Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Officium Parvum

Officium Parvum

Ratings: (0)|Views: 67|Likes:
Published by Mindaugas

More info:

Published by: Mindaugas on May 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

 
Į
žanga
XVI. ŠV
Č
. M. MARIJOS MAŽOSIOS VALANDOS (OFFICIUM PARVUM)
Mažosios valandos yra vienos seniausi
ų 
Bažny
č
ios pamald
ų 
Mergel
÷
s Marijos garbei.Jos sukurtos XI a. oficialios Bažny
č
ios liturgin
÷
s maldos – Brevijoriaus, DieviškojoOficiumo pavyzdžiu ir greitai tapo privaloma malda daugelyje vienuolij
ų 
, brolij
ų 
,tre
č
i
ų 
 j
ų 
ordin
ų 
. Maž
ą 
sias valandas kalb
÷
 jo visi Karmelio škaplieriaus nešiotojai, tikv
÷
liau jas daug kur pakeit
÷
šv. rožan
č
iaus malda. Ta
č
iau
Officium parvum
liekanepamainomu seniausi
ų 
Marijai skirt
ų 
mald
ų 
lobynu, j
į 
kalb
÷
dami vienijam
÷
s su visabesimeldžian
č
ia Bažny
č
ia.Aušrin
÷
kalbama išvakar
÷
se po Kompletos arba ryt
ą 
, Laud
÷
s ir Pirmoji – ryt
ą 
, Tre
č
ioji,Šeštoji ir Devintoji – dien
ą 
, Mišparai ir Kompleta – vakare.
Į
žangos ir pabaigos maldasgalima kalb
÷
ti atitinkamai prieš ir po viso dienos Oficiumo, arba prieš ir po atskir
ų 
 valand
ų 
.Pirmiausia pateiktos maldos, kalbamos per visus metus, po to išimtys advento, Kal
÷
d
ų 
irVelyk
ų 
laikams. 
Į
žangos malda
Aperi, Dómine, os meum adbenedicéndum nomen sanctum tuum:munda quoque cor meum ab ómnibusvanis, pervérsis et aliénis cogitatiónibus;intelléctum illúmina, afféctum inflámma,ut digne, atténte ac devóte hoc Offíciumrecitáre váleam, et exaudíri mérear anteconspéctum divínæ Maiestátis tuæ. PerChristum, Dóminum nostrum. Amen.Dómine, in unióne illíus divínæintentiónis, qua ipse in terris laudes Deopersolvísti, has tibi Horas (hanc tibiHoram) persólvo.Atverk, Viešpatie, mano burn
ą 
, kadgarbin
č
iau Tavo švent
ą 
 j
į 
vard
ą 
. Apvalykmano šird
į 
nuo vis
ų 
tuš
č
i
ų 
, blog
ų 
irpašalini
ų 
min
č
i
ų 
. Apšviesk prot
ą 
, uždek jausmus, kad gal
÷č
iau vertai, atidžiai irmaldingai kalb
÷
ti šias Valandas ir b
ūč
iauvertas išklausyti Tavo dieviškos didyb
÷
sakivaizdoje. Per Krist
ų 
, m
ū
s
ų 
Viešpat
į 
.Amen.Viešpatie, aš Tau kalb
÷
siu šias Valandas(ši
ą 
Valand
ą 
) vienyb
÷
 je su tais dieviškaisketinimais, su kuriais Tu pats žem
÷
 jeteikei Dievui garb
ę
.
Aušrin
÷
 
Ave, María...
(tyliai) Nykš 
č 
iu ant l
ū
 p
ų 
daromas kryželis:
V. Dómine, + lábia mea apéries. R. Et osmeum annuntiábit laudem tuam.
Po to persižegnojama:
V. Deus, in adiutórium meum inténde. R.Dómine, ad adiuvándum me festína.Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípo, et nunc, et semper,et in s
ǽ
cula sæculórum. Amen. Allelúia.Sveika, Marija... V. Viešpatie, + atverk mano l
ū
pas. R. Irmano burna skelbs Tavo šlov
ę
. V. Dieve, ateik man
ę
s gelb
÷
ti. R.Viešpatie, skub
÷
k man pad
÷
ti.Garb
÷
Dievui T
÷
vui, ir S
ū
nui, ir ŠventajaiDvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar irvisados, ir per amžius. Amen. Aleliuja.
1
 
Septuagezimos ir gav
÷
nios laiku vietoj
Allelúia
kalbama:
Laus tibi, Dómine, Rex ætérnæglóriæ. – Šlov
÷
Tau, Viešpatie, amžinos garb
÷
s Karaliau.
 Invitatoriumas
(Ps 94) 
Ave, María, grátia plena; Dóminustecum.Ave, María, grátia plena; Dóminustecum.
Veníte, exsultémus Dómino, iubilémusDeo, salutári nostro: præoccupémusfáciem eius in confessióne, et in psalmisiubilémus ei.
 Ave, María, grátia plena; Dóminustecum.
Quóniam Deus magnus Dóminus, et Rexmagnus super omnes deos: quóniam nonrepéllet Dóminus plebem suam: quia inmanu eius sunt omnes fines terræ, etaltitúdines móntium ipse cónspicit.
Dóminus tecum.
Quóniam ipsíus est mare, et ipse fecitillud, et áridam fundavérunt manus eius:VENÍTE, ADORÉMUS, ETPROCIDÁMUS ANTE DEUM:
(Ši eilut 
÷
 kalbama atsiklaupus.)
plorémus coramDómino, qui fecit nos, quia ipse estDóminus Deus noster; nos autem pópuluseius, et oves pascuæ eius.
Ave, María, grátia plena; Dóminustecum.
Hódie, si vocem eius audiéritis, nolíteobduráre corda vestra, sicut inexacerbatióne secúndum diem tentatiónisin desérto: ubi tentavérunt me patresvestri, probavérunt et vidérunt ópera mea.
Dóminus tecum.
Quadragínta annis próximus fuigeneratióni huic, et dixi: Semper hi errantcorde; ipsi vero non cognovérunt vias
Sveika, Marija, malon
÷
s pilnoji,Viešpats su Tavimi.Sveika, Marija, malon
÷
s pilnoji,Viešpats su Tavimi.
Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpat
į 
,šaukim iš džiaugsmo Dievui, m
ū
s
ų 
 gelb
÷
tojui! Išpažindami stokim prieš joveid
ą 
ir džiugiai jam psalmes giedokim!
 Sveika, Marija, malon
÷
s pilnoji,Viešpats su Tavimi.
Nes Dievas – didis Viešpats ir didisKaralius virš vis
ų 
diev
ų 
, neatstums giViešpats savo liaudies. Nes jo rankoje visižem
÷
s kraštai, jis apžvelgia ir kaln
ų 
virš
ū
nes.
 Viešpats su Tavimi.
Jo yra j
ū
ra, jisai j
ą 
padar
÷
, ir sausum
ą 
jorankos suk
ū
r
÷
. ATEIKITE,PAGARBINKIM IR PULKIME PRIEŠDIEV
Ą 
,
(Ši eilut 
÷
kalbama atsiklaupus.)
raudokim prieš Viešpat
į 
, kuris mus padar
÷
,nes jis Viešpats, m
ū
s
ų 
Dievas, o mes – joliaudis, jo ganyklos avys.
 Sveika, Marija, malon
÷
s pilnoji,Viešpats su Tavimi.
Šiandien, jei išgirsit jo bals
ą 
, neužkietinkitsavo širdži
ų 
, kaip supykdymo dien
ą 
, kaipdien
ą 
gundymo dykumoje, kur gund
÷
 mane j
ū
s
ų 
t
÷
vai, mane band
÷
ir manodarbus reg
÷
 jo.
 Viešpats su tavimi.
2
 
meas: quibus iurávi in ira mea: Siintroíbunt in réquiem meam.
Ave, María, grátia plena; Dóminustecum.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípo, et nunc, et semper,et in s
ǽ
cula sæculórum. Amen.
Dóminus tecum.Ave, María, grátia plena; Dóminustecum.
Keturiasdešimt met
ų 
buvau artimas šiaigiminei, ir tariau: „Jie nuolat klystaširdimi, jie tikrai nepažino mano keli
ų 
,prisiekiau jiems savo pyktyje – ne
į 
žengs jie
į 
mano ramyb
ę
!“
 Sveika, Marija, malon
÷
s pilnoji,Viešpats su Tavimi.
Garb
÷
Dievui T
÷
vui, ir S
ū
nui, ir ŠventajaiDvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar irvisados, ir per amžius. Amen.
Viešpats su tavimi.Sveika, Marija, malon
÷
s pilnoji,Viešpats su Tavimi. Himnas
Quem terra, pontus, síderaColunt, adórant, pr
ǽ
dicant,Trinam regéntem máchinam,Claustrum Maríae báiulat.Cui luna, sol et ómniaDesérviunt per témpora,Perfúsa cæli grátia,Gestant puéllæ víscera.Beáta Mater, múnereCuius supérnus Artifex,Mundum pugíllo cóntinens,Ventris sub arca clausus est.Beáta cæli núntio,Fecúnda Sancto Spíritu,Desiderátus géntibusCuius per alvum fusus est.Iesu, tibi sit glória,Qui natus es de Vírgine,Cum Patre, et almo Spíritu,In sempitérna s
ǽ
cula. Amen.T
ą 
, kur
į 
žem
÷
, j
ū
ra, žvaigžd
÷
sgarbina, šlovina, skelbia,Trejyb
ę
, valdan
č
i
ą 
gali
ą 
,uždaryt
ą 
neša Marija.T
ą 
, kuriam m
÷
nuo, saul
÷
ir visatarnauja per amžius,dangaus malon
÷
s pripiltos,nešioja mergel
÷
s
į 
s
č
ios.Laiminga Motina, pas j
ą 
,tarnait
ę
, aukš
č
iausias Tv
÷
r
÷
 jas,pasaul
į 
saujoj laikantis,uždarytas
į 
s
č
i
ų 
arkoje.Laiminga d
÷
l dangaus žinios,vaisinga iš Dvasios Šventos,jos
į 
s
č
ios T
ą 
išliejokurio troško tautos.J
÷
zau, Tau tebus garb
÷
,kuris gimei iš Mergel
÷
s,su T
÷
vu ir Dvasia Gaivintojaper amžius nesibaigian
č
ius. Amen. 
Nokturnas
 Iš devyni
ų 
psalmi
ų 
su antifonomis kalbamos tik trys:
 I. Sekmadien
į 
 , pirmadien
į 
ir ketvirtadien
į 
 .
8 psalm
÷
 
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Eu Rim added this note
LABAI AČIŪ UŽ PASIDALIJIMĄ! LABAI REIKĖJO
Eu Rim liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->