You are on page 1of 64

Subota

www.glassrpske.com i nedjeqa
8. i 9. januar 2011.
Broj 12.411
Godina LXVIII

Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

DRU[TVO Od H1N1 HRONIKA U eksploziji KULTURA Skrobowa:


oboqelo bombe Nagrada
~etvoro qudi povrije|ena NIN-a srpski
u Republici dva policajca kwi`evni
Srpskoj u ^elincu “Oskar“
странa 6 странa 16 странa 27
FOTO: V. STOJAKOVI]

MILORAD DODIK, PREDSJEDNIK


SRPSKE, ZA “GLAS SRPSKE“

Ako je wihova strategija da zaustave svaki zakonski Mislim da nikada nismo imali ve}u svijest o sebi, a to smo
projekat razmisli}emo da li }emo ukinuti Vije}e naroda. stekli mukotrpnom i upornom borbom za na{ politi~ki
Ako se nastavi ovakva {teto~inska politika protiv RS status u nemogu}im uslovima. Pozicija Srpske bi}e o~uvana i u
iz bo{wa~kog dijela Vije}a naroda, na}i }emo na~in da budu}em vremenu, iako ona kao uspje{an projekat mnogima ne odgovara
donesemo novi Ustav странe 2 i 3
Pravosu|e u BiH nije na zadovoqavaju}em Pravoslavni vjernici u RS i FBiH proslavili
DANAS nivou, naro~ito u Federaciji BiH najradosniji hri{}anski praznik

странa 5 странa 7
2 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Za vrijeme pro{log rata radikali s jedne i druge strane me-


|usobno su sara|ivali.

Vijesti dana Stjepan Mesi}, biv{i predsjednik Hrvatske

Xonatan Mur
Milorad Dodik,

MOJ POLITI^K
SAD ne `ele nikakvu
promjenu Dejtona
SA RA JE VO - Za mje nik ame ri ~kog am ba sa do ra u BiH
Yonatan Mur izjavio je da SAD ne `ele nikakvu promjenu

SRPSKE
Dejtonskog mirovnog sporazuma.
- [to se ti~e Ustava BiH, on se mo`e mijewati amandma-
nima, ali ne `elimo da se struktura mijewa. Ne o~ekujemo
da }e biti tre}i entitet - prenio je Mur stavove ameri~ke
administracije u izjavi za portal “sarajevo-x.com.“
Istakao je da i u FBiH i u RS i u BiH mo`e biti govora
o organizaciji, koliko }e biti kantona, ali samo putem
razgovora i dogovora, bez prijetwi spoqa ili iznutra.
Ako je wihova strategija da zaustave svaki zakonski projekat
- Svi imaju pravo na svoje mi{qewe, ali takve velike razmisli}emo da li }emo ukinuti Vije}e naroda. Ukoliko se
promjene, posebno zbog tre}eg entiteta, ne dolaze u obzir - nastavi ovakva {teto~inska politika protiv Srpske iz
bo{wa~kog dijela Vije}a naroda, na}i }emo na~in da
kategori~an je Mur. On smatra da je u BiH bilo sasvim o~e-
kivano da }e, poslije izbora, procedura pravqewa vladaju}e
koalicije dugo trajati. donesemo novi Ustav. Moja poruka svima je da je Republika
Rajko Kuzmanovi} Srpska spremna da se dr`i Dejtona, ali da ne treba niko da
provjerava na{e strpqewe, isti~e Dodik
Srpska stabilna RAZGOVARALI: dobila je sumwivo i ste~eno na- snage da odbrani ono {to je woj
DARKO GAVRILOVI]
dr`avotvorna jedinica dgavrilovic@glassrpske.com
siqem visokih predstavnika ko-
ji su donosili zakone, a da na to
va`no, a to je ona sama. Mi koji
danas radimo ove poslove smo
BAWALUKA - Republika svijetu, ni u BiH, da je Re- GORAN MAUNAGA nisu imali pravo. posve}eni upravo politi~ki
Srpska 19 go di na od svog publika Srpska privremeni g.maunaga@glassrpske.com GLAS: Ho}e li takva pozi- stabilnoj RS {to je preduslov
nas tan ka pred stavqa sta - pro vi zo ri jum, ve} traj ni Republika Srpska nikada cija RS biti sa~uvana? za uspje{no rje{avawe ekonom-
bilnu dr`avotvornu jedini- dr`a vo tvor ni ele ment sa nije bila u boqoj politi~koj DODIK: Pozicija RS }e skih i socijalnih pitawa. Po-
cu, ko ja ni je vi {e spor na, ~vrstim pravnim osnovama, poziciji i uspjela je da vrati biti o~uvana i u budu}em vreme- nosan sam {to sam predsjednik
~ak ni za one ko ji su tada a to su Dejtonski sporazum snagu svojim institucijama, re- nu, iako ona kao uspje{an proje- Srpske u kojoj sre}em sve vi{e
bi li pro tiv we, re kao je kao me |u na ro dni akt i kao je predsjednik RS Milorad kat mnogima ne odgovara. Na{a qudi koji su i pored te{kog so-
biv{i predsjednik RS Rajko wegov Aneks 4 - istakao je Dodik u intervjuu za “Glas uspje{nost se zasniva na cijalnog i ekonomskog stawa
Kuzmanovi}. Ku zma no vi}, pre ni je la je Srpske“ povodom Dana i krsne ~iwenici da smo ekonomiju u uvijek spremni da mi u priori-
- Danas ne postoji Srna. slave RS - Svetog arhi|akona te{ko vrijeme svjetske ekonom- tetu ka`u ~uvajte nam RS. To je
mi{qewe ni u On je dodao da Republiku Stefana. ske krize dr`ali na odre|enom za mene zavjet i zato djelujem u
Srpsku vi di kao traj ni i - Mislim da nikada nismo nivou i nismo do`ivjeli potpu- `eqi i nastojawu da RS razvi-
jemo i na ekonomskom i na soci-
FOTO: GLAS SRPSKE

ve oma pro spe ri te - imali ve}u svijest o sebi, a to ni raspad ekonomskog sistema
tan entitet koji }e smo stekli mukotrpnom i upor- kao neke zemqe. Tako|e nismo, jalnom planu.
dugo ostati u okviru nom borbom za na{ politi~ki pod udarom me|unarodne zaje- GLAS: Mo`e li se RS odu-
BiH i na taj na~in status u nemogu}im uslovima. dnice, prihvatili da izgubimo prijeti upornim poku{ajima
pokazati da je kon- Pozicija Srpske }e biti o~uva- na{a ovla{}ewa. Zbog toga da- nametawa radikalne reforme
struktivan element, na i u budu}em vremenu, iako nas ne prihvatamo bilo kakvu Ustava BiH?
ali samo u grani- ona kao uspje{an projekat mno- mogu}nost da se uvijek iznova
gima ne odgovara - istakao je dovodi u pitawe pozicija SASTANAK
10. januara
ca ma ko je da je
Dodik. Srpske. Danas uspje{ni koncept
Dejtonski spora-
zum.
GLAS: Kakva je politi~ka koji se zove samoodr`ivost RS, posqedwa {ansa za
Rajko Kuzmanovi}
pozicija Republike Srpske na koja je jedina samoodr`iva na formirawe vlasti vo usmjerena ka tome, a to se ne
wen 19. ro|endan? prostoru BiH jer nije samoo-
DODIK: Politi~ka pozi- dr`iva ni FBiH ni BiH, neke svi|a mnogima u me|unarodnoj
Reakcije povodom Dana RS cija Republike u ovom trenutku politi~ke partije iz FBiH po- DODIK: Mislim da je na{ zajednici. Mi ka`emo da nije u
je najboqa u posqedwih nekoli- ku{avaju da zaustave putem blo- stav poznat i jasno smo iskazali redu to {to oni tra`e, jer `e-
RS opstala i pored ko godina. Srpska je uspjela da kada u institucijama kao {to je odlu~nost za o~uvawe RS kroz limo da po{tujemo slovo Dejto-
vrati snagu svojim institucija- Vije}e naroda RS. To mogu da “butmirski proces“ i ranije na. Niko nam ne mo`e re}i da
brojnih prepreka ma, svome pravu po Dejtonu i urade na nekoliko dana, ne vi- procese koji su se odvijali. Mi kr{imo Dejton, jer mi `elimo
BAWALUKA - Republika Srpska, koja u nedjequ, 9. janu- svojim nadle`nostima. U rani- {e. Nije sporno djelovawe po- ne `elimo da ovdje budemo igra- da ga sprovedemo, ali ne `eli-
ara, slavi krsnu slavu Svetog arhi|akona Stefana i svoj jem periodu Srpska je morala da liti~kih partija sa bo{wa~kom ~i koji }e ispuwavati `eqe mo da se Dejton razgradi na na-
19. ro|endan, stvarana je i izgra|ena u vrlo te{kim uslovi- vodi politi~ku borbu sa OHR- ve}inom u institucijama i mi drugih. @elimo da o~uvamo na- ~in kako su ga razgra|ivali
ma, uprkos brojnim preprekama i pritiscima, rekao je u pe- om i sa poku{ajima bo{wa~kih to uva`avamo, ali ovdje se pre- {u stabilnost, ali ona ne po- visoki predstavnici i da takav
politi~ara da uz pomo} me|una- tjeralo u nastojawima da se blo- drazumijeva da prihvatimo ono bude razlog za ukidawe RS. Mi-
tak poslanik u Parlamentu BiH Bo{ko Tomi}.
rodnog intervencionizma poku- kira RS kako ne bi bila boqa {to su visoki predstavnici slim da nikada nismo imali ve-
- Hvala Bogu, opstala je iako je sve vrijeme od svog postan-
{aju da je degradiraju. Mislim nego ostali u BiH. U RS su us- sprovodili politi~kim na- }u svijest o sebi, a to smo
ka bila na meti mnogih nedobronamjernih doma}ih i stra- stekli mukotrpnom i upornom
da smo iza{li iz te faze i da je pje{no sprovedeni izbori koji siqem i da nametnute zakone
nih faktora, koji su i javno i tajno radili protiv we i borbom za na{ politi~ki status
danas svakome jasno {ta ho}emo, su ocijeweni demokratskim i ugradimo u Ustav BiH kao {to
protiv srpskog naroda u BiH - rekao je Tomi}, prenijela je u nemogu}im uslovima. Primjer
a {ta ne}emo. Danas je nesporan po{tenim. To govori da smo od- je Zakon o Sudu i Tu`ila{tvu
Srna. govorno demokratsko dru{tvo BiH. Stabilnost podrazumijeva za to je reforma policije u ko-
Dejtonski sporazum. Mi po{tu-
Predsjednik BORS-a Pantelija ]urguz rekao je da je po- jemo deset ustavnih nadle`nos- sa jasnim spoznajama na{ih mo- i to da sve vratimo u prvobitni joj je izgledalo gotovo nemogu}e
trebno graditi ambijent u kojem }e demobilisani borci bi- ti BiH, a sve ostalo {to je gu}nosti i da RS ima dovoqno oblik i na{a politika je upra- odbraniti status policije RS,
ti uva`avani na adekvatan na~in, jer }e se tako sigurno pa smo ga odbranili.
sa~uvati Srpska i wene vrijednosti.
ZAJEDNI^KE INSTITUCIJE
www.glassrpske.com
Krajwe je vrijeme da se uvede vi{e reda u zajedni- GLAS: Da li RS ima ve}u korist ili za pretplatu, to }u da u~inim individualno, ali }u
~kim institucijama BiH, jer je neodgovorno tro{ewe {tetu od zajedni~kih institucija BiH? svaki mjesec pretplatu uplatiti na ra~un RTRS-a.
u tim institucijama zaista prevr{ilo svaku mjeru. DODIK: BiH je zemqa koja nas ko{ta ogro- Javni servis nije zadu`en da promovi{e politi~ke
Sigurno bi se mogli godi{we u{tedjeti milioni ma- mnog novca. Prevareni smo u slu~aju vojske, ideje, a BHT promovi{e politi~ke ideje koje su
raka, kada bi bilo voqe za to. Neko nema za hqeb, jer danas za wu izdvajamo vi{e nego {to protiv Republike Srpske. Srpska nije imala ni-
a neko tro{i milione na telefonirawe. Bruka! nam je re~eno. Sistemi javnih nabavki i {ta ni od velikog broja agencija koje su formira-
taca_papi@gmail.com indirektnih poreza su direktno na {tetu ne u Sarajevu. Imali smo samo ve}a izdvajawa za
RS. Za{to da mi pla}a- buxet BiH koja umawuju na{e prihode. Mi smo za-
Valentin Incko zabrawuje zakone Republike Srpske mo pretplatu, a da robqenici ~iwenice da imamo boqu ekonomsku
i tvrdi da time `eli da o~uva stabilnost u BiH, a imamo Javni servis situaciju, a kad se to iska`e kumulativno na nivou
upravo stvara nestabilnost i nastoji da oslabi Re- BiH koji je protiv BiH dobijamo lo{ije rezultate. To odavde odvra}a
publiku Srpsku. Da je takav zakon donijela FBiH si- Srba i RS. Uskoro investitore. BiH ni~im ne poku{ava da nas zadr`i
gurno bi dobila pohvale. svoje pare ne}u davati i ona takva postaje sve lo{ije mjesto za nas.
tihomir.334@live.com
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 3

Obiqe`avawe Dana i krsne slave Republike Srpske


BAWALUKA - Povodom 9. januara, Dana i krsne slave Republike palih boraca NOR-a, a u 11 ~asova na Spomen-kosturnici na
Srpske, delegacija Vlade RS polo`i}e u subotu, 8. januara, vijen- bawalu~kom Gradskom grobqu.
ce na spomenik palim borcima Vojske RS na grobqu “Sveti Pante- Sveta arhijerejska liturgija i slavski obred bi}e slu`eni u ne-
lija” u Bawaluci u devet ~asova. djequ 9. januara, kada }e biti odr`ana i sve~ana akademija, te
U deset ~asova polo`i}e se vijenci i na spomen-obiqe`je na Trgu sve~ani prijem u organizaciji predsjednika RS. S. T.

predsjednik Republike Srpske, za “Glas Srpske“

KI ZAVJET JE O^UVAWE van. Wegov nalog ne}e biti ob- svaki zakonski projekat, razmi- Ima}emo Savjet ministara

FOTO: V. STOJAKOVI]
javqen u “Slu`benom glasniku sli}emo da li }emo ukinuti BiH u tehni~kom mandatu ili
RS“ i ne}e biti primjewiv. Vije}e naroda. Ukoliko se nas- eventualno nove izbore za nivo
Ukoliko gruntovnice ne budu tavi ovakva {teto~inska poli- BiH.
upisivale imovinu Srpske kao tika protiv RS iz bo{wa~kog GLAS: [ta o~ekujete od
weno vlasni{tvo, u skladu s dijela Vije}a naroda, na}i }e- nove Vlade RS za koju ste i Vi
ovim zakonom mi }emo donijeti mo na~in da donesemo novi Us- i premijer Aleksandar Yom-
novi zakon i izuzeti katastar i tav. bi} kazali da }e biti Vlada
gruntovnice iz nadle`nosti GLAS: Smatrate li da je privrede?
pravosu|a i prenijeti ih u na- dio velikog projekta iz FBiH DODIK: Pomalo smije-
dle`nost Vlade RS. i podno{ewe hiqada tu`bi {no zvu~e pri~e o stranim in-
GLAS: Posqedwih desetak protiv RS kojima stanovnici ves ti ci ja ma, jer je ~i ta va
dana su kulminirali pritis- Sarajeva i Tuzle tra`e ispla- svjetska privreda u problemima
ci na RS. Osim Tihi}evog zah- tu ratne {tete sa od{tetnim i zato ne mo`emo da o~ekujemo
tjeva, Bo{waci su kroz Vije}e zahtjevima vrijednim stotine strane investicije u obimima
naroda blokirali izbor Vlade miliona maraka? kao do sada. Mi imamo svoje
i rukovodstva Vije}a naroda. DODIK: Naravno. Oni ne- sopstvene izvore, na{e sop-
Da li stranke iz FBiH sis- }e da prihvate da ispla}uju pen- stvene mogu}nosti. Treba da
temski rade na blokadi for- zionere koji su zaradili penziju mobili{emo poslovnu zajedni-
mirawa institucija RS, jer je u FBiH iako je to nalo`io Dom cu i da {irimo svijest u naro-
neizvjesno formirawe vlasti za qudska prava BiH. Bi}e za- du da s vre me na na vri je me
u tom entitetu? nimqivo vidjeti na koji }e se nai|u vremena kada morate da
DODIK: Nemam tu dileme, na~in pona{ati sudovi kada bu- napravite korak unazad u svemu,
naravno da se to radi namjerno du odlu~ivali o tim tu`bama, bez obzira na to koliko to bi-
i planski. Oni `ele da po- jer }e se na taj na~in odrediti lo te{ko, da biste uspjeli da
{aqu poruku da ovdje ni{ta i sudbina same BiH. Imate si- pre`ivite. Tu svijest mora}e-
nije dobro i da treba dovesti tuaciju da se sada tu`i RS, a mo da razvijemo s uvjerewem da
ponovo strance na scenu. Za{to pet godina se ~eka da se proce- }e Vlada i strukture vlasti
neko misli da mi treba da bude- suira Atif Dudakovi} koji je u~initi sve da na fer i po-
mo mawe u pravu nego oni? Mo- javno nare|ivao da se spali sve {ten na~in obezbijede distri-
`emo mi lak{e nego oni da {to je srpsko. [ta mislite da bu ci ju ja vnih sred sta va.
napravimo opstrukcije na ni- je to neki Srbin rekao, gdje bi Na`alost, imali smo poplave
vou BiH, ali smo rekli idemo on bio do sada? koje su nam napravile ogromnu
da formiramo institucije jer {tetu i neke na{e razvojne
kroz wih `elimo da gradimo NI MI NE]EMO komponente morali smo da upo-
politiku koja mo`e da dopri- biti posqedwi trijebimo za sanaciju te {tete.
nese egzistenciji kakve-takve Uvjeren da }e se dru{tvo kre-
zemqe. Ako oni misle da }e koji brane Dejton tati u okviru utvr|ene politi-
svojom arogancijom ne{to na- ke buyeta i da ne }e bi ti
metnuti, prevarili su se, jer je GLAS: [ta o~ekujete od destabilizacije. Nisu u pravu
pro{lo vrijeme nametawa. RS sastanka predstavnika poli- oni koji govore da smo u kolap-
Milorad Dodik nema namjeru da gubi zato {to ti~kih partija zakazanog za su. Statistike govore da imamo
je BiH spora. 10. januar na kojem }e se razgo- rast industrijske proizvodwe.
GLAS: [ta je to RS spre- publika Srpska sprema da se cije. Ali Ustavnim sudom BiH GLAS: Mogu li se blokade varati o formirawu vlasti U 2010. godini, koja je bila ve-
mna da prihvati kada je u pi- dr`i Dejtona, ali da ne treba upravqaju OHR i me|unarodna institucija u RS tuma~iti na nivou BiH, a za koji je SDP oma te{ka, imali smo najve}i
tawu promjena Ustava? niko da provjerava na{e str- zajednica. Ustavni sud se mora kao osveta bo{wa~kih parti- ve} odbila poziv? fi zi ~ki obim proi zvodwe
DODIK: Spremni smo da pqewe. proglasiti nenadle`nim za ja, a prije svih SDP-a, zbog DODIK: To govori ko je elektri~ne energije od kada
u~inimo neke minimalne i ra- GLAS: Kako komentari- Tihi}ev zahtjev, a ako Tihi} toga {to wihov kandidat nije ovdje spreman za dijalog. SDP pos to ji elek tro sis tem na
cionalne korake koji ne zadiru {ete apelaciju koju je Usta- `eli da razvija odnose u BiH izabran za predsjedavaju}eg `eli da sprovede koncept koji ovom prostoru. ^iwenica je,
u na{ status kao {to je primje- vnom sudu BiH podnio onda mora da zna da to ne mo`e Vije}a naroda RS? jedino ta stranka ho}e i {aqe me|utim, da je struja 2008. go-
na odluke Evropskog suda za Sulejman Tihi} tra`e}i po- da ~ini na ovaj na~in. I Upra- DODIK: Ima tu i arogan- poruku ostalima da mogu da do- dine bila skupqa od 30 do 40
qudska prava u “slu~aju Sejdi} ni{tewe Zakona o dr`avnoj vni odbor Savjeta za primjenu cije i osvete, ali je to jalovo. |u samo ako ho}e da prihvate odsto na svjetskom tr`i{tu
i Finci“. Ta odluka, me|utim, imovini RS? mira, kada je tra`io da zausta- To mo`e da zaustavi proces wihove prijedloge. Mi ne}emo nego {to je sada i ve}a proi-
ne mo`e da poslu`i kao uver- vimo dono{ewe tog zakona, nije formirawa vlasti u RS na ne- to da prihvatimo i ne mo`e se zvodwa nije vrijednosno is-
tira za opse`ne ustavne pro- BiH NEMA rekao da je zakon antiustavan koliko sedmica, ali ne i traj- tako razgovarati. Ja sam u vri- kazana. Uspje{no se razvija
mjene. BiH mora na}i bazi~ni imovinu i nigdje ili antidejtonski nego da samo no. Mi nismo rekli da ne treba jeme izbora nove Vlade kao re kon stru kci ja Ra fi ne ri je
konsenzus o tome kakva }e biti u wenom Ustavu mo`e da stvori problem za mo- da bude Bo{wak predsjedavaju}i predsjednik RS oti{ao u Sara- naf te. In fras tru ktur ni
bez obzira na to {ta `e le ne pi{e da je ima gu}i dogovor o dr`avnoj imovi- Vije}a naroda RS, ve} da to ne jevo da bih pokazao spremnost obje kti ko je pla ni ra mo da
stranci, a dio tog konsenzusa ni u budu}nosti. Ukoliko se mo`e da bude Mirsad \apo, jer da se tamo dogovaramo, jer nam gradimo na bazi javno priva-
mora biti prihvatawe Srpske u Ustavni sud BiH proglasi na- je on predstavnik politike koja trebaju institucije BiH, ali se tnog partnerstva, sigurno }e
wenom dejtonskom kapacitetu. DODIK: Taj zakon se ne dle`nim, nijedan politi~ki `eli da napravi najve}u {tetu nisu pojavili predstavnici zaposliti zna~ajan broj qudi.
Ako toga nema, mi nemamo ra- mo`e poni{titi, jer BiH nema dogovor oko imovine ne}e biti RS. Srpska }e se pokazati kao stranaka iz Sarajeva. Oti}i }u Time }emo se intenzivno ba-
zloga da gradimo BiH i ako se imovinu i nigdje u wenom Usta- mogu}. Incko je dao nalog da se zrelo dru{tvo i ~eka}emo odlu- jo{ 10. januara, a ako budu pono- viti u budu}em vremenu, a ja kao
ne na|e taj minimalni konsen- vu ne pi{e da je ima. Ustavni ne primjewuje Zakon o dr`avnoj ku Ustavnog suda RS. Ako je vo opstruisali dogovor, neka predsjednik Republike da}u to-
zus, onda BiH nema {anse. Da sud RS je odlu~io da je taj zakon imovini u RS, ali je taj nalog wihova strategija da zaustave pi{u da je taj posao propao. me doprinos.
qudi koji `ive u RS ni su ustavan, a taj sud ima dignitet za nas neva`e}i, jer je neusta-
qubiteqi BiH najboqe je poka- koji }emo da branimo. BiH ima
zalo istra`ivawe “Galupa“ po Ustavni sud koji donosi poli-
kome 88 odsto stanovnika RS ti~ki motivisane odluke i mi Laj~ak i E{daun
`eli samostalni status. Iako i ne}emo prihvatiti odluku Us-
sam pripadam toj grupi, kao od- tavnog suda BiH. Kredibilitet GLAS: [ta o~ekujete od imenovawa biv{eg visokog dinaca koji su imali {tetu na bazi odluka visokog predsta-
govoran politi~ar znam da mo- tog suda je katastrofalan i on predstavnika u BiH Miroslava Laj~aka za direktora vnika, a da RS poma`e u prikupqawu dokaza. To }e biti poje-
ram da po{tujem Dejtonski se pokazao kao mjesto za poli- u Slu`bi za spoqne poslove EU za zapadni Balkan? dina~ne tu`be pet ili {est qudi koji su imali dovoqno
sporazum koji je sada najboqe i ti~ke obra~une u BiH i mode- DODIK: Mislim da je dobro {to }e do}i ~ovjek koji ima is- hrabrosti da se odlu~e za taj korak uz logistiku koju im daje-
najkorisnije rje{ewe za nas. lirawe politi~kog sistema. To kustva i koji poznaje situaciju. On zna aktere, procese i sta- mo. Ho}emo da poka`emo da je E{daun nasilnik koji je ovdje
Ali ako ovako nastave oni koji smo vidjeli u nizu slu~ajeva. vove Republike Srpske. Zna~i Dejtonski sporazum i proces poku{ao da potcijeni sve qude, da se pona{a bespravno i da
vr{e opstrukcije, oni koji ga Kako je mogu}e da se donese evropskih integracija, ali ne na u{trb integriteta i identi- nije bio visoki predstavnik nego je ru{ilac Dejtonskog spo-
razgra|uju, mi ne}emo ostati odluka da je Zakon o Sudu i Tu- teta RS. Mi nemamo problem sa Laj~akom. razuma. Ra~unamo na objektivnost britanskih sudova, a ~ak i
posqedwi branioci Dejtona, `ila{tvu BiH ustavan ako ni- GLAS: Protiv drugog biv{eg visokog predstavnika Pe- ako ne budu htjeli procesuirati te tu`be mi smo uspjeli, jer
jer nije kraj Dejtona i kraj RS. gdje u Ustavu BiH ne pi{e da dija E{dauna najavili ste davno podno{ewe tu`be? smo na{li na~ina i hrabrosti da ka`emo da ne}emo da trpi-
Moja poruka svima je da se Re- BiH ima pravo na te institu- DODIK: Treba pojasniti da to nije tu`ba Srpske nego poje- mo bilo ~ije bespravno djelovawe.
4 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: GLAS SRPSKE


Komentar dana

Pi{e:
Goran
MAUNAGA

Dan Republike
Republika Srpska je na svoj devetnaesti ro|endan
i krsnu slavu Svetog Stefana, koji se obiqe`avaju
9. ja nu ara, po li ti ~ki po tpu no sta bil na, s iz vje -
snom i definitivno jasnom budu}no{}u.
U proteklim godinama Srpska je pre`ivjela na-
pade i osporavawa, kako doma}ih tako i kriti~ara
iz okru `ewa, ali da nas ni ko vi {e ne mo `e da
sumwa u wenu trajnost, postojanost, stabilnost i
evropsku orijentaciju.
Po ~e tak stva rawa Xerard Selman
U proteklim Republike Srpske bio
godinama Srpska je prije 19 godina, kad Poslije odluke visokog predstavnika o obustavi Zakona o imovini RS

RS ne}e odustati
je pre`ivjela su srpski pred sta vni -
napade ci po sli je pre gla sa -
i osporavawa, vawa na pus ti li rad u

od svoje imovine
ta da{woj skup {ti ni
kako doma}ih, BiH i for mi ra li
tako i kriti~ara skup{tinu srpskog na-
iz okru`ewa, roda u BiH.
ali danas niko Za tim je for mi ra na
vi{e ne mo`e Srpska Re pu bli ka
da sumwa u wenu BiH, ko ja je ka sni je Imovina koja se nalazi na teritoriji RS pripada Srpskoj i istraja}emo na tim
trajnost, na zva na Re pu bli ka principima, rekao Selman. Incko odluku o obustavqawu Zakona donio poslije
{estomjese~nih konsultacija sa PIC-om, ka`u u OHR-u
Srpska. Me |u na ro dno
postojanost, je pri zna ta Dej ton -
stabilnost skim mirovnim spora- PI[U: VEDRANA KULAGA }emo da razrije{imo i odre|e- i jer je “BiH jedini vlasnik Dodali su da je druga opci-
i evropsku zu mom po tpi sa nim 21. vedranak@glassrpske.com na tehni~ka pitawa koja se ti~u dr`avne imovine“. ja bilo potpuno poni{tavawe
@EQKA DOMAZET same ukwi`be te imovine - re- - Inckov nalog nije izdat tog zakona, ali da je to ipak
orijentaciju novembra 1995. godine.
glasss@teol.net kao je Selman. On nije mogao kao “grom iz vedra neba“. On odba~eno, jer je zakqu~eno da bi
Srpska po ~i va na
voqi naroda koji ju je stvorio i podr`ava je, kao i BAWALUKA - Republika da precizira koliko bi mogla nije htio da iskoristi bonska to bilo “suvi{e konfrontacij-
na svojim institucijama formiranim kao dio demo- Srpska ne}e odustati od svoje da potraje procedura u Usta- ovla{}ewa nego se nadao da ski“ i da u tom slu~aju “doma}e
imovine i Zakona o statusu vnom sudu BiH, koji smatra on, }e doma}e institucije prona- institucije ne bi imale mogu-
kratskog ambijenta.
dr`avne imovine na terito- ne bi trebalo ni da odlu~uje o }i neko rje{ewe. OHR `eli }nost da razmatraju problem“.
Republika Srpska je, posebno posqedwih godina, - Niko u me|unarodnoj zaje-
riji RS koja je pod zabranom ovom pitawu. da doma}e institucije fun-
pokazala i dokazala da je konstruktivni, a ne reme- kcioni{u - rekli su “Glasu dnici ne `eli konfrontaciju
raspolagawa. Smatramo da
tila~ki faktor u odnosu prema svim stanovnici- SELMAN: Srpske“ u OHR-u poja{wavaju- sa RS - pojasnili su OHR-u i
ma, pre ma BiH kao i u odno su pre ma Evrop skoj imovina koja se nalazi na te-
ritoriji RS pripada Srpskoj
RS }e ~ekati odluku, }i Inckovu odluku. Diplomate dodali da Inckova odluka ne
uniji.
i istraja}emo na tim prin- ali i tra`iti druga iz te institucije tvrde da se bi trebala da bude razlog za
Ne treba sumwati da }e razni pritisci na Srpsku
cipima. rje{ewa Incko vi{e od {est mjeseci konfrontacije.
biti nastavqeni, ~ak i od predstavnika me|unaro- intenzivno savjetuje sa ~lano- - Ustavni sud je dio Dej-
Kazao je ovo u petak “Glasu
dne zajednice, koji, umjesto da pru`aju pomo}, ~es- Incko je u srijedu izdao vima Savjeta za primjenu mira tonskog sporazuma i Ustava i
Srpske“ ministar pravde RS wegove nadle`nosti su jasne.
to ne za ko ni to dje lu ju na le gal ne i le gi ti mne Yerard Selman i istakao da nalog kojim se obustavqa pri- (PIC).
organe i institucije RS. mjena Zakona, sve do dono{ewa - Bio je suo~en sa tri op- Jedina je institucija u BiH
Inckov nalog o privremenoj koja ima pravo da utvrdi da li
^iwenica je da su uz odlu~nu borbu vrha vlasti i kona~ne odluke Ustavnog suda cije. Prva je bila da ne predu-
obustavi primjene Zakona nije u je zakon ustavan - rekle su vi-
predstavnika institucija RS sa~uvani nespornost BiH. zima ni{ta, ali je zakqu~eno
skladu sa bonskim ovla{-
Zamjenik predsjedavaju}eg da bi to bio pogre{an potez, soke diplomate OHR-a poja-
naziva, postojawe cjelokupnosti teritorije i kapa- }ewima ni Ustavom BiH, a po- sniv {i da na log vi so kog
Doma naroda Parlamenta BiH jer bi RS bi mogla po~eti da
ci te ta us ta vnih na dle `nos ti Srpske kao pra vne, gotovo ne sa Ustavom RS. predstavnika stupa na snagu
Sulejman Tihi} tra`i od Usta- ukwi`ava imovinu i kada bi
politi~ke i ekonomske kategorije. - Nadle`ni organi u RS vnog suda BiH poni{tavawe se to desilo, to bi iskompli- istog trenutka kada je izdat,
Bi la su to te {ka vre me na, bre me ni ta ve li kim sa~eka}e odluku Ustavnog suda Zakona, jer smatra da je wim “ kovalo rje{ewe - rekli su u te da se nalogom “obustavqa
bitkama, ali ne treba se zanositi time da }e napa- BiH, ali i tra`iti druga za- prekr{en Ustav i zakoni BiH“ OHR-u. primjena Zakona koji “for-
di na Republiku Srpsku da prestanu. konska rje{ewa, da bi se preva- malno pravno ostaje na snazi“
Ja sno je, da kle, da i daqe pred Srpskom, wenim zi{la novonastala situacija da bi ga sud mogao razmatrati,
stanovnicima i rukovodstvom stoje i izazovi i ata- nakon {to je visoki predsta- ADNAN DELI] ali da se wegova nijedna odre-
vnik u BiH Valentin Incko dba ne mo`e primijeniti.
ci, {to ja vni {to taj ni, ali je ja sno i to da oni
obustavio primjenu Zakona - re- Komentari{u}i izjavu ~lana - Wegovo pona{awe i u samoj - Ako RS po~ne primjenu
ipak nisu nerje{ivi. Ali wihovo rje{avawe, kao i
kao je Selman i dodao da }e se u Komisije za dr`avnu imovinu Komisiji je jasno. Oni se svi Zakona, to je napad na pravni
do sa da, tre ba da bu de, i bi }e, na do bro bit svih,
okviru tra`ewa novih rje{ewa BiH Adnana Deli}a da }e Us- nadaju da }e Ustavni sud doni- po redak. Di rektni pri-
{to je izuzetno odgovoran i te`ak zadatak. i}i u smislu ostvarivawa svo- tavni sud BiH donijeti poziti- jeti takvu odluku. Me|utim, to mjewiva~i tog Zakona mogu po-
jinskih prava. vnu odluku o Tihi}evoj nas ne bi iznenadilo, jer je dlijegati sankcijama. Ako RS
- To je ostvarivawe prava apelaciji, Selman je istakao wihovu odluku ve} usmjerio izmijeni zakone da se zaobi|e
vlasni{tva nad tom imovinom da Deli}ev stav uop{te nije visoki predstavnik svojom ovaj nalog, to }e izazvati rea-
Milorad Dodik, kroz druge zakone, ali poku{a- iznena|uju}i. odlukom - zakqu~io je Selman. kcije PIC-a - ka`u u OHR-u.
predsjednik
Republike Dragan ^ovi} i Sulejman Tihi} razgovarali u Mostaru
Srpske
Odluka visokog predstavnika da obustavi primjenu Zakona o
dr`avnoj imovini koja se nalazi na teritoriji RS nije u skla-
SDA ne `eli u vlast bez HDZ-a
MOSTAR - Predsjednici bez HDZ-a. Sve ostalo je, ka`e izjavio da SDA `eli da mu par- strana~kih lidera, koji je zaka-
du sa wegovim ovla{}ewima. HDZ-a BiH i SDA Dragan ^o- ^ovi}, sa`eto u `eqi SDA da tneri u vlasti budu HDZ BiH i zan za ponedjeqak, 10. januar.
vi} i Sulejman Tihi} saglasili se vlast treba napraviti {to HDZ 1990. Dodao je da je telefonski
Valentin Incko, su se na sastanku odr`anom u prije i da je nema smisla for- NEMA razgovarao i sa liderom SNSD-
visoki petak u Mostaru da je potrebno
{to prije formirati vlast na
mirati bez onih koji su dobili
zna~ajnu podr{ku glasa~a.
prolongirawa a Miloradom Dodikom i da je
zakqu~eno da datum sastanka os-
predstavnik u BiH nivou BiH, entiteta i kantona. - Tihi} tu misli na SNSD sastanka zakazanog taje 10. januar, a da bi bilo do-
^ovi} je “Glasu Srpske“ po- i wegove partnere i na HDZ za 10. januar bro da do|u svi koji su pozvani.
slije sastanka izjavio da je Ti- BiH i wegove partnere - dodao ^ovi} je rekao da je, izme|u Sastanku }e prisustvovati pred-
Donio nalog kojim je obustavio primjenu Zakona o dr`avnoj hi} potvrdio jasno opredjeqewe je ^ovi}. ostalog, Tihi} zamolio da se za stavnici SNSD-a, SDS-a, oba
imovini koja se nalazi na teritoriji RS. da SDA ne `eli da ulazi u vlast Tihi} je poslije sastanka utorak prolongira sastanak HDZ-a, SBiH i SBB BiH. G. M.
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 5

Pravosu|e u BiH nije na zadovoqavaju}em nivou, naro~ito u FBiH

Samo prema podacima kantonalnih i


okru`nih sudova u FBiH krajem 2009.
godine ostalo 27.150 nerije{enih
predmeta, a u sudovima u Srpskoj 3.226
predmeta. Srpska uspje{nija od FBiH u
rje{avawu predmeta
PI[E: @EQKA DOBRI] 39 saradnika u RS. U 2007.
zeljkad@glassrpske.com
godini imenovano je osam, a
BAWALU KA - Pre ma u 2008. godini 15 dodatnih
podacima Visokog sudskog i sudija kao ispomo} u rje{a-
tu`ila~kog savjeta (VSTS) vawu predmeta.
BiH za proteklih pet godi- Sa mo pre ma po da ci ma
na, u sudovima u BiH iz go- kantonalnih i okru`nih su-
dine u godinu anga`ovano je dova u FBiH krajem 2009. go-
sve vi{e sudija i tro{eno di ne os ta lo je 27.150
sve vi{e novca, ali je obim ne rije {e nih predme ta, a u
neura|enog posla uglavnom sudovima u Srpskoj 3.226 pre- Kantonalni sud u Tuzli FOTO: GLAS SRPSKE
ostao na istom nivou ili je dmeta.
{eno ~ak 1.334.194 predmeta, Srpske Ni ko la Ko va ~e vi} jeka - izjavio je Kova~evi}.
Ocjene
rastao. Redovni sudovi zaprimi-
Tako podaci navedeni u li su u 2009. godini ukupno a 2006. godine 1.934.163 pre- rekao je “Glasu Srpske“ da je Pred sje dnik VSTS-a Pokazateqi o radu sudo-
iz vje {ta ju za 2009. go di nu 967.292 predmeta, a ukupan dmeta. Podaci za sqede}e go- pravosu|e u BiH u jednom ve- BiH Milorad Novkovi} re- va u BiH u ve}ini slu~aje-
pokazuju da je u BiH anga`o- broj nerije{enih predmeta u di ne pri ka za ni su bez likom zaostatku, da se pove- kao je da su sudovi i tu`i- va nisu zadovoqavaju}i,
vano 76 dodatnih sudija, kako BiH neznatno je krajem 2009. komunalnih predmeta pa je u }ao broj sudija, a u reformi la{tva u BiH od 1996. godine ali VSTS BiH, uprkos to-
bi sudovima pru`ili pomo} godine smawen sa 477.269 iz 2007. godini ostalo nerije- nisu postignuti zna~ajni re- nea`urni i da je u 2009. go- me, sve sudije kantonal-
u smawewu broja nerije{e- 2008. godine na 475.900 neri- {eno 690.683, a u 2008. godi- zultati. dini prvi put zabiqe`eno nih, op{tinskih i
nih predmeta. VSTS je donio je{enih predmeta. ni 572.293 predmeta. - U cjelini gledaju}i, ne smawewe broja nerije{enih osnovnih sudova u BiH
odluku o pove}awu broja do- Pre ma iz vje {ta ji ma PRAVOSU\E BiH
mo`emo biti zadovoqni ra- predmeta. ocijenio je u 2009. godini
dom sudova, a Ministarstvo - O~ekujem da }e u 2010. odli~nom ocjenom, dok su
datnih sudija u 40 sudova u VSTS, pravosu|e BiH je od
2004. do 2008. godine potro-
od 2004. do 2008. pravde i Vlada RS odvajaju godini biti jo{ mawe neri- predsjednici okru`nih su-
BiH, a pove}an je i broj stru-
{ilo pribli`no 760 mili- godine potro{ilo zna~ajna finansijska sred- je {e nih pre dme ta ne go u dova dobili ocjenu 4,5.
~nih saradnika u sudovima.
U toj je godini u RS an- ona ma ra ka, od ~e ga je 760 miliona KM stva i u sudovima postoje sve 2009. godini - rekao je Nov- Sudije u kantonalnim su-
ga`ovano novih 26, a samo u najve}i dio tro{en na plate pretpostavke da dobro rade - kovi}. dovima dobile su ocjene
Op{tinskom sudu u Sarajevu radnika. Od ukupnih izdata- Podaci VSTS-a o broju rekao je Kova~evi}. On je dodao da je posqed- 4,73 a okru`nih sudova
30 stru~nih saradnika. ka sudova i tu`ila{tava u nerije{enih predmeta i bro- Dodao je da se u ovoj go- wih tri ili ~etiri godine 4,57. Ocjenu 4,61 dobile
U 2005. go di ni VSTS BiH u 2008. godini 60,4 od- ju za po sle nih ko ji ra de na di ni na dle `ni mo ra ju izuzetno i neuobi~ajeno ve- su sudije op{tinskih sudo-
BiH je imenovao 41 dodatnog sto potro{ila je FBiH, a tim predmetima za 2010. go- ozbiqno pozabaviti pitawem liki priliv predmeta u sudo- va, a osnovnih 4,4.
sudiju da pomognu u rje{a- 28,9 odsto Republika Srpska, dinu i izvje{taj o utro{e- rada sudova, ali i radom i ve za nadoknade ratne {tete.
vawu predmeta ve} zaposle- a pokazateqi o efikasnosti nim sred stvi ma za 2009. nadle`nostima Visokog sud- - Od ne ri je {e nih pre -
su obrnuti i Srpska je bila godinu bi}e zavr{eni polo- skog i tu `i la ~kog sa vje ta dmeta 80 odsto se odnosi na `emo odre|ena rje{ewa, ali
nim su di ja ma, ali ih je 29 o~igledno je da VSTS u ovom
preuzelo funkcije. Sqede}e uspje{nija u rje{avawu pre- vinom sqede}eg mjeseca. Na BiH. ko mu nal ne, dru go ra zre dne
dmeta. kon fe ren ci ji mi nis ta ra - Jedno od osnovnih pi- pre dme te. Oni su dr`a vni momentu nema izlazne strate-
godine broj sudija i gije jer je reforma pravosu|a
tu`ilaca pove}an Broj ne ri je {e nih sud - pravde koja je odr`ana kra- tawa i problema je to {to problem i za wihovo rje{a-
skih predmeta u BiH ras- jem pro{le godine re~eno je VSTS donosi odluke o ime- vawe po tre bna je dr`a vna do{la u fazu kada vi{e ne
je za 30, a zapo- daje apsolutno nikakve efe-
sleno je i 17 do- tao je iz godine u godinu i da je krajem 2010. u sudovima no vawu su di ja i tu `i la ca strategija - smatra Novkovi}.
to zbog velikog broja ko- u RS bilo vi{e od 600.000 kao odluke na koju se ne mo`e Dodao je da, kada su u pi- kte. Imamo neefikasno pra-
da tnih su di ja, vosu|e u BiH jer svake godine
te 101 stru~ni munalnih predmeta. ne ri je {e nih pre dme ta, ulagati prigovor. To je nedo- tawu kri vi ~ni re fe ra ti,
Tako je na kraju 2005. ukqu~uju}i komunalne. pustivo jer je Ustavom zaga- skoro svi sudovi su a`urni, ima sve vi{e nerije{enih
saradnik u predmeta, a uporedo se pove-
FBiH i godine ostalo nerije- Po mo }nik mi nis tra za rantovano da se svima mora a naro~ito Vrhovni sud RS,
pravosu|e u Vladi Republike dozvoliti pravo pravnog li- okru`ni sudovi Bawaluka, }ava broj sudija, a i vlade u
Doboj, Isto~no Sarajevo, Bi- BiH svake godine izdvajaju
jeqina i Trebiwe i tu nema sve ve}a i ve}a sredstva za
PRIVREDNI SUDOVI zabriwavaju}eg broja nerije- rad pravosudnih institucija
{enih predmeta iz ranijih - istakao je Selman.
Nikola Kova~evi} rekao je da je, ka- {le godine u RS po~eli da rade pri- godina. Dodao je da je o~igledno
da je rije~ o velikom broju nerije{e- vredni sudovi s ciqem ve}e efika- Mi nis tar prav de RS da se u ovoj godini mora pro-
nih predmeta, veliki problem i to snosti pravosu|a. Yerard Selman rekao je ra- na}i izlaz iz ove situacije.
{to je reformom smawen broj sudo- - Privredni sudovi rasteretili su ni je da se sva na go mi la na - Pravosu|e RS boqi je
va, tako da sada u RS ima 19 osno- sudove u Srpskoj preuzimawem dijela pi tawa i ne ri je {e ni pre - dio pravosu|a BiH i u Srp-
vnih sudova, pet okru`nih i predmeta, i posti}i }emo boqe re- dmeti ne mogu rje{avati sa- skoj izvr{na, zakonodavna i
Vrhovni sud RS. zultate od FBiH koja ih jo{ nema - mo prijemom novih sudija. sudska vlast apsolutno fun-
Nikola
Kova~evi} Dodao je i da su od maja pro- izjavio je Kova~evi}. - Dugo godina ve} predla- kcioni{u - smatra Selman.

Odjeqewe za harmonizaciju zakonodavstva RS sa propisima EU


RS uskla|uje akte sa zakonima EU Jedan provalnik u ku}u u ameri~koj saveznoj dr`avi Delaver
se napio i nije uspio da iza|e, pa je u pomo} pozvao policiju
BAWALUKA - Institu- NAJBOQE zul ta te u oblas ti us kla |i - Uskla|ivawe zakonodav- koja ga je uhapsila, prenose agencije.
cije u Republici Srpskoj sve
rezultate ostvarila vawa ostvarili Ministar- stva u RS po~elo je momentom Xon Fin~ (44) ve} je u aprilu 2010. godine provalio u tu ku-
vi{e i vi{e vode ra~una o us- stvo industrije, energetike i potpisivawa Sporazuma o sta- }u {to je navelo vlasnike da promijene brave, zbog ~ega su
kla|ivawu akata sa zakonodav- ministarstva ru dar stva, Mi nis tar stvo bilizaciji i pridru`ivawu. kqu~evi bili neophodni i da se brave otkqu~aju iznutra, da
stvom Evropske unije (acquis zdravqa i finansija zdravqa i socijalne za{tite, - U RS je uspostavqen pra- bi se iza{lo. Kako je navela policija, promijewene brave
communitaire), a kroz procedu- Ministarstvo finansija i vni i institucionalni okvir djelimi~no su doprinijele tome da Fin~ ostane zarobqen u
ru uskla|ivawa propisa i da- Re kli su to “Gla su Ministarstvo unutra{wih za obavqawe predmetnih po- ku}i.
vawa ocje ne o ste pe nu Srpske“ u Slu`bi za odnose s poslova - rekli su u Slu`bi slova i svako ministarstvo u Fin~ je u ku}u u kojoj nije bilo nikoga, u{ao kroz jedan od
uskla|enosti, u Odjeqewu za ja vno{ }u Mi nis tar stva za i dodali da republi~ki orga- Vladi RS ima organizacionu zadwih prozora, ostao nekoliko dana i popio pet boca al-
harmonizaciju zakonodavstva ekonomske odnose i regional- ni uprave aktivno rade na us- jedinicu koja se bavi evrop- koholnog pi}a, zbog ~ega je bio isuvi{e pijan da bi iza{ao
nu saradwu RS u okviru kojeg
RS sa propisima EU, od wego- kla|ivawu zakonodavstva sa skim integracijama - istakli istim putem, pa je pozvao policiju. Protiv Fin~a }e vjero-
vog osnivawa do danas, pro- djeluje Odjeqewe za harmoni- acquis communitaireom - isti- su u Ministarstvu ekonomskih vatno biti podignute optu`nice za obje provale, a za sada
zaciju zakonodavstva.
{lo je 325 nacrta, odnosno ~u u Ministarstvu ekonom- odnosa. nema naznaka da je anga`ovao branioca.
prijedloga zakona. - Do sada su najboqe re- skih odnosa. V. [.
6 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Vi{e prevezene robe i putnika


BAWALUKA - Obim prevezene robe u drumskom teretnom sao- - U putni~kom saobra}aju, za prvih jedanaest mjeseci 2010. go-

Dru{tvo bra}aju za prvih jedanaest mjeseci 2010. godine ve}i je za 1,3


odsto u odnosu na isti period 2009. godine, dok je pre|eni put
vozila ve}i za 8,3 odsto, podaci su Zavoda za statistiku RS.
dine, pre|eni put vozila u odnosu na isti period 2009. godine,
ve}i je za ~etiri odsto, dok je broj prevezenih putnika ve}i za
19 odsto - podaci su Zavoda za statistiku RS. T. [.

Zavod za statistiku RS Aktivirao se novi grip u Republici Srpskoj


Mawe turista
BAWALUKA - Republiku Srpsku je, prema podacima Za-
voda za statistiku RS, u novembru pro{le godine posjeti-
lo 18.233 turista, {to je u odnosu na oktobar iste godine
mawe za 15,2 odsto.
- U novembru je ostvareno 43.796 no}ewa, {to je u odnosu
na oktobar mawe za 19,5 odsto - navodi se u izvje{taju Zavo-
da za statistiku RS. Dvije osobe nalaze se na
Broj dolazaka u novembru 2010. godine, u po re|ewu sa
istim mjesecom 2009. godine ve}i je za 25 odsto, dok je respiratoru u Jedinici
broj no}ewa za isti posmatrani period ve}i za 33,4 od- intenzivne medicine KC
sto. Bawaluka, dok su dvije mla|e
Od ukupnog broja turista koji su posjetili Srpsku, 11.596
je doma}ih turista, dok je stranih posjetioca 6.637. osobe hospitalizovane u
T. [. Klinici za infektivne
bolesti, saop{teno iz
Fond zdravstvenog osigurawa RS Ministarstva zdravqa
FOTO: ARHIVA
Ugovori sa vi{e od PI[E: DRAGANA KELE^
draganak@glassrpske.com
Dijagnoza postavqena na osnovu klini~kih znakova i brzih testova
- Dijagnoza je postavqena na osnovu Portparol ovog centra Biqana Jan-
270 privatnih ustanova BAWALUKA - U Srpskoj su regis- klini~kih znakova i brzih testova. U
jednom slu~aju je potvr|ena u Institutu
dri} je rekla da su oba pacijenta iz Sara-
jeva, te da je u proteklih nekoliko dana u
BAWALUKA - Fond zdrav- potpisane ugovore, najvi{e trovana ~etiri nova slu~aja oboqelih
od gripa H1N1, od kojih su dvije osobe za imunologiju i virusologiju “Torlak” ovom Klini~kom centru pove}an broj pa-
stve nog osi gu rawa Repub- je pri va tnih apo te ka i to iz Beograda, dok su ostali uzorci po- cijenata sa respiratornim oboqewima, a
na respiratoru u Jedinici intenzivne
like Srpske ima potpisane vi{e od 150, sa kojima je u slati na dodatnu potvrdu - isti~e se u svi oboqeli kod kojih postoji sumwa da su
medicine Klini~kog centra Bawaluka,
ugovore sa vi{e od 270 pri- 2005. go di ni bi lo tek pet
dok su dvije mla|e osobe hospitalizova- saop{tewu ministarstva. zara`eni virusom H1N1 zadr`avaju se u
vatnih ustanova, a u odnosu ugovora, zatim sa privatnim I u Klini~kom centru Univerziteta bolnici i upu}uju na testirawe.
ne u Klinici za infektivne bolesti.
na period od prije pet godi- bolnicama i specijalisti- u Sarajevu potvr|eno je da je kod dva pa-
Saop{teno je ovo u petak iz Minis-
na, broj ovih ugovora pove- ~kim ordinacijama, i to 61 cijenta registrovan virus gripa H1N1. U SARAJEVU
preminuo
tarstva zdravqa i socijalne za{tite RS.
}an je 13 puta. ugovor, dok ih je prije pet
Re kla je ovo “Gla su godina bilo samo dva - ista-
Simptomi {ezdesetpetogodi{wak
Srpske” por tpa rol Fon da kla je Du{ani}eva i dodala
zdravstvenog osigurawa Re- da je 60 ugovora potpisano i Iz Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite RS podsje}aju stanovnike da ako pri- Kako prenose agencije, {ezdesetpe-
publike Srpske Ni ko li na sa proizvo|a~ima i isporu- mijete bla`e simptome gripa, poput grebawa u grlu, suvog nadra`ajnog ka{qa, cu- togodi{wi mu{karac umro je u srijedu
Du{ani}. ~iocima ortopedskih i dru- rewa iz nosa, kijavice, lako do umjereno povi{ene temperature ispod 38,5 stepeni u Op{toj bolnici “Prim. dr Abdulah
- Me|u zdravstvenim usta- gih pomagala. Celzijusa ili malaksalost, ostanu kod ku}e, miruju u izolaciji, sve do potpunog opo- Naka{“ u Sarajevu od posqedica gripa
novama sa kojima Fond ima D. K. ravka, uz maksimalno ograni~avawe svih ku}nih i drugih kontakata. H1N1.
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 7

Zahla|ewe sredinom idu}e sedmice


BAWALUKA - Meteorolozi za vikend predvi|aju temperature do deset stepeni.
15 stepeni Celzijusovih, a toplo vrijeme u Srpskoj zadr`a}e se - Od srijede se mo`e o~ekivati zahla|ewe i temperature izme|u
do sredine idu}e sedmice. minus jedan i osam stepeni Celzijusovih. U pojedinim dijelovima
- Za vikend na jugu Srpske bi}e prete`no do potpuno obla~no, a Srpske u utorak i srijedu do}i }e i do padavina, a razvedra-
u jugozapadnom dijelu mogu}a je slaba ki{a - isti~u meteorolozi vawe i toplije vrijeme o~ekuje nas ve} krajem idu}e sedmice -
i dodaju da }e temperature po~etkom idu}e sedmice biti iznad ka`u meteorolozi. N. L.

SPC i pravoslavni vjernici u Srpskoj i FBiH proslavili najradosniji hri{}anski praznik

Radost Bo`i}a u srcima


svih qudi dobre voqe
Mostarski Srbi ovogodi{wi Bo`i} Trodnevno
proslavili radosnije nego ranijih slavqe
godina, jer je s wima vladika Grigorije. SPC i weni vjernici
Liturgiji u Sabornoj crkvi u Sarajevu Bo`i} slave tri dana,
koji su u wenom bogoslu-
prisustvovali uglavnom stariji vjernici `benom kalendaru
PI[U: MARINA ^IGOJA i {to nas uvijek ~ini svojima obiqe`eni crvenim slo-
marinacigoja@glassrpske.com - rekao je mitropolit Nikolaj. vom. Drugi dan Bo`i}a je
@EQKA DOMAZET Me|u vjernicima koji su Sabor Presvete Bogoro-
glasss@teol.net bili u sarajevskoj Sabornoj dice koji Crkva posve}u-
crkvi bio je i Jovo Quboja ko- je Bogomajci u znak
SARAJEVO, BAWALUKA ji je ovaj Bo`i} proveo u krugu zahvalnosti {to je rodi-
- Srpska pravoslavna crkva i porodice i prijateqa. la Spasiteqa, dok se
weni vjernici {irom Repu- - Ima dosta razlike u pro- tre}eg dana slavi Sveti
blike Srpske i Federacije slavi Bo`i}a danas i prije arhi|akon Stefan.
BiH proslavili su u petak rata. Nije vi{e kao {to je bi-
naj ra do sni ji hri{ }an ski lo. Bo`i} su mi i ove godine bre voqe, a naro~ito onih ko-
praznik Bo`i} - dan ro|ewa ~estitali prijateqi i Hrvati jima je data odgovornost da up-
Isusa Hrista. i mu sli ma ni. Me |u tim, ko - ravqaju na{om otaybinom i
U crkvama su slu`ene svete m{ijski odnosi koji su nekada ~uvaju je i zala`u se za weno
arhijerejske liturgije, pro~i- bili na Kova~ima, gdje `ivim, Vladika Grigorije slu`io liturgiju u Staroj crkvi u Mostaru FOTO: SRNA blagostawe.
tana je Bo`i}na poslanica vi{e nisu kao nekada. Srba - Ro|en je od Presvete Djeve
SPC, a ve~e uo~i Bo`i}a is- - Danas se pozdravqamo ra- kim stvoriteqem i sa Duhom liturgiju u Sabornom spomen- Marije i u jaslama vitlejemske
ima da le ko mawe u ci je lom dosnim i ~udesnim pozdravom svesvetim `ivotvornim - re- hramu Ro|ewa presvete Bogoro-
pred crkava tradicionalno su kvartu - kazao je Quboja. {tale bio polo`en i time poka-
paqeni badwaci. “Hristos se rodi“ i odgovara- kao je vladika Grigorije. dice u Bijeqini. zao skromnost `ivota. Ro|en je i
Mitropolit dabrobosan- mo “Vaistinu se rodi“. Kada Wegovo preosve{tenstvo time je ispunio zapovijest Bo-
PRAZNIK ka`emo “Hristos se rodi“ zna- vla di ka bawalu ~ki Je frem LITURGIJI
ski Nikolaj uz saslu`ewe sve-
{tenstva slu`io je na Bo`i}
da svakome da vi{e mo da se rodio spasiteq svije- slu`io je u pono} u Sabornom u Sarajevu
`iju o ra|awu, a na{e majke, na-
`alost, danas ubijaju `ivu
svetu arhijerejsku liturgiju u vjere i nade ta, spasiteq na{ih `ivota, hra mu Hris ta Spa si teqa u
prisustvovao mali nero|enu djecu u utrobi svojoj, a
spasiteq na{eg bi}a, spasi- Bawaluci svetu arhijerejsku
Sabornoj crkvi Presvete Bogo- Mos tar ski Srbi ovo go - teq cijelog svijeta. Sin Bo- liturgiju, uz saslu`ewe vi{e broj vjernika Bog zapovijeda - ra|ajte se, mno-
rodice u Sarajevu. Liturgiji u di{wi Bo`i} proslavili su, `ite se, napunite zemqu i vla-
ovom pra vo sla vnom hra mu u `iji postao je sin ~ovje~iji sve{tenika i |akona. Poslije dajte wome. Svjesno kr{ewe
kako ka`u, radosnije nego ra- radi nas i na{eg spasewa. Za- liturgije vladika Jefrem je Vladika Vasilije je na naj-
centru Sarajeva, koji se jo{ nijih godina, jer je s wima zakona Bo`ijeg ne donosi nam
uvijek obnavqa, pored uglavnom to je, bra}o i sestre, to takva ~estitao Bo`i} tradicional- radosniji pravoslavni pra- sre}u, mir i zadovoqstvo - rekao
vladika zahumsko-hercegova~ki radost, zato je takav praznik i nim pozdravom “Mir Bo`iji - znik vjernicima poru~io da,
starijih vjernika iz Sarajeva i i primorski Grigorije. Vladi- je vladika Vasilije.
Isto~nog Sarajeva prisustvo- toplina ovog praznika, jer ~o- Hristos se rodi“ za`eqev{i slijede}i Hristov primjer, Liturgiju u sabornom hra-
ka Grigorije u Mostaru je u vjek vi{e nije sam, nije sam da ovaj praznik da svakome vi- `ive u skromnosti `ivota, u
vao je i nadbiskup vrhbosanski Staroj crkvi slu`io bo`i}nu mu Svetog Preobra`ewa Go-
monsiwor Vinko Puqi}. pred smr}u, ~ovjek nije sam na {e vjere, optimizma i nade u kojem je i wegov pravi smisao. spodweg u Trebiwu slu`ilo je
svetu arhijerejsku liturgiju uz zemqi, ~ovjek je spojen sa `i- savla|ivawu svih isku{ewa i Vladika Vasilije po`elio je u
- Hri{}anske crkve veoma saslu`ewe mostarskih sve{te- sve{tenstvo hrama, a na~al-
su bliske jedne drugima i to je votom i sa tvorcem `ivota, sa pote{ko}a. poslanici da radost i ovog Bo- stvovao je umirovqeni episkop
nika. Bogom `ivim, sa Ocem nebes- Sveta liturgija slu`ena je `i}a grije srca svih qudi do-
ono {to nas uvijek objediwuje Atanasije.
i u crkvi Svete trojice u Pri-
jedoru, uz prisustvo brojnih
vjernika. PATRIJARH IRINEJ
Najradosniji hri{}anski
praznik Bo`i} sve~ano i u du- Proslava Bo`i}a, najrado- - Bo`i} je praznik mira,
hu pravoslavne tradicije pro- snijeg doga|aja u hri{}anskom qubavi, pra{tawa i mi-
slavqen je i u jugozapadnom svijetu, po~ela je u pono} rewa, sloge i jedinstva -
dijelu RS. U svim hramovima prvom bo`i}nom liturgijom poru~io je patrijarh srpski
slu`ene su bo`i}ne liturgije, u Hramu Svetog Save u Beo- Irinej u Bo`i}noj poslani-
kojima je prisustvovao veliki gradu, koju je slu`io patri- ci i pozvao sve vjernike
broj vjernika. jarh srpski Irinej. Liturgiji da `ive u duhu tih darova i
Sve~ano je bilo i na po- je prisustvovao veliki broj vrijednosti. Patrijarh je
dru ~ju Sem be ri je. Wego vo vjernika, a ~as ro|ewa Isusa ukazao na zna~aj porodice,
preosve{tenstvo episkop zvor-
Hrista oglasila su zvona sve- kao jezgra u kome se ostva-
ni~ko-tuzlanski Vasilije slu-
tosavskog hrama. ruje “puno}a Tajne qubavi“.
`io je sve tu ar hi je rej sku
Badwi dan u Bawaluci FOTO: A. ^AVI]
Drugi talas sni`ewa u buticima {irom Republike Srpske Vijesti
Odje}a i obu}a do 70 odsto jeftiniji Zdravstvena za{tita
Pravo ima
BAWALUKA - Drugi talas za 30 odsto. sni`ewu ko{taju 29,90 maraka, 6,90 maraka. `ewe, te su svi zimski artikli 66,05 odsto
sni`ewa zahvatio je ve}inu bu- - Imamo i rasprodaju ra- dok se haqine od satena mogu - Najvi{e se prodaju zim- sni`eni od 50 do 70 odsto, dok
tika i prodavnica odje}e i znih artikala po cijenama ni- kupiti od 19,90 pa navi{e - ka- ski yemperi, koji se mogu ku- je butik “Hepening” obradovao
nezaposlenih
obu}e {irom Srpske, tako da je `im ~ak i do 80 odsto - kazala zala je {ef prodaje robne ku}e pi ti ve} za 19,90 ma ra ka - svoje vjerne kupce sni`ewem SARAJEVO - Pravo na
veliki broj radwi svoje arti- je menayer prodaje “^arapka” “Damjan” Sla|ana Mudrini}. istakla je Adrijana Vukoman od 50 odsto. zdravstvenu za{titu u novem-
kle snizio i do 70 odsto. Dijana [eva. iz “Manga”. U prodavnicama obu}e, se- bru pro{le godine ostvarilo
Mnogi butici omogu}ili Ve li ko sni `ewe je i u SNI@EWA Prema rije~ima trgovaca, zonska obu}a, ~izme i gojzerice je 342.835 lica ili 66,05 odsto
su svojim kupcima da pojedine bawalu~koj robnoj ku}i “Da- znatno uti~u na sni`ewa znatno uti~u na pove- sni`ene su za 20 odsto, dok je u ukupno registrovanih nezapo-
sezonske artikle kupe po cije- mjan”, gdje je jesewa i zimska pove}awe prodaje }awe prodaje, naj~e{}e zim- prodavnici sportske opreme slenih u BiH, podaci su Agen-
nama ni`im od 50 do 70 odsto. kolekcija jeftinija do 70 od- skih jakni i kaputa, jer se u “Davids” u Fo~i sva sezonska cije za rad i zapo{qavawe
U bawalu~kom butiku “^a- sto. U butiku “Mango” novogo- ovom periodu mogu kupiti upo- odje}a na sni`ewu od 50 odsto. BiH, prenose portali. U no-
rapko” ka`u da imaju veliki - Majice se mogu kupiti di{we sni`ewe je do 50 odsto, la cijene nego po~etkom okto- I u Pri je do ru su za - vembru je nov~anu naknadu ko-
broj mu{terija koji mogu da ku- ve} od 6,90 maraka, haqine ko- tako da se zimski kaputi mogu bra. biqe`ena ve}a sni`ewa cije- ristilo 7.157 lica ili 1,38
pe cipele po cijenama ni`im {taju oko 14,90, a farmerke kupiti za oko 120 maraka, far- Bu tik “[er pas” u Fo ~i na. odsto ukupnog broja nezapo-
do 40 odsto, te torbe jeftinije 19,90 maraka. Zimske jakne na merke ve} od 16,90 te majice od pripremio je specijalno sni- D. K. slenih.
8 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

U fabrici za pocin~avawe trinaesta plata


SREBRENICA - Fabrika za pocin~avawe iz Poto~ara kod javile su agencije.
Srebrenice najuspje{nije je preduze}e u ovoj op{tini, ali Radnici su izuzetno zadovoqni jer skoro redovno prime i
Panorama i u Republici Srpskoj u oblasti metalurgije i obrade me-
tala. Za izuzetne poslovne rezultate ova fabrika dobi-
tnik je dvije plakete Privredne komore Republike Srpske,
13. platu. Za pro{irewe proizvodwe i realizaciju sve
vi{e novih projekata predvi|eno je zapo{qavawe novih
radnika.

Zavod za transfuziju u Doboju

FOTO: S. SAVI]
Boro Gli{i}, vaspita~ u dje~ijem vrti}u “Na{a radost“ u Zvorniku
^lanovi xudo xijyxicu
kluba darovali krv
DOBOJ - [est ~lanova yudo yijuyicu kluba Jedinstvo
iz Doboja darovali su krv za potrebe Zavoda za transfuzi-
ju pri Op{toj bolnici “Sveti apostol Luka“ u ovom gradu,
javila je Srna.
Dobrovoqnim davaocima ove dragocjene te~nosti zahvalila
je {ef Zavoda za transfuziju u Doboju Mira Vasi} koja je is-
takla da je darovana krv zna~ajno popunila zalihe Zavoda i
Op{te bolnice, kao regionalne medicinske institucije.
Dobojski yudo yijuyicu klub osnovan je 4. oktobra 2009.
godine i wegovi ~lanovi nastupali su pojedina~no ili
ekipno na doma}im i inostranim, kao i me|unarodnim ta-
kmi~ewima, na kojima su osvojili oko 350 medaqa, me|u ko-
jima je vi{e od pola zlatnih.

SO Kotor Varo{
Usvojen plan ulagawa
KOTOR VARO[ - Poslije ka. U strukturi projekata 49
usvajawa buyeta za 2011. go- se odnosi na puteve i mosto-
di nu i Stra te gi je ra zvo ja ve, 35 na vodovode i kanali-
op {ti ne do 2020. go di ne, zaciju, 23 na rekonstrukciju Omiqeni vaspita~
odbor ni ci Skup {ti ne op - objekata. U oblasti kulture sa mali{anima
{tine su na posqedwoj sje- i turizma ima 21 projekat,
dnici jednoglasno usvojili 12 se odnosi na rasvjetu i
Program kapitalnih inves- elektrifikaciju, 11 privre-
Boro Gli{i} ima zanimawe kojim se mu{karci rijetko bave, vaspita~ je u
ticija do 2015. godine. du i poqoprivredu i deset
- Lis ta obu hva ta 161 in - ostalih projekata - rekla je
vesticioni projekat ukupne koordinator Programa Vi- pred{kolskoj ustanovi. Posao radi sa najve}im zadovoqstvom, a ni poslije
vrijednosti 56.180.157 mara- dosava Tepi}. D. K.
~etrnaesto~asovnog radnog dana sa djecom ne osje}a umor
PI[E: SLOBODANKA SAVI]
Mati~ni ured op{tine Prijedor krozrs@glassrpske.com
opredijelila za ovaj posao, na~in da imitiraju. Radim sam po~eo da pravim slike
ali kako re~e, qubav je samo sa djecom u redovnom borav- od slame, ikone u duborezu.
Broj beba raste, ZVORNIK - Boro Gli- osnova na koju treba dodati ku, potom u igraonici, a on- Na kar to nu sam “do kto ri -
{i} je vaspita~ u dje~ijem pu no strpqewa, umi je }a, da od po la se dam do po la rao“, ali ne ma ma te ri ja la
a brakova opada vrti }u “Na {a ra dost“ u znawa, ma{te... de vet sa dva dje ~a ka kod koji je neupotrebqiv, ja sam
Zvorniku. Ovim poslom ba- wihovih ku}a, tako da sam sa i od pivskih ~epova pravio
vi se ve} 25 godina i prema MA[TOVITOST djecom od sedam do 21 ~as, figure - napomiwe Boro.
wego vim po da ci ma pri je i spretnost ali ne osje}am umor - isti~e Mnogo toga je i u vrti}u
rata bio je me|u samo pet prenosi na djecu Boro. osmislio i uradio, a svira
mu{karaca u ne kada{woj Bo ro je odu vi jek bio i na harmonici, u frulu, na
Jugoslaviji koji su direk- umjetni~ka du{a, a kroz po- gitari, pjeva, glumi, pi{e.
tno radili sa djecom. - Nastojim da dio svoje sao kojim se bavi sve to mo- - Kad sam na godi{wem
- Da nas u Re pu bli ci kreativnosti prenesem i na `e da izrazi. odmo ru oko 40 da na pro ve -
Srpskoj ima {est ili sedam dje cu, mi slim da i uspi je - - Najprije sam volio da dem u Be ~i }i ma, gdje sam
mu{karaca koji rade u vrti- vam, jer kada ne{to radim, pravim figure od {kolske upoznao neke qude kod kojih
}ima, a kada bih ponovo bi- radim pred wima, a oni to krede, gdje mi je igla bila imam smje{taj i hranu, a za-
Ro|eno 899 beba FOTO: ARHIVA
rao, iza brao bih ba{ ovo poku{avaju na ovaj ili onaj je di ni alat. Po sli je to ga uzvrat radim na recepciji
za ni mawe. Sre }an sam ~o - ili kao no}ni ~uvar. Vrije-
PRIJEDOR - U Prijedoru je pro{le godine ro|eno 899 vjek. Ne mogu pro}i ulicom me ko je ta mo pro ve dem ko -
beba ili za 29 vi{e nego 2009. godine. U prijedorskoj Op- a da me ne susretne toliko
Nije lako sa djecom ristim da pi{em pjesme, da
{toj bolnici ro|eno je 898 djece, jedno dijete ro|eno je u ku- djece, pritr~e, zagrlimo se, pra vim fi gu re u drve tu,
}i u Qubiji, a u mati~nu kwigu ro|enih upisano je pro{le Kroz ovaj posao ~ovjek mo`e da poka`e svoju kreativnost
poqubimo. ^ovjeku je puno i sposobnosti, ali je i izuzetno te{ko, jer nije lako raz- prire|ujem sa prijateqima
godine ukupno 1.350 beba ili za 40 mawe nego 2009. godine. srce, jer znate da ste uspjeli poetske ve~eri - ka`e Boro,
Prema podacima op{tinskog Odsjeka za op{tu upravu, govarati sa djecom. Djeca osjete kad ne{to ne radite is-
u tom poslu - ka`e Boro. pravno, isprave vas, podsjete, zapravo, trebate govoriti ko ji sves tranost izra `ava
pro{le godine su 452 djeteta naknadno upisana u mati~nu Qubav prema djeci ga je na poslu, ali i na odmoru.
kwigu ro|enih po rje{ewu suda i ro|ewa u inostranstvu, wihovim jezikom da bi razumjeli i oni vas i vi wih.
dok je ta brojka 2009. godine bila 520.
Problemi Komunalnog preduze}a “Vodovod“ iz Prwavora
Broj sklopqenih brakova u stalnom je padu: u 2008. godini

Gubici dostigli milion maraka


brak je u Prijedoru sklopilo 714 parova, u 2009. wih 654, a
u 2010. godini 426. S. T.

Obradovana porodica iz Kukuqa potra`ivawa od korisnika izme |u 15.000 ma ra ka i Prwavor Darko Toma{ re-
PRWAVOR - Ukupni gu-
Sportski menaxer bitak Komunalnog preduze-
}a “Vodovod“ iz Prwavora
usluga, rekao je Srni dire-
ktor ovog pre du ze }a \u ro
20.000 maraka - rekao je Bu-
ni}.
kao je da je u protekle dvije
go di ne odbi jao zah tje ve za
darovao poklone za Xombe dostigao je iznos od milion
ma ra ka, od ~e ga je oko
Buni}.
On je do dao da se pro -
TOMA[ pove }awe ci je ne vo de sma-
tra ju }i ih neo prav da nim
SRBAC - I ovog puta pred {tine, unio je bar na trenu- 400.000 ma ra ka ne na pla }e - cjewuje da }e gubitak za pro- odbio pove}awe zbog ekonomskih uslova `i-
bo`i}ne praznike, kao i ne- tak ra dost u skro mni dom n i h {lu go di nu izno si ti od cijena vode vota stanovnika.
koliko ranijih godina, do- ove peto~lane porodice. Pa- 150.000 ma ra ka do 200.000 - Ako isti zahtjev dobi-
bri qudi ni su za bo ra vi li vle, ko ji je “gla va ku }e“, maraka. On o~ekuje da }e, nakon jem u nekoliko idu}ih mjese-
siroma{nu porodicu Yomba stoodstotni je ratni vojni - Osno vni pro - {to je stupio na snagu Za- ci, po no vo }u ga odbi ti -
iz Kukuqa, kod Srpca, javile invalid, dva puta rawavan u Vi{ak radnika blem u poslovawu je kon o prenosu prava svojine naglasio je Toma{.
su agencije. otaybinskom ratu, a da jedna cijena vode koja je na kapitalu Srpske na jedi- On ka`e da }e u idu}ih 30
Spor tski me nayer i vla - ne sre }a ne do la zi ni ka da za oko 30 od sto nice lokalne samouprave u dana, u skladu sa ovim zako-
snik pro fe si onal nog bo - sama, pokazala je i iznena- Predsjednik Skup{tine op{tine mawa od re al ne pre du ze }i ma ko ja obavqaju nom, uslijediti postupak pro-
kser skog kam pa “Crve na dna smrt su pru ge Gor da ne Prwavor Brano @uni} smatra da je cijene, zbog ~e- ko mu nal nu dje la tnost, sa - mjene vlasni~ke strukture u
zvi jez da“ iz Gra di {ke prije sedam godina. Od tada komunalno preduze}e optere}eno du- ga nam za pokri- radwa sa pred sta vni ci ma komunalnom preduze}u, tako
Qubomir Beli Vidovi} po- on vodi brigu o djeci Dra- govima i vi{kom radnika. U preduze- }e osno vnih lo kal ne vlas ti bi ti boqa da }e umjesto Akcijskog fon-
klonima, me|u kojima se na- ga nu (19), te ma loqe tnim }u “Vodovod“ iz Prwavora tro{kova svaki nego do sada. da, op{tina Prwavor imati
{lo i prase na ra`wu, kao Dejanu (13), Koviqki (12) i zaposleno je 47 radnika i dva pri- mjesec nedostaje Na ~el nik op {ti ne natpolovi~no u~e{}e.
i osnovne `ivotne potrep- Velimiru (9). pravnika koje finansira Vlada RS.
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 9

Pijukali najmla|i stanovnici Srpca


SRBAC - Oko stotinu mali{ana i wihovih roditeqa okupilo Pijukawe za najmla|e je organizovano i tokom ve~erwe slu`be
se na Badwi dan u Dje~ijem vrti}u “Na{a radost“ Srbac na u pravoslavnom hramu u izgradwi Vaskrsewe Gospodwe u
tradicionalnom pijukawu koje je organizovao Omladinski sa- Srpcu, kao i u hramu Preobra`ewe Gospodwe u Razboju kod
vjet op{tine Srbac. Tom prilikom je prire|en i zabavni pro- Srpca, gdje se okupilo vi{e od stotinu mali{ana iz Lijev~e
gram u kojem su u~estvovali amaterski glumci iz Bawaluke. poqa. D. J.

Dra{ko [kori} iz Bijeqine hobi pretvorio u zanimawe

Neimar napravio muzej


Za svaki predmet vezala me neka
uspomena za moje djetiwstvo i mladost @eqa
ili za ~ovjeka kojem je pripadao. Dra{kova velika `eqa
Odlu~io sam da izgradim pomo}ni jeste da wegova akti-
objekat u dvori{tu u kojem }e biti vnost podstakne i druge
da sa~uvaju dio naci-
prostor za te stvari, rekao [kori} onalne ba{tine.
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] Dra{ko [kori} je po~eo sa- - Moderna vremena nose
krozrs@glassrpske.com kupqati sta re pre dme te u nove obi~aje i upotrebne
BI JEQINA - [ez de - svom selu: namje{taj, alatke, stvari, ali ne bi treba-
se t o go d i { w i Dr a { ko oru|e, kwige, odje}u, foto- lo da se niko stidi opa-
[ko ri} iz se la No vi kod grafije i sve {to je nekada naka, pluga, motike,
Bi jeqine sko ro sav ra - u ovom dijelu Republike Sr- posteqe od kudeqe, bije-
dni vi jek pro veo je u gra - pske bilo u upotrebi. Malo- lih lanenih ko{uqa,
| e v i n a r s t v u . Slo v i z a po ma lo pa se to ga dos ta fewera i svega drugog
vje {tog i do brog maj sto - nakupilo. bez ~eka ranije nije mo-
r a i po no s i se { t o j e - Za svaki predmet veza- glo da se `ivi - rekao je
ozi dao na de se ti ne no vih la me neka uspomena za moje Dra{ko.
ku}a i drugih zgrada. djetiwstvo i mladost ili za ratarskim oru|em - isti~e
Ovaj ti hi i vri je dni ~o - ~o vje ka ko jem je pri pa dao. ponosno ovaj zaqubqenik u
vjek zna i dru ge za na te Odlu ~io sam da iz gra dim starine.
s r o d ne sa g r a | e v i n a r - pomo}ni objekat u dvori{tu Dra{ko [kori} u svom muzeju FOTO: T. NESTOROVI] Wegov hobi je ve} pos-
stvom i u wima je po ka - u kojem }e biti prostor za
zao umi je }e. te stvari, a u drugom dijelu dnevni boravak i kupatilo. sam stvari kako bi bile {to To rje {ewe je bi lo je - tao zanimawe. Htio ili ne,
Pri je de se tak go di na da bude kuhiwa, trpezarija, Konsultovao sam se sa qudi- pre gle dni je - obja{wava dnostavno. Iselio je poro- vi {e odus ta jawa ne ma.
ma iz muzeologije i svrstao Dra{ko. di cu iz onog stam be nog Wegov mu zej je na gla su i
Odmah je po~eo da stvara dijela nove zgrade i prese- ~esto ima posjetilaca. Selo
rodoslov familije [kori}. lio je u ve li ku po ro di ~nu Novi je na sredokra}i izme-
Osnova za to bili su zapisi ku}u. Prostor je preuredio |u Bi jeqine i Br~kog, a
wegovog pretka, sve{tenika i tako pro{irio muzej. uvr{teno je i u turisti~ku
u Vr{anima. U centralnom ponudu Semberije.
dijelu porodi~nog stabla je MUZEJ - Ako bude trebalo, do-
ikona svetog Jovana, krsne uvr{ten u turisti~ku gra di }u jo{ pros to ra da
slave [kori}a. ponudu Semberije izlo`im sve predmete koje
- Ve }e poqo pri vre dne sam dobio. Posjedujem dosta
alatke i oru|a sam za{titio veoma starih kwiga, foto-
i postavio u dvori{te. Vre- - Prvo je trebalo da ure- grafija, alatki, namje{taja
menom se pronio glas o mo- dim starinsku sembersku so- i odje}e. ^ini mi se da ne-
me mu ze ju. Po ~e li su bu jer za to imam svaki dio ki od tih predmeta jo{ jedi-
pristizati pokloni dobrih namje{taja i opreme. Onda no pos to je u mom mu ze ju.
qudi, pa je prostorija bila sam po~eo da izla`em osta- Sa~uvao sam ih od zaborava.
pre ti je sna za sve wih. Ne le predmete, pa je sada moj Posebno me raduje to {to u
`elim da se odvojim ni od mu zej na vi {e od sto ti nu muzej dolaze djeca i mladi.
jednog od wih, pa sam morao kvadratnih metara pod kro- Imam uvijek vremena da im
na }i no vo rje {ewe - ka `e vom i sko ro ci je lo dvo ri - po ka `em sve {to `e le da
Dra{ko. {te sa ma{inama, alatima i vide - isti~e [kori}.
Muzej prepun starina

Stana Stupar, jedna od najuspje{nijih prijedorskih poqoprivrednika Vijesti


Sladak `ivot od proizvodwe jagoda Zvornik
Uru~eni
PRIJEDOR - Kao i sve poqoprivrede i te kako mo`e
`ivjeti samo treba imati ja-
svoje, ona se ne predaje.
- Uprkos svemu, ja idem
go di ne plod uni {ti la po -
plava. Nisam se predala, za-
vi zahvaquju}i pomo}i poro-
dice.
bo`i}ni
dru ge vrste proi zvodwe, i
ulagawe u poqoprivredu je ku voqu potvr|uje primjer ove daqe i u ovoj godini }u po- sa di la sam 6.000 sa dni ca - Mom su pru gu i me ni darovi
rizik, jer rod zavisi koliko vri je dne `e ne, ko ja se ve} novo uzgajati jagode kao i do jagode i nadam se da }e biti mno go po ma `u dva si na i ZVORNIK - Predstavnici
od truda, toliko i od vremen- osam godina bavi uzgojem ja- sada na povr{ini od tri du- boqe - istakla je Stupareva. dvije snahe. Osim uzgojem ja- Osnovne muzi~ke {kole iz
skih prilika. Jedna od hra- gode i koja se na kraju pro{le numa. Sve do sada prinosi su Stana isti~e da sav po- go da, ba vim se jo{ i Zvornika uru~ili su bo`i}ne
bri jih pred sta vni ka godine na{la me|u devet naj- bili dobri, ali je pro{le sao uspijeva uspje{no da oba- sviwogoj stvom, a i tu ima paketi}e za 37 djece u
pri je dor skih poqo pri vre - boqih poqoprivrednih proi- mno go po sla, {to bez po - zvorni~kom nasequ Karakaj,
dnika koja budu}nost vidi u zvo |a ~a u pri je dor skoj dr{ke porodice ne bih uspje- koje je pretrpjelo velike
proizvodwi hrane je Stana op{tini, za {ta je nagra|ena la da za vr{im - re kla je {tete od nedavnih poplava.
Stupar iz prijedorskog sela sa hiqadu maraka. Stupareva. Vr{ilac du`nosti direk-
Rasavci. Stana nagla{ava da se od tora ove {kole @elimirka
Da se od ZASADILA poqoprivrede mo`e `ivjeti, Malovi} rekla je da je novac
6.000 sadnica ali isti~e da je {teta {to prikupqen na tradicional-
jagode nema vi{e uzgajiva~a jagode. nom novogodi{wem koncertu,
- [te ta je sa mo {to u koji je ovog puta imao human-
Potkozarju nema vi{e uzgaji- itarni karakter.
Sadnice Ima la je dva va~a jagode jer odavde qudi - Na koncertu je
uspje{na ~etvoro- idu u Topolu kod Gradi{ke prikupqeno oko 190 maraka
Stupareva isti~e da je sadni mate- godi{wa ciklu- po ja go du. Ta mo ni su boqi
koje je publike donirala, dok
rijal za ovu godinu uzela iz Hercego- sa u proizvodwi uslo vi za uz goj ja go de, ali
je Sindikalna organizacija
vine, a u pitawu su italijanske jagode. Iako je, ~ini se da su hrabriji da se
{kole dodala jo{ 60 maraka,
sadnice koje su se do sada dobro po- ka`e, godina ko- u ova te{ka vremena zadu`e
od ~ega su kupqeni bo`i}ni
kazale. Ostalo je do prirode i vre- ja je iza nas uze- i otpo ~nu sop stve ni ma li
paketi}i za ovu djecu - rekla
menskih uslova koji }e uticati na la svoj da nak, a biznis - ka`e Stupareva.
je Malovi}eva. S. S.
ovogodi{wi prinos. po pla ve u~i ni le Marko Pavi} uru~uje nagradu Stani Stupar FOTO: S. TASI] S. T.
10 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: A. VASOVI]-MILKI]
Manifestacija u Petrovu Boja Gligorevi} omiqena
Progla{ewe najboqih medicinska sestra
sportista 28. januara u [amcu
PETROVO - Najboqi sportisti, sportski klubovi i
sportski radnici iz op{tine Petrovo u 2010. godini bi-
}e progla{eni na sve~anosti u Petrovu 28. januara, odlu~io
je Organizacioni odbor ove manifestacije, javila je Srna.
Najboqi }e biti izabrani predstavnici mu{kog i `en-
skog fudbala, ko{arke, karatea, yudoa, sportskog ribolova,
planinarstva i stonog tenisa.

Vasilije Peri}, na~elnik Ugqevika


Nastavqaju se projekti za
boqi `ivot stanovnika
UGQEVIK - Na ~el nik dina, godina krize, porasta
op{tine Ugqevik Vasilije nezaposlenosti, pada dru{-
Peri} izjavio je Srni da je tvenog bruto proizvoda. U
ciq op{tinske uprave da i takvim uslovima moramo na-
ove godine nastave s reali- }i mo gu }nos ti i na ~in da
zacijom velikog broja proje- racionalno koristimo sred-
ka ta ko ji }e uti ca ti na stva buyeta kako bismo uspje- Boja
poboq{awe kvaliteta `i- li da `ivot stanovni{tva Gligorevi}
vo ta sta no vni ka op {ti ne. u~inimo lak{im - rekao je
On je na gla sio da je ta ko Peri} i ocijenio da je up-
pla ni ran i buyet za 2011. rkos velikoj ekonomskoj kri-
godinu. zi, na po dru ~ju op {ti ne
- Eko no mis ti pro cjewuju Ugqevik ura |e no mno go u
da }e i 2011. biti te{ka go- 2010. godini.

Volim bicikl i wime idem do pacijenata kad god to vremenski uslovi dozvoqavaju.
Ne smetaju mi ni ki{a ni snijeg, samo da nije ba{ previ{e hladno i da nema
poledice, ka`e Gligorevi}eva
PI[E: ANGELINA kako to obi~no biva, ve} bi- na takmi~ewu iz terenskog kao po ro di ca. Oni su kao
VASOVI]-MILKI] moja djeca bez obzira na to
cikl, od kojeg se razdvaja sa- ra da prva sklo pi la ras -
krozrs@glassrpske.com
mo ka da su tem pe ra tu re klopqeni bicikl. ko li ko ima ju go di na. Naj -
[A MAC - Ne pos to ji ispod nule. sre}nija sam na svijetu kada
nijedan dan u godini, a po- - Volim bicikl i wime NIJE IMALA vidim da im je boqe - rekla
sebno u vrijeme praznika, idem do pacijenata kad god nijedan dan je sestra Boja.
ka da ne ki od te `ih bo le - to vre men ski uslo vi do - godi{weg odmora To je za pra vo i gla vni
snika na podru~ju op{tine zvoqavaju. Ne smetaju mi ni razlog {to nikada, za vrije-
[amac, ne ka`e rije~i po- ki{a ni snijeg, samo da nije me svog dugog radnog vijeka
put “hvala Bogu {to imamo ba{ pre vi {e hla dno i da Prema wenim rije~ima, ni je ko ris ti la go di{wi
na{u sestru Boju“. nema poledice - pri~a Boja. nijedan kvar ne bi mogao da odmor. A i {ta bi ra di la
Jer me di cin ska ses tra Ona ka`e da je usavr{i- je spri je ~i da sti gne do na wemu, pita se i odmah od-
Boja Gligorevi} je jedna od la i po pravqawe bi ci kla wenih pacijenata od kojih go va ra, da bi, gdje god da
onih di vnih qudi ko ji za pa je ~ak prije {est godina neke od wih obilazi i vi{e ode, samo razmi{qala o to-
svakoga imaju lijepu rije~, kada je sa {ama~kim poro- od 12 godina. me {ta rade pacijenti, dje-
izgovorenu blagim umiruju- di~nim timom bila na edu- - Navikli su na mene, a lu je li te ra pi ja i ima li
}im tonom, onim koji ola- ka ci ji u Ze ni ci osvo ji la i ja na wih. Dobro se razu- poboq{awa.
Lovci sa odstrijeqenim vukom FOTO: D. KEREZOVI] k{ava bol i zbog kojeg se i pumpu za duvawe guma, jer je mi je mo i fun kci oni {e mo - Vjerujem da bih cijeli
naj bo le sni ji ~o vjek osje }a dan telefonirala pa je onda
Uspjeh kotorvaro{kih lovaca zdravijim. i boqe bilo da nisam i{la
Bo ja ima 60 go di na i Ne}e u penziju na odmor. Ne znam {ta }u
Prvi lova~ki trofej naj sta ri ja je pa tro na `na kad odem u pen zi ju - ka `e
KOTOR VARO[ - ^lan kotorvaro{kog Lova~kog udru- sestra u ovom dijelu Posavi- Sestra Boja je zaposlena u Domu zdravqa u [amcu i pen- Boja.
`ewa “Uzlomac“ Radovan Luji} uspio je u lovi{tu Korda- ne. Go di na ma pu tu je iz je - zionerski dani se polako pribli`avaju. Vjeruje da }e i Ova divna `ena, koju u
~a da odstrijeli vuka, prvog ove godine. U grupi Mi}e dnog di je la op {ti ne u tada nastaviti da se brine o qudima, jer je na to navikla [amcu zovu an|elom, 2003.
Glamo~aka, koja zajedni~ki odlazi u lov vi{e od decenije drugi da bi ukazala pomo} od malih nogu. I tih godina, kao i sad bila je uvjerena da godine je dobila op{tinsko
pored Radovana jo{ su bili Borislav @ari}, Sr|an Marko- qudima koji je o~ekuju. je ro|ena da bude to {to jeste. Mladim qudima poru~uje priznawe za rad i humanost,
vi}, Bo{ko i Dragan Kne`evi}. No, ona kao pre vo zno da bez obzira na to za koji posao se opredijele neka im a prijeratnih godina i or-
Pred lovcima su se iznenada pojavila dva vuka. Prvi je pu- sredstvo ne koristi automo- na prvom mjestu bude misao da je smisao `ivota briga o den rada kao najboqi zdrav-
cao Markovi}, a zatim Luji} koji je uspio jednog vuka da po- bil ili bol ni ~ko vo zi lo, drugima. stveni radnik u Grada~cu.
godi, dok je drugi umakao u obli`wu {umu.
- Iako posjedujem nekoliko trofeja srne}e divqa~i, raduje
me odstrel prvog vuka u ovoj lovnoj sezoni. Odlu~io sam da
Boqi uslovi za pacijente na podru~ju Vlasenice
prepariram ko`u da bih imao i trofej odstrijeqenog vuka -
ka`e Radovan. Za ja~awe zdravstvene za{tite 600.000 KM
D. K. VLASENICA - Za obno- {tene ambulante porodi~ne Ministarstvo zdravqa je objektu Doma zdravqa, dok je
vu or di na ci ja po ro di ~ne medicine, kao i pedijatrija, obezbijedilo 11 ra~unara i opremu za podru~ne ambulan-
Op{tina Tesli} medicine u vlaseni~kom Do- ginekologija i laboratori- prate}u opremu za ordinaci- te obezbijedila Jedinica za
mu zdravqa i podru~nih am- ja, u zavr{noj fazi. je porodi~ne medicine koja ko or di na ci ju pro je ka ta u
Stipendije za 60 studenata bulanti bi}e ulo`eno blizu
430.000 maraka iz Razvojnog
PORODI^NE }e biti instalisana odmah
poslije zavr{etka gra|evin-
zdravstvu iz programa Svjet-
ske banke.
TE SLI] - Op {ti na Te - jeqeno djeci poginulih bo- fonda Republike Srpske te ambulante u skih ra do va u cen tral nom G. P.
sli} dodijeli}e stipendije raca i ratnih vojnih inva- oko 43.000 ma ra ka ko je su novom ruhu
za 60 studenata u akademskoj li da. Dje ca po gi nu lih obe zbi je di li re sor no Mi-
2010/2011. godini, za {ta je boraca i ratnih vojnih in- nistarstvo zdravqa i Jedi- On je rekao da su rokovi
u buyetu predvi|eno 200.000 va li da od prve do ~et vrte ni ca za ko or di na ci ju za zavr{etak radova “probi-
VOZILA
maraka. Na konkurs za dodje- godine te studenti bez oba
lu stipendija, kao i pretho- roditeqa dobi}e stipendiju
projekata u zdravstvu. jeni“ jer je preduze}e “Moja Lazi} je naglasio da je analizu vrijedan oko
dnih godina, javilo se dosta bez obzira na uspjeh i godi-
Direktor Doma zdravqa ku }a“ po ~e lo sa ra do vi ma Dom zdravqa pro{le godi- 35.000 maraka. Tuzlanski
vi{e studenata od predvi|e- nu studija. Za stipendirawe
u Vlasenici Rajko Lazi} re- ne{to prije kraja gra|evin- ne, uz finansijsku podr{ku Centar za razvoj i po-
nog broja. studenata u pro{loj godini
kao je Srni da je rekonstru- ske sezone. resornog ministarstva, ku- dr{ku i Rotari klub iz Tu-
Sti pen di je }e do bi ti 15 umjesto planiranih 170.000
kcija podru~nih ambulanti u - Ra do vi }e bi ti nas - pio vozilo za prevoz pa- zle obezbijedili su
stu de na ta prve go di ne, 25 ma ra ka po tro {e no je
Ti{~i, Cikotama, Mi{ari- tavqeni ka da to do zvo le cijenata na dijalizu terensko sanitetsko vozi-
druge i vi{ih godina, dok 210.000.
ma i Cerskoj zavr{ena, dok vremenski uslovi i bi}e u vrijedno 45.000 maraka i lo sa kompletnom opremom
}e 20 stipendija biti dodi- V. T.
su ra do vi na cen tral nom relativno kratkom roku za- aparat za biohemijsku vrijedno 38.000 maraka.
objektu, u kojem }e biti smje- vr{eni - rekao je Lazi}.
OGLASI GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 11
12 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 13
14 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

“Fejsbuk“ za devet mjeseci zaradio 355 miliona dolara


PALO ALTO - Dru{tvena mre`a “Fejsbuk“ za devet mjeseci cijalnim investitorima. Prema “Goldmanovim” dokumentima,

Biznis pro{le godine ostvarila je neto dobit od 355 miliona, uz


prihode od 1,2 milijarde dolara, objavila je investiciona
kompanija “Goldman Saks” u dokumentima podijeqenim poten-
“Fejsbuk“ }e tokom godine prikupiti vi{e od 500 akcionara,
a kompanija bi do aprila 2012. godine mogla da po~ne javno
da objavquje finansijske izvje{taje, prenijele su agencije.

FOTO: AGENCIJE
ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14.50 3.57 6,162.50

PRIVATIZACIONO-INVESTICIONI FONDOVI
Zvani~ni Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 19.50 -2.50 975.00


ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 4.00 5.26 3,300.00
FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 73.70 2.97 1,695.00
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 29.00 0.45 4,350.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE “Reno“ nije prvi put


Sredwi Promet Vrijednost na meti {pijuna`e

Francusku kompaniju potresa novi slu~aj curewa informacija


Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

Kina upletena u
BNT TAD D.D. NOVI TRAVNIK 0.18 -10.00 4,359.42
FAMOS D.D. SARAJEVO 3.00 0.00 405.00
ZRAK D.D. SARAJEVO 0.60 50.00 1,362.00

Evrostat
Rast evrozone
mawi od o~ekivanog
BRISEL - Ekonomski rast u 16 zemaqa koje kao valutu
{pijuna`u "Renoa"
Kompanija u ~etvrtak suspendovala tri svoja top menaxera pod optu`bom da su
koriste evro je u tre}em tromjese~ju 2010. bio slabiji nego
{to se predvi|alo, a rezultat je pada ulagawa i mawe po- umije{ani u curewe informacija o programu razvoja automobila na elektri~ni
tro{we doma}instava, pokazali su najnoviji podaci Zavoda
za statistiku Evropske unije (Evrostat).
pogon, koji predstavqa kqu~no strate{ko opredjeqewe “Renoa“
U saop{tewu Evrostata navedeno je da je u tri mjeseca PARIZ - Francuske oba- dovala je u ~etvrtak tri svoja ulo `i li mi li jar de evra u “Renoa“.
zakqu~no sa septembrom u evrozoni ostvaren privredni vje{tajne slu`be ispituju top menayera pod optu`bom ovaj projekat. Predsjednik Francuske
rast od samo 0,3 odsto, {to je mawe od prethodne progno- ulogu Kine u slu~aju indus- da su umije{ani u curewe in- Nikola Sarkozi zatra`io je
trijskog {pijunirawa proi- formacija o programu razvoja PRATI SE sprovo|ewe istrage u ovom
ze od 0,4 procenta i zna~ajno mawe u odnosu na rast iz
drugog kvartala od jedan odsto, prenijele su u petak agen- zvo|a~a automobila “Reno“, auto mo bi la na elek tri ~ni “kineski trag“ slu~aju, a obavje{tajne slu`be
cije. {to je jedan francuski mi- pogon, koji predstavqa kqu- “prate kineski trag“, preni-
Najve}e usporewe rasta zabiqe`eno je u Wema~koj. nistar opisao kao “ekonom- ~no strate{ko opredjeqewe Ime na i du `nos ti su - jela je Srna.
Mawi privredni rast imalo je svih 16 ~lanica evrozone, ski rat”, izjavio je u petak “Renoa“. spendovanih radnika jo{ ni- Francuska u “Renou“ ima
ali se Gr~ka jedina i daqe nalazi u recesiji. izvor iz vlade u Parizu. Francuska kompanija i su po zna ti, ali pa ris ki 15 odsto vlasni{tva.
- Privreda te zemqe je u tre}em kvartalu zabiqe`ila ne- Kompanija “Reno“ suspen- japanski “Nisan“ zajedno su mediji saznali su da su bili Kompanija je i 2007. godi-
gativan rast od minus 1,3 odsto, {to je gore nego {to se ~lanovi direkcije kompani- ne bila uvu~ena u skandal u
o~ekivalo - navedeno je u izvje{taju Evrostata. je, na ~ijem ~elu je predsje- vezi sa curewem informacija
Privredni rast u 27-~lanoj Evropskoj uniji u tre}em kvar-
ELEKTRI^NA VOZILA dnik “Re noa“ Kar los Gon, o elektri~nim tehnologijama,
talu iznosio je 0,5 odsto, {to je upola mawe u odnosu na sto- kao i da su bili dio projekta kada su mediji objavili fo-
Tr`i{te elektri~nih automo- razvoja elektri~nih automo- tografije budu}ih elektri-
pu iz prethodnog tromjese~ja.
bila jo{ je u povoju. Veliki bila. ~nih automobila, kao i neke
proizvo|a~i, poput “Nisa- Zva ni ~ni pred sta vnik wihove karakteristike.
Istra`ivawe “Alijanca“ na“, “Micubi{ija“ i “Pe`o francuskog automobilskog Kako je ranije objavqeno,
Sitroena“, po~eli su prodaju koncerna rekao je da je odluka kompanija “Reno“ planira da
Nijemci lani u{tedjeli novih modela sa pogonom na o suspenziji menayera done- 2011. godine pokrene prodaju
struju u posqedwih nekoliko sena poslije istrage koja je elektri~nih verzija automo-
220 milijardi evra mjeseci, ali se na putevima i po kre nu ta kra jem av gus ta bila “fluens“ i “kangu“, kao
BERLIN - Gra|ani Wema- {tedwi ekonomisti su dove- daqe nalazi tek nekoliko 2010. godine, kada se i sazna- i elektri~ne modele “zoi” i
~ke pro{le godine u{tedje- li u vezu sa smawewem neza- hiqada ovakvih vozila. Automobil na elektropogon lo za curewe informacija iz “tvizi“.
li su 220 mi li jar di evra, po sle nos ti, {to je
{to je naj ve }a ika da za - posqedica privrednog opo- Pripreme za proizvodwu novog modela u Kragujevcu u punom jeku

Drugi "srpski fijat" krajem 2011.


biqe`e na go di{wa su ma ravka zemqe i smawewa bro-
{tedwe, navodi se u istra- ja ra dnih mjes ta sa
`i vawu kon cer na “Ali - skra}enim radnim vremenom
janc“. uvedenim tokom krize. KRAGUJEVAC - Pripreme Srbija“ Mile Rai~evi} ka`e Kragujevcu, iako u mawoj koli- ni de Filipis ranije je rekao
- U pro sje ku sva ki Ni je - Oko 28 odsto ~itave nov~a- za po~etak proizvodwe novog da je zavr{etak kompletne re- ~ini. da }e u Kragujevcu prvo test
mac ima u{te |e nih 59.900 ne u{te|evine Nijemaca bi- “Fijatovog“ modela u Kragu- konstrukcije pogona predvi|en - “Punto klasik“ u Kragu- vozilo novog modela “Fijata“
evra, {to je za 3.000 evra vi- lo je pro {le go di ne jevcu trenutno se obavqaju u za proqe}e. jevcu }e se izra|ivati jo{ ne- biti proizvedeno do kraja
{e ne go 2009. go di ne. Ni - ulo`eno u akcije, investi- svim proizvodnim pogonima, a - Priprema se i prostor za koliko godina, jer se pokazao 2011. godine, prenio je B92.
jemci prosje~no {tede 11,3 cione i penzijske fondove. prvo testno vozilo trebalo bi montirawe nove proizvodne kao dobar u na{im uslovima Novi model automobila,
od sto pri mawa - na vo di U osigurawa je bilo ulo`e- da bude proizvedeno krajem go- linije, za model ~iji je radni eksploatacije - kazao je Rai~e- koji }e se proizvoditi samo u
“Alijanc“. no 29 odsto u{te|enog nov- dine. naziv “L zero“ - rekao je Rai~e- vi}. Kragujevcu, pravi}e se u dvije
Pro{logodi{wi rekord u ca, prenijele su agencije. Direktor monta`e u kom- vi} i dodao da }e se “punto Generalni direktor “Fi- verzije - sa pet i sedam sjedi-
paniji “Fijat auto mobili klasik“ i daqe proizvoditi u jat automobili Srbija“ \ova- {ta.

FTSE 100 INDEX MEMBERS DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije Cijena Promjena Naziv kompanije Cijena Promjena
LLOYDS BANKING 66.97 -0.42 BANK OF AMERICA 14.44 -0.41
ROYAL BK SCOTLAN 40.13 -0.89 PFIZER INC 18.18 0.39
VODAFONE GROUP 174.1 -0.91 INTEL CORP 20.77 -0.81
BP PLC 492.55 -0.88 MICROSOFT CORP 28.82 2.93
BARCLAYS PLC 277.95 -0.02 CISCO SYSTEMS 20.95 0.87
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 15

U Srbiji u 2010. vi{e zatvorenih, nego otvorenih radwi


BEOGRAD - U Srbiji je u 2010. godini, prvi put od kada se Pro{le godine registrovano je 35.299 novih radwi, {to je
vodi evidencija, broj zatvorenih radwi bio ve}i od broja za deset odsto mawe nego godinu ranije, dok je iz registra
novootvorenih, saop{teno je iz Agencije za privredne re- brisano 37.168 preduzetnika ili dva procenta vi{e nego
gistre. 2009. godine, prenijele su agencije.
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE

Za butike luksuzne robe u Republici Srpskoj nema krize Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena

Nakit i markirana
Тржница а.д. Бањалука 1,40 0,00 42.015,00
Република Српска - измирење ратне штете 4 37,47 0,21 34.102,89
Република Српска - измирење ратне штете 3 37,32 -1,45 13.510,64

garderoba tra`eniji
Телеком Српске а.д. Бањалука 1,41 -0,70 7.875,00
Република Српска - измирење ратне штете 2 37,91 0,42 7.836,35
Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград 0,49 12,93 1.467,00
Република Српска - стара девизна штедња 3 80,50 -0,02 1.440,14
Нова банка а.д. Бањалука 1,00 2,99 1.000,00
0,47 14,08

FOTO: AGENCIJE
Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње 427,23
Jелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука 0,14 -15,15 294,98

FONDOVI

Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet


cijena

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,26 0,00 0,00


ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 4,01 -0,25 457,14
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 3,77 0,00 0,00
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,90 0,00 0,00
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 7,40 0,00 0,00
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,07 0,00 0,00
ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 3,19 4,25 354,09
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 6,50 4,17 455,00
ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 3,60 0,00 0,00
ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,50 0,00 0,00
ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 1,00 0,00 0,00
ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука 3,20 0,00 588,80
ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,11 0,00 0,00
Zlatni nakit najprodavaniji
u vrijeme praznika ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука 4,35 5,07 1.501,65

Prema obimu prodaje u 2010., ne mo`e se govoriti ni o kakvoj krizi i sve vi{e se tra`i Milo{ Bugarin
garderoba “sa potpisom“. Parfemi i kozmetika tra`e se kao i ranije, ka`u prodavci
PI[E: MARIJANA MIQI] da se sve vi{e tra`i gardero- se nakit naro~ito dobro pro- se proda i po nekoliko dese-
Pred privredom
marijanam@glassrpkse.com
BAWALUKA - Bez obzira
ba “sa potpisom“.
U bawalu~koj parfimeri-
da je u vri je me pra zni ka, a
upravo su ovih dana prodali
tina novih automobila.
U Auto-centru “Ne{ko-
te{ka godina
na ekonomsku krizu, koja je u ji “Sergio“ rekli su da se par- sat vrijedan 25.000 maraka. vi}“ u Bijeqini ka`u da su u BEOGRAD - Predsjednik Privredne komore Srbije Mi-
Republici Srpskoj jo{ pri- femi od oko 250 maraka, veoma 2010. prodali vi{e luksuznih lo{ Bugarin rekao je da }e ova godina biti izuzetno te{ka
sutna, zlatni nakit, skupi ~esto prodaju. U BAWALUCI automobila nego godinu rani- za doma}u privredu jer, kako je naglasio, “sve {to nije rije-
satovi, markirana garderoba - U 2010. godini nismo za- ovih dana prodali je. {eno u toku 2010. godine ~eka nas u 2011“.
i luksuzni automobili, tra- biqe`ili nikakav pad proda- sat vrijedan - Najskupqi automobili u Prema wegovim rije~ima, srpsku privredu karakteri{e
`eniji su nego ikad. je. Par fe mi i ko zme ti ka 25.000 maraka na {em sa lo nu ko {ta ju oko visoka nelikvidnost i nekonkurentnost kompanija, nepris-
Prodavci u "brendiranim" tra`e se kao i ranije - ka`u u 62.000 maraka, a lani se znalo tupa~ani krediti, visoke kamatne stope, te ka{wewe u vra-
buticima ka`u da se prema ovoj parfimeriji. - Primjetan je zna~ajan po- desiti da za dan prodamo i po }awu kre di ta, pre nio je u pe tak Ta njug. Do dao je da se
obimu prodaje u 2010., ne mo`e U zlatarskoj radwi “Mal- rast prodaje skupocjenog na- ne ko li ko ovih auto mo bi la. godi{we u zoni sive ekonomije u Srbiji “vrti“ desetak mi-
govoriti ni o kakvoj krizi, te ba{i}“ u Bawaluci isti~u da ki ta u na {im radwama. Prodaja “{evroletovih“ mode- lijardi evra.
Postepeno se izgubila sredwa la zna~ajno je porasla - ka`u u
klasa koja tradicionalno ku- “Ne{kovi}u“.
UVOZ puje nakit sredwe vrijednosti, Prema podacima Minis-
Wema~ki poslodavci

U Upravi za indirektno opo- ja draguqarskih predmeta u


te se pojavquju kupci koji tra-
`e najskupqe predmete - ka`u
tarstva unutra{wih poslova
Republike Srpske u protekle
Posao za 150.000
rezivawe BiH ka`u da je la- vrijednosti od 3,7 miliona, u “Malba{i}u“ i dodaju da je dvije godine u RS je registro- Bugara, Rumuna i Hrvata
ni uvezeno 17.678 a vrijednost uvezenih ru- najskupqi komad nakita koji vano vi{e od 530 novih ili je-
kilograma draguqarskih, ~nih satova dostigla je 4,2 su prodali pro{le godine bio dnu godinu starih automobila, BU KU RE[T - Wema ~ka Radnici iz ovih zemaqa ko-
zlatarskih i predmeta od miliona maraka - navode i u vrijednosti od 35.000 mara- ~i ja vri je dnost pre la zi Vla da po nu di la je ji `ele da rade u Wema~koj, i
plemenitih metala, i to u Upravi i dodaju da je tokom ka. 100.000 maraka. dr`avqanima Rumunije, Bu- pored toga {to ina~e imaju
vrijednosti od 6,1 milion pro{le godine u BiH uvezeno Prodaja novih automobila U Srpskoj su registrovani garske i Hrvatske 150.000 ra- ogra ni ~ewa pri za -
maraka. parfema i toaletnih voda u u Republici Srpskoj lani je “fe ra ri je vi“, “por {e ovi“, dnih mjes ta, naj vi {e za po{qavawu, kod wema ~kih
- U 2010. godini uvezeno je vrijednosti od 14,3 miliona pove}ana za 25 odsto, a u poje- “aston martinovi“, “hamer“ i in`ewere, medicinare, kuva- poslodavaca mogu da rade na
195.894 kilograma imitaci- maraka. dinim auto-salonima mjese~no “mercedesovi“ modeli. re i konobare, pi{e u petak osnovu posebne dozvole, pre-
rumunski dnevnik “Gandul“. nijela je Srna.
Na snagu stupa Zakon o za{titi korisnika finansijskih usluga
Banke }e napu{tati Srbiju KURSNA
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 7.1.2011. godine. LISTA
BEOGRAD - Zakon o za{titi korisnika ka u Srbiji, dolazi po jedna banka. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
finansijskih usluga, koji ove godine stupa - Stanovni{tvo se kod banka zadu`ilo za
na snagu u Srbiji, za{titi}e klijente od vi{e od 500 milijardi dinara, a sa bankama Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
jednostranih odluka banaka, ali istovreme- je sklopqeno oko 12 mi li ona ugo vo ra - i efekt. valutu za devize za devize za devize
no dovesti i do wihovog postepenog zatva- javqa B92. EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
rawa, javqa B92. Generalni sekretar Udru`ewa banaka Ve- Australija AUD 1 1.484960 1.488682 1.492404
Ban ka ri sma tra ju da }e pri mje na ovog roqub Dugali} ka`e da }e ubudu}e na srp- Kanada CAD 1 1.499455 1.503213 1.506971
zakona poskupjeti wihove uslu ge, te da }e skom tr`i{tu biti mawe banaka sa ve}im Hrvatska HRK 100 26.365841 26.431921 26.498001
ih ubu du }e na tr`i {tu Srbi je bi ti mogu}nostima, ve}im kreditnim potencija- ^e{ka R. CZK 1 0.078953 0.079151 0.079349
Danska DKK 1 0.261812 0.262468 0.263124
mawe. lom i sa {irim asortimanom bankarskih 0.706990 0.708762
Ma|arska HUF 100 0.710534
B92 navodi da na svakih 200.000 stanovni- usluga. Japan JPY 100 1.791168 1.795657 1.800146
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.251816 0.252447 0.253078
[vedska SEK 1 0.218691 0.219239 0.219787
[vajcarska CHF 1 1.538961 1.542818 1.546675
ZIF Kristal invest fond ZIF Aktiva invest fond Turska
V. Britanija
TRY
GBP
1
1
0.963380
2.310172
0.965794
2.315962
0.968208
2.321752
a.d. Bawaluka a.d. Bawaluka USA
Srbija
USD
RSD
1
100
1.490291
1.831960
1.494026
1.836551
1.497761
1.841142
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
6,50 21,50% 3,26 -18,50% SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
16 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Uz prijetwu pi{toqem ukrali deset maraka


TUZLA - Dva nepoznata lica su uz prijetwu pi{toqem po~i- Nepoznata lica su se poslije pqa~ke uputila u nepoznatom
nila razbojni{tvo u ku}i ~iji je vlasnik H. J. (68), u Gorwoj pravcu, javila je Srna. O ovom razbojni{tvu po~iwenom u
Hronika Tuzli. Razbojnici su od H. J. ukrali deset maraka, saop{tilo
je u petak Ministarstvo unutra{wih poslova Tuzlanskog kan-
tona.
~etvrtak oko 17 ~asova obavije{ten je kantonalni tu`ilac.
Policija je izvr{ila uvi|aj i radi na pronala`ewu po~ini-
laca ovog krivi~nog djela.

Sud BiH Na ulazu u ^elinac u policijskom automobilu


Potvr|ena optu`nica

FOTO: V. STOJAKOVI]
protiv Pavla Gaji}a
SARAJEVO - Sud BiH potvrdio je optu`nicu protiv Pa-
vla Gaji}a za krivi~no djelo ratni zlo~in protiv ratnih
zarobqenika, saop{teno je ju~e u Sudu BiH, javila je Srna.
U optu`nici se navodi da je Gaji} kao pripadnik Izvi|a-
~ko-diverzantskog odreda “Orlovi Grme~a - VP 7065“ 24.
novembra 1994. godine, u nasequ Sokolac, op{tina Biha},
bajonetom, navodno, usmrtio zarobqenog pripadnika Drugog
brdskog bataqona 502. slavne brdske brigade Armije RBiH.

Po potjernici pravosu|a Srbije


U BiH uhap{en
dr`avqanin Hrvatske
VUKOVAR - Tihomir Purda bilu.
(42), hrvatski dr`avqanin Sud BiH sproveo je ekstra-
iz Vu ko va ra, uha p{en je u dicijsko ro~i{te i Purdi

Povrije|ena
BiH po potjernici pravosu|a odredio pritvor od 18 dana.
Srbije koje ga tereti za ra- Do tada bi pravosu|e Srbije
tne zlo~ine protiv nemo}nih trebalo da dostavi zahtjev za
i rawenih osoba, javila je izru~ewe i prate}u dokumen-
Srna. taciju.

dva policajca
Mjesto gdje je ba~ena bomba
Purda je uhap{en u srijedu Budu}i da nije dr`avqanin
na prelazu Ora{je kada je u BiH, prepreka za izru~ewe
BiH poku{ao da u|e kao sa- nema, a ekstradicioni pri-
putnik u putni~kom automo- tvor mo`e trajati do 30 dana.

Uhap{en osumwi~eni u eksploziji bombe


Kopenhagenski aerodrom

za ratni zlo~in Izvor blizak istrazi rekao da su, najvjerovatnije, licu koje je bacilo bombu ciq
KOPENHAGEN - [vedski dr`avqanin, porijeklom iz bile bo{wa~ke ku}e koje se nalaze na desnoj strani magistralnog puta Bawaluka
BiH, na osnovu me|unarodne potjernice Slovenije uhap{en
je u ~etvrtak na aerodromu u glavnom gradu Danske Kopenha- - Tesli}, na ulazu u ^elinac
genu, pod sumwom da je po~inio ratni zlo~in 1991. godine, PI[E: GORAN OBRADOVI] ~ewu u bawalu~kom Klini- oznaka - rekao je izvor bli- privedeni pravdi - istakao
javile su agencije. gorano@glassrpske.com ~kom centru, a Gavri} je po- zak istrazi. je ]ulum.
Taj 42-godi{wi mu{karac je osumwi~en da je 1991. godine slije ukazane pomo}i pu{ten On je dodao da je, najvje- Gavri} je poslije detona-
^ELINAC - Dva poli-
prilikom grani~ne kontrole usmrtio putnika jednog vozi- ku}i. rovatnije, lice koje je baci- cije dobio razderotinu po
cajca povrije|ena su u ek-
la. Navodi se da je putnik, koji je sjedio na zadwem sjedi- U policiji su rekli da je lo bombu imalo namjeru da je natkoqenici, dok je [ika-
splo zi ji bom be ko ju je u
{tu automobila, poginuo kada su vojnici pucali u gume ovaj slu~aj prijavqen u petak baci na bo{wa~ke ku}e koje ni}a jedan geler pogodio u
petak u jutarwim ~asovima
vozila koje je poku{alo da izbjegne kontrolu. oko 4.30 ~asova, a mjesto na- se nalaze na desnoj strani lice, zbog ~ega je i zadr`an
bacilo nepoznato lice po-
Prema {vedskim medijima, za ovim licem je 2007. Slove- pada bila je raskrsnica ma- magistralnog puta Bawaluka na li je ~ewu u bawalu ~kom
red wihovog automobila ko-
nija raspisala me|unarodnu potjernicu. Ovaj 42-godi{wak gistralnog puta Bawaluka - - Tesli}, na ulazu u ^elinac. Kli ni ~kom cen tru.
ji je bio parkiran ispred
se vra}ao iz Egipta i procjewuje se da }e, najvjerovatnije, Tesli} i regionalnog puta Na|a [kori}, koja `ivi u
ku }a ~i ji su vla sni ci
biti izru~en Sloveniji. prema nasequ Jo{avka. POLICIJA ku}i ispred koje je eksplodi-
Bo{waci, na ulazu u ^eli-
u neobiqe`enoj “nivi“ rala bomba, rekla je da nije
Advokat uhap{enog tvrdi da je wegov {ti}enik nevin i da - Mislim da u ovom napa-
nac.
nije ni bio upoznat da postoji me|unarodna potjernica za wim. du meta nisu bili policajci, ~ula nikakvu eksploziju, ni-
Tom prilikom te{ke po-
vrede glave zadobio je Zoran jer u trenutku kada je bomba Na~elnik Centra javne ti je i{ta vidjela do ujutru.
[ikani}, a lake Stole Ga- eksplodirala oni su bili u bezbjednosti Bawaluka Dar- - Kada sam ujutru ustala
vri}, obo ji ca iz ^e lin ca. bijeloj “nivi“ na kojoj nije ko ]ulum potvrdio je u petak da oka~im neki ve{, vidjela
[ikani} je zadr`an na lije- bi lo vi dnih po li cij skih da su policajci bili u bije- sam dva po li caj ca is pred
loj “la di ni vi“ ko ja ni je svoje ku}e. Wima sam isto
ima la vi dne po li cij ske rekla da nisam ~u la, ni ti
Klini~ki centar oznake. vi dje la {ta se do go di lo -
U Klini~kom centru Bawaluka rekli su da je Zoran [ikani} - Najvjerovatnije da na- kratko je navela [kori}eva
primqen u Kliniku za maksilofacijalnu hirurgiju u petak rano pada~i nisu imali namjeru i dodala da u proteklom pe-
ujutru. da napadnu policiju. Poslije riodu nije imala nikakvih
- Pacijent je zadobio povrede glave, gdje je dijagnostikom usta- obavqenog uvi|aja policija problema, niti su zabiqe`e-
novqeno prisustvo stranog tijela u obrazu. On je stabilan i je pokrenula istragu kako bi ni neki napadi ~iji je motiv
Aerodrom u Kopenhagenu FOTO: GLAS SRPSKE trenutno je van `ivotne opasnosti - ka`u u Klini~kom centru. na pa da ~i bi li {to pri je nacionalna netrpeqivost.

Vilmi ~etiri godine i tri mjeseca zatvora


PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ca zatvora. }a u bawalu~kom nasequ Bo- deno je da je on 24. septembra seca, a zbog napada na Luku ~e-
ntomasevic@glassrpske.com
Topi}u je kaznu od ~eti- rik. Nakon {to je oko pono}i 2009. godine, prijete}i no`em tiri mjeseca zatvora, pa mu je
BAWALU KA - Da ni jel ri go di ne za tvo ra 13. ma ja upao u stan napao je Maju, a i {rafcigerom, od radnika za to krivi~no djelo izre~ena
Topi} Vilma (24) iz Bawaluke ove godine izrekao Vrhovni zatim nasrnuo i na Luku koga kafi}a “Mayik star“ oteo jedinstvena kazna od pet mjese-
osu|en je na pet mjeseci zatvo- sud Re pu bli ke Srpske zbog je udario pesnicom u lice i 300 maraka. ci zatvora. Ta kazna mu je obje-
ra u bawalu~kom Osnovnom su- razbojni{tva koje je po~inio pobjegao. Topi} je poslije ne- diwena sa ranijom kaznom za
du zbog na no {ewa la kih 24. septembra 2009. godine u koliko dana od tog slu ~aja NA SU\EWE razbojni{tvo pa }e Topi} u za-
povreda Luki Bogdanovi}u i kafi}u “Mayik star“. ponovo zaprijetio porodici dovezen iz zatvora tvoru provesti ukupno ~etiri
wegovoj k}erki Maji. Poslije U presudi se navodi da je Bo gda no vi} ko ja je ci je li godine i tri mjeseca. On je na
objediwavawa sa ranijom pre- Topi} napao Luku i Maju Bo- slu~aj prijavila policiji. Sudija bawalu~kog Osno- su|ewe u Bawaluku dovezen iz
sudom za razbojni{tvo Topi}u gdanovi} 21. maja 2008. godi- Prema navodima u presudi vnog suda David Tomi} je To- zatvora u Fo~i gdje je ve} iz-
je izre~ena jedinstvena kazna ne kada je provalio u wihov Vrhovnog suda kojom je Topi} pi}u zbog na pada na Ma ju dr`avao kaznu za razbojni{tvo
od ~etiri godine i tri mjese- stan u ulici Novice Cerovi- osu|en za razbojni{tvo, nave- Bogdanovi} odmjerio tri mje- koju mu je izrekao Vrhovni sud.
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 17

Napadnut direktor “Litvatransa“


BANOVI]I - Policija traga za nepoznatim mu{karcem koji je u pe- U MUP-u Tuzlanskog kantona potvr|eno je da je Karavdi} napadnut Policija
tak ujutru u Banovi}ima napao direktora firme “Litvatrans“ d.d. ispred wegove ku}e. On je zadobio te{ke povrede, a motiv napada za
Banovi}i Adila Karavdi}a (49), re~eno je u policiji. sada nije poznat. G. O.

Te{ka saobra}ajna nesre}a na magistralnom putu Kqu~ - Mrkowi} Grad Vijesti

U "mercedesu" jedan
Zenica
Ukradena
ma{ina za

poginuo, dvoje povrije|eno


obradu ko`e
ZENICA - Nepoznata li-
ca su u no}i izme|u srijede
i ~etvrtka u Zenici prova-
Poginuo Vuka{in Vra~ar, povrije|eni Obrenko i Mladen Vra~ar. Do nesre}e do{lo kada je Obrenko lila u gara`u vlasni{tvo
Vra~ar izgubio kontrolu nad “mercedesom” i sletio s puta u jarak. Vozilo udarilo u betonski propust L. E., odakle su ukrali ma-
{inu za obradu ko`e i si-
i prevrnulo se. tni alat, pot vr|e no je u
policiji. U ulici Crkvice
PI[E: SLOBODAN DAKI] u Zenici nepoznata lica su
korzrs@glassrpske.com
u ~etvrtak provalila u ugo-
MRKOWI] GRAD - Vu- stiteqski objekat “Svje-
ka{in Vra~ar (38) iz Ras- tlost“, odakle su ukradene
toke kod Ribnika poginuo je dva ku }i {ta ra ~u na ra i
u te {koj sao bra }aj noj ne - DVD plejer. G. O.
sre }i ko ja se do go di la u
~etvrtak oko 23.50 ~asova Ilixa
na ma gis tral nom pu tu
Kqu~ - Mrkowi} Grad u Opqa~kana
Dragoraju. kladionica
U nesre}i su povrije|eni
Obrenko Vra~ar (38) i Mla- “Formula“
den Vra~ar (18), obojica iz ILIYA - Dva, za sa da
Ras to ke. Obren ko je sa te - nepoznata lica, u ~etvrtak
{kim povredama zadr`an na su oko 17.25 ~asova u uli-
lije~ewu u bawalu~kom Kli- ci Mala aleja na Iliyi
ni~kom centru, gdje se qeka- opqa~kala sportsku kla-
ri bore za wegov `ivot. dionicu “Formula“, saop-
Oni su bili u “mercede- {teno je iz policije.
su” kojim je upravqao Obren- Oni su napali radnicu
ko Vra ~ar. Do ne sre }e je pomenute kladionice i na-
do{lo kada je Obrenko Vra- nijeli joj lak{e povrede,
~ar koji se nalazi na pri- te uzeli pare i pobjegli u
vremenom radu u Austriji iz nepoznatom pravcu. O ovom
za sad ne ut vr|e nih ra zlo ga razbojni{tvu obavije{ten
izgubio kontrolu nad vozi- je tu `i lac Kan to nal nog
lom i sletio s puta u jarak. tu`ila{tva u Sarajevu, a
Tada je vozilo udarilo u be- policija radi na prona-
tonski propust i prevrnulo lasku razbojnika. G. O.
se. Od posqedica prevrtawa
i udara Vuka{in Vra~ar je
“Mercedes” gotovo uni{ten FOTO: S. DAKI] Visoko
po gi nuo na li cu mjes ta, a
voza~ “mercedesa” Obrenko obavije{tena o nesre}i, prva za bezbjednost saobra}aja u krov. `ur ni tu `i lac Okru `nog Priveden
Vra~ar zadobio te{ke povre- stigla na mjesto nesre}e. Iz Mrkowi} Gradu, ~iji su pri- Najvjerovatnije je prevr- tu`ila{tva u Bawaluci na- zbog lupawa
de glave i prelom noge. Mrkowi} Gra da Obren ko pa dni ci oba vi li uvi |aj, tawe bilo kobno za Vuka{i- redio je obdukciju tijela po-
Obrenku Vra~aru je prva Vra~ar prevezen je u Klini- “Glasu Srpske” su rekli da na, koji je poginuo na licu ginulog Vuka{ina Vra~ara, ra~unara
qekarska pomo} ukazana u Do- ~ki centar u Bawaluci. je uzrok saobra}ajne nesre}e mjes ta, dok su Obren ko i a bi}e provjerena i tehni- VI SO KO - B. S. uha -
mu zdravqa “Dr Jovan Ra{ko- Po vri je |e nom Mla de nu najvjerovatnije neprilago|e- Mladen povrije|eni. ~ka ispravnost “mercedesa” p{en je zbog sumwe da je u
vi}“ u Mrkowi} Gradu. On je Vra~aru qekarska pomo} je na brzina uslovima na putu. [ta je ta ~an uzrok ne - ko ji ima aus trij ske re gis - internet klubu “Mekit“,
dovezen vozilom Hitne po- ukazana u Domu zdravqa u Ri- sre}e, utvrdi}e istraga, a de- tarske oznake. vla sni{ tvo Z. S., u ~et -
mo}i Doma zdravqa iz Kqu~a, bniku. UZROK vrtak o{te tio ra ~u na re,
~ija je ekipa, nakon {to je U Policijskoj stanici nesre}e najvjerovatnije Stradala 101 osoba potvr|eno je u policiji. -
neprilago|ena brzina Za jedanaest mjeseci pro{le godine dogodilo se 7.055 sao- On je u ~etvrtak o{tetio
Zadr`ani na lije~ewu pet centralnih jedinica,
bra}ajnih nesre}a u Republici Srpskoj. U ovim nesre}ama
Navode da se “mercedes”, tri monitora, tri tastatu-
U Klini~kom centru u Bawaluci re~eno je da je vozilom Hi- poginulo je 101 lice, te{ko je povrije|eno 499, a lako
~iji je voza~ bio Obrenko re i slu{alice. Vlasnik
tne pomo}i Ribnik dovezen Obrenko Vra~ar, koji je zadobio 1.706 osoba.
Vra ~ar, kre tao iz prav ca kluba se nije izjasnio o
povrede desnog kuka, povrede grudnog ko{a i glave, i trenu- Broj saobra}ajnih nesre}a je u odnosu na isti period 2009.
Kqu~a prema ^a|evici. vi si ni {te te, pa }e ona
tno je stabilan i svjestan. godine za 397 mawi. I broj poginulih je mawi za 35 ili 25,7
Pretpostavqa se da je u naknadno biti utvr|ena -
- Mladen Vra~ar je primqen sa lak{im potresom mozga. On odsto u pore|ewu sa 2009. godinom, saop{teno je iz MUP-a
jarak sletio s lijeve strane dodali su u policiji.
je svjestan, stabilan i komunikativan. Radi daqeg lije~ewa Republike Srpke gdje su dodali da je bilo i 5.478 nesre}a sa
puta, a potom udario u beton- G. O.
zadr`an je u bolnici - dodali su u Klini~kom centru. materijalnom {tetom.
ski propust i prevrnuo se na

Ubio se skokom sa osmog Sudar autobusa i "golfa" Izgorjela porodi~na ku}a


sprata zgrade SARAJEVO - Tri osobe povrije|ene su u saobra- TUZLA - U po`aru koji je u petak ujutru izbio u
SARAJEVO - Dejan Zgowanin (18) ubio se u ~etvrtak ujutro skokom sa }ajnoj nesre}i koja se dogodila u ~etvrtak oko dva ku}i u nasequ Bosanska poqana u Kiseqaku, kod Tu-
osmog sprata zgrade u sarajevskoj ulici Grada~a~ka 28., u kojoj je `ivio ~asa u ulici Safeta Zajke u Sarajevu, kada su se su- zle, pri~iwena je ve}a materijalna {teta, a u tre-
sa bratom i majkom. Nesre}ni mladi} je sko~io s prozora svoje sobe i darili autobus i “golf 3”, re~eno je u policiji. nutku po`ara u ku}i nije bilo nikoga, rekli su u
tom prilikom je pao na glavu, a od zadobijenih povreda je preminuo na Do nesre}e je do{lo kada je [. D. (19) upravqaju- policiji.
licu mjesta. }i “golfom“ udario u autobus marke “neoplan“. U Operativnom centru MUP-a Tuzlanskog kantona u
Stanari u zgradi u kojoj se desila tragedija ka`u da je Zgowanin bio ovoj nesre}i te{ke povrede zadobio je putnik u petak oko 1.20 ~asova prijavqen je po`ar, a brzom
primjeran mladi}. @ivio je sa polubratom Harisom (15) i majkom Ra- “golfu“ maloqetni S. S. (16), iz Sarajeva. Lake intervencijom vatrogasaca po`ar je lokalizovan i
dojkom Mustedan, koja je zaposlena u sarajevskom sudu kao daktilograf. povrede zadobili su tako|e putnici u “golfu“ [. uga{en.
Oni pri~aju da je on posqedwih dana bio u stra{noj depresiji, a te ve- V. (19) i H. A. (17) iz Sarajeva. Kako se nezvani~no saznaje, vlasnica navodno `i-
~eri je normalno oti{ao na spavawe kao i wegov brat. Svi koji poznaju Tokom ~etvrtka na podru~ju Kantona Sarajevo do- vi u inostranstvu, a poslije obavqenog uvi|aja zna}e
wegovu porodicu ne mogu da shvate da se odlu~io na kobni korak. G. O. godilo se ukupno 30 saobra}ajnih nesre}a. G. O. se uzrok po`ara. G. O.
18 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ako osje}ate da ste u recesiji, to je va{ problem!

Region Borislav [kegro, savjetnik za


privredu premijera Hrvatske

Me|unarodni institut IFIMES

FOTO: ARHIVA
Italija pokre}e istragu
protiv \ukanovi}a
QUBQANA, PODGORICA - Italija bi mogla da akti-
vira istragu zbog {verca duvana protiv doskora{weg
premijera Crne Gore Mila \ukanovi}a, tvrdi direktor
Me|unarodnog instituta IFIMES u Qubqani Zijad Be}iro-
vi}.
On smatra da bi istragu trebalo da otvori i Srbija jer je
ona najvi{e o{te}ena {vercom duvana koji je organizovao
\ukanovi}. Poslije podno{ewa ostavke na premijersku
funkciju \ukanovi} je ostao bez imuniteta, pa Be}irovi}
smatra da interes za rasvjetqavawe wegovih poslova ima na
prvom mjestu [vajcarska, ali bi, prema wegovim rije~ima,
istragu trebalo da pokrenu i susjedne zemqe, javili su pod-
gori~ki mediji.

Op{ta bolnica u Kotoru


Direktor ne}e da
podnese ostavku Svetozar
Marovi}
KOTOR - Direktor Op{te ti. On je najavio da }e u po-
Biv{i crnogorski vicepremijer “cijepa“ DPS

Marovi} osniva
bolnice u Kotoru Neboj{a ne djeqak sa zva ti sje dni cu
Bjelica poru~io je crnogor- borda direktora, na kojoj }e
skom mi nis tru zdravqa bi ti do ne se ne kon kre tne
Miodragu Radunovi}u da ne- odluke.

novu stranku
}e podnijeti ostavku nakon - Dugo radim ovaj posao i
{to je ministar pozvao ru- ne mislim da treba da po-
kovodstvo bolnice da podne- dnesem ostavku. Vidje}emo o
su os tav ke zbog ko rup ci je. ~e mu se ra di, na ro ~i to na
Mi nis tar zdravqa je po - odjeqewima ginekologije i
Dio ~lanova i funkcioneri DPS-a u Budvi tra`e osnivawe nove
sredstvom medija i zaprije- hirurgije, koja se direktno
tio da }e ih, ako to ne optu`uju za korupciju - re-
u~ine, smijeniti sa du`nos- kao je Bjelica. partije koja bi se mogla zvati Stranka gra|anske ravnopravnosti
BUDVA - Dio ~lanova i - Razgovori se obavqaju ra Marovi}a. je od po~etka on bio politi-
Afera "Hrvatske autoceste“ funkcioneri Demokratske sva ko dne vno, ali Ma ro vi} Sve to zar Ma ro vi} po - ~ka meta, ali se poslije toga
partije socijalista (DPS) jo{ ne `eli da ka`e da li dnio je ostavku na funkciju sas tao sa sta rim i no vim
Kalmeta znao da “Fimi u Budvi tra`e od biv{eg vi- `eli da u|e u taj projekat - potpredsjednika Vlade Crne premijerom, Milom \ukano-
medija“ izvla~i novac cepremijera Svetozara Ma-
ro vi }a da for mi ra no vu
pi{u podgori~ki listovi.
^el ni ci bu dvan skog
Gore istog dana kada se sa
premijerske funkcije povu-
vi}em i Igorom Luk{i}em,
kao i sa predsjednikom Crne
partiju, a podgori~ki medi- DPS-a po ka za li su ve li ko kao Milo \ukanovi}. Gore Filipom Vujanovi}em.
ji pi{u da bi se nova stran- nezadovoqstvo, posebno na- MAROVI] Budu}i da se poslije tih
ka mo gla zva ti Stran ka ~inom na koji su krajem de-
se jo{ ne su sre ta ni je dna od stra na
gra|anske ravnopravnosti. cem bra pro {le go di ne nije ogla{avala, mediji tu-
Mediji tvrde da me|u za- uhap{eni ~elnici budvanske izja{wava ma~e da je Svetozar Maro-
interesovanima ima i ~lano- op {ti ne, me |u ko ji ma je Ma ro vi} je pot pred sje - vi}, u poku{aju da pomogne
va dru gih par ti ja, ali se, predsjednik Rajko Kuqa~a i dnik DPS-a, a po sli je ha - uhap{enima, odustao od ot-
kako se navodi, Marovi} jo{ potpredsjednik Dragan Ma- p{ewa wegovog brata, mediji krivawa mogu}ih detaqa o
ne izja{wava. rovi}, ro|eni brat Svetoza- spekuli{u o mogu}em rascje- po ten ci jal nim “sumwivim
pu unutar DPS-a. po slo vi ma \u ka no vi }a i
Bo`idar Kalmeta FOTO: ARHIVA
U razgovorima o formi- wegovog okru`ewa“. \uka-
ZAGREB - Iz odbrane biv{eg ~lana uprave HAC-a i da- PRISTUPNI PREGOVORI rawu nove stranke pomiwe no vi} se sa pre mi jer ske
na{weg savjetnika uprave Josipa Sapunara proizlazi da je se da bi se ona mogla zvati funkcije povukao 21. decem-
hrvatski ministar mora, saobra}aja i infrastrukture Bo`i- Da bi po~etak pretpristupnih odredila Evropska komisija,
Stran ka gra |an ske ra vno - bra, samo nekoliko dana po-
dar Kalmeta od 2005. godine znao da “Fimi medija” izvla~i pregovora sa EU bio odre|en, me|u kojima je i nastavak bor-
pravnosti. Poslije hap{ewa {to je Crna Go ra do bi la
novac iz HAC-a, te je li~no nalagao poslovawe s tim marke- potrebno je da Crna Gora be protiv organizovanog kri-
budvanskih ~elnika Sveto- sta tus kan di da ta za ~lan -
tin{kim preduze}em, javili su u petak hrvatski mediji. ispuni sedam zadataka koje je minala i korupcije.
zar Marovi} je saop{tio da stvo u EU.
Kalmeta je znao da se preko “Fimi medije” izvla~i novac pu-
tem nabavke nepotrebnih usluga. U istrazi o “Fimi mediji” Netrpeqivosti izme|u SPC i pristalica nepriznate CPC

U Crnoj Gori lo`ili dva badwaka


Sapunar je ve} optu`en, a Kalmetu USKOK tretira kao jednog
od svjedoka, ali i daqe ispituju wegovu ulogu te nije iskqu~e-
no da u budu}nosti zavr{i na optu`nici. Na tom sastanku sa
dr`avnim tu`iocem Mladenom Bari{i}em tra`eno je da CETIWE - U Crnoj Gori - Ko sru{i taj hram, Bog nepriznate Crnogorske pra- oku” dijelu crnogorske vlasti
HAC posluje s “Fimi medijom”, da izvo|a~i preko “Fimi me- lo `e na su dva badwaka za ga sru{io, i wega i wegovo voslavne crkve, koji su se oku- i vjernika, sqedbenika ka-
dije” doniraju novac HDZ-u. Kalmeta te optu`be odbacuje. Badwe ve ~e, a mi tro po lit potomstvo i ~asni krst mu su- pi li is pred Dvo ra kraqa nonski nepriznate CPC, jo{
ZAGREB crnogorsko-primorski Am- dio - poru~io je Amfilohije u Nikole, protestovali su zbog od vre me na wenog pos -
DOBRA IMOTSKI filohije prokleo je onoga ko ~et vrtak uve ~e, pri li kom toga {to su, kako smatraju, tavqawa, a jula 2005. godine
Rumunski predsjednik Trajan
VIJEST
U saobra}ajnoj nesre}i u sru{i pravoslavnu crkvu na paqewa i osve{tavawa bad- crkve i manastiri za wih za- za wen spas tada{we crno-
Basesku izjavio je da wegova okolini Imotskog u petak je Rumiji. waka ispred crkve Svetog Jo- tvoreni. Metalna crkva Svete gorsko rukovodstvo je molio
zemqa
ZAGREB ne}e blokirati ni ote- poginuo tridesetjednogo- On je poru~io da gradwa vana Vladimira u Baru. trojice na Rumiji “trn je u patrijarh srpski Pavle.
`a va ti
Rumunski pris tupawe
pred sjednikHrvat
Trajanske di{wi voza~ Mario B. X.
hramova nije dr`avno pitawe AMFILOHIJE
Evrop skoj uni ji. Pred
Basesku izjavio je da wegova sje dnik Voza~ je izletio automobi-
i pitawe za ministre, ve} za
prokleo onog ko Kistawe
Ruzemqa
munijeneje}eovomblokiizja vom
ni `eote-- lom marke “opel“ wema~kih
poglavare triju konfesija ko-
lio datiumi rituzva
rati
ni~ni ke ske
u
sru{i crkvu na Rumiji
`ava pris pawe Hrvat registarskih oznaka sa pu-
je postoje u Crnoj Gori, pre- Na dan Bo`i}a sa crkve Svetog ]irila i Metoda u Kistawu
Bri seluskoj
Evrop i Zaunigreji. bu
Predkosje
ji su
dnik re- ta kod Ciste Provo. Po-
nio je B92. Osve {ta va ju }i badwak u Hrvatskoj nepoznati po~inioci skinuli su i odnijeli zas-
ago
Ruva
munilijenaje pri
ovom jetwu minis
izjavom `etra
lio vrije|eni je od te{kih
Mitropolit Amfilohije pred Cetiwskim manastirom, tavu Srpske pravoslavne crkve.
spoqnih
da umiripozva sloniva ~niTe
keodo rase
u Bri Balu- povreda umro u vozilu Hi-
reagovao je na ideju novog mi- Amfilohije je pozvao vjerni- Zastava du`ine tri metra uo~i praznika bila je postavqena
kon skog,
i Za grebukokoji jije su
nare
javio
agovadali}ena tne pomo}i na putu do split-
nis tra za odr`i vi ra zvoj ke okupqene is pred Dvo ra
na crkvi, a po wenom skidawu na dr`a~u gdje je stajala os-
pos
pritajetwu
viti minonis
ve trauslospoqnih
ve Zagrepo- - ske bolnice.
Crne Gore Predraga Sekuli- kraqa Nikole na Cetiwu da
tala je samo uzica od konopa, javili su hrvatski mediji.
buslozavapri jem rau EU. }a da na Rumiji, kraj Bara, im se pridru`e, a ne da lo`e
Teodo Bakonskog, koji “logorsku vatru“ i da idu za Nestanak zastave rano u petak policiji su prijavili mje-
umjes to pra vo sla vne crkve
je najavio da }e postaviti nove LO[A
treba izgraditi novi vi{e- kako je rekao “la`nim popo- {tani Kistawa. Na mjestu doga|aja obavqena je kriminalis-
uslove Zagrebu za prijem u EU. VIJEST konfesionalni objekat. vima“. Pristalice kanonski ti~ka istraga.
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 19

Biti optimista u Srbiji zna~i biti u zabludi, `ivjeti u samoprevari.

Srbija Ratko Bo`ovi},


sociolog

Mjesec od uru~ivawa pitawa Evropske komisije Vuk Jeremi}, ministar spoqnih poslova

Srbija popunila
Sprije~iti daqa
priznavawa Kosova

cijeli upitnik
BEOGRAD - Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jere-
mi} izjavio je da }e srpska diplomatija ove godine nastavi-
ti da radi na postizawu kompromisnog rje{ewa za Kosovo i
Metohiju, ali i nastojati da “ograni~i“ broj priznawa, kao
i da sprije~i ulazak Kosova u me|unarodne organizacije.
- Trudi}emo se da blokiramo poku{aj u~lawewa Kosova u
Oko 5.000 stranica sitno kucanog teksta u brojkama i slovima “Odgovori na me|unarodne organizacije, {to je va`an preduslov za posti-
upitnik“. Osim {to su test da li je dr`ava spremna za daqe evrointegracije, ispit zawe kompromisnog re{ewa - rekao je Jeremi} za RTS.
Komentari{u}i izvje{taj izvjestioca Parlamentarne skup-
su i za oko 70 prevodilaca, koji treba {to prije da ih prevedu {tine Savjeta Evrope Dika Martija o trgovini qudskim or-
BEOGRAD - Instituci- ganima tokom rata na Kosovu, Jeremi} je kazao da je rije~ o
je u Srbi ji po pu ni le su “zastra{uju}im optu`bama koje moraju biti ispitane“.
upitnik Evropske komisi-
je i tako odgovorile na sva
Milutin Mrkowi}
2.483 pitawa iz upitnika
Evrop ske uni je, ja vio je
U 2011. godini jo{ 170
RTS.
Slu `be ni ci Kan ce la -
kilometara autoputa
rije za evropske integraci- BEOGRAD - Ministar za na 170 kilometara trase za
je ima ju za da tak da do in fras tru ktu ru Mi lu tin izgradwu poluautoputa ili
ponedjeqka pomognu nekim Mrkowi} izjavio je Tanjugu pu nog pro fi la auto pu ta,
ministarstvima da poprave da }e u toku 2011. biti za- {to }e sve bi ti za vr{e no
i dopune odgovore, kada }e vr{ena izgradwa 170 kilo- sle de }e go di ne - re kao je
posla imati prevodioci. metara autoputa na koridoru Mrkowi} i dodao da je pri-
Oko 5.000 stranica si- 10 i da }e biti nastavqeni premqeno jo{ pet tendera za
tno ku ca nog tek sta su u radovi na izgradwi autoputa izbor izvo |a ~a do mar ta
brojkama i slovima “Odgo- Beograd - ju`ni Jadran, na 2011, kada }e po~eti trka sa
vori na upitnik“. trasi budu}eg koridora 11. vremenom da bi se koridor
Osim {to su test, da li - U 2010. godini su otvore- 10 zavr{io do 1. maja 2012.
je dr`ava spremna za daqe ni ili pripremqeni radovi godine.
evrointegracije, ispit su i Bo`idar \eli} FOTO: ARHIVA
za oko 70 prevodilaca koji
treba {to prije da ih pre- Upitnik je 24. novembra reforme politi~kog siste- radi od evropske.
vedu. pro{le godine predsjedniku ma, odre|enih elemenata re- - Pitawa vrlo ~esto tra-
Vlade Srbije uru~io komesar gu la tor nog sis te ma, `e re fe ren ce u odno su na
Evrop ske uni je za pro {i - regulatornih agencija, pa i pravo Evropske unije, tra`e
Predaja rewe [tefan File. nekih socijalno-ekonomskih statisti~ke podatke, pa se na
Dr`a va je za du `i la i pitawa da tu jeste nu`an na- wih ne mo`e odgovoriti me-
upitnika oko 30 koordinatora da pro- predak, ne u nekom sredwem hani~ki - ka`e glavni ure-
Avionske karte za Bri- vjere da li su odgovori pre- roku, nego do juna ove godi- dnik ~a so pi sa “Iza zo vi
sel rezervisane su za cizni i ta~ni. Me|utim, ve} ne. evropskih integracija“ Ni-
31. januar, kada delega- se na zi ru i mo gu }a po tpi - kola Jovanovi}.
cija Vlade treba da pre- tawa iz Brisela. NA POTEZU Ko li ki je kvali tet vi- Novo glasawe na 24 bira~ka mjesta FOTO: ARHIVA
da upitnik. Prethodno }e Potpredsjednik Vlade za prevodioci dje}e se kad kona~na verzija
upitnik pro}i kontrolu evropske integracije Bo`i- bude usvojena u Vladi, ali i Kosovska Mitrovica
Nacionalnog savjeta za dar \eli} ka`e da }e jedan On je dodao da se ispos- kada u Evropskoj komisiji
evropske integracije i broj pitawa pokazati da ono tavilo da je najte`e bilo od- po~nu da daju svoje sugestije, Mogu}e ponavqawe
nadle`nog skup{tinskog {to je iden ti fi ko va no u go vo ri ti na eko nom ska i potpitawa, {to mo`emo o~e-
izbora
odbora. Akcionom planu, prije svega finansijska pitawa, jer se kivati u februaru ili martu
u domenu reforme pravosu|a, srpska statistika druga~ije ove godine. PRI[TINA - Zbog nepravilnosti utvr|enih u procesu
ponovnog prebrojavawa glasova i u op{tini Kosovska Mi-
Proslava najradosnijeg hri{}anskog praznika {irom dr`ave trovica mogu}e je ponavqawe izbora na 24 od 29 bira~kih

Poruke mira za dan Hristovog ro|ewa


mjesta, pi{u pri{tinski mediji.
- Zbog nepravilnosti koje su evidentirane u procesu prebroja-
vawa glasova doneta je odluka da se na 24 od 29 bira~kih mesta u
BEOGRAD, PRIZREN - kop ohridski i mitropolit koji zbog gu`ve nisu uspjeli Beograda. toj op{tini ide na ponavqawe izbora - rekao je listu naime-
Pravoslavni vjernici u cije- skopski Jovan u prisustvu pa- da u|u u bogomoqu, a me|u pri- Centralna proslava Bo- novani izvor iz Centralne izborne komisije (CIK) Kosova.
loj Srbiji u ju`noj srpskoj trijarha srpskog Irineja. sutnima je bilo pravoslavaca `i}a odr`ana je u Prizrenu, Najavqena je mogu}nost da se 16. januara u Kosovskoj Mitrovici
pokrajini proslavili su u pe- i iz ne kih dru gih ze maqa. u Hramu Svetog \or|a, gdje ponove izbori, sedmicu poslije ponovnog glasawa u op{tinama
tak najradosniji hri{}anski LOMILI Tradicionalno, u podne se je svetu arhijerejsku litur- Srbica, Glogovac, De~ane i djelimi~no u op{tinama Qipqan
praznik Bo`i} uz poruke mi- ~esnicu kod kod Terazijske ~esme lomila giju slu`io vladika ra{ko- i Mali{evo. U CIK-u, me|utim, nisu zvani~no potvrdili da }e
ra i qubavi, javile su agenci- Terazijske ~esme ~esnica, u kojoj su se nalazila pri zren ski Te odo si je. se i}i na ponavqawe izbora u Kosovskoj Mitrovici.
je. tri zlatna dukata. Vladika Teodosije je poru-
Jutarwe prazni~ne litur- Nekoliko hiqada vjerni- Poga~a, koja je u duhu vjer- ~io Prizrencima, koji su ne- DOBRA
gije slu`ene su u hramovima ka okupilo se u Hramu Svetog ske tradicije bila lomqena voqno na pus ti li svo je VIJEST BEOGRAD
{irom Srbije. Bo`i}nu li- Save. dvadeseti put, te{ka je oko 50 domove 1999. godine, da se
sti~u uslovi za wihov povra- Institut za javno zdravqe
turgiju u Sabornoj crkvi u Na platou ispred Hrama kilograma, a dukati u woj dar
tak. KRAQEVO Srbije “Dr Milan Jovanovi}
Beogradu slu`io je arhiepis- ostao je veliki broj gra|ana su preduze}a “Jablanica“ iz
Batut“ saop{tio je da je kod
Po`ar koji je u ~etvrtak dvoje mla|ih qudi iz Beo-
ZVE^AN izbio na tre}em spratu grada ustanovqeno prisustvo
zgrade Skup{tine op{tine virusa novog gripa A (H1N1).
Tokom Badwe ve~eri nepo- eksplozivna naprava ba~ena Kraqevo uga{en je i niko Prvi oboqeli, 29-godi{wi
znate osobe bacile su ek- na jednu prodavnicu bijele nije povrije|en, javile su mladi}, hospitalizovan je u
splozivnu napravu na jednu tehnike u Rudaru i da se slu- agencije. Komandir lokalne Institutu za infektivne i
radwu u Rudaru, op{tina ~aj za sada tretira kao iza- vatrogasne jedinice Milan- tropske bolesti, dok je druga
Zve~an, na sjeveru Kosova, zivawe op{te opasnosti. ko Obrenovi} rekao je da je oboqela osoba, 19-godi{wa
ali na sre}u, povrije|enih Tako|e u Zve~anu, u ~etvrtak po`ar veoma brzo lokalizo- djevojka, upu}ena na ku}no
nije bilo. je od zalutalog metka povri- van i da se mo`e re}i da je lije~ewe.
Zamjenik regionalnog dire- je|ena jedna djevojka (18), ko- jedna kancelarija potpuno
ktora KPS Ergin Medi} izja- ja je hospitalizovana u izgorjela, dok je u dvije LO[A
Lomqewe ~esnice u Beogradu FOTO: TANJUG vio je Tanjugu da je mitrovi~koj bolnici. o{te}en namje{taj. VIJEST
20 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN


Nezadovoqni zbog poskupqewa osnovnih stranti su bacali kamewe na policiju, pa-
Svijet `ivotnih namirnica, Al`irci su u ~et-
vrtak iza{li na ulice gradova {irom
zemqe da bi izrazili protest. Demon-
lili kontejnere i gume i uzvikivali anti-
vladine slogane, a policija je odgovorila
suzavcem.

“Vikiliks” Evropska unija upozorava na {irewe otrovnog dioksina

U Britaniji 14 tona
“Gasprom“ je
korumpirana kompanija

zatrovane hrane
BERLIN - Ruski naftni gigant “Gasprom“ jedna je lo-
{e organizovana, korumpirana grupa koja je pod politi-
~kim uticajem, pi{e u ameri~koj diplomatskoj depe{i do
koje je do{ao “Vikiliks“, a objav-quje je nema~ki “[pigl“.
- “Gasprom“ je ono {to o~ekujemo od dr`avnog monopola
koji sjedi na ogromnom bogatstvu - pi{e u depe{i poslatoj
2009. godine iz ameri~ke ambasade u Moskvi, u kojoj je ruski Rije~ je o jajima ne Wema ~ke ko ja je dos -

obra|enim i
tavqala aditive za hranu za
naftni gigant opisan kao “lo{e organizovana i korumpi- `ivotiwe. Dioksin je pro-
rana“ kompanija pod “politi~kim uticajem“.
uvezenim u na|en krajem decembra, ali
Veliku Britaniju.
Ta ruska kompanija je, prema ocjeni ameri~kih diplomata, tek ove sedmice su se pokaza-
“daleko od ambicije da postane najvrednija kompanija u svi- le prave razmjere problema
jetu“. Dioksinom je kada je objavqeno da je dio-
zatrovano 14 tona
- Vrijednost kompanije na tr`i{tu, proizvodwa i prodaja ksinom kontaminirano ~ak
su drasti~no opale od po~etka ekonomske krize - napisale tri hiqade to na hra ne za
su ameri~ke diplomate poslije susreta sa jednim predsta- pasterizovanih `ivotiwe.
vnikom “Gasproma“.
proizvoda za Wema~ki ministar po-
konzumaciju
qoprivrede je rekao da su se
na ve}ini zara`enih farmi
Ceremonija u ma|arskom parlamentu nekada uzgajale sviwe te da
LON DON - Evrop ska
Ma|arska preuzela unija je upozorila da su jaja
zatrovana dioksinom preko
one ne}e mo}i da dostavqaju
svoje proizvode sve dok se ne
predsjedavawe EU pasterizovanih proizvoda
namijewenih qudskoj pre-
utvrdi da su “~iste“ od dio-
ksina. Uzorci se ispituju u wema~kim laboratorijama FOTO: AGENCIJE
BUDIMPE[TA - Ma|ar- izjavio je na ceremoniji da je To je 14 tona pasterizovanih
ska je u ~etvrtak uve~e zvani- EU u proteklom periodu pos- hrani u{la i u Veliku Bri-
ISTRAGA proizvoda za konzumaciju. S
~no preuzela predsjedavawe tala veoma dinami~na i da taniju, prenijele su agencije.
o jajima britanskim vlastima }emo
Farme
Pro{le sedmice je za vi-
Evropskom unijom na ceremo- Ma|arska mo`e oja~ati taj
{e od hiqadu farmi uvedena istra`iti {ta se dogodilo Zvani~nici tvrde da prona-
niji koja je odr`ana u ma|ar- trend tokom sqede}ih {est
za bra na pro da je ja ja na kon Portparol Evropskog ko- sa jajima - zakqu~io je Fre- |ene koli~ine dioksina ne
skom parlamentu. mjeseci predsjedavawa.
{to je dioksin prona|en u mesara za zdravqe je na kon- derik Vinsent. predstavqaju opasnost za
Vr{ilac du`nosti premi- - Ma|arska je tokom svoje
jajima i peradi. Dioksin kod ferenciji za novinare kazao Vi{e od 4.700 wema~kih qude te da je zatvarawe
jera Belgije Iv Leterm, koji istorije vi{e puta dokazala
qudi mo`e da izazove rak. da je problem sada do{ao i far mi je za tvo re no na kon farmi samo mjera opreza.
je pre dao zas ta vu Pred sje - sna`nu posve}enost slobodi
Vje ru je se da je izvor do Velike Britanije: {to je u hrani za `ivotiwe Ve}ina zatvorenih farmi
dni{tva EU ma|arskom pre- i to uliva optimizam - dodao
otro va u hra ni kom pa ni je - Ta ja ja su obra |e na i prona|ena otrovna hemika- nalazi se u sjeverozapa-
mi je ru Vi kto ru Or ba nu, je Leterm.
“Harles und Jen~“ iz sjever- uvezena u Veliku Britaniju. lija dioksin. dnoj Wema~koj.
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 21

Preuzeo loto-dobitak od 90 miliona dolara


VA[INGTON - Vlasnik tiketa koji je na lotou “Mega milioni“ ~koj dr`avi Va{ington, po svoj dobitak, javio je AP. Po{to mu
za uplatu od samo jednog dolara dobio polovinu premije od je uru~en ~ek na 90 miliona dolara, Xim Mekalar ga je odmah
380 miliona, do{ao je u petak u Olimpiju, u saveznoj ameri- predao svojoj supruzi Kerolin.

Proslava najradosnijeg hri{}anskog praznika u Egiptu Vijesti

Bo`i} iza policijskog


SAD
Dolazi Hu
\intao
PE KING - Ki nes ki
predsjednik Hu \intao bo-
ravi}e krajem januara u po-
sje ti SAD, sa op {ti lo je
ju~e kinesko ministarstvo

U Egiptu ispred
spoqnih poslova. Portpa-
rol mi nis tar stva Hong
svih crkava na Lei pre ci zi rao je da }e
Badwe ve~e bila
Hu boraviti u SAD od 18.
do 21. januara. Kako pi{e
raspore|ena agencija Frans pres, Hu se
policija, kojoj su o~e ku je 19. ja nu ara u Va -
{ingtonu gdje }e sa pred-
vjernici prije sje dni kom SAD Ba ra kom
ulaska morali da Obamom razgovarati o bi-
lateralnim i trgovinskim
poka`u ili li~nu odnosima.
kartu, gdje pi{e da
Ju`na Koreja
su hri{}ani, ili
istetovirani krst, Po`ar
koji na ru~nom na brodu
zglobu ima ve}ina SE UL - Ju `no ko rej ska

Kopta
obalska stra`a saop{tila
Ovogodi{wi Bo`i} bez veselih boja FOTO: AGENCIJE je da su u po`aru koji je za-
hvatio jedan teretni brod
KAIRO - Pravoslavni Ispred crkava je bilo za- prisustvovali i muslimani su i adrese koptskih crkava i poginula ~etvorica kines-
hri{}ani u Egiptu, Kopti, braweno parkirawe vozila koji su time htjeli da demon- manastira u Egiptu. kih mor na ra a da je pet
Bo`i} su proslavili odjeve- zbog strahovawa od eksplozije striraju solidarnost sa svo- Po sli je na pa da u Ale - spaseno, prenio je AP. Va-
ni u crno, i pod jakim poli- automobila bombe, a nije bi- jim su na ro dni ci ma ksandriji vlada u Kairu se iz tra je izbila u petak rano
cijskim obezbje|ewem, svega lo dozvoqeno ni okupqawe hri{}anima, poslije napada u petnih `ila trudi da demon- ujutro na brodu, nosivosti
nekoliko dana nakon {to su ve }ih gru pa hri{ }an skih Aleksandriji. strira jedinstvo muslimana 1.400 tona, koji je plovio
u napadu na koptsku crkvu u vjernika, koji bi za potenci- U Koptskoj katedrali u koji su ve}ina i Kopta koji pod zas ta vom Kam boye, u
Aleksandriji ubijena 23 li- jalnog napada~a bili o~igle- Kairu, gdje je liturgiju slu- ~ine oko 10 odsto stanovni{- bli zi ni ju `no ko rej skog
ca, javio je Bi-Bi-Si. dna meta. `io patrijarh [enuda Tre}i, tva. lu~kog grada Busana.
Mjere bezbjednosti bile u znak solidarnosti, bili su Kopti, koji se `ale da su
su na snazi i oko koptskih MUBARAKOVI i dvojica sinova egipatskog posqedwih godine sve ~e{}e
crkava u Britaniji, Francus- sinovi na liturgiji predsjednika Hosnija Muba- `rtve diskriminacije, ka`u Japan
koj i Wema~koj. raka, kao i nekoliko minis- da se nadaju da pozivi na na- Stradali
U Egiptu je ispred svih Uprkos zabrinutosti za tara i stranih diplomata. cionalno jedinstvo hri{}ana
crkava na Badwe ve~e bila ra- bezbjednost u crkvama se oku- Ispred katedrale nije bi- i muslimana u Egiptu ne}e
u po`aru
spore|ena policija, kojoj su pio veliki broj Kopta koji se lo cvije}a i crvenog tepiha ostati samo prazne rije~i. KUMAMOTO - U po`aru
vjernici prije ulaska morali ove godine nisu nosili tra- kao {to je uobi~ajeno. Pono}ne vjerske slu`be, koji je u petak zahvatio je-
Obezbje|ewe ispred koptskih
da poka`u ili li~nu kartu, dicionalnu odje}u veselih bo- U nedjeqama pred Bo`i}, odr`ane su u nekoliko evrop- crkava u Evropi dnu stambenu zgradu u ja-
gdje pi{e da su hri{}a ni, ja nego crninu. “Al-Kaida“ u Iraku zaprije- skih zemaqa, a preduzete su panskom gradu Hitojo{iju,
va, a sli~ne mjere preduzete su
ili istetovirani krst, koji U nekim slu~ajevima po- tila je napadima na hri{}ane vanredne mjere bezbjednosti poginule su ~etiri osobe,
u Velikoj Britaniji i Wema-
na ru~nom zglobu ima ve}ina no}nim liturgijama su uz po- u Iraku i Egiptu, a na nekim oko crkava koptskih zajedni- saop{tila je lokalna po-
~koj.
Kopta. se bne do zvo le sve {te ni ka ekstremnim islamisti~kim ca. U Francuskoj, policija licija. U po`aru su pogi-
Francuski predsjednik
internet stranicama pojavile obezbje|uje 19 koptskih crka- nuli jedan stariji bra~ni
Nikola Sarkozi izjavio je ju-
~e da su hri{}anske zajednice par, wihov sin star 45 go-
Moskva na Blis kom is to ku `rtve dina i 22-godi{wa unuka.
“vjerskog ~i{}ewa“, poslije Svi oni su stanovali u je-
Patrijarh moskovski i sve Rusije, Kiril, slu`io je sve- smrtonosnih napada na crkve dnom stanu, a u gostima im
~anu liturgiju u Hramu Hrista spasiteqa u Moskvi. No- je u trenutku po`ara bilo
u ovom regionu.
}na prazni~na bogoslu`ewa odr`ana su u skoro 30.000 dvoje ro|aka koji su uspje-
Serija napada na hri{}a-
hramova Ruske pravoslavne crkve u cijelom svijetu. “Sa li da napuste zgradu.
ne “sve vi{e li~i na zao pro-
velikom rado{}u vam ka`em: Hristos se rodio, da nam gram vjer skog ~i{ }ewa
poka`e put istine i spasewa. Sre}an vam Bo`i}“, rekao Blis kog is to ka“, re kao je Honduras
je patrijarh moskovski i sve Rusije, Kiril. Sarkozi u godi{wem obra- Napad na
Patrijarh [enuda Tre}i }awu vjerskim liderima.
minibus
Aerodromi i `eqezni~ke stanice u Velikoj Britaniji TEGUSIGALPA - Nepo-

Poja~ano obezbje|ewe zbog terorizma


znati napada~i otvorili
su vatru na minibus u Hon-
durasu i ubili osam qudi -
LON DON - U gla vnim objavila da je opasnost od sektorima i javnosti nisu ~etiri `ene i ~etvoro dje-
bri tan skim sao bra }aj nim teroristi~kih napada od ja- po zna ti jer se ~es to mi - ce, ukqu~uju}i jednog 18-
sredi{tima poput aerodro- nuara pro{le godine na vi- jewaju. Najnovija promjena mje se ~nog dje ~a ka, a
ma i `eqezni~kih stanica sokom stepenu {to zna~i da ste pe na bez bje dnos ti na ranili i tri osobe. Mi-
obez bje |ewe od te ro ris ti - je teroristi~ki napad vrlo bri tan skim sao bra }aj nim nibus je zasut mecima u is-
~kih napada pove}ano je na lako mogu}. Najvi{i od pet ~vori{tima zna~i da }e na to~noj provinciji Olan~o
drugi najvi{i stepen. stepeni mjera je “kriti~no“, tim mjes ti ma bi ti vi {e i prema svemu sude}i meta
Pre ma pi sawu Bi-Bi- {to zna ~i da pos to ji opa - policajaca. napada je bila jedna osoba,
Sija, britanske obavje{taj- snost neposrednog napada. Zbog ovih no vos ti, u navodi policija a prenio
bri tan sku je po li ci ju po - je AP. “Napad je bio usmje-
ne slu `be ne ma ju POZVANI ren na jednog ili dva pu-
i rezervisti
informacije o planiranim zvan i dio rezervnog sasta-
tnika u vozilu“, rekao je
na pa di ma ve} se naj no vi ja va, a iz mi nis tar stva
predstavnik ministarstva
mjera uvodi kao mjera obez- unutra{wih poslova su po-
bez bje dnos ti Le onel Sa -
bje|ewa. Uobi ~a je ni ste pe ni zvali gra|ane da jave o sva-
useda.
Lon don ska po li ci ja je opa snos ti se ra zli ku ju po koj sumwivoj pojavi. Policajci na aerodromu FOTO: AP
22 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 3 dje~aka 4 djevoj~ice

Od svih spomenika na podru~ju grada Kastel ima najvi{e {anse za obnovu


GRADSKI
VODI^ Nema novca za uru{eni
spomenik na Baw brdu
Znamo u kakvom je stawu spomenik na Baw brdu, ali mi tu ni{ta ne mo`emo. Na`alost, taj spomenik }e
Va`ni telefoni
Informacije 1185
morati da sa~eka neka boqa i finansijski sre}nija vremena, istakla Okiq
PI[E: VAWA KUKRIKA
Hitna pomo} 124, 230- 620 vanjak@glassrpske.com
didati za pristup Evropskoj
Vatrogasci 123 uniji tako {to izrade apli-
Ima mo vrlo skro man kaciju kojom konkuri{u za
CJB 122, 337-100
godi{wi buyet i uglavnom nov~ana sredstva potrebna
Ta~no vrijeme 1373 za odre|enu oblast. Sigurno
sredstva dodjequjemo naj-
Meteorolo{ka stanica zna ~aj ni jim i naj vi {e }emo i u idu}em periodu da
307-943 ugro`enim dobrima. nastavimo da konkuri{emo
S.O.S. telefon 1264 Pre ma posqedwim in - kako bismo i druga kulturna
(Linija za pomo} `rtvama formacijama, najvi{e {an- dobra mogli da obnovimo -
nasiqa u porodici) se u okviru IPA fonda ima kazala je Okiq.
tvr|ava Kastel. I pored naj-
boqe voqe nismo uspjeli da SAGLASNOST NA
bolnice obe zbi je di mo sred stva za restauraciju fasada
Paprikovac 342-100 spo me nik pa lim bor ci ma u Gospodskoj ulici
Poliklinika 247-333 Dru gog svjet skog ra da na
Baw brdu. Ka da je u pi tawu o~u -
ordinacije Ovo je za “Glas Srpske“ vawe starog gradskog jezgra,
izjavila arhitekta u Zavodu odnosno zdawa smje{tenih u
Deamedik 309-221 za za{titu spomenika kultu- Gospodskoj ulici, Milijana
Euromedik 219-111 re Republike Srpske Mili- Okiq ka`e da je na osnovu
Intermedik 216-661 jana Okiq. Zakona o kulturnim dobrima
Jelena 324-310 - Zna mo u ka kvom je vlasnik kulturnog dobra du-
Firena 437-222 stawu taj spomenik, ali mi `an da se brine i odr`ava
tu ni{ta ne mo`emo. Na`a- objekat jer je ve}ina zgrada
lost, taj spomenik }e mora- u ovoj uli ci u pri va tnom
prevoz ti da sa ~e ka ne ka boqa i vlasni{tvu.
Autobuska stanica 315-355 finansijski sre}nija vre- - Za sve restauracije fa-
@eqezni~ka stanica 301-229 mena, istakla je Okiq. sada u Gospodskoj ulici Za-
Prema wenim rije~ima, vod je dao saglasnost, tako|e
Aerodrom Bawaluka 535-210
me|unarodnim IPA fond je smo za po je di ne obje kte
Biletarnica (centar) 315-867 odre di li bo je fa sa de na
uzdanica da }e se ne{to mo- Zub vremena ostavio tragove na spomeniku FOTO: ARHIVA
}i vi{e uraditi po pitawu osnovu utvr|ene autenti~ne
taxi o~uvawa spomenika. boje - navela je Okiq. stavqaju o{te}ewa spomeni- novqen, to je dobra vijest, dnog Bawalu~anina koji ne-
- IPA fond je skra}eni- Ona ka `e da je svje sna ka usqed prirodnih pojava. bi lo je i vri je me da ne ko ma bar jednu fotografiju sa
ca za Instrument pretpris- problema koje donosi savre- - Saobra}ajno zaga|ewe, preduzme ne{to kako bi se tog mjesta. Na`alost, danas
tu pne po mo }i. No vac iz meno doba, te osim qudskog pojava kiselih ki{a i druge zaustavilo sramotno propa- je okolina spomenika zapu-
fonda koriste dr`ave kan- nemara, veliki problem pred- pojave predstavqaju veliki dawe ove tvr|ave - kazao je {tena, stepenice su pune ra-
problem koji se odra`ava na student Aleksandar Arseno- zbijenog stakla i sme}a, dok
sve objekte, pa tako i na sta- vi}, dok se penzioner Rade je bra~ki kamen jako propao
re zgrade i kulturna dobra. U Si mi} pri sje tio ka ko je o{te }en pod na le tom zu ba
ovom momentu jedino rje{ewe spomenik na Baw brdu bio vremena. I qudski nemar je
da se koliko-toliko ubla`i mjes to ho do ~a{ }a qudi iz doprinio propadawu jer je
nastala {teta jeste redovno svih krajeva biv{e dr`ave. spomenik i{aran grafiti-
odr`avawe - rekla je Okiq. - Vjerujem da nema nije- ma - dodao je Simi}.
Na vi jest da tvr|a va
inspekcija Kastel ima najvi{e {anse
Spomenici
da bu de obnovqena, dok je
Sanitarna 244-475 spomenik palim borcima u
Tr`i{na 348-710 Dru gom svjet skom ra tu i Na podru~ju grada evidentirano je osam spomenika i me-
Inspekcija rada 348-730 daqe prepu{ten na milost i morijala, izme|u ostalog to su : Partizansko spomen-
grobqe, Spomen-kosturnica u Drakuli}u, Grobnica
Prosvjetna 466-346 ne mi lost vre me nu, mno gi
`rtvama usta{kog terora u Rakova~kim barama, Rimski
Komunalna 306-464 Bawalu ~a ni su ra zli ~i to
sarkofag i miqokaz u Kastelu, Spomenik Petru Ko~i}u u
reagovali.
Republi~ka uprava za Vidqiva o{te}ewa Gradskom parku - kazala je Okiq.
- Ako }e Kastel biti ob-
inspekcijske poslove 213-624
Republi~ki devizni
inspektorat 300-434
REPERTOAR
BIOSKOPI - avanturisti~ka fantazija termini: subota i nedjeqa u 12 MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
kvarovi MULTIPLEKS “PALAS“ re`ija: Lob Leterman i 13.45 ~asova Stalna izlo`bena postavka - “Od
uloge: Xek Blek, Emili Blant, praistorije do savremenog doba“
Prijava kvarova 258-686 MEGAUM 3D - animirani NARODNO POZORI[TE RS
Amanda Pit Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“
Kvarovi na telefonima 1275 re`ija: Tom Mekgret “Gospo|a ministarka“ komedija
termini: 15.30, 17.15, 19 ~asova Istorijska izlo`ba Vrbaska
uloge: Vil Ferel, Bred Pit, Tina Fej Branislava Nu{i}a, Velika scena,
MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO banovina
termini: 15.15, 17.15, subota 12. januar u 20 ~asova
hoteli - doma}i film Izlo`ba “15 godina od potpisivawa
i nedjeqa u 13.15
"Bosna" 215-681 re`ija: Dragan Bjelogrli} DJE^IJE POZORI[TE RS Dejtonskog mirovnog sporazuma“
TURISTA
"Palas" 218-723 uloge: Bata @ivojinovi}, Sergej Muzej lutaka, svakim danom od deset
- triler, romanti~ni triler NARODNA I UNIVERZITETSKA
Trifunovi}, Nikola \uri~ko, do 20 ~asova, ulaz slobodan
"Ideja" 217-444 re`ija: Florijan Henkel BIBLIOTEKA RS
Sr|an Todorovi} Izlo`ba plakata, svakim danom od
"Vidovi}" 217-217; 245-800 fon Donersmerk Izlo`ba “Trajawe Skendera
termini: 16.45, 19.30, 21.15, 22.15 deset do 20 ~asova, ulaz slobodan
"Cezar" 326-400 uloge: Xoni Dep, Anxelina Xoli, Kulenovi}a i Me{e Selimovi}a“
"Grand" 380-105
Pol Betani SEMI NA PUTU OKO SVIJETA MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS autora Danke Deli}, grafi~ki
termini: 19.15, 20.45, 22.45 - animirani, avantura Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora dizajn i priprema plakata Borislav
"Meriot" 222-870;
GULIVEROVA PUTOVAWA re`ija: Majkl Iptid Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara Stan~evi}
217-801
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 23

Tr`nica
kupus 1 mrkva 1,5 pasuq 4-6 naranxe 1,7 banane 1,3-1,5
crveni luk 1 krastavac 2 gqive 4 jabuke 1-1,5 mandarine 1,3
krompir 0,8-1 karfiol 1,5-2 kivi 3 limun 2 med 9
{pinat 1,4 mahune 2-2,5 gro`|e 2,5 kru{ke 1,5-2 suve {qive 5

FOTO: G. [URLAN
GRADSKE VIJESTI
Uskoro ambulanta
u Motikama
Na posqedwoj sjednici Skup{tine grada donesena je
odluka da grad kupi jedan objekat za prostorije MZ Mo-
tike, ambulante, mati~ne slu`be, po{te i ostalih slu`bi
i o~ekujemo da }e to biti uskoro.
Rekao je ovo za “Glas Srpske“ predsjednik Savjeta MZ
Motike Milan Krajinovi}.
- Objekat ima dva sprata i sasvim dosta prostora da se
sve slu`be tu smjeste. Bilo je krajwe vrijeme da i na{a
mjesna zajednica dobije jedan ovakav objekat gdje se mogu
smjestiti sve te slu`be - istakao je Krajinovi}.
On je dodao da }e se ru{iti {kola jer je tako inspekci-
ja donijela odluku, ali je Ministarstvo prosvjete i kul-
ture odlu~ilo da }e se u toku 2011. graditi nova. J. B.

FOTO: GLAS SRPSKE


Marko Deli} koji je na{ao zlatnik
sa organizatorom i sve{tenicima

Lomqewe bo`i}ne ~esnice u ulici Prve kraji{ke brigade 1

Marko Deli}
prona{ao zlatnik
Drago mi je da sam u ~esnici pre~nika jedan metar na{ao zlatnik. ^uva}u ga kako Milan Krajinovi}, predsjednik MZ Motike

bi me podsjetio na ovaj radosni trenutak. Nadam se da }e mi donijeti sre}u Izgradwa vodovoda


u `ivotu, istakao Deli}
PI[E: SAWA JOKI] Ovaj u~e nik tre }eg ra - dosni trenutak. Nadam se da razna peciva, dar sponzora
na ^okorskim poqima
sanjaj@glassrpske.com Na ^okorskim poqima u Radomir Jovi}.
zreda Osnovne {kole “Bran- }e mi donijeti sre}u u `i- smotre “@itopeke“ ~iji su
Osmo go di{wi Mar ko ko Ra di ~e vi}“ imao je votu. Nisam se nadao da }u pe ka ri na pra vi li ~e sni cu mjesnoj zajednici Sara~ica - Predvi|ena je i izgradwa
Deli} prona{ao je zlatnik najvi{e sre}e me|u pedese- ga prona}i, ali, eto, uspio pre~nika jedan metar. planiramo izgradwu dijela vodovodne mre`e, kojom bi
u ~esnici pre~nika jedan tak mali{ana, koliko ih se sam - istakao je Deli}. - Ovo je tre}i put da smo novog vodovoda, sportskog se regulisalo vodosnabdije-
me tar ko ju su ma li {a ni skupilo da po tradicional- organizovali lomqewe ~e- igrali{ta, puteva... Nije vawe za oko 200 doma}insta-
Star ~e vi ce lo mi li u pe - nim pravoslavnim obi~aji- ZLATNIK snice za na{ najradosniji nam poznato kolika }e biti va. U zah tje vu upu }e nom
tak na najradosniji hri{- ma prelome ~esnicu. vrijedan praznik Bo`i}. To ve} pre- vrijednost ovih projekata jer gradskim vlastima tra`ili
}an ski pra znik Bo `i} - Drago mi je da sam na- 240 maraka rasta u tradiciju, a izuzetno }e o tome po~etkom februara smo da se povede vi{e ra~u-
ispred zgrade u ulici Prve {ao zlatnik. ^uva}u ga kako mi je drago {to je iz godine odlu~iti gradska uprava. na o asfaltirawu puteva i
kraji{ke brigade 1. bi me podsjetio na ovaj ra- A ispred zgrade u ulici u godinu sve vi{e mali{a- Re kao je ovo “Gla su postavqawu javne rasvjete u
Prve kra ji {ke bri ga de 1, na koji se bore za zlatnik, Srpske“ predsjednik Savje- ovom dijelu grada - rekao je
~iji je Upravni odbor Zaje- ali i odraslih koji do|u da ta gra |a na MZ Sa ra ~i ca Jovi}. S. J.
dnice eta`nih vlasnika po se sa nama dru`e. Zlatnik
tre}i put organizovao ovu “Isusovo ro|ewe“ vrijedan
ma ni fes ta ci ju, ni su bi li je 240 maraka, a organizaci-
samo brojni mali{ani ve} ju manifestacije pomogli su
se skupilo vi{e od stotinu Admi nis tra ti vna slu `ba
roditeqa djece koja su lomi- grada, preduze}a “Nigma“ i
la ~esnicu, stanari okolnih “Kompeks“ kao i Kafe-bar
zgrada, slu~ajni prolazni- “Ale ksan dri ja“ - re kao je
ci, ali i gos ti iz dru gih predsjednik UO ZEV-a Prve
di je lo va Bawalu ke ko ji su kraji{ke brigade 1 i orga-
do {li na bo `i }no dru - nizator Milorad Arlov.
`ewe. Osve{tawe ~esnice oba-
Za najmla|e su bili pri- vili su sve{tenici Rebro-
premqeni bomboni i slama va~ke parohije Aleksandar
za pijukawe, a za odrasle ku- Vu ko savqevi} i Ja dran ko
Vi{e od 50 mali{ana lomilo ~esnicu vano vino i rakija, kola~i i \eki}.

Slatki{ima Bo`i}ni paket za


obradovali mali{ane vi{e~lane porodice
Gradsko udru`ewe hraniteqa i starateqa organizovalo je pred Akti vis ti Crve nog krsta po sje ti li su pred bo `i }ne Oko 200 doma}instava ~eka vodovodnu mre`u FOTO: ARHIVA
bo`i}ne praznike podjelu paketi}a za 78 djece koja su ujedno i praznike tri vi{e~lane porodice koje su u te{koj eko-
wihovi ~lanovi. Tom prilikom za najmla|e je izvedena i pozori- nomskoj situaciji i uru~ili im paketi}e za djecu i pake-
{na predstava kojoj su se, pored slatki{a, najvi{e obradovali. te sa vo}em. PA@WA
Ovo je “Glasu Srpske“ potvrdio predsjednik ovog udru- Ovo je “Glasu Srpske“ potvrdila sekretar Crvenog krsta
`ewa Miroslav [mitran. @eqkica Ili}.
Nalog za uklawawe pasa lutalica
- Tokom ove godine planiramo realizovati i brojne kreati- - @eqeli smo da ovim vi{e~lanim porodicama pomogne- Komunalna policija inter- O ovom slu~aju obavije{te-
vne radionice koje su na{i najmla|i rado prihvatili, ali i mo bar malo i uqep{amo im Bo`i}, a i da djecu obradujemo venisala je na poziv stano- na je Higijeni~arska slu`ba
odazvali se u velikom broju. Nastavi}emo sa svakodnevnim slatki{ima - istakla je Ili}eva. vnika u ulici Branka kojoj je izdat nalog za uk-
obila`ewem i posjetama na{im ~lanovima kako bismo im na Ona je dodala da su ovu akciju pomogli donatori, a ve}inu Perduva u nasequ Lazarevo lawawe pasa lutalica.
neki na~in pru`ili podr{ku - dodao je [mitran. S. J. sredstava obezbijedio je Crveni krst. J. B. gdje su uo~eni psi lutalice. S. J.
24 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Sjedjele kom{ije To{a i Pera na klupi u parku... I To- Pera ga pogleda i re~e: - Pa... Ili heklaju ili se {va-
{a pita Peru: leraju! A To{a naglo ustane sa klupe te zabrinuto ka-
Razbibriga - [ta ti misli{, kom{ija, {ta ove na{e `ene rade
dok nas dvojica ovako dangubimo po ovim parkovima?
`e kom{iji:
- Pero! Pa moja Sosa ne zna da hekla!

Od tra~a do istine
Prave plan za svadbu
Hrvatska pjeva~ica Severina Vu~kovi} i srpski biznismen
Milan Popovi} za kratko vrijeme su se toliko zbli`ili i si-
gurni su u svoju qubav da ve} za jesen planiraju svadbu, sazna-
ju pojedini mediji od izvora bliskog ovom paru.
- Seve i Milan su prije nekoliko dana razgovarali i po~eli Evo jo{ jednog recepta
su da prave planove da svoju vezu kruni{u brakom na jesen - za pripremu jela od pi-
ka`e neimenovani izvor. le}eg mesa, u ovom slu-
- S obzirom na to da Milan ima li~nog astrologa kojeg slije- ~aju pile}ih prsa. Za
po slu{a, on ga je odmah anga`ovao kako bi provjerio da li je ovu pikantnu piletinu,
Severina prava osoba za wega. Poslije ura|enih uporednih kako je jelo i nazvano,
horoskopa astrolog je Popovi}u toplo preporu~io hrvatsku ne}ete utro{iti vi{e
pjeva~icu za wegovu izabranicu. Severina, koja je ro|ena u od pola ~asa, ali va{
znaku Bika, idealna je kombinacija za Milana, koji je ro|en u rezultat ne}e razo~a-
znaku Vage. Kako srpski biznismen slijepo vjeruje u astrologi- rati. Mekane pile}e
ju upitao je svog li~nog savjetnika kada je najboqe vrijeme da {nicle se kupaju u pi-
se o`eni i po{to je odgovor bio da je to jesen ove godine, kantnom sosu uz doda-
odmah je sa Seve po~eo da kuje planove za vjen~awe, koje }e tak kapara i su{ene
biti najspektakularnije ikada na ovim prostorima. Prema izmrvqene ~ili papri-
prvobitnim pla- ke.
novima, wihova
svadba }e po
glamuru nadma-
{iti onu koju su Pikantna
imali Sandra i
Andrej Meqni- piletina
~enko -
obja{wava
izvor blizak za-
qubqenom paru.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

ОСТРОГ, ДРАМАТУРГ, АМТ, РОП, Ћ, АНА ИВАНОВИЋ


РЈЕШЕЊЕ: П, Р, ПОРТОРИКАНАЦ, ПАШТЕТА, ОРАТОР, КТ, ИБ, АРА, А, Р, ЏА, Е, АРОН, КАРАБУРМА, ИВА, АЛЕКСАНДРА, АЦ, ЛУКА, А, ДР, ДЕКОР, ПРВАК, МАРТ, РДС, А, Е, ДАЛЕ, Р, ГО,
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 25

Jedan ugla|eni gospodin igrao kloni. - Ovo je stvarno dirqivo. Zaustavi policajac mladi}a na je mladi} student, pa ga daqe
golf s prijateqem. I ba{ je htio Nisam znao da si tako osje}ajan - ulici. Postavi mu nekoliko osno- pita:
da udari lopticu kad ugleda duga~ku ka`e mu prijateq. vnih pitawa, a mladi} mu uqudno - Dobro, {ta studira{?
pogrebnu povorku. Zastane usred - Pa, ipak sam s wom bio u braku odgovori. - Prava - odgovori mladi}.
udarca, skine kapu i duboko se po- 35 godina. Iz razgovora policajac sazna da - A na kom fakultetu?

Sastojci
(za 4 osobe)
Priprema HOROSKOP
1. Pile}a prsa ne treba da budu debela, stawite ih da Cijene u KM Ovan Vaga
6 komada budu kao malo debqe {nicle. Posolite piletinu i (21.3 - 20.4) (23.9 - 22.10)
piletina 7,5
pile}ih prsa uvaqajte u bra{no. Otresite vi{ak bra{na.
luk 0,2 Reagujete brzo i ne- Da vam je lako - ni-
8 ~ena bijelog 2. Zagrijte u ve}oj tavi tri ka{ike maslinovog uqa i
papri~ica 0,2 promi{qeno, shodno je, ali {ta da se ra-
luka puter na sredwoj temperaturi. Stavite piletinu i pr`i-
sir}e 0,2 pripadnosti znaku. Sre}a vas di? Ukoliko ste
prstohvat te dok ne dobije braonkastu boju (dva do pet minuta). racionalno tro{ili psihofizi-
supa 0,3 ipak prati jer su va{i potezi,
izmrvqene Okrenite sa druge strane i pr`ite dok ne dobijete istu iako spontani i nepro- ~ke potencijale, lak{e }ete is-
so 0,2
~ili paprike boju. Piletina ne smije da se dodiruje. mi{qeni, sasvim ispravni. S plivati iz problema
per{un 0,3
1 ka{ika 3. Kada je sva piletina dobila lijepu boju dodajte sav lako}om rje{avate probleme u zdravstvene prirode. Kada vam
bra{no 0,2
kapara bijeli luk isjeckan na tanke listi}e izme|u piletine i vezi sa dalekim krajevima. Us- je lo{e, to stawe prosto odbija
uqe 0,5 okolinu od vas ili stvara doda-
2 ka{ike ~im po~ne da cvr~i, dodajte i prstohvat smrvqene papri- koro slijede ozbiqnija ra{-
buter 0,5 ~i{}avawa. Uspjeh. tne komplikacije.
vinskog ke i wu stavite izme|u piletine na uqe. Protresite tavu
sir}eta i dodajte kapare. Opet protresite i dodajte dvije ka{ike
3 dcl iskuvane sir}eta. Poja~ajte malo vatru i odmah dodajte iskuvanu
supe supu (mo`ete koristiti {ta god imate, pile}u, povrtnu Bik [korpija
so itd). Dodajte preostale dvije ka{ike maslinovog uqa. (21.4 - 20.5) (23.10 - 22.11)
isjeckani Neka se ovo kr~ka nekoliko minuta. Mogu}i su pogre- Ukoliko budete
per{un 4. ^im je sos gustine koju `elite, dodajte jednu ka{iku CIJENA {ni postupci i ide- spremni da ulo`ite
bra{no hqebnih mrvica i protresite tavu. Pospite obilno RU^KA je na planu qubavi. dodatni napor, ostvari-
5 ka{ika isjeckanim per{unom i skinite sa vatre. Po`eqno je da u odnosu sa vo- }ete `eqeni ciq. Kada boqe
maslinovog qenom osobom stalno budete u razmislite, shvatate da ste se
uqa pripravnosti i spremni za sa- uzalud mu~ili i li{avali jer ne
Savjet radwu, bar ukoliko `elite da samo da ne}ete u`ivati u reali-
buter
prezla Pazite da bijeli luk i smrvqena paprika ne zagore. 10,1 izbjegnete probleme. Po{to
postoji opasnost od infekcije,
povedite ra~una o imunitetu.
zaciji ciqa ve} }ete uvidjeti da
je on neodgovaraju}i, ~ak mino-
ran.

Blizanci Strijelac
(21.5 - 20.6) (23.11 - 20.12)
Pred sebe ste pos- Nagli priliv ener-
tavili previ{e gije, ukoliko ne bude-

Smijeh je najboqi lijek


ciqeva, pa postoji {ansa te oprezni, mo`e
da se u wima izgubite. Morate dovesti do povreda. Nastojte da
biti realniji kad su potrebe i ne radite vi{e poslova u isti
mogu}nosti u pitawu jer }ete mah jer i preoptere}enost ima
Smijeh je vrlo va`an za normalan mentalni i fizi~ki razvoj djece, ali poma`e i samo tako mo}i da izbjegnete
probleme nervne prirode i su-
cijenu. Izbjegavajte qude i situ-
acije koje vas ~ine agresivnim.
roditeqima da uspostave emocionalne veze s mali{anima te poboq{aju kobe sa okolinom. Partner je Na emotivnom planu mogu}a su
nervirawa.
komunikaciju s wima kroz humor i veseqe, ka`u stru~waci uvijek de`urni krivac.

Prema nekim istra`i- sqede }e u~in ke: umawuje


vawima, mali{ani se dnevno stres, opu {ta mi {i }e, Rak Jarac
na smi ju oko 200 pu ta, dok smawuje krvni pritisak, po- (21.6 - 20.7) (21.12 - 19.1)
odrasli razvuku usta u smje- ma `e po tis ki vawu krvi u
srce i plu}a ~ime se automat- U neskladu ste sa Ne dozvolite da
{ak svega 15 do 18 puta.
sobom i sopstvenim depresija zakuca na
Smijeh je veseli zvuk - to ski podsti~e energija; pod- va{a vrata. Okrenite
potrebama, i to prije
je ne{to {to svi dijelimo i sti~e dio mozga odgovoran za svega zato {to ste razapeti se hobiju i osobama koje na vas
mo`emo razumjeti bez obzira u`itak. izme|u `eqa i mogu}nosti. Po- djeluju pozitivno, a odbacite
na to kojim jezikom govorimo {to je to po~elo do te mjere da od sebe sve ono {to vas ~ini
ili iz koje zemqe dolazimo, SMIJEH JE vas optere}uje, smawite potre- deprimiranim. Mogu}i su emo-
ka`u stru~waci, a prenosi kqu~an element be i aktivirajte se kako biste tivni problemi, ili ih pak vi
portal “Klinfo“. dobrog roditeqstva na{li nove materijalne mogu- vidite tamo gdje ih nema - oni
Smijeh je najboqi lijek: }nosti. Mogu}i su problemi sa su samo u va{oj glavi.
Mo`e li smijeh zaista pro- Isto tako, istra`ivawa vidom.
mijeniti hemiju u mozgu? Is- su po ka za li da je smi jeh benefiti: Djeca se smiju u {nima”, zabavnima i “ludi-
tra `i va ~i su ot kri li da, kqu~an element dobrog rodi- situacijama u kojima zaista ma“ obi~no zbog popularnos-
kada se qudi smiju, dolazi do teqstva, koji poma`e porodi- Lav Vodolija
aktivirawa tzv. dijela mozga cama u zabavi i zbli`avawu.
osje}aju sre}u ili pak u situ- ti imaju ve}e samopouzdawe i
(21.7 - 21.8) (20.1 - 18.2)
acijama u kojima u`ivaju. Za- lak{e sklapaju prijateqstva.
odgovornog za nagradu i u`i- Osnovni “posao“ svakog dje- to ka`emo da je dje~iji smijeh Uop{te djeca sa smislom za Sa Rakovima Novi izazovi su do-
tak. Taj dio mozga odgovoran teta jeste zabavqati se kroz najiskreniji, ali kod djece je humor imaju boqe mi{qewe o uporno poku{avate bar na~in da izbje-
je {to ~ovjek osje}a u`itak i igru. Igra je obi~no pra}ena veza izme|u u`itka i smijeha se bi, {to obi ~no zna ~i i da se usaglasite. Ako primi- gnete nervirawa i stresove
`eli te ugodne osje}aje uvi- smijehom, pa uz pomo} igre i jetite da ne ide, ne insisti- koji vas ve} neko vrijeme opte-
dvosmjerna. Ona zbog ugode i boqe rezultate u {koli i ve- re}uju. Emotivna situacija je
jek iznova osjetiti. Dolazi i smijeha djeca u~e o svijetu ko- sre }e do `ivqava ju smi jeh, liku dobrobit u `ivotu uop- rajte jer se o~ito radi o
do izlu~ivawa hormona sre}e ji ih okru`uje, u~e o emocija- disharmoniji. Okrenite se zanimqiva: jedna [korpija na
- serotonina. ma, is ka zi vawu emo ci ja i
ali mogu podsticawem smije- {te.
onim osobama sa kojima mo- velika zvona ulazi u va{ `ivot
ha, hu mo ra i igre do }i do [ta je djeci obi~no smi- `ete da na|ete zajedni~ki je- poku{avaju}i da ga iz korijena
Dokazano je da smijeh i socijalizaciji s drugima. osje }a ja sre }e i u`it ka, je{no? Djeca se ~esto znaju zik, Vagama na primjer. promjeni.
kod odraslih i kod djece ima Smi jeh i emo ci onal ni odnosno obratno. To je vrlo bezveze glupirati i smijati Stalni partner nudi spokoj.
va`an alat u trenucima kada na silu. Ono {to }e ih zais-
se osje}aju nesre}no, upla{e- ta nasmijati je: kratki vice-
no ili uznemireno. Djeca sa- vi po put “kuc, kuc, ko je”, Djevica Ribe
ma se be mo gu utje {i ti na “idu dva paradajza po cesti“ (22.8 - 22.9) (19.2 - 20.3)
na~in da se po~nu igrati i ili “zna{ {ta je to `uto i
Ula`ete nat~ovje- Zbog ~ega ste pos-
zabavqati te iz smijeha dola- ima tri no ge“; smi je {ni ~anske napore kako
ze do pozitivnih osje}aja. filmovi (npr. “Garfild”); tali tako lako raw-
biste postigli mini- ivi? Te{ko je saznawe da
Ukoliko uspiju tu vje{ti- grimase; mla|a bra}a i bebe; malne rezultate, pa je pitawe nemate na koga da se oslonite
nu svladati, ona ima vrlo va- nespretnost vr{waka... koliko se to isplati. Po- i povjerite nekome ono {to vas
`ne pozitivne posqedice na Kako podstaknuti smisao `eqno je pri~uvati ono ~ega mu~i, ali i drugi su u sli~noj
wihovo mentalno zdravqe u za humor kod djece? Budite po- imate malo, a to je fizi~ka situaciji pa ne o~ajavaju. Da-
djetiwstvu, ali i kasnije. rodica koja se smije. Pri~aj- kondicija. Ne nervirajte se kle, niste izuzetak. Poku{ajte
Smisao za humor i samo- te vi ce ve i {a le, ra di te zbog gluposti i poku{ajte da da se usaglasite sa voqenom
po uz dawe: Dje ca ko ju grimase i smijte se svi zaje- budete oprezniji u komunika- osobom.
vr{waci sma tra ju “smi je - dno na glas i punim plu}ima. ciji sa okolinom.
26 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Mario Vargas Qosa Metju Rajli


Kultura AVANTURE
NEVAQALE
DEVOJ^ICE
SEDAM
SVETSKIH
^UDA

Filmski festival u Kanu

FOTO: AGENCIJE
Robert de Niro
predsjednik `irija
PARIZ - Poznati holivudski
glu mac Ro bert de Ni ro bi }e
predsjednik `irija na ovogo-
di{wem kan skom fil mskom
festivalu, javio je Tanjug. Kan-
ski festival, 64. po redu, bi}e
odr`an od 11. do 22 maja.
- Kao jedan od osniva~a fil-
mskih fes ti va la “Traj be ka“ i
“Doha Trajbeka“, izuzetno cije-
nim posao `irija, koji ima va-
`nu ulo gu da iza be re naj boqa
ostvarewa u svijetu filma - po-
ru~io je De Niro u saop{tewu
Robert de Niro objavqenom tim povodom.
On je naveo da ovakvi festiva-
li doprinose povezivawu zajednice sineasta iz ~itavog svije-
ta i imaju trajni kulturni uticaj. [ezdesetsedmogodi{wi
glumac je u svojoj dugogodi{woj filmskoj karijeri, koja traje
od 60-ih godina, dobio dvije nagrade “Oskar“. Prvim “Oska-
rom“ nagra|en je za sporednu mu{ku ulogu u filmu “Kum 2”
1974, a drugim za najboqu glavnu mu{ku ulogu u “Razjarenom
biku“ 1980. godine.
Mladi stvaraoci
na Me}avniku
U ~ast srpskim piscima
Film norve{kog rediteqa prikazan na “Kustendorfu“

"Ne mir na vo da"


Spomen-plo~e
Desanki i Branku

Eri ka Po pea
vawu plo~a govoriti minis-
tar kulture Srbije Neboj{a
Bradi}, ministar prosvjete i
kulture Republike Srpske An-
ton Kasipovi} i kwi`evnik
Qubivoje R{umovi}.
Spo men-plo ~a u zgra di u Norve{ki film iz 2008. godine kombinuje dvije sna`ne pri~e o qudima koji
BEOGRAD - Spomen-plo~a Kraqa Milana 23 bi}e pos- poku{avaju da se pomire sa pro{lo{}u i sopstvenom sudbinom, da prihvate
ko su postali i prona|u novi na~in da ostvare qubav
kwi`evnicima Desanki Ma- tavqena u okviru akcije “Vra-
ksimovi} (1898-1993) i Bran- timo dug piscima“, a u 2010.
ku ]opi}u (1915-1985) bi}e godini otkrivene su spomen- MO KRA GO RA - Film kumentarne filmove, a wegov cija istoimene zbirke pjesa- Ova devetnaestogodi{wa
sve~ano otkrivena 10. januara plo~e na zgradama u kojima su “Nemirna voda“ norve{kog debitantski dugometra`ni ma. “Retrospektiva velikana“ rediteqka ka`e da je odlu~i-
na zgradi u kojoj su `ivjeli, u `ivjeli Me{a Selimovi}, rediteqa Erika Popea pri- film nagra|en je na Berlin- donijela je jo{ jedno ostva- la sa prijateqima iz Bi-Bi-
uli ci Kraqa Mi la na 23 u Skender Kulenovi}, Du{an kazan je u petak, tre}eg dana skom fes ti va lu, u okvi ru rewe is ta knu tog iran skog Sija da snimi dokumentarni
Beogradu, najavqeno je iz Mi- Mati}, Aleksandar Vu~o, Mi- Me|unarodnog filmskog i “Panorama programa“. rediteqa, gosta festivala, film o gostu “Kustendorfa“
nistarstva kulture Srbije, ja- }a Popovi}, Antonije Isako- muzi~kog festivala “Kus- Nor ve {ki re di teq je Abasa Kjarostamija - “Kru- Abasu Kjarostamiju, ali i o
vio je B92. vi}, Slo bo dan Se le ni} i tendorf“, u okviru progra- trebalo da bude gost “Kusten- pni plan“ iz 1990. godine. samom festivalu.
Najavqeno je da }e na otkri- Du{ko Radovi}. ma “Savremene tendencije“, dorfa“ i da odr`i radioni- U takmi~arskom progra-
javio je Tanjug. cu za stu den te i mla de mu pri ka za ni su fil mo vi:
Nova uloga Roberta Patinsona Ovo ostvarewe iz 2008. rediteqe, ali iz zdravstve- “Ja ve} jesam sve ono {to `e- Radionica
godine kombinuje dvije sna- nih razloga nije mogao da do- lim da imam“ Da ne ta
Milijarder `ne pri~e o qudima koji po- |e u Srbiju. Komqena (Srbija), “Medeni Jedan od najzna~ajnijih re-
ku {a va ju da se po mi re sa “ROMANSA mje sec“ Gre go ra Kra vi eca diteqa dana{wice, iran-
u “Kosmopolisu“ pro{lo{}u i sopstvenom su-
za trubu“ u
(Poqska), “Goli sati“ Igora ski rediteq Abas
dbi nom, da pri hva te ko su Be zi no vi }a (Hrvat ska) i Kjarostami odr`ao je radi-
postali i prona|u novi na- prate}em programu “Peta kolona“ Vat~ea Bul- onicu za studente i mlade
~in da ostvare qubav. U okviru prate}eg pro- guryijana (Liban/SAD). rediteqe u okviru “Kusten-
“Ne mir na vo da“ je grama posjetioci su mogli da Mlada rediteqka rodom dorfa“.
posqedwi film iz Popeove pogledaju film “Romansa za iz Madrida, student re`ije u Kjarostami u svom novom
trilogije. trubu“ (1966) ~e{kog redi- Lon do nu, Klea Viqanu eva ostvarewu govori o odnosu
Pope, najboqi nordijski teqa i pedagoga Otakara Va- boravi u Drvengradu, na Mo- mu{karca i `ene, roditeqa
rediteq 1994. i snimateq go- vre. Ova romanti~na pri~a o kroj gori, gdje za Bi-Bi-Si i djece, o umjetnosti kroz
dine 1995, snimao je reklame, prvoj qubavi, razo~arawu i snima dokumentarac o “Kus- odnos originala i kopije.
muzi~ke spotove, kratke i do- smrti, nastala je kao adapta- tendorfu“.

Jubilej Me|unarodnog festivala “Fest“

Robert Patinson FOTO: AGENCIJE


^etiri decenije "Hrabrog novog sveta"
BEO GRAD - Me |u na ro - sindikata, u to doba najrepre- fil mom Ro ber ta Al tma na Na prvom “Festu“ pri-
LOS AN\ELES - Britanski glumac Robert Patinson dni fil mski fes ti val zentativnijoj sali u Beogradu, “MESS“, a nastavilo se pro- ka za ni su i do ma }i, u to
igra}e u “Kosmopolisu“, filmskoj adaptaciji romana Dona “Fest“, manifestacija koja kao i u bioskopu “Kozara“, uz jekcijama ostvarewa koja da- vri je me ide olo {ki pros -
Delila koju }e re`irati Dejvid Kronenberg, javile su agencije. je odmah stekla ogromnu po- pra te }e pro gra me u Do mu nas predstavqaju klasiku kao kribovani filmovi “Zase-
Patinson je anga`ovan umjesto Kolina Farela, a u ekipi su i pularnost i dugo bila gla- omladine, a sadr`aj je u po- {to su “Odiseja u svemiru“ da“ @ivojina Pavlovi}a i
Pol \amati i Marion Kotijar. vni pro zor u svi jet za tpunosti opravdao upe~atqivi Sten li ja Kju bri ka, “Kowe “Lisice“ Krste Papi}a.
“Kosmopolis“ je pri~a o 28-godi{wem finansijskom geniju i filmofile tada{we Jugo- slogan - “Hrabri novi svet“. ubijaju, zar ne?” Sidnija Po- Ova kav pro gram na pre -
milijarderu koji se Menhetnom vozi u limuzini i ide na {i- slavije, odr`an je prvi put PRVI laka, “Sumrak bogova“ Luki- ~ac je osvojio publiku, kar-
{awe kod o~evog frizera. U putu ga ometaju predsjedni~ka po- prije 40 godina, 8. januara prikazan film na Vis kon ti ja, “Go li u te su pla nu le, na {ta su
sjeta, napad anarhista i sahrana repera. Dok limuzina stoji 1971. godine, javio je Tanjug. “MESS“ Roberta se dlu“ De ni sa Ho pe ra, uz hi tro re ago va li tap ka ro -
Altmana
zaglavqena u gu`vi, glavni junak prati vrijednost jena na ra~u- Prvo iz dawe “Fes ta“ fil mo ve i dru gih sla vnih {i, a prisustvo na “Festu“
naru u kolima i provjerava vrijednost svog bogatstva. Snimawe odr`ano je od 8. do 16. januara autora Luisa Buwuela, Erika pos ta lo je pi tawe pres ti -
bi trebalo da po~ne sredinom marta u Torontu. sa glavnim programom u Domu Sve je po~elo sa kultnim Romera, Federika Felinija... `a.
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 27

Rekordna posjeta muzeju Luvr u Parizu


PARIZ - Muzej Luvr je tokom 2010. godine posjetilo rekordnih toriji i arheologiji Saudijske Arabije. Me|u umjetni~kim djelima
osam i po miliona qudi, javio je B92. Slavni pariski muzej ve} izlo`enim u Luvru su, izme|u ostalih, “Mona Liza“ italijanskog
tre}u godinu uzastopno biqe`i rekordnu posjetu. Publiku su u renesansnog umjetnika Leonarda da Vin~ija i anti~ka gr~ka skul-
Luvr posebno privukle izlo`be posve}ene ruskoj umjetnosti i is- ptura bogiwe pobjede sa krilima “Nika sa Samotrake“.

Goran Skrobowa, autor romana “^ovek koji je ubio Teslu“ Vijesti

NIN-ova nagrada
Skopqe
“Lagum“ na
makedonskom

srpski kwi`evni "Oskar"


SKOPQE - Iz da va ~ka
ku}a “Slovo“ iz Skopqa,
u okvi ru edi ci je “Sto
slovenskih romana”, obja-
@eleo sam da se poigram srpskom istorijom i zamislim kako bi ona izgledala da su se neki doga|aji u vi la je na ma ke don skom

pro{losti zbili druga~ije: izme|u ostalog, tu je i to Teslino prisustvo u Beogradu na po~etku 20. veka
je zi ku ro man “La gum“
srpske romansijerke Sve-
RAZGOVARALA: tla ne Vel mar-Jan ko vi},
ALEKSANDRA RAJKOVI] javio je Tanjug. Autor, ka-
aleksandrar@glassrpske.com ko navodi “Slovo“, spada
u eli tnu gru pu sa vre me -
Nagrada predstavqa neku nih srpskih romansijera,
vrstu putokaza za neodlu~ne a djela Velmarove nagra-
ili neobave{tene ~itaoce, |i va na su naj vi {im na -
koji se obi~no re{e da igra- gra da ma i objavqena na
ju na sigurno i kupe kwigu
vi{e jezika u svijetu.
koju su drugi - stru~waci iz
za to formiranih `irija -
ve} ocenili kao vrednu. Moskva
Rekao je ovo u intervjuu Kulturna
za “Glas Srpske“ beogradski
kwi`e vnik Go ran Skro - saradwa
bowa, autor romana “^ovek sa Italijom
koji je ubio Teslu“, koji je
bio u {i rem izbo ru za MOSKVA - Za Rusiju i
NIN-ovu nagradu. Italiju 2011. godina bi}e
- Mislim da u Srbiji ne- “Go di na raz mje ne na ci -
ma tog pisca koji ne bi `e- onalnih kultura i jezika“,
leo da do bi je NIN-ovu koja se nadovezuje na pro-
nagradu (ma {ta javno o to- {lu godinu razmjene kul-
me pri~ao). Re~ je o na{em tura Rusije i Francuske,
svo je vrsnom kwi`e vnom javio je Tanjug. Specijalni
“Oskaru“, i on dobitnika, predstavnik predsjednika
po red to ga {to mu do no si Rusije za me|unarodnu kul-
ugled i zavidan iznos novca, tur nu sa radwu Mi ha il
automatski svrstava u dru{- [vitkoj rekao je da je po-
Goran Skrobowa FOTO: GLAS SRPSKE sebno va`no da se u inos-
tvo ranijih nosilaca ovog
priznawa, kao {to su Ki{, zbili druga~ije: izme|u os- bi po~etkom pro{log veka ~ini mi se da se to u`ivawe na. Me|utim, trebalo bi od tran stvu po ka `e rus ka
Peki}, Pavi}, dakle uistinu ta log, tu je i to Te sli no bila podeqena i bezna~ajna sasvim jasno vidi i u samom bibliotekara zatra`iti re- umjetnost, “jer je to najje-
go ros ta sa srpske kwi`e - prisustvo u Beogradu na po- na makropoliti~kom planu. tekstu. levantne podatke o tome koja dnostavniji put za promje-
vnosti - ka`e Skrobowa. ~etku 20. veka koje bi Srbiji GLAS: Kakvi su ~itala- se li te ra tu ra naj vi {e po - nu imiya zemqe“.
omogu}ilo da posta ne zna- KWI@EVNOSTI ~ki ukusi qudi u Srbiji da- zajmquje i ~ita, jer je ogro-
GLAS: [ta je bilo pre-
sudno da se odlu~ite da pi- ~ajna i uticajna dr`ava, ka- se osmehuju lep{a nas i ima li ~i ta la ~ke man deo ~itala~ke publike Beograd
{ete o jednoj tako intri- ko u Evropi, tako i u ~ita- vremena krize? sada, zbog nezavidne materi-
gantnoj temi u romanu “^o- vom sve tu. Ka da po |e te od SKROBOWA: Neka is- jal ne si tu aci je, oslowen Gala koncert
vek koji je ubio Teslu“? tog ta ko zva nog prin ci pa [ta bi bilo da je Kajzer tra`ivawa pokazuju da me|u prevashodno na bibliote~ke BEO GRAD - Tra di ci -
SKRO BOWA: @e leo kontrafaktualnog, igri go- Vilhelm Drugi poginuo pre ~i ta oci ma u Srbi ji preo - fondove. onalni novogodi{wi gala
sam da se poigram srpskom tovo da nema kraja: {ta bi nego {to je do{ao u priliku vla|uju - ~itateqke. Samim GLAS: Koju ocjenu biste koncert pod nazivom “Sve-
istorijom i zamislim kako bilo da su ju`waci pobedi- da pokrene militantnu ne- tim, izdava~i su skloniji da dali kwi`evnosti u Srbi- tlucaj i budi sre}an“ bi}e
bi ona izgledala da su se ne- li se verwake u ame ri ~kom ma~ku politiku? Prvi svet- objavquju prozu blisku dama- ji danas? odr`an 13. januara u 20 ~a-
ki do ga |a ji u pro {los ti gra|anskom ratu? Amerika ski rat bi, u najmawu ruku, ma i do kaz da ta kvo ra - SKROBOWA: Prelaznu, sova na velikoj sceni Na-
kasnio - {to zna~i da ne bi zmi{qawe ima osnova jesu svakako, ali ne mnogo vi{e rodnog pozori{ta, javio je
Najve}i izazov bilo ni Oktobarske revolu- astronomski (za srpske pri- od toga. Na planu o~uvawa Tanjug. Na programu sve~a-
cije, Romanovi bi te 1922. like) tira`i romana neko- srpskog duha i jezika, koliko
GLAS: [ta je za Vas kao pisca najve}i izazov? nog programa su uvertire,
bili `ivi i zdravi, Anasta- li ko spi sa teqki u to ku mogu da vidim, najve}i deo
SKROBOWA: Mislim da je najva`nije - i uvek se trudim da sija bi taman stasala da se 2010. godine. Ipak, oni koji savremene doma}e kwi`evne
arije i dueti iz popular-
tako bude u mojim pri~ama ili romanima - da pisac ~itaocu uda za srpskog prestolona- su u Srbiji zadr`ali naviku produkcije ostaje na visini
nih opera svjetskih maj-
ponudi proznu celinu koja ima glavu i rep i dovoqno je za- slednika iz dinastije Sin- da ~i ta ju, vo le kva li te tnu za dat ka. Pro ble mi su ve }i stora koje }e izvesti oper-
bavna i zavodqiva da neosetno kroz tekst “provu~e“ pi{~ev |eli}, i tako daqe. A Gav- kwi`e vnost, a po pro da ji kad se za|e u plan tematike ski prva ci i Or kes tar
stav prema pojavama kqu~nim za svakoga ko u Srbiji danas rilo Princip i Apis imali kwiga i formirawu nekoli- koja preovla|uje: li~no, vo- Narodnog pozori{ta pod
(mora da) `ivi. Koliko god jednostavno zvu~alo, to nije ni- bi sasvim druga~ije istorij- ko ozbiqnih kwi`ar skih leo bih da se pisci malo vi- dirigentskom upravom Jo-
malo lako posti}i - primer su silne visokoparne savremene ske ulo ge. Nei zmer no sam lanaca dalo bi se zakqu~iti {e ra zma hnu i oslo bo de hanesa Harnajta.
kwige koje ~itaoci ostavqaju posle nekoliko desetina stra- u`ivao u toj igri, i po pozi- da se kwi`evnosti kod nas gotovo obaveznog kanona re-
nica po{to naprosto nisu dovoqno komunikativne. tivnim reakcijama ~italaca osmehuju malo lep{a vreme- alizma. Pariz
Nagrade “Tre}eg trga“ Bo`i}ni koncert u Novom Sadu Odlikovawe
Majklu Kejnu
Laureati Petar Matovi} Premijera “Nipsona“ PARIZ - Engleski glu-
i Nikola @ivanovi} NOVI SAD - Hor novosadske
Saborne crkve Sveti Georgije,
godine, bi}e u centru bogatog i
zanimqivog programa pod nazi-
mac Majkl Kejn (77) do-
bio je u Pa ri zu ti tu lu
BEOGRAD - Laureati nagrade za poezi- Prema Mati}evim rije~ima, ciq ovog sa gostima, odr`a}e u subotu u vom “Ro`destvo tvoje“. ko man dan ta re da umje -
ju za 2009. i 2010, ko ju je us ta no vi lo priznawa je da istakne doprinos pojedi- novosadskoj Sinagogi Bo`i}ni Mno go broj na dje la tra di ci - tnos ti i kwi`e vnos ti,
Udru`ewe gra|ana “Tre}i trg”, su pje- nih pjesnika koji svojim individualnim koncert na kojem }e premijerno onal ne i no ve du ho vne mu zi ke naj vi {eg fran cus kog
snici Petar Matovi} za kwigu “Koferi ta len tom, stva ra la ~kom zre lo{ }u i u Srbiji biti izvedena kompo- publici }e predstaviti Hor Sa- odli ko vawa u oblas ti
Yima Yarmu{a“ i Nikola @ivanovi}, autenti~nim pristupom poeziji zna~ajno zicija “Nipson“ ser Yona Tave- borne crkve pod dirigentskim kulture, javio je B92. Kej-
autor zbirke “Astapovo“, javio je Tanjug. u~estvuju u formirawu onoga {to se obi- nera, javio je Tanjug. vo|stvom Bogdana \akovi}a. nu je odlikovawe uru~io
Osniva~ “Tre}eg trga“ i glavni urednik ~no naziva “pjesni~ka scena“ i ona je ne- To djelo za ~etiri viole, vi- Tra di ci onal ni 14. bo `i }ni francuski ministar kul-
istoimenog e-kulturnog ~asopisa Dejan za vi sna od dr`a vnih in sti tu ci ja olon ~e lo i so lo kon tra te nor, koncert, koji organizuju Muzi- ture Frederik Miteran,
Mati} ka`e da nagrada za poeziju nema kul tu re, ili udru `ewa kwi`e vni ka, koje je ovaj savremeni britan- ~ka omla di na No vog Sa da i koji je za glumca rekao da
naziv, a dodijeqena je tokom “off sajma buyetskih ustanova, izdava~kih i drugih ski kompozitor pravoslavne vje- Asocijacija “Kantat“, po~e}e u
kwiga“, koji je organizovao “Tre}i trg”. lobija. je “gluma~ki yin”.
roi spo vi jes ti na pi sao 1998. 20 ~asova.
28 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Izdaje se
kancelarijski
i skladi{ni prostor
u centru grada,
uz fizi~ko obezbje|ewe,
video-nadzor.
Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.
OGLASI GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 29
30 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Feqton
SRPSKI OBAVE[TAJCI
(Po~eci srpske diplomatije) (4)

Putovawe prote Matije,


FOTO: ARHIVA

srpskog deputata
MILAN V. PETKOVI] vam {ta bude, neka i ja poginem. Dosta na{e budete polu~at, s~astqiva doroga! Mi mu ka-
bra}e i u Srbiji gine. Ja jednako }utim i `emo da smo radi onde - u Ja{i - preno}iti
O dolasku na tlo Moldavije i o te{ko}a- odri~em. Zovnu ga Nikola napoqe i on iza|e. i odmoriti se.
ma na koje su nailazili srpski deputati to- Onda Proti} i ^ardaklija reknu meni: Ako
kom bo rav ka na tlu te kne `e vi ne, pro ta
Matija pi{e: “Do|emo u Foka{an gde se dele
ga poznaje{, za{to ne ka`e{? Mo`e se ~o- Putovawe preko Moldavije
vek razqutiti pa nam pakosti u~initi. - Ka-
ova dva kwa`estva; pre|emo preko potoka u `em ja da je sve onako kako on govori, i ja …Da je ruski konzul imao pravo {to se
moldovansku varo{. Trefimo se ba{ u mehanu wega dobro poznajem, ali bez va{eg dogovora ti~e `urbe i izdavawa ruskih putnih ispra-
koju dr`e dva Srbina, neki Petar Bijukli} ne}u da se ka`em. Ka`i se, ka`i - vele oni. va, de pu ta ti su se us ko ro i sa mi uve ri li.
iz U`ica i Nikola Karanov~anin, koji se tu U|e Petar, ja ustanem i zagrlim ga, poqubi- “Mi smo po{li {to br`e mo`emo od po{te
Moldovankom i o`enio, oba na{i zemqaci. mo se, i svi se izqubimo, pitamo se i dugo do po {te. Do |e mo na Dwes tr pre ma Mo -
Mi smo mislili onde da ru~amo pa odmah razgovaramo“. giqevu, a tamo stoji la|a; mi ho}emo na{a
daqe da idemo, zato odmah ru~ak i naru~imo. Interesantan je postupak prote Matije kola u skelu da uvu~emo, no jedan ~inovnik
Kad u|emo u sobu, ali Petar Bijukli} skide koji je poricao svoj identitet da ne bi “pro- povi~e: Po |ite vi a koqasku potom budem
kapu pak se sa mnom u obraz poqubi: Kako ste valio“ svoje saputnike sve dok nisu doneli prevesti. Osta{e nam kola i prtqag, a mi sa-
o~e Proto, kako je Crni \or|e i Jakov i sva zajedni~ku odluku da se povere doma}inu. To mi u ~amcu pre|emo u Mogiqev, u Karantin.
na{a bra}a? - Ja se upla{ih gde me ~ovek po- nije bilo bez osnova bez obzira na to {to je Tek {to iza|osmo iz ~amca, a dotr~a pet mol-
znade, pa reknem: Oprosti brate, vi se prepo- re~ o zemqacima i qudima iste nacional- dovanskih momaka na kowima onamo na obalu

Na ruskom tlu srpski znaste, ja nisam prota nego |akon. A {to me nosti. Me|utim, u konkretnom slu~aju, lokal- i vi~u: Gde su ovi qudi ~ija je ovo koqaska,
pita{ za Jakova i Crnog \or|a, jesam i ~uo neka pre|u ovamo da ih vidimo. Ode jedan
deputati su bili bezbjedni.
ni Srbi su se ap so lu tno an ga `o va li na
ali i ne znam. A Bijukli}: A zar ti mene ne strani deputata, nude}i im svakovrsnu po- ruski ~inovnik do wih i ka`e im da su ono
Ruska vlada, iako nije bila poznaje{? Ka`em ja da ga nikad nisam video, mo}, {to je bilo od izvanrednog zna~aja, na- ruski podanici i moldovanski trgovci, i ta-
niti ga poznajem. - Slu{a wegov ortak Niko- ko se ona petorica vrati odakle su i do{li.
u ratu sa Turskom, povoqno
ro~ito kod va|ewa paso{a i pronala`ewa
la, pa ka`e: Pro|i se Petre ~oveka, ti si se poverqivih qudi za putovo|e. I znawe vla- Posle nam onaj ~inovnik ka`e da su za
je gledala na srpski prepoznao. - Nisam, Niko, nisam. Nego, Pro-
to, za{to ime svoje krije{? Nisi li ti sin
{kog jezika Jovana Proti}a je poslu`ilo do- nama tr~ali da nas pohvataju i da su nas s
one strane reke stigli, da bi nas vratili u
ustanak, pa je u tom smislu
bro jer se Vla si sa ko ji ma je de le ga ci ja
pokojnoga kneza Alekse iz Brankovine; nisi dolazila u dodir “nisu mogli tajno domun|a- Ja{i i Bog zna {ta bi bilo s nama. Zato je
i izdala instrukcije svom li ti onaj koji si u mojoj ku}i no}io, kad si
odveo devojku iz U`ica za tvoga kuma Joksu
vati“. general (ruski konzul) od nas bumagi i uzeo,
ako bi nas pohvatali da se pisma sa zahtevi-
poslaniku u Carigradu,
Put, pun i{~ekivawa i zebwi, nije se za-
Prijepoqca; i zna{ li kakav ti bogat |ogat vr{avao susretom sa Bijukli}em i wegovim ma spasu i zato nam nije dao da u Ja{i pre-
Italinskom, da uti~e na be{e? Ne krij se, ne boj se, tvrda je vera, pre ortakom Nikolom. U Ja{i, prota i wegovi no}imo nego da {to pre pre|emo granicu.
Mi to ve~e u|emo u kontumac (karantin), a
Portu kako bi do{lo
}u ja umreti nego vi. saputnici su imali susret sa ruskim konzu-
prekosutra na{a pisma, po kuriru, do|u opet
La`no ime sve{tenika
lom, koji im se na{ao pri ruci u re{avawu
do mirnog srpsko-turskog mnogih nastalih problema i dilema: “Do|e- nama u ruke“.
Na ruskom tlu srpski deputati su ve} bi-
poravnawa Ova dva brata ne znam, ali tebe poznajem, mo pre mraka u Ja{i i u konak generalnog
konzula, te u avliji si|emo. Odemo k wemu u li bezbedni. Ruska vlada, iako nije bila u
i sad znam kuda idete i {ta nosite, i ja }u se ratu sa Turskom, povoqno je gledala na srp-
na va{a pisma (paso{e) potpisati pa ako sobu, malo stojimo i na wegova pitawa, kako
Interesantan je postupak je na Vra~aru, odgovaramo. ski ustanak, pa je u tom smislu i izdala in-
stru kci je svom po sla ni ku u Ca ri gra du,
prote Matije koji je RUSIJA IMALA PRAVO
Italinskom, da uti~e na Portu kako bi do-

poricao svoj identitet


{lo do mirnog srpsko-turskog poravnawa.
za{tite i pokroviteqstva nad Me|utim, podrazumeva se da mo}na ruska di-
putuju}i do Rusije da ne pravoslavnim hri{}anima u Turskoj plomatija nije otkrivala svoje veze sa Srbi-
bi “provalio“ svoje Nevidqivi ma, nego je ovaj svoj postupak obja{wavala
Malo zatim, zovnu general (u to vreme, `eqom da pravoslavni hri{}ani u Turskoj
saputnike sve dok nisu Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito
zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i
ruski diplomati su nosili vojne ~inove i dobiju povoqniji tretman, a ne da budu os-
donijeli zajedni~ku poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali
oficirske uniforme) svoga slugu i zapi- tavqeni na milost i nemilost nekim lokal-
ta: Lo{adi gotovi? - Gotovi - odgovara nim tur skim vlas te li ni ma. Ru si ja je svoj
odluku da se povjere neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je slu ga. Pa {a port go tov? - Go tov, va {e pos tu pak ba zi ra la na pra vu do bi je nom na
pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sa-
doma}inima kud brana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih
prevashoditeqstvo - sluga odgovori opet. osnovu ku~ukkajnayirskog mira sa Turskom,
General se zatim okrete nama: Jest u vas zakqu~enog 1776. godine, prema kome je ima-
su prolazili obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja bumagi? - Jest. Onda on re~e: Davajte - i la pravo za{tite i pokroviteqstva nad pra-
Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti- mi damo na{e zahteve, pak nam on re~e: Vi voslavnim hri{}anima u Turskoj.
~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca. bumagi za granicom u karantinu Mogiqeve (Nastavi}e se)

8. januar 1324. godine 8. januar 1589. godine 9. januar 1911. godine

Umro Ro|en Poginuo


Marko Ivan Edvard
Polo Gunduli} Rusijan
1324 - Umro je italijanski 1275. Kao prvi Evropqanin 1589 - Ro|en je Ivan (Xivo) Osmanskog carstva i oslobo- 1911 - U Dowem gradu, na tvr|ave i Rusijan je pogi-
istra`iva~ Marko Polo, pre{ao je preko Pamira, Gunduli}, pisac iz Dubrovnika, |ewa Srba i drugih Slovena. U potezu od turskog hamama nuo. Edvard Rusijan, pi-
najpoznatiji evropski Turkestana i Mongolije. Od ~ija je poezija pro`eta opije- mladosti je pisao drame, pas- (danas planetarijum) pre- onir vazduhoplovstva, i
sredwovjekovni putnik. Ka 1275. do 1292. proputovao vawem slobode, kao i pozi- torale i lirske pjesme, koje su ma u{}u Save u Dunav, jedan od prvih avijati~ara
Dalekom istoku krenuo je u je gotovo cijelu Kinu, a na vawem Srba i drugih Slovena najve}im dijelom izgubqene. ispod Kalemegdanske uop{te, sam je u~estvovao
17. godini iz Venecije 1271. povratku je od 1292. do na borbu protiv Turaka. U naj- Smatra se najve}im baroknim tvr|ave, pionir vazduho- u konstruisawu i gradwi
Proputovao je Mesopotami- 1295. putovao preko Indo- zna~ajnijem djelu, epu “Osman“, pjesnikom me|u Slovenima uop- plovstva Edvard Rusijan aviona, i bio je aktivan
ju, Kurdistan, Persiju, Turan, kine, dana{we Indonezije, opjevao je Ho}imsku bitku i {te. Ostala djela: pastorala uzletio je svojom letjeli- popularizator, u to vrije-
Pamir, Kineski Turkestan i Singapura, Indijskog oke- Osmanovu smrt 1621. vide}i u “Dubravka“, spjev “Suze sina com, koja se ubrzo sru{ila me senzacionalnog vazdu-
Mongoliju i stigao u Peking ana, Persije i Crnog mora. tome predznak propasti razmetnoga“, “Arijadna“. pod bedemima beogradske hoplovstva.
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 31

Oglase, reklame www.glassrpske.com

i ~ituqe DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Oglasi mo`ete predati


dopisni{tvu
GLASA SRPSKE

sedam dunuma, voda, struja, tele- gara`a sa kotlovnicom, cijena Drago~aj, udaqena 300 m od {kole, Prodajem dvosoban stan u Novoj
KU]E fon, asfalt, tel. 065/660-479. 125.000 KM, tel. 065/935-191. cijena po dogovoru, tel. 066/832- varo{i preko puta {kole, 58 m2,
PRODAJA Prodajem ku}u na sprat s Prodajem ku}u u Prije~anima 343; 051/381-332; 066/918-229. drugi sprat, tel. 065/685-800.
potkrovqem i oku}nicom oko 900 8,5x7,5 m P+S+P, u blizini Prodajem ku}u u Mejdanu, Prodajem ili mijewam za
Prodajem ku}u preko puta naseqa m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito {kole, gra|evinska dozvola i na Gavrila Principa, 630 m2 placa, Bawaluku dva dvosobna stana 40
Sunce, mo`e zamjena za stanove, tel. centralno grijawe, preko puta placu 495 m2, cijena 65.000 KM, tel. 065/601-772. kvadrata u Budvi, ostali uslovi po
065/685-800. “Glasa”, ulica ^aire, Hiseta, tel. 051/428-008; 065/351-000. dogovoru, tel. 38765/400-458.
Prodajem ku}u i imawe u centru
Prodajem ili mijewam ku}u u cen- hitno, tel. 065/636-545. Nova ku}a na sprat sa vi{e Slatine, tel. 051/588-046. Stan u centru Prwavora, 56
tru Karlovca, tel. 065/383-606. Prodajem dvije totalno sanirane novih pomo}nih objekata na deset kvadrata, ~etvrti sprat, centralno
Prodajem mawe imawe u selu
Prodajem ku}u 156 kvadrata na ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem dunuma zemqe u komadu u centru Poto~ani, uz magistralni put, grijawe, veoma povoqno, tel. 387
parceli 1.000 kvadrata, papiri od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt Ivawske, Potkozarje, mo`e zam- ku}a, dvori{ni objekat, voda, 65/670-577.
uredni, lokacija odli~na, tel. do ku}e, struja, voda, odmah use- jena za Srbiju, tel. 065/531-101. telefon, {uma, vo}wak, wive, sve Prodajem jednosoban stan 38 m2 ,
38766/174-334. qivo, u ul. Blagoja Parovi}a, tel. Prodajem ku}u u Slatini sa u jednom komadu ili mijewam za Borik, Korduna{ka 8, visoko
Prodajem baraku u Lazarevu 58 065/636-545. gara`om i vo}wakom, mo`e i zam- stan u Bawaluci, tel. 051/312-735. prizemqe, Bawaluka, tel. 065/682-
metara kvadratnih, po regula- Prodajem ku}u na sprat sa jena za stan, tel. 066/369-864. Prodajem ku}u i 14 dunuma zem- 818.
cionom planu, tel. 066/617-780. potkrovqem, tri trosobna stana s Prodajem useqivu ku}u sa qe, osam km od Lakta{a kanalom Prodajem nov stan 66 m2, prvi
Prodajem ku}u sa dva stana + pot- gara`om, oku}nicom, 330 m2, potkrovqem 130 m2, poslovni ob- i jedan km u selu, tel. 065/306-116. sprat, na Star~evici, ulica Sime
krovqe, gara`a, centralno grijawe, vlastito centralno grijawe, kod jekat 100 m2 na placu od 400 m2. Miqu{a, tel. 065/526-714.
Zavoda distrofi~ara u ul. Dr Ve- Prodajem ku}u spratnicu u To-
~vrsta gradwa, hitno i povoqno Vlasni~ki list 1/1 u blizini puskom (bawa) mo`e zamjena za Prodajem garsoweru od 30 m2 u
radi preseqewa, tel. 065/334-821. limira ]orovi}a, hitno i povo- `utih zgrada, tel. 066/606-222.
qno, papiri 1/1, tel. 065/636-545. Bawaluku, Beograd, Obrenovac izgradwi, useqiva u martu 2011,
Prodajem ku}u na Paprikovcu na U Glamo~u naseqe, pilna uz ili Novi Sad, zvati nave~e, tel. 57.000 KM, tel. 065/562-426.
640 m2 placa, 10h9, prizemqe, sprat, Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavni put ku}a sa pomo}nim ob- 0038752/213-108. Prodajem dva dvosobna stana u
potkrovqe nije izgra|eno, tel. glavnoj ulici, tel. 065/497-846; jektima na 900 m2, mo`e i zamjena
051/216-155. Prodajem ku}u na Paprikovcu, izgradwi od 44 i 56 m2, po 1.650
065/448-763. za Srbiju, tel. 065/531-101. povoqno, plac 450 m2, zvati od 8 do KM sa PDV-om, tel. 065/562-426.
Prodajem u Bawaluci ku}u sa Prodajem ku}u na sprat s dva Prodajem ili mijewam za stan 16 ~asova, tel. 066/235-816.
poslovna prostora, gara`om i Prodajem nove gotove stanove od
poslovnim prostorom i placem od ku}u u Drakuli}u kod {kole, tel. Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, 42, 44, 46, 51, 64 i 66 m2 na atrak-
350 m2, kod Zelenog mosta, tel. oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj uli- 065/369-000.
ci, hitno i povoqno, papiri 1/1, papiri uredni, tel. 065/034-768. tivnoj lokaciji, tel. 065/562-426.
065/698-012. Prodaja ku}e, Magistralni put
odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Prodajem nove stanove u apart-
Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 18, Pale. Dva dvosobna stana, 1.300 kaplara 65, voda, struja, put, manima kod restorana “Marko
sa placem od 370 m2, stara gradi{ka Prodajem hitno uz svaki dogovor 1.000 m2 zemqe, tel. 057/344-592, cijena 45.000 KM, tel. 061/241-527. Polo” od 48, 50, 63, 68, 72, 73, 81,
cesta, tel. 065/698-012. ku}u na sprat + poslovni prostor 057/225-819.
pekara, s dvori{nom zgradom, sa Prodajem useqivu ku}u sa vi- 90, 108, 111 i 130 m2, cijena po do-
Prodajem ku}u i sve objekte koje Prodajem stariju ku}u u Gra- govoru, tel. 065/562-426.
placem od 500 m2 kod “Alibabe”, sokim potkrovqem na placu 1.300
posjedujem, 40 dunuma zemqe di{ci 7h4 m, dozvoqena gradwa m2 u Ko~i}evu - Gradi{ka, ogra- Prodajem ~etvorosoban stan 76
ulica Koste Vojinovi}a, tel.
obradive u Glamo~anima, tel. 585- dvije ku}e, lokacija veoma dobra |eno, voda, gra|. dozvola, dvo- m2, drugi sprat, sa dva luksuzno
065/636-545.
613. za stanovawe., tel. 065/663-787; ri{na zgrada, cijena povoqna, opremqena kupatila, ~etiri sobe
Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena 051/831-232.
Prodajem ku}u (imawa) u Bawa- novogradwa, prizemqe poslovni tel. 065/417-581. i dva balkona, ul. Desanke Maksi-
luci, ulica Koste Vojinovi}a, 9h8 prostor, sprat i potkrovqe, Bawaluka - Lazarevo, prodajem Prodajem vikend ku}u na movi}, tel. 065/562-426.
m druga dva prva plo~a 11h8 m2 na stanovi, tel. 051/317-719. stariju ku}u na placu oko 600 m2 uz Kr~maricama i tri dunuma zemqe Prodajem ~etiri dvosobna stana,
placu 520 m2 + tri gara`e, papiri put Bawaluka - Gradi{ka, tel. pod vo}em, voda, struja, asfalt, novogradwa, odmah useqivi, od 48,
uredni 1/1, sve komunalije pla}ene, Prodajem ku}u i zemqi{te oko 065/569-294.
3.000 m2 u ^elincu dowem, preko tel. 066/449-683. 52, 53 i 64 m2, cijena 1.500 KM +
tel. 051/460-568; 065/858-332. Prodajem ku}u u Gradi{ci, PDV, tel. 065/562-426.
mosta, hitno i povoqno, tel. Povoqno se prodaje ku}a sa
Prodajem ku}u prizemnicu na 065/636-545. naseqe Bok Jankovac, povr{ine oku}nicom 800 m2, u Du{anovu kod Prodajem trosoban stan u
placu od 700 m2, ul. Stepe Step- 1.045 m2, tel. 065/843-891. Nove Topole., tel. 065/585-908. Boriku, ima dva lifta, hitno i
novi}a - Ada, 110.000 KM, tel. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog
prostora, saniranu, sa dvori{tem Prodajem ku}u na parceli na U Bawaluci prodajem ku}u povoqno, tel. 065/636-545.
065/562-426. kojoj je predvi|ena izgradwa
120 m2, ul. Gavrila Principa, spratnicu, sre|enu i useqivu, ili Prodajem stan u Bara}ima kod
Prodajem ku}u visoku prizemnicu hitno, tel. 065/636-545. lamele u nizu ul. Ranka [ipke 10, mijewam za jednosoban ili mawi Mrkowi}a, voda, struja, asfalt,
na placu od 1.000 m2, ul. Stepe vrlo povoqno, tel. 051/303-038, dvosoban stan, uz va{u doplatu, tel. 051/ 586-618.
Stepanovi}a, 120.000 KM, tel. Prodajem vi{e ku}a na razli- 051/307-514, 065/180-753.
~itim lokacijama, Bawaluka, tel. tel. 066/347-480. Prodajem stan 38 m2, centar, ren-
065/562-426. Prodajem ku}u u centru Doweg
065/698-012. Prodajem useqivu ku}u v.p. (dvije oviran, lift, centralno ili mi-
Prodajem ku}u na sprat s Vakufa, tel. 051/437-187. odvojene stambene jedinice) kod jewam za garsoweru, tel. 065/
poslovnim prostorom, mawom Prodajem ili mijewam ku}u u
Jablanu za mawi stan u Bawaluci. Prodajem ku}u spratnicu, 6,5h11, “Kosmosa”, mo`e zamjena za stan u 870-004.
dvori{nom ku}om, oku}nicom, cen- sa 400 m2 zemqi{ta sa aneksom, Bawaluci, tel. 065/528-247. Prodajem stan, Gunduli}eva,
tar Kqu~a, hitno, tel. 065/636-545. Ku}a je novogradwa, tel. 065/297-
732. gara`a 3h6,5, na Lau{u, kod ben- ZAMJENA povoqno, tel. 065/631-613.
Prodajem useqivu ku}u - dupleks, zinske pumpe “[eva”, tel. 051/437-
Prodajem ku}u 9h8 na sprat + Mijewam ku}u i 1.800 m2, zemqe u Prodajem u Obili}evu (Abacija)
dimenzija 13h11 P+1+1 sa gar- 934; 065/763-941.
ku}a do plo~e + tri gara`e na Bratuncu, za odgovaraju}e u Kan- garsoweru 22 m2, prvi sprat, ci-
sowerom u potkrovqu, lokal u Prodajem ku}u na Rakova~kim
prizemqu sa centralnim grijawem, placu 520 m2, papiri uredni 1/1, tonu Sarajevo, tel. 033/202-060; jena 50.000 KM, tel. 065/698-012.
ulica Koste Vojnovi}a 77 Bawa- barama iza `utih zgrada, cijena 061/827-590. Prodajem stan, 56 m 2, tre}i
plac 500 m2, ul. Jovice Savinovi}a 80.000 KM, ul. Doktora @ivka
101, tel. 065/696-353; 065/417-581. luka, tel. 051/460-568; 065/858-332. IZDAVAWE sprat, ^aire, Bawaluka, tel. 065/
We`i}a, tel. 065/935-191. 698-012.
Prodajem ku}u i sve objekte koje Prodajem ku}u, povoqno, tel. Izdajem namje{tenu ku}u kod
065/631-613. Prodajem novu ku}u na sprat sa Izdajem namje{ten dvosoban
posjedujem i 40 dunuma obradive poslovnim prostorom, Bawaluka, Naprijedovog stadiona, porodi~-
zemqe u Glamo~anima, ulica Rade Bawaluka, Kr~marice, vikend nim i zaposlenim qudima, tel. stan u ulici Stevana Bulaji}a u
tel. 051/380-798. Obili}evu, Bawaluka, tel. 065/
Jawu{a 60, tel. 585-613; 066/668- ku}a 8h8 P+S sa placem 1.800 m2, 065/528-247; 065/972569.
pomo}ni objekti na lijepom Povoqno prodajem dvije ku}e u 442-242 ili 051/454-057.
355. Izdajem namje{tenu garsoweru,
mjestu, cijena 60.000 evra, tel. Kne`evu, ve}u i mawu, tel. Prodajem u Bawaluci stan, 52 m2,
Prodajem ku}u na sprat, po~etak 065/641-709. ku}a, visoka prizemnica, ul. Ste-
051/437-934; 065/763-941. vana Mokrawca 26, centr. gri- naseqe \ure \akovi}a, prvi
Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel.
065/636-545. Prodajem ku}u, 9.5 x 10.5 m, ul. Prodajem novu ku}u, nedovr{enu, jawe, poseban ulaz, dvjema sprat, tel. 065/698-012.
Kozarska, novogradwa, dva troso- 8h8, P+S, sa 630 m2 zemqi{ta, u ozbiqnim studentkiwama ili Prodajem dva stana po 65 m2 u
Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. bna stana, veliko potkrovqe, na Drago~aju, bli`e centru, tel. Boriku, u “Titaniku”, hitno, tel.
Gavrila Principa, sa oku}nicom sredwo{kolkama, nepu{a~ima,
placu 890 m2, tel. 061/218-659. 051/437-934; 065/763-941. zvati od 7 do 15, tel. 065/406-556. 065/636-545.
od 500 m2, hitno, povoqno, uz put,
tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa Prodajem ku}u VP, 10h10, sa Izdajem ku}u namje{tenu sa Prodajem komforan stan 105 m2,
poslovnim prostorom i placem od 2.000 m2, u Kotor Varo{u - gara`om i lijepim dvori{tem kod klimatizovan, halogeno osv-
Prodajem ku}u u Obili}evu iznad 333 m2, tel. 065/698-012. Tovladi} kod Omladinskog doma, jetqewe, ameri~ki plakar od pet
“Alibabe”, povoqno, tel. 066/855- Bawaluke, tel. 051/215-158; 065
Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, tel. 065/763-941. /573-046. m, cijena 1.700 KM/m2, hitno, u
579. Gunduli}evoj ulici, tel. 065/636-
sa placem od oko 950 m2, kod Prodajem imawe, zemqi{te 40
Prodajem ku}u na sprat sa dva prelaza Trn - Jablan, cijena 85.000 dunuma, sa ku}om 10h10 i {talom STANOVI 545.
stana po 80 m2, dvori{tem, KM, tel. 065/698-012. 30h5 m, u Ivawskoj kod benzinske PRODAJA Prodajem dvosoban komforan
gara`om, po~etak ulice Jovice Prodajem hitno i povoqno novu pumpe, udaqeno 500 m, tel. 051/437- stan 61 m2, drugi sprat, saniran,
Savinovi}a ili mijewam za mawi ku}u, nezavr{enu ,10h9, P+Pt sa 934; 065/763-941. Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi hitno, povoqno, mogu} dogovor, u
stan uz dogovor, hitno, povoqno, 1.000 m2 zemqi{ta u Rami}ima, Prodajem kompletanu dupleks sprat u Dubici, strogi centar, Krfskoj ulici, tel. 065/636-545.
tel. 065/636-545. iznad “Elektroprenosa”, tel. ku}u u Rosuqama 250 m2, 45 m2 mo`e i zamjena za Bawaluku, tel. Prodajem stan, 48 m2, tre}i sprat
Prodajem ku}u na sprat u Rami- 051/437-934; 065/763-941. poslovnog prostora na placu od 065/685-800. (stan je saniran), ul. Cara Lazara
}ima na devet dunuma zemqe, cijena [argovac (250 m od O[), proda- 450 m2, sa dva posebna ulaza, tel. Prodajem jednosoban stan, prvi - Obili}evo, cijena 90.000 KM,
50.000 evra, tel. 065/935-191. jem 500 m2 placa - ku}u sa dvosob- 065/988-590. sprat, 40 m2, kompletno opremqen, tel. 065/935-191.
Prodajem ku}u u Prijakovcima sa nim stanom + trosobanim stanom Prodajem nedovr{enu ku}u sa prije Venecije mosta, tel. 065/685- Prodajem u Boriku stan 39 m2 na
pomo}nim objektima na povr{ini + 66 m2 poslovnog prostora + gra|evinskom dozvolom 9h10 m, 800. osmom spratu, tel. 065/239-082.
32 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Prodajem jednosoban i dvosoban Stan 97 m2, visoko prizemqe, Prodajem jednosoban useqiv stan Izdajem trosoban namje{ten Izdajem prazan dvosoban stan,
stan, tel. 065/497-846; 051/216-155. naseqe Sunce, cijena 1.200 KM/m2 45 m2 ul. Kosovke djevojke, centar stan u centru Lakta{a - Laktin- 200 KM, Q. Mrkowi}a 8, Bawa-
Prodajem trosoban stan 79 m2 i gara`a 27 m2, tel. 051/217-585. grada, papiri 1/1, tel. 065/524-505. gova zgrada, tel. 065/785-028. luka, tel. 051/355-960.
drugi sprat ul. Mi{e Stupara (kod Prodajem dvosoban stan u Prodajem stan 40 m2, Prijedor, Izdajem jednosoban namje{ten Izdajem dvosoban polunamje{ten
Akvane - centar) komplet renovi- Boriku, u Korduna{koj 22, tre}i centar, renoviran, tel. 066/210- stan za novogodi{we praznike, stan, poseban ulaz, Put srpskih
ran - povoqno, tel. 065/524-505. sprat, 56 m2, tel. 065/926-261; 172. tel. 051/315-530. branilaca 125, Zalu`ani, tel.
Prodajem stan, 85 m2, u nasequ 051/381-249. KUPOVINA Izdajem jednosoban nenamje{ten 051/385-934.
Sunca, tel. 065/519-600. Prodajem stan na Star~evici, 65 Kupujem mawi stan, dvosoban, do stan, 48 m2, \ure \akovi}a 16 Izdajem jednosoban namje{ten
Izdajem povoqno jednosoban ne- m2 ili mijewam za ve}i uz doplatu 50 m2 u Bawaluci, bli`e centru, (centralno grijawe), tel. 051/351- ili nenamje{ten stan, poseban
namje{ten stan u nasequ Petr- (Star~evica - Borik), zvati tel. 063/956-300. 348; 065/696-796. ulaz, tel. 066/545-653.
}evac, tel. 065/585-883. poslije 16 ~asova, tel. 065/693-655. Izdajem namje{ten stan, 86 m2, u Izdajem namje{tenu garsoweru u
Kupujem jednosoban stan u
Prodajem u Bawaluci stan, 62 m2 Prodajem u novogradwi trosoban Bawaluci, tel. 051/218-084; 065/ centru grada, cijena 500 KM + centru studentima ili zaposlenoj
+ 30 m2 ostave, {iri centar, stan, 100 m2 i ~etvorosoban, 110 m2 236-704. re`ije, tel. 065/514-419. `enskoj osobi, cijena 300 KM +
prizemqe, cijena 70.000 evra, tel. (kod “Medicinske elektronike”) Izdajem garsoweru sa dva le`aja re`ije, tel. 065/788-215.
centar, cijena povoqna, tel. ZAMJENA
065/698-012. studentima namje{tena, cen- Izdajem jednosoban stan, 46 m2,
065/524-505. Mijewam trosoban stan za jed- tralno grijawe, ul. Gavrila Prin- djelimi~no namje{ten, mo`e i
Prodajem polovinu nedovr{enog nosoban uz dogovor, Borik, stan je
dupleksa P+I+II+P, 220 m2 ko- Prodajem jednosobni stan, 34 m2, cipa, kablovska, kod Zelenog mosta prazan, nova gradwa, poseban ulaz,
u prizemqu stambene zgrade u u dobrom stawu, zvati od 8 do 11 i u Bawaluci, tel. 065/900-474. parking za automobil, cijena
risnog prostora, 215 m2 placa, od 15 do 21 ~as, tel. 051/253-614.
uredni papiri, 138.00 KM, tel. Gradi{ci, ulica Kozarskih Izdajem nov nenamje{ten stan od povoqna, odmah useqiv, Bawaluka,
065/011-065. brigada G-1, tel. 065/663-787. Mijewam dvosoban stan u 40 m2, novoizgra|ena zgrada, Bo- tel. 066/535-773.
Prodajem dvosoban stan 45 m2 i Bawaluci, 1/1, za Zemun, Beograd, rik, prvi sprat, tel. 066/406-225. Izdajem jednosoban stan,
Prodajem trosoban stan u Boriku Novi Sad, tel. 051/308-758.
79 m2 ili mijewam za mawi uz do- 53 m2 novogradwa (kod Medicinske Izdajem jednosoban stan sa gri- namje{teno, a mo`e i soba sa dva
platu, tel. 065/668-909; 051/252-419. elektronike) cijena povoqna, tel. Mijewam garsoweru u strogom jawem, djelimi~no namje{ten u kreveta, ul. Jovice Savinovi}a 103
065/524-505. centru Sarajeva za Bawaluku, tel. Obili}evu, ul. Gavrila Principa, A, tel. 051/355-552.
Prodajem dvosoban stan, 48 m2 ili 065/589-171.
mijewam za mawi uz doplatu, tel. Prodajem nov useqiv trosoban tel. 065/314-805. POTRA@WA
066/369-864. stan, 77 m2, drugi sprat, lift, dva Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Izdajem jednosoban namje{ten Hitno potrebna garsowera ili
balkona, dva WC-a, kod Rebrova~ke Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889- stan za jednu ili dvije osobe, tel. mawi jednosoban stan u u`em cen-
Prodajem jednosoban stan i gar- crkve, tel. 065/404-424. 959.
soweru na Lau{u kod “Sirana”, tel. 051/315-530. tru za poslovnu djevojku internet -
065/697-806. Prodajem stan 54 m2 u centru IZDAVAWE Izdajem polunamje{ten dvosoban obavezno, tel. 065/710-543.
grada kod [oping centra, na dru- Izdajem dvosoban namje{ten stan u Novoj varo{i (kod POSLOVNI
Prodajem ~etvorosoban stan, 107 gom spratu, balkon + podrum 12
m2, drugi sprat, ul. Majke Kne`opo- stan u zgradi za ~etiri djevojke, “Deamedike”), tel. 066/240-147. PROSTORI
m2, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. le`aj 130 KM, Obili}evo, uslovi
qke 1, ima lift, Bawaluka, tel. 066/357-709. Izdajem stan, 74 m2, prizemqe PRODAJA
051/251-342; 066/243-894. odli~ni, Bawaluka, tel. 065/297- ku}e, poseban ulaz, novogradwa,
Prodajem ili mijewam za ve}i 651. nenamje{ten, ul. Novaka Piva- Izdajem ili prodajem poslovni
Prodajem ili mijewam stan u komforan dvosoban stan, 61 m2, u prostor u Novoj varo{i, pogodan
Gradi{ci na Sewaku, 61 m2, za jed- Izdajem zaposlenom samcu {evi}a 30 A, kod "Eliosa", tel.
centru, stan je kompletno renovi- namje{ten, mawi stan u ku}i, 065/075-500. za razne djelatnosti, povr{ine
nosoban u Bawaluci, tel. 065/689- ran i luksuzno opremqen, tel. 140 m2, tel. 065/527-849.
814. naseqe Ko~icev vijenac, kod Med- Izdajem garsoweru kod “In-
051/316-692; 065/513-838. icinske skole, centralno grijawe, Prodajem poslovni prostor
Prodajem jednosoban stan 48 m2, tereksa”, centralno grijawe, tel.
Prodajem dvosoban stan 62 m2 na tel. 38766/265-127. 065/711-134. (Zanatski centar Star~evica), 30
Obili}evo, ul. Sr|e Zlopogle|e, Star~evici, prvi sprat, tel. m2, dva izloga, tel. 065/685-800.
blizina vrti}a, {kole, fakulteta, Izdajem namje{ten stan, poseban Izdajem jednosoban mawi stan,
065/416-580. ulaz, sa centralnim grijawem, Prodajem opremqenu pekaru,
cijena 90.000 KM, tel. 065/686-991. namje{ten, odmah useqiv, poseban
Prodajem stan 35 m2 na Petri- zvati popodne, tel. 051/438-251; ulaz, parking, ostalo po dogovoru, povoqno, tel. 065/631-613.
Prodajem ili mijewam za }evcu, `ute zgrade, visoko pri- 065/174-145.
Bawaluku namje{ten stan od 46 m2 u samo ozbiqne ponude, tel. 051/355- Prodajem ili izdajem halu, povo-
zemqe, hitno, zvati od 8 do 16 Izdajem trosoban stan sa cen- 671. qno, tel. 065/631-613.
Herceg Novom, tel. 065/969-934;
~asova, tel. 066/357-709. tralnim grijawem, tel. 065/841-
065/561-274. Izdajem dvosoban namje{ten Prodajem vi{enamjenski objekat
Prodajem jednosoban stan, 37 m2, 595. stan zaposlenim `enama ili stu- veli~ine 13,5x8,5 m2 na placu od
Prodajem trosoban stan u Gra-
di{ci za samo 49.000 KM, tel. prvi sprat, naseqe A. Jaki}a, tel. Izdajem trosoban stan u pot- dentkiwama, naseqe Rosuqe, tel. 1.000 m2 ili mijewam za mawi
066/299-787. 065/698-012. krovqu, u ulici Jasimira Mal- 066/628-337; 312-181. stan, Milosavci kod Lakta{a,
Prodajem nov dvosoban stan 48 ~i}a 3 kod auto-{kole “Volan", Izdajem stan, garsowere, sobe i tel. 065/522-151.
Prodajem dvosoban komforan
stan 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a m2 i dvoiposoban 51 m2, `ute tel. 065/566-181. le`aj u sobi sa djevojkom, Prodajem poslovni prostor, 52
43, ili mijewam za mawi uz doplatu zgrade, useqiv, cijena 1.750 KM/m2 Izdajem jednosoban stan namje- namje{teno, ima grijawe, tel. m2, u centru ^elinca, mo`e zam-
do 35 m2 Borik ili Nova varo{, sa PDV-om, tel. 065/524-505. {ten, centralno grijawe, ul. Vida 065/636-195; 051/212-691. jena za mawi stan u Bawaluci, tel.
tel. 065/419-294. Prodajem dvosoban stan 48 m2, We`i}a Bawaluka, tel. 065/400- Izdajem jednosoban stan, dje- 065/636-473.
prvi sprat, Carice Milice 48, 722. limi~no namje{ten, poseban ulaz, Prodajem poslovno-stambeni ob-
Bawaluka, Bulevar cara Du{ana,
prodajem jednoiposoban stan 48 m2, tel. 065/920-897. Izdajem dvoiposoban namje{ten centralno grijawe, ul. Rade Mar- jekat P+1+M od 250 m2, ulica
tel. 065/569-294. Prodajem stan, 67 m 2, Ada, stan na Lau{u, ul. Filipa Kqa- janca 11, tel. 051/218-175. Stepe Stepanovi}a - Bawaluka,
Bawaluka, novogradwa, drugi ji}a, tel. 065/497-846; 051/216-155. Izdajem dvosoban stan sa cen- tel. 065/707-190.
Prodajem stan u \ure \akovi}a,
Hiseta, 52 m2, prvi sprat, zvati od sprat lift, ostava, povoqno, tel. Izdajem namje{ten sprat ku}e tralnim grijawem na Lau{u, Pod- IZDAVAWE
osam do 16 ~asova, tel. 066/235-816. 065/412-576. (dvosoban stan) kod Klini~kog grme~ka 38, tel. 280-441. Izdajem poslovni prostor 40 m2,
Prodajem trosoban stan 80 m2 ul. Prodajem dvosoban stan, 47 m2, centra Paprikovac, tel. 065/577- Izdajem dvoiposoban namje{ten u ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije,
Novice Cerovi}a 13 Borik, cijena kod Poqoprivredne {kole, prvi 639; 051/302-770. stan u blizini Klini~kog centra ugostiteqski objekat, a mo`e i
po dogovoru, tel. 051/251-226. sprat, 1.800 KM/m2, tel. 065/562- Izdaje se namje{ten jednosoban na Paprikovcu, tel. 065/577-639. prodaja, tel. 065/588-889.
426. stan sa grijawem, bli`e centru,
Prodajem trosoban stan 79 m2, Izdajem jednosoban nenamje{ten Izdajem poslovni prostor Bule-
Prodajem stan na Star~evici 33 djevojkama ili samcima, tel.
drugi sprat, komplet renoviran, stan na Star~evici, tel. 065/350- var Cara Du{ana, 18 m2, pogodno
centar, ul. Mi{e Stupara, kod “Ak- m2, ~etvrti sprat, renoviran, 051/351-680; 065/450-544. 615, 051/439-907. za kancelariju ili trgovinu, tel.
vane”, tel. 065/524-505. hitno, tel. 066/357-709. Izdajem dvosoban nenamje{ten 065/685-800.
Izdajem namje{ten dvosoban
Prodajem stan kod “Integralove” Prodajem stan 40 m2 na Hise- stan prizemqe ku}e, na du`i pe- stan, na spratu, kupatilo, poseban Iznajmqujem 110 - 210 m2 kance-
pumpe, 40 m2, tre}i sprat, tel. tima, ul. Kraqa Nikole (povo- riod, ul. Jasimira Mal~i}a 16, ulaz, stan slobodan od 1.2.2011,
kirija 220 KM, tel. 051/507-012: larijskog prostora. Bawaluka:
066/130-333. qno), tel. 065/601-772. blizina OBI-ja, tel. 051/385-502. centar, {est parkinga, klima,
Prodajem stan u Boriku - Bawa- 065/816-173.
Prodajem stan 46 m2 u Rosuqama, Izdajem namje{ten stan, nova alarm, centralno, upotrebna
prvi sprat, dobro grijawe, tel. luka, 56 m2, prvi sprat, uredni pa- Izdajem jednosoban namje{ten zgrada 52 m2, ozbiqnim i za- dozvola, tel. 387 65/666-435.
065/966-808; 051/318-739. piri, 1.800 KM/m2, tel. 065/011 stan sa centralnim grijawem na poslenim osobama, tel. 065/635-
Petri}evcu u ku}i, tel. 051/355- Izdajem kancelarijski prostor
-065. 030.
Prodajem stan kod Zelenog mosta 830. 46 m2,centralno grijawe, klima,
(Mejdan) 30 m2 u Bawaluci, tel. Izdaje se stan studentima kod alarm, parking, preko puta parka
065/601-772. Prodajem {est godina star Izdaje se dvosoban namje{ten Zelenog mosta, tel. 066/268-848. “Mladen Stojanovi}“, povoqno,
superfunkcionalan dvosoban stan kod “Krajinalijeka” u tel. 387 65/621-248.
Prodajem stan u centru Bawaluke stan 56 m2. Deset minuta Lazarevu, ul. Save Tekelije 15 i Izdajem stan, jednosoban,
68 m2 ulica Bana Milosavqevi}a, pje{ice od “Boske” prije soba sa kupatilom na istoj adresi, namje{ten, centar Bawaluke, tel. Izdajem poslovni prostor u
iznad apoteke “Biqana”, ekstra “Glasa Srpske”. Ukwi`en 1/1 tel. 066/143-576. 050/211-901. “Laktingovoj” zgradi u Lakta{i-
raspored, tel. 065/561-469. vlasnik, cijena 2.050 KM/m2 Izdajem trosoban namje{ten ma, prvi sprat, 24 m2, sa mokrim
Izdajem dvosoban stan, potpuno
Prodajem stan u Boriku, 76 m2, ili 58.000 evra, tel. 066/516- namje{ten, u novoj gradwi u cen- stan u Rosuqama, tel. 066/235-816. ~vorom, tel. 065/540-836; 066/999-
{esti sprat, Korduna{ka, zvati od 585 8157 M. tru grada poslovnim qudima i Izdajem stan i poslovni prostor 451.
8 do 16 ~asova, tel. 066/235-816. stranim organizacijama, 700 KM, sa centralnim grijawem, namje- Izdajem kancelarijski prostor
Prodajem stan 77 m 2, tre}i Prodajem dvosoban stan 64 m2, tel. 065/705-460. {ten u Slatini, povoqno, tel. 20 m2, u “Ekvator” centru, na
(zadwi) sprat, cijena 1.500 KM/m2, prvi sprat, ul. Save Quboje 12, Izdajem jednosoban namje{ten 065/973-635. prvom spratu, tel. 065/799-432.
ul. Jovana Jan~i}a, tel. 065/935-191. Star~evica, tel. 065/227-396. mawi stan sa parking mjestom, Izdajem trosoban stan na spratu, Lakta{i, izdajem poslovni
Prodajem useqiv jednosoban stan Prodajem dva stana, useqivi, u poseban ulaz, ulica Marka namje{ten, stan se nalazi u prostor 160 m2, upotrebna dozvola,
45 m2 prvi sprat ul. Kosovke djevo- centru grada, vel. 82 m2 i 61 m2, ci- Miqanova 1, Lazarevo, ogranak blizini OBI-ja, poseban ulaz, tel. pogodno za skladi{te ili mawu
jke, cijena 1550 KM/m2, tel. 065/524- jena po dogovoru, papiri uredni - Ivana Gorana Kova~i}a kod 051/385-502. proizvodwu, tel. 065/294-606;
505. 1/1, tel. 065/986-453. broja 177, tel. 065/096-490; 051/ Zaposlenim licima izdajem jed- 051/532-250.
Prodajem trosoban stan 73 m2 use- Prodajem stanove 32 i 56 m2 kod 380-940. nosoban namje{ten stan, odmah Izdajem poslovni prostor 22 m2
qiv + ostava 6 m2, ul. Rajka Bos- dvorane Mejdan, useqivo, cijena Izdajem garsoweru u Boriku, kod useqiv, parking za automobile, za sve namjene upotrebna dozvola,
ni}a, cijena 110.000 KM, hitno, 2.300 KM/m2, zvati od 10 do 20 policijske akademije i kampusa, poseban ulaz, ostalo po dogovoru, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel.
tel. 065/524-505. ~asova, tel. 066/991-166. tel. 066/494-152. tel. 066/535-773. 282-106; 065/635-449.
OGLASI GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 33

Izdajem novosagra|eni poslovni Majke Jugovi}a br. 30 (zgrada “In- Prodajem vi{e placeva u ^esmi Prodajem plac 1.000 m2 u Prodajem plac 1/1 , Glamo~ani,
prostor od ukupno 135 m2 u Novoj tegrala”), tel. 065/441-113. kod autopraonice “Dado”, tel. 387 Jaru`anima, kilometar udaqen od povoqno, dozvoqena gradwa, tel.
varo{i (4 kancelarije i ~ajna Izdajem poslovni prostor 12 m2 65/679-481. Slatine, struja, voda na placu, tel. 065/696-286.
kuhiwa) na spratu i poslovni pros- na Bulevaru, zvati od osam do 16 Prodajem tri dunuma zemqe u 065/771-010. Prodajem vi{e placeva za iz-
tor pogodan za apoteku ili pro- ~asova, tel. 066/235-816. Ivawskoj uz put, tel. 066/369-864. Prodajem dva placa od 460 m2 i gradwu u Trnu, ul. Cara Du{ana
davnicu u prizemqu, 40 m2, tel. 470 m2 u Prije~anima u blizini br. 34, tel. 066/284-363.
065/526-335; 065/275-393. Izdajem poslovni prostor 30 m2, Prodajem plac, 600 m2, sa urban-
ul. Nikole Pa{i}a 45, Bawaluka, isti~kom dozvolom u nasequ {kole, cijena 20 KM/m2, tel. Prodajem plac 350 m2 sa urban-
tel. 051/454-525; 065/477-421. ^esma, zvati poslije 16 ~asova, 051/428-008; 065/351-000. isti~kom dozvolom, Vrbawa, R.
Izdaje se Izdajem poslovni prostor sa tel. 051/307-644. Prodajem 11 dunuma zemqe u Petrovi}a, tel. 065/644-713.
upotrebnom dozvolom i komplet Prodajem parcelu 2.128 m2, na Malom Bla{ku, 800 m od bawe Prodajem 4.600 m2 zemqi{ta u
inventarom za mje{ovitu robu, a magistranom putu Bawaluka - Slatina, tel. 065/526-679. Jagarama, na asfaltu, u predjelu
kancelarijski
mo`e i skladi{te ili kancelar- Prijedor u Prijakovcima, dozvo- Prodajem placeve povr{ine 763, zv. kula, tel. 051/437-934.
prostor u centru ije, tel. 051/464-002. qena gradwa, tel. 065/609-350. 1.500 i 1.800 m2 u Kuqanima, put, Prodajem gra|evinsku parcelu u
Povoqno izdajem poslovni pros- Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke voda, struja, cijena deset KM/m2, Dervi{ima, 665 m2, na placu ima
tor, 72 m2, sa upotrebnom dozvolom bare - kod `utih zgrada, tel. 066/ tel. 051/437-934; 065/763-941. struja, voda i telefon, tel. 065/
grada, uz fizi~ko
za ordinacije ili kancelarije, ul. 820-832. Prodajem plac 600 m2 sa urban- 927-483.
obezbje|ewe, Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303- Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke isti~kom dozvolom u nasequ Prodajem osam dunuma zemqe u
722; 065/367413. bare kod `utih zgrada, tel. ^esma (radnim danom zvati polije Novoj Topoli, papiri uredni 1/1,
Izdajem poslovni prostor preko 065/750-711. {est ~asova), tel. 051/307-544. zvati od 15 do 20 ~asova, tel.
video-nadzor,
puta Osnovnog suda u centru Prodajem placeve u ul. Blagoja Prodajem plac 1.000 m2 u Krmi- 003855/2543601.
higijeni~arsku slu`bu Bawaluke, 85 m2, prizemqe, dva Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, nama pod borovima i plac 1.900 m2 Prodajem plac 850 m2 u centru
ulaza, parking prostor za vi{e au- vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. u Velikom Bla{ku, hitno i povo- No`i~kog kod Srpca, tel. 065/733-
tomobila, tel. 065/650-503. qno, tel. 065/636-545. 557.
i kantinu. Prodajem plac 1.700 m2 u Desnoj
Izdajem poslovni prostor 45 m2 Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 Hitno i izuzetno povoqno pro-
(WC, ~ajna kuhiwa, tri kancelar- dajem gra|evinsku parcelu od 1.400 SOBE
Telefon 051/231-077, m od Vodovoda, tel. 065/605-445;
ije) u centru grada. Obezbije|en 051/413-257. kvadrata, dva kilometra od Gim- IZDAVAWE
parking prostor, useqiv 1.12.2010, nazije, gradski vodovod, uli~na
zvati do 16 ~asova. tel. 051/309-723; 065/981-655. Bawaluka - Rami}i, prodajem rasvjeta, uredni papiri. Mogu}a
placeve od 500 m2 i 1.000 m2, tel. Izdajem dvokrevetnu sobu studen-
Izdajem kozmeti~ki salon na djelimi~na kompenzacija, tel. tkiwama, poseban ulaz, sa kuhi-
065/569-294. 066/657-205.
Izdajem poslovni prostor, 27 m2, u Hani{tu, tel. 065/642-438. wom i kupatilom, centralno
Prodajem plac, 500 m2, papiri Prodajem seosko imawe u Alek- grijawe, centar grada, tel. 387
Prijedoru, tel. 051/323-424. Izdajem poslovni prostor 70 m2, uredni, 1/1, dozvoqena gradwa, Tu-
ul. Rade Marjanca 18, Paprikovac, sandrovcu kod Lakta{a, vlasnik 65/585-524.
Izdajem kancelarije, namje{teno, zlanska 76, na Star~evici, tel. 1/1, tel. 065/687-409.
tel. 065/631-613. tel. 215-903. 051/424-876, 066/449-920. Izdajem sobu, u Boriku, mu{koj
Izdajem poslovni prostor, 36 m2, Prodajem plac u Karanovcu, uz osobi, tel. 051/257-159.
Izdajem u Bawaluci u Boriku Prodajem plac u Zalu`anima kod Vrbas, 623 m2, tel. 065/978-775.
lokal 18,5 m2, ul. Rade Vrawe{evi} sa upotrebnom dozvolom, u Vrbawi {kole i u Trnu, tel. 065/497-846; Izdajem sobu, poseban ulaz i cen-
25, za sve namjene, upotrebna - Rade Radi}a 239, tel. 051/424-313. 051/216-155. Prodajem plac sa podumentom i tralno grijawe, ul. I. Gorana
dozvola, PTT, cg, parking, kab- Izdajem poslovni prostor na 3,5 dunuma zemqe blizu Kla{nica, Kova~i}a 49, Bawaluka, tel.
Prodajem plac 2.000 m 2, iza cijena povoqna, tel. 00381/62-593- 065/609-350.
lovska, klima, tel. 065/525-436. Hani{tu, tel. 065/028-363. kasarne Zalu`ani - Barlovci uz 027. Izdajem sobu i kuhiwu, sve
Izdajem poslovni prostor u cen- Izdajem lokal povr{ine 16 m2 u glavni put, tel. 065/882-511.
tru Bawaluke, prizemqe, kod Hipo ul. Krajla Petra Prvog Kara- Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa namje{teno, ul. Vida We`i}a,
Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj dva monta`na objekta, zelena tel. 065/938-400.
banke, 20 m2, za sve namjene, tel. |or|evi}a br. 33 (Hani{te), na magistralnog puta Prijedor -
065/650-503. glavnoj ulici, tel. 066/253-490. ograda, vo}e, komunalije, dozvo- Izdajem namje{tenu sobu djevo-
Bawaluka, podesno za industri- qena gradwa dva objekta, plac se
Izdajem poslovni prostor od 80 Izdajem dvosoban namje{ten jski pogon, tel. 051/317-719. jci, centar, povoqno, zvati od 11
nalazi 400 m od bazena Lakta{i, do 19 ~asova, tel. 051/216-375.
m2, ulica Stepe Stepanovi}a - stan u Bawaluci, Maslova~ka, Prodajem gra|evinske placeve, tel. 051/251-226.
Bawaluka, tel. 065/707-190. eta`no grijawe, cijena 350 KM, 1/1 u centru ^esme, uz glavni put, Izdajem studentkiwama krevet u
tel. 051/436-577; 065/829-733. Prodajem plac u Jablanu gorwem, dvokrevetnoj sobi, blizina Grad-
Izdajem poslovni prostor 50 m2, u tel. 065/679-481, 051/359-010. 3.700 m2 cijena 17.000 KM, tel.
Obili}evu, Cara Lazara, zvati od 8 Izdajem poslovni prostor 30 m2 skog mosta, sve pogodnosti za
Prodajem plac u Bawaluci 065/811-058. stanovawe, tel. 065/544-189.
do 16 ~asova, tel. 066/235-816. prizemqe. RK “Boska” (strogi naseqe Lau{, dozvoqena gradwa,
centar), tel. 065/524-505. Prodajem dva placa u [argovcu Izdajem dva le`aja studentima,
Izdajem poslovni prostor pogo- struja, voda, asfalt, papiri od 560 i 940 m2, vlasni{tvo 1/1,
dan za apoteke, predstavni{tva, uredni, tel. 065/650-166. Borik, Korduna{ka 16, sa cen-
GARA@E dozvoqena gradwa, tel. 051/388- tralnim grijawem, zvati od osam
kancelarije i ambulantu i drugo. Prodajem plac povr{ine 3648 m2 094; 066/252-990.
Grijawe: drvo, centralno na lo` PRODAJA do 20 ~asova, tel. 051/253-614.
u Kuqanima asfalt, struja, voda i Prodajem zemqu 6,5 dunuma u
uqe, klima , struja. Du{ka Ko{- telefon, tel. 051/464-360; 066/408- Izdajem namje{tenu sobu sa ku-
~ice br. 22 Bawaluka, tel. 065/526- Prodajem gara`u kod MUP-a, ul. Vakufu, {est km od Aleksan- patilom, poseban ulaz, Bawaluka,
499. drovca, cijena po dogovoru, tel.
532; 051/213-177. Vojvode Mom~ila, tel. 065/497-846; tel. 354-543.
051/216-155. Prodajem placeve na Lau{u i u 051/253-641; 066/285-525.
Izdajem - prodajem poslovni pros- Trnu povoqno, tel. 065/497-846; Izdajem namje{tenu sobu, ul.
tor vlasni{tvo 1/1 TS “^ajavec - Prodajem ili izdajem zidanu Prodajem placeve u Velikom Zore Kova~evi} br. 14, tel. 051/
051/216-155.
Zenit”, tel. 065/515-384. gara`u 17 m2 na po~etku ulice Bla{ku uz put Kla{nice - 355-935.
Du{ka Ko{~ice u Bawaluci, tel. Prodajem zemqi{te 2.100 m2 na Slatina, tel. 065/768-652.
Izdajem poslovni prostor od 40 autoputu, povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem dvokrevetnu sobu djevo-
m2 u ul. Petra Pecije 48, odmah use- 065/656-632. Jablan, prodajem ~etiri dunuma jkama, poseban ulaz, grijawe, cen-
qiv, tel. 370-298. Izdajem ili prodajem gara`u kod Prodajem plac od 1.000 m2, povo- zemqe, tel. 065/569-294. tar grada, Du{ka Ko{~ice 2, tel.
MUP-a, tel. 065/497-846; 051/216- qno, blizina Kla{nica sve Prodajem 4000 m2 zemqe na ^oko- 051/212-764, 065/561-328.
Izdajem poslovni prostor, 63 m2, pogodnosti za gradwu, tel. 065/803-
tel. 065/526-338. 155. rskim poqima papiri 1/1, kraj Izdajem jednokrevetnu i dvo-
315. puta, tel. 065/178-581.
Izdajem poslovni prostor 27 m2 u Prodajem zidanu gara`u u ul. krevetnu sobu sa upotrebom
Vase Palegi}a br. 1, tel. 051/ 316- Prodajem povoqno plac 1700 m2, Lakta{i - Mahovqani, prodajem kuhiwe i kupatila, ul. Gavrila
Novoj varo{i, tel. 065/525-010. 45 km od centra grada za gradwu
999. 27 dunuma zemqe uz cestu, Bawa- Principa 30, Obili}evo, tel.
Izdajem poslovni prostor u ku}e-vikendice, tel. 282-106; 051/466-646; 065/016-841.
Prodajem gara`u u centru grada luka-Gradi{ka, tel. 065/569-294.
TC”Ekvator", prizemqe, vawski 065/635-449.
izlog, tel. 065/932-596. u dvori{tu ul. J. Du~i}a 12 (preko Bawaluka - Buyak, prodajem plac U Boriku slobodna namje{tena
puta ameri~ke ambasade) 15 m2 vi- Prodajem zemqi{te 32.000 m2 u 725 m2, tel. 065/569-294. soba za dvije u~enice, bez pris-
Izdajem poslovni prostor, 83 m2, soka, pogodna za kombi ili Kuqanima na glavnom putu, cijena ustva vlasnika stana, tel. 065/337-
na prvom spratu, ul. Kraqa Petra osam evra/m2, tel. 051/437-934; Prodajem zemqi{te, 12.000 m2, uz
terenca, tel. 065/710-572. magistralni put Bawaluka - Pri- 843.
Prvog Kara|or|evi}a, preko puta 065/763-941.
Po{te, tel. 065/775-098. Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m2 jedor, u Tuwicama, tel. 065/763- Iznajmqujem sobu `enskoj osobi
kanal, struja, Milo{a Obili}a Prodajem povoqno u Drago~aju 941. u ku}i u blizini carinarnice na
Izdajem hitno poslovni prostor 56, tel. 255-673, 065/895-971. (prema Motikama) 2 dunuma Predgra|u, tel. 066/717-305.
40,50 m2, po~etak ulice Novaka zemqi{ta pogodno za ku}u ili Prodajem plac u Drago~aju stara
Piva{evi}a, uz put, hitno i povo- KUPOVINA vikendicu, tel. 065/251-944. prijedorska cesta 500 m2 uz as- Izdajem studentkiwama sobu sa
qno, tel. 065/636-545. Kupujem gara`u od 20 m 2 u falt, struja, voda, telefon, tel. grijawem sa posebnim ulazom, tel.
Prodajem povoqno parcele za 065/612-983. 065/546-658.
Izdajem 100 m2 prostora za vlasni{tvu, u u`em centru grada, vikendice u ^arda~anima, 4 km od
skladi{te ili zanatski rad, blizu tel. 051/219-761; 066/493-221. Kla{nica, struja, voda, asfalt, Prodajem plac za ku}u, veli~ine Izdajem krevet u dvokrevenoj
centra, Moslova~ka 12 Bawaluka, IZDAVAWE tel. 065/276-756. 1.000 m2, u Bawaluci, ul. Peti pri- sobi mu{karcima, poseban ulaz,
tel. 066/642-376. gradski put, tel. 065/037-130. upotreba kuhiwe i kupatila, cen-
Izdajem gara`u u ul. Vojvode Prodajem kod restorana "Jezero" tralno grijawe, tel. 065/228-840;
Izdajem nov vi{enamjenski Stepe, cijena 70 KM, mjese~no, plac 2.000 m2, povoqno, tel. Prodajem plac 470 m2 kod igra-
poslovni prostor sa centralnim li{ta u Drago~aju, tel. 065/462- 051/211-892.
tel. 065/461-334. 066/913-106.
grijawem na du`i period, povoqno 366. Izdajem studentima mu{karcima
- Petri}evac, tel. 065/784-849. PLACEVI Prodajem mawe placeve i dva i dvokrevetnu sobu u Boriku, preko
po dunuma zemqe na po~etku Prodjem devet dunuma zemqe za
Izdajem poslovni prostor, 23 m2, PRODAJA sve namjene, pet km od Prwavora puta kampusa i “Akvane”, tel. 051/
Jakupovaca, blizu novog autoputa, 350-735; 066/834-204.
preko puta Rebrova~ke crkve, kod povoqno, tel. 066/467-752. uz asfaltni put Prwavor -
“Firene” ili porodajem povoqno, Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqan- ^elinac, tel. 065/636-733. Izdajem sobu sa dva le`aja, cen-
tel. 065/448-335. ima, tel. 065/685-800. Prodajem plac od 600 m 2 u tralnim grijawem i upotrebom
Bawaluci, naseqe Tuwice 40 m od Prodajem 3.000 m 2 zemqe u
Izdaje se poslovni prostor 29 m2 u Prodajem ~etiri placa na [u{warima 100 m od firme kuhiwe dvjema u~enicama, tel.
Prijedorske ceste, plac ima pro- 051/437-794; 065/773-403.
centru grada ul. Zdravka ^elara 14, Lau{u, tel. 065/685-800. jektnu dokumentaciju, struju, vodu, "Elim", tel. 065/034-932.
Bawaluka, tel. 065/472-386. Prodajem dva placa kod {kole u {upa, asfalt, uli~nu rasvjetu, Prodajem 35 dunuma {ume i 23 Izdajem za studentkiwe sobu sa
Izdajem klimatizovan poslovni Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 50% upla}enih komunalija, tel. dunuma zemqe na Kr~maricama - grijawem, tel. 065/546-658.
prostor, 16,5 m2, Bawaluka, ul. 065/618-505 ili 00385 98/262-017. 065/288-628. Bawaluka., tel. 065/623-554. Izdajem sobu sa upotrebom ku-
34 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

patila, kuhiwe i dnevnog boravka godina proizvodwe 1998, metalik, Prodajem ili mijewam “pasata” za vina i sokove i trgova~ke vage Prodajem regal iz tri dijela,
za dva studenta, tel. 062/054-553. tel. 065/535-708. g.p. 2006. 1.9 TDI, dizel, u odli- za trgovine, tel. 066/510-413, pe} na drva, radio “kosmaj”, elek-
Izdajem studentkiwama trokre- Prodajem “pe`o 405” benzinac, ~nom stawu. U ra~un uzimam auto- 066/510-412. tri~ni {poret, tel. 066/299-787.
vetnu sobu sa centralnim grijawem stranac, u dijelovima, tel. 065/218- mobil sredwe klase, tel. 065/ Prodajem nove, neotpakovane
u centru Bawaluke, tel. 065/986-453; 600. 403-491. UGOSTITEQSTVO kau~e. Cijena 230 KM po komadu,
063/995-968. Prodajem “golf 2”, benzin, 87. g. Prodaje “reno senik”, kraj 2002, PRODAJA tel. 065/433-063.
Izdajem sobu djevojkama i u drugoj p., u dobrom stawu, metalik boja, po- klima, centralna brava, bord kom- Prodajem dvosjed, ne rasklapa se,
pjuter, cijena 5.000 evra, tel. Prodajem bilijar “6” kao nov,
sobi le`aj, poseban ulaz, centr. voqno, Vilsonova, tel. 066/647-334. novo platno, renoviran, rostfra- od eko-ko`e, italijanski, cijena
grijawe, Nova varo{, ul. Stevana 065/793-992. po dogovoru, tel. 051/253-641;
Prodajem “lagunu” dizel, povo- jne lajsne, tel. 066/469-299.
Mokrawca 4, tel. 051/305-072. qno, tel. 066/256-211. Prodajem "VW kombi LT 28", 066/285-525.
Izdajem sobu djevojci, upotreba 1999. g. 2,5 SDI, u odli~nom stawu, Prodajem ugostiteqske stolove
Prodajem kuhiwske elemente
Prodajem povoqno “ford kurir” boja bijela, tel. 066/512-934. (tri komada) sa granitnim
kuhiwe, kupatila, ku}a sa parnim (kedi) g.p. 1996. benzinac, u vrlo plo~ama, cijena po komadu 110,00 vitrinu, 300 kompleta spu`vice
grijawem u blizini carinarnice, dobrom stawu, tel. 065/251-944. DIJELOVI I OPREMA KM, tel. 065/793-992. za slu{alice 1/6, “bagat” {iva}u
tel. 051/316-776. ma{inu, elekt-pedala i video
Prodajem “golf 5 TDI”, g. p, Prodajem po ~etiri zimske gume IZDAVAWE rekorder, tel. 065/811-058.
Izdajem dvokrevetnu sobu sa cen- 2006. pre{ao 153,00 km, petoro za yip 16, 17, 18 coli, tel. 065/513-
tralnim grijawem i upotrebom 795. Izdajem pikado, prodajem za Prodajem ugaonu garnituru eko
vrata, sivi, cijena 18.000 KM, tel. pikado strelice, pera i {piceve,
kuhiwe i kupatila, Borik, Rade 065/588-999. Prodajem po ~etiri zimske gume ko`a i vise}u kuhiwu, stara dvije
Vrawe{evi}, tel. 066/898-247. tel. 066/469-299. godine, tel. 051/282-098; 065/702-
Prodajem dva “mercedesa” 190 D za terence 16, 17, 18 coli “mi{e-
931.
POTRA@WA registrovan do 9/11, u super stawu lin alpin”, tel. 065/513-795; 467- ZANATSTVO
Tra`im cimera u dvokrevetnoj i 240 D, nije registrovan, 1.200 588. PRODAJA Prodajem drveni krevet 200h200
sobi, tel. 051/350-735; 066/834-204. KM u voznom stawu, povoqno, tel. Prodajem dizel turbo motor za i veliku plinsku bocu, tel.
065/068-663; 065/297-493. “fijat dukato” kombi, godi{te Prodajem polovnu opremu za 065/413-511.
VIKENDICE 1993. i dijelove, tel. 065/666-233. mu{ki frizerski salon (dvije Prodajem dvije ve{-ma{ine u
Prodajem dva yipa “micubi{i stolice sa hidraulikom, glavoper,
PRODAJA pajero 2,3”, dizel, 62 KW i “nisan Prodajem far za “mercedes” 200 podni pult, ugaonu garnituru), tel.
odli~nom stawu i magnet za di-
pikap 2,5", dizel, 59 KW, u D/ 1974 god.(minika), tel. 065/071- 065/902-662.
zawe plo~astog `eqeza do 1500
Prodajem vikendicu i 1.500 m2 odli~nom stawu, povoqno, tel. 633. kg, tel. 065/931-383.
placa, vo}wak, Rije~ani kod 065/068-663; 065/297-493. Prodajem servo letvu volana za POQOPRIVREDA
Lakta{a, hitno, tel. 065/636-545. USLUGE
Prodajem “mercedes 190” dizel i "golf 3" i poluosovinu, tel. PRODAJA
Povoqno prodajem vikendicu kod benzin u dijelovima, tel. 065/218- OSTALO
065/391-383.
Bronzanog Majdana, asfalt, struja, 600. Prodajem komplet vu~nu kuku za Prodajem traktor “ursuz 55” u
voda, useqiva, tel. 436-213. ispravnom stawu, tel. 066/876-457. Dimwa~ar, ~istim dimwake i
Prodajem kombi “folskvagen” traktor IMT 560 povoqno i pe}i za centralna grijawa, povo-
Slatina, kafe-bar, vikendica teretni, T-2, dizel, g.p. 1990. u jeftino, tel. 065/669-730. GRA\EVINARSTVO qno, tel. 051/483-144 i 065/670-
P+S sa 4.600 m2 zemqi{ta na odli~nom stawu, tel. 065/169-469. Auto-prikolica, aluminijumske 639.
glavnom putu, Bawaluka - Slatina, PRODAJA
Prodajem “mercedes 123”, ful, sa stranice, sa papirima, tel. 066/ Pronala`ewe podzemnih voda,
cijena 50.000 evra, tel. 051/437-934; motorom i transmisijom 124, 944-700. Prodajem rezanu gra|u, brodski bu{ewe bunara, rad na podru~ju
065/763-941. dizel, 55 KW, tip 200 D, u Prodajem ~etiri felge ~eli~ne, pod, lamperiju i ostali gra|evin- Bawaluke, Kozarske Dubice, Pri-
Prodaje se vikendica, sedam km od odli~nom stawu, registrovan do 15 col BW traktor yondir 60-60, ski materijal, rasprodaja, pilana jedora, Gradi{ke, Prwavora, Der-
Bawaluke, asfalt, voda, struja, 9/11, tel. 065/297-493; 065/068-663. tel. 065/391-383. KPZ Tuwice, daska 230 KM do 31. vente, dvadesetogodi{we iskustvo
dunum zemqe, cijena 35.000 KM, tel. Prodajem “golf 2”, 1,3 benzinac, januara, tel. 38765/541-743. u radu, tel. 38765/952-183.
318-829. Prodajem auto-prikolicu od ros-
g. p. '85, registrovan godinu, tel. tfraja sa originalnom ogradom i Prodajem sitni crijep biber Vodoinstalater nudi usluge.
Prodajem vikendicu 6h6 sa 1000 m2 065/450-300. cirkular sa trofaznim motorom, 12.000 KM u super stawu, mo`e Dajem garanciju na obavqeni
zemqi{ta u Slatini, ulica Prodajem "jugo 45", 1991. godi{te, 5,5 KW, povoqno, tel. 065/784-849. kompenzacija, tel. 065/597-514. posao, tel. 38766/265-127, 051/211-
nepu{a~a, tel. 051/437-934. "reno tafik" 1995. godi{te, "audi 763, 065/546-390.
Prodajem novu navigaciju, 45 Prodajem armiranobetonske
Prodajem vikendicu u ^arda - 80" 1989. godi{te, tel. 065/560-391, evropskih dr`ava, srpski jezik, stubove, raznih du`ina za mre`u Vr{im usluge popravke, servi-
~anima, struja, voda, tel. 065/966- 051/280-777. besplatno osvje`avawe mapa, tel. i bodqikavu `icu, tel. 051/388- sirawa ra~unara, instalirawe
808; 065/581-773. Prodajem “jugo 55”, 1990. 065/525-455. Windovsa i operativog sistema ,
094; 066/252-990.
Prodajem vikendicu na putu godi{te, registrovan, hitno, tel. cijena 30 KM, povoqno, tel.
MA[INE Prodajem staru ciglu, povoqno,
Bawaluka - Jajce, prije mosta na 051/303-236, 065/581-769. 065/971-550.
I ALATI tel. 066/641-405.
Karanovcu, tel. 065/955-895. Prodajem “audi A8”, 2003, ben- Dajem instrukcije iz matematike
Prodajem vikendicu 45 m2 na PRODAJA Prodajem 1100 komada crijepa u
zin, povoqno, tel. 065/631-613. Debeqacima, tel. 066/412-652; osnovcima, tel. 051/311-576.
dunumu zemqe u Velikom Bla{ku uz Prodajem “ ford sijera” 1,6 ben- Prodajem industrijske {iva}e Elektri~ar - ugradwa, zamjena
put Kla{nice - Slatina, cijena 051/424-246.
ma{ine "singer", "durkop" i "nec-
35.000 KM, tel. 065/768-652.
zin, '86. god., registrovan do 03/11,
chi", rupi~arku "pffaf" i Prodajem PVC i alu-stolariju, automatskih osigura~a, inter-
1.500 KM, tel. 065/253-370. vrata, prozori, gara`na vrata, fona, grija~a, rasvjeta, indika-
"durkop" i mini fiksirku, tel.
Prodajem vikendicu, osam dunuma Prodajem “golf 2” TDI, 1989. 065/518-125. povoqno i sve po mjeri, tel. 065/ tori, instalacije, gromobrani,
zemqe i {ume, voda, struja, asfalt, godi{te, 5 vrata, registrovan, ci- dolazak i pregled besplatni,
sve ogra|eno, mo`e i parcelizo- Prodajem {trika}u dvorednu 304-422.
jena 3.800 KM, mo`e i zamjena uz Bawaluka, tel. 065/566-141.
vano na mawe, tel. 051/413-199, doplatu, tel. 065/633-727. ma{inu "Silver - DEED", nova, Prodajem staru ciglu za zidawe,
Povoqno dajem ~asove wema~kog
066/870-370. povoqno, tel. 051/896-355; 065/259- tel. 062/752-598.
Prodajem motor 1,8 “golf 3”, s jezika svim osnovcima i
Prodajem vikendicu u ^arda - 468. sredwo{kolcima, tel. 065/681-170.
klimom, 91. g.p., benzin, tel. 065/ RA^UNARI
~anima, nova, zavr{ena, ~vrsta 391-383. Prodajem ma{inu za obradu Popravqam okvire nao~ara svih
gradwa, 20 + 20 m2, uslovna za drveta, izrada svih vrsta `qe- PRODAJA
Prodajem "pe`o 306", 1.6 benzin, vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja
stanovawe, tel. 051/318-739, 065/581- bova, brodskih podova, lamperije, Svetog Save br. 16, tel. 051/318-
773. 1996. godi{te, registrovan do tel. 065/034-768. Prodajem ra~unar "pentijum 4",
6/11, ura|en veliki servis, tel. o~uvan i nije puno radio, cijena 227.
KUPOVINA 065/456-108. Motorna testera “stil” 039m i 200 KM, tel. 065/281-335. Rigips moleraj, renovirawe,
Kupujem plac ili stariju ku}u uz motorna testera “husvarna”, tel. povoqna cijena, tel. 065/672-680.
Prodajem “{kodu fabiju klasik” 066/944-700.
Vrbas od Krupe na Vrbasu prema 1,2 HTP crvena, potpuno nova, MUZIKA Iskusni ku}ni majstor obavqa
Bawaluci, tel. 063/956-300. klima, tel. 065/300-141. Prodajem nove privredne i po- PRODAJA sve vrste ku}nih poslova, elektro,
IZDAVAWE qoprivredne ma{ine, mrvilice, vodoinstalacija, moleraj i ostalo
Prodajem “golf 1”, g. p. '81, reg- {rotilice, cirkulare, hoblarice,
Izdajem vikendicu u Kne`evu, istrovan do 18.5.2011, cijena 1.200 Prodajem zvu~nike "Cat", tel. vrlo kvalitetno i profesion-
ma{ine za mqevewe svih vrsta 066/237-746. alno, tel. 065/980-038.
4+1 le`aj, 30 KM dnevno, mini- KM i “kadet suza”, '87. dizel. reg- vo}a i povr}a, i druge alatke za
malno sedam dana, tel. 065/811-058. istrovan do 15.10.2011, cijena doma}instvo, tel. 051/532-426. KUPOVINA Gradimo kamine, pecane i
MOTORNA 1.800 KM, tel. 066/944-700. Kupujem ispravnu polovnu har- fontane, tel. 066/256-211.
Prodajem stubnu ugaonu bu{i-
VOZILA Prodajem “mercedes” 123-240, go- licu za metal “metalac” SB'26 moniku 80 basova, tel. 38765/966- Nastavnica matematike i fi-
dina proizvodwe 1983. motor profesional MK-2, ispravna - 817, 051/438-299. zike daje instrukcije u~enicima
PRODAJA odli~an, reg. istekla, potrebni kao nova, tel. 063/995-968, 065/986- osnovne {kole, tel. 051/302-196.
Prodajem kamion “mercedes 12- mawi radovi na karoseriji, ci- FOTO
17”, hladwa~a, tel 065/318-540. 453. Ma{insko cijepawe drva
jena 1.650 KM, tel. 065/691-884. PRODAJA
Prodajem ma{inu za bu{ewe be- hidrauli~nim cjepa~em, rad mo-
Prodajem autoprikolicu “sabati- Prodajem traktor “ferguson” tornom pilom, tel. 065/345-604.
jer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 533 i prikolicu, tel. 065/450-548. tonskih rupa, cijena 700 KM, tel. Prodajem ruski fotoaparat
065/410-485. 065/564-479. “lomo”, objektiv 4,5/75, format Izdajem ozvu~ewe za `urke,
Prodajem “opel kadet” 1,6 dizel, 6x6, tel. 066/129-558. ro|endanske svirke, proslave,
Prodajem “ford eskort” karavan, g.p. 87, povoqno, tel. 066/641-405. Prodajem ma{inu za nabacivawe
poja~alo, zvu~nici, laptop sa
1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., Prodajem “sitroen” ZX, dizel,
glet mase i kre~ewe, hitno, cijena
NAMJE[TAJ muzikom 100.000 pjesama, mikro-
registrovan do decembra 2011. go- po dogovoru, tel. 065/034-768.
godi{te 95, cijena povoqna, tel. fon, cijena 50 KM, tel. 065/971-
dine, klima, servo, ABS, el. 065/788-435. TRGOVINA
PRODAJA
550.
podiza~i air beg, tel. 065/528-238.
Prodajem “ford” 1.8 D, karavan, PRODAJA
Prodajem kau~, skoro nov, cijena Vr{im usluge kucawa, {tam-
Prodajem ili mijewam za jef- registrovan do 6/2011, u dobrom 200 KM, tel. 065/635-030. pawa kori~ewa, diplomskih, sem-
tinije "mercedes A klasa" 1,7, dizel stawu, cijena 4.100 KM, tel. Prodajem rashladnu vitrinu za- Prodajem kau~, orman, el. inarskih i maturskih radova,
2001. g.p., tel. 065/528-247. 065/573-551. obqenog stakla, du`ine tri m, i {poret, fri`ider, zamrziva~, cijena od 20 do 40 KM, jako povo-
Prodajem “mercedes” benzin ml Prodajem ili mijewam kombi T vertikalnu rashladnu vitrinu dva ve{ ma{inu, bicikl, pe} na drva, qno, tel. 065/971-550.
400 CDI godina proizvodwe 2002., 4, '94. godi{te, registrovan, plin- m, otvorenu, za suvomesnate i tel. 354-543. Ku}ni majstor vodo i elektro-
25.000 KM, tel. 065/418-630. benzin, u odli~nom stawu, fab- mlije~ne proizvode, tel. 066/510- Prodajem dva polovna fri- radovi, popravkei i od{topavawe
Prodajem ili mijewam “pasat ri~ka kuka, tel. 066/680-994; 413, 066/510-412. `idera, cijena po komadu 50 KM, odvoda, ostalo, povoqno i
karavan 1,9 TDI" sa ful opremom, 066/363-157. Prodajem rafe i dvije stala`e tel. 066/225-332. kvalitetno, tel. 065/882-511.
OGLASI GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 35

Posjedujem licencu za nadzor i kombi vozila, yipove, te kriva i 22 Bawaluka, tel. 065/526-532; Prodajem termoakumula- napredak u karijeri uz pla}eno
izvo|ewe poslova grijawa, rezana ogledala sa ugradwom za 051/213-177. cinonu pre} “trojka”, zvati {kolovawe, li~nu nezavisnost,
ukqu~uju}i i plinsko. Dajem je na putni~ka kola, farovi i za “mer- popodne, tel. 051/438-251; nazovite i zaka`ite razgovor,
raspolagawe izvo|a~ima radova ili Prodajem porodi~nu grobnicu
cedes”, tel. 065/538-048. ({estica) u novom dijelu Re- 065/174-145. tel. 066/247-277.
investitorima, tel. 065/706-149;
051/464-725. GARDEROBA brova~kog grobqa, tel. 065/534- Prodajem grobnicu betonsku Tra`im kuvaricu ili kuvara
748. sa dva, tri i ~etiri mjesta, i za rad u Wema~koj, tel. 063/905-
Nastavnik matematike i fizike PRODAJA nedovr{ene u pravoslavnom 120.
daje instrukcije u~enicima os- Prodajem invalidska toa -
letna kolica, nastavak iznad grobqu Borik, Bawaluka, tel. Zavr{ena SSS gimnazija i
novne {kole. Informacije i do- Prodajem dvije `enske nove
govor od 16 do 20 ~asova, tel. bunde, nerc i lisica, veli~ine WC {oqe, tel. 065/673-010. 066/494-024. apsolvent na arhitekturi, mu{-
065/668-947. 38 i 44, tel. 065/012-217. Prodajem {est filmova po Prodajem nove mije{alice za karac, ozbiqan, tra`im bilo
`eqi, ~etiri KM + gratis sto~nu hranu 300 i 500 kilo- kakav posao na podru~ju
Dajem ~asove na harmonici i sin- grama, tel. 065/515-085, 051/815-
tisajzeru, na programu su narodne RAZNA ROBA serije, crtani filmovi, doku- Bawaluke radi finansirawa
PRODAJA mentarci, sport, tel. 065/498- 541. na fakultetu, tel. 065/199-122.
pjesme i kola, Bawaluka, tel.
051/303-011. 429. Prodajem grobnicu sa {est Hitno tra`im ozbiqan posao
Pravim sve od `eqeza, ograde, Prodajem staklene prizme, dva Prodajem 13 kilograma voska mjesta u Perduvovom grobqu, u hotelu ili sli~no, poznavawe
nadstre{nice, stala`e, natkrivam paketa, 20 komada, tel. 065/197- pretopqenog (~ist p~eliwi), novi dio, tel. 051/251-226. stranih jezika, dugogodi{we
balkone, gara`na vrata, za{titne 142. tel. 066/679-527. Ukraden belgijski ov~ar (ma- iskustvo, mo`e inostranstvo,
re{etke itd., tel. 065/600-993. Prodajem elektromotor 11 KW Prodajem fotoaparat “smena” linoa) `enka stara ~etiri tel. 065/697-005.
Profesor matematike sa velikim 1.400 obrtaja u minutu, tel. 429- i “praktika”, tel. 065/197-142. mjeseca, pronalaza~u slijedi Djevojka, ekonomski tehni~ar,
003; 065/640-070. nagrada, tel. 065/417-533.
iskustvom daje ~asove u~enicima Auto CD “soni”, 4,5 W, novo, tra`i posao u kancelariji, bu-
osnovne i sredwe {kole, tel. Prodajem kalup za betonske sa san`erom, tel. 066/944-700. Prodajem TA pe}, tel. 051/380- tiku ili prodajnoj radwi. Poz-
051/217-260, 065/837-295. stubove, metalna plo~a, 11 kom. sa 798. navawe rada na ra~unaru i
Prodajem rakiju {qivu 20 engleskog jezika, tel. 066/363-
Instrukcije i privatni ~asovi iz vibracijom elektro, tel. 429-003; Prodajem bukove taslake za
gradi, tel. 065/197-142. 302.
engleskog jezika, tel. 051/275-145. 065/640-070. kosi{ta, tel. 051/380-798.
Prodajem sto za kompjuter sa Ozbiqna `ena pedesetih god-
Dostava svega {to vam padne na Prodajem betonske stubove za Prodajem pleksiglas staklo
stolicom, tel. 065/197-142. ina ~uvala bi stariju `ensku
pamet i popravke sitnih vodoinsta- vinograde i ograde do tri m i 60 h 72 5 mm debqine,
laterskih i elektri~nih kvarova u ivi~wake za staze i kanali}e, Prodajem kameni mlin na providno, tel. 051/437-794; osobu uz mogu}nost stanovawa
stanu, obavqa ozbiqan nezaposlen tel. 051/429-063; 065/646-070. trofaznu struju, ru~ni rad 065/773-403. sa istom, tel. 066/758-099.
bravar, tel. 066/641-487. Prodajem prijedorsku {qivu, pre~nik 50 cm, tel. 065/900-153. Potrebna tri sardnika za rad
Prodajem betonsku grobnicu
Dajem ~asove razredne nastave od 50 stepeni, odli~nog ukusa i Prodajem aparat koki~ar na na grobqu u Drakuli}u, grob- u Osigurawu, obuka je
prvog do petog razreda i engleski arome za sve prilike, svadbe, plin, za pravqewe kukuruznih nica je za ~etiri sanduka, tel. obezbije|ena u toku rada mini-
za drugo polugodi{te, tel. 065/767- kr{tewa, slave, ro|endane i os- kokica, sa pomo}nim tezgicama 051/380-798. mum SSS, tel. 065/932-539.
645. talo, tel. 065/206-060. na aparatu za sjemenke i grick-
alice, tel. 065/276-398. Prodajem dva kau~a, dvije TURIZAM
Izvodim sve vrste masa`a i Prodajem hrastova ulazna vrata foteqe, TA pe}, hrastovo bure
za ku}u, {iroka 1,35 m, visoka Prodajem pi{toq “broving” PONUDA
kineziterapijskih procedura kod za rakiju 85 l, jedan plasti~ni
hroni~nih i degenerativnih stawa, 2,10 m i `eqezna vrata {iroka 7,65 povoqno, dobro o~uvan, ormari} za kupatilo, {ah dr-
tel. 065/316-413. Turisti~ka agencija Hilan-
tel. 066/268-938. metar i visoka 2,40 m, kompletna, veni, WC {oqu, umivaonik, dar organizuje pokloni~ko
samo ugraditi, Bawaluka, tel.
[kola ra~unara “Giga computers” 065/206-060.
Prodajem pumpu za navod- tri ~esme nove, crijevo sa tu{ putovawe na Svetu goru i Hi-
nudi sve vrste kurseva za rad na wavawe “tomos”, novu, nekori- baterijom novo, tel. 051/216-
Prodajem ma{inu za {trikawe {tenu, sa crpnom korpom i landar 20.6.2011. godine sa de-
ra~unarima i polagawe serti- 358; 066/437-725. setodnevnim boravkom u
fikata, tel. 051/213-088; 065/520- “tojota”, rad u vi{e boja, povo- crijevom 30% jeftinije, tel. Prodajem pe} za centralno
065/669-730. Paraliji. Uplata u {est rata,
223. qno, tel. 065/425-122. grijawe TAM {tadler 35 KW tel. 051/465/210, 065/644-500.
Nastavnik engleskog jezika daje Prodajem ugaq za centralno Prodajem bicikl skoro nov ca sa bojlerom, tel. 065/701-052.
grijawe, Banovi}i-Kreka sa pre- kvalitetan, kupqen u Fran- LI^NI
instrukcije svim uzrastima, ~as KU]NI
deset KM, tel. 066/129-558. vozom, povoqno, tel. 065/894-241; cuskoj, cijena 500 KM, tel. KONTAKTI
061/241-163. 066/928-455. QUBIMCI
Dajem instrukcije iz matematike PRODAJA
osnovcima i sredwo{kolcima, tel. Prodajem ~etvoro vrata sobnih Prodajem original Vilereovu Udovac tra`i `enu do 63 god-
066/656-211. za ku}u sa {tokovima pri vrhu "Tajnu ve~eru" (sitni bod), tel. Prodajem doma}e ze~eve, ci- ina koja, kao ja, nema pa`we,
staklo, polovno, cijena povoqna, 065/846-130. jena povoqna, tel. 38765/668- razumijevawa, we`nosti, milo-
Autoprevoznik vr{i usluge pre- tel. 065/206-060. 978, 051/381-851.
voza robe kombi vozilom, tel. Prodajem pi{toq CZ 7,65 mm vawa za qep{i zivot udvoje,
065/034-768. Prodajem pi{toq “italijanska kao nov sa ne{to municije Poklawam {tenad bernskog tel. 38765/869-208.
bereta 6”. Posjedujem dozvolu, tel. iskqu~ivo licima koja posje- planinskog psa staru {est
Pu{tam muziku po ro|endanima, 065/083-641. duju dozvolu, tel. 065/034-768. mjeseci, tel. 065/902-087. Udovac tra`i `enu do 63
svadbama, `urkama, vlastito
ozvu~ewe, cijena jako povoqna, tel. Prodajem dva grobna mjesta u Prodajem {iva}u ma{inu, in- Uz mawu nadoknadu dajem godine kojoj, kao i meni, ne-
065/971-550. Perduvovom grobqu, tel. 065/577- dustrijska, pe} na uqe novu, {tenad bijele boje staru dva dostaje pa`we, razumije-
795. stonu bu{ilicu i ku}icu za mjeseca, otac maltezer, majka vawa, we`nosti, milovawa,
Elektri~ar povoqno mijewa za qep{i `ivot u dvoje, tel.
dotrajalu opremu, postavqa nove i Prodajem bicikl “rog” u psa, tel. 065/430-148. sli~na mje{anac, tel. 051/319-
806. 00385 98/223-684; 065/ 869-208
popravqa stare elektroinsta- odli~nom stawu, pet brzina, sig- Prodajem povoqno mehani~ku 8483.
lacije, tel. 066/858-688. nalizacija, sajla za zakqu~avawe, pisa}u ma{inu marke
cijena 50 KM, tel. 052/233-550; ZAPO[QAVAWE
Radimo povoqno moleraj, rigips, “olimpija”, elektri~nu pisa}u
065/819-819. ma{inu “olimpija Monika” - Mu{karac, neo`ewen, 45 god-
potkrovqa, tel. 065/035-990.
Prodajem ma{ine za de- 2MD portabl novu i “Brother Hitno potrebne iskusne ina, tra`i `ensku osobu za up-
Pravim metalne ograde, kapije, jonizaciju vode, punionicu Ah230” polovnu, tel. 065/417- djevojke za posao manikira u oznavawe i ozbiqnu vezu, tel.
gara`na vrata, nadstre{nice, zat- sokova i rostfrajni rakijski 581. Robnoj ku}i “Boska”, tel. 387 66/453-039.
varam balkone i ostalo od metala, kotao, povoqno, tel. 065/068-663; 38766/444-676.
tel. 051/463-329; 066/257-534. Prodajem {iva}u ma{inu in- Mu{karac 53 g. bez obaveza, up-
065/297-493. dustrijsku, stonu bu{ilicu, Francuz tra`i djevojku za oznao bi `ensku osobu za dru-
Nastavnica matematike i fizike Prodajem kau~, zamrziva~, elek- nova, sobni, pe} na uqe, nova, ku}ne poslove, mogu}e sta - `ewe i vezu, tel. 38766/281-086.
daje instrukcije u~enicama osnovne tri~ni {poret, {poret na drva, ku}icu za }uku izolovana, tel. novawe besplatno i plata po
i sredwe {kole, tel. 051/303-623, Fin ozbiqan mu{karac, 32
ve{-ma{inu, bicikl, tel. 354- 065/430-148. dogovoru, sve sa dogovorom, tel. godine, upoznao bi finu
065/438-693. 543. 065/245-613.
Prodajem povoqno dobro ozbiqnu damu za povremene sus-
Dajem instrukcije iz engleskog Prodajem stari tokarski stroj o~uvan po{toq “bereta”, ka- Ako imate SSS ili vi{u rete uz dogovor, Bawaluka, tel.
jezika osnovcima i sredwo{kol- i bo~na stakla za kombi libar 7,65 mm, tel. 051/217-381. {kolu, `elite dobru zaradu, 387 66/746-054.
cima, tel. 065/235-403. “folksvagen”, tel. 065/666-233.
Dajem ~asove matematike u~e- Prodajem invalidska toaletna
nicima i studentima, vr{im pri- kolica, nastavak iznad WC
preme za prijemne ispite i tak-
{oqe, tel. 065/673-010.
mi~ewa, tel. 051/465-553; 066/430-
105. Prodajem harmoniku, dugmetara, KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
"pigini" model "Convertor 55 B
@ena, 40 godina, zavr{ena ugos-
Senior C", tel. 056/210-894; Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
titeqska {kola, radno iskustvo 20
godina, tra`i posao u ugostite- 065/600-352. putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
qstvu, ozbiqne ponude, tel. 065/454- Prodajem betonirano grobno Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka
372. mjesto, dvojku, grobqe “Sveti
Elektri~ar - vr{i zamjenu dotra- Marko”, tel. 051/437-064.
jale elektroopreme, popravqa stare Prodajem dvije sviwe po 150 kg, Tekst:
i ugra|uje nove elektroinstalacije, hrawene doma}om hranom, tel.
tel. 065/418-878. 051/586-012.
Profesor engleskog jezika daje Prodajem vuneni tepih dimenz-
~asove i instrukcije, prevodi tek- ije 2,50h3,50 ili mijewam za vit-
stove i dokumenta, sudski tuma~, rinu ili komodu, tel. 065/696
-734.
Telefon:
prevodilac, tel. 065/938-401.
Majstor minuta radi sve vrste Prodajem punilicu - dozator za
retrovizora za autobuse, kamione i kreme i masti, Du{ka Ko{~ice
36 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

S tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da je dana 5.1.2011. godine u 37. godini U nedjequ, 9.1.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana Tu`no sje}awe
`ivota, nakon kratke i te{ke bolesti preminula na{a voqena supruga, k}erka i sestra od smrti na{eg dragog brata i ujaka na dragu

MIROSLAVA
-DADIJA
KINCLA
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegov grob na grobqu “Sveti
Marko“ i polo`iti cvije}e.
O`alo{}ene porodice: Galija{, Ra{eta, Rudi} i Zelinka VIDOSAVU
8451A-6 G
(ro|. Serdar)
MILICA Posqedwi pozdrav voqenoj k}erki i sestri SAMARYI]
2004 - 2011.
(ro|. Seksan)
Porodice Gerdijan, Serdar i
JAVORAC Samaryi}
8497 A-4 M
Sahrana }e se obaviti u subotu 8.1.2011. godine u 12 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci. Posqedwi pozdrav
O`alo{}eni: suprug Zoran, majka Vida, bra}a Miloje i Vojislav, snahe Vesna i Milena, dragoj
djever Momir i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi
8499 B-2 M

Posqedwi pozdrav dragoj koleginici

MILICI

od majke Vide i bra}e Miloje i Vojislava. MILICI


8499 A-8 M od Vojinih i Milanovih pri-
jateqa iz naseqa sa porodicama.
Posqedwi pozdrav voqenoj supruzi
8498 A-2 M
Posqedwi pozdrav
dragoj

MILICI
JAVORAC

Republi~ka Direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu.


MILICI
8500 B-2 M MILICI
od porodice \akovi}.

Posqedwi pozdrav dragoj


od supruga Zorana. 8498 A-2 M
Posqedwi pozdrav
8499 A-8 M dragoj
Posqedwi pozdrav dragoj

MILICI
MILICI
JAVORAC
od wenih kuma Nata{e i Elizabete.
8514 A-6 G od strica Rajka sa porodicom.

Dana 8.1.2011. godine navr{ava se {est godina od smrti na{e drage


8495 A-3 M

Posqedwi pozdrav dragoj

MARE
STOJAKOVI]

MILICI Po dobroti te pamtimo, s ponosom pomiwemo u srcima zauvijek ~uvamo.


Tvoja djeca: Dragan i Vesna sa porodicama MILICI
JAVORAC 8491 A-6 M
od Vojinih radnih kolega.
Dana 8.1.2011. godine [est godina otkad nas je 8504 A-1 M
navr{ava se {est tu`nih napustio na{ voqeni suprug,
mjeseci od smrti na{eg dragog otac, djed i pradjed Posqedwi pozdrav dragoj

od prijateqa Mjesnog odbora Demokratskog narodnog saveza, MZ Obili}evo.


MILENKA MILICI
JOVANOVI]A OBRAD (Ostoje)
IVANKOVI] JAVORAC
Tog dana u 11 ~asova posjeti}e-
mo wegovu vje~nu ku}u na grob- 2005 - 2011. od porodice Mijatovi} i
qu Jo{avka, polo`iti cvije}e i Jovanovi} Mare. 014801-A1-J
zapaliti svije}e. Zahvalni i ponosni ~uvamo
Sin Miladin, snaha Silvana i uspomenu na tebe.
B-5 8510 G unuk Aleksa 8439 A-3 M Tvoja porodica 8484 A-3 M
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 37

Dana 8.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina Tu`no sje}awe Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama Dana 9.1.2011. godine
od kada nije sa nama na{ dragi na dragog oca da je dana 6.1.2011. godine, u 58. godini `ivota, preminuo na{ dragi navr{ava se godina dana
od smrti na{e drage

GORDANE
MILO[A
BOGOVAC
MILO[ STANETI] Osta}e{ vje~no voqen i nezabo-
ravqen.
SRETENIJA (Slavka) TADI] U subotu, 8.1.2011. godine, u 11
~asova posjeti}emo wenu vje~nu
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na porodi~nom Tvoja k}erka Dragana i zet Sto- ku}u na porodi~nom grobqu
grobqu u Krminama, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo jan Sahrana }e se obaviti u subotu, 8.1.2011. godine, u 13 ~asova na grobqu Prijakovci, polo`iti cvije}e i
rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Rami}i. zapaliti svije}e.
8401 A-3 G O`alo{}eni: brat Braco, sestra Vi{wa, snaha Du{anka, zet Sveto,
Ni godina dana bez tebe nije ubla`ila bol i tugu, ni smawila suze, Pozivamo rodbinu i prijateqe
ja~e je to od mene, dragi moj Milo{u. sinovci Bojan i Nata{a, sestri~ine Violeta i Biqana i sestri} da nam se pridru`e.
O`alo{}eni: supruga Si}a i sin Dragan Tu`no sje}awe Nenad i ostala rodbina i prijateqi Suprug Mile sa porodicom
8400 A-8 G na dragog djeda 8503 A-8 M 8431 A-4 M
Dana 9.1.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana Dana 9.1.2011. godine navr{ava se devet tu`nih mjeseci Tu`no sje}awe na dragu sestru
otkako nije sa nama na{ dragi od smrti na{eg dragog

MILO[A
GORDANU
Dragi djede, mnogo nam ne-
dostaje{. Sestra Slavica Javorac sa
Tvoja unu~ad Bojan i Bojana porodicom
8431 A-1 M
STANKO ZRNI] 8401 A-2 G DOBRIVOJA
Tu`no sje}awe na dragog svaka VUJASINOVI]A Mila i dobra moja
U subotu, 8.1.2011. godine, u 9 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u
na mjesnom grobqu u Dowoj Piskavici, polo`iti cvije}e i zapaliti Oti{ao si u cvijetu mladosti, slomila se rano tvoja grana. Ostale su
svije}e. `ivotne radosti, tople suze i u srcu rana, oti{la je mladost i qepota,
Pozivamo rodbinu i kom{ije da nam se pridru`e. kad se snovi ru{e utkan si nam u srca i du{e.
Supruga Milka i k}erke Gordana i Sla|ana sa porodicama Nikad te ne}emo zaboraviti.
A-8 3 DV Majka Dobrina i brat Nikola 8397 A-8 G
Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe Dana 9.1.2011. godine navr{avaju se dvije godine
na dragog supruga na dragog oca i djeda kako je preminula na{a mila i draga
MILO[A OLGA
Svastika Mira i kum Miodrag Mnogo mi nedostaje{.
Tvoj Dragan
8403 A-1 G 8466 A-1 G

Tu`no sje}awe Dana 9.1.2011. godine


na dragog oca i djeda navr{avaju se dvije tu`ne
STANKA godine kako nije sa nama na{a
STANKA draga kuma
od k}erke Gordane, unuka Bojana
od supruge Milke. i Sa{e i zeta Gorana.
A-1 3 DV A-1 3 DV
Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima
OLGA
da je dana 6.1.2011. godine, u 75. godini `ivota, nakon kra}e bolesti DAKI]
preminuo na{ dragi
STANKA
U tuzi i bolu posjeti}emo wen grob i zaliti suzama.
od k}erke Sla|ane, unuka Ne- Vole te tvoji najmiliji
mawe i Vladana i zeta Jovana. OLGA DAKI]
A-1 3 DV 8466 A-8 G
Tu`no sje}awe Mama Tvoj lik, plemenitost i dobrota
Tu`no sje}awe osta}e zauvijek u nama.
na voqenog brata na na{u dragu sestru i tetku Kumovi Amira i Mustafa sa
djecom
8472 A-3 G

Draga bakice
JOVO (Nikole) POLOVINA
Sahrana ће се obaviti 8.1.2011. godine u 14 чasova na Rebrova~kom
grobqu. NEDEQKA OLGA OLGU
Vje~no o`alo{}eni: supruga Koviqka, braћa Quban, Du{an i Milo-
rad, sestre Quba, Mileva, Jovanka i Du{anka, snaha Marijana i os- VUJINOVI]A Volimo te. Wene sestre Cina, Mara i
tala rodbina, kom{ije i prijateqi Brat Miladin sa porodicom Tancula, Vedro, Iki i Ela Slava sa porodicama
014 798 A-8 J 8508 A-1 G 8466 A-1 G 8466 A-1 G
Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom tetku Godi{wi pomen na dragog Godi{wi pomen na dragog Tu`no sje}awe na dragog

ponosni na tvoju qubav i djeti-


wstvo u tvom zagrqaju
Prvenica, jedinac i mezimica

8466 A-2 G
Draga mama
JOVI JOVICI JANKA RADI]A JANKA RADI]A MILANA
od brata Du{ana sa porodicom. od Marijane, Nata{e i Vladi- Porodica Radi} K}erka Branka sa porodicom Tetka Milena sa porodicom
mira sa porodicom.
014 799 A-1 J 014800 A-1 J 8507 A-1 G 8507 A-1 G 8502 A-1 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog
da je dana 6.1.2011. godine, u 80. godini, nesre}nim slu~ajem
izgubio `ivot na{ dragi

OLGA
NEDEQKO Sve bi bilo lak{e da si Ti sa
KNE@EVI] RADMILA nama.
GRUBOR - BUDIMIR Sa{a, Simo i Dada
MILANA MILANA
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u subotu, 8.1.2011. godine, u U mojim mislima i nikad zabo- 8466 A-2 G
14 ~asova na grobqu Pavlovac. ravqena. Stric Pantelija, strina Mar- od sestre Ranke, zeta Svete, Ace
O`alo{}eni: sinovi Slavko, Mirko i @ivko sa porodicama Qiqana Erceg ica i brat Ranko i Sr|ana.
8511 A-6 G 8512 A-1 G 8494 A-1 M 8494 A-1 M
38 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 5.1.2011. godine Dana 10.1.2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine bez tebe, Dana 9.1.2011. godine
u 76. godini `ivota preminula na{a draga na{a malena navr{avaju se dvije godine
od smrti na{e drage
supruge i majke

GORDANE - GOGE
ALEKSANDRA (^ede) TRUBAJI]
DOJ^INOVI] Tvoj vedri lik i tvoja dobrota
ZLATA 10.1.2009 - 10.1.2011. zauvijek su uz nas, sa velikom
qubavqu ~uvamo uspomenu na
(ro|. Gotkovski) Na dan 9.1.2011. godine posjeti}emo tvoju vje~nu ku}u i zapaliti
svije}e, na mjesnom grobqu Drago~aj - Gradina.
tebe i nikada te ne}emo zabo-
raviti.
Svaki dan isto pitawe “za{to” nam ode tako rano, boli ali te srce Suprug Milutin, k}erka Mil-
PAJI] isto, a i vi{e voli. ica i sin Zvjezdan
Zauvijek tvoji: mama, brat, tetke i tata 8416 A-8 G 8414 A-4 G
Sahrana }e se obaviti u subotu 8.1.2011. godine u 14 ~asova na grobqu “Sveti Marko“.
O`alo{}eni: suprug Jovo, k}erke Swe`ana i Spomenka, sestra Milka, brat Zvonko, zetovi Posqedwi pozdrav dragoj supruzi, majci, baki i punici Posqedwi pozdrav dragoj sestri
Borislav i Adnan, unu~ad Maja, Bojan, Arijana, Anes, te ostala o`alo{}ena rodbina i pri-
jateqi
8505 B-2 M

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 5.1.2011. godine


u 64. godini `ivota nakon te{ke bolesti preminula na{a draga

STANI
od sestre Jele Mirni} sa
porodicom.
8488 A-1 M

STANI Posqedwi pozdrav dragoj

od supruga Stanoja, k}erki Sande i Suzane, unuke Sowe i zeta Tonija.

8488 A-8 M
STANA
Tu`no sje}awe na dragu suprugu
(Ratka)
STANI
GRANULA od Nade Buzayija sa porodicom.
Sahrana }e se obaviti u subotu 8.1.2011. godine u 13 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci.
O`alo{}eni: suprug Stanoja, k}erke Sanda i Suzana, unuka Sowa, bra}a Dragutin i Milenko, 8488 A-1 M
sestre Jela i Stoja sa porodicama, zet Toni i ostala rodbina i prijateqi. Posqedwi pozdrav dragoj
8488 B-2 M

Posqedwi pozdrav najdra`oj teti

MIRJANU (ro|. Puzi})


BRKI] STANI
6.1.2010 - 6.1.2011.
od @ane.

Zauvijek o`alo{}en suprug Milan 8488 A-1 M


A-8 UP
Posqedwi pozdrav
Dana 11.1.2011. godine odr`a}e se ~etrdesetodnevni pomen dragoj
na{oj dragoj i plemenitoj supruzi, majci i baki

STANI
GRANULA
DU[ANKI (ro|. Duji}) Kolektiv ambulante Lau{
NINKOVI] 8496 A-2 M
U utorak 11.1.2011. godine u 10 ~asova odr`a}e se parastos u Hramu
Svetog Jovana Bogoslava na Lau{u. Nakon parastosa u 11 ~asova pos- Tu`no sje}awe
jeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Pavlovac, zapaliti svije}e i na dragu tetku
polo`iti cvije}e.
STANI Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e.
O`alo{}ena porodica 8486 A-8 M

Tu`no sje}awe Draga na{a bako


na dragu majku

DU[ANKU
NINKOVI]
od wenog Tonija.
Snaha Mara i sinovci Goran i
DU[ANKA Zoran sa porodicama
DU[ANKU 8490 A-2 M
Neizmjerno smo ti zahvalni za
neizmjernu qubav, brigu i
Znamo da si ti du{a koja je pa`wu koju si nam svakodnevno
zapo~ela `ivot vje~ni, s tobom poklawala.
smo bile u `ivotu sa tobom smo Uvijek }e nas pratiti tvoj
i u vje~nosti. bri`ni pogled i blagi osmijeh.
Tvoje k}erke Qiqa i Biqana Tvoja unu~ad: Milo{, Sara i
8515 B-5 G 8486 A-3 M Jovana 8486 A-3 M
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 39

Sedam je dana otkako je oti{lo moje voqeno i jedino dijete

DAVOR
KRKO[KA
Jedini, voqeni, plemeniti, dobri i veliki Sine moj. Sedam je tu`nih i
prete{kih dana otkad tvoje lijepe, zelene o~i majku we`no vi{e ne gledaju.
Milo moje dijete, oti{ao si iznenada, prerano, ostavqaju}i neispuwene
`eqe, zbog ~ega bolno tugujem. Pamti}e majka zauvijek svjetlost tvoje du{e
koja ju je grijala. Bio si maj~ina du{a i najve}a qubav, moj ponos i za{tita.
Ali, Sine moj voqeni, tvoja plemenita du{a, qubav i tvoja dobrota nikad ne
umiru. Ti zauvijek ostaje{ u srcu svoje majke, svoga Bojana, svoje Hane i svoje
@eqke. Na{a qubav je beskrajna, kao {to je beskrajna svjetlost kojom si nas
grijao, a koja tebe sada obasjava. Na{e misli i na{e du{e uvijek }e biti sa
tobom. Bi}emo uvijek zajedno.
Hvala ti za sve.
Spokojno spavaj moj jedini, jedini, i samo jedini voqeni, mili i lijepi Sine
moj.
Tvoja neutje{na maj~ica Miqa

014820 B-5 R
Posqedwi pozdrav Tu`no sje}awe na dragog Draga na{a
Sre}kovoj mami

MIHAJLA
PEJI]A MILICE
MILKI
NAPRTA 1999 - 2011. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im sr-
cima.
od kom{ija iz Kne`opoqske 5. @eqana, Darko, Nada i Krstan
Porodica Vu~kovac
8513 A-2 G 8509 A-2 G 014802 A2-J

Tu`no sje}awe, povodom Voqenom sinu Draga na{a


40 dana od smrti dragog i
po{tovanog prijateqa

MIODRAGU
ROGI]U MILICE
MILE 8.1.1993 - 8.1.2011.
GLAMO^ANINA Nikada ne}emo zaboraviti vri-
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im jeme provedeno zajedno.
od Mome Banovi}a sa srcima. @eqana i Sini{a
porodicom. Neutje{ni roditeqi Nevena i
8418 A-2 G Milenko 8489 A-2 M 014802 A2-J

Dana 9.1.2011. godine navr{ava Tu`no sje}awe na dragu snahu


se tu`na godina od smrti na{e
voqene supruge i majke

ZORICU
JELENE KIKI] S qubavqu i po{tovawem
iz Podlugova Porodica Kurija
8493 A-1 M
Toga dana porodica }e pos-
jetiti grobno mjesto voqene Je-
lene i zapaliti svije}e.
Tvoji najmiliji
A-3 UP
40 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Uvek }u biti na raspolagawu svojoj zemqi Srbiji.


Sport Marko Panteli},
fudbaler Olimpijakosa

FOTO: AGENCIJE
MARK KOMA
vodi kod
motociklista

Stevanovi} selektor Gane


Srpski stru~wak Goran Stevanovi} je postavqen
za novog selektora reprezentacije Gane. On putuje
sqede}e nedjeqe na zavr{ni dogovor sa ~elnici-
ma FS Gane, gdje }e potpisati dvogodi{wi ugovor.
Kandidati su, pored wega, bili i Portugalac Um-
berto Koeqo i doma}i trener Herbert Ado.

Poraz Radni~kog Automobil Stefana Peterhansela

Prvaci Srbije, odbojka{i Radni~kog izgubili Peta etapa 32. relija Dakar u Ju`noj Americi

Slavqe Peterhansela
su od italijanskog Kunea sa 0:3 (19:25, 20:25,
18:25) u petom kolu Lige {ampiona, {to im je
ujedno bio i peti poraz u Evropi.
Kragujev~anima je ostao jo{ samo jedan me~ pro-
tiv belgijske ekipe Nolik.
Karlos Sainc zadr`ao ~elnu poziciju u generalnom plasmanu i sada ima skoro dva
i po minuta prednosti u odnosu na Al-Atijaha
Poslije pobjede protiv Jesenica hokeja{i BUENOS AJRES - Por- fen iz Belgije. Zahvaquju}i ^ileu Gabor Sagmajster na ispred dvojca Folksvagena
Partizana u okviru 23. kola Slohokeja tu ga lac Pa ulo Gonsal ve{ ~etvrtom mjestu i kazni za petoj etapi je zauzeo 84. mjes- Nasera Al-Atijaha iz Kata-
ugosti}e na svom ledu u dvorani “Pionir“ kod motociklista i auto- gla vnog ri va la, [pa nac to, sa vi{e od tri sata zaos- ra i [panca Karlosa Sain-
ekipu Tim Zagreba, koju su pobje|ivali u mobilista Stefan Peter- Mark Koma uspio je da za- tatka u odnosu na Gonsalve{a ca. Upra vo aktu el ni
oba prethodna me|usobna duela. Utakmica han sel u BMW-u iz dr`i vo|stvo u generalnom i zauzima 72. poziciju u gene- {ampion je zadr`ao ~elnu
se igra u subotu, 8. januara, u standardnom Fran cus ke tri jum fo va li plasmanu i sada ima deset ralnom plasmanu. poziciju u plasmanu i sada
terminu od 18 ~asova. su na petoj etapi 32. relija mi nu ta i 15 se kun di pre - Kod automobilista, Pe- ima skoro dva i po minuta
Dakar. dnosti u odnosu na branioca terhansel je trijumfovao u prednosti u odnosu na Al-
Gon sal ve{, ko ji je ve} ti tu le Si ri la Des prea iz vre me nu od 4:33:19 ~a so va, Atijaha.
po bi je dio na prvoj eta pi Francuske.
^elnici Fjorentine nastavqaju izvrsnu sa-
radwu sa Partizanom, a direktor italijan-
ovogodi{weg Dakara, je 423
SAGMAJSTER ^etvrta etapa
kilometara dug brzinac od
skog kluba Pantaleo Korvino spremio je
Kalame do Ikuikua pre{ao zauzeo 84. mjesto [panci Mark Koma i Karlos Sainc pobjednici su ~etvrte
novu “bombu“ iz Srbije. “Qubi~ice“ su
za 5:12.23 ~a sa. Na dru gom etape 32. Dakara koja je vo`ena od San Salvador de @u`uja
“bacile oko” na Lazara Markovi}a, mla-
mjestu, sa dva minuta slabi- Despre je tokom pete etape do Kalame. Drugo mjesto je zauzeo Siril Despre iz Francus-
dog 16-godi{weg fudbalera Partizana.
jim vremenom, na{ao se ^i- dobio deset kaznenih minuta, ke, a tre}e ^ileanac Francisko Lopes Kontadro. Srpski
le anac Fran cis ko Lo pes ali mu je to bilo dovoqno za motociklista Gabor Sagmajster je zavr{io na 71. mjestu.
Kontardo, dok je tre}e vri- peto mjesto. Jedini predsta- Karlos Sainc je slavio ispred Nasera Al-Atijaha iz Kata-
jeme ostvario Frans Ferhu- vnik Srbije u Argentini i ra, dok je tre}i bio Francuz Stefan Peterhansel u BMW-u.
Foto dana

Ve~iti ne mogu da nam pobegnu


Trenutno u`ivam sa decom i potpuno sam po- Sla`em se sa stavovima uprave da za poja-
sve}en zimovawu sa najdra`ima. Iskqu~io sam ~awa nema potrebe, ali opet, to je na upravi
se od svih obaveza, osim propisanih treninga kluba da odlu~i i proceni. Vojvodina ima veli-
kao uvertiru za pripremni period. Minula jesen ki broj odli~nih mladih igra~a, koji su snaga i
je mogla boqe, siguran sam u to. Ja sam zakasnio budu}nost kluba i smatram da je potrebno
na start priprema, zatim se u po~etku prven- wima dati jo{ vi{e {ansi. Jer, kontinuitet
stva povredio Brana Ili}, a osim toga, omele igara i {to vi{e utakmica mnogo zna~i mla-
su nas i povrede i kartoni nekolicine igra~a, dima. S druge strane, ako nam neko od kqu~nih
tako da smo kasno do{li do `eqene igre. Moji igra~a promeni sredinu, svakako da }e se ukaza-
Nikola saigra~i su pokazali veliki potencijal, pogo- ti potreba za adekvatnom zamenom, pa na
tovo mla|i igra~i. To se najboqe videlo u osnovu toga o pitawu poja~awa ne bi trebalo
Lazeti}, odmeravawu za bodove sa Partizanom i Crve- biti iskqu~iv. Zreli smo kao ekipa, zajedno
fudbaler nom zvezdom. “Crno-bele“ smo u Novom Sadu po- smo celu polusezonu, odradi}emo zimske pripre-
Vojvodine bedili 2:0, odigrali odli~no, jednako kao i na
“Marakani“, gde smo uspeli da stignemo pre-
me i normalno je o~ekivati da, uz kvalitet ko-
ji posedujemo, na prole}e prika`emo jo{ vi{e.
dnost Zvezde. To nam govori da mo`emo da Uz malo sportske sre}e ima}emo i boqi rezul-
igramo sa svakim ravnopravno. Me|utim, pro- tat.
Problem je {to smo nekoliko
blem je {to smo nekoliko bodova izgubili u O zavr{etku karijere za sada ne razmi{qam.
bodova izgubili u utakmicama
utakmicama sa rivalima koje je, realno, treba- Rastanak sa “bubamarom“ i terenom, zapravo,
sa rivalima koje je, realno,
lo da pobedimo. Platili smo ceh ~iwenici da zavisi i od toga {ta }emo na prole}e da osvo-
Ko{arka{i Oklahome Kevin Djurent i Rasel Vestbruk slave trebalo da pobedimo. nismo bili kompletni i zbog toga smo gubili jimo. Kada do|e kraj prvenstva, to pitawe }e
pobjedu protiv Dalasa rezultatom 99:95.
bodove. biti aktuelno.
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 41

Ana Ivanovi} povukla se sa Hopman kupa zbog povrede ATP turnir u Dohi

Srbija ne igra finale


Troicki eliminisan
DOHA - Srpski teniser Viktor Troicki eliminisan je
u ~etvrtfinalu ATP teniskog turnira iz “serije 250” od
drugog reketa svijeta [vajcarca Royera Federera sa 2:6,
Iako su u grupi A zauzeli prvo mjesto i u me~u za pehar trebalo da se sastanu sa SAD, 2:6.
Srbi zbog istegnu}a trbu{nih mi{i}a Ane Ivanovi} ostali bez finala Za razliku od wihovog prvog me|usobnog duela prije ~eti-
ri godine u Tokiju, kada je [vajcarac dobio Viktora posli-
je dva taj-brejka, u Dohi nije bilo neizvjesnosti. Ipak, i
pored ubjedqivog poraza od Federera, Troicki nema za ~im
da `ali. U Kataru je zaradio 28.775 dolara i 45 bodova na
ATP listi, na kojoj trenutno zauzima 28. mjesto.

Teniski turnir u ^enaju


Tipsarevi} boqi
od Kudrjavceva
^ENAJ - Srpski teniser vi} se u paru sa Italijanom
Janko Tipsarevi} plasirao se Simoneom Bolelijem plasi-
u ~etvrtfinale turnira u ^e- rao u polufinale dublova po-
naju pobjedom nad Aleksan- slije pobjede nad
drom Kudrjavcevim iz Rusije. Skotom Lip-
Tip sa re vi} je pro tiv 159. ski jem i
igra~a svijeta slavio sa 6:2, Rayivom Ra-
7:6. Sqede}i protivnik mom iz

FOTO: AGENCIJE
{estog nosioca na tur- SAD sa
niru u Indiji bi}e Japa- 6:4, 6:2.
nac Kei Ni{ikori, koji
je savladao Alehandra Fa-
lju iz Kolumbije sa 4:6, 6:3,
6:2. Nagradni fond turnira u
^enaju iznosi 398.250 dolara.
Na istom turniru Tipsare- Janko
Tipsarevi}

WTA turnir u Sidneju


Uspje{an start
Ana Ivanovi} FOTO: AGENCIJE Bojane Jovanovski
PERT - Ana Iva no vi} igra nom u ~et vrtak. Ne ka - ja je bila drugoplasirana u U finalu Hopman kupa SIDNEJ - Srpska teniserka Bojana Jovanovski uspje-
se po vu kla sa Hop man ku - da{wa prva igra~ica svi- grupi A. sasta}e se Belgija i SAD. U {no je startovala u kvalifikacijama za WTA turnir u
pa zbog is te gnu }a trbu - jeta trebalo je sa Novakom grupi B Francuska je savla- Sidneju. Ona je u prvom kolu savladala {pansku igra~icu
{nih mi {i }a, zbog ~e ga \o ko vi }em u su bo tu da BELGIJA dala Italiju 2:0. Kristina Lurdes Dominges Lino rezultatom 1:6, 7:5, 6:0.
je re pre zen ta ci ja Srbi je igra finale, ali je preki- i SAD igraju Mla de no vi} je po bi je di la U drugom kolu kvalifikacija Bojana Jovanovski }e igra-
ostala bez finala turni- nula trening i odustala od za pehar po{to se Fran~eska Skjavo- ti protiv Holan|anke Aran~e Rus, a za plasman u glavni
ra u Pertu. takmi~ewa. ne povukla zbog povrede pre- `rijeb mora}e da presko~i i drugu i tre}u kvalifikacionu
Pre gle di ko ji su Pre ma pra vi li ma Hop - - Ana je veoma uzrujana - po na pri re zul ta tu 4:4 u rundu. Nagradni fond turnira u Sidneju iznosi 618.000 do-
obavqeni rano u petak po- man kupa, dozvoqene su za- re kao je di re ktor Hop man prvom setu. Poslije toga je lara.
kazali su da je Ivanovi}e- mje ne zbog po vre de to kom ku pa Pol Me kna mi. Nikola Mau savladao Potita
va pre trpje la zna ~aj no prve fa ze, ali ne i u za - Srpska teniserka trebalo je Stara}ea - 6:3, 7:6. Francuzi Svjetski skup za skija{e
is te gnu }e u me ~u pro tiv vr{ni ci, zbog ~e ga }e u sqede}e nedjeqe da u~estvuje su se nadali da }e nastaviti
Bel gi jan ke @is tin Enan, finalu igrati Belgija, ko- na turniru u Sidneju u sklo-
pu priprema za Australijan
takmi~ewe, ali im je za to
bio neophodan maksimalan
Trijumf Mirera
ZAGREB - [ve|anin Andre (Italija) + 0.40, 5. Kristi-
PORAZ OD BELGIJE open, ali }e sigurno presko- poraz Amerikanaca od Veli- Mi rer tri jum fo vao je na jan Devile (Italija) + 0.65,
~iti taj turnir. Sada vlada ke Britanije. Me|utim, ve} u
U tre}em kolu grupe A Srbi- sa 6:3, 6:2 savladao Rubena tre}em slalomu ovogodi{weg 6. Ted Ligeti (SAD) + 0.73...
strah da li }e biti spremna prvom me~u Betani Matek-
ja je pora`ena od Belgije sa Bemelmansa. U odlu~uju}em Svjet skog ku pa, ko ji je Generalni plasman slalo-
za prvi gren slem u sezoni. Sen ds je re pre zen ta ci ji
1:2. Ana Ivanovi} je pora- me~u Novak i Ana pora`eni odr`an na za gre ba ~kom ma: 1. Andre Mirer ([ved-
- Povreda bi mogla da je SAD donijela poen vrijedan
`ena od @istin Enan sa 4:6, su od Bemelmansa i Enan sa Sqemenu. Mirer je do druge ska) 189, 2. Ivica Kosteli}
mu~i do kraja mjeseca - dodao plasmana u finale savladav-
3:6, potom je Novak \okovi} 6:2, 4:6, 4:10. pobjede u karijeri, prve po- (Hrvatska) 153, 3. @an-Bap-
je Meknamara. {i Loru Robson - 6:4, 6:2. slije vi{e od ~etiri godine, tist Gran` (Francuska) 122,
do{ao ukupnim vremenom od 4. Marsel Hir{er (Austrija)
Zavr{ena 59. turneja “^etiri skakaonice“ 1:52.74 minuta. Drugo mjesto 116, 5. Bewamin Rajh (Austri-

Tomasu Morgen{ternu trofej


sa zaostatkom od deset sto- ja) 106, 6. Kristijan Devile
tinki zauzeo je doma}i ski- (Italija) 95...
ja{ Ivica Kosteli}, dok se Generalni plasman Svjet-
BI[OFSHOFEN - Aus- 6. Manuel Fetner (Austrija) na podijum popeo jo{ jedan skog kupa: 1. Mihael Valho-
trijanac Tomas Morgen{tern 259.3 (127.5/135.0)... [ve|anin Matijas Hargin. fer (Austrija) 409, 2. Silvan
pobjednik je 59. turneje “^e- Re zul ta ti sla lo ma na Curbrigen ([vajcarska) 395,
Kona~an plasman turneje:
tiri skakaonice“ po{to je Sqeme nu: 1. An dre Mi rer 3. Ted Ligeti (SAD) 376, 4.
1. Tomas Morgen{tern (Aus-
posqedwe takmi~ewe u aus- ([vedska) 1:52.74, 2. Ivica Ivica Kosteli} (Hrvatska)
trija) 958.8, 2. Simon Aman
trijskom Bi{ofshofenu za- Kosteli} (Hrvatska) + 0.10, 359, 5. Aksel Lund Svindal
([vaj car ska) 928.4, 3. Tom (Nor ve {ka) 335, 6. Di di je
vr{io kao drugi. Trijumf u 3. Matijas Hargin ([vedska)
Hilde (Norve{ka) 895.0, 4. + 0.36, 4. \ulijano Racoli Ku{ ([vajcarska) 319...
Bi{ofshofenu odnio je Tom Ma nu el Fe tner (Aus tri ja)
Hilde iz Norve{ke, koji je do 882.4, 5. Martin Koh (Austri-
tre}e pobjede u karijeri do- ja) 880.6, 6. Adam Mali{ (Po-
{ao skorom od 278,7 bodova i qska) 875.2...
skokovima od 138 i 135 meta-
ra. Toma{ Morgen{ten FOTO: AGENCIJE
NORVE@ANIN
Iza Hildea Morgen{tern Hilde slavio
je imao ne{to mawe od dva bo- minaciju Austrijanaca na tom i drugi u Bi{ofshofenu. u Bi{ofshofenu
da zaostatka, dok se na tre}i takmi~ewu. Pro{le godine Rezultati skokova u Bi-
stepenik pobjedni~kog pos- titula je pripala Kefleru, {ofshofenu: 1. Tom Hilde Generalni plasman Svjet-
toqa popeo jo{ jedan Austri- dok je godinu ranije na turne- (Norve{ka) 278.7 (138.0/135.0), skog kupa: 1. Tomas Morgen-
janac Andreas Kefler. ji tri jum fo vao Vol fgang 2. Tomas Morgen{tern (Aus- {tern (Aus tri ja) 903, 2.
Pobjedom na ovogodi{woj Lojcl. trija) 277.1 (136.0/135.0), 3. Andreas Kefler (Austrija)
turneji “^etiri skakaonice“ Morgen{tern je na putu Andreas Kefler (Austrija) 621, 3. Simon Aman ([vajcar-
ukupnim skorom od 958,8 bodo- do trijumfa na 59. novogo- 275.3 (131.5/139.5), 4. Simon ska) 561, 4. Mati Hautameki
va, ispred [vajcarca Simona di{woj turneji pobijedio u Aman ([vaj car ska) 274.0 (Finska) 485, 5. Adam Mali{
Amana, koji je sakupio 928,4, Oberstdorfu i Insbruku, bio (133.0/140.0), 5. Martin Koh (Poqska) 480, 6. Tom Hilde
Morgen{tern je nastavio do- 14. u Garmi{-Partenkirhenu (Austrija) 264.5 (131.5/140.5), (Norve{ka) 386... Andre Mirer FOTO: AGENCIJE
42 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Evroliga za vaterpoliste, Partizan doma}in Olimpijakosu

Pi{e:
Slavko
BASARA

Pogled
ka trijumfu
Pravoslavni hri{}ani su proslavili 2011 godina
od ro|ewa sina Bo`ijeg Isusa Hrista, sa nadom da
}e kona~no do}i dani qubavi i ponosa, sre}e i ra-
dosti, povratka istinske vjere i ~ovjekoqubqa...
Fudbalski gledano u ovom r|avom vremenu, sa ne-
koliko destinacija, ~eka nas te{ka i naporna godi-
na, u ko joj bi tre ba lo (ko na ~no) da bu du po zna te
neke, za sada, nedefinisane stvari. I ko je ko u fu-
dbalskom bosanskom loncu!
Ni novogodi{wi ni bo`i}ni praznici nisu pro-
{li bez odapiwawa #otrovnih strelica# iz sara-
jevske fudbalske kuhiwe prema Fudbalskom savezu
Republike Srpske. Falsifikatori i qudi koji su
ratnih devedesetih godina u Sarajevu htjeli da za-
mijene Boga, ne biraju}i sredstva, `ele da se vrate
i zavr{e ono {to su zapo~eli 1992. godine, da stvo-
re Fu dbal ski sa vez BiH ko ji }e bi ti je dno na ci -
Igor Milanovi},
onalni, ~itaj bo{wa~ki. trener Partizana

Grci su nam stari znanci i ukoliko nismo kadri da ih savladamo pred na{om publikom,
Sva je sre}a da FS Republike Srpske ima svoju
snagu i dostojanstvo i da se bez wega ne mo`e #kro-
jiti# nikakva fudbalska mapa u ovom dijelu Balka- ne zaslu`ujemo zna~ajnu poziciju na evropskoj sceni, rekao Milanovi}
na. Po ku {a li su po je din ci i nov ~a nim lo bi ji ma
kod pojedinaca UEFA i FIFA, ali Bog nije dao da BEO GRAD - Tre ner va - {an se za pla sman u ~et - Partizan ovog mjeseca star- la - po ru ~io je Avra mo -
pro|e zlo. Dobro je po ko zna koji put trijumfova- ter po lis ta Par ti za na vrtfinale presti`nog ta- tuje i u regionalnoj Inter- vi}.
lo! Igor Milanovi} izjavio je kmi~ewa. ligi. Uta kmi ca Par ti zan -
da u ne djequ na Bawici Milanovi} je podsjetio Olim pi ja kos igra se u ne-
Na da mo se da }e u du hu tog tri jum fa i fu dbal VOJVODINA
o~e ku je po bje du pro tiv da su u pret ho dnom ko lu djequ, 9. januara, u 20 ~asova
Srpske u 2011. godini krupnim koracima gaziti ka
gr~kog predstavnika Olim- “crno-bijeli“ slavili u Pi- gost na bazenu “Bawica“. Drugi
me|unarodnom prefiksu u duhu na{e tradicije i da
pijakosa u ~etvrtom kolu C reju sa 9:7, ali je naglasio u Volgogradu srpski pred sta vnik, no vo -
}e fudbalska porodica od Novog Grada do Trebiwa
gru pe Evro li ge, ka ko bi da nije u potpunosti bio za- sad ska Voj vo di na, u ~et -
biti ponos svih nas. wegovi izabranici uve}ali dovoqan prikazanom igrom. ^lan tro fej nog klu ba vrtom kolu gostuje u nedjequ
Neka nam je sre}no u borbi za mjesto pod fudbal- Dobru igru u Pireju Beogra- Aleksa [apowi} ocijenio u Volgogradu kod Spartaka
skim suncem i protiv a`daja koje su, o~igledno, po- |ani moraju da potvrde i na
Grupa B je “veoma va`nom“ utakmicu (19 ~asova).
pi le pre ma lo krvi de ve de se tih go di na pro {log Bawici. protiv Olimpijakosa i is- Parovi, grupa A, subota:
vijeka. 1. Pro Reko 3 3 0 0 43:20 9
2. Spartak 3 1 1 1 21:31 4
- Is pra vi }e mo gre {ke, ta kao da se ra di o “is ku - Va{a{ - Jadran (18), Primo-
3. Budva 3 1 0 2 21:25
pre svega u odbrani, i poku- snom ti mu“, dok je rac - Seged (19.15), grupa B,
Kli~ko i ^isora se dogovorili
3
4. Vojvodina 3 0 1 2 25:34 1 {ati da iz me~a u me~ di`e- re pre zen ta ti vac Mar ko nedjeqa: Budva - Pro Reko (18),
mo for mu. Grci su nam Avra mo vi} ubi je |en da bi Spartak - Vojvodina (19), gru-
Za titulu 30. aprila Grupa C
stari znanci i ukoliko ni- ih pobjeda odvela u sqede}u pa C, su bo ta: Bar se lo na -
MINHEN - Ukrajinac Vladimir Kli~ko brani}e titu- smo kadri da ih savladamo fazu takmi~ewa. Mla dost (11.45), ne djeqa:
1. Mladost 3 3 0 0 29:20
le u te{koj kategoriji u verzijama IBF i WBO protiv De-
9 pred na{om publikom, ne za- - Do bru igru u Pi re ju Partizan - Olimpijakos (20),
2. Partizan 3 1 1 1 23:23 4 slu`ujemo zna~ajnu poziciju
reka ^isore 30. aprila. Me~ wih dvojice bio je zakazan za mora mo da pot vrdi mo na grupa D, subota: Barseloneta -
3. Barselona 3 1 1 1 20:24 4 na evropskoj sceni - naveo je
11. decembar u Wema~koj, ali je Kli~ko morao da se povu~e Bawici. Po be da pro tiv Jug (13.15), Primorje - Eger
4. Olimpij. 3 0 0 3 23:28 0
zbog povrede. Milanovi}, podsjetiv{i da Grka mno go bi nam zna ~i - (15.45).
- Ta vijest je odli~an zakasweli poklon za Bo`i}. Uvijek
Odbojka{ice Jedinstva izgubile od Galatasaraja
sam vjerovao da }u se boriti sa Kli~kom i moja vjera se is- JEDINSTVO 0

Jak otpor "princeza"


platila - rekao je ^isora, {ampion na Igrama Komonvelta.
Prema pojedinim izvorima, Dejvid Hej je tako|e pregova- GALATASARAJ 3
rao o borbi sa Kli~kom, ali }e vijest o borbi Ukrajinca i (22:25, 19:25, 23:25)
wegovog sunarodnika ^isore zadati veliki udarac wegovoj Dvorana: Gimnazija “Vaso Pelagi}“
u Br~kom.
`eqi da objedini titule u svim verzijama u te{koj katego- Gledalaca: 1.200.
BR^KO - Odboj ka {i ce (22:25, 19:25, 23:25) u prvom pravila doma}a publika, po-
riji. Ipak, o~ekuje se da }e Kli~ko, ukoliko pobijedi ^i-
br~anskog Jedinstva izgubi- me~u drugog kola CEV kupa. pularne “princeze“ su pru- Sudije: ^avdar Marev (Bugarska) i
soru, zakazati me~ protiv Heja za 2. jul. Benon Visan (Rumunija).
le su od turske ekipe Gala- Pred 1.200 gledalaca, u `i le dos ta jak otpor
tasaraj Medikal Park sa 0:3 odli~noj atmosferi koju je favorizovanoj ekipi Gala- JEDINSTVO: O`egovi}, Mitrovi},
“Formula 1” ta sa ra ja, a tre ner Go ran Vasi}, Okuka, Bujak, Blagi}, Omer-
hoxi}, Vidovi}, Staki}, Milanovi},
Hayi} i sam je bio za do - Selimovi}, Kosti}. Trener: Goran
Povratak Kartikejana voqan, ka ko igrom svo jih Haxi}.
MURSIJA - Ekipa Ispa- gi formule. odboj ka {i ca, ta ko i na vi - GALATASARAJ MEDIKAL PARK:
jawem tokom cijele utakmi- Koimbra, Arslan, \erisilo, Bilgi,
nija potvrdila je da }e Indi- Tokom Le Mana vozio je za Geli, Bilge, Hakjemez, Klemente, \uri-
jac Narain Kartikejan biti tim Audija sada{weg {efa ce. {i}, Erjiz, Zop. Trener: Gokan Edman.
je dan od dvo ji ce vo za ~a u Ispanije, Kolina Kolsa, koji
predstoje}oj sezoni. Karti- je tako|e bio u Yordanu u is- REVAN[ odemo u zanimqivu zavr{ni-
kejan je u “formuli 1“ vozio to vrijeme kada je bio i Kar- se igra cu - istakao je Hayi}.
za tim Yordan 2005. godine. ti ke jan. U okto bru bi u 12. januara Iako po ra `e ne sa ub-
- Uvijek sam pri~ao da ni- Indiji, u Delhiju, trebalo da jedqivih 0:3, “prin ce ze“ u
sam odustao od svoje `eqe da se odr`i prva trka “formule - Atmosfera u dvorani Carigrad ne idu sa “bijelom
se vratim vrhu moto-sporta. 1“. Kartikejan je drugi In- je zaista bila impresivna. zastavom“.
Siguran sam da i daqe imam dijac kojeg je Ispanija dovo- Pu bli ka je to kom ci je le - Na re van{ u Tur sku
ritam, kondiciju i voqu da di la, po sli je Ka ru na utakmice pru`ala podr{ku odlazimo potpuno rastere}e-
uspijem u “formuli 1“ - re- ^andoka, koji je 2010. godine igra~icama. Ekipa Galata- no.
kao je Kartikejan. vozio prvih deset trka, pa ga saraja je pokazala da je dos- Prednost i iskustvo su
Poslije vremena provedenog je zamijenio Japanac Sakon ta kvalitetnija i iskusnija na wiho voj stra ni. Ipak,
u Yordanu, radio je kao pro- Jamamoto. od nas, ali se to na parketu poku{a}emo da ih iznenadi-
bni voza~ za Vilijams, takmi- Poslije ovog anga`ovawa, i nije ba{ vidjelo. Igra~i- mo, {to }e, na ra vno, bi ti
~io se u “A1GP“, Svjetskom ostala su jo{ samo tri nepot- ce su pru `i le svoj ma ksi - ve oma te {ko, ali u ovoj
kupu motosporta, seriji Le vr|ena voza~ka mjesta u “for- mum, naro~ito u tre}em setu, prvoj utakmici smo pokaza-
Man, ukqu~uju}i i trku od 24 mu li 1“ sqede }e se zo ne - gdje smo vo di li sa 23:22, li da im mo`emo parirati -
sata, a pro{le godine je bio drugi voza~ u Ispaniji i dvo- ali, na`alost, nismo imali istakao je Hayi}.
u seriji NASKAR i Superli- jica za Fors Indiju. Sandra Mitrovi} FOTO: ARHIVA sre}e da osvojimo set i da V. G.
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 43

U nedjequ u “Boriku“ finale Kupa Srpske za ko{arka{e Finale Kupa Srpske za ko{arka{ice

Borac ili Igokea


Aleksandrov~ani koji nastupaju u regionalnoj NLB ligi su favoriti na papiru u
“Malene“ osvajaju Igman
BAWALUKA/ISTO^NO SARAJEVO - U finalu Kupa Re-
publike Srpske za ko{arka{ice u nedjequ u “Boriku“ }e
se sastati Mladi Kraji{nik i Igman. “Malene“ su favo-
ritkiwe, ali pred me~ sa ekipom iz Isto~nog Sarajeva vla-
susretu koji po~iwe u 21 ~as da oprez u taboru Bawalu~anki.
- Nastoja}emo da opravdamo ulogu favorita. Nedavno smo u
prvenstvu relativno lako stigli do pobjede protiv nedje-
qnog rivala i vjerujem da mo`emo ponoviti istu igru. @e-
limo novi trofej Kupa - kazao je trener “malenih“ Zoran
Mike{.
Igman iz Isto~ne Iliye pravo je osvje`ewe prvenstva
BiH. Tim koji se pro{le sezone gr~evito borio za opsta-
nak, pola prvenstvene trke zavr{io je na visokoj tre}oj po-
ziciji, a kruna dobrih rezultata je plasman u finale Kupa
Srpske.

FOTO: AGENCIJE
- Neko nikada ne do~eka priliku da zaigra u finalu, a na-
ma je to uspjelo poslije nekoliko godina postojawa kluba.
Nema dileme, uloga favorita je na Mladom Kraji{niku,
mnogo zvu~nijem imenu i bogate tradicije, protivniku koji
je uz @eqezni~ar i najkvalitetniji. Svjesni smo ja~ine
Mladog Kraji{nika ali nemamo pravo na predaju - rekao je
Stefan Mandi}, trener Igmana. G. I.

Hjuston Rokets
Ming blizu kraja karijere
HJUSTON - Poslije ope- ja biti duga, ali radujem se
racije lijevog sko~nog zglo- oporavku. Vrijeme }u isko-
ba kineskom centru Hjuston ristiti kako bih razmislio
Ro ket sa Jao Min gu je pod o svim opcijama, a uporedno
znakom pitawa daqa karije- s krajem rehabilitacije do-
ra. Nakon {to je propustio nije}u odluku o svojoj kari-
sa mo dvi je uta kmi ce u tri jeri - rekao je 30-godi{wi
se zo ne, Ming je u posqed- prvi izbor drafta iz 2002.
wih pet od {est bio izvan Ope ra ci ju je u Hjus to nu
parketa u najmawe 25 susre- obavio Tom Klanton, klup-
Neboj{a Pavlovi} (Borac Nektar) FOTO: ARHIVA ta ko je su Ro ket si igra li. ski doktor Roketsa. Ming je
Od sezone 2008/09. odigrao za teksa{ki klub ugovorno
PI[E: SLAVKO BASARA re gi onal noj NLB li gi i da odigramo {to boqe bude- da wegovi igra~i ne smiju je samo pet utakmica, a ova vezan do kraja sezone. Pro-
basara@glassrpske.com trenutno imaju kvalitetniji mo mo gli i ako se stvo ri je zbog stres-fra ktu re sje~no je biqe`io 19.0 po-
da potcijene rivala i da od
BAWALU KA - Za tro - sastav od “pivara“. U taboru {ansa da priredimo iznena- prvog do posqedweg minuta gle`wa ve} zavr{ena. ena, 9.3 sko ko va i 1.9
fej ko{arka{kog Kupa Re- Borac Nektara su ipak op- |ewe ne}emo je propustiti - moraju da budu na najvi{em - Znam da }e rehabilitaci- blokada po utakmici.
pu bli ke Srpske u mu {koj timisti i vjeruju da mogu da rekao je krilni centar “pi- mogu}em nivou.
konkurenciji u nedjequ od izne na de fa vo ri zo va nu vara“ Neboj{a Pavlovi}. - Finale je uvek neizve-
21 ~as u “Bo ri ku“ igra ju Igokeu. sno, igra se samo jedan me~,
Borac Nektar i Igokea. - Igokea jeste favorit, KLIPA: po pra vnog ne ma. Ovaj du el
Tra di ci onal no za Dan ali ni mi nismo bez {ansi. Bez potcjewivawa nam dolazi u nevreme kada je
Republike Srpske, 9. januar Bi}e ovo Aleksandrov~ani- rivala kalendar takmi~ewa izuzetno
Ko{arka{ki savez Republi- ma tre }i me~ u pet da na i zgusnut. Po{tujemo i cenimo
ke Srpske organizuje fina- upravo umor rivala je na{a Trener Igokee Slobodan Borac Nektar i ne}emo pot-
le, a ove godine sasta}e se najve}a {ansa. Nastoja}emo Klipa je pred finale rekao ceniti “pivare“. @elimo na
dva po mnogima najkvalite- najboqi na~in da opravdamo
tnija kluba u Srpskoj. Pomo} poplavqenima ulo gu fa vo ri ta - ka zao je
Bo rac Ne ktar je for - strateg Aleksandrov~ana.
Finale Borac Nektar - Igokea ima}e i humanitarni kara- Ko{arka{ki savez Repu-
mal ni do ma }in jer se uta -
kter jer }e sav prihod od ulaznica sa ove utakmice biti blike Srpske ove godine je
kmica igra u Bawaluci, ali
upla}en za poplavqena podru~ja u Republici Srpskoj. [tam- predvidio nagradu od 10.000
Ale ksan drov ~a ni su fa vo -
pano je 2.500 ulaznica po cijeni od dvije marke. maraka za finaliste Kupa.
riti na papiru jer igraju u

Na programu utakmice 15. kola regionalne NLB lige Jao Ming FOTO:AGENCIJE

Aleksandrov~ani gosti u Zagrebu NBA liga


Slavqe Sakramenta
FOTO: G. [URLAN

ALE KSAN DRO VAC - pi zbog ne{to lo{ijih re- zgusnut, ali ne}emo se os-
Ko{arka{i Igokee nemaju zultata od o~ekivanih, a to vrtati na to. I}i }emo od DALAS - Bez najboqeg igra~a Dirka Novickog i tre}eg
vremena za predah ve} u su- mo rawe do ma }i na nas to ja - uta kmi ce do uta kmi ce i strijelca Karona Batlera Dalas Maveriksi jednostavno
botu (19 ~asova) ih u Zagrebu }emo da iskoristimo i re- nas to ja ti da za biqe`i mo nemaju snagu da pariraju dobrim sastavima u NBA ligi.
~eka duel protiv istoime- van {i ra mo se ri va lu za {to boqe rezultate - is- Oklahoma Siti Tander slavila je u “Amerikan Airlines
nog kluba u okviru 15. kola poraz u drugom kolu. Glavne takao je Vitkovac. centru“ rezultatom 99:95. Rezultati: Sakramento - Denver
NLB lige. Izabranici tre- pretwe bi}e nam prvi stre- Rezultati 14. kola: 122:102, Dalas - Oklahoma Siti 95:99.
nera Slobodana Klipe ne- lac Zagreba Krunoslav Si- Igo kea - Olim pi ja Rezultati no}i srijeda na ~etvrtak: Klivlend - Toronto
maju dovoqno vremena ni da mon, te Ma rio K a sun i 85:74, Cibona - Hemo- 105:120, Wu Yer si - ^i ka go 96:94, Or lan do - Mil vo ki
proslave veli~anstvenu po- Luka @ori}. Ipak, imamo farm 74:84, Krka - 97:87, Filadelfija - Va{ington 109:97, Boston - San Anto-
bjedu nad Olimpijom, a ve} veliko samopouzdawe posle [iroki 76:69, Crve- nio 105:103, Wu Orleans - Golden Stejt 103:110, Minesota -
je pred wima nova barijera. trijumfa nad Olimpijom i na zvezda - Nimburk [arlot 105:108 (pp), Hjuston - Portland 100:103, Juta -
- Si gur no je da }e Za - u dobrom raspolo`ewu ide- 82:99, Zadar - Cede- Atlanta 87:110, LA Klipers - Denver 106:93, Feniks - LA
greb poku{ati da se isku- mo u Za greb - re kao je ko - vi ta 87:81, Bu du - Lejkers 95:99.
Tabela {ar ka{ Igo kee ^e do mir }nost - Partizan
Vitkovac. igrano u petak ve- KK Mladost (Mrkowi} Grad)
1. Krka 14 9 5 1068:994 23
~e, Radni~ki - Za-
2. Olimpija 14 9 5 1062:1018
3. Budu}nost 13 9 4 1021:951
23
22
POSLIJE
Hrvatske dolazi
greb, 19. januara. Otkaz Radovanovi}u
4. Cedevita 14 8 6 1119:1078
Parovi 15 kola, 8. janu-
Nimburk
22 MRKOWI] GRAD - Upra- niju minuta`u u ovom {am-
5. [iroki 14 8 6 1081:1114 22 ara: Ce de vi ta - Krka (17), pionatu, pa je procijeweno
va mrkowi }ke Mla dos ti u
6. Hemofarm 14 7 7 1133:1155 21 Uni on Olim pi ja - Za dar
dogovoru sa stru~nim {ta- da za wega ne bih bilo kori-
7. Partizan 13 7 6 1049:940 20 Tre nu tno Igo kea i Za - (18), Nim burk - Ra dni ~ki
bom sporazumno je raskinula sno da i daqe sjedi na klupi.
8. Igokea 14 6 8 1039:1038 20 greb ima ju po 20 bo do va s (18.30), Zagreb - Igokea (19),
9. Zagreb 13 7 6 996:1008 20
ugovor sa krilnim centrom Mrkowi}ani su se za nas-
tim {to Za gre p~a ni ima ju 9. januara: [iroki - Cibo- tavak {ampionata poja~ali
10. Nimburk 14 6 8 1099:1130 20 Maksom Radovanovi}em, koji
utakmicu mawe. na (17), 10. januara: Hemo-
11. Zadar 14 5 9 1125:1129 19 }e posvetiti obaveza ma na na centarskoj poziciji an-
- Posle Zagreba u goste farm - Par ti zan (18),
12. Radni~ki 13 6 7 1069:1115 19 fakultetu. Naime, ovaj mla- ga `o vawem dva de se to go -
13. Cibona 14 5 9 1057:1130
nam sti`e ~e{ki Nimburk. Crve na zvez da - Bu du - di{weg Ne boj {e Sta ni }a
19 @arko Rako~evi} di ko{arka{ koji je rodom
14. C. zvezda 14 4 10 1065:1183 18 Raspored utakmica je zaista }nost (20.15). iz Novog Sada. S. D.
(Igokea) iz [ipova nije imao zna~aj-
44 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

[esnaestina finala kupa Kraqa Odigrane utakmice 18. kola italijanske Serije A

FOTO: AGENCIJE
Iznena|ewe Betisa
MADRID - Poslije Seviqe, Barselone i Deportiva pla-
sman u ~etvrtfinale Kupa kraqa je izborio i drugoliga{
Betis koji je iznenadio ekipu Hetafea.
Drugoliga{ iz Seviqe je na svom terenu pora`en u prvom
susretu, ali je u revan{u u Madridu bio neo~ekivano ub-
jedqiv. Valensija je poslije 0:0 u prvoj utakmici, bila na
korak od ~etvrtfinala po{to je u revan{u imala dva gola
prednosti na poluvremenu.
Rezultati: Hetafe - Betis 1:3 (prvi me~ 2:1) (Kaskero 90 -
Molina 56, Martin 72, 90), Majorka - Almerija 3:4 (3:4)
(Kavenagi 70, 77, Pereira 76 - Pjati 1, 42, Ortiz 3, 34),
Viqareal - Valensija 4:2 (0:2) (Kazorla 47, Rosi 49 penal,
90, Ruben 63 - Banega 5, Soldado 23), Espawol - Atletiko
Madrid 1:1 (0:1) (Garsija 90 - Aguero 24), Levante - Real
Madrid 2:0 (0:0) (]isko 61 penal, Serhio 86).

Uspje{an
Arjen Roben isti~e
Spreman sam za teren
DO HA - Re pre zen ta ti vac prvi dio prvenstva Wema~ke
Ho lan di je i fu dba ler zavr{ila na petom mjestu na Tijago Mota

debi Leonarda
wema~kog Bajerna Arjen Ro- tabeli sa 14 bodova mawe od i Leonardo
ben isti~e da je spreman za vode}e Borusije Dortmund.
po vra tak na te ren po sli je
FOTO: AGENCIJE

{es to mje se ~ne pa uze zbog


povrede koqena.
- @elim da se vratim na

Golovima wegovog zemqaka Tijaga Mote i “ju`noameri~kog kom{ije“ iz Argentine


teren ja~i nego ikad. Boqe
je da ve} sa da po ~nem da
igram nego za tri ili ~eti- Estebana Kambijasa “neroazuri“ su savladali tre}i tim na tabeli Serije A, Napoli
ri se dmi ce ka da po ~iwe
drugi dio Wema~kog prven- RIM - Biv {i tre ner hvaquju }i ovom re zul ta tu, prva pobjeda u Seriji A po- Tabela
stva - rekao je Roben u ka- Mi la na, a sa da In te ra, In ter je sa da na se dmom slije novembra. Vode}i gol
Brazilac Leonardo debito- mjestu, dok je Napoli i daqe uslijedio je poslije duplog 1. Milan 18 12 3 3 30:13 39
tarskoj Dohi, gdje se Bajern 2. Lacio 18 10 4 4 24:16 34
nalazi na pripremama. vao je po bje dom na klu pi tre}i. “Neroazuri“ imaju 13 pasa Mote sa Dejanom Stan- 3. Napoli 18 10 3 5 27:20 33
Posqedwa utakmica koju je “neroazura“. bodova mawe od vode}eg Mi- kovi}em. Golman Morgan de 4. Roma 18 9 5 4 26:22 32
Roben odigrao bilo je pro- Go lo vi ma wego vog lana, ali i dvije utakmice Santis bio je nemo}an, jer je 5. Juventus 18 8 7 3 33:21 31
{logodi{we finale Svjet- zemqaka Tijaga Mote i “ju- mawe, zbog u~e{}a na Svjet- Brazilac bio u suvi{e do- 6. Palermo 18 9 3 6 32:22 30
`noameri~kog kom{ije“ iz skom klup skom prven stvu. broj prilici da je propusti. 7. Inter 16 7 5 4 23:15 26
skog prven stva, u ko jem je 8. Udineze 18 8 2 8 23:21 26
Holandija 11. jula izgubila od Argentine Estebana Kambi- Iako je nekada bio igra~ i
9. Sampdorija 17 5 8 4 18:16 23
[panije sa 0:1. Prema najava- jasa “neroazuri“ su savlada- trener najve}eg rivala, Le- MILAN 10. \enova 17 6 4 7 13:15 22
ma trenera Bajerna Luja van li tre }i tim na ta be li onardo je vi{e nego dobro savladao 11. Parma 18 5 7 6 18:21 22
Gala, holandski reprezenta- Se ri je A, Na po li. Je di ni primqen od navija~a sa tri- Kaqari sa 1:0 12. Kjevo 18 5 6 7 19:21 21
tivac dobi}e {ansu u subotu, gol za Na po li tan ce dao je bina “\uzepea Meace“. Je- 13. Katanija 18 5 6 7 16:22 21
Mi ke le Pa ci jen ca. Za - dan od razloga sigurno je i Izje dna ~ewe je sti glo 14. Bolowa 18 5 7 6 17:24 21
kada Bajern u prijateqskoj 15. Kaqari 18 5 5 8 19:17 20
utakmici igra protiv Al Va- prili~no brzo. Ezekijel La-
16. Fjorentina 17 5 5 7 17:18 20
kre. Eki pa iz Min he na je Arjen Roben
Rezultati veci je izveo korner, a Paci- 17. ]ezena 17 5 3 9 13:21 18
jenca je glavom sa pet metara 18. Bre{a 18 4 3 11 13:23
Rezultati 18. kola: Inter - Napoli 3:1 (Mota 3, 55, Kambijaso 15
Evropska ku}a fudbala (FIFA) 37 - Pacijenca 25), Juventus - Parma 1:4 (Legrotaqe 60 - \o-
poslao iza le|a Luke Kaste- 19. Le}e 18 4 3 11 16:35 15
lacija. Novo vo|stvo je bilo 20. Bari 18 3 5 10 12:26 14
vinko 41, 48, Krespo 62 penal, Paladino 90), \enova - Lacio
Barseloni najvi{e para 0:0, Kaqari - Milan 0:1 (Straser 85), Bre{a - ]ezena 1:2
plod akcije Maikona i Kam-
asistent bio Goran Pandev, a
bijasa. Brazilac je centri-
CIRIH - Fudbalski klub Barselona je zaradio najvi{e (Eder 50 - Himenez 33, ]ekareli 41), Le}e - Bari 0:1 (Okaka ^u- strijelac ponovo Mota.
rao sa de sne stra ne, a
od kompenzacija FIFA svim klubovima koji su svoje fudba- ka 78), Bolowa - Fjorentina 1:1 (Di Vajo 5 - Santana 67), Pa- Ka pi ten Srbi je De jan
Argentinac je loptu sa pet
lere ustupili nacionalnim selekcijama na Mundijalu u Ju- lermo - Sampdorija 3:0 (Mikoli 37, Miqa~o 50, Makarone 79), Stan ko vi} igrao je do 80.
me ta ra gla vom “za ku cao“ u
`noj Africi. Udineze - Kjevo 2:0 (San~ez 14, Di Natale 25), Roma - Katanija minuta kada ga je zamijenio
gol. I tre}i gol dat je gla-
FIFA je saop{tila da je za klubove izdvojila ukupno 30 4:2 (Borijelo 5, 47, Vu~ini} 87, 90 - Silvestre 29, Lopez 38). Mekdonald Mariga.
vom, s tim da je u ovom slu~aju
miliona evra (40 miliona dolara), koji su raspodijeqeni
na 400 timova u 55 zemaqa. Barseloni je pripalo 866.000 do- Engleska Premijer liga, 22. kolo

^elzi i Liverpul izgubili


lara, Bajernu iz Minhena 778.000, ^elziju 762.000, Liverpu-
lu 695.000, a madridskom Realu 678.000. Klubovi iz Srbije
ukupno su dobili 164.000 dolara. Svaki dan bilo kog fudba-
lera koji je igrao za reprezentaciju svoje zemqe dvije se-
dmice prije po~etka Mundijala i tokom samog turnira FIFA LON DON - Fu dba le ri propustili Robin van Per- je to, gotovo izvjesno, bila 5:0 (Best 18, 39, 60, Nolan
je pla}ala sa 1.600 dolara. Arsenala i Man~ester Si- si i Sesk Fabregas, dok se posqedwa utakmica na klupi 45, Lo ven kran ds 64), Vul -
Novac je dijeqen me|u klubovima za koje je odre|eni fu- tija odigrali su bez pogoda- naj skupqa eki pa Pre mi jer naj tro fej ni jeg en gles kog verhempton - ^elzi 1:0 (Bo-
dbaler igrao od 2008. do 2010. godine. Takav sistem kompen- ka u der bi ju 22. ko la lige uglavnom branila. kluba, bila je na korak od de- singva 5 autogol), Blekburn
zacije dogovoren je 2008. godine kako bi evropski klubovi Engleske Premijer lige. ba kla, po {to je Ble kburn - Li ver pul 3:1 (Ol son 31,
odustali od tu`bi zbog povreda wihovih fudbalera. U in te re san tnom me ~u, LEON BEST imao prednost od tri gola. Mvaruvari 38, 57 - Yerard
“topnici“ su dva puta poga- postigao het-trik Re zul ta ti: Ar se nal - 81), Bolton - Vigan 1:1 (Ro-
|ali okvir gola Yoa Harta, Man~ester Siti 0:0, Aston drigo 54 - Stam 80), Everton
Turnir u malom fudbalu “Borik 2011“ ali lop ta “ni je htje la“ u Donekle {okantnu pobje- Vila - Sanderlend 0:1 (Bar- - Totenhem 2:1 (Saha 3, Kol-
mre`u. Najboqe prilike su du zabiqe`ila je ekipa Vul- dsli 80), Wukasl - Vest Hem men 76 - Van Der Vart 11).
Pada odluka verhemptona nad ^elzijem,
FOTO: AGENCIJE

Tabela
BAWALU KA - Fi nal ni pionira i pjetli}a. rezultatom 1:0. “Plavci“ su
su sret 35. tra di ci onal nog Raspored utakmica: fina- 1. Man~ester j. 20 12 8 0 43:19 44 tako gotovo sigurno ispali
tur ni ra u ma lom fu dba lu le: pi oni ri: FK Ko za ra 2. Man~ester S. 22 12 6 4 33:16 42 iz trke za titulom, zahvaquju-
3. Arsenal 21 12 4 5 42:22 40
“Borik 2011“ u kome }e se Gra di {ka - Auto {ko la 4. Totenhem 21 10 6 5 31:25 36
}i autogolu @ozea Bosingve
sastati Restoran Studenac “Delta“ (15.30 ~asova), kade- 5. ^elzi 21 10 5 6 36:19 35 u petom minutu susreta. Salo-
i Univerzitet Apeiron bi- ti: Monting Tesli} - OKI 6. Sanderlend 22 8 9 5 25:22 33 mon Kalu je propustio ~istu
}e odigran u subotu sa po- Bawaluka (16.15), pjetli}i: 7. Bolton 22 7 9 6 34:29 30 priliku za ^elzi, kao i Di-
~etkom od 19.40 ~asova. Mejdan Bronks - Stolarija 8. Wukasl 21 8 4 9 34:31 28 dije Drogba, ~iji je udarac
Za obje ove eki pe ovo je “Dragojevi}“ ^elinac (17), 9. Blekburn 22 8 4 10 29:35 28 pogodio stativu. Doma}a eki-
10. Stouk 21 8 3 10 26:26 27
prvo finale poslije koga }e veterani: Uni invest nekre- 11. Everton 21 5 10 6 23:25 25
pa je ima la pri li ku i za
je dan od ova dva sas ta va tnine “Aleksandra komerc“ 12. Liverpul 20 7 4 9 24:27 25 ubjedqivijom pobjedom, ali je
osvojiti pobjedni~ki pehar, - “Stra{ek ^oli}“ (17.45), 13. Blekpul 19 7 4 8 27:32 25 Sti ven Hant iz slo bo dnog
ali i nov ~a nu na gra du od juniori: Tim promet - Elek- 14. Fulam 21 4 10 7 22:24 22 udarca pogodio pre~ku. Fu-
15.000 maraka. tro obnova instalateri ^e- 15. Birmingem 20 4 10 6 20:25 22 dbaleri Liverpula do`ivje-
Osim ovog finala na ra- li nac (18.40), se ni ori: 16. VBA 21 6 4 11 26:39 22 li su jo{ je dan po raz u
17. Vulverhempton 21 6 3 12 21:34 21
spo re du su jo{ odlu ~u ju }i Restoran “Studenac“ - Uni- 18. Aston Vila 21 5 6 10 23:38 21
gostima, ~ak sedmi ove sezo-
su sre ti u kon ku ren ci ja ma verzitet Apeiron (19.40 ~a- 19. Vigan 21 4 9 8 18:33 21 ne, ovaj put od Blekburna sa
ve te ra na, ju ni ora, ka de ta sova). D. P. 20. Vest Hem 22 4 8 10 22:38 20 3:0. Ekipa Roja Hoysona, kome Najxel de Jong (Man~ester Siti) i Sesk Fabregas (Arsenal)
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 45

Svjedo~ewe Ante [apine pred tu`ila{tvom u Bohumu za namje{tawe utakmica

Pani}u sam dao 40.000 evra


Pitao sam ga da li mo`e da omogu}i da
dva gola budu postignuta u drugom
poluvremenu, rekao [apina
BOHUM - Jedan od osu|e- i Finska odigrali su nerije-
nih za namje{tawe fudbal- {eno 1:1, a nijedna ekipa nije
skih uta kmi ca {i rom us pje la da se pla si ra na
Evrope i svijeta Hrvat koji Svjetsko prvenstvo u Ju`noj
`ivi u Berlinu Ante [api- Africi.
na rekao je u svjedo~ewu pred - Pitao sam ga da li mo`e
tu`ila{tvom u Bohumu da je da omogu}i da dva gola budu
podmitio sudiju iz BiH da postignuta u drugom poluvre-
na mjes ti re zul tat me ~a menu - rekao je [apina.
izme |u Li hten {taj na i Ekipe su oba gola posti-
Finske u kvalifikacijama gle u drugom poluvremenu, a
za Svjetsko prvenstvo 2010. Finskoj je dosu|en sporni pe-
[a pi na je, svje do ~e }i nal. Lihten{tajn je minut ka-
pred wema~kim sudom, izjavio snije izjedna~io.
da se sa sudijom Novom Pani- - Sudija je u drugom polu-
}em sreo na parkingu ispred vremenu dosudio penal, a nije
hotela u Sarajevu, kako bi se trebalo - rekao je 34-godi{wi
dogovorili o namje{tawu re- hrvatski dr`avqanin.
zultata utakmice koja se igra-
la 9. septembra. Lihten{tajn I ^IKON
potencijalni
UEFA sve prati prevarant
Svjedo~ewe Ante [apine, kao
i ukupan bohumski proces, u [apina je rekao da je pla-
Evropskoj fudbalskoj federa- tio sudiji 40.000 evra da na-
ciji prati se vrlo pa`qivo, mjes ti uta kmi cu. Su di ja
potvrdio je u petak portparol Pani} je do`ivotno suspendo-
UEFA. Iz UEFA tvrde da }e do van iz fudbala zbog u~estvo-
FOTO: AGENCIJE
kraja pratiti proces u Bohumu. vawa u namje{tawu. Ante [apina pred sudom u Bohumu
O eventualnim sankcijama svo- Tako|e, [apina je istakao brika: od januara 2006. do jula ^ikon se poslije vijesti planirao namje{tawe utakmi- dok na su|ewu, tu`ila{tvo u
jih ~lanova vodi}e ra~una tek i biv {eg bun de sli ga {kog 2009. godine. iz bo hum ske su dni ce ja vio ca u Wema~koj 2005. godine u Bo hu mu sa op {ti lo je da }e
poslije sudske presude. igra~a Tomasa ^ikona (34), Pri svim sumwivim uta- wema~kim medijima da bi jo{ “aferi Hojcer“, zbog ~ega je ubrzo podi}i optu`nicu pro-
Prva takva osoba mogao bi da ko ji da nas pro fe si onal no kmi ca ma Osna bri ka, pi {u jednom demantovao [apinu. dobio zatvorsku kaznu od 35 tiv wega i jo{ nekoliko osoba.
bude slova~ki sudijski ekspert igra u Ju`noj Africi. [to- wema~ki mediji, ^ikon je ko- - Nikad nisam kontakti- mjeseci. Pu{ten je na slobodu [apina je u istra`nom
Jozef Marko, koji je ranije ra- pera ro|enog u Poqskoj, koji mandovao odbranom, pa tako i rao s tim ~o vje kom. Ne mam prije isteka kazne, a sudu je zatvoru od 19. novembra 2009.
dio kao UEFA povjerenik za su- je devet sezona (od 1995. do prilikom dvoboja protiv Aug- pojma o ~emu on govori. Znam priznao da je nastavio sa kla- godine. Tu`ila{tvo iz Bohu-
|ewe. Oti{ao je iz UEFA 2004. godine) nosio dres Kel- sburga 17. aprila 2009. godi- samo da utakmicu protiv Aug- |ewem na rezultate namje{te- ma sumwa da je namje{teno vi-
pro{log mjeseca. Marka je na, [apina je proglasio svo- ne. sburga, kao ni ostale koje mi nih uta kmi ca, ubrzo po {e od 300 uta kmi ca u
[apina spomenuo kao odgovor- jom “najja~om karikom“, i to u - Prvi gol u toj utakmici, se stavqaju na teret, nisam zavr{etku Mundijala u Ju`noj mnogobrojnim doma}im prven-
nog za promovisawe bh. sudije vre me nu kad je no sio dres po mom mi{qewu, ide na du{u namjestio - rekao je ^ikon. Africi. stvima i me|unarodnim ta-
Nove Pani}a u vi{i razred. wema~kog drugoliga{a Osna- ^ikona - rekao je [apina. [apina je osu|en da je is- Iako je [apina bio svje- kmi~ewima.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Sun~ani Beograd Boris


Maks.
DMITRA[INOVI]
intervali Subotica 12 oC direktor
U Srbiji }e u subotu bi- Min. 3 oC Mirjana KUSMUK
Bijeqina ti promjenqivo obla~no, glavni i odgovorni urednik
Bawaluka Doboj a tokom dana mogu}i su Novi Sad
Darko GAVRILOVI] (zamjenik
Tuzla du`i sun~ani intervali. glavnog i odgovornog urednika)
Minimalne dnevne tempe- Sandra MILETI]
rature kreta}e se od -5 (novosti)
Zvornik Dragana ]OSI]
do 3, a maksimalne od -1 (dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Zenica
do 10 stepeni Celzijusa. Beograd Daliborka SEKULI]
(biznis)
U nedjequ }e do}i do Mehmed DIZDAR
Promjenqivo Sarajevo slabqewa obla~nosti, a (hronika)
obla~no tokom dana bi}e jo{ vi{e Vawa POPOVI]
(panorama)
sun~anih intervala. Tem- Tawa MILAKOVI]
U Republici Srpskoj u subotu }e preo- perature }e porasti u (Srbija, region)
vladavati promjenqivo obla~no sa sun- Mostar prosjeku za tri do ~etiri Novi Pazar Ni{ Milenko KINDL
~anim intervalima na sjeverozapadu i stepena Celzijusa. (svijet)
Neda SIMI]-@ERAJI]
sjeveroistoku. U ju`noj polovini zemqe (kultura)
prete`no do potpuno obla~no, prije po- Darko GRABOVAC
dne slaba ki{a povremeno u wenom jugo- Nik{i} (Bawaluka)
zapadnom dijelu, te kasnije mogu}a
Bawaluka Slavko BASARA
(sport)
Maks.
Pri{tina
nakratko i u centralnom dijelu. Poslije Trebiwe 15 oC Podgorica Tihomir GA^I]
podne i uve~e na sjeveru smawewe obla- Min. 2 oC (tehni~ka)
~nosti, na jugu bez promjene. Jutarwa Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ
temperatura vazduha od -1 po kotlinama NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici
kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
i na visoravnima na istoku, u ve}ini Evropske metropole Od 15. septembra 1992. godine od-
krajeva od 2 do 5, na sjeveru ponegdje oko Amsterdam 7 Budimpe{ta 13 London 8 Prag 12 lukom Narodne skup{tine RS izlazi
8, a dnevna na planinama od 4 do 7, u kao dnevni list Republike Srpske.
Atina 16 Bukure{t 12 Madrid 8 Rim 14 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5.
ni`im krajevima 5 do 14 stepeni Celzi- Berlin 10 Carigrad 7 Minhen 12 Sofija 9 maja 2003. godine.
jusa. Sli~no vrijeme zadr`a}e se i u ne- Be~ 9 Dablin 5 Moskva 0 Stokholm 3
djequ, a temperature }e biti u prosjeku Bratislava 10 Kopenhagen 5 Oslo 0 Var{ava 8 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
vi{e za jedan do dva stepena Celzijusa. Brisel 8 Lisabon 13 Pariz 10 @eneva 10 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
46 8. i 9. januar 2011. GLAS SRPSKE

Veliko srce
subota
Posqedwa legija
Uloge: Kolin Firt, Uloge: Den Faterman, 2300
Ben Kingzli, 2210 An|elina Xoli, PINK BH
Ais{varja Rai Ar~i Panxabi
Re`ija: Dag Lefler
RTRS Re`ija: Majkl Vinterbotom

KABLOVSKA RTRS BN RTS 1 RTS 2


8.10 Ojka~a - lirska 7.00 Kamionxije, 8.10 Jutarwi program 6.00 Delta Stejt, serija
pozlata kraji{ke du{e serija 9.05 @ikina {arenica 6.40 Mobil Fest
B 92 9.10 Vinslov
- Bo`i}ni medvjed
10.00 @ikina dinastija,
film
10.05
11.05
@ikina {arenica
Dizni
7.00
7.20
Artur, crtani film
Drama
10.00 Mali dnevnik 11.30 Muzi~ki {ou 12.20 Na slovo na slovo 7.25 Badwak
7.00 Znawe na poklon 16.00 Vijesti
10.20 Magi~no srebro, Swe`ane \uri{i} 13.00 Dnevnik 7.40 Smije{ne i druge pri~e
8.10 Trnav~evi}i 16.30 Raskrsnice Wujorka,
film 12.30 @ikina dinastija 2, 13.10 Sport plus 8.00 Tenis - Hopman kup
u divqini, film
12.00 Dnevnik film 13.30 Zelena zelena 13.10 Smije{ne i druge pri~e
crtani film 18.30 Vijesti
12.20 Prate}i korake 14.00 Muzi~ki {ou trava, serija 13.30 Leti leti
8.30 Vodi~ za roditeqe 19.00 Na{a mala klinika,
svetog Pavla Ere Ojdani}a 14.00 Gastronomad pjesmo moja mila
9.00 Dora istra`uje, serija
12.50 Kraj dinastije 15.00 Sulude godine, 14.10 Vi i Mira 14.00 Smije{ne i druge pri~e
crtani film 20.00 Top Gear
Obrenovi}, serija film Adawa Polak 14.20 Bo`i}ne slike
9.30 Savr{ena igra, 21.00 Laf u srcu, film
14.00 Dobar ~ovjek 16.30 Grijeh wene majke, 15.10 TV lica 14.40 Biqa Krsti} i Bistrik
film 23.00 Vijesti
u Africi, film serija 15.50 Selo gori a baba 15.10 Smije{ne i druge pri~e
11.10 Trnav~evi}i 23.30 Misterije pravog
15.40 Muzika 18.20 Muzi~ki {ou se ~e{qa, serija 15.20 Opra{tawe dar bo`ji
u divqini, [erloka Holmsa:
16.00 Zauvijek mlad, serija Marinka Rokvi}a 16.50 Za~arana, film 15.50 Vjerski mozaik Srbije
crtani film Kraqevstvo kostiju,
16.40 Gastronomad 19.30 Dnevnik 18.30 Kvadratura kruga 16.30 Pro{lost na to~kovima
11.40 Dili`ansa snova, film
16.50 Ku}a na jeziku 20.00 Vitafon 19.00 Slagalica 17.00 Vrele gume
film 1.10 Dili`ansa snova,
17.30 Za.Druga 20.30 Muzi~ki izlog 19.30 Dnevnik 17.40 Total tenis
13.30 Popodne film
18.00 TNT, serija 21.00 Grijeh wene majke, 20.00 Selo gori a baba 17.50 Hokej:
15.30 Bu|elar - Info
18.50 Ah ta planeta serija se ~e{qa, serija Partizan - Team Zagreb
19.30 Dnevnik 22.40 @ikina `enidba, 21.00 Nacionalno blago 2: 20.10 Rukomet:
FOX LIFE 20.10 Intervju - Milorad film Kwiga tajni, film Srbija - Austrija
Dodik, predsjednik RS 0.00 Qubavnica, film 23.10 Vijesti 21.40 Bo`i}na pe~enica
6.50 Sta`isti 18.00 Da draga 22.10 Posqedwa legija, 2.00 Dnevnik lude 23.20 Kraq sredwe {kole, 22.50 Libela
7.40 Alo alo 18.50 Houp film crnkiwe, film film 23.10 Galija
8.40 Vil i Fejt 0.10 Koncert 3.40 Kao kod ku}e, film 0.40 Selo gori a baba 0.00 Tragovima
i Grejs 19.30 Svi - Partibrejkersi 5.10 Agata i Oluja, film se ~e{qa, serija ~ovje~anstva
9.40 O~ajne gradona~elnikovi
doma}ice qudi PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN
11.20 Sta`isti 20.20 Vil 8.10 Be Ha Te bebe 6.00 Drugo mi{qewe 6.10 ^uvari planete
6.00 Xuboks
12.00 Xoi i Grejs 8.15 Ozi Bu, crtani film 6.50 Iza ekrana 7.00 Nimboli
7.00 Valentina,
12.30 Bratstva 21.10 Ulica serija 8.20 Dok. program 7.20 Emisija iz kulture 7.20 Ogi i `ohari
i sestrinstva sje}awa 8.00 Bo`i} kod 8.30 Uradi sam uradi sama 8.00 ^etvoro za Teksas, 7.40 Gusarska akademija
13.20 Svi 22.00 [kola Krankovih, 8.40 Govor ti{ine film 8.00 An|eli i prijateqi
gradona~elnikovi za parove film 9.40 Pe~at, serija 10.00 Vijesti 8.20 Bilo jednom u Turskoj,
qudi 22.50 Xoi 10.00 Kuka, film 10.20 Veleslalom (m) 10.10 Ku}ni qubimci serija
14.10 Porodi~na 23.10 Porodi~na 11.40 Info 11.20 Josip Pejakovi}: 10.40 Generacija Y 9.10 Bilo jednom u Turskoj,
praksa praksa 12.20 Gold Music U ime naroda 11.10 Normalan `ivot serija
14.50 Vil 0.00 Uvod 13.40 Info top 12.10 Obalska stra`a, serija 12.00 Dnevnik 10.00 Bilo jednom u Turskoj,
i Grejs u anatomiju 13.50 Besani 13.00 Retrovizor 12.30 Veterani mira serija
15.40 O~ajne 0.50 Ru`na u Sijetlu, 13.20 Veleslalom (m) 13.20 Prizma 10.50 Bilo jednom u Turskoj,
doma}ice Beti film 14.30 Skija{ke ludorije 14.00 Duhovni izazovi serija
17.10 Ru`na Beti 1.40 Alo alo 15.40 Info top 15.10 Festival cirkusa 14.40 Eko zona 11.40 Bilo jednom u Turskoj,
15.50 Valentina, 16.00 Podijeqena qubav, 15.10 Kulturna ba{tina serija
serija film 15.20 Opera 12.30 Lonci i poklopci
FOX CRIME 17.00 [ou tajm 18.00 Divqina Rusije 16.00 Euromagazin 13.10 Ke~eri
18.30 Info top 19.00 Dnevnik 16.40 Vijesti 14.10 Rat bendova
6:50 Prevaranti 18:25 Dojlova 19.00 Neobi~ne 19.30 London Live 16.50 Reporteri 16.10 Film
7:35 Odstrel republika metode, 20.00 Par~e plavog 17.50 @ivot u kro{wama 17.50 Red Carpet
8:25 Brojevi 19:10 I{~ezla serija neba, film 18.40 Potro{a~ki kod 18.50 Info
9:10 Las Vegas 20:00 Aerodrom 20.00 Farma 21.40 Vijesti 19.10 Loto 19.00 Survivor
10.00 I{~ezla 20:45 Rexenesis specijal 21.50 Posqedwa {ansa 19.30 Dnevnik 20.00 Umri mu{ki 2, film
10:45 Prevaranti 21:30 Dekster 21.00 Zvijezde Granda za Harvija, film 20.00 Bitka na Neretvi, 21.30 Vra}awe duga, film
11:30 Odstrel 22:15 Idili~ni grad 23.00 Veliko srce, 23.30 Ve~eras sa Xulsom film 23.00 Film
12:10 Brojevi 23:00 Zlo~ina~ki umovi film Holandom 22.50 Vijesti 0.30 Film
13.00 Las Vegas 23:50 Zlo~ina~ki 1.00 Xenifer Osam, 0.40 Obalska stra`a, 23.10 Crveni zmaj, film 2.00 Film
13:40 Dojlova umovi film serija 1.10 Ko`ohoda~i, film 3.30 Film
republika 0:30 Zlo~ina~ki
14:35 Medijum umovi
15:25 I{~ezla 1:20 Zlo~ina~ki 12.00 Jednom zauvijek, 15.30 Studena Kro open
16:10 Prevaranti umovi NOVA film 15.40 Vaterpolo:
16:55 Odstrel 2:00 Zlo~ina~ki 7.20 Gle ko to govori, film 14.00 Spasavaju}i Saru Kejn, Primorje - Eger
17:40 Brojevi umovi 9.00 Bra~ne vode, serija film 16.50 Ko{arka:
9.30 Pepa, crtani film 15.50 Top Gan, film Cedevita - Krka
9.40 Timi Tajm, crtani film 17.40 Intervju - 1001 no} 18.50 Crtani film
Radio RS 10.00 Vinks, crtani film 18.30 RTL Danas 18.55 Potpis zlo~ina
6.00 Jutarwi RS, Miloradom Dodikom 10.20 ^agington, crtani film 19.00 Bibin svijet, serija 19.30 Muzika
program 21.00 Vijesti 10.40 Ben 10, crtani film 19.40 @uta minuta 20.00 Hitna slu`ba, serija
10.00 Vijesti 21.05 Evergrin klub 11.00 Televizijska posla, 20.00 Preko ograde, 21.30 Skladi{te, serija
10.05 Iskre pravoslavqa 22.00 Vijesti serija film 23.00 TBF, koncert
11.00 Vijesti 22.05 Najsvjetlije 11.30 Frikovi, serija 21.10 Najbr`i i naj`e{}i, 0.10 Xez
11.05 Zvjezdano stranice 12.30 U sedmom nebu, serija film
nebo djetiwstva umjetni~ke muzike 13.20 Privatna praksa, serija 23.10 Super murjaci,
14.20 Gle ko to govori, film film
ATV
12.00 Vijesti 23.00 Muzika
12.10 Zvrk za laku no} 16.00 Posqedwi templar, film 0.50 Astro {ou 7.00 Ben Ten, crtani film
13.00 Intervju sa episkopom 0.00 Pono}ne 17.00 Vijesti 1.50 Gu{teri, 8.00 Jutarwi program
australijsko-novozelandskim vijesti 19.10 Dnevnik film 9.50 Vijesti
14.00 Vijesti 0.05 No}ni 20.00 Showtime, film 10.30 Ajron Kid, crtani film
14.05 Sportsko-zabavno program 21.40 Sve za lovu, film 11.00 Vinks, crtani film
23.10 Sjeme zla, film
HRT 2 11.30 Sporti}i
popodne 3.00 Najsvjetlije stranice
15.00 Vijesti umjetni~ke muzike 1.10 Godzila, film 7.40 Garfild i prijateqi, 11.50 Vijesti
16.00 Dnevnik 3.10 Ezo TV crtani film 12.00 Indija, serija
- Sportsko-zabavno Frekvencije: 4.50 Crvena rijeka, film 8.10 Plesne note, serija 13.00 Auto {op magazin
popodne Bawaluka - 90,9; 6.20 Frikovi, serija 8.30 Moji prijateqi Tigar i Pu, 14.00 Sasuke ninxa ratnici
18.00 Vijesti Bawaluka, crtani film 16.00 1001 no}, serija
18.05 Tkanica od nota Prijedor, - Mali Ajn{tajni, crtani film 16.50 Indija, serija
RTL 9.20 Ni da ni ne 18.00 Odmori se zaslu`io si,
19.00 Vijesti Gradi{ka - 92,7;
19.05 Zabavna Doboj - 90,7; 7.00 Dva glupa psa, crtani film 10.20 Veleslalom (m) serija
muzika Petrovo - 93,5; 7.50 Magazin 11.20 Spust (`) 19.00 Vijesti
19.30 Muzika Bijeqina - 89,9; 8.00 U~ilica 12.30 Briqantin 19.40 Sinema magika hronike
naroda I. Sarajevo - 92,8; 8.50 Sinovi i k}eri, serija 13.20 Veleslalom (m) 20.00 1001 no}, serija
20.00 Vijesti Han Pijesak - 90,3; 9.20 Malkolm u sredini, serija 13.50 Rukomet: 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em
20.10 Intervju sa predsjednikom Fo~a - 87,3. 10.10 Uvijek postoji nada, film Hrvatska - Koreja 22.00 Misija pravde, film
GLAS SRPSKE 8. i 9. januar 2011. 47

Qudi u crnom Ejs Ventura: [a{avi


Uloge: Tomi Li Xons, 00 detektiv nedjeqa
Vil Smit, 20 00
Uloge: Xim Keri, Kortni 14
Linda Fjorentino PINK BH Koks, [on Jang, Den Marino
Re`ija: Beri Sonenfeld Re`ija: Tom [edijak
NOVA

RTRS BN RTS 1 RTS 2 KABLOVSKA


8.10 Uz Dan Republike 6.50 Nekad i sad 8.10 Jutarwi program 9.20 Drama
10.00 Pitawe savjesti, 8.30 Nedjeqno 9.05 @ikina {arenica 9.50 Badwak
film jutro 10.05 @ikina {arenica 9.55 Igraj fudbal B 92
10.50 Pjesme za du{u 10.30 Selo 11.05 Dizni budi sre}an
12.00 Dnevnik 11.00 JV komerc 12.30 Iza naslova 10.20 Moj qubimac 6.30 Savr{ena 16.30 Laf u srcu,
12.20 Zlatopis, koncert 12.00 Muzika 12.40 Gastronomad 11.00 Brazde igra, film
13.00 Otaxbina je svaki 13.00 Mar{ 13.00 Dnevnik 11.50 Libela film 18.30 Vijesti
kamen, sve~ana akademija na Drinu, 13.10 Sport plus 12.20 e-TV 8.00 Beograd 19.00 Na{a mala
14.00 Miris ki{e na film 13.20 Balkanskom ulicom 13.00 Put oko svijeta za po~etnike klinika,
Balkanu, serija 15.00 Dan 14.10 Vrijeme je za bebe 13.20 Kulturako aresipe 8.30 Znawe serija
15.00 Raweni orao, serija Republike 15.00 SAT 13.50 Srpski isto~nici na poklon 20.00 Kakav
16.10 Humanitarni Srpske 15.50 Moj ro|ak sa sela, 14.20 Beogradski 11.00 Potraga otac
rok koncert 17.00 Sre}an serija parimejnik 11.30 Misterije takav sin,
16.40 Gastronomad ti ro|endan 16.50 Rokovnik 14.40 Moskovski balet pravog film
17.20 Tango je tu`na misao Srpska 17.20 Zadwa po{ta Srbija 17.00 Tvr|ave na Dunavu [erloka 23.00 Vijesti
koja se ple{e, film 19.30 Dnevnik 17.40 Lud zbuwen 17.30 Pro{lost Holmsa: 23.30 Patrola
19.00 Humanost na djelu 20.00 Prequbnici normalan, serija na to~kovima Kraqevstvo 0.00 Misterije
19.30 Dnevnik 20.40 Muzi~ki izlog 18.20 Sasvim prirodno 18.00 Koncert Parnog vaqka kostiju, pravog
20.10 Zauvijek mlad, serija 21.00 Grijeh wene 19.00 Slagalica 18.50 Sportske legende film [erloka
20.50 Ko{arka - finale majke, serija 19.30 Dnevnik 19.20 Sportski program 13.00 Vrati}e Holmsa:
Kupa RS: 22.30 Masmediologija 20.00 Moj ro|ak 19.50 Vaterpolo: se rode, Ratno
Borac Nektar - Igokea na Balkanu, sa sela, serija Partizan serija lukavstvo
23.00 Dnevnik film 21.00 Neo~ekivana qubav, - Olimpijakos 14.00 Izme|u bijelog
23.20 Ko{arka - finale 0.10 Ti i ja i svi film 21.00 TV teatar redova skaka~a,
Kupa RS (`): Mladi koje znamo, 22.50 Vijesti 22.50 Jelen top deset 15.00 Top Gear film
Kraji{nik - Igman film 23.00 Qubavnice, serija 23.40 Ve~e sevdalinki 16.00 Vijesti - Info
1.20 Otaxbina je svaki kamen, 2.00 Satelitski 0.00 Dnevnik 0.40 Reli Dakar
sve~ana akademija program 0.10 Egzit 1.10 Vikend Evronet FOX LIFE
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN 6.50 Sta`isti 17.10 Ru`na
5.50 Duhovni izazovi 7.00 Ajronmen 7.40 Alo alo Beti
8.00 Madejino 8.10 Be Ha Te bebe
6.20 Euromagazin 7.10 Ogi i `ohari 8.40 Vil 18.00 Porodi~na praksa
porodi~no 8.15 Ozi Bu, crtani film
7.00 Mala TV 7.40 Xoni Test i Grejs 18.50 Kupidon
okupqawe, 8.20 Bruklinski most,
8.00 Prijateqi 8.00 Metajets 9.40 O~ajne 19.30 Svi gradona~elnikovi
film serija
9.00 Nora Fora 8.20 Nimboli doma}ice qudi
10.00 Gle ko 8.40 Debate o debatama
9.50 Vijesti 8.30 Ajronmen 11.20 Sta`isti 20.20 Vil
to govori 3, 9.40 TV Liberti
10.00 [erif u Wujorku, 8.50 Ogi i `ohari 11.50 Xoi i Grejs
film 10.10 Vijesti
serija 9.10 Xoni Test 12.30 Kupidon 21.10 Svita
12.00 Info Top 10.20 Slalom (m)
12.00 Dnevnik 9.30 Metajets 13.20 Svi gradona~elnikovi 21.40 Prava
12.10 Gold 11.30 Samo za zabavu
12.20 Plodovi zemqe 9.50 Nimboli qudi krv
ekspres 12.00 Vijesti
13.20 More 10.10 ^uvari planete 14.10 Bratstva 22.40 Xoi
14.00 Info top 12.10 Obalska stra`a,
14.10 @ivotiwski 14.00 Nedjeqom u dva 11.00 Na{a mala i sestrinstva 23.10 [apat
serija
instinkt, 15.00 Mir i dobro klinika, serija 14.50 Vil duhova
13.00 Retrovizor
film 15.30 Vijesti 11.50 Nemojte {ta zamjeriti i Grejs 0.50 Ru`na
13.20 Slalom (m)
16.00 Info 15.50 Bijeli o~wak, film 12.20 Dejana {ou 16.30 O~ajne Beti
14.20 Biti lijep
top 17.40 Globalno sijelo 13.10 Lonci i poklopci doma}ice 1.40 Alo alo
15.20 Miris ki{e na
16.40 Sve Balkanu, serija 18.10 Lijepom na{om 14.00 Gumu{, serija

18.30
za qubav
Info top
16.10
16.20
Vijesti
Smawi gas
19.10
19.30
Loto
Dnevnik
15.10
16.20
Gumu{, serija
Gumu{, serija
FOX CRIME
18.50 Kursaxije 16.50 Ko{arka: [iroki 20.00 1 protiv 100 17.30 Gumu{, serija 6:50 Prevaranti 16:55 Odstrel
20.00 Qudi u crnom, TT Kabeli - Cibona 21.00 Stipe u gostima, 18.40 Gumu{, serija 7:35 Odstrel 17:40 Brojevi
film 19.00 Dnevnik serija 18.50 Info 8:25 Brojevi 18:25 [ark
22.00 Jedini, 19.30 Retrovizor 21.40 Libertas, film 19.00 Gumu{, serija 9.10 Las Vegas 19:10 I{~ezla
film 20.00 Tale, serija 23.40 Vijesti 20.00 Veronika je odlu~ila 10.00 I{~ezla 20:00 Putnik
0.00 Jecaji 21.00 Kod ku}e je najboqe 0.20 MR 73, film umrijeti, film 10:45 Prevaranti 20:45 Rexenesis
u tami, 22.30 Vijesti 2.20 [erif u Wujorku, 21.40 Arhiv srca 11:30 Odstrel 21:30 Zlo~ina~ki
film 22.40 Global serija 22.30 Nemojte {ta zamjeriti 12:15 Brojevi umovi
2.00 Grand hitovi 23.10 Sport 3.40 Lijepom na{om 23.10 Balti~ka oluja, film 13.00 Las 22:15 Zlo~ina~ki
Vegas umovi
13:40 Dojlova 23:00 Medijum
NOVA RTL 12.10 Filipove bebe republika 23.50 Medijum
12.40 e-Hrvatska 14:35 Medijum 0:30 Bratstvo
7.10 ^arolija u vodi, 6.20 Dva glupa psa, crtana serija 13.20 Slalom (m) 15:25 I{~ezla 1:20 Bratstvo
film 7.30 Malkolm u sredini, serija 13.50 Rukomet 16:10 Prevaranti 2:00 Bratstvo
8.50 Brza blagajna, serija 9.30 Intervju - 1001 no} 15.20 Skijawe - Svjetski kup
9.20 Timi Tajm, crtani film 10.00 Preko ograde, film 15.50 Olimp
9.30 Vinks, crtani film 11.30 Jednom zauvijek, film 15.50 Rukomet
Radio RS
10.00 ^agington, 13.30 Princ otkriva Ameriku, 17.10 Hokej: 6.00 Jutarwi program 20.00 Vijesti
crtani film film Medve{~ak - Red Bul 8.00 Vijesti 20.05 Razgovornik
10.10 Ben 10, crtani film 15.20 Voza~ka dozvola, 20.00 Gospodar prstenova: 8.05 Starogradska muzika 21.00 Vijesti
10.40 Automotiv film Dvije kule, film 9.00 Vijesti 21.05 Starogradska
11.10 Novac 17.00 Pustolovine jednog 23.00 Pet lakih komada, 9.05 Narodna muzika sje}awa
11.40 Televizijska posla idiota, film film 10.00 Vijesti 22.00 Vijesti
12.10 Frikovi, serija 18.30 RTL Danas 0.30 Gara`a 10.05 Top-lista Radija RS 22.05 Iskre pravoslavqa
13.00 U sedmom nebu, 19.00 Magazin 11.00 Vijesti 23.00 Sje}awa
serija 20.00 Cijena straha, 11.05 Sje}awa 0.00 Pono}ne vijesti
14.00 Ejs Ventura: [a{avi film ATV
12.00 Vijesti 0.10 Kultura
detektiv, film 22.00 Mjesto zlo~ina: 7.00 Ben Ten, crtani film 12.05 Vjerski program u ogledalu
15.30 ^arolija u vodi, Majami, serija 8.00 Jutarwi program 13.00 Vijesti 1.00 No}ni program
film 23.30 Sjeverna zemqa, 9.50 Vijesti 13.05 Zvrk 5.00 Narodna
17.00 Vijesti film 10.30 Ajron Kid, crtani 14.00 Vijesti muzika
17.20 Showtime, film 1.40 Astro {ou film 14.05 Pri~aonica,
19.10 Dnevnik 2.40 Najbr`i i naj`e{}i, 11.00 Vinks, crtani film omladinska emisija Frekvencije:
20.00 Nad lipom 35 film 11.30 Sporti}i 15.00 Vijesti Bawaluka - 90,9;
21.00 Kengur Xek, 11.50 Vijesti 15.05 Zabavni program Bawaluka,
film HRT 2 12.00 Opasni dje~ak, 16.00 Dnevnik
22.30 Red Carpet film Prijedor,
16.20 Nedjeqni radio Gradi{ka - 92,7;
23.50 Sve za lovu, 7.20 Il Giardino armonico 13.40 1001 no}, serija magazin
film u Vara`dinu 18.00 Sasuke ninxa ratnici Doboj - 90,7;
18.00 Vijesti
1.30 Sjeme zla, 8.30 Pogodi ko dolazi 19.00 Vijesti Petrovo - 93,5;
18.05 Medaqoni u vremenu
film na ve~eru, film 19.40 Nema vi{e zeko reko Bijeqina - 89,9;
19.00 Vijesti
3.10 Pirati i ostrvo 10.20 Slalom (m) 20.00 Stubovi zemqe, serija I. Sarajevo - 92,8;
19.05 Izborna hronika
s blagom, film 10.50 Misa 22.00 Kartel, film Han Pijesak - 90,3;
19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo,
4.40 Red Carpet 12.00 Biblija 0.00 Sport centar Fo~a - 87,3.
emisija narodne muzike
Luda planeta

Kazna zbog
lajawa
Kit Litl iz engleskog Kar-
lislija pobunio se protiv
policije koja, kako tvrdi,
U ima ne{to protiv wega te
dvo ra ni ga svakodnevno maltreti-
“Nokija tea- ra. Prema wegovim tvrd-
tra” u Los An- wama, u posqedwih {est
|e le su u sri je du mjeseci zaustavqen je i
nave~e tradicional- ka`wen ~ak 16 puta, a
no su dodijeqene nagrade posqedwi susret sa poli-
, cijom bila je kap koja je
“People s Choice“, kojima obo`avaoci nagra|uju omiqene
gluma~ke zvijezde, pjeva~e, TV serije i filmove, a svojevrstan prelila ~a{u. Naime, do-
su “barometar“ popularnosti prije po~etka holivudske sezone do- bio je “kaznu zbog lajawa“
djele drugih nagrada, poput “Oskara”. Pobjednici ovogodi{we do- jer je, prema tvrdwama po-
djele nagrade su film “Sumrak”, a obo`avaocima je najmiliji licije, u krilu vozio psa,
glumac Yoni Dep, dok im je najdra`i komi~ar Adam Sendler. ~ime je ugro`avao bezbje-
Uz zaqubqene vampire, publici su simpati~ni bili i baha- dnost saobra}aja.
ti doktor Haus i reper Eminem. Obo`avaoci su ocijenili da
je “Sumrak” najboqi film i drama, a glumci u filmu
Kristen Stjuart, Robert Petinson i Tejlor Lautner osvo-
jili su nagradu za najboqu gluma~ku ekipu. Stjuart je
odnijela i priznawe za najboqu glumicu. Konkurencija
joj je bila jaka, rije~ je o glumicama An|elini Yoli i
Yuliji Roberts. Yeki ^en je najboqi akcioni heroj,
dok je wihov kolega Adam Sandler najboqi komi-
~ar. Za omiqeni porodi~ni film izabran je “Toj 40.000
stori 3“.
U kategoriji muzike dominirao je Eminem. dolara za
Wegovi fanovi dodijelili su mu priznawe za naj- tunu
boqeg hip-hop umjetnika, a wegov duet sa Rijanom “Love
the Way You Lie“ omiqena je pjesma i spot. Keti Peri je Divovska plavorepa tuna u
dvostruka pobjednica, u kategoriji najboqe pjeva~ice i srijedu je na aukciji na
on lajn sen za ci je. Ri ja na, A{er i Tej lor Svift ribqoj tr`nici u Tokiju
omiqeni su pop, R’n’B i kantri muzi~ari. prodata za rekordnih
, 32.049.000 jena ili
Za dodjelu “People s Choice Awards“ karakteristi-
~no je da fanovi biraju pobjednike u svim kategorija- 396.000 dolara. Cijena
ma. Organizatori su izvijestili da je ove godine tune te{ke 342 kilograma
glasalo 175 miliona obo`avalaca putem interneta i nadma{ila je dosada{wi
ostalih dru{tvenih mre`a. Ukupno su dodijeqene 44 rekord, kada je tuna te{ka
nagrade. 202 kg prodata za
20.200.000 jena, rekao je
portparol tr`nice “Tsuki-
Brega se sa porodicom vra}a u Sarajevo ji”, najve}e veleprodajne
ribqe tr`nice na svijetu.
Goran Bregovi} vra}a se u Sarajevo sa porodicom, Suyukom i svoje tri k}erke, Emom, Unom i Lulom,
pi{e portal “sarajevox.com“. Bregovi} je u posqedwe vri- koje su dosad `ivjele u Parizu. Bregi je organizovan
jeme nekoliko puta posjetio Sarajevo i bliskim qudima i sastanak sa gradona~elnikom Sarajeva.
govorio o svojim planovima za povratak. Ina~e, ovaj mu- - Ja nikad prije nisam bio kod nekog gradona~elni-
zi~ar od po~etka devedesetih `ivi u Beogradu i Parizu. ka, iako sam po~asni gra|anin Buenos Ajresa, Atine,
- Goran osje}a nostalgiju za Sarajevom - povjerio nam Praga, Tirane... Nisam nikad bio kod svog gradona~elni-
se jedan wegov poznanik, kojem je Bregovi} rekao da jedi- ka i ovo je za mene vrlo neobi~no i drago. Kada bih pro-
no ne zna kako bi wegov povratak do~ekala sarajevska na{ao neki na~in kako da radim ovdje, dolazio bih
~ar{ija. ~e{}e. Zatim, da budem iskren, vi{e ne poznajem mu-
Ina~e, koliko je Bregovi}eva namjera ozbiqna govo- zi~are koji `ive ovdje, ne znam s kim bih tu radio.
ri i ~iwenica da se nekada{wi vo|a “Bijelog dugmeta“ Ali, zaista bih volio da vi{e vremena provodim u Najstariji
ne vra}a sam, nego sa porodicom, suprugom Yenanom Sarajevu - rekao je Bregovi}. klovn
Sa svojih 80 godina Oleg
Popov je najstariji klovn
na svijetu, poznat jo{ iz
Legendarni ameri~ki pjeva~, ~esto nazi-
van i “kraq”, Elvis Aron Prisli ro|en je
POSQEDWA sovjetske ere. Ovaj Rus i
daqe ide na turneje i ne
u Isto~nom Tupelu, 8. januara 1935. godi- planira skinuti svoj crve-
ne, a na isti dan 1981. godine u nekoliko Djeca gledala ni nos. Oleg nikad nije
dr`ava u SAD progla{en je “Dan Elvisa kako Xekson umire iznevjerio svoju publiku, a
Prislija“. Jo{ za `ivota postao je legen- decenijama na pozornici
da i neokruweni kraq rokenrola. U ja- Na saslu{awu doktora pokojnog Majkla Xeksona Konrada
glumi ~ovjeka koji izgleda
vnosti je po~eo pjevati sa 13 godina na Mareja, koji se sumwi~i za wegovu smrt, jedan je svjedok su-
kao da je glup, ali to za-
crkvenim sve~anostima i sredwo{kol- du otkrio kako su Xeksonova djeca vidjela kraqa popa kako pravo nije.
skim priredbama u Memfisu. Prvu pjesmu umire.
snimio je kao ro|endanski dar majci. Dok je doktor poku{avao da o`ivi kraqa popa, u sobu su
Wegov uzlet zapo~iwe sredinom pedese- u{la pjeva~eva djeca Paris i Prins, tvrdi Xeksonov pomo-
tih godina pro{log vijeka hitovima “That }nik Alberto Alvarez. Alvarez je posvjedo~io i kako je
s All Right Mama“ i “Heartbreak Hotel“, a Paris bila u {oku te je po~ela dozivati tatu i plakati.
najuspje{nije razdobqe mu je od 1960. do Wegovo svjedo~ewe potreslo je Xenet Xekson te pjeva~evu
1975. godine, u kojem je izdao 52 plo~e i majku Ketrin, koje su bile u sudnici. Alvarez je ispri~ao i
Ro|en kraq jo{ za `ivota ih prodao u oko kako je Marej po~eo vikati da djecu izbace iz sobe i da im
600.000.000 primjeraka. Umro je 16. av-
rokenrola ne dopuste da vide oca u takvom stawu.
gusta u Memfisu.
www.glassrpske.com

OBJEKTIV na proslavi Badweg dana i


Bo`i}a kod nas i u svijetu

Pravoslavni vjernici {irom Srpske


13. januara do~ekuju Novu godinu

Ana Bekuta u Bawaluci, u


Prijedoru "Amadeus bend"
Vlade {irom svijeta pozivaju
Verica Bara}, predsjednik Savjeta gra|ane da vi{e tro{e
za borbu protiv korupcije Srbije

Politi~ari i
tajkuni svoje
interese preta~u
u zakone [o ping te ra pi ja
za pri vre dni rast
2 8. i 9. januar 2011. GLAS PLUS

Kolumna
Istorijska {ansa argumentacije
P
ojavila se nedavno politi~ka pla- hva li li ili po sve odba ci va li. Ka zaz nas Evo ga kona~no, ne{to sasvim novo i nevi-
tforma koju su priredile ~etiri uvjerava da su najopakiji bili oni kriti- |eno: pojam #debalkanizirati se#! Ma {ta
ni po ~e mu spo ji ve po li ti ~ke ~ari koji su bliski Dodiku i ^ovi}u. Oni to zna~ilo!
partije. Pretrpjela je brojne ko- joj, zamislite samo, spo~itavaju esdepeov-
mentare i kritike, od krajwe pozitivnih sku uni tar nu po li ti ku kao i ne ga ci ju
do krajwe negativnih. Ali osvanulo je ne- hrvatske politi~ke voqe. Sve je to jedna
#manihejska matrica# (ovo je o~ito va`an KONA^NO NE[TO
da vno i je dno no vo, sa svim dru ga ~i je ~i -
izraz koji treba vi{e puta ponoviti) nove novo i nevi|eno:
pojam "debalkanizirati se"!
tawe ove pla tfor me kao i sa svim
blokovske podjele ~iji su tvorci, poga|a-
druga~ije vi|ewe ponu|enih kritika pla-
tforme. Pompezno je najavqena podrobna
te ve}, Dodik i ^ovi}. O~ito je ovdje ri- Ma {ta to zna~ilo! Pi{e:
je~ o sa svim no vom uvi du u blo kov ske Sawa
i iscrpna analiza teksta platforme. I to podjele koje do sada nikada niko nije izre- VLAISAVQEVI]
gdje? Upravo u kotlinskoj dnevnoj novini kao, pogotovo ne iz Sarajeva.
#Oslo bo |ewe#. Da je ri je~ o ne ~e mu sa - Dio sedmi. Platformom najvi{e dobi-
svim novom i druga~ijem od do sada vi|e- vaju Hrvati. To je su{tina demokratskog
Dio tre}i. Iako je rije~ o #manihejskoj duha platforme, jer wome prestaje name-
no ga po tru dio se autor da nas uvje ri, matrici# (evo ga opet!) dokument treba po- tawe ve}inske bira~ke voqe. Ona {titi
po navqaju }i vi {e pu ta u uvo dnom di je lu drobno analizirati, ali unaprijed treba re- najmalobrojniju naciju, daje joj {ansu, daje
svo ga ~lan ka ka ko #svi aspe kti ko ali ci - }i da je proevropski i da daje smjernice za
Enver Kazaz dao sasvim
joj maksimum u ostvarewu prava. ^ak i ako
onog programskog dokumenta nisu vaqano prevladavawe krize. Ujedno, nudi i ~itav ona dvojica, Dodik i ^ovi} naravno, budu
novi pogled na platformu
ana li zi ra ni# i ka ko }e nam upra vo on niz mjera. Je li ovo ve} spomenuto? O~ekuje- opet pravili probleme, nema veze, sve }e
#pro gram ski do ku ment# #izvu }i iz ma ni - te li da }ete saznati ne{to {to ne znate o
hejske matrice i podrobno analizirati da tim mjerama?
biti rije{eno na nivou Federacije. Pazi
sada: SDP opet brine o Hrvatima boqe od koja u su{tini i prije svega
bi se vidjelo {ta je to novo {to on donosi
Dio ~etvrti. Evo i jedne novine: to su
wih samih, a ako ^ovi}, onaj ~ija partija {titi Hrvate. Kako i od
koga? Od wih samih
u tragi~nu bosanskohercegova~ku politi- ima najve}e povjerewe Hrvata, bude pravio
~ku praksu#. Analiti~ar je ujedno i poli- principi na kojima po~iva. A principi su
i Dodika. Kako? Bore}i se
probleme, ma rije{it }e se ti problemi na
ti ~ar i pi sac i kri ti ~ar i pro fe sor univerzalne vrijednosti jednakopravnosti
nivou Federacije, kao i svaki put do sada.
protiv nacionalizma, a svi
kwi`e vnos ti i slo bo dni in te le ktu alac: svih gra|ana u kojim su spojeni nacionalno
E i u ovom segmentu platforma je ne{to
i gra|ansko, {to dovodi do harmonizacije
koji to ne prepoznaju su
Enver Kazaz. sasvim novo i druga~ije, kao i weno tuma-
Deset dijelova analize bi trebalo da odnosa. Ove principe su prihvatile partije
~ewe.
sa dr`i de set odvo je nih, vje ro va tno po ve - sa izbornim legitimitetom i ta ~iwenica
mo`e korjenito promijeniti model i filo- nacionalisti.
Dodik-^ovi}evci tek sada
za nih cje li na i sva ka ko ne {to po sve ra - Dio osmi. SDP je jedna debo{wakizi-
zli ~i to u odno su na sve do sa da ka za no. E zofiju vladawa. Kao, eto, dosada{we pla-
imaju realan i opravdan
tforme su nudile i potpisivale partije bez rana partija sa multinacionalnom matri-
pa krenimo redom, pa da vidimo u ~emu se com. Svi pri go vo ri na ovu tvrdwu su
strah za budu}nost
ogleda briqantnost ponu|ene, prije svega politi~kog legitimiteta?! Ovaj obrazac je-
dnakopravnosti je ne{to sasvim novo u po- neutemeqeni po{to ona nudi sasvim nove
es de pe ov ske pla tfor me, kao i sa svim no -
vog vi|ewa blagodeti koje ona sobom nosi. li ti ~koj re to ri ci i uz ovu po dro bnu po li ti ~ke prin ci pe. Prin ci pi se opet
odnose na Hrvate i wihovu za{titu. Ovo i srpskog i hrvatskog
Mo`emo se i poigrati: ko na|e uvjerqivu
razliku, dobije nagradu!
analizu daje potpuno novi ton ~itawu pla-
tforme. tre ba poz dra vi ti, jer par ti je okupqene naroda na ovim prostorima
oko platforme zagovaraju proevropsku po-
Dio peti. Dejtonski ustav je insistirao litiku i demokratizaciju BiH. Ovo ne smije Dio deseti. Ko ne prihvati platformu
Dio prvi. #Mno go pra {i ne se di glo
oko platforme, ali niko je nije pa`qivo na entitetskoj podjeli, a {to je dovelo do biti zaustavqeno, ~ak i ako bi Dodik-^ovi- vodi Hrvate u demografsku katastrofu i
analizirao#. Dakle, implikacija je sqede- ge to iza ci je i stva rawa mawina i ve }i na, }evci to i poku{ali, a ho}e sigurno, takvi grobnicu hrvatskog nacionalnog interesa.
}a: ko men ta ri ko ji je sti gli iz po li ti - gdje su ve}ine diskriminirale mawine. O, su oni. Ako su ove blagodeti za Hrvate pre- ^o vi} opet ne zna {ta je pra va bri ga za
~kih par ti ja ko je ni su ukqu~e ne u tu pa ovo je sasvim novi pogled na bh. stvar- poznale NSRB i HSP, ma mora i ^ovi}. I Hrvate, a za wim sve vi{e i Qubi}. Zbog
po li ti ~ku kre aci ju su neo zbiqni, ne do - nost! Jedna nova kriti~ka analiza, ba{ kao ovo je ne{to sasvim novo u politi~koj reto- koga? Zbog Dodika. Dodik je kriv za sve, a i
voqni, naprosto su izre~eni da bi pra{i- {to je i najavqeno da }e biti. Zbog terito- rici, a tek ova ponovqena briga o Hrvatima ne}e da slu{a SDP.
na bi la po di gnu ta. Sli je di pa`qivo rijalizacije postoji nacionalno nepovje- se nikada u povijesti nije desila!
~itawe! rewe, u miru se dovr{avaju ratni ciqevi, Eto, bio je ovo jedan sasvim novi pogled
model teritorijalizacije nacija rezultira Dio deveti. O tre}em entitetu nema ni na platformu koja u biti i prije svega {ti-
samo jednim tipom nacionalizma, a to je mi- govora. E ne}e Dodik jo{ neki entitet pro- ti Hrvate. Kako i od koga? Od wih samih i
"SDP DEBO[WAKIZIRANA litantni oblik nacionalizma. A ponu|ena gurati (a kao do sada jeste!). Ne}e to dati ni Dodika. Kako? Bore}i se protiv naciona-
partija sa multinacionalnom analiza podjednako kao i platforma nisu me|unarodna zajednica. I kratko i jasno ne- lizma, a svi koji to ne prepoznaju su naci-
ma ni{ta od RS niti nekakvog ~ovi}evskog
matricom" ni{ta drugo do militantni oblik antinaci- onalisti. Ne samo da su ideje sasvim nove i
onalizma. No, to nema veze. eniteta. Ako to urade, neka znaju da }e Hrva- nimalo unitarne nego i ponu|ena politi-
ti najvi{e izgubiti i to kao najmalobrojni- ~ka ana li za uvo di sa svim no vu di men zi ju
Dio dru gi. Pla tfor ma je vi {e pu ta Dio {es ti. Pla tfor ma otva ra no vu ja nacija. A ako se nastave igrati pri~om o hermeneutike politi~kih tekstova. I kona-
pred stavqena, prem da oni ko ji su je kre - stranicu bh. politike. Daje {ansu svim kon- tre}oj jedinici, odo{e Hrvati u nacionalnu ~no, Do dik-^o vi }ev ci tek sa da ima ju re -
ira li, pa ta ko i pred stavqali, ni su do - stitutivnim narodima, oni preko we mogu mawinu, pa nek onda vide {ta }e. Eto ga jo{ alan i oprav dan strah za bu du }nost i
voqno pa`we posvetili wenoj analizi. A ostvarivati svoja prava na teritoriji cije- jedan aspekt platforme, nov sasvim druga~i- srpskog i hrvatskog naroda na ovim prosto-
oni koji su je tuma~ili: ili su je previ{e le zemqe, pa se oni tako #debalkaniziraju#. ji i demokratski, ma rije~ju: proevropski. rima.

Inbox Komentar ~italaca


Novogodi{wa latino sapunica u Bawaluci
Znate onu pri~u kada siroti Rodrigo, di- bi trebalo potra`iti od gradskih vlasti. sjetilaca nego ikada ranije. Nije na posjetu
Sramota je {ta radi Ministarstvo komuni-
rektor neke obi~ne javne ustanove, u jednoj od Sje}am se “masirawa“ posjetilaca na Trgu uticala hladno}a ve} neatraktivni program
kacija i transporta BiH. Ne mogu da vjerujem
latinoameri~kih sapunica uposli svoju mezi- Krajine u novogodi{woj no}i sa recito- skrpqen “zbrda, zdola“...
da se za ~etiri i po godine nije mogao pri-
micu i k}er jedinicu Mercedes, a ona poslije vawem slogana “Ba-wa-lu-ko od zla-ta ja-bu- Mnogo mawe op{tine u Srpskoj su za
premiti i po~eti sprovoditi zakon o digi- ~ini sve i sva{ta da se doka`e, uvode}i neke ko”, ~uvenim guda~kim kvartetom i svim za mawe para dobile atraktivnije izvo|a~e po-
talnim tahografima. Zbog wihovog nemara i “nove“ trendove, zbog kojih mnogi pate. Nara- Balkan neobi~nim novotarijama... Sa “masi- put Tijane Dap~evi} (Gradi{ka), Igora Vuko-
nerada sada }e ispa{tati mnoge firme koje vno, ovu pri~u za~iwavaju latinoameri~ki rawem“ se nastavqa iz godine u godinu. jevi}a (Doboj), “feno-menomenalnog“ ]ire
se bave transportom, a da ne govorimo o zvuci sambe, salse i drugih poznatih nam ri- Vaqda }e nekada neko shvatiti da mu ta rabo- (Prijedor)...
broju porodica koje se tim primawima iz- tmova. ta ne ide od ruke. Trebalo je jo{ samo da nam iz Banskog
dr`avaju. E, ova pri~a mo`e da se smjesti i u Organizator proslave do~eka Nove, 2001. dvora poru~e da uz zvuke sa Karipskog mora
jankolikovic63@yahoo.com Bawaluku za do~ek Nove godine. kao da je pred 31. decembar `ivio svuda u svi- treba biti i obu~en u kratke pantalone i ma-
Direktor Banskog dvora i wegovi sara- jetu osim u Bawaluci. Najavqivan je dolazak jice, sve sa cvjetnim vijencem oko vrata, pa da
Iako je dosta porodica poginulih boraca i dnici (srodnici) potrudili su se da za skoro brojnih gostiju iz Slovenije, koji su `eqni na minus pet dobijemo potpun ambijentalni
RVI iz Bawaluke ve} zbrinuto, potrebno je 100.000 maraka narodnih para pru`e nezabo- dobrog provoda, qudi iz Srbije, Hrvatske, ugo|aj.
ubrzati stambeno zbriwavawe i preostalih ravni novogodi{wi provod Bawalu~anima na inostranstva... I {ta im je na Trgu Krajine Sre}a pa nisu, a meni ni ubudu}e ne}e.
600 porodica, jer su te porodice dale svoje Trgu Krajine, sve uz zvuke latino-srpske grupe pru`eno - “duplo golo“, {to bi se reklo u Kada bi za do~ek 2012. doveli Ledi Gagu,
najbli`e u otaxbinskom ratu. Nadam se da Kubalkanika. `argonu igra~a domina. Ni dobre svirke ni “Gans end rouzis“... ma ne znam koga, ja vi{e
ne}e pro}i pet godina da se u potpunosti Nikad gore i jadnije! Ko je i za{to dao provoda! na Trg ne}u!
rije{i ovo pitawe. Banskom dvoru da organizuje novogodi{wa Da su proma{ili sa izvo|a~ima svjedo~i Milenko Radovan~evi},
vukobratovic.milovan3@gmail.com slavqa u posqedwih nekoliko godina, odgovor i podatak da je na Trgu Krajine bilo mawe po- Bawaluka
GLAS PLUS 8. i 9. januar 2011. 3

Suo~avawa

Titovim stazama
nacionalsocijalizma
Ja se iskreno nadam da sam ve} #odlije-
pio#, ~isto da to ne moram sad. Jer, razum
nu Ti hi }u, li de ru Stran ke de mo krat ske
akcije, trenutno najuticajnije bo{wa~ke
nacionalnu, ameri~ku zastavu ili mahati
zastavom Evropske unije i to mo`e svako.
mi govori da bih trebao poludjeti dok gle- stranke poslije SDP-a. Po{tovao sam ga, To se finansijski isplati, ~ak ~ovjek dobi-
dam TV i slu{am radio. Tek internet kad jer nije bio licemjer, pod jedan. Osim toga, je prostor na TV, mo`e se i za foteqicu
pro~itam... Saznam i da sam, kanda, kr{ten nije vrije|ao druge narode, a i uvijek je nas- ogrebati, za kakvo predsjednikovawe naci-
bez mog znawa. Po le tni soc-omla di nac tojao izbje}i {tetu po svoj narod, kako je onalnim ili multikulti - udru`ewem (koje
Omer ^evra, sav socijaldemokrati~an, ne- znao i umio. Razmetao se nije, nije {krgutao je tako|e nacionalno). Te`e je obezbijedi- Pi{e:
tom stigao iz bratske Amerike, napisao na zubima i gledao ispod obrva, kao Haris Si- ti mir i dostojanstvo sebi i svojima, u~ini- Veselin
meni dragom DEPO portalu da mi je @eqko laj i}, recimo. Imao je smisla za stvarnost ti da nemaju razloga da se boje sada{wosti GATALO
Kopawa, vlasnik #Nezavisnih novina# (ne i i realnost. Pod dva, pro{ao je puno, od lo- i budu}nosti, puno te`e. U tom kontekstu
#Glasa Srpske#), krsni kum. A znam da ni- gora do te{ke bolesti, osjetio je teret od- gledam i ove lovce na donacije, procente i
sam kr{ten koliko ni otprilike 99,74 od- govornosti, a nije se poveo za svjetovnim foteqe, gledam ih sa iskustvene distance
sto qudi u mom kvartu. Pa mi do|e da zovem dobrima i postao klasi~an politikant-fo- koju nekad nisam imao. Mislio sam da i Su- Ja sam i kraj pro{le godine,
crkvene i svjetovne, do~ekao
oca Ra di vo ja iz je dnog od pre ko ri je ~nih teqa{ i lovac na procente. A nedavno, eto, lejman Tihi} ima tu distancu. Mislio sam
kvartova, onih multinacionalnih (dakle na TV, onoj SDP-ovoj, izjavi da SDA nije da funkciju i fotequ shvata kao teret i
nesocijaldemokratskih), da pitam, da me se nacionalna stranka. Eto, ispade da vi{e neprijatnu obavezu koju je preuzeo da tu ne nekr{ten i nekrizman, sa
nije krstilo bez mog znawa, negdje, ilegal-
no. Otkud mi krsni kum ovako nekr{tenom,
nijedna bo{wa~ka stranka nije nacionalna,
a da su sve druge nacionalne.
bi bio neko gori od wega. A krenuo je sa go-
rima i najgorima. Kao {to re~e pisac boqi mojim kr{tenim, nekr{tenim,
otkud!? Pa da ni ocu Radi ne vjerujem (Bo`e od mene, kao dje~ak koji s divqewem gleda krizmanim i nekrizmanim
mi oprosti, po{tenijeg ~ovjeka ne znam), da ZA FOTEQU I KOJI vojnike sa zlatnim {iritima ne slute}i da
prijateqima. Moram vidjeti
ho}e li me Bog htjeti ovakvog.
nazovem i vladiku Grigorija, tu je u Mosta- }e mu za koji tren ti isti zapaliti ku}u.
ru, da i wega pi tam. Sta ri ji je po ~i nu, procenat, mater
bi mnogi dali
vaqda }e on znat. Pa se krstim s obje ruke, Smrt razumu A za to treba vremena, kao
- golgota narodu i za sve drugo. Moram vidjeti
i lijevom i desnom, sa svih {est prsta, kako
ovaj mali tek stigao iz Amerike, a boqe od I da su sve ko ali ci je sa bo{wa ~kim
mene zna jesam li kr{ten. Omer jo{ zna i strankama progresivne i multinacionalne, i je li ova federalna
koalicija jednog naroda
ko mi je bio krsni kum... #To be jarabi, to a sve koalicije u kojima nema bo{wa~kih Sve se ne~im pla}a. Sulejman je po{ao
be stakvirulah#, {to bi rekli kod mene. stranaka - nacionalisti~ke, dvonacionalne za SDP-om, partijom koja se kiti partizan-
Ili, #guud Lord# ili #for Krajst sejk#, i zavjereni~ke, {tetne i nazadne. ^ak i je- skim pokretom s kojim ima veze koliko vi i protiv druga dva, sa
{to bi rekli tamo odakle je Omer ^evra dnonacionalne koalicije, one u kojima su ja sa latinoameri~kom bandom #Mala No-
}e#. Ista ta partija se udru`ila sa hrvat- odsrbqenim Srbima i
othrva}enim Hrvatima,
pristigao sa svim tim znawem o meni i o samo bo{wa~ke stranke, multinacionalne
vama. Ili #Bo`e mi oprosti#, {to bih re- su po de fi ni ci ji - sa zna jem i spo zna jem, skom ul tra de sni com, sa Hrvat skom
kao ja i ve}ina qudi u RS. ~istom dedukcijom na najni`em nivou pro- stran kom pra va, sve u ime, ka ko ka `u,
je li ova naci - fa{i -
multi - kulti koalicija u
mi{qawa. Eto, sve su bo{wa~ke stranke boqitka hrvatskog i drugih naroda u BiH.
Pijaca mozgova multinacionalne, ba{ kao i SDP. Pa se, po Pri tom, uz udru`ivawe radi korupcije i
ko zna koji put pitam, ko je ovdje lud? Da li reketa (potvr|eno, dokazivo, dokazano), te stvari kolekcija od ~etiri
r|ava eksera kojima }e se
stvarno neko misli da }e Srbi i Hrvati dvije stranke prave koaliciju sa Strankom
Nemoj da neko pomisli da mislim da je za boqitak, qudima kojima je rat donosio
van Sarajeva ili Tuzle, oni koji ~ine apso-
Omer ^evra lo{ momak, ni pod razno. To ne
dam. Prijateqi smo, nadam se, jo{ uvijek. lutnu ve}inu svojih naroda, povjerovati u novce i ovce dok je nama odnosio `ivote i zakovati pokrov na
Prijateq sam i sa Zoranom Peri}em, {e- to? Ja, eto, nisam povjerovao da sam kr{ten, pamet. Pri tome je tu ne{to {to se zove
NHI, o tome pojma nemam. mrtva~kom sanduku ove
nesretne i krvave zemqe
fom SDP-a za Mostar i to jo{ iz {kole. ne vjerujem sve {to pro~itam. Sad, eto, ne
Omer i ja smo nekoliko puta popili kafu i vjerujem vi{e Sulejmanu Tihi}u. A jesam,
opet }emo, ako Bog da. I sestra mu je sjajno vjerovao sam da je razuman ~ovjek i da }e po- ARGUMENTI KAD-TAD
stvo rewe. Ame ri ~ki su op ti mis ti ~ni i mo}i da se svim qudima u ovoj zemqi vrati na|u put do mozga ktivna sje}awa, poslo`ili ste u vitrine ko
`eqni mijewawa svijeta, ne mislim da iko- dostojanstvo i da najzad po~nu raditi i `i-
vjeti, mo`da sam to mislio iz ~iste potre- je ko i {ta je to {to vrijedi. Sad, kad vam
me `ele zlo. Samo su progutali mamac, udi- Spoj ideje Nezavisne dr`ave Hrvatske, oni koji bi vas u ka{ici vode utopili, ~es-
cu i olovo. I, iskreno se nadam da to {to be da ne ko me |u li de ri ma bo{wa ~kog
naroda bude takav. Da izlazim na izbore, komunisti~ke jednonacionalne uravnilovke titaju praznike, znam da }ete se kiselo na-
ne mi sli mo is to, ne }e uti ca ti na na {e u kojoj nema {anse za razli~itost, ratnog smije{iti u pravcu televizora koji dr`ate
odnose. Nisu lovci na donacije i grantove mo`da bih i glasao za wega, barem do neki
dan. Ali, {ta se mo`e, i u sebe se razo~a- profiterstva i jo{ tog NHI ne~ega, poveo upaqen vi{e iz navike nego iz potrebe i
kao neki koje znamo, ne `ele ni vlast ni je do sada razumnog i uvjerenog ~ovjeka da `eqe da ~ujete i vidite gdje i kako `ivite
mo}. Jeste, put do pakla zna biti poplo~an ram, kako ne}u u nekog drugog. Uostalom, ni
lideri mog naroda, ni lideri onog tre}eg, pravi budalu od sebe i od nas na SDP-ovoj - to i sami znate. Kad vam zaklete komu-
najboqim namjerama, ali {ta se mo`e. Mla- Fe de ral noj te le vi zi ji. Da ka `e, eto, da ware, ratni profiteri, deklarisani fa-
di su, ne pada mi na pamet da im zamjeram. nisu fri{ka ni nepokvarqiva roba. Za fo-
tequ i koji procenat, mater bi mnogi dali. stranka naroda koji vodi nije nacionalna, {isti i beski~mewaci, mrziteqi drugog i
Za neke stvari treba iskustva i vremena, da se povede za ne~im i {to, mislim, ne vje- druga~ijeg, pojedina~no i koalicijski ~es-
argumenti ipak na|u put do mozga, kad-tad. Jedina konstanta, jedina neprikosnovena
poznata veli~ina u ovoj suludoj jedna~ini ruje koliko ni ja. Kao u ratu, kad najboqi titaju Bo`i} i Novu godinu, kao {to su ve}
Jer, znate, niko ne misli da je najpametniji krene za najgorim i ~ini {to najgori ka`e. to biva i bilo je i za vrijeme one na{e kla-
na svijetu, znam to i ja. Svaki sat saznam ne- sa tri nepoznate, su narodi. Htjeli mi to
priznati ili ne, ne{to im uvijek ka`e ko onice o kojoj }e se prava istina znati tek
^etiri eksera
{to novo, svaki dan mo`e do}i argument kad umremo, sjetite se da ste vi, s ove stra-
koji }e mi promijeniti mi{qewe. Ipak, da im la`e, a ko ne. Dobrog doma}ina iz Rudog
ne televizora, jedni drugima najva`niji. I
bh. apokalipse
na pijaci kupujemo mozgove, svako od nas bi te`e je prevariti nego, recimo, nekog de-
~ka koji pun teorije civilnog dru{tva, sav da, nadam se, nikad ne}ete morati od nepo-
opet uzeo svoj. [ta bih ja sa Ajn{tajnovim znatih tra`iti komad hqeba i par~e neba,
mozgom, molim vas lijepo? Kako bih pred- pametan i poletan do|e iz Amerike da nas
odvede u Evropu. Ja, rab Bo`ji Veselin, jo{ uvijek ne- sve dok imate sebe i svoje. A ja sam i kraj
stavio svoju najnoviju kwigu na wema~kom? kr{ten i nekrizman, ~ekam. Slu{am kako pro{le godine, crkvene i svjetovne, do~e-
Ko bi me razumio? Meni je moj mozak neka-
Ja~em snaga u topuzu le`i
se 15 go di na po sli je ra ta ma zo his ti ~ki kao nekr{ten i nekrizman, sa mojim kr{te-
ko taman. Ne zbog kvocijenta inteligenci- uzvikuju brojevi mrtvih i raseqenih, kao da nim, ne kr{te nim, kri zma nim i
je, prevelik je (stid me i re}i), nego zbog to nisu moji mrtvi i obesku}eni ve} wiho- nekrizmanim prijateqima. Ne}u se presta-
iskustava i neopisanog, zbog romana i pri- Nije te{ko podle}i isku{ewu, ustati i vi. Moje mi mrtve Srbe, Hrvate i Bo{wake ti dru`iti ni s kim s kim mi se dru`iti
~a koje ~ekaju da ih napi{em, a nikako da krenuti za ja~im. Zato se to i zove isku- nabijaju na nos. Ima li ve}eg bezobrazluka? voqa ni po~eti misliti {to je nekom dru-
uhvatim vremena. To moram, kad-tad. {ewe, ne mudrost ili razum. Lako je biti Ima li ve}eg bezobrazluka od toga da mi s gom voqa. Hm, barem se nadam, ako mi se ne-
dio ruqe, jedan od onih {to na ulici kli~u televizije govore koji su moji, a koji nisu? {to ne pre vrne u gla vi... Mo ram vi dje ti
Sulejman neveli~anstveni pobjednicima. Razuman ~ovjek, kad vidi ka-
ko na ulici ruqa kli~e, zabrine se za sebe
I da matere dok pla~u, razdvajaju po nacija- ho}e li me Bog htjeti ovakvog. A za to tre-
ba vremena, kao i za sve drugo. Moram vidje-
ma ba{ oni koji se zakliwu na toleranciju
Jedan drugi ~ovjek, ni mlad ni Amerika- i svoje, za prijateqe i kom{ije. Jer, na uli- i multikulturalnost? A, ne, toliko naivan ti i je li ova federalna koalicija jednog
nac, razo~arao me je. Najgore je kad te star ci nikad nije ve}ina, na ulici su uvijek naj- ipak nisam, kao ni ve}ina vas. Znate vi do- na ro da pro tiv dru ga dva, sa od srbqenim
~ovjek razo~ara. Ina~e, od qudi koje slabo bjedniji i najglasniji. Mogu uli~ni vika~i bro {ta je boqe za vas, boqe znate od onog Srbima i othrva}enim Hrvatima, je li ova
poznajem o~ekujem najgore. Tako da me ovaj i pqeska~i imati skupa kola i krznene bun- polubijelog ameri~kog predsjednika, koji, s na ci - fa {i - mul ti - kul ti ko ali ci ja u
ipak nije puno uzdrmao. Mislio sam da ga de, to im samo poma`e da sakriju svoju bije- pro{lo{}u ameri~kog bijelca i daqe glu- stvari kolekcija od ~etiri r|ava eksera
znam, ne li~no, ali ipak sam smatrao da ga du, na krat ko. Du ho vna bi je da is pli va mi crnca, a i od onog naiv~ine od visokog kojima }e se zakovati pokrov na mrtva~kom
poprili~no znam. Radi se, naime, o Sulejma- kad-tad. Umotati se u dr`avnu, entitetsku, predstavnika. Imate pojedina~na i kole- sanduku ove nesretne i krvave zemqe.
4 8. i 9. januar 2011. GLAS PLUS

Verica Bara}, predsjednik Savjeta za borbu protiv korupcije Srbije

Politi~ari i tajkuni svoje


interese preta~u u zakone
[efovi politi~kih partija otvoreno govore da ne}e
da otkriju ko ih finansira da ne bi ugrozili svoje
finansijere, dakle sami priznaju da su wihovi
izve{taji o finansirawu la`irani, rekla Bara}eva
RAZGOVARALA: Zato smo do{li u situaciju da
TAWA MILAKOVI] je Komisija ~etiri godine ra-
milakovict@glassrpske.com dila vrlo dobro, {to se mo`e
u{tina problema ko- zakqu~iti po re{ewima koja

S rupcije u Srbiji je da je
ona sistemska i da po-
~iva na sprezi politi-
~kih stru ktu ra, kru pnog
kapitala i delova sveta krimi-
je donosila, a da su istovreme-
no monopoli opstali, jer u`i-
vaju za{titu vlasti. Re{ewa
Ko mi si je se ne iz vr{a va ju,
protiv wih su pokrenuti upra-
na la. Na toj spre zi po ~i va vni sporovi koji jo{ uvek tra-
vlast. Tako se finansiraju po- ju, dok u me|uvremenu monopoli
liti~ke stranke, i tako krupni opstaju. Na samom po~etku svog
kapital ostvaruje svoj uticaj na rada oni su, na primer, doneli
re{ewe da je “Delta“ preuzi-
parlament i na Vladu. Wihovi
mawem akci ja “C mar ke ta“
neformalni dogovori se pre-
u{la u nedozvoqenu koncen-
ta~u u zakone, podzakonska akta,
traciju i stekla monopolski
odluke Vlade, u kreirawe in-
po lo `aj na ma lo pro daj nom
stitucija... Taj problem je na- tr`i{tu Beograda. Preuzi-
sle |en, ali se vrlo ma lo mawe akcija nije moglo da se
uradilo na wegovom suzbijawu, realizuje bez odobrewa Komi- Verica Bara}
tako da je ova sprega sve ja~a. sije, me|utim, ono je ipak re- krupni kapital ostvaruje svoj mo`emo da zakqu~imo iz veli- slovnom javno{}u“ i savetuju misija za hartije od vrednosti
Re kla je to u in ter vjuu za ali zo va no i “Del ta“ je uticaj na parlament i na Vla- kih afera, u kojima se jasno Vladu kako da iza|e iz krize. ipak prihvatila da se radi o
“Glas Srpske“ predsjednik Sa- uspostavila monopol. Re{ewe du. Wihovi neformalni dogo- vidi koji mo}nici preko kojih Zato bi za tu`ila{tvo moralo tri razli~ite firme. U dopi-
vjeta za borbu protiv korupcije Komisije je kona~no, ali ne vori i interesi preta~u se u politi~kih aktera ostvaruju biti interesantno da mu svi sima koje su nama dostavili
Srbije Verica Bara}. mo`e da se izvr{i, jer se pro- zakone, podzakonska akta, odlu- svoje interese. [efovi stra- osumwi~eni budu dostupni i oni i danas tvrde isto, iako
GLAS: Uputili ste Vladi tiv wega jo{ uvek vodi upra- ke Vlade, u kreirawe institu- naka otvoreno govore da ne}e da Srbija kona~no sazna isti- ih je i sam Beko nedavno de-
Srbije Izvje{taj Savjeta za vni spor, tako da je “Delta“ cija... Taj problem je nasle|en, da otkriju ko ih finansira da nu o tokovima novca iz Milo- mantovao izjaviv{i da je on
borbu protiv korupcije, ~iji ve} ~etiri godine monopolis- ali se vrlo malo uradilo na ne bi ugrozili svoje finansi- {evi}evog vremena. Ta istina vlasnik firmi koje su kupova-
je ukratko zakqu~ak da mono- ta na beogradskom maloprodaj- wegovom suzbijawu, tako da je jere, dakle sami priznaju da su se, me|utim, ne}e saznati ako le akcije “Novosti“. To poka-
polisti prijete i podmi}uju. nom tr`i{tu uprkos re{ewu ova sprega sve ja~a. Jedino {to wihovi izve{taji o finansi- se postupak bude vodio sele- zuje da na{e institucije ne
Ko su najve}i monopolisti u Komisije, i za to ne trpi ni- je konstantno od 2000. godine rawu la`irani. ktivno, samo protiv odre|enih rade po zakonu, ve} po nalogu
Srbiji i kako podmi}uju? kakve sankcije. jeste ja~awe tog trougla koji je qudi. Isti smo videli i kod tajkuna, i ono {to je problem
BARA]: Izve{taj koji smo GLAS: Ranije ste govorili nasle|en, s tim {to su demo- “DELTA“ ^ETIRI “C marketa“ - ~etiri ~oveka su jeste to {to za ovakve postupke
dostavili Vladi bavi se pre da postoji politi~ko-tajkun-
svega osnovnim problemima ska sprega u ~ijim je rukama
krat ske stran ke po ~e le da
stvaraju odnose sa krupnim ka-
godine monopolista na zakqu~i la taj ni kar tel ski
sporazum, samo Slobodan Radu-
ne odgovaraju.
GLAS: Sa vjet je po dnio
zbog kojih se danas nalazimo u sve u Srbi ji i iz ko je obje pitalom i pre promena, dok su beogradskom tr`i{tu lovi} se na{ao na optu`nici, krivi~nu prijavu protiv 17
situaciji da je antimonopol- strane iznose korist. Ko kon- jo{ bile u opoziciji, i to kon- Milan Beko pozvan je kao sve- osoba zbog nezakonite priva-
sko telo radilo ~etiri godine, kretno ~ini tu spregu i {ta tinuirano uti~e na sve pri- GLAS: Kako komentari{ete dok, a ostala dvojica, Danko ti za ci je “Lu ke Beo grad“.
a da monopoli i daqe postoje dr`e pod kontrolom? vredne i politi~ke tokove u to {to dr`a va odbi ja pet \uni} i Miroslav Mi{kovi} Protiv koga su prijave po-
kao da telo nije radilo. Nika- BARA]: Su{tina problema Srbiji. U brojnim fenomeni- miliona evra koje je Stanko kao da u tome nisu ni u~estvo- dnesene i da li je ta~no da su
da mu nisu data vaqana ovla{- korupcije u Srbiji je da je ona ma sistemske korupcije koje je Suboti} ponudio da se brani vali. Ko pravi takvu selekci- me |u wima Be ko, Bu ba lo i
}ewa, odno sno Ko mi si ja sistemska i da po~iva na spre- Savet analizirao mogli smo sa slobode. Da li je i to ura- ju? Ko{tunica?
nikada nije imala pravo da zi politi~kih struktura, kru- da uo~imo da problem po~ne |eno sa nekim interesom? GLAS: Pos to je pri mje ri BARA]: Sada{wi vlasnici
izri~e nov~ane kazne i da na- pnog kapitala i delova sveta tokom mandata jedne vlade, je- BA RA]: To jes te vrlo za - privatizacije kroz koje se go- “Luke“ su, uz podr{ku dr`a-
redi prodaju akcija ili pode- kriminala. Na toj sprezi po- dne koalicije, a slede}e dve nimqiv fenomen. Interes tu- dinama provla~i korupcija, vnih organa, 2005. godine u po-
lu preduze}a u kojima je do{lo ~iva vlast. Tako se finansi- ili tri vlade nastave da rade `ila{tva i suda jeste da im npr. “Novosti“. Vlasti su se tpuno nezakonitom postupku
do nedozvoqene koncentracije. raju politi~ke stranke, i tako isto {to i prethodna. Nema okrivqeni i osumwi~eni budu smjewivale, a uvijek ste uka- realizovali preuzimawe akci-
odgovornosti, ~ak ni kada oni dostupni, jer tek onda imaju zivali na to da se radi neza- ja ovog preduze}a. U krivi~noj
“Telekom“ koji su napravili problem si- mogu}nosti za potpun krivi- konito. Koji su tu interesi prijavi koju smo podneli pro-
|u sa vlasti, jer jedino {to je ~ni postupak. Za tu`ioca je dr`ave i mislite li da su se tiv 17 osoba, Milana Beka smo
GLAS: [ta }e za Srbiju zna~iti ako do|e do prodaje konstanta to je uticaj krupnog naro~ito bitno to {to }e os- svi “ugradili“ u taj proces? ozna~ili kao vo|u te krimi-
“Telekoma“, {to je u ovom momentu evidentno? kapitala na vlast. Preuzimawe umwi~eni brane}i sebe dati BARA]: Jasno je da je ~itav nalne grupe, ali na{ akcenat
BARA]: Ako do|e do prodaje “Telekoma“ to }e biti jo{ jedan “C marketa“ se desilo 2005. brojne va`ne informacije, ta- postupak jo{ od devedesetih je pre svega na dr`avnim orga-
{tetan posao za dr`avu, iz tri osnovna razloga. Prvi se odno- godine, a nezakonitosti koje ko da je neshvatqiva odluka da godina bio potpuno nezakonit nima koji su u tome u~estvova-
si na netransparentnost postupka prodaje i nepo{tovawe pro- su tada po~iwene jo{ traju. se ne prihvati Suboti}evo po- i da je ra|en za odre|enu grupu li - Komisija za hartije od
cedure. “Telekom“ je morao biti prodat po Zakonu o Niti se postavqa pitawe od- nu|eno jemstvo. U slu~aju Su- qudi. Akcije su 2006. godine vrednosti, Akcijski fond i
privatizaciji, jer je wime regulisana prodaja dru{tvene i govornosti, niti su slede}e bo ti }a se mo `da ra di o kupile tri firme Milana Be- ministar privrede Predrag
dr`avne imovine, a u slu~aju “Telekoma“ radi se o dr`avnom ka-
vlade makar u~inile ne{to da ozbiqnom kr{ewu qud skih ka, {to je jo{ onda bilo po- Bubalo. Osim wih, krivi~nom
pitalu. Drugi va`an razlog je to {to se prodaje telekomunikaci-
na pra ve dis kon ti nu itet i prava, jer nije jasno za{to to znato {iroj javnosti, jedino prijavom su tako|e obuhva}eni
ona infrastruktura, koja nije u prometu. To }e biti ni{tav
uspostave zakonito stawe. Vla- wemu nije dozvoqeno. Ovo je ih Komisija za hartije od vre- i oni koji su rukovodili pre-
pravni posao. Vlada sada mo`e nasilno da proda ne{to {to ni-
je u prometu, to je i ranije ~inila, recimo u slu~aju NIS-a, ali da se promenila, koalicija se posebno va`no jer se radi o dnosti nije prepoznala kao duze}em i bili du`ni da za-
sam sigurna da }e se na}i na~in da se poni{ti prodaja infras- promenila, ali centar mo}i slu~aju za koji ~itava javnost povezana lica, zato {to nije {ti te in te re se akci ona ra.
trukture. Tre}e, ~ak i da je ~itav postupak prodaje sproveden po koji upravqa Srbijom sve vre- zna da u takve poslove, kao {to bilo mogu}e sprovesti postu- Dr`avne institucije bile su
zakonu, a nije, tako vredna imovina se ne prodaje u vreme eko- me je isti. je {verc duvana, nije mogao pak preuzimawa, jer se akcije du`ne da rade po zakonu, mi-
nomske krize, u uslovima kada se ne mo`e posti}i dobra cena. GLAS: Kako funkcioni{e biti ukqu~en samo jedan ~ovek, pre toga nisu tri meseca koti- nistar je bio du`an da za{ti-
Naravno, potpuno je jasno da se “Telekom“ prodaje samo zbog sprega politi~kih partija sa ve} se to radilo u dosluhu sa rale na berzi. Jedino je bilo ti dr`avni interes. Me|utim,
izbora. Zbog toga brojni vaqani argumenti koje iznosi stru~na krupnim kapitalom? dr`avnim organima i u orga- mogu}e da tri odvojene firme to se nije desilo, akcije su
javnost ostaju bez odgovora vlasti. Ovo {to radi Vlada nije po BARA]: Politi~ke partije nizaciji tajnih slu`bi, koje kupe akcije na berzi, {to je i prodate po ceni vi{estruko
evropskim standardima. Mi smo godinama gradili “Telekom“ kao finansiraju se potpuno ne- ove poslove nisu obavqale di- realizovano u dogovoru sa Ma- ni`oj od realne. Oko hiqadu
lidera u regionu, zbog toga smo kupili “Telekom Srpske“ i otvo- transparentno i nekontroli- rektno, ve} preko odre|enih nojlom Vukoti}em i Predra- akcionara je pre tri godine
rili operatera u Crnoj Gori, uzimali smo kredite da bismo sano. Zakon o finansirawu qudi. [vercom cigareta su se gom Bubalom. Tada su svi iole podnelo krivi~nu prijavu i tu-
sproveli takvu strategiju. Strategija sada nije promewena, nego stranaka nije uspostavio ni- bavili mnogi drugi pojedinci ozbiqni mediji u Srbiji obja- `bu za naknadu {tete, me|utim
je Vlada jednostavno odlu~ila da proda ne{to {to je godinama ka kvu kon tro lu, a ka ko se koji danas ne samo da nisu na vili da su Mi{kovi} i Beko do sa da ni je dna pro ce sna
stvarano, iz razloga koji su o~igledno partijski, a ne dr`avni. stranke zaista finansiraju poternici, ve} se nazivaju “po- kupili “Novosti“, ali je Ko- radwa nije preduzeta.

POLITI^KE partije se finansiraju potpuno netransparentno


GLAS PLUS 8. i 9. januar 2011. 5

ISTORIJA Nikolaj Velimirovi}, episkop ohridski i


`i~ki, istaknuti teolog, filozof i besjednik

FOTO: ARHIVA
Godine 1912. pozvan u Sarajevo
na proslavu lista “Prosveta“,
a poznate su tada{we wegove
rije~i da su “svojom velikom
qubavqu i velikim srcem
Srbi Bosanci anektirali
Srbiju Bosni“, {to je u eri
austrijske aneksije bilo
izazovno, pa je pri povratku u
Beograd skinut sa voza u Zemunu
i zadr`an nekoliko dana Manastir @i~a

PRIREDIO: GORAN OBRADOVI] kola otpo~eo u manastiru ]e- dini, okon~ao doktoratom iz iz Ni{a u Ameriku i Englesku, Nijemci su vladiku Niko- Adolf Hitler je 1934. go-
gorano@glassrpske.com lijama, gdje ga je otac odveo da teologije, odbraniv{i diser- da radi na nacionalnoj srpskoj laja i patrijarha Gavrila 14. dine odlikovao Velimirovi}a
se opismeni makar toliko “da taciju pod naslovom “Vera u i jugoslovenskoj stvari. On je septembra 1944. sproveli iz zbog wegovih napora na obna-
“Vlast je ve li ko is ku - zna ~itati pozive od vlasti i Vaskrsewe Hristovo kao osno- po Americi, i zatim Engleskoj, Vojlovice u koncentracioni vqawu wema ~kog voj nog
{ewe i malo je onih koji mogu na wih odgovarati“. Od prvih vna dogma Apostolske Crkve“. dr`ao brojna predavawa: u logor Dahau. Tamo su oni za- grobqa u Bitoqu.
tom isku{ewu odoqeti.“ dana pokazivao je izuzetnu re- Sqede}u 1909. godinu Nikola crkvama, univerzitetima, hote- tvoreni u posebnom dijelu za Godine 1935. Nikolaj Ve-
vnost u u~ewu. je proveo u Oksfordu, gdje je lima i drugim ustanovama, bo- visoke oficire i sve{ten- limirovi} je odr`ao preda-
“Qudi koji ne mogu vidje- Wegov dar zapazio je i u~i- pripremao doktorat iz filo- re}i se na taj na~in za spas i stvo i tretirani boqe od os- vawe u Beogradu pod naslovom
ti svijet u sebi jo{ mawe teq Mihajlo Stuparevi} i pre- zofije i zatim ga u @enevi, ujediwewe Srba i ju`nosloven- ta lih jer su ima li sta tus “Nacionalizam Svetog Save“.
mogu vidjeti sebe u svijetu.“ poru~io mu nastavak {kolovawa na francuskom, i odbranio. skih naroda. Ve} avgusta 1915. posebnih zato~enika. U tom izlagawu iznio je tvr-
u vaqevskoj gimnaziji, gdje se on je na velikom zboru u ^ikagu dwu da su poku{aji Adolfa
“U~ini dobro i zakopaj
pod kamen, ono }e od kamena
Nikola pokazao kao dobar |ak, NIKOLAJ objedinio i pridobio veliki
Kontroverze Hi tle ra o wema ~koj na ci -
na~initi sebi jezik i objavi-
iako je, da bi se {kolovao, slu- uhap{en 1941. godine broj naroda i sve{tenstva, i to onalnoj crkvi sli-
`io u varo{kim ku}ama. ne samo pravoslavnog, nego i ~ni ide ja ma
ti se.“ Po zavr{etku {estog ra- i odmah zatvoren rimokatoli~kog, unijatskog i
Velimirovi}a neki
Svetog Save
smatraju kontroverznom
zreda gimnazi je, Nikola je protestantskog, koji su tada ja- o na ro dnoj
“Qudi koji ne mogu u~es- konkurisao u Vojnu akademiju, Godine 1912. pozvan je u vno izrazili `equ za oslobo-
li ~no{ }u. U kwizi
vje ri i
tvovati u tu|em bolu, jo{ ali ga je qekarska komisija Sarajevo na proslavu lista |ewem i ujediwewem Srbije.
“Kroz tamni~ki pro-
crkvi.
mawe mogu u~estvovati u tu- odbila, jer je bio “sitan“. “Prosveta“, a poznate su ta- Veliki broj dobrovoqaca
zor“, napisanoj to-
|oj radosti.“ Odmah po odbijawu ove komisi- da{we wegove rije~i da su iz Amerike oti{ao je tada na
kom zarobqeni{tva
u Dahauu, za rat op-
je, Nikola podnosi dokumenta “svojom velikom qubavqu i Solunski front, tako da nije
Ovo su samo neke od veli- tu`uju nehri{}an-

FOTO: ARHIVA
za beogradsku Bogosloviju, gdje velikim srcem Srbi Bosanci neosnovano mi{qewe engles-
kih mudrosti koje je izrekao ske ide olo gi je
je bio primqen, iako ne bez te- anektirali Srbiju Bosni“, kog na~elni ka ar mi je da je
sveti vladika Nikolaj ohrid- Evrope, poput de-
{ko}a, navodno zbog slabog {to je u eri austrijske ane- “otac Nikolaj bio tre}a armi-
ski i `i~ki (Nikola Veli- mokratije, komu-
sluha za pjevawe. ksije bilo izazovno, pa je pri ja“ za srpsku i jugoslovensku
mi ro vi}), ko ji je ro |en 4. n i z m a ,
Posebno je u Bogosloviji povratku u Beograd skinut sa stvar, jer je wegov doprinos
januara 1881. godine. On je so ci ja li zma,
bio zapa`en svojim mislima o voza u Zemunu i zadr`an neko- tada zaista bio veliki.
bio episkop ohridski i `i- atei zma i
Wego{u, koga je kao pjesnika li ko da na. Is te aus trij ske Kapitulacija stare Jugo-
~ki, istaknuti teolog, filo- vjerske tole-
i mi sli oca vo lio i jo{ u vlasti nisu mu dozvolile da slavije zatekla je Nikolaja u
zof i besjednik. rancije.
vaqev skoj gi mna zi ji do bro sqede}e godine otputuje u Za- manastiru @i~i. Od prvih
prostudirao. greb i govori na tamo{woj dana okupacije vladika je, kao
Djetiwstvo Nikola je bio izabran od pro sla vi Wego {a, ali je i manastir @i~a, dijelio su-
i studije strane Crkve da sa drugim pi-
tomcima, dr`avnim stipendis-
wegova besjeda ipak dospjela u
Zagreb i bila pro~itana.
dbinu svoga naroda.
Nikolaj je uhap{en 1941.
tima, po|e na daqe {kolovawe godine i odmah zatvoren u ma-
Va`na uloga
Nikola Velimirovi} ro- u Rusiju ili Evropu. nastir Qubostiwu, a zatim
dio se u selu Leli}u, nedaleko
u vrijeme ratova
Zamona{io se u manastiru preba~en u zatvor u manastir
od Vaqeva. Wegovi roditeqi, Rakovica kod Beograda 20. de- Vojlovicu kod Pan~eva i zato-
Dragomir i Katarina, bili su cembra 1909. godine, gdje do- ~en tamo zajedno sa patrijar-
zemqora dni ci i po bo `ni bija mona{ko ime Nikolaj. Srpska vlada uputila je hom srpskim Ga vri lom
hri{}ani. Obrazovawe je Ni- Nikolaj je studije u 28. go- aprila 1915. godine Nikolaja Do`i}em.

Kanonizacija
Na proqe}nom zasjedawu Svetog arhijerejskog sabora
Srpske pravoslavne crkve u maju 2003. Nikolaj Velimi-
rovi} je progla{en za svetiteqa. Sve~ana kanonizacija
obavqena je u Hramu Svetog Save na Vra~aru, u Beogra-
du, 24. maja 2003. godine. Ve} sqede}e godine episkop
{aba~ko-vaqevski Lavrentije je svoju zadu`binu, manas-
tir Soko blizu Qubovije i Krupwa, posvetio svetom Niko-
laju. Manastir Soko je osve{tan 8. maja 2004. godine. U
ovom manastiru postoji i muzej posve}en svetom Nikolaju,
kao i wegova velika bista u dvori{tu manastira.
Manastir Soko Vladika Nikolaj

“OTAC NIKOLAJ bio tre}a armija“ za srpsku i jugoslovensku stvar


6 8. i 9. januar 2011. GLAS PLUS

Pravoslavni vjernici {irom Srpske

Ana Bekuta u Bawaluci, u


U najve}em gradu Srpske na Trgu Krajine prisutne }e zabavqati Kraji{ki truba~i i Ana Bekuta. Na trgu
u Prijedoru u prvom dijelu programa nastupi}e ansambl “Maskarada“ iz Bawaluke, a gost ve~eri bi}e
grupa “Amadeus bend“, dok }e u Fo~i na trgu nastupiti lokalni bendovi i pjeva~i. U ve}ini ostalih
op{tina ne}e biti do~eka na otvorenom
PI[U: MARINA ^IGOJA organizovan do~ek na Trgu Krajine
marinacigoja@glassrpske.com gdje }e prisutne zabavqati Kraji{ki
DRAGANA KELE^
truba~i i Ana Bekuta sa “IN ben-
draganak@glassrpske.com
dom“. Za do~ek Pravoslavne nove go-
ao i Me|unarodnu, stano- dine izdvojeno je oko 36.000 maraka.

K vni ci Re pu bli ke Srpske


Pravoslavnu novu godinu,
13. januara, do~eka}e ugla-
vnom u ku}noj atmosferi ili u ka-
fi}ima, te znatno skromnije nego
Di re ktor Kul tur nog cen tra
Banski dvor Milorad Petri} ista-
kao je da }e ova no va go di na u
Bawaluci imati i dodatni dio koji
se odnosi na pravoslavqe.
ranijih godina. Pretjerane eufo- - U pono} }e se oglasiti zvona
rije i skupog provoda za do~ek ove na crkvama u gradu, a bi}e prire|en
nove godine ne}e biti, a razlog za i vatromet. Poslije toga }e jedan od
to su, na ra vno, “pra zni yepo vi“ sve {te ni ka Epar hi je bawalu ~ke
stanovnika. blagosloviti skup, a onda }e hor
Malobrojne op{tine pjevati molitvene pjesme.
u Srpskoj or ga ni zo va }e To je novina koja }e u bu-
na trgovima do~ek Pravo- du }nos ti bi ti uspos -
slavne nove godine, uz va- tavqena za Pravoslavnu
tro met i mawe po zna ta novu godinu - kazao je Pe-
estradna imena. Zbog po- tri}.
plava koje su 2010. godine On je istakao da je u Stanovnici }e uglavnom u`ivati u zvucima narodne muzike, a ne}e izostati ni tradicionalni vatromet

Kafi}i bez rezervacija


za de si le Srpsku zna tan Bawalu ci Pra vo sla vna
nova godina promovisana [alabalija potvrdio je da je pri- uglavnom }e imati ni`e cijene re-
broj op {ti na, kao i za
kao ne{to posebno. re|en bogat kulturno-umjetni~ki zervacija, a mnogi od wih planiraju
Me|unarodnu novu godinu, U ugos ti teqskim obje kti ma
- Imamo najave mno- program, koji }e biti organizovan da obezbijede i slobodan ulaz za
ipak je odustao od prosla- {i rom Srpske or ga ni zu ju do ~ek
gih qudi sa strane koji `ele da do- na malom gradskom trgu. svoje goste.
ve na otvorenom. Pravoslavne nove godine, ali re- - Ne}emo napla}ivati ulaz gos-
Novogodi{wa
|u, a i ve li ki broj sta no vni ka zervacija, za razliku od Me|unaro-
na{eg grada }e biti ba{ na trgu. NAJVA@NIJE tima, zbog toga {to `elimo da im
dne nove godine, uglavnom nema.
no} na trgovima Program }emo koncipirati tako da dobro raspolo`ewe - Ponuda nije bogata kao za do-
iza|emo u susret jer je ovo vrijeme
praznika i mnogi su se istro{ili,
Mawi broj op{tina Republike
po ~ne oko 22 ~a sa - ka zao je Pe - i dru{tvo ~ek Nove godine po gregorijanskom tako da }e kod nas biti najva`nija
tri}. kalendaru, ali su zato cijene zna-
Srpske na trgovima }e organizovati Svetosavska omladinska zaje- dobra atmosfera - rekao je jedan
- U prvom dijelu programa nas- tno povoqnije - ka`u ugostiteqi u od konobara u kafi}u “Srbija“.
do~ek Pravoslavne nove godine. Sta- dnica uz podr{ku op{tine Prije-
tupi}e ansambl “Maskarada“ iz Srpskoj. Sli~na situacija je i ostalim
novnici }e uglavnom u`ivati u zvu- dor }e, tra di ci onal no, i ove
Bawaluke, a gost ve~eri bi}e Tako ve}ina bawalu~kih kafi}ima, u kojima isti~u da o~e-
cima narodne muzike, a ne}e izostati godine organizovati do~ek Pravo-
grupa “Amadeus bend“ koja ka fi }a i klu bo va ne }e kuju veliki broj gostiju, ali
ni tradicionalni vatromet. slavne nove godine.
je poznata prijedorskoj pu- imati organizovan do~ek, ne}e imati rezervacije ni-
U najve}em gradu Srpske bi}e Sekretar ove zajednice Du{ko
blici jer je prije nekoli- a za sve goste bi}e slobo- ti neke specijalne ponude.
dan ulaz.
Prazni~na
ko go di na nas tu pa la
po vo dom obiqe`a vawa - Jo{ nismo dobili
Dana op{tine - rekao je informacije da li }e bi-
ti potrebne rezervacije
euforija jewava
[alabalija. Iako je vri je me
On je dodao da }e za sve za do~ek Pravoslavne nove
godine, ali kao i pro- no vo go di{wih i bo -
Prijedor~ane koji odlu~e `i}nih praznika, ~i-
da Novu godinu po julijanskom ka- {le godine, mislimo da
}e biti slobodan ulaz - potvrdili su ni se da ipak
lendaru do~ekaju na otvorenom na prazni~na euforija po-
trgu biti slu`eno kuvano vino i u bawalu~kom klubu “Kapo“.
Sli~na novogodi{wa atmosfe- malo jewava pred Srpsku
~aj. Po~etak programa je zakazan za novu godinu.
21.30 ~asova, a u pono} ne}e izosta- ra bi}e i u ostalim bawalu~kim ka-
fi}ima i klubovima u kojima }e, Ta ko, op {ti na Zvor nik ne }e
ti ni vatromet. imati organizovan do~ek Srpske
Ipak, u ve}ini op{tina u Srp- kako isti~u, cijene pi}a biti iste
kao i ostalim danima, te slobodan nove godine na trgu, a {to se ti~e
skoj ne}e biti organizovanog do~e- zvor ni ~kih ugos ti teqa, stawe je
ka. Tako }e Mali Bo`i} u Trebiwu ulaz.
Do~ek Srpske nove godine u op- {aroliko.
biti jedan sasvim obi~an dan. U restoranu “Avala“ po prvi
Ni ove godine ne}e biti orga- {tini Mrkowi} Gradu bi}e dosta
skromniji u odnosu na do~ek Me|u- put poslije deset godina nije bilo
nizovanog do~eka u Trebiwu, a iz go- organizovanog do~eka Nove, 2011.
di ne u go di nu sve mawi je broj narodne nove godine. Na trgu ne}e
biti organizovane proslave. godine, a razlog je malo intereso-
ugostiteqskih objekata koji se opre- vawe. Ne planiraju da organizuju
djequju da organizuju do~ek. Ka fi }i, res to ra ni i mo te li
Ra zlog za to su sve pra zni ji
yepovi Trebiwaca. Tako }e oni sla-
bijeg i sredweg imovnog stawa bi-
ti u svo jim ku }a ma u po ro di ~noj
atmosferi, dok }e imu}niji novo-
godi{wu no} provesti u nekom od
hotela u RS ili Srbiji.

Vrijeme
Prema prognozama meteorologa, i
do~ek Pravoslavne nove godine
pro}i }e bez padavina.
- O~ekuje se hladno i promjenqivo
obla~no vrijeme, ali bez padavina
Novogodi{wi vatromet - ka`u meteorolozi.

ZVONA na crkvama u Bawaluci ozna~i}e dolazak Pravoslavne nove godine


GLAS PLUS 8. i 9. januar 2011. 7

13. januara do~ekuju Novu godinu

Prijedoru "Amadeus bend"

Sa pro{logodi{we proslave Srpske nove godine na Trgu Krajine FOTO: ARHIVA

do~ek ni za Srpsku novu godinu, jer gdje }e biti prire|eno narodno ve- Is to ka `e i ve }i na dru gih uprave saop{teno je da su sredstva U Srebrenici, tako|e, ne}e bi-
smatraju da je prazni~na euforija seqe uz muziku u`ivo i kuvano vino. vlasnika lokala, dok se u diskote- predvi|ena za tu namjenu izdvojena ti organizovanog do~eka Pravosla-
pomalo i pro{la. kama pla}awe rezervacija podrazu- za pomo} porodicama koje su pre- vne nove godine. Provod mladima
U ka fe-pi ce ri ji Malo zvu~nih imena mi je va i za Pra vo sla vnu no vu trpjele {tetu od nedavne poplave. nudi se u diskoteci i dva kafi}a,
“Fortuna” za Me|u- godinu, ali }e cijena biti ne{to gdje je ulaz slobodan.
Kao i za Me|unarodnu novu go-
narodnu novu godi- ni`a u odnosu na posqedwu decem-
nu ulaz se nije pla-
dinu, u Fo~i }e za proslavu Pravo-
barsku no}. U KAFI]IMA Sa dobrim raspolo`ewem
sla vne no ve go di ne na grad skom i restoranima ulaz
}ao, a tako }e biti i
trgu nastupiti lokalni bendovi i
Sude}i po Fo~acima, ve}ina je
uglavnom slobodan u novu godinu
za Srpsku novu godi- nezainteresovana za do~ek Pravo-
pjeva~i, a stanovnici }e u`ivati uz
nu. slavne nove godine zbog mawka fi- Jedno je sigurno, skroman ili
skromnu ~ast, tradicionalno kuva-
I u ka fe-pi ce ri ji nansijskih sredstava, dok mnogi, Ve }i na Bra tun ~a na do ~e ka }e ne, dobar provod za do~ek Pravo-
no vino i vatromet. Za razliku od
“La skala“, za razliku od pretho- ipak, tvrde da je Srpska nova godi- Pravoslavnu novu godinu u krugu slavne nove godine u Srpskoj ni
31. decembra, euforija me|u stano-
dnih godina, za do~ek Nove, 2011. na jedina i prava na{a nova godi- po ro di ce i pri ja teqa, dok }e se sada ne bi trebalo da izostane.
vnicima je osjetno mawa.
godine napla}ivana je samo rezer- na, te da joj se iz tih razloga treba mladi, kao i za do~ek Me|unarodne, Dobro raspolo`ewe i prijatno
Za one koje euforija ipak ne
vacija, dok se za Srpsku novu godi- posve}ivati ve}a pa`wa. zabavqati u ovda{wim kafi}ima i dru{tvo sasvim su dovoqni da i
na pu {ta ne {to skro mni ji do ~ek
nu ne }e na pla }i va ti ni re zer - U Bratuncu ne}e biti organizo- restoranima. ova no} bude nezaboravna, i da op-
Pravoslavne nove godine bi}e or-
va ci ja, a ne }e bi ti pro mi - vanog do~eka Pravoslavne nove go- Ugostiteqi, uglavnom, nisu na- timisti~no, dok se kazaqke na satu
ganizovan u lokalnim kafi}ima
jewene ni cijene pi}a. dine na gradskom trgu. Iz lokalne javili rezervacije za 13. januar uve- budu poklapale, u|emo u Novu, 2011.
i res to ra ni ma, ali u ve }i ni
U motelu “Laguna“ do~ek ~e, a ci je ne u res to ra ni ma, sa godinu po julijanskom kalendaru i
wih ulaz }e biti slobodan, dok
Nove, 2011. godine ko{tao rezervacijom i konzumacijom, kre}u po`elimo svima sre}nu i uspje{nu
rezervacija uop{te ne}e bi-
je 50 maraka, {to je na ni- se od 15 do 30 maraka. Pravoslavnu novu godinu.
ti.
vou pro{le godine, s tim
Fo ~an ski ka fe “Mu -
da je interesovawe bilo
}ke“ organizuje do~ek Pra- Istorijat
ne{to mawe nego pret-
hodnih godina, a {to
voslavne nove godine, ali Za pravoslavne narode koji vrijeme mjere po julijanskom kalendaru, 13.
se ti~e Srpske nove go-
ni pri bli `no ras ko - januara ta~no u pono} po~iwe Nova julijanska godina.
dine, jo{ uvijek nisu
{an kao onaj 31. decem- Na ovaj dan Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva, Jerusalimska
donijeli odluku da li
bra, bez hra ne i po- patrijar{ija i Ruska zagrani~na crkva istovremeno obiqe`avaju dva ve-
}e organizovati do-
se bnog no vo go di{- lika hri{}anska praznika - Obrezawe Isusa Hrista i Svetog Vasilija
~ek.
weg programa. Velikog.
Zvorni~anima
- Ulaz je slobo- Dan Obrezawa Gospoda Isusa Hrista jedan je od Gospodwih praznika i
koji vole organi-
dan, cijene pi}a jedno od obja{wewa su{tine hri{}anstva i uloge Isusa Hrista u hri{-
zo van do ~ek
iste, a najvjerova- }anskom svijetu. Ovim ~inom, kako ka`e Sveto pismo, Isus Hristos pre-
pre os ta je da
tnije ne}e biti uzeo je na sebe grijehe qudskog roda, a ~in obrezawa se smatra znakom
poslije blago-
pla}awa rezer- o~i{}ewa od praroditeqskog grijeha. Na ovaj dan, u svim hramovima
da rewa u po -
vacija, ve} }e SPC, slu`i se liturgija Svetog Vasilija Velikog ~iji pomen Crkva, tako-
no} pro s-
prednost ima- |e, slavi prvog dana nove godine.
la ve do la -
ti stalni gos- Julijanski 1. januar u na{em narodu je poznat i kao Vasiqevdan, Mali
zak Srpske
ti - ka`e vla- Bo`i} i Srpska nova godina. Mali Bo`i} se smatra zavr{etkom bo`i-
nove godine
snik lo kala }nih svetkovina. U nekim krajevima Hercegovine sa~uvan je obi~aj spaqi-
u por ti zvor -
“Mu}ke“ Mi- vawa ostatka badwaka, a u mnogim srpskim krajevima mijesi se obredni
ni ~ke crkve,
lan Krsti}. Bawalu~ane }e u novogodi{woj hqeb ili Vasilica.
no}i zabavqati Ana Bekuta
8 8. i 9. januar 2011. GLAS PLUS

OBJEKTIV na proslavi Badweg dana i Bo`i}a kod nas i u svijetu

Srpska
pr av os lavna crkva
proslavili
i weni vjernici
jr ad os ni ji hri{}anski
su Bo`i}, na ta.
|ewa Isusa Hris
Gr~ki sve{tenici u Jerusalimu praznik - dan ro a Hrista, koji je
us
U ~asu ro|ewa Is
et do { ao radi spasewa
u ovaj svij
roda od grijeha
~itavog qudskog jala
, zvijezda je obas
i vje~ne pogibeqi a na nebu su an|eli
nu,
Vitlejemsku pe}i koj
ev al i. Bo `i } su, osim u Srps
zapj pr os la vi li
Kosovu,
i BiH, Srbiji i na ugim dijelovima
i hri{}ani u dr nuju
svijeta koji praz
po Julijanskom
kalendaru.

Ruski patrijarh Kiril


u moskovskoj crkvi Slavqe na ulicama Bawaluke

BO@I] praznik sa mnogo obi~aja, a proslava po~iwe odlaskom na jutarwu liturgiju


GLAS PLUS 8. i 9. januar 2011. 9

FOTO: AGENCIJE
u

Paqewe badwaka ispred Kosovski Srbi voze


Hrama Svetog Save na Vra~aru usje~eni badwak

Bo`i} je
obi~aja
praznik sa dosta
va po~iwe
i wegova prosla liturgiju,
ta rw u
odlaskom na ju ji su postili Patrijarh srpski Irinej
rn ic i ko
Puna crkva vjernika na kojoj vje tu pa ju svetoj slu`i bo`i}nu liturgiju
is
bo`i}ni post pr ij e liturgije
. Po sl
tajni pri~e{}a peze,
e oko bo`i}ne tr
uku}ani se okup u, ok re }u i lo me
pomole se Gospod st av qe n
u koju je
~esnicu - poga~u }e onome u ~ijem
da
nov~i}. Vjeruje se de nov~i} idu}a
di je lu ~e sn ic e bu
bno sre}na. Dan
godina biti pose dwi dan,
prije slavi se Ba
kada se u si je ~e i
u ku}u donosi
badwak.

Bo`i}no slavqe ispred stare


pravoslavne crkve na Ba{~ar{iji
10 8. i 9. januar 2011. GLAS PLUS

PROSTOPRO[ARANO Muzi~ar Dejan Cuki}

Pi{e:
Aleksandar
ILI]
Dragocjen uticaj
vili traga na mene i ~ine me onim
{to danas jesam - rekao je Dejan Cu-
Sirovina ki}.
GLAS: U~estvovali ste na hu-
Ako i{ta na cijelom svijetu uistinu mo`e da zaslu- ma ni tar nom rok kon cer tu u
`i da bude nazvano sirovinom, onda smo to mi, qudi. Bawaluci za poplavqena podru~ja
Stawe sirovosti odre|eno je trenutnom neuobli~e- u RS. Koliko se Vi kao umjetnik
no{}u, nedore~eno{}u, nedovr{eno{}u, ali uvijek u odazivate ovakvim akcijama?
odnosu na predstoje}u mogu}nost uobli~enosti, dore- CUKI]: Humanitarni koncer-
~enosti, dovr{enosti. U ovom smislu, mi smo, kao ti su u posledwe vreme nekako izgu-
stvorewa uvjerena u na{ povla{}en nadsirovinski bi li onaj pra vi smi sao i zna ~aj,
polo`aj, premda se pred nama ukazuju beskona~ne mo- pre svega zbog efekta koji imaju,
gu}nosti uobli~avawa na{ih pojedina~nih li~nosti, jer su daleko od onoga {to smo neka-
u naj mawu ru ku si ro vi da imali. Obi~no qudi koji orga-
kad nazivamo sirovinom, nizuju humanitarne koncerte imaju
Cjelokupna na primjer: `eqezo, zato ve}u {tetu, nego korist od toga. Me-
stvarnost, koju {to ni je izli ve no u |utim, kada imate organizaciju ka-
mi do`ivqavamo klin, buzdovan, potkovi- kva je u Bawalu ci, ka da su tu
kao sirovinu cu; ili brezu, zato {to ukqu~eni brojni mediji, mislim da
i djelujemo na joj sta blo i gra ne ni su sve to ima smisla. Muzika je uvek
pretvoreni u ogradu, me- bila tu, pre svega, da animira qude
wu u skladu sa
tlu, hartiju; ili gusku, da je ne gde po mo} po tre bna, ne go
na{im nasu{nim za to {to joj xige ri ca {to se zaista zaradi od samih ula-
potrebama, u nije samqevena u jetrenu znica. ^esto se de{avalo da me ne-
stvari, djeluje pa{tetu... ko zo ve da u~es tvu jem na
na nas, kao na Na ra vno da mi, kao i humanitarnom koncertu i uvek ka-
prevashodno sva ostala bi}a, ne mo- `em da }u radije li~no da uplatim
zavisnu sirovinu `emo da opstanemo bez novac, jer znam kako sve to funkci-
svijeta koji nije dje lo vawa na ono {to oni{e, odnosno ne funkcioni{e sa
nas okru`uje, a pogotovo bilo kakvim humanitarnim akcija-
zavisan od we,
bez djelovawa na na~in ma. Volim da poma`em, ali i da sa
i, uz na{e ko ji na{ op sta nak po - sigurno{}u znam da je moj novac za-
dobrovoqno drazumijeva. To zna~i da ista oti{ao u ruke onih kojima je
u~e{}e ili bez mi sve ono {to nas okru- to potrebno.
wega, ~ini od `u je mo ra mo da po sma -
nas mawe ili tra mo, sa mje ra va mo i PREVOD
vi{e uobli~ene, prera|ujemo u odnosu na kwige “@ivot“
dore~ene, zahtjeve na{eg tjelesnog Kita Ri~ardsa
dovr{ene, i duhovnog opstanka, ali
vaqa pri zna ti da taj GLAS: Va{ posqedwi al bum
pojedina~ne “Ubrzawe“ objavili ste 2008. godi-
na{ odnos prema stvar- RAZGOVARALA: MIRNA PIJETLOVI]
~ovjekolike nos ti odra `a va upra vo Snimati album, po mirnap@glassrpske.com
ne. Planirate li da radite na ne-
proizvode kim novim muzi~kim projektima?
na{u nesavr{enost i na- meni, jako je skupa CU KI]: Ne ka ko ne vo lim da
{u zavisnost od svega, te vako iskustvo mi je dragoce-
igra koja daje jako “izbacujem“ albume, jer je cela ta
da sve to od ~ega mi nu`no zavisimo nije nu`no zavi-
sno od nas. Dakle, cjelokupna stvarnost, koju mi do-
`ivqavamo kao sirovinu i djelujemo na wu u skladu sa
na{im nasu{nim potrebama, u stvari, djeluje na nas,
kao na prevashodno zavisnu sirovinu svijeta koji nije
depresivne rezultate,
utoliko {to qudi
zaista ne kupuju
S no, pa i ovaj razgovor sa Va-
ma. Svaka stvar koju pro|e{
u `ivotu je bitna, a ja sam
imao sre}e da u svojoj karijeri sa-
ra |u jem sa go to vo svim va `ni jim
ma{inerija stvarawa albuma jako
komplikovana i te{ka. Jo{ uvek se
nisam oporavio od ovog prethodnog.
[alim se, naravno. Pesme izlaze, i
zavisan od we, i, uz na{e dobrovoqno u~e{}e ili bez qudima muzi~ke scene. Svako od wih to ne mo`e da se spre~i. Ono {to
wega, ~ini od nas mawe ili vi{e uobli~ene, dore~e- finalni proizvod, na svoj na~in je ostavio utisak na mi je bitno je da se u javnosti po-
javquje sve {to radim. Tako da }e
ne, dovr{ene, pojedina~ne ~ovjekolike proizvode. odnosno nosa~ zvuka, ono {to ja danas radim.
verovatno i biti ne{to, nije da ne
Koliko je sirovo to da ~ovjek sa nadsirovinskog sta- Rekao je ovo u intervjuu za “Glas
novi{ta smatra sirovinom za svoje poduhvate `ivo- osim ako nije uz Srpske“ muzi~ar i muzi~ki novinar planiram. Sa druge strane, prome-
ni lo se agre ga tno stawe mu zi ke.
tiwe, biqke, tvari, koje djeluju na wega i od kojih on pra{kove ili platne Dejan Cuki}, koji je nedavno nastu-
Snimati album, po meni, jako je sku-
zavisi, toliko je sirovo i da on, ponesen strujawem pio u Bawaluci sa “Sporim ritam
osje}aja nadsirovinskog stanovi{ta, smatra sirovi- kartice. A same pesme bendom“. pa igra, koja daje jako depresivne
rezultate, utoliko {to qudi zaista
nom za svoje poduhvate druge qude, budu}i da oni tako- do|u do qudi samo - Nezaboravne su te ~etiri godi-
ne pro ve de ne u Ba ja gi nom ben du, ne kupuju finalni proizvod, odno-
|e dje lu ju na wega i da on za vi si od wih. Ta ko,
sirovost ~ovjeka srazmjerna je wegovom svjesnom ili putem televizije, ali i, naravno, moj prvi bend “Di- sno nosa~ zvuka, osim ako nije uz
zel“, naro~ito bubwar, koji je osta- pra{kove ili platne kartice. A sa-
nesvjesnom uvjerewu u sopstveni nadsirovinski polo- odnosno one koje vio najvi{e traga u mojoj karijeri. me pesme do|u do qudi samo putem
`aj u odnosu na sve ono {to ga okru`uje i {to on sma-
tra sirovinom za podvrgavawe vlastitom djelovawu. uspe{ da plasira{ na Ta ko |e, dra go ce no is kus tvo mi je televizije, odnosno one koje uspe{
bi la i sa radwa sa Bra ni mi rom da plasira{ na televiziji i radiju.
Ako ~ovjek ne priznaje sebi da je sirovina i ne obazi- televiziji i radiju, Yonijem [tuli}em, “Tiltom“, “Bu- Kada se osvrnem na svoj posledwi
re se na nagovje{taje beskrajnih mogu}nosti sopstve-
nog uobli~avawa, onda on nije qudska sirovina koja rekao Cuki} levarom“ i svi su oni zaista osta- al bum, pu bli ka sa mo zna pe smu
se obra|uje u beskona~noj doradi proizvo|ewa o~ovje-
~ewa, nego je gotov sirovinski proizvod qudske siro-
vosti. MUZIKA je bila ta koja nas je sve
Umjetnost iz regiona u Prijedorskoj Galeriji “96”

Likovni studio "Festival crte`a i muzike"


Likovni studio pod nazi- ovakav doga|aj. biti centar umjetni~kog de- ground“ bend. biti na radu mladih slikara,
vom “Festival crte`a i muzi- - Ono {to je zna~ajno za {avawa u okru`ewu. Na ovom - U okviru festivala bi- koji }e tokom trajawa festi-
ke“ bi }e odr`an u na{ mali jubilej je da smo do festivalu u~estvova}e mladi }e odr`ana jo{ tri koncerta, vala svakodnevno crtati.
prijedorskoj Galeriji “96” od sada radili murale, a ovog pu- stvaraoci sa beogradske, novo- a nas tu pi }e i bawalu ~ki - I daqe po{tujemo osno-
8. do 16. januara. ta }e to biti malo druga~ije - sadske, trebiwske i bawalu- “Banski yez bend“ i najzna~aj- vna pravila koja smo prije pet
Na festivalu Prijedor~a- rekao je Ilija{evi}. ~ke akademije. Ilija{evi} niji srpski bluz bend “Siro- godina usvojili, a to su da u
ni mogu da u~estvuju u stva- ka`e da }e festival otvoriti va ko`a“, sa kojima }e na usnoj radu u~estvuju studenti za-
rawu sli ka jer u~e sni ci [ANSA kultni bend “[uk stampedo“, harmonici svirati ~uveni Pe- vr{ne godine likovne akade-
slikaju pred o~ima publike. za mlade koji su 1992. godine osnovali ra Yo - kazao je Ilija{evi}. mije i postdiplomci. Osnovna
Di re ktor ove ga le ri je slikare studenti sa beogradske Liko- On isti~e da bez obzira na to zadata tehnika je crte` i te-
Ti ho mir Ili ja {e vi} pot - vne akademije, a sviraju kaba- {to festival obiluje zanim- matika je jasno definisana -
vrdio je da }e ovo biti peta On je dodao da }e tako do ret sku mu zi ku i va `e za qivim gostima i muzi~kim sa- naglasio je Ilija{evi}.
go di na ka ko se or ga ni zu je 16. januara Prijedor sigurno posqedwi beogradski “under- dr`ajima, akcenat }e i daqe S. T. Tihomir Ilija{evi}
GLAS PLUS 8. i 9. januar 2011. 11

za “Glas Srpske“

[tuli}a na karijeru

Labuf u
novoj ulozi
“Sin” Indijane Xonsa, [a-
ja Labuf, igra}e u novom
ostvarewu Olivera Stouna,
javio je Mondo. Labuf }e
zaigrati u novom filmu
Olivera Stouna, pri~i o
masakru u Maj Laju 1968.
godine, kada je ubijeno na
stotine civila u Vijetnamu.
Zvijezda filma “Volstrit:
Novac nikad ne spava“
igra}e pilota Hjua Tomsona
koji je odigrao va`nu ulogu
u zaustavqawu krvoproli-
}a.

Crta}i u
“Palasu“
Dejan Cuki} FOTO: G. [URLAN Na repertoaru bawalu~kog
multipleksa “Palas“ i
“Fantasti~an dan”, jer se samo za bila taj medij koji je okupqao mla- to da napi{em i kwige jednu za dru- Dejvidu Bouviju, a sad trenutno ra- qubiteqi animiranih fil-
wu vrteo spot na televiziji. Me|u- de qude. Nije bilo satelitskih pro- gom. Posle posledwe, “45 obrtaja“, dim na prevo|ewu kwige “@ivot“ mova mogu prona}i ne{to za
tim, na albumu je jo{ devet jako do- gra ma, in ter ne ta, “Fej sbu ka“, moj iz da va~ “La gu na“ me je “upo - Kita Ri~ardsa. Vrlo lako uskla|u- sebe, a trenutno se u
brih pe sa ma, ali pu bli ka ih ba{ mobilnih telefona... Muzika je bi- slio“ da prevodim sa engleskog. Ta- jem muziku sa pisawem. Pre sam to bioskopu prikazuje “Semi
ne{to i ne zna. I sve te to kao ume- la ta koja nas je sve zbli`avala, a ko da mi je dao zadatak da prevedem dr`ao odvojeno, ali sada su to quba- na putu oko svijeta“. Semi
tni ka de pri mi ra da ra di{ daqe. danas nema taj zna~aj. Oni qudi ko- autobiografiju Erika Kleptona, a vi koje upotpuwuju jedna drugu. Tako poku{ava da se do~epa mo-
Mislim da je najte`e qudima moje ji vole muziku, oni je i daqe slu{a- posle toga sam preveo i pri~e o gru- da mo je bavqewe no vi nar stvom i ra i usput pronalazi, ali
generacije, jer je nama muzika bila ju vrlo pomno. Ali su ipak mawina pama “Depeshe mode“ i “Led Zeppe- pra}ewe muzi~ke scene verovatno odmah i gubi qubav svog `i-
stra{no va`na. Mi smo plo~e na- u odnosu na op{ta kretawa, gde je lin“, koje su sve u prodaji. Ovog leta ima uticaj na muziku koju radim. U
vota, korwa~icu [eli. Na
{ih tada{wih heroja preslu{avali sad medij kojim se komunicira ipak sam zavr{io sa prevo|ewem kwige o su{tini, sve vi{e se prepli}u.
velikom putovawu kroz oke-
od prve do po sledwe stva ri ja ko druga~iji. To je potpuno normalno
ane, koje prolaze sve mor-
pa`qivo i kupovali ih. Danas mu- i ne treba se zbog toga uop{te uzbu- MUZIKA I @IVOT ske korwa~e prije nego {to
zika uop{te nije toliko va`na i to |ivati.
se vrate na pla`u na kojoj
je tu`no. GLAS: Pored muzike bavite se
su se izlegle, Semi upada u
GLAS: Da li je muzika danas i pi sawem. Ka ko ste spo ji li te GLAS: Kako danas funkcioni{e Mladi bendovi uglavnom sviraju po razne nevoqe kako bi opet
izgubila svoje prave vrijednosti i dvije qubavi i da li one na neki muzi~ka industrija i koliko je klubovima i moram ista}i da im je ja- prona{ao [eli. M. P.
“utopila“ se u more komercijali- na~in uti~u jedna na drugu? uop{te isplativo baviti se mu- ko te{ko da se probiju na sceni. Imam
zacije? CU KI]: Da, iza me ne su tri zikom danas? priliku da kroz jednu emisiju komuni-
CUKI]: Mislim da se ipak u kwige, a trenutno se bavim prevo- CUKI]: Danas se uop{te ne isplati ciram sa dosta mladih koji se bave mu-
moru ki~a i {unda mogu “iskopati“ |ewem. Prakti~no od 70-ih godina baviti muzikom. Realno govore}i, pos- zikom i koliko god mogu poma`em im,
i pra ve vre dnos ti u mu zi ci, kao ja gradim paralelno dve karijere, toji nas nekoliko velikih imena u prvenstveno savetima. Tako bih izdvo-
{to ima i publike koja slu{a dobru karijeru muzi~ara i nekoga ko pi{e Srbiji koji mogu ne{to da ostvare od jio sjajan mladi bend “Pop aps” iz
muziku. Kada sam ja odrastao 70-ih o muzici. To je bilo pisawe za neke svog rada, jer imamo svoju staru pu- Sombora i bend iz Novog Sada koji se
i 80-ih godina i kada sam ve} bio ~asopise, a prirodno je iz dugogo- bliku koja nas jo{ uvek podr`ava. zove “Branimir i neprijateqi“.
aktivan na sceni, muzika je prosto di{weg pisawa za novine do{lo i
Ford odustao
zbli`avala, a danas nema taj zna~aj od Xonsa
Ameri~ki glumac Harison
Novo izdawe “Kwi`evnog magazina“ Ford ne `eli vi{e da tuma~i
lik poznatog avanturiste i

Pro za Dra go sla va Mi ha ilo vi }a


U novom, upravo {tampa- qubazno{}u autora, objavqeni ce dokumenata sa signaturom vi} i Ksenije Ku{ec. Prema
arheologa Indijane Xonsa,
javio je Tanjug. Harison sma-
tra da bi u petom, posqed-
nom “Kwi`evnom magazinu“, su i faksimili dva dokumenta Arhiva, koji se kona~no nalaze mi{qewu Miyovi}eve, kuri- wem nastavku o avanturama
mjese~niku Srpskog kwi`e- iz Arhiva Josipa Broza - prva u posjedu progawanog pisca. ozitet predstavqa povratak Indijane Xonsa ovaj arhe-
vnog dru{tva za posqedwa tri informacija o izvo|ewu pred- poeziji poznate prozaistkiwe olog trebalo da umre i da
mje se ca 2010. go di ne, stave “Kad su cvetale tikve“ u PRVI Mirjane Mitrovi}. Blok po- {e{ir i bi~ preda svom si-
obiqe`en je 80. ro|endan aka- Jugoslovenskom dramskom po- prevod djela sve}en poeziji Milana \or- nu. Harisonu Fordu je o~igle-
demika Dragoslava Mihailo- zori{tu, od 11. oktobra 1969. Herte Miler |e vi }a sa dr`i i pre vod dno dosadilo da igra lik
vi}a objavqivawem wegovog na kojoj stoji Titovo “Ne!”, Kao posebna “poslastica“ predgovora ^arlsa Simi}a Indijane Xonsa, ali budu}i
novog rukopisa “Ex libris ‘VT’ kao i faksimil Brozovog zna- za literarne sladokusce “Ma- zbir ci iza bra nih pje sa ma da pri~e o wegovim pustolo-
na 54 strane“, javio je Tanjug. ka na dokumentu “VT”, koji gazin“ donosi prvi put preve- ovog srpskog pjesnika, u iz- vinama redovno pune biosko-
Kako je objasnila vr{i- zna~i “Video Tito“. denu kratku prozu nobelovke dawu “Prinston juniversiti pe, odluku ne}e donijeti on,
lac du`nosti glavnog uredni- Ovaj znak nalazi se na go- Herte Miler, kao i nove pro- presa“, pod naslovom “Pomo- ve} rediteq Xorx Lukas i
ka Ma ri ja Miyovi}, tovo svakom listu od 54 strani- zne radove Mirjane Novako- ranye i sneg“. Dragoslav Mihailovi} producent Stiven Spilberg.
12 8. i 9. januar 2011. GLAS PLUS

Ma|arska pod lupom nakon {to je preuzela predsjedavawe Evropskoj uniji

FOTO: ARHIVA
Politi~ko i
finansijsko
stawe u zemqi
nije ohrabruju}e,
a analiti~ari
tvrde da
problemi
duga zemqe
nisu nigdje
oti{li ve} su
zamaskirani Protesti u Budimpe{ti
Gr~kom i Irskom zbog nezaposlenosti

PRIREDIO: MILENKO KINDL Ma |ar ska je pre uze la “kriti~noj masi ekonomskih
milenko@glassrpske.com predsjedavawe EU od Belgije. reformi EU”.
redibilitet Ma|ar- Zadatak rotiraju}eg pred- Agencija za kreditni rej-
ske da }e us pje {no sjedni{tva EU nije samo da ting “Fi~“ spustila je Ma-
kormilariti EU, ot- pred sje da va mi nis tar skim |ar sku na naj ni `i ni vo,
kad je 1. januara pre- pregovorima ve} i da tra`i navode}i da mjere smawewa
uzela mjesto predsjedavaju}eg, kompromis kada postoje su- deficita u buyetu za 2011. go-
prili~no je slab, imaju}i u protstavqene strane. dinu, koji je parlament usvo-
vidu nizak kreditni rejting, MMF i EU udru`ili su jio 23. decembra, mogu zemqu
unutra{wu ekonomsku nesta- snage 2008. godine da pozajme gur nu ti daqe neo dr`i vim
bilnost i slabu forintu. Ma|arskoj 20 milijardi evra, fiskalnim putem.
Pred sje dni{ tvo zemqe ~iji javni dug iznosi oko 80 Sumwe oko ma|arskih eko-
pokrenu}e cijeli niz ekonom- odsto godi{weg dru{tvenog nomskih mogu}nosti proizla-
skih reformi s ciqem stabi- bruto proizvoda. ze od odlu ke MMF-a da
lizacije evro zone i ja~awa suspenduje zajam od 25,1 mili-
ekonomske politike. jardi dolara usqed nesuglasi-
MA\ARSKA ca izme|u MMF-a i vlade o Sve slabija kupovna mo} Ma|ara
Iako Ma|arska nije ~la- gura finansijske na~inima smawewa buyetskog
nica evrozone ona dijeli is- probleme ispod tepiha deficita. navelo banku da pove}a kama- dnog diplomate, Ma|arska }e gor{a tokom wenog predsjeda-
te nevoqe kao Portugalija, tne stope. nadgledati tokom svog pred- vawa.
Politi~ko i finansijsko
Irska, Gr~ka i [panija ili Ra {i ren je stav da Ma - sjedavawa ~etiri ekonomske - Ma|arska je trenutno je-
Kako forinta pada, a naj- stawe u zemqi nije ohrabruju-
takozvana grupa zemaqa PIGS |arska gura finansijske pro- reforme: dodatak sporazumu dna od zemaqa sa najboqom
ve}e banke imaju problema sa }e, a ana li ti ~a ri tvrde da
jer wen dug uti~e na finan- bleme ispod tepi ha sa pri- za legitimizaciju Mehaniz- buyetskom situacijom - ka`e
vladom slika finansijskih problemi duga zemqe nisu ni-
sijska tr`i{ta. vremenim rje{ewima, ali da ma evrop ske sta bil nos ti taj diplomata.
problema Ma|arske se pogor- gdje oti{li ve} su zamaskira-
Agencija za kreditni rej- {ava, dovode}i u sumwu spo- ni Gr~kom i Irskom. odbija da razmotri dugoro~ne (ESM), trajni fond pomo}i, Ovaj diplomata ka`e da
ting “Mudi“ (Moody s credit sobnost zemqe da predsjedava Da stvari budu jo{ gore, reforme. paket eko nom ske po li ti ke vlada predvo|ena Fide{om
rating agency) oborila je sta- vla da ju }a ma |ar ska Fi de{ ^ini se da se sukob Ma- EU ili na~ine rje{avawa du- ne}e tra`iti drugi kreditni
tus Ma |ar ske na naj ni `i partija u sukobu je sa cen- |arske sa wenom centralnom ga i uvo |ewe sis te ma ili aran`man sa MMF-om.
nivo. tral nom ban kom bankom ne}e rije{iti tako “se mes ta ra“ ka da Evrop ska On je odbacio bojazni da
zbog fiskalne skoro s obzirom na to da je komisija nadgleda nacional- zemqa koja nije ~lanica evro-
po li ti ke, Fide{ stranka pozvala gu- ne buyete. zone ne mo`e imati dovoqno
{to je vernera banke Andra{a Si- EU je u ja nu aru po ~e la uticaja u novoj ekonomskoj po-
mora da da ostavku nakon {to svoj prvi “semestar“ nadgle- litici, naro~ito u aspektima
je op tu `io vla du da odbi ja dawa buyeta sa ~lanicama ko- u vezi sa evrom.
investitore. je }e jedna drugoj analizirati Mehanizam evropske sta-
Me|utim, ma|arske diplo- nacrt godi{weg buyeta prije bilnosti namijewen je samo
mate tvrde da je ova zemqa je- nego {to budu usvojeni na na- za zemqe evrozone, ali svih
dnako spo so bna i da ima cionalnom nivou. 27 ~lanica mora}e da odobri
kredibilitet kao i bilo Ma|arske diplomate odba- amandman na predstoje}i spo-
koja druga u EU. cuju strahove da bi ekonomsko razum da bi stupio na snagu.
Prema rije~ima je- stawe zemqe moglo da se po- (“Euraktiv“)

Deficit

Ma|arska trenutno ima najni`i buxetski deficit


od 3,8 odsto od bilo koje zemqe
EU, ali veoma visok javni dug od
80 odsto.

Te{ka godina pred


ma|arskom vladom Forinta u
konstantnom padu

AGENCIJA za kreditni rejting “Fi~“ spustila Ma|arsku na najni`i nivo


GLAS PLUS 8. i 9. januar 2011. 13

Vlade {irom svijeta pozivaju gra|ane da vi{e tro{e

Oni koji puno tro{e ka`u da se


ne stide svoje sklonosti da
tro{e pare na luksuzne predmete
- po{teno su ih zaradili, ka`u,
a time poma`u i ekonomiju svoje
zemqe

[oping - omiqeni lijek za stres FOTO: AGENCIJE

PRIREDIO: MILENKO KINDL Za ultrabogate, granica Ali, treba li da se sti-


milenko@glassrpske.com dimo sklonosti da bacamo @eqa
pra kti ~no vi {e i ne ma -
vima se s vremena na imu}ni Kinezi nedavno su pa re na mawe-vi {e ne po -

S vrijeme dogodi da ku-


pe ne{to {to im ni-
je po tre bno, ali
pru `a osje }awe za do -
voqstva, tako da je “{oping
k u pi li tri fla {e vi na
“{ato lafit” iz 1869. go-
di ne po ci je ni od pre ko
200.000 dolara za bocu. Ra-
di se iskqu~i vo o sta tu -
trebne stvari?
Tvrdi se da su najboqe
stva ri u `i vo tu - bes pla -
tne. A opet, vla de {i rom
svi je ta po sli je uda ra eko -
Nezaja`qiva `eqa za po-
sjedovawem novih stvari je
dio qudske prirode, na ko-
ju potro{a~ko dru{tvo i te
terapija“ postala omiqeni snom sim bo lu, po {to ga nomske krize pozivaju gra- kako ra~una.
lijek za pritiske koje sa so- pi ti ne }e, jer ima uk us |ane da vi{e tro{e, jer je
bom donosi moderan `ivot. sir}eta. to jedini na~in da se pono- vo pokrene ciklus privre-
dnog rasta.
Dakle, kupovati ili ne
ku po va ti - te {ko pi tawe,
koje je posebno aktuelno u
predbo`i}nim danima, ka- Trgova~ki centar u Tokiju
da u Londonu i drugim za- - Kad sje dnem za vo lan tno}a da }e vas materijalna
padnim prestonicama vlada mog “aston martina” izgle- do bra usre }i ti. U su pro -
prava {oping-manija. dam kao Bred Pit - mogu da tnom, tu prazninu je te{ko
pje vam kao Maj kl Bu ble, i popuniti - istakla je ona.
NAJBOQE vi sok sam 1,90. Dok sam u Pi sac Sa ra Di nent
stvari u `ivotu tom auto mo bi lu, ta ko se podsje}a da moderno potro-
nisu besplatne osje}am. Mnogo radim, po- {a ~ko dru{ tvo ne do zvo-
{teno pla}am porez i sma- qava da bu de mo du go
tram da sam za slu `io tu sre}ni.
Kozmeti~ki hirurg Pol mrvu za do voqstva. Uz to, Materijalna dobra pos-
Begli za Bi-Bi-Si ka`e da osje}am da je moja sre}a za- taju zamjena za qudski kon-
se ne stidi svoje sklonosti razna - kada nasmijan do|em takt i ona nas, ka `e
da tro{i pare na luksuzne na posao i saradnicima po- Hepbern, ~ine po`eqnim i
pre dme te - po {te no ih je `e lim do bro ju tro, i oni vrijednim.
zaradio, ka`e, a time poma- se odmah oraspolo`e - ka`e Prisutno je i pogre{no
Novogodi{wi potro{a~ki duh osje}a se i u Teheranu `e i britansku ekonomiju. on. uvje rewe da je sa mo sre }a
Takvo, kratkotrajno za- po`eqno osje}awe.
do voqstvo naj vi {e je {to - Mi se kao dru{tvo bo-
mo`emo da izvu~emo iz po- jimo tuge. Ne `elimo nika-
sjedovawa materijalnih do- da da budemo tu`ni, a ako
bara, smatra psihoterapeut to jesmo, smatramo da s na-
Dajan Mekgregor Hepbern. ma ne {to ni je u re du. U
- Tre ba ra zlu ~i ti {ta stvari, potrebno je da pone-
po dra zu mi je va mo pod sre - kad budemo nesre}ni, da bi-
}om - da li je to krat ko - smo zna li da pre po zna mo
traj no us hi }ewe za to {to radost, da bismo se osje}a-
smo sjeli u “aston martin” li boqe. To se ne posti`e
ili je sre}a ne{to drugo - go mi lawem ma te ri jal nih
osje }awe la ko }e i is- dobara, nego razu-
puwewa. Ako se mi je vawem sop -
osje }a te do - s t v e n i h
bro u svo - os je }awa -
joj ko`i, izja vi la je o -
ve }a je na za Bi-Bi-
vjero- Si.
v a -

Pred po~etak bo`i}ne rasprodaje u londonskom trgova~kom centru

KRATKOTRAJNO zadovoqstvo najvi{e je {to mo`emo da izvu~emo iz posjedovawa materijalnih dobara


14 8. i 9. januar 2011. GLAS PLUS

Ebigejl Klensi otkrila kako se osje}ala poslije saznawa da je momak varao

Bojala sam se za dijete


Ne volim se osje}ati rawivo, a mislim da je razvod mojih
roditeqa uticao na mene vi{e nego {to sam shvatila.
Ne volim da budem slaba pred qudima i ne volim da
pla~em, izjavila Ebigejl
je voj ka engleskog fu dba le ra Pi te ra Kra u~a - Ne volim se osje}ati rawivo, a mislim da je
Ebigejl Klensi priznala je da se bojala da }e razvod mojih roditeqa uticao na mene vi{e nego

D stres na{tetiti wenom djetetu, poslije otkri-


}a da je Piter varao. Tako je ova poznata en-
gleska voditeqka i manekenka komentarisala prevaru
svog momka sa kojim bi trebalo da dobije dijete u martu
{to sam shvatila. Ne volim da budem slaba pred
qudima i ne volim da pla~em. Uprkos svemu {to se
tada dogodilo, nisam ni sa kim razgovarala jer vo-
lim da zadr`im svoj privatni `ivot za sebe - izja-
ove godine. Ebi je bila trudna samo mjesec kada je sa- vila je Klensijeva.
znala da je Piter prevario sa mladom al`irskom pros- Tako|e, ona je potvrdila da je wena veza sa
titutkom. Krau~em ponovo na zdravim osnovama.
- Bojala sam se da }e stres od cijele situacije {te- - Oboje smo dobro, dolazi nam dijete, a
titi djetetu, a ionako sam hipohondri~na - rekla je bilo je i gorih stvari koje su nam se dogodile
Ebigejl. - kazala je Ebi koja se sa Piterom upoznala prije
Osim toga, dodala je i da je poslije svega patila u nekoliko godina u jednom londonskom baru, dok
ti{ini. je jo{ radila kao konobarica.

Ebigejl Klensi i Piter Krau~ FOTO: AGENCIJE Ebigejl Klensi

Istina o [ve|anki iza{la na svjetlo dana Jedinstvena wema~ka fudbalerka


Personova u vezi Ursula priznala
sa djevojkom da voli `ene
[vedska skija{ica Awa Person
u vezi je sa djevojkom i navodno Ursula Hol, prva i zasad jedina je wema~ka
sa wom od ga ja weno di je te iz fudbalska reprezentativka koja je priznala da
prvog braka. `ivi u homoseksualnom braku.
- Awa Per son ima djevojku, Hol, koja ima 28 godina i igra na poziciji
zar to nis te zna li?! Is ti na gol ma na te je sa wema ~kom eki pom osvo ji la dva
je, odgaja sa wom dijete koje ta evropska i jedno svjetsko prvenstvo, vjen~ala se 18. ju-
druga djevojka ima iz pro{log na pro{le godine u Kelnu sa partnerkom Karinom.
braka - izjavila je osoba blis- - Moji su roditeqi poludjeli od sre}e kad su ~uli da
ka paru. smo se vjen~ali. Da nisam vjen~ana, ne bih izlazila u ja-
Tako je ono o ~emu se spekuli- vnost s tim jer je to privatna stvar. Ali, poslije vjen-
salo u posqedwe vrijeme dobi- ~awa ni sam ima la pro ble ma da obja vim to svi je tu.
lo i svoju svojevrsnu potvrdu. Uostalom, imam suprugu koju ne treba da krijem - izjavila
[ve |an ka ove se zo ne ne bri- je Hol.
qira u trkama Svjetskog kupa, a u Ona je ipak priznala da je mnogo te`e wenim mu{kim ko-
ukupnom poretku trenutno zauzima legama koji su homoseksualci.
18. mjesto. - Navija~i na stadionima znaju da budu vrlo okrutni, bilo
Awa se skijawem po~ela baviti 1998. bi te{ko nositi se sa takvim javnim neprijateqstvom. Ne
go di ne kad je ima la tek 17 go di na, a u bih savjetovala nijednom fudbaleru da prizna svoju homose-
svijet sporta je uvela sestra Frida. ksualnost - naglasila je Hol.
Ursula
Awa Person Hol
FOTO: AGENCIJE
GLAS PLUS 8. i 9. januar 2011. 15

MOZAI^KA UKR[TENICA
Појмове из списка распоредите у лик укрштенице. ако
то правило урадите, у осјенченим пољима усправно до-
бићете назив богомоље са слике, а у осјенченим пољима
Ovan Bik Blizanci водоравно - општину у којој се та богомоља налази.
Posao: Put do uspjeha Posao: Zadovoqno Posao: Ima}e inspira-
je trnovit. Po{to mi- trqate ruke i brojite ciju oni pripadnici 9. слова: МАСЛОВАРЕ
slite da ste postigli pare. Ono u {ta ste ula- znaka, koji su umjetni~ke 8. слова: ВЕВЕРИЦА, ОМРАЗИТИ, ЕВЕРГРИН
samo djelimi~ne rezul- gali se isplatilo. Malo du{e. Oni drugi, }e vi- 6. слова: АМАУРИ, СЕКТОР, РАТЕРА, СТАРКЕ,
tate, nervirate se. Strpqewa malo, Bikova }e imati finansijskih proble- {e planirati i sjedjeti skr{tenih ru- ХИЦЕВИ, ВИРОВИ
vrijeme }e pokazati enormne rezultate. ma. Poslovni “bum”! Super. ku, nego raditi. 5. слова: АСТРА, ОКРЕТ, ЛОКВА, АОРТА, АТИЛА
Zdravqe: ^uvajte se povreda na putu Zdravqe: Ukoliko pretjerate sa zado- Zdravqe: Mogu}e su stoma~ne tegobe, 4. слова: ЛОВА, ЛИНЦ, ЛИРА, ЛАОС, АРАЋ,
ili saobra}aju. voqstvima, zdravqe }e biti na udaru. u vezi sa organima za varewe. АЛКА, РОРУ, ЕРИН
Mogu}e su bolesti u vezi sa Qubav: Qubomorne scene su sastavni Qubav: Poslije perioda gre{aka, ne- 3. слова: АВР, ТВЕ, ХТЗ, ИАИ, ИНЕ, ТОН, ЕВИ,
preterivawem u hrani i pi}u. dio qubavne igre. Partner uvijek ne- {to ste nau~ili. Nagrada je harmoni- ЕМА, МЛЕ, ЛРЦ
Qubav: Niste zadovoqni. {to “zasoli“. ~an emotivni `ivot. 2. слова: АС, ГЛ, ИЕ, РИ, РР, ИЦ, РА, ВИ, ОР, АЦ,
КЛ, ОА, ЕР
Rak Lav Djevica 1. слово: Н, Р, Љ, Н, Т, В, Т, О
Posao: Posao je pod Posao: Iako ste imali Posao: Pred zna~ajnim
strogom kontrolom. Ma- poslovnih i finansij- ste poslovnim poduhvati-
da finansijske rezulta- skih gubitaka, ne odusta- ma. Bi}e onoga {to na- АУТОР: БИТ
te mo`ete o~ekivati tek jete. Konkurencija je prosto obo`avate -
na proqe}e, to vas ne}e omesti. Is- jaka, a vremena imate malo. Posao ne- posla u izobiqu. Ali kada? Pa strpite
trajni ste kad ne{to naumite. }e i}i glatko ove sedmice. se jo{ malo.
Zdravqe: Glavoboqa ili lo{a krvna Zdravqe: Ni zdravqe nije sjajno. Po- Zdravqe: Ne{to {to vam je ranije
slika? Ili promjenqiv krvni priti- novo se aktivira slaba ta~ka organi- zadavalo brige, mo`e se aktivirati.
sak? zma. Qubav: Nad va{u qubav su se nadvili
Qubav: Najboqe bi bilo da po~nete Qubav: Jedina svijetla ta~ka sqede- sitni obla~i}i. Po{to ste skloni da
da pi{ete pjesme. }ih dana je qubav. pani~ite, zabrinuti ste.

Vaga [korpija Strijelac


Posao: U izgledu su Posao: Ovih dana se Posao: Nov posao okupi-
novi poslovi. Po{to javqa mogu}nost za po- ra svu va{u pa`wu, emo-
oni ne obe}avaju ono- slovne promjene. Oni cije i investicije. Mnogo
liku zaradu, koliku vi koji su dobro radili }e od wega o~ekujete. Spus-
o~ekujete, blago ste nazadovati i obrnuto. tite se na zemqu, i pre-
uznemireni. Para nikad dosta. Kolo sre}e se okre}e. saberite, kako ne bi bili razo~arani.
Zdravqe: Prehlada je u~inila svoje. Zdravqe: Stoma~ne tegobe, razna ka- Zdravqe: Nije vam ni{ta.
Be{ika, mokra}ni putevi ili genitalije mewa, govore da se morate odgovornije Qubav: Promjena situacije, na boqe.
su na udaru. Morate sanirati problem odnositi prema zdravqu. Sjajne trenutke provodite sa jednim
u samom za~etku. Qubav: Prija vam boemsko dru{tvo, Jarcem. Ni slutili niste koliko je ma-
Qubav: Nova qubav kuca na vrata. pa }e dru{tvo Vodolije biti sqede}e. {tovit. Ko bi to rekao?

Jarac Vodolija Ribe


Posao: Poslovna si- Posao: Puno inteligen- Posao: Podr{ka sara-
tuacija obe}ava. Bi}e tnih ideja vam pada na pa- dnika, pod uslovom da
para. Po{to ste u kri- met. Poku{a}ete da ih se sa wima niste posva-
ti~noj situaciji po tom sprovedete u djelo. Ukoli- |ali. Reagujete previ{e
pitawu, po~nite da planirate. Na ko vam to ne po|e za rukom, ne}ete emotivno. Da niste pobrkali lon~i}e
prvom mjestu je vra}awe dugova. odustati. Niste neko ko lako odustaje. kad su posao i qubav u pitawu?
Zdravqe: Hormoni, {e}er u krvi ili Zdravqe: Nervni sistem, hroni~ne Zdravqe: Prehlada, smawen imuni-
bolesti vezane za `lijezde sa unu- bolesti, sve vezano za neuroti~ni dio tet, bolesti nepoznatog porijekla.
tra{wim lu~ewem. li~nosti. Qubav: Nova qubav dolazi onda kad
Qubav: Sa Strijelcem ili Bikom su se Qubav: Jedan Bik vam upu}uje joj se najmawe nadate. Mo`da se radi o ИЦ, ЕВИ, ПА, ВИ, Љ, ЛИРА, ЕМА, ОР, ЛОКВА, ТЕСЛИЋ
ukrstile zvijezde. sawala~ke poglede. ne~emu vezanom za hobi ili potomke. СЕКТОР, ГЛ, ТВЕ, РАТЕРА, ИЕ, ХТЗ, РИ, РР, ИАИ, ИНЕ, ЛИНЦ, ТОН, Р,
РЈЕШЕЊЕ: МАСЛОВАРЕ, АСТРА, ЛОВА, Н, АЦ, ОКРЕТ, АВР, АМАУРИ,

РЈЕШЕЊЕ: С, П, ПАРТИЗАН, АЗ, Р, МАШТАТИ, ЕВРОПА, РО, К, ДОНАЦИЈЕ, АВАЛА, СВЕ, А, СИЛАЗИТИ, ЛАНЕ, Т, АР, РР, ДАВИД, ОМВ, ПИСТА, АЋИ, СВЕТИ СТЕФАН, П
Milan \ur|evi}, osniva~ i idejni vo|a “Nevernih beba“, za “Glas Srpske“

Poku{avamo da vratimo meinstrim


rok kulture koju je preuzela neka druga
muzika. Mislim da ima previ{e
estrade s jedne, a previ{e
alternative s druge strane i da fale
bendovi kao {to su nekad bili
“Bijelo dugme“, “Atomsko skloni{te“
i “Parni vaqak“, rekao \ur|evi}
RAZGOVARAO: NIKOLA LUGI] Svako mo`e da se prona|e u na{im
nikolal@glassrpske.com pesmama.
sniva~ i vo|a nekada naj- GLAS: U 2011. godini bend sla-

O boqeg klupskog benda u


Srbiji “Neverne bebe“,
Milan \ur|evi} za “Glas
Srpske“ pri~a o novom albumu, pu-
noqetstvu grupe, nevjerovatnom bro-
vi punoqetstvo, imate li mo`da
ne{to specijalno u planu?
\UR\EVI]: Planiramo tur-
neju kojom }emo promovisati novi
album. Trebalo bi da krene na leto i
ju koncerata i jo{ nevjerovatnijem traje godinu. Poku{a}emo da obi|e-
broju biseva, te savjetuje qude da se mo ve}e gradove u biv{oj Jugoslavi-
ne boje promjena, jer one obi~no no- ji, jer mislim da postoji su{tinska Milan
se ne{to boqe. potreba i interesovawe qudi za ta- \ur|evi}
GLAS: Ranije ove godine iza- kvu vrstu meinstrima. Poku{avamo
{ao je singl “Uzmi boje“ sa isto- da vratimo meinstrim rok kulture uvek treba da prevagnu one lepe. pa pojedini ~lanovi postaju ne- ja `ivot ne postavqam teoretski
ime nog al bu ma ko ji je jo{ u koju je preuzela neka druga muzika. Imamo 5.000 biseva do sada, to su vjerni kada im se uka`e boqa pri- nego prakti~no. Sutra mo`e meni
pripremi. Kada mo`emo o~ekiva- Mislim da ima previ{e estrade s sve parametri koji nam garantuju lika? ne{to da se ne dopadne, ili nekom
ti novi album? jedne, a previ{e alternative s druge da, i pored svega, treba istrajati u \UR\EVI]: U principu, mi drugom, tre}em, ~etvrtom i da kre-
\UR\EVI]: Do kraja marta bi strane i da fale bendovi kao {to su ovome. svi funkcioni{emo dok nam je do- nemo ispo~etka. Ja mislim da }e
trebalo sve da bude gotovo. Me|utim, nekad bili “Bijelo dugme“, “Atom- bro. Nije poenta u hirovima, nego svaka promena doneti ne{to boqe
nikad se ne zna, jer ja pu{tam da sko skloni{te“ i “Parni vaqak“. “NEVERNE BEBE“ jednostavno dok je kreativno, mi i da ne treba da se pla{imo toga.
kreativnost bude ja~a od rokova. Sve GLAS: Bli`i se broj od 2.000 do sada “izmamile“ funkcioni{emo. Kad vidim da se Ovo je jedna institucija koja putu-
zavisi od toga koliko stignemo ura- odr`anih koncerata. Koliko je na- 5.000 biseva neko ne raduje i nema dovoqnu ko- je po ~itavoj zemqi i puni sale,
diti i kolika nam inspiracija bu- porno tako ~esto svirati? li~inu radosti, te mu nije vi{e ali s druge strane, ni to nije pre-
de. [to se benda ti~e, mislim da \UR\EVI]: Jako je naporno, GLAS: Bili ste predgrupa Le- stalo do odre|enih stvari, ja ne sudno. Zna~i, mogu opet da se vra-
uop{te nije va`no koji }e to mesec pogotovo u zemqi gde je slaba orga- niju i Totu. Postoji li neko pose- mogu s tim qudima da delim binu, tim i sviram u klubovima i opet
biti, jer poslije ~etiri godine ra- nizacija. Velika energija i entuzi- ban prije koga biste `eqeli da a ni pesme na kraju. Ja pi{em pe- }u biti sre}an i zadovoqan, a za-
dimo jedan vrlo ozbiqan album. Na jazam su potrebni, ali i veliki broj svirate? sme iz srca i `elim da, kada iza- dovoqstvo je to stawe koje nema ce-
albumu opet govorimo o nekim stva- qudi i ako nema qubavi, onda qudi \UR \E VI]: Vo leo bih da |em pred publiku, govorim neke nu i ne mo`e da se kupi.
rima koje su nam bitne, o nekim na- nisu spremni za ovaj posao. Sve je to sviramo prije “Pink flojda“. Oni stvari koje }e mi qudi verovati. GLAS: Pomenuli ste klubove.
{im potrebama, `eqama, stawima, skupa zabava i nisam siguran da ov- su primer kako jedan rok bend tre- Zbog toga jednostavno poku{avamo Va`ili ste za najboqi klupski
radostima i svemu onome {to nam se de mo`e ne{to da se zaradi. S druge ba da izgleda. Ne trendovi i pomo- da prona|emo qude koji `ive tu ne- bend u Srbiji. Koliko vam imponu-
de{avalo u protekle ~etiri godine strane, mi `ivimo svoj talenat i darstvo i ne hitovi po svaku cenu, ku istu pri~u. Posledwih sedam go- je ta titula?
i onome {to nam se danas de{ava. klina~ke snove, tako da nemam ra- nego ideja. di na smo u is toj pos ta vi i \UR \E VI]: Mi smo to
Pri~amo jednu iskrenu pri~u, o zloga da budem nezadovoqan u `ivo- GLAS: Nekoliko puta mijew- posledwa dva albuma su pokazala da stvarno dobro svirali zato {to mi
qubavi i psihologiji qubavi na ve- tu. Putujem i upoznajem nove qude. ale su se postave benda. Da li je to ima in te re so vawa pu bli ke. Ne nismo uop{te tretirali klub kako
oma autenti~an i istinit na~in. Ima tu lepih i ru`nih strana i mo`da zbog imena “Neverne bebe“, znam kako }e se odvijati stvari, jer ga danas tretiraju, kada su klinci
di-yejevi i oni su u pozadini sve-
Humanitarni koncert ga. Mi smo u klubovima svirali
koncerte. Bukvalno iza|emo u klub
i sviramo “Pink flojd”, U2, To-
GLAS: Svirali ste na humani- natori, qudi koji imaju novca, da u toa... U tom kontekstu naravno da
tarnom koncertu u Bawaluci. ovakvim trenucima poka`u da to smo ostavili visok standard i im-
Kakav je va{ stav kada su hu- {to imaju novac nije stvar presti- ponuje mi to {to mi qudi i dan-
manitarne akcije u pitawu? `a ili sebi~luka, nego da ga pode- danas, posle deset godina od kada
\UR\EVI]: Nije nam ni prvi ni le sa nekim qudima kojima je to smo iza{li iz klubova, ka`u: “Ej,
posledwi put. Jednostavno, gde pos- neophodno. Postoje qudi koji ne- jo{ se nije pojavio bend kao vi”.
toji potreba da pomognemo, mi }emo maju krov nad glavom, a napoqu je To mi je okej jer mislim da smo to
da pomognemo i to i jeste poenta minus i najmawe {to mo`emo da radili na jako dobar na~in. Ne ka-
svega. Su{tina je da se umetnici uradimo je koncert u Bawaluci. `em da to vi{e nikada ne}u radi-
najlak{e odazivaju i imaju najpozi- Mi uop{te ne razmi{qamo o ho- ti. Najlep{e je svirati autorsku
tivniji odnos prema svemu {to se noraru, jer je prioritet da se po- muziku, ali, s druge strane, ja sam
zove humanitarno. S druge strane, mogne qudima kojima je to muzi~ar i volim da sviram i druge
Koncert "Nevernih beba" u Bawaluci
mislim da treba da se pozovu i do- neophodno. pesme.

\UR\EVI]: Ne trendovi i pomodarstvo i ne hitovi po svaku cenu, nego ideja

Doma}a top-lista Bilbordovih top 10 singlova Bilbordovih top 10 albuma


1. Elektri~ni orgazam - Mister 1. Bruno Mars - Grenade 1.Taylor Swift - Speak Now
ministar 2. Katy Perry - Firework 2. Susan Boyle - The Gift
2. KKN - Kafane i R’n’R 3. Soundtrack - Glee
3. Du{an Prelevi} & Laura 2000 - 3. Ke$a - We R Who We R
Majko, na {ta li~i tvoj sin 4. Rihanna ft Drake - Whats My Name 4. Jackie Evancho - O Holy Night
4. Intruder - Teeth In Your Heart 5. P!nk - Raise Your Glass 5. Michael Jackson - Michael
5. Svi na pod & Vlada Divqan - Zvuk ulice 6. Wiz Khalifa - Black And Yellow 6. Jamie Foxx - Best Night Of My Life
6. The Mothership Orchestra - Dare You 7. Eminem - Recovery
7. Enrique Iglesias ft. Ludacris - Tonight
7. Mistakemistake - Prati me
8. X X - James Brit 8. Trey Songz ft. Nicki Minaj - Bottoms Up 8. Nicki Minaj - Pink Friday
9. Straight Jackin - Mama 9. The Black Eyed Peas - The Time 9. Keyshia Cole - Calling All Hearts
10.Baoab - Zovem te 10. Bruno Mars - Just the Way You Are 10. Rihanna - Loud