Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2009-07-01

15min Kaunas 2009-07-01

Ratings: (0)|Views: 168 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2009-07-01
15min - nemokamas dienraštis, 2009-07-01

More info:

Published by: 15min PDF on Jul 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

NUNIOKOT\u0172 AIK\u0160TELI\u0172
PRIE\u017dI\u016aRAI \u2013 N\u0116 LITO
Vakar, apie 14 val., bendrov\u0117s \u201eKauno \u0161vara\u201c
teritorijoje, A\u0161igalio gatv\u0117je, nuaid\u0117j\u0119s galingas
sprogimas ant koj\u0173 suk\u0117l\u0117 visas miesto specia-
li\u0105sias paj\u0117gas.
Per keliasde\u0161imt minu\u010di\u0173 Kaune atsid\u016br\u0117 ir
Lietuvos policijos antiteroristini\u0173 operacij\u0173 rink-
tin\u0117s \u201eAras\u201c i\u0161minuotojai.
Netrukus paai\u0161k\u0117jo, kad sprogimas\u012fvyko Buiti-
ni\u0173 atliek\u0173 perkrovimo stotyje, kai i\u0161 \u0161iuk\u0161liave\u017e\u0117s
buitin\u0117s atliekos buvo perkeliamos\u012f pres\u0105.
\u201ePro langus nedaug k\u0105 ma\u010diau, ta\u010diau i\u0161girdau
sprogim\u0105 ir po to viskas aptemo: buvo labai daug d\u016bm\u0173, tod\u0117l beveik nieko nesimat\u0117\u201c, \u2013 pa-
sakojo Buitini\u0173 atliek\u0173 perkrovimo stoties operator\u0117 Ona Dubinskien\u0117. Nelaim\u0117s vietoje tuo
metu buvo apie 10 \u017emoni\u0173, ta\u010diau n\u0117 vienas i\u0161 j\u0173 rimtai nenukent\u0117jo.
SPROGIMO PRIE\u017dASTIS \u2013 SP\u0116LIONI\u0172 MIGLOJE
M .J A C K S O N A S
M.JACKSONAS
REPETAVO I\u0160
REPETAVO I\u0160
P A S K U T IN I\u0172 J \u0172
PASKUTINI\u0172J\u0172
12 psl.
Kauno vaikams u\u017e daugiau nei
pus\u0119 milijono lit\u0173 pompasti\u0161kai
padovanojusi keliolika moderni\u0173
\u017eaidim\u0173 aik\u0161teli\u0173, miesto vald\u017eia
pademonstravo trumparegi\u0161ku-
m\u0105 \u2013 vandal\u0173 lau\u017eom\u0173 ir dras-
kom\u0173 \u012frengim\u0173 prie\u017ei\u016brai nebu-
vo skirtas n\u0117 vienas litas.
Pra\u0117jusiais metais savival-
dyb\u0117s paskelbt\u0105 konkurs\u0105 lai-
m\u0117jusi bendrov\u0117 \u201eKortas\u201c vi-
sose miesto seni\u016bnijose\u012fren-
g\u0117 11 moderni\u0173 vaik\u0173 \u017eaidim\u0173
aik\u0161teli\u0173. U\u017e jas savivaldybei
teko pakloti daugiau nei 590
t\u016bkst. Lt. Pasta\u010diusi aik\u0161teles,
bendrov\u0117 joms suteik\u0117 3 me-
t\u0173 garantij\u0105.
\u201eTa\u010diau garantij\u0105 pagal su-
tart\u012f mes suteik\u0117me tik gedi-
mams, kurie nesusij\u0119 su van-
daliniu j\u0173 niokojimu. U\u017e \u0161iuos
gedimus atsakinga pati savival-
dyb\u0117, - akcentavo UAB \u201eKor-
tas\u201c projekto koordinator\u0117 Elz\u0117
Masien\u0117. \u2013 Bet Kaune prakti\u0161-
kai n\u0117ra jokios aik\u0161teli\u0173 prie-
\u017ei\u016bros. Pavyzd\u017eiui, Vilniuje,
kur pastaraisiais metais bu-

vo\u012frengta per 300 moderni\u0173 aik\u0161teli\u0173, su viena\u012fmone yra pasira\u0161yta sutartis ir \u0161i, jeigu

ka\u017ekas sulau\u017eoma, visk\u0105 su-
tvarko. Tuo tarpu Kaune aik\u0161-
teli\u0173 prie\u017ei\u016brai n\u0117ra skirta n\u0117
lito. Jeigu ka\u017ekas nutinka, man
skambina seni\u016bnai, bet a\u0161 da\u017e-
nai jiems negaliu pad\u0117ti. Kelio-
se vietose mes u\u017e savas l\u0117\u0161as
sutvark\u0117me kai kuriuos gedi-
mus, ta\u010diau \u0161iais metais ta ge-
ra valia yra labai ribota.\u201c
Miesto seni\u016bnij\u0173 vadovai,
nor\u0117dami, jog j\u0173 teritorijoje
esan\u010dios vaik\u0173 \u017eaidim\u0173 aik\u0161-
tel\u0117s b\u016bt\u0173 tvarkingos, atsimu-
\u0161a\u012f skyl\u0117tu biud\u017eetu besitei-
sinan\u010dios savivaldyb\u0117s valdi-
nink\u0173 duris. Vieniems seni\u016b-
nams tenka griebtis\u012franki\u0173
patiems, kiti keliaklups\u010diauja
prie\u0161 verslininkus ir j\u0173 pra\u0161o
\ufb01nansin\u0117s paramos.
Nukelta \u012f 2 psl.

U\u017e daugiau nei pus\u0119 milijono lit\u0173 \u012frengusi ke-
liolika aik\u0161teli\u0173, miesto vald\u017eia j\u0173 prie\u017ei\u016brai
nesugeb\u0117jo skirti n\u0117 lito. E.Ov\u010darenko nuotr.

ARCHITEKT\u0172
\u0160VENT\u0116 - ANT
\u017dEM\u0116S IR ORE

3 psl.
GARSENYB\u0116S

PERMAINOS
GYV\u016aN\u0172
PRIEGLAUDOJE

3 psl.
ORAI
+27 \u00b0C
+18 \u00b0C
KAUNAS
KAUNAS

PRIE KAUNO
PILIES -
\u012eSP\u016aDINGI

KONCERTAI
3 psl.
KAUNAS
Kokia tikroji sudu\u017eusio
lainerio technin\u0117 b\u016bkl\u0117?
\u012esir\u0117\u017e\u0119s \u012f sunkve\u017eim\u012f
\u017euvo motociklininkas
Mer\u016bno automobiliui
vagys \u201enuav\u0117\u201c ratus
\u0161iandien skaitykite:
ISSN 1822\ue0005322. Numeris 114 (760).2009 M . L I E P O S 1 D., T R E \u010c I A D I E N I S
PASAULIS
PO L\u0116KTUVO
PO L\u0116KTUVO
KATASTRO FO S \u2013
KATASTROFOS \u2013
V ILT IE S S P IN D U LY S
VILTIES SPINDULYS
7 psl.
7 psl.
KAUNAS
SPORTAS
\u017d.SAVICKAS:
\u201e\u0160IO TITULO DAR
NETUR\u0116JAU\u201c
9 psl.
5 psl.
1
TRE\u010cIADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2009 LIEPOS 1 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
Atkelta i\u0161 1 psl.
\u201eJeigu b\u016b na i\u0161klibusi\u0173
var\u017et\u0173, paimu reples ir pats
prisuku. \u0160iuo metu yra tokia
situacija, ir nieko nepakei-
si\u201c, \u2013 pripa\u017eino Centro se-
ni\u016bnijos vadovas Vytautas
Pauliukas.
\u201eB\u016bna, einu\u012f vien\u0105\ufb01 rm\u0105,
\u012fa nt r\u0105, tre\u010di\u0105 ir pra\u0161au, kad
\u0161ie pad\u0117t\u0173 sutvarkyti sulau-
\u017eyt\u0105 aik\u0161tel\u0119. Kadangi pra-
\u0161au pagalbos vaikams skir-
tai aik\u0161telei, tai sumink\u0161tina
verslinink\u0173 \u0161irdis, \u2013 li\u016bdnai
\u0161yptel\u0117jo Dainavos seni\u016b-
nas Alvydas Malinauskas. \u2013
Po \u017eiemos visa aik\u0161tel\u0117 buvo
nuniokota, i\u0161ardyta, i\u0161lau\u017ey-
ta, apsemta vandens. Darb\u0173
j\u0105 remontuojant reik\u0117jo at-
likti labai daug.\u201c
Pasak A.Malinausko, pa-
na\u0161iai priversti elgtis ir kit\u0173
Kauno seni\u016bnij\u0173 vadovai \u2013
prie\u0161ingu atveju gyventojai
suskubt\u0173 seni\u016bnams d\u0117l ne-
tvarkomos teritorijos pa\u017eer-
ti kritikos.
\u201eTaip ir sukam\u0117s, kito pa-
sirinkimo \u0161iuo atveju mes ne-
turime. Ta\u010diau nenormalu,
kai savivaldyb\u0117s tarnauto-

jas vietoj to, kad dirbt\u0173 savo tiesioginius darbus, turi eiti kaip elgeta pas verslininkus

ir pra\u0161yti i\u0161maldos. Jeigu tu-
r\u0117tume i\u0161 biud\u017eeto gaut\u0173 sa-
v\u0173 l\u0117\u0161\u0173, kuriomis gal\u0117tume

laisvai disponuoti, toki\u0173 da- lyk\u0173 daryti nereik\u0117t\u0173\u201c, \u2013 pa- steb\u0117jo seni\u016bnas.

Neskyr\u0117 n\u0117 lito
Kauno miesto savivaldy-
b\u0117s Statybos skyriaus ved\u0117-
jo Vigimanto Abramavi\u010diaus
teigimu, pra\u0117jusi\u0173 met\u0173 vasa-
r\u0105 skelbiant konkurs\u0105 d\u0117l vai-
k\u0173 \u017eaidim\u0173 aik\u0161teli\u0173 \u012frengi-
mo, laikinosios sostin\u0117s val-
dininkai patirties s\u0117m\u0117si i\u0161
kiek anks\u010diau \u0161iuos darbus
vykd\u017eiusios Vilniaus savi-
valdyb\u0117s.
Tiesa, pastaroji i\u0161 kar-
to skelb\u0117 du konkursus \u2013 d\u0117l
aik\u0161teli\u0173\u012frengimo ir eksploa-
tacijos.
\u201eTa\u010diau vilnie\u010di\u0173 sumos
mums pasirod\u0117 \u012ftartinai di-
del\u0117s ir nutar\u0117m, kad kol kas
nieko nedarysime, pa\u017ei\u016br\u0117-
sime, kiek pinig\u0173 aik\u0161teli\u0173
prie\u017ei\u016brai reikia Kaune ir ta-
da j\u0173 pra\u0161ysim\u201c, \u2013 met\u0173 se-
numo istorij\u0105 prisimin\u0117 val-
dininkas.
Ta\u010diau kol miesto val-
d\u017eia dels\u0117, savo darb\u0105 pada-
r\u0117 \u0161alies ekonomik\u0105 u\u017eklu-
p\u0119s sunkmetis \u2013 skyl\u0117tame
laikinosios sostin\u0117s biud\u017eete
aik\u0161teli\u0173 prie\u017ei\u016brai l\u0117\u0161\u0173 ne-
atsirado. \u201eSunkmetis, kaip
sakant\u201c, \u2013 lakoni\u0161kai paai\u0161-
kino V.Abramavi\u010dius.
Statybos skyriaus ved\u0117jas
sutiko su Dainavos seni\u016bno
A.Malinausko pasteb\u0117jimu,
jog toki\u0173 problem\u0173 neb\u016bt\u0173,
jeigu miesto seni\u016bnijos tur\u0117-
t\u0173 savo l\u0117\u0161\u0173, kuriomis gal\u0117t\u0173
laisvai disponuoti.
\u201e\u0160iuo metu \u0161is klausimas
papras\u010diausiai i\u0161sispr\u0119st\u0173 tik
tokiu b\u016bdu\u201c, \u2013 pabr\u0117\u017e\u0117 val-
dininkas.

Nenormalu, kai savivaldyb\u0117s
tarnautojas vietoj to, kad dirbt\u0173
savo tiesioginius darbus, turi eiti
kaip elgeta pas verslininkus ir pra-
\u0161yti i\u0161maldos.

Skund\u0117si A.Malinauskas.
/KAUNAS
www.15min.lt/kaunas
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+27 \u00b0C
+17 \u00b0C
+27 \u00b0C
+16 \u00b0C
+26 \u00b0C
Kaunas
+27 \u00b0C
+18 \u00b0C
+26 \u00b0C
+16 \u00b0C
+26 \u00b0C
Klaip\u0117da
+26 \u00b0C
+17 \u00b0C
+23 \u00b0C
+16 \u00b0C
+23 \u00b0C

Saul\u0117 teka 04:46
Saul\u0117 leid\u017eiasi 21:59
Dienos ilgumas 17:13
M\u0117nulio faz\u0117 - Prie\u0161pilnis.

vardadieniai
Julijus, Tautrimas, Liepa,
Julius.
Europoje
At\u0117nai
+29 \u00b0C
Berlynas
+26 \u00b0C
Londonas
+28 \u00b0C
Madridas
+34 \u00b0C
Maskva
+23 \u00b0C
Pary\u017eius
+29 \u00b0C
Praha
+25 \u00b0C
Ryga
+28 \u00b0C
Roma
+33 \u00b0C
Talinas
+25 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
LIEPOS
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien oro temperat\u016bra
25-28 \u00b0C \u0161ilumos. Vakariniuose
\u0161alies rajonuose gali trumpai pa-
lyti. Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f bus 16-18
\u00b0C, rytoj dien\u0105 daug kur trumpai
palis, gali griaud\u0117ti perk\u016bnija,
oro temperat\u016bra 25-28 \u00b0C, Klai-

p\u0117doje apie 23 \u00b0C \u0161ilumos.
Aik\u0161teli\u0173 prie\u017ei\u016brai \u2013 n\u0117 lito
TOMAS
GRIGALEVI\u010cIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Ankstyv\u0105 pavasar\u012f nema\u017ea dalis miesto aik\u0161teli\u0173 buvo nuniokotos vandal\u0173, dalyje
d\u0117l did\u017eiuli\u0173 bal\u0173 vaikai negal\u0117jo \u017eaisti net vasaros prad\u017eioje. Skaitytojo nuotr.
Prieglaudos laukia permainos
3
2009 LIEPOS 1 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
Tarptautin\u0119 architekt\u0173 dien\u0105 pa-
prastai pamin\u0117dav\u0119 spalvinga \u0161ven-
te ant vandens, Kauno architektai
\u0161iemet nutar\u0117 pakilti \u012f or\u0105.

\u201eJei visa \u0161alis sk\u0119sta, reikia nors ka\u017ekam\u012f or\u0105 pakilti ir i\u0161- sigelb\u0117ti\u201c, \u2013 \u0161maik\u0161tavo Lietu-

vos architekt\u0173 s\u0105jungos Kau-
no skyriaus pirmininkas Da-
lius \u0160arakauskas. Ta\u010diau ne-

trukus prid\u016br\u0117, kad S.Dariaus ir S.Gir\u0117no aerodrome \u0161v\u0119sda- mi savo profesin\u0119 \u0161vent\u0119 Kau-

no architektai i\u0161reik\u0161 solida-
rum\u0105 oro uosto bendruome-
nei, kovojan\u010diai, kad \u0161i terito-
rija i\u0161likt\u0173 \u201enesuvalgyta\u201c. \u201e\u0160is
objektas \u2013 vienintelis Lietuvoje
oro uostas,\u012ftrauktas\u012f tarptau-
tinius oro mar\u0161rutus. Tod\u0117l b\u016b-

t\u0173 neteisinga jo vietoje vystyti koki\u0105 nors \u201eu\u017eklasin\u0119\u201c veikl\u0105\u201c, \u2013 teig\u0117 D.\u0160arakauskas.

Architekt\u0173 \u0161vent\u0119 prad\u0117s
renginiai Architekt\u0173 namuose
(Vilniaus gatv\u0117 22). Vidurdien\u012f
vyks diskusija apie Kaune skel-
biamus architekt\u016brinius kon-
kursus. \u201eMintys i\u0161d\u0117stomos,
pasi\u016blymai priimami, bet rea-
lyb\u0117je niekas nepasikei\u010dia. Dis-
kusijoje su miesto vald\u017eia \u0161ne-
k\u0117sim\u0117s, kiek naudingi mies-
tui architekt\u0173 pasi\u016blymai, ku-
rie kol kas n\u0117ra\u012fgyvendinami\u201c,
\u2013 sak\u0117 D.\u0160arakauskas. Tuo pa-
\u010diu metu bus pristatytas ir k\u0105t ik
i\u0161leistas katalogas \u201eUrbanisti-
niai konkursai Kaune\u201c, kuria-
me publikuojami pastaruosius
penkerius metus Kaune\u012fvyk\u0119
urbanistin\u0117s pl\u0117tros konkur-
sai bei laim\u0117toj\u0173 projektai. 15
val. Architekt\u0173 namuose bus
atidaryta paroda \u2013 konkursas
\u201eArchitekt\u016bra: Kaunas 2009\u201c.
Konkurso komisija jau vakar i\u0161-
rinko geriausius dalyvius \u2013 ge-
riausi\u0173 darb\u0173 (projekt\u0173 ir rea-
lizacij\u0173) autorius, kurie \u0161ian-
dien bus apdovanoti. 15.30 val.
bus paskelbtas ir \u201eMet\u0173 archi-
tektas\u201c. Special\u016bs Kauno mies-
to medaliai bus\u012fteikti ir senjo-
rams \u2013 \u017eymiems architektams
prof. Algimantui Mi\u0161kiniui bei
prof. Jonui Minkevi\u010diui.
Kaunie\u010di\u0173 d\u0117mesio laukia a\u0161tunta-
sis tarptautinis festivalis \u201eOperet\u0117
Kauno pilyje\u201c.
Ilg\u0105j\u012f savaitgal\u012f Lietuva min\u0117s
Mindaugo kar\u016bnavimo ir vals-
tyb\u0117s dien\u0105. Tod\u0117l nieko keisto,
kad vien\u0105 i\u0161 festivalio \u201eOperet\u0117
Kauno pilyje\u201c vakar\u0173 nuspr\u0119sta
skirti lietuvi\u0173 muzikai. Liepos
5-osios koncerte prie Kauno pi-
lies\u012frengtoje festivalio scenoje
skamb\u0117s pirmosios lietuvi\u0161kos
operos autoriaus Miko Petraus-
ko \u201eBirut\u0117s\u201c fragmentai ir lietu-
vi\u0173 kompozitori\u0173 Vytauto Klo-
vos, Balio Dvariono, Jurgio Kar-
navi\u010diaus \u017eymiausi\u0173 scenini\u0173
veikal\u0173 i\u0161traukos, pa\u012fvairintos
humoristin\u0117mis lietuvi\u0173 liau-
dies dainomis, harmonizuoto-
mis Stasio \u0160imkaus, Juozo Tal-
lat-Kelp\u0161os. Bus galima i\u0161girs-
ti ir melodij\u0173 i\u0161 Algimanto Bra-
\u017einsko, Giedriaus Kuprevi\u010diaus,
Via\u010deslavo Ganelino miuzikl\u0173
bei originali\u0173 kompozitori\u0173 Al-
gimanto Raudonikio, Vytau-
to Kairi\u016bk\u0161\u010dio, Balio Dvariono
dain\u0173. Koncerte taip pat skam-
b\u0117s lietuvi\u0173 muzikos patriarch\u0173
Mikalojaus Konstantino\u010ciurlio-
nio bei Juozo Naujalio simfoni-
n\u0117s poemos. Premjer\u0105, sukur-
t\u0105 specialiai \u0161iam vakarui, pri-
statys jauna kompozitor\u0117 Vaida
Striaupait\u0117-Beinarien\u0117. Publi-
kai jauna k\u016br\u0117ja pateiks simfo-
nin\u0119 poem\u0105 \u201eProt\u0117vi\u0173 lai\u0161kai\u201c,
sukurt\u0105 obojui, liaudies instru-
ment\u0173 grupei ir simfoniniam or-
kestrui. Debiutant\u0117s k\u016brin\u012f at-
liks obojininkas Robertas Bei-
naris, Kauno muzikos ansamb-
lis \u201eAiniai\u201c ir orkestras.
Liepos 6-\u0105j\u0105 vyksian\u010diame
operet\u0117s vakare skamb\u0117s \u017eino-
mos arijos ir duetai i\u0161 populia-
riausi\u0173 opere\u010di\u0173. Abiej\u0173 koncer-
t\u0173 atlik\u0117j\u0173 s\u0105ra\u0161as\u012fsp\u016bdingas:
lietuvi\u0173 scenin\u0117s ir vokalin\u0117s
muzikos k\u016br\u0117j\u0173 gra\u017eiausius k\u016b-
rinius atliks tokie scenos gran-
dai, kaip Virgilijus Noreika, Al-
girdas Janutas, Raminta Vaice-
kauskait\u0117, Edmundas Seilius ir
kiti. Pirm\u0105 kart\u0105 festivalyje dai-

nuos operos solist\u0117 Sigut\u0117 Sto- nyt\u0117, Vaidas Vy\u0161niauskas, Liu- das Mikalauskas, Mer\u016bnas Vi- tulskis.

Festivalio koncertuose diri-
guos Julius Geniu\u0161as, Jonas Ja-
nulevi\u010dius, Martynas Sta\u0161kus,
Sergejus Ralduginas (Rusija) ir
Virgilijus Visockis.
Aleksote veikusi seniausia Kauno
gyv\u016bn\u0173 prieglauda laukia nauj\u0173
\u0161eiminink\u0173, kurie paai\u0161k\u0117s pasi-
baigus konkursui. Laikinai pas-
tog\u0117s netekusiems prieglaudos
gyventojams \u2013 \u0161unims ir kat\u0117ms
\u2013 ie\u0161koma glob\u0117j\u0173.
Liepos 15-\u0105j\u0105 Aleksoto
gyv\u016bn\u0173 prieglauda b\u016bt\u0173 mi-
n\u0117jusi 15-os met\u0173 gyvavimo
sukakt\u012f. Ta\u010diau 1994 metais
kaunie\u010dio Karolio Masilio-
nio\u012fkurta\u012fstaiga ant i\u0161nyki-
mo ribos balansavo jau ne vie-
nerius metus. Prieglaud\u0105 lan-
kydav\u0119 Kauno miesto maisto
ir veterinarijos tarnybos ins-
pektoriai nuolat rasdavo\u012fvai-
ri\u0173 pa\u017eeidim\u0173,\u012f kuriuos, spe-
cialist\u0173 teigimu, \u0161eimininkai
nereaguodavo.
\u201eGyv\u016bn\u0173 prieglaudos stei-
g\u0117jai savo veikl\u0105 gal\u0117jo t\u0119s-
ti, jei b\u016bt\u0173 sutvark\u0119 nurody-
tus pa\u017eeidimus. Pavyzd\u017eiui,
jie iki \u0161iol netur\u0117jo veterina-
rinio numerio, gyv\u016bn\u0173 \u017een-
klinimo mikroschem\u0173 skai-
tytuvo\u201c, \u2013 sak\u0117 Kauno miesto
savivaldyb\u0117s\u012fsteigtos Kauno
gyv\u016bn\u0173 globos ir prie\u017ei\u016bros
tarybos pirminink\u0117 Orinta
Leiput\u0117. D\u0117l itin prast\u0173 s\u0105ly-
g\u0173, kuriose laikomi gyv\u016bnai,
ne kart\u0105 skund\u0117si ir netoliese
gyvenantys \u017emon\u0117s. Tod\u0117l su-
tarties nutraukimas buvo tik
laiko klausimas.
Gyv\u016bn\u0173 prieglaudai pas-
tatus ir \u017eem\u0119 Aleksote nuo-
mojusios savivaldyb\u0117s\u012fmo-
n\u0117s \u201eKauno \u0161vara\u201c generalinis
direktorius Darius Tumynas
tikino, kad patalp\u0173, kuriose
keliolika met\u0173 glaud\u0117si be-
namiai \u0161unys ir kat\u0117s, likim\u0105
spr\u0119s\u012fmon\u0117s valdyba. Ta\u010diau
beveik neabejojama, kad jos ir
toliau bus skirtos gyv\u016bn\u0173 gel-
b\u0117tojams.
Artimiausiu metu ketina-
ma paskelbti konkurs\u0105 nau-
jam prieglaudos \u0161eimininkui
surasti. Ta\u010diau jame dalyvau-
jantiems pretendentams bus
keliami itin grie\u017eti reikalavi-
mai. Kol kas jie nedetalizuoja-
mi, ta\u010diau akivaizdu, kad \u0161ias
s\u0105lygas atitiks tik viena ar dvi
Lietuvoje gyv\u016bn\u0173 globos ir
prie\u017ei\u016bros paslaugas teikian-
\u010dios organizacijos.
Gyv\u016bnai buvo i\u0161sek\u0119
U\u017edarius prieglaud\u0105 jo-

je buv\u0119 15 \u0161un\u0173 laikin\u0105 prie- globst\u012f rado Gyv\u016bn\u0173 prie\u017ei\u016b- ros centre \u201eNuaras\u201c, o 12 ka-

\u010di\u0173 \u2013 pas V\u0161\u012e\u201e L e s\u0117\u201c savano-
rius. Pasak \u201eNuaro\u201c direktor\u0117s
Jurgitos Gustaitien\u0117s, nema-
\u017ea dalis veterinar\u0173 ap\u017ei\u016br\u0117t\u0173
gyv\u016bn\u0173 buvo silpni. \u201eGird\u0117-
jau, kad pora ka\u010diuk\u0173 nei\u0161tv\u0117-
r\u0117 ir nustipo. Dar vienas \u2013 la-
bai prastos b\u016bkl\u0117s. Tarp \u0161un\u0173,
kurie dabar laikomi pas mus
prieglaudoje, taip pat yra ser-
gan\u010di\u0173. Nema\u017ea dalis gyv\u016bn\u0173
buvo nusilp\u0119 i\u0161 bado\u201c, \u2013 pasa-
kojo J.Gustaitien\u0117. Ta\u010diau n\u0117
vieno i\u0161 gyv\u016bn\u0173 neketinama
u\u017emigdyti. Prie\u0161ingai, viso-
mis i\u0161gal\u0117mis bus bandoma
surasti jiems naujus namus.
Tiesa, por\u0105 j\u0173 \u012f savo namus
i\u0161sive\u017e\u0117 ankstesni \u0161eiminin-
kai. \u201eDu \u0161unys buvo pa\u017ey-

m\u0117ti mikroschemomis, tod\u0117l suradome j\u0173 savininkus. Pa- ai\u0161k\u0117jo, kad vien\u0105 j\u0173 kartu su kita kale, kurios mes nerado-

me,\u012f prieglaud\u0105 atve\u017e\u0117 vie-
na kauniet\u0117. Netur\u0117jusi s\u0105-
lyg\u0173 dviej\u0173 \u0161un\u0173 auginti na-
muose, moteris nutar\u0117 juos
\u012fkurdinti Aleksoto prieglau-
doje. Nuve\u017e\u0117 jiems nema\u017e\u0105
kiek\u012f maisto. Ta\u010diau pas mus
pama\u010diusi, kaip nepra\u0117jus n\u0117
dviem m\u0117nesiams atrodo vie-
nas jos augintini\u0173, moteris ry-
\u017eosi j\u012f parsive\u017eti namo\u201c, \u2013 pa-
sakojo J.Gustaitien\u0117.
Susidom\u0117jusieji i\u0161 Alekso-
to prieglaudos atgabentais \u0161u-
nimis laukiami Gyv\u016bn\u0173 prie-
\u017ei\u016bros centre \u201eNuaras\u201c (\u0160v.Ger-
tr\u016bdos g.46, tel. 8-37 324545),
o kat\u0117mis \u2013 interneto pusla-
pyjew w w.l e s e .lt .
\u201eOperet\u0117 Kauno pilyje\u201809\u201c programa
Kauno pilies prieigos
Penktadienis, liepos 5 d.
20 val. Koncertas Lietuvos vardo t\u016bkstantme\u010dio min\u0117jimui.
Programoje lietuvi\u0173 kompozitori\u0173 scenin\u0117 ir vokalin\u0117 muzika.
\u0160e\u0161tadienis, liepos 6 d.
20 val. Operet\u0117s vakaras.
KAUNAS/
www.15min.lt/kaunas
miesto kult\u016bra
\u012eVAIR\u016aS RENGINIAI
Tre\u010diadienis, liepos 1 diena
Kauno miesto savivaldyb\u0117s Vinco
Kudirkos vie\u0161oji biblioteka

17 val. T.Vaisietos monospektaklis
\u201ePasikalb\u0117jimas su Lietuva\u201c, tautodai-
linink\u0117s D.Kerpauskien\u0117s tekstilini\u0173
gobelen\u0173 parodos \u201eT\u0117vi\u0161k\u0117s spalvos\u201c
atidarymas.

Vilniaus dail\u0117s akademijos Kauno
dail\u0117s fakulteto r\u016bmai
11 val. architekt\u016brin\u0117 diskusija su
ne\ue000ormalia grupuote \u201eArchBANDITAI\u201c.
Ketvirtadienis, liepos 2 diena
Istorin\u0117 LR Prezident\u016bra

16 val. susitikimas su pro\ue000. A.Mi\u0161kiniu
ir jo parengtos knygos \u201eLietuvos istorija
atvirukuose ir \ue000otograf jose\u201c pristaty-
mas. Susitikime bus aptarta ir neseniai
i\u0161leista knyga \u201eKaunas. Laisv\u0117s al\u0117ja\u201c.

\u0161iandien
Prie Kauno pilies \u2013 \u012fsp\u016bdingi k\u016briniai ir atlik\u0117jai
Architekt\u0173 \u0161vent\u0117: nuo
diskusij\u0173 iki f estos ore
RAIMONDA
MIKAL\u010cI\u016aT\u0116
r.mikalciute
@15min.lt

I\u0161 Aleksoto prieglaudos \u012f ki-
tas globos \u012fstaigas patek\u0119
gyv\u016bnai laukia nauj\u0173 \u0161eimi-

nink\u0173. E.Ov\u010darenko nuotr.

\u0160i\u0173 met\u0173 festival\u012f \u201eOperet\u0117 Kauno pilyje\u201c prad\u0117jo tarptau- tinis projektas: kartu su Kauno bigbendu pasirod\u0117 vokalis- tas Vinny Messina (JAV). Nuotraukoje \u2013 akimirka i\u0161 j\u0173 kon- certo Muzikinio teatro sodelyje. Organizatori\u0173 nuotr.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->