Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metropola tjednik - broj 184

Metropola tjednik - broj 184

Ratings: (0)|Views: 4,329|Likes:
Published by Metropola

More info:

Published by: Metropola on Oct 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

metropola
ZAGREB
\u010cETVRTAK, 17. 9. 2009. GOD. 4. BR. 184
Stanari ne spavaju
od buke i smrada
kontejnera
DONJA DUBRAVA
besplatni tjednik
POSLOVI
NEKRETNINE
AUTO MOTO
USLUGE
SVE ZA DOM
M.PRPI\u0106
Str. 5.

Od 18. do 27. rujna Bundek postaje centralno mjesto zabave u Zagrebu gdje se mo\u017ee u\u017eivati u kvalitetnom pivu i bogatoj kulinarskoj ponudi. Nastupit \u0107e brojni doma\u0107i izvo\u0111a\u010di, a za najmla\u0111e posjetitelje otvorit \u0107e se zabavni park. Ulazak je besplatan!

Do\u0111itenaRuj
anfest!
Str.9.i13.
P
Nemaju gdje
ostaviti vozila
\ue000 ot vo r e n o \ue000
2
\u010detvrtak, 17. rujna 2009.
Iva rogulja

Problemi s parkiranjem koji su proteklih mjeseci na
noge podigli gotovo \u010ditav grad, dotakli su
po\u010detkom tjedna i zagreba\u010dke studente. Fakulteti
su otvoreni, nastava je po\u010dela punom parom, a
marljivi bruco\u0161i i njihovi stariji kolege koji su
roditeljskom milo\u0161\u0107u ili napornim radom preko ljeta
zaslu\u017eili na predavanja dolaziti automobilom jo\u0161
uvijek nemaju gdje ostaviti svoje limene ljubimce.
\u201cParkiranje je ograni\u010deno na dva sata, a nama
predavanja traju bar trostruko toliko. Cijeli nam
d\u017eeparac pojedu kazne za parkiranje\u201d negoduju
studenti Filozofskog, Strojarskog i Ekonomskog
fakulteta, \u017eale se FER-ovci i uzdi\u0161u PBF-ovci. Krivo
im je \u0161to je naplata uop\u0107e uvedena i \u0161to Grad tako
halapljivo pose\u017ee u njihov studentski d\u017eep, no
pla\u0107anje dragocjenog komada asfalta ome\u0111enog
bijelim linijama Zagrebparkinga ipak ne
izbjegavaju. Parkiranje bi, ka\u017eu, pla\u0107ali i mnogo
vi\u0161e kad bi im Grad to omogu\u0107io. Za\u0161to ne mogu
kupiti godi\u0161nju ili mjese\u010dnu parkirnu kartu? Zar
potvrda da studiraju na nekom fakultetu nije dokaz
da na istom mjestu moraju boraviti \u010ditav dan? Za
direktora Zagrebparkinga Matu Kraljevi\u0107a izgleda
nije. Studenti bi se, smatra, trebali voziti tramvajem
koji je za njih besplatan. Ho\u0107e li zbog toga kasniti
na obvezna predavanja i gubiti dragocjeno vrijeme
Zagrebparking, \u010dini se, ne zanima.

arkiranje je pred ve\u0107inom fakul-
teta ograni\u010deno na dva sata, a
predavanja traju triput toliko

Pobolj\u0161ajmo gradsku kli- mu tema je ovogodi\u0161njeg Tjedna mobilnosti koji se od 16. do 22. rujnaobilje\u017ea-

va nizom aktivnosti na razli-
\u010ditim lokacijama u gradu.
Kv\ue000l\ue002t\ue001t\ue000 \u017e\ue002v\ue004t\ue000

Tjedan mobilnosti po osmi se put odr\u017eava diljem svijeta kao tjedan kada se gra\u0111ane poziva na neke od brojnih aktivnosti kojima se promi\u010de pobolj\u0161anje kvalitete \u017eivota i za\u0161tite okoli\u0161a kroz poticanje na kori\u0161tenje raznih oblika ekolo\u0161ki prihvatljivijeg pri- jevoza. Danu zdravog \u017eiv- ljenja posveta je u petak pa \u0107e se uz Zegevege festival na sredi\u0161njem trgu gra\u0111ani in- formirati o razli\u010ditim ekolo\u0161- kim proizvodima koje mogu uklju\u010diti u svoju svakodnevi- cu. Najvi\u0161e atraktivnih sadr- \u017eaja ponudit \u0107e Bundek, koji je zbog svoje ljepote i funk- cionalnosti u ovoj prilici na-

zvan Bundek \u2013 zeleno u\u010dili- \u0161te. \u017delja organizatora jest u \u0161to ve\u0107oj mjeri uklju\u010diti gra- \u0111ane u programe i aktivno- sti, pa su tako ve\u0107 ju\u010der, na Dan za\u0161tite ozonskog omo-

ta\u010da, organizirali zdravstve- ne preglede i savjetovanja o za\u0161titi od \u0161tetnog zra\u010denja. U subotu 19. rujna na Bunde- ku \u0107e biti dan sporta i rekrea- cije, a po cijelom \u0107e se gradu odvijati utrka \u201cMen\u2019s health urban challenge\u201d, koja je je- dinstvena po tome \u0161to \u0107e se osim standardnih disciplina poput brdskog biciklizma,

Europski tjedan mobilnosti do 22. rujna
na nekoliko lokacija u gradu

planinarenja i orijentacije, natjecatelji koristiti i javnim prijevozom \u2013 tramvajima, autobusima, \u017ei\u010darom, uspi- nja\u010dom, a prema najavama o\u010dekuju se i mnoge discipli- ne iznena\u0111enja.

B\ue001z \ue000ut\ue004\ue003\ue004b\ue002l\ue000

Sljede\u0107eg dana, u nedje- lju bit \u0107e prezentiran temat- ski park mobilnosti za osobe s invaliditetom na Bundeku. U ponedjeljak 21. rujna bit \u0107e odr\u017eana prezentacija no- vog projekta sortiranja otpa- da. Tijekom 22. rujna za pro- met \u0107e se zatvoriti ve\u0107i dio sredi\u0161ta grada. Isti dan u 14 sati bit \u0107e organizirana \u0161etnja stazom Bliznec uz prigodnu edukaciju o prevenciji zdrav-

javnost@zagreb.hr
Dani zdravog \u017e
Z\ue002\ue003\ue000v\ue002\ue003\ue000 f\ue002\ue008t\ue004v\ue000l u \ue006\ue002t\ue000k \u0107\ue002 \ue008\ue002 \ue005\ue001\ue007\u017e
gradsKe Teme

Jedan od dana u Tjed- nu mobilnosti u cijelosti je posve\u0107en odr\u017eivom pro- metu i promociji javnog i alternativnog prijevoza.

Tako je primjerice otvo- ren novoure\u0111eni tramvaj, stacioniran u centru grada, koji \u0107e slu\u017eiti kao edukativ- ni infopunkt (u okviru pro- jekta Civitas). Zagreba\u010d- ki elektri\u010dni tramvaj kao gradski javni prijevoznik predstavit \u0107e novi sustav

registracije putnika \u201ce-tic-
keting\u201d.

Na frekventnim lokaci- jama demonstrirat \u0107e se va\u017enost pridr\u017eavanja pro- metnih propisa koji daju prednost javnom prijevo- zu, npr. po\u0161tovanje \u201c\u017eu- tih traka\u201d. Vrti\u0107ka \u0107e djeca tramvajem posjetiti svoje vr\u0161njake na drugom kraju grada, a ve\u0107ini \u0107e to ujed- no biti i prva vo\u017enja tram- vajem.

Prva vo\u017enja tramvajem

U projektu Mali u\u010de
velike, vrti\u0107ka djeca
odr\u017eat \u0107e predavanje
o mobilnosti i klimat-
skim promjenama
korisnicima doma umi-
rovljenika

g\ue008\ue000\ue001 Z\ue000\ue003\ue008\ue002b \ue009u\ue001j\ue002luj\ue002 u
\ue006b\ue004lj\ue002\u017e\ue000v\ue000nju eu\ue008\ue006\ue007\ue009k\ue006\ue003
tj\ue002\ue001n\ue000 \ue005\ue006b\ue004ln\ue006\ue009t\ue004 \ue006\ue001
2003. \ue003\ue006\ue001\ue004n\ue002.
U tu \ue005\ue000n\ue004f\ue002\ue009t\ue000c\ue004ju uklju-
\u010d\ue004\ue006 \ue009\ue002 n\ue000 \ue004n\ue004c\ue004j\ue000t\ue004vu
u\ue001\ue008u\ue003\ue000 \ue006\ue009\ue006b\ue000 \ue009 \ue004nv\ue000l\ue004\ue001\ue004-
t\ue002t\ue006\ue005.
Z\ue002\ue005lj\ue000 k\ue006j\ue000 j\ue002 z\ue000\ue007\ue006\u010d\ue002l\ue000
\ue009 \ue005\ue000n\ue004f\ue002\ue009t\ue000c\ue004j\ue006\ue005 b\ue004l\ue000 j\ue002
F\ue008\ue000ncu\ue009k\ue000.
N\ue000k\ue006n nj\ue002 \ue009lu\u017eb\ue002n\ue006 \ue009u
j\ue002 \ue007\ue006\u010d\ue002l\ue002 \ue006\ue001\ue008\u017e\ue000v\ue000t\ue004 \ue004 \ue009v\ue002
\ue006\ue009t\ue000l\ue002 \ue002u\ue008\ue006\ue007\ue009k\ue002 z\ue002\ue005lj\ue002.

od 2003.
U \ue008ub\ue005tu \ue008\ue002 n\ue000 Bun\ue001\ue002ku \ue005b\ue004lj\ue002\u017e\ue000v\ue000 \ue001\ue000n \ue008\ue006\ue005\ue007t\ue000 \ue004 \ue007\ue002k\ue007\ue002\ue000c\ue004j\ue002
i.rogulja
impresUm
iZdaVa\u010c: Ve\u010dernji list d.d., Slavonska av. 4, Zagreb
UpraVa: Marjan Jurleka i Mario Vrgo\u010d
direKToriCa iZdaNJa: Suzana Obrovac Lipar
UredNi\u0160TVo:01/6500-988

urednik-novinar: Gorjana \u0106aleta - Car, Damir Mrvec, Mirela Drkulec - Mileti\u0107; novinarka; fotoreporteri i novinari Ve\u010dernjeg lista; grafi\u010dka urednica: Maja Jovi\u010di\u0107; lektor: Goran Ru\u017ei\u0107; on-line izdanje: Vedran Mu\u0161ica

ogLa\u0160aVaNJe: Ve\u010dernji list d.d.
komercijalni oglasi: Prodaja i ogla\u0161avanje Ve\u010dernjeg lista,
01/6300-588
display oglasi: 01/6300-680, 01/6300-618, 01/6300-479
mali oglasi gra\u0111ana: pozivni centar, 060/600 800 (6,82 kn/min za
fiksne telefone, a za mobilne telefone 8,21 kn/min; PDV je uklju\u010den u cijenu)
TisaK: Tiskara Zagreb d.o.o.
issN:1845-9978
ljenja i sporta
3
\u010detvrtak, 17. rujna 2009.
\ue004 \ue007\ue000 T\ue009\ue003u b\ue000\ue007\ue000 J\ue002l\ue000\u010d\ue004\u0107\ue000
gradske Teme

g\ue00a\ue000\ue002 Z\ue000\ue004\ue00a\ue003b p\ue00a\ue009\u0161l\ue003 j\ue003 \ue004\ue009\ue002\ue005\ue008\ue003 b\ue005\ue009 \ue007\ue003\u0111u t\ue00a\ue005 \ue008\ue009\ue007\ue005\ue008\ue005\ue00a\ue000\ue008\ue000
\ue006\ue000\ue008\ue002\ue005\ue002\ue000t\ue000 z\ue000 m\ue009b\ue005l\ue005ty \ue000w\ue000\ue00a\ue002 2008., u \ue006\ue009\ue008\ue006u\ue00a\ue003\ue008\ue001\ue005j\ue005 \ue00c\ue005\u0161\ue003
\ue009\ue002 2000 \ue003u\ue00a\ue009p\ue00b\ue006\ue005h \ue004\ue00a\ue000\ue002\ue009\ue00c\ue000, \ue000 u \ue006\ue009\ue008\ue000\u010d\ue008\ue009\ue007 p\ue009\ue00a\ue003t\ue006u z\ue000u-
z\ue003\ue009 j\ue003 2. \ue007j\ue003\ue00bt\ue009. U \ue009b\ue00a\ue000zl\ue009\u017e\ue003\ue008ju \ue008\ue009\ue007\ue005\ue008\ue000\ue001\ue005j\ue003 g\ue00a\ue000\ue002\ue000 Z\ue000-
\ue004\ue00a\ue003b\ue000 z\ue000 \ue004l\ue000\ue00c\ue008u \ue008\ue000\ue004\ue00a\ue000\ue002u, \ue005z\ue007\ue003\u0111u \ue009\ue00bt\ue000l\ue009\ue004\ue000 \ue005\ue00bt\ue000\ue006\ue008ut\ue009 j\ue003
\ue00blj\ue003\ue002\ue003\u0107\ue003: p\ue00a\ue009\ue00c\ue003\ue002\ue003\ue008 j\ue003 \ue008\ue005z \ue000\ue006t\ue005\ue00c\ue008\ue009\ue00bt\ue005 u \ue006\ue009j\ue005\ue007\ue000 j\ue003 \ue00bu\ue002j\ue003l\ue009-
\ue00c\ue000\ue009 \ue00c\ue003l\ue005\ue006 b\ue00a\ue009j \ue004\ue00a\ue000\u0111\ue000\ue008\ue000, \ue008\ue003\ue00cl\ue000\ue002\ue005\ue008\ue005h \ue009\ue00a\ue004\ue000\ue008\ue005z\ue000\ue001\ue005j\ue000, p\ue000\ue00at\ue008\ue003\ue00a\ue000
\ue005 \ue00bp\ue009\ue008z\ue009\ue00a\ue000, p\ue00a\ue009\ue00c\ue003\ue002\ue003\ue008 j\ue003 \ue00c\ue003l\ue005\ue006 b\ue00a\ue009j \ue007j\ue003\ue00a\ue000 z\ue000 u\ue008\ue000p\ue00a\ue003\u0111\ue003\ue008j\ue003
\ue007\ue009b\ue005l\ue008\ue009\ue00bt\ue005, \ue009\ue002\ue00a\u017e\ue005\ue00c\ue009\ue004 p\ue00a\ue009\ue007\ue003t\ue000 \ue005 z\ue002\ue00a\ue000\ue00c\ue009\ue004 u\ue00ab\ue000\ue008\ue009\ue004 pl\ue000\ue008\ue005\ue00a\ue000-
\ue008j\ue000, u\ue00c\ue003\ue002\ue003\ue008\ue003 \ue00bu \ue005\ue008\ue009\ue00c\ue000\ue001\ue005j\ue003 u p\ue00a\ue009\ue007\ue003tu (\ue008\ue005\ue00b\ue006\ue009p\ue009\ue002\ue008\ue005 t\ue00a\ue000\ue007-
\ue00c\ue000j\ue005 \ue005 \ue000ut\ue009bu\ue00b\ue005, \ue00bp\ue003\ue001\ue005j\ue000l\ue005z\ue005\ue00a\ue000\ue008\ue005 p\ue00a\ue005j\ue003\ue00c\ue009z z\ue000 \ue002j\ue003\ue001u \ue00b t\ue003\u0161\ue006\ue009-
\u0107\ue000\ue007\ue000 u \ue00a\ue000z\ue00c\ue009ju \ue005 \ue009\ue00b\ue009b\ue003 \ue00b \ue005\ue008\ue00c\ue000l\ue005\ue002\ue005t\ue003t\ue009\ue007, \ue008\ue009\ue00c\ue005 \u0161\ue006\ue009l\ue00b\ue006\ue005
\ue000ut\ue009bu\ue00b\ue005 z\ue000 \ue002j\ue003\ue001u \ue005z p\ue00a\ue005\ue004\ue00a\ue000\ue002\ue00b\ue006\ue005h \ue008\ue000\ue00b\ue003lj\ue000), z\ue000b\ue00a\ue000\ue008j\ue003\ue008\ue009 j\ue003
p\ue000\ue00a\ue006\ue005\ue00a\ue000\ue008j\ue003 \ue008\ue000 g\ue009\ue00a\ue008j\ue003\ue007 \ue004\ue00a\ue000\ue002u, p\ue009\ue00c\ue003\u0107\ue000\ue008\ue000 j\ue003 p\ue009\ue00c\ue00a\u0161\ue005\ue008\ue000 b\ue005\ue001\ue005-

\ue006l\ue005\ue00bt\ue005\u010d\ue006\ue005h \ue00bt\ue000z\ue000, \ue005z\ue004\ue00a\ue000\u0111\ue003\ue008\ue000 \ue00bu \ue007\ue008\ue009\ue004\ue000 \ue002j\ue003\u010dj\ue000 \ue005\ue004\ue00a\ue000l\ue005\u0161t\ue000.
inovaciJe

lja. Tradicionalna biciklisti\u010d- ka povorka ove \u0107e godine iz centra grada krenuti na Bun- dek gdje \u0107e slu\u017ebeno i zavr\u0161iti

Tjedan mobilnosti. U Tjedan

mobilnosti uklju\u010deni \u0107e biti i najmla\u0111i tako \u0161to \u0107e svakod- nevno za djecu i mlade biti organizirane edukacije na

mjestima mjerenja kvalitete

zraka, temperature i koli\u010di- ne alergena. U projektu Mali u\u010de velike, vrti\u0107ka djeca odr- \u017eat \u0107e predavanje o mobilno-

sti i klimatskim promjenama
korisnicima doma umirov-
ljenika.
n\ue004\ue00a\ue005\ue008p\ue008\ue001\ue007\ue004 \ue000ut\ue008bu\ue00a\ue004 \ue004 t\ue009\ue000\ue006\ue00b\ue000j\ue004 \ue008l\ue000\ue005\u0161\ue000l\ue004 \ue00au \u017e\ue004\ue00b\ue008t \ue004\ue007\ue00b\ue000l\ue004\ue001\ue007\ue004\ue006 \ue008\ue00a\ue008b\ue000\ue006\ue000
arhivavl-\ue000
\ue000 GRADske vijesti
Upisi djece u
pliva\u010dku \u0161kolu
Saznajte sve o
dijabetesu
Brza pretraga
Pomo\u0107
umirovljenicima

Hrvatski akademski pliva\u010d-
ki klub Mladost na bazenu
u Jarunskoj 5 svakog rad-
nog dana u 18 sati do 9.
listopada testira djecu koja
mogu plivati u dubokom
bazenu za upis u pliva\u010dku
\u0161kolu. Upisuju djevoj\u010dice
mla\u0111e od sedam i dje\u010dake
mla\u0111e od osam godina. In-
formacije na telefon 36 37
211 ili na 099 36 37 211.

Mijenjamo dijabetes na-
ziv je akcije koja se na
Trgu kralja Tomislava
odr\u017eava 18. i 19. rujna
od 9 do 19 sati. Gra\u0111ani
\u0107e mo\u0107i sve saznati o toj
bolesti i besplatno izmje-
riti \u0161e\u0107er u krvi. Provodit
\u0107e se i mjerenje indeksa

tjelesne mase, konzulta- cije s lije\u010dnicima interni- stima, sportske radioni-

ce za djecu \u0161kolskog
uzrasta. Trenuta\u010dno
nema lijeka za \u0161e\u0107ernu
bolest, no mnogi slu\u010daje-
vi dijabetesa tipa 2
mogu se sprije\u010diti pro-
mjenama u na\u010dinu pre-
hrane i pove\u0107anom tjele-
snom aktivnosti.

Kako bi u\u0161tedjeli vrijeme korisnicima, web stranica
www.zagreb.hr omogu\u0107uje brzu pretraga preko sustava
Gra\u0111ani online. Predali ste zahtjev i zanima vas u kojoj je
fazi njegovo rje\u0161avanje? Klikom na Pisarnica, potrebno je
ukucati PIN koji se dobije prilikom predaje zahtjeva na
\u0161alteru pisarnice i klasifikacijsku oznaku predmeta. Time
se omogu\u0107uje uvid u pra\u0107enje tijeka rje\u0161avanja proble-
ma. Za sva dodatna pitanja po\u0161aljite e-mail na adresu

web-urednik@zagreb.hr

Pomo\u0107 umirovljenicima,
koju daje Grad Zagreb, 16.
rujna po\u010dela se ispla\u0107ivati
putem Hrvatske po\u0161te.
Umirovljenici koji pomo\u0107
nisu primili na ku\u0107nu adre-
su mo\u0107i \u0107e je podi\u0107i u po-
\u0161tanskim uredima do srije-
de 30. rujna. Pravo na
nov\u010danu naknadu imaju

umirovljenici s prebivali-
\u0161tem u Zagrebu \u010dija je mi-
rovina 1.500 kuna ili ma-

nja.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Matea Tea liked this
countbe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->