Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CA Sree Media

CA Sree Media

Ratings: (0)|Views: 49,233 |Likes:
Published by 9290010274
CA Sree Media
CA Sree Media

More info:

Published by: 9290010274 on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
2
 
HõÔ   ~O\ò JࠠѶ·~üû
1.=#^ÕâO kyfi[Ü« ∞OQÍ „ѨÜ≥ ∂yOz# Ñ‘ZãπZÖòg-ã≤19 ^•fi~å „Ñ¨Ü≥ ∂yOz#
 LѨ„QÆǨ ÏO
?
-
 sâß\òò–1
2.ÑZãπZÖòg-ã≤19 ^•fi~å
 sâß\òò–1
 LѨ„QƠǨ xfl 
„ѨÜ≥ ∂yOz#`Õk?
-
2012, U„Ñ≤ Öò 26
3.=#^ÕâO kyfi[Ü« ∞OQÍ „ѨÜ≥ ∂yOz# Ñ‘ZãπZÖòg-ã≤19 Ñ‘ZãπZÖòg ã≤ sãπÖ’ Z<˘fl= q[Ü« ∞O?
- 18= q[Ü« ∞O
4. Éè Ï~°`«^Õâ◊OÖ’ J`« ºO`«=∂Ô  ~¯O\ò qÅ∞= Hõ ey# OÃÑhQÍ  W\©=Å J=`«iOz# HõOÃÑh Uk?
- HÀÖò WO_çÜ« ∂ eq∞>ˇ_£.
5.J"≥∞iHÍÖ’x Å∂ã≤Ü«∂<å ~åR =~°fl~üQÍ Z=~° ∞ ZOÑ≤  HõÜ« ∂º~° ∞?
- ÉÏc lO^•Öò 
6.19= WO_çÜ« ∞<£ z„ŤÃã· û HÍO„Ô  QãπZHõ ¯_»[iyOk?
-*ˇ  ·Ñ¨ Ó~ü
7.q~å*ò 2000 Ü« Ú^Œ  úq=∂<åxfl Éè Ï~°U â◊O #∞O_ç kQÆ ∞=∞u 㨠∞‰õ ΩO@∞Ok?
- „ᶠ ê<£û
8.qâ◊fiÇ≤ÏO^Œ∂ Ѩi+¨`ü JO`«~å˚fÜ«∞ J^茺‰õ∆Ω_çZ=~°∞ZOÑ≤ HõÜ« ∂º~° ∞?
- ~åѶ  ¨ ∞= Ô   ~_ç¤
9.J}ê=~°  Œ ºO QÆÅ <≥„áê [ÖÏO`«~åæq∞x Éè Ï~°`« ^Õâ◊O U â◊O #∞O_çkQÆ ∞=∞u 㨠∞‰õ ΩO@∞Ok?
- ~° ëêº
10.áêH˜™êΠ∂_è»Kåi ã¨Oã¨÷SZãπS #∂`«# _≥  ·Ô  ~Hõ  ì~ü[#~°Öò QÍ Z=~° ∞ xÜ« ∞q∞`« ∞ÅÜ« ∂º~° ∞?
- ÖˇÑ¶  ≤  ì<≥O\ò [#~°Öò *ÏÇ≤ Ï~üLÖò W™ê¡ "£ ∞
11.^Õâ◊OÖ’ "≥ Ú^Œ\˜ „ɡ~Úb "å~åΠѨ„uHõ#∞ Z=~°∞ „áê~°O aèOKå~° ∞?
- iÅÜ« ∞<£û ᶠ œO_Õ +¨ <£  ≥  ·~üѨ ~° û<£h`å JOÉÏh
12.ˆ   HO„^Œq^Œ ∞º`üâßY QÀÖˇ  ¤, ã≤Åfi~ü+≤ÖòìÅ∞ U q^Œ ∞º`üÜ« ¸x\òʼnõ Ω ÅaèOzOk?
- Z<£ \© Ñ‘ã‘ ~å=∞QÆ ∞O_»O
13.ZhìP~ü*ÏfÜ«∞ ã≤x=∂ J"å~° ∞¤q*Ë`«?
- „Ѩ =ÚY ã≤ h #\˜âß~° ^Œ
14.áê" ∞~üWxfi>Ë#Öò QÀÖòÊù\’sfl „\’Ѷ  ‘q*Ë`«Z=~° ∞?
- >ˇÿ ~ü Ѷ  ¨Ù_£û

 ÖË>ˇãπì HõÔ~O\òJÃѶ·~üû
15.„aû ^ÕâßÅ Å∞= ã¨=∂"Õâ◊O ZHõ¯_»[iyOk?
- #∂º_è  ç b¡
16.á  ê<£ ûÖ’ [iy# Ô   HÃÑb¡FÃÑ<£JO`«~å˚ fÜ« ∞ K≥ãπ\’~° fl"≥ ∞O\ò Ö’ Z=~° ∞ q*ËQÍ J=`« iOKå~° ∞?
- ÃÑO_®ºÅ ǨÏiHõ $+¨  ‚
17.SHõ º~å[º ã¨q∞u â◊ }Ï~° ∞÷Å ÃÇ· ÏHõq∞+¨(Ü« ¸Z<£ ÃÇÏKüã≤P~ü) „Ѩ ºHõ~åÜ« ∞ÉÏiQÍ xÜ« ∞q∞`« ∞Å~Ú#k?
- Ǩ b=Ù_£#\© UO*ˇ b<å *’b
18.Jqhu P~ÀѨ }Å`À [~° ‡<£â◊Ѩ Ù J^茠ºHõ  ∆ Ñ¨^Œq ~år<å=∂ KÕã≤# „H˜ã≤ìÜ«∞<£ LÖòÊù™ê÷#OÖ’ P^ÕâßxH˜ J^茺‰õ∆ΩxQÍxÜ« ∞q∞`« ∞ÅÜ« ∂º~° ∞? -
*’"åz<£Q“H±
19.^Õâ◊OÖ’ 10 ÅHõ  ∆ Å [<åÉè Ï ^•\˜# #QÆ~åÅ∞ 53 LO_»QÍ,  "å\˜Ö’ PO„^è  Œ„Ѩâò‰õ Ω K≥Ok# #QÆ~åÅ∞ Zxfl L<åfl~Ú.
- 1. ÃÇ· Ï^Œ~åÉÏ^£, 2. qâßYѨ@ì}O, 3. q[Ü« ∞"å_»
20.^Õâ◊OÖ’<ÕJ`« ºO`« ‰õ Ω¯= =∞O^ŒO Å `˘e P„ÖÏì<À\ò |∞H±#∞  W\©=Å q_» ∞^ŒÅ KÕã≤# ã¨O㨠 ÷Uk?
- q„á⁄W<ÀÊù
21.Ѩ=ÚY `Å∞QÆ∞ ã≤h#@∞_»∞ 'yiÉÏ|∞—‰õ Ω W\©Q“~°= _®Hõ  ìˆ  ~\ò#∞ JO^Œ *Ëã≤# qâ◊ fiq^•ºÅÜ«∞O Uk?
- "≥ãπ  ì „|∂H± Ü« ¸x=iû\©
22.2011 ã¨OIIѨ Ù Z<£.\˜.P~ü. OQÆ㨠 ÷ŠѨÙ~°™ê¯~°O á⁄Ok# „Ѩ=ÚY ~°OQÆ㨠 ÷Å #@∞_»∞ Z=~° ∞?
- Ô  H.Zãπ.\˜.™ê~Ú
23.QÆOÖ’ ''|O*Ï~å eÑ≤x—— ~° ∂á⁄OkOz# U =ºH˜  Î`å*ÏQÍ '~år"£ eÑ≤— J<Õ#∂`«# eÑ≤x ~° ∂á⁄OkOKå~° ∞?
- ã≤.ÃÇÏKü.J=∞~ü„Ѩ™ê^£
Ñ≤.Zãπ.ZÖò.q. –ã≤19 „    Ñ¨Ü≥ ∂QÆO  q[Ü« ∞=O`«O
-¡£¾ ÇJÂî{©ðE ³Äªý ³Äªý ÊÕ¢*
U„Ñ≤Öò 26
…Ÿ¿§Œ Õ¢‡®ý‡©üOЮÏÐ19 ªÃéšü N•§Œ Õ«¢ÅŒ¢’à E¢T©ðÂËŸ¿ Ö®¾ Õé Rx ¢C. 17 ENճĩ 50å®Â¹¢œ¿  x©ð K¬ÇšüÐ1ÊÕ XÔ‡®ý‡©ü OЮÔ19 ªÃéšü ¹¹~u©ð “X¾„ä¬ÁåXšË  d ¢C. DEÂË®¾ ¢¦¢Cµ¢* Ê Âõ¢šüœö¯þ “X¾“Â˧Œ Õ
U„Ñ≤Öò 23
…Ÿ¿§Œ Õ¢ 6.47 ’¹¢{©Â¹×“¤Äª½¢¦µ ¼„ç Õi ¢C. ¨ Âê½u“¹«Õ¢ 71 ’¹¢{©¤Ä{Õ Eª½¢ÅŒªÃ §Œ Õ¢’à ÂíʲÄT¢C. ‡®ý‡©üOЮÏ19 ŸÄyªÃ ÆÅŒ u¢ÅŒ¦ª½Õ „ç  jÊ 1,850 ÂË©ð© K¬ÇušüÐ1 …X¾“’¹£¾ ÉEo ®¾ ÖªÃuÊÕ«ª½hÊ Â¹Â¹~u©ðÂˬǮ¾  Y„äÅŒ  h©Õ  ¢¤Äª½Õ.
 
3
 
HõÔ   ~O\ò JࠠѶ·~üû
24.''POuH± û-^Õ "åãπ —— XѨ ÊO^ŒOÖ’ [iy# J=Hõ=HõÅÃÑ·W„™È =∂r Kè  ≥  ·~° ‡<£''=∂^è  Œ=<£<åÜ« ∞~ü —— ÃÑ·K«~° º f㨠∞HÀ=_»OÃÑ·  H˜#∞Hõ=Ç≤ ÏOz# U „Ѩ=ÚY W„™Èâ߄㨠 Î "Õ  Î# JO`« iHõ  ∆  g∞+¨ ã¨Éè  íº`åfixH˜~år<å=∂ KÕâß~° ∞?
- ~˘_»  ¤O #~°ã≤OǨ Ï
25.Kåi`å`« ‡Hõ ã≤_ô fl (P„¿ãìeÜ«∂) „H˜ÔH\ò„Q“O_£ rq`« HÍÅã¨Éè  íº`åfixfl Ѷ  ≤„|=i 26, 2012# JO^Œ ∞‰õ Ω#fl `˘e q^Õ j P@QÍ_»∞ Z=~° ∞?
- 㨠z<£>ˇO_»∂ů~ü
26.=#= Ѩ i}Ï=â߄㨠 Î "Õ  ÎQÍ yi[#∞Å =∞^è  Œ º rqOz# U=ºH˜  Î Ü≥ÚHõ ¯ z`åÉè  í™ê‡xfl J`«x ‰õ Ω=∂~° ∞_» ∞ 'xHÀÅãπ — 26 Ѷ  ≤„|=i 2012 PkÖÏÉÏ^£ lÖÏ¡Ö’x *ˇ·ã¨∂~ü =∞O_»ÅOÖ’QÆÅ=∂~°  ¡"å~Ú ã¨=∂kèÖ’ LOKå~°∞?
- ÃÇ·Ï=∞<£_®~ü Êù
27.H˜ }üÉË™È^Œ i J~Ú# U <åºÜ« ∞"åk J"≥ ∞iHÍÖ’ Éè Ï~° fÜ« ∞ =∞Ç≤Ïà◊Å∞ Z^Œ∞~˘¯O@∞#fl W|ƒO^Œ∞Å#∞ "≥Å∞QÆ∞Ö’H˜ f㨠∞‰õ Ω~å=_»O ^•fi~å KÕ㨠∞Î#fl Hõ $+≤ H˜ QÆ ∞iÎOѨ ÙQÍ J"å~ü  ¤ PѶ  π ZH± ûÖˇ û Ѩ Ù~°™ê¯~°O W\©=Å JO^Œ ∞‰õ Ω#flk.
- J#∂Ã+Ѩ "åiÜ« ∂
28.ãÎ-Ѩ Ù~° ∞+¨ µÅ =∞^è  Œº QÍ_è  »"≥ ∞ÿ# „¿Ñ=∞#∞ =ºHõ  ÎOKÕ ¿ã Ǩ~À‡<£ Å"£Ç¨ ~À‡<£nxH˜HÍ~° }O U=∞x âß„ã¨Î "Õ  ÎÅ∞ `ÕÖÏÛ~° ∞?
- "åi ~°  ÎOÖ’ QÆ Å PH˜ û\’ã≤<£
29.2010 = ã¨OIIÖ’ „Ѩ [Å H˘#∞QÀÅ∞ â◊H˜  ÎP^è  •~°OQÍ „Ѩ MϺ`«  "å}˜ [º Ѩ„uHõᶠ È~ü ƒû `å*ÏQÍ  ∂á⁄OkOz# „ѨѨOK«OÖ’<Õ J`« ºO`«  ŒxHõ âßÅ *Ïa`åÖ’ „Ѩ  Œ=∞™ê÷#OÖ’ xez# â◊O Uk?
- Y`å~ü
30.qãπWO_çÜ«∂ =~°Öò¤"≥·-2012 H˜ s\Ïxfl ^ŒH˜¯OK«∞‰õ Ω#fl  Ü«∂<å 㨠∞O^Œ i Z= ∞?
- JÖˇ <åã‘ ÉÏ~åæ <£
31.27 Ѷ≤„|=i 2012# „ѨHõ\˜OK«|_ç# P™ê¯~ü-2012J"å~° ∞¤ÅÖ’ L`«  Î=∞#\˜QÍ J"å~° ∞¤ ÅaèOz# ''"≥ ∞iÖò„ã‘ìÑπ—— #\˜Oz# K«Å# z„`«O Uk?
-
 
The
 
Iron
 
Lady.
32.2004, 2008, 2012 D =¸_» ∞ bѨ Ù ã¨O=`« û~åÖ’¡Ñ¶  ≤„|=i 29= `Õn<Õ=ÚQÆ ∞æ~°∞ a_»  ¤Å‰õ Ω [#‡xzÛ iHÍ~° ∞¤ã¨ $+≤  ìOz# =∞Ç≤ Ïà◊Z=~° ∞?
- J"≥ ∞iH͉õ Ω K≥Ok# Ö∫h
33.=∂3, 2012# \’ fl_ÀÅ „ѨÉè Ï"åxH˜ ∞Ô  # „áêO`åÅ∞ Uq?
- J"≥ ∞iHÍÖ’x JÅÉÏ=∂, WO_çÜ«∂<å, Ô  HO@∞H©, FÇ≤ ÏÜ≥ ∂
34.„ѨѨOK«OÖ’<Õ J`«ºO`« qâßÅ=∞~Ú# ^Õ"åÅÜ«∞O HõOÉ’_çÜ«∂Ö’x POHÀ~ü"å\ò HÍQÍ, nxHõO>Ë Z‰õΩ¯=qâßÅ=∞~Ú# ^Õ "åÅÜ«∞ x~å‡}ÏxH˜W\©=Å U ^Õâ◊OÖ’ â◊O‰õΩ™ê÷Ѩ# [iyOk?
- cǨ ~ü~å„+¨  ìO, "≥  ·âße lÖÏ¡ Ö’x W™ê‡~ÚÖò Ѩ Ó~ü„QÍ=∞O.
35.LѨ i`«ÅO #∞O_ç LѨ i`«ÖÏxH˜„ѨÜ≥ ∂yOKÕU =ӺǨ `«‡Hõ  H˜  ∆ Ñ¨ }˜x Éè Ï~° fÜ« ∞ Ãã·#ºO =∂iÛ 4, 2012# q[Ü« ∞=O`«OQÍ Ñ¨ sH˜  ∆ OzOk?
- „|Ǩ ‡ãπ
36.=∂5, 2012# U „QÆǨ ÏO Éèí ∂q∞H˜  æ~°QÍ =zÛOk?
- J~° ∞}„QÆǨ ÏO
37.^è  Œ fix QÍxH˜U_» ∞ Ô  ~@¡O`À 80-160 H˜.g∞.Å ^Œ ∂~°OÖ’x ÅH∆   ÍºÅ#∞   ÕkOK« eˆ  Q ÃãìÖòÎ#∞ ~° ∂á⁄Ok㨠∞Î#fl ^Õâ◊O Uk?
- J"≥∞iHÍ
38.W\©=Å ~° ëêºÖ’ [iy# ZxflHõÖ’¡=∂iÛ 5, 2012# ~° ë꺉õ Ω =¸_»=™êi J^è  Œ º‰õ  ∆  ΩxQÍ 64% F@¡Ô  Qez# =ºH˜  Î Z=~° ∞?
- "å¡ kq∞~ü Ñ¨Ùu<£
39.=∂iÛ 201’ [iy# ~å„ëêìÅ âßã¨#ã¨Éè  íZxflHõÅÖ’ U ~å„ëêìxH˜K≥Ok# âßã¨#ã¨Éè  íZxflHõÅÖ’ 37 =∞Ok HÀ\©â◊ fi~° ∞Å∞ ZxflHõÜ« ∂º~° ∞?
- QÀ"å
40.ÉèÏ~°`«áê~°¡ "≥ ∞O\ò `˘e ã¨=∂"Õâ◊O [iy# 12 "Õ ∞, 2012‰õ Ω 60 ã¨OIIÅ∞ Ѩ Ó~°  Î=Ù`« ∞O_»QÍ, "≥ Ú@ì "≥ Ú^Œ \˜ã¨=∂"Õâ◊O ZѨ C_» ∞  [iyOk?
- 1952 "Õ ∞12
41.=∂7, 2012# #∂ºç b¡Ö’ „Ѩ Hõ \˜Oz# 59= *ÏfÜ« ∞ K«Å#z„`« ѨÙ~°™ê¯~åÅÖ’ L`«Î=∞z„`åÅ∞QÍ J"å~°∞¤Å∞á⁄Ok#q Uq?
 L`«Î =∞ z„`åÅ∞ :
- ^Õ=ÙÖò (=∞~åsî)- ÉϺs (ÉϺsÉèÏ+¨)
 cǨ  ~üÖ’ _®eÊù <£Ñ¨ iâ’^è    Œ # ˆ   HO„    O
^Õâ◊OÖ’ JO`«iOK«∞‰õΩáÈ`«∞#fl _®eÊ#¡#∞ã¨O~° H˜  ∆ OK«_®xH˜cǨ ~ü„ѨÉè  í ∞`« fiO Pã≤Ü« ∂Ö’<Õ`˘e Ѩ iâ’^è  Œ Hõ  ˆ   HO„^•xfl <≥ÅH˘ÅÊ#∞Ok. QÆOQÍ #kÖ’ ^ŒâßÉÏÌÅ „H˜`«O ÅHõ∆Å ã¨OYºÖ’ L#fl _®eÊù#∞¡ „Ѩã¨∞Î`«O Ô~O_»∞ "ÕʼnõΩѨiq∞`«=∞Ü«∂º~Ú. qѨs`«"≥∞ÿ# "Õ@=Å¡ Wq ѨÓiÎQÍ Hõ#∞=∞~° ∞QÆÜÕ ∞º ã≤  ÷uH˜ ∞HÀ=_»O`À „ѨÉè  í ∞`« fiO "å\˜x ã¨O~° H˜  ∆ OKÕ ~°ºÅ∞ KÕѨ\˜  ìOk. áê\ÏflÖ’ _®eÊùѨ iâ’^è  Œˆ   HO„^•xfl  U~åÊ@∞ KÕÜ« ∞#∞#fl@∞¡ã≤ZO HÍ~åºÅÜ« ∞O `≥ eÑ≤Ok. WѨ Ê\˜ H© â◊OÖ’x UÔ   H· Hõ _®eÊùã¨O~° Hõ  ∆  } ˆ   HO„^ŒO cǨ ~üÖ’<ÕLOk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->