You are on page 1of 168

ಗಣ಩ತಿ ಸ ್ತೋತ್ರ

಄ಗಜಹನನ ಩ದಹಭಕಕಂ ಗಜಹನನಭಸರ್ನಕವಮ್ |

಄ನ೅ೇಕದಂ ತಂ ಬಕ್ಹಾನಹಂ ಏಕದಂತಭು಩ಹಷಭಹ೅ೇ ||

ಗಜಹನನಂ ಬೂತಗಣಹಧಿಸ೅ೇವಿತಂ ಕಪಿತಥಜಂಫೂಪಲಚಹಯಬವಣಂ |
ಈಭಹಷುತಂ ಶ೅ ೇಕವಿನಹವಕ್ಹಯಕಂ ನಭಹಮಿ ವಿಘ್ನೇವವಯ಩ಹದ಩ಂಕಜಮ್ ||
಩ಹಯತಃ ಷಭಯಹಮಿ ಗಣನಹಥಭನಹಥಫಂಧುಂಸಂಧೂಯ಩ೂಯ಩ರಿಶ೅ ೇಭಿತಗಂಡಮುಗಭಮ್ |ಈದಧಂಡವಿಘನ಩ರಿಖಂಡನಚಂಡದಂಡಂ
಄ಖಂಡಲಹದಿಷುಯನಹಮಕಫೃಂದ಴ಂದಮಮ್ ||
಩ಯತಬಕಜಹಮಿ ಬಜತಹಭಬಮಂಕಯಂ ತಂ ಩ಹಯಕಸ಴ಕಜನಭಕೃತ಩ಹ಩ಬಮಹ಩ಸತ೅ಮೈ |
ಯೇ ಗ್ಹಯಸ಴ಕರ಩ತಿತಹಂಘ್ರಯ ಗಜ೅ೇಂದಯಘ್ೂೇಯ ಶ೅ ೇಕ಩ಯಣಹವನಕಯ೅ೂೇಧೃತವಂಖಚಕಯಃ ||
಴ಕಯತುಂಡ ಭಹಹಕ್ಹಮ ಕ್೅ೂೇಟಿಷೂಮಕಷಭ಩ಯಬ | ರ್ನವಿಕಘನಂ ಕುಯು ಮೇ ದ೅ೇ಴ ಷ಴ಕಕ್ಹರ್ೇಕಶು ಷ಴ಕದಹ ||
ಸಂಕಟನಾಶಕ ಗಣ ೋಶ ಸ ್ತೋತ್ರ

ನಹಯದಹ ಈವಹಚ:
಩ಯಣಭಮ ಶಿಯಸಹ ದ೅ೇ಴ಂ ಗ್ೌರಿೇ಩ುತಯಂ ವಿನಹಮಕಮ್ | ಬಕ್ಹಾವಹಷಂ ಷಭಯ೅ೇರ್ನತಮಭಹಮುಃಕ್ಹಭಹಥಕಸದಧರ್ೇ ||
಩ಯಥಭಂ ಴ಕಯತುಂಡಂ ಚ ಏಕದನಾಂ ದಿವತಿೇಮಕಮ್

ತೃತಿೇಮಂ ಕೃಶಣಪಿಂಗ್ಹವಂ ಗಜ಴ಕರಂ ಚತುಥಕಕಮ್ ||

ಲಂಫ೅ೂೇದಯಂ ಩ಂಚಭಂ ಚ ಶಶಠಂ ವಿಕಟಮೇ಴ ಚ | ಷ಩ಾಭಂ ವಿಘನಯಹಜಂ ಚ ಧೂಭಯ಴ಣಕಂ ತಥಹಶಟಭಮ್ ||
ನ಴ಭಂ ಬಹಲಚನ್ರಂ ಚ ದವಭಂ ತು ವಿನಹಮಕಮ್ | ಏಕ್ಹದವಂ ಗಣ಩ತಿಂ ದಹವದವಂ ತು ಗಜಹನನಮ್ ||
ದಹವದಶ೅ೈತಹರ್ನ ನಹಭಹರ್ನ ತಿಯಷನ್ಯಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇನಯಃ | ನ ಚ ವಿಘನಬಮಂ ತಷಮ ಷ಴ಕಸದಿಧಕಯಂ ಩ಯಬ೅ೂೇ ||
ವಿದಹಮರ್ೇಕ ಲಬತ೅ೇ ವಿದಹಮಂ ಧನಹರ್ೇಕ ಲಬತ೅ೇ ಧನಮ್ | ಩ುತಹಯರ್ೇಕ ಲಬತ೅ೇ ಩ುತಹಯನ೅ೂೋಷಹರ್ೇಕ ಲಬತ೅ೇ ಗತಿಮ್ ||
ಜ಩೅ೇದಗಣ಩ತಿಸ೅ೂರೇತಯಂ ಶಡ್ಭಬಭಹಕಸ೅ೈಃ ಪಲಂ ಲಬ೅ೇತ್ | ಷಂ಴ತಸಯ೅ೇಣ ಸದಿಧಂ ಚ ಲಬತ೅ೇ ನಹತಯ ಷಂವಮಃ ||
಄ಶಟಬ೅ೂಮೇ ಫಹಯಸಭಣ೅ೇಬಮವಚ ಲಿಖಿತಹವ ಮಃ ಷಭ಩ಕರ್ೇತ್ | ತಷಮ ವಿದಹಮ ಬವ೅ೇತಸವಹಕ ಗಣ೅ೇವಷಮ ಩ಯಸಹದತಃ ||
ಆತಿ ಶಿಯೇನಹಯದ಩ುಯಹಣ೅ೇ ಷಂಕಟನಹವಗಣ೅ೇವಸ೅ೂರೇತಯಂ ಷಂ಩ೂಣಕಂ |
ಪಾರ್ವತಿೋ ಸ ್ತೋತ್ರ
ಷ಴ಕಭಂಗಲಭಹಂಗಲ೅ಮೇ ಶಿವ೅ೇ ಷವಹಕಥಕಸಹಧಿಕ್೅ೇ |
ವಯಣ೅ಮೇ ತಯಯಂಫಕ್೅ೇ ದ೅ೇವಿ ನಹಯಹಮಣಿ ನಮೇಷುಾ ತ೅ೇ||

ದ್ಾಾದಶ ಲಂಗ ಸ ್ತೋತ್ರ
ಸೌಯಹಷ೅ರೇ ಸ೅ೂೇಭನಹಥಂ ಚ ಶಿಯೇಶ೅ೈಲ೅ೇ ಭಲಿಿಕ್ಹಜುಕನಮ್ |
ಈಜಜಯಿನಹಮಂ ಭಹಹಕ್ಹಳಮೇಂಕ್ಹಯ ಭಭಲ೅ೇವವಯಂ ||
಩ಯಲಹಮಂ ವ೅ೈದಮನಹಥಂ ಚ ಡಹಕಿನಹಮಂ ಭಿೇಭವಂಕಯಮ್ |
ಸ೅ೇತುಫಂಧ೅ೇ ತು ಯಹಮೇವಂ ನಹಗ್೅ೇವಂ ದಹಯುಕ್ಹ಴ನ೅ೇ ||
ವಹಯಹಣಹಸಹಮಂ ತು ವಿಶ೅ವೇವಂ ತಯಯಂಫಕಂ ಗ್ೌತಮಿೇತಟ೅ೇ |
ಹಿಭಹಲರ್ೇ ತು ಕ್೅ೇದಹಯಂ ಘೃಷ೅ೋವಂ ಚ ಶಿವಹಲರ್ೇ ||
ಏತಹರ್ನ ಜ೅ೂಮೇತಿಲಿಕಂಗ್ಹರ್ನ ಸಹಮಂ ಩ಹಯತಃ ಩ಠ೅ೇನನಯಃ |
ಷ಩ಾಜನಭಕೃತಂ ಩ಹ಩ಂ ಷಭಯಣ೅ೇನ ವಿನವಮತಿ ||
ಬ್ರಹ್ಮನಾದ
ಓಂ ಬೂಬುಕ಴ಃ ಷವಃ |

ತತಸವಿತು಴ಕಯ೅ೇಣಮಂ | ಬಗ್೅ೂೇಕದ೅ೇ಴ಷಮ ಧಿೇಭಹಿ | ಧಿಯೇಯೇನಃ ಩ಯಚ೅ೂೇದಮಹತ್ |

ಯತಹನಕಯಹಧೌತ಩ದಹಂ ಹಿಭಹಲಮ ಕಿರಿೇಟಿರ್ನೇಂ |
ಫಯಸಭಯಹಜರ್ಷಕಯತಹನಢಹಮಂ ಴ಂದ೅ೇ ಬಹಯತಭಹತಯಂ ||
ಓಂ ದೌಮಃ ಶಹಂತಿಃ ಄ಂತರಿವಃ ಶಹಂತಿಃ
಩ೃರ್ವಿೇ ಶಹಂತಿಃ ಅ಩ಃ ಶಹಂತಿಃ ಓಶಧಮಃ ಶಹಂತಿಃ
಴ನಷ಩ತ ಮಃ ಶಹಂತಿಃ ವಿಶ೅ವೇದ೅ೇವಹಃ ಶಹಂತಿಃ
ಫಯಸಭಶಹಂತಿಃ ಷ಴ಕಂ ಶಹಂತಿಃ
ಶಹಂತಿಯ೅ೇ಴ ಶಹಂತಿಃ ಸಹಭಹ ಶಹಂತಿಯ೅ೇಧಿ
ಓಂ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ |

ಅದಿತ್ಯ ಹ್ೃದಯಸ ್ತೋತ್ರಮ್
ತತ೅ೂೇ ಮುದಧ಩ರಿಶಹಯನಾಂ ಷಭಯ೅ೇ ಚಿನಾಮಹ ಸಥತಮ್ |
ದ೅ೈ಴ತ೅ೈವಚ ಷಭಹಗಭಮ ದಯಶುಟಭಬಹಮಗತ೅ೂೇ ಯಣಮ್ |

ಯಹ಴ಣಂ ಚಹಗಯಗ್೅ೂೇ ದೃಷಹಟಾ ಮುದಹಧಮ ಷಭು಩ಸಥತಮ್ ||
ಈ಩ಗಭಹಮಫಯವಿೇದ್ ಯಹಭಭಗಸ೅ೂಯೇ ಬಗವಹಂಷಾದಹ ||

ಯಹಭ ಯಹಭ ಭಹಹಫಹಹ೅ೂೇ ವುಯಣು ಗುಸಮಂ ಷನಹತನಮ್ |
ಅದಿತಮಸೃದಮಂ ಩ುಣಮಂ ಷ಴ಕವತುಯವಿನಹವನಮ್ |

ರ್ೇನ ಷವಹಕನರಿೇನ್ ಴ತಸ ಷಭಯ೅ೇ ವಿಜಯಿಶಮಸ೅ೇ ||

ಜಮಹ಴ಸಂ ಜ಩೅ೇರ್ನನತಮಭವಮಂ ಩ಯಭಂ ಶಿ಴ಮ್ ||

ಷ಴ಕಭಂಗಲಭಹಂಗಲಮಂ ಷ಴ಕ಩ಹ಩಩ಯಣಹವನಮ್ |
ಯಶಿಭಭನಾಂ ಷಭುದಮನಾಂ ದ೅ೇವಹಷುಯನಭಷೃತಮ್ |

ಚಿನಹಾಶ೅ ೇಕ಩ಯವಭನಭಹಮು಴ಕಧನಭುತಾಭಮ್ ||
಩ೂಜಮಷವ ವಿ಴ಷವನಾಂ ಬಹಷಕಯಂ ಬು಴ನ೅ೇವವಯಮ್ ||

ಷ಴ಕದ೅ೇವಹತಭಕ್೅ೂೇ ಹ೅ಮೇಶ ತ೅ೇಜಸವೇ ಯಶಿಭಬಹ಴ನಃ | ಏಶ ದ೅ೇವಹಷುಯಗಣಹನ್ಲ೅ೂಿೇಕ್ಹನ್ ಩ಹತಿ ಗಬಸಾಭಿಃ ||
ಏಶ ಫಯಹಹಭ ಚ ವಿಶುಣವಚ ಶಿ಴ಃ ಷಕನ್ಃ ಩ಯಜಹ಩ತಿಃ |

ಭಹ೅ೇನ೅ೂ್ರೇ ಧನದಃ ಕ್ಹಲ೅ೂೇ ಮಭಃ ಸ೅ೂೇಮೇ ಸಮ಩ಹಂ ಩ತಿಃ ||

ಪಿತಯ೅ೂೇ ಴ಷ಴ಃ ಸಹಧಹಮ ಄ಶಿವನೌ ಭಯುತ೅ೂೇ ಭನುಃ | ವಹಮು಴ಕಹಿನಃ ಩ಯಜಹಃ ಩ಹಯಣಹ ಊತುಕತಹಕ ಩ಯಬಕಯಃ ||
ಅದಿತಮಃ ಷವಿತಹ ಷೂಮಕ ಖಗಃ ಩ೂಷಹ ಗಬಸಾಭಹನ್ |

ಷು಴ಣಕಷದೃಶ೅ ೇ ಬಹನುಹಿಕಯಣಮಯ೅ೇತಹ ದಿವಹಕಯಃ ||

ಸರಿದವವಃ ಷಸಸಹಯಚಿಕಃ ಷ಩ಾಷಪಿಾಭಕರಿೇಚಿಭಹನ್ | ತಿಮಿಯ೅ೂೇನಭಥನಃ ವಂಬುಷಾಾಷಹಟ ಭಹತಕಣಡಕ್೅ೂೇವುಭಹನ್ ||
ಹಿಯಣಮಗಬಕಃ ಶಿಶಿಯಷಾ಩ನ೅ೂೇಸಷಕಯ೅ೂೇ ಯವಿಃ | ಄ಗ್ನನಗಬ೅ೂೇಕದಿತ೅ೇಃ ಩ುತಯಃ ವಂಖಃ ಶಿಶಿಯನಹವನಃ ||
ವ್ಮೇಭನಹಥಷಾಮೇಬ೅ೇದಿೇ ಊಗಮಜುಃಸಹಭ಩ಹಯಗಃ |
ಅತಪಿೇ ಭಣಡಲಿೇ ಭೃತೂಮಃ ಪಿಙಗಲಃ ಷಸ಴ಕತಹ಩ನಃ |
ನವತಯಗಯಸತಹಯಹಣಹಭಧಿಪೇ ವಿವವಬಹ಴ನಃ |

ಘನ಴ೃರ್ಷಟಯ಩ಹಂ ಮಿತ೅ೂಯೇ ವಿನಧಯವಿೇರ್ೇ಩ಿ಴ಂಗಭಃ ||
ಕವಿವಿಕಶ೅ ಜೇ ಭಹಹತ೅ೇಜಹ ಯಕಾಃ ಷ಴ಕಬವ್ೇದಧ಴ಃ ||

ತ೅ೇಜಸಹಭಪಿ ತ೅ೇಜಸವೇ ದಹವದಶಹತಭನ್ ನಮೇಷುಾ ತ೅ೇ ||

ನಭಃ ಩ೂವಹಕಮ ಗ್ನಯರ್ೇ ಩ಶಿಚಭಹಮಹದಯರ್ೇ ನಭಃ | ಜ೅ೂಮೇತಿಗಕಣಹನಹಂ ಩ತರ್ೇ ದಿನಹಧಿ಩ತರ್ೇ ನಭಃ ||
ಜಮಹಮ ಜಮಬದಹಯಮ ಸಮಕಶಹವಮ ನಮೇ ನಭಃ |

ನಮೇ ನಭಃ ಷಸಸಸಹಯಂಶ೅ ೇ ಅದಿತಹಮಮ ನಮೇ ನಭಃ ||

ನಭ ಈಗ್ಹಯಮ ವಿೇಯಹಮ ಸಹಯಙ್ಗಗಮ ನಮೇ ನಭಃ |

ನಭಃ ಩ದಭ಩ಯಫ೅ೂೇಧಹಮ ಩ಯಚಂಡಹಮ ನಮೇಷುಾ ತ೅ೇ ||

ಫಯಹಿೋಶಹನಹಚುಮತ೅ೇಶಹಮ ಷೂಯಹಮದಿತಮ಴ಚಕಸ೅ೇ | ಬಹಷವತ೅ೇ ಷ಴ಕಬಷಹಮ ಯೌದಹಯಮ ಴಩ುಷ೅ೇ ನಭಃ ||
ತಮೇಘ್ನನಮ ಹಿಭಘ್ನನಮ ವತುಯಘ್ನನಮಮಿತಹತಭನ೅ೇ |
ತ಩ಾಚಹಮಿೇಕಯಹಬಹಮ ಸಯರ್ೇ ವಿವವಕಭಕಣ೅ೇ |

ಕೃತಘನಘ್ನನಮ ದ೅ೇವಹಮ ಜ೅ೂಮೇತಿಷಹಂ ಩ತರ್ೇ ನಭಃ ||

ನಭಷಾಮೇಭಿರ್ನಘ್ನನಮ ಯುಚರ್ೇ ಲ೅ೂೇಕಸಹಕ್ಷಿಣ೅ೇ ||

ನಹವಮತ೅ಮೇಶ ವ೅ೈ ಬೂತಂ ತಮೇ಴ ಷೃಜತಿ ಩ಯಬುಃ | ಩ಹಮತ೅ಮೇಶ ತ಩ತ೅ಮೇಶ ಴ಶಕತ೅ಮೇಶ ಗಬಸಾಭಿಃ ||
ಏಶ ಷು಩೅ಾೇಶು ಜಹಗತಿಕ ಬೂತ೅ೇಶು ಩ರಿರ್ನರ್ಷಠತಃ | ಏಶ ಚ೅ೈವಹಗ್ನನಹ೅ೂೇತಯಂ ಚ ಪಲಂ ಚ೅ೈವಹಗ್ನನಹ೅ೂೇತಿಯಣಹಮ್ ||
ದ೅ೇವಹವಚ ಕಯತ಴ಶ೅ೈ಴ ಕಯತೂನಹಂ ಪಲಮೇ಴ ಚ | ಮಹರ್ನ ಕೃತಹಮರ್ನ ಲ೅ೂೇಕ್೅ೇಶು ಷವ೅ೇಕಶು ಩ಯಭ಩ಯಬುಃ ||

ಏನಭಹ಩ತುಸ ಕೃಚ೅್ರೇಶು ಕ್ಹನಹಾಯ೅ೇಶು ಬರ್ೇಶು ಚ | ಕಿೇತಕಮನ್ ಩ುಯುಶಃ ಕಶಿಚನಹನ಴ಸೇದತಿ ಯಹಘ಴ || ಩ೂಜಮಸ೅ವೈನಮೇಕ್ಹಗ್೅ೂಯೇ ದ೅ೇ಴ದ೅ೇ಴ಂ ಜಗತ಩ತಿಮ್ | ಏತತಿರಗುಣಿತಂ ಜ಩ಹಾಾ ಮುದ೅ಧೇಶು ವಿಜಯಿಶಠತಿ || ಄ಸಭನ್ ವಣ೅ೇ ಭಹಹಫಹಹ೅ೂೇ ಯಹ಴ಣಂ ತವಂ ಸರ್ನಶಮಸ | ಏ಴ಭುಕ್ಹಾಾ ತತ೅ೂೇಗಸ೅ೂಯೇ ಜಗ್ಹಭ ಷ ಮಥಹಗತಮ್ || ಏತಚು್ರತಹವ ಭಹಹತ೅ೇಜಹ ನಶಟಶ೅ ೇಕ್೅ೂೇಬ಴ತ್ ತದಹ | ಧಹಯಮಹಭಹಷ ಷುಪಿಯೇತ೅ೂೇ ಯಹಘ಴ಃ ಩ಯಮತಹತಭವಹನ್ || ಅದಿತಮಂ ಩೅ಯೇವಯ ಜ಩೅ಾಾೇದಂ ಩ಯಂ ಸಶಕಭವಹ಩ಾವಹನ್ | ತಿಯಯಹಚಭಮ ವುಚಿಬೂಕತಹವ ಧನುಯಹದಹಮ ವಿೇಮಕವಹನ್ || ಯಹ಴ಣಂ ಩೅ಯೇವಯ ಸೃಷಹಟತಹಭ ಜಮಹಥಕಂ ಷಭು಩ಹಗಭತ್ | ಷ಴ಕಮತ೅ನೇನ ಭಸತಹ ಴ೃತಷಾಷಮ ಭಧ೅ೇಬ಴ತ್ || ಄ಥ ಯವಿಯ಴ದರ್ನನರಿೇವಯ ಯಹಭಮ್ ಭುದಿತಭನಹಃ ಩ಯಭಂ ಩ಯಸೃಶಮಭಹಣಃ | ರ್ನಶಿಚಯ಩ತಿಷಂವಮಂ ವಿದಿತಹವ ಷುಯಗಣಭಧಮಗತ೅ೂೇ ಴ಚಷಾಾಯ೅ೇತಿ || || ಲಂಗಾಷ್ಟಕಮ್ || ಫಯಸಭಭುಯಹರಿ ಷುಯಹಚಿಕತಲಿಂಗಮ್ ರ್ನಭಕಲಬಹರ್ಷತಶ೅ ೇಭಿತಲಿಂಗಮ್ | ಜನಭಜ ದುಃಖ ವಿನಹವಕಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೧|| ದ೅ೇ಴ಭುರ್ನ಩ಯ಴ಯಹಚಿಕತಲಿಂಗಮ್ ಯಹ಴ಣದ಩ಕವಿನಹವನಲಿಂಗಮ್ ಕ್ಹಭದಸನಕಯುಣಹಕಯಲಿಂಗಮ್ | ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೨|| ಷ಴ಕಷುಗಂಧಿಷುಲ೅ೇಪಿತಲಿಂಗಮ್ ಸದಧಷುಯಹಷುಯ಴ಂದಿತಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೩|| ಕನಕಭಹಹಭಣಿ ಬೂರ್ಷತಲಿಂಗಮ್ ದವಷುಮಶವಿನಹವನಲಿಂಗಮ್ ಫುದಿಧವಿ಴ಧಕನಕ್ಹಯಣಲಿಂಗಮ್ | ಪಣಿ಩ತಿವ೅ೇರ್ಷಠತ ಶ೅ ೇಭಿತಲಿಂಗಮ್ | ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೪|| ಕುಂಕುಭಚಂದನಲ೅ೇಪಿತಲಿಂಗಮ್ ಩ಂಕಜಹಹಯಷುಶ೅ ೇಭಿತಲಿಂಗಮ್ | ಷಂಚಿತ಩ಹ಩ವಿನಹವನಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೫|| ದ೅ೇ಴ಗಣಹಚಿಕತಸ೅ೇವಿತಲಿಂಗಮ್ ಄ಶಟದರಿದಯ ವಿನಹವಕಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೬|| ಄ಶಟದಲ಩ರಿವ೅ೇರ್ಷಟತಲಿಂಗಮ್ ಄ಶಟದರಿದಯವಿನಹಶಿತಲಿಂಗಮ್ ಬಹವ೅ೈಬಕಕಿಾಭಿಯಚಿಕತಲಿಂಗಮ್ | ಷ಴ಕಷಭುದಬ಴ಕ್ಹಯಣಲಿಂಗಮ್ | ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೭|| ಷುಯಗುಯುಷುಯ಴ಯ಩ೂಜಿತಲಿಂಗಮ್ ಷುಯ಴ನ಩ುಶ಩ ಷದಹಚಿಕತಲಿಂಗಮ್ | .

಩ಯಭ಩ದಂ ಩ಯಭಹತಭಕಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೮|| ಲಿಂಗ್ಹಶಟಕಮಿದಂ ಩ುಣಮಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇಚಿಚ಴ಷರ್ನನಧೌ ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕಭವಹಪನೇತಿ ಶಿವ೅ೇನ ಷಸ ಮೇದತ೅ೇ || ಆತಿ ಲಂಗಾಷ್ಟಕಮ್ | ಶ್ರೋ ಶ್ರ್಩ಂಚಾಕ್ಷರ ಸ ್ತೋತ್ರ ನಹಗ್೅ೇಂದಯಹಹಯಾಹಮ ತಿಯಲ೅ೂೇಚನಹಮ ರ್ನತಹಮಮ ವುದಹಧಮ ದಿಗಂಫಯಹಮ ಬಸಹಭಂಗಯಹಗ್ಹಮ ಭಹ೅ೇವವಯಹಮ | ತಸ೅ಲ ನಕ್ಹಯಹಮ ನಭಃಶಿವಹಮ ||೧|| ಭಂದಹಕಿರ್ನೇಷಲಿಲಚಂದನಚಚಿಕತಹಮ ನಂದಿೇವವಯ಩ಯಭಥನಹಥಭಹ೅ೇವವಯಹಮ | ಭಂದಹಯ಩ುಶ಩ಫಸು಩ುಶ಩ಷು಩ೂಜಿತಹಮ ತಸ೅ಲ ಭಕ್ಹಯಹಮ ನಭಃಶಿವಹಮ ||೨|| ಶಿವಹಮ ಗ್ೌರಿೇ಴ದನಹಫಜ಴ೃಂದ ಷೂಮಹಕಮ ದಷಹದವಯನಹವಕ್ಹಮ | ಶಿಯೇರ್ನೇಲಕ್ಹಂಠಹಮ ಴ೃಶಧವಜಹಮ ತಸ೅ಲ ಶಿಕ್ಹಯಹಮ ನಭಃಶಿವಹಮ ||೩|| ಴ಸಶಠಕುಂಬ೅ೂೇದಬ಴ಗ್ೌತಭಹಮಕ ಚಂದಹಯಕಕವ೅ೈಶಹವನಯಲ೅ೂೇಚನಹಮ ಮವಷವಯೂ಩ಹಮ ಜಟಹಧಯಹಮ ಭುರ್ನೇಂದಯದ೅ೇವಹಚಿಕತಶ೅ೇಖಯಹಮ | ತಸ೅ಲ ಴ಕ್ಹಯಹಮ ನಭಃಶಿವಹಮ ||೪|| ಪಿನಹಕಸಸಹಾಮ ಷನಹತನಹಮ | ದಿವಹಮಮದ೅ೇವಹಮ ದಿಗಂಫಯಹಮ ತಸ೅ಲ ಮಕ್ಹಯಹಮ ನಭಃಶಿವಹಮ ||೫|| ಩ಂಚಹವಯಮಿದಂ ಩ುಣಮಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇಚಿಚ಴ಷರ್ನನಧೌ | ಆತಿ ಶಿಯೇಭತ್ವಂಕಯಹಚಹಮಕವಿಯಚಿತಂ ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕಭವಹಪನೇತಿ ಶಿವ೅ೇನ ಷಸ ಮೇದತ೅ೇ || ಶಿ಴಩ಂಚಹವಯಸ೅ೂಾೇತಯಂ ಷಂ಩ೂಣಕಂ || ಶ್ರ್ ಸ ್ತೋತ್ರ ಸಯಃ ಩ಹ಩ಹರ್ನ ಸಯತಹತ್ ಶಿವ್ೇ ಧತಹಾಂ ಷದಹ ಶಿ಴ಂ | ನ ಜಹನಹಮಿೇತಿ ನ೅ೂೇ ಫೂಯಮಹತ್ ಷ಴ಕಶ಩ದಬಹಗ್ ಮತಃ || ಴ಂದ೅ೇ ವಂಬುಭುಭಹ಩ತಿಂ ಷುಯಗುಯುಂ ಴ಂದ೅ೇ ಜಗತಹಕಯಣಂ ಴ಂದ೅ೇ ಩ನನಗಬೂಶಣಂ ಭೃಗಧಯಂ ಴ಂದ೅ೇ ಩ವ ನಹಂ ಩ತಿಂ || ಴ಂದ೅ೇ ಷೂಮಕವಶಹಂಕ಴ಹಿನ ನಮನಂ ಴ಂದ೅ೇ ಭುಕುಂದಪಿಯಮಂ | ಴ಂದ೅ೇ ಬಕಾಜನಹವಯಮಂ ಚ ಴ಯದಂ ಴ಂದ೅ೇ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಮ್ || ಸ್ಯಾವಷ್ಟಕಂ ಅದಿದ೅ೇ಴ ನಭಷುಾಬಮಂ ಩ಯಸೇದ ಭಭ ಬಹಷಕಯ | .

ದಿವಹಕಯ ನಭಷುಾಬಮಂ ಩ಯಬಹಕಯ ನಮೇಷುಾ ತ೅ೇ || ಷ಩ಹಾವವಯಥಭಹಯೂಢಂ ಩ಯಚಂಡಂ ಕವಮ಩ಹತಭಜಮ್ | ಶ೅ವೇತ಩ದಭಧಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ || ಲ೅ೂೇಹಿತಂ ಯಥಭಹಯೂಢಂ ಷ಴ಕಲ೅ೂೇಕಪಿತಹಭಸಮ್ | ಭಹಹ಩ಹ಩ಸಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ || ತ೅಴ಗುಣಮಂ ಚ ಭಹಹವ ಯಂ ಫಯಸಭವಿಶುಣಭಹ೅ೇವವಯಮ್ | ಭಹಹ಩ಹ಩ಸಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ || ಫೃಂಹಿತಂ ತ೅ೇಜಃ಩ುಂಜಂ ಚ ವಹಮುಯಹಕ್ಹವಮೇ಴ ಚ | ಩ಯಬುಂ ಚ ಷ಴ಕಲ೅ೂೇಕ್ಹನಹಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ || ಫಂಧೂಕ಩ುಶ಩ಷಂಕ್ಹವಂ ಹಹಯಕುಂಡಲಬೂರ್ಷತಮ್ | ಏಕಚಕಯಧಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ || ತಂ ಷೂಮಕಂ ಜಗತಕತಹಕಯಂ ಭಹಹತ೅ೇಜಃ಩ಯದಿೇ಩ನಮ್ | ಭಹಹ಩ಹ಩ಸಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ || ತಂ ಷೂಮಕಂ ಜಗತಹಂ ನಹಥಂ ಸಹನವಿಸಹನಮೇವದಮ್ | ಭಹಹ಩ಹ಩ಸಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ || ಆತಿ ಶಿಯೇ ಶಿ಴ಪಯೇಕಾಂ ಷೂಮಹಕಶಟಕಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ | ॥ श्री रुद्राष्टकभ ् ॥ नभाभीशभीशान ननर्ााणरूऩं वर्बं व्माऩकं ब्रह्भर्ेदस्र्रूऩभ ् । ननजं ननगण ा ं ननवर्ाकल्ऩं ननयीहं चिदाकाशभाकाशर्ासं बजेऽहभ ् ॥१॥ ननयाकायभोंकायभूरं तयीमं चगया ऻान गोतीतभीशं चगयीशभ ् । कयारं भहाकार कारं कृऩारं गणागाय संसायऩायं नतोऽहभ ् ॥२॥ .

तषायाद्रद्र संकाश गौयं गबीयं भनोबत ू कोद्रटप्रबा श्री शयीयभ ् । स्पयन्भौलर कल्रोलरनी िारु गङ्गा रसद्भारफारेन्द कण्ठे बजङ्गा ॥३॥ िरत्कण्डरं भ्रू सनेत्रं वर्शारं प्रसन्नानं नीरकण्ठं दमारभ ् । भग ृ ाधीशिभााम्फयं भण्डभारं वप्रमं शंकयं सर्ानाथं बजालभ ॥४॥ प्रिण्डं प्रकृष्टं प्रगल्बं ऩये शं अखण्डं अजं बानकोद्रटप्रकाशभ ् । त्रम् शर ू ननभर ूा नं शर ू ऩाणणं बाजेऽहं बर्ानीऩनतं बार्गम्मभ ् ॥५॥ करातीत कल्माण कल्ऩान्तकायी सदा सज्जनानन्ददाता ऩयायी । चिदानन्द संदोह भोहाऩहायी प्रसीद प्रसीद प्रबो भन्भथायी ॥६॥ न मार्त ् उभानाथ ऩादायवर्न्दं बजन्तीह रोके ऩये र्ा नयाणाभ ् । न तार्त ् सखं शान्न्त सन्ताऩनाशं प्रसीद प्रबो सर्ाबूताचधर्ासभ ् ॥७॥ न जानालभ मोगं जऩं नैर् ऩूजां नतोऽहं सदा सर्ादा शम्ब तभ्मभ ् । जया जन्भ द्खौघ तातप्मभानं प्रबो ऩाद्रह आऩन्नभाभीश शम्बो रुद्राष्टकलभदं प्रोक्तं वर्प्रेण हयतोषमे । मे ऩठन्न्त नया बक्त्मा तेषां शम्ब् प्रसीदनत ॥ ॥ इनत श्रीगोस्र्ालभतरसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं संऩूणभ ा ्॥ ॥८॥ .

|| ಶಿಯೇ ಯುದಹಯಶಟಕಮ್ || ನಭಹಮಿೇವಮಿೇಶಹನ ರ್ನವಹಕಣಯೂ಩ಂ ವಿಬುಂ ವಹಮ಩ಕಂ ಫಯಸಭವ೅ೇದಷವಯೂ಩ಮ್ | ರ್ನಜಂ ರ್ನಗುಕಣಕಂ ರ್ನವಿಕಕಲ಩ಂ ರ್ನರಿೇಸಂ ಚಿದಹಕ್ಹವಭಹಕ್ಹವವಹಷಂ ಬಜ೅ೇऽಸಮ್ ||೧|| ರ್ನಯಹಕ್ಹಯಮೇಂಕ್ಹಯಭೂಲಂ ತುರಿೇಮಂ ಗ್ನಯಹ ಸಹನ ಗ್೅ೂೇತಿೇತಮಿೇವಂ ಗ್ನರಿೇವಮ್ | ಕಯಹಲಂ ಭಹಹಕ್ಹಲ ಕ್ಹಲಂ ಕೃ಩ಹಲಂ ಗುಣಹಗ್ಹಯ ಷಂಸಹಯ಩ಹಯಂ ನತ೅ೂೇऽಸಮ್ ||೨|| ತುಷಹಯಹದಿಯ ಷಂಕ್ಹವ ಗ್ೌಯಂ ಗಭಿೇಯಂ ಭನ೅ೂೇಬೂತ ಕ್೅ೂೇಟಿ಩ಯಬಹ ಶಿಯೇ ವರಿೇಯಮ್ | ಷುಪಯನೌಭಲಿ ಕಲ೅ೂಿೇಲಿರ್ನೇ ಚಹಯು ಗಂಗ್ಹ ಲಷದಹಬಲಫಹಲ೅ೇಂದು ಕಂಠ೅ೇ ಬುಜಂಗ್ಹ ||೩|| ಚಲತುಕಂಡಲಂ ಬೂಯ ಷುನ೅ೇತಯಂ ವಿಶಹಲಂ ಩ಯಷನಹನನಂ ರ್ನೇಲಕಂಠಂ ದಮಹಲಮ್ | ಭೃಗ್ಹಧಿೇವಚಭಹಕಂಫಯಂ ಭುಂಡಭಹಲಂ ಪಿಯಮಂ ವಂಕಯಂ ಷ಴ಕನಹಥಂ ಬಜಹಮಿ ||೪|| ಩ಯಚಂಡಂ ಩ಯಕೃಶಟಂ ಩ಯಗಲಬಂ ಩ಯ೅ೇವಂ ಄ಖಂಡಂ ಄ಜಂ ಬಹನುಕ್೅ೂೇಟಿ಩ಯಕ್ಹವಮ್ | ತಯಮಃ ವ ಲ ರ್ನಭೂಕಲನಂ ವ ಲ಩ಹಣಿಂ ಬಹಜ೅ೇऽಸಂ ಬವಹರ್ನೇ಩ತಿಂ ಬಹ಴ಗಭಮಮ್ ||೫|| ಕಲಹತಿೇತ ಕಲಹಮಣ ಕಲಹ಩ಂತಕ್ಹರಿೇ ಷದಹ ಷಜಜನಹನಂದದಹತಹ ಩ುಯಹರಿೇ | ಚಿದಹನಂದ ಷಂದ೅ೂೇಸ ಮೇಹಹ಩ಹಹರಿೇ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಭನಭಥಹರಿೇ ||೬|| ನ ಮಹ಴ತ್ ಈಭಹನಹಥ ಩ಹದಹಯವಿಂದಂ ಬಜಂತಿೇಸ ಲ೅ೂೇಕ್೅ೇ ಩ಯ೅ೇ ವಹ ನಯಹಣಹಮ್ | ನ ತಹ಴ತ್ ಷುಖಂ ಶಹಂತಿ ಷಂತಹ಩ನಹವಂ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಷ಴ಕಬೂತಹಧಿವಹಷಮ್ ||೭|| ನ ಜಹನಹಮಿ ಯೇಗಂ ಜ಩ಂ ನ೅ೈ಴ ಩ೂಜಹಂ ನತ೅ೂೇऽಸಂ ಷದಹ ಷ಴ಕದಹ ವಂಬು ತುಬಮಮ್ | ಜಯಹ ಜನಭ ದುಃಖೌಘ ತಹತ಩ಮಭಹನಂ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಩ಹಹಿ ಅ಩ನನಭಹಮಿೇವ ವಂಬ೅ೂೇ ಯುದಹಯಶಟಕಮಿದಂ ಪಯೇಕಾಂ ವಿ಩೅ಯೇಣ ಸಯತ೅ೂೇಶರ್ೇ | ||೮|| ರ್ೇ ಩ಠಂತಿ ನಯಹ ಬಕ್ಹಯ ತ೅ೇಷಹಂ ವಂಬುಃ ಩ಯಸೇದತಿ || || ಆತಿ ಶಿಯೇಗ್೅ೂೇಸಹವಮಿತುಲಸೇದಹಷಕೃತಂ ಶಿಯೇಯುದಹಯಶಟಕಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || || SrI rudrAShTakam || .

namAmISamISAna nirvANarUpaM viBuM vyApakaM brahmavedasvarUpam |nijaM nirgurNaM nirvikalpaM nirIhaM cidAkASamAkASavAsaM Baje&ham ||1|| nirAkAramoMkAramUlaM turIyaM girA j~jAna gotItamISaM girISam |karAlaM mahAkaala kAlaM kRupAlaM guNAgAra saMsArapaaraM nato&ham ||2|| tuShAraadri saMkASa gouraM gaBIraM manoBUta koTipraBA SrI SarIram |sPuranmouli kallolinI cAru ga~ggA lasadBaalabaalendu kaNThe Buja~ggA ||3|| calatkuNDalaM BrU sunetraM viSAlaM prasannaanaM nIlakaNThaM dayAlam |mRugAdhISacarmAmbaraM muNDamAlaM priyaM SaMkaraM sarvanAthaM BajAmi ||4|| pracaNDaM prakRuShTaM pragalBaM pareSaM aKaNDaM ajaM BAnukoTiprakASam |trayaH SUla nirmUlanaM SUlapANiM BAje&haM BavAnIpatiM BAvagamyam ||5|| kalaatIta kalyANa kalpAntakArI sadA sajjanAnandadAtA purArI |cidaananda saMdoha mohApahArI prasIda prasIda praBo manmathArI ||6|| na yAvat umAnaatha paadaaravindaM BajantIha loke pare vA narANAm |na tAvat suKaM SAnti santApanASaM prasIda praBo sarvaBUtAdhivAsam ||7|| na jAnAmi yogaM japaM naiva pUjAM nato&haM sadA sarvadA SamBu tuByam |jarA janma duHKauGa tAtapyamAnaM praBo pAhi ApannamAmISa SamBo ||8|| rudrAShTakamidaM proktaM vipreNa haratoShaye |ye paThanti narA BaktyA teShAM SamBuH prasIdati || || iti SrIgosvAmitulasIdAsakRutaM SrIrudrAShTakaM saMpUrNam || ಩ಂಚಗರ್ಯ ಸ್ಾೋಕರಿಸುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ಮತ್ ತವಗಸಥಗತಂ ಩ಹ಩ಂ ದ೅ೇಹ೅ೇ ತಿಶಠತಿ ಭಹಭಕ್೅ೇ | ಩ಹಯವನಂ ಩ಂಚಗ಴ಮಷಮ ದಸತಮಗ್ನನರಿವ೅ೇಂಧನಮ್ || ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ವದಲಿ ಬ ೋರ್ು ಬ ಲ್ಿ ಸ್ಾೋಕರಿಸುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ವತಹಮು಴ಕಜಯದ೅ೇಹಹಮ ಷ಴ಕಷಂ಩ತಕಯಹಮ ಚ | ಷವಹಕರಿಶಟವಿನಹಶಹಮ ರ್ನಂಫಕಂದಲಬವಣಮ್ || ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಶಮಿ ಹ್ಂಚುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ .

ವಮಿೇ ವಭಮತ೅ೇ ಩ಹ಩ಂ ವಮಿೇ ವತುಯವಿನಹಶಿರ್ನೇ | ಄ಜುಕನಷಮ ಧನುಧಹಕರಿಯಹಭಷಮ ಪಿಯಮದಶಿಕರ್ನೇ || ರಕ್ಷ ಯನುು ಕಟುಟವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ರ್ೇನ ಫದ೅ೂಧೇ ಫಲಿೇ ಯಹಜಹ ದಹನವ೅ೇಂದ೅ೂಯೇ ಭಹಹಫಲಃ | ತ೅ೇನ ತಹವಭನುಫಧಹನಮಿ ಯಷ೅ೇ ಭಹಭ಴ ಭಹಭ಴ || ತ್ುಳಸ್ೋ ಩ೂಜ ಯ ಸಂದರ್ವದಲಿನ ಮಂತ್ರ ಮನೂಭಲ೅ೇ ಷ಴ಕತಿೇಥಹಕರ್ನ ಮನಭಧ೅ಮೇ ಷ಴ಕದ೅ೇ಴ತಹಃ | ಮದಗ್೅ಯೇ ಷ಴ಕವ೅ೇದಹವಚ ತುಲಸ ತಹವಂ ನಭಹಭಮಸಮ್ || ನಭಷುಾಲಸ ಕಲಹಮಣಿ ನಮೇ ವಿಶುಣಪಿಯರ್ೇ ವುಬ೅ೇ | ನಮೇ ಮೇವ಩ಯದ೅ೇ ದ೅ೇವಿ ನಭಃ ಷಂ಩ತ್಩ಯದಹಯಿಕ್೅ೇ || ತುಲಸಹಮಂ ಷಕಲಹ ದ೅ೇವಹಃ ಴ಷಂತಿ ಷತತಂ ಮತಃ | ಄ತಸಹಾಭಚಕರ್ೇಲ೅ೂಿೇಕ್೅ೇ ಷವಹಕನ್ ದ೅ೇವಹನ್ ಷಭಚಕಮನ್ || ಩ಯಸೇದ ತುಲಸೇದ೅ೇವಿ ಩ಯಸೇದ ಸರಿ಴ಲಿಬ೅ೇ | ಷ೅ೇಯ೅ೂೇದಭಥನ೅ೂೇದೂಬತ೅ೇ ತುಲಸ ತಹವಂ ನಭಹಭಮಸಮ್ || ಄ಶಾತ್ಥ ರ್ೃಕ್ಷಕ್ ೆ ಩ರದಕ್ಷಿಣ ಹಾಕುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ಭೂಲತ೅ೂೇ ಫಯಸಭಯೂ಩ಹಮ ಭಧಮತ೅ೂೇ ವಿಶುಣಯೂಪಿಣ೅ೇ | ಄ಗಯತ೅ೂೇ ಯುದಯಯೂ಩ಹಮ ಴ೃವಯಹಜಹಮ ತ೅ೇ ನಭಃ || ಄ವವತಥ ಸುತಬುಗ್ವಹಷ ಗ್೅ೂೇವಿಂದಷಮ ಷದಹವಯಮ | ಄ಶ೅ೇಶಂ ಸಯ ಮೇ ಶ೅ ೇಕಂ ಴ೃವಯಹಜ ನಮೇಷುಾ ತ೅ೇ || ಗ ್ೋಮಾತಾ ಩ೂಜ ಯ ಮಂತ್ರ ಗ್ಹವ್ೇ ಭಭಹಗಯತಃ ಷಂತು ಗ್ಹವ್ೇ ಮೇ ಷಂತು ಩ೃಶಠತಃ | ಗ್ಹವ್ೇ ಮೇ ಸೃದರ್ೇ ರ್ನತಮಂ ಗವಹಂ ಭಧ೅ಮೇ ಴ಸಹಭಮಸಮ್ || ಷುಯಭಿಷಾಾಂ ಜಗನಹಭತಃ ರ್ನತಮಂ ವಿಶುಣ಩ದ೅ೇ ಸಥತಹ | ಭಹತಭಕಮಹಭಿಲರ್ಷತಂ ಷಪಲಂ ಕುಯು ನಂದಿರ್ನ || .

ತಿೋರ್ವಸಾುನ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ತವಂ ಯಹಜಹ ಷ಴ಕತಿೇಥಹಕನಹಂ ತವಮೇ಴ ಜಗತಃ ಪಿತಹ | ಮಹಚಿತಂ ದ೅ೇಹಿ ಮೇ ತಿೇಥಕ ಷ಴ಕ಩ಹ಩ಹ಩ನುತಾರ್ೇ || ಗ ್ೋಗಾರಸ ಕ್ ್ಡುವಾಗ ಷುಯಭಿವ೅ೈಕಶಣವಿೇಭಹತಃ ಷುಯಲ೅ೂೇಕ್೅ೇ ಭಹಿೇಮಸ೅ೇ | ಗ್ಹಯಷಭುರ್ಷಟಭಕಮಹ ದತಹಾ ಷುಯಬ೅ೇ ಩ಯತಿಗೃಸಮತಹಮ್ || ನರ್ಗರಹ್ಗಳಿಗ ನಮಸಾೆರ ನಭಃ ಷೂಮಹಕಮ ಸ೅ೂೇಭಹಮ ಭಂಗಲಹಮ ಫುಧಹಮ ಚ | ಗುಯುವುಕಯವರ್ನಬಮವಚ ಯಹಸವ೅ೇ ಕ್೅ೇತವ೅ೇ ನಭಃ || ಩ತಿರ್ರತ ಯರ ಸಮರಣಾ ಮಂತ್ರ ಄ಸಲಹಮ ದೌಯ಩ದಿೇ ಸೇತಹ ತಹಯಹ ಭಂದ೅ೂೇದರಿೇ ತಥಹ | ಩ಂಚಕಂ ನಹ ಷಭಯ೅ೇರ್ನತಮಂ ಭಹಹ಩ಹತಕನಹವನಮ್ || ಚಿರಂಜೋವಿಗಳ ಸಮರಣ ಄ವವತಹಥಭಹ ಫಲಿವಹಮಕಸ೅ೂೇ ಸನೂಭಹಂವಚ ವಿಭಿೇಶಣಃ | ಕೃ಩ಃ ಩ಯವುಯಹಭವಚ ಷ಩೅ೈತ೅ೇ ಚಿಯಜಿೇವಿನಃ || ಸುಬ್ರಮಣಯ ಸುತತಿ ನಭಹಮಿೇವ಩ುತಯಂ ಜ಩ಹಶ೅ ೇಣಗ್ಹತಯಂ ಷುಯಹಯಹತಿವತುಯಂ ಯವಿೇಂದಹವದಿನ೅ೇತಯಂ | ಭಹಹಫಹಿಕ಩ತಯಂ ಶಿವಹಸಹಮಫಜಮಿತಯಂ ಩ಯಬಹಷತಕಲತಯಂ ಩ುಯಹಣಂ ಩ವಿತಯಮ್ || ಅಂಜನ ೋಯ ಸ ್ತೋತ್ರ ಄ತುಲಿತ ಫಲಧಹಭಂ ಹ೅ೇಭಶ೅ೈಲಹಬ ದ೅ೇಸಂ ದನುಜ಴ನಕೃಶಹನುಂ ಸಹರ್ನನಹಭಗಯಗಣಮಮ್ | ಷಕಲ ಗುಣರ್ನಧಹನಂ ವಹನಯಹಣಹಭಧಿೇವಂ ಯಘು಩ತಿ ಴ಯಬಕಾಂ ವಹತಜಹತಂ ನಭಹಮಿ || ಗ್೅ೂೇಶ಩ದಿೇಕೃತವಹರಿೇವಂ ಭವಕಿೇಕೃತ ಯಹವಷಮ್ | ಯಹಭಹಮಣಭಹಹಭಹಲಹಯತನಂ ಴ಂದ೅ೇರ್ನಲಹತಭಜಮ್ || .

಄ಂಜನಹನಂದನಂ ವಿೇಯಂ ಜಹನಕಿೇಶ೅ ೇಕನಹವನಮ್ | ಕಪಿೇವಭವಸಂತಹಯಂ ಴ಂದ೅ೇ ಲಂಕ್ಹ ಬಮಂಕಯಮ್ || ಈಲಿಂಘಸಂಧ೅ೂೇ ಷಲಿಲಂ ಷಲಿೇಲಂ ಮಃ ಶ೅ ೇಕ಴ಹಿನಂ ಜನಕ್ಹತಭಜಹಮಹಃ | ಅದಹಮ ತ೅ೇನ೅ೈ಴ ದದಹಸ ಲಂಕ್ಹಂ ನಭಹಮಿ ತಂ ಩ಹಯಂಜಲಿಯಹಂಜನ೅ೇಮಮ್ || ಭನ೅ೂೇಜ಴ಂ ಭಹಯುತತುಲಮವ೅ೇಗಂ ವಹತಹತಭಜಂ ವಹನಯಮೂಥಭುಖಮಂ ಅಂಜನ೅ೇಮಭತಿ಩ಹಟಲಹಲನನಂ ಩ಹರಿಜಹತತಯುಭೂಲವಹಸನಂ ಜಿತ೅ೇಂದಿಯಮಂ ಫುದಿಧಭತಹಂ ಴ರಿಶಠಮ್ | ಶಿಯೇಯಹಭದೂತಂ ಶಿಯಸಹ ನಭಹಮಿ || ಕ್ಹಂಚನಹದಿಯ ಕಭರ್ನೇಮವಿಗಯಸಂ | ಬಹ಴ಮಹಮಿ ಩಴ಭಹನನಂದನಮ್ || ಫುದಿಧಫಕಲಂ ಮಶ೅ ೇ ಧ೅ೈಮಕಂ ರ್ನಬಕಮತವಭಯ೅ೂೇಗ್ನತಹ | ಄ಜಹಡಮಂ ವಹಕ಩ಟುತವಂ ಚ ಸನೂಭತ್ಷಭಯಣಹದ್ ಬವ೅ೇತ್ || ಮತಯ ಮತಯ ಯಘುನಹಥ ಕಿೇತಕನಂ ಫಹಶ಩ವಹರಿ ಩ರಿ಩ೂಣಕ ಲ೅ೂೇಚನಂ ತತಯ ತತಯ ಕೃತಭಷಾಕ್ಹಂಜಲಿಮ್ | ಭಹಯುತಿಂ ನಭತ ಯಹವಸಹಂತಕಮ್ || ಶ್ರೋರಾಮ ಸ ್ತೋತ್ರ ಯಹಭಹಮ ಯಹಭಬದಹಯಮ ಯಹಭಚಂದಹಯಮ ವ೅ೇಧಸ೅ೇ | ಯಘುನಹಥಹಮ ನಹಥಹಮ ಸೇತಹಮಃ ಩ತರ್ೇ ನಭಃ || ಴ಷುದ೅ೇ಴ಷುತಂ ದ೅ೇ಴ಂ ಕಂಷಚಹಣೂಯಭದಕನಮ್| ದ೅ೇ಴ಕಿೇ಩ಯಭಹನನ್ಂ ಕೃಶಣಂ ಴ನ೅್ೇ ಜಗದುಗಯುಮ್ || ಶಿಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ಯಘುನಂದನ ಯಹಭ ಯಹಭ ಶಿಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ಬಯತಹಗಯಜ ಯಹಭ ಯಹಭ | ಶಿಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ಯಣಕಕಕವ ಯಹಭ ಯಹಭ ಶಿಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ವಯಣಂ ಬ಴ ಯಹಭ ಯಹಭ || ಶಿಯೇಯಹಭಚಂದಯ ಚಯಣೌ ಭನಸಹ ಷಭಯಹಮಿ ಶಿಯೇಯಹಭಚಂದಯ ಚಯಣೌ ಴ಚಸಹ ಗೃಣಹಮಿ | ಶಿಯೇಯಹಭಚಂದಯ ಚಯಣೌ ಶಿಯಸಹ ನಭಹಮಿ ಶಿಯೇಯಹಭಚಂದಯ ಚಯಣೌ ವಯಣಂ ಩ಯ಩ದ೅ಮೇ || ಭಹತಹ ಯಹಮೇ ಭತಿ಩ತಹ ಯಹಭಚಂದಯಃ .

ಸಹವಮಿೇ ಯಹಮೇ ಭತಸಖಹ ಯಹಭಚಂದಯಃ | ಷ಴ಕಷವಂ ಮೇ ಯಹಭಚಂದ೅ೂಯೇ ದಮಹಳ ಃ ನಹನಮಂ ಜಹನ೅ೇ ನ೅ೈ಴ ಜಹನ೅ೇ ನ ಜಹನ೅ೇ || ಲ೅ೂೇಕ್ಹಭಿಯಹಭಂ ಯಣಯಂಗ ಧಿೇಯಂ ಯಹಜಿೇ಴ನ೅ೇತಯಂ ಯಘುನಂದನಹಥಮ್ | ಕ್ಹಯುಣಮಯೂ಩ಂ ಕಯುಣಹಕಯಂ ತಂ ಶಿಯೇಯಹಭಚಂದಯಂ ವಯಣಂ ಩ಯ಩ದ೅ಮೇ || ಯಹಮೇ ಯಹಜಭಣಿಃ ಷದಹ ವಿಜಮತ೅ೇ ಯಹಭಂ ಯಮೇವಂ ಬಜ೅ೇ ಯಹಮೇಣಹಭಿಸತ೅ೂೇ ರ್ನಶಹಚಯಚಭೂ ಯಹಭಹಮ ತಸ೅ಲ ನಭಃ | ಯಹಭಹನಹನಸಾ಩ಯಹಮಣಂ ಩ಯತಯಂ ಯಹಭಷಮದಹಸ೅ೂೇಽಷಳಸಂ ಯಹಮೇಚಿತಾಲಮಃ ಷದಹ ಬ಴ತು ಮೇ ಬ೅ೂೇ ಯಹಭ ಭಹಭುದಧಯ || ಶಿಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಮೇತಿ ಯಮೇ ಯಹಮೇ ಭನ೅ೂೇಯಮೇ | ಷಸಷಯನಹಭ ತತುಾಲಮಂ ಯಹಭನಹಭ ಴ಯಹನನ೅ೇ || ದಕ್ಷಿಣ೅ೇ ಲವಮಣ೅ೂೇ ಮಷಮ ವಹಮೇ ಚ ಜನಕ್ಹತಭಜಹ ಩ುಯತ೅ೂೇ ಭಹಯುತಿಮಕಷಮ ತಂ ಴ಂದ೅ೇ ಯಘುನಂದನಮ್ || ಅ಩ದಹಭ಩ಸತಹಕಯಂ ದಹತಹಯಂ ಷ಴ಕಷಂ಩ದಹಮ್ | ಲ೅ೂೇಕ್ಹಭಿಯಹಭಂ ಶಿಯೇಯಹಭಂ ಬುಯೇ ಬುಯೇ ನಭಹಭಮಸಮ್ || ಶ್ರೋಕೃಷ್ಣ ಸ ್ತೋತ್ರ ಯಹಭಹಮ ಯಹಭಬದಹಯಮ ಯಹಭಚಂದಹಯಮ ವ೅ೇಧಸ೅ೇ | ಯಘುನಹಥಹಮ ನಹಥಹಮ ಸೇತಹಮಃ ಩ತರ್ೇ ನಭಃ || ಴ಷುದ೅ೇ಴ಷುತಂ ದ೅ೇ಴ಂ ಕಂಷಚಹಣೂಯಭದಕನಮ್| ದ೅ೇ಴ಕಿೇ಩ಯಭಹನನ್ಂ ಕೃಶಣಂ ಴ನ೅್ೇ ಜಗದುಗಯುಮ್ || ಕೃಷ೅ೂಣೇ ಯವತು ನ೅ೂೇ ಜಗತಯಮಗುಯುಃ ಕೃಶಣಂ ನಭಸಹಮಭಮಸಮ್ ಕೃಷ೅ಣೇನಹಭಯವತಯವ್ೇ ವಿರ್ನಸತಹಃ ಕೃಷಹಣಮ ತಸ೅ಲ ನಭಃ | ಕೃಷಹಣದ೅ೇ಴ ಷಭುತಿಥತಂ ಜಗದಿದಂ ಕೃಶಣಷಮ ದಹಸ೅ೂೇಽಷಳಸಮ್ ಕೃಷ೅ಣೇ ತಿಶಠತಿ ಷ಴ಕಮೇತದಖಿಲಂ ಹ೅ೇ ಕೃಶಣ ಯವಷವ ಭಹಮ್ || ಏಕಂ ಶಹಷರಂ ದ೅ೇ಴ಕಿೇ಩ುತಯ ಗ್ನೇತಮ್ ಏಕ್೅ೂೇ ದ೅ೇವ್ೇ ದ೅ೇ಴ಕಿೇ಩ುತಯ ಏ಴ | .

ಏಕ್೅ೂೇ ಭಂತಯಷಾಷಮ ನಹಭಹರ್ನ ಮಹರ್ನ ಕಭಹಕ಩೅ಮೇಕಂ ತಷಮ ದ೅ೇ಴ಷಮ ಸ೅ೇವಹ || ಴ಂಶಿೇವಿಬೂರ್ಷತಕಯಹನನ಴ರ್ನೇಯದಹಬಹತ್ ಪಿೇತಹಂಫಯಹದಯುಣಬಂಫಪಲಹಧಯ೅ೂೇಷಹಠತ್ | ಩ೂಣ೅ೇಕಂದುಷುಂದಯಭುಖಹದಯವಿಂದನ೅ೇತಹಯತ್ ಕೃಷಹಣತ಩ಯಂ ಕಿಭಪಿ ತತಾಾಭಸಂ ನ ಜಹನ೅ೇ || ವಿಷ್ುಣ ಸುತತಿ ವುಕ್ಹಿಂಫಯಧಯಂ ವಿಶುಣಂ ವಶಿ಴ಣಕಂ ಚತುಬುಕಜಮ್ | ಩ಯಷನನ಴ದನಂ ಧಹಮರ್ೇತ್ ಷ಴ಕವಿಘ್ೂನೇ಩ಶಹನಾರ್ೇ || ಶಹಂತಹಕ್ಹಯಂ ಬುಜಗವಮನಂ ಩ದಭನಹಬಂ ಷುಯ೅ೇವಂ ವಿಶಹವಕ್ಹಯಂ ಗಗನಷದೃವಂ ಮೇಘ಴ಣಕಂ ವುಬಹಂಗಮ್ | ಲಕ್ಷಿಮೇಕ್ಹಂತಂ ಕಭಲನಮನಂ ಯೇಗ್ನಸೃದಹಧಯನಗಭಮಂ ಴ಂದ೅ೇ ವಿಶುಣಂ ಬ಴ಬಮಸಯಂ ಷ಴ಕಲ೅ೂೇಕ್೅ೈಕನಹಥಮ್ || ಕಷೂಾರಿೇ ತಿಲಕಂ ಲಲಹಟಹಪಲಕ್೅ೇ ಴ವಃಷಥಲ೅ೇ ಕ್ೌಷುಾಬಂ ನಹಸಹಗ್೅ಯೇ ನ಴ಭೌಕಿಾಕಂ ಕಯತಲ೅ೇ ವ೅ೇಣುಂ ಕಯ೅ೇ ಕಂಕಣಮ್ | ಷವಹಕಂಗ್೅ೇ ಸರಿಚಂದನಂ ಚ ಕಲಮನ್ ಕಂಠ೅ೇ ಚ ಭುಕ್ಹಾ಴ಲಿೇಂ ಗ್೅ೂೇ಩ಸರೇ಩ರಿವ೅ೇರ್ಷಟತ೅ೂೇ ವಿಜಮತ೅ೇ ಗ್೅ೂೇ಩ಲಚೂಡಹಭಣಿಃ || ಷವಂಖ ಚಕಯಂ ಷಕಿರಿೇಟ ಕುಂಡಲಂ ಷಪಿೇತ಴ಷರಂ ಷಯಸೇಯುಹ೅ೇವಣಮ್ | ಷಹಹಯ಴ವಃಷಥಲಕ್ೌಷುಾಬಶಿಯಮಂ ನಭಹಮಿ ವಿಶುಣಂ ಶಿಯಸಹ ಚತುಬುಕಜಮ್ || ಕಯಹಯವಿಂದ೅ೇನ ಩ದಹಯವಿಂದಂ ಭುಖಹಯವಿಂದ೅ೇ ವಿರ್ನವ೅ೇವಮಂತಮ್ | ಴ಟಷಮ ಩ತಯಷಮ ಩ುಟ೅ೇ ವಮನಹಂ ಫಹಲಂ ಭುಕುಂದಂ ಭನಸಹ ಷಭಯಹಮಿ || ನಭಹಮಿ ನಹಯಹಮಣ ಩ಹದ಩ಂಕಜಂ ಕಯ೅ೂೇಮಿ ನಹಯಹಮಣ ಩ೂಜನಂ ಷದಹ | ಴ದಹಮಿ ನಹಯಹಮಣ ನಹಭ ರ್ನಭಕಲಂ ಷಭಯಹಮಿ ನಹಯಹಮಣ ತತಾಾಭ಴ಮಮಮ್ || ಭನಭನಹ ಬ಴ ಭದಬಕ್೅ೂಾೇ ಭದಹಮಜಿೇ ಭಹಂ ನಭಷುಕಯು | ಭಹಮೇವ೅ೈಶಮಸ ಮುಕ್೅ಾಾೈ಴ಭಹತಹಭನಂ ಭತ಩ಯಹಮಣಃ || ಸಯ೅ೇ ಯಹಭ ಸಯ೅ೇ ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ ಸಯ೅ೇ ಸಯ೅ೇ | ಸಯ೅ೇ ಕೃಶಣ ಸಯ೅ೇ ಕೃಶಣ ಕೃಶಣ ಕೃಶಣ ಸಯ೅ೇ ಸಯ೅ೇ || .

ನಿತ್ಯ ಸುತತಿ ಩ಹಯತಃ ಷಭಯಹಮಿ ಖಲು ತತಸವಿತು಴ಕಯ೅ೇಣಮಂ ಯೂ಩ಂ ಹಿ ಭಂಡಲಭೃಚ೅ೂೇಽಥ ತನುಮಕಜೂಂರ್ಷ | ಸಹಭಹರ್ನ ಮಷಮ ಕಿಯಣಹಃ ಩ಯಬವಹದಿಹ೅ೇತುಂ ಫಯಹಹಭಸಯಹತಭಕಭಲವಯಭಚಿಂತಮಯೂ಩ಮ್ || ಩ಹಯತಬಕಜಹಮಿ ಬಜತಹಭಭಿಲಹಶದಹತಿಯೇಂ ಧಹತಿಯೇಂ ಷಭಷಾ ಜಗತಹಂ ದುರಿತಹ಩ಸಂತಿಯೇಮ್ | ಷಂಸಹಯಫಂಧನವಿಮೇಚನಹ೅ೇತುಬೂತಹಂ ಭಹಮಹಂ ಩ಯಹಂ ಷಭಧಿಗಭಮ ಩ಯಷಮ ವಿಷ೅ೂಣೇಃ || ಩ಹಯತಃ ಷಭಯಹಮಿ ಬ಴ಭಿೇತಿಸಯಂ ಷುಯಾ೅ೇವಂ ಗಂಗ್ಹಧಯಂ ಴ೃಶಬವಹಸನಭಂಬಕ್೅ೇವಮ್ | ಖಟಹವಂಗವ ಲ಴ಯದಹಬಮಸಷಾಮಿೇವಂ ಷಂಸಹಯಯ೅ೂೇಗಸಯಭೌಶಧಭದಿವತಿೇಮಮ್ || ಩ಯಹಹಿದ ನಹಯದ ಩ಯಹವಯ ಩ುಂಡರಿೇಕ ವಹಮಸಹಂಫರಿೇಶ ವುಕ ಶೌನಕ ಭಿೇಶಭ ದಹಲಹಬಯನ್ | ಯುಕ್ಹಭಂಗದಹಜುಕನ ಴ಸಶಠ ವಿಭಿೇಶಣಹದಿೇನ್ ಩ುಣಹಮರ್ನಭಹನ಩ಯಭ ಬಹಗ಴ತಹನಸಮಯಹಮಿ || ಮಂ ಫಯಹಹಭ಴ಯುಣ೅ೇಂದಯಯುದಯಭಯುತಃ ಷುಾನವಂತಿ ದಿವ೅ಮೈಷಾವ೅ೈಃ ವ೅ೇದ೅ೈಃ ಸಹಂಗ಩ದಕಯಮೇ಩ರ್ನಶದ೅ೈಗ್ಹಕಮಂತಿ ಮಂ ಸಹಭಗ್ಹಃ | ಧಹಮನ಴ಸಥತ ತದಗತ೅ೇನ ಭನಸಹ ಩ವಮಂತಿ ಮಂ ಯೇಗ್ನನ೅ೂೇ ಮಸಹಮಂತಂ ನ ವಿದುಃ ಷುಯಹಷುಯಗಣಹ ದ೅ೇವಹಮ ತಸ೅ಲ ನಭಃ || ಓಮಿತ೅ಮೇಕ್ಹವಯಂ ಫಯಸಭ ವಹಮಸಯನಹಭಭನುಷಭಯನ್ | ಮಃ ಩ಯಮಹತಿ ತಮಜನ್ದ೅ೇಸಂ ಷ ಮಹತಿ ಩ಯಭಹಂ ಗತಿಮ್ || ಸಹಥನ೅ೇ ಸೃರ್ಷೇಕ್೅ೇವ | ತ಴ ಩ಯಕಿೇತಹಮಕ ಜಗತ್ ಩ಯಸೃಶಮತಮನುಯಜಮತ೅ೇ ಚ | ಯಷಹಂಸ ಭಿೇತಹರ್ನ ದಿಶ೅ ೇ ದಯ಴ಂತಿ ಷವ೅ೇಕ ನಭಷಮಂತಿ ಚ ಸದಧಷಂಘ್ನಃ || ಕವಿಂ ಩ುಯಹಣಭನುಶಹಸತಹಯಂ .

಄ಣ೅ೂೇಯಣಿೇಮಹಂಷಭನುಷಭಯ೅ೇದಮಃ | ಷ಴ಕಷಮಧಹತಹಯಭಚಿಂತಮಯೂ಩ಂ ಅದಿತಮ಴ಣಕಂ ತಭಷಃ ಩ಯಸಹಾತ್ || ಉಧವಕಭೂಲಭಧಃ ಶಹಖಭವವತಥಂ ಩ಹಯಸುಯ಴ಮಮಮ್ | ಛಂದಹಂಸ ಮಷಮ ಩ಣಹಕರ್ನ ಮಷಾಂ ವ೅ೇದ ಷ ವ೅ೇದವಿತ್ || ಷ಴ಕಷಮ ಚಹಸಂ ಸೃದಿ ಷಂರ್ನವಿಷ೅ೂಟೇ ಭತಾಃ ಷೃತಿಸಹಕನಭಪೇಸನಂ ಚ | ವ೅ೇದ೅ೈವಚ ಷವ೅ೈಕಯಸಮೇ಴ ವ೅ೇದ೅ೂಮೇ ವ೅ೇದಹಂತಕೃದ೅ವೇದವ೅ದ೅ೇ಴ ಚಹಸಮ್ || ಕ್ಷಿೇಯಸಹಗಯ ಷಂಜಹತಹಂ ವಿಷ೅ೂಣೇಃ ಩ತಿನೇಂ ದಮಹಭಯಿೇಮ್ | ಲಕ್ಷಿಮೇಂ ಷದಹ ಩ಯ಩ದ೅ಮೇಽಸಂ ಷ಴ಕಷಂ಩ತಸಭೃದಧರ್ೇ || ಹ್ಯಗಿರೋರ್ ಸುತತಿ ಸಹನಹನಂದಭಮಂ ದ೅ೇ಴ಂ ರ್ನಭಕಲಷಪಟಿಕ್ಹಕೃತಿಮ್ | ಅಧಹಯಂ ಷ಴ಕವಿದಹಮನಹಂ ಸಮಗ್ನಯೇ಴ಭು಩ಹಷಭಹ೅ೇ || ವ ಂಕಟ ೋಶ ಸುತತಿ ಕಲಹಮಣಹದುಬತಗ್ಹತಹಯಮ ಕ್ಹಮಿತಹಥಕ಩ಯದಹಯಿನ೅ೇ | ಶಿಯೇಭದ೅ವೇಂಕಟನಹಥಹಮ ಶಿಯೇರ್ನವಹಸಹಮ ತ೅ೇ ನಭಃ || ಗರುಡ ಸುತತಿ ಕುಂಕುಭಹಂಕಿತ಴ಣಹಕಮ ಕುಂದ೅ೇಂದುಧ಴ಲಹಮ ಚ | ವಿಶುಣವಹಸ ನಭಷುಾಬಮಂ ಩ಕ್ಷಿಯಹಜಹಮ ತ೅ೇ ನಭಃ || ಪಾರರ್ವನಾ ಮಂತ್ರಗಳು ದ೅ೇ಴ಯ ಭುಂದ೅ ದಿೇ಩ ಸಚುಚವಹಗ ಹ೅ೇಳ ಴ ಭಂತಯ ಸಹಜಮಂ ಚ ಴ತಿಕಷಂಮುಕಾಂ ಴ಹಿನನಹ ಯೇಜಿತಂ ಭಮಹ | .

ಗೃಹಹಣ ಭಂಗಲಂ ದಿೇ಩ಂ ತ೅಴ಲ೅ೂೇಕಮತಿಮಿಯಹ಩ಸ || ದ್ ೋರ್ರಿಗ ನಮಸಾೆರ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ಮಹರ್ನ ಕ್ಹರ್ನ ಚ ಩ಹ಩ಹರ್ನ ಜನಹಭಂತಯಕೃತಹರ್ನ ಚ | ತಹರ್ನ ತಹರ್ನ ವಿನವಮಂತಿ ಩ಯದಕ್ಷಿಣ ಩ದ೅ೇ ಩ದ೅ೇ || ಩ಹಪೇಽಸಂ ಩ಹ಩ಕಭಹಕಸಂ ಩ಹ಩ಹತಹಭ ಩ಹ಩ಷಂಬ಴ | ತಹಯಹಿ ಭಹ ಕೃ಩ಮಹ ದ೅ೇ಴ ಷ಴ಕ಩ಹ಩ಸಯ೅ೂೇ ಬ಴ || ಄ನಮಥಹ ವಯಣಂ ನಹಸಾ ತವಮೇ಴ ವಯಣಂ ಭಭ | ತಸಹಭತ್ ಕ್ಹಯುಣಮಬಹವ೅ೇನ ಯವ ಭಹಂ ಜಗದಿೇವವಯ || ವಯದಹಧಂ ಮೇಧಹಂ ಮವಃ ಩ಯಸಹಂ ವಿದಹಮಂ ಫುದಿಧಂ ಶಿಯಮಂ ಫಲಂ ಅಮುಶಮಂ ತ೅ೇಜ ಅಯ೅ೂೇಗಮಂ ದ೅ೇಹಿ ಮೇ ಩ುಯುಷ೅ೂೇತಾಭ || ಄ನಹಮಹಸ೅ೇನ ಭಯಣಂ ವಿನಹ ದ೅ೈನ೅ಮೇನ ಜಿೇ಴ನಂ | ದ೅ೇಹಿ ಮೇ ಕೃ಩ಮಹ ವಂಬ೅ೂೇ ತವಯಿ ಬಕಿಾಭಚಂಚಲಹಮ್ || ತಿೇಥಕ ಸವೇಕರಿಷುವಹಗ ಹ೅ೇಳ ಴ ಭಂತಯ ವರಿೇಯ೅ೇ ಜಜಕರಿೇಬೂತ೅ೇ ವಹಮಧಿಗಯಸ೅ಾೇ ಕಲ೅ೇ಴ಯ೅ೇ | ಔಶಧಂ ಜಹಸನವಿೇತ೅ೂೇಮಂ ವ೅ೈದ೅ೂಮೇ ನಹಯಮಣ೅ೂೇ ಸರಿಃ || ದ೅ೇ಴ಯಲಿಿ ವಭಹಮಹಚನ೅ ಕಯಚಯಣಕೃತಂ ವಹಕ್ಹಕಮಜಂ ಕಭಕಜಂ ವಹ ವಯ಴ಣನಮನಜಂ ವಹ ಭಹನಷಂ ವಹ಩ಯಹಧಮ್ | ವಿದಿತಭವಿದಿತಂ ವಹ ಷ಴ಕಮೇತತ್ ವಭಷವ ಜಮ ಜಮ ಕಯುಣಹಫ೅್ೇ ಶಿಯೇಭಹಹದ೅ೇ಴ ವಂಬ೅ೂೇ || ಕ್ಹರ್ೇನ ವಹಚಹ ಭನಸ೅ೇಂದಿಯರ್ೈವಹಕ ಕಯ೅ೂೇಮಿ ಮದಮತ್ ಷಕಲಂ ಩ಯಸ೅ಲ ಫುದಹಧಯತಭನಹ ವಹ ಩ಯಕೃತ೅ೇಃ ಷವಬಹವಹತ್ | ನಹಯಾಹಮಹಣ೅ೇತಿ ಷಭ಩ಕಮಹಮಿ || ಩ಹಯತಃ಩ಯಬೃತಿ ಸಹಮಹಂತಂ ಸಹಮಹದಿ಩ಹಯತಯಂತತಃ | .

ಮತಕಯ೅ೂೇಮಿ ಜಗನಹನಥ ತದಷುಾ ತ಴ ಩ೂಜನಮ್ || ಏಕಶ೅ ಿೇಕಿೇ ಯಹಭಹಮಹಣ ಩ೂ಴ಕಂ ಯಹಭತಪೇ಴ನಹಭಿಗಭನಂ ಸತಹವ ಭೃಗಂ ಕ್ಹಂಚನಂ ವ೅ೈದ೅ೇಹಿಸಯಣಂ ಜಟಹಮುಭಯಣಂ ಷುಗ್ನಯೇ಴ಷಂಬಹಶಣಮ್ | ವಹಲಿೇರ್ನಗಯಸಂ ಷಭುದಯತಯಣಂ ಲಂಕ್ಹ಩ುರಿೇದಹಸನಂ ಩ಶಹಚದಹಯ಴ಣಕುಂಬಕಣಕಸನನಂ ಏತದಿಧ ಯಹಭಹಮಣಮ್ || ಏಕಶ೅ ಿೇಕಿೇ ಬಹಗ಴ತ ಅದೌ ದ೅ೇ಴ಕಿದ೅ೇವಿಗಬಕಜನನಂ ಗ್೅ೂೇಪಿೇಗೃಹ೅ೇ ಴ಧಕನಂ ಭಹಮಹ಩ೂತರ್ನಜಿೇವಿತಹ಩ಸಯಣಂ ಗ್೅ೂೇ಴ಧಕನ೅ೂೇದಹಧಯಣಮ್ | ಕಂಷಚ೅್ೇದನಕ್ೌಯವಹದಿಭಥನಂ ಕುಂತಿೇತನೂಜಹ಴ನಮ್ ಏತದಹಬಗ಴ತಂ ಩ುಯಾಹಣಕರ್ತಂ ಶಿಯೇಕೃಶಣಲಿೇಲಹಭೃತಮ್ || ಅದೌ ಩ಹಂಡ಴ಧಹತಕಯಹಶರಜನನಂ ಲಹಷಹಗೃಹ೅ೇ ದಹಸನಂ ದೂಮತ೅ೇ ಶಿಯೇಸಯಣಂ ಴ನ೅ೇ ವಿಸಯಣಂ ಭತಹಸಯಲರ್ೇ ಴ಧಕನಂ | ಲಿೇಲಹಗ್೅ೂೇಗಯಸಣಂ ಯಣ೅ೇ ವಿತಯಣಂ ಷಂಧಿಕಿಯಮಹಜೃಂಬಣಂ ಭಿೇಶಭದ೅ೂಯೇಣಷುಯೇಧನಹದಿಭಥನಂ ಏತನಭಹಹಬಹಯತಮ್ || ಷ಩ಾಊರ್ಷಗಳ ಕವಮಪೇತಿಯಬಕಯದಹವಜಃ ವಿಶಹವಮಿತ೅ೂಯೇಥ ಗ್ೌತಭಃ | ಜಭದಗ್ನನ಴ಕಸಶಠವಚ ಷ಩೅ೈತ೅ೇ ಊಶಮಃ ಷಭತಹಃ || ಸ್ಯವ ನಮಸಾೆರ ಏಹಿ ಷೂಮಕ ಷಸಸಹಯಂಶ೅ ೇ ತ೅ೇಜ೅ೂೇಯಹಶ೅ೇ ಜಗತ಩ತ೅ೇ | ಄ನುಕಂ಩ಮ ಭಹಂ ಬಕ್ಹಯ ಗೃಹಹಣಹಘಮಕಂ ದಿವಹಕಯ || ಧ೅ಮೇಮ ಷದಹ ಷವಿತೃಭಂಡಲಭಧಮ಴ತಿೇಕ ನಹಯಹಮಣಃ ಷಯಸಜಹಷನಷಂರ್ನವಿಶಟಃ | ಕ್೅ೇಮೂಯವಹನ್ ಭಕಯಕುಂಡಲವಹನ್ ಕಿರಿೇಟಿ ಹಹರಿೇ ಹಿಯಣಭಮ಴಩ುದೃಕತವಂಖಚಕಯಃ || ಓಂ ಮಿತಹಯಮನಭಃ | ಓಂ ಯ಴ರ್ೇನಭಃ | .

ಓಂ ಷೂಮಹಕಮನಭಃ |
ಓಂ ಬಹನವ೅ೇನಭಃ |
ಓಂ ಖಗ್ಹಮನಭಃ |
ಓಂ ಩ೂಷ೅ಣೇನಭಃ |
ಓಂ ಹಿಯಣಮಗಬಹಕಮನಭಃ |
ಓಂ ಭರಿೇಚರ್ೇನಭಃ |
ಓಂ ಅದಿತಹಮಮನಭಃ |
ಓಂ ಷವಿತ೅ಯೇನಭಃ |
ಓಂ ಄ಕ್ಹಕಮನಭಃ |
ಓಂ ಬಹಷಕಯಹಮ ನಭಃ |
ಓಂ ಷವಿತೃಷೂಮಕನಹಯಹಮಣಹಮನಭಃ |
ಅದಿತಮಷಮ ನಭಸಹಕಯಂ ರ್ೇ ಕು಴ಕಂತಿ ದಿನ೅ೇ ದಿನ೅ೇ |
ಜನಹಭಂತಯಷಸಸ೅ಯೇಶು ದಹರಿದಮಂ ನ೅ೂೇ಩ಜಹಮತ೅ೇ ||
ಗುರು ಸುತತಿ
ಗುಯುಫಯಕಹಹಭ ಗುಯುವಿಕಶುಣಃ ಗುಯುದ೅ೇಕವ್ೇ ಭಹ೅ೇವವಯಃ |
ಗುಯುಃ ಸಹಷಹತ್ ಩ಯಂ ಫಯಸಭ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧||
ತವಮೇ಴ ಭಹತಹ ಚ ಪಿತಹ ತವಮೇ಴

ತವಮೇ಴ ಫಂಧುವಚ ಷಖಹ ತವಮೇ಴ |

ತವಮೇ಴ ವಿದಹಮ ದಯವಿಣಂ ತವಮೇ಴ ತವಮೇ಴ ಷ಴ಕಂ ಭಭ ದ೅ೇ಴ದ೅ೇ಴ ||೨||
಄ಖಂಡಭಂಡಲಹಕ್ಹಯಂ ವಹಮ಩ಾಂ ರ್ೇನ ಚಯಹಚಯಂ |
ತತ಩ದಂ ದಶಿಕತಂ ರ್ೇನ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೩||
಄ಸಹನತಿಮಿಯಹಂಧಷಮ ಸಹನಹಂಜನವಲಹಕಮಹ |
ಚವುಯುರ್ನೋಲಿತಂ ರ್ೇನ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೪||
ಸಹಥ಴ಯಂ ಜಂಗಭಂ ವಹಮ಩ಾಂ ಮತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಷಚಯಹಚಯಮ್
ತತಹ಩ದಂ ದಶಿಕತಮ್ ರ್ೇನ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೫||
ಚಿನಭಮಂ ವಹಮಪಿ ಮತಸ಴ಕಂ ತ೅಴ಲ೅ೂೇಕಮಂ ಷಚಯಹಚಯಮ್
ತತಹ಩ದಂ ದಶಿಕತಂ ರ್ೇನ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೬||
ರ್ನತಮಂ ವುದಧಂ ರ್ನಯಹಕ್ಹಯಂ ರ್ನಯಹಬಹಷಂ ರ್ನಯಂಜನಮ್
ರ್ನತಮಫ೅ೂೇಧಂ ಚಿದಹನಂದಂ ಗುಯುಂ ಫಯಸಭ ನಭಹಭಮಸಮ್ ||೭||

ಧಹಮನಭೂಲಂ ಗುಯುಭೂಕತಿಕಃ,

಩ೂಜಹಭೂಲಂ ಗುಯ೅ೂೇ಩ಕದಮ್

ಭಂತಯಭೂಲಂ ಗುಯ೅ೂೇವಹಕಕಮಮ್. ಮೇವ ಭೂಲಂ ಗುಯುಕುಯ಩ ||೮||
ಷ಴ಕವುಯತಿಶಿಯ೅ೂೇಯತನವಿಯಹಜಿತ಩ದಹಂಫುಜಃ
ವ೅ೇದಹಂತಹಫುಜಷೂಯೇಕ ಮಃ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೯||
ಚ೅ೈತನಮಃ ಶಹವವತಃ ಶಹಂತ೅ೂೇ ವ್ಮೇಭಹತಿೇತ೅ೂೇ ರ್ನಯಂಜನಃ
ಬಂದುನಹದಕಲಹತಿೇತಃ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೦||
ಸಹನವಕಿಾಷಭಹಯೂಡಃ ತತವಭಹಲಹವಿಬೂಶಿತಃ
ಬುಕಿಾಭುಕಿಾ಩ಯದಹತ ಚ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೧||
಄ನ೅ೇಕಜನಭಷಂ಩ಹಯ಩ಾ ಕಭಕಫಂಧ ವಿದಹಹಿನ೅ೇ
಄ತಭಸಹನ಩ಯದಹನ೅ೇನ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೨||
ಶ೅ ೇಶಣಂ ಬ಴ಸಂಧ೅ೂೇವಚ ಸಹ಩ನಂ ಸಹಯಷಂ಩ದಹ್
ಗುಯ೅ೂೇಃ ಩ಹದ೅ೂೇದಕಂ ಷಭಮಕ್ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೩||
ನ ಗುಯ೅ೂೇಯಧಿಕಂ ತತವಂ ನ ಗುಯ೅ೂೇಯಧಿಕಂ ತ಩ಃ
ತತವಸಹನಹತ್ ಩ಯಂ ನಹಸಾ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೪||
ಭನಹನಥಃ ಶಿಯೇಜಗನಹನಥ೅ೂೇ ಭದುಗಯುಃ ಶಿಯೇಜಗದುಗಯುಃ
ಭದಹತಭ ಷ಴ಕ ಬೂತಹತಹಭ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೫||
ಗುಯುಯಹದಿಯನಹದಿವಚ ಗುಯುಃ ಩ಯಭದ೅ೈ಴ತಮ್
ಗುಯ೅ೂೇಃ ಩ಯತಯಂ ನಹಸಾ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೬||
ಫಯಹಹಭನಂದಂ ಩ಯಭಷುಖದಂ ಕ್೅ೇ಴ಲಂ ಸಹನಭೂತಿಕಮ್
ದವಂದಹವತಿೇತಂ ಗಗನಷದುಯವಂ ತತವಭಸಹಮದಿಲಕ್ಯಮ್
ಏಕಂ ರ್ನತಮಂ ವಿಭಲಭಚಲಂ ಷ಴ಕಧಿೇಸಹಕ್ಷಿೇಬೂತಮ್
ಬಹವಹತಿೇತಮ್ ತಿಯಗುಣಯಹಿತಂ ಷದುಗಯುಂ ತಂ ನಭಹಮಿ ||೧೭||
ಶ್ರೋ ದಕ್ಷಿಣಾ ಮ್ತಿವ ಸುತತಿ
ಗುಯವ೅ೇ ಷ಴ಕ ಲ೅ೂೇಕ್ಹನಹಮ್
ರ್ನಧರ್ೇ ಷ಴ಕ ವಿದಹಮನಹಮ್

ಭಿಶಜ೅ೇ ಬ಴ ಯ೅ೂೇಗ್ನಣಹಮ್
ದಕ್ಷಿಣಹ ಭೂತಕರ್ೇ ನಭಃ ||೧೮||

ಶ್ರೋ ಶಂಕರಾಚಾಯವ ಸುತತಿ
ವುಯತಿಷೃತಿ಩ುಯಹಣಹನಹಭಹಲಮಂ ಕಯುಣಹಲಮಮ್
ನಭಹಮಿ ಬಗ಴ತಹ಩ದಂ ವಂಕಯಂ ಲ೅ೂೇಕವಂಕಯಮ್ ||೧೯||
ಶ್ರೋ ರಾಘವ ೋಂದರ ಸುತತಿ
಩ೂಜಹಮಮ ಯಹಘವ೅ೇಂದಹಯಮ ಷತಮಧಭಕಯತಹಮ ಚ |
ಬಜತಹಂ ಕಲ಩಴ೃಷಹಮ ನಭತಹಂ ಕ್ಹಭಧ೅ೇನವ೅ೇ ||೨೦||
ಶ್ರೋ ಮಧ್ಾಾಚಾಯವ ಸುತತಿ
಩ಯಥಮೇ ಸನೂಭಹನಹನಭ ದಿವತಿೇಯೇ ಭಿೇಭ ಏ಴ ಚ |
಩ೂಣಕ಩ಯಶಷೃತಿೇಮಷುಾ ಬಗ಴ತಹಕಯಸಹಧಕಃ ||೨೧||
ಶ್ರೋ ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯವ ಸುತತಿ
ಯೇ ರ್ನತಮಭಚುಮತ಩ದಹಂಫುಜಮುಗಭಯುಕಭವಹಮಮೇಸತಷಾದಿತಯಹಣಿ ತೃಣಹಮ ಮೇನ೅ೇ |
಄ಷಭದುಗಯ೅ೂೇಬಕಗ಴ತ೅ೂೇಷಮ ದರ್ೈಕಸಂಧ೅ೂೇಃ
ಯಹಭಹನುಜಷಮ ಚಯಣೌ ವಯಣಂ ಩ಯ಩ದ೅ಮೇ ||೨೨||
ನಿತ್ಯ ಸುತತಿ
಩ಹಯತಃ ಷಭಯಹಮಿ ಖಲು ತತಸವಿತು಴ಕಯ೅ೇಣಮಂ
ಯೂ಩ಂ ಹಿ ಭಂಡಲಭೃಚ೅ೂೇಽಥ ತನುಮಕಜೂಂರ್ಷ |
ಸಹಭಹರ್ನ ಮಷಮ ಕಿಯಣಹಃ ಩ಯಬವಹದಿಹ೅ೇತುಂ
ಫಯಹಹಭಸಯಹತಭಕಭಲವಯಭಚಿಂತಮಯೂ಩ಮ್ ||
಩ಹಯತಬಕಜಹಮಿ ಬಜತಹಭಭಿಲಹಶದಹತಿಯೇಂ
ಧಹತಿಯೇಂ ಷಭಷಾ ಜಗತಹಂ ದುರಿತಹ಩ಸಂತಿಯೇಮ್ |
ಷಂಸಹಯಫಂಧನವಿಮೇಚನಹ೅ೇತುಬೂತಹಂ
ಭಹಮಹಂ ಩ಯಹಂ ಷಭಧಿಗಭಮ ಩ಯಷಮ ವಿಷ೅ೂಣೇಃ ||
಩ಹಯತಃ ಷಭಯಹಮಿ ಬ಴ಭಿೇತಿಸಯಂ ಷುಯಾ೅ೇವಂ
ಗಂಗ್ಹಧಯಂ ಴ೃಶಬವಹಸನಭಂಬಕ್೅ೇವಮ್ |
ಖಟಹವಂಗವ ಲ಴ಯದಹಬಮಸಷಾಮಿೇವಂ
ಷಂಸಹಯಯ೅ೂೇಗಸಯಭೌಶಧಭದಿವತಿೇಮಮ್ ||

಩ಯಹಹಿದ ನಹಯದ ಩ಯಹವಯ ಩ುಂಡರಿೇಕ ವಹಮಸಹಂಫರಿೇಶ ವುಕ ಶೌನಕ ಭಿೇಶಭ ದಹಲಹಬಯನ್ | ಯುಕ್ಹಭಂಗದಹಜುಕನ ಴ಸಶಠ ವಿಭಿೇಶಣಹದಿೇನ್ ಩ುಣಹಮರ್ನಭಹನ಩ಯಭ ಬಹಗ಴ತಹನಸಮಯಹಮಿ || ಮಂ ಫಯಹಹಭ಴ಯುಣ೅ೇಂದಯಯುದಯಭಯುತಃ ಷುಾನವಂತಿ ದಿವ೅ಮೈಷಾವ೅ೈಃ ವ೅ೇದ೅ೈಃ ಸಹಂಗ಩ದಕಯಮೇ಩ರ್ನಶದ೅ೈಗ್ಹಕಮಂತಿ ಮಂ ಸಹಭಗ್ಹಃ | ಧಹಮನ಴ಸಥತ ತದಗತ೅ೇನ ಭನಸಹ ಩ವಮಂತಿ ಮಂ ಯೇಗ್ನನ೅ೂೇ ಮಸಹಮಂತಂ ನ ವಿದುಃ ಷುಯಹಷುಯಗಣಹ ದ೅ೇವಹಮ ತಸ೅ಲ ನಭಃ || ಓಮಿತ೅ಮೇಕ್ಹವಯಂ ಫಯಸಭ ವಹಮಸಯನಹಭಭನುಷಭಯನ್ | ಮಃ ಩ಯಮಹತಿ ತಮಜನ್ದ೅ೇಸಂ ಷ ಮಹತಿ ಩ಯಭಹಂ ಗತಿಮ್ || ಸಹಥನ೅ೇ ಸೃರ್ಷೇಕ್೅ೇವ | ತ಴ ಩ಯಕಿೇತಹಮಕ ಜಗತ್ ಩ಯಸೃಶಮತಮನುಯಜಮತ೅ೇ ಚ | ಯಷಹಂಸ ಭಿೇತಹರ್ನ ದಿಶ೅ ೇ ದಯ಴ಂತಿ ಷವ೅ೇಕ ನಭಷಮಂತಿ ಚ ಸದಧಷಂಘ್ನಃ || ಕವಿಂ ಩ುಯಹಣಭನುಶಹಸತಹಯಂ ಄ಣ೅ೂೇಯಣಿೇಮಹಂಷಭನುಷಭಯ೅ೇದಮಃ | ಷ಴ಕಷಮಧಹತಹಯಭಚಿಂತಮಯೂ಩ಂ ಅದಿತಮ಴ಣಕಂ ತಭಷಃ ಩ಯಸಹಾತ್ || ಉಧವಕಭೂಲಭಧಃ ಶಹಖಭವವತಥಂ ಩ಹಯಸುಯ಴ಮಮಮ್ | ಛಂದಹಂಸ ಮಷಮ ಩ಣಹಕರ್ನ ಮಷಾಂ ವ೅ೇದ ಷ ವ೅ೇದವಿತ್ || ಷ಴ಕಷಮ ಚಹಸಂ ಸೃದಿ ಷಂರ್ನವಿಷ೅ೂಟೇ ಭತಾಃ ಷೃತಿಸಹಕನಭಪೇಸನಂ ಚ | ವ೅ೇದ೅ೈವಚ ಷವ೅ೈಕಯಸಮೇ಴ ವ೅ೇದ೅ೂಮೇ ವ೅ೇದಹಂತಕೃದ೅ವೇದವ೅ದ೅ೇ಴ ಚಹಸಮ್ || ಕ್ಷಿೇಯಸಹಗಯ ಷಂಜಹತಹಂ ವಿಷ೅ೂಣೇಃ ಩ತಿನೇಂ ದಮಹಭಯಿೇಮ್ | ಲಕ್ಷಿಮೇಂ ಷದಹ ಩ಯ಩ದ೅ಮೇಽಸಂ ಷ಴ಕಷಂ಩ತಸಭೃದಧರ್ೇ || ಹ್ಯಗಿರೋರ್ ಸುತತಿ ಸಹನಹನಂದಭಮಂ ದ೅ೇ಴ಂ ರ್ನಭಕಲಷಪಟಿಕ್ಹಕೃತಿಮ್ | ಅಧಹಯಂ ಷ಴ಕವಿದಹಮನಹಂ ಸಮಗ್ನಯೇ಴ಭು಩ಹಷಭಹ೅ೇ || ವ ಂಕಟ ೋಶ ಸುತತಿ ಕಲಹಮಣಹದುಬತಗ್ಹತಹಯಮ ಕ್ಹಮಿತಹಥಕ಩ಯದಹಯಿನ೅ೇ | .

ಶಿಯೇಭದ೅ವೇಂಕಟನಹಥಹಮ ಶಿಯೇರ್ನವಹಸಹಮ ತ೅ೇ ನಭಃ || ಗರುಡ ಸುತತಿ ಕುಂಕುಭಹಂಕಿತ಴ಣಹಕಮ ಕುಂದ೅ೇಂದುಧ಴ಲಹಮ ಚ | ವಿಶುಣವಹಸ ನಭಷುಾಬಮಂ ಩ಕ್ಷಿಯಹಜಹಮ ತ೅ೇ ನಭಃ || ರ್ಂದ್ ೋ ಮಾತ್ರಂ ಴ಂದ೅ೇ ಭಹತಯಂ ಷುಜಲಹಂ ಷುಪಲಹಂ ಭಲಮಜ ಶಿೇತಲಹಂ ಷಷಮಶಹಮಭಲಹಂ ಭಹತಯಂ || ವುಬಯಜ೅ೂಮೇತಹಸಾ ಩ುಲಕಿತಮಹಮಿರ್ನೇಂ ಩ುಲಿಕುಷುಮಿತ ಷುಭಧುಯ ಶ೅ ೇಭಿರ್ನೇಂ | ಷುಹಹಸರ್ನೇಂ ಷುಭಧುಯ ಬಹರ್ಷಣಿೇಂ ಷುಖದಹಂ ಴ಯದಹಂ ಭಹತಯಂ || ಕ್೅ೂೇಟಿ ಕ್೅ೂೇಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲರ್ನನಹದ ಕಯಹಲ೅ೇ ಕ್೅ೂೇಟಿ ಕ್೅ೂೇಟಿ ಬುಜ೅ೈಧೃಕತಖಯಕಯವಹಲ೅ೇ ಄ಫಲಹ ಕ್೅ನ೅ೂ ಭಹ ಎತ೅ೂ ಫಲ೅ೇ ಫಸುಫಲಧಹರಿಣಿೇಂ ನಭಹಮಿ ತಹರಿಣಿೇಂ ರಿ಩ುದಲವಹರಿಣಿೇಂ ಭಹತಯಂ || ತುಮಿ ವಿದಹಮ ತುಮಿ ಧಭಕ ತುಮಿ ಸೃದಿ ತುಮಿ ಭಭಕ ತವಂ ಹಿ ಩ಹಯಣಹಃ ವರಿೇಯ೅ೇ ಫಹಸುತ೅ೇ ತುಮಿ ಭಹ ವಕಿಾ ಸೃದರ್ೇ ತುಮಿ ಭಹ ಬಕಿಾ ತ೅ೂೇಭಹಯ ಆ ಩ಯತಿಭಹ ಗಡ್ಭ ಭಂದಿಯ೅ೇ ಭಂದಿಯ೅ೇ || ತವಂ ಹಿ ದುಗ್ಹಕ ದವ಩ಯಸಯಣಧಹರಿಣಿೇ ಕಭಲಹ ಕಭಲದಲ ವಿಹಹರಿಣಿೇ ವಹಣಿ ವಿದಹಮದಹಯಿರ್ನೇ ನಭಹಮಿತಹವಂ ನಭಹಮಿ ಕಭಲಹಂ ಄ಭಲಹಂ ಄ತುಲಹಂ ಷುಜಲಹಂ ಷುಪಲಹಂ ಭಹತಯಂ || ಶಹಮಭಲಹಂ ಷಯಲಹಂ ಷುಸಭತಹಂ ಬೂರ್ಷತಹಂ ಧಯಣಿೇಂ ಬಯಣಿೇಂ ಭಹತಯಂ || ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೋ ಜಯ್ ಏಕ್ಾತ್ಮತಾ ಸ ್ತೋತ್ರ ಓಂ ಷಚಿಚದಹನಂದಯೂ಩ಹಮ ನಮೇಷುಾ ಩ಯಭಹತಭನ೅ೇ | ಜ೅ೂಮೇತಿಭಕಮಷವಯೂ಩ಹಮ ವಿವವಭಹಂಗಲಮಭೂತಕರ್ೇ ||೧|| .

಩ಯಕೃತಿಃ ಩ಂಚಬೂತಹರ್ನ ಗಯಹಹ ಲ೅ೂೇಕ್ಹಃ ಷವಯಹಷಾಥಹ | ದಿವಃ ಕ್ಹಲವಚಷವ೅ೇಕಷಹಂ ಷದಹ ಕು಴ಕಂತು ಭಂಗಲಮ್ ||೨|| ಯತಹನಕಯಧೌತ಩ದಹಂ ಹಿಭಹಲಮ ಕಿರಿೇಟಿರ್ನೇಮ್ | ಫಯಸಭಯಹಜರ್ಷಕಯತಹನಢಹಮಂ ಴ಂದ೅ೇ ಬಹಯತಭಹತಯಮ್ ||೩|| ಭಹ೅ೇಂದ೅ೂಯೇ ಭಲಮಃ ಷಹ೅ೂಮೇ ದ೅ೇ಴ತಹತಹಭ ಹಿಭಹಲಮಃ | ಧ೅ಮೇಯೇ ಯ೅ೈ಴ತಕ್೅ೂೇ ವಿಂಧ೅ೂಮೇ ಗ್ನರಿಶಹಚಯಹ಴ಲಿಷಾಥಹ ||೪|| ಗಂಗ್ಹ ಷಯಷವತಿೇ ಸಂಧುರ್ ಫಯಸಭ಩ುತಯವಚ ಗಂಡಕಿೇ | ಕ್ಹವ೅ೇರಿೇ ಮಭುನಹ ಯ೅ೇವಹ ಕೃಷಹಣ ಗ್೅ೂೇದಹ ಭಹಹನದಿೇ ||೫|| ಄ಯೇಧಹಮ ಭಥುಯಹ ಭಹಮಹ ಕ್ಹಶಿೇ ಕ್ಹಂಚಿ ಄಴ಂತಿಕ್ಹ | ವ೅ೈಶಹಲಿೇ ದಹವರಿಕ್ಹ ಧ೅ಮೇಮಹ ಩ುರಿೇ ತವಶಿಲಹ ಗಮಹ ||೬|| ಩ಯಮಹಗಃ ಩ಹಟಲಿೇ಩ುತಯಂ ವಿಜಮಹನಗಯಂ ಭಸತ್ | ಆಂದಯ಩ಯಷಥಂ ಸ೅ೂೇಭನಹಥಃ ತಥಹಭೃತಷಯಃ ಪಿಯಮಮ್ ||೭|| ಚತುವ೅ೇಕದಹಃ ಩ುಯಹಣಹರ್ನ ಷವ್ೇಕ಩ರ್ನಶದಷಾಥಹ | ಯಹಭಹಮಣಂ ಬಹಯತಂ ಚ ಗ್ನೇತಹ ಷದ್ವಕನಹರ್ನ ಚ ||೮|| ಜ೅ೈನಹಗಭಹಸರಪಿಟಕ್ಹ ಗುಯುಗಯಂಥಃ ಷತಹಂ ಗ್ನಯಃ | ಏಶ ಸಹನರ್ನಧಿಃ ಶ೅ಯೇಶಠಃ ವಯದ೅ಧೇಯೇ ಸೃದಿ ಷ಴ಕದಹ ||೯|| ಄ಯುಂಧತಮನಷೂಮಹ ಚ ಸಹವಿತಿಯೇ ಜಹನಕಿೇ ಷತಿೇ | ದೌಯ಩ದಿೇ ಕಣಣಗ್ನೇ ಗ್ಹಗ್ನೇಕ ಮಿೇಯಹ ದುಗ್ಹಕ಴ತಿೇ ತಥಹ ||೧೦|| ಲಕ್ಷಿಮೇಯಸಲಹಮ ಚನನಭಹಭ ಯುದಯಭಹಂಫಹ ಷುವಿಕಯಭಹ | ರ್ನವ೅ೇದಿತಹ ಸಹಯದಹ ಚ ಩ಯಣಭಹಮ ಭಹತೃದ೅ೇ಴ತಹಃ ||೧೧|| ಶಿಯೇಯಹಮೇ ಬಯತಃ ಕೃಷ೅ೂಣೇ ಭಿೇಷ೅ೂೋ ಧಭಕಷಾಥಹಜುಕನಃ | ಭಹಕಕಂಡ೅ೇಯೇ ಸರಿವಚಂದಯಃ ಩ಯಹಹಿದ೅ೂೇ ನಹಯದ೅ೂೇ ಧುಯ಴ಃ ||೧೨|| ಸನುಭಹಞಜನಕ್೅ೂೇ ವಹಮಸ೅ೂೇ ಴ಸಶಠವಚ ವುಕ್೅ೂೇ ಫಲಿಃ | ಧಧಿೇಚಿವಿವವಕಭಹಕಣೌ ಩ೃಥುವಹಲಿೋಕಿಬಹಗಕವಹಃ ||೧೩|| ಬಗ್ನೇಯಥಶ೅ೈಕಲವ್ಮೇ ಭನುಧಕನವಂತರಿಷಾಥಹ | .

ಶಿಬಷಚಯಂತಿದ೅ೇ಴ವಚ ಩ುಯಹಣ೅ೂೇದಿಗೇತಕಿೇತಕಮಃ ||೧೪|| ಫುದಹಧ ಜಿನ೅ೇಂದಹಯ ಗ್೅ೂೇಯವಃ ಩ಹಣಿರ್ನವಚ ಩ತಂಜಲಿಃ | ವಂಕಯ೅ೂೇ ಭಧವರ್ನಂಫಹಕ್ೌಕ ಶಿಯೇಯಹಭಹನುಜ಴ಲಿಬೌ ||೧೫|| ಝೂಲ೅ೇಲಹಲ೅ೂೇಥ ಚ೅ೈತನಮಃ ತಿಯು಴ಲುಿ಴ಯಷಾಥಹ | ನಹಮನಹಭಯಹಲವಹಯಹವಚ ಕಂಫವಚ ಫಷವ೅ೇವವಯಃ ||೧೬|| ದ೅ೇ಴ಲ೅ೂೇ ಯವಿದಹಷವಚ ಕಬೇಯ೅ೂೇ ಗುಯುನಹನಕಃ ನಯಸಷುಾಲಸೇದಹಸ೅ೂೇ ದವಮೇಶ೅ ೇ ದೃಢ಴ಯತಃ ||೧೭|| ಶಿಯೇಭತ್ ವಂಕಯದ೅ೇ಴ವಚ ಫಂಧೂ ಸಹಮಣಭಹಧವೌ | ಸಹನ೅ೇವಚಯಷುಾಕ್ಹಯಹಮೇ ಯಹಭದಹಷಃ ಩ುಯಂದಯಃ ||೧೮|| ಬಯಸಹ ಷಸಜಹನಂದ೅ೂೇ ಯಹಭಹನಂದಹಷಾಥಹ ಭಹಹನ್ | ವಿತಯಂತು ಷದ೅ೈವ೅ೈತ೅ೇ ದ೅ೈವಿೇಂ ಷದುಗಣಷಂ಩ದಮ್ ||೧೯|| ಬಯತರ್ಷಕಃ ಕ್ಹಲಿದಹಷಃ ಶಿಯೇಬ೅ೂೇಜ೅ೂೇ ಜಕಣಷಾಥಹ | ಷೂಯದಹಷಸಹಯಗಯಹಜ೅ೂೇ ಯಷಖಹನವಚಷಕವಿಃ ||೨೦|| ಯವಿ಴ಭಹಕ ಬಹತಖಂಡ೅ೇ ಬಹಗಮಚಂದಯಃ ಬೂ಩ತಿಃ | ಕಲಹ಴ಂತವಚವಿಖಹಮತಹಃ ಷಭಯಣಿೇಮಹ ರ್ನಯಂತಯಮ್ ||೨೧|| ಄ಗಷಯಃ ಕಂಫುಕ್ೌಂಡ್ಭನೌಮ ಯಹಜ೅ೇಂದಯಶ೅ ಚೇಲ಴ಂವಜಃ | ಄ಶ೅ ೇಕಃ ಩ುಶಮಮಿತಯವಚ ಖಹಯವ೅ೇಲಃ ಷುರ್ನೇತಿಭಹನ್ ||೨೨|| ಚಹಣಕಮ ಚಂದಯಗು಩ೌಾಚ ವಿಕಯಭಃ ಶಹಲಿವಹಸನಃ | ಷಭುದಯಗು಩ಾಃ ಶಿಯೇಸಶಕಃ ಶ೅ೈಲ೅ೇಂದ೅ೂಯೇ ಫ಩಩ಯಹ಴ಲಃ ||೨೩|| ಲಹಚಿದ್ ಬಹಷಕಯ಴ಭಹಕ ಚ ಮಶ೅ ೇಧಭಹಕ ಚ ಸೂಣಜಿತ್ | ಶಿಯೇಕೃಶಣದ೅ೇ಴ಯಹಮವಚ ಲಲಿತಹದಿತಮ ಈದಬಲಃ ||೨೪|| ಭುಷುನೂರಿನಹಮಕ್ೌ ತೌ ಩ಯತಹ಩ಃ ಶಿ಴ಬೂ಩ತಿಃ | ಯಣಜಿತ್ಸಂಸ ಆತ೅ಮೇತ೅ೇ ವಿೇಯಹ ವಿಖಹಮತವಿಕಯಭಹಃ ||೨೫|| ವ೅ೈಸಹರ್ನಕ್ಹವಚಕಪಿಲಃ ಕಣಹದಃ ಷುವುಯತಷಾಥಹ | ಚಯಕ್೅ೂೇ ಬಹಷಕಯಹಚಹಯೇಕ ಴ಯಹಸಮಿಹಿಯಃ ಷುಧಿೇ ||೨೬|| .

ನಹಗ್ಹಜುಕನ೅ೂೇ ಬಯದಹವಜ ಅಮಕಬಟ೅ೂಟೇ ಫಷುಫುಕಧಃ | ಧ೅ಮೇಯೇ ವ೅ೇಂಕಟಯಹಭವಚ ವಿಸಹಯಹಭಹನುಜಹದಮಃ ||೨೭|| ಯಹಭಕೃಷ೅ೂಣೇ ದಮಹನಂದ೅ೂೇ ಯವಿೇಂದ೅ೂಯೇ ಯಹಭಮೇಸನಃ | ಯಹಭತಿೇಥ೅ೂೇಕಯವಿಂದವಚ ವಿವ೅ೇಕ್ಹನಂದ ಈದಮಶಹಃ ||೨೮|| ದಹದಹಬಹಯಿ ಗ್೅ೂೇ಩ಫಂಧುಃ ತಿಲಕ್೅ೂೇ ಗ್ಹಂಧಿಯಹದೃತಹಃ | ಯಭಣ೅ೂೇ ಭಹಲವಿೇಮವಚಶಿಯೇ ಷುಫಯಸಭಣಮಬಹಯತಿೇ ||೨೯|| ಷುಬಹಶಃ ಩ಯಣವಹನಂದಃ ಕ್ಹಯಂತಿವಿೇಯ೅ೂೇ ವಿನಹಮಕಃ | ಠಕಕಯ೅ೂೇ ಭಿೇಭಯಹ಴ವಚ ಩ುಲ೅ೇ ನಹಯಾಹಮಣ೅ೂೇ ಗುಯುಃ ||೩೦|| ಄ನುಕ್ಹಾ ರ್ೇ ಬಕ್ಹಾಃ ಩ಯಬುಚಯಣಷಂಷಕಾಸೃದಮಹಃ | ಄ರ್ನಧಿಕಷಹಠ ವಿೇಯಹ ಄ಧಿಷಭಯಭುದಧಾಷಾರಿ಩಴ಃ | ಷಭಹಜ೅ೂೇದಧತಹಕಯಃ ಷುಹಿತಕಯವಿಸಹನರ್ನ಩ುಣಹಃ | ನಭಸ೅ಾೇಬ೅ೂಮೇ ಬೂಮಹತ್ ಷಕಲಷುಜನ೅ೇಬಮಃ ಩ಯತಿದಿನಮ್ ||೩೨|| ಆದಮೇಕ್ಹತಭತಹಸ೅ೂಾೇತಯಂ ವಯದಧಮಹ ಮಃ ಷದಹ ಩ಠ೅ೇತ್ | ಷಯಹಶರ ಧಭಕರ್ನಷಹಠವಹನ್ ಄ಖಂಡಂ ಬಹಯತಂ ಷಭಯ೅ೇತ್ ||೩೩|| ಭಾರತ್ಮಾತಾ ಕೋ ಜಯ್ ದಿೋ಩ಮಂತ್ರ ದಿೇ಩ಜ೅ೂಮೇತಿಃ ಩ಯಂಜ೅ೂಮೇತಿಃ ದಿೇ಩ಜ೅ೂಮೇತಿಜಕನಹಧಕನಃ | ದಿೇಪೇ ಸಯಂತು ಮೇ ಩ಹ಩ಂ ದಿೇ಩ಜ೅ೂಮೇತಿನಕಮೇಷುಾತ೅ೇ || ವುಬಂ ಕಯ೅ೂೇತು ಕಲಹಮಣಂ ಅಯ೅ೂೇಗಮಂ ಷುಖಃ ಷಂ಩ದಃ | ದ೅ವೇಶಫುದಿಧ ವಿನಹಶಹಮ ಅತಭಜ೅ೂಮೇತಿನಕಮೇಷುಾತ೅ೇ | ಅತಭಜ೅ೂಮೇತಿಃ ಩ಯದಿೇ಩ಹಾಮ ಫಯಸಭಜ೅ೂಮೇತಿನಕಮೇಷುಾತ೅ೇ | ಫಯಸಭಜ೅ೂಮೇತಿಃ ಩ಯದಿೇ಩ಹಾಮ ಗುಯುಜ೅ೂಮೇತಿನಕಮೇಷುಾತ೅ೇ || ಸಂಧ್ಾಯದಿೋ಩ಕ್ ೆ ನಮನ ದಿೇ಩ಭೂಲ೅ೇ ಸಥತ೅ೂೇ ಫಯಹಹಭ ದಿೇ಩ಭಧ೅ಮೇ ಜನಹದಕನಃ | ದಿೇ಩ಹಗ್೅ಯೇ ವಂಕಯಃ ಪಯೇಕಾಃ ಷಂಧಹಮದಿೇ಩ ನಮೇಷುಾ ತ೅ೇ || .

ವುಬಂ ಕಯ೅ೂೇತು ಕಲಹಮಣಂ ಅಯ೅ೂೇಗಮಂ ಧನಷಂ಩ದಃ | ಭಭ ವತುಯಹಿತಹಥಹಕಮ ಷಂಧಹಮಜ೅ೂಮೇತಿನಕಮೇಷುಾ ತ೅ೇ || ಸಾುನದ ಸಮಯದ ಮಂತ್ರ ಗಂಗ್೅ೇ ಚ ಮಭುನ೅ೇ ಚ೅ೈ಴ ಗ್೅ೂೇದಹ಴ರಿ ಷಯಷವತಿ ನಭಕದ೅ೇ ಸಂಧು ಕ್ಹವ೅ೇರಿ ಜಲ೅ೇಸಭನ್ ಷರ್ನನಧಿಂ ಕುಯು ||೧|| ಄಩ವಿತಯಃ ಩ವಿತ೅ೂಯೇ ವಹ ಷವಹಕ಴ಸಹಥಂ ಗತ೅ೂೇಪಿ ವಹ | ಮಃ ಷಭಯ೅ೇತ್ ಩ುಂಡರಿೇಕ್ಹವಂ ಷ ಫಹಹಹಮಬಮಂತಯವು್ಚಿಃ ||೨|| ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ೧ ಷವ೅ೇಕ ಬ಴ಂತು ಷುಖಿನಃ ಷವ೅ೇಕ ಬದಹಯಣಿ ಩ವಮಂತು ಷವ೅ೇಕ ಷಂತು ರ್ನಯಹಭಮಹಃ | ಭಹ ಕಶಿಚತ್ ದುಃಖಬಹಗ್ ಬವ೅ೇತ್ || ೨ ಓಂ ಬದಯಂ ಕಣ೅ೇಕಭಿಃ ವೃಣುಮಹಭ ದ೅ೇವಹಃ | ಬದಯಂ ಩ಶ೅ಮೇಭಹವಭಿಮಕಜತಹಯಃ | ಸಥಯ೅ೈಯಂಗ್೅ೈಃ ಷುಾಶುಟವಹಂ ಷಷಾನೂಭಿಃ ಴ಮಶ೅ೇಭ ದ೅ೇ಴ಹಿತಂ ಮದಹಮುಃ || ಷವಸಾ ನ ಆಂದ೅ೂಯೇ ಴ೃದಧವಯವಹಃ ಷವಸಾ ನಃ ಩ೂಷಹ ವಿವವವ೅ೇದಹಃ | ಷವಸಾನಸಹಾಷ೅ೂಮೇಕ ಄ರಿಶಟನ೅ೇಮಿಃ ಷವಸಾ ನ೅ೂೇ ಫೃಸಷ಩ತಿದಕಧಹತು || ಓಂ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ೩ ಩ೂಣಕಭದಃ ಩ೂಣಕಮಿದಂ ಩ೂಣಹಕತ್ ಩ೂಣಕಭುದಚಮತ೅ೇ | ಩ೂಣಕಷಮ ಩ೂಣಕಭಹದಹಮ ಩ೂಣಕಮೇವಹ಴ಶಿವಮತ೅ೇ || ಓಂ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ೪ ಓಂ ಷಸನಹ಴಴ತು | ಷಸನೌ ಬುನಕುಾ | ಷಸವಿೇಮಕಂ ಕಯವಹ಴ಹ೅ೈ | ತ೅ೇಜಸವನಹ಴ಧಿೇತಭಷುಾ | ಭಹ ವಿದಿವಷಹ಴ಹ೅ೈ || ಓಂ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ೫ ಓಂ ಄ಷತ೅ೂೇಭಹ ಷದಗಭಮ ಭೃತ೅ೂಮೇಭಹಕ ಄ಭೃತಂ ಗಭಮ ತಭಸ೅ೂೇ ಭಹ ಜ೅ೂಮೇತಿಗಕಭಮ | ಓಂ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ೬ ತಯಂಫಕಂ ಮಜಹಭಹ೅ೇ ಷುಗಂಧಿಂ ಩ುರ್ಷಟ಴ಧಕನಮ್ | ಈವಹಕಯುಕಮಿ಴ ಫಂಧನಹತ್ | ಭೃತ೅ೂಮೇಭುಕಕ್ಷಿೇಮ ಭಹಭೃತಹತ್ | ರ್ೇ ತ೅ೇ ಷಸಷಯಭಮುತಂ ಩ಹಶಹ ಭೃತ೅ೂಮೇಭಕತಹಮಕಮ ಸಂತವ೅ೇ | .

ತಹನ್ ಮಶಷಮ ಭಹಮಹಮಹ ಷವಹಕನ಴ಮಜಹಭಹ೅ೇ || ಭೃತಮವ೅ೇ ಸಹವಹಹ ಭೃತಮವ೅ೇ ಸಹವಹಹ || ೭ ಷಭಹರ್ನೇ಴ ಅಕೂತಿಃ ಷಭಹನಹ ಸೃದಮಹರ್ನ ಴ಃ | ಷಭಹನಭಷುಾ ವ್ೇ ಭನ೅ೂೇ ಮಥಹ ಴ಃ ಷುಷಹಹಷತಿ || ೮ ಭಹ ಬಹಯತ ಬಹಯತಯಂ ದಿವವನ್ ಭಹ ಷವಸಹಯಭುತ ಷವಸಹ | ಷಭಮಂಚಷಸ಴ಯತಹ ಬೂತಹವ ವಹಚಂ ಴ದತ ಬದಯಮಹ || ನಿದ್ಾರ಩ೂರ್ವ ಮಂತ್ರ ಯಹಭಂ ಷಕಂದಂ ಸನೂಭಂತಂ ವ೅ೈನತ೅ೇಮಂ ಴ೃಕ್೅ೂೇದಯಮ್ | ವಮನ೅ೇ ಮಃ ಷಭಯ೅ೇರ್ನತಮಂ ದುಃಷವ಩ನಂ ತಷಮ ನವಮತಿ || ಭ ್ೋಜನ ಮಂತ್ರ ಄ನನ಩ೂಣ೅ೇಕ ಷದಹ಩ೂಣ೅ೇಕ ವಂಕಯ ಩ಹಯಣ಴ಲಿಬ೅ೇ ಸಹನ ವ೅ೈಯಹಗಮ ಸದಧಯಥಕಂ ಭಿಷಹಂ ದ೅ೇಹಿ ಚ ಩ಹ಴ಕತಿ || ಫಯಹಹಭ಩ಕಣಂ ಫಯಸಭಸವಿಃ ಫಯಹಹಭಗ್ೌನ ಫಯಸಭಣಹ ಸುತಮ್ | ಫಯಹ೅ೈ಴ ತ೅ೇನ ಗಂತ಴ಮಂ ಫಯಸಭ ಕಭಕ ಷಭಹಧಿನಹ || ಓಂ ಷಸನಹ಴಴ತು | ಷಸನೌ ಬುನಕುಾ | ಷಸವಿೇಮಕಂ ಕಯವಹ಴ಹ೅ೈ | ತ೅ೇಜಸವನಹ಴ಧಿೇತಭಷುಾ | ಭಹ ವಿದಿವಷಹ಴ಹ೅ೈ || ಓಂ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ಶಹಂತಿಃ ಐಕಯಮಂತ್ರ ಮಂ ವ೅ೈದಿಕ್ಹ ಭಂತಯದೃವಃ ಩ುಯಹಣಹಃ ಆಂದಯಂ ಮಭಂ ಭಹತರಿಶಹವನಭಹಸುಃ | ವ೅ೇದಹಂತಿನ೅ೂೇರ್ನ಴ಕಚರ್ನೇಮಮೇಕಂ ಮಂ ಫಯಸಭವಫ೅್ೇನ ವಿರ್ನದಿಕವಂತಿ || ಶ೅ೈವಹ ಮಮಿೇವಂ ಶಿ಴ ಆತಮವ್ೇಚನ್ ಮಂ ವ೅ೈಶಣವಹ ವಿಶುಣರಿತಿಷುಾ಴ಂತಿ | ಫುದಧಷಾಥಹಸಕರ್ನನತಿ ಫೌದಧಜ೅ೈನಹಃ ಷತ್ ಶಿಯೇ಄ಕ್ಹಲ೅ೇತಿ ಚ ಸಖಖಸಷಂತಃ || ಶಹಸ೅ಾೇತಿ ಕ್೅ೇಚಿತ್ ಕತಿಚಿತ್ ಕುಭಹಯಃ ಮಂ ಩ಹಯಥಕಮಂತ೅ೇ ಜಗದಿೇಶಿತಹಯಂ ಸಹವಮಿೇತಿ ಭಹತ೅ೇತಿ ಪಿತ೅ೇತಿ ಬಕ್ಹಯ | ಷ ಏಕ ಏ಴ ಩ಯಬುಯದಿವತಿೇಮಃ || .

ಪಾರತ್ಃ ಸಮರಣ ಕಯಹಗ್೅ಯೇ ಴ಷತ೅ೇ ಲಕ್ಷಿಮೇಃ ಕಯಭಧ೅ಮೇ ಷಯಷವತಿೇ | ಕಯಭೂಲ೅ೇ ತು ಗ್ೌರಿೇಚ ಩ಯಬಹತ೅ೇ ಕಯದವಕನಮ್ ||೧|| ಷಭುದಯ಴ಷನ೅ೇ ದ೅ೇವಿ ಩಴ಕತಷಾನ ಭಂಡಲ೅ೇ | ವಿಶುಣ಩ತಿನೇಂ ನಭಷುಾಬಮಂ ಩ಹದಷ಩ವಕಂ ವಭಷವಮೇ ||೨|| ಫಯಹಹಭಭುಯಹರಿಸರ಩ುಯಹಂತಕ್ಹರಿೇ ಬಹನುಃ ವಶಿೇ ಬೂಮಿಷುತ೅ೂೇ ಫುಧವಚ | ಗುಯುವಚವುಕಯಃ ವರ್ನ ಯಹಸು ಕ್೅ೇತ಴ಃ ಕು಴ಕಂತು ಷವ೅ೇಕ ಭಭ ಷು಩ಯಬಹತಮ್ ||೩|| ಷನತುಕಭಹಯಃ ಷನಕಃ ಷನಂದನಃ ಷ಩ಾ ಷವಯಹ ಷ಩ಾ ಯಸಹತಲಹರ್ನ ಷನಹತನ೅ೂೇ ಩ಹಮಷುರಿಪಿಂಗಲೌ ಚ ಕು಴ಕಂತು ಷವ೅ೇಕ ಭಭ ಷು಩ಯಬಹತಮ್ ||೪|| ಷ಩ಹಾಣಕವಹ ಷ಩ಾ ಕುಲಹಚಲಹವಚ ಬೂಯದಿ ಕೃತಹವ ಬು಴ನಹರ್ನ ಷ಩ಾ ಕು಴ಕಂತು ಷವ೅ೇಕ ಭಭ ಷು಩ರಬಹತಂ ||೫|| ಩ೃರ್ವೇ ಷಗಂಧಹ ಷಯಸಹಷಾಥಹ಩ಃ ನಬಃ ಷವಫ್ಂ ಭಸತಹ ಷಹ೅ೈ಴ ಷ಩ಾಶಕಯೇ ದಿವೇ಩಴ನಹರ್ನ ಷ಩ಾ | ಷ಩ಶಿೇಕಚ ವಹಮುಜವಕಲನಂ ಚ ತ೅ೇಜಃ | ಕು಴ಕಂತು ಷವ೅ೇಕ ಭಭ ಷು಩ರಬಹತಂ ||೬|| ಩ಹಯತಃಷಭಯಣಮೇತದ್ ಯೇ ವಿದಿತಹವದಯತಃ ಩ಠ೅ೇತ್ | ಷ ಷಭಮಗ್ ಧಭಕರ್ನಶಠಃ ಸಹಮತ್ ಷಂಷೃತಹಖಂಡಬಹಯತಃ ||೭|| ಈತಿಾಷ೅ೂಟೇತಿಶಠ ಗ್೅ೂೇವಿಂದ ಈತಿಾಶಠ ಗಯುಡಧವಜ | ಈತಿಾಶಠ ಕಭಹಲಹಕ್ಹಂತ ತ೅಴ಲ೅ೂೇಕಮಂ ಭಂಗಲಂ ಕುಯು ||೮|| ಕ್ೌಷಲಹಮಷು಩ಯಜಹ ಯಹಭ ಩ೂವಹಕ ಷಂಧಹಮ ಩ಯ಴ತಕತ೅ೇ | ಈತಿಾಶಠ ನಯಶಹದೂಕಲ ಕತಕ಴ಮಂ ದ೅ೈ಴ಭಹಹಿನಕಮ್ ||೯|| ಯತಹನಕಯಧೌತ಩ದಹಂ ಹಿಭಹಲಮ ಕಿರಿೇಟಿರ್ನೇಮ್ | ಫಯಸಭಯಹಜರ್ಷಕಯತಹನಢಹಮಂ ಴ಂದ೅ೇ ಬಹಯತಭಹತಯಮ್ ||೧೦|| ಸರಸಾತಿೋ ರ್ಂದನಾ ಮಹ ಕುಂದ೅ೇಂದುತುಷಹಯಹಹಯಧ಴ಲಹ ಮಹ ವುಬಯ಴ಸಹರ಴ೃತಹ | ಮಹ ವಿೇಣಹ಴ಯದಂಡಭಂಡ್ಭತಕಯಹ ಮಹ ಶ೅ವೇತ಩ದಹಭಷನಹ | ಮಹ ಫಯಹಹಭಚುಮತ ವಂಕಯ ಩ಯಬೃತಿಭಿದ೅ೇಕವ೅ೈಃ ಷದಹ ಴ಂದಿತಹ | .

ಸಹ ಭಹಂ ಩ಹತು ಷಯಷವತಿೇ ಬಗ಴ತಿೇ ರ್ನಃಶ೅ೇಶಜಹಡಹಮ಩ಹಹ ||೧|| ವುಕ್ಹಿಂ ಫಯಸಭವಿಚಹಯಸಹಯ಩ಯಭಹಭಹದಹಮಂಜಗದ್ವಹಮಪಿರ್ನೇಂ ವಿೇಣಹ಩ುಷಾಕಧಹರಿಣಿೇಂ ಄ಬಮಧಹಂ ಜಹಡಹಮಂಧಕ್ಹಯಹ಩ಹಹಂ | ಸಸ೅ಾೇ ಸಹಪಟಿಕಭಹಲಿಕ್ಹಂ ವಿದಧತಿೇಂ ಩ದಹಭಷನ೅ೇ ಷಂಸಥತಹಂ ಴ಂದ೅ೇ ತಹಂ ಩ಯಮೇವವರಿೇಂ ಬಗ಴ತಿೇಂ ಫುದಿಧ಩ಯದಹಂ ಶಹಯದಹಮ್ ||೨|| ಸರಸಾತಿ ಸುತತಿ ಷಯಷವತಿ ನಭಷುಾಬಮಂ ಴ಯದ೅ೇ ಕ್ಹಭಯೂಪಿಣಿ | ವಿದಹಮಯಂಬಂ ಕರಿಷಹಮಮಿ ಸದಿಧಬಕ಴ತು ಮೇ ಷದಹ || ಶಾರದ್ಾ ಸುತತಿ ನಭಸ೅ಾೇ ಶಹಯದಹದ೅ೇವಿ ಕ್ಹಶಿೋಯ಩ುಯವಹಸರ್ನ | ತಹವಭಸಂ ಩ಹಯಥಕರ್ೇ ರ್ನತಮಂ ವಿದಹಮ ಫುದಿಧಂ ಚ ದ೅ೇಹಿ ಮೇ || || ವಿವವನಹಥಹಶಟಕಮ್ || ಗಂಗ್ಹತಯಂಗ ಯಭಣಿೇಮ ಜಟಕಲಹ಩ಮ್ ಗ್ೌರಿೇ ರ್ನಯಂತಯ ವಿಬೂರ್ಷತ ವಹಭಬಹಗಮ್ | ನಹಯಹಮಣ ಪಿಯಮ ಭನಂಗ ಭದಹ಩ಹಹಯಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೧|| ವಹಚಹಭಗ್೅ೂೇಚಯ ಭನ೅ೇಕಗುಣಷವಯೂ಩ಮ್ ವಹಗ್ನೇವವಿಶುಣ ಷುಯಸ೅ೇವಿತ ಩ಹದಪಿೇಠಮ್ | ವಹಮೇನ ವಿಗಯಸ಴ಯ೅ೇಣಮ ಕಲತಯ಴ಂತಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೨|| ಬೂತಹಧಿ಩ಂ ಬುಜಗ ಬೂಶಣ ಬೂರ್ಷತಹಂಗಂ ವಹಮಘ್ನಯಜಿನಹಂಫಯಧಯಂ ಜಟಿಲಂ ತಿಯನ೅ೇತಯಮ್ | ಩ಹಶಹಂಕುಶಹಬಮ ಴ಯ಩ಯದ ವ ಲ಩ಹಣಿಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೩|| ಶಿೇತಹಂವು ಶ೅ ೇಭಿತ ಕಿರಿೇಟ ವಿಯಹಜಭಹನಮ್ ಪಹಲ೅ೇವಣಹನಲ ವಿಶ೅ ೇರ್ಷತ ಩ಂಚಫಹಣಮ್ | ನಹಗ್ಹಧಿ಩ಹಯಚಿತ ಬಹಷುಯಕಣಕ಩ೂಯಮ್ .

ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೪|| ಩ಂಚಹನನಂ ದುರಿತ ಭತಾ ಭದಂಗಜಹನಹಮ್ ನಹಗ್ಹಂತಕಂ ದನುಜ಩ುಂಗ಴ ಩ನನಗ್ಹನಹಮ್ | ದಹವಹನಲಂ ಭಯಣಶ೅ ೇಕ ಜಯಹಟವಿೇನಹಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೫|| ತ೅ೇಜ೅ೂೇಭಮಂ ಷಗುಣ ರ್ನಗುಕಣ ಭದಿವತಿೇಮಮ್ ಅನಂದಕಂದ ಭ಩ಯಹಜಿತಭ಩ಯಮೇಮಮ್ | ನಹಗ್ಹತಭಕಂ ಷಕಲರ್ನಶಕಲ ಭಹತಭಯೂ಩ಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೬|| ಯಹಗ್ಹದಿದ೅ೂೇಶ ಯಹಿತಂ ಷವಜನಹನುಯಹಗಮ್ ವ೅ೈಯಹಗಮ ಶಹಂತಿ ರ್ನಲಮಂ ಗ್ನರಿಜಹ ಷಹಹಮಮ್ | ಭಹಧುಮಕ ಧ೅ೈಮಕ ಷುಬಗಂ ಗಯಲಹಭಿಯಹಭಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಮ್ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೭|| ಅಶಹಂ ವಿಹಹಮ ಩ರಿಸೃತಮ ಩ಯಷಮ ರ್ನಂದಹಮ್ ಩ಹ಩೅ೇ ಯತಿಂ ಚ ಷುರ್ನವಹಮಕ ಭನಃ ಷಭಹಧೌ | ಅಧಹಮ ಸೃತಕಭಲ ಭಧಮಗತಂ ಩ಯ೅ೇವಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೮|| ವಹಯಹಣಸೇ ಩ುಯ಩ತ೅ೇಃ ಷಾ಴ನಂ ಶಿ಴ಷಮ ವಹಮಖಹಮತ ಭಶಟಕಮಿದಂ ಩ಠತ೅ೇ ಭನುಶಮಃ | ವಿದಹಮಂ ಶಿಯಮಂ ವಿ಩ುಲಸೌಖಮಭನಂತಕಿೇತಿಕಮ್ ಷಂ಩ಹಯ಩ಮ ದ೅ೇಸ ವಿಲರ್ೇ ಲಬತ೅ೇ ಚ ಮೇವಮ್ ||೯|| ವಿವವನಹಥಹಶಟಕಮಿದಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇಚಿಚ಴ ಷರ್ನನಧೌ | ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕಭವಹಪನೇತಿ ಶಿವ೅ೇನ ಷಸ ಮೇದತ೅ೇ || || ಆತಿ ವಹಮಷ಩ಯಣಿೇತಂ ಶಿಯೇ ವಿವವನಹಥಹಶಟಕಮ್ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || ॥ लशर्भद्रहम्न स्तोत्र ऩष्ऩदन्त ॥ || ಶಿ಴ಭಹಿಭನ ಸ೅ೂಾೇತಯ ಩ುಶ಩ದಂತ || || atha SrI Sivamahimnastotram || भद्रहम्न् ऩायं ते ऩयभवर्दषो मद्मसदृशी .

Even the Vedas also. greatness ). remover of all types of miseries. so great is your majesty that it cannot be reached by speech and mind . what wonder is there. confirm your greatness by only saying `Neti'. having become surprised. I should not be a exception . (1) अतीत् ऩन्थानं तर् ि भद्रहभा र्ाङ्भनसमो् अतद्व्मार्त्ृ त्मा मं िककतभलबधत्ते श्रनतयवऩ । स कस्म स्तोतव्म् कनतवर्धगण् कस्म वर्षम् ऩदे त्र्र्ाािीने ऩतनत न भन् कस्म न र्ि् ॥२॥ ಄ತಿೇತಃ ಩ಂಥಹನಂ ತ಴ ಚ ಭಹಿಭಹ ವಹಙಭನಷಯೇಃ ಄ತದಹವಯ಴ೃತಹಯ ಮಂ ಚಕಿತಭಭಿಧತ೅ಾೇ ವುಯತಿಯಪಿ | ಷ ಕಷಮ ಸ೅ೂಾೇತ಴ಮಃ ಕತಿವಿಧಗುಣಃ ಕಷಮ ವಿಶಮಃ ಩ದ೅ೇ ತವವಹಕಚಿೇನ೅ೇ ಩ತತಿ ನ ಭನಃ ಕಷಮ ನ ಴ಚಃ ||೨|| atItaH panthAnaM tava ca mahimA vA~gmanasayoH atadvyAvRuttyA yaM cakitamaBidhatte Srutirapi | sa kasya stotavyaH katividhaguNaH kasya viShayaH pade tvarvAcIne patati na manaH kasya na vacaH ||2|| O. Who can praise this type of greatness of yours? With how many qualities is it composed? Whose subject of description can it be ? And yet even then whose mind and speech are not attached to your this new Saguna form ? (2) . is worthless! Because. Hence. if the prayer to you. `Neti' (not this. chanted by one who is ignorant about your greatness. If it is so. their attempt deserve your special favour . if persons with very limited intellect ( and I am one of them ) try to offer you a prayer. even the utterance ( speech ) of Brahmaa and other gods is not able to fathom your merits ( ie. not this) while describing you . (thinking like this ) I begin this prayer. Lord Shiva. Hence.स्तनतब्राह्भादीनाभवऩ तदर्सन्नास्त्र्नम चगय् । अथाऽर्ाच्म् सर्ा् स्र्भनतऩरयणाभार्चध गण ृ न् भभाप्मेष स्तोत्रे हय ननयऩर्ाद् ऩरयकय् ॥१॥ ಭಹಿಭನಃ ಩ಹಯಂ ತ೅ೇ ಩ಯಭವಿದುಷ೅ೂೇ ಮದಮಷದೃಶಿೇ ಷುಾತಿಫಯಕಹಹಭದಿೇನಹಭಪಿ ತದ಴ಷನಹನಷಾಾಯಿ ಗ್ನಯಃ | ಄ಥಹऽವಹಚಮಃ ಷ಴ಕಃ ಷವಭತಿ಩ರಿಣಹಭಹ಴ಧಿ ಗೃಣನ್ ಭಭಹ಩೅ಮೇಶ ಸ೅ೂಾೇತ೅ಯೇ ಸಯ ರ್ನಯ಩ವಹದಃ ಩ರಿಕಯಃ ||೧|| mahimnaH pAraM te paramaviduSho yadyasadRuSI stutirbrahmAdInAmapi tadavasannAstvayi giraH | athA&vAcyaH sarvaH svamatipariNAmAvadhi gRuNan mamApyeSha stotre hara nirapavAdaH parikaraH ||1|| O. Great God.

your greatness is the cause of creation. Rigveda. my intellect (Buddhi) has become prepared to sing your greatness. or spiritual guide of gods) surprise you ? (ie. which is like highest type of nectar and as sweet as honey. Rajas and Tamas) and three bodies (of Brahmaa. the speech of even Brahaspati is worthless before you). and Saamaveda).भधस्पीता र्ाि् ऩयभभभत ृ ं ननलभातर्त् तर् ब्रह्भन ् ककं र्ागवऩ सयगयोवर्ास्भमऩदभ ् । भभ त्र्ेतां र्ाणीं गणकथनऩण्मेन बर्त् ऩनाभीत्मथेऽन्स्भन ् ऩयभथन फविव्मार्लसता ॥३॥ ಭಧುಸಪೇತಹ ವಹಚಃ ಩ಯಭಭಭೃತಂ ರ್ನಮಿಕತ಴ತಃ ತ಴ ಫಯಸಭನ್ ಕಿಂ ವಹಗಪಿ ಷುಯಗುಯ೅ೂೇವಿಕಷಭಮ಩ದಮ್ | ಭಭ ತ೅ವೇತಹಂ ವಹಣಿೇಂ ಗುಣಕಥನ಩ುಣ೅ಮೇನ ಬ಴ತಃ ಩ುನಹಮಿೇತಮಥ೅ೇಕऽಸಭನ್ ಩ುಯಭಥನ ಫುದಿಧ಴ಮಕ಴ಸತಹ ||೩|| madhusPItA vAcaH paramamamRutaM nirmitavataH tava brahman kiM vAgapi suragurorvismayapadam | mama tvetAM vANIM guNakathanapuNyena BavataH punAmItyarthe&smin puramathana buddhirvyavasitA ||3|| O. as you are the very creator of speech of the Vedas. thinking that my speech may become purified by this act. it is distributed in the three qualities (ie. Satva. Paramaatmaa (Greatest Soul). how can even the speech of Brahaspati (Guru. (3) तर्ैश्र्मं मत्तज्जगददमयऺाप्ररमकृत ् त्रमीर्स्त व्मस्तं नतस्रष गणलबन्नास तनष । अबव्मानाभन्स्भन ् र्यद यभणीमाभयभणीं वर्हन्तं व्माक्रोशीं वर्दधत इहै के जडचधम् ॥४॥ ತವ೅ೈವವಮಕಂ ಮತಾಜಗ ಜ ದುದಮಯಷಹ಩ಯಲಮಕೃತ್ ತಯಯಿೇ಴ಷುಾ ಴ಮಷಾಂ ತಿಷುಯಶು ಗುಣಭಿನಹನಷು ತನುಶು | ಄ಬವಹಮನಹಭಸಭನ್ ಴ಯದ ಯಭಣಿೇಮಹಭಯಭಣಿೇಂ ವಿಸಂತುಂ ವಹಮಕ್೅ೂಯೇಶಿೇಂ ವಿದಧತ ಆಹ೅ೈಕ್೅ೇ ಜಡಧಿಮಃ ||೪|| tavaiSvaryaM yattajjagadudayarakShApralayakRut trayIvastu vyastaM tisruShu guNaBinnAsu tanuShu | aBavyAnAmasmin varada ramaNIyAmaramaNIM vihantuM vyAkroSIM vidadhata ihaike jaDadhiyaH ||4|| O. this is supported by three Vedas (ie. VishhNu and Mahesha). O. Such is your greatness but certain . maintenance. Yajurveda. Destroyer of Three Cities of the demons. and destruction of the whole universe. Giver of Boons.

which may be delightful to them but is really undelightful. (4) ककभीह् ककंकाम् स खर ककभऩामन्स्त्रबर्नं ककभाधायो धाता सज ृ नत ककभऩादान इनत ि । अतक्मैश्र्मे त्र्य्मनर्सय द्स्थो हतचधम् कतकोऽमं कांन्श्ित ् भखयमनत भोहाम जगत् ॥५॥ ಕಿಮಿೇಸಃ ಕಿಂಕ್ಹಮಃ ಷ ಖಲು ಕಿಭು಩ಹಮಸರಬು಴ನಂ ಕಿಭಹಧಹಯ೅ೂೇ ಧಹತಹ ಷೃಜತಿ ಕಿಭು಩ಹದಹನ ಆತಿ ಚ | ಄ತಕ್೅ಮೈಕವವರ್ೇಕ ತವಮಮನ಴ಷಯ ದುಃಸ೅ೂಥೇ ಸತಧಿಮಃ ಕುತಕ್೅ೂೇಕऽಮಂ ಕ್ಹಂಶಿಚತ್ ಭುಖಯಮತಿ ಮೇಹಹಮ ಜಗತಃ ||೫|| kimIhaH kiMkAyaH sa Kalu kimupAyastriBuvanaM kimAdhAro dhAtA sRujati kimupAdAna iti ca | atarkyaiSvarye tvayyanavasara duHstho hatadhiyaH kutarko&yaM kAMScit muKarayati mohAya jagataH ||5|| If the Paramaatmaa (the Greatest Soul) creates the three worlds (ie. namely. Tapaloka. Bhooloka. what is his gesture ? What is his body ? What is his plan? What is his basis (support)? What are his means (instruments. (5) अजन्भानो रोका् ककभर्मर्र्न्तोऽवऩ जगतां अचधष्ठातायं ककं बर्वर्चधयनादृत्म बर्नत । अनीशो र्ा कमााद् बर्नजनने क् ऩरयकयो मतो भन्दास्त्र्ां प्रत्मभयर्य संशये त इभे ॥६॥ ಄ಜನಹಭನ೅ೂೇ ಲ೅ೂೇಕ್ಹಃ ಕಿಭ಴ಮ಴಴ಂತ೅ೂೇऽಪಿ ಜಗತಹಂ ಄ಧಿಷಹಠತಹಯಂ ಕಿಂ ಬ಴ವಿಧಿಯನಹದೃತಮ ಬ಴ತಿ | ಄ರ್ನೇಶ೅ ೇ ವಹ ಕುಮಹಕದ್ ಬು಴ನಜನನ೅ೇ ಕಃ ಩ರಿಕಯ೅ೂೇ ಮತ೅ೂೇ ಭನಹ್ಸಹಾಾಂ ಩ಯತಮಭಯ಴ಯ ಷಂಶ೅ೇಯತ ಆಮೇ ||೬|| ajanmAno lokAH kimavayavavanto&pi jagatAM adhiShThAtAraM kiM BavavidhiranAdRutya Bavati | anISo vA kuryAd Buvanajanane kaH parikaro yato mandAstvAM pratyamaravara saMSerata ime ||6|| O. Janaloka. you) who always remains incompatible to senses.e.stupid persons in this world are trying to destroy it by slander. Svargaloka. thewhole Universe). and Satyaloka) unborn ? Was the birth of the Universe independent of its Lord . against one (i. Maharloka.resources) ? These are the useless questions raised by some stupid critics.. in order to mislead people. Bhuvarloka. are the seven Lokas (It is believed that there are seven worlds in this Universe. Best Of The Gods.

Ashes. But as the sea is the final resting place for all types of streams . You) ? If it was so. VaishhNava-mata etc . SaMkhya. the serpent.(6) त्रमी साङ््मं मोग् ऩशऩनतभतं र्ैष्णर्लभनत प्रलबन्ने प्रस्थाने ऩयलभदभद् ऩथ्मलभनत ि । रुिीनां र्ैचित्र्मादृजकद्रटर नानाऩथजषां नण ृ ाभेको गम्मस्त्र्भलस ऩमसाभणार् इर् ॥७॥ ತಯಯಿೇ ಸಹಂಖಮಂ ಯೇಗಃ ಩ವು಩ತಿಭತಂ ವ೅ೈಶಣ಴ಮಿತಿ ಩ಯಭಿನ೅ನೇ ಩ಯಸಹಥನ೅ೇ ಩ಯಮಿದಭದಃ ಩ಥಮಮಿತಿ ಚ | ಯುಚಿೇನಹಂ ವ೅ೈಚಿತಹಯಯದೃಜುಕುಟಿಲ ನಹನಹ಩ಥಜುಷಹಂ ನೃಣಹಮೇಕ್೅ೂೇ ಗಭಮಷಾಾಭಸ ಩ಮಸಹಭಣಕ಴ ಆ಴ ||೭|| trayI sA~gKyaM yogaH paSupatimataM vaiShNavamiti praBinne prasthAne paramidamadaH pathyamiti ca | rucInAM vaicitryAdRujukuTila nAnApathajuShAM nRuNAmeko gamyastvamasi payasAmarNava iva ||7|| The different practices based on the three Vedas. the skull : these are the articles of your house-hold . Pashupata-mata.straight or zigzag. Giver of the Boons. then what were the means by which it was created that the stupid critics are creating doubts about you? (ie.(7) भहोऺ् खट्र्ाङ्गं ऩयशयन्जनं बस्भ पणणन् कऩारं िेतीमत्तर् र्यद तन्त्रोऩकयणभ ् । सयास्तां ताभवृ िं दधनत त बर्द्भप्र ू णणद्रहतां न द्रह स्र्ात्भायाभं वर्षमभग ृ तष्ृ णा भ्रभमनत ॥८॥ ಭಹ೅ೂೇವಃ ಖಟಹವಂಗಂ ಩ಯವುಯಜಿನಂ ಬಷಭ ಪಣಿನಃ ಕ಩ಹಲಂ ಚ೅ೇತಿೇಮತಾ಴ ಴ಯದ ತಂತ೅ೂಯೇ಩ಕಯಣಮ್ | ಷುಯಹಸಹಾಂ ತಹಭೃದಿಧಂ ದಧತಿ ತು ಬ಴ದೂಬ಩ಯಣಿಹಿತಹಂ ನ ಹಿ ಸಹವತಹಭಯಹಭಂ ವಿಶಮಭೃಗತೃಷಹಣ ಬಯಭಮತಿ ||೮|| mahokShaH KaTvA~ggaM paraSurajinaM Basma PaNinaH kapAlaM cetIyattava varada tantropakaraNam | surAstAM tAmRuddhiM dadhati tu BavadBUpraNihitAM na hi svAtmArAmaM viShayamRugatRuShNA Bramayati ||8|| O. chisel. the parts of a cot. the elephant-skin. you are the only creater of the whole Universe).(ie. And yet gods get all their . Yoga. You are the only reaching place for all people whichever path. are but different paths (to reach to the Greatest Truth) and people on account of their different aptitude choose from them whatever they think best and deserved to be accepted . they may accept. the bull.

the Yogiin fact You ). VishhNu took the form of a . Destroyer Of ( Three ) Cities. others call it temporary. (9) तर्ैश्र्मं मत्नाद् मदऩरय वर्रयन्चिहा रययध् ऩरयच्छे तं मातार्नरभनरस्कन्धर्ऩष् । ततो बन्क्तश्रिा-बयगरु-गण ृ द्भ्मां चगरयश मत ् स्र्मं तस्थे ताभ्मां तर् ककभनर्न्ृ त्तना परनत ॥१०॥ ತವ೅ೈವವಮಕಂ ಮತಹನದ್ ಮದು಩ರಿ ವಿರಿಂಚಿಸಕರಿಯಧಃ ಩ರಿಚ೅್ೇತುಂ ಮಹತಹ಴ನಲಭನಲಷಕಂಧ಴಩ುಶಃ | ತತ೅ೂೇ ಬಕಿಾವಯದಹಧ-ಬಯಗುಯು-ಗೃಣದಹಬಯಂ ಗ್ನರಿವ ಮತ್ ಷವಮಂ ತಸ೅ಥೇ ತಹಬಹಮಂ ತ಴ ಕಿಭನು಴ೃತಿಾನಕ ಪಲತಿ ||೧೦|| tavaiSvaryaM yatnAd yadupari viri~jcirhariradhaH paricCetuM yAtAvanalamanalaskandhavapuShaH | tato BaktiSraddhA-Baraguru-gRuNadByAM giriSa yat svayaM tasthe tAByAM tava kimanuvRuttirna Palati ||10|| Brahma and VishhNu wanted to measure your wealth i.e. I am really becoming immodest in loquaciously praising You. Really. Hence.(8) ध्रर्ं कन्श्ित ् सर्ं सकरभऩयस्त्र्ध्रर्लभदं ऩयो ध्रौव्माऽध्रौव्मे जगनत गदनत व्मस्तवर्षमे । सभस्तेऽप्मेतन्स्भन ् ऩयभथन तैवर्ान्स्भत इर् स्तर्न ् न्जह्रे लभ त्र्ां न खर नन धष्ृ टा भखयता ॥९॥ ಧುಯ಴ಂ ಕಶಿಚತ್ ಷ಴ಕಂ ಷಕಲಭ಩ಯಷಾಾಧುಯ಴ಮಿದಂ ಩ಯ೅ೂೇ ಧೌಯವಹಮऽಧೌಯವ೅ಮೇ ಜಗತಿ ಗದತಿ ಴ಮಷಾವಿಶರ್ೇ | ಷಭಸ೅ಾೇऽ಩೅ಮೇತಸಭನ್ ಩ುಯಭಥನ ತ೅ೈವಿಕಸಭತ ಆ಴ ಷುಾ಴ನ್ ಜಿಹ೅ಯೇಮಿ ತಹವಂ ನ ಖಲು ನನು ಧೃಷಹಟ ಭುಖಯತಹ ||೯|| dhruvaM kaScit sarvaM sakalamaparastvadhruvamidaM paro dhrauvyA&dhrauvye jagati gadati vyastaviShaye | samaste&pyetasmin puramathana tairvismita iva stuvan jihremi tvAM na Kalu nanu dhRuShTA muKaratA ||9|| O. and yet others call it both eternal and temporary . You took the form of Fire and your whole body was a column of fire extending over space . being surprised ( perplexed ) by these contradictory opinions on this subject.riches merely by the movement of your eye-brows . some persons call this Universe eternal ( ever lasting). false desires for worldly things do not deceive (mislead) one who is always is absorbed in his soul ( ie.greatness . While Brahma took the form of a swan and flew high to see the top(head).

you stood before them revealing your normal form .Neither could succeed.(While VishhNu confessed the truth.boar and dug up downwards to see the bottom (feet).destroyer of the three cities! The effortless achievement of the ten-headed Ravana in making the three worlds enemyless( having conquered) and his arrant eagerness for further fight by stretching his arms. Brahma falsely claimed that he had found the top and persuaded the Ketaki flower to bear false witness.Shiva punished Brahma by removing one of his 5 heads and ordered that henceforth the Ketaki flower should not be used for his worship). O.When ultimately both praised you with full devotion and faith. mountain-dweller.are but the result of his constant devotion to your lotus feet at which he ever laid the lotus garland consisting of his 10 heads! (11) अभष्म त्र्त्सेर्ा-सभचधगतसायं बजर्नं फरात ् कैरासेऽवऩ त्र्दचधर्सतौ वर्क्रभमत् । अरभ्मा ऩातारेऽप्मरसिलरताङ्गष्ठलशयलस प्रनतष्ठा त्र्य्मासीद् ध्रर्भऩचितो भह्मनत खर् ॥१२॥ ಄ಭುಶಮ ತವತ೅ಸೇವಹ-ಷಭಧಿಗತಸಹಯಂ ಬುಜ಴ನಂ ಫಲಹತ್ ಕ್೅ೈಲಹಸ೅ೇऽಪಿ ತವದಧಿ಴ಷತೌ ವಿಕಯಭಮತಃ | ಄ಲಬಹಮ ಩ಹತಹಲ೅ೇऽ಩ಮಲಷಚಲಿತಹಂಗುಶಠಶಿಯಸ ಩ಯತಿಷಹಠ ತವಮಹಮಸೇದ್ ಧುಯ಴ಭು಩ಚಿತ೅ೂೇ ಭುಸಮತಿ ಖಲಃ ||೧೨|| amuShya tvatsevA-samadhigatasAraM BujavanaM balAt kailAse&pi tvadadhivasatau vikramayataH | alaByA pAtAle&pyalasacalitA~gguShThaSirasi pratiShThA tvayyAsId dhruvamupacito muhyati KalaH ||12|| . does not toeing your line always bear fruit? (10) अमत्नादासाद्म त्रत्रबर्नभर्ैयव्मनतकयं दशास्मो मद्फाहूनबत ृ यणकण्डू-ऩयर्शान ् । लशय्ऩद्मश्रेणी-यचितियणाम्बोरुह-फरे् न्स्थयामास्त्र्द्भक्तेन्स्त्रऩयहय वर्स्पून्जातलभदभ ् ॥११॥ ಄ಮತಹನದಹಸಹದಮ ತಿಯಬು಴ನಭವ೅ೈಯ಴ಮತಿಕಯಂ ದಶಹಸ೅ೂಮೇ ಮದಹಫಸೂನಬೃತ ಯಣಕಂಡೂ-಩ಯ಴ಶಹನ್ | ಶಿಯಃ಩ದಭಶ೅ಯೇಣಿೇ-ಯಚಿತಚಯಣಹಂಬ೅ೂೇಯುಸ-ಫಲ೅ೇಃ ಸಥಯಹಮಹಷಾಾದಬಕ್೅ಾೇಸರ಩ುಯಸಯ ವಿಷೂಪಜಿಕತಮಿದಮ್ ||೧೧|| ayatnAdAsAdya triBuvanamavairavyatikaraM daSAsyo yadbAhUnaBRuta raNakaNDU-paravaSAn | SiraHpadmaSreNI-racitacaraNAmBoruha-baleH sthirAyAstvadBaktestripurahara visPUrjitamidam ||11|| Oh.

Finally RavaNa reestablished his faith in you. RavaNa once dared to test the power of his arms at your own dwelling place(Kailas Mountain).ಬಂಗ. who does not rise in life by bowing his head to you? (13) अकाण्ड-ब्रह्भाण्ड-ऺमिककत-दे र्ासयकृऩा वर्धेमस्माऽऽसीद् मन्स्त्रनमन वर्षं संरृतर्त् । स कल्भाष् कण्ठे तर् न करुते न चश्रमभहो वर्कायोऽवऩ श्राघ्मो बर्न-बम. the demon king made all the three worlds serve him with all their attendants and even the greatest wealth of Indra was a trifle for him .बङ्ग. power maddens the wicked .व्मसननन् ॥१४॥ ಄ಕ್ಹಂಡ-ಫಯಹಹಭಂಡ-ವಮಚಕಿತ-ದ೅ೇವಹಷುಯಕೃ಩ಹ ವಿಧ೅ೇಮಸಹಮऽऽಸೇದ್ ಮಸರನಮನ ವಿಶಂ ಷಂಸೃತ಴ತಃ | ಷ ಕಲಹಭಶಃ ಕಂಠ೅ೇ ತ಴ ನ ಕುಯುತ೅ೇ ನ ಶಿಯಮಭಹ೅ೂೇ ವಿಕ್ಹಯ೅ೂೇऽಪಿ ಶಹಿಘ್ೂಮೇ ಬು಴ನ-ಬಮ.Ba~gga. since he `dwelt' in your feet.಴ಮಷರ್ನನಃ ||೧೪|| akANDa-brahmANDa-kShayacakita-devAsurakRupA vidheyasyA&&sId yastrinayana viShaM saMhRutavataH | sa kalmAShaH kaNThe tava na kurute na Sriyamaho vikAro&pi SlAGyo Buvana-Baya. It was not a surprise at all.vyasaninaH ||14|| . (12) मदृविं सत्राम्णो र्यद ऩयभोच्िैयवऩ सतीं अधश्िक्रे फाण् ऩरयजनवर्धेमत्रत्रबर्न् । न तन्च्ित्रं तन्स्भन ् र्रयर्लसतरय त्र्च्ियणमो् न कस्माप्मन्नत्मै बर्नत लशयसस्त्र्य्मर्ननत् ॥१३॥ ಮದೃದಿಧಂ ಷುತಹಯಮಣೇ ಴ಯದ ಩ಯಮೇಚ೅ೈಯಪಿ ಷತಿೇಂ ಄ಧವಚಕ್೅ಯೇ ಫಹಣಃ ಩ರಿಜನವಿಧ೅ೇಮತಿಯಬು಴ನಃ | ನ ತಚಿಚತಯಂ ತಸಭನ್ ಴ರಿ಴ಸತರಿ ತವಚಚಯಣಯೇಃ ನ ಕಸಹಮ಩ುಮನನತ೅ಮೈ ಬ಴ತಿ ಶಿಯಷಷಾಾಮಮ಴ನತಿಃ ||೧೩|| yadRuddhiM sutrAmNo varada paramoccairapi satIM adhaScakre bANaH parijanavidheyatriBuvanaH | na taccitraM tasmin varivasitari tvaccaraNayoH na kasyApyunnatyai Bavati SirasastvayyavanatiH ||13|| Oh boon-giver! BaaNa.Having obtained all his prowess through worshipping you. you just moved a toe of your foot on a head of his and lo! Ravana could not find rest or peace even in the nether-world . When he tried to lift it up. Surely.

(14) अलसिाथाा नैर् क्र्चिदवऩ सदे र्ासयनये ननर्तान्ते ननत्मं जगनत जनमनो मस्म वर्लशखा् । स ऩश्मन्नीश त्र्ालभतयसयसाधायणभबूत ् स्भय् स्भताव्मात्भा न द्रह र्लशष ऩथ्म् ऩरयबर्् ॥१५॥ ಄ಸದಹಧಥಹಕ ನ೅ೈ಴ ಕವಚಿದಪಿ ಷದ೅ೇವಹಷುಯನಯ೅ೇ ರ್ನ಴ತಕಂತ೅ೇ ರ್ನತಮಂ ಜಗತಿ ಜಯಿನ೅ೂೇ ಮಷಮ ವಿಶಿಖಹಃ | ಷ ಩ವಮರ್ನನೇವ ತಹವಮಿತಯಷುಯಸಹಧಹಯಣಭಬೂತ್ ಷಭಯಃ ಷಭತಕವಹಮತಹಭ ನ ಹಿ ಴ಶಿಶು ಩ಥಮಃ ಩ರಿಬ಴ಃ ||೧೫|| asiddhArthA naiva kvacidapi sadevAsuranare nivartante nityaM jagati jayino yasya viSiKAH | sa paSyannISa tvAmitarasurasAdhAraNamaBUt smaraH smartavyAtmA na hi vaSiShu pathyaH pariBavaH ||15|| The cupid's(love-god `manmatha's) (flower) arrows never return unaccomplished whether the victims were gods or demons or men . (On Parvati's holding Shiva's throat at that point. It is strange that this stain in your neck. Insulting. (15) भही ऩादाघाताद् व्रजनत सहसा संशमऩदं ऩदं वर्ष्णोभ्रााम्मद् बज-ऩरयघ-रुग्ण-ग्रह. who is ever compassionate and engaged in removing the fear of the world.ಗಣಮ್ | ಭುಸುದೌಮಕದೌಕಷಥಯಂ ಮಹತಮರ್ನಬೃತ-ಜಟಹ-ತಹಡ್ಭತ-ತಟಹ ಜಗದಯಷಹರ್ೈ ತವಂ ನಟಸ ನನು ವಹಮೈ಴ ವಿಬುತಹ ||೧೬|| mahI pAdAGAtAd vrajati sahasA saMSayapadaM padaM viShNorBrAmyad Buja-pariGa-rugNa-graha. does one no good. there emerged the `kAlakUTa' poison which threatened to consume everything . you took it(poison) on yourself by consuming it .When the ocean was being churned by the gods and demons for `amRit.since he looked upon you as any other ordinary god.h'(nectar). actually adds to your richness and personality. However O. threeeyed lord. though appearing to be a deformity.gaNam | . masters (who have controlled their senses).गणभ ् । भहद्ामौदौस्थ्मं मात्मननबत ृ -जटा-ताडडत-तटा जगद्रऺामै त्र्ं नटलस नन र्ाभैर् वर्बता ॥१६॥ ಭಹಿೇ ಩ಹದಹಘ್ನತಹದ್ ಴ಯಜತಿ ಷಸಸಹ ಷಂವಮ಩ದಂ ಩ದಂ ವಿಷ೅ೂಣೇಬಹಯಕಭಮದ್ ಬುಜ-಩ರಿಘ-ಯುಗಣ-ಗಯಸ. master! he has now become just a remembered soul (without body).in no time .various objects came forth: at one point. The gods as well as the demons were stunned at the prospect of the entire universe coming to an end. O. the poison froze blue there itself and Shiva became `neelakanTha'). shot his arrow and got burnt to ashes.

(Brought down to the earth by the King Bhagiratha by propitiating Lord Shiva and known as Ganga) it creates many islands and whirlpools on the earth . This itself shows how lofty and divine your body(form) is! (17) यथ् ऺोणी मन्ता शतधनृ तयगेन्द्रो धनयथो यथाङ्गे िन्द्राकौ यथ-ियण-ऩाणण् शय इनत । द्रदधऺोस्ते कोऽमं त्रत्रऩयतण ृ भाडम्फय-वर्चध् वर्धेमै् क्रीडन्त्मो न खर ऩयतन्त्रा् प्रबचधम् ॥१८॥ ಯಥಃ ಷ೅ೂೇಣಿೇ ಮಂತಹ ವತಧೃತಿಯಗ್೅ೇಂದ೅ೂಯೇ ಧನುಯಥ೅ೂೇ ಯಥಹಂಗ್೅ೇ ಚಂದಹಯಕ್ೌಕ ಯಥ-ಚಯಣ-಩ಹಣಿಃ ವಯ ಆತಿ | ದಿಧಷ೅ೂೇಸ೅ಾೇ ಕ್೅ೂೇऽಮಂ ತಿಯ಩ುಯತೃಣಭಹಡಂಫಯ-ವಿಧಿಃ ವಿಧ೅ೇರ್ೈಃ ಕಿಯೇಡಂತ೅ೂಮೇ ನ ಖಲು ಩ಯತಂತಹಯಃ ಩ಯಬುಧಿಮಃ ||೧೮|| rathaH kShoNI yantA SatadhRutiragendro dhanuratho rathA~gge candrArkau ratha-caraNa-pANiH Sara iti | . your glorious act appears to produce the opposite result in that the earth suddenly struck by your dancing feet doubts that it is coming to an end. but strangely. the godly region feels miserable when its banks are struck by your agitated matted locks (of hair)! (16) वर्मद्व्माऩी ताया-गण-गणणत-पेनोद्गभ-रुचि् प्रर्ाहो र्ायां म् ऩष ृ तरघदृष्ट् लशयलस ते । जगद्द्र्ीऩाकायं जरचधर्रमं तेन कृतलभनत अनेनैर्ोन्नेमं धत ृ भद्रहभ द्रदव्मं तर् र्ऩ् ॥१७॥ ವಿಮದಹವಯಪಿೇ ತಹಯಹ-ಗಣ-ಗುಣಿತ-ಪ೅ೇನ೅ೂೇದಗಭ-ಯುಚಿಃ ಩ಯವಹಹ೅ೂೇ ವಹಯಹಂ ಮಃ ಩ೃಶತಲಘುದೃಶಟಃ ಶಿಯಸ ತ೅ೇ | ಜಗದಿ್ಾೇ಩ಹಕ್ಹಯಂ ಜಲಧಿ಴ಲಮಂ ತ೅ೇನ ಕೃತಮಿತಿ ಄ನ೅ೇನ೅ೈವ್ೇನ೅ನೇಮಂ ಧೃತಭಹಿಭ ದಿ಴ಮಂ ತ಴ ಴಩ುಃ ||೧೭|| viyadvyApI tArA-gaNa-guNita-Penodgama-ruciH pravAho vArAM yaH pRuShatalaGudRuShTaH Sirasi te | jagaddvIpAkAraM jaladhivalayaM tena kRutamiti anenaivonneyaM dhRutamahima divyaM tava vapuH ||17|| The divine river flows extensively through the sky and its charm is enhanced by the illumination of the foam by the groups of stars . even VishhNu's domain is shaken in fear when your mace like arms bruise the planets. The same turbulent river appears like a mere droplet of water on your head.muhurdyaurdausthyaM yAtyaniBRuta-jaTA-tADita-taTA jagadrakShAyai tvaM naTasi nanu vAmaiva viButA ||16|| You dance for protecting the world.

this supreme exemplification of devotion on his part was transformed into the wheel (sudarshana chakra) in his hand.didhakShoste ko&yaM tripuratRuNamADambara-vidhiH vidheyaiH krIDantyo na Kalu paratantrAH praBudhiyaH ||18|| When you wanted to burn the three cities. (18) हरयस्ते साहस्रं कभर फलरभाधाम ऩदमो् मदे कोने तन्स्भन ् ननजभदहयन्नेत्रकभरभ ् । गतो बक्त्मद्रे क् ऩरयणनतभसौ िक्रर्ऩष् त्रमाणां यऺामै त्रत्रऩयहय जागनता जगताभ ् ॥१९॥ ಸರಿಸ೅ಾೇ ಸಹಸಷಯಂ ಕಭಲ ಫಲಿಭಹಧಹಮ ಩ದಯೇಃ ಮದ೅ೇಕ್೅ೂೇನ೅ೇ ತಸಭನ್ ರ್ನಜಭುದಸಯನ೅ನೇತಯಕಭಲಮ್ | ಗತ೅ೂೇ ಬಕುಯದ೅ಯೇಕಃ ಩ರಿಣತಿಭಸೌ ಚಕಯ಴಩ುಶಃ ತಯಮಹಣಹಂ ಯಷಹರ್ೈ ತಿಯ಩ುಯಸಯ ಜಹಗತಿಕ ಜಗತಹಮ್ ||೧೯|| hariste sAhasraM kamala balimAdhAya padayoH yadekone tasmin nijamudaharannetrakamalam | gato BaktyudrekaH pariNatimasau cakravapuShaH trayANAM rakShAyai tripurahara jAgarti jagatAm ||19|| VishhNu once brought 1000 lotuses and was placing them at your feet. `sthUla sharIra'. Why this demonstrative show when you as the dictator of everything.e. he plucked out one of his own eyes and offered it as a lotus.the Meru mountain as the bow. `sUkshma sharIra' and `kAraNa sharIra'). as the arrow . ( Incidentally there is a view that the burning of the three cities would refer to the burning of three kinds of bodies of man i. which he uses for protecting the world. the sun and the moon as the parts of the chariot and VishhNu himself(who holds the chariot-wheeel in his hand -Sudarshan chakra?). you had the earth as the chariot. after placing 999 flowers he found that one was missing. could have done the job as a trifle? The Lord's greatness is not dependent on anybody or anything . (19) क्रतौ सप्ते जाग्रत ् त्र्भलस परमोगे क्रतभतां क्र् कभा प्रध्र्स्तं परनत ऩरुषायाधनभत ृ े । अतस्त्र्ां सम्प्रेक्ष्म क्रतष परदान-प्रनतबर्ं श्रतौ श्रिां फध्र्ा दृढऩरयकय् कभास जन् ॥२०॥ ಕಯತೌ ಷು಩೅ಾೇ ಜಹಗಯತ್ ತವಭಸ ಪಲಯೇಗ್೅ೇ ಕಯತುಭತಹಂ ಕವ ಕಭಕ ಩ಯಧವಷಾಂ ಪಲತಿ ಩ುಯುಷಹಯಹಧನಭೃತ೅ೇ | ಄ತಸಹಾಾಂ ಷಂ಩೅ಯೇವಯ ಕಯತುಶು ಪಲದಹನ-಩ಯತಿಬು಴ಂ ವುಯತೌ ವಯದಹಧಂ ಫಧಹವ ದೃಢ಩ರಿಕಯಃ ಕಭಕಷು ಜನಃ ||೨೦|| . Brahma as the charioteer.

those done without faith in you become counter-productive.kratau supte jAgrat tvamasi Palayoge kratumatAM kva karma pradhvastaM Palati puruShArAdhanamRute | atastvAM samprekShya kratuShu PaladAna-pratiBuvaM Srutau SraddhAM badhvA dRuDhaparikaraH karmasu janaH ||20|| You ensure that there is a connection between cause and effect and hence when men perform a sacrifice they obtain good results . though you exert to reward all sacrifices . Otherwise how can there be future result for a past action? Thus on seeing your power in rewarding people performing sacrificial worship. as exemplified in the case of the sacrifice performed by Daksha. thus enraged. (20) कक्रमादऺो दऺ् क्रतऩनतयधीशस्तनबत ृ ां ऋषीणाभान्त्र्ाज्मं शयणद सदस्मा् सय-गणा् । क्रतभ्रंशस्त्र्त्त् क्रतपर-वर्धान-व्मसननन् ध्रर्ं कत्ा श्रिा-वर्धयभलबिायाम द्रह भखा् ॥२१॥ ಕಿಯಮಹದಷ೅ೂೇ ದವಃ ಕಯತು಩ತಿಯಧಿೇವಷಾನುಬೃತಹಂ ಊರ್ಷೇಣಹಭಹತಿವಕಜಮಂ ವಯಣದ ಷದಸಹಮಃ ಷುಯ-ಗಣಹಃ | ಕಯತುಬಯಂವಷಾಾತಾಃ ಕಯತುಪಲ-ವಿಧಹನ-಴ಮಷರ್ನನಃ ಧುಯ಴ಂ ಕತುಕಃ ವಯದಹಧ-ವಿಧುಯಭಭಿಚಹಯಹಮ ಹಿ ಭಖಹಃ ||೨೧|| kriyAdakSho dakShaH kratupatiradhISastanuBRutAM RuShINAmArtvijyaM SaraNada sadasyAH sura-gaNAH | kratuBraMSastvattaH kratuPala-vidhAna-vyasaninaH dhruvaM kartuH SraddhA-vidhuramaBicArAya hi maKAH ||21|| All the same. besides.O Protector . Daksha was well-versed in the art of sacrifices and himself the Lord of Creation. men believe in Vedas and firmly engage themselves in various worshipful acts. (21) प्रजानाथं नाथ प्रसबभलबकं स्र्ां दद्रहतयं गतं योद्रहद् बूतां रययभनमषभष्ृ मस्म र्ऩषा । धनष्ऩाणेमाातं द्रदर्भवऩ सऩत्राकृतभभं त्रसन्तं तेऽद्मावऩ त्मजनत न भग ृ व्माधयबस् ॥२२॥ ಩ಯಜಹನಹಥಂ ನಹಥ ಩ಯಷಬಭಭಿಕಂ ಸಹವಂ ದುಹಿತಯಂ ಗತಂ ಯ೅ೂೇಹಿದ್ ಬೂತಹಂ ರಿಯಭಯಿಶುಭೃಶಮಷಮ ಴಩ುಷಹ | ಧನುಷಹ಩ಣ೅ೇಮಹಕತಂ ದಿ಴ಭಪಿ ಷ಩ತಹಯಕೃತಭಭುಂ ತಯಷಂತಂ ತ೅ೇऽದಹಮಪಿ ತಮಜತಿ ನ ಭೃಗವಹಮಧಯಬಷಃ ||೨೨|| . with good results. he was the chief performer: the great maharishis were the priests and the various gods were the participants! (Daksha did not invite Shiva and insulted him greatly. Shiva destroyed the sacrifice and Daksha too).

Even today he stands frightened by you. destroyer of the three cities! Boon-giver! Practitioner of austerities! Before the very eyes of Parvati. You took the form of a hunter and went after him. Struck by your arrow and very much frightened.the moment he tried to arouse passion in you for Parvati. if Parvati.prajAnAthaM nAtha prasaBamaBikaM svAM duhitaraM gataM rohid BUtAM riramayiShumRuShyasya vapuShA | dhanuShpANeryAtaM divamapi sapatrAkRutamamuM trasantaM te&dyApi tyajati na mRugavyAdharaBasaH ||22|| O. with a bow in hand . thinks that you are attracted by her physical charm. you reduced Manmatha (the god of love) to ashes. Brahma fled to the sky taking the form of a star . (22) स्र्रार्ण्माशंसा धत ृ धनषभह्नाम तण ृ र्त ् ऩय् प्रष्टं दृष्ट्र्ा ऩयभथन ऩष्ऩामधभवऩ । मद्रद स्त्रैणं दे र्ी मभननयत-दे हाधा-घटनात ् अर्ैनत त्र्ाभिा फत र्यद भग्धा मर्तम् ॥२३॥ ಷವಲಹ಴ಣಹಮವಂಸಹ ಧೃತಧನುಶಭಹಹನಮ ತೃಣ಴ತ್ ಩ುಯಃ ಩ುಿಶಟಂ ದೃಷಹಟಾ ಩ುಯಭಥನ ಩ುಷಹ಩ಮುಧಭಪಿ | ಮದಿ ಸ೅ರೈಣಂ ದ೅ೇವಿೇ ಮಭರ್ನಯತ-ದ೅ೇಹಹಧಕ-ಘಟನಹತ್ ಄ವ೅ೈತಿ ತಹವಭದಹಧ ಫತ ಴ಯದ ಭುಗ್ಹಧ ಮು಴ತಮಃ ||೨೩|| svalAvaNyASaMsA dhRutadhanuShamahnAya tRuNavat puraH pluShTaM dRuShTvA puramathana puShpAyudhamapi | yadi straiNaM devI yamanirata-dehArdha-GaTanAt avaiti tvAmaddhA bata varada mugdhA yuvatayaH ||23|| O. certainly women are under self. (23) श्भशानेष्र्ाक्रीडा स्भयहय वऩशािा् सहिया् चिता-बस्भारेऩ् स्रगवऩ नक ृ योटी-ऩरयकय् । अभङ्गल्मं शीरं तर् बर्त नाभैर्भणखरं तथावऩ स्भततण ा ां र्यद ऩयभं भङ्गरभलस ॥२४॥ ವಭಶಹನ೅ೇಷಹವಕಿಯೇಡಹ ಷಭಯಸಯ ಪಿಶಹಚಹಃ ಷಸಚಯಹಃ ಚಿತಹ-ಬಸಹಭಲ೅ೇ಩ಃ ಷಯಗಪಿ ನೃಕಯ೅ೂೇಟಿೇ-಩ರಿಕಯಃ | ಄ಭಂಗಲಮಂ ಶಿೇಲಂ ತ಴ ಬ಴ತು ನಹಮೈ಴ಭಖಿಲಂ ತಥಹಪಿ ಷಭತೄಕಣಹಂ ಴ಯದ ಩ಯಭಂ ಭಂಗಲಭಸ ||೨೪|| . on the basis of your sharing half the body with her. When she fled taking the form of a female deer he also took the form of a male deer and chased her . Protector! Once Brahma became infatuated with his own daughter . Even after witnessing this. by shooting his famous flower arrows .delusion.

is due to the custom that when a particular lord is to be extolled. (24) भन् प्रत्मन्क्ित्ते सवर्धभवर्धामात्त-भरुत् प्ररृष्मद्रोभाण् प्रभद-सलररोत्सङ्गनत-दृश् । मदारोक्माह्रादं ह्रद इर् ननभज्माभत ृ भमे दधत्मन्तस्तत्त्र्ं ककभवऩ मलभनस्तत ् ककर बर्ान ् ॥२५॥ ಭನಃ ಩ಯತಮಕಿಚತ೅ಾೇ ಷವಿಧಭವಿಧಹಮಹತಾ-ಭಯುತಃ ಩ಯಸೃಶಮದ೅ೂಯೇಭಹಣಃ ಩ಯಭದ-ಷಲಿಲ೅ೂೇತಸಂಗತಿ-ದೃವಃ | ಮದಹಲ೅ೂೇಕ್ಹಮಹಹಿದಂ ಸಯದ ಆ಴ ರ್ನಭಜಹಮಭೃತಭರ್ೇ ದಧತಮಂತಷಾತಾಾ ಂ ಕಿಭಪಿ ಮಮಿನಷಾತ್ ಕಿಲ ಬವಹನ್ ||೨೫|| manaH pratyakcitte savidhamavidhAyAtta-marutaH prahRuShyadromANaH pramada-salilotsa~ggati-dRuSaH | yadAlokyAhlAdaM hrada iva nimajyAmRutamaye dadhatyantastattvaM kimapi yaminastat kila BavAn ||25|| The great yogis regulate their breath.ngati is more appropriate than sa. Every aspect of your character is thus inauspicious . utsa.ngita). in the previous shloka. It looks as though they are immersed in nectar . (It is interesting to note here that in his Devi aparaadha kshamApana stotra Shankaracharya says that. you are quick to grant all auspicious things to the people who just think of you . your friends are the ghosts . Because. Let it be . the other gods are to be belittled to some extent). However. That bliss which they see in their heart and exult thus.boon giver! O. Your garland is of human skulls . Your body is smeared with the ashes of the dead bodies .ngIta which does not fit the meter! It may as well be some printer's mistake originally which got reprinted in newer books. salilotsa.ngita has grammatical problems (it needs to be sa. with all these known oddness.This dichotomy etc .ngita. Pushhpadanta calls it naive on the part of Parvati. look inward and enjoy the bliss with their hair standing on edge and eyes filled with tears of joy .) त्र्भकास्त्र्ं सोभस्त्र्भलस ऩर्नस्त्र्ं हतर्ह् त्र्भाऩस्त्र्ं व्मोभ त्र्भ धयणणयात्भा त्र्लभनत ि । .destroyer of Cupid! You play in the burning ghats . control and still their mind.ngita (salila + utsa.SmaSAneShvAkrIDA smarahara piSAcAH sahacarAH citA-BasmAlepaH sragapi nRukaroTI-parikaraH | ama~ggalyaM SIlaM tava Bavatu nAmaivamaKilaM tathApi smartRUNAM varada paramaM ma~ggalamasi ||24|| O. is verily you Yourself! (25) (The second line has an alternate (paaThabheda). It does not matter . both in terms of meaning and grammar! sa. if she thinks that Shiva is attracted by her charm simply because he is sharing half the body with her.despite his poor and deficient possessions.Shiva got the power to grant boons entirely because because of his having taken the hand of Parvathi in marriage.

e `turIyaM' (sleep-like yet awakened and alert state. (27) बर्् शर्ो रुद्र् ऩशऩनतयथोग्र् सहभहान ् . Swapna. in the latter form (i. It refers to the three Vedas(Rik. On the other hand. YajuH and SAma). as the fourth state of existence i. and sushhupti-awakened. the water.It refers to you yourself both through the individual letters as well as collectively. the sky(ether/space). I do not know any fundamental principle or thing or substance. the air. You are the Self which is omnipresent .ऩरयन्च्छन्नाभेर्ं त्र्नम ऩरयणता त्रफभ्रनत चगयं न वर्द्मस्तत्तत्त्र्ं र्मलभह त मत ् त्र्ं न बर्लस ॥२६॥ ತವಭಕಕಷಾಾಂ ಸ೅ೂೇಭಷಾಾಭಸ ಩಴ನಷಾಾಂ ಸುತ಴ಸಃ ತವಭಹ಩ಷಾಾಂ ವ್ಮೇಭ ತವಭು ಧಯಣಿಯಹತಹಭ ತವಮಿತಿ ಚ | ಩ರಿಚಿ್ನಹನಮೇ಴ಂ ತವಯಿ ಩ರಿಣತಹ ಬಬಯತಿ ಗ್ನಯಂ ನ ವಿದಭಷಾತಾತಾಾ ಂ ಴ಮಮಿಸ ತು ಮತ್ ತವಂ ನ ಬ಴ಸ ||೨೬|| tvamarkastvaM somastvamasi pavanastvaM hutavahaH tvamApastvaM vyoma tvamu dharaNirAtmA tvamiti ca | paricCinnAmevaM tvayi pariNatA biBrati giraM na vidmastattattvaM vayamiha tu yat tvaM na Bavasi ||26|| You are the sun. the three states (Jaagrat. and the earth (the five elements or `bhUtA's). grantor of refuge and protection! The word `OM' consists of the three letters `a'. the fire.h. as a fullydrawn bow). the total word `OM') it refers to your omnipresent absolute nature. bhuvaH and suvaH) and the three gods (Brahma.the three worlds(BhUH.e . the moon. `u' and `m'. Thus people describe in words every attribute as yours. VishhNu amd Mahesha). which you are not! (26) त्रमीं नतस्रो र्त्ृ तीन्स्त्रबर्नभथो त्रीनवऩ सयान ् अकायाद्मैर्ण ा ैन्स्त्रलबयलबदधत ् तीणावर्कृनत । तयीमं ते धाभ ध्र्ननलबयर्रुन्धानभणलब् सभस्तं व्मस्तं त्र्ां शयणद गण ृ ात्मोलभनत ऩदभ ् ॥२७॥ ತಯಯಿೇಂ ತಿಸ೅ೂಯೇ ಴ೃತಿಾೇಸರಬು಴ನಭಥ೅ೂೇ ತಿಯೇನಪಿ ಷುಯಹನ್ ಄ಕ್ಹಯಹದ೅ಮೈ಴ಕಣ೅ೈಕಸರಭಿಯಭಿದಧತ್ ತಿೇಣಕವಿಕೃತಿ | ತುರಿೇಮಂ ತ೅ೇ ಧಹಭ ಧವರ್ನಭಿಯ಴ಯುಂಧಹನಭಣುಭಿಃ ಷಭಷಾಂ ಴ಮಷಾಂ ತಹವಂ ವಯಣದ ಗೃಣಹತ೅ೂಮೇಮಿತಿ ಩ದಮ್ ||೨೭|| trayIM tisro vRuttIstriBuvanamatho trInapi surAn akArAdyairvarNaistriBiraBidadhat tIrNavikRuti | turIyaM te dhAma dhvaniBiravarundhAnamaNuBiH samastaM vyastaM tvAM SaraNada gRuNAtyomiti padam ||27|| O. dreaming and sleeping).

pashupati. salutations to you who is everything and beyond everything! (29) फहर-यजसे वर्श्र्ोत्ऩत्तौ बर्ाम नभो नभ् प्रफर-तभसे तत ् संहाये हयाम नभो नभ् । जन-सखकृते सत्त्र्ोद्रद्रक्तौ भड ृ ाम नभो नभ् . the `Vedas' also discusses individually about these names.) नभो नेद्रदष्ठाम वप्रमदर् दवर्ष्ठाम ि नभ् नभ् ऺोद्रदष्ठाम स्भयहय भद्रहष्ठाम ि नभ् । नभो र्वषाष्ठाम त्रत्रनमन मवर्ष्ठाम ि नभ् नभ् सर्ास्भै ते तद्रददभनतसर्ााम ि नभ् ॥२९॥ ನಮೇ ನ೅ೇದಿಷಹಠಮ ಪಿಯಮದ಴ ದವಿಷಹಠಮ ಚ ನಭಃ ನಭಃ ಷ೅ೂೇದಿಷಹಠಮ ಷಭಯಸಯ ಭಹಿಷಹಠಮ ಚ ನಭಃ | ನಮೇ ಴ರ್ಷಕಷಹಠಮ ತಿಯನಮನ ಮವಿಷಹಠಮ ಚ ನಭಃ ನಭಃ ಷ಴ಕಸ೅ಲ ತ೅ೇ ತದಿದಭತಿಷವಹಕಮ ಚ ನಭಃ ||೨೯|| namo nediShThAya priyadava daviShThAya ca namaH namaH kShodiShThAya smarahara mahiShThAya ca namaH | namo varShiShThAya trinayana yaviShThAya ca namaH namaH sarvasmai te tadidamatisarvAya ca namaH ||29|| O. sharva. who is the forestlover. destroyer of Cupid! O. the minutest and the biggest. (28) (Also a variation of first and second lines as sahamahAnstathaa.तथा बीभेशानावर्नत मदलबधानाष्टकलभदभ ् । अभन्ष्भन ् प्रत्मेकं प्रवर्ियनत दे र् श्रनतयवऩ वप्रमामास्भैधाम्ने प्रणणद्रहत-नभस्मोऽन्स्भ बर्ते ॥२८॥ ಬ಴ಃ ವವ್ೇಕ ಯುದಯಃ ಩ವು಩ತಿಯಥ೅ೂೇಗಯಃ ಷಸಭಹಹನ್ ತಥಹ ಭಿೇಮೇಶಹನಹವಿತಿ ಮದಭಿಧಹನಹಶಟಕಮಿದಮ್ | ಄ಭುರ್ಷಭನ್ ಩ಯತ೅ಮೇಕಂ ಩ಯವಿಚಯತಿ ದ೅ೇ಴ ವುಯತಿಯಪಿ ಪಿಯಮಹಮಹಸ೅ಲಧಹಮನೇ ಩ಯಣಿಹಿತ-ನಭಸ೅ೂಮೇऽಸಭ ಬ಴ತ೅ೇ ||೨೮|| BavaH Sarvo rudraH paSupatirathograH sahamahAn tathA BImeSAnAviti yadaBidhAnAShTakamidam | amuShmin pratyekaM pravicarati deva Srutirapi priyAyAsmaidhAmne praNihita-namasyo&smi Bavate ||28|| I salute you as the dear abode of the following 8 names:bhava. rudra. and Ishaana. sahamahAn. the nearest and the farthest. the oldest and the youngest. bhiima.h. the three-eyed one! Salutations to you. ugra.

salutations to you in the name of `Hara' in as much as you destroy the world by taking the `tamas' as the dominant quality. the heavenly tree and the earth are the ink. in as much as you maintain and protect the world by taking `satva' as the dominant quality . salutations to you in the name of `MRiDa'. the pen and the paper respectively . my devotion to you made me set aside this diffidence and place these floral lines at your feet.प्रभहलस ऩदे ननस्त्रैगण्मे लशर्ाम नभो नभ् ॥३०॥ ಫಸುಲ-ಯಜಸ೅ೇ ವಿಶ೅ ವೇತ಩ತೌಾ ಬವಹಮ ನಮೇ ನಭಃ ಩ಯಫಲ-ತಭಸ೅ೇ ತತ್ ಷಂಹಹಯ೅ೇ ಸಯಹಮ ನಮೇ ನಭಃ | ಜನ-ಷುಖಕೃತ೅ೇ ಷತ೅ೂಾಾೇದಿಯಕ್ೌಾ ಭೃಡಹಮ ನಮೇ ನಭಃ ಩ಯಭಸಸ ಩ದ೅ೇ ರ್ನಸ೅ರೈಗುಣ೅ಮೇ ಶಿವಹಮ ನಮೇ ನಭಃ ||೩೦|| bahula-rajase viSvotpattau BavAya namo namaH prabala-tamase tat saMhAre harAya namo namaH | jana-suKakRute sattvodriktau mRuDAya namo namaH pramahasi pade nistraiguNye SivAya namo namaH ||30|| Salutations to you in the name of'Bhava' in as much as you create the world by taking the `rajas' as the dominant quality. the ocean. if one were to assume that the blue mountain . however. boon-giver! I was very perplexed to sing your praise considering my little awareness and afflicted mind vis-a-vis your ever increasing limitless quality. (30) कृश-ऩरयणनत-िेत् क्रेशर्श्मं क्र् िेदं क्र् ि तर् गण-सीभोल्रङ्नघनी शश्र्दृवि् । इनत िककतभभन्दीकृत्म भां बन्क्तयाधाद् र्यद ियणमोस्ते र्ाक्म-ऩष्ऩोऩहायभ ् ॥३१॥ ಕೃವ-಩ರಿಣತಿ-ಚ೅ೇತಃ ಕ್೅ಿೇವ಴ವಮಂ ಕವ ಚ೅ೇದಂ ಕವ ಚ ತ಴ ಗುಣ-ಸೇಮೇಲಿಂಘ್ರರ್ನೇ ವವವದೃದಿಧಃ | ಆತಿ ಚಕಿತಭಭಂದಿೇಕೃತಮ ಭಹಂ ಬಕಿಾಯಹಧಹದ್ ಴ಯದ ಚಯಣಯೇಸ೅ಾೇ ವಹಕಮ-಩ುಷ೅ೂ಩ೇ಩ಹಹಯಮ್ ||೩೧|| kRuSa-pariNati-cetaH kleSavaSyaM kva cedaM kva ca tava guNa-sImolla~gGinI SaSvadRuddhiH | iti cakitamamandIkRutya mAM BaktirAdhAd varada caraNayoste vAkyapuShpopahAram ||31|| O. great master! Even.the ink-pot. Again salutations to you in the name of Shiva in as much as you are beyond the above-mentioned three qualities and are the seat of the supreme bliss . (31) अलसत-चगरय-सभं स्मात ् कज्जरं लसन्ध-ऩात्रे सय-तरुर्य-शाखा रेखनी ऩत्रभर्ॉ । लरखनत मद्रद गह ृ ीत्र्ा शायदा सर्ाकारं तदवऩ तर् गणानाभीश ऩायं न मानत ॥३२॥ ಄ಸತ-ಗ್ನರಿ-ಷಭಂ ಸಹಮತ್ ಕಜಜಲಂ ಸಂಧು-಩ಹತ೅ಯೇ ಷುಯ-ತಯು಴ಯ-ಶಹಖಹ ಲ೅ೇಖರ್ನೇ ಩ತಯಭುವಿೇಕ | ಲಿಖತಿ ಮದಿ ಗೃಹಿೇತಹವ ಶಹಯದಹ ಷ಴ಕಕ್ಹಲಂ ತದಪಿ ತ಴ ಗುಣಹನಹಮಿೇವ ಩ಹಯಂ ನ ಮಹತಿ ||೩೨|| asita-giri-samaM syAt kajjalaM sindhu-pAtre sura-taruvara-SAKA leKanI patramurvI | liKati yadi gRuhItvA SAradA sarvakAlaM tadapi tava guNAnAmISa pAraM na yAti ||32|| O.

composed this charming hymn in none too short metres. long life and fame . with pure mind and great devotion. ultimately reaches Shiva's domain and becomes equal to him. gods and sages and who is beyond all attributes and forms. (33) अहयहयनर्द्मं धज ा े ् स्तोत्रभेतत ् ऩठनत ऩयभबक्त्मा शि-चित्त् ऩभान ् म् । ू ट स बर्नत लशर्रोके रुद्रतल्मस्तथाऽत्र प्रियतय-धनाम् ऩत्रर्ान ् कीनताभांश्ि ॥३४॥ ಄ಸಯಸಯನ಴ದಮಂ ಧೂಜಕಟ೅ೇಃ ಸ೅ೂಾೇತಯಮೇತತ್ ಩ಠತಿ ಩ಯಭಬಕ್ಹಯ ವುದಧ-ಚಿತಾಃ ಩ುಭಹನ್ ಮಃ | ಷ ಬ಴ತಿ ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕ್೅ೇ ಯುದಯತುಲಮಷಾಥಹऽತಯ ಩ಯಚುಯತಯ-ಧನಹಮುಃ ಩ುತಯವಹನ್ ಕಿೇತಿಕಭಹಂವಚ ||೩೪|| aharaharanavadyaM dhUrjaTeH stotrametat paThati paramaBaktyA Suddha-cittaH pumAn yaH | sa Bavati Sivaloke rudratulyastathA&tra pracuratara-dhanAyuH putravAn kIrtimAMSca ||34|| Whoever reads this faultless hymn of Shiva daily.she will not be able to reach the frontiers of your greatness. in this world. (35) . there is no hymn better than this one. Pushhpadanta by name.and the goddess of learning (Saraswati) herself is the writer.however long she were to write! (32) असय-सय-भनीन्द्रै यचिातस्मेन्द-भौरे् ग्रचथत-गणभद्रहम्नो ननगण ा स्मेश्र्यस्म । सकर-गण-र्रयष्ठ् ऩष्ऩदन्तालबधान् रुचियभरघर्त्ृ तै् स्तोत्रभेतच्िकाय ॥३३॥ ಄ಷುಯ-ಷುಯ-ಭುರ್ನೇಂದ೅಴ಯಚಿಕತಸ೅ಮೇಂದು-ಭೌಲ೅ೇಃ ಗಯರ್ತ-ಗುಣಭಹಿಮನೇ ರ್ನಗುಕಣಸ೅ಮೇವವಯಷಮ | ಷಕಲ-ಗಣ-಴ರಿಶಠಃ ಩ುಶ಩ದಂತಹಭಿಧಹನಃ ಯುಚಿಯಭಲಘು಴ೃತ೅ೈಃ ಸ೅ೂಾೇತಯಮೇತಚಚಕ್ಹಯ ||೩೩|| asura-sura-munIndrairarcitasyendu-mauleH grathita-guNamahimno nirguNasyeSvarasya | sakala-gaNa-variShThaH puShpadantABidhAnaH ruciramalaGuvRuttaiH stotrametaccakAra ||33|| The best one among all groups(Gandharva?). great wealth. (34) भहे शान्नाऩयो दे र्ो भद्रहम्नो नाऩया स्तनत् । अघोयान्नाऩयो भन्त्रो नान्स्त तत्त्र्ं गयो् ऩयभ ् ॥३५॥ ಭಹ೅ೇಶಹನಹನ಩ಯ೅ೂೇ ದ೅ೇವ್ೇ ಭಹಿಮನೇ ನಹ಩ಯಹ ಷುಾತಿಃ | ಄ಘ್ೂೇಯಹನಹನ಩ಯ೅ೂೇ ಭಂತ೅ೂಯೇ ನಹಸಾ ತತಾಾಂ ಗುಯ೅ೂೇಃ ಩ಯಮ್ ||೩೫|| maheSAnnAparo devo mahimno nAparA stutiH | aGorAnnAparo mantro nAsti tattvaM guroH param ||35|| There is no God higher than Mahesha. There is no `mantra' greater than `OM' and there is no truth or principle beyond one's teacher/spiritual guide . he is endowed with children. in praise of the great lord who wears the moon in his head(Shiva). who is worshipped and glorified by all demons.

दीऺा दानं तऩस्तीथं ऻानं मागाद्रदका् कक्रमा् ।
भद्रहम्नस्तर् ऩाठस्म करां नाहा न्न्त षोडशीभ ् ॥३६॥
ದಿೇಷಹ ದಹನಂ ತ಩ಸಾೇಥಕಂ ಸಹನಂ ಮಹಗ್ಹದಿಕ್ಹಃ ಕಿಯಮಹಃ |
ಭಹಿಭನಷಾ಴ ಩ಹಠಷಮ ಕಲಹಂ ನಹಸಕಂತಿ ಷ೅ೂೇಡಶಿೇಮ್

||೩೬||

dIkShA dAnaM tapastIrthaM j~jAnaM yAgAdikAH kriyAH |
mahimnastava pAThasya kalAM nArhanti ShoDaSIm ||36||
Initiation(into spiritual development), charity, penance, pilgrimage,spiritual knowledge
and religious acts like sacrifices are not capable of yielding even one-sixteenth of the
return that will result from the reading of this hymn . (36)
कसभदशन-नाभा सर्ा-गन्धर्ा-याज्
शलशधयर्य-भौरेदेर्दे र्स्म दास् ।

स खर ननज-भद्रहम्नो भ्रष्ट एर्ास्म योषात ्
स्तर्नलभदभकाषॉद् द्रदव्म-द्रदव्मं भद्रहम्न्

॥३७॥

ಕುಷುಭದವನ-ನಹಭಹ ಷ಴ಕ-ಗಂಧ಴ಕ-ಯಹಜಃ
ವಶಿಧಯ಴ಯ-ಭೌಲ೅ೇದ೅ೇಕ಴ದ೅ೇ಴ಷಮ ದಹಷಃ |
ಷ ಖಲು ರ್ನಜ-ಭಹಿಮನೇ ಬಯಶಟ ಏವಹಷಮ ಯ೅ೂೇಷಹತ್
ಷಾ಴ನಮಿದಭಕ್ಹರ್ಷೇಕದ್ ದಿ಴ಮ-ದಿ಴ಮಂ ಭಹಿಭನಃ

||೩೭||

kusumadaSana-nAmA sarva-gandharva-rAjaH
SaSidharavara-maulerdevadevasya dAsaH |
sa Kalu nija-mahimno BraShTa evAsya roShAt
stavanamidamakArShId divya-divyaM mahimnaH ||37||
Kusumadanta(equivalent of Pushhpadanta) was the king of all Gandharvas and he was a
devotee of the Lord of lords, Shiva, who wears the baby moon (with a few digits only) in
his head . He fell from his glorious position due to Shiva's wrath at his misconduct . It
was then that the Gandharva composed this hymn which is the most divine . (37)
सयगरुभलबऩूज्म स्र्गा-भोऺैक-हे तं

ऩठनत मद्रद भनष्म् प्राचजलरनाान्म-िेता् ।
व्रजनत लशर्-सभीऩं ककन्नयै ् स्तूमभान्

स्तर्नलभदभभोघं ऩष्ऩदन्तप्रणीतभ ् ॥३८॥
ಷುಯಗುಯುಭಭಿ಩ೂಜಮ ಷವಗಕ-ಮೇಷ೅ೈಕ-ಹ೅ೇತುಂ
಩ಠತಿ ಮದಿ ಭನುಶಮಃ ಩ಹಯಂಜಲಿನಹಕನಮ-ಚ೅ೇತಹಃ |
಴ಯಜತಿ ಶಿ಴-ಷಮಿೇ಩ಂ ಕಿನನಯ೅ೈಃ ಷೂಾಮಭಹನಃ
ಷಾ಴ನಮಿದಭಮೇಘಂ ಩ುಶ಩ದಂತ಩ಯಣಿೇತಮ್

||೩೮||

suragurumaBipUjya svarga-mokShaika-hetuM
paThati yadi manuShyaH prA~jjalirnAnya-cetAH |
vrajati Siva-samIpaM kinnaraiH stUyamAnaH
stavanamidamamoGaM puShpadantapraNItam ||38||
If an aspirant for heaven and liberation, worships Shiva,the teacher of gods, at first and
then reads this unfailing hymn, composed by Pushhpadanta, with folded hands and
single-mindedness, he attains Shiva's abode, being praised by `kinnaras'(a group of
semi gods known for their singing talent). (38)
आसभाप्तलभदं स्तोत्रं ऩण्मं गन्धर्ा-बावषतभ ् ।
अनौऩम्मं भनोहारय सर्ाभीश्र्यर्णानभ ् ॥३९॥

ಅಷಭಹ಩ಾಮಿದಂ ಸ೅ೂಾೇತಯಂ ಩ುಣಮಂ ಗಂಧ಴ಕ-ಬಹರ್ಷತಮ್ |
಄ನೌ಩ಭಮಂ ಭನ೅ೂೇಹಹರಿ ಷ಴ಕಮಿೇವವಯ಴ಣಕನಮ್

||೩೯||

AsamAptamidaM stotraM puNyaM gandharva-BAShitam |
anaupamyaM manohAri sarvamISvaravarNanam ||39||
Here ends this meritorious,charming and incomparable hymn, uttered by the
Gandharva, all in description of the great master . (39)
इत्मेषा र्ाङ्भमी ऩूजा श्रीभच्छङ्कय-ऩादमो् ।
अवऩाता तेन दे र्ेश् प्रीमतां भे सदालशर््

॥४०॥

ಆತ೅ಮೇಷಹ ವಹಙಭಯಿೇ ಩ೂಜಹ ಶಿಯೇಭಚ್ಂಕಯ-಩ಹದಯೇಃ |
಄ಪಿಕತಹ ತ೅ೇನ ದ೅ೇವ೅ೇವಃ ಪಿಯೇಮತಹಂ ಮೇ ಷದಹಶಿ಴ಃ

||೪೦||

ityeShA vA~gmayI pUjA SrImacCa~gkara-pAdayoH |
arpitA tena deveSaH prIyatAM me sadASivaH ||40||
Thus, this worship in the form of words, is dedicated at the feet of Shri Shankara; may
the ever-auspicious lord of the gods be pleased with this . (40)
तर् तत्त्र्ं न जानालभ कीदृशोऽलस भहे श्र्य ।
मादृशोऽलस भहादे र् तादृशाम नभो नभ्

॥४१॥

ತ಴ ತತಾಾಂ ನ ಜಹನಹಮಿ ಕಿೇದೃಶ೅ ೇऽಸ ಭಹ೅ೇವವಯ |
ಮಹದೃಶ೅ ೇऽಸ ಭಹಹದ೅ೇ಴ ತಹದೃಶಹಮ ನಮೇ ನಭಃ

||೪೧||

tava tattvaM na jAnAmi kIdRuSo&si maheSvara |
yAdRuSo&si mahAdeva tAdRuSAya namo namaH ||41||
I do not know the truth of your nature and how you are . O, great God! My Salutations
are to that nature of yours of which you really are. (41)
एककारं द्वर्कारं र्ा त्रत्रकारं म् ऩठे न्नय् ।

सर्ाऩाऩ-वर्ननभक्
ा त् लशर् रोके भहीमते

॥४२॥

ಏಕಕ್ಹಲಂ ದಿವಕ್ಹಲಂ ವಹ ತಿಯಕ್ಹಲಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇನನಯಃ |
ಷ಴ಕ಩ಹ಩-ವಿರ್ನಭುಕಕಾಃ ಶಿ಴ ಲ೅ೂೇಕ್೅ೇ ಭಹಿೇಮತ೅ೇ

||೪೨||

ekakAlaM dvikAlaM vA trikAlaM yaH paThennaraH |
sarvapApa-vinirmuktaH Siva loke mahIyate ||42||
Whoever reads this once, twice or thrice (in a day) revels in the domain of Shiva, bereft
of all sins . (42)
श्री ऩष्ऩदन्त-भख-ऩङ्कज-ननगातेन
स्तोत्रेण ककन्ल्फष-हये ण हय-वप्रमेण ।
कण्ठन्स्थतेन ऩद्रठतेन सभाद्रहतेन
सप्रीणणतो बर्नत बूतऩनतभाहेश्

॥४३॥

ಶಿಯೇ ಩ುಶ಩ದಂತ-ಭುಖ-಩ಂಕಜ-ರ್ನಗಕತ೅ೇನ
ಸ೅ೂಾೇತ೅ಯೇಣ ಕಿಲಿಫಶ-ಸಯ೅ೇಣ ಸಯ-ಪಿಯರ್ೇಣ |
ಕಂಠಸಥತ೅ೇನ ಩ಠಿತ೅ೇನ ಷಭಹಹಿತ೅ೇನ
ಷುಪಿಯೇಣಿತ೅ೂೇ ಬ಴ತಿ ಬೂತ಩ತಿಭಕಹ೅ೇವಃ

||೪೩||

SrI puShpadanta-muKa-pa~gkaja-nirgatena
stotreNa kilbiSha-hareNa hara-priyeNa |
kaNThasthitena paThitena samAhitena
suprINito Bavati BUtapatirmaheSaH ||43||
This hymn which is dear to Shiva, has emerged out of the lotus-like mouth of
Pushhpadanta and is capable of removing all sins . May the lord of all beings become
greatly pleased with anyone who has learnt this by heart and/or reads or recalls this
with single-mindedness! (43)
॥ इनत श्री ऩष्ऩदन्त वर्यचितं लशर्भद्रहम्न् स्तोत्रं सभाप्तभ ् ॥
|| ಆತಿ ಶಿಯೇ ಩ುಶ಩ದಂತ ವಿಯಚಿತಂ ಶಿ಴ಭಹಿಭನಃ ಸ೅ೂಾೇತಯಂ ಷಭಹ಩ಾಮ್

||

|| iti SrI puShpadanta viracitaM SivamahimnaH stotraM samAptam
Thus ends the `shivamahimna hymn' composed by Pushhpadanta.
Posted by ಕ್ಹಮಕಕತಕ at 10:44 AM
Labels: shivamahima stotra, लशर्भद्रहम्न स्तोत्र, ಶಿ಴ಭಹಿಭನ ಸ೅ೂಾೇತಯ
Thursday, December 2, 2010
श्री रुद्राष्टकम ् : ಶ್ರೋ ರುದ್ಾರಷ್ಟಕಮ್ : rudrAShTakam

||

ಇ ಹಹಡನುನ ಫಯಸದಲಿಿ ಩ಡ೅ಮರಿ Click To Download the Lyrics in Baraha ॥ श्री रुद्राष्टकभ ् ॥ नभाभीशभीशान ननर्ााणरूऩं वर्बं व्माऩकं ब्रह्भर्ेदस्र्रूऩभ ् । ननजं ननगण ा ं ननवर्ाकल्ऩं ननयीहं चिदाकाशभाकाशर्ासं बजेऽहभ ् ॥१॥ ननयाकायभोंकायभूरं तयीमं चगया ऻान गोतीतभीशं चगयीशभ ् । कयारं भहाकार कारं कृऩारं गणागाय संसायऩायं नतोऽहभ ् ॥२॥ तषायाद्रद्र संकाश गौयं गबीयं भनोबूत कोद्रटप्रबा श्री शयीयभ ् । स्पयन्भौलर कल्रोलरनी िारु गङ्गा रसद्भारफारेन्द कण्ठे बजङ्गा ॥३॥ िरत्कण्डरं भ्रू सनेत्रं वर्शारं प्रसन्नानं नीरकण्ठं दमारभ ् । भग ृ ाधीशिभााम्फयं भण्डभारं वप्रमं शंकयं सर्ानाथं बजालभ ॥४॥ प्रिण्डं प्रकृष्टं प्रगल्बं ऩये शं अखण्डं अजं बानकोद्रटप्रकाशभ ् । त्रम् शूर ननभर ूा नं शूरऩाणणं बाजेऽहं बर्ानीऩनतं बार्गम्मभ ् ॥५॥ करातीत कल्माण कल्ऩान्तकायी सदा सज्जनानन्ददाता ऩयायी । चिदानन्द संदोह भोहाऩहायी प्रसीद प्रसीद प्रबो भन्भथायी ॥६॥ न मार्त ् उभानाथ ऩादायवर्न्दं बजन्तीह रोके ऩये र्ा नयाणाभ ् । न तार्त ् सखं शान्न्त सन्ताऩनाशं प्रसीद प्रबो सर्ाबूताचधर्ासभ ् ॥७॥ न जानालभ मोगं जऩं नैर् ऩूजां नतोऽहं सदा सर्ादा शम्ब तभ्मभ ् । जया जन्भ द्खौघ तातप्मभानं प्रबो ऩाद्रह आऩन्नभाभीश शम्बो ॥८॥ रुद्राष्टकलभदं प्रोक्तं वर्प्रेण हयतोषमे । मे ऩठन्न्त नया बक्त्मा तेषां शम्ब् प्रसीदनत ॥ ॥ इनत श्रीगोस्र्ालभतरसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं संऩूणभ ा ्॥ .

|| ಶಿಯೇ ಯುದಹಯಶಟಕಮ್ || ನಭಹಮಿೇವಮಿೇಶಹನ ರ್ನವಹಕಣಯೂ಩ಂ ವಿಬುಂ ವಹಮ಩ಕಂ ಫಯಸಭವ೅ೇದಷವಯೂ಩ಮ್ | ರ್ನಜಂ ರ್ನಗುಕಣಕಂ ರ್ನವಿಕಕಲ಩ಂ ರ್ನರಿೇಸಂ ಚಿದಹಕ್ಹವಭಹಕ್ಹವವಹಷಂ ಬಜ೅ೇऽಸಮ್ ||೧|| ರ್ನಯಹಕ್ಹಯಮೇಂಕ್ಹಯಭೂಲಂ ತುರಿೇಮಂ ಗ್ನಯಹ ಸಹನ ಗ್೅ೂೇತಿೇತಮಿೇವಂ ಗ್ನರಿೇವಮ್ | ಕಯಹಲಂ ಭಹಹಕ್ಹಲ ಕ್ಹಲಂ ಕೃ಩ಹಲಂ ಗುಣಹಗ್ಹಯ ಷಂಸಹಯ಩ಹಯಂ ನತ೅ೂೇऽಸಮ್ ||೨|| ತುಷಹಯಹದಿಯ ಷಂಕ್ಹವ ಗ್ೌಯಂ ಗಭಿೇಯಂ ಭನ೅ೂೇಬೂತ ಕ್೅ೂೇಟಿ಩ಯಬಹ ಶಿಯೇ ವರಿೇಯಮ್ | ಷುಪಯನೌಭಲಿ ಕಲ೅ೂಿೇಲಿರ್ನೇ ಚಹಯು ಗಂಗ್ಹ ಲಷದಹಬಲಫಹಲ೅ೇಂದು ಕಂಠ೅ೇ ಬುಜಂಗ್ಹ ||೩|| ಚಲತುಕಂಡಲಂ ಬೂಯ ಷುನ೅ೇತಯಂ ವಿಶಹಲಂ ಩ಯಷನಹನನಂ ರ್ನೇಲಕಂಠಂ ದಮಹಲಮ್ | ಭೃಗ್ಹಧಿೇವಚಭಹಕಂಫಯಂ ಭುಂಡಭಹಲಂ ಪಿಯಮಂ ವಂಕಯಂ ಷ಴ಕನಹಥಂ ಬಜಹಮಿ ||೪|| ಩ಯಚಂಡಂ ಩ಯಕೃಶಟಂ ಩ಯಗಲಬಂ ಩ಯ೅ೇವಂ ಄ಖಂಡಂ ಄ಜಂ ಬಹನುಕ್೅ೂೇಟಿ಩ಯಕ್ಹವಮ್ | ತಯಮಃ ವ ಲ ರ್ನಭೂಕಲನಂ ವ ಲ಩ಹಣಿಂ ಬಹಜ೅ೇऽಸಂ ಬವಹರ್ನೇ಩ತಿಂ ಬಹ಴ಗಭಮಮ್ ||೫|| ಕಲಹತಿೇತ ಕಲಹಮಣ ಕಲಹ಩ಂತಕ್ಹರಿೇ ಷದಹ ಷಜಜನಹನಂದದಹತಹ ಩ುಯಹರಿೇ | ಚಿದಹನಂದ ಷಂದ೅ೂೇಸ ಮೇಹಹ಩ಹಹರಿೇ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಭನಭಥಹರಿೇ ||೬|| ನ ಮಹ಴ತ್ ಈಭಹನಹಥ ಩ಹದಹಯವಿಂದಂ ಬಜಂತಿೇಸ ಲ೅ೂೇಕ್೅ೇ ಩ಯ೅ೇ ವಹ ನಯಹಣಹಮ್ | ನ ತಹ಴ತ್ ಷುಖಂ ಶಹಂತಿ ಷಂತಹ಩ನಹವಂ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಷ಴ಕಬೂತಹಧಿವಹಷಮ್ ||೭|| ನ ಜಹನಹಮಿ ಯೇಗಂ ಜ಩ಂ ನ೅ೈ಴ ಩ೂಜಹಂ ನತ೅ೂೇऽಸಂ ಷದಹ ಷ಴ಕದಹ ವಂಬು ತುಬಮಮ್ | ಜಯಹ ಜನಭ ದುಃಖೌಘ ತಹತ಩ಮಭಹನಂ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಩ಹಹಿ ಅ಩ನನಭಹಮಿೇವ ವಂಬ೅ೂೇ ||೮|| ಯುದಹಯಶಟಕಮಿದಂ ಪಯೇಕಾಂ ವಿ಩೅ಯೇಣ ಸಯತ೅ೂೇಶರ್ೇ | ರ್ೇ ಩ಠಂತಿ ನಯಹ ಬಕ್ಹಯ ತ೅ೇಷಹಂ ವಂಬುಃ ಩ಯಸೇದತಿ || || ಆತಿ ಶಿಯೇಗ್೅ೂೇಸಹವಮಿತುಲಸೇದಹಷಕೃತಂ ಶಿಯೇಯುದಹಯಶಟಕಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || .

|| SrI rudrAShTakam || namAmISamISAna nirvANarUpaM viBuM vyApakaM brahmavedasvarUpam |nijaM nirgurNaM nirvikalpaM nirIhaM cidAkASamAkASavAsaM Baje&ham ||1|| nirAkAramoMkAramUlaM turIyaM girA j~jAna gotItamISaM girISam |karAlaM mahAkaala kAlaM kRupAlaM guNAgAra saMsArapaaraM nato&ham ||2|| tuShAraadri saMkASa gouraM gaBIraM manoBUta koTipraBA SrI SarIram |sPuranmouli kallolinI cAru ga~ggA lasadBaalabaalendu kaNThe Buja~ggA ||3|| calatkuNDalaM BrU sunetraM viSAlaM prasannaanaM nIlakaNThaM dayAlam |mRugAdhISacarmAmbaraM muNDamAlaM priyaM SaMkaraM sarvanAthaM BajAmi ||4|| pracaNDaM prakRuShTaM pragalBaM pareSaM aKaNDaM ajaM BAnukoTiprakASam |trayaH SUla nirmUlanaM SUlapANiM BAje&haM BavAnIpatiM BAvagamyam ||5|| kalaatIta kalyANa kalpAntakArI sadA sajjanAnandadAtA purArI |cidaananda saMdoha mohApahArI prasIda prasIda praBo manmathArI ||6|| na yAvat umAnaatha paadaaravindaM BajantIha loke pare vA narANAm |na tAvat suKaM SAnti santApanASaM prasIda praBo sarvaBUtAdhivAsam ||7|| na jAnAmi yogaM japaM naiva pUjAM nato&haM sadA sarvadA SamBu tuByam |jarA janma duHKauGa tAtapyamAnaM praBo pAhi ApannamAmISa SamBo ||8|| rudrAShTakamidaM proktaM vipreNa haratoShaye |ye paThanti narA BaktyA teShAM SamBuH prasIdati || || iti SrIgosvAmitulasIdAsakRutaM SrIrudrAShTakaM saMpUrNam || ನಿವಾವಣ ಶತ್ಕಮ್ ಭನ೅ೂೇ ಫುಧಮಸಂಕ್ಹಯ ಚಿತಹಾ ರ್ನ ನಹಸಮ್ ನ ಚ ಶ೅ ಯೇತಯ ಜಿಹ೅ವೇ ನ ಚ ಘ್ನಯಣ ನ೅ೇತ೅ಯೇ ನ ಚ ವ್ಮೇಭ ಬೂಮಿರ್ ನ ತ೅ೇಜ೅ೂ ನ ವಹಮುಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೧|| ನ ಚ ಩ಹಯಣ ಷಂಸ೅ೂೇ ನ ವ೅ೈ ಩ಂಚ ವಹಮುಃ ನ ವಹ ಷ಩ಾ ಧಹತುರ್ ನ ವಹ ಩ಂಚ ಕ್೅ೂೇವ ನ ವಹಕ್ ಩ಹಣಿ ಩ಹದೌ ನಹ ಚ೅ೂೇ಩ಷಥ ಩ಹಮು ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೨|| .

ನ ಮೇ ದ೅ವೇಶ ಯಹಗ್ೌ ನ ಮೇ ಲ೅ೂೇಬ ಮೇಹೌ ಭದ೅ೂೇ ನ೅ೈ಴ ಮೇ ನ೅ೈ಴ ಭಹತಸಮಕ ಬಹ಴ಃ ನ ಧಮೇಕ ನ ಚಹಥ೅ೂೇಕ ನ ಕ್ಹಮೇ ನ ಮೇವಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೩|| ನ ಩ುಣಮನ್ ನ ಩ಹ಩ನ್ ನ ಸೌಖಮನ್ ನ ದುಃಖಮ್ ನ ಭಂತ೅ೂಯೇ ನ ತಿೇಥಕಮ್ ನ ವ೅ೇದಹಃ ನ ಮಸಹಃ ಄ಸಂ ಬ೅ೂೇಜನನ್ ನ೅ೈ಴ ಬ೅ೂೇಜಮನ್ ನ ಬ೅ೂೇಕ್ಹಾಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೪|| ನ ಭೃತುಮರ್ ನ ವಂಕ್ಹ ನ ಮೇ ಜಹತಿ ಬ೅ೇಧಃ ಪಿತಹ ನ೅ೈ಴ ಮೇ ನ೅ೈ಴ ಭಹತಹ ನ ಜನಭ ನ ಫಂಧುರ್ ನ ಮಿತಯಮ್ ಗುಯುರ್ ನ೅ೈ಴ ಶಿಶಮಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೫|| ಄ಸಮ್ ರ್ನವಿಕಕಲ೅ೂ಩ೇ ರ್ನಯಹಕ್ಹಯ ಯೂಪೇ ವಿಬುತಹವಚ್ ಷ಴ಕತಯ ಷವ೅ೇಕಂದಿಯಮಹಣಹಮ್ ನ ಚಹ ಷಂಗತಮ್ ನ೅ೈ಴ ಭುಕಿಾಯ ನ ಮೇಮಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೬|| ಪಾರ್ವತಿೋ ಸ ್ತೋತ್ರ ಷ಴ಕಭಂಗಲಭಹಂಗಲ೅ಮೇ ಶಿವ೅ೇ ಷವಹಕಥಕಸಹಧಿಕ್೅ೇ | ವಯಣ೅ಮೇ ತಯಯಂಫಕ್೅ೇ ದ೅ೇವಿ ನಹಯಹಮಣಿ ನಮೇಽಷುಾ ತ೅ೇ|| ಗಣ಩ತಿ ಸ ್ತೋತ್ರ ಄ಗಜಹನನ ಩ದಹಭಕಕಂ ಗಜಹನನಭಸರ್ನಕವಮ್ | ಄ನ೅ೇಕದಂ ತಂ ಬಕ್ಹಾನಹಂ ಏಕದಂತಭು಩ಹಷಭಹ೅ೇ || ಗಜಹನನಂ ಬೂತಗಣಹಧಿಸ೅ೇವಿತಂ ಕಪಿತಥಜಂಫೂಪಲಚಹಯಬವಣಂ | ಈಭಹಷುತಂ ಶ೅ ೇಕವಿನಹವಕ್ಹಯಕಂ ನಭಹಮಿ ವಿಘ್ನೇವವಯ಩ಹದ಩ಂಕಜಮ್ || .

಩ಹಯತಃ ಷಭಯಹಮಿ ಗಣನಹಥಭನಹಥಫಂಧುಂ ಸಂಧೂಯ಩ೂಯ಩ರಿಶ೅ ೇಭಿತಗಂಡಮುಗಭಮ್ | ಈದಧಂಡವಿಘನ಩ರಿಖಂಡನಚಂಡದಂಡಂ ಄ಖಂಡಲಹದಿಷುಯನಹಮಕಫೃಂದ಴ಂದಮಮ್ || ಩ಯತಬಕಜಹಮಿ ಬಜತಹಭಬಮಂಕಯಂ ತಂ ಩ಹಯಕಸ಴ಕಜನಭಕೃತ಩ಹ಩ಬಮಹ಩ಸತ೅ಮೈ | ಯೇ ಗ್ಹಯಸ಴ಕರ಩ತಿತಹಂಘ್ರಯ ಗಜ೅ೇಂದಯಘ್ೂೇಯ ಶ೅ ೇಕ಩ಯಣಹವನಕಯ೅ೂೇಧೃತವಂಖಚಕಯಃ || ಴ಕಯತುಂಡ ಭಹಹಕ್ಹಮ ಕ್೅ೂೇಟಿಷೂಮಕಷಭ಩ಯಬ | ರ್ನವಿಕಘನಂ ಕುಯು ಮೇ ದ೅ೇ಴ ಷ಴ಕಕ್ಹರ್ೇಕಶು ಷ಴ಕದಹ || ಅದಿತ್ಯ ಹ್ೃದಯಸ ್ತೋತ್ರಮ್ ತತ೅ೂೇ ಮುದಧ಩ರಿಶಹಯನಾಂ ಷಭಯ೅ೇ ಚಿನಾಮಹ ಸಥತಮ್ | ಯಹ಴ಣಂ ಚಹಗಯಗ್೅ೂೇ ದೃಷಹಟಾ ಮುದಹಧಮ ಷಭು಩ಸಥತಮ್ || ದ೅ೈ಴ತ೅ೈವಚ ಷಭಹಗಭಮ ದಯಶುಟಭಬಹಮಗತ೅ೂೇ ಯಣಮ್ | ಈ಩ಗಭಹಮಫಯವಿೇದ್ ಯಹಭಭಗಸ೅ೂಯೇ ಬಗವಹಂಷಾದಹ || ಯಹಭ ಯಹಭ ಭಹಹಫಹಹ೅ೂೇ ವುಯಣು ಗುಸಮಂ ಷನಹತನಮ್ | ರ್ೇನ ಷವಹಕನರಿೇನ್ ಴ತಸ ಷಭಯ೅ೇ ವಿಜಯಿಶಮಸ೅ೇ || ಅದಿತಮಸೃದಮಂ ಩ುಣಮಂ ಷ಴ಕವತುಯವಿನಹವನಮ್ | ಜಮಹ಴ಸಂ ಜ಩೅ೇರ್ನನತಮಭವಮಂ ಩ಯಭಂ ಶಿ಴ಮ್ || ಷ಴ಕಭಂಗಲಭಹಂಗಲಮಂ ಷ಴ಕ಩ಹ಩಩ಯಣಹವನಮ್ | ಚಿನಹಾಶ೅ ೇಕ಩ಯವಭನಭಹಮು಴ಕಧನಭುತಾಭಮ್ || ಯಶಿಭಭನಾಂ ಷಭುದಮನಾಂ ದ೅ೇವಹಷುಯನಭಷೃತಮ್ | ಩ೂಜಮಷವ ವಿ಴ಷವನಾಂ ಬಹಷಕಯಂ ಬು಴ನ೅ೇವವಯಮ್ || ಷ಴ಕದ೅ೇವಹತಭಕ್೅ೂೇ ಹ೅ಮೇಶ ತ೅ೇಜಸವೇ ಯಶಿಭಬಹ಴ನಃ | ಏಶ ದ೅ೇವಹಷುಯಗಣಹನ್ಲ೅ೂಿೇಕ್ಹನ್ ಩ಹತಿ ಗಬಸಾಭಿಃ || ಏಶ ಫಯಹಹಭ ಚ ವಿಶುಣವಚ ಶಿ಴ಃ ಷಕನ್ಃ ಩ಯಜಹ಩ತಿಃ | ಭಹ೅ೇನ೅ೂ್ರೇ ಧನದಃ ಕ್ಹಲ೅ೂೇ ಮಭಃ ಸ೅ೂೇಮೇ ಸಮ಩ಹಂ ಩ತಿಃ || .

ಪಿತಯ೅ೂೇ ಴ಷ಴ಃ ಸಹಧಹಮ ಄ಶಿವನೌ ಭಯುತ೅ೂೇ ಭನುಃ | ವಹಮು಴ಕಹಿನಃ ಩ಯಜಹಃ ಩ಹಯಣಹ ಊತುಕತಹಕ ಩ಯಬಕಯಃ || ಅದಿತಮಃ ಷವಿತಹ ಷೂಮಕ ಖಗಃ ಩ೂಷಹ ಗಬಸಾಭಹನ್ | ಷು಴ಣಕಷದೃಶ೅ ೇ ಬಹನುಹಿಕಯಣಮಯ೅ೇತಹ ದಿವಹಕಯಃ || ಸರಿದವವಃ ಷಸಸಹಯಚಿಕಃ ಷ಩ಾಷಪಿಾಭಕರಿೇಚಿಭಹನ್ | ತಿಮಿಯ೅ೂೇನಭಥನಃ ವಂಬುಷಾಾಷಹಟ ಭಹತಕಣಡಕ್೅ೂೇಽಾಂವುಭಹನ್ || ಹಿಯಣಮಗಬಕಃ ಶಿಶಿಯಷಾ಩ನ೅ೂೇಽಸಷಕಯ೅ೂೇ ಯವಿಃ | ಄ಗ್ನನಗಬ೅ೂೇಕಽದಿತ೅ೇಃ ಩ುತಯಃ ವಂಖಃ ಶಿಶಿಯನಹವನಃ || ವ್ಮೇಭನಹಥಷಾಮೇಬ೅ೇದಿೇ ಊಗಮಜುಃಸಹಭ಩ಹಯಗಃ | ಘನ಴ೃರ್ಷಟಯ಩ಹಂ ಮಿತ೅ೂಯೇ ವಿನಧಯವಿೇರ್ೇ಩ಿ಴ಂಗಭಃ || ಅತಪಿೇ ಭಣಡಲಿೇ ಭೃತೂಮಃ ಪಿಙಗಲಃ ಷಸ಴ಕತಹ಩ನಃ | ಕವಿವಿಕಶ೅ ಜೇ ಭಹಹತ೅ೇಜಹ ಯಕಾಃ ಷ಴ಕಬವ್ೇದಧ಴ಃ || ನವತಯಗಯಸತಹಯಹಣಹಭಧಿಪೇ ವಿವವಬಹ಴ನಃ | ತ೅ೇಜಸಹಭಪಿ ತ೅ೇಜಸವೇ ದಹವದಶಹತಭನ್ ನಮೇಽಷುಾ ತ೅ೇ || ನಭಃ ಩ೂವಹಕಮ ಗ್ನಯರ್ೇ ಩ಶಿಚಭಹಮಹದಯರ್ೇ ನಭಃ | ಜ೅ೂಮೇತಿಗಕಣಹನಹಂ ಩ತರ್ೇ ದಿನಹಧಿ಩ತರ್ೇ ನಭಃ || ಜಮಹಮ ಜಮಬದಹಯಮ ಸಮಕಶಹವಮ ನಮೇ ನಭಃ | ನಮೇ ನಭಃ ಷಸಸಸಹಯಂಶ೅ ೇ ಅದಿತಹಮಮ ನಮೇ ನಭಃ || ನಭ ಈಗ್ಹಯಮ ವಿೇಯಹಮ ಸಹಯಙ್ಗಗಮ ನಮೇ ನಭಃ | ನಭಃ ಩ದಭ಩ಯಫ೅ೂೇಧಹಮ ಩ಯಚಂಡಹಮ ನಮೇಽಷುಾ ತ೅ೇ || ಫಯಹಿೋಶಹನಹಚುಮತ೅ೇಶಹಮ ಷೂಯಹಮದಿತಮ಴ಚಕಸ೅ೇ | ಬಹಷವತ೅ೇ ಷ಴ಕಬಷಹಮ ಯೌದಹಯಮ ಴಩ುಷ೅ೇ ನಭಃ || ತಮೇಘ್ನನಮ ಹಿಭಘ್ನನಮ ವತುಯಘ್ನನಮಮಿತಹತಭನ೅ೇ | ಕೃತಘನಘ್ನನಮ ದ೅ೇವಹಮ ಜ೅ೂಮೇತಿಷಹಂ ಩ತರ್ೇ ನಭಃ || ತ಩ಾಚಹಮಿೇಕಯಹಬಹಮ ಸಯರ್ೇ ವಿವವಕಭಕಣ೅ೇ | .

ನಭಷಾಮೇಽಭಿರ್ನಘ್ನನಮ ಯುಚರ್ೇ ಲ೅ೂೇಕಸಹಕ್ಷಿಣ೅ೇ || ನಹವಮತ೅ಮೇಶ ವ೅ೈ ಬೂತಂ ತಮೇ಴ ಷೃಜತಿ ಩ಯಬುಃ | ಩ಹಮತ೅ಮೇಶ ತ಩ತ೅ಮೇಶ ಴ಶಕತ೅ಮೇಶ ಗಬಸಾಭಿಃ || ಏಶ ಷು಩೅ಾೇಶು ಜಹಗತಿಕ ಬೂತ೅ೇಶು ಩ರಿರ್ನರ್ಷಠತಃ | ಏಶ ಚ೅ೈವಹಗ್ನನಹ೅ೂೇತಯಂ ಚ ಪಲಂ ಚ೅ೈವಹಗ್ನನಹ೅ೂೇತಿಯಣಹಮ್ || ದ೅ೇವಹವಚ ಕಯತ಴ಶ೅ೈ಴ ಕಯತೂನಹಂ ಪಲಮೇ಴ ಚ | ಮಹರ್ನ ಕೃತಹಮರ್ನ ಲ೅ೂೇಕ್೅ೇಶು ಷವ೅ೇಕಶು ಩ಯಭ಩ಯಬುಃ || ಏನಭಹ಩ತುಸ ಕೃಚ೅್ರೇಶು ಕ್ಹನಹಾಯ೅ೇಶು ಬರ್ೇಶು ಚ | ಕಿೇತಕಮನ್ ಩ುಯುಶಃ ಕಶಿಚನಹನ಴ಸೇದತಿ ಯಹಘ಴ || ಩ೂಜಮಸ೅ವೈನಮೇಕ್ಹಗ್೅ೂಯೇ ದ೅ೇ಴ದ೅ೇ಴ಂ ಜಗತ಩ತಿಮ್ | ಏತತಿರಗುಣಿತಂ ಜ಩ಹಾಾ ಮುದ೅ಧೇಶು ವಿಜಯಿಶಠತಿ || ಄ಸಭನ್ ವಣ೅ೇ ಭಹಹಫಹಹ೅ೂೇ ಯಹ಴ಣಂ ತವಂ ಸರ್ನಶಮಸ | ಏ಴ಭುಕ್ಹಾಾ ತತ೅ೂೇಽಗಸ೅ೂಯೇ ಜಗ್ಹಭ ಷ ಮಥಹಗತಮ್ || ಏತಚು್ರತಹವ ಭಹಹತ೅ೇಜಹ ನಶಟಶ೅ ೇಕ್೅ೂೇಽಬ಴ತ್ ತದಹ | ಧಹಯಮಹಭಹಷ ಷುಪಿಯೇತ೅ೂೇ ಯಹಘ಴ಃ ಩ಯಮತಹತಭವಹನ್ || ಅದಿತಮಂ ಩೅ಯೇವಯ ಜ಩೅ಾಾೇದಂ ಩ಯಂ ಸಶಕಭವಹ಩ಾವಹನ್ | ತಿಯಯಹಚಭಮ ವುಚಿಬೂಕತಹವ ಧನುಯಹದಹಮ ವಿೇಮಕವಹನ್ || ಯಹ಴ಣಂ ಩೅ಯೇವಯ ಸೃಷಹಟತಹಭ ಜಮಹಥಕಂ ಷಭು಩ಹಗಭತ್ | ಷ಴ಕಮತ೅ನೇನ ಭಸತಹ ಴ೃತಷಾಷಮ ಭಧ೅ೇಽಬ಴ತ್ || ಄ಥ ಯವಿಯ಴ದರ್ನನರಿೇವಯ ಯಹಭಮ್ ಭುದಿತಭನಹಃ ಩ಯಭಂ ಩ಯಸೃಶಮಭಹಣಃ | ರ್ನಶಿಚಯ಩ತಿಷಂವಮಂ ವಿದಿತಹವ ಷುಯಗಣಭಧಮಗತ೅ೂೇ ಴ಚಷಾಾಯ೅ೇತಿ || || लरंगाष्टकभ ् || ब्रह्भभयारय सयाचिातलरंगभ ् ननभारबावषतशोलबतलरंगभ ् । जन्भज द्ख वर्नाशकलरंगभ ् तत्प्रणभालभ सदालशर्लरंगभ ् ॥१॥ .

दे र्भननप्रर्याचिातलरंगभ ् काभदहनकरुणाकयलरंगभ ् । यार्णदऩावर्नाशनलरंगभ ् तत्प्रणभालभ सदालशर्लरंगभ ् ॥२॥ सर्ासगंचधसरेवऩतलरंगभ ् फविवर्र्धानकायणलरंगभ ् । लसिसयासयर्ंद्रदतलरंगभ ् तत्प्रणभालभ सदालशर्लरंगभ ् ॥३॥ कनकभहाभणण बूवषतलरंगभ ् पणणऩनतर्ेन्ष्ठत शोलबतलरंगभ ् । दऺसमऻवर्नाशनलरंगभ ् तत्प्रणभालभ सदालशर्लरंगभ ् ॥४॥ कं कभिंदनरेवऩतलरंगभ ् ऩंकजहायसशोलबतलरंगभ ् । संचितऩाऩवर्नाशनलरंगभ ् तत्प्रणभालभ सदालशर्लरंगभ ् ॥५॥ दे र्गणाचिातसेवर्तलरंगभ ् बार्ैबन्ा क्तलबयचिातलरंगभ ् । अष्टदरयद्र वर्नाशकलरंगभ ् तत्प्रणभालभ सदालशर्लरंगभ ् ॥६॥ अष्टदरऩरयर्ेन्ष्टतलरंगभ ् सर्ासभद्भर्कायणलरंगभ ् । अष्टदरयद्रवर्नालशतलरंगभ ् तत्प्रणभालभ सदालशर्लरंगभ ् ॥७॥ सयगरुसयर्यऩन्ू जतलरंगभ ् सयर्नऩष्ऩ सदाचिातलरंगभ ् । ऩयभऩदं ऩयभात्भकलरंगभ ् तत्प्रणभालभ सदालशर्लरंगभ ् ॥८॥ लरंगाष्टकलभदं ऩण्मं म् ऩठे न्च्िर्सन्न्नधौ लशर्रोकभर्ाप्नोनत लशर्ेन सह भोदते ॥ .

इनत लरंगाष्टकभ ् । || ಲಿಂಗ್ಹಶಟಕಮ್ || ಫಯಸಭಭುಯಹರಿ ಷುಯಹಚಿಕತಲಿಂಗಮ್ ರ್ನಭಕಲಬಹರ್ಷತಶ೅ ೇಭಿತಲಿಂಗಮ್ | ಜನಭಜ ದುಃಖ ವಿನಹವಕಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೧|| ದ೅ೇ಴ಭುರ್ನ಩ಯ಴ಯಹಚಿಕತಲಿಂಗಮ್ ಕ್ಹಭದಸನಕಯುಣಹಕಯಲಿಂಗಮ್ | ಯಹ಴ಣದ಩ಕವಿನಹವನಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೨|| ಷ಴ಕಷುಗಂಧಿಷುಲ೅ೇಪಿತಲಿಂಗಮ್ ಫುದಿಧವಿ಴ಧಕನಕ್ಹಯಣಲಿಂಗಮ್ | ಸದಧಷುಯಹಷುಯ಴ಂದಿತಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೩|| ಕನಕಭಹಹಭಣಿ ಬೂರ್ಷತಲಿಂಗಮ್ ಪಣಿ಩ತಿವ೅ೇರ್ಷಠತ ಶ೅ ೇಭಿತಲಿಂಗಮ್ | ದವಷುಮಶವಿನಹವನಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೪|| ಕುಂಕುಭಚಂದನಲ೅ೇಪಿತಲಿಂಗಮ್ ಩ಂಕಜಹಹಯಷುಶ೅ ೇಭಿತಲಿಂಗಮ್ | ಷಂಚಿತ಩ಹ಩ವಿನಹವನಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೫|| ದ೅ೇ಴ಗಣಹಚಿಕತಸ೅ೇವಿತಲಿಂಗಮ್ ಬಹವ೅ೈಬಕಕಿಾಭಿಯಚಿಕತಲಿಂಗಮ್ | ಄ಶಟದರಿದಯ ವಿನಹವಕಲಿಂಗಮ್ ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೬|| ಄ಶಟದಲ಩ರಿವ೅ೇರ್ಷಟತಲಿಂಗಮ್ ಷ಴ಕಷಭುದಬ಴ಕ್ಹಯಣಲಿಂಗಮ್ | .

಄ಶಟದರಿದಯವಿನಹಶಿತಲಿಂಗಮ್
ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೭||
ಷುಯಗುಯುಷುಯ಴ಯ಩ೂಜಿತಲಿಂಗಮ್
ಷುಯ಴ನ಩ುಶ಩ ಷದಹಚಿಕತಲಿಂಗಮ್ |
಩ಯಭ಩ದಂ ಩ಯಭಹತಭಕಲಿಂಗಮ್
ತತಱಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೮||
ಲಿಂಗ್ಹಶಟಕಮಿದಂ ಩ುಣಮಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇಚಿಚ಴ಷರ್ನನಧೌ
ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕಭವಹಪನೇತಿ ಶಿವ೅ೇನ ಷಸ ಮೇದತ೅ೇ ||
ಆತಿ ಲಿಂಗ್ಹಶಟಕಮ್ |
ಶ್ರೋ ಶ್ರ್಩ಂಚಾಕ್ಷರ ಸ ್ತೋತ್ರ
ನಹಗ್೅ೇಂದಯಹಹಯಾಹಮ ತಿಯಲ೅ೂೇಚನಹಮ
ಬಸಹಭಂಗಯಹಗ್ಹಮ ಭಹ೅ೇವವಯಹಮ |
ರ್ನತಹಮಮ ವುದಹಧಮ ದಿಗಂಫಯಹಮ
ತಸ೅ಲ ನಕ್ಹಯಹಮ ನಭಃಶಿವಹಮ ||೧||
ಭಂದಹಕಿರ್ನೇಷಲಿಲಚಂದನಚಚಿಕತಹಮ
ನಂದಿೇವವಯ಩ಯಭಥನಹಥಭಹ೅ೇವವಯಹಮ |
ಭಂದಹಯ಩ುಶ಩ಫಸು಩ುಶ಩ಷು಩ೂಜಿತಹಮ
ತಸ೅ಲ ಭಕ್ಹಯಹಮ ನಭಃಶಿವಹಮ ||೨||
ಶಿವಹಮ ಗ್ೌರಿೇ಴ದನಹಫಜ಴ೃಂದ
ಷೂಮಹಕಮ ದಷಹದವಯನಹವಕ್ಹಮ |
ಶಿಯೇರ್ನೇಲಕ್ಹಂಠಹಮ ಴ೃಶಧವಜಹಮ
ತಸ೅ಲ ಶಿಕ್ಹಯಹಮ ನಭಃಶಿವಹಮ ||೩||
಴ಸಶಠಕುಂಬ೅ೂೇದಬ಴ಗ್ೌತಭಹಮಕ
ಭುರ್ನೇಂದಯದ೅ೇವಹಚಿಕತಶ೅ೇಖಯಹಮ |
ಚಂದಹಯಕಕವ೅ೈಶಹವನಯಲ೅ೂೇಚನಹಮ
ತಸ೅ಲ ಴ಕ್ಹಯಹಮ ನಭಃಶಿವಹಮ ||೪||
ಮವಷವಯೂ಩ಹಮ ಜಟಹಧಯಹಮ
ಪಿನಹಕಸಸಹಾಮ ಷನಹತನಹಮ |
ದಿವಹಮಮದ೅ೇವಹಮ ದಿಗಂಫಯಹಮ

ತಸ೅ಲ ಮಕ್ಹಯಹಮ ನಭಃಶಿವಹಮ ||೫||
಩ಂಚಹವಯಮಿದಂ ಩ುಣಮಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇಚಿಚ಴ಷರ್ನನಧೌ |
ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕಭವಹಪನೇತಿ ಶಿವ೅ೇನ ಷಸ ಮೇದತ೅ೇ ||
ಆತಿ ಶಿಯೇಭತ್ವಂಕಯಹಚಹಮಕವಿಯಚಿತಂ
ಶಿ಴಩ಂಚಹವಯಸ೅ೂಾೇತಯಂ ಷಂ಩ೂಣಕಂ ||
ಸಂಕಟನಾಶಕ ಗಣ ೋಶ ಸ ್ತೋತ್ರ

ನಹಯದಹ ಈವಹಚ:
಩ಯಣಭಮ ಶಿಯಸಹ ದ೅ೇ಴ಂ ಗ್ೌರಿೇ಩ುತಯಂ ವಿನಹಮಕಮ್ |
ಬಕ್ಹಾವಹಷಂ ಷಭಯ೅ೇರ್ನತಮಭಹಮುಃಕ್ಹಭಹಥಕಸದಧರ್ೇ ||
಩ಯಥಭಂ ಴ಕಯತುಂಡಂ ಚ ಏಕದನಾಂ ದಿವತಿೇಮಕಮ್
ತೃತಿೇಮಂ ಕೃಶಣಪಿಂಗ್ಹವಂ ಗಜ಴ಕರಂ ಚತುಥಕಕಮ್ ||
ಲಂಫ೅ೂೇದಯಂ ಩ಂಚಭಂ ಚ ಶಶಠಂ ವಿಕಟಮೇ಴ ಚ |
ಷ಩ಾಭಂ ವಿಘನಯಹಜಂ ಚ ಧೂಭಯ಴ಣಕಂ ತಥಹಶಟಭಮ್ ||
ನ಴ಭಂ ಬಹಲಚನ್ರಂ ಚ ದವಭಂ ತು ವಿನಹಮಕಮ್ |
ಏಕ್ಹದವಂ ಗಣ಩ತಿಂ ದಹವದವಂ ತು ಗಜಹನನಮ್ ||
ದಹವದಶ೅ೈತಹರ್ನ ನಹಭಹರ್ನ ತಿಯಷನ್ಯಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇನಯಃ |
ನ ಚ ವಿಘನಬಮಂ ತಷಮ ಷ಴ಕಸದಿಧಕಯಂ ಩ಯಬ೅ೂೇ ||
ವಿದಹಮರ್ೇಕ ಲಬತ೅ೇ ವಿದಹಮಂ ಧನಹರ್ೇಕ ಲಬತ೅ೇ ಧನಮ್ |
಩ುತಹಯರ್ೇಕ ಲಬತ೅ೇ ಩ುತಹಯನ೅ೂೋಷಹರ್ೇಕ ಲಬತ೅ೇ ಗತಿಮ್ ||
ಜ಩೅ೇದಗಣ಩ತಿಸ೅ೂರೇತಯಂ ಶಡ್ಭಬಭಹಕಸ೅ೈಃ ಪಲಂ ಲಬ೅ೇತ್ |
ಷಂ಴ತಸಯ೅ೇಣ ಸದಿಧಂ ಚ ಲಬತ೅ೇ ನಹತಯ ಷಂವಮಃ ||
಄ಶಟಬ೅ೂಮೇ ಫಹಯಸಭಣ೅ೇಬಮವಚ ಲಿಖಿತಹವ ಮಃ ಷಭ಩ಕರ್ೇತ್ |
ತಷಮ ವಿದಹಮ ಬವ೅ೇತಸವಹಕ ಗಣ೅ೇವಷಮ ಩ಯಸಹದತಃ ||
ಆತಿ ಶಿಯೇನಹಯದ಩ುಯಹಣ೅ೇ ಷಂಕಟನಹವಗಣ೅ೇವಸ೅ೂರೇತಯಂ ಷಂ಩ೂಣಕಂ |
ಸ್ಯಾವಷ್ಟಕಂ

ಅದಿದ೅ೇ಴ ನಭಷುಾಬಮಂ ಩ಯಸೇದ ಭಭ ಬಹಷಕಯ |
ದಿವಹಕಯ ನಭಷುಾಬಮಂ ಩ಯಬಹಕಯ ನಮೇಽಷುಾ ತ೅ೇ ||
ಷ಩ಹಾವವಯಥಭಹಯೂಢಂ ಩ಯಚಂಡಂ ಕವಮ಩ಹತಭಜಮ್ |
ಶ೅ವೇತ಩ದಭಧಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ ||
ಲ೅ೂೇಹಿತಂ ಯಥಭಹಯೂಢಂ ಷ಴ಕಲ೅ೂೇಕಪಿತಹಭಸಮ್ |
ಭಹಹ಩ಹ಩ಸಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ ||
ತ೅಴ಗುಣಮಂ ಚ ಭಹಹವ ಯಂ ಫಯಸಭವಿಶುಣಭಹ೅ೇವವಯಮ್ |
ಭಹಹ಩ಹ಩ಸಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ ||
ಫೃಂಹಿತಂ ತ೅ೇಜಃ಩ುಂಜಂ ಚ ವಹಮುಯಹಕ್ಹವಮೇ಴ ಚ |
಩ಯಬುಂ ಚ ಷ಴ಕಲ೅ೂೇಕ್ಹನಹಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ ||
ಫಂಧೂಕ಩ುಶ಩ಷಂಕ್ಹವಂ ಹಹಯಕುಂಡಲಬೂರ್ಷತಮ್ |
ಏಕಚಕಯಧಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ ||
ತಂ ಷೂಮಕಂ ಜಗತಕತಹಕಯಂ ಭಹಹತ೅ೇಜಃ಩ಯದಿೇ಩ನಮ್ |
ಭಹಹ಩ಹ಩ಸಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ ||
ತಂ ಷೂಮಕಂ ಜಗತಹಂ ನಹಥಂ ಸಹನವಿಸಹನಮೇವದಮ್ |
ಭಹಹ಩ಹ಩ಸಯಂ ದ೅ೇ಴ಂ ತಂ ಷೂಮಕಂ ಩ಯಣಭಹಭಮಸಮ್ ||
ಆತಿ ಶಿಯೇ ಶಿ಴ಪಯೇಕಾಂ ಷೂಮಹಕಶಟಕಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ |
ದ್ಾಾದಶ ಲಂಗ ಸ ್ತೋತ್ರ
ಸೌಯಹಷ೅ರೇ ಸ೅ೂೇಭನಹಥಂ ಚ ಶಿಯೇಶ೅ೈಲ೅ೇ ಭಲಿಿಕ್ಹಜುಕನಮ್ |
ಈಜಜಯಿನಹಮಂ ಭಹಹಕ್ಹಳಮೇಂಕ್ಹಯ ಭಭಲ೅ೇವವಯಂ ||
಩ಯಲಹಮಂ ವ೅ೈದಮನಹಥಂ ಚ ಡಹಕಿನಹಮಂ ಭಿೇಭವಂಕಯಮ್ |
ಸ೅ೇತುಫಂಧ೅ೇ ತು ಯಹಮೇವಂ ನಹಗ್೅ೇವಂ ದಹಯುಕ್ಹ಴ನ೅ೇ ||
ವಹಯಹಣಹಸಹಮಂ ತು ವಿಶ೅ವೇವಂ ತಯಯಂಫಕಂ ಗ್ೌತಮಿೇತಟ೅ೇ |
ಹಿಭಹಲರ್ೇ ತು ಕ್೅ೇದಹಯಂ ಘೃಷ೅ೋವಂ ಚ ಶಿವಹಲರ್ೇ ||

ಏತಹರ್ನ ಜ೅ೂಮೇತಿಲಿಕಂಗ್ಹರ್ನ ಸಹಮಂ ಩ಹಯತಃ ಩ಠ೅ೇನನಯಃ | ಷ಩ಾಜನಭಕೃತಂ ಩ಹ಩ಂ ಷಭಯಣ೅ೇನ ವಿನವಮತಿ || ಸಾಂಧರ್ಭವಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಩ಂಚಗರ್ಯ ಸ್ಾೋಕರಿಸುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ಮತ್ ತವಗಸಥಗತಂ ಩ಹ಩ಂ ದ೅ೇಹ೅ೇ ತಿಶಠತಿ ಭಹಭಕ್೅ೇ | ಩ಹಯವನಂ ಩ಂಚಗ಴ಮಷಮ ದಸತಮಗ್ನನರಿವ೅ೇಂಧನಮ್ || ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ವದಲಿ ಬ ೋರ್ು ಬ ಲ್ಿ ಸ್ಾೋಕರಿಸುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ವತಹಮು಴ಕಜಯದ೅ೇಹಹಮ ಷ಴ಕಷಂ಩ತಕಯಹಮ ಚ | ಷವಹಕರಿಶಟವಿನಹಶಹಮ ರ್ನಂಫಕಂದಲಬವಣಮ್ || ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಶಮಿ ಹ್ಂಚುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ವಮಿೇ ವಭಮತ೅ೇ ಩ಹ಩ಂ ವಮಿೇ ವತುಯವಿನಹಶಿರ್ನೇ | ಄ಜುಕನಷಮ ಧನುಧಹಕರಿಯಹಭಷಮ ಪಿಯಮದಶಿಕರ್ನೇ || ರಕ್ಷ ಯನುು ಕಟುಟವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ರ್ೇನ ಫದ೅ೂಧೇ ಫಲಿೇ ಯಹಜಹ ದಹನವ೅ೇಂದ೅ೂಯೇ ಭಹಹಫಲಃ | ತ೅ೇನ ತಹವಭನುಫಧಹನಮಿ ಯಷ೅ೇ ಭಹಭ಴ ಭಹಭ಴ || ತ್ುಳಸ್ೋ ಩ೂಜ ಯ ಸಂದರ್ವದಲಿನ ಮಂತ್ರ ಮನೂಭಲ೅ೇ ಷ಴ಕತಿೇಥಹಕರ್ನ ಮನಭಧ೅ಮೇ ಷ಴ಕದ೅ೇ಴ತಹಃ | ಮದಗ್೅ಯೇ ಷ಴ಕವ೅ೇದಹವಚ ತುಲಸ ತಹವಂ ನಭಹಭಮಸಮ್ || ನಭಷುಾಲಸ ಕಲಹಮಣಿ ನಮೇ ವಿಶುಣಪಿಯರ್ೇ ವುಬ೅ೇ | ನಮೇ ಮೇವ಩ಯದ೅ೇ ದ೅ೇವಿ ನಭಃ ಷಂ಩ತ್಩ಯದಹಯಿಕ್೅ೇ || ತುಲಸಹಮಂ ಷಕಲಹ ದ೅ೇವಹಃ ಴ಷಂತಿ ಷತತಂ ಮತಃ | ಄ತಸಹಾಭಚಕರ್ೇಲ೅ೂಿೇಕ್೅ೇ ಷವಹಕನ್ ದ೅ೇವಹನ್ ಷಭಚಕಮನ್ || ಩ಯಸೇದ ತುಲಸೇದ೅ೇವಿ ಩ಯಸೇದ ಸರಿ಴ಲಿಬ೅ೇ | ಷ೅ೇಯ೅ೂೇದಭಥನ೅ೂೇದೂಬತ೅ೇ ತುಲಸ ತಹವಂ ನಭಹಭಮಸಮ್ || .

಄ಶಾತ್ಥ ರ್ೃಕ್ಷಕ್ ೆ ಩ರದಕ್ಷಿಣ ಹಾಕುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ಭೂಲತ೅ೂೇ ಫಯಸಭಯೂ಩ಹಮ ಭಧಮತ೅ೂೇ ವಿಶುಣಯೂಪಿಣ೅ೇ | ಄ಗಯತ೅ೂೇ ಯುದಯಯೂ಩ಹಮ ಴ೃವಯಹಜಹಮ ತ೅ೇ ನಭಃ || ಄ವವತಥ ಸುತಬುಗ್ವಹಷ ಗ್೅ೂೇವಿಂದಷಮ ಷದಹವಯಮ | ಄ಶ೅ೇಶಂ ಸಯ ಮೇ ಶ೅ ೇಕಂ ಴ೃವಯಹಜ ನಮೇಽಷುಾ ತ೅ೇ || ಗ ್ೋಮಾತಾ ಩ೂಜ ಯ ಮಂತ್ರ ಗ್ಹವ್ೇ ಭಭಹಗಯತಃ ಷಂತು ಗ್ಹವ್ೇ ಮೇ ಷಂತು ಩ೃಶಠತಃ | ಗ್ಹವ್ೇ ಮೇ ಸೃದರ್ೇ ರ್ನತಮಂ ಗವಹಂ ಭಧ೅ಮೇ ಴ಸಹಭಮಸಮ್ || ಷುಯಭಿಷಾಾಂ ಜಗನಹಭತಃ ರ್ನತಮಂ ವಿಶುಣ಩ದ೅ೇ ಸಥತಹ | ಭಹತಭಕಮಹಭಿಲರ್ಷತಂ ಷಪಲಂ ಕುಯು ನಂದಿರ್ನ || ತಿೋರ್ವಸಾುನ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಮಂತ್ರ ತವಂ ಯಹಜಹ ಷ಴ಕತಿೇಥಹಕನಹಂ ತವಮೇ಴ ಜಗತಃ ಪಿತಹ | ಮಹಚಿತಂ ದ೅ೇಹಿ ಮೇ ತಿೇಥಕ ಷ಴ಕ಩ಹ಩ಹ಩ನುತಾರ್ೇ || ಗ ್ೋಗಾರಸ ಕ್ ್ಡುವಾಗ ಷುಯಭಿವ೅ೈಕಶಣವಿೇಭಹತಃ ಷುಯಲ೅ೂೇಕ್೅ೇ ಭಹಿೇಮಸ೅ೇ | ಗ್ಹಯಷಭುರ್ಷಟಭಕಮಹ ದತಹಾ ಷುಯಬ೅ೇ ಩ಯತಿಗೃಸಮತಹಮ್ || ನರ್ಗರಹ್ಗಳಿಗ ನಮಸಾೆರ ನಭಃ ಷೂಮಹಕಮ ಸ೅ೂೇಭಹಮ ಭಂಗಲಹಮ ಫುಧಹಮ ಚ | ಗುಯುವುಕಯವರ್ನಬಮವಚ ಯಹಸವ೅ೇ ಕ್೅ೇತವ೅ೇ ನಭಃ || ಩ತಿರ್ರತ ಯರ ಸಮರಣಾ ಮಂತ್ರ ಄ಸಲಹಮ ದೌಯ಩ದಿೇ ಸೇತಹ ತಹಯಹ ಭಂದ೅ೂೇದರಿೇ ತಥಹ | ಩ಂಚಕಂ ನಹ ಷಭಯ೅ೇರ್ನತಮಂ ಭಹಹ಩ಹತಕನಹವನಮ್ || ಚಿರಂಜೋವಿಗಳ ಸಮರಣ ಄ವವತಹಥಭಹ ಫಲಿವಹಮಕಸ೅ೂೇ ಸನೂಭಹಂವಚ ವಿಭಿೇಶಣಃ | ಕೃ಩ಃ ಩ಯವುಯಹಭವಚ ಷ಩೅ೈತ೅ೇ ಚಿಯಜಿೇವಿನಃ || .

ಶ್ರ್ ಸ ್ತೋತ್ರ ಸಯಃ ಩ಹ಩ಹರ್ನ ಸಯತಹತ್ ಶಿವ್ೇ ಧತಹಾಂ ಷದಹ ಶಿ಴ಂ | ನ ಜಹನಹಮಿೇತಿ ನ೅ೂೇ ಫೂಯಮಹತ್ ಷ಴ಕಶ಩ದಬಹಗ್ ಮತಃ || ಴ಂದ೅ೇ ವಂಬುಭುಭಹ಩ತಿಂ ಷುಯಗುಯುಂ ಴ಂದ೅ೇ ಜಗತಹಕಯಣಂ ಴ಂದ೅ೇ ಩ನನಗಬೂಶಣಂ ಭೃಗಧಯಂ ಴ಂದ೅ೇ ಩ವ ನಹಂ ಩ತಿಂ || ಴ಂದ೅ೇ ಷೂಮಕವಶಹಂಕ಴ಹಿನ ನಮನಂ ಴ಂದ೅ೇ ಭುಕುಂದಪಿಯಮಂ | ಴ಂದ೅ೇ ಬಕಾಜನಹವಯಮಂ ಚ ಴ಯದಂ ಴ಂದ೅ೇ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಮ್ || ಸುಬ್ರಮಣಯ ಸುತತಿ ನಭಹಮಿೇವ಩ುತಯಂ ಜ಩ಹಶ೅ ೇಣಗ್ಹತಯಂ ಷುಯಹಯಹತಿವತುಯಂ ಯವಿೇಂದಹವದಿನ೅ೇತಯಂ | ಭಹಹಫಹಿಕ಩ತಯಂ ಶಿವಹಸಹಮಫಜಮಿತಯಂ ಩ಯಬಹಷತಕಲತಯಂ ಩ುಯಹಣಂ ಩ವಿತಯಮ್ || ಅಂಜನ ೋಯ ಸ ್ತೋತ್ರ ಄ತುಲಿತ ಫಲಧಹಭಂ ಹ೅ೇಭಶ೅ೈಲಹಬ ದ೅ೇಸಂ ದನುಜ಴ನಕೃಶಹನುಂ ಸಹರ್ನನಹಭಗಯಗಣಮಮ್ | ಷಕಲ ಗುಣರ್ನಧಹನಂ ವಹನಯಹಣಹಭಧಿೇವಂ ಯಘು಩ತಿ ಴ಯಬಕಾಂ ವಹತಜಹತಂ ನಭಹಮಿ || ಗ್೅ೂೇಶ಩ದಿೇಕೃತವಹರಿೇವಂ ಭವಕಿೇಕೃತ ಯಹವಷಮ್ | ಯಹಭಹಮಣಭಹಹಭಹಲಹಯತನಂ ಴ಂದ೅ೇಽರ್ನಲಹತಭಜಮ್ || ಄ಂಜನಹನಂದನಂ ವಿೇಯಂ ಜಹನಕಿೇಶ೅ ೇಕನಹವನಮ್ | ಕಪಿೇವಭವಸಂತಹಯಂ ಴ಂದ೅ೇ ಲಂಕ್ಹ ಬಮಂಕಯಮ್ || ಈಲಿಂಘಸಂಧ೅ೂೇ ಷಲಿಲಂ ಷಲಿೇಲಂ ಮಃ ಶ೅ ೇಕ಴ಹಿನಂ ಜನಕ್ಹತಭಜಹಮಹಃ | ಅದಹಮ ತ೅ೇನ೅ೈ಴ ದದಹಸ ಲಂಕ್ಹಂ ನಭಹಮಿ ತಂ ಩ಹಯಂಜಲಿಯಹಂಜನ೅ೇಮಮ್ || ಭನ೅ೂೇಜ಴ಂ ಭಹಯುತತುಲಮವ೅ೇಗಂ ಜಿತ೅ೇಂದಿಯಮಂ ಫುದಿಧಭತಹಂ ಴ರಿಶಠಮ್ | ವಹತಹತಭಜಂ ವಹನಯಮೂಥಭುಖಮಂ .

ಶಿಯೇಯಹಭದೂತಂ ಶಿಯಸಹ ನಭಹಮಿ || ಅಂಜನ೅ೇಮಭತಿ಩ಹಟಲಹಲನನಂ ಕ್ಹಂಚನಹದಿಯ ಕಭರ್ನೇಮವಿಗಯಸಂ | ಩ಹರಿಜಹತತಯುಭೂಲವಹಸನಂ ಬಹ಴ಮಹಮಿ ಩಴ಭಹನನಂದನಮ್ || ಫುದಿಧಫಕಲಂ ಮಶ೅ ೇ ಧ೅ೈಮಕಂ ರ್ನಬಕಮತವಭಯ೅ೂೇಗ್ನತಹ | ಄ಜಹಡಮಂ ವಹಕ಩ಟುತವಂ ಚ ಸನೂಭತ್ಷಭಯಣಹದ್ ಬವ೅ೇತ್ || ಮತಯ ಮತಯ ಯಘುನಹಥ ಕಿೇತಕನಂ ತತಯ ತತಯ ಕೃತಭಷಾಕ್ಹಂಜಲಿಮ್ | ಫಹಶ಩ವಹರಿ ಩ರಿ಩ೂಣಕ ಲ೅ೂೇಚನಂ ಭಹಯುತಿಂ ನಭತ ಯಹವಸಹಂತಕಮ್ || ಶ್ರೋರಾಮ ಸ ್ತೋತ್ರ ಯಹಭಹಮ ಯಹಭಬದಹಯಮ ಯಹಭಚಂದಹಯಮ ವ೅ೇಧಸ೅ೇ | ಯಘುನಹಥಹಮ ನಹಥಹಮ ಸೇತಹಮಃ ಩ತರ್ೇ ನಭಃ || ಴ಷುದ೅ೇ಴ಷುತಂ ದ೅ೇ಴ಂ ಕಂಷಚಹಣೂಯಭದಕನಮ್| ದ೅ೇ಴ಕಿೇ಩ಯಭಹನನ್ಂ ಕೃಶಣಂ ಴ನ೅್ೇ ಜಗದುಗಯುಮ್ || ಶಿಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ಯಘುನಂದನ ಯಹಭ ಯಹಭ ಶಿಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ಬಯತಹಗಯಜ ಯಹಭ ಯಹಭ | ಶಿಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ಯಣಕಕಕವ ಯಹಭ ಯಹಭ ಶಿಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ವಯಣಂ ಬ಴ ಯಹಭ ಯಹಭ || ಶಿಯೇಯಹಭಚಂದಯ ಚಯಣೌ ಭನಸಹ ಷಭಯಹಮಿ ಶಿಯೇಯಹಭಚಂದಯ ಚಯಣೌ ಴ಚಸಹ ಗೃಣಹಮಿ | ಶಿಯೇಯಹಭಚಂದಯ ಚಯಣೌ ಶಿಯಸಹ ನಭಹಮಿ ಶಿಯೇಯಹಭಚಂದಯ ಚಯಣೌ ವಯಣಂ ಩ಯ಩ದ೅ಮೇ || ಭಹತಹ ಯಹಮೇ ಭತಿ಩ತಹ ಯಹಭಚಂದಯಃ ಸಹವಮಿೇ ಯಹಮೇ ಭತಸಖಹ ಯಹಭಚಂದಯಃ | ಷ಴ಕಷವಂ ಮೇ ಯಹಭಚಂದ೅ೂಯೇ ದಮಹಳ ಃ ನಹನಮಂ ಜಹನ೅ೇ ನ೅ೈ಴ ಜಹನ೅ೇ ನ ಜಹನ೅ೇ || .

ಲ೅ೂೇಕ್ಹಭಿಯಹಭಂ ಯಣಯಂಗ ಧಿೇಯಂ ಯಹಜಿೇ಴ನ೅ೇತಯಂ ಯಘುನಂದನಹಥಮ್ | ಕ್ಹಯುಣಮಯೂ಩ಂ ಕಯುಣಹಕಯಂ ತಂ ಶಿಯೇಯಹಭಚಂದಯಂ ವಯಣಂ ಩ಯ಩ದ೅ಮೇ || ಯಹಮೇ ಯಹಜಭಣಿಃ ಷದಹ ವಿಜಮತ೅ೇ ಯಹಭಂ ಯಮೇವಂ ಬಜ೅ೇ ಯಹಮೇಣಹಭಿಸತ೅ೂೇ ರ್ನಶಹಚಯಚಭೂ ಯಹಭಹಮ ತಸ೅ಲ ನಭಃ | ಯಹಭಹನಹನಸಾ಩ಯಹಮಣಂ ಩ಯತಯಂ ಯಹಭಷಮದಹಸ೅ೂೇಽಷಳಸಂ ಯಹಮೇಚಿತಾಲಮಃ ಷದಹ ಬ಴ತು ಮೇ ಬ೅ೂೇ ಯಹಭ ಭಹಭುದಧಯ || ಶಿಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಮೇತಿ ಯಮೇ ಯಹಮೇ ಭನ೅ೂೇಯಮೇ | ಷಸಷಯನಹಭ ತತುಾಲಮಂ ಯಹಭನಹಭ ಴ಯಹನನ೅ೇ || ದಕ್ಷಿಣ೅ೇ ಲವಮಣ೅ೂೇ ಮಷಮ ವಹಮೇ ಚ ಜನಕ್ಹತಭಜಹ ಩ುಯತ೅ೂೇ ಭಹಯುತಿಮಕಷಮ ತಂ ಴ಂದ೅ೇ ಯಘುನಂದನಮ್ || ಅ಩ದಹಭ಩ಸತಹಕಯಂ ದಹತಹಯಂ ಷ಴ಕಷಂ಩ದಹಮ್ | ಲ೅ೂೇಕ್ಹಭಿಯಹಭಂ ಶಿಯೇಯಹಭಂ ಬುಯೇ ಬುಯೇ ನಭಹಭಮಸಮ್ || ಶ್ರೋಕೃಷ್ಣ ಸ ್ತೋತ್ರ ಯಹಭಹಮ ಯಹಭಬದಹಯಮ ಯಹಭಚಂದಹಯಮ ವ೅ೇಧಸ೅ೇ | ಯಘುನಹಥಹಮ ನಹಥಹಮ ಸೇತಹಮಃ ಩ತರ್ೇ ನಭಃ || ಴ಷುದ೅ೇ಴ಷುತಂ ದ೅ೇ಴ಂ ಕಂಷಚಹಣೂಯಭದಕನಮ್| ದ೅ೇ಴ಕಿೇ಩ಯಭಹನನ್ಂ ಕೃಶಣಂ ಴ನ೅್ೇ ಜಗದುಗಯುಮ್ || ಕೃಷ೅ೂಣೇ ಯವತು ನ೅ೂೇ ಜಗತಯಮಗುಯುಃ ಕೃಶಣಂ ನಭಸಹಮಭಮಸಮ್ ಕೃಷ೅ಣೇನಹಭಯವತಯವ್ೇ ವಿರ್ನಸತಹಃ ಕೃಷಹಣಮ ತಸ೅ಲ ನಭಃ | ಕೃಷಹಣದ೅ೇ಴ ಷಭುತಿಥತಂ ಜಗದಿದಂ ಕೃಶಣಷಮ ದಹಸ೅ೂೇಽಷಳಸಮ್ ಕೃಷ೅ಣೇ ತಿಶಠತಿ ಷ಴ಕಮೇತದಖಿಲಂ ಹ೅ೇ ಕೃಶಣ ಯವಷವ ಭಹಮ್ || ಏಕಂ ಶಹಷರಂ ದ೅ೇ಴ಕಿೇ಩ುತಯ ಗ್ನೇತಮ್ ಏಕ್೅ೂೇ ದ೅ೇವ್ೇ ದ೅ೇ಴ಕಿೇ಩ುತಯ ಏ಴ | ಏಕ್೅ೂೇ ಭಂತಯಷಾಷಮ ನಹಭಹರ್ನ ಮಹರ್ನ ಕಭಹಕ಩೅ಮೇಕಂ ತಷಮ ದ೅ೇ಴ಷಮ ಸ೅ೇವಹ || .

಴ಂಶಿೇವಿಬೂರ್ಷತಕಯಹನನ಴ರ್ನೇಯದಹಬಹತ್ ಪಿೇತಹಂಫಯಹದಯುಣಬಂಫಪಲಹಧಯ೅ೂೇಷಹಠತ್ | ಩ೂಣ೅ೇಕಂದುಷುಂದಯಭುಖಹದಯವಿಂದನ೅ೇತಹಯತ್ ಕೃಷಹಣತ಩ಯಂ ಕಿಭಪಿ ತತಾಾಭಸಂ ನ ಜಹನ೅ೇ || ವಿಷ್ುಣ ಸುತತಿ ವುಕ್ಹಿಂಫಯಧಯಂ ವಿಶುಣಂ ವಶಿ಴ಣಕಂ ಚತುಬುಕಜಮ್ | ಩ಯಷನನ಴ದನಂ ಧಹಮರ್ೇತ್ ಷ಴ಕವಿಘ್ೂನೇ಩ಶಹನಾರ್ೇ || ಶಹಂತಹಕ್ಹಯಂ ಬುಜಗವಮನಂ ಩ದಭನಹಬಂ ಷುಯ೅ೇವಂ ವಿಶಹವಕ್ಹಯಂ ಗಗನಷದೃವಂ ಮೇಘ಴ಣಕಂ ವುಬಹಂಗಮ್ | ಲಕ್ಷಿಮೇಕ್ಹಂತಂ ಕಭಲನಮನಂ ಯೇಗ್ನಸೃದಹಧಯನಗಭಮಂ ಴ಂದ೅ೇ ವಿಶುಣಂ ಬ಴ಬಮಸಯಂ ಷ಴ಕಲ೅ೂೇಕ್೅ೈಕನಹಥಮ್ || ಕಷೂಾರಿೇ ತಿಲಕಂ ಲಲಹಟಹಪಲಕ್೅ೇ ಴ವಃಷಥಲ೅ೇ ಕ್ೌಷುಾಬಂ ನಹಸಹಗ್೅ಯೇ ನ಴ಭೌಕಿಾಕಂ ಕಯತಲ೅ೇ ವ೅ೇಣುಂ ಕಯ೅ೇ ಕಂಕಣಮ್ | ಷವಹಕಂಗ್೅ೇ ಸರಿಚಂದನಂ ಚ ಕಲಮನ್ ಕಂಠ೅ೇ ಚ ಭುಕ್ಹಾ಴ಲಿೇಂ ಗ್೅ೂೇ಩ಸರೇ಩ರಿವ೅ೇರ್ಷಟತ೅ೂೇ ವಿಜಮತ೅ೇ ಗ್೅ೂೇ಩ಲಚೂಡಹಭಣಿಃ || ಷವಂಖ ಚಕಯಂ ಷಕಿರಿೇಟ ಕುಂಡಲಂ ಷಪಿೇತ಴ಷರಂ ಷಯಸೇಯುಹ೅ೇವಣಮ್ | ಷಹಹಯ಴ವಃಷಥಲಕ್ೌಷುಾಬಶಿಯಮಂ ನಭಹಮಿ ವಿಶುಣಂ ಶಿಯಸಹ ಚತುಬುಕಜಮ್ || ಕಯಹಯವಿಂದ೅ೇನ ಩ದಹಯವಿಂದಂ ಭುಖಹಯವಿಂದ೅ೇ ವಿರ್ನವ೅ೇವಮಂತಮ್ | ಴ಟಷಮ ಩ತಯಷಮ ಩ುಟ೅ೇ ವಮನಹಂ ಫಹಲಂ ಭುಕುಂದಂ ಭನಸಹ ಷಭಯಹಮಿ || ನಭಹಮಿ ನಹಯಹಮಣ ಩ಹದ಩ಂಕಜಂ ಕಯ೅ೂೇಮಿ ನಹಯಹಮಣ ಩ೂಜನಂ ಷದಹ | ಴ದಹಮಿ ನಹಯಹಮಣ ನಹಭ ರ್ನಭಕಲಂ ಷಭಯಹಮಿ ನಹಯಹಮಣ ತತಾಾಭ಴ಮಮಮ್ || ಭನಭನಹ ಬ಴ ಭದಬಕ್೅ೂಾೇ ಭದಹಮಜಿೇ ಭಹಂ ನಭಷುಕಯು | .

ಭಹಮೇವ೅ೈಶಮಸ ಮುಕ್೅ಾಾೈ಴ಭಹತಹಭನಂ ಭತ಩ಯಹಮಣಃ || ಸಯ೅ೇ ಯಹಭ ಸಯ೅ೇ ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ ಸಯ೅ೇ ಸಯ೅ೇ | ಸಯ೅ೇ ಕೃಶಣ ಸಯ೅ೇ ಕೃಶಣ ಕೃಶಣ ಕೃಶಣ ಸಯ೅ೇ ಸಯ೅ೇ || ನಿತ್ಯ ಸುತತಿ ಩ಹಯತಃ ಷಭಯಹಮಿ ಖಲು ತತಸವಿತು಴ಕಯ೅ೇಣಮಂ ಯೂ಩ಂ ಹಿ ಭಂಡಲಭೃಚ೅ೂೇಽಥ ತನುಮಕಜೂಂರ್ಷ | ಸಹಭಹರ್ನ ಮಷಮ ಕಿಯಣಹಃ ಩ಯಬವಹದಿಹ೅ೇತುಂ ಫಯಹಹಭಸಯಹತಭಕಭಲವಯಭಚಿಂತಮಯೂ಩ಮ್ || ಩ಹಯತಬಕಜಹಮಿ ಬಜತಹಭಭಿಲಹಶದಹತಿಯೇಂ ಧಹತಿಯೇಂ ಷಭಷಾ ಜಗತಹಂ ದುರಿತಹ಩ಸಂತಿಯೇಮ್ | ಷಂಸಹಯಫಂಧನವಿಮೇಚನಹ೅ೇತುಬೂತಹಂ ಭಹಮಹಂ ಩ಯಹಂ ಷಭಧಿಗಭಮ ಩ಯಷಮ ವಿಷ೅ೂಣೇಃ || ಩ಹಯತಃ ಷಭಯಹಮಿ ಬ಴ಭಿೇತಿಸಯಂ ಷುಯಾ೅ೇವಂ ಗಂಗ್ಹಧಯಂ ಴ೃಶಬವಹಸನಭಂಬಕ್೅ೇವಮ್ | ಖಟಹವಂಗವ ಲ಴ಯದಹಬಮಸಷಾಮಿೇವಂ ಷಂಸಹಯಯ೅ೂೇಗಸಯಭೌಶಧಭದಿವತಿೇಮಮ್ || ಩ಯಹಹಿದ ನಹಯದ ಩ಯಹವಯ ಩ುಂಡರಿೇಕ ವಹಮಸಹಂಫರಿೇಶ ವುಕ ಶೌನಕ ಭಿೇಶಭ ದಹಲಹಬಯನ್ | ಯುಕ್ಹಭಂಗದಹಜುಕನ ಴ಸಶಠ ವಿಭಿೇಶಣಹದಿೇನ್ ಩ುಣಹಮರ್ನಭಹನ಩ಯಭ ಬಹಗ಴ತಹನಸಮಯಹಮಿ || ಮಂ ಫಯಹಹಭ಴ಯುಣ೅ೇಂದಯಯುದಯಭಯುತಃ ಷುಾನವಂತಿ ದಿವ೅ಮೈಷಾವ೅ೈಃ ವ೅ೇದ೅ೈಃ ಸಹಂಗ಩ದಕಯಮೇ಩ರ್ನಶದ೅ೈಗ್ಹಕಮಂತಿ ಮಂ ಸಹಭಗ್ಹಃ | ಧಹಮನ಴ಸಥತ ತದಗತ೅ೇನ ಭನಸಹ ಩ವಮಂತಿ ಮಂ ಯೇಗ್ನನ೅ೂೇ ಮಸಹಮಂತಂ ನ ವಿದುಃ ಷುಯಹಷುಯಗಣಹ ದ೅ೇವಹಮ ತಸ೅ಲ ನಭಃ || ಓಮಿತ೅ಮೇಕ್ಹವಯಂ ಫಯಸಭ ವಹಮಸಯನಹಭಭನುಷಭಯನ್ | ಮಃ ಩ಯಮಹತಿ ತಮಜನ್ದ೅ೇಸಂ ಷ ಮಹತಿ ಩ಯಭಹಂ ಗತಿಮ್ || ಸಹಥನ೅ೇ ಸೃರ್ಷೇಕ್೅ೇವ | ತ಴ ಩ಯಕಿೇತಹಮಕ ಜಗತ್ ಩ಯಸೃಶಮತಮನುಯಜಮತ೅ೇ ಚ | .

ಯಷಹಂಸ ಭಿೇತಹರ್ನ ದಿಶ೅ ೇ ದಯ಴ಂತಿ ಷವ೅ೇಕ ನಭಷಮಂತಿ ಚ ಸದಧಷಂಘ್ನಃ || ಕವಿಂ ಩ುಯಹಣಭನುಶಹಸತಹಯಂ ಄ಣ೅ೂೇಯಣಿೇಮಹಂಷಭನುಷಭಯ೅ೇದಮಃ | ಷ಴ಕಷಮಧಹತಹಯಭಚಿಂತಮಯೂ಩ಂ ಅದಿತಮ಴ಣಕಂ ತಭಷಃ ಩ಯಸಹಾತ್ || ಉಧವಕಭೂಲಭಧಃ ಶಹಖಭವವತಥಂ ಩ಹಯಸುಯ಴ಮಮಮ್ | ಛಂದಹಂಸ ಮಷಮ ಩ಣಹಕರ್ನ ಮಷಾಂ ವ೅ೇದ ಷ ವ೅ೇದವಿತ್ || ಷ಴ಕಷಮ ಚಹಸಂ ಸೃದಿ ಷಂರ್ನವಿಷ೅ೂಟೇ ಭತಾಃ ಷೃತಿಸಹಕನಭಪೇಸನಂ ಚ | ವ೅ೇದ೅ೈವಚ ಷವ೅ೈಕಯಸಮೇ಴ ವ೅ೇದ೅ೂಮೇ ವ೅ೇದಹಂತಕೃದ೅ವೇದವ೅ದ೅ೇ಴ ಚಹಸಮ್ || ಕ್ಷಿೇಯಸಹಗಯ ಷಂಜಹತಹಂ ವಿಷ೅ೂಣೇಃ ಩ತಿನೇಂ ದಮಹಭಯಿೇಮ್ | ಲಕ್ಷಿಮೇಂ ಷದಹ ಩ಯ಩ದ೅ಮೇಽಸಂ ಷ಴ಕಷಂ಩ತಸಭೃದಧರ್ೇ || ಹ್ಯಗಿರೋರ್ ಸುತತಿ ಸಹನಹನಂದಭಮಂ ದ೅ೇ಴ಂ ರ್ನಭಕಲಷಪಟಿಕ್ಹಕೃತಿಮ್ | ಅಧಹಯಂ ಷ಴ಕವಿದಹಮನಹಂ ಸಮಗ್ನಯೇ಴ಭು಩ಹಷಭಹ೅ೇ || ವ ಂಕಟ ೋಶ ಸುತತಿ ಕಲಹಮಣಹದುಬತಗ್ಹತಹಯಮ ಕ್ಹಮಿತಹಥಕ಩ಯದಹಯಿನ೅ೇ | ಶಿಯೇಭದ೅ವೇಂಕಟನಹಥಹಮ ಶಿಯೇರ್ನವಹಸಹಮ ತ೅ೇ ನಭಃ || ಗರುಡ ಸುತತಿ ಕುಂಕುಭಹಂಕಿತ಴ಣಹಕಮ ಕುಂದ೅ೇಂದುಧ಴ಲಹಮ ಚ | ವಿಶುಣವಹಸ ನಭಷುಾಬಮಂ ಩ಕ್ಷಿಯಹಜಹಮ ತ೅ೇ ನಭಃ || ಪಾರರ್ವನಾ ಮಂತ್ರಗಳು .

ದ೅ೇ಴ಯ ಭುಂದ೅ ದಿೇ಩ ಸಚುಚವಹಗ ಹ೅ೇಳ ಴ ಭಂತಯ ಸಹಜಮಂ ಚ ಴ತಿಕಷಂಮುಕಾಂ ಴ಹಿನನಹ ಯೇಜಿತಂ ಭಮಹ | ಗೃಹಹಣ ಭಂಗಲಂ ದಿೇ಩ಂ ತ೅಴ಲ೅ೂೇಕಮತಿಮಿಯಹ಩ಸ || ದ೅ೇ಴ರಿಗ್೅ ನಭಸಹಕಯ ಭಹಡುವಹಗ್ನನ ಭಂತಯ ಮಹರ್ನ ಕ್ಹರ್ನ ಚ ಩ಹ಩ಹರ್ನ ಜನಹಭಂತಯಕೃತಹರ್ನ ಚ | ತಹರ್ನ ತಹರ್ನ ವಿನವಮಂತಿ ಩ಯದಕ್ಷಿಣ ಩ದ೅ೇ ಩ದ೅ೇ || ಩ಹಪೇಽಸಂ ಩ಹ಩ಕಭಹಕಸಂ ಩ಹ಩ಹತಹಭ ಩ಹ಩ಷಂಬ಴ | ತಹಯಹಿ ಭಹ ಕೃ಩ಮಹ ದ೅ೇ಴ ಷ಴ಕ಩ಹ಩ಸಯ೅ೂೇ ಬ಴ || ಄ನಮಥಹ ವಯಣಂ ನಹಸಾ ತವಮೇ಴ ವಯಣಂ ಭಭ | ತಸಹಭತ್ ಕ್ಹಯುಣಮಬಹವ೅ೇನ ಯವ ಭಹಂ ಜಗದಿೇವವಯ || ವಯದಹಧಂ ಮೇಧಹಂ ಮವಃ ಩ಯಸಹಂ ವಿದಹಮಂ ಫುದಿಧಂ ಶಿಯಮಂ ಫಲಂ ಅಮುಶಮಂ ತ೅ೇಜ ಅಯ೅ೂೇಗಮಂ ದ೅ೇಹಿ ಮೇ ಩ುಯುಷ೅ೂೇತಾಭ || ಄ನಹಮಹಸ೅ೇನ ಭಯಣಂ ವಿನಹ ದ೅ೈನ೅ಮೇನ ಜಿೇ಴ನಂ | ದ೅ೇಹಿ ಮೇ ಕೃ಩ಮಹ ವಂಬ೅ೂೇ ತವಯಿ ಬಕಿಾಭಚಂಚಲಹಮ್ || ತಿೇಥಕ ಸವೇಕರಿಷುವಹಗ ಹ೅ೇಳ ಴ ಭಂತಯ ವರಿೇಯ೅ೇ ಜಜಕರಿೇಬೂತ೅ೇ ವಹಮಧಿಗಯಸ೅ಾೇ ಕಲ೅ೇ಴ಯ೅ೇ | ಔಶಧಂ ಜಹಸನವಿೇತ೅ೂೇಮಂ ವ೅ೈದ೅ೂಮೇ ನಹಯಮಣ೅ೂೇ ಸರಿಃ || ದ೅ೇ಴ಯಲಿಿ ವಭಹಮಹಚನ೅ ಕಯಚಯಣಕೃತಂ ವಹಕ್ಹಕಮಜಂ ಕಭಕಜಂ ವಹ ವಯ಴ಣನಮನಜಂ ವಹ ಭಹನಷಂ ವಹಽ಩ಯಹಧಮ್ | ವಿದಿತಭವಿದಿತಂ ವಹ ಷ಴ಕಮೇತತ್ ವಭಷವ ಜಮ ಜಮ ಕಯುಣಹಫ೅್ೇ ಶಿಯೇಭಹಹದ೅ೇ಴ ವಂಬ೅ೂೇ || ಕ್ಹರ್ೇನ ವಹಚಹ ಭನಸ೅ೇಂದಿಯರ್ೈವಹಕ ಫುದಹಧಯತಭನಹ ವಹ ಩ಯಕೃತ೅ೇಃ ಷವಬಹವಹತ್ | .

ಕಯ೅ೂೇಮಿ ಮದಮತ್ ಷಕಲಂ ಩ಯಸ೅ಲ ನಹಯಾಹಮಹಣ೅ೇತಿ ಷಭ಩ಕಮಹಮಿ || ಩ಹಯತಃ಩ಯಬೃತಿ ಸಹಮಹಂತಂ ಸಹಮಹದಿ಩ಹಯತಯಂತತಃ | ಮತಕಯ೅ೂೇಮಿ ಜಗನಹನಥ ತದಷುಾ ತ಴ ಩ೂಜನಮ್ || ಏಕಶ೅ ಿೇಕಿೇ ಯಹಭಹಮಹಣ ಩ೂ಴ಕಂ ಯಹಭತಪೇ಴ನಹಭಿಗಭನಂ ಸತಹವ ಭೃಗಂ ಕ್ಹಂಚನಂ ವ೅ೈದ೅ೇಹಿಸಯಣಂ ಜಟಹಮುಭಯಣಂ ಷುಗ್ನಯೇ಴ಷಂಬಹಶಣಮ್ | ವಹಲಿೇರ್ನಗಯಸಂ ಷಭುದಯತಯಣಂ ಲಂಕ್ಹ಩ುರಿೇದಹಸನಂ ಩ಶಹಚದಹಯ಴ಣಕುಂಬಕಣಕಸನನಂ ಏತದಿಧ ಯಹಭಹಮಣಮ್ || ಏಕಶ೅ ಿೇಕಿೇ ಬಹಗ಴ತ ಅದೌ ದ೅ೇ಴ಕಿದ೅ೇವಿಗಬಕಜನನಂ ಗ್೅ೂೇಪಿೇಗೃಹ೅ೇ ಴ಧಕನಂ ಭಹಮಹ಩ೂತರ್ನಜಿೇವಿತಹ಩ಸಯಣಂ ಗ್೅ೂೇ಴ಧಕನ೅ೂೇದಹಧಯಣಮ್ | ಕಂಷಚ೅್ೇದನಕ್ೌಯವಹದಿಭಥನಂ ಕುಂತಿೇತನೂಜಹ಴ನಮ್ ಏತದಹಬಗ಴ತಂ ಩ುಯಾಹಣಕರ್ತಂ ಶಿಯೇಕೃಶಣಲಿೇಲಹಭೃತಮ್ || ಅದೌ ಩ಹಂಡ಴ಧಹತಕಯಹಶರಜನನಂ ಲಹಷಹಗೃಹ೅ೇ ದಹಸನಂ ದೂಮತ೅ೇ ಶಿಯೇಸಯಣಂ ಴ನ೅ೇ ವಿಸಯಣಂ ಭತಹಸಯಲರ್ೇ ಴ಧಕನಂ | ಲಿೇಲಹಗ್೅ೂೇಗಯಸಣಂ ಯಣ೅ೇ ವಿತಯಣಂ ಷಂಧಿಕಿಯಮಹಜೃಂಬಣಂ ಭಿೇಶಭದ೅ೂಯೇಣಷುಯೇಧನಹದಿಭಥನಂ ಏತನಭಹಹಬಹಯತಮ್ || ಷ಩ಾಊರ್ಷಗಳ ಕವಮಪೇತಿಯಬಕಯದಹವಜಃ ವಿಶಹವಮಿತ೅ೂಯೇಽಥ ಗ್ೌತಭಃ | ಜಭದಗ್ನನ಴ಕಸಶಠವಚ ಷ಩೅ೈತ೅ೇ ಊಶಮಃ ಷಭತಹಃ || ಸ್ಯವ ನಮಸಾೆರ ಏಹಿ ಷೂಮಕ ಷಸಸಹಯಂಶ೅ ೇ ತ೅ೇಜ೅ೂೇಯಹಶ೅ೇ ಜಗತ಩ತ೅ೇ | ಄ನುಕಂ಩ಮ ಭಹಂ ಬಕ್ಹಯ ಗೃಹಹಣಹಘಮಕಂ ದಿವಹಕಯ || ಧ೅ಮೇಮ ಷದಹ ಷವಿತೃಭಂಡಲಭಧಮ಴ತಿೇಕ ನಹಯಹಮಣಃ ಷಯಸಜಹಷನಷಂರ್ನವಿಶಟಃ | ಕ್೅ೇಮೂಯವಹನ್ ಭಕಯಕುಂಡಲವಹನ್ ಕಿರಿೇಟಿ .

ಹಹರಿೇ ಹಿಯಣಭಮ಴಩ುದೃಕತವಂಖಚಕಯಃ || ಓಂ ಮಿತಹಯಮನಭಃ | ಓಂ ಯ಴ರ್ೇನಭಃ | ಓಂ ಷೂಮಹಕಮನಭಃ | ಓಂ ಬಹನವ೅ೇನಭಃ | ಓಂ ಖಗ್ಹಮನಭಃ | ಓಂ ಩ೂಷ೅ಣೇನಭಃ | ಓಂ ಹಿಯಣಮಗಬಹಕಮನಭಃ | ಓಂ ಭರಿೇಚರ್ೇನಭಃ | ಓಂ ಅದಿತಹಮಮನಭಃ | ಓಂ ಷವಿತ೅ಯೇನಭಃ | ಓಂ ಄ಕ್ಹಕಮನಭಃ | ಓಂ ಬಹಷಕಯಹಮ ನಭಃ | ಓಂ ಷವಿತೃಷೂಮಕನಹಯಹಮಣಹಮನಭಃ | ಅದಿತಮಷಮ ನಭಸಹಕಯಂ ರ್ೇ ಕು಴ಕಂತಿ ದಿನ೅ೇ ದಿನ೅ೇ | ಜನಹಭಂತಯಷಸಸ೅ಯೇಶು ದಹರಿದಮಂ ನ೅ೂೇ಩ಜಹಮತ೅ೇ || ಗುರು ಸುತತಿ ಗುಯುಫಯಕಹಹಭ ಗುಯುವಿಕಶುಣಃ ಗುಯುದ೅ೇಕವ್ೇ ಭಹ೅ೇವವಯಃ | ಗುಯುಃ ಸಹಷಹತ್ ಩ಯಂ ಫಯಸಭ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧|| ತವಮೇ಴ ಭಹತಹ ಚ ಪಿತಹ ತವಮೇ಴ ತವಮೇ಴ ಫಂಧುವಚ ಷಖಹ ತವಮೇ಴ | ತವಮೇ಴ ವಿದಹಮ ದಯವಿಣಂ ತವಮೇ಴ ತವಮೇ಴ ಷ಴ಕಂ ಭಭ ದ೅ೇ಴ದ೅ೇ಴ ||೨|| ಄ಖಂಡಭಂಡಲಹಕ್ಹಯಂ ವಹಮ಩ಾಂ ರ್ೇನ ಚಯಹಚಯಂ | ತತ಩ದಂ ದಶಿಕತಂ ರ್ೇನ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೩|| ಄ಸಹನತಿಮಿಯಹಂಧಷಮ ಸಹನಹಂಜನವಲಹಕಮಹ | ಚವುಯುರ್ನೋಲಿತಂ ರ್ೇನ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೪|| ಸಹಥ಴ಯಂ ಜಂಗಭಂ ವಹಮ಩ಾಂ ಮತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಷಚಯಹಚಯಮ್ .

ತತಹ಩ದಂ ದಶಿಕತಮ್ ರ್ೇನ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೫|| ಚಿನಭಮಂ ವಹಮಪಿ ಮತಸ಴ಕಂ ತ೅಴ಲ೅ೂೇಕಮಂ ಷಚಯಹಚಯಮ್ ತತಹ಩ದಂ ದಶಿಕತಂ ರ್ೇನ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೬|| ರ್ನತಮಂ ವುದಧಂ ರ್ನಯಹಕ್ಹಯಂ ರ್ನಯಹಬಹಷಂ ರ್ನಯಂಜನಮ್ ರ್ನತಮಫ೅ೂೇಧಂ ಚಿದಹನಂದಂ ಗುಯುಂ ಫಯಸಭ ನಭಹಭಮಸಮ್ ||೭|| ಧಹಮನಭೂಲಂ ಗುಯುಭೂಕತಿಕಃ ಩ೂಜಹಭೂಲಂ ಗುಯ೅ೂೇ಩ಕದಮ್ ಭಂತಯಭೂಲಂ ಗುಯ೅ೂೇವಹಕಕಮಮ್ ಮೇವ ಭೂಲಂ ಗುಯುಕುಯ಩ ||೮|| ಷ಴ಕವುಯತಿಶಿಯ೅ೂೇಯತನವಿಯಹಜಿತ಩ದಹಂಫುಜಃ ವ೅ೇದಹಂತಹಫುಜಷೂಯೇಕ ಮಃ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೯|| ಚ೅ೈತನಮಃ ಶಹವವತಃ ಶಹಂತ೅ೂೇ ವ್ಮೇಭಹತಿೇತ೅ೂೇ ರ್ನಯಂಜನಃ ಬಂದುನಹದಕಲಹತಿೇತಃ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೦|| ಸಹನವಕಿಾಷಭಹಯೂಡಃ ತತವಭಹಲಹವಿಬೂಶಿತಃ ಬುಕಿಾಭುಕಿಾ಩ಯದಹತ ಚ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೧|| ಄ನ೅ೇಕಜನಭಷಂ಩ಹಯ಩ಾ ಕಭಕಫಂಧ ವಿದಹಹಿನ೅ೇ ಄ತಭಸಹನ಩ಯದಹನ೅ೇನ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೨|| ಶ೅ ೇಶಣಂ ಬ಴ಸಂಧ೅ೂೇವಚ ಸಹ಩ನಂ ಸಹಯಷಂ಩ದಹ್ ಗುಯ೅ೂೇಃ ಩ಹದ೅ೂೇದಕಂ ಷಭಮಕ್ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೩|| ನ ಗುಯ೅ೂೇಯಧಿಕಂ ತತವಂ ನ ಗುಯ೅ೂೇಯಧಿಕಂ ತ಩ಃ ತತವಸಹನಹತ್ ಩ಯಂ ನಹಸಾ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೪|| ಭನಹನಥಃ ಶಿಯೇಜಗನಹನಥ೅ೂೇ ಭದುಗಯುಃ ಶಿಯೇಜಗದುಗಯುಃ ಭದಹತಭ ಷ಴ಕ ಬೂತಹತಹಭ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೫|| ಗುಯುಯಹದಿಯನಹದಿವಚ ಗುಯುಃ ಩ಯಭದ೅ೈ಴ತಮ್ ಗುಯ೅ೂೇಃ ಩ಯತಯಂ ನಹಸಾ ತಸ೅ಲ ಶಿಯೇಗುಯವ೅ೇ ನಭಃ ||೧೬|| ಫಯಹಹಭನಂದಂ ಩ಯಭಷುಖದಂ ಕ್೅ೇ಴ಲಂ ಸಹನಭೂತಿಕಮ್ .

ದವಂದಹವತಿೇತಂ ಗಗನಷದುಯವಂ ತತವಭಸಹಮದಿಲಕ್ಯಮ್ ಏಕಂ ರ್ನತಮಂ ವಿಭಲಭಚಲಂ ಷ಴ಕಧಿೇಸಹಕ್ಷಿೇಬೂತಮ್ ಬಹವಹತಿೇತಮ್ ತಿಯಗುಣಯಹಿತಂ ಷದುಗಯುಂ ತಂ ನಭಹಮಿ ||೧೭|| ಶ್ರೋ ದಕ್ಷಿಣಾ ಮ್ತಿವ ಸುತತಿ ಗುಯವ೅ೇ ಷ಴ಕ ಲ೅ೂೇಕ್ಹನಹಮ್ ಭಿಶಜ೅ೇ ಬ಴ ಯ೅ೂೇಗ್ನಣಹಮ್ ರ್ನಧರ್ೇ ಷ಴ಕ ವಿದಹಮನಹಮ್ ದಕ್ಷಿಣಹ ಭೂತಕರ್ೇ ನಭಃ ||೧೮|| ಶ್ರೋ ಶಂಕರಾಚಾಯವ ಸುತತಿ ವುಯತಿಷೃತಿ಩ುಯಹಣಹನಹಭಹಲಮಂ ಕಯುಣಹಲಮಮ್ ನಭಹಮಿ ಬಗ಴ತಹ಩ದಂ ವಂಕಯಂ ಲ೅ೂೇಕವಂಕಯಮ್ ||೧೯|| ಶ್ರೋ ರಾಘವ ೋಂದರ ಸುತತಿ ಩ೂಜಹಮಮ ಯಹಘವ೅ೇಂದಹಯಮ ಷತಮಧಭಕಯತಹಮ ಚ | ಬಜತಹಂ ಕಲ಩಴ೃಷಹಮ ನಭತಹಂ ಕ್ಹಭಧ೅ೇನವ೅ೇ ||೨೦|| ಶ್ರೋ ಮಧ್ಾಾಚಾಯವ ಸುತತಿ ಩ಯಥಮೇ ಸನೂಭಹನಹನಭ ದಿವತಿೇಯೇ ಭಿೇಭ ಏ಴ ಚ | ಩ೂಣಕ಩ಯಶಷೃತಿೇಮಷುಾ ಬಗ಴ತಹಕಯಸಹಧಕಃ ||೨೧|| ಶ್ರೋ ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯವ ಸುತತಿ ಯೇ ರ್ನತಮಭಚುಮತ಩ದಹಂಫುಜಮುಗಭಯುಕಭವಹಮಮೇಸತಷಾದಿತಯಹಣಿ ತೃಣಹಮ ಮೇನ೅ೇ | ಄ಷಭದುಗಯ೅ೂೇಬಕಗ಴ತ೅ೂೇಷಮ ದರ್ೈಕಸಂಧ೅ೂೇಃ ಯಹಭಹನುಜಷಮ ಚಯಣೌ ವಯಣಂ ಩ಯ಩ದ೅ಮೇ ||೨೨|| ರ್ಂದ್ ೋ ಮಾತ್ರಂ ಴ಂದ೅ೇ ಭಹತಯಂ ಷುಜಲಹಂ ಷುಪಲಹಂ ಭಲಮಜ ಶಿೇತಲಹಂ ಷಷಮಶಹಮಭಲಹಂ ಭಹತಯಂ || .

ವುಬಯಜ೅ೂಮೇತಹಸಾ ಩ುಲಕಿತಮಹಮಿರ್ನೇಂ ಩ುಲಿಕುಷುಮಿತ ಷುಭಧುಯ ಶ೅ ೇಭಿರ್ನೇಂ | ಷುಹಹಸರ್ನೇಂ ಷುಭಧುಯ ಬಹರ್ಷಣಿೇಂ ಷುಖದಹಂ ಴ಯದಹಂ ಭಹತಯಂ || ಕ್೅ೂೇಟಿ ಕ್೅ೂೇಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲರ್ನನಹದ ಕಯಹಲ೅ೇ ಕ್೅ೂೇಟಿ ಕ್೅ೂೇಟಿ ಬುಜ೅ೈಧೃಕತಖಯಕಯವಹಲ೅ೇ ಄ಫಲಹ ಕ್೅ನ೅ೂ ಭಹ ಎತ೅ೂ ಫಲ೅ೇ ಫಸುಫಲಧಹರಿಣಿೇಂ ನಭಹಮಿ ತಹರಿಣಿೇಂ ರಿ಩ುದಲವಹರಿಣಿೇಂ ಭಹತಯಂ || ತುಮಿ ವಿದಹಮ ತುಮಿ ಧಭಕ ತುಮಿ ಸೃದಿ ತುಮಿ ಭಭಕ ತವಂ ಹಿ ಩ಹಯಣಹಃ ವರಿೇಯ೅ೇ ಫಹಸುತ೅ೇ ತುಮಿ ಭಹ ವಕಿಾ ಸೃದರ್ೇ ತುಮಿ ಭಹ ಬಕಿಾ ತ೅ೂೇಭಹಯ ಆ ಩ಯತಿಭಹ ಗಡ್ಭ ಭಂದಿಯ೅ೇ ಭಂದಿಯ೅ೇ || ತವಂ ಹಿ ದುಗ್ಹಕ ದವ಩ಯಸಯಣಧಹರಿಣಿೇ ಕಭಲಹ ಕಭಲದಲ ವಿಹಹರಿಣಿೇ ವಹಣಿ ವಿದಹಮದಹಯಿರ್ನೇ ನಭಹಮಿತಹವಂ ನಭಹಮಿ ಕಭಲಹಂ ಄ಭಲಹಂ ಄ತುಲಹಂ ಷುಜಲಹಂ ಷುಪಲಹಂ ಭಹತಯಂ || ಶಹಮಭಲಹಂ ಷಯಲಹಂ ಷುಸಭತಹಂ ಬೂರ್ಷತಹಂ ಧಯಣಿೇಂ ಬಯಣಿೇಂ ಭಹತಯಂ || ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೋ ಜಯ್ ಏಕ್ಾತ್ಮತಾ ಸ ್ತೋತ್ರ ಓಂ ಷಚಿಚದಹನಂದಯೂ಩ಹಮ ನಮೇಷುಾ ಩ಯಭಹತಭನ೅ೇ | ಜ೅ೂಮೇತಿಭಕಮಷವಯೂ಩ಹಮ ವಿವವಭಹಂಗಲಮಭೂತಕರ್ೇ ||೧|| .

಩ಯಕೃತಿಃ ಩ಂಚಬೂತಹರ್ನ ಗಯಹಹ ಲ೅ೂೇಕ್ಹಃ ಷವಯಹಷಾಥಹ | ದಿವಃ ಕ್ಹಲವಚಷವ೅ೇಕಷಹಂ ಷದಹ ಕು಴ಕಂತು ಭಂಗಲಮ್ ||೨|| ಯತಹನಕಯಧೌತ಩ದಹಂ ಹಿಭಹಲಮ ಕಿರಿೇಟಿರ್ನೇಮ್ | ಫಯಸಭಯಹಜರ್ಷಕಯತಹನಢಹಮಂ ಴ಂದ೅ೇ ಬಹಯತಭಹತಯಮ್ ||೩|| ಭಹ೅ೇಂದ೅ೂಯೇ ಭಲಮಃ ಷಹ೅ೂಮೇ ದ೅ೇ಴ತಹತಹಭ ಹಿಭಹಲಮಃ | ಧ೅ಮೇಯೇ ಯ೅ೈ಴ತಕ್೅ೂೇ ವಿಂಧ೅ೂಮೇ ಗ್ನರಿಶಹಚಯಹ಴ಲಿಷಾಥಹ ||೪|| ಗಂಗ್ಹ ಷಯಷವತಿೇ ಸಂಧುರ್ ಫಯಸಭ಩ುತಯವಚ ಗಂಡಕಿೇ | ಕ್ಹವ೅ೇರಿೇ ಮಭುನಹ ಯ೅ೇವಹ ಕೃಷಹಣ ಗ್೅ೂೇದಹ ಭಹಹನದಿೇ ||೫|| ಄ಯೇಧಹಮ ಭಥುಯಹ ಭಹಮಹ ಕ್ಹಶಿೇ ಕ್ಹಂಚಿ ಄಴ಂತಿಕ್ಹ | ವ೅ೈಶಹಲಿೇ ದಹವರಿಕ್ಹ ಧ೅ಮೇಮಹ ಩ುರಿೇ ತವಶಿಲಹ ಗಮಹ ||೬|| ಩ಯಮಹಗಃ ಩ಹಟಲಿೇ಩ುತಯಂ ವಿಜಮಹನಗಯಂ ಭಸತ್ | ಆಂದಯ಩ಯಷಥಂ ಸ೅ೂೇಭನಹಥಃ ತಥಹಭೃತಷಯಃ ಪಿಯಮಮ್ ||೭|| ಚತುವ೅ೇಕದಹಃ ಩ುಯಹಣಹರ್ನ ಷವ್ೇಕ಩ರ್ನಶದಷಾಥಹ | ಯಹಭಹಮಣಂ ಬಹಯತಂ ಚ ಗ್ನೇತಹ ಷದ್ವಕನಹರ್ನ ಚ ||೮|| ಜ೅ೈನಹಗಭಹಸರಪಿಟಕ್ಹ ಗುಯುಗಯಂಥಃ ಷತಹಂ ಗ್ನಯಃ | ಏಶ ಸಹನರ್ನಧಿಃ ಶ೅ಯೇಶಠಃ ವಯದ೅ಧೇಯೇ ಸೃದಿ ಷ಴ಕದಹ ||೯|| ಄ಯುಂಧತಮನಷೂಮಹ ಚ ಸಹವಿತಿಯೇ ಜಹನಕಿೇ ಷತಿೇ | ದೌಯ಩ದಿೇ ಕಣಣಗ್ನೇ ಗ್ಹಗ್ನೇಕ ಮಿೇಯಹ ದುಗ್ಹಕ಴ತಿೇ ತಥಹ ||೧೦|| ಲಕ್ಷಿಮೇಯಸಲಹಮ ಚನನಭಹಭ ಯುದಯಭಹಂಫಹ ಷುವಿಕಯಭಹ | ರ್ನವ೅ೇದಿತಹ ಸಹಯದಹ ಚ ಩ಯಣಭಹಮ ಭಹತೃದ೅ೇ಴ತಹಃ ||೧೧|| ಶಿಯೇಯಹಮೇ ಬಯತಃ ಕೃಷ೅ೂಣೇ ಭಿೇಷ೅ೂೋ ಧಭಕಷಾಥಹಜುಕನಃ | ಭಹಕಕಂಡ೅ೇಯೇ ಸರಿವಚಂದಯಃ ಩ಯಹಹಿದ೅ೂೇ ನಹಯದ೅ೂೇ ಧುಯ಴ಃ ||೧೨|| ಸನುಭಹಞಜನಕ್೅ೂೇ ವಹಮಸ೅ೂೇ ಴ಸಶಠವಚ ವುಕ್೅ೂೇ ಫಲಿಃ | ಧಧಿೇಚಿವಿವವಕಭಹಕಣೌ ಩ೃಥುವಹಲಿೋಕಿಬಹಗಕವಹಃ ||೧೩|| ಬಗ್ನೇಯಥಶ೅ೈಕಲವ್ಮೇ ಭನುಧಕನವಂತರಿಷಾಥಹ | ಶಿಬಷಚಯಂತಿದ೅ೇ಴ವಚ ಩ುಯಹಣ೅ೂೇದಿಗೇತಕಿೇತಕಮಃ ||೧೪|| .

ಫುದಹಧ ಜಿನ೅ೇಂದಹಯ ಗ್೅ೂೇಯವಃ ಩ಹಣಿರ್ನವಚ ಩ತಂಜಲಿಃ | ವಂಕಯ೅ೂೇ ಭಧವರ್ನಂಫಹಕ್ೌಕ ಶಿಯೇಯಹಭಹನುಜ಴ಲಿಬೌ ||೧೫|| ಝೂಲ೅ೇಲಹಲ೅ೂೇಥ ಚ೅ೈತನಮಃ ತಿಯು಴ಲುಿ಴ಯಷಾಥಹ | ನಹಮನಹಭಯಹಲವಹಯಹವಚ ಕಂಫವಚ ಫಷವ೅ೇವವಯಃ ||೧೬|| ದ೅ೇ಴ಲ೅ೂೇ ಯವಿದಹಷವಚ ಕಬೇಯ೅ೂೇ ಗುಯುನಹನಕಃ ನಯಸಷುಾಲಸೇದಹಸ೅ೂೇ ದವಮೇಶ೅ ೇ ದೃಢ಴ಯತಃ ||೧೭|| ಶಿಯೇಭತ್ ವಂಕಯದ೅ೇ಴ವಚ ಫಂಧೂ ಸಹಮಣಭಹಧವೌ | ಸಹನ೅ೇವಚಯಷುಾಕ್ಹಯಹಮೇ ಯಹಭದಹಷಃ ಩ುಯಂದಯಃ ||೧೮|| ಬಯಸಹ ಷಸಜಹನಂದ೅ೂೇ ಯಹಭಹನಂದಹಷಾಥಹ ಭಹಹನ್ | ವಿತಯಂತು ಷದ೅ೈವ೅ೈತ೅ೇ ದ೅ೈವಿೇಂ ಷದುಗಣಷಂ಩ದಮ್ ||೧೯|| ಬಯತರ್ಷಕಃ ಕ್ಹಲಿದಹಷಃ ಶಿಯೇಬ೅ೂೇಜ೅ೂೇ ಜಕಣಷಾಥಹ | ಷೂಯದಹಷಸಹಯಗಯಹಜ೅ೂೇ ಯಷಖಹನವಚಷಕವಿಃ ||೨೦|| ಯವಿ಴ಭಹಕ ಬಹತಖಂಡ೅ೇ ಬಹಗಮಚಂದಯಃ ಬೂ಩ತಿಃ | ಕಲಹ಴ಂತವಚವಿಖಹಮತಹಃ ಷಭಯಣಿೇಮಹ ರ್ನಯಂತಯಮ್ ||೨೧|| ಄ಗಷಯಃ ಕಂಫುಕ್ೌಂಡ್ಭನೌಮ ಯಹಜ೅ೇಂದಯಶ೅ ಚೇಲ಴ಂವಜಃ | ಄ಶ೅ ೇಕಃ ಩ುಶಮಮಿತಯವಚ ಖಹಯವ೅ೇಲಃ ಷುರ್ನೇತಿಭಹನ್ ||೨೨|| ಚಹಣಕಮ ಚಂದಯಗು಩ೌಾಚ ವಿಕಯಭಃ ಶಹಲಿವಹಸನಃ | ಷಭುದಯಗು಩ಾಃ ಶಿಯೇಸಶಕಃ ಶ೅ೈಲ೅ೇಂದ೅ೂಯೇ ಫ಩಩ಯಹ಴ಲಃ ||೨೩|| ಲಹಚಿದ್ ಬಹಷಕಯ಴ಭಹಕ ಚ ಮಶ೅ ೇಧಭಹಕ ಚ ಸೂಣಜಿತ್ | ಶಿಯೇಕೃಶಣದ೅ೇ಴ಯಹಮವಚ ಲಲಿತಹದಿತಮ ಈದಬಲಃ ||೨೪|| ಭುಷುನೂರಿನಹಮಕ್ೌ ತೌ ಩ಯತಹ಩ಃ ಶಿ಴ಬೂ಩ತಿಃ | ಯಣಜಿತ್ಸಂಸ ಆತ೅ಮೇತ೅ೇ ವಿೇಯಹ ವಿಖಹಮತವಿಕಯಭಹಃ ||೨೫|| ವ೅ೈಸಹರ್ನಕ್ಹವಚಕಪಿಲಃ ಕಣಹದಃ ಷುವುಯತಷಾಥಹ | ಚಯಕ್೅ೂೇ ಬಹಷಕಯಹಚಹಯೇಕ ಴ಯಹಸಮಿಹಿಯಃ ಷುಧಿೇ ||೨೬|| ನಹಗ್ಹಜುಕನ೅ೂೇ ಬಯದಹವಜ ಅಮಕಬಟ೅ೂಟೇ ಫಷುಫುಕಧಃ | .

ಧ೅ಮೇಯೇ ವ೅ೇಂಕಟಯಹಭವಚ ವಿಸಹಯಹಭಹನುಜಹದಮಃ ||೨೭|| ಯಹಭಕೃಷ೅ೂಣೇ ದಮಹನಂದ೅ೂೇ ಯವಿೇಂದ೅ೂಯೇ ಯಹಭಮೇಸನಃ | ಯಹಭತಿೇಥ೅ೂೇಕಯವಿಂದವಚ ವಿವ೅ೇಕ್ಹನಂದ ಈದಮಶಹಃ ||೨೮|| ದಹದಹಬಹಯಿ ಗ್೅ೂೇ಩ಫಂಧುಃ ತಿಲಕ್೅ೂೇ ಗ್ಹಂಧಿಯಹದೃತಹಃ | ಯಭಣ೅ೂೇ ಭಹಲವಿೇಮವಚಶಿಯೇ ಷುಫಯಸಭಣಮಬಹಯತಿೇ ||೨೯|| ಷುಬಹಶಃ ಩ಯಣವಹನಂದಃ ಕ್ಹಯಂತಿವಿೇಯ೅ೂೇ ವಿನಹಮಕಃ | ಠಕಕಯ೅ೂೇ ಭಿೇಭಯಹ಴ವಚ ಩ುಲ೅ೇ ನಹಯಾಹಮಣ೅ೂೇ ಗುಯುಃ ||೩೦|| ಄ನುಕ್ಹಾ ರ್ೇ ಬಕ್ಹಾಃ ಩ಯಬುಚಯಣಷಂಷಕಾಸೃದಮಹಃ | ಄ರ್ನಧಿಕಷಹಠ ವಿೇಯಹ ಄ಧಿಷಭಯಭುದಧಾಷಾರಿ಩಴ಃ | ಷಭಹಜ೅ೂೇದಧತಹಕಯಃ ಷುಹಿತಕಯವಿಸಹನರ್ನ಩ುಣಹಃ | ನಭಸ೅ಾೇಬ೅ೂಮೇ ಬೂಮಹತ್ ಷಕಲಷುಜನ೅ೇಬಮಃ ಩ಯತಿದಿನಮ್ ||೩೨|| ಆದಮೇಕ್ಹತಭತಹಸ೅ೂಾೇತಯಂ ವಯದಧಮಹ ಮಃ ಷದಹ ಩ಠ೅ೇತ್ | ಷಯಹಶರ ಧಭಕರ್ನಷಹಠವಹನ್ ಄ಖಂಡಂ ಬಹಯತಂ ಷಭಯ೅ೇತ್ ||೩೩|| ಭಾರತ್ಮಾತಾ ಕೋ ಜಯ್ ದಿೋ಩ಮಂತ್ರ ದಿೇ಩ಜ೅ೂಮೇತಿಃ ಩ಯಂಜ೅ೂಮೇತಿಃ ದಿೇ಩ಜ೅ೂಮೇತಿಜಕನಹಧಕನಃ | ದಿೇಪೇ ಸಯಂತು ಮೇ ಩ಹ಩ಂ ದಿೇ಩ಜ೅ೂಮೇತಿನಕಮೇಷುಾತ೅ೇ || ವುಬಂ ಕಯ೅ೂೇತು ಕಲಹಮಣಂ ಅಯ೅ೂೇಗಮಂ ಷುಖಃ ಷಂ಩ದಃ | ದ೅ವೇಶಫುದಿಧ ವಿನಹಶಹಮ ಅತಭಜ೅ೂಮೇತಿನಕಮೇಷುಾತ೅ೇ | ಅತಭಜ೅ೂಮೇತಿಃ ಩ಯದಿೇ಩ಹಾಮ ಫಯಸಭಜ೅ೂಮೇತಿನಕಮೇಷುಾತ೅ೇ | ಫಯಸಭಜ೅ೂಮೇತಿಃ ಩ಯದಿೇ಩ಹಾಮ ಗುಯುಜ೅ೂಮೇತಿನಕಮೇಷುಾತ೅ೇ || ಸಂಧ್ಾಯದಿೋ಩ಕ್ ೆ ನಮನ ದಿೇ಩ಭೂಲ೅ೇ ಸಥತ೅ೂೇ ಫಯಹಹಭ ದಿೇ಩ಭಧ೅ಮೇ ಜನಹದಕನಃ | ದಿೇ಩ಹಗ್೅ಯೇ ವಂಕಯಃ ಪಯೇಕಾಃ ಷಂಧಹಮದಿೇ಩ ನಮೇಽಷುಾ ತ೅ೇ || .

ವುಬಂ ಕಯ೅ೂೇತು ಕಲಹಮಣಂ ಅಯ೅ೂೇಗಮಂ ಧನಷಂ಩ದಃ | ಭಭ ವತುಯಹಿತಹಥಹಕಮ ಷಂಧಹಮಜ೅ೂಮೇತಿನಕಮೇಷುಾ ತ೅ೇ || ॥ श्री रुद्राष्टकभ ् ॥ नभाभीशभीशान ननर्ााणरूऩं वर्बं व्माऩकं ब्रह्भर्ेदस्र्रूऩभ ् । ननजं ननगण ा ं ननवर्ाकल्ऩं ननयीहं चिदाकाशभाकाशर्ासं बजेऽहभ ् ॥१॥ ननयाकायभोंकायभूरं तयीमं चगया ऻान गोतीतभीशं चगयीशभ ् । कयारं भहाकार कारं कृऩारं गणागाय संसायऩायं नतोऽहभ ् ॥२॥ तषायाद्रद्र संकाश गौयं गबीयं भनोबूत कोद्रटप्रबा श्री शयीयभ ् । स्पयन्भौलर कल्रोलरनी िारु गङ्गा रसद्भारफारेन्द कण्ठे बजङ्गा िरत्कण्डरं भ्रू सनेत्रं वर्शारं प्रसन्नानं नीरकण्ठं दमारभ ् । भग ृ ाधीशिभााम्फयं भण्डभारं वप्रमं शंकयं सर्ानाथं बजालभ ॥४॥ प्रिण्डं प्रकृष्टं प्रगल्बं ऩये शं अखण्डं अजं बानकोद्रटप्रकाशभ ् । त्रम् शर ू ननभर ूा नं शर ू ऩाणणं बाजेऽहं बर्ानीऩनतं बार्गम्मभ ् ॥५॥ करातीत कल्माण कल्ऩान्तकायी सदा सज्जनानन्ददाता ऩयायी । चिदानन्द संदोह भोहाऩहायी प्रसीद प्रसीद प्रबो भन्भथायी ॥६॥ न मार्त ् उभानाथ ऩादायवर्न्दं बजन्तीह रोके ऩये र्ा नयाणाभ ् । ॥३॥ .

न तार्त ् सखं शान्न्त सन्ताऩनाशं प्रसीद प्रबो सर्ाबत ू ाचधर्ासभ ् ॥७॥ न जानालभ मोगं जऩं नैर् ऩूजां नतोऽहं सदा सर्ादा शम्ब तभ्मभ ् । जया जन्भ द्खौघ तातप्मभानं प्रबो ऩाद्रह आऩन्नभाभीश शम्बो रुद्राष्टकलभदं प्रोक्तं वर्प्रेण हयतोषमे। ॥८॥ मे ऩठन्न्त नया बक्त्मा तेषां शम्ब् प्रसीदनत ॥ ॥ इनत श्रीगोस्र्ालभतरसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं संऩूणभ ा ्॥ || ಶಿಯೇ ಯುದಹಯಶಟಕಮ್ || ನಭಹಮಿೇವಮಿೇಶಹನ ರ್ನವಹಕಣಯೂ಩ಂ ವಿಬುಂ ವಹಮ಩ಕಂ ಫಯಸಭವ೅ೇದಷವಯೂ಩ಮ್ | ರ್ನಜಂ ರ್ನಗುಕಣಕಂ ರ್ನವಿಕಕಲ಩ಂ ರ್ನರಿೇಸಂ ಚಿದಹಕ್ಹವಭಹಕ್ಹವವಹಷಂ ಬಜ೅ೇऽಸಮ್ ||೧|| ರ್ನಯಹಕ್ಹಯಮೇಂಕ್ಹಯಭೂಲಂ ತುರಿೇಮಂ ಗ್ನಯಹ ಸಹನ ಗ್೅ೂೇತಿೇತಮಿೇವಂ ಗ್ನರಿೇವಮ್ | ಕಯಹಲಂ ಭಹಹಕ್ಹಲ ಕ್ಹಲಂ ಕೃ಩ಹಲಂ ಗುಣಹಗ್ಹಯ ಷಂಸಹಯ಩ಹಯಂ ನತ೅ೂೇऽಸಮ್ ||೨|| ತುಷಹಯಹದಿಯ ಷಂಕ್ಹವ ಗ್ೌಯಂ ಗಭಿೇಯಂ ಭನ೅ೂೇಬೂತ ಕ್೅ೂೇಟಿ಩ಯಬಹ ಶಿಯೇ ವರಿೇಯಮ್ | ಷುಪಯನೌಭಲಿ ಕಲ೅ೂಿೇಲಿರ್ನೇ ಚಹಯು ಗಂಗ್ಹ ಲಷದಹಬಲಫಹಲ೅ೇಂದು ಕಂಠ೅ೇ ಬುಜಂಗ್ಹ ||೩|| ಚಲತುಕಂಡಲಂ ಬೂಯ ಷುನ೅ೇತಯಂ ವಿಶಹಲಂ ಩ಯಷನಹನನಂ ರ್ನೇಲಕಂಠಂ ದಮಹಲಮ್ | .

ಭೃಗ್ಹಧಿೇವಚಭಹಕಂಫಯಂ ಭುಂಡಭಹಲಂ ಪಿಯಮಂ ವಂಕಯಂ ಷ಴ಕನಹಥಂ ಬಜಹಮಿ ||೪|| ಩ಯಚಂಡಂ ಩ಯಕೃಶಟಂ ಩ಯಗಲಬಂ ಩ಯ೅ೇವಂ ಄ಖಂಡಂ ಄ಜಂ ಬಹನುಕ್೅ೂೇಟಿ಩ಯಕ್ಹವಮ್ | ತಯಮಃ ವ ಲ ರ್ನಭೂಕಲನಂ ವ ಲ಩ಹಣಿಂ ಬಹಜ೅ೇऽಸಂ ಬವಹರ್ನೇ಩ತಿಂ ಬಹ಴ಗಭಮಮ್ ||೫|| ಕಲಹತಿೇತ ಕಲಹಮಣ ಕಲಹ಩ಂತಕ್ಹರಿೇ ಷದಹ ಷಜಜನಹನಂದದಹತಹ ಩ುಯಹರಿೇ | ಚಿದಹನಂದ ಷಂದ೅ೂೇಸ ಮೇಹಹ಩ಹಹರಿೇ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಭನಭಥಹರಿೇ ||೬|| ನ ಮಹ಴ತ್ ಈಭಹನಹಥ ಩ಹದಹಯವಿಂದಂ ಬಜಂತಿೇಸ ಲ೅ೂೇಕ್೅ೇ ಩ಯ೅ೇ ವಹ ನಯಹಣಹಮ್| ನ ತಹ಴ತ್ ಷುಖಂ ಶಹಂತಿ ಷಂತಹ಩ನಹವಂ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಷ಴ಕಬೂತಹಧಿವಹಷಮ್ ||೭|| ನ ಜಹನಹಮಿ ಯೇಗಂ ಜ಩ಂ ನ೅ೈ಴ ಩ೂಜಹಂ ನತ೅ೂೇऽಸಂ ಷದಹ ಷ಴ಕದಹ ವಂಬು ತುಬಮಮ್ | ಜಯಹ ಜನಭ ದುಃಖೌಘ ತಹತ಩ಮಭಹನಂ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಩ಹಹಿ ಅ಩ನನಭಹಮಿೇವ ವಂಬ೅ೂೇ ಯುದಹಯಶಟಕಮಿದಂ ಪಯೇಕಾಂ ವಿ಩೅ಯೇಣ ಸಯತ೅ೂೇಶರ್ೇ | ರ್ೇ ಩ಠಂತಿ ನಯಹ ಬಕ್ಹಯ ತ೅ೇಷಹಂ ವಂಬುಃ ಩ಯಸೇದತಿ || ||೮|| .

|| ಆತಿ ಶಿಯೇಗ್೅ೂೇಸಹವಮಿತುಲಸೇದಹಷಕೃತಂ ಶಿಯೇಯುದಹಯಶಟಕಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || || SrI rudrAShTakam || namAmISamISAna nirvANarUpaM viBuM vyApakaM brahmavedasvarUpam |nijaM nirgurNaM nirvikalpaM nirIhaM cidAkASamAkASavAsaM Baje&ham ||1|| nirAkAramoMkAramUlaM turIyaM girA j~jAna gotItamISaM girISam |karAlaM mahAkaala kAlaM kRupAlaM guNAgAra saMsArapaaraM nato&ham ||2|| tuShAraadri saMkASa gouraM gaBIraM manoBUta koTipraBA SrI SarIram |sPuranmouli kallolinI cAru ga~ggA lasadBaalabaalendu kaNThe Buja~ggA ||3|| calatkuNDalaM BrU sunetraM viSAlaM prasannaanaM nIlakaNThaM dayAlam |mRugAdhISacarmAmbaraM muNDamAlaM priyaM SaMkaraM sarvanAthaM BajAmi ||4|| pracaNDaM prakRuShTaM pragalBaM pareSaM aKaNDaM ajaM BAnukoTiprakASam |trayaH SUla nirmUlanaM SUlapANiM BAje&haM BavAnIpatiM BAvagamyam ||5|| kalaatIta kalyANa kalpAntakArI sadA sajjanAnandadAtA purArI |cidaananda saMdoha mohApahArI prasIda prasIda praBo manmathArI ||6|| na yAvat umAnaatha paadaaravindaM BajantIha loke pare vA narANAm |na tAvat suKaM SAnti santApanASaM prasIda praBo sarvaBUtAdhivAsam ||7|| na jAnAmi yogaM japaM naiva pUjAM nato&haM sadA sarvadA SamBu tuByam |jarA janma duHKauGa tAtapyamAnaM praBo pAhi ApannamAmISa SamBo ||8|| rudrAShTakamidaM proktaM vipreNa haratoShaye |ye paThanti narA BaktyA teShAM SamBuH prasIdati || || iti SrIgosvAmitulasIdAsakRutaM SrIrudrAShTakaM saMpUrNam || ನಿವಾವಣ ಶತ್ಕಮ್ ಭನ೅ೂೇ ಫುಧಮಸಂಕ್ಹಯ ಚಿತಹಾ ರ್ನ ನಹಸಮ್ ನ ಚ ಶ೅ ಯೇತಯ ಜಿಹ೅ವೇ ನ ಚ ಘ್ನಯಣ ನ೅ೇತ೅ಯೇ ನ ಚ ವ್ಮೇಭ ಬೂಮಿರ್ ನ ತ೅ೇಜ೅ೂ ನ ವಹಮುಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ನ ಚ ಩ಹಯಣ ಷಂಸ೅ೂೇ ನ ವ೅ೈ ಩ಂಚ ವಹಮುಃ ನ ವಹಕ್ ಩ಹಣಿ ಩ಹದೌ ನಹ ಚ೅ೂೇ಩ಷಥ ಩ಹಮು ನ ಮೇ ದ೅ವೇಶ ಯಹಗ್ೌ ನ ಮೇ ಲ೅ೂೇಬ ಮೇಹೌ ||೧|| ನ ವಹ ಷ಩ಾ ಧಹತುರ್ ನ ವಹ ಩ಂಚ ಕ್೅ೂೇವ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೨|| ಭದ೅ೂೇ ನ೅ೈ಴ ಮೇ ನ೅ೈ಴ ಭಹತಸಮಕ ಬಹ಴ಃ ನ ಧಮೇಕ ನ ಚಹಥ೅ೂೇಕ ನ ಕ್ಹಮೇ ನ ಮೇವಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೩|| .

ನ ಩ುಣಮನ್ ನ ಩ಹ಩ನ್ ನ ಸೌಖಮನ್ ನ ದುಃಖಮ್ ನ ಭಂತ೅ೂಯೇ ನ ತಿೇಥಕಮ್ ನ ವ೅ೇದಹಃ ನ ಮಸಹಃ ಄ಸಂ ಬ೅ೂೇಜನನ್ ನ೅ೈ಴ ಬ೅ೂೇಜಮನ್ ನ ಬ೅ೂೇಕ್ಹಾಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ನ ಭೃತುಮರ್ ನ ವಂಕ್ಹ ನ ಮೇ ಜಹತಿ ಬ೅ೇಧಃ ಪಿತಹ ನ೅ೈ಴ ಮೇ ನ೅ೈ಴ ಭಹತಹ ನ ಜನಭ ನ ಫಂಧುರ್ ನ ಮಿತಯಮ್ ಗುಯುರ್ ನ೅ೈ಴ ಶಿಶಮಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಄ಸಮ್ ರ್ನವಿಕಕಲ೅ೂ಩ೇ ರ್ನಯಹಕ್ಹಯ ಯೂಪೇ ||೪|| ||೫|| ವಿಬುತಹವಚ್ ಷ಴ಕತಯ ಷವ೅ೇಕಂದಿಯಮಹಣಹಮ್ ನ ಚಹ ಷಂಗತಮ್ ನ೅ೈ಴ ಭುಕಿಾಯ ನ ಮೇಮಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೬|| .

॥ अथ आनताहयस्तोत्रभ ् ॥ श्री शम्बो भनम करुणालशलशयां दृन्ष्टं द्रदशन ् सधार्न्ृ ष्टभ ् । सन्ताऩभऩाकरुभे भन्ताऩयभेश तर् दमामा् स्माभ ् ॥१॥ अर्सीदालभ मदानतालबयनगणलभदभोकसोंहसां खर भे । तर् सन्नर्सीदालभ मदन्तकशासन नतत्तर्ानगणभ ् ॥२॥ दे र् स्भयन्न्त तर् मेतेषां स्भयतोऽवऩ नानतारयनतकीनताभ ् । करमलस लशर् ऩाहीनतक्रन्दन ् सीदाम्महं ककभचितलभदभ ् ॥३॥ आद्रदश्माघकृतौ भाभन्तमाालभन्नसार्घात्भेनत । आनताषभज्जमसे भां ककम्ब्रम ू ां तर्कृऩैकऩात्रभहभ ् ॥४॥ भन्दाग्र्णीयहं तर् भनम करुणां घटनमतं वर्फोनारभ ् । आकृष्टं तान्त फरादरलभह भद्दैन्मलभनत सभाश्र्लसनत ॥५॥ त्र्ं सर्ाऻोऽहं ऩनयऻोऽनीशोहभीश्र्यत्र्भलस । त्र्ं भनम दोषान ् गणमलस ककं कथमे तदनत ककं दमा नत्र्ाभ ् ॥६॥ आचश्रतभातातयं भाभऩेऺसे ककलभनत लशर् न ककं दमसे । चश्रतगोप्ता दीनानतारृद्रदनत खर शंसन्न्त जगनत सन्तस्त्र्ाभ ् ॥७॥ .

प्रहयाहये नतर्ादी पणणतभदा्म इनत ऩालरतो बर्ता । लशर् ऩाहीनत र्दोऽहं शत ृ ो न ककं क्र्ां कथं न ऩाल्मस्ते ॥८॥ शयणं व्रज लशर्भातॉस्सतर् हये द्रदनत सतां चगयाऽहं त्र्ाभ ् । शयणं गतोऽन्स्भ ऩारम खरभवऩ तेष्र्ीश ऩऺऩातान्भाभ ् ॥९॥ ॥ इनत श्री श्रीधयर्ेङ्कटे शामाकृनतष आनताहयस्तोत्रं संऩूणभ ा ्॥ || ಄ಥ ಅತಿಕಸಯಸ೅ೂಾೇತಯಮ್ || ಶಿಯೇ ವಂಬ೅ೂೇ ಭಯಿ ಕಯುಣಹಶಿಶಿಯಹಂ ದೃರ್ಷಟಂ ದಿವನ್ ಷುಧಹ಴ೃರ್ಷಟಮ್ | ಷಂತಹ಩ಭ಩ಹಕುಯುಮೇ ಭಂತಹ಩ಯಮೇವ ತ಴ ದಮಹಮಹಃ ಸಹಮಮ್ ||೧|| ಄಴ಸೇದಹಮಿ ಮದಹತಿಕಭಿಯನುಗುಣಮಿದಮೇಕಸ೅ೂೇಂಸಸಹಂ ಖಲು ಮೇ | ತ಴ ಷನನ಴ಸೇದಹಮಿ ಮದಂತಕಶಹಷನ ನತತಾವಹನುಗುಣಮ್ ||೨|| ದ೅ೇ಴ ಷಭಯಂತಿ ತ಴ ರ್ೇತ೅ೇಷಹಂ ಷಭಯತ೅ೂೇऽಪಿ ನಹತಿಕರಿತಿಕಿೇತಿಕಮ್ | ಕಲಮಸ ಶಿ಴ ಩ಹಹಿೇತಿಕಯಂದನ್ ಸೇದಹಭಮಸಂ ಕಿಭುಚಿತಮಿದಮ್ ||೩|| ಅದಿಶಹಮಘಕೃತೌ ಭಹಭಂತಮಹಕಮಿನನಸಹ಴ಘ್ನತ೅ೋತಿ | ಅತಿಕಶುಭಜಜಮಸ೅ೇ ಭಹಂ ಕಿಂಫೂಯಮಹಂ ತ಴ಕೃ಩೅ೈಕ಩ಹತಯಭಸಮ್ ಭಂದಹಗ್ನಯಣೇಯಸಂ ತ಴ ಭಯಿ ಕಯುಣಹಂ ಘಟಯಿತುಂ ವಿಫ೅ೂೇನಹಲಮ್ | ||೪|| .

ಅಕೃಶುಟಂ ತಹಂತು ಫಲಹದಲಮಿಸ ಭದ೅್ೈನಮಮಿತಿ ಷಭಹವವಸತಿ ||೫|| ತವಂ ಷ಴ಕಸ೅ೂೇऽಸಂ ಩ುನಯಸ೅ೂೇऽರ್ನೇಶ೅ ೇಸಮಿೇವವಯತವಭಸ | ತವಂ ಭಯಿ ದ೅ೂೇಷಹನ್ ಗಣಮಸ ಕಿಂ ಕಥರ್ೇ ತುದತಿ ಕಿಂ ದಮಹ ನತಹವಮ್ ||೬|| ಅಶಿಯತಭಹತಕತಯಂ ಭಹಭು಩೅ೇವಸ೅ೇ ಕಿಮಿತಿ ಶಿ಴ ನ ಕಿಂ ದಮಸ೅ೇ | ಶಿಯತಗ್೅ೂೇ಩ಹಾ ದಿೇನಹತಿಕಸೃದಿತಿ ಖಲು ವಂಷಂತಿ ಜಗತಿ ಷಂತಸಹಾಾಮ್ ||೭|| ಩ಯಸಯಹಸಯ೅ೇತಿವಹದಿೇ ಪಣಿತಭದಹಖಮ ಆತಿ ಩ಹಲಿತ೅ೂೇ ಬ಴ತಹ | ಶಿ಴ ಩ಹಹಿೇತಿ ಴ದ೅ೂೇऽಸಂ ವೃತ೅ೂೇ ನ ಕಿಂ ಕ್ಹವಂ ಕಥಂ ನ ಩ಹಲಮಸ೅ಾೇ ||೮|| ವಯಣಂ ಴ಯಜ ಶಿ಴ಭಹತಿೇಕಷಸತ಴ ಸಯ೅ೇದಿತಿ ಷತಹಂ ಗ್ನಯಹऽಸಂ ತಹವಮ್ | ವಯಣಂ ಗತ೅ೂೇऽಸಭ ಩ಹಲಮ ಖಲಭಪಿ ತ೅ೇರ್ಷವೇವ ಩ವ಩ಹತಹನಹಭಮ್ ||೯|| || ಆತಿ ಶಿಯೇ ಶಿಯೇಧಯವ೅ೇಂಕಟ೅ೇಶಹಮಕಕೃತಿಶು ಅತಿಕಸಯಸ೅ೂಾೇತಯಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || || atha Artiharastotram || shrI shambho mayi karuNAshishirAM dRuShTiM dishan sudhAvRuShTim | santApamapAkurume mantAparamesha tava dayAyAH syAm ||1|| avasIdAmi yadArtibhiranuguNamidamokasoMhasAM khalu me | tava sannavasIdAmi yadantakashAsana natattavAnuguNam ||2|| deva smaranti tava yeteShAM smarato&pi nArtiritikIrtim | kalayasi shiva pAhItikrandan sIdAmyahaM kimuchitamidam ||3|| AdishyAghakRutau mAmantaryAminnasAvaghAtmeti | ArtiShumajjayase mAM kimbrUyAM tavakRupaikapAtramaham ||4|| .

आनताहयस्तोत्रभ ्. ಅತಿಕಸಯಸ೅ೂಾೇತಯಮ್ शिवाष्टकम ् : ಶ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ : SivAShTakam ಇ ಹಹಡನುನ ಫಯಸದಲಿಿ ಩ಡ೅ಮರಿ Click To Download the Lyrics in Baraha ॥लशर्ाष्टकभ ् ॥ प्रबं प्राणनाथं वर्बं वर्श्र्नाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दबाजाभ ् । बर्द्भव्मबत ू ेश्र्यं बत ू नाथं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥१॥ गरे रुण्डभारं तनौ सऩाजारं भहाकारकारं गणेशाचधऩारभ ् । जटाजट ू बङ्गोत्तयङ्गैवर्ाशारं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥२॥ .mandAgrNIrahaM tava mayi karuNAM ghaTayituM vibonAlam | AkRuShTuM tAntu balAdalamiha maddainyamiti samAshvasiti tvaM sarvaj~jo&haM punaraj~jo&nIshohamIshvaratvamasi | tvaM mayi doShAn gaNayasi kiM kathaye tudati kiM dayA natvAm ||5|| ||6|| AshritamArtataraM mAmupekShase kimiti shiva na kiM dayase | shritagoptA dInArtihRuditi khalu shaMsanti jagati santastvAm ||7|| praharAharetivAdI phaNitamadAkhya iti pAlito bhavatA | shiva pAhIti vado&haM shRuto na kiM kvAM kathaM na pAlyaste ||8|| sharaNaM vraja shivamArtIssatava harediti satAM girA&haM tvAm | sharaNaM gato&smi pAlaya khalamapi teShvIsha pakShapAtAnmAm ||9|| || iti shrI shrIdharave~gkaTeshAryakRutiShu ArtiharastotraM saMpUrNam || Posted by ಕ್ಹಮಕಕತಕ at 7:51 PM Labels: Artiharastotram.

भदाभाकयं भण्डनं भण्डमन्तं भहाभण्डर बस्भबूषाधयं तभ ् । अनाद्रदह्मऩायं भहाभोहहायं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥३॥ तटाधो ननर्ासं भहाट्टाट्टहासं भहाऩाऩनाशं सदासप्रकाशभ ् । चगयीशं गणेशं भहे शं सये शं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥४॥ चगरयन्द्रात्भजासंग्रहीताधादेहं चगयौ संन्स्थतं सर्ादा सन्नगेहभ ् । ऩयब्रह्भब्रह्भाद्रदलबर्ान्ध्मभानं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥५॥ कऩारं त्रत्रशर ू ं कयाभ्मां दधानं ऩदाम्बोजनम्राम काभं ददानभ ् । फरीर्दा मानं सयाणां प्रधानं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥६॥ शयच्िन्द्रगात्रं गणानन्द ऩात्रं त्रत्रनेत्रं ऩवर्त्रं धनेशस्म लभत्रभ ् । अऩणााकरत्रं िरयत्रं वर्चित्रं .

लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥७॥ हयं सऩाहायं चिता बूवर्हायं बर्ं र्ेदसायं सदा ननवर्ाकायभ ् । श्भशाने र्सन्तं भनोजं दहन्तं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥८॥ स्र्मं म् प्रबाते नय् शर ू ऩाणे ऩठे त ् सर्ादा बगाबार्ानयक्त् । सऩत्रं धनं धान्मलभत्रं करत्रं वर्चित्रं सभायाद्म भोऺं प्रमानत ॥९॥ ||ಶಿವಹಶಟಕಮ್ || ಩ಯಬುಂ ಩ಹಯಣನಹಥಂ ವಿಬುಂ ವಿವವನಹಥಂ ಜಗನಹನಥನಹಥಂ ಷದಹನಂದಬಹಜಹಮ್ | ಬ಴ದಬ಴ಮಬೂತ೅ೇವವಯಂ ಬೂತನಹಥಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ ||೧|| ಗಲ೅ೇ ಯುಂಡಭಹಲಂ ತನೌ ಷ಩ಕಜಹಲಂ ಭಹಹಕ್ಹಲಕ್ಹಲಂ ಗಣ೅ೇಶಹಧಿ಩ಹಲಮ್ | ಜಟಹಜೂಟಬಂಗ್೅ೂೇತಾಯಂಗ್೅ೈವಿಕಶಹಲಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ ||೨|| .

ಭುದಹಭಹಕಯಂ ಭಂಡನಂ ಭಂಡಮಂತಂ ಭಹಹಭಂಡಲಂ ಬಷಭಬೂಷಹಧಯಂತಮ್ | ಄ನಹದಿಸಮ಩ಹಯಂ ಭಹಹಮೇಸಹಹಯಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ ||೩|| ತಟಹಧ೅ೂೇ ರ್ನವಹಷಂ ಭಹಹಟಹಟಟಟಹಹಷಂ ಭಹಹ಩ಹ಩ನಹವಂ ಷದಹಷು಩ಯಕ್ಹವಮ್ | ಗ್ನರಿೇವಂ ಗಣ೅ೇವಂ ಭಹ೅ೇವಂ ಷುಯ೅ೇವಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ ||೪|| ಗ್ನರಿಂದಹಯತಭಜಹಷಂಗಯಹಿೇತಹಧಕದ೅ೇಸಂ ಗ್ನಯೌ ಷಂಸಥತಂ ಷ಴ಕದಹ ಷನನಗ್೅ೇಸಮ್ | ಩ಯಫಯಸಭಫಯಹಹಭದಿಭಿ಴ಕಂಧಮಭಹನಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ ||೫|| ಕ಩ಹಲಂ ತಿಯವ ಲಂ ಕಯಹಬಹಮಂ ದಧಹನಂ ಩ದಹಂಬ೅ೂೇಜನಭಹಯಮ ಕ್ಹಭಂ ದದಹನಮ್ | ಫಲಿೇ಴ದಕಮಹನಂ ಷುಯಹಣಹಂ ಩ಯಧಹನಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ ವಯಚಚಂದಯಗ್ಹತಯಂ ಗುಣಹನಂದ ಩ಹತಯಂ ||೬|| .

ತಿಯನ೅ೇತಯಂ ಩ವಿತಯಂ ಧನ೅ೇವಷಮ ಮಿತಯಮ್ | ಄಩ಣಹಕಕಲತಯಂ ಚರಿತಯಂ ವಿಚಿತಯಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ ||೭|| ಸಯಂ ಷ಩ಕಹಹಯಂ ಚಿತಹ ಬೂವಿಹಹಯಂ ಬ಴ಂ ವ೅ೇದಸಹಯಂ ಷದಹ ರ್ನವಿಕಕ್ಹಯಮ್ | ವಭಶಹನ೅ೇ ಴ಷಂತಂ ಭನ೅ೂೇಜಂ ದಸಂತಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ ||೮|| ಷವಮಂ ಮಃ ಩ಯಬಹತ೅ೇ ನಯಃ ವ ಲ಩ಹಣ೅ೇ ಩ಠ೅ೇತ್ ಷ಴ಕದಹ ಬಗಕಬಹವಹನುಯಕಾಃ | ಷು಩ುತಯಂ ಧನಂ ಧಹನಮಮಿತಯಂ ಕಲತಯಂ ವಿಚಿತಯಂ ಷಭಹಯಹದಮ ಮೇವಂ ಩ಯಮಹತಿ ||೯|| ||SivAShTakam || prabhuM prANanAthaM vibhuM vishvanAthaM jagannAthanAthaM sadAnandabhAjAm | bhavadbhavyabhUteshvaraM bhUtanAthaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||1|| gale ruNDamAlaM tanau sarpajAlaM mahAkAlakAlaM gaNeshAdhipAlam | jaTAjUTabha~ggottara~ggairvishAlaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||2|| mudAmAkaraM maNDanaM maNDayantaM mahAmaNDala bhasmabhUShAdharaMtam | anAdihyapAraM mahAmohahAraM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||3|| taTAdho nivAsaM mahATTATTahAsaM mahApApanAshaM sadAsuprakAsham | .

ಶಿವಹಶಟಕಮ್ बिल्वाष्टकम ् : ಬಿಲ್ಾಾಷ್ಟಕಮ್ : bilvAShTakam ಇ ಹಹಡನುನ ಫಯಸದಲಿಿ ಩ಡ೅ಮರಿ Click To Download the Lyrics in Baraha ॥ त्रफल्र्ाष्टकभ ् ॥ त्रत्रदरं त्रत्रगणाकायं त्रत्रनेत्रं ि त्रत्रमामधभ ् । त्रत्रजन्भऩाऩसंहायभ ् एकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥१॥ त्रत्रशाखै् त्रफल्र्ऩत्रैश्ि ह्मन्च्छद्रै ् कोभरै् शबै् । लशर्ऩूजां करयष्मालभ ह्मेकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥२॥ . लशर्ाष्टकभ ्.girIshaM gaNeshaM maheshaM sureshaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||4|| girindrAtmajAsaMgrahItArdhadehaM girau saMsthitaM sarvadA sannageham | parabrahmabrahmAdibhirvandhyamAnaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||5|| kapAlaM trishUlaM karAbhyAM dadhAnaM padAmbhojanamrAya kAmaM dadAnam | balIvardayAnaM surANAM pradhAnaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||6|| sharachchandragAtraM guNAnanda pAtraM trinetraM pavitraM dhaneshasya mitram | aparNAkalatraM charitraM vichitraM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||7|| haraM sarpahAraM chitA bhUvihAraM bhavaM vedasAraM sadA nirvikAram | shmashAne vasantaM manojaM dahantaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||8|| svayaM yaH prabhAte naraH shUlapANe paThet sarvadA bhargabhAvAnuraktaH | suputraM dhanaM dhAnyamitraM kalatraM vichitraM samArAdya mokShaM prayAti ||9|| Posted by ಕ್ಹಮಕಕತಕ at 7:05 PM Labels: SivAShTakam.

अखण्ड त्रफल्र् ऩत्रेण ऩून्जते नन्न्दकेश्र्ये । शद्ध्मन्न्त सर्ाऩाऩेभ्मो ह्मेकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् शालरग्राभ लशराभेकां वर्प्राणां जात िाऩामेत ् । सोभमऻ भहाऩण्मभ ् एकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥३॥ ॥४॥ दन्न्तकोद्रट सहस्राणण र्ाजऩेम शतानन ि । कोद्रटकन्मा भहादानभ ् एकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥५॥ रक्ष्म्मास्तनत उत्ऩन्नं भहादे र्स्म ि वप्रमभ ् । त्रफल्र्र्ऺ ृ ं प्रमच्छालभ ह्मेकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥६॥ दशानं त्रफल्र्र्ऺ ृ स्म स्ऩशानं ऩाऩनाशनभ ् । अघोयऩाऩसंहायभ ् एकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥७॥ काशीऺेत्रननर्ासं ि कारबैयर्दशानभ ् । प्रमागभाधर्ं दृष्ट्र्ा ह्मेकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥ भूरतो ब्रह्भरूऩाम भध्मतो वर्ष्णरूवऩणे । अग्रत् लशर्रूऩाम ह्मेकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥८॥ .

त्रफल्र्ाष्टकलभदं ऩण्मं म् ऩठे त ् लशर्सन्न्नधौ । सर्ाऩाऩ वर्ननभक् ा त् लशर्रोकभर्ाप्नमात ् ॥ ॥ इनत त्रफल्र्ाष्टकभ ् ॥ || ಬಲಹವಶಟಕಮ್ || ತಿಯದಲಂ ತಿಯಗುಣಹಕ್ಹಯಂ ತಿಯನ೅ೇತಯಂ ಚ ತಿಯಮಹಮುಧಮ್ | ತಿಯಜನಭ಩ಹ಩ಷಂಹಹಯಮ್ ಏಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೧|| ತಿಯಶಹಖ೅ೈಃ ಬಲವ಩ತ೅಴ವಚ ಸಮಚಿ್ದ೅಴ಃ ಕ್೅ೂೇಭಲ೅ೈಃ ವುಬ೅ೈಃ | ಶಿ಴಩ೂಜಹಂ ಕರಿಷಹಮಮಿ ಹ೅ಮೇಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೨|| ಄ಖಂಡ ಬಲವ ಩ತ೅ಯೇಣ ಩ೂಜಿತ೅ೇ ನಂದಿಕ್೅ೇವವಯ೅ೇ | ವುದಧಯಂತಿ ಷ಴ಕ಩ಹ಩೅ೇಬ೅ೂಮೇ ಹ೅ಮೇಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೩|| ಶಹಲಿಗ್ಹಯಭ ಶಿಲಹಮೇಕ್ಹಂ ವಿ಩ಹಯಣಹಂ ಜಹತು ಚಹ಩ಕರ್ೇತ್ | ಸ೅ೂೇಭಮಶ ಭಹಹ಩ುಣಮಮ್ ಏಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೪|| ದಂತಿಕ್೅ೂೇಟಿ ಷಸಸಹಯಣಿ ವಹಜ಩೅ೇಮ ವತಹರ್ನ ಚ | ಕ್೅ೂೇಟಿಕನಹಮ ಭಹಹದಹನಮ್ ಏಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ಲಷಹಮಯಷಾನುತ ಈತ಩ನನಂ ಭಹಹದ೅ೇ಴ಷಮ ಚ ಪಿಯಮಮ್ | ಬಲವ಴ೃವಂ ಩ಯಮಚಹ್ಮಿ ಹ೅ಮೇಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೬|| ||೫|| .

ದವಕನಂ ಬಲವ಴ೃವಷಮ ಷ಩ವಕನಂ ಩ಹ಩ನಹವನಮ್ | ಄ಘ್ೂೇಯ಩ಹ಩ಷಂಹಹಯಮ್ ಏಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೭|| ಕ್ಹಶಿೇಷ೅ೇತಯರ್ನವಹಷಂ ಚ ಕ್ಹಲಬ೅ೈಯ಴ದವಕನಮ್ | ಩ಯಮಹಗಭಹಧ಴ಂ ದೃಷಹಟಾ ಹ೅ಮೇಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ || ಭೂಲತ೅ೂೇ ಫಯಸಭಯೂ಩ಹಮ ಭಧಮತ೅ೂೇ ವಿಶುಣಯೂಪಿಣ೅ೇ | ಄ಗಯತಃ ಶಿ಴ಯೂ಩ಹಮ ಹ೅ಮೇಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೮|| ಬಲಹವಶಟಕಮಿದಂ ಩ುಣಮಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇತ್ ಶಿ಴ಷರ್ನನಧೌ | ಷ಴ಕ಩ಹ಩ ವಿರ್ನಭುಕಕಾಃ ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕಭವಹ಩ುನಮಹತ್ || ಆತಿ ಬಲಹವಶಟಕಮ್ || || bilvAShTakam || tridalaM triguNAkAraM trinetraM ca triyAyudham | trijanmapApasaMhAram ekabilvaM shivArpaNam ||1|| trishAkhaiH bilvapatraishca hyacCidraiH komalaiH shubhaiH | shivapUjAM kariShyAmi hyekabilvaM shivArpaNam ||2|| aKaNDa bilva patreNa pUjite nandikeshvare | shuddhyanti sarvapApebhyo hyekabilvaM shivArpaNam ||3|| shAligrAma shilAmekAM viprANAM jAtu chArpayet | somayaj~ja mahApuNyam ekabilvaM shivArpaNam ||4|| dantikoTi sahasrANi vAjapeya shatAni ca | koTikanyA mahAdAnam ekabilvaM shivArpaNam ||5|| lakShmyAstanuta utpannaM mahAdevasya ca priyam | bilvavRukShaM prayacCAmi hyekabilvaM shivArpaNam darshanaM bilvavRukShasya sparshanaM pApanAshanam | aGorapApasaMhAram ekabilvaM shivArpaNam ||7|| ||6|| || .

is worthless! Because. December 4. Lord Shiva. I should not be a exception .kAshIkShetranivAsaM ca kAlabhairavadarshanam | prayAgamAdhavaM dRuShTvA hyekabilvaM shivArpaNam || mUlato brahmarUpAya madhyato viShNurUpiNe | agrataH shivarUpAya hyekabilvaM shivArpaNam ||8|| bilvAShTakamidaM puNyaM yaH paThet shivasannidhau | sarvapApa vinirmuktaH shivalokamavApnuyAt || || iti bilvAShTakam || Posted by ಕ್ಹಮಕಕತಕ at 6:42 PM Labels: bilvAShTakam. (1) . what wonder is there. Hence. their attempt deserve your special favour . even the utterance ( speech ) of Brahmaa and other gods is not able to fathom your merits ( ie. remover of all types of miseries. If it is so. if the prayer to you. if persons with very limited intellect ( and I am one of them ) try to offer you a prayer. (thinking like this ) I begin this prayer. त्रफल्र्ाष्टकभ ्. greatness ). Hence. ಬಲಹವಶಟಕಮ್ Saturday. chanted by one who is ignorant about your greatness. 2010 शिवमहिम्न स्तोत्र : ಶ್ರ್ಮಹಿಮು ಸ ್ತೋತ್ರ : Shivamahimna Stotra ಇ ಹಹಡನುನ ಫಯಸದಲಿಿ ಩ಡ೅ಮರಿ Click To Download the Lyrics in Baraha ॥ लशर्भद्रहम्न स्तोत्र ऩष्ऩदन्त ॥ || ಶಿ಴ಭಹಿಭನ ಸ೅ೂಾೇತಯ ಩ುಶ಩ದಂತ || || atha SrI Sivamahimnastotram || भद्रहम्न् ऩायं ते ऩयभवर्दषो मद्मसदृशी स्तनतब्राह्भादीनाभवऩ तदर्सन्नास्त्र्नम चगय् । अथाऽर्ाच्म् सर्ा् स्र्भनतऩरयणाभार्चध गण ृ न् भभाप्मेष स्तोत्रे हय ननयऩर्ाद् ऩरयकय् ॥१॥ ಭಹಿಭನಃ ಩ಹಯಂ ತ೅ೇ ಩ಯಭವಿದುಷ೅ೂೇ ಮದಮಷದೃಶಿೇ ಷುಾತಿಫಯಕಹಹಭದಿೇನಹಭಪಿ ತದ಴ಷನಹನಷಾಾಯಿ ಗ್ನಯಃ | ಄ಥಹऽವಹಚಮಃ ಷ಴ಕಃ ಷವಭತಿ಩ರಿಣಹಭಹ಴ಧಿ ಗೃಣನ್ ಭಭಹ಩೅ಮೇಶ ಸ೅ೂಾೇತ೅ಯೇ ಸಯ ರ್ನಯ಩ವಹದಃ ಩ರಿಕಯಃ ||೧|| mahimnaH pAraM te paramaviduSho yadyasadRuSI stutirbrahmAdInAmapi tadavasannAstvayi giraH | athA&vAcyaH sarvaH svamatipariNAmAvadhi gRuNan mamApyeSha stotre hara nirapavAdaH parikaraH ||1|| O.

अतीत् ऩन्थानं तर् ि भद्रहभा र्ाङ्भनसमो् अतद्व्मार्त्ृ त्मा मं िककतभलबधत्ते श्रनतयवऩ । स कस्म स्तोतव्म् कनतवर्धगण् कस्म वर्षम् ऩदे त्र्र्ाािीने ऩतनत न भन् कस्म न र्ि् ॥२॥ ಄ತಿೇತಃ ಩ಂಥಹನಂ ತ಴ ಚ ಭಹಿಭಹ ವಹಙಭನಷಯೇಃ ಄ತದಹವಯ಴ೃತಹಯ ಮಂ ಚಕಿತಭಭಿಧತ೅ಾೇ ವುಯತಿಯಪಿ | ಷ ಕಷಮ ಸ೅ೂಾೇತ಴ಮಃ ಕತಿವಿಧಗುಣಃ ಕಷಮ ವಿಶಮಃ ಩ದ೅ೇ ತವವಹಕಚಿೇನ೅ೇ ಩ತತಿ ನ ಭನಃ ಕಷಮ ನ ಴ಚಃ ||೨|| atItaH panthAnaM tava ca mahimA vA~gmanasayoH atadvyAvRuttyA yaM cakitamaBidhatte Srutirapi | sa kasya stotavyaH katividhaguNaH kasya viShayaH pade tvarvAcIne patati na manaH kasya na vacaH ||2|| O. having become surprised. Who can praise this type of greatness of yours? With how many qualities is it composed? Whose subject of description can it be ? And yet even then whose mind and speech are not attached to your this new Saguna form ? (2) भधस्पीता र्ाि् ऩयभभभत ृ ं ननलभातर्त् तर् ब्रह्भन ् ककं र्ागवऩ सयगयोवर्ास्भमऩदभ ् । भभ त्र्ेतां र्ाणीं गणकथनऩण्मेन बर्त् ऩनाभीत्मथेऽन्स्भन ् ऩयभथन फविव्मार्लसता ॥३॥ ಭಧುಸಪೇತಹ ವಹಚಃ ಩ಯಭಭಭೃತಂ ರ್ನಮಿಕತ಴ತಃ ತ಴ ಫಯಸಭನ್ ಕಿಂ ವಹಗಪಿ ಷುಯಗುಯ೅ೂೇವಿಕಷಭಮ಩ದಮ್ | ಭಭ ತ೅ವೇತಹಂ ವಹಣಿೇಂ ಗುಣಕಥನ಩ುಣ೅ಮೇನ ಬ಴ತಃ ಩ುನಹಮಿೇತಮಥ೅ೇಕऽಸಭನ್ ಩ುಯಭಥನ ಫುದಿಧ಴ಮಕ಴ಸತಹ ||೩|| madhusPItA vAcaH paramamamRutaM nirmitavataH tava brahman kiM vAgapi suragurorvismayapadam | mama tvetAM vANIM guNakathanapuNyena BavataH punAmItyarthe&smin puramathana buddhirvyavasitA ||3|| O. confirm your greatness by only saying `Neti'. Great God. or spiritual guide of gods) surprise you ? (ie. not this) while describing you . which is like highest type of nectar and as sweet as honey. how can even the speech of Brahaspati (Guru. Destroyer of Three Cities of the demons. O. Even the Vedas also. the speech of even Brahaspati is worthless before you). thinking . Paramaatmaa (Greatest Soul). as you are the very creator of speech of the Vedas. so great is your majesty that it cannot be reached by speech and mind . `Neti' (not this.

Giver of Boons. (3) तर्ैश्र्मं मत्तज्जगददमयऺाप्ररमकृत ् त्रमीर्स्त व्मस्तं नतस्रष गणलबन्नास तनष । अबव्मानाभन्स्भन ् र्यद यभणीमाभयभणीं वर्हन्तं व्माक्रोशीं वर्दधत इहै के जडचधम् ॥४॥ ತವ೅ೈವವಮಕಂ ಮತಾಜಗ ಜ ದುದಮಯಷಹ಩ಯಲಮಕೃತ್ ತಯಯಿೇ಴ಷುಾ ಴ಮಷಾಂ ತಿಷುಯಶು ಗುಣಭಿನಹನಷು ತನುಶು | ಄ಬವಹಮನಹಭಸಭನ್ ಴ಯದ ಯಭಣಿೇಮಹಭಯಭಣಿೇಂ ವಿಸಂತುಂ ವಹಮಕ್೅ೂಯೇಶಿೇಂ ವಿದಧತ ಆಹ೅ೈಕ್೅ೇ ಜಡಧಿಮಃ ||೪|| tavaiSvaryaM yattajjagadudayarakShApralayakRut trayIvastu vyastaM tisruShu guNaBinnAsu tanuShu | aBavyAnAmasmin varada ramaNIyAmaramaNIM vihantuM vyAkroSIM vidadhata ihaike jaDadhiyaH ||4|| O. VishhNu and Mahesha). it is distributed in the three qualities (ie. and destruction of the whole universe. (4) ककभीह् ककंकाम् स खर ककभऩामन्स्त्रबर्नं ककभाधायो धाता सज ृ नत ककभऩादान इनत ि । अतक्मैश्र्मे त्र्य्मनर्सय द्स्थो हतचधम् कतकोऽमं कांन्श्ित ् भखयमनत भोहाम जगत् ॥५॥ ಕಿಮಿೇಸಃ ಕಿಂಕ್ಹಮಃ ಷ ಖಲು ಕಿಭು಩ಹಮಸರಬು಴ನಂ ಕಿಭಹಧಹಯ೅ೂೇ ಧಹತಹ ಷೃಜತಿ ಕಿಭು಩ಹದಹನ ಆತಿ ಚ | ಄ತಕ್೅ಮೈಕವವರ್ೇಕ ತವಮಮನ಴ಷಯ ದುಃಸ೅ೂಥೇ ಸತಧಿಮಃ ಕುತಕ್೅ೂೇಕऽಮಂ ಕ್ಹಂಶಿಚತ್ ಭುಖಯಮತಿ ಮೇಹಹಮ ಜಗತಃ ||೫|| kimIhaH kiMkAyaH sa Kalu kimupAyastriBuvanaM kimAdhAro dhAtA sRujati kimupAdAna iti ca | atarkyaiSvarye tvayyanavasara duHstho hatadhiyaH kutarko&yaM kAMScit muKarayati mohAya jagataH ||5|| If the Paramaatmaa (the Greatest Soul) creates the three worlds (ie. my intellect (Buddhi) has become prepared to sing your greatness. Such is your greatness but certain stupid persons in this world are trying to destroy it by slander. what is his gesture ? What is his body ? What is his plan? What is his basis (support)? What are his means (instruments. and Saamaveda). this is supported by three Vedas (ie. Yajurveda. maintenance. Rajas and Tamas) and three bodies (of Brahmaa. which may be delightful to them but is really undelightful.resources) ? These are the useless . Satva. your greatness is the cause of creation.that my speech may become purified by this act. thewhole Universe). Rigveda.

(5) अजन्भानो रोका् ककभर्मर्र्न्तोऽवऩ जगतां अचधष्ठातायं ककं बर्वर्चधयनादृत्म बर्नत । अनीशो र्ा कमााद् बर्नजनने क् ऩरयकयो मतो भन्दास्त्र्ां प्रत्मभयर्य संशये त इभे ॥६॥ ಄ಜನಹಭನ೅ೂೇ ಲ೅ೂೇಕ್ಹಃ ಕಿಭ಴ಮ಴಴ಂತ೅ೂೇऽಪಿ ಜಗತಹಂ ಄ಧಿಷಹಠತಹಯಂ ಕಿಂ ಬ಴ವಿಧಿಯನಹದೃತಮ ಬ಴ತಿ | ಄ರ್ನೇಶ೅ ೇ ವಹ ಕುಮಹಕದ್ ಬು಴ನಜನನ೅ೇ ಕಃ ಩ರಿಕಯ೅ೂೇ ಮತ೅ೂೇ ಭನಹ್ಸಹಾಾಂ ಩ಯತಮಭಯ಴ಯ ಷಂಶ೅ೇಯತ ಆಮೇ ||೬|| ajanmAno lokAH kimavayavavanto&pi jagatAM adhiShThAtAraM kiM BavavidhiranAdRutya Bavati | anISo vA kuryAd Buvanajanane kaH parikaro yato mandAstvAM pratyamaravara saMSerata ime ||6|| O. against one (i. in order to mislead people. Tapaloka.questions raised by some stupid critics. Svargaloka. Best Of The Gods. You) ? If it was so. SaMkhya. you are the only creater of the whole Universe). are but different paths (to reach to the Greatest Truth) and people on account of their different aptitude choose from them whatever they think best . Yoga.(6) त्रमी साङ््मं मोग् ऩशऩनतभतं र्ैष्णर्लभनत प्रलबन्ने प्रस्थाने ऩयलभदभद् ऩथ्मलभनत ि । रुिीनां र्ैचित्र्मादृजकद्रटर नानाऩथजषां नण ृ ाभेको गम्मस्त्र्भलस ऩमसाभणार् इर् ॥७॥ ತಯಯಿೇ ಸಹಂಖಮಂ ಯೇಗಃ ಩ವು಩ತಿಭತಂ ವ೅ೈಶಣ಴ಮಿತಿ ಩ಯಭಿನ೅ನೇ ಩ಯಸಹಥನ೅ೇ ಩ಯಮಿದಭದಃ ಩ಥಮಮಿತಿ ಚ | ಯುಚಿೇನಹಂ ವ೅ೈಚಿತಹಯಯದೃಜುಕುಟಿಲ ನಹನಹ಩ಥಜುಷಹಂ ನೃಣಹಮೇಕ್೅ೂೇ ಗಭಮಷಾಾಭಸ ಩ಮಸಹಭಣಕ಴ ಆ಴ ||೭|| trayI sA~gKyaM yogaH paSupatimataM vaiShNavamiti praBinne prasthAne paramidamadaH pathyamiti ca | rucInAM vaicitryAdRujukuTila nAnApathajuShAM nRuNAmeko gamyastvamasi payasAmarNava iva ||7|| The different practices based on the three Vedas. Bhooloka.e. then what were the means by which it was created that the stupid critics are creating doubts about you? (ie. Maharloka. Pashupata-mata. Bhuvarloka. and Satyaloka) unborn ? Was the birth of the Universe independent of its Lord (ie. you) who always remains incompatible to senses. VaishhNava-mata etc .. are the seven Lokas (It is believed that there are seven worlds in this Universe. Janaloka. namely.

the bull.straight or zigzag. But as the sea is the final resting place for all types of streams . the parts of a cot. Giver of the Boons. Hence. Ashes. some persons call this Universe eternal ( ever lasting). the skull : these are the articles of your house-hold . the Yogiin fact You ). they may accept. false desires for worldly things do not deceive (mislead) one who is always is absorbed in his soul ( ie. the elephant-skin. being . others call it temporary. Destroyer Of ( Three ) Cities.and deserved to be accepted . the serpent. And yet gods get all their riches merely by the movement of your eye-brows . Really.(7) भहोऺ् खट्र्ाङ्गं ऩयशयन्जनं बस्भ पणणन् कऩारं िेतीमत्तर् र्यद तन्त्रोऩकयणभ ् । सयास्तां ताभवृ िं दधनत त बर्द्भप्र ू णणद्रहतां न द्रह स्र्ात्भायाभं वर्षमभग ृ तष्ृ णा भ्रभमनत ॥८॥ ಭಹ೅ೂೇವಃ ಖಟಹವಂಗಂ ಩ಯವುಯಜಿನಂ ಬಷಭ ಪಣಿನಃ ಕ಩ಹಲಂ ಚ೅ೇತಿೇಮತಾ಴ ಴ಯದ ತಂತ೅ೂಯೇ಩ಕಯಣಮ್ | ಷುಯಹಸಹಾಂ ತಹಭೃದಿಧಂ ದಧತಿ ತು ಬ಴ದೂಬ಩ಯಣಿಹಿತಹಂ ನ ಹಿ ಸಹವತಹಭಯಹಭಂ ವಿಶಮಭೃಗತೃಷಹಣ ಬಯಭಮತಿ ||೮|| mahokShaH KaTvA~ggaM paraSurajinaM Basma PaNinaH kapAlaM cetIyattava varada tantropakaraNam | surAstAM tAmRuddhiM dadhati tu BavadBUpraNihitAM na hi svAtmArAmaM viShayamRugatRuShNA Bramayati ||8|| O. chisel.(8) ध्रर्ं कन्श्ित ् सर्ं सकरभऩयस्त्र्ध्रर्लभदं ऩयो ध्रौव्माऽध्रौव्मे जगनत गदनत व्मस्तवर्षमे । सभस्तेऽप्मेतन्स्भन ् ऩयभथन तैवर्ान्स्भत इर् स्तर्न ् न्जह्रे लभ त्र्ां न खर नन धष्ृ टा भखयता ॥९॥ ಧುಯ಴ಂ ಕಶಿಚತ್ ಷ಴ಕಂ ಷಕಲಭ಩ಯಷಾಾಧುಯ಴ಮಿದಂ ಩ಯ೅ೂೇ ಧೌಯವಹಮऽಧೌಯವ೅ಮೇ ಜಗತಿ ಗದತಿ ಴ಮಷಾವಿಶರ್ೇ | ಷಭಸ೅ಾೇऽ಩೅ಮೇತಸಭನ್ ಩ುಯಭಥನ ತ೅ೈವಿಕಸಭತ ಆ಴ ಷುಾ಴ನ್ ಜಿಹ೅ಯೇಮಿ ತಹವಂ ನ ಖಲು ನನು ಧೃಷಹಟ ಭುಖಯತಹ ||೯|| dhruvaM kaScit sarvaM sakalamaparastvadhruvamidaM paro dhrauvyA&dhrauvye jagati gadati vyastaviShaye | samaste&pyetasmin puramathana tairvismita iva stuvan jihremi tvAM na Kalu nanu dhRuShTA muKaratA ||9|| O. You are the only reaching place for all people whichever path. and yet others call it both eternal and temporary .

Neither could succeed. While Brahma took the form of a swan and flew high to see the top(head). You took the form of Fire and your whole body was a column of fire extending over space .Shiva punished Brahma by removing one of his 5 heads and ordered that henceforth the Ketaki flower should not be used for his worship). I am really becoming immodest in loquaciously praising You.greatness . VishhNu took the form of a boar and dug up downwards to see the bottom (feet). does not toeing your line always bear fruit? (10) अमत्नादासाद्म त्रत्रबर्नभर्ैयव्मनतकयं दशास्मो मद्फाहूनबत ृ यणकण्डू-ऩयर्शान ् । लशय्ऩद्मश्रेणी-यचितियणाम्बोरुह-फरे् न्स्थयामास्त्र्द्भक्तेन्स्त्रऩयहय वर्स्पून्जातलभदभ ् ॥११॥ ಄ಮತಹನದಹಸಹದಮ ತಿಯಬು಴ನಭವ೅ೈಯ಴ಮತಿಕಯಂ ದಶಹಸ೅ೂಮೇ ಮದಹಫಸೂನಬೃತ ಯಣಕಂಡೂ-಩ಯ಴ಶಹನ್ | ಶಿಯಃ಩ದಭಶ೅ಯೇಣಿೇ-ಯಚಿತಚಯಣಹಂಬ೅ೂೇಯುಸ-ಫಲ೅ೇಃ ಸಥಯಹಮಹಷಾಾದಬಕ್೅ಾೇಸರ಩ುಯಸಯ ವಿಷೂಪಜಿಕತಮಿದಮ್ ||೧೧|| ayatnAdAsAdya triBuvanamavairavyatikaraM daSAsyo yadbAhUnaBRuta raNakaNDU-paravaSAn | SiraHpadmaSreNI-racitacaraNAmBoruha-baleH sthirAyAstvadBaktestripurahara visPUrjitamidam ||11|| . (9) तर्ैश्र्मं मत्नाद् मदऩरय वर्रयन्चिहा रययध् ऩरयच्छे तं मातार्नरभनरस्कन्धर्ऩष् । ततो बन्क्तश्रिा-बयगरु-गण ृ द्भ्मां चगरयश मत ् स्र्मं तस्थे ताभ्मां तर् ककभनर्न्ृ त्तना परनत ॥१०॥ ತವ೅ೈವವಮಕಂ ಮತಹನದ್ ಮದು಩ರಿ ವಿರಿಂಚಿಸಕರಿಯಧಃ ಩ರಿಚ೅್ೇತುಂ ಮಹತಹ಴ನಲಭನಲಷಕಂಧ಴಩ುಶಃ | ತತ೅ೂೇ ಬಕಿಾವಯದಹಧ-ಬಯಗುಯು-ಗೃಣದಹಬಯಂ ಗ್ನರಿವ ಮತ್ ಷವಮಂ ತಸ೅ಥೇ ತಹಬಹಮಂ ತ಴ ಕಿಭನು಴ೃತಿಾನಕ ಪಲತಿ ||೧೦|| tavaiSvaryaM yatnAd yadupari viri~jcirhariradhaH paricCetuM yAtAvanalamanalaskandhavapuShaH | tato BaktiSraddhA-Baraguru-gRuNadByAM giriSa yat svayaM tasthe tAByAM tava kimanuvRuttirna Palati ||10|| Brahma and VishhNu wanted to measure your wealth i.e. mountain-dweller.(While VishhNu confessed the truth. O.surprised ( perplexed ) by these contradictory opinions on this subject. Brahma falsely claimed that he had found the top and persuaded the Ketaki flower to bear false witness. you stood before them revealing your normal form .When ultimately both praised you with full devotion and faith.

RavaNa once dared to test the power of his arms at your own dwelling place(Kailas Mountain). Surely.Oh.are but the result of his constant devotion to your lotus feet at which he ever laid the lotus garland consisting of his 10 heads! (11) अभष्म त्र्त्सेर्ा-सभचधगतसायं बजर्नं फरात ् कैरासेऽवऩ त्र्दचधर्सतौ वर्क्रभमत् । अरभ्मा ऩातारेऽप्मरसिलरताङ्गष्ठलशयलस प्रनतष्ठा त्र्य्मासीद् ध्रर्भऩचितो भह्मनत खर् ॥१२॥ ಄ಭುಶಮ ತವತ೅ಸೇವಹ-ಷಭಧಿಗತಸಹಯಂ ಬುಜ಴ನಂ ಫಲಹತ್ ಕ್೅ೈಲಹಸ೅ೇऽಪಿ ತವದಧಿ಴ಷತೌ ವಿಕಯಭಮತಃ | ಄ಲಬಹಮ ಩ಹತಹಲ೅ೇऽ಩ಮಲಷಚಲಿತಹಂಗುಶಠಶಿಯಸ ಩ಯತಿಷಹಠ ತವಮಹಮಸೇದ್ ಧುಯ಴ಭು಩ಚಿತ೅ೂೇ ಭುಸಮತಿ ಖಲಃ ||೧೨|| amuShya tvatsevA-samadhigatasAraM BujavanaM balAt kailAse&pi tvadadhivasatau vikramayataH | alaByA pAtAle&pyalasacalitA~gguShThaSirasi pratiShThA tvayyAsId dhruvamupacito muhyati KalaH ||12|| Having obtained all his prowess through worshipping you. When he tried to lift it up. you just moved a toe of your foot on a head of his and lo! Ravana could not find rest or peace even in the nether-world .destroyer of the three cities! The effortless achievement of the ten-headed Ravana in making the three worlds enemyless( having conquered) and his arrant eagerness for further fight by stretching his arms. Finally RavaNa reestablished his faith in you. (12) मदृविं सत्राम्णो र्यद ऩयभोच्िैयवऩ सतीं अधश्िक्रे फाण् ऩरयजनवर्धेमत्रत्रबर्न् । न तन्च्ित्रं तन्स्भन ् र्रयर्लसतरय त्र्च्ियणमो् न कस्माप्मन्नत्मै बर्नत लशयसस्त्र्य्मर्ननत् ॥१३॥ ಮದೃದಿಧಂ ಷುತಹಯಮಣೇ ಴ಯದ ಩ಯಮೇಚ೅ೈಯಪಿ ಷತಿೇಂ ಄ಧವಚಕ್೅ಯೇ ಫಹಣಃ ಩ರಿಜನವಿಧ೅ೇಮತಿಯಬು಴ನಃ | ನ ತಚಿಚತಯಂ ತಸಭನ್ ಴ರಿ಴ಸತರಿ ತವಚಚಯಣಯೇಃ ನ ಕಸಹಮ಩ುಮನನತ೅ಮೈ ಬ಴ತಿ ಶಿಯಷಷಾಾಮಮ಴ನತಿಃ ||೧೩|| yadRuddhiM sutrAmNo varada paramoccairapi satIM adhaScakre bANaH parijanavidheyatriBuvanaH | na taccitraM tasmin varivasitari tvaccaraNayoH na kasyApyunnatyai Bavati SirasastvayyavanatiH ||13|| . power maddens the wicked .

though appearing to be a deformity. (On Parvati's holding Shiva's throat at that point.बङ्ग. since he `dwelt' in your feet. O. who is ever compassionate and engaged in removing the fear of the world.h'(nectar). threeeyed lord. (14) अलसिाथाा नैर् क्र्चिदवऩ सदे र्ासयनये ननर्तान्ते ननत्मं जगनत जनमनो मस्म वर्लशखा् । स ऩश्मन्नीश त्र्ालभतयसयसाधायणभबूत ् स्भय् स्भताव्मात्भा न द्रह र्लशष ऩथ्म् ऩरयबर्् ॥१५॥ ಄ಸದಹಧಥಹಕ ನ೅ೈ಴ ಕವಚಿದಪಿ ಷದ೅ೇವಹಷುಯನಯ೅ೇ ರ್ನ಴ತಕಂತ೅ೇ ರ್ನತಮಂ ಜಗತಿ ಜಯಿನ೅ೂೇ ಮಷಮ ವಿಶಿಖಹಃ | ಷ ಩ವಮರ್ನನೇವ ತಹವಮಿತಯಷುಯಸಹಧಹಯಣಭಬೂತ್ ಷಭಯಃ ಷಭತಕವಹಮತಹಭ ನ ಹಿ ಴ಶಿಶು ಩ಥಮಃ ಩ರಿಬ಴ಃ ||೧೫|| asiddhArthA naiva kvacidapi sadevAsuranare nivartante nityaM jagati jayino yasya viSiKAH | .Oh boon-giver! BaaNa. actually adds to your richness and personality. the demon king made all the three worlds serve him with all their attendants and even the greatest wealth of Indra was a trifle for him . the poison froze blue there itself and Shiva became `neelakanTha'). who does not rise in life by bowing his head to you? (13) अकाण्ड-ब्रह्भाण्ड-ऺमिककत-दे र्ासयकृऩा वर्धेमस्माऽऽसीद् मन्स्त्रनमन वर्षं संरृतर्त् । स कल्भाष् कण्ठे तर् न करुते न चश्रमभहो वर्कायोऽवऩ श्राघ्मो बर्न-बम. you took it(poison) on yourself by consuming it .vyasaninaH ||14|| When the ocean was being churned by the gods and demons for `amRit.व्मसननन् ॥१४॥ ಄ಕ್ಹಂಡ-ಫಯಹಹಭಂಡ-ವಮಚಕಿತ-ದ೅ೇವಹಷುಯಕೃ಩ಹ ವಿಧ೅ೇಮಸಹಮऽऽಸೇದ್ ಮಸರನಮನ ವಿಶಂ ಷಂಸೃತ಴ತಃ | ಷ ಕಲಹಭಶಃ ಕಂಠ೅ೇ ತ಴ ನ ಕುಯುತ೅ೇ ನ ಶಿಯಮಭಹ೅ೂೇ ವಿಕ್ಹಯ೅ೂೇऽಪಿ ಶಹಿಘ್ೂಮೇ ಬು಴ನ-ಬಮ. The gods as well as the demons were stunned at the prospect of the entire universe coming to an end.various objects came forth: at one point.಴ಮಷರ್ನನಃ ||೧೪|| akANDa-brahmANDa-kShayacakita-devAsurakRupA vidheyasyA&&sId yastrinayana viShaM saMhRutavataH | sa kalmAShaH kaNThe tava na kurute na Sriyamaho vikAro&pi SlAGyo Buvana-Baya. there emerged the `kAlakUTa' poison which threatened to consume everything . It is strange that this stain in your neck.ಬಂಗ. It was not a surprise at all.Ba~gga.

since he looked upon you as any other ordinary god. shot his arrow and got burnt to ashes.gaNam | muhurdyaurdausthyaM yAtyaniBRuta-jaTA-tADita-taTA jagadrakShAyai tvaM naTasi nanu vAmaiva viButA ||16|| You dance for protecting the world. the godly region feels miserable when its banks are struck by your agitated matted locks (of hair)! (16) वर्मद्व्माऩी ताया-गण-गणणत-पेनोद्गभ-रुचि् प्रर्ाहो र्ायां म् ऩष ृ तरघदृष्ट् लशयलस ते । जगद्द्र्ीऩाकायं जरचधर्रमं तेन कृतलभनत अनेनैर्ोन्नेमं धत ृ भद्रहभ द्रदव्मं तर् र्ऩ् ॥१७॥ ವಿಮದಹವಯಪಿೇ ತಹಯಹ-ಗಣ-ಗುಣಿತ-ಪ೅ೇನ೅ೂೇದಗಭ-ಯುಚಿಃ ಩ಯವಹಹ೅ೂೇ ವಹಯಹಂ ಮಃ ಩ೃಶತಲಘುದೃಶಟಃ ಶಿಯಸ ತ೅ೇ | ಜಗದಿ್ಾೇ಩ಹಕ್ಹಯಂ ಜಲಧಿ಴ಲಮಂ ತ೅ೇನ ಕೃತಮಿತಿ ಄ನ೅ೇನ೅ೈವ್ೇನ೅ನೇಮಂ ಧೃತಭಹಿಭ ದಿ಴ಮಂ ತ಴ ಴಩ುಃ ||೧೭|| viyadvyApI tArA-gaNa-guNita-Penodgama-ruciH pravAho vArAM yaH pRuShatalaGudRuShTaH Sirasi te | .sa paSyannISa tvAmitarasurasAdhAraNamaBUt smaraH smartavyAtmA na hi vaSiShu pathyaH pariBavaH ||15|| The cupid's(love-god `manmatha's) (flower) arrows never return unaccomplished whether the victims were gods or demons or men . (15) भही ऩादाघाताद् व्रजनत सहसा संशमऩदं ऩदं वर्ष्णोभ्रााम्मद् बज-ऩरयघ-रुग्ण-ग्रह. Insulting. even VishhNu's domain is shaken in fear when your mace like arms bruise the planets.in no time . master! he has now become just a remembered soul (without body).ಗಣಮ್ | ಭುಸುದೌಮಕದೌಕಷಥಯಂ ಮಹತಮರ್ನಬೃತ-ಜಟಹ-ತಹಡ್ಭತ-ತಟಹ ಜಗದಯಷಹರ್ೈ ತವಂ ನಟಸ ನನು ವಹಮೈ಴ ವಿಬುತಹ ||೧೬|| mahI pAdAGAtAd vrajati sahasA saMSayapadaM padaM viShNorBrAmyad Buja-pariGa-rugNa-graha. does one no good. However O. masters (who have controlled their senses). but strangely. your glorious act appears to produce the opposite result in that the earth suddenly struck by your dancing feet doubts that it is coming to an end.गणभ ् । भहद्ामौदौस्थ्मं मात्मननबत ृ -जटा-ताडडत-तटा जगद्रऺामै त्र्ं नटलस नन र्ाभैर् वर्बता ॥१६॥ ಭಹಿೇ ಩ಹದಹಘ್ನತಹದ್ ಴ಯಜತಿ ಷಸಸಹ ಷಂವಮ಩ದಂ ಩ದಂ ವಿಷ೅ೂಣೇಬಹಯಕಭಮದ್ ಬುಜ-಩ರಿಘ-ಯುಗಣ-ಗಯಸ.

`sthUla sharIra'. Why this demonstrative show when you as the dictator of everything. ( Incidentally there is a view that the burning of the three cities would refer to the burning of three kinds of bodies of man i. Brahma as the charioteer. This itself shows how lofty and divine your body(form) is! (17) यथ् ऺोणी मन्ता शतधनृ तयगेन्द्रो धनयथो यथाङ्गे िन्द्राकौ यथ-ियण-ऩाणण् शय इनत । द्रदधऺोस्ते कोऽमं त्रत्रऩयतण ृ भाडम्फय-वर्चध् वर्धेमै् क्रीडन्त्मो न खर ऩयतन्त्रा् प्रबचधम् ॥१८॥ ಯಥಃ ಷ೅ೂೇಣಿೇ ಮಂತಹ ವತಧೃತಿಯಗ್೅ೇಂದ೅ೂಯೇ ಧನುಯಥ೅ೂೇ ಯಥಹಂಗ್೅ೇ ಚಂದಹಯಕ್ೌಕ ಯಥ-ಚಯಣ-಩ಹಣಿಃ ವಯ ಆತಿ | ದಿಧಷ೅ೂೇಸ೅ಾೇ ಕ್೅ೂೇऽಮಂ ತಿಯ಩ುಯತೃಣಭಹಡಂಫಯ-ವಿಧಿಃ ವಿಧ೅ೇರ್ೈಃ ಕಿಯೇಡಂತ೅ೂಮೇ ನ ಖಲು ಩ಯತಂತಹಯಃ ಩ಯಬುಧಿಮಃ ||೧೮|| rathaH kShoNI yantA SatadhRutiragendro dhanuratho rathA~gge candrArkau ratha-caraNa-pANiH Sara iti | didhakShoste ko&yaM tripuratRuNamADambara-vidhiH vidheyaiH krIDantyo na Kalu paratantrAH praBudhiyaH ||18|| When you wanted to burn the three cities. the sun and the moon as the parts of the chariot and VishhNu himself(who holds the chariot-wheeel in his hand -Sudarshan chakra?). `sUkshma sharIra' and `kAraNa sharIra'). (18) हरयस्ते साहस्रं कभर फलरभाधाम ऩदमो् मदे कोने तन्स्भन ् ननजभदहयन्नेत्रकभरभ ् । गतो बक्त्मद्रे क् ऩरयणनतभसौ िक्रर्ऩष् त्रमाणां यऺामै त्रत्रऩयहय जागनता जगताभ ् ॥१९॥ ಸರಿಸ೅ಾೇ ಸಹಸಷಯಂ ಕಭಲ ಫಲಿಭಹಧಹಮ ಩ದಯೇಃ ಮದ೅ೇಕ್೅ೂೇನ೅ೇ ತಸಭನ್ ರ್ನಜಭುದಸಯನ೅ನೇತಯಕಭಲಮ್ | ಗತ೅ೂೇ ಬಕುಯದ೅ಯೇಕಃ ಩ರಿಣತಿಭಸೌ ಚಕಯ಴಩ುಶಃ ತಯಮಹಣಹಂ ಯಷಹರ್ೈ ತಿಯ಩ುಯಸಯ ಜಹಗತಿಕ ಜಗತಹಮ್ hariste sAhasraM kamala balimAdhAya padayoH yadekone tasmin nijamudaharannetrakamalam | gato BaktyudrekaH pariNatimasau cakravapuShaH trayANAM rakShAyai tripurahara jAgarti jagatAm ||19|| ||೧೯|| . (Brought down to the earth by the King Bhagiratha by propitiating Lord Shiva and known as Ganga) it creates many islands and whirlpools on the earth .the Meru mountain as the bow. you had the earth as the chariot.jagaddvIpAkAraM jaladhivalayaM tena kRutamiti anenaivonneyaM dhRutamahima divyaM tava vapuH ||17|| The divine river flows extensively through the sky and its charm is enhanced by the illumination of the foam by the groups of stars .e. as the arrow . The same turbulent river appears like a mere droplet of water on your head. could have done the job as a trifle? The Lord's greatness is not dependent on anybody or anything .

Otherwise how can there be future result for a past action? Thus on seeing your power in rewarding people performing sacrificial worship. (20) कक्रमादऺो दऺ् क्रतऩनतयधीशस्तनबत ृ ां ऋषीणाभान्त्र्ाज्मं शयणद सदस्मा् सय-गणा् । क्रतभ्रंशस्त्र्त्त् क्रतपर-वर्धान-व्मसननन् ध्रर्ं कत्ा श्रिा-वर्धयभलबिायाम द्रह भखा् ಕಿಯಮಹದಷ೅ೂೇ ದವಃ ಕಯತು಩ತಿಯಧಿೇವಷಾನುಬೃತಹಂ ॥२१॥ ಊರ್ಷೇಣಹಭಹತಿವಕಜಮಂ ವಯಣದ ಷದಸಹಮಃ ಷುಯ-ಗಣಹಃ | ಕಯತುಬಯಂವಷಾಾತಾಃ ಕಯತುಪಲ-ವಿಧಹನ-಴ಮಷರ್ನನಃ ಧುಯ಴ಂ ಕತುಕಃ ವಯದಹಧ-ವಿಧುಯಭಭಿಚಹಯಹಮ ಹಿ ಭಖಹಃ kriyAdakSho dakShaH kratupatiradhISastanuBRutAM RuShINAmArtvijyaM SaraNada sadasyAH sura-gaNAH | kratuBraMSastvattaH kratuPala-vidhAna-vyasaninaH dhruvaM kartuH SraddhA-vidhuramaBicArAya hi maKAH ||೨೧|| ||21|| All the same. this supreme exemplification of devotion on his part was transformed into the wheel (sudarshana chakra) in his hand. after placing 999 flowers he found that one was missing. Daksha was well-versed in the art of sacrifices and himself the Lord of Creation. he was the chief performer: the great maharishis were the priests and the various gods were the participants! (Daksha did not invite Shiva and insulted him greatly. (19) क्रतौ सप्ते जाग्रत ् त्र्भलस परमोगे क्रतभतां क्र् कभा प्रध्र्स्तं परनत ऩरुषायाधनभत ृ े । अतस्त्र्ां सम्प्रेक्ष्म क्रतष परदान-प्रनतबर्ं श्रतौ श्रिां फध्र्ा दृढऩरयकय् कभास जन् ॥२०॥ ಕಯತೌ ಷು಩೅ಾೇ ಜಹಗಯತ್ ತವಭಸ ಪಲಯೇಗ್೅ೇ ಕಯತುಭತಹಂ ಕವ ಕಭಕ ಩ಯಧವಷಾಂ ಪಲತಿ ಩ುಯುಷಹಯಹಧನಭೃತ೅ೇ | ಄ತಸಹಾಾಂ ಷಂ಩೅ಯೇವಯ ಕಯತುಶು ಪಲದಹನ-಩ಯತಿಬು಴ಂ ವುಯತೌ ವಯದಹಧಂ ಫಧಹವ ದೃಢ಩ರಿಕಯಃ ಕಭಕಷು ಜನಃ kratau supte jAgrat tvamasi Palayoge kratumatAM kva karma pradhvastaM Palati puruShArAdhanamRute | atastvAM samprekShya kratuShu PaladAna-pratiBuvaM Srutau SraddhAM badhvA dRuDhaparikaraH karmasu janaH ||೨೦|| ||20|| You ensure that there is a connection between cause and effect and hence when men perform a sacrifice they obtain good results . men believe in Vedas and firmly engage themselves in various worshipful acts. thus enraged. as exemplified in the case of the sacrifice performed by Daksha. (21) प्रजानाथं नाथ प्रसबभलबकं स्र्ां दद्रहतयं गतं योद्रहद् बत ू ां रययभनमषभष्ृ मस्म र्ऩषा । धनष्ऩाणेमाातं द्रदर्भवऩ सऩत्राकृतभभं त्रसन्तं तेऽद्मावऩ त्मजनत न भग ृ व्माधयबस् ॥२२॥ .VishhNu once brought 1000 lotuses and was placing them at your feet. which he uses for protecting the world. those done without faith in you become counter-productive. he plucked out one of his own eyes and offered it as a lotus. besides. though you exert to reward all sacrifices . Shiva destroyed the sacrifice and Daksha too). with good results.O Protector .

on the basis of your sharing half the body with her. with a bow in hand . Even after witnessing this. by shooting his famous flower arrows . if Parvati.delusion.಩ಯಜಹನಹಥಂ ನಹಥ ಩ಯಷಬಭಭಿಕಂ ಸಹವಂ ದುಹಿತಯಂ ಗತಂ ಯ೅ೂೇಹಿದ್ ಬೂತಹಂ ರಿಯಭಯಿಶುಭೃಶಮಷಮ ಴಩ುಷಹ | ಧನುಷಹ಩ಣ೅ೇಮಹಕತಂ ದಿ಴ಭಪಿ ಷ಩ತಹಯಕೃತಭಭುಂ ತಯಷಂತಂ ತ೅ೇऽದಹಮಪಿ ತಮಜತಿ ನ ಭೃಗವಹಮಧಯಬಷಃ ||೨೨|| prajAnAthaM nAtha prasaBamaBikaM svAM duhitaraM gataM rohid BUtAM riramayiShumRuShyasya vapuShA | dhanuShpANeryAtaM divamapi sapatrAkRutamamuM trasantaM te&dyApi tyajati na mRugavyAdharaBasaH ||22|| O. When she fled taking the form of a female deer he also took the form of a male deer and chased her . Protector! Once Brahma became infatuated with his own daughter . You took the form of a hunter and went after him. Struck by your arrow and very much frightened. Even today he stands frightened by you.the moment he tried to arouse passion in you for Parvati. destroyer of the three cities! Boon-giver! Practitioner of austerities! Before the very eyes of Parvati. (22) स्र्रार्ण्माशंसा धत ृ धनषभह्नाम तण ृ र्त ् ऩय् प्रष्टं दृष्ट्र्ा ऩयभथन ऩष्ऩामधभवऩ । मद्रद स्त्रैणं दे र्ी मभननयत-दे हाधा-घटनात ् अर्ैनत त्र्ाभिा फत र्यद भग्धा मर्तम् ॥२३॥ ಷವಲಹ಴ಣಹಮವಂಸಹ ಧೃತಧನುಶಭಹಹನಮ ತೃಣ಴ತ್ ಩ುಯಃ ಩ುಿಶಟಂ ದೃಷಹಟಾ ಩ುಯಭಥನ ಩ುಷಹ಩ಮುಧಭಪಿ | ಮದಿ ಸ೅ರೈಣಂ ದ೅ೇವಿೇ ಮಭರ್ನಯತ-ದ೅ೇಹಹಧಕ-ಘಟನಹತ್ ಄ವ೅ೈತಿ ತಹವಭದಹಧ ಫತ ಴ಯದ ಭುಗ್ಹಧ ಮು಴ತಮಃ ||೨೩|| svalAvaNyASaMsA dhRutadhanuShamahnAya tRuNavat puraH pluShTaM dRuShTvA puramathana puShpAyudhamapi | yadi straiNaM devI yamanirata-dehArdha-GaTanAt avaiti tvAmaddhA bata varada mugdhA yuvatayaH ||23|| O. you reduced Manmatha (the god of love) to ashes. (23) श्भशानेष्र्ाक्रीडा स्भयहय वऩशािा् सहिया् चिता-बस्भारेऩ् स्रगवऩ नक ृ योटी-ऩरयकय् । अभङ्गल्मं शीरं तर् बर्त नाभैर्भणखरं तथावऩ स्भततण ा ां र्यद ऩयभं भङ्गरभलस ॥२४॥ ವಭಶಹನ೅ೇಷಹವಕಿಯೇಡಹ ಷಭಯಸಯ ಪಿಶಹಚಹಃ ಷಸಚಯಹಃ ಚಿತಹ-ಬಸಹಭಲ೅ೇ಩ಃ ಷಯಗಪಿ ನೃಕಯ೅ೂೇಟಿೇ-಩ರಿಕಯಃ | ಄ಭಂಗಲಮಂ ಶಿೇಲಂ ತ಴ ಬ಴ತು ನಹಮೈ಴ಭಖಿಲಂ ತಥಹಪಿ ಷಭತೄಕಣಹಂ ಴ಯದ ಩ಯಭಂ ಭಂಗಲಭಸ ||೨೪|| SmaSAneShvAkrIDA smarahara piSAcAH sahacarAH citA-BasmAlepaH sragapi nRukaroTI-parikaraH | . Brahma fled to the sky taking the form of a star . thinks that you are attracted by her physical charm. certainly women are under self.

is due to the custom that when a particular lord is to be extolled.ngita).boon giver! O.Shiva got the power to grant boons entirely because because of his having taken the hand of Parvathi in marriage. is verily you Yourself! (25) (The second line has an alternate (paaThabheda). Your body is smeared with the ashes of the dead bodies .destroyer of Cupid! You play in the burning ghats .ngIta which does not fit the meter! It may as well be some printer's mistake originally which got reprinted in newer books. Every aspect of your character is thus inauspicious . Let it be . Your garland is of human skulls . That bliss which they see in their heart and exult thus.) त्र्भकास्त्र्ं सोभस्त्र्भलस ऩर्नस्त्र्ं हतर्ह् त्र्भाऩस्त्र्ं व्मोभ त्र्भ धयणणयात्भा त्र्लभनत ि । ऩरयन्च्छन्नाभेर्ं त्र्नम ऩरयणता त्रफभ्रनत चगयं न वर्द्मस्तत्तत्त्र्ं र्मलभह त मत ् त्र्ं न बर्लस ॥२६॥ .ngita (salila + utsa.This dichotomy etc .ama~ggalyaM SIlaM tava Bavatu nAmaivamaKilaM tathApi smartRUNAM varada paramaM ma~ggalamasi ||24|| O. Because.ngita. (It is interesting to note here that in his Devi aparaadha kshamApana stotra Shankaracharya says that. your friends are the ghosts .despite his poor and deficient possessions. in the previous shloka. (24) भन् प्रत्मन्क्ित्ते सवर्धभवर्धामात्त-भरुत् प्ररृष्मद्रोभाण् प्रभद-सलररोत्सङ्गनत-दृश् । मदारोक्माह्रादं ह्रद इर् ननभज्माभत ृ भमे दधत्मन्तस्तत्त्र्ं ककभवऩ मलभनस्तत ् ककर बर्ान ् ॥२५॥ ಭನಃ ಩ಯತಮಕಿಚತ೅ಾೇ ಷವಿಧಭವಿಧಹಮಹತಾ-ಭಯುತಃ ಩ಯಸೃಶಮದ೅ೂಯೇಭಹಣಃ ಩ಯಭದ-ಷಲಿಲ೅ೂೇತಸಂಗತಿ-ದೃವಃ | ಮದಹಲ೅ೂೇಕ್ಹಮಹಹಿದಂ ಸಯದ ಆ಴ ರ್ನಭಜಹಮಭೃತಭರ್ೇ ದಧತಮಂತಷಾತಾಾ ಂ ಕಿಭಪಿ ಮಮಿನಷಾತ್ ಕಿಲ ಬವಹನ್ ||೨೫|| manaH pratyakcitte savidhamavidhAyAtta-marutaH prahRuShyadromANaH pramada-salilotsa~ggati-dRuSaH | yadAlokyAhlAdaM hrada iva nimajyAmRutamaye dadhatyantastattvaM kimapi yaminastat kila BavAn ||25|| The great yogis regulate their breath. salilotsa. if she thinks that Shiva is attracted by her charm simply because he is sharing half the body with her. Pushhpadanta calls it naive on the part of Parvati.ngati is more appropriate than sa. you are quick to grant all auspicious things to the people who just think of you . both in terms of meaning and grammar! sa. utsa. However. the other gods are to be belittled to some extent).ngita has grammatical problems (it needs to be sa. look inward and enjoy the bliss with their hair standing on edge and eyes filled with tears of joy . control and still their mind. with all these known oddness. It does not matter . It looks as though they are immersed in nectar .

grantor of refuge and protection! The word `OM' consists of the three letters `a'. On the other hand. as the fourth state of existence i.h. (27) बर्् शर्ो रुद्र् ऩशऩनतयथोग्र् सहभहान ् तथा बीभेशानावर्नत मदलबधानाष्टकलभदभ ् । अभन्ष्भन ् प्रत्मेकं प्रवर्ियनत दे र् श्रनतयवऩ . in the latter form (i.It refers to you yourself both through the individual letters as well as collectively. the total word `OM') it refers to your omnipresent absolute nature. Swapna.ತವಭಕಕಷಾಾಂ ಸ೅ೂೇಭಷಾಾಭಸ ಩಴ನಷಾಾಂ ಸುತ಴ಸಃ ತವಭಹ಩ಷಾಾಂ ವ್ಮೇಭ ತವಭು ಧಯಣಿಯಹತಹಭ ತವಮಿತಿ ಚ | ಩ರಿಚಿ್ನಹನಮೇ಴ಂ ತವಯಿ ಩ರಿಣತಹ ಬಬಯತಿ ಗ್ನಯಂ ನ ವಿದಭಷಾತಾತಾಾ ಂ ಴ಮಮಿಸ ತು ಮತ್ ತವಂ ನ ಬ಴ಸ ||೨೬|| tvamarkastvaM somastvamasi pavanastvaM hutavahaH tvamApastvaM vyoma tvamu dharaNirAtmA tvamiti ca | paricCinnAmevaM tvayi pariNatA biBrati giraM na vidmastattattvaM vayamiha tu yat tvaM na Bavasi ||26|| You are the sun.the three worlds(BhUH. dreaming and sleeping). You are the Self which is omnipresent . as a fullydrawn bow). the fire.e `turIyaM' (sleep-like yet awakened and alert state. I do not know any fundamental principle or thing or substance. bhuvaH and suvaH) and the three gods (Brahma. and sushhupti-awakened. It refers to the three Vedas(Rik. Thus people describe in words every attribute as yours. `u' and `m'. the three states (Jaagrat. which you are not! (26) त्रमीं नतस्रो र्त्ृ तीन्स्त्रबर्नभथो त्रीनवऩ सयान ् अकायाद्मैर्ण ा ैन्स्त्रलबयलबदधत ् तीणावर्कृनत । तयीमं ते धाभ ध्र्ननलबयर्रुन्धानभणलब् सभस्तं व्मस्तं त्र्ां शयणद गण ृ ात्मोलभनत ऩदभ ् ॥२७॥ ತಯಯಿೇಂ ತಿಸ೅ೂಯೇ ಴ೃತಿಾೇಸರಬು಴ನಭಥ೅ೂೇ ತಿಯೇನಪಿ ಷುಯಹನ್ ಄ಕ್ಹಯಹದ೅ಮೈ಴ಕಣ೅ೈಕಸರಭಿಯಭಿದಧತ್ ತಿೇಣಕವಿಕೃತಿ | ತುರಿೇಮಂ ತ೅ೇ ಧಹಭ ಧವರ್ನಭಿಯ಴ಯುಂಧಹನಭಣುಭಿಃ ಷಭಷಾಂ ಴ಮಷಾಂ ತಹವಂ ವಯಣದ ಗೃಣಹತ೅ೂಮೇಮಿತಿ ಩ದಮ್ ||೨೭|| trayIM tisro vRuttIstriBuvanamatho trInapi surAn akArAdyairvarNaistriBiraBidadhat tIrNavikRuti | turIyaM te dhAma dhvaniBiravarundhAnamaNuBiH samastaM vyastaM tvAM SaraNada gRuNAtyomiti padam ||27|| O. the moon. the air. VishhNu amd Mahesha). and the earth (the five elements or `bhUtA's). YajuH and SAma). the water. the sky(ether/space).e .

ugra. the three-eyed one! Salutations to you.) नभो नेद्रदष्ठाम वप्रमदर् दवर्ष्ठाम ि नभ् नभ् ऺोद्रदष्ठाम स्भयहय भद्रहष्ठाम ि नभ् । नभो र्वषाष्ठाम त्रत्रनमन मवर्ष्ठाम ि नभ् नभ् सर्ास्भै ते तद्रददभनतसर्ााम ि नभ् ॥२९॥ ನಮೇ ನ೅ೇದಿಷಹಠಮ ಪಿಯಮದ಴ ದವಿಷಹಠಮ ಚ ನಭಃ ನಭಃ ಷ೅ೂೇದಿಷಹಠಮ ಷಭಯಸಯ ಭಹಿಷಹಠಮ ಚ ನಭಃ | ನಮೇ ಴ರ್ಷಕಷಹಠಮ ತಿಯನಮನ ಮವಿಷಹಠಮ ಚ ನಭಃ ನಭಃ ಷ಴ಕಸ೅ಲ ತ೅ೇ ತದಿದಭತಿಷವಹಕಮ ಚ ನಭಃ ||೨೯|| namo nediShThAya priyadava daviShThAya ca namaH namaH kShodiShThAya smarahara mahiShThAya ca namaH | namo varShiShThAya trinayana yaviShThAya ca namaH namaH sarvasmai te tadidamatisarvAya ca namaH ||29|| O. bhiima. pashupati. (28) (Also a variation of first and second lines as sahamahAnstathaa. who is the forestlover. destroyer of Cupid! O. salutations to you who is everything and beyond everything! (29) फहर-यजसे वर्श्र्ोत्ऩत्तौ बर्ाम नभो नभ् प्रफर-तभसे तत ् संहाये हयाम नभो नभ् । जन-सखकृते सत्त्र्ोद्रद्रक्तौ भड ृ ाम नभो नभ् प्रभहलस ऩदे ननस्त्रैगण्मे लशर्ाम नभो नभ् ॥३०॥ .h. the oldest and the youngest. the minutest and the biggest. rudra. sahamahAn.वप्रमामास्भैधाम्ने प्रणणद्रहत-नभस्मोऽन्स्भ बर्ते ॥२८॥ ಬ಴ಃ ವವ್ೇಕ ಯುದಯಃ ಩ವು಩ತಿಯಥ೅ೂೇಗಯಃ ಷಸಭಹಹನ್ ತಥಹ ಭಿೇಮೇಶಹನಹವಿತಿ ಮದಭಿಧಹನಹಶಟಕಮಿದಮ್ | ಄ಭುರ್ಷಭನ್ ಩ಯತ೅ಮೇಕಂ ಩ಯವಿಚಯತಿ ದ೅ೇ಴ ವುಯತಿಯಪಿ ಪಿಯಮಹಮಹಸ೅ಲಧಹಮನೇ ಩ಯಣಿಹಿತ-ನಭಸ೅ೂಮೇऽಸಭ ಬ಴ತ೅ೇ ||೨೮|| BavaH Sarvo rudraH paSupatirathograH sahamahAn tathA BImeSAnAviti yadaBidhAnAShTakamidam | amuShmin pratyekaM pravicarati deva Srutirapi priyAyAsmaidhAmne praNihita-namasyo&smi Bavate ||28|| I salute you as the dear abode of the following 8 names:bhava. and Ishaana. the `Vedas' also discusses individually about these names. the nearest and the farthest. sharva.

Again salutations to you in the name of Shiva in as much as you are beyond the above-mentioned three qualities and are the seat of the supreme bliss . however. salutations to you in the name of `Hara' in as much as you destroy the world by taking the `tamas' as the dominant quality. salutations to you in the name of `MRiDa'. in as much as you maintain and protect the world by taking `satva' as the dominant quality . the pen and the paper respectively and the goddess of learning (Saraswati) herself is the writer.the ink-pot. the heavenly tree and the earth are the ink.she will not be able to reach the frontiers of your greatness. great master! Even. boon-giver! I was very perplexed to sing your praise considering my little awareness and afflicted mind vis-a-vis your ever increasing limitless quality. (31) अलसत-चगरय-सभं स्मात ् कज्जरं लसन्ध-ऩात्रे सय-तरुर्य-शाखा रेखनी ऩत्रभर्ॉ । लरखनत मद्रद गह ृ ीत्र्ा शायदा सर्ाकारं तदवऩ तर् गणानाभीश ऩायं न मानत ॥३२॥ ಄ಸತ-ಗ್ನರಿ-ಷಭಂ ಸಹಮತ್ ಕಜಜಲಂ ಸಂಧು-಩ಹತ೅ಯೇ ಷುಯ-ತಯು಴ಯ-ಶಹಖಹ ಲ೅ೇಖರ್ನೇ ಩ತಯಭುವಿೇಕ | ಲಿಖತಿ ಮದಿ ಗೃಹಿೇತಹವ ಶಹಯದಹ ಷ಴ಕಕ್ಹಲಂ ತದಪಿ ತ಴ ಗುಣಹನಹಮಿೇವ ಩ಹಯಂ ನ ಮಹತಿ ||೩೨|| asita-giri-samaM syAt kajjalaM sindhu-pAtre sura-taruvara-SAKA leKanI patramurvI | liKati yadi gRuhItvA SAradA sarvakAlaM tadapi tava guNAnAmISa pAraM na yAti ||32|| O.however long she were to write! (32) . my devotion to you made me set aside this diffidence and place these floral lines at your feet. (30) कृश-ऩरयणनत-िेत् क्रेशर्श्मं क्र् िेदं क्र् ि तर् गण-सीभोल्रङ्नघनी शश्र्दृवि् । इनत िककतभभन्दीकृत्म भां बन्क्तयाधाद् र्यद ियणमोस्ते र्ाक्म-ऩष्ऩोऩहायभ ् ॥३१॥ ಕೃವ-಩ರಿಣತಿ-ಚ೅ೇತಃ ಕ್೅ಿೇವ಴ವಮಂ ಕವ ಚ೅ೇದಂ ಕವ ಚ ತ಴ ಗುಣ-ಸೇಮೇಲಿಂಘ್ರರ್ನೇ ವವವದೃದಿಧಃ | ಆತಿ ಚಕಿತಭಭಂದಿೇಕೃತಮ ಭಹಂ ಬಕಿಾಯಹಧಹದ್ ಴ಯದ ಚಯಣಯೇಸ೅ಾೇ ವಹಕಮ-಩ುಷ೅ೂ಩ೇ಩ಹಹಯಮ್ ||೩೧|| kRuSa-pariNati-cetaH kleSavaSyaM kva cedaM kva ca tava guNa-sImolla~gGinI SaSvadRuddhiH | iti cakitamamandIkRutya mAM BaktirAdhAd varada caraNayoste vAkyapuShpopahAram ||31|| O. the ocean.ಫಸುಲ-ಯಜಸ೅ೇ ವಿಶ೅ ವೇತ಩ತೌಾ ಬವಹಮ ನಮೇ ನಭಃ ಩ಯಫಲ-ತಭಸ೅ೇ ತತ್ ಷಂಹಹಯ೅ೇ ಸಯಹಮ ನಮೇ ನಭಃ | ಜನ-ಷುಖಕೃತ೅ೇ ಷತ೅ೂಾಾೇದಿಯಕ್ೌಾ ಭೃಡಹಮ ನಮೇ ನಭಃ ಩ಯಭಸಸ ಩ದ೅ೇ ರ್ನಸ೅ರೈಗುಣ೅ಮೇ ಶಿವಹಮ ನಮೇ ನಭಃ ||೩೦|| bahula-rajase viSvotpattau BavAya namo namaH prabala-tamase tat saMhAre harAya namo namaH | jana-suKakRute sattvodriktau mRuDAya namo namaH pramahasi pade nistraiguNye SivAya namo namaH ||30|| Salutations to you in the name of'Bhava' in as much as you create the world by taking the `rajas' as the dominant quality. if one were to assume that the blue mountain .

who is worshipped and glorified by all demons. in this world. (34) भहे शान्नाऩयो दे र्ो भद्रहम्नो नाऩया स्तनत् । अघोयान्नाऩयो भन्त्रो नान्स्त तत्त्र्ं गयो् ऩयभ ् ॥३५॥ ಭಹ೅ೇಶಹನಹನ಩ಯ೅ೂೇ ದ೅ೇವ್ೇ ಭಹಿಮನೇ ನಹ಩ಯಹ ಷುಾತಿಃ | ಄ಘ್ೂೇಯಹನಹನ಩ಯ೅ೂೇ ಭಂತ೅ೂಯೇ ನಹಸಾ ತತಾಾಂ ಗುಯ೅ೂೇಃ ಩ಯಮ್ ||೩೫|| maheSAnnAparo devo mahimno nAparA stutiH | aGorAnnAparo mantro nAsti tattvaM guroH param ||35|| There is no God higher than Mahesha. with pure mind and great devotion. he is endowed with children. composed this charming hymn in none too short metres. Pushhpadanta by name. (35) दीऺा दानं तऩस्तीथं ऻानं मागाद्रदका् कक्रमा् । . (33) अहयहयनर्द्मं धज ा े ् स्तोत्रभेतत ् ऩठनत ऩयभबक्त्मा शि-चित्त् ऩभान ् म् । ू ट स बर्नत लशर्रोके रुद्रतल्मस्तथाऽत्र प्रियतय-धनाम् ऩत्रर्ान ् कीनताभांश्ि ॥३४॥ ಄ಸಯಸಯನ಴ದಮಂ ಧೂಜಕಟ೅ೇಃ ಸ೅ೂಾೇತಯಮೇತತ್ ಩ಠತಿ ಩ಯಭಬಕ್ಹಯ ವುದಧ-ಚಿತಾಃ ಩ುಭಹನ್ ಮಃ | ಷ ಬ಴ತಿ ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕ್೅ೇ ಯುದಯತುಲಮಷಾಥಹऽತಯ ಩ಯಚುಯತಯ-ಧನಹಮುಃ ಩ುತಯವಹನ್ ಕಿೇತಿಕಭಹಂವಚ ||೩೪|| aharaharanavadyaM dhUrjaTeH stotrametat paThati paramaBaktyA Suddha-cittaH pumAn yaH | sa Bavati Sivaloke rudratulyastathA&tra pracuratara-dhanAyuH putravAn kIrtimAMSca ||34|| Whoever reads this faultless hymn of Shiva daily. gods and sages and who is beyond all attributes and forms. in praise of the great lord who wears the moon in his head(Shiva). ultimately reaches Shiva's domain and becomes equal to him.असय-सय-भनीन्द्रै यचिातस्मेन्द-भौरे् ग्रचथत-गणभद्रहम्नो ननगण ा स्मेश्र्यस्म । सकर-गण-र्रयष्ठ् ऩष्ऩदन्तालबधान् रुचियभरघर्त्ृ तै् स्तोत्रभेतच्िकाय ॥३३॥ ಄ಷುಯ-ಷುಯ-ಭುರ್ನೇಂದ೅಴ಯಚಿಕತಸ೅ಮೇಂದು-ಭೌಲ೅ೇಃ ಗಯರ್ತ-ಗುಣಭಹಿಮನೇ ರ್ನಗುಕಣಸ೅ಮೇವವಯಷಮ | ಷಕಲ-ಗಣ-಴ರಿಶಠಃ ಩ುಶ಩ದಂತಹಭಿಧಹನಃ ಯುಚಿಯಭಲಘು಴ೃತ೅ೈಃ ಸ೅ೂಾೇತಯಮೇತಚಚಕ್ಹಯ ||೩೩|| asura-sura-munIndrairarcitasyendu-mauleH grathita-guNamahimno nirguNasyeSvarasya | sakala-gaNa-variShThaH puShpadantABidhAnaH ruciramalaGuvRuttaiH stotrametaccakAra ||33|| The best one among all groups(Gandharva?). There is no `mantra' greater than `OM' and there is no truth or principle beyond one's teacher/spiritual guide . long life and fame . great wealth. there is no hymn better than this one.

It was then that the Gandharva composed this hymn which is the most divine . Shiva. pilgrimage. (36) कसभदशन-नाभा सर्ा-गन्धर्ा-याज् शलशधयर्य-भौरेदेर्दे र्स्म दास् । स खर ननज-भद्रहम्नो भ्रष्ट एर्ास्म योषात ् स्तर्नलभदभकाषॉद् द्रदव्म-द्रदव्मं भद्रहम्न् ॥३७॥ ಕುಷುಭದವನ-ನಹಭಹ ಷ಴ಕ-ಗಂಧ಴ಕ-ಯಹಜಃ ವಶಿಧಯ಴ಯ-ಭೌಲ೅ೇದ೅ೇಕ಴ದ೅ೇ಴ಷಮ ದಹಷಃ | ಷ ಖಲು ರ್ನಜ-ಭಹಿಮನೇ ಬಯಶಟ ಏವಹಷಮ ಯ೅ೂೇಷಹತ್ ಷಾ಴ನಮಿದಭಕ್ಹರ್ಷೇಕದ್ ದಿ಴ಮ-ದಿ಴ಮಂ ಭಹಿಭನಃ ||೩೭|| kusumadaSana-nAmA sarva-gandharva-rAjaH SaSidharavara-maulerdevadevasya dAsaH | sa Kalu nija-mahimno BraShTa evAsya roShAt stavanamidamakArShId divya-divyaM mahimnaH ||37|| Kusumadanta(equivalent of Pushhpadanta) was the king of all Gandharvas and he was a devotee of the Lord of lords. (37) सयगरुभलबऩूज्म स्र्गा-भोऺैक-हे तं ऩठनत मद्रद भनष्म् प्राचजलरनाान्म-िेता् । व्रजनत लशर्-सभीऩं ककन्नयै ् स्तम ू भान् स्तर्नलभदभभोघं ऩष्ऩदन्तप्रणीतभ ् ॥३८॥ ಷುಯಗುಯುಭಭಿ಩ೂಜಮ ಷವಗಕ-ಮೇಷ೅ೈಕ-ಹ೅ೇತುಂ ಩ಠತಿ ಮದಿ ಭನುಶಮಃ ಩ಹಯಂಜಲಿನಹಕನಮ-ಚ೅ೇತಹಃ | ಴ಯಜತಿ ಶಿ಴-ಷಮಿೇ಩ಂ ಕಿನನಯ೅ೈಃ ಷೂಾಮಭಹನಃ ಷಾ಴ನಮಿದಭಮೇಘಂ ಩ುಶ಩ದಂತ಩ಯಣಿೇತಮ್ ||೩೮|| . penance.spiritual knowledge and religious acts like sacrifices are not capable of yielding even one-sixteenth of the return that will result from the reading of this hymn .भद्रहम्नस्तर् ऩाठस्म करां नाहा न्न्त षोडशीभ ् ॥३६॥ ದಿೇಷಹ ದಹನಂ ತ಩ಸಾೇಥಕಂ ಸಹನಂ ಮಹಗ್ಹದಿಕ್ಹಃ ಕಿಯಮಹಃ | ಭಹಿಭನಷಾ಴ ಩ಹಠಷಮ ಕಲಹಂ ನಹಸಕಂತಿ ಷ೅ೂೇಡಶಿೇಮ್ ||೩೬|| dIkShA dAnaM tapastIrthaM j~jAnaM yAgAdikAH kriyAH | mahimnastava pAThasya kalAM nArhanti ShoDaSIm ||36|| Initiation(into spiritual development). He fell from his glorious position due to Shiva's wrath at his misconduct . who wears the baby moon (with a few digits only) in his head . charity.

O. may the ever-auspicious lord of the gods be pleased with this .suragurumaBipUjya svarga-mokShaika-hetuM paThati yadi manuShyaH prA~jjalirnAnya-cetAH | vrajati Siva-samIpaM kinnaraiH stUyamAnaH stavanamidamamoGaM puShpadantapraNItam ||38|| If an aspirant for heaven and liberation. this worship in the form of words. worships Shiva. with folded hands and single-mindedness. (39) इत्मेषा र्ाङ्भमी ऩूजा श्रीभच्छङ्कय-ऩादमो् । अवऩाता तेन दे र्ेश् प्रीमतां भे सदालशर्् ॥४०॥ ಆತ೅ಮೇಷಹ ವಹಙಭಯಿೇ ಩ೂಜಹ ಶಿಯೇಭಚ್ಂಕಯ-಩ಹದಯೇಃ | ಄ಪಿಕತಹ ತ೅ೇನ ದ೅ೇವ೅ೇವಃ ಪಿಯೇಮತಹಂ ಮೇ ಷದಹಶಿ಴ಃ ||೪೦|| ityeShA vA~gmayI pUjA SrImacCa~gkara-pAdayoH | arpitA tena deveSaH prIyatAM me sadASivaH ||40|| Thus. (41) एककारं द्वर्कारं र्ा त्रत्रकारं म् ऩठे न्नय् । . is dedicated at the feet of Shri Shankara. (38) आसभाप्तलभदं स्तोत्रं ऩण्मं गन्धर्ा-बावषतभ ् । अनौऩम्मं भनोहारय सर्ाभीश्र्यर्णानभ ् ॥३९॥ ಅಷಭಹ಩ಾಮಿದಂ ಸ೅ೂಾೇತಯಂ ಩ುಣಮಂ ಗಂಧ಴ಕ-ಬಹರ್ಷತಮ್ | ಄ನೌ಩ಭಮಂ ಭನ೅ೂೇಹಹರಿ ಷ಴ಕಮಿೇವವಯ಴ಣಕನಮ್ ||೩೯|| AsamAptamidaM stotraM puNyaM gandharva-BAShitam | anaupamyaM manohAri sarvamISvaravarNanam ||39|| Here ends this meritorious. (40) तर् तत्त्र्ं न जानालभ कीदृशोऽलस भहे श्र्य । मादृशोऽलस भहादे र् तादृशाम नभो नभ् ॥४१॥ ತ಴ ತತಾಾಂ ನ ಜಹನಹಮಿ ಕಿೇದೃಶ೅ ೇऽಸ ಭಹ೅ೇವವಯ | ಮಹದೃಶ೅ ೇऽಸ ಭಹಹದ೅ೇ಴ ತಹದೃಶಹಮ ನಮೇ ನಭಃ ||೪೧|| tava tattvaM na jAnAmi kIdRuSo&si maheSvara | yAdRuSo&si mahAdeva tAdRuSAya namo namaH ||41|| I do not know the truth of your nature and how you are . composed by Pushhpadanta. he attains Shiva's abode. at first and then reads this unfailing hymn.the teacher of gods. being praised by `kinnaras'(a group of semi gods known for their singing talent). all in description of the great master . uttered by the Gandharva.charming and incomparable hymn. great God! My Salutations are to that nature of yours of which you really are.

(42) श्री ऩष्ऩदन्त-भख-ऩङ्कज-ननगातेन स्तोत्रेण ककन्ल्फष-हये ण हय-वप्रमेण । कण्ठन्स्थतेन ऩद्रठतेन सभाद्रहतेन सप्रीणणतो बर्नत बूतऩनतभाहेश् ॥४३॥ ಶಿಯೇ ಩ುಶ಩ದಂತ-ಭುಖ-಩ಂಕಜ-ರ್ನಗಕತ೅ೇನ ಸ೅ೂಾೇತ೅ಯೇಣ ಕಿಲಿಫಶ-ಸಯ೅ೇಣ ಸಯ-ಪಿಯರ್ೇಣ | ಕಂಠಸಥತ೅ೇನ ಩ಠಿತ೅ೇನ ಷಭಹಹಿತ೅ೇನ ಷುಪಿಯೇಣಿತ೅ೂೇ ಬ಴ತಿ ಬೂತ಩ತಿಭಕಹ೅ೇವಃ ||೪೩|| SrI puShpadanta-muKa-pa~gkaja-nirgatena stotreNa kilbiSha-hareNa hara-priyeNa | kaNThasthitena paThitena samAhitena suprINito Bavati BUtapatirmaheSaH ||43|| This hymn which is dear to Shiva. has emerged out of the lotus-like mouth of Pushhpadanta and is capable of removing all sins .सर्ाऩाऩ-वर्ननभक् ा त् लशर् रोके भहीमते ॥४२॥ ಏಕಕ್ಹಲಂ ದಿವಕ್ಹಲಂ ವಹ ತಿಯಕ್ಹಲಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇನನಯಃ | ಷ಴ಕ಩ಹ಩-ವಿರ್ನಭುಕಕಾಃ ಶಿ಴ ಲ೅ೂೇಕ್೅ೇ ಭಹಿೇಮತ೅ೇ ||೪೨|| ekakAlaM dvikAlaM vA trikAlaM yaH paThennaraH | sarvapApa-vinirmuktaH Siva loke mahIyate ||42|| Whoever reads this once. bereft of all sins . May the lord of all beings become greatly pleased with anyone who has learnt this by heart and/or reads or recalls this with single-mindedness! (43) ॥ इनत श्री ऩष्ऩदन्त वर्यचितं लशर्भद्रहम्न् स्तोत्रं सभाप्तभ ् ॥ || ಆತಿ ಶಿಯೇ ಩ುಶ಩ದಂತ ವಿಯಚಿತಂ ಶಿ಴ಭಹಿಭನಃ ಸ೅ೂಾೇತಯಂ ಷಭಹ಩ಾಮ್ || || iti SrI puShpadanta viracitaM SivamahimnaH stotraM samAptam || ॥ श्री रुद्राष्टकभ ् ॥ नभाभीशभीशान ननर्ााणरूऩं वर्बं व्माऩकं ब्रह्भर्ेदस्र्रूऩभ ् । . twice or thrice (in a day) revels in the domain of Shiva.

ननजं ननगण ा ं ननवर्ाकल्ऩं ननयीहं चिदाकाशभाकाशर्ासं बजेऽहभ ् ॥१॥ ननयाकायभोंकायभूरं तयीमं चगया ऻान गोतीतभीशं चगयीशभ ् । कयारं भहाकार कारं कृऩारं गणागाय संसायऩायं नतोऽहभ ् ॥२॥ तषायाद्रद्र संकाश गौयं गबीयं भनोबत ू कोद्रटप्रबा श्री शयीयभ ् । स्पयन्भौलर कल्रोलरनी िारु गङ्गा रसद्भारफारेन्द कण्ठे बजङ्गा ॥३॥ िरत्कण्डरं भ्रू सनेत्रं वर्शारं प्रसन्नानं नीरकण्ठं दमारभ ् । भग ृ ाधीशिभााम्फयं भण्डभारं वप्रमं शंकयं सर्ानाथं बजालभ ॥४॥ प्रिण्डं प्रकृष्टं प्रगल्बं ऩये शं अखण्डं अजं बानकोद्रटप्रकाशभ ् । त्रम् शर ू ननभर ूा नं शर ू ऩाणणं बाजेऽहं बर्ानीऩनतं बार्गम्मभ ् ॥५॥ करातीत कल्माण कल्ऩान्तकायी सदा सज्जनानन्ददाता ऩयायी । चिदानन्द संदोह भोहाऩहायी प्रसीद प्रसीद प्रबो भन्भथायी ॥६॥ न मार्त ् उभानाथ ऩादायवर्न्दं बजन्तीह रोके ऩये र्ा नयाणाभ ् । न तार्त ् सखं शान्न्त सन्ताऩनाशं प्रसीद प्रबो सर्ाबूताचधर्ासभ ् ॥७॥ न जानालभ मोगं जऩं नैर् ऩूजां नतोऽहं सदा सर्ादा शम्ब तभ्मभ ् । .

जया जन्भ द्खौघ तातप्मभानं प्रबो ऩाद्रह आऩन्नभाभीश शम्बो ॥८॥ रुद्राष्टकलभदं प्रोक्तं वर्प्रेण हयतोषमे । मे ऩठन्न्त नया बक्त्मा तेषां शम्ब् प्रसीदनत ॥ ॥ इनत श्रीगोस्र्ालभतरसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं संऩण ा ्॥ ू भ || ಶಿಯೇ ಯುದಹಯಶಟಕಮ್ || ನಭಹಮಿೇವಮಿೇಶಹನ ರ್ನವಹಕಣಯೂ಩ಂ ವಿಬುಂ ವಹಮ಩ಕಂ ಫಯಸಭವ೅ೇದಷವಯೂ಩ಮ್ | ರ್ನಜಂ ರ್ನಗುಕಣಕಂ ರ್ನವಿಕಕಲ಩ಂ ರ್ನರಿೇಸಂ ಚಿದಹಕ್ಹವಭಹಕ್ಹವವಹಷಂ ಬಜ೅ೇऽಸಮ್ ||೧|| ರ್ನಯಹಕ್ಹಯಮೇಂಕ್ಹಯಭೂಲಂ ತುರಿೇಮಂ ಗ್ನಯಹ ಸಹನ ಗ್೅ೂೇತಿೇತಮಿೇವಂ ಗ್ನರಿೇವಮ್ | ಕಯಹಲಂ ಭಹಹಕ್ಹಲ ಕ್ಹಲಂ ಕೃ಩ಹಲಂ ಗುಣಹಗ್ಹಯ ಷಂಸಹಯ಩ಹಯಂ ನತ೅ೂೇऽಸಮ್ ||೨|| ತುಷಹಯಹದಿಯ ಷಂಕ್ಹವ ಗ್ೌಯಂ ಗಭಿೇಯಂ ಭನ೅ೂೇಬೂತ ಕ್೅ೂೇಟಿ಩ಯಬಹ ಶಿಯೇ ವರಿೇಯಮ್ | ಷುಪಯನೌಭಲಿ ಕಲ೅ೂಿೇಲಿರ್ನೇ ಚಹಯು ಗಂಗ್ಹ ಲಷದಹಬಲಫಹಲ೅ೇಂದು ಕಂಠ೅ೇ ಬುಜಂಗ್ಹ ||೩|| ಚಲತುಕಂಡಲಂ ಬೂಯ ಷುನ೅ೇತಯಂ ವಿಶಹಲಂ ಩ಯಷನಹನನಂ ರ್ನೇಲಕಂಠಂ ದಮಹಲಮ್ | ಭೃಗ್ಹಧಿೇವಚಭಹಕಂಫಯಂ ಭುಂಡಭಹಲಂ ಪಿಯಮಂ ವಂಕಯಂ ಷ಴ಕನಹಥಂ ಬಜಹಮಿ .

||೪|| ಩ಯಚಂಡಂ ಩ಯಕೃಶಟಂ ಩ಯಗಲಬಂ ಩ಯ೅ೇವಂ ಄ಖಂಡಂ ಄ಜಂ ಬಹನುಕ್೅ೂೇಟಿ಩ಯಕ್ಹವಮ್ | ತಯಮಃ ವ ಲ ರ್ನಭೂಕಲನಂ ವ ಲ಩ಹಣಿಂ ಬಹಜ೅ೇऽಸಂ ಬವಹರ್ನೇ಩ತಿಂ ಬಹ಴ಗಭಮಮ್ ||೫|| ಕಲಹತಿೇತ ಕಲಹಮಣ ಕಲಹ಩ಂತಕ್ಹರಿೇ ಷದಹ ಷಜಜನಹನಂದದಹತಹ ಩ುಯಹರಿೇ | ಚಿದಹನಂದ ಷಂದ೅ೂೇಸ ಮೇಹಹ಩ಹಹರಿೇ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಭನಭಥಹರಿೇ ||೬|| ನ ಮಹ಴ತ್ ಈಭಹನಹಥ ಩ಹದಹಯವಿಂದಂ ಬಜಂತಿೇಸ ಲ೅ೂೇಕ್೅ೇ ಩ಯ೅ೇ ವಹ ನಯಹಣಹಮ್ | ನ ತಹ಴ತ್ ಷುಖಂ ಶಹಂತಿ ಷಂತಹ಩ನಹವಂ ಩ಯಸೇದ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಷ಴ಕಬೂತಹಧಿವಹಷಮ್ ||೭|| ನ ಜಹನಹಮಿ ಯೇಗಂ ಜ಩ಂ ನ೅ೈ಴ ಩ೂಜಹಂ ನತ೅ೂೇऽಸಂ ಷದಹ ಷ಴ಕದಹ ವಂಬು ತುಬಮಮ್ | ಜಯಹ ಜನಭ ದುಃಖೌಘ ತಹತ಩ಮಭಹನಂ ಩ಯಬ೅ೂೇ ಩ಹಹಿ ಅ಩ನನಭಹಮಿೇವ ವಂಬ೅ೂೇ ||೮|| ಯುದಹಯಶಟಕಮಿದಂ ಪಯೇಕಾಂ ವಿ಩೅ಯೇಣ ಸಯತ೅ೂೇಶರ್ೇ | ರ್ೇ ಩ಠಂತಿ ನಯಹ ಬಕ್ಹಯ ತ೅ೇಷಹಂ ವಂಬುಃ ಩ಯಸೇದತಿ || .

|| ಆತಿ ಶಿಯೇಗ್೅ೂೇಸಹವಮಿತುಲಸೇದಹಷಕೃತಂ ಶಿಯೇಯುದಹಯಶಟಕಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || || SrI rudrAShTakam || namAmISamISAna nirvANarUpaM viBuM vyApakaM brahmavedasvarUpam |nijaM nirgurNaM nirvikalpaM nirIhaM cidAkASamAkASavAsaM Baje&ham ||1|| nirAkAramoMkAramUlaM turIyaM girA j~jAna gotItamISaM girISam |karAlaM mahAkaala kAlaM kRupAlaM guNAgAra saMsArapaaraM nato&ham ||2|| tuShAraadri saMkASa gouraM gaBIraM manoBUta koTipraBA SrI SarIram |sPuranmouli kallolinI cAru ga~ggA lasadBaalabaalendu kaNThe Buja~ggA ||3|| calatkuNDalaM BrU sunetraM viSAlaM prasannaanaM nIlakaNThaM dayAlam |mRugAdhISacarmAmbaraM muNDamAlaM priyaM SaMkaraM sarvanAthaM BajAmi ||4|| pracaNDaM prakRuShTaM pragalBaM pareSaM aKaNDaM ajaM BAnukoTiprakASam |trayaH SUla nirmUlanaM SUlapANiM BAje&haM BavAnIpatiM BAvagamyam ||5|| kalaatIta kalyANa kalpAntakArI sadA sajjanAnandadAtA purArI |cidaananda saMdoha mohApahArI prasIda prasIda praBo manmathArI ||6|| na yAvat umAnaatha paadaaravindaM BajantIha loke pare vA narANAm |na tAvat suKaM SAnti santApanASaM prasIda praBo sarvaBUtAdhivAsam ||7|| na jAnAmi yogaM japaM naiva pUjAM nato&haM sadA sarvadA SamBu tuByam |jarA janma duHKauGa tAtapyamAnaM praBo pAhi ApannamAmISa SamBo ||8|| rudrAShTakamidaM proktaM vipreNa haratoShaye |ye paThanti narA BaktyA teShAM SamBuH prasIdati || || iti SrIgosvAmitulasIdAsakRutaM SrIrudrAShTakaM saMpUrNam || ನಿವಾವಣ ಶತ್ಕಮ್ ಭನ೅ೂೇ ಫುಧಮಸಂಕ್ಹಯ ಚಿತಹಾ ರ್ನ ನಹಸಮ್ ನ ಚ ಶ೅ ಯೇತಯ ಜಿಹ೅ವೇ ನ ಚ ಘ್ನಯಣ ನ೅ೇತ೅ಯೇ ನ ಚ ವ್ಮೇಭ ಬೂಮಿರ್ ನ ತ೅ೇಜ೅ೂ ನ ವಹಮುಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೧|| ನ ಚ ಩ಹಯಣ ಷಂಸ೅ೂೇ ನ ವ೅ೈ ಩ಂಚ ವಹಮುಃ ನ ವಹ ಷ಩ಾ ಧಹತುರ್ ನ ವಹ ಩ಂಚ ಕ್೅ೂೇವ ನ ವಹಕ್ ಩ಹಣಿ ಩ಹದೌ ನಹ ಚ೅ೂೇ಩ಷಥ ಩ಹಮು ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ನ ಮೇ ದ೅ವೇಶ ಯಹಗ್ೌ ನ ಮೇ ಲ೅ೂೇಬ ಮೇಹೌ ||೨|| ಭದ೅ೂೇ ನ೅ೈ಴ ಮೇ ನ೅ೈ಴ ಭಹತಸಮಕ ಬಹ಴ಃ ನ ಧಮೇಕ ನ ಚಹಥ೅ೂೇಕ ನ ಕ್ಹಮೇ ನ ಮೇವಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ||೩|| .

ನ ಩ುಣಮನ್ ನ ಩ಹ಩ನ್ ನ ಸೌಖಮನ್ ನ ದುಃಖಮ್ ನ ಭಂತ೅ೂಯೇ ನ ತಿೇಥಕಮ್ ನ ವ೅ೇದಹಃ ನ ಮಸಹಃ ಄ಸಂ ಬ೅ೂೇಜನನ್ ನ೅ೈ಴ ಬ೅ೂೇಜಮನ್ ನ ಬ೅ೂೇಕ್ಹಾಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ನ ಭೃತುಮರ್ ನ ವಂಕ್ಹ ನ ಮೇ ಜಹತಿ ಬ೅ೇಧಃ ಪಿತಹ ನ೅ೈ಴ ಮೇ ನ೅ೈ಴ ಭಹತಹ ನ ಜನಭ ನ ಫಂಧುರ್ ನ ಮಿತಯಮ್ ಗುಯುರ್ ನ೅ೈ಴ ಶಿಶಮಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಄ಸಮ್ ರ್ನವಿಕಕಲ೅ೂ಩ೇ ರ್ನಯಹಕ್ಹಯ ಯೂಪೇ ||೪|| ||೫|| ವಿಬುತಹವಚ್ ಷ಴ಕತಯ ಷವ೅ೇಕಂದಿಯಮಹಣಹಮ್ ನ ಚಹ ಷಂಗತಮ್ ನ೅ೈ಴ ಭುಕಿಾಯ ನ ಮೇಮಃ ಚಿದಹನಂದ ಯೂ಩ಃ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ಶಿವ್ೇಸಮ್ ॥ वर्श्र्नाथाष्टकभ ् ॥ गङ्गातयङ्ग यभणीम जटकराऩभ ् गौयी ननयन्तय वर्बवू षत र्ाभबागभ ् । नायामण वप्रम भनङ्ग भदाऩहायभ ् र्ायाणसीऩयऩनतं बज वर्श्र्नाथभ ् ॥१॥ र्ािाभगोिय भनेकगणस्र्रूऩभ ् र्ागीशवर्ष्ण सयसेवर्त ऩादऩीठभ ् । र्ाभेन वर्ग्रहर्ये ण्य़ करत्रर्न्तभ ् र्ायाणसीऩयऩनतं बज वर्श्र्नाथभ ् ॥२॥ बूताचधऩं बजग बूषण बूवषताङ्गं व्माघ्रान्जनाम्फयधयं जद्रटरं त्रत्रनेत्रभ ् । ऩाशाङ्कशाबम र्यप्रद शर ू ऩाणणभ ् र्ायाणसीऩयऩनतं बज वर्श्र्नाथभ ् ॥३॥ शीतांश शोलबत ककयीट वर्याजभानभ ् पारेऺणानर वर्शोवषत ऩचिफाणभ ् । ||೬|| .

नागाचधऩायचित बासयकणाऩयू भ ् र्ायाणसीऩयऩनतं बज वर्श्र्नाथभ ् ॥४॥ ऩचिाननं दरयत भत्त भदङ्गजानाभ ् नागान्तकं दनजऩङ्गर् ऩन्नगानाभ ् । दार्ानरं भयणशोक जयाटर्ीनाभ ् र्ायाणसीऩयऩनतं बज वर्श्र्नाथभ ् ॥५॥ तेजोभमं सगण ननगण ा भद्वर्तीमभ ् आनन्दकन्द भऩयान्जतभप्रभेमभ ् । नागात्भकं सकरननष्कर भात्भरूऩभ ् र्ायाणसीऩयऩनतं बज वर्श्र्नाथभ ् ॥६॥ यागाद्रददोष यद्रहतं स्र्जनानयागभ ् र्ैयाग्म शान्न्त ननरमं चगरयजा सहामभ ् । भाधमा धैमा सबगं गयरालबयाभभ ् र्ायाणसीऩयऩनतभ ् बज वर्श्र्नाथभ ् ॥७॥ आशां वर्हाम ऩरयरृत्म ऩयस्म ननन्दाभ ् ऩाऩे यनतं ि सननर्ामा भन् सभाधौ । आधाम रृत्कभर भध्मगतं ऩये शभ ् र्ायाणसीऩयऩनतं बज वर्श्र्नाथभ ् ॥८॥ र्ायाणसी ऩयऩते् स्तर्नं लशर्स्म व्मा्मात भष्टकलभदं ऩठते भनष्म् । .

वर्द्मां चश्रमं वर्ऩरसौ्मभनन्तकीनताभ ् सम्प्राप्म दे ह वर्रमे रबते ि भोऺभ ् ॥९॥ वर्श्र्नाथाष्टकलभदं म् ऩठे न्च्िर् सन्न्नधौ । लशर्रोकभर्ाप्नोनत लशर्ेन सह भोदते ॥ ॥ इनत व्मासप्रणीतं श्री वर्श्र्नाथाष्टकभ ् संऩूणभ ा ्॥ || ವಿವವನಹಥಹಶಟಕಮ್ || ಗಂಗ್ಹತಯಂಗ ಯಭಣಿೇಮ ಜಟಕಲಹ಩ಮ್ ಗ್ೌರಿೇ ರ್ನಯಂತಯ ವಿಬೂರ್ಷತ ವಹಭಬಹಗಮ್ | ನಹಯಹಮಣ ಪಿಯಮ ಭನಂಗ ಭದಹ಩ಹಹಯಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೧|| ವಹಚಹಭಗ್೅ೂೇಚಯ ಭನ೅ೇಕಗುಣಷವಯೂ಩ಮ್ ವಹಗ್ನೇವವಿಶುಣ ಷುಯಸ೅ೇವಿತ ಩ಹದಪಿೇಠಮ್ | ವಹಮೇನ ವಿಗಯಸ಴ಯ೅ೇಣಮ ಕಲತಯ಴ಂತಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೨|| ಬೂತಹಧಿ಩ಂ ಬುಜಗ ಬೂಶಣ ಬೂರ್ಷತಹಂಗಂ ವಹಮಘ್ನಯಜಿನಹಂಫಯಧಯಂ ಜಟಿಲಂ ತಿಯನ೅ೇತಯಮ್ | ಩ಹಶಹಂಕುಶಹಬಮ ಴ಯ಩ಯದ ವ ಲ಩ಹಣಿಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೩|| .

ಶಿೇತಹಂವು ಶ೅ ೇಭಿತ ಕಿರಿೇಟ ವಿಯಹಜಭಹನಮ್ ಪಹಲ೅ೇವಣಹನಲ ವಿಶ೅ ೇರ್ಷತ ಩ಂಚಫಹಣಮ್ | ನಹಗ್ಹಧಿ಩ಹಯಚಿತ ಬಹಷುಯಕಣಕ಩ೂಯಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೪|| ಩ಂಚಹನನಂ ದುರಿತ ಭತಾ ಭದಂಗಜಹನಹಮ್ ನಹಗ್ಹಂತಕಂ ದನುಜ಩ುಂಗ಴ ಩ನನಗ್ಹನಹಮ್ | ದಹವಹನಲಂ ಭಯಣಶ೅ ೇಕ ಜಯಹಟವಿೇನಹಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೫|| ತ೅ೇಜ೅ೂೇಭಮಂ ಷಗುಣ ರ್ನಗುಕಣ ಭದಿವತಿೇಮಮ್ ಅನಂದಕಂದ ಭ಩ಯಹಜಿತಭ಩ಯಮೇಮಮ್ | ನಹಗ್ಹತಭಕಂ ಷಕಲರ್ನಶಕಲ ಭಹತಭಯೂ಩ಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೬|| ಯಹಗ್ಹದಿದ೅ೂೇಶ ಯಹಿತಂ ಷವಜನಹನುಯಹಗಮ್ ವ೅ೈಯಹಗಮ ಶಹಂತಿ ರ್ನಲಮಂ ಗ್ನರಿಜಹ ಷಹಹಮಮ್ | ಭಹಧುಮಕ ಧ೅ೈಮಕ ಷುಬಗಂ ಗಯಲಹಭಿಯಹಭಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಮ್ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೭|| ಅಶಹಂ ವಿಹಹಮ ಩ರಿಸೃತಮ ಩ಯಷಮ ರ್ನಂದಹಮ್ ಩ಹ಩೅ೇ ಯತಿಂ ಚ ಷುರ್ನವಹಮಕ ಭನಃ ಷಭಹಧೌ | ಅಧಹಮ ಸೃತಕಭಲ ಭಧಮಗತಂ ಩ಯ೅ೇವಮ್ ವಹಯಹಣಸೇ಩ುಯ಩ತಿಂ ಬಜ ವಿವವನಹಥಮ್ ||೮|| .

ವಹಯಹಣಸೇ ಩ುಯ಩ತ೅ೇಃ ಷಾ಴ನಂ ಶಿ಴ಷಮ ವಹಮಖಹಮತ ಭಶಟಕಮಿದಂ ಩ಠತ೅ೇ ಭನುಶಮಃ | ವಿದಹಮಂ ಶಿಯಮಂ ವಿ಩ುಲಸೌಖಮಭನಂತಕಿೇತಿಕಮ್ ಷಂ಩ಹಯ಩ಮ ದ೅ೇಸ ವಿಲರ್ೇ ಲಬತ೅ೇ ಚ ಮೇವಮ್ ||೯|| ವಿವವನಹಥಹಶಟಕಮಿದಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇಚಿಚ಴ ಷರ್ನನಧೌ | ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕಭವಹಪನೇತಿ ಶಿವ೅ೇನ ಷಸ ಮೇದತ೅ೇ || || ಆತಿ ವಹಮಷ಩ಯಣಿೇತಂ ಶಿಯೇ ವಿವವನಹಥಹಶಟಕಮ್ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || || vishvanAthAShTakam || ga~ggAtara~gga ramaNIya jaTakalApam gaurI nirantara vibhUShita vAmabhAgam | nArAyaNa priya mana~gga madApahAram vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAtham ||1|| vAchAmagochara manekaguNasvarUpam vAgIshaviShNu surasevita pAdapITham | vAmena vigrahavareNYa kalatravantam vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAtham ||2|| bhUtAdhipaM bhujaga bhUShaNa bhUShitA~ggaM vyAghrAjinAmbaradharaM jaTilaM trinetram | pAshA~gkushAbhaya varaprada shUlapANim vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAtham ||3|| shItAMshu shobhita kirITa virAjamAnam phAlekShaNAnala vishoShita pa~jchabANam | nAgAdhipArachita bhAsurakarNapUram vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAtham ||4|| pa~jchAnanaM durita matta mada~ggajAnAm nAgAntakaM danujapu~ggava pannagAnAm | dAvAnalaM maraNashoka jarATavInAm vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAtham ||5|| tejomayaM saguNa nirguNa madvitIyam Anandakanda maparAjitamaprameyam | nAgAtmakaM sakalaniShkala mAtmarUpam .

vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAtham ||6|| rAgAdidoSha rahitaM svajanAnurAgam vairAgya shAnti nilayaM girijA sahAyam | mAdhurya dhairya subhagaM garalAbhirAmam vArANasIpurapatim bhaja vishvanAtham ||7|| AshAM vihAya parihRutya parasya nindAm pApe ratiM cha sunivArya manaH samAdhau | AdhAya hRutkamala madhyagataM paresham vArANasIpurapatiM bhaja vishvanAtham ||8|| vArANasI purapateH stavanaM shivasya vyAkhyAta maShTakamidaM paThate manuShyaH | vidyAM shriyaM vipulasaukhyamanantakIrtim samprApya deha vilaye labhate cha mokSham ||9|| vishvanAthAShTakamidaM yaH paThecciva sannidhau | shivalokamavApnoti shivena saha modate || || iti vyAsapraNItaM shrI vishvanAthAShTakam saMpUrNam || ॥ उभाभहे श्र्यस्तोत्रभ ् ॥ || ಈಭಹಭಹ೅ೇವವಯಸ೅ೂಾೇತಯಮ್ || || umaamaheshvarastotram || श्री शङ्कयािामा कृतभ ् । ಶಿಯೇ ವಂಕಯಹಚಹಮಕ ಕೃತಮ್ | shrI sha~gkaraachaarya kRutam | नभ् लशर्ाभ्मां नर्मौर्नाभ्माभ ् ऩयस्ऩयान्श्रष्टर्ऩधायाभ्माभ ् । नगेन्द्रकन्मार्ष ृ केतनाभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ॥१॥ ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಂ ನ಴ಮೌ಴ನಹಬಹಮಮ್ .

಩ಯಷ಩ಯಹಶಿಿಶಟ಴಩ುಧಕಯಹಬಹಮಮ್ | ನಗ್೅ೇಂದಯಕನಹಮ಴ೃಶಕ್೅ೇತನಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ ||೧|| namaH shivaabhyaaM navayauvanaabhyaam parasparaashliShTavapurdharaabhyaam | nagendrakanyaavRuShaketanaabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||1|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa. Whose playful love is a festival. Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy. Who are always in fresh stage of youth. And the other is one whose symbol is a bull. Who grant boons to those who salute them. Of whom one is the daughter of the mountain. Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy. (2) नभ् लशर्ाभ्मां र्ष ृ र्ाहनाभ्माभ ् . And whose feet is worshipped by Lord Narayana. Who cling to each other in tight embrace. (1) नभ् लशर्ाभ्मां सयसोत्सर्ाभ्माभ ् नभस्कृताबीष्टर्यप्रदाभ्माभ ् । नायामणेनाचिातऩादकाभ्मां नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ॥२॥ ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಂ ಷಯಸ೅ೂೇತಸವಹಬಹಮಮ್ ನಭಷೃತಹಭಿೇಶಟ಴ಯ಩ಯದಹಬಹಮಮ್ | ನಹಯಹಮಣ೅ೇನಹಚಿಕತ಩ಹದುಕ್ಹಬಹಮಂ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ namaH shivaabhyaaM sarasotsavaabhyaam namaskRutaabhIShTavarapradaabhyaam | naaraayaNenaarchitapaadukaabhyaaM namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||೨|| ||2|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa.

And whose bodies are anointed with Sandal and holy ash. Brahma and Indra. Who are worshipped by Vishnu.वर्रयन्चिवर्न्ष्ण्र्न्द्रसऩन्ू जताभ्माभ ् । वर्बूनतऩाटीयवर्रेऩनाभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ॥३॥ ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಂ ಴ೃಶವಹಸನಹಬಹಮಮ್ ವಿರಿಂಚಿವಿರ್ಷಣಾಂದಯಷು಩ೂಜಿತಹಬಹಮಮ್ | ವಿಬೂತಿ಩ಹಟಿೇಯವಿಲ೅ೇ಩ನಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ ||೩|| namaH shivaabhyaaM vRuShavaahanaabhyaam viri~jchiviShNvindrasupUjitaabhyaam | vibhUtipaaTIravilepanaabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||3|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa. (3) नभ् लशर्ाभ्मां जगदीश्र्याभ्माभ ् जगत्ऩनतभ्मां जमवर्ग्रहाभ्माभ ् । जम्बारयभ्मैयलबर्न्न्दताभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ॥४॥ ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಂ ಜಗದಿೇವವಯಹಬಹಮಮ್ ಜಗತ಩ತಿಬಹಮಂ ಜಮವಿಗಯಹಹಬಹಮಮ್ | ಜಂಬಹರಿಭುಖ೅ಮೈಯಭಿ಴ಂದಿತಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ namaH shivaabhyaaM jagadIshvaraabhyaam jagatpatibhyaaM jayavigrahaabhyaam | ||೪|| . Who ride on the divine bull. Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy.

Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy. And who are worshipped by Indra and his chiefs. Who are the lord and lady of the universe. rule and destroy the universe. And who create. Who are themselves the greatest medicine Who are happy to hear panchakshari repeated. Who are always victorious. (5) नभ् लशर्ाभ्माभनतसन्दयाभ्माभ ् अत्मन्तभासक्तरृदम्फजाभ्माभ ् । अशेषरोकैकद्रहतङ्कयाभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಭತಿಷುಂದಯಹಬಹಮಮ್ ॥६॥ . Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy. (4) नभ् लशर्ाभ्मां ऩयभौषधाभ्माभ ् ऩचिाऺयी ऩचजययन्चजताभ्माभ ् । प्रऩचिसन्ृ ष्टन्स्थनत संरृताभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ॥५॥ ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಂ ಩ಯಭೌಶಧಹಬಹಮಮ್ ಩ಂಚಹವರಿೇ ಩ಂಜಯಯಂಜಿತಹಬಹಮಮ್ | ಩ಯ಩ಂಚಷೃರ್ಷಟಸಥತಿ ಷಂಸೃತಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ ||೫|| namaH shivaabhyaaM paramauShadhaabhyaam pa~jchaakSharI pa~jjarara~jjitaabhyaam | prapa~jchasRuShTisthiti saMhRutaabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||5|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa.jambhaarimukhyairabhivanditaabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||4|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa.

(7) नभ् लशर्ाभ्माभशबाऩहाभ्माभ ् . And who are the Gods living on mount Kailasa. Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy. Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy. (6) नभ् लशर्ाभ्मां कलरनाशनाभ्माभ ् कङ्कारकल्माणर्ऩधायाभ्माभ ् । कैरासशैरन्स्थतदे र्ताभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ॥७॥ ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಂ ಕಲಿನಹವನಹಬಹಮಮ್ ಕಂಕ್ಹಲಕಲಹಮಣ಴಩ುಧಕಯಹಬಹಮಮ್ | ಕ್೅ೈಲಹಷಶ೅ೈಲಸಥತದ೅ೇ಴ತಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ namaH shivaabhyaaM kalinaashanaabhyaam ka~gkaalakalyaaNavapurdharaabhyaam | kailaasashailasthitadevataabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||೭|| ||7|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa Who destroy the effects of the kali age. And a pretty one on the other side. Who are ever interested In the lotus like heart of devotees. Except the good of the world. And who do not have any other wish. Who are very pretty. Who has a body with famished one on one side.಄ತಮಂತಭಹಷಕಾಸೃದಂಫುಜಹಬಹಮಮ್ | ಄ಶ೅ೇಶಲ೅ೂೇಕ್೅ೈಕಹಿತಂಕಯಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ ||೬|| namaH shivaabhyaamatisundaraabhyaam atyantamaasaktahRudambujaabhyaam | asheShalokaikahita~gkaraabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||6|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa.

Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy. Who are one and only one in this entire world. (8) नभ् लशर्ाभ्मां यथर्ाहनाभ्माभ ् यर्ीन्दर्ैश्र्ानयरोिनाभ्माभ ् । याकाशशाङ्काबभखाम्फजाभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ॥९॥ ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಂ ಯಥವಹಸನಹಬಹಮಮ್ ಯವಿೇಂದುವ೅ೈಶಹವನಯಲ೅ೂೇಚನಹಬಹಮಮ್ | ಯಹಕ್ಹವಶಹಂಕ್ಹಬಭುಖಹಂಫುಜಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ namaH shivaabhyaaM rathavaahanaabhyaam ravInduvaishvaanaralochanaabhyaam | ||೯|| . And who has a very deep memory of what they hear.अशेषरोकैकवर्शेवषताभ्माभ ् । अकन्ण्ठताभ्माभ ् स्भनृ तसंबत ृ ाभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ॥८॥ ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಭವುಬಹ಩ಹಹಬಹಮಮ್ ಄ಶ೅ೇಶಲ೅ೂೇಕ್೅ೈಕವಿಶ೅ೇರ್ಷತಹಬಹಮಮ್ | ಄ಕುಂಠಿತಹಬಹಮಮ್ ಷೃತಿಷಂಬೃತಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ ||೮|| namaH shivaabhyaamashubhaapahaabhyaam asheShalokaikavisheShitaabhyaam | akuNThitaabhyaam smRutisaMbhRutaabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||8|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa. Who have a sharp intelligence. Who destroy all that leads to bad effects.

Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy. And who are worshipped by Lord Vishnu and Lord Brahma. (10) नभ् लशर्ाभ्मां वर्षभेऺणाभ्माभ ् त्रफल्र्च्छदाभन्ल्रकदाभबद् ृ भ्माभ ् । शोबार्ती शान्तर्तीश्र्याभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಂ ವಿಶಮೇವಣಹಬಹಮಮ್ ॥११॥ . And whose lotus face resembles the full moon in the sky. Who attract all the people of the world. Who are the solace for all who surrender. moon and fire as eyes. Who do not have old age death and other imperfections.(9) नभ् लशर्ाभ्मां जद्रटरन्धयभ्माभ ् जयाभनृ तभ्मां ि वर्र्न्जाताभ्माभ ् । जनादा नाब्जोद्भर्ऩून्जताभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ॥१०॥ ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಂ ಜಟಿಲಂಧಯಬಹಮಮ್ ಜಯಹಭೃತಿಬಹಮಂ ಚ ವಿ಴ಜಿಕತಹಬಹಮಮ್ | ಜನಹದಕನಹಫ೅ೂಜೇದಬ಴಩ೂಜಿತಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ ||೧೦|| namaH shivaabhyaaM jaTilandharabhyaam jaraamRutibhyaaM cha vivarjitaabhyaam | janaardanaabjodbhavapUjitaabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||10|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa. Who have sun.raakaashashaa~gkaabhamukhaambujaabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||9|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa. Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy.

Who both wear the garland made of Vilwa leaves And Jasmine flowers. ||12|| स्तोत्रं त्रत्रसन्ध्मं लशर्ऩार्ातीभ्माभ ् . (11) नभ् लशर्ाभ्मां ऩशऩारकाभ्माभ ् जगत्रमीयऺण फिरृद्भ्माभ ् । सभस्त दे र्ासयऩन्ू जताभ्माभ ् नभो नभ् शङ्कयऩार्ातीभ्माभ ् ॥१२॥ ನಭಃ ಶಿವಹಬಹಮಂ ಩ವು಩ಹಲಕ್ಹಬಹಮಮ್ ಜಗತಯಯಿೇಯವಣ ಫದಧಸೃದಹಬಯಮ್ | ಷಭಷಾ ದ೅ೇವಹಷುಯ಩ೂಜಿತಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ ||೧೨|| namaH shivaabhyaaM pashupaalakaabhyaam jagatrayIrakShaNa baddhahRudbhyaam | samasta devaasurapUjitaabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||12|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa. And who are worshipped by all asuras and devas. Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy. Who protect all beings of this earth. Whose great intent is to protect the three worlds. Who are resplendent with abounding peace.ಬಲವಚ್ದಹಭಲಿಿಕದಹಭಬೃದಹಬಯಮ್ | ಶ೅ ೇಬಹ಴ತಿೇ ಶಹಂತ಴ತಿೇವವಯಹಬಹಮಮ್ ನಮೇ ನಭಃ ವಂಕಯ಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ ||೧೧|| namaH shivaabhyaaM viShamekShaNaabhyaam bilvacCadaamallikadaamabhRudbhyaam | shobhaavatI shaantavatIshvaraabhyaam namo namaH sha~gkarapaarvatIbhyaam ||11|| Salutations to Lord Shiva and Goddess Shivaa. Who are our immediate solace in difficult times. Salutations and salutations to Lord Sankara And to that Goddess Parvathy.

In its twelve holy stanzas. Which sings the praise of Lord Shiva and Goddess Parvathy. noon and dusk. Would live a life with all luck for hundred years.(13) ॥ इनत उभाभहे श्र्यस्तोत्रं सम्ऩूणभ ा ्॥ || ಆತಿ ಈಭಹಭಹ೅ೇವವಯಸ೅ೂಾೇತಯಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || || iti umaamaheshvarastotraM sampUrNam || ॥ लरंगाष्टकभ ् ॥ ब्रह्भभयारयसयाचिातलरङ्गभ ् ननभारबालसतशोलबतलरङ्गभ ् । जन्भजद्खवर्नाशकलरङ्गभ ् तत ् प्रणभालभ सदालशर्लरङ्गभ ् ॥१॥ दे र्भननप्रर्याचिातलरङ्गभ ् काभदहभ ् करुणाकय लरङ्गभ ् । यार्णदऩावर्नाशनलरङ्गभ ् . And then attain the world of Lord Shiva.बक्त्मा ऩठे द्द्र्ादशकं नयो म् । स सर्ासौबाग्म परानन बङ्क्ते शतामयान्ते लशर्रोकभेनत ॥१३॥ ಸ೅ೂಾೇತಯಂ ತಿಯಷಂಧಮಂ ಶಿ಴಩ಹ಴ಕತಿೇಬಹಮಮ್ ಬಕ್ಹಯ ಩ಠ೅ೇದಹ್ಾದವಕಂ ನಯ೅ೂೇ ಮಃ | ಷ ಷ಴ಕಸೌಬಹಗಮ ಪಲಹರ್ನ ಬುಂಕ್೅ಾೇ ವತಹಮುಯಹಂತ೅ೇ ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕಮೇತಿ ||೧೩|| stotraM trisandhyaM shivapaarvatIbhyaam bhaktyaa paTheddvaadashakaM naro yaH | sa sarvasaubhaagya phalaani bhu~gkte shataayuraante shivalokameti ||13|| Devotee who recites this prayer at dawn.

तत ् प्रणभालभ सदालशर् लरङ्गभ ् ॥२॥ सर्ासगन्न्धसरेवऩतलरङ्गभ ् फविवर्र्धानकायणलरङ्गभ ् । लसिसयासयर्न्न्दतलरङ्गभ ् तत ् प्रणभालभ सदालशर् लरङ्गभ ् ॥३॥ कनकभहाभणणबूवषतलरङ्गभ ् पणणऩनतर्ेन्ष्ठत शोलबत लरङ्गभ ् । दऺसमऻ वर्नाशन लरङ्गभ ् तत ् प्रणभालभ सदालशर् लरङ्गभ ् ॥४॥ कङ्कभिन्दनरेवऩतलरङ्गभ ् ऩङ्कजहायसशोलबतलरङ्गभ ् । सन्चितऩाऩवर्नाशनलरङ्गभ ् तत ् प्रणभालभ सदालशर् लरङ्गभ ् ॥५॥ दे र्गणाचिात सेवर्तलरङ्गभ ् बार्ैबन्ा क्तलबये र् ि लरङ्गभ ् । द्रदनकयकोद्रटप्रबाकयलरङ्गभ ् तत ् प्रणभालभ सदालशर् लरङ्गभ ् ॥६॥ अष्टदरोऩरयर्ेन्ष्टतलरङ्गभ ् सर्ासभद्भर्कायणलरङ्गभ ् । अष्टदरयद्रवर्नालशतलरङ्गभ ् .

तत ् प्रणभालभ सदालशर् लरङ्गभ ् ॥७॥ सयगरुसयर्यऩन्ू जत लरङ्गभ ् सयर्नऩष्ऩ सदाचिात लरङ्गभ ् । ऩयभऩयं ऩयभात्भक लरङ्गभ ् तत ् प्रणभालभ सदालशर् लरङ्गभ ् ॥८॥ लरङ्गाष्टकलभदं ऩण्मं म् ऩठे त ् लशर्सन्न्नधौ लशर्रोकभर्ाप्नोनत लशर्ेन सह भोदते ॥ ॥ इनत लरङ्गाष्टकभ ् ॥ || ಲಿಂಗ್ಹಶಟಕಮ್ || ಫಯಸಭಭುಯಹರಿಷುಯಹಚಿಕತಲಿಂಗಮ್ ರ್ನಭಕಲಬಹಸತಶ೅ ೇಭಿತಲಿಂಗಮ್ | ಜನಭಜದುಃಖವಿನಹವಕಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಩ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ಲಿಂಗಮ್ ||೧|| ದ೅ೇ಴ಭುರ್ನ಩ಯ಴ಯಹಚಿಕತಲಿಂಗಮ್ ಕ್ಹಭದಸಮ್ ಕಯುಣಹಕಯ ಲಿಂಗಮ್ | ಯಹ಴ಣದ಩ಕವಿನಹವನಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಩ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ ಲಿಂಗಮ್ ||೨|| ಷ಴ಕಷುಗಂಧಿಷುಲ೅ೇಪಿತಲಿಂಗಮ್ ಫುದಿಧವಿ಴ಧಕನಕ್ಹಯಣಲಿಂಗಮ್ | .

ಸದಧಷುಯಹಷುಯ಴ಂದಿತಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಩ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ ಲಿಂಗಮ್ ||೩|| ಕನಕಭಹಹಭಣಿಬೂರ್ಷತಲಿಂಗಮ್ ಪಣಿ಩ತಿವ೅ೇರ್ಷಠತ ಶ೅ ೇಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ | ದವಷುಮಶ ವಿನಹವನ ಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಩ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ ಲಿಂಗಮ್ ||೪|| ಕುಂಕುಭಚಂದನಲ೅ೇಪಿತಲಿಂಗಮ್ ಩ಂಕಜಹಹಯಷುಶ೅ ೇಭಿತಲಿಂಗಮ್ | ಷಂಚಿತ಩ಹ಩ವಿನಹವನಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಩ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ ಲಿಂಗಮ್ ||೫|| ದ೅ೇ಴ಗಣಹಚಿಕತ ಸ೅ೇವಿತಲಿಂಗಮ್ ಬಹವ೅ೈಬಕಕಿಾಭಿಯ೅ೇ಴ ಚ ಲಿಂಗಮ್ | ದಿನಕಯಕ್೅ೂೇಟಿ಩ಯಬಹಕಯಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಩ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ ಲಿಂಗಮ್ ||೬|| ಄ಶಟದಲ೅ೂೇ಩ರಿವ೅ೇರ್ಷಟತಲಿಂಗಮ್ ಷ಴ಕಷಭುದಬ಴ಕ್ಹಯಣಲಿಂಗಮ್ | ಄ಶಟದರಿದಯವಿನಹಶಿತಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಩ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ ಲಿಂಗಮ್ ||೭|| ಷುಯಗುಯುಷುಯ಴ಯ಩ೂಜಿತ ಲಿಂಗಮ್ .

ಷುಯ಴ನ಩ುಶ಩ ಷದಹಚಿಕತ ಲಿಂಗಮ್ | ಩ಯಭ಩ಯಂ ಩ಯಭಹತಭಕ ಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಩ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹಶಿ಴ ಲಿಂಗಮ್ ||೮|| ಲಿಂಗ್ಹಶಟಕಮಿದಂ ಩ುಣಮಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇತ್ ಶಿ಴ಷರ್ನನಧೌ ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕಭವಹಪನೇತಿ ಶಿವ೅ೇನ ಷಸ ಮೇದತ೅ೇ || || ಆತಿ ಲಿಂಗ್ಹಶಟಕಮ್ || || liMgAShTakam ||<-b> brahmamurArisurArcitali~ggam nirmalaBAsitaSobhitali~ggam | janmajaduHKavinASakali~ggam tat praNamAmi sadASivali~ggam ||1|| devamunipravarArcitali~ggam kAmadaham karuNAkara li~ggam | rAvaNadarpavinASanali~ggam tat praNamAmi sadASiva li~ggam ||2|| sarvasugandhisulepitali~ggam buddhivivardhanakAraNali~ggam | siddhasurAsuravanditali~ggam tat praNamAmi sadASiva li~ggam ||3|| kanakamahAmaNiBUShitali~ggam PaNipativeShThita Sobhita li~ggam | dakShasuyaj~ja vinASana li~ggam tat praNamAmi sadASiva li~ggam ||4|| ku~gkumacandanalepitali~ggam pa~gkajahArasuSobhitali~ggam | sa~jcitapApavinASanali~ggam tat praNamAmi sadASiva li~ggam ||5|| devagaNArcita sevitali~ggam BAvairBaktibhireva ca li~ggam | dinakarakoTipraBAkarali~ggam tat praNamAmi sadASiva li~ggam ||6|| aShTadalopariveShTitali~ggam sarvasamudBavakAraNali~ggam | .

aShTadaridravinASitali~ggam tat praNamAmi sadASiva li~ggam ||7|| suragurusuravarapUjita li~ggam suravanapuShpa sadArcita li~ggam | paramaparaM paramAtmaka li~ggam tat praNamAmi sadASiva li~ggam ||8|| li~ggAShTakamidaM puNyaM yaH paThet Sivasannidhou SivalokamavApnoti Sivena saha modate || || iti li~ggAShTakam || ॥ श्री कारबैयर्ाष्टकं ॥ दे र्याजसेव्मभानऩार्नाङ्नघ्रऩङ्कजं व्मारमऻसत्र ू लभन्दशेखयं कृऩाकयभ ् । नायदाद्रदमोचगर्न्ृ दर्न्न्दतं द्रदगम्फयं कालशकाऩयाचधनाथकारबैयर्ं बजे ॥१॥ बानकोद्रटबास्र्यं बर्ान्ब्धतायकं ऩयं नीरकण्ठभीन्प्सताथादामकं त्रत्ररोिनभ ् । कारकारभम्फजाऺभऺशर ू भऺयं कालशकाऩयाचधनाथकारबैयर्ं बजे ॥२॥ शर ू टङ्कऩाशदण्डऩाणणभाद्रदकायणं श्माभकामभाद्रददे र्भऺयं ननयाभमभ ् । बीभवर्क्रभं प्रबं वर्चित्रताण्डर्वप्रमं कालशकाऩयाचधनाथकारबैयर्ं बजे ॥३॥ बन्क्तभन्क्तदामकं प्रशस्तिारुवर्ग्रहं बक्तर्त्सरं न्स्थतं सभस्तरोकवर्ग्रहभ ् । .

वर्ननक्र्णन्भनोऻहे भककङ्ककणीरसत्कद्रटं कालशकाऩयाचधनाथकारबैयर्ं बजे ॥४॥ धभासेतऩारकं त्र्धभाभागानाशकं कभाऩाशभोिकं सशभादामकं वर्बभ ् । स्र्णार्णाशष े ऩाशशोलबताङ्गभण्डरं कालशकाऩयाचधनाथकारबैयर्ं बजे ॥५॥ यत्नऩादकाप्रबालबयाभऩादमग्भकं ननत्मभद्वर्तीमलभष्टदै र्तं ननयङ्जनभ ् । भत्ृ मदऩानाशनं कयारदं ष्रभोऺणं कालशकाऩयाचधनाथकारबैयर्ं बजे ॥६॥ अट्टहासलबन्नऩद्मजाण्डकोशसंतनतं दृन्ष्टऩात्तनष्टऩाऩजारभग्रशासनभ ् । अष्टलसविदामकं कऩारभालरकन्धयं कालशकाऩयाचधनाथकारबैयर्ं बजे ॥७॥ बूतसङ्घनामकं वर्शारकीनतादामकं कालशर्ासरोकऩण्मऩाऩशोधकं वर्बभ ् । नीनतभागाकोवर्दं ऩयातनं जगत्ऩनतं कालशकाऩयाचधनाथकारबैयर्ं बजे ॥८॥ कारबैयर्ाष्टकं ऩठं नत मे भनोहयं ऻानभन्क्तसाधनं वर्चित्रऩण्मर्धानभ ् । .

शोकभोहदै न्मरोबकोऩताऩनाशनं प्रमान्न्त कारबैयर्ांनघ्रसन्न्नचधं नया ध्रर्भ ् ॥ ॥ इनत श्रीभछङ्कयािामावर्यचितं श्री कारबैयर्ाष्टकं सम्ऩूणभ ा ्॥ || ಶಿಯೇ ಕ್ಹಲಬ೅ೈಯವಹಶಟಕಂ || ದ೅ೇ಴ಯಹಜಸ೅ೇ಴ಮಭಹನ಩ಹ಴ನಹಂಘ್ರಯ಩ಂಕಜಂ ವಹಮಲಮಸಹಷೂತಯಮಿಂದುಶ೅ೇಖಯಂ ಕೃ಩ಹಕಯಮ್ | ನಹಯದಹದಿಯೇಗ್ನ಴ೃಂದ಴ಂದಿತಂ ದಿಗಂಫಯಂ ಕ್ಹಶಿಕ್ಹ಩ುಯಹಧಿನಹಥಕ್ಹಲಬ೅ೈಯ಴ಂ ಬಜ೅ೇ ||೧|| ಬಹನುಕ್೅ೂೇಟಿಬಹಷವಯಂ ಬವಹಬಧತಹಯಕಂ ಩ಯಂ ರ್ನೇಲಕಂಠಮಿೇಪಿಸತಹಥಕದಹಮಕಂ ತಿಯಲ೅ೂೇಚನಮ್ | ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಭಂಫುಜಹವಭವವ ಲಭವಯಂ ಕ್ಹಶಿಕ್ಹ಩ುಯಹಧಿನಹಥಕ್ಹಲಬ೅ೈಯ಴ಂ ಬಜ೅ೇ ||೨|| ವ ಲಟಂಕ಩ಹವದಂಡ಩ಹಣಿಭಹದಿಕ್ಹಯಣಂ ಶಹಮಭಕ್ಹಮಭಹದಿದ೅ೇ಴ಭವಯಂ ರ್ನಯಹಭಮಮ್ | ಭಿೇಭವಿಕಯಭಂ ಩ಯಬುಂ ವಿಚಿತಯತಹಂಡ಴ಪಿಯಮಂ ಕ್ಹಶಿಕ್ಹ಩ುಯಹಧಿನಹಥಕ್ಹಲಬ೅ೈಯ಴ಂ ಬಜ೅ೇ ||೩|| ಬುಕಿಾಭುಕಿಾದಹಮಕಂ ಩ಯವಷಾಚಹಯುವಿಗಯಸಂ ಬಕಾ಴ತಸಲಂ ಸಥತಂ ಷಭಷಾಲ೅ೂೇಕವಿಗಯಸಮ್ | ವಿರ್ನಕವಣನಭನ೅ೂೇಶಹ೅ೇಭಕಿಂಕಿಣಿೇಲಷತಕಟಿಂ ಕ್ಹಶಿಕ್ಹ಩ುಯಹಧಿನಹಥಕ್ಹಲಬ೅ೈಯ಴ಂ ಬಜ೅ೇ ||೪|| .

ಧಭಕಸ೅ೇತು಩ಹಲಕಂ ತವಧಭಕಭಹಗಕನಹವಕಂ ಕಭಕ಩ಹವಮೇಚಕಂ ಷುವಭಕದಹಮಕಂ ವಿಬುಮ್ | ಷವಣಕ಴ಣಕಶ೅ೇಶ಩ಹವಶ೅ ೇಭಿತಹಂಗಭಂಡಲಂ ಕ್ಹಶಿಕ್ಹ಩ುಯಹಧಿನಹಥಕ್ಹಲಬ೅ೈಯ಴ಂ ಬಜ೅ೇ ||೫|| ಯತನ಩ಹದುಕ್ಹ಩ಯಬಹಭಿಯಹಭ಩ಹದಮುಗಭಕಂ ರ್ನತಮಭದಿವತಿೇಮಮಿಶಟದ೅ೈ಴ತಂ ರ್ನಯಂಜನಮ್ | ಭೃತುಮದ಩ಕನಹವನಂ ಕಯಹಲದಂಶರಮೇವಣಂ ಕ್ಹಶಿಕ್ಹ಩ುಯಹಧಿನಹಥಕ್ಹಲಬ೅ೈಯ಴ಂ ಬಜ೅ೇ ||೬|| ಄ಟಟಹಹಷಭಿನನ಩ದಭಜಹಂಡಕ್೅ೂೇವಷಂತತಿಂ ದೃರ್ಷಟ಩ಹತಾನಶಟ಩ಹ಩ಜಹಲಭುಗಯಶಹಷನಮ್ | ಄ಶಟಸದಿಧದಹಮಕಂ ಕ಩ಹಲಭಹಲಿಕಂಧಯಂ ಕ್ಹಶಿಕ್ಹ಩ುಯಹಧಿನಹಥಕ್ಹಲಬ೅ೈಯ಴ಂ ಬಜ೅ೇ ||೭|| ಬೂತಷಂಘನಹಮಕಂ ವಿಶಹಲಕಿೇತಿಕದಹಮಕಂ ಕ್ಹಶಿವಹಷಲ೅ೂೇಕ಩ುಣಮ಩ಹ಩ಶ೅ ೇಧಕಂ ವಿಬುಮ್ | ರ್ನೇತಿಭಹಗಕಕ್೅ೂೇವಿದಂ ಩ುಯಹತನಂ ಜಗತ಩ತಿಂ ಕ್ಹಶಿಕ್ಹ಩ುಯಹಧಿನಹಥಕ್ಹಲಬ೅ೈಯ಴ಂ ಬಜ೅ೇ ||೮|| ಕ್ಹಲಬ೅ೈಯವಹಶಟಕಂ ಩ಠಂತಿ ರ್ೇ ಭನ೅ೂೇಸಯಂ ಸಹನಭುಕಿಾಸಹಧನಂ ವಿಚಿತಯ಩ುಣಮ಴ಧಕನಮ್ | ಶ೅ ೇಕಮೇಸದ೅ೈನಮಲ೅ೂೇಬಕ್೅ೂೇ಩ತಹ಩ನಹವನಂ ಩ಯಮಹಂತಿ ಕ್ಹಲಬ೅ೈಯವಹಂಘ್ರಯಷರ್ನನಧಿಂ ನಯಹ ಧುಯ಴ಮ್ || .

|| ಆತಿ ಶಿಯೇಭಚ್ಂಕಯಹಚಹಮಕವಿಯಚಿತಂ ಶಿಯೇ ಕ್ಹಲಬ೅ೈಯವಹಶಟಕಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || || shrI kaalabhairavaaShTakaM || devaraajasevyamaanapaavanaa~gghripa~gkajaM vyaalayaj~jasUtramindushekharaM kRupaakaram | naaradaadiyogivRundavanditaM digambaraM kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje ||1|| bhaanukoTibhaasvaraM bhavaabdhitaarakaM paraM nIlakaNThamIpsitaarthadaayakaM trilochanam | kaalakaalamambujaakShamakShashUlamakSharaM kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje ||2|| shUlaTa~gkapaashadaNDapaaNimaadikaaraNaM shyaamakaayamaadidevamakSharaM niraamayam | bhImavikramaM prabhuM vichitrataaNDavapriyaM kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje ||3|| bhuktimuktidaayakaM prashastachaaruvigrahaM bhaktavatsalaM sthitaM samastalokavigraham | vinikvaNanmanoj~jahemaki~gkiNIlasatkaTiM kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje ||4|| dharmasetupaalakaM tvadharmamaarganaashakaM karmapaashamochakaM susharmadaayakaM vibhum | svarNavarNasheShapaashashobhitaa~ggamaNDalaM kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje ||5|| ratnapaadukaaprabhaabhiraamapaadayugmakaM nityamadvitIyamiShTadaivataM nira~gjanam | mRutyudarpanaashanaM karaaladaMShTramokShaNaM kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje ||6|| aTTahaasabhinnapadmajaaNDakoshasaMtatiM dRuShTipaattanaShTapaapajaalamugrashaasanam | aShTasiddhidaayakaM kapaalamaalikandharaM kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje ||7|| bhUtasa~gghanaayakaM vishaalakIrtidaayakaM kaashivaasalokapuNyapaapashodhakaM vibhum | nItimaargakovidaM puraatanaM jagatpatiM kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje ||8|| kaalabhairavaaShTakaM paThaMti ye manoharaM j~jaanamuktisaadhanaM vichitrapuNyavardhanam | shokamohadainyalobhakopataapanaashanaM prayaanti kaalabhairavaaMghrisannidhiM naraa dhruvam || .

|| iti shrImaCa~gkaraachaaryavirachitaM shrI kaalabhairavaaShTakaM sampUrNam || ॥ जम्फनाथाष्टकभ ् ॥ ॥ श्री श्रीधयर्ेङ्कटे शामेण वर्यचितभ ् ॥ कश्िन जगतां हे त् कऩदा कन्दलरतकभदजीर्ात् । जमनत ऻानभहीन्दजान्भभनृ तक्रान्न्तहयदमात्रफन्द् चश्रतबनृ तबिऩताक् कलरतोत्ऩरर्ननर्भदोद्रे क् । अणखराण्डभातये क् सखमत्र्स्भांस्तऩ्ऩयीऩाक् ॥१॥ ॥२॥ कश्िन कारुण्मझय् कभराकिकरशकषणननलशतशय् । श्रीभान ् दलभतत्रत्रऩय् चश्रतजम्बूऩरयसयश्िकास्त ऩय् ॥३॥ शलभतस्भयदर्वर्सयश्शक्राद्माशास्मसेर्नार्सय् । करयर्नघनबाग्मबयो चगयत भरं भभ भनस्सयश्शपय् गद्रृ हणीकृतर्ैकण्ठं गेद्रहतजम्बूभहीरुडऩकण्ठभ ् । द्रदव्मं ककभप्मकण्ठं तेज् स्तादस्भदर्नसोत्कण्ठभ ् कृतशभनदऩाहयणं कृतकेतयपणणनतिारययथियणभ ् । शक्राद्रदचश्रतियणं शयणं जम्बूद्रभांनतकाबयणभ ् ॥४॥ ॥५॥ ॥६॥ .

करुणायसर्ारयधमे कयर्ाणण नभ् प्रणम्रसयवर्धमे । जगदानन्दधननधमे जम्बूतरुभूरननरमसन्न्नधमे कश्िन शलशिढ ू ारं कण्ठे कारं दमौघभत्कूरभ ् । चश्रतजम्बूतरुभर ू ं लशक्षऺतकारं बजे जगन्भूरभ ् ॥७॥ ॥८॥ ॥ जम्फनाथाष्टकभ ् सम्ऩूणभ ा ्॥ || ಜಂಫುನಹಥಹಶಟಕಮ್ || || ಶಿಯೇ ಶಿಯೇಧಯವ೅ೇಂಕಟ೅ೇಶಹರ್ೇಕಣ ವಿಯಚಿತಮ್ || ಕವಚನ ಜಗತಹಂ ಹ೅ೇತುಃ ಕ಩ದಕಕಂದಲಿತಕುಭುದಜಿೇವಹತುಃ | ಜಮತಿ ಸಹನಭಹಿೇಂದುಜಕನಭಭೃತಿಕ್ಹಿಂತಿಸಯದಮಹಬಂದುಃ ||೧|| ಶಿಯತಬೃತಿಬದಧ಩ತಹಕಃ ಕಲಿತ೅ೂೇತ಩ಲ಴ನನ಴ಭದ೅ೂೇದ೅ಯೇಕಃ | ಄ಖಿಲಹಂಡಭಹತುಯ೅ೇಕಃ ಷುಖಮತವಸಹಭಂಷಾ಩ಃ಩ರಿೇ಩ಹಕಃ ||೨|| ಕವಚನ ಕ್ಹಯುಣಮಝಯಃ ಕಭಲಹಕುಚಕಲವಕಶಣರ್ನಶಿತವಯಃ | ಶಿಯೇಭಹನ್ ದಮಿತತಿಯ಩ುಯಃ ಶಿಯತಜಂಬೂ಩ರಿಷಯವಚಕ್ಹಷುಾ ಩ುಯಃ ||೩|| ವಮಿತಷಭಯದ಴ವಿಷಯವ್ಕ್ಹಯದಹಮಶಹಷಮಸ೅ೇ಴ನಹ಴ಷಯಃ | ಕರಿ಴ನಘನಬಹಗಮಬಯ೅ೂೇ ಗ್ನಯತು ಭಲಂ ಭಭ ಭನಷಸಯವ್ಪಯಃ ||೪|| .

ಗೃಹಿಣಿೇಕೃತವ೅ೈಕುಂಠಂ ಗ್೅ೇಹಿತಜಂಬೂಭಹಿೇಯುಡು಩ಕಂಠಮ್ | ದಿ಴ಮಂ ಕಿಭ಩ಮಕುಂಠಂ ತ೅ೇಜಃ ಸಹಾದಷಭದ಴ನಸ೅ೂೇತಕಂಠಮ್ ||೫|| ಕೃತವಭನದ಩ಕಸಯಣಂ ಕೃತಕ್೅ೇತಯಪಣಿತಿಚಹರಿಯಥಚಯಣಮ್ | ವಕ್ಹಯದಿಶಿಯತಚಯಣಂ ವಯಣಂ ಜಂಬೂದುಯಭಹಂತಿಕ್ಹಬಯಣಮ್ ||೬|| ಕಯುಣಹಯಷವಹರಿಧರ್ೇ ಕಯವಹಣಿ ನಭಃ ಩ಯಣಭಯಷುಯವಿಧರ್ೇ | ಜಗದಹನಂದಧುರ್ನಧರ್ೇ ಜಂಬೂತಯುಭೂಲರ್ನಲಮಷರ್ನನಧರ್ೇ ||೭|| ಕವಚನ ವಶಿಚೂಢಹಲಂ ಕಂಠ೅ೇಕ್ಹಲಂ ದಮೌಘಭುತೂಕಲಮ್ | ಶಿಯತಜಂಬೂತಯುಭೂಲಂ ಶಿಕ್ಷಿತಕ್ಹಲಂ ಬಜ೅ೇ ಜಗನೂಭಲಮ್ ||೮|| || ಜಂಫುನಹಥಹಶಟಕಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || || jambunaathaaShTakam || || shrI shrIdharave~gkaTeshaaryeNa virachitam || kashchana jagataaM hetuH kapardakandalitakumudajIvaatuH | jayati j~jaanamahIndurjanmamRutiklaantiharadayaabinduH ||1|| shritabhRutibhaddhapataakaH kalitotpalavananavamadodrekaH | akhilaaNDamaaturekaH sukhayatvasmaaMstapaHparIpaakaH ||2|| kashchana kaaruNyajharaH kamalaakuchakalashakaShaNanishitasharaH | shrImaan damitatripuraH shritajambhUparisarashchakaastu puraH ||3|| shamitasmaradavavisarashshakraadyaashaasyasevanaavasaraH | karivanaghanabhaagyabharo giratu malaM mama manassarashshapharaH gRuhiNIkRutavaikuNThaM gehitajambhUmahIruDupakaNTham | divyaM kimapyakuNThaM tejaH staadasmadavanasotkaNTham ||5|| kRutashamanadarpaharaNaM kRutaketaraphaNitichaarirathacharaNam | ||4|| .

shakraadishritacharaNaM sharaNaM jambhUdrumaaMtikaabharaNam karuNaarasavaaridhaye karavaaNi namaH praNamrasuravidhaye | jagadaanandadhunidhaye jambhUtarumUlanilayasannidhaye ||6|| ||7|| kashchana shashichUDhaalaM kaNThekaalaM dayaughamutkUlam | shritajambhUtarumUlaM shikShitakaalaM bhaje jaganmUlam ||8|| || jambhunaathaaShTakaM sampUrNam || ॥ गोष्ठे श्र्याष्टकभ ् ॥ सत्मऻानभनन्तभद्र्मसखाकायं गहान्त्न्स्थत- श्रीचिद्व्मोन्म्न चिदकारूऩभभरं मद् ब्रह्भ तत्त्र्ं ऩयभ ् । ननफॉजस्थरभध्मबागवर्रसद्गोष्ठोत्थर्ल्भीक- सम्बत ू ं सत ् ऩयतो वर्बात्महह तद्गोष्ठे शलरङ्गात्भना ॥१॥ सर्ाऻत्र्ननदानबत ू करुणाभनू तास्र्रूऩाभरा चिच्छन्क्तजाडशन्क्तकैतर्र्शात ् काचिीनदीत्र्ं गता । र्ल्भीकाश्रमगोष्ठनामकऩयब्रह्भैक्मकत्रॉ भह् नण ृ ां स्नानकृतां वर्बानत सततं श्रीवऩन्प्ऩरायण्मगा ॥२॥ श्रीभद्राजतशैरशङ् ृ गवर्रसच्रीभद्गहामां भही- र्ार्ाह्न्माशगखान्त्भकी वर्जमते मा ऩचिलरङ्गाकृनत् । सैर्ाशक्तजनेष बूरयकृऩमा श्रीवऩन्प्ऩरायण्मगे र्ल्भीके ककर गोष्ठनामकभहालरङ्गात्भना बासते मत्राद्माप्मणणभाद्रदलसविननऩणा् लसिेश्र्याणां गणा् तत्तद्रद्दव्मगहास सन्न्त मलभदृग्दृश्मा भहार्ैबर्ा् । ॥३॥ .

मत्रैर् ध्र्ननयधायात्रसभमे ऩण्मात्भलब् श्रम ू ते ऩूजार्ाद्मसभन्त्थत् सभनसां तं याजताद्रद्रं बजे ॥४॥ श्रीभद्राजतऩर्ाताकृनतधयस्माधेन्दिूडाभणे- रोभैकं ककर र्ाभकणाजननतं काचिीतरुत्र्ं गतभ ् । तस्भादत्तयर्ाद्रहनी बवर् बर्ान्मा्मा तत् ऩूर्ग ा ा काचिीनद्मलबधा ि ऩन्श्िभगता ननरानदी ऩार्नी ॥५॥ श्रीभद्भागार्हस्तरग्नऩयशव्माघट्टनाद् दारयते ऺोणीध्रे सनत र्ाभदक्षऺणचगरयद्र्न्द्र्ात्भना बेद्रदते । तन्भध्मप्रचथते वर्दायधयणीबागेनतनद्माश्रमे सा नीरातद्रटनी ऩनानत द्रह सदा कल्ऩाद्रदगान ् प्राणणन् ॥६॥ कल्ऩाद्रदस्थरभध्मबागननरमे श्रीवर्श्र्नाथालबधे लरङ्गे वऩन्प्ऩरकाननान्तयगतश्रीगोष्ठनाथालबध् । श्रीशम्ब् करुणाननचध् प्रकरुते सांननध्मभन्मादृशं तत्ऩत्नी ि वर्याजतेऽत्र त वर्शाराऺीनत नाभाङ्ककता ॥७॥ श्रीकाचिीतरुभूरऩार्नतरं भ्राजन्त्त्रर्ेण्मद्भर्ं त्मक्त्र्ान्मत्र वर्धातलभच्छनत भहमास्तीथामात्राद्रदकभ ् । सोऽमं हस्तगतं वर्हाम कचधमा शाखाग्ररीनं र्थ ृ ा मष्ट्मा ताडडतभीहते जडभनतनना्सायतच्छं परभ ् श्रीभद्राजतशैरोत्थत्रत्रर्ेणीभद्रहभाङ्ककतभ ् । गोष्ठे श्र्याष्टकलभदं सायऻैयर्रोक्मताभ ् ॥९॥ ॥८॥ .

॥ इनत गोष्ठे श्र्याष्टकं सम्ऩण ा ्॥ ू भ || ಗ್೅ೂೇಷ೅ಠೇವವಯಹಶಟಕಮ್ || ಷತಮಸಹನಭನಂತಭದವಮಷುಖಹಕ್ಹಯಂ ಗುಹಹಂತಃಸಥತಶಿಯೇಚಿದ೅ೂವಯೇಮಿನ ಚಿದಕಕಯೂ಩ಭಭಲಂ ಮದ್ ಫಯಸಭ ತತಾಾಂ ಩ಯಮ್ | ರ್ನಬೇಕಜಷಥಲಭಧಮಬಹಗವಿಲಷದ೅ೂಗೇಷ೅ೂಠೇತಥ಴ಲಿೋಕಷಭೂಬತಂ ಷತ್ ಩ುಯತ೅ೂೇ ವಿಬಹತಮಸಸ ತದ೅ೂಗೇಷ೅ಠೇವಲಿಂಗ್ಹತಭನಹ ||೧|| ಷ಴ಕಶತವರ್ನದಹನಬೂತಕಯುಣಹಭೂತಿಕಷವಯೂ಩ಹಭಲಹ ಚಿಚ್ಕಿಾಜಕಡವಕಿಾಕ್೅ೈತ಴಴ಶಹತ್ ಕ್ಹಂಚಿೇನದಿೇತವಂ ಗತಹ | ಴ಲಿೋಕ್ಹವಯಮಗ್೅ೂೇಶಠನಹಮಕ಩ಯಫಯಹ೅ಲಕಮಕತಿಯೇಕ ಭುಸುಃ ನೃಣಹಂ ಸಹನನಕೃತಹಂ ವಿಬಹತಿ ಷತತಂ ಶಿಯೇಪಿಪಿ಩ಲಹಯಣಮಗ್ಹ ||೨|| ಶಿಯೇಭದಹಯಜತಶ೅ೈಲವೃಂಗವಿಲಷಚಿ್ರೇಭದುಗಹಹಮಹಂ ಭಹಿೇವಹ಴ಕಹಹನಯವುಗಖಹತಿಭಕಿೇ ವಿಜಮತ೅ೇ ಮಹ ಩ಂಚಲಿಂಗ್ಹಕೃತಿಃ | ಸ೅ೈವಹವಕಾಜನ೅ೇಶು ಬೂರಿಕೃ಩ಮಹ ಶಿಯೇಪಿಪಿ಩ಲಹಯಣಮಗ್೅ೇ ಴ಲಿೋಕ್೅ೇ ಕಿಲ ಗ್೅ೂೇಶಠನಹಮಕಭಹಹಲಿಂಗ್ಹತಭನಹ ಬಹಷತ೅ೇ ||೩|| ಮತಹಯದಹಮ಩ಮಣಿಭಹದಿಸದಿಧರ್ನ಩ುಣಹಃ ಸದ೅ಧೇವವಯಹಣಹಂ ಗಣಹಃ ತತಾದಿ್಴ಮಗುಹಹಷು ಷಂತಿ ಮಮಿದೃಗ್ೃಶಹಮ ಭಹಹವ೅ೈಬವಹಃ | ಮತ೅಴಴ ಧವರ್ನಯಧಕಯಹತಯಷಭರ್ೇ ಩ುಣಹಮತಭಭಿಃ ವ ಯಮತ೅ೇ ಩ೂಜಹವಹದಮಷಭುತಿಥತಃ ಷುಭನಸಹಂ ತಂ ಯಹಜತಹದಿಯಂ ಬಜ೅ೇ ||೪|| .

ಶಿಯೇಭದಹಯಜತ಩಴ಕತಹಕೃತಿಧಯಸಹಮಧ೅ೇಕಂದುಚೂಡಹಭಣ೅ೇಲ೅ೂೇಕಮೈಕಂ ಕಿಲ ವಹಭಕಣಕಜರ್ನತಂ ಕ್ಹಂಚಿೇತಯುತವಂ ಗತಮ್ | ತಸಹಭದುತಾಯವಹಹಿರ್ನೇ ಬುವಿ ಬವಹನಹಮಖಹಮ ತತಃ ಩ೂ಴ಕಗ್ಹ ಕ್ಹಂಚಿೇನದಮಭಿಧಹ ಚ ಩ಶಿಚಭಗತಹ ರ್ನಲಹನದಿೇ ಩ಹ಴ರ್ನೇ ||೫|| ಶಿಯೇಭದಹಬಗಕ಴ಸಷಾಲಗನ಩ಯವುವಹಮಘಟಟನಹದ್ ದಹರಿತ೅ೇ ಷ೅ೂೇಣಿೇಧ೅ಯೇ ಷತಿ ವಹಭದಕ್ಷಿಣಗ್ನರಿದವಂದಹವತಭನಹ ಬ೅ೇದಿತ೅ೇ | ತನಭಧಮ಩ಯರ್ತ೅ೇ ವಿದಹಯಧಯಣಿೇಬಹಗ್೅ೇತಿನದಹಮವಯರ್ೇ ಸಹ ರ್ನೇಲಹತಟಿರ್ನೇ ಩ುನಹತಿ ಹಿ ಷದಹ ಕಲಹ಩ದಿಗ್ಹನ್ ಩ಹಯಣಿನಃ ||೬|| ಕಲಹ಩ದಿಷಥಲಭಧಮಬಹಗರ್ನಲರ್ೇ ಶಿಯೇವಿವವನಹಥಹಭಿಧ೅ೇ ಲಿಂಗ್೅ೇ ಪಿಪಿ಩ಲಕ್ಹನನಹಂತಯಗತಶಿಯೇಗ್೅ೂೇಶಠನಹಥಹಭಿಧಃ | ಶಿಯೇವಂಬುಃ ಕಯುಣಹರ್ನಧಿಃ ಩ಯಕುಯುತ೅ೇ ಸಹಂರ್ನಧಮಭನಹಮದೃವಂ ತತ಩ತಿನೇ ಚ ವಿಯಹಜತ೅ೇऽತಯ ತು ವಿಶಹಲಹಕ್ಷಿೇತಿ ನಹಭಹಂಕಿತಹ ||೭|| ಶಿಯೇಕ್ಹಂಚಿೇತಯುಭೂಲ಩ಹ಴ನತಲಂ ಬಹಯಜತಿರವ೅ೇಣುಮದಬ಴ಂ ತಮಕ್ಹಾಾನಮತಯ ವಿಧಹತುಮಿಚ್ತಿ ಭುಸುಮಕಸಾೇಥಕಮಹತಹಯದಿಕಮ್ | ಸ೅ೂೇऽಮಂ ಸಷಾಗತಂ ವಿಹಹಮ ಕುಧಿಮಹ ಶಹಖಹಗಯಲಿೇನಂ ಴ೃಥಹ ಮಷಹಟಯ ತಹಡ್ಭತುಮಿೇಸತ೅ೇ ಜಡಭತಿರ್ನಕಃಸಹಯತುಚ್ಂ ಪಲಮ್ ಶಿಯೇಭದಹಯಜತಶ೅ೈಲ೅ೂೇತಥತಿಯವ೅ೇಣಿೇಭಹಿಭಹಂಕಿತಮ್ | ಗ್೅ೂೇಷ೅ಠೇವವಯಹಶಟಕಮಿದಂ ಸಹಯಸ೅ೈಯ಴ಲ೅ೂೇಕಮತಹಮ್ ||೯|| || ಆತಿ ಗ್೅ೂೇಷ೅ಠೇವವಯಹಶಟಕಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || ||೮|| .

|| goShTheshvarAShTakam || satyaj~jAnamanantamadvayasukhAkAraM guhAntaHsthitashrIcidvyomni cidarkarUpamamalaM yad brahma tattvaM param | nirbIjasthalamadhyabhAgavilasadgoShThotthavalmIkasambhUtaM sat purato vibhAtyahaha tadgoShTheshali~ggAtmanA sarvaj~jatvanidAnabhUtakaruNAmUrtisvarUpAmalA cicCaktirjaDashaktikaitavavashAt kA~jcInadItvaM gatA | valmIkAshrayagoShThanAyakaparabrahmaikyakartrI muhuH nRuNAM snAnakRutAM vibhAti satataM shrIpippilAraNyagA ||2|| shrImadrAjatashailashRu~ggavilasacCrImadguhAyAM mahIvArvahnyAshugakhAtmikI vijayate yA pa~jcali~ggAkRutiH | saivAshaktajaneShu bhUrikRupayA shrIpippilAraNyage valmIke kila goShThanAyakamahAli~ggAtmanA bhAsate ||3|| yatrAdyApyaNimAdisiddhinipuNAH siddheshvarANAM gaNAH tattaddivyaguhAsu santi yamidRugdRushyA mahAvaibhavAH | yatraiva dhvanirardharAtrasamaye puNyAtmabhiH shrUyate pUjAvAdyasamutthitaH sumanasAM taM rAjatAdriM bhaje ||4|| shrImadrAjataparvatAkRutidharasyArdhenducUDAmaNerlomaikaM kila vAmakarNajanitaM kA~jcItarutvaM gatam | tasmAduttaravAhinI bhuvi bhavAnyAkhyA tataH pUrvagA kA~jcInadyabhidhA ca pashcimagatA nilAnadI pAvanI ||5|| shrImadbhArgavahastalagnaparashuvyAghaTTanAd dArite kShoNIdhre sati vAmadakShiNagiridvandvAtmanA bhedite | tanmadhyaprathite vidAradharaNIbhAgetinadyAshraye sA nIlAtaTinI punAti hi sadA kalpAdigAn prANinaH ||6|| kalpAdisthalamadhyabhAganilaye shrIvishvanAthAbhidhe li~gge pippilakAnanAntaragatashrIgoShThanAthAbhidhaH | shrIshambhuH karuNAnidhiH prakurute sAMnidhyamanyAdRushaM tatpatnI ca virAjate&tra tu vishAlAkShIti nAmA~gkitA ||7|| shrIkA~jcItarumUlapAvanatalaM bhrAjattriveNyudbhavaM tyaktvAnyatra vidhAtumicCati muhuryastIrthayAtrAdikam | so&yaM hastagataM vihAya kudhiyA shAkhAgralInaM vRuthA yaShTyA tADitumIhate jaDamatirniHsAratucCaM phalam ||8|| shrImadrAjatashailotthatriveNImahimA~gkitam | goShTheshvarAShTakamidaM sAraj~jairavalokyatAm ||9|| || iti goShTheshvarAShTakaM sampUrNam || ||1|| .

॥ िन्द्रशेखयाष्टकभ ् ॥ िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय ऩाद्रहभाभ ् । िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय यऺभाभ ् ॥१॥ यत्नसानशयासनं यजताद्रद्रशङ् ृ गननकेतनं लसन्चजनीकृतऩन्नगेश्र्यभच्मताननसामकभ ् । क्षऺप्रदग्धऩयत्रमं त्रत्रद्रदर्ारमैयलबर्न्न्दतं िन्द्रशेखयभाश्रमे भभ ककं करयष्मनत र्ै मभ् ॥२॥ ऩचिऩादऩऩष्ऩगन्धऩदाम्फजद्र्मशोलबतं बाररोिनजातऩार्कदग्धभन्भथवर्ग्रहभ ् । बस्भद्रदग्धकरेर्यं बर्नाशनं बर्भव्ममं िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय यऺभाभ ् ॥३॥ भत्तर्ायणभ्मिभाकृतोत्तयीमभनोहयं ऩङ्कजासनऩद्मरोिनऩून्जताङ्नघ्रसयोरुहभ ् । दे र्लसन्धतयङ्गसीकय लसक्तशभ्रजटाधयं िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय यऺभाभ ् ॥४॥ मऺयाजसखं बगाऺहयं बजङ्गवर्बष ू णं शैरयाजसता ऩरयष्कृत िारुर्ाभकरेर्यभ ् । क्ष्र्ेडनीरगरं ऩयश्र्धधारयणं भग ृ धारयणं िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय यऺभाभ ् ॥५॥ .

कण्डरीकृतकण्डरेश्र्यकण्डरं र्ष ृ र्ाहनं नायदाद्रदभनीश्र्यस्ततर्ैबर्ं बर्नेश्र्यभ ् । अन्धकान्धकभाचश्रताभयऩादऩं शभनान्तकं िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय यऺभाभ ् ॥६॥ बेषजं बर्योचगणाभणखराऩदाभऩहारयणं दऺमऻवर्नाशनं त्रत्रगणात्भकं त्रत्रवर्रोिनभ ् । बन्क्तभन्क्तपरप्रदं सकराघसङ्घननर्हाणं िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय यऺभाभ ् ॥७॥ बक्तर्त्सरभचिाचतं ननचधभऺमं हरयदम्फयं सर्ाबूतऩनतं ऩयात्ऩयभप्रभेमभनत्तभभ ् । सोभर्ारयज बह ू ताशनसोभऩाननरखाकृनतं िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय िन्द्रशेखय यऺभाभ ् ॥८॥ वर्श्र्सन्ृ ष्टवर्धानमनं ऩनये र् ऩारनतत्ऩयं संहयन्तभवऩ प्रऩचिभशेषरोकननर्ालसनभ ् । कक्रडमन्तभहननाशं गणनाथमथ ू सभन्न्र्तं िन्द्रशेखय िन्द्रशेकय िन्द्रशेकय यऺभाभ ् ॥९॥ भत्ृ मबीतभक ू कृतस्तर्ं लशर् सन्न्नधौ ृ ण्डसन मत्र कत्र ि म् ऩठे न्नद्रह तस्म भत्ृ मबमं बर्ेत ् । ऩण ा ामययोचगताभणखराथा सम्ऩदभादयं ू भ िन्द्रशेखय एर् तस्म ददानत भन्क्तभमत्नत् ॥१०॥ ॥ इनत िन्द्रशेखयाष्टकभ ् ॥ .

|| ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯಹಶಟಕಮ್ || ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಩ಹಹಿಭಹಮ್ | ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಯವಭಹಮ್ ||೧|| ಯತನಸಹನುವಯಹಷನಂ ಯಜತಹದಿಯವೃಂಗರ್ನಕ್೅ೇತನಂ ಸಂಜಿರ್ನೇಕೃತ಩ನನಗ್೅ೇವವಯಭಚುಮತಹನನಸಹಮಕಮ್ | ಕ್ಷಿ಩ಯದಗಧ಩ುಯತಯಮಂ ತಿಯದಿವಹಲರ್ೈಯಭಿ಴ಂದಿತಂ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯಭಹವಯರ್ೇ ಭಭ ಕಿಂ ಕರಿಶಮತಿ ವ೅ೈ ಮಭಃ ||೨|| ಩ಂಚ಩ಹದ಩಩ುಶ಩ಗಂಧ಩ದಹಂಫುಜದವಮಶ೅ ೇಭಿತಂ ಬಹಲಲ೅ೂೇಚನಜಹತ಩ಹ಴ಕದಗಧಭನಭಥವಿಗಯಸಮ್ | ಬಷಭದಿಗಧಕಲ೅ೇ಴ಯಂ ಬ಴ನಹವನಂ ಬ಴ಭ಴ಮಮಂ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಯವಭಹಮ್ ||೩|| ಭತಾವಹಯಣಭುಖಮಚಭಕಕೃತ೅ೂೇತಾರಿೇಮಭನ೅ೂೇಸಯಂ ಩ಂಕಜಹಷನ಩ದಭಲ೅ೂೇಚನ಩ೂಜಿತಹಂಘ್ರಯಷಯ೅ೂೇಯುಸಮ್ | ದ೅ೇ಴ಸಂಧುತಯಂಗಸೇಕಯ ಸಕಾವುಬಯಜಟಹಧಯಂ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಯವಭಹಮ್ ||೪|| ಮವಯಹಜಷಖಂ ಬಗ್ಹವಸಯಂ ಬುಜಂಗವಿಬೂಶಣಂ ಶ೅ೈಲಯಹಜಷುತಹ ಩ರಿಶೃತ ಚಹಯುವಹಭಕಲ೅ೇ಴ಯಮ್ | ಷ೅ಾೇಡರ್ನೇಲಗಲಂ ಩ಯವವಧಧಹರಿಣಂ ಭೃಗಧಹರಿಣಂ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಯವಭಹಮ್ ||೫|| .

ಕುಂಡಲಿೇಕೃತಕುಂಡಲ೅ೇವವಯಕುಂಡಲಂ ಴ೃಶವಹಸನಂ ನಹಯದಹದಿಭುರ್ನೇವವಯಷುಾತವ೅ೈಬ಴ಂ ಬು಴ನ೅ೇವವಯಮ್ | ಄ಂಧಕ್ಹಂಧಕಭಹಶಿಯತಹಭಯ಩ಹದ಩ಂ ವಭನಹಂತಕಂ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಯವಭಹಮ್ ||೬|| ಬ೅ೇಶಜಂ ಬ಴ಯ೅ೂೇಗ್ನಣಹಭಖಿಲಹ಩ದಹಭ಩ಹಹರಿಣಂ ದವಮಶವಿನಹವನಂ ತಿಯಗುಣಹತಭಕಂ ತಿಯವಿಲ೅ೂೇಚನಮ್ | ಬಕಿಾಭುಕಿಾಪಲ಩ಯದಂ ಷಕಲಹಘಷಂಘರ್ನ಴ಸಕಣಂ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಯವಭಹಮ್ ||೭|| ಬಕಾ಴ತಸಲಭಚಿಕಂತಂ ರ್ನಧಿಭವಮಂ ಸರಿದಂಫಯಂ ಷ಴ಕಬೂತ಩ತಿಂ ಩ಯಹತ಩ಯಭ಩ಯಮೇಮಭನುತಾಭಮ್ | ಸ೅ೂೇಭವಹರಿಜ ಬೂಸುತಹವನಸ೅ೂೇಭ಩ಹರ್ನಲಖಹಕೃತಿಂ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಯವಭಹಮ್ ||೮|| ವಿವವಷೃರ್ಷಟವಿಧಹಯಿನಂ ಩ುನಯ೅ೇ಴ ಩ಹಲನತತ಩ಯಂ ಷಂಸಯಂತಭಪಿ ಩ಯ಩ಂಚಭಶ೅ೇಶಲ೅ೂೇಕರ್ನವಹಸನಮ್ | ಕಿಯಡಮಂತಭಸರ್ನಕವಂ ಗಣನಹಥಮೂಥ ಷಭರ್ನವತಂ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಕಯ ಚಂದಯಶ೅ೇಕಯ ಯವಭಹಮ್ ||೯|| ಭೃತುಮಭಿೇತಭೃಕಂಡಷೂನುಕೃತಷಾ಴ಂ ಶಿ಴ ಷರ್ನನಧೌ ಮತಯ ಕುತಯ ಚ ಮಃ ಩ಠ೅ೇನನಹಿ ತಷಮ ಭೃತುಮಬಮಂ ಬವ೅ೇತ್ | .

಩ೂಣಕಭಹಮುಯಯ೅ೂೇಗ್ನತಹಭಖಿಲಹಥಕ ಷಭ಩ದಭಹದಯಂ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯ ಏ಴ ತಷಮ ದದಹತಿ ಭುಕಿಾಭಮತನತಃ ||೧೦|| || ಆತಿ ಚಂದಯಶ೅ೇಖಯಹಶಟಕಮ್ || || chandrashekharAShTakam || chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara pAhimAm | chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakShamAm ||1|| ratnasAnusharAsanaM rajatAdrishRu~gganiketanaM si~jjinIkRutapannageshvaramachyutAnanasAyakam | kShipradagdhapuratrayaM tridivAlayairabhivanditaM chandrashekharamAshraye mama kiM kariShyati vai yamaH ||2|| pa~jchapAdapapuShpagandhapadAmbujadvayashobhitaM bhAlalochanajAtapAvakadagdhamanmathavigraham | bhasmadigdhakalevaraM bhavanAshanaM bhavamavyayaM chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakShamAm ||3|| mattavAraNamukhyacharmakRutottarIyamanoharaM pa~gkajAsanapadmalochanapUjitA~gghrisaroruham | devasindhutara~ggasIkara siktashubhrajaTAdharaM chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakShamAm ||4|| yakSharAjasakhaM bhagAkShaharaM bhuja~ggavibhUShaNaM shailarAjasutA pariShkRuta chAruvAmakalevaram | kShveDanIlagalaM parashvadhadhAriNaM mRugadhAriNaM chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakShamAm ||5|| kuNDalIkRutakuNDaleshvarakuNDalaM vRuShavAhanaM nAradAdimunIshvarastutavaibhavaM bhuvaneshvaram | andhakAndhakamAshritAmarapAdapaM shamanAntakaM chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakShamAm ||6|| bheShajaM bhavarogiNAmakhilApadAmapahAriNaM dakShayaj~javinAshanaM triguNAtmakaM trivilochanam | bhaktimuktiphalapradaM sakalAghasa~gghanivarhaNaM chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakShamAm ||7|| bhaktavatsalamarchi~jtaM nidhimakShayaM haridambaraM sarvabhUtapatiM parAtparamaprameyamanuttamam | somavArija bhUhutAshanasomapAnilakhAkRutiM chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakShamAm ||8|| vishvasRuShTividhAyinaM punareva pAlanatatparaM .

saMharantamapi prapa~jchamasheShalokanivAsinam | kriDayantamaharnishaM gaNanAthayUtha samanvitaM chandrashekhara chandrashekara chandrashekara rakShamAm ||9|| mRutyubhItamRukaNDasUnukRutastavaM shiva sannidhau yatra kutra cha yaH paThennahi tasya mRutyubhayaM bhavet | pUrNamAyurarogitAmakhilArtha sampadamAdaraM chandrashekhara eva tasya dadAti muktimayatnataH ||10|| || iti chandrashekharAShTakam || ॥ अथ आनताहयस्तोत्रभ ् ॥ श्री शम्बो भनम करुणालशलशयां दृन्ष्टं द्रदशन ् सधार्न्ृ ष्टभ ् । सन्ताऩभऩाकरुभे भन्ताऩयभेश तर् दमामा् स्माभ ् ॥१॥ अर्सीदालभ मदानतालबयनगणलभदभोकसोंहसां खर भे । तर् सन्नर्सीदालभ मदन्तकशासन नतत्तर्ानगणभ ् ॥२॥ दे र् स्भयन्न्त तर् मेतेषां स्भयतोऽवऩ नानतारयनतकीनताभ ् । करमलस लशर् ऩाहीनतक्रन्दन ् सीदाम्महं ककभचितलभदभ ् ॥३॥ आद्रदश्माघकृतौ भाभन्तमाालभन्नसार्घात्भेनत । आनताषभज्जमसे भां ककम्ब्रम ू ां तर्कृऩैकऩात्रभहभ ् भन्दाग्र्णीयहं तर् भनम करुणां घटनमतं वर्फोनारभ ् । ॥४॥ आकृष्टं तान्त फरादरलभह भद्दैन्मलभनत सभाश्र्लसनत त्र्ं सर्ाऻोऽहं ऩनयऻोऽनीशोहभीश्र्यत्र्भलस । ॥५॥ .

त्र्ं भनम दोषान ् गणमलस ककं कथमे तदनत ककं दमा नत्र्ाभ ् ॥६॥ आचश्रतभातातयं भाभऩेऺसे ककलभनत लशर् न ककं दमसे । चश्रतगोप्ता दीनानतारृद्रदनत खर शंसन्न्त जगनत सन्तस्त्र्ाभ ् ॥७॥ प्रहयाहये नतर्ादी पणणतभदा्म इनत ऩालरतो बर्ता । लशर् ऩाहीनत र्दोऽहं शत ृ ो न ककं क्र्ां कथं न ऩाल्मस्ते ॥८॥ शयणं व्रज लशर्भातॉस्सतर् हये द्रदनत सतां चगयाऽहं त्र्ाभ ् । शयणं गतोऽन्स्भ ऩारम खरभवऩ तेष्र्ीश ऩऺऩातान्भाभ ् ॥९॥ ॥ इनत श्री श्रीधयर्ेङ्कटे शामाकृनतष आनताहयस्तोत्रं संऩूणभ ा ्॥ || ಄ಥ ಅತಿಕಸಯಸ೅ೂಾೇತಯಮ್ || ಶಿಯೇ ವಂಬ೅ೂೇ ಭಯಿ ಕಯುಣಹಶಿಶಿಯಹಂ ದೃರ್ಷಟಂ ದಿವನ್ ಷುಧಹ಴ೃರ್ಷಟಮ್ | ಷಂತಹ಩ಭ಩ಹಕುಯುಮೇ ಭಂತಹ಩ಯಮೇವ ತ಴ ದಮಹಮಹಃ ಸಹಮಮ್ ||೧|| ಄಴ಸೇದಹಮಿ ಮದಹತಿಕಭಿಯನುಗುಣಮಿದಮೇಕಸ೅ೂೇಂಸಸಹಂ ಖಲು ಮೇ | ತ಴ ಷನನ಴ಸೇದಹಮಿ ಮದಂತಕಶಹಷನ ನತತಾವಹನುಗುಣಮ್ ||೨|| ದ೅ೇ಴ ಷಭಯಂತಿ ತ಴ ರ್ೇತ೅ೇಷಹಂ ಷಭಯತ೅ೂೇऽಪಿ ನಹತಿಕರಿತಿಕಿೇತಿಕಮ್ | ಕಲಮಸ ಶಿ಴ ಩ಹಹಿೇತಿಕಯಂದನ್ ಸೇದಹಭಮಸಂ ಕಿಭುಚಿತಮಿದಮ್ ||೩|| .

ಅದಿಶಹಮಘಕೃತೌ ಭಹಭಂತಮಹಕಮಿನನಸಹ಴ಘ್ನತ೅ೋತಿ | ಅತಿಕಶುಭಜಜಮಸ೅ೇ ಭಹಂ ಕಿಂಫೂಯಮಹಂ ತ಴ಕೃ಩೅ೈಕ಩ಹತಯಭಸಮ್ ||೪|| ಭಂದಹಗ್ನಯಣೇಯಸಂ ತ಴ ಭಯಿ ಕಯುಣಹಂ ಘಟಯಿತುಂ ವಿಫ೅ೂೇನಹಲಮ್ | ಅಕೃಶುಟಂ ತಹಂತು ಫಲಹದಲಮಿಸ ಭದ೅್ೈನಮಮಿತಿ ಷಭಹವವಸತಿ ||೫|| ತವಂ ಷ಴ಕಸ೅ೂೇऽಸಂ ಩ುನಯಸ೅ೂೇऽರ್ನೇಶ೅ ೇಸಮಿೇವವಯತವಭಸ | ತವಂ ಭಯಿ ದ೅ೂೇಷಹನ್ ಗಣಮಸ ಕಿಂ ಕಥರ್ೇ ತುದತಿ ಕಿಂ ದಮಹ ನತಹವಮ್ ||೬|| ಅಶಿಯತಭಹತಕತಯಂ ಭಹಭು಩೅ೇವಸ೅ೇ ಕಿಮಿತಿ ಶಿ಴ ನ ಕಿಂ ದಮಸ೅ೇ | ಶಿಯತಗ್೅ೂೇ಩ಹಾ ದಿೇನಹತಿಕಸೃದಿತಿ ಖಲು ವಂಷಂತಿ ಜಗತಿ ಷಂತಸಹಾಾಮ್ ||೭|| ಩ಯಸಯಹಸಯ೅ೇತಿವಹದಿೇ ಪಣಿತಭದಹಖಮ ಆತಿ ಩ಹಲಿತ೅ೂೇ ಬ಴ತಹ | ಶಿ಴ ಩ಹಹಿೇತಿ ಴ದ೅ೂೇऽಸಂ ವೃತ೅ೂೇ ನ ಕಿಂ ಕ್ಹವಂ ಕಥಂ ನ ಩ಹಲಮಸ೅ಾೇ ||೮|| ವಯಣಂ ಴ಯಜ ಶಿ಴ಭಹತಿೇಕಷಸತ಴ ಸಯ೅ೇದಿತಿ ಷತಹಂ ಗ್ನಯಹऽಸಂ ತಹವಮ್ | ವಯಣಂ ಗತ೅ೂೇऽಸಭ ಩ಹಲಮ ಖಲಭಪಿ ತ೅ೇರ್ಷವೇವ ಩ವ಩ಹತಹನಹಭಮ್ ||೯|| || ಆತಿ ಶಿಯೇ ಶಿಯೇಧಯವ೅ೇಂಕಟ೅ೇಶಹಮಕಕೃತಿಶು ಅತಿಕಸಯಸ೅ೂಾೇತಯಂ ಷಂ಩ೂಣಕಮ್ || || atha Artiharastotram || .

shrI shambho mayi karuNAshishirAM dRuShTiM dishan sudhAvRuShTim |
santApamapAkurume mantAparamesha tava dayAyAH syAm
||1||
avasIdAmi yadArtibhiranuguNamidamokasoMhasAM khalu me |
tava sannavasIdAmi yadantakashAsana natattavAnuguNam
||2||
deva smaranti tava yeteShAM smarato&pi nArtiritikIrtim |
kalayasi shiva pAhItikrandan sIdAmyahaM kimuchitamidam

||3||

AdishyAghakRutau mAmantaryAminnasAvaghAtmeti |
ArtiShumajjayase mAM kimbrUyAM tavakRupaikapAtramaham
mandAgrNIrahaM tava mayi karuNAM ghaTayituM vibonAlam |
AkRuShTuM tAntu balAdalamiha maddainyamiti samAshvasiti
tvaM sarvaj~jo&haM punaraj~jo&nIshohamIshvaratvamasi |
tvaM mayi doShAn gaNayasi kiM kathaye tudati kiM dayA natvAm

||4||
||5||
||6||

AshritamArtataraM mAmupekShase kimiti shiva na kiM dayase |
shritagoptA dInArtihRuditi khalu shaMsanti jagati santastvAm ||7||
praharAharetivAdI phaNitamadAkhya iti pAlito bhavatA |
shiva pAhIti vado&haM shRuto na kiM kvAM kathaM na pAlyaste

||8||

sharaNaM vraja shivamArtIssatava harediti satAM girA&haM tvAm |
sharaNaM gato&smi pAlaya khalamapi teShvIsha pakShapAtAnmAm ||9||
|| iti shrI shrIdharave~gkaTeshAryakRutiShu ArtiharastotraM saMpUrNam ||

॥लशर्ाष्टकभ ् ॥
प्रबं प्राणनाथं वर्बं वर्श्र्नाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दबाजाभ ् ।
बर्द्भव्मबूतेश्र्यं बूतनाथं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥१॥
गरे रुण्डभारं तनौ सऩाजारं

भहाकारकारं गणेशाचधऩारभ ् ।

जटाजट
ू बङ्गोत्तयङ्गैवर्ाशारं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥२॥
भदाभाकयं भण्डनं भण्डमन्तं भहाभण्डर बस्भबूषाधयं तभ ् ।

अनाद्रदह्मऩायं भहाभोहहायं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥३॥

तटाधो ननर्ासं भहाट्टाट्टहासं

भहाऩाऩनाशं सदासप्रकाशभ ् ।

चगयीशं गणेशं भहे शं सये शं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥४॥
चगरयन्द्रात्भजासंग्रहीताधादेहं

चगयौ संन्स्थतं सर्ादा सन्नगेहभ ् ।

ऩयब्रह्भब्रह्भाद्रदलबर्ान्ध्मभानं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥५॥
कऩारं त्रत्रशर
ू ं कयाभ्मां दधानं

ऩदाम्बोजनम्राम काभं ददानभ ् ।

फरीर्दा मानं सयाणां प्रधानं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥६॥
शयच्िन्द्रगात्रं गणानन्द ऩात्रं त्रत्रनेत्रं ऩवर्त्रं धनेशस्म लभत्रभ ् ।

अऩणााकरत्रं िरयत्रं वर्चित्रं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥७॥
हयं सऩाहायं चिता बूवर्हायं बर्ं र्ेदसायं सदा ननवर्ाकायभ ् ।

श्भशाने र्सन्तं भनोजं दहन्तं लशर्ं शङ्कयं शम्बभीशानभीडे ॥८॥
स्र्मं म् प्रबाते नय् शर
ू ऩाणे ऩठे त ् सर्ादा बगाबार्ानयक्त् ।
सऩत्रं धनं धान्मलभत्रं करत्रं वर्चित्रं सभायाद्म भोऺं प्रमानत

॥९॥

||ಶಿವಹಶಟಕಮ್ ||
಩ಯಬುಂ ಩ಹಯಣನಹಥಂ ವಿಬುಂ ವಿವವನಹಥಂ ಜಗನಹನಥನಹಥಂ ಷದಹನಂದಬಹಜಹಮ್ |
ಬ಴ದಬ಴ಮಬೂತ೅ೇವವಯಂ ಬೂತನಹಥಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ

||೧||

ಗಲ೅ೇ ಯುಂಡಭಹಲಂ ತನೌ ಷ಩ಕಜಹಲಂ ಭಹಹಕ್ಹಲಕ್ಹಲಂ ಗಣ೅ೇಶಹಧಿ಩ಹಲಮ್ |
ಜಟಹಜೂಟಬಂಗ್೅ೂೇತಾಯಂಗ್೅ೈವಿಕಶಹಲಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ

||೨||

ಭುದಹಭಹಕಯಂ ಭಂಡನಂ ಭಂಡಮಂತಂ ಭಹಹಭಂಡಲಂ ಬಷಭಬೂಷಹಧಯಂತಮ್ |
಄ನಹದಿಸಮ಩ಹಯಂ ಭಹಹಮೇಸಹಹಯಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ

||೩||

ತಟಹಧ೅ೂೇ ರ್ನವಹಷಂ ಭಹಹಟಹಟಟಟಹಹಷಂ ಭಹಹ಩ಹ಩ನಹವಂ ಷದಹಷು಩ಯಕ್ಹವಮ್ |
ಗ್ನರಿೇವಂ ಗಣ೅ೇವಂ ಭಹ೅ೇವಂ ಷುಯ೅ೇವಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ

||೪||

ಗ್ನರಿಂದಹಯತಭಜಹಷಂಗಯಹಿೇತಹಧಕದ೅ೇಸಂ ಗ್ನಯೌ ಷಂಸಥತಂ ಷ಴ಕದಹ ಷನನಗ್೅ೇಸಮ್ |
಩ಯಫಯಸಭಫಯಹಹಭದಿಭಿ಴ಕಂಧಮಭಹನಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ

||೫||

ಕ಩ಹಲಂ ತಿಯವ ಲಂ ಕಯಹಬಹಮಂ ದಧಹನಂ ಩ದಹಂಬ೅ೂೇಜನಭಹಯಮ ಕ್ಹಭಂ ದದಹನಮ್|
ಫಲಿೇ಴ದಕಮಹನಂ ಷುಯಹಣಹಂ ಩ಯಧಹನಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ ||೬||
ವಯಚಚಂದಯಗ್ಹತಯಂ ಗುಣಹನಂದ ಩ಹತಯಂ ತಿಯನ೅ೇತಯಂ ಩ವಿತಯಂ ಧನ೅ೇವಷಮ ಮಿತಯಮ್ |
಄಩ಣಹಕಕಲತಯಂ ಚರಿತಯಂ ವಿಚಿತಯಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ

||೭||

ಸಯಂ ಷ಩ಕಹಹಯಂ ಚಿತಹ ಬೂವಿಹಹಯಂ ಬ಴ಂ ವ೅ೇದಸಹಯಂ ಷದಹ ರ್ನವಿಕಕ್ಹಯಮ್ |
ವಭಶಹನ೅ೇ ಴ಷಂತಂ ಭನ೅ೂೇಜಂ ದಸಂತಂ ಶಿ಴ಂ ವಂಕಯಂ ವಂಬುಮಿೇಶಹನಮಿೇಡ೅ೇ||೮||

ಷವಮಂ ಮಃ ಩ಯಬಹತ೅ೇ ನಯಃ ವ ಲ಩ಹಣ೅ೇ ಩ಠ೅ೇತ್ ಷ಴ಕದಹ ಬಗಕಬಹವಹನುಯಕಾಃ | ಷು಩ುತಯಂ ಧನಂ ಧಹನಮಮಿತಯಂ ಕಲತಯಂ ವಿಚಿತಯಂ ಷಭಹಯಹದಮ ಮೇವಂ ಩ಯಮಹತಿ ||೯|| ||SivAShTakam || prabhuM prANanAthaM vibhuM vishvanAthaM jagannAthanAthaM sadAnandabhAjAm | bhavadbhavyabhUteshvaraM bhUtanAthaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||1|| gale ruNDamAlaM tanau sarpajAlaM mahAkAlakAlaM gaNeshAdhipAlam | jaTAjUTabha~ggottara~ggairvishAlaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||2|| mudAmAkaraM maNDanaM maNDayantaM mahAmaNDala bhasmabhUShAdharaMtam | anAdihyapAraM mahAmohahAraM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||3|| taTAdho nivAsaM mahATTATTahAsaM mahApApanAshaM sadAsuprakAsham | girIshaM gaNeshaM maheshaM sureshaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||4|| girindrAtmajAsaMgrahItArdhadehaM girau saMsthitaM sarvadA sannageham | parabrahmabrahmAdibhirvandhyamAnaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||5|| kapAlaM trishUlaM karAbhyAM dadhAnaM padAmbhojanamrAya kAmaM dadAnam | balIvardayAnaM surANAM pradhAnaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||6|| sharachchandragAtraM guNAnanda pAtraM trinetraM pavitraM dhaneshasya mitram | aparNAkalatraM charitraM vichitraM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||7|| haraM sarpahAraM chitA bhUvihAraM bhavaM vedasAraM sadA nirvikAram | shmashAne vasantaM manojaM dahantaM shivaM sha~gkaraM shambhumIshAnamIDe ||8|| svayaM yaH prabhAte naraH shUlapANe paThet sarvadA bhargabhAvAnuraktaH | .

suputraM dhanaM dhAnyamitraM kalatraM vichitraM samArAdya mokShaM prayAti ||9|| ॥ त्रफल्र्ाष्टकभ ् ॥ त्रत्रदरं त्रत्रगणाकायं त्रत्रनेत्रं ि त्रत्रमामधभ ् । त्रत्रजन्भऩाऩसंहायभ ् एकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥१॥ त्रत्रशाखै् त्रफल्र्ऩत्रैश्ि ह्मन्च्छद्रै ् कोभरै् शबै् । लशर्ऩूजां करयष्मालभ ह्मेकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥२॥ अखण्ड त्रफल्र् ऩत्रेण ऩन्ू जते नन्न्दकेश्र्ये । शद्ध्मन्न्त सर्ाऩाऩेभ्मो ह्मेकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् शालरग्राभ लशराभेकां वर्प्राणां जात िाऩामेत ् । सोभमऻ भहाऩण्मभ ् एकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥३॥ ॥४॥ दन्न्तकोद्रट सहस्राणण र्ाजऩेम शतानन ि । कोद्रटकन्मा भहादानभ ् एकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् रक्ष्म्मास्तनत उत्ऩन्नं भहादे र्स्म ि वप्रमभ ् । ॥५॥ त्रफल्र्र्ऺ ृ ं प्रमच्छालभ ह्मेकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥६॥ दशानं त्रफल्र्र्ऺ ृ स्म स्ऩशानं ऩाऩनाशनभ ् । अघोयऩाऩसंहायभ ् एकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥७॥ .

काशीऺेत्रननर्ासं ि कारबैयर्दशानभ ् । प्रमागभाधर्ं दृष्ट्र्ा ह्मेकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥ भर ू तो ब्रह्भरूऩाम भध्मतो वर्ष्णरूवऩणे । अग्रत् लशर्रूऩाम ह्मेकत्रफल्र्ं लशर्ाऩाणभ ् ॥८॥ त्रफल्र्ाष्टकलभदं ऩण्मं म् ऩठे त ् लशर्सन्न्नधौ । सर्ाऩाऩ वर्ननभक् ा त् लशर्रोकभर्ाप्नमात ् ॥ ॥ इनत त्रफल्र्ाष्टकभ ् ॥ || ಬಲಹವಶಟಕಮ್ || ತಿಯದಲಂ ತಿಯಗುಣಹಕ್ಹಯಂ ತಿಯನ೅ೇತಯಂ ಚ ತಿಯಮಹಮುಧಮ್ | ತಿಯಜನಭ಩ಹ಩ಷಂಹಹಯಮ್ ಏಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೧|| ತಿಯಶಹಖ೅ೈಃ ಬಲವ಩ತ೅಴ವಚ ಸಮಚಿ್ದ೅಴ಃ ಕ್೅ೂೇಭಲ೅ೈಃ ವುಬ೅ೈಃ | ಶಿ಴಩ೂಜಹಂ ಕರಿಷಹಮಮಿ ಹ೅ಮೇಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೨|| ಄ಖಂಡ ಬಲವ ಩ತ೅ಯೇಣ ಩ೂಜಿತ೅ೇ ನಂದಿಕ್೅ೇವವಯ೅ೇ | ವುದಧಯಂತಿ ಷ಴ಕ಩ಹ಩೅ೇಬ೅ೂಮೇ ಹ೅ಮೇಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೩|| ಶಹಲಿಗ್ಹಯಭ ಶಿಲಹಮೇಕ್ಹಂ ವಿ಩ಹಯಣಹಂ ಜಹತು ಚಹ಩ಕರ್ೇತ್ | ಸ೅ೂೇಭಮಶ ಭಹಹ಩ುಣಮಮ್ ಏಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೪|| .

ದಂತಿಕ್೅ೂೇಟಿ ಷಸಸಹಯಣಿ ವಹಜ಩೅ೇಮ ವತಹರ್ನ ಚ | ಕ್೅ೂೇಟಿಕನಹಮ ಭಹಹದಹನಮ್ ಏಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೫|| ಲಷಹಮಯಷಾನುತ ಈತ಩ನನಂ ಭಹಹದ೅ೇ಴ಷಮ ಚ ಪಿಯಮಮ್ | ಬಲವ಴ೃವಂ ಩ಯಮಚಹ್ಮಿ ಹ೅ಮೇಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೬|| ದವಕನಂ ಬಲವ಴ೃವಷಮ ಷ಩ವಕನಂ ಩ಹ಩ನಹವನಮ್ | ಄ಘ್ೂೇಯ಩ಹ಩ಷಂಹಹಯಮ್ ಏಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೭|| ಕ್ಹಶಿೇಷ೅ೇತಯರ್ನವಹಷಂ ಚ ಕ್ಹಲಬ೅ೈಯ಴ದವಕನಮ್ | ಩ಯಮಹಗಭಹಧ಴ಂ ದೃಷಹಟಾ ಹ೅ಮೇಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ || ಭೂಲತ೅ೂೇ ಫಯಸಭಯೂ಩ಹಮ ಭಧಮತ೅ೂೇ ವಿಶುಣಯೂಪಿಣ೅ೇ | ಄ಗಯತಃ ಶಿ಴ಯೂ಩ಹಮ ಹ೅ಮೇಕಬಲವಂ ಶಿವಹ಩ಕಣಮ್ ||೮|| ಬಲಹವಶಟಕಮಿದಂ ಩ುಣಮಂ ಮಃ ಩ಠ೅ೇತ್ ಶಿ಴ಷರ್ನನಧೌ | ಷ಴ಕ಩ಹ಩ ವಿರ್ನಭುಕಕಾಃ ಶಿ಴ಲ೅ೂೇಕಭವಹ಩ುನಮಹತ್ || ಆತಿ ಬಲಹವಶಟಕಮ್ || || bilvAShTakam || tridalaM triguNAkAraM trinetraM ca triyAyudham | trijanmapApasaMhAram ekabilvaM shivArpaNam ||1|| trishAkhaiH bilvapatraishca hyacCidraiH komalaiH shubhaiH | shivapUjAM kariShyAmi hyekabilvaM shivArpaNam ||2|| aKaNDa bilva patreNa pUjite nandikeshvare | shuddhyanti sarvapApebhyo hyekabilvaM shivArpaNam ||3|| || .

shAligrAma shilAmekAM viprANAM jAtu chArpayet | somayaj~ja mahApuNyam ekabilvaM shivArpaNam ||4|| dantikoTi sahasrANi vAjapeya shatAni ca | koTikanyA mahAdAnam ekabilvaM shivArpaNam ||5|| lakShmyAstanuta utpannaM mahAdevasya ca priyam | bilvavRukShaM prayacCAmi hyekabilvaM shivArpaNam ||6|| darshanaM bilvavRukShasya sparshanaM pApanAshanam | aGorapApasaMhAram ekabilvaM shivArpaNam ||7|| kAshIkShetranivAsaM ca kAlabhairavadarshanam | prayAgamAdhavaM dRuShTvA hyekabilvaM shivArpaNam || mUlato brahmarUpAya madhyato viShNurUpiNe | agrataH shivarUpAya hyekabilvaM shivArpaNam ||8|| bilvAShTakamidaM puNyaM yaH paThet shivasannidhau | sarvapApa vinirmuktaH shivalokamavApnuyAt || || iti bilvAShTakam || .