Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Socialna Politika Na Mgr

Socialna Politika Na Mgr

Ratings: (0)|Views: 4,823|Likes:
Published by zuzulik 18118

More info:

Published by: zuzulik 18118 on Jul 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
Katedra sociálnej práce a soc. Vied FSV UKF v Nitre
SS
OCIÁLNAOCIÁLNA
 
POLITIKAPOLITIKA
Tézy k Magisterským skúškam skúškam v odbore sociálna práca
 
Sociálna politikaStrana 2
Obsah
Všeobecná deklarácia ľudských práv Na základe návrhuvypracovaného Komisiou pre ľudské práva prijalo a vyhlásiloValné zhromaždenie OSN 10.12.1948 ako spoločný cieľ všetkýchnárodov Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá vlastnevytvára medzinárodno-právny základ inštitútu ľudských práva slobôd. Deklarácia ustanovuje a zaručuje (okrem iných) tietonajzákladnejšie práva:..................................................................60Správa o činnosti Slovenského výboru pre práva dieťaťa ...........64Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva ................................110„Podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva ..........................113Opatrovateľská služba ....................................................................141§15 .............................................................................................141Osoby so zdravotným postihnutím .............................................161Pri zamestnávaní osôb so ZPS je potrebné sa zamerať na:......161utváranie vhodných pracovných miest pre týchto zamestnancov, ...................................................................................................161prispôsobenie pracoviska a pracovných nástrojov možnostiamtýchto zamestnancov,.................................................................161venovať zvýšenú starostlivosť rodinám osôb so ZPS,...............161poskytovať zľavy na rekreácie,..................................................161sociálno-právne poradenstvo,....................................................161zvýšená zdravotná starostlivosť, vrátane rehabilitácie,..............161finančná pomoc v čase núdze....................................................161V rámci tejto sociálnej skupiny zvýšenú pozornosť venovaťosobám so ZPS s ťažkým zdravotným postihnutím a zdravotnepostihnutej mládeži. Preventívne je potrebné zvýšenú starostlivosťvenovať aj zamestnancom, ktorí sú ohrození na zdraví rizikovýmifaktormi pracovného procesu, a zamestnancom, ktorí vykonávajúfyzicky alebo psychicky náročnú prácu, ako ja zamestnancom,ktorí pracujú v zdravotne nevhodnom prostredí.........................161Zákon o zamestnanosti 387/1996 ..............................................162§ 58 Výška príspevku na poistenie v nezamestnanosti .............162Rekvalifikácia evidovaného nezamestnaného ..........................163§ 82 ...........................................................................................163Zmena ........................................................................................171Zánik ..........................................................................................171Ochrana pracovníka, odbory ......................................................172Zavinenie ...............................................................................................195
 
Sociálna politikaStrana 3
1
 P
REDMET
,
ÚLOHA
 
A
 
CIELE
 
SOCIÁLNEJ
 
POLITIKY
(
HISTÓRIA
,
VYMEDZENIE
 
POJMU
;
ÚLOHA
 
A
 
CIELE
,
SOCIÁLNA
 
POLITIKA
 
AKO
 
VEDNÁ
 
DISCIPLÍNA
 
I
 
AKO
 
PRAKTICKÁ
 
AKTIVITA
),
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Inštitucionálne chápaštátna sociálna politika je strojom, ktorým štátobčanom
 zabezpečuje ich sociálne práva
v zmysle eobecnej deklarácieľudských práv z roku 1948 a dvoch následných paktov ľudských práv z roku 1966.Takto vysvetľovaná sociálna politika štátu má vytvoriť spoločnosť rovnakých príležitostí (šancí) a má každému občanovi ponúkať podmienky k rozvoju jehoľudského potenciálu. Je teda neopomenuteľným nástrojom k sociálnej integráciiobčanov a v prípade ich zlyhania k zabezpečeniu sociálnej existencie. Takto
širokochápaná sociálna politika
zodpovedá ekonomickým, sociálnym, historickým,kultúrnym tradíciám Československa i samostatného Slovenska.Pri vysvetľovaní sociálnej politiky vychádzame z vymedzenia
sociálnej sféry
.to považujeme za relavne samostat, prierezosféru. Tvorí systémsociálnych vzťahov, podmienok a procesov, ktoré sa prejavujú v obsahu acharaktere činnosti, v spva, potrebách, ujmoch, hodnotách a ciochsociálnych subjektov.
 Koncentruje sa
na životpodmienky ľu, na rozvojčloveka, jeho bytostných, tvorivých síl, rozvoj osobnosti i individuality. Sociálna politika sa v teórii a praxi rôzne interpretuje. Vymedzenie súvisí s chápaním pojmusociálny.Obvykle sa vysvetľuje:
1.
v najširšom zmysle slova sa chápe ako
spoločenský
;
2.
užšie chápanie sociálneho sa orientuje na
sociálnu realitu
, program;
3.
najužší význam sociálneho súvisí
s riešením konkrétnych sociálnychsituácií 
.
 Sociálnu politiku je možné charakterizovať 
z
rôznych pohľadov a úrovní.Existuje určitá ľubovôľa v jej chápaní.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jozef Halcin liked this
Nika Sabová liked this
Maria Simkova liked this
Iwan Agarski liked this
Juraj Cvoliga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->