ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TIBBİ ATIK 2010 YILI DURUM RAPORU
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
31.12.2010

Raporda yer alan hastane sayıları ile yatak sayıları Sağlık Bakanlığı 2008 yılı verilerine dayanmaktadır.

TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ
Türkiye’de tıbbi atıkların güvenli yönetimiyle ilgili esaslar Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 22 Temmuz 2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Tıbbi atıkların ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esaslar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiş olup, tıbbi atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili sorumluluklar büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlara verilmiştir. Sağlık kuruluşlarında oluşan atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, evsel nitelikli atıklar ve ambalaj atıkları olarak sınıflandırılmakta ve birbirleri ile karışmadan kaynağında ayrı olarak özel torba ve kutular ile toplanmaktadır. Tıbbi atıklar kaynağında kırmızı renkli, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan özel plastik torbalarda ayrı biriktirilmekte, tıbbi atıkların bir alt grubu olan kesici ve delici atıklar ise diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak özel plastik veya lamine kartondan yapılmış, üzerlerinde aynı uyarı işaretleri bulunan özel kutular içinde toplanmaktadır. TIBBİ ATIK MİKTARLARI 2009 yılı tıbbi atık miktarı belirlenirken yataklı tedavi kurumları ile yataksız tedavi kurumlarında oluşan tıbbi atık miktarları esas alınmakta olup, Sağlık Bakanlığı’nın 2008 yılı verilerine göre Ülkemizdeki toplam hastane sayısı 1328, bu hastanelerdeki toplam fiili yatak sayısı ise 175.141’dir. Yatak doluluk oranları da dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucu yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşları ile ayakta tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarından yılda 98.422 ton tıbbi atık oluştuğu tespit edilmiştir.

TIBBİ ATIK MİKTARI(ton/gün) Yataklı Tedavi Kurumları Ayakta Tedavi Hizmetleri TOPLAM Şekil: Toplam tıbbi atık miktarı 237,6 35,4 270

TIBBİ ATIK MİKTARI(ton/yıl) 83.391,94 13.663,13 98.422,915

İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden her yılsonunda Bakanlığımıza gönderilen Tıbbi Atık İl Durum Raporlarının değerlendirilmesi sonucunda sağlık kuruluşlarındaki Yönetmelik uygulamaları değerlendirilmiş ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Geçici Depolama KesiciDelici Atıklar Ünite İçi Atık Taşıma Aracı Temizlik İşçilerinin Kıyafeti

Ünite İçi Atık Enfekte ve Yönetim Planı Patalojik Atıklar

Geçici Atık Konteyner Deposu

OLUMLU (%) OLUMSUZ (%)

55,2

85,4

73,6

35,3

47,9

37,6

34,9

44,8

14,6

26,4

64,7

52,1

62,4

65,1

Şekil: Sağlık kuruluşlarında Yönetmelik uygulamaları TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Tıbbi atıklar yakılarak veya düzenli depolanarak bertaraf edilebilmekte veya sterilize edilerek zararsız hale getirilmektedir. Bununla birlikte, 26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte ilgili Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi gereğince enfeksiyon yapıcı olarak tanımlanan, herhangi bir ön işleme tabi tutulmamış tıp ve veterinerlik kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların düzenli depolama alanlarına kabul edilmesi yasaklanmıştır. Tıbbi atıkların güvenli yönetiminin sağlanabilmesi maksadı ile 2006 yılında tıbbi atıkların bertarafında sterilizasyon sistemlerinin alternatif bir teknoloji olarak değerlendirilmesini sağlamak gayesi ile bir genelge yayımlanmıştır. Bu genelge ile diğer bertaraf yöntemlerine göre kullanımda kolaylık, daha düşük yatırım ve işletme maliyeti, etkinlik, güvenlik ve çevreye duyarlılık gibi avantajları bulunan sterilizasyon sistemlerinin Ülkemizde de kullanılabilmesi maksadı ile tıbbi atıkların sterilizasyon yoluyla zararsız hale getirilmesi ve işleme tabi tutulan bu atıkların evsel atık düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafının önü açılmıştır. 2008 yılından bu yana ülkemizde kurulan 17 sterilizasyon tesisi, tıbbi atıkların zararsız hale getirilmesinde başarıyla hayata geçirilmiştir. Sterilizasyon tesisi bulunan iller ise Edirne, Trabzon, Kayseri, Aydın, Konya, Samsun, Bursa, Zonguldak, Kocaeli, Afyonkarahisar, Sakarya, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Eskişehir, Isparta’dır. Mevcut tesisler tarafından ise bazı illerin tıbbi atıkları toplanmakta ve tesislerde sterilize edilerek zararsız hale getirilmektedir. Tüm bu illerin tıbbi atıklarının da toplanması neticesinde Ülkemizde oluşan tıbbi atıkların yaklaşık 33.648 tonu sterilize edilerek zararsız hale getirilmektedir. Önceki

yıllarda Kocaeli ve İstanbul’da tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilmekte iken 2010 yılında tıbbi atıklar yalnız İstanbul ilinde yakılarak bertaraf edilmiştir.

*Kireçle Gömme 50%

Sterilizasyon 34%

Yakma 16%

Şekil: Tıbbi atık bertaraf durumu
*2010 yılında Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile tıbbi atıkların önişleme tabii tutulmadan depolanması yasaklanmıştır. Bu nedenle grafikte düzenli depolama yapılan tıbbi atıklar da kireçle gömme başlığı altında değerlendirilmektedir.

Şekil: Mevcut tesisler ve tıbbi atıkların sterilize edilerek zararsız hale getirildiği iller

2010 yılının tıbbi atık çözüm yılı olması amaçlanmış ve Genel Müdürlüğümüzce bir eylem planı hazırlanmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda sterilizasyon tesislerinin ülke geneline yaygınlaşması gayesi ile 05/11/2010 tarihinde genelge yayımlanmıştır. Kurulu ve ihtiyaç duyulan kapasiteler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, mevcut tesislerde kapasite açığı olduğu saptanmış, kapasite açığının değerlendirilmesi maksadıyla, lisanslı tesislerin çevre İllere de hizmet vermesi gerektiği bir çözüm olarak ortaya çıkmış ve genelgede mevcut halde tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurulu iller ve söz konusu tesislere tıbbi atıklarını gönderecek iller ile tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurması gereken listelenmiştir. 2010/17 sayılı Genelge ile tıbbi atık alacak illerde bulunan sterilizasyon tesislerinin belirtilen il ve ilçelerin tıbbi atıklarını toplayacak şekilde bu illerde sterilizasyon tesisleri kuruluncaya kadar, faaliyette bulunmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bursa ilinin Balıkesir ve ilçeleri, Çanakkale ve ilçeleri, Manisa ve ilçeleri, Yalova ve ilçeleri; Sakarya ilinin Bolu ve ilçeleri,Düzce ve ilçeleri; Eskişehir ilinin Bilecik ve ilçeleri, Kütahya ve ilçeleri; Afyonkarahisar ilinin Uşak ve ilçeleri, Burdur ve ilçeleri, Denizli ve ilçeleri, Kırıkkale ve ilçeleri;Konya ilinin Aksaray ve ilçeleri, Niğde ve ilçeleri , Karaman ve ilçeleri Zonguldak ilinin Karabük ve ilçeleri, Çankırı ve ilçeleri, Bartın ve ilçeleri, Kastamonu ve ilçeleri; Gaziantep ilinin Osmaniye ve ilçeleri, Kahramanmaraş ve ilçeleri, Kilis ve ilçeleri Adıyaman ve ilçeleri, Hatay ve ilçeleri; Kayseri ilinin Nevşehir ve ilçeleri Çorum ilinin Yozgat ve ilçeleri; Trabzon ilinin Rize ve ilçeleri, Gümüşhane ve ilçeleri,Giresun ve ilçeleri, Artvin ve ilçeleri, Ordu ve ilçeleri; Erzurum ilinin Ardahan ve ilçeleri, Kars ve ilçeleri, Bayburt ve ilçeleri, Ağrı ve ilçeleri,Iğdır ve ilçeleri, Erzincan ve ilçeleri, Tunceli ve ilçeleri Bingöl ve ilçeleri, Muş ve ilçeleri; Van ilinin Şırnak ve ilçeleri, Bitlis ve ilçeleri, Hakkari ve ilçeleri, Siirt ve ilçeleri ; Samsun ilinin Sinop ve ilçeleri, Amasya ve ilçeleri, Tokat ve ilçeleri, Aydın ilinin Muğla ve ilçeleri Kocaeli ilinin merkez ve tüm ilçeleri Isparta ilinin merkez ve tüm ilçeler Edirne ilinin merkez ve tüm ilçelerin atıklarını toplayacak şekilde faaliyette bulunması planlanmıştır. Tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurması gereken iller ise Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, İstanbul, Ankara, Mersin, Kırşehir, Adana, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Sivas, Antalya olarak belirlenmiştir.

Şekil: Genelge kapsamında tıbbi atık alacak ve gönderecek olan iller

Şekil: Genelge kapsamında tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurması gereken iller

TIBBİ ATIK TAŞIMA ARAÇLARI Tıbbi atıkların lisanslı araçlarla toplanması ve taşınması gerekmektedir. Bu lisanslar İl Müdürlüklerimiz tarafından verilmektedir. Ülke genelinde tıbbi atıkların taşınması 56 ilde toplam 233 lisanslı tıbbi atık taşıma aracı ile yapılmaktadır. Ancak tıbbi atıkların lisanslı tesisler tarafından toplandığı bazı illerde lisanslı araç bulunmasa dahi toplama işlemi bu tesislere ait lisanslı araçlar tarafından yapılmaktadır.

Şekil: Lisanslı tıbbi atık taşıma aracı bulunan iller Lisanslı tıbbi atık taşıma aracı bulunan iller Tıbbi atıkların lisanslı sterilizasyon tesisleri tarafından toplandığı iller Lisanslı tıbbi atık taşıma aracı olmayan iller

2009 YILI MÇK KARARLARI Tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu Yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak il mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. İl Müdürlüklerimiz tarafından Bakanlığımıza gönderilen MÇK kararlarının değerlendirilmesi neticesinde tıbbi atık bertaraf ücretlerinin iller ve sağlık kuruluşlarına göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Bertaraf ücretlerinin genellikle TL/kg, TL/ay, TL/yıl şeklinde belirlendiği görülmektedir. 2010 yılında ise bertaraf ücreti yaklaşık ortalama olarak 1,40 TL/kg olarak belirlenmiştir. Tıbbi atık bertaraf ücreti en düşük 30 Kr en yüksek ise 2,25 TL olarak belirlendiği görülmüştür. SONUÇLAR Karşılaşılan Sorunlar 2010 eylem planı çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde karşılaşılan en büyük problemin belediyelerin tıbbi atıkları bir çevre sorunundan ziyade kar amacı güdülen ticari bir işlem olarak görmeleri olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun çözümü için ise özellikle belediyelere yönelik eğitimler ve seminerler yapılması düşünülmektedir. 2010/17 sayılı genelgenin yürürlüğe girmesi ile birlikte belediyelerin tıbbi atıkların güvenli yönetimi konusunda adım atmaları sağlanmaya başlanmıştır. 2011 yılı sonuna kadar tıbbi atıkların ülke genelinde sterilize edilmeden bertarafı önlenmiş olacaktır. Ayrıca tıbbi atıkların önişleme tabi tutulmadan düzenli depolama sahalarına kabul edilememesi ve patolojik atıkların sterilizasyon tesislerine kabul edilmemesi nedeniyle de problemler yaşanmaktadır. İkinci büyük problem ise sağlık kuruluşlarında tıbbi atıkların yönetimidir. Sağlık kuruluşlarında sıvı tıbbi atıklar için ayrı yönetim sisteminin olmaması, tehlikeli atık ve tıbbi atıkların ayırt edilememesi nedeniyle problemler yaşanmaktadır. Diğer yandan genelgenin yürürlüğe girmesi ile birlikte sterilizasyon tesisleri tarafından çevre illerin tıbbi atıklarının da toplanmaya başlaması nedeniyle bertaraf ücretlerinin tespiti ve ödenmesi konularında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu konuların çözümü için öncelikle Sağlık Bakanlığı ile toplantılar yapılacaktır. Öte yandan sterilizasyon tesisleri ile taşıma sistemleri için standart hazırlanması planlanmaktadır. Tüm bu yapılan çalışmalar neticesinde 2011 yılı içerisinde Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ancak ilgili Yönetmelik değişikliğinin sağlık kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan tüm atıkları içermesi planlanmaktadır.

İLLERE GÖRE MEVCUT DURUMLAR ADANA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

22 5472 3.595 Kireçle Gömme/Açıkta Yakma 1 TL/Kg Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

ADIYAMAN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

8 749 459 Kireçle Gömme
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Var Tıbbi atıkların Gaziantep’te bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

AFYONKARAHİSAR

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

31 5985 3.818 Sterilizasyon 14.11.2011 7200 kg/gün Arkada 1,75TL/Kg Var
Burdur, Uşak, Denizli, Kırıkkale illerinin tıbbi atıklarının Afyonkarahisar’daki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

AĞRI

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

10 327 354 Kireçle gömme 1,1 TL/Kg Yok Tıbbi atıkların Erzurum’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

AKSARAY

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI 2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

13 657 263 Kireçle gömme MÇK kararı gönderilmemiştir Var Tıbbi atıkların Konya’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

AMASYA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

7 866 380 Kireçle gömme
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yok Tıbbi atıkların Samsun’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

ANKARA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ

BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI 2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

75 16896 10.166 Kireçle gömme 0,75 TL/Kg – Küçük ve orta miktarda atık üreten sağlık kuruluşları için sefer başına 8 Kg Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

ANTALYA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

34 3936 2.160 Kireçle gömme
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI 2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

ARDAHAN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

4 188 79 Kireçle gömme 0.4 TL/Kg Yok Tıbbi atıkların Erzurum’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

ARTVİN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

8 604 207 Açıkta yakma MÇK kararı gönderilmemiştir Yok Tıbbi atıkların Trabzon’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

AYDIN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

14 2183 1.263 Sterilizasyon 02.04.2012 1540 kg/gün Arkada
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

Var
Aydın ili ve ilçeleri ile Muğla ili ve ilçelerinin tıbbi atıklarının Aydın’da bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BALIKESİR

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI 2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

26 2840 1398 Kireçle gömme 0,3TL/Kg Var Tıbbi atıkların Bursa’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

BARTIN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

4 403 205 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Var Tıbbi atıkların Zonguldak’ta bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

BATMAN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

11 529 327 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

BAYBURT

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

1 150 99 Kireçle gömme
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Var Tıbbi atıkların Erzurum’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

BİLECİK

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

6 292 151 Kireçle gömme
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Var Tıbbi atıkların Eskişehir’de bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

BİNGÖL

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6 591 359 Kireçle gömme 1TL/Kg Yok Tıbbi atıkların Erzurum’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

BİTLİS

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

9 674 315 Kireçle gömme Bertaraf tesisinde bertaraf edilmemesi durumunda 1TL/Kg,Sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmesi durumunda 1,80TL/Kg Yok Tıbbi atıkların Van’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

BOLU

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

10 1179 503 Sterilizasyon 0,5TL/Kg Var Tıbbi atıkların Sakarya’da bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

BURDUR

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

8 708 335 Sterilizasyon 1,75TL/Kg Var Tıbbi atıkların Afyonkarahisar’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

BURSA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

31 5985 3.818 Sterilizasyon 14.11.2011 7200 kg/gün Arkada Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 1,35TL/Kg Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında 1,55TL/Kg Var
Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Manisa illerinin tıbbi atıklarının Bursa’daki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÇANAKKALE

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

13 1301 620 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Var Tıbbi atıkların Bursa’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

ÇANKIRI

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

9 323 190 Sterilizasyon 0,7TL/Kg Var Tıbbi atıkların Zonguldak’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

ÇORUM

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

16 1496 598 Sterilizasyon 04.03.2013 3000 kg/gün Önde
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

Var
Çorum ili ve ilçeleri ile Yozgat ili ve ilçelerinin tıbbi atıklarının Çorum’da bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

DENİZLİ

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

22 2070 1.221 Kireçle gömme
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Var Tıbbi atıkların Afyonkarahisar’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

DİYARBAKIR

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

19 3010 1.986 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

DÜZCE

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

4 568 335 Sterilizasyon MÇK Kararı gönderilmemiştir Var Tıbbi atıklar Sakarya’da bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

EDİRNE

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

12 1748 1043 Sterilizasyon 13.05.2011 2160 kg/gün Önde
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

Var
Edirne merkez ve tüm ilçelerinin tıbbi atıklarının Edirne’de bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELAZIĞ

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

13 2639 1676 Kireçle gömme 0,8TL/Kg Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

ERZİNCAN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

10 475 203 Kireçle gömme
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Var Tıbbi atıkların Erzurum’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

ERZURUM

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

17 3504 1695 Sterilizasyon 14.07.2013 9000 kg/gün Arkada MÇK Kararı gönderilmemiştir Var
Ardahan, Kars, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş illerinin tıbbi atıklarının Erzurum’daki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ESKİŞEHİR

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

15 2996 1788 Sterilizasyon 04.02.2011 12000 kg/gün Önde 1,5 TL/Kg Var
Kütahya ve Bilecik illerinin tıbbi atıklarının Eskişehir’deki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

GAZİANTEP

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

19 3457 1830 Sterilizasyon 25.09.2012 21600 kg/gün Arkada MÇK Kararı gönderilmemiştir Var
Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Hatay illerinin tıbbi atıklarının Gaziantep’teki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

GİRESUN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

13 1285 760 Sterilizasyon
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

Var Tıbbi atıklar Trabzon’da bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

GÜMÜŞHANE

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

6 304 122 Sterilizasyon 2,2 TL/Kg Küçük miktarda üreticiler için yılda 200 TL fiyatı aşmamasına göre düzenlenmiştir. Var Tıbbi atıklar Trabzon’da bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

HAKKARİ

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

3 294 200 Sterilizasyon Sterilizasyon tesisi için1,6 TL/Kg, tesissiz olarak bertarafı için 0,5TL/Kg Yok (sterilizasyon tesisi araçları ile toplanmaktadır) Tıbbi atıklar Van’da bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

HATAY

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

17 2093 1184 Sterilizasyon
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

Var Tıbbi atıklar Gaziantep’te bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

IĞDIR

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

5 220 125 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Yok Tıbbi atıkların Erzurum’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

ISPARTA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

17 1975 928 Sterilizasyon 19.10.2013 1700 kg/gün Önde 1,5 TL/Kg, Muayenehaneler için 30TL/Ay Var
Isparta Merkez ve tüm ilçelerinin tıbbi atıklarının Isparta’da bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İSTANBUL

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

206 29.516 16.010 Yakma
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

İZMİR

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI 2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

49 11308 6.720 Gömme Metropol alanları içinde 0,4TL/Kg; Metropol alanları dışında 0,5TL/Kg Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

KAHRAMANMARAŞ

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

13 1578 927 Kireçle gömme 0,55TL/Kg Var Tıbbi atıkların Gaziantep’ de bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

KARABÜK

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

7 663 369 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Var Tıbbi atıkların Zonguldak’ta bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır

KARAMAN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

5 401 169 Kireçle gömme 1,1TL/Kg Var Tıbbi atıkların Konya’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmaktadır.

KARS

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

7 460 236 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Yok Tıbbi atıkların Erzurum’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

KASTAMONU

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

17 1003 518 Kireçle gömme 0,7TL/Kg Var Tıbbi atıkların Zonguldak’ta bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

KAYSERİ

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

28 3319 1908 Sterilizasyon 07.07.2011 4000 kg/gün Önde
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

Var
Kayseri ili ve ilçeleri ile Nevşehir ili ve ilçelerinin tıbbi atıklarının Kayseri’de bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KİLİS

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

3 194 89 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Yok Tıbbi atıkların Gaziantep’ de bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

KIRIKKALE

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

7 839 410 Sterilizasyon MÇK Kararı gönderilmemiştir Var Tıbbi atıklarının Afyonkarahisar ’daki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

KIRKLARELİ

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

7 839 410 Kireçle gömme
MÇK Kararı bir sonraki sayfada verilmektedir

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

KIRŞEHİR

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI 2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

6 369 178 Kireçle gömme 1,5TL/Kg Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

KOCAELİ

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

24 2787 1575 Sterilizasyon 12.01.2013 4800 kg/gün Arkada MÇK kararı bir sonraki sayfada verilmektedir. Var
Kocaeli Merkez ve tüm ilçelerinin tıbbi atıklarının Kocaeli’de bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KONYA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

35 4586 2847 Sterilizasyon 27.10.2011 4500 kg/gün Önde
Büyükşehir belediye sınırları dışında 1,60TL/Kg diğer ilçelerde 0,85TL/Kg

Var
Aksaray, Niğde, Karaman illerinin tıbbi atıklarının Konya’daki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KÜTAHYA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

13 1705 969 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Var Tıbbi atıkların Eskişehir’de bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

MALATYA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

18 2089 1559 Kireçle gömme MÇK kararı bir sonraki sayfada verilmektedir. Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

MANİSA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

25 3338 1820 Kireçle gömme 0,9TL/Kg Var Tıbbi atıkların Bursa’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

MARDİN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

10 1574 927 Kireçle gömme 0,9TL/Kg Yok 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

MERSİN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

19 3183 1762 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

MUĞLA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

20 1674 812 Kireçle gömme 0,45 TL/Kg Var Tıbbi atıkların Aydın’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

MUŞ

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

5 571 289 Kireçle gömme 1,80TL/Kg Yok Tıbbi atıkların Erzurum’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

NEVŞEHİR

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

8 443 189 Sterilizasyon MÇK kararı bir sonraki sayfada verilmektedir. Var
Nevşehir ili ve ilçelerinin tıbbi atıkları Kayseri’de bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

NİĞDE

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

8 468 252 Kireçle gömme MÇK kararı bir sonraki sayfada verilmektedir. Yok Tıbbi atıkların Konya’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

ORDU

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

14 1769 978 Sterilizasyon MÇK kararı bir sonraki sayfada verilmektedir. Var Tıbbi atıklar Trabzon’da bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

OSMANİYE

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

9 768 378 Sterilizasyon Sterilizasyon için 1,5TL/Kg, diğerleri için 0,5TL/Kg Var Tıbbi atıklar Gaziantep’te bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

RİZE

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

18 836 479 Sterilizasyon MÇK Kararı gönderilmemiştir Yok Tıbbi atıklar Trabzon’da bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

SAKARYA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

18 1420 735 Sterilizasyon 24.05.2013 6400 kg/gün Arkada
Büyükşehir Belediye sınırları içinde 1,80TL/Kg; dışında 2TL/Kg

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

Var
Bolu ve Düzce illerinin tıbbi atıklarının Sakarya’daki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAMSUN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

21 3832 2473 Sterilizasyon 14.11.2011 450 kg/saat Arkada Büyükşehir Belediye sınırları içinde 1,75TL/Kg; dışında 2,1 TL/Kg Var
Sinop, Amasya ve Tokat illerinin tıbbi atıklarının Samsun’daki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ŞANLIURFA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

15 1646 1005 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

SİİRT

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

8 367 346 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Yok Tıbbi atıkların Van’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

SİNOP

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

6 605 195 Kireçle gömme MÇK kararı bir sonraki sayfada verilmektedir. Var Tıbbi atıkların Samsun’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

ŞIRNAK

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

5 390 217 Kireçle gömme 0,67TL/Kg Yok Tıbbi atıkların Van’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

SİVAS

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

21 2184 1360 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

TEKİRDAĞ

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

16 1515 728 Kireçle gömme MÇK kararı bir sonraki sayfada verilmektedir. Var 2011 yılı sonuna kadar sterilizasyon tesisi kurması planlanmıştır.

TOKAT

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

15 1644 961 Kireçle gömme MÇK Kararı gönderilmemiştir Var Tıbbi atıkların Samsun’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

TRABZON

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

19 2744 1594 Sterilizasyon 01.04.2012 6000 kg/gün Önde MÇK Kararı gönderilmemiştir Var
Rize, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Ordu illerinin tıbbi atıklarının Trabzon’daki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TUNCELİ

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

5 147 31 Kireçle Gömme 0,80TL/Kg Yok Tıbbi atıkların Erzurum’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

UŞAK

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

6 738 372 Sterilizasyon 1,40TL/Kg Var Tıbbi atıklar Afyonkarahisar’da bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

VAN

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

17 2061 1199 Sterilizasyon 18.08.2013 250 kg/saat Önde MÇK kararı bir sonraki sayfada verilmektedir. Var
Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Siirt illerinin tıbbi atıklarının Van’daki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

YALOVA

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

4 530 157 Sterilizasyon 2,04TL/Kg, diğer üniteler 60TL/Yıl Yok Tıbbi atıklar Bursa’da bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.

YOZGAT

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ BERTARAF ÜCRETİ

LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

2010/17 sayılı genelge yükümlülüğü

13 741 3.883 Kireçle gömme MÇK kararı bir sonraki sayfada verilmektedir. Var Tıbbi atıkların Çorum’da bulunan sterilizasyon tesisine göndermesi planlanmıştır.

ZONGULDAK

HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TIBBİ ATIK MİKTARI (TON/YIL) BERTARAF YÖNTEMİ İŞLETME LİSANSI SÜRESİ SONU KAPASİTE STERİLİZASYON CİHAZI PARÇALAMA SİSTEMİ BERTARAF ÜCRETİ LİSANSLI TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

10 1951 1.094 Sterilizasyon 18.08.2012 2300 kg/gün Önde MÇK Kararı gönderilmemiştir Var
Karabük, Çankırı, Bartın ve Kastamonu illerinin tıbbi atıklarının Zonguldak’daki tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi planlanmıştır.

2010/17 SAYILI GENELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful