Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nagybecskerek története

Nagybecskerek története

Ratings: (0)|Views: 131|Likes:
Published by John Tramp
Nagybecskerek története...
Nagybecskerek története...

More info:

Published by: John Tramp on Jul 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2015

pdf

text

original

 
NAGYBECSKEREK.Irta Móricz Miklós, a monografia munkatársa
Fekvése.
Nagybecskerek, Torontál vármegye székhelye, a Mária Teréziától kíváltságolt mezőváros; marendezett tanácsú város, a Délvidéknek hosszú évszázadokon át fontos erőssége, a törökuralom alatt szandzsáksági székhely, a katonai kormányzat idején tiszttartósági középpont, aNagy-Alföldnek délkeleti részén fekszik, termékeny síkságok ölében. Ma már alig van valaminyoma annak, hogy a török háborúk alatt s míg az országnak délfelé védekeznie kellett, miadott stratégiai fontosságot ennek a helynek, mert ma r termőföld a régen itt elterümocsarak legnagyobb része; akkor azonban a köröskörül húzódó ingoványok közepén a városszinte kulcsául szolgált az egész területnek, a mely háta mögött, a Tisza mentén fel, egészen aMarosig húzódik. A ros fontossága ma r egészen s természetű: gyorsan fejlődőiparával és kereskedelmével gyujtópontjául szolgál a vidék gazdasági erőinek; s környéke, amely régen a hadi-szerencse változásai között tartozott protektorátusa alá, ma a gazdaságifellendülés életbevágó dolgaiban érzi jótékony befolyását.
Neve.
 A város neve már legrégibb okiratainkban előfordul s mivel a XIV. század eleje óta állandóanszerepel, a leglönbözőbb formákat veszi fel: Beche, Becke, Bechereky, Bechkereky,Bekuskereki, Bekuskerequi, Pechbereky, Pechkereki, Bechekereke, Bechekereky, Pechkereky,Bocherecki, Bochkereki, Beurquerel, Betschkereck, Weschekargekh; (Ortvay: Tört. Adattár, I.,443.) valószínűleg Nagybecskerek az a város is, a melyet a Névtelen Beguey néven említ.Neve az újabb kutatások szerint avar eredetű, s őrhelyet jelent. Közigazgatásilag mindigTorontál vármegyéhez tartozott és kevés kivétellel annak mindig székhelye volt, ha a vármegyeiszervezet fennállott. Egyetlenegy adatunk van csak rá, hogy Nagybecskerek a Torontállalszomszédos Bács vármegyéhez tartozott volna: a bácsi káptalannak egy 1336-ból kelt oklevelebizonyítja ezt. Különben a Tisza volt a vármegye természetes határa és ez semmi határbelieltolódást nem engedett meg.
Alapítása.
 A város alapítására vonatkozólag az irodalomban két ellentétes nézet van, - a melyek azonbanvoltaképen csak kiegészítik egymást. Bárány, Ortvay és sokan mások azt állítják, hogy a városa római időkben, támadt és eredetileg római telepítés volt; Szentkláray velük szemben aztvitatja, hogy a város alapítója legelső tulajdonosa, kiről tudni, a
Becse
és
Gregor 
nemzetség, aBethlen család őse lenne s hogy eredetét nem lehet messzebb visszavezetni, mint a XIV.század elejéig. De ugyanakkor, mikor a római telepítésre vonatkozó állításokat czáfolja, értékesadatokkal egészíti ki a város történelmét olyan korszakokból, a melyek hihetőleg a római uralomkorát is megelőzték. Így a két nézet tulajdonképen kiegészíti egymást, hogy a Becse és Gregor nemzetség feltűnésekor összekapcsalódjék és közös szálon haladjon tovább: Ezekből azadatokból a város őskorának történetét így állíthatjuk össze:
Az első történelmi nyomok.
Nagybecskerek már a történelem előtti időkben lakott hely volt; ezt bizonyítják a város közepén,a vármegyeház alatt emelkedő dombon gzett ásatások. A várterület mélyebb talajábólrassm keltek elő a cervus communis agancsai, csont- és bronzszerszámok ésházieszközök; az ásatások közben kiégett tűzpadokra akadtak, körültük konyhahulladékok ésagyagipari czikkek hevertek: mind arra vall ez, hogy e hely a népvándorlás kora utolsóperióduban egy pnek szolgált hosszabb ideig lahelyéül s hogy a rmegyezmagaslata összefüggő sírhalmok lánczolata. (Szentkláray: A becskereki vár, 12. old.)De bár a város közvetetlen területén sohasem akadtak római leletekre, a közelben fekbántelki puszta elég bizonyság rá, hogy a római uralom alatt Nagybecskerek nemcsak lakotthely volt, hanem erődítéseknek is helyéül szolgált,
556
a mint az középponti fekvéséből önként
 
következik is. Nagymennyiségű római pénzt, urnákat, téglákat, falakat találtak itt s ez iránt többésemmi kétség nem lehet.Nagybecskerek a római uralom elvonúlta után is megmaradt lakott helynek; bizonyos, hogy anépvándorlás egyes hullámai újra, meg újra fölfrissítették lakosságát, a vele szemben félkörbenhúzódó avar gyűrű pedig arra mutat, hogy ezen az oldalon Nagybecskerek volt a mögötteelterülő vidék kulcsa, míg, a túlsó oldalon a természetes védelem híjján nagy védelmi művekrevolt szükség. Valószínű, hogy ebből az időből ered az a neve, mely a Névtelen jegyzőnélelőfordul, a »Beguey« s hogy ez a név nemcsak egykorú a Bega folyó nevével, de azzalszorosan össze is függ. Bizonyos ezekből, hogy a lvidéken Becskerek volt a legrégibbteles és hogy e szerint igaza van Spronernek, Hellnek, Fesslernek, kik rténelmiatlaszaikon csak Nagybecskereket tüntetik fel. (Ortvay Id. műv. I. 393-422.)
Az Árpádok kora.
 A magyarok bejövetelének idejéből nincs pozitiv adatunk Becskerekről, sőt a vidékről sincs sok;Griselininek egy vedése nyomán, a fontos országrésznek minden monografusa, így
Schwicker, Preyer, Böhm Lénárt, Pesti 
Frigyes, elfogadta azt az állítást, hogy itt terült elvalamikor a Kund kapitányság,
Ortvay 
Tivadar azonban bebizonyította, hogy ez az adattévedésnek a következménye és Konstantinos Porphyrogenetosnak azt a helyét is megmutatta,a mely a balhitnek alapjául szolgált. A vidéknek sok része lehetett a kereszténység elsőszázadában dúló pogány lázadásokban, 1089-ben a felkelt kunok pusztították a vidéket sBecskereket is. (Engel I. 186.)
Vegyesházi királyok.
 Az Árpádok kora nem hagyott több nyomot ezen a tájon; Szentkláray szerint a város mai neveis az Anjouk korából való s annak a következménye, hogy a
Becsei-Csata
család őse e helyetbirtokába vette, gi neve helyett csepelszigeti birtokainak nevét adn neki. Ez anévváltoztatás az oka annak, hogy Szentkláray a város telepítését is ebbe az időbe teszi. (Abecskereki vár, 14.) Valószinűbb azonban az a feltevés, melyet fentebb említettünk, hogy aváros neve avar eredetű. A legrégibb magyar lelet is az Anjouk korából való:
Róbert Károlynak 
egy kis ezüstpénze, hihetőleg 1320-21 tájáról. (Tallián Béla tulajdona, előlapján Róbert Károlyülő alakja van, az ország almáját és keresztet tartva; hátul kettéosztott czímer, felette kis rózsaés a név: Karolus) 1331-ben Nagybecskereken már vásár volt (Bárány, 162.) s ugyanebből azévből van egy oklevelünk, a mely arról beszél, hogy Becskereken, - »Civitas Becke« -
Chelp
 Andrásnak
Böldrei 
Erzsébet ellen vaügyében egy orsgbírói törnybe idéparancshirdettetett ki. (Ortvay, id. m. I., 400.) Az 1332-ből való pápai tizedlajstrom szerint Becskereknekmár volt egyháza, papja, kit
Jánosnak 
neveztek, plebániája, mely az általa fizetett tized szerint atekintélyesebbek közé tartozott. Egy 1336. évbeli oklevél szerint, melyet a bácsi káptalan állítottki, Becskerek még nem volt vár és Bácshoz tartozott; úrnője
Erzsébet 
volt és az oklevélbenépen arról esett szó, hogy ezt a birtokát Miklósnak ajándékozza. 1344-ből a titeli káptalannakmaradt egy oklevele, a mely az akkori viszonyokra vet érdekes világot: László fia János, abecskereki tributarius, Becskerek alatt megkergette és megsebesítette János csőszti bírólegényét, fiát és három lovat elvett tőlük. Az ügyet békésen intézték el: János mester felkerestea becskereki Johannest és elégtételt nyert tőle. (Pesty Frigyes gyűjteményéből.)Becskerek nem volt mindig székhelye a vármegyének: a XIV. század elején a torontálialispánnak Becskerekről kelt ugyan egy levele, de 1347-ben a megyei gyűlést Olnasontartották, 1364-ben sem magán Becskereken, hanem mellette. Sőt a XV. század elején Becsevolt egy ideig a székhely és a vármegyét is Becséről nevezték ekkoriban. (Szentkláray: »Abecskereki , 15.) Szentkray mindebl arra akar vetkeztetni, hogy Becskerek jelentéktelen hely volt; de hogy egyeztethető ez össze a tizedlajstrom tanúságával és mértkereste volna fel
Zsigmond 
király Becskereket 1398-ban, mikor 
Bosnya
ellen hadakozott? Ekkor  járt itt először - történelmi emlékek tanusága szerint - az ország uralkodója, a mit egy levele árulel »in crastino festi beati Michaelis« keltezve. (Pesty Frigyes gyűjteményéből.)
 
Brankovics György.
Zsigmondnak a Délvidék sok emlékét őrzi. Ő ajándékozta oda az egész területet
Brankovics
Györgynek, a szerb deszpotának; Brankovics tudta, hogy mit nyert Becskerekben, a mint arrólvilágosan tanúskodik a budai káptalannak
557
egy levele, melyben Brankovics
Birini 
Pálnak többértékes birtokkal együtt Becskereket is odaajándékozta. A levélből úgy látszik, hogy Brankovicscsak a várost ajándékozta oda Birininek, a várat nem. De nem tudni, hogy a vár is birtokábanvolt-e Brankovicsnak vagy azt Zsigmond megtartotta magának; a minthogy arra nézve sincshatározott bizonyságunk, hogy a vár csakugyan fennállott-e ebben az időben és használhatóállapotban volt-e. A Délvidéknek némely történetírója a mellett kardoskodik, hogy a vár későbbieredetű.1433-ban Bertrandon de la
Broquière,
a nevezetes franczia utazó, ki a Szentföldről szárazföldiúton igyekezett haza ura után, átutazott Becskereken, »Beurquerel« néven megemlítve aztszűkszavú útleírásában.Brankovicstól a rendek 1450-ben vették el Becskereket s az egész Délvidéket; a rendekhatározatát
Hunyadi 
János foganatosította s mindenesetre a Becskerek fontos voltánakbizonyságára szolgál az, hogy Hunyadi sem kerülte el, mikor 1451-ben erre lent járt. Július 18-án egy levele innen kelt a kormányzónak. bb azonban a birtok újra visszaszállottBrankovicsra, kivel Hunyadi nos olyan egyezséget kötött, hogy fia Mátyás, elveszi aBrankovics unokáját, Erzsébetet s így mindkét család megmarad eddigi birtokaiban. Aházasságból semmi sem lett, de úgy tetszik, mintha az egyezség mégis érvényben maradtvolna. Erre vall legalább az, hogy
Hunyadi 
Mátyás ezeket a birtokokat Becskerekkel együtt
Szilágyi 
Mihálynak ajándékozta arra az esetre, ha Brankovics György hűtlen lenne. A szerbdeszpota uralma különben az országrész közigazgatási szervezetén semmit sem változtatott,mert ezt törvényes intézkedés tiltotta meg. A város urainak lánczát nem tudjuk hiánytalanul összeállítani; egy időben a csanádi káptalanuradalmaihoz tartozott, máskor megint
Szél 
Pál volt a tulajdonosa
(Ortvay 
id. m. I. 251.), azutánmegint a szerb deszpotáé lett, 1482-ben
Brankovics
Wuk volt a földesura.
Az első török harczok.
 Az 1482. év nevezetes fordulót jelent Nagybecskerek történetében: legelőször ebben az évbenvolt szerepe a törökök elleni harczokban. A Hunyadiak török-ellenes harczainak idejénBecskerek még tökéletes nyugalmat élvezett, ebben az évben azonban
Kinizsy, Dóczy 
Péter és
Brankovics
Wuk a becskereki mezőkön ütközött meg a szendrői basával, s ezuttal diadalmasan. A törökök 3000 embert veszítettek s vele egész táborukat; a győztesek sok foglyot ejtettek,gazdag zsákmány és fegyverkészlet került a kezükbe s a javát mindennek Hainburgba küldték akirálynak, ki akkor ott táborozott. (
Fessler:
V. 389,
Bárány 
20.)
A becskereki vár.
Becskerek jelentősége a törökök előnyomulásával fokozatosan nőtt; a mint Pancsova, Uj-Palánka és az ország déli védővonala végig török kézre került, Becskerek a Délvidék kulcsáválett. Helyzete és vára erre már előre predesztinálták. Ma már nem lehet megállapítani, hogymikor építették ezt a várat, úgylátszik, 1505-ben még nem volt meg, de hiteles forrás, egy 1551augusztus 20-án Budán kelt levél (most a brüsszeli állami levéltár magyar vonatkozású irataiközött van) mondja, hogy bevehetetlen erőd volt ez, a mely mindenben a temesvári várhozhasonlított s így nyilván nem lehetett az építése abból a századból való. A török források magukis azt mondják, hogy csak feladással lehetett bevenni és vesztének csakugyan az elégtelenőrség volt az oka. 1605-ben viszont már azt írják róla, hogy elpusztult, a mi a török uralomkövetkezménye volt. (
Kyrimi 
Ibrahim: Legbiztosabb út városok és országok megismerésére;egykorú török kézirat a bécsi udvari levéltárban.) A vár, a melynek emlékét ma már csak egyutczarész őrzi, a vármegyeház dombján állott, a hol falainak egy darabját kiásták. A váratlegelőször 
Istvánffy 
említi 1536-ban.
A mohácsi vész után.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
John Tramp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->