Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
21.01

21.01

Ratings: (0)|Views: 220|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2011

pdf

text

original

 
Petak 
21. januar2011.
Broj12.422
Godina
LXVIII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO SPORTVIJESTI
Presuda[efiku Ali}u putdo AtifaDudakovi}a Peruni~i}: Nismo uzelibod ve} smoispustilipobjedu
странa
 4 
странa
7
странa
 40
[estmiliona KMza fili jalu Uprave uPri jedoru
DANAS
POSLANICI NSRS PRIMA]E PLATU JO[ [EST MJESECI,  A PARLAMENTARCI BiH CIJELU GODINU 
Emir Kustu rica o ideji da gradi Kamengrad i snima film “Na Drini }u prija“
U Skup{tini RS 26 poslanika tra`ilo da im se ispla }u je plata do {est mjeseci po prestanku funkci je, {to }e buxet ko{tati 417.768 maraka. U Parlamentu BiH taj broj poslanika je ve }i od 20, a na wihove plate }e se potro{iti vi{e od milion maraka
BIV[IMPOSLNICIM  JO[
странa
3
Kamengrad bi bioscenografi ja za snimawe filma “Na Drini }upri ja“. Ni je nam namjera da okrwimo qepotu ovogpredivnog kutka Vi{egrada.  @elimo da poslijeizgradwe kamenog grada Vi{egrad bude jo{ qep{i i stari ji, rekao Kusturica
Ha{im Ta~i iosumwi~enii svjedok 
Istraga o trgovini organima na Kosovu  Savjet ministara imenovao direktora Uprave za za{titu zdravqa biqa BiH 
 Dire ktor tre  }i sa  lis  te, Perkovi}  spre ma tu  `bu 
Ministri uop{te nisu raspravqali o tome za{to se tre}i, a ne prvi na rang-listiimenu je za direktora. Siguran sam da je sekretari jat Savjeta na sjednicu dostavio samo Radovi}a kao pri jedlog, a nerang-listukandidata, istakaoPerkovi}
Du{an Jawi}, direktor beogradskogForuma za etni~ke odnose za “Glas Srpske”
SDP BiH tvr|abo{wa~ka stranka od SDA 
Ovo je tre}i put da se pogre{no investira u SDP koja bi zapravo kada bi do{la navlast pokazivala da ona nije strankame|unacionalnog dijalogakako se predstavqa uzapadnim krugovima,istakao Jawi}
странa
2
странa
17
странe
26 i 27
странa
5
 
Sini{aPerkovi}
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
2
petak, 21. januar 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Zagreb je uvjerio HDZ da je tri ve}e od pet.
 Ante ^olak, predsjednik   Hrvatske seqa~ke stranke BiH 
Nadam se da }e Ustavni sud RS da rije{i zahtjev Kluba Bo{waka koji je stavio veto na izbor premijera RS Aleksandra Xombi}a u roku u kome je re~eno da }e to uraditi. O~ekujem i da }e donijeti odluku da izbor Yombi}a ne ugro`ava vitalni nacionalni interes bo{wa~kog naroda, jer ne vidim ~ime su to ugro`eni.
vidvido evic@yahoo.com
Pitam se {ta ta Regulatorna agencija za komunikacije zapravo radi? Ka`wavaju one koji `ele da napreduju, a kada neko {iri govor mr`we ka`u da ne mogu ni{ta dok ne vide snimak koji je vidjela cijela BiH. Mislim da je i vi{e nego jasno u ~iju su se slu`bu stavili.
lozo.ma i as@gma l.com
www.glassrpske.com
BAWALU KA-
Moramonapravitikompromiskako bi legitimnipredstavnici tri naroda u BiH biliu vlasti. SDP je poku{alada uradi ne{todrugo, ali vjeru jem da su i oni razumjeli da je to krivi put, i {to pri jeodusta- nu od takvihnamjera, imamo {ansu za dogovor. Izjavio je to “GlasuSrpske”predsjednik HDZ-aBiH Dragan^ovi}uo~iodlaska u Berlin na sastanak sa savjetnicima wema~kog kancelaraAngeleMerkel na kome}e se govoriti o formi- rawuvlasti u BiH.- O~eku jem da nastavimo ono o ~emu smo razgovarali i pri je. Razgovarano je o mogu- }nostimakako da u BiH napra- vimodruga~i jeokvire za nor- malnofunkcionisawe i evrop- ski put BiH -rekao je ^ovi}.On je dodao da }e HDZ uBerlinuzastupatisvojrani ji stav u pogleduustavnihpro- mjena u BiH - jednakost tri naroda u BiH.- Vjeru jemo da se to mo`e obezbi jediti na na~in na ko-  ji smo to mi predlo`ili, odnosnokroz~etiri fede- ralne jedinice, ali smo otvo- reni za razgovore i svako drugorje{eweko je}e obezbi-  jeditiap solutnuustavnuje- dnakost tri naroda u BiH - rekao je ^ovi}.On je rekao da }e HDZ,posli je wegovog povratka iz Wema~ke, nasto jati da pono- vo razgovara sa predstavnici- ma stranaka za ko je misle da sa wima treba razgovarati jer ima ju legitimitet srpskog i bo{wa~kog naroda.@. Do.
TEMA 
konstituisawe vlasti na nivou BiH
Dragan ^ovi} uo~i sastanka sa savjetnicima kancelara Angele Merkel
Vlas ti nema jer je SDP na krivom pu  tu 
Zdravko Tomac, univerzitetski profesor
Ra~an davnoprozreo Lagumxiju
MOSTAR- UniverzitetskiprofesorZdravkoTomac rekao je da je i IvicaRa~antokomdevedesetih
godinapro{logvi jekaprepoznavao{ta su namjere SDP-a BiH te da toj stranci i ZlatkuLa gumyijinikadani jehtio da da podr{ku.Gostu ju}i u emisi ji“Sri jedom u sri jeduRadi jaHerceg- BosneTomac je rekao da hrvatski SDP ni jehtiodatipo- dr{kuLagumyiji,jer je pod firmomop{teginteresa skrivaopolitikujednognaroda. - Ra ~an je to prepoznavao. SDP BiH `eliuzetilegiti- mnapravahrvatskognaroda i Hrvateobespraviti- nagla- sio je Tomac.On je pozdraviopolitik uhrvatskogpredsjednika Ive Josipovi}apremaHrvatima u BiH te dono{eweplatfor- me za BiH. Naglasio je i da je dobro{to je i potpredsje- dnikHNS-a VesnaPusi}prepoznala{ta su namjere SDP-a BiH.On je kritikovaopolitiku HSP-a i Narodnestranke “Radom za boqitak” jer su pristali,kako je rekao,da budu “bosanskocvi je}e”.
Valentin Incko
BiH ne smi je daodga |a reforme
SA R JEVO-BiH ne mo `esebi da dozvolidaqeodga-  |awereformi, a lideritreba da djelu jubrzo da bi omo- gu }ilinapredakzemqe ka Evropi,
izjavioje visoki predstavnik u BiH ValentinIncko u intervjuu AFP-u. - BiH ne mo`esebi da priu{ti jo{ ~etirigodinestagna- ci je, ne mo`e da dozvoliponavqaweposqedwe~etirigodi- neobiqe`eneodsustvomnapretka kao rezultatnedostatka dogovorenogpravca- rekao je Incko. On je naglasio da politi~ari u BiH nisublizuformi- rawafunkcionalnevlasti, iako je od izborapro{lovi{e od 100 dana. Austrijskidiplomataopisao je ovu situaci ju kao izraznepo{tovawako jenekipoliti~aripokazu jupre- maglasa~ima.
BAWALU KA-
Predsjeda- va ju}iSavjetaministara BiH Nikola[piri}izja- vio je ju~e da politi~ke stranke iz Sara jeva`ele da zakompliku juodnose u BiH, kako bi prizvalime|unaro- dnuza jednicu da te odnose  ure|u je, {to je pogubno po zemqu.- Ono ~ega se bo jimjeste `eqa SDP-a BiH da postro- ji sve u BiH i to se zove ju-ri{awe na vlast i na BiH.Ukolikodo|u do spozna je da mora jurazgovarati i da s  usvi politi~kipredstavnici bitnibi}e nam mnogola- k{e u svakompogledu- re- kao je [piri}Srni.On je istakao da je smisao vlasti u BiH u nacionalnoj rotaci ji i da to morabiti  jasnosvima, napomenuv{i da je vri jeme da Hrvatbude predsjedava ju}iSavjetami- nistara BiH, te da samota- kavodnosstabilizu je BiH.
Nikola [piri}
SDP `eli sve da pos tro ji
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
Glavniproblem u formi- rawuvlasti u BiH je u tome{to su nekizapadnikrugovi potpunopogre{noopetinves- tirali u SDPko ja bi, kada bi do{la na vlast, pokazala da ni-  jestrankame|unacionalnog di jalogakako se predstavqa u zapadnimkrugovima. Izjavio je to u intervjuu za “GlasSrpske“ direktorbeo- gradskogForuma za etni~ke odnoseDu{anJawi}.- SDP
 je
zapravojedna od bo{wa~kihparti jako japoku- {ava da trenutno ide tvr|e, na primjer, od SDA. To je potpuni apsurd- ka`eJawi}.
GLAS: Kakoocjewujeteodugovla~eweformirawa vlasti u BiH posli jeizborai  ucjewiva~kinastup SDP-a? JAWI]:
Pokazu je se da oni problemiko ji su posto jali i pre izborasadaisplivava ju na povr{inu. Kada je novi igra~ SDP ko ji je pre izborabio u opozici ji i ni jeimao ovu snagudobiopodr{kunekih zapadnihkrugovanapravila se ta ambici ja da SDP poku{a da  u samomformirawuvlastidi- ktirasvo javi|ewaneke “~vr{}e i ure|eni je“BiH. Tu  je glavniproblem. Drugipro- blemko ji se po javquje je ne ja- snapozici jahrvatskih politi~kihparti jako jezapra- votaktizira juizme|u dve opci-  je- jedneko jupredstavqajusami Hrvati u SDP-u i drugeko ju defini{u oba HDZ-a. Ako se dva HDZ-a ujedineonda SDP ima male{anse da formira vlast i tu ondanasta jenova tenzi jaizme|uonihko jipo- dr`ava ju SDP, ne samo u BiH nego i vani. Me|unarodnaza je- dnica}e verovatnomorati da stvaradruga~i jeuslo ve da bi {to maweovihpoliti~araos- talona sceni. Uzmimokao pri- merSDP. Ovo je tre }i put dase pogre{noinvestira u SDP ko ji bi zapravokada bi do{ao na vlastpokazivao da on ni je strankame|unacionalnogdi ja- logakako se predstavqa u zapa- dnimkrugovima. To je zapravo  jedna od bo{wa~kihparti jako-  japoku{ava da ide tvr|e, na primjer, trenutno od SDA. To  je potpuniapsurd.
GLAS: [ta se tu mo `e uraditi jer se, prematvrd- wamahrvatskihstranaka, SDP predstavqaonakvomkakvani je? JAWI]:
Spoqani{ta nemo`e da se uradi i to mora da se dogodiiznutra. Ne}enasta- tinovopoliti~kovodstvo. Bilo je vi{epoku{a ja u FBiH da nastanunekenove parti je, ali to ni jeuspelo iz razloga{to je dru{tvo u BiH i daqevi{epodeqeno poetni~kimnego po soci jalnim lini jama. Sve dok me|unaro- dnaza jednicabudedavala deo sredstava za pre`ivqavawe qudi oni }e misliti o etni- ~kimkategori jama, a kada taj novacnestanepo~e}e da misle soci jalno. Qudi iz SDP-a se- de na pozici jilevice,a ne pridr`ava ju se pravilaSoci-  jalisti~keinternacionale. Oni bi morali da zagovara ju soci jalniinteres,a ne da se  upli}u u etni~keigre i nadja- ~avawejedneetni~keza jedni- ce nad drugom. Ako bi se desiodrugiscenario, odnosno, da “pukne“ prvo u jednoj od fede- ralnihjedinica, a da drugaostanestabilnaonda bi to dovelo do nestanka BiH kao  jedinstvenedr`ave.
GLAS: Da li SDP iwenipartnerinasto je da izazovuprobleme itimeis- provo cira juukqu~ivaweme-  |unarodnogfaktora?  JAWI]:
Oni }e sigurnoda insistira juna tome, jer je te{koo~ekivatinoveizbore. Onda bi to zna~ilo da je BiH permanentno u izborima,jer je odnossnagatakav da kada bi se sadaraspisaliizboriniko ne bi mogao da formiravlast. Mislim da }e me|unarodnaza-  jednicaprobatida re{ipro- blemdiplomatskimnaporima s tim {to }e vi{e da priti{- }uHrvatsku i Srbi ju. Pro- cewujem da je u ovommomentuZagrebpodlo`ni ji za priti- sak i promenustava.
GLAS: KakoocjewujetepotezKlubaBo{waka u Vi je-  }unaroda RS da spri je~e izborpremi jera RS, odnosno da zako~eformiraweVlade RS? JAWI]:
Tu je o~iglednaveza sa borbom na nivou BiH i Bo{waci tu poku{ava ju da budupoliti~kifaktorko ji podr`avaSara jevo. Klub Bo{waka}e se takopona{ati sve dok se ne razre{i ovo gla- vnopitawe. Ne vidim da je tonekivelikiproblem, ali jes- tekvakako jadr`ivezu u pre- go vorima oko podelevlasti u FBiH i na nivou BiH.
 AMBICIJA 
SDP-a da diktirasvoja vi|ewa BiH
Nikola [piri}
Govor mr`we
GLAS: Kako gledate na izra `en govor mr`we na Federalnoj televiziji koja je kao javni servis predstavnike srpskog i hrvatskog naroda predsta- vila kao fa{iste? JAWI]:
To je rezultat vakuuma, odsustva vlasti i vlada- vine prava. To je na neki na~in uobi~ajena reakcija onih koji misle da gube. Kada se smiruje situacija ekstremisti- ma se ~ini da oni gube i oni pribegavaju govoru mr`we. To je politi~ka zloupotreba govora mr`we da bi se diskvali- fikovala druga strana jer nema{ ja~e argumente.
Ovo je tre}i put da se pogre{no investira u SDP koja bi kada bi do{la na vlast pokazivala da nije stranka me|unacionalnog dijaloga kako se predstavqa na zapadu, is takao Jawi}
Du{an Jawi}, direktor beogradskog Foruma za etni~ke odno se
SDP tvr|abo{wa~kastrankaod SDA 
F O  O : G   L  S  S  S 
Du {an Jawi}
 
PI[E: SVJETLANA TADI]
svjetlanat@glassrpske.com
BAWALU KA- Biv{ipo- slanici u Narodnojskup{ti- niRepublikeSrpske, wih 26, prima }eplatu{estmjeseci nakon{to im je prestaoman- dat, a za te namjeneiz buyetaRS potro{i }e se vi{e od 417 hiqadamaraka.
U Centru za istra`ivawe i studi je
GEA 
ka`u da prosje- ~naplataposlanika u Naro- dnojskup{tiniRepublike Srpske i delegata u Vi je}una- roda RS iznosi2.678 maraka. Tako}e jedanposlanikpo- sli jeprestankaposlani~kog mandata za {estmjesecidobi- ti16.068 maraka, a za 26 posla- nikabi}eispla}en oukupno417.768 maraka.U Narodnojskup{tini RS rekli su “GlasuSrpske“ da po- slaniciko ji su bili u radnom odnosu u NSRS, a nisuizabra- ni da i daqebuduposlanici, po zakonuostvaru jupravo na platu po prestankufunkci je. - Da im se plataispla}u je tra`ili suDu{anSto ji~i}, MilankoMi hajlica, Mu harem Murselovi}, SlobodanPrti- lo, DraganaToma{, LazoMa- ri}, GoranPerkovi}, Brani- slav[kobo, AleksandarGoli-  janin i NovoGru ji}. Pored wih to pravozatra`ili sui Ili jaVu ji~i}, SawaKalajyi}, [abanSivi}, DraganMikere- vi}, Sto janLazarevi}, Jovi{a Kova~evi}, Radenko\urica, \uroStano jevi}, BoroRudi}, MirsadDa utovi}, NadaJova- novi}, Ugqe{aSavi},te po- slaniciJasnaLuki}, Slavi{a Mrka ji}, Bo`idarVasi} i Zo- raVidovi}- rekli su u Skup- {tini RS.Dodali su da je 29 poslani- kaimalopravo na platu do {estmjeseci po prestanku funkci je, a da pomenutih26 ostvaru je to pravo. - Pravo na platu do {estmjeseci ne ostvaru juposlanici Pe ricaBundalo, [efketHa- fizovi} i NovkaMarkovi} ko ji su u me|uvremenuizabrani za delegate u Vi je}enaroda RS - istakli su u NSRS.I poslanicistarogsaziva Parlamenta BiH, wih 18, ko ji nisudobilipovjerewegra|ana godinu}e primatiplate. - Ri je~ je o aktuko jidono- siZa jedni~kakomisi ja za ad- ministrativneposloveParla- menta BiH, jer jo{ ni jedone- senzakon o pravima i du`nos- timaposlanika i delegata u Parlamentu BiH - rekao jera- ni je“GlasuSrpske“ {ef za je- dni~keslu`beParlamenta BiH Aqo{a^ampara.- Poslaniciima jupravo na ne{tovi{e od 4.000 maraka i tako12 mjeseci, ali pod uslo- vom da neko od wih ne na|ene- kodrugozanimawe ili ne  uspostaviradniodnos u nekoj drugojinstituci ji- kazao je ^ampara.Kako“GlasSrpske“ sazna-  jebrojposlanika i delegata Parlamenta BiH ko ji}e pri- matiplatugodinuposli jeis- tekamandata je 22. Tako da }e se iz buyeta BiH za te namjeneizdvo jitivi{e od milionma- raka.Od starogsaziva poslani- ka,da se na staroradnomjesto ne moguvratiti, potvrde su dostaviliRifatDoli}, Jerko Ivankovi}Li janovi}, Remzi ja Kadri}, SlavkoMati} i Huse- inNani}. AdemHuski} je dos- taviopotvrdu da mu je prestao radniodnos kod rani jegposlo- davca, {to su u~iniliMirko Okoli} i Vesna[ain, dok je @eqkoKuzmanovi}dostavio sporazum o prestankura dnog odnosa kod rani jegposlodavca. PoslanikQiqanaMila- {indostavila je uvjerewe sa Biroa za zapo{qavawe. Dele- gat u Do munarodaHazimRan- ~i}, iako jo{ ni jeformiran novi Dom, ve}je dostaviopot- vrdu da se ne mo`evratiti u radniodnos kod rani jegposlo- davca, {to su u~inili i Zoran Koprivica i DragoQubi~i}. PoslaniciEkremAjano- vi}, SadikBa hti}, AzraAlaj- begovi} i SeadJamakosma- novi}nalaze se na spiskupo- slanikako jiostvaru jupravo na razlikuplate i nisupono- voizabrani,dok Almi^o- lo, BrankuDoki}u, LejliKlo- ki}, Slobodanu[arabi i HilmuNeimarli jimiru jera- dniodnos.
GLAS SRPSKE
petak, 21. januar2011.
3
SARAJEVO - Direktor Direkcije za evropske integracije Nevenka Sa- vi} predstavila je ju~e drugu fazu “Avarnes“ projekta, vrijednu 1,3 mi - liona evra, ~iji je ciq informisawe gra|ana o procesima pridru`ivawa i prednostima ~lanstva u EU. Ovaj projekat podrazumije- va promociju evropskih integracija i podizawe nivoa svijesti i znawa gra|ana o evropskim pitawima, {to je jedan od prioriteta Direkcije. - BiH sada treba da pre|e u novu, kvalitetniju fazu odnosa s EU i prvi korak je podno{ewe aplikacije za ~lanstvo, ~e mu moraju prethoditi po- zitivna klima i reforme u zemqi, za {ta je preduslov formirawe vlasti - rekla je Savi}eva.
 Hrvatska ne }e tra`iti izru~ewe Purde
OSI JEK 
- Hrvatsko@upanijskotu`ila{tvo u Osi jekune}e tra`itiizru~eweosumwi~enog za ratnizlo~inTi homiraPurde od BiH,jer smatra da ne posto jeosnove za wegovokrivi~no gowewe, javila je Srna. PurdinadvokatJosipMuselimovi}o~e- ku je da wegovkli jent ve}u nedjequbudeoslobo|en iz zatvora u Zenici. Muselimovi} je rekao da }e danas Purdabitisaslu{an u Tu`ila{tvu BiH i da }e se tadaznativi{e o daqemrazvo jusitu- aci je. MinistarpravdeSrbi jeSne`anaMalovi}o~eku je da }e se Hrvatskaizjasniti da li }e pokrenutikrivi~nipostupak i zatra`iti izru~ewePurdenavode}i da }e, ukoliko do toga ne do- |e, Srbi jazatra`itiekstradici juPurde iz BiH.
Ivan Bender bi mogao daslu`i kaznu u Hrvatskoj
ZA GREB
- Jedan od osni va~aHerceg-BosneIvanBendermogao bi da budeme|uprvimosu|enicima iz BiH ko ji}e zatvorskuka- znuslu`iti u Hrvatskoj, prenosehrvatskimedi ji.O tome}e ko- na~nuri je~datihrvatskiVrhovni sud ko ji je odr`aosjednicu povodomwegove`albe. Bender se `alio na pro{logodi{wu odlukuzagreba~kog@upanijskogsuda o potvr|ivawupravosna`ne presudeVrhovnogsudaFBiH iz 2006. ko jom je osu|en na ~etiri i po godinezatvorazbogzlo upotrebepolo`a ja ili ovla{}ewa u privatizaci jimostarskoghotela “Ero”. Tu presudu2008. potvrdio  je i Ustavni sud BiH, a u junu 2010. go dineMinistarstvopravde BiH zatra`ilo je da Benderkaznuodslu`i u Hrvatskoj.
Karaxi}: Srbi uzvra }ali na vatru iz Sara jeva
HAG
- Unakrsnoispitu ju}iza{ti}enogsvje- dokaoptu`beoptu`eniRadovanKarayi}tvr- dio je ju~epredTribunalom u Hagu da srpske snagenisunasumi~noartiqerijskiga|ale stanovni{tvoSara jeva, ali je svjedokponovio da se to doga|alo, prenoseagenci je. Karayi}tvrdida je Vojska RS samoodgovarala na ofanzive i provokaci jeArmi jeRBiH iz gradauzvra}a ju}ivatrom na vojne ciqeve. Potvr|u ju}i da je Armi jaRBiHpreduzimalaofanzive svjedok, ko ji je bio francuskioficir
UNPROFOR
-a, ustvrdio jeda su ga|anii civilniciqevi i “plavi{qemovi“.
Za promociju EU 1,3 miliona evra
MJESE^NA PLA TA 
poslanika BiH oko 4.000 maraka
Penzioneri
Poslanici i delegati u Parlamentu BiH Selim Be{lagi}, Sefer Hali- lovi}, Bo`o Raji} i Mirjana Mali} imaju status penzionera i ne}e mo}i da ostvare pravo na platu. Dele- gat Adem Ibrahimpa- {i} je stekao usloveza penziju i tako|e ne}e mo}i da koristi ovo pravo.
U Skup{tini RS 26 poslanika tra`ilo da im se ispla}uje plata do {est mjeseci po prestanku funkcije, {to }e buxet ko{tati 417.768 maraka. U Parlamentu BiH taj broj poslanika je ve}i od 20, a na wihove plate }e se potro{iti vi{e od milion maraka
Poslanici NSRS prima}e platu jo{ {est mjeseci, a parlamentarci BiH cijelu godinu
Biv{im po slani cima  jo{ milion i po maraka
 
Plate }e dobiti 26 biv{ih poslanika u parlamentu RS
F O  O : G   L  S  S  S 
Poslanici u pro{lomsazivu Parlamenta BiH 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->