Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maassluise Courant week 41

Maassluise Courant week 41

Ratings:
(0)
|Views: 432|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2011

 
Uitgave: Maassluise Courant BVPostbus 24, 3140 AA Maassluis Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC MaassluisTelefoon 010 5912823 Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdagin Maassluis, Maasland, Maasdijken Hoek van Holland.
 
Uitgave: Maassluise Courant BV
 De  Sc ha ke l
77e JAARGANG No. 413 OKTOBER 2011Oplage 26.000
In deze krant:
De
 
MAASSLUISE COURANT
de Schakel
is ook verkrijgbaar bij:
Shell Maasland,
Laan 40-45
Shell Maassluis
Kwartellaan / Westlandseweg
Shell Westland,
Coldenhovelaan
Albert Heijn de Block,
Palet
www.kruijtinterieur.nl
Wagenstraat 27 - Maassluis
Shutters op maat
OV niet aantrekkelijker door plannen
Pagina 4
binnekt
    n    n    e    n     k    a    n     t
Wie durft? Verkiezingen
jeugdambassadeurs
Piet Smit Jr. in hetsleepvaartmuseum
Pagina 12
Zieonze feesteli jkead vertentie indezekrant
WIN EEN ELEKTRISCHESCOOTER
Handgemaaktebonbons Albért
250 gram
 
 
4,95
Keucheniusstraat 17 - Maassluis - (010) 591 23 44
Er is eenFord voor elk transport
Ford FocusCabrio
Korpershoek
praxis vlaardingen
Zevenmanshaven Oost 4 (ingang Deltaweg), Vlaardingen
 vlaardingen
 accu schroef-boormachine
Type cp122K-QW.12V. 20NM. Met kofferen 3-uurslader
110.- 
 
39.
95
ZONDAG OPEN
     M     C     5     6     3
www.karwei.nl
Maassluis
 
Elektraweg 9
Van 10.00 tot 17.00 uurDeze zondag gesloten: Karwei de Lier
Raad stemt in met grondexploitatiebouwplan Noorddijk/Geerkade
MAASSLUIS – De gemeenteraad is afgelopen dinsdagavondunaniem akkoord gegaan met het voorstel voor de grondexploitatieen de vervolgovereenkomst van het project Noorddijk/Geerkade.Wel blijft de raad problemen houden met hoe het college denkt deparkeerproblematiek op te lossen. Maar omdat het plan binnenhet bestemmingsplan valt, kon de gemeenteraad eigenlijk nietsanders doen dan ermee in te stemmen.
door Chrit Wilshaus
John Dolstra van de ChristenUnie zeidat zijn fractie op zich positief staattegenover de plannen. “Maar instem-men met het plan hangt af van eenaantal randvoorwaarden. Zoals dehoogte van het bouwplan. Zorgenhebben wij als het gaat om parke-ren en wij vragen ons af of een extrabouwlaag wel past binnen het histo-risch karakter van de binnenstad. Wezijn echter wel blij met de toezeggingvan de wethouder om in dialoog tegaan met de bewoners.Ook D66-fractievoorzitter Leo Eijs-koot gaf aan positief tegenover hetplan te staan. Minder positieve argu-menten zouden volgens hem wellichtkunnen leiden tot een andere besluit-vorming.” Eijskoot stelde verder vastdat het bouwplan binnen het huidigebestemmingsplan vast. “Dat is in-clusief bouwhoogte. “Wat het over-leg met de bewoners betreft, vindtEijskoot dat de gemeente niet hoeftte wachten tot een vereniging is ge-formuleerd. “Mij lijkt dat er directbegonnen kan worden met overleg.”“Bouwen op een waterkering magoverigens niet. Daarvoor hebben wijtoestemming nodig van Delfland. Zoniet, dan lopen wij een heel groot ri-sico.”Loek Molmans van Maassluis Belangsprak van een mooi bouwplan. Bij hetdoor de gemeente op één nacht uitge-voerde parkeeronderzoek had hij zozijn twijfels. “Datzelfde geldt voor debovenste bouwlaag. Wij vinden dat ereerst met de bewoners moet wordenoverlegd over de parkeerproblemen.Sjoerd Kuiper van de VVD merkteop dat er snel een realistische hervor-ming moet komen van de parkeernor-men in de binnenstad. Maar parkerenin de binnenstad zal altijd een pro-bleem blijven.Kuiper erkende dat mensen die nubeneden aan de dijk wonen straks inde schaduw van de nieuwe woningenkomen te zitten. Wat dat betreft heb-ben deze mensen al jaren een maz-zeltje gehad dat er toen geen wonin-gen stonden. Die hadden er al die tijdoverigens wel mogen staan. “
Verleden
Jan van der Maarel, fractievoorzittervan de VSP, gaf aan het een mooi pro- ject te vinden en een verbetering vande binnenstad. Minder gelukkig is hijmet hoe het in het verleden is gegaan.“Dat voelt niet prettig. Door parkerenis het in het plan in het verleden af-gewezen.”“Vooralsnog kan het CDA niet an-ders dan positief tegenover het planstaan, ondanks de bezwaren van deomwonenden”, liet Kees Pleijsier vandeze partij weten. “Verder hebbenbelanghebbenden altijd nog de kansom bezwaren in te dienen tegen hetdefinitieve bouwplan. Maar wij zijntevreden dat de gemeente met de be-woners wil praten. Het zou de wet-houder sieren dat er vaart blijft bijde gesprekken met de bewoners. HetCDA roept het college dan al op zosnel mogelijk daarmee te beginnen.Datzelfde geldt voor het realiserenvan het bouwplan. “Willem Fortuin en Wijnand Ver-steeg maakten dinsdagavond gebruik van het recht om in te spreken. “Ik ben vanavond hier als bewoner vanNoorddijk 25 en ik maak mij zorgenover het plan.”, aldus Fortuin. Volgenshem is het huidige plan, maar danenigszins aangepast, hetzelfde planals acht jaar geleden, waar de bewo-ners destijds bezwaren tegen maakte.Cultuurhistorisch is het niet verant-woord en het zadelt de binnenstad opmet de zoveelste puist. Bovendien isde parkeerproblematiek alleen maargroter geworden. In 2002 wethouderKoen dat er geen bouwvergunningzou worden verleend als het parkeer-probleem niet was opgelost.” VolgensFortuin zouden er 25 parkeerplaatsente weinig zijn gerealiseerd. “Ik trek de haalbaarheid van het plan dan ook in twijfel. “Fortuin wilde verder weten waaromhet college benadrukt dat dit plan bin-nen het bestemmingsplan past terwijler vrijstellingen moeten worden ver-leend?Wijnand Versteeg, bewoner vanNoorddijk 21, had vorige week vrij-dag afgevaardigden van bijna alle po-litieke partijen in zijn huis. “Ik vindhet een stap in de goede richting dathet college de dialoog met de bewo-ners van de Noorddijk wil aangaanwat betreft de parkeerproblematiek.Maar ik ben het oneens met wet-houder Keijzer dat de bouw en deparkeerproblematiek los van elkaargezien moeten worden. Er zal eenpassende regeling gevonden moetenworden. Het is juridisch zeer de vraagof de voormalige 12 parkeerplaatsenvan Hoogheemraadschap van Delf-land niet als openbare parkeerplek-ken moeten worden aangemerkt.”
“En als het gaat om vrijstellingen, kun je die ook weigeren als het cultuurhis-torisch karakter in het geding is.
Versteeg pleitte verder voor het bou-wen op een menselijke maat die voorde stad zo wenselijk is.Wethouder Arnold Keijzer gaf aannaar aanleiding van het inspreken vanWijnand Versteeg direct het gesprek met de bewoners te hebben geopend.Het instellen van een blauwe zone opde Noorddijk is volgens de portefeuil-lehouder makkelijker gezegd dan ge-daan. “Dat moet zorgvuldig bekekenworden.”De wethouder wees er nog eens opdat het bouwplan moet passen in hetbestemmingsplan. Maar ook dat deCommissie Beschermd stadsgezichteen belangrijke rol speelt hij het be-voordelen van het definitieve bouw-plan.Als het gaat om planschade in de om-geving zijn er volgens Keijzer afspra-ken gemaakt of worden die gemaakt.“En anders is er nog de verzekering.Mocht bouwen op een waterkeringniet kunnen, dan kan het college vol-gens wethouder Keijzer de bouwver-gunning alleen maar weigeren.
 Noorddijk-bewoner Willem Fortuin hield de raad voor dat het bouwplaneen kop boven de andere bebouwing uitsteekt. Foto Roger van der Kraan
Inbraakgolf Dennendal
MAASSLUIS – Het Dennendalis de laatste tijd geconfronteerdmet een golf vanwoninginbraken. Bovendienhebben de nabijgelegen scholenmet vandalisme te maken.Volgens burgemeester KoosKarssen loopt het de spuigatenuit.
door Chrit Wilshaus
Volgens PvdA-raadslid Sjoerd Kui-per geven bewoners van het Den-nendal al jarenlang signalen af overde overlast in de woonomgeving ende hangjongeren op het schoolplein.“Totnogtoe is er veel inzet geweest,ook van de kant van de gemeente, omdat te verbeteren maar het heeft niettot de gewenste resultaten geleid. Vol-gens de schoolleiding valt het met hetvandalisme de laatste tijd overigenswel mee omdat er nu per week gemid-deld maar één ruit wordt ingegooid.Ook CDA’er Kees Pleijsier wees opde vernielingen aan basisscholen DeGroene Hoek en De Dijck. “De over-last is al langer bekend. Bent u hetmet ons eens dat de overlast de spui-gaten uit begint te lopen.” Pleijsierwilde van het college weten welkeafspraken er met de politie gemaaktzijn en hoe de bewoners erbij betrok-ken worden om de problemen op telossen. De verlichting bij de scholenmet lampen met peertjes is volgensPleijsier nu niet bepaald hufterproof.Pleijsier pleitte er verder voor om demogelijkheid voor tijdelijk camera-toezicht te onderzoeken om moge-lijke daders te kunnen traceren. Ver-der noemde hij het voorbeeld van eenschool in Schiedam, waar een schoolna herhaaldelijk met vandalisme tezijn geconfronteerd, besloot een hek om de school te zetten. “En dat hielp.Sindsdien sneuvelde er nog maar éénruit door een bal van een leerling.”Wat de inbraakgolf in het Dennendalbetreft, wilde Kuiper weten welke ac-ties er zijn ondernomen. “Bewonersklagen over de communicatie.” Ver-der zou het volgens de PvdA’er goedzijn als de politie ook eens aan “deachterkant” ging kijken en niet al-leen maar met de surveillancewagenlangsreed. Verder vindt Kuiper dat degemeente de bewoners per brief moetinformeren over wat er gaande is enwat men zelf kan doen.
Apen
Burgemeester Karssen sprak van een“vervelende situatie”op het Dennen-dal. “Het loopt inderdaad de spuiga-ten uit maar er wordt heel intensief opgetreden. Maar we hebben het lek nog niet boven. We hebben hier temaken met criminelen die als apenomhoog klimmen. Daar komt nogbij dat het hang- en sluitwerk van demeeste flatwoningen niet denderendis. Samen met politie is een avond ge-organiseerd om bewoners te advise-ren hoe zij hun woning beter kunnenbeveiligen. Dat kan trouwens al voorongeveer 30 euro.”Karssen wees er op dat de politie inde maanden november tot en met ja-nuari weer extra gaat controleren opverschillende locaties in de stad. Opandere maatregelen wilde hij in hetopenbaar niet ingaan. Wel stelde hijvoor om ook sociale media als Twitterdoor burgers te laten benutten om tecommuniceren over de overlast.Volgens de eerste burger hebbenmeer hoogbouw appartementen mo-menteel last van inbrakenBurgemeester Karssen constateerdedat het aantal gevallen van vandalis-me bij de scholen is afgenomen maarook dat de genomen maatregelenniet voldoende helpen. Het afsluitenvan schoolpleinen heeft vanwege hetopenbare karakter ervan niet directde voorkeur van de burgemeester, zobleek dinsdagavond.Opmerkelijk was dat de burgemees-ter de aanwezigheid van een avond-winkel in een woonwijk “niet ideaal”noemde, “maar het bestemmingsplanstaat het nu eenmaal toe.”
 Afgelopen weekeinde werd een groot aantal ruiten van de Groene Hoek vernield. Ook een ruit van De Dijck moest het ontgelden.Foto Roger van der Kraan
Hoogbouwvisie geen vrijbrief voor Maassluis vol wolkenkrabbers
MAASSLUIS – De tweelaatste hoogbouwflats in deBurgemeesterswijk zullenpas na 2020 worden gesloopt.En dat is volgens wethouderArnold Keijzer niet in strijdmet eerdere afspraken.
door Chrit Wilshaus
De portefeuillehouder zei dat afge-lopen dinsdagavond in de commis-sie als reactie op een opmerking ge-maakt door VSP-steunraadslid Dick Pasterkamp bij de behandeling vanhet onderwerp hoogbouw in de ont-werp structuurvisie. Volgens hem ishet starten met de sloop van de laat-ste hoogbouwflats in de Burgemees-terswijk na 2020 in strijd met wat degemeente en Maasdelta eerder zijnovereengekomen. Maar volgens wet-houder Keijzer is dat niet zo en zijnde plannen verschillende keren bij-gesteld. “Het is klip en klaar dat allewoningen gesloopt zullen worden inde Burgemeesterswijk, zoals eerderis overeengekomen. Maar door ont-wikkelingen in de binnenstad en inSluispolder schuift het wat op.”In de hoogbouwvisie stelt het col-lege voor om vanaf zeven bouwlagenvan hoogbouw te spreken. In de visiestaan verder een aantal gebieden inMaassluis aangegeven, waar hoog-bouw mogelijk zou kunnen komen inde toekomst. Het gaat dan om beideentrees van de stad, het rivierfront,de Westlandseweg en de (sub)centra.Hoogbouw in de (historische) bin-nenstad wordt niet wenselijk geacht.Wethouder Keijzer beklemtoonde datdit geen vrijbrief is voor hoogbouw indeze gebieden. “Het ligt er ook aanwat er in de bestemmingsplannen isgeregeld.”
 Alles vanaf zeven hoog wordt in Maassluis hoogbouw genoemd, is het voorstel. De Elbetoren aan de Waterweg valt daar zeker onder. Maar dat wil niet zeggen dat overal waar hoogbouw zou kunnen komen, dat ook moet.Foto Roger van der Kraan
Middenbouw
PvdA-fractievoorzitter Peter vanBaalen vond het overigens raar omniet van hoogbouw te spreken als ersprake is van gebouwen met zevenwoonlagen. Van Baalen pleitte verdernamens zijn fractie voor een flexibelevisie. “Wij willen per locatie met deraad vaststellen wat we willen.”Volgens Pasterkamp zal het van demarkt afhangen wat er aan hoogbouwgebouwd gaat worden in Maassluis.Erna te Spenke (VVD) vroeg zichhardop af wat de gevolgen zijn alsde vraag op de woningmarkt blijftdalen.”We moeten dat per projectbepalen. Maar het is fijn dat we devrijheid hebben om per project in tespelen op de behoefte.”CDA-fractievoorzitter Roderick Wols stelde voor, ingefluisterd doorCDA-steunraadslid Marcel ’t Hart,om voor de duidelijkheid voortaanniet alleen van laag- en hoogbouwmaar ook van middenbouw te spre-ken, “zodat Maassluizers weten,waar het om gaat.”In de beantwoording van de vragenvan de commissie benadrukte wet-houder Keijzer dat het om een lei-draad gaat. “Hoogbouw is niet onein-dig. Er wordt aangegeven waar hetzou kunnen maar dat is afhankelijk van de omgeving. Het wordt boven-dien getoetst aan allerlei zaken enhet moet wel passen in de huidige be-stemmingsplannen. Daarin wordt ge-zegd wat kan en niet kan.” Maassluiskan volgens Keijzer niet volgebouwdworden met allerlei flatjes van zevenwoonlagen of hoger. “Dat staat, nog-maals, allemaal in de bestemmings-plannen. Daarnaast worden er nieuwebestemmingsplannen gemaakt endaar bepaald de raad de hoogtes enlaagtes. De visie is dus geen vrijbrief om overal hoogbouw toe te passen.”
Woon
Woon
Tuin
Tuin
Zie deze week
Zie deze week
de bijlage
de bijlage
 
ERKDIENSTEN 
M
 AASDIJK 
OEK VAN 
OLLAND
 AALDWIJK &
LAARDINGEN 
Kerken Weekenddiensten
Kerken Weekenddiensten
13 OKTOBER 2011PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTETE MAASSLUIS
Grote Kerk, HervormdZondag 16 oktober
10.00 uur: ds. J. van Belzen;19.00 uur: ds. J. van Belzen.
Zondag 16 oktoberImmanuëlkerk
09.30 uur: ds. W. Barendrecht, beves-tiging ambtsdragers.17.00 uur: Taizédienst.
Koningshof 
09.30 uur: ds. M. van Leerdam.
Tweemaster
19.00 uur: dhr. L. L. van Berkel.Voor meer informatie kijk op onzewebsite: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHaveZondag 16 oktober
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKEGEREFORMEERDE KERK 
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 16 oktober
10.00 uur ds. W van Sorge.16.30 uur
 
ds. W. van Sorge.Er is kinderoppas tijdens de morgen-dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,tel.: 010-5922225(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDEKERK 
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
16 oktober 2011
9.30 uur – dominee Ies Maaswinkel,MaassluisPreCat: groepen 7 en 8 van de basis-school tijdens de dienst.Voor de kleine kinderen van 0 tot 5 jaar is er oppas tijdens deze dienst.Inlichtingen:ds. Pieter Kleingeld 010-5903911,pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of via internet: www.ngkmaassluis.nl.
GEREFORMEERDE KERK  VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1Zondag 16 oktober09.30 uur
ds. leesdienst.
14.30 uur
ds. A. van Groos.Tijdens de morgendienst is er kinder-oppas.De diensten worden gehouden in HetKompas, Ibisstraat 1, Maassluis.Voor meer informatie kijk op onzewebsite www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uurin de plaats van samenkomst Linde-ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.Inlichtingen bij de heer R. Olthof plaatselijk contactadres tel. 010-5911092.
 JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217Vergadertijden:Zondag aanvang 10.30 uur.Dinsdag aanvang 19.30 uur.Iedereen is welkom.Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTEMAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 16 oktober
10.00 uur: voorganger H. Niemeijer.Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK EVANGELISCHE GEMEENTEMARANATHA 
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608www.egma.nlMaranathakerk is een kerk in bewe-ging: ongedwongen, eigentijds, laag-drempelig en enthousiast. Een plek waar iedereen zich thuis mag voelenen waar mensen vanuit Gods liefdehoop en herstel ontvangen.Elke zondag om 10.00 uur ben je vanharte welkom. Zondag 16 oktober zalJan Pool spreken.Voor de basisschoolkinderen is erKinderkerk. Ook voor de kleintjesonder de 4 jaar is er opvang.Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-633142 CJ Maassluis
Zondag 16 oktober
9.15 u Bidstond10 uur Samenkomsto.l.v. envoy Bek 
Maandag
11.30 – 15.00 u. Open Huis13.00 – 15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Donderdag
GEEN senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis13.00-15.00 u. KledingwinkelInl: 010 -5912715U bent tijdens al deze activiteiten vanharte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS‘HET LEVENDE WOORD’
Komende zondag komt onze ge-meente weer bijeen in de KardinaalAlfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-tenlaan 3 te Maassluis. Om 09.45 uuris de zaal open en staat de koffie klaar.Om 10.00 uur begint de samenkomst.U bent van harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTEMAASLAND I.W.
Zondag 16 oktober
Oude Kerk 
10.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter, be-vestigen en afscheid ambtdragers.
Oude Pastorie
10.00 uur jeugdkerk.
Oude Kerk 
19.00 uur ds. B. F. van Verschuer,vesper.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIEROTTERDAM
Hoek Boezemweg / GerdesiawegRotterdam
Zondag 16 oktober
10.30 uur Geen opgave ontvangen.Eventueel aanvullende informatiewww.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.DEELGEMEENSCHAP H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS,MAASSLUIS
Kerkgelegenheid
: Petrus en Paulus-kerk: Andreasplein 1 3144 PL Maas-sluis. Parochiesecretariaat: Andreas-plein 1, 3144 PL : tel. 5912080.Bereikbaar: maandag, donderdag envrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00uur.E-mail: secretariaat@appp.nlParochiesite: www.appp.nlGiro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
Negen -en-twintigste zondag doorhet jaar: Jesaja 451+4-6; uit psalm96; 1 Tess.1 1-5b; Matteüs 22 : 15-21
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 15 oktober: H. Eucharis-tie met zang. Voorganger is pastorBiesjot. Misintenties: dopelingenNoortje Elisa Maria van Ettinger enAngelo Alexander Bol; Bertha Alke-made van der Toorn; overleden fami-lieleden Luijendijk-van Schie.Zondag 16 oktober: 9.30 uur: H.Eucharistie m.m.v. Cantate Do-mino. Voorganger is pastor Biesjot.Misintenties: dopelingen NoortjeElisa Maria van Ettinger en AngeloAlexander Bol ; Ans Valk; Maria Sa-lomé Tavares; Gerard de Vette; ThijsCoenradie; Petronella van der Velden– Vink; Leo van den Berg; overledenouders van der Lelij-van Wijk.13.00 uur Doopviering: Noortje vanEttinger en Angelo Bol, m.m.v. kin-derkoor. Voorganger pastor Duyn-stee. (zie mededelingen).Maandag en dinsdag: 9.00 uur: Lau-den.Woensdag 19 oktober: 19.30 uur Ro-zenkrans bidden (zie mededelingen).Donderdag 20 oktober: 9.00 uur H.Eucharistie. Voorganger is pastorBiesjot. Onder voorbehoud na de vie-ring pastoraal spreekuur.
Kloosterkapel
Woensdag en vrijdag: 9.00 uur Lau-den.
Basiliek St. Liduina en O.L. VrouwRozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
MEDEDELINGENBHVers
Tijdens alle zondagvieringen zijn ertwee EHBO/BHV- ers aanwezig.
Doopviering
Zondag 16 oktober om 13.00 uur zul-len Noortje van Ettinger en AngeloBol het Heilig Doopsel ontvangen.Wij feliciteren de ouders, dopelingen,familie en vrienden en wensen u eenmooie dag toe.
Kerkschoonmaak
Dinsdag 18 oktober wordt ‘s morgensde kerk weer schoongemaakt. U bentaltijd van harte welkom een handjemee te helpen. Van 9-11 uur. Alvastbedankt.
Rozenkrans bidden
In de maand oktober is er elke woens-dagavond om 19.30 uur Rozenkransbidden in de Petrus en Pauluskerk.
Secretariaat gesloten
Donderdag 13 oktober is het secreta-riaat ‘s middags gesloten.
Vredesmeditaties
De VN-Vredesweek viel dit jaar in deweek van zaterdag 17 september t/mzondag 25 september. Dit jaar is hetthema ‘Elk mens een veilig bestaan’.Omdat vrede ook na de vredesweek aandacht verdient, is de maandag vande vredesweek de start van een reeksmaandelijkse vredesmeditaties. La-ten we met elkaar stilstaan bij vredeen wat het voor elk van ons betekent,met teksten uit verschillende religiesen culturen, klank en beweging eneen meditatie voor vrede voor ons-zelf, onze omgeving en de wereld.We gaan ook met elkaar een mandalavoor de vrede maken.Plaats: Het Witte Kerkje, ConstantijnHuygensstraat 1.Volgende vredesmeditaties: maan-dag 17 oktober, 21 november en 19december 2011. Tijd: 20.15 tot 21.30uur. Prijs: vrije entree. Een bijdrage inde onkosten wordt bijzonder op prijsgesteld. Voor meer info en/of opgave:tel 0630539010. info@soundpath.nl
Taizé aan de Waterweg
De organisatie van Taizé aan deWaterweg in Maassluis is een oecu-menisch initiatief en heeft als doelde Taizé vieringen toegankelijk temaken voor iedereen die zich daarbijaangesproken voelt. In de vieringen(Immanuelkerk of Petrus en Paulus-kerk) hopen wij met elkaar inspire-rende momenten van ontmoetingmet de ander en de Ander te beleven.Kenmerkend voor de Taizé vieringenzijn het zingen van meditatieve liede-ren en de stilte. De liederen zijn kort,gemakkelijk aan te leren en wordeneen paar keer herhaald. Ze wordenin verschillende talen gezongen enmuzikaal begeleid door o.a. pianoen klarinet. De broedergemeenschapvan Taizé in Frankrijk. Een bezoe-ker zegt; “Ik word nog steeds stilna mijn bezoek aan Taizé. Zoveelmensen die zoeken naar begrip, naarvertrouwen en …..naar stilte. Het iseigenlijk onbegrijpelijk dat er zo’noverweldigende stilte kan ontstaanonder mensen. Door het jaar heenis het soms zo druk dat het zoekennaar meer rust en afstand van alleswat mij teveel bezighoudt, prettig is.Rust en stilte heb ik hier gevonden.De voorbereidingsgroep Taizé aande Waterweg heeft na de Europese jongerenontmoeting in Rotterdam“Taizé aan de Maas” (27-12-2010 t/m1-1-2011) een begin gemaakt om dezevieringen te organiseren in de don-kere maanden van 2011- 2012. Doorpublicaties in kranten en kerkbladen,hoopt de voorbereidingsgroep, dezevieringen meer bekendheid te gevenen daarmee ruimte te bieden voorandere vormen van geloofsinspiratie.De eerste viering wordt gehouden opzondag 16 oktober 2011 om 17.00 uurin de Immanuelkerk. De kerk is ge-opend vanaf 16.30 uur. Voel je wel-kom om deel te nemen aan deze in-spirerende momenten van samenzijn.Na afloop van de viering is er de mo-gelijkheid om anderen te ontmoetenen na te praten. Ook is er gelegenheidvoor een persoonlijk gesprek. Heeft uvragen, ideeën of wilt u meer weten,neemt u/jij dan contact op via onder-staande e-mailadressen.Rob en Hilma van der Pol; rpvdpol@kabelfoon.nl Peter en Janny Berg-mans; pejamana@kabelfoon.nlAag van Nierop; adelien@telfort.nlParochiesecretariaat
WEEKENDDIENSTHUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraaltelefoonnummer voor de spoedgeval-lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de CentraleHuisartsen Post Nieuwe WaterwegNoord.
Gelieve dit nummer alleen te bellenwanneer u een dringende medischeklacht heeft,
die niet tot de volgendewerkdag kan wachten.Wanneer uw klacht wel kan wachten,belt u op de eerstvolgende praktijk-dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENSTTANDARTSEN
In de avond en in het weekend is dedienstdoende tandarts te bereikenvia één centraal nummer:
0900-8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellenwanneer u een ernstige tandheelkun-dige klacht heeft, die niet tot de vol-gende werkdag kan wachten. Wan-neer uw klacht wel kan wachten, beltu op de eerstvolgende praktijkdag uweigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK 
Overdag:
apotheken in Maassluisopen van 08.00-18.00 uur.De Rijnmond Apotheek Schubertlaan1, tel. 010-5912209) is op werkdagengeopend van 08.00 tot 19.00 uur enop zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-geschakeld naar regionale dienst-apotheek.
WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.Loura van Hees-Spijker of IrisLensveld, tel. 010-5922816; 06-22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis
,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-wenhoven en J.A. van Dalen,
tel.010-5914380; 06-54937040, b.g.g.010-8939393
vervullen voor de eigenpraktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTENDIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag8.30-19.30 uur voor dierenkliniek Maassluis en dierenkliniek “De Pol-der.Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleendierenkliniek “De Polder”.Voor
spoedgevallen ‘s avonds
en inhet
weekend
kunt u bellen:Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-5914470 of Dierenkliniek de Polder,tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA 
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-5920696.Openingstijden:ma t/m vr 08.00 - 18.00 uurdo 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’snachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdagvan 08.00 tot 17.00 bereikbaar voorvragen en informatie op het gebiedvan zorg en welzijn. Voor spoedgeval-len is Careyn Contact 24 uur per dag,7 dagen per week bereikbaar. Tevensis Careyn te bereiken via email: con-tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN
033-4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes(24 uur per dag, ‘s nachts alleen ingeval van nood) en over de productenen diensten van deDiabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGNIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen MaatschappelijkWerk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.5914499.Het AMW biedt hulp bij psychosoci-ale problemen o.a. Relatie- en opvoe-dingsproblemen, verwerkingsproble-men (bijv. echtscheiding, overlijden,seksueel misbruik, mishandeling)angst- en spanningsklachten, asserti-viteitsproblemen, problemen rondomhomoseksualiteit, problemen op hetwerk of op school, problemen metmaatschappelijke organisaties. Kort-om het AMW is er voor personen dieproblemen hebben met zichzelf en/of met het functioneren in hun socialeomgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en gezinsgesprekken, kan mendeelnemen aan groepen/cursussen.U kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan de Veerstraat aanmel-den voor AMW hulpverlening vanmaandag tot en met vrijdag tussen09:00 – 10:30 uur. De hulpverleningis gratis en een verwijsbrief is nietnodig.Tevens biedt MDNW het SociaalRaadsliedenwerk voor hulp en ad-vies m.b.t. sociale wetgeving, be-zwaarschriften, aanspraak makenop regelingen en voorzieningen. Hettelefonisch spreekuur van de SociaalRaadslieden is op maandag, dinsdagen woensdag tussen 12:00 – 13:00uur. Ook kunt u een afspraak makenvia de receptie van maandag tot enmet vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.Buiten kantooruren is in spoedei-sende gevallen een maatschappelijk werker bereikbaar via de algemenehulpcentrale, telefoonnummer 010-4763944.
SENSOOR:DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323of 0900-0900-0767.Ook u kunt chatten of mailenInfo: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK MAASDIJK 
Zondag 16 oktoberHet Kruispunt
09.30 uur: Ds. A. Westerdijk (Vlaar-dingen), Heilig Avondmaal.
De Hoeksteen
09.30 uur: Ds G. H. Labooij (Papen-drecht), Heilig Avondmaal.
De Hoeksteen
19.00 uur: Ds. A. Westerdijk (Vlaar-dingen), Heilig Avondmaal.Kijk voor meer nieuws op www.pro-testantsekerkenmaasdijk.nl.
 VERENIGING VRIJZINNIGPROTESTANTEN AFD. MAASDIJK 
De diensten worden gehouden in onsgebouw aan de Maasdijk 40, zondag-morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLANDPAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 16 oktober
11.00 uur Eucharistieviering, m.m.v.Parochiekoor. Pater B. ten Berge s.j.
HEENWEGPAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 16 oktober
09.30 uur Eucharistieviering, m.m.v.Parochiekoor. Pater B. ten Berge s.j.
HOEK VAN HOLLANDEVANGELISCHE GEMEENTEDE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om10.00 uur en worden gehouden inwijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 16 oktober
Spreker: P. Stolk, H.I. Ambacht.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-dalaan 54-56, Naaldwijk.Aanvang 10.00 uur.
Zondag 16 oktober
dhr. A. Bol.
 VLAARDINGENKERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.010-4748419
Zondag 16 oktober
9.30 uur ds. Ed Meenderink, kinder-opvang t/m groep 8 (Metamorforse).11.30 uur ds. Ed Meenderink.
MARANATHA KERK 
Prof. Mekelstraat 255 VlaardingenWestIedere eerste zaterdag van de maandIndonesische samenkomst.
BELANGRIJKETELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2Minder dringende meldingenvoor Politie of uwbuurtagent(lokaal tarief) 0900- 8844
Wijkteam Maassluis Oost
 JanVoorham-
Sluispolder-OostenSluispolder-West(wijkSluispolderenverspreide huizen)
HansStoopman-
Binnenstad Oost(wijk Sluispolder, Traan- schuurpolderenKapelpolder)
LeenBorsboom-
Verto, Bomendal enBloemenbuurt(wijkDijkpolder)
Wijkteam Maassluis West
Stanley Ramsaran-
Componistenbuurt, Koningshoek, Dijk- polderenHetBalkon(Wijk Kapelpolder)
 BertNotenboom-
VogelbuurtenBurgemeestersbuurt(wijkBurgemeesterswijk)
Haci Tarhan-
Steendijkpolder-Noord enZuid (wijk Steen-dijkpolderenMolenbuurt)
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg1, tel. 0900-8844Hoek vanHolland: 3151GC, Plancius83,tel. 0900-8844.Maasland enMaasdijk: tel. 0174-621661.
COMPLETEZORG THUIS
Hetcentrale meldpuntvoor ZorgThuisinhetWestland enMiddenDelfland vanZorginstellingenPieter vanForeestenZorgkringWestland is: 0900-7773536
ENECO
Postbus1014,3000BARotterdamKlantenservice:tel.:0900-0201(euro0,10/min)Klantendeskzakelijk:tel.:0800-1555(gratis)www.eneco.nl.StoringdienentewordendoorgegevenaanStedin(eenonderdeel vandeEnecoGroep)viahetNatio-naalstoringsnummergasenstroomtel.:0800-9009(gratis).
STEDIN
Netbeheerder voor gasenelectriciteit.Klantenservice tel. 0900-1426 (lokaal tarief).Storingeninstroom- engastoevoer dienente wordendoor-gegevenvia hetNationaal storingsnummer gasenstroom,tel. 0800-9009 (gratis).
CAIWAY televisie - internet - telefonie
Industriestraat30, Postbus45, 2670AANaaldwijkIwww.caiway.nl, E info@caiway.nl Voor hetaanvragenvaninformatie, technische vragenof storingenkuntu contactopnemenmethetservicenum-mer. De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar via088 2249 111(lokaal tarief).
MAASDELTAMAASSLUIS
Algemeentelefoonnummer........................010-5930430Telefoonnummer voor klachten..................010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalengrof huisvuil)10.00-12.00uur .......010-5916741
KLACHTENLUCHTVERVUILINGENGELUIDSHINDER
(meldkamer DCMR24uurper dag........................................................010-4733333
PATIENTENBELANGENVERENIGINGMAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemenmetof over degezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus391,3140AJMaassluis.
CAREYNCareyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uwvragenover onze dienstenenhetaanvragenvanthuiszorgkuntu bellennaar de Thuiszorgcentrale.
 Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur enverkoop vanhulpmiddelenenin-formatie kuntu langsgaanbij hetServicepunt,Veerstraat13, 3142CP Maassluis, openop werkdagenvan9.00tot17.00uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan 32,3145SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan2,3155VSMaasland.
 Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134NWVlaardingen, openvanmaan-dagtotenmetzaterdagvan10.00tot14.00uur.
THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWEZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere thuis-zorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord (kruiswerk engezinsverzorging)24-uur per etmaalinzet van (wijk)verpleegkundigen, (wijk) ziekenverzorg-den, verpleeghulpenengezinsverzorgenden/-helpenden.24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGNIEUWEWATERWEGBuroAlgemeen Maatschappelijk Werk Maassluis
Veerstraat13, 3142CP Maassluis, tel. 5914499HetAMWbiedthulp bij psychosociale problemeno.a. Re-latie- en opvoedingsproblemen, verwerkingsproblemen(bijv. echtscheiding, overlijden, seksueel misbruik, mis-handeling)angst- enspanningsklachten, assertiviteitspro-blemen, problemenrondomhomoseksualiteit, problemenop hetwerk of op school, problemenmetmaatschappelijkeorganisaties. KortomhetAMWiser voor personendie pro-blemenhebbenmetzichzelf en/of methetfunctionereninhun sociale omgeving. Naast individuele-, (echt)paar- engezinsgesprekken, kan men deelnemen aan groepen/cursussen.U kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan deVeerstraataanmeldenvoor AMWhulpverleningvanmaan-dagtotenmetvrijdagtussen09:00–10:30uur. De hulpver-leningisgratiseneenverwijsbrief isnietnodig.Tevens biedt MDNW het Sociaal Raadsliedenwerk voorhulp enadviesm.b.t. sociale wetgeving, bezwaarschriften,aanspraak makenop regelingenenvoorzieningen. Hettele-fonisch spreekuur vande Sociaal Raadsliedenisop maan-dag, dinsdagenwoensdagtussen12:00–13:00uur. Ookkunt u een afspraak maken via de receptie van maandagtotenmetvrijdagvan09:00–17:00uur.Buitenkantoorurenisinspoedeisende gevalleneenmaat-schappelijk werker bereikbaar via de algemene hulpcen-trale, telefoonnummer 010-4763944.
KRAAMZORG
CareynKraamzorgzorgtvoor deskundige zorgtijdensdethuisbevallingeninde kraamtijd. U kuntu iedere werk-dagtussen8.30uur en17.00uur aanmeldenvia
CareynKraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 9999.
Wij adviserenu omdittussende tiende enzestiende weekvande zwangerschap te doen.Voor assistentie tijdensde bevallingof bij thuiskomstuithetziekenhuisbeltu CareynKraamzorgBevallingenThuiskomst,
088 - 123 9911
.
‘MOEDERS VOORMOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moeders”kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De StichtingMantelzorgNWN helptmantelzorgersmet:- informatie enadvies;- emotionele enpractische ondersteuning.Elke 1e donderdagvande maand iser mantelzorg-inn.Bezoekadres: Veerstraat13, 3142CP MaassluisTelefoon: 06-51694076Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
 ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoonlijkeverzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagver-zorgingendagbehandeling, aanpassingeninhuis, perso-nenalarmeringenverpleeghuiszorgaanhuisvoor senioreninMaassluis. Bel tijdenskantoorurennaar 010- 409 3000,mail naar dtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informa-tie op www.argoszorggroep.nl.
 ARGOS ZORGGROEP
Eenwarmonthaal ineenprofessionele omgeving.Zorgcentrumde Tweemaster: Vondelpark 2, 3141CJMaas-sluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@argoszorg-groep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullende verpleeg-huiszorg, kortdurende opname, palliatieve zorg, dagver-zorgingendagbehandeling. Verpleeg- &reactiveringscen-trum DrieMaasHave: Stadsmolen101, 3146 CT Maassluis,tel. 010- 5923488, mail: dmh@argoszorggroep.nl.Voor psychogeriatrische ensomatische verpleeghuiszorg,somatische reactivering, ziekenhuisverplaatste zorg, cri-sisopname, vakantieopname en psychogeriatrische dag-behandeling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
 ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische, recrea-tieve enculturele uitstapjesvoor zelfstandigwonende se-nioreninMaassluisenMaasland. Wie lid wordt, ontvangtde ArgosErOpUitpasentweemaandelijksde ArgosErOpUitkrant. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 13 31, mailnaar argoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meerinformatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voor lang-durigziekenengehandicapten, ouderenmetbehoefte aanpsychosociale ondersteuning, ouderenmetgeheugenpro-blemen/dementie, kinderenen(jong)volwassenenmeteenverstandelijke en/of lichamelijke beperkingenmensendiebegeleidingnodighebbenbij bijvoorbeeld eenziekenhuis-of tandartsbezoek uitMaassluisenMaasland. Bel tijdenskantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naar oproepcen-trale@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatie opwww.argoszorggroep.nl.
 VOORLICHTING OVERBORSTKANKER
Werkgroep OmgaanmetBorstkanker, tel. 010-5916634en010-5915731(alléénoverdag)
ZIEKEN- ENBEJAARDENOMROEPVLAARDINGEN
p/aHoly-ZiekenhuisUitzendingen:maandag-,dinsdag-endonderdagavondvan20.00tot22.00uurVoorverzoek-platen:donderdagavondtel010-4742222,toestel401
SCHULDHULPVERLENINGGEMEENTEMAASSLUIS
Voor inwonersvanMaassluisbestaatde mogelijkheid ombij ernstige problemenvanfinanciële aard of schuldsitua-tieshulp inte roepenvanhetProjectSchuldhulpverleninginhetstadhuis. Voor meer informatie:tel. 010-5931550, iedere werkdagvan11.30-12.30uur.Inloopspreekuur: dinsdag9.30-11.30uur.Ingang: sociale dienst.
 AFDELING SOCIALEZAKENENWERK-GELEGENHEID (VOORMALIGESOCIALEDIENST)
Stadhuis Koningshoek, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,tel.: 010-5931935.Telefonisch spreekuur van11.30tot12.30uur.Spreekuur volgensafspraak. Hetmakenvaneenafspraak dagelijksvan08.00tot12.30uur of via hettelefonisch spreekuur.
 AA(ANONIEMEALCOHOLISTEN)WERKGROEP,,WESTLAND’’
Postbus79, 2670AB Naaldwijk,Groepsavond elke maandagavond van19.45- 22.00uur opDe Hunselaar 1te Honselersdijk. Inlichtingen:tel. 0174-628870(Peter).
STICHTING KORRELATIE
Voor (anonieme)hulp, informatie enadviesbij psychischeenpsychosociale problemen.Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00.0900–1450(15ct/pm)Mailenkan24uur per dagnaar vraag@korrelatie.nlChattenkanop werkdagenvan09:00- 17:30via www.kor-relatie.nl
SENIORENWELZIJN, LOCATIEMAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen) blijvenwonen van ouderen. Door het bieden van ondersteuning,ontmoetingsplekkenenactiviteiten.OntmoetingscentrumDe VlootDe Vloot72, 3144PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.OntmoetingscentrumDe VlietArthur vanSchendelstraat25, 3141ASMaassluis.Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHEHULPDIENST
Telefonische Hulpdienstvoor geestelijke- ensociale nood:tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441(dagennacht)of schrijf postbus122, 2690AC ‘s-Gravenzande.
 V.B.O.K.
Vereniging terBescherming vanhetOngeborenKind.
Deze verenigingbiedthulp bij ongewenste zwangerschapenna zwangerschapsverliesengeeftvoorlichtingop scho-lenenverenigingen. Ervanuitgaande, datde mensvanaf deconceptie beschermwaardigis.V.B.O.K.: Arnhemseweg23, Postbus559, 3800AN Amers-foort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag ennachtbereikbaar). Postbank: 2585780.
MEEZuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB Delft, tel. 015- 2131151- www.meebijdehand.nl
DeconsulentenvanMEEgeveninformatie,advies,ondersteuning en kortdurende begeleiding aan mensenmeteenlichamelijkeofverstandelijkebeperking,eenont-wikkelingsachterstandofeenchronischeziekte.MEEon-dersteuntookinitiatievenvan(groepen)oudersenverzorgteencursusaanbodopmaat.OpverzoekverzorgtMEEvoorlichtingsbijeenkomsten.Dewebsitewww.meebijdehand.nlheeftuitgebreideinfor-matieoveralleswattemakenheeftmet(hetlevenmet)beperkingen.
 VLIETLAND-ZIEKENHUISMaassluis
, Buitenpolikliniek De Vloot206Algemeen...................................................010-5921822
Schiedam
, Vlietlandplein2, 3118 JH SchiedamAlgemeen.................................................010-8939393Afsprakenpolikliniek ...............................010-8930000Bezoektijden: dagelijksvan16.00tot19.30uur
ZIEKENFONDS: ZORGVERZEKERAARD.S.W.
Hoofdkantoor: ‘s-Gravelandseweg555, SchiedamPostbus173, 3100AD Schiedam, tel.: 010-2.466.466.
Dagelijks rijdend loket
Open: dinsdagmiddagvan14.00-16.00uur; donderdagoch-tend van08.30- 10.30uur envrijdagvan13.30-16.00uur.Op hetparkeerterreinvanKoningshoek bij hetpostkantoor.
RODEKRUIS,
 
afd. Welfare
Kontaktmevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;mevr.Nieuwboer; tel. 0105919429
 VPTZ, VOORZORG INDELAATSTELEVENFASE
Voor menseninde laatste fase vanhunlevenbiedtde Stich-ting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp.Vrijwilligersvande stichtingondersteunencliëntenenhunfamilieleden. Informatie: 06 –12471661.
 AMIVEDI
Opsporingsdienstvoor dieren, Westland,tel.: 010-4342068.
GGD NIEUWEWATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe WaterwegNoord,Postbus3051, 3130CB Vlaardingen.Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
 ASVZZuid West Nieuwe Waterweg Noord
Biedtwonenendienstverleningop maatinMaassluis(DeLuit), Vlaardingen(Nooitgedacht)enSchiedam(De Blijhof), zowel permanent(24uursopvangingroepen)alskortdurend (ind. begeleidingof noodopvangenlogeren)aanmensenmeteenverstandelijke handicap.Tel.: 010-5925784of manager M.J. Simons, tel. enfax: 010-4263765of 06-53364298.
SOS Telefonische Hulpdienst
: 0900-0767
 Allochtone Vrouwen Telefoon
: 0104367171
 Vraagwijzer Zorg en Welzijn:
0104362244
STICHTING ONDEREENDAK(STOED)
Stoed begeleidtmensenvan18 jaar enouder metpsychia-trische en/of psychosociale problematiek, die zozelfstan-digwillen(blijven)wonen.Door middel van begeleiding in de thuissituatie, be-schermd wonen, dagactiviteiten, dak- en thuislozenpen-sion, hulp bij financiële problemen(budgetbegeleidingenbudgetbeheer), begeleid werkenenreïntegratie. Stoed iswerkzaaminde regioNieuwe WaterwegNoord.Bezoekadres: Zuidvliet111Ate Maassluis.Telefoon: 010-5991991Fax: 010-5991999 .Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nlPostadres: Postbus653140AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is24uur per dagbereikbaar voor die-ren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-MaassluisenMaasland (Gem. Westland). De ambulance isbereikbaaronder nummer 06-51166899.De dierenambulance maaktonderdeel uitvanhetdierente-huis(asiel)te Vlaardingen.Gevonden huisdieren worden daar naar toegebracht enverzorgd in afwachting van de eigenaar. In het wild le-vende dieren worden opgevangen en doorgebracht naarspecialistische opvangpunten. Voor het opvangen van dedieren heeft de stichting een overeenkomst met de ge-meentenVlaardingen-MaassluisenMaasland.
n
oteren
Afgelopen woensdag was de laatstefietstocht van dit seizoen. We gingenmet de pont naar Rozenburg en daar-na op weg naar de landtong. De 21deelnemers fietsten gedeeltelijk langsde Waterweg en deels via het fietspaddoor het vrij nieuwe natuurgebied.Op de heenweg was het af en toe flink trappen tegen de wind in. Bij het kof-fiedrinken, met een stroopwafel, in deopen lucht, moesten de bekers goedworden vastgehouden, anders waai-den ze alle kanten op. Op de Land-tong werd er genoten van het uitzicht(zie foto). Het bleek dat verschillendedeelnemers hier nog nooit geweestwaren. Een vijftal stoere fietsers re-den zelfs de berg op. Terug via dezelf-de weg. Er werd nog even gestopt omde grazers te bewonderen. Het is eenleuk gezicht deze groep te bekijken.De organisatoren Jaap, Ineke en Theowerden met applaus bedankt voor deorganisatie.Het einde van het fietsseizoen enhet 30-jarig bestaan van de afde-ling werd gevierd met een drankjein De Veerheuvel. Het hele seizoenging het goed, maar vandaag was ertoch nog een valpartij met de nodigeschaafwonden en een lekke band.Regelmatig oppompen was nodigom de finish te bereiken. Daar waser geen medaille, maar als beloningeen echte PCOB-balpen. Gezien hetaantal deelnemers van gemiddeld 22werd er besloten om volgend jaar voorde negende keer weer fietstochten teorganiseren.Theo van den Akker.
PCOB en windkracht 6
De opbrengst van de inzamelingvan 23 september was 2.890 kg.Met het resultaat van de eerdereinzameling van 10.280 kg komthet maandtotaal van september uitop 13.170 kg. Spaarders en mede-werkers, bedankt voor dit mooieresultaat. Dit weekend, vrijdag 14en zaterdag 15 oktober is er weereen grote inzameling. Er loopt mo-menteel een aanvraag / doel voor dewijkgemeente IONA.Gevraagd wordt een bijdrage in dekosten van herinrichting van de bui-tenruimte met o.a. fietsenbeugels (erzijn nog gesprekken gaande met degemeente). Een mooi doel om voorte sparen. Dus u begrijpt dat we uwoude kranten, tijdschriften en boe-ken weer hard nodig hebben om ditdoel te kunnen realiseren.De medewerkers weer voor u klaarom het papier in ontvangst te nemen.De container staat op de parkeer-plaats achter de Ark, Rembrandt-laan 2. Telefoon in de Ark tijdensde inzamelingen 5918392. Mocht ubellen op de vrijdag, wilt u dan zovroeg mogelijk in de avond bellenzodat de medewerkers hun ophaal-rooster erop aan kunnen passen .En mocht u tijd en zin hebben omons te komen helpen de komendeperiode dan zijn we daar heel blijmee. U kunt zich opgeven bij jan-nelmekes@hetnet.nl of per telefoon0105917418Met vriendelijke groeten Het OPATeam.
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uurVoor de uitzending van woensdag19 oktober is het volgende pro-gramma samengesteld.1. Opening: “Wanneer de schemervalt”2. Psalm 563. Mijn Herder is de Here God4. Als g’in nood gezeten5. Meditatie n.a.v. Lucas 7: 11-17Thema: ‘De begrafenis geannu-leerd’6. Veni Jesu7. Als een hert dat verlangt naarwater ..8. De jarigen9. Bruidsparen10. Sluiting:Voor de volgende uitzendingenkunt u verzoeknummers aanvra-gen tot vrijdag 28 october a.s.John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)
Oud Papier Actie voor wijkgemeente IONA Stadshart is veilig Den en Els in dal
 Met nieuw beveiligingssysteemheeft ramkraker ‘n geld probleem. Door camera’s en DNA spray,moet nu pinpas of euro’s mee.  Hij shopt nu eindelijk normaal,en betaal voor wat ‘ie haal.Komt naar binnen als de massa,gaat naar buiten langs de kassa.Winkels blijven schadevrij,ondernemers gerust en blij.Stadshart veilig in Maassluis,maar ‘t gespuis blijft egnie thuis. Bij Tweemaster niet te geloven,gaat hij mastklimmend naar boven. Als daar de buit is opgehaald,wordt volgend slachtoffer bepaald.  Zijn dievenpad alweer verlegd,komt hij bij Den en Els(on)terecht.Klimt brutaal als Aap naar boven,om die gouden ring te roven  Den en Els zitten in een dal, zijn bang voor inbraak, overval.Wanneer laat nou ‘ns dat gespuis,verstand spreken en handen thuis.  Het mag toch zeker niet bestaan,dat geveltoerist z’n gang kan gaan.Wou dat jobstijding veranderd kon,in: kleptomaan met Noorderzon. Aad Rieken
L
UB
SCHILDERWERKEN
GLAS - VERFBEHANG
Tel. 010-5912073
 
www.maassluis.nl
Week 41
Een veertiendaagse uitgave van gemeente Maassluis
Redactie: Communicatie, StadhuisPostbus 55, 3140 AB MaassluisTel. 14 010, gemeente@maassluis.nl
13 OKTOBER 2011MAASSLUISE COURAN3
 Veel belangstelling voor bijeenkomst over De Betrokken Stad
Het gonst van de ideeën in Maassluis
Geanimeerde gesprekken, geroezemoes, een spel, toespraken.Het waseen levendige bijeenkomst, eind september in het stadhuis, maar weléén met een serieuze ondertoon. Onderwerp van gesprek was namelijk de visie van de gemeente hoe om te gaan met maatschappelijke vraagstukken. ´We moeten veel creatiever gaan denken.´
Ze waren er bijna allemaal. Vansportverenigingen tot het oude-renwerk, en van het bedrijfsleventot het onderwijs. Zo´n 120 verte-genwoordigers van instellingenen organisaties in Maassluis had-den gehoor gegeven aan de uit-nodiging van de gemeente ommet elkaar van gedachten te wis-selen over de toekomst vanMaassluis. Die toekomst staatnamelijk onder druk. Het geldraakt op, de verzorgingsstaat ver-dwijnt, inwoners moeten steedsmeer hun eigen boontjes doppenen de rijksoverheid schuift steedsmeer maatschappelijke taken af op de gemeente.“Niets doen isgeen optie”, zo hield wethouder Pieter Kromdijk zijn gehoor voor.“En omdat inwoners, bedrijvenen instellingen vaak zelf het bes-te weten wat er beter kan, moe-ten we daar de oplossing zoe-ken.” Die oplossing ziet dewethouder in nieuwe verrassen-de samenwerkingsverbanden vanorganisaties, die op een creatievemanier de maatschappelijke pro-blemen in Maassluis te lijf gaan.“Waarbij de inwoner centraalstaat en we gezamenlijk verant-woordelijk zijn voor de situatie inonze stad.”
Zoektocht 
Menigeen deelde de visie van dewethouder, zo leerde een rondjedoor de zaal. Zo vond woningcor-poratie Maasdelta het ‘winst’ datde problemen meer vanuit de in-woners worden benoemd. De Ar-gos Zorggroep noemde het ‘heelgoed’ om ‘opnieuw naar mogelijk-heden van samenwerking’ te kij-ken. Een andere deelnemer aande bijeenkomst hoopte wel datde gemeente nu niet alles aan deorganisaties zou overlaten. “Eni-ge sturing is wel gewenst.” Dewethouder kon de spreker gerust-stellen. “De gemeente zal eerstproberen partijen te stimulerenom met elkaar samen te werken,maar mocht dat onvoldoende luk-ken dan zal enige sturing nietachterwege blijven. Maar ookvoor ons is het nog een zoek-tocht.”
Gewichtsconsulent 
De avond was dan ook vooral be-doeld om met elkaar in gesprekte raken en elkaar te inspireren.Dat gebeurde aan de hand vanvijf thema’s, die symbool staanvoor een ‘betrokken’ stad; eenstad waar mensen zich veilig voe-len, meedoen, gezond zijn, vol-doende kennis en vaardighedenhebben en veel verschillende ac-tiviteiten kunnen ontplooien. Ingroepjes maakten de deelnemerseen wandeling door de zaal, waar op verschillende plekken een kar-tonnen gebouw stond, dat eenthema vertegenwoordigde. Naeen korte groepsdiscussie konelke deelnemer zijn of haar sug-gesties kwijt in het gebouw. Endaar werd grif gebruik van ge-maakt. Zo bracht zwembad Dol-fijn zijn nieuwe samenwerkingmet een gewichtsconsulent onder 
Maassluis, 13 oktober 2011
Bekendmaking 
 Verleende vergunningen:
 Vent- en standplaatsvergunningen
Oliebollenkraam, P.C. Hooftlaan – Groen van Prinstererkade van1-11 t/m 31-12 (5-10-2011)
Evenementen
Snuffelmarkt, De Vliet, Arthur van Schendelstraaat 26, 5-11 van10.00-16.00 uur (5-10-2011)
Collectevergunningen
Nationale Oogcollecte, straat- alsmede een huis-aan-huiscollectevan 10 t/m 15-12-2012 (5-10-2011)
Overige APV vergunningen
Uitstalvergunning, gebr. v.d. Berg, Mesdaglaan 235 (29-9-2011)
Wet Kinderopvang 
Volgens de Wet kinderopvang moet een verwijdering of opname inhet Landelijk Register Kinderopvang (LRK) of gemeentelijk register voor peuterspeelzalen bekend worden gemaakt. Het college vanburgemeester en wethouders maakt de volgende wijziging bekend:
Uitschrijvingen LRK
- De voorziening van gastouderopvang van mevrouw T. Solmazop het adres Willem Pijperplein 90, 3144 BP te Maassluis metuniek registratienummer LRK 195211558 m.i.v. 1 september 2011.
Het Landelijk Register Kinderopvang is te raadplegen via dewebsite www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Het gemeentelijkregister voor peuterspeelzalen is te raadplegen via de website van gemeente Maassluis www.maassluis.nl.Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met me-vrouw A.C. Poot, afdeling Welzijn, gemeente Maassluis, telefoon-nummer 14 010.
 Verkeersbesluiten
Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Wassenaar vanObdamstraat 8Realiseren gehandicaptenparkeerplaats De Vloot 9Intrekking gehandicaptenparkeerplaats De Vloot 159
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen6 weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven genoemdevergunningen worden ingediend bij het college van B en W,Postbus 55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij elke vergunning-verlening staat de datum vermeld waarop de beschikking isbekend gemaakt.
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
De gemeente zou graag zien dat maatschappelijke organisaties en instellingen beter en anders gaan samenwerken. Met elkaar, maar ook met bedrijven, het onderwijs en met groepen burgers. Tijdens debijeenkomst gingen de deelnemers hierover in gesprek.
de aandacht; filosofeerde ROG-plus over vormen van samenwer-king met winkeliers en scholierenover een boodschappenservice,en zag de voetbalverenigingbrood in een samenwerking metDukdalf en het bedrijfsleven over het opdoen van werkervaring.
Proefprojecten
De deelnemers konden ook alvasthun suggesties kwijt over tweeproefprojecten (pilots) die de ge-meente in 2012 volgens de nieu-we manier van samenwerken ge-realiseerd wil zien. Het gaat om‘het minimaliseren van de (erva-ren) overlast door jeugd en om‘ontmoeten en activeren van in-woners met een beperking’.Aan ideeën, suggesties en deanimo om er met elkaar iets vante maken was geen gebrek dieavond. “Hartverwarmend”, vondwethouder Kromdijk. In novem-ber worden de instellingen diezich hebben aangemeld voor éénvan de pilots uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst.
Gratis cursussen lezen en schrijven
 Vindt u het moeilijk om tekstente lezen? En lastig om te schrij- ven? U bent niet de enige. Er zijnin Maassluis maar liefst 3.800inwoners tussen de 15 en 75 jaar die hier ook moeite mee hebben.Speciaal voor deze mensen orga-niseert het Albeda College eenaantal korte en praktische cur-sussen Nederlandse taal. Dezezijn gratis door een subsidie vande gemeente. Het gaat onder meer om de cursussen Meer taalen Nederlands op herhaling.
Wethouder Pieter Kromdijk:“Veel mensen die moeite heb-ben met lezen en schrijven scha-men zich. Maar dat is helemaalniet nodig. Iedereen moet kun-nen meedoen aan de samenle-ving. En als je niet kunt lezen of schrijven, is dat heel lastig.Daarom moeten we hier iets aandoen.”
Meer informatie
Het Albeda College in Maassluisheeft tot het eind van het jaar nog plaats voor 20 cursisten.Denkt u zelf dat zo’n cursus ietsvoor u is, geef u dan op. Of kentu mensen in uw omgeving diezo’n cursus goed kunnen gebrui-ken, stimuleer hen dan zich opte geven. Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u telefo-nisch contact opnemen met hetAlbeda College (op werkdagenvia 010-5937400). U kunt ooklangs gaan bij het Albeda, DeVloot 207.
Ruim 200 leerlingenactief als vrijwilliger 
Paardenverzorger 
Initiatiefnemers van de markt wa-ren het Vrijwilligerssteunpunt, hetKastanjecollege en het Reviusly-ceum. Uiteindelijk presenteerden25 vrijwilligersorganisaties tij-dens deze avond de meest uit-eenlopende vacatures. Van EHBO-er tot voetbaltrainer, van“rollator-checker”” tot paarden-verzorger. De leerlingen van hetVMBO, HAVO en VWO solliciteer-den gretig naar de vrijwilligersva-catures. Het komende schooljaar zullen er dan ook weer ruim 200leerlingen actief zijn in het vrijwil-ligerswerk in Maassluis.
Informatie over energiebesparin
Op donderdag 6 oktober werd inhet stadhuis de informatieavondEnergie voor de toekomst geor-ganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomst kondende bezoekers zich laten informe-ren over diverse energiebespa-rende maatregelen. De informa-tiemarkt is een onderdeel van decampagne “Energieloket Stadsre-gio Rotterdam”. Deze is erop ge-richt bewoners attent te makenop de mogelijkheden voor ener-giebesparing in de woning. Was uniet in de gelegenheid om opdeze avond aanwezig zijn maar wilt u wel besparen op uw ener-gierekening? In dat geval kunt uvia de website van het Energielo-ket alsnog in contact komen metpartijen die u kunnen adviserenover energiebesparing. Kijkt uvoor meer informatie op www.energieloket.nl/stadsregiorotter-dam/thuis.
Wethouder Huub Eitjes heette de aanwezigen welkom
Preventie woninginbraken
Elke minuut van de dag eenwoninginbraak 
In Nederland vindt er gemiddeldelke minuut een woninginbraakplaats. Dit betekent dat zo’n 1440woningen per dag door ongenodegasten worden bezocht. En per jaar gaat het om ruim 525.000 in-braakpogingen. Dus gemiddeldwordt er in elke woning in Neder-land eens in de tien jaar ingebro-ken. En ondanks deze gegevens iser in een groot aantal woningen inNederland zeer gemakkelijk in tebreken. Een woningbraak is altijdeen traumatische ervaring. Naasthet feit dat er materiële schade is(de tv of dvd-speler moet opnieuwworden aangeschaft) is de emoti-onele schade vaak nog veel gro-ter. Het gevoel van onveiligheidkan vaak nog maanden, zo nietjaren duren. En dan is er natuurlijknog het verlies van bijvoorbeeldsieraden met een onvervangbareemotionele waarde.
Hoe weert u inbrekers?
De beste sloten helpen niet als utegelijkertijd een raam open laatstaan. Wees daarom alert. Om tezorgen dat er niet bij u wordt in-gebroken, hier een aantal tips:1. laat nooit sleutels aan de bin-nenzijde van het slot zitten;2. zorg voor inbraakwerend hang-en sluitwerk, voorzien van eenkeurmerk;3. berg huis- en autosleutels opeen vaste plaats op;4. merk waardevolle spullen, bij-voorbeeld met huisnummer/ postcode;5. berg waardevolle spullen op;6. sluit ramen en deuren goed af;7. doe de deur altijd op slot(nacht- of penslot), zelfs als umaar heel even weg bent;8. zorg dat uw huis er bewoonduitziet, laat bijvoorbeeld hetlicht aan als u er niet bent;9. vermeld nooit op internetsites,zoals ‘Hyves’, dat u niet thuisbent, naar een feestje of op va-kantie gaat.
Meer informatie
Lees meer over hoe u uw huiskunt beveiligen tegen inbraak opwww.politiekeurmerk.nl en neemde moeite om uw woning te be-veiligen. Het is slechts één keer een uitgave, maar hiermee kunt uvoorkomen dat er ongewensthuisbezoek komt. Bovendienkunt u bij veel verzekeringsmaat-schappijen korting krijgen op uwwoonhuisverzekering als u kuntaantonen dat uw woning hetkeurmerk ‘veilig wonen’ heeft.
Beveiligingswijzer 
Bij de gemeente kunt u een Be-veiligingswijzer afhalen. Dit iseen voorlichtingsbrochure voor het beveiligen van de woning opbasis van de Richtlijn Politiekeur-merk Veilig Wonen. De Beveili-gingswijzer is gratis af te halenbij de Informatiebalie in het Stad-huis.
Zelf een steentje bijdragen aan de samenleving. Dat is het doel van de maatschappelijke stage. Sinds het begin van dit schooljaar doen alle middelbare scholieren een bepaalde periode vrijwilligerswerk. Tijdensde stagemarkt op het Kastanjedal, die werd geopend door wethouder Gerard van der Wees, wisten vrijwil-ligersorganisaties en maatschappelijk stagiairs elkaar goed te vinden. Er werden die avond meer dan 200“matchesgemaakt.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->