ിയ സ


േള....

െട ഇ മഷി ഓൺൈലൻ മാഗസിെ
ിൽ സമർ ി

മാഗസിൻ പറ
ആദ ല
ഇ മഷി
നിറ

കയാണ് .
ിറ

ാൻ കഴി

ഊർ
റകൾ

എഡിഷ ം പറ

ിറ

മാഗസിനിെല ഇ
നിർേ ശ

ൾ മേ

ഈല

അറിയി

വിവര

പം

പ െവ

നിറ

ി

ഇ- േലാക

ശം

ിയ

ാണി

വാ ം, മ

റി

ലം അന മായി േപാകാൻ
പം

ിയാണ് "കർഷകെ

ലകള ം, നി

ചി

പണ

ൾ". ആേരാഗ
െ ട

പം

ി

വിഷയ

ളം
ൾ, േരാഗ

ംഈല

ിലെട

..
ിെല ഓേരാ അംഗ

ടി ന ി േരഖെ ട
ിന് മ

ിെ

ിൽ സമർ ി

ഏവ െടയം സഹകരണവം, പി
സ് േനഹേ

.ആ

ികൾ ആരംഭി

ിെ യം

ഇ മഷിയെട വിജയം. ഇ മഷിയെട അഭ ദയകാം

ത്

മാഗസിനിൽ

.

െട ആേരാഗ വമായി ബ

മലയാളം േബാേഗഴ് സ്
ഒരി

ായി എ

െള സ ാഗതം െച

ാൽ ഒരി

"അറിവിലെട ആേരാഗ ം" എ
റി

.

വിലയി

ിയാണ് "ചലി
ിന

െ.
,എ

്.

ളിൽ മാ ം വ

് പതിയ പം

മായ കാർഷിക േമഖലെയ

േലാകം". സിനിമയമായി ബ

ാഷമ

ി കാണി ി

വാ ം ഇ മഷി നി

് അന മായി േപാ

പാടിലാ

ൾച

വണയം നമ

തവണെ

േപാരായ് മകെള ച

െകാ

ം നി

മകളിൽ വായന

് കഴി

ം മതൽ ഇ മഷിയിൽ മ

് നമ

ഉൾെ

ി

ിൽ തെ

ാ ് െവ

ാഷവാർ

ം െചറതല. കഴി

ില

തിൽ അതിയായ സേ

ാന് നമ

ാമെ

് തെ

ടി േപായതായി ചില സ

പരിഹരി ് മണി

സേ

ത സമയ

ം മാഗസിൻ അ ായിര

് നൽ

ാെട.....

ികൾ

് ഇ മഷിയെട ര

വർ

ന ഫലമാണ്

ം, വായന
ാം ല

തീ

ി

െകാ

ം മലയാള

.
ണകള ം

ാർ

....

െത വിന് മകളിൽ ആകാശം നര
കിട

.പതിയതായി

വർ

േഭാജനശാലയിൽ നി

ം പറേ

െയ

അേലാസരെ ട

ിയത് . െത വ് തീ

നിർ

ിയാവാ

േകാൺ
ഭാ

ീ ് െച ാ

മിറ

ത് .

വളായി ് നാള കെള

േപാലം ഓർെ

നിറ

മനസിന് വഴ

ള െമാെ

ാനാവ

ില. ഓർ

െയ

കള ം

ാതാവ

നിസഹായതേയാെട ഓർ

പതിയ

ാനാവേമാ

ആ ലെ

തിരസ് കരി

െവ

.

ലംപിരിയാനാവാെത െത േവാര

െവ

ടിയ െത വ് നായ േഭാജനശാലെയാ

വലംെവ

േപരറിയാ െത വ് മര

ിെ

ചവ ിൽ

് അഭിമഖമായി തല ചായ്
കിട

.േഭാജനശാലയിേല

ആർഭാടജീവിത
മയ

ളിേല

് കണന

ിേ ായി. പകപടല

രീ

തെ

കിട

ി

മഷി

വസ്

ടർ

മയ

ിൽ നി
നര

ഉേപ

ി

മായ നിശ ാസം അവെര

കവറിൽ നി

ിയേ ാൾ ബാലന്
ം ആർഭാടജീവിത

ൾമ

ായി പ

ിെവയിലം പകപടലം നിറ

രീ

വം നര

െത വിെനാ
പകലിെ

ആകാശവം

പരാതന ചി

തിര

അവർ കഥാപാ

കള െട

ംസ

യെട

െവ .

ടിയേ ാൾ
ാനി .
ിേല ി

ഷ് കി

കാൽവണയിൽ മഖം േചർ

കഥ

.

ായി കാേതാർ

കിട

െതാ

് അവരിൽ നി

വാ

കളിേല

തെ

ശയനസ ാനം പകി.

കണിെല

മിഴി

െപാഴിയ

നായയം

ഷമണികൾേപാെല കാ

ി

മകെന േപാ ി വളർ

ഒര

യെട കഥയായി

പറയാൻ ആരംഭി ത് . മകെ

പിറവി

േശഷം മ

ാം വർഷ

ിയി ം തളരാെത

വാ

വധവി

അപശ നമായി
ിൽ പ

െത വിലിറ
െപ

െയ ഒ

യെട കഥ

്വ

മാളികയിൽ ഒ
ീർ

. മകെ

വധവാൽ

് തിര

യെട കഥ.
ിേ ാവാൻ േപാലം

മതിരാ

മാ പ

ദര

മായ

യെട ആ

ചി

ഉറ

ള െട
കഥയെട

ിൽ െത വ് ബാലന്
ിയി

കണകളിൽ നി
കണനീർ

ദയവമായി

െകാ

തെ


ി

ിൽ ൈവധവ ം

ം ജീവി

പര വസാന

ീണം െന

ളായ അവ െട

കഥയം. ബാലൻ

അഭാവ

ം ഉണർ

ഉ ിഷ് ട

ാർഥമായി ആ ഹി . പിെ

മകൻ സ ീകരി

വം അതിേലെറ

.

െത വ് നായയെട ശ

് യാചക ബാലൻ

.പള ് േമനിയം കറ

മകളിൽ ആകാശം നര

. മഷി

ളിൽ

കഥകൾ

ണെമ

മകനായിമാ

ൾ നിറ

മനസമായി യാചക ബാലൻ വ ം വെര

ആ മയ

തെ

് കയറിയിറ

ിലം പകർ

െകാട

തെ

ിേനര

െകാട

ആർെ

ിെ

തറയിേല

പിടി

ായി

ഒരി

ിട

െക ിട

രാ

പറ

ടതൽ

ി െവ . യാചകബാലന് തെ

വാസസ ലം ക

െപാഴി

് വമി

പകയായി
ാണം പർ

െത വകൾ നിശബ് ദ നിശ ാസ

നമാരംഭി

.
ം അടർ

ഴി
വീണ

ികൾ െത വ് നായയെട

കണകളിലം ഈറനണി

നി

.

െത വ് മഴവൻ കാശമാ ിയ
വിള ണെ
ിലം ഒ കീറ ച
ല െകാ
തി െത വിന് അലം കാശം പകർ
െകാട
. വർണ ളിലാ
സ പ ളിൽ
േമ
മ ് വ ത സ് ത െത വ് ജീവിത ൾ
ഉറ െമ ആേപ ിക മരണ
ിൽ മഴകി.
തേല ദിവസെ
ാൾ നര ായി
അട
ഭാതവം മി
സ ാനി
ആകാശെമ ിലം െത വിൽ കാ ്
ദവായി,അലസമായി വീശിെ ാ ി
.
ഒരാേഘാഷ
ിെ മേ ാടിയായി െത വം
േഭാജനശാലയം അലം തമാ ിയി
.
രാേവെറയായി ംസംഗീതവം ആളന വം
ഒഴിയാ
േഭാജനശാലയെട പിൻഭാഗ ്
യാചകബാലൻ
മേയാെട
കാ
ി
.
യെട േപര
ിയെട
ജ ദിനാേഘാഷസല് ാര
ിെല ഉ ിഷ് ട ൾ
മ ായി പ
കഴി വീ െമാ നര
ഭാത
ി ഉണരാെമ വ ാേമാഹേ
ാെട
മ ് െത വ് ജീവിത ൾ നി യിൽ മഴകി.

അെത ..
ദാഹം െകാ ാണവൾ ദാസിയായത്
േദഹം ദ
ിണ വ ്
ദാഹമക ിയ േദവദാസി..
അട ി െവയ് ാനാവാെത

പടർ
േമാഹ ൾ
മ ് മ
ാണവൾ
മദനെന

പിടി ി
േമാഹിനിയായത് ..
വിശ
കാ
നിറ
ഒട

ാണവെള വശ യാ
സ ിയെട െപ
ി ം നിറ ി ം

വിശ ് ..

ിയത്
ആമാശയം

ഇട ിെട ാർ
ിമ
േ ാൾ
വീർ
ട ിയ പാ
ിലാണ്
അവൾ മ
തികൾ നട
ിയത് ...
പരിതികള ംപരിേവദനകള മിലാെത
മതിേയാളം രതി വിള ാ
ണ ബലി..
എ ി ം.. അട ി കതക്
ചവി ി റ ് വില
െവ വർ
അവൾ
നൽകിയത് ...
േദാശമിലാെ
ാരനാശാസ
ിൻ
അഴിയറ ിലാ
െവറം
തറവാ

തടവറ..!!

ി

ൻ സിംഹ

ളായ കാമറണിെ

ഹാ ിക് വിജയേഭരി നാം ക
ആശയ

ഴ ം ഉ

ിയിരി

കിരീടേമാഹ

. ഈ സാഹചര
ം. ഇ

ിൽ

ിൽ

േത കി

ം.

ടീമിെല റിേസർവ് െബ
ഫട് േബാളിെ
ഫാക് ടറി

ിൽ േപാലം ഇല എ

െന ഒ

തലെ

് ടീം ഇ

േകരളം. ഇ

് എ

് ഇവിെട ചിലർെ

ിലം

75êÞ¢ വാർഷികം ആേഘാഷി
തിലക

കിരീടം ഉയർ

ത് എെ

യെട

റി ചാർ
ാൾ ഒ

അദ് തെ ട
് പ ി ഇ

ിയ ഈ അഭിമാന
മലയാളി കളി

ി. ഒ

കാല

ാരന്

് ഇ

ൻ ഫട് േബാളിെ

ന്
തിഭാ

്?

കാരൻ േകാ ് കിം

പതിയ േകാ ് ഇ
ാവാവാൻ ഒ

ഗൗരവമായി ചി

േകാവർമാൻസിെ

യെട പഴയ കി

ടർണെമ ായി
ണേഭാ

ഡൽഹിയിൽ ടീം ഇ

തിഭാശാലയായി

പാതയിലാണ് . ഇ

് െനഹ് റ ക ് ഫട് േബാളിൽ ഇ

ൻ ഫട് ബാൾ െഫഡേറഷെ

ഈ േവളയിൽ െനഹ് റ ക ിെല ഹാ ിക് കിരീടം െകാ

ൾ തകർ

ിേ

വണെ

കീഴിൽ ഇ

ന് ഫട് േബാൾ

ഉയർെ

ഴേ

് ആ ് റൺ ൈശലി വി ് മേനാഹരമായ പാസിംഗ് െഗയിം
െനഹ് റ ക ് . േടാ ൽ ഫട് േബാളിെ

ൻ ഫട് േബാൾ

ടീമിൽ സമലമായ മാ

മലയാളി താരം േപാലമില എ
വിഷയമാണ് .

ത് േകരള


ൽ ിെ
ടി ക

ളായ േഹാള

ിെല കായിക

ിൽ നി

റി േ ാൾ അതിെ
ഭരണകർ

ാർ

പ ി േകരള

കാൽപ

ിന് ആ

ടർണെമ

റി

േ ാഫി

േപായ
െറനല

േമനിപറ ില
ിന് ?.

മലാെത

ഓേരാ സേ

ം േകരളം േപാ േ

ാഷ്

ാൾ

ത് ഐ.എം വിജയനട
ള െട കഴിവിെന

േക

റി

പഴയ

ക ാപൻ മണിയെട േന ത

ം ചരി

ി

ളായത് മതൽ

ം പറ ിൽ. േസവിയർ

പയാസിെ ,

എൻ..എം. നജീബിെ , വി.പി.

ായെട,

ഐ.എം. വിജയെ ,

ഷാജിയെട,
വെരയ

േജാേപാൾ അേ

േ ാഫി കളി
ടീമിെ

ാനായി ത ി

ഏക ഉേ

കഥകൾ പെ
കളി

ാഷ്

ിെയട

ഭരണ ട

ി

ാമായ

തിരി റിവാണ് ഈയിെട നട

ി

കഴിയ

ാരാഷ്

ാൻ ഇ
ില എ

േമൽേ

ായ് മ േനടിയി

ടീമകൾ ഉ

ായി

കാല

സജീവമായി

ിൽ േകരള ഫട് േബാൾ

മായി

എട

േനാ

േകരള

ിന് സ

മായി

ീമിയർ

കാല

് േദശീയ

തിഭകളാൽ

ാൽ ഇ

സ ിതി ഒ

് വിവാ േകരളയ്

കഴി

കൾ േകരള

ില

് ?.

ാഫഷണൽ കബ്

ം സംഭവി

െകാ

ഐ - ലീഗ് കളി

അവർ ര

താഴ്

് ന

.ഇ

ത്.

കീഴിൽ

ാം ഡിവിഷനിേല

് തരം

െട േദശീയ ലീഗിൽ േകരളെ

ാൻ ആ മിലാ

സംജാതമായതി

യേല

ിരി

സീസണിൽ പതിയ മാേനജ് െമ ി

രീതിയിൽ കളി

എഫ് .സി െകാ ിന് സംഭവി ത് തെ

തിനിധീകരി

തകാലം

ിെല ആദ െ

ആയി

.എ
. മിക

അവസ

രവാദികൾ ആരാണ് ?.

ില എ

സേ

ാഷ്

് നൽകിയത് .

കെ

ിൽ

പിഴ

റം േപാെലയ
നാടകളിൽ

ത് എവിെടയാണ് ?.

ഫട് േബാളിെന െനേ
തിഭകൾ

് ഒ

-

ാട്

ം പറ

സേ

ഇേ ാഴ

സവർണ കാല
മിക

താര


ം സാധി

ത് െകാ

പെ ട

േ ാഫി

തിെ

റി ്

റവകള ം

ാ ം

ില. പെ

അവെര മാ

ം കാര മില. െക.എഫ് .എ യെട

തികളിലാണ് സമലമായ മാ ം െകാ
ാഷ്

െള

ാ ം അവ െട കഴിവകള ം

ിത

പരിശീലകർ

േചർ

ം.

മായ

ാണ് .

തല

ധാരണയ

മല

താണ് യാഥാർ

ടേയർസം, േകരള േപാലീസം, എസ് .ബി.ടി യം,

േകരള

ി

കായിക

ത് േകരള

എഫ് .സി െകാ ിൻ ടീം അതിെ

േകരള

േകരളം േദശീയ ഫട് േബാളിൽ വ

ാണ് ഈ

ിൽ െതല ം സഹായി

േ ാഫികൾ നമ

വി.പി.

ം. സേ

ജക മ

െ ,

രിയെട കാലം

കഥകൾ നാം േകൾ

ിെലെ

കളി

സത െ , യ.ഷറഫലിയെട, സി.വി.പാ
ചാേ

നിലവാര

െകാ ി െമാെ

ിൽ േകരളം

ാഷ് േ ാഫിയിൽ േജതാ

അവെര അ

ൈട ാനിയവം, െകൽേ ാ ം, എഫ് . സി

കഥകളാണ്.

1973-ൽ െറയിൽേവസിെന പരാജയെ ട
സേ

റവമില. പെ

വ െട

രം പറയം?. നില

് േകരള

താര

േ ാെലയ

കള െട ഓർ കള ം,

ാെര

എെ

കളിെയ സ് േനഹി

േചാദ
കളി

ിെന

പരിശീലകെന
് മാസം മ ് നിയമി

വേര

ത് .

ടർണെമ ്
രീതി

മാറണം. ഈയിെട േകാ ് എം.എം േജ
അഭി

ായെ

ത് േപാെല ച

മെ

ിലം നിയമി

കളികൾ ക
കെ

ിയത് ഒ

ാര

തീർ

െക.എഫ് .എ മിഴി
മി ിരി

െട ഫട് േബാള ം ന

നി

് അക

െട താര

ഫട് േബാളിന് സംഭവി

ദര

കാല

ിെ

ത് ഒ

േന

താര

ളിെലാ

കളി

ി

േവ

ി

റേ

1992 - െല സേ ാഷ് േ ാഫി േനടിയ േകരള ടീം വി.പി
സത െ േന ത
ിൽ വിജയാഹാദം നട
.

.

േപായി. ഇത് തെ

ളിൽ േകരള

ൻ േകാ ിന്

ണം. ഇവിെടെയലാം ചട

സമയം അതി

ളിെല േപാെല

ിൽ പരിപർണ സ ാത

നൽകണം. ടീം െസെല
െചയ്

ിൽ

ാെര

ാനാവം. വിേദശ രാജ

വി െകാട

വർഷം

ണം. ഈ കാലയളവി

് േകാ ിന് കളി

േകാ ിന് ഇ

ബ്

ിെ

ള ംന

ളിൽ

താെഴ
് മതല
ഫട് േബാൾ വികസനമാണ്
െക.എഫ് .എ ലക് ഷ ം െവേ
ത് . മണി ർ
േതാറം ഖ ാപനം നട
ന െട കായിക
മ ി ് ഒ ഫട് േബാൾ
അ ാദമിെയ ടി ആ
ഖ ാപന ളിൽ ഉൾെ ട
ി െട. െകാ ിയിൽ
അംേബദ് കറെട േപരില
സ് േ ഡിയം,
േകാ യെ
നാഗ ടം െനഹ് റ സ് േ ഡിയം,
തി പന പരം ച േശഖർ നായർ സ് േ ഡിയം
ഇവെയാെ
ഇ ് െപാ പരിപാടികൾ ായി
വി െകാട
ത്
ടർ ഥയായേതാെട കായിക
താര ൾ ് അന മാവ . ൈമതാനം കായിക
താര ള െട പരിശീലന
ിന് നൽ
തിേന ാൾ
അധി തർ ് താൽപര ം മ െപാ പരിപാടികൾ ്
നൽ
തിലാണ് .

യാണ് േകരള
ളിെലാ

് . മൻ

ടീമിൽ ഇടം കി ക

വലിയ

ായി

. ആ കാല

ാ െട േപ കൾ ഇ

വ ത ാസമിലാെത നമ

ം വ

ളിെല

ിപ

ി

് പറയാൻ കഴിയം.

െഫഡേറഷൻ ക ് േനടിയ േകരള
േപാലീസിെലയം 1992 െലയം 1993 െലയം
സേ

ാഷ് േ ാഫി േനടിയ േകരള ടീമിെലയം

താര

ൾ ആെരാെ

േനാ

ിേയ. എെ

സംഭവ
ചാേ

ി

ളായി ്
ാ,

യാെണ

് ഓർ

ാല

് നട

ടി ആ േപ കൾ മറ

യ. ഷറഫലി,

ി ില.

സത ൻ, പാ

ൻ,

രിേകഷ് മാത , ഹർഷൻ, മാത വർഗീസ് , രാജീവ്
മാർ, അജിത്

മറ

മാർ, വിജയൻ

ിയവെരെയാ
ില. കഴി

ആവർ

ി


പറയാൻ പറ
എള

ംഒ

വർഷ

ം മലയാളികൾ
ിനിെട

േകരള താര

ള െട േപര്

ാൽ തീർ യായം അത്

മാവില. അതാണ് ഞാൻ പറ

ഫട് േബാള ം ന
അക

െട കളി

േപായിരി

സാഹചര

യി

ി പകലറ

െട

ളിൽ നി

േകരള

ിെല

ട ം ഇംഗീഷ്

ജർമന് ബ

സ് പാനിഷ് ലാലീഗെയയം,

ത് ന

.ഈ ഒ

മികൾ ഒ

ലീഗിെനയം,
യെമാെ

ാ ംന

ിലാണ് ഞാനട

ഫട് േബാൾ േ

ഒഴിവാ

കാല

രാ

ീമിയർ

സ് ലീഗെയയം,

ഇ ാലിയൻ സീരി - എ
ിയിെല ഉറ

വരായി മാറിയത് ...

ഓണാേഘാഷേ
ാട് അ ബ ി ് ഏകേദശം
ഒരാഴ് ചേയാളം െഹലിേകാപർ സർവീസ് നട
ിയത്
േകാ യെ
െനഹ് റ
സ് േ ഡിയ
ിലായി
.
സ് േ ഡിയ
ിന് നടവിലായി കാറകൾ
നിർ
ിയി േതാെട ഫട് േബാൾ പരിശീലനം
പർണമായം നില . ഈ
ദിവസ ളിൽ
കായികതാര ൾ ് സ് േ ഡിയ
ിേല
േവശനം േപാലം നിേഷധി അവസ യായി
.
നഗര
ിൽ കാർേമളകൾ നട
ാ ം,
െഹലിേകാപ ർ ഇറ ാ ം മ നിരവധി സ ല ൾ
ഉ േ ാഴാണ് കായിക
േകരള
ിെ
തി ിന്

ാേവ

ൻ താര ള െട പരിശീലനം
മട
േമളകള മായി അധി തർ മേ ാ ്
േപാ
ത് . മാ ൻമാ ിള
േ ാഫി േദശീയ
ഫട് േബാൾ ടർണെമ ് നട
ൈമതാനമാണിത് .
സ് േപാർട് സ് പരിപാടികൾ ലാെത അടിയ ര
ാധാന മ
കാര
ൾെ
സ് േ ഡിയം
വി നൽകാവ എ താണ് വ വസ . എ ാൽ
വ വസ കൾ ടർ യായി ലംഘി െ ടകയാണ് .

ഫട് േബാളിെ

ഈ ിലമായ മലബാറിെല പല

് കള ം മയ

ൈലംഗികെ
കിട

് ക വട

ാ െടയം

ാഴിലാളികള െടയം േക

. ആയിരം സ് േ ഡിയ
സ് േ ഡിയം ന

കായികരംഗെ

ഒ ം കളി

ാദമിയിൽ ആറാം വയസ് മതൽ

. ഇത് തെ

യാണ് േലാകേ

മായി

മേനാഹരമായ പാസിംഗ് െഗയിം കളി

കബ് ഫട് േബാൾ ചാ

ായി േനാ

ബാർസയെട അ

കഎ

കയല
താണ്

ആദ ബാലപാഠം.

വം
േലാക

ാരായ ബാർസേലാണയെട

വിജയരഹസ ം. സ് െപയിനിൽ അ

രം പ

ആവിഷ് കരി ് നട ിലാ

ഫലമായി ാണ്

സീലിെനയം,

ാൻസിെനയം, ഇ ലിെയയം,

അർജ ീനെയയെമാെ
േലാക ചാ

ിയതിെ

തികൾ

പി

ി അവർ ഇ

ാ ം യേറാ ചാ

യായി േലാക ഫട് േബാളിെ

ാ െമാെ

അമര

ാരായി

മാറിയത് .

അംേബദ് കർ സ് േ ഡിയം

െട ഫട് േബാൾ ര

മിക

െഭൗതിക ഘടക

നിലവാര

ില

െ ടണെമ ിൽ വളെര
ൾ ആവശ മ

് . ഉയർ

ൾ സംഘടി ി

തി

ഭരണപരമായ സംവിധാനം േവണം. വിേദശ
രാജ

ളിെല േപാെല സർ

േകാർപേറ
ലഭി

കള െടഭാഗ

ം നല പി

കെ

ികെള

ണം. സ്

കളി

ക. ഏഴ വയസി

ണം. ര

ികെള വിലയി

േലാക

ക അലാ

ക. കഴിവ
വെര മട

് വിജയം ൈകവരി ി

ൈശലിയാണിത് . ഈ ആശയം
മഖ ക

.് ക

കൾ

വർഷം
വെര

ിയയ

ിറ

ിയ െസപ് ബാ ്

ഫട് േബാളിൽ മികവ് പലർ
ികെള കെ

അഭിന നാർഹമായ േന

ൈകവരി ി

ിറ

്. ഫിൻലാ ിൽ നട
അതിൽ

െസപിൽ ഏഴ് വർഷെ
പറ

യിൽ ഇതിനകം
െകാ

ധാനെ

ാള

ത് .

െ യിനിംഗ് പർ

ിയാ

ി

ിയ ആദ ബാ ിെല ഹനാൻ

ജാേവദിെനയം, അനിസിെനയം, ലാസിം
ായ

ഭാവിയിൽ ഇ

ിൽ നമ

യെട

് കാണാം. ഇതിൽ തെ

ജാേവദം, അനീസം േഫാറിഡയിെല ഫട് േബാൾ

ിരി
ാേയാഗികമാ

ി

ാണ് സ് െപയിനിെല
യം െപേ

തെ

തിൽ

െസപ് (Sports and

Education Promotion Trust) ഇ

നീല

ബാർസിേലാണ. സാവിയം െമസിയം പേയാള ം
ഇനിയസ് ടയം ജറാർഡ് പിെ

െകാ

ി പരിശീലനം നൽ

അലിെയയെമാെ

ക.

മഖ

കെളലാംഅവലംബി ് െകാ

വിജയം ൈകവരി

2011 -ൽ പറ

ക ് വിജയമായി

താെഴയ

ഇതിനായി അ

ാദമികൾ


നിലനിർ

ാൻ താൽപര മ

വിഭാഗം മതൽ ഔേദ ാഗിക മ

സജീവമായി രംഗ

ാെടാ ം തെ

അവസരെമാ

് നി

േമ ഫട് േബാൾ വികസനം

ാം വയസിൽ തെ

പഠനേ

ഭാഗ

.

ഫട് േബാൾ കളി

് നി

ണം. എ ിൽ മാ

സാധ മാവകയ

ാറിെ

ായെമലാം

ാദമിയിൽ ഇേ ാഴം പരിശീലനം നട

2004 -ൽ അ ണ് െക. നാ
ആറ ഫട് േബാൾ േ

വിെ

മികൾ ആരംഭി

യാണ് െസപ് .. അവർ

േന ത

്.
ിൽ

സംഘടന

ാവശ മായ എലാ സഹായ-

ള ം സർ

ാരിെ

് . വിേദശ

ഭാഗ

കെള ഇവിെട െകാ

അധി ത െട ഭാഗ

ംഉ

ാേക

് നി

ൾ നൽേക

നാഗ് ജി, ചാേ

ാള,

ാ ം,

തായി

കൾ

രിെല എൻ.ഐ.

േപായ എ

കൾ ഉ

ായി

െന

െയ
േകരള

സവർണകാലം. േകാഴിേ

കാൽപ

ആസ ദി

ംഇ

ാെ മള

േകാഴിേ

െട കായിക സ പ് ന

പനസ ാപി

ാർ

മായ പരി

എ ിൽ മാ

വളർ

േമ ന

െട പ

കൾ പരി

കാണാം. ഇ

രം

െസ

ിെ

ഡൽഹിയിെല
നട

ി.ഇ

നല കാലെ
തീ

.

ൈകപിടി

കാഴ് ചയാണ് നാം കാ

റി

നൽ

ാൻ
.

അവകാശെ ടാൻ കഴിയ

ാേദശിക
തിയാണിത് .

ാേദശിക

.അ

െന വളർ

ളിെലാരാള ം, മൻ ബാർസേലാണ താരവ
ിൽ

ാേദശിക

ാവശ മായ

ള്

ായി കായിക

മായം മാനസികമായം ത ാറാേ

്.

െ ട

ാൽ മാ

കയ
.

ി അവർ

േമ ന

.ഇ

െട ഫട് േബാൾ ര

ൻ ഫട് േബാളിെ

ഡയറക് ടർ ആയി ഡ

െടക് നി

കാരന് േറാബർ ് ബാനിെന

ിെ

് ഏെറ േയാഗ

േകാ ായി

െഫയി
ാൻ

ളിൽ

ത് .

ർഡ്
വർ

മതൽ
ലിെ

ിയ േലാക

ി ി

ാ െമ

ബാന് ഇ
തിൽ ര

ഭി

ായമില.
ിെ

മാർ

േലാേകാ

ശി

തീ

ാം

വരാനിരി

േകാവർമാൻസം ബാ ം ഇ

മികൾ

വ െമ


ാൽ

രം
ത്

ഫാക് ടറി

് ഒ ംഇ

ൾ ബാനിെ

ി

സീ

ിയ

ണം

് ഭാഗ ം െകാ

ൻ ഫട് േബാളിെ
വർ

് ഒ

ര താര

ാവൻ,

ശസ് ത ക

െറാണാൾേഡാ, േഹാള

ലഭി വരാണ് . നമ

. പി.എസ് .വി ഐേ

വാൻബാസാൻ, വാന് പഴ് സി, ക യി ്

് നിൽ

ആദ പടിയായി കാണാം.

ഡയറക് ടർ ആയി

കളാണിവ. എ

താരമാണ്

ബാൻ 2007- ൽ ഓസ് േ ലിയെട െടക് നി

സംസ ാനമായ േകരളം

ം ഇതിേനാെടലാം പറം തിരി

ാെര

ിൽ

ി

ാൻ ഫിഫ

റി ് ഫട് േബാൾ േ
പാര

നാണ് . 1981 -ല് േഹാള

ിെ

ൻ ഫട് േബാളിെ

യിൽ ഫട് േബാളിെ

പട

68 കാരനായ ബാന് ഈ പദവി

ി െഫഡറഷൻ ഭാരവാഹികള മായി

കാൽെവയ്

കളി
ിെയട

നിയമി ത് ഇതിെ

ഭാഗമായി

ടറി ജനറൽ െജേറാം വാൽ

ചർ

ിയിരി

ിരി

യിെല ഫട് േബാൾ വികസന
വർ

ി േപാർചഗലിെ

ൻ ഫട് േബാളിെ

ഫിഫ ത ാറാവ

് നി

ായ സ് േപാർ ിംഗ് ലിസ് ബണിൽ

റിയത് ഇ

ാൻ െകാതി

മായ സാമവൽ ഏ . ഇ

കൾ

യിൽ ചവടറ ി
മി ് െകാ

കളി

തിഭകെള കെ

വലിയ വിപണിയായി

ൻ നായകൻ സനിൽ േച

േചേ

മാ

ാേക

ിലം കാ ് നിറയകയ

വരികയാണ് . ഇ

മൻനിര ക

മം ഉ

് ഫട് േബാളിെ

വിേദശ ക

ാൻ അധി ത െട ഭാഗ

ആശയമാണ്

ി ത് . രാജ

പരിശീലനം നൽകി മ

േപായ ടർണെമ

േലാക കബ് ഫട് േബാളിെല വിലപിടി

ാ കാർ

വെ

. നില

െട നിരയിെല

താര

് മാ ം

പവണിയകയ

വളർ

.

ഭാഗ മിലാെത േപായി. ഈ അവസ
ിേല ന

. "േലാ

ലീ കളിലെട തേ ശീയരായ അനവധി താര

കളിയെട ചടല സൗ ര ം

ാൻ മാ

ി

നാടനിറെയ കളി. അവിടെ

. അതായി

.

ിയ കാമറണിെ

േപരിലറിയെ ട

ലീഗിലെട വളർ

ഗാലറി മാറി മേനാഹരമായ സ് േ ഡിയം വ
പെ

് നിരാശയളവാ

കാമറണിെന േലാക ഫട് േബാളിെ

ിെല

ാ വൽ ഡംെബ േബാേസാവിെ

ലയൺസ് " എ

ീനാരായണ, സിേസർസ് ക ് ,

കളായി മറ

ഫട് േബാളിെ

്?

േകരള

ാെന

അഭിമഖം ഞാൻ ക

േഡവിഡ് ഫട് േബാൾ ടർണെമ ് അ
ടർണെമ

േകാ ് ഇ

്.

െനഹ് റ േ ാഫി, കണരിെല േകാരൻ

ഓർ

മികൾ

െനഹ് റ ക ിൽ കളി

ആവശ മായ

ടർണെമ

ാറിയൽ േ ാഫി,

കളിെയ സ് േനഹി

ഫട് േബാൾ േ

വരാ െമാെ

് െസപി

് പ ി മലയാളനാടിെ

െമേ

കാൽപ

് േപായി പരിശീലനം നട

വിേദശ േകാ
സഹായ

് നി

ി

െമ

ം.

തിഭാ

െപയ്

േതാർ

മഴ

ികൾ ചില ജാലക

വികൾ തീർ

ജാലക

ിെ

മഴയെട

ളിര് . താെഴ സ്

അറിവിെ
നട

സായാ

വിടവിലെട അരിെ

ഭാ

ൾ ബസിറ

കൾ. അകെ

മറി

് മതേയാെട ഓടി

അവെ

വി തികൾ അസഹ മാ

വളേര

ികൾ ഇ

രസി

.

ാെട

ം "അവെ

ിെനെയാെ

ത് , ഇതിേ ാൾ നീ അവെന

അചെ


തി

സായാ

കൾ പി

ിലേപ

ാൾ െചറിയ

മായി

എെ

ൈവ േ

ളിൽ സ്

സ് േനഹപർവം ഉ

ൈമതാനേ

ബാല ം.
ൾ വി വ േ
ിെവ

തിൽ നി

ില. ദിനവം എ

പഴെ

െവയ്

ാൾ, അ
ാരിേയാ

ിനിറ ,

ബാല െമ

്, ഉ

കാ

ിെ

് മ

പക ിലം.

കാരെ മഖെ

െവ

ാളം

ിയിലായി

.

പിടി

ാൽ നാളെ

േപടിയായിരി

യം

്.

പിഴി

നീ ലം, മ

കളി

ം മനസിൽ.

ം, െഡേ ാള ം വാനി ി ബാഗിൽ
െളയം െകാ

മാെര കാ

ം മേനാഹരമായി
്.

ാ,

വീണ് , പിെ

ാെത േവദനയം കടി

ം, േകാ

മാ

േയാ കളി

ാഴം, മറിവ പഴ

ാ,

ം ആ ം എെ

ാ ം എലാവ ം മൻപ

മേലാ എ

േപാ

െകാേ

ആ ൈമതാന

ാ ം,

ത് െകാേ

വൻ കമണിസ് പ

ആസ ദി

ി

ം. മറിവിെ

മട

ിമിർ

നട

വീഴ

കിട

ായി പഠി

ാൻ േപാ

ാ ം ഓടി

നി

ളവം, ൈമതാനവം എലാം.
ാൻ വ ാ

ി

ി ് ഒ ഓ മാണ് .

ശല ം സഹി

തട
ർെ

ഞാൻ ന

ബാെ

ളിൽ പസ് തക
ി

ലവം, അ

വീ ിലറിയി

യേല

ിയാവകയാേണാ?"
ഇ േപാെലയ

ിേല

ം ൈവകാരിക മായി െ

കളിയ്

ഒരംശംേപാലം വരിലേലാ, അവൻ കാ
വി തികള് .

മാ

ഓടി ാ

ിരിേയാെട, ഒ സ് േനഹേ
അവെള ശാസി

എെ

ിൽ

ളിൽ അവളാെക അസ സ യാവം. ഒ

എെ യ

വടേയാ േപാ

ഒ പെ

കാർ അവള െട

ിലെട സ

െചറപ

ി,

േദഹ

ചിലേനര

പരി

ം.
കാ ി

വം േപറി ഫാ ിേല

ദീപേമാൻ തെ


ി

് പാർ

ാൾ ഞാേനാർ
എെ

ിൽ
ം.

് ൈമതാനമാെക കാടപിടി ിരി

തല

ം, കിളിത ം,

ിയം േകാലം,

ഫട് േബാള ം ശബ് ദമഖരിതമാ

രീ

ംഇ

് തീർ

ം ശാ

മാതാപിതാ

ം.

ികൾ സ ർണ

, എലാമ
അച ന

. ഞാേനാർ

വം അന മായി

വീടിെ

െതേ

ാലകൾ െകാ

് ആവശ ം വ േ

െടറസിേല

് ഓടി

വയസകാരൻ, െടറസിെ
പായല് ചര

മാേറാട് േചർ

ി ിടി

ിയി

മകളിേല

ത് .
കളി ാ വം

് േപാ

ക ിെല ഇംഗീഷ് േനാവലിൽ
, ഐ പാഡിലം,

ബാ

് െബറിയിലം ബിസിനസിെ

പതിയ േമ ിൻ

പറ

ൾ േതട

ിടയിൽ സമയ

അചന് , അവർ

സചിയെട േവഗതെയ േപടി
മഖ
പെ
േക ി
തെ

ാെ

തിര

ി ് കളി

ൾ.
തെ

േപര് ഉ

ിൽ വിളി

ത് കാസിൽ ഹാജെരട
മകൻ എ

േക ്

തവണയാണ് ഉറ

േയാെട നിൽ

ത് . കളി

ാഴായി

.

വിളികൾ

ിടയിെല

െചറിയ കശപിശയിൽ റഫറിയായി അച ൻ, അലാറ
ിെ

അകേ

മണിമഴ

ിൽ ഫാ ിേല

് തിരിെക

ികൾ ഏ വം

യാവം.
ിൽ മ

ി ളി ,

അസ് തമയ സര െ

കാശ

ിൽ വീ ിെല
ാവം.

്. അ

പാതി കഴി

യെട പി

കീർ

യെട

മറികട

ാൾ

കിട

ിൽ െച

നം ഉറെ

േനാ ം ക

തിരിയണയാെത കാ
മഴവൻ. േഹാംവർ

െചാല േ

് ബ

െടയി

തീർ

ള െട തളർ
െകൗശലേമാ ആർ
പായ

ി


ി എേ ാെഴ ിലം
നാവേമാ, എെ

ബാല ം. അസഹ മായ േജാലി

ിര

കളിൽ

നിെ

േമാചന

ിനായി വാരാ

യാ

െച

ാഴം, ഒരി

ലം ഞാെനെ

ി

അെല ിൽ

ഞാെനെ
ൈദവേമ..

ിേയാ

ാണ് കാണാനാവക.

ജീവിത

െകാട

പറെക

കണകളിൽ ക

വന് കാ ി െകാട

കാണി

ാഴം

കള െട ഇടയിൽ

യെട

ായി െചയ്

ാൾ,

ിയാൽ

തിൽ ആയിരി

ഊളിയി , അ

എനി

ി

െകൗശലം. നാമം െചാല േ

ഏെത ിലം

് എലാം

വയസകാരെ ആേവശമില.

ിയ അ

് അ

നാമം െചാല

തി


ആഎ

മലയിൽ ഉണ

് ൈമതാനേ

അലാറം െസ ് െചയ്
മഖം പഴ്

ിയ

യറമായി

േപരഴതി ഒ ി

് ഫാ ിെ

മഖ

ാട

െടറസ് .

ാൾ മാ

ിയാണ് േതയിലയാ

സ് െക ് െപൻ െകാ
ിെ

,

ം േപ തെ

ദീപാരാധനയം െതാഴ

കടയിൽ, അവശ വസ് വായ

െതയിലെ ാടി
വീടിെ

വണം

ശി വി

ിപല ര

മറേ

മിഴികൾ,

, സ ീകരണ മറിയിൽ

നിേ
െവ

വർ.

മരായി

ളയിൽ ആയയെട പീഡനേമ ിെ

സീരിയലിെല മ
േചർ

ഴി

മിലാ

നീള

പമഖ വാതിലെട പജാമറിയെട മറപ ി

കെള ഓർമി ി

പേ

ത് സ

കളികഴി

് പാറാവ്

ി ംസ ത

.ഒ

അണയാറായ

ിെല കിളികളായി മാറി
ം കാ

മികി നിലവിളി
അെ

.

െടറസായി

ൾ കരി

ജനലഴികലെട പറേ
അട

ിരി

ികൾ

ായി ം ഒ

മാർ വ

ത രയിൽ

. കളി

നിൽ

െവറ

് ൈമതാനം നിേഷധി

ിയിരി

േപാകാൻ അ

ം,

മാണ് . േഡാക് ടെറ

ികള െട കളിസ ലം ഫാ ിെ

ി

ിയി

യം, എൻജിനീയെറയം വാർെ
ികൾ

.

ാൻപ ിയ എെ

ളവം പാടവം അ
ാമം എേ

തിരെ

പാൻ
ാലം

നാ ിൻപറം,
ലവെമാെ

ിേനാട് നീതിപലർ


ില.

ാ,

മാസ

മാ

ംവരാൻ വിധി

വിഷാദ

ളിൽ ഒടവിൽ

ിെ

്,

മടപടം മ

നിശബ് ദം വെ
െപാ

ായി പത ്

ഡിസംബർ....
ീഷ് മ

കാതരമായി തഴകി ത
വെ

തീ

ിനി
ി

റം
ാന്

ഡിസംബർ….

ദയ ത

ി ം ഭയേ

ി
തികാരേ

ഡിസംബർ….

ാെട പറ

കല

ൾ……

ലതാദികൾ…..
വലി ട

െ ട

പഴമകൾ മഖേ
വലിെ റിയെ ടേ

ഡയറികൾ…

ാഴം

് മലർെ

പാവം ഡിസംബർ………………
ആേഘാഷ
തനി

ൾെ

ലാെമാടവിൽ

ിൽ െകാ ിയട

കണനീർ

ാെട ഇലെപാഴി

ജനാലകൾ

ജ വരിയിേല
െകാട

വാതായന

ികളിൽ പതിെയ

ണയം െതാ ണർ

യിേല

െ ട

് േനേര േനാ

ി

കി, ഡിസംബർ
ചരം ഇറ

ിളിവസ്

േവനൽ മാ
ബാ ിയാ

ാൾ..

ൾ വലിെ റി

ആവിയായി പറ
േനാ ി
പരിഹാസേ

ി കഴിയേ

സ പ

ാെട െപാ ി ിരി
ം മ ിൽ പിെ
.....

യം


െള

ഈ യാ

എെ

ജീവി ി
പഴയ

ാമ നിറവിേല

വിെ

ാണ് .

ം തിള

, കണാ

ചില നിമിഷ

വയലകള ം , പിെ

ളിയം മ

ി

കണാ

ായ അ

രീ

സ് േനഹമ

െവ വഴിയിൽ


േദവീമഖം ജ ലി

." പ

ിെല

ൽവിള

ിെ യം " കല

അെത, അേ ഹം തെ

...

കർ

ി. കാലം

ിൻ

ി

കില

ാെട േദവിെയ ഗാഢം പണർ
ാട് " ! ആ മഖ

ിടക

് ചിരി ഇേ ാഴം

ിെല െതളി

അപർ ം,. എെ

ആകാശം േപാെല

വിെന േപാെല !

ിൽ

.ഇനി െവ കലിെ
വാനായി േപാ േ

ാൾ

ാ േമാ എ

ത്.
ി .... ശരി

ം പാ

ാ േമാ ?

െചയ് തത് േപാെല, എണയിൽ െമാരിയ
ി കഷണ

മനസിേലാർ
േവലി

ള െട വാസന

മേ

ാ ് നട

രികിൽ ആേരാ ര

ശബ് ദം മനസിലായില. സ്
ി" ! ഇ

.
േപര് ! പ ഷ
ീ ശബ് ദം .....അെത

െന സംസാരി

തിനാണ് വല

വടി ഒടിയം വെര അവെര

തലിയത് .

ൾ കാൽ

ി ം, ഭയ ഭ

് പ

ചവ

നി

ം േക ,

ടംബ ബ

നി

" േ ട

ഭയിൽ

ിവാളിെ യം

ചവ ിെല മണ് േപാെല ഒഴകി അക
സ് േനഹേ

വലിയ

ിന് െച വിെല

ടി കാവിെ

ിരി

ം അകെല ഇ

ിനിടയിൽ പാ

േപടി

ദയം

ലി

കരി പര ിയ ക

'െവളി

ിൽ

േചർ

ൈകത

ടല ര് !

ളി പടർ

കാൽ ിലാ

ിയം

ാടി നിറ

മ ഷ െരയം ഉൾെകാ

" നാലെക ് " -

ിവാളിെ യം

ിെ യം കില

"അ " എണ വാ

ം നിറ

ിയം െച

ാൾ , പ

ഇടവഴിയാണ് . ഈ വഴിയിൽ ആണ് ബാലനായ

ള ം , െചറമ ം േചറ മണ

െനറിേകട് കലരാ

ലയി

ൾ; അത്

ളം ഇ

കാൽചില

വാസം കാവ് പിടി

േവലി ടർ കള ം, മ
ാരമണൽ റ

േനാ

" ടല രിെ "

കഥയം കഥാപാ

നിൽ
നിറ

കഥാപാ

, ഇേ ാഴം ജീവി

മനസിൽ ഇ

വിെ

ി

"അേ ാ ് േ
....

......എെ

അഴി

വിേടായ്

യ് "

അലർ േയാെടാ ം ച
.ചായ്

ിൽ നി

ാണ് .

ല കില

ശബ് ദം

േവലായേധ ൻ !അ
ാ ൻ േവലായധൻ !

ിയെട േവലായധൻ.....

ഇേ ാഴം ച ലയിൽ ആെണ ് േതാ
. വല
അ ാമയം മാധവൻ നായ ം ഇേ ാൾ
ത ാെറട കയായിരി ം. പാവം േവലായേധ ൻ !
ഇനിയം രാ ിയിേല ് േപാകാൻ മടി ് , െവളി ം
മടിപിടി ് േമയ
ിൻ െച വിൽ ,
മണിടി
വീ
ായ െചറിയ ഹ േപാല

സ ലം. സമി ആടകെളയം െകാ ് കയറി നി ;
േസ വിൽ നി ം ആദ ചംബനം വാ ിയ ആ
സ ലം !
േസ വളർ
േസ മതലാളി ആവകയം സമി
ാ ിയായ സന ാസിനി ആവകയം െചയ് പി ീട് "
കാല"
ിൽ .
സമി യെട അവസാന വാ ് ഇേ ാഴം ഈർ വാള
േപാെല മനസിെന ആഴ
ിൽ മറിേവലി
(
ആസ ാദക െട )
" േസ െന ം േസ േനാട് തേ
േതാ ീ
... ! "

സ് േനഹം

അരയാൽ വീ
കിട
േവല റ ം , പിെ
പ ാര മണൽ ര ം താ ,ി ക വി
കിട
പാടം കയറി കഴി
േ ാൾ അകെല, െവയിൽ
കായാൻ മടിപര
ിയി ഒര
നിയിരി
േപാല
ആ "നാലെക ് " കാണാം .ൈവേ ാൽ
േമ
േമാ ായവം, െവ ാവളിയൻ ടെക ിയ വി
കീറിയ ഭി
ികേളാടം ടിയ, സ് േനഹ
ിെ
തറവാട് .

് വിള ് െവ
ിൈ കൾ
പ വിെ തെ . ഒ രയം ഉട ് ഇറയ ്
തെ യ ് െചറിയ . ഈ ഇറയ
ാണേലാ ഒ
സിംഹള െപൺ
ി തീെ ാരി ചിതറി ് അച െനയം
െകാ ് ഇറ ി േപായത് .പറകിൽ എേ ാ തിരി ാൽ
കണ
ആമ
എവിെടയാേണാ ഇേ ാൾ ?
അേന ഷണ
ിന് െറ ദര
നി ാെണ ്
പറ
.അെത െറ ദര
നി ം വളെര വളെര
അകെല "വായനാദര ് " നി ം !
നാഥെ േപര് പറ
േ ാൾ ഇരി വാൻ
ണി . അേ ഹം അവിെടയിെല ം.
ഉപചാരപർ ം
കേസരയിെല

ലിൽ കാൽ കഴകി.
ണം സ് േനഹപർ ം നിരസി .

ഇളംത

തിണേമലി

അവിടവിെട വീ

കിട

അപരിചിതത

ിെ

െവളി

് അ

വിെ

േ ാൾ , കത ം

പഴ

രാണകഥെ

ാ ഒരണ

രണം,, െച

െചറിയ

നിഴൽ നിറചിരി
റ .

നിധിേശഖരം !

"ഇനി െവ േ
െകാ

ിയ െപാടി

.

ിൽ ഓടിയക

ചാരിയി

. ഉറ

് ഇ

ി

യെട സ കാര

് വഴ

ിരി മ

ിെ ാടി

ാ അതാ നലേത "

ിന് കണ

് ഉറ ാണ് .ഇവിെട ഒ

അ .

ം മാറിയി ില !

ആ ം മാറിയി ില !
േന

ഴം

ിയ ം പാെലാഴി

കഴി ് അവിെട നി
ഓർ

ം ഇറ

ചായയം

ാൾ മനസിൽ

:

" എെ

നാഥാ, ഇ

കള മിലാ

യം ന

നിറ

മ ഷ െര ഗർഭ

ിേല

ാമം അെല ിൽ ഇത് േപാെലാ
സ പ
േയാഗമ

ിെല ിലം അ ഭവി
ാ േമാ പ

ശബ് ദം മഴ

ി തീവ

ി

ദിവസ

ിേല

മനസിെലാ
ാമവം !

ിെ

്?"

ളര

കിയക

ഇവിെട ഞാൻ ഈ മ
വാസ ജീവിത

ാമം

വാൻ

തലമറ

നിളയെട മകളിലെട ഇ

മെ ാ
ഴേ

െപ ാേമഘമായി

വിറ ി ്

.

മിയെട േദശ

് ഉണർെ

്,

യാസ

.
നാഥ ം

1992 കളിെല ഒ
തി

ിനിറ

വാരാ

ിലാണ്

െകാലെ

േറാളം

മഖ എ

ികൾ

ിനിയറിംഗ്

എൻ ൻസ് േകാ ിംഗ് കാസിൽവ ് അവൻ അവെള
ആദ മായി കാ

ത് . െവള

വലിയ കണകള
ലം, കാസ്

െമ

ി. പെ

ഇഷ് ട

ി

മായി

അവേളാട്

െപൺ

രം

െകൗമാര

ീട് , അവെള

ാൽ അവന് തെ

മായി

ഇഷ് ടം

കറ

ാന് േയാഗ തയി

് െമലി

ാരെ

െസൗ

അപകർഷതാേബാധ

ഴകാരന് സമ

അവൻ ആേലാചി ി

ായ

ില

് . പെ

,ക

ിനി

എൻ ൻസ് കാസ് അവസാനി
ലം മറ

മനസിൽ തറ
കയായി െ
െറ വിവര

ി. ഡി

അവൾ ഡി ിയ്

ി

ാൾ അവന് മനസിലാ

് ! അവൻ അവെള

െകാട

അവൻ ഡി

. എ

ായി


ിയ

സ് ത ൻ

ിന് സമയമായേ ാൾ

് േചരാൻ സാധ തയ

േകാേള കളിെലാെ

ണയി

ി വഴി അവെള

േവശന

ി

െകാലെ
േവശനേഫാറം

ാൽ ലിസി േ ാൾ, നിർഭാഗ വ

ശാൽ അവള െട േപര് അവൻ എ

ിൽ

വിധം അവൾ തെ

വായ െപൺ

ൾ കി ി.

ിേയാട്

ിൽ മാസ

് . ഇതിനിടയിൽ, കാസിൽ ഉ

കാരെ ബ

പതിേന

മാണ് തെ

ാൻ കഴിയാ
േപാെയ

,ഒ

സ രിയായ െപൺ

െവറം ആകർഷണം മാ

ഇഷ് ടെമ

ിന്

് അവളറിയാെത അവെള അവൻ സ് േനഹി .

ചിലേ ാെഴാെ

പരി ി

േഴാ െകൗ കം ഒ

അതി കാരണം. എ ിലം, ആൾ

നടവിൽ നി

െപൺ

െകൗ കം

ിെയ സ് േനഹി

് സ യം വിശ സി ി

യി, ഒരി

ാവാം

ം ഞായറാഴ് ചകൾ

.എ

െല

േതാ

െകാ

പറയാൻ മടി . അവെളേ ാെല

സ രിയായ ഒ

മായി

ളി

അവൻ അവിെട

ത് . ശനിയാഴ് ചകൾ
ിയി

െനയ

ദിവസ

, പിെ

ിന് വഴിമാറി. പി
ി മാ

അവൻ േനാ

ി. മി

ി ത് . ആദ െമാെ

് േതാ

കാണാൻേവ

് െകാല

സ രി

ി അൽപം താമസി

അവൻ അവെള
മാ

െമലി

ം ക

ില.

െന േവദനേയാെട സ

ഡി

ിയ്

് േചർ

വം, തെ

ഒരി

െന മ

ല ം സ് േനഹി

് വർഷേ

െകാ

സ പ

ജീവെന
പറ

ിെല

ാളം അവൾ അറിയാെത,

.

ഊ ിയിൽ വ ് അവെള ക

് . അെതാരി

േതാ

പെ

ലം സംഭവി

ിയ െകാ

,അ

ിൽ ഒ

എതിെര വ

േപായ ര

ികളിൽ ഒരാെള ക

രി

് െപൺ

േപായി! കാരണം, മ

അയാൾ െന

ായി

അവൾ

് !! സമചി

് ആ െപൺ

ടറിസ് ബസിൽ കയറ

െപെ

് അവൻ തെ

ി തിര


ടർ

് േക േ ാൾ അവന് േലാകം തെ

ൽ പതി േപാെല േതാ
ായി

അവെര കാ

രാ

കഴി
പിേ

ി.

െമ

്. അ

വിദ ാർഥി

പിേ

് , ഊ ിയിെല തടാക
് അവൻ ഇറ

് തിരിെക കയറിവ

ളിൾ അവൾ ഉ

ായി

ിനട

. അവെ

ം പറ

് അവൻെതാ ട

ിേലയ്

ം േനാ

. കഴി

ടിയ്

കണിൽ നി

ി

വർഷ

ാലം

െകാ

േലാക

ദയേ

് മറ

. പെ

നമല, ആരംഭമായി

ി

ിേയാെട

ി

നി

.

ാെട േനാ

ിനി

, അെതാരവസാ

െവ

് അവ റ

!
ിസ് മസ് അവന്

. അവധി

സ്

ിയെ

താ

തിന് ഏതാ ം

മ ് , െകാലം എസ് . എൻ.

വനിതാേകാേളജിെല മ
കാസിേലയ്

ാം വർഷ ഗണിതശാ

് അവൻ ഒ

പായ്

ിസ് മസ് കാർഡം ഏകേദശം നീ

േ ാൾ, േബാ ിംഗ്
ം െപൺ
കാരിയായ-

ിക

ായി

. സത

ിൽ

ണയേലഖനം എ

വിളി

ാന്

. അത് വായി

ഒരാൾ

ആവിലായി

ിയി

കഥ

് േപ േറാളം വ

ണയേലഖനവം ഉ
അതിെന

ാൻ

ിനരിെക നിർ

ടിവ െമ

ം വിചി

േപാെലയ

ി അവന് ഉറ

ം താമസിയാ

അയ , അവള െട േപരിൽ. അതിൽ ഒ

ില.

ബസിൽ നി
കഴി

ി. അേ ാൾ ആ ബസ്

േപാെയ ിലം അവ റ

യെ

ാൾ അവള െട ബസ് അക

ദിവസ

ി. അത് െകാലം എസ് . എൻ. വനിതാ

നികൾ ആെണ

േ ാൾ

ആലീസിെനേ ാെല അവൾ േപാ

യി

കാരെന വി ് ആ ബസിെന

ാം വർഷ ഗണിതശാസ്

ം േനാ

യി

.

് അവന് അവിെട
ാൻ

ഒരാൾ

ി ഇ േക ് േനരിയ പരി ാ

1995െല

േകാേളജിെല മ
കാൽ

െവ

ദയം വലാെത മിടിയ്

് പറയാൻ പറ

ായി

െപൺ

ി. ആ ബസിന് െകാലം രജിസ് േ ഷനാ

. അവെ

വർഷ

കടംകഥ േപാെല പറയാെത

തടാക

ഒടവിൽ

ിയെട ഛായ

ം അവൻ അവളറിയാെത ക

് െഞ ി

ത വീെ

കഴി

. എലാം േക െകാ

അകെ

മറികട

ികെള പി

് െചയ് തി

യി

.ി

ാളമായി

ആ െപൺ

അവർ അവിെട പാർ
േപായിേനാ

് , തെ

് വർഷേ

ിേല ി നട

അവൻ െപെ

കാരി സിനിമാസ് ൈ

ഓേരാ നിമിഷവം താൻ സ് േനഹി

രം, ത

കയറിയ അവൻ തെ

െന അറിയാെമ

െത അയാൾ അവെളേ

നിൽ

ാൻ ഇടയില

ഫാൻസി േഷാ ിേലയ്

." ഒ

തെ

േതാ

് അവൻ െവറെത ചിരി

ൈവ േ

സായാഹന

മ ിയാൽ എ

അയാൾ ഇവിെട

ാം വർഷം

ിയെ

് േപര് വിളി . െഞ ിേ ാ

, "തെ

അതാരാെണ

കാരി െവറെത അവേനാട് േചാദി , ഇേ ാൾ ഈ
െമ

ി തെ

പറ

ി. ബാംഗർ-ൈമസർ-

. ടറിനിടയിൽ അവെ

ി

ാലം താന് അറിയാെത സ് േനഹി

ിയി

ിമ

. അവൾ േവഗം ആ െപൺ

യ െപൺ
ലിൽ പറ

ാെണ

കാർ അവെന കളിയാ

ാൾ സഡി ടർ വെ

ഊ ി യാ

ി

ൽ െച

് തെ

േചാദി . അേ ാൾ,

റിയാെത

ാേളെറ സ് േനഹി . അവന്

െന 1995 നവംബറിൽ, ഡി

പഠി

.

ി

ഇതിെന

യെട അട

േപാെല അവൻ അവെള തെ

് അവെ

ി

ിേയാട് തേല

പറ

ൽ േപാലം കാണാന് ഇടയിലാ

അവെള കാണാെത, അവൾ എവിെടയെ

െപൺ

. ഓേരാ ദിവസവം, ഓേരാ നിമിഷ

അവെള അവൻ ജീവ

ം നാ ിെല േകാേളജിൽ

അവെന അട

നി

േതാ

. അതിൽ അവന് അവെ

മായി

് കാ

േപാെല

േപ ം േമൽവിലാസവം െകാട
പെ
തലയ്

,ഒ

മറപടിയം ഉ

പിടി

േബാറൻ േ

േകാ

മേലഖനെമ

ി

ായില.

.
ണയം

ൻ എഴതിയ
ധരി ് അവൾ

അത് കീറി

. അവെ

ി

ാവെമ

സ പ

് അവൻവിശ സി

െളലാം പാഴായി എെ

നി

പിെ

കയായി

മനസിലാെയ ിലം അതിൽ തളരാെത അവന്
പഠന
െമ

ിൽ

േക

ീകരി . അ

െന

ാനികം ഒപികം ഇലക് േ ാണികം മാ

ാല് മാസ

മായി

ൾ. പഴയെതലാം ഒ

െവ

പറ

പഠി ി ി

പരീ

യം കഴി

ദിവസ

.അ

െനയിരിെ

സായ

അവേനാട് അ

അവന് െകാല

് ഒെരഴ

നി

(ഇതിനിടയിൽ അവെ

, ലാബ്

മനസ് വായി റി

െനയ

ഉൾ ളകേ

ി

വായി . എഴതിയി

മാതാവിെ

രിശടി

വരിക. വ െ
കള
തെ

് . െകാല
ിൽ. ആവശ മിലാ

ഇലാ

ടിവ
ി

ആ വാ

കളിൾ ഒ

ടി അവൻആ എഴ

കൾ

ആേവശേ

വികാരവം

് വീ

ം വീ

ിൽ പറ

മായി. സാധാരണ

ാരനിൽ സാധാരണ

വാൻ െകാലേ

ബസ് ാ ിൽ ഇറ
് നട

ാരനായി

ില

ാൾ അവെ

പി

? ആശ കൾ നിറ

മനസിെന നിയ

ി ്

ാൾ ഒ

ഇളം നീല നിറ

ഷിേഫാൺ ചരീദാറമണി
നിൽ

ായി

. അട

ിയേ ാൾ അവൾ ഒ

ിെ

ശമാ േമാെയ

അസഖമ
ം അവൾ
തിെനാ ം

െളയം സ് േനഹി

് അവൻ പറ
ാൻ

ാനാണ്

. ഏതായാലം

ടതൽ സമയം േവണെമ

േ ാൾ അവന് അത് അംഗീകരി .

ി കഴി

് മ ാസിെല ഒ

ിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ ആർ

േചരാൻ േപാ കയായി
രിെല ഒ

മഖ
ിെട റിന്

അവൾ. അവൻ

േകാേളജിൽ എം. സി. എ.

കാ

ംഎ

േചാദ

ിന്

രം നൽകാെത ഒ
ടി

ൾ കഴി

വീർ മ ൽ

ാഴ് ച അവസാനി .

ി ം അവള െട ഒ

വായ ആ െപൺ

സംഘടി ി . പിെ
ിേല

വിേശഷവം

ില

അവിേട

് പറ

. അതിന് ഫലം ഉ

എഴ

വലേ ാഴം നാ ിേലയ്
അതായി

് പരിചയെ ട

നിമിഷം അവെന േനാ

, ഒ ം അമാ

ി.

ഒരി

കള ം േഫാ
തീവ

അവ െട ഇടയിെല

ൽേ ാലം അവെന സ് േനഹി

ി

.

ി വഴി
ി

വിരഹേവദനയിൽ ചാലിെ ഴതിയ ഒ
വലേ ാഴമ

് അവൾ അവിെട

് െച

ടതൽ സ് േനഹി

അവള െട മ ാസിെല േഹാസലിെല അ

അവെള

ക? അവൾ ആേ

ം അവൾ

ഡി

കാരെ

െപണിന് ഇഷ് ടം േതാ

െനയാവം സ ീകരി

ലം അവെര

അവള െട േപ ം വിവരവം സംഘടി ി

ദയം പതിവിലം
തെ

തീ മാന

േചാദി േ ാൾ അവെള സ് േനഹി
ിഷ് ടെമ

.

ം തെ

അറിയാെത അവൻ അസ സ നായിെ

രിശടിയിേല

െസൗ ര മിലാ

രിശടിയിെല

ം അെതാ

മാസ

ത് . െകാലം

ി െതാ ട

ടതൽ മിടി . ഒ
തര

് പറെ

തീ മാനമിെല

് െവ

അവേശഷി ി ് ആ

ദിവസം സമാഗത

ത് അവന് ക

േപരിൽ ഒരി

ം. ഇനിെയ

ിയാണ് അവൻ അവെള ആദ മായി

കാ

ിെ

ത മായ ഒ
ി

. ഒ നിമിഷം

ാൻ താന് ത ാറെല

േകായ

ാെട വായി .

ഒടവിൽ ക

ി. തെ

് അവള െട

ള െട തീ മാനമാണ് തെ

് അവൾ പറ

െമ ൽ
ി
തീ

ംഒ

അവെന മനസിലാ

േവളാ ണി

ിൽ വരാന് പ

ി അവന് പറ

േ ാൾ അവന് അവെള

തനി

ി േവണം വരാൻ. അവള േടതായി ആദ മായി

് മ

ംേ

് േചാദി േ ാൾ

ഇഷ് ടമാെണ

അവള െട മാതാപിതാ

ത് ഇതാണ് : ഏതായാലം

കാണണെമ

െമ

ിൽ
വായി .

ം വീ

മാതാപിതാ

പറ

ള െട ഒടവിൽ ആ േപര്

ാെട അവന് വീ

േപായ അവൾ

ഇഷ് ടമാെണ

ായി മാ

േവദനി ി

്!

ൈകകേളാെട അവനത് െപാ ി

ില

ിരി

. അവൻ അവള െട

നിമിഷം പക

തര

എനി

പറ

യം സേഹാദരിയം) െമഴ തിരി െവളി

വിറ

.ഒ

് പറ

അവള െട മഖം വിവർണമാ

നായ

പറ

കഴിയാന് കാ

ി അവെള ഒ പാടിഷ് ടമാെണ

കണകളിൽ േനാ

ിൽ െടൗണിൽ

േപായി ് തിരിെകവ

് േനാ

കല ാണം കഴി

ിലാണ് അത് സംഭവി ത് !

ിലാതി

െവ

മഖ

് മനസിെന

് പർണമായം സ ത

ളിെലാ

കറ

മായി

സ പം മാ

് അവൻ ഇതിനിടയ്

, മറപടി എഴതാൻ പരീ

സ്
ാെത

ായി. പിെ
കള ം. പിെ
ിയാ

,

.

ണയം.
െവ

,

അവൾ അവേനാട് പറ
ഓേരാ ചലന

ളിലം നിശ ാസ

ണയം നിറ

സ് േനഹി

ാൽ, അവള െട

ളിലം തേ

നിൽ െ

അറിയാമായി
അവെള

ി ില. എ

് അവൽ ന

. അ െകാ

തെ

ാട

അവൾ

ായി

അത്

അവൻ

ൾ ഉ

ായി

് പരി

മായി

ണയം. കാണാൻ അ
ഇഷ് ടെ ടാൻ കാരണെമ
അവെ

ാെണ

ശബ് ദവം ഇഷ് ടമാെണ

പറ

മാണ് കാരണെമ

ഒടവിൽ, തി വന

തെ

ാട്

് അവൾ പറ

പര

് ഒ

.

െചറിയ േജാലി

ൾെ

ാവിേല. എ

.

ിേനാട് അ

സ് ത ാനി തെ

സഭാപരമായ, സാ
മായ ചില അ

് , അവൾ പറ

. േച ിെയ ധി

മായി

താൽപര

ആയി െ

ളായി

ിലം

അതിന് കാരണ

ിെല ിലം, അവൻ ഊഹിെ
രി

വാൻ അവൾ

ില. കാരണം, അവള െട അ

് കഴിയ

വർഷെ

പഠനെ ലവ് മഴവൻ വഹി ത് അവരായി

.

ഒടവിൽ, സ് േനഹി

വെര േവദനി ി

് അവര് തീ മാനി .

ം േനേട

തിെല

ണയെ

വാഴ്

തീ മാനം ഒ

വ െട മ
രമായിരി

അവെരെയലാം ധി
ഇറ

ണയി

വിലയി

അവൻ ഇ

ാം. അെല ില് ,

രി ് അവേനാെടാ ം

ത് മ
വ ംഉ

ം വിശ സി

തീ മാനം സഖമ

ില് ആ

ിേ ാകാൻ അവള് തയാറാ

അവെള

െകാ

മ ില് അവന്
രമായി

ാവാം. പെ
േവദന നിറ

േനാവാെണ

,

്.

ഇതിെല അവൻ ഞാനാണ് . അവൾ അവള ം.
എെ ഭാര യ് ് ഇ േ
ാളം വിശദമായി അറിയി
െല ിലം എെ ആ പഴയ ണയം അറിയാം.

സത െ

ികപരമായ, െതാഴിൽപര

െമ

,

, േഡാക് ടറായ അവള െട

് ആബ

മിലായി

ിലം വിേദശ

ൾക

േനർ

ം ഓർ

എനിെ

സേഹാദരി

ഭാര െയ

ാൻ ഞാന് ആ ഹി


വീ

. അവള െട മാതാപിതാ

് വയസിന് മ

എെ

അത് െവറം സ പം ആെണ

െപണകാണാൻ െച
പതിന

ാൾ അത്

േവദനയാവം. എെ

ചില സ രസ പ

പെ

് അവെന ഇഷ് ടെ െ

ാലം, ഞാനായി

ല ം സ് േനഹി

കി ിയതി േശഷം അവന് വീ കാ മായി അവെള

തി

ില.

് ജാത

നാവണം.

് േചാദി േ ാൾ
് ച

ി

ി ിെല

അതിനാൽ, ഇെതഴതിയത് ഒ

അവ െട

െസൗ ര മിലാ

േവദനി ി

െന െച ാൻ അവ ം അവള ം ത ാറായി

ില. അ

ജീവ

ി ം

ിെയ മറ

റിയാം. എ

അവൾെ

മായി സ് േനഹി . ശരീരം െകാ
ാൻ അവസര

ഞാൻ ആ െപൺ

േവളയിൽ

റിയേ

ാൾ

ഹാംഗ് ഓവർ

ാലം ന

ൾ ആ സ പം വീ

ാനിഷ് ടെ ടം. അ േപാെല,

ാക

മധരസ പം! അതാണ്

നഷ് ട

ണയം! സ പേ

ഇഷ് ടെ ട

െകാ

ികള െട അ

് ഞാന് എെ

യായ എെ

ഒ പാെടാ പാട് സ് േനഹി

ാൾ
ിയഭാര െയ

!!

‘േകാരിെ ാരിയം മഴയം ഇടിയം
കാ ം േകാള മെതലാം െകാ ം
കട
താെയാ കാലാവസ
േകരളെമാ ായ് കസറെമാരാഴ് ച’
കാലാവസ
ാ െട െപായ് െവടി
േക
ന ീ സാധെവാ
ൻ,
കടമായിെ ാ
ടിലിൽ െച

ടയം വാ ി
െവാരൽപം ഗമയിൽ.

‘ ടയിത് ക ിലിരി ം കാലം
കിടിലൻ മഴെയ ഭയ ാെന ിനി?’
ടയെമട
നട ാ പാവം കസറം
മഴയത് വ െമേ ാർ ് .
കഴി
മാസെമാെരാ ര പിെ
ക ില മഴ ല
ണെമാ ം

ടയത് െകാെ ാ കാര ം കി ി,
കടയെട മ ിെലാളി
നട ാൻ.
ടയെട കടമിനി വീ ണെമ ിൽ
കാണണമതിെനാ േപാംവഴി േവെറ.

ി ടി പല നാള് മട ി
ടയെട കടമത് വീ ാൻ േവ

ി.

കാലാവസ ാ വചനേമാതിയ
കശലനവ െട കാ പിടി ാന്
കലിയം മ
വൻ കയറിെ
.
കാലാവസ ാ കാര ാലയമതിൽ .
‘കാലാ നി െട വചനെമ ായ് ’
കാ ം മഴയമെതവിെടേ ായി?’
‘കഷ് ടം സാേറാെട ിത് പറയാൻ!
കട േപായാ ന നൻ മർ ം
കടലം താ

ി വട

പടി

ാർ'

http://straysprouts.blogspot.com

‘ഇ

െല െവ ിയ ഇടി

ഇടയ്

പേയാഗി

വെര െചറതാ
ാറ

കൾ

വാചകം. അ
മാർ

് . മ ഷ ശരീര

അമ

ണിലട

ൾ ഇവയിലട

ചിയം മണവം െകാട
ധാരാളം നാ കൾ അട
ിയ
.

ിഎ

ിവ തടയ
മഴ

കളിലം മ

േപറ

ിെ
.

ണിൽ

തിനാൽ
വർ

നതി ം അ

േ ാഗം, അെ ൻഡിൈസ
ടൽ േരാഗ

തി ം നാ കൾ സഹായകമാ

ാല

് െതാടിയിലം പരിസര

ം പലവിധ ആകാര

് . ഹരിതക

ിെ

ി

വയാെണ

അനാമി വർഗ

വിദ
ിെല ബ

ി

ളിലം

അഭാവം
കൾ

േയാഗ മല. ആകർഷകമായ നിറ
കൾ ജീവെനട


.

ം മര

ിലം വർണ

മലം പ നിറം അന മായ ഈ
ചില

ില

കൾ

മറിയെ ട

ിയിരി

കൾ കാണെ ട
എലാം ഭ

തര

തിനാൽ

ടാെത

.

.് ൈലസിൻ

ിസ് , െചറ ടലിെല കാൻസർ, മ

ാേരെറ

ിയിരി

ിയി

ള െട ശരിയായ

സഹായി

ശസ് തി

മാംസാഹാര

കള െട ഇറ ി' എ

ദഹേന

നിസാരനാേണാ

നിലയിൽ

അമിേനാ അമം ഇവയ്

'സസ

ിനാവശ മായ അമിേനാ

ഐേസാലസിൻ

അമിേനാഅമ

ാൻ ന

ിലം ആവശ

ൾ ഏറിയ അളവിൽ

ലസിൻ,

ണേല നീ?’

ി കാണി

ൺ? സമീ താഹാരെമ

േനടിയ
യാ

കിളിർ

ില

വിഷം വെര
ർ സാ

വർണ

െ ട
കള ം, -

.

ല ിേയാ വിഭാഗ
ിെല െവ
കള ം

വിഷബാധയ്
കാരണമാേയ ാവ വയാ
ണ് . മറി േ ാൾ കറ േപാെലയ
ാവകം

െവ ിൽ സ
ി ് ൈകകാര ം െച ക,
സംശയം േതാ
വമ
ൾ കലർ
ിയ
െവ
ിലി ് പാചകം െച േ ാൾ നീലനിറ
ി
േല
മാറ െവ ിൽ അവ വിഷ ൺ
ആെണ റ ി ാം.
വിേദശികള െട ഇഷ് ടവിഭവ ള െട
ിൽ
വളെര മേ ഇടംപിടി ഈ ഇ
ിരി

കൾ ന െട െകാ
േകരള
ിലം തനതായ
ഇടം കെ
ി ഴി
. ധാനമായം ര ിനം
കളാ
േകരള
ിൽ വ ാവസായികാടിസ ാ

ിൽ ഷിെചയ് ത് വ
ത് . ചി ി

പാൽ
ം. മഴ ാല ് ചി ി

േവനൽ ാല ് പാൽ
ം ഷി െചയ് ത്

. അലം സ ് മതേയാെട െചയ് താൽ വള
െരയധികം േയാജന ദമാ
ൺ ഷി.
ടാെത മല വർ ിത ഉത് പ
ളായ കട ് ,
സമസ, മതലായവയിലെടയം പണം
കെ
ാ ം കഴിയം. ഈ ര ് തരം
കൾ
ം അതിേ തായ േത കതകള മ .്
ിൽ
ചി ി ണിനാ
ടതൽ സ ാദ് . ടാെത
ഷിെച ാൻ എള വം.എ ാൽ
പാൽ ണിനാവെ അലം സ ാദ് റ
ാലം

ി ് കാലാവധി ചി ി ണിെന ാള ം
ടതലാെണ
ടാെത, കീടാ
മലമ ാ
േരാഗബാധയം റവാ ് .

വയ് േ

ാൽ, അറ

ലാ

െ ാടി മതലായ മാധ മ

കൾ വളർ

ത് . വയ് േ

മായി ഉപേയാഗി

ിയ േശഷം മാ

വിമ

മാ

ഉപേയാഗി
ൿ

ാൾ

ാവ എ

ിേ

താ

ിൽ െവ

േമ

അരമണി

ത് തീർ

രേ

ഷി

ാൽ മ

് . ഈ മാർഗമലാെത വയ് േ

ർ ചടെവ

ിൽ പഴ


പാസി
ി
ാൽ

ിെയട

ാലിൽ കാണെ ട

നിര

ിയിടക. വയ് േ

ാൾ െചറിയ നനവ

െവ

ം വരാ

ക ി

വി

കൾ വിതറക. ഇ

വയ് േ
ി

ി െവ

ാൽ ച

ഒരാഴ് ച ഇടവി

മകളിലം

ൺ വി

ിെല വായ പറ
െന േപാളീ
ാലം വി

പറയ

വയ് േ

് ച
വശ
ിൽ മ

കള

ളിൽ

ി ഒേരാ അട

വസ്

താ

ിയ െബഡകൾ

് . പേ

ിൽ െബഡിെ
െവ
പടർ

നിറ
വള

റണിംഗ് പർ
ഒഴിവാ

ത്. ഉപേയാഗി

ില

ാരവമ
ാപ

വശ

കാണാം.


ചടം,
മറിയിെല

ാ ദിവസ

ളിലായി വയ് േ


ാലിൽ

ൾ (ൈമസീലിയം)

ിയായാലടെന േപാളി

ി െബഡിെന നല വായ സ

െന സ് േപാൺ
ീൻ കവർ
ാരമ

-


മട
േല

ാൾ
ിൽ

്. മ ്

നി

ടതൽ ആദായം എ

ആകർ

മതൽ

ൺ ഷിയി

ാെരയൾ െട ആകർഷി

ായി വള

രീതികേള

ാൻ

ംഒ

വസ്

തയാ

െചറ

ാർ

ം, വീ

ം ഒേരേപാെല ഏർെ ടാവ

ടതൽ

ടി െച ാ

ം മെ ാ

സ ല

െചറ

ിെല കാലാവസ യിൽ
ണാ

് . ഇതിെ

ാേയാഗിക വശ

െള

റി

പരിശീലനം

ം, വി

.

കാർഷിക

ത് ചി ി

റി

ഷികള മായി താരതമ െ ട

ിയാണിത് . േകരള

മാർ

ം മതിെയ

െതാഴിലിലാെത വലയ
മാർ

ം വീ

കാർഷിക വിളയാണിത് . വളെര

കാരണമാ

ിയ േശഷം േവണം േമലറ

നല ഈർ വം, വായ സ
മാേ

ളിൽ െചറിയ

ള ം െച ാൻ.

െന ത ാറാ

്.

ിൽ അധികം സ ലേമാ മതൽ മടേ

ഷണീയതായാ

ള ം ൈകകള ം ഡേ ാള പേയാഗി ്

എലാ കാര

അളവിൽ െവ

ീൻ കവറകളാ

വശ

ാൻ മറ

നശീകരണം നട

തവണ


ിടവി ് ൈവ

േപാളി

ചി ി

ഇലാെത വളെരെയള

ക.

തിെന െബഡ് എ

ത് . ബഡിെ
െകാട

വായ മടിെ

ം നിറെ ട

ളി

െബഡിൽ നി

ാൽ

. 60 െസ. മീ നീളവം 35 െസ മീ വീതിയം,

സഷിര

േതാെട വിളെവട

കൾ വിതറിയേശഷം

ീൻ കവറിൽ ഒ

പേയാഗി

താ

ാട േപാെല

ിൽ ഇറ

150 – 200 േഗജ് ക ിയമ

ഈമ ള

കാലയളവിൽ മ

ാവ

ത്

ാൽ

ൺ ഷി

ക. അതിെ

ാട്

ിൽ ഒ

െ ട

ിൽ

പാസിൿ
പിഴി

ടിയ പാസിക് കവറിേല
ി ഇറ

ം,
ിൽ ലഭി

ാൽ ക ിെലട

മായ പ വമാ

ഏ വം നലത് . ഇ

പെ ട

ം സ് േ

ാല ദിവസ

ദിവസം തെ

ണായി

ാം. ഇ

ിൽ െവ

അധിക ഈർ ം

തിനായി അലം െഡേ ാൾ തളി

ഷീ ിേല

ാലം

ണം. മ

കാണാം. അട
വളർ

കണ

ൺമ ള

വിളെവട

കളയ

െബഡിൽ

മാ ിയ േശഷം

രീതിയിൽ ദിവസം ഒേ

ാ തവണ എ

െചയ് ത് െകാട

മതി.
വയ് േ

മറിയിെല

ഈർ ം നിലനിൽ

ിൽ ബാബിസിൻ, േഫാർമാലി

താ

ിയായ മെ ാ

ാൽ മാധ മ

് . ഇതിനായി ഒ

ൻ ഇവ മിക് െചയ് ത േശഷം വയ് േ
െവേ

ളി

ം,

ത് പാദന രീതിെയ

ഷി വി

സർവകലാശാലകളിലം ലഭി

ാന േക
ം.

www.jeevadhani.blogspot.com

ഷി
റി
ളിലം

“ആർ
മകളി

േവ ിയാ നീെയെ െ
നാഥയായിേല കരൺ."

ത് ? എനി

ിനിയം ജീവി

ണ മായി

. എെ

”നിെ മഖേ
് ചീ ിയ എെ േചാര ് , സ് േനഹ
ിെ േചാ ് നിറമായി
ിേല,
സാേഹാദര
ിെ
ടി
ഗ വം. െച ണ് വിരി പാതേയാര ് ഉ
വീണ
നിെ മറിവകളിൽ, എെ
നീര് നിന ് നീ ലാേണാ നൽകിയത് . ഉണ ിയ
പാടകൾെ ാ ം ഓർ കള ം മാ
േപായിരി
. ആ കാലകൾ െകാ േല കരൺ,
നീെയെ ചവി ി വീഴ്
ിയത് .“

”െപറ ി
ിയ വളെ ാ ം, ഇ
ിയ നാണയ
കള ംന േട മാ മായ
സ ാദ
ളായി
. കാശി
നിറ
കൾ മനസിെ പമഖേ

വാരിെയറി
േല േഹാളിയം, ദീപാലിയം ന െളാ ി ാേഘാഷി ത് . െപ
ാളിെ

ട കൾന െളാ മി േലയണി
ത് . അതിൽ പര ിയ അ
റിെ
മണമായി
ന െട
തികൾ ം.“
”മഴ ലെപ
മ ാ
ളിൽ മ രി ായി
മഴനന
ത്.
ബാല കൗമാര ൾ ് മകളിലദി യൗവനകാലം നമ
അതിർവര കളായിെലാരി ലം. ാമ
ിെ ഇടവഴികൾ ാന മായി ന
നട .“

ൾ പാറി

”എെ വിവാഹനാളിൽ, നിെ കണീെരനി
ാർ നകളായി
. എ ി ം...
ഞാെനേ ാഴാണ് നിനെ ാരന യായത് . നിറവയർ പിളർ െകാടവാളിേന ാെളനി ്
െനാ ത് , നീെയെ പവി തയിേല ് ആഴ് ിറ ിയേ ാഴായി
.ത ട
സാേഹാദര
ിെ െപാ
അവശിഷ് ട ൾ
മകളിൽ, നിനെ
െനയാണ്
വിജയം ആേഘാഷി ാനായത് ?“
”കരൺ.... െനേ ാട് േചർ റ
നിെ മകന് , സഹജീവി സ് േനഹ
ിെ ശാ ി

ൾ ഒ ണർ
പാ ാകണം. ന െട മ ൾ ഈനാടിെ പ
ികളാകണം.“
”ൈസറാ.....“
ഉറ ിൽ നി ം പിടെ
ണീ കരണിെ പിൻകഴ

കയറി. ഇ
പത മൗന
ിെന ഭയെ ട
ജാതിസ് പർ യെട നീ
ഓരിയിടൽ.

ിേല ് മർ േയറിയ മരണം
ിെ ാ ് െത വകളിൽ,

മാലാഖമാെര
പിടി റ
ൈപതലി ടേ
് ഒഴകിെയ
ിയഅവെ

െചവികളിൽ മ ി ”േബഠാ.. ം േകാ ഏക് അ ാ ഇൻസാൻ
ബൻയാ ചാഹിെയ.. ഞാൻ കള െ ട
ിയ മ ഷ ത
ിെ ഒ യഥാർ
കാവലാളായി
ീരണം.“ നിഷ് കള മായ പാൽപ ിരിയിലേ ാൾ വിടർ ത് ,
േലാക
ിെ മഴവൻ തീ
കളായി
.

ം,

വീടിെ

ിൽ നി
വായി

േകാലായിൽ ഇ

് "കാനഡ" െയ

പഠി

േതാ

.വ

ഏെറ ആെയ ിലം
മാ െമാ

ംഉ

റി

ാൾ ഇേത

ലായി

പാഠപസ് തക
വിവരണ

തേലാകമാണ്

ി ് ര

വർഷ

ഇേ ാഴം േതാ

ായി ില. പതിന

ിൽ

വിറ

ലി

ആദ മായി ഇവിെട വ

വർഷ

ിയി

എട

മ ഷ

ിലം വ
ി

െചലവഴി ് ,

തീ മാനം ഞ

വം, ഓറ

ം ചവ

ം ഇടകലർ

ൾ മട

ി. പി

ഷം സൗദിയിൽ നി

് വിസ

മനസിെല ചട് പറെ

. പതിയ നാട് ,
ായ
ഏെറ
സൗ

ീട് ര

സംസ് കാരം,

ിെ

ഇനാംഖാ ം
െക ി തിരി

.അ

"നി

ൾവ േ

സ് േനഹ ബ
വിവരം

തായി

ആള കൾ, േജാലി

ംഇ

കഎ

ംഞ

ത് സ

അതിർ
ം!
വിളി

ാൾ ഞാൾ ഇവിെട ഉ

ൾ ഏെറയാണ് .
ാൻ ഇറ

ത്

ായ

ികൾ േവലി

ൾ നട

ളിലം ചിരിയിലം മഴകി ഞ

ിലെട കട

ല.

ദരം പി

നാ ചിരി ത് ,
ാെ

മറ

േപായി

ൾ നട

കയാ

ാൻ ഞാൻ

് മാ

അസ സ യാ

് എെ

മി ി

പരിചയമേ

ി
ാ"

ം പറ

രം മ ിേപായ ഞാൻ
തിരി

ി. പി

ീെടാരി

ൽ െവ ് കാണാൻ ഇടയായി. ഇരി
് സ ലമ

അവ െട മഖ

ായി ം

നട

കേയാ

ാൻ അവർ

ണിെ

ത് േപാെല ഞാ ം

നി

ാഴം അവർ എെ

ൽ അവെര ബസി
ാന് അവ െട
കേയാ

െചയ് തില.
ിലം കാണാ

. ബസിൽ നി
തിരി

.ആ
വളെര

അവിെട ഇരി

് േനാ

പറ

േപാ േ

വിളി ് "എ

ിയെട െപ മാ വം േചാദ വം എെ

ിരി

് അവെര

ി അവർ എെ

.

അട

ാവില"

സംഭാഷ

യായി.. അവേരാട ചിരി ത് േപാലം

"േസാറി" എ

അട

െകാ
ിഞ

ിരി മായി

നിന

എെ

സ്

ളിലം

ൽ സ ടംബം

ി. െകാ

േപായി. െപെ

ടംബസേമതം
േ ാൾ

ഒരി

എേ ാേഴാ ഒ

േവഷ

െപ മാ

സ്

ൽ അ ഭവി

തണൽ വിരി ് ത
ടംബവമാണ് .

ാൾ

കാനഡയിൽ

ഭാഷയിലം,

േ ാൾ മഖെ

ി േശ

ിവ േ

ാൻ േപാ

ം ആദ ം മതൽ

മകരമായി

ളിേല

വർഷ
റ ാ

ഷാദികളിലം,

ണ് , ഇടയ്

ം, അ ഭവി റി

അല ിൽ ഇെതലാം ഒരി

താെണ ിലം വീ

െവ

നിറ

ഇലകള െട നിറമാ വം, ത

ഒഴിവകാലം

തി വിസ് മയമായ നയാ

ാർ അധികമ

ൈവവി

തെ

അ മതി േനടി

ദിവസെ

ടിേയ

് വെര

ി

മായ ഒ

ില. നാൽ

മതൽ ഇ

ം എെ

.് സ ിരതാമസ

യി െ

ഞാന് ഈ

നി . 2008 ലാണ് ഞ
ത് . അ

ഈ നാടം ഇവിടെ

ിൽ

ലിൽ വലിയ

മീെത അേറബ യെട ചടം ച ം അറി

എ ് പറെ
ാഴി
വളെര കാലമായി അട
റി
യാവ

ിയിൽ
നി ് ട ി കേനഡിയൻ
പഠനം. ഇനാം എ തണൽ
ി ചവ ിൽ
ഞ ൾ സര
ിതരായി
. പതിയ
വീെടട
താമസം മാറിയി ം ഇവിടെ
കാര
ൾ ംമ ം
സഹായ ൾ െചയ് ത ത് അതിർ
ി


സൗ ദ ൾ തെ .

േനാ

് ഇറ
-

ി

േനാ
തീ

ായി
. അപരിചിതരിൽ നി
തേലാ?

ി

മലയാളികള െട ഒ

് ഞ

കാണാ

"എ

ൾ വാ

് , സേ

് പറ


ിനട

ാൻ കയറിയതായി

ാഷ

ചയെ ടാൻ മൻൈകെയട
"േജാലിെയ

ാ" എ

, േജാലി ഒ

ി

...." എ

് പറ

ാവിെന വിളി

സംസ് കാരിക ആഘാത
കയായി

കാ ് ഈ ആഘാത
സഹായകമായി

േചാദ ം
േത

് േപായി.

ൾ ഓേരാ

ായി ഏ

ി കട

െള മറികട

ില ൻ ടിേയ
ാരായ ചില തലമതിർ
ആള കെള വഴിയിൽ െവ ് കാണാറ ് . ഇ ം
അവർ േവഷ
ിലം െപ മാ
ിലം പഴമയെട
സൗ ര ം കാ

ി
വരാണ് . എേ ാൾ
ക ാലം ശലം േചാദി ാൻ മടി ാറില.
അ െകാ ് തെ വിേശഷ ൾ ഒെ
പറ

േചാദി ം നട നീ േ ാൾ അവർ തിരി
നൽ
പ ിരി വിലമതി ാനാവാ
താണ് .
ഇവിെട ഏെറ ാലമായ
ഒ സ

പറ
ത് ഓർ വ
, "ര
മാസം െകാ ്
കേനഡിയൻ ആ
വർ ിടയിൽ നി ് മിേയാ
ളം താഴ് മയം വിനയവം ഉ വെര അപർ മാേയ
കാ
."

െട എട

് ആ സ്

െകാ

. അതിർ

.

മറപടി േക

സാധനം

വീശിയ
ാൻ എനി

ആദ െ

ിതാ ള െട മീ ി ് കഴി

ധാന ഹാളിൽ എ
ിയേ ാൾ
ികെള
െകാ ് അവ െട മാ ഭാഷ േബാർഡിൽ
എഴതി കയാണ് സ് ളിെല ഒരധ ാപിക.
"മലയാളം" ഉ ാവില എ ് പറ
ഞ േളാ
ട് ചവ കാർഡിൽ "മലയാളം" എ ് മലയാള
ിലം ഇംഗീഷിലമായി എഴതിെവ ത് അവർ
കാണി
ത . താെഴ മകെ യം ഉ യെടയം
േപെരഴതി ഞ ൾ മേ മലയാളിെയ െതര

പിടി . അകല ളിേല ് പറി
ന,

ിെയ സ് േനഹി
ആ തി ർ ാരെ
തിരി
വരവിനായി ഞ ൾ കാ ിരി കയാണ് .

് െപ
ഒ ദിവസം ജി യിൽ െവ ്
നഷ് ടെ
ഒ െസൗ ദെ
േതടി െറ ദരം
െ യിനിൽ യാ െചയ് തത് ഓർ
. െപാ
അ ഭവ ൾ ഉ
െകാ ാവം അവിെട എ
ി
അവെര കാ
ത് വെര മനസ് െകാ ് യാ െയ
മാ മാണ് ഞാൻ സ് േനഹി ത് .

് പരി

. "ഇേ ാ വ

ം ആയില" എ

ായി

അവ െട ഭർ

േശഷം അട

തായി

ഉടെന, " േച ാ,
ാൻ ഉ

ാൽ മതിമറ
ത് ഞാൻ ആയി

േപ ം നാടം േചാദി റി

വാ

ില

ൾ, കടയിൽ െവ ് മലയാളം സംസാരി

തികെള ക

ി ംക

. പതിയ താമസസ ല

കടയിൽ സാധന

.

റകൾ പല ം ശബ് ദി ില, അഥവാ

ിലായി

െറ േപെര

ചിലർ ക

മ ് . ചിലരാകെ , "വിളി

തിര

ാൽ ഒ

ാൻ അേ ാഴം േപടിയായി
സംസാരി , മ

േഫാൺന

ടതൽ

േപായി. നാ കാെര

അവസരമേല, മടി ില.

േപര് വ

ായ് മയിൽ പെ ട

െള െകാ

. ചിരി

ളിർ

്.

മലയാളികളിൽ മി
ടിേയ

േയാെട േവ റ ി

ഇവിടെ

സ് േ ാെബറികൾ േപാെല മധരി

യിരി

. നട

ഒരാൾ മ

ാൻ േപാ േ

കാലം

ാൾ ക
തി

വസ യെട മ ം ഭാവവം, , എടേ
ള ം ഓർ

ിയബ

െ ട

ി െകാ

െളഅ

തെ ട

ി

പരിചയെ

മൻപായി കാലാ
മൻക തലക

് ഇെമയിൽ സേ ശം അയ
ി. മകെ

സ്

ളിെല

ിേല

േപാെല തെ

യാണ് മ

പല ം. േജാലി, പരിചയി

പാടകൾ എലാം ഈ വ തിയാന

െപാ േവ പറ

കട

േകൾ

"കാനഡയിൽ േജാലി

"േനാർ
ണ് ഒ മി

് അേമരി
ടിേയ

ിൽ െപ ്

കൾ ഏെറ..

ാറ

് അേപ

േജാലിയാണ് " എ

േഡാക് ടർ, ടീ ർ,

കാലാവസ ാ മാ ം

ഉഴലം. േജാലി കി ാ

ളിൽനി

ാരാണ് . െകാടം ചടിൽ നി

െകാടം ത

വ ം ഗൾഫ് രാജ

ത് . എ

താണ്
ി

ൽ തെ

ിനീയർ, നഴ് സ് ,

ിയ പല െതാഴിലകൾ

ൻ ഡി

ി" നിർ

ാെരയം

തിസ


താ

ിയിൽ

ത് .

ഇവിടെ

ിൽ മ

െതാഴിൽ േമഖലയം ഭാഷയം പഠി ് പതിെയ തിെയ

ം െതാഴിലിേല

േജാലിയം, ബ

മി

് കട

പറെ

ാവ

ാൻ കഴിയാ

റമാണ്. െപെ

ാണ് .

സഹയാ

വാസം ഒ

ം ഇവിെടയ

ാലം, യാ

യാ

െന നീള ം.....

യാണ് . ചട

യിെല അ ഭവ

ിക െട മേനാഭാവ

പലർ

് നാ ിേല

, നാടിെന ഏ വം

ിരിയം േവനൽ മഴ േപാെല ആശ ാസ

െകാടം ത

തിലം അ

ക. ഗൾഫിെല നല

ി ് ഇവിെട വ

ത് േപാെല തെ

ടതലായി നഷ് ടെ ട
െകാ

കയാണ് പല ം െച

ാദികെളയം ഉേപ

ഈ വിഷമതകൾ താ

പല െചറിയ േജാലികള ം െചയ്

വാസികൾ
ിെ

ാണ് . ഓേരാ

ളിരാ

മണൽ കാേ

് മാ േമ

ത് അത്
ാലം,
ത്

ളാണ് . അത് ചവർേ ാെടയം മധരി

േഫാൺ. വളെരയട

സാധാരണ വിളി
? േഫാെണട

. മകെ

.

ൾ േചാദി റി
മെ ാരിട

കഴി

ാറായി. ക

േപാവ

യം. അട

ിൽ വരണം. വിശദാം
െട ഒ

പ െ

പം മാ

ളായിരി

ണം.

ം. കാലം കട

ില. അതിനിടയിൽ ഒ

െമേസജ് .

ആശംസാസേ ശമാണ് . പ വ

രാശംസകൾ.

അത് . ശീലം

ഓർമി ി

വി േപാവ

ഹിജ് റ കല

മം. നല തെ
കല

ടിയായി

ർ തിരി

പിടി

. അേ ാഴാണ് ഓർ

ർ വല ം കി ിേയാ?

അടിയിൽ അേത ആണിയിൽ പതിയ കല
ിയ ഓർമ.

ദിവസ

അത് ? അതല,

േറ മാസ

ഈ വർഷാരംഭ

ിൽ നട

മറവി മാ

കഴി

മായി അ

ില. ദിവസ
ിൽ േവർതിരി

ആെകെയാ
എേ

തിെ

മല.

താവാ ം ഇടയ
കണ

ള ം മാസ

്.

ാൻ

ള ം വർഷ ള ം

ാൻ കഴിയാെത വ കേയാ?

അസ സ ത. അന താേബാധം.
സ ലം അകെലയാെണ ിൽ യാ
കയില. കിേലാമീ റകൾ പി

തി

ാധാന മില. ല

വലിയ

ല കൾ േവഗ

ിൽ കട

ം അട
േപാവ

ത് എ

"ഇഹേലാകം യാ

ിട

ം േതാറം
തായി

ള ം വർഷ

േവഗതയിൽ.

ിെ യം സ

ഇഹേലാക

ിെ

ന യിൽ പിടി

നിൽ

വാചകെ

വ കയമാണ്.

.് കഴിയെമ ിൽ
തികളാവാതിരി
ാൻ േ

ി

ണ് അതിെ

് മാ

സ ാനമ

േവ

ി

ക.''

രണ നൽ ക

വാചകൻ, ഈ സംസാര

ഇഹേലാക

ളം

േപാവകയാണ്.

പറെ

തികള

.

ാം. .

പറെ

പരേലാകമാവെ യാ

െന തെ

സംസാരം ഇവിെട ഓർ

െച ക? തേ

ാേണാ

യം അ

ംേതാറം മാസ

ിലെട.

യാസെ ട

വരാ

തികൾ. ജീവിത െസൗകര

ം മൻഗണന െകാട

മാ ഷികതയിൽ

േവഗത േതാ
നാഴിക

ളാേണാ? വ

മട

യാണ്

ത് . പതിയ

നിലവില

ാം. ജീവിതയാ


മാപണവം.

േറ വർഷ

േതാ
മാറിവ

ാരദ് തം. അവൻ വിവാഹം

ി

തറിയ

ാണ് . െസൗകര െ ടകയാെണ

ാം. വലാെ

മനസിൽ ഒ

പ ിയാേവാ

കല ാണനി

ിൽ എ

വിെ

യാളാണ് . എ

ഞായറാഴ് ച. സ ല
ഞാന

റവ സംഭവി
കഴിേ

. ജീവിതം ഒ


ാൽ
കയേല
വർ

രമായി മാറ

.

ി

േയാഗ

ി

ാധാന േമറിയ േലാകം

കാടൻ നീതിയിേല
ഓേരാ വ

ി

ത യശാസ്
ിെ


കട

വരവി

വഴിെയാ
ിൽ നി

േന ത ം നൽ

വർ

സ ൽ

ണേയാെട അവർ മൻനിരയിെല
ളില

ായ മാ മേല വിളി റിയി

തി

"കാലം അതിേവഗം കട

മതിരാെത
േപാെല.

ിൽ ത

അടയാള

വാചകന് ഇ

െ ട

ത്

ം.
ൾ പറയ

െന പറ

ി

.

േപാവം. ന കൾ

ഇലാതാവം. മ ഷ മനസകളിൽ സ ാർഥത
വള ം. എ
വർധി

ജനമനസകളിൽ സ ാനം േനടകയാണ് .
ജനപി

ിെ

ിൽ

വർ

ിയ

സ ാഭാവിക പരിണാമം മാ

തില.
.

നിൽ ി

ൾ കീഴട

സർവനാശ

് ഉടമസ രിലാതായിരി

മാ കാപ ഷ ാർ. മ ഷ ത
തി കൾ

െചേ

ിൽ െചറ

ഇവിെട സത മതം

ണം. പണം കി ണം. അവിെട മല
ൾ ചർ

ധർമശാസ്

ത്

റി ് . ജീവിതെസൗകര

ാധാന മില. ധർമ

ത് െവറെതയല

ിയം ഇേ ാൾ ചി

വികസനെ
വർധി

നീ

ഇതി

ംവ

ം.'' ഇ

ന നടമാടം. പീഡന

യം േക േ ാൾ ആള കൾ

േചാദി .
ത്
ത് ?

"എ

ായിരി

മാ

ി. "

ം ആ പീഡനം?''

ാലകൾ,

വാചകൻ

ാലകൾ.''

പറ
െകാ

മറി
ിെല ഇ ിൽ ഭയ ാേടാെട ച ംേനാ ി
മലർ
കിട ് , പാതിരാവിെല ഇ
നിറ
മറി
യിെല നിശബ് ദമായ ഉറ
ിൽ നി ം തെ
ഉണർ
ിയ േ രണ എ ാെണ ് ചി ി കയാ
യി
േഗാപി. ഇ ിൽ അകെല എവിെട
നിേ ാ െച ായ് ൾ ഓരിയിട
് , െതേ
മ െ

ിമരെ ാ ിൽ നി ് ഏേതാ പ ി
യെട േവദന നിറ
റകൽ േകൾ
. ഇട ്
വീശിയ ഒ െകാ
െത ൽ, റ ി ജനലാളിക
ൾ ഇള ി ശബ് ദമ ാ ി അയാള െട ഭയ
ിന്
ആ ം
ിയത് മനസിെന പി ിെല ഓർ കളി
േല ് പറി
ന.
“േഗാപി
് എ ് ടാ ഈ േനര ് …“
ളസി
റയിൽ വിള ് െവ ് തിരി
നി
മീനാ
ിയ കാവിേല
വഴി നട
തെ
േനാ ി േചാദി
..
“ഞാ..

െട

എറേ

താ േ ാേ ാളേ

ഇടി

് നി

െചെ
“ഇ

ാേര െന ഒ
ണ് .. അെതാ

ിലെല
ി

് ട് േപാ

് കാണാൻ

.. െപരെ
് ശര ാ

െകയേ
ണം.. ഇ

േര െന കാണാെനാ
, െവ

ാറം

് ട് ശര ല, കാവി

പാലമര

ശരില ാ ..“ ഓേ ാള

ില് നി

ണആ

കൾ െകാ

“അെതാ ീേ ാ േനാ
ാ ശര ാേവാ… മഴ
െപ ണത് നിർ
ാ ം േതടീ ് ഒ പട
ടീല് െവഷമി

ണത് ക

വാ

കൾ മഴമി ി

ഇട

് കയറി…

“േവ

,ഇ

ാ ……….“

ം മൻേപ ഓേ ാള

് ട് േപാ

പേറണത് … തിരി ് െപാെ

െല

െച

ാ..“

അ ശാസനം നൽകി ഓേ ാള
അകേ
് നട ..
വ വഴി തിരി
നട ാെനാ
േവ

കാ ് വീശി, ഓേ ാള െവ തിരി
െവ മണ
് ളസി
റിയിൽ നി ം ഒ
പക
ള യർ . വ വഴി തിരി
നട േ ാൾ മനസിെല േവലിേയ ം

മായി

ഓർ

കെള മന

തിരി

ം മറി

മനസിെ

് ..“

………………
ർ ം മറി
ം കിട

ഒളിസേ ത

ാൻ

മി

േഗാപി. യ

ിേ ടി

ളിെലവിെടേയാ

ഒളി ി തിെനാ ം നി യം േപാെയാളി .

ായ് ച ആ വഴി

തി ം വളെരേയെറ കണകൾ
് പറ
..

കന

നിറ

െവറെത എഴേ
മര

ി

ിൽ െവ

മറിയിൽ മളം ക ിലിൽ
, ജനലിെ
തീെ

ി തിരെ


ി ് വിള ് പര
മറി
. തറയിൽ പര
അസ സ ത നിറ .

തിനിെട കാൽ ത ി വിള
മെ ണയെട മണം

വിള ് ക
ി ് മള ിലിനടിയിൽ നി ം പഴയ

െപ ി വലിെ ട ് കാരണമിലാെത റ .
നിറ
കിട
കടലാസ
കൾ ൈകകളാൽ
പരതി എെ ാെ േയാ തിര
. മനസറിയാെത
യാ ികമായ
ി. ൈക പിൻവലി .
ഓർ
േനാ ി, എ ാണ് തിരയ ത് ..? ഉ
രം
കി ിയില, പിെ യം എേ ാ കടലാസകൾ ിട
യിൽ ൈകകൾ അരി നട . ഓേരാ കടലാസ
ം എട
മറി
േനാ ,ി തലെ
കൾ
വായി
േനാ ി തിരിെക െവ .

കമിഴ്
കിട , വലേ
ാ ം ഇടേ
ാ ം
െചരി
കിട . േപായ് മറ
നി െയ
തിരിെകെയ
ി ാൻ കഴി
ില. കണകളട
, ഇറെകയട . ഉറ ം വ േതയില. കണ
കൾ ് മൻപിൽ വീ ം മായ ാഴ് ചകൾ
നിറയ .
“ഇെത ളാ േകാേവ ാ പ

ണത് …“

ചവ

പനിനീർെ ടിയെട െകാ

കാർ

ിക അരികിൽ നി

“േവ

െപാ െ , കിളിർ

േനർ

് േചാദി
െ ,എ

ആദ

ീെട േകാേവ ന് …“

ാ േവം പവിേ ാള ം…“ പറ

അക ് േറഡിേയാ വർ
ി ി

സ രമായ ചല ി ഗാനം കാ ിലെട
മ േ
െ ാഴകി വീ .

നീ പാടാ

…..“

ച ം പടി
് തറയിലി
് താടി ് ൈക
െകാട ് ചി യിലാ .. എെ േ ാ ഏെതേ ാ
അറിയാ
ഏേതാ ചി യിൽ െവറെത ഇ
.

“എ

അലേനരം കഴി
, തറയിൽ നിെ ഴേ
,
വിള ് ക ിെലട ് ഊതിെ ട
ി മളം
ക ിലിനടിയിേല ് നീ ി െവ .

“അറീല …“

െച

ായ്

ള െട ഓരിയിടൽ ഇേ ാൾ േകൾ

ക ിലിൽ കയറി കിട

.. മലർ

കിട

, കമിഴ്

,
ില,

െതേ

“ക ി ്
േചാദ ം..

ാ അതിെന..“ കാർ

ീ.

ികയെട

ിെന..“

“ആ പ

“അെത

ിളിയെട േരാദനം നില ി

നിെ തിള
കണകളിൽ ആയിരം പ ള
േ ാൾ എ ിനാ െപെ ഇനിെയാ പ
എ ് പറയാൻ നാവ െകാതി .

ആദ ാ
ര ൾ വായിെ ട
കണിൽ നനവ
പടർ . കണിൽ നീ പട
തിെനാ ം ക ിൽ
വിറ പടർ ..വായി മഴമി ാനാവില.. കടലാസ
നാലാ ി മട ി െപ ിയിൽ െവ ..

ിെല രാ

..

സ ർണ ചിറ

ിമര

ി െല

െകാ

“െന ിയിൽ പവ

ാൾ

ാവണ പ എനി

അവൾ ഒളിക ണി ് േനാ

ഇടെ ാ
കടലാസ് ക ിൽ തട
..
മട ിയ കടലാസ ക ിെലട
. കടലാസിേല ്
കണകൾ നീ , വായി ാനാവ ില, വിള ി
േനെര അട
പിടി . കണിൽ നനവ പടർ ത്
ടെ ട
േ ാൾ അ ര ൾ വ
മായി
െതളി
വ ..െവള
കടലാസ കഷ
ിെല
കറ
അ ര ൾ വായിെ ട ാൻ ട ി..

് നടേ

പവിടണത് …“
“ഈ െചടീെ

“എ ാ ൈദേവ.. ഞാനീ െതരയേണ…“ േഗാപി
സ യം േചാദി . ഉ
രം കി ിയേതയില.

“കാർ

ീനെ

… അലാെ

ാ അറീ്ല ാെ

“അറീല അ
“എഴാം സ ർഗ

ാ….“

…“

…“
ിെ

വാതിലിെ

ാര


ണപ
ാെ അത് ,
സ ർഗവാതിൽ
ി, അതിെന
ഐശ ര ം വ െ ,“

െതാ
ചായ

“ഒരി ് െവ

റ ി ജനൽ ാളികൾ
ിലെട ചിറകി
പറ
കയറിയ വ ാൽ
് മനസിെല
മായ ാഴ് ചകൾ ് വിരാമമി . തിരി

മറി
ം എേ ാേളാ നി യെട കയ
ിേല
ഊളിയി .

െവ

പലർെ എഴേ
, പല േത ാെത മഖം
കഴകാെത സര ദി ണ ം മൻേപനട ..
നിയ ണം നഷ് ടമായ മനസ് ആ െടേയാ
െചാലടി അ സരി
. േനെര നട ,
പ ി ാടിെ മ ിലെട നട േ ാൾ
മീസാൻ കല കൾ ് മകളിൽ ആെരാെ േയാ
നി ് ചിരി
. ആരാെണ റിയില,
തിരി ം ചിരി
െകാട .
“വരണിേല…“ മീസാൻ കല കൾ
നി

ം ത…േര ാ…..“

ം കി ി, െവ
് െപാ

ആ ാൻ

ിയ

ിേയാ… എെ

ംച

ിൽ ത ിയേ ാൾ

ചട് … ഊതി ഊതി

ി…

“പ െവ ാ.. ടിേ ാ…. ചടാ െണ
അ ക േയാെട കട ാരൻ പറ

ിനാ…“

പ െവ േമാ, വിരല െകാ ് െതാ ് േനാ ി,
അല, തിള െവ ം തെ , ച ി ം നാവി ം
ഒ േപാെല െത
“വിശ

കട ാരൻ.

പ ില…
ാ… എെ

ിലം തി

േണാ…“

“ഉം…ൈപസയില…“

ിടയിൽ

് േചാദ ം…

“വരാം…“ മനസറിയാെത ച
നൽകി..

വര , മ
ഴ ല െക ി
ട ് മൻപിൽ കാലകൾ നി ..

കൾ മറപടി

ആെരാെ േയാ വീ ം ചിരി . സൗ ദം
േചാദി
പ ിരിേയാ പരിഹാസ
ചിരിേയാ, ഒ ം അറി
ില, മനസിലാ ാൻ
മി
മില.

െബ ിലി
, ഡസ് കിൽ പ ം കടലയം
െകാ

ത ..
പാ
ിെല പ ് െമെല അക
ാ ി, കടല
െതാടാൻ േതാ ിയില, ആ
ാ ം േപാെല ..
കട

ാരെന േനാ

ി ചിരി . ഇറ

ി നട

“ ാ ൻ േകാേവ “…“ ാ ൻ േകാേവ ..“
െത വിെല
ികൾ അ ഹസി
ചിരി ..

പ ി ാട് കട ് കാലകൾ വീ ം ചലി .
കാവം അ ലവം പ ിയം ഒ ം ര ം മ ം
പി ിലാ ി നട .. ദരം താ ി
പഴ രെയ
ി, മ ിെല െവ
ിേല ്
കാൽ െവ . ച െപാ
കാലകൾ..

അവെര േനാ ി ചിരി .. മ ിെല വഴിയിലെട
കാലകൾ ചലി . മ െ
പഴയ പനിനീർെ ടി
യെട പ തലമറയിെല ഒ ിൽ വിടർ ് നി
ചവ പ േമാഷണം േപായിരി
..

പഴയിെല െവ

മനസ െനാ , എ ി ം കര
ില, റ ് കിട
വാതിൽ കട ് അകെ
മറിയിേല ് നട
മള ിലിെ അടിയിെല ഇ
െപ ി

െവ

ിെ

െവ

ിന് അട
ചട് … കാല െപാ

ിൽ െവ

യിേല

് തിരി

. തിരി

് …. ആദ യാ

കൾ മട

യാ

ിേയാ…

കാൽ പിൻവലി . വ

ാടകൾ, കാവകൾ അ

് തിള

നട , വീ

യിൽ ക

യിൽ ആദ

ൾ, ഒ

വഴി

ംപ
്, ര

അവസാന
ാഴ് ചകളായി..

ി
്,

ാഴ് ച

റി

വലിെ ട

… െഞ ിേ ായി..

െപ ി മകളിൽ ഒ ചവ േറാസാ വിെനാ ം
േചർ
െവ വർണ ടലാസ് നിവർ
ി
വായി ..
“കാർ

ീെട േകാവിേയ ന് …..“

കാമം വി

േകമമായ്നട

തിള
അവൾ

വസ്
ായി

ൾ മാ
,

ാ വെള അറിയേമാ?

ഇറ ിയാേലാ, അ
േപാ ം!

റിെ

സഗ

ിറ

ാറില,

ം അവൾ

ണർ

ം ഹനി

നൽ

അരികിെല

തീര

വരാേണാ

് തിരകൾ എണ

കല കൾ െകാ

കണകൾ ത

് മറി

ി നി

അവസാന ര

നാളമായ് !

കാ

് ഒഴ

ിലം,

ിലം ആയിരം

.

എേ

ാണം അവൾ ചി

അവെ

പാതിരാ ി ഗലീലിയായില് അവള െട മതിൽ ചാടാ
മാന ൻമാരില,

പർണതയ

ആ യവാവ് കണിമ തിരി

പഴിമണിൽ

നി

നിറ
മാറ
മ െലനെയ

,

വീ

ക ിേല

ഇഷ് ടെ ടാ

പ ഷ ാ േ

ിയ

ാ ഈ നാ ിൽ?

മന് പിൽ ആ നിറ

ളിൽ പാപം െച ാ

് ആ നാഥെ

കടി മർ

ി

കാമ
ചവ

കടലില് നി

അവള െട അ

റിെ

യവാ ൾ, സ്
വിളി ി
ത്

ീഎ

ല േവശ എ

തിൽ പരാതിയ

ജീവ േവ
ഓർ
കാ

ി ഓടിെ

ാേ

ം വര

ം വിയർ

ായി േ
യി

!

ാണ്
ാ ആേവാ,
േ ാൾ അവൾ

ാെത

ി

!

വൻ ആദ ം കെലറിയ

വാ

കൾ െന

ിൽ പതി വർ

ി കഴി േപാൽ േരാഷം

ം അക

േപായ് ........

ഒടവിലാ നാഥ ം ദാസിയം മാ

കെലറിയാൻ ഓടിയവ െട
അടിവസ്
ളിൽേ ാലം

അവൾ

ചി

നി

കല കടി

മാറിെല വിരി ഒ

വാൻ!

ഒരി ൽ സദാചാര േപാലീസകാർ അവെളയം
പിടി ടി.
ണകൾ, െകാലാൻ െഞരിപിരി െകാ
േ ാൾ

ി

േമാ

പകൽ സമയം പാറാവകാരനിലാ ഭവനം
േ താലയമാെണ ിലം

മാ

വെ

േവാളം അവൾ ഓടി.........

കീറിേ ായ അവള െട വസ്

ല് അണയാേറയില

അത െന നിറേഭദ ള െട മായ ാഴ് ചകൾ
നിഴലി നൽകി ചിരി
െകാേ യിരി ംാര

സ ാത

തീെബരിയസിെ

ാെത അവൾ പറ

സീൽ

േവശ കൾ?

േമ

വശ മായ ചിരി ധരി

രാവിൽ അവള െട റാ

ജീവി

വൾ ആദ മായ് കാമ

മായ് തീര

ണിലാെ

പ ഷെന,

് െതാ വള െട റാ

ി ം

രിേശാളം വിശ സ് തത അവള െട

സ് േനഹെ

എരി

െലരി

െകാ

ി

ില രാ

.

ിയിൽ,

െട ഇ മഷിയിൽ

പം

പം

ലെട നമ

് ചർ

ാം എ

ാ രീതികൾ

മാണ് . അ െകാ
ളിൽ ഒ

് തെ

തീ

ി

ി
ിയി

നമ

തിെന പ ി ചി

ി

ത് യവിയെട

് തെ

് ന

െട

േലാ. ഈ േകാശ

ാണ് നിർ

ം അറിയ

ളിൽ ഒ

ായ കാൻസറിൽ

കാര മാണ

ള െട അമിതവം നിയ

ിതമായ േകാശവളർ ാ വ തിയാന

യിൽ ഉ
കഴി


ൾ െപ

െപ കി ഒ

ാൽ അവ ര

ശരീര

ിെ

നി

ിത സമയം

ിൽ കല

മ ഭാഗ

കാൻസർ ഉ

ളിെല ഡി.എൻ. എ

തകരാറകൾ ആണ് . കാൻസർ

ലാം േരാഗം വ ാപി

ളിേല

. പി

് ര

ിേച കയം അവിെടെയ

കയം െച
വസ്

ആണ് അറിയെ ട
തകരാറകൾ

.

അർ

ഷ് ടി ് കാൻസർ ഉ

സ് േ ാസ് , ആര് സ നി

ംവ

"കാർസിേനാമ" (Carcinoma - karkinos, or "crab",
കാൻസർ എ
കാൻസർ േരാഗ

പദം ഉ
ിെ

പദ

ിൽ നി

മാണ്

വി ത് . അ െകാ

ാണ്

ാൻഡ് അംബാസിഡറാ

ൾഎ
ഉൾെ ട

േപരിൽ

ത് . ഇവ ഡി എൻ എ യിൽ

യാണ് . പകയില, രാസ വസ്
് "എ

ീട്

ിലെട

കാർസിേനാജൻ (Carcinogens) എ

and -oma, "growth") എ

ണാ

് ഏ വം ലളിതമായി

കാരണം ആ േകാശ

േകാശ

ാം....

് നമ

യം, ലിംഫിലേടയം എ

ീക് ഭാഷയിൽ "ഞ

ി ിരി

പറയാം.

ി

ിെല ഏ വം

ൾ െകാ

ത് എലാവർ

അനിയ

ായ, േലാക

െള

ിെല ഓേരാ അവയവവം

അേനകം േകാശ

കാൻസർ എ

േപാസ്

ഏ വം േവദനാജനകമായ

പദ

ാനാണ് ഈ പദം ഉപേയാഗി ത് .

െട ശരീര

ത് എ

തി

തീതവം ആയ വിഭജനമാണ് അർബദം അഥവാ

് ഓടി വ

സമഹം അ ഭവി

നി

എലാം ഈ പം

റി ാവണം എ

േപടി ി

ാണ്

ിയിെല ആദ െ

േ ാൾ മനസിേല

േരാഗ

ൾഈ

െച ാം.

ആേരാഗ ം പം
ിെന

കാര

ൾ, ചികി

ആേരാഗ വമായി ബ

് മാറിയത് . കാർ

സചി ിയ്

ിയിലെട പ െവ

ത് . േരാഗ

ചി

യി ഞ

ിയാണ് ആേരാഗ ം.

ആേരാഗ വമായി ബ

പതിയ

ൾ, അസ് െബ

് , എക് േറ, സര കിരണ

ിവെയലാം ഈ പ ികയിൽ
.

കാൻസർ ഏകേദശം
െപാ വായി പറയ

േറാളം അസഖ
േപരാണ് എ


ടി നാം

ഓർ ണം. ഇതിൽ വളെര മാരകമായ, തലേ ാറി
െന ബാധി
െ യിൻ ട മർമതൽ വളെര
േവഗ
ിൽ സഖെ ട
ാൻ കഴിയ െതാലിയെട
കാൻസർ വെര ഉൾെ ട .
അമിത േകാശ വളർ മലം ഉ ാ
അവസ െയ

വിഭാഗ ള് ആ ി തരം തിരി ിരി
.
1. െബൈനൻ ട മർ- Benign Tumor :
2. മാലി

01. കാഴ് സിേനാമ - Carcinoma :
മ ് , ടലകൾ, ജനേന ിയ
മ ാശയം ട ിയവയിൽ ഉ
ഇവ ് ഉദാഹരണം ആണ് .
കാൻസർ േരാഗ
ഉൾെ
താണ് .
02. സാർേ

് ട മർ- Malignant Tumor :

ൾ, സ് തന ൾ,

കാൻസറകൾ

ളിൽ 80% ഈ വിഭാഗ

ിൽ

ാമ - Sarcoma :

മസിലകൾ, അസ ികൾ, ത ണാസ ികൾ ട ിയ
വയിൽ വ
കാൻസറകൾ ഈ വിഭാഗ
ിൽ
ഉൾെ ട .
03. ലിലം, രേ ാൽ ാദന അവയവ ളിലം
കാൻസർ ഈ വിഭാഗ
ിൽ ഉൾെ ട .
ീമിയ ഏ വം ടതൽ ബാധി
ാ വിെനയാണ് .

ത് േശ ത

04. ലിംേഫാമ - Lymphoma :

െബൈനൻ ട മർ- Benign Tumor :
ഇവെയ "ദയയ
മഴകൾ" എ ് വിേശഷി ി ാം.
െബൈനൻ ട മറകെള കാൻസർ എ വിഭാഗ
ിൽ
ഉൾെ ട
ില. ഇവ
തരമലാ
മഴകൾ
ആണ് . സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇവ സർജറിയിലെട
േയാ മേ ാ നീ ം െചയ് കഴി
ാൽ ിെ തിരി
വരില. ഗർഭാശയ മഴകൾ പലേ ാഴം ഈ ഗണ
ി
ൽെ ട താണ് . ഇ
രം മഴകള െട േകാശ ൾ
ശരീര
ിെ മ ഭാഗ ളിേല ്വ ാപി കയം
ഇല.
മാലി

ീമിയ - Leukemia :

് ട മർ - Malignant Tumor :

"പകയ
മഴകൾ" എ ് വിേശഷി ി
ഇവനാണ് യഥാർ
വിലൻ.

ലിംഫാ ി

് സിസ

ഈ വിഭാഗ

ിൽ ഉൾെ ട

ിെയ മേ
ധാനെ

ിൽ വ

ാ ് നയി

കാൻസർ ആണ്
ത് . ന

െട

തിേരാധ

തിൽ ഏ വം

സിസം ആണ് ലിംഫാ ി

് സിസം.

05. അഡിേനാമ - Adenoma :
ൈതേറായ് ഡ് , പി
ന ികളിൽ ഉ

റി, അ
ാവ

ീനൽ

ിയ

കാൻസർ ഈ വിഭാഗ

ഉൾെ ട

ാവ

ഈ വിഭാഗ
ിൽെ ട വയെട േകാശ ൾ
ശരീര
ിെ മ ഭാഗ ളിേല ് വ ാപി കയം
ചികി
ദഷ് രമാ കയം െച
.
ക ാൻസർ േരാഗം ബാധി

അവയവ

സ ാനം അ സരി ് താെഴ പറയ
വർഗീകരി

ാം.

ിെ
തര

ിൽ
.

ിൽ

കാൻസറിന് േപര് നൽ

വിധം :

കാൻസർ ബാധി അവയവ ള മായി ബ െ ട
ിയാണ് ഓേരാ കാൻസറി ം േപര് നി യി
ത് .
അവയവ
ിെ െമഡി ൽ പദേ
ാെടാ ം
സാർേ ാമ, കാർസിേനാമ എേ ാ അെല ിൽ
െവറം "ഓമ (oma)" എേ ാ സഫിക് ആയി
േചർ
ാണ് കാൻസർ ബാധി അവയവ
ിന്
അ സരി േപര് വിളി ക.
ചില ഉദാഹരണ

ൾ താെഴെ

അഡിേനാ - Adeno :

ാട

.

ന ി - Gland

േകാേ

ാ - Chondro : ത ണാസ ി - Cartilage

എറിേ
cells

ാ - Erythro : ചവ

- Red blood

േഹമാ ിേയാ - Hemangio : ര
Blood vessels

ഴലകള് -

െഹ ാേ ാ - Hepato : കരൾ - Liver
കാൻസർ ഉ ാ
കാരണ
അ ായി തിരി ാം :

ലിേ ാ - Lipo- : െകാഴ ് - Fat
െമലാേനാ - Melano : െതാലി - Pigment
ൈമേലാ - Myelo : മ

രാസവസ്

- Bone marrow

ാവാ

കാരണ

സാധാരണ ശരീരേകാശ
കഴിയ
ഉേ

േളാ മ

ജി ി

ൾ:

ളിൽ നിഷ്

അർബദേകാശമാ

ിയരായി
േളാ

കാരം സാധാരണ േകാശം
.

ിലെടയം

ംഎ

ിെ

് െതളിയി

അൻപതിൽ അധികം രാസവസ്

രക ജീവിതൈശലികേളാ

.ഇ

ം ഓേരാ ദിവസവം നാം അക

വ ം. കാൻസർ ഉ

അർബദ ജീ കെള , രാസവസ്

സര

കാരണമാ

. കീടനാശിനികൾ എലാം ഈ ഗണ

ന േറാ- Neuro : നാഡി – Nerve
കാൻസർ ഉ

ൾ കാൻസറി

് . അവയിൽ പല ം ഭ

ഓസിേയാ - Osteo : അസ ി - Bone

ധാനമായം

ൾ - Chemicals :

നിരവധി രാസ വസ്

മേയാ - Myo : മാംസ േപശി - Muscle

െള

ലെട ന

െട ശരീര

ൻ േവ

ി പകവലി

ാവ

ത് ന

ായിരി

ിൽ

ൾ പകവലിയി

ിൽ എ

ിരി

. അർ

ാൾ ഈ ചി

ാദി

മനസിൽ

ം.

വികിരണം - Radiation :
അമിതമായി അൾ ാവയല ് രശികൾ ശരീര

ിൽ

ഏ ാൽ െമലേനാമ ഉ

്.

എക് േറ, സി ടി സ് കാൻ

ാവാ

സാധ തയ
ിയവ

ത മായ

മാനദ
ൾ പാലി ാെത ഉപേയാഗി ാലം
കാൻസറിേല ് നയിേ
ാം. ഹിേരാഷിമ, നാഗ
സാ ി എ ിവട ളിെല അേമരി ൻ
അ േബാംബ് ആ മണം നിരവധി തലമറകൾ ്
സ ാനി ത് കാൻസറം മ േരാഗ ള ം ആണ്
എ വസ് ത നമ ് അറിയാമേലാ...
പകർ വ ാധി - Infection :
ചില കാൻസറകൾ ഇൻെഫ
ൻ മലവം ഉ ാ
കാം. മ ഷ നിൽ ഉ ാവ കാൻസറകളിൽ 20%
ൈവറസ് മലം ഉ താണ് എ ് ചില പഠന ൾ
െതളിയി ി
്.
ചിലതരം അർബദ ൾ ൈവറസകൾ (virus)
മേഖന ഒ വ
ിയിൽനി
മെ ാ വ
ിയി
േല ് പക
.ത
ിെന ബാധി
ചില
കാൻസറകൾ ഇ കാരം പക
വയാണ് .

െഹലിേ ാബാക് ടർ ൈപേലാറി എ ൈവറസ
കൾ ആമാശയാർബദ
ി കാരണമാ
.
HIV അ ബാധ ഉ വരിലം കാൻസർ
സാധ തകൾ ടതലാണ് .
ര ം - Heredity :
ണം പ

ണം എ

ത് കാൻസർ വിഷയ
റകൾ ഉ
ൽഉ

ാവ

ാവ

തിെന

കളിലം

ിലം ബാധകമാണ് . ട മ
ജീ കളി

തകരാറകൾ എലാം ഇ

തലമറകളിേല

് കാരണവ ാർ പറ

തിേരാധി

് ൈകമാ ം െച െ േ
ഷണ

ളിലം അ

പലതരം അർബദ

ിൽ
ാം.

ാശയ
ള ം ഈ ഇന

കാരണ

ിലം
ിൽ

ൾ:

ചില കാൻസറകൾ വിശദീകരി ാൻ കഴിയാ

ാത കാരണ ൾ െകാ ം ഉ ാേയ ാം.
മ പല േരാഗ െളയം േപാെല...
കാൻസർ േരാഗ

ിെ

ൾ, േരാഗ

നിർണയ രീതികൾ, ചികി

ാ മാർഗ

ർേവദം കാൻസറിെന എ

ിെന േനാ

നമ

കരളിെല അർബദ
ി കാരണമാ
ത് െഹ
ൈ ിസ് ബി, സി ൈവറസകള ം ഗർഭാശയ
ഗളാർബദം (Cervical), ദാർബദം എ ിവയ്
കാരണമാ
ത് ഹ മൺപാ ിേലാമാ ൈവറസ
കളായ HPV 16, 18 ൈവറസകള മാണ്.

വി

ഗേവഷണശാലയിൽ സ് തന െള ബാധി
കാൻസർ മല ാലിൽ ടി എലികളിൽ പകർ
ിയ
തി ം അർബദെ
പകർ വ ാധിയെട അടിസ ാ

ിൽ ൈകകാര ം െചയ് തതി ം ആണ് 1966-ൽ
േപ ൺ റസ് എ യ.എസ് . ശാസ്
േനാബൽ സ ാനം ലഭി ത് .

പാര


വയാണ് .
ികളിലം െചറ
ാരിലം
കാ
കാൻസറകൾ ് പാര ര ം ഒ മഖ
ഘടകമാണ് . െ സ് കാൻസർ, ഓേവറിയൻ
കാൻസർ എ ിവയം ഇ

ിൽ ഉ ാവാൻ
സാധ തയ
കാൻസറകൾ ് ഉദാഹരണമാണ് .

ിവെയ

് പരിേശാധി

റിെ ലാം അട
ാം...

ൾ, ആയ
ി


ളിൽ

ഇത് െകാെ

ാബൻ !

ഭൗമശാസ്
ൻമാെരാ ം ഗാസയെട പട
ി
ൽ അടയാളെ ട
ാൻ മിനെ
ി ിലാ
,
അടിസ ാന െസൗകര
ൾ ഒ ംതെ യിലാ
,
ആ െടയം കണിൽെ ടാെത കിട ി

െകാ
ാമം.
നഗര
ിൽ നി ം ഏെറ അകെല
യാണിത് .
ഈ ാമ
ിൽ ജല
ിനായ

മാസം പി ിട .

േപാരാ ം ഇേ

നേ വര
കാലാവസ യ
ഇവിെട ജന ൾ
േനരിട
ധാന ഭീഷണി ജല ാമം തെ യായി
. കഠിനമായ വിധ
ിലാണ് ഈശ രൻ മിെയ
ഷ് ടി ത് എ തിെ ഉ
മ ഉദാഹരണമായി
െകാേ ാബൻ...!
വലിയ പാറ

ല കള ,ം ഉണ

അവേശഷി

ഉണ

ൾ ആയ മര

െടനി

േമ ഇ

ിെ തായ
ം മാ

മാസ
െവ

േലാക

ള െട സ് മാരക

വിെട അവേശഷി

േപായി

.

മൻപാണ് ഇവിടം പ ാളം കേ
ാമീണ െട

ം അവിെട നി

ിൽ ജലയ

ാൾ അവേശഷി

ൈവദ തി േവലി

ിെയട

അവസാന അടയാളവം അവി

റിയത് . അ വെര ആ

ിയ മര

മിയിൽ

ികള ം, കാലം സ യം െകാ

ഹകള ം മാ
.പ

ി വര

ആവശ

ം ലഭി ി
മായി പടർ

.

് പ ാളം തടവിലാ

വം
ി.

ജലയ ം ട ിയതി േശഷം ഉപേയാഗ
ി
ഓേരാ
ിയം വലിയ വിലയ് ് പാ ാള
ി
ൽ നി ം വാ ണമായി
. ക ില
വ മാ
നം ച മായി
െകാ ് സാധാരണ ാരായ
ാമീണർ ് െവ െമാ
അ ാപ മായ വസ്
വായി തീർ ി
. കരയ
ൾ ്
െതാ
നനയ് വാൻ മാ മ
െവ ം േപാലം
െകാട ാനാകാെത അ മാർ വിഷമി . ദാഹി
നിലവിളി
െള കാ വാൻ വ ാെത
ചില സ് ീകൾ െപാ ിെ
റി . ചിലർ പ ാള ാ
െട മൻപിൽ കര
കാലപിടി . പ ാള ാർ
വലിെയാ തമാശ കാ ംമ ിൽ അവെര േനാ ി
അശീലമായ ആംഗ
ൾ കാ ി.
ആ നാ ിെല

ി

കിണറകൾെ
ടംബ

കണിയായി
സ്

ീകൾ ഒ

യ്

ജല

യഫ.
ടി.

ിനായി കരം െകാടേ

ജലസാ

ി

അവള െട േന ത

ം ദ:സഹമായി തീർ

ജലം ലഭി

ലാം സ ാനം

ിെല അവസാന

തിരി റിയാൻ കഴിവ

പിടി

കിണറകളിെല െവ

ആ അതിർ
ി ലംഘി ് ആർ ം െവ ം ലഭി
മായി
ില. െവടിെയാ കള ം തീയം പകയം
സദാ ഭീകരാ രീ

ഷ് ടി ആ ാമ
ിെ
മഖച ായ തെ
േമണ മാറിേ ായി.
ൾ ് ഒ കവിൾ നിറെയ െവ ം െകാട കാെട പ ാളേ
ാട് ഏ മ ി
മരണം വരി ,
പ ഷ ാരിൽ ഏറിയ പ ം.
അപർവം വീടകളിൽ അവേശഷി
പ ഷ ാ
ർ പരിേ
ം ഭയ ം പി ാറകയാണ് ഉ ായത്.

സ ലേ


ിൽ

അവ െട ജീവിതം
ി

.

, യേഥഷ് ടം
് , ജനി

വള

-

ർ നാട് ഉേപ ി ് , ിയെ
വ മായി േപാകാൻ
അവൾ തീ മാനി . മിയിൽ മ ാൽ പ ം ജലമ
സ ിതിയ് ് എവിെടെയ ിലം അ
രെമാ
നാട് കെ
ാനാ െമ ് അവൾ റ
ായി
. തീ
കൾ നശി ് , ഭയ
ാൽ ജീവി ി
ാമീണരിൽ ആ ം തെ അവെള പി ടരാൻ
ത ാറായില .െപൺബ ി
പിൻബ ിയാെണ
ചിലർ പരിഹസി ക ടി െചയ് . പെ , േതാ
പിൻമാറവാൻ അവൾ ത ാറായി
ില. ജലേ ാത
സ് തിരി റിയാ
െചറിെയാ സചികയം അലം
ടിെവ വം ഭ ണവം ക തി െന ിൽ ഒ കന
ലാഴിയമായി അവൾ നട
ടർ .
ഭാഗ മെ

ിൽ ത

ൾെ

അവൾ തിരിെ

െമ

സി . ജീവെ

ഉറവ കെ

കൾ കയറി,
ി
ിെ

ി, ച െപാ

വീ

ദര

സര േനാട് ,

. അവള െട കാലടികൾ
ി

ായ

് . പെ

പർണമായ ദിന

ൻ അവൾ ത ാറായി

.

,

ൾ താ
വീ

കാലകളിൽ കനല േകാരിയിട

മണൽ ര ിേനാട് എലാം അവൾ അേപ
"എേ

ാെടാരൽലം ക ണ

ഉറവ കെ

ാൻ എെ

ഭയാനകമാം വിധ

കാണി

വിസ്

ിെല ക

േപാെല ത
യം

െപാതി

.

ി

തമായി കിട

ിയിൽ മ

് ഓേരാ േരാമ പ

. വിറയ്

ൈകകാലകേളാ

ൾ ഉതിർ

ീണ

ാൽ ഒ

െകാ
് മയ

നിരാശ േവദനയായി കണിൽ പടർ
വ ഥകേളാെട അവളാ യ
'ഒ

ക ണയം വർഷി


െകാ

ി . പി
ി. െപെ

ീട് ഒ

് അവെളാ
ി.

േ ാൾ നീറ

സചി വലിെ റി
ാതിരി

യാേണാ ഞാൻ, അലാഹ് ' എ
ാർ

െട ദീർഘനിശ ാസ
രിട

".

. പകൽ മഴവൻ കന

മണൽ, രാ

:

മഴവൻ കാലകളിൽ

ആവാഹി ് അവൾ അല
ൽേപാെല ജ ലി

ി

... ജീവെ

സഹായി

ിൽ

ര ിൽ, ഉ

ക ണയിലാെത ജ ലി

നീതി േബാധമിലാെത

കാ ിേനാട് ,

വിശ

ാനായി അവൾ

. വയർ ക

ജീവിത

ജലജീവിതവമായി

് അവരിൽ പല ം

കൾ ഇറ

വിൽ പല റി തളർ
േത

വാൻ മാ
വൾ

.
ം പാപി

ദയം െനാ

ിെയേ ാെല കരയാൻ

് അവള െട കണകൾ വലിെ റി

സചിയിൽ പതി . ജലസാ

ിധ ം അറിയി

് അത് അതിേവഗം കറ

ായി

.

അതിെ േവഗ
ിെനാ ം അവള െട ദയം മിടി
കയം മഖ ് പ ിരി വിരിയകയം
െചയ് .
അവേളാടിെ
് അത് ക ിെലട ് ത മായ ജല
സ ാനം അടയാളെ ട
ി. േപരറിയാ
, ജനവാ
സമിലാ

രെമാ സ ല ് കരം
െകാട


ജലേ ാതസ് കെ
ാനായതിൽ
അവൾ ൈദവെ
സ് തി . ജലയ മിലാ
,

് നിറെ

ാമെ
മനസിൽ വിഭാവനം
െചയ് െകാ ് അവളവിെട ഴി ാൻ ട ി. ജല
സാ ിധ മറിയ
അവൾ
മൻപിൽ, ഒ

മ ഷ ർ ് ജീവ ം ജീവിതവേമകാൻ
മിയിെല
േ ാതസകൾ വാതിൽ റ വാൻ ത ാറായി
നി . അവള െട ദീർഘ മ
ിെനാടവിൽ െവ ം
ള ിെ
റി െകാ ് മിയിൽഒ റവ റ െ
.
വിറയ്
ൈകകേളാെട െവ ം േകാരിെയട
അവൾ െഞ ിേ ായി. െന പിളർ
നില
വിളിയമായി അവൾ കണ റ . അവള െട ആ ഹ
ൾ മാ മാണ് ആ സ പമായി വ െത ് അേ
രം അവൾ തിരി റി
കഴി
ി
.
എ ിലം തീ
ൈകവിടാെത അവൾ വീ ം നട
ാൻ ട ി. എ ദരം സ രി ി ം അന ാധീന
െ ടാെത കിട

ി െവ ം േപാലം അവ

കെ
ാനായില . മിയിൽ െവ മ യിടം
അള
െകാ ് സ ത മാെയാഴ
െവ
ി
െ ആഹാദം
നിറ
ശബ് ദ
ിനായി അവൾ
കാേതാർ
. മിയിൽ ജലയ

ട ി ഴി
ാൽ ഇനിെയാ ജല േ ാതസ് കെ
ാൻ
ആർ െമാ അവസരം ലഭി കയില എ സത

വിസ് മരി െകാ ് അവളാ യാ
ടർ െകാ
േ യി
. ഒ പെ ,
അവള െട അവസാന
യാ .... !
(ആശയ

ി

കട ാട് : മാധ മം േപ ർ )

ഭദിനം ആശംസി

നിറവിെല

് എനി

കളിേല

് മതൽ

ഓർ

ഭദിനം ആശംസി

നീ.
റിയാം.
ാകെ െയ

പിയിൽ മനസലയെ െയ

ി ം െപാ

നീ ലണർ

ി

ത്

ം.

ം കാഴ് ചകളിേല

ം േനാവകളിേല

ം ഞാൻ.

െപ വഴിയിെല േചാര ാലിൽ കാല് പതിയാെത
യാ

ട കെയ
ി ം ഭയം നിറ

നിറം െപാലി
രത പാരമ
െഞരി

െമൗനം നിറ
സാ

േത

ി

യാസം.

േനാ

ജീവിത
ിലാവ
പി
കന

ൾ അവഗണി
ൾക

ദിന

ം യാ

.

ളിെലാെ

ടലകൾ െതളിവ് .
ദിനെമ

ണകളിെല നിസംഗതയം െമാഴിയ

മണം െപണം വി വില വാ

ള ം െപാ ി ിരികള ം തിളയ്

ഇനിയം നീ

ഭദിനം ആശംസി
േതെയ

നിേ

.

െത വിൽ മാ

വിജയാരവ

പരിഹസി

.

ാൾ

ാട് പറയ

െത

െന ?

വ ത സ് തമായ ആഖ ാന ൈശലി െകാ ് ദ ിേണ ൻ സിനിമാേലാക ്
ശ വിസ് മയം
ഷ് ടി
തിൽ തമിഴ് സിനിമകൾ വഹി ി
പ ് വളെര വലതാണ് . 2007-ൽ,
െത ി ൻ സിനിമാ േ
ക െട മ ിേല ് ഒ േവറി കഥയെട ശ വിപവാ ഭവമായി
വ തായി
റാം എ നവാഗത സംവിധായകെ ആദ സിനിമാ സംരംഭമായ "ക ത് തമിഴ് ".
റാമിെ സിനിമാ സ പ് ന ൾ മ ് സംവിധായകരിൽ നി ് വ ത സ് തമായി
. വർണശബളമായ
ഒ കഥാ പ ാ
ലേമാ, പതിവ് തമിഴ് സിനിമാ േച വകേളാ ഒ മിലാെതയാണ് റാം ഈ
സിനിമെയ അണിയിെ ാ
ിയത് . അത് െകാ ് തെ പല സിനിമാ േ മികള ം ഈ
സിനിമെയ നിറമിലാ
ഒ സിനിമയായി വ ഖ ാനി കയ ായി. ഒ സിനിമേയാട േ
കെ
കാഴ് ച ാടാണ് ആ സിനിമയ െട യഥാർ
നിറം. മൻവിധികേളാട് ടി പല ം ഈ സിനിമെയ
തഴ
േ ാൾ റാമിെ സിനിമാ സ പ ള ം നിറ ളിൽ പ േചർ ില. േ

പിടി

തിൽ പരാജയെ
ഈ സിനിമ കന
സാ
ിക നഷ് ട
ിൽ തെ കലാശി കയം
െചയ് .
മാ ഭാഷെയ െപ
േയാളം സ് േനഹി ണം എ കവി വചന ളിൽ െചറ കാലം െതാേ തീ വി
ശ ാസം പലർ
ിവ ി
ഭാകർ ബി ദ പഠന
ിനായി തിരെ

ം തെ
മാ ഭാഷയായ തമിഴ് തെ യായി
.
ി ാലം െതാേ
ഭാകറിെ ജീവിത
ിൽ നട
പല
സംഭവ ള ം അവിചാരിതമായി
. അ െയ കാറപകട
ിൽ മരണം കവർ
െകാ ് േപായ
േഷാ ിൽ നി ് േമാചിതനാ ം മൻേപ പ ാള ാരനായ അചൻ അവെന ഒ േഹാസലിൽ േചർ
തിരിെക ക ാ ി േല ് മട
. േഹാസലിെല ഏകാ തയിൽ നി ം ഭാകറിെന തമിഴ്
അ ാപകനായ വാർഡൻ ഏെ ട
. തെ സ
ം മകേനാെട േപാെല സ് േനഹ
വാ ല
േളാെട അവ േവ
സംര
ണം നൽ കയം െച
. അനാഥത
ിെ വാതിലിൽ
പക
നി
ഭാകറിന് അേ ഹവമായ
സ ർ ം മലം, നഷ് ടെ
ഉ ാഹം വീ
കി
െവ ിലം വിധി അവെന വീ ം പരിഹസി കയാണ് െചയ് തത് .
ഒ െ ടലകളിൽ നി ് ഒ െ ടലകളിേല
ഭാകറിെ ജീവിത യാണ
ിൽ യാ ച ികതക
ൾ ് ഒ പാട് സ ാനമ ായി
എ ് േവണം ക താൻ.,.
ി ാലെ
തെ കളിേ
ാഴിെയ
ഭാകർ വീ ം കാ
ത് അ െനെയാ സാഹചര
ിലാണ് . അവള െട
ടംബ
ിെ പരിതാപകരമായ അവസ യിൽ
് േച
തിലെട ഭാകർ വീ ം
സേ ാഷവാനാ
. പെ , ഒ െ ടലകൾ അവെ ജീവിത
ിൽ വീ ം വീ ം സംഭവി
െകാേ യിരി
. ടർ ് സിനിമയിൽ ഇവർ ക മ
െവ ിലം പർണമായ ഒ ഒ
േചരൽ
ഒരിട
ം സംഭവി
ില.
സിനിമയിെല നായകെ പല ജീവിത സ ർഭ ള ം അവിചാരിതവം യാ ച ികവമായി സംഭവി
േപാ
താണ് എ തര
ിൽ ഒ ന ായീകരണം േ
കന് െകാട ാൻ സംവിധായകൻ ട ം
മതേല
ി
് . അത് െകാ ് തെ ചില രംഗ ളിൽ േലാജി മായി ബ െ ട
വാൻ

കന് മനസ് വ
മില.
തമിഴ് ബി ദം നല മാർേ ാട്

ശ ളം മാ േമ ലഭി
അറിയാതി
അവെ പല

ടി പഠി ിറ
ായി
കാ ം ല

ിയ

ഭാകറിന് തമിഴ് ഭാഷാ അ ാപന
ിലെട
. അേതസമയം വാ കൾ
ിെയഴതാൻ േപാലം
ൾ ശ ളം വാ ിെ ാ ് ഐ ടി ക നികളിലം

േസാഫ് െവയർ ക നികളിലം േജാലി െച
മാനസിക വി ാ ിയിൽ അകെ ട
്.

വസ്

ത മനസിലാ

ഭാകർ ഒ

തരം

െച ാ
ൾ ചമ
ി േപാലീസകാർ തെ ജീ ിൽ കയ ി െകാ ് േപാ
ത് തെ
ിയ
വിദ ാർഥികൾ കാസ് റം ജനാലയിലെട ക ിരി
എ ് മനസിലാ
ഭാകറിന് അഭിമാന തം
ഉ ാ
. 'അഭിമാനം േപായാൽ ജീവി ിരി ാൻ േയാഗ നല' എ ാ
കവികൾ പാടിയിരി
ത് .
അത് െകാ ് തെ യായിരി ാം സ യം ജീവെനാട ാ
തീ മാന
ിൽ ഭാകർ എ
ത് . ഒ
ാ െനേ ാെല ഉറെ
കവിതകൾ െചാലിെ ാ ് െക ിട
ി മകളിൽ കയറി ഭാകർ ആ ഹത ാ
ഭീഷണി മഴ
തി പി ിെല ധാന േ രണയം അത് തെ .
മരി ാൻ േപാ
തി െതാ മൻപ് ആ ഹത ാ റി ് എഴ
ഒ സ ദായം െപാ േവ
സമഹ
ില ് . ഇവിെട ഭാകറിെന ഴ ി
കാര വം അത് തെ . തനി ് ഏ വം ഇഷ് ടമ
തെ ബാല കാല സഖി ആന ി
ആ ഹത ാ റി ് എഴതാൻ ആ ഹി
ഭാകറിന് പേ
അവൾ ഇെ വിെടയാണ് എ കാര ം അറിയില. ആ ഹത െച ാൻ തീ മാനി തി പി ിെല
തെ ന ായീകരണം ആന ിെയ ഒ പേ
ചിരി ിേ
േമാ എ ്
ഭാകർ ആശ െ ട
് . തമിഴ്
ഭാഷ പഠി വന് തമിഴ് നാ ില് ജീവി ാൻ സാധി ില എ ് ആ ഗതമായി പറ
െകാ ിരി
ഭാകർ പതിെയ പതിെയ പരിസര േബാധം മറ
െകാ ് ഒ മേനാേരാഗിയെട ഭാവം ഉൾെ ാ
.
േപാലീസിൽ നി ് തറിേയാട
ഭാകർ തെ ക ിൽ ആെകയ
മഷി
കീറിയ അ
പാ
േനാ ് െകാ ് െറയിൽേവ ടി
് എട ാൻ
മി
ഒ രംഗമ ് . കീറിയ അ
പാ
േനാ ിെന അവഗണി
െറയിൽേവ േജാലി ാരേനാട
കട
അമർഷം ഭാകറിെ മേനാനില
വീ ം െത ി
. ആ മാനസികാവസ യിൽ െറയിൽേവ േജാലി ാരെന ൈകേയ ം െച കയം ഒ
ൈകയബ
ിൽ അയാള െട മരണം സംഭവി കയം െച
.
ി ാല ് അ യെട മരണം േനരി ്
കാ
ത് വഴി േചാരെയ േപടിേയാെട േനാ ി
ി
ഭാകർ ഈ സംഭവേ
ാട് ടി േചാരെയ
ാ മായി േനാ ി ാ കയം ആസ ദി കയം െച
്.
ഇതി േശഷം പല വ ം തെ ക
ിൽ നട
പല സാമഹിക അവസ കളിലം ഒ
ാ െ
വികാര േ
ാഭം കണെ
ഭാകർ തികരി
് . അത് പലേ ാഴം െകാലപാതക ളിൽ തെ

ിേ
. പെ , ഇ പ
ിര
െകാലപാതക ൾ നട
ിയ ഭാകർ എ ് െകാ ് ഒ
െകാലപാതകിയായി എ േചാദ ം സമഹം വിസ് മരി
.
തെ
ത കാലെ
സമഹ
ി മ ിൽ റ
പറയാൻ ഭാകർ ക
വഴി ഒ ക ാമറാമാെന
ത ിെ ാ
വ ക എ തായി
. ഭാകറിെ ഭീഷണി ് വഴ ി, ക ാമറമാൻ അവെ
തകാലെ
ഭീതിേയാട െട കാ കയം േകൾ കയം െച
തിലെടയാണ് കഥയെട മ ാൽ ഭാഗവം പറ
േപാ
ത് .
പല രംഗ ളിലം സമഹ
ിെല മല ച തികെള ച ി ാണി
ഈ സിനിമ സാ
ിക പരാജയം
ഏ വാ ിെയ ിലം നി പക ശംസ പിടി


തി വിജയി . ഈ സിനിമയ്
േവ ി സംഗീതം
നൽകിയിരി
ത് യവൻ ശ ർ രാജയാണ് . കഥയിലടനീളം കഥാപാ
ിെ അവസ യ് ം
രംഗ
ി ം േയാജി രീതിയിൽ ഒ
ാ മായ സംഗീത താളം േ
കന് ആസ ദി ാൻ
സാധി
താണ് . ജീവ എ നടെ അഭിനയജീവിത
ിെല ഒ നാഴിക ലാണ് ഈ സിനിമ എ ്
നിസംശയം പറയാം.
ഒ സംവിധായകൻ ക ാമറയിലെട േനാ ി കാേണ ത് സമഹ
ിെല നിറ ാഴ് ചകൾ മാ മല,
േനരിേനാടം സമഹ
ിേനാടമ
നിറമിലാ
കാഴ് ചകൾ ടിയാെണ ് ഈ സിനിമ
ന െള ഓർമെ ട
േ ാൾ, ഒ സംവിധായകന് യഥാർ
ിൽ േവ ത് ഉൾ ാഴ് യാണ് എ
കാര ം തെ ആദ സിനിമയിലെട തെ സിനിമാ േ
കെര സരസമായി േബാധ െ ട
ാൻ റാമിന്
കഴി
എ ത്
േ യമാണ് .

ഓടിവ ് വീ ിൽ േകറേ ാഴം അവെ
"െഫയ് സ് ബ ് " മാ മായി
.

െഫയ് സ് ബ ് േലാഡ് െചയ് വ
തിനിട ്
െബഡ് റമിൽ നി ം ഒ ധടപട ശബ് ദം അവൻ
േകൾ ാമായി
. "അനിയനായിരി ം"
അവൻ മനസിൽ പറ
.

മനസിൽ

"അവൾ െവയി ് െചയ് തിരി കയാവം",
ളി
തിനിടയിൽ അവെ മനസ് മ

ി .

ഒ പ
ാം തരം വിദ ാർഥിയായ അവെ മനസിൽ
തെ പാഠഭാഗ െള ാള ം േഹാംവർ കെള ാള ം
ാധാന ം ചാ ് േബാകിെല ആ അ
ാത
സ രി ായി
.
ളി കഴി
യടൻ തിയിൽ വസ് ം മാറി
അവൻ കംപ ർ മറിയിേല ് നട . ചടലതേയാെട
അവെ ൈകകൾ യ പി എസിെ ബ ണിൽ
സ് പർശി .
"പീ പീ" യ പി എസ് ശബ് ദി ,
"ഫയാേസ..ഒ ി ട് ബ ാ" അട ളയിൽ നി
അവെ ഉ യെട വിളി.
"എ ിനാ ാ?" അവൻ ഉറെ
േചാദി ..
"ഒ ി ട് വാടാ, ഈ അലമാര ഒ
പിടി ിടാനാ.."
"അത്
െതര


കയി
ിലാ."

ട്

ാ, ഞാൻ ഇവിെട

് ഇ
് ബേ ാ, അന
ല് െകാറ ് ക ിയാ"

് മര ാദ
ാേ

െല ിലം

"ഇ

െള ിനാ ആയ് ചീല് ആയ് ചീല് ഇ െന മാ ം
ണത് ? ആ അലമാര അവെട നിേ ാെ "
് നലത് , അെല ി

അത്
ി ാെത അവൻ ഗിൾ േ ാം അ
ബാറിൽ ൈട ് െചയ് : "facebook.com"

ജ് ക

, "da evidada? miss you".

തിരി റിൈപ െച ാേനാ
േവ േകാളിംഗ്
െബൽ മഴ ി. വാതിൽ റേ
ഡ ി
അവനായി
. അവൻ ഓടിേ ായി വാതിൽ

; ഏേതാ പിരിവകാർ..
ഒ പ
പ അവർ ് െകാട ് അവൻ
വീ ം കംപ റിെ മ ിേല ് േപായി. തെ
െസാ ൽ ടർ .

"ഇ

് ഇ ാമതി ഇ

് ബര് ണതാ അന
് ബ ം"

െമേ

മണി റകേളാളം അവ െട ചാ ിംഗ് ടർ
േലാക
ിെല എലാ വിഷയ െള പ ിയം
അവർ ചർ െചയ് .

"ഇ
പറ

"ഇ ് ഇ
ഞാൻ ഇ

േലാഗ് ഇൻ െചയ് ത ഉടെന േപാപ് അ ് െചയ്
വ വിൻേഡായിൽ അവൻ അവൾെട

സ്

ാ ഞാൻ െഗയിം കളി െ ?" എ
ജെ േചാദ ം േക േ ാളാണ് അവൻ
പാടകൾ േനാ
ത് .

"െകാട
ിെല ിൽ ഓൻ ഉ
ഉ അറി
ാൽ പിെ
യ മായിരി ം..െകാടേ
തീ മാനി .

ാേനാട് പറയം,
ാം" അവൻ

"യ െക ജി കഴി
ി ില, അേ ാേള ം ഓൻ
െഗയിം കളി ല് ട ി.." എ ്
ഈർഷ േയാെട മനസിൽ പറ
െകാ ്
ഫയാസ് എണീ െകാട .
"

ീ... ട ... വണ് ... േഗാ .. " അ ജൻ െഗയിം
ട ി.

.

തിരി തെ റമിേല ് നട േ ാളാണ് അവൻ
ഓർ
ത് ; "അവേളാട് ഡ് ൈബ
പറ
ി ില"..പി ീട് അതിെ
നിരാശയിലായി
അവെ െകാ മനസ്..
ആ നട
മെ ാ ിെന

ി ം ചി
റി ം ചി

ം ഇടയിൽ അവൻ
ി ില.

"ഫയാേസ.." എ േനരിയ ഒ ഞര ം
േക ാണ് അവൻ ചി യിൽ നി ം ഉണർ ത് .
ആ മള ം േക ിടേ
് അവെ കണകൾ
പാ
..
അവിെട അവൻ ക , വീ കിട
ഒരാൾ
െപാ മ
അലമാരയം അതിനടിയിൽ
തലെപാ ി േചാരെയാലി
കിട
പിട
തെ ഉ യം..
തെ പരമാവധി ശബ് ദ
ിൽ അവൻ
വിളി
വി..പേ
ആ കാ മ ൽ
ി ആ ം
അവെ നിലവിളി േകൾ ാൻ ഇലായി
..
ആവ
ശ ിെയട ് അവൻ ആ അലമാര
വലി യർ
ിേനാ ി, പേ
പർണമായം വീ ി
െകാ ് നിർ ി ആ അലമാരയെട കനം
അവന് െപാ ാൻ കഴിയ തിലമ റമായി
..
"േമാെന, നീ....െ " പറ
മഴമി ി ാൻ ആ
സ് ീ ് ആവ ില.
അവസാനം തെ ശ ി മഴവ ം സംഭരി ്
അവൻ ആ അലമാര പ തി ഉയർ
ി, തെ
ഉ െയ േനാ ി
ജീവെ േനരിയ ടി കൾ മാ ം
അവേശഷി
ആ ശരീരം േചാരയിൽ
തിർ ി
..
ഇല, ഇനിയം പിടി
നിൽ
കഴിയില, ൈകകൾ വിറ

ാൻ തനി
.

അലമാരയെട കനേമറിയ മസ് തകം ആ
മാതാവിെ തലയിേല ് ശ ിയിൽ
പതി കയായി
..
തനി ് ജ ം നൽകിയ ജനനി തെ ൈക
െകാ ് തെ മരണെ
എ സത ം
മനസിലാ ിയ ഫയാസ് തളർ ..
മണി റകൾ
േശഷം, േജാലി കഴി
അവെ ഉ ക ത് േചാരയിൽ ളി
കിട
ആ മാതാവിെ യം, േമെല
ിയാട തെ മകെ യം
ജഡ ളായി
..
"

ീ..ട..വൺ ..േഗാ...", െഗയിം അേ ാള ം
ടർ െകാ ിരി കയായി
...

അേ ാൾ ഫയാസിെ
െമേ

ജ് വ

"gud bye..:)"..

കിട

ചാ ് േബാകിൽ ഒ
ായി

;

് വ

"അേ

ഈ 'ത

വൾ' എ

ാൽ

് മിയെട േചാദ

ിണിയ
ില

ചാരിെ

ിന് മൻപിൽ

നിമിഷം പക
ത വീെ

് മിെയ േനാ

ിരി .

"ഇല"
തഴ ായ വിരി

എ ിലം സമചി

ാ അർഥം?"

് പിറ

ടിലിെ
് അ

േപായി

ി െമെല ഒ

വാതിൽ െമെല
ിണിയ

േചാദി

ിണി

അവള െട േചാദ ം ആവർ
"അേ

് വിശ

ാ?"

, പറ ഈ 'ത

ാല് എ

് മി

ി .
് പിറ

വൾ'

ാ?"

"േമാേളാട് ആരാ ഇത് പറ

ത് ? അ

െന ഒ

ഇല"
"എ

"േമാൾ

തിനിടയിൽ

ി ി

് അരീം

ാ ം കളി േ ാൾ കണ ം

രാേധം പറ
െണ ് ."

േലാ ഞാൻ ത

"അ െന ഒ മില, എെ
അ പാടി ഉറ േ ?"

് പിറ

േമാള് ഉറ

വളാ

ിയാെ .

സംഗീതം എ ം അവള െട ജീവനായി
. അ ാവ
െ വീ ിൽ നി ം േറഡിേയാ ഗാനം ഉയ േ ാൾ
അവള െട ദയം അതിേല ് ആകർഷി െപടാറ
് . പെ
, അവസാനം അ ായിയെട ശകാരം
വാ ി, കണകൾ നിറ ് അവൾ മട ിവ
ത്
നീറ
ദയേ
ാെട അ ിണി േനാ ി നി ി
. എ ിലം ഒ തവണ േപാലം തെ മകെള
ശകാരി വെര എതിർ ാൻ അ ിണിയെട നാവ്
ഉയർ ി
ില. നിരാലംബ ം നിസഹായ ം
ആയവ െട നീ ൽ ആെരയം കാണി ാൻ
ആവിലേലാ! അ െന കാ ിയാൽ ചിലേ ാൾ േകറി
കിട ാനായി ത
ടിലിൽ നി ം െപാ ാ ള
ഇറ ി വിടേമാ എ ഭയം എ ം അ ിണിെയ
േവ യാടിയി
.
ല ് മി അ യെട മടിയിേല ് തല ചായ് .
അ ിണിയെട താരാ പാ ിെ മാധര
ിൽ നി ാേദ
വത ആ
മാലാഖെയ തഴകി പെ
, അ ിണി
് മാ ം ഉറ ം വ ില. അ ിണിയിൽ നി ം
ഉറ ം മാറി നിൽ ാൻ ട ിയി ്
ല ് മി
േയാളം ായം ആയിരി
.
ല ് മിയെട
അച െന റി
ചി കൾ ആയി
അവൾ ജ
നി ം മൻപ് ഉറ ം െകട
ിയി
െത ിൽ ഇ ്
അതിന് കാരണം അച െന പ ിയ
അവള െട േചാദ
ൾ ആണ് .
അച ൻ ആരാ? അച ൻ എവിെടയാ? കാണാൻ
എ െനയാ? എ ാ കാണാൻ വ ക? എ ാ
എലാ ം അച െന
ം പറയ ത് ? ത യിലാ
വളാേണാ? ഇ െന എണിയാൽ തീരാ
േചാദ
ൾ ആണ്
ല ് മിയിൽ നി ം അ ിണി
ദിനം തി അഭിമഖീകരി
ത് . ചിലതി മറപടി
നൽകിയം മ ചിലേചാദ
ൾ േക ിലാ ് നടി ം
അ ിണി അതിെനെയലാം േനരി െകാ ി
.
അ ിണി േമാെള േനാ ി. അവൾ നല ഉറ
ിലാ
യിരി
. അവള െട തല െമെല എട
തലയിണയിൽ വ േശഷം റാ ല് അണ ാൻ
ൈകയിൽ എട
. അതിൽ നി ം നിർഗമി
ഭാകിരണ ൾ ആ ടിലിെന ഭാപരിതമാ
ത് അവൾ അറി

എേ

ാക

നിഷ് കള

ിരിേപാെല ആ

കാശം അവൾ

് മ

ിയതമെ

ിരിേപാെല

കാശം എ

എേ ാഴം പ

ിൽ നിറ

െപ മാ

നിമിഷം േപാലം ആ മഖ
് ഒര

െള ജീവേന

േതാ

ിെ

് േനാ

ഉടമ. ഒ

ി ആർ


ില. അവ

ാേളെറ സ് േനഹി ി

അവള െട

് അയാള് എവിെട ആയിരി

ം? സഖമായി ജീവി

ാ േമാ? തെ

േമാെളയം ഓർ

യം

ാ േമാ? ഒരായിരം

കൾ അ

ആ ദിവസ

ി.

രം പറയാൻ സാധി ി

ംഅ .ഇ

ചി

താണ്

മ ഷ ൻ. ആരിലം

മാനം നിറ

മറ

ഭ നിറ

് അവൾ
ിരി ി

. തെ

ിണിയെട മനസിൽ മി
ൾഎ

ിമാ

മേനാഹരമായി

.
.

നാലാൾ കാൺെക വീ കാ െട അ മതിേയാെട
പടവ ത

ആൺപിറേ

മാ

, സ് േനഹി

ംത

പ ഷൻ. ഏെതാ

ാൻ. ഒ പാട് സ് േനഹം
ാൻ മാ

െപണം ആ ഹി

ജീവിതം നൽകിയ സ
ഗർഭിണി ആെണ
ടതൽ സേ

ം അറിയാവ

ംഅ

് അറി

ാഷി

േവ ൻ. അവൾ
േ ാൾ ഏ വം

ംഅ

േവ ന് തെ

് ആ വയ ിൽ തല െവ ് ജനി

േപാ

ത് െപൺ

അയാൾ തെ

ി ആെണ

.

ാന്

വചി

് മി എ

േപര്

േമാള ന് നൽകണം എ

മ ാ മലായി

ി ിേ ാൾ ത

പിറ
ചി

.എ

വൾ എ

കൾ അ

ിയെ
നി

അവൾ

മഖ

ട േശഷം റാ
ിരി ത

ം മായ്

ിൽ നി

ിണിയിൽ അ
ഓർ

ആ മഖം ഒരി
പെ

ഉദര

ിൽ വള

. ഉറ

ൽ വിള

് പര

ാൻ ഇതലാെത മ

ിലായി
ിെ

ദഷ് േപരാണ് അവൾ

ടിലിൽ ഇ

ഹി

്.

ിണിയെട കണകൾ നിറ .

അവൾ കണീർ
അണ ് ആ

.

ി. തെ

ടിലിൽ
വഴികൾ

ാന് ആ ഹി

കാരം അ

വിെ വാടിയ

കൾ നിറ .

ലം അവൾ വാടി ക

ി ില.

ദിവസം അ ം സംഭവി . അവള െട
ജീവെന െതാ ് യാ

പറയ

ാൾ അയാൾ പതിവേപാെല പ

"ഇ

് ദാേമാദരൻ മീനാ

11.30

11 മണി

് വ

ാൽ എെ

ജീവൻ വള

ഉദര

ഏ ന് എെ

ിലം സംഭവി ാൽ പിെ

് "''

അയാൾ യാ

പറയ

. ൈവ േ

നിഴലി

ം േനാ

എേ

ാെത

ായി

് േപായി. േചാറ

. അയാൾ

ഇരി

റ ി .അ

് ചാണകം െമഴകിയ തറയിൽ

രികിലായി അ

ിണിയം

േചാറിൽ േമാേരാഴി ് െമെല

ഉ ള സ് േനഹപർ ം തെ

ഇടം ൈകയാൽ നിറ

ാെട അത്

നിമിഷം അയാൾ

ാണ് തെ

റിയാെത അ

ഭാര

മനേ

ണയം നിറ

ാൽ സ ീകരി . അട

ിയ കണകൾ

ിയന് സംഭവി ത്

ിണി പക . അ
വി

വിെ

േലാെട അവൾ

േചാദി .

ിണി

ആകാറായേ ാൾ

ിണി മി

ടിലിൻ വാതിൽ

. പെ

"ഏ ാ എ

ാ പ ിെയ? എേ

ാട് പറയ.."

യായി. അവെള

അവൾ

ൽഅ
ആ മഖ

ാ വിഷമം വലയം െചയ് തിരി

മനസിലാ

ച ം പിണ

ട .എ

ില. നീ

ിമ ി

രം വെര ആ മനസിൽ ഭീതി

ിൽ വാതിലിൽ

.

ിഅ

് കാൽ െപ മാ ം േക അ

നിരാശെ ട

ം േചാദ ം േചാദി ് ബ

ൈകകൾ മാേറാടണ

നി . േനരം സ

േവഗ

എനി

ം സംഭവി

റിയാെത അവൾ

േശഷം അവൾ സ് േനഹപർ ം

നീ ി. അവൾ

ം േപാകേല.

ിണിയെട മഖം ഭീതിയിൽ നിറ

ൈധര മായിരി

നി

ിെനാ

ത് എ

വിെന വിളി . അയാൾ ൈക കഴകി വ

ഴ ് ഒ

എനിെ

വീ

ി െവ

.

''നീ േപടി

ാണ് സംഭവി

വിള

ിൽ ൈക ഓടി ് അയാൾ

േവ ാ

മാനത അവളിൽ ഭയം നിറ .

ാെത അവൾ െമെല അകേ

രി ് അവരറിയം."

"അേ ാ അ

ാെ

ഉഴറി. പെ

ം.

വീ കാർ എതിർ

ൈക

ിണിേയാട് പറ

രാ? അ

ര കേ രിയിൽ

് അവിെട എ

കല ാണം. അവെ

െകാ

് ഉറ ായി. ഇ

ിയം വീ കാ ം മാേവലി

വ ം. അവൻ ഒ

ആൺപിറേ

.

ിെയ െക ം. അവെ

വീ കാ െട എതിർ ് മാറിെല
മീനാ

ിരി ി

അവള െട േതാളി
ൽ തല േചർ

് വി

ി.

ത്

ാൻ സാധി .

വിെ അരികിലായി അ

ിണി ഇ

.ആ

"എെ

നീ െവറ

േമാ?"

േതാളിൽ ൈക െവ ് അവൾ േചാദി
"എ
"എേ

മഖ

് ഒ

ാഅ

േവ ?
ാ എനി

മനസിലാ

മാനത? േപായ കാര ം

് ഒ

ില!"

സാധി ിെല?"
മറപടിയായി ഒ
ഉയർ

നിശ ാസം അയാളിൽ നി

. അവൾ േചാദ ം അവർ
വിെ മറപടി എ

ി േ ാൾ

"േമാേള, ദാേമാദരൻ ചതി . അവൻ കേ രിയിൽ

ില!"

ി.
"ഓ, അതിനാേണാ ഇ

"എനി

് വിശ

റ ് േചാറ വിള ് "

.

ളി

ാൻ േതാ

ില. നീ

ിനാ എെ

ഏ െന െവറ

കാരൻതെ
ൻ െകാ

ിെല

അതിന് ഇ

വിഷമം. ഇതിന് ഞാൻ

; പെ
് എനി

െന

ത് ? നി

അയാെള വിശ സി
് പേ

േതാ

ള െട

ിയതാ..

ികെള േപാെല കരയേണാ?

ഇേ ാെഴ ിലം ഏ ന് അയാെള മനസിലായേലാ.

െപ

അതിന് ഇ

െന

ഞാൻ

ഇനി േനാ

ിയം ക

ികെള േപാെല കരയേണാ?
ം ഒെ

ആെ , സംഭവി െതലാം ഒ

് നി

ായി

. നാ കാരിൽ ഏേതാ ഒ വന്

ടി േചർ

ാണ് ഈ ചതി െചയ് തെത

ആേരാപി . അേതാെട എലാം മാറി. എലാവ ം

ാ മതി.

എെ

് െതളി ് പറ."

ഒ െപട

ി. ആ

മം എനിെ

തിെര

ആയി. ഒടവിൽ പരിഹാരമായി അവർ പറ
ഞാൻ അവെള വിവാഹം െച ണം എ

മഖ

് േനാ

ി നിർ

ിേമഷനായി നി

"രാവിെല കേ രിയിൽ എ
പറ

വീ കാ ം

ാം എ

ാ ദാേമാദരന്
െപണിെ

റ ് നാ കാ ം വ . പെ

ആയി ം അവൻമാ
് മനസിലാ

ംവ

ായിസ

.

ത് . 10 മണി ആയേ ാൾ തെ

ആദ ം ഒ പാട് എതിർ

നിമിഷം ഭാര യെട നിഷ് കള മായ

12 മണി

ില. അവൻ ചതി

ാൻ ഞാന് അല ം ൈവകി േപായി

േമാേള."
വി

ിന് മ

പെ

"ഏ ാ, എ

വിെ വാ

ിനാ ഇ

കൾ മറി

ിൽ എനി

െന കരയ

് ഒ

ം െച ാന്

ി ബലമായി കേ രി

യിൽ െവ ് എനി

ിെയ സ ീകരി

. നീ എേ

െവ

് മീനാ

ാട്

മി

ിയതമെ

വാ

ി

ിേല?"

ിടി െവ ിയേപാെല അ

ിണി പക

നി .

കൾ അവള െട മനസിൽ േവദ

നയെട ആഴ

ടൽ

ൽ േവദന ഒ

മരവി ായി. ആ മരവി ് ഘനീഭവി

മാേറാട് േചർ

ത് . ഞാനിേല

.

സാധി ില. ഭീഷണിെ ട

ഷ് ടി . നിമിഷ

അവള െട കര ിൽ നിയ

.

ായി

അവ െട

് കണീർ ചാലകൾ ആയി ഒഴകി. അ

ലിൽ അ

ത്

ി

് അവൾ കര

ി

ിണി

ാനായില. അവെ
.

ഏ ന് ?"
അവള െട കരം

ഹി

"ഞാൻ ഇനി പറയ
േകൾ

െകാ

് അയാൾ

ത് നീ സമചി

ടർ

"എെ

.

ആർ

തേയാെട

സംഭവി
ാർ

കാണേല എ

വൾ ഉ

ത് ഒ

കി

"ഞാൻ നിെ യാ, നിെ

െത ് . ഒ പാട്

തീ

േയാെട പതിയ

െപൺ

ി അവിെട ആ കേ രിയിൽ മാേലാക െട

െനേ

ടി

ാെട േനാ

. എെ

. പെ

കരയ
ി നിൽ

ഉറ ില് ഇറ

അപമാനിതരാ

് െവ

ിവ

് സാധി

െപണം
് ക

ത് നീറ

ാേന എനി

ത് എനി

എലാം തിരി

ിവ

ാന് വ

"

ിേല

ിൽ മാറ

മാ

ം."

ി.

മാ

േമാേള നീെയേ

ം. പെ

ഇേ ാൾ

അവകാശി
ാട്

മി

ടി

ിേല?"

ാന് ൈവകിയത്

ജീവിത

് കാെലട

ില....

ം െമെല േവർെപട

് ഞാനറിയാെത മെ ാ

ആയിരി

എെ

േവ ൻ എെ യാ. എെ

അവെള മാറിൽ നി

എനി

് മനസിലാ

വി െകാട

ി .

"അവൻ ചതിെ

അേല? പെ

ം. അ

ണം."

മഖവര അവളിൽ ഭയം നിറ . അ താ

ചതി

് നിൽ

ത് വളെര -

ടംബവം
ി

മി

ാം... അല

മി . ഏ ൻ എെ

തെ

യാ. എെ

മാ

ം േപാകേല എെ

മാേറാട് േചരാൻ
തട

െകാ

് ഒ

ടിലിൽ ഓടി നട
പറ

.

ം. ആർ

ം െകാട

വി ് ." വീ

മി . പെ

. കര

ില.

ം അവൾ ആ

അവെള

െനേ ാെല അയാളാ
െകാ

് അയാൾ

"അല േമാെള എനി

് േപാേയ പ . അവള െട

ള, േപാലീസകാരൻ
ിരി

നിെ


ഉേപ

െമ

ശാസനം എ

ി എെ

ിന് േവ
് േവ

ി, നിന

. എെ

ംന

് േപാേയ മതിയാ

അവേളാട് ഒരി

െട േമാൾ

ം നലത്

ചതിയന് ആയി

ത് .

ലം പറയ ത് . ഇനി ഞാൻ

ില. ഞാൻ ഇറ

െട േപര്

യി ഒ

് ചംബി .

. മറ

് മി എ

ത് അവള

് തെ

ണം."

. േമാള് വലതാ േ

വിഷമി ി

ത് . അചൻ േപാെ ."

ിണി ൈകകൾ െകാ
ിേല

കര

െകാ

് വീ

ാൾ അ

ിെ

ം േചർ

ംഅ

ിണി

ിണി തിരി

േയാെട; പെ

, അവിെട

ിയെന കാണാന് സാധി ില. കാ ി

പം മാ

് ഓടി. ഇ

ം അവൾ ക

.

നിമിഷം അവള െട കണകളിൽ

മാ

മായി. ആ ഇ

മാ

ം അവൾ

നിറ

ി

രി

ിൽ ചീവിടകലെട മളൽ

് അക

ടിയായി ആ

ടിലിൽ

.

ിൽ ഒ

ശബ് ദ
.അ
ിെ

ിെ

മളൽ അവൾ വീ
ഉറവിടം

ിണി െമെല കാ കൾ
ആഴ

ം േക . ആ
് മിയായി
ർ ി . ഉറ

ിൽ സംസാരി

് മിയെട ശബ് ദം

ടതൽ വ

മായി അവൾ

േക

ാ ം ജീവി
ത് . ആ

ഓർ

് വിഷമി

ജീവി

ാൻ േവ

.ഒ
ഓർ

.
ി

ണം.

ാൾ അവെള

ിഎ

ജീവിതകാലം മഴവൻ

ാ. േപായി ജീവിേ ാ.."

ഇലാ

വളാേണാ?"

"അല േമാേള അല! േമാെള ഒ പാട് സ് േനഹി
ഒരച െ യം ഭാഗ േദാഷിയായ ഒര

് ഉ

നിറകണകൾ

യെട

േലാ.

ട ് അ

ിണി ആ

െനറകയിൽ ചംബി . പിെ

കണകൾ െമെല

അട ് , പെ

ണയ

മാധര
…..

് പിഴ ? എെ

കൾ എനി

ഞാൻ ത

യം ഒ േമാളാണ് നീ."

് െവ .

് അവൾ പറ

േവദനി ി

െപാേ

തീ

ൽ മറയ

െയ

് അയാള െട തല ആ

"എവിെട േപായാലം ആേരാഗ ം
മീനാ

ി

ടിലിെ

ിൽ അ

ിൽ അവൾ പറേ

"അേ

സ് േനഹി

ഉദര

ിൽ

ിണിയെടനിറവയറിൽ അവസാനമാ

"അച ൻ േപാ ാ േമാേള. അച ൻ േമാെള ഒ പാട്

നിമിഷ

ൻ േവഗ
അട

.

േമാെള നീ വിഷമി ി

അവള െട അചൻ ഒ
നിൽ

ി,

. പി

ം േവർെപട

ം അടയ

.ഒ

അവൾ

ാള് അവർ ഇ വ ം പരസ് പരം

"നീ കരയ ത് . നിന

അറി

ിൽ നി

ിരി

േനാ

ത് േമാേള."

് തീ േ

േമ വ

ാൻ

് േവ

െക ിപിടി ് അലമറയിടകയായി

മാ

വാതിൽ

സ് േനഹി

െട ജനി

ി, എനി

ശപി

പറ

ാ?

േമാെള ജയിലിൽ

് േപാേയ പ . ന

േപാ
. എെ

ി അവൾ പി

ാെണേ

.് അതിനല ഞാൻ നിെ

ി ിെല ിൽ നീ നകൽ ആെണ

സ് ഉ

ത് . എനി
നിെ

ന് , എനി

അയാെള ആലിംഗന

ിേല

ചി

ിെ

് അവൾ െമെല ഊളിയി .

സ് ീ സ ാത
ി േവ ി വാദി
സംഘടനകൾ ന െട െകാ േകരള
ിലം ഒ ം
റവല.സമഹം സ് ീെയ ദർശന വസ് വായം ൈലംഗിക ഉപകരണമായം ചഷണം
െച കയാണ്എ ് നിര രം ആവർ
ി
ബഹളംവയ്
എ ലാെത ഒ െഭൗതിക
മേ
ം നട
വാൻ ഈ സംഘടനകൾ ് പലേ ാഴം കഴിയാറില.ആ വിശ ാസവം
കഠിന യ വം ഉെ
ിൽ ഏ
തി ല സാഹചര െ
യം അതിജീവി വാൻ
സ് ീയ് ് കഴിയം എ ത് വ
മാ
ആ കഥയാണ് "അവിശ ാസി"(The Infidel). മത
നിയമ ള ം ദാരി വം അര
ിതാവസ യം ശ ാസം മ ി
ലിബിയ എ െകാ
രാജ
ിൽ നി ം ഉയർെ
ഴേ
അയൻ ഹിർസി അലി എ ധീര വനിതയെട ആ
കഥ.അവള െട
ി ാല ് വിദ ാഭ ാസം അവൾ നിേഷധി െ
.അച ൻ പലേ ാഴം
തിരി
േനാ ാതി
ടംബ
ിൽ പ ിണി മാ മായി
ഏക സ ാദ ം.വീ ിൽ

ാതി
അചൻ മ ഭാര മാേരാെടാ ം ജീവിതംആസ ദി .ജീവിത
ിൽ കയ് മാ ം
േനരി അ അവേളാട് പ ഷമായി മാ ം െപ മാറി.ബാല ം പി ിടം മൻേപ െപൺ
ി
കൾ അ മാരാ
സാമഹിക സാഹചര ം.കട
െചറ
നിൽ ിൽ ടി അവൾ
വിദ ാഭ ാസം േനടി.അവൾ ണയ
ിൽ ഏർെ ടകയം വ ി െ ടകയം െചയ് .വീട്
വി ിറ ിയ ഹിർസി അലി േഹാള ിേല ് അഭയാർഥിയായി കട വാൻ
മി
.
പലവ ം പരാജയെ െ ിലം അവസാനം വിജയി .േഹാള ിൽ അവൾ വിദ ാഭ ാസം
ടർ .പല േജാലികൾ െചയ് ം പ ിണികിട ം വിദ ാഭ ാസം പർ
ീകരി .തിരിെക
ലിബിയയിേല ് മട വാൻ അ യം അച ം അട ം പല ം പലവിധ
ിൽ അവെള
നിർബ ി . അവെള ശപി െകാ ംഎെ േ
മായി ഉേപ ി െകാ ംഅച ൻ


.ആ കഥയിെല ഈ പരാമർശ ളിൽ ഹിര് സി അലിയെട കണനീർ
വായന ാർ ് അ ഭവെ ടം. അയൻ ഹിർസി അലി ഇ ് േഹാള ് രാഷ് ീയ
ിെല
മഖയാണ് .പലവ ം മ ിയമായി. തിബ
െള അതിജീവി അയൻ ഹിർസി
സ് ീകൾ ് മാ കയാണ് .പസ് തകം ഡി സി ബകിൽ ലഭ മാണ് .