You are on page 1of 47

Expanded Program on

Immunization
Ano ang EPI?
pinalawak na Programa sa pagpapabakuna
proyekto ng Department of Health (DOH)
katulong ng World Health Organization at
UNICEF na inilunsad noong 1976
Naglalayon itong bawasan ang bilang ng mga
sanggol at batang nagkakasakit at namamatay
sanhi ng diphtheria, hepatitis B, measles,
pertussis, polio, tetanus at tuberculosis
Ano ang bakuna/baksinasyon?
isang preparasyong gawa mula sa isang
bakterya o birus( naglalaman ng katiting na
dami ng isang pinahina o patay na
organismong sanhi ng sakit na hindi sapat
upang magdulot ng tunay na sakit)

paglikha ng katawan ng mga panlaban sa mga


mikrobyong nagbibigay ng sakit
Pagkapanganak:

BCG
HEPATITIS B
BCG PAGKAPANGANAK Paraan ng
Paano Sakit na Sintomas Paraan
Ibibigay/ maaring Pagkakahawa ng
ilang maiwasan Paggamo
Doses t at Pag-
iwas
Intradermal o Tuberculosis Laging pagod, ayaw Airborne/ BCG vaccine
bakuna sa ilalim maglaro, Pagkakalanghap ng
ng balat Sanhi ng pagkahapo Hangin na
bakterya:
mayroong
Mycobacterium
tuberculosis Pagbaba ng mikrobyong
timbang, pananakit ngsasanhi ng sakit
Uri ng sakit sa ng ulo, at walang
baga sa mga bata ganang Pagubo,
at maari ding kumain/dumedede pagtawa,pagbahing
kumalat sa ibat-
ibang parte sa Palagiang *matanda ang
loob ng katawan,
nilalagnat at maaring makahawa
mga kasu-kasuan,
buto at utak inuubo sa bata
MGA TANDAAN SA BCG:
Magkakaroon ng maliit na nakalobong balat
sa lugar na pinagbakunahan.
Magkakaroon ng maliit na peklat sa lugar na
pinagbakunahan ngunit wag mag-alala ito ay
nangangahulugang epektibo ang bakuna.
Maaaring magkalagnat si Baby pagkatapos
bakunahan, indikasyon muli na epektibo ang
bakuna
MGA TANDAAN SA BCG:
Huwag lagyan ng diin ang lugar na
pinagbakunahan.
Kung nilagnat si Baby, maaaring painumin ng
paracetamol.
HEPA B PAGKAPANGANAK Paraan ng
Paano Sakit na Sintomas Paraan ng
Ibibigay/ maaring Pagkakahaw Paggamot
ilang maiwasa a at Pag-iwas
Doses n
Intramuscular o Hepatitis B madilaw-dilaw na Bloodborne/Dugo Hepa B vaccine
bakuna sa Braso mga mata at balat
Pamamaga ng Pagkapasa ng ina sa Pagbibigay ng Hepa
atay namamagang tiyan anak b immunoglobulin
(<12hrs)
palaging pagod Pakikipagtalik

pagduduwal/pagsusu pagdidikit ng mga


ka sugat,
paghawak sa mga
kawalan ng ganang bagay na may dugo
1st dose- kumain
pagkapanganak hiringgilya at
2nd 6 weeks Pagbaba ng timbang karayom na
3rd 10weeks ginagamit sa
4th 14 weeks katawan
MGA TANDAAN SA Hepa B:
maaring magkaroon ng sinat (<101F)-Punasan
maari ding magkaroon ng pamamaga sa lugar
na pinagbakunahan-Warm Compress/ lagyan
ng bimpo na binabad sa maligamgam na tubig
6 wks, 10wks,14 wks:
1. Oral Polio Vaccine
2. Pentavalent Vaccine
3. Pneumococcal Conjugate
Vaccine
4. Rotavirus (6wks,10wks)
OPV 6 wks, 10wks,14 wks
Paano Sakit na Sintomas Paraan ng Paraan ng
Ibibigay/ maaring Pagkakaha Paggamot at
ilang maiwasa wa Pag-iwas
Doses n
Oral/ Bibig Poliomyelitis lagnat, pagsusuka, oral-fecal route Oral Polio vaccine
2-3 patak pagtatae,
Sakit na likha pananakit ng ulo at pagkain, tubig
ng polio virus sorethro at bagay na IPV
kontaminado ng
pagkaparalisa at dumi ng taong no allergies to
3 doses panliliit ng mga may impeksyon streptomycin,neom
1st- 6wks paa, pangangayayat ng polio ycin, gentamycin,
2nd 10wks at panliliit ng mga formalin
3rd 14wks binti
OPV + IPV
Kawalan ng
kakayanang
kumilos
MGA TANDAAN SA OPV:
Huwag padedehin/ pasusuhin, o painumin ng
tubig si Baby sa loob ng 30 minuto matapos
ibigay ang bakuna.
Pentavalent Vaccine
Haemophilus Influenza
( meningitis, pneumonia and otitis)
Diptheria/Dipterya
Pertusis/whooping cough
Tetanus/Tetano
Hepatitis B
Penta 6 wks, 10wks,14 wks
Paano Sakit na Sintomas Paraan ng Paraan ng
Ibibigay/ maaring Pagkakahaw Paggamot at
ilang maiwasan a Pag-iwas
Doses
Pentavalent Haemophilus Meningitis-pamamaga Paghalik Facemask, 3ft
Vaccine Influenza sa balot ng utak at distansya
( meningitis, pneu spinal cord Kontaminadong
3 doses monia and otitis) Mataas na lagnat gamit at pagkain
1st- 6wks Pananakit ng ulo Pentavalent
2nd 10wks isang malubhang Paninigas ng leeg Paglangahap ng Vaccine
3rd 14wks sakit na sanhi ng Pagkasilaw sa hangin na may
bakterya na liwanag bacteria mula sa Hib vaccine
maaring taong may sakit NO Allergies to
pumupunta sa Pneumonia- egg and Gelatin
baga o sa daanan impeksyon sa baga
ng dugo Pagubo ng may plema
(kalawangin/berde/ba
hid ng dugo), mataas
na lagnat, hirap sa
paghinga
Meningitis Pneumonia

Otitis
Penta 6 wks, 10wks,14 wks
Paano Sakit na Sintomas Paraan ng Paraan ng
Ibibigay/ maaring Pagkakahaw Paggamot at
ilang maiwasan a Pag-iwas
Doses
Pentavalent Diptheria Makapal, puting Droplet: Facemask, 3ft
Vaccine membrane sa distansya
Ang Dipterya ay lalamunan Paglangahap ng
3 doses nakakahawang hangin na may
1st- 6wks sakit Pananakit ng bacteria mula sa Pentavalent
2nd 10wks lalamunan o sore taong may sakit Vaccine
3rd 14wks Mikrobyong:Coryn throat
ebacterium pag-ubo Antibiotic na
dipththeriae Pamamaga ng mga ipinayo ng inyong
kulani sa leeg Pagbahing doctor
Karaniwang
tumatagal ng 2-3 Hirap sa paghinga Paglapit sa
linggo Pagtulo ng sipon taong may sakit
Sintomas ng Diptheria
Penta 6 wks, 10wks,14 wks
Paano Sakit na Sintomas Paraan ng Paraan ng
Ibibigay/ maaring Pagkakahaw Paggamot at
ilang maiwasan a Pag-iwas
Doses
Pentavalent Pertussis/whooping Pagubo higit sa 2 Droplet: Facemask, 3ft
Vaccine cough/ubong- lingggo distansya
dalahit/Tusperina Paglangahap ng
3 doses Mahigpit at hangin na may
1st- 6wks Dulot ng bakteryang matinding pagubo bacteria mula sa Pentavalent
2nd 10wks Bordetella pertussis taong may sakit Vaccine
3rd 14wks
pag-ubo Antibiotic na
Pagubo ng may ipinayo ng inyong
pagsususka Pagbahing doctor

Pamamaga ng mga Paglapit sa


mata taong may sakit
Penta 6 wks, 10wks,14 wks
Paano Sakit na Sintomas Paano Paraan ng
Ibibigay/ maaring nakukuha Paggamot at
ilang maiwasan Pag-iwas
Doses
Pentavalent Tetanus/Tetano paninigas ng nanganak sa Tetanus Vaccine
Vaccine kalamnan o hindi malinis na sa ina
Sakit na dulot ng paninigas ng panga lugar o
3 doses bacteryang:Clostridi (lock jaw) ginamitan ng Pentavalent
1st- 6wks um tetani hindi Vaccine
2nd 10wks Tuluy-tuloy nap ag- sterilisadong
3rd 14wks Magdudulot ng iyak ng bata kagamitan
paninigas ng
kanyang kalamnan, Hirap sumuso mula Sugat na
panga/leeg lalo na 3-5 araw ng malalalim
sa bahaging malapit pagkapanganak
sa sugat Kontaminadong
dumi ng hayop
MGA TANDAAN SA Penta:
maaring magkaroon ng sinat (<101F)-Punasan
maari ding magkaroon ng pamamaga sa lugar
na pinagbakunahan-Warm Compress/ lagyan
ng bimpo na binabad sa maligamgam na tubig
Rotavirus 6 wks, 10wks
Paano Sakit na Sintomas Paano Paraan ng
Ibibigay/ maaring nakukuha Paggamot at
ilang maiwasan Pag-iwas
Doses
Oral/ Bibig Diarrhea/Matindin Mataas na lagnat Direktang Rotavirus vaccine
g Pagtatae (higit 40 sentigrado pagkakahawa sa
sa panukat ng lagnat) taong may sakit Oral rehydration
Solution
Pagsusuka
Paghawak sa
Pananakit ng tiyan, mga
pagtatae ng puro kontaminadong
2 doses tubig bagay na ginamit
Dehydration:
ng may sakit
1st dose- (6-15
Lubog na tulad ng diaper
weeks)
bumbunan,nanlalali
m na mata
2nd dose- (10-
32 weeks) Panunuyo ng labi,
bibig at labis na
pagka-uhaw
MGA TANDAAN SA Rotavirus:
Itigil Pansamantala: Nagsuka o Nagtae
Ulitin
Oral rehydration Solution
Pagpapainom ng am (rice soup) upang
maiwasan ang pagkatuyo ng tubig sa katawan
MGA TANDAAN SA Rotavirus:
Wastong pagpapasuso ng gatas ng ina
(breastfeeding)
Wastong paraan ng pangangalaga sa sarili,
paghuhugas ng kamay, gamit at pagkain
Gumamit ng malinis na tubig o pakuluan ito sa
loob ng 3 minuto bago gamitin
ORESOL
1 Liter of water 8 tsp of sugar 1 tsp salt
Pneumo 6 wks, 10wks, 14wks
Paano Sakit na Sintomas Paano Paraan ng
Ibibigay/ maaring nakukuha Paggamot at
ilang maiwasan Pag-iwas
Doses
Pneumococcal Pneumonia Meningitis- Droplet: Facemask, 3ft
Conjugate pamamaga ng distansya
Vaccine/PCV membrana at spinal Paglangahap ng
cord hangin na may
Meningitis Pneumococcal
Mataas na lagnat bacteria mula sa
Pananakit ng ulo Conjugate
taong may sakit Vaccine/PCV
Paninigas ng leeg
Pagkasilaw sa
liwanag pag-ubo

3 doses Pneumonia- Pagbahing


1st- 6wks impeksyon sa baga
Pagubo ng may Paglapit sa taong
2nd 10wks
plema may sakit
3rd 14wks (kalawangin/berde/b
ahid ng dugo),
mataas na lagnat,
hirap sa paghinga
MGA TANDAAN SA Pneumo:

Bawal bigyan ang may Allergy sa PCV o Dtap


at Buntis
Malalang karamdaman
Measles/AMV 9mos.
Paano Sakit na Sintomas Paraan ng Paraan ng
Ibibigay/ maaring Pagkakahawa Paggamot at
ilang maiwasa Pag-iwas
Doses n
Subcutaneous Meales Lagnat, ubo, sipon Airborne: Paggamit ng N95
Tigdas Rashes sa buong mask
Rubeola katawan Pagkakalanghap ng
Hangin na Painumin ng
Nakakahawa Pamumula at mayroong maraming tubig o
ng sakit pagmumuta ang mata mikrobyong fruits juices ang
dulot ng ngsasanhi ng sakit bata habang may
2 doses virus: Karaniwang lumalabas sakit
Rubeola pag sapit ng 8-12 araw Pagubo,
1st- 9mos ng pagkakasakit pagtawa,pagbahing Kusang nawawala
2nd- MMR 12 sa loob ng 2
to 15 mos. lingggo ng hindi
ginagamot
Sintomas ng Measles
MGA TANDAAN SA Measles:
Huwag mabahala kung nagkaroon ng rashes si
Baby matapos ibigay ang bakunang ito. Ngunit
kung ito ay nagpatuloy o tumagal ng ilan pang
mga araw, dalhin at ipakonsulta agad si Baby
sa Doktor.
MMR 12-15mos.
Paano Sakit na Sintomas Paraan ng Paraan ng
Ibibigay/ maaring Pagkakahawa Paggamot at
ilang maiwasa Pag-iwas
Doses n
Subcutaneous Meales Lagnat, ubo, sipon Airborne: Paggamit ng N95
Tigdas Rashes sa buong mask
Rubeola katawan Pagkakalanghap ng
Hangin na Painumin ng
Nakakahawa Pamumula at mayroong maraming tubig o
ng sakit pagmumuta ang mata mikrobyong fruits juices ang
dulot ng ngsasanhi ng sakit bata habang may
2 beses virus: Karaniwang lumalabas sakit
Rubeola pag sapit ng 8-12 araw Pagubo,
1st- AMV 9 virus ng pagkakasakit pagtawa,pagbahing Kusang nawawala
mos. sa loob ng 2
2nd-MMR 12 lingggo ng hindi
to 15 mos. ginagamot
MMR 12-15mos.
Paano Sakit na Sintomas Paraan ng Paraan ng
Ibibigay/ maaring Pagkakahawa Paggamot at
ilang maiwasan Pag-iwas
Doses
Subcutaneous Mumps/ Beke Lagnat, pananakit Droplet: Facemask, 3ft
ng ulo, pamamaga distansya
Sanhi ng mumps ng glandula ng Pagubo, pagbahing
virus na laway (salivary MMR Vaccine
karaniwang glands) Paghawak sa mga
tumatagal ng 14-
kontaminadong
25 araw ang
pagkakasakit bagay na ginamit
1 beses ng may sakit
Malakas
1st-MMR 12 makahawa 2-4 Paglangahap ng
to 15 mos. araw pagtapos hangin na may
lumabas ang bacteria mula sa
pamamamga sa taong may sakit
ilalim ng panga
Sintomas ng Mumps/Beke
MMR 12-15mos.
Paano Sakit na Sintomas Paraan ng Paraan ng
Ibibigay/ maaring Pagkakahawa Paggamot at
ilang maiwasan Pag-iwas
Doses
Subcutaneous Rubella Low grade Fever Droplet: Facemask, 3ft
Tigdas Hangin (<38C) distansya
3 day measles Pagubo, pagbahing
Pamamaga ng MMR Vaccine
Sanhi ng Rubella kulani Paghawak sa mga
virus kontaminadong
mamula-mula bagay na ginamit
hanggang pink ang
1 beses ng may sakit
pamamantal
1st- MMR 12 Malatrangkasong
Paglangahap ng
to 15 mos. sintomas-lagnat, hangin na may
ubo, at sipon, bacteria mula sa
tumutulong ilong taong may sakit
(runny nose) o sakit
ng ulo (headache)
Sintomas ng Rubella
MGA TANDAAN SA MMR:
Bawal sa may allergy sa itlog o gelatin
Kapag ang bata ay nakatanggap ng
Immunoglobulin (Ig) maaring ibigay 3-6 mos
matapos mabigyan ng Ig
Totoo ba o Hindi?
Pag madaming bakuna at
sabay-sabay ang ibinigay sa anak ko
baka mas lalong magkasakit.

Pwedeng pagsabayin ang pagbigay ng


ibang mga bakuna sa isangpagkonsulta
lamang. Ang bakuna ay hindimagdudulot
ng sakit dahil ito ay pinahinang klase ng
mikrobyo o parte lamang ngmikrobyo.
Totoo ba o Hindi?
Habang ang ibang bata ay
nababakunahan, hindi kailangan ng anak
ko ang bakuna

Kung hindi nabakunahan ang bata, mas


nalalagay sa piligro na magkaroon siya ng
sakit.
Totoo ba o Hindi?
Maaaring magdulot ng
problema sa pag-iisip at iba pang sakit
ang bakuna.

Ayon sa pag-aaral at eksperimento, walang


ebidenysa nanagsasabing maaaring maging dahilan
ang bakuna ng pagkakaroon ng problema sa pag-
iisip tulad ng autism.
Totoo ba o Hindi?
Maaaring magkasakit ang anak
ko sa bakuna na siyang dapat magbigay
ng proteksyon.

May mga bakuna na gawa sapinahinang


mikrobyo tulad ng MMR at chickenpox na
maaaring magdulot ng kontingsintomas tulad ng
pantal sa balat at lagnat ngunit hindi ang
malalang mga sintomas
Totoo ba o Hindi?
Hindi maaaring ibigay ang
bakuna sa batang may sipon.

Maaaring magbigay ng bakuna sa batang may


sipon, nagtatae, ubo o lagnat na hindi malala
dahil hindi apektado ng kasalukuyang sakit ang
abilidad ng katawan na gumawa ng depensa
para sa bakuna.
Totoo ba o Hindi?
Mas mahusay na maghintay na
lamang na lumaki ang mga sanggol bago
ibigay ang bakuna.

Ang bakuna ay ginawa para proteksyunan ang


mga mas nasa panganib na populasyon tulad ng
mga bata at sanggol. Kung hindi pinabakunahan
ang mga sanggol sa tamang edad, mas nalalagay
sa panganib ang mga ito.