You are on page 1of 56

Srijeda

www.glassrpske.com 12. januar 2011.


Broj 12.414
Godina LXVIII

Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

BIZNIS Poskupquje BAWALUKA ^opori KULTURA “Kustendorf“:


osigurawe pasa Mural
automobila lutalica inspirisan
u Republici siju strah filmom
Srpskoj kod pje{aka “Arizona drim“
странa 13 странa 22 странa 25

FOTO: G. [URLAN
^etiri kantona nisu kandidovala
[OKANTNO PRIZNAWE delegate iako je rok istekao
“KURIRA“ GORANA KOSTI]A,
NEKADA[WEG SARADNIKA
“60 MINUTA“

Vaskovi} mi je
po~etkom pro{le
godine rekao da sprema
prilog za “60 minuta“
o \or|u Davidovi}u
i wegovom navodnom
kriminalu, ali da
bi 10.000 evra, koje
Kantoni u FBiH
bi odnio da po~asti blokirali izbor
Haxiomerovi}a,
zaustavilo
Doma naroda BiH
Liste delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH,
emitovawe tog bez ~ijeg se formirawa ne mo`e konstituisati
priloga, ka`e ni Dom naroda Parlamenta BiH, nisu dostavili
Kosti} Posavski, Hercegova~ko-neretvanski,
Zapadno-hercegova~ki i Kanton deset странa 3

strana 5 Dobrun kod Xulijan Asan`


Goran Kosti} Vi{egrada
U~enici
bje`ali “iz
zatvora”странa 9
“Vikiliks“
ne mo`e da
pre`ivi
странa 19

Mlinari i pekari u Srpskoj


podigli cijene svojih proizvoda

Bo{waci ostali pri vetu na Zajedni~koj komisiji NSRS i Vije}a naroda

O premijeru
Srpske
odlu~uje Hqeb poskupio
Sjednica Zajedni~ke komisije Ustavni sud na 1,30 KM
FOTO: S. ILI]
странa 7
U prethodnih nekoliko dana bra{no poskupjelo
sa 0,42 na 0,75 feninga bez PDV-a, pa su zbog
Radi se iskqu~ivo o politi~koj temi i blokadi da bi se pokazalo da ni u Srpskoj ne mo`e sve
toga i pekari morali da formiraju nove cijene
funkcionisati dok u drugom dvori{tu ne funkcioni{e ni{ta, rekao Radoji~i} странa 2 hqeba, istakao Trivi}
2 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Posqedica dobrih odnosa sa Dodikom je Dodik.

Vijesti dana Ivo Banac,


istori~ar iz Zagreba

FOTO: S. ILI]
Ivo Josipovi}, predsjednik Hrvatske
Uskoro hrvatska
politika prema BiH
ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je ju-
~e da }e uskoro zajedno sa Vladom iza}i u javnost sa zajedni-
~kom platformom hrvatske politike prema BiH, prenose
hrvatski mediji.
- BiH je prijateqska dr`ava sa kojom smo najvi{e povezani i
~iju suverenost podr`avamo, a Hrvatska nema nikakvih ambicija
da se mije{a u unutra{we poslove BiH, ve} je zanimaju dobra sa-
radwa i ravnopravnost hrvatskog naroda - izjavio je Josipovi}.
Josipovi} je naveo da mu je drago {to je svaki politi~ar sa ko-
jim je razgovarao, prepoznao situaciju u kojoj hrvatski narod u
BiH nema uvijek iste mogu}nosti u postupku dono{ewa odluka.
- O~ekujem da }e se i u postupku konstituisawa vlasti i posli-
je kada na red do|u reforme napraviti odre|ene korekcije oko
kojih }e se sva tri naroda usaglasiti i koji }e BiH afirmisati
kao zemqu nacionalne ravnopravnosti i efikasnu zemqu - re- Sjednica Zajedni~ke komisije
kao je Josipovi}.

Milorad Dodik, predsjednik RS


Bo{waci ostali pri vetu na Zajedni~koj komisiji NSRS i Vije}a naroda
Neko `eli koncept
stalne privremenosti O premijeru Srpske
SA RA JE VO - Pred sje dnik
Republike Srpske Milorad
Dodik izjavio je da da su pro-
tekli sastanci o formirawu
stalne privremenosti, {to
pokazuje nedolazak predsta-
vni ka SDP-a i SDA na
posqedwi sastanak.
odlu~uje Ustavni sud
Radi se iskqu~ivo o politi~koj temi i blokadi da bi se pokazalo da ni u Srpskoj ne
vlas ti na ni vou BiH mawe Dodik je gostuju}i na OBN
korisni jer se ~ini da neko televiziji rekao da hrvatski mo`e sve funkcionisati dok u drugom dvori{tu ne funkcioni{e ni{ta, rekao Radoji~i}
`e li da op sta ne kon cept blok u BiH vodi realnu po-
PI[E: VEDRANA KULAGA vitalnog nacionalnog intere- slije sjednice Zajedni~ke ko- - Predsjedavaju}i Vije}a
litiku i ne ugro`ava inte-
vedranak@glassrpske.com sa nema ustavnu osnovu - rekao misije. naroda je va`na funkcija za
rese Bo{waka i Srba.
- Iz is kus tva mo gu da ka - BAWALUKA - ^lanovi je novinarima predsjednik Ko- Upu}ivawem odluke o vetu nas - rekao je Hayiomerovi}.
`em da se lider HDZ-a BiH Zajedni~ke komisije Narodne misije Igor Radoji~i}. On je na Ustavni sud RS, novoizabra- Odgovaraju}i na pitawe da
Dragan ^ovi} dr`i dogovo- skup{tine RS i Vije}a naro- ovu situaciju nazvao politi- na izvr{na vlast u RS na zva- li je ovo politi~ka opstrukci-
renog i svojih stavova, {to da ju~e nisu postigli dogovor ~kom igrom i “efektom \apo”. ni~no preuzimawe du`nosti ja, Hayiomerovi} je rekao da se
ja veoma po{tujem - rekao je o odluci Kluba Bo{waka o - Radi se iskqu~ivo o po- sa~eka}e jo{, u najkrajwem slu- sli~na situacija de{ava na
Dodik. Dodao je da je SDP, pokretawu mehanizma za{ti- liti~koj temi i blokadi da bi ~aju, ne{to vi{e od jednog mje- nivou BiH i FBiH.
ka da je ri je~ o for mi ra- te vitalnog nacionalnog in- se pokazalo da ni u Srpskoj ne seca. - To je svagdje isto, jer se
wu vlasti, imala mogu}nost teresa na izbor premijera RS mo`e sve funkcionisati dok u jo{ do go va ra i usa gla {a va
Aleksandra Yombi}a tako da drugom dvori{tu ne funkci- DO ODLUKE formirawe vlasti. To je jedan
prvog po te za, ali da je po -
dr{kom izboru lidera PDP- }e kona~nu rije~ o vetu dati oni{e ni{ta. Ovdje je rije~ o suda u funkciji paket koji treba da se na vi-
a Mla de na Iva ni }a u Dom Ustavni sud RS. politici i politi~kom ob- stari saziv Vlade RS {im nivoima uredi, na zado-
naroda Parlamenta BiH pos- - Klub Bo{waka u Vije}u ra~unu koji je kristalno ja- voqstvo svih, u {to br`em
Milorad tupio suprotno ranijem do- naroda RS ostao je pri svom san i gdje se nekome mora ob- - Za to vrijeme u funkciji vremenu - smatra on.
Dodik govoru. stavu, dok su drugi ~lanovi ko- ja{wavati da je vani dan kada je stari saziv Vlade RS dok Us- Klub Bo{waka u ponedje-
misije smatrali da pokretawe je dan - rekao je Radoji~i}, po- tavni sud ne da kona~nu presu- qak je povukao odluku o ospo-
Sta{a Ko{arac o Institutu za nestale du - rekao je Radoji~i}. ravawu izbora ~lanova Vlade
On je istakao da je ~lan 69. RS, ali je ostao pri odluci o
Kolegijum direktora TU@ILAC Ustava precizan i da je nelo-
gi ~no da je Klub Bo{waka
osporavawu izbora predsjedni-
ka Vlade. Ovaj Klub je 4. janu-
da podnese ostavku Komentari{u}i najave o imeno-
vawu Bo{waka za glavnog tu`i-
odlu~ujemo - rekao je Radoji~i}.
Haxiomerovi} je, odgovaraju}i
osporio dva Srbina, predsjeda-
vaju}eg Vije}a Momira Mali}a
ara donio odluku o pokretawu
za{tite vitalnog nacionalnog
BAWALUKA - ^lanovi Kolegijuma direktora Instituta za oca RS, Radoji~i} je rekao da na pitawe da li bi zas- i premijera Aleksandra Yom- interesa na odluke o izboru
tra`ewe nestalih lica BiH Milan Bogdani}, Amor Ma{ovi} i RS ne mo`e uticati na to, jer je tupqenost Bo{waka mogla biti bi}a. predsjednika i ~lanova Vlade
Marko Juri{i} treba da podnesu neopozive ostavke, jer je proces ovo imenovawe u nadle`nosti kompenzovana imenovawem pri- [ef Klu ba Bo{waka RS zbog, kako su naveli, ne-
tra`ewa nestalih lica i identifikacije u BiH u }orsokaku. Visokog sudskog i tu`ila~kog sa- padnika ovog naroda za glavnog Mujo Hayiomerovi} rekao je po{tovawa prava ravnopra-
Rekao je to Srni {ef Koordinacionog tima za procesuirawe vjeta BiH. tu`ioca RS, rekao da to nije ju~e da Bo{waci nisu odustali vnosti, zastupqenosti konsti-
ratnih zlo~ina i tra`ewe nestalih RS Sta{a Ko{arac i dodao - Sa tim mjestom se ne mo`e adekvatna kompenzacija i da od veta na izbor premijera RS tutivnih naroda i Ustava RS
da }e Koordinacioni tim u sqede}em periodu u~initi sve da in- spekulisati, kao sa mjestom po- Klub Bo{waka to nije mogao da ~ime su prolongirali po~etak prilikom konstituisawa Vije-
stitucije RS ubrzaju proces tra`ewa nestalih i identifikacije. liti~kog dogovora, jer o wemu ne prihvati. rada novoizabrane Vlade RS. }a naroda RS.
- Tra`i}emo daqu aktivnu participaciju srpskih predstavnika
iz RS u Institutu, jer smatramo da u BiH trenutno postoji samo
Zakon o nestalim licima BiH koji je definisao tu oblast - na- Sastanak 13 politi~kih stranaka zastupqenih u Parlamentu BiH
glasio je Ko{arac.
On je rekao da je za RS imperativ funkcionalan Institut i da Bez dogovora o parlamentarnoj ve}ini
su sada na potezu suosniva~i Instituta. SARAJEVO - Predstavni- Poslanik SNSD-a Drago fal{. SDP `eli i jare i pare Poslanik HDZ-a BiH Ni-
Bogdani} je ostavku podnio u ponedjeqak, 10. januara. ci 13 po li ti ~kih stra na ka Kalabi} je rekao da SNSD ne i da u~estvujemo u instalirawu ko Lozan~i} rekao je da bi se,
zas tupqenih u Par la men tu opstrui{e formirawe parla- nestabilne vlasti - kazao je da se po{tuju principi brzo
www.glassrpske.com BiH koji su se ju~e sastali u mentarne ve}ine i da su poli- Kalabi}, isti~u}i da se sva do{lo do dogovora, a lider
Zar je nekoga iznenadilo to {to lideri SDP-a, SDA Sarajevu nisu se dogovorili o ti~ke partije iz RS spremne pri~a svodi na `equ pojedi- HDZ-a 1990. Bo`o Qubi} da
i SBiH nisu do{li na sastanak sa ostalim liderima formirawu parlamentarne ve- da se konstitui{e vlast na nih stranaka da se iz budu}e dogovor ne}e biti postignut
u Sarajevo. I ranije su, naro~ito SDP, opstruisali }ine niti o datumu nastavka nivou BiH odmah, ali da pro- vlasti iskqu~e SNSD i legi- dok se svi odgovorno ne budu
sve {to se mo`e opstruisati. Na`alost, niko iz me- konstitutivne sjednice Parla- blem le`i u nerije{enim pi- timni predstavnici hrvatskog odnosili prema povjerewu bi-
|unarodne zajednice ne}e da ih kazni zbog toga. menta BiH koja je zapo~eta 30. tawima u FBiH. naroda. Kazao je da bo{wa~ke ra~a.
novembra pro{le godine. POLITI^KE politi~ke stranke moraju omo- Predsjednik SDA Sulej-
koljakovacic_medo@yahoo.com Na ju~era{wem sastanku gu}iti predstavnicima hrvat- man Tihi} je istakao da se za-
zakqu~eno je da privremeni partije iz RS skog naroda da dobiju svoje la`e za parlamentarnu ve}inu
I pored sveop{te krize, mnogi se upu{taju u uzimawe
predsjedavaju}i Doma Adnan spremne da se pozicije i da u tome le`i su- koja }e u sebi ukqu~ivati ugla-
kredita i pozajmica u bankama. Mnogi, na`alost, ne-
maju drugog izbora nego da se zadu`uju. Ipak, pitawe Ba{i} pozove predsjednike konstitui{e vlast {tina pri~e. vnom sve pobjedni~ke stranke.
je kako sve to vratiti. Nije rijetkost ni da sve spadne stranaka koji imaju poslanike Po sla nik SDS-a Dar ko - Pla tfor ma ~e ti ri
na `irante, koji uglavnom ve} imaju svoje kredite. u Parlamentu na zajedni~ki - Mi ne}emo sigurno biti Babaq je rekao da je ova stran- stranke nema dovoqan kapaci-
sastanak do sqede}eg pone- mo ne ta za pot ku su ri vawe i ka stava da razgovori nemaju tet - kazao je Tihi}.
danijella.lipovaca@gmail.com djeqka radi dogovora. u~estvovati u ne~emu {to je alternativu. @. D.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 3

U Republici Srpskoj petak, 14. januar, neradni dan


BAWALUKA - U Republici Srpskoj 14. januar bi}e neradni dan, julijanskom kalendaru.Rukovodioci su obavezni da organizuju posao
odlu~ila je Vlada Republike Srpske. i da odrede ko je od zaposlenih du`an da radi kako bi se zadovo-
Prema Zakqu~ku Vlade od 28. decembra, na ovaj dan ne}e raditi re- qile potrebe gra|ana, te da do kraja 2011. godine organizuju rad da
publi~ki organi i organizacije, organi jedinica lokalne samoupra- bi se ostvario puni godi{wi fond radnih dana.
ve, javna preduze}a, ustanove i drugi koji 14. januar obiqe`avaju po N. V.

^etiri kantona u FBiH jo{ nisu kandidovala delegate iako je rok istekao 3. decembra

Kantoni u FBiH blokirali


izbor Doma naroda BiH
Kandidatske liste delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH, bez ~ijeg se formirawa ne mo`e konstituisati ni Dom naroda
Parlamenta BiH, na ovjeru nisu dostavili Posavski, Hercegova~ko-neretvanski, Zapadno-hercegova~ki i Kanton deset. Nema
sankcija za kantone koji nisu ispo{tovali rokove, istakla Piri}eva
PI[E: SVJETLANA TADI] ru, a to su Posavski kanton,
svjetlanat@glassrpske.com Hercegova~ko-neretvanski,
BAWALU KA - ^e ti ri Zapadno-hercegova~ki i Kan-
kan to nal ne skup {ti ne u ton deset - naglasila je Pi-
FBiH jo{ nisu dostavile ri}eva.
Centralnoj izbornoj komi- Ka`e da po Izbornom za-
siji (CIK) BiH liste kan- konu ne postoje sankcije za
didata za delegate za Dom kantone koji nisu ispo{to-
naroda Parlamenta FBiH, vali rokove.
{to onemogu}ava da se kon- - Mi smo svim skup{ti-
stitui{e ovaj dom, izaberu nama kantona pisali i pod-
predsjednik i potpredsje- sje}ali ih na to da ispo{tuju
dnici FBiH, Vlada FBiH, rokove, pozivali ih da sami
ali i Dom naroda Parla- utvrde rok do kojeg }e dosta-
menta BiH. viti liste. Neki su odgovo-
Re kao je ovo “Gla su rili, a neki ne - istakla je
Srpske“ poslanik Predsta- Piri}eva. Narodna skup{ti-
vni ~kog do ma Par la men ta na RS je po~etkom decembra
FBiH Velimir Kuni}, isti- iza bra la svo je de le ga te.
~u}i da kantonalne skup{ti- Predsjedavaju}i Vije}a naro-
ne vjerovatno i{~ekuju ko }e da RS Momir Mali} smatra
biti parlamentarna ve}ina da je cijeli proces konstitu-
na nivou FBiH, ali i na ni- isawa vlasti u BiH, odnosno
vou BiH, pa da onda predlo- u FBiH, zapao u }orsokak,
`e kandidate. posebno u kantonima. Jo{ se ne zna kada }e biti konstituisan novi saziv Doma naroda FOTO: GLAS SRPSKE
Isti~e da se ne zna ni - To }e ote`avati ~itav rawa Doma naroda biti aktu- vi{e pripadnike, a ne legi- menta FBiH, a 30 je potre- Od svih kandidata za de-
kada bi mogla da bude zakaza- proces konstituisawa vlasti elna tokom ovog mjeseca i da ti mne pred sta vni ke hrvat - bno da se mo`e raditi, pa le ga te, iz kan to na ko ji su
na konstitutivna sjednica i u organima FBiH i BiH. se konstituisawe mo`e desi- skog na ro da - re kao je vjerujem da }emo do 25. janu- dostavili liste, svi predsta-
Do ma na ro da Par la men ta To nije ne{to novo, jer se ta- ti krajem februara. Ko {a rac. De le gat DNS-a ara formirati Dom i usvoji- vnici Srba su ~lanovi poli-
FBiH. ko ne{to de{avalo i ranijih - Pro blem u kon sti tu - Dragutin Rodi} istakao je da ti odlu ku o pri vre me nom ti ~kih par ti ja iz FBiH,
- Dok se to ne desi, Fede- godina - rekao je Mali}. isawu institucija BiH, time je bilo kakva prognoza, koja fi nan si rawu - is ta kla je najvi{e je iz SDP-a. Jedino
racija }e biti bez predsje- No vo iza bra ni de le gat i Doma naroda, je u FBiH. se odnosi na datum kona~nog Qubijanki}eva i dodala da je kandidat za delegata u Do-
dnika i izvr{ne vlasti, a SNSD-a u Do mu na ro da Nastao je na temequ narci- konstituisawa Doma, neza- poku{aj odugovla~ewa for- mu naroda Parlamenta FBiH
BiH bez Doma naroda Parla- PSBiH Sta{a Ko{arac o~e- soidne politike koju zastupa hvalna. On smatra da je Dom mirawa Doma ne}e uspjeti. iz Sarajevskog kantona Pre-
menta BiH - naglasio je Ku- kuje da }e pri~a oko formi- SDP i koja `eli da promo- ve} trebalo da bude konstitu- drag Kojovi} ~lan koalicije
ni}. isan jer je RS uradila sve na PET SKUP[TINA NS-NSP koja ima sjedi{te u
Por tpa rol CIK-a Ma - vrijeme. kantona ispunilo Republici Srpskoj.
ksida Piri} rekla je da je
O^EKIVAWA - Na nivou BiH bila bi svoje obaveze Dom naroda FBiH ima 58
rok do kada su kantoni tre- konstituisana sva tijela da kandidata, od toga po 17 iz
bali da kandiduju i izaberu Delegat iz reda srpskog na- zavr{ila veoma operativno
je FBiH i{li tim tempom - Dodala je da }e biti iza- re da Srba, Hrva ta i
delegate za Dom naroda Par- roda u pro{lom sazivu Do- i brzo. U FBiH taj posao
rekao je Rodi}. brano i po {est delegata u Bo{waka i sedam iz reda os-
lamenta FBiH istekao jo{ ma naroda Parlamenta BiH o~igledno u roku ne mo`e
Kandidat skup{tine Un- klubovima, {to je potrebna talih naroda.
3. decembra 2010. godine. Slobodan [araba smatra kvalitetno da se zavr{i - is-
sko-sanskog kantona za dele- ve}ina za bilo kakvu odluku. Bez formirawa tog Doma
- Pet skup{tina kantona da se sporo konstituisawe takao je [araba i dodao da
gata u Domu naroda FBiH, iz - Jo{ nije zakazan datum nemogu}e je izabrati predsje-
ispunilo je svoje obaveze, iz vlasti u FBiH negativno o~ekuje da }e se cjelokupni
reda srpskog naroda iz SDP- konstitutivne sjednice Doma dni ka i pot pred sje dni ke
skup{tine Sredwobosanskog odra`ava na kvalitet fun- proces konstituisawa vlasti
a Mira Qubijanki} rekla je naroda Parlamenta FBiH, FBiH, Vladu FBiH i Dom
kantona ~ekamo materijal jer kcionisawa vlasti na ni- u BiH zavr{iti u martu.
“Glasu Srpske“ da }e se Dom ali je bilo rije~i da ona bu- naroda Parlamenta BiH.
znamo da su ve} imali sje- vou BiH. Dom naroda Parlamenta BiH
konstituisati bez obzira na de odr`ana izme|u 22. i 25. Republika Srpska svoje
dnicu. ^etiri kantonalne - Generalni problem FBiH je u pro{lom sazivu je konsti-
blokadu pojedinih kantona. januara. Do kraja mjeseca si- delegate za Dom naroda Par-
skup{tine jo{ nisu dostavi- sporost u formirawu vlasti tuisan 15. marta 2007. godi-
- Imamo izabranog 41 de- gurno }emo zasjedati - nagla- lamenta BiH izabrala je jo{
le kandidatske liste na ovje- za razliku od RS koja je to ne.
legata u Domu naroda Parla- sila je Qubijanki}eva. 9. decembra pro{le godine.

Kod Trebiwa prona|ena Radmanovi} i ambasadori Su|ewe Karaxi}u bi}e


ve}a koli~ina “skanka“ o PIC-u i imovini nastavqeno 13. januara
SARAJEVO - Na grani~nom prelazu u blizini Trebiwa SARAJEVO - Predsjedavaju}i Pred- HAG - Su|ewe biv{em predsjedniku Republike Srpske
pripadnici Grani~ne policije prona{li su ve}u koli~inu sjedni{tva BiH Neboj{a Radmano- Radovanu Karayi}u bi}e nastavqeno u ~etvrtak, 13. janu-
opojne droge skank prilikom pretresa vozila koje je u BiH vi} i ambasador Ruske Federacije u ara, poslije trosedmi~ne zimske pauze u radu Ha{kog su-
do{lo iz pravca Crne Gore, javila je Srna. BiH Aleksandar Bocan-Har~enko da, javio je Tanjug.
Poslije pronalaska kilograma skanka, de`urni tu`ilac razmijenili su na ju~era{wem sastanku mi{qewa o radu Sa- Prvi ovogodi{wi svjedok optu`be bi}e britanski no-
Tu`ila{tva BiH naredio je detaqan pretres ovog motornog vjeta za primjenu mira, neslagawu koje postoji unutar PIC-a, te vinar Yeremi Bouen izvje{ta~ Bi-Bi-Sija tokom ratnih
vozila, poslije ~ega je prona|ena ve}a koli~ina ove opojne o izdvojenom mi{qewu Ruske Federacije. sukoba u BiH.
droge. Radmanovi} je iznio mi{qewe da Ustavni sud BiH nije na- Karayi} je optu`en u dvije ta~ke za genocid nad nesrp-
Iz Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine saop{tili su da su dle`an za Zakon RS o statusu dr`avne imovine koja se nalazi skim stanovni{tvom u Srebrenici i jo{ sedam op{tina
vo za~ i su vo za~ vo zi la u ko jem je pro na |e na dro ga na teritoriji Srpske i pod zabranom je raspolagawa. u BiH, a u devet ta~aka za progon, istrebqewe, ubistva,
dr`avqani Bosne i Hercegovine, a da }e vi{e detaqa o Radmanovi} je ju~e u odvojenim susretima razgovarao i sa am- deportacije, nehumana djela, teror i nezakonite napade
ovoj zapqeni biti saop{teno danas. basadorima Ma|arske Laslom Totom, Gr~ke Prokopijusom na civile i uzimawe me|unarodnih talaca tokom rata u
Istraga je u toku. Manzuranisom i Crne Gore u BiH Draganom \urovi}em. Bosni i Hercegovini.
N. V.
4 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO:RFE
Komentar dana

Pi{e:
Sandra
MILETI]

Fa{izam na FTV-u
Saga se nastavqa. U najnovijoj epizodi urednik Bakir
Haxiomerovi} i novinari politi~kog magazina iliti
serije #60 minuta# na Federalnoj televiziji odlu~ili
su da nas jo{ jednom iznenade, ovog puta svojom `eqom
i namjerom da se u emisiji obra~unaju sa, ni mawe ni
vi{e, nego fa{izmom i fa{istima.
To su uradili na pravi #antifa{isti~ki# na~in, ta-
ko {to su uz govor mr`we i klevete urednik i novina-
ri te emisije, nazvali fa{istima (sve uz emitovawe
fa{isti~kih simbo- Marko Prelec i Sabine Frejzer
Prema "60 minuta ", la i uz melodiju an-
sude}i po najnovijoj tifa{isti~ke pjesme Izvje{taj Me|unarodne krizne grupe (ICG) o BiH

OHR treba da ode


emisiji, fa{isti su # Ay car me la # Dar ka
svi oni koji ne `ele Rundeka) li~nosti iz
da prihvate ono {to javnog i politi~kog
nudi i zahtijeva `ivota koje im nisu
lider SDP-a Zlatko po voqi (~itaj Srbe
i Hrvate).
Lagumxija. Dovoqno

koja ima naziv


Tako su uz ve} pome-
je ipak samo re}i da nute simbole i melo-
pomenuta emisija di ju emi to va ne
fo to gra fi je ja vnih
do kraja godine
Danas je BiH potrebna tehni~ka pomo} i politi~ko vo|stvo EU da bi postala pouzdan
informativno li ~nos ti iz RS i
-politi~ka odavno BiH kojima se jasno kandidat za ~lanstvo u evropskom bloku, a ne me|unarodni nadglednik koji donosi
to nije, ve} se sa ja vnog ser vi sa
FBiH svi ma wima zakone ili da odr`ava bezbjednost, isti~e se u izvje{taju ICG-a
pretvorila u im pu ti ra fa {i zam. PRIREDIO: GORAN MAUNAGA
humoristi~ku, ta~nije Vrtjele su se u emi- ~la ni ce EU hi tno do ne su Srba, Bo{waka i Hrvata na `e da pomogne da BiH imple-
g.maunaga@glassrpske.com mentira potrebne reforme,
plan ja~awa evropskog prisus- promjene.
u prili~no lo{ si ji fo to gra fi je
LONDON - ^lanice Ev- tva, ukqu~uju}i i otvarawe am- Najnoviji izvje{taj ICG-a ali ne da diktira politike,
plagijat "Lete}eg predsjednika RS Mi- basade u BiH, zatim da oja~aju isti~e da je EU u boqem polo- odr`ava nesmetan rad vlada
ropske unije treba da u~ine
cirkusa Montija lorada Dodika, novo- perspektive za ~lanstvo i iz- `aju da uti~e na Bo{wake, ili garantuje stabilnost.
da 2011. bude godina kada }e
Pajtona " izabranog premijera
vode}u me|unarodnu ulogu u grade kredibilitet kod lokal- Hrvate i Srbe, od OHR-a. - Gra|ani BiH su ti koji
Ale ksan dra Xom bi - nog sta no vni{ tva. Ta sami moraju ispuniti krite-
}a, ministra pravde RS Xerarda Selmana, poslanika u BiH imati osna`ena delega-
cija EU umjesto OHR-a, koji organizacija nagla{ava da PRELEC: rijume za ~lanstvo u EU - na-
Parlamentu BiH Du{anke Majki} i Ive Mire Jovi}a, zemqe ~lanice EU treba da EU ne}e “zamijeniti“ pomiwe Prelec. Dodaje se da
treba da se povu~e iz doma}e
di re kto ra RTRS-a Dra ga na Da vi do vi }a, li de ra dva
politike, stav je Me|unaro- oja~aju prisustvo evropskog OHR EU ne bi trebalo da ~eka da
HDZ-a Dragana ^ovi}a i Bo`e Qubi}a, @eqka Ko- bloka, uprkos tome {to ni tri uspostavi svoju oja~anu delega-
pawe i drugih javnih li~nosti, predstavnika iskqu~i- dne krizne grupe (ICG).
U najnovijem izvje{taju mjeseca poslije op{tih izbo- - EU ne}e “zamijeniti“ ciju sa novim ambasadorom,
vo srpskog i hrvatskog naroda.
ICG-a pod na slo vom “BiH: ra u BiH nije okon~ano for- OHR, jer su weni ciqevi i koji mogu da obezbijede jasnu,
Iz pomenutog se moglo zakqu~iti samo jedno: prema mirawe vlasti. mehanizmi druga~iji i podo- jedinstvenu politiku prema
#60 minuta# fa{isti su svi oni koji ne `ele da pri- Evropsko vrijeme za reago-
- Reforme treba da budu bniji za no{ewe sa suverenom, BiH.
hvate ono {to nudi i zahtijeva lider SDP-a Zlatko vawe“ navodi se da je BiH
hitno sprovedene da bi bila mada problemati~nom, zemqom - Ministri inostranih
Lagumxija, pa neka su 100 puta antifa{isti. prerasla OHR, ustanovqen
izbjegnuta politi~ka i eko- - ka`e direktor kancelarije poslova EU bi hitno trebalo
1995. godine poslije potpisi-
Ni{ta ~udno ipak, jer za Zlatkove i Bakirove #dilo-
vawa Dej ton skog mi ro vnog nomska kriza - stoji u izvje- za Balkan ICG-a Marko Pre- da daju EU delegaciji u BiH
ve#, a naro~ito za Bakirov #kredibilitet# i #moral-
sporazuma i stvarawa Savjeta {ta ju i is ti ~e da OHR lec, navodi se u saop{tewu nova ovla{}ewa, odgovornos-
nost# ve} se odavno zna {irom BiH. Zna se i za svrhu vi {e ni je stra na ko ja je u ICG-a. ti i resurse. Ako se oni odlu-
pomenute emisije. za primjenu mira. ~no ne pokrenu o ovom pitawu
stawu da pri vo li li de re Prelec dodaje da EU mo-
Dovoqno je ipak samo re}i da pomenuta emisija koja ICG smatra da OHR treba kada se sretnu 31. januara i
ima naziv informativno-politi~ka odavno to nije, ve} da se povu~e iz doma}e politi- ako uskoro ne imenuju jakog
ke i da pa`wu usmjeri na re-
se pretvorila u humoristi~ku, ta~nije u prili~no lo{
vi zi ju ra ni je do ne se nih
USLOVI I CIQEVI predstavnika na poziciju ko-
plagijat #Lete}eg cirkusa Montija Pajtona#. ja je upra`wena ve} {est mje-
odluka ako se ne pojavi pri-
Uostalom, samu su{tinu li~nosti urednika Bakira
jetwa po mir u BiH. U saop{tewu ICG-a se napo- la, regulisawe dr`avne i seci, to bi na{kodilo EU
Haxiomerovi}a najboqe je opisao wegov neosporno du- miwe da je me|unarodna zaje- vojne imovine, su blokirani. kredibilitetu upravo u tre-
hoviti kolega, urednik #Slobodne Bosne# Senad Av- - Danas je BiH potrebna nutku kada wen novi Evrop-
dnica odlu~ila da ne}e Podjela posebno dr`avne
tehni~ka pomo} i politi~ko
di}: #Ina, Mol rok end rol#. zatvoriti OHR sve dok BiH imovine mo`e potrajati go- ski servis za spoqne poslove
vo|stvo EU da bi postala po- poku{ava demonstrirati da
ne ispuni ono {to je nazvano dinama, i mada je ovo pitawe
uzdan kandidat za ~lanstvo u je Lisabonski sporazum od
pet ciqeva i dva uslova koje va`no, ono nema mnogo veze
evropskom bloku, a ne me|una-
je PIC uspostavio 2008. godi- sa odr`ivosti BiH, wenim Bri se la na pra vio efe kti -
Milorad rodni nadglednik koji donosi
ne. potrebama za me|unarodnom vnijeg me|unarodnog igra~a -
Dodik, zakone ili da odr`ava bezbje- smatra direktor Kancelari-
- BiH je ispunila tri ciqa i podr{kom ili wenim odno-
dnost - isti~e se u izvje{taju.
jedan uslov, ali dva preosta- som sa EU - smatraju u ICG-u. je za Evropu ICG-a Sabine
predsjednik SNSD-a ICG predla`e da zemqe Frejzer.

VSTS dao nalog za raspisivawe konkursa


SDA i SDP poku{avaju da na|u krivca za neformirawe
vlasti i da skrenu pa`wu dijela me|unarodne zajednice koja
bi se vratila u BiH sa svojim intervenisti~kim mjerama, {to
Novi tu`ilac RS najkasnije u martu
nije mogu}e. BAWALUKA - Predsje- vog tu`ioca biti zavr{ena `ioca, a ako ne tada onda }e Izbor glavnog tu`ioca
dnik Visokog sudskog i tu- najkasnije u martu. se to desiti sigurno u martu - RS propao je po~etkom novem-
`i la ~kog sa vje ta (VSTS) rekao je Novkovi}. bra 2009. godine jer VSTS
Milorad Novkovi} potvrdio BUKI]U On je ranije izjavio da }e nije podr`ao jedinog kandi-
Lideri SDP-a, je ju~e “Glasu Srpske” da je mandat istekao u uslovi koje }e kandidati za data za tu funkciju Nenada
SDA i SBiH izdat nalog da se raspi{e aprilu 2009. glavnog tu`ioca RS morati Vrawe{a.
novi konkurs za izbor gla- da ispune biti isti kao i u Tre nu tni vr{i lac du -
vnog tu`ioca Republi~kog - Druga sjednica VSTS-a ranijem konkursu. `nosti glavnog tu`ioca u
tu `i la{ tva Re pu bli ke bi}e odr`ana 15. i 16. febru- Prema wegovim rije~ima, Re pu bli ~kom tu `i la{ tvu
Dogovor o konstituisawu parlamentarne ve}ine na nivou BiH Srpske. ara. Moglo bi se desiti da VSTS je ranije podnio zah- RS je Amor Bu ki} ko me je
na sastanku odr`anom u ponedjeqak u Sarajevu nije postignut, Novkovi} o~ekuje da }e sve bu de za vr{e no do ta da tjev za pro{irewe za dva ra- man dat is te kao u apri lu
jer se sastanku nisu odazvali lideri SDP-a i SDA, kao i SBiH. cijela procedura izbora no- {to se ti~e izbora novog tu- dna mjesta u Tu`ila{tvu RS. 2009. godine. V. K.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 5

[okantno priznawe “kurira“ Gorana Kosti}a, nekada{weg saradnika “60 minuta“

Vaskovi} od Davidovi}a
tra`io reket od 10.000 evra
Vaskovi} mi je po~etkom pro{le godine rekao da sprema prilog za “60 minuta“ o \or|u Davidovi}u i wegovom navodnom
kriminalu, ali da bi 10.000 evra, koje bi odnio da po~asti Haxiomerovi}a, zaustavilo emitovawe tog priloga, ka`e Kosti}
PI[E: GORAN MAUNAGA

FOTO: G. [URLAN
- Oti{ao sam kod Davido-
g.maunaga@glassrpske.com vi}a i sve mu ispri~ao, a on je
BAWALUKA - Novinar odbio da dadne novac. Vaskovi}
magazina “60 minuta“ Fede- mi je rekao da }e ako \oko ne
ralne televizije Slobodan dadne novac objaviti da su ga
Vaskovi} poslao me da od vla- kriminalci zavarivali u {a-
snika kompanije “Ekvator“ htove i vozali po gepecima -
\or|a Davidovi}a tra`im ka`e Kosti}.
10.000 evra koje bi, kako mi je Kosti} smatra da je Vasko-
rekao, on odnio uredniku Ba- vi} ovaj novac tra`io za sebe,
kiru Hayiomerovi}u i tako a ne za Hayiomerovi}a.
za us ta vio emi to vawe - Kada sam Vaskovi}u pre-
spremqenog priloga o navo- nio da Davidovi} ne}e ni da
dnom Davidovi}evom krimi- ~uje za to da mu dadne 10.000
nalu. evra, on mi je rekao da Davido-
Re kao je ovo “Gla su vi}u sada ne}e pomo}i ni da da
Srpske“ v. d. predsjednika dije- milion evra, jer }e ga on sa-
la organizacije ratnih vojnih trati - tvrdi Kosti}.
invalida Bawaluke i jedno Ka`e da je Davidovi}u da
vrijeme redovni sagovornik ga ubijedi da Vaskovi}u dadne
“60 minuta“ Goran Kosti}, is- novac i{ao dva puta.
ti~u}i da je izjavu o poku{aju - Prvi put je sa mnom i{ao
reketirawa za Vaskovi}a ve} Borko \aji} i to sam naveo u
dao policijskim inspektori- izjavi koju sam dao policiji -
ma. dodaje Kosti}.
- Vaskovi} mi je po~etkom
pro{le godine rekao da sprema
prilog za “60 minuta“ o \or|u KOSTI] IZJAVU
Davidovi}u i wegovom navo- o reketirawu ve}
dnom kriminalu, ali da bi dao policijskim
10.000 evra koje bi odnio da inspektorima Goran
Kosti}
po~asti Hayiomerovi}a zaus-
tavilo emitovawe tog priloga Ka`e da je donio odluku da nocidna tvorevina, da je treba Bakiru Hayiomerovi}u, tog svjedoka. - Nijedan dokaz nije ob-
- rekao je Kosti}. vi{e ne radi s Vaskovi}em i ukinuti i tako o~istiti BiH. emitovawa ne}e biti - ka`e Davidovi} je 25. maja pro- javqen za tvrdwe iznesene u
Navodi da je pristao da ne daje izjave za “60 minuta“ Rekao je da bi nam tada svima Davidovi}. {le godine podnio Osnovnom toj emisiji da je “\or|e Da-
prenese ovu poruku Davidovi}u kada je primijetio da je Vasko- pomogao islamski novac. Ni- On je dodao da se to desi- sudu Bawaluka tu`bu protiv vidovi} kriminalac“, da su
kojeg poznaje, ali pod uslovom vi} “srbomrzac“. sam mogao pre}i preko toga, jer lo u hotelu “Palas“ i da mu je “60 minuta“ zbog priloga koji “Milorad Dodik i tu`ilac
da on ne bude upetqan u sve to. - Govorio mi je da je RS ge- ja sam ipak ratovao za RS - na- kurir novac tra`io pred dva su emitovali o wemu. ukrali 3,5 miliona KM“, da
vodi Kosti}. je “Davidovi} stari krimi-
Vlasnik kompanije “Ekva- nalac“, da je “tu`ilac vi{e
tor“ \or|e Davidovi} ranije “MERCEDESOV“ XIP vremena u periodu do dolas-
je rekao “Glasu Srpske“ da su ka Dodika na vlast provodio
Hayiome ro vi} i Slo bo dan Kosti} tvrdi da je jednom, vjeka. Pitao je Vaskovi}a voze}i se u gepeku lokalnih
Vaskovi} poku{ali preko ku- kada je s Vaskovi}em sjedio da li smije da govori jer ma fi ja {a ne go {to je po
rira da mu uzmu reket u iznosu u kafi}u ispod Uprave za sam ja tu, a Vaskovi} mu je zemqi hodao, zbog dugova koje
od 10.000 evra. indirektno oporezivawe u odgovorio da sam ja wihov ima pre ma wima“ - pi {e u
- Taj ~ovjek mi je rekao da Bawaluci, jedan biv{i po- ~ovjek. Ipak su sjeli za toj tu`bi.
su ga poslali Borko \aji} i liti~ar, a sada biznismen, drugi sto i on mu je dao no- Osno vni sud Bawalu ka
Slobodan Vaskovi} i rekao da stigao u “mercedesovom“ vac - ka`e Kosti}, ali ne oglasio se “mjesno nenadle-
se sprema veliki napad u emi- xipu i donio “reket“. `eli da ka`e ime tog poli- `nim“ za rje {a vawe u toj
siji FTV-a “60 minuta“ protiv - Rekao je Vaskovi}u da mu ti~ara. pra vnoj stva ri i ci je li
kompanije “Ekvator“. Rekao je je donio ono {to je tra`io Ka`e da o ovome ni{ta ni- pre dmet upu tio na rje {a -
Slobodan da ako im po wemu po{aqem i da vi{e ne dira onog ~o- je rekao ni u policiji vawe Op {tin skom su du u
Vaskovi} 10.000 evra koje bi odnijeli Sarajevu.

Jo{ jedan skandalozan prilog magazina FTV-a “60 minuta“


Javni servis FBiH promovi{e fa{izam Mlada porodica u Bugarskoj zapo~ela je sre}no ovu
BAWALU KA - Sve {to U politi~kom magazinu fa{isti~kih simbola. Qubi }a, @eqka Ko pawe i
FTV-a “60 minuta” u pone- drugih javnih li~nosti, pred-
godinu.
radi Federalna televizija za-
snovano je na la`ima, kleveta- djeqak nave~e predstavnici JAVNE stavnika srpskog i hrvatskog Naime, i supruga i suprug su u isto vrijeme na svo-
ma i mr`wi. To {to oni rade srpskog i hrvatskog naroda li~nosti Srba i naroda. jim listi}ima pogodili {estice u igri loto.
promovisawe je socijalnaci- u BiH su, uz govor mr`we i Hrvata predstavili Jovi} smatra da je sve to Oboje su zasebno uplatili listi}e.
onalizma. To je ~ist fa{izam, klevete urednika i novina- posqedica rada javnog emitera ^ak su uplatili i minimalnu cijenu od po pola leva
kao fa{iste
rekao je ju~e poslanik u Parla- ra te emi si je, na zva ni fa - u ime SDP-a i bo{wa~kog na- (0,25 evra), pi{e dnevnik “24 ~asa“.
mentu BiH Ivo Miro Jovi}. {is ti ma uz emi to vawe Uz melodiju antifa{isti- roda. Supru`nici su dugo igrali iste brojeve, pa su isto
~ke pjesme “Ay carmela“ Darka - Na sve ovo dugo ukazujemo, uradili i ovoga puta.
Rundeka emitovane su fotogra- ali ja vni ser vis FBiH i Tako su prije Nove godine, ali ne znaju}i jedno za
HRVATSKI VETERANI fije javnih li~nosti iz RS i wegovi urednici nastavqaju da drugo uplatili listi}e sa istim brojevima.
BiH kojima se jasno sa javnog promovi{u fa{izam, jer iza Novogodi{wi loto uplatili su ~ak na istom upla-
Hrvatski ratni veterani u predstavnicima hrvatskog i servisa FBiH svima wima im- sebe imaju Regulatornu agenci- tnom mjestu.
BiH pozvali su ju~e zemqe srpskog naroda. putira fa{izam. Pjesmu su ju za komunikacije koja ne re- Izvla~ewe je obavqeno 1. januara.
potpisnice Dejtona da zaus- - Po~etak specijalnog medij- pratile fotografije predsje- aguje - ka`e Ivo Miro Jovi}. Sre}na porodica, odnosno sre}ni supru`nici su u
tave progon hri{}ana u BiH skog rata koji osmi{qava dnika RS Milorada Dodika, Javne li~nosti iz RS koje igri “6 od 42” u prvom izvla~ewu osvojili ukupno
koji je, kako navode, oli~en Bo{wa~ki institut s Zlat- novoizabranog premijera Ale- je FTV predstavila pod fa- 425.926 leva.
kroz govor mr`we u emisiji kom Lagumxijom na ~elu, a ksandra Yombi}a, ministra {isti~kim simbolima isti~u To je oko 213.000 evra.
“60 minuta” na FTV-u. sprovodi magazin “60 minu- pravde RS Yerarda Selmana, da }e ovoga puta i}i do Stra- Imena sre}nika nisu objavqena.
Navode da su gledaju}i emi- ta” direktna su bezbjedno- poslanika u Parlamentu BiH zbura kako bi bila zadovoqena Medijima su samo izjavili da }e od tog novca odmah
siju “60 minuta“ i uvodnu sna prijetwa ustavnoj Du{anke Majki} i Ive Mire prav da i spri je ~en je zik kupiti “ku}icu sa oku}nicom“.
{picu kroz pjesmu Darka ravnopravnosti hrvatskog i Jovi}a, direktora RTRS-a Dra- mr`we i fa {i za ci ja ko ju Rekli su i da }e nastaviti da igraju loto.
Rundeka ostali zaprepa{}e- srpskog naroda u BiH - stoji gana Davidovi}a, lidera dva sprovodi javni servis FBiH.
ni govorom mr`we prema u saop{tewu. HDZ-a Dragana ^ovi}a i Bo`e S. T.
6 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Uskoro pravilnik o podsticajima


BAWALUKA - Predstavnici Ministarstva poqopri- predstavnici udru`ewa poqoprivrednika, te da }e

Dru{tvo vrede, {umarstva i vodoprivrede RS idu}ih dana


odr`a}e sastanak sa korisnicima podsticajnih sred-
stava za poqoprivredu, saop{teno je iz ovog minis-
tarstva. Dodali su da }e sastancima prisustvovati
poslije zavr{enih razgovora pristupiti izradi Pra-
vilnika o uslovima i na~inima ostvarivawa nov~a-
nih podsticaja za razvoj poqoprivrede i sela za
2011. godinu. M. Mi.

FOTO: G. [URLAN
Novi grip u Republici Srpskoj
Nema novooboqelih
BAWALUKA - U Republici Srpskoj nema evidentiranih
no vih slu ~a je va za ra ze vi ru som H1N1, re kla je “Gla su
Srpske” portparol Instituta za za{titu zdravqa RS Milka
Mr|a.
Ona je napomenula da su u Klini~kom centru Bawaluka hospi-
talizovana ~etiri lica, od kojih je za jedno potvr|eno da je za-
ra`eno virusom H1N1, a za ostala tri se ~ekaju rezultati
analiza sa Instituta za imunologiju i virusologiju “Torlak” u
Beogradu.
In fe kto log u bol ni ci Ka sin do u Is to ~nom Sa ra je vu
@anka Eranovi} rekla je da su u ovoj bolnici hospitalizo-
vana dva pacijenta sa simptomima gripa i upalom plu}a kao
komplikacijom, ali da testom nije potvr|eno prisustvo vi-
rusa H1N1.
Osoba iz Doboja koja je u petak preminula na Klinici za
infektivne bolesti UKC Tuzla, bolovala je od novog gripa, Sjednica Skup{tine NUN RS
potvr|eno je iz ove zdravstvene ustanove. D. K.
Izabrano rukovodstvo Nezavisnog udru`ewa novinara Srpske
Monika Miji}
Presude pokazuju slabosti Jako udru`ewe za
pravosudnog sistema
SA RA JE VO - Pre su de
Evrop skog su da za qud ska
zi oko 50 tu `bi ko je se
odnose na vra}awe stanova,
odbranu profesije
Srpskoj neophodna jaka novinarska asocijacija, koja ne}e dijeliti medije i
pra va u Stra zbu ru pro tiv ko je jo{ ni su dos tavqene
BiH po ka zu ju sve sla bos ti BiH na izja{wavawe. novinare, koja }e pokazivati solidarnost prema svima, koja }e {tititi standarde
doma}eg pravosudnog siste- U Strazburu ima i oko 120 profesije, prava novinara, ali i odgovornost za javnu rije~, rekao Jerini}
ma, izjavila je za Radio Slo- tu `bi zbog ne iz vr{ewa
PI[E: SVJETLANA TADI] - Srpskoj je neophodna jaka hrvat skih no vi na ra BiH osje}a ratna retorika.
bo dna Evro pa zas tu pnik pre su da do ma }ih su do va u
svjetlanat@glassrpske.com novinarska asocijacija, koja Qubo Kova~ rekao je da je sta- - Hrvatski novinari niz
Sa vje ta mi nis ta ra BiH za ve zi sa na do kna dom ra tne
sa radwu sa su dom Mo ni ka {tete. BAWALUKA - Rukovod- ne}e dijeliti medije i novi- tus hrvatskih medija u BiH godina rade na tome da imaju
Miji}. - Mislim da se u FBiH vi- stvo Nezavisnog udru`ewa nare, koja }e pokazivati soli- kompleksan i te`ak, jer Hrva- televiziju na svom jeziku, na-
Miji}eva je podsjetila da {e odnose na oduzeta mate- novinara (NUN) RS, Upra- darnost prema svima, koja }e ti nemaju javne medije. dam se da }e se to i realizova-
se protiv BiH pred Evrop- ri jal na sred stva, dok su u vni i Nadzorni odbor i No- {tititi standarde profesije, - Vi u RS imate sli~nih ti. Srpska je u me dij skom
skim sudom za qudska prava Republici Srpskoj dosu|i- vi nar sko vi je }e ~as ti prava novinara, ali i odgo- problema i zato treba zaje- smislu u prednosti, jer ima je-
trenutno vodi oko 1.300 pos- vane nadoknade {tete i zbog iza bra ni su na sje dni ci vornost za javnu rije~ - rekao dni~ki da radimo posao pro- dnu uspje{nu RTRS - rekao je
tupaka. du {e vnog bo la, po gi bi je Skup{tine Udru`ewa koja je je Jerini} na sjednici. fesionalno, {tite}i jedni Kova~.
Pred Su dom u Stra zbu ru, bliskog srodnika i sli~no - odr`ana u ponedjeqak uve~e u druge - rekao je Kova~ koji je Podr{ku osnivawu jedin-
POTVR\ENA pri sus tvo vao Skup {ti ni stvenog udru`ewa novinara
dodala je, trenutno se nala- rekla je Miji}eva. Bawaluci.
Na Skup{tini je usvojen i odluka o istupawu NUN RS. Do dao je da se u RS dalo i Udru`ewe mladih
Statut Udru`ewa, te potvr|e- NUN RS iz Udru`ewa bo{wa ~kim me di ji ma jo{ novinara RS.
na Odluka o istupawu NUN “BH novinari“
RS iz Udru`ewa “BH novina-
ri“. Pred sje dnik Udru `ewa NUN RS
Za predsjednika NUN RS novinara RS Branislav Bo-
reizabran je Dragan Jerini}, `i} rekao je da RS ima potre- Za ~lanove Upravnog odbora izabrani su Dragan Jerini}
a fun kci ju pred sje dni ka be za je dnom ja kom iz “Nezavisnih novina“, Goran Maunaga iz “Glasa
Skup {ti ne NUN RS novinarskom asocijacijom. Srpske“, Sini{a Mihailovi} sa RTRS-a, Dubravka Bla-
obavqa}e Bo`idar Staj~i}. - Udru`ewe je apsolutno gojevi} iz Srne i Sa{a Bi`i} iz magazina “Reporter“.
Je ri ni} je re kao da je otvoreno za razgovore, mislim U Nadzorni odbor imenovani su Borjana Radmanovi}-Pe-
ovim NUN RS uskratio legi- da }emo se veoma brzo dogovo- trovi} iz “Nezavisnih novina“, Darko Gavrilovi} iz
timitet Udru`ewu “BH novi- riti o ujediwewu, ali mora se “Glasa Srpske“ i Gvozden [arac sa RTRS-a.
na ri“, ~i ji je bio osni va~ napraviti statutarno dobra i Za ~lanove Novinarskog vije}a ~asti izabrani su Slobo-
2004. godine i jedini mu dao jaka novinarska organizacija dan Pe{evi} iz “Ve~erwih novosti“, Vesna Jefti} sa Ra-
legitimitet kada su u pitawu - rekao je Bo`i}. dija RS i Qerka Bjelica iz Srne.
novinari i mediji iz RS. Pred sje dnik Udru `ewa

Analiza Medija plan instituta “Kako su mediji pratili izbornu kampawu“

Monika Miji} FOTO: RFE


Dodik zvijezda kampawe u medijima
SARAJEVO - “Euro Blic“ je “Oslobo|ewe“ kampawu pra- - Dodik je bio i “zvijezda“ “Oslobo|ewu”, s tim da je u
Noam ^omski je imao “stenogramsko i sele- tilo “sa neskrivenim nesim- pra}enih printanih medija u prvom u 50 odsto slu~ajeva pri-

EU ne}e zemqe sa
kti vno pra }ewe kam pawe“, patijama prema Radon~i}u“. kojima se pojavio 204 puta, a kazan pozitivno, a u drugom u
“Nezavisne novine“ bile su “i Isti~e da je, kada je rije~ o slijedi ga Haris Silajyi} ko- 47 odsto pojavqivawa u negati-

slabom ekonomijom
kvantitativno i kvalitativno pojedina~nim pojavqivawima u jem ni 136 pojavqivawa u novi- vnom kontekstu.
na strani vladaju}e partije“, dne vni ci ma, “zvi jez da kam - nama nisu pomogla da ostvari
ISTO^NO SARAJEVO - Dok god traje svjetska ekonom- “Glas Srpske“ za “Milorada pawe“ definitivno bio Mi- boqi izborni rezultat - stoji u DODIK
Dodika i RS”. lo rad Do dik sa 46 analizi. najpozitivniji u
ska kriza Evropska unija nije spremna da prihvati nove
Zakqu~ak je analize “Kako pojavqivawa, od kojih je 26 bi- Isti~e se da je Dodik bio “Glasu“, najnegativniji
~lanice koje imaju slabu ekonomiju, poput BiH, izjavio je u
su me di ji pra ti li izbor nu lo na RTRS-u. glavni lik u “Glasu Srpske” i
intervjuu Srni profesor Instituta tehnologije iz Masa~u- u “Oslobo|ewu“
kampawu“ koju je sproveo Me-
setsa Noam ^omski.
dija plan institut, a koja je ju- JAVNI SERVISI
^omski, koji je i spoqni ~lan Srpske akademije nauka i ~e predstavqena u Sarajevu. Prema ovoj analizi glavni
umjetnosti od 2003. godine, smatra da {irewe NATO-a ima U toj analizi se navodi da negativac kampawe bio je Ha-
sli~ne ciqeve, te da pitawa o dominaciji SAD datiraju je Martin Ragu` u “Dnevnom - Dnevnik RTRS-a je davao vnom servisu drugog entite- ris Silajyi}.
jo{ od perioda poslije zavr{etka Drugog svjetskog rata. listu“ bio “centralna izborna zna~ajnu podr{ku vlastima ta. BHT je, pak nastojao da Analizu su sa~inili Da-
Odgovaraju}i na pitawe da li je mogu}e dr`avno ure|ewe figura“, da je u “Ve~erwem u RS, dok je s druge strane, balansira izme|u duboko vor Marko, Lejla Tur~ilo i
Belgije primijeniti u BiH, ^omski je istakao da je pod znakom listu BiH“ zabiqe`ena “apso- dnevnik FTV-a dio svojih suprotstavqenih politi- Tatjana Qubi} koji su od 3.
pitawa da li se takav sistem mo`e efikasno primijeniti jo{ lutna dominacija HDZ-a BiH”, sadr`aja zasnivao na kri- ~kih opcija, ka`e u uvodu septembra do 3. oktobra 2010.
bilo gdje unutar same EU, te da bi se samo u tom slu~aju moglo u “Dnevnom avazu” “`estoka tici tih vlasti, {to je po- urednik analize Radenko pratili na~in na koji su me-
diskutovati o tome. ^omski ne podr`ava teoriju da SAD putem kritika ’vlasti’ i promocija malo u suprotnosti sa Udovi~i}, ina~e ~lan UO diji pratili predizbornu kam-
priznavawa nezavisnosti Kosova i poma`u}i Bo{wacima to- Saveza za boqu budu}nost“, dok ~iwenicom da je rije~ o ja- Federalne televizije. pawu, prenose agencije.
kom prethodnog rata u BiH stvaraju islamsku dr`avu na Balka-
nu, koja bi oslabila jaku katoli~ku Evropu.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 7

Zbog nea`urnosti odre|eni broj boraca nije dobio dodatak


BAWALUKA - Odre|eni broj nezaposlenih boraca u RS nije - U ovim slu~ajevima nezaposleni borci prve i druge katego-
dobio bora~ki dodatak, ~ija isplata je po~ela u ponedjeqak, rije koji imaju pravo na bora~ki dodatak treba da se uz ade-
najvjerovatnije zbog nea`urne razmjene podataka izme|u na- kvatan dokaz o nezaposlenosti obrate u op{tinsku slu`bu
dle`nih institucija ili zbog toga {to se nezaposleno lice re- bora~ko-invalidske za{tite kako bi wihovi podaci bili dos-
dovno ne prijavquje Zavodu za zapo{qavawe, saop{teno je tavqeni Ministarstvu radi prioritetne isplate - navodi se u
ju~e iz Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite RS. saop{tewu. M. ^.

Mlinari i pekari u Republici Srpskoj podigli cijene svojih proizvoda Vijesti


Poqoprivreda

Hqeb poskupio na 1,30 Institut


u procesu
akreditacije
maraka
U prethodnih
BAWALUKA - Laborato-
rije Poqoprivrednog insti-
tuta RS aktivno su ukqu~ene
u pro ces akre di ta ci je u
skladu sa standardom ISO
nekoliko dana 17025, saop{teno je iz ovog
bra{no poskupjelo instituta. Dodali su da je
akreditacija bitan korak za
sa 0,42 na 0,75 daqe aktivnosti laborato-
feninga bez rije. M. Mi.
PDV-a, pa su zbog
Enes Suqkanovi}
toga i pekari
morali da Prioritet
formiraju nove odr`ivi
cijene hqeba, povratak
BAWALUKA - Potpredsje-
istakao Trivi} dnik RS Enes Suqkanovi}
izjavio je ju~e da su prioritet
PI[E: MARIJANA MIQI] projekti odr`ivog povratka i
marijanam@glassrpske.com pomo}i u poqoprivrednoj
BAWALU KA - Ci je na proizvodwi na prostoru RS i
bra{na u Srpskoj danas }e BiH, kao i da ovu vrstu pomo}i
dos ti }i svoj ma ksi mum i treba usmjeravati prema qudi-
kilogram }e ko{tati vi{e ma kojima je najpotrebnija, ja-
od 0,80 KM bez PDV-a, a zbog vila je Srna.
poskupqewa ovog proizvoda Bra{no u Srpskoj nikada nije bilo skupqe FOTO: ARHIVA
prethodnih dana hqeb je ne- Drago Talijan
gdje ve} poskupio sa 1,20 na 300 evra po toni. cijena bra{na doveo i do no- Tegeltija rekla je da je zako- Ona je naglasila da Mi-
1,30 maraka, dok }e ostali Pre ma ri je ~i ma Ko sa, vog poskupqewa hqeba. nom o regulisawu cijena dato nistarstvo trgovine priprema Izvr{eno 70
uprkos visokim cijenama bra- - Posqedwe poskupqewe pravo privrednim subjektima podzakonski akt kojim }e se
pekari nove cijene hqeba na
{na, vlada velika potra`wa hqeba u Srpskoj je bilo prije da formiraju cijene proizvoda odrediti lista proizvoda i
homologacija
rafama ista}i idu}ih da-
na. za p{enicom iz Ma|arske u dva mjeseca. U prethodnih ne- i usluga slobodno prema uslo- usluga od posebnog zna~aja za vozila
Pred sje dnik Udru `ewa svim zemqama. koliko dana bra{no je posku- vima tr`i{ta. za{titu `ivotnog standarda. SARAJEVO - U BiH od 1.
mlinara Republike Srpske Zo- pjelo sa 0,42 na 0,75 feninga - Isti zakon predvi|a mogu- - Na ovaj na~in i na bazi januara izvr{ena je homolo-
ran Kos rekao je da }e cijena KOS: bez PDV-a, pa su zbog toga i }nost dono{ewa mjera, i ukoli- prikupqenih podataka Mi- gacija tipa za 20 vozila, dok
bra{na danas u Srpskoj biti Bra{na }e biti, pekari morali da formiraju ko nastupe odre|eni poreme}aji nistarstvo }e pristupiti uvo- je homologaciju pojedina-
rekordno visoka, te da se ne ali }e cijena biti nove cijene hqeba - istakao je na tr`i{tu, Ministarstvo mo- |ewu mje ra ne po sre dne
~nih vozila pro{lo vi{e od
pamti da je ta cijena ikada bi- Trivi}. `e preduzeti odre|ene mjere da kontrole cijena kada se uka`e
izuzetno visoka 50 automobila, za koje su uvo-
la vi{a. Pomo}nik ministra trgo- bi se oni sprije~ili - kazala je potreba za intervencijom - ka-
znici morali platiti od 80
- P{e ni ca se u Srpsku vine i turizma RS Du{anka Tegeltija. zala je Tegeltija.
KM do 250 KM, plus 20 KM
uvozi uglavnom iz Ma|arske, a - Ako bi ova zemqa ostala
bez p{enice ili pak zabrani-
za izdavawe potvrde o uskla-
tamo je wena cijena ve} dosti- |enosti, javila je Srna. Di-
gla maksimum i kre}e se izme- la wen izvoz, Srpsku bi mogla POSKUPQEWE MESA re ktor kom pa ni je “EIB
|u 265 i 295 evra po to ni. da zahvati nesta{ica p{eni-
ce, a samim tim i bra{na - re- interne{nel - Centar za mo-
Male koli~ine p{enice uvoze Predsjednik Udru`ewa uzgajiva~a sviwa Repu-
kao je Kos i do dao da }e torna vozila“ iz Bawaluke
se iz Srbije i Hrvatske, a pi- blike Srpske Mi{o Maqi~i} rekao je da se
bra {na u RS si gur no bi ti Drago Talijan rekao je da u
tawe je dana kada }e uvoz p{e- krajem januara mo`e o~ekivati i poskupqewe
idu}ih mjeseci, ali }e wegova BiH trenutno homologaciju
ni ce iz ovih ze maqa bi ti mesa u Srpskoj.
cijena biti izuzetno visoka. sprovodi 27 tehni~kih ser-
stopiran, jer one uskoro ne}e - Jo{ uvijek nije do{lo do poskupqewa mesa jer
Predsjednik Udru`ewa pe- visa.
imati p{enice za izvoz - re- na tr`i{tu vlada velika ponuda zbog novogo-
kao je Kos. kara Republike Srpske Sa{a di{wih i bo`i}nih praznika, ali i krsnih sla-
On je naglasio da }e u idu- Trivi} rekao je da su pekari va. Me|utim, uskoro }e se ta ponuda smawiti i Omladinski savjet
nastojali da izbjegnu poskup-
}im danima cijena p{enice u
qewe, ali da je stalni rast
mesnice }e po~eti da formiraju nove, vi{e cije- Iseqavawe
Ma|arskoj dosti}i rekordnih ne - rekao je Maqi~i}.
mladih zbog
Mqekare u Srpskoj sto~arima duguju vi{e od dva miliona maraka kr{ewa prava
BAWALUKA - Neposto-
Uprkos dugovima pove}ana proizvodwa mlijeka jawe lo kal nih omla din -
BAWALUKA - Iako po- godine jedina u regionu os- Vladimir Usorac. lovati da se postupak ubrza daqe uvozimo vi{e od 50 od- skih po li ti ka i
je di ne mqeka re u Srpskoj tva ri la po ve }awe proi - - Naj vi {e nov ca proi - - kazao je Usorac. sto mlijeka, ali uz to jedi- ne po {to vawe Za ko na o
sto~arima za preuzete koli- zvodwe mlijeka. zvo |a ~i ma du gu je mqeka ra ni u re gi onu biqe`i mo omla din skom or ga ni zo -
~ine mlijeka duguju vi{e od Re kao je ovo “Gla su “DTD [wegotina”. Protiv
GODI[WE SE pove}awe proizvodwe - re- vawu u zna~ajnom broju op-
dva miliona maraka, {to im Srpske“ predsjednik Udru- proizvede {tina dovodi do toga da je
te mqekare je i na sudu po- kao je Usorac.
stvara ogromne finansijske `ewa poqo pri vre dnih 120.000.000 mladih u RS sve mawe, da
krenut spor. Sud jo{ ni{ta Prema wegovim rije~i-
probleme, Srpska je pro{le proi zvo |a ~a i sto ~a ra RS litara mlijeka se mladi iseqavaju i da je
nije rije{io, a mi }emo ape- ma, radi se i na unapre|ewu
natalitet u opadawu, poru-
kvaliteta mlijeka.
~ili su ju~e predstavnici
Vojislav Jovi} On je kazao da se proi- - ^etvrta klasa mlijeka
Omladinskog savjeta RS.
zvodwom mlijeka u Srpskoj ukinuta je ove godine, a tre-
Predsjednik ove krovne
Vlasnik i direktor mqekare “DTD [wegoti- On je dodao da je ova mqekara pro{le godi- bavi izme|u 10.000 i 11.000 }a klasa ukinu}e se 2012. go-
organizacije mladih u RS
na“ Vojislav Jovi} ka`e da su tvrdwe o ve- ne za 100 odsto pove}ala izvoz mlijeka. doma}instava te da se na go- dine. Mlijeko mora da bude
Bojan Grebenar rekao je da
likom dugu neistinite. - Za to nismo dobili ni marku podsticaja. di{wem ni vou proi zve de ap so lu tno zdra vo da bi
upravo zbog takvog stawa
oko 120.000.000 litara mli- proi zvo |a ~i ima li {to
- Dugujemo 400.000 maraka, od ~ega je jedan Mi mlijeko pla}amo po cijenama propisa- ne ~ude projekcije iz stra-
dio iz 2008. i 2009. godine, a ve}ina duga nim pravilnikom, te za litar pla}amo od 45 jeka. boqe proizvode, ali i da bi tegije reforme penzijskog
je stara oko dva mjeseca i mi ga redovno is- do 55 feninga. Niko ne pomiwe mqekare ko- - Koli~ina mlijeka koja stanovnici koristili {to sistema RS da }e 2057. go-
pla}ujemo. ^ak i avansno ispla}ujemo 70 od- je ne pla}aju po pravilniku i time kr{e za- se proizvede nije dovoqna boqe i zdra vi je mli je ko - dine mladih u RS biti du-
sto sto~ara - istakao je Jovi}. kon - naglasio je Jovi}. za do ma }e po tre be jer i istakao je Usorac. N. L. plo mawe, javila je Srna.
8 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Paketi za siroma{ne katoli~ke porodice


SREBRENICA - Udru`ewe gra|ana “Klisa“ iz Srebrenice maraka, koje je ovo udru`ewe kao jednokratnu pomo} do-

Panorama ju~e je uru~ilo humanitarnu pomo} za 65 materijalno naju-


gro`enijih ~lanova ovog udru`ewa iz Bratunca i Srebre-
nice.
bilo od Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS,
kupqena hrana. Dodala je da }e, pored ugro`enih porodi-
ca iz Srebrenice i Bratunca, dio ove pomo}i biti uru~en
Predsjednik Vjekoslava Perkovi} rekla je da je za hiqadu porodicama u Zvorniku. K. ].

Veterinarska stanica u Bijeqini Trebiwski izvi|a~i praznike provode u prirodi

FOTO: R. MIJANOVI]
Otkriveno sedam
slu~ajeva trihinele
BIJEQINA - Od oko 700 pregledanih uzoraka sviwskog
mesa za dva dana otkriveno je sedam slu~ajeva ili jedan
odsto zara`enih trihinelom, rekao je ju~e direktor bi-
jeqinske Veterinarske stanice Milo{ Mayarac.
- Prvi pozitivan uzorak otkriven je 5. januara u Jawi, kod
praseta od 15 kilograma. Potom, 6. januara, zabiqe`ili smo
jo{ pet slu~ajeva zara`enih trihinelom, te jo{ jedan kod
divqe sviwe - naveo je Mayarac i dodao da je ove godine bi-
lo mawe pregleda.
On je apelovao da stanovnici, s obzirom na to da vrijeme
slava i praznika i daqe traje, obavezno donose uzorke na
analizu, javila je Srna.

Derventski lovci
Ulovili tridesetak
divqih sviwa
DERVENTA - Sezona lova ganizovani u grupu ~iji je
na divqe sviwe na podru~ju vo|a Boro Stani}. ^lanovi Odreda
koje je pod kontrolom der-
ventskog Lova~kog dru{tva
“Mo ta ji ca“ za vr{a va se u
su bo tu. Kvo ta ut vr|e na na
po~etku sezone od 39 divqih
- Odstrijelili smo petna-
es tak sviwa, a od to ga je
{est kapitalnih primjeraka
- ka`e Slobodan Radovano-
vi}, jedan od lovaca.
Planinarewe izvi|a~a Trebiwe

sviwa, ~iji odstrel je bio


do zvoqen, iako zva ni ~nih
podataka nema, ve} je skoro
u potpunosti ispuwena.
Grupa lovaca okupqena oko
Zikreta Gra~anli}a ve} neko-
liko puta je “gostovala“ u lovi-
{tima u okolini Zenice.
umjesto "Fejsbuka"
Pravimo ogwi{ta, u~imo vezivawe raznih ~vorova... Osim u~ewa ima dosta igre,
Go to vo po lo vi nu kvo te Plijen je bio vrlo bogat, a ne- sporta i drugih zabavnih aktivnosti kako bi djeci ovaj boravak, daleko od
ispunili su lovci iz sekci- koliko puta se dogodilo da ulov
je Kalenderovci koji su or- bude dvocifren. ^. V. civilizacije, ostao u lijepom sje}awu, rekao Ratkovi}
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] tome doda u~ionica u kojoj On je dodao da su wihovi
krozrs@glassrpske.com Zimovawe
djeca u~e i prire|uju razne za- komandiri u~inili sve kako
TRE BIWE - Zim sko bavne sadr`aje, i nezaobila- bi im ovaj boravak bio {to - Ovo je u principu re-
izle ti {te na Zu ba ~kim znu kuhiwu koja je odli~no prijatniji. dovno “zimovawe“ u
ublima, dvadesetak kilome- opremqena i u ~i jem ra du - Iako smo daleko od gra- Izvi|a~kom odredu, koje
tara udaqenim od Trebiwa, u~estvuju svi bez obzira na da ni{ta nam ne nedostaje jer svake godine organizuje-
ovih dana odaje pomalo ne- uzrast. Jedanaestogodi{wi ima mo mno go ra zno vrsnih mo u toku zimskog raspus-
obi~nu sliku. Ili ja Pa vli ~e vi} ko ji je aktivnosti koje u~ine da dan ta. Po{to nas je vrijeme
Dvadesetak trebiwskih ~lan izvi|a~a od 2006. godine proleti za~as. Svima nam je poslu`ilo, maksimalno
{kolaraca u~lawenih u tre- ka `e da se u pri ro di svi prelijepo ovdje i ove dane du- {to mo`emo koristimo
biwski odred izvi|a~a opre- odli~no provode. go }u pamtiti - ka`e Pavli- tu priliku i nastojimo da
di je li li su se da ~evi}. {to vi{e vremena pro-
novogodi{we praznike pro- IZVI\A^I Starje{ina Odreda izvi- vedemo u prirodi - re-
vede na planini, u prirodi, zajedno pripremaju |a~a Trebiwe Neboj{a Ratko- kao je Ratkovi}.
na svje`em vazduhu, a ne kao obroke vi} isti~e da }e djeci ovaj
Odstrijeqeni kapitalni primjerci FOTO: ^. VUJI^I] ve}ina wihovih vr{waka, na boravak daleko od civiliza- ci vrijeme provedeno ovdje
Novogradska brigada Vojske RS ulici ili za kompjuterom. - Kroz radionice u~imo cije ostati u lijepom sje}awu. bilo {to zabavnije - ka`e
Miris borove {ume, na- puno novih stvari koje u gradu - Pravimo ogwi{ta, pa- Ratkovi}.
Parastos za 59 boraca govje{taj swe`nih pahuqa i
pasuq koji se kr~kao u izvi|a-
sigurno ne bismo saznali.
Hrana je odli~na i nikome od
limo vatre, u~imo djecu vezi-
vawe ra znih ~vo ro va...
I zaista prizor na Zuba-
~kim ubli ma je ne sva ki -
NOVI GRAD - U hramu Svetih apostola Petra i Pavla u ~kom kazanu, uvjerio nas je da nas ne pada te{ko da poslije Na ra vno, osim u~ewa ima da{wi, ali svakako pou~an
Novom Gradu ju~e ujutru je slu`en parastos za 59 boraca se djeca lijepo provode. obroka poma`e u kuhiwi oko dosta i igre, sporta, drugih primjer za mla|e generacije
Novogradske brigade Vojske RS poginulih na rati{tu Suva Sve je organizovano na prawa posu|a ili obezbje|i- zabavnih aktivnosti poput da ima zabave i osim “Fej-
me|a 11. januara 1993. godine u napadu muslimanskih snaga zavidnom nivou uz veoma kva- vawa drva za ogrev - ka `e raznih kvizova, ima}emo mas- sbuka“ i kompjuterskih igri-
takozvane Armije BiH iz Cazinske krajine. Sve{tenik Ne- litetan smje{taj, a kada se Ilija. kenbal, karaoke... kako bi dje- ca.
mawa Vidi} rekao je da je 11. januar jedan od crnih datuma u
srpskoj istoriji, ali i da nikada ne smije biti prepu{ten
zaboravu, javila je Srna. Gradska toplana u Bijeqini pove}ala cijene usluga
Pomen je slu`en i na mjesnom grobqu u Poqavnicama gdje
je sahraweno pet boraca poginulih 11. januara 1993. godine. Grijawe skupqe za 15 odsto
BI JEQINA - Sta no - sto za po slo vni pros tor, }awe ci je ne gri jawa jes te rekao je Vi}anovi}.
Projekat op{tine Rogatica
vni ci Bi jeqine de cem bar - pot vrdio je Srni vr{i lac poskupqewe ugqa za 15 do 20 On je dodao da je u toku
Novi most na ske ra ~u ne za gri jawe
pla}a}e po novim cijenama
du `nos ti di re kto ra Grad -
ske toplane Milenko Vi}a-
odsto - rekli su u Toplani. investicija za novi kotao za
ko ji se o~e ku je da }e bi ti
rijeci Rakitnici koje su za 15 odsto ve}e za
stam be ni pros tor i de set
novi}.
Ci je ne grijawa u Bi je-
STANOVNICI spreman za sqede}u sezonu
grijawa, a sa novim kapaci-
RO GA TI CA - Na ~el nik raka.
duguju 364.000
od- qini ni su bi le mi jewane maraka Toplani tetom mo}i }e se raditi na
op{tine Rogatica Radomir - Rije~ je o gradwi beton- oko ~etiri godine, a nove pro {i ri vawu mre `e i
Jovi~i} i direktor Jedini- skog mosta na ulazu u pri- iznose 2,35 maraka bez Sta no vni ci Bi jeqine prikqu~ivawu novih kori-
ce za ko or di na ci ju poqo - gradsko naseqe Pqe{evica PDV-a po kva dra - ovom pre du ze }u du gu ju snika.
pri vre dnih pro je ka ta u ko me `i vi vi {e od 350 tnom metru za stam- 364.000 maraka, dok Gradska - Istovremeno }emo i}i
Ministarstva poqoprivre- stanovnika. Oni su u svoje Prostor be ni pros tor i toplana “Elektrodistribu- na po boq{awe kva li te ta
de, {umarstva i vodoprivre- naseqe dolazili preko us- 5,03 ma ra ka bez ciji“ za utro{enu elektri- isporu~ene toplotne ener-
de RS Ra den ko Jef ti}, kog sta rog drve nog mos ta Gradska toplana Bijeqina tre- PDV-a po kva - ~nu energiju duguje 104.400 gi je kod pos to je }ih ko ri -
potpisali su sporazum o iz- preko kojeg je prelazak pred- nutno zagrijava 9.400 kvadra- dra tnom me tru maraka. sni ka i po boq{awa
gradwa mosta na rijeci Ra- stavqao pravu opasnost - ka- tnih metara poslovnog za po slo vni - Potra`ivawa Gradske naplate kod korisnika koji
ki tni ca na pu tu `e jedan od mje{tana ovog prostora i 68.400 stambenog prostor. toplane iznose 80.000 mara- neredovno ispuwavaju svoje
Rogatica-Pqe{evica, a vri- na seqa na do mak Ro ga ti ce prostora. - Osno vni ka od pravnih lica i 284.000 oba ve ze - is ta kao je Vi }a -
jednost radova je 268.500 ma- Milenko Jankovi}. S. M. ra zlog za po ve - maraka od fizi~kih lica - novi}.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 9

Obu}a i odje}a za poplavqeno stanovni{tvo


PALE - Osiguravaju}e dru{tvo “Jahorina” dopremilo je ju~e jale dru{tva “Jahorina“ u Palama Du{an Bogdanovi} rekao je
Crvenom krstu RS u Palama donaciju vrijednu 13.000 maraka u Srni da je ova donacija samo dio pomo}i koju je “Jahorina osi-
odje}i i obu}i namijewenu stanovni{tvu ugro`enom poplavama gurawe” ve} dalo za poplavqena podru~ja, a koja iznosi vi{e
koje su pogodile Srpsku krajem pro{le godine. Direktor fili- od 30.000 maraka, {to u novcu, {to u drugim vidovima pomo}i.

FOTO: R. TASI]
Kako su se nekad primjewivale disciplinske mjere prema |acima u Dobrunu Vijesti
Semberija
Donirani
kukuruz i
sijeno
BIJEQINA - Poqopri-
vrednici u Semberiji koji su
pretrpjeli {tetu od poplava
dobili su od 9. do 24. decembra
pomo} od 47.000 kilograma ku-
kuruza i oko 5.042 bale sijena,
podaci su Odjeqewa za poqo-
privredu i privredu op{tine
Bijeqina. [ef op{tinskog
Odsjeka za poqoprivredu Mi-
lan Savi} rekao je da je mjesna
zajednica Dvorovi dobila
15.000 kilograma kukuruza,
Popovi 32.000 kilograma, a
De{avalo se ~esto da u~iteqica zaboravi na svog “ka`wenika” pa poplavqeno naseqe Gojsovac
10.000, javila je Srna.
nesre}nik sate provede sam u u~ionici. Meni se to jednom dogodilo pa
sam otvorila prozor, isko~ila i tako “pobjegla iz zatvora”. Imala sam ^elinac
tada osam godina, ka`e Mikavica Napu{tena {kola u Veletovu Dugovi hlade
PI[E: RADOJE TASI]
krozrs@glassrpske.com
Nastava se, u kamenoj gra|e- la i biblioteku i |a~ku ku- odu ku}i, ostavi da sjedi jo{ se prisje}a da su postojale i radijatore
vini sa dvije velike u~ioni- hiwu, i{li su u~enici iz sela sat i vi{e na svom mjestu. druge mjere ka`wavawa “sla-
^ELINAC - Ako korisnici
VI[EGRAD - Te 1961. go- ce, odvi ja la u dva Sto ca, Bi je le, ^en gi }a, - De {a va lo se ~es to da bih |aka”, onih koji nisu, dok
usluga “Gradskog grijawa“ u
dine podru~no odjeqewe osno- kombinovana odjeqewa sas- Crn~i}a i Tetrebice. Neki su u~iteqica zaboravi na svog su ~uvali goveda ili ovce, na-
^elincu sqede}ih dana inten-
vne {ko le iz Do bru na kod tavqena od prvog i tre}eg i pje{a~ili i po pet-{est kilo- “ka`wenika” pa nesre}nik sa- u~ili zadatu lekciju.
zivnije ne po~nu otplatu nago-
Vi{egrada u selu Veletovu drugog i ~etvrtog razreda. me ta ra da bi “sti za li do te provede sam u u~ionici. - U~iteqi bi u to vrijeme
milanih dugovawa, koja su
imalo je pedesetak u~enika. U {kolu, koja je tada ima- znawa”, kako su im govorili Meni se to jednom dogodilo pa u~enika koji je ne{to skrivio
dostigla 280.000 maraka, bi}e
stariji. sam otvorila prozor, isko~ila natjerali da sa ~asa ode u {u-
doveden u pitawe rad gradske
Upam}eno je da siroma{ak i tako “pobjegla iz zatvora”. mu, odsije~e drenov prut, oguli
toplane u nastavku sezone gri-
An|elko Tasi} iz Bijele nije Imala sam tada osam godina - sa wega ko ru i do ne se u~i -
jawa. Direktor ovog preduze}a
htio da da u {kolu k}erku Ra- ka`e Slava. teqici. Onda bi “ka`wenik”
Sveto Joki} rekao je ju~e da su
du, pa je zato, da ne bi pla}ao ispru`io dlanove obje ruke, a
dugovawa korisnika usluga
globu, morao odle`ati i u za- U^ITEQI u~iteq je prutom mlatio po
dostigla iznos kojim se mo`e
tvoru. prutom {ibali wima dok su u~eniku vrcale su-
obezbijediti ugaq za jednu se-
Slava Mikavica iz Bije- |ake po dlanovima ze iz o~i ju - pri ~a Vi do je,
zonu, {to je davno dovelo pre-
log Brda se rado i danas sje}a uvla~e}i ruke u yepove panta-
duze}e u nelikvidnost. B. M.
{kolskih dana provedenih u lona kao da ga sad neko nagoni
ovoj {koli izgra|enoj na naj- Ovaj |a~ki ispad se nije da ih pru`i za {ibawe.
boqem mjestu u Veletovu. zavr{io samo na tome jer je [kola u Veletovu zaman- Sokolac
- Na{a u~iteqica Ru`a
Serdar, kao i drugi u~iteqi u
zbog wene ne dis ci pli ne u
{kolu pozvan otac Miladin,
daqena je devedesetih godina
pro{log vijeka jer nije bilo
[kola
{kolama, primjewivali su, koji je obe}ao da }e u~initi vi{e u~enika. Na |a~ke uspo- skijawa
{to bi se danas reklo, posebne sve da se ovakav slu~aj vi{e ne mene u woj podsje}aju jo{ drve- za mlade
vaspitno-obrazovne mjere pre- ponovi. ne skamije i iskrzana {kolska
ma u~enicima koji nisu u~ili Starina Vidoje Stanoj~i} tabla. SOKOLAC - Za 30 mladih
ili su bili nemirni. U~eni- iz Sokoca i Ariqa na Jaho-
cima je najdrasti~nija bila ta rini }e biti organizovana
koja se zvala “ostajawe u zatvo- ~etvorodnevna {kola ski-
ru” - pri~a Mikavica.
Fiskultura kao kazna jawa, u okviru projekta pre-
Ostati u zatvoru zna~ilo kograni~ne saradwe BiH i
Poslije Ru`e Serdar u {kolu u Veletovu do{ao je u~i- Srbije pod nazivom “Inves-
je da u~iteqica u~enika koji teq Aziz Tabakovi}. On je ubla`io disciplinske mjere ticija u budu}nost“. Sekre-
nije napisao doma}u zada}u
prema u~enicima, a neposlu{ni su za kaznu morali da tar Op {tin skog odbo ra
ili je na~inio neki nesta-
iza|u ispred klupa i “rade fiskulturu” tako {to bi ra- Crve nog krsta iz So ko ca
{luk u u~ionici ili za vrije-
{irenih ruku pravili toliko ~u~weva koliko je u~iteq Mi le na Ma ri} re kla je
me {kolskog odmora ka zni
zahtijevao. Srni da }e biti organizova-
tako {to ga, kad ostali |aci
na i {kola plivawa u tra-
Vidoje Stanoj~i} u u~ionici stare {kole jawu od sedam dana u Ariqu
za 30 mladih iz ova dva grada.
Boqi uslovi za u~enike Gimnazije i sredwe stru~ne {kole u Zvorniku
Po~iwe gradwa nove fiskulturne sale Socijalne kategorije
Za struju po
ZVOR NIK - Di re ktor Ona je dodala da {kola potrebe jer je izuzetno mala, spitawa, naro~ito zimi. Ona je do da la da je u
Gimnazije i sredwe stru~ne broji vi{e od hiqadu u~eni- zbog ~e ga pro fe so ri ima ju pro{loj godini u dvije u~i- 80 maraka
{ko le “Pe tar Ko ~i}“ ka i da postoje}a sala ne mo- ogro man pro blem sa izvo - VLADA RS oni ce pro mi jewen na mje - BR^KO - Vlada distrikta
Biqana Pisi} saop{tila je `e da za do voqi wiho ve |ewem nastave fizi~kog va- finansira gradwu {taj, dok }e u toku zimskog Br~ko }e za socijalno naju-
da je po tpi san ugo vor sa raspusta, uz pomo} lo kalne gro`enije kategorije stano-
FOTO: S. SAVI]

sale sa 300.000 KM
izvo |a ~em ra do va na iz - za je dni ce, bi ti obnovqeni vni{tva subvencionisati
gradwi fis kul tur ne sa le, sa ni tar ni ~vo ro vi za pro - potro{wu elektri~ne ener-
pre du ze }em “Pro gres“ iz - Iz gradwom no ve fis - fesore i renovirana zbor- gije u 2010. godini sa po 80
Bratunca. kulturne sale taj problem }e- nica. ma ra ka, pot vrdi la je ju ~e
- Izgradwa sale ko{ta}e mo ri je {i ti du go ro ~no, a - Novac koji je upla}en Srni {ef Pododjeqewa za
oko 300.000 maraka, a finan- ta ko |e, s ob zi rom na to da na ime {kolarine, u visini so ci jal nu za {ti tu Vla de
si ra }e je Vla da Re pu bli ke ima mo pro blem sa mawkom od oko 46.000 maraka, namjen- distrikta Nata{a Stevano-
Srpske. Uskoro }e biti po- prostora u {koli, malu salu ski }e mo ko ris ti ti za po - vi}. Ona je potvrdila da je
lo`en kamen temeqac, a na- }emo pretvoriti u dvije u~i- boq{awe kvaliteta nastave, zbog pove}anog broja kori-
damo se da }e do kraja ovog onice, ~ime }emo poboq{ati a najvjerovatnije }emo opre- sni ka po je di na ~ni iznos
mjeseca po~eti i radovi, {to rad sekcija i vannastavnih miti medicinski i kabinet namijewen za subvencioni-
}e za vi si ti od vre men skih aktivnosti - najavila je Pi- informatike - rekla je Pi- sawe struje ne{to mawi u
prilika - rekla je Pisi}eva. Gimnazija i sredwa stru~na {kola “Petar Ko~i}“ si}eva. si}. S. S. odnosu na prethodne godine.
10 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI OKRU@NI PRIVREDNI SUD BAWALUKA


Broj: 57 0 Ps 000184 06 Ps BROJ: 57 0 Ps 009078 07 Ps
Bawaluka, 4.1.2011. godine DANA: 5.1.2011. godine
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi}, u pravnoj
stvari tu`ioca Javno preduze}e “Putevi Republike Srpske” Bawaluka, Ul. Vase Pelagi}a Okru`ni privredni sud u Bawaluci, sudija Nata{a Bo{kovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari
br. 10, protiv tu`enog “MAKRO-PROM” d.o.o. Bawaluka, Ul. Milana Radmana 63., radi tu`ioca “Farmovita” doo Sarajevo, Ul. Igmanska 5a, Vogo{}a, koga zastupa punomo}nik
duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. glasnik RS” br. 58/03, Sabrihafizovi} Yemal, advokat iz Sarajeva, protiv tu`ene Radanovi} An|elke Vl. Apoteke
85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), iz razloga {to je tu`eni nepoznat na adresi upi- “Vita” Bawaluka, Ul. Prote Nikole Kosti}a broj 20., radi duga , v.s. 6.935,91 KM, donio je
sanoj u sudski registar, objavquje sqede}i: dana 5.1.2011. godine, van ro~i{ta, sqede}u

OGLAS PRESUDU
Dana 09.02.2006. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog “MAKRO-PROM” d.o.o. ZBOG PROPU[TAWA
Bawaluka, radi duga u iznosu od 68.345,00 KM. U tu`bi je naveo da je tu`eni po osnovu
kona~nog odobrewa br. 03-345-876/03 od 28.03.2003. godine, postavio u za{titnom putnom po- Obavezuje se tu`ena Radanovi} An|elka Vl. Apoteke “Vita” Bawaluka, da na ime duga
jasu kojim upravqa tu`ilac 25 komercijalnih tabli i po tom osnovu bio je u obavezi pla- isplati tu`iocu “Farmovita” doo Sarajevo iznos od 6.935,91 KM sa zakonskom zateznom ka-
titi tu`iocu, odnosno pravnom prethodniku tu`ioca Republi~koj direkciji za puteve iznos
od 33.750,00 KM i iznos od 500 KM na ime naknade za izdavawe odobrewa za postavqawe re- matom po~ev od 16.05.2006. godine, pa do isplate, kao i tro{kove postupka u iznosu od 685,00
klamnih tabli; da je za 2003. godinu djelimi~no platio dug u iznosu od 6.000,00 KM a u 2004. KM, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, pod prijetwom izvr{ewa.
godini uplatio iznos od 5.000,00 KM, te da je zakqu~no sa 31.12.2004. godine ostao du`an Obrazlo`ewe
23.250,00 KM; da je u 2004. i 2005. godini nastavio koristiti navedene reklamne panoe; da
je u 2005. godini imao obavezu platiti tu`iocu iznos od 45.095,00 KM. Sa danom 31.12.2005. Tu`ilac je dana 16.05.2006. god. podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enog radi duga u iznosu
godine tu`eni je ostao u dugu ukupno 68.345,00 KM, te je predlo`io sudu da usvoji tu`beni od 6.935,91 KM. U tu`bi je naveo da je tu`enoj u periodu od 09.06.2005. godine do 23.06.2005.
zahtjev u cijelosti, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09.02.2006. godine pa do isplate. godine isporu~io robu-lijekove u vrijednosti od 6.935,91 KM, te da je uredno ispostavqao
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana, fakture za isporu~enu robu.
od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se
isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Kako tu`ena nije izvr{ila svoju obavezu pla}awa predlo`io je da sud, nakon provedenog
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a RS tu`eni je du`an najkasnije u postupka, donese presudu kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti ili da postupi u
roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. skladu sa ~l. 182. ZPP-a, odnosno donese presudu zbog propu{tawa.
Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wi- Obzirom da tu`ena nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a istu je pri-
hovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i mila dana 22.10.2010. god., sud je na osnovu prilo`enih dokaza utvrdio da je tu`beni zahtjev
potpis podnositeqa (~l. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e pro- osnovan i u skladu sa ~l. 182 st. 1 ZPP-a odlu~io kao u izreci presude.
cesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~l. 386 st. 1 ZPP-a kao u skladu sa a
(~l. 71. stav 1. ZPP-a RS). isti se sastoje od tro{kova takse na presudu u iznosu od 100,00 KM, te tro{kova objave
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih oglasa i presude u dnevnim novinama po 292,50 KM h 2 = 585,00 KM, {to ukupno iznosi
se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze ko- 685,00 KM
jima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a RS).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti pro- Na osnovu svega izlo`enog, odlu~eno je kao u izreci presude.
tivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a RS).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe pre-
sude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e doni-
jeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni
zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a RS).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i pro-
tivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u
pre|a{we stawe u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao
propu{tawe, odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od
dana propu{tawa.

VRHOVNI SUD REPUBLIKA SRPSKA


REPUBLIKE SRPSKE
Broj: 118-0-SuI-10-000 412 OSNOVNA [KOLA “SVETI SAVA“ BROD
Bawaluka, 10.1.2011. godine Vuka Karayi}a bb, Brod, tel-faks 053/ 612 249, tel. 053/ 610 173, 053/610-194, e-mail: os104@teol.net
Na osnovu ~lana 30 Zakona o sudovima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik RS“, broj 111/04, 109/05, Broj: 012/11
37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09), i ~lana 17 Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematiza-
ciji radnih mjesta u Vrhovnom sudu Republike Srpske, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske Datum: 11.1.2011.
ogla{ava
Na osnovu ~lana 126. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Re-
PONI[TEWE OGLASA publike Srpske“ br.74/08), ~lana 18. Pravilnika o izvo|ewu izleta, ekskurzija i {kole u
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme referenta za unos (SUFI) podataka prirodi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 67/09), objavquje se
Poni{tava se oglas za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme referenta za unos (SUFI) poda-
taka, objavqen u dnevnom listu “Glas Srpske“ 15.11.2010. godine.
OBAVJE[TEWE O USLUGAMA
Obrazlo`ewe
Dopisom Ministarstva pravde Republike Srpske broj: 080.020/052-2699/10 od 6.12.2010. godine, ovom UGOVORNI ORGAN
sudu je nalo`eno da se odmah obustave svi zapo~eti prijemi u radni odnos stru~nih saradnika, admini- Osnovna {kola Sveti Sava Brod
strativnog osobqa i pripravnika. Izuzetno u radni odnos se mogu primiti administrativni radnici, Vuka Karayi}a bb
na odre|eno vrijeme, odnosno u slu~aju privremeno odsutnog radnika. 74 450 Brod
Iz tih razloga poni{tava se oglas za prijem referenta za unos Identifikacijski broj 4400133930003
(SUFI) podataka. Telefon 053/610-173
Faks 053/612-249
Elektronska po{ta (e-mail) os104@teol.net
PREDMET UGOVORA

1. Ekskurzija u~enika osmog razreda: Brod – Sarajevo – Trebiwe – Budva - Brod, na bazi
pet punih pansiona sa sqede}im sadr`ajima: prevoz na pomenutoj relaciji, posjeta
crkvi Gra~anica, jedan pansion u Trebiwu, ~etiri pansiona u Budvi sa izletima u
U skladu sa ~lanom 4. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Sl. glasnik RS“ br.65/08) Kotor, Herceg Novi i Igalo, te posjeta muzejima na Cetiwu (manastirski kompleks i
“AQUARIS“ DOO, Bulevar Arsenija ^arnojevi}a 102, 11070 Beograd, Srbija, MB: 20293624 koju dvor kraqa Nikole), Vrijeme realizacije je maj/jun 2011. godine.
zastupa Vesna Radovanovi} (u daqem tekstu: sticalac) objavquje 2. Jednodnevni izleti na sqede}im destinacijama: za u~enike prvog do tre}eg razreda
Doboj – Gradina - Preslica (vrijeme realizacije IV-VI 2011), za u~enike ~etvrtog raz-
OBAVJE[TEWE reda Kozara (vrijeme realizacije IV-VI 2011.), za u~enike petog razreda Bijeqina, etno
selo Stani{i}, bawa Dvorovi (vrijeme realizacije IV-VI 2011.), za u~enike {estog do
O STICAWU AKCIJA devetog razreda Petrovo - Ozrenski kros (vrijeme realizacije april 2011).
“Guber“ AD Srebrenica, Crni Guber bb, 75430 Srebrenica, na osnovu kojih nastaje obaveza ob-
javqivawa ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa na kojima nije zasnovan teret. USLOVI ZA U^E[]E
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Datum sticawa akcija je 10.1.2011. godine. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Mo`e se dobiti, bez naknade do krajweg roka za podno{ewe ponuda.
“AQUARIS“ DOO, Bulevar Arsenija ^arnojevi}a 102, 11070 Beograd, Srbija, MB: 20293624 na ROK ZA PRIJEM PONUDA
dan ovog obavje{tewa je vlasnik 2.765.301 akcija emitenta “Guber“ AD Srebrenica lokalne oz- 28.1.2011. godine do 11 ~asova
nake GUBE-R-A, koje su obi~ne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa
2.765.301 glasova u akcionarskoj skup{tini emitenta ili 72,5876% od ukupnog broja glasova. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
28.1.2011. godine u 12 ~asova u Osnovnoj {koli Sveti Sava Brod
Akcionarski kapital emitenta iznosi 3.809.607 KM, podijeqen je na 3.809.607 akcija nominalne DODATNE INFORMACIJE
vrijednosti 1 KM. Ponuda treba da sadr`i dokumente predvi|ene tenderskom dokumentacijom. Ponude koje ne
budu sadr`avale sve tra`ene elemente ne}e se razmatrati. Ponude sa prate}om dokumenta-
“AQUARIS“ DOO u postupku preuzimawa djeluje samostalno. cijom dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom:
1. Ekskurzija u~enika osmog razreda za {kolsku 2010/11. g.
Izjavqujemo ovim putem da }emo ponudu za preuzimawe objaviti u roku, pod uslovima i na na~in
koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava. 2. Jednodnevni izleti u~enika za {kolsku 2010/11 g.
“AQUARIS“ DOO Direktor
zastupan po “Zepter Broker“ a.d. Bawaluka Zora Gluvak
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 11

Vijesti
Izgra|ene prve prilazne rampe za invalide u op{tini Berkovi}i
Poqoprivreda

Sve javne ustanove Za podsticaje


pet miliona
maraka
dostupne invalidima BR^KO - Za podsticaje u
poqoprivredi na podru~ju
Br~kog Prijedlogom buyeta
za 2011. godinu planirano je
pet miliona maraka, koliko
Prilazi Domu zdravqa, op{tini, i u pro{loj godini, izjavio
{koli, po{ti, policijskoj stanici i je ju ~e {ef Odjeqewa za
banci sada su prilago|eni osobama poqoprivredu u Vladi dis-
trikta Peja Mende{, javila
sa invaliditetom, kojih na podru~ju je Srna. On je rekao da osno-
Berkovi}a ima vi{e od dvije stotine vni obim poqo pri vre dne
proi zvodwe pre va zi la zi
predvi|ena sredstva, pa ako u
kona~nom buyetu ne do|e do
pove}awa novca, mora}e biti
smaweni i po je di na ~ni
iznosi koji su do sada izdva-
jani za pojedine kulture.

SPC Sokolac
Donatorski
broj za
gradwu krsta
SOKOLAC - Stanovnici
pozivom na telefonski broj
1413 mogu donirati jednu
marku za gradwu \ur|evdan-
skog krsta na Romaniji kod
Izgradwa rampe u Domu zdravqa Dragan Samarxi} FOTO: Z. [UKI] Sokoca, izjavio je Srni
PI[E: ZORAN [UKI] tetom Berkovi}i i “Hendi- 16.000 maraka, a nadamo se banci, prilago|en je osoba- da je pri la znom ram pom
predsjednik Kwi`evnog
krozrs@glassrpske.com da }e ovaj pro je kat bi ti
fonda “Sveti Sava“ iz Pala
kep interne{nela“ u izgra- ma koje koriste ortopedska kod po {te in va li di ma
Nedeqko @ugi}. Za iz-
BER KO VI ]I - Je dan dwi ram pi za li ca sa primjer i ostalim ustanova- pomagala. omo gu }e no ko ri{ }ewe gradwu krsta bi}e potrebno
od osno vnih pro ble ma za posebnim potrebama. ma u Berkovi}ima - rekao je - Projektom smo obuhva- uslu ga Bi roa ra da, bi bli - izdvojiti oko 118.000 maraka.
osobe sa invaliditetom u - U okviru projekta Ra- Samaryi} i dodao da su ram- tili sve va`nije javne us- oteke i mati~nog ureda, jer @ugi} je rekao da za sada
Ber ko vi }i ma ko na ~no je zvoj se os kog tu ri zma, ko ji pe izgra|ene po svim norma- ta no ve u Ber ko vi }i ma, a se sve ustanove nalaze u is- nije odre|ena lokacija za
ri je {en iz gradwom {est smo kandidovali kod “Hen- ma ko je su pre dvi |e ne za po se bno nam je dra go {to toj zgradi. izgradwu krsta, ali postoji
prilaznih rampi u sve va- dikep interne{nela“ i koji invalidne osobe. smo ri je {i li pris tu pnu Ovaj pro je kat ima za jedno idejno rje{ewe prema
`ni je us ta no ve u ovoj op - je podijeqen na ~etiri dije- rampu u Domu zdravqa “Dr ciq da se olak{a `ivot ne kojem bi krst bio visok 18
{tini. la, izra di li smo i {est
POBOQ[AN Mi len ko Mu ra to vi}“. samo osobama sa invalidi-
`ivot invalida i {irok devet metara.
Hla dni zim ski da ni i prilaznih rampi za osobe sa Pri laz ovoj zdrav stve noj tetom, nego i drugim qudima
vjetrovi sjeverci nisu ome- posebnim potrebama. Udru- us ta no vi do sa da je bio koji trajno ili povremeno
li spretne ruke berkovi}kog `ewe osoba sa invalidite- Pri laz odre |e nim ja - ote `an i bo le sni ci ma i ima ju pro ble ma u kre tawu, Srbac
“Hercegovina investa“ da u tom bro ji vi {e od 200 vnim in sti tu ci ja ma, Do mu radnicima, i kona~no smo kao {to su bolesne i stari- Fudbaleri
ro ku za vr{e sve pri la zne ~lanova i ovaj projekat je od
rampe. velikog zna~aja za wih - re-
zdravqa, op {ti ni, {ko li,
po{ti, policijskoj stanici,
rije{ili taj problem - is-
takao je Samaryi} i dodao
je osobe, trudnice, djeca i
drugi.
poklonili
Iako op{tina nije na- kao je pred sje dnik Udru - 700 maraka
dle`na za postavqawe ram- `ewa oso ba sa SRBAC - Ekipa “Vrti}“,
pi na javnim institucijama, invaliditetom Dragan Sa- ko ju ~i ne mla |i igra ~i
rado se odazvala da pomogne maryi} i dodao da su rije- srba~kog fudbalskog drugo-
projektu Udru`ewa osoba sa {eni prilazi u sve va`nije liga{a “Sloga“, poklonila
invalidi- ustanove u op{tini. je 700 ma ra ka srba ~kom
U udru`ewu se nadaju da Udru`ewu roditeqa i djece
}e realizacija ovog pro- sa po se bnim po tre ba ma
je kta bi ti pri mjer i “Izvor“. Ova ekipa osvoji-
Besplatni podsticaj i ostalim la je pehar za drugo mjesto i
us ta no va ma da nov~anu nagradu od 800 ma-
pregledi uklone barijere i ra ka na Dru gom zim skom
Udru`ewe osoba sa invaliditetom ola k{a ju pris - turniru u malom fudbalu
nedavno je organizovalo i bespla- tup invalidnim “Srbac 2010“. Predsjednik
tan pregled kod dva doktora speci- osobama. Udru`ewa “Izvor“ Dragi-
- “Hendikep {a Laji} rekao je da }e no-
jalista koji su do{li iz Trebiwa i
in ter ne {nel“ vac biti upotrijebqen za
pregledali 48 ~lanova ovog udru-
za izgradwu ram- nabavku didakti~kog i dru-
`ewa.
pi iz dvo jio je gog materijala.
Rampa pred zgradom op{tine
Kotor Varo{
Problemi stanovnika dva susjedna grada iz Srpske i Crne Gore
Za obnovu
Trebiwe - Herceg Novi bez autobuske linije ku}a 700.000
maraka
TRE BIWE - Ve} dvi je nije dalo Ministarstvo ko- ~elniku Trebiwa Dobrosla- zvo li la auto bus ku li ni ju sporta i komunikacija BiH KOTOR VARO[ - Ugovo-
godine izme|u dva susjedna mu ni ka ci ja i tran spor ta vu ]uku u kome ga je obavi- izme|u Herceg Novog i Tre- za otva rawe me |u na ro dne ri o obnovi 31 bo{wa~ke i
gra da, Tre biwa i Her ceg BiH. jes tio da je Crna Go ra, biwa. li ni je upu ti li na ~el nik devet hrvatskih ku}a potpi-
No vog, ne ma re do vne auto - Na~elnik op{tine Her- prema Sporazumu za drumski op{tine Trebiwe i “Ubla sani su u Kotor Varo{u, a
buske linije, iako je ova pu- ceg No vi De jan Man di} saobra}aj za prevoz putnika MINISTARSTVO turs“, ko ji bi za je dno sa vri je dnost pro je kta je
tna ko mu ni ka ci ja pre ko qetos je upu tio pi smo na - i tereta od 2008. godine, do- komunikacija “Blu lajnom“ iz Herceg No- 700.000 ma ra ka. No vac za
grani~nog prelaza Sitnica ne odobrava liniju vog trebalo da voze na ovoj obnovu ku}a i infrastru-
mo der ni zo va na i naj kra }a liniji. ktu ru obe zbi je di }e EU,
do Crnogorskog primorja. Redovi vo`we U pismu je Mandi} zamo- Ministarstvo je odbilo Ministarstvo za izbjegla i
Za uspostavqawe redovne lio na ~el ni ka op {ti ne zahtjev, uz obrazlo`ewe da je raseqena lica RS, Minis-
autobuske linije spremni su Gruba~ ka`e da se svake godine do kraja oktobra uskla|u- Trebiwe da poku{a ubrzati ri je~ o no vim re do vi ma tarstvo za qudska prava i
prevoznici iz oba grada, ru- ju redovi vo`we me|unarodnih linija za sqede}u godinu, uspostavqawe ove linije. vo`we koje }e “Ubla turs“ izbjeglice BiH i lokalna
kovodstva op{tina su sagla- ali da “Ubla turs“ nije dobio informaciju da li je bilo Di re ktor tre biwskog mo }i da kan di du je tek kad zajednica. Planirano je da
sna, re sor no crno gor sko uskla|ivawa, pa je tako, za sada, stopirana autobuska “Ubla tursa“ Milan Gruba~ bu du us kla |i va ni re do vi projekat bude zavr{en do
mi nis tar stvo da lo je odo - linija Trebiwe - Herceg Novi. potvrdio je Srni da su zah- vo`we me|unarodnih auto- avgusta ove godine. D. K.
brewe, ali saglasnost jo{ tjev Mi nis tar stvu tran - buskih linija.
12 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Toma` Berlo~nik novi direktor slovena~kog “Petrola“


QUBQANA - Toma` Berlo~nik novi je direktor najve}e ve “Petrola“, nakon {to su slovena~ki mediji objavili in-

Biznis slovena~ke naftne industrije “Petrol“, a na toj funkciji


zamijenio je Aleksandera Svetel{eka, javile su ju~e agen-
cije.
Svetel{ek je podnio ostavku na mjesto predsjednika Upra-
formacije da je on upleten u sumwive poslove sa bankro-
tiranom kompanijom SCT.
Novi direktor “Petrola“ do sada je bio predsjednik Upra-
ve druge najve}e naftne kompanije u zemqi “Istrabenza“.

Roba sni`ena
Trgovci akcijama i rasprodajama ~esto obmawuju kupce

ZVANI^NA KOTACIJA

samo na izlogu
Sredwi Promjena Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14.50 -0.02 3,392.50


SARAJEVO OSIGURAWE DD SARAJEVO 5.91 -0.17 1,182.00

KOTACIJA FONDOVA Proizvod na rasprodaji mora da bude izdvojen, a kupcu se na wegov zahtjev mora
Zvani~ni Promjena
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa Vrijednost objasniti za{to je cijena sni`ena, da li tom proizvodu isti~e rok, ima li gre{ku,
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.42 -1.43 3,837.60 a to prodavci rijetko rade, ka`e Bo{kovi}
ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR 4.70 0.00 5,766.90
ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA 1.35 3.85 432.00
ZIF MI GROUP D.D. SARAJEVO 4.04 -3.81 1,903.48
ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO 3.80 0.00 91.20

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE


Sredwi Promjena Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa

SPARKASSE BANK DD 128.99 -0.01 257.98


BH TELECOM D.D. SARAJEVO 19.61 -1.69 15,631.38
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 4.31 7.84 8,657.60
ENERGOPETROL DD SARAJEVO 11.99 -0.08 2,458.05
FD SARAJEVO DD SARAJEVO 77.17 2.97 38,506.15
POSTBANK BH D.D. SARAJEVO 17.00 -5.56 391.00
SOLANA DD TUZLA 14.00 0.00 1,400.00
[IPAD KOMERC DD SARAJEVO 2.45 -7.55 1,739.50

Srbija
“Energi [tajermark“
preuzeo “Beogas“
Prije sni`ewa trgovci poskupquju robu FOTO: AGENCIJE
PI[E: NIKOLA LUGI] maraka za trgovca, te kazne od trebalo da budu definisane na rasprodaji bude sni`ena u
nikolal@glassrpske.com 500 do 1.000 maraka za odgo- neke stvari koje nedostaju pos- skladu sa najve}im procentom
BEOGRAD - Austrijska kompanija “Energi [tajermark“
preuzela je za 7,4 miliona evra 67 odsto beogradskog predu- BAWALU KA - Iako vorno lice u pravnom licu - to je }em Za ko nu o za {ti ti sni`ewa.
ze}a “Beogas“, koje gasom snabdijeva srpsku prestonicu. trgovci u Republici Srpskoj rekla je Surtov. potro{a~a BiH. - Pro{le godine imali
Iz austrijskog preduze}a saop{teno je da uz ve}inski pa- ovih da na pri vla ~e kup ce Predsjednik Pokreta po- smo problema jer nismo znali
ket “Beogasa“ ide i koncesija za snabdijevawe gasom podru- plakatima o rasprodajama i TRGOVCI tro {a ~a Re pu bli ke Srpske za ovo i bili smo upozoreni -
~ja sa oko 410.000 potro{a~a. cijenama robe ni`im i do 80 iskori{}avaju Dragutin Bo{kovi} smatra da istakla je [aji}eva.
U saop{tewu se navodi da srpska firma ima tr`i{ni odsto, realno sni`ewe ~esto neznawe kupaca trgovci uspje{no koriste ne-
udio od 60 odsto u snabdijevawu Beograda gasom, a da }e je mnogo mawe od istaknutog. znawe i neinformisanost ku-
ulaskom “Energi [tajermarka“ postoje}a gasovodna mre`a Izlozi ve}ine trgovina Pomo}nik ministra trgo- paca. Zakon
odje}om, obu}om i tehni~kim vi ne i tu ri zma Re pu bli ke - Roba na rasprodaji mora
“Beogasa“ u idu}im godinama biti zna~ajno pro{irena.
proizvodima u Republici Srp- Srpske Du{anka Tegeltija ka- da bude izdvojena, a kupcu se Prema Zakonu o za{titi po-
Posqedwih godina “Beogas“ je godi{we prodavao 15 mi-
skoj oblijepqeni su natpisi- `e da je veoma te{ko pratiti na wegov zahtjev mora objasni- tro{a~a BiH cijena proi-
liona kubnih metara gasa za 9.000 doma}instava i pedesetak
ma o sni `ewu i to tal noj na~in na koji trgovac pove}a- ti za{to je cijena sni`ena, da zvoda prije i poslije
industrijskih korisnika.
rasprodaji robe, ali kupci se va ili sni`ava cijene robe. li tom proizvodu isti~e rok, sni`ewa mora biti jasno i
- Dugoro~ni ciq je najmawe 42.000 potro{a~a i gasovodna
~esto neugodno iznenade kada - Nerazumqivo je po kojim ima li gre{ku, a to prodavci vidqivo ozna~ena. Ako je
mre`a du`ine oko 500 kilometara - naveli su iz austrijske mar`ama se to mo`e opravda- rijetko rade. Sa druge strane,
kompanije, prenijele su agencije. shvate da su artikli tek ne- procenat sni`ewa cijena
znatno jeftiniji. ti, ali trgovci obi~no imaju zbog neinformisanosti, po- objavqen u rasponu od, na
Glavni republi~ki tr`i- odgovor i na to - ka`e Tegel- tro {a ~i ni ne tra `e primjer, 50 do 70 odsto, ta-
[pijuna`a “Renoa“ {ni inspektor Borka Surtov tija i dodaje da trgovci ra- obja{wewa od trgovaca - re- da najve}i procenat sni-
ka`e da su u nekoliko slu~aje- zli ~i to tu ma ~e ter mi ne kao je Bo{kovi}.
Kina odbacila va inspektori utvrdili da je “akci ja“, “sni `ewe“ ili Me nayer pro da je u
`ewa, dakle onaj od 70
odsto, treba da se odnosi
trgovac prije sni`ewa povi- “rasprodaja“. bawalu~kom butiku “^arapko“
umije{anost sio cijenu robe. Ona je dodala da je u izra- Tatjana [aji} ka`e da u ovoj
najmawe na jednu petinu
vrijednosti svih proizvoda
PEKING, PARIZ - Kina je gla{avaju}i da je “istraga u - U ovim slu~ajevima izri- di zakon o za{titi potro{a~a radwi paze na to da najmawe
na rasprodaji.
ju~e odbacila bilo kakvu od- toku“ i da je “Reno“ `rtva u cane su kazne od 2.500 do 5.500 Republike Srpske, kojim bi jedna petina svih proizvoda
govornost i umije{anost u ratu ekonomske {pijuna`e.
in dus trij sku {pi ju na `u Iz vladinih izvora pro{le

Spasavawe potrebno i Belgiji


Poslije Lisabona i Brisel na meti nepovjerewa investitora
francuske kompanije “Reno“. se dmi ce objavqeno je da
Por tpa rol ki nes kog Mi - francuske obavje{tajne slu-
nistarstva spoqnih poslova `be istra`uju mogu}u kines-
Hung Lej rekao je da se radi o ku ve zu u oda vawu LONDON - U o~ekivawu - Belgijski kraq Albert ira dos Santos rekao je ju~e da Evropska centralna banka
neosnovanim i neodgovornim informacija u projektu ra- da Portugalija pristane na Drugi naslutio je opasnost i wegovoj zemqi ne}e biti po- ku po vi nom por tu gal skih
op tu `ba ma, pre ni je le su zvoja elektri~nih vozila. paket pomo}i Evropske unije i zatra`io od vr{ioca du`nos- trebna pomo} za rje{avawe dr`avnih obveznica, u pone-
agencije. Agencije ju~e prenose da bi Me |u na ro dnog mo ne tar nog ti pre mi je ra da pri pre mi finansijskih problema. djeqak je poku{ala da smiri
Portparol francuske vlade suspendovani menayeri u ovoj fonda, na meti nepovjerewa {tedqiviji buyet za 2011. go- On tvrdi da je Portugalija investitore.
Fransoa Baroan izjavio je da aferi, koji su bili ~lanovi investitora na{la se i Bel- dinu, od onog koji je ve} dogo- i daqe u stawu da skupi novac Istovremeno, vrijednost
“ne postoji zvani~na optu`ba tima za projekte elektri~nih gija, ~iji je javni dug u odnosu vo ren sa EU - na vo di na tr`i{tima, bez obzira na evra u odnosu na dolar pala je
Francuske i francuske vlade auto mo bi la, mo gli da bu du na bruto dru{tveni proizvod “Fajnen{el tajms“. to {to su kamate na desetogo- na najni`i nivo u protekla
ni prema jednoj zemqi“, na- otpu{teni. zabriwavaju}e visok, pi{e Por tu gal ski mi nis tar di{we obveznice zemqe dos- ~etiri mjeseca, prenijele su
britanska {tampa. finansija Fernando Tekse- tigle rekord od sedam odsto. agencije.

FTSE 100 INDEX MEMBERS DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije Cijena Promjena Naziv kompanije Cijena Promjena
LLOYDS BANKING 66.43 1.9 BANK OF AMERICA 14.4 1.05
BARCLAYS PLC 291.15 5.22 PFIZER INC 18.26 -0.44
ROYAL BK SCOTLAN 40.42 2.33 GENERAL ELECTRIC 18.51 0.43
VODAFONE GROUP 175.95 -0.48 ALCOA INC 16.49 0.43
SMITH & NEPHEW 687 -3.51 MICROSOFT CORP 28.22 -1.33
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 13

Ne}e biti spajawa “Ju`nog toka“ i “Nabuka“


RIM - Nema izgleda za spajawe gasovoda “Ju`ni tok” i partner u izgradwi “Ju`nog toka“, ranije se zalagala za
“Nabuko“, jer realizacija “Nabuka“ kasni, rekao je iz- spajawe dva evropska gasovoda s ciqem smawewa tro{ko-
vr{ni direktor italijanske energetske kompanije “Eni” Pa- va.
olo Skaroni, prenijele su agencije. Prvi ~ovjek “Enija“ rekao je italijanskoj {tampi da je sada SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Italijanska kompanija, koja je ruskom “Gaspromu“ glavni “nemogu}e udru`ivawe sa ne~im {to ne postoji“.
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena
Agencija za osigurawe priprema novi premijski sistem Нова банка а.д. Бањалука 0,97 -3,00 223.110,50
Тржница а.д. Бањалука 1,52 8,57 134.300,56
FOTO: ARHIVA

Република Српска - стара девизна штедња 3 80,57 -0,01 54.181,71


Република Српска - измирење ратне штете 3 36,91 -0,97 48.868,60
Република Српска - стара девизна штедња 2 87,00 2,35 34.800,00
Република Српска - стара девизна штедња 1 90,03 -0,57 9.571,50
Република Српска - измирење ратне штете 1 38,00 -0,76 6.701,68
Република Српска - измирење ратне штете 4 35,69 -2,54 5.503,39
Телеком Српске а.д. Бањалука 1,40 -0,71 5.254,80
Република Српска - измирење ратне штете 2 35,51 0,00 3.290,23
Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње 0,49 4,04 737,41
Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград 0,49 0,00 293,40

FONDOVI

Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet


cijena

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,26 0,00 65,20


ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 4,01 0,00 0,00
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 3,76 0,53 4.750,00
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,32 -20,00 15.984,80
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 7,40 0,00 0,00
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,07 0,00 0,00
ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 3,19 0,00 248,82
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 5,91 0,00 0,00
Cijene osigurawa stabilne ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 3,31 -8,06 331,00

autoosigurawe u RS
u posqedwih pet godina
ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,50 0,00 0,00
ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 1,00 0,00 0,00
ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука 3,11 0,00 96,41
ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,07 0,00 0,00
ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука 4,55 0,00 0,00
Pripremaju se novi uslovi i tarife jer su trenutne, naslije|ene iz ranijeg perioda,
sazrele za mijewawe, ka`e [qivareva Srbija
PI[E: MARINA ^IGOJA
marinacigoja@glassrpske.com
ka`e da pripremaju nove uslo-
ve i tarife jer su trenutne,
zakqu~ak da li je potrebno po-
ve}ati cijenu osigurawa ili
park, {to zna~i da je vi{e
skupqih automobila na pute-
Vi{e cijene
BAWALU KA - No vim
premijskim sistemom koji
naslije|ene iz ranijeg peri-
oda, sazrele za mijewawe.
ne. vima i da se {teta pove}ava -
kazao je Mi{ki} i dodao da }e
“Imlekovih“ proizvoda
priprema Agencija za osigu- - Sada ne mo`emo sa si- ZA POSKUPQEWE najvjerovatnije do}i do pos- BEOGRAD - Mqekarska industrija “Imlek“ iz Beograda
rawe Republike Srpske, a ko- gurno{}u re}i da li }e do}i se zala`u dru{tva kupqewa autoosigurawa. pove}ala je ju~e cijenu mlijeka za dva dinara, a mlije~nih
ji bi trebalo da bude zavr{en do promjena cijena iako se ra- za osigurawe Direktor Ekonomskog in- proizvoda za dinar po litru.
do kraja februara, najvjero- zmatra i ta opcija. Odluku o stituta Bawaluka Du{ko Ja- U “Imleku“ su kao razlog poskupqewa naveli pove}awe
vatnije }e donijeti vi{e ci- novim cijenama donosi Upra- Pred sje dnik Udru `ewa k{i} ka`e da je ~iwenica da otkupne cijene sirovog mlijeka sa 32 na 33,1 dinar po li-
jene autoosigurawa. vni odbor agencije za osigu- osiguravaju}ih dru{tava RS se u Srpskoj cijene autoosigu- tru, prenijele su agencije.
Za nove tarife autoosigu- rawe - kazala je [qivareva. Miroslav Mi{ki} ka`e da su rawa nisu mijewale ve} du`e Direktor bawalu~ke “Mqekare“ Neboj{a Risti} ranije je
rawa zala`u se osiguravaju}a Ona je istakla da }e na svjesni toga da je eventualno vrijeme. rekao da se mo`e o~ekivati da }e mlije~ni proizvodi proi-
dru{tva u Srpskoj. osnovu analize rezultata rada pove}awe cijena osigurawa, - Iako se ne mo`e re}i da zvo|a~a iz Srbije, ~iji je “Mqekara“ glavni distributer,
Direktor Agencije za osi- dru{tva za osigurawe u 2010. posmatrano iz ugla osigurani- je pove}awe cijena opravdano, poskupjeti i u Republici Srpskoj.
gurawe RS Bo`ana [qivar godini biti donesen kona~an ka, nepopularna i nepotrebna smatram da mawa korekcija ne
mjera. bi zna~ajno uticala na osigu- Sarajevska berza
- Me|utim, sa stanovi{ta ranike. S obzirom na to da sa-
[TETA dru{tava za osigurawe to je da ima mo mo gu }nost uvo za Promet u 2010. dostigao
neophodno. Ve} pet i vi{e go- starijih vozila, mislim da je
Predsjednik sekcije za osi-
gurawe u Udru`ewu ekono-
- To je veliki novac koji
dru{tva ispla}uju, a s obzi-
dina radimo po istoj cijeni, a
znamo {ta je sve u ovom peri-
dobro da osigurawe bude pod
kontrolom i da se vi{e pa`we
108.500.000 maraka
mista Republike Srpske rom na to da pet godina nije SARAJEVO - Ukupan promet BiH.
odu poskupjelo. Za tih pet go- posveti kvalitetu vozila na
SWOT Ogwen Aleksi} ka`e bilo promjena cijena, sma- di na pro mi je ni la se i putevima - kazao je Jak{i} i
ostvaren u 2010. godini na Sa- U statisti~kom biltenu ber-
da prosje~na {tete po vozi- tram da je odre|eno pos- ra jev skoj ber zi izno sio je ze za pro{lu godinu navedeno
zakonska regulativa u smislu dodao da bi trebalo stimuli-
lu na nivou svih dru{tava kupqewe opravdano - kazao 108.500.000 maraka, {to ~ini je da je u sklopu 18.244 transa-
potrebe za obezbje|ewe raznih sati one voza~e koji ne prave
iznosi oko 3.500 KM. je Aleksi}. 38,38 odsto ukupnog prometa kcije prometovano 76.300.000
fondova, podmla|uje se vozni {tetu.
koji je ostvaren na berzama u hartija od vrijednosti.
Poskupqewe u Hrvatskoj i Sloveniji nije se odrazilo na Srpsku
Nema promjene cijena goriva KURSNA
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 12.1.2011. godine. LISTA
BAWALUKA - Na benzinskim pumpama u va iz uvoza i daqe su visoki, tako da nema Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
Republici Srpskoj ove sedmice ne}e biti pojeftiwewa - istakao je Vojinovi}.
promjene cijena goriva, rekao je predsje- U Sloveniji su ju~e cijene benzina od 95 i Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
dnik Udru`ewa uvoznika nafte i naftnih 98 oktana dostigle rekordnu vrijednost. Litar i efekt. valutu za devize za devize za devize
derivata RS Vuka{in Vojinovi}. bezolovnog benzina od 95 oktana poskupio je EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
- Do{lo je do blagog porasta cijena goriva za 1,6 centi, na 1,279 evra, a cijena bezolovnog Australija AUD 1 1.485412 1.489135 1.492858
u nabavci, ali za sada ne}e biti promjene benzina od 98 i 100 oktana vi{a je za 1,2 cen- Kanada CAD 1 1.519543 1.523351 1.527159
cjenovnika na benzinskim pumpama u Srp- ta, i prodaje se po 1,291 evro. U Hrvatskoj, li- Hrvatska HRK 100 26.344480 26.410506 26.476532
skoj. Bez obzira na ukidawe i smawewe ca- tar bezolovnog benzina od 95 oktana ko{ta ^e{ka R. CZK 1 0.079458 0.079657 0.079856
Danska DKK 1 0.261872 0.262528 0.263184
ri na na uvoz odre |e nih vrsta naf tnih 1,22 evra. Na pumpama u Srbiji za litar benzi- 0.698661 0.700412
Ma|arska HUF 100 0.702163
derivata iz EU, tro{kovi transporta gori- na iste vrste treba izdvojiti 1,13 evra. M.^. Japan JPY 100 1.812973 1.817517 1.822061
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.252516 0.253149 0.253782
[vedska SEK 1 0.219849 0.220400 0.220951
[vajcarska CHF 1 1.556022 1.559922 1.563822
Turska TRY 1 0.953306 0.955695 0.958084
^ajavec ZIF Bors invest fond V. Britanija GBP 1 2.345162 2.351040 2.356918
a.d. Bawaluka a.d. Bawaluka USA USD 1 1.506751 1.510527 1.514303
Srbija RSD 100 1.837371 1.841976 1.846581
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
0,90 157,14% 2,32 -20,00% SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
14 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Starac poginuo poslije povratka sa sahrane ro|aka


VI[EGRAD - Slavko Tasi} (84) utopio se u rijeci Rzav, nakon Tasi}a su jutros u rijeci prona{li rodbina i prijateqi, jer se

Hronika {to se, idu}i pragovima uskotra~ne pruge u Dobrunu, okliznuo


i sa podzida visokog oko ~etiri metra pao u rijeku.
Starac se sino} vra}ao sa sahrane ro|aka Miroslava Tasi}a
wegovo tijelo zaka~ilo za `ile drveta.
Po{to sino} starac nije do{ao ku}i, ~lanovi wegove porodice
organizovali su potragu. U blizini trase pruge prona{li su
u selu Bijela kod Vi{egrada, javila je Srna. nao~are i {tap, ali zbog mraka tada nisu na{li wegovo tijelo.

Nastavak su|ewa Mirku Stoji}u


Po naredbi bawalu~kog Okru`nog suda
Krivi~ni postupak zbog
la`nog svjedo~ewa
BAWALUKA - Protiv Zdravka Jovanovi}a svjedoka tu`i-
la{tva na su|ewu biv{em generalnom sekretaru i {efu kabi-

FOTO: G. [URLAN
neta predsjednika RS Mirka Stoji}a, bi}e pokrenut krivi~ni
postupak zbog davawa la`nog iskaza.
Ovo je ju~e rekao specijalni tu`ilac Mahmut [vraka u
bawalu~kom Okru`nom sudu na nastavku su|ewa Stoji}u koji se
tereti za zloupotrebe slu`benog polo`aja i primawe mita. Is-
kaz je ju~e u nastavku su|ewa Stoji}u promijenio i drugi svjedok
tu`ila{tva direktor bawalu~ke firme “Prokontrol“ Slavko
Boji}. Stoji} se tereti da je od novembra 2006. do februara
2008. godine krivi~nim djelima sebi i drugima pribavio vi{e
od 350.000 maraka za koje je o{te}en buyet RS. N. T.

Stani} Rijeka kod Doboja


Sudar “golfa“ i “pe`oa“ Ciq je da se utvrdi {ta se
DOBOJ - Tri osobe te{ko su Hamzi} (58) iz Stani} Rijeke,
povrije|ene u sudaru “golfa 4“ op{tina Doboj Istok u Fede- zaista desilo i ko je prvi
i “pe`oa 206“, koji se ju~e u raciji BiH. zapo~eo pucwavu. Optu`eni i
popodnevnim ~asovima dogo- Nesre}a se dogodila, kako je
dio u Stani} Rijeci kod Do- saop{teno u dobojskoj polici- svjedoci na mjestu doga|aja
boja, na magistralnom putu ji, kada je voza~ Aleksi} koji ispri~ali svako svoju verziju
Doboj - Tuzla. se kretao iz pravca Gra~ani-
Te{ke povrede zadobili su ce, izgubio kontrolu nad “gol- pri~e. Inspektori
vo za ~i “gol fa“ Slo bo dan fom“ i pre {ao na li je vu simulirali wihovo
Aleksi} (29) iz Petrova i stranu puta. U tom trenutku
“pe`oa 206“ Selfiraz Ma- nai{ao je “pe`o 206“ i sudar
kretawe i pucwavu Optu`eni Slavi{a ]ulum ponovo na mjestu obra~una

{i} (65) iz Velike Brijesni- je bio neizbje`an.


PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] po~elo na putu iz Srpskog vali su i branioci optu`e- kako se doga|aj odigrao i ko
ce i wegova saputnica Vasiha Sl. P.
ntomasevic@glassrpske.com nih advokati: Goran Ne{ko- je pucao u kom pravcu.
Milanovca prema Bawaluci
Uhap{en osumwi~eni za ubistvo BAWALU KA - Re kon - gdje je Jo {i lo vom yipu vi}, Jo van Ra di}, Bran ko U optu`nici je navedeno
strukcija obra~una od 24. “grand ~iroki“ put preprije- Gudalo i Neboj{a Panti}. da je pucwava od 24. aprila
Suprugu pretukao aprila pro{le godine u ko- ~io plavi “BMW“ u kome je Tokom rekonstrukcije op- prekinuta kada je Jo{ilo sa
jem je ubijen Nedeqko ]ulum bio Nedeqko ]ulum i Kos- tu`eni i svjedoci ispri~ali dva hica iz “~e{ke zbrojovke“
na smrt (19) kod ben zin ske pum pe ti}. Tokom su|ewa optu`eni su svako svoju verziju pri~e pogodio Nedeqka ]uluma u
“Parma trend“ pored auto- Jo {i lo je tvrdio da je na na osnovu kojih i drugih do- glavu, koji je tada pritisnuo
puta Bawaluka - Kla{nice wega prvi po~eo da puca Kos- kaza iz uvi|aja su postavqene papu~icu za gas i sletio auto-
u bli zi ni na seqa Srpski ti}. S druge strane optu`eni oznake na mjestima gdje su ~a- mobilom u obli`wi jarak.
Milanovac ju~e je obavqena Kosti} je izjavio da je na wih ure od ispaqenih hitaca kao Tom prilikom Jo{ila je je-
pod nadzorom sudije bawalu- prvi zapucao Jo{ilo. i vozila koja su u to doba vo- dan hitac ispaqen iz Slavi-
~kog Okru`nog suda Vesne NALAZ zili optu`eni. Inspektori {i ne auto mat ske pu {ke
Stankovi}-]osovi}. vje{taka za desetak su simulirali wihove kretwe pogodio u noge. Nije navede-
Za ubistvo Nedeqka ]u- i pucwavu prema wihovoj pri- no ko je prvi pucao. To je sve
luma optu`en je Jovan Jo{i-
dana ~i. Sve su to pomno posmatra- prikazano tokom rekonstru-
lo (27), a Ne deqkov brat Vje{tak specijalista sud- li vje{taci koji }e na kraju kcije. Su|ewe u ovom slu~aju
Slavi{a ]ulum (26), Dejan ske medicine @eqko Karan dati svoj nalaz i mi{qewe nastavqa se 24. januara.
Kos ti} (20) i De jan ^a ji} koji je u~estvovao u rekon-
Okru`no tu`ila{tvo u Doboju FOTO: ARHIVA (24) optu`eni su da su poku- strukciji je rekao da mu je
DOBOJ - Protiv Nike Mihajlovi}a (57) iz Vlaji}a kod Te- {ali ubiti Jo{ila. ona mnogo pomogla i da su sa- OBEZBJE\EWE
sli}a, koji je uhap{en zbog sumwe da je ubio nevjen~anu suprugu Ova rekonstrukcija ko- da jasne pozicije u~esnika
Vukosavu Ili} (64), Okru`no tu`ila{tvo u Doboju podnijelo je risti}e se kao dokaz na su- obra~una. Rekao je da }e nalaz Rekonstrukciju je obezbje- va. Mjesto su obezbje|iva-
sudu prijedlog za odre|ivawe pritvora, potvr|eno je u policiji. |ewu op tu `e ni ma ]u lu mu, biti ura|en za nekoliko dana. |ivalo nekoliko desetina li i snajperisti na
Mihajlovi} je osumwi~en da je suprugu ubio udarcima drvetom Kosti}u i ^aji}u kao i na su- U rekonstrukciji su osim Ka- saobra}ajnih i sudskih po- obli`wim zgradama.
6. januara u porodi~noj ku}i u selu Vlaji}i kod Tesli}a. Do |ewu Jo {i lu ko me se su di rana u~estvovali svi optu`e- licajaca, kao i Interven- Oni nisu imali posla, jer
zakqu~ewa ovog broja “Glasa Srpske“ nije bila donesena odluka odvojeno. Kona~an sud i ocje- ni i neposredni svjedoci i tna jedinica Sudske je sve proteklo bez
o pritvoru. On je 7. januara prijavio policiji da je u svojoj poro- nu {ta se dogodilo da}e sud- vje {tak ba lis ti ~ar \or |e policije RS. Saobra}aj je incidenata uprkos ne-
di~noj ku}i zatekao be`ivotno tijelo nevjen~ane supruge. sko vije}e nakon {to dobije Oyakovi} i sudsko vije}e ko- na tom dijelu puta bio trpeqivosti me|u optu`e-
Qekar mrtvozornik utvrdio da je Ili}eva imala brojne povre- nalaze vje{taka. jim predsjedava sudija Vesna obustavqen nekoliko ~aso- nima.
de po tijelu. G. O. Prema optu`nici sve je Stankovi}-]osovi}. U~estvo-

U saobra}ajnoj nesre}i nedaleko od Stanara kod Doboja

Jedan poginuo, ~etvoro te`e povrije|enih


DOBOJ - Lazar Nikoli} Stanara. tol Luka“ u Doboju. povredama grudnog ko{a, za detaqa povre|ivawa, vjerova- - Kod nas je dovezena u bes-
(65) iz Dragalovaca kod Dobo- Nezvani~no saznajemo da se - Stawe Sla|ana Nikoli}a sada nismo uo~ili prelome. tno je imao potres mozga o ~e- vjesnom stawu i `ivotno je
ja je poginuo a jo{ ~etiri nesre}a dogodila kada je “pe- dosta je stabilno, rije~ je o Ima jake bolove, ne sje}a se mu }e se izjasniti neurolog, ugro`ena - rekao je dr Matko-
osobe su povrije|ene u sao- `o 306“, kojim je upravqao zadr`an je na Odsjeku op{te vi}.
bra}ajnoj nesre}i koja se do- Sla|an Nikoli} pre{ao most hirurgije - saop{tio je de- Na mjestu doga|a ja bio je
godila ju~e u prijepodnevnim na granici izme|u Stanara i `urni hirurg Zoran Matko- mje{tanin Stanara Milorad
~asovima na regionalnom pu- Dra ga lo va ca i u kri vi ni vi}. Lazi}, koji ka`e da se ovdje
tu Doboj-Prwavor nedaleko skrenuo na drugu stranu puta. ~esto doga|aju nesre}e.
od Stanara kod Doboja. Tada je iz suprotnog pravca POVRIJE\ENA - Zatekao sam da le`i ~ovjek
U nesre}i te{ko su povrije- nai{ao “pasat karavan 4“, za Suzana Jerini} koji je ispao iz automobila,
|eni sin poginulog Lazara, ~ijim volanom je bila tru- prevezena u Bawaluku bila je saobra}ajna policija,
Sla|an Nikoli} (28) i wego- dnica Suzana Jerini}, a ~iji a prije toga vozilo hitne po-
va nevjen~ana supruga N. M. saputnik je bio Miodrag Bo- Te{ko povrije|ena Suzana mo}i odvezlo je povrije|ene –
(17) iz Podnovqa kod Doboja, `i}. Jerini} upu}ena je na lije- rekao je Lazi} i dodao da se
Suzana Jerini} (27) i Mio- Povrije|eni su zbrinuti u ~ewe na Kliniku za neurohi- na ovom dijelu puta ~esto do-
drag Bo `i} (29), obo je iz Op{toj bolnici “Sveti apos- Mjesto nesre}e FOTO: S. PUHALO rurgiju Bawaluka. ga|aju nesre}e. Sl. P.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 15

Sprije~en nelegalan uvoz 24 tone sirove kafe


BILE]A - Nelegalan uvoz 24 tone sirove kafe, ~ija tr`i{na vrije- firme iz Bile}e, ~iji voza~ je iz Crne Gore u BiH poku{ao da pro- Policija
dnost iznosi 150.000 maraka, sprije~ili su pripadnici Uprave za krijum~ari 24 tone sirove kafe bez uredne popratne dokumentacije,
indirektno oporezivawe BiH, Centra javne bezbjednosti Trebiwe i navedeno je u saop{tewu Uprave za indirektno oporezivawe.
Policijske stanice Bile}a. Protiv odgovornih lica podnesen je izvje{taj nadle`nim pravosu-
Na podru~ju Bile}e zaustavqen je kamion u vlasni{tvu privatne dnim organima. N. T.

U akciji Tu`ila{tva BiH protiv auto-mafije pod nazivom “Kamen“ Vijesti


Trebiwe
Prona|eno 36 ukradenih Ga|ao ma~ku,
ranio
sugra|anina
automobila TRE BIWE - Tre biwska
policija oduzela je od @.
S. iz Trebiwa vazdu{nu pu-
U Tu`ila{tvu BiH {ku CZ zbog sumwe da je
jednim hicem ranio N. K. u
smatraju da }e koqeno, sa op {te no je ju ~e
pritvor biti iz Centra javne bezbjednos-
predlo`en za ti Trebiwe.
U saop{tewu se dodaje da
ve}inu od 30 je @. S. ranio N. K. dok je
uhap{enih, a do iz vaz du {ne pu {ke ga |ao
ma~ku lutalicu. N. T.
zakqu~ewa ovog
broja “Glasa Brod
Srpske“ nije bila Preminuo u
donesena odluka dvori{tu
o tome
PI[E: GORAN OBRADOVI] BROD - Be`ivotno tijelo
gorano@glassrpske.com S. K. (76) iz Sijekovca pro-
na|eno je u dvori{tu ku}e
SA RA JE VO - Poli ci ja T. R. u Sijekovcu kod Broda,
je u okviru akcije “Kamen“, u poslijepodnevnim ~asovi-
koja je sprovedena po nalo- ma u po ne djeqak.Ti je lo je
gu Tu `i la{ tva Bo sne i prona{ao T. R. kod koga je
Her ce go vi ne, pro na {la i preminuli stanovao, nakon
oduzela 36 ukradenih auto- {to mu je ku }a iz gor je la.
mobila i uhapsila vi{e od Uvi |a jem, ko ji je oba vi la
30 osoba. policija iz Broda, zajedno
Potvr|eno je ovo u Tu`i- sa qekarom mrtvozornikom
U akciji u~estvovale specijalne jedinice policije FOTO: AGENCIJE
la{tvu Bosne i Hercegovi- Doma zdravqa Brod, utvr|e-
ne, gdje su do da li da je u da }e pritvor biti predlo- Sarajeva i Damir Jazi}. U grupa krala je automobile na kra|a najmawe 60 automobi- no je da je starac preminuo
Srbiji oduzet 21, a u BiH 15 `en za ve}inu uhap{enih, a Isto~nom Sarajevu uhap{eni po dru ~ju Fe de ra ci je BiH, la. prirodnom smr}u.
ukradenih automobila. do zakqu~ewa ovog bro ja su Vlado Lizdek, Miki Laza- druga grupa je u RS falsi- - Pri pa dni ci MUP-a Sl. P.
- Rije~ je o skupocjenim “Gla sa Srpske“ nije bi la revi} i jedan Bo{wak iz Lu- fikovala dokumenta i sjekla Republike Srpske, odnosno
no vim auto mo bi li ma ko ji donesena odluka o tome. kavice, a pored wih priveden automobile u dijelove, dok ih Jedinice za posebne istra-
nisu stariji od dvije godi-
Bawaluka
Prema prvim informa- je pripadnik Dr`avne gra- je tre}a grupa prodavala u ge, u okviru akcije “Majevi-
ne. Me|u wima ima onih ko- cijama, privedeni su: Musa ni~ne policije iz Zvornika. Srbiji. ca“ pretresli su 11 lokacija Iz kladionice
ji vrijede vi{e od 100.000 Beku iz [irokog, Ivica Ka- U okvi ru ove akci je u i uhapsili osam lica, dok su oteo 600 KM
ma ra ka - is ta kao je izvor ramati} iz Posu{ja, @eqko Srbiji su uhap{eni polica- O^EKUJE SE dvije osobe jo{ u bjekstvu -
blizak istrazi i dodao da Palac, Asmir Kova~evi} iz jac Ve dran Ne do vi} (37), da }e biti izjavila je portparol MUP- BAWALUKA - Bawalu~ka
traje obrada jo{ nekoliko Mostara, Bo{ko i wegov sin Mirko Veli~kovi} (44), Zo- rasvijetqeno a Mirna [oja. policija traga za nepozna-
automobila za koje se sumwa Sla |an Ni ko li} iz Ki se- ran Ni ko li} (36), Zo ran oko 60 kra|a U Tu `i la{ tvu BiH su tim li cem ko je je u po ne -
da su ukradeni. qaka, Josip Ga{i, Goran Pe- \or|evi} (36), Mile Stani- rekli da postoji sumwa da djeqak opqa~kalo sportsku
U Tu`ila{tvu smatraju ~aranin, [emsudin Hoyi} iz mirovi} (27) i Milan Mati} Prema do sada realizova- su pripadnici organizova- kla di oni cu “Vi li jams“ u
(40). nim istra`nim aktivnosti- nih kri mi nal nih gru pa u ulici Kraqa Petra Drugog
Uhap{eni su djelovali u ma, o~e ku je se da }e ovom pro te klih {est mje se ci Kara|or|evi}a u Bawaluci
tri kriminalne grupe. Jedna akcijom biti rasvijetqena ukrali vi{e stotina vozi- i od radnice otelo oko 600
la. maraka, saop{teno je ju~e iz
Ministar bezbjednosti Centra javne bezbjednosti
Savremeni ure|aji BiH Sadik Ahmetovi} ista- Bawaluka.
kao je da je zajedni~ka akci- Razbojnik je u{ao u kladi-
Prema navodima iz Tu`ila{tva BiH, prona|eni su alati onicu oko 18.40 ~asova i uz
ja Tu `i la{ tva BiH i
kori{}eni za kra|u motornih vozila, laptop ra~unari, prijetwu pi{toqem natje-
policijskih agencija veli-
kao i sofisticirani kompjuterski dekoderi kori{}eni rao radnicu da mu preda pa-
za kra|u skupocjenih vozila novije proizvodwe. ki udarac na organizovane
kri mi nal ne gru pe ko je se zar, {to je ona i uradila.
- Oduzeta je oprema za falsifikovawe i prekucavawe O ovo me je oba vi je {ten
brojeva {asija. Ima dokaza da su osumwi~eni posjedo- bave kra|om i preprodajom
automobila i da je sprovede- de `ur ni tu `i lac Okru -
vali alate za kra|u vozila koja su imala alarmne sis- `nog tu`ila{tva Bawalu-
teme i sisteme za{tite - dodali su u Tu`ila{tvu. na s ciqem za{tite imovi-
ne gra|ana BiH. ka. G. O.

Poslije slijetawa Uhap{en zbog tri po`ara Priznali krijum~arewe


povrije|ena dvojica voza~a DOBOJ - Policija iz Doboja podnijela je Okru`nom tu- qudi
DOBOJ - Dva voza~a te{ko su povrije|ena u dvije saobra}aj- `ila{tvu u ovom gradu izvje{taj protiv D. N. iz Malog
Prwavora kod Doboja, zbog sumwe da je po~inio tri paqevi- SARAJEVO - Optu`eni za organizovani kriminal i kriju-
ne nesre}e koje su se na sli~an na~in dogodile u ponedjeqak u m~arewe lica Miralem Mustafagi} (34) i Admira Mustafa-
Teku}ici kod Doboja i Crkvini kod [amca. ne.
Sumwa se da je on 11. decembra pro{le godine oko 1.30 ~a- gi} (31) zakqu~ili su sporazume o priznawu krivice sa
Voze}i “audi” S. \. iz Teku}ice sletio je s kolovoza na lo- Tu`ila{tvom Bosne i Hercegovine.
kalnom putu u Teku}ici. Nesre}a se dogodila ne{to prije 17 sova u Malom Prwavoru zapalio pomo}ni objekat vlasni{-
tvo wegovog oca M. N., a zatim 25. decembra oko 23 ~asa Sporazumima je predvi|eno da Miralem bude osu|en na jednu
~asova. Poslije slijetawa vozilo se prevrnulo, saop{teno je u godinu i dva mjeseca zatvora, a Admira na kaznu od osam mjese-
policiji. U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u pone- zapalio drugi pomo}ni objekat svog oca i dva stoga sijena
vlasni{tvo kom{ije G. N. ci zatvora, uslovno na tri godine. Prema optu`nici, oni su
djeqak oko 23.05 ~asova na magistralnom putu Modri~a - [a- sa drugim, wima poznatim licima od po~etka 2008. do 15. jula
mac u Crkvini te{ko je povrije|en voza~ “opel kadeta” \. R. Uvi|ajem koji je obavila policija i inspektor za protiv-
po`arnu za{titu CJB Doboj utvr|eno je da je u sva tri slu- 2009. godine u~estvovali u organizovanom prebacivawu dr`av-
iz Crkvine. Do nesre}e je do{lo kada je “opel kadet” sletio s qana iz Albanije i sa Kosova na teritorije Srbije, BiH,
puta. Obojica voza~a prevezena su u bolnicu u Doboju. Sl. P. ~aj po`ar podmetnut.
G. O. Hrvatske i Slovenije, a zatim u zemqe zapadne Evrope. N. T.
16 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

I ne znam koliko }u to puta da ponovim. Neka zapamte svi {ta


sam rekao i neka me stave na stub srama ako posle izbora poga-

Srbija zim re~.

Tomislav Nikoli},
lider Srpske napredne stranke

FOTO: ARHIVA
Rodoqub [abi}
Za{tititi prava
klijenata banaka
BEOGRAD - Povjerenik za informacije od javnog zna~a-
ja Rodoqub [abi} izjavio je da }e uputiti inicijative
Ministarstvu pravde i Narodnoj banci Srbije kako bi li-
~ni podaci klijenata pri prenosu bankarskih potra`ivawa
bili boqe za{ti}eni.
[abi} je za B92 rekao da Srbija nema zakon kojim je ure|e-
na oblast video-nadzora, kao ni ozbiqne zakone o tome kako
se postupa sa biometrijskim podacima i ure|uje djelatnost
privatnog sektora bezbjednosti.
- Ko zna na koliko se mesta u ovom trenutku qudi snimaju
i ko zna {ta se de{ava sa tim snimcima, fotosima, kako se
~uvaju i u koje svrhe koriste, dokle traju i kome se stavqaju
na raspolagawe - rekao je [abi}.

Sa{a Dragin, ministar poqoprivrede


Zdrava hrana
izvozna {ansa
PO@AREVAC - Ministar proizvodwa i zdravqe stano- Ulrike Luna~ek
poqoprivrede Srbije Sa{a vnika.
Dragin izjavio je ju~e u Po- - Izuzetno je bitno za stano-
Evropski parlament kritikovao izbore u ju`noj srpskoj pokrajini
`a rev cu da se u Srbi ji u vnike da u Srbiju ne mogu da
2011. godini zdrava hrana mo-
`e proizvoditi na 600.000 he-
kta ra i da je to izvo zna
{ansa Srbije, prenijele su
se uvoze ili uzgajaju genetski
modifikovani organizmi -
kazao je on.
Ministar je naglasio da je
Izbori na Kosovu
agencije.
Dragin je rekao da se va`e-
}im zakonskim propisima,
kojima je zabrawen uvoz i uz-
goj genetski modifikovanih
u posqedwe dvije godine usvo-
je no 35 za ko na iz oblas ti
poqoprivre de i da }e se u
ovoj godini u ministarstvu
potruditi da se subvencije
namje{teni
Od ovih izbora ne mogu da se o~ekuju
or ga ni za ma, {ti ti do ma }a pove}aju, pogotovo za sto~are. stabilne institucije i budu}i parlament
Romsko naseqe kod Leskovca treba da ima u vidu da je izabran
neregularnim procesom, rekla Luna~ekova Izborne mahinacije osmislile organizovane grupe
[iri se epidemija PRI [TI NA - Iz vjes - Nije ta~no da ~itavo Koso- re kao ne le gi ti mne i bez novqenim izborima.
malih bogiwa ti lac Evrop skog par la -
men ta za Ko smet Ul ri ke
vo ni je `eqelo re gu lar ne
izbo re. Ra di se o gru pi
ispuwewa me |u na ro dnih
stan dar da, uz na no {ewe
Me |u tim, me |u na ro dni
civilni posrednik na Koso-
Luna~ek izjavila je da su qudi koja ih je izmanipuli- {tete kosovskom imiyu. vu Piter Fejt smatra da su,
parlamentarni izbori na sala. Potrebno je da te gru- - @ao mi je, ali moram uz mawe propuste, parlamen-
Kosovu i Metohiji, 12. de- pe za kon ski od go va ra ju - da ka`em, da su ova dva kru- tar ni izbo ri odr`a ni u
cembra i 9. januara, orga- rekla je ona. ga izbo ra na ni je la te {ku fer i de mo krat skoj atmo -
nizovano izmanipulisani POJEDINCI {tetu imiyu Kosova i da bi sferi.
i da bi to moglo da uti~e to moglo lo{e da uti~e na Fejt je predvodio me|u-
na budu}i put ju`ne pokra- nisu `eqeli regularan budu}i put Kosova u pravcu na ro dnu gru pu po sma tra ~a
jine ka Evropskoj uniji. izborni proces EU - istakla je Luna~ekova. koja je imala zadatak da ne-
Najvi{e oboqelih pred{kolskog uzrasta FOTO: ARHIVA - Od ovih izbora ne mogu Lu na ~e ko va je is ta kla Demokratska partija Ha- posrednim uvidom u rad bi-
LESKOVAC - Broj oboqelih od malih bogiwa u romskom da se o~ekuju stabilne in- da izborne mahinacije nisu {ima Ta~ija osvojila je naj- ra~kih odbora i kontrolom
nasequ u selu Brestovac kod Leskovca, gdje je nedavno pro- sti tu ci je i bu du }i par la - bile spontane, ve} da su ih vi {e gla so va kako 12. gla sawa izne se zva ni ~an
gla{ena epidemija te zarazne bolesti, pove}ao se sa 14 na ment treba da ima u vidu da osmi sli le or ga ni zo va ne de cem bra, ta ko i na po - stav o regularnosti izbora.
26, potvr|eno je ju~e u leskova~kom Zavodu za javno zdravqe. je iza bran ne re gu lar nim grupe.
Pet osoba je zadr`ano na lije~ewu na Infektivnom odje- procesom - rekla je Luna~e- - Qudi iz tih grupa tre-
qewu Op{te bolnice u Leskovcu, prenijele su agencije. kova za pri{tinske medije. ba da shvate da je nedopusti- VRHOVNI SUD
Me|u oboqelima je najvi{e djece pred{kolskog uzrasta Ona je istakla da pojedini vo ono {to su uradili i da
qudi nisu `eqeli da izbor- im stanovnici ove zemqe to Za razliku od ocjene Pite- Mitrovici“, zbog ~ega je
koja nisu na vrijeme dobila vakcinu protiv malih bogiwa,
ni proces bude regularan. ne do zvoqava ju - re kla je ra Fejta, Vrhovni sud Ko- Centralna izborna Komi-
i {est starijih - od 22 do 25 godina, za koje se ne zna da li
- Ali to ne svjedo~i da ona. sova je proglasio sija donijela odluku o po-
su i kada bili vakcinisani.
ko sov sko dru{ tvo ni je Po sma tra ~i Evrop skog neva`e}im “fer i demo- novnom odr`avawu izbora
Na~elnik Centra za kontrolu i prevenciju Jadranka Kra-
`eqelo re gu lar ne izbo re. parlamenta ocijenili izbo- kratske izbore u Kosovskoj 23. januara.
si} rekla je da zdravstveni radnici tog zavoda preduzimaju
sve mjere za suzbijawe epidemije.
Izno{ewe zavr{ne rije~i u “slu~aju Bris Taton“
DOBRA NI[
VIJEST
Voz koji je saobra}ao na
relaciji od Ni{a prema
Huligani da plate za oduzeti `ivot
BEOGRAD srpsko-bugarskoj granici BEOGRAD - Na izno{ewu Po ro di ca fran cus kog koji su uzeli - rekla je majka - Svi optu`eni su po do-
udario je ju~e u putni~ko za vr{ne rije ~i u “slu ~a ju navija~a Brisa Tatona, ubi- Brisa Tatona Suzan, a na te govoru i uputstvima vo|a na-
Korisnici socijalne pomo- Bris Taton“ Tu`ila{tvo je jenog 2009. godine u centru rije~i je wegov otac Alan pa li Fran cu ze. Sva ki od
}i dobi}e u ovoj godini 73 vozilo marke “jugo“, a vo-
za~ automobila lak{e je ju~e zatra`ilo najstro`u ka- Beograda, zatra`ila je pred Taton zaplakao. wih je imao svoju ulogu, ne-
milijarde dinara, {to je za znu za optu`ene, dok odbrana Vi{im sudom u Beogradu da bitno koju povredu je naneo.
deset milijardi vi{e u povrije|en, saop{tila je JANI]IJEVI]:
ni{ka policija. Automobil tvrdi da nema nijednog di- od go vor ni za taj zlo ~in Ostaje u svesti prizor mla-
odnosu na 2010. Obezbije- rektnog dokaza da su huliga- “plate za `ivot koji su uze-
Svjesno napali di}a u gr~u - navela je ona.
|ena su sredstva i za naro- je prelazio prugu u Za- Francuze
plawskoj ulici u trenutku ni krivi za smrt. li“. Za vr{nu ri je~ odbra ne
dne kuhiwe. To }e, kako Su|ewe za ubistvo Tato- - Porodica je povrije|e- Za mje nik vi {eg ja vnog ju~e je iznio advokat jednog
ka`e dr`avni sekretar u kada su polubranici bili
spu{teni i svjetlosna si- na po~elo je u junu i smatra na ovim surovim ~inom. Ne tu`ioca Gordana Jani}ije- od optu`enih \or|a Preli-
Ministarstvu rada i soci- se jednim od najefikasnijih mo `e mo da pri hva ti mo da vi} je u zavr{noj rije~i uka- }a Ivan Bajazit koji je rekao
jalne politike Zoran Mar- gnalizacija upaqena.
su |ewa srpskog pra vo su |a. Bri sa ne ma. Po ro di ca je za la da su op tu `e ni da wegov brawenik nije iz-
tinovi}, biti dovoqno za Izno{ewe zavr{nih rije~i uni{tena. O~ekujemo od suda izvr{ili te{ko ubistvo po- vr{io krivi~no djelo koje
redovnu isplatu socijalnih LO[A
nastavqa se i danas, javio je da u~ini sve da oni koji su tpuno svjesni posqedica koje mu se stavqa na teret i za-
davawa. VIJEST
B92. to u~inili plate za `ivot su, kako je rekla, “i hteli”. tra`io osloba|aju}u presudu.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 17

Izru~ewe pripadnika “[akala“ 21. januara


BEOGRAD, BERLIN - Wema~ke vlasti najavile su ju~e da je izru- Srpske vlasti su za wim raspisale dvije potjernice - zbog u~e{-
~ewe Srbiji biv{eg pripadnika srpske paravojne jedinice “[a- }a u oru`anoj pqa~ki, a potom drugu, zbog u~e{}a u ratnom zlo-
kali“ Zorana Obradovi}a predvi|eno za 21. januar ove godine. ~inu nad albanskim stanovni{tvom u selu ]u{ka blizu Pe}i na
Obradovi} je u zatvoru u Nojminsteru od aprila 2010. godine. Kosovu 1999. godine.

Oliver Ivanovi}, dr`avni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Vijesti

Izvje{taji bi trebalo Beograd


Protest zbog
skladi{ta

da podstaknu EULEX
za otpad
BEO GRAD - Mje {ta ni
se la Po ja te, Dre no vac i
Dowi Katun protestovali
Na EULEX vr{en pritisak da se ne bavi pojedinim slu~ajevima, jer bi se, ako bi se dotakao nekog od su ju~e zbog izgradwe fa-
brike za preradu otpada u
biv{ih komandanata OVK, moglo destabilizovati Kosovo, rekao Ivanovi} blizini sela, javio je B92.
BEOGRAD - Izvje{taji Pred sje dnik Ini ci ja ti -
dvojice izvjestilaca Dika vnog odbora mje{tana Ma-
Mar ti ja i @a na [ar la rin Milutinovi} izjavio
Gardeta trebalo bi da daju je da izgradwa postrojewa
kompletnu sliku situacije u u neposrednoj blizini se-
oblasti primjene prava na la ugro`ava `ivotnu sre-
Kosovu i Metohiji i podsta- di nu i zdravqe
knu EULEX da djeluje, izja- stanovni{tva. Ministar-
vio je ju~e dr`avni sekretar stvo i op{tina navode da
Ministarstva za Kosovo i opasnosti nema.
Metohiju Oliver Ivanovi}.
On je za RTS re kao da Prokupqe
sumwa da }e su|ewe uslijedi-
ti uskoro, isti~u}i da je Beo- Medicinska
grad spre man za di ja log sa sestra pala
Pri{tinom i da }e pregova-
rati sa svakim predstavnikom kroz lift
koga izabere albanski narod. PRO KUPQE - Me di -
Ivanovi} je izrazio o~e- cinska sestra A. S. pala
kivawe da }e biti proslije- je kroz ne obe zbi je |e ni
|e na ja sna po ru ka EU, otvor za lift u prokupa-
Briselu i EULEX-u, koji je ~kom Domu zdravqa i te-
od po~etka imao probleme u {ko se po vri je di la,
definisawu svoje misije, jer saop{tila je ju~e polici-
je ~esto bio pod politi~kim ja. Medicinska sestra pa-
pritiscima velikih centara la je kroz otvor za lift
u Evropi i svijetu i bio li- dubok sedam metara i za-
mitiran u pogledu mogu}nos- dobila povrede opasne po
ti djelovawa. `i vot, pre nio je Ta njug.
- EULEX bi mogao da do- Uvi|aj su na licu mjesta
bije podsticaj da deluje i da obavili istra`ni sudija
najzad otvori te{ke slu~ajeve Oliver Ivanovi} FOTO: ARHIVA
i javni tu`ilac.
- rekao je Ivanovi} i dodao su izvje{taji Martija i Gar- tioca Savjeta Evrope Marti- nisu do kraja dovedene, jer je - podsjetio je Ivanovi}.
da postoji nekoliko velikih deta me|usobno povezani i da ja o trgovini qudskim orga- ve}ina tih qudi oslobo|ena On je rekao da bi Beogra-
zlo~ina koji moraju da budu Kosovska Mitrovica
bi trebalo da daju kompletnu ni ma, po sla ni ci }e zbog nedostatka dokaza, dok se du odgovaralo da dijalog sa
razja{weni na sudu kao {to sli ku si tu aci je u oblas ti raspravqati i o dokumentu vr{i pritisak na pojedince Pri{tinom po~ne {to prije, Zaplijewena
su u Starom Grackom, gdje je
ubijeno 14 `etjelaca 1999. go-
primjene prava ili vladavi-
ne prava na Kosovu i Metohi-
~la na Skup {ti ne Sa vje ta
Evrope iz Monaka Gardeta.
koji bi mogli da svjedo~e i
~itave porodice o zlo~inima
zbog srpskog stanovni{tva na
Kosovu, radi rje{avawa pro-
pirotehnika
di ne, za tim kod Po du je va, ji. U Gardetovom izvje{taju ko ji su spo miwani u iz vje - blema koje svakodnevno mu~e KO SOV SKA MI TRO -
odnosno teroristi~ki napad Na zim skom za sje dawu o za{titi svjedoka na Balka- {taju Martija. Srbe, ali da dijalog ne zavi- VICA - Policija je u Ko-
2001. i ubistvo djece u Gora- Par la men tar ne skup {ti ne nu navodi se da je situacija si od Beograda koji je odavno sov skoj Mi tro vi ci u
`devcu. Savjeta Evrope krajem janu- na Kosovu alarmantna, jer se IZVJE[TAJI spreman za razgovor. vrijeme novogodi{wih i
Ivanovi} je ocijenio da ara, osim o izvje{taju izvjes- tamo ubijaju svjedoci koji se treba da daju sliku - Izborni proces na Ko- bo`i}nih praznika zapli-
osmjele da svjedo~e o ratnim o primjeni prava smetu jo{ nije zavr{en, jer jenila ve}u koli~inu piro-
zlo~inima. predstoji ponavqawe izbora u te hni ~kih sred sta va i
U^ESNICI DIJALOGA Izvje{taj Martija bi}e - Na EULEX, koji je o~ito Mitrovici, posle ~ega sledi nastavi}e ovu akciju, izja-
na dnevnom redu 25. januara, a opredeqen da deluje, vr{en je formirawe vlade u februaru, vio je ju~e zamjenik regi-
Na pitawe da li }e Ha{im re, jer ga ne mo`e birati, Gardetov dan kasnije. pritisak da se ne bavi pojedi- {to zna~i da je potrebno o~e- onal nog di re kto ra
Ta~i biti legitimni u~esnik u ali da smatra da se Ta~i ne- Ivanovi} je podsjetio da nim slu~ajevima, jer bi se, ako kivati da do kraja februara Kosovske policijske slu-
tom dijalogu, Ivanovi} je od- }e li~no pojavqivati ni u ka- je do sa da bi lo op tu `ni ca bi se dotakao nekog od biv{ih Pri{tina bude konsolidova- `be Ergin Medi}. On je
govorio da je za Beograd sva- kvoj funkciji i da “oni protiv pojedinaca na Kosme- komandanata OVK, moglo des- na da ka`e “{ta im je repre- rekao Tanjugu da je polici-
ki legitimni predstavnik moraju poslati stru~wake i tu, koje govore uglavnom o zlo- tabilizovati Kosovo u bezbe- zen ta ci ja - pro ci je nio je ja u Kosovskoj Mitrovici
koga albanski narod izabe- eksperte“. ~inima nad Srbima, ali da dnosnom i politi~kom smislu Ivanovi}. zaplijenila 800 komada pi-
rotehni~kih sredstava i da
se akcija nastavqa.

Dopuniti odgovore, Evropske integracije Potpisan Protokol o Vlasotince


pa upitnik slati EU centralni interes liberalizaciji tr`i{ta ^etvoro
BEOGRAD - Direktor Kancelarije za evropske BEOGRAD - Vlada Srbije na putu ka Evropskoj BEOGRAD, BRISEL - Potpredsjednik Vlade povrije|enih
integracije Milica Delevi} ka`e da su minis- uniji ne}e pristati na bilo koje rje{ewe koje bi Srbije Mla|an Dinki} i evropski komesar za u udesu
tarstva dostavila skoro sve odgovore iz upitnika dovelo do implicitnog priznawa nezavisnosti trgovinu Karel de Guht potpisali su ju~e u Bri-
VLASOTINCE - ^etvo-
EU i da neki odgovori moraju da se dopune, a ne- Kosova, izjavio je {ef srpske diplomatije Vuk se lu Bi la te ral ni pro to kol o li be ra li za ci ji ro qudi povrije|eno je u
ki su ve} na prevodu. Jeremi}. tr`i{ta robe i usluga izme|u Srbije i Evropske saobra}ajnoj nesre}i koja
Prema wenim rije~ima, ju~e su pristigli od- On je za RTS is ta kao da cen tral ni in te res unije, u okviru pristupawa Srbije Svjetskoj trgo- se dogodila ju~e na magis-
govori ministarstava kulture, trgovine i uslu- Srbije ostaju evropske integracije i ocijenio da vinskoj organizaciji (STO), prenijele su agen- tralnom putu Vlasotince -
ga i prav de, dok su ve oma a`ur ni bi li presuda Me|unarodnog suda pravde o jednostrano cije. Crna Tra va, naj vje ro va -
na dle `ni iz mi nis tar sta va poqo pri vre de, progla{enoj nezavisnosti Kosova nije vrijedna Bilateralni pregovori o liberalizaciji tr`i- tnije zbog neprilago|ene
spoqnih poslova, odbrane koji su odgovore dos- promjene politike Srbije o tom pitawu. {ta robe i usluga izme|u Srbije i EU nisu vo|e- brzine, javile su agencije.
tavili jo{ ranije. - Kosovo }e postati nezavisno onog trenutka ka- ni direktno, kao u slu~aju pregovora sa drugim Do ne sre }e je do {lo ka -
Delevi}eva je rekla Tanjugu da o~ekuje da }e da Srbija to prihvati i potpi{e, {to se ne}e do- zainteresovanim STO ~lanicama, jer je Srbija da je vozilo marke “sitro-
posao biti zavr{en na vrijeme i da }e odgovori go di ti - ka zao je Je re mi} u ve oma `u ~nom ve} zakqu~ila sa EU Sporazum o stabilizaciji i en C3” pre {lo na
biti uru~eni evropskom komesaru za pro{irewe dijalogu sa liderom Liberalno-demokratske par- pri dru `i vawu, odno sno Pre la zni spo ra zum o suprotnu stranu.
[tefanu Fileu 31. januara. tije ^edomirom Jovanovi}em. trgovini i trgovinskim pitawima.
18 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Okru`io sam se pogre{nim qudima, oni su se obogatili, a Vi{wa i ja smo

Region zavr{ili u zatvoru.


Zdravko Pevec,
propali bjelovarski biznismen

FOTO: AGENCIJE
Novi grip u Hrvatskoj
Umrla tre}a `rtva
virusa H1N1
ZAGREB - U Hrvatskoj je umrla i tre}a osoba od virusa
novog gripa tipa H1N1, potvr|eno je ju~e iz Nacionalnog
centra za influencu.
Hrvatska radio-televizija javila je da je rije~ o 46-go-
di{wem mu{karcu koji se lije~io u zagreba~koj Klinici za
infektivne bolesti “Fran Mihaqevi}“.
Prema podacima Centra, do sada je registrovano 380 oboqelih
od ovog gripa, a nije zabiqe`en nijedan slu~aj sezonskog gripa.
U zagreba~ku kliniku dnevno se javi oko 200 pacijenata sa
tipi~nim simptomima gripa, ali infektolozi savjetuju
odlazak u bolnicu samo u slu~aju da se pojave komplikacije.

Skup podr{ke u Vukovaru


Tra`e pu{tawe
na slobodu Purde Davorin Kobak
u zagreba~kom sudu
VUKOVAR - Vi{e hiqada Vla de Hrvat ske Ja dran ka
stanovnika okupilo se u po- Kosor. Zajedni~ki zakqu~ak Po~elo su|ewe optu`enima za malverzacije u “Hrvatskim `eqeznicama”
nedjeqak uve~e u Vukovaru, zvani~nika dvije zemqe jeste
tra`e}i pu{tawe na slobodu da ta pitawa treba da rje{a-
Tihomira Purde, koji je uha-
p{en po potjernici Srbije
zbog ratnih zlo~ina, javqa
HRT.
vaju nadle`na ministarstva
i tu `i la{ tva Srbi je i
Hrvatske, po{tuju}i pravne
sisteme obje zemqe. Slu~aj
Kobak tvrdi da nije
Sa skupa je poslat zahtjev za
pu{tawe Purde na slobodu i
da prestane “progon hrvat-
skih branilaca“. O slu~aju
Purde i drugih optu`enih
hrvat skih dr`avqana ko je
potra`uje Srbija bi}e tema
dana{weg sastanka Srbije i
izvukao novac
Krivicu negirala i biv{i direktor firme “Agit“ Biserka Robi}, te biv{i direktor
Pur de raz go va ra li su ju - Hrvatske, na kojem }e u~es-
~e predsjednik Srbije Bo- tvovati i ministri pravde “@eleznica Srbije” Vladimir Vasiqevi}. Jedino Andrija Sari}, saradnik Biserke
ris Ta di} i pred sje dnik dviju zemaqa. Robi} u preduze}u “Agit“, priznao krivicu
ZAGREB - Biv{i predsje- “Agit“ Biserka Robi}, te biv- “Hrvatskih `eqeznica”, jer su
dnik Upra ve “Hrvat skih {i di re ktor “@e le zni ca upravo optu`eni bili ovla{-
Optu`nica
`eqeznica” Davorin Kobak Srbije” Vladimir Vasiqevi}. }eni predstavnici tih kompa-
izjasnio se ju~e pred zagreba- Jedino je Andrija Sari}, sa- nija. Prema optu`nici, Kobak i Ro-
~kim @upanijskim sudom da radnik Biserke Robi} u predu- bi} anga`ovali su Sari}a i
nije kriv po optu`nici, koja ze}u “Agit“, priznao krivicu. OPTU@ENI SE Vasiqevi}a da kao ovla{}ene
ga tereti da je sa jo{ troje Kobak i Biserka Robi} na terete da su zadr`ali osobe inostranih dru{tava u
sa op tu `e nih pre ko fir me su|ewe su do{li iz pritvora u Zagrebu, Mostaru, Bawaluci i
3,2 miliona evra Gracu otvore nereziden-
“Agit“ iz “@eqe zni ca” Remetincu, u kojemu su ve} 18
izvukao vi{e od 3,7 miliona mjeseci, dok se jo{ dvojica op- Novac su navodno li~no tne ra~une tih dru{tava.
evra. tu`enih brane sa slobode. podizali sa ra~una u Austriji Svi oni su u ime tih firmi
Kao i na pripremnom ro- Op tu `ni ca, po di gnu ta i BiH, a optu`nica ih tereti ispostavqali fiktivne faktu-
~i{tu, Kobak (60) se i ju~e na krajem juna pro{le godine, da su od 3,7 miliona evra za re o “Agitovom“ preuzimawu
Ste~aj se nije mogao izbje}i FOTO: INDEX.HR robe, a fakture bi, zatim, Ro-
po~etku procesa izjasnio da se optu`ene tereti da su od 2003. sebe zadr`ali 3,2 miliona.
ne osje}a krivim za udru`i- do 2008. na osnovu la`nih fa- Nekoliko mjeseci prije bi} i Sari} ovjeravali kao
Kultna zagreba~ka radio stanica osnovane i nalagali wihovo
vawe radi zloupotrebe polo- ktura prebacili oko 3,7 mili- hap{ewa Kobak je smijewen sa
Radio 101 u ste~aju `a ja i ovla{ }ewa i
prikrivawa protivzakonito
ona evra na ra~une ~etiriju
of-{or kompanija u Austriji
du`nosti u “Hrvatskim `eqe-
znicama”.
pla}awe. Novac su, navodno,
sami podizali.
ZAGREB - Kultna zagreba~ka radio stanica Radio 101 ju- dobijenog novca, prenijele su i BiH. Odbacuju}i tada tvrdwe da skre nu ti pa`wa sa dru gih
~e je oti{la u ste~aj, a za ste~ajnog upravnika izabran je agencije. USKOK sumwa da su of- je o{tetio “@eqeznice”, Ko- problema tog javnog poduze}a,
Branko Petewak, javile su agencije. Kri vi cu je ne gi ra la i {or firme bile osnovane sa- bak je rekao da je `rtva medij- koje svake godine posluje sa
Uprava Radija 101 obavijestila je javnost da je na raspra- biv {i di re ktor fir me mo zbog izvla~ewe novca iz skih napada kojima se `eli velikim gubicima.
vi u Trgova~kom sudu otvoren ste~ajni postupak nad tom me-
dijskom ku}om, koja je 1996. pre`ivjela preuzimawe koje je
poku{ao da izvede ~ovjek od povjerewa Frawe Tu|mana. Sa-
Tvrdwe nekada{weg lidera ONA o de{avawima u Makedoniji
da postoje tri ste~ajna zahtjeva, jedan od biv{eg, a dva od sa-
da{wih radnika Radija 101. Crvenkovski i Ahmeti u ratu
- Ste~aj se nije mogao izbje}i. Radio ima dug od oko 2,7 mi- SKOPQE - Lider neka- Ahmeti u novembru 2000. go- Podgradecu je dogovoren po- oni partner vladaju}e par-
liona evra akumuliranih u posqedwih deset godina, a imo- da{we “Oslobodila~ke na- dine dogovorili o po~etku ~e tak ra ta u Ma ke do ni ji - ti je u Ma ke do ni ji VMRO-
vina najvjerovatnije ne vrijedi vi{e od 200.000 evra - rekao ci onal ne ar mi je“ (ONA) rata na prostoru Makedoni- rekao je Adili. DPMNE, a SDSM naj ve }a
je predsjednik Uprave Drago Peri}. Gafur Adili tvrdi da su se je. On je dodao i da posjedu- opo zi ci -
predsjednici Socijaldemo- je do si jee o na vo dnoj sa - o n a
DOBRA ZAGREB kratskog saveza Makedonije ADILI radwi Ali ja Ahme ti ja sa stran -
VIJEST (SDSM) Branko Crvenkov- ima dosije o saradwi biv{om Udbom. Makedonske ka u
Dvadesetdvogodi{wi pje{ak ski i Demokratske unije za Ahmetija sa Udbom snage bezbjednosti i alban- S o -
smrtno je stradao u Zagrebu in te gra ci ju (DUI) Ali ski pobuwenici sukobili su brawu.
PODGORICA kada je na wega pao sema- Adi li je re kao da je se 2001. godine.
Crna Gora u posqedwoj godini for. Do nesre}e je do{lo u Ahmeti radio prema scena- DUI je danas koalici-
nije uvozila hranu iz Wema~ke, ponedjeqak poslije sudara riju koji je prethodno dogo-
za koju se sumwa da sadr`i kan- dva automobila, od kojih se
vo rio u Pod gra de cu u
cerogeni dioksin, tako da za- jedan zabio u semafor. Od
siline udarca semafor je Albaniji sa Crvenkovskim,
trovanih jaja i mesa kod nas ~ija je partija tada bila u
nema, rekao je direktor crno- pao na pje{aka koji je u tom
trenutku prelazio ulicu. opo zi ci ji, pre ni je la je
gorske Veterinarske uprave Srna.
Ivan Popovi}. Crnogorski Cen- Ubrzo je preminuo u Klini-
~kom centru Dubrava, pi{u - Pre ma in for ma ci ji
tar za ekotoksikolo{ka ispiti- koju posjedujem od qudi koji
hrvatski mediji.
vawa do sada nije dobijao su `ivi, a koju ne}u objavi-
zahtjeve za ispitivawe uzoraka LO[A
VIJEST ti, ali }e do}i vrijeme kada
hrane na prisustvo dioksina. Ali Ahmeti }u objaviti wihova imena, u Branko Crvenkovski FOTO: ARHIVA
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 19

TOP STORIES CNN


Svijet Naoru`ani napada~ na ameri~kog
kongresmena Gabrijelu Gifords, prije tri
dana u Arizoni, kada je ubijeno {estoro
pojavio se prvi put pred sudom i optu`en
je po pet ta~aka ameri~kog federalnog
zakona. On se nije izja{wavao o svojoj kri-
qudi i 14 raweno, Xared Li Lafner vici.

Xulijan Asan` za francuski radio Vijesti


Majami

"Vikiliks" ne mo`e da Osu|en


{vercer
oru`ja
MAJAMI - Nadle`ni sud
u Majamiju osudio je dilera
oru`ja Efraima Dive -
rolija zbog krijum~arewa
Novac od zastarjele municije kineske
donatora proizvodwe iz Albanije u
Avganistan. Diler Div -
s te{ko}ama eroli (25), koji je radio za
sti`e do nas zato firmu AEY u Majamiju,
osu|en je na ~etiri godine
{to su svi ra~uni zatvora jer je kinesku
blokirani. municiju za automate, iako
Procjewujem da je zabrawena, prodavao
avganistanskoj vojsci de -
gubimo 500.000 klari{u}i je kao albansku
evra sedmi~no - municiju.
rekao Asan` Austrija
PA RIZ - Sajt “Vi ki -
Okre}u le|a
liks”, spe ci ja li zo van za crkvi
objavqivawe tajnih doku-
BE^ - Rekordan broj Au -
menata, zbog finansijskih
strijanaca pro{le go dine
te{ko}a ne}e mo}i da pre-
“okrenuo je le|a” Rimok -
`ivi ako se stvari ova ko
atoli~koj crkvi poslije
nastave, rekao je ju~e osni-
brojnih seksualnih ska -
va~ ovog saj ta Yuli jan ndala u vjerskim ins tit -
Asan` u intervjuu za fran- ucijama, pokazuju zvani~ni
cuski radio. Asan` poslije ro~i{ta na londonskom sudu FOTO: AGENCIJE podaci koji su ju~e obj -
- Novac od donatora s te- avqeni. Tokom 2010. godine
{ko}ama sti`e do nas zato ~et ka objavqivawa po - ~ewu osniva~a “Vikiliksa“ On smatra da mu prijeti dokumenata, posebno diplo- Crkvu je napustilo 87.393
{to su svi ra~uni blokira- vjerqivih ameri~kih diplo- Yulijana Asan`a [vedskoj, izru~ewe u SAD, gdje je, ka- matskih depe{a, kompanije vjernika, odnosno 64 odsto
ni. Procjewujem da gubimo mat skih de pe {a kra jem gdje je optu`en za silovawe, ko vjeruje, osnovana komisi- kao “Amazon.com“ odbile su vi{e nego u 2009. godini,
500.000 evra sedmi~no - re- novembra. saop{teno je ju~e iz suda. ja ko ja }e de fi ni sa ti da mu do zvo le da ko ris ti kada se povuklo 53.216
kao je Asan` za radio Euro- [ved ske vlas ti tra `e optu`be protiv wega. wihov server, a finansijske vjernika, {to je najve}i
pe 1. KONA^NA Asan`a zbog optu`be za si- Sajt “Vikiliks” zavisi kompanije “MasterCard“, “Vi- broj od 1945. godine.
On je, me|utim, dodao da odluka suda lovawe koje osniva~ “Viki- dosta od ameri~kih inter- sa“ i “PayPal“ ne dozvoqavaju
}e oni “poku{ati da uzvra- u februaru liksa“ negira. net i finansijskih kompa- vi{e da se preko wih vr{e
te“. Sud u Vulviku odlu~io je ni ja za pri kupqawe uplate za ovaj sajt. Xozef Bajden
Asan` je rekao prekju~e U me |u vre me nu je sud u da 7. i 8. fe bru ara odr`i sredstava. Tako|e, sudski tro{kovi “Ostajemo
i {vajcarskim medijima da Londonu odlu~io da 7. i 8. zasjedawe na kojem }e biti Kako je “Vikiliks” nas- postupka o navodnom silo- i poslije
wegov sajt gu bi vi {e od fe bru ara bu de ra zma tran donesena kona~na odluka o tavio sa objavqivawem ame- vawu ko ji se vo di pro tiv
480.000 evra sedmi~no od po- zahtjev o eventualnom izru- izru~ewu. ri ~kih po vjerqivih Asan`a su veoma visoki. 2014.“
KABUL - Potpredsjednik
Ku}ni SAD Yozef Bajden izjavio
je ju~e da su SAD spremne da
pritvor ostanu u Avganistanu
poslije 2014. godine, kada je
Asan` se trenutno nalazi predvi|en transfer odg -
u ku}nom pritvoru u rezi- ovornosti za bezbjednost u
denciji u Londonu nakon zemqi na avganistanske
{to je 16. decembra pu- snage. “Ne}emo napustiti
{ten iz pritvora po{to je zemqu 2014. godine ukoliko
za wega pla}ena kaucija od vi ne budete to `eqeli”,
240.000 funti (oko izjavio je Bajden na
288.000 evra), ali do no- konferenciji za novinare
ve sudske odluke nije smio odr`anoj sa avganistanskim
da napu{ta Veliku Brita- predsjednikom Hamidom
niju. Karzaijem.

DOBRA
VIJEST INDIJA
Izraelske diplomate Sjeverna Koreja direktna
nastavile {trajk prijetwa za SAD Hladno}a na sjeveru
RUSIJA Indije izazvala je
TEL AVIV - Izraelske diplomate nastavile su preksino} da PEKING - Sjeverna Koreja postaje direktna prijetwa Sje- preksino} smrt deve-
{ire {trajk zbog malih plata, nakon {to su gotovo potpuno diwenim Dr`avama i mogla bi u roku od pet godina razviti in- Sporazum izme|u Ru- toro besku}nika, ~ime
prestale da poma`u pri posjetama stranih zvani~nika, odlasci- terkontinentalne balisti~ke projektile, rekao je ameri~ki sije i SAD o civilnoj se broj tamo{wih
ma izraelskih politi~ara u inostranstvo i stanovnicima koji- ministar odbrane Robert Gejts poslije razgovora sa kineskim nuklearnoj saradwi `rtava hladnog
ma su potrebne vize. predsjednikom Hu \intaom u Pekingu. stupio je ju~e na snagu, vremena, koje traje se-
Ambasade Izraela vi{e ne pru`aju bezbjednosnu i drugu po- - Mislim da }e Sjeverna Koreja do tada razviti interkonti- i to je kamen-temeqac dmicama, popeo na
mo} izraelskim firmama u inostranstvu, ~ime se, prema pisawu nentalne balisti~ke projektile, ali ne}e ih imati u velikom za planiranu “obnovu“ 116.
izraelske {tampe, zaustavqa sav izvoz vezan za odbranu. broju - rekao je ameri~ki ministar. Hu }e sqede}e sedmice po- odnosa izme|u neka-
- Moramo prekinuti sve projekte u postupku i ne po~iwati sjetiti SAD, a o~ekuje se da }e ga ameri~ki predsjednik Barak da{wih neprijateqa
postupak novih projekata - navedeno je u depe{i poslatoj izrael- Obama poku{ati pridobiti da izvr{i ve}i pritisak na Sjever- iz perioda “hladnog
skim diplomatama. nu Koreju. Kina je jedini veliki diplomatski i ekonomski pri- rata”. LO[A
Ova mjera je samo najnovija u ~itavom nizu postupaka postepe- jateq Sjeverne Koreje. Gejts je rekao “da je samo po sebi o~ito“
VIJEST
nog {irewa {trajka. da }e Hu i Obama razgovarati o Sjevernoj Koreji.
20 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Premijer [panije Ustavni sud o imunitetu italijanskog premijera


Primirje nije

FOTO: AGENCIJE
dovoqno
LONDON - [panski premijer Hoze Luis Sapatero
izjavio je da primirje koje je proglasila baskijska
separatisti~ka organizacija ETA nije dovoqno, javio je Bi-
Bi-Si.
Potrebno je, po rije~ima Sapatera, da ETA preduzme
sna`nije i nepovratne korake:
- Oni koji u saop{tewu ETA vide elemente nade treba da
znaju da je put pred nama i daqe dug jer je jedino va`no da
ETA kao teroristi~ka grupa kona~no nestane.
[panski premijer je naglasio da ne}e biti dijaloga sa
separatistima - Ne}emo, rekao je, “nasjesti na trikove”.
Prethodno je ETA objavila trajni prekid vatre u svojoj
nasilnoj kampawi za odvajawe Baskije od [panije.
Bewamin Netanijahu
Zara|uje 9.500 evra
mjese~no
TEL AVIV - Izraelski Nakon {to se oduzmu takse,
premijer Bewamin Netan - zdravstveno i socijalno os- Zasjedawe italijanskog
ijahu zara|uje mjese~no bruto igurawe i jo{ 11.590 {ekela Ustavnog suda
43.952,29 {ekela (oko 9.500 (2.500 evra) za blindirano
evra) objavio je wegov ka - vozilo, Net anijahu zaradi
binet preko dru{tvene mre`e
“Fejsbuk“.
Netanijahuova plata obja-
vqena je onlajn nakon {to su
neto 15.027,43 {ekela (3.350
evra). Na Netanijahuovoj sl-
u`benoj “Fejsbuk“ stranici,
uz potvrdu o plati, navedeno
na dnevnom redu
visoki izraelski zvani~nici je da je on odlu~io to da Zakon kome se o{tro protivila opozicija usvojen u martu pro{le godine, zahvaquju}i
i poslanici zatra`ili objavi potpuno transparentno Berluskonijevim konzervativnim poslanicima koji kontroli{u parlament, i stupio je
pove}awe primawa. “zbog zahtjeva veb surfera”.
na snagu sqede}eg meseca
Turska je zakon neustavan. izdejstvuje da zakon o imu-
RIM - Italijanski Us- sudom, javile su agencije.
Sru{io se vojni tavni sud ju~e je po~eo ras-
pravu o ustavnosti zakona o
Pre mi jer je op tu `en u
dva slu~aja u Milanu za ko-
Sud od 15 sudija ju~e je
na otvo re nom ro ~i {tu ra -
nitetu pro|e u Ustavnom su-
du ali oba pu ta, 2004. i
helikopter imunitetu lica na javnim
funkcijama, prema kome je
rupciju i pronevjeru poreza.
Oba pos tup ka pro tiv Ber -
zmatrao ovaj predmet, a odlu-
ka se o~ekuje u ~etvrtak.
2009. godine, Sud je odbacio
takav zakon.
i ita li jan ski pre mi jer lus ko ni ja pri vre me no su U prvom od dva najnovija
Silvio Berluskoni za{ti- prekinuta ali }e se odmah ODLUKA slu~aja Berluskoni je optu-
}en od po javqivawa pred nastaviti ako Sud utvrdi da se o~ekuje sutra `en da je podmitio britan-
skog advo ka ta Dej vi da
Za kon ko me se o{ tro Milsa da bi za wega lagao
protivila opozicija usvojen na sudu tokom 1990-ih.
je u martu pro{le godine za- U drugom postupku Ber-
hvaquju}i Berluskonijevim luskoni je optu`en za pro-
konzervativnim poslanici- nevjeru poreza pri kupovini
ma koji kontroli{u parla- televizijskih prava za svoju
ment, i stu pio je na sna gu te le vi zij sku im pe ri ju Me -
CARIGRAD - Pet pripadnika turske vojske poginulo je sqede}eg meseca. dijaset. Istraga je pro{le
kada se sru{io helikopter tokom leta obuke, zapadno od Pre ma tom za ko nu, su - godine zavr{ena i mogla bi
prestonice Ankare, prenose turski mediji. |ewa su suspendovana do 18 da dovede do optu`nice ako
Prema izvje{tajima medija, helikopter se sru{io u gradu mje se ci ako je op tu `e ni se uki ne za kon o “le gi ti -
Polatliju, u centralnoj Anadoliji, oko 80 kilometara “legitimno sprije~en“ ti- mnoj sprije~enosti“.
zapadno od Ankare. me {to je pre mi jer ili
Lokalna televizija je, pozivaju}i se na izvore iz vojske, ~lan vla de. Ka ko na vo di Istrage
navela da su zvani~nici uspjeli da pri|u olupini, ali da agencija AP, ovaj zakon su
jo{ nema preciznijih informacija jer je ~itava oblast Ber lus ko ni je vi kon zer va - Premijer je predmet broj-
prekrivena gustom maglom. tivci predvidjeli kao pri- nih sudskih istraga i neko-
vre me nu mje ru da im ku pi liko su|ewa koji proisti~u
vri je me da pri pre me traj - iz wegovih poslovawa kao
niji zakon koji obezbje|uje medijskog tajkuna 1980-ih i
imu ni tet naj vi {im zva ni - po~etkom 1990-ih. On je po
~nicima. tim predmetima ili oslo-
Berluskoni, koji je tri bo|en ili je slu~aj zasta-
pu ta iza bran na vlast u rio, a uvijek je tvrdio da je
posqedwih 17 godina, ve} je nevin.
Berluskoni optu`en za korupciju i utaju poreza dva puta ranije poku{ao da

Wema~ka pokrajina Dowa Saksonija

Meso sviwa puno dioksina


BER LIN - Na sto ti ne u zaga|enim paletama sto~ne Vlasti Wema~ke su poslije jaja sa vi{e hiqada wema~kih
sviwa sa jedne farme u wema- hrane. tog otkri}a zamrzle prodaju farmi, a ta zabrana je jo{ na
~koj saveznoj pokrajini Dowa STO^NA HRANA `ivinskog i sviwskog mesa i snazi za 558 farmi.
Sa kso ni ja mo ra }e da bu de kupqena od “Harlesa
uni{teno jer wihovo meso sa-
dr`i dioksin.
i Jen~a“
Ministar poqoprivrede te Uzor ci te ma sno }e su sa -
wema~ke pokrajine Gert Ha- dr`ali preko 70 puta vi{e
hne izjavio je da je dioksin dioksina od dozvoqene koli-
otkriven ju~e ujutro na far- ~ine.
mi u okrugu Verden, prenije- Skan dal sa dio ksi nom je
la je agencija AP. izbio pro{le sedmice kada su
Na toj far mi su u to ku wema~ki istra`ioci otkri-
ispitivawa jer je kupila sto- li prekomjerne koli~ine te
~nu hranu od wema~ke firme materije, koja izaziva kancer,
Porodica besku}nika spava na `eqezni~koj stanici u indi- “Harles i Jen~“ koja je proi- u jajima i izvjesnim koli~i-
jskom gradu Alahabadu. zvodila masno}u, kori{}enu nama `ivinskog mesa. Stotine sviwa mora}e biti uni{teno FOTO: AP
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 21

Australija se i daqe bori sa prirodnim nepogodama Vijesti

Evakuacija iz poplavqenog Bugarska


Specijalni
sud za
maloqetnike
SO FI JA - U Bu gar skoj
}e do kraja sqede}e godine
Voda do{la do biti formiran specijal-
ni kri vi ~ni sud za ma -
vrha glavne brane, loqe tni ke, izja vi la je
koja je do sada zamjenik bugarskog minis-
tra pra vo su |a Da ni ela
{titila grad od Mi te va. “Dje ~i ji sud }e
poplava, pa biti osnovan poslije iz-
mjena u Zakonu o za{titi
gradske vlasti dje ce i Kri vi ~no-pro ce -
sada moraju da snom za ko nu“, na ve la je
ispuste vodu, {to Miteva u izjavi sofijskom
dnevniku “24 ~asa“.
}e dovesti do
poplava, posebno Malezija
ni`ih dijelova Avion
grada Stanovnici grade nasip FOTO: AGENCIJE sletio
BRI ZBEJN - Hiqade Zaposleni u centru grada On je dodao da kada se
sa piste
stanovnika Brizbejna napus- napustili su radna mjesta i evakuisao iz grada u proda-
tilo je ju~e svoje domove, jer poslije naredbe policije o vni ca ma vi {e ni je bi lo KU ALA LUM PUR -
ovom gradu na sjeveroistoku evakuaciji oti{li su ku}ama hqeba, mlijeka, fla{irane Avion “erbas A320“ nis-
Australije prijete najve}e auto bu si ma, vo zo vi ma ili vode i svije}a. Pekare su za- ko buye tne kom pa ni je Er
poplave u posqedwih 120 go- automobilima. tvorene, jer nemaju vi{e ni- Azija preksino} je sletio
dina, javile su agencije. Vlasti strahuju da }e oko {ta za prodaju. sa pis te na ma le zij skom
- Voda dolazi - izjavio je 6.500 stanovnika i kompanija U me|uvremenu, najmawe aero dro mu, ali na sre }u
Kambel Wumen, gradona~el- biti zahva}eno poplavama, ko- osam qudi je poginulo, a 72 ni je bi lo po vri je |e nih,
nik Brizbejna, tre}eg po veli- je }e biti gore od onih razor- osobe se vode kao nestale po- saop{tila je ju~e aviokom-
~ini grada u Australiji gdje nih 1974. go di ne, ka da je slije bujice u australijskom panija “Er Azija”. Inci-
`ivi dva miliona stanovni- po gi nu lo 14 qudi i po - gradu Tuvumboi, saop{tila je dent se do go dio na
ka. plavqeno na hiqade domova. australijska policija. aero dro mu Ku ~ing na os -
On ka`e da je ju~e situ- Pre mi jer ka dr`a ve trvu Bor neo pri li kom
acija bila lo{a, ali da }e bi- NESTALE 72 Kvinslend, u kojoj se nalazi slijetawa na pistu koja je
ti i ka tas tro fal ni ja za osobe u Tuvumbi Tuvumba, Ana Blaj, navela je i potra`e skloni{ta na ve- Prognoza meteorologa za
bila potopqena zbog ki-
stanovni{tvo i preduze}a. da se me|u poginulima nalazi {e.
}im nadmorskim visinama. danas, me|utim, ne}e pogodova-
Prema wegovim rije~ima, Prodavnice u ovom gradu najmawe dvoje djece i dodala - Ovo je bez sumwa najgo- ti potrazi, jer se predvi|aju
voda je do{la do vrha glavne gotovo su opusto{ene. da se vodeni zid visine od ri trenutak za nas u posqedwe nove olujne ki{e. Albanija
brane, koja je do sada {titila - Supermarketi su gotovo osam metara kre}e ka gradovi- Bujica blatwave vode no-
grad od poplava, pa gradske ispra`weni. Zabrinuto sta- ma ni`e od Tuvumbe i ka isto-
dvije nedjeqe - rekla je Blajo-
va novinarima i istakla da su sila je sve pred sobom u Tuvum-
Odri~u se
vlasti sada moraju da ispuste novni{tvo je u redovima ~eka- ku. sve slu`be anga`ovane u po- bi, gradu na sjeveroistoku paso{a
vodu, {to }e dovesti do popla- lo na ka sa ma, a ra fo vi su Zvani~nici su upozorili trazi za nestalima, koja }e Kvinslenda - qude, automobi-
va, posebno ni`ih dijelova gotovo potpuno prazni - izja- stanovnike tih predjela da zbog magle i mraka biti nas- le, namje{taj koji je izbaciva- TI RA NA - Al ban skog
grada. vio je Pol Betros, advokat ~i- {to prije napus- tavqena sutra ujutru. la iz radwi i ku}a. dr`avqanstva pro{le go-
ja se kancelarija nalazi u te svoje domove dine odreklo se 355 gra|a-
centru grada. na, a dobilo ga je wih 113.
Bujica Jedan od razloga zbog kojeg
se Albanci odri~u alban-
Iznenadni poplavni ta- skog dr`avqan stva jes te
las zahvatio je ju~e ujutro to {to zemqe u kojima ra-
Tuvumbu, a kako je naveo de albanski emigranti ne
list Herald san, blat- do zvoqava ju dvoj no dr -
wava bujica nai{la je `avqan stvo, tvrdi dne -
bez upozorewa i doslo- vnik “Ga ze ta {}ip ta re“.
vno odsjekla grad od os- Prema va`e}im albanskim
tatka svijeta. Ipak, kako zakonima, svi gra|ani koji
je voda do{la, tako je i su se odre kli al ban skog
pro{la, ostavqaju}i za dr`avqan stva ra di sti -
sobom veliku koli~inu cawa pa so {a ne ke dru ge
sme}a i dijelove namje- dr`ave, a to nisu ostvari-
Ni`i dijelovi Brizbejna pod vodom {taja i automobila.
li, mogu ponovo da zatra`e
upis u kwigu dr`avqana.
Sastanak Obame i Sarkozija u Bijeloj ku}i
Sjeverna Koreja
Zajedno u borbi protiv terorizma Petoro
ubijeno
VA[INGTON - Ameri- qudi, a me|u te{ko rawenima na ekonomskom oporavku po- nezaposleno, previ{e kompa- svjet skoj eko no mi ji ko ja
~ki predsjednik Barak Obama je i demokratski kongresmen slije svjetske finansijske nija i daqe ima problema sa ugro`ava perspektive rasta na granici
i francuski predsjednik Ni- Gabrijela Gifords. krize. finansirawem i jo{ posto- - rekao je Obama na zajedni-
kola Sarkozi obe}ali su po- - Jo{ je pre vi {e qudi ji mno go ne ra vno te `e u ~koj konferenciji za novi- SEUL - Grani~ari Sje-
slije sastanka u Bijeloj ku}i EKONOMSKI na re sa Sar ko zi jem u verne Koreje su, u preko-
odr`anog preksino} da }e sa- oporavak Bijeloj ku}i. grani~noj potrazi, ubili
ra|ivati u borbi protiv tero- zajedni~kim snagama Francuska trenutno pred- petoro qudi i ranili jo{
rizma. sjedava grupom osam indus- dvoje koji su poku{ali da
U razgovoru sa novinari- S druge strane, Obama je trij ski naj ra zvi je ni jih pobjegnu u Kinu, objavio je
ma u Bijeloj ku}i Sarkozi je izrazio sau~e{}e Francuskoj zemaqa svijeta - G8, kao i gru- ju ~e ju `no ko rej ski ti ra -
rekao da }e Sjediwene Dr`a- zbog ubis tva dva wena pom G20, koju pored najbogati- `ni dne vnik. Dne vnik
ve i Francuska stajati rame uz dr`avqanina koji su stradali jih ~ine i zemqe u razvoju, a “^o sun il bo“ is ti ~e da
rame u borbi protiv terori- u Nigeru poslije neuspjelog Sarkozi poku{ava da prona|e grani~ari Sjeverne Koreje
zma. poku{aja wihovog osloba|awa na~in da se uvedu promjene ko- nikada ranije nisu pucali
Sarkozi je prenio “duboku nakon {to su ih otele prista- je }e omogu}iti globalnom mo- na one ko ji su sti gli na
tugu“ francuskog naroda zbog lice “Al-Kaide”. ne tar nom sis te mu da se ne ki nes ku stra nu sje ver no -
napada koji se u subotu desio u Obama i Sarkozi obe}ali oslawa toliko na ameri~ki
Sarkozi i Obama slo`ni o mnogim pitawima FOTO: ROJTERS
korejsko-kineske granice.
Arizoni, kada je ubijeno {est su tako|e da }e zajedno raditi dolar.
22 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 8 dje~aka 4 djevoj~ice

Bawalu~ani zabrinuti zbog porasta broja pasa na podru~ju grada


GRADSKI
VODI^ ^opori pasa lutalica
siju strah kod pje{aka
Zbog nedostatka kapaciteta u azilu pove}an je broj pasa lutalica na ulicama. U najve}em broju slu~ajeva
Va`ni telefoni
rije~ je o napu{tenim ku}nim qubimcima koje su neodgovorni vlasnici prepustili ulici, kazao Grbi}
Informacije 1185 PI[E: MARIJA KARAJLI]
Hitna pomo} 124, 230- 620 marijak@glassrpske.com
Vatrogasci 123
Ne mogu da shvatim da
CJB 122, 337-100 je u gradu sve vi{e pasa lu-
Ta~no vrijeme 1373 ta li ca ko ji na pa da ju na
Meteorolo{ka stanica pro la zni ke. To je po se bno
307-943 izra`eno kod mosta “Vene-
S.O.S. telefon 1264 cija” i studentskog doma.
(Linija za pomo} `rtvama I ni sam vi dio lu ta li ce
samo tu ve} i u drugim di-
nasiqa u porodici)
je lo vi ma gra da. Strah od
napada, ugriza i bjesnila
bolnice postao je svakodnevica ve-
Paprikovac 342-100 }i ne nas sta no vni ka u
Poliklinika 247-333 Bawaluci.
Re kao je ovo “Gla su
ordinacije Srpske“ Stevan Rodi}, jedan
od gra|ana kojima psi luta-
Deamedik 309-221 lice svakodnevno zagor~ava-
Euromedik 219-111 ju `ivot.
Intermedik 216-661 - Ne razumijem {ta rade
Jelena 324-310 qudi iz Higijeni~arske slu-
`be. Mislim da bi i grad-
Firena 437-222
ske vlasti trebalo ne{to da
preduzmu u vezi s tim. Naj-
prevoz go re je ra no uju tro ka da
qudi idu na po sao, tad ih
Autobuska stanica 315-355
ima najvi{e. Mnoge stano-
@eqezni~ka stanica 301-229 vnike zateknem prepla{ene
Aerodrom Bawaluka 535-210 na ulici koji se trude da bu-
Biletarnica (centar) 315-867 Psi lutalice nisu rijetkost ni u Gospodskoj ulici FOTO: A. ^AVI]
du {to neprimjetniji kako
ne bi iza zva li pse. I sam prijatno - rekao je Rodi}. Rukovodilac Higijeni- glasio je to da se u najve}em azil nego da se psi sterili-
taxi sam bio nekoliko puta meta Dodao je da mu nije jasno ~arske slu`be u Bawaluci broju slu~ajeva radi o napu- {u kako se ne bi razmno`a-
napada kada su re`ali i la- odakle toliko lutalica na Slaven Grbi} tvrdi da ra- {tenim psima koje su neodgo- va li i za vr{a va li na
jali na mene. Nije nimalo ulicama grada i za{to se niko dnici ove slu`be svakodne- vorni vlasnici prepustili ulicama - rekao je Grbi}.
ne pobrine da ih ukloni. vno uklawaju pse lu ta li ce ulici. Oni jedno vrijeme ima- U Domu zdravqa Bawalu-
- Te pse hi tno tre ba sa ulica. ju qubimca pa onda naprasno ka ka`u da je u toku prote-
ukloniti sa ulica i testi- - Razlog zbog kojeg je pove- odlu~e da ga puste - smatra kle go di ne bi lo ne ko li ko
ra ti na bje sni lo. Mi slim }an broj pasa je nedostatak ka- Grbi}. pacijenata koji su se obra-
da niko ni{ta ne}e preduze- pa ci te ta u azi lu za pse. BROJNI PSI ti li qeka ri ma u po ro di -
ti dok se ne desi nesre}a. Kapacitet na{eg objekta u Ra- ~nim am bu lan ta ma zbog
Ka da lu ta li ca na pa dne i mi}ima je 50 do 60 pasa, a tre-
lutalice kod mosta napada i ugriza pasa luta-
ujede neko dijete, bi}e ka- nutno se kod nas nalazi oko 70 "Venecija" lica.
sno - ogor~en je Rodi}. wih. Ono {to bih posebno na- Napomenuo je da bi psa - Dodu{e, slu~ajevi bje-
ko jeg uklo ne sa uli ce po snila nisu zabiqe`eni, ali
inspekcija pra vi lu tre ba lo dr`a ti u su svi pacijenti zbrinuti u
Nije bilo bjesnila azilu do 25 dana dok ne na|u ambulanti ili kod hirurga
Sanitarna 244-475 vlasnika ili ga ne udome. ako je povreda bila ve}a. S
Tr`i{na 348-710 Na podru~ju grada Bawaluka pro{le godine nije bilo za- - Mi ih dr`imo i du`e. ob zi rom na to da pos to ji
Inspekcija rada 348-730 biqe`enih slu~ajeva bjesnila. Ovo je “Glasu Srpske“ pot- Postojala je ideja o pro{i- opasnost od zaraze bjesni-
Prosvjetna 466-346
vr|eno u Veterinarskom zavodu “Dr Vaso Butozan“. rewu kapaciteta, ali trenu- lom, slali smo ih i na Kli-
- Bijesan pas se ne kre}e u grupi nego uvijek sam. Mo`e se tno je dnos ta vno ni smo u niku za infektivne bolesti
Komunalna 306-464 prepoznati po pognutoj glavi, re`awu, podvijenom repu i
Republi~ka uprava za mogu}nosti da je realizuje- - rekla je Sawa Ga}anovi},
ostalim poreme}ajima u pona{awu. U slu~aju susreta sa ta- mo. Na kraju krajeva, nije je- stru~ni saradnik za odnose
inspekcijske poslove 213-624 kvim psom treba ostati miran i hitno pozvati Higijeni~ar- di no rje {ewe da se pas sa javno{}u u Domu zdravqa
Republi~ki devizni Mnogi prepuste svoje qubimce sku slu`bu - objasnio je Grbi}.
ulici skloni sa ulice i smjesti u Bawaluka.
inspektorat 300-434

kvarovi REPERTOAR
Prijava kvarova 258-686 BIOSKOPI GULIVEROVA PUTOVAWA - avanturis- SEMI NA PUTU OKO SVIJETA - ani- MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
Kvarovi na telefonima 1275 MULTIPLEKS “PALAS“ ti~ka fantazija mirani, avantura Stalna izlo`bena postavka - “Od pra-
MEGAUM 3D- animirani re`ija: Lob Leterman re`ija: Majkl Iptid istorije do savremenog doba“
re`ija: Tom Mekgret uloge: Xek Blek, Emili Blant, Amanda termini: subota i nedjeqa u 12 i 13.45 Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“
hoteli uloge: Vil Ferel, Bred Pit, Tina Fej Pit ~asova Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina
"Bosna" 215-681 termini: 15.15, 17.15, subota i ne- termini: 15.30, 17.15, 19 ~asova NARODNO POZORI[TE RS Izlo`ba “15 godina od potpisivawa
"Palas" 218-723 djeqa u 13.15 MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma- “Gospo|a ministarka“ komedija Brani- Dejtonskog mirovnog sporazuma“
"Ideja" 217-444 TURISTA - triler, romanti~ni triler }i film slava Nu{i}a, Velika scena, ve~eras u NARODNA I UNIVERZITETSKA
"Vidovi}" 217-217; 245-800 re`ija: Florijan Henkel fon Doner- re`ija: Dragan Bjelogrli} 20 ~asova BIBLIOTEKA RS
"Cezar" 326-400 smerk uloge: Bata @ivojinovi}, Sergej Trifu- MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba “Trajawe Skendera Kulenovi-
uloge: Xoni Dep, Anxelina Xoli, Pol novi}, Nikola \uri~ko, Sr|an Todoro- RS }a i Me{e Selimovi}a“ autora Danke
"Grand" 380-105
Betani vi} Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora Si- Deli}, grafi~ki dizajn i priprema pla-
"Meriot" 222-870; termini:19.15, 20.45, 22.45 termini: 16.45, 19.30, 21.15, 22.15 ni{e Tomi}a, traje do 30. januara kata Borislav Stan~evi}
217-801
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 23

Odbornici raspravqaju o subvencijama za grijawe


Odbornici Skup{tine grada odr`a}e danas u 11 ~asova odobravawu sredstava buxetske rezerve na ime subvenci-
32. sjednicu, na kojoj }e raspravqati o buxetskoj rezervi, je cijene grijawa za grejnu sezonu 2010/2011. za socijal-
saop{teno je iz Odsjeka za odnose sa javno{}u Adminis- no ugro`ene kategorije stanovni{tva. To }e ujedno biti
trativne slu`be grada. jedina ta~ka dnevnog reda - rekli su u gradskoj upravi.
- Tokom ovog zasjedawa razmatra}e se prijedlog odluke o S. J.
FOTO: ARHIVA

GRADSKE VIJESTI
Do~ek Pravoslavne
nove godine
Sve gradske slu`be spremne su za organizovani do~ek
Pravoslavne nove godine a na Trgu Krajine u ~etvrtak, 13.
januara, nastupi}e Ana Bekuta, bawalu~ki “In bend“ i
Kraji{ki truba~i.
Ovo je ju~e saop{teno iz Odsjeka za odnose sa javno{}u
Gradske uprave poslije sjednice Organizacionog odbora za
proslavu Nove godine po julijanskom kalendaru.
- Novogodi{wi program na Trgu Krajine po~e}e u 21.30
~asova a traja}e do jedan ~as iza pono}i. Ta~no u pono} bi-
}e prire|en vatromet, a dolazak Pravoslavne nove godine
najavi}e zvona u svim hramovima Eparhije bawalu~ke - sto-
ji u saop{tewu. Gradona~elnik Dragoqub Davidovi} kazao
je da tro{kovi organizacije do~eka Me|unarodne i Pravo-
slavne nove godine iznose oko 90.000 maraka. S. J.

Zimska predavawa u
Penzioneri naj~e{}i
P~elarskom dru{tvu
kupci ogreva Gradsko P~elarsko dru{- - Pored brojnih zimskih
tvo u idu}em periodu orga- predavawa, pripremamo se
Iako je sredina zime, mnogi moraju ponovo da kupuju ogrev ni zo va }e pre da vawa o i za otvarawe ovogodi{we
te mi “Izimqavawe i [kole za p~elare po~etni-

Kubni metar drva proqe}ni razvoj p~eliwih


dru{tava“, kako bi se svi
zainteresovani za ovu
oblast pripremili za novu
ke, koju }emo realizovati u
saradwi sa gradskom upra-
vom. Podr{ku }e nam pru-
`i ti i emi nen tni

od 65 do 75 maraka sezonu.
Re kao je ovo “Gla su
Srpske“ predsjednik ovog
dru{tva Veselko Gatari}.
stru~waci iz Srbije koji
su uz nas bili sve ove godi-
ne - istakao je Gatari}.
S. J.
Naj~e{}e dolaze penzioneri i kupe jedan ili dva metra drva jer od svoje
skromne penzije ne mogu da izdvoje vi{e, pa sqede}i mjesec, kada bude Omladina prikupqa
penzija, do|u ponovo, istakao Gustovarac pomo} za poplavqene
PI[E: KOSANA NIKOLI] kao je Gustovarac. On je po- Milobratovi}. i vri je me da se k u pu je
kosanan@glassrspke.com ogrev. Tre ba lo bi da dam
se bno na gla sio da je ove Me|u kupcima kojima je
K a ko zi ma odmi ~e, sezone grijawa mawe kupa- u pola zime nestalo ogreva cijelu platu da kupim drva,
mno gi su ve} po tro {i li ca nego prethodnih godina. najvi{e je penzionera. Ka- pa mi je zato lak{e kupova-
ogrev pa dolaze da ponovo TONA `u da im pen zi je ni su do - ti u dva dijela. Jednom ku-
kupuju drva ili ugaq. Tako voqno ve li ke da odje dnom pim u sep tem bru i po no vo
ugqa ko{ta kupe koli~inu drva koja }e ka da se ta drva po tro {e -
kupci za kubni metar drva
moraju da izdvoje od 65 do 240 maraka trajati cijelu zimu. objasnio je Simi}.
75 maraka, u zavisnosti od U Drvnoj in dus tri ji - Mo ja pen zi ja izno si
toga da li su iscijepana, a “Lana“ ka`u da stanovnici 280 KM i ne bih mo gao Cijene
za tonu ugqa od 210 do 240 jo{ uvi jek ku pu ju drva za odjednom kupiti svih {est iste
KM, zavisno od toga da li grijawe. me ta ra drva, ko li ko mi je
Prodavci drva isti~u da
je drveni ili kameni. - Oni sla bi je ku po vne neophodno da bih se grijao
su cijene drva i ugqa os-
Re kao je ovo za “Glas mo }i pri pre mi li su je se - tokom cijele zime. To zna~i
tale iste kao na po~etku
Srpske“ je dan od ra dni ka nas pet, {est kubnih meta- da bih mo rao odje dnom iz -
sezone.
preduze}a “Gra|a Zelengo- ra drva, {to nije dovoqno dvojiti oko 400 maraka, a ja
- Svjesni smo situacije u
ra“ koje prodaje ogrev, Ne- pa su sa da pri nu |e ni da tolike pare nemam pa mi je
kojoj se nalazi ve}ina na-
deqko Gustovarac. po no vo na bavqaju ogrev. lak{e kupovati postepeno -
{ih kupaca, ~ija kupovna Humanitarna `urka u Domu omladine FOTO: ARHIVA
- Naj~e{}e dolaze pen- Imamo veliki broj zainte- naglasio je penzioner Rade
mo} nije velika. Oni ne-
zi one ri i ku pe je dan ili resovanih koji sada dolaze Petrovi}. Prikupqawe sredstava za pomo} podru~jima pogo|e-
maju mogu}nost da sada,
dva kubna metra drva jer od da kupuju drva. Kod nas pa- Bawalu~anin Igor Si- nim poplavama u Hercegovini i Semberiji obavi}e se
iako su im neophodna,
svo je skro mne pen zi je ne le ta is ci je pa nih drva ko - mi} ka`e da mu je potrebno tokom do~eka Pravoslavne nove godine, koji }e se odr`a-
drva plate po vi{im cije-
mo gu da iz dvo je vi {e, pa {ta 150 KM, a u woj se oko 12 kubnih metara drva ti u Domu omladine 13. januara, sa po~etkom u 21 ~as, pot-
nama, a nama je stalo da
sqede }i mje sec, ka da bu de na la zi oko 1,8 me ta ra ku - da bi ci je lu zi mu gri jao vrdili su u Omladinskom savjetu Bawaluke.
zaradimo bilo {ta - ka`u
pen zi ja, do |u po no vo jer bnih ogreva - rekao je re- ku}u. - Nastupi}e polaznici nedavno zavr{ene di-yej radi-
prodavci na prodajnom
oni, bez obzira na spoqnu fe rent na bav ke u Drvnoj - Naj ve }i pro blem mi oni ce, i `e li mo da pro sla va bu de u hu ma ni tar nom i
mjestu u Pilanskoj ulici.
temperaturu, lo `e - is ta - in dus tri ji “La na“ \u ro predstavqa kada do|e zima hri{}anskom duhu, da se pomogne onima koje je pogodila
prirodna nepogoda, i koji ovaj praznik ne do~ekuju kao
MATI^NI URED ve}ina stanovnika - rekli su u OSBL-u.
Dodali su i to da svako mo`e svojim prilogom da poka-
Ro|eni: li na i Ili ja ne; So fi ja Amiyi}, ko) Medar, ro|ena 1948. godine; Sa- `e solidarnost, kao i da u`iva uz vrhunsku zabavu.
k}i Dejana i Nade; Luka Baji}, sin vo (Nikola) Vasi}, ro|en 1947. go- M. K.
Simon Spremo, sin Mirka i Jo- Zo ra na i Sla vi ce; Kris ti na Pre - di ne; \u ro (Mi le) Mi lo {e vi},
vanke; Anita \uki}, k}i Mirka i seq, k}i Igora i Ankice; Danilo ro |en 1928. go di ne; Vi do sa va
Tatjane; Milo{ Dabi}, sin Vladi- Guslov, sin Mile i Gorane; Marija (Vawgel) Vu kaj lo vi}, ro |e na 1930. PA@WA
mi ra i \ur |i ce; Iva na Jaj ~e vi}, Da vi do vi}, k}i Ne na da i Zo ri ce; go di ne; Mi li ca (Slav ko) Ja vo rac,
k}i Danijela i Andree; Vuk Kobas, Danilo \uri}, sin Sini{e i Dija- ro|ena 1973. godine; Gligo (Bran- Naseqa bez struje
sin Pe re i Dra ga ne; Na |a Ali ba - ne; Andrej ]iri}, sin @eqka i De- ko) Cvijanovi}, ro|en 1938. godine; Zbog radova na elektro- mi}i u periodu od devet do
bi}, k}i Vladimira i Nine; Milo{ sanke. Ru `a (Ra do van) Ivawi}, ro |e na energetskim objektima danas 12 ~asova.
[ukara, sin @arka i Swe`ane; Vu- 1938. godine; Gospava (Jovan) Grbi}, }e do}i do povremenih pre- U toku je i sveobuhvatna
ka{in Petkovi}, sin Sa{e i Vere; ro|ena 1937. godine; Muharem (Sa- kida u snabdijevawu elek- akcija iskqu~ewa du`nika,
Te odo ra Mi la ko vi}, k}i Bo ja na i Umrli: lih) Sara~evi}, ro|en 1938. god; Zla- tri~nom energijom u saop{teno je iz “Elektro-
Dragane; Ivona Stoji}, k}i Zdravka Eni sa (Da ni jal) Mus taj ba {i, ta (Jo sip) Pa ji}, ro |e na 1935. dijelovima naseqa Lipovci krajine“.
i Sawe; Milo{ Smiqi}, sin Eve- ro|ena 1935. godine; Slavica (Mar- godine. - Rami}i i Novo naseqe Ra- K. N.
24 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Karin
Ratko
Fosum,
Kultura NEVESTA
IZ MUMBAJA
Adamovi},
IZA
BOGA

Nova sezona “Kvin estrade“ Likovni salon u Prijedoru okupio umjetnike iz regiona

Portreti na
Xibonijev koncert
u dvorani “Borik”

slikarskim
BAWALU KA - Hrvat ski
mu zi ~ar Zla tan Sti pi {i}
Yiboni odr`a}e 14. febru-
ara koncert u dvorani “Bo-

platnima
rik“ u Bawaluci.
Pot vrdio je ovo za “Glas
Srpske“ di re ktor agen ci je
“Kvin estrada“ Zoran \uri},
koji je organizator Yiboni-
jevog koncerta u Bawaluci. Crtawe portreta je uvijek
- Yibo ni ja }e pra ti ti
Xiboni
vrhunski muzi~ari, a produ- izazov i mislim da svaki
kcija koncerta bi}e na vrhunskom scenskom, audio i video umjetnik treba da se
nivou. Ne sumwamo da }e koncert biti pravi muzi~ki ugo|aj
za bawalu~ku publiku - ka`e Zoran \uri}. s vremena na vrijeme
On dodaje da cijene ulaznica za koncert, koji }e po~eti u vrati crtawu lica.
20 ~asova, jo{ nisu utvr|ene.
A. R. Ovdje se upravo insistira
na majstorstvu i na
Ruski balet na ledu
zanatskom momentu
“Krcko Ora{~i}“ koji je u dana{wem
pred Beogra|anima vremenu zapostavqen, Milica To{i}
crta portret glumca
rekao Eremi} Aleksandra Stojkovi}a
PI[E: SNE@ANA TASI] prihvatio je izazov dolaska u hnika koja se pomalo zabo-
krozrs@glassrpske.com nepoznat grad i crtawa uz po- ravqa - kazala je Braunovi}e- Muzi~ka
PRIJEDOR - U~esnici glede publike i muziku. va. umjetnost
Likovnog salona u prijedor- Sla|ana Marinkovi}, ko-
skoj Galeriji “96“, uz veliku
IZLO@BA Akademski slikar Milica
ja je za vr{i la beo grad sku
po sve }e nost sli kar skim crte`a Akademiju umetnosti, Odsek
To{i}, koja predaje likovnu
platnima i muziku koja ih 15. januara kulturu u osnovnoj {koli u
grafika, ka`e da je prvi put O{troj Luci, ka`e da je ove
pra ti, vri je dno ra de na - Figuracija, odnosno ~o- u Prijedoru na prijedlog svog
crte`ima portreta. godine ova manifestacija
vjek, u nekoj je `i`i moga in- mentora Katarine Zari}. postala zanimqivija jer su
Jedan od doma}ina i uje- teresovawa i sa rado{}u sam - Prezadovoqna sam uslo- povezane likovna i muzi~ka
dno u~esnika svih prethodnih pri hva tio da do |em u ovaj vima u kojima radimo, iako umjetnost.
godina je akademski slikar grad i da crtam sa ovim di- mi je novina da i qudi, pro- - Festival nam ove godine
Boris Eremi}, koji podr`ava vnim qudima - pri~a Kne`e- laznici imaju pristup onome pru`a mogu}nost da se dru-
ideju da se ove godine liko- vi}. {to radimo, a do sada je bilo `imo i sa kolegama, ali i sa
Detaq iz predstave “Krcko Ora{~i}“
vni studio pretvori u Festi- Wegova supruga Gorica da su umjetnici bili malo muzi~arima, a do sada nismo
BEOGRAD - Ansambl Naci- godine, ansambl iz Sankt Pe- val crte`a i muzike. Braunovi} isti~e da je ambi- izolovani - rekla je Marin-
onal nog ba le ta na le du iz terburga ovog puta izve{}e imali takva okupqawa - re-
- Imamo jedanaest vrhun- jent predivan. kovi}eva. Svi zavr{eni rado- kla je To{i}eva, koja crta
Sankt Peterburga, prva i do baletsku bo`i}nu bajku o lut- skih umjetnika u programu, - U~e{}e na ovom festi- vi bi}e izlo`eni 15. januara portret glumca Aleksandra
sada jedina baletska trupa ku [~elkun{~iku. kao i pet koncerata, {to je valu sam prihvatila ba{ zbog na izlo`bi portreta nasta- Stojkovi}a.
koja izvodi klasi~ni balet Ansambl od 80 plesa~a na manifestacija koje se ne bi crtawa portreta, {to je te- lih u toku festivala.
na ledu, gostova}e 22. januara ledu, od kojih su ve}ina bili postidjeli ni najve}i evrop-
u Centru “Sava“ sa popular- umjetni~ki kliza~i, osvaja~i ski cen tri kul tu re - ka `e
nim baletom Petra Iqi~a ruskih i me|unarodnih nagra- Eremi}.
^aj kov skog “Krcko Ora{ - da i medaqa na takmi~ewima, Wemu portreti nisu stra-
~i}“, javio je Tanjug. do sada je imao preko 7.000 ni jer je do sada izlagao bluz
Poslije velikog uspjeha i nastupa {irom svijeta na ko- i yez portrete, gdje je akcenat
rasprodatih predstava “Labu- jima je odu{evqavao publiku bio na dinamici i pokretu.
dovo jezero“ i “Pepequga“ u nesvakida{wim baletskim - Crtawe portreta je uvi-
Centru “Sava“ protekle dvije spektaklom na ledu. jek izazov i mislim da svaki
umjetnik treba da se s vreme-
Narodno pozori{te iz Beograda na na vrijeme vrati crtawu
lica. Ovdje se upravo insis-
Stoto izvo|ewe tira na majstorstvu i na za-
nat skom mo men tu ko ji je u
“@enidbe“ da na{wem vre me nu za pos -
tavqen - rekao je Eremi}.
Asistent na trebiwskoj Goran Kne`evi} i
akademiji Goran Kne`evi} Gorica Braunovi}

Narodna biblioteka “]irilo i Metodije“ iz Prijedora

Gluma~ka ekipa predstave “@enidba” Novi kutak za najmla|e ~itaoce


BEOGRAD - Predstava Narodnog pozori{ta u Beogradu PRI JE DOR - Na ro dna godini, nabavkom novih i po- tili i djelima dobijenim pu- mova. Ona je istakla da je ge-
“@enidba“, po tekstu Nikolaja Gogoqa i u re`iji Slaven- biblioteka “]irilo i Meto- pu lar nih kwiga - re kla je tem donacija i poklona gra|a- neralno problem ove ustanove
ka Saletovi}a, bi}e izvedena stoti put 14. januara na sceni dije“ iz Prijedora raspola`e E}imova. na. E}imova je dodala da }e u vlastiti prostor.
“Ra{a Plaovi}“, javio je Tanjug. fon dom od bli zu 60.000 VI[E ovoj godini posebna pa`wa - Tek kada se iselimo iz
Premijera ove postavke poznate komedije na temu mu{ko- kwiga, a direktor biblioteke od hiqadu biti posve}ena animirawu prostora zgrade Muzeja, gdje
`enskih odnosa bila je 4. novembra 2005. godine. Komad je Mara E}im ka`e da je pro{le najmla|e ~itala~ke publike. boravimo decenijama, mo`emo
godine bilo 1.800 ~lanova.
novih kwiga - Rije~ je o dje~ijem kutku go vo ri ti i o masovnijem
vidjelo vi{e od 23.000 qudi, na mati~noj sceni i na gosto-
vawima po Srbiji, ali i u inostranstvu, u Be~u, Tirani, - Od tog broja je oko 500 Ona je potvrdila da je u koji namjeravamo da uskoro ~lanstvu i kvalitetnom radu
Sankt Peterburgu. Na premijeri su uloge tuma~ili Nada ~lanova na dje~ijem odjeqewu, pro{loj godini nabavqeno otvorimo u prostoru dje~ijeg sa ~itaocima, kao i cjelodne-
[argin, Qiqana Blagojevi}, Nada Blam, Mihailo La|evac, {to je sveukupno ve}i broj oko 1.200 kwiga i da su pored odjeqewa, gdje }e desetak ma- vnom radnom vremenu i jo{
Vladan Gajovi}, Qubomir Bandovi}... ~lanova nego ranijih godina novih naslova kupqenih na li{ana mo}i da provede dio boqoj po nu di kwiga -
Za re`iju ove predstave Saletovi} je dobio nagradu “Bojan i nastoja}emo da taj poziti- sajmovima u Bawaluci, Beo- dana sa kwigama, bojankama i zakqu~ila je E}imova.
Stupica“ Saveza dramskih umetnika Srbije. van trend nastavimo i u ovoj gradu i Zagrebu, fond oboga- filmovima - kazala je E}i- S. T.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 25

Autoportret Endija Vorhola na aukciji


LONDON - Aukcijska ku}a “Kristi“ saop{tila je da }e uradio 1967. godine. “Kristi“ je naveo da je pet od 11
na prodaju ponuditi jedan veliki i malo poznati auto- djela iz te serije ve} u muzejima. Rad koji }e biti ponu-
portret Endija Vorhola, javile su agencije. |en na prodaju na licitaciji djela savremenih umjetnika
Crveno-bijela slika povr{ine pola kvadratnog metra je 16. februara u Londonu mogao bi da dostigne cijenu do
jedna iz serije autoportreta koje je majstor pop-arta pet miliona funti, procjewuju stru~waci.

Me|unarodni filmski i muzi~ki festival “Kustendorf“ Vijesti

Mural inspirisan “Oskar“


Nagrade
za {minku

filmom "Arizona drim" LOS AN\ELES - Ame-


ri~ka filmska akademija
saop{tila je da je sedam
filmova u{lo u u`i izbor
Umjetnici, okupqeni u timu “Boltx-f-tomate“, posvetili svoj rad Kusturici, Depu, kao i cijeloj ekipi ovog, za nominacije za “Oskara“
za {minku, javile su agen-
kako ka`u, izuzetnog filma. Na ideju su do{li u oktobru pro{le godine, kada je Kusturica cije. Me|u wima su “Alisa
odr`ao koncert u Ekaterinburgu u zemqi ~uda“, “^ovjek zva-
ni hrabrost“ i “The Fig-
hter“. U trci za nominaciju
su jo{ “Barney’s Version“,
“Jonah Hex“, “The Way Back“
i “The Wolfman“. ^lanovi
aka de mi ji nog ogranka za
{minku }e 22. januara od-
gle da ti de se to mi nu tne
odlomke iz tih filmova i
izabrati tri koja }e biti
nominovana za “Oskara“.

Los An|eles
Nominacija
MO KRA GO RA - Tri
mla da umje tni ka iz Ru si je
Roxeru
naslikali su na Trgu Niko- Dikinsu
le Te sle u Drven gra du mu - LOS AN\ELES - Maj-
ral, in spi ri san fil mom stor fotografije koji je
“Arizona drim“ Emira Kus- snimao vestern “^ovjek zva-
turice, u kome glavnu ulogu ni hrabrost“ Royer Dikins
igra Yoni Dep, javio je Ta- deveti put u karijeri nomi-
njug. novan je za nagradu ameri-
Ni ki ta Pqu snin, An - ~kog Dru{tva kamermana,
drej Grigorjev i Aleksej Lu- javile su agencije. U konku-
ko ja nov iz Eka te rin bur ga renciji su i Metju Labatik
radili su mural prethodnih
Xoni Dep na muralu u Drvengradu FOTO: AGENCIJE za “Black Swan“, Voli Fis-
nekoliko dana, tokom fes- ter za “Po ~e tak“ i Yef
tivala “Kustendorf“. ovog, ka ko ka `u, izu ze tnog “Arizona drim“, “Dom za ve- ^et vrti Me |u na ro dni maqa: Bu gar ske, Ita li je, Kronenvet za “Dru{tvenu
Mural se nalazi iza sta- filma. Na ideju su do{li u {awe“ i “@ivot je ~udo“. filmski i muzi~ki festi- Li ba na, Ma ke do ni je, Po- mre`u“.
tue Depa, koja je postavqena oktobru pro{le godine, ka- FELINIJEV val “Kustendorf“ zavr{en qske, Ru si je, SAD, Slo va -
pro{le godine kada je sla- da je Kus tu ri ca sa svo jim film je sino} u Drvengradu, u Mo- ~ke, Srbi je, Tur ske,
vni holivudski glumac bio “No smo king or kes trom“ kroj Gori, ceremonijom do- Hrvat ske, [vaj car ske i
Film
gost “Kustendorfa“. odr`ao koncert u Ekaterin- za kraj dje le na gra da naj boqim [vedske. Fajferova
Umjetnici, okupqeni u burgu. Za mural su izabrali de- os tva rewima - “Zla tno“, U `iriju festivala su u drami
timu “Bolty-f-tomate“, posve- Ta da su upo zna li sla - taq iz fil ma “Ari zo na “Srebrno“ i “Bronzano ja- bili Vensan Maraval (pro-
tili su svoj rad Kusturici, vnog rediteqa, ~ije filmo- drim“, kada Depov lik poku- je“, i novoustanovqene na- ducent i jedan od osniva~a LOS AN\ELES - Glumi-
De pu, kao i ci je loj eki pi ve obo `a va ju, na ro ~i to {ava da uzleti u avionu na- gra de “Vil ko Fi la~“ za kom pa ni je “Wild Bun ch“), ca Mi{el Fajfer igra}e
pravqenom od bicikla, {to najboqu kameru. Ri ~ard Brik (pro du cent i majku Krisa Pajna u drami
vide kao univerzalni sim- U takmi~arskom progra- profesor na Univerzitetu “Welcome to People“, javile
bol, jer “svi sawaju i poku- mu ove godine u~estvovalo je Kolumbija) i prof. dr Iva su agencije. Film }e biti
{a va ju da os tva re svo je 20 fil mo va stu de na ta i Dra{ki}-Vi}anovi}, a o la- pri~a o biznismenu (Pajn)
snove“. mla dih re di teqa iz 13 ze - ureatima priznawa “Vilko koji se vra}a u porodi~ni
Fila~“ odlu~ivali su fran- dom poslije o~eve smrti i
cus ki ka mer man Mi {el saznaje da ima sestru alko-
PROGRAM Ama tju i po zna ti srpski holi~arku koja ima 12-go-
filmski monta`er i dizaj- di{weg si na. Ses tru }e
Program ovogodi{weg Abas Kjarostami, ~iji su ner zvu ka Sve to lik Mi }a tuma~iti Elizabet Benks.
“Kustendorfa“ obuhvatio filmovi prikazani u okvi- Zajc.
je ukupno 38 ostvarewa, ru “Retrospektive velika- Posqedweg fes ti val - Beograd
prikazanih u nekoliko se- na“, zatim slavni ruski
lekcija, a me|u najzna~aj- rediteq Nikita Mihalkov,
skog dana prikazana je res- Najboqi
ta uri sa na ko pi ja ~u ve nog
nijim gostima festivala ~e{ki autor Jan Hrebejk i filma Federika Felinija bibliotekar
bili su iranski rediteq Bernal. “Rim”. BEOGRAD - Direktor Bi-
blioteke grada Beograda Ja-
Kwi`evna nagrada “Zlatni suncokret“ U susret dodjeli “Zlatnog globusa“ smina Ninkov uru~ila je
ju~e na~elniku Odeqewa za
Kandidovano 14 kwiga Tilda Svinton uru~uje priznawe nau~ne informacija Naro-
dne biblioteke Srbije
NOVI SAD - Za kwi`evnu ma tu`nim i dubokoj no}i“ LOS AN\ELES - Zvi- vin Spej si, Ke vin Bej kon, Biqani Kosanovi} nagradu
nagradu “Zlatni suncokret“, Vidosava Stevanovi}a, “Na jezde filma “^ovjek zvani He len Mi ren i Til da “Marija Ili} Agapova“ za
ko ju }e 15. put do di je li ti stazi suza“ \or|a Pisareva, hrabrost“ Yef Briyiz, Hej- Svinton. najboqeg bibliotekara go-
fabrika “Vital“ iz Vrbasa, “Po sma tra~ pti ca“ Vi de li Stajnfeld i Met Dejmon Na spis ku su i Va ne sa dine, javile su agencije.
kandidovano je 14 djela, ja- Ogwenovi} i “Mrtvo poqe“ su me |u glum ci ma ko ji }e Vi li jams, San dra Bu lok, Na sve~anosti u Bibliote-
vio je Tanjug. Sr|ana Srdi}a. uru~ivati “zlatne globuse“, Robert Dauni junior, Yimi ci grada Beograda bili su
Me |u se dam pre dlo `e nih Kan di do va ni su i pisci javile su agencije. Fa lon, Skar let Jo han son,
ambasador Brazila u Srbiji
romana su “Kamen blizanac“ Dragoslav Mihailovi}, Vla- Udru `ewe stra nih no - Yenifer Lopez, Robert Pa-
Dante Koeqo de Lima, mi-
Zo ra na Pe tro vi }a i “Ono dan Matijevi}, Miro Vuksa- vinara akreditovanih u Ho- tinson i Brus Vilis.
nistar kulture Srbije Ne-
{to oduvek `eli{“ Gordane novi} i Milo{ Latinovi}, li vu du, ko je do djequje to Dodjela “zlatnih globu-
Du{ko Jovanovi} i Ivan Ne- boj{a Bradi} i ambasador
]ir ja ni}. Na spis ku su i priznawe, saop{tilo je da sa“, 68. po re du, bi }e
ro ma ni “Go spod ska uli ca“ gri{orac i Petar Milo{e- Rusije u Srbiji Aleksandar
}e na gra de na ce re mo ni ji odr`ana u hotelu “Beverli
Ranka Risojevi}a, “O mesti- vi}. 16. januara uru~ivati i Ke- Hilton“ u Los An|elesu. Konuzin.
Tilda Svinton
26 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

SRPSKI OBAVE[TAJCI
Feqton (Turska obave{tajna delatnost i srpske protivmere) (7)
FOTO: ARHIVA

Sve ~e{}e sumwe u


srpske izdajnike
MILAN V. PETKOVI] ]uprije, prota je pregovarao s Turcima u barem dvadeset dana, ako ne i vi{e...“ A sad
smislu Kara|or|evih uputstava. Me|utim, su mene kod vas opali da sam od Turaka novac
Zapleweno je vi{e turskih pisama, po- ~uv{i za protine kontakte sa Turcima, Ka- primio i da mi odsad ni ti, ni drugi, kao
slatih na adrese pojedinih vi|enijih Srba, ra|or|u je uba~ena glasina da je ovaj sklopio neveri ne}ete verovati kao do sada. Zato mi
za koje je prethodno utvr|eno da se kolebaju u tajni sporazum sa Turcima i da se sprema da je `ao, zato sam sada u magnovewu zbuwen i
vezi sa perspektivom ustanka, u kojima tur- izda ustanak. O tome, tako|e, prota Matija smu}en, tako da od mene ni{ta ne o~ekujete
ski obave{tajci predla`u da oni (primaoci pi{e: jer ne mogu kao do sada da radim. “Ene ga
pisama) prestanu da u~estvuju u ustanku jer je “Do|em ja. On (Kara|or|e, prim. autora) sad”! Ja ne ka`em da si neveran meni i na-
do{lo vreme “polagawa ra~una“ pred Turci- do boga qut; samo {to se pozdravismo, on rodu. No ka`em da si bio lud. Zar ti je malo
ma, a “oni }e znati da se odu`e vernima“. nastavi da }uti. Malo posle, pita za vojsku. qudi da ih po{aqe{, nego ti sam ide{. Vi-
Pri prou~avawu zaplewenih pisama pa- Ka`em kako gorwi kraj spazi gde Hayi-beg dim ja i posle da nije od mene bilo ba{ pa-
zilo se na to da se u wima ne krije neka in- pali ku}e, a oni otr~a{e da robqe uklawaju; metno, a ni od ^upi}a, {to smo i{li ali je
formacija va`na za daqu borbu ustanika. a Posavina se dobro vidi, pa i oni uteko{e; bilo korisno jer smo Turke zadr`ali vi{e
Iz jedne Kara|or|eve naredbe Sovjetu sazna- no, odo{e Jakov i knez Sima da ih selu Dre- od dvadeset dana, dok i Kara|or|e ne do|e“.
je se “...kako smo im poslali dva ~ivutska nu skupe ponovo, pa ~ekaju Janka Kati}a, a
pisma na prou~avawe i da nam na~ine odgo- begunci ponovo po~e{e da se vra}aju. Sumwivi pregovara~
vor.” - “To nije istina“, re~e. “Kod Jakova ne-
To je, drugim re~ima, zna~ilo da su pi- ma nikoga“! I on posla svog momka Stefana Drugi slu~aj se ti~e Steva @ivkovi}a,
sma ne samo analizirana ve} da je, na osnovu da vidi; ode Stefan i vrati se, pa ka`e: za koga se naknadno posumwalo da je mogao
Dok je Kara|or|e vodio wihovog sadr`aja i procene zna~aja, ra|en i “Kod Ja ko va ima, i kod kne za Si me, 4000 da uspostavi vezu s Turcima, pa ~ak i da radi
povratni odgovor u vidu propagandnog ili qudi“. On opet ka`e: “Nije istina“ - Da, za wih. Razlog koji je posebno isticao Petar
borbu kod ]uprije, prota vojnog reagovawa. odmah me je zapitao: “Gde ti je kow”? - Ka- ^ardaklija bio je @ivkovi}evo poznavawe
Matija pregovarao `em: “Poslao sam u Zabre`je da se malo poi- turskoga jezika i mogu}nost wegovog tajnog
Propaganda i reagovawa zle~i jer ga je tane udarilo kod [apca kad sporazumevawa s Turcima, ali i wegov elas-
s Turcima u smislu ti~an stav i odnos prema Turcima u razgovo-
Za rad na obezbe|ivawu tekovina ustanka smo se s Turcima tukli. “ - Nije, nije“ - veli
Kara|or|evih uputstava. karakteristi~na su dva slu~aja koja je prota “onaj tvoj beli kow {to su ti ga Turci po- rima i pregovorima.
Tu svoju sumwu ^ardaklija je saop{tio i
Me|utim, ~uv{i za protine Ma ti ja pri ka zao u svo jim me mo ari ma. U klonili zajedno sa 400 dukata.” - Ja ka`em:
ruskom poslaniku Italinskom. Zbog toga je
prvom, pro ta na vo di Ka ra |or |e vo pi smo “Da su mi kowa poklonili, ja bih ga za-
kontakte sa Turcima, ista doja{io, a dukate bih doneo, ali nisu, @ivkovi} vra}en sa pregovor u Carigradu
wemu: pod motivacijom da “jedan od deputata treba
Kara|or|u je uba~ena “Bu du }i da Omer-pa {a po la zi na ovaj no sam ja mojih 18 potro{io. A da sam imao,
da ode u Srbiju, te da svojoj bra}i objasni
potro{io bih i vi{e gde sam zapao i u ka-
glasina da je ovaj sklopio kraj i ho}e na ]upriju, ja ga moram ~ekati, a
kvoj sam muci i strahu bio.” - “A, kojekude, za{to je Hafiz-pa{a poslat u Srbiju“.
kad ga, u ime Boga, razbijem, ja }u tamo (na Nije dokazano da je @ivkovi} zaista ra-
tajni sporazum sa Turcima Drinu, prim. autora) do}i. No kad Turci go- ko tebe posla kod Turaka? Ti si hodao po Pe-
dio za Turke, ali postoji sumwa da su Turci
i da se sprema da izda vore da idu samo da nas caru pokore i hara~ troburgu, i{ao do Be~a, pa onda ode do Tura-
ka i sve im tajno re~e.” - Ja ka`em da ne bih namerno proturili tu glasinu da bi stvori-
uzmu, vi gledajte da im laskate i da ih zava- li nesigurnost me|u Srbima i izazvali ne-
ustanak ravate dok ja ne prispem.” nikakve tajne otkrio makar poginuo. - “Ene
de! A kad Tura metne te na muke kako ne bi po ve rewe me |u ru ko vo di oci ma us tan ka. U
I tako, dok je Kara|or|e vodio borbu kod tome su, kako se mo`e zakqu~iti iz navede-
kazao? Ko te poslao? Zar nisi imao koga
Poznat je nedokazani drugog da po{aqe{ da zavarava Turke, ve} si nog primera, imali uspeha.
sam morao da ide{?” - Ja mu ka`em: Pitawe unutra{we bezbednosti u usta-
slu~aj srpskog pregovara~a ni~koj Srbiji postavilo se ve} prvih dana
Steva @ivkovi}a, za koga DOBIJENA PISMA DETAQNO ustanka kao jedno od va`nih pitawa ~ije je
uspe{no re{avawe moglo da direktno uti~e
se naknadno posumwalo da Nevidqivi analizirana, a na osnovu sadr`aja na ishod borbe.
je mogao da uspostavi vezu Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito i propagande, ra|en odgovor U interesu odr`avawa i pro{irivawa
s Turcima, pa ~ak i da ustanka, kao jedno od va`nih pitawa bezbe-
zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i
“Gospodaru, mi smo vam pisali i ja- dnosti, u korenu su suzbijala svaka pojava
radi za wih. Razlog koji poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali
vili da su Turci krenuli sa velikom si- kompromisa, okoli{ewa, saradwe, izdaje,
neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je defetizma i bilo koja druga pojava koja je
je posebno istican je pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sa- lom, da se sami ne mo`emo odupreti i da
mogla da bude okarakterisana kao neprija-
@ivkovi}evo poznavawe brana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih oni govore da, ako primimo teskere i
prihvatimo rajaluk (starus raje, prim. teqski ili akt ne za in te re so va nos ti za
obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja uspeh ustanka.
turskog jezika Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti- autora), oni }e se vratiti. A na{im do-
~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca. laskom mi smo na Drini zadr`ali Turke (Nastavi}e se)

12. januar 812. godine 12. januar 1829. godine 12. januar 1876. godine

Podijeqena Umro Ro|en


zemqa Fridrih pisac
Slovena fon [legel Xek London
812 - Izaslanici romejskog rimskog cara, {to je titula 1829 - Umro wema~ki pisac ja, pjesama i pripovjedaka, 1876 - Ro|en ameri~ki pi- 50 pripovjedaka i romana.
(vizantijskog) cara Mihaila na koju je pravo polagao Fridrih fon [legel, naj- pisao je aforizme. Djela: sac Xon Grifit, poznat kao Djela: “Zov divqine“, “Bije-
Prvog Rangabe s frana~kim Konstantinopoq. Mir je za zna~ajniji teoreti~ar wema- roman “Lucinda“, “Istorija Xek London, jedan od naj~i- li o~wak“, “Gvozdena peta“
carem Karlom Velikim u Ju`ne Slovene bio fatalan ~kog romantizma i jedan od stare i nove kwi`evnosti“ tanijih u prvoj polovini 20. (proro~ka vizija fa{izma),
Ahenu sklopili mir poslije - wihove zemqe podijeqene prvih evropskih modernista. (jedan od prvih pregleda na vijeka. Bavio se razli~itim “Martin Idn”, “Qudi sa
vi{e od decenije rata Ro- su grani~nom linijom izme- Sa bratom Augustom Vilhel- cjelokupnu svjetsku literatu- zanimawima. Naporan rad, ponora“, “Zlato“, “Kraq
meje i Frana~kog carstva. |u dva carstva. Nikada do mom [legelom ure|ivao je ru). Plodno [legelovo stva- nov~ane neda}e i alkohol alkohol“, “Xeri os-
Jedan od uzroka rata bilo kraja nije ispravqena gre- glavni romanti~arski ~aso- rala{tvo posebno je proizveli su nervno ras- trvqanin“, “Morski vuk”,
je Karlovo krunisawe 800. {ka prema slovenskim na- pis “Aneteum“. Osim radova privla~ilo mlade modernis- trojstvo i samoubistvo u “Mjese~eva dolina“, “Pri~e
godine u Rimu za svetog rodima. o anti~koj kwi`evnosti, ese- te tada{we Evrope. 40. godini. Napisao je oko s ju`nih mora“.
OGLASI GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 27
28 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Dogovori{e se Lala i Crnogorac Milutin da onaj koji on usku i duboku. Vidi ga jedan prolaznik, pa pita:

Razbibriga prvi umre, pokopa ovog drugog...


I prvi umre Crnogorac.
Uzme Lala lopatu pa kopa jamu. Umjesto {iroku, kopa
- [ta to radi{, pobogu, Lalo ?
- Neka, neka. Cijeli je `ivot le`ao, neka sad malo sto-
ji...

Od tra~a do istine
Ni{ta od Erine svadbe
Pjeva~ Andrija Era Ojdani} (63) dobio je, narodski re~eno,
“pedalu“ od svoje mnogo mla|e djevojke Danijele Srem~evi} iz
Barajeva. Izrevoltirana najavom wihove svadbe na proqe}e,
odlu~ila je da demantuje svoju, sada ve} biv{u qubav.
- Ne udajem se za Eru, niti }u se ikad udati za wega. Nije isti- Volite mqeveno meso,
na ni{ta {to je rekao. Posle la`i koje je izrekao u novinama ali dosadilo vam je i u
nije me ~ak ni pozvao da mi se izvini {to mi blati ime. Era kuglicama i u umaku?
mi je sto puta izjavio qubav, ali mu ja nikad nisam uzvratila. Vjerovatno niste is-
Imam de~ka koji me ~ini sre}nom - rekla je Danijela u dahu. probali zanimqivu
Era je ovaj napad do~ekao prili~no stalo`eno. musaku koja vam ne}e ni
- Kad riba odustane od mene, slavim taj dan. Imam ih koliko oduzeti mnogo vremena,
`eli{, a ponuda imam sve vi{e. Nije ona za mene, a o~igledno ni zaprqati mnogo po-
da nisam ni ja za wu - su|a, a donije}e vam
naglasio je folker. veliko zadovoqstvo. To
Stari “{meker“ uspio su, jednostavno re~eno
je da zavede dvadese- - mesne kocke, za ~iju je
togodi{wu studen- pripremu, prema ovom
tkiwu Danijelu na receptu, potrebno oko
Izboru za mis Oplen- 60 minuta.
ca, gdje je ponijela ti-
tulu naj{armantnije
djevojke. Od tada se
pjeva~ nije odvajao od
svoje qepotice, a Mesne
izme|u wih se ras-
plamsala velika
kocke
qubav. ^ak im ni ra-
zlika u godinama nije
smetala, a Era je upo-
znao i nesu|enu ta{tu!

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

СОС, ЛК, ЧЏ, Л, РЕТОРИЧАРИ, И, О, ДР, РЕП, ТЕМПО, РОДА.


РЈЕШЕЊЕ: А, ИНТЕРНАЦИОНАЛ, МАРКЕТИНГ, ЕКО, ЈЕТИ, НОК, АРГОН, НОВО, Н, КЛЕР, Д, ИВИЦА, БИОКОВО, КАЈАЊА, Л, С, ИН, РАТ, ТРИКО, ФИЛ, ЈАСМИН, ФАТАМОРГАНА, ВИН, И, НА,
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 29

Razgovaraju dva prijateqa: dohocima. Dolazi supruga u posjetu mu`u ko- onom turpijom koju sam ti stavi-
^ujem da si se o`enio! [ta ti radi - A gdje to radi? ji se nalazi u zatvoru. la u kola~? - Jesam, draga, su-
`ena? - Kod ku}e! Svakog 15. u mjesecu li- - Dragi, jesi li imao problema s tra moram na operaciju!
- Radi kao likvidator na li~nim kvidira moju platu.

Sastojci
(za 6 osoba)
Priprema HOROSKOP
1. U meso dodajte za~in “fant“ (za }evap~i}e, pqeskavi- Cijene u KM Ovan Vaga
1 kg mije{anog ce i hamburgere), pripremqen po uputstvu na kesici. (21.3 - 20.4) (23.9 - 22.10)
meso 12
mqevenog 2. Zatim dodajte tost nasjeckan na kockice i malo namo-
za~in 0,5 Treba prebroditi Pona{ate se kao
mesa ~en u hladnoj vodi, papriku nasje~enu na kockice i na-
tost 0,4 te`ak dan u kom se, da ste najpametniji,
1 mje{avina sjeckani per{un. najqep{i i najboqi. Ima
paprike 0,5 bar po vama, sve odvija naopa-
“fant“ 3. Masu dobro izmije{ajte i stavite u nama{}eni lim u tome istine, ali se spustite
per{un 0,3 ko. Po{to se radi o kratkom
za~ina veli~ine 20 puta 30 cm. vremenskom intervalu, strpite na zemqu, pa vidite {ta se to
sir 1,2
(za }evape i 4. Pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni Celzijusa se i poku{ajte da poslove sve- sa vama doga|a. Rezultati naj-
paradajz 1,5
pqeskavice) oko 30 minuta. dete na minimum, jer }e vam boqe govore o va{im kvaliteti-
5 kri{ki 5. Izvadite iz rerne pa po cijeloj povr{ini mesa slo- ve} sutra sve i}i br`e i boqe. ma. Ne optere}ujte partnera
bijelog `ite plo{ke paradajza, zatim plo{ke sira i malo bo- Nadoknadi}ete propu{teno, i svojim problemima, ima ih i on
tosta siqka. to sa kamatom. preko glave. Pomozite mu.
3 svje`e 6. Vratite u rernu i pecite jo{ oko deset minuta.
paprike 7. Gotovo jelo neka se malo ohladi pa ga nasijecite na
svje`i kocke. Bik [korpija
per{un (21.4 - 20.5) (23.10 - 22.11)

CIJENA
bosiqak Poslu`ivawe Na okolinu djelu- U qubavi vam se de-
100-150 g jete mo}no, pa }e
RU^KA
{avaju neugodnosti.
sira vam mnogi, van svih Nije vam lako. Rastanak,
Mesne kocke pripremqene po ovom receptu mo`ete da
gaude o~ekivawa, izlaziti u susret; makar nakratko, vezu bi mo`da
poslu`ite uz zelenu salatu ili neku drugu po `eqi. ~ak i nam}orasti {ef! Sa par-
ili izvukao iz krize. Po{to ste
ementalera tnerom stvari ne stoje ba{ qubomorni vi{e nego {to bi
1 kg svje`eg
paradajza
Savjet
Ukoliko `elite, umjesto u vodi, tost nasjeckan na kockice
mo`ete namo~iti u mlijeku.
16,4 najboqe, jer ste pretjerali sa
posesivno{}u i qubomorom.
Poku{a}e da realizuje ono za
{ta ga optu`ujete. Sami ste
krivi.
trebalo, a ne pokazujete osje-
}awa, sva|e su neminovne. Te-
{ko onome ko se upusti sa
[korpijom u odnose. Mora da
da sve od sebe.

Blizanci Strijelac
(21.5 - 20.6) (23.11 - 20.12)
Spremno ulije}ete Po{to ste ovih da-
u nove izazove. Kad na po{teno ludovali
je akcija u pitawu, nema i provodili se do mile

Prvo odvajawe no}u od mame vam premca. Po{to je zarada


na pomolu, a vi ste se prili-
~no istro{ili, rje{avate da
voqe, osje}ate potrebu da se na
izvjesno vrijeme povu~ete. Kra-
tak predah i svo|ewe ra~una za-
radite samo poslove koji obe- sad su u prvom planu. U qubavi
Pozvani ste na slavu ili neku drugu prigodu kod prijateqa i morate da otputujete na }avaju dobru zaradu. Dan pro- je po~elo da se de{ava ne{to
dan-dva? Lijepo, ali kako }ete ubijediti dijete da ostane kod bake i djeda bez vas? vodite u znaku prevazila`ewa {to ne `elite da priznate niko-
me, pa ni samom sebi.
mnogih zabluda; ~ak i emoti-
Pomozite svom mali{anu da sre}no i bezbri`no prespava svoju prvu no} van ku}e vnih!
Iako vam va {e dvo go - Ili mu precizno objasnite sa
di{we ili trogodi{we dije- puno detaqa ohrabruju}im to- Rak Jarac
te mo`e djelovati prili~no nom glasa i rije~ima. Tako|e, (21.6 - 20.7) (21.12 - 19.1)
samostalno, no} bez majke u posavjetujte baku i djeda (ili
osobe kod kojih }e dijete od- Svjesni ste nekih Svjesni ste
blizini mo`e ipak da bude
svojih mana. Jedna ~iwenice da morate
problemati~na. ^ak i ako va- sjesti) o na~inima da posjeta da se mijewate, ali
od mnogih je “zmija u
{a majka i otac (ili svekrva pro|e na najbezbjedniji i naj- yepu“ kad je novac u pitawu. vam to te{ko pada. Lak{e vam
i svekar) ~esto ~uvaju va{e zabavniji na~in. Te{ko se od wega odvajate. Po- je da kukate nad sopstvenom su-
dijete, no}ewe u wihovoj ku}i {to je dan dobar za zaradu, a dbinom. Uhvatite se u ko{tac
ipak mo `e da do ne se no ve STRES MO@E jo{ boqi za izdatke, galantno sa stereotipima, okrenite im
vrste strahova. Ipak, ovo is- kod djeteta da izazove }ete se baciti u tro{ak i kupi- le|a. Lude, neobi~ne stvari i
kustvo svako dijete mora je- gubitak apetita ti neku vrijednu stvar. Za to nekonvencionalne osobe mogu
dnom da pro|e i {to ga du`e ste pravi majstor. vam u tome pomo}i. Vodolija
odga|ate, bi}e te`e za svako- Spakujte “utje{ne“ stvar- vas spasava.
ga. Najboqe bi bilo da prvi ~ice - ^ak i ako }e posjeta
“solo“ ostanak ne traje du`e trajati samo jedan dan, bitno dan dan i brzo }e pro}i, mo- aktivnosti koje }e okupirati
od dan-dva, a evo i kako da je da spakujete poznate stvari Lav Vodolija
`ete da izazovete suprotan pa`wu i um va{eg djeteta. (20.1 - 18.2)
“plan“ bezbjedno sprovedete u koje djetetu pru`aju osje}aj (21.7 - 21.8)
efekat. Ako se va{e dijete Pomozite deki i baki idejama
djelo. sigurnosti. Obavezno spakujte osje}a prijatno u bakinom i o tome {ta va{e dijete voli i Problem dana je Razmi{qawa su ve-
Razmi{qajte unaprijed - djetetovu omiqenu igra~ku, dekinom dru{tvu i ne osje}a {ta bi moglo najvi{e da ga ne{to ~ega se u`a- zana za brak, sudske
Nemojte iznenaditi svog ma- odje }u, }e ben ce i os ta le va{u zabrinutost, bi}e mu sa- zainteresuje. savate, a to je dosada. U o~e- sporove ili javnost. Mora}ete
li {a na ovim pla nom u stvar~ice od kojih se ne odva- kivawu spektakularnih da ulo`ite dodatni napor kako
svim dobro. Dogovorite se oko jelo-
posqedwem minutu. U ovom ja. stvari, sve vam se ~ini glupo biste rije{ili gomilu novois-
Pobijedite nostalgiju za vnika - Zamolite baku da pri- krslih problema. Po{to vam
uzrastu, va{em djetetu je po- Recite “}ao“ uz osmijeh - i mawe vrijedno nego {to za-
ku}om - Pozovite svoje dijete premi omiqenu hranu va{eg nije dosadno, po~nite da ih eli-
tre bno ne ko vri je me da se Kada ostavqate dijete usmje- ista jeste. Jo{ kad tome doda-
telefonom bar jednom da bis- mali{ana i da ga ne forsira te ~estu promjenu mini{ete jedan po jedan. Jo{
pripremi. Idite u posjetu ba- rite pa`wu na zabavu koja ga te mu pokazali da mislite na da “po ~is ti“ cio tawir. raspolo`ewa, prosto da pu- kad biste uspjeli da se emoti-
kinoj ku}i i poka`ite mu gdje ~eka. Ako poku{ate da ga umi- wega. Ali, nemojte ga zivkati Stres zbog udaqenosti od ku- vno sredite?
knete od muke! Priu{tite se-
}e spavati, jesti i igrati se. rite rije~ima: To je samo je- svaki ~as jer }ete poremetiti }e mo`e da prouzrokuje gubi- bi ne{to lijepo i prijatno.
ritam koji je uspostavqen. tak apetita, pa je pametnije da
Ako vas, pak, prekliwe da ga jede koliko mo`e, a ne onoli- Djevica Ribe
vratite ku}i, razgovarajte sa ko koliko mu je “zacrtano“. (22.8 - 22.9) (19.2 - 20.3)
bakom ili dekom o na~inima Sprije~ite no}ne straho-
Uspje{an dan u Po{to funkcioni-
da mu odvrati misli nekom ve - Mala djeca imaju bujnu i svakom pogledu. Pu-
igrom ili drugom aktivno{- aktivnu ma{tu i mogu da ih {ete pod naglim pri-
ni elana kre}ete u no- livom energije, morate
}u. Me|utim, ako dijete kon- zapla{e razli~iti zvuci, po- ve poduhvate ne {tede}i biti oprezni jer mo`ete do`i-
stantno pla~e, odbija da jede i ~ev{i od {kripe poda, vrata, nimalo svoje mogu}nosti. Gri- vjeti nezgodu. Po~nite da ra-
spava, vjerovatno ima smisla {umova vjetra ili kretawa je{ite, jer premor mo`e ima- zmi{qate prakti~no i na|ite
da odete po wega. sjenki po zidu. Zato, neka bude ti lo{e posqedice na sredwe rje{ewe izme|u ideala
Isplanirajte aktivnosti upaqena svjetiqka u sobi u zdravqe, i to onda kada se i stvarnosti. Morate da ra-
- Najboqi na~in da izbjegnete kojoj }e mali{an spavati i najmawe nadate. Mnoge Djevi- zmislite {ta daqe, jer }e pe-
nostalgiju za ku}om jeste da neka dijete ponese sa sobom ce su zaqubqene i ma{taju o riod pred vama to zahtijevati.
obezbijedite dosta zabavnih svoj jastuk i }ebence... prequbi. “Trougao“ je opasna
stvar!
30 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

KOMUNALNO PREDUZE]E Tvornica papira SHP Celex, a.d. Bawaluka raspisuje


“GRADSKA ^ISTO]A“ a.d. TENDER
GRADI[KA za izbor prevoznika
Broj: 02-10/11. Raspisuje se javni oglas za prikupqawe ponuda za obavqawe usluga prevoza za drumski sao-
Datum: 11.1.2011. bra}aj za potrebe Tvornice papira SHP Celex, a.d. Bawaluka.
Svi zainteresovani u javnom oglasu obavezni su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja
}e se dostaviti po upitu na e-mail: luka.macanovic@shpfiroup.eu
Rok za podno{ewe ponuda za Javni oglas je 15 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i nebla-
OBAVJE[TEWE govremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.
o izmjeni datuma odr`avawa Ponude slati na adresu:
VII vanredne sjednice Skup{tine akcionara Tvornica papira SHP Celex, a.d. Bawaluka
Veqka Mla|enovi}a bb
78 000 Bawaluka
Sa naznakom:
Datum odr`avawa VII vanredne sjednice Skup{tine akcionara KP “Gradska ~isto}a“ Tender za izbor prevoznika
a.d. Gradi{ka zakazana za dan 31.1.2011. godine mijewa se, te }e se ista odr`ati dana Ne otvarati !!!
28.1.2011. godine (petak) sa po~etkom u 12 ~asova, a u slu~aju da se Skup{tina ne Postupak izbora:
odr`i u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovqena }e se odr`ati u isti Koverte }e se otvarati komisijski uz prisustvo prevoznika i dodatne promjene cijena i
dan i na istom mjestu u 14 ~asova. uslova ne}e biti mogu}e. Nakon dobijawa ponuda slijedi komisijsko otvarawe ponuda, ovje-
ravawe i vrednovawe ponuda. Ponude za prevoz }e se procjewivati zasebno za pojedine desti-
Predsjednik Nadzornog odbora: nacije navedene u tenderu.
Sredojevi} Jadranka s.r. Nakon vrednovawa ponuda svi u~esnici }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima ten-
dera i u roku od 7 dana }e se pristupiti potpisivawu ugovora.

PREDUZE]E ZA [PEDITERSKE I DRUGE USLUGE


OBAVJE[TEWE EXPORT-IMPORT "TIGAR-TRANS" D.O.O. LAKTA[I

Na osnovu ~lana 19. st.1. t.1., a u vezi sa ~lanom 43. st. 2 Statuta Preduze}a za {pedi-
19. januara 2011. godine na praznik Bogojav- terske i druge usluge export-import ı"TIGAR-TRANS" d.o.o. Lakta{i, osniva~ dru{tva
qewe bi}e odr`ana Bogojavqenska litija. donosi:
Toga dana u 12 ~asova krenu}e sve~ana litija ODLUKU
ispred Sabornog hrama Hrista Spasiteqa do o smawewu osnovnog kapitala
mosta Patra na Vrbasu kod Kastela, gdje }e
biti izvr{eno vodoosve}ewe sa spu{tawem Ovom odlukom vr{i se smawewe osnovnog kapitala u stvarima u vrijednosti od
Krsta u rijeku, a potom takmi~ewe u plivawu 556.432,00 KM, tako da osnovni kapital Dru{tva nakon smawewa iznosi ukupno
950.655,76 KM, a kojeg ~ini osnovni kapital u stvarima u iznosu od 945.655,76 KM i
za Krst ~asni. osnovni kapital u novcu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM.
Pozivamo vjernike grada Bawaluke da toga Pozivaju se povjerioci da prijave svoja eventualna potra`ivawa prema ovom
dana uzmu molitveno u~e{}e u ovoj sve~anoj Dru{tvu, Registarskom sudu u roku od 30 dana od dana objavqivawa u “Glasu Srpske“.
litiji. Ukoliko se povjerioci ne prijave u ostavqenom roku, Registarski sud }e izvr{iti
upis promjene smawewa osniva~kog uloga u Sudskom registru.
Rok za prijavu takmi~ara je 15. januar 2011. godine. Osniva~
Dragosav Dajana
po specijalnom punomo}niku
PRAVOSLAVNA EPARHIJA I PAROHIJA BAWALU^KA Zari} Dragislavu iz Dervente
OGLASI GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 31

OKRU@NI PRIVREDNI SUD BAWALUKA OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI


BROJ: 57 0 Ps 002727 03 Ps Broj: 57 0 Ps 000697 05 Ps
DANA: 30.12.2010. godine Bawaluka, 5.1.2011. godine

Okru`ni privredni sud u Bawaluci, sudija Nata{a Bo{kovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Aleksandra Miro{qevi} @dral,
tu`ioca Veterinarski institut “Dr Vaso Butozan” Bawaluka, Ul. Branka Radi~evi}a 18, u pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske a.d. Bawaluka, RJ Regionalni telekom Bawaluka,
protiv tu`enog D.O.O. ı”MOCCA CAFFE 2” Bawaluka, Ul. Aleja Svetog Save br. 48., radi protiv tu`enog MD “PRODUCTION“ Vojvode Sin|eli}a 1 Prijedor, vlasnik Joji} Mio-
duga , v.s. 50.752,89 KM, donio je dana 30.12.2010. godine, van ro~i{ta, sqede}u drag, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. glasnik RS”
br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne nalazi na navede-
PRESUDU noj adresi, objavquje sqede}i:
ZBOG PROPU[TAWA OGLAS
Obavezuje se tu`eni D.O.O. “MOCCA CAFFE 2“ Bawaluka, da na ime duga isplati tu`iocu Dana 19.12.2005. godine tu`ilac Telekom Srpske a.d. Bawaluka, RJ Regionalni telekom Ba-
Veterinarski institut “Dr Vaso Butozan” Bawaluka iznos od 50.752,89 KM sa zakonskom za- waluka podnio je tu`bu protiv tu`enog MD “PRODUCTION“ Vojvode Sin|eli}a 1 Prije-
teznom kamatom po~ev od 10.06.2003. godine, pa do kona~ne isplate, kao i tro{kove postupka dor, vlasnik Joji} Miodrag, radi duga.
u iznosu od 1.085,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude pod prijetwom Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da po osnovu telefonskog
izvr{ewa. pretplatni~kog odnosa u roku od 15 dana isplati tu`iocu ukupan iznos od 3.777,80 KM i
Obrazlo`ewe to, po osnovu nepla}enog glavnog duga iznos od 3.464,30 KM i zateznu kamatu u iznosu od
Dana 27.06.2003. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog D.O.O. “MOCCA CAFFE 313,50 KM, sa zakonskom zateznom - moratornom kamatom od dana utu`ewa, do kona~ne
2“ Bawaluka, Aleja Svetog Save broj 48., radi neosnovanog boga}ewa u iznosu od 35.000,00 isplate duga, kao i tro{kove parni~nog postupka, a isti se odnose na taksu na tu`bu i
KM. U tu`bi je naveo da je sa tu`enim zakqu~io ugovor o kratkoro~noj finansijskoj pozaj- taksu na presudu, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa.
mici dana 01.02.2000. godine, ali da isti ugovor nije realizovan, odnosno da mu tu`eni
nije nikada uplatio nov~ani iznos iz ugovora. Daqe je naveo, da je tu`eni u izvr{nom po- Obavje{tavamo tu`enog da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana
stupku pred Osnovnim sudom u Bawaluci, izdejstvovao prinudnu naplatu iznosa od 35.000,00 od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj
KM od tu`ioca a kasnije i prinudnu naplatu obra~unatih kamata u iznosu od 15.752,89 KM, tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda.
{to ukupno iznosi 50.752,89 KM, te se na taj na~in neosnovano obogatio, pa je predlo`io Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od
da sud, nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e utvrditi da tu`eni vrati ste~eno 15 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
bez osnova sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10.06.2003. g. pa do isplate uz naknadu Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno
tro{kova postupka koliko budu iznosili. naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih za-
Kako tu`eni nije izvr{io svoju obavezu i pored vi{e usmenih opomena predlo`io je da sud, konskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis
nakon provedenog postupka, donese presudu kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti podnosioca (~lan 334. ZPP-a).
ili da postupi u skladu sa ~l.182. ZPP-a, odnosno donese presudu zbog propu{tawa. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a istu je pri- priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
mio dana 19.11.2010. godine, sud je na osnovu prilo`enih dokaza utvrdio da je tu`beni zah- Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog
tjev osnovan i u skladu sa ~l.182 st. 1 ZPP-a odlu~io kao u izreci presude. kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze
Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~l. 386 st. 1 ZPP-a a isti se sastoje od kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a).
tro{kova takse na presudu u iznosu od 500,00 KM, objave u dnevnim novinama 585,00 KM Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese pro-
(292,50 h 2), {to ukupno iznosi 1.085,00 KM. tivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a).
Na osnovu svega izlo`enog, odlu~eno je kao u izreci presude. Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe
presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da
donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i pro-
tivnu stranku, pozivom na broj predmeta.

POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u
pre|a{we stawe u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao
propu{tawe, odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od
dana propu{tawa.

“MILENIJ“ D.O.O.
BAWALUKA
ULICA JOVANA DU^I]A 74A
telefon: 051 234-005
faks: 051 234-006
e-mail: agencijamilenij@yahoo.com
NA^ELNIK OP[TINE
Op{tina Mrkowi} Grad, Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1
78620 Mrkowi} Grad, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
@iro ra~un: 5620990000344165 NLB Razvojna banka Bawa Luka, Mati~ni broj: 1089358
OGLAS
Broj: 01-475-3185/10
Dana: 28.12.2010. godine Za prijem u radni odnos 1 izvr{ioca na poslovima kwigovo|e.
Na osnovu ~lana 15. Zakona o gra|evinskom zemqi{tu Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Repu-
blike Srpske“, broj: 112/06), ~lana 6. Pravilnika o postupku javnog nadmetawa za prodaju gra|evin- Uslovi za prijem u radni odnos:
skog zemqi{ta u dr`avnoj svojini (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: 14/07) i Odluke
Skup{tine op{tine Mrkowi} Grad broj: 02-022-110/2010 od 26.11.2010. godine o na~inu i uslovima - iskustvo od najmawe tri godine na poslovima koji su vezani iskqu~ivo za kwigovodstvo,
prodaje gradskog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini, na~elnik op{tine raspisuje - SSS sprema ekonomskog smjera
- starosti do 40 godina
OGLAS
o prodaji gradskog gra|evinskog zemqi{ta putem usmenog Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavqivawa, a molbe slati iskqu~ivo na mail
javnog nadmetawa (licitacijom) adresu agencijamilenij@yahoo.com ili agencijamilenij@gmail.com.
I Op{tina Mrkowi} Grad putem usmenog javnog nadmetawa (licitacijom) prodaje gra|evinsko
zemqi{te u dr`avnoj svojini odnosno zemqi{te zvano “Luka“ ozna~eno kao k.~. broj: 1248/1 u
povr{ini od 577 m² upisano u list nepokretnosti broj: 1170 k.o. Mrkowi} Grad 2.
II Prodaja }e se izvr{iti usmenim javnim nadmetawem (licitacijom) koja }e se odr`ati dana
7.2.2011. godine u prostorijama Op{tine Mrkowi} Grad (mala sala) sa po~etkom u 8 ~asova.
Ako ne uspije prva prodaja, druga }e se obaviti dana 16.2.2011. godine na istom mjestu i u isto vrijeme.
III Po~etna cijena za prodaju zemqi{ta iz ta~ke 1. Ovog oglasa iznosi 30,00 KM/m², a u~esnici u
Izdaje se
usmenom javnom nadmetawu (licitaciji) du`ni su prije po~etka licitacije uplatiti iznos od 10 %
od po~etne cijene na `iro ra~un prodavca broj: 562099 0000 344 165 kod NLB Razvojne banke Mr-
kowi} Grad o ~emu }e se Komisiji podnijeti dokaz o izvr{enoj uplati prije odr`avawa licita-
cije.
kancelarijski
U~esniku kome ne bude prodato zemqi{te na licitaciji vra}a se kaucija, a u~esniku koji kupi
zemqi{te kaucija }e biti ura~unata u ukupnu cijenu zemqi{ta.
IV Pravo u~e{}a imaju sva fizi~ka i pravna lica, a izme|u u~esnika koji ispuwavaju uslove iza-
i skladi{ni prostor
bra}e se kandidat koji ponudi najve}i iznos. Prva prodaja mo`e se odr`ati ako u woj u~estvuje naj-
mawe tri u~esnika, a druga prodaja mo`e se odr`ati ako u woj u~estvuje najmawe dva u~esnika.
V Zainteresovana lica mogu izvr{iti uvid u dokumentaciju o nekretnini koja je predmet prodaje i
u centru grada,
dobiti tra`ene informacije u Odjeqewu za prostorno planirawe i komunalne poslove radnim
danom u vremenu od 8 do 15 ~asova.
VI Prodajnu cijenu navedenog zemqi{ta u~esnik licitacije sa kojim }e se zakqu~iti ugovor, oba-
uz fizi~ko obezbje|ewe,
vezan je uplatiti u roku od 8 dana nakon zakqu~enog postupka licitacije, a predaja zemqi{ta u po-
sjed kupcu izvr{i}e se u roku od 8 dana nakon uplate kupoprodajne cijene, o ~emu }e se sa~initi
zapisnik o primopredaji.
VII Ostala pravila prodaje usmenim javnim nadmetawem regulisana su Pravilnikom o postupku jav-
video-nadzor.
nog nadmetawa gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini.
VIII Ovaj oglas }e se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” Bawaluka i preko radija “[ik“-a
Mrkowi} Grad, a istovremeno }e se ista}i na oglasnoj tabli prodavca. Telefon 051/231-077,
NA^ELNIK OP[TINE
Zoran Tegeltija zvati do 16 ~asova.
32 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE


Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web: www.zzrs.org

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA


Uslovi: 2. Profesor informatike, za 2 ~asa, do 31.8.2011. Pored op{tih uslova utvr|enih zakonom, kandidati
filijala BAWALUKA Da imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa - zavr{en godine treba da ispuwavaju i posebne uslove iz Zakona o
prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u 3. Profesor engleskog jezike, za 2 ~asa, do 31.8.2011. osnovnoj {koli i Pravilnika o stru~nim profi-
ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku godine lima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i
REPUBLIKE SRPSKE ili vi{u stru~nu spremu. Uz prijavu dostaviti 4. Diplomirani ekonomista, za 2 ~asa, do 31.8.2011. vaspita~a.
Isto~no Sarajevo – Pale sqede}u dokumentaciju: godine 1. Tehni~ko obrazovawe:
Filijala Bawaluka 1. diplomu; 5. V stepen stru~ne spreme - za zanimawe bravar, - profesor tehni~kog obrazovawa,
Migracioni servisni centar 2. rodni list i limar i instalater, - nastavnik tehni~kog obrazovawa,
3. uvjerewe o neka`wavawu. za 2 ~asa, do 31.8.2011. godine - profesor fizike i osnova tehnike,
Migracioni servisni centar vam pru`a: Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. - profesor tehnike i informatike,
• informacije, Prijave sa potrebnim dokazima slati na adresu Uslovi: - profesor tehnike,
• savjete i {kole. Pored uslova predvi|enih Zakonom o radu - - profesor tehnike i ma{instva,
• upu}uje vas na nadle`ne slu`be Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike - profesor politehnike
o migracijama u Evropsku uniju, [vajcarsku, SAD, O[ “VUK KARAYI]“ SITNE[I Srpske“, broj 55/07) kandidati treba da ispuwavaju i Prijave, sa dokumentima (original ili ovjerena ko-
Kanadu, Novi Zeland i Australiju. 78420 SITNE[I posebne uslove u skladu sa ~lanom 75. Zakona o sre- pija), u roku od osam dana od dana objavqivawa kon-
Tel. 051/752-080, 752-274 dwoj {koli (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, kursa, dostaviti na adresu {kole.
Na}i }ete informacije o: e- mejl os089@blic. net broj:74/08) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme na-
• vizama, stavnika i stru~nih saradnika u sredwim stru~nim TEHNI^KA [KOLA BAWALUKA
• zaposlewu i uslovima `ivota, KONKURS i sredwim tehni~kim {kolama(“Slu`beni glasnik Telefon: 051-348-212, 348-211
• studirawu u inostranstvu, Na neodre|eno vrijeme Republike Srpske“, broj 91/09).
• imigracionim programima, 1. Matematika ..............................................1 izvr{ilac Uz prijavu na konkurs zainteresovani kandidati KONKURS
• pravima migranata i podr{ci, 2. Wema~ki jezik.........................................1 izvr{ilac treba da prilo`e sqede}u dokumentaciju: za prijem radnika u radni odnos
• spajawu porodica i 3. Fizika..............................................................8 ~asova 1. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o na neodre|eno vrijeme
• programima reintegracije u Bosni i Hercegovini zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa ili
za migrante koji su se vratili. Na odre|eno vrijeme ekvivalent, 1. Nastavnik istorije - 1 izvr{ilac (puna norma)
1. Srpski jezik.............................................1 izvr{ilac 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, Uslovi: Propisani Zakonom o radu (“Sl. gl. RS“
Napomena: Migracioni servisni centar nije pred- u PO[ ]ukali do povratka radnika sa funkcije 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 55/07), Zakonom o sredwem obrazovawu (“Sl. gl. RS“
stavnik ambasade, ni konzulata, ne posreduje pri vr{ioca du`nosti direktora {kole 4. Uvjerewe od suda da nije pravosna`nom presudom 74/08 i 106/09)) i Pravilnikom o vrsti stru~ne
zapo{qavawu, niti obra|uje vize i pru`a druge kon- Poslove nastavnika i stru~nog saradnika mogu da osu|ivan za krivi~na djela, spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwoj
zularne usluge. obavqaju lica koja osim uslova utvr|enih zakonom, 5. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj spo- {koli (“Sl. gl. RS“ 91/09).
ispuwavaju i sqede}e uslove: sobnosti za rad sa u~enicima, Prijave sa potrebnim dokumentima se primaju u roku
Adresa: Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske - imaju odgovaraju}u vrstu i stepen {kolske spreme 6. Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom. od 8 dana od objavqivawa.
Filijala Bawaluka - ima odgovaraju}e qekarsko uvjerewe o psihi~koj, Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Save Mrkaqa 14 fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa O[ “MILO[ CRWANSKI“
Telefon: 051/ 214 – 959 u~enicima JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA POTO^ANI
E-mail: msc2010@teol.net - nisu pravosudnom presudom osu|ivani za krivi~na DOM ZDRAVQA PETROVAC - DRINI] 78435
djela
Website: http://www.migrantservicecentres.org - potvrdu o prebivali{tu OGLAS OGLAS
Dokumentaciju tj. ovjerene fotokopije slati na za slobodno radno mjesto za popunu upra`wenih radnih mjesta
O[ “NEMAWA VLATKOVI]“ adresu {kole (povrat dokumentacije nije obavezan).
[IPOVO Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. 1. Doktor medicine - 1 izvr{ilac na odre|eno 1. Nastavnik matematike i fizike u P[ Kokori na
Ul. Omladinska 1 vrijeme neodre|eno vrijeme......................................1 izvr{ilac
Tel. 050/371-407 [KOLSKI CENTAR “PETAR KO^I]“ SRBAC 2. Nastavnik matematike i fizike u C[ na
Danka Mitrova bb Uslovi odre|eno vrijeme (do povratka radnika sa funkcije)
KONKURS 78420 Srbac - zavr{en Medicinski fakultet 1 izvr{ilac
za popunu upra`wenih radnih mjesta Kontakt telefon 051-740-135 - polo`en stru~ni ispit 3. Nastavnik biologije sa 6 ~asova u P[ Kokori do
- sa i bez radnog iskustva kraja {k. 2010/2011 godine .......................1 izvr{ilac
1. Nastavnik hemije, na neodre|eno vrijeme KONKURS Prijave se podnose na adresu Ustanove (Direk-
..........................................................................1 izvr{ilac za prijem radnika toru) u roku od 8 dana od dana objavqivawa Uslovi:
4. Nastavnik muzi~ke kulture - na neodre|eno vri- Oglasa. Kandidati za navedena radna mjesta pored op{tih
jeme .................................................................1 izvr{ilac 1. Profesor srpskog jezika, 1 izvr{ilac na ne- Uz prijavu dostaviti sqede}a dokumenta: uslova predvi|enih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS“ br.
5. Nastavnik likovne kulture u PO Pqeva - ( 5 odre|eno vrijeme - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih 55/07), moraju ispuwavati i uslove koje predvi|a
~asova sedmi~no), na odre|eno vrijeme, do 30.6.2011. 2. Profesor kulture religija za 7 ~asova na - Uvjerewe o dr`avqanstvu. Zakon o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Sl. gl.
godine..............................................................1 izvr{ilac odre|eno vrijeme - Uvjerewe o neka`wavawu, RS“ br. 74/08).
6. Nastavnik razredne nastave u PO Mujyi}i, na - Uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni Uz molbu kandidat je potrebno da dostavi:
odre|eno vrijeme, do 30.6.2011. godine Kandidat za profesora srpskog jezika, uz prijavu postupak, - diplomu
..........................................................................1 izvr{ilac treba da dostavi: - Uvjerewe o radnoj sposobnosti (nakon izbora). - qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdrav-
- Ovjerenu kopiju odgovaraju}e diplome O izboru kandidati }e biti pismeno obavije{teni u stvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima,
Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih roku od 15 dana od dana dono{ewa Odluke o izboru. - uvjerewe o neka`wavawu,
o radu, kandidat traba da ispuwava uslove iz ~lana - Uvjerewe o dr`avqanstvu - izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu - Uvjerewe o neka`wavawu O[ “MILO[ CRWANSKI“ - uvjerewe o dr`avqanstvu.
(“Sl. glasnik RS“, br. 74/98). Kandidat za profesora kulture religija pored odgo- Zore Kova~evi} bb Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqi-
varaju}e diplome mora da dostavi odgovaraju}e ser- 78 000 Bawaluka vawa.
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: tifikate kao dokaz da je pro{ao dodatnu obuku za Telefon: 051/358-121, 051/355-810,
1. diplomu o zavr{enoj {koli, profesore kulture religija. faks: 051/358-122, O[ “SVETI SAVA“ GRADI[KA
2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, Izabrani kandidat }e naknadno dostaviti i qe- e-mail: os201@blic.net 78411 DUBRAVE
3. uvjerewe o dr`avqanstvu, karko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad Tel.051/860-551; 860-410
4. uvjerewe o neosu|ivanosti, sa u~enicima. JAVNI KONKURS
5. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, Konkurs ostaje otvoren 5 dana od dana objavqivawa. za upra`weno mjesto KONKURS
6. uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa do- 1. Nastavnik fizike, 1 izvr{ilac, 20 ~asova, na za upra`weno radno mjesto
u~enicima, staviti na gore navedenu adresu. odre|eno vrijeme, do povratka radnika sa bolovawa,
7. licencu vaspitno-obrazovni rad. Osim uslova utvr|enih Zakonom o radu, kandidati 1. Nastavnik matematike i fizike - 1 izvr{ilac
Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu ulova O[ “VUK KARAYI]“ BARA]I koji ispuwavaju uslove propisane Zakonom o osnov- na neodre|eno
slati na adresu {kole. Sva dokumenta moraju biti u 70 267 Bara}i bb nom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik (matematike 16 ~asova i fizike 4 ~asa)
originalu ili ovjerene kopije. Telefaks: 050 231 027 RS“ br. 74/08) i Pravilnikom o vrsti i stepenu Op{ti uslovi: Potrebna je VSS ili V[ sprema
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. E-mail: os060@teol.net stru~ne spreme, treba da dostave sqede}e dokumente: prema Pravilniku o vrsti stru~ne spreme za na-
- ovjeren prepis diplome, stavnike i stru~ne saradnike u osnovnoj {koli.
O[ “BRANKO ]OPI]“ KONKURS - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, Pored diplome o zavr{enom {kolovawu, kandidati
BJELAJCE za slobodna radna mjesta - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposob- su du`ni prilo`iti i uvjerewe o dr`avqanstvu,
nosti za rad, qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za
K O N K U R S - Nastavnika ruskog jezika na neodre|eno radno vri- - uvjerewe o neka`wavawu rad sa djecom i izvod iz mati~ne kwige ro|enih.
za popunu upra`wenog radnog mjesta jeme 16 ~asova, (8 Bara}i, 8 Podra{nica) Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
- Nastavnika tehni~kog obrazovawa na neodre|eno Prijave sa dokumentima slati na adresu {kole.
1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa na neodre|eno radno vrijeme 8 ~asova, (4 Bara}i, 4 Podra{nica), REPUBLIKA SRPSKA
radno vrijeme - Nastavnika biologije na neodre|eno radno vrijeme “KMK“ D.O.O. BAWALUKA O[ “PETAR PETROVI] WEGO[“
(4 ~asa)...........................................................1 izvr{ilac, 12 ~asova, (8 Bara}i, 4 Podra{nica), Veqka Mla|enovi}a bb (u krugu Incela) BAWALUKA
2. Nastavnik demokratije i qudskih prava (1 ~as) 1 - Nastavnika engleskog jezika 4 ~asa (PO Orahov- 78 000 Bawaluka Vojvode Stepe Stepanovi}a br. 28
izvr{ilac. qani) do kraja drugog polugodi{ta 5.1.2010. godine Telefon: 465-188
3. Nastavnik razredne nastave na odre|eno radno Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandi-
vrijeme ..........................................................1 izvr{ilac. dati treba da ispuwavaju i posebne uslove u skladu OGLAS K O N K U R S
sa ~lanom 105. stav 1 pod a. Zakona o osnovnom obra- za prijem radnika u radni odnos na neodre|eno za popunu upra`wenih radnih mjesta
Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, zovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik RS“, broj: vrijeme
prijavqeni kandidati moraju ispuwavati uslove iz 74/08), i ~lanom 3. Pravilnika o stru~nim profi- 1. Stolar........................................................3 izvr{ioca - Nastavnik razredne nastave na neodre|eno vrijeme
~l. 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu lima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i 2. Poslovo|a..................................................1 izvr{ilac - 1 izvr{ilac
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj:74/08.). vaspita~a (“Slu`beni glasnik RS“, Broj: 77/09). Uslovi za radno mjesto 1: - Nastavnik razredne nastave na odre|eno vrijeme -
Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti: Radni odnos se zasniva po zavr{etku konkursa. - KV stolar do 30.6.2011. godine – 1 izvr{ilac
- ovjerenu kopiju diplome, qekarsko uvjerewe o psi- Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. - mu{karac Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqi-
hofizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a - 12 mjeseci radnog iskustva u struci vawa.
u~enicima, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvje- dokumenta i to: - do 30 godina starosti Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na
rewe od suda da nije osu|ivan za krivi~na djela, uvje- - ovjeren prepis diplome o zavr{enom fakultetu Uslovi za radno mjesto 2.: adresu {kole.
rewe o dr`avqanstvu. ili {koli, - drvoprera|iva~ka {kola
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - mu{karac DJE^IJI VRTI] “NA[A RADOST“
Konkurs za popunu radnih mjesta ostaje otvoren 8 - uvjerewe o dr`avqanstvu i - 5 godina iskustva u struci PRWAVOR,
(osam) dana od dana objavqivawa. - qekarsko uvjerewe o radnoj sposobnosti. - do 40 godina starosti Kara|or|eva 1. 78 430 Prwavor
Prijavu sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti Dokumenta slati na adresu {kole sa naznakom “za Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa.
iskqu~ivo putem po{te na adresu {kole. konkurs“. OGLAS
O[ “MILUTIN BOJI]“ O[ “SV.]IRILO I METODIJE“ za popunu upra`wenog radnog mjesta
POTKOZARJE - BAWALUKA MA[INSKA [KOLA PISKAVICA
POTKOZARJE 78 216 MRKOWI] GRAD 1. KV kuvar...................1 izvr{ilac na odre|eno vri-
Sime [olaje 91. KONKURS jeme do povratka radnice s porodiqskog odsustva, a
KONKURS Telefoni : 050/212-976, 050/220-540 za prijem radnika u radni odnos najdu`e 1 godina.
za popunu upra`wenih radnih mjesta
K O N K U R S 1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, na neodre|eno Pored op{tih uslova kandidat treba da ima
1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa - 11 ~asova na za prijem u radni odnos vrijeme, sa nepunim radnim vremenom, 6 ~asova zavr{enu {kolu za KV radnike i zanimawe KV
odre|eno vrijeme do kraja {kolske godine. 1. Profesor hemije, za 2 ~asa, do 31.8.2011. godine sedmi~no. kuvar.
OGLASI GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 33

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. 3. Nastavnik orkestra........................................2 ~asova Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: OGLAS
Prijave dostaviti na adresu vrti}a. ..........................................................................1 izvr{ilac 1. Diplomu o zavr{enoj {koli za prijem radnika u radni odnos
4. Nastavnik harmonike.....................................5 ~asova 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
O[ “DANILO BORKOVI]“ GRADI[KA ..........................................................................1 izvr{ilac 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu 1. ^ista~ica ............................................ 1 izvr{ilac
Ul. Milana Tepi}a 19. 78400 Gradi{ka, 5. Nastavnik korepeticije................................6 ~asova 4. Uvjerewe o neka`wavawu na neodre|eno vrijeme
Telefon 051/ 814-782 ..........................................................................1 izvr{ilac 5. Qekarsko uvjerewe
Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu uslova Uz prijavu dostaviti:
KONKURS Podru~no odjeqewe Kozarska Dubica: slati na adresu {kole. Konkurs ostaje otvoren 8 1. Svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli
za sqede}e radno mjesto 1. Nastavnik gitare ..........................................20 ~asova dana od dana objavqivawa. 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih
..........................................................................1 izvr{ilac 3. Fotokopija li~ne karte
- Nastavnik wema~kog jezika - 10 ~asova na 2. Nastavnik klavira .......................................16 ~asova UGOSTITEQSKO-TRGOVINSKO- 4. Qekarsko uvjerewe
odre|eno radno vrijeme, ..........................................................................1 izvr{ilac TURISTI^KA [KOLA Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
- Nastavnik informatike i tehni~kog obrazo- BAWALUKA Prijave o dokazima za ispuwavawe uslova slati na
vawa, 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme. Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme. Konkurs BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVI]A 44 adresu:
ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave TEL: 051/466-204 Ma{inska {kola Prijedor, Nikole Pa{i}a br.4
Pored op{tih uslova utvr|enih zakonom kandidat slati na adresu {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razma-
treba da ispuwava i sqede}e uslove: PONI[TEWE KONKURSA trati.
- da ima zavr{enu vi{u ili visoku {kolu, odgova- SREDWO[KOLSKI CENTAR
raju}u grupu predmeta “PETAR KO^I]“ Poni{tava se konkurs objavqen dana 29.12.2010. go-
Prijave za zasnivawe radnog odnosa dostaviti na [IPOVO dine u “Glasu Srpske“ za radno mjesto Diplomirani filijala DOBOJ
adresu {kole u roku od 8 dana od dana objavqivawa. Ul. Nikole Tesle br. 34., telefon 050/360-390 socijalni radnik, 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme.
Uz prijavu dostaviti: OKRU@NO TU@ILA[TVO U DOBOJU
1. Uvjerewe o diplomirawu , K O N K U R S SVETOG SAVE 22
2. Uvjerewe o dr`avqanstvu, za prijem nastavnika na odre|eno radno vrijeme filijala PRIJEDOR Tel: 053/201-903
3. Kopija li~ne karte, do kraja nastavne 2010/2011. godine
4. Qekarsko uvjerewe. OP[TINA PRIJEDOR JAVNI KONKURS
Termin intervjua }e se utvrditi na kontakt tele- - Profesor matematike.......................... za 9 ~asova O[ “]IRILO I METODIJE“ za popunu upra`wenog radnog mjesta
fon. .............................................................1 (jedan) izvr{ilac TRNOPOQE
- Profesor muzi~ke kulture.................. za 4 ~asa TEL/FAKS:052/320-066 1. Rukovodilac odsjeka pisarnice i statistike
O[ “JOVAN JOVANOVI] ZMAJ“ .............................................................1 (jedan) izvr{ilac Broj: 01 -1/10 ..........................................................................1 izvr{ilac
SRBAC Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme uz
Ulica Mome Vidovi}a broj 14 78420 Srbac Kandidati su du`ni da uz prijavu dostave dokaze o Na osnovu ~lana 114. stav 1. i 129. stav 3. ta~ka M) 1. obavezan probni rad od tri mjeseca.
ispuwavawu uslova po Zakonu o sredwoj {koli i po Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Sl. gl. 2. Opis poslova
KONKURS Pravilniku o vrsti stru~ne spreme nastavnika. RS“, broj:74/08), direktor {kole raspisuje: Rukovodi odsjekom pisarnice i statistike i odgo-
za prijem nastavnika u radni odnos Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. vara za rad istog, te obavqa i druge poslove
Prijave slati na adresu {kole. Sa kandidatima koji KONKURS predvi|ene Pravilnikom o unutra{woj organiza-
1. Nastavnik matematike na neodre|eno radno vri- budu ispuwavali uslove }e se obaviti razgovor o na upra`weno radno mjesto ciji i poslovawu tu`ila{tva.
jeme-puna norma-u centralnoj {koli Srbac ~emu }e biti blagovremeno obavije{teni. - Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac na 3. Op{ti uslovi:
..........................................................................1 izvr{ilac odre|eno vrijeme do povratka radnika sa porodi- - da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine,
2. Nastavnik matematike (16 ~asova) i informatike O[ “\URA JAK[I]“ qskog bolovawa. - da je stariji od 18 godina,
(4 ~asa) u podru~noj {koli Koba{ na neodre|eno SUBOTI^KA 28 - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
radno vrijeme ................................................1 izvr{ilac BAWALUKA Uslovi: - da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak i da
3. Nastavnik matematike na neodre|eno radno vri- Tel/Faks: 051/380-980 Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu
jeme u podru~noj {koli No`i~ko (16 ~asova) sa dopu- kandidati treba da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. zatvora od najmawe 6 mjeseci, ili za ka`wivo djelo
nom norme u centralnoj {koli u Srpcu (4 ~asa) KONKURS Zakonu o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Sl. koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u
..........................................................................1 izvr{ilac za upra`weno radno mjesto glasnik RS“, broj:74/08). dr`avnom organu.
4. Nastavnik fizike (18 ~asova) i tehni~kog obra- Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
zovawa (6 ~asova) na neodre|eno radno vrijeme u cen- 1. Nastavnik razredne nastave u PO Drakuli} - 1 Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu Posebni uslovi:
tralnoj {koli u Srpcu................................1 izvr{ilac izvr{ilac - odre|eno radno vrijeme do povratka O[ “]irilo i Metodije“, Trnopoqe, Kozarac. - visoka ili vi{a stru~na sprema - dru{tvenog
5. Nastavnik informatike i fizike - 15 ~asova in- radnika sa bolovawa smjera,
formatike u centralnoj {koli u Srpcu i 6 ~asova iz Uz prijavu na oglas zainteresovani kandidati treba BOSNA I HERCEGOVINA - najmawe tri (3) godine radnog iskustva na istim
fizike u podru~noj {koli No`i~ko-na neodre|eno da prilo`e sqede}u dokumentaciju: REPUBLIKA SRPSKA ili sli~nim poslovima,
radno vrijeme ................................................1 izvr{ilac 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu BiH-a / RS-a / SREDWA [KOLA “\URO RADMANOVI]“ - poznavawe rada na ra~unaru.
6. Nastavnik fizike i tehni~kog obrazovawa - 6 2. Kratku biografiju NOVI GRAD Uz prijavu na Konkurs kandidat je du`an prilo`iti
~asova fizike u podru~noj {koli Koba{ i 16 ~asova 3. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome odgova- Broj: 01-1/11 dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: ovje-
tehni~kog obrazovawa u {kolama Srbac, Koba{ i raju}e {kolske spreme Datum: 4.1.2011. renu fotokopiju diplome ili uvjerewa o zavr{enoj
No`i~ko – na odre|eno radno vrijeme, do povratka 4. Va`e}u licencu za obavqawe vaspitno-obrazov- Tel: 052/751-230; 052/752-125 {kolskoj spremi, ovjerenu fotokopiju li~ne karte,
radnika sa bolovawa odnosno do zavr{etka nastave u nog rada uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka i
drugom polugodi{tu {kolske 2010/2011. godine 5. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih. KONKURS neosu|ivanosti, uvjerewe o dr`avqanstvu, potvrdu o
..........................................................................1 izvr{ilac Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa, za prijem radnika u odnos radnom iskustvu, uvjerewe o zdravstvenoj sposobno-
7. Nastavnik wema~kog jezika u centralnoj {koli a prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na sti (dostavi}e izabrani kandidat prije zasnivawa
Srbac sa dopunom norme u podru~noj {koli Koba{ adresu {kole putem po{te ili li~no u sekretarijat 1. Na neodre|eno vrijeme radnog odnosa).
na neodre|eno radno vrijeme ....................1 izvr{ilac {kole. 1.1. Profesor fizike................................1 izvr{ilac, Konkurs }e biti objavqen u “Slu`benom glasniku“
8. Nastavnik razredne nastave u podru~nom odje- za 12 ~asova redovne nastave Republike Srpske i dnevnom listu “Glas Srpske“, a
qewu Poveli~ na odre|eno radno vrijeme, do povra- O[ “RADE MARIJANAC“ STROJICE rok za podno{ewe prijava je 15 (petnaest) dana od
tka radnika sa bolovawa odnosno do zavr{etka 70273 Strojice 2. Na odre|eno vrijeme dana posqedwe objave u javnim glasilima.
nastave u drugom polugodi{tu {kolske 2010/2011. go- 2.1. Dipl. ekonomista ..............................1 izvr{ilac Prijavu na konkurs sa dokazima o ispuwavawu
dine .................................................................1 izvr{ilac OGLAS na odre|eno (do povratka radnika sa bolovawa). op{tih i posebnih uslova dostaviti Okru`nom
9. Nastavnik razredne nastave u podru~noj {koli za upra`wena radna mjesta tu`ila{tvu u Doboju, na protokol ili putem po{te
No`i~ko na odre|eno radno vrijeme, do povratka Svi kandidati moraju ispuwavati op{te uslove na adresu: Doboj, Ul. Svetog Save br.22 sa naznakom
radnika sa bolovawa odnosno do zavr{etka nastave u 1. Nastavnik matematike (32 ~asa sedmi~no) - dva predvi|ene Zakonom o radu i Pravilnika o vrsti “Prijava na konkurs-ne otvaraj“.
drugom polugodi{tu {kolske 2010/2011. godine izvr{ioca na odre|eno radno vrijeme. stru~ne spreme nastavnika i saradnika u sredwim Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u
..........................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik fizike (12 ~asova sedmi~no) - jedan tehni~kim stru~nim {kolama (“Slu`beni glasnik razmatrawe.
izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme. Republike Srpske“ br.49/08). Sa kandidatima koji ispune sve op{te i posebne
- Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana jav- 3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (8 ~asova uslove i po ocjeni Komisije za izbor kandidata u|u u
nog ogla{avawa. sedmi~no) - jedan izvr{ilac na odre|eno radno vri- Uz prijavu treba dostaviti: u`i izbor, obavi}e se intervju-razgovor, na koji }e
- Potrebna dokumenta mogu biti i ovjerene fotokopije. jeme. - diplomu ili ovjerenu fotokopiju kandidati biti pozvani putem telefona, te je u pri-
Prijave slati na adresu {kole sa naznakom “za kon- 4. Nastavnik engleskog jezika (18 + 10 ~asova - rodni list javi potrebno nazna~iti i kontakt telefon. O rezul-
kurs“. sedmi~no) - dva izvr{ioca na odre|eno radno vri- - qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdrav- tatima konkursa kandidati }e biti obavije{teni
O[ “BRANISLAV NU[I]“ jeme. stvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (izdato od pismeno, najkasnije u roku od 15 dana od dana zatva-
SRPSKE TOPLICE-BAWALUKA 5. Nastavnik muzi~ke kulture (10 ~asova sedmi~no) - nadle`ne ustanove) rawa konkursa.
Mawa~kih ustanika 32 Bawaluka jedan izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme. - potvrdu da nije osu|ivan pravosna`nom presudom
6. Nastavnik likovne kulture (10 ~asova sedmi~no) – na bezuslovnu kaznu zatvora O[ “SVETI SAVA“
KONKURS jedan izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme. STEVANA SIN\ELI]A 10
7. Nastavnik razredne nastave u PO Novo Selo - Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na gore 74 000 DOBOJ
1. Za pedagoga {kole na odre|eno vrijeme (od jedan izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme (do navedenu adresu. Tel: 053/203-670
24.1.2011. do povratka pedagogice sa porodiqskog od- kraja {kolske 2010/2011. godine. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
sustva)..............................................................1 izvr{ilac Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqi- Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u OGLAS
vawa u sredstvima javnog informisawa (“Glas Sr- razmatrawe. za popunu upra`wenog radnog mjesta
Uslovi: pske“). Prijave slati na adresu {kole.
1. Visoka {kolska sprema (zavr{en Filozofski fa- REPUBLIKA SRPSKA I
kultet-odsjek pedagogija i psihologija ili drugi od- O[ “PETAR KO^I]“ OP[TINA PRIJEDOR Raspisuje se oglas za popuwavawe sqede}eg radnog
govaraju}i fakultet); KOLA BAWALUKA O[ “JOVAN CVIJI]“ mjesta:
2. Polo`en stru~ni ispit, BREZI^ANI 1. Nastavnik wema~kog jezika...................1 izvr{ilac
3. Va`e}a licenca za rad; KONKURS Dj.broj: 410/10 - na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolo-
4. Psihofizi~ki zdrav/a. za radna mjesta Datum: 30.12.2010. vawa
- Nastavnik matematike na odre|eno vrijeme, do po- 2. Nastavnik wema~kog jezika - 10 ~asova za podru~nu
2. Za nastavnika biologije na neodre|eno vrijeme za vratka radnika sa bolovawa u P[ u Stri~i}ima, 16 Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnoj {koli (“Sl. {kolu [evarlije .........................................1 izvr{ilac
4 ~asa sedmi~no (od 24.1.2011. godine do daqweg) 1 ~asova; glasnik RS“ 74/08) direktor {kole - na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolo-
izvr{ilac - Nastavnik fizike na neodre|eno vrijeme - 10 r a s p i s u j e: vawa
Uslovi: ~asova (6 ~asova u Centralnoj {koli u Kolima i 4 3. Nastavnik razredne nastave za podru~nu {kolu
1. Nastavnik ili profesor biologije (V[S ili ~asa u P[ u Stri~i}ima); KONKURS [evarlije .....................................................1 izvr{ilac
VSS); - Nastavnik tehni~kog vaspitawa - 6 ~asova na ne- za upra`weno radno mjesto - na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolo-
2. Polo`en stru~ni ispit; odre|eno u P[ u Stri~i}ima; 1. Profesor wema~kog jezika - 1 izvr{ilac, 12 vawa
3. Va`e}a licenca za rad; - Nastavnik informatike - 5 ~asova na neodre|eno ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do povratka 4. Nastavnik fizike – 8 ~asova za podru~nu {kolu
4. Psihofizi~ki zdrav-a. (u P[ u Stri~i}ima); radnika sa bolovawa (od 24.1.2011) [evarlije.......................................................1 izvr{ilac
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Rok za prijavu na konkurs je osam dana. Kandidati treba da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. - na odre|eno vrijeme do 31.8.2011. godine
Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa Zakona o osnovnoj {koli (“Sl. glasnik RS“ 74/08)
dostaviti na adresu {kole. Uslovi: Zainteresovani kandidati svoje dokumente mogu do- II
- Vi{a ili visoka stru~na sprema; staviti li~no u prostorije {kole ili putem po{te. Nastavu wema~kog jezika mo`e da izvodi lice koje
OM[ “BRANKO SMIQANI]“ - Diplomu ili uvjerewe o zavr{enoj {koli; Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u ima visoku ili vi{u stru~nu spremu i to:
GRADI[KA - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; “Glasu Srpske“. a) profesor wema~kog jezika i kwi`evnosti ili
M. STOJANOVI]A BB - Uvjerewe o dr`avqanstvu; profesor koji u diplomi o zavr{enom fakultetu
- Uvjerewe o neka`wavawu. MA[INSKA [KOLA ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je wema~ki
KONKURS jezik samostalan ili ravnopravan predmet,
za popunu upra`wenih radnih mjesta PRIJEDOR
O[ “DESANKA MAKSIMOVI]“ DRAGO^AJ Broj: 8/11 b) nastavnik koji ima zavr{enu pedago{ku akade-
BAWALUKA Dana: 10.1.2011. god. miju, grupa wema~ki jezik i kwi`evnost, ili drugu
Centralna {kola Gradi{ka: dvopredmetnu grupu u kojoj je wema~ki jezik upisan u
KONKURS Na osnovu ~lana 99. ta~ka k. Zakona o sredwem obra- diplomi o zavr{enoj {koli,
1. Nastavnik violine ......................................10 ~asova za popunu radnog mjesta
..........................................................................1 izvr{ilac zovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik RS“
broj:74/08 i 106/09) direktor Ma{inske {kole Pri- Nastavu razredne nastave mo`e da izvodi:
2. Nastavnik flaute ...........................................6 ~asova 1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa na neodre|eno a) profesor razredne nastave sa zavr{enim u~iteq-
..........................................................................1 izvr{ilac vrijeme ............................................................1 izvr{ilac jedor, r a s p i s u j e:
skim fakultetom,
34 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

b) nastavnik razredne nastave sa zavr{enom pe- krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obav- noj {koli (“Slu`beni glasnik RS“ broj: 77/09) i Za- Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na
dago{kom akademijom, smjer razredna nastava qawe poslova, konom o osnovnoj {koli, te zdravstvenu sposobnost adresu {kole.
- da se ne vodi krivi~ni postupak. za rad u nastavi.
Nastavu fizike mo`e da izvodi lice koje ima vi- Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ “PETAR KO^I]“ SJENINA RIJEKA
soku ili vi{u stru~nu spremu i to: Posebni uslovi za popunu radnog mjesta: 74 212 SJENINA
a) profesor fizike, - visoka stru~na sprema, VII stepen, Uz prijave na konkurs kandidati treba da dostave: Tel: 053/277-298
b) diplomirani fizi~ar sa polo`enom pedago{kom - polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne - Dokaz o {kolskoj spremi
grupom predmeta, uprave, - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih OGLAS
c) diplomirani astrofizi~ar sa polo`enom pe- - iskustvo u radu u Centru za socijalni rad. - Uvjerewe o dr`avqanstvu za prijem radnika
dago{kom grupom predmeta, - Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposob-
d) nastavnik koji ima zavr{enu pedago{ku akade- Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni nosti za rad sa u~enicima Na neodre|eno vrijeme:
miju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom. prilo`iti sqede}a potrebna dokumenta (originali - Uvjerewe da nije osu|ivan za krivi~na djela 1. Nastavnik razredne nastave za podru~no odjeqewe
ili ovjerene kopije): Prijave sa dokazima slati na adresu {kole. u Zeliwi ........................................................1 izvr{ilac
III 1. biografija o kandidatu,
Potrebna dokumenta: Uz prijavu na oglas kandidati 2. diploma o zavr{enom obrazovawu, “TEHNI^KA [KOLA“ DOBOJ Na odre|eno vrijeme:
treba da dostave dokaze (originali ili ovjerene ko- 3. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu u organima CARA DU[ANA 18 2. Nastavnik likovne kulture - 7 ~asova1 izvr{ilac
pije) o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: dr`avne uprave, 74 000 DOBOJ 3. Nastavnik hemije - 8 ~asova .................1 izvr{ilac
1. diploma o ste~enom obrazovawu 4. uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni
2. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu (za lica postupak, ne starije od {est mjeseci, KONKURS Uslovi oglasa:
sa radnim iskustvom) 5. uvjerewe o dr`avqanstvu, za prijem radnika Nastavnici treba da ispuwavaju uslove prema Zakonu
3. va`e}a licenca (za lica sa radnim iskustvom) 6. kopija li~ne karte, o osnovnoj {koli i Pravilniku o stru~noj spremi
4. izvod iz mati~ne kwige ro|enih 7. izvod iz mati~ne kwige ro|enih i Na neodre|eno vrijeme: nastavnika u osnovnoj {koli. Nastavnici na
5. uvjerewe o dr`avqanstvu 8. dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti ne sta- 1. Profesor fizike - 6 ~asova.................1 izvr{ilac odre|eno vrijeme primaju se do 31.8.2011. godine.
6. uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presu- rije od {est mjeseci Oglas ostaje otvoren 5 dana od dana objavqivawa.
dom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mje- Na odre|eno vrijeme:
seca) Sa prijavqenim kandidatima koji ispuwavaju uslove 2. Profesor engleskog jezika - puna norma O[ “VUK KARAYI]“ VITKOVCI
7. qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposob- iz javnog konkursa, obavi}e se usmeni intervju, a sve ............................................................................1 izvr{ilac 74 265 VITKOVCI
nosti za rad sa u~enicima (ne starije od 6 mjeseci) u skladu sa Pravilnikom o unutra{woj organiza- - do povratka radnice sa bolovawa Tel: 053/694-439
ciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za so-
IV cijalni rad Derventa. Rok za podno{ewe prijave je Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, i KONKURS
Oglas }e biti objavqen u dnevnom listu “Glas Sr- osam (8) dana od dana objavqivawa konkursa u “Glasu posebnih uslova propisanih Zakonom o sredwem za popunu upra`wenih radnih mjesta
pske“ posredstvom Zavoda za zapo{qavawe. Oglas Srpske“. obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik RS“
ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Zainteresovani kandidati neophodnu dokumentaciju broj: 74/08), kandidat treba da ispuwava i uslove iz Na neodre|eno radno vrijeme:
o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova dostavqaju Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i sa- 1. Nastavnik muzi~ke kulture - 5 ~asova
V na adresu: JU Centar za socijalni rad Derventa, ul. radnika u stru~nim tehni~kim i stru~nim {kolama ..........................................................................1 izvr{ilac
Postupak izbora, ukqu~uju}i pregled prijava pris- Trive Vuji}a broj 13, 74 400 Derventa, sa naznakom (“Slu`beni glasnik RS“ broj: 91/09). 2. Nastavnik likovne kulture - 5 ~asova
pjelih na oglas i predlagawe rang-liste kandidata, “Prijava na konkurs“. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: ..........................................................................1 izvr{ilac
izvr{i}e Komisija za radne odnose O[ “Sveti Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati - diplomu o ste~enoj stru~noj spremi 3. Nastavnik hemije - 4 ~asa .....................1 izvr{ilac
Sava“ Doboj. u razmatrawe. - izvod iz mati~ne kwige ro|enih 4. Nastavnik demokratije i qudskih prava - 1 ~as
Na prijedlog Komisije direktor {kole }e izvr{iti - uvjerewe o dr`avqanstvu .........................................................................1 izvr{ilac
izbor kandidata. MEDICINSKA [KOLA DOBOJ - uvjerewe suda da lice nije pravosna`nom presudom
POP QUBINA 103 osu|ivano za krivi~na djela u~iwena protiv dosto- Na odre|eno vrijeme:
VI Tel: 053/242-205 janstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgo- 5. Nastavnik biologije - 8 ~asova............1 izvr{ilac
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na vine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog - do povratka radnice sa porodiqskog bolovawa
sqede}u adresu: KONKURS nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licima
O[ “Sveti Sava” Doboj, ul. Stevana Sin|eli}a 10. za prijem radnika - qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i fizi~koj Uslovi konkursa:
sposobnosti za rad sa u~enicima. Kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Za-
VII Na odre|eno vrijeme. konom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovawu i va-
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razma- 1. Profesor matematike - 16 ~asova (do 31.8.2011. go- Svi dokumenti se dostavqaju u originalu ili ovje- spitawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme
trati. dine)................................................................1 izvr{ilac rene kopije na adresu {kole. nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli.
2. Diplomirana medicinska sestra, vi{a medicin- Kontakt telefon: direktor 053/241-851, sekretar Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa
VIII ska sestra-tehni~ar na ~asove Zdravstvene wege 053/242-652. u dnevnim novinama “Glas Srpske“.
O kona~nom izboru svi u~esnici oglasa bi}e oba- - 22 ~asa (do 31.8.2011. godine) ................1 izvr{ilac Konkurs ostaje otvoren 7 dana. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti
vije{teni u roku od osam dana po dono{ewu odluke 3. Kultura religija – 6 ~asova (do 31.8.2011. godine) 1 na adresu {kole:
direktora. izvr{ilac O[ “NIKOLA TESLA“ Osnovna {kola “Vuk Karayi}“ Vitkovci, 74 265
4. Doktor stomatologije na ~asove stru~nih predmeta TRG OSLOBO\EWA 10 Vitkovci - Tesli}.
O[ “STEVAN DU[ANI]“ za zanimawe zubno-stomatolo{ki tehni~ar 74 400 DERVENTA
74 276 PRIBINI] - puna norma do povratka radnika sa porodiqskog Tel: 053/333-265 O[ “[AMAC“ [AMAC
Tel: 053/423-126 bolovawa ........................................................1 izvr{ilac DOSITEJA OBRADOVI]A 4
5. Doktor stomatologije na ~asove stru~nih predmeta KONKURS 76 230 [AMAC
KONKURS za zanimawe zubno-stomatolo{ki tehni~ar za prijem radnika
za prijem nastavnika - 14 ~asova do povratka radnika sa porodiqskog bo- KONKURS
lovawa ............................................................1 izvr{ilac Na neodre|eno vrijeme: za prijem radnika
Na neodre|eno vrijeme: 6. Diplomirani gra|evinski in`iwer, diplomi- 1. Nastavnik srpskog jezika .....................1 izvr{ilac
1. Nastavnik matematike – puna norma ... 2 izvr{ioca rani in`iwer arhitekture (teorija i vje`be) na 2. Nastavnik matematike - 16 ~asova ......1 izvr{ilac Na neodre|eno vrijeme:
2. Nastavnik wema~kog jezika – puna norma ~asove sanitarne hemije i tehnike - 6 ~asova (do 3. Nastavnik gitare ...................................1 izvr{ilac 1. Nastavnik srpskog jezika - 4 ~asa ......1 izvr{ilac
............................................................................1 izvr{ilac 31.8.2011. godine)..........................................1 izvr{ilac
Za sva radna mjesta potrebna je visoka stru~na Na odre|eno vrijeme:
Izabrani nastavnici }e izvoditi nastavu u Central- Uslovi: sprema ili odgovaraju}i ekvivalent. 2. Nastavnik wema~kog jezika - 4 ~asa ...1 izvr{ilac
noj {koli u Pribini}u i u PO [wegotina Gorwa. Svi kandidati moraju ispuwavati kako op{te uslove Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa 3. Nastavnik engleskog jezika u podru~noj {koli
predvi|ene Zakonom o radu - Pre~i{}en tekst u “Glasu Srpske“. Nepotpuna dokumenta ne}e se raz- Ti{ina - 2 ~asa ...........................................1 izvr{ilac
Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, (“Slu`beni glasnik RS“ broj: 55/07), tako i sqede}e matrati.
odnosno zakqu~ivawa ugovora o radu, propisanih Za- uslove u skladu sa ~lanom 75. Zakona o sredwem obra- Dokumenta (molba, diploma, rodni list) slati na Op{ti uslovi:
konom o radu - Pre~i{}en tekst (“Slu`beni glasnik zovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik RS“ broj: adresu {kole. - da je dr`avqanin RS-BiH,
RS“ broj 55/07), kandidat treba da ispuwava i pose- 74/08 i 106/09) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme - da je psihi~ki i fizi~ki sposoban za rad sa dje-
bne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazo- nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim MJE[OVITA [KOLA “NIKOLA TESLA” com,
vawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik RS“ broj tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama KARA\OR\EVA BB - da nije osu|ivan.
74/08, 71/09) i Pravilnikom o stru~nim profilima (“Slu`beni glasnik RS“ broj: 91/09). 74 270 TESLI] Posebni uslovi: propisani ~lanom 105. i 106. Za-
i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i va- Tel: 053/410-680 kona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu.
spita~a (“Slu`beni glasnik RS“ broj 77/09). Potrebna dokumentacija: Konkurs }e biti objavqen u dnevnom listu “Glas Sr-
Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivali{ta i KONKURS pske“.
Po izvr{enom izboru kandidata po ovom konkursu brojem telefona, kandidati su du`ni prilo`iti za popunu radnog mjesta Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
izabrani kandidat je du`an prije zakqu~ivawa ugo- dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to:
vora o radu dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom prvom ci- Na odre|eno vrijeme (do kraja {kolske godine):
i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima izdato klusu studijskog programa i stru~no zvawe u 1. Nastavnik istorije – kultura religije - 8 ~asova 1
od strane nadle`ne i ovla{}ene nadle`ne ustanove. odre|enoj oblasti ili ekvivalent, izvr{ilac filijala BIJEQINA
- va`e}u licencu za obrazovno-vaspitni rad,
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti - uvjerewe o dr`avqanstvu, Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa
sqede}e: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove BOSNA I HERCEGOVINA
1. diplomu o ste~enom obrazovawu, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposob- predvi|ene Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspi- REPUBLIKA SRPSKA
2. va`e}u licencu za obrazovno-vaspitni rad, nosti za rad sa u~enicima, tawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nasta- OSNOVNI SUD U BIJEQINI
3. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe da nisu osu|ivani pravosna`nom presu- vnika i saradnika. Ul. Vuka Karayi}a 3.
4. uvjerewe o dr`avqanstvu i dom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva Razgovor sa prijavqenim kandidatima direktor }e ( sa naznakom “Prijava na javni konkurs“)
5. uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka od li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qu- obaviti 21. januara 2011. godine od 8 do 9 ~asova.
nadle`nog suda. dima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa Osnovni sud u Bijeqini o b j a v q u j e
(dokumenta od 1 do 4 original ili ovjerene fotoko- nad djetetom ili maloqetnim licem u dnevnim novinama.
pije) - uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na
adresu {kole. JAVNI KONKURS
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa u Nastavnik koji se prima kao pripravnik prima se
dnevnom listu. bez licence. SREDWA MJE[OVITA [KOLA - Za prijem zemqi{nokwi`nog referenta za rad na
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objav- “JOVAN DU^I]“ odre|eno vrijeme ........................................1 izvr{ilac
Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa qivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati KARA\OR\EVA BB
dostavqati na adresu: O[ “Stevan Du{ani}“ Pri- na adresu {kole: Medicinska {kola Doboj, Pop Qu- 74 270 TESLI] Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa
bini}, 74 276 Pribini} po{tom ili neposredno u bina 103, 74 000 Doboj. Tel: 053/410-730 predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispuwava i
kancelariju {kole. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave ne}e posebne uslove za zasnivawe radnog odnosa
se razmatrati. KONKURS predvi|ene Pravilnikom o unutra{woj organiza-
JU “CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“ DERVENTA za popunu radnog mjesta
TRIVE VUJI]A 13 ciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:
O[ “GORWA SLATINA“
74 400 DERVENTA Na odre|eno vrijeme - do kraja {kolske godine:
Tel: 053/311-080 76 238 GORWA SLATINA
1. Nastavnik istorije - kultura religije - 8 ~asova 1 - zavr{en pravni fakultet VII-1 stepen stru~ne
Tel: 054/660-051 spreme, polo`en pravosudni ispit i stru~ni ispit
JAVNI KONKURS izvr{ilac
za zemqi{ne kwige ili stru~ni upravni ispit i
za popunu radnog mjesta KONKURS stru~ni ispit za zemqi{ne kwige, a izuzetno sre-
Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa
za prijem radnika
kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove dwa stru~na sprema IV stepen sa polo`enim
Na neodre|eno vrijeme: stru~nim upravnim ispitom i stru~nim ispitom za
1. Diplomirani psiholog ..........................1 izvr{ilac Na neodre|eno vrijeme: predvi|ene Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspi-
tawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nasta- zemqi{ne kwige i zavr{en najmawe II stepen kursa
1. Nastavnik razredne nastave ...............1 izvr{ilac
Op{ti uslovi za popunu radnog mjesta: 2. Pedagog – 80% norme.............................1 izvr{ilac vnika i saradnika. za kompjutere
- da je dr`avqanin Republike Srpske odnosno BiH, - radno iskustvo dvije godine na istim ili sli~nim
- da je stariji od 18 godina, Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, kandi- Razgovor sa prijavqenim kandidatima direktor }e poslovima
- da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, dati treba da ispuwavaju i uslove predvi|ene Pra- obaviti 21. januara 2011. godine od 8 do 9 ~asova. - u nedostatku kandidata sa propisanim uslovima,
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu vilnikom o stru~nim profilima i zvawima Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa mogu se primiti i diplomirani pravnici u svojstvu
kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci, ili za nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnov- u dnevnim novinama. pravnika
OGLASI GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 35

Uz prijavu prilo`iti sqede}e dokaze: - Nastavnik/profesor istorije za 7 ~asova sedmi~no predvi|enih zakonom, kandidati treba da ispuwavaju 1. Matematika( 10 ~asova) .................... 1 izvr{ilac,
- uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci) do 30.6.2011. ..................................................1 izvr{ilac i posebne uslove za zasnivawe radnog odnosa na neodre|eno vrijeme,
- rodni list (ne stariji od {est mjeseci) - Nastavnik/profesor likovne kulture za 5 ~asova predvi|ene Pravilnikom o unutra{woj organiza- 2. Farmaceutska grupa predmeta (diplomirani far-
- qekarsko uvjerewe (nakon izbora kandidata) sedmi~no do 30.6.2011..................................1 izvr{ilac ciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to: maceut)
- dokaz o nevo|ewu krivi~nog postupka i dokaz (sem - Nastavnik/profesor razredne nastave u PO Mrt- (30 ~asova) .......................................... 2 izvr{ioca na
za kandidate ro|ene na podru~ju RS) da nije osu|ivan vica do 30.6.2011. .........................................1 izvr{ilac Zavr{ena sredwa upravna {kola, gimnazija ili neodre|eno vrijeme,
za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obav- - Nastavnik/profesor matematike i fizike do po- druga sredwa {kola-IV stepen stru~ne spreme, 3. Medicinska grupa predmeta (doktor medicine)
qawe poslova u organima pravosu|a (ne starije od vratka radnika sa funkcije direktora (4 godine) ... polo`en stru~ni upravni ispit i polo`en voza~ki (44 ~asa) .................................................... 2 izvr{ioca na
{est mjeseci) ..........................................................................1 izvr{ilac ispit “B“ kategorije neodre|eno vrijeme,
- diploma (original ili ovjerena kopija) - probni rad u skladu sa Zakonom 4. Ruski jezik (4 ~asa) ............................ 1 izvr{ilac,
- uvjerewe o polo`enom pravosudnom ispitu (ori- Za radna mjesta potrebna je odgovaraju}a stru~na Uz prijavu prilo`iti sqede}e dokaze: na odre|eno vrijeme,
ginal ili ovjerena kopija) sprema prema Pravilniku o stru~nim profilima i - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci) 5. Estetska wega ( 4 ~asa) ..................... 1 izvr{ilac,
- uvjerewe o polo`enom stru~nom upravnom ispitu zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i va- - rodni list (ne stariji od {est mjeseci) na odre|eno vrijeme,
(original ili ovjerena kopija) spita~a, Zakonu o osnovnom obrazovawu i vaspitawu - qekarsko uvjerewe (nakon izbora kandidata) 6. Prakti~na nastava za kozmeti~ke tehni~are
- uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za i Zakonu o radu. - dokaz o nevo|ewu krivi~nog postupka i dokaz (sem (12 ~asova) ............................................... 1 izvr{ilac, na
zemqi{ne kwige (original ili ovjerena kopija) za kandidate ro|ene na podru~ju RS) da nije osu|ivan odre|eno vrijeme.
- original sertifikat o zavr{enom II stepenu Ukoliko se na konkurs ne jave lica sa potrebnom za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obav- Op{ti uslovi:
kursa za kompjutere stru~nom spremom u obzir }e do}i apsolventi i qawe poslova u organima pravosu|a (ne starije od - da su dr`avqani RS, odnosno BiH,
- dokaz o radnom iskustvu druga lica prema Uputstvu o anga`ovawu neverifi- {est mjeseci) - da su stariji od 18 godina,
kovanih lica na mjesto nastavnika. - dokaz o odgovaraju}oj {kolskoj spremi (original - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost i psiho-
Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana ob- Konkurs je otvoren osam dana od dana objavqivawa. ili ovjerena kopija) fizi~ku sposobnost za rad sa djecom,
javqivawa. - uvjerewe o polo`enom stru~nom upravnom ispitu - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu
Prilikom izbora kandidata vodi}e se ra~una o na- TEHNI^KA [KOLA “MIHAJLO PUPIN“ (original ili ovjerena kopija) kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci i za krivi~no
cionalnoj zastupqenosti zaposlenih. BIJEQINA - dokaz o polo`enom voza~kom ispitu “B“ kategorije djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova
Nepotpune i neblagovremene prijave i kopije Ra~anska bb, Bijeqina, (original ili ovjerena kopija) nastavnika ili stru~nog saradnika, te da se protiv
tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e biti telefon: 055/250 386, Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana ob- wih ne vodi krivi~ni postupak.
razmatrane faks: 055/250 218 javqivawa. Posebni uslovi:
e-mail: ssrs57bj@telrad.net Prilikom izbora kandidata vodi}e se ra~una o na- - zavr{en fakultet odgovaraju}eg smjera u skladu sa
REPUBLIKA SRPSKA cionalnoj zastupqenosti zaposlenih. Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i
OP[TINA ZVORNIK Na osnovu Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu Nepotpune i neblagovremene prijave i kopije stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim
O[ “NIKOLA TESLA“ PILICA (“Sl. gl. RS“ br.74/08) izmjena i dopuna Zakona o tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene ne}e biti stru~nim {kolama, i Pravilnikom o vrsti stru~ne
75412 PILICA sredwem obrazovawu i vaspitawu (“Sl. gl. RS“ razmatrane. spreme nastavnika i stru~nih saradnika u gimna-
Tel.: 056-393-055 br.106/09), Pravilnika o vrsti stru~ne spreme na- ziji.
stavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim BOSNA I HERCEGOVINA Potrebna dokumentacija:
Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obra- i sredwim stru~nim {kolama (“Sl. glasnik RS“ REPUBLIKA SRPSKA - prijava na konkurs sa kratkom biografijom,
zovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Republike br.91/09), Odluke o raspisivawu konkursa za prijem OSNOVNI SUD U BIJEQINI - izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
Srpske“ broj 74/08) i Odluke o raspisivawu kon- radnika broj 02/11 od 4.1.2011. god., Tehni~ka {kola Ul. Vuka Karayi}a 3. - izvod iz mati~ne kwige dr`avqana,
kursa za upra`wena radna mjesta broj 01-01/11, di- “Mihajlo Pupin“ Bijeqina, raspisuje ( sa naznakom “Prijava na javni konkurs“) - qekarsko uvjerewe nadle`ne zdravstvene ustanove o
rektor Osnovne {kole “Nikola Tesla“ Pilica op{toj i psihofizi~koj sposobnosti za rad sa dje-
raspisuje: KONKURS Osnovni sud u Bijeqini o b j a v q u j e com,
za prijem radnika u radni odnos - uvjerewe da lice nije pravosna`nom presudom
O G L A S JAVNI KONKURS osu|ivano za krivi~na djela, a posebno za djela
za upra`wena radna mjesta - Profesora kulture religije,..........1 izvr{ilac, Za prijem portira- ~uvara za rad na odre|eno vrijeme u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala,
odre|eno vrijeme do 30.6.2011. god., 10 ~asova ……….... 1 izvr{ilac slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa
1. Nastavnika engleskog jezika u Podru~no odjeqewe - Profesor istorije, sociologije ili filozofije, Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom, ili
Lokaw i Bare........8 ~asova, na neodre|eno radno vri- koji posjeduje potvrdu o poha|awu seminara iz ove predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispuwava i maloqetnim licem i da se protiv wega ne vodi
jeme, oblasti. posebne uslove za zasnivawe radnog odnosa krivi~ni postupak,
predvi|ene Pravilnikom o unutra{woj organiza- - ovjerena fotokopija diplome.
2. Nastavnika predmeta demokratije i qudska Poslove mo`e da obavqa lice koja ispuwava uslove ciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:
prava..............................2 ~asa, na odre|eno radno vri- u skladu sa Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspi- Zavr{ena sredwa upravna {kola, gimnazija ili Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqi-
jeme do povratka radnika s bolovawa u Centralnoj tawu (“Sl. glasnik RS“ br.74/08 i 106/09), Pravil- druga sredwa {kola, IV stepen stru~ne spreme, a izu- vawa.
{koli. nika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih zetno druga sredwa {kola - III stepen stru~ne Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u
saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim spreme, zavr{en kurs protivpo`arne za{tite i po- razmatrawe.
Za ova radna mjesta potrebno je dostaviti: {kolama (“Sl. gl. RS“ br.91/09) i uslova utvr|enih sjedovawe odobrewa za no{ewe vatrenog oru`ja Prijave, u zape~a}enoj koverti, sa potrebnim prilo-
- Diploma VSS prema Pravilniku o vrsti stru~ne Zakonom o radu- pre~i{}eni tekst (“Sl. glasnik br. - probni rad u skladu sa Zakonom zima se dostavqaju li~no ili putem po{te.
spreme za nastavnike i stru~ne saradnike u osnovnoj RS“ br. 55/07). Uz prijavu prilo`iti sqede}e dokaze:
{koli, Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom, do- - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mje-
- Izvod iz Mati~ne kwige ro|enih, staviti i: seci) REPUBLIKA SRPSKA
- Uvjerewe o radnoj sposobnosti, - dokaz da ima odgovaraju}i nivo obrazovawa, - rodni list (ne stariji od {est mjeseci) OP[TINA [EKOVI]I
- Uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, - va`e}u licencu za nastavnika i uvjerewe o - qekarsko uvjerewe (nakon izbora kandidata) O[ “JOVAN DU^I]“ [EKOVI]I
- Uvjerewe o dr`avqanstvu RS-BiH, polo`enom stru~nom ispitu, - dokaz o nevo|ewu krivi~nog postupka (ne stariji Ul. Prote Matije Nenadovi}a br.5
- Pod rednim brojem 2. Sertifikat za demokratiju - dokaz da je poha|ao seminar iz oblasti kultura re- od {est mjeseci) 75450 [EKOVI]I
i qudska prava, ligije, - dokaz (sem za kandidate ro|ene na podru~ju RS) da Tel.056/653-206
- Licenca. - qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i fizi~koj nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepo-
sposobnosti za rad sa u~enicima, dobnim za obavqawe poslova u organima pravosu|a KONKURS
Ako ne bude licenciranih nastavnika dolaze u izbor - da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za (ne stariji od {est mjeseci) za slobodna radna mjesta
pripravnici. krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva - dokaz o odgovaraju}oj {kolskoj spremi (original
Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qu- ili ovjerena kopija) Na neodre|eno vrijeme:
fotokopije i ne stariji od 6 mjeseci. dima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa - dokaz o zavr{enom kursu protiv-po`arne za{tite 1. Nastavnik ruskog jezika puna norma ........... 1
Rok za podno{ewe prijave je 8 dana od dana objavqi- nad djetetom ili maloqetnim licima, od Suda i - dokaz o odobrewu za no{ewe vatrenog oru`ja izvr{ilac (18 ~asova sedmi~no)
vawa oglasa. MUP, Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana ob- 2. Nastavnik ruskog jezika ..................................1
- rodni list, javqivawa. izvr{ilac (za 16 ~asova sedmi~no)
REPUBLIKA SRPSKA - uvjerewe o dr`avqanstvu, Prilikom izbora kandidata vodi}e se ra~una o na- 3. Nastavnik fizike ............................................1
OP[TINA ZVORNIK - fotokopija li~ne karte. cionalnoj zastupqenosti zaposlenih. izvr{ilac ( za 10 ~asova sedmi~no)
O[ “VUK KARAYI]“ RO]EVI] Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostavqati Nepotpune i neblagovremene prijave i kopije 4. Nastavnik matematike .....................................1
75413 Kozluk po{tom u roku od 8 dana od dana objavqivawa. tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e biti izvr{ilac (za 4 ~asa sedmi~no)
Nepotpune prijave i koje nisu u roku predate ne}e razmatrane
Na osnovu ~lana 129. stav 3. pod m) Zakona o osnov- se razmatrati. Uslovi konkursa: Za radno mjesto potrebna je odgova-
nom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik OSNOVNA MUZI^KA [KOLA ZVORNIK raju}a stru~na sprema prema Pravilniku o stru~nim
Republike Srpske“ broj:74/08) i ~lana 114. istog za- REPUBLIKA SRPSKA Ulica: Svetog Save 71/A Zvornik profilima i zvawima nastavnika, stru~nih sarad-
kona direktor O[ “Vuk Karayi}“ iz Ro}evi}a ra- OP[TINA ZVORNIK Telefon: 056- 232-090 nika i vaspita~a, Zakonu o osnovnom obrazovawu i
spisuje: O[ “SVETI SAVA“ ZVORNIK 056- 232- 092 vaspitawu i op{ti uslovi predvi|eni Zakonom o
ul. Svetog Save br. 71 A. Email: os199@teol.net radu-Pre~i{}eni tekst.
KONKURS ul: Svetog Save 71/A
za popunu upra`wenih radnih mjesta Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu Uz prijavu dostaviti ovjerenu kopiju diplome, izvod
i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Republike Sr- Na osnovu ~lana 114, Zakona o Osnovnom obrazovawu iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu,
1. Nastavnik istorije, 1 izvr{ilac za 4 ~asa pske“, broj 74/08), direktor Osnovne {kole “Sveti i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom
sedmi~no u PO Brawevo na odre|eno vrijeme do Sava“ Zvornik, r a s p i s u j e broj 74/08), v.d. direktora Osnovne muzi~ke {kole na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne
30.6.2011. godine. raspisuje: vodi krivi~ni postupak i uvjerewe o psihi~koj i
2. Nastavnik fizike, 1 izvr{ilac za 2 ~asa K O N K U R S fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima.
sedmi~no u PO Brawevo na odre|eno vrijeme do KONKURS
30.6.2011. godine. 1. Profesor-nastavnik razredne nastave .................... Za prijem profesora za {kolsku 2011. godinu
..............................................1 izvr{ilac, na neodre|eno Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
3. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvr{ilac na 8 Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te.
~asova sedmi~no (6 ~asova u PO Kiseqak i 2 ~asa u vrijeme u centralnoj {koli u Zvorniku. 1. Profesor klarineta - 1 izvr{ilac, odre|eno
Uslovi: VSS-U~iteqski fakultet ili V[S-Pe- Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e
PO Brawevo) na odre|eno vrijeme do 30.6.2011. go- vreme, 24 ~asa sedmi~no se uzimati u razmatrawe.
dine. dago{ka akademija, smjer razredna nastava. 2. Profesor harmonike - 1 izvr{ilac, odre|eno
vreme, 6,66 ~asova sedmi~no REPUBLIKA SRPSKA
Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, 2. Profesor-nastavnik demokratije- za 6 ~asova na- 3. Profesor solfe|a do povratka radnika sa funk-
stave sedmi~no u JAVNA USTANOVA
uslov je i VSS/V[S nastavni~kog smjera. cije, najkasnije do zavr{etka nastavne 2010/11. go-
centralnoj {koli u Zvorniku. dine O[ “ALEKSA JAK[I]“ MILI]I
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: dokaz Telefon, 056/745-400
o stru~noj spremi, rodni list, uvjerewe o dr`av- Uslovi: Nastavnik koji je zavr{io sertifikaciju u Radni odnos pod 1 i 2 se zasniva od 24.1 - 17.6.2011.
qanstvu, qekarsko uvjerewe, uvjerewe da nisu organizaciji Ministarstva prosvjete u kulture Re- godine
osu|ivani i da se protiv wih ne vodi krivi~ni po- publike Srpske, Republi~kog pedago{kog zavoda i Uslovi: Pravilnik o stru~nim profilima i zva-
Civitas-a BiH. wima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a, Na osnovu odredaba ~lana 114. Stav 1. Zakona o
stupak. osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glas-
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09).
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objav- nik Republike Srpske“, broj: 74/08) i ~lana 17. Za-
razmatrawe.
Konkurs je otvoren osam /8/ od dana objavqivawa. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o qivawa. kona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom
ispuwavawu uslova konkursa. Prijave sa dokumentacijom (diploma, rodni list, obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Repu-
REPUBLIKA SRPSKA uvjerewe o dr`avqanstvu, uvjerewe da nije osu|ivan blike Srpske“, broj: 71/09), direktor JU Osnovne
BOSNA I HERCEGOVINA pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora {kole “Aleksa Jak{i}“ Mili}i, raspisuje
OP[TINA LOPARE REPUBLIKA SRPSKA
O[ “DOSITEJ OBRADOVI]“ KORAJ i qekarsko uvjerewe), dostaviti na adresu {kole.
OSNOVNI SUD U BIJEQINI KONKURS
E mail: os160@scwlan.com Ul. Vuka Karayi}a 3. REPUBLIKA SRPSKA
Web sajt: http://www.skolakoraj.webs.com/ za izbor nastavnika
( sa naznakom “Prijava na javni konkurs“) OP[TINA SREBRENICA
Telefon: 055 666 010 SREDWO[KOLSKI CENTAR SREBRENICA Na neodre|eno vrijeme
Osnovni sud u Bijeqini o b j a v q u j e Ul. Milivoja Mi}i}a bb, 75430 1. Nastavnik ruskog jezika ......................1 izvr{ilac
Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspi- (sa naznakom: prijava na konkurs)
tawu (“Slu`beni glasnik RS“ br. 74/08 ~l.114.) i JAVNI KONKURS 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa ......1 izvr{ilac
Tel: 056/440-713
Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture broj 75430 Srebrenica
07.020/610-753-130/10 od 9.7.2010. raspisuje se kon- Za prijem sudskog izvr{iteqa za rad na odre|eno Na odre|eno vrijeme
kurs za radna mjesta: vrijeme ………… 2 izvr{ioca KONKURS 1. Nastavnik ruskog jezika ( 10 ~asova..........................
- Nastavnik/profesor francuskog jezika za 8 ~asova za prijem radnika u radni odnos ..........................................................................1 izvr{ilac
sedmi~no do 30.6.2011. ................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa u {kolskoj 2010/2011 godini za nastavne predmete (Za {kolsku 2010/2011. godinu, do 31.8.2011.)
36 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Uslovi: Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzi- Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija Rok za dostavqawe prijava je 8 dana od dana objavqi-
Poslove nastavnika mogu da obavqaju lica koja ispu- mati u razmatrawe. za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati vawa.
wavaju uslove utvr|ene odredbama ~lana 105. Zakona o Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqi- biti blagovremeno obavije{teni. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati
osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glas- vawa. u razmatrawe.
nik Republike Srpske“, broj:74/08) i ~lana 3. Pra- O[ “JOVAN DU^I]“
vilnika o stru~nim profilima i zvawima ^AJNI^E Prijave slati na adresu:
nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a filijala ISTO^NO SARAJEVO E-mail:os190@teol.net Gimnazija i sredwa stru~na {kola Isto~na Iliya,
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske“: 77/09). telefon:058/310-020 ulica Stefana Nemawe broj 10,
Kandidati osim uslova utvr|enim Zakonom o radu, OP[TINA RUDO 71123 Is to~no Sarajevo sa naznakom “ZA KON-
treba da ispuwavaju sqede}e uslove: RUDO raspisuje KURS“
Kontakt telefon: 057/342-735.
a) Imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa - zavr{en Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladi- KONKURS
prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u nim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu- za popunu upra`wenih radnih mjesta i nestru~no
odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku `beni glasnik RS“ broj: 41/03), ~lana 18. Zakona o zastupqenu nastavu O[ “SOKOLAC“
ili vi{u stru~nu spremu, sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik RS“ SOKOLAC
b) Imaju va`e}u licencu. broj: 68/07), Odluke Skup{tine op{tine Rudo o ra- Centralna {kola E-mail:os183@teol.net
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objav- spisivawu ponovnog javnog konkursa za izbor i ime- 1. Nastavnika matematike /pripravnik/ 1 izvr{i- raspisuje
qivawa. novawe direktora u Domu zdravqa “Dr Stojana i
Qubica“ Rudo broj: 01-022-189/10 od 06.12.2010. godi- lac na odre|eno radno vrijeme na godinu dana
2. Nastavnik biologije 14 ~asova na neodre|eno PONOVNI KONKURS
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u ne i Odluke Skup{tine op{tine Rudo o raspisi- za upra`wena radna mjesta nastavnika
vawu po no vnog ja vnog kon kur sa za izbor i radno vrijeme
razmatrawe. 3. Nastavnika likovne kulture 11 ~asova na odre|e-
imenovawe direktora u Centru za kulturno-prosvje-
no radno vrijeme do povratka radnice sa poro- 1. Nastavnik matematike za 8 ~asova sedmi~no na
REPUBLIKA SRPSKA tnu djelatnost “Prosvjeta“ Rudo broj: 01-022-188/10 diqskog odsustva odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2010/11. godine
OP[TINA BIJEQINA od 06.12.2010. godine, Skup{tina op{tine Rudo, 4. Nastavnik razredne nastave................1 izvr{ilac ........................................................ 1 izvr{ilac,
O[ “PETAR KO^I]“ BRODAC raspisuje za rad u podru~nom odjeqewu na odre|eno radno vri- 2. Nastavnik fizike za 4 ~asa sedmi~no na odre|eno
telefon-faks: 055/321-066, PONOVNI JAVNI KONKURS jeme do 31.08.2011. godine. vri je me do kra ja {kol ske 2010/11. go di ne
e-mail: os134@spinter.net za izbor i imenovawe direktora ........................................................... 1 izvr{ilac.
76313 BRODAC Podru~na {kola Zaborak
I - Skup{tina op{tine Rudo raspisuje ponovni ja- 5 . Nastavnik matematike i fizike 1 izvr{ilac na USLOVI: Pored op{tih uslova predvi|enih Zako-
Na osnovu ~lana 129. ta~ka 3. pod (m) Zakona o osnov- vni konkurs za izbor i imenovawe: odre|eno radno vrijeme do 31.08.2011. godine nom kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove
nom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik 1. Direktora JZU Dom zdravqa “Dr Stojana i Qubi- 6. Nastavnik likovne kulture 5 ~asova na odre|eno u skladu sa ~lanom 105. stav 1. pod a) Zakona o osno-
Republike Srpske“ broj 74/08) direktor Osnovne ca“ Rudo i radno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog vnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik
{kole “Petar Ko~i}“ u Brocu, donio je odluku da se 2. Direktora Centra za kulturno-prosvjetnu djela- odsustva. RS“, broj: 74/08), i ~lanom 3. Pravilnika o stru~nim
raspi{e tnost “Prosvjeta“ Rudo. profilima i zvawima nastavnika, stru~nih sara-
Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o radu kan- dnika i vaspita~a (“Slu`beni glasnik RS“, broj:
KO N K U R S II - Opis poslova didati treba da ispuwavaju uslove propisane ~lanom 77/09).
za popunu upra`wenog radnog mjesta Direktor obavqa poslove u skladu sa propisima ko- 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i
ji reguli{u djelatnost JZU Dom zdravqa “Dr Stoja- Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nas- Radni odnos se zasniva po~etkom drugog polugodi-
1. Nastavnik fizike ..................................1 izvr{ilac na i Qubica“ Rudo i CKPD “Prosvjeta“ Rudo i tavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u Osnovnoj {ta {kolske 2010/11. godine, tj. od 24. januara 2011.
na odre|eno vrijeme do 30.6.2011. godine na 4 ~asa wihovim op{tim aktima. {koli (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: godine.
sedmi~no. 77/09). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa
Uslovi za zasnivawe radnog odnosa: III - Mandat u dnevnom listu “Glas Srpske“.
Mandat direktora traje ~etiri godine, sa mogu- Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostavi-
Kandidati moraju ispuwavati uslove predvi|ene }no{}u ponovnog imenovawa. ti: Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a
~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspi- - diplomu o zavr{enoj {koli ili uvjerewe o za- dokumenta i to:
tawu. IV - Op{ti uslovi za kandidate: vr{noj godini, 1. Ovjeren prepis diplome o zavr{enom fakultetu
Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti diplomu 1. Da su stariji od 18 godina, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, ili {koli,
o zavr{enoj {koli, qekarsko uvjerewe, rodni list, 2. Da su dr`avqani Republike Srpske odnosno Bosne - licencu, 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
uvjerewe o dr`avqanstvu, uvjerewe da se ne vodi i Hercegovine, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposo- 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu.
krivi~ni postupak. 3. Da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo ko- bnosti,
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. jem nivou vlasti u BiH, kao rezultat disciplinske - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, Dokumenta slati na adresu: Osnovna {kola “Soko-
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzi- mjere u periodu od tri godine prije dana objavqi- - uvjerewe o dr`avqanstvu, lac“ u Sokocu, ulica Omladinska br. 2, 71350 Soko-
mati u razmatrawe. vawa upra`wene pozicije, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak na adre- lac (sa na zna kom za kon kurs). Kon takt tel.
4. Da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postu- su: 057/448-573.
pak, Osnovna {kola “Jovan Du~i}“ ^ajni~e, ul. Igumana Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati
REPUBLIKA SRPSKA 5. Da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini Vasilija bb; E-mail:os190@teol.net u razmatrawe.
OP[TINA UGQEVIK nepodobnim za obavqawe poslova upra`wene pozi- kontakt telefon: 058/310-020.
O[ “FILIP VI[WI]“ DOWA TRNOVA cije,
tel.br.055/552-287 6. Da ne slu`e kaznu izre~enu od strane Me|unaro- Ukoliko se na konkurs ne javi diplomirani nasta- O[ “MILAN ILI] ^I^A [UMADIJSKI“
76335 Dowa Trnova dnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nisu pod optu- vnik ili nastavnik odgovaraju}e struke u radni odnos 71360 HAN PIJESAK
`nicom tog Suda i da se nisu povinovali nalogu da }e se primiti radnik na osnovu Uputstva o anga`o- Ul. Aleksandra Kara|or|evi}a br. 10
Na osnovu ~lana 129. stav 3. ta~ka m) Zakona o osnov- se pojave pred Sudom (~lan IX stav 1. Ustava BiH). vawu neverifikovanih lica na mjesto nastavnika. E-mail: os184@teol.net
nom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razma- Telefon: 057/555-212
RS“ broj 74/2008.) direktor Osnovne {kole “Filip V - Posebni uslovi za kandidate: trati.
Vi{wi}“ Dowa Trnova r a s p i s u j e: 1. Za direktora JZU Dom zdravqa “Dr Stojana i Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. raspisuje
Qubica“ Rudo:
K O N K U R S - visoka stru~na sprema medicinskog, stomatolo- O[ “BO[KO BUHA“ OGLAS
za upra`wena radna mjesta {kog, ekonomskog ili pravnog smjera [TRPCI - RUDO za prijem u radni odnos na
- najmawe tri godine radnog iskustva u struci-po- Telefon/ faks 058/730-081
1. Nastavnik razredne nastave na neodre|eno vri- lo`en stru~ni ispit e-mail: boskobuha@teol.net 1. Profesor razredne nastave - do povratka radnice
jeme, za rad u PO Gliwe, - uspje{nost u prethodnom radu raspisuje sa porodiqskog odsustva
2. Nastavnik demokratije i qudskih prava sa 2 ~asa - posjedovawe organizacionih i rukovodnih sposo-
sedmi~no na odre|eno vrijeme, do povratka radnice bnosti Pored op{tih uslova potrebnih za zasnivawe radnog
sa porodiqskog bolovawa. KONKURS odnosa kandidat treba da ispuwavaju uslove predvi-
2. Za direktora CKPD “Prosvjeta“ Rudo: za prijem radnika u radni odnos |ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i
Kandidati treba da ispuwavaju op{te uslove - visoka ili vi{a stru~na sprema Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i
predvi|ene Zakonom o radu. - najmawe tri godine radnog iskustva u struci 1. Profesor - nastavnik wema~kog jezika na neodre- stru~nih saradnika.
Za pomenuta radna mjesta predvi|ena je stru~na - uspje{nost u prethodnom radu |eno vreme - 6 ~asova za rad u {koli [trpci i Mi- Radnik bi po~eo raditi u drugom polugodi{tu {kol-
sprema prema ~lanu 106. Zakona o osnovnom obrazo- - posjedovawe organizacionih i rukovodnih sposo- o~e - 1 izvr{ilac. ske 2010/2011. godine.
vawu i vaspitawu. bnosti Dokumenta slati na navedenu adresu.
Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 2. Uslovi konkursa: Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
treba da prilo`e sertifikat za izvo|ewe nastave VI - Sukob interesa - Zavr{en Pedago{ki, Filozofski ili Filolo{ki
iz predmeta demokratija i qudska prava u osnovnoj Kandidati za direktora ne mogu obavqati du`nos- fakultet - zvawe profesor ili nastavnik wema~kog
{koli. ti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do jezika.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqi- sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o mi- filijala TREBIWE
vawa. nistarskim, vladinim i drugim imenovawima RS Nepotpuna, zastarjela i neblagovremena dokumenta-
(“Slu`beni glasnik RS“ broj: 41/03) i Zakonom o cija se ne}e razmatrati .
spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Repu- Zainteresovani treba da se jave na konkurs O[ “Bo- REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLIKA SRPSKA blike Srpske (“Slu`beni glasnik RS“ broj: 73/08). {ko Buha“ [trpci 73265 Uvac. O[ “JOVA JOVANOVI] ZMAJ“
OP[TINA BRATUNAC Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa u TREBIWE
O[ “VUK KARAYI]“ BRATUNAC VII - Potrebna dokumentacija dnevnom listu “Glas Srpske“.
Ul. P. Ko~i}a bb Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostavi- Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu
Tel. 056/420-256 ti: i vaspitawu (“Sl. gl. RS“ br.74/2008.), ~lana 35. Sta-
E-mail: os139@teol.net 1. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, GIMNAZIJA I SREDWA STRU^NA [KOLA tuta {kole, ~lana 6. Pravilnika o radu {kole, di-
2. uvjerewe o dr`avqanstvu, ISTO^NA ILIYA rektor {kole r a s p i s u j e
K O N K U R S 3. biografiju o kretawu u slu`bi, e-mail: gimsil@paleol.net
za popunu upra`wenih radnih mjesta 4. uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (za tel./faks 057/342-735 JAVNI KONKURS
kandidate ro|ene u Republici Srpskoj za popunu upra`wenih radnih mjesta
uvjerewe }e se pribaviti slu`benim putem), KONKURS
1. Jednog nastavnika fizike na neodre|eno vrijeme, 5. uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni pos- za prijem radnika na radna mjesta I
14 ~asova sedmi~ne norme. tupak, 1. Nastavnik srpskog jezika ......................1 izvr{ilac
2. Jednog nastavnika matematike na neodre|eno vri- 6. dokaz o stru~noj spremi-diploma, 1. Ra~unovo|a {kole za rad u mati~noj {koli (10 ~asova ).
jeme, puna norma. 7. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu (za direktora - jedan izvr{ilac na neodre|eno vrijeme. 2. Nastavnik razredne nastave .................1 izvr{ilac
3. Jednog nastavnika TO na odre|eno vrijeme radi JZU Dom zdravqa “Dr Stojana i Qubica“ Rudo), za rad u podru~noj {koli Lastva
zamjene odsutnog radnika do godinu dana, 20 ~asova 8. potvrdu o radnom iskustvu, Uslovi konkursa: Pored op{tih uslova predvi|enih II
sedmi~ne norme. 9. potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu li~nu Radni odnos je na odre|eno vrijeme do 30.6.2011. go-
izjavu za ostale uslove. Zakonom o radu, kandidat treba da ima i odgovaraju-
4. Jednog nastavnika razredne nastave na }u stru~nu spremu propisanu ~lanom 90. ta~ka 2) Za- dine (pod rednim brojem 2. zamjena nastavnika na
neodre|eno vrijeme za rad u PO Bqe~eva. - Uz prijavu se mo`e prilo`iti originalan doku- bolovawu ).
kona o sredwem obrazovawu i vaspitawu.
ment ili wegova ovjerena fotokopija.
Poslove ra~unovo|e {kole mo`e obavqati lice sa III
Uslovi: VIII - Rok za podno{ewe prijava zavr{enim prvim ciklusom studijskog programa u Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa po
Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o radu, kan- Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objav- ugovoru o radu, kandidati treba da imaju odgova-
oblasti finansija i ra~unovodstva ili ekvivalent -
didati treba da ispuwavaju i posebne uslove qivawa konkursa u “Slu`benom glasniku Republike raju}i nivo obrazovawa:
Ekonomski fakultet. - zavr{en prvi ciklus studijskog programa i
predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazo- Srpske“ i dnevnom listu “Fokus“.
vawu (“Sl. glasnik RS“, broj:74/08), sa stru~nim pro- Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno u oba stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent,
filom u skladu sa Pravilnikom o stru~nim Uz prijave za navedeni konkurs kandidati su du`ni odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu;
glasila, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objav- prilo`iti: kratku biografiju, diplomu o potrebnoj
profilima i zvawima nastavnika, stru~nih sarad- qivawa. - da prilo`i uvjerewe o dr`avqanstvu;
nika i vaspita~a (“Sl. glasnik RS“, broj:77/09). Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razma- stru~noj spremi, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - da prilo`i uvjerewe o neka`wavawu;
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dosta- trati. uvjerewe o dr`avqanstvu, uvjerewe o neka`wavawu - qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti
viti sqede}a dokumenta, ne starija od {est mjeseci: Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na (dokumenti mogu biti originali ili ovjerene kopije). (prije zasnivawa radnog odnosa).
- Ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enoj {koli, adresu: Skup{tina op{tine Rudo, ul. \enerala Dra- Kandidati koji budu primqeni u radni odnos, oba-
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, goquba Dra`e Mihailovi}a 41, sa naznakom: “Za Ko- vezni su dostaviti qekarsko uvjerewe o psihofizi- IV
- Uvjerewe o dr`avqanstvu. misiju za izbor“. ~koj sposobnosti. Zainteresovani kandidati treba da uz prijavu na
OGLASI GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 37

konkurs prilo`e i odgovaraju}a dokumenta. drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem SREDWO[KOLSKI CENTAR “GEMIT-APEIRON“
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzi- (ne starije od tri mjeseca),
mati u obzir. 6. qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj spo- BAWALUKA
sobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od {est PERE KRECE 13
V mjeseci).
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa Ukoliko kandidati prila`u kopije pomenutih do- Dana: 12.1.2011. godine
u “Glasu Srpske“. kumenata, iste moraju biti ovjerene od nadle`nog
Prijave slati na adresu: O[ “Jova Jovanovi} Zmaj“ organa i ne mogu biti starije od {est mjeseci.
Oktobarska 1. Trebiwe Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na
navedenu adresu.
GIMNAZIJA “JOVAN DU^I]“, TREBIWE Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzi-
Vo`da Kara|or|a 1
Trebiwe
mati u razmatrawe.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqi-
KONKURS
tel. 059/270-690 , faks 059/240-686 vawa. za prijem radnika na odre|eno vrijeme
e-mail: g.jducic.@teol.net
REPUBLIKA SRPSKA
KONKURS OP[TINA FO^A
Za prijem radnika u radni odnos: O[ “VESELIN MASLE[A“ 1. Prof. farmaceutske grupe predmeta - 25 ~asova, ..........................1 izvr{ilac,
1. Profesora fizike, ................. (13 ~asova) Na osnovu ~lana 129. stav 3. Zakona o osnovnom 2. Prof. likovne kulture - 2 ~asa, ........................................................1 izvr{ilac,
..........................................................................1 obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Repu- 3. Prof. prava - 18 ~asova,......................................................................1 izvr{ilac,
izvr{ilac blike Srpske“, broj 74/08 i 71/09), direktor {kole
raspisuje 4. Prof. biologije - 13 ~asova ...............................................................1 izvr{ilac,
Radnik se prima u radni odnos na odre|eno vrijeme K O N K U R S
do kraja {kolske 2010/11 godine za upra`weno radno mjesto 5. Prof. medicinske grupe predmeta – 14 ~asova,..............................1 izvr{ilac.
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni da, kao 1. Nastavnik matematike........................1 izvr{ilac
dokaz o ispuwavawu uslova konkursa, dostave na odre|eno vrijeme za rad u P[ Popov Most i
sqede}a dokumenta : P[ ^elebi}i Uslovi konkursa:
- diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o - Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu kandidati moraju da imaju
zavr{enoj {koli, Nastavnik engleskog jezika......................... 16 ~asova zavr{en odgovaraju}i fakultet prema Pravilniku o vrsti stru~ne spreme nastavnika
- uvjerewe o dr`avqanstvu, na odre|eno vrijeme, do povratka radnika sa tru-
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih, dni~kog bolovawa i stru~nih saradnika u sredwim stru~nim {kolama (“Slu`beni glasnik Republike
- qekarsko uvjerewe, 3. Nastavnik razredne nastave..............1 izvr{ilac Srpske“, broj: 91/09).
- uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi na neodre|eno vrijeme za rad u P[ ^elebi}i - Posjedovawe qekarskog uvjerewa o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti
krivi~ni postupak,
- uvjerewe o neka`wavawu Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, za rad sa u~enicima.
Prijave o dokazima o ispuwenosti uslova konkursa kandidati treba da ispuwavaju uslove predvi|ene
dostaviti po{tom na navedenu adresu. Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu Uz prijavu na konkurs kandidati prila`u:
Rok: 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08
“Glas Srpske“ i “Fokusu“. i 71/09) i uslove predvi|ene Pravilnikom o - kratku biografiju
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti raz- stru~nim profilima i zvawima nastavnika, - dokaz o ste~enoj stru~noj spremi (original ili ovjerena kopija)
matrane. stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli - izvod iz mati~ne kwige ro|enih
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj - uvjerewe o neka`wavawu
REPUBLIKA SRPSKA 77/09).
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu - qekarsko uvjerewe
FO^A uslova slati na adresu:
O[ “Veselin Masle{a“ Prijave sa dokumentima o ispuwenosti uslova dostaviti na gore navedenu adresu sa
Na osnovu ~lana 114. i ~lana 129. Zakona o osnov- 73300 Fo~a, Kara|or|eva 68 A
nom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Oglas ostaje otvoren 8 (osam)dana od dana objavqi- naznakom “Prijava na konkurs“.
Republike Srpske“ br. 74/08 i 71/09), a po ukazanoj vawa.
potrebi, direktor Osnovne muzi~ke {kole u Fo~i Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razma- Rok za podno{ewe prijava na konkurs je 8 dana od dana objavqivawa.
r a s p i s u j e trati.
K O N K U R S SREDWO[KOLSKI CENTAR Prijave bez kompletne dokumentacije ili neblagovremeno dostavqene prijave ne}e se
za upra`wena radna mjesta “PERO SLIJEP^EVI]“ razmatrati.
GACKO
- nastavnik gitare za 18 ~asova na
neodre|eno................................1 (jedan) izvr{ilac; K O N K U R S Kontakt telefoni: 051/247-986; 051/247-980
- nastavnik klavira za 24 ~asa na za prijem nastavnika i stru~nih saradnika
neodre|eno...................................1 (jedan) izvr{ilac; u {kolskoj 2010/11 god.
- nastavnik harmonike za 11 ~asova na odre|eno na odre|eno radno vrijeme
vrijeme do 31.8.2011. godine........1 (jedan) (do kraja nastavne godine)
izvr{ilac; REPUBLIKA SRPSKA
1. Profesor engleskog jezika – 1 izvr{ilac (6 GRAD BAWALUKA
Kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane ~asova sedmi~no) GRADONA^ELNIK
Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu 2. Profesor ruskog jezika – 1 izvr{ilac (10 ~asova ADMINISTRATIVNA SLU@BA
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br.74/08 i sedmi~no) Odjeqewe za prostorno ure|ewe
71/09). 3. Profesor matematike – 1 izvr{ilac (10 ~asova
Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu sedmi~no) Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba
uslova slati u roku od 8 (osam) dana od dana objav- 4. Pravo – 1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no)
qivawa, na adresu: Osnovna muzi~ka {kola, ul. Ne- 5. Muzi~ka kultura – 1 izvr{ilac (5 ~asova
mawina bb, 73300 Fo~a. sedmi~no) OBAVJE[TEWE
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razma-
trati. Uslovi: ZA JAVNOST
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu
REPUBLIKA SRPSKA kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove Obavje{tava se javnost da se NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA DIJE-
O[ “SVETI SAVA“ predvi|ene ~lanom 75. Zakona o sredwoj {koli LA CENTRALNOG PODRU^JA GRADA BAWALUKE izla`e na javni uvid.
BILE]A (“Sl. glasnik RS“ broj 74/08, 106/09) i Pravil-
Hercegova~kih ustanaka bb. nikom o stru~noj spremi nastavnika i stru~nih Nacrt Regulacionog plana izla`e se na javni uvid u prostorije preduze}a “Urbis centar“, d.o.o.
Tel.059 380 270, e-mail:os171@teol.net saradnika (“Sl. glasnik RS“ broj 11/93. i 91/09.). Bawaluka, Ul. Jovana Du~i}a 23a, prostorije Administrativne slu`be Grada Bawaluka, te Mje-
snu zajednicu “Centar 1“ svaki dan osim subote, nedjeqe i dr`avnih praznika u vremenu od 8 do
Na osnovu ~lana 114. stav 1. i 129. Zakona o osnov- Uz prijavu na konkurs kandidati prila`u: 16 ~asova u periodu od 27.1. do 27.2.2011. godine.
nom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik - dokaz o ste~enoj stru~noj spremi
Republike Srpske“, broj 74/08 i 71/09), ~lana 36. - izvod iz mati~ne kwige ro|enih Nacrt Plana bi}e objavqen i na web site-u: www.banjaluka.rs.ba.
stav 1. ta~ka k) Statuta {kole, i Odluke direktora - uvjerewe o neka`wavawu
{kole, broj: 4-1/11 od 10.1.2011. godine, direktor - qekarsko uvjerewe Za vrijeme trajawa javnog uvida, sve do 27.2.2011. god. svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati
Osnovne {kole “Sveti Sava“ u Bile}i, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu (ukoliko mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja }e se nalaziti u prostori-
raspisuje je stru~ni ispit polo`en) jama u kojima }e Nacrt biti izlo`en ili dostaviti u formi dopisa Administrativnoj slu`bi
- licencu (ukoliko je kandidat posjeduje)
KONKURS Grada Bawaluka - Odjeqewu za prostorno ure|ewe .
za popunu upra`wenog mjesta nastavnika Rok za podno{ewe prijava na konkurs je osam (8)
dana od dana objavqivawa.
1. Nastavnik biologije - 1 izvr{ilac na 10 ~asa Prijave sa dokumentima dostaviti na adresu:
sedmi~ne norme (4 ~asa u PO Divin i 6 ~asova u Sredwo{kolski centar “Pero Slijep~evi}“ Gacko,
PO Meka Gruda) na odre|eno vrijeme do 30.6.2011. ulica Solunskih dobrovoqaca broj 24 ili u sekre- REPUBLIKA SRPSKA
godine, tarijat {kole u toku trajawa konkursa. GRAD BAWALUKA
2. Nastavnik hemije - 1 izvr{ilac na 2 ~asa Informacije na telefon 059/472-932 i 059/472- GRADONA^ELNIK
sedmi~ne norme u PO Divin na odre|eno vrijeme 933. ADMINISTRATIVNA SLU@BA
do 30.6.2011. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzi- Odjeqewe za prostorno ure|ewe
mati u razmatrawe. Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba
Uslovi: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o
radu, kandidati treba da ispuwavaju i uslove u
skladu sa ~lanom 105. i 106. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu (“Sl. gl. RS”,broj 74/08 i Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane OBAVJE[TEWE
oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od
71/09) i Pravilnikom o stru~nim profilima i
zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i va- prvog narednog dana od dana objavqivawa.
ZA JAVNOST
spita~a (“Sl. gl. RS“, broj: 77/09 i 86/10). Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti Obavje{tava se javnost da se NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA STAM-
dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se BENOG NASEQA PETRI]EVAC izla`e na javni uvid.
1. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, produ`ava za prvi radni dan. Svi
2. uvjerewe o dr`avqanstvu BiH, RS, kandidati koji se prijavquju na oglas - Nacrt Regulacionog plana izla`e se na javni uvid u prostorije preduze}a “Projekt“, a.d. Bawa-
3. diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove luka, Ul. Veselina Masle{e 1, prostorije Administrativne slu`be Grada Bawaluka, te Mjesnu
programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili zajednicu “Petri}evac“ svaki dan osim subote, nedjeqe i dr`avnih praznika u vremenu od 8 do
predvi|ene zakonom. 16 ~asova u periodu od 27.1. do 27.2.2011. godine.
ekvivalentom, odnosno visokoj ili vi{oj stru~noj
spremi, Prijave na oglas - konkurs sa pravno
4. va`e}u licencu za obrazovno-vaspitni rad (ako vaqanim dokazima o ispuwavawu uslova za Nacrt Plana bi}e objavqen i na web site-u: www.banjaluka.rs.ba.
posjeduje), obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu
5. uvjerewe suda da nisu pravosna`nom presudom uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i Za vrijeme trajawa javnog uvida, sve do 27.2.2011. god. svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati
osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dosto- neblagovremene prijave ne}e se uzimati u mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja }e se nalaziti u prostori-
janstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, pol-
razmatrawe. jama u kojima }e Nacrt biti izlo`en ili dostaviti u formi dopisa Administrativnoj slu`bi
nog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i Grada Bawaluka - Odjeqewu za prostorno ure|ewe.
38 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BIJEQINI Jahorina osiguranje a.d. | Svetosavska 24, 71420 Pale
Broj: 59 0 Ps 014768 09 Ps JAHORINA OSIGURAWE AD PALE
Bijeqina, 5.1.2010. godine OGLA[AVA:
JAVNU LICITACIJU
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BIJEQINI, po sudiji Nadi Majinovi}, u za prodaju putni~kog vozila
pravnoj stvari tu`ioca PHOENIX Veleprodaja lijekova d.o.o. Bijeqina, (kao pravni PREDMET LICITACIJE JE SQEDE]E MOTORNO ZILO UPLATI RAZLIKU IZME\U DEPOZITA I
sqedbenik preduze}a “PHARMANOVA BEL“ d.o.o. Bijeqina), a protiv tu`enog VOZILO: PRODAJNE CIJENE U ROKU OD 8 DANA OD DANA
- OPEL ASTRA CLASIC, godina proizvodwe 1999 (MODEL ODR@AVAWA LICITACIJE.
LAJI] DRAGANA iz Prijedora, vlasnik apoteke “Zdravqe” Prijedor, radi isplate 98), registarske tablice 290-T-412, UKOLIKO NE USPIJE PRVA LICITACIJA DRUGA
duga, v.sp. 8.178,25 KM objavquje: vlasni{tvo Jahorina osigurawe A.D. Pale, po~etna cijena SE ZAKAZUJE ZA 10 DANA NAKON ZAVR[ETKA PRVE.
4. 352 KM UKOLIKO NE USPIJE I DRUGA LICITACIJA
PREDLO@I]E SE DIREKTNA PRODAJA PUTEM
OGLAS LICITIRANO VOZILO SE PRODAJU PO PRIN-
CIPU VI\ENO-KUPQENO TE SE ISKQU^UJU SVE
SLOBODNE POGODBE.
LICITACIJA ]E SE ODR@ATI DANA 17.1.2011. GO-
NAKNADNE REKLAMACIJE. DINE U 10 ^ASOVA U PROSTORIJAMA FILIJALE
Presudom zbog propu{tawa broj 59 0 Ps 014768 09 Ps od 28.12.2010. godine tu`eni je ZA U^E[]E NA LICITACIJI MOGU SE PRIJAVI- GRADI[KA, Vidovdanska bb.
obavezan da tu`iocu isplati po osnovu duga iznos od 8.178,25 KM sa zakonskom za- TI PRAVNA LICA, KAO I FIZI^KA LICA TRO[KOVE PRENOSA VLASNI[TVA KAO I DRUGE
DR@AVQANI BIH, STARIJI OD 18 GODINA KOJI TRO[KOVE PROPISANE ZAKONOM SNOSI KUPAC.
teznom kamatom i to na iznos: 306,54 KM od 11.06.2008. godine; na iznos od 320,60 PRETHODNO POLO@E DEPOZIT U VISINI 10 % OD MOTORNO VOZILO SE MO@E POGLEDATI SVAKOG
KM od 16.06.2008. godine; na iznos 148,26 KM od 16.06.2008.; na iznos od 37,07 KM od PO^ETNE CIJENE. RADNOG DANA OD 13.1.2011. DO 17.1.2011. GODINE U
16.06.2008. godine, 240,69 KM od 18.06.2008. godine; na iznos od 297,74 KM od UPLATA DEPOZITA VR[I SE NA RA^UN DIREK- VREMENU OD 8 DO 15 ^ASOVA U KRUGU TEHNI^KOG
CIJE DRU[TVA BROJ: 5510600001540311 KOD UNI- PREGLEDA JAHORINA AUTA U GRADI[CI.
20.06.2008. godine; na iznos 450,86 KM od 27.06.2008. godine; na iznos 577,43 KM od CREDIT BANKE.
30.06.2008. godine; na iznos od 15,21 KM od 30.06.2008. godine; na iznos od 171,45 KM OBAVEZA KUPCA JE DA ZA KUPQENO MOTORNO VO- DIREKCIJA DRU[TVA
od 05.07.2008. godine; na iznos od 388,85 KM od 07.07.2008. godine; na iznos od 231,18 Generalna direkcija Pale | Svetosavska 24 | tel: 057/201-320 | fax: 057/201-321 | e-mail:direkcija@jahorinaosiguranje.com
KM od 09.07.2008. godine; na iznos od 418,75 KM od 11.07.2008. godine; na iznos od | Broj reg. uloška: 1-708 Sokolac | MB: 1755927 Uplaćeni kapital: 15.000.000 KM | JIB: 4400590750002 | ISO 9001
326,20 KM od 12.06.2008. godine; na iznos od 489,90 KM od 14.07.2008. godine, na
iznos 500,71 KM, od 18.07.2008. godine; na iznos od 256,00 KM od 19.07.2008. godine;
na iznos od 174,17 KM od 26.07.2008. godine; na iznos od 135,21 KM od 28.07.2008. go-
dine; na iznos od 95,41 KM od 28.07.2008. godine; na iznos od 294,13 KM od
30.07.2008. godine; na iznos od 334,81 KM od 09.08.2008. godine; na iznos od 227,65 FAMOS - FABRIKA MOTORA SARAJEVO, a.d.
KM od 11.08.2008. godine; na iznos od 229,14 KM od 13.08.2008. godine; na iznos od
139,64 KM od 13.08.2008. godine, na iznos od 406,38 KM od 15.08.2008. godine; na - Generalni direktor -
iznos 964,27 KM od 22.09.2008. godine pa do isplate, kao i tro{kove postupka u Broj: 01/1-II - II/11
iznosu od 1.285,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{ewa presude, pod prijet- Isto~no Sarajevo, 10.1.2011. godine
wom prinudnog izvr{ewa.
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude `alba nije dozvoqena. Tu`eni mo`e podni- Na osnovu ta~ke VI Odluke Nadzornog odbora FAMOS-a o sazivawu Skup{tine akcionara,
jeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada broj 00-2/529-II/10 od 24.12.2010. godine, donosim
je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe, a ako je stranka tek kasnije saz-
nala za propu{tawe, od dana kada je za to saznala.
ODLUKU
o
Napomena: Presuda zbog propu{tawa objavqena je i na oglasnoj tabli Okru`nog objavqivawu dopune dnevnog reda jedanaeste Skup{tine akcionara FAMOS-a, zakazane
privrednog suda u Bijeqini a dostavqawe iste se smatra izvr{enim protekom roka za 4.2.2011. godine
od 15 dana od dana objavqivawa ovog oglasa u dnevnim novinama.

Na zahtjev Investiciono razvojne banke Republike Srpske, vr{i se dopuna dnevnog reda
jedanaeste Skup{tine akcionara zakazane za 4.2.2011. godine, objavqenog u “Glasu Srpske“
28.12.2010. godine, novom ta~kom dnevnog reda
6d) koja glasi:
Razmatrawe i usvajawe Odluke o pokri}u ostvarenog gubitka FAMOS-a za 2009. godinu

Generalni direktor

AD “DRINA U STE^AJU”
OGLAS BRATUNAC
Dana: 10.1.2011. godine
Preduze}e POLY DEC IDS iz Bawaluke, koje se bavi uvozom, prodajom i distribucijom Broj: 080-0-ST-000-009
proizvoda vrhunskog kvaliteta za opremawe, dizajn i dekoraciju enterijera, kao i
projektovawem i konsaltingom u ovoj oblasti, tra`i ambiciozne qude za sqede}a radna Na osnovu Odluke povjerilaca od dana 28.12.2010. godine, a u skladu s ~lanovima: 51, 99 i
mesta: 101 Zakona o ste~aju, ste~ajni upravnik AD “DRINA” U STE^AJU Bratunac, objavquje:

• Direktor preduze}a / menayer prodaje – ekonomske struke, sa iskustvom u prodaji i OGLAS


spremnosti za rad na terenu. Obavezno poznavawe rada na ra~unaru i poznavawe engleskog za prikupqawe ponuda i javno nadmetawe
jezika. Dobre organizatorske sposobnosti, komunikativnost i dinami~nost. Voza~ka
dozvola B kategorije. 1. Vr{i se prodaja imovine cjeline objekta i inventara po najni`oj cijeni od 350.000,00 KM.
2. Prodaju se police u skladi{nom prostoru ukupne du`ine od 540 m (dimenzije: 1,2 m h 1,0
• Arhitekta enterijerista / dizajner enterijera - Organizovawe i vo|ewe salona za m h 6,7 m).
opremawe enterijera. Rad sa klijentima. Iskustvo u prodaji i davawu savjeta vezanih za Broj nivoa 0+5 po po~etnoj cijeni od 20.000,00 KM, izra|ene od ~eli~nih bojenih elemenata
opremawe enterijera objekata razli~itih namjena. Komunikativnost i dinami~nost. - profila.
Obavezno poznavawe rada na ra~unaru i poznavawe engleskog jezika. Voza~ka dozvola B 3. Navedeni iznos predstavqa ujedno i najni`u cijenu imovine.
kategorije. 4. Prodaja imovine obavi}e se putem prikupqawa ponuda i javnog nadmetawa 19.1.2011. go-
dine u 14 ~asova u prostorijama AD “DRINA” u STE^AJU Bratunac. Navedena imovina se
Vi{e o preduze}u Poly Dec mo`ete pogledati na www.polydec.rs prodaje u paketu, sve odjednom.
5. Imovina se prodaje u vi|enom stawu u postoje}em pravnom statusu i naknadne rekla-
Po{aqite svoju prijavu najkasnije do ponedjeqka, 17.1.2011. do 17 ~asova, na macije se ne}e razmatrati.
office@polydec.rs i napomiwemo, da }emo kontaktirati samo kandidate koji u|u u u`i izbor. 6. U~esnici u javnom nadmetawu, potencijalni kupci, du`ni su uplatiti depozit na ime
Uz prijavu dostaviti CV (radnu biografiju), kopiju li~ne karte i fotografiju. obezbje|ewa od 50.000,00 KM na `iro-ra~un kod Razvojne banke: 5620098062838904, sa naz-
nakom “Za navedeni Oglas” najkasnije do 19.1.2011. godine, a depozit za police, iz ta~ke 2.
iznosi 10.000,00 KM upla}uje se na navedeni `iro-ra~un.
Uplata se vr{i iskqu~ivo u konvertibilnim markama.
7. Ponude sa dokazom uplate, mogu dostaviti sva pravna kao i fizi~ka lica koja nemaju za-
konskih smetwi, najkasnije do 19.1.2011. godine tj. na dan licitacije u zape~a}enoj koverti
sa naznakom “Ne otvaraj, za licitaciju”.
8. Prije po~etka nadmetawa, fizi~ka lica koja u~estvuju na javnom nadmetawu, du`ni su
ste~ajnom upravniku predo~iti li~nu kartu radi identifikacije i punomo} ako se radi o
punomo}eniku.
Pravna lica mogu biti predstavqena po zakonskom predstavniku ili punomo}niku, koji su
du`ni ste~ajnom upravniku dostaviti Rje{ewe o upisu u Sudski Registar i li~nu kartu a
punomo}nik i vaqanu punomo}.
9. Nakon otvarawa koverti, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponu|a~i, prelazi se na javno
nadmetawe.
10. Kupac koji je najpovoqniji ponu|a~, du`an je najkasnije do trideset dana od dana
kupovine da polo`i cjelokupan iznos cijene na navedeni `iro-ra~un te da zakqu~i Ugovor
o kupovini. Ukoliko u roku ne ispuni svoje obaveze, smatra}e se da je odustao od kupovine,
te gubi pravo na povrat upla}enog obezbje|ewa, a sqede}i kupac se utvr|uje u skladu sa
~lanovima: 92. stav 2. i 3. ZIP-a.
11. Sve tro{kove oko ovjere kupoprodajnog Ugovora kao i pripadaju}i porez i takse tako|e
snosi kupac a prodavac nema nikakvih obaveza na prodate stvari.
12. Osnovna sredstva koja su predmet prodaje, mogu se razgledati svakog radnog dana u vre-
menu od 10 do 13 ~asova uz prethodnu najavu na telefon: 065/406-230.
Javno nadmetawe }e se odr`ati i ako ponudu dostavi samo jedan ponu|a~.
AD “DRINA U STE^AJU”
BRATUNAC
Ste~ajni upravnik
Zoran Cvijeti}
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 39

Oglase, reklame

Oglasi
OKRU@NI PRIVREDNI SUD
ISTO^NO SARAJEVO i ~ituqe
Broj: 61 0 Ps 000012 06 Ps mo`ete predati
Isto~no Sarajevo, 2.12.2010. godine
dopisni{tvu
PRAVNA STVAR
GLASA SRPSKE
Tu`ilac: NLB Razvojna Banka A.D B. Luka Filijala Sokolac
Tu`eni: Famineks Doo Sokolac
Radi: - duga v.s. 259.038,64 KM
Prodajem ili mijewam ku}u u Jablanu za Prodajem mawe imawe u selu Poto~ani, uz
KU]E mawi stan u Bawaluci. Ku}a je novogradwa, magistralni put, ku}a, dvori{ni objekat,
POZIV PRODAJA tel. 065/297-732. voda, telefon, {uma, vo}wak, wive, sve u jed-
nom komadu ili mijewam za stan u Bawaluci,
ZA “FAMINEKS” DOO SOKOLAC Prodajem ku}u 9h8 na sprat + ku}a do plo~e
Prodajem ili mijewam ku}u u centru + tri gara`e na placu 520 m2, papiri uredni tel. 051/312-735.
Pozivamo Vas kao stranku na pripremno ro~i{te, zakazano Karlovca, tel. 065/383-606. 1/1, ulica Koste Vojnovi}a 77 Bawaluka, tel. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km
za dan 1.3.2011. godine, u 11 ~asova, pred ovaj sud, u kancela- Prodajem u Bawaluci (Obili}evo) ku}u 72 051/460-568; 065/858-332. od Lakta{a kanalom i jedan km u selu, tel.
riju broj 7. m2 sa pomo}nim objektom 3,9h3,8 m2 na placu od Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631-613. 065/306-116.
505 m2, zvati od osam do 15 ~asova, tel. 387 Prodajem ku}u spratnicu u Topuskom (bawa)
65/918-240. Bawaluka, Kr~marice, vikend ku}a 8h8 P+S
sa placem 1.800 m2, pomo}ni objekti na lije- mo`e zamjena za Bawaluku, Beograd, Obreno-
Prodajem ku}u preko puta naseqa Sunce, pom mjestu, cijena 60.000 evra, tel. 051/437-934; vac ili Novi Sad, zvati nave~e, tel.
mo`e zamjena za stanove, tel. 065/685-800. 065/763-941. 0038752/213-108.
Prodajem dvije starije ku}e na parceli od Prodajem ku}u, 9,5 x 10,5 m, ul. Kozarska, Mijewam ku}u na lijepom mjestu u Kara-
1.100 kvadrata, papiri uredni, ku}e novogradwa, dva trosobna stana, veliko novcu, sa 500 m2 oku}nice za mawi stan u
ukwi`ene, lokacija odli~na, cijena povoqna, potkrovqe, na placu 890 m2, tel. 061/218-659. Bawaluci, tel. 051/212-357.
tel. 066/174-334; 387 65/294-106. Prodajem ku}u na Paprikovcu, povoqno,
Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa poslovnim
Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara prostorom i placem od 333 m2, tel. 065/698- plac 450 m2, zvati od 8 do 16 ~asova, tel.
Upozorewe: kvadratnih, po regulacionom planu, tel. 012. 066/235-816.
Ako tu`ilac - zakonski zastupnik ne do|e na pripremno 066/617-780. Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, papiri
Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, sa placem
ro~i{te, a bio je uredno pozvan, smatra}e se da je povukao Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m2 od oko 950 m2, kod prelaza Trn - Jablan, cijena uredni, tel. 065/034-768.
tu`bu, osim ako tu`eni ne zahtijeva provo|ewe ro~i{ta. placa, 10h9, prizemqe, sprat, potkrovqe nije 85.000 KM, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. 1.300 kaplara
Ako na pripremno ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e izgra|eno, tel. 065/448-763.
Prodajem hitno i povoqno novu ku}u, 65, voda, struja, put, cijena 45.000 KM, tel.
tu`eni-zakonski zastupnik, a bio je uredno pozvan, Prodajem u Bawaluci ku}u sa poslovnim nezavr{enu, 10h9, P+Pt, sa 1.000 m2 061/241-527.
ro~i{te }e da se sprovede u wegovom odsustvu. prostorom i placem od 350 m2, kod Zelenog zemqi{ta u Rami}ima, iznad “Elektro- Prodajem useqivu ku}u sa visokim
Upozoravaju se stranke da su du`ne najkasnije na priprem- mosta, tel. 065/698-012. prenosa”, tel. 051/437-934; 065/763-941. potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu -
nom ro~i{tu da iznesu sve ~iwenice na kojima zasnivaju Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 sa placem [argovac (250 m od O[), prodajem 500 m2 Gradi{ka, ogra|eno, voda, gra|. dozvola,
svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele da izvedu od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698- placa - ku}u sa dvosobnim stanom + tro- dvori{na zgrada, cijena povoqna, tel.
u toku postupka, te da na pripremno ro~i{te donesu sve 012. sobanim stanom + 66 m2 poslovnog prostora 065/417-581.
isprave i predmete koje `ele da upotrijebe kao dokaz (~lan Prodajem ku}u (imawa) u Bawaluci, ulica + gara`a sa kotlovnicom, cijena 125.000 KM, Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama i
77. Zakona o parni~nom postupku RS). Koste Vojinovi}a, 9h8 m druga dva prva plo~a tel. 065/935-191. tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, as-
11h8 m2 na placu 520 m2 + tri gara`e, papiri Prodajem novu monta`nu ku}u, tel. 065/672- falt, tel. 066/449-683.
uredni 1/1, sve komunalije pla}ene, tel. 680. Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom, 800
051/460-568; 065/858-332.
Prodajem ku}u u Prije~anima 8,5x7,5 m m2, u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-
Prodajem ku}u prizemnicu na placu od 700 P+S+P, u blizini {kole, gra|evinska 908.
“Polara Invest“ a.d. m2, ul. Stepe Stepanovi}a - Ada, 110.000 KM, dozvola i na placu 495 m2, cijena 65.000 KM, U Bawaluci prodajem ku}u spratnicu,
Veselina Masle{e 1 tel. 065/562-426. tel. 051/428-008; 065/351-000. sre|enu i useqivu, ili mijewam za jednosoban
Bawaluka Prodajem ku}u visoku prizemnicu na placu Nova ku}a na sprat sa vi{e novih pomo}nih ili mawi dvosoban stan, uz va{u doplatu, tel.
od 1.000 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, 120.000 objekata na deset dunuma zemqe u komadu u 066/347-480.
KM, tel. 065/562-426.
OBAVJE[TEWE Prodajem ku}u na sprat s poslovnim pros-
centru Ivawske, Potkozarje, mo`e zamjena za
Srbiju, tel. 065/531-101.
Prodajem useqivu ku}u v.p. (dvije odvojene
stambene jedinice) kod “Kosmosa”, mo`e zam-
o neto vrijednosti imovine ZIF “Polara Invest Fond“ jena za stan u Bawaluci, tel. 065/528-247.
a.d. Bawaluka torom, mawom dvori{nom ku}om, oku}nicom, Prodajem ku}u u Slatini sa gara`om i
centar Kqu~a, hitno, tel. 065/636-545. vo}wakom, mo`e i zamjena za stan, tel. ZAMJENA
Neto vrijednost sredstava Fonda na dan 31.12.2010. godine Prodajem useqivu ku}u - dupleks, dimenzija 066/369-864. Mijewam ku}u i 1.800 m2, zemqe u Bratuncu,
iznosi: 13h11 P+1+1 sa garsowerom u potkrovqu, Prodajem useqivu ku}u sa potkrovqem 130 za odgovaraju}e u Kantonu Sarajevo, tel.
lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, m2, poslovni objekat 100 m2 na placu od 400 m2. 033/202-060; 061/827-590.
plac 500 m2, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel.
Ukupna neto vrijednost sredstava: 30.423.833,94 KM
065/696-353; 065/417-581.
Vlasni~ki list 1/1 u blizini `utih zgrada, IZDAVAWE
Neto vrijednost sredstava po akciji: 18,12 KM tel. 066/606-222.
Prodajem ku}u i sve objekte koje posjedujem i Izdajem zaposlenom samcu, namje{ten, mawi
U Glamo~u, naseqe Pilana, uz glavni put, stan u ku}i, naseqe Ko~i}ev vijenac, kod Med-
Akcionari mogu izvr{iti uvid u izvje{taj o utvr|ivawu 40 dunuma obradive zemqe u Glamo~anima, ku}a sa pomo}nim objektima na 900 m2, mo`e i icinske {kole, ima centralno grijawe, tel.
vrijednosti imovine i obaveza i izra~unavawu neto vrijed- ulica Rade Jawu{a 60, tel. 585-613; 066/668- zamjena za Srbiju, tel. 065/531-101.
355. 387 66/265-127.
nosti imovine Fonda u sjedi{tu Dru{tva, radnim danom od Prodajem ili mijewam za stan ku}u u
8 do 16 ~asova, ili na adresi www.polara-bl.com. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih Drakuli}u kod {kole, tel. 065/369-000.
Izdajem firmama ku}u u centru Bawaluke,
ul. Vase Pelagi}a kod Rajfajzen banke,
toplica, kod Turbeta, tel. 065/636-545.
Prodaja ku}e, magistralni put 18, Pale. Dva potrebna adaptacija koja ulazi u kiriju, tel.
Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Prin- dvosobna stana, 1.000 m2 zemqe, tel. 057/344- 387 65/513-897.
cipa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, 592, 057/225-819.
uz put, tel. 065/636-545. Izdajem namje{tenu ku}u kod Naprijedovog
Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7h4 m, stadiona, porodi~nim i zaposlenim qudima,
Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Al- dozvoqena gradwa dvije ku}e, lokacija veoma tel. 065/528-247; 065/972569.
IZDAJE SE ibabe”, povoqno, tel. 066/855-579. dobra za stanovawe, tel. 065/663-787; 051/831- Izdajem ku}u namje{tenu sa gara`om i li-
Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 232. jepim dvori{tem kod Bawaluke, tel. 051/215-
KANCELARIJSKI PROSTOR m2, dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Bawaluka - Lazarevo (Buyak), prodajem star- 158; 065/573-046.
Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz do- iju ku}u na placu oko 600 m2 uz put Bawaluka -
SA RESTORANOM U CENTRU GRADA,
govor, hitno, povoqno, tel. 065/636-545. Gradi{ka, tel. 065/569-294. STANOVI
Prodajem ku}u na sprat u Rami}ima na devet Prodajem ku}u u Gradi{ci, naseqe Bok PRODAJA
dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, tel. 065/935- Jankovac, povr{ine 1.045 m2, tel. 065/843-891.
UZ FIZI^KO OBEZBJE\EWE, 191.
Prodajem ku}u na parceli na kojoj je Prodajem jednosoban stan, prvi sprat, 40 m2,
Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i predvi|ena izgradwa lamele u nizu ul. Ranka kompletno opremqen, prije Venecija mosta,
VIDEO-NADZOR. oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, [ipke 10, vrlo povoqno, tel. 051/303-038, tel. 065/685-800.
vlastito centralno grijawe, preko puta 051/307-514, 065/180-753. Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi sprat u Du-
“Glasa”, ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. bici, strogi centar, mo`e i zamjena za
065/636-545. Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa, tel.
051/437-187. Bawaluku, tel. 065/685-800.
TEL: 051-241-201 Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i
gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, bliz- Prodajem ku}u spratnicu, 6,5h11, sa 400 m2
zemqi{ta sa aneksom, gara`a 3h6,5, na Lau{u, preko puta {kole, 58 m2, drugi sprat, tel.
ina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah 065/685-800.
Zvati do 15.30 ~asova useqivo, u ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636- kod benzinske pumpe “[eva”, tel. 051/437-934;
545. 065/763-941. Prodajem ili mijewam za Bawaluku dva
Prodajem ku}u na Rakova~kim barama iza dvosobna stana, 40 kvadrata u Budvi. Ostali
Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri uslovi po dogovoru, tel. 387 65/400-458.
trosobna stana s gara`om, oku}nicom, 330 m2, `utih zgrada, cijena 80.000 KM, ul. Doktora
vlastito centralno grijawe, kod Zavoda dis- @ivka We`i}a, tel. 065/935-191. Prodajem nov stan od 34 i 50 m2. Vlastito
trofi~ara u ul. Dr Velimira ]orovi}a, Povoqno prodajem dvije ku}e u Kne`evu, grijawe na plin, klimatizovano, izolacija
MEDICINSKI FAKULTET U BAWALUCI hitno i povoqno, papiri 1/1, tel. 065/636-545. ve}u i mawu, tel. 065/641-709. deset cm, ul. Stojana Novakovi}a 12, tel. 387
65/534-684.
Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnoj Prodajem novu ku}u, nedovr{enu, 8h8, P+S,
sa 630 m2 zemqi{ta, u Drago~aju, bli`e cen- Prodajem stanove u ^elincu od 32 m2. Nova
OBJAVQUJE ulici, tel. 065/497-846; 051/216-155.
tru, tel. 051/437-934; 065/763-941. gradwa, useqivi, tel. 051/551-332; 38765/332-828.
Prodajem ku}u na sprat s dva poslovna pros-
tora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj Prodajem ku}u VP, 10h10, sa 2.000 m2, u Prodajem stan u H. Novom 27 m2, ukwi`en,
Javnu odbranu magistarskog rada dr med. Seida Fa- ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah Kotor Varo{u - Tovladi} kod Omladinskog 38.000 evra, tel. 387 66/655-508 i 003816
zlagi}a pod nazivom “Zastupqenost, zna~aj i uloga useqiva, tel. 065/636-545. doma, tel. 065/763-941. 69074883.
faktora rizika kod razvojnog poreme}aja kuka Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na Prodajem imawe, zemqi{te 40 dunuma, sa Prodajem ili mijewam garsoweru u strogom
novoro|en~adi u te{awskoj regiji“, odr`a}e se dana sprat + poslovni prostor pekara, s ku}om 10h10 i {talom 30h5 m, u Ivawskoj kod centru Sarajeva za Bawaluku, tel. 065/589-171.
21.1.2011. godine u 17 ~asova u amfiteatru Medicin- dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod benzinske pumpe, udaqeno 500 m, tel. 051/437- Prodajem jednosoban stan 38 m2 , Borik, Ko-
skog fakulteta. “Alibabe”, ulica Koste Vojinovi}a, tel. 934; 065/763-941. rduna{ka 8, visoko prizemqe, Bawaluka, tel.
065/636-545. Prodajem kompletnu dupleks ku}u u Ro- 065/682-818.
Zainteresovana lica mogu se upoznati sa magis-
Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novo- suqama, 250 m2, 45 m2 poslovnog prostora, na Prodajem dvosoban stan 57 m2, u Bara}ima
tarskim radom svaki radni dan od 9 do 14 ~asova, te gradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i placu od 450 m2, sa dva posebna ulaza, tel. kod Mrkowi} Grada, voda, struja, asfalt, tel.
prisustvovati javnoj odbrani. potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. 065/988-590. 051/586-618.
Dekan Prodajem ku}u i zemqi{te oko 3.000 m2 u Prodajem nedovr{enu ku}u sa gra|evinskom Prodajem u Boriku renoviran jednosoban
Prof. dr Zdenka Krivoku}a ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povo- dozvolom 9h10 m, Drago~aj, udaqena 300 m od stan, 40 m2, povoqno, tel. 065/785-526.
qno, tel. 065/636-545. {kole, cijena po dogovoru, tel. 066/832-343; Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na
Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, 051/381-332; 066/918-229. Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel.
saniranu, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Prodajem ku}u u Mejdanu, Gavrila Prin- 065/526-714.
Principa, hitno, tel. 065/636-545. cipa, 630 m2 placa, tel. 065/601-772. Prodajem garsoweru od 30 m2 u izgradwi,
Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokaci- Prodajem ku}u i imawe u centru Slatine, useqiva u martu 2011, 57.000 KM, tel. 065/562-
jama, Bawaluka, tel. 065/698-012. tel. 051/588-046. 426.
40 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Prodajem dva dvosobna stana u izgradwi preko puta “Sanrema”, tel. 066/285-530. Prodajem dva stana, useqivi, u centru Izdajem namje{ten stan, 86 m2, u centru Prodajem opremqenu pekaru, povoqno,
od 44 i 56 m2, po 1.650 KM sa PDV-om, tel. Prodajem stan u ul. \ure \akovi}a, grada, vel. 82 m2 i 61 m2, cijena po dogov- grada, cijena 500 KM + re`ije, tel. tel. 065/631-613.
065/562-426. Hiseta, 52 m2, prvi sprat, zvati od osam oru, papiri uredni - 1/1, tel. 065/986-453. 065/514-419. Prodajem ili izdajem halu, povoqno,
Prodajem nove gotove stanove od 42, 44, do 16 ~asova, tel. 066/235-816. Prodajem stanove 32 i 56 m2 kod dvo- Izdajem studentima namje{tenu gar- tel. 065/631-613.
46, 51, 64 i 66 m2 na atraktivnoj lokaciji, Prodajem trosoban stan 80 m2 ul. rane Mejdan, useqivo, cijena 2.300 soweru sa dva le`aja, centralno gri- Prodajem vi{enamjenski objekat
tel. 065/562-426. Novice Cerovi}a 13 Borik, cijena po KM/m2, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. jawe, ul. Gavrila Principa, kablovska, veli~ine 13,5x8,5 m2 na placu od 1.000 m2
Prodajem nove stanove u apartmanima dogovoru, tel. 051/251-226. 066/991-166. kod Zelenog mosta u Bawaluci, tel. ili mijewam za mawi stan, Milosavci
kod restorana “Marko Polo” od 48, 50, 63, Prodajem jednosoban useqiv stan 45 m2 065/900-474. kod Lakta{a, tel. 065/522-151.
Prodajem stan kod “Integralove”
68, 72, 73, 81, 90, 108, 111 i 130 m2, cijena pumpe, 40 m2, tre}i sprat, tel. 066/130- ul. Kosovke djevojke, centar grada, pa- Izdajem nov nenamje{ten stan od 40 m2, Prodajem poslovni prostor, 52 m2, u
po dogovoru, tel. 065/562-426. 333. piri 1/1, tel. 065/524-505. novoizgra|ena zgrada, Borik, prvi sprat, centru ^elinca, mo`e zamjena za mawi
Prodajem ~etvorosoban stan 76 m2, drugi Prodajem stan 46 m2 u Rosuqama, prvi KUPOVINA tel. 066/406-225. stan u Bawaluci, tel. 065/636-473.
sprat, sa dva luksuzno opremqena ku- sprat, dobro grijawe, tel. 065/966-808; Kupujem jednosoban ili mawi dvosoban Izdajem jednosoban stan sa grijawem, Prodajem poslovni prostor od 45m2
patila, ~etiri sobe i dva balkona, ul. De- 051/318-739. stan u Prijedoru, sa centralnim gri- djelimi~no namje{ten u Obili}evu, ul. prizemqe u novoj poslovnoj zgradi na
sanke Maksimovi}, tel. 065/562-426. jawem, ~istim papirima i cijenom do Gavrila Principa, tel. 065/314-805. Malti, tel. 065/768-669.
Prodajem stan kod Zelenog mosta
Prodajem ~etiri dvosobna stana, novo- (Obili}evo) 30 m2 u Bawaluci, tel. 45.000 KM, tel. 387 66/634-805. Izdajem dvosoban namje{ten stan (60 IZDAVAWE
gradwa, odmah useqivi, od 48, 52, 53 i 64 065/601-772. Kupujem jednosoban stan u Bawaluci, m2) parno grijawe, ul. Skendera Kulen-
2
m , cijena 1.500 KM + PDV, tel. 065/562- ovi}a kod “Sindija 3”, tel. 065/870-484, Izdajem poslovni prostor Bulevar
Prodajem stan u centru Bawaluke 68 m2, tel. 051/218-084; 065/236-704. cara Du{ana, 18 m2, pogodno za kancelar-
426. 066/268-848.
ulica Bana Milosavqevi}a, iznad ZAMJENA iju ili trgovinu, tel. 065/685-800.
Prodajem trosoban stan u Boriku, ima apoteke “Biqana”, ekstra raspored, tel. Izdajem jednoj ili dvjema osobama jed-
dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636- Mijewam dvosoban stan u Bawaluci, nosoban namje{ten stan, tel. 051/315-530. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelari-
065/561-469. 1/1, za Zemun, Beograd, Novi Sad, tel. jskog prostora u Bawaluci: centar, {est
545. Izdajem stan, 74 m2, prizemqe ku}e,
Prodajem stan u Boriku, 76 m2, {esti 051/308-758. parkinga, klima, alarm, centralno,
Prodajem stan 38 m2, centar, renoviran, sprat, Korduna{ka, zvati od 8 do 16 poseban ulaz, novogradwa, nenamje{ten, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435.
lift, centralno ili mijewam za gar- Mijewam trosoban stan za jednosoban ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, kod
~asova, tel. 066/235-816. uz dogovor, Borik, stan je u dobrom Izdajem halu u Lakta{ima, 2,5 km
soweru, tel. 065/870-004. “Eliosa”, tel. 065/075-500.
Prodajem stan 77 m2, tre}i (zadwi) stawu, zvati od 8 do 11 i od 15 do 21 ~as, prema Srpcu, kompletna infrastruk-
Prodajem stan, ul. Gunduli}eva, povo- sprat, cijena 1.500 KM/m2, ul. Jovana tel. 051/253-614. Izdajem jednosoban mawi stan, tura, ulaz za {lepera u halu, {iroki
qno, tel. 065/631-613. Jan~i}a, tel. 065/935-191. namje{ten, odmah useqiv, poseban ulaz, prilaz, tel. 387 65/513-897 i 051/532-022.
Mijewam u Bawaluci trosoban stan u parking, ostalo po dogovoru, samo
Prodajem u Obili}evu (Abacija) gar- Prodajem useqiv jednosoban stan, 45 centru za mawi uz nadoknadu, tel. Izdajem kancelarijski prostor, 46 m2,
soweru 22 m2, prvi sprat, cijena 50.000 ozbiqne ponude, tel. 051/355-671.
m2, prvi sprat, ul. Kosovke djevojke, ci- 051/463-419. centralno grijawe, klima, alarm, park-
KM, tel. 065/698-012. jena 1.550 KM/m2, tel. 065/524-505. Izdajem zaposlenim `enama ili stu- ing, preko puta parka “Mladen Sto-
Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u dentkiwama dvosoban namje{ten stan,
Prodajem stan, 56 m2, tre}i sprat, ^aire, Prodajem trosoban stan 73 m2 useqiv + Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889-959. janovi}“, povoqno, tel. 387 65/621-248.
Bawaluka, tel. 065/698-012. naseqe Rosuqe, tel. 066/628-337; 312-181.
ostava 6 m2, ul. Rajka Bosni}a, cijena IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor 40 m2, u ul.
Prodajem ~etvorosoban stan 110 m2 (kod 110.000 KM, hitno, tel. 065/524-505. Izdajem stan, garsowere, sobe i le`aj Bra}e Ma`ar i majke Marije, ugostite-
“Medicinske elektronike”), novogradwa, Izdajem trosoban stan sa centralnim u sobi sa djevojkom, namje{teno, ima qski objekat, a mo`e i prodaja, tel.
Stan 97 m2, visoko prizemqe, naseqe grijawem, tel. 065/841-595. grijawe, tel. 065/636-195; 051/212-691.
centar, i gra`u 18 m2, cijena povoqna, tel. Sunce, cijena 1.200 KM/m2 i gara`a 27 065/588-889.
065/524-505. m2, tel. 051/217-585. Izdajem namje{ten stan, poseban ulaz, Izdajem jednosoban stan, djelimi~no
Prodajem u Bawaluci stan, 52 m2, naseqe sa centralnim grijawem, zvati popodne, namje{ten, poseban ulaz, centralno gri-
Prodajem stan na Star~evici, 65 m2 tel. 051/438-251; 065/174-145. jawe, ul. Rade Marjanca 11, tel. 051/218-
\ure \akovi}a, prvi sprat, tel. 065/698- ili mijewam za ve}i uz doplatu Izdaje se
012. Izdajem nov prazan stan od 35 i 50 m2, 175.
(Star~evica - Borik), zvati poslije 16
Prodajem dva stana po 65 m2 u Boriku, u ~asova, tel. 065/693-655. vlastito grijawe na plin, sanitarna Izdajem garsoweru i jednosoban stan
“Titaniku”, hitno, tel. 065/636-545. voda na plin, klimatizovano, ulica Sto- na Lau{u kod “Sirana”, tel. 065/776-160. kancelarijski
Prodajem u novogradwi trosoban stan, jana Novakovi}a 12, tel. 387 65/534-684.
Prodajem komforan stan 105 m2, klima- 100 m2 i ~etvorosoban, 110 m2 (kod “Med- Izdajem dvosoban stan sa centralnim
tizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki icinske elektronike”) centar, cijena Izdajem namje{ten, dvosoban stan u grijawem na Lau{u, Podgrme~ka 38, tel. prostor u centru
plakar od pet m, cijena 1.700 KM/m2, povoqna, tel. 065/524-505. zgradi - Ko~i}ev vijenac, tel. 387 65/884- 280-441.
hitno, u Gunduli}evoj ulici, tel. 065/636- 162. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u
Prodajem jednosoban stan, 34 m2, u grada, uz fizi~ko
545. prizemqu stambene zgrade u Gradi{ci, Izdajem jednosoban nenamje{ten stan blizini Klini~kog centra na Pa-
Prodajem dvosoban komforan stan 61 m2, ulica Kozarskih brigada G-1, tel. ul. Bra}e Ma`ar i Majke Marije 16, tel. prikovcu, tel. 065/577-639.
drugi sprat, saniran, hitno, povoqno, 065/663-787. 065/560-398; 065/612-551. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan obezbje|ewe,
mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, tel. Prodajem dvosoban stan 45 m2 i 53 m2 Izdajem jednosoban stan sa cenralnim na Star~evici, tel. 065/350-615, 051/439-
065/636-545. novogradwa (kod Medicinske elektron- grijawem, komunalije ura~unate u cijenu, 907. video-nadzor,
Prodajem stan, 48 m2, tre}i sprat (stan ike) cijena povoqna, tel. 065/524-505. cijena 400 KM, tel. 065/525-796. Izdajem namje{ten dvosoban stan, na
je saniran), ul. Cara Lazara - Obili}evo, Prodajem nov useqiv trosoban stan, 77 Izdajem dvosoban namje{ten stan u spratu, kupatilo, poseban ulaz, stan slo-
cijena 90.000 KM, tel. 065/935-191. zgradi za ~etiri djevojke, le`aj 130 KM, bodan od 1.2.2011, blizina OBI-ja, tel.
higijeni~arsku slu`bu
m2, drugi sprat, lift, dva balkona, dva
Prodajem jednosoban i dvosoban stan, WC-a, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404- Obili}evo, uslovi odli~ni, Bawaluka, 051/385-502.
tel. 065/497-846; 051/216-155. 424. tel. 065/297-651. Izdajem ozbiqnim i zaposlenim os- i kantinu.
Prodajem trosoban stan, 79 m2, drugi Prodajem stan 54 m2 u centru grada kod Izdajem trosoban stan u potkrovqu, u obama namje{ten stan, nova zgrada 52 m2,
sprat, ul. Mi{e Stupara (kod “Akvane” - [oping centra, na drugom spratu, ulici Jasimira Mal~i}a 3 kod auto- tel. 065/635-030. Telefon 051/231-077,
centar), komplet renoviran - povoqno, balkon + podrum 12 m2, zvati od 8 do 16 {kole “Volan”, tel. 065/566-181.
Izdajem studentima stan kod Zelenog
tel. 065/524-505. ~asova, tel. 066/357-709. Izdajem jednoiposoban stan na mosta, tel. 066/268-848.
Prodajem stan, 85 m2, u nasequ Sunca, Star~evici, namje{ten, cijena 300 KM zvati do 16 ~asova.
Prodajem dva stana, useqivi, u centru Izdajem trosoban namje{ten stan u Ro-
tel. 065/519-600. grada, vel. 82, 61 m2, cijena po dogovoru, + re`ije, tel. 065/478-885.
suqama, tel. 066/235-816.
Prodajem jednosoban stan 48 m2 papiri 1/1, tel. 065/986-453, 063/995-968. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan Lakta{i, izdajem poslovni prostor
na Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a, tel. Izdajem stan i poslovni prostor sa
Obili}evo, u blizini vrti}a, {kole, Prodajem ili mijewam za ve}i kom- centralnim grijawem, namje{ten u Sla- 160 m2, upotrebna dozvola, pogodno za
fakulteta, cijena 88.000,00 KM, zvati od foran dvosoban stan, 61 m2, u centru, 065/497-846; 051/216-155. skladi{te ili mawu proizvodwu, tel.
tini, povoqno, tel. 065/973-635.
10 do 13 ~asova, tel. 065/663-000. stan je kompletno renoviran i luksuzno Izdajem namje{ten sprat ku}e (dvos- 065/294-606; 051/532-250.
Izdajem trosoban stan na spratu,
Prodajem u Bawaluci stan, 62 m2 + 30 m2 opremqen, tel. 051/316-692; 065/513-838. oban stan) kod Klini~kog centra Pa-
namje{ten, stan se nalazi u blizini Izdajem kancelarijski prostor 20 m2, u
ostave, {iri centar, prizemqe, cijena Prodajem dvosoban stan 62 m2 na prikovac, tel. 065/577-639; 051/302-770. “Ekvator” centru, na prvom spratu, tel.
OBI-ja, poseban ulaz, tel. 051/385-502.
70.000 evra, tel. 065/698-012. Star~evici, prvi sprat, tel. 065/416-580. Izdajem djevojkama ili samcima 065/799-432.
namje{ten jednosoban stan sa grijawem, Zaposlenim licima izdajem jednosoban
Prodajem polovinu nedovr{enog du- Prodajem stan 35 m2 na Petri}evcu, namje{ten stan, odmah useqiv, parking Izdajem poslovni prostor, 27 m2, u
pleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog pros- `ute zgrade, visoko prizemqe, hitno, bli`e centru, tel. 051/351-680; 065/450-
za automobile, poseban ulaz, ostalo po Prijedoru, tel. 051/323-424.
tora, 215 m2 placa, uredni papiri, 138,00 zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/357-709. 544.
dogovoru, tel. 066/535-773.
KM, tel. 065/011-065. Izdajem kancelarije, namje{teno, tel.
Prodajem jednosoban stan, 37 m2, prvi Izdajem namje{ten dvosoban stan u 065/631-613.
Izdajem prazan dvosoban stan, 200 KM,
Prodajem trosoban stan u Boriku 79 m2 sprat, naseqe A. Jaki}a, tel. 065/698-012. ulici Stevana Bulaji}a u Obili}evu,
ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. Bawaluka, tel. 065/442-242; 051/454-057. ul. Q. Mrkowi}a 8, Bawaluka, tel. Izdajem poslovni prostor 22 m2 za sve
Prodajem nov dvosoban stan 48 m2 i 051/355-960. namjene upotrebna dozvola, Kara|or|eva
065/668-909; 051/252-419. Izdajem polunamje{ten stan u ul. Jo-
dvoiposoban 51 m2, `ute zgrade, useqiv, Izdajem dvosoban polunamje{ten stan, 445, Bawaluka, tel. 282-106; 065/635-449.
Prodajem dvosoban stan, 48 m2 ili mije- cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om, tel. vana Ra{kovi}a 110, tel. 065/833-758.
wam za mawi uz doplatu, tel. 066/369-864. poseban ulaz, Put srpskih branilaca Izdajem novosagra|eni poslovni pros-
065/524-505. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan, 125, Zalu`ani, tel. 051/385-934. tor od ukupno 135 m2 u Novoj varo{i (4
Prodajem ~etvorosoban stan, 107 m2, Prodajem dvosoban stan 48 m2, prvi prizemqe ku}e, na du`i period, ul. kancelarije i ~ajna kuhiwa) na spratu i
drugi sprat, ul. Majke Kne`opoqke 1, ima Jasimira Mal~i}a 16, kirija 220 KM, Izdajem dvjema studentkiwama na-
sprat, ul. Carice Milice 48, tel. mje{tenu garsoweru u Novoj varo{i kod poslovni prostor pogodan za apoteku
lift, Bawaluka, tel. 051/251-342; 066/243- 065/920-897. tel. 051/507-012: 065/816-173. ili prodavnicu u prizemqu, 40 m2, tel.
894. zgrade Vlade, centr. grijawe, poseban
Prodajem dvosoban stan, 47 m2, kod Po- Izdajem jednosoban namje{ten stan sa ulaz, zvati od 7 do 15, tel. 065/406-556. 065/526-335; 065/275-393.
Prodajem ili mijewam stan u Gradi{ci qoprivredne {kole, prvi sprat, 1.800 centralnim grijawem na Petri}evcu u
na Sewaku, 61 m2, za jednosoban u ku}i, tel. 051/355-830. Izdajem jednosoban namje{ten ili ne- Izdajem u Bawaluci u Boriku lokal
KM/m2, tel. 065/562-426. namje{ten stan, poseban ulaz, tel. 18,5 m2, ul. Rade Vrawe{evi} 25, za sve
Bawaluci, tel. 065/689-814. Izdajem dvosoban namje{ten stan kod
Prodajem nov useqiv jednosoban 37 m2 i 066/545-653. namjene, upotrebna dozvola, PTT, cg,
Prodajem jednosoban stan 40 m2, ul. dvosoban 55 m2, u ul. Kara|or|eva, tel. “Krajinalijeka” u Lazarevu, ul. Save parking, kablovska, klima, tel. 065/525-
Kozarska br. 6, kod “Glasa”, stan je ren- Tekelije 15 i soba sa kupatilom na istoj Izdajem studentima ili zaposlenoj
065/524-505. `enskoj osobi namje{tenu garsoweru u 436.
oviran, cijena 72.000 KM, tel. 065/849-556. adresi, tel. 066/143-576.
Prodajem stan na Star~evici 33 m2, centru, cijena 300 KM + re`ije, tel. Izdajem poslovni prostor u centru
Prodajem jednosoban stan 48 m2, ~etvrti sprat, renoviran, hitno, tel. Izdajem povoqno jednosoban ne- 065/788-215. Bawaluke, prizemqe, kod Hipo banke, 20
Obili}evo, ul. Sr|e Zlopogle|e, blizina 066/357-709. namje{ten stan u nasequ Petri}evac, 2
m , za sve namjene, tel. 065/650-503.
vrti}a, {kole, fakulteta, cijena 90.000 tel. 065/585-883. Izdajem jednosoban namje{ten stan,
KM, tel. 065/686-991. odmah useqiv, parking za auto, poseban Izdajem poslovni prostor od 80 m2,
Prodajem {est godina star su- Izdajem poslovnim qudima i stranim ulaz ostalo po dogovoru, Bawaluka, tel. ulica Stepe Stepanovi}a - Bawaluka,
Prodajem ili mijewam za Bawaluku organizacijama dvosoban stan, potpuno 066/535-773. tel. 065/707-190.
namje{ten stan od 46 m2 u Herceg Novom, perfunkcionalan dvosoban stan
56 m2. Deset minuta pje{ice od namje{ten, u novoj gradwi u centru
tel. 065/969-934; 065/561-274. grada, 700 KM, tel. 065/705-460. Izdajem jednosoban stan, namje{teno, a Izdajem poslovni prostor 50 m2, u
“Boske” prije “Glasa Srpske”. mo`e i soba sa dva kreveta, ul. Jovice Obili}evu, Cara Lazara, zvati od 8 do
Prodajem jednosoban stan 39 m2, sedmi Ukwi`en 1/1 vlasnik, cijena 2.050 Izdajem jednosoban namje{ten mawi Savinovi}a 103 A, tel. 051/355-552. 16 ~asova, tel. 066/235-816.
sprat, u Boriku, renoviran, tel. 066/913- KM/m 2 ili 58.000 evra, tel. stan sa parking mjestom, poseban ulaz,
106. 066/516-585 8157 M. ulica Marka Miqanova 1, Lazarevo, POTRA@WA Izdajem poslovni prostor pogodan za
Prodajem trosoban stan u Gradi{ci za ogranak ul. Ivana Gorana Kova~i}a kod Hitno potrebna garsowera ili mawi apoteke, predstavni{tva, kancelarije,
samo 49.000 KM, tel. 066/299-787. Prodajem stan 40 m2, Prijedor, centar, broja 177, tel. 065/096-490; 051/380-940. jednosoban stan u u`em centru za ambulantu i drugo. Grijawe: drvo, cen-
renoviran, tel. 066/210-172. poslovnu djevojku, internet - obavezno, tralno na lo` uqe, klima, struja. Du{ka
Prodajem dvosoban stan u centru Izdajem garsoweru u Boriku, kod poli-
Prodajem dvosoban stan 64 m2, prvi cijske akademije i kampusa, tel. 066/494- tel. 065/710-543. Ko{~ice br. 22, Bawaluka, tel. 065/526-
Bawaluke ul. Milana Tepi}a, 57 m2, drugi 532; 051/213-177.
sprat, ima balkon, ostavu i u dobrom sprat, ul. Save Quboje 12, Star~evica, 152. POSLOVNI
PROSTORI
stawu, hitno, tel. 065/672-496. tel. 065/227-396. Izdajem trosoban namje{ten stan u Izdajem - prodajem poslovni prostor
Prodajem stan 40 m2 na Hisetima, ul. vlasni{tvo 1/1 TS “^ajavec - Zenit”,
Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, centru Lakta{a - Laktingova zgrada,
ul. @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam za Kraqa Nikole (povoqno), tel. 065/601- tel. 065/785-028. PRODAJA tel. 065/515-384.
mawi uz doplatu do 35 m2 Borik ili Nova 772. Izdajem jednoj ili dvjema studenki- Prodajem poslovni prostor (Zanatski Izdajem poslovni prostor od 40 m2 u ul.
varo{, tel. 065/419-294. Prodajem stan u Boriku - Bawaluka, 56 wama ili u~enicama jednosoban centar Star~evica), 30 m2, dva izloga, Petra Pecije 48, odmah useqiv, tel. 370-
Prodajem jednoiposoban stan 48 m2, Bule- m2, prvi sprat, uredni papiri, 1.800 namje{ten stan u nasequ P. Prera- tel. 065/685-800. 298.
var cara Du{ana, Bawaluka, tel. 065/569- KM/m2, tel. 065/011-065. dovi}a, tel. 051/315-530. Izdajem ili prodajem poslovni pros- Izdajem poslovni prostor, 63 m2, tel.
294. Prodajem garsoweru 23 m2, Herceg Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, tor u Novoj varo{i, pogodan za razne dje- 065/526-338.
Prodajem ve}i stan ili mijewam za dva Novi, Topola 2 ili mijewam za Beograd, 48 m2, \ure \akovi}a 16 (centralno gri- latnosti, povr{ine 140 m2, tel. 065/ Izdajem poslovni prostor 27 m2 u
mawa u centru grada, naseqe Pentagon, tel. 051/211-585; 065/870-004. jawe), tel. 051/351-348; 065/696-796. 527-849. Novoj varo{i, tel. 065/525-010.
OGLASI GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 41

Izdajem poslovni prostor u TC”Ekva- dozvolom u nasequ ^esma, zvati poslije Prodajem 4000 m2 zemqe na ^okorskim Izdajem sobu sa dva le`aja, central- T-2, dizel, g.p. 1990. u odli~nom stawu,
tor", prizemqe, vawski izlog, tel. 065/932- 16 ~asova, tel. 051/307-644. poqima papiri 1/1, kraj puta, tel. nim grijawem i upotrebom kuhiwe dv- tel. 065/169-469.
596. Prodajem parcelu 2.128 m2, na magis- 065/178-581. jema u~enicama, tel. 051/437-794; 065/ Prodajem “mercedes 123”, ful, sa mo-
Izdajem poslovni prostor, 83 m2, na tranom putu Bawaluka - Prijedor u Pri- Prodajem plac sa podumentom i tri 773-403. torom i transmisijom 124, dizel, 55 KW,
prvom spratu, ul. Kraqa Petra Prvog jakovcima, dozvoqena gradwa, tel. dunuma zemqe u Kla{nicama, cijena Izdajem sobu sa upotrebom kupatila, tip 200 D, u odli~nom stawu, reg-
Kara|or|evi}a, preko puta po{te, tel. 065/609-350. povoqna, tel. 0038162593027; 066/467-752. kuhiwe i dnevnog boravka za dva stu- istrovan do 9/11, tel. 065/297-493;
065/775-098. Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare - Lakta{i - Mahovqani, prodajem 27 du- denta, tel. 062/054-553. 065/068-663.
Izdajem hitno poslovni prostor 40,50 kod `utih zgrada, tel. 066/820-832. numa zemqe uz cestu, Bawaluka-Gra- Izdajem studentkiwama trokrevetnu Prodajem “golf 2”, 1,3 benzinac, g. p.
m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare di{ka, tel. 065/569-294. sobu sa centralnim grijawem u centru '85, registrovan godinu, tel. 065/450-300.
put, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. kod `utih zgrada, tel. 065/750-711. Bawaluka - Buyak, prodajem plac 725 Bawaluke, tel. 065/986-453; 063/995-968. Prodajem "jugo 45", 1991. godi{te, "reno
Izdajem 100 m2 prostora za skladi{te Prodajem placeve u ul. Blagoja m2, tel. 065/569-294. Izdajem sobu djevojci, upotreba tafik" 1995. godi{te, "audi 80" 1989.
ili zanatski rad, blizu centra, Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m 2, Prodajem zemqi{te, 12.000 m 2, uz kuhiwe, kupatila, ku}a sa parnim gri- godi{te, tel. 065/560-391, 051/280-777.
Moslova~ka 12 Bawaluka, tel. 066/642-376. vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. magistralni put Bawaluka - Prijedor, u jawem u blizini carinarnice, tel. Prodajem “audi A8”, 2003, benzin,
Izdajem nov vi{enamjenski poslovni Tuwicama, tel. 065/763-941. 051/316-776. povoqno, tel. 065/631-613.
Prodajem plac 1.700 m2 u Desnoj
prostor sa centralnim grijawem na du`i Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od Prodajem plac u Drago~aju stara prije- Izdajem dvokrevetnu sobu sa central- Prodajem “ ford sijera” 1,6 benzin,
period, povoqno - Petri}evac, tel. Vodovoda, tel. 065/605-445; 051/413-257. dorska cesta 500 m2 uz asfalt, struja, nim grijawem i upotrebom kuhiwe i ku- '86. god., registrovan do 03/11, 1.500 KM,
065/784-849. voda, telefon, tel. 065/612-983. patila, Borik, Rade Vrawe{evi}, tel. tel. 065/253-370.
Bawaluka - Rami}i, prodajem placeve 066/898-247.
Izdajem poslovni prostor, 23 m2, preko od 500 m2 i 1.000 m2, tel. 065/569-294. Prodajem plac za ku}u, veli~ine 1.000 Prodajem motor 1,8 “golf 3”, s klimom,
puta Rebrova~ke crkve, kod “Firene” ili m2, u Bawaluci, ul. Peti prigradski put, POTRA@WA 91. g.p., benzin, tel. 065/391-383.
prodajem povoqno, tel. 065/448-335. Prodajem plac, 500 m2, papiri uredni,
1/1, dozvoqena gradwa, Tuzlanska 76, na tel. 065/037-130. Tra`im cimera u dvokrevetnoj sobi, Prodajem "pe`o 306", 1.6 benzin, 1996.
Izdaje se poslovni prostor 29 m2 u cen- Star~evici, tel. 051/424-876, 066/449-920. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u tel. 051/350-735; 066/834-204. godi{te, registrovan do kraja juna,
tru grada ul. Zdravka ^elara 14, Bawaluka, Drago~aju, tel. 065/462-366. ura|en veliki servis, tel. 065/456-108.
tel. 065/472-386. Prodajem plac u Zalu`anima kod {ko-
le i u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodjem devet dunuma zemqe za sve
VIKENDICE Prodajem “golf 1”, g. p. '81, registro-
Izdajem poslovni prostor 12 m2 na Bule- namjene, pet km od Prwavora uz as- PRODAJA van do 18.5.2011, cijena 1.200 KM i “ka-
varu, zvati od osam do 16 ~asova, tel. Prodajem plac 2.000 m2, iza kasarne
Zalu`ani - Barlovci uz glavni put, tel. faltni put Prwavor - ^elinac, tel. det suza”, '87. dizel. registrovan do 15.
066/235-816. 065/636-733. Prodajem vikendicu i 1.500 m2 placa, 10.2011, cijena 1.800 KM, tel. 066/944-700.
065/882-511.
Izdajem poslovni prostor 30 m2, ul. Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{warima vo}wak, Rije~ani kod Lakta{a, hitno, Prodajem “mercedes” 123-240, godina
Nikole Pa{i}a 45, Bawaluka, tel. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj tel. 065/636-545.
magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. proizvodwe 1983. motor odli~an, reg. is-
051/454-525; 065/477-421. Povoqno prodajem vikendicu kod tekla, potrebni mawi radovi na
podesno za industrijski pogon, tel. Prodajem 35 dunuma {ume i 23 dunuma
Izdajem poslovni prostor sa upotreb- 051/317-719. zemqe na Kr~maricama -Bawaluka., tel. Bronzanog Majdana, asfalt, struja, voda, karoseriji, cijena 1.650 KM, tel.
nom dozvolom i komplet inventarom za 065/623-554. useqiva, tel. 436-213. 065/691-884.
mje{ovitu robu, a mo`e i skladi{te ili Prodajem gra|evinske placeve, 1/1 u
centru ^esme, uz glavni put, tel. 065/679- Prodajem plac na moru 454 m2, cijena Slatina, kafe-bar, vikendica P+S sa Prodajem traktor “ferguson” 533 i
kancelarije, tel. 051/464-002. 4.600 m2 zemqi{ta na glavnom putu, prikolicu, tel. 065/450-548.
481, 051/359-010. povoqna, papiri uredni, put, voda, struja,
Povoqno izdajem poslovni prostor, 72 tel. 051/482-249; 065/032-930. Bawaluka - Slatina, cijena 50.000 evra, Prodajem “opel kadet” 1,6 dizel, g.p. 87,
m2, sa upotrebnom dozvolom za ordinacije Prodajem plac povr{ine 3648 m2 u tel. 051/437-934; 065/763-941.
Kuqanima asfalt, struja, voda i tele- Prodajem plac 1/1 , Glamo~ani, povo- povoqno, tel. 066/641-405.
ili kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, Prodaje se vikendica, sedam km od
tel. 051/303-722; 065/367413. fon, tel. 051/464-360; 066/408-499. qno, dozvoqena gradwa, tel. 065/696-286. Prodajem “ford” 1.8 D, karavan, reg-
Bawaluke, asfalt, voda, struja, dunum istrovan do 6/2011, u dobrom stawu, ci-
Izdajem poslovni prostor preko puta Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu Prodajem vi{e placeva za izgradwu u zemqe, cijena 35.000 KM, tel. 318-829.
povoqno, tel. 065/497-846; 051/216-155. Trnu, ul. Cara Du{ana br. 34, tel. jena 4.100 KM, tel. 065/573-551.
Osnovnog suda u centru Bawaluke, 85 m2, Prodajem vikendicu 6h6 sa 1000 m2
prizemqe, dva ulaza, parking prostor za Prodajem zemqi{te 2.100 m2 na autop- 066/284-363. Prodajem ili mijewam “pasata” g.p.
zemqi{ta u Slatini, ulica nepu{a~a, 2006. 1.9 TDI, dizel, u odli~nom stawu. U
vi{e automobila, tel. 065/650-503. utu, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem u ^esmi osam dunuma zemqe, tel. 051/437-934.
tel. 00385 99/574-8734. ra~un uzimam automobil sredwe klase,
Izdajem poslovni prostor 45 m2 (WC, Prodajem plac od 1.000 m2, povoqno, Prodajem vikendicu na putu Bawaluka tel. 065/403-491.
~ajna kuhiwa, tri kancelarije) u centru blizina Kla{nica sve pogodnosti za Prodajem plac 350 m2 sa urbanisti~kom - Jajce, prije mosta na Karanovcu, tel.
grada. Obezbije|en parking prostor, use- gradwu, tel. 065/803-315. dozvolom, Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. Prodaje “reno senik”, kraj 2002, klima,
065/955-895. centralna brava, bord kompjuter, cijena
qiv 1.12.2010, tel. 051/309-723; 065/981-655. Prodajem povoqno plac 1700 m2, 45 km 065/644-713.
Prodajem vikendicu u ^arda~anima, 5.000 evra, tel. 065/793-992.
Izdajem kozmeti~ki salon na Hani{tu, od centra grada za gradwu ku}e- Prodajem 4.600 m2 zemqi{ta u Ja- nova, zavr{ena, ~vrsta gradwa, 20 + 20
tel. 065/642-438. vikendice, tel. 282-106; 065/635-449. garama, na asfaltu, u predjelu zv. kula, 2 Prodajem "VW kombi LT 28", 1999. g. 2,5
m , uslovna za stanovawe, tel. 051/318-739, SDI, u odli~nom stawu, boja bijela, tel.
Izdajem poslovni prostor 70 m2, ul. Rade Prodajem zemqi{te 32.000 m2 u Kuqan- tel. 051/437-934. 065/581-773. 066/512-934.
Marjanca 18, Paprikovac, tel. 215-903. ima na glavnom putu, cijena osam evra/m2, Prodajem gra|evinsku parcelu 820m2 IZDAVAWE DIJELOVI I OPREMA
Izdajem poslovni prostor, 36 m2, sa tel. 051/437-934; 065/763-941. sa dozvolom i zapo~etim objektom u
Drakuli}u, mogu}a zamjena za stan u Izdajem vikendicu u Kne`evu, 4+1 Prodajem po ~etiri zimske gume za yip
upotrebnom dozvolom, u Vrbawi - Rade Prodajem povoqno u Drago~aju (prema le`aj, 30 KM dnevno, minimalno sedam
Radi}a 239, tel. 051/424-313. Motikama) 2 dunuma zemqi{ta pogodno Bawaluci, tel. 065/760-546. 16, 17, 18 coli, tel. 065/513-795.
dana, tel. 065/811-058.
za ku}u ili vikendicu, tel. 065/251-944. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Prodajem po ~etiri zimske gume za ter-
Izdajem poslovni prostor u centru
Nove varo{i, tel. 065/604-488. Prodajem kod restorana "Jezero" plac Topoli, papiri uredni 1/1, zvati od 15 do MOTORNA ence 16, 17, 18 coli “mi{elin alpin”,
Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, 2.000 m2, povoqno, tel. 066/913-106. 20 ~asova, tel. 003855/2543601. VOZILA tel. 065/513-795; 467-588.
tel. 065/028-363. Prodajem mawe placeve i dva i po Prodajem plac 850 m2 u centru PRODAJA Prodajem dizel turbo motor za “fijat
dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca, No`i~kog kod Srpca, tel. 065/733-557. dukato” kombi, godi{te 1993. i dijelove,
Izdajem 30 m2 kancelarijskog prostora, Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 tel. 065/666-233.
klima, alarm, telefon, parking ul. N. blizu novog autoputa, povoqno, tel. Prodajem vrlo povoqno parcelu za
066/467-752. vikendicu u ^arda~anima, 4km od Kla{- kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., reg- Prodajem kanyu za “pe`o 206”, za{tita
Pa{i}a 15, tel. 065/699-500. istrovan do decembra 2011. godine,
Prodajem plac od 600 m2 u Bawaluci, nica, asfalt, struja i voda, tel. 065/276- od kra|e, nova, tel. 065/696-422.
Izdajem lokal povr{ine 16 m2 u ul. 756. klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg,
Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. 33 naseqe Tuwice 40 m od Prijedorske tel. 065/528-238. Prodajem servo letvu volana za "golf
(Hani{te), na glavnoj ulici, tel. 066/253- ceste, plac ima projektnu dokumentaciju, Prodajem plac 846m2 u blizini srpske 3" i poluosovinu, tel. 065/391-383.
struju, vodu, {upa, asfalt, uli~nu rasv- crkve u Motikama 6,5 km od centra grada, Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa
490. poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem komplet vu~nu kuku za trak-
jetu, 50% upla}enih komunalija, tel. tel. 065/961-201. tor IMT 560 povoqno i jeftino, tel.
Izdajem dvosoban namje{ten stan u 065/288-628. Prodajem kamion “mercedes 12-17”, 065/669-730.
Bawaluci, Maslova~ka, eta`no grijawe,
cijena 350 KM, tel. 051/436-577; 065/829- Prodajem plac 1.000 m2 u Jaru`anima, SOBE hladwa~a, tel 065/318-540.
Auto-prikolica, aluminijumske stran-
733. kilometar udaqen od Slatine, struja, IZDAVAWE Prodajem “nisan patrol” 2003. g.p.
pre{ao 50.000 km, registrovan godinu,
ice, sa papirima, tel. 066/944-700.
voda na placu, tel. 065/771-010.
Izdajem poslovni prostor 30 m2 Izdajem dvokrevetnu sobu studentki- odli~an ili mijewam za poslovni pros- Prodajem ~etiri felge ~eli~ne, 15 col
prizemqe. RK “Boska” (strogi centar), Prodajem dva placa od 460 m2 i 470 m2 u BW traktor yondir 60-60, tel. 065/391-
Prije~anima u blizini {kole, cijena 20 wama, poseban ulaz, sa kuhiwom i ku- tor u centru Bawaluke ili bli`e uz moju
tel. 065/524-505. patilom, centralno grijawe, centar doplatu, mo`e i stan, tel. 387 65/513-897. 383.
KM/m2, tel. 051/428-008; 065/351-000.
grada, tel. 387 65/585-524.
GARA@E Prodajem “sitroen ksara pikaso”, Prodajem auto-prikolicu od rostfraja
Prodajem 11 dunuma zemqe u Malom
Bla{ku, 800 m od bawe Slatina, tel. Izdajem dvokrevetnu sobu studentki- 2002, pre{ao 220.000 km, dizel 2.0 HDI, sa originalnom ogradom i cirkular sa
PRODAJA 065/526-679. wama, poseban ulaz sa kuhiwom i ku- registrovan do septembra, cijena 11.300 trofaznim motorom, 5,5 KW, povoqno,
patilom ima centralno grijawe, centar KM, kontakt, tel. 387 65/920-729. tel. 065/784-849.
Izdajem ili prodajem gara`u kod MUP- Prodajem placeve povr{ine 763, 1.500 grada, tel. 387 65/585-524. Prodajem novu navigaciju, 45 evrop-
i 1.800 m2 u Kuqanima, put, voda, struja, Prodajem ili mijewam za jeftinije
a, tel. 065/497-846; 051/216-155. "mercedes A klasa" 1,7, dizel 2001. g.p., skih dr`ava, srpski jezik, besplatno
cijena deset KM/m2, tel. 051/437-934; Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku
Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m2 kanal, upotreba kuhiwe, kupatila, kablovska, tel. 065/528-247. osvje`avawe mapa, tel. 065/525-455.
065/763-941.
struja, Milo{a Obili}a 56, tel. 255-673,
065/895-971. Prodajem plac 600 m2 sa urbanisti~kom
tel. 065/670-587. Prodajem “pasat”, 1.9 dizel TDI, '96. MA[INE
KUPOVINA dozvolom u nasequ ^esma (radnim danom Izdajem namje{tenu sobu djevojci, cen-
tar, povoqno, zvati od 11 do 19 ~asova,
godi{te, limuzina, crni metalik, tel.
00381 64/66-85-155.
I ALATI
zvati poslije {est ~asova), tel. 051/307-
Kupujem gara`u od 20 m2 u vlasni{tvu, u 544. tel. 051/216-375. Prodajem hladwak “golfa 3”, benz- PRODAJA
u`em centru grada, tel. 051/219-761; Izdajem dvokrevetnu sobu, studentki- inac, sa klimom, tel. 065/391-383. Prodajem industrijske {iva}e ma{ine
066/493-221. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod
borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla- wama, sve pogodnosti za stanovawe Prodajem “mercedes” benzin ml 400 "singer", "durkop" i "necchi", rupi~arku
IZDAVAWE {ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. nalazi se blizu gradskog mosta kraj Vr- CDI godina proizvodwe 2002., 25.000 "pffaf" i "durkop" i mini fiksirku, tel.
basa, tel. 065/544-189. KM, tel. 065/418-630. 065/518-125.
Izdajem gara`u u ul. Vojvode Stepe, ci- Prodajem seosko imawe u Aleksan-
jena 70 KM, mjese~no, tel. 065/461-334. drovcu kod Lakta{a, vlasnik 1/1, tel. Izdajem dva le`aja studentima, Borik, Prodajem ili mijewam “pasat karavan Prodajem {trika}u dvorednu ma{inu
065/687-409. Korduna{ka 16, sa centralnim gri- 1,9 TDI" sa ful opremom, godina pro- "Silver - DEED", nova, povoqno, tel.
PLACEVI Prodajem plac u Karanovcu, uz Vrbas,
jawem, zvati od osam do 20 ~asova, tel. izvodwe 1998, metalik, tel. 065/535-708. 051/896-355; 065/259-468.
051/253-614.
PRODAJA 623 m2, tel. 065/978-775.
Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku,
Prodajem “pe`o 405” benzinac, Prodajem ma{inu za obradu drveta,
izrada svih vrsta `qebova, brodskih
Prodajem plac sa podumentom i 3,5 stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600.
Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqanima, tel. tel. 065/594-870, 065/655-437. podova, lamperije, tel. 065/034-768.
065/685-800. dunuma zemqe blizu Kla{nica, cijena Prodajem “golf 2”, benzin, 87. g.p., u
povoqna, tel. 00381/62-593-027. Izdajem namje{tenu sobu, ul. Zore dobrom stawu, metalik boja, povoqno, Motorna testera “stil” 039m i motor-
Prodajem ~etiri placa na Lau{u, tel. Kova~evi} br. 14, tel. 051/355-935. Vilsonova, tel. 066/647-334. na testera “husvarna”, tel. 066/944-700.
065/685-800. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva
monta`na objekta, zelena ograda, vo}e, Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, Prodajem “lagunu” dizel, povoqno, tel. Prodajem nove privredne i poqo-
Prodajem dva placa kod {kole u komunalije, dozvoqena gradwa dva ob- poseban ulaz, grijawe, centar grada, 066/256-211. privredne ma{ine, mrvilice, {rotil-
Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 065/618- jekta, plac se nalazi 400 m od bazena Du{ka Ko{~ice 2, tel. 051/212-764; ice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za
505 ili 00385 98/262-017. 065/561-328. Prodajem povoqno “ford kurir” (kedi) mqevewe svih vrsta vo}a i povr}a, i
Lakta{i, tel. 051/251-226. g.p. 1996. benzinac, u vrlo dobrom stawu,
Iznajmqujem sobu `enskoj osobi u druge alatke za doma}instvo, tel.
Prodajem plac u Kuqanima 540 metara Prodajem plac u Jablanu gorwem, 3.700 tel. 065/251-944. 051/532-426.
kvadratnih, 200 metara od po{te, tel. 387 ku}i u blizini carinarnice na Pred-
m2 cijena 17.000 KM, tel. 065/811-058. gra|u, tel. 066/717-305. Prodajem dva “mercedesa” 190 D reg-
65/306-147. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za
Prodajem dva placa u [argovcu od 560 Izdajem studentkiwama sobu sa gri- istrovan do 9/11, u super stawu i 240 D, metal “metalac” SB'26 profesional
Prodajem plac 3.134 m2 u Novoj Topoli, i 940 m2, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena nije registrovan, 1.200 KM u voznom MK-2, ispravna - kao nova, tel. 063/995-
200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, jawem sa posebnim ulazom, tel. 065/546-
gradwa, tel. 051/388-094; 066/252-990. 658. stawu, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297- 968, 065/986-453.
tel. 387 65/336-869. 493.
Prodajem zemqu 6,5 dunuma u Vakufu, Izdajem krevet u dvokrevetnoj sobi Prodajem ma{inu za nabacivawe glet
Prodajem vi{e placeva u ^esmi kod au- {est km od Aleksandrovca, cijena po do- Prodajem dva yipa “micubi{i pajero mase i kre~ewe, hitno, cijena po dogov-
topraonice “Dado”, tel. 387 65/679-481. mu{karcima, poseban ulaz, upotreba
govoru, tel. 051/253-641; 066/285-525. kuhiwe i kupatila, centralno grijawe, 2,3”, dizel, 62 KW i “nisan pikap 2,5", oru, tel. 065/034-768.
Prodajem tri dunuma zemqe u Ivawskoj Prodajem placeve u Velikom Bla{ku uz tel. 065/228-840; 051/211-892. dizel, 59 KW, u odli~nom stawu, povo-
uz put, tel. 066/369-864. put Kla{nice - Slatina, tel. 065/768- Izdajem studentima mu{karcima
qno, tel. 065/068-663; 065/297-493. TRGOVINA
Prodajem u Trnu uz autoput gra|evinsku
parcelu, 2.000 m2, tel. 065/785-526.
652. dvokrevetnu sobu u Boriku, preko puta Prodajem “mercedes 190” dizel i ben-
zin u dijelovima, tel. 065/218-600. PRODAJA
Jablan, prodajem ~etiri dunuma zemqe, kampusa i “Akvane”, tel. 051/350-735;
Prodajem plac, 600 m2, sa urbanisti~kom tel. 065/569-294. 066/834-204. Prodajem kombi “folskvagen” teretni, Prodajem rashladnu vitrinu zaobqe-
42 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

nog stakla, du`ine tri m, i vertikalnu Pravim metalne ograde, kapije, gara- Prodajem harmoniku, dugmetara, “pig- Prodajem komplet pr`ionicu kafe ka-
rashladnu vitrinu dva m, otvorenu, za su- USLUGE `na vrata, nadstre{nice, zatvaram ini” model “convertor 55 B senior C”, paciteta 30 kg, kombinacija struja-plin,
vomesnate i mlije~ne proizvode, tel.
066/510-413, 066/510-412.
OSTALO balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-
329; 066/257-534.
tel. 056/210-894; 065/600-352. ili mijewam za automobil, cijena
3.300,00 KM, tel. 065/629-350.
Prodajem betonirano grobno mjesto,
Prodajem rafe i dvije stala`e za vina Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za Dajem instrukcije iz engleskog jezika dvojku, grobqe “Sveti Marko”, tel. Prodajem pleksiglas staklo 60 h 72 5
i sokove i trgova~ke vage za trgovine, tel. centralna grijawa, povoqno, tel. osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 051/437-064. mm debqine, providno, tel. 051/437-794;
066/510-413, 066/510-412. 051/483-144 i 065/670-639. 065/235-403. 065/773-403.
Prodajem vuneni tepih dimenzije
Vodoinstalater nudi usluge. Dajem Dajem ~asove matematike u~enicima i 2,50h3,50 ili mijewam za vitrinu ili Prodajem dva kau~a, dvije foteqe, TA
UGOSTITEQSTVO garanciju na obavqeni posao, tel. studentima, vr{im pripreme za pri- komodu, tel. 065/696-734. pe}, hrastovo bure za rakiju 85 l, jedan
051/211-763; 387 65/546-390.
PRODAJA jemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465- Prodajem dva stolwaka pre~nika 120 plasti~ni ormari} za kupatilo, {ah dr-
Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe 553; 066/430-105. cm sa motivima {arganske osmice sa veni, WC {oqu, umivaonik, tri ~esme
Prodajem bilijar “6” kao nov, novo bunara. Rad na podru~ju Bawaluke, @ena, 40 godina, zavr{ena ugostite- Mokre Gore, ru~ni rad, tel. 065/696- nove, crijevo sa tu{ baterijom novo, tel.
platno, renoviran, rostfrajne lajsne, tel. Kozarske Dubice, Prijedora, Gradi{ke, qska {kola, radno iskustvo 20 godina, 347. 051/216-358; 066/437-725.
066/469-299. Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we tra`i posao u ugostiteqstvu, ozbiqne Prodajem pe} za centralno grijawe
Prodajem punilicu - dozator za kreme
Prodajem ugostiteqske stolove (tri ko- iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. ponude, tel. 065/454-372. i masti, ul. Du{ka Ko{~ice 22, TAM “{tadler” 35 KW ca sa bojlerom,
mada) sa granitnim plo~ama, cijena po ko- Dajem instrukcije iz matematike os- Profesor engleskog jezika daje ~asove Bawaluka, tel. 065/526-532; 051/213-177. tel. 065/701-052.
madu 110,00 KM, tel. 065/793-992. novcima, tel. 051/311-576. i instrukcije, prevodi tekstove i doku- Prodajem lova~ku pu{ku oruzasa 16 mm
Prodajem betonsku grobnicu na Perdu-
IZDAVAWE Elektri~ar - ugradwa, zamjena au- menta, sudski tuma~, prevodilac, tel. vovom grobqu, tel. 065/633-377. i lova~ki karabin 7,9 mm sa urednim pa-
Izdajem pikado, prodajem za pikado tomatskih osigura~a, interfona, 065/938-401. pirima, tel. 065/235-838.
Prodajem porodi~nu grobnicu ({es-
strelice, pera i {piceve, tel. 066/469-299. grija~a, rasvjeta, indikatori, insta-
lacije, gromobrani, dolazak i pregled
Majstor minuta radi sve vrste retro- tica) u novom dijelu Rebrova~kog KU]NI
QUBIMCI
vizora za autobuse, kamione i kombi grobqa, tel. 065/534-748.
ZANATSTVO besplatni, Bawaluka, tel. 065/566-141. vozila, yipove, te kriva i rezana
Prodajem {est filmova po `eqi,
PRODAJA
Povoqno dajem ~asove wema~kog jezika ogledala sa ugradwom za putni~ka kola,
~etiri KM + gratis serije, crtani PRODAJA
svim osnovcima i sredwo{kolcima, tel. farovi i za “mercedes”, tel. 065/538-048.
065/681-170. filmovi, dokumentarci, sport, tel. Uz mawu nadoknadu dajem {tenad bi-
Prodajem polovnu opremu za mu{ki
frizerski salon (dvije stolice sa Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, GARDEROBA 065/498-429. jele boje staru dva mjeseca, otac mal-
tezer, majka sli~na mje{anac, tel.
Prodajem 13 kilograma pretopqenog
hidraulikom, glavoper, podni pult, ugaonu brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. PRODAJA voska (~ist p~eliwi), tel. 066/679-527. 051/319-806.
garnituru), tel. 065/902-662. 16, tel. 051/318-227.
Prodajem dvije `enske nove bunde, Prodajem betonsku grobnicu za ~etiri ZAPO[QAVAWE
GRA\EVINARSTVO
Rigips moleraj, renovirawe, povoqna
cijena, tel. 065/672-680. nerc i lisica, veli~ine 38 i 44, tel. grobna mjesta u grobqu Drakuli}, tel.
065/012-217. 051/380-798.
PRODAJA Iskusni ku}ni majstor obavqa sve Auto CD “soni”, 4,5 W, novo, sa san-
RAZNA ROBA
vrste ku}nih poslova, elektro, vodoin- Francuz tra`i djevojku za ku}ne
Prodajem 50 m gumiranog kabla 4x2,5mm `erom, tel. 066/944-700. poslove, mogu}e stanovawe besplatno i
stalacija, moleraj i ostalo vrlo kva-
idealno za dizalice kran i sl., tel.
065/009-207. litetno i profesionalno, tel. 065/ PRODAJA Prodajem rakiju {qivu 20 gradi, tel. plata po dogovoru, sve sa dogovorom, tel.
980-038. 065/197-142. 065/245-613.
Prodajem sitni crijep biber 12.000 KM Prodajem staklene prizme, dva paketa, Ako imate SSS ili vi{u {kolu,
Gradimo kamine, pecane i fontane, 20 komada, tel. 065/197-142. Prodajem sto za kompjuter sa stolicom,
u super stawu, mo`e kompenzacija, tel. tel. 065/197-142. `elite dobru zaradu, napredak u kari-
065/597-514. tel. 066/256-211.
Prodajem TA pe}, tel. 051/380-798. jeri uz pla}eno {kolovawe, li~nu nezav-
Nastavnica matematike i fizike daje Prodajem kameni mlin na trofaznu isnost, nazovite i zaka`ite razgovor,
Prodajem armiranobetonske stubove, Prodajem doma}u rakiju {qivu u struju, ru~ni rad, pre~nik 50 cm, tel.
raznih du`ina za mre`u i bodqikavu instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 066/247-277.
tel. 051/302-196. Bawaluci, donosim na probu, tel. 065/900-153.
`icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. 066/829-204.
Ma{insko cijepawe drva hidrau- Prodajem bukovinu za kosti{ta, tel.
Prodajem staru ciglu, povoqno, tel. Prodajem kwige “Sukob civilizacija” 051/380-798. Atraktivna djevojka tra`i
066/641-405. li~nim cjepa~em, rad motornom pilom, od Hantigtona i “[ahovsku tablu” od posao u butiku ili prodavnici,
tel. 065/345-604. B`e`inskog, tel. 066/829-204. Prodajem aparat koki~ar na plin, za poznavawe rada na ra~unaru, tel.
Prodajem 1100 komada crijepa u Debe- pravqewe kukuruznih kokica, sa
qacima, tel. 066/412-652; 051/424-246. Vr{im usluge kucawa, {tampawa, 066/195-798 8580.
Prodajem rakiju {qivovicu staru tri pomo}nim tezgicama na aparatu za sje-
kori~ewa, diplomskih, seminarskih i
Prodajem PVC i alu-stolariju, vrata, maturskih radova, cijena od 20 do 40 KM,
godine, ja~ine 18 gradi, zvati od 18 do 20 menke i grickalice, tel. 065/276-398.
prozori, gara`na vrata, povoqno i sve po ~asova, tel. 051/501-139. Tra`im kuvaricu ili kuvara za rad u
jako povoqno, tel. 065/971-550. Prodajem pi{toq “broving” 7,65 povo- Wema~koj, tel. 063/905-120.
mjeri, tel. 065/304-422. Prodajem elektromotor 11 KW, 1.400 qno, dobro o~uvan, tel. 065/316-413.
Ku}ni majstor vodo i elektroradovi, obrtaja u minutu, tel. 429-003; 065/640- Tra`im posao, no}no ~i{}ewe lokala,
Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. popravke i od{topavawe odvoda, ostalo, Prodajem pumpu za navodwavawe
062/752-598. 070. tel. 066/428-477.
povoqno i kvalitetno, tel. 065/882-.511. “tomos”, novu, nekori{}enu, sa korpom i
Prodajem kalup za betonske stubove, Zavr{ena SSS gimnazija i apsolvent
RA^UNARI Posjedujem licencu za nadzor i crijevom, 30% jeftinije, tel. 065/669-
metalna plo~a, 11 kom. sa vibracijom 730. na arhitekturi, mu{karac, ozbiqan,
izvo|ewe poslova grijawa, ukqu~uju}i i tra`im bilo kakav posao na podru~ju
PRODAJA plinsko. Dajem je na raspolagawe
elektro, tel. 429-003; 065/640-070.
Prodajem bicikl, skoro nov, kvalite- Bawaluke radi finansirawa na fakul-
izvo|a~ima radova ili investitorima, Prodajem betonske stubove za vino- tan, kupqen u Francuskoj, cijena 500 tetu, tel. 065/199-122.
Prodajem ra~unar "pentijum 4", o~uvan i grade i ograde do tri m i ivi~wake za KM, tel. 066/928-455.
nije puno radio, cijena 200 KM, tel. tel. 065/706-149; 051/464-725. Tra`im osam lakirera za rad u lakir-
staze i kanali}e, tel. 051/429-063;
065/281-335. Nastavnik matematike i fizike daje 065/646-070. Prodajem pi{toq CZ 7,65 mm, kao nov, nici, zvati u toku radnog vremena, od
instrukcije u~enicima osnovne {kole. sa ne{to municije, iskqu~ivo licima osam do 16 ~asova, tel. 065/770-771;
Prodajem “Simensov” ra~unar s pro- Prodajem prijedorsku {qivu, 50 ste- koja posjeduju dozvolu, tel. 065/034-768.
gramom za trg. radwe, tel. 066/510-413. Informacije i dogovor od 16 do 20 065/822-299; 051/584-153.
~asova, tel. 065/668-947. peni, odli~nog ukusa i arome za sve pri-
like, svadbe, kr{tewa, slave, ro|endane Prodajem {iva}u ma{inu, industri- Djevojka, ekonomski tehni~ar, tra`i
MUZIKA Dajem ~asove na harmonici i sinti- i ostalo, tel. 065/206-060. jska, pe} na uqe, novu, stonu bu{ilicu i posao u kancelariji, butiku ili proda-
sajzeru, na programu su narodne pjesme i ku}icu za psa, tel. 065/430-148. jnoj radwi. Poznavawe rada na ra~unaru
PRODAJA kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Prodajem hrastova ulazna vrata za ku}u,
Prodajem povoqno mehani~ku pisa}u i engleskog jezika, tel. 066/363-302.
{iroka 1,35 m, visoka 2,10 m i `eqezna
Prodajem harmoniku 48 basova marke Pravim sve od `eqeza, ograde, nad- vrata {iroka metar i visoka 2,40 m, kom- ma{inu marke “olimpija”, elektri~nu Hitno potrebna iskusna djevojka za
“delicia”, tel. 065/971-583. stre{nice, stala`e, natkrivam balkone, pletna, samo ugraditi, Bawaluka, tel. pisa}u ma{inu “olimpija Monika” - posao manikira u RK "Boska", tel. 066/
gara`na vrata, za{titne re{etke itd., 065/206-060. 2MD portabl novu i “Brother Ah230” 444-676.
Prodajem zvu~nike "Cat", tel. 066/237-746. polovnu, tel. 065/417-581.
tel. 065/600-993.
Prodajem ma{inu za {trikawe “to- Ozbiqna `ena pedesetih godina
FOTO Instrukcije i privatni ~asovi iz en- jota”, rad u vi{e boja, povoqno, tel. Prodajem tablete za smawivawe
potro{we goriva za banzinske i dizel
~uvala bi stariju `ensku osobu uz
gleskog jezika, tel. 051/275-145. 065/425-122. mogu}nost stanovawa sa istom, tel.
PRODAJA Dostava svega {to vam padne na pamet motore kod putni~kih i teretnih vozila, 066/758-099.
Prodajem ugaq za centralno grijawe, efikasne u{tede do 30% goriva, uput-
Prodajem ruski fotoaparat “lomo” ob- i popravke sitnih vodoinstalaterskih i Banovi}i-Kreka sa prevozom, povoqno, Potrebna tri sardnika za rad u osigu-
elektri~nih kvarova u stanu, obavqa stvo za upotrebu, tel. 063/995-968.
jektiv 4,5/75, format 6h6, tel. 066/129-558. tel. 065/894-241; 061/241-163. rawu, obuka je obezbije|ena u toku rada,
ozbiqan nezaposlen bravar, tel. 066/641- Prodajem povoqno dobro o~uvan minimum SSS, tel. 065/932-539.
Prodajem ruski fotoaparat “lomo”, ob- 487. Prodajem ~etvoro sobnih vrata za ku}u, po{toq “bereta”, kalibar 7,65 mm, tel.
jektiv 4,5/75, format 6x6, tel. 066/129-558. sa {tokovima, pri vrhu staklo, polovno,
Dajem ~asove razredne nastave od prvog cijena povoqna, tel. 065/206-060.
051/217-381. TURIZAM
NAMJE[TAJ do petog razreda i engleski za drugo
Prodajem pi{toq “italijanska bereta
Prodajem termoakumulacionu pe} “tro-
jka”, zvati popodne, tel. 051/438-251; PONUDA
polugodi{te, tel. 065/767-645.
PRODAJA Izvodim sve vrste masa`a i kinezit-
6”. Posjedujem dozvolu, tel. 065/083-641. 065/174-145. Turisti~ka agencija Hilandar orga-
Prodajem kau~, skoro nov, cijena 200 erapijskih procedura kod hroni~nih i Prodajem lova~ku pu{ku, “zastava” M- Prodajem grobnicu betonsku sa dva, nizuje pokloni~ko putovawe na Svetu
KM, tel. 065/635-030. degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. 48, veoma povoqno, tel. 065/530-030. tri i ~etiri mjesta, i nedovr{ene u goru i Hilandar 20.6.2011. godine sa de-
Prodajem kau~, orman, el. {poret, Elektri~ar vr{i ugradwu nove i Prodajem dva grobna mjesta u Perdu- pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, setodnevnim boravkom u Paraliji. Up-
fri`ider, zamrziva~, ve{-ma{inu, bi- popravku stare elektroinstalacije te vovom grobqu, tel. 065/577-795. tel. 066/494-024. lata u {est rata, tel. 051/465/210, 065/
cikl, pe} na drva, tel. 354-543. mijewa dotrajalu opremu, tel. 066/858- Prodajem ma{ine za dejonizaciju vode, Prodajem mini {tampa~ sa adapterom 644-500.
Prodajem dva polovna fri`idera, ci- 688. punionicu sokova i rostfrajni rakijski mo`e i na baterije sa svim kablovima, LI^NI
jena po komadu 50 KM, tel. 066/225-332. [kola ra~unara “Giga computers” nudi kotao, povoqno, tel. 065068663; 065297493. pogodno za trgovine i ugostiteqske ob-
KONTAKTI
sve vrste kurseva za rad na ra~unarima i Prodajem stari tokarski stroj i bo~na jekte, tel. 065/971-550.
Prodajem novu turbo digitalnu neot-
pakovanu rernu sa novim dodatnim di- polagawe sertifikata, tel. 051/213-088; stakla za kombi “folksvagen”, tel. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u
jelovima, prevod na na{ jezik, tel. 065/520-223. 065/666-233. Perduvovom grobqu, novi dio, tel. Fin, ozbiqan mu{karac 32 godine up-
065/696-347. Nastavnik engleskog jezika daje in- Prodajem invalidska toaletna kolica, 051/251-226. oznao bi finu ozbiqnu damu za po-
Prodajem o~uvane stvari iz jednosobnog strukcije svim uzrastima, ~as deset KM, nastavak iznad WC {oqe, tel. 065/673- Prodajem tovqene sviwe, jeftino, tel. vremene susrete uz dogovor, Bawaluka,
stana, sobne, kuhiwske, kupatilske, zvati tel. 066/129-558. 010. 065/867-224. tel. 387 66/746-054.
od 10 do 13 ~asova, tel. 065/663-000. Vr{im prevoz putnika i robe u

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE


Prodajem {poret struja/plin marke Bawaluci i na podru~ju BiH, tel.
“Gorewe”, povoqno, tel. 051/437-310. 066/469-299.
Prodajem nove, neotpakovane kau~e. Ci- Dajem instrukcije iz matematike os-
jena 230 KM po komadu, tel. 065/433-063. novcima i sredwo{kolcima, tel.
Prodajem dvosjed, ne rasklapa se, od eko-
066/656-211. Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
Autoprevoznik vr{i usluge prevoza
ko`e, italijanski, cijena po dogovoru,
robe kombi vozilom, tel. 065/034-768. putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka
tel. 051/253-641; 066/285-525.
Prodajem {poret na drva, televizor u Pu{tam muziku po ro|endanima, svad-
boji gold star., video-rekorder povoqno, bama, `urkama, vlastito ozvu~ewe, ci-
tel. 051/463-419. jena jako povoqna, tel. 065/971-550.
Prodajem kuhiwske elemente vitrinu, Elektri~ar povoqno mijewa dotrajalu Tekst:
300 kompleta spu`vice za slu{alice 1/6, opremu, postavqa nove i popravqa stare
“bagat” {iva}u ma{inu, elekt-pedala i elektroinstalacije, tel. 065/418-878.
video rekorder, tel. 065/811-058. Dajem instrukcije iz wema~kog i srp-
Prodajem ugaonu garnituru eko-ko`a i skog jezika, tel. 065/346-613.
vise}u kuhiwu, stara dvije godine, tel. Radimo povoqno moleraj, rigips,
051/282-098; 065/702-931. potkrovqa, tel. 065/035-990.
Prodajem dvije ve{-ma{ine u odli~nom Dajem instrukcije iz matematike i Telefon:
stawu i magnet za dizawe plo~astog fizike osnovcima i sredwo{kolicma,
`eqeza do 1.500 kg, tel. 065/931-383. povoqno, tel. 065/561-087.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 43

Posqedwi pozdrav na{em dragom kolegi Dana 12.01.2011. godine navr{ava se pet bolnih i tu`nih godina od smrti na{e

MIRJANE
(ro|. Lemez)
DUTINA
dr spec. pneumoftiziolog

Majka Joka, brat Vidoje sa porodicom i sestra Biqana sa porodicom


013485 B-2 E

BRANKU
\ERI]U
MIODRAG
1951 - 2011. [KAVI]
Volim te tata
Tvoja An|elina
MIODRAG 8622 A-1 G

Bio si veliki drug i vrijedan radnik i takvog }emo te pamtiti i sa po{to- [KAVI] Tu`no sje}awe na dragog brata
vawem spomiwati.
Pro{lo je 40 dana, pro{lo je 40 no}i ne mogu vjerovati dragi moj vo-
Sahrana }e se obaviti 12. januara 2011. godine u 13.00 ~asova na vojni~kom qeni Miki da mi vi{e nikad ne}e{ do}i.
grobqu Sokolac. Zauvijek u mom srcu.
Radnici “Telekoma Srpske“ IJ Isto~no Sarajevo Tvoja supruga Svjetlana i k}erka An|elina
8622 A-8 G

Tu`no sje}awe na jedinog sina

MIODRAGA
013486 B-5 E
sestra Svjetlana Tanasi} sa
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima Tu`no sje}awe k}erkom
da je dana 11.1.2011. godine u 62. godini `ivota, nakon kratke i na dragog prijateqa 8622 A-1 G
te{ke bolesti preminuo na{ dragi
Tu`no sje}awe na dragog brata

MIODRAGA - MIKIJA
[KAVI]A
MIODRAGA Sine jedini,
- MIKIJA Nikad ovo ne}emo prihvatiti MIODRAGA
MITAR (Mla|ena) BAJI] [KAVI]A
nikada se nisi po`alio, i kao
junak si nas napustio. Zolak Sawa i Nina
1949 - 2011. Volimo te sine, mama i tata
8617 A-8 G 8622 A-1 G
Bobo
Sahrana }e se obaviti 13.1.2011. godine u 13 ~asova na pravoslavnom
grobqu “Ogwena Marija“ u Dowem Drakuli}u. 8617 A-3 G Tu`no sje}awe na voqenog brata Tu`no sje}awe na dragog zeta
O`alo{}eni: supruga Vinka, sin Mladen, k}erke Rada, Dragana,
Nada i Tanaska, brat Du{an, sestra Stoja, unu~ad, zetovi, te ostala Tu`no sje}awe na dragu
rodbina, kumovi i prijateqi. 8618 A-8 G
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom MIODRAGA
- MIKIJA
[KAVI]A
MIODRAGA
Bato,
NADU Tvoje ime je moj ponos i moja bol. Punica Nada, @eqko i Darko
Volim te, Bato.
Brat Radenko Popovi} sa Sestra Maja 8617 A-6 G 8622 A-1 G
MITRU MITRU porodicom
8621 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe na dragog kuma
od porodice Gugunovi}. od porodice Lekani}. na dragog prijateqa
8618 A-1 G 8618 A-1 G

Tu`no sje}awe In memoriam


na voqenu i nikad pre`aqenu

NADU MIKIJA
MIKIJA
Sestra Rada Milo{evi} sa Kum Babi} sa porodicom
NADA porodicom Tica
8621 A-1 G 8620 A-1 G 8620 A-1 G
NADU (ro|. Popovi}) (ro|. Popovi})
RU@EVI] RU@EVI]
12.1.2004 - 12.1.2011. @ivot je trenutak, a sje}awe
vje~no.
Tvoji otac Radivoj, majka Drag- Tvoji Veselko i Sla|ana
ica i stric Momir Popovi}
8621 A-2 G 8621 A-2 G
44 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Sa velikim bolom i tugom javqamo rodbini, prijateqima i Dana 12.1.2011. godine navr{avaju se dvije godine Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je
kom{ijama `alosnu vijest da je na{a draga od smrti na{eg dragog dana 10.1.2011. godine u 61. godini `ivota preminuo na{ dragi

TRIVUN (Vida)
ESMA (Be}ira) POPARI] RADOMIRA - RADE
VRANI]
nakon kratke bolesti preminula u ponedjeqak 10.1.2011. godine u 69.
JOVANOVI]A
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 12.1.2011. godine na grobqu Dowi
godini `ivota. Drakuli} u 13 ~asova.
Yenaza }e se obaviti u srijedu 12.1.2011. godine u 15.30 ~asova, na Voqe}emo te do kraja `ivota i ~uvati od zaborava. Povorka kre}e ispred kapele.
mezarju Hiseta u Bawaluci. Supruga Qubica, sin Branimir, k}erke Jasminka i Jadranka, snaha O`alo{}eni: supruga Rosa, k}erka Dragana, unuke Nikolina i Ti-
O`alo{}ena porodica Dragana, zet @ivojin i unu~ad Darko, Suzana, Dobrica i Lela jana, brat Obrad te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi
8602 A-8 M 8574 A-8 M 8603 A-8 M

Posqedwi pozdrav na{oj dragoj Dana 12.1.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

TRIVUNU TRIVUNU
od brata Obrada sa porodicom. od snahe Bo`ane sa porodicom.
DRAGOMIRA 8603 A-1 M 8603 A-1 M
ESMI GATARI]A Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

U petak 14.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u


na grobqu Gatari}-Dowa Kola, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
od k}erke Elvire, zeta Zlatana i unuke Anite. Bog nam je uzeo tebe, a nisam bila spremna na to, koliko god da boli
toliko i vi{e te voli tvoja k}erka
Stanislava i zet Dragoqub
8602 A-8 M 8572 A-8 M

Posqedwi pozdrav na{oj dragoj Posqedwi pozdrav dragom Sje}awe


TRIVUNU TRIVUNU
od snahe Bose sa porodicom. od zeta Pere Vukosavi} s
porodicom.
8603 A-1 M 8603 A-1 M
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

DU[KU RAJKO MIRKOVI]


MIJATOVI]U 12.1.1996 - 12.1.2011.
od ro|aka Du{ka i snahe Dra-
gane Mijatovi} sa porodicom. Porodica
8600 A-1 M 8572 A-1 M
ESMI Tu`no sje}awe TRIVUNU TRIVUNU
od Jove Vrani}a s porodicom. od Jelke Vrani} s porodicom.
od k}erke Medine, zeta Esada i unuka Lejle i Ajle.
8603 A-1 M 8603 A-1 M
RADMILA
8602 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom
GRUBOR-BUDIMIR
Posqedwi pozdrav dragoj 12.1.2010 - 12.1.2011.

Wene sestre i brat: Jelena, Dobrila i Sini{a


8571 A-6 M
ESMI
Dana 13.1.2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage TRIVUNU TRIVUNU
od Ane i Igora Vrani}. od svastike Bose s porodicom.

od Asima. 8603 A-1 M 8603 A-1 M

8602 A-6 M JOVANKE Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

Tu`no sje}awe na voqenu sestru Tu`no sje}awe na


MOCOWA

Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom


grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e
Porodice Mocowa i [u{war
8612 A-6 M

Tu`no sje}awe na Tu`no sje}awe na dragu sestru TRIVUNU TRIVUNU


JOVANKU od Ivanke i Izabele Markovi}. od porodica Mi{i}, Coli} i
NADU Brki}.
(ro|. Popovi}) (ro|. Gaji}) 8603 A-1 M 8603 A-1 M
RU@EVI] DRAGI^EVI] Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom
12.1.2004 - 12.1.2011. 2004 - 2011.

@ivim, Seko, samo da bih se Brat Svetko Gaji} sa porodicom


tebe sje}ala, spavam da bih tebe 8588 A-2 G
sawala, sre}na sam jedino kada
JOVANKU JOVANKU
mi do|e{ u san, ali tada bih vo- (ro|. Gaji}) MOCOWA
qela da nikad ne svane novi dan.
S qubavqu, tvoja sestra Stana DRAGI^EVI] Tvoj vedri lik i tvoja dobrota
8544 A-4 M 2004 - 2011. zauvijek su uz nas, sa velikom
qubavqu ~uvamo uspomenu na TRIVUNU TRIVUNU
Tvoji najmiliji: suprug Svetko, tebe i nikada te ne}emo zabo-
sinovi Dragan, Miroslav i Ra- raviti. od kom{inice Dese Stojni}. od kom{ija Deli} i Pitman.
doslav, snahe i unu~ad Brat Miodrag [u{war sa
8588 A-3 G porodicom 8611 A-3 M 8603 A-1 M 8603 A-1 M
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 45

Posqedwi pozdrav Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama Tu`no sje}awe na supruga i oca
dragom da je dana 10.1.2011. godine, u 62. godini `ivota, nakon kratke i
te{ke bolesti preminuo na{ dragi

DRAGOQUBA
MILENKU [UKALA
STOJ^I]U 12.1.1995 - 12.1.2011.

od sestre Mire i zeta Ostoje. MILENKO (Mirka) STOJ^I] Supruga Rada i sin Milenko sa
porodicom
8613 A-2 M Sahrana }e se obaviti 12.1.2011. godine u 13 ~asova na mjesnom grobqu 8502 A-2 M
u Gorwim Borkovi}ima.
Tu`no sje}awe O`alo{}eni: supruga Jelina, sinovi Zoran i Mirko, k}erka Zorica, Tu`no sje}awe na oca
zet Radenko, snahe Monika i Swe`ana, unu~ad, bra}a, sestre i ostala
rodbina i prijateqi
8604 A-8 M
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav
dragom ocu dragom ocu

NIKOLA DRAGOQUBA
JOVANOVI] [UKALA
12.1.2000 - 12.1.2011. 12.1.1995 - 12.1.2011.
Rajko Dujakovi} sa porodicom K}erka Mirjana sa porodicom
8609 A-1 M 8502 A-1 M
Tu`no sje}awe
MILENKU MILENKU
od sina Zorana, snahe Monike, od sina Mirka, snahe Swe`ane
unu~adi Maje i Marija. i unuka Vuka.

8604 A-2 M 8604 A-2 M


Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav
NIKOLA dragom ocu dragom
JOVANOVI]
12.1.2000 - 12.1.2011.
Vitomir To{i} sa porodicom
8609 A-1 M

Tu`no sje}awe

MILENKU MILENKU
STOJ^I]U
od k}erke Zorice, zeta Radenka,
unuka An|ele i Milice. od majke Miqke.
NIKOLA
8604 A-2 M 8613 A-2 M
JOVANOVI]
12.1.2000 - 12.1.2011. Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav
Dragan Zgowanin sa porodicom dragom prijatequ dragom prijatequ
8609 A-1 M
Tu`no sje}awe

MILENKU MILENKU
NIKOLA od porodice Milenkovski. od porodice Maqkovi}.
8604 A-1 M 8604 A-1 M
JOVANOVI]
12.1.2000 - 12.1.2011. Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom
Dule Kos sa porodicom
8609 A-1 M
Tu`no sje}awe

MILENKU MILENKU
STOJ^I]U STOJ^I]U
NIKOLA od kumova Petrovi} Milenka i od Stojana Kremenovi}a sa
JOVANOVI] Borke. 8614 A-1 M porodicom. 8616 A-1
12.1.2000 - 12.1.2011. Tu`no sje}awe na dragog tatu
Mi}o Jev|eni} sa porodicom
8609 A-1 M
Dana 12.1.2011. godine
navr{avaju se dvije godine
od smrti na{eg dragog
SLOBODANA
MORA^U
11.1.1993 - 11.1.2011.

K}erka Jelena sa porodicom i sin Nikola sa porodicom


8619 A-6 G
GOJKA - GOJE
KARA]A
Toga dana posjeti}emo wegovu
vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i
zapaliti svije}e.
Brat Du{an sa porodicom
8592 A-3 G
46 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kada previ{e tro{im novca, onda pobe|ujem i zara|ujem vi{e.

Sport Jelena Jankovi},


srpska teniserka

Osma dionica 32. relija Dakar u Ju`noj Americi

FOTO: AGENCIJE
Jovanovski u ~etvrtfinalu
Srpska teniserka Bojana Jovanovski plasirala se
u ~etvrtfinale WTA turnira u Sidneju pobjedom
nad Francuskiwom Aravan Rezai sa 7:6 (4), 7:6 (4).
Protivnica srpskoj teniserki u ~etvrtfinalu bi}e
25. igra~ica na WTA listi, Ruskiwa Svetlana
Kuzwecova.

Zvezda bez Salate


Fudbalski klub Crvena zvezda mogao bi da ostane
bez planiranog poja~awa Kornela Salate iz Slo-
vana, po{to je ruski Rostov po~eo pregovore sa
timom iz Slova~ke, a i svakako mogu vi{e da pla-
te od “crveno-bijelih“.

Naser
al-Atijah

vo|stvo Al-Atijahu
Srpski trener Goran Stevanovi} i zvani~no je
postavqen na funkciju selektora reprezenta-
cije Gane. Biv{i trener Partizana je na tom
mjestu naslijedio zemqaka Milovana Rajevca,
koji je raskinuo ugovor sa Fudbalskim save-
zom Gane po zavr{etku Svjetskog prvenstva u Kobne po Sainca bile pje{~ane dine, zbog kojih je imao mnogo pote{ko}a da
Ju`noj Africi. kontroli{e trku, pa je tako branilac titule etapu zavr{io sa vi{e od {est i po
Trener indone`anske ekipe Kastrio Solo, minuta zaostatka
Branko Babi}, u klub je doveo srpske igra~e BU ENOS AJ RES - To - kontroli{e trku, pa je tako di ne, [panac Mark Koma, odno su na Des prea, dok je
@eqka Ra~i}a, @arka Lazeti}a i \or|a kom osme etape 32. relija bra ni lac ti tu le eta pu za - koji je pobijedio na etapi u Sagmajster trenutno na 59.
Ivequ, a postoji mogu}nost da odbranu po- Dakar velike promjene su vr{io sa vi{e od {est i po vremenu od 6:05:02 ~asa. Dru- mjestu.
ja~aju Aleksandrom Mijatovi}em, ~lanom se desile samo u plasmanu mi nu ta za os tat ka, ~i me je go vrijeme, sa skoro dva mi-
OFK Beograda. Na~elan dogovor je posti- kod auto mo bi lis ta, jer je iz gu bio vo| stvo, ko je sa da nuta zaostatka, ostvario je
gnut, a uskoro se o~ekuje odlazak defanziv- vo za~ Fol ksva ge na Na ser dr`i Al-Atijah i ima za pet aktu el ni {am pi on Si ril Rekord ^agina
ca u Indoneziju. al-Ati jah iz Ka ta ra pre - minuta boqe prolazno vri- Despre iz Francuske, a wih
Zanimqivo je da je kod
uzeo vo|stvo u generalnom dvojicu je pratio Francis-
SAINCA voza~a kamiona Rus Vla-
plasmanu. ko Lopez Kontadro iz ^i-
sprije~ile dine dimir ^agin do{ao do
Al-Atijah je 508 kilome- lea.
60. etapne pobjede na
tara dug brzinac, vo`en od Jedini srpski predsta-
Foto dana An to fa gas te do Ko pi ja pa, jeme od wega. Tre}e mjesto vnik u Argentini i ^ileu
Dakaru u karijeri, {to
je rekord za sve klase, a
pre{ao u vremenu od 5:16:30 na etapi zauzeo je @inijel je etapu zavr{io kao 61, sa ~etiri mawe ima Stefan
~asova, ispred timskog kole- de Vilije iz Ju`noafri~ke dva i po sa ta za os tat ka u Peterhansel, koji je po-
ge, [panca Karlosa Sain- Republike. odnosu na Komu. [panac i bje|ivao i kao motoci-
ca. Kobne po [panca bile Kod motociklista je po- daqe dr`i ~el nu po zi ci ju klista i sada me|u
su pje{~ane dine, zbog kojih novo najboqi bio pobjednik plasmana i ima vi{e od de- automobilistima.
je imao mnogo pote{ko}a da Dakara iz 2006. i 2009. go- vet mi nu ta pre dnos ti u

Dolazak napada~a zavisi od Klea


Na prve pripreme sam uglavnom pozvao santni, na primer Nolix Muson, ali je on po-
mlade fudbalere, @ivka @ivkovi}a, Aleksan- treban Vladimiru Vermezovi}u u Kajzer ^if-
dra Miqkovi}a, Darka Bra{anca, Marka [}e- sima, tako da nije realno da do|e.
povi}a i Milo{a Ostoji}a. Uvek sam imao dobre odnose sa Vermezovi-
Oni su skloni povredama i sa wima smo }em i redovno se ~ujemo. Moja je stvar {to sam
uradili pretpripremu. @eleli smo da sa wima ocenio da se Madubawa nije uklopio u koncep-
radimo individualno, u zavisnosti od toga {ta ciju. Imamo dva potencijalna poja~awa iz La-
Aleksandar je kome potrebno. [}epovi}u udarac glavom sa tinske Amerike, ali su za wih mo`da i drugi
STANOJEVI], boka, Miqkovi}u centar{ut, Ostoji} malo da zainteresovani. Ho}emo jednog napada~a i to
radi na ulasku u igru. je sigurno, a dolazak jo{ jednog zavisi od Klea.
trener Golman Radi{a Ili} je video u novinama Ako ne do|e Mfela, imamo alternativu. Ako
FK Partizan da }e se mladi okupiti, pa je do{ao jer se ose- ode Kleo, imamo jo{ jedno re{ewe, ali imamo
tio prozvanim. Svako od tih starijih igra~a planove i za jun. Potrebna su osve`ewa i poja-
ima svoj plan rada, neko u Beogradu, neko na ~ana konkurencija jer navija~i `ele neko novo
Potrebna su planini. Kada je re~ o Qubomiru Fejsi, ima lice. To su dva-tri, a ne {est-sedam igra~a. Ra-
osve`ewa i poja~ana preglede u Nema~koj i posle toga }e dobiti do- zmi{qam i o odlascima Marka Jovanovi}a, Ra-
zvolu da radi sa ekipom. Do ponedeqka }e do}i dosava Petrovi}a i Klea i o opcijama ako
konkurencija jer svi osim Pjera Boje. Mo`da }e do}i neko novi, ostanu, i ako odu. Imamo Ivicu Ilieva i Mar-
navija~i `ele neko ali se to jo{ uvek definitivno ne zna. Mfela, ka [}epovi}a, koji bi mogao da bude nova Par-
Srpski teniser Novak \okovi} na prvom treningu
u Melburnu. novo lice mo`da, ali ima jo{ igra~a koji su nam intere- tizanova #devetka#.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 47

Rukometa{i Srbije danas putuju na Svjetsko prvenstvo u [vedskoj (13 - 30. januar)

"Orlovi"
nadlije}u
Skandinaviju
Sportisti te`e da se izoluju, ali to
je te{ko, svima nam je u glavi Svetsko
prvenstvo, grupa, treninzi, kako i {ta
mo`emo da unapredimo. Treba da se
skoncentri{emo na kolektivnu igru,
jer zajedno smo ja~i, rekao [e{um
BEOGRAD - ^lanovi ru- tri dana pred put, pa }emo
ko me tne re pre zen ta ci je onda videti kako ide to ve-
Srbije odr`ali su posqedwu seqe ili ka da se vra ti mo,
konferenciju za novinare jo{ boqe - do dao je 29-go -
prije dana{weg polaska za di{wi rukometa{ poqskog
[vedsku na Svjetsko prven- {ampiona Vive Targi Kil-
stvo koje }e biti odigrano cea, ~iji djed je ro|eni brat
od 13. do 30. januara. legendarnog glumca Danila
“Orlovi“ su bili u ve- Bate Stojkovi}a.
droj atmosferi, uprkos na-
por nim tre nin zi ma. Ka `u DOBRA
da su svi nervozni zato {to atmosfera
jedva ~ekaju da po~ne takmi- u taboru Srbije
~ewe u [vedskoj i tvrde da
dobro rade. Srbija }e se takmi~iti
Pivotmen Rastko Stojko- u gru pi C za je dno sa Dan - @arko [e{um FOTO: AGENCIJE
vi} pozitivno je iznena|en i skom, Australijom, Rumuni- - Sportisti te`e da se ma i utakmice sa Dancima, ovo je reprezentacija i sva- jem“, ali ve}ina igra~a ve}
ohrabren {to su dvorane gdje jom, Al`irom i Hrvatskom. izo lu ju, ali to je te {ko, Hrvatima i Rumunima, ali ki pojedinac mora da pru`i je odi gra la mno go ta kvih
su igrali posqedwe pripre- @ar ko [e {um vje ru je da svima nam je u glavi Svetsko zna mo da prvo mo ra mo da maksimum - kazao je Proda- uta kmi ca - ka zao je po pu -
mne utakmice bile pune. “orlovi“ mogu da se plasi- prvenstvo, grupa, treninzi, odradimo posao kako treba novi}. larni Dugi.
- Suvi{e smo umorni, sve raju u drugi krug, ali insis- kako i {ta mo`emo da una- protiv Al`ira i Australi- Reprezentativac Srbije
ovo je uzelo danak radostima. tira na tome da ne treba da predimo. Treba da se skon- je - izjavio je 30-godi{wi Mladen Bojinovi}, koji je Raspored
^ekamo da se odmorimo dva- bude pritiska i euforije. centri{emo na kolektivnu Nik{i}anin. zbog povrede propustio tre-
igru, jer zajedno smo ja~i - Desno krilo Srbije Raj- nin ge na pri pre ma ma, na - “orlova“
Otpao Mitrovi} rekao je 25-godi{wi srpski ko Prodanovi} ne pla{i se gla sio je da su igra ~i Prvi me~ na SP Srbija }e
Nekada{wi igra~ Partizana, sada rukometa{ Kreteja Uro{ bek. pritiska i ne smeta mu {to spremni da daju sve od sebe. odigrati 14. januara protiv
Mitrovi} je posqedwi “otpisani“ sa spiska Veselina Vukovi- Ivan Nik~evi} je kazao }e biti jedini igra~ na ovoj - Hrvatska i Danska su Al`ira (20.45 ~asova) u
}a. Ovaj sredwi bek je otpao u konkurenciji @arka [e{uma, da se u rukometnoj reprezen- po zi ci ji u ti mu se le kto ra ve li ki fa vo ri ti. Dan ska okviru grupe C, a potom
Nemawe Pribaka i Nenada Vu~kovi}a. ta ci ji naj vi {e pri ~a o Veselina Vukovi}a. ima tradiciju i {kolu ru- slijede dueli: 16. januar:
Ostaje jo{ dilema oko Mladena Bojinovi}a. Kapiten se opo- prvom rivalu - Al`iru, sa - Ura di li smo mno go, ko me ta, dok je Hrvat ska u Australija - Srbija (18),
ravqa, ima vremena do ~etvrtka, danas }e raditi test opte- ko jim }e “or lo vi“ igra ti ni smo bi li kom ple tni od vrhu ve} deset godina i sa 17. januar: Danska - Srbija
re}ewa koqena, kako sada stvari stoje bi}e u avionu za ve} u ~etvrtak. po~etka. Tek nekih desetak is tom eki pom osva ja me - (20.15), 19. januar: Srbija
[vedsku. Uro{ Vilovski koji se povrijedio protiv Austrije, - Jako je va`no da otvo- dana smo svi zajedno, ali to daqe. Me~ sa Hrvat skom - Hrvatska (18), 20. januar:
}e ipak biti spreman za Svjetsko prvenstvo. rimo prvenstvo kako treba. nas pu no ne re me ti. Ma lo kao i ra ni je }e ve ro va tno Srbija - Rumunija (20.30).
Naravno da su nam u misli- smo umorni od napora, ali bi ti pod “ve li kim na bo -

Veselin Vukovi}, selektor rukometa{a Srbije, pred SP Danska oslabqena pred Mundijal

Sa Rumunima za tre}e mjesto Otpao Knudsen


BEO GRAD - Se le ktor naredni krug. Reprezentaci- dimo jake reprezentacije, a tradicijom.
ru ko me tne re pre zen ta ci je ja je i ranije imala kvalitet padali smo od slabih proti- - Si gu ran sam da im je
Srbi je Ve se lin Vu ko vi} da bilo koga pobedi, ali ni- vnika - rekao je Vukovi}. ciq da daju sve od sebe. @e-
smatra da je najva`nije “da je dovoqno pobediti u jednoj On je istakao da igra~i lim im da u|u u drugi
igra~i na SP daju sve od se- utakmici, ve} nemaju dovoqno me|unaro- krug i kasnije izbo-
be“, ali je ostao uzdr`an od u kon ti nu - dnog iskustva za veliko re pla sman na
prognoza. ite tu. To takmi~ewe i da je to veli- Olim pij ske igre
- Ciq je da u svaku uta- mi ne mo`e- ki minus, a da je plus {to 2012. godine - re-
kmi cu u|e mo da odi gra mo mo - re kao je je po - kao je [o{tar.
naj boqe {to mo `e mo. Mi - Vukovi}.
FOTO: ARHIVA

slim da je vra}en kolekti- Se le ktor Srbi je


van duh u reprezentaciju i objasnio je da ne mo`e da Mihael
da mo`emo da odmerimo sna- garantuje da }e ekipa pobje- Knudsen
ge sa svakim u grupi. Ciq je |ivati, ali da se sprema da pravqena KOPENHAGEN - Jedan od najozbiqnijih protivnika
da damo sve od sebe, tako da mo`e sa svima da igra. igra u odbrani. Srbije u prvoj fazi Svjetskog prvenstva Danska do`ivio
niko nema pravo da nam ne- - Ne znam za je jo{ jedan hendikep. Selektor ove reprezentacije Ulrih
{to zameri - rekao je Vuko- [O[TAR ko li ko }e nam to Vilbek ne}e na SP mo}i da ra~una na povrije|enog pivo-
vi} na kon fe ren ci ji za vjeruje u uspjeh bi ti do voqno - tmena Mihaela Knudsena. Iskusni kru`ni napada~ sporo se
novinare na kraju priprema. “orlova“ priznao je Vukovi}. oporavqa od povrede koqena, pa je qekarski tim Danaca
Prema wegovim rije~i- Pr ed s j e d n i k preporu~io selektoru da ga ne povede na takmi~ewe.
ma, nema potrebe da bilo ko- - Pre 25 godina moja ge- Spor tskog sa ve za Izostanak Knudsena je jedan u nizu problema sa kojima se
ga igra~i precjewuju, ni da neracija je bila prvak sveta. Srbije Aleksandar suo~ava stru~ni {tab Danske, s obzirom na to da su “dina-
se pla{e pobjede. Recept je jasan - ako sve pobe- [o{tar po`elio je mita{i“ prethodno ostali bez golmana Kaspera Hvida i je-
- U ovom trenutku Dan- di{, onda si {ampion. Mi- igra ~i ma i stru - dnog od najpouzdanijih defanzivaca Larsa Jorgensena.
ska i Hrvatska su favoriti slim da sa da ni smo u ~nom {ta bu sre }an Danska }e na {ampionatu svijeta igrati u C grupi sa sele-
“na papiru“ u grupi. Mi i situaciji da sve “istambura- put i podsjetio da je kcijama Srbije, Hrvatske, Rumunije, Al`ira i Australije.
Rumunija treba da se borimo mo“, {to bismo voleli... Uvek ru ko met je dan od Veselin “Orlovi“ su igrali sa Dancima i na prethodnom SP u
za tre }e mes to ko je vo di u smo imali kvalitet da pobe- sportova sa velikom Vukovi} Hrvatskoj 2009. godine, kada su pora`eni rezultatom 36:37.
48 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: AGENCIJE
Pi{e:
Slavko
BASARA

‘Ajmo "orlovi"
Pro{lo je deset svjetskih {ampiona od kada su
rukometa{i Jugoslavije trijumfovali u velikom
stilu pokoriv{i [vajcarsku 1986. godine. Bila je
to generacija u kojoj je igrao i dana{wi selektor
Veselin Vukovi}, a ~iju okosnicu su sa~iwavali
klupski prvaci Evrope iz {aba~ke Metaloplas-
tike.
Biv{a zemqa je bila velesila u rukometu, ~ak i
okrwena uzela je dvije bronze na mundijalima 1999.
u Egiptu i dvije godine kasnije u Francuskoj. Od
we je, uz obilatu pomo} bawalu~ke rukometne
{kole, nikla i sada{wa trofejna generacija
Hrvatske. Za{to se ne bi rodila i #velika Srbija# Nenad
na evropskoj i svjetskoj rukometnoj sceni? Borov~anin
Pred svako veliko takmi~ewe, pogotovo u ekip-
Srpski profesionalni bokser Nenad Borov~anin po~eo sa radom

Titula u mislima
nim sportovima srpska sportska javnost o~ekuje
mnogo. Da li je to realno kada se sagledaju svi
uslovi i parametri?
Rukometa{i Srbije idu u [vedsku svjesni svojih
realnih mogu}nosti. Javnost o~ekuje medaqu. Samo
da se ne desi kao sa fudbalerima.
Veliki uspjeh bio bi plasman na Olimpijske igre Predaha nema, treninzi su svakodnevni i tako }e i ostati sve do samog me~a koji
u London 2012. godine. Jer odlazak na SP u [vedsku
je samo stepenica na putu, nadamo se, povratka srp- }e biti odr`an u Bawaluci. Kao i uvek verujem u sebe, rekao Borov~anin
skog rukometa u sam svjetski vrh. Za potpuni PI[E: DARKO PA[AGI] paonik) i ~etiri kod bra}e or ga ni za ci je, do ni je la je - Sve ove godine velikog
povratak potrebna je reorganizacija kompletnog darkop@glassrpske.com Kli~ka u predborbama: Bern, odluku da Borov~anin mo`e ra da i tru da u rin gu, sa da
rukometa u Srbiji i naravno jak bawalu~ki Borac. Di sel dorf, [al ke i Ham - boksovati za upra`wenu ti- mogu re}i da su se isplatile.
ZLA TI BOR - Srpski
Kada se dogode te stvari onda }e srpski rukomet profesionalni bokser, tre- burg. Na po~etku 2010. godine tulu {ampiona Evrope u ovoj Stigao sam na korak do je-
dobiti nove asove koje }e Evropa i svijet dugo nutno 14. na svjetskoj rang- za tre ne ra sam uzeo Fri ca ver zi ji. Uko li ko je osvo ji, dnog od mo jih naj ve }ih ci-
pamtiti.
, listi u WBO verziji Nenad Zduneka koji je ina~e trener u}i }e na rang-listu izaziva- qeva kada je profesionalna
Ajmo #orlovi#! Borov~anin zapo~eo je pri- svet skih {am pi ona, bra }e ~a {ampiona svijeta u WBO ka ri je ra u pi tawu, a to je
Za Srbiju, Republiku Srpsku, za sav srpski narod! pre me za ovu se zo nu. Prvi Kli~ko. To se pokazalo kao verziji. osva jawe ti tu le {am pi ona
dio odra |u je na Zla ti bo ru pun pogodak i na{a saradwa Evrope. Pro{la sezona bila
Bokserski klub Radnik gdje je i promotor bokserskog }e se nastaviti i ubudu}e - U PRO[LOJ je izuzetna za mene, {to mi je

Po~ele pripreme spektakla “Zlatibor boksing rekao je Nenad Borov~anin. godini sedam i omogu}ilo da do|em u pri-
najt“ koji }e biti odr`an 14. Pobjedama u 2010. i pla- pobjeda liku da se ove godine spre-
januara, a u kome }e se bori- smanom na 14. poziciju svjet- mam za je dnu, ali sva ka ko
ti bokseri kampa “Bali-Bal- ske rang-lis te u WBO ver - Za to je je di ni Ne na dov najve}u borbu do sada - bitku
kan Boksing“ ~iji je i Bo- zi ji, ko mi si ja za ti tu le i ciq u 2011. godine osvajawe za evrop ski tron. Pre da ha
rov~anin ~lan. rej ting Svjet ske bo kser ske evropske titule. nema, treninzi su svakodne-
- U pro{loj sezoni, koja vni i ta ko }e i os ta ti sve
je bila najboqa u mojoj dosa- do samog me~a koji }e biti
da{woj ka ri je ri bo kso vao
Karijera odr`an u Bawalu ci. Kao i
sam sedam me~eva i zabele-
Nenad Borov~anin je u dosada{woj profesionalnoj karijeri uvek verujem u sebe i nadam
`io isto toliko pobeda, od imao 27 me~eva u kojima je zabiqe`io isto toliko pobjeda uz se da }u nastaviti putem ko-
~ega {est nokautom. Tri me- 18 nokauta. Na amaterskom ringu bio je dvostruki {ampion jim ko ra ~am ve} go di na ma,
~a odboksovao sam u Srbiji Srbije, trostruki prvak Jugoslavije, ekipni {ampion Srbije putem bez poraza - istakao je
(Drvengrad, Zlatibor i Ko- sa Loznicom i ekipni prvak BiH sa bawalu~kom Slavijom. Borov~anin.

Bawalu~ki klub se isti~e sjajnim radom sa mladima


Jagma za talentima Cepelina
BAWALUKA - Poslije De- - Za na{ klub je veliko }emo da nastavimo i ubudu}e. Dani~i} igra sredweg be-
jana Malinovi}a koji je oti- priznawe to {to su pojedini Imamo i primjer Dejana Ma- ka, a Bijeli} tako|e mo`e da
{ao u re do ve Izvi |a ~a iz vode}i klubovi iz Hrvatske i linovi}a, koji igra odli~no u igra na ovoj poziciji ili na
Qubu{kog jo{ ~etiri talento- Srbije, te nekoliko timova iz Izvi|a~u, a ne sumwam da }e mjestu lijevog beka. Gruji} i
vana rukometa{a bawalu~kog Premijer lige BiH, zaintere- Dani~i}, Gruji}, Glumi~i} i Glumi~i} su qevoruki igra~i,
Cepelina nalaze se na meti sovani za na{e igra~e. To je Bijeli} tako|e da odu u kvali- prvi mo`e da bude desni bek
Velibor Vidi} (desno) FOTO: ARHIVA pokazateq da smo dobro radili tetne rukometne sredine - is- ili desno krilo, dok je drugi
klubova iz Premijer lige BiH
i zemaqa iz okru`ewa. u prethodnom periodu, a tako takao je Ja}imovi}. izrazito krilo. M. [.
BIJEQINA - Poslije kratke pauze bokseri Radnika po~e-
li su sa pripremama pred nastavak Premijer lige BiH. Zbog Ge ne ra ci ja go di {ta
prenatrpanosti u kalendaru takmi~ewa kako na doma}oj, tako i 1992/93. bila je pionirski, ka-
na me|unarodnoj sceni Bijeqinci su imali kra}u pauzu od uobi- detski i juniorski prvak Repu-
~ajene. blike Srpske, te dvostruki
Pored Premijer lige u kojoj je Radnik gotovo izgledan favo- vice{ampion BiH u pionir-
rit za osvajawe titule, wegove boksere ve} na po~etku godine skoj i juniorskoj konkurenciji.
o~ekuju, pojedina~na prvenstva BiH za sve uzraste, koja }e biti INTERES
ujedno kvalifikaciona za mjesto u reprezentaciji. Osim toga
Bijeqinci }e kao i do sada u~estvovati na svim me|unarodnim klubova iz Srbije
turnirima u BiH i okru`ewu koji se nalaze u kalendaru EUBC. i Hrvatske
- Od najva`nijih takmi~ewa izdvojili bismo Svjetsko prven-
stvo za juniore za koje su potencijalni u~esnici \or|e Tomi} i Trener Elvis Ja}imovi} je
Du{an Veleti}, Evropsko prvenstvo za mlade na kome }e nastu- odli~nim radom napravio tim
piti Miroslav ^embi}, te seniorsko Svjetsko prvenstvo koje ~i ji su igra ~i skre nu li
se odr`ava u Azerbejyanu. Ukoliko se kvalifikuju na wega }e pa`wu na sebe, tako da su poje-
putovati: Velibor Vidi}, Adnan Hayihajdi}, Mane Mar~eta i dini klubovi zainteresovani
Miroslav ^embi}. Ovaj {ampionat najvjerovatnije }e biti i za Gorana Dani~i}a, Stefana
kvalifikacioni za Olimpijske igre u Londonu 2012. godine - Gruji}a, Milana Glumi~i}a i
naglasio je trener Radnika Milenko Tomi}. I. S. Nikolu Bijeli}a. Nade RK Cepelin FOTO: GLAS SRPSKE
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 49

Du{an Gruji}, predsjednik Teniskog kluba Partizan, se povla~i [panska Unikaha tra`i novog trenera
Maqkovi} prva `eqa
Odustajem od MALAGA - [panska Unikaha nalazi se na nezavidnoj, 12.
poziciji u ACB ligi, a poslije ubjedqivog poraza sa 53:70
od Barselone izgubila je i svaku {ansu da se na|e na final-
nom turniru Kupa kraqa.

kandidature
Tenisu sam mnogo dao, izgubio sam zdravqe i jednostavno vi{e ne `elim da budem
^elnici kluba stoga su rije{ili da potra`e novo rje-
{ewe na klupi, s obzirom na to da vi{e nemaju povjerewa u
Aita Garsiju Renesesa. Prvi na listi potencijalnih kandi-
data nalazi se Bo`idar Maqkovi}, koji je ve} vodio Unika-
hu od 1998. do 2003. godine. Maqkovi} je ostavio veliki trag
u klubu sa kojim je osvojio Kup Radivoja Kora}a 2001. godine,
deo svega toga, rekao Gruji} dok je 2002. igrao i u finalu ACB lige. Unikaha ima pro-
blem sa velikim ugovorom Aita pa postoji ~ak i opcija po
Skup{tina kojoj bi on ostao trener, kako ne bi morali da mu ispla}uju
veliko obe{te}ewe, dok bi Maqkovi} bio zaposlen samo kao
Du{an Gruji} je skepti~an jedan od trenera u klubu, ali bi, u stvari, vodio ekipu.
kada je u pitawu odr`a- Naravno, ostaje pitawe {ta }e biti i sa Maqkovi}evim
vawe Skup{tine. anga`manom na klupi slovena~ke reprezentacije, u slu~aju
- Klubovima je re~eno da da on pristane da preuzme Unikahu.
}e deset dana pre zase-
dawa Skup{tine dobiti Problemi za Amerikanca u Montepaskiju
materijal i vide}emo za
~etiri dana da li }e tako
biti. Ne verujem u to jer su
Povreda Mekejleba
re{eni da po svaku cenu SIJENA - Biv{i plejmej- Evro li ge ove se zo ne (15,5
kupuju vreme, a tome u pri- ker Partizana, a sada ~lan poena, 2,7 skokova, 2,7 asis-
log ide i organizacija FED Montepaski Sijene, Bo Les- tencija, 2,4 ukradene lopte),
kupa. Jer, takmi~ewe je 5. i ter Mekejleb povrijedio je a Mon te pas ki }e u Top 16
6. februara u Novom Sadu, stopalo lijeve noge na me~u fazi biti rival Partizanu
a sve to i pripreme treba 14. ko la Se ri je A pro tiv u grupi G.
organizovati deset dana Dinama iz Sesarija (92:83). Tim iz Sijene gostova}e u
pre toga. Ako su tako sigur- Te `i na po vre de sjaj nog Beogradu 3. februara u tre-
ni da imaju ve}inu, za{to Amerikanca jo{ nije pozna- }em kolu. Mekejleb je i po-
nisu sve ovo obavili jo{ u ta, a klub iz Sijene je saop- red po vre de imao naj boqi
novembru? Ko ovde la`e i {tio da }e po sli je u~i nak na par ke tu pro tiv
koliko, ali jedno je sigur- detaqnih qekarskih pregle- Dinama sa 16 poena (6/7 iz
no, ovo nimalo nije dobro da idu }ih da na si tu aci ja igre), pet sko ko va, ~e ti ri
za na{ tenis - zakqu~io je biti jasnija. Mekejleb je je- ukradene lopte i dvije asis-
Gruji}. dan od najkorisnijih igra~a tencije.

vo da ima memorandum i sa-


zove sastanak i ko je ovla{-
}en kad predsednik nije tu?
Du{an Gruji} FOTO: AGENCIJE Kakva je tu bila nepravil-
nost ko ju je obe lo da ni la
BEO GRAD - Pred sje - nedemokratskog poteza TSS, tre be ni me mo ran du ma ni pra vna slu `ba bez i~i jeg
dnik Teniskog kluba Par- jer su oni ba{ na takav na- wihovog prava da sazovu sas- potpisa. Mi imamo pravo da
ti zan Du {an Gru ji} ~in i do{li na ~elo. Tenisu tanak sa predstavnicima me- u|e mo u Sa vez, ne u ne~i je
odlu ~io je da odus ta ne od sam mnogo dao, izgubio sam dija. kancelarije ve} u slobodne
kandidature za predsjedni- zdravqe i jednostavno vi{e prostorije i da popri~amo
ka Teniskog saveza Srbije. ne `elim da budem deo svega SAVEZ sa no vi na ri ma, {to smo i
Po vod za odus ta jawe je toga. Savez je dr`avna in- ne mo`e niko hteli. Nije Savez vlasni{-
na~in na koji je TSS zatvo- stitucija i niko ne mo`e da da privatizuje tvo Bo be @i vo ji no vi }a i
rio svoja vrata i onemogu- je privatizuje - rekao je Gru- Du {a na Or lan di }a i, ako
}io sastanak ~lanova UO na ji}. - Mi kao ~lanovi UO i polaze od sebe na koji su na-
~e lu sa pot pred sje dni kom Prema mi{qewu Gruji}a potpredsednik Jerinki} ni- ~in do{li do vlasti, poru- Bo Lester Mekejleb FOTO: AGENCIJE
Mi la nom Je rin ki }em 30. i ostalih ~lanova UO TSS smo `eleli ni{ta i nikoga ~u jem im da se mi tim
decembra. ko ji su `eqeli da odr`e da uzurpiramo, niti da na- sredstvima ne}emo slu`iti ATP turnir u Sidneju
Troicki protiv ^ele
- Odlu ~io sam da po vu - konferenciju za novinare, silno ulazimo u Savez. Pa, jer je to pro{lost - istakao
~em kandidaturu posle tog ni je bi lo ni ka kve zlo upo - zar potpredsednik nema pra- je Gruji}.
SIDNEJ - Protivnik srpskom teniseru Viktoru Troic-
Odigrane tri utakmice u ko{arka{koj NBA ligi kom u drugom kolu ATP turnira u Sidneju bi}e Argentinac
Huan Igwasio ^ela.
Iznena|ewe Hjustona ^ela je u prvom kolu savladao Radeka [tepaneka iz ^e{ke
sa 4:6, 6:0, 6:3. Troicki je odre|en za ~etvrtog nosioca na
turniru koji se igra za nagradni fond od 422.300 dolara.
MAJAMI - Ko{arka{i Hjuston je do trijumfa do-
Ma ja mi ja pre uze li su vo| - {ao uz 24 po ena opo - Pobjedniku }e pripasti 77.000 dolara, plus 250 ATP bodova.
stvo u Isto~noj konferen- ravqenog Arona Bruksa, koji Zbog ki{e su prekinuti i me~evi Ri{ara Gaskea i Metjua
ciji NBA lige nakon {to je je 18 se kun di pri je kra ja Ebdona (2:1), @ila Simona i Jen Sun Lua (6:0, 3:2) i Ale-
dosada{wi lider, tim Bos- uba cio dva pe na la, na kon ksandra Dolgopolova i Bernarda Tomi}a (6:7, 6:1).
tona, neo~ekivano izgubio {to je Boston smawio rezul- Rezultati prvog kola ATP turnira u Sidneju: Garsija-Lo-
od Hjustona sa 102:108. tatski zaostatak sa 12 ko{e- pez - Gu~ione 7:6, 7:5, Stara}e - Beneto 6:7, 6:3, 6:4, Sepi -
- Moram nekako da obja- va na sve ga ~e ti ri. Od Istomin 6:1, 6:0.
snim igra~ima koliko je va- pomo}i je Bruksu bio i Luis
`na ~itava sezona. Igrati Sko la sa 12 po ena i de vet Australijen open
sedmu utakmicu finala nije
ni ma lo la ko. Ma, ni bi lo
skokova, ali i Kajl Lauri sa
17 ko{eva i osam asistenci- Te`ak `rijeb za Srbe
koja sedma utakmica, ona ko- ja. Kod Bostona su najboqi MELBURN - Srbiju }e u u kvalifikacijama Bozoqcu
ja odlu~uje a koju morate da strijelci bili Rej Alen i kvalifikacijama za Austra- bi, izme|u ostalih, mogao da
igrate van svoje hale, uop- Mar kiz De ni jels sa po 19 li jen open pred stavqati bude i Slovenac Bla` Kav-
{te nije laka - rekao je tre- po ena, dok po se dmi put u Ili ja Bo zoqac i Ni ko la ~i~, koji je prvi nosilac.
ner Bostona Dok Rivers. nizu u ekipi nije bilo po- ]iri} koji ne mogu da budu Ni ko la ]i ri} }e ima ti
vrije|enog Kevina Garneta. zadovoqni `rijebom. Ilija znatno te`i posao jer je za
BOSTON - Nema ovaj poraz nika- Bozoqac je u kvalifikacija- pro ti vni ka do bio {es tog
zabiqe`io kve veze sa Garnetom. Sve je ma postavqen za 25. nosioca, nosioca, Amerikanca Rajana
deveti poraz u na{im glavama, po~ev{i a prvi pro ti vnik bi }e mu Svitinga. Ukoliko napravi
od moje - priznao je Rivers [panac Giqermo Alkajde, iznena|ewe, srpski teniser
Wegova ekipa sada ima poslije poraza. dok su mu potencijalni riva- bi u drugom kolu igrao pro-
u~inak 28-9, a Majami, koji Re zul ta ti: [ar lot - li u drugom kolu kvalifika- tiv boqeg iz du ela izme|u
je po~eo sezonu sa devet po- Mem fis 96:82, Bos ton - ci ja Aus tra li ja nac Greg Francuza Florijana Rejnea
bjeda i osam poraza, stigao Hjus ton 102:108, ^i ka go - Yons i Francuz Olivije Po- i Australijanca [ona Ber-
Keli Lovri FOTO: AGENCIJE je to kom vi ken da do 30-9. Detroit 95:82. tijons. Posqedwi protivnik mana.
50 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Krasnodar ja~a defanzivni red Fudbaleri Slavije sa pripremama kre}u 15. januara

Start u
Muslin `eli Vrawe{a
TIRASPOL - Ogwen Vrawe{ mladi reprezentativac BiH

zakazano
nalazi se blizu potpisa ugovora sa ruskim drugoliga{em
Krasnodarom. Desni bek moldavskog {ampiona [erifa iza
sebe ima odli~nu sezonu, nastupao je u grupnoj fazi Lige
{ampiona i dobio je ponudu da poja~a Krasnodar koji `eli da
se ukqu~i u borbu za plasman u rusku Premijer ligu.

vrijeme
Trener Krasnodara je nekada{wi {ef stru~nog {taba
Slavoqub Muslin koji je izrazio `equ da dovede Vrawe{a.
Stameni defanzivac je ponikao u redovima bawalu~kog
Borca, a jedno vrijeme je proveo i na “Marakani“ u taboru
Crvene zvezde. Prije odlaska u Moldaviju nastupao je kao
pozajmqen igra~ u kru{eva~kom Napretku. D. R.
Dobro je {to }e sam po~etak priprema
po~eti po predvi|enom planu. Uobi~ajeno,
izvr{i}emo prozivku, a odmah potom
istr~ati na teren, rekao Dragan Bjelica
PI[E: GORAN IVANKOVI]

FOTO: G. IVANKOVI]
gosa@bih.net.ba
IS TO^NO SARAJEVO
- Kao {to je i predvi|eno
fu dba le ri Sla vi je }e sa
pri pre ma ma za nas ta vak
{am pi ona ta kre nu ti 15.
ja nu ara. [ef stru ~nog
{taba Dragan Bjelica za-
ka zao je okupqawe i pro -
ziv ku u su bo tu ta ~no u
podne.
- Do bro je {to }e sam
po~etak priprema po~eti po
predvi|enom planu. Uobi~a-
jeno, izvr{i}emo prozivku,
a odmah potom istr~ati na
te ren. U sa li Spor tskog Ivan Stankovi}
dru{tva “Slavija“ uslijedi- men ske pri li ke ili boqe ~ki kadar on ne o~ekuje ve- `ewa, a ozbiqni razgovori
}e testirawa koja }e otkri- re~eno neprilike. Radi}emo like promjene. su vo|eni sa igra~em Radni-
ti sli ku ko li ko su se dva puta dnevno, u prijepo- - Glavni ciq je da se za- ka iz Bijeqine Stevanom Jo-
igra ~i pri dr`a va li uput - dnevnim ~asovima na tere- dr`i postoje}i kadar koji vanovi}em. Interesantan je
stava koje su dobili pri po- nu, a u poslijepodnevnim u je vi{e nego dobro odradio igra~ za nas, igra li je vog
lasku na odmor. Vjerujem u sali. Krajem mjeseca januara jesewi dio sezone. Bilo je beka, ima 23 godine, {to se
wih, to su igra~i koji iza planiran je odlazak na pri- najava i nagovje{taja da ne- uklapa u na{u viziju, a to je
sebe imaju sli~na iskustva pre me u to pli je kra je ve i koliko igra~a tra`i novi oslo nac na mla de igra ~e
Ogwen Vrawe{ FOTO: AGENCIJE i znaju koliko odmognu sami gotovo je izvjesno da }e to klub, ali ono {to ra du je, prije svega iz omladinskog
sebi ako se previ{e opuste biti Makedonija - nastavio kroz kontakte sa wima imam pogona - dodao je Bjelica.
Turnir u malom fudbalu “Doboj 2011“ u toku zimske pauze - rekao je Bjelica. obe}awe, da }e se svi oda- Kormilar Slavije vjeruje
Slavqe Libera je {ef stru~nog {taba Sla-
vije Dragan Bjelica.
RAZGOVARANO
zva ti u za ka za no vri je me.
Kada su dolasci u pitawu i
da }e na proqe}e wegov tim
ostati u gorwem dijelu tabele.
DOBOJ - MNK Libero iz Evro fu dbal - Ka kmu` 3:1, On smatra da }e se plan sa Stevanom tu je jo{ uvijek mirno. Nije - Sezonu smo zapo~eli na
Za vi do vi }a za uzeo je prvo Dva ef Der ven ta - @eqe - priprema sprovesti u djelo. Jovanovi}em tajna da smo zainteresovani tri poqa, a preostalo nam je
mjesto u tre}oj grupi 17. Bo- zni ~ar 1 Do boj 2:1, Uso ra - Svjesni smo problema za nekoliko igra~a iz ni`e- samo jedno, jer smo Kupu RS i
`i }no-no vo go di{weg tur - Pekara “Gogo“ - @eqezni- koje mogu prouzrokovati vre- Kada je u pitawu igra- razrednih klubova iz okru- BiH rano morali re}i zbo-
ni ra u ma lom fu dba lu ~ar 2 6:0, Kwi`a ra “Ado“ gom. Ali, mo`da je to sada i
“Doboj 2011“ i plasirao se u Klokotnica - Polet (Brod) Novembarska plata dobro. Imamo lijepu zalihu
~etvrtfinale ove manifes- 1:4, Agro me ha ni ka Do boj - bodova, ako smo imali topliju
Uo~i novogodi{wih praznika fudbaleri Slavije su se samoinicijativno okupili i izrazili javno neza-
tacije. Daqe ide i Trebava BSK Tre ba va ek spres 0:1, zimu vjerujem da mo`emo mir-
dovoqstvo prema ~elnicima kluba zbog neizvr{avawa finansijskih obaveza prema wima. Tra`ili su sa-
ekspres, koja je u odlu~uju- Ka kmu` - @eqe zni ~ar 1 no sa~ekati nastavak {ampi-
mo ono {to su po{teno zaradili na terenu. ^ak su najavili i {trajk i nedolazak na po~etak priprema.
}em susretu pora`ena od Za- 4:1, Evro fu dbal - Dva ef onata. Istina, na proqe}e
- I onda i sada govorim da ih u potpunosti razumijem. Dug prema wima iznosi oko 50.000 mara-
vi do vi }a na. U fi na lu Derventa 2:4, Energetika - nas ~eka utakmica vi{e na
ka. Uprava kluba uspjela je da prona|e dio sredstva i igra~ima isplatiti novembarske plate.
kadetske lige sasta}e se Po- Uso ra Pe ka ra “Go go“ 1:5, gostovawu, ali, vjerujem da
Na`alost, nismo to uspjeli do Nove godine, nekoliko dana je bilo prazni~nih zbog ~ega je ka-
let iz Bro da i “Evro fu - Kim Do boj Is tok - Po let imamo snage i kvaliteta da
snio priliv novca, ali, {to se ti~e novembra oni su dobili platu za taj mjesec - rekao je dire-
dbal“. 2:7, Mi se samo zezamo Te- sa~uvamo sada{wu poziciju -
ktor Slavije Milorad Ko{arac.
Rezultati: seniori: Treba- sli} - Agro me ha ni ka 3:0, naglasio je Bjelica.
va ek spres - Slo bo mir P. Dva ef Derventa - Kakmu` FOTO: ^. MUCOVI]
Univerzitet 2:1, MNK Li- 0:2, @eqezni~ar 1 - Evro- FK Leotar dobio novog predsjednika Upravnog odbora

Povjerewe Petrovi}u
be ro - Mo tel “Ga ji}“ [e - fudbal 1:6, @eqezni~ar 2 -
{li je 10:3, Slo bo mir P. Energotehnika 1:4, Kwi`a-
Uni ver zi tet - Mo tel “Ga - ra Ado - Kim Doboj Istok
ji}“ 6:3, MNK Libero - Tre- 3:3, Trebava ekspres - Mi se TREBIWE - U Fudbal- odu, ali i daqe pos to je - Od tre ne ra Dra ga na
ba va ek spres 3:2, Tre ba va samo zezamo 0:4, polufina- skom klubu Leotaru je razri- odre|ene slabosti, koje tre- Spai}a o~ekujem konkretne
ekspres - Motel “Gaji}“ 3:0, le: Po let - Uso ra Pe ka ra je{eno pitawe predsjednika ba otkloniti, kako bi Le- pri je dlo ge de fi ci tar nog
Slobomir P. Univerzitet - “Gogo“ 2:1, Mi se samo zeza- Upravnog odbora, jer je na tu otar fun kci oni sao na ka dra. Mo ra }e mo bi ti ma -
MNK Li be ro 0:7, ka de ti: mo - Evrofudbal 1:2. Sl. P. funkciju izabran Luka Pe- kvalitetan na~in. U manda- ksimalno racionalni i spi-
trovi}, koji je obavqao fun- tu, koji mi je povjeren, ciq sak igra~a koji ostaju bi}e
Turnir u malom fudbalu “Novi Grad 2011“ kci ju pot pred sje dni ka. Na mi je da klub uspje{no po- poznat do kraja januara - na-
Poznati polufinalisti istoj sjednici je na funkci-
ju direktora kluba imenovan
sluje uz pomo} Vlade Repu-
bli ke Srpske, gra da i
glasio je Petrovi}.

NO VI GRAD - Po zna ti su po lu fi na lis ti No vo go - Spasoje Gaja Radovi}, dok }e pri vre de. @eqa mi je da IGRA^KI
di{weg turnira u malom fudbalu “Novi Grad 2011“ na Raj ko ]a pin i daqe bi ti u~i ni mo mno go i na no voj kadar bi}e
kojem je, u organizaciji Kluba malog fudbala “Cepelin Pa- sportski direktor. Ozvani- in fras tru ktu ri na sta di - znatno smawen Luka Petrovi}
drino” u~e{}e uzelo 25 ekipa podijeqenih u {est grupa. ~en je i status Dragana Spa- onu, kako bismo zadovoqili }e mo pri ~a ti i o ka drov -
Zanimqivo je da sastavi DOO “Bra}a Stjepanovi}“, Zvez- i}a Krcka, ko ji }e i u kri te ri ju me me |u na ro dnih U ovom trenutku u Upra- skim rje{ewima. Imamo do-
da-Volan (Rudice), “Cepelin Padrino“ i Bife “Star“, koji narednom periodu biti {ef takmi~ewa - rekao je novo- vnom odboru nedostaje jedan voqno vremena pred sobom
su slovili za favorite, nisu stigli do zavr{nice, jer su stru~nog {taba. ime no va ni pred sje dnik ~lan, po{to je Ilija Tami- kako bismo donijeli kvali-
eliminisani u osmini finala takmi~ewa u novogradskoj - U na re dnom pe ri odu, Upravnog odbora Trebiwaca nyija oti{ao poslije izbora te tne odlu ke. Va `no je da
sportskoj dvorani. koji }e proticati u stalnom Luka Petrovi}. za poslanika u Narodnu skup- pripreme po~nu u zakazanom
Rezultati ~etvrtfinala: “Bobana transport“ - “^uli} Sa- zasjedawu Upravnog odbora Uskoro }e biti poznat i {tinu Republike Srpske. ter mi nu, a za sve dru go }e
vija“ 4:3, Evrofani - “God i ]ele“ 2:3, Vi{a {kola za in- radi}emo na daqoj stabili- spisak igra~a na koje }e u - Uskoro nas o~ekuje Re- biti dovoqno vaqanih rje-
for ma ti ku - OKI Bawalu ka 2:3, Jo {ne Kos taj ni ca - zaciji kluba. Dosta toga je Leotaru ra~unati za proqe- do vna skup {ti na, ko ja }e {ewa - dodao je Petrovi}.
Raskr{}e (Brezi~ani) 3:3, penalima 6:4. N. \. ura|eno u prethodnom peri- }na isku{ewa. biti izvje{tajna, a na woj ^. M.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 51

Sportski radnici i treneri iz Republike Srpske iznijeli stavove o namje{tawu utakmica

Fudbal gubi smisao


Sigurno je mogu}e da se namje{ta ~ak i u Ligi {ampiona jer je fudbal jaka privredna
grana. U fudbalu, a i u sportu uop{te, vrti se puno novca, a gdje je novac, tu su i razni
poku{aji da se on prisvoji, rekao Stojni}
PI[U: DU[AN REPIJA

FOTO: ARHIVA
Tu`ila{tvo u Bohumu je tao informaciju za me~ [al- pri ~i kla di oni ce sva ka ko
MARKO [UKA otkrilo najve}u aferu namje- ke - Hapoel, ali i komentar u imaju velikog udjela. Dobijaju
sport@glassrpske.com {tawa rezultata u Evropi i kojem stoji da je u dana{we se kartoni, ~iste se isti, a
BAWALUKA - Da li je svijetu u kojem je, prema izja- vrijeme boqe ~itati kwige sve to pos to ji u po nu da ma
mogu}e namjestiti utakmicu va ma Hrva ta An te [a pi ne, nego gledati fudbal. Mario kladionica. E sad, to je te{-
u grupnoj fazi Lige {ampi- bio ukqu~en i sudija iz BiH Puzo je u svom romanu “Poro- ko dokazivati jer je te{ko na-
ona po red to li ko ka me ra, Novo Pani}, koji je bio akter dica“ jasno rekao svojim ~la- }i ~vrste dokaze.
o~iju javnosti i pa`we? namje{tenog susreta kvali- novima porodice da je nemo- On je istakao da ima ne-
Evropska fudbalska fe- fikacija za SP Lihten{tajn gu}e sru{iti sistem. Ta je po- regularnosti i u BiH.
deracija (UEFA) ispituje de- - Finska (1:1). Pored Pani}a, ruka vi{e nego jasna - rekao - [to se ti~e ovih pros-
{avawa na utakmici u Gel- iz BiH su spomiwani i mno- je ge ne ral ni se kre tar Fu - tora, naravno da se piramida
zenkirhenu izme|u [alkea i gi klubovi ukqu~eni u mal- dbal skog sa ve za Re pu bli ke spu{ta i do BiH i da i ovdje
Hapoela iz Tel Aviva, koju su verzacije: Slavija, Leotar, Srpske Rodoqub Petkovi}. ima toga. ^esto su oni koji
Nijemci dobili rezultatom [iroki Brijeg, @ep~e, Tra- bi to trebalo da spre~avaju i
3:1. Sumwa se da posla nisu vnik, Zriwski... RAKOJEVI]: da se bore protiv neregular-
bila ~ista na stadionu “Fel- Ako se utakmice u kvali- Kladionice nosti i sami umije{ani u te
tins arena“. fikacijama za Mundijal i u sponzori klubova poslove - rekao je Stojni}.
Ligi {ampiona namje{taju, Doju~era{wi strateg pod-
FOTO: AGENCIJE

postavqa se logi~no pitawe - [ef stru~nog {taba ba- gori~ke Budu}nosti, a danas
da li fu dbal uop {te vi {e walu~kog Borca, lidera pre- trener Sutjeske iz Nik{i}a
ima i smisla? mi jer li ga {kog ka ra va na u Nikola Rakojevi}, koji je je-
- Ako se zaista doka`e da BiH, Vlado Jagodi} ovako je dno vrijeme vodio i bawalu-
se je dna uta kmi ca u Li gi pro ko men ta ri sao in for- ~ki Borac, o namje{tawima je
{ampiona mo`e namjestiti, maciju da se sumwa u susret kazao:
on da ne ma vi {e ni ka kvog [alke - Hapoel: - U da na{wem vre me nu
smisla. Prije nekoliko dana - Ne mogu da vjerujem, to je mo`emo da o~ekujemo sva{ta.
sam u “Glasu Srpske“ pro~i- van svake pameti, ali ako je Ne bi me za~udilo da je to ta-
ta~no da je susret namje{ten ko, ali treba to i dokazati.
Gavran: i ako se doka`e, onda sve ovo Pogledajte samo da su sponzo-
{to radimo, u prvom redu i ri vode}ih klubova razne kla-
Nemogu}e ja, nema smisla. Fudbal je u dionice. [to se ti~e situa-
Boris Gavran, {ef stru~nog tom slu~aju postao sve osim cije kod nas, ne bih previ{e
{taba Rudar Prijedora, is- igre. komentarisao, nadam se samo
ti~e da ne vjeruje u namje- Selektor kadeta BiH Ve- da je sve regularno i ne `e-
{tawe me~a [alke - Hapoel limir Stojni} ovako vidi da- lim da vjerujem u suprotno jer
Tel Aviv: na{wi fudbal: ~emu onda trud igra~a i nas
- Nema teorije, stvarno ne- - Sigurno je mogu}e da se tre ne ra, kao i spon zo ra i Zoran
ma {anse. Ne vjerujem u to. U namje{ta ~ak i u Ligi {am- svih qudi koji ula`u i imaju Smileski
najmawu ruku, to mi je smije- piona jer je fudbal jaka pri- veze s fudbalom.
{no. U ni`im ligama postoji vredna grana. U fudbalu, a i UEFA sumwa, Ante [api- Smileski: Brza zarada
mogu}nost, a ~ak ni tu nije u sportu uop{te, vrti se puno na koji je bio jedna od gla- Zoran Smileski trenutno radi u dalekom Iranu, ali prati sva
lako namjestiti utakmicu. novca, a gdje je novac, tu su i vnih karika u “aferi Hojcer“ zbivawa u svijetu fudbala.
Ipak je Liga {ampiona eli- razni poku{aji da se on pri- svjedo~i u Bohumu, a dokazi se - Pre svega fudbal je veliki biznis, u wemu je mnogo novca i me{e-
tno takmi~ewe koje je u foku- svoji. Namje{taju se trke pa- i daqe tra`e. Ho}e li fu- tarewa. Pro{ao sam sve i sva{ta i nagledao se milion situacija.
su svih medija i javnosti i to sa, a kamoli takmi~ewa gdje dbal izgubiti svaki smisao u Te{ko je dokazati name{tenu utakmicu, ali da ih ima - ima ih jer
Velimir Stojni}
mi zaista djeluje nemogu}e. su qudi akte ri. U ci je loj 21. vijeku? su mnogi u fudbalu prepoznali brzu zaradu - jasan je Smileski.

Odigrani me~evi desetog kola “Fudbal frends“ lige Do~ek Pravoslavne nove godine
Sport tim vodi u tri konkurencije Veterani Trep~e
BAWALUKA - Odigrane Sport 3:1, Mladost - Kozara Krajina 0:9, Bubamara - OFK Godi{te 2000: Lakta{i - u Bawaluci
su utakmice desetog kola “Fu- 3:0, Sloga - Prijedor 4:0, Slo- Sport 1:1, Mladost - Kozara Krajina 3:0, Bubamara - OFK BAWALUKA - Na do~eku Pravoslavne nove godine 13. januara
dbal frends“ lige na regiji boda - ^elinac 0:1, Budu}nost 0:2, Sloga - Prijedor 1:6, Slo- Sport 0:4, Mladost - Kozara gosti veterana Fudbalskog kluba Vrbas iz Bawaluke bi}e pri-
Bawaluka. Postignuti su ovi Spartak - Rudar 2:1. boda - ^elinac 2:0, Budu}nost 1:0, Sloga - Prijedor 0:3, Slo- jateqi i bra}a iz Trep~e iz Kosovske Mitrovice. Bi}e ovo nasta-
rezultati: Plasman: 1. Bubamara 23, 2. Spartak - Rudar 0:2. boda - ^elinac 3:0, Budu}nost vak tradicionalnog dru`ewa veterana dva kluba koje traje ve}
Godi{te 1998: Lakta{i - ^elinac 23, 3. Kozara 20 … Plasman: 1. Kozara 24, 2. Spartak - Rudar 0:4. nekoliko godina.
Krajina 2:3, Bubamara - OFK Godi{te 1999: Lakta{i - Sloga 23, 3. OFK Sport 22 … Plasman: 1. OFK Sport - Prijateqski susret sa bra}om sa Kosova i Metohije odigra}e-
tim 30, 2. Mladost 28, 3. Ru- mo u balonu u Rami}ima u ~etvrtak, 13. januara s po~etkom u 15 ~a-
dar 21 … sova. U prijateqske duele koji }e imati formu trijagonala
ukqu~i}e se i sve{tenici SPC iz parohije Obili}evo iz
KOZARA Bawaluke - istakao je u ime veterana FK Vrbas Milorad Arlov.
najboqa kod Poslije utakmice uslijedi}e dru`ewe u motelu “Tajna“, a plani-
godi{ta 1999. ran je i dolazak na Trg Krajine, gdje je planiran program povodom
do~eka Pravoslavne nove godine.
- Ovo je peti dolazak veterana Trep~e u Bawaluku, a mi smo na
Godi{te 2001: Lakta{i - Kosovu i Metohiji bili {est puta. I ovaj put }emo uz pomo} spon-
Krajina 3:0, Bubamara - OFK zora, grada Bawaluke i Ministarstva za porodicu, omladinu i
Sport 2:5, Mladost - Kozara sport uru~iti prigodne poklone na{oj bra}i koja se svakodnevno
3:0, Sloga - Prijedor 1:5, Slo- bore sa problemima i opstankom na svetoj srpskoj zemqi - kazao je
boda - ^elinac 0:0, Budu}nost Arlov. D. R.
Spartak - Rudar 0:2.
FOTO: ARHIVA

Plasman: 1. OFK Sport


tim 28, 2. Mladost 21, 3. Sloga
20 …
Godi{te 2002: Lakta{i -
Krajina 4:0, Bubamara - OFK
Sport 0:5, Sloga - Prijedor
0:2, Sloboda - ^elinac 0:1, Bu-
du}nost Spartak - Rudar 0:4.
Plasman: 1. OFK Sport
tim 27, 2. Mladost 22, 3. Prije-
dor 18...
Ekipa Sport tim FOTO: AGENCIJE M. [. Kapiteni veterana Vrbasa i Trep~e
52 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ameri~ka televizijska mre`a Si-En-En izabrala pet fudbalskih utakmica koje su promijenile svijet

"Maksimir" sru{io Jugoslaviju


Prema tvrdwama i istra`ivawu
ameri~ke TV ku}e Si-En-En, utakmica
Dinamo Zagreb - Crvena zvezda bila
uvod u rat
VA[INGTON - Fudbal ma i Crve ne zvez de. Ovaj
ne sa mo da je naj va `ni ja doga|aj sa Maksimira o~i-
sporedna stvar na svijetu gledno nije ostao upam}en
nego i mnogo vi{e od toga. samo u biv{oj dr`avi, ve}
Vrlo ~esto je fudbal i sve i u cijelom svijetu.
oko fudbala bivalo pokre- Izbio je su kob izme |u
ta~ humanitarnih akcija, “bed blu bojsa“ i “delija“, a
pri ja teqsta va, dru `ewa, posebno je ostao upam}en ka-
ali i po tpu no su pro tnih rate potez Zvonimira Boba-
doga|aja koji su obiqe`i- na, bu du }eg ka pi te na
li svijet. reprezentacije Hrvatske i
Ame ri ~ka te le vi zij ska Mi la na, ko me je je dan od
mre `a Si-En-En opi sa la najboqih prijateqa bio De-
je pet najva`nijih fudbal- jan Savi}evi}. Boban je ka-
skih uta kmi ca ko je }e se sni je izja vio da je bio
zauvijek pamtiti i prepri- spreman da uradi sve za svoj
~avati s generacije na ge- narod.
ne ra ci ju. U tih pet - Bio sam spreman rizi-
doga|aja svoje mjesto na{la kovati sve za hrvatski ciq,
je i is to rij ska uta kmi ca svoj `ivot i karijeru - re-
na Ma ksi mi ru 13. ma ja kao je Boban.
1990. godine izme|u Dina- Uta kmi ca odi gra na te
FOTO: ARHIVA

Zvonimir Boban udara policajca FOTO: ARHIVA


1990. godine je po mnogima la “magi~na igra“. (1954. godine). ni ci su po kre nu li pra vu
ozna~ila po~etak kraja ve- Sekretarijat - Predsje- U wihovoj prvoj me|uso- ligu po pravilima jedne od
li ke Ju go sla vi je, a Bo ban dni{tvo Engleskog fudbal- bnoj utakmici na Svjetskom rijetkih kwiga u zatvorskoj
zbog napada i suspenzije ni- skog saveza (1864. godine). prven stvu u gru pi “la ka bi bli ote ci, FI FA kwiga
je i{ao na Svjetsko prven- Prva uta kmi ca pre ma kowica“ demolirala je zapa- pravila. Godine 1966. odi-
stvo u Italiju. pisanim pravilima koje je dne Ni jem ce. Ma |ar ska je gra li su is to rij sku uta -
na pi sao sam FA En gles - pobijedila ~ak 8:3, a u fi- kmicu protiv Renyersa.
NAJVA@NIJA ke. Ka da su se u Ba ter si na lu pro tiv is tih pro ti - ^etvrto mjesto zauzima
utakmica u istoriji Parku u Londonu okupila 22 vni ka Za pa dnoj Wema ~koj ve} opisana utakmica izme-
Jugoslavije ~ovjeka niko se nije nadao niko nije davao {ansu. Ama- |u Dinama i Zvezde.
da }e krenuti prava revolu- teri protiv sile predvo|ene Peto mjesto pripada uta-
Ne ven An |e li}, autor ci ja ovog spor ta u svi je - Fe ren com Pu {ka {om. kmi ci Irak - Sa udij ska
kwige “Bosna i Hercegovi- tu. Ni je bi lo of saj da i Ipak, Ni jem ci su sla vi li Arabija (2007. godine).
na: Kraj os tav {ti ne“, tu ostalih pravila, postojalo 3:2 i donijeli sre}u “razbi- Irak je u finalu Azij-
utakmicu okarakterisao je je tek wih 13. Sekretarijat jenom“ narodu poslije Dru- skih iga ra po bi je dio Sa -
rije~ima: je pobijedio 2:0, a oba gola gog svjetskog rata. udij sku Ara bi ju. Sport je
- To je bila najva`nija postigao je ^arls Vilijam Tre }e mjes to za uzi ma uspio {to po li ti ka ni je
uta kmi ca u is to ri ji Ju go - Alkok. On je kasnije orga- uta kmi ca Renyers - Baks jo{ od pa da Sa da ma Hu se -
slavije. ni zo vao prvu me |u na ro dnu (1966. godine). ina, je din stvo na ci je i
Me~ Dinama i Zvezde za- utakmicu izme|u Engleske i Roben Ijland je ostrvo slavqe hiqada qudi na uli-
uzeo je ~et vrto mjes to u [kotske. bli zu Ju `ne Afri ke u ko - cama. Prema podacima ame-
izboru Si-En-Ena. Na drugom mjestu je apso- jem su za vrijeme aparthejda ri~ke vojske, broj napada u
Na prvom mjestu nalazi lu tni fu dbal ski kla sik bili zato~eni Nelson Man- Bagdadu se poslije utakmice
Fric Valter (Wema~ka) i Ferenc Pu{ka{ (Ma|arska) se utakmica od koje je po~e- izme|u Wema~ke i Ma|arske dela i Jakob Zuma. Zatvore- prepolovio.

Francuz qut na Muriwa Dodijeqena “Zlatna lopta“ za najboqeg fudbalera svijeta


Dijara pobjegao Mesi dobitnik, [panija razo~arana
u poluvremenu
FOTO: AGENCIJE

CIRIH - Vezni skom fudbaleru godine. Mesi @oze Muriwo progla{en


igra~ Barselone i je u Cirihu trijumfovao is- je za trenera godine u svijetu
MADRID - Francuski reprezentativac i igra~ Real
reprezentacije Ar- pred klupskih drugova ^avija zbog tri trofeja osvojena sa
Madrida Lasana Dijara je iz revolta prema treneru @o-
gen ti ne Li onel Ernandeza i Andresa Inijes- Interom, dok je najboqa fu-
zeu Muriwu u poluvremenu utakmice svog kluba sa Viqare-
Me si dru gi put te, koji su sa [panijom qetos dbalerka po peti put u karije-
alom napustio stadion “Santjago Bernabe“. Razlog ovakve
uzastopno je podi- osvojili titulu prvaka svije- ri Brazilka Marta.
odluke Francuza le`i u tome {to ga je Portugalac u polu-
gao “Zlatnu loptu“, ta. Glasali su selektori i ka- Upravo zbog neuspjeha na
vremenu zamijenio, a u igru uveo Samija Kediru.
trofej namijewen piteni nacionalnih timova, Svjetskom prvenstvu javile
Znaju}i Muriwov karakter i temperament, ovim potezom
naj boqem svjet - kao i izabrani novinari. su se i prve negativne rea-
Dijara je vjerovatno sebi zatvorio vrata prvog tima i za-
MURIWO kcije {panskih medija.
vr{io karijeru u kraqevskom klubu.
Dnevnik “AS“ je dao na-
izabran za slov “[panija je veoma quta“,
Milan tra`i poja~awa najboqeg trenera
Van Bomel i
a “Mar ka“ tra di ci onal no
Me si je je dan od naj za - nastrojena ka Real Madridu i

Bosingva na pragu
slu`nijih za to {to je Bar- kriti~ki prema Barseloni:
se lo na atrakti vnom igrom “Dva yina i jedan anti{pa-
odbranila titulu u [paniji nac“. Drugi naslov se odnosio
MILANO - Lider Serije wegova cijena od “samo“ 2,5 i trenutno je prva na tabeli na Mesija, Muriwa i Blate-
A Milan tra`i poja~awa za miliona evra veoma je pri- Primere. Ipak, na Mundija- ra. Postoji i tekst sa naslo-
nastavak sezone. Iako se na- vla~na za tim sa San Sira. lu ni je pru `io o~e ki va ne vom “Ne prav da za Zla tnu
laze na prvom mjestu, “rosone- Pored Van Bomela crveno- partije, a Argentina je ub- loptu“. [panska javnost je ve-
ri“ su za in te re so va ni za crni dres mogao bi da obu~e i jedqivo pora`ena od Wema- oma quta jer je za wih progla-
dvojicu igra~a. portugalski reprezentativac ~ke u ~etvrtfinalu. Osam od {ewe pobjednika bilo veliki
Mark van Bomel ima ugovor i igra~ ^elzija @oze Bosin- posqedwih 20 dobitnika na- poraz za tamo{wi fudbal.
sa Bajernom iz Minhena koji gva. Portugalac sa ^elzijem grade bili su igra~i Barse- O~ekivalo se da Ernandez
isti~e na kraju ove sezone, a u ima ugovor samo do kraja ove lone, a prije Mesija dva puta ili Inijesta budu nagra|eni
Milanu bi ga rado vidjeli u sezone i Milan tu vidi svoju zaredom pobijedio je Ronal- za osvajawe titule na Mundi-
svojim redovima. Pored toga, {ansu. Lionel Mesi diwo, 2004. i 2005. godine. jalu, ali se to nije desilo.
GLAS SRPSKE srijeda, 12. januar 2011. 53

Odigrana prva utakmica 16. kola regionalne ko{arka{ke NLB lige

"Igosi" presko~ili ^ehe


na tabeli
Bio je ovo sedmi trijumf izabranika
trenera Slobodana Klipe, kojim
su se Aleksandrov~ani na najboqi
na~in revan{irali ^esima za poraz
u prvom dijelu takmi~ewa
PI[E: SLAVKO BASARA
basara@glassrpske.com IGOKEA 82
NIMBURK 70
LAKTA[I - Ko{arka- (24:15, 17:19, 18:17, 23:19)
{i Igokee su u prvoj uta-
kmi ci 16. ko la NLB li ge Sportska dvorana u Lakta{ima.
Gledalaca: 2.000.
sino} u Sportskoj dvorani Sudije: Zoran [utilovi} (Srbija),
u La kta {i ma po bi je di li Alfred Jolovi} (Hrvatska) i Ogwen
Joki} (Crna Gora).
~e {ki Nim burk re zul ta -
tom 82:70 i presko~ili ri- IGOKEA: Vitkovac 9, Na|feji 11,
vala na tabeli zahvaquju}i ^ejs 15, Harvi 10, Florens 5, \era-
simovi}, \urica, Dozet 13, Rako~evi},
boqoj ko{-razlici. Vu~enovi}, Joksimovi} 9, Panti} 10.
Ovo je se dmi tri jumf Trener: Slobodan Klipa.
Ale ksan drov ~a na u re gi - NIMBURK: Nisim 19, Benda 2, [timac
12, Pumprla 16, Slezak, Kremen, Lenzli
onalnom takmi ~ewu, kojim 7, Simons 5, Sokolovski 5, ^an 4.
su se u punoj mjeri revan{i- Trener: Ronen Gincburk.
rali ^esima za poraz u tre-
}em ko lu ta kmi ~ewa. Ni u ovoj uta kmi ci zbog vi ro ze
ni je igrao @ar ko Ra ko ~e -
Tabela vi}, ali to nije smetalo do-
ma}inu za kojeg je nastupio
1. Krka 15 10 5 1148:1068 25 ^edomir Vitkovac (Igokea) FOTO: GLAS SRPSKE
roviti Donel Harvi. Bila je
2. Olimpija 15 10 5 1140:1071 25
ovo tre}a utakmica i druga 24:15. Po tom je usli je dio u je dnom tre nut ku po bje du zvezda. re zul ta ti: Crve na zvez da -
3. Partizan 15 9 6 1185:1065 24
pobjeda “Igosa“ u posqedwa blagi pad, ^esi su stigli do nisu dovodili u pitawe. Sa U posqedwim utakmica- Budu}nost 63:55, Hemofarm
4. Budu}nost 15 9 6 1137:1079 24
~etiri dana, a u nedjequ ih izjedna~ewa (26:26) u 14. mi- nova dva boda puleni trene- ma 15. kola u ponedjeqak na- - Partizan 64:71 i [iroki -
5. Cedevita 15 8 7 1193:1158 23
~eka gostovawe u Beogradu nutu, a od 15. do 18. minuta ra Klipe stigli su do {es- ve ~e za biqe`e ni su ovi Cibona 81:82.
6. Igokea 16 7 9 1198:1193 23
kod Crvene zvezde. “Igosi“ su napravili seri- tog mjesta sa 23 boda.
7. [iroki 15 8 7 1162:1196 23
Poslije prve dvije ~et- ju 8:0 i zadr`ali prednost. Sino} su odigrane jo{
8. Nimburk 16 7 9 1266:1306 23
vrtine izabranici trenera dvi je uta kmi ce 16. ko la, Parovi 17. kola
9. Zagreb 14 8 6 1081:1085 22
Slobodana Klipe imali su ^EJS Krka - Uni on Olim pi ja i U 17. kolu, koje je na programu 15. i 16. januara, sasta}e se,
10. Hemofarm 15 7 8 1197:1226 22
11. Cibona 15 6 9 1139:1211 21
se dam po ena pre dnos ti postigao 15 poena Za dar - Za greb, ve ~e ras subota: Zagreb - Krka (17 ~asova), Nimburk - Zadar (18.30),
(41:34). Po~eli su Aleksan- igraju Cibona - Cedevita, a Union Olimpija - Cibona (19), nedjeqa: Radni~ki - Budu-
12. Zadar 15 5 10 1178:1207 20
drov~ani dobro utakmicu i U dru gom di je lu igre su tra na ve ~e: Bu du }nost - }nost (17), Cedevita - Partizan (17), [iroki - Hemofarm
13. Radni~ki 14 6 8 1163:1212 20
prvi period od deset minuta Aleksandrov~ani su vje{to Hemofarm, Partizan - [i- (17), Crvena zvezda - Igokea (19).
14. C. zvezda 15 5 10 1128:1238 20
rije{ili su u svoju korist ~uvali ste~enu razliku i ni roki i Radni~ki - Crvena

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Obla~no Beograd Boris


DMITRA[INOVI]
U Srbiji }e biti Subotica Maks. 9 oC direktor
obla~no sa sla- Min. 4 oC Mirjana KUSMUK
bom ki{om u ve- glavni i odgovorni urednik
Bijeqina
Bawaluka Doboj }ini krajeva, a Novi Sad
tokom dana mogu}i Darko GAVRILOVI] (zamjenik
Tuzla glavnog i odgovornog urednika)
su kra}i sun~ani Sandra MILETI]
intervali. Mini- (novosti)
Zvornik Dragana ]OSI]
malne dnevne tem-
(dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Zenica perature kreta}e Beograd Daliborka SEKULI]
Prete`no se od -2 do 4, a (biznis)
Mehmed DIZDAR
obla~no Sarajevo
maksimalne od 3
(hronika)
do 10 stepeni Vawa POPOVI]
U Republici Srpskoj }e uju- Celzijusa. (panorama)
tro biti umjereno do prete`no Tawa MILAKOVI]
obla~no. Tokom dana zadr`a}e (Srbija, region)
Mostar Novi Pazar Ni{ Milenko KINDL
se prete`no obla~no, na jugu, jugo- (svijet)
istoku i krajwem istoku obla~no, a Neda SIMI]-@ERAJI]
na visokim planinama tog regiona (kultura)
kratkotrajno slab snijeg. Poslije- Darko GRABOVAC
Nik{i} (Bawaluka)
podne i uve~e smawewe obla~nosti Bawaluka Slavko BASARA
Pri{tina
8 oC
na zapadu i jugu, dok u centralnom (sport)
Trebiwe Maks. Podgorica Tihomir GA^I]
planinskom dijelu i na istoku os-
taje obla~no. Vjetar ujutro slab i Min. 2 oC (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ
promjenqiv, a tokom dana umjeren NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici
sjevernih smjerova, a u Hercegovi- kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
ni bura u poja~awu. Jutarwa tem-
Evropske metropole Od 15. septembra 1992. godine od-
lukom Narodne skup{tine RS izlazi
peratura vazduha -2 na pojedinim Amsterdam 4 Budimpe{ta 7 London 10 Prag 6 kao dnevni list Republike Srpske.
visoravnima na istoku, u ostalim Atina 12 Bukure{t 6 Madrid 13 Rim 10 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5.
krajevima od 1 do 8, a dnevna od 6 Berlin 4 Carigrad 11 Minhen 6 Sofija 8 maja 2003. godine.
do 10, lokalno na jugu do 12 stepe- Be~ 7 Dablin 11 Moskva -5 Stokholm 1
ni Celzijusa. Bratislava 7 Kopenhagen 1 Oslo -3 Var{ava 5 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
Brisel 4 Lisabon 16 Pariz 9 @eneva 2 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
54 srijeda, 12. januar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
Ne gwavi Spajdermen 2
Uloge: Stiv Anderson, Uloge: Tobi Megvajer,
00
13 30 Brijana [ipli, En