Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Srbi Like Solunski Dobrovoljci

Srbi Like Solunski Dobrovoljci

Ratings: (0)|Views: 1,452 |Likes:
Published by vuk300

More info:

Published by: vuk300 on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

 
ХПШПЛМБЁЕ
Ахпн леде ёп чхпђе йљбже ецчкхе Нцселе Цмпвше к Вбшб б Вбьелбде*Ахзе$ бмцмпчлк цуапве$ ‚Вбйе б Ухгб дпнеьйп касчблп‛ бмесве ёп бм счедап755=* жкнблп ц бмнељц Йцвчцхлк + ахкузпчлп меёпнлбшп Ухгбёп$ е нхцже ‚Удбўел+ хкнлк дпучк Лбйквп Чпувп‛$ 7558* жкнблп$ чейкїп ц бмнељц ЙАМ Ухгбёп* Ц кзкёчхпђкё йљбмб Цмпвеш лед бмвеип дељп акмлеч нкгхкзкўеьйб акйхпч ц Ухгбёбц зхпдп Ахзкж узпчуйкж хече*Нцсел Цмпвеш ёп чбабьел Вбьелбл йкёб нцгкйк ц ухшц б жплбде лкубибзкчп жкхкучеулп впакчп йхслп Вбйп$ йек счк ёп жкхкучеуел б Зпвпгбч акнйкёбд ёп хкїпл*Б уед$ 38+чкжкнбсљб хечлб нкгхкзкўеш 6?* вбьйп цнехлп нбзбмбёп$нк ухиб ёп ахклбйек ц ибзкч б удбуек хечлкж нкгхкзкўше$ акудечхеёцђб жейек акёпнблше бвб ахбаенлбйе зкёлп ёпнблбшп$ кн кнхпне ахпйк гечеўкле бнбзбмбёе нк Ухауйкж нкгхкзкўеьйкж йкхацуе !Нкгхцѐе.*Йљбже ецчкхе Нцселе Цмпвше9 ‚Ухгб Вбйп йек нкгхкзкўшб ц Ахзкдузпчуйкд хечц + уквцлуйб нкгхкзкўшб‛ кгбде ёп 76< учхеле чпйуче$ йцшелкжабуеђкд десблкд2 уенхиб куед жпкжхеэуйбя йехече б 81 экчкжхеэбёе* Ак+нпўплк ёп ц нпзпч нпвкзе б 3? акжвезўе* Уенхиб уабуей вбчпхечцхп$ йхечйцгпвпсйц к абушц б нпчеўел ‚Уенхиеё‛*Чпдечуйб б ахкучкхлк нпвк уп гезб упждплчбде гкёбсче ц Ахзкд узпч+уйкд хечц$ ахпзеуякнлк хечлбд нпёучзбде ухауйп зкёуйп ле чпхбчкхбёб Ухгбёп$акупглк хечлбд нкгхкзкўшбде ле Уквцлуйкд эхклчц б Нкгхцѐб* Чпибсчпкулкзлбя хемдечхеље б бучхеибзеље ецчкхе ёп ц чкдп не уп кузпчвб цьпсђпб учхенеље хечлбя нкгхкзкўеше$ Ухге уе акнхцьёе Вбйп /ахкучкх ц кйзбхцЙеапвп$ Аўпспзбшп б Зпвпгбче$ ?*?8> bk
7
/*Лбёп цчзхїпл чеьел гхкё нкгхкзкўеше елжеикзелбя ц уеучезц ухауйпзкёуйп ц Ахзкд узпчуйкд хечц* Ецчкх удечхе не ёп леёхпевлбёб акнечей кн6>*<76 вбше йкёе уц учпйве нкгхкзкўеьйб учечцу /кн чкже ёп бм Хцубёп ле Уквцл+уйб эхклч учбжвк 73*555/* Мле уп не ёп кн чкже гхкёе гбвк ><$< Ухге /Яхзече$цжвезлкд Невдечблеше 83< б 6=> Увкзплеше/* Ецчкх лезкнб акнечей бм бмзп+счеёе ухауйкж дблбучхе зкёлкж кн ?* эпгхцехе 3>31* жкнблп ак йкдп ёп дпїцухауйбд нкгхкзкўшбде гбвк =*?75 гкхеше бм Вбйп б Йхгезп$ бвб 73$= кнцйцалкж гхкёе* Ахпде учечбучбьйбд акнешбде$ ц апхбкнц 3>3=+3>31* цйцаел<
 
 Нцсел Цмпвеш
гхкё нкгхкзкўеше ц ухауйкё зкёушб бмлкубк ёп 6>*<76$ кн чкже бм Вбйп$
Йкхнцле$
 
Гелбёп б ухауйп Невдешбёп 1*555$ бвб 75$7*Ецчкх лбёп нксек нк акнечейе к чкдп йквбйк ёп нкгхкзкўеше бм Вбйп гбвкле гкёбсчбде ахкчбз Гцжехе ц Нкгхцѐб$ евб ёп нек уабуей бдпле б ахпмбдпле 8<гкхеше йкёб уц акжблцвб ле чкд ахкучкхц* Чейкїп ёп нек уабуей бдпле б ахпмбдп+ле 7*5>6 нкгхкзкўеше Вбьеле йкёб уц цьпучзкзевб ле Уквцлуйкд эхклчц*Бейк ахезлбй ак кгхемкзељц б нбавкдече ак йехбёпхб$ ецчкх ёп цуапслккабуек бучкхбёуйп кулкзп аквкиеёе Ухге ц Вбшб б Йхгезб$ е акупглк ц апхбкнцЕцучхкцжехуйп дклехябёп* Аклбхцђб ц дцйкчхаел ибзкч б аклбиезељп Ухгейкёп лед ахпнкьезе ецчкх$ нквембдк нк уемлеље к чкдп кчйцн лпчхапўбзкуч б‚гпуле дхиље‛ Ецучхкцжехуйп б Яхзече ахпде Ухгбде б месчк ёп нпк Ухге цЯхзечуйкё медхмпк узкёц нкдкзблц Яхзечуйц ‚йкёкд уц уп /лпйен/ аклкубвб йекб узкёкд ухауйкд лешбёкд‛ /Чпуве/*Акхпн збукйкж ецчкхкзкж вбчпхехлкж чевплче$ йкёб купђедк ц кзкд йек б цахпчякнлбд нпвбде$ ецчкх акйемцёп б зпвбйц дпчкнбьлкуч ц бмвежељц дбувб бнкжеїеёе йек б бучхеибзеьйц млечбипўц б удбуек ме цкьезељп гбчлкучб* Љпже$акхпн уцнгблп Вбьеле нкгхкзкўеше$ блчпхпуцёц б сбхе абчеље к хемзкёц нк+гхкзкўеьйкж акйхпче* Кл цйемцёп ле леакхп ухауйп звенп йкёе ёп гвежкзхпдплкцкьбве нкгхкзкўеьйб эейчкх б кхжелбмкзеве нкгхкзкўеьйп ейшбёп ле кулкзцаечхбкчбмде$ евб б гхбжп ме љбякз гцнцђб ибзкч б нкгхкзкўеьйп ахбзбвпжб+ ёп* Ецучхкцжехуйе$ ае б уезпмлбьйе Бчевбёе$ уцахкчучезўевп уц уп б клпдкжцђе+зевп кнвемей нкгхкзкўеше ц ухауйц зкёуйц* /Чейк ёп Бчевбёе клпдкжцђбве кйк7?*555 нкгхкзкўеше не уп ахпгешп ле Уквцлуйб эхклч/*Леёзбсп нкгхкзкўеше акчбшевк ёп бм ецучхкцжехуйп зкёуйп гбвк не уцнкаевб ц мехкгўплбсчзк ухауйп б уезпмлбьйп зкёуйп$ бвб не уц ахпгпжвбУхгбде$ кнлкулк уезпмлбшбде ле уедбд эхклчкзбде* Зпвбй нпк бя ёп нксекбм Едпхбйп б нхцжбя ахпйкдкхуйбя б пзхкауйбя мпдеўе$ цйўцьцёцђб б Ецучхк+цжехуйц шехпзблц*Б уед йек нпьей + нкгхкзкўеш$ кл нцгкйк уекупђе уе уцнгблкд узкёбя мп+дўейе нкгхкзкўеше9 Нелкд Квгблкд$ Їцхкд Збчеукд$ Кгхенкд Хенкьеё б гхеђкдДбвкспзбђ$ кабуцёцђб бя уе ацлк абёечпче б уекупђеље ц йхеђбд эпўчклбде*Ецчкх узкёп нпвк ле нбхўбз леьбл мезхсезе кабукд Жхкглбшп+децмквпёеле Мпёчблвбйц ц Жхьйкё ц йкёкё уц акяхељплп йкучб 1*?55 ухауйбя зкёлбйе б чпй+учкд апулбйе Зкёбувезе Бвбђе + двеїпж йкёе ёп акузпђпле чкё ухауйкё узпчбљб*Удечхед не ёп ецчкх Нцсел Цмпвеш кзкд йљбжкд цьблбк зпвбйк ўцнуйкнпвк$ кнцицёцђб уп впакчеде б ўцнбде хкнлкж йхеёе б узкёбд уегкхшбде$ хеч+лбд нкгхкзкўшбде* Йљбже Нцселе Цмпвше менкзкўезе узп цувкзп б йхбчпхб+ ёцдп бучкхбёуйк+вбчпхехлкж б бучхеибзеьйкж нпве б узпухнлк ёп ахпакхцьцёпдьбчекшбде*Гпкжхен$ 7551* жкнблпНх Нцсел ХЕНДЕЛКЗБЂ$лецьлб уезпчлбй

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
ml_kaldana liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
cwojournal liked this
cwojournal liked this
Okir1793 liked this
Dusko Peulic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->