Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fotogrametrija 2_predavanje 19

Fotogrametrija 2_predavanje 19

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by Pravoslavac

More info:

Published by: Pravoslavac on Nov 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Č 
etvrti seminar iz fotogrametrije
: Fotografski i video snimci u sudskoj praksi
Dragan Mihajlovi 
ć
:
Video snimci kao materijalni dokaz u sudskoj praksi
VIDEO SNIMCI KAO MATERIJALNI DOKAZ U SUDSKOJ PRAKSI
DRAGAN MIHAJLOVI
Ć
 
1. U V O D
  Ako je kraj 19. veka obeležen senzacionalnim otkri
ć
em i zatim ekspanzijom fotografske tehnike,onda
ć
e kraj 20. veka svakako biti obeležen kao era video tehnike. Iako je još uvek lošija pokvalitetu slike, video tehnika savremenom
č
oveku ipak više imponuje. Koriš
ć
enjem videosnimaka svesno se odri
č
emo kvaliteta slike, ali za uzvrat dobijamo na dinamici, u stanju smo daregistrujemo
č
itav tok nekog doga
đ
aja, a ne samo njegove karakteristi
č
ne trenutke. Prematome, ako se svemu onom što je re
č
eno o dokumentacionom svojstvu fotografskih snimakadoda još i ovaj novi kvalitet, jasno je kakve potencijalne mogu
ć
nostu video snimci imaju zakoriš
ć
enje u sudskoj praksi.Video snimci su se do sada, kao i fotografski, prevashodno koristili u vizuelne svrhe. Me
đ
utim,kao što se fotografski snimci mogu koristiti u merne svrhe, sli
č
ne mogu
ć
nosti postoje i kod videosnimaka. Cilj ovog rada je upravo u tome da pokaže kakve su potencijalne mogu
ć
nosti zakoriš
ć
enje video snimaka kao materijalnih dokaza u sudskoj praksi, imaju
ć
i u vidu, pre svega,geometrijsko svojstvo video snimaka. Olakšavaju
ć
a okolnost ovog rada je u tome što jepostupak koriš
ć
enja video snimaka veoma sli
č
an postupku koriš
ć
enja fotografskih snimaka, pa
ć
e zbog toga ovde biti potencirane samo razlike u odnosu na ono što je re
č
eno u radu
Fotografija kao materijalni dokaz u sudskoj praksi 
[1].
2. ŠTA SU TO VIDEO SNIMCI
 Video snimak predstavlja kontinualan digitalni zapis
koji, za razliku od fotografskih snimakaima jednu dimenziju više, a to je vreme. Naime, u normalnoj primeni video tehnike video snimciuvek poseduje vremensku komponentu, uz pretpostavku da se u odre
đ
enom vremenskomperiodu snimanja u zahva
ć
enom prostoru dešavaju promene. Ako ovaj uslov ne bi bio ispunjen,video snimak ne bi bio ništa drugo do digitalizovana slika, pa se, kad je merni aspekt u pitanju,ne bi mnogo razlikovao od fotografije.
3. KORIŠ
Ć
ENJE VIDEO SNIMAKA U MERNE SVRHE
 Iskustva u koriš
ć
enju video snimaka u merne svrhe nisu tako bogata kao iskustva u koriš
ć
enjufotografskih snimaka. Ipak, u novije vreme su se pojavile specijalne video kamere koje su
1)
I fotografija se može smatrati jednom vrstom zapisa, ali ne digitalnog, ve
ć
zapisa koji je izazvanodre
đ
enom hemijskom reakcijom.
 
Č 
etvrti seminar iz fotogrametrije
: Fotografski i video snimci u sudskoj praksi
Dragan Mihajlovi 
ć
:
Video snimci kao materijalni dokaz u sudskoj praksi
konstruisane u merne svrhe. Naravno, oblast njihove primene nije televizija (ono uz šta videotehniku obi
č
no povezujemo), ve
ć
specijalne primene u oblastima:
- robotike,- specijalne merne tehnike,- satelitske tehnike itd.
Postoji nekoliko osnovnih razloga za rezerve u pogledu koriš
ć
enja obi
č
nih video snimaka umerne svrhe:
- video sliku je do skora bilo teško materijalizovati,- projektovana slika je dodatno deformisana zbog ure
đ 
aja za projekciju, elektronskihsmetnji itd,- video snimak predstavlja kontinualan proces, pa se javlja problem identifikacijekarakteristi 
č 
nog trenutka kada se raspolaže snimcima više video kamera.
3.1. Zamrzavanje video slike
 Prvi problem koji se javlja u koriš
ć
enju video snimaka u merne svrhe jeste izbor trenutka u kometreba sliku zamrznuti i preneti je na neki drugi medij radi dalje obrade. Danas postojeprofesionalni sistemi koji omogu
ć
avaju najsloženije manipulacije sa video slikom, a koriste se uvideo animaciji i profesionalnoj TV tehnici. U
č
ć
e ra
č
unara u tim sistemima je veliko, pa jelogi
č
no da takvi sistemi omogu
ć
avaju prenos zamrznute slike u digitalni oblik u ra
č
unarski
č
itljivom formatu.Video snimak se dobija iz kontinuiranog osvežavanja TV ekrana, pri
č
emu se jedan segmenttakve slike naziva frejm (frame). Pravilan odnos boja i oštrina slike dobijaju se tek kada seintegriše pet uzastopnih frejmova video slike, pri
č
emu se svaki od njih na TV ekranu zadržava jedva hiljaditi deo sekunde. Prema tome, strogo uzevši, slika dobijena kompozicijom petuzastopnih frejmova predstavlja neko srednje stanje koje je video kamera registrovala uvremenskom intervalu trajanja izdvojenih frejmova. Postavljanjem analogije sa fotografskimsnimcima, ovo vreme bi bilo ekvivalentno vremenu ekspozicije filma.
3.2. Merenje zamrznute video slike
 Kada se slika zamrzne onda postoje dve mogu
ć
nosti da se izvrše potrebna fotogrametrijskamerenja i do
đ
e do slikovnih koordinata:
- da se slika odštampa na laserskom printeru
, pa da se zatim izvrši merenje na takodobijenoj podlozi, ili,- da se merenje izvrši uz pomo
ć 
ra
č 
unara, tako što bi se digitalizacija potrebnog sadržajaizvršila direktno na zamrznutoj slici, uz pomo
ć 
nekog programa.
Prvi postupak je identi
č
an sa postupkom merenja fotografskih snimaka [2]. Njegova prednost jeu tome što se snimak može proizvoljno uve
ć
ati i što se za merenje može koristiti isti hardver isoftver koji se koristi i za fotografske snimke. Njegov nedostatak je što se prilikom štampanja(zbog grešaka ure
đ
aja) i kasnije (zbog deformacija papira) mogu pojaviti deformacije slike kojese mogu odraziti na postizanje potrebne ta
č
nosti merenja.
2)
Ili nekom drugom tipu printera koji obezbe
đ
uje visoku grafi
č
ku rezoluciju, a posebno ukolikoobezbe
đ
uje štampanje u koloru.
 
Č 
etvrti seminar iz fotogrametrije
: Fotografski i video snimci u sudskoj praksi
Dragan Mihajlovi 
ć
:
Video snimci kao materijalni dokaz u sudskoj praksi
3.3. Obrada podataka merenja video snimaka
 Zbog razli
č
itih fizi
č
kih svojstava, izvori grešaka koji kvare centralnu projekciju slike kod videosnimaka jednim delom se razlikuju od grešaka fotografskih snimaka. Generalno treba re
ć
i da jegeometrijski kvaltet preslikavnja kod video kamera mnogo niži nego što je to kod fotografskihkamera. Me
đ
utim, kod video kamere se javljaju i mnoge greške koje su do sada bile nepoznatekod fotografskih snimaka. Ove greške se još uvek istražuju, jer razvoj mernih video kamera jošuvek nije dostigao zadovoljavaju
ć
i nivo potreban za fotogrametrijske primene. Neke greške semogu otkloniti posebnim korekcijama koje se izvode nakon izvršenog merenja slikovnihkoordinata, dok se jedan deo tih grešaka otjklanja u postupku izravnanja.
4. PROVERA VERODOSTOJNOSTI VIDEO MATERIJALA
 Poseban problem u koriš
ć
enju video snimaka u sudskoj praksi predstavlja proveraverodostojnosti raspoloživog materijala. I ovde važe generalno sva zapažanja kao i zafotografske snimke. Pre svega, problem verodostojnosti se može potpuno isklju
č
iti ako su videosnimci na
č
injeni od strane policijskih organa. Zatim, postupkom geometrijske rekonstrukcijemogu
ć
e je proveravati geometriju svakog zamrznutog snimka
č
ime se može otkriti svakipokušaj zloupotrebe.Postoje i izvesne razlike u odnosu na fotografske snimke. Pre svega, mogu
ć
nosti intervencijanad video slikom su neuporedivo ve
ć
e nego što je to slu
č
aj sa fotografskom slikom. Postoji
č
itava oblast u video tehnici koja se bavi ovim problemima, a to je video animacija
. Ali, dastvari ne budu toliko loše po mogu
ć
nost provere verodostojnosti veideo materijala, postoji jedanaspekt u video tehnici koji je specifi
č
an i teško je ostvarnjiv u fotografskoj tehnici. Radi se o tomeda je izvorni video snimak, dakle ne zamrznuta video slika, prakti
č
no digitalni zapis hronologijesnimljenog dogo
đ
aja. Nad mnoštvom uzastopnih video slika jednog doga
đ
aja prakti
č
no jenemogu
ć
e izvršiti intervenciju, a da to ne bude prime
ć
eno. Kada je u pitanju istovremenosnimanje istog doga
đ
aja sa više video kamera, onda je mogu
ć
nost zloupotrebe apsolutnoisklju
č
ena.
5. PROCES FOTOGRAMETRIJSKE EKSPERTIZE VIDEO SNIMAKA
 Sve faze fotogrametrijske ekspertize koje su predvi
đ
ene kod koriš
ć
enja fotografskih snimakavaže i za slu
č
aj video snimaka, tj.:
1. Upoznavanje problema;2. Merenje i prikupljanje podataka na terenu (inspekcija mesta nastanka video snimaka);3. Fotogrametrijsko merenje;4. Obrada podataka i analiza;5. Zaklju
č 
ak ekspertize.
3)
Naravno, ova oblast video tehnike se nije razvila radi zloupotrebe video materijala, ve
ć
je rezultat jednog izuzetnog razvoja televizije kao najmasovnijeg medija 20. veka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->