17.02.

2011 Sınav => derste anlatılanlar sorulacak Halil Tekin Fuat Turgut Ölçme ve Değerlendirme Kitabı Durmuş Ali Özçelik Konu başlıkları

1) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 2) Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Kavramlar a) Değişken ve Değişken Türleri b) Ölçme, Değerlendirme, Ölçek 3) Ölçüt ve Değerlendirme a) b) a) b) c) d)
Değerlendirme Türleri: Ölçüte Göre Değerlendirme Yapılış Amacına Göre Değerlendirme

Alternatif Değerlendirme Türleri: Performans Değerlendirme Öz Değerlendirme Akran Değerlendirme Portfolyo Değerlendirme a) Güvenirlilik b) Geçerlilik c) Kullanışlılık

4) Ölçme Araçlarının Nitelikleri:

5) Eğitimde Ölçülen Özellikler
• • Ölçme araçları (sözlü-yazılı, çoktan seçmeli doğru yanlış boşluk doldurma vb. sınavlar) Alternatif Değerlendirmede Kullanılan Ölçme Araçları:7 a) Projeler b) Ödevler c) Performans Görevleri d) Gözlem e) Anekdot Kayıtlar f) Rubric (dereceli puanlama anahtarı)

6) Test Geliştirme ve Madde Analizi a) Madde Güçlük İndeksi b) Madde Ayırt Edici İndeksi (Soru gelecek vize+final için çok önemli) 7) Ölçme Sonuçları Üzerinde Yapılan İstatistikler: (Verilerin toplanması, oluşturulması, gruplanması, grafikte gösterilmesi) a) Merkezi Eğitim Ölçüleri: Mut-medyan, yüzdelik, aritmetik ortalama(x) b) Değişim (yayılım, dağılım) Ölçüleri Ranj (Range), Çeyrek Sapma, Varyans, Standart Sapma A = NORMAL DAĞILIM EĞRİSİ

B = STANDART PUANLAR ( Z ve T puanları) C = SINAV SONUÇLARININ NOTA ÇEVRİLMESİ KORELÂSYON

Bir Eğitim Programının Öğeleri Hedef / Kazanım İçerik (Muhteva) Eğitim Durumları Değerlendirme Niçin öğretiyoruz? Ne öğreteceğiz? Nasıl öğreteceğiz? Ne kadar öğrettik?

Ölçme olmadan değerlendirme olmaz! Ölçme : Gözlenen ve araştırılan değişkenlerin gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle belirlenmesi ve betimlenmesidir. Ölçme bir betimleme işidir. Yani bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığını, eğer sahipse sahip oluş derecelerinin gözlenerek sonuçların sayı ve sembollerle ortaya konulmasıdır. Araştırılan Gözlem yapma Ölçme Süreci Bir ölçme işleminde 3 önemli basamak vardır: 1) Ölçülecek bir değişken olmalıdır. 2) Değişkenin gözlenebilmesi gerekir. 3) Gözlenen özelliğin sayı ve sembollerle ifade edilmesi gerekir. Değişken : Bir ölçümün diğer ölçüme farklı değerler alabilen kavramlardır. Değişken Nitel (medeni durum, başarı, cinsiyet, vs.) Nicel (ağırlık, boy, sınavda elde edilen not, vs.) Ölçme ve değerlendirme kavramları birbiriyle yakın ilişkide olup değerlendirmenin sağlıklı olabilmesi için ölçme sonuçlarının objektif ve sağlıklı elde edilmiş olması gerekir. Değerlendirme Süreci Ölçme sonucu veriler
Örn. Ali 60 almış

Sayı ve sembollerle ifade etme

ölçüt

Karar Hüküm Yargı
sınıfta kaldı

70 geçer not

24.02.2011 SUNUM KONULARI

1) 2) 3) 4)

Performans Değerlendirme 3 Mart / Yunus Şanlı & Eray Sevim Akran Değerlendirme 3 Mart / Zarife Kaya & Kübra Özer Portfolyo Değerlendirme 3 Mart / Derya & Mediha Develioğlu Alternatif Değerlendirme 10 Mart / Hürrem & Damla Demir a) Projeler 17 Mart / Filiz Ünal & İpek b) Ödevler 10 Mart /Elif & Arzu c) Performans Görevi 17 Mart Özlenen Kaş & Eda Kazancıoğlu d) Gözlem 17 Mart Osman e) Anekdot Kayıtlar 10 Mart f) Rubric 24 Mart 5) Sınav Türleri a) Yazılı Sınavlar Yasemin & Soraya b) Açık Kitap Sınavı 24 Mart c) Kısa Cevaplı Sınavlar (Boşluk doldurma) 29 Mart / Yasemin & Yasemin d) Doğru-Yanlış Türü Sınavlar 29 Mart / Emrullah & Kadri e) Çoktan Seçmeli Sınavlar 29 Mart / Merve & Canan 24 Mart Ek Konu : Bilişsel Davranışlar, Duyusal Davranışlar, Psikomotor Davranışlar 10 Mart / Mine&Merve&Gülsüm&Ayüke&Ebru

f) Eşleştirmeli Sınavlar g) Sözlü (Mülakat) Sınavlar

29 Mart / Semiha & Meltem

Ödev hazırlanırken/ değerlendirilirken dikkat edilecek hususlar! - Sunum süresi 10 dk - Slayt sayısı 10 taneyi geçmeyecek - Slaytın hazırlanması,sunumu - Sunum Word ile hazırlanıp çıktısı Ertuğ Bey’e verilecek - Word çıktısı 3 sayfayı geçmeyecek + 1 sayfa soru tipine örnek - Yazım kurallarına dikkat edilecek - Kaynaklar sunumun son sayfasında yer alacak - Konumuzun KULLANIM AMAÇLAR, SINIRLIKLARI neler? Birer örnek - 1. Slayt KAPAK 10. Slayt KAYNAKLAR Vize & Final soru örneği: Ödev konunuzu anlatın (20 Puan) veya Ödev konunuzun yararlar/ sınırlıkları nelerdir?

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 1) Öğrenciler hakkında bilgi edinilerek uygulanacak olan program için öğretimin başlangıç noktası tespit edilir. Bu şekilde öğretimi öğrencilerin düzeyine göre ayarlamak mümkün olur. 2) Öğretim devam ederken ünitelerdeki öğrenme eksikleri ve güçlükleri tespit edilerek bu eksikliklerin ve yetersizliklerin giderilmesi ya da ünitenin daha iyi öğrenilmesi sağlanır. 3) Programın başında belirtilen hedef davranışların ne oranda kazanılıp kazanılmadığı tespit edilerek programın öngördüğü hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına bakılır. 4) Eğitimle ilgili öğretmenler, idareciler ve veliler ile çevredeki diğer ilgililere bilgi verilmiş olur. 5) Okullarda öğretmenler ve idareciler kullandıkları yöntem ve stratejilerin ne kadar etkili olduğunu anlayarak çıkan sonuçlara göre kendilerini yeniden düzenlemektedirler. 6) Değerlendirmeler öğrencilerin geleceklerine yönelik kararlar verilmesinde etkili olduğu için değerlendirme sağlıklı yapılmış ise öğrencileri motive eder. 7) Eksikliklerin zamanında giderilmesi ve daha etkili öğretim ortamları oluşturulması için her zaman ölçme değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Soru çıkabilir: Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki öneminin en önemli maddesi nedir? (3.madde) Klasik soru: Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi? (7 madde de yazılacak!) Ölçme ile ilgili Kavramlar Değişken: Bir nesnenin denir. a) b) c) d) e) f) veya kişinin sahip oldukları özelliklere veya durumlara değişken Nicel Nitel Sürekli Süreksiz Bağımlı Bağımsız

Örnek soru: Sınavdan çok yüksek not alan öğrencinin … bağımlı ve bağımsız değişken? Derse devam etme -> Sınavda başarı Neden Sonuç Bağımsız Bağımlı Alkol kullanımı -> Trafik kazası Neden Kaza olan yerde trafik tabelaları vs. tam olmalı. Gerçektende tek neden alkol ise NEDEN bağımsız değişken olur Alkol -> Kaza -> 2 ölü -> yetim kalan çocuklar … Kitap sayfa sayısı 15. -> Nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığını tespit etme.

Ölçme Türleri 1) Doğrudan a) Temel Ölçme b) Doğrudan Ölçme 2) Dolaylı

1) a)

Tem Ölçme: gözlenebilmesidir.

Ölçülecek

değişkenin

değerlerinin

doğrudan

doğruya

Örn: Elimizde metre yok, adımla veya karışla ölçmeye çalışmak. Bir bahçenin eninin adımlarla ölçülmesi 1) b) Doğrudan Ölçme: Konusu olan doğru gözlemlenen özelliğin bir araç yardımıyla ölçülmesidir.

!NOT! Doğrudan ölçme sonuçlarının geçerlilik ve güvenirliliği yüksektir. Çünkü nesnenin sahip olduğu özellikler doğrudan gözlemlenir. Ayrıca doğrudan ölçmenin sonuçları evrenseldir. Yani; Mehtap Hanım’ın boyu 164cm ise, her yerde 164cm’dir. Örn. Deniz’in boyu ölçülmüş Binanın yüksekliği 40m’dir.

2) a) Doğrudan ölçülemeyen özellikler onunla ilgili olan başka bir özellik gözlemlenerek
ölçülmeye çalışılır. Geçerli ve göreceliği düşüktür. Örn. Sıcaklık, ilgi, tutum, yetenek, kişilik ve akademik başarı. Ayşe ALES’ten 72 almıştır.

!NOT! Eğitimde ölçülen özellikler dolaylı ölçmedir. !NOT! Dolaylı ölçmede alınan sıfırlar bağıl sıfırdır. Yani her bir öğrencinin durumu farklıdır. 2) b) Gösterge ile Ölçme: Dolaylı ölçme türünde ölçülen değişkenin yapılandırılmış bir ölçme aracı yardımıyla ölçülmesidir. Örn. Hava sıcaklığının ölçülmesi için yapılandırılmış bir termometrenin kullanılarak sıcaklığın ölçülmesidir. Doğrudan Ölçme 1) Ölçülecek özelliğe benzer ölçme aracı dolaylı kullanılır. 1) Dolaylı Ölçme Başka bir özellik gözlemlenerek

2) 3)
4) 5) 6)

7)

8) 9)

olarak ölçülür. Örn: derse karşı tutum birim ile ölçülemez. Ölçme sonucu birimlerle ifade edilir. (lt.km) 2) Birimler farklı Sonuç herkes tarafından aynı yorumlanır. 3) Sonuçlar herkes tarafından farklı yorumlanabilir. Mutlak sıfır noktası vardır. 4) İzafe (göreceli) sıfır noktası vardır. Sıfır, yokluk anlamına gelir. 5) Sıfır, yokluk anlamına gelmez. Negatif değerler alamaz. 6) Negatif değerler alabilir. Sonuçlar arası oranlı karşılaştırma 7) Oranlı karşılaştırma yapılamaz. Örn. Ali’nin boyu 1.70cm 1cm uzun Örn. Ö: Notu 70 Ayşe’nin “ 1.69cm 1cm kısa M: Notu 65 Ö, M’den 5 puan daha fazla biliyor denilemez. Ölçme işlemi direkt yapılır. 8) Ölçme işlemi dolaylı yapılır. Hata oranı düşüktür. 9) Hata oranı yüksektir.

Tablo ÖNEMLİ! (KPSS için de önemli!)

03.03.2011 ÖLÇEKLER 1) Sınıflama Ölçeği: Nesnelerin veya durumların herhangi bir özellik açısından birbirlerine benzeyip benzememekle gruplama işlemidir. Örneğin bekâr ve evli, sarışın, esmer, kumral ve kız, erkek gibi gruplama belirlenebilir. * Sınıflama ölçeğin başındaki rakamlar belirsizliği ortadan kaldırmaktadır. En basit ölçek türüdür. 2) Sıralama Ölçeği: Nesneleri belirli özelliklerine göre sıralayan ölçü türüdür. Ancak bu ölçek türünün kullanılabilmesi için ölçülecek değişkenin tam olarak bilinmemesi sıfır değerinin anlamının olmaması gibi özelliklerin olmaması gerekir. !NOT! Ölçülen özellik hakkında nesnelerin veya kişilerin ilgili özelliğe başka kişilerden daha az veya daha çok sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak özelliğin miktarı hakkında bir şey

söyleyemeyiz. Ancak veriler arasında karşılaştırma yapılamaz. Sıralama ölçeği, sınıflama ölçeğinden daha fazla bilgi vermektedir. 3) Eşit Aralıklı: Belirli özellikler açısından nesneler ve durumlar arasındaki farklılık ve benzerlikleri sayısal olarak belirleme imkânı varsa aralıklı ölçekler kullanılır. Örneğin sıcaklık ölçümlerinde kullanılan termometrelerde olduğu gibi eşit aralıklı ölçekte başlangıç noktası belli değildir. Ayrıca IQ testleri ve başarı testlerinde eşit aralıklı ölçeklerle belirlenir. !NOT! Eşit aralıklarla yapılan ölçüm sonuçlarında, sonuç ne kadar ilgili özellik hiç yoktur diyemeyiz. Eşit aralıklı ölçekler eğitim alanında en fazla kullanılan ve çok sık istatistiki işlemlerin yapıldığı sınıflama ve sıralama ölçeklerin kullanıldığı her yerde kullanıldığı ölçek türüdür. Yalnızca oranlı karşılaştırmalar yapılamaz. 4) Oranlı Ölçek: Ölçülen özelliğin başlangıç noktası gerçekten sıfır ise ve birimleri arasında eşitlik söz konusu ise bu tür ölçekler oranlı ölçektir. Eşit aralıklı ölçekten tek farkı, gerçek sıfır noktasına sahip olmasıdır. Başlangıç noktası sıfırdır. Her türlü matematiksel ve istatistiksel işlemler yapılabilir. Örneğin; ağırlık ölçüleri, uzunluk ölçüleri, elektrik ölçüleri, ses şiddeti, basınç birimleri bu tür ölçeklerde sıklıkla kullanılan araçlardır. Değerlendirme Yargı Hüküm Karar Çeşitli ölçme sonucunda eldeki veriler hakkında kişi veya kişilerin bir ölçütle karşılaştırılarak bir değer yargısına göre verdikleri hüküm, karar veya yargıdır. Ölçme ve Değerlendirme arasındaki Farklar .... SUNUMLAR - Performans Değerlendirme - Öz Değerlendirme - Akran Değerlendirme Soru çıkabilir: Öz değerlendirme amaçları? 10.03.2011 Ölçme Araçlarının Özellikleri Soru çıkabilir: Aşağıdakilerden hangisi ölçme araçlarından biri değildir? 1) Güvenirlik (Güvenli olmalıdır.) 2) Geçerlik 3) Kullanışlık Ölçmede Hata Ölçme işlemlerinde yapılan hatalar ölçme sonuçlarını, dolayısıyla da ölçme aracını etkileyecektir. Ölçmede hata ölçme işleminden sonra elde edilen değer ile ölçülmek istenen özelliğin gerçek değeri arasındaki farktır. !NOT! Ölçme aracındaki birimler ne kadar küçük olursa hata da o oranda azalır. Ölçmede Hata Kaynakları Ölçme sonucu 45 Ölçüt (kriter)

1) Ölçmeciden Kaynaklanan Hatalar:
Ölçmeyi yapan kişinin eğitim durumu, bilgi seviyesi, psikolojik durumu, yaşı, motivasyonu, duyu organlarının hassasiyeti hataya neden olabilir.

!NOT! Bu hatalar ortadan kaldırılabilir.

2) Ölçme Aracı ve Yöntemden Kaynaklanan Hatalar:

Ölçme aracının yeterli duyarlılıkta olmaması, bozuk ya da hatalı üretilmesi, kullanılan yöntemin uygun olmaması. !NOT! Bu hata türü yok edilemez ama azaltılabilir.

3) Ölçülen Özellikten Kaynaklanan Hatalar: Ölçme yapılacak olan kişinin özelliklerinden, ölçülen özelliğin tam olarak belirlenmemiş olması ve bu özelliğin zamanla değişiyor olması hataya neden olur. Örneğin; grip olan biri hastayken sınava giren birinin ölçmesi doğru olmaz. 4) Ölçme Ortamından Kaynaklanan Hatalar: Fiziki koşullar. Isı, ışık, kalabalık, mevcudiyet, ses, gürültü… Ölçmede Hata Türleri Ölçmede yapılan hatalar 3’e ayrılır; a) Sabit Hata b) Sistematik Hata (Kayıt 21:20) c) Tesadüfî (Rasgele) Hata Sebebi, miktarı, kaynağı belli olmayan hatalar. Örn: Kasıt olmaksızın, sınav kontrolünde puanlar toplanırken yanlışlık olabilir. SUNUMLAR - Portfolyo Soru çıkabilir: Portfolyonun amaçları neler? - Anekdot Kayıtlar - Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Davranışların Ölçülmesi Soru çıkabilir: Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alanın basamaklarından değildir? - Ödevler Soru çıkabilir: Bir ödev konusu belirleyiniz. Değerlendirme formu belirleyiniz. 14.03.2011 Ölçme araçlarında olması gereken özellikler…. Devamı Ölçmenin 3 temel özelliği var: - Geçerlilik - Güvenirlik - Kullanışlık Güvenirlik: Bir ölçme aracı ile belli bir grup üzerinde değişik zamanlarda yapılan ölçme sonuçlarının, birbirine benzer yani birbirine yakın sonuçlar vermesidir. ! Güvenirlik geçerliğin ön koşuludur !!! Güvenirlik olmadan geçerlik olmaz !!! Bir ölçme aracının güvenilir olup olmadığını öğrenmemiz için gerekli olanlar; 1. Duyarlık 2. Tutarlık 3. Kararlılık Güvenirlik tanımı: vermesidir. Ölçmede güvenirlik, ölçme aracının her defasında aynı sonuçlar Yani tesadüfi hataların az olmasıdır.

1) Duyarlık: Ölçme aracının biriminin küçük olması dolayısıyla hassas ölçüm yapmasıdır.

Hata Formülü: Hata = Gerçek Puan – Gözlenen Puan !NOT! Eğer ölçümlerde hiç hata yoksa güvenirlik katsayısı 1 (bir) dir. (Sınav sorusu) !NOT! Güvenirlik katsayısı 0 (sıfır) ile 1 (bir) arasında değer alır. Ve güvenirlik katsayısı 1’e yaklaştıkça güvenirlik artar. Örn: Aşağıdakilerden hangisi daha güvenilirdir? (Sınav Sorusu) a) 0.15 b) 0,42 c) 0,88 d) 0.92

Duyarlık; HASSAS ÖLÇÜM dedik.

2) Tutarlık: Belli bir ortamda ölçülen sonuçların başka bir ölçüm aracıyla
gerçekleştirildiğinde de ona yakın değerlendirmesi tutarlı olduğu anlamını taşıyor. Aynı ölçüm aracı ile bir özelliği ölçtüğümüzde aynı ya da yakın değerler çıkıyorsa o kadar tutarlıdır. !NOT! Bir ölçme aracının güvenirliğini belirlemek için şu yöntemler kullanılır: 1) Test Tekrarı Yöntemi: Bir test – aynı grup- ayrı zamanlarda uygulanır. Sonuçlar birbirine yakınsa test güvenilirdir. Korelasyon Katsayısı İki değişken arasındaki ilişki derecesi

pozitif korelasyon Biri artarken diğeri de artıyor. Planlı programlı ders çalışma ile başarının artması.

negatif korelasyon değişkenden biri artarken diğerinin azalması

sıfır korelasyon Örneğin boy uzunluğu ile kitap okuma arasında korelasyon olamaz. 2) Eşdeğer Formlar Yöntemi: A 1) B 1)

3) Testi Yarılama Yöntemi: Bir ölçüm sonucunda elde edilen veriler 2 eşdeğer parçaya bölünerek aralarındaki korelasyon katsayısına bakılır. !NOT! Bu yöntemde Spearman Brown içtutarlık katsayısı hesaplanır. 4) Kuder Richardson Yöntemi: Soru çıkabilir: K-R20 ve K-R21 ne işe yarar? !NOT! K-R20 testi, testteki her bir maddeyi ayrı ayrı ele alır ve testin güvenirliğini belirler. Madde analizi yapılmış testlere uygulanır. K-R21 formülü ise, testteki bütün maddelerin aynı güçlük derecesine sahip olduğu hesaba katılarak uygulanır ve madde analizi yapılmamış testlere uygulanır. 5) Cronbach Alfa Katsayısı ( α ) parantez içindeki “alfa” işareti! rx = 0 ile 1 arasında değer alır. Bir sınavın güvenirlik katsayısı asla “0” sıfır ve “1” bir olamaz! SUNUMLAR….. Filiz&İpek Soru çıkabilir; “Projenin aşamaları” Özlenen & Eda Melih Osman & Tolga 22.03.2011 / Salı SUNUMLAR Yasemin & Soraya Soru çıkabilir; Yazılı sınavın avantajları veya dezavantajları ? Analiz Aydın & Can & Karin Deniz & Tuğba Açıkel Mehtap & Güler Soru çıkabilir; Eşdeğer formlar yöntemi Testi yarılama yöntemi (tekrar) Fotokopi Ölçmenin güvenirliğini arttırmak için dikkat edilecek noktalar şunlardır; (fotokopi) Ölçmenin Standart Hatası ile Güvenirlik arasındaki ilişki Ölçmede Geçerlik

Ölçme aracının amacına ve konusuna uygun olması Ölçme aracının ölçmek istediği Örn: Boy ölçeceksem metre gibi uzunluk ölçüsü birimlerinden faydalanırız. Ağırlık ölçüsü birimleri ile boy ölçülemez! Geçerlik Türleri (Fotokopi) 1) Kapsam Geçerliği 2) Yordama (Tahmin) Geçerliği Merkezi sınavın yordama geçerliği düşük. 3) Yapı Geçerliği (Fotokopi) Belirtke Tablosu -> Bir dersin konuları ile o konuların bağlı olduğu alt davranışlarının ilişkisini gösteren özet bir tablodur. Konular Ölçmenin Tanımı Sınav Türleri Bilişsel X X X Duyuşsal Psikomotor

4)

Görünüş Geçerliği (Fotokopi) 29.03.2011 / Salı

Testler ve Karşılaştırması
Yazılı Yoklama Üst Düzey (AnalizBilgi Düzeyi Sentez Değerlendirm e) Kapsam Düşük Geçerliği Hazırlama Kısa Süresi Cevaplama Uzun Süresi Puanlama Uzun Süresi Puanlama Subjektif Süresi Özellik Güvenirlik Düzeltme Formülü Düşük Uygulanmaz Boşluk Doldurma Alt Düzey (BilgiKavrama Uygulama) Yüksek Kısa Kısa Kısa Objektif Yüksek Uygulanmaz DoğruYanlış Alt Düzey (BilgiKavrama Uygulama) Yüksek Kısa Kısa Kısa Objektif Yüksek Uygulanır Çoktan Seçmeli Her Düzey Bilgi-KavramaUygulamaAnaliz- SentezDeğerlendirme Yüksek Uzun Kısa Kısa Objektif Yüksek Uygulanır Eşleştirme Sözlü Yoklama Üst Düzey

Her Düzey

Yüksek Uzun Kısa Kısa Objektif Yüksek Uygulanmaz

Düşük Kısa Çoğunlukla Kısa Çoğunlukla Kısa Subjektif Düşük Uygulanmaz

Yanlış ve eksik bilgilerin belirlenmesi özgün ve Avantajı yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkarılmasınd a etkilidir. Kapsam geçerliği düşüktür. Yazı güzelliği Dezavantajı ve imla kuralları puanlamayı etkileyebilir.

Yanlış kavramların belirlenmesi.

Kullanışlığı en yüksek test türüdür.

Eğitimin her kademesinde kullanılır.

Kapsam Yanlış ve eksik geçerliği bilgilerin oldukça öğrenilmesind yüksektir, e hızlı dönüt şans başarısı (geribildirim) düşüktür. verir.

Kitaptaki aynı Düzeltme bilgiler formülü sorulursa uygulanmazs öğrenciyi a şans ezbere başarısı yönlendirir. %50'dir.

Problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ölçülemez.

Çok sayıda ve aynı güçlük düzeyinde soru hazırlamak zordur.

Kendini ifade etmekte zorlanan bireyler için uygun değildir.

Vize -

-

-

-

Konuları Sınav karma olacak Yazılı sınav Çoktan seçmeli vs. Eğitimde ölçme değerlendirmenin önemi? (7 maddeden 4’ü) Ölçme? Değerlendirme? ve farklılıkları Ölçme türleri Doğrudan <-> dolaylı ölçme karşılaştırması Ölçmede hata? Ölçmede bulunması gereken Geçerlik / Güvenirlik Bir öğretmen hemşerisi olan birine not verirse… -> sistematik hata olur. Fotokopide işaretlenenler (sınav türlerinde dikkat edilecek hususlar) Herkes kendi sunumunu iyi bilmeli Rubric Portfolyo vs. tüm ödevlerden 4-5 soru olacak

19.04.2011 Vize sonrası konularımız. 1) Test ve Madde Analizi a) Test Analizi b) Madde Analizi c) Madde Güçlük İndisi (indeksi) d) Madde Ayırt Edicilik Gücü 2) Ölçme Sonuçlarının İstatistikî İşlemleri a) Puanların Sıralanması b) Frekans Dağılımlarının yapılması c) Puanların Gruplanması d) Verilerin Grafikle Gösterilmesi 3) Merkezi Eğilim Ölçüleri a) Aritmetik Ortalama ( x ) b) Mod (Tepe Değer) c) Medyan (Ortalama) 4) Dağılım Eğrileri ve Karşılaştırılması a) Normal Dağılım b) Sağa Çarpık Dağılım c) Sola Çarpık dağılım 5) Değişkenlik (Yayılma) Ölçüleri a) Ranj (Dizi Genişliği) b) Çeyrek Sapma c) Standart Sapma d) Varyans 6) Standart Puanlar a) Z Puanı b) T Puanı

1) Test ve Madde Analizi

a) Test Analizi:
Test analizinde amaç testin toplam puanı ile testin alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Bu amaçla aritmetik ortalama, mod, medyan, ranj, standart sapma gibi değerler dikkate alınır.

b) Madde Analizi:
Testteki her bir maddenin ne kadar ayırt edici olduğunu belirleme işlemidir. Madde analizinde bir maddenin ne kadar zor ne kadar kolay olduğu öğrencilerin her bir maddeye verdikleri cevapların tek tek analiziyle elde edilir. 5) 6) 7) 8) Madde Analizi Yapılmasının Amaçları: Maddelerin zor olup olmadığını Maddelerin çalışan ve çalışmayan öğrencileri ayırıp ayırmadığını Maddelerin geçerli ve güvenilir olup olmadıklarını Çeldiricilerin ne derece uygun olduklarını belirlemek

26.04.2011 a) Madde Analizi ile ilgili istatistiki işlemler: Madde Güçlük indisi (px) : Bir maddeyi doğru cevaplayan öğrencilerin sayısının toplam öğrenci sayısına bölünmesi ile bulunur. P= Nd Nt P: Madde güçlük indisi Nd: Doğru cevaplayan öğrenci sayısı Nt: Toplam öğrenci sayısı Örn: 40 kişinin girdiği bir sınavda 5. maddeye öğrencilerin 30’u, 7. maddeye ise 10’u doğru cevap vermiştir. İki maddenin güçlük indisi ve yorumları nasıldır? NOT: Madde güçlük indisi “0” sıfır ile “1” bir arasında değer alır. 1’e yaklaştıkça kolay, “0” sıfıra yaklaştıkça zorlaşır.

b) Madde Ayırt Edicilik Gücü (rjx) rjx=d Bir maddenin ayırt etme gücü ölçülen özelliğe sahip olanlarla olmayan öğrencileri ayırt etme derecesidir. Maddenin ayırt edicilik indisini bulmak için öncelikle sınavda alınan puanlar büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralanır. Bu sıralamada yüksek puanların %27’si ve düşük puanların %27’si üst ve alt grup olarak ayrılır. Örn: 75, 36, 16, 92, 85, 68 16, 36, 68, 75, 85, 92
%27 alt Formül: d= Dnü-Dna n %27 üst (n= alt ve üst gruptaki toplam öğrenci sayısı)

d= Ayırt edicilik indisi Dnü= Üst grupta doğru cevap verenlerin sayısı Dna= Alt grupta maddeye doğru cevap verenlerin sayısı Örn: Bir test sonucunda 16 kişi alt grup, 16 kişi de üst grup olarak belirlenmiştir. Üst gruptakilerin 13 tanesi 1. soruyu doğru işaretlemişken alt gruptakilerin sadece 6’sı doğru işaretlemiştir. Bu maddenin ayırt edicilik indisi nedir. d1= 13-6 = 7 = 0,44 16 16 NOT: Madde ayırt edicilik indisi -1 ile +1 arasında değer alır ve sınıflandırma aşağıdaki kriterlere göre yapılır; 1) 0,40 ve daha yüksek indekse sahip maddeler oldukça iyi (madde testte kalmalı) 2) 0,30 ile 0,39 arası indekse sahip maddeler iyi ama düzeltilebilir. 3) 0,20 ile 0,29 arası indekse sahip maddeler düzeltilmesi gerekir 4) 0,19 ve 0 arası indekse sahip maddeler kullanılamaz 5) 0 ve -1 arası indekse sahip maddeler çok kötü bir madde, testten çıkartılmalıdır.

03.05.2011 Madde Standart Sapması ve Varyansı (Kayıt 00:12:58) Bir maddenin varyansı o maddenin doğru yanıt oranı ile (p) yanlış yanıt oranının (q) çarpımına eşittir. Örneğin: p= 0,50 ise q= 0,50 olur Diyelim ki 100 soru sorulur. 100 sorunun 50sini doğru yaptıysan kaç tane yanlışın olur?  50 tane 70 tane doğrun varsa kaç tane yanlışın olur? (eğer boş bırakmadıysan)  30 tane P7= 0,50 Sx² = 0,50 x 0.50 = 0,25

Madde varyansının formülü = Sx² (standart sapmanın kareköküdür)
!NOT!: Madde varyansı 0,0 ile 0,25 arasında değer alır. p q 2 Örn: Sx = 0,30 x 0,70 = 0,21 Maddenin Standart Sapması: Formül: Sx =
p.q

Küçük bir tekrar; standart sapma ne anlama geliyordu -> bir grubu oluşturan öğrencilerin girdikleri herhangi bir sınavda aldıkları notların ortalamadan farkı, ne kadar saptıkları!

Örn: Yapılan bir sınavın ortalaması 65 standart sapması da 7. Bu ne demek; 65ten 7 çıkar ve 65e 7 ekle

x = 65

SS =7 58 — 72

(SS= Standart Sapma)

!NOT! Bir maddenin güvenirlik indeksi madde ayırt edicilik indeksi ile maddenin standart çarpmasına eşittir. Yani; FORMÜL: rj = rjx x Sj Örn: p= 0,50 q= 0,50 Sx =
0,5 x 0,5 0 0

= 0,5

c) Ölçme sonuçları ile ilgili istatistiki İşlemler !NOT! : Ölçme sonuçları ile ilgili sağlıklı işlem yapabilmek için sonuçların büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralanması gerekir. Örn: 9, 5, 1, 4, 6, 2 x 1 2 4 5 6 9 frekans 1 1 1 1 1 1
=6

1, 2, 4, 5, 6, 9

∑f

Örn: 2, 3, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 9, 10, 10

x 2 3 4 7 9 10

f 1 3 2 2 1 2

fx 2 9 8 14 9 20

aritmetik ortalama formül: ∑ fx = 62 = 5,8 x = ∑ f 11

∑x =35

∑f

=11

∑fx = 62

Puanların Gruplanması: Bir seride puanlar çok fazla olduğunda gruplama işlemi yapılır. Bunun için öncelikle notların yani puanların grup aralıkları belirlenir. En yüksek puanla en düşük puan birbirinden çıkarılır. 10-2= 8 x 47 44 43 41 39 f 1 1 1 3 2 x 37 33 32 28 27 f 1 2 1 1 1 x 23 24 18 14 13 f 1 1 1 1 2 x 11 9 8 7 6 f 1 1 1 2 1

Aralık puanı = 47–6= 41 Kaç kişi sınava girmiş? = 26 NOT: Gruplandırma yaparken puan aralığı ve aralık katsayısından yararlanılır. Kaç gruba bölünmek istenirse (kendimiz belirliyoruz, keyfi) elimizdeki puan aralığını bu sayının 1 eksiğine bölerek aralık katsayısı belirleriz. Örn: 10 Gruba bölmek istersek 47 – 6 = 41 41 = 41 = 4,55 10–1 9 Puan aralığı 47 – 43 42 – 38 37- 33 32,5 32 – 28 27 – 23 22 – 18 17 – 13 12 – 8 7–3 Frekans 3 5 3 2 2 2 3 3 3 N= 26 30 25 20 15 10 5 Orta Değer 45 40 35 15 13 11 9 6 6 Toplamalı Frekans 26 23 18 Gerçek Sınırlar 47,5 – 42,5 42,5 – 37,5 37,5 – 32,5 – 27,5 27,5 – 22,5 22,5 – 17,5 17,5 – 12,5 12,5 – 7,5 7,5 – 2,5

Merkezi Eğilim Ölçüleri: Mod ( tepe değer) Aritmetik Ortalama (x) -> defterden yazılacak Ortanca (Medyan) Bir grup ölçümün tümünü açıklayabilen ve temsil edebilen ölçülerdir. x x= ∑ Toplam puan N öğrenci sayısı Örn: 34, 38, 38, 42, 54 x 34 38 42 54 f 1 2 1 1 fx 34 76 42 54

5 ∑

2 ∑ 06

Örn. Madde ayırt edicilik gücü ile ilgili….. Soru 4 = a b c d e Üst grup -> 14 Alt grup -> 25 21 20 17 15 13 18 35 22 =100 =100

d= Dnü-Dna = 35-22 = 0.13 n 100 Ayırt edicilik gücü düşüktür, kullanılamaz. NOT: Bir işyerine ya da bir okula müracaat eden kişi sayısı fazla, alınacak kişi sayısı kişi sayısının düşük olduğu bir seçme sınavında madde güçlük indeksi (p) ve madde ayırt edicilik gücü (rjx) nasıl olmalıdır?  p sıfıra yakın olmalı!  rjx ise 1’e yakın olmalıdır yani ayırt edicilik özelliği yüksek olmalıdır. Bir Testin Ortalama Güçlüğü Bir testin ortalama güçlüğü 0,50 derecesinde olmalıdır. p p= ∑ veya p = x K K Testteki toplam soru sayısı Örn: p1 = 0,20 p2 = 0,70 p3 = 0,30 0,62 10

MOD (Tepe Değer)

Bir dizi ölçüm içinde en çok tekrarlanan değere mod denir. Mod kaba bir merkezi eğilim ölçüsüdür. Mod hesaplama yöntemleri şunlardır: 1) Bir sayı dizisinde bütün değerlerin frekansı aynı ise bu dizinin modu olmaz. 2, 4, 6, 7, 9, 11 x f 2 1 4 1 6 1 7 1 9 1 11 1 2) Bir dizi ölçümde en çok tekrar eden değer o ölçümün modudur. 2, 2, 4, 6, 7, 9, 11 x f 2 2 4 1 6 1 7 1 9 1 11 1 Mod = 2 Tablonun verilmesi durumunda “x”e bakıp cevap veririz! 3) Bir dizi ölçümde ARDIŞIK en büyük iki değer aynı frekansa sahipse bu iki değerin ortalaması bu ölçümün modudur. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7 4,5 <-(4buçuk) x f 2 1 3 1 4 2 5 2 6 1 7 1 Mod = 4,5 4) Bir dizi ölçümde ardışık olmayan iki değer en fazla frekansa sahipse iki modludur. 2,3,3,4,5,5,6,7 x 2 3 4 5 6 7 f 1 2 1 2 1 1 Mod = 3 ve 5

5) Gruplanmış ve puan aralığı verilmiş dağılımlarda en fazla frekansa sahip aralığın orta noktası grubun modudur. Orta değer olan 40 mod oluyor.!!!

10.05.2011 Madde güçlük indisi ve madde ayırt edicilik ile ilgili bir örnek: Bir sınavda sorulan 10. soruya sınava giren 50 öğrenciden 30’u doğru diğerleri yanlış cevap vermiştir. Bu sorunun güçlük indisi nedir? P10= 30 = 0,6 “ne çok zor ne çok kolay bir soru” diyebiliriz

50 MEDYAN (ORTANCA) Büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir dizi ölçümün alt yarısını üst yarısından ayıran tam ortadaki değere ortanca değeri diyoruz. Yöntem 1: Bir dizi ölçümde sıraya konulan verilerde ölçüm sayısı (N) tek sayı ise medyan N +1 ’dir. 2 Örn: 7, 3, 5, 2, 6 -> 2, 3, 5, 6, 7 5 +1 N = =3 2 N Yöntem 2: Ölçüm sayısı çift ise sağdan ve soldan ortadaki değer formülü ile bulunarak 2 bu veri ortanca olarak kabul edilir. Örn: 7, 3, 5, 2, 6,8 -> 2, 3, 5, 6, 7, 8 2,5+3 Örn: benzeri sınavda da gelecek, farklı sayılarla! 20 puan!
12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7

a) Dağılım modu = 4 b) Sınava giren öğrenci sayısı= 53 (3+5+6+8+9+10+12) fx 223 c) x = ∑ = = 4,2 N 53 d) Medyan= 4 (çünkü tam ortadaki değer) e) Dağılım ne tür bir özelliktedir? Normal dağılım özelliği gösterir. Yani Mod= Medyan = aritmetik ortalama x f fx 1 2 3 4 5 6 7 3 6 9 12 10 8 5 3 12 27 48 50 48 35

<- Yukarıdaki soru bu şekilde de gösterilebilir!

Normal dağılım; yani Mod, Medyan, aritmetik ortalama birbirine yakın, sınıfın başarısı normal, başarı birbirine yakın. Dağılım türleri 1) Normal dağılım

5 ∑3

∑fx = 223

Ortanca = mod = x

2) Sağa çarpık Dağılım Başarı düzeyi düşüktür. Sınıf hakkında yorum yapabilmek için
aritmetik ortalama ile birlikte ortanca kullanılması gerekir.

Mod < ortanca < x

3) Sola çarpık Dağılım. Sola çarpık dağılımda sınıfın ortalama başarısı oldukça yüksektir.
Yani öğrenciler kazanmaları gereken davranışları, kazanımların çoğunu kazanmışlardır.

x < Medyan < Mod
DEĞİŞKENLİK (Yayılma Ölçüleri) Merkezi eğilim ölçülerinin açıklayamadığı durumlarda değişkenlik ölçülerinden yararlanılır. Bu değişkenlik ölçüleri şunlardır; ranj, çeyrek sapma ve varyanstır. Ranj: Bir dizi ölçümdeki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. NOT: Ranjın güvenirliği tek başına kullanıldığında oldukça düşüktür. Örn: 2, 3, 5, 6, 10, 19, 26 26–2=24 Çeyrek Sapma: Haftaya! Şimdiye kadar işlediklerimiz ile ilgili Örnekler: 1Defterde

2Bu serinin

14, 18, 22, 22, 25, 29, 33, 33, 33, 41, 49

a) x = defterde b) Mod = 33 c) Medyan = 29 d) Ranj = 49–14 = 35 e) Ne tür bir dağılımdır? 14, 18, 22, 23 25, 29, 33, 34, 35 41, 49 32, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9 a) x = b) Mod = 8 c) Medyan = 7 d) Ranj = 9–2=7 e) Ne tür bir dağılımdır? KAYIT!! Sola çarpık 4I. Test II.Test ÖDEV : 100 kişilik bir sınıfta 25 öğrenci 70, 35 öğrenci 65, 21 öğrenci 80, 19 öğrenci 50 almıştır. Bu dağılımın modu kaçtır? 17.05.2011 Ranj: yayılma ölçülerinden biri Eğer ranj ne kadar büyükse standart sapma o kadar büyük…….. ne kadar küçükse………….. Standart Sapma x = 65 ss= 6 59 - 71 x=65 ss=2 63 – 67 Formül: Q=

-> daha iyi Çeyrek Sapmalar

Q3 − Q1 2

I. yüzdelik = Q1 = Y25 II.yüzdelik = Q2 = Y50 II.yüzdelik = Q3 = Y75 Puan: Frekans= 2, 4, 6, 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 1, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 2 =28

1.Çeyrek:Q1= %25 (alttan) = 8 puan ve altında kalanlar 2.Çeyrek:Q2= %50 = 16 puan ve altında kalanlar 3.Çeyrek:Q3= %75 = 24 puan ve altında kalanlar Q=
Q3 − Q1 24 − 8 = =8 2 2

Tekrarlanmış Verilerde Ortanca Hesaplaması

xort = Aort

n − tfa 2 + f ort

Xort = Ortancanın değeri n= ölçme sayısı tfa= ortancanın bulunduğu aralığa kadar olan frekanslar toplamı fort= ortancanın bulunduğu aralığın frekansı Aort= ortancanın bulunduğu aralığın alt sınır değeri x 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 f 3 8 5 6 9 12 5 7 9 11 6 yığmalı frekans 3 11 16 22 31 43 48 55 64 75 81

Ranj= 50 Öğrenci sayısı = 81 Mod=25 Med= 25 81 − 31 Xort =24,5 + 2 = 12
2.Örnek: puanlar 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 5 f 1 2 2 4 3 6 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 yığmalı frekans 38 1 37 36 34 32 28 25 19 15 11 10 6 5 4 3 2 1

8 ∑1

x ort

N=38 38 − 15 2 = 16 ,5 + = 16 ,5 + 1 = 17 ,5 4

SINAVDA!!! Alttan hesaplanarak gidilecek Örnek: Gruplanmış verilerde medyan hesaplaması Grup aralıkları f top.frekansı 4–6 2 2 7–9 8 10 10–12 15 25 13–15 12 37 16–18 3 40 Gerçek sınır 3,5 – 6,5 6,5–9,5 9,5–12,5 12,5–15.15 15,5 – 18,5

19–21 22–24 25–27 a= aralık katsayısı = 3

5 4 1

45 49 50

18,5 – 21,5 21,5 – 24,5 24,5 – 27,5

50 −10 Xort= 9,5 + 2 x 3 = 12,5 15

a= aralık katsayısı=3

Standart Sapma Ölçümlerin ortalamadan farklarının kareleri ortalamasının karekökü. İstatistikte en fazla kullanılan ölçülerden biridir. Standart sapma aritmetik ortalamaya bağlıdır. O yüzden birlikte kullanılır. NOT: Standart sapma sonuçlarına bakarak bir grubun homojen (benzeşik, birbirine benzer) veya heterojen (ayrışık) olduğunu söylemek tek başına yeterli değildir. Çünkü bu yorumu yapabilmek için birden fazla grubun standart sapma değerini bilmemiz gerekir. NOTa Örn. x= 60 x= 60 ss= 2 ss=7 58-62 53-67 Homojen Heterojen Sx =

∑ f ( x)
N −1

2

Örn: aritmetik ortalaması = ? x f fx 2 1 2 4 2 8 6 3 18 7 1 7
x= Sx 35 =5 7
7 ∑

3 ∑5

x- x 2-5=-3 4-5=-1 6-5= 1 7-5= 2

(x- x )2
9 1 1 4

∑( x − x )
N −1

2

−=

15 15 = 7 −1 6

Örn:
x 24 23 22 21 20 19 f 1 1 2 2 4 3 44 42 80 57 24 23

18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 5

6 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1

108 68 64 15 56 13 12 10 9 8 5

N=38
Standart Puanlar Ölçme ile elde ettiğimiz puanlar ham puanlardır. Bunları yorumlamamız için bir takım işlemlerden geçirmemiz gerekir. İstatistikte en çok kullanılan “Z” ve “T” puanlarıdır. Formül: Z= ham puan – aritmetik ortalama Standart Sapma Örn: Ders Adı 2GelişimveÖğrenme =60 1Ölçme ve Değ. =62,5 5Türkçe 33,4 4Yabancı Dil 36,4 3Matematik =56,25 Ham puan (x) 70 90 80 50 65 75 90 65 60 Z= x −x SS

x
60 12 6 11 8

SS 10

Z değeri Z= 70-60 = 1 10 90-75 = 1,25 12 80- 90 = 1,66 = 6 50-65 = 1,36 = 11 65-60 = 0,625 8

Bir sınıfta öğrenciler bu derslerden sınava girmişler Bu öğrencinin hangi derslerde daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz? x−x  + 50 T = 10 ⋅  => T = 10 ⋅ ( Z ) + 50  S  NOT: Z puanları negatif çıkabilir. Sıfır değeri alabilir. Ve yorum zorlaşabilir. Sonuç olarak aynı olmasına rağmen T puanı pozitif değerler aldığından anlaşılması daha kolaydır. Yani T puanını yorumlamak Z puanını yorumlamaktan daha kolaydır.

24.05.2011 Fotokopi dağıtıldı! 1, 2, 3 2. sayfadan…. x x- x (x - x )2

7 ∑0

8 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3

2 2 1 1 1 0 0 -1 -1 -2 -2 -3

4 4 1 1 1 0 0 1 1 4 4 9
( ∑ x −x )
2

=3 0

S=

∑( x − x )
n −1

2 =

30 130 = = 2,72 = 0,5 12 −1 11

S x=

S 0,5 = = 0,05 1 12

Şimdiye kadar işlediğimiz konularla ilgili soru örnekleri: Örn1: Soru 1 2 3 4 5 Pjx rjx rjx= madde ayırt edicilik

0,35 0,65 0,40 -0,35 0,80 0,20 0,25 0,25 0,85 0,50

1) Eğer düzeltilemiyorsa sorulardan hangisi mutlaka testten çıkartılmalıdır? rjx eksi değer aldığından 2 numaralı soru! 2) Başvuru sayısı çok, alınacak kişi sayısı az ise hangi tip sorular kullanılmalıdır? Maddenin güçlüğü, güç bir madde olacak, Pjx 1’e yaklaştıkça kolay olur, rjx’i yüksek olacak Bu sebepten sorunun cevabı 1 numaralı soru! 3) Hangisi kolay ve ayırt edici bir sorudur? Pjx’i 1’e yakın olacak rjx de yüksek olacak, bu sebepten cevap 5 numaralı soru!

Örn2: Maddeler Madde güçlüğü Pjx Madde ayırt I 0,1 II III IV 0,6 V 0,9

0,15 0,5

edicilik gücü rjx

0,08 -0,15 0,5

0,28 0,43

1) Hangi maddenin güvenirliğe katkısı en yüksektir? Cevap III nolu madde 2) Yapılandırılacak bir testte hangi maddede en köklü değişiklik yapılmalıdır? Cevap II nolu madde (-0,15 yüzünden!) Örn3: Maddeler 1 2 3 4 5 Korelasyon katsayısı 0,2 -0,1 0,5 0,6 -0,7

1) Bu maddelerden hangisi en iyi ayırt edilebilecek maddedir? Cevap 4 nolu madde Örn4: Testler Madde1 1 2 3 4 5 0,14 0,4 0,3 0,8 0,2 Madde güçlük indeksleri (Pjx) Madde2 0,5 0,8 0,4 0,7 0,4 Madde3 0,6 0,9 0,5 0,6 0,3 Madde4 0,5 0,7 0,2 0,5 0,1 Madde5 0,6 0,3 0,9 0,9 0,5

1) 3. testte yer alan en zor madde hangisidir? Cevap Madde 4 (0,2) 2) 5. testte madde ayırt edicilik (rjx)’i en yüksek olması beklenen madde hangisidir? Cevap Madde 5 3) En kolay test hangisidir? Cevap Test4 Örn5: Bir sınıftaki öğrencilerin 5 farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanların istatistikleri tabloda sunulmuştur. Testler I II

x
65 35

Mod 75 55

Med 70 40

SS 7 6

III IV V

40 40 60

40 25 40

40 30 45

8 9 16

x <Med<Mod => Sola çarpık en başarılı Mod<Med< x => sağa çarpık en başarısız

a) Hangi testten elde edilen puanların dağılımı simetriktir? Cevap III nolu test simetriktir. b) En yüksek ve en düşük öğrenme düzeyleri hangi testlerde olmuştur? x −x Z= SS Cevap yüksek-> I çünkü x =65 düşük -> II çünkü x =35

c) Öğrenciler arası farklılaşma en çok hangi testtedir? Cevap V nolu test çünkü SS 16 yani en düşük => Ayrışık Benzerliğin en çok olduğu test de II nolu test =>Benzeşik NOT: Bir testten alınan puanlarla ilgili olarak yalnızca standart sapmanın küçük olduğunu (bağıl değişkenliğin az olduğunu) bilen bir kişi; Öğrencilerin testte ölçülen özellik bakımından birbirine benzer olduğunu söyleyebilir. Örn6: Ders Mat Türkçe Fizik Kimya Psikoloji

x
50 50 50 50 50

SS 5 8 10 15 20

Ahmet’in puanı (x) 65 65 65 65 65

Soru: Ahmet’in sınıfına göre en başarılı ve en başarısız olduğu dersler hangileridir? Cevap: Başarılı olduğu Mat, başarısız olduğu Psikoloji

Örn7: Almanca sınıfındaki öğrencilerin 25 soruluk ölçme ve değerlendirme testinden aldıkları puanlar gruplanmış ve frekans grafiği verilmiştir. Grafik DEFTERDE 1) Almanca sınıfının mevcudu kaçtır? Cevap 20 kişi 2) Almanca sınıfındaki ölçme ve değerlendirme dersinin aritmetik ortalaması kaçtır? Cevap defterde 3) Almanca sınıfındaki ölçme ve değerlendirme testi puanlarının tepe değeri yani Mod’u kaçtır?

Mod= frekans değeri en yüksek olan değerin karşısındaki-> cvp 18

31.05.2011 / Salı Örnekler Örn.1 TABLO ÖNEMLİ Dersler
Z+50)

Soru Sayısı

x

Medyan

Mod

SS

Z
20 − 8 =3 4

T (=10 x

Kimya

20

8

6

4

4

10 x 3+50

Tarih
1,42+50

40

30

35

39

7

40 − 30 =1,42 7 30 − 15 = 2,5 6 50 − 30 =1,81 11 40 − 14 = 2,8 9

10 x

Türkçe
2,5+50

30

15

15

23

6

10 x

Fizik
1,81+50

50

30

30

30

11

10 x

Felsefe
2,8+50

40

14

10

7

9

10 x

Bu tablo bir grup öğrenciye uygulanan, dönem sonu sınavlarına ilişkin istatistiki tablo…

Soru sayıları var… bu da x oluyor!!!!

a) Öğrencilerin en başarılı olduğu ders = Kimya b) Öğrencilerin en başarısız olduğu ders= Tarih

!NOT! Öğrencilerin değişik derslerden aldıkları puanlara ilişkin tablo verildiğinde eğer tabloda puanlara ek olarak MOD ve MEDYAN var ise o zaman sağa çarpık ve sola çarpıklık değerleri kullanılarak grubun başarısı çarpıklık değerinden yola çıkılarak bulunur. Hatırlatma: Sola çarpık (başarı yüksek) => x < Med < Mod

Buna göre ; Tarih: 30 < 35 < 39 -> en başarılı olunan ders! Türkçe 5 < 18 < 23 Tabloda 2 tane sola çarpık var -> standart sapma devreye giriyor bunun sonrasında da en başarılı ders tarih oluyor çünkü aritmetik ortalaması büyük!!!
Sağa çarpıklık Mod < Med < x

Kimya: 4 < 6 < 8 -> en başarısız olunan ders!
Felsefe: 7 < 10 < 14 2 tane sağa çarpık değer var, aritmetik ortalamasına bakıyoruz = Kimya Örn.2 Aynı öğrencilere uygulanan ve bağıl değerlendirme yapılan iki sınavla ilgili aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri tabloda verilmiştir. Bu tabloyla ilgili nasıl bir yorum yapılabilir?

Sınav I II

x
55 60

SS 15 5

Ali 70 ?

Ayşe ? 68

Ayşe’nin ikinci sınavdaki başarısı Ali’nin 1. sınavdaki başarısından daha iyidir.  SS bakınca görüyoruz!

x = 60 SS= 5 yani öğrenciler 55 ile 65 arası sınıfın ortalama notu. Buna göre de 68 alan Ayşe, ortalamanın üstünde bir not almıştır.
Örn. 3
P 1 2 3 4 5 6 f 2 10 5 4 3 2
f 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 Puan

sağa çarpık

6 maddelik bir sınavdan alınan puanlara ait frekans tablosu verilmiştir. Bu sınav kaç kişiye uygulanmıştır? = 26 NOT! Tek modlu ve sağa çarpık bir dağılımdır! Örn. 4 Test Felsefe Fizik Kimya Biyoloji Tarih

Güvenirlik Katsayısı
0,96 0,91 0,84 0,75 0,64

Testin
SS 5 15 10 4 15

Testin x
15 60 25 20 40

Madde Sayısı
50 100 100 50 100

Adaylara en zor gelen test hangisidir? Cvp: Kimya çünkü madde sayısı ve aritmetik ortalamasına baktık!! DEFTERDEN!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful