32 Pogledi

5. i 6. novembar/studeni 2011.

Prof. dr. Re{id Hafizovi}

Nisam siguran ho}e li institucije na{e zemlje, i dr`avne i religijske, imati vi{e priliku da uop}e reagiraju, na bilo koji na~in, na ono {to im agresivni ~lanovi vehabijske zajednice budu u budu}nosti prire|ivali, ka`e prof. dr. Re{id Hafizovi}, koji za Poglede govori o vehabijskim militantima, napadu na Ambasadu SAD-a, Islamskoj zajednici BiH i koracima koji su neophodni, Fakultetu islamskih nauka i njegovim profesorima, bo{nja~kim politi~arima...
Razgovarala: Vildana Selimbegovi}

Vehabije dolaze po tapiju na BiH
?
zemlje, a dr`avniorgani ne reagiraju i ne pomi{ljaju da za{tite njen ustavnopravni poredak. Da neko od ovihpregrijanihvehabijskihjuno{ane{tosli~no ka`e ili u~ini u Saudijskoj Arabiji, zemlji iz koje takvu doktrinu oni i donose u Bosnu, javno bi mu na trguodrubiliglavu. Ali,ovo nijeSudijskaArabija, ve} Bosna, ~ijipredstavnicivlastitolerirajusvakuuvredu izre~enu na njen ra~un. Mislim, ~ak, da ni Islamskazajednicaovakvimsvojimstavomprema vehabijskimatacimane}ebitipo{te|ena, jer vehabijski militanti ne prezaju u svom ne~asnom djelovanjupotro{itisvaku, pa i najsvetijuvrijednost. Njima, jednostavno, polazi za rukom da u isti mah na~ine razbojni{tvo, poput ovih dana toliko pominjanog Mevlida Ja{arevi}a, i da se, unato~ tom razbojni{tvu kao vjerom nedopustivom ~inu, iznova pozivaju na islam i njegove vrijednosti. Kakve stvarno veze ima islam sa onima koji ~ine razbojni{tva, ubijaju dr`avne ~inovnike ove zemlje i atakuju na obrazovni i ustavnopravniporedak ove zemlje? Naravno, nikakve. Nakon Va{eg teksta, Rijaset IZBiH odaslao je saop}enje za koje su novinari utvrdili da, zapravo, nije nastalo odlukom Rijaseta, ve} je odaslano iz kabineta reisu-l-uleme, saop}enje koje ste Vi nazvali vrhuncem reisova be{~a{}a. Znam da je najte`e govoriti o sebi, ali i Va{e kolege, koje su na bilo koji na~in progovirile o po{asti vehabizma, pro{li su sli~no. Kako uop}e objasniti za{to je Rijaset izme|u Vas, akademika Durakovi}a, profesora Hilme Neimarlije, Adnana Silajd`i}a... i vehabija, uvijek birao vehabije? - Odgovor je vrlojednostavan. Mi smo samoprofesoriSarajevskoguniverzitetakojiduhovnouspravljajumlade` ove zemlje i nude toj mlade`ivrijednosti koje se ne mjere barelima nafte, petrodolarima, zlatnim kolajnama, zlatnim ru~nim satovima i iz-

Pri~a o vehabijama u Bosni i Hercegovini kulminirala je nedavnim napadom na Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u na{oj zemlji. Novinari su godinama upozoravali na {irenje vehabizma u BiH, no prva stvarna reakcija Islamske zajednice uslijedila je nakon Va{eg teksta u Oslobo|enju, “Oni dolaze po na{u djecu“ objavljenog jo{ u no, vembru 2006. godine. Jesu li vehabije do{le po na{u djecu? - Nisamsiguran da je napad na ameri~kuambasadu u Sarajevu kulminacija pri~e o vehabizmu, s obzirom na posvesmu{enu i, uglavnom, samoverbalnureakcijuinstitucijadr`ave i Islamskezajednice na vehabijskodivljanje u ovojzemlji. Takvuvrstu reakcijeimali smo i ranije, ali je ona svaki put samo davalakrilavehabijskojpo{asti. [tavi{e, reakcijavrha Islamske zajednice u vehabijskoj dru`ini uvijek je bila shva}ena kao pre{utno dano zeleno svjetlo za njihovo daljnje djelovanje. Da je to tako, potvr|uje ~injenica{to je svakinovivehabijskiatak u ovojzemlji bio samogori, smi{ljeniji i opasniji. Stoga se bojim da }emo na kulminacijupri~e o ovomfenomenu jo{ dugo ~ekati, s tim {to nisam siguran ho}e li institucije na{e zemlje, i dr`avne i religijske, imati vi{e priliku da uop}e reagiraju, na bilo koji na~in, na ono {to im agresivni~lanovivehabijskezajednice budu u budu}nosti prire|ivali. To }e re}i da vehabijski militanti vi{e ne dolaze samo po na{u djecu, jer je to faza koju su prevazi{li, ve} sada dolaze po tapiju na ovu zemlju i njene institucije.

?

Zlato i petrodolari
To se najbolje vidi iz ~injenice {to militantni ~lanovi ove zajednice na najdrskiji na~in iskazuju nepo{tivanje prema pravosudnim institucijama ove

Svaki vehabija nije potencijalni terorist, ali je te{ko znati kada i pod kojim o

5. i 6. novembar/studeni 2011.

Pogledi 33 Ljevi~arski selefisti
Pro{log ljeta, na stranicama na{e novine, objavili smo Va{ tekst u povodu godi{njice genocida u Srebrenici. Na nekim portalima pojavile su se optu`be kako, citiram, u tom tekstu cijeli srpski narod progla{avate genocidnim? - Da, sje}am se toga. Mislim da su moj teksttakopro~italisamo oni zlonamjerni. Ko god pro~ita taj tekst otvorenih o~iju, vidjet }e da takvo {ta nisam imao niti u primisli. O genocidnosti srpskog naroda nisam ni rije~iondjenapisao, nego sam govorio o ubila~komgenunekihsrpskihzlotvora koji iz pokoljenja u pokoljenje vitlaju kamom nad bo{nja~kim glavama. Mogao bih Vam na~initi cijeli spisak nekih srpskih porodica koje ve} u tre}oj generaciji ubijaju ~lanove moje dalje i bli`e familije. Zar za takve da ka`em i{ta drugo doli to da u svom genetskom naslije|u nose ubila~ki gen koji progovara u svakom njihovom pokoljenju. Samo sam na to u tekstu mislio i to sam i napisao. Sve i da sam htio napisati kako je srpski narod genocidan, ne bih to mogao zbog mnogih ljudi iz srpskog naroda koje poznajem, kao {to je general Jovan Divjak, profesorica Tatjana Ljui} - Mijatovi}, profesor Mirko Pejanovi}, gospodin Gavrilo Grahovac, gospo|a Nata{a Kandi}, profesorica Jasna Bajraktarevi} i hiljade takvih i sli~nih. Mene su za tako neosnovane optu`be, zapravo, optu`ili jedan sujetni novinar i {a~ica ovda{njih “ljevi~arskih selefista“ koji ili su uvijek bili optere}enivlastitimidentitetom ili vlastitiidentitetnikadanisu ni imali. U svakomslu~aju, rije~ je o osobamakoje su u svakompoliti~komvremenudobro`ivjele, svakojideologiji se znala~kiprilago|avale, svakomelekcijudr`ale i prema neistomi{ljenicima gotovo bolj{evi~ki bile nesmiljene. na braniti i promicati tekovine vi{estoljetne duhovnekulture, tradicije i vrijednostiislamaovihprostora. Ona se ne smijecjenkati sa duhovnomsudbinom bosanskih muslimana – Bo{njaka i ne smije navla~iti “Judin pokrov“ na njihovu ovda{nju budu}nost. Njenopozvanje i poslanjemorabitiiznad svakepolitike i svakeideologije, a njenduhovniosluh za nepotro{ivi duhovni polog vjere i povjerenja ne smijebitizatomljenzamamnim{u{kanjempetrodolara i zveketom bilo ~ijih zlatnika.

da{nimzlatnimbankovnimkarticama. A sve {to takvim mjerilima nije mjereno, za Rijaset, o~ito, nijevrijedno ni zanimljivo. Takvo{ta, zapravo, i ne ~udi, jer u administrativnim institucijama Rijaseta uglavnom sjede ljudi koji po vlastitoj vokaciji nisu kadri, sve i kada bi htjeli, izmjeritivrijednostonoga{to univerzitetski profesori ne samo na Fakultetu islamskih nauka ve} i na drugim fakultetima Sarajevskog univerziteta, stvaraju i nude, i to ne samo ovda{njoj nego i svjetskoj akademskoj javnosti, jer je rije~ o profesorimakoji su postiglibriljantneakademskekarijere. Uostalom, ako u Rijasetu u BiH dostojanstvo muftije mo`e obna{ati neko ko temeljne discipline{erijatskogpravanijeslu{ao ni pod razno, za{to ne bi mogli sjediti i o sudbini Islamske zajednice i njenih kadrova odlu~ivati i oni koji su svojedobnoskrivalisvojmuslimanskiidentitet kao zmija noge, nikada ne mare}i za duhovne vrijednosti nauke i znanja. Po{to su vehabijeza{titniznakjednogre`imakojiobilatonagra|uje one koji se ne protive ili, jo{ preciznije, pre{utnopodupiru ove apostolemilitantne doktrine, koju taj re`im izvozi u svijet, onda nije ni te{kozaklju~itiza{to oni, kojivolepetrodolare i zlato, izme|u njegovanih univerzitetskih profesora i vehabija redovito biraju ove potonje. Malo se zna o stanju na FIN-u: kako su previranja IZBiH utjecala na stanje me|u islamskim intelektualcima i njihovom sposobno{}u da razvijaju tuma~enje islama prikladno vremenu i prostoru? Stanje na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, {to se ti~eme|uljudskihodnosa i kvaliteteizvo|enja nastave, veoma je dobro. Koliko god je bilo nastojanja iz administrativnog vrha Islamske zajednice da se Fakultet uvu~e u ~esto `alosna i skandalozna previranja, Fakultet je ostao dosljedan sebi i dr`ao se postrance svega. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je, ipak, jedna ozbiljna i najrelevantnija odgojno-obrazovna institucija koja je u cijelom sistemu odgojno-obrazovnih institucija Islamske zajednice postigla najvi{e standarde u regiji, pa rekao bih i u jugoisto~noj Europi. To je institucija koja u svom nastavnom kadru ima redovne profesore sa briljantnim akademskim karijerama, profesore koji su, unato~ svojim visokim vrijednostima, pla}enikolikomaloboljiasistenti na fakultetimaSarajevskoguniverziteta. Razlogtome je ~injenica da je FIN, za razliku od drugihislamskihfakulteta u BiH, uklju~uju}i i {est-sedammedresa, jedinaodgojnoobrazovnainstitucijaIslamskezajednice u BiH koja nije na dr`avnom bud`etu, tako da je li{ena svih onih blagodati koje u`ivaju ostali fakulteti Sarajevskog i inih univerziteta u ovoj zemlji.

?

Islamska zajednica
Ona morazavesti red u odgojno-obrazovnimreligijskiminstitucijamakoje je posljednjihdvadesetakgodinanekontrolisanoumno`ila, i raditi na unapre|enju kvalitete odgojno-obrazovnog rada u tim institucijama koja je u golemoj mjeri relativizirana. Ona morapostavitivi{e i stro`ijestandarde kod predstavljanjavrijednostivjere i religijskekulture u javnom prostoru, kako se ne bi dogodilo da o vrijednostimaislamagovorisvakokome na pametpadne i na neprimjeren i islamanedostojanna~in, {to je sada veomara{irena praksa. Da bi od svog obrazovno-odgojnogkadra ne samo u religijskimobrazovniminstitucijama ve}i u d`amijama i svjetovnim {kolamazahtijevalanajvi{ikvalitet u prezentiranju islamapastvirazli~itoguzrasta i profila, Islamskazajednicamorapokazativi{epravednosti u raspodjelisredstavakoja se ti~ustatusnihpitanjanjenihkadrova, kako se ne bi nastavila praksa, kao do sada, da samo nekolicina povla{tenih u Islamskoj zajednici u`iva u materijalnom obilju, tra`e}i za sebe jo{ i najvi{e mirovine u dr`avi, kao i to da, ukoliko slu~ajnoumru, ni{ane im podigneZajednica od koje su kraljevski `ivjeli. Sve to, i jo{ mnogo ~ega drugog, Islamska zajednica bi morala {to hitnije uraditi, ali ona to mo`esamo sa svojimnovimrukovodstvomkoje}e, umjestoprenagla{enomhedonizmu i samo`ivosti, bitivi{eokrenutoduhovnimvrijednostima i solidarisanju sa svima. Naredne godine o~ekuju se izbori u Islamskoj zajednici. Citirat }u Mustafu ef. Spahi}a koji je nedavno napisao kako, hvala Bogu, mladi nara{taji muslimana pamte {estoricu predsjednika Sabora IZBiH u posljednjih dvadesetak godina, no samo jednog reisa, jednog naibu reisa… O~ekujete li da }e ef. Ceri} odr`ati obe}anje i oti}i u penziju dogodine, i {to je jo{ va`nije, mo`e li se prije izbora u IZBiH dogoditi promjena u odnosu prema vehabijama? - Radujem se {to naredne godine Islamsku zajednicu u BiH ~ekaju izbori, ali se istodobno pla{im da oni ne}e donijeti nikakvu novinu. Predugo vremena svjedo~imo nedemokratskom na~inu biranja i vladanja kod muslimana, kako u njihovimsvjetovnim, jednako tako i u duhovnim institucijama. Ako ~itate Medinsku povelju ili prvi ustav u muslimanskojzajednicikoji je nastao kao rezultatislamskog religijskog svjetopogleda, vidjet }ete da je ondje su{tinski ugra|ena ideja demokracije, ljudskih prava, socijalne pravde, multikulture i pluralnog mi{ljenja za koje je Poslanik islama (a.s.) imao obi~aj kazati da je znak milosti Bo`ije, jer spre~ava bilo koju vrstu jednoumlja. Iz toga jasno slijedi da naprijed pobrojane vrijednosti tog dokumenta su, zapravo, vrijednosti koje je islam donio muslimanima, ali i cijelomesvijetu. Me|utim, muslimani su, u tom pogledu, to jest u pogledu povjeravanja odgovornih slu`bi najboljima, iznevjerili i ideju islama i temeljnevrijednostiMedinskepovelje. Njihovopoliti~ko i duhovnovo|enjemuslimanskezajednicehroni~no je bolovalo od nekevrstefaraonskog virusa koji se manifestira u nezaja`ljivoj `elji da se vlada do smrti ili da se pod svaku cijenu koristi do`ivotnimandat. Valjdazato u najve}embrojumuslimanskih zemalja ve} decenijama vladaju autoritarnire`imi i represivnadiktatura, a sve to se, opet, kao po analogiji, prenosi i preslikava i na religijske zajednice kod muslimana u kojima na najvi{ojstolici stoluje samo jedan sve dok ga melek smrti ne oslobodi te nezaja`ljive `elje za vla{}u. U tom smislu, na`alost, ni Islamska zajednica u BiH nije nikakvaiznimka. Kao {to ste i samirekli, u posljednjih dvadeset godina na ~elu Sabora Islamske zajednice BiH su se smijenila {estorica predsjednika, a za sve to vrijeme funkciju reisa vr{i samo jedna oso-

?

Interpretacija islama
Kada je u pitanju interpretiranje islama saobraznovremenu i prostoru u kojem`ivimo, mogure}i da je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu do sada nudio najdopadljiviju i najrelevantniju interpretaciju islama i njegovih vrijednosti u regiji Balkana. Profesore, svi razli~ito tuma~imo stvarnost. Ja sam se, primjera radi, prvi put srela sa vehabijama u toku rata, ljeta 1993, kada su jednu od najljep{ih bosanskih d`amija, travni~ku [arenu d`amiju, doslovce pregradili daskama kako bi razdvojili mu{karce od `ena. Iako sam pisala o njima, moram priznati da sam razmjere problema shvatila tek nakon Va{eg teksta. Mo`ete li ukratko definirati vehabizam i razlike izme|u onog {to pokret nosi i islama? - Povijesno gledano, vehabizam je izum i tajno englesko oru`je u borbi engleskog imperijalizma sedamnaestog stolje}a protiv neko} jedinstvenog muslimanskog imperija kojim su, u to vrijeme, najve}ma gospodarili Otomani. ^ovjek koji je ponio stijeg tog imperijalizma na Orijentu bio je pustinjskipustolov i nezadovoljnik po imenuMuhammed ibn Abdulvehab, ~ovjek plitkog razbora i gotovo patolo{keambicije. Utuvio je sebi u glavukakomuslimani njegova vremena nisu dobri muslimani i kako je nu`no protiv njih proglasiti d`ihad. [to je naumio, to je i u~inio. Potpomognut u svojoj nakani ~lanovima pustinjskog plemena Sauda koji su, tako|er, imali izra`ene politi~ke ambicije i pretenzije, njegove falange su ubrzo po~ele liti mu-

?

slimansku krv, a u njihovim krvavim pohodima nisu bili po{te|eni ni najsvetiji gradovi muslimanskog svijeta, Mekka i Medina. Na posljetku se iz rijeke prolivene muslimanske krvi rodila monarhija u kojoj od tada do dana dana{njeg svjetovnu i duhovnu vlast dijele dinastija Sauda i nosioci vehabijske doktrine. Su{tinskigledano, vehabizam je ogoljenipuritanski redukcionizam, ~iji emisari nikako ne prihva}ajuovda{njisvijet i njegovedatosti, nego taj svijet nastoje promijeniti i primjeriti svojoj hudoj duhovnoj optici ne biraju}i, pri tom, sredstva na koji na~in }e to posti}i. Kada god ih se proka`e pod jednim imenom, oni se ubrzo skriju pod neko drugo ime, pa su ~as vehabije, ~as selefije, ~as tekfirlije, predstavnici~istogaislama i sli~no, redovitokoriste}iislam kao izgovor za svakusvojune~asnurabotu. A islam, zacijelo, nema ba{ ni{ta s njihovom militantnompraksom, jer islam,kao vjerakojaprogla{ava ~ovjeka krunskim Bo`ijim stvorenjem, ne mo`e u isti mah tra`iti da se takvojednoBo`ijestvorenje na najbrutalnijina~inubije u svetomd`amijskom prostoru dok ni~ice pada pred jedinim Gospodarom svega. Prema tome, razlika je o~ita i nepremostiva: islam je vjeramira, a vehabizam je ideologija rata i ubijanja. Jesu li, dakle, vehabije novi muslimani kako ih je definirao reis Ceri}? - Oni su samo vehabije i oni su samo za tisu}ljetnu povijest ove zemlje nova, tragi~na i anahrona pojavakojadobroiskori{tava sve slabostiinstitucija ove zemlje. Njeniprotagonistisvojimneodgovornim postupcima potapaju ovu zemlju na jednak na~in kao i sve one destruktivnepolitikekoje su dobrano prisutne na ovda{njoj politi~koj sceni i koje u tom smislu prilje`no djeluju. Pretpostavljam da se mo`emo slo`iti da ono puko prebrojavanje vehabija za kojim je svojedobno posegao direktor OSABiH Almir D`uvo ni u kojem slu~aju ne nosi znak jednakosti sa brojem potencijalnih terorista, ali tako|er vjerujem da dijelimo mi{ljenje da je Islamska zajednica ta koja treba odigrati najve}u ulogu u akciji prihvatanja ovda{nje tradicije islama od vehabija. [ta, zapravo, Islamska zajednica treba i mo`e u~initi? - Samo prebrojavanje, prije svega, ni{ta ne zna~i ukoliko iza njega ne slijedi efikasno djelovanje. Sla`em se da svaki vehabija nije potencijalni terorist, ali je te{ko znati kada i pod kojim okolnostima }e nekiumjerenivehabijapostatimilitantniaktivist i sija~ terora. Odgovor na tu dvojbu moraju ponuditirelevantneinstitucije ove zemlje, svjetovne i religijske, u svakom slu~aju. Islamska zajednica ima posebnuulogu u svemutome. Ona morajasnoiznijeti pravila kojima se ima povinovati svako ko ulazi u njene institucije i sakralne prostore. Ona mora dokazati da je dorasla svome pozvanju i dostoj-

?

REIS I RADON^I] Dvije najkobnije gre{ke koje sebi nisu smjeli dopustiti oni na samome vrhu Islamske zajednice, jesu pre{utno savezni{tvo sa vehabizmom i podupiranje one politi~ke opcije koja je po bosanskim gradovima dizala babilonske kule, kako bi njihov gospodar, onako s visine, mogao sejriti kako Bo{njaci umiru u bijedi za koju su najzaslu`niji njihovi politi~ki i vjerski lideri MUFTIJE Ako u Rijasetu u BiH dostojanstvo muftije mo`e obna{ati neko ko temeljne discipline {erijatskog prava nije slu{ao ni pod razno, za{to ne bi mogli sjediti i o sudbini Islamske zajednice i njenih kadrova odlu~ivati i oni koji su svojedobno skrivali svoj muslimanski identitet kao zmija noge, nikada ne mare}i za duhovne vrijednosti nauke i znanja

?

?

okolnostima }e neki umjereni vehabija postati militantni aktivist i sija~ terora

34 Pogledi
ba, kakav je slu~aj i sa funkcijom zamjenika reisa. S druge strane, ovaj potonje pomenuti dvojac je oko sebena~inosvituvjerskihfigurakojeraspola`u golemimprivilegijama bez ikakvapokri}a. Imaju}i to dvoje u vidu, to jest silnu `elju da ostanu na poziciji do smrti i goleme privilegije u kojima u`ivaju, bojim se da }e zajedni~kim snagama voditi rovovsku borbu da i dalje ondje ostanu. Bude li ustrebalo, mislim da ne}eprezati da promijene i UstavIslamskezajednice u BiH. Stoganisamoptimista u vezi sa predstoje}imizborima u Islamskojzajednici. A to ondazna~i da se ni odnospremavehabizmune}epromijeniti ni prije niti poslije odr`anih izbora. Opet }u se pozvati na jedan Va{ intervju, dat pro{le godine u Oslobo|enju: `estoko ste kritizirali neprincipijelan stav prema vehabijama, obja{njavaju}i potrebu da bo{nja~ki politi~ari preuzmu odgovornost za Bo{njake. Svjedo~ili smo vrlo izra`enoj podr{ci Rijaseta, zapravo reisa i naibu reisa, Savezu za bolju budu}nost Fahrudina Radon~i}a, ~iji je nosilac liste za Republiku Srpsku, za predsjedni~ke izbore, bio upravo jedan pripadnik vehabijske zajednice. Ima li pravo Islamska zajednica u~estvovati u radikalizaciji Bo{njaka, ima li uop}e pravo opredjeljivati se za politi~ke partije na izborima? - Bo{njaci su jedan mali europski narod muslimanskeprovenijencije. Agresija na Bosnu i Hercegovinu ih je desetkovala i reducirala do te mjere da se jedva mogu smatrati narodom. To je jedini narod u ovoj zemlji koji nema nikakva dvojna dr`avljanstva niti rezervnu domovinu, narod kojeg je me|unarodna zajednica u ratu osudila na smrt, a u miru ga svakodnevnoizvrgavasvimvidovimanepravdi. Uz sve to, ulje na vatru dolijevaju bo{nja~ki politi~ki i religijski lideri koji su se pokazali sasvim nezreli i nedoraslizada}ikoja im je povjerena. Usljed svojih nezaja`ljivih `elja da vje~no vladaju, usljed svojih nabujalih i bolesnih sujeta, kao i neuta`ive gramzivosti i pohlepe, svi oni se nedopustivo i neodgovorno poigravaju sudbinom Bo{njaka koji su zamalo iskrvarili do smrti.

5. i 6. novembar/studeni 2011.

RIJASETOVE MJERE Mi smo samo profesori Sarajevskog univerziteta koji duhovno uspravljaju mlade` ove zemlje i nude toj mlade`i vrijednosti koje se ne mjere barelima nafte, petrodolarima, zlatnim kolajnama, zlatnim ru~nim satovima i izda{nim zlatnim bankovnim kar ticama. A sve {to takvim mjerilima nije mjereno, za Rijaset, o~ito, nije vrijedno ni zanimljivo
gda{nje staro bosansko pismo bosan~icu, na kojoj su u Bosnisedamnaestog, osamnaestog i devetnaestog stolje}a izlazili brojni ~asopisi, poput Misbaha i YeniMisbaha, u kojima o tome ima hrpainformacija i podataka. A da posebno i ne pominjemFranu Juki}a koji je ideju bo{nja{tva, kao za{titni znak bosanskih pravoslavaca, katolika i muslimana, jo{ davno, na krajnje sustavan na~in elaborirao. Ne bih se slo`io sa konstatacijom da su u pitanju samo Dodikove provokacije potaknute pukom dnevnopoliti~kom pragmom. Skloniji sam mi{ljenju da su to njegovaprora~unata, sustavna i sasvim ozbiljna nastojanja u kojima on, na`alost, ima dobre u~itelje i savjetnike izvan granica ove zemlje.

?

Bolji dio BiH BAJRAMSKA ^ESTITKA Uz bajramsku ~estitku muslimanima u zemlji i dijaspori, poru~io bih da najprije prijave svoju zemlju u manjem bh. entitetu, jer im je `ele oteti i tako im zauvijek izma}i tlo pod nogama. Potom, neka svaki dan u~ine sve da skinu mrak sa o~iju i obrazuju se najbolje {to mogu
kvu vrstu politi~ko-pravnog i administrativnog ure|enja kakvog nigdje u svijetu nema. Zar to pravi prijatelji rade jedni drugima? K tome jo{ papagajskimantraju onu re~enicu od koje se svakom rodoljubu ove zemljeprevr}eutroba: “Neka se politi~ari u ovoj zemlji sami oko svega dogovore.“ To je isto kao da ka`uneka se so i oko dogovore da `ive u nepretrgnutom egzistencijalnom srazu! Jasno je da to ne govorezato jer nisuupu}eni u stvarnostanje stvari u ovoj zemlji, ve} govore zato {to ne `ele ni{tau~initi i {to su im nakanesasvimneiskrenekada je sudbina Bosne i njenih naroda u pitanju. Zato Bosna i njeni narodi tonu u `ivo blato iz koga }e se te{ko i{~upati. Dodik je nedavno na vrlo ru`an na~in opet negirao postojanje Bo{njaka. Nema vi{e nikakvih sumnji da su to Dodikove provokacije kojima `eli odr`ati stalne tenzije u BiH, naro~ito sada kada su sve glasniji zahtjevi za tre}im entitetom. [ta mislite, mogu li Bo{njaci i Hrvati zajedni~kim snagama od Federacije napraviti bolji dio BiH? - Kada bi Dodik samo i za tren sprao zakrvljenu mr`nju sa o~iju, mr`njukojuprilje`nonjegujeprema ovoj zemlji i njenim rodoljubima, shvatio bi da `ivi u zemlji koja mu je dala sve ili od koje je uzeo [to se Hrvata i Bo{njakati~e, pa za{to ne i bosanskih Srba, oni, zacijelo, mogu zajedni~kim snagama, barem od Federacije, na~initi bolji dio BiH, ali se prijetogamorajuosloboditisvojihpoliti~kihkrvopija koji im sisaju krv na slamku, a sve pod izgovorom da su njihovijedinilegitimnipoliti~kipredstavnici, premda im je do vlastitog naroda stalo koliko i do lanjskog snijega. Hrvatska je na pragu Europske unije, Srbija joj se rapidno pribli`ava. Vjerujete li da }e Bosna i Hercegovina napraviti neophodne reformske iskorake i pribli`iti se EU porodici i NATO-u? Ne vjerujem, osim ako taj reformskiproces ne budu vodile neke druge politi~ke snage kojih u Bosni sada nema ni na vidiku. Ovaj intervju je planiran za bajramski dvobroj, zato – vratimo se ljep{im temama: kako }ete proslaviti Bajram i {ta }ete po`eljeti muslimanima u na{oj zemlji i dijaspori? Bajram }u, kao i obi~no, provesti u krugu porodice i sa prijateljima. Uz bajramsku ~estitku muslimanima u zemlji i dijaspori, poru~io bih da najprije prijave svoju zemlju u manjem bh. entitetu, jer im je `ele oteti i tako im zauvijek izma}i tlo pod nogama. Potom, neka svaki dan u~ine sve da skinu mrak sa o~iju i obrazuju se najbolje {to mogu, jer samo znanje i kvalitetno obrazovanje }e ih u~initi samosvjesnim, trijeznim i dominantnim u svakoj situaciji i pred svakim, ma gdje da su. Kurban-bajram ima posebnu simboliku kroz zamjenu ljudske `rtve simboli~nim prino{enjem kurbana radi iskazivanja bogobojaznosti i predanosti. Kako do`ivljavate simbole, tradiciju i novi socijalni zna~aj Kurban-bajrama u na{em dru{tvu? - Dvije su krunske duhovne ~injenice koje odlikujuKurban-bajram: prino{enje`rtve i hodo~a{}e Mekki. Oba ova duhovnadoga|ajaimajusvojesimboli~ko, ali i stvarnozna~enje. Kurban je tu da posvjedo~ikoliko smo spremni na samoodricanje, solidarnost i samopo`rtvovnost. Osim toga, kurban je test na{eg srca koje treba da posvjedo~i koliko u nama ima ljubavi i u kolikoj mjeri je ta ljubav pridr`ana i za Boga koji nam je podario `ivot i na samo Njemu svojstven na~in ga otkupio za nas i za na{ budu}i`ivot u besmrtnosti. Kurban, dakako, ima i svojsocijalniaspekt, jer kurbanskomesotrebamo podijeliti, prijesvega, onimakojima je na taj blagdan najpotrebnije, a to su oni najgladnijikoji i na taj dan u redovima stoje pred javnim kuhinjama ovog grada i ove zemlje. [to se hodo~a{}a Mekki ti~e, to je proces na{eg ponovnog duhovnog ra|anja i to je duhovno putovanje u sredi{tesvjetova, u zemaljskudomajuRije~i Bo`ije, ondje gdje su bogata{ i ubogi, plemi} i sluga u istojodori i posvejednaki i ravnopravnipred “Licem Bo`ijim“ .

?

Ameri~ki prijatelji
Svojom nesposobno{}u su doveli Bo{njake u situaciju da im vi{e nije potreban du{manin sa strane, jer su ih posva|ali i izdijelili do te mjere da su sami sebi dovoljni da presude i stave ta~ku na svoje postojanje. Samo im je jo{ nedostajala radikalizacija kao posljednji instrument koji toliko `ele bo{nja~kidu{mani, kako oni unutar ove zemlje, jednako tako i oni izvan nje. A ba{ na toj radikalizaciji su poradili prvi ljudi Islamske zajednice, tope}i i rasta~u}isamusupstancusvoganaroda, ali i supstancujedineduhovneinstitucije oko koje su se Bo{njacidesetlje}imaokupljali, kojoj su vjerovali i u nju upirali svoj posljednji pogled kadgod su se zatjecali u bezizlaznimsituacijama. Dvijenajkobnijegre{kekoje sebi nisu smjeli dopustiti oni na samome vrhu Islamskezajednice, jesupre{utnosavezni{tvo sa vehabizmom i podupiranje one politi~ke opcije koja je po bosanskimgradovimadizalababilonskekule, kako bi njihov gospodar, onako s visine, mogao sejriti kako Bo{njaci umiru u bijedi za koju su najzaslu`niji njihovi politi~ki i vjerski lideri. Kako vidite dana{nju politi~ku situaciju u BiH: godinu poslije izbora jo{ nemamo Vije}e ministara, odnosno dr`avnu Vladu, ali zato imamo vrlo izra`ene tendencije ka podjeli zemlje? Kuda to idemo? - Politi~kasituacija u Bosni je, vjerovatno, najgora i najopasnija od zavr{etka rata naovamo. Razlozi za to su vi{estruki. Iz manjeg bh. entiteta imamo politi~ke opcije koje otvoreno i sustavno rade protiv ove zemlje, a preve} pla}eni predstavnici me|unarodne zajednice to ravnodu{no gledaju i ni{ta ne ~ine. [tavi{e, ~esto se stje~edojam da su se svrstali na stranu one centripetalnesilekojabezo~no rastura ovu zemlju. Ali ni bo{nja~kipoliti~ari se previ{e ne brinuzbogtoga. Unato~svomeneradu i nesposobnosti, svaki dan su sve bogatiji i sve utovljeniji da ih se, naprosto, ne mo`egledati. Trbusi su im sve ve}i, a politi~kirazbor sve manji i li{ensvakepoliti~kepragme. Na{i“ameri~kiprijatelji“ kako se ov, dje vole izra`avati bo{nja~ki politi~ari, pomogli su agresoru da uzme tapiju na ovu zemlju, nagradili ga polovicom ove zemlje, a na ostatkumilenijskeBosne su stisnulidruga dva naroda i nametnuli im ta-

?

?

Leksikon islamske duhovnosti
Oslobo|enje nastoji pratiti Va{ nau~ni rad, zato Vas molim – otkrijte nam ~ime se sada bavite? - ^ekam izlazak iz {tampe svog prijevoda sa arapskog izvornika djela “Teozofijasvjetlosti“ ~uvenogmuslimanskogpisca-mu~enikaSuhrawardi Al-Maqtula. Knjiga bi za nekoliko dana trebala ugledati svjetlo dana. A do konca naredne godine nastojim dovr{iti svoje dvije autorske knjige: jednukojaraspravlja o islamskimvrijednostimaunutareuropskogkulturnog identiteta, ~ije pisanje je pri kraju, i druga koja nudi teolo{ku analizu duhovnih institucija ili stupova islamskog vjerovanja. Uz ve} objavljenu knjigu “Teolo{ki traktati I – o na~elima islamskog vjerovanja“, to }e, zapravo, biti dvotomnica koja }e nuditi cjelovitu teolo{ku analizu temeljnihna~ela i duhovnihinstitucijaislamskogvjerovanja. Poredtoga, u procesupisanja je moj veliki“Leksikonislamskeduhovnosti“, ali njegovopisanje }e potrajati jo{ koju godinu, jer je svaki pojam, ime, ideja ili pravac mi{ljenja zami{ljen u smislu enciklopedijske natuknice.

?

?

?

O DODIKU Kada bi Dodik samo i za tren sprao mr`nju koju prilje`no njeguje prema ovoj zemlji i njenim rodoljubima, shvatio bi da `ivi u zemlji koja mu je dala sve ili od koje je uzeo sve

sve, zemlji u kojoj je postao ono {to ne bi postaoniti u jednojdrugojzemlji na svijetu. U normalnimzemljama svijeta, naime, ljudima onakvog profila se ne povjerava ni mjestono}nog~uvara, a kamo li ne{to ozbiljnije od toga. Uostalom, da Dodik i{ta zna o povijesti ove zemlje koju tako hajdu~ki plja~ka, znao bi barem to da su mu precinosilinaslov“Bo{njaka“ pravoslavne vjeroispovijesti, kako su se zvali i precibosankihHrvata i dana{njihbosanskih muslimana- Bo{njaka, naslovkojidanasjedinopripada najbrojnijem narodu ove zemlje koji on mrzi na istina~in na koji su to ~inilinjegovimentori i ratni zlo~inci Karad`i} i Mladi}. Ali, da bi to Dodik znao, morao bi se najprije opismeniti, nau~iti ne-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful