OBAVEZE VOZACA KAMIONA I POSTOVANJE PROCEDURA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU NA GRADILI TIMA Kamion u pokretu je opasnost.

Ako vas udari kamion, ak i pri maloj brzini posledice mogu biti katastrofalne. Svi su na gradili tu u opasnosti kada se na u blizu kamiona u pokretu. ta vi e, postoji i opasnost od pada matenjala sa prikiloce kamiona. Postoji nekoliko na ina sa kojima poslodavac i vozaa mogu preduzeti mere kako bi se spre ile povrede od udara kamiona ili materijala koji isti prevozi. 1. Brzina je jedan od najve ih faktora kojim se mogu spre iti nesre e uzrokovane udarom vozila. Haksimaino dozvoijena brzina ‡ 10 km/h na gradili tu ‡ 5 km/h na prilaznim putovima ( pranje guma, pristup istovaru ) Brzina mora biti prilago ena usiovima; ako se Ijudi kre u u podru ju kretanja kamiona, vremenskim j|uslovima (magla, ki a), materijalima rasutim po gradili tu kao i usied zakr enosti saobra aja (iskopi,radovt i sl.). Vo nja na gradiii tima i zakr enim prostorima Koristiti signalistu kako bi voziio sigurno iza lo iz/u zakr enom prostoru Prati govorna uputstva ili signaie od strane odgovorne osobe ( nadzornika, poslovode, radnika na pranju guma, radnika na istovaru/utovaru ) ‡ Uspostaviti kontakt sa ijudima koji se nalaze u podru ju kretanja kamiona, ili za vo nju unazad kada se moraju koristiti sva ebri pokaziva a smera, alarm za vo nju unazad ili sirenu. ‡ Sledite «princip to ka » kada parkirate voziio ispred Vas. Morate biti na udaljenosti sa koje su vidljivi to kova vozila ispred Vas. Ta razdaljina spre ava sudar ili pomeranje vozila ako vozilo ispred vas ne mo e krenuti radi smanjenja prostora. 3. Osnovni ustovi u vo nji ‡ Voza mora biti sposoban za
2.

‡ ‡

vo nju

uklju uje

‡ Odmoran ‡ Ne sme biti pod uticajem droga (lekova) koje mogu uticati na njegove sposobnosti u vo nji, to uklju uje lekove koji smanjuju koncentraciju. ‡ Na sme konzumirati alkohol ak ni u najmanjim koli inama - bez tolerancije, to

i konzumaciju piva. Budite upoznati sa putevima - trasom gde odvozite materijal Prednja i zadnja svetla moraju biti upaljena sve vreme dok vozite Propustiti sva vozila koja prevoze opasne materije ili materijale Po tujte saobra ajne znake Nije dozvoljeno voziti kamion u kojem materijal nije osiguran Uvek po tujte me usobni razmak od tri sekunde
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

4. Ookumentaciju koju morate posedovati ‡ Ispravnu voza ku dozvolu za kategoriju vozila kojom upravljate ‡ Polisu osiguranja registracije vozila i dodatno osiguranje samog vozila ‡ Dokumentaciju redovnog, periodi nog pregleda vozila 5. Odr avajte voziio ispravnim (ko ioni sistem, operativni sistem, hidrauli ni sistem kod podizanja i spu tanja kipera kamiona, svetla) i isto e (pranje guma, svetala i registarskih tablica ).

Zabranjeno je zaposlene voziti na teretu. 6. Voza i ne smeju kretati sa vozilom sve dok nisu proverili da se svi putnici voze u skladu sa bezbednosnom procedurom. 8. . Sednite na dnu lli na stolicama (ako ih ima). za titni prsluk i za titne cipele kada izlazite iz kamiona. 9. pomo nim plo ama i zadnjoj strani (vrata prikolice) kamiona. branicima. Nosite na gradili tu za tftni lem. 7. Vozila i oprema ne smeje biti ostavljena bez rukovaoca sa upaljenlm motorom iii u kretanju.