Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHUONG_5882011

CHUONG_5882011

Ratings: (0)|Views: 285|Likes:
Published by khoivu23

More info:

Published by: khoivu23 on Aug 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2011

pdf

text

original

 
Tài li
ệ 
u gi
 ng d 
 y truy
ề 
 n nhi
ệ 
 t – s
ấ 
 y
 
 H 
Th
 ị 
Ngân Hà
 
- 75 -
CH
ƯƠ 
NG 5
Đ
UN NÓNG – LÀM NGU
I – NG
Ư 
NG T
 
5.1.
Đ
UN NÓNG5.1.1. Ngu
n nhi
t
- N
ă
ng l
ượ 
ng nhi
t c
n thi
ế
t
để
 
đ
un nóng có th
t
o ra b
ng nhi
u ph
ươ 
ng phápkhác nhau và t
nh
ng ngu
n khác nhau:
+
 
S
d
ng ngu
n nhi
t tr
c ti
ế
p: khói lò, dòng
đ
i
n,…
+
 
Dùng nh
ng ch
t t
i nhi
t trung gian (ch
t này l
y nhi
t t
ngu
n nhi
t r
itruy
n nhi
t cho v
t li
u c
n
đ
un nóng): h
ơ 
i n
ướ 
c, n
ướ 
c nóng, d
u khoáng, ch
t h
u c
ơ 
nhi
t
độ
sôi cao và h
ơ 
i c
a nó, ho
c các ch
t t
i nhi
t
đặ
c bi
t nh
ư
mu
i vô c
ơ 
nóng ch
y,kim lo
i nóng ch
y,…
+
 
S
d
ng nhi
t c
a khí hay ch
t l
ng th
i ra còn nhi
t
độ
t
ươ 
ng
đố
i cao.- M
i ch
t t
i nhi
t
đề
u có
ư
u nh
ượ 
c
đ
i
m riêng. Do
đ
ó, tu
tr
ườ 
ng h
ợ 
p c
th
ta l
a ch
n ch
t t
i nhi
t làm vi
c thích h
ợ 
p nh
t.
Đ
i
u ki
n l
a ch
n là:
+
 
Nhi
t
độ
 
đ
un nóng và kh
n
ă
ng
đ
i
u ch
nh nhi
t
độ
 
đủ
và t
t.
+
 
Áp su
t h
ơ 
i bão hòa và
độ
b
n v
nhi
t t
t.
+
 
Độ
 
độ
c và tính ho
t
độ
ng hoá h
c ít.
+
 
Độ
an toàn khi
đ
un nóng cao (không cháy, n
,…).
+
 
Không
ă
n mòn thi
ế
t b
và b
o
đả
m cung c
p nhi
t
độ
 
n
đị
nh.
+
 
R
và d
tìm.
5.1.2. Các ph
ươ 
ng pháp
đ
un nóng
 5.1.2.1.
 Đ
un nóng b
 ng h
ơ 
i n
ướ 
 c bão hoà
- Ph
ươ 
ng pháp này
đượ 
c
ng d
ng r
ng rãi trong công ngh
th
c ph
N
m vì có m
ts
 
ư
u
đ
i
m sau:
+
 
H
s
c
p nhi
t l
ớ 
n, th
ườ 
ng
α
= 10.000 ÷ 15.000 w/m
2
độ
. Do
đ
ó b
m
ttruy
n nhi
t nh
ngh
 ĩ 
a là kích th
ướ 
c thi
ế
t b
g
n h
ơ 
n các thi
ế
t b
 
đ
un nóng b
ng các ch
tt
i nhi
t khác khi cùng m
t n
ă
ng su
t t
i nhi
t.
+
 
L
ượ 
ng nhi
t cung c
p l
ớ 
n (tính theo 1
đơ 
n v
ch
t t
i nhi
t) vì
đ
ó là
N
n nhi
tt
a ra khi ng
ư
ng t
h
ơ 
i (
N
n nhi
t hoá h
ơ 
il
ớ 
n).
+
 
V
n chuy
n xa
đượ 
c d
dàng theo
đườ 
ng
ng.
+
 
Đ
un nóng
đượ 
c
đồ
ng
đề
u vì h
ơ 
i ng
ư
ng t
trên toàn b
b
m
t truy
n nhi
t
ở 
 nhi
t
độ
không
đổ
i.
+
 
D
 
đ
i
u ch
nh nhi
t
độ
 
đ
un nóng b
ng cách
đ
i
u ch
nh áp su
t h
ơ 
i.
 
Tài li
ệ 
u gi
 ng d 
 y truy
ề 
 n nhi
ệ 
 t – s
ấ 
 y
 
 H 
Th
 ị 
Ngân Hà
 
- 76 -
2345
- Nh
ượ 
c
đ
i
m: Không th
 
đ
un nóng lên
đế
n nhi
t
độ
cao
đượ 
c vì khi nhi
t
độ
t
ă
ngthì áp su
t h
ơ 
i bão hòa t
ă
ng, do
đ
ó d
h
ng thi
ế
t b
(nhi
t
độ
t
ă
ng c
ũ
ng làm
N
n nhi
t r gi
m
l
ượ 
ng h
ơ 
i
đố
t t
ă
ng).
VD:
H
ơ 
i n
ướ 
c
ở 
350
o
C thì áp su
t h
ơ 
i bão hoà là 180at,
ở 
374
o
C (nhi
t
độ
t
ớ 
ih
n), áp su
t là 225at và
N
n nhi
t hoá h
ơ 
i r =0. Do
đ
ó, khi t
ă
ng nhi
t
độ
thì thi
ế
t b
s
ph
ct
p thêm, hi
u su
t s
d
ng nhi
t s
b
gi
m, vì v
y ph
ươ 
ng pháp
đ
un nóng b
ng h
ơ 
i n
ướ 
cbão hòa ch
s
d
ng t
t nh
t trong tr
ườ 
ng h
ợ 
p
đ
un nóng không quá 180
o
C.
 
Đ
un nóng b
ng h
ơ 
i n
ướ 
c tr
ự 
c ti
ế
p
Cho h
ơ 
i n
ướ 
c bão hoà t
lò h
ơ 
i s
c th
ng vào trong ch
t l
ng c
n
đ
un nóng, h
ơ 
in
ướ 
c ng
ư
ng t
và c
p
N
n nhi
t cho ch
t l
ng, n
ướ 
c ng
ư
ng s
tr
n l
n v
ớ 
i ch
t l
ng.-
Ư 
u
đ
i
m:
+
 
Đơ 
n gi
n
+
 
Hi
u su
t truy
n nhi
t r
t l
ớ 
n- Nh
ượ 
c
đ
i
m:
Đư
a thêm m
t l
ượ 
ng n
ướ 
c ng
ư
ng t
khá l
ớ 
n vào trong ch
t l
ngc
n
đ
un nóng. Do
đ
ó, ph
ươ 
ng pháp này ch
 
đượ 
c áp d
ng cho
đ
un nóng n
ướ 
c ho
c
đ
unnóng các dung d
ch không b
 
nh h
ưở 
ng b
ở 
i s
pha loãng.Th
ườ 
ng dùng h
ơ 
i quá nhi
t (h
ơ 
i bão hoà
đượ 
c
đ
un nóng thêm) vì khi dùng h
ơ 
ibão hoà,
ở 
d
c
đườ 
ng b
m
t nhi
t s
 
đọ
ng l
i thành n
ướ 
c, còn dùng h
ơ 
i quá nhi
t (VD:110
o
C) khi m
t nhi
t thì c
ũ
ng còn l
i 100
o
C).Sau khi ng
ư
ng t
, th
tích gi
m.
VD:
1kg h
ơ 
i n
ướ 
c
ở 
100
o
C có th
tích V
1,2m
3
, sau khi ng
ư
ng t
V = 1l.
 
Thi
ế
t b
 
- Thi
ế 
t b
 
đơ 
n gi
n nh
ấ 
t là thi
ế 
t b
lo
i s
c
Hình 5.1: Thi
ế
t b
lo
i s
c
1
 
Tài li
ệ 
u gi
 ng d 
 y truy
ề 
 n nhi
ệ 
 t – s
ấ 
 y
 
 H 
Th
 ị 
Ngân Hà
 
- 77 -C
u t
o g
m b
ch
a ch
t l
ng 1 và m
t
ng d
n h
ơ 
i h
ở 
 
đầ
u 2. Trên
ng d
n h
ơ 
icó van m
t chi
u 3
để
ng
ă
n không cho ch
t l
ng
đ
i ng
ượ 
c tr
ở 
l
i trong tr
ườ 
ng h
ợ 
p áp su
ttrong
ng h
ơ 
i th
p h
ơ 
n áp su
t khí quy
n. Tr
ướ 
c khi b
t
đầ
u làm vi
c, ta tháo n
ướ 
c ng
ư
ngtrong
ng qua van 4. Khi ng
ư
ng làm vi
c thì
đ
óng van 5.-
Thi
ế 
t b
lo
i s
i b
Khi c
n thi
ế
t v
a
đ
un nóng v
a khu
y tr
n ch
t l
ng thì dùng th
ế
it b
 
đ
un nónglo
i s
i b
t.
1- b
ch
ứ 
a; 2 -
ng s
i b
tHình 5.2: Thi
ế
t b
 
đ
un nóng lo
i s
i b
t
H
ơ 
i
đ
i qua nh
ng
ng phun hình xo
n
c vòng tròn ho
c m
t s
 
ng th
ng
đặ
tsong song có nh
ng l
nh
 
h
ơ 
i n
ướ 
c
đượ 
c phun
đề
u trong ch
t l
ng làm ch
t l
ng s
ib
t và gây ra tác d
ng khu
y tr
n.
Để
xác
đị
nh h
ơ 
i n
ướ 
c tiêu hao trong quá trình
đ
un nóng, ng
ườ 
i ta
đư
a vào ph
ươ 
ngtrình cân b
ng nhi
t l
ượ 
ng:D
λ 
+ GC
2
t
2
đ
= CDt
2c
+ GC
2
t
2c
+ Q
m
 T
 
đ
ó rút ra l
ượ 
ng h
ơ 
i c
n thi
ế
t :
( )
cmc
CQG  D
22222
.
+=
λ 
 (5.1)Trong
đ
ó :C: nhi
t dung riêng c
a n
ướ 
c ng
ư
ng t
(J/kg
độ
)G: l
ượ 
ng ch
t l
ng c
n
đ
un nóng (kg/s)C
2
: nhi
t dung riêng c
a ch
t l
ng (J/kg
độ
)t
2
đ
, t
2c
: nhi
t
độ
 
đầ
u và cu
i c
a ch
t l
ng (oC)]D: l
ượ 
ng h
ơ 
i n
ướ 
c c
n thi
ế
t (kg)
λ 
: nhi
t l
ượ 
ng riêng c
a h
ơ 
i n
ướ 
c (J/kg)Q
m
: t
n th
t nhi
t ra môi tr
ườ 
ng xung quanh (W)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->