĮIJȘȡȒșȘțĮȞ, ȑıIJȦ țĮȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ įİȚıȚįĮȚȝȠȞȓĮȢ. ȅ ȂĮțȡȣȖȚȐȞȞȘȢ ĮȡȞİȓIJĮȚ ȞĮ
ʌȠȣȜȒıİȚ įȣȠ ĮȖȐȜȝĮIJĮ, Ƞ ȀĮʌȠįȓıIJȡȚĮȢ ȚįȡȪİȚ IJȠ ʌȡȫIJȠ ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȝȠȣıİȓȠ ıIJȘȞ
ǹȓȖȚȞĮ. Ǿ ǹșȒȞĮ ȖȓȞİIJĮȚ ʌȡȦIJİȪȠȣıĮ IJȠȣ ȞȑȠȣ țȡȐIJȠȣȢ ȖȚĮ ıȣȝȕȠȜȚțȠȪȢ țȣȡȓȦȢ
ȜȩȖȠȣȢ, ȦȢ Ș µțȠȚIJȓįĮ¶ IJȠȣ ĮȡȤĮȓȠȣ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ.
ȉȘȞ ȓįȚĮ İʌȠȤȒ ȟİțȚȞȐ Ƞ µțĮșĮȡȚıȝȩȢ¶ IJȠȣ ȕȡȐȤȠȣ IJȘȢ ǹțȡȩʌȠȜȘȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ IJȠȣ Leo von Klenze, țĮȚ ȝİIJĮȝȠȡijȫȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȠȪȡțȚțȠ țȐıIJȡȠ ıIJȠ ȖȞȦıIJȩ
ȝȞȘȝİȓȠ.
[ǹʌȩȥİȚȢ IJȠȣ Leo von Klenze ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮıIJȒȜȦıȘ IJȘȢ ǹțȡȩʌȠȜȘȢ.
ǻȚĮIJȣʌȫȞİȚ ʌȜȒȡİȢ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ. ǹʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ȠȤȣȡȫıİȦȞ, İțIJȩȢ
Įʌȩ ȠȡȚıȝȑȞĮ ȕİȞİIJıȚȐȞȚțĮ țIJȓıȝĮIJĮ. ǹʌȠțȐȜȣȥȘ țĮȚ ĮȞĮıIJȒȜȦıȘ IJȠȣ ȆĮȡșİȞȫȞĮ,
IJȠȣ ǼȡİȤșİȓȠȣ țĮȚ IJȦȞ ȆȡȠʌȣȜĮȓȦȞ. ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ IJȠȣ įȣIJȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ Įʌȩ IJĮ İȡİȓʌȚĮ
țĮȚ IJȘȞ İțİȓ ĮȞȑȖİȡıȘ ȝȠȣıİȓȠȣ. ǹʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ĮȡȤĮȓȠȣ İįȐijȠȣȢ ȝİ IJĮ
ıȦȗȩȝİȞĮ țĮIJȐȜȠȚʌĮ țĮIJĮıțİȣȫȞ]
Ǿ ȝİIJȐȕĮıȘ ĮȣIJȒ ıȣȝȕȠȜȓȗİȚ (32) IJȘȞ ĮȜȜĮȖȒ IJȦȞ ĮȞIJȚȜȒȥİȦȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ
ĮȞȐįİȚȟȘ IJȦȞ ĮȡȤĮȚȠIJȒIJȦȞ. ǼȞȫ ʌĮȜĮȚȩIJİȡĮ ʌȡȠıIJĮIJİȪȠȞIJĮȞ Įʌȩ IJȪȤȘ, İȞıȦȝȐIJȦıȘ
ıİ ȞİȩIJİȡĮ țIJȓȡȚĮ Ȓ İʌĮȞȐȤȡȘıȘ, IJȫȡĮ IJĮ ȝȞȘȝİȓĮ ĮȣIJȐ țĮșĮȡȓȗȠȞIJĮȞ,
ĮʌȠȕȐȜȜȠȞIJĮȢ ȞİȩIJİȡĮ țIJȓȡȚĮ Įʌȩ ʌȐȞȦ IJȠȣȢ (ijȡȐȖțȚțȠȢ ʌȪȡȖȠȢ, IJȗĮȝȓ ıIJȠȞ
ȆĮȡșİȞȫȞĮ ț.Į.) İȞȫ ĮȞĮıȣıIJĮȓȞİIJĮȚ Ƞ ȞĮȩȢ IJȘȢ ǹʌIJȑȡȠȣ ȃȓțȘȢ. Ǿ ǹțȡȩʌȠȜȘ
µĮʌȠȜȣȝĮȓȞİIJĮȚ¶ țĮȚ ȜȐȝʌİȚ ȝİ ȩȜȘ IJȘȢ IJȘȞ ȠȝȠȡijȚȐ.
Ǿ ȈȉǹȈǾ ǹȆǼȃǹȃȉǿ ȈȉǾȃ ǹȀȇȅȆȅȁǾ (33)
Ǿ ǹțȡȩʌȠȜȘ ĮʌȠțIJȐ IJȚȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ ĮʌĮȡȐȕĮIJȠȣ µțĮȞȩȞĮ¶ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ țĮȚ
IJȘȞ IJȑȤȞȘ. ĬĮȣȝȐȗİIJĮȚ ĮȜȜȐ țĮȚ țĮIJĮıIJȡȑijİIJĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȜȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țĮȚ
ȜİȘȜĮıȓİȢ. ǵȝȦȢ, IJȫȡĮ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ įȑȤİIJĮȚ ʌȜȒșȠȢ İʌȚıțİʌIJȫȞ ʌȠȣ șȑȜȠȣȞ ȞĮ ȝȐșȠȣȞ
Įʌȩ IJȘȞ IJİȜİȚȩIJȘIJȐ IJȘȢ.
ǼȞįȚȐȝİıĮ, Ƞ ȖİȡȝĮȞȩȢ ȈȓȞțİȜ ȠȡĮȝĮIJȓıIJȘțİ IJĮ ȕĮıȚȜȚțȐ ĮȞȐțIJȠȡĮ ʌȐȞȦ ıIJȘȞ

ǹțȡȩʌȠȜȘ ȝİ ijȩȞIJȠ IJȠȞ ȆĮȡșİȞȫȞĮ, ȦȢ ȕĮıȚȜȚțȩ țȒʌȠ. ȉȠ ıȤȑįȚȠ ijȣıȚțȐ
ĮʌȠȡȡȓijșȘțİ țĮȚ Ƞ ȆĮȡșİȞȫȞĮȢ țĮIJȑȜĮȕİ IJȘ șȑıȘ IJȠȣ ȪȥȚıIJȠȣ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȠȪ
ȑȡȖȠȣ.
[Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣ ȆĮȡșİȞȫȞĮ ıIJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ țĮȚ șİȦȡȓĮ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ. (34)
ǼȓȞĮȚ ȕĮșȚȐ ȡȚȗȦȝȑȞȘ ʌİʌȠȓșȘıȘ ʌȦȢ Ƞ ȆĮȡșİȞȫȞĮȢ İȓȞĮȚ IJȠ ıȘȝĮȞIJȚțȩIJİȡȠ țĮȚ
IJİȜİȚȩIJİȡȠ țIJȓȡȚȠ ʌȠȣ ȤIJȓıIJȘțİ ʌȠIJȑ. ǼȜȐȤȚıIJİȢ İȓȞĮȚ ȠȚ șİȦȡȓİȢ ʌȠȣ įİȞ IJȠȞ
ĮȞĮijȑȡȠȣȞ ȦȢ țȠȡȣijĮȓȠ ıȘȝİȓȠ. ȆȑȡĮ Įʌȩ ĮȣIJȩ ȩȝȦȢ, Ƞ ȆĮȡșİȞȫȞĮȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ ȞĮ șİȝİȜȚȦșȠȪȞ ĮȜȜĮȖȑȢ ıIJȘȞ ʌȠȡİȓĮ IJȘȢ ĮȡȤ/țȒȢ , Įʌȩ ĮʌȜȒ
İʌĮȞȐȜȘȥȘ ȝȑȤȡȚ IJȚȢ ıȣȞșȑıİȚȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİȝĮ Ȓ ȤȐȜȣȕĮ]
ȀȐșİ IJȑIJȠȚĮ µȚİȡȠıȣȜȓĮ¶ ʌȡȠțĮȜİȓ ıȣȖțȡȠȪıİȚȢ. ȂȚĮ Įʌȩ ĮȣIJȑȢ, ĮijȠȡȠȪıİ IJȠ
ȖțȡȑȝȚıȝĮ IJȠȣ ĮȝȣȞIJȚțȠȪ IJİȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ȣʌȠıIJȘȡȓȤșȘțİ ʌȦȢ ȦȢ ȝȞȘȝİȓȠ IJȘȢ
ǼʌĮȞȐıIJĮıȘȢ, ȒIJĮȞ ȕȚȦȝĮIJȚțȐ ıȣȞįİįİȝȑȞȠ ȝİ IJȠȣȢ DzȜȜȘȞİȢ.
ǹȁȁǹīǼȈ ǹȄǿȍȃ Ȁǹǿ ȅ ȀǹȃȅȃǹȈ īǿǹ ȉǹ ȂȃǾȂǼǿǹ (35)
Ǿ İȚțȩȞĮ IJȘȢ ǹȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ įİȞ ȑȝİȚȞİ ĮȞĮȜȜȠȓȦIJȘ ȝȑıĮ ıIJȠ ȤȡȩȞȠ. īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ,
ȩIJĮȞ ĮȞĮțĮȜȪijșȘțİ Ƞ ȞĮȩȢ IJȘȢ ǹijĮȓĮȢ ıIJȘȞ ǹȓȖȚȞĮ ʌȡȠțȜȒșȘțİ ĮȓıșȘıȘ țĮșȫȢ IJȠ
ʌȡȩIJȣʌȩ IJȘȢ ȒIJĮȞ IJİȜİȓȦȢ įȚĮijȠȡİIJȚțȩ Įʌȩ IJȠȣ ȆĮȡșİȞȫȞĮ, İȞȫ İʌĮȜȒșİȣİ IJȘȞ
ʌȠȜȣȤȡȦȝȓĮ IJȦȞ ĮȡȤĮȓȦȞ ȞĮȫȞ.
ȀȐʌȠȚİȢ µIJȣȤĮȓİȢ¶ ĮȞĮțĮȜȪȥİȚȢ (Ƞ ǹʌȩȜȜȦȞ IJȠȣ ȂʌİȜȕİȞIJȑȡİ), İȓȤĮȞ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ
ʌȐȖȚĮ ȚįĮȞȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ IJȑȤȞȘȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ İȟİIJȐȗİIJĮȚ Ș ȤȡȠȞȠȜȩȖȘıȒ IJȠȣȢ (ʌȠȜȜȐ ȒIJĮȞ
ȡȦȝĮȧțȐ) țĮȚ Ș ĮȚıșȘIJȚțȒ IJȠȣȢ ĮȟȓĮ. ȉĮ ĮȡȤĮȧțȐ µȟȑȞȚȗĮȞ¶ IJȠȣȢ ǼȣȡȦʌĮȓȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ
ȒIJĮȞ İȟȠȚțİȚȦȝȑȞȠȚ ȝİ IJȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ țĮȚ IJȘȞ İȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ ĮȡȤĮȓĮȢ IJȑȤȞȘȢ țĮȚ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ. (ʌ.Ȥ. IJȠ țȚȠȞȩțȡĮȞȠ).
ǹȡȤȚțȐ ȠȚ įȚĮijȠȡȑȢ ĮȣIJȑȢ șİȦȡȠȪȞIJĮȞ ĮįȚĮȞȩȘIJİȢ țĮșȫȢ ʌȓıIJİȣĮȞ ıIJȠ µĮʌĮȡȐȕĮIJȠ¶
IJȠȣ ȝİIJȡȚțȠȪ µțĮȞȩȞĮ¶. ȅ țĮȞȩȞĮȢ ĮȣIJȩȢ ȜİȖȩIJĮȞ µİȝȕȐIJȘȢ¶ țĮȚ țĮșȩȡȚȗİ ȝȑıȦ
ĮʌȜȫȞ ĮȡȚșȝȘIJȚțȫȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ IJȠ ȝȑȖİșȠȢ țȐșİ İʌȚȝȑȡȠȣȢ IJȝȒȝĮIJȠȢ IJȠȣ ȞĮȠȪ.
ȂĮȡIJȣȡȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȪʌĮȡȟȘ IJȑIJȠȚȦȞ țĮȞȩȞȦȞ, ʌİȡȚȑȤİȚ IJȠ ȝȠȞĮįȚțȩ șİȦȡȘIJȚțȩ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȩ ȕȚȕȜȓȠ IJȘȢ ǹȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ, IJȠȣ ǺȚIJȡȠȪȕȚȠȣ. Ǿ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ IJȑIJȠȚȦȞ
ȝĮșȘȝĮIJȚțȫȞ ıȤȑıİȦȞ ȝİ IJȘȞ ĮȚıșȘIJȚțȒ, ȑȤİȚ ȝİȖȐȜȘ ȚıIJȠȡȓĮ.
[Ǿ ȝȑșȠįȠȢ ĮȡȝȠȞȓĮȢ ıIJȘȞ ĮȡȤĮȓĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ (August Choisy)
ǹȞĮȗȘIJȠȪȝİ IJȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ ĮȡȝȠȞȓĮȢ ıIJȠȣȢ įȚȐijȠȡȠȣȢ ȇȣșȝȠȪȢ. Ǿ ȝİȜȑIJȘ ȑȖȚȞİ Įʌȩ
IJȠȞ Choisy ȤȦȡȓȢ ʌȡȠțĮIJȐȜȘȥȘ ȖȚĮ ȠȡȚıȝȑȞȠ ıȪıIJȘȝĮ țĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ʌȦȢ
IJȠ įȘȝȚȠȪȡȖȘȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țIJȚıIJİȓ țĮȚ ȞĮ ȤĮȡĮȤșİȓ ȝİ IJĮ Į ʌȜȠȪıIJİȡĮ ȖİȦȝİIJȡȚțȐ Ȓ
ĮȡȚșȝȘIJȚțȐ ȝȑıĮ. ȅ Choisy ȑșİıİ IJȠ İȡȫIJȘȝĮ ʌȦȢ Ș ȖİȦȝİIJȡȚțȒ țĮȚ ĮȡȚșȝȘIJȚțȒ
ȝȑșȠįȠȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȖȤȦȞİȣșȠȪȞ ıİ ȝȓĮ, ȝİ ȤȡȒıȘ IJȦȞ ĮțȑȡĮȚȦȞ ĮȡȚșȝȫȞ.
ȉĮ İȜȜȘȞȚțȐ ȝȞȘȝİȓĮ ijĮȓȞȠȞIJĮȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ IJȘ ȝȑșȠįȠ IJȠȣ İȝȕȐIJȘ ĮȜȜȐ
ȝİIJĮȤİȚȡȓȗȠȞIJĮȚ țĮȚ ȐȜȜĮ ıIJȠȚȤİȓĮ. DzIJıȚ, țĮIJȐ IJȠȞ Choisy ȠȚ ĮțȑȡĮȚȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ
İʌȚțȡĮIJȠȪȞ țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ȤȐȡĮȟȘ, ȝİIJȐ ȩȝȦȢ ȑȡȤȠȞIJĮȚ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ įȚȠȡșȫıİȚȢ.
ǼʌȓıȘȢ, ȕȡȓıțİȚ țĮȚ ȖȡĮijȚțȐ ıȣıIJȒȝĮIJĮ].
Ǿ ȑȡİȣȞĮ ĮȣIJȒ, ʌȑȡĮıİ ıIJȘ șİȦȡȓĮ IJȠȣ µȝȠȞIJȑȡȞȠȣ țȚȞȒȝĮIJȠȢ¶.
ȅ µțĮȞȩȞĮȢ¶ ȩʌȦȢ ijȐȞȘțİ Įʌȩ IJȚȢ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞİȢ ȑȡİȣȞİȢ įİȞ ȒIJĮȞ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȐ Ƞ
ȓįȚȠȢ, ĮțȩȝĮ țĮȚ ıİ ıȪȖȤȡȠȞĮ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ țIJȓȡȚĮ. ȅȚ ĮȡȤĮȓȠȚ ʌİȚȡĮȝĮIJȓȗȠȞIJĮȞ ıİ
ĮȞĮȗȒIJȘıȘ IJȘȢ IJİȜİȚȩIJȘIJĮȢ țĮȚ țȐșİ țIJȓıȝĮ ȖȚȞȩIJĮȞ ȝȠȞĮįȚțȩ. Ǿ ʌĮȡĮȞȩȘıȘ
ȠijİȓȜİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡĮʌȜȘȡȠijȩȡȘıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣʌIJİ Įʌȩ IJȘ ȝİȜȑIJȘ IJȦȞ ȇȦȝĮȧțȫȞ
ȑȡȖȦȞ. Ǿ ʌȡȠıİțIJȚțȩIJİȡȘ ȩȝȦȢ ĮȞȐȜȣıȘ IJȦȞ ĮȡȤĮȚȠİȜȜȘȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ, ȑįȦıİ IJȑȜȠȢ
ıİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌĮȡĮȞȩȘıȘ.

ǻǿǹȉǹȄǾ ȂȃǾȂǼǿȍȃ ȈǼ ȈȊīȀȇȅȉǾȂǹȉǹ (37)
ȅ ʌİȚȡĮȝĮIJȚıȝȩȢ IJȘȢ ĮȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ İʌİțIJİȚȞȩIJĮȞ țĮȚ ıIJȠȞ IJȡȩʌȠ įȚȐIJĮȟȘȢ IJȦȞ țIJȚȡȓȦȞ
ıİ ȝȞȘȝİȚĮțȐ ıȣȖțȡȠIJȒȝĮIJĮ. (ǹțȡȩʌȠȜȘ, ǹȖȠȡȐ). Ǿ ʌȜȐȖȚĮ IJȠʌȠșȑIJȘıȘ IJȠȣ
ȆĮȡșİȞȫȞĮ İȡȝȘȞİȪșȘțİ Įʌȩ IJȠȞ ȀȦȞıIJĮȞIJȓȞȠ ǻȠȟȚȐįȘ ȦȢ Ș șİȦȡȓĮ IJȦȞ µȓıȦȞ
ȠʌIJȚțȫȞ ȖȦȞȚȫȞ¶.
[ȆĮȡȠȣıȓĮıȘ IJȘȢ șİȦȡȓĮȢ IJȠȣ Ȁ. ǻȠȟȚȐįȘ Įʌȩ IJȠȞ ǻ. ȆȚțȚȫȞȘ
ȅ ǻȠȟȚȐįȘȢ, ȠȜȠțȜȘȡȫȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ ʌĮȡĮIJȒȡȘıȘ IJȠȣ įȚĮȝȠȡijȦȝȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ ıIJȘȞ
ĮȡȤĮȓĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ, ijIJȐȞİȚ (3 ıIJȚȢ șİȝİȜȚĮțȑȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣȢ, ıȣȝijȚȜȚȫȞȠȞIJĮȢ Įʌȩ
IJȘ ȝȚĮ IJȘ șİȦȡȓĮ IJȘȢ ĮȡȝȠȞȓĮȢ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ țȚ Įʌȩ IJȘȞ ȐȜȜȘ, IJȠ ıȣȞĮȚıșȘȝĮIJȚıȝȩ IJȠȣ
țĮȜȜȚIJȑȤȞȘ. ĭIJȐȞİȚ ȜȠȚʌȩȞ ıIJȠ ıȣȝʌȑȡĮıȝĮ ʌȦȢ Ș ʌĮȡȐıIJĮıȘ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ ʌȠȣ İȓȤĮȞ
ȠȚ ĮȡȤĮȓȠȚ ȒIJĮȞ ıȪȝijȦȞȘ ȝİ IJȘ ijȣıȚȠȜȠȖȓĮ IJȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ȩȡĮıȘȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ıȪȝijȦȞȘ ȝİ IJȘȞ ȥȣȤȠȜȠȖȓĮ ȝĮȢ. ȅ șİĮIJȒȢ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȠ țȑȞIJȡȠ IJȘȢ ʌĮȡȐıIJĮıȘȢ țĮȚ
ȖȓȞİIJĮȚ Ƞ ȓįȚȠȢ IJȠ ȝȑIJȡȠ țĮȚ IJȠ țȡȚIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ țĮȚ IJȦȞ ıȤȘȝȐIJȦȞ.
Ǿ șİȦȡȓĮ ĮȣIJȒ IJȠʌȠșİIJİȓ IJȠ șİĮIJȒ ıIJȠ țȑȞIJȡȠ IJȘȢ ĮȡȝȠȞȚțȒȢ ȤȐȡĮȟȘȢ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ.
ǼʌȓıȘȢ, Ș ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȡȪșȝȚıȘ ȒIJĮȞ IJȑIJȠȚĮ, ʌȠȣ ȑįȚȞİ ıIJȠ șİĮIJȒ IJȘȞ ĮțȑȡĮȚĮ țĮȚ
ʌȚȠ ıȪȞșİIJȘ İȚțȩȞĮ IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ, İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȠ ȝİ IJȠ ijȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ. ǹȡȤȒ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ, ȒIJĮȞ Ș ıijĮȓȡĮ. ]
Ǿ ıʌȠȣįĮȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȆĮȡșİȞȫȞĮ ıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ IJİȜİȚȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ IJȘȞ İțȜȑʌIJȣȞıȘ
ȩȜȦȞ IJȦȞ ȖȞȦıIJȫȞ țĮȞȩȞȦȞ ıȪȞșİıȘȢ țĮȚ IJİȤȞȚțȒȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ IJȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ǹȣIJȒ
Ș ĮȓıșȘıȘ IJİȜİȚȩIJȘIJĮȢ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıIJȘȞ İțʌȜȘțIJȚțȒ ĮțȡȓȕİȚĮ IJȘȢ țĮIJĮıțİȣȒȢ IJȠȣ.
ǼijĮȡȝȩıIJȘțĮȞ İʌȓıȘȢ IJİȤȞȚțȑȢ µȠʌIJȚțȫȞ¶ įȚȠȡșȫıİȦȞ, ȝİ ĮʌİȚȡȠİȜȐȤȚıIJİȢ
țĮȝʌȣȜȫıİȚȢ ʌȠȣ İțȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ ȦȢ İȣșİȓİȢ. (ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ
İʌİȟȘȖȘȝĮIJȚțȐ țİȓȝİȞĮ IJȠȣ İȖȤİȚȡȚįȓȠȣ)
ǼȁȁǾȃǿȈȉǿȀǾ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ (41)
Ǿ İȜȜȘȞȚıIJȚțȒ įİȞ ȒIJĮȞ ȚıȐȟȚĮ IJȘȢ țȜĮıȚțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ. ǵȝȦ Ȣ ȠȚ İʌİțIJȐıİȚȢ IJȠȣ
Ȃ. ǹȜİȟȐȞįȡȠȣ țĮȚ IJĮ ȞȑĮ țȑȞIJȡĮ ʌȠȣ ȤIJȓȗȠȞIJĮȚ, įȓȞȠȣȞ IJȘȞ İȣțĮȚȡȓĮ ȞĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ ıȘȝĮȞIJȚțȐ ȑȡȖĮ ıIJȘȞ ǹıȓĮ (DzijİıȠȢ, ȆȑȡȖĮȝȠȢ ț.Į. ) ĮȜȜȐ țĮȚ ıIJȘȞ
ǼȜȜȐįĮ (ȞĮȩȢ IJȠȣ ǹıțȜȘʌȚȠȪ, șȑĮIJȡĮ) țĮșȫȢ țĮȚ Ș ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒ ĮȞĮıIJȒȜȦıȘ IJȘȢ
ȈIJȠȐȢ (43) IJȠȣ ǹIJIJȐȜȠȣ, ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ.
ȇȍȂǹȎȀǾ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ (44)
ǵʌȦȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ʌİȡȓȠįȠȢ ȣʌȠįȠȪȜȦıȘȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ, ȑIJıȚ țĮȚ Ș ȇȦȝĮȧțȒ
ĮʌȠıȚȦʌȒșȘțİ. Ǿ ȡȦȝĮȧțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ĮȖȞȠİȓIJĮȚ, ȐȜȜȦıIJİ, ʌȠȜȜȐ ȡȦȝĮȧțȐ
İȣȡȒȝĮIJĮ țĮIJĮıIJȡȑijȠȞIJĮȞ ȖȚĮ ȞĮ ijIJȐıȠȣȞ ȠȚ ĮȡȤĮȚȠȜȩȖȠȚ ıİ ʌĮȜĮȚȩIJİȡĮ
ĮȡȤĮȚȠİȜȜȘȞȚțȐ ıIJȡȫȝĮIJĮ. ȈȫȗȠȞIJĮȚ ȩȝȦȢ ĮȡțİIJȐ įİȓȖȝĮIJĮ (ǹȑȡȘįİȢ, ȇȦȝĮȧțȒ
ǹȖȠȡȐ ț.Į.). ȈIJȘ ȡȦȝĮȧțȒ ʌİȡȓȠįȠ țĮIJĮıțİȣȐıIJȘțĮȞ ȝİȖȐȜĮ IJİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ ȩʌȦȢ
ȖȑijȣȡİȢ țĮȚ ȣįȡĮȖȦȖİȓĮ.
Ǿ (46) ȡȦȝĮȧțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ įȚĮțȡȓȞİIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ ĮȞȑȖİȡıȘȢ ȝİȖȐȜȦȞ ıİ
ȝȑȖİșȠȢ ȝȞȘȝİȓȦȞ, ȝİ IJİȤȞȚțȑȢ ʌȠȣ ʌȜȘıȚȐȗȠȣȞ IJȚȢ ıȘȝİȡȚȞȑȢ IJȠȣ ȝʌİIJȩȞ. Ǿ
ʌȡȦIJȠȤȡȚıIJȚĮȞȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ (46) șİȦȡİȓIJĮȚ ıȣȞȑȤİȚȐ IJȘȢ, țĮșȫȢ ȑȤİȚ ȑȞIJȠȞĮ
ȡȦȝĮȧțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ. (ʌ.Ȥ. Ș ȡȦȝĮȧțȒ ȕĮıȚȜȚțȒ).
ȈIJȘȞ ǹȞĮȖȑȞȞȘıȘ, IJĮ ȡȦȝĮȧțȐ ȝȞȘȝİȚĮțȐ țIJȓȡȚĮ ĮʌȠIJȑȜİı ĮȞ ʌȡȩIJȣʌĮ ȑȝʌȞİȣıȘȢ ȖȚĮ
IJȠȣȢ ıȪȖȤȡȠȞȠȣȢ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ. (ȀĮȣIJĮȞIJȗȩȖȜȠȣ, ȉıȓȜİȡ).
ǼȆǿȁȅīǾ ȉǾȈ ĬǼȈǾȈ ȈȉǾȃ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ (4
ȈȘȝĮȞIJȚțȩ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ İȓȞĮȚ Ș IJȠʌȠșİıȓĮ ʌȠȣ İʌȚȜȑȖİIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJĮıțİȣȒ İȞȩȢ

șȡȘıțİȣIJȚțȠȪ țIJȚȡȓȠȣ, ȩʌȦȢ Ƞ ȞĮȩȢ. Ǿ ĮȟȓĮ IJȘȢ IJȠʌȠșİıȓĮȢ ıȤİIJȓȗİIJĮȚ ȐȝİıĮ ȝİ IJȠ
ijȣıȚțȩ IJȠʌȓȠ țĮȚ ȝİ ʌĮȝʌȐȜĮȚȠȣȢ șȡȘıțİȣIJȚțȠȪȢ ıȣȝȕȠȜȚıȝȠȪȢ. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ
Scully, Ș ıȤȑıȘ IJȠȣ IJȠʌȓȠȣ ȝİ IJȘȞ İȚįȚțȒ șȑıȘ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢ ĮȞȚȤȞİȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
ʌȡȠȧıIJȠȡȓĮ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ İȜȜȘȞȚıIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ. (ʌ.Ȥ. ȂȣțȒȞİȢ).
Ǿ ıȤȑıȘ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ĮȡȤĮȓȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ ȞĮȠȪ țĮȚ IJȠȣ ȖȪȡȦ IJȠʌȓȠȣ, ĮʌĮıȤȩȜȘıİ IJȠ
ȋȐȚȞIJİȖȖİȡ, ıIJȘȞ µȀĮIJĮȖȦȖȒ IJȠȣ DzȡȖȠȣ ȉȑȤȞȘȢ¶.
[Ǿ șȑıȘ IJȠȣ ĮȡȤĮȓȠȣ ȞĮȠȪ ȝȑıĮ ıIJȘ ijȪıȘ
DzȞĮ ȠȚțȠįȩȝȘȝĮ, ȑȞĮȢ ȞĮȩȢ įİȞ ĮȞĮʌĮȡȚıIJȐ IJȓʌȠIJİ, ĮʌȜȫȢ ıIJȑțİIJĮȚ, ʌİȡȚțȜİȓȞȠȞIJĮȢ
IJȘ ȝȠȡijȒ IJȠȣ șİȠȪ, İțșȑIJȠȞIJȐȢ IJȘȞ ȝȑıĮ ıIJȘȞ ȚİȡȒ ʌİȡȚȠȤȒ. Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣ șİȠȪ
İȓȞĮȚ Ș İʌȑțIJĮıȘ țĮȚ Ș ıȣȞȩȡİȣıȘ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ıIJȘȞ ȚİȡȩIJȘIJĮ.
ȅ ȞĮȩȢ ʌȡȦIJȠıȣȞȐʌIJİȚ țĮȚ ıȣȜȜȑȖİȚ IJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ IJȦȞ ȠįȫȞ țĮȚ IJȦȞ ıȤȑıİȦȞ, ȩʌȠȣ
(49) įȚĮȝȠȡijȫȞİIJĮȚ IJȠ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ʌİʌȡȦȝȑȞȠ. Ǿ ȑțIJĮıȘ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ıȤȑıİȦȞ İȓȞĮȚ Ƞ
țȩıȝȠȢ IJȦȞ ǼȜȜȒȞȦȞ]
Ǿ ȅȇīǹȃȍȈǾ ȉȍȃ ȅǿȀǿȈȂȍȃ (50)
ǺĮıȚțȩ ıȣȝʌȜȒȡȦȝĮ IJȘȢ ĮȡȤĮȚȠİȜȜȘȞȚțȒȢ țĮȚ ȡȦȝĮȧțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ĮʌȠIJİȜİȓ Ƞ
IJȡȩʌȠȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ IJȦȞ ĮȡȤĮȓȦȞ ȠȚțȚıȝȫȞ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ IJȘȢ șȑıȘȢ ȒIJĮȞ IJȑIJȠȚĮ ȫıIJİ ȞĮ
İȟĮıijĮȜȓȗİIJĮȚ Ƞ ıȦıIJȩȢ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıȝȩȢ, Ș ȪįȡİȣıȘ, Ș ıȤȑıȘ ȝİ IJȚȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ,
IJĮ įȓțIJȣĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ, țĮȚ țȣȡȓȦȢ, Ș ĮȝȣȞIJȚțȒ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ. (ʌ.Ȥ. ǹșȒȞĮ țĮȚ ȂĮțȡȐ
ȉİȓȤȘ).
ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȪȠ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ ȠȚțȚıȝȫȞ :
1.ǹȣIJȠȓ ʌȠȣ ıȤȘȝĮIJȓıIJȘțĮȞ țĮȚ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțĮȞ µȠȡȖĮȞȚțȐ¶, įȘȜĮįȒ ijȣıȚțȐ,
ıIJĮįȚĮțȐ, ȝİ ĮțĮȞȩȞȚıIJȠȣȢ įȡȩȝȠȣȢ țĮȚ ȠȚțȩʌİįĮ, ȩʌȦȢ Ș ǹșȒȞĮ. ȆĮȡȐ IJĮ ȜĮȝʌȡȐ
ȝȞȘȝİȓĮ IJȘȢ (51) ȒIJĮȞ ȤIJȚıȝȑȞȘ ıĮȞ ȤȦȡȚȩ, ȝİ ʌȣțȞȑȢ ȠȝȐįİȢ ȝȚțȡȫȞ ıʌȚIJȚȫȞ țĮȚ
ĮțĮȞȩȞȚıIJȠȣȢ, ıIJİȞȠȪȢ įȡȩȝȠȣȢ. ĭȣıȚțȐ įİȞ ȑȜİȚʌĮȞ IJĮ ʌȠȜȣIJİȜȒ ıʌȓIJȚĮ.
2.ǹȣIJȠȓ ʌȠȣ ȤIJȓıIJȘțĮȞ ȝİ ȠȝȠȚȩȝȠȡijȠ, ȖİȦȝİIJȡȚțȩ ıȤȑįȚȠ, ȝİ İȣșȪȖȡĮȝȝȠȣȢ
įȡȩȝȠȣȢ ʌȠȣ ıȤȘȝĮIJȓȗȠȣȞ ȓıĮ ȠȚțȠįȠȝȚțȐ IJİIJȡȐȖȦȞĮ. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ İȣȑȜȚțIJȠ
ıȪıIJȘȝĮ, ʌȠȣ İʌȑIJȡİʌİ IJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ țİȞIJȡȚțȒȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ȝİ įȘȝȩıȚĮ țIJȓȡȚĮ ȖȪȡȦ
Įʌȩ IJȘȞ ĮȖȠȡȐ țĮșȫȢ țĮȚ IJȘ ıIJȑȖĮıȘ ȝİ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ țȡȚIJȒȡȚĮ. ǹȣIJȩ IJȠ IJİȜİȣIJĮȓȠ
ȠȞȠȝȐȗİIJĮȚ µǿʌʌȠįȐȝİȚȠ¶ Įʌȩ IJȠ ȝȘȤĮȞȚțȩ ǿʌʌȩįĮȝȠ ʌȠȣ IJȠ İijȐȡȝȠıİ ĮȡȤȚțȐ ıIJȘ
ȂȓȜȘIJȠ țĮȚ țĮIJȩʌȚȞ ıİ įȚȐijȠȡİȢ ȐȜȜİȢ ʌȩȜİȚȢ. ǼȟȣʌȘȡİIJİȓ ʌȡĮțIJȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ, ȖȚĮ
ȖȡȒȖȠȡȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ µȞȑȦȞ ʌȩȜİȦȞ¶ (ıIJȡĮIJȩʌİįĮ Ȓ ĮʌȠȚțȓİȢ). ȂȑıȦ IJȦȞ ȡȦȝĮȧțȫȞ
ʌȩȜİȦȞ, IJȠ ıȪıIJȘȝĮ ĮȣIJȩ įȚĮįȩșȘțİ ıİ ȩȜȘ IJȘȞ ĮȣIJȠțȡĮIJȠȡȓĮ.
ȉȠ IJȣʌȚțȩ ıȤȑįȚȠ ȠȚțȓĮȢ, ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ įȦȝȐIJȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮIJȐııȠȞIJĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ȝȚĮ
țİȞIJȡȚțȒ ĮȣȜȒ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș țȪȡȚĮ ʌȘȖȒ ijȦIJȩȢ țĮȚ ĮİȡȚıȝȠȪ. Ǿ ȠȚțȓĮ İȓȞĮȚ (52)
İıȦıIJȡİijȒȢ, ʌȡȠıIJĮIJİȪȠȞIJĮȢ IJȘȞ ȚįȚȦIJȚțȒ ȗȦȒ IJȦȞ țĮIJȠȓțȦȞ. ȉȠ ȖİȞȚțȩ ıȤȒȝĮ İȓȞĮȚ
IJİIJȡȐȖȦȞȠ ȝİ įȪȠ ȕĮıȚțȠȪȢ IJȪʌȠȣȢ įȦȝĮIJȓȦȞ țĮȚ ʌȡȠșȐȜĮȝȠ. ȆȡȠıIJȐįĮ ȜȑȖİIJĮȚ Ƞ
ʌȡȠșȐȜĮȝȠȢ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıİ ȑȞĮ įȦȝȐIJȚȠ țĮȚ ȆĮıIJȐįĮ, Ƞ ʌȡȠșȐȜĮȝȠȢ ʌȠȣ
ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıİ įȪȠ. ǼȟȦIJİȡȚțȐ IJȠ ıʌȓIJȚ įİȞ ȑȤİȚ țĮșȩȜȠȣ ĮȞȠȓȖȝĮIJĮ İțIJȩȢ Įʌȩ IJȘȞ
İȓıȠįȠ țĮȚ țĮȜȪʌIJİIJĮȚ ȝİ țİȡĮȝȓįȚĮ.
[ȈȣıȤȑIJȚıȘ ıʌȚIJȚȠȪ ȝİ ȠȚțȚıȝȩ ± ī. ȁȐȕȕĮȢ
Ǿ ʌİȚșĮȡȤȘȝȑȞȘ ĮȜȜȐ İȪțĮȝʌIJȘ įȚȐIJĮȟȘ IJȘȢ țȐIJȠȥȘȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȚ ȠȚțȠįȠȝȚțȑȢ ȝȐȗİȢ
IJȠȣ ȠȚțȚıȝȠȪ, įİȓȤȞȠȣȞ IJȘȞ ʌȐȖȚĮ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ IJȦȞ ǼȜȜȒȞȦȞ. ȅ ȝȠȡijȠȜȠȖȚțȩȢ ĮȣIJȩȢ
įȣȧıȝȩȢ İțijȡȐȗİȚ IJȠ ıijȣȖȝȩ İȞȩȢ ȗȦȞIJĮȞȠȪ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ ʌȠȣ įȑȤİIJĮȚ, ĮijȠȝȠȚȫȞİȚ țĮȚ
ȝİIJĮʌȜȐșİȚ ĮȞIJȓșİIJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ, țȐȞȠȞIJȐȢ IJĮ įȚțȐ IJȠȣ ȝİ ȝȚĮ ȞȑĮ ıȪȞșİıȘ. ȉȠ ȐIJȠȝȠ
țĮȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ İȞIJȐııȠȞIJĮȚ ıİ įȘȝȠțȡĮIJȚțȒ ȚİȡĮȡȤȓĮ ʌȠȣ ȣȜȠʌȠȚİȓIJĮȚ țĮȚ İțijȡȐȗİIJĮȚ
ȝİ IJȘ ȝȞȘȝİȚĮțȒ țĮȚ ʌȠȜȣIJİȜȒ İȝijȐȞȚıȘ IJȦȞ įȘȝȩıȚȦ Ȟ țIJȚȡȓȦȞ ıİ ĮȞIJȚįȚĮıIJȠȜȒ ȝİ
IJȘ ȜȚIJȩIJȘIJĮ IJȦȞ ȚįȚȦIJȚțȫȞ]

ȈȊīȋȇȅȃǼȈ ǼȆǿǻȇǹȈǼǿȈ ȉǾȈ ȀȁǹȈǿȀǾȈ ȆȅȁǼȅǻȅȂǿǹȈ (54)
ȂİIJȐ IJȠ ȂİıĮȓȦȞĮ, IJȠ ǿʌʌȠįȐȝİȚȠ ıȪıIJȘȝĮ ȣȚȠșİIJİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǹȞĮȖȑȞȞȘıȘ țĮȚ
ijIJȐȞİȚ ıIJȘ ȞİȠțȜĮıȚțȒ ʌȩȜȘ. Ǿ ıȪȖȤȡȠȞȘ ǹșȒȞĮ, ȠȡȖĮȞȫșȘțİ ȝİ ȕȐıȘ IJȠ µȈȤȑįȚȠȞ
ǹșȘȞȫȞ¶, IJȦȞ ȈIJĮȝȐIJȘ ȀȜİȐȞșȘ țĮȚ ǼįȠȣȐȡįȠȣ ȈȐȠȣȝʌİȡIJ. ǹʌȠIJİȜȠȪȞIJĮȞ Įʌȩ ȑȞĮ
ȠȡșȠȖȫȞȚȠ IJȡȓȖȦȞȠ ȝİ IJȘȞ ȅȝȩȞȠȚĮ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ țĮȚ IJȘȞ ʌȜĮIJİȓĮ ȈȣȞIJȐȖȝĮIJȠȢ țĮȚ
IJȠȣ ȀİȡĮȝİȚțȠȪ ıIJȚȢ įȪȠ ȐțȡİȢ. Ǿ ǹșȒȞĮ ȩȝȦȢ ȒIJĮȞ ȝȚĮ ʌȩȜȘ (55) ʌȠȣ
ʌȡȠıĮȡȝȠȗȩIJĮȞ ıIJȠ ȞȑȠ IJȘȢ ȡȩȜȠ ȦȢ ʌȡȦIJİȪȠȣıĮ.
[Ǿ ĮȡȤȚțȒ ȝȠȡijȒ IJȘȢ ǹșȒȞĮȢ ȦȢ ȞȑĮ ʌȡȦIJİȪȠȣıĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞIJĮȞ 4 ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȑȢ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ :
-IJĮ µțĮȜȜȚȝȐȡȝĮȡĮ¶
-IJĮ ȝİȖĮȜȠĮıIJȚțȐ ȝȑȖĮȡĮ
-IJĮ ȝȚțȡȠĮıIJȚțȐ IJȘȢ ȆȜȐțĮȢ
-IJĮ İȡȖĮIJȚțȐ țĮȚ ĮȣșĮȓȡİIJĮ țIJȓıȝĮIJĮ ıIJȚȢ ʌĮȡȣijȑȢ IJȘȢ ʌȩȜȘȢ «Ȗțȑ IJȠ»
ǹʌȩ IJȘȞ țȠȡȣijȒ IJȘȢ ʌȣȡĮȝȓįĮȢ ȝȑȤȡȚ IJȘ ȕȐıȘ ȤȐȞȠȞIJĮȚ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ
ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ. ȉĮ ʌȠȜȣIJİȜȒ įȠȝȚțȐ ȣȜȚțȐ (ȝȐȡȝĮȡȠ) ĮȞIJȚțĮșȓıIJĮȞIJĮȚ Įʌȩ
ijșȘȞȩIJİȡĮ (İʌȚȤȡȓıȝĮIJĮ, IJıĮIJȝȐįİȢ). Ǿ ʌȠȚȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȝȑıȘȢ țĮIJĮıțİȣȒȢ ȒIJĮȞ ʌȠȜȪ
ȤĮȝȘȜȒ, țĮșȫȢ IJĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ İȓȤĮȞ İȜȜȚʌİȓȢ ȖȞȫıİȚȢ, İȜȜȚʌȒ ȝȑıĮ, İȞȫ
ʌĮȡȠȣıȚȐıIJȘțĮȞ țİȡįȠıțȩʌȠȚ. ]
ȉȠ ȚʌʌȠįȐȝİȚȠ ıȪıIJȘȝĮ ȖȠȘIJİȪİȚ IJȠȣȢ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ IJȠȣ µȝȠȞIJȑȡȞȠȣ țȚȞȒȝĮIJȠȢ¶ ıIJȚȢ
ĮȡȤȑȢ IJȠȣ 20Ƞȣ ĮȚ. țĮȚ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ȖȚĮ ȝȠȞIJȑȡȞİȢ ʌȩȜİȚȢ. ȅ ʌȠȜİȠįȩȝȠȢ
ȀȦȞıIJĮȞIJȓȞȠȢ ǻȠȟȚȐįȘȢ İʌȘȡİȐȗİIJĮȚ ȑȞIJȠȞĮ Įʌȩ IJȚȢ ĮȡȤĮȓİȢ İȜȜȘȞȚțȑȢ ʌȩȜİȚȢ țĮȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĮȞȐȜȠȖĮ ıȤȒȝĮIJĮ ıIJĮ ıȤȑįȚȐ IJȠȣ.
ǿǻǼȅȁȅīǿǹ Ȁǹǿ ȆȇȅȈǹȇȂȅīǾ Ȉȉȅȃ ȉȅȆȅ (57)
Ǽįȫ ʌĮȡİȝȕȐȜȜȠȞIJĮȚ įȪȠ șȑȝĮIJĮ : Ș ȚįİȠȜȠȖȚțȒ țȐȜȣȥȘ IJȠȣ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ ıIJȘȞ
ǼȜȜȐįĮ țĮȚ Ș ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ IJȠȣ ıIJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.
[ǼȟİȣȡȦʌĮȧıȝȩȢ țĮȚ IJȑȤȞȘ ıIJȘ ȞİȩIJİȡȘ ǼȜȜȐįĮ
Ǿ IJȑȤȞȘ įİȞ İȓȤİ ıȘȝĮıȓĮ ȦȢ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ, ĮȜȜȐ ȦȢ ȞȑȠ ıIJȠȚȤİȓȠ ʌȡȠȩįȠȣ, Ș ȑȞȞȠȚĮ
IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȝʌĮȚȞİ İʌȚIJĮțIJȚțȐ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıIJȘ įȪıȘ. ȈIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ĮʌȠțIJȠȪıİ
ȚįȚĮȓIJİȡȠ ȞȩȘȝĮ ȖȚĮIJȓ ȒIJĮȞ IJȠ ȝȑıȠ ʌȠȣ șĮ ȑijİȡȞİ IJȠȣȢ DzȜȜȘȞİȢ ʌȚȠ țȠȞIJȐ ıIJȠ ıIJȩȤȠ
IJȠȣȢ, IJȠȞ İȟİȣȡȦʌĮȧıȝȩ. ȂȩȞȠ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȠȞ İȟİȣȡȦʌĮȧıȝȩ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș
ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ıIJȘȞ ǹȡȤĮȓĮ ǼȜȜȐįĮ țĮȚ IJȚȢ ĮȟȓİȢ IJȘȢ. ]
ȍȢ ʌȡȠȢ IJȘȞ ȚįİȠȜȠȖȚțȒ țȐȜȣȥȘ, Ș İʌȦįȩȢ ȒIJĮȞ µȘ İʌȚıIJȡȠijȒ IJȦȞ IJİȤȞȫȞ (Ȓ IJȦȞ
ȂȠȣıȫȞ) ıIJȘȞ țȠȚIJȓįĮ IJȠȣȢ¶. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ șĮȣȝȐıȚȠ ȚįİȠȜȩȖȘȝĮ İȣȡȦʌĮȧțȒȢ
ʌȡȠıȑȜİȣıȘȢ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪıİ ȝȚĮ ȤȡȒıȚȝȘ ȖȚĮ IJȘȞ ʌİȡȓıIJĮıȘ İȚțȩȞĮ. ȅȚ IJȑȤȞİȢ
ʌȠȣ ȐȞșȘıĮȞ ıIJȘȞ ĮȡȤĮȓĮ ǼȜȜȐįĮ, ĮȞĮȖțȐıIJȘțĮȞ ȞĮ ȝİIJĮȞĮıIJİȪıȠȣȞ ȩIJĮȞ İțİȓȞȘ
ıțȜĮȕȫșȘțİ. ǹȞ țĮȚ ȣʌȑıIJȘıĮȞ ĮȜȜĮȖȑȢ țĮȚ ʌĮȡĮȝȠȡijȫıİȚȢ, (5 ȑȝİȚȞĮȞ
ĮȣșİȞIJȚțȑȢ țĮȚ IJȫȡĮ İʌȑıIJȡİijĮȞ ıIJȘȞ ʌĮIJȡȓįĮ ȝİ ıIJȩȤȠ ȞĮ ĮʌȠȕȐȜȜȠȣȞ IJĮ ȟȑȞĮ
ıIJȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȞĮ ȜȐȝȥȠȣȞ ȩʌȦȢ ʌȡȫIJĮ.
ǵʌȦȢ ijĮȓȞİIJĮȚ, Ƞ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ įİȞ ȒIJĮȞ țȐIJȚ ȟȑȞȠ ʌȠȣ İʌȚȕȜȒșȘțİ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ,
ĮȜȜȐ Ș ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ İȖȖȪȘıȘ IJȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȠ ʌĮȡ ȩȞ țĮȚ IJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ.
DZȜȜȦıIJİ ĮȣIJȩ ijĮȓȞİIJĮȚ țĮȚ Įʌȩ IJȠ ȩȞȠȝĮ. ȉȩIJİ įİȞ ȣʌȒȡȤİ Ƞ ȩȡȠȢ µȞİȠțȜĮıȚțȩ¶,
ĮȜȜȐ µİȜȜȘȞȚțȩ¶, ȤȦȡȓȢ ȤȡȠȞȚțȒ IJĮȪIJȚıȘ.
ȆȍȈ ǼȆǿǻȇǹ Ǿ ȆȇȅȅǻȅȈ ȉǾȈ īȃȍȈǾȈ ȈȉǾȃ ȆȇǹȄǾ

Ǿ ȑȡİȣȞĮ IJȘȢ ǹȡȤĮȚȩIJȘIJĮȢ ĮȞĮʌIJȪııİIJĮȚ įȚĮȡțȫȢ țĮșȫȢ ȑȡȤȠȞIJĮȚ ıIJȠ ijȦȢ ȞȑĮ
İȣȡȒȝĮIJĮ, ȩʌȦȢ ȠȚ ȕĮıȚȜȚțȠȓ IJȐijȠȚ IJȘȢ ǺİȡȖȓȞĮȢ. ǹȞȐȜȠȖȘ ıȘȝĮıȓĮ ȑȤȠȣȞ țĮȚ ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ ǹțȡȩʌȠȜȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ıȤİIJȚțȑȢ
µĮʌȠțĮȜȪȥİȚȢ¶ IJȠȣ ȂĮȞȩȜȘ ȀȠȡȡȑ. ǹʌȑįİȚȟİ ʌȠȚĮ ȒIJĮȞ Ș ȝȠȡijȒ IJȠȣ
țĮIJİıIJȡĮȝȝȑȞȠȣ ĮȞĮIJȠȜȚțȠȪ IJȠȓȤȠȣ, İȟİȡİȪȞȘıİ IJȘ ȕȐıȘ IJȠȣ ȆȡȠʌĮȡșİȞȫȞĮ (IJȠ
ȤIJȓıȚȝȩ IJȠȣ įȚĮțȩʌȘțİ Įʌȩ IJȘȞ ĮʌİȚȜȠȪȝİȞȘ İȚıȕȠȜȒ IJȠȣ ȄȑȡȟȘ). ǵȜȘ ĮȣIJȒ Ș
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ (60) ıIJȠ ȕȚȕȜȓȠ IJȠȣ ȀȠȡȡȑ µĮʌȩ IJȘȞ ȆİȞIJȑȜȘ ıIJȠȞ
ȆĮȡșİȞȫȞĮ¶.
[ȅȚ IJȪȤİȢ IJȦȞ ȝȞȘȝİȓȦȞ IJȘȢ ǹțȡȩʌȠȜȘȢ ıIJȘ ȡȠȒ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ, įȚĮȕȐıIJİ IJȘȞ
ʌİȡȚȖȡĮijȒ IJȠȣ ȀȠȡȡȑ.]
ȉȫȡĮ șĮ įȠȪȝİ ʌȦȢ İțijȡȐıIJȘțİ Ș ʌȡȩȠįȠȢ IJȘȢ ȖȞȫıȘȢ ıIJȘȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ʌȡȐȟȘ.
ǹʌȩ IJȘ ȝȚĮ ȝİȡȚȐ ȑȤȠȣȝİ IJȑIJȠȚİȢ ĮȞĮțĮȜȪȥİȚȢ ʌȠȣ İȟȐʌIJȠȣȞ IJȘ ijĮȞIJĮıȓĮ țĮȚ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ IJȘȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ țȐșİ İʌȠȤȒȢ ȦȢ ȝȩįĮ. ǹʌȩ IJȘȞ ȐȜȜȘ ȑȤȠȣȝİ
İʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ, İʌİȚįȒ Ș İʌȠȤȒ IJȠ ĮȞĮȗȘIJȐ. īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, Ș țȜĮıȚțȒ
IJȑȤȞȘ IJȠȣ 5Ƞȣ ĮȚ. įİ șİȦȡİȓIJĮȚ ʌȐȞIJĮ țȠȡȣijĮȓĮ. ȉĮ İʌĮȞĮıIJĮIJȚțȐ țȚȞȒȝĮIJĮ IJȠȣ 2Ƞȣ
ĮȚ. ıIJȡȑijȠȞIJĮȚ ʌȡȠȢ IJȠ ĮȡȤĮȧțȩ țĮȚ ʌȡȦIJȩȖȠȞȠ, ȩʌȦȢ Ș ȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ
IJĮȣIJȓȗİIJĮȚ ȝİ IJĮ ȞȘıȚȫIJȚțĮ ıʌȓIJȚĮ IJȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ. DZȡĮ, ȠȚ ĮȚıșȘIJȚțȑȢ ʌȡȠIJȚȝȒıİȚȢ IJȠȣ
țȠȚȞȠȪ, İȓȞĮȚ ĮȞȐȜȠȖİȢ ȝİ IJȘȞ ʌȜȘȡȠijȩȡȘıȘ țĮȚ IJȠȞ İșȚıȝȩ ıİ ȞȑİȢ ʌȡȠIJȐıİȚȢ. ǹȣIJȩ
ȕȡȓıțİȚ İijĮȡȝȠȖȒ (61) ıIJĮ ȞİȠțȜĮıȚțȐ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ. īȚĮ ȝİȖȐȜȠ įȚȐıIJȘȝĮ ȠȚ
ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ ĮȞIJȚȖȡȐijȠȣȞ (Ȓ ȚıȤȣȡȓȗȠȞIJĮȚ ȩIJȚ ĮȞIJȚȖȡȐijȠȣȞ) ĮȣIJȠȪıȚĮ țIJȓȡȚĮ, ȩʌȦȢ Ș
ǹțȡȩʌȠȜȘ. ǹțȩȝĮ țĮȚ ıʌȓIJȚĮ įĮȞİȓȗȠȞIJĮȞ IJȝȒȝĮIJĮ ĮȡȤĮȓȦȞ ȝȞȘȝİȓȦȞ. ȈIJĮįȚĮțȐ
ĮȣIJȩ ȝİȚȫȞİIJĮȚ, ȩIJĮȞ Ș ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ įȑȤİIJĮȚ ʌȚȠ ıȪȖȤȡȠȞİȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ
Įʌȩ IJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ.
ǹȇȋǹǿǹ Ȁǹǿ ȃǼȅȀȁǹȈǿȀǾ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ
ȅ ȁȪıĮȞįȡȠȢ ȀĮȣIJĮȞIJȗȩȖȜȠȣ (64) ıİ ȝȚĮ ıİȚȡȐ ʌĮȞȘȖȣȡȚțȫȞ ʌȠȣ İțijȫȞȘıİ ıIJȠ
ȆȠȜȣIJİȤȞİȓȠ, IJȩȞȚȗİ ıȣȞİȤȫȢ IJȘȞ µİȜȜȘȞȚțȒ IJȑȤȞȘ¶ ȦȢ ȚįİȠȜȠȖȓĮ. ȀĮȚ IJĮ įȚțȐ IJȠȣ
ȑȡȖĮ ȩȝȦȢ (65) įİȞ ȒIJĮȞ ʌȐȞIJĮ ʌȚıIJȐ ıIJȠ țȜĮıȚțȩ ȚįİȫįİȢ, ʌȡȐȖȝĮ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȩ
țĮșȫȢ İțʌĮȚįİȪIJȘțİ ıİ İȣȡȦʌĮȧțȒ ĮțĮįȘȝȓĮ IJİȤȞȫȞ. ȅȚ ĮȞIJȚijȐıİȚȢ ȖȓȞȠȞIJĮȚ
İȞIJȠȞȩIJİȡİȢ ıIJȘ ıȤİįȓĮıȘ İțțȜȘıȚȫȞ IJȠ 19Ƞ ĮȚ.
ȀĮșȫȢ ʌȡȠȤȦȡȠȪȝİ ʌȡȠȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ĮȚ. Ș țĮIJĮȖȦȖȒ IJȦȞ İʌȚįȡȐıİȦȞ ʌĮȪİȚ ȞĮ
ĮʌĮıȤȠȜİȓ țĮșȫȢ ȠȚ ȞİȩIJİȡİȢ İȣȡȦʌĮȧțȑȢ IJȐıİȚȢ ȑȤȠȣȞ įȚİȚıįȪıİȚ ȖȚĮ IJĮ țĮȜȐ.
ȀȪȡȚȠȢ İȚıĮȖȦȖȑĮȢ İȓȞĮȚ Ƞ ǼȡȞȑıIJȠȢ ȉıȓȜȜİȡ, ʌȠȣ İȖțĮșȓıIJĮIJĮȚ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ țĮȚ
ȖȓȞİIJĮȚ Ƞ ʌȚȠ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩȢ. ȅ ȉıȓȜȜİȡ ȝİȜİIJȐ ʌȡȠıİțIJȚțȐ IJĮ ĮȡȤĮȓĮ ȝȞȘȝİȓĮ țĮȚ
ʌİȡȞȐİȚ IJȚȢ ȖȞȫıİȚȢ ıIJȘȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȠȣ. ȉĮȣIJȩȤȡȠȞĮ ijȑȡȞİȚ IJȚȢ ʌȚȠ ıȪȖȤȡȠȞİȢ
IJȐıİȚȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, ȖȚĮ ȞĮ įİȓȟİȚ ȩIJȚ İȓȞĮȚ µıȪȖȤȡȠȞȠȢ¶ țĮȚ ȦȢ İʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȓĮȢ
(ʌȫȜȘıȘ IJȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȫȞ ȣȥȘȜȒȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ). ǻȘȝȚȠȣȡȖİȓ șȑĮIJȡĮ,
țĮIJȠȚțȓİȢ țĮȚ ĮȖȠȡȑȢ.
ǻǿǹǻȅȈǾ Ȁǹǿ ǼȆǿȂǼǿȄǿǼȈ ȉȅȊ ȃǼȅȀȁǹȈǿȀǿȈȂȅȊ (67)
ȅ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ İȓȤİ İȣȡİȓĮ įȚȐįȠıȘ ıİ ȩȜĮ IJĮ İȜȜȘȞȚțȐ țȠȚȞȦȞȚțȐ ıIJȡȫȝĮIJĮ.
ȈIJȘȞ ĮțȝȒ IJȠȣ, Ș ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȝȚȝȒșȘțİ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȐ IJĮ µțĮȜȜȚȝȐȡȝĮȡĮ¶ ȝİ
ijșȘȞȩIJİȡĮ ȩȝȦȢ ȣȜȚțȐ. ǻȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțİ ȑIJıȚ ȝȚĮ IJȣʌȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ IJĮȓȡȚĮȗİ ĮʌȩȜȣIJĮ
ıIJȚȢ ıȣȞșȒțİȢ. ǹȣIJȩȢ Ƞ µȜĮȧțȩȢ¶ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ ĮʌȜȠʌȠȚȠȪıİ țĮȚ ʌȡȠıȐȡȝȠȗİ IJȚȢ
țĮIJĮıțİȣȑȢ ȫıIJİ ȞĮ IJĮȚȡȚȐȗȠȣȞ ıİ ȩȜİȢ IJȚȢ İȜȜȘȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ. ȉȠ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ
ȑȝȠȚĮȗİ ȝİȞ ȝİ IJĮ ȟȑȞĮ ʌȡȩIJȣʌĮ, įȚȑșİIJİ ȩȝȦȢ țĮȚ IJȘȞ ʌȠȜȪIJȚȝȘ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮ.

[ȈȘȝĮıȓĮ țĮȚ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ IJȘȢ ȞİȠțȜĮıȚțȒȢ IJȑȤȞȘȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ± Ȇ. ȂȚȤİȜȒȢ]
Ǿ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ ȒIJĮȞ ʌȚȠ ıȪȞșİIJȘ : (6 Ș ȞİȠțȜĮıȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ įȚİȓıįȣıİ
ıIJȘȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȘȢ ȉȠȣȡțȠțȡĮIJȓĮȢ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțĮȞ ȝȚțIJȑȢ ȝȠȡijȑȢ, ʌȠȣ
țĮIJȐ IJȩʌȠȣȢ įȚȑijİȡĮȞ. Ȇ.Ȥ. ıIJȚȢ ȕȠȡȚȞȑȢ İʌĮȡȤȓİȢ ȠȚ İʌȚįȡȐıİȚȢ ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȞ Įʌȩ IJĮ
ǺĮȜțȐȞȚĮ țĮȚ IJȘȞ Ȁ. ǼȣȡȫʌȘ țĮȚ ȩȤȚ Įʌȩ IJȘȞ ǹșȒȞĮ ĮȞ țĮȚ ıȣȝȕȩȜȚȗİ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅȚ ȞİȠțȜĮıȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ (69) ȒIJĮȞ ȝȚțȡȩIJİȡİȢ İțİȓ ʌȠȣ ȣʌȒȡȤİ ȚıȤȣȡȒ IJȠʌȚțȒ
ʌĮȡȐįȠıȘ, İȞȫ ȒIJĮȞ ȝİȖĮȜȪIJİȡİȢ ȩʌȠȣ Ș IJȠʌȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȒIJĮȞ
ĮʌȠįȣȞĮȝȦȝȑȞȘ.
ȈȘȝĮȞIJȚțȩ ȡȩȜȠ ȑʌĮȚȗİ țĮȚ Ș İʌĮijȒ ȝİ IJȠȞ ȑȟȦ țȩıȝȠ : ȠȚ ĮʌȠȝȠȞȦȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
įȚĮIJȒȡȘıĮȞ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ IJȘȞ IJȠʌȚțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ Įʌȩ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ İȓȤĮȞ İȟȦIJİȡȚțȑȢ
İȝʌȠȡȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ, ȩʌȦȢ IJĮ ȜȚȝȐȞȚĮ IJȘȢ ȆİȜȠʌȠȞȞȒıȠȣ țĮȚ IJȦȞ ȞȘıȚȫȞ IJȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ.
ǻİȞ ȑȤİȚ ȝİȜİIJȘșİȓ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȐ Ș ȝİȖȐȜȘ ʌȠȚțȚȜȓĮ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ
IJȠȣ 19Ƞȣ ĮȚ. ǵȝȦȢ Ƞ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ ĮȞĮȗȦȠȖȩȞȘıİ țĮȚ ȕȠȒșȘıİ ıIJȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȘȢ
ʌĮȡĮįȠıȚĮțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ. ǹȣIJȩȢ Ƞ ȜĮȧțȩȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮȢ İȟĮıijȐȜȚȗİ ȝȚĮ ıȣȞȑȤİȚĮ
ȝİ IJȘȞ IJȠȣȡțȚțȒ ʌĮȡȐįȠıȘ, țĮșȫȢ Ƞ IJȡȩʌȠȢ ȗȦȒȢ IJȦȞ ȜĮȧțȫȞ ıIJȡȦȝȐIJȦȞ įİȞ İȓȤİ
ĮȜȜȐȟİȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ. ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ĮȣIJȩ İʌȚıȘȝĮȓȞİȚ Ƞ DZȡȘȢ ȀȦȞıIJĮȞIJȚȞȓįȘȢ,
İțșİȚȐȗȠȞIJĮȢ IJĮ ʌĮȜȚȐ ĮșȘȞĮȧțȐ ıʌȓIJȚĮ.
Ǿ ǼȆǿǺǿȍȈǾ ȉȅȊ ȃǼȅȀȁǹȈǿȀǿȈȂȅȊ ȍȈ ǼȆǿȈǾȂǾ ȉǼȋȃǾ (71)
Ǿ İʌȓıȘȝȘ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȦȞ įȘȝȩıȚȦȞ țIJȚȡȓȦȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȒIJĮȞ Ƞ țĮșĮȡȩȢ
ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠıȝİȓȟİȚȢ. DzȤİȚ ĮʌȩȜȣIJȘ ıȤȑıȘ ȩȝȦȢ ȝİ IJȠ ȩȡĮȝĮ IJȘȢ
ȂİȖȐȜȘȢ ǿįȑĮȢ țĮȚ ȝȩȞȠ ĮȣIJȩȢ IJĮȓȡȚĮȗİ ıIJȠ ȩȡĮȝĮ. Ǿ (72) ʌȡȠIJȓȝȘıȘ ĮȣIJȒ įİȞ
țȐȝijșȘțİ ȠȪIJİ IJȠ ¶30, ȩIJĮȞ ȐȡȤȚıİ ȞĮ ȑȡȤİIJĮȚ Ș ȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ țĮȚ
ıȣȞȑȤȚıİ ȞĮ țȣȡȚĮȡȤİȓ țĮȚ ĮȡȖȩIJİȡĮ, ȑıIJȦ țĮȚ ȝİ ıȣȝȕȚȕĮıȝȠȪȢ Ȓ ĮʌȜȠʌȠȚȒıİȚȢ.
ȆĮȡĮșȑIJȠȞIJĮȚ ʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJĮ. ȉȠ ¶30 Ș ʌȚȠ İȝijĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ IJȠȣ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ
ȣʌȒȡȟİ ıIJȘȞ İʌȓıȘȝȘ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȦȞ įȚĮȖȦȞȚıȝȫȞ. DZȜȜȦıIJİ, ıİ (73) ʌȠȜȜȑȢ Įʌȩ
IJȚȢ ʌȠȜȣțĮIJȠȚțȓİȢ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ İȞıȦȝĮIJȫȞȠȞIJĮȚ țĮșĮȡȐ ĮȡȤĮȓĮ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ
ıIJȚȢ ȩȥİȚȢ. ȉĮ ȓįȚĮ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ IJȚȢ įİțĮİIJȓİȢ ¶50 ± ¶60 ȖȚĮ IJȚȢ ʌȠȜȣțĮIJȠȚțȓİȢ
ȣȥȘȜȫȞ İȚıȠįȘȝȐIJȦȞ.
ȂǼȉǹȆȅȁǼȂǿȀȅȈ ȃǼȅȀȁǹȈǿȀǿȈȂȅȈ (75)
ȅ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ ıȣȞȑȤȚıİ ȞĮ ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ IJȘȞ İʌȓıȘȝȘ İȜȜȘȞȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ
țĮȚ ȝİIJȐ IJȠȞ ʌȩȜİȝȠ. Ǿ ǹȝİȡȚțĮȞȚțȒ ȆȡİıȕİȓĮ, IJȠ ȋȓȜIJȠȞ İțijȡȐȗȠȣȞ IJȘȞ IJȐıȘ ĮȣIJȒ,
ʌȠȣ ȖȡȒȖȠȡĮ IJȣʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ İȟȦIJİȡȚțȑȢ ȝĮȡȝȐȡȚȞİȢ İʌİȞįȪıİȚȢ țĮȚ țȚȠȞȠıIJȠȚȤȓİȢ
ʌȠȣ ʌȡȠıĮȡȝȩıIJȘțĮȞ ıİ țȐșİ İȓįȠȣȢ țIJȓȡȚȠ.
ȉȠ ¶80 (76) ȠȚ ȝİIJĮȝȠȞIJȑȡȞİȢ IJȐıİȚȢ ȠįȒȖȘıĮȞ ıIJȘȞ ȣȚȠșȑIJȘıȘ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ıȣȖȖİȞȚțȫȞ
ȝİ IJĮ țȜĮıȚțȚıIJȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ, ȐȜȜȠIJİ İȚȡȦȞȚțȐ țĮȚ ȐȜȜȠIJİ ĮʌȠıʌĮıȝĮIJȚțȐ. Ȇ.Ȥ. Ș
ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒ įȚĮțȩıȝȘıȘ ȝİ ȑȞĮ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ĮȑIJȦȝĮ țĮȚ ıIJȡȠȖȖȣȜȩ ijİȖȖȓIJȘ.
ĭȣıȚțȐ, ȣʌȒȡȟĮȞ țĮȚ ıȠȕĮȡȐ ȑȡȖĮ (ȟİȞ. ǹȝĮȜȓĮ, IJȠȣ ȃĮȣʌȜȓȠȣ).
ȆȡȚȞ (79) IJȘ įİțĮİIJȓĮ IJȠȣ ¶70, ȖȞȫȡȚıİ ȝİȖȐȜȘ įȚȐįȠıȘ ȝȚĮ ʌȜȘșȦȡȚțȐ ȞİȠȞİȠțȜĮıȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ įȘȝȠijȚȜȒȢ ıIJĮ ȣȥȘȜȐ İȚıȠįȒȝĮIJĮ, ʌȠȣ
ıIJĮįȚĮțȐ įȚİȓıįȣıİ țĮȚ ıİ ȝİıȠĮıIJȚțȑȢ ȗȫȞİȢ. Ǿ ʌȡȠIJȓȝȘıȘ ĮȣIJȒ ıȣȝȕĮįȓȗİȚ ȝİ IJȘȞ
ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJȘȢ ȞİȠțȜĮıȚțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ Įʌȩ IJȠ țȡȐIJȠȢ. ȅįȘȖȘșȒțĮȝİ ȑIJıȚ ıIJȘȞ
ĮʌȠȝȓȝȘıȘ IJȘȢ ĮȣșİȞIJȚțȒȢ ȞİȠțȜĮıȚțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȝİIJĮIJȡȐʌȘțİ ıİ
µȝȩįĮ¶. Ǿ ȝİIJĮȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ İȓȞĮȚ µȚİȡȩıȣȜȘ¶ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȠȞ țȜĮıȚțȚıȝȩ, Ș
ȞİȠ ± ȞİȠțȜĮıȚțȒ ȩȝȦȢ, ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ ȑȜȜİȚȥȘ ȖȞȫıİȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȟȘȖȒıİȦȞ. Ǿ
įȘȝȠijȚȜȓĮ IJȘȢ IJȘȞ ĮʌȠȝȐțȡȣȞİ ȝȠȚȡĮȓĮ Įʌȩ IJȠȞ ĮȣșİȞIJȚțȩ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩ.

ȈȊȃȅȌǾ (81)
Ǿ ȣȚȠșȑIJȘıȘ IJȠȣ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ Įʌȩ IJȠ İʌȓıȘȝȠ țȡȐIJȠȢ ȠȡȓȗİȚ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ
ȞİȩIJİȡȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ. ȅ ȃİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJİȓ țĮȚ Ș ʌȠȡİȓĮ
IJȠȣ ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ ʌȠȜȪ ȝİIJȐ IJȠ 19Ƞ ĮȚ. ǼʌȚȕȚȫȞİȚ ĮȡȤȚțȐ ȦȢ µİțȜİțIJȚıȝȩȢ¶ ȝİIJȐ ȦȢ
µȝȠȞIJȑȡȞȠȢ țȜĮıȚțȚıȝȩȢ¶, µȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȩȢ țȜĮıȚțȚıȝȩȢ¶ țĮȚ ıȒȝİȡĮ, µȞȑȠ ±
ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ¶.
ǼȓįĮȝİ IJȚȢ İʌĮȡȤȚĮțȑȢ İʌȚȝİȚȟȓİȢ ȝİ IJȚȢ ʌĮȜĮȚȩIJİȡİȢ IJȠʌȚțȑȢ ʌĮȡĮįȩıİȚȢ țĮȚ
IJȠȞȓıIJȘțĮȞ ȠȚ įȚĮıIJȐıİȚȢ IJȠȣ µȜĮȧțȠȪ¶ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ, ȩʌȦȢ IJȠȞ ȣȚȠșȑIJȘıĮȞ IJĮ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ĮıșİȞȑıIJİȡĮ ȤȡȫȝĮIJĮ
Ǿ ȚıIJȠȡȓĮ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ʌĮȜȚȞįȡȠȝİȓ ĮȞȐȝİıĮ ıİ ȖİȖȠȞȩIJĮ IJȘȢ
ȝĮțȡȐȢ ĮȣIJȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ. īȓȞİIJĮȚ ȝİșȠįȚțȒ ȝİȜȑIJȘ IJȦȞ ĮȡȤĮȓȦȞ ȝȞȘȝİȓȦȞ ʌȠȣ
ĮȞĮıIJȘȜȫȞȠȞIJĮȚ țĮȚ ȤȡȘıȚȝİȪȠȣȞ ȦȢ ʌȡȩIJȣʌĮ țĮȚ įȚĮıIJĮȣȡȫȞİIJĮȚ ȝİ IJĮ ĮȞIJȚijĮIJȚțȐ
ȡİȪȝĮIJĮ IJȠȣ İȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ. ȉĮ ȡİȪȝĮIJĮ Įȣ IJȐ įȑȤȠȞIJĮȚ IJȠȞ
ȠȡșȠȜȠȖȚıȝȩ IJȠȣ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ, ȤȦȡȓȢ ȩȝȦȢ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌIJȠȣȞ IJȠ ȡȠȝĮȞIJȚıȝȩ IJȘȢ
ȝİıĮȚȦȞȚțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ.
ȅȚ ȝİIJĮʌIJȫıİȚȢ ĮȣIJȑȢ ȝİIJĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȩʌȠȣ ĮȜȜȠȚȫȞȠȞIJĮȚ ȜȩȖȦ
ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ İȟȣʌȘȡİIJȠȪȞ İșȞȚțȠȪȢ ıIJȩȤȠȣȢ. ȆȡȫIJĮ IJȘ ȂİȖȐȜȘ ǿįȑĮ țĮȚ țĮIJȩʌȚȞ
IJȘȞ İįȡĮȓȦıȘ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ıIJȘȞ IJȑȤȞȘ. ȅ ıȣȝȕȠȜȚıȝȩȢ IJȠȣ
ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ įȚĮIJȘȡİȓIJĮȚ ĮȜȫȕȘIJȠȢ țĮȚ ijșȐȞİȚ ȑȦȢ IJȠ ıȒȝİȡĮ. Ǿ ȤȡȒıȘ IJȠȣ, ȝİ
ȩȜİȢ IJȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ, ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ IJĮȪIJȚıȘȢ ȝİ IJȚȢ ĮȚȫȞȚİȢ ʌȡȠȖȠȞȚțȑȢ ĮȟȓİȢ.
_________________
www.ollthatjazz.gr ȂʌİȓIJİ ȝȑıĮ ȡİ!
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȠȡȣijȒ
§ 
ȋȡȒıIJȘȢ

DzȞIJĮȟȘ: Apr 17, 2007
ǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ: 1986
ȉȩʌȠȢ: ǹșȒȞĮ
ǻȘȝȠıȚİȪșȘțİ: ȉȡȚ Ȉİʌ 09, 2008 9:36 am

ĬȑȝĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ:

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 6 ± ȂȅȃȉǼȇȃǹ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ Ȇȇǿȃ Ȁǹǿ ȂǼȉǹ ȉȅȃ
ȆȅȁǼȂȅ
ǼȚıĮȖȦȖȒ (176)
Ǽįȫ șĮ İȟİIJȐıȠȣȝİ IJȠȞ İʌĮȞĮıIJĮIJȚțȩ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ IJȘȢ ȝȠȞIJȑȡȞĮȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ IJȠȣ
¶30 țĮȚ Ș ĮʌȒȤȘıȒ IJȘȢ ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ țȠȚȞȦȞȓĮ, ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȝİ IJȘȞ ʌȡȩIJİȡȘ
ȣȚȠșȑIJȘıȘ IJȠȣ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȠȪ. Ǿ ȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȒIJĮȞ șİȦȡȘIJȚțȐ ȝȚĮ ȡȒȟȘ
ȝİ IJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ țĮȚ IJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ. īȚĮ ʌȡȫIJȘ ijȠȡȐ įİ ıIJȘȡȚȗȩIJĮȞ ıIJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ,
ĮʌĮȜȜĮııȩIJĮȞ Įʌȩ IJȚȢ ȚįİȠȜȘȥȓİȢ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȚ ʌȡȠȤȦȡȠȪıİ ʌȡȠȢ IJȚȢ
ıȪȖȤȡȠȞİȢ, ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ ȝȠȡijȑȢ. ȉȠ țȒȡȣȖȝĮ ĮȣIJȩ Ȓȡșİ Įʌȩ IJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ țĮȚ
İȚıȑȕĮȜȜİ ȠȡȝȘIJȚțȐ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ țĮIJĮțIJȫȞIJĮȢ IJȠȣȢ ȞȑȠȣȢ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ. Ǿ ĮȞȑȖİȡıȘ
ȞȑȦȞ ıȤȠȜȚțȫȞ țIJȚȡȓȦȞ ȑįȦıİ IJȘȞ İȣțĮȚȡȓĮ. Ǿ ĮȞȑȖİȡıȘ ʌȠȜȣțĮIJȠȚțȚȫȞ ȖȞȫȡȚȗİ
ȝİȖȐȜȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ıIJĮ ĮıIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ. ȅ ȝȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ įȘȝȚȠȪȡȖȘıİ ʌȡȩIJȣʌĮ ĮȞ țĮȚ
ȝİIJȐ IJȠȞ ʌȩȜİȝȠ ȐȜȜĮȟİ ȝȠȡijȒ. DzȖȚȞİ ȜȚȖȩIJİȡȠ İʌĮȞĮıIJĮIJȚțȩȢ țĮȚ įȚĮįȩșȘțİ
țĮșȠȜȚțȐ. ȋȡİȚȐıIJȘțİ ȩȝȦȢ ȞĮ ijIJȐıȠȣȝİ ıIJȠ ¶60 ȖȚĮ ȞĮ ĮȞĮįȣșİȓ ȝȚĮ ȞȑĮ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ, Įʌȩ IJȠȜȝȘȡȠȪȢ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȢ, ʌȠȣ ʌȡȠıʌȐșȘıĮȞ ȞĮ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ IJȠ

ıȪȖȤȡȠȞȠ ȚįȓȦȝĮ ǼȣȡȫʌȘȢ țĮȚ ǹȝİȡȚțȒȢ.
ǹȇȋǹǿȅȁȅīǿǹ ȉȅȊ ȂȅȃȉǼȇȃȅȊ ȀǿȃǾȂǹȉȅȈ (177)
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ʌȠȣ șĮ ȝĮȢ ĮʌĮıȤȠȜȒıİȚ ȑȤİȚ įȚȐȡțİȚĮ 70 ȤȡȩȞȚĮ. ǹȣIJȩ ıȘȝĮȓȞİȚ ʌȦȢ Ș
ȑȞȞȠȚĮ IJȘȢ ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȓĮȢ ȚıȤȪİȚ, ĮțȩȝȘ țȚ ĮȞ IJȠ ȤȡȠȞȚțȩ ȕȐșȠȢ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩ Ȓ IJĮ
İȣȡȒȝĮIJĮ İȓȞĮȚ ȠȡĮIJȐ. Ǿ ĮȓıșȘıȘ IJȠȣ ȤȡȠȞȚțȠȪ ȕȐșȠȣȢ ıȣȞįȣȐȗİIJĮȚ ȝİ IJĮ
ʌȡȠıȦʌȚțȐ ȝĮȢ ȕȚȫȝĮIJĮ. DzIJıȚ ȜȠȚʌȩȞ, įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȡȒȟȘ ȝİ IJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ, ĮȞIJȓșİIJĮ
İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıIJİȞȠȓ įİıȝȠȓ.
ȉȠ µȝȠȞIJȑȡȞȠ țȓȞȘȝĮ¶ ıIJȘȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ ȝİ İʌĮȞĮıIJĮIJȚțȑȢ IJȡȠʌȑȢ
ĮȡȤȚțȐ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ țĮȚ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ¶20 țĮȚ IJȠȣ ¶30 ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, ȩʌȠȣ įȚĮįȓįİIJĮȚ
IJĮȤȪIJĮIJĮ. ȉȠ țȓȞȘȝĮ ĮȣIJȩ ĮȡȞİȓIJĮȚ IJȘȞ IJȣȡĮȞȞȓĮ IJȘȢ ȚıIJ ȠȡȓĮȢ, țȩȕİȚ IJȠȣȢ įİıȝȠȪȢ ȝİ
IJȠ ʌĮȡİȜșȩȞ țȚ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ IJȠ ıȘȝİȓȠ ȝȘįȑȞ.
ȊȆȅǻȅȋǾ ȉȅȊ µȂȅȃȉǼȇȃȅȊ ȀǿȃǾȂǹȉȅȈ¶ ǹȆȅ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǼȈ ȉȅȊ
¶30 (178)
ĭȠȡİȓȢ IJȠȣ ȞȑȠȣ țȚȞȒȝĮIJȠȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ȓįȚȠȚ ȠȚ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ ʌȠȣ İȞȘȝİȡȫȞȠȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȚȢ
ıȪȖȤȡȠȞİȢ İȟİȜȓȟİȚȢ țĮȚ ȕȚȐȗȠȞIJĮȚ ȞĮ IJĮȣIJȚıIJȠȪȞ ȝİ ĮȣIJȑȢ. ȊʌȐȡȤȠȣȞ ȕȑȕĮȚĮ țȚ ĮȣIJȠȓ
ʌȠȣ įȚıIJȐȗȠȣȞ Ȓ ĮʌȠȡȡȓʌIJȠȣȞ IJȘ ȞȑĮ ĮȣIJȒ IJȐıȘ.
[ȈȪȖȤȡȠȞİȢ ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ ȖȚĮ IJȠ țȓȞȘȝĮ IJȘȢ ȝȠȞIJȑȡȞĮȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ± read it]
ȀȅǿȃȍȃǿȀǼȈ ǹȃȉǿǻȇǹȈǼǿȈ Ȉȉȅ ȂȅȃȉǼȇȃǿȈȂȅ (179)
ȅȚ ĮȜȜĮȖȑȢ ıIJȚȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȑȢ ĮȞIJȚȜȒȥİȚȢ ȐȡȤȚıĮȞ ȞĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ țĮȚ IJȘȞ țȠȚȞȒ
ȖȞȫȝȘ, ʌȠȣ ĮȞIJȚįȡȠȪıİ ıIJȠ ȞȑȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ IJȘȢ İȞIJȣʌȦıȚĮțȒȢ ʌȠȜȣțĮIJȠȚțȓĮȢ. ȅȚ
ʌȠȜȣțĮIJȠȚțȓİȢ IJȠȣ ¶30 ʌȡȠțȐȜİıĮȞ ȝİȖȐȜȘ ĮȓıșȘıȘ ĮȞȐȝİıĮ ıIJĮ ȞİȠțȜĮıȚțȐ ıʌȓIJȚĮ.
ǼțʌȡȠıȦʌȠȪıĮȞ ȑȞĮ ȞȑȠ İȓįȠȢ ȗȦȒȢ țȚ ȩȜĮ ĮȣIJȐ ȖȚĮ IJĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞIJȚįȚțȠȪıĮȞ ȠȚ
ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ.
(ȀȡȚIJȚțȒ ıIJȐıȘ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȚȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ IJȠȣ µȝȠȞIJȑȡȞȠȣ țȚȞȒȝĮIJȠȢ¶ (180)
ȈȑȝȞȘ ȆĮʌĮıʌȣȡȓįȘ ± ȀĮȡȠȪȗȠȣ : ʌȡȩıİȟİ IJȚȢ șİȝİȜȚĮțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ, IJȘ ıȣȡȡȠȒ IJȦȞ
ĮȖȡȠIJȚțȫȞ ʌȠȜȚIJȚıȝȫȞ ıIJȚȢ ʌȩȜİȚȢ țĮȚ IJȚȢ İʌȚʌIJȫıİȚȢ IJȘȢ ĮıIJȚțȠʌȠȓȘıȘȢ ıIJ ȠȞ IJȡȩʌȠ
ȗȦȒȢ. ǼʌȚıȘȝĮȓȞİȚ IJȚȢ įȚĮijȠȡȑȢ (İȟĮijȐȞȚıȘ IJȘȢ ǯıȐȜĮȢ µ) țĮȚ ıȣȞįȑİȚ IJȚȢ
ĮʌȠȖȣȝȞȦȝȑȞİȢ ʌȡȠıȩȥİȚȢ ȝİ IJȚȢ ĮȞȑțijȡĮıIJİȢ ĮȞșȡȫʌȚȞİȢ ȝȠȡijȑȢ.
ǾȜȓĮȢ ǾȜȚȠȪ : įȓȞİȚ ȝȚțȡȩIJİȡȘ ȑȝijĮıȘ ıIJȚȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌIJȪııȠȞIJĮȚ
ıIJȚȢ ıȣȞȠȚțȓİȢ, IJȠȞ İȞįȚĮijȑȡİȚ ĮȞ Ƞ ȐȞșȡȦʌȠȢ İȟȣʌȘȡİIJİȓIJĮȚ Įʌȩ IJĮ µțȠȣIJȚȐ¶ IJȘȢ
ıȪȖȤȡȠȞȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ. Ǿ ĮʌȐȞIJȘıȒ IJȠȣ İȓȞĮȚ șİIJȚțȒ. ȉĮ ȞȑĮ ȣȜȚțȐ, ȠȚ IJİȤȞȚțȑȢ,
ȠȚ ȝȠȡijȑȢ, ıȑȕȠȞIJĮȚ IJȘ ȞȑĮ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ. ȀȐșİ ĮȞĮȤȡȠȞȚıȝȩȢ İȓȞĮȚ IJȡĮȖȑȜĮijȠȢ
țĮȚ Ș İȟİȗȘIJȘȝȑȞȘ İȜȜȘȞȠʌȡȑʌİȚĮ, ĮȞİįĮijȚțȒ. ]
ȅȚ ĮȜȜĮȖȑȢ (181) ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐijȠȣȞ ȠȚ įȪȠ ĮȣIJȑȢ ĮʌȩȥİȚȢ, ıȣȞȑȕĮȚȞĮȞ ıİ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȚıIJȠȡȚțȒ ıIJȚȖȝȒ. Ǿ įȚİșȞȒȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ țȡȓıȘ, Ș ȐȞȠįȠȢ IJȠȣ ȞĮȗȚıȝȠȪ,
Ș įȚțIJĮIJȠȡȓĮ IJȠȣ ȂİIJĮȟȐ.
Ǿ İȜȜȘȞȚțȒ țȠȚȞȦȞȓĮ įȑȤIJȘțİ IJȠ ȝȠȞIJȑȡȞȠ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ. ȉȠ
ȝȠȞIJȑȡȞȠ ȒIJĮȞ ʌȚȠ ĮʌȠįȠIJȚțȩ țȚ İțȝİIJĮȜȜİȣȩIJĮȞ țĮȜȪIJİȡĮ IJȠ ȤȫȡȠ. Ǿ țĮIJĮıțİȣȒ
ĮʌȜȠʌȠȚȒșȘțİ, țĮIJĮȡȖȫȞIJĮȢ įĮʌĮȞȘȡȑȢ İȚįȚțȩIJȘIJİȢ țĮȚ ȝİȚȫȞȠȞIJĮȢ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ
İțIJȑȜİıȘȢ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ. ĭȣıȚțȐ įİȞ ĮʌȠȣıȓĮȗİ țĮȚ Ș ȚįİȠȜȠȖȚțȒ ijȩȡIJȚıȘ, IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ
șİȦȡȘIJȚțȐ. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ ǹȞĮıIJȐıȚȠ ȅȡȜȐȞįȠ ıIJȠ ǻȚİșȞȑȢ ıȣȞȑįȡȚȠ IJȦȞ CIAM
ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ IJȠ 1933, Ș ȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȑȤİȚ ĮȞIJȚȖȡȐȥİȚ IJĮ İȜȜȘȞȚțȐ ȞȘıȚȐ țȚ
ĮȣIJȩ IJȘȞ țȐȞİȚ įȚțȒ ȝĮȢ țĮȚ ȩȤȚ ȟİȞȩijİȡIJȘ.
Ǿ ȐʌȠȥȘ ĮȣIJȒ ȑȖȚȞİ įİțIJȒ țĮȚ IJȡȠijȠįȩIJȘıİ IJȘ ıȣȗȒIJȘıȘ ȖȚĮ IJȘ ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ Ȓ ȩȤȚ IJȘȢ

ȝȠȞIJȑȡȞĮȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ. ȊʌȒȡȤİ Ș ȐʌȠȥȘ ʌȦȢ Ș ȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ İȓȞĮȚ
µįȚİșȞȒȢ¶ țĮȚ ȖȚ¶ĮȣIJȩ įİȞ IJĮȚȡȚȐȗİȚ ıIJȚȢ İȜȜȘȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (182) İȞȫ Įʌȩ IJȘȞ ȐȜȜȘ
ʌȜİȣȡȐ ȣʌȠıIJȒȡȚȗİ ʌȦȢ ȒIJĮȞ µıȪȖȤȡȠȞȘ¶ ȐȡĮ IJȦȡȚȞȒ, İȚȜȚțȡȚȞȒȢ țĮȚ ʌȡĮțIJȚțȒ.
Ȉİ ĮȣIJȩ ȠijİȚȜȩIJĮȞ țĮȚ Ș ĮʌȠțȒȡȣȟȒ IJȘȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ȋȓIJȜİȡ țĮȚ ȈIJȐȜȚȞ țĮȚ IJȠ țĮșİıIJȫȢ
IJȠȣ ȂİIJĮȟȐ ijȡȩȞIJȚıİ ȞĮ ȝȘȞ İʌȚȜİȤșİȓ ʌȠIJȑ ȝȠȞIJȑȡȞĮ ȜȪıȘ ıIJȠȣȢ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪȢ ȖȚĮ
IJĮ įȘȝȩıȚĮ țIJȓȡȚĮ.
[ȆȠȜȚIJȚțȒ țĮȚ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ıIJȘ įİțĮİIJȓĮ IJȠȣ ¶30]
Ǿ ȂȅȃȉǼȇȃǹ ǹȇȋǿȉǼȀȉȅȃǿȀǾ ȉȅȊ ¶30 ȈȉǾȃ ȆȇǹȄǾ
Ǿ ȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȑijIJĮıİ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȝİ ȝȚțȡȒ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ Įʌȩ IJȘȞ
ǼȣȡȫʌȘ, ıIJĮ IJȑȜȘ IJȠȣ ¶20. ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ İʌȓıȘȝİȢ įȚĮțȘȡȪȟİȚȢ, įİȞ İȓȤİ IJȓʌȠIJĮ
țȠȚȞȩ ȝİ IJȚȢ ʌĮȜĮȚȩIJİȡİȢ. ǼȟĮijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȠȚ įȚĮțȠıȝȒıİȚȢ, IJĮ țIJȓȡȚĮ ȖȓȞȠȞIJĮȚ ȐȞİIJĮ,
ijȦIJİȚȞȐ țȚ İȟȣʌȘȡİIJȚțȐ ȤȦȡȓȢ IJȓʌȠIJĮ ʌİȡȚIJIJȩ. ȅȚ ȝȠȡijȑȢ ȕĮıȓȗȠȞIJĮȞ ıİ ĮʌȜȠȪȢ,
ȖİȦȝİIJȡȚțȠȪȢ ȩȖțȠȣȢ ʌȠȣ ȖȚĮ IJȠȣȢ İʌȚțȡȚIJȑȢ ȑȝȠȚĮȗĮȞ ȝİ țȠȣIJȚȐ. Ǿ ȠȟȪIJȘIJĮ ĮȣIJȒ
ȝİȚȫșȘțİ ȝİ IJȠ ʌȑȡĮıȝĮ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ țĮȚ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ, İȓIJİ įȚĮIJȘȡȠȪıİ ȑȞĮȞ
µʌȠȣȡȚıȝȩ¶(ĮȣıIJȘȡȒ, ȖİȦȝİIJȡȚțȒ ȝȠȡijȒ) İȓIJİ ıȣȞįȣĮȗȩIJĮȞ ȝİ įȚĮțȠıȝȘIJȚțȐ
ıIJȠȚȤİȓĮ İȞȩȢ ĮʌȜȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ țȜĮıȚțȚıȝȠȪ Ȓ ĮijĮȚȡİIJȚțȠȪ ıIJȚȜ (art deco).
ȂȑȤȡȚ IJȠ 1933 İȓȤĮȞ ȤIJȚıIJİȓ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ ĮȡțİIJȐ ȝȠȞIJȑȡȞĮ țIJȓȡȚĮ, ʌȠȣ İȓȤĮȞ
ȠȡȖĮȞȦșİȓ ıİ ȑțșİıȘ. ȂȑȤȡȚ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ¶30 Ș ȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ İȓȤİ
įȚĮįȠșİȓ ıIJĮ ĮıIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ țĮȚ ıȐȡȦıİ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ țĮIJȐ țȪȝĮIJĮ. Ǿ ȤȡȒıȘ IJȠȣ ıİ
įȘȝȩıȚĮ țIJȓȡȚĮ ȕȠȒșȘıİ IJȘ įȚȐįȠıȒ IJȠȣ, ȩʌȦȢ İȓȤİ ȖȓȞİȚ ʌĮȜȚȩIJİȡĮ ȝİ IJĮ
ȞİȠțȜĮıȚțȐ. ǼȚįȚțȐ ȝİ IJȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȞȑȖİȡıȘȢ ȈȤȠȜȚțȫȞ ȀIJȚȡȓȦȞ ʌȠȣ ıIJȘ
ıȣȞIJȡȚʌIJȚțȒ IJȠȣȢ ʌȜİȚȠȥȘijȓĮ ȒIJĮȞ ȝȠȞIJȑȡȞȠȣ ȪijȠȣȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȞȠıȠțȠȝİȓȦȞ.
ȈIJȘȞ ǹșȒȞĮ țĮȚ IJȘ ĬİııĮȜȠȞȓțȘ (186) Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣ ȝȠȞIJȑȡȞȠȣ țȚȞȒȝĮIJȠȢ ȑȖȚȞİ
ĮȚıșȘIJȒ ȝİ IJȚȢ ʌȠȜȣțĮIJȠȚțȓİȢ. ǻȚȑșİIJĮȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ țȚ ĮȞȑıİȚȢ ʌȠȣ įİ ȕȡȓıțȠȞIJĮȞ ıİ
ʌĮȜȚȐ ıʌȓIJȚĮ țĮȚ ʌȡȩȕĮȜȜĮȞ ȑȞĮ ijȠȣIJȠȣȡȚıIJȚțȩ ȩȡĮȝĮ. Ǿ ȝȠȡijȠȜȠȖȓĮ IJȠȣȢ
ĮțȠȜȠȣșȠȪıİ IJĮ įȚİșȞȒ ȡİȪȝĮIJĮ.
ǵʌȦȢ țĮȚ ıIJȠ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩ (189) Ș ȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ İȚıȤȫȡȘıİ ıİ ȩȜĮ IJĮ
İȚıȠįȒȝĮIJĮ. DzIJıȚ ʌȡȠʌȠȜİȝȚțȐ, Ș ǹșȒȞĮ İȓȤİ IJȘȞ İȚțȩȞĮ ȝȚĮȢ ıȪȖȤȡȠȞȘȢ ʌȩȜȘȢ.
ȂǼȉǹȆȅȁǼȂǿȀǾ ǼȄǼȁǿȄǾ ȉȅȊ ȂȅȃȉǼȇȃǿȈȂȅȊ (190)
Ǿ țĮIJȠȤȒ țȚ Ƞ ǼȝijȪȜȚȠȢ ĮȞȑțȠȥĮȞ IJȘȞ ʌȠȡİȓĮ IJȠȣ ȝȠȞIJȑȡȞȠȣ țȚȞȒȝĮIJȠȢ ʌȠȣ șĮ
İʌȑIJȡİʌİ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȞĮ ijIJȐıİȚ IJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ. ȂİIJȐ IJȠȞ ʌȩȜİȝȠ, Ș ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ įİȞ
İʌȚıIJȡȑijİȚ ıIJĮ ĮıȪȝijȠȡĮ ȞİȠțȜĮıȚțȐ ĮȜȜȐ ȠȪIJİ țĮȚ ıIJĮ µțȠȣIJȚȐ¶ IJȠȣ ¶30. ȅ
ȝȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ ʌȠȣ țĮIJĮțIJȐ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȑȤİȚ ȞĮ țȐȞİȚ ȝİ IJȠȜȝȘȡȑȢ İijĮȡȝȠȖȑȢ ȞȑȦȞ
ȣȜȚțȫȞ, ȩʌȦȢ IJȠ ȝʌİIJȩȞ, IJȠ ȖȣĮȜȓ țĮȚ IJȠ ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ. ȉĮȣIJȩȤȡȠȞĮ, İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ IJĮ
ıȣȡȩȝİȞĮ ȝİIJĮȜȜȚțȐ țȠȣijȫȝĮIJĮ , ȠȚ țĮIJĮıțİȣȑȢ ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ țĮȚ IJȠ ıțȣȡȩįİȝĮ ȖȚĮ
ȞĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įİȤIJİȓ Ș țĮIJĮıțİȣȒ ȝİȖĮȜȪIJİȡĮ ijȠȡIJȓĮ. ȅȚ țĮIJĮıțİȣȑȢ ĮȣIJȑȢ
ĮțȠȜȠȣșȠȪıĮȞ IJȘȞ ȣȥȘȜȒ IJİȤȞȠȜȠȖȓĮ, IJȠ ȓįȚȠ țĮȚ ȠȚ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ. Ȃİ IJȘȞ ʌȡȩȠįȠ
ĮȣIJȒ, ȟİȤȐıIJȘțİ ȩIJȚ ȣʌȒȡȤİ ʌȡȚȞ. ȉȘȞ ʌİȡȓȠįȠ İțİȓȞȘ, Ș ȝȩȞȘ ȐʌȠȥȘ ʌȠȣ
țȣȡȚĮȡȤȠȪıİ ȒIJĮȞ IJȠȣ ȀȫıIJĮ ȂʌȓȡȘ, ʌȠȣ ĮıȤȠȜȠȪȞIJĮȞ ȝİ IJȘ ȞİȠțȜĮıȚțȒ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ.
[ȂİIJĮȖİȞȑıIJİȡȘ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȠȣ «ȝȠȞIJȑȡȞȠȣ țȚȞȒȝĮIJȠȢ» Įʌȩ IJȠȞ ȀȫıIJĮ ȂʌȓȡȘ
ȉȠ ȕȚȕȜȓȠ IJȠȣ µǹȚ ǹșȒȞĮ Įʌȩ IJȠȣ 19Ƞȣ İȚȢ IJȠȞ 20ȠȞ ĮȚ.¶ ȒIJĮȞ IJȠ ȝȩȞȠ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ İȓȤİ
ʌȡȩıȕĮıȘ IJȠ ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȩ İȣȡȪ țȠȚȞȩ. ȅȚ șȑıİȚȢ IJȠȣ įȚĮȝȩȡijȦıĮȞ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȐ
įȪȠ įİțĮİIJȓİȢ. dzIJĮȞ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ĮȡȞȘIJȚțȩȢ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȚȢ ʌȠȜȣțĮIJȠȚțȓİȢ (191) țĮȚ
șİȦȡȠȪıİ ʌȦȢ įĮȞİȓıIJȘțĮȞ IJȘȞ µĮȞȒıȣȤȘ¶ IJİȤȞȠIJȡȠʌȓĮ IJȠȣ ȂȑȞIJİȜıȠȞ (įȚȐıȘȝȠȢ
īİȡȝĮȞȩȢ İȟʌȡİıȚȠȞȚıIJȒȢ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞĮȢ).
ǹȡȞȘIJȚțȩȢ ȒIJĮȞ țĮȚ ıIJȠ Bauhaus İȞȫ ʌȓıIJİȣİ ʌȦȢ Ș ǹșȒȞĮ țĮIJȑȜȘȟİ ıIJȘ µȕȐȞĮȣıȘ¶

ȝȠȡijȒ IJȠȣ ¶30 ʌȠȣ įİȞ Ȑȡİıİ ıİ țĮȞȑȞĮȞ. ȆȐȞIJȦȢ, ȝİIJȐ IJȠ ¶31 ȐȡȤȚıĮȞ ȞĮ ȖȓȞȠȞIJĮȚ
ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȖȚĮ țȐIJȚ țĮȜȪIJİȡȠ țĮȚ Ș ǼȜȜȐįĮ IJİȜȚțȐ İʌȘȡİȐıIJȘțİ Įʌȩ IJȘȞ
ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȠȣ İȟȦIJİȡȚțȠȪ. ]
ȀȣȡȓĮȡȤȘ șȑıȘ (197) ıIJȚȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ İȓȤİ IJȠ ȑȡȖȠ IJȠȣ īĮȜȜȠİȜȕİIJȠȪ Le Corbusier
ıIJȚȢ țĮIJĮıțİȣȑȢ ȝʌİIJȩȞ țĮșȫȢ țĮȚ IJȠȣ īİȡȝĮȞȠȪ Mies van der Rohe ʌȠȣ
ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȐ İȡȖȐıIJȘțİ ıIJȚȢ ǾȆǹ. ȉȠ ȝȩȞȠ ʌȠȣ ȤȡİȚĮȗȩȝĮıIJĮȞ ȒIJĮȞ țȐʌȠȚȠȢ ȖȚĮ
ȞĮ ĮȞĮțĮȜȪȥİȚ IJȠȣȢ DzȜȜȘȞİȢ ʌȡȦIJȠʌȩȡȠȣȢ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ. ǹȣIJȩȢ ȒIJĮȞ Ƞ ȅȡȑıIJȘȢ
ǻȠȣȝȐȞȘȢ.
[Ǿ ʌȡȫIJȘ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȘȢ ȝȠȞIJȑȡȞĮȢ ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
ȅ ȅȡȑıIJȘȢ ǻȠȣȝȐȞȘȢ (198) ȑȖȡĮȥİ IJȠ ʌȡȫIJȠ țİȓȝİȞȠ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȝİIJĮʌȠȜİȝȚțȒȢ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ ıIJĮ ǹȖȖȜȚțȐ. ȀĮIJȩʌȚȞ ȝİIJĮijȡȐıIJȘțİ țĮȚ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ. ȅ ǻȠȣȝȐȞȘȢ
șİȦȡİȓ IJȠȣȢ µȞİȦIJİȡȚıIJȑȢ¶ ijȠȡİȓȢ ʌȡȠȩįȠȣ țĮȚ İȟȑȜȚȟȘȢ İȞȫ İȓȞĮȚ ĮȡȞȘIJȚțȩȢ ĮʌȑȞĮȞIJȚ
ıIJȠȣȢ µȚįĮȜȖȠȪȢ¶ IJȠȣ ʌĮȡİȜșȩȞIJȠȢ.
ȅ ǻȠȣȝȐȞȘȢ țĮIJĮțȡȓȞİȚ İʌȓıȘȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ijȠȡȝĮȜȚıIJȚțȑȢ ȣʌİȡȕȠȜȑȢ țĮȚ Ș ȑȜȜİȚȥȘ
ȝȠȡijȠȜȠȖȚțȒȢ įİȠȞIJȠȜȠȖȓĮȢ. ĬİȦȡİȓ ʌȦȢ Ș ıȦıIJȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ İȝʌİȡȚȑȤİȚ µIJȘ
ȜȚIJȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȘȞ İȚȜȚțȡȓȞİȚĮ ıIJĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ IJȘȞ țĮIJĮıțİȣȒ, IJȘȞ ȑȞIJĮȟȘ ıIJȠ IJȠʌȓȠ țĮȚ
IJȘȞ ȠȡșȠȜȠȖȚıIJȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ʌȠȣ ȣʌĮȖȠȡİȪȠȣȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ¶.]
Ǿ ĮȞIJȓȜȘȥȘ IJȦȞ ĮȡȤȚIJİțIJȩȞȦȞ ĮȣIJȫȞ, ȒIJĮȞ ʌȦȢ ĮȡȖȐ Ȓ ȖȡȒȖȠȡĮ, ȠȚ IJİȤȞȠȜȠȖȚțȑȢ
ʌȡȩȠįȠȚ IJȠȣ İȟȦIJİȡȚțȠȪ șĮ ȑȡȤȠȞIJĮȞ țĮȚ İįȫ. DzIJıȚ, ȩijİȚȜĮȞ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑȥȠȣȞ IJȠ
ȝȑȜȜȠȞ, ȑıIJȦ țĮȚ ȝİ ȤȡȒıȘ ʌȡȦIJȩȖȠȞȦȞ ȝȑıȦȞ.
[ȆȡȠȕȜȒȝĮIJĮ įȠȝȒȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ țĮȚ ıIJȠ ȝȑȜȜȠȞ. DZʌȠȥȘ IJȠȣ ǽİȞȑIJȠȣ]
ȅ İȞșȠȣıȚĮıȝȩȢ (199) IJȦȞ ʌȡȦIJȠʌȩȡȦȞ ȒIJĮȞ ȕȡĮȤȪȢ, ȩȝȦȢ Ș İȜȜȘȞȚțȒ
ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ȖȞȫȡȚıİ ȝİȖȐȜȘ ȐȞșȘıȘ, ȝȑıȦ IJȘȢ ijĮȚȞȠȝİȞȚțȒȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ, IJȘȞ
İȝijȐȞȚıȘ IJȠȣ ȝĮȗȚțȠȪ IJȠȣȡȚıȝȠȪ țĮȚ IJȠ ȝȑȖİșȠȢ IJȦȞ ĮıIJȚțȫȞ țȑȞIJȡȦȞ. ǻȚĮįȩșȘțİ
țĮșȠȜȚțȐ Ș ʌȠȜȣțĮIJȠȚțȓĮ ȝĮȗȓ ȝİ IJĮ țIJȓȡȚĮ ȖȡĮijİȓȦȞ, İȞȫ ȟİȞȠįȠȤİȚĮțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ țȚ
İȟȠȤȚțȑȢ țĮIJȠȚțȓİȢ ȖȑȝȚıĮȞ IJȘȞ ȪʌĮȚșȡȠ
ȅȚ ĮȜȜĮȖȑȢ ĮȣIJȑȢ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȝȑıĮ Įʌȩ ĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȑȢ țĮȚ
ȤȦȡȠIJĮȟȚțȑȢ ȝİȜȑIJİȢ. ǼȚįȚțȐ IJȠ ¶60 ȣʌȒȡȤİ ȠȡȖĮıȝȩȢ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ
țȚ İțʌȠȞȒșȘțĮȞ µȡȣșȝȚıIJȚțȐ¶ ıȤȑįȚĮ țĮșĮȡȐ įȣIJȚțȠȪ IJȪʌȠȣ.
Ǿ İijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣȢ ȒIJĮȞ ʌȠȜȜȑȢ ijȠȡȑȢ ĮȞȑijȚțIJȘ, ʌȡȠıȑijİȡİ ȩȝȦȢ ʌȠȜȪIJȚȝȘ İȝʌİȚȡȓĮ.
ȆȑȡĮ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȞȘIJȚțȒ, ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ Ș șİIJȚțȒ ȐʌȠȥȘ ȖȚĮ IJȘȞ ǹșȒȞĮ.
[ȂȚĮ șİIJȚțȒ ȐʌȠȥȘ ȖȚĮ IJȘȞ ǹșȒȞĮ ȦȢ µȝȠȞIJȑȡȞĮ ʌȩȜȘ¶ IJȠȣ K. Frampton]
ȂĮȗȓ ȝİ IJȠȣȢ (200) ʌĮȜĮȚȩIJİȡȠȣȢ, ĮȞĮįİȓȤșȘțĮȞ țĮȚ ȞȑȠȚ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ. ǹȡȖȩIJİȡĮ
İȝijĮȞȓıIJȘțĮȞ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ IJȘȢ ȝİIJĮ-ȝȠȞIJȑȡȞĮȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ, ʌȠȣ ĮȞIJȚțĮșȚıIJȠȪıİ
IJȘ ȝȠȞIJȑȡȞĮ, Ș ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌȑIJȣȤİ IJȠȣȢ ıIJȩȤȠȣȢ IJȘȢ. ȅȚ IJȐıİȚȢ ĮȣIJȑȢ İʌȚıijȡĮȖȓıIJȘțĮȞ
ıIJȘ ȂʌȚİȞȐȜİ IJȘȢ ǺİȞİIJȓĮȢ IJȠ 1980 țĮȚ ĮȞĮȖȞȦȡȓıIJȘțĮȞ ĮȞİʌȓıȘȝĮ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
(ȊʌȠțĮIJȐıIJȘȝĮ IJȘȢ ǿȦȞȚțȒȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ ıIJȘ ȇȩįȠ).
DZȜȜȘ ȝȚĮ ijȠȡȐ ȜȠȚʌȩȞ Ș ǼȜȜȐįĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ IJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ȖȚĮ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ µıȪȖȤȡȠȞȘ
țĮȚ İʌȓțĮȚȡȘ¶ IJȑȤȞȘ. ȊʌȠıIJȘȡȓȤșȘțİ Ș ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ Įʌȩ IJĮ
įİıȝȐ IJȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ İȞȩȢ įȚİșȞȠȪȢ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȠȪ.
[ȆȡȩıijĮIJİȢ İȟİȜȓȟİȚȢ ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ ± ĭȚȜȚʌʌȓįȘȢ
- ȃȑȠȚ İȡİȣȞȘIJȑȢ ȖȡȐijȠȣȞ ȝȠȞȠȖȡĮijȓİȢ, įȚĮIJȡȚȕȑȢ țĮȚ ȐȡșȡĮ, İȝʌȜȠȣIJȓȗȠȞIJĮȢ IJȘ

ȖȞȫıȘ ȖȚĮ IJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ
- ȆȠȜȜȠȓ ȞȑȠȚ ʌȠȣ ıʌȠȪįĮıĮȞ ıIJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ȖȪȡȚıĮȞ ıIJȘȞ ʌĮIJȡȓįĮ ıȣȞįȑȠȞIJĮȢ IJȘȞ
İȜȜȘȞȚțȒ ȝİ IJȘ įȚİșȞȒ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ
- ǼȞIJȠʌȓıIJȘțĮȞ ȝİIJĮIJȠʌȓıİȚȢ ıIJĮ țIJȓıȝĮIJĮ. ǹȞĮ ʌȜȐıIJȘțĮȞ (201) țĮȚ
ĮʌȠțĮIJĮıIJȐșȘțĮȞ ȚıIJȠȡȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ Ș ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȑȖȚȞİ ȚįȚĮȓIJİȡĮ
ĮȚıșȘIJȒ.
- ȈIJȘȞ ȪʌĮȚșȡȠ, İʌİțIJȐșȘțİ Ș IJȠȣȡȚıIJȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ, ȤȐșȘțĮȞ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȠȓ ȠȚțȚıȝȠȓ
țĮȚ ȩȝȠȡijĮ IJȠʌȓĮ.
ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȣȞȑȕĮȚȞĮȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ țĮȚ ĮıȣȞIJȩȞȚıIJĮ. Ǿ ʌĮȜĮȚȩIJİȡȘ IJȐȟȘ
ʌȡĮȖȝȐIJȦȞ İȓȤİ įȚĮıĮȜİȣIJİȓ.]
ȂİȖȐȜȘ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ȖȞȫȡȚıĮȞ ȠȚ İʌİȝȕȐıİȚȢ ıİ įȘȝȩıȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ, ʌȠȣ ıIJȡȑijȠȞIJĮȚ ıİ
µĮıIJȚțȑȢ ĮȞĮʌȜȐıİȚȢ¶ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ ĮȞĮȕȐșȝȘıȘ IJȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ. ȅȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ĮȣIJȑȢ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ țIJȓıȝĮIJĮ ʌȠȣ ȝİIJȐ IJȠ 1975 ʌȡȠıIJĮIJİȪȠȞIJĮȚ ȦȢ µįȚĮIJȘȡȘIJȑĮ¶. ȅȚ
įȘȝȩıȚȠȚ ȤȫȡȠȚ İȟȦȡĮǸȗȠȞIJĮȚ, țȣȡȓȦȢ ȝİ ʌİȗȠįȡȠȝȒıİȚȢ, ȩʌȦȢ IJȘȢ ǺȠȣțȠȣȡİıIJȓȠȣ.
ǹȞ țĮȚ İȖțĮIJĮȜİȓijșȘțĮȞ ȠȚ İȜʌȓįİȢ ȖȚĮ İȣȡȪIJİȡİȢ İʌİȝȕȐıİȚȢ ıIJȚȢ ʌȩȜİȚȢ, Ș
ĮȞȐʌȜĮıȘ țİȞIJȡȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĮʌȑțIJȘıİ ȝİȖȐȜȘ ĮȓȖȜȘ (ȆȜȐțĮ, ȋĮȞȚȐ ț.Į.).
Ǿ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒ (202) ĮȞȐʌȜĮıȘ ıȣȞįȣȐȗİIJĮȚ ȝİ IJȘȞ µİʌĮȞȐȤȡȘıȘ¶ ʌĮȜĮȚȫȞ
țIJȚıȝȐIJȦȞ. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ İȓįȠȢ ȝİ İȣȡİȓĮ įȚȐįȠıȘ ıIJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ țĮȚ ĮʌĮıȤȠȜİȓ
ıȒȝİȡĮ IJȠ 40% IJȦȞ ĮȡȤȚIJİțIJȩȞȦȞ.
ǹȊȉǹȇȀǼǿǹ Ȁǹǿ ǼȄǹȇȉǾȈǾ (204)
ȆȓıȦ Įʌȩ IJȚȢ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ĮȣIJȐȡțİȚĮȢ ıIJȘ ıțȑȥȘ țĮȚ IJȘȞ IJȑȤȞȘ, țȡȪȕȠȞIJĮȚ ȝȚĮ ıİȚȡȐ
İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ʌȞİȣȝĮIJȚțȫȞ ȡİȣȝȐIJȦȞ. ȈȓȖȠȣȡĮ ʌȐȞIJȦȢ ȝʌȠȡİȓ țȐʌȠȚȠȢ ȞĮ ĮȞȚȤȞİȪıİȚ
ıʌȑȡȝĮIJĮ Įʌȩ IJĮ İȚıĮȖȩȝİȞĮ țȚȞȒȝĮIJĮ ıİ ʌȡȦIJȠȖİȞȑȢ IJȠʌȚțȩ İʌȓʌİįȠ. Ȇ.Ȥ. Ș
İȜȜȘȞȚțȒ ȜȚIJȩIJȘIJĮ ȒIJĮȞ ȝȚĮ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ȝİ IJȘ ijȪıȘ, ʌȠȣ IJȫȡĮ
İʌĮȞȑȡȤİIJĮȚ ȝȑıȦ IJȘȢ ȠȚțȠȜȠȖȓĮȢ.
Ǿ ĮȞĮIJȡȠʌȒ IJȘȢ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ĮȣIJȒȢ ȒIJĮȞ ʌĮȖțȩıȝȚȠ ijĮȚȞȩȝİȞȠ. ȈIJĮ ĮȡȞȘIJȚțȐ IJȘȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ȠȚ ĮʌȠIJȣȤȓİȢ IJȠȣ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȠȪ ± ȤȦȡȠIJĮȟȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ıIJȘȞ
ǼȜȜȐįĮ, Ș ĮȞİȟȑȜİȖțIJȘ ĮıIJȣijȚȜȓĮ, Ș İțIJİIJĮȝȑȞȘ ĮȣșĮȓȡİIJȘ įȩȝȘıȘ țĮȚ Ș
ĮȞİȟȑȜİȖțIJȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ʌȠȣ İȓȤĮȞ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ İʌȚʌIJȫıİȚȢ ıIJȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ. ȉȠ ȓįȚȠ ȕȑȕĮȚĮ ıȣȝȕĮȓȞİȚ țĮȚ įȚİșȞȫȢ.
ȆĮȡĮIJȘȡȒıİȚȢ (205) ȖȚĮ IJȘ ıȤȑıȘ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ± ȝȠȞIJİȡȞȚıȝȠȪ :
- Ș ȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ IJȠȣ ¶30 ȖȞȫȡȚȗİ ʌȠȜȪ țĮȜȐ IJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ țĮȚ IJȘ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪıİ ıIJȚȢ İijĮȡȝȠȖȑȢ IJȘȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȟİijİȪȖİȚ Įʌȩ IJȠ ʌȞİȪȝĮ IJȘȢ. ȉȠ ȓįȚȠ
ıȣȞȑȕĮȚȞİ țĮȚ ȝİ IJȠȣȢ ȑȜȜȘȞİȢ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ.
- ȅȚ µȞȑȠȚ İʌĮȞĮıIJȐIJİȢ¶ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ ȑțĮȞĮȞ ıȣȤȞȑȢ ĮȞĮijȠȡȑȢ ıIJȠȞ IJȩʌȠ țĮȚ IJȘȞ
ʌĮȡȐįȠıȘ, ȤȦȡȓȢ ȩȝȦȢ ȞĮ ȖȓȞȠȞIJĮȚ ȖȡĮijȚțȠȓ.
ȅȚ ĮȞĮijȠȡȑȢ ĮȣIJȑȢ, ȩıȠ ʌȡȠȤȦȡȐȝİ ȤȡȠȞȚțȐ, ıIJĮįȚĮțȐ İȖțĮIJĮȜİȓʌȠȞIJĮȚ ĮȞ țĮȚ
ĮȡțİIJȠȓ Įʌȩ IJȠȣȢ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ ĮȣIJȠȪȢ, İȖțĮIJĮȜİȓʌȠȣȞ IJȚȢ ĮȣıIJȘȡȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ ȖȚĮ
ȤȐȡȘ IJȘȢ İȞıȦȝȐIJȦıȘȢ IJȠȣ țIJȚȡȓȠȣ ıIJȠ IJȠʌȓȠ.
ȈȘȝĮȞIJȚțȒ İȓȞĮȚ (206) Ș ȐʌȠȥȘ IJȠȣ ǹȞįȡȑĮ ȈȣȝİȫȞ, ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİȚ ʌȦȢ İȓȞĮȚ
İȚȡȦȞȚțȩ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȦȢ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıȒȝİȡĮ ıʌȓIJȚĮ ȝİ ȤĮȖȚȐIJȚĮ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
İȟĮȚIJȓĮȢ IJȦȞ ȟȑȞȦȞ ĮȡȤȚIJİțIJȩȞȦȞ ʌȠȣ įȠȪȜİȥĮȞ ıIJȘȞ ǹȞĮIJȠȜȒ țĮȚ IJȠ ʌȒȡĮȞ ıIJȚȢ
ȤȫȡİȢ IJȠȣȢ, Įʌȩ ȩʌȠȣ IJȠ ȟĮȞĮʌȒȡĮȝİ İȝİȓȢ..
(207) ȀĮȚ ıȒȝİȡĮ ıȣȝȕĮȓȞİȚ IJȠ ȓįȚȠ, țĮșȫȢ ȟĮȞĮĮȞĮțĮȜȪʌIJȠȣȝİ IJȘȞ ĮȡȤ ȚIJİțIJȠȞȚțȒ
IJȠȣ ¶50 Ȓ IJȠȣ µ 60, ĮȞĮįİȚțȞȪȠȞIJĮȢ IJȘȞ ʌȠȜȣijȦȞȓĮ ıIJȠ İȓįȠȢ.

ȈȊȃȅȌǾ (208)
Ǿ ȝȠȞIJȑȡȞĮ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒ, ȩIJĮȞ ȣȚȠșİIJİȓIJĮȚ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ ȡȒȟİȚȢ țĮȚ
ĮȞIJȚįȡȐıİȚȢ ȖȚĮ IJȠ µįȚİșȞȒ¶ IJȘȢ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ. ǻİȞ ĮʌĮȜȜȐııİIJĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ IJȘȞ
ȚıIJȠȡȓĮ ȖȚĮIJȓ Ș ȣʌȠıIJȒȡȚȟȒ IJȘȢ ȖȓȞİIJĮȚ ȝȑıȦ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ (ȞȘıȚȫIJȚțȠȚ
ȠȚțȚıȝȠȓ).
ȆȜȒșȠȢ ȑȡȖȦȞ țȠȚȞȒȢ ȦijȑȜİȚĮȢ ȑįȦıİ ʌȠȜȜȑȢ İȣțĮȚȡȓİȢ ıIJȠȣȢ ȞȑȠȣȢ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ
ȝȑıȦ ıȤȠȜİȓȦȞ, ȞȠıȠțȠȝİȓȦȞ țĮȚ țȣȡȓȦȢ, ʌȠȜȣțĮIJȠȚțȚȫȞ. ȉȩIJİ Ș ǹșȒȞĮ
įȚĮȝȠȡijȫșȘțİ ıİ ȝȠȞIJȑȡȞĮ ʌȡȦIJİȪȠȣıĮ. ȅ ȝȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ ȑijIJĮıİ țĮȚ ıIJȘ
ȝȚțȡȠĮıIJȚțȒ IJȐȟȘ, ȩʌȦȢ ʌĮȜȚȩIJİȡĮ țĮȚ Ƞ ȞİȠțȜĮıȚțȚıȝȩȢ.
ȂİIJĮʌȠȜİȝȚțȐ, Ƞ ȝȠȞIJİȡȞȚıȝȩȢ įȚĮijȠȡȠʌȠȚȒșȘțİ ʌȜȒȡȦȢ. DzȖȚȞİ ȜȚȖȩIJİȡȠ
İʌĮȞĮıIJĮIJȚțȩȢ, ȝİ țĮșȠȜȚțȒ įȚȐįȠıȘ țĮȚ ıȪȝȕȠȜȠ IJȠ ıțİȜİIJȩ ȝʌİIJȩȞ. Ǿ ȝİȖȐȜȘ
ȫșȘıȘ ȩȝȦȢ įȩșȘțİ IJȘ įİțĮİIJȓĮ IJȠȣ ¶60, ȩIJĮȞ ȠȚ ȞȑȠȚ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ ıȣȞįȑșȘțĮȞ ȝİ
IJȚȢ įȚİșȞİȓȢ İȟİȜȓȟİȚȢ. Ǿ ʌȡȩȠįȠȢ ʌȠȣ ȑȖȚȞİ, ȒIJĮȞ Ș İȜȜȘȞȚțȒ ĮʌȐȞIJȘıȘ ıIJȚȢ
İȟȦIJİȡȚțȑȢ İȟİȜȓȟİȚȢ, ʌȠȣ ĮȣIJȒ IJȘ ijȠȡȐ șİȦȡȒșȘțİ ıȘȝȐįȚ ʌȡȠȩįȠȣ țĮȚ
İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȪ.
|

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful