You are on page 1of 58

+´ Hl3 ö¯H =ö3¯ ¤ö¤ löööU löö=ö o=¯ö

Höl3 oHöl Hö Iö ¤H¯le ¡
Ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o
nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur
parsaad.

¡ H¤ ¡
Jap.

o¯le HU HI¯le HU ¡
Aad sach jugaad sach.

J öl HU ö¯ö= JHl öl HU ¡9¡
Hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1||

HU HlU ö J=8l H HUl ö¤ =¯ö ¡
Sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar.

U¤ U¤ ö J=8l H ö¯l8 öJ¯ lö= 3¯ö ¡
Chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar.

öl¤o¯ ö¤ ö U3öl H 8ö¯ ¤ölo¯ ö¯ö ¡
bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar.

HJH lHo¯ë¤¯ ö¤ JlJ 3 l8= ö Uö ö¯lö ¡
Sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal.

l== HlUo¯ö¯ J8lo l== =J 3c ¤¯lö ¡
Kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.

J=lH öH¯8l Uöë¯ ö¯ö= löl¤o¯ ö¯lö ¡9¡
Hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1||

J=Hl J=lö o¯=¯ö J=H ö =lJo¯ H¯8l ¡
Hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee.

J=Hl J=lö Hlo J=lH lHö =löo¯8l ¡
Hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee.

J=Hl U3H ölU J=lH löl¤ e¤ H¤ ¤¯8lolJ ¡
Hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah.

l8=ö¯ J=Hl 8¤HlH l8l= J=Hl He¯ ö=¯8lolJ ¡
Iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah.

J=H oelö Hö = 8¯Jlö J=H ö =l8 ¡
Hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay.

ö¯ö= J=H H 8¥ 3 JUH =J ö =l8 ¡7¡
Naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2||

I¯= = 3¯ë J= l=H 3¯ë ¡
Gaavai ko taan hovai kisai taan.

I¯= = e¯l3 H¯ë ölH¯ë ¡
Gaavai ko daat jaanai neesaan.

I¯= = Ië =löo¯8lo¯ U¯ö ¡
Gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar.

I¯= = l=leo¯ l=¤H =lU¯ö ¡
Gaavai ko vidi-aa vikham veechaar.

I¯= = H¯lH =ö 3ö ¤J ¡
Gaavai ko saaj karay tan khayh.

I¯= = Hlo ö l=lö eJ ¡
Gaavai ko jee-a lai fr dayh.

I¯= = H¯¤ leH elö ¡
Gaavai ko jaapai disai door.

I¯= = =¤ J¯eö¯ Jelö ¡
Gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.

=uö¯ =ul ö o¯= 3lc ¡
Kathnaa kathee na aavai tot.

=lu =lu =ul =cl =lc =lc ¡
Kath kath kathee kotee kot kot.

ee¯ e öe ul= ¤¯lJ ¡
daydaa day laiday thak paahi.

HI¯ HI3lö ¤¯Jl ¤¯lJ ¡
Jugaa jugantar khaahee khaahi.

J=Hl J=H Uö¯8 ö¯J ¡
Hukmee hukam chalaa-ay raahu.

ö¯ö= l=IH =¤ö=¯J ¡=¡
Naanak vigsai vayparvaahu. ||3||

H¯U¯ H¯lJ8 H¯U ö¯l8 ö¯l¤o¯ ö¯U o¤¯ö ¡
Saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar.

o¯¤lJ HIlJ elJ elJ e¯l3 =ö e¯3¯ö ¡
Aakhahi mangahi dahi dahi daat karay daataar.

=lö l= oI ö¤lo lH3 leH eö8¯ö ¡
Fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar.

HJ l= 8öë 8ölo lH3 Hlë uö l¤o¯ö ¡
Muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar.

olH3 =ö¯ HU ö¯U =löo¯8l =lU¯ö ¡
Amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar.

=öHl o¯= =¤J¯ öeöl H¤ eo¯ö ¡
Karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar.

ö¯ö= 8= H¯ëlo Hö o¯¤ HlUo¯ö ¡u¡
Naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4||

u¯l¤o¯ ö H¯l8 =l3¯ ö Jl8 ¡
Thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay.

o¯¤ o¯l¤ lööHö Hl8 ¡
Aapay aap niranjan so-ay.

lHlö Hl=o¯ l3lö ¤¯l8o¯ H¯ö ¡
Jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan.

ö¯ö= I¯=lo Iël löu¯ö ¡
Naanak gaavee-ai gunee niDhaan.

I¯=lo Hëlo Hlö ö¤lo ö¯U ¡
Gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o.

e¤ ¤öJlö H¤ =lö ö H¯l8 ¡
dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay.

IöHl¤ ö¯e IöHl¤ =e IöHl¤ ölJo¯ HH¯8l ¡
Gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh
rahi-aa samaa-ee.

Iö 8lHö Iö Iö¤ 8öH¯ Iö ¤¯ö83l H¯8l ¡
Gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee
maa-ee.

H JU H¯ë¯ o¯¤¯ ö¯Jl =Jë¯ =uö ö H¯8l ¡
Jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan
na jaa-ee.

Iö¯ l8= elJ 8¥¯8l ¡
Guraa ik dahi bujhaa-ee.

Höö¯ Hlo¯ =¯ l8= e¯3¯ H H l=Hlö ö H¯8l ¡¤¡
Sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5||

3lölu ö¯=¯ H l3H ö¯=¯ l=ë ö¯ë l= ö¯l8 =öl ¡
Tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke
naa-ay karee.

H3l lHölõ U¤¯8l =¤¯ l=ë =öH¯ l= lHö ö8l ¡
Jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke
milai la-ee.

Hl3 l=lU ö3ö H=¯Jö H¯lë= H l8= I ö =l lH¤ H ël ¡
Mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee
sikh sunee.

Iö¯ l8= elJ 8¥¯8l ¡
Guraa ik dahi bujhaa-ee.
Höö¯ Hlo¯ =¯ l8= e¯3¯ H H l=Hlö ö H¯8l ¡ë¡
Sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6||

H HI U¯ö o¯öH¯ Jö eHël Jl8 ¡
Jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay.

ö=¯ ¤ö¯ l=lU H¯ëlo ö¯lö Uö Hö =l8 ¡
Navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay.

UI¯ ö¯U ö¤¯l8 = HH =löl3 HlI öl8 ¡
Changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay.

H l3H öelö ö o¯=8l 3 =¯3 ö ¤ä = ¡
Jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay.

=lc¯ oelö =lc =lö eHl eH uö ¡
Keetaa andar keet kar dosee dos Dharay.

ö¯ö= lööIlë Ië =ö Ië=l3o¯ Ië e ¡
Naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day.

3J¯ =l8 ö H¥8l lH l3H Ië =l8 =ö ¡¨¡
Tayhaa ko-ay na sujh-ee je tis gun ko-ay karay. ||7||

Hlëo lHu ¤lö Hlö ö¯u ¡
Suni-ai siDh peer sur naath.

Hlëo uöl3 u=ö o¯=¯H ¡
Suni-ai Dharat Dhaval aakaas.

Hlëo el¤ öo ¤¯3¯ö ¡
Suni-ai deep lo-a paataal.

Hlëo ¤lJ ö H= =¯ö ¡
Suni-ai pohi na sakai kaal.

ö¯ö= öI3¯ He¯ l=I¯H ¡
Naanak bhagtaa sadaa vigaas.

Hlëo e¤ ¤¯¤ =¯ ö¯H ¡\¡
Suni-ai dookh paap kaa naas. ||8||

Hlëo 8lHö 8öH¯ l8e ¡
Suni-ai eesar barmaa ind.

Hlëo Hl¤ H¯ö¯Jë He ¡
Suni-ai mukh saalaahan mand.

Hlëo HI HIl3 3lö öe ¡
Suni-ai jog jugat tan bhayd.

Hlëo H¯H3 lHlHl3 =e ¡
Suni-ai saasat simrit vayd.

ö¯ö= öI3¯ He¯ l=I¯H ¡
Naanak bhagtaa sadaa vigaas.

Hlëo e¤ ¤¯¤ =¯ ö¯H ¡\¡
Suni-ai dookh paap kaa naas. ||9||

Hlëo H3 H3¤ lIo¯ö ¡
Suni-ai sat santokh gi-aan.

Hlëo oõHlõ =¯ l8Hö¯ö ¡
Suni-ai athsath kaa isnaan.

Hlëo ¤lJ ¤lJ ¤¯=lJ H¯ö ¡
Suni-ai parh parh paavahi maan.

Hlëo ö¯I HJlH luo¯ö ¡
Suni-ai laagai sahj Dhi-aan.

ö¯ö= öI3¯ He¯ l=I¯H ¡
Naanak bhagtaa sadaa vigaas.

Hlëo e¤ ¤¯¤ =¯ ö¯H ¡9O¡
Suni-ai dookh paap kaa naas. ||10||

Hlëo Hö¯ Ië¯ = I¯J ¡
Suni-ai saraa gunaa kay gaah.

Hlëo H¤ ¤lö ¤¯l3H¯J ¡
Suni-ai saykh peer paatisaah.

Hlëo ou ¤¯=lJ ö¯J ¡
Suni-ai anDhay paavahi raahu.

Hlëo J¯u J= oHI¯J ¡
Suni-ai haath hovai asgaahu.

ö¯ö= öI3¯ He¯ l=I¯H ¡
Naanak bhagtaa sadaa vigaas.

Hlëo e¤ ¤¯¤ =¯ ö¯H ¡99¡
Suni-ai dookh paap kaa naas. ||11||

Hö =l Il3 =Jl ö H¯l8 ¡
Mannay kee gat kahee na jaa-ay.

H = =J l¤ä ¤ä3¯l8 ¡
Jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.

=¯Ile =öH ö lö¤ëJ¯ö ¡
Kaagad kalam na likhanhaar.

Hö =¯ 8lJ =ölö =lU¯ö ¡
Mannay kaa bahi karan veechaar.

oH¯ ö¯H lööHö Jl8 ¡
Aisaa naam niranjan ho-ay.

H = Hlö H¯ë Hlö =l8 ¡97¡
Jay ko man jaanai man ko-ay. ||12||

Hö Höl3 J= Hlö 8lu ¡
Mannai surat hovai man buDh.

Hö HIö ö=ë =l Hlu ¡
Mannai sagal bhavan kee suDh.

Hö HlJ Uc¯ ö¯ ¤¯l8 ¡
Mannai muhi chotaa naa khaa-ay.

Hö HH = H¯lu ö H¯l8 ¡
Mannai jam kai saath na jaa-ay.

oH¯ ö¯H lööHö Jl8 ¡
Aisaa naam niranjan ho-ay.

H = Hlö H¯ë Hlö =l8 ¡9=¡
Jay ko man jaanai man ko-ay. ||13||

Hö H¯ölI õ¯= ö ¤¯l8 ¡
Mannai maarag thaak na paa-ay.

Hö ¤l3 lHU ¤öIc H¯l8 ¡
Mannai pat si-o pargat jaa-ay.

Hö HI ö Uö ¤u ¡
Mannai mag na chalai panth.

Hö uöH H3l Hö8u ¡
Mannai Dharam saytee san-banDh.

oH¯ ö¯H lööHö Jl8 ¡
Aisaa naam niranjan ho-ay.

H = Hlö H¯ë Hlö =l8 ¡9u¡
Jay ko man jaanai man ko-ay. ||14||

Hö ¤¯=lJ H¤ eo¯ö ¡
Mannai paavahi mokh du-aar.

Hö ¤ö=¯ö H¯u¯ö ¡
Mannai parvaarai saaDhaar.

Hö 3ö 3¯ö Iö lH¤ ¡
Mannai tarai taaray gur sikh.

Hö ö¯ö= ö=lJ ö lö¤ ¡
Mannai naanak bhavahi na bhikh.

oH¯ ö¯H lööHö Jl8 ¡
Aisaa naam niranjan ho-ay.

H = Hlö H¯ë Hlö =l8 ¡9¤¡
Jay ko man jaanai man ko-ay. ||15||

¤U ¤ö=¯ë ¤U ¤öu¯ö ¡
Panch parvaan panch parDhaan.

¤U ¤¯=lJ eöIlJ H¯ö ¡
Panchay paavahi dargahi maan.

¤U HJlJ elö ö¯H¯ö ¡
Panchay sohahi dar raajaan.

¤U¯ =¯ Iö 8= luo¯ö ¡
Panchaa kaa gur ayk Dhi-aan.

H = =J =ö =lU¯ö ¡
Jay ko kahai karai veechaar.

=ö3 = =öë ö¯Jl HH¯ö ¡
Kartay kai karnai naahee sumaar.

uö uöH el8o¯ =¯ ¤3 ¡
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot.

H3¤ u¯l¤ öl¤o¯ lHlö Hl3 ¡
Santokh thaap rakhi-aa jin soot.

H = 8¥ J= HlUo¯ö ¡
Jay ko bujhai hovai sachiaar.

u=ö U¤lö =3¯ ö¯ö ¡
Dhavlai upar kaytaa bhaar.

uö3l Jö ¤ö Jö Jö ¡
Dhartee hor parai hor hor.

l3H 3 ö¯ö 3ö ==ë Hö ¡
tis tay bhaar talai kavan jor.

Hlo H¯l3 öI¯ = ö¯= ¡
Jee-a jaat rangaa kay naav.

Höö¯ löl¤o¯ =Jl =ö¯H ¡
Sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.

8J ö¤¯ löl¤ H¯ë =l8 ¡
Ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay.

ö¤¯ löl¤o¯ =3¯ Jl8 ¡
Laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay.

=3¯ 3¯ë Ho¯löJ ö¤ ¡
Kaytaa taan su-aalihu roop.

=3l e¯l3 H¯ë =ë =3 ¡
Kaytee daat jaanai koun koot.

=l3¯ ¤H¯U 8= ==¯U ¡
Keetaa pasaa-o ayko kavaa-o.

l3H 3 J8 ö¤ eölo¯U ¡
Tis tay ho-ay lakh daree-aa-o.

=eöl3 ==ë =J¯ =lU¯ö ¡
Kudrat kavan kahaa veechaar.

=¯löo¯ ö H¯=¯ 8= =¯ö ¡
Vaari-aa na jaavaa ayk vaar.

H 3u ö¯= H¯8l ööl =¯ö ¡
Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.

3 He¯ Hö¯Hl3 löö=¯ö ¡9ë¡
Too sadaa salaamat nirankaar. ||16||

oH¤ H¤ oH¤ ö¯U ¡
AsaNkh jap asaNkh bhaa-o.

oH¤ ¤H¯ oH¤ 3¤ 3¯U ¡
AsaNkh poojaa asaNkh tap taa-o.

oH¤ Iöu Hl¤ =e ¤¯õ ¡
AsaNkh garanth mukh vayd paath.

oH¤ HI Hlö öJlJ Ue¯H ¡
AsaNkh jog man rahahi udaas.

oH¤ öI3 Ië lIo¯ö =lU¯ö ¡
AsaNkh bhagat gun gi-aan veechaar.

oH¤ H3l oH¤ e¯3¯ö ¡
AsaNkh satee asaNkh daataar.

oH¤ Hö HJ ö¤ H¯ö ¡
AsaNkh soor muh bhakh saar.

oH¤ Hlö lö= ö¯l8 3¯ö ¡
AsaNkh mon liv laa-ay taar.

=eöl3 ==ë =J¯ =lU¯ö ¡
Kudrat kavan kahaa veechaar.

=¯löo¯ ö H¯=¯ 8= =¯ö ¡
Vaari-aa na jaavaa ayk vaar.

H 3u ö¯= H¯8l ööl =¯ö ¡
Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.

3 He¯ Hö¯Hl3 löö=¯ö ¡9¨¡
Too sadaa salaamat nirankaar. ||17||

oH¤ Hö¤ ou =ö ¡
AsaNkh moorakh anDh ghor.

oH¤ Uö Jö¯H¤ö ¡
AsaNkh chor haraamkhor.

oH¤ oHö =lö H¯lJ Hö ¡
AsaNkh amar kar jaahi jor.

oH¤ Iö=U Jl3o¯ =H¯lJ ¡
AsaNkh galvadh hati-aa kamaahi.

oH¤ ¤¯¤l ¤¯¤ =lö H¯lJ ¡
AsaNkh paapee paap kar jaahi.

oH¤ =lJo¯ö =J l=ö¯lJ ¡
AsaNkh koorhi-aar koorhay fraahi.

oH¤ Höä Hö öl¤ ¤¯lJ ¡
AsaNkh malaychh mal bhakh khaahi.

oH¤ löe= lHlö =ölJ ö¯ö ¡
AsaNkh nindak sir karahi bhaar.

ö¯ö= ölU =J =lU¯ö ¡
Naanak neech kahai veechaar.

=¯löo¯ ö H¯=¯ 8= =¯ö ¡
Vaari-aa na jaavaa ayk vaar.

H 3u ö¯= H¯8l ööl =¯ö ¡
Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.

3 He¯ Hö¯Hl3 löö=¯ö ¡9\¡
Too sadaa salaamat nirankaar. ||18||

oH¤ ö¯= oH¤ u¯= ¡
AsaNkh naav asaNkh thaav.

oIH oIH oH¤ öo ¡
Agamm agamm asaNkh lo-a.

oH¤ =JlJ lHlö ö¯ö Jl8 ¡
AsaNkh kehahi sir bhaar ho-ay.

o¤öl ö¯H o¤öl H¯ö¯J ¡
Akhree naam akhree saalaah.

o¤öl lIo¯ö Il3 Ië I¯J ¡
Akhree gi-aan geet gun gaah.

o¤öl lö¤ë 8öë 8¯lë ¡
Akhree likhan bolan baan.

o¤ö¯ lHlö HHI =¤¯lë ¡
Akhraa sir sanjog vakhaan.

lHlö 8lJ lö¤ l3H lHlö ö¯lJ ¡
Jin ayhi likhay tis sir naahi.

lH= =öH¯8 l3= l3= ¤¯lJ ¡
Jiv furmaa-ay tiv tiv paahi.

H3¯ =l3¯ 33¯ ö¯U ¡
Jaytaa keetaa taytaa naa-o.

l=ë ö¯= ö¯Jl = u¯U ¡
Vin naavai naahee ko thaa-o.

=eöl3 ==ë =J¯ =lU¯ö ¡
Kudrat kavan kahaa veechaar.

=¯löo¯ ö H¯=¯ 8= =¯ö ¡
Vaari-aa na jaavaa ayk vaar.

H 3u ö¯= H¯8l ööl =¯ö ¡
Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.

3 He¯ Hö¯Hl3 löö=¯ö ¡9\¡
Too sadaa salaamat nirankaar. ||19||

öölo Ju ¤ö 3ö eJ ¡
bharee-ai hath pair tan dayh.

¤¯ël u3 U3öH ¤J ¡
Paanee Dhotai utras khayh.

H3 ¤öl3l =¤J Jl8 ¡
Moot paleetee kaparh ho-ay.

e H¯8ë ö8lo UJ ul8 ¡
Day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.

öölo Hl3 ¤¯¤¯ = HlI ¡
Bharee-ai mat paapaa kai sang.

UJ u¤ ö¯= = ölI ¡
Oh Dhopai naavai kai rang.

¤öl ¤¯¤l o¯¤ë ö¯lJ ¡
Punnee paapee aakhan naahi.

=lö =lö =öë¯ löl¤ ö H¯J ¡
Kar kar karnaa likh lai jaahu.

o¯¤ 8llH o¯¤ Jl ¤¯J ¡
Aapay beej aapay hee khaahu.

ö¯ö= J=Hl o¯=J H¯J ¡7O¡
Naanak hukmee aavhu jaahu. ||20||

3löu 3¤ el8o¯ e3 e¯ö ¡
Tirath tap da-i-aa dat daan.

H = ¤¯= l3ö =¯ H¯ö ¡
Jay ko paavai til kaa maan.

Hlëo¯ Hlöo¯ Hlö =l3¯ ö¯U ¡
Suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o.

o3öIl3 3lölu Hlö ö¯U ¡
Antargat tirath mal naa-o.

Hlö Ië 3ö H ö¯Jl =l8 ¡
Sabh gun tayray mai naahee ko-ay.

l=ë Ië =l3 öIl3 ö Jl8 ¡
Vin gun keetay bhagat na ho-ay.

HoHl3 o¯lu 8¯ël 8öH¯U ¡
Su-asat aath banee barmaa-o.

Hl3 HJ¯ë He¯ Hlö U¯U ¡
Sat suhaan sadaa man chaa-o.

==ë H =ö¯ =¤3 ==ë ==ë lul3 ==ë =¯ö ¡
Kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan
vaar.

==lë lH ö3l H¯J ==ë lH3 Jo¯ o¯=¯ö ¡
Kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar.

=ö ö ¤¯8lo¯ ¤ö3l lH J= ö¤ ¤ö¯ë ¡
Vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan.

=¤3 ö ¤¯l8U =¯elo¯ lH lö¤lö ö¤ =ö¯ë ¡
Vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan.

lul3 =¯ö ö¯ HIl H¯ë öl3 H¯J ö¯ =8l ¡
Thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee.

H¯ =ö3¯ lHöõl =U H¯H o¯¤ H¯ë H8l ¡
Jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee.

l== =lö o¯¤¯ l== H¯ö¯Jl l=U =ööl l== H¯ë¯ ¡
Kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa.

ö¯ö= o¯¤lë Hö = o¯¤ l8= e l8= lHo¯ë¯ ¡
Naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa.

=ö¯ H¯lJ8 =öl ö¯8l =l3¯ H¯ =¯ J= ¡
Vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai.

ö¯ö= H = o¯¤ H¯ë oI Il8o¯ ö HJ ¡79¡
Naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21||

¤¯3¯ö¯ ¤¯3¯ö ö¤ o¯I¯H¯ o¯I¯H ¡
Paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas.

UJ= UJ= ö¯lö u= =e =Jlö l8= =¯3 ¡
Orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat.

HJH oõ¯öJ =Jlö =38¯ oHö l8= u¯3 ¡
Sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat.

ö¤¯ Jl8 3 lö¤lo ö¤ Jl8 l=ë¯H ¡
Laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas.

ö¯ö= =ö¯ o¯¤lo o¯¤ H¯ë o¯¤ ¡77¡
Naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22||

H¯ö¯Jl H¯ö¯lJ 83l Höl3 ö ¤¯8lo¯ ¡
Saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa.

öelo¯ o3 =¯J ¤=lJ HHle ö H¯ëlolJ ¡
Nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi.

HHe H¯J Hö3¯ö lIöJ¯ H3l H¯ö uö ¡
Samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan.

=lJl 3lö ö J=öl H l3H HöJ ö =lHölJ ¡7=¡
Keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23||

o3 ö lH=3l =Jlë ö o3 ¡
Ant na siftee kahan na ant.

o3 ö =öë elë ö o3 ¡
Ant na karnai dayn na ant.

o3 ö =¤lë Hëlë ö o3 ¡
Ant na vaykhan sunan na ant.

o3 ö H¯¤ l=o¯ Hlö H3 ¡
Ant na jaapai ki-aa man mant.

o3 ö H¯¤ =l3¯ o¯=¯ö ¡
Ant na jaapai keetaa aakaar.

o3 ö H¯¤ ¤¯ö¯=¯ö ¡
Ant na jaapai paaraavaar.

o3 =¯ölë =3 l8öö¯lJ ¡
Ant kaaran kaytay billaahi.

3¯ = o3 ö ¤¯8 H¯lJ ¡
taa kay ant na paa-ay jaahi.

8J o3 ö H¯ë =l8 ¡
Ayhu ant na jaanai ko-ay.

8J3¯ =Jlo 8J3¯ Jl8 ¡
Bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.

=ö¯ H¯lJ8 UU¯ u¯U ¡
Vadaa saahib oochaa thaa-o.

UU U¤lö UU¯ ö¯U ¡
Oochay upar oochaa naa-o.

8=ö UU¯ J= =l8 ¡
Ayvad oochaa hovai ko-ay.

l3H UU =U H¯ë Hl8 ¡
tis oochay ka-o jaanai so-ay.

H=ö o¯l¤ H¯ë o¯l¤ o¯l¤ ¡
Jayvad aap jaanai aap aap.

ö¯ö= öeöl =öHl e¯l3 ¡7u¡
Naanak nadree karmee daat. ||24||

8J3¯ =öH löl¤o¯ ö¯ H¯l8 ¡
Bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.

=ö¯ e¯3¯ l3ö ö 3H¯l8 ¡
Vadaa daataa til na tamaa-ay.

=3 HIlJ Hu o¤¯ö ¡
Kaytay mangahi joDh apaar.

=l3o¯ Ië3 öJl =lU¯ö ¡
Kayti-aa ganat nahee veechaar.

=3 ¤l¤ 3clJ ==¯ö ¡
Kaytay khap tutahi vaykaar.

=3 ö ö H=ö ¤¯lJ ¡
Kaytay lai lai mukar paahi.

=3 Hö¤ ¤¯Jl ¤¯lJ ¡
Kaytay moorakh khaahee khaahi.

=l3o¯ e¤ ö¤ He H¯ö ¡
Kayti-aa dookh bhookh sad maar.

8lJ lö e¯l3 3öl e¯3¯ö ¡
Ayhi bhe daat tayree daataar.

8le ¤ö¯Hl ö¯ë Jl8 ¡
Band khalaasee bhaanai ho-ay.

Jö o¯l¤ ö H= =l8 ¡
Hor aakh na sakai ko-ay.

H = ¤¯l8= o¯¤lë ¤¯l8 ¡
Jay ko khaa-ik aakhan paa-ay.

UJ H¯ë H3lo¯ HlJ ¤¯l8 ¡
Oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay.

o¯¤ H¯ë o¯¤ el8 ¡
Aapay jaanai aapay day-ay.

o¯¤lJ lH lö =8l =l8 ¡
Aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.

lHH ö 8¤H lH=l3 H¯ö¯J ¡
Jis no bakhsay sifat saalaah.

ö¯ö= ¤¯l3H¯Jl ¤¯l3H¯J ¡7¤¡
Naanak paatisaahee paatisaahu. ||25||

oHö Ië oHö =¯¤¯ö ¡
Amul gun amul vaapaar.

oHö =¯¤¯öl8 oHö öö¯ö ¡
Amul vaapaaree-ay amul bhandaar.

oHö o¯=lJ oHö ö H¯lJ ¡
Amul aavahi amul lai jaahi.

oHö ö¯l8 oHö¯ HH¯lJ ¡
Amul bhaa-ay amulaa samaahi.

oHö uöH oHö el8¯ë ¡
Amul Dharam amul deebaan.

oHö 3ö oHö ¤ö=¯ë ¡
Amul tul amul parvaan.

oHö 8¤HlH oHö ölH¯ë ¡
Amul bakhsees amul neesaan.

oHö =öH oHö =öH¯ë ¡
Amul karam amul furmaan.

oHö oHö o¯l¤o¯ ö H¯l8 ¡
Amulo amul aakhi-aa na jaa-ay.

o¯l¤ o¯l¤ öJ lö= ö¯l8 ¡
Aakh aakh rahay liv laa-ay.

o¯¤lJ =e ¤¯õ ¤ö¯ë ¡
Aakhahi vayd paath puraan.

o¯¤lJ ¤J =ölJ =l¤o¯ë ¡
Aakhahi parhay karahi vakhi-aan.

o¯¤lJ 8öH o¯¤lJ l8e ¡
Aakhahi barmay aakhahi ind.

o¯¤lJ I¤l 3 Il=e ¡
Aakhahi gopee tai govind.

o¯¤lJ 8lHö o¯¤lJ lHu ¡
Aakhahi eesar aakhahi siDh.

o¯¤lJ =3 =l3 8u ¡
Aakhahi kaytay keetay buDh.

o¯¤lJ e¯ö= o¯¤lJ e= ¡
Aakhahi daanav aakhahi dayv.

o¯¤lJ Hlö öö Hlö Hö H= ¡
Aakhahi sur nar mun jan sayv.

=3 o¯¤lJ o¯¤lë ¤¯lJ ¡
Kaytay aakhahi aakhan paahi.

=3 =lJ =lJ Ulõ Ulõ H¯lJ ¡
Kaytay kahi kahi uth uth jaahi.

83 =l3 Jlö =ölJ ¡
Aytay keetay hor karayhi.

3¯ o¯l¤ ö H=lJ =8l =l8 ¡
Taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay.

H=ö ö¯= 3=ö Jl8 ¡
Jayvad bhaavai tayvad ho-ay.

ö¯ö= H¯ë H¯U¯ Hl8 ¡
Naanak jaanai saachaa so-ay.

H = o¯¤ 8öl=I¯J ¡
Jay ko aakhai boluvigaarh.

3¯ lö¤lo lHlö I¯=¯ö¯ I¯=¯ö ¡7ë¡
Taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26||

H eö =J¯ H =ö =J¯ lH3 8lJ Hö8 HH¯ö ¡
So dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay.

=¯H ö¯e oö= oH¤¯ =3 =¯=ëJ¯ö ¡
Vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray.

=3 ö¯I ¤öl lHU =Jlolö =3 I¯=ëJ¯ö ¡
Kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay
gaavanhaaray.

I¯=lJ 3Jö ¤Uë ¤¯ël 8H3ö I¯= ö¯H¯ uöH
eo¯ö ¡
Gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai
raajaa Dharam du-aaray.

I¯=lJ lU3 I¤3 löl¤ H¯ëlJ löl¤ löl¤ uöH
=lU¯ö ¡
Gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam
veechaaray.

I¯=lJ 8lHö 8öH¯ e=l HJlö He¯ H=¯ö ¡
Gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa
savaaray.

I¯=lJ l8e l8e¯Hlë 8õ e=l3o¯ elö ö¯ö ¡
Gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar
naalay.

I¯=lJ lHu HH¯ul oelö I¯=lö H¯u l=U¯ö ¡
Gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh
vichaaray.

I¯=lö H3l H3l H3¤l I¯=lJ =lö =ö¯ö ¡
Gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer
karaaray.

I¯=lö ¤lö3 ¤Jlö ö¤lHö HI HI =e¯ ö¯ö ¡
Gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa
naalay.

I¯=lJ HJëlo¯ Hö HJlö HöI¯ Hä ¤l8o¯ö ¡
Gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh
pa-i-aalay.

I¯=lö ö3ö U¤¯8 3ö oõHlõ 3löu ö¯ö ¡
Gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay.

I¯=lJ Hu HJ¯8ö Hö¯ I¯=lJ ¤¯ël U¯ö ¡
Gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray.

I¯=lJ ¤ö Höö =ööö¯ =lö =lö ö¤ u¯ö ¡
Gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar
rakhay Dhaaray.

H 8l 3 u ö I¯=lJ H 3 u ö¯=lö ö3 3 ö öI3 öH¯ö ¡
Say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay
tayray bhagat rasaalay.

J lö = 3 I¯=lö H H lUl3 ö o¯=lö ö¯ö= l=o¯ =lU¯ö ¡
Hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak
ki-aa veechaaray.

H8l H8l He¯ HU H¯lJ8 H¯U¯ H¯Ul ö¯8l ¡
So-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.

J öl JHl H¯l8 ö H¯Hl öUö¯ lHlö öU¯8l ¡
Hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee.

ö Il ö Il ö¯3l =lö =lö lHöHl H¯l8o¯ lHlö U ¤¯8l ¡
Rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee.

=lö =lö =¤ =l3¯ o¯¤ë¯ lH= l3H el =löo¯8l ¡
Kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee.

H l3H ö¯= H8l =öHl J=H ö =öë¯ H¯8l ¡
Jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee.

H ¤¯l3H¯J H¯J¯ ¤¯l3H¯lJ8 ö¯ö= öJë öH¯8l ¡7¨¡
So paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27||

He¯ H3¤ HöH ¤3 ¥öl luo¯ö =l =ölJ l8öl3 ¡
Munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot.

l¤u¯ =¯ö =o¯öl =¯l8o¯ HIl3 öö¯ ¤ö3ll3 ¡
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet.

o¯8l ¤ul HIö HH¯3l Hlö Hl3 HI Hl3 ¡
Aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet.

o¯eH l3H o¯eH ¡
Aadays tisai aadays.

o¯le oölö oö¯le oö¯Jl3 HI HI 8= =H ¡7\¡
Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28||

öIl3 lIo¯ö el8o¯ öö¯ölë =lc =lc =¯HlJ ö¯e ¡
bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad.

o¯l¤ ö¯u ö¯ul Hö H¯ =l lölu lHlu o=ö¯ H¯e ¡
Aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad.

HHI l=HI el8 =¯ö Uö¯=lJ ö¤ o¯=lJ ö¯I ¡
Sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.

o¯eH l3H o¯eH ¡
Aadays tisai aadays.

o¯le oölö oö¯le oö¯Jl3 HI HI 8= =H ¡7\¡
Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29||

8=¯ H¯8l HIl3 l=o¯8l l3lö Uö ¤ö=¯ë ¡
Aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.

l8= HH¯öl l8= öö¯öl l8= ö¯8 el8¯ë ¡
Ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.

lH= l3H ö¯= l3= Uö¯= lH= J= =öH¯ë ¡
Jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan.

UJ =¤ Uö¯ öelö ö o¯= 8J3¯ 8J l=ö¯ë ¡
Oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan.

o¯eH l3H o¯eH ¡
Aadays tisai aadays.

o¯le oölö oö¯le oö¯Jl3 HI HI 8= =H ¡=O¡
Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30||

o¯Hë öl8 öl8 öö¯ö ¡
Aasan lo-ay lo-ay bhandaar.

H l=ä ¤¯l8o¯ H 8=¯ =¯ö ¡
Jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar.

=lö =lö =¤ lHöHëJ¯ö ¡
Kar kar vaykhai sirjanhaar.

ö¯ö= HU =l H¯Ul =¯ö ¡
Naanak sachay kee saachee kaar.

o¯eH l3H o¯eH ¡
Aadays tisai aadays.

o¯le oölö oö¯le oö¯Jl3 HI HI 8= =H ¡=9¡
Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31||

l8= e Hlö ö¤ JlJ ö¤ J=lJ ö¤ =lH ¡
Ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees.

ö¤ ö¤ IJ¯ o¯¤lolJ 8= ö¯H HIelH ¡
Lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees.

83 ö¯lJ ¤l3 ¤=Jlo¯ UJlo Jl8 l8=lH ¡
Ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees.

Hlë Iö¯ o¯=¯H =l =lc¯ o¯8l ölH ¡
Sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees.

ö¯ö= öeöl ¤¯8lo =Jl =J õlH ¡=7¡
Naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32||

o¯¤lë Hö U¤ öJ Hö ¡
Aakhan jor chupai nah jor.

Hö ö HIlë elë ö Hö ¡
Jor na mangan dayn na jor.

Hö ö Hl=lë Hölë öJ Hö ¡
Jor na jeevan maran nah jor.

Hö ö ö¯lH H¯lö Hlö Hö ¡
Jor na raaj maal man sor.

Hö ö Hö3l lIo¯lö =lU¯lö ¡
Jor na surtee gi-aan veechaar.

Hö ö HI3l äc HH¯ö ¡
Jor na jugtee chhutai sansaar.

lHH Jlu Hö =lö =¤ Hl8 ¡
Jis hath jor kar vaykhai so-ay.

ö¯ö= U3H ölU ö =l8 ¡==¡
Naanak utam neech na ko-ay. ||33||

ö¯3l ö3l lu3l =¯ö ¡
Raatee rutee thitee vaar.

¤=ë ¤¯ël oIöl ¤¯3¯ö ¡
Pavan paanee agnee paataal.

l3H l=lU uö3l u¯l¤ ö¤l uöH H¯ö ¡
Tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal.

l3H l=lU Hlo HIl3 = öI ¡
Tis vich jee-a jugat kay rang.

l3ö = ö¯H oö= oö3 ¡
Tin kay naam anayk anant.

=öHl =öHl Jl8 =lU¯ö ¡
Karmee karmee ho-ay veechaar.

HU¯ o¯l¤ HU¯ eö8¯ö ¡
Sachaa aap sachaa darbaar.

l3u HJlö ¤U ¤ö=¯ë ¡
Tithai sohan panch parvaan.

öeöl =ölH ¤= ölH¯ë ¡
Nadree karam pavai neesaan.

=U ¤=¯8l Uu ¤¯l8 ¡
Kach pakaa-ee othai paa-ay.

ö¯ö= Il8o¯ H¯¤ H¯l8 ¡=u¡
Naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34||

uöH ¤ö =¯ 8J uöH ¡
Dharam khand kaa ayho Dharam.

lIo¯ö ¤ö =¯ o¯¤J =öH ¡
Gi-aan khand kaa aakhhu karam.

=3 ¤=ë ¤¯ël =H3ö =3 =¯ö HJH ¡
Kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays.

=3 8öH =¯Jl3 =JlolJ ö¤ öI = =H ¡
Kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays.

=3lo¯ =öH öHl Hö =3 =3 u U¤eH ¡
Kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays.

=3 l8e Ue Hö =3 =3 Höö eH ¡
Kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days.

=3 lHu 8u ö¯u =3 =3 e=l =H ¡
Kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays.

=3 e= e¯ö= Hlö =3 =3 ö3ö HHe ¡
Kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund.

=3lo¯ ¤¯ël =3lo¯ 8¯ël =3 ¤¯3 ölöe ¡
Kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind.

=3lo¯ Hö3l H== =3 ö¯ö= o3 ö o3 ¡=¤¡
Kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35||

lIo¯ö ¤ö HlJ lIo¯ö ¤öUö ¡
Gi-aan khand meh gi-aan parchand.

l3u ö¯e l8öe =ö oöe ¡
Tithai naad binod kod anand.

HöH ¤ö =l 8¯ël ö¤ ¡
Saram khand kee banee roop.

l3u =¯Jl3 =Jlo 8J3 oö¤ ¡
Tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop.

3¯ =lo¯ Iö¯ =ulo¯ ö¯ H¯lJ ¡
Taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi.

H = =J l¤ä ¤ä3¯l8 ¡
Jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.

l3u =Jlo Höl3 Hl3 Hlö 8lu ¡
Tithai gharhee-ai surat mat man buDh.

l3u =Jlo Hö¯ lHu¯ =l Hlu ¡=ë¡
Tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36||

=öH ¤ö =l 8¯ël Hö ¡
Karam khand kee banee jor.

l3u Jö ö =8l Jö ¡
Tithai hor na ko-ee hor.

l3u Hu HJ¯8ö Hö ¡
Tithai joDh mahaabal soor.

l3ö HlJ ö¯H ölJo¯ öö¤ö ¡
Tin meh raam rahi-aa bharpoor.

l3u Hl3 Hl3¯ HlJH¯ H¯lJ ¡
Tithai seeto seetaa mahimaa maahi.

3¯ = ö¤ ö =uö H¯lJ ¡
Taa kay roop na kathnay jaahi.

ö¯ UlJ HölJ ö õ¯I H¯lJ ¡
Naa ohi mareh na thaagay jaahi.

lHö = ö¯H =H Hö H¯lJ ¡
Jin kai raam vasai man maahi.

l3u öI3 =HlJ = öo ¡
Tithai bhagat vaseh kay lo-a.

=ölJ oöe HU¯ Hlö Hl8 ¡
Karahi anand sachaa man so-ay.

HU ¤lö =H löö=¯ö ¡
Sach khand vasai nirankaar.

=lö =lö =¤ öelö löJ¯ö ¡
Kar kar vaykhai nadar nihaal.

l3u ¤ö Höö =ööö ¡
Tithai khand mandal varbhand.

H = =u 3 o3 ö o3 ¡
Jay ko kathai ta ant na ant.

l3u öo öo o¯=¯ö ¡
Tithai lo-a lo-a aakaar.

lH= lH= J=H l3= l3= =¯ö ¡
Jiv jiv hukam tivai tiv kaar.

=¤ l=IH =lö =lU¯ö ¡
Vaykhai vigsai kar veechaar.

ö¯ö= =uö¯ =öJ¯ H¯ö ¡=¨¡
Naanak kathnaa karrhaa saar. ||37||

H3 ¤¯J¯ö¯ ulöH Hlöo¯ö ¡
Jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.

oJölë Hl3 =e Julo¯ö ¡
Ahran mat vayd hathee-aar.

öU ¤ö¯ oIlö 3¤ 3¯U ¡
Bha-o khalaa agan tap taa-o.

ö¯ö¯ ö¯U olH3 l33 U¯lö ¡
BhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal.

=Jlo H8e HUl c=H¯ö ¡
Gharhee-ai sabad sachee taksaal.

lHö =U öelö =öH l3ö =¯ö ¡
Jin ka-o nadar karam tin kaar.

ö¯ö= öeöl öelö löJ¯ö ¡=\¡
Naanak nadree nadar nihaal. ||38||

Hö= ¡
Salok.

¤=ë Iö ¤¯ël l¤3¯ H¯3¯ uöl3 HJ3 ¡
Pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.

le=H ö¯l3 el8 e¯8l e¯l8o¯ ¤ö HIö HI3 ¡
Divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.

UlIo¯8lo¯ 8löo¯8lo¯ =¯U uöH Jelö ¡
Chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor.

=öHl o¯¤ o¯¤ël = öJ = elö ¡
Karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.

lHöl ö¯H luo¯l8o¯ I8 HH=l3 =¯lö ¡
Jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.

ö¯ö= 3 H¤ UHö =3l äcl ö¯lö ¡9¡
Naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1||

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ]
Ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.

Jap.

] jpu ]

Aad sach jugaad sach.

Awid scu jugwid scu ] hY BI scu nwnk hosI BI scu ]1]

Hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1||

Sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar.

socY soic n hoveI jy socI lK vwr ]

Chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar.

cupY cup n hoveI jy lwie rhw ilv qwr ]

bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar.

BuiKAw BuK n auqrI jy bMnw purIAw Bwr ]

Sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal.

shs isAwxpw lK hoih q iek n clY nwil ] ikv sicAwrw hoeIAY ikv kUVY qutY pwil ]

Kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.

Hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1||

hukim rjweI clxw nwnk iliKAw nwil ]1] hukmI hovin Awkwr hukmu n kihAw jweI ] hukmI hovin jIA hukim imlY vifAweI ]

Hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee.

Hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee.

Hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah.

hukmI auqmu nIcu hukim iliK duK suK pweIAih ]

Iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah.

ieknw hukmI bKsIs ieik hukmI sdw BvweIAih ]

Hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay.

hukmY AMdir sBu ko bwhir hukm n koie ]

Naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2||

nwnk hukmY jy buJY q haumY khY n koie ]2] gwvY ko qwxu hovY iksY qwxu ] gwvY ko dwiq jwxY nIswxu ]

Gaavai ko taan hovai kisai taan.

Gaavai ko daat jaanai neesaan.

Gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar.

gwvY ko gux vifAweIAw cwr ]

Gaavai ko vidi-aa vikham veechaar.

gwvY ko ividAw ivKmu vIcwru ]

Gaavai ko saaj karay tan khayh.

gwvY ko swij kry qnu Kyh ]

Gaavai ko jee-a lai fir dayh.

gwvY ko jIA lY iPir dyh ] gwvY ko jwpY idsY dUir ]

Gaavai ko jaapai disai door.

Gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.

gwvY ko vyKY hwdrw hdUir ] kQnw kQI n AwvY qoit ]

Kathnaa kathee na aavai tot.

Kath kath kathee kotee kot kot.

kiQ kiQ kQI kotI koit koit ] dydw dy lYdy Qik pwih ]

daydaa day laiday thak paahi.

||3|| nwnk ivgsY vyprvwhu ]3] Saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar. muhO ik bolxu bolIAY ijqu suix Dry ipAwru ] . jugw jugMqir KwhI Kwih ] Hukmee hukam chalaa-ay raahu. swcw swihbu swcu nwie BwiKAw Bwau Apwru ] AwKih mMgih dyih dyih dwiq kry dwqwru ] Pyir ik AgY rKIAY ijqu idsY drbwru ] Aakhahi mangahi dahi dahi daat karay daataar. Fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar.Jugaa jugantar khaahee khaahi. Muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar. hukmI hukmu clwey rwhu ] Naanak vigsai vayparvaahu.

Aapay aap niranjan so-ay.Amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar. krmI AwvY kpVw ndrI moKu duAwru ] Naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ijin syivAw iqin pwieAw mwnu ] nwnk gwvIAY guxI inDwnu ] Naanak gaavee-ai gunee niDhaan. nwnk eyvY jwxIAY sBu Awpy sicAwru ]4] QwipAw n jwie kIqw n hoie ] Awpy Awip inrMjnu soie ] ||4|| Thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay. AMimRq vylw scu nwau vifAweI vIcwru ] Karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar. . Jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan.

Gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o. jy hau jwxw AwKw nwhI khxw kQnu n jweI ] Guraa ik dahi bujhaa-ee. duKu prhir suKu Gir lY jwie ] Gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee. gurw iek dyih buJweI ] . gwvIAY suxIAY min rKIAY Bwau ] dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay. guru eIsru guru gorKu brmw guru pwrbqI mweI ] Jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee. gurmuiK nwdM gurmuiK vydM gurmuiK rihAw smweI ] Gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee.

jyqI isriT aupweI vyKw ivxu krmw ik imlY leI ] Mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee. gurw iek dyih buJweI ] sBnw jIAw kw ieku dwqw so mY ivsir n jweI ]6] Sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6|| . qIriQ nwvw jy iqsu Bwvw ivxu Bwxy ik nwie krI ] Jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee. ||5|| Tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee. miq ivic rqn jvwhr mwixk jy iek gur kI isK suxI ] Guraa ik dahi bujhaa-ee.sBnw jIAw kw ieku dwqw so mY ivsir n jweI ]5] Sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee.

nwnk inrguix guxu kry guxvMiqAw guxu dy ] Tayhaa ko-ay na sujh-ee je tis gun ko-ay karay. jy jug cwry Awrjw hor dsUxI hoie ] Navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay. Keetaa andar keet kar dosee dos Dharay.Jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay. Jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay. nvw KMfw ivic jwxIAY nwil clY sBu koie ] cMgw nwau rKwie kY jsu kIriq jig lyie ] jy iqsu ndir n AwveI q vwq n puCY ky ] kItw AMdir kItu kir dosI dosu Dry ] Changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay. Naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day. ||7|| qyhw koie n suJeI ij iqsu guxu koie kry ]7] .

||8|| suixAY dUK pwp kw nwsu ]8] suixAY eIsru brmw ieMdu ] Suni-ai eesar barmaa ind. . suixAY Driq Dvl Awkws ] suixAY dIp loA pwqwl ] suixAY poih n skY kwlu ] Suni-ai deep lo-a paataal. suixAY isD pIr suir nwQ ] Suni-ai Dharat Dhaval aakaas. Suni-ai pohi na sakai kaal.Suni-ai siDh peer sur naath. nwnk Bgqw sdw ivgwsu ] Suni-ai dookh paap kaa naas. Naanak bhagtaa sadaa vigaas.

suixAY jog jugiq qin Byd ] suixAY swsq isimRiq vyd ] nwnk Bgqw sdw ivgwsu ] Suni-ai saasat simrit vayd. ||9|| suixAY dUK pwp kw nwsu ]9] suixAY squ sMqoKu igAwnu ] Suni-ai sat santokh gi-aan. suixAY muiK swlwhx mMdu ] Suni-ai jog jugat tan bhayd. Suni-ai dookh paap kaa naas. Naanak bhagtaa sadaa vigaas. Suni-ai athsath kaa isnaan.Suni-ai mukh saalaahan mand. suixAY ATsiT kw iesnwnu ] .

Suni-ai saykh peer paatisaah. suixAY syK pIr pwiqswh ] suixAY AMDy pwvih rwhu ] Suni-ai anDhay paavahi raahu. Suni-ai dookh paap kaa naas. suixAY piV piV pwvih mwnu ] Suni-ai laagai sahj Dhi-aan. .Suni-ai parh parh paavahi maan. ||10|| suixAY dUK pwp kw nwsu ]10] suixAY srw guxw ky gwh ] Suni-ai saraa gunaa kay gaah. suixAY lwgY shij iDAwnu ] nwnk Bgqw sdw ivgwsu ] Naanak bhagtaa sadaa vigaas.

Suni-ai haath hovai asgaahu. . Kaagad kalam na likhanhaar. kwgid klm n ilKxhwru ] mMny kw bih krin vIcwru ] Mannay kaa bahi karan veechaar. ||11|| suixAY dUK pwp kw nwsu ]11] mMny kI giq khI n jwie ] jy ko khY ipCY pCuqwie ] Mannay kee gat kahee na jaa-ay. suixAY hwQ hovY Asgwhu ] Naanak bhagtaa sadaa vigaas. Jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. nwnk Bgqw sdw ivgwsu ] Suni-ai dookh paap kaa naas.

Aisaa naam niranjan ho-ay. Mannai jam kai saath na jaa-ay. Mannai sagal bhavan kee suDh. AYsw nwmu inrMjnu hoie ] Jay ko man jaanai man ko-ay. mMnY jm kY swiQ n jwie ] AYsw nwmu inrMjnu hoie ] Aisaa naam niranjan ho-ay. ||12|| jy ko mMin jwxY min koie ]12] mMnY suriq hovY min buiD ] mMnY sgl Bvx kI suiD ] mMnY muih cotw nw Kwie ] Mannai surat hovai man buDh. . Mannai muhi chotaa naa khaa-ay.

||13|| jy ko mMin jwxY min koie ]13] Mannai maarag thaak na paa-ay. mMnY mwrig Twk n pwie ] Mannai pat si-o pargat jaa-ay. mMnY piq isau prgtu jwie ] mMnY mgu n clY pMQu ] Mannai mag na chalai panth.Jay ko man jaanai man ko-ay. mMnY Drm syqI snbMDu ] Aisaa naam niranjan ho-ay. AYsw nwmu inrMjnu hoie ] Jay ko man jaanai man ko-ay. ||14|| jy ko mMin jwxY min koie ]14] . Mannai Dharam saytee san-banDh.

||15|| jy ko mMin jwxY min koie ]15] pMc prvwx pMc prDwnu ] Panch parvaan panch parDhaan. mMnY qrY qwry guru isK ] Mannai naanak bhavahi na bhikh. Jay ko man jaanai man ko-ay.Mannai paavahi mokh du-aar. mMnY nwnk Bvih n iBK ] AYsw nwmu inrMjnu hoie ] Aisaa naam niranjan ho-ay. mMnY pwvih moKu duAwru ] Mannai parvaarai saaDhaar. mMnY prvwrY swDwru ] Mannai tarai taaray gur sikh. .

Santokh thaap rakhi-aa jin soot.Panchay paavahi dargahi maan. pMcy pwvih drgih mwnu ] Panchay sohahi dar raajaan. krqy kY krxY nwhI sumwru ] DOlu Drmu dieAw kw pUqu ] Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot. pMcw kw guru eyku iDAwnu ] jy ko khY krY vIcwru ] Jay ko kahai karai veechaar. sMqoKu Qwip riKAw ijin sUiq ] . pMcy sohih dir rwjwnu ] Panchaa kaa gur ayk Dhi-aan. Kartay kai karnai naahee sumaar.

Jay ko bujhai hovai sachiaar. iqs qy Bwru qlY kvxu joru ] jIA jwiq rMgw ky nwv ] Jee-a jaat rangaa kay naav. . sBnw iliKAw vuVI klwm ] eyhu lyKw iliK jwxY koie ] Ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. jy ko buJY hovY sicAwru ] Dhavlai upar kaytaa bhaar. DvlY aupir kyqw Bwru ] Dhartee hor parai hor hor. Sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam. DrqI horu prY horu horu ] tis tay bhaar talai kavan jor.

.Laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay. kyqI dwiq jwxY kOxu kUqu ] kIqw pswau eyko kvwau ] Keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. lyKw iliKAw kyqw hoie ] Kaytaa taan su-aalihu roop. kudriq kvx khw vIcwru ] vwirAw n jwvw eyk vwr ] Vaari-aa na jaavaa ayk vaar. iqs qy hoey lK drIAwau ] Kudrat kavan kahaa veechaar. Tis tay ho-ay lakh daree-aa-o. kyqw qwxu suAwilhu rUpu ] Kaytee daat jaanai koun koot.

AsMK jog min rhih audws ] AsaNkh bhagat gun gi-aan veechaar. AsMK pUjw AsMK qp qwau ] AsMK grMQ muiK vyd pwT ] AsaNkh garanth mukh vayd paath. AsaNkh poojaa asaNkh tap taa-o. AsMK Bgq gux igAwn vIcwr ] . ||16|| qU sdw slwmiq inrMkwr ]16] AsMK jp AsMK Bwau ] AsaNkh jap asaNkh bhaa-o. AsaNkh jog man rahahi udaas.Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. jo quDu BwvY sweI BlI kwr ] Too sadaa salaamat nirankaar.

AsMK sqI AsMK dwqwr ] AsaNkh soor muh bhakh saar. ||17|| qU sdw slwmiq inrMkwr ]17] .AsaNkh satee asaNkh daataar. Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. AsMK moin ilv lwie qwr ] kudriq kvx khw vIcwru ] vwirAw n jwvw eyk vwr ] Kudrat kavan kahaa veechaar. Vaari-aa na jaavaa ayk vaar. AsMK sUr muh BK swr ] AsaNkh mon liv laa-ay taar. jo quDu BwvY sweI BlI kwr ] Too sadaa salaamat nirankaar.

AsaNkh koorhi-aar koorhay firaahi. AsMK mUrK AMD Gor ] AsaNkh chor haraamkhor. AsMK kUiVAwr kUVy iPrwih ] AsMK mlyC mlu BiK Kwih ] AsaNkh malaychh mal bhakh khaahi. . AsMK Amr kir jwih jor ] AsMK glvF hiqAw kmwih ] AsMK pwpI pwpu kir jwih ] AsaNkh galvadh hati-aa kamaahi. AsMK cor hrwmKor ] AsaNkh amar kar jaahi jor. AsaNkh paapee paap kar jaahi.AsaNkh moorakh anDh ghor.

AsaNkh nindak sir karahi bhaar. AgMm AgMm AsMK loA ] . vwirAw n jwvw eyk vwr ] Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. AsMK inMdk isir krih Bwru ] Naanak neech kahai veechaar. ||18|| qU sdw slwmiq inrMkwr ]18] AsMK nwv AsMK Qwv ] AsaNkh naav asaNkh thaav. jo quDu BwvY sweI BlI kwr ] Too sadaa salaamat nirankaar. Agamm agamm asaNkh lo-a. nwnku nIcu khY vIcwru ] Vaari-aa na jaavaa ayk vaar.

AsMK khih isir Bwru hoie ] Akhree naam akhree saalaah. AKrI nwmu AKrI swlwh ] Akhree gi-aan geet gun gaah. ijin eyih ilKy iqsu isir nwih ] ijv Purmwey iqv iqv pwih ] Jiv furmaa-ay tiv tiv paahi.AsaNkh kehahi sir bhaar ho-ay. Akhraa sir sanjog vakhaan. AKrI igAwnu gIq gux gwh ] AKrI ilKxu bolxu bwix ] Akhree likhan bolan baan. AKrw isir sMjogu vKwix ] Jin ayhi likhay tis sir naahi. .

kudriq kvx khw vIcwru ] vwirAw n jwvw eyk vwr ] Vaari-aa na jaavaa ayk vaar. ivxu nwvY nwhI ko Qwau ] Kudrat kavan kahaa veechaar. Jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. jo quDu BwvY sweI BlI kwr ] Too sadaa salaamat nirankaar. ||19|| qU sdw slwmiq inrMkwr ]19] BrIAY hQu pYru qnu dyh ] bharee-ai hath pair tan dayh.Jaytaa keetaa taytaa naa-o. . jyqw kIqw qyqw nwau ] Vin naavai naahee ko thaa-o.

kir kir krxw iliK lY jwhu ] . Oh Dhopai naavai kai rang. Punnee paapee aakhan naahi. puMnI pwpI AwKxu nwih ] Kar kar karnaa likh lai jaahu. pwxI DoqY auqrsu Kyh ] Moot paleetee kaparh ho-ay. mUq plIqI kpVu hoie ] Day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.Paanee Dhotai utras khayh. dy swbUxu leIAY Ehu Doie ] BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] Bharee-ai mat paapaa kai sang.

Aapay beej aapay hee khaahu. . ||20|| nwnk hukmI Awvhu jwhu ]20] qIrQu qpu dieAw dqu dwnu ] jy ko pwvY iql kw mwnu ] Tirath tap da-i-aa dat daan. Jay ko paavai til kaa maan. Sabh gun tayray mai naahee ko-ay. Suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o. Awpy bIij Awpy hI Kwhu ] Naanak hukmee aavhu jaahu. suixAw mMinAw min kIqw Bwau ] AMqrgiq qIriQ mil nwau ] siB gux qyry mY nwhI koie ] Antargat tirath mal naa-o.

kvix is ruqI mwhu kvxu ijqu hoAw Awkwru ] vyl n pweIAw pMfqI ij hovY lyKu purwxu ] Vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan.Vin gun keetay bhagat na ho-ay. suAsiq AwiQ bwxI brmwau ] siq suhwxu sdw min cwau ] Sat suhaan sadaa man chaa-o. Kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar. ivxu gux kIqy Bgiq n hoie ] Su-asat aath banee barmaa-o. . kvxu su vylw vKqu kvxu kvx iQiq kvxu vwru ] Kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar.

ikv kir AwKw ikv swlwhI ikau vrnI ikv jwxw ] nwnk AwKix sBu ko AwKY iek dU ieku isAwxw ] vfw swihbu vfI nweI kIqw jw kw hovY ] Naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa. Vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai. Naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai.Vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan. iQiq vwru nw jogI jwxY ruiq mwhu nw koeI ] jw krqw isrTI kau swjy Awpy jwxY soeI ] Jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee. ||21|| nwnk jy ko AwpO jwxY AgY gieAw n sohY ]21] . Kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa. vKqu n pwieE kwdIAw ij ilKin lyKu kurwxu ] Thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee.

Nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi. ||22|| nwnk vfw AwKIAY Awpy jwxY Awpu ]22] swlwhI swlwih eyqI suriq n pweIAw ] Saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa.Paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas. pwqwlw pwqwl lK Awgwsw Awgws ] Orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat. ndIAw AqY vwh pvih smuMid n jwxIAih ] . Naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. shs ATwrh khin kqybw AsulU ieku Dwqu ] lyKw hoie q ilKIAY lyKY hoie ivxwsu ] Laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas. EVk EVk Bwil Qky vyd khin iek vwq ] Sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat.

||23|| kIVI quil n hovnI jy iqsu mnhu n vIsrih ]23] AMqu n isPqI khix n AMqu ] AMqu n krxY dyix n AMqu ] Ant na siftee kahan na ant. Ant na vaykhan sunan na ant. Ant na jaapai keetaa aakaar. AMqu n vyKix suxix n AMqu ] AMqu n jwpY ikAw min mMqu ] AMqu n jwpY kIqw Awkwru ] Ant na jaapai ki-aa man mant. Ant na karnai dayn na ant. smuMd swh sulqwn igrhw syqI mwlu Dnu ] Keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. .Samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan.

. bhuqw khIAY bhuqw hoie ] vfw swihbu aUcw Qwau ] aUcy aupir aUcw nwau ] Vadaa saahib oochaa thaa-o. AMqu n jwpY pwrwvwru ] Ant kaaran kaytay billaahi.Ant na jaapai paaraavaar. Oochay upar oochaa naa-o. Ayhu ant na jaanai ko-ay. Bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay. AMq kwrix kyqy ibllwih ] qw ky AMq n pwey jwih ] eyhu AMqu n jwxY koie ] taa kay ant na paa-ay jaahi.

||24|| Bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay. jyvfu Awip jwxY Awip Awip ] nwnk ndrI krmI dwiq ]24] bhuqw krmu iliKAw nw jwie ] vfw dwqw iqlu n qmwie ] kyqy mMgih joD Apwr ] Naanak nadree karmee daat. iqsu aUcy kau jwxY soie ] Jayvad aap jaanai aap aap. eyvfu aUcw hovY koie ] tis oochay ka-o jaanai so-ay.Ayvad oochaa hovai ko-ay. Vadaa daataa til na tamaa-ay. . Kaytay mangahi joDh apaar.

Kayti-aa dookh bhookh sad maar.Kayti-aa ganat nahee veechaar. kyiqAw gxq nhI vIcwru ] Kaytay khap tutahi vaykaar. eyih iB dwiq qyrI dwqwr ] bMid KlwsI BwxY hoie ] Band khalaasee bhaanai ho-ay. kyiqAw dUK BUK sd mwr ] Ayhi bhe daat tayree daataar. . kyqy Kip qutih vykwr ] kyqy lY lY mukru pwih ] kyqy mUrK KwhI Kwih ] Kaytay lai lai mukar paahi. Kaytay moorakh khaahee khaahi.

jy ko Kwieku AwKix pwie ] Oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay. horu AwiK n skY koie ] Jay ko khaa-ik aakhan paa-ay. AwKih is iB kyeI kyie ] Jis no bakhsay sifat saalaah. ||25|| nwnk pwiqswhI pwiqswhu ]25] . Ehu jwxY jyqIAw muih Kwie ] Awpy jwxY Awpy dyie ] Aapay jaanai aapay day-ay. ijs no bKsy isPiq swlwh ] Naanak paatisaahee paatisaahu. Aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.Hor aakh na sakai ko-ay.

Amul Dharam amul deebaan. . Amul tul amul parvaan. Amul vwpwrIey Amul BMfwr ] Amul aavahi amul lai jaahi.Amul gun amul vaapaar. Amul bakhsees amul neesaan. Amul Awvih Amul lY jwih ] Amul Bwie Amulw smwih ] Amulu Drmu Amulu dIbwxu ] Amulu qulu Amulu prvwxu ] Amulu bKsIs Amulu nIswxu ] Amul bhaa-ay amulaa samaahi. Amul gux Amul vwpwr ] Amul vaapaaree-ay amul bhandaar.

Aakhahi vayd paath puraan.Amul karam amul furmaan. . Amulo Amulu AwiKAw n jwie ] AwiK AwiK rhy ilv lwie ] AwKih vyd pwT purwx ] Aakh aakh rahay liv laa-ay. AwKih pVy krih viKAwx ] AwKih brmy AwKih ieMd ] AwKih gopI qY goivMd ] Aakhahi barmay aakhahi ind. Amulu krmu Amulu Purmwxu ] Amulo amul aakhi-aa na jaa-ay. Aakhahi gopee tai govind. Aakhahi parhay karahi vakhi-aan.

AwKih suir nr muin jn syv ] kyqy AwKih AwKix pwih ] Kaytay aakhahi aakhan paahi. AwKih dwnv AwKih dyv ] Aakhahi sur nar mun jan sayv. . AwKih eIsr AwKih isD ] Aakhahi kaytay keetay buDh. AwKih kyqy kIqy buD ] Aakhahi daanav aakhahi dayv. Kaytay kahi kahi uth uth jaahi. kyqy kih kih auiT auiT jwih ] eyqy kIqy hoir kryih ] Aytay keetay hor karayhi.Aakhahi eesar aakhahi siDh.

Taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar.Taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay. nwnk jwxY swcw soie ] jy ko AwKY boluivgwVu ] Jay ko aakhai boluvigaarh. ||26|| qw ilKIAY isir gwvwrw gwvwru ]26] So dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay. qw AwiK n skih kyeI kyie ] Jayvad bhaavai tayvad ho-ay. . so dru kyhw so Gru kyhw ijqu bih srb smwly ] vwjy nwd Anyk AsMKw kyqy vwvxhwry ] Vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray. jyvfu BwvY qyvfu hoie ] Naanak jaanai saachaa so-ay.

gwvih icqu gupqu iliK jwxih iliK iliK Drmu vIcwry ] Gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray. gwvih quhno pauxu pwxI bYsMqru gwvY rwjw Drmu duAwry ] Gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray.Kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray. gwvih ieMd iedwsix bYTy dyviqAw dir nwly ] . kyqy rwg prI isau khIAin kyqy gwvxhwry ] Gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray. gwvih eIsru brmw dyvI sohin sdw svwry ] Gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay.

gwvin pMifq pVin rKIsr jugu jugu vydw nwly ] Gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay. gwvih mohxIAw mnu mohin surgw mC pieAwly ] Gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay.Gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray. . gwvin jqI sqI sMqoKI gwvih vIr krwry ] Gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay. gwvih isD smwDI AMdir gwvin swD ivcwry ] Gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray. gwvin rqn aupwey qyry ATsiT qIrQ nwly ] gwvih joD mhwbl sUrw gwvih KwxI cwry ] Gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray.

Gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray. hoir kyqy gwvin sy mY iciq n Awvin nwnku ikAw vIcwry ] So-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee. soeI soeI sdw scu swihbu swcw swcI nweI ] Hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee. gwvih KMf mMfl vrBMfw kir kir rKy Dwry ] Say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay. hY BI hosI jwie n jwsI rcnw ijin rcweI ] Rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee. rMgI rMgI BwqI kir kir ijnsI mwieAw ijin aupweI ] . syeI quDno gwvih jo quDu Bwvin rqy qyry Bgq rswly ] u Hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray.

Aadays tisai aadays. ||27|| so pwiqswhu swhw pwiqswihbu nwnk rhxu rjweI ]27] Munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot. muMdw sMqoKu srmu pqu JolI iDAwn kI krih ibBUiq ] iKMQw kwlu kuAwrI kwieAw jugiq fMfw prqIiq ] AweI pMQI sgl jmwqI min jIqY jgu jIqu ] Awdysu iqsY Awdysu ] khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet. jo iqsu BwvY soeI krsI hukmu n krxw jweI ] So paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. kir kir vyKY kIqw Awpxw ijv iqs dI vifAweI ] Jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee.Kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee. Aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet. .

Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu ]28] ||28|| bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad.Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. Bugiq igAwnu dieAw BMfwrix Git Git vwjih nwd ] Aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad. Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. . Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu eykw mweI jugiq ivAweI iqin cyly prvwxu ] ]29] ||29|| Aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan. Aadays tisai aadays. Awip nwQu nwQI sB jw kI iriD isiD Avrw swd ] sMjogu ivjogu duie kwr clwvih lyKy Awvih Bwg ] Awdysu iqsY Awdysu ] Sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.

Ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan. ieku sMswrI ieku BMfwrI ieku lwey dIbwxu ] Jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan. ijv iqsu BwvY iqvY clwvY ijv hovY Purmwxu ] Oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan. Ehu vyKY Enw ndir n AwvY bhuqw eyhu ivfwxu ] Awdysu iqsY Awdysu ] Aadays tisai aadays. Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. Jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar. jo ikCu pwieAw su eykw vwr ] . Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu Awsxu loie loie BMfwr ] ]30] ||30|| Aasan lo-ay lo-ay bhandaar.

Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. lKu lKu gyVw AwKIAih eyku nwmu jgdIs ] Ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees. Lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees. kir kir vyKY isrjxhwru ] Naanak sachay kee saachee kaar. nwnk scy kI swcI kwr ] Awdysu iqsY Awdysu ] Aadays tisai aadays. Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu iek dU jIBO lK hoih lK hovih lK vIs ] ]31] ||31|| Ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees.Kar kar vaykhai sirjanhaar. eyqu rwih piq pvVIAw cVIAY hoie iekIs ] .

Sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. joru n mMgix dyix n joru ] Jor na jeevan maran nah jor. nwnk ndrI pweIAY kUVI kUVY TIs ]32] AwKix joru cupY nh joru ] ||32|| Aakhan jor chupai nah jor. Jor na surtee gi-aan veechaar. suix glw Awkws kI kItw AweI rIs ] Naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. . joru n jIvix mrix nh joru ] joru n rwij mwil min soru ] joru n surqI igAwin vIcwir ] Jor na raaj maal man sor. Jor na mangan dayn na jor.

.Jor na jugtee chhutai sansaar. Pavan paanee agnee paataal. ijsu hiQ joru kir vyKY soie ] Naanak utam neech na ko-ay. iqsu ivic DrqI Qwip rKI Drm swl ] iqsu ivic jIA jugiq ky rMg ] Tis vich jee-a jugat kay rang. pvx pwxI AgnI pwqwl ] Tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal. joru n jugqI CutY sMswru ] Jis hath jor kar vaykhai so-ay. ||33|| nwnk auqmu nIcu n koie ]33] rwqI ruqI iQqI vwr ] Raatee rutee thitee vaar.

ndrI krim pvY nIswxu ] kc pkweI EQY pwie ] Kach pakaa-ee othai paa-ay. ||34|| nwnk gieAw jwpY jwie ]34] . krmI krmI hoie vIcwru ] scw Awip scw drbwru ] iqQY sohin pMc prvwxu ] Sachaa aap sachaa darbaar. Naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay.Tin kay naam anayk anant. iqn ky nwm Anyk Anµq ] Karmee karmee ho-ay veechaar. Nadree karam pavai neesaan. Tithai sohan panch parvaan.

Kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays.Dharam khand kaa ayho Dharam. Kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days. Drm KMf kw eyho Drmu ] Gi-aan khand kaa aakhhu karam. kyqy brmy GwViq GVIAih rUp rMg ky vys ] kyqIAw krm BUmI myr kyqy kyqy DU aupdys ] kyqy ieMd cMd sUr kyqy kyqy mMfl dys ] kyqy isD buD nwQ kyqy kyqy dyvI vys ] Kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays. kyqy pvx pwxI vYsMqr kyqy kwn mhys ] Kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays. igAwn KMf kw AwKhu krmu ] Kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays. .

kyqy dyv dwnv muin kyqy kyqy rqn smuMd ] Kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind. iqQY GwViq GVIAY bhuqu AnUpu ] . kyqIAw KwxI kyqIAw bwxI kyqy pwq nirMd ] Kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. Tithai naad binod kod anand. ||35|| kyqIAw surqI syvk kyqy nwnk AMqu n AMqu ]35] igAwn KMf mih igAwnu prcMfu ] iqQY nwd ibnod kof Anµdu ] srm KMf kI bwxI rUpu ] Gi-aan khand meh gi-aan parchand. Tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop. Saram khand kee banee roop.Kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund.

iqQY joD mhwbl sUr ] . iqQY GVIAY suriq miq min buiD ] Tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. Tithai joDh mahaabal soor. jy ko khY ipCY pCuqwie ] Tithai gharhee-ai surat mat man buDh. qw kIAw glw kQIAw nw jwih ] Jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. ||36|| iqQY GVIAY surw isDw kI suiD ]36] krm KMf kI bwxI joru ] iqQY horu n koeI horu ] Karam khand kee banee jor.Taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. Tithai hor na ko-ee hor.

iqn mih rwmu rihAw BrpUr ] Tithai seeto seetaa mahimaa maahi. iqQY sIqo sIqw mihmw mwih ] qw ky rUp n kQny jwih ] Taa kay roop na kathnay jaahi.Tin meh raam rahi-aa bharpoor. Karahi anand sachaa man so-ay. Naa ohi mareh na thaagay jaahi. krih Anµdu scw min soie ] . nw Eih mrih n Twgy jwih ] ijn kY rwmu vsY mn mwih ] iqQY Bgq vsih ky loA ] Jin kai raam vasai man maahi. Tithai bhagat vaseh kay lo-a.

sc KMif vsY inrMkwru ] Kar kar vaykhai nadar nihaal. ijv ijv hukmu iqvY iqv kwr ] vyKY ivgsY kir vIcwru ] Vaykhai vigsai kar veechaar. . kir kir vyKY ndir inhwl ] iqQY KMf mMfl vrBMf ] Tithai khand mandal varbhand. jy ko kQY q AMq n AMq ] iqQY loA loA Awkwr ] Tithai lo-a lo-a aakaar.Sach khand vasai nirankaar. Jay ko kathai ta ant na ant. Jiv jiv hukam tivai tiv kaar.

||37|| nwnk kQnw krVw swru ]37] Jat paahaaraa Dheeraj suni-aar. BhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal. ijn kau ndir krmu iqn kwr ] . Jin ka-o nadar karam tin kaar. jqu pwhwrw DIrju suinAwru ] Ahrix miq vydu hQIAwru ] Bau Klw Agin qp qwau ] Ahran mat vayd hathee-aar. BWfw Bwau AMimRqu iqqu Fwil ] GVIAY sbdu scI tkswl ] Gharhee-ai sabad sachee taksaal.Naanak kathnaa karrhaa saar. Bha-o khalaa agan tap taa-o.

Jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal. sloku ] pvxu gurU pwxI ipqw mwqw Driq mhqu ] Pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat. idvsu rwiq duie dweI dwieAw KylY sgl jgqu ] cMigAweIAw buirAweIAw vwcY Drmu hdUir ] krmI Awpo AwpxI ky nyVY ky dUir ] Chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor. Divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat. Karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door. ||38|| nwnk ndrI ndir inhwl ]38] Salok. ijnI nwmu iDAwieAw gey mskiq Gwil ] .Naanak nadree nadar nihaal.

||1|| nwnk qy muK aujly kyqI CutI nwil ]1] .Naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal.